ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.314.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 314

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
30 ноември 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1059/2010 на Комисията от 28 септември 2010 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията от 28 септември 2010 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домашни хладилни уреди ( 1 )

17

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията от 28 септември 2010 година допълващ Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини ( 1 )

47

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията от 28 септември 2010 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с енергийното етикетиране на телевизори ( 1 )

64

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

30.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1059/2010 НА КОМИСИЯТА

от 28 септември 2010 година

за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (1), и по-специално член 10 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2010/30/ЕС изисква Комисията да приеме делегирани актове относно етикетирането на продукти, свързани с енергопотреблението, които притежават значителен потенциал за икономии на енергия и голямо различие на работни характеристики при еквивалентни функции.

(2)

Разпоредби за енергийното етикетиране на домакински съдомиялни машини бяха установени с Директива 97/17/ЕО на Комисията от 16 април 1997 г. за прилагане на Директива 92/75/ЕИО на Съвета относно маркиране на съдомиялни машини със знак за ниво на консумация на електроенергия (2).

(3)

Консумираната от домашните съдомиялни машини електроенергия представлява значителен дял от общото потребление на енергия за битови нужди в Съюза. Освен вече постигнатите повишения на енергийната ефективност има значителни възможности за допълнително намаляване на консумацията на енергия от домакински съдомиялни машини.

(4)

Директива 97/17/ЕО следва да бъде отменена и с настоящия регламент следва да се въведат нови разпоредби с цел да се гарантира, че енергийният етикет осигурява динамични стимули за производителите за по-нататъшно повишаване на енергийната ефективност на домакинските съдомиялни машини и за ускорено преминаване на пазара към енергийноефективни технологии.

(5)

Информацията, посочена на етикета, следва да бъде получена чрез надеждни, прецизни и възпроизводими методи на измерване, които се основават на признатите съвременни методи на измерване, включително, когато има такива, на хармонизираните стандарти, приети от европейските организации по стандартизация, изброени в приложение I към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти, както и на правила относно услугите на информационното общество (3).

(6)

Настоящият регламент следва да определи единно оформление и съдържание на етикета за домакински съдомиялни машини.

(7)

Освен това настоящият регламент следва да определи изисквания за техническата документация и за продуктовия фиш на домакинските съдомиялни машини.

(8)

Настоящият регламент следва също така да определи изискванията по отношение на информацията, която трябва да се предоставя за всички видове продажби от разстояние на домакински съдомиялни машини, в рекламата за тях и рекламните материали с технически характер.

(9)

Уместно е да се предвиди преразглеждане на разпоредбите на настоящия регламент, при което да се вземе предвид технологичният напредък.

(10)

С цел да бъде улеснен преходът от Директива 97/17/ЕО към настоящия регламент е уместно домакинските съдомиялни машини, етикетирани в съответствие с настоящия регламент, да бъдат считани за съобразени с Директива 97/17/ЕО.

(11)

Във връзка с това Директива 97/17/ЕО следва да бъде отменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

С настоящия регламент се въвеждат изисквания за етикетиране и предоставяне на допълнителна информация по отношение на домакинските съдомиялни машини, захранвани от електрическата мрежа, както и за тези, захранвани от електрическата мрежа, които могат да бъдат захранвани и от акумулаторни батерии, включително онези, продавани за небитово използване, и за вградени домакински съдомиялни машини.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, дадени в член 2 от Директива 2010/30/ЕС, за целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)

„домакинска съдомиялна машина“ означава машина, която почиства, изплаква и подсушава керамични и стъклени съдове за хранене, прибори за хранене и готварски принадлежности по химически, термични и електрически методи и която е проектирана за използване главно за непрофесионални цели;

(2)

„вградена домакинска съдомиялна машина“ означава домакинска съдомиялна машина, предназначена за монтиране в шкаф, в подготвена ниша в стената или на друго подобно място, за която е необходима мебелна крайна обработка;

(3)

„комплект“ означава определен набор от керамични и стъклени съдове за хранене и прибори за хранене за използване от едно лице;

(4)

„номинален капацитет“ означава обявения от производителя максимален брой на комплектите, които заедно със съответните прибори за сервиране могат да бъдат обработени от домакинската съдомиялна машина по избраната програма, когато са поставени в нея в съответствие с инструкциите на доставчика;

(5)

„програма“ означава последователност от операции, които са определени предварително и са обявени от доставчика за подходящи за посочена степен на замърсяване или вид зареждане, или и за двете, и съвместно формират цялостен цикъл;

(6)

„времетраене на програмата“ означава времето, изтекло от стартирането на програмата до завършване на нейното изпълнение, с изключение на закъснение, програмирано от крайния потребител;

(7)

„цикъл“ означава пълен процес на почистване, изплакване и подсушаване, както е определен за избраната програма;

(8)

режим „изключена“ означава състоянието, когато домакинската съдомиялна машина е изключена чрез средства за управление на машината или превключватели, които са достъпни за крайния потребител и са предназначени за задействане от него по време на нормалната употреба на машината, за постигане на най-малка консумация на електроенергия, като това състояние може да се запази неопределено време, докато домакинската съдомиялна машина е свързана към източник на захранване и е използвана в съответствие с инструкциите на доставчика; когато липсват достъпни за крайния потребител средства за управление или превключватели, режим „изключена“ означава състоянието на домакинската съдомиялна машина след нейното автоматично връщане към устойчива консумация на електроенергия;

(9)

режим „оставена включена“ означава режим на най-ниска консумация на електроенергия, който може да се запази неопределено време след завършване на изпълнението на програмата и изпразване на домакинската съдомиялна машина без по-нататъшна намеса на крайния потребител;

(10)

„еквивалентна домакинска съдомиялна машина“ означава предлаган на пазара модел на домакинска съдомиялна машина със същите показатели — номинален капацитет, технически и експлоатационни характеристики, консумация на енергия и вода и издаван въздушен шум, като друг модел на домакинска съдомиялна машина, предлаган на пазара под различен търговски кодов номер от същия доставчик;

(11)

„краен потребител“ означава ползвател, който закупува или се очаква да закупи домакинска съдомиялна машина;

(12)

„място на продажба“ означава място, където домакинските съдомиялни машини се излагат или предлагат за продажба, дават се под наем или се предлагат на изплащане.

Член 3

Отговорности на доставчиците

Доставчиците гарантират, че:

а)

всяка домакинска съдомиялна машина се доставя с отпечатан етикет, чийто формат и информацията върху който съответстват на посоченото в приложение I;

б)

се предоставя продуктов фиш съгласно приложение II;

в)

на органите на държавите-членки и Комисията се предоставя, при поискване от тяхна страна, техническата документация, посочена в приложение III;

г)

във всяка реклама за определен модел домакинска съдомиялна машина е посочен класът на енергийна ефективност, ако рекламата включва информация, свързана с енергопотреблението или цената;

д)

във всички рекламни материали с технически характер, които посочват специфичните технически параметри на определен модел домакинска съдомиялна машина, е посочен класът на енергийна ефективност на този модел.

Член 4

Отговорности на търговците

Търговците гарантират, че:

а)

всяка домакинска съдомиялна машина на мястото на продажба е с етикет, поставен от доставчиците в съответствие с член 3, буква а) на външната предна или горна стена на домакинската съдомиялна машина, така че да се вижда ясно;

б)

домакински съдомиялни машини, предлагани за продажба, под наем или на изплащане по начин, по който не се очаква крайният потребител да разгледа съответната домакинска съдомиялна машина, се търгуват с информацията, предоставена от доставчиците в съответствие с приложение IV;

в)

във всяка реклама за определен модел домакинска съдомиялна машина се посочва нейният клас на енергийна ефективност, ако рекламата включва информация, свързана с енергопотреблението или цената;

г)

във всички рекламни материали с технически характер, които описват специфичните технически параметри на определен модел домакинска съдомиялна машина, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел.

Член 5

Измервателни методи

Информацията, която трябва да бъде предоставена съгласно членове 3 и 4, се получава чрез надеждни, точни и възпроизводими измервателни методи, които са съобразени с общопризнатите измервателни методи на съвременно техническо равнище.

Член 6

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

За оценяване на съвместимостта на обявените клас на енергийна ефективност, годишна консумация на енергия, годишна консумация на вода, индекс на ефективност на подсушаване, времетраене на програмата, консумация на енергия в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“, времетраене на режима „оставена включена“ и издаван въздушен шум държавите-членки прилагат процедурата, предвидена в приложение V.

Член 7

Преразглеждане

Комисията преразглежда настоящия регламент с оглед на технологичния напредък не по-късно от четири години след влизането му в сила. При преразглеждането по-специално трябва да се оценят посочените в приложение V контролни допустими отклонения.

Член 8

Отмяна

Директива 97/17/ЕО се отменя, считано от 20 декември 2011 г.

Член 9

Преходни разпоредби

1.   Член 3, букви г) и д) и член 4, букви б), в) и г) не се прилагат за печатни рекламни материали и печатни рекламни материали с технически характер, публикувани преди 30 март 2012 г.

2.   Домакински съдомиялни машини, пуснати на пазара преди 30 ноември 2011 г., трябва да отговарят на разпоредбите на Директива 97/17/ЕО.

3.   Ако се приеме мярка за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) по отношение на изискванията за екопроектиране на домакински съдомиялни машини, домакинските съдомиялни машини, отговарящи на разпоредбите на тази мярка за прилагане по отношение на изискванията за ефективност на почистване и на изискванията на настоящия регламент, и които са пуснати на пазара или предлагани за продажба, наемане или покупка на изплащане преди 20 декември 2011 г., се считат за отговарящи на изискванията на Директива 97/17/ЕО.

Член 10

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 20 декември 2011 г. Член 3, букви г) и д) и член 4, букви б), в) и г) обаче се прилагат от 20 април 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 септември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 118, 7.5.1997 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(4)  ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Етикет

1.   ЕТИКЕТ

Image

1)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

използвания от доставчика идентификационен номер на модела, като „идентификационен номер на модела“ означава код, обикновено буквено-цифров, по който определен модел домакинска съдомиялна машина се различава от други модели със същата търговска марка или име на доставчик;

III.

клас на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение VI, точка 1; върхът на стрелката, която съдържа класа на енергийна ефективност на домакинската съдомиялна машина, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката за съответния клас на енергийна ефективност;

IV.

годишна консумация на енергия (AEC ) в kWh за година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VII, точка 1, буква б);

V.

годишната консумация на вода (AWC ) в литри за година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VII, точка 3;

VI.

клас на ефективност на подсушаване, определен в съответствие с приложение VI, точка 2;

VII.

номинален капацитет, изразен в брой комплекти за стандартния цикъл на почистване;

VIII.

издаван въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглен до най-близкото цяло число.

2)

Оформлението на етикета трябва да е в съответствие с точка 2. Чрез дерогация, когато на даден модел е присъдена „екомаркировката на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1), може да бъде добавено изображение на знака за екомаркировка на ЕС.

2.   ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕТИКЕТА

Задължителното оформление на етикета е представено на фигурата по-долу.

Image

Като:

а)

Етикетът трябва да бъде широк най-малко 110 mm и висок най-малко 220 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

б)

Фонът е бял.

в)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьозелен, 70 % пурпурен, 100 % жълт, 0 % черен.

г)

Етикетът отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията съответства на фигурата по-горе):

Image

Дебелина на линията: 5 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Image

Лого на ЕС — цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Енергийно лого

:

цвят: X-00-00-00. Пиктограма, както е изобразена; комбинация от логото на ЕС и енергийното лого: широчина: 92 mm, височина: 17 mm.

Image

Разделителна линия за допълнителните символи

:

1 пункт; цвят: синьозелен 100 % — дължина: 92,5 mm.

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 7 mm; празно пространство: 0,75 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00,

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: 00-00-X-00,

Пети клас: 00-30-X-00,

Шести клас: 00-70-X-00,

Най-нисък клас: 00-X-X-00.

Шрифт на текста: получер шрифт Calibri 18 пункта, главни букви, бели; символи „+“: получер шрифт Calibri 12 пункта, главни букви, бели, разположени на един-единствен ред.

Image

Клас на енергийна ефективност

Стрелка: широчина: 26 mm, височина: 14 mm, 100 % черно.

Шрифт на текста: получер шрифт Calibri 29 пункта, главни букви, бели; символи „+“: получер шрифт Calibri 18 пункта, главни букви, бели, разположени в един-единствен ред.

Image

Енергия

Шрифт на текста: нормален шрифт Calibri 11 пункта, главни букви, 100 % черни.

Image

Годишна консумация на енергия

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: получер шрифт Calibri 37 пункта, 100 % черен.

Втори ред: нормален шрифт Calibri 17 пункта, 100 % черен.

Image

Годишна консумация на вода:

Пиктограма, както е изобразена

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: получер шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Клас на ефективност на подсушаване:

Пиктограма, както е изобразена

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: нормален шрифт Calibri 16 пункта, хоризонтална скала 75 %, 100 % черен, както и получер шрифт Calibri 22 пункта, хоризонтална скала 75 %, 100 % черен.

Image

Номинален капацитет:

Пиктограма, както е изобразена

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: получер шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Шумови емисии:

Пиктограма, както е изобразена

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: получер шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri 16 пункта, 100 % черен.

Image

Име или търговска марка на доставчика

Image

Идентификатор на модела на доставчика

Image

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 92 × 15 mm.

Image

Номер на регламента: получер шрифт Calibri 9 пункта, 100 % черен.


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Продуктов фиш

1.

Информацията в продуктовия фиш на домакинската съдомиялна машина се предоставя в следната последователност и се включва в брошурата за продукта или друга литература, придружаваща продукта:

а)

име или търговска марка на доставчика;

б)

„идентификатор на модела“ на доставчика, т.е. кодът, който обикновено е буквено-цифров и разграничава конкретен модел домакинска съдомиялна машина от други модели със същата търговска марка или име на доставчик;

в)

номинален капацитет, изразен в брой комплекти за стандартния цикъл на почистване;

г)

клас на енергийна ефективност в съответствие с приложение VI, точка 1;

д)

когато на домакинската съдомиялна машина е присъдена „екомаркировката на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, тази информация може да бъде добавена;

е)

годишна консумация на енергия (AEC ) в kWh за година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VII, точка 1, буква б). Тя се описва като „консумация на енергия „Х“ kWh годишно въз основа на 280 стандартни цикъла на почистване при използване на студена вода и при режим на ниска консумация на мощност. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът.“;

ж)

консумация на енергия (Et ) на стандартния цикъл на почистване;

з)

консумация на енергия в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“ (Po и Pl );

и)

годишна консумация на вода (AWC ) в литри за година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VII, точка 3; тя се описва като: „Консумация на вода „X“ литра годишно въз основа на 280 стандартни цикъла на почистване. Действителната консумация на вода ще зависи от това как се използва машината.“;

й)

клас на ефективност на подсушаване, определен в съответствие с приложение VI, точка 2, представен като: „Клас Х на ефективност на подсушаване по скала от G (най-нискоефективен) до A (най-ефективен)“. Когато тази информация е представена в табличен вид, тя може да бъде изразена и по други начини, изразяващи ясно градацията на скалата от G (най-нискоефективен) до A (най-ефективен);

к)

указание, че „стандартна програма“ означава стандартния цикъл на почистване, за който се отнася информацията на етикета и в продуктовия фиш, че тази програма е подходяща за почистване на нормално замърсени съдове и прибори за хранене и че това е най-ефективната програма по отношение на комбинираната консумация на енергия и вода;

л)

времетраене на програмата за стандартния цикъл на почистване, в минути и закръглено към най-близкото цяло число;

м)

времетраенето на режима „оставена включена“ (Tl ), ако домакинската съдомиялна машина е оборудвана със система за автоматично управление на консумацията на енергия;

н)

издаван въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглен до най-близкото цяло число;

о)

ако домакинската съдомиялна машина е предназначена да бъде уред за вграждане — указание за това.

2.

Един фиш може да съдържа информация за множество модели домакински съдомиялни машини на един и същи доставчик.

3.

Информацията във фиша може да бъде представена под формата на копие на етикета — цветно или черно-бяло. В такъв случай трябва да се даде и информацията съгласно точка 1, която не е посочена в етикета.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Техническа документация

1.

Техническата документация, упомената в член 3, буква в), трябва да включва:

а)

името и адреса на доставчика;

б)

общо описание на модела съдомиялна машина, което да позволи неговото лесно и недвусмислено идентифициране;

в)

когато е целесъобразно, позоваванията на прилаганите хармонизирани стандарти;

г)

когато е целесъобразно, другите технически стандарти и спецификации, които са използвани;

д)

идентификация и подпис на лицето, упълномощено да задължи производителя;

е)

следните технически параметри, подлежащи на измерване:

i)

консумация на енергия;

ii)

консумация на вода;

iii)

времетраене на програмата;

iv)

ефективност на подсушаване;

v)

консумация на мощност в режим „изключена“;

vi)

консумация на мощност в режим „оставена включена“;

vii)

времетраене на режим „оставена включена“;

viii)

издаван въздушен шум;

ж)

резултатите от изчисленията, направени в съответствие с приложение VII.

2.

Когато информацията, посочена в техническата документация за конкретен модел на домакинска съдомиялна машина, е получена чрез изчисление въз основа на конструктивното решение или чрез екстраполация на данни за други еквивалентни домакински съдомиялни машини, или и по двата начина, документацията трябва да включва подробно описание на тези изчисления или екстраполации или и на двете, както и на проведените от доставчиците изпитвания за проверка на точността на извършените изчисления. Информацията следва да включва и списък на всички други модели на еквивалентни домакински съдомиялни машини, информацията за които е получена на същата база.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Информация, която трябва да бъде предоставена в случаите, когато крайният потребител не може да разгледа предлагания продукт

1.

Информацията, посочена в член 4, буква б), се предоставя в следната последователност:

а)

класът на енергийна ефективност, както е определен в приложение VI, точка 1;

б)

номинален капацитет, изразен в брой комплекти за стандартния цикъл на почистване;

в)

годишната консумация на енергия (AEC ) в kWh на година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VII, точка 1, буква б);

г)

годишната консумация на вода (AWC ) в литри на година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VII, точка 3;

д)

класът на ефективност на подсушаване в съответствие с приложение VI, точка 2;

е)

издаван въздушен шум в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглен до най-близкото цяло число;

ж)

ако моделът е предназначен да бъде уред за вграждане — указание за това.

2.

Когато се предоставя и друга информация от продуктовия фиш, тя е във формата и последователността, уточнени в приложение II.

3.

Горната информация трябва да бъде отпечатана или представена четливо, с подходящ по вид и размер шрифт.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

За целите на проверка на съответствието с изискванията, формулирани в членове 3 и 4, органите на държавите-членки трябва да изпитат единична бройка домакинска съдомиялна машина. Ако измерените параметри не отговарят на обявените от доставчика стойности в рамките на интервалите, определени в таблица 1, трябва да се проведат измервания върху още три допълнителни бройки домакински съдомиялни машини. Средноаритметичната стойност на измерванията за тези три броя домакински съдомиялни машини трябва да отговаря на обявените от доставчика стойности в границите, определени в таблица 1, с изключение на консумацията на енергия, измерената стойност на която трябва да не е по-голяма с повече от 6 % от номиналната стойност на Et .

В противен случай конкретният модел и всички други модели на еквивалентни домакински съдомиялни машини трябва да бъдат считани за несъответстващи на изискванията, формулирани в членове 3 и 4.

Органите на държавите-членки трябва да използват надеждни, точни и възпроизводими измервателни процедури, които да са съобразени с общопризнати измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително методи, изложени в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз.

Таблица 1

Измерван параметър

Контролни допустими отклонения

Годишна консумация на енергия

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност (1) на AEC с повече от 10 %.

Консумация на вода

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на Wt с повече от 10 %.

Индекс на ефективност на подсушаване

Измерената стойност не трябва да е по-малка от номиналната стойност на ID с повече от 19 %.

Консумация на енергия

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на Et с повече от 10 %.

Времетраене на програмата

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на Tt с повече от 10 %.

Консумация на енергия в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“

Ако измерената стойност за консумация на енергия Po и Pl е над 1,00 W, тя не трябва да е по-голяма от номиналната стойност с повече от 10 %. Ако измерената стойност за консумацията на енергия Po и Pl е равна на или по-малка от 1,00 W, тя не трябва да е по-голяма от номиналната стойност с повече от 0,10 W.

Времетраене на режима „оставена включена“

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на Tl с повече от 10 %.

Издаван въздушен шум

Измерената стойност трябва да отговаря на номиналната стойност.


(1)  „Номинална стойност“ означава стойност, обявена от доставчика.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Класове на енергийна ефективност и класове на ефективност на подсушаване

1.   КЛАСОВЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Класът на енергийна ефективност на дадена домакинска съдомиялна машина се определя на базата на нейния индекс за енергийна ефективност (EEI) съгласно посоченото в таблица 1.

Индексът на енергийна ефективност (EEI) на дадена домакинска съдомиялна машина се определя в съответствие с приложение VII, точка 1.

Таблица 1

Класове на енергийна ефективност

Клас на енергийна ефективност

Индекс за енергийна ефективност

A+++ (най-ефикасен)

EEI < 50

A++

50 ≤ EEI < 56

A+

56 ≤ EEI < 63

A

63 ≤ EEI < 71

B

71 ≤ EEI < 80

C

80 ≤ EEI < 90

D (най-ниска ефективност)

EEI ≥ 90

2.   КЛАСОВЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОДСУШАВАНЕ

Класът на ефективност на подсушаване на дадена домакинска съдомиялна машина се определя на базата на нейния индекс за ефективност на подсушаване (ID ) съгласно посоченото в таблица 2.

Индексът на ефективност на подсушаване се изчислява в съответствие с приложение VII, точка 2.

Таблица 2

Класове на ефективност на подсушаване

Клас на ефективност на подсушаване

Индекс на ефективност на подсушаване

А (най-ефективен)

ID > 1,08

B

1,08 ≥ ID > 0,86

C

0,86 ≥ ID > 0,69

D

0,69 ≥ ID > 0,55

E

0,55 ≥ ID > 0,44

F

0,44 ≥ ID > 0,33

G (най-ниска ефективност)

0,33 ≥ ID


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Метод за изчисляване на индекса на енергийна ефективност, индекса на ефективност на подсушаване и консумацията на вода

1.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДЕКСА НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

При изчисляването на индекса на енергийна ефективност (EEI) за модел домакинска съдомиялна машина годишната консумация на енергия от домакинската съдомиялна машина се сравнява със стандартната годишна консумация на енергия за този модел.

а)

Индексът за енергийна ефективност (EEI) се изчислява, както следва, и се закръглява до първия знак след десетичната запетая:

Formula

където:

AEC

=

годишната консумация на енергия от конкретната домакинска съдомиялна машина;

SAEC

=

стандартната годишна консумация на енергия от домакинска съдомиялна машина.

б)

Годишната консумация на енергия (AEc ) се изчислява в kWh/годишно, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

i)

Formula

където:

Et

=

консумация на енергия за стандартния цикъл, в kWh и закръглена до третия знак след десетичната запетая;

Pl

=

мощност в режим „оставена включена“ за стандартния цикъл на почистване, във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая;

Po

=

мощност в режим „изключена“ за стандартния цикъл на почистване, във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая;

Tt

=

времетраене на програмата за стандартния цикъл на почистване, в минути и закръглено към последната започната минута;

280

=

общ брой на стандартните цикли на почистване за година.

ii)

Когато домакинската съдомиялна машина е оборудвана със система за управление на консумацията на енергия, като домакинската съдомиялна машина се връща автоматично в режим „изключена“ след завършване на програмата, AEC се изчислява, като се взема предвид действителното времетраене на режима „оставена включена“, съгласно следната формула:

Formula

където:

Tl

=

измереното времетраене на режима „оставена включена“ за стандартния цикъл на почистване, в минути и закръглено към последната започната минута;

280

=

общ брой на стандартните цикли на почистване за година.

в)

Стандартната годишна консумация на енергия (SAEC ) се изчислява в kWh/годишно, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

i)

за домакински съдомиялни машини с номинален капацитет ps ≥ 10 и широчина > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

ii)

за домакински съдомиялни машини с номинален капацитет ps ≤ 9 и за домакински съдомиялни машини с номинален капацитет 9 < ps ≤ 11 и широчина ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

където:

ps

=

брой на комплектите, побиращи се в машината.

2.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДЕКСА НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПОДСУШАВАНЕ

За изчисляване на индекса на ефективност на подсушаване (ID ) на определен модел домакински съдомиялни машини неговата ефективност на подсушаване се съпоставя с ефективността на подсушаване за еталонна съдомиялна машина, която трябва да притежава характеристики, установени чрез общопризнати измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително методи, изложени в документи, чиито съответни номера са публикувани за целта в Официален вестник на Европейския съюз.

а)

Индексът на ефективност на подсушаване (ID ) се изчислява, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

Formula

ID = exp(lnID )

където:

DT,i

=

ефективност на подсушаване на изпитваната домакинска съдомиялна машина за един изпитвателен цикъл (i);

DR,i

=

ефективност на подсушаване за еталонната съдомиялна машина за един изпитвателен цикъл (i);

n

=

брой на циклите на изпитване, n ≥ 5.

б)

Ефективността на подсушаване (D) представлява осреднената оценка на остатъчната мокрота по всеки зареден в машината предмет след завършване на стандартния цикъл на почистване. Оценката за остатъчната мокрота се изчислява, както е показано в таблица 1:

Таблица 1

Брой на следите от вода (WT ) или мокрите ивици (WS )

Обща мокра площ (Aw) в mm2

Оценка за мокрота

WT = 0 и WS = 0

Не е приложимо

2 (най-ефективен)

1 < WT ≤ 2 или WS = 1

Aw < 50

1

2 < WT или WS = 2

или WS = 1 и WT = 1

Aw > 50

0 (най-нискоефективен)

3.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ГОДИШНАТА КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА

Годишната консумация на вода (AWC ) на дадена домакинска съдомиялна машина се изчислява в литри и се закръглява към най-близкото цяло число, както следва:

AWC = Wt × 280

където:

Wt

=

консумация на вода за стандартния цикъл за почистване, в литри и закръглена до първия знак след десетичната запетая.


30.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/17


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1060/2010 НА КОМИСИЯТА

от 28 септември 2010 година

за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домашни хладилни уреди

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (1), и по-специално член 10 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2010/30/ЕС изисква Комисията да приема делегирани актове по отношение на етикетирането на продукти, свързани с енергопотреблението и големи различия в стойностите на показателите с равностойни функционални възможности.

(2)

Разпоредби относно енергийното етикетиране на домашни хладилни уреди бяха установени от Директива 94/2/ЕО на Комисията от 21 януари 1994 г. за прилагане на Директива 92/75/ЕИО на Съвета относно посочване в етикети на консумираната енергия от домашни електрически хладилници, фризери и комбинации от тях (2).

(3)

Консумираната от домашните хладилни уреди електроенергия представлява значителен дял от общото потребление на енергия за битови нужди в ЕС. Освен вече постигнатите повишения на енергийната ефективност, има значителни възможности за допълнително намаляване на консумацията на енергия от домашни хладилни уреди.

(4)

Директива 94/2/ЕО следва да бъде отменена и в настоящия регламент следва да се установят нови разпоредби с цел да се гарантира, че енергийният етикет осигурява динамични стимули за производителите да повишават допълнително енергийната ефективност на домашните хладилни уреди и да ускорят преминаването на пазара към енергийноефективни технологии.

(5)

Комбинираният ефект от разпоредбите, формулирани в настоящия регламент и в Регламент (ЕО) № 643/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на домашни хладилни уреди (3), би могъл да се изрази в постигане към 2020 г. на годишна икономия на електроенергия в размер на 6 TWh (4) в сравнение със ситуацията, която би съществувала, ако не бъдат взети никакви мерки.

(6)

Съществува също възможност за икономия на енергия за продуктите на разрастващите се пазари на абсорбционни хладилни уреди и охладители за вино. Следователно тези уреди трябва да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент.

(7)

Абсорбционните хладилни уреди са безшумни, но консумират значително повече енергия от компресорните хладилни уреди. За да могат крайните потребители да са информирани при вземане на решение, в етикета следва да бъде включена информация за излъчвания въздушен шум от домашните хладилни уреди.

(8)

Информацията, предоставена върху етикета, следва да бъде получена чрез надеждни, точни и възпроизводими методики на измерване, които са съобразени с общопризнатото съвременно техническо равнище на измервателните методи, включително и с хармонизираните стандарти (в случаите, в които съществуват такива), приети от европейските организации по стандартизация и изброени в приложение I към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти, както и на правила относно услугите в информационното общество (5).

(9)

Настоящият регламент следва да определи единно оформление и съдържание на етикета за домашни хладилни уреди.

(10)

В допълнение, настоящият регламент следва да определи изискванията по отношение на техническата документация и продуктовите фишове на домашните хладилни уреди.

(11)

Освен това регламентът следва да определи изискванията по отношение на информацията, която трябва да се предоставя при всяка форма на продажба от разстояние, рекламата и техническите рекламни материали за домашни хладилни уреди.

(12)

Уместно е да се предвиди преразглеждане на разпоредбите на настоящия регламент, което да вземе предвид технологичния напредък.

(13)

С цел да бъде улеснен преходът от Директива 94/2/ЕО към настоящия регламент, домашните хладилни уреди, етикетирани в съответствