ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.338.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 338

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
22 декември 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1239/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година за адаптиране, считано от 1 юли 2010 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1240/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година за адаптиране, считано от 1 юли 2010 г., на процента на вноската в пенсионноосигурителната схема за длъжностни лица и други служители на Европейския съюз

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1241/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 452/2007 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене с произход, inter alia, от Китайската народна република

8

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1242/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на въжета от синтетични влакна с произход от Индия след преразглеждане с оглед изтичане на срока съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009

10

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1243/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене с произход от Китайската народна република, произведени от Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

22

 

*

Регламент (ЕС) № 1244/2010 на Комисията от 9 декември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност ( 1 )

35

 

*

Регламент (ЕС) № 1245/2010 на Комисията от 21 декември 2010 година за откриване на тарифни квоти на Съюза за 2011 г. за овце, кози, овче и козе месо

37

 

 

Регламент (ЕС) № 1246/2010 на Комисията от 21 декември 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

40

 

 

Регламент (ЕС) № 1247/2010 на Комисията от 21 декември 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

42

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/92/ЕС на Комисията от 21 декември 2010 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на бромуконазол като активно вещество ( 2 )

44

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/795/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 14 декември 2010 година за изменение на Процедурния правилник на Съвета

47

 

 

2010/796/ОВППС

 

*

Решение EUPOL COPPS/1/2010 на Комитета по политика и сигурност от 21 декември 2010 година за удължаване на мандата на ръководителя на полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS)

49

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2010/797/ЕС

 

*

Решение № 1/2010 на Съвместния ветеринарен комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти от 1 декември 2010 година по отношение на изменението на допълнения 1, 2, 5, 6, 10 и 11 от приложение 11 към Споразумението

50

 

 

III   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 291/10/COL от 7 юли 2010 година за признаване на одобрените зони в Норвегия по отношение на Bonamia ostreae и Marteilia refringens

60

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП и за Швейцария

 

(2)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

22.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1239/2010 НА СЪВЕТА

от 20 декември 2010 година

за адаптиране, считано от 1 юли 2010 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него,

като взе предвид Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности, установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (1), и по-специално членове 63, 64, 65 и 82 от Правилника за длъжностните лица и приложения VII, XI и XIII към него, както и член 20, параграф 1 и членове 64, 92 и 132 от Условията за работа на другите служители,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че за да се гарантира, че покупателната способност на длъжностните лица и на другите служители на Съюза се променя съответно на тази на държавните служители в държавите-членки, възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и на другите служители на Европейския съюз следва да бъдат адаптирани в рамките на годишното преразглеждане за 2010 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Считано от 1 юли 2010 г., датата „1 юли 2009 г.“ в член 63, втора алинея от Правилника за длъжностните лица се заменя с „1 юли 2010 г.“.

Член 2

Считано от 1 юли 2010 г., таблицата с основните месечни заплати в член 66 от Правилника за длъжностните лица, приложима за целите на изчисляването на възнагражденията и пенсиите, се заменя със следното:

1.7.2010 г.

СТЪПКА

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,75

16 688,49

16 919,04

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

Член 3

Считано от 1 юли 2010 г., корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица и другите служители съгласно член 64 от Правилника за длъжностните лица, са посочените в колона 2 от таблицата по-долу.

Считано от 1 януари 2011 г. корекционните коефициенти, приложими съгласно член 17, параграф 3 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица към преводите от длъжностни лица и други служители, са посочените в колона 3 на таблицата по-долу.

Считано от 1 юли 2010 г. корекционните коефициенти, приложими към пенсиите съгласно член 20, параграф 1 от приложение ХIII към Правилника за длъжностните лица, са посочените в колона 4 от таблицата по-долу.

Считано от 16 май 2010 г., корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица и другите служители съгласно член 64 от Правилника за длъжностните лица, са посочените в колона 5 на таблицата по-долу. Датата на влизане в сила на годишното адаптиране за тези места на работа е 16 май 2010 г.

1

2

3

4

5

Държава / Място

Възнаграждение

1.7.2010

Превод

1.1.2011

Пенсия

1.7.2010

Възнаграждение

16.5.2010

България

62,7

59,3

100,0

 

Чешка република

84,2

77,5

100,0

 

Дания

134,1

130,5

130,5

 

Германия

94,8

96,5

100,0

 

Бон

94,7

 

 

 

Карлсруе

92,1

 

 

 

Карлсруе

103,7

 

 

 

Естония

75,6

76,6

100,0

 

Ирландия

109,1

103,9

103,9

 

Гърция

94,8

94,3

100,0

 

Испания

97,7

91,0

100,0

 

Франция

116,1

107,6

107,6

 

Италия

106,6

102,3

102,3

 

Варезе

92,3

 

 

 

Кипър

83,7

86,7

100,0

 

Латвия

74,3

69,4

100,0

 

Литва

72,5

68,8

100,0

 

Унгария

79,2

68,6

100,0

 

Малта

82,2

84,8

100,0

 

Нидерландия

104,1

98,0

100,0

 

Австрия

106,2

105,1

105,1

 

Полша

77,1

68,1

100,0

 

Португалия

85,0

85,1

100,0

 

Румъния

 

59,1

100,0

69,5

Словения

89,6

84,4

100,0

 

Словакия

80,0

75,4

100,0

 

Финландия

119,4

112,4

112,4

 

Швеция

118,6

112,6

112,6

 

Обединеното кралство

 

108,4

108,4

134,4

Кълам

104,5

 

 

 

Член 4

Считано от 1 юли 2010 г., размерът на обезщетението при отпуск за отглеждане на дете съгласно член 42а, втора и трета алинея от Правилника за длъжностните лица е 911,73 EUR и 1 215,63 EUR за самотните родители.

Член 5

Считано от 1 юли 2010 г. основната сума за надбавка за жилищни нужди, посочена в член 1, параграф 1 от приложение VII към Правилника за персонала, е 170,52 EUR.

Считано от 1 юли 2010 г. сумата за надбавка за дете на издръжка, посочена в член 2, параграф 1 от приложение VII към Правилника за персонала, е 372,61 EUR.

Считано от 1 юли 2010 г. сумата за надбавка за образование, посочена в член 3, параграф 1 от приложение VII към Правилника за персонала, е 252,81 EUR.

Считано от 1 юли 2010 г. сумата за надбавка за образование, посочена в член 3, параграф 2 от приложение VII към Правилника за персонала, е 91,02 EUR.

Считано от 1 юли 2010 г., минималният размер на надбавката за експатриране, посочена в член 69 от Правилника за длъжностните лица и член 4, параграф 1, втора алинея от приложение VII към него, е 505,39 EUR.

Считано от 1 юли 2010 г., надбавката за експатриране, посочена в член 134 от Условията за работа на другите служители, е 363,31 EUR.

Член 6

Считано от 1 януари 2011 г., надбавката за километри, посочена в член 8, параграф 2 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, се адаптира, както следва:

0 EUR за всеки km от

0 до 200 km;

0,3790 EUR за всеки километър от

201 до 1 000 km;

0,6316 EUR за всеки километър от

1 001 до 2 000 km;

0,3790 EUR за всеки километър от

2 001 до 3 000 km;

0,1262 EUR за всеки километър от

3 001 до 4 000 km;

0,0609 EUR за всеки километър от

4 001 до 10 000 km;

0 EUR за всеки km над

10 000 km.

Към горната надбавка за километри се прибавя допълнителна фиксирана сума в размер на:

189,48 EUR, ако разстоянието с влак между мястото на работа и мястото на произход е между 725 km и 1 450 km;

378,93 EUR, ако разстоянието с влак между мястото на работа и мястото на произход е над 1 450 km.

Член 7

Считано от 1 юли 2010 г., дневната надбавка, посочена в член 10, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е:

39,17 EUR за длъжностно лице, което има право на надбавка за жилищни нужди;

31,58 EUR за длъжностно лице, което няма право на надбавката за жилищни нужди.

Член 8

Считано от 1 юли 2010 г., долната граница за надбавката за настаняване, посочена в член 24, параграф 3 от Условията за работа на другите служители, е:

1 114,99 EUR за служител с право на надбавка за жилищни нужди;

662,97 EUR за служител, който няма право на надбавката за жилищни нужди.

Член 9

Считано от 1 юли 2010 г., долната граница за обезщетението за безработица, посочено в член 28а, параграф 3, втора алинея от Условията за работа на другите служители, е 1 337,19 EUR, горната граница — 2 674,39 EUR.

Считано от 1 юли 2010 г., стандартното обезщетение, посочено в член 28а, параграф 7, е 1 215,63 EUR.

Член 10

Считано от 1 юли 2010 г., таблицата с основните месечни заплати в член 93 от Условията за работа на другите служители се заменя със следната таблица:

ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА

1.7.2010 г.

СТЪПКА

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 832,42

5 953,71

6 077,52

6 203,91

6 332,92

6 464,62

6 599,06

 

17

5 154,85

5 262,04

5 371,47

5 483,18

5 597,20

5 713,60

5 832,42

 

16

4 555,99

4 650,73

4 747,45

4 846,17

4 946,95

5 049,83

5 154,85

 

15

4 026,70

4 110,44

4 195,92

4 283,18

4 372,25

4 463,17

4 555,99

 

14

3 558,90

3 632,91

3 708,46

3 785,58

3 864,31

3 944,67

4 026,70

 

13

3 145,45

3 210,86

3 277,63

3 345,80

3 415,37

3 486,40

3 558,90

III

12

4 026,63

4 110,36

4 195,84

4 283,09

4 372,15

4 463,07

4 555,88

 

11

3 558,86

3 632,87

3 708,41

3 785,53

3 864,25

3 944,60

4 026,63

 

10

3 145,43

3 210,84

3 277,61

3 345,77

3 415,34

3 486,36

3 558,86

 

9

2 780,03

2 837,84

2 896,86

2 957,09

3 018,59

3 081,36

3 145,43

 

8

2 457,08

2 508,17

2 560,33

2 613,57

2 667,92

2 723,40

2 780,03

II

7

2 779,98

2 837,80

2 896,82

2 957,07

3 018,58

3 081,36

3 145,45

 

6

2 456,97

2 508,07

2 560,24

2 613,49

2 667,84

2 723,33

2 779,98

 

5

2 171,49

2 216,65

2 262,76

2 309,82

2 357,86

2 406,91

2 456,97

 

4

1 919,18

1 959,10

1 999,84

2 041,44

2 083,90

2 127,24

2 171,49

I

3

2 364,28

2 413,35

2 463,43

2 514,56

2 566,74

2 620,01

2 674,39

 

2

2 090,12

2 133,50

2 177,78

2 222,98

2 269,11

2 316,21

2 364,28

 

1

1 847,76

1 886,11

1 925,25

1 965,21

2 005,99

2 047,63

2 090,12

Член 11

Считано от 1 юли 2010 г., долната граница за надбавката за настаняване, посочена в член 94 от Условията за работа на другите служители, е:

838,66 EUR за служител с право на надбавка за жилищни нужди;

497,22 EUR за служител, който няма право на надбавката за жилищни нужди.

Член 12

Считано от 1 юли 2010 г., долната граница за обезщетението за безработица, посочено в член 96, параграф 3, втора алинея от Условията за работа на другите служители, е 1 002,90 EUR, горната граница — 2 005,78 EUR.

Считано от 1 юли 2010 г., стандартното обезщетение, посочено в член 96, параграф 7, е 911,73 EUR.

Считано от 1 юли 2010 г., долната граница за обезщетението за безработица, посочено в член 136 от Условията за работа на другите служители, е 882,33 EUR, а горната граница — 2 076,07 EUR.

Член 13

Считано от 1 юли 2010 г., надбавките за работа на смени, посочени в член 1, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 300/76 на Съвета (2), са 382,17 EUR, 576,84 EUR, 630,69 EUR и 859,84 EUR.

Член 14

Считано от 1 юли 2010 г., сумите, посочени в член 4 от Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета (3), подлежат на коригиране с коефициент в размер на 5,516766.

Член 15

Считано от 1 юли 2010 г., таблицата в член 8, параграф 2 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица се заменя със следното:

1.7.2010 г.

СТЪПКА

СТЕПЕН

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 919,04

17 630,00

18 370,84

18 370,84

18 370,84

18 370,84

 

 

15

14 953,61

15 581,98

16 236,75

16 688,49

16 919,04

17 630,00

 

 

14

13 216,49

13 771,87

14 350,58

14 749,83

14 953,61

15 581,98

16 236,75

16 919,04

13

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 036,39

13 216,49

 

 

 

12

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 521,99

11 681,17

12 172,03

12 683,51

13 216,49

11

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 183,52

10 324,20

10 758,04

11 210,11

11 681,17

10

8 064,86

8 403,76

8 756,90

9 000,53

9 124,87

9 508,31

9 907,86

10 324,20

9

7 127,99

7 427,52

7 739,63

7 954,96

8 064,86

 

 

 

8

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 030,86

7 127,99

7 427,52

7 739,63

8 064,86

7

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 214,10

6 299,95

6 564,69

6 840,54

7 127,99

6

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 492,23

5 568,11

5 802,09

6 045,90

6 299,95

5

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 854,21

4 921,28

5 128,07

5 343,56

5 568,11

4

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 290,31

4 349,59

4 532,36

4 722,82

4 921,28

3

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 791,92

3 844,31

4 005,85

4 174,18

4 349,59

2

3 003,02

3 129,21

3 260,71

3 351,42

3 397,73

3 540,50

3 689,28

3 844,31

1

2 654,17

2 765,70

2 881,92

2 962,10

3 003,02

 

 

 

Член 16

Считано от 1 юли 2010 г., за прилагането на член 18, параграф 1 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица, размерът на общата надбавка, посочена в предишния член 4а от приложение VII към Правилника за длъжностните лица в сила преди 1 май 2004 г., е:

131,84 EUR на месец за длъжностните лица от степен C4 или C5;

202,14 EUR на месец за длъжностните лица от степен C1, C2 или C3.

Член 17

Считано от 1 юли 2010 г., таблицата с основните месечни заплати в член 133 от Условията за работа на другите служители се заменя със следното:

Степен

1

2

3

4

5

6

7

Основна заплата при работа на пълен работен ден

1 680,76

1 958,08

2 122,97

2 301,75

2 495,58

2 705,73

2 933,59

Степен

8

9

10

11

12

13

14

Основна заплата при работа на пълен работен ден

3 180,63

3 448,48

3 738,88

4 053,72

4 395,09

4 765,20

5 166,49

Степен

15

16

17

18

19

 

 

Основна заплата при работа на пълен работен ден

5 601,56

6 073,28

6 584,71

7 139,21

7 740,41

 

 

Член 18

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2010 година.

За Съвета

Председател

J. SCHAUVLIEGE


(1)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 300/76 на Съвета от 9 февруари 1976 г. за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за работа на смени, и размера и условията за това (ОВ L 38, 13.2.1976 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).


22.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1240/2010 НА СЪВЕТА

от 20 декември 2010 година

за адаптиране, считано от 1 юли 2010 г., на процента на вноската в пенсионноосигурителната схема за длъжностни лица и други служители на Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Общностите, установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (1), и по-специално член 83а от него и приложение XII към него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 13 от приложение ХII към Правилника за длъжностните лица на 1 септември 2010 г. Евростат представи доклад за актюерската оценка за 2010 г. на пенсионноосигурителната схема, актуализиращ параметрите, посочени в това приложение. Съгласно тази оценка процентът на вноската, изискван за поддържането на актюерския баланс на пенсионноосигурителната схема, е 11,6 % от основната заплата.

(2)

Следователно, в интерес на актюерския баланс на пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и на другите служители на Европейските общности, процентът на вноската следва да се адаптира на 11,6 % от основната заплата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Считано от 1 юли 2010 г., процентът на вноската, посочен в член 83, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица, е 11,6 %.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2010 година.

За Съвета

Председател

J. SCHAUVLIEGE


(1)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.


22.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1241/2010 НА СЪВЕТА

от 20 декември 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 452/2007 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене с произход, inter alia, от Китайската народна република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1515/2001 на Съвета от 23 юли 2001 г. относно мерките, които Общността може да вземе след доклад, приет от Органа за уреждане на спорове на СТО, относно антидъмпингови и антисубсидийни въпроси (1), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението, представено от Европейската комисия след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Действащи мерки

(1)

В резултат от антидъмпингово разследване на вноса на дъски за гладене с произход от Китайската народна република (наричана по-нататък „КНР“) и Украйна (наричано по-нататък „първото разследване“) с Регламент (ЕО) № 452/2007 на Съвета от 23 април 2007 г. (2) бяха наложени антидъмпингови мерки. Този регламент влезе в сила на 27 април 2007 г.

(2)

Припомня се, че размерът на окончателното антидъмпингово мито, наложено върху дъските за гладене, произведени от китайския производител износител Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. (наричан по-нататък „Since Hardware“), бе 0 %, докато за други китайски производители износители неговият размер беше между 18,1 % и 38,1 %. В резултат на последващо междинно преразглеждане тези митнически ставки бяха увеличени до 42,3 % с Регламент за изпълнение (ЕС) № 270/2010 на Съвета от 29 март 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 452/2007 (3).

2.   Започване на нова процедура

(3)

С известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (4) (наричано по-нататък „известие за започване на процедура“), на 2 октомври 2009 г. Комисията обяви започването на антидъмпингово разследване съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (5) (наричан по-нататък „основния регламент“), относно вноса в Съюза на дъски за гладене с произход от КНР, ограничено до Since Hardware. В известието за започване на процедурата Комисията обяви също така започването на преразглеждане съгласно член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1515/2001, за да могат да се внесат необходимите изменения на Регламент (ЕО) № 452/2007 предвид доклада на Апелативния орган на СТО, озаглавен „Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice“ („Мексико — окночателни андтидъмпингови мерки по отношение на говеждото и ориза“(AB-2005-6) (6). В параграфи 305 и 306 от посочения доклад се отбелязва, че ако при първоначално разследване е установено, че даден производител износител не извършва дъмпинг, той трябва да бъде изключен от обхвата на наложената окончателна мярка в резултат на това разследване и по отношение на него не могат се провеждат преразглеждания по административни причини или поради промяна в обстоятелствата.

3.   Изключване на Since Hardware от обхвата на окончателните антидъмпингови мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 452/2007

(4)

Since Hardware следва да бъде изключен от обхвата на окончателните антидъмпингови мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 452/2007, така че Since Hardware да не попадне едновременно в обхвата на две антидъмпингови процедури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 452/2007 се изменя, както следва:

В таблицата в член 1, параграф 2 вписването относно Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. се заличава, а вписването „Всички други фирми“ се заменя с „Всички други дружества (с изключение на Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou — допълнителен код по TARIC A784)“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2010 година.

За Съвета

Председател

J. SCHAUVLIEGE


(1)  ОВ L 201, 26.7.2001 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 109, 26.4.2007 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 84, 31.3.2010 г., стр. 13.

(4)  ОВ C 237, 2.10.2009 г., стр. 5.

(5)  OJ L 343, 22.12.2009, p. 51.

(6)  WT/DS295/AB/R, 29 ноември 2005 г.


22.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1242/2010 НА СЪВЕТА

от 20 декември 2010 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на въжета от синтетични влакна с произход от Индия след преразглеждане с оглед изтичане на срока съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-нататък „основният регламент“), и по-специално член 9, параграф 4 и член 11, параграфи 2 и 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия, представено след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Мерки, които понастоящем са в сила

(1)

След провеждане на антидъмпингово разследване (наричано по-нататък „първоначалното разследване“) с Регламент (ЕО) № 1312/98 от 24 юни 1998 г. (2) Съветът наложи окончателни антидъмпингови мита (наричани по-нататък „първоначалните мерки“) върху вноса на въжета от синтетични влакна с произход от Индия. Нивото на митото, наложено върху вноса на един производител износител от Индия, беше 53 %, а за останалия внос с произход от Индия (наричана по-нататък „разглежданата държава“) — 82 %.

(2)

След провеждане на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент (наричано по-нататък „предходното преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие“), Съветът запази тези мерки с Регламент (ЕО) № 1736/2004 от 4 октомври 2004 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на въжета от синтетични влакна с произход от Индия (3).

2.   Искане за преразглеждане

(3)

На 4 май 2009 г. бе подадено искане за преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент от Комитета за връзка на европейските производители на канапи, въжета и мрежи („Eurocord“) (наричан по-нататък „заявителят“) от името на производители, които съставляват основен дял, в конкретния случай — повече от 50 %, от производство на въжета от синтетични влакна в Съюза.

(4)

Основание за искането е фактът, че изтичането на срока на действие на мерките по всяка вероятност ще доведе до повтаряне на дъмпинга и вредата за промишлеността на Съюза.

(5)

След като се консултира с Консултативния комитет и установи, че са налице достатъчно доказателства за започване на преразглеждане, на 7 октомври 2009 г. с известие за започване на процедура, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (4) (наричано по-нататък „известие за започване на процедура“), Комисията обяви започването на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент.

3.   Разследване

3.1.   Разследван период

(6)

Разследването на вероятността от продължаване или повтаряне на дъмпинга обхвана периода от 1 октомври 2008 г. до 30 септември 2009 г. (наричан по-нататък „разследваният период в рамките на преразглеждането“ или „РПП“). Разглеждането на тенденциите, които са от значение за оценката на вероятността от продължаване или повтаряне на вредата, обхвана периода от 1 януари 2006 г. до края на РПП (наричан по-нататък „разглежданият период“).

3.2.   Страни, засегнати от настоящото разследване

(7)

Комисията официално уведоми за започването на преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие известните производители от Съюза, износителите и производителите износители в разглежданата държава, представителите на разглежданата държава, вносителите, както и сдружение на потребителите, за които бе известно, че са засегнати.

(8)

На заинтересованите страни беше предоставена възможност да представят писмено становищата си и да поискат изслушване в срока, определен в известието за започване. На всички заинтересовани страни, които поискаха да бъдат изслушани и показаха, че има конкретни основания, поради които следва да бъдат изслушани, бе дадена такава възможност.

4.   Представителна извадка

(9)

С оглед на видимо големия брой производители от Съюза и производители износители от Индия беше счетено за уместно, в съответствие с член 17 от основния регламент, да се разгледа въпроса дали следва да се използва представителна извадка. За да може Комисията да реши дали е необходимо използване на представителна извадка и ако тя е необходима — да направи подбор, горепосочените страни бяха приканени да заявят своя интерес в срок от 15 дни от започването на преразглеждането и да предоставят на Комисията посочената в известието за започване на процедура информация.

(10)

Общо пет производители от Индия, двама от които бяха част от една и съща група, се представиха, предоставиха поисканата информация в посочения срок и изразиха желание да бъдат включени в представителната извадка. Четири от тези пет дружества са произвеждали и изнасяли разглеждания продукт за пазара на Съюза по време на РПП. Петото дружество не е изнасяло разглеждания продукт за пазара на Съюза по време на РПП. Всички пет дружества бяха счетени за оказващи съдействие дружества и бяха взети предвид при подбора на представителната извадка. Нивото на съдействие на Индия, т.е. процентът на износа за Съюза от оказалите съдействие индийски производители на базата на целия индийски износ за Съюза, не можа да бъде изчислено, тъй като общият износ за Съюза по време на РПП, докладван от петте оказали съдействие дружества, бе значително по-висок от обема, регистриран от Евростат за целия износ от Индия, поради причините, изложени по-подробно в съображения 21—23.

(11)

Представителната извадка бе подбрана със съгласието на индийските власти и включваше четирите дружества, съобщили, че са извършвали продажби за износ за Съюза. Две от четирите дружества, включени в представителната извадка, бяха свързани. Припомня се, че по време на първоначалното разследване само един производител износител е оказал съдействие и в момента за него се прилага индивидуално антидъмпингово мито. Припомня се също така, че по време на предходното преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие нито един производител износител от Индия не оказа съдействие, поради което констатациите се основаваха на наличните факти в съответствие с разпоредбите на член 18, параграф 1 от основния регламент.

(12)

18 производители от Съюза (всички 15 жалбоподатели и още трима производители, които заедно представляваха 78 % от общото производство на Съюза), предоставиха поисканата информация и се съгласиха да бъдат включени в представителната извадка. Въз основа на информацията, получена от оказалите съдействие производители от Съюза, Комисията подбра представителна извадка от петима производители от Съюза, които представляват приблизително 40 % от промишлеността на Съюза, както е определено в съображение 41, и около половината от продажбите, реализирани от всички оказали съдействие производители от Съюза за несвързани клиенти в Съюза. Представителната извадка бе подбрана въз основа на най-големия представителен обем на продажбите и на географското покритие на производителите в рамките на Съюза, които могат да бъдат разследвани по приемлив начин в рамките на наличното време. Един от петимата включени в представителната извадка производители от Съюза е започнал своята дейност по време на разглеждания период, поради което данните за него не бяха използвани за анализа на тенденциите на показателите за вреда, за да се избегне изкривяване на тези тенденции. Въпреки това данните за останалите четирима включени в представителната извадка производители от Съюза, използвани за анализа на тези тенденции, запазиха своя представителен характер.

(13)

Комисията изпрати въпросници до петимата включени в представителната извадка производители от Съюза, както и до четиримата включени в представителната извадка индийски производители износители.

(14)

Отговори на въпросниците бяха получени от всички пет включени в представителната извадка производители от Съюза. От четиримата включени в представителната извадка индийски производители износители един престана да оказва съдействие, а другите трима (двама, от които са свързани), отговориха на въпросника в посочения срок. Поради тази причина в крайна сметка представителната извадка от индийски производители износители включваше тези три индийски дружества, отговорили на въпросника.

5.   Проверка на получената информация

(15)

Комисията издири и провери цялата информация, която счете за необходима за определяне на риска от продължаване или повтаряне на дъмпинга и вредата, както и за анализа на интереса на Съюза. Бяха извършени проверки на място в помещенията на следните дружества:

5.1.   Производители износители от Индия

Axiom Imex International Ltd., Boisar,

Tufropes Private Limited, Silvassa,

India Nets, Indore;

5.2.   Производители от Съюза

Cordoaria Oliveira SÁ (Португалия),

Eurorope SA (Гърция),

Lanex A.S. (Чешка република),

Lankhorst Euronete Ropes (Португалия),

Teufelberger Ges.m.b.H. (Австрия).

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

1.   Разглеждан продукт

(16)

Разглежданият продукт е същият, както при първоначалното разследване, и се определя по следния начин: канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, дори импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси, от полиетилен или полипропилен, различни от канапи за свързване или връзване, с линейна плътност, по-голяма от 50 000 dtex (5 g/m), както и от други синтетични влакна от найлон или от други полиамиди или полиестери, с линейна плътност, по-голяма от 50 000 dtex (5 g/m). Понастоящем той е класиран в кодове по КН 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 и 5607 50 19. Разглежданият продукт се използва за широк набор от мореплавателни и промишлени приложения, по-специално в корабоплаването (особено в съоръжения за акостиране) и риболовната промишленост.

(17)

Една от заинтересованите страни заяви, че въжетата за акостиране, посочени по-горе, не попадат в обхвата на определението на разглеждания продукт, тъй като, поради прикрепените към тези въжета снадки, тези продукти следва да се считат за „артикули от въжета“, които са класирани в друг код по КН (вж. също и съображение 23). Следва обаче да се отбележи, че посочването на въжетата за акостиране е направено само в контекста на приложенията на различните видове на разглеждания продукт, които в своята цялост са определени като въжета от синтетични влакна, както е посочено в съображение 16.

2.   Сходен продукт

(18)

Както бе установено по време на първоначалното разследване и потвърдено по време на настоящото разследване, разглежданият продукт и въжетата от синтетични влакна, произвеждани и продавани от индийски производители износители на техния вътрешен пазар, и въжетата, произвеждани и продавани от производителите от Съюза на пазара на Съюза, са идентични във всяко едно отношение и имат едни и същи основни физически и химически характеристики. Затова те се считат за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

(19)

Една заинтересована страна заяви, че произвежданият от промишлеността на Съюза продукт не е съпоставим с разглеждания продукт, тъй като производителите от Съюза са започнали да използват нов вид суровина, наречена Dyneema, която е много по-скъпа от други суровини, тъй като изработените от нея продукти са много по-устойчиви. Действително, включените в представителната извадка индийски производители не използват този вид суровина. Въпреки това на първо място следва да бъде посочено, че въпросните продукти представляват само малка част от продуктите, продавани от производителите от Съюза. Действително, независимо от факта, че този вид влакна се използва във все по-голяма степен от някои производители от Съюза, въжетата Dyneema представляват само много малка част от производството на Съюза. Поради това, въпреки че значителната разлика в разходите за суровини (тези влакна могат да са около 25—30 пъти по-скъпи) може да окаже някакво въздействие, по-специално върху показателя за вреда, що се отнася до средните продажни цени на промишлеността на Съюза, въздействието на въжетата Dyneema върху цялостната оценка остава ограничено, поради голямото количество „стандартни“ въжета, произвеждани в Съюза. На второ място, всички изчисления, направени по време на настоящото преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие, са основани на съпоставянето на съответните видове на продукта, при което се вземат предвид разликите в суровините. Поради това изчисленията не могат да бъдат изкривени от разлика в продуктовата гама. Във всеки случай продуктът, за който са използвани суровини като Dyneema, продължава да има същите основни физически и химически характеристики като разглеждания продукт. Поради това твърдението бе отхвърлено.

В.   ВЕРОЯТНОСТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТАРЯНЕ НА ДЪМПИНГ

(20)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент бе разгледано дали има вероятност дъмпингът да продължи или да се повтори при евентуално изтичане на срока на действащите мерки срещу Индия.

1.   Обем на вноса

(21)

По данни на Евростат обемът на вноса на разглеждания продукт от Индия е бил незначителен по време на разглеждания период. По време на РПП обемът на вноса от Индия е бил 31 t, т.е. по-малко от 0,1 % от потреблението на Съюза по време на РПП:

(в тонове)

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РПП

Индия

3

4

19

31

Внос на разглеждания продукт от Индия; източник — Comext

(22)

Съгласно проверени данни обаче трите дружества, включени в представителната извадка, са изпратили по време на РПП значително по-големи количества от разглеждания продукт в Съюза, отколкото докладвания на Евростат обем. В тази връзка се припомня, че по време на първоначалното разследване вносителите предоставиха информация, от която е станало видно, че известни количества от разглеждания продукт, закупени от Индия, не са били пуснати в свободно обращение на пазара на Съюза, а са били съхранявани в митнически складове и продадени на презокеански кораби или платформи в открито море. Един от производителите жалбоподатели отново изтъкна този аргумент по време на настоящото разследване. Поради липса на съдействие по време на разследването от страна на пристанищните посредници, това твърдение не можа да бъде потвърдено. От списъка с клиенти, представен от включените в представителната извадка производители износители, обаче беше видно, че повечето от клиентите са били корабоплавателни и крайбрежни доставчици на пристанища в Съюза. Въз основа на изложеното по-горе става ясно, че разликите между статистическите данни и докладваните цифри се дължат на такива продажби.

(23)

Следва да се отбележи също така, че искането за преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие, е включвало твърдения за наличие на практики на заобикаляне. В тази връзка се посочва, че заявителят е изтъкнал, че определени количества въжета от синтетични влакна от Индия са влезли на територията на Съюза по позиция по КН 5609 (Артикули от […] канапи, въжета или дебели въжета), по отношение на която не се прилагат мерки. В настоящото разследване обаче няма информация, която подкрепя това становище.

(24)

Въз основа на изложеното по-горе се счита, че по време на РПП 31 тона от разглеждания продукт действително са били внесени от Индия на митническата територия на Съюза. Що се отнася до проверените продажби за износ за пристанищата на Съюза, които не са били пуснати в свободно обращение на пазара на Съюза от тримата включени в представителната извадка индийски производители, тези продажби се разглеждат като част от индийския внос за трети държави.

(25)

Поради липсата на значителен обем на вноса от Индия в Съюза, той не основание за провеждането на представителен анализ на вероятността от продължаване на дъмпинга или вредата. Всъщност поради така ограничения действителен обем на вноса, не може да се заключи, че по време на РПП е съществувал причиняващ вреда дъмпинг от Индия. Поради това анализът се насочи към вероятността от повтаряне на дъмпинга и вредата, ако бъде позволено срокът на действие на мерките да изтече.

2.   Вероятно развитие на вноса, ако мерките бъдат отменени

2.1.   Производствен капацитет

(26)

Проверено бе дали в разглежданата държава няма неизползван производствен капацитет, което би създало условие за подновяване на дъмпинговия износ при отмяна на мерките.

(27)

Установено бе, че производственият капацитет на тримата включени в представителната извадка производители износители рязко е нараснал в периода между 2007 г. и РПП, докато в същото време използването на капацитета е намаляло. Свободният капацитет на трите дружества е бил около 75 % от потреблението в Съюза през РПП. Това се знак за вероятно увеличение на обема на износа за Съюза, ако бъде допуснато срокът на действие на мерките да изтече.

(28)

Що се отнася до останалите производители на въжета от синтетични влакна в Индия, известно е, че Garware, дружеството, което престана да оказва съдействие след етапа на подбор на представителната извадка, е важен производител и, според информация от неговия официален уебсайт, разполага със значителен производствен капацитет. Освен това в искането за преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие се посочват още четирима големи индийски производители. Съществуват и няколко малки и средни индийски производители, които са извършвали продажби основно на вътрешния пазар. Тъй като тези индийски производители не оказаха съдействие, техният производствен капацитет не е известен, но може да се предположи, че тенденцията при оказалите съдействие дружества е съпоставима и че тези производители имат още повече свободен капацитет.

(29)

След разгласяване на констатациите, всички включени в представителната извадка индийски производители оспориха данните относно техния съвкупен свободен капацитет. Всички тези данни обаче бяха съобщени от самите дружества и бяха проверени посредством проверки на място за всяко едно от тях. Поради това тези твърдения бяха отхвърлени.

2.2.   Обем на продажбите на пристанища на Съюза и на други пазари за износ

(30)

Обемът на продажбите за износ на тримата включени в представителната извадка производители износители за други трети държави, в това число и продажбите в пристанища на Съюза, които не влизат на митническата територия на Съюза, е значителен и се е увеличил с близо 80 % по време на разглеждания период, което е представлявало почти половината от общия обем на продажбите на производителите износители по време на РПП.

(31)

Действителният внос в Съюза на практика е бил преустановен след налагането на първоначалните мерки. Трябва обаче да се отбележи, че обемът на продажбите за износ на включените в представителната извадка производители на пристанища на Съюза значително е нараснал по време на разглеждания период от 61 на 785 тона. Предвид това, че действителните продажби за внос в Съюза са направени отчасти през същите търговски канали като продуктите, продавани на пристанища на Съюза, това засилено присъствие в непосредствена близост до пазара на Съюза може да означава, че при отсъствие на мерки, включените в представителната извадка индийски производители — а може би и някои други, биха започнали да продават значителни количества от разглеждания продукт на пазара на Съюза за кратък период от време.

(32)

С оглед на изложената по-горе експортна ориентация на индийските производители, както и тяхното нарастващо присъствие в пристанищата на Съюза, може да се заключи, че е твърде вероятно обемът на индийския износ за Съюза да нарасне значително, ако бъде позволено срокът на действие на мерките да изтече.

(33)

След разгласяване на констатациите от преразглеждането, един индийски производител изтъкна, че индийският износ е добре разпределен между пазари с потенциал за растеж в четирите краища на света, което не би довело до подновяване на износа за Съюза в големи количества при отсъствието на мерки. Приема се, че някои индийски производители може да са разпределили продажбите си за износ към различни пазари, но това не е достатъчно да промени заключенията, направени на базата на представените по-горе констатации.

2.3.   Връзка между експортните цени за трети държави и нормалната стойност

(34)

Направено бе индикативно изчисляване на дъмпинга въз основа на проверените продажби на пристанища на Съюза на тримата включени в представителната извадка производители износители, които въпреки че се разглеждат като част от продажбите за износ за други трети държави, са много показателни за потенциалните цени на индийските въжета от синтетични влакна при липса на мита. Нормалната стойност бе основана на цените на вътрешния индийския пазар. На базата на тези цифри бе установен дъмпинг за двама от тримата включени в представителната извадка индийски производители. Дъмпинговите маржове бяха установени на стойност от около 10 %, което може да се счита за доста висок процент, въпреки че е доста под процента на дъмпинговите маржове, установени по време на първоначалното разследване.

(35)

Сравнение на цените, наложени от тримата включени в представителната извадка производители износители на пазари на други трети държави (с изключение на продажбите на пристанища на Съюза), с цените им на вътрешния пазар, показа сходен резултат, макар че установените по този начин дъмпингови маржове бяха по-ниски.

(36)

След разгласяване на констатациите от настоящото разследване, един индийски производител заяви, че не е установен дъмпинг по отношение на индийския внос в Съюза. Действителен внос обаче не е бил регистриран. Освен това бе установен дъмпинг както за продажбите в пристанища на Съюза, така и за продажбите на други трети държави. Поради това посоченото твърдение бе отхвърлено.

(37)

Друга заинтересована страна заяви, че дъмпинговите маржове, установени с настоящото преразглеждане, не могат да се считат за значителни, когато се сравняват със съществуващите равнища на митата, поради съществената разлика в разходите за работна ръка между Съюза и Азия. Следва обаче да се отбележи, че разходите за работна ръка в Съюза не се вземат предвид при изчислението на дъмпинговите маржове.

3.   Заключение относно вероятността за повтаряне на дъмпинга

(38)

Въз основа на направения по-горе анализ се стига до заключението, че производителите износители имат голям производствен потенциал за подновяване на износа за Съюза, ако бъде позволено срокът на действие на мерките да изтече. По отношение на цените бе установено, че двама включени в представителната извадка производители са извършвали продажби в други трети държави на дъмпингови цени. Наред с това, освен дружеството Garware, което престана да сътрудничи, има още петима големи производители износители, изброени в жалбата, за които въз основа на наличната информация може да се предполага, че следват тенденцията на дружествата, за които е установено, че извършват продажби на дъмпингови цени е други трети държави.

(39)

Данните, че индийските производители износители продължават да имат стратегически интерес на пазара на Съюза, за който свидетелства нарастващият обем на продажбите за износ на пристанищата на Съюза, както и огромният неизползван капацитет, правят твърде вероятно подновяването на износа им за Съюза в значителни количества, ако мерките отпаднат. Предвид ценовото поведение на индийските износители на пазари на трети държави, е твърде вероятно износът на дъмпингови цени да бъде подновен. Поради това се заключава, че е вероятно изтичането на срока на действие на мерките да доведе до повтаряне на дъмпинга.

Г.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТ НА СЪЮЗА

(40)

Производителите от Съюза, представляващи общото производство на Съюза, съставляват промишлеността на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент. Броят на производителите от Съюза се изчислява на около четиридесет

(41)

15 производители от Съюза, от чието име сдружението на жалбоподателите подаде искането за преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие, и трима други производители от Съюза предоставиха информацията за подбора на представителната извадка, изискана в известието за започване на процедура. Както бе посочено в съображение 12, на подробно разследване бе подложена представителна извадка от петима производители, представляващи приблизително 40 % от промишлеността на Съюза. В представителната извадка бяха включени следните дружества:

Cordoaria Oliveira SÁ (Португалия),

Eurorope SA (Гърция),

Lanex A.S. (Чешка република),

Lankhorst Euronete Ropes (Португалия),

Teufelberger Ges.m.b.H. (Австрия).

(42)

Както вече бе посочено в съображение 12, осемнадесетте оказали съдействие производители от Съюза са представлявали 78 % от общото производство на Съюза по време на РПП.

Д.   СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА

1.   Потребление на пазара на Съюза

(43)

Потреблението в Съюза на въжета от синтетични влакна бе установено въз основа на обема на продажбите от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза (в това число и продажбите от неоказали съдействие производители от Съюза, изчислени от сдружението на жалбоподателите) плюс целия внос в Съюза, по данни на Евростат.

(44)

Въз основа на изложеното по-горе може да се направи заключението, че по време на разглеждания период потреблението в Съюза е нараснало със 7 %. По-конкретно, след повишението от 16 % в периода между 2006 и 2007 г., потреблението е спаднало с 20 % между 2007 г. и РПП.

 

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РПП

Общо потребление в Съюза (в тонове)

34 318

39 816

36 777

31 944

Индекс (2006 г.=100)

100

116

107

93

Източник: разследването (включени в представителната извадка производители от Съюза), жалбоподател (невключени в представителната извадка производители от Съюза), Евростат (внос)

2.   Внос от Индия

(45)

Както бе посочено в съображение 21, по време на разглеждания период действителният индийски внос е бил пренебрежимо малък поради ефективните действащи антидъмпингови мерки.

(46)

Въпреки това, както бе пояснено в съображение 22, е налице засилено присъствие на индийски производители в непосредствена близост до пазара на Съюза, посредством продажби за износ в пристанищата на Съюза, които не се оформят митнически и поради това са освободени от посочените антидъмпингови мита.

3.   Цени и обем на индийския износ за други трети държави

(47)

Поради факта, че обемът на индийския внос в Съюза е бил пренебрежимо малък, бяха сравнени цените на индийския износ за други трети държави (в това число и износът, продаден на пристанища на Съюза, за който не се прилагат антидъмпингови мита), и цените на продажбите от Съюза, извършени от включените в представителната извадка производители от промишлеността на Съюза.

(48)

Въз основа на това бе установено, че индийският износ за други трети държави е бил извършван на значително по-ниски цени от цените на промишлеността на Съюза. Установената по този начин разлика в цените достигна нивото от 46 % и средно възлизаше на 18 %.

(49)

Стойността на индийските продажби за износ към други трети държави е нараснала с повече от 30 % по време на разглеждания период. Тези продажби са представлявали близо половината от общия оборот на включените в представителната извадка индийски производители износители по време на РПП.

4.   Внос от други държави

(50)

Въпреки спада в потреблението на пазара на Съюза със 7 %, обемът на вноса от други трети държави е нараснал по време на разглеждания период с 18 %. Вследствие на това пазарният дял на този внос е нараснал от 17 % на 22 %.

(51)

Следва да се отбележи, че по време на разглеждания период вносът от Китайската народна република (наричана по-нататък „КНР“) е нараснал с 46 % и е достигнал пазарен дял от 8,6 % (спрямо 5,5 % през 2006 г.). Въпреки че не може да се направи точно сравнение поради общия характер на данните от Евростат, които не са разбити по вид продукт, от тях става ясно, че средната цена на китайския внос в Съюза е била значително по-висока от средната цена на индийските продажби за износ. Освен това средната цена на китайския внос изглежда е съответствала на цените на промишлеността на Съюза.

(52)

Вносът от Република Корея (наричана по-нататък „Корея“) в Съюза е запазил своя пазарен дял на ниво от около 3 % по време на разглеждания период. Освен това обемът на този внос е намалял с 6 % в съответствие със свиването на потреблението.

(53)

По време на РПП вносът от други трети държави е представлявал по-малко от 2 % от пазарния дял на пазара на въжета от синтетични влакна в Съюза.

5.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

5.1.   Предварителни бележки

(54)

Анализирани бяха всички показатели за вреда, изброени в член 3, параграф 5 от основния регламент. Що се отнася до показателите за обема на продажбите и пазарния дял на производителите от Съюза, те бяха анализирани въз основа на данните, събрани от всички производители от Съюза, т.е. от промишлеността на Съюза. Що се отнася до всички останали показатели за вреда, те бяха разгледани въз основа на информацията, предоставена от включените в представителната извадка производители от Съюза и проверена в помещенията на всяко от дружествата, както бе посочено в съображение 15. Както бе посочено в съображение 12, един от включените в представителната извадка производители от Съюза, е започнал своята дейност по време на разглеждания период, поради което данните за него не бяха използвани за анализа на тенденциите на показателите за вреда, за да се избегне изкривяване на тези тенденции.

5.2.   Обем на продажбите на промишлеността на Съюза

(55)

Продажбите на промишлеността на Съюза са намалели значително с 12 % през разглеждания период. Както вече бе посочено в съображение 44, през разглеждания период потреблението в Съюза е намаляло със 7 %, като е отбелязало особено драстичен спад от 2007 г. насам. Следва да се подчертае, че обемът на продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза е спаднал по-бързо, отколкото потреблението:

 

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РПП

Обем на продажбите в Съюза от промишлеността на Съюза (в тонове)

28 393

32 161

28 911

24 955

Индекс (2006 г.=100)

100

113

102

88

Източник: разследването (включени в представителната извадка производители от Съюза), жалбоподател (невключени в представителната извадка производители от Съюза)

5.3.   Пазарен дял на промишлеността на Съюза

(56)

Развитието, очертано в предходното съображение и представено в таблицата по-горе, е довело до загуба на пазарен дял от промишлеността на Съюза в периода между 2006 г. и РПП. Намаляването на пазарния дял на промишлеността на Съюза е било непрекъснато и е довело до загуба от 4,6 процентни пункта:

 

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РПП

Пазарен дял на промишлеността на Съюза (%)

82,7 %

80,8 %

78,6 %

78,1 %

Индекс (2006 г.=100)

100

98

95

94

Източник: разследването (включени в представителната извадка производители от Съюза), жалбоподател (невключени в представителната извадка производители от Съюза)

(57)

Следва да се отбележи, че посочената по-горе загуба на пазарен дял на промишлеността на Съюза се дължи в голяма степен на повишаването на пазарния дял на китайския внос (вж. съображение 50).

5.4.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(58)

В съответствие с тенденциите при обема на продажбите, производственият обем на включените в представителната извадка производители от Съюза е отбелязал сходен спад със 17 % по време на разглеждания период. През същия период производственият капацитет е нараснал с 5 %. Това е довело до понижение с 20 % на използване на капацитета между 2008 г. и РПП:

 

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РПП

Производство (в тонове)

11 229

12 286

12 150

9 372

Индекс (2006 г.=100)

100

109

108

83

Производствен капацитет (в тонове)

21 510

23 467

23 278

22 480

Индекс (2006 г.=100)

100

109

108

105

Използване на капацитета (%)

52,2 %

52,4 %

52,2 %

41,7 %

Индекс (2006 г.=100)

100

100

100

80

Източник: разследването (включени в представителната извадка производители от Съюза)

5.5.   Складови наличности

(59)

Що се отнася до складовите наличности, производителите на въжета от синтетични влакна поддържат нивото на своите складови наличности на доста ниско равнище, тъй като по-голяма част от продукцията се изготвя по поръчка. По време на разглеждания период се наблюдава спад в средните складови наличности, особено през РПП, което се дължи основно на намалението на производството на въжета от синтетични влакна.

 

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РПП

Складови наличности в края на периода (в тонове)

1 073

982

1 156

905

Индекс (2006 г.=100)

100

92

108

84

Източник: разследването (включени в представителната извадка производители от Съюза)

5.6.   Продажни цени

(60)

Средните цени на сходния продукт, продаван в Съюза от включените в представителната извадка производители от Съюза, са се увеличили в известна степен през разглеждания период, особено между 2007 г. и РПП:

 

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РПП

Средни единични продажни цени на промишлеността на Съюза (EUR/t)

5 268

5 229

5 670

5 766

Индекс (2006 г.=100)

100

99

108

109

Източник: разследването (включени в представителната извадка производители от Съюза)

(61)

Следва да се отбележи обаче, че посочената по-горе средна продажна цена е изчислена въз основа на всички видове на продукта, в това число и въжетата от синтетични влакна с най-висока стойност като например въжетата от синтетични влакна, изработени от суровината, наречена Dyneema. Разликите в цената на различните видове на продукта в действителност е доста голяма (вж. съображение 19). През последните години промишлеността на Съюза е увеличила производството на продукти с висока стойност. Съответно тези въжетата от синтетични влакна представляват нарастваща част от продуктовата гама. Тези скорошни промени в продуктовата гама са една от причините за повишението на средната единична продажна цена на промишлеността на Съюза.

5.7.   Рентабилност

(62)

Благодарение от една страна на ефективните действащи мерки, а от друга — на диверсификацията на продуктовата гама, включените в представителната извадка производители от Съюза са успели да запазят стабилно и добро равнище на рентабилност по време на разглеждания период:

 

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РПП

Рентабилност на промишлеността на Съюза (%)

9,7 %

11,1 %

10,0 %

12,4 %

Индекс (2006 г.=100)

100

115

104

128

Източник: разследването (включени в представителната извадка производители от Съюза)

5.8.   Инвестиции и способност за привличане на капитали

(63)

През 2006 и 2007 г. нивото на инвестициите е било относително високо, след което е спаднало на половина от предходната стойност. По време на РПП фактически не е имало инвестиции.

 

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РПП

Нетни инвестиции (в евро)

3 574 130

3 886 212

1 941 222

168 877

Индекс (2006 г.=100)

100

109

54

5

Източник: разследването (включени в представителната извадка производители от Съюза)

5.9.   Възвръщаемост на инвестициите

(64)

В съответствие на стабилната тенденция по отношение на рентабилността, възвращаемостта на инвестициите също е нараснала по време на разглеждания период.

 

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РПП

Възвръщаемост от инвестицията (%)

21,4 %

25,5 %

26,1 %

28,4 %

Индекс (2006 г.=100)

100

119

122

132

Източник: разследването (включени в представителната извадка производители от Съюза)

5.10.   Паричен поток

(65)

Паричният поток на включените в представителната извадка производители от Съюза е останал на относително стабилни нива по време на разглеждания период:

 

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РПП

Паричен поток (EUR)

6 033 496

7 973 188

7 790 847

6 911 360

Индекс (2006 г.=100)

100

132

129

115

Източник: разследването (включени в представителната извадка производители от Съюза)

5.11.   Заетост, производителност и разходи за работна ръка

(66)

Между 2006 и 2008 г. заетостта при включените в представителната извадка производители от Съюза е имала положително развитие. От 2008 г. до РПП обаче се наблюдава спад в заетостта поради намаляване на търсенето на пазара. Намаляването на търсенето е довело до намаляване на производството и до спад в производителността между 2008 г. и РПП. Що се отнася до годишните разходи за работна ръка за заето лице, те са отбелязали ръст до 2008 г., след което са се понижили слабо през РПП.

 

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РПП

Заетост (брой лица)

638

665

685

623

Индекс (2006 г.=100)

100

104

107

98

Годишни разходи за работна ръка за едно заето лице (EUR)

12 851

13 688

14 589

14 120

Индекс (2006 г.=100)

100

107

114

110

Производителност (в тонове на заето лице)

17,6

18,4

17,7

15,0

Индекс (2006 г.=100)

100

105

101

85

Източник: разследването (включени в представителната извадка производители от Съюза)

5.12.   Растеж

(67)

Между 2006 г. и РПП, когато потреблението в Съюза е намаляло със 7 % (вж. съображение 44), обемът на продажбите от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза се е понижил с 12 %, а пазарният ял на промишлеността на Съюза е спаднал с 6 процентни пункта (вж. съображения 55 и 56). От друга страна, докато обемът на действителния индийски внос е останал пренебрежимо малък поради действащите мерки, обемът на вноса от други държави се е повишил с 18 % (основно в резултат на вноса от КНР), като пазарният му дял е нараснал с още 5 процентни пункта (вж. съображение 50). Поради това се стига до заключението, че промишлеността на Съюза е била по-засегната от спада в потреблението и е претърпяла по-съществена загуба на обем на продажбите, отколкото други участници на пазара.

5.13.   Размер на дъмпинговия марж

(68)

Поради факта, че вносът на разглеждания продукт от Индия по време на РПП е бил пренебрежимо малък, за действителния индийски внос не можа да бъде установен дъмпингов марж. Следва обаче да се отбележи, че индийският износ за пристанища на Съюза, който не се оформя митнически, е нараснал значително и за някои от тези продажби бе установено, че са извършвани на дъмпингови цени.

5.14.   Възстановяване след предишните дъмпингови практики

(69)

Анализирано бе дали промишлеността на Съюза все още е в процес на възстановяване от въздействието на предишни дъмпингови практики. Стигна се до заключението, че промишлеността на Съюза вече в голяма степен е успяла да се възстанови от това въздействие, тъй като ефективните антидъмпингови мерки бяха наложени за дълъг период от време.

5.15.   Заключение относно състоянието на промишлеността на Съюза

(70)

Благодарение на факта, че върху вноса на въжета от синтетични влакна с произход от Индия бяха наложени ефективни антидъмпингови мерки, промишлеността на Съюза изглежда е успяла да се възстанови до голяма степен от въздействието на предишните дъмпингови практики.

(71)

Въпреки това не може да се заключи, че състоянието на промишлеността на Съюза е сигурно. Въпреки че някои показатели за вреда, свързани с финансовите резултати на производителите от Съюза, а именно рентабилността, възвращаемостта на инвестициите и паричният поток, могат да бъдат счетени за знак за относителна стабилност, други показатели за вреда, и по-специално обемът на продажбите и пазарният дял, производството и използването на капацитета, както и инвестициите, ясно сочат, че в края на РПП промишлеността на Съюза все още е била в доста уязвимо състояние. След разгласяване на констатациите от настоящото разследване, един индийски производител заяви, че промишлеността на Съюза не е понесла вреда по време на РПП. В тази връзка следва да се отбележи, че не е заявявано, че промишлеността на Съюза е понесла значителна вреда по време на РПП. Напротив — въз основа на констатациите от преразглеждането бе направено заключението, че от някои от показателите е видно, че положението е стабилно, докато други показатели са знак за наличието на вреда.

(72)

Някои от заинтересованите страни заявиха, че негативните тенденции на някои показатели за вреда не са причинени от индийския внос, а се дължат на световната икономическа криза и на повишения пазарен дял на китайския внос. В тази връзка следва да се отбележи, че негативното развитие на някои показатели не се свързва с почти несъществуващия индийски внос. Освен това бе разгледано повишението на китайския внос и то не оказа въздействие върху анализа на вероятността от повтаряне на вредоносния дъмпинг.

(73)

По отношение на жизнеспособността на промишлеността на Съюза като цяло трябва да се отбележи, че постепенното въвеждане на различни продукти с по-висока стойност — както в рамките на Съюза, така и на пазари на трети държави — изглежда дава основание за положителна прогноза за дългосрочната конкурентоспособност на промишлеността на Съюза, тъй като броят на производителите на световния пазар, които произвеждат такива висококачествени въжета от синтетични влакна, в момента е ограничен.

Е.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВТАРЯНЕ НА ВРЕДАТА

(74)

Както бе посочено в съображение 25, предвид пренебрежимо малкия обем на вноса на разглеждания продукт от Индия по време на РПП, анализът бе насочен към вероятността от повтаряне на дъмпинга и вредата.

(75)

Както вече подробно бе описано в съображения 26—28, индийските производители износители разполагат с огромен неизползван капацитет. Освен това, както бе разяснено в съображения 30—32, индийските производители притежават сериозна ориентация и стимул да продават своите продукти в големи обеми на пазари за износ. Освен това, както бе посочено в съображение 31, присъствието на пристанищата на Съюза на индийските производители е все по-осезаемо и силно. Поради тези причини може да се направи заключението, че е твърде вероятно вносът от Индия за Съюза да достигне значителни количества за кратък период от време, ако бъде позволено изтичане на срока действие на мерките.

(76)

Както бе посочено в съображения 34 и 35, е твърде вероятно при липсата на мерки индийският внос на дъмпингови цени да се поднови. Освен това, както бе посочено в съображения 47 и 48, бе установено също така, че фактът, че продажните цени на индийските производители са средно 18 % по-ниски от цените на промишлеността на Съюза (като тази разлика в цените може да достигне 46 %) е знак за това, че при липсата на мерки е твърде вероятно индийските производители да изнасят за пазара на Съюза разглеждания продукт на цени, значително по-ниски от тези на промишлеността на Съюза, т.е. вероятно е те да подбиват продажните цени на производителите от Съюза.

(77)

Предвид изложеното по-горе може да се заключи, че при липсата на мерки е твърде вероятно индийският внос на разглеждания продукт да бъде подновен в значителни количества и на цени, които сериозно подбиват тези на промишлеността на Съюза.

(78)

Предвид относително уязвимото състояние на промишлеността на Съюза, както бе пояснено в съображения 71 и 72, вероятно е потенциално масовото повтаряне на индийския дъмпингов внос на цени, които подбиват тези в Съюза, да има причиняващо вреда въздействие за състоянието на промишлеността на Съюза. Преди всичко подновяване на дъмпинговия внос в значителни количества е вероятно да доведе до нови загуби на пазарен дял и обем на продажбите на промишлеността на Съюза, а оттам и намаляване на производството и спад в заетостта. Това, наред с натиска върху цените вследствие на вноса, който подбива продажните цени на производителите на Съюза, би довело до бързо и сериозно влошаване на финансовото състояние на промишлеността на Съюза.

(79)

Въз основа на изложеното по-горе се прави заключението, че ако бъде допуснато срокът на мерките да изтече, има вероятност вредата от подновен дъмпингов внос на разглеждания продукт от Индия да се повтори.

Ж.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

1.   Предварителни бележки

(80)

В съответствие с член 21 от основния регламент бе разгледан въпросът, дали запазването на съществуващите антидъмпингови мерки би противоречало на интереса на Съюза като цяло.

(81)

Определянето на интереса на Съюза бе основано на преценка на всички засегнати интереси, т.е. на промишлеността на Съюза, на вносители, търговци, търговци на едро и промишлени ползватели на разглеждания продукт.

(82)

Следва да се припомни, че при предишните разследвания не бе счетено, че налагането на мерки е в противоречие с интереса на Съюза. Освен това настоящото разследване представлява преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, което означава, че се анализира ситуация, в която са налице действащи антидъмпингови мерки.

(83)

Въз основа на това беше разгледано дали въпреки заключението, че има вероятност от повтаряне на дъмпинга и вредата, са налице първостепенни съображения, които в конкретния случай биха довели до заключението, че запазването на мерките не е в интерес на Съюза.

2.   Интереси на промишлеността на Съюза

(84)

Както вече бе посочено в съображения 56 и 73, промишлеността на Съюза е успяла да запази съществен, макар и намаляващ пазарен дял, като в същото време е разнообразила своята продуктова гама, като е добавила повече висококачествени въжета от синтетични влакна. Поради това може да се приеме, че промишлеността на Съюза е запазила своята жизнеспособност в структурно отношение.

(85)

С оглед на заключенията относно състоянието на промишлеността на Съюза, изложени в съображения 70—72, и в съответствие с доводите по отношение на анализа на вероятността от повтаряне на вредата, представени в съображения 74—79, може да се приеме също така, че е вероятно промишлеността на Съюза да претърпи сериозно влошаване на своето финансово състояние, ако бъде позволено срокът на действие на антидъмпинговите мита да изтече, което би довело до повтаряне на значителната вреда.

(86)

Всъщност предвид очакваните обем и цени на вноса на разглеждания продукт от Индия, промишлеността на Съюза би била изправена пред сериозен риск. Както бе пояснено в съображение 78, този внос би довел до допълнително намаляване на нейния пазарен дял, до понижаване на обема на продажбите и до спад в заетостта и би потиснало цените, което в крайна сметка би довело до намаляване на нейната рентабилност, подобно на отрицателните равнища, установени по време на първоначалното разследване.

(87)

С оглед на изложеното по-горе и при липсата на данни за противното се заключава, че запазването на съществуващите мерки не би било в противоречие с интереса на промишлеността на Съюза.

3.   Интерес на несвързани вносители/търговци

(88)

Комисията изпрати въпросници на десет несвързани вносители/търговци. Само едно от тези дружества отговори, като направи възражение по случая. Предвид факта обаче, че дружеството е свързано с индийски производител на въжета от синтетични влакна, то не може да се приема за несвързан вносител. Тъй като дружеството в свързан вносител, неговият интерес е тясно свързан с интереса на свързания с него индийски производител.

(89)

При тези обстоятелства се заключава, че изглежда няма първостепенни съображения, които да сочат, че удължаването на срока на действие на мерките би имало съществено отрицателно въздействие върху разглежданите несвързани вносители/търговци.

4.   Интерес на ползвателите

(90)

Комисията изпрати писмо на едно промишлено сдружение на ползвателите на разглеждания продукт. Нито един ползвател не изпрати пълен отговор на въпросника и от сдружението не бяха получени писмени коментари.

(91)

Поради липсата на съдействие от страна на ползвателите, както и предвид факта, че е вероятно въздействието на антидъмпинговите мерки да е твърде малко в сравнение с другите разходи на основните промишлени сектори, в които се използва продукта, като корабостроенето, машиностроенето и работата на платформи в открито море, се заключава, че удължаването на срока на действие на мерките няма да има съществено отрицателно въздействие върху тези потребители.

5.   Заключение

(92)

Може да се очаква, че удължаването на срока на действие на мерките ще гарантира, че индийският дъмпингов внос няма в кратки срокове отново да навлезе на пазара на Съюза в съществени количества. По този начин промишлеността на Съюза ще продължи да се ползва от конкурентните условия на пазара на Съюза и от намаляването на опасността от затваряне на предприятия и спад в заетостта. Очаква се също така тези благоприятни последици да доведат до условия за разработването от страна на промишлеността на Съюза на високотехнологични иновационни продукти за нови и специализирани приложения.

(93)

Следва също така да се отбележи, че предвид интереса на вносителите/търговците, както и на ползвателите в Съюза, изглежда няма убедителни съображения за това, че удължаването на срока на действие на мерките би имало значително отрицателно въздействие.

(94)

С оглед на направените по-горе заключения относно въздействието, което удължаването на срока на действие на мерките би имало върху различните участници на пазара на Съюза, се заключава, че удължаването на срока на действие на мерките не е в противоречие с интереса на Съюза.

З.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(95)

С оглед на изложеното по-горе, а именно предвид, inter alia, огромния свободен капацитет на индийските производители, високата им експортна ориентация и засиленото им присъствие в непосредствена близост до пазара на Съюза, цените на продажбите им за износ на пазарите на други трети държави, за които бе установено, че са под нормалната стойност, както и значително под цените на промишлеността на Съюза по време РПП, както и относително нестабилното състояние на промишлеността на Съюза, вероятно е причиняващият вреда дъмпинг от Индия да се повтори, ако бъде допуснато срокът на прилагане на мерките да изтече.

(96)

Всички засегнати страни бяха информирани за съществените обстоятелства и съображения, на които се основаваше намерението да се препоръча запазване на съществуващите мерки в настоящия им вид. На тези страни бе предоставен срок за представяне на коментари по това разгласяване, но нито една не направи коментар, който да обоснове промени в направените по-горе констатации. Твърденията, свързани с разгласяването на констатациите бяха разгледани в съответните съображения от настоящия регламент.

(97)

От изложеното по-горе следва, че съгласно предвиденото в член 11, параграф 2 от основния регламент антидъмпинговите мита, наложени с Регламент (ЕО) № 1736/2004, следва да бъдат запазени.

(98)

Въпреки това и без да се пренебрегва факта, че има вероятност от повтаряне на вредоносния дъмпинг, настоящата процедура се характеризира с особени обстоятелства, а именно с дългата продължителност на действащите мерки, чийто срок вече бе удължен веднъж, и твърде ограничените количества действителен внос от Индия, както бе посочено в съображения 21—24. Тези факти също следва да бъдат съответно отчетени при определянето на допълнително удължения срок на антидъмпингови мерки, който следва да бъде три години. След разгласяването заявителят изтъкна, че срокът на мерките следва да бъде удължен за пет години и че изложените по-горе мотиви за по-кратко удължаване не са основателни.

(99)

По принцип удължаването на срока на мерките съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент е за пет години. По време на разследването се стигна до заключението, че в края на РПП промишлеността на Съюза все още е била в нестабилно състояние и че е изпитвала финансови затруднения за дълъг период от време, както бе установено по време на първоначалното разследване. Поради това все още не е постигнато пълно възстановяване от причиняващия вреда дъмпинг. Редица показатели за вреда разкриха обаче, че налагането на мерки вече е дало възможност за постигането на съществени подобрения. От анализа на тази сложна ситуация се стига до заключението, че има вероятност от постигане на пълно и стабилно възстановяване от породените в миналото последици на причиняващия вреда дъмпинг в по-кратък период от време, отколкото обичайните пет години. Въз основа на цялостния анализ на вредата и на вероятното развитие на пазара в контекста на действащите мерки бе преценено, че тригодишен период би бил достатъчен на промишлеността на Съюза да завърши своето икономическо и финансово възстановяване. Поради това не е необходимо мерките да бъдат запазени за по-дълъг период от време.

(100)

Следователно се приема, че удължаването на срока мерките за пълния петгодишен период не е напълно подкрепено от фактите, установени по време на разследването, и че продължителността на мерките следва съответно да бъде ограничена до три години.

(101)

Ставката на индивидуалното антидъмпингово мито, посочена в член 1, бе определена въз основа на констатациите от първоначалното разследване. Следователно тя отразява установената по време на посоченото разследване ситуация по отношение на съответното дружество. Така тази митническа ставка (за разлика от митото, приложимо за цялата държава, което се прилага за „всички други дружества“) се прилага изключително за вноса на продукти с произход от Индия и произведени от съответното дружество, и следователно от конкретното посочения правен субект. Внесените продукти, произведени от което и да е друго дружество, което не е изрично посочено в член 1, включително и субектите, свързани с конкретно посоченото дружество, не могат да се ползват от тази ставка и по отношение на тях се прилага митото, приложимо за цялата държава.

(102)

Всяко искане за прилагане на индивидуална антидъмпингова митническа ставка по отношение на дадено дружество (например при промяна в наименованието на субекта или след създаване на нови производствени или търговски структури) следва да се изпрати незабавно до Комисията заедно с цялата свързана с искането информация, по-специално за промени в дейността на дружеството, свързани с производството, продажбите на вътрешния пазар и продажбите за износ, във връзка с промяната на наименованието или промяната по отношение на производствените или търговските структури например. Ако е необходимо, регламентът ще бъде съответно изменен чрез актуализация на списъка от дружества, за които се прилагат индивидуалните мита,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, дори импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси, от полиетилен или полипропилен, различни от канапи за свързване или връзване, с линейна плътност, по-голяма от 50 000 dtex (5 g/m), както и от други синтетични влакна от найлон или от други полиамиди или полиестери, с линейна плътност, по-голяма от 50 000 dtex (5 g/m), класирани понастоящем в кодове по КН 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 50 11 и 5607 50 19 и с произход от Индия.

2.   Ставката на антидъмпинговото мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване, за продуктите, описани в параграф 1 и произведени от изброените по-долу дружества, е, както следва:

Дружество

Митническа ставка

Допълнителен код по ТАРИК

Garware Wall Ropes Ltd

53,0 %

8755

Всички други дружества

82,0 %

8900

3.   Прилагат се действащите разпоредби в областта на митническото облагане, освен ако не е предвидено друго.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се за срок от три години.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2010 година.

За Съвета

Председател

J. SCHAUVLIEGE


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 183, 26.6.1998 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 311, 8.10.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 240, 7.10.2009 г., стр. 6.


22.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/22


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1243/2010 НА СЪВЕТА

от 20 декември 2010 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене с произход от Китайската народна република, произведени от Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-нататък „основният регламент“), и по-специално член 9, параграф 4 от него,

като взе предвид предложението, представено от Европейската комисия след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Действащи мерки

(1)

В резултат от антидъмпингово разследване на вноса на дъски за гладене с произход от Китайската народна република (наричана по-нататък „КНР“ или „засегнатата държава“) и Украйна (наричано по-нататък „първото разследване“) с Регламент (ЕО) № 452/2007 на Съвета от 23 април 2007 г. (2) бяха наложени антидъмпингови мерки. Регламентът влезе в сила на 27 април 2007 г.

(2)

Припомня се, че размерът на окончателното антидъмпингово мито, наложено върху дъските за гладене, произведени от китайския производител износител Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. (наричан по-нататък „Since Hardware“) бе 0 %, докато за други китайски производители износители неговият размер беше между 18,1 % и 38,1 %. В резултат на последващо междинно преразглеждане тези митнически ставки бяха увеличени до 42,3 % съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 270/2010 от 29 март 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 452/2007 (3).

2.   Започване на настоящата процедура

(3)

С известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (4) (наричано по-нататък „известие за започване на процедура“), на 2 октомври 2009 г. Комисията обяви започването на антидъмпингово разследване съгласно член 5 от основния регламент относно вноса в Съюза на дъски за гладене с произход от КНР, ограничено до Since Hardware. В известието за започване на процедурата Комисията обяви също така започването на преразглеждане съгласно член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1515/2001 (наричано по-нататък „преразглеждане съгласно Регламент (ЕО) № 1515/2001“), за да могат да се внесат необходимите изменения на Регламент (ЕО) № 452/2007 предвид доклада на Апелативния орган на СТО, озаглавен „Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice“ („Мексико — окончателни антидъмпингови мерки по отношение на говеждото и ориза“) (AB-2005-6) (5) (наричан по-нататък „доклада на Апелативния орган на СТО“).

(4)

Антидъмпинговото разследване бе започнато по жалба, подадена на 20 август 2009 г. от трима производители от Съюза – Colombo New Scal S.p.A., Pirola S.p.A. и Vale Mill (Rochdale) Ltd. (наричани по-нататък „жалбоподателите“), които представляват основен дял от общото производство на дъски за гладене на Съюза.

(5)

Припомня се, че предвид доклада на Апелативния орган на СТО срещу Since Hardware бе открито ново антидъмпингово разследване по член 5 от основния регламент, а не междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от него. В параграфи 305 и 306 от посочения доклад се отбелязва, че ако при първоначално разследване е установено, че даден производител износител не извършва дъмпинг, той трябва да бъде изключен от обхвата на наложената окончателна мярка в резултат на това разследване и по отношение на него не могат да се провеждат преразглеждания по административни причини или поради промяна в обстоятелствата.

(6)

Since Hardware заяви, че Комисията не може да започне ново антидъмпингово разследване по член 5 от основния регламент срещу едно дружество, тъй като по този начин тя нарушава общия принцип, установен в член VI от Общото споразумение за митата и търговията и в Споразумението за антидъмпинговите мерки на Световната търговска организация (САМ на СТО), както и в основния регламент, за това, че антидъмпинговите процедури са насочени към вноса от определени държави, а не от отделни дружества. По-специално, Since Hardware твърдеше, че Комисията нарушава член 9, параграф 3 и член 11, параграф 6 от основния регламент, като бе открила антидъмпингово разследване по член 5 вместо по член 11, параграф 3 от основния регламент. Също така Since Hardware твърдеше, че при липсата на директен ефект от правилата на СТО в правния ред на Съюза, Комисията не може да реши да пренебрегне посочените по-горе разпоредби на основния регламент, за да приложи автоматично дадено решение на СТО, без предварителното изменение на основния регламент от Съвета.

(7)

В тази връзка се признава, че обикновено се откриват антидъмпингови процедури относно вноса от дадена държава, а не от отделни дружества. Настоящият случай обаче е изключение от посоченото по-горе правило поради следните специални обстоятелства. В параграфи 216-218 от своя доклад Апелативният орган на СТО постановява, че член 5, алинея 8 от САМ на СТО изисква разследващият орган да приключи разследването по отношение на износител, за чийто марж при първоначално разследване е установено, че не надвишава равнището de minimis, и - в параграф 305, че в резултат на това износителят трябва да бъде изключен от обхвата на окончателните антидъмпингови мерки, както и че по отношение на такива износители не могат да бъдат провеждани преразглеждания по административни причини или поради промяна в обстоятелствата. Действително липсата на директен ефект на правилата на СТО означава, че обикновено законосъобразността на приетите от институциите на Съюза (наричани по-нататък „институциите“) мерки не може да бъде изследвана във връзка със споразуменията на СТО. В този конкретен случай обаче това не означава, че институциите трябва да пренебрегват правилата на СТО, и по-специално доклада на Апелативния орган на СТО. Регламент (ЕО) № 1515/2001 бе приет именно с цел да позволи на институциите да привеждат предприети съгласно основния регламент мерки в съответствие с решенията, включени в приет от Органа за уреждане на спорове доклад, както е посочено в съображение 4 от Регламент(ЕО)№ 1515/2001, без предварително изменение на основния регламент. Регламент (ЕО) № 1515/2001 по-специално позволява на институциите официално да изключват износителите, за които при по-рано проведено първоначално разследване е било установено, че не извършват дъмпинг, от обхвата на регламента, приет в края на това разследване. За целта бе започнато преразглеждането на Регламент (ЕО) № 452/2007 съгласно Регламент (ЕО) № 1515/2001.

(8)

Освен това никоя от разпоредбите на основния регламент не изключва възможността за започване на ново антидъмпингово разследване по член 5 от основния регламент срещу едно дружество. Също така, доколкото е възможно, законодателството на Съюза трябва да се тълкува по начин, който е в съответствие с международното право, и по-специално в случаите, когато разглежданите разпоредби са предназначени за осигуряване на действието на международно споразумение, сключено от Съюза. Тъй като САМ на СТО, от една страна, позволява на членовете на СТО да налагат мита, за да противодействат на причиняващия вреда дъмпинг, но от друга страна, съгласно тълкуването на Апелативния орган, изложено в доклада на Апелативния орган на СТО, то не позволява преразглеждане по отношение на дружества, за които при първоначално разследване е установено, че не извършват дъмпинг, основният регламент трябва да бъде тълкуван в смисъл, че в случаи като настоящия е допустимо Съюзът да започне разследване по член 5 от основния регламент.

(9)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1241/2010 на Съвета от 20 декември 2010 г. (6) Since Hardware бе изключено от приложното поле на Регламент (ЕО) № 452/2007.

(10)

Следователно, предвид специалните обстоятелства на случая, започването на антидъмпингово разследване по член 5 от основния регламент срещу Since Hardware е законосъобразно.

3.   Засегнати страни

(11)

Комисията официално уведоми Since Hardware, вносителите и производителите от Съюза, за които бе известно, че са засегнати, представителите на засегнатата държава и производителите в потенциалните държави аналози за започването на процедурата. Заинтересованите страни получиха възможност да изложат позициите си писмено и да поискат провеждането на изслушване в рамките на срока, посочен в известието за започване на процедура.

(12)

За да се даде възможност на Since Hardware, ако желае, да подаде искане за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (наричано по-долу „ТДПИ“), или за индивидуално третиране (наричано по-долу „ИТ“), Комисията изпрати на производителя износител формуляр за искане. Комисията също така изпрати въпросник на Since Hardware. Производителят износител изпрати обратно попълнено искане за ТДПИ/ИТ и отговори на въпросника.

(13)

Предвид големия брой производители от Съюза, в известието за започване на процедура беше предвидено изготвянето на представителна извадка в съответствие с член 17 от основния регламент, за да се определи делът на причинената вредата. Отзоваха се петима производители от Съюза и предоставиха исканата информация за изготвянето на представителната извадка в сроковете, определени в известието за започване на процедура.

(14)

От петимата посочени по-горе производители само трима жалбоподатели бяха част от промишлеността на Съюза при първото разследване. Предвид особеностите на случая, изложени в съображения 57-60, бе решено да бъдат изпратени въпросници само на тези трима производители от Съюза, докато от другите двама производители от Съюза бе поискано да представят всякакви допълнителни коментари, които биха могли да помогнат на Комисията да прецени дали внос на продуктите, произведени от Since Hardware, е причинил вреда на промишлеността на Съюза. И тримата подали жалби производители от Съюза представиха попълнени въпросници. Другите двама производители от Съюза не изпратиха допълнителни коментари по процедурата.

(15)

Комисията изпрати въпросници и на всички известни производители в потенциалните държави аналози, както и на всички вносители, за които бе известно, че са засегнати и не са свързани със Since Hardware. По отношение на несвързаните вносители в Съюза, първоначално имаше две дружества, съдействащи на разследването. Едно от тях обаче не бе в състояние да продължи да съдейства. Другият вносител бе дружество производител от Съюза, което не бе сред жалбоподателите. Той представи отговор на въпросника, изпратен на вносителите. Освен това и едно търговско сдружение съдейства при разследването и изпрати коментари.

(16)

Комисията издири и провери цялата информация, която прецени за необходима за оценка на условията за ТДПИ и за определянето на дъмпинга, деля на причинената вреда и интереса на Съюза. Бяха извършени проверки на място в помещенията на Since Hardware в Guangzhou в КНР и на Vale Mill (Rochdale) Ltd. в Обединеното кралство.

(17)

Комисията уведоми заинтересованите страни, че предвид сложната от юридическа гледна точка ситуация, свързана с настоящото разследване (вж. съображение 3 и следващите по-горе) в случая е преценила за целесъобразно да не налага временни мерки, а да продължи разследването. Нито една от страните не възрази срещу това.

(18)

Заинтересованите страни бяха уведомени за съществените факти и съображения, на които се основаваше намерението да се препоръча налагането на окончателно антидъмпингово мито, и получиха възможност да представят своите коментари. Представените от страните коментари бяха разгледани и където беше целесъобразно, констатациите бяха съответно променени.

4.   Разследван период

(19)

Разследването на дъмпинга и подбиването на цената обхвана периода от 1 юли 2008 г. до 30 юни 2009 г. (наричан по-нататък „разследваният период“ или „РП“). Изследването на обемите на внесените продукти на Since Hardware, които са от значение за оценката на деля на причинената вреда обхвана периода от 1 януари 2006 г. до края на РП (наричан по-нататък „разглежданият период“). Поради особеностите на случая обаче, а именно поради факта, че само преди няколко години бе проведено друго първоначално разследване по отношение на същия продукт и на същата държава, както и поради факта, че митата в резултат на разследването все още са приложими, в анализа на вредата ще бъде направена препратка и към разследвания период в рамките на извършеното по-рано разследване (наричан по-нататък „РП в рамките на първото разследване“).

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

1.   Разглеждан продукт

(20)

Разглежданият продукт са дъски за гладене, независимо дали са самостоятелно стоящи или не, със или без отвеждане на парата и/или загряваща горна част и/или издухваща горна част, включително дъски за ръкави, и основни части от тях, т.е. крака, горна част и поставка за ютия, с произход от КНР и произведени от Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd. (наричан по-нататък „разглежданият продукт“), понастоящем класиран под кодове по КН ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 и ex 8516 90 00.

(21)

Разследването установи, че съществуват различни видове дъски за гладене, а основните им елементи зависят основно от тяхната конструкция и размер, от материала за изработването им и принадлежностите към тях. Всички различни видове обаче имат едни и същи основни физически характеристики и приложения.

(22)

Производителят износител заяви, че основните елементи на дъските за гладене не следва да бъдат предмет на разследването, тъй като дъските за гладене и техните основни елементи (т.е крака, горни части и поставки за ютия) не представляват един-единствен продукт и поради това не могат да бъдат част от един и същ разглеждан продукт, предмет на дадено разследване. При разследването този аргумент не бе приет. При настоящото разследване бе установено, че трябва да бъдат включени основните елементи на дъските за гладене, тъй като краката, горните части и поставките за ютия определят характеристиките на готовия продукт и не могат да имат друго крайно приложение освен вграждане в крайния продукт (т.е. дъската за гладене), и като такива те не представляват различен продукт. Това съответства на редица други разследвания, при които готовите продукти и техните основни елементи се считат за един-единствен продукт. Следователно, както и при първото разследване, за целта на настоящото разследване всички съществуващи видове дъски за гладене и техните основни елементи се считат за един продукт.

2.   Сходен продукт

(23)

Не бяха установени различия между разглеждания продукт и дъските за гладене и техните основни елементи, произвеждани от жалбоподателите и от други съдействащи производители от Съюза и продавани на пазара на Съюза, който освен това в крайна сметка бе приет за държава аналог. И двата продукта имат сходни физически характеристики и приложения и са взаимозаменяеми.

(24)

Следователно дъските за гладене и техните основни елементи, произведени и продавани в Съюза, и разглежданият продукт се приемат за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   ДЪМПИНГ

1.   Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ)

(25)

Съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент в антидъмпингови разследвания на внос с произход от КНР нормалната стойност се определя в съответствие с член 2, параграфи 1—6 от основния регламент за онези производители, за които е установено, че отговарят на критериите, определени в член 2, параграф 7, буква в) от него, а именно – че при производството и продажбата на сходния продукт преобладават условията на пазарна икономика. Тези критерии са изложени в обобщена форма по-долу накратко и единствено с цел по-лесна справка:

бизнес решенията се вземат в отговор на сигнали от пазара и без значителна намеса на държавата; разходите за основните вложени материали отразяват в голяма степен пазарните стойности;

дружествата разполагат с ясен основен комплект счетоводна документация, който се подлага на независим одит в съответствие с международните счетоводни стандарти (наричани по-нататък „МСС“) и се прилага във всички случаи;

няма значителни изкривявания, пренесени от предходната система на непазарна икономика;

законите относно несъстоятелността и собствеността гарантират стабилност и правна сигурност;

валутният обмен се извършва по пазарен курс.

(26)

Since Hardware поиска ТДПИ в съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент и бе приканен да попълни формуляр на искане за ТДПИ.

(27)

При разследването беше установено, че Since Hardware не отговаря на критерия за ТДПИ, посочен в член 2, параграф 7, буква в), първо тире (критерий 1) от основния регламент, относно разходите за основните вложени материали. Също така при разследването беше установено, че Since Hardware не отговаря на критерия за ТДПИ, посочен в член 2, параграф 7, буква в), второ тире (критерий 2) от основния регламент. По-долу са изложени основните констатации във връзка с ТДПИ.

(28)

По отношение на критерий 1, т. е. бизнес решенията да се вземат в отговор на сигнали от пазара, без значителна намеса на държавата, и разходите да отразяват пазарните стойности, се отбелязва, че Since Hardware е заявил, че е започнал да закупува своите основни суровини (стоманени продукти) на китайския вътрешен пазар, за разлика от разследвания период в рамките на първото разследване, когато Since Hardware е внасял тези суровини. Поради това беше проучено дали може да се счита, че китайският вътрешен пазар за основните суровини отразява пазарните стойности.

(29)

Бе установено, че след разследвания период в рамките на първото разследване, т.е. след 2005 г., държавата е наложила ограничения по отношение на износа на няколко стоманени продукти, включително основните суровини за производството на дъски за гладене, т.е. стоманена ламарина, стоманени тръби и стоманена тел. Отбелязва се, че разходите за тези суровини представляват значителна част от общите разходи за суровини за разглеждания продукт. Налагането на експортни такси намали стимулите на износителите и така увеличи наличните обеми на вътрешния пазар, което от своя страна доведе до по-ниски цени. Изглежда обаче, че през юни 2009 г. (в края на РП) китайската политика по отношение на сектора на стоманата отново се е променила, експортната такса е била отменена и е било въведено ново намаление на ДДС върху стоманените продукти, което създава по-благоприятна среда за износа. Новата политика, която вече не възпрепятства износа, съвпада със спада на цените на стоманените продукти на други световни пазари и с изравняването на цените на китайския вътрешен пазар с тези на международните пазари, т.е. ситуация, при която няма опасност от повишаване на цените на вътрешния пазар. Изглежда, че тази поредица от промени в експортната такса и ДДС режима за стоманата е имала за цел регулиране на китайския вътрешен пазар на стоманата и на нейните цени. Следователно държавата е продължавала да оказва значително влияние върху вътрешния пазар на стоманата и съответно цените на стоманата в КНР за тези конкретни суровини не следват свободно тенденциите на световния пазар.

(30)

На практика много проучвания и доклади, както и публично достъпните данни на редица производители на стомана (7) потвърждават, че китайската държава активно подкрепя развитието на сектора на стоманата в КНР.

(31)

В резултат на това цените на стоманата на вътрешния пазар в КНР през първата половина на разследвания период са значително по-ниски от цените на други големи световни пазари, по-специално цените на стоманата в Северна Америка и Северна Европа (8), като тези разлики в цените не могат да бъдат обяснени с каквито и да било конкурентни предимства при производството на стомана. През втората половина на РП цените на стоманата на световните пазари отбелязват значителен спад в Европа и в Северна Америка, докато спадът на цените на китайския вътрешен пазар е значително по-малък. Съответно в края на РП разликата в цените на стоманата в Китай и на международния пазар на практика на практика изчезва. Мерките, предприети от китайското правителство за регулиране на китайския пазар на стомана обаче по същество са довели до ситуация, при която цените на суровините продължават да бъдат резултат от държавна намеса, която има пряко влияние върху решенията на дружествата при снабдяването им със суровини.

(32)

Предвид факта, че през РП Since Hardware е закупувал суровините си на китайския вътрешен пазар, в рамките на РП той се е възползвал от тези изкуствено занижени и изкривени цени на стоманата.

(33)

Така бе направено заключението, че разходите на Since Hardware за основните вложени материали не отразяват в голяма степен пазарните стойности. Съответно се стигна до заключението, че Since Hardware не е доказал, че отговаря на критерий 1, предвиден в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, и следователно не може да му бъде предоставено ТДПИ.

(34)

Освен това дружеството не успя да докаже, че разполага с ясен основен комплект счетоводна документация, който се подлага на независим одит в съответствие с МСС и се прилага във всички случаи, тъй като в счетоводните книги, и по-специално в доклада за проверка на капитала, не бе отразена една важна сделка, извършена по време на РП. Одиторите също не направиха коментари относно тази важна сделка. Също така бе намерен счетоводен запис за значителна по размер сума, при който не бе спазен принципът за честно представяне в сметките по МСС. И по този въпрос одиторът не направи коментар. Поради това бе направено заключението, че дружеството също така не е доказало, че отговаря на критерий 2, предвиден в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.

(35)

На Since Hardware, на органите в засегнатата държава и на промишлеността на Съюза бе дадена възможност да представят своите коментари във връзка с изложените по-горе констатации. Бяха получени коментари от Since Hardware и от промишлеността на Съюза.

(36)

Since Hardware изтъкна три основни аргумента относно констатациите във връзка с ТДПИ. На първо място той посочи, че решението във връзка с ТДПИ е било взето, след като Комисията е поискала и получила данните за продажбите и разходите на вътрешния пазар на дружеството, което е в нарушение на член 2, параграф 7, буква в), втора алинея от основния регламент. На второ място, въпреки че Since Hardware не изрази несъгласие с развитието на цените на стоманата, той заяви, че цените на китайските суровини съответстват на цените в други държави и че цената, заплатена от Since Hardware на китайския пазар, е била по-висока от цените на редица пазари на стомана в държави с пазарна икономика по света. В този контекст дружеството изрази съмнение също така доколко показателни в случая са пазарните цени на стоманата в Северна Европа и Северна Америка, с които беше извършено сравнение. Since Hardware заяви, че биха могли да се използват и цените на други международни пазари, като например турските или украинските експортни цени, които са били по-ниски от цените на вътрешния пазар в КНР. На трето място, Since Hardware изтъкна, че ТДПИ не може да бъде отказано на дружество, чиято област на дейност е в един сектор (дъски за гладене) поради фактори, свързани изключително с друг сектор (стомана), и че Комисията не може да неутрализира ефекта на субсидиите на пазара нагоре по веригата, като отхвърли искане за ТДПИ на пазара надолу по веригата. Освен това Since Hardware заяви, че искането малко дружество за производство на дъски за гладене да докаже, че китайската стоманодобивна промишленост не е субсидирана, налага неразумно висока тежест на доказване.

(37)

По отношение на първия аргумент на Since Hardware се отбелязва, че съгласно член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент се определя дали Since Hardware отговаря на петте приложими критерия и това определение важи по време на цялото разследване. Тъй като настоящото разследване е ограничено до един производител износител, Комисията провери едновременно искането за ТДПИ и попълнения въпросник относно дъмпинга в рамките на едно и също разследване на място. Искането за ТДПИ бе разгледано самостоятелно и независимо от въздействието, което то би могло да окаже върху изчислението на дъмпинговия марж. На практика поради липсата на данни от подходяща държава с пазарна икономика не би било възможно да се направят подробни дъмпингови изчисления за Since Hardware, преди да бъде определено ТДПИ. Следователно член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент не е бил нарушен.

(38)

Що се отнася до второто твърдение на Since Hardware, при разследването бе установено, че въпреки че разликата в цената е намаляла през втората половина на РП и на практика не е имало такава в края на РП, се поддържа становището, че това изравняване на китайските цени с цените на международните пазари също е било резултат от държавна намеса. Действително през 2009 г., когато цените на международните пазари на стомана бяха спаднали в резултат от финансовата и икономическата криза, държавата е отменила по-рано наложените експортни такси, като по този начин е позволила изравняването на цените на вътрешния пазар с тези на международните пазари без опасност от значително повишаване на цените на тези важни суровини на вътрешния пазар. Това показва, че на пазара на суровините, необходими за производството на разглеждания продукт, е продължавало да има държавна намеса и през втората половина на РП.

(39)

Следва да бъде отбелязано, че представената от Since Hardware допълнителна информация за цените потвърждава констатацията, че основните суровини за производството на дъски за гладене през първата половина на РП са като цяло значително по-евтини на китайския вътрешен пазар, отколкото на други големи световни пазари. Бе направено сравнение между цените на стоманата на китайския вътрешен пазар и цените на други вътрешни пазари, сравними с китайския по отношение на обема (ЕС, САЩ и Канада), тъй като на тези пазари потреблението на стомана е високо и има няколко действащи производители. Бе преценено, че другите пазари, предложени от Since Hardware – Турция и Украйна (вътрешни и експортни пазари), не са представителни от гледна точка на размера и/или броя на производителите на тази суровина, поради което те не са сравними с китайския вътрешен пазар.

(40)

Също така се припомня, че съгласно основния регламент тежестта на доказване на обстоятелството, че дружеството, подало искане за ТДПИ, отговаря на съответните критерии, лежи върху самото дружество. Тъй като Комисията е представила редица елементи, сочещи, че разходите за основните вложени материали не отразяват пазарните стойности, дружеството от своя страна трябва да изложи аргументи срещу тези твърдения.

(41)

Освен това в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент изрично се предвижда възможността да се проучи дали решенията на дружествата във връзка с, inter alia, вложените материали се вземат в отговор на сигнали от пазара, които отразяват предлагането и търсенето, и без значителна намеса на държавата, и дали разходите за основните вложени материали отразяват в значителна степен пазарните стойности. Следователно, както бе посочено по-горе, ако дадено дружество не отговаря на тези условия, може да му бъде отказано ТДПИ. Също така следва да се отбележи, че при първото разследване Since Hardware е внасял суровините си, но е преминал към снабдяване от китайския пазар поради по-ниските цени на него.

(42)

Що се отнася до установените счетоводни проблеми, Since Hardware заяви, че те не се отнасят до неговите сметки и че при всички случаи това не означава, че дружеството не спазва изцяло международните счетоводни стандарти. Since Hardware също така заяви, че установената счетоводна грешка е несъществена.

(43)

Фактът, че съгласно китайското национално законодателство не е необходимо китайските дружества да спазват някои счетоводни стандарти, няма значение за евентуалната им оценка спрямо тези стандарти за целите на определяне на ТДПИ. Честното представяне във финансовите отчети е основен МСС и върху дружеството лежи тежестта на доказване на обстоятелството, че дадено нарушение на тези стандарти не представлява нарушение на втория критерий от член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. Това не е направено нито за посочената сделка, нито за грешния счетоводен запис. При всички случаи последният не може да се приеме за несъществен, тъй като представлява значителен процент от общия износ за Съюза през разследвания период.

(44)

В заключение, никой от представените от Since Hardware аргументи не бе от такъв характер, който да доведе до различна оценка на констатациите. Въз основа на изложеното по-горе се потвърждават констатациите и заключението, че на Since Hardware не следва да се предоставя ТДПИ. Следователно окончателното заключение е, че на Since Hardware не следва да се предоставя ТДПИ.

2.   Индивидуално третиране (ИТ)

(45)

В съответствие с член 2, параграф 7 от основния регламент мито за цялата държава, ако има такова, се установява за държавите, които попадат в приложното поле на посочения член, освен в случаите, когато дружествата са в състояние да докажат, че отговарят на всички критерии за индивидуално третиране, изложени в член 9, параграф 5 от основния регламент. Тези критерии са изложени в обобщена форма по-долу накратко и единствено с цел по-лесна справка:

в случая на предприятия, контролирани изцяло или частично от чуждестранни лица, или на съвместни предприятия, износителите могат да репатрират капитала и печалбите;

експортните цени, количествата, условията и параметрите на продажбата са определени свободно;

мнозинството от акциите/дяловете принадлежат на частни лица; държавните служители, участващи в борда на директорите или заемащи ключови позиции в управлението, или са малцинство, или трябва да се докаже, че дружеството въпреки това е достатъчно независимо от държавна намеса;

обменът на валута се извършва по пазарния курс; и

държавната намеса не е такава, че да позволи заобикаляне на мерките, ако на отделните износители се определят различни митнически ставки.

(46)

Наред с поисканото ТДПИ Since Hardware поиска и ИТ, в случай че не му бъде предоставено ТДПИ.

(47)

При разследването бе установено, че Since Hardware отговаря на всички посочени по-горе критерии, и се заключава, че на Since Hardware следва да бъде предоставено ИТ.

3.   Нормална стойност

(48)

Съгласно член 2, параграф 7 от основния регламент, в случай на внос от държави без пазарна икономика и ако не е могло да бъде предоставено ТДПИ, за държавите, посочени в член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент, нормалната стойност следва да се установи въз основа на цената или конструираната стойност в подходяща трета държава с пазарна икономика (държава аналог).

(49)

В известието за започване на процедура Комисията посочи своето намерение да използва Съединените американски щати („САЩ“) като подходяща държава аналог за целите на установяване на нормална стойност за КНР, но при настоящото разследване нито един производител от САЩ не оказа съдействие. Впоследствие бе установен контакт в турски и украински дружества, но и от тяхна страна не бе оказано съдействие.

(50)

Поради липсата на съдействие от производители от трети държави, съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент бе установен контакт с производители от Съюза и един от тях оказа съдействие.

(51)

От Since Hardware не бяха получени никакви коментари относно използването на информацията, получена от производител от Съюза за установяването на нормална стойност. Вследствие нормалната стойност бе установена съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент въз основа на проверената информация, получена от съдействащия производител от Съюза.

(52)

Установено бе, че продажбите на вътрешния пазар на производителя от Съюза на сходния продукт са представителни от гледна точка на обема в сравнение с тези на разглеждания продукт, изнасян за Съюза от Since Hardware.

(53)

В съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, нормалната стойност за Since Hardware бе установена въз основа на проверената информация, получена от единствения съдействащ производител от Съюза, т.е. въз основа на цените, платени или подлежащи на плащане на пазара на Съюза за съпоставими видове на продукта в случаите, при които е констатирано, че те се определят при осъществяване на обичайна търговска дейност, или въз основа на конструирани стойности в случаите, при които не са констатирани каквито и да било продажби на съпоставими видове на продукта на вътрешния пазар при обичайни търговски условия, т.е. въз основа на производствените разходи за дъски за гладене на производителя от Съюза плюс приемлив размер на разходите по продажбите и общите и административните разходи (наричани по-нататък „ПОА“) и на печалба. Използваният марж на печалба съответства на маржа, използван при първото разследване.

4.   Експортна цена

(54)

При всички случаи разглежданият продукт е бил продаван директно за износ на независими клиенти в Съюза, поради което експортната цена бе установена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент, а именно въз основа на действително платената или подлежаща на плащане цена на продукта, когато е бил продаван за износ в Съюза.

5.   Сравнение

(55)

Нормалната стойност и експортната цена бяха сравнени на базата на цена франко завод. За да се гарантира обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент бяха взети предвид разликите във факторите, за които се твърдеше и бе установено, че се отразяват на цените и на сравнимостта им. На тази основа, когато беше уместно и обосновано, бяха направени корекции по отношение на транспортните разходи, застраховката, таксите за обработване на стоките, кредитните разходи и косвените данъци.

6.   Дъмпингов марж

(56)

Както е предвидено в член 2, параграф 11 от основния регламент, среднопретеглената нормална стойност по видове на продукта бе сравнена със среднопретеглената експортна цена за съответния вид на разглеждания продукт. Това сравнение показа наличието на дъмпинг.

(57)

Беше установено, че дъмпинговият марж за Since Hardware, изразен като процент от нетна цена франко границата на Съюза, е 51,7 %.

Г.   ВРЕДА

1.   Общи положения

1.1.   Особености на разследването

(58)

Съгласно член 3, параграф 2 от основния регламент, обикновено изследването на съществената вреда, нанесена на промишлеността на Съюза, се основава на целия дъмпингов внос с произход от една или повече държави износителки.

(59)

В този случай обаче в рамките на първото разследване вече бе направен пълен анализ на вредата по отношение на целия внос на дъски за гладене с произход, inter alia, от КНР. При посоченото разследване Комисията действително установи, че дъмпинговият внос на дъски за гладене с произход, inter alia, от КНР, е причинил съществена вреда на промишлеността на Съюза. Тези констатации, направени в съответствие с разпоредбите на член 3 от основния регламент, се основаваха на оценка на ефекта от целия внос с произход от КНР и Украйна, с изключение единствено на вноса на дъски за гладене, произведени от Since Hardware, за чиито продажни цени бе установено, че не са дъмпингови.

(60)

В резултат на това през РП са се прилагали антидъмпингови мита на целия внос от посочените държави (единствено за Since Hardware се е прилагало нулево мито). Тъй като промишлеността на Съюза вече е била защитена срещу вредните последици от този внос по време на РП, не бе възможно да се извърши нормален анализ на цялата вреда. Поради това бе разработен специален подход, адаптиран към особеностите на настоящото разследване, при който институциите се съсредоточиха върху конкретни показатели за вредата. Информацията, поискана от промишлеността на Съюза, бе насочена към това дали Since Hardware е подбивал нейните цени и каква е била рентабилността при тези цени. Освен това промишлеността на Съюза бе приканена да предостави всякаква друга информация, която според нея би доказала, че износът на Since Hardware за Съюза ѝ е причинил вреда.

(61)

В този контекст Комисията проучи: i) развитието на дъмпинговия внос на дъски за гладене, произведени от Since Hardware; ii) дали този внос е бил извършен на цени, подбиващи продажните цени на промишлеността на Съюза, и каква е рентабилността на цените на промишлеността на Съюза; и iii) всякаква информация, предоставена от промишлеността на Съюза, с която се доказва, че износът на Since Hardware за Съюза ѝ е причинил вреда, например за отлива на клиенти и поръчки от промишлеността на Съюза към Since Hardware и за рентабилността на нейните продажби в Съюза по време на РП.

1.2.   Определяне на промишлеността на Съюза

(62)

Жалбата беше подадена от трима производители от Съюза, които представляват основен дял от общото известно производство на Съюза на дъски за гладене, т.е. в този случай повече от 40 % от приблизителното производство на Съюза. Нито един от производителите от Съюза не се е противопоставил на започването на настоящата процедура.

(63)

Както бе посочено в съображение 11 по-горе, от петимата производители, отговорили на въпросите, свързани с изготвянето на извадката, при първото разследване само трима от тях са били част от промишлеността на Съюза. Съгласно посоченото по-горе предвид особеностите на случая въпросници бяха изпратени само на тримата подбрани производители от Съюза, които са били част от промишлеността на Съюза и при първото разследване.

1.3.   Потребление на Съюза

(64)

Въз основата на предоставената от промишлеността на Съюза информация изглежда, че след публикуването на Регламент (ЕО) № 452/2007 потреблението на дъски за гладене в Съюза е останало до голяма степен стабилно, като само леко се е увеличило с увеличаването на броя на населението на Съюза поради последното му разширяване през 2007 г. Изчислява се, че през разглеждания период потреблението в Съюза възлиза на 8,5—9 милиона бройки.

1.4.   Производство на Съюза

(65)

Производители на дъски за гладене има в различни държави-членки, сред които Белгия, Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Франция и Чешката република. Общият обем на годишната продукция на дъски за гладене се изчислява на около 5 милиона броя.

2.   Внос от Since Hardware

2.1.   Статус на вноса

(66)

Както бе описано в съображения 22—54, настоящото разследване показа, че вносът от Since Hardware на пазара на Съюза е дъмпингов.

2.2.   Обем на дъмпинговия внос

(67)

През разглеждания период износът на Since Hardware за Съюза се е увеличил значително – с 64 % (9). От друга страна, след налагането на временни мита през 2006 г. вносът от други китайски и украински производители непрекъснато е намалявал (поверителни данни въз основа на доклади на държавите-членки в съответствие с член 14, параграф 6 от основния регламент).

Обем на вноса на дъски за гладене, произведени от Since Hardware

Показатели от съображения за поверителност

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РП

Since Hardware

100

119

176

164

КНР (с изключение на Since Hardware) и Украйна

100

94

87

83

2.3.   Пазарен дял на дъмпинговия внос

(68)

Предвид факта, че през разглеждания период потреблението в Съюза е останало до голяма степен стабилно с изключение на лекото увеличение между 2006 и 2007 г., както бе отбелязано в съображение 61, пазарният дял на Since Hardware се е развивал в съответствие с посочените обеми на вноса му. Следва да се отбележи, че през 2006 г. пазарният дял на Since Hardware в Съюза е представлявал около 1/5 от общия пазарен дял на останалите китайски и украински производители, докато през РП неговият пазарен дял е възлизал на близо половината от общия пазарен дял на останалите китайски и украински производители. Както значителното увеличение на обема на вноса на Since Hardware, така и на неговия пазарен дял могат да бъдат обяснени с факта, че той е бил единственият китайски производител, който е имал нулево антидъмпингово мито, поради което от налагането на временните мита през 2006 г. неговите пазарни възможности всъщност се се подобрили. Това може да бъде потвърдено и чрез ясно изразеното положително развитие на обема на неговия внос, което е обратно на влошаващата се тенденция на обема на вноса на останалите китайски и украински производители. Действително в рамките на разглеждания период се наблюдава следната противоположна тенденция в развитието на пазарните дялове:

Пазарен дял на вноса на дъски за гладене, произведени от Since Hardware

Показатели от съображения за поверителност

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РП

Since Hardware

100

113

166

155

КНР (с изключение на Since Hardware) и Украйна

100

89

82

79

(69)

От горната таблица става ясно, че Since Hardware е успял да увеличи значително своя обем на вноса и пазарния си дял (10).

(70)

Освен това промишлеността на Съюза заяви, че през последните години е изгубила много поръчки от своите клиенти, които са се насочили към Since Hardware. Действително бяха открити ясни признаци за това, че някои важни клиенти на промишлеността на Съюза са сменили своя доставчик, като се снабдяват с повече продукти от Since Hardware и по-малко от промишлеността на Съюза отколкото преди.

(71)

Така например данните, събрани от Комисията при първото разследване, сочат, че през РП в рамките на първото разследване (2005 г.) един производител от Съюза е продал значителни количества на даден клиент от Съюза, докато при настоящото разследване той заяви, че в рамките на настоящия РП количествата, продадени на същия клиент, са значително по-малки (между 10 и 30 % от предишното количество). И обратното, през РП в рамките на първото разследване Since Hardware е продал малко количество на този клиент от Съюза, но през РП в рамките на настоящото разследване продажбите са били много по-големи (между 300 и 500 % от предишното количество).

(72)

Освен това данните, събрани от Комисията при първото разследване, сочат, че през настоящия РП продажбите на един производител от Съюза на друг клиент от Съюза са отбелязали рязък спад (между 30 и 50 %) спрямо РП в рамките на първото разследване. И отново за сравнение – през РП в рамките на първото разследване Since Hardware не е продал нищо на този клиент, а през настоящия РП е продал значителни количества. Количеството е между 60 и 80 % от количеството, с което продажбите на производителя от Съюза на този клиент са спаднали между РП в рамките на първото разследване и настоящия РП.

2.4.   Подбиване на цените

(73)

За целите на анализа на подбиването на цените вносните цени на Since Hardware бяха сравнени с цените на промишлеността на Съюза въз основа на среднопретеглени стойности за съпоставими видове на продукта през РП. Цените на промишлеността на Съюза бяха коригирани до ниво франко завод и сравнени с вносните цени CIF на границите на Съюза с включено мито, където е приложимо. Това сравнение на цените беше направено за сделки при същото ниво на търговия, надлежно коригирано, където е необходимо, и след приспадане на отстъпки и рабати.

(74)

Средният марж на подбиването, установен за Since Hardware и изразен като процент от цената на промишлеността на Съюза, е 16,1 %.

(75)

Отбелязва се, че като цяло през РП за цените на промишлеността на Съюза бе установено, че водят до загуби.

3.   Заключение относно вредата

(76)

Горните факти сочат, че промишлеността на Съюза понася вреда поради дъмпингови количества, продавани от Since Hardware на пазара на Съюза, които в противен случай можеха да бъдат доставяни от промишлеността на Съюза.

Д.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

(77)

Както бе посочено по-горе, през РП Since Hardware е предлагал своите продукти на дъмпингови цени, които са подбили значително цените на промишлеността на Съюза. В резултат на това през РП той е успял да продаде много по-големи количества, отколкото през 2005 или 2006 г. например. Следователно Since Hardware е причинил установената по-горе вреда.

(78)

Един вносител заяви, че не дъмпинговите практики, а обменният курс EUR/USD е бил причината за силното пазарно присъствие на дъските за гладене на Since Hardware. Ако това обаче беше вярно, целият внос, фактуриран в USD, щеше да се ползва с предимство при конкуренцията му със стоките, фактурирани в евро. Вместо това обаче, както бе посочено в съображения 64 и 65, между 2006 г. и РП, т.е. в периода, в който обменният курс EUR/USD много често се е променял, вносът от други китайски и украински производители, които също са продавали в USD, непрекъснато е намалявал, за разлика от значителното увеличение на вноса от Since Hardware в рамките на същия период. Следователно твърдението бе отхвърлено.

(79)

Не бяха получени други коментари. Поради това бе направено заключението, че изглежда не съществуват фактори, които да нарушат причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от Since Hardware и дела на причинената вреда, установена по-горе.

Е.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

(80)

Както бе посочено в съображение 12 по-горе, едно търговско сдружение съдейства при разследването. Освен това от съдействащите производители и вносители от Съюза също бе поискано да представят коментари за това, дали според тях налагането на евентуално антидъмпингово мито на Since Hardware би довело до промяна на заключението относно интереса на Съюза, до което бе достигнато в съображения 51—62 от Регламент (ЕО) № 452/2007.

(81)

Според производителите от Съюза налагането на антидъмпингово мито на Since Hardware не би довело до промяна на заключенията относно интереса на Съюза, изложени в Регламент (ЕО) № 452/2007.

(82)

Съдействащото търговско сдружение заяви, че по принцип налагането на антидъмпингово мито на Since Hardware би имало отрицателно отражение върху рентабилността на засегнатите вносители или дистрибутори. Според търговското сдружение обаче неговите членове, включително големите магазини за продажба на дребно, също са потвърдили, че продуктът, предмет на разследването, е от такъв вид, че позволява увеличенията на цената (като например това в резултат от антидъмпингови мерки) да бъдат прехвърлени нататък по веригата, без да се отразят значително на нагласата на потребителите. Следователно не бе представен никакъв конкретен елемент, който да доведе до промяна на заключенията относно интереса на Съюза, изложени в двата регламента, посочени по-горе.

(83)

Предвид посоченото по-горе, заключението е, че налагането на антидъмпингово мито на Since Hardware не би засегнало в значителна степен заключенията относно интереса на Съюза, изложени в съображения 51—62 от Регламент (ЕО) № 452/2007. Не бяха представени аргументи за това, че този анализ не може да бъде приложен mutatis mutandis за налагането на антидъмпингово мито на Since Hardware.

Ж.   КОМЕНТАРИ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА РАЗГЛАСЯВАНЕТО

(84)

Вследствие на окончателното разгласяване на констатациите бяха направени писмени и устни изявления от страна на промишлеността на Съюза и Since Hardware. Промишлеността на Съюза е съгласна с разгласените констатации. Коментарите на Since Hardware бяха разгледани, но нито един от тях не беше от такова естество, че да промени гореизложените заключения. Основните аргументи, изтъкнати от Since Hardware, бяха следните:

(85)

Since Hardware повтори предишните си твърдения за незаконосъобразно започване на първоначално разследване по отношение на дружество и за неточност на констатациите във връзка с предоставянето на ТДПИ. Тези твърдения бяха изложени и опровергани в съображения 4—10 и 33—41. По отношение на някои подробни коментари, направени от Since Hardware по първия въпрос (редица от които бяха направени по време на изслушване), може да се отбележи следното:

(86)

i)

Since Hardware заяви, че последното изречение от член 9, параграф 3 от основния регламент не е разпоредба за прилагане на някоя разпоредба от САМ на СТО и поради това на може да бъде засегнато от констатации, направени от групата на СТО. Член 9, параграф 3 обаче не съдържа задължение за институциите да извършват преразглеждане с оглед разследването на твърдения за дъмпинг срещу дружества, за които по време на първоначално разследване е бил установен de minimis или никакъв дъмпинг. В него се предвижда единствено, че тези дружества „могат“ да бъдат обект на разследване в рамките на последващо преразглеждане, проведено съгласно член 11 от основния регламент. Ясно е обаче, че след приемането на тази разпоредба в доклада на Апелативният орган на СТО бе постановено, че това би било равнозначно на нарушение на САМ на СТО. Следователно институциите могат и са задължени (11) да се възползват от гъвкавостта, предоставена им с формулировката „могат“, и да не използват преразглеждане, за да разглеждат тези твърдения. Същото заключение вече беше направено при поне едно предходно разследване (12).

(87)

ii)

Since Hardware повтори, че според него съгласно основния регламент не е възможно провеждането на първоначално разследване срещу дружество. Освен казаното в тази връзка в съображения 5 и 8 по-горе, можа да се отбележи и друго. Вярно е, че редакцията на много от цитираните от дружеството разпоредби отразява нормалната ситуация, а именно – първоначално разследване по отношение на държава като цяло. Since Hardware обаче не съумя да посочи разпоредба, забраняваща провеждането на първоначално разследване по отношение на едно-единствено дружество при особените обстоятелства на настоящия случай.

(88)

iii)

Since Hardware заяви, че Регламент (ЕО) № 1515/2001 позволява привеждането в съответствие с правилата за уреждане на спорове на СТО на съществуващите антидъмпингови мерки, но нищо повече. Това на първо място означава, че Since Hardware не възразява срещу текста на член 1 от Регламент (ЕО) № 1515/2001, с който формално се изключва Since Hardware от приложното поле на Регламент (ЕО) № 452/2007 по начин, от който става ясно, че въз основа на посочения регламент по отношение на вноса на дружеството няма да бъде наложено мито. Що се отнася до твърдението на Since Hardware, че Регламент (ЕО) № 1515/2001 не допуска нищо друго, следва все пак да се подчертае, че настоящият регламент се базира на основния регламент. По-специално, той се основава на факта, че, както е обяснено по-горе, посоченият регламент по никакъв начин не забранява провеждането на първоначално разследване срещу едно-единствено дружество при особените обстоятелства на настоящия случай. Съгласно предложението на Since Hardware някои изрази в текста на разгласяването, които биха могли да създадат объркване в това отношение, бяха заличени.

(89)

iv)

Since Hardware заяви, че е било дискриминирано, тъй като според него констатациите в доклада на Апелативния орган на СТО са приложими и за дружества, за които е определено мито с нулева ставка при разследване с оглед на преразглеждане. Най-важната забележка, която може да бъде направена тук, е че докладът на Апелативния орган на СТО не се отнася за такива случаи. Следователно тези дружества се намират в различно положение.

(90)

v)

Since Hardware заяви, че Комисията провежда de facto преразглеждане на нулевата ставка на митото. Това мнение не може да бъде прието. На първо място, противно на твърдяното от Since Hardware, проведеният по-горе анализ на вредата не е ограничен до потвърждаване на това, че в хода на първото разследване не е била установена вреда. Напротив, той е съсредоточен върху действителните вреди последици от поведението на Since Hardware за промишлеността на Съюза след разследването, като същевременно се взема предвид фактът, че в настоящия случай не е възможно провеждането на нормален анализ на вредата. На второ място, фактът че срокът на прилагане на митото ще изтече по-рано от обичайните пет години, не означава, че разследването представлява de facto преразглеждане. В редица разследвания по различни причини беше възприета продължителност от по-малко от пет години. В този случай институциите считат, че както, от една страна, Since Hardware не следва да извлече ползи от предприетия от него дъмпинг след първото разследване, то не трябва, от друга страна, да понесе необосновани отрицателни последици. Например, ако не бъде поискано преразглеждане с оглед изтичане на срока за Регламент (ЕО) № 452/2007, запазването на митото по отношение на Since Hardware след изтичането на срока на посочения регламент би представлявало дискриминация.

(91)

vi)

Since Hardware заяви, че правата му са нарушени с избора на провеждане на първоначално разследване, тъй като ако то беше подложено на разследване посредством преразглеждане, щеше да бъде приложен член 11, параграф 9 от основния регламент (съществува задължение при преразглеждането да се използва същата методология като при първоначалното разследване). Since Hardware обаче не посочи нито един елемент, от който да следва, че при настоящото разследване институциите са използвали различна от използваната при първото разследване методология. На второ място, дори и Since Hardware да бе посочил пример за използване на различна методология, това би се дължало на факта, че от доклада на Апелативния орган на СТО следва заключнеието, че институциите са задължени да не разследват твърденията срещу Since Hardware чрез преразглеждане.

(92)

vii)

На последно място, Since Hardware заяви, че институциите е трябвало да разследват твърденията срещу него чрез преразглеждане и че тогава, в случай че му бъде наложено мито и КНР успешно оспори това налагане в рамките на механизъм за уреждане на спорове на СТО, да отменят това мито, но само занапред Би било неуместно обаче да се нарушават съзнателно правилата на СТО, при условие че, както в настоящия случай, може да бъде намерен метод на разследване на случая, който да съответства на основния регламент, тълкуван в съответствие с правилата на СТО. Освен това, без да се засяга основателността на тези твърдения, е ясно, че подобно развитие би довело до искове за нанесена вреда от страна на засегнатите дружества срещу институциите.

(93)

Що се отнася до констатациите във връзка с ТДПИ, Since Hardware заяви, че върху него е лежала прекомерна тежест на доказване на съответствие с критериите за предоставяне на ТДПИ, по-специално що се отнася до намесата на държавата в цените на неговите основни суровини. ТДПИ обаче е изключение от общото правило, а всяка дерогация или изключение от общото правило трябва да се тълкува ограничително. ТДПИ може да бъде предоставено само ако се докаже, че за въпросния производител износител преобладават условията на пазарна икономика. Както вече беше посочено в съображение 37 по-горе, тежестта на доказване лежи върху производителя износител, който желае да получи третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика. Твърдението трябва да е подкрепено от достатъчно доказателства. За Комисията не съществува задължение да докаже, че производителят износител не отговаря на критериите за предоставяне на ТДПИ. Комисията трябва да оцени дали представените от производителя износител доказателства са достатъчни, за да се докаже, че критериите за предоставяне на ТДПИ са изпълнени. Тъй като Комисията установи редица елементи, сочещи на наличието на значителна намеса на държавата по отношение на разходите за основните вложени материали, от дружеството се очаква да докаже, че не съществува държавна намеса и/или че тя не е засегнала решенията на дружеството (критерий 1 по член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент). Във всеки случай, както е посочено в съображения 31 и 40 по-горе, Since Hardware също не е доказал, че изпълнява критерий 2 по член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент относно счетоводната документация, за който е заявил, че тежестта на доказване е прекомерна.

(94)

В допълнение Since Hardware добави две нови твърдения в коментарите си относно документа за окончателно разгласяване. На първо място, Since Hardware заяви, че нормалната стойност е трябвало да бъде коригирана в съответствие с член 2, параграф 10, буква к) от основния регламент, тъй като суровините (стоманени продукти) в КНР са с по-ниски цени в сравнение с пазара на държавата аналог. Това твърдение не може да бъде прието. Следва да се припомни, че на Since Hardware бе отказано ТДПИ. Следователно нормалната стойност бе установена в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент въз основа на цената или конструираната стойност в трета държава с пазарна икономика. Това очевидно означава, че цените и разходите в КНР се приемат за ненадеждни с оглед определянето на нормалната стойност и не могат да бъдат използвани при определянето или коригирането ѝ по друг начин. Също така се отбелязва, че не може да бъде направена исканата от Since Hardware корекция съгласно член 2, параграф 10, буква к) от основния регламент, ако не бъде доказано, че клиентите ще заплащат съответно различни цени за сходния продукт на местния пазар, в този случай на пазара на държавата аналог, поради разлика в цените на суровините. Since Hardware не доказа наличието на такива разлики в цените.

(95)

На второ място, Since Hardware заяви, че при настоящото разследване Комисията не е направила достатъчно подробен анализ за определяне на вредата. Дружеството също така заяви, че в съответствие с член 3, параграф 3 от основния регламент, Комисията е трябвало да разследва всички показатели за вреда. Въпреки това следва да се отбележи, че Комисията установи (вж. по-специално част Г), че дъмпинговият внос от страна на Since Hardware съществено се е увеличил през разглеждания период, като същевременно беше установено, че продажните му цени значително са подбивали цените на промишлеността на Съюза. Тази констатация се основава на обективно проучване на положителните доказателства. Поради това тя е в съответствие с член 3 от основния регламент.

(96)

Вярно е, че не всички фактори, изложени в член 3, параграф 5 от основния регламент, са били разгледани. Въпреки това следва да се припомни, че дори когато все още не е било установено, че Since Hardware осъществява дъмпинг, а именно по време на първото разследване, при разглеждането на тези фактори е било установено, че дъмпинговият внос от КНР е причинил вреда. Повторното разглеждане на тези фактори не би било от полза, тъй като дори ако предположим, че понастоящем се наблюдават положителни тенденции при всички тези фактори, това би се дължало (поне отчасти) на факта, че промишлеността на Съюза понастоящем е защитена от всякакъв (13) дъмпингов внос от КНР и Украйна (с изключение на извършвания от Since Hardware). Освен това не е бил установен фактор, който да наруши причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от страна на Since Hardware и отрицателните последици от него върху промишлеността на Съюза. На последно място, неналагането на мерки по отношение на Since Hardware би било равнозначно на дискриминация спрямо производителите износители, срещу които е предприета мярка в резултат на първото първоначално разследване.

З.   ОКОНЧАТЕЛНИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(97)

Предвид заключенията относно дъмпинга, дела на причинената вреда, причинно-следствената връзка и интересите на Съюза, следва да бъдат наложени окончателни мерки върху вноса на разглеждания продукт от КНР, произведен от Since Hardware.

1.   Ниво на отстраняване на вредата

(98)

Равнището на окончателните антидъмпингови мерки следва да бъде достатъчно, за да се отстрани вредата за промишлеността на Съюза, причинена от дъмпингов внос, без да се превишават установените дъмпингови маржове. Както бе посочено в съображение 72, като цяло през РП за цените на промишлеността на Съюза бе установена тенденция на загуба. Поради това не би било целесъобразно митото да се основава единствено на маржа на подбиване на цените.

(99)

При изчисляване на размера на митото, необходимо за отстраняване на последиците от вредоносния дъмпинг, бе преценено, че всяка мярка следва да позволява на промишлеността на Съюза да покрие разходите си и да получи печалбата преди данъчно облагане, която би могла разумно да се постигне при нормални условия на конкуренция, т.е. при липса на дъмпингов внос. Маржът на печалба преди данъчно облагане, използван за това изчисление, беше 7 % от оборота. Както бе посочено в съображение 63 от Регламент (ЕО) № 452/2007, при първото разследване бе доказано, че това е равнището на печалба, което би могло разумно да се очаква при липса на причиняващ вреда дъмпинг. На тази основа беше изчислена невредоносна цена за сходния продукт на промишлеността на Съюза. За целта бе събрана информация от промишлеността на Съюза, за да се изчисли среднопретеглената стойност на нейния марж на печалба/загуба през настоящия РП. Цената, при която не се причинява вреда, бе получена, като от продажните цени на промишлеността на Съюза бе приспаднат така изчисленият марж на печалба/загуба и към тях бе добавен посоченият по-горе целеви марж на печалба от 7 %.

(100)

След това бе определено необходимото увеличение на цената въз основа на сравнение на среднопретеглената вносна цена, установена за изчисленията за подбиването на цената, със средната цена, при която не се причинява вреда, на продуктите, продавани от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза. Всяка разлика в резултат на това сравнение беше изразена след това като процент от средната вносна цена CIF. По този начин бе изчислено равнище на отстраняване на вредата в размер на 35,8 %, което бе под дъмпинговия марж, установен за Since Hardware.

2.   Изключване на Since Hardware от обхвата на окончателните антидъмпингови мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 452/2007

(101)

В контекста на преразглеждането съгласно Регламент (ЕО) № 1515/2001 и предвид доклаа на Апелативния орган на СТО, приет от Органа за уреждане на спорове на СТО, и по-специално параграфи 305 и 306 от него, с Регламент за изпълнение № 1241/2010 Since Hardware бе изключен от обхвата на окончателните антидъмпингови мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 452/2007.

(102)

Поради това сега на Since Hardware може да бъде наложена нова мярка.

3.   Форма и равнище на мерките

(103)

Предвид изложеното по-горе и в съответствие с член 9, параграф 4 от основния регламент се счита, че върху вноса на разглеждания продукт с произход от КНР и произвеждан от Since Hardware следва да бъде наложено окончателно антидъмпингово мито на равнище, при което се отстранява вредата.

(104)

Въз основа на горното окончателната митническа ставка за този внос е 35,8 %.

(105)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент обикновено антидъмпинговите мерки се прилагат за срок от пет години, освен ако няма специални основания или обстоятелства, налагащи по-кратък срок. В настоящия случай се счита за целесъобразно срокът на действие на мярката да бъде ограничен, така че тя да продължи до изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими за вноса на разглеждания продукт с произход, inter alia, от КНР, наложени с Регламент (ЕО) № 452/2007. Това ще даде възможност за разглеждане по едно и също време на всякакви искания за преразглеждане с оглед изтичане срока на действие на мерките, приложими за целия внос с произход, inter alia, от КНР. Засегнатите стопански субекти, и по-специално Since Hardware и/или промишлеността на Съюза, разбира се, могат да поискат други видове преразглеждане преди 27 април 2012 г., и по-специално междинно преразглеждане на настоящия регламент, при условие че всички изисквания за това са изпълнени.

(106)

Всяко искане за прилагането на тази ставка на антидъмпинговото мито за отделно дружество (напр. след промяна в наименованието на субекта или след създаване на нови структури за производство или продажби) следва незабавно да се отправи към Комисията (14) заедно с цялата информация от значение в тази връзка, по-специално всяка промяна в дейностите на дружеството, свързана с производството, продажбите на вътрешния пазар и експортните продажби, например във връзка с промяна на наименованието или промяна в структурите за производство и продажби. Ако е целесъобразно, след това настоящият регламент ще бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене, независимо дали са самостоятелно стоящи или не, със или без отвеждане на парата и/или загряваща горна част и/или издухваща горна част, включително дъски за ръкави, и основни части от тях, т.е. крака, горна част и поставка за ютия, с произход от Китайската народна република и произведени произведени от Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd., класирани под кодове по КН ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 и ex 8516 90 00 (кодове по TARIC 3924900010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 и 8516900051).

Член 2

1.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо за нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване за продукти, произведени от посоченото по-долу дружество, е следната:

Производител

Митническа ставка

Допълнителен код по ТАРИК

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd., Guangzhou

35,8 %

A784

2.   Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Освен ако не бъде преразгледан съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, той е в сила до 27 април 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2010 година.

За Съвета

Председател

J. SCHAUVLIEGE


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 109, 26.4.2007 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 84, 31.3.2010 г., стр. 13.

(4)  ОВ C 237, 2.10.2009 г., стр. 5.

(5)  WT/DS295/AB/R, 29 ноември 2005 г.

(6)  Вж. стр. 8 от настоящия брой на Официален вестник.

(7)  Например „The State-Business Nexus in China’s Steel Industry — Chinese Market Distortions in Domestic and International Perspective“ („Връзката държава-бизнес в китайската стоманодобивна промишленост, изкривявания на китайския пазар от вътрешна и международна гледна точка“) от Prof. Dr. Markus Taube и Dr. Christian Schmidkonz от THINK!DESK China Research & Consulting от 25 февруари 2009 г.; проучването, изготвено от Търговската палата на ЕС в Китай съвместно с Roland Berger, насочено към излишъка от производствен капацитет в резултат от, inter alia, държавната намеса, от ноември 2009 г. (http://www.euccc.com.cn/view/static/?sid=6388); „Money for Metal: A detailed Examination of Chinese Government Subsidies to its Steel Industry“ („Пари за метал. Подробно изследване на субсидиите на правителството на Китай за неговата стоманодобивна промишленост“ от Wiley Rein LLP, юли 2007 г.), „China Government Subsidies Survey“ („Изследване на субсидиите на китайското правителство“) от Anne Stevenson-Yang, февруари 2007 г., „Shedding Light on Energy Subsidies in China: An Analysis of China’s Steel Industry from 2000-2007“ by Usha C.V. („Малко светлина върху енергийните субсидии в Китай. Анализ на китайската стоманодобивна промишленост между 2000 и 2007 г.“) от Usha C.V. Haley, „China’s Specialty Steel Subsidies: Massive, Pervasive and Illegal“ („Субсидиите на Китай за специална стомана - внушителни, всеобхватни и незаконни“) от промишлеността за производство на специална стомана на Северна Америка), „The China Syndrome: How Subsidies and Government Intervention Created the World’s Largest Steel Industry“ („Китайският синдром. Как субсидиите и правителствената намеса създадоха най-голямата стоманодобивна промишленост в света?“) от Wiley Rein & Fielding LLP, юли 2006 г.

(8)  Източник: Steel Business Briefing.

(9)  Въпреки че тази констатация, в съчетание с другите констатации по отношение на разглеждания период, е достатъчна за установяването на вреда, следва да се отбележи, че тя се потвърждава от факта, че в сравнение с РП на първото разследване, обемът на вноса на дъски за гладене, произведени от Since Hardware, който вече е значителен по размер през посочения РП, се е увеличил почти двойно в рамките на настоящия РП.

(10)  Въпреки че тази констатация в съчетание с другите констатации по отношение на разглеждания период, е достатъчна за установяването на вреда, следва да се отбележи, че тя се потвърждава от факта, че в сравнение с РП в рамките на първото разследване, през настоящия РП пазарният дял на Since Hardware се е увеличил с 89 %.

(11)  С оглед на задължението правото на Съюза да се тълкува във възможно най-голямо съответствие с международните задължения на Съюза.

(12)  Заварени стоманени тръби inter alia от Турция, във връзка с дружество Noksel, ОВ L 343, 19.12.2008 г., съображение 143.

(13)  Може да бъде допуснато, че през определен период, поради отмяната от Съда на Регламент (ЕО) № 452/2007 по отношение на Foshan Shunde, спрямо това дружество също de facto е прилагано мито с нулева ставка, но това не води до съществена разлика, по-специално поради факта, че се е случило години след влизането в сила на посочения регламент.

(14)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Office N105 4/092, 1049 Brussels, BELGIUM


22.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/35


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1244/2010 НА КОМИСИЯТА

от 9 декември 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност

(текст от значение за ЕИП и за Швейцария)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (2), и по-специално член 92 от него,

като има предвид, че:

(1)

Две от държавите-членки или техните компетентни органи са поискали изменения в приложения VIII и IX към Регламент (ЕО) № 883/2004.

(2)

Някои държави-членки или техните компетентни органи са поискали изменения в приложения 1 и 2 към Регламент (ЕО) № 987/2009.

(3)

Е необходимо приложения VIII и IX към Регламент (ЕО) № 883/2004 и приложения 1 и 2 към Регламент (ЕО) № 987/2009 да бъдат адаптирани с цел да се вземат предвид най-новите промени в националното законодателство на държавите-членки и да се осигури прозрачност и правна сигурност за заинтересованите страни.

(4)

Административната комисия за координация на системите за социална сигурност даде съгласието си за измененията.

(5)

Поради това регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 883/2004 се изменя, както следва:

1.

Приложение VIII се изменя, както следва:

а)

В част 1 раздел „ПОРТУГАЛИЯ“ се заменя със следното:

„ПОРТУГАЛИЯ

Всички заявления за пенсии за инвалидност, старост и преживели лица, с изключение на случаите, в които сумарните осигурителни периоди, завършени съгласно законодателството на повече от една държава-членка, са равни на или по-дълги от 21 календарни години, а националните осигурителни периоди са равни на или по-къси от 20 години и изчислението е направено по членове 32 и 33 от Наредба-закон № 187/2007 от 10 май 2007 г.“

б)

В част 2 след раздел „ПОЛША“ се добавя следният нов раздел:

„ПОРТУГАЛИЯ

Допълнителни пенсии, предоставяни по силата на Наредба-закон № 26/2008 от 22 февруари 2008 г. (публична схема за капитализиране).“

2.

В приложение IX, част I, раздел „НИДЕРЛАНДИЯ“ се изменя, както следва:

а)

Текстът „Законът от 18 февруари 1966 г. за осигуряването за инвалидност за служителите, с неговите изменения (WAO).“ се заменя със „Законът за осигуряването при увреждания от 18 февруари 1966 г., с неговите изменения (WAO).“

б)

Текстът „Законът от 24 април 1997 г. за осигуряването за инвалидност на самостоятелно заетите лица, с неговите изменения (WAZ).“ се заменя със „Законът за обезщетенията при увреждания на самостоятелно заети лица от 24 април 1997 г., с неговите изменения (WAZ)“;

в)

Текстът „Законът от 21 декември 1995 г. за общото осигуряване за преживели лица на издръжка (ANW).“ се заменя с „Общият закон за преживелите лица на издръжка от 21 декември 1995 г. (ANW)“;

г)

Текстът „Законът от 10 ноември 2005 г. относно работа и възнаграждение според трудовата дееспособност (WIA).“ се заменя със „Законът за работата и възнаграждението според трудовата дееспособност от 10 ноември 2005 г. (WIA)“.

Член 2

Регламент (ЕО) № 987/2009 се изменя, както следва:

1.

Приложение 1 се изменя, както следва:

а)

Заличава се буква а) от раздел „БЕЛГИЯ — НИДЕРЛАНДИЯ“;

б)

Заличава се раздел „ГЕРМАНИЯ — НИДЕРЛАНДИЯ“;

в)

Заличава се раздел „НИДЕРЛАНДИЯ — ПОРТУГАЛИЯ“;

г)

Заличава се раздел „ДАНИЯ — ЛЮКСЕМБУРГ“.

2.

В заглавието на приложение 2 текстът „членове 31 и 41“ се заменя с „член 32, параграф 2 и член 41, параграф 1“.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 декември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1.


22.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/37


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1245/2010 НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2010 година

за откриване на тарифни квоти на Съюза за 2011 г. за овце, кози, овче и козе месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (1), и по-специално член 144, параграф 1 и член 148 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Следва да бъдат открити тарифни квоти на Съюза за овче и козе месо за 2011 г. Митата и количествата следва да се определят съгласно съответните международни споразумения, които са в сила за 2011 г.

(2)

В Регламент (ЕО) № 312/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за прилагане в Общността на тарифните разпоредби, установени от Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна (2), се предвижда от 1 февруари 2003 г. за продукт с код 0204 да бъде открита допълнителна двустранна тарифна квота от 2 000 тона с годишно увеличение на първоначалното количество с 10 %. Следователно към квотата на ГАТТ/СТО за Чили следва да бъдат добавени допълнителни 200 тона, като и двете квоти продължат да бъдат управлявани по същия начин през 2011 г.

(3)

Някои квоти са определени за периода от 1 юли на дадена година до 30 юни на следващата година. Тъй като вносът по силата на настоящия регламент следва да бъде управляван на основата на календарна година, съответните количества, които трябва да бъдат определени за календарната 2011 година по отношение на въпросните квоти, са сумата от половината количество за периода от 1 юли 2010 г. до 30 юни 2011 г. плюс половината количество за периода от 1 юли 2011 г. до 30 юни 2012 г.

(4)

С оглед гладкото функциониране на тарифните квоти на Съюза е необходимо да бъде определен еквивалент кланично тегло.

(5)

Чрез дерогация от Регламент (ЕО) № 1439/95 на Комисията от 26 юни 1995 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 3013/89 на Съвета по отношение на вноса и износа на продукти в сектора на овчето и козето месо (3) квотите за продуктите от овче и козе месо следва да бъдат управлявани в съответствие с член 144, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Това става в съответствие с членове 308a, 308б и 308в, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (4).

(6)

Когато се управляват съгласно принципа „пръв пристигнал — пръв обслужен“, тарифните квоти по настоящия регламент първоначално следва да бъдат считани за некритични по смисъла на член 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Поради това на митническите власти следва да бъде разрешено да отменят изискването за обезпечение относно стоки, внесени първоначално по тези квоти в съответствие с член 308в, параграф 1 и член 248, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Предвид особеностите на прехвърлянето от една система за управление в друга член 308в, параграфи 2 и 3 от посочения регламент следва да не се прилагат.

(7)

Следва да се изясни видът доказателствен материал за удостоверяване на произхода на продуктите, който операторите трябва да представят, за да се възползват от тарифните квоти според принципа „пръв пристигнал — пръв обслужен“.

(8)

Когато операторите представят на митническите власти продукти от овче месо за внос, за митническите власти е трудно да установят дали произходът на продуктите е от домашни или други овце, за да определят съответната митническа ставка. Следователно е уместно да се предвиди това да бъде изяснено в доказателството за произход.

(9)

Регламент (ЕС) № 1234/2009 на Комисията от 15 декември 2009 г. за откриване на тарифни квоти на Общността за 2010 г. за овце, кози, овче и козе месо (5) престава да бъде актуален в края на 2010 г. Поради тази причина той следва да бъде отменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящия регламент се откриват тарифни квоти на Съюза за внос на овце, кози, овче и козе месо за периода от 1 януари до 31 декември 2011 г.

Член 2

Митата, приложими към продуктите от посочените в член 1 квоти, кодовете по КН, държавите на произход, изброени по групи държави, както и поредните номера, са посочени в приложението.

Член 3

1.   Количествата, изразени в еквивалент кланично тегло, за внос на продуктите от посочените в член 1 квоти, са посочени в приложението.

2.   За целите на изчисляване на споменатите в параграф 1 количества в „еквивалент кланично тегло“, нетното тегло на продуктите от овче и козе месо се умножава по следните коефициенти:

а)

за живи животни: 0,47;

б)

за обезкостено агнешко и ярешко месо: 1,67;

в)

за обезкостено овнешко, овче и козе месо, с изключение на ярешко месо, и всяка смес от тях: 1,81;

г)

за необезкостени продукти: 1,00.

„Яре“ означава коза на възраст до една година.

Член 4

Чрез дерогация от дял II, A и Б от Регламент (ЕО) № 1439/95 посочените в приложението към настоящия регламент тарифни квоти се управляват в периода от 1 януари до 31 декември 2011 г. според принципа „пръв пристигнал — пръв обслужен“ в съответствие с член 308a, член 308б и член 308в, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Член 308в, параграфи 2 и 3 от същия регламент не се прилагат. Не се изискват лицензии за внос.

Член 5

1.   За възползване от посочените в приложението тарифни квоти, на митническите органи на Съюза е необходимо да бъде представено валидно доказателство за произход, издадено от компетентните власти на съответната трета държава, придружено от митническа декларация за пускане в свободно обращение на съответните стоки.

Произходът на продуктите, подлежащи на други тарифни квоти освен произтичащите от споразуменията за преференциални тарифи, се определя в съответствие с действащите в Съюза разпоредби.

2.   Посоченото в параграф 1 доказателство за произход е, както следва:

а)

при тарифна квота, която е част от споразумение за преференциални тарифи — посоченото в това споразумение доказателство за произход;

б)

при други тарифни квоти — доказателството, определено в съответствие с член 47 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, и в допълнение към предвидените в посочения член елементи, следните данни:

кодът по КН (най-малко първите четири цифри),

поредният номер или поредните номера на съответната тарифна квота,

общото нетно тегло по категория коефициенти, както е предвидено в член 3, параграф 2 от настоящия регламент;

в)

при държави, чиито квоти попадат в случаите по букви а) и б) и са смесени — посоченото в буква а) доказателство.

Там, където посоченото в буква б) доказателство за произход е представено като поддържащ документ само за една декларация за допускане за свободно обращение, то може да съдържа няколко поредни номера. Във всички други случаи то съдържа само един пореден номер.

Член 6

Регламент (ЕС) № 1234/2009 се отменя.

Член 7

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOŞ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 46, 20.2.2003 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 143, 27.6.1995 г., стр. 7.

(4)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 330, 16.12.2009 г., стр. 73.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОВЧЕ И КОЗЕ МЕСО (в тонове (t) еквивалент кланично тегло) ТАРИФНИ КВОТИ НА СЪЮЗА ЗА 2011 г.

Група държави №

Кодове по КН

Адвалорно мито

%

Специфично мито

EUR/100 Kg

Пореден номер според принципа „пръв пристигнал — пръв обслужен“

Произход

Годишен обем в тонове еквивалент кланично тегло

Живи животни

(Коефициент = 0,47)

Обезкостени агнешко (1)

(Коефициент = 1,67)

Обезкостено овнешко/овче месо (2)

(Коефициент = 1,81)

Необезкостено и трупно месо

(Коефициент = 1,00)

1

0204

Нула

Нула

09.2101

09.2102

09.2011

Аржентина

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Австралия

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Нова Зеландия

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Уругвай

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Чили

6 600

09.2121

09.2122

09.0781

Норвегия

300

09.2125

09.2126

09.0693

Гренландия

100

09.2129

09.2130

09.0690

Фарьорски острови

20

09.2131

09.2132

09.0227

Турция

200

09.2171

09.2175

09.2015

Други (3)

200

2

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

Нула

Нула

09.2119

09.2120

09.0790

Исландия

1 850

3

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Нула

09.2181

09.2019

Erga omnes  (4)

92


(1)  И ярешко месо.

(2)  И козе месо, различно от ярешко.

(3)  „Други“ означава всички държави на произход, с изключение на посочените в настоящата таблица.

(4)  „Erga omnes“ означава всички държави на произход, включително посочените в настоящата таблица.


22.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/40


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1246/2010 НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 22 декември 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

87,5

MA

42,8

TR

107,4

ZZ

79,2

0707 00 05

EG

140,2

JO

158,2

TR

84,2

ZZ

127,5

0709 90 70

MA

83,7

TR

115,9

ZZ

99,8

0805 10 20

AR

43,0

BR

41,5

MA

60,3

PE

58,9

TR

66,6

UY

48,7

ZA

50,2

ZZ

52,7

0805 20 10

MA

61,9

ZZ

61,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

61,3

IL

72,0

JM

144,2

TR

71,6

ZZ

87,3

0805 50 10

AR

49,2

TR

55,5

UY

49,2

ZZ

51,3

0808 10 80

AR

74,9

CA

84,9

CL

84,2

CN

83,7

MK

29,3

NZ

74,9

US

104,8

ZA

124,1

ZZ

82,6

0808 20 50

CN

63,6

US

134,5

ZZ

99,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


22.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/42


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1247/2010 НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2010 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2010/11 пазарна година се определя от Регламент (ЕC) № 867/2010 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕC) № 1230/2010 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕC) № 867/2010, за 2010/11 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 22 декември 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 259, 1.10.2010 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 336, 21.12.2010 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 22 декември 2010 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

66,09

0,00

1701 11 90 (1)

66,09

0,00

1701 12 10 (1)

66,09

0,00

1701 12 90 (1)

66,09

0,00

1701 91 00 (2)

59,68

0,00

1701 99 10 (2)

59,68

0,00

1701 99 90 (2)

59,68

0,00

1702 90 95 (3)

0,60

0,17


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


ДИРЕКТИВИ

22.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/44


ДИРЕКТИВА 2010/92/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2010 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включването на бромуконазол като активно вещество

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламенти (ЕО) № 451/2000 (2) и (ЕО) № 1490/2002 (3) на Комисията определят подробните правила за изпълнението на третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО и установяват списък с активни вещества, които трябва да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. В този списък е включен бромуконазол. С Решение 2008/832/ЕО на Комисията (4) беше решено веществото бромуконазол да не бъде включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(2)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО първоначалният нотификатор, наричан по-долу „заявителят“, е подал ново заявление, с което изисква прилагането на ускорената процедура, предвидена в членове 14—19 от Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (5).

(3)

Заявлението бе подадено до Белгия, която е определена за докладваща държава-членка по силата на Регламент (ЕО) № 1490/2002. Установеният срок за ускорената процедура бе спазен. Спецификацията на активното вещество и подкрепените видове употреба са идентични с онези, които са били предмет на Решение 2008/832/ЕО. Посоченото заявление отговаря също така на останалите съществени и процедурни изисквания на член 15 от Регламент (ЕО) № 33/2008. Белгия подложи на оценка подадените от заявителя нова информация и данни и подготви допълнителен доклад. На 8 октомври 2010 г. тя предостави този доклад на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) и на Комисията.

(4)

Органът сведе допълнителния доклад до знанието на другите държави-членки и на заявителя за предоставяне на коментари и препрати получените коментари на Комисията. В съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 33/2008 и по искане на Комисията допълнителният доклад беше предмет на партньорска проверка от страна на държавите-членки и на Органа. Впоследствие на 29 юли 2010 г. Органът представи пред Комисията своите заключения относно бромуконазол (6). Проектът на доклада за оценка, допълнителният доклад и заключението на Органа бяха разгледани от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и бяха окончателно формулирани на 23 ноември 2010 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на бромуконазол.

(5)

В допълнителния доклад, изготвен от докладващата държава-членка, и в новото заключение на органа вниманието беше основно насочено към опасенията, довели до невключването. Тези опасения бяха по-специално свързани с високия риск за водните организми и липсата на информация с оглед оценка на вероятността от заразяване на повърхностните и подпочвените води.

(6)

Подадената от заявителя нова информация позволи да бъде оценена вероятността от заразяване на повърхностните и подпочвените води. Наличната понастоящем информация показва, че опасността от заразяване на подпочвените води е ниска и че нивото на риск за водните организми е приемливо.

(7)

Въз основа на гореизложеното, допълнителните данни и информация, предоставени от заявителя, позволяват да бъдат отхвърлени конкретните опасения, довели до невключването. Не са повдигани други останали нерешени въпроси от научно естество.

(8)

От различните проведени проучвания става ясно, че може да се очаква продуктите за растителна защита, съдържащи бромуконазол, да отговарят по принцип на изискванията, установени в член 5, параграф 1, букви a) и б) от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на видовете употреба, изследвани и подробно изложени в доклада за преглед на Комисията. Затова е целесъобразно бромуконазол да бъде включен в приложение I, като по този начин се гарантира, че във всички държави-членки разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това активно вещество, биха могли да бъдат издавани съгласно разпоредбите на посочената директива.

(9)

Без да се засяга това заключение, е целесъобразно да бъде получена допълнителна информация по някои конкретни въпроси. В член 6, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда, че включването на вещество в приложение I може да става при определени условия. Поради това е целесъобразно да се изиска от заявителя да предостави, освен информацията относно дългосрочните рискове за тревопасните бозайници, и допълнителна информация относно остатъците от триазолни метаболитни деривати в първични култури, ротационни култури и продукти с животински произход. За да може да се доуточни оценката на потенциалната му способност да нарушава функциите на ендокринната система, е целесъобразно да се изиска бромуконазол да бъде подложен на допълнително изпитване, веднага след приемането на указания на ОИСР за изпитвания относно нарушаването на функциите на ендокринната система или, като друг вариант, на съгласувани на нивото на Общността указания за изпитвания.

(10)

Поради това е целесъобразно Директива 91/414/ЕИО да бъде съответно изменена.

(11)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 30 юни 2011 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на 1 февруари 2011 г.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23.

(4)  ОВ L 295, 4.11.2008 г., стр. 53.

(5)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.

(6)  Европейски орган за безопасност на храните: Заключение относно партньорската проверка на оценката на риска при използване в пестициди на активното вещество бромуконазол, EFSA Journal 2010 г.; 8(8):1704. [84 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1704. Публикувано онлайн на: www.efsa.europa.eu/efsajournal –.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Следното вписване се добавя в края на таблицата в приложение I към Директива 91/414/ЕО.

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане срока на включването

Специални разпоредби

„323

Бромуконазол

CAS №: 116255-48-2

CIPAC №: 680

1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4-бромо-2-(2,4-дихлорофенил)тетрахидрофурфурил]-1H-1,2,4-триазол

≥ 960 g/kg

1 февруари 2011 г.

31 януари 2021 г.

ЧАСТ A

Може да бъде разрешена единствено употребата като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагането на единните принципи на приложение VI следва да се вземат предвид заключенията в доклада за преглед на бромуконазол, и по-специално допълнения I и II към него, така както е окончателно формулиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 23 ноември 2010 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на:

безопасността на оператора, като гарантират, че условията на употреба предписват използването на подходяща лична предпазна екипировка, когато е целесъобразно;

защитата на водните организми. В условията за получаване на разрешение трябва да бъдат включени, когато това е целесъобразно, мерки за намаляване на риска, като например създаване на адекватни буферни зони.

Съответните държави-членки гарантират, че нотификаторът представя на Комисията:

допълнителна информация относно остатъците от триазолни метаболитни деривати в първични култури, ротационни култури и продукти с животински произход;

информация, необходима за по-нататъшната оценка на дългосрочните рискове за тревопасните бозайници.

Те гарантират, че нотификаторът, по чието искане бромуконазол е включен в настоящото приложение, предоставя на Комисията такава информация най-късно до 31 януари 2013 г.

Заинтересованите държави-членки гарантират, че заявителят представя пред Комисията допълнителна информация относно потенциалната способност на бромуконазол да нарушава функциите на ендокринната система до две години след приемането на указанията на ОИСР за изпитвания относно нарушаването на функциите на ендокринната система или, като друг вариант, на съгласувани на нивото на Общността указания за изпитвания.“


(1)  Допълнителна информация за идентичността и спецификацията на активното вещество е предоставена в доклада за преглед.


РЕШЕНИЯ

22.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/47


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 14 декември 2010 година

за изменение на Процедурния правилник на Съвета

(2010/795/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 240, параграф 3 от него,

като взе предвид член 2, параграф 2 от приложение III към Процедурния правилник на Съвета (1),

като има предвид, че:

(1)

Член 3, параграф 3 от Протокола (№ 36) относно преходните разпоредби предвижда, че до 31 октомври 2014 г., когато Съветът приема акт, за който се изисква квалифицирано мнозинство, и ако член на Съвета поиска това, се проверява дали държавите-членки, които съставляват това мнозинство, представляват най-малко 62 % от общото население на Съюза, изчислено съгласно данните за населението, които се съдържат в член 1 от приложение III към Процедурния правилник на Съвета (по-нататък „Процедурния правилник“).

(2)

Член 2, параграф 2 от приложение III към Процедурния правилник предвижда, че считано от 1 януари на всяка година, Съветът изменя данните, посочени в член 1 от приложение III, въз основа на данните, с които разполага Статистическата служба на Европейския съюз към 30 септември на предходната година.

(3)

Следователно е необходимо Процедурният правилник да бъде съответно изменен за 2011 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 1 от приложение III към Процедурния правилник се заменя със следното:

„Член 1

За целите на прилагането на член 16, параграф 5 от ДЕС и на член 3, параграфи 3 и 4 от Протокола (№ 36) относно преходните разпоредби, общото население на всяка държава-членка за периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г. е следното:

Държава-членка

Население

(× 1 000)

Германия

81 802,3

Франция

64 714,1

Обединено кралство

62 008,0

Италия

60 340,3

Испания

45 989,0

Полша

38 167,3

Румъния

21 462,2

Нидерландия

16 575,0

Гърция

11 305,1

Белгия

10 827,0

Португалия

10 637,7

Чешка република

10 506,8

Унгария

10 014,3

Швеция

9 340,7

Австрия

8 375,3

България

7 563,7

Дания

5 534,7

Словакия

5 424,9

Финландия

5 351,4

Ирландия

4 467,9

Литва

3 329,0

Латвия

2 248,4

Словения

2 047,0

Естония

1 340,1

Кипър

803,1

Люксембург

502,1

Малта

413,0

Общо

501 090,4

Праг (62 %)

310 676,1“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 1 януари 2011 г.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2010 година.

За Съвета

Председател

S. VANACKERE


(1)  Решение 2009/937/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за приемане на Процедурен правилник на Съвета (ОВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 35).


22.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/49


РЕШЕНИЕ EUPOL COPPS/1/2010 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 21 декември 2010 година

за удължаване на мандата на ръководителя на полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS)

(2010/796/ОВППС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38, трета алинея от него,

като взе предвид Решение 2010/784/ОВППС на Съвета от 17 декември 2010 година относно полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS) (1), и по-специално член 10, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 10, параграф 1 от Решение 2010/784/ОВППС на Съвета Комитетът по политика и сигурност е оправомощен, в съответствие с член 38 от Договора, да взема необходимите решения с цел упражняване на политически контрол и стратегическо ръководство на EUPOL COPPS, включително решението за назначаване на ръководител на мисията.

(2)

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност предложи да се удължи мандатът на г-н Henrik MALMQUIST като ръководител на EUPOL COPPS,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Мандатът на г-н Henrik MALMQUIST като ръководител на полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS) се удължава от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2011 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на неговото приемане.

Прилага се до 31 декември 2011 г.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2010 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

W. STEVENS


(1)  ОВ L 335, 18.12.2010 г., стр. 60.


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

22.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/50


РЕШЕНИЕ № 1/2010 НА СЪВМЕСТНИЯ ВЕТЕРИНАРЕН КОМИТЕТ, СЪЗДАДЕН ПО СИЛАТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

от 1 декември 2010 година

по отношение на изменението на допълнения 1, 2, 5, 6, 10 и 11 от приложение 11 към Споразумението

(2010/797/ЕС)

СЪВМЕСТНИЯТ ВЕТЕРИНАРЕН КОМИТЕТ,

като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, (наричано по-нататък „Споразумение относно селското стопанство“), и по-специално член 19, параграф 3 от приложение 11 към него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението относно селското стопанство влезе в сила на 1 юни 2002 г.

(2)

Съгласно член 19, параграф 1 от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство Съвместният ветеринарен комитет е натоварен с разглеждане на всички въпроси, свързани с посоченото приложение и с неговото прилагане, както и с изпълнението на предвидените в него задачи. Член 19, параграф 3 от посоченото приложение оправомощава Съвместния ветеринарен комитет да изменя допълненията към приложението, по-специално с цел тяхното приспособяване и осъвременяване.

(3)

Допълненията от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство бяха първоначално изменени с Решение № 2/2003 на Съвместния ветеринарен комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, от 25 ноември 2003 г. по отношение на изменението на допълнения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 11 от приложение 11 към Споразумението (1).

(4)

Допълненията от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство бяха последно изменени с Решение № 1/2008 на Съвместния ветеринарен комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти, от 23 декември 2008 г. по отношение на изменението на допълнения 2, 3, 4, 5, 6 и 10 от приложение 11 към Споразумението (2).

(5)

Конфедерация Швейцария поиска подновяване на предоставената преди това дерогация по отношение на прегледа за наличие на Trichinella в кланични трупове и меса от домашни свине, предназначени за угояване и клане в кланици с малък капацитет. Предвид това, че посочените по-горе кланични трупове и меса от домашни свине, както и приготвените от тях месни заготовки, продукти на месна основа и преработени продукти на месна основа, не могат да бъдат обект на търговия с държавите-членки на Европейския съюз в съответствие с разпоредбите на член 9, буква а) от швейцарската Наредба на Федералния департамент по вътрешните работи относно храните от животински произход (RS 817.022.108), едно такова искане може да бъде удовлетворено. Въпросната дерогация следва да бъде приложима до 31 декември 2014 г.

(6)

В периода след последното изменение в допълненията от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство законодателните разпоредби на допълнения 1, 2, 5, 6 и 10 от приложение 11 към посоченото споразумение също бяха изменени. Необходимо е звената за контакт, посочени в допълнение 11 от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство, да бъдат актуализирани.

(7)

Текстът на допълнения 1, 2, 5, 6, 10 и 11 от приложение 11 към посоченото по-горе споразумение следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Допълнения 1, 2, 5, 6, 10 и 11 от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се изменят в съответствие с приложения I—VI към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение, изготвено в два екземпляра, се подписва от съпредседателите или от други лица, които са упълномощени да действат от името на страните.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на подписването му от двете страни.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Подписано в Берн на 1 декември 2010 година.

За Конфедерация Швейцария

Ръководител на делегация

Hans WYSS

Подписано в Брюксел на 1 декември 2010 година.

За Европейския съюз

Ръководител на делегация

Paul VAN GELDORP


(1)  ОВ L 23, 28.1.2004 г., стр. 27.

(2)  ОВ L 6, 10.1.2009 г., стр. 89.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

1.

Глава V, „Инфлуенца по птиците“ от допълнение 1 от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се заменя със следното:

„V.   Инфлуенца по птиците

A.   ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (1)

Европейски съюз

Швейцария

Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16).

1.

Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS 916.40), по-специално членове 1, 1a и 9a (мерки срещу силно заразните епизоотии, цели на контрола) и член 57 (разпоредби за техническо прилагане, международно сътрудничество).

2.

Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE; RS 916.401), по-специално член 2 (силно заразни епизоотии), член 49 (работа с микроорганизми, които са патогенни за животните), членове 73 и 74 (почистване и дезинфекция), членове 77—98 (общи разпоредби относно силно заразните епизоотии), членове 122—125 (специфични мерки за борба с инфлуенцата по птиците).

3.

Наредба от 14 юни 1999 г. за организацията на Федералния департамент по икономика (Org DFE; RS 172 216.1), по-специално член 8 (референтна лаборатория).

Б.   СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1.

Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Обединено кралство, служи като референтна лаборатория на Европейската общност за инфлуенца по птиците. Швейцария покрива разходите си за дейностите, извършвани от лабораторията в това ѝ качество. Функциите и задачите на лабораторията са както е посочено в приложение VII, точка 2 към Директива 2005/94/ЕО.

2.

Съгласно член 97 от Наредбата за епизоотиите, Швейцария разполага с план за предупреждение в спешни случаи, публикуван на уебсайта на Федералната ветеринарна служба.

3.

Проверките на място се извършват по отговорността на Съвместния ветеринарен комитет в съответствие по-специално с член 60 от Директива 2005/94/ЕО и член 57 от Закона за епизоотиите.

2.

Глава VII, „Болести по рибите и мекотелите“ от допълнение 1 от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се заменя със следното:

„VII.   Болести по рибите и мекотелите

A.   ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (2)

Европейски съюз

Швейцария

Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14).

1.

Закон от 1 юли 1966 г. относно епизоотиите (LFE; RS 916.40), по-специално членове 1, 1a и 10 (мерки срещу епизоотиите) и член 57 (разпоредби за техническо прилагане, международно сътрудничество).

2.

Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE; RS 916.401), и по-специално членове 3 и 4 (упоменаваните епизоотии), член 18а (регистрация на рибовъдните обекти), член 61 (задължения на титулярите на права на риболов и на органите за наблюдение на риболова), членове 62—76 (общи мерки за борба срещу болестите), членове 275—290 (конкретни мерки, отнасящи се до болестите по рибите, диагностична лаборатория).

Б.   СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1.

Понастоящем в Швейцария изкуствено отглеждане на стриди не се практикува. Ако се появят случаи на бонамиоза и мартеилиоза, Федералната ветеринарна служба се задължава да предприеме необходимите спешни мерки в съответствие с правилата на Европейския съюз на основание на член 57 от Закона за епизоотиите.

2.

С оглед борба с болестите по рибите и мекотелите, Швейцария прилага Наредбата за епизоотиите, по-специално член 61 (задължения на титулярите на права на риболов и на органите за наблюдение на риболова), членове 62—76 (общи мерки за борба срещу болестите), членове 275—290 (конкретни мерки, отнасящи се до болестите по рибите, диагностична лаборатория), и член 291 (епизоотии, подлежащи на контрол).

3.

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, Обединено кралство, служи като референтна лаборатория на Европейския съюз за болестите по ракообразните. National Veterinary Institute, Technical University of Denmark, Hangövej 2, 8200 Århus, Дания, служи като референтна лаборатория на Европейския съюз за болестите по рибите. Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, Франция, служи като референтна лаборатория на Европейския съюз за болестите по мекотелите. Швейцария покрива разходите си за дейностите, извършвани от тези лаборатории в това им качество. Функциите и задачите на тези лаборатории са както е посочено в приложение VI, част I към Директива 2006/88/ЕО.

4.

Проверките на място се извършват под отговорността на Съвместния ветеринарен комитет в съответствие по-специално с член 58 от Директива 2006/88/ЕО и член 57 от Закона за епизоотиите.


(1)  Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както е изменен преди 1 септември 2009 г.“

(2)  Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както е изменен преди 1 септември 2009 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

1.

Точка 7, буква г) от част Б „Специални правила и процедури за прилагане“, глава I „Едър рогат добитък (ЕРД) и свине“, от допълнение 2 от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се заменя със следното:

„г)

периодът на изолация приключва, когато след като заразените животни бъдат отстранени, две серологични изследвания на всички животни за разплод и на представителен брой животни за угояване, извършени с интервал поне 21 дни едно от друго, дадат отрицателни резултати;

Предвид признатия статут на Швейцария, разпоредбите на Решение 2008/185/ЕО (ОВ L 59, 4.3.2008 г., стр. 19), последно изменено с Решение 2009/248/ЕО (ОВ L 73, 19.3.2009 г., стр. 22), се прилагат mutatis mutandis.“

2.

Точка 11 от част Б „Специални правила и процедури за прилагане“, глава I „Едър рогат добитък (ЕРД) и свине“, от допълнение 2 от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се заменя със следното:

„11.

Едрият рогат добитък и свинете, търгувани между държавите-членки на Европейския съюз и Швейцария, трябва да се придружават от здравни сертификати, в съответствие с образците, показани в приложение Е към Директива 64/432/ЕИО. Прилагат се следните адаптации:

Образец 1: в раздел В удостоверяването се адаптира, както следва:

в точка 4, отнасяща се до допълнителните гаранции, към тиретата се добавя следното:

„—

заболяване: заразен ринотрахеит по говедата,

в съответствие с Решение 2004/558/ЕО на Комисията, което се прилага mutatis mutandis;“;

Образец 2: в раздел В удостоверяването се адаптира, както следва:

в точка 4, отнасяща се до допълнителните гаранции, към тиретата се добавя следното:

„—

заболяване: болест на Ауески

в съответствие с Решение 2008/185/ЕО на Комисията, което се прилага mutatis mutandis;“.“

3.

Точка 4 от част Б „Специални правила и процедури за прилагане“, глава IV „Птици и яйца за мътене“ от допълнение 2 от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се заменя със следното:

„4.

За пратките яйца за мътене до Европейския съюз, швейцарските власти се задължават да спазват правилата за маркиране, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 617/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на стандартите за търговия с яйца за люпене и пилета от домашни птици, отглеждани в птицеферми (ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 5).“

4.

Глава V „Животни и продукти, обект на аквакултура“ от допълнение 2 от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се заменя със следното:

„V.   Животни и продукти, обект на аквакултурата

A.   ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (1)

Европейски съюз

Швейцария

Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14).

1.

Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE; RS 916401), и по-специално членове 3 и 4 (упоменаваните епизоотии), член 18а (регистрация на рибовъдните обекти), член 61 (задължения на титулярите на права на риболов и на органите за наблюдение на риболова), членове 62—76 (общи мерки за борба срещу болестите), членове 275—290 (конкретни мерки, отнасящи се до болестите по рибите, диагностична лаборатория).

2.

Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса, транзита и износа на животни и животински продукти (OITE; RS 916.443.10).

3.

Наредба от 18 април 2007 г. относно вноса и транзита на животни по въздух с произход от трети страни (OITA; RS 916.443.12).

Б.   СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

1.

За целите на прилагането на настоящото приложение, Швейцария се признава за официално незасегната от инфекциозна анемия по сьомгата и от инфекция с Marteilia refringens и с Bonamia ostreae.

2.

Евентуалното прилагане на членове 29, 40, 41, 43, 44 и 50 от Директива 2006/88/ЕО е от компетентността на Съвместния ветеринарен комитет.

3.

Ветеринарно-санитарните изисквания по отношение на пускането на пазара на декоративни водни животни, на аквакултури, предназначени за отглеждане в стопанства, включително в райони за повторно полагане, любителски риболовни райони, отворени декоративни съоръжения и за възстановяване на рибни запаси, и на аквакултури и продукти от тях, предназначени за консумация от човека, са определени в членове 4—9 от Регламент (ЕО) № 1251/2008 на Комисията от 12 декември 2008 г. за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на условията и изискванията за сертифициране при пускането на пазара и вноса в Общността на аквакултури и продукти от тях и за установяване на списък с векторни видове (ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 41).

4.

Проверките на място се извършват под отговорността на Съвместния ветеринарен комитет в съответствие по-специално с член 58 от Директива 2006/88/ЕО и член 57 от Закона за епизоотиите.


(1)  Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както е изменен преди 1 септември 2009 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Част А „Идентификация на животните“ от глава V „Специални разпоредби“ от допълнение 5 от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се заменя със следното:

„A.   Идентификация на животните

А.   ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (1)

Европейски съюз

Швейцария

1.

Директива 2008/71/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. относно идентификацията и регистрацията на прасета (ОВ L 213, 8.8.2008 г., стр. 31).

2.

Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1).

1.

Наредба от 27 юни 1995 г. относно епизоотиите (OFE; RS 916.401), по-специално членове 7—20 (регистрация и идентификация).

2.

Наредба от 23 ноември 2005 г. относно базата данни за трафика на животни (RS 916.404).

Б.   СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

а)

Съвместният ветеринарен комитет отговаря за прилагането на член 4, точка 2 от Директива 2008/71/ЕО.

б)

Проверките на място се извършват под отговорността на Съвместния ветеринарен комитет в съответствие по-специално с член 22 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 и член 57 от Закона за епизоотиите, както и с член 1 от Наредбата от 14 ноември 2007 г. относно координацията на инспекциите в селскостопанските обекти (OCI, RS 910.15).


(1)  Освен ако не е указано друго, всяко позоваване на даден акт се смята за позоваване на посочения акт, така както е изменен преди 1 септември 2009 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

1.

Точка 6 от раздел „Специални условия“ на глава I от допълнение 6 от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се заменя със следното:

„(6)

Компетентните органи в Швейцария могат да ползват дерогация по отношение на прегледа за наличие на Trichinella в кланични трупове и меса от домашни свине, предназначени за угояване, и клане в кланици с малък капацитет.

Тази разпоредба се прилага до 31 декември 2014 г.

По силата на разпоредбите на член 8, параграф 3 от Наредбата на Федералния департамент по икономика (DFE) от 23 ноември 2005 г. относно хигиенните изисквания при клането на животни (OHyAb; RS 817.190.1) и на член 9, параграф 8 от Наредбата на Федералния департамент по вътрешните работи (DFI) от 23 ноември 2005 г. относно храните от животински произход (RS 817.022.108), тези кланични трупове и меса от домашни свине, предназначени за угояване и клане, както и приготвените от тях месни заготовки, продукти на месна основа и преработени продукти на месна основа, се маркират със специален здравен печат в съответствие с образеца, установен в последната алинея от приложение 9 към Наредбата на DFE от 23 ноември 2005 г. относно хигиенните изисквания при клането на животни (OHyAb; RS 817.190.1). Тези продукти не могат да бъдат обект на търговия с държавите-членки на Европейския съюз в съответствие с разпоредбите на член 9а от Наредбата на DFI от 23 ноември 2005 г. относно храните от животински произход (RS 817.022.108).“

2.

Точка 11 от раздел „Специални условия“ от глава I от допълнение 6 от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се заменя със следното:

„(11)

1.

Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1);

2.

Директива 95/45/ЕО на Комисията от 26 юли 1995 г. за определяне на специфични критерии за чистота на оцветителите, които са предназначени за влагане в храни (ОВ L 226, 22.9.1995 г., стр. 1);

3.

Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 1996 г. определяне на общностна процедура за ароматичните вещества, използвани или предназначени за влагане във или върху храни (ОВ L 299, 23.11.1996 г., стр. 1);

4.

Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството и за отмяна на Директиви 81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО и 88/299/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3);

5.

Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти и за отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и на решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10);

6.

Директива 1999/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение (ОВ L 66, 13.3.1999 г., стр. 16);

7.

Директива 1999/3/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. относно съставянето на списък на Общността за храни и хранителни съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение (ОВ L 66, 13.3.1999 г., стр. 24);

8.

Решение 1999/217/ЕО на Комисията от 23 февруари 1999 г. за приемане на регистър на ароматичните вещества, използвани във или върху храни, съставен в прилагане на Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 84, 27.3.1999 г., стр. 1);

9.

Решение 2002/840/ЕО на Комисията от 23 октомври 2002 г. относно приемане на списък от одобрени съоръжения в трети страни за облъчване на храните (ОВ L 287, 25.10.2002 г., стр. 40);

10.

Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 г. относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за влагане в или върху храни (ОВ L 309, 26.11.2003 г., стр. 1);

11.

Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5);

12.

Регламент (ЕО) № 884/2007 на Комисията от 26 юли 2007 г. относно спешни мерки за спиране от употреба на E 128 Red 2G като оцветител в храните (ОВ L 195, 27.7.2007 г., стр. 8);

13.

Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97 (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 7);

14.

Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16);

15.

Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34);

16.

Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно екстракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (преработена) (ОВ L 141, 6.6.2009 г., стр. 3);

17.

Директива 2008/60/ЕО на Комисията от 17 юни 2008 г. за установяване на специфични критерии за чистота на подсладителите, предназначени за влагане в храни (ОВ L 158, 18.6.2008 г., стр. 17);

18.

Директива 2008/84/ЕО на Комисията от 27 август 2008 г. за определяне на специфични критерии за чистота на хранителните добавки, различни от оцветителите и подсладителите (ОВ L 253, 20.9.2008 г., стр. 1);

19.

Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11).“


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Глава V в допълнение 10 от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се изменя, както следва:

1.

Точки 3, 6, 7, 8, 9 и 14 в част 1.A се заличават.

2.

В част 1.А се добавят следните точки:

„31.

Директива 2008/60/ЕО на Комисията от 17 юни 2008 г. за установяване на специфични критерии за чистота на подсладителите, предназначени за влагане в храни (ОВ L 158, 18.6.2008 г., стр. 17).

32.

Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16).

33.

Директива 2008/84/ЕО на Комисията от 27 август 2008 г. за определяне на специфични критерии за чистота на хранителните добавки, различни от оцветителите и подсладителите (ОВ L 253, 20.9.2008 г., стр. 1).“


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Допълнение 11 от приложение 11 към Споразумението относно селското стопанство се заменя със следното:

„Допълнение 11

Звена за контакт

1.

За Европейския съюз:

The Director (Директор)

Animal Health and Welfare (Здравеопазване и хуманно отношение към животните)

Directorate-General for Health and Consumers (Генерална дирекция „Здраве и потребители“)

European Commission, B-1049 Brussels (Европейска комисия, B-1049 Brussels)

2.

За Швейцария:

The Director (Директор)

Office Vétérinaire Fédéral (Федерална ветеринарна служба)

CH-3003 Berne

Друго важно звено за контакт:

Head of Division (Ръководител на отдел)

Office Fédéral de la Santé Publique (Федерална служба по здравеопазване)

Division sécurité alimentaire (Отдел „Безопасност на храните“)

CH-3003 Berne“.


III Други актове

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

22.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/60


РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

№ 291/10/COL

от 7 юли 2010 година

за признаване на одобрените зони в Норвегия по отношение на Bonamia ostreae и Marteilia refringens

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 109 и протокол 1 към него,

като взе предвид Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд, и по-специално член 5, параграф 2, буква г) и Протокол 1 към него,

като взе предвид акта, посочен в точка 4.1.5а от глава I от приложение I към Споразумението за ЕИП, Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (1), адаптиран с Протокол 1 към Споразумението за ЕИП, и по-специално член 53 от този акт,

като има предвид че:

С Решение № 225/04/COL от 9 септември 2004 г. Надзорният орган на ЕАСТ призна цялата крайбрежна ивица на Норвегия за одобрена зона по отношение на Bonamia ostreae и Marteilia refringens.

Норвегия информира Надзорния орган с електронно писмо от 3 юни 2009 г., че е открита инфекция с Bonamia ostreae у диви стриди в областта Aust-Agder в южната част на Норвегия и че около засегнатата област са установени зона за контрол и зона за наблюдение.

С писмо от 23 април 2010 г. (събитие № 554681) Норвегия потвърди пред Надзорния орган, че наличието на Bonamia ostreae у диви стриди в областта Aust-Agder в южната част на Норвегия не може да се изключи и че следователно няма убедителни доказателства, които да могат да оправдаят отмяната на зоната на контрол и наблюдение в съответната област.

В член 53, параграф 3 от Директива 2006/88/ЕО се посочва, че когато епизоотичното проучване потвърждава значителна вероятност, че има инфекция, статутът на държавата-членка, зоната или частта свободна от заболяване се оттегля в съответствие с процедурата, съгласно която е обявен този статут. Според резултатите от епидемиологичното разследване, проведено от Норвегия, и в резултат на дискусиите между норвежкия Национален ветеринарен институт и референтната лаборатория на Общността, Надзорният орган смята, че са изпълнени условията за оттегляне на статута на зона, свободна от болестта, на съответния район от Aust-Agder в южната част на Норвегия.

В съответствие с това Решение № 225/04/COL следва да се отмени.

Предвидените мерки в настоящото решение са в съответствие със становището на Ветеринарния комитет на ЕАСТ, подпомагащ Надзорния орган на ЕАСТ,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобрените зони за Норвегия по отношение на Bonamia ostreae и Marteilia refringens са изброени в приложението.

Член 2

Решение № 225/04/COL се отменя.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 7 юли 2010 г.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Норвегия.

Член 5

Само текстът на английски език на това решение е автентичен.

Съставено в Брюксел на 7 юли 2010 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ

Per SANDERUD

Председател

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Член на колегията


(1)  ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14 и Притурка за ЕИП № 32, 17.6.2010 г., стр. 1. Тази директива още не е публикувана на норвежки език.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

Цялата крайбрежна ивица на Норвегия е одобрена зона по отношение на Marteilia refringens.

2.

Цялата крайбрежна ивица на Норвегия е одобрена зона по отношение на Bonamia ostreae, с изключение на:

областта Aust-Agder в южната част на Норвегия.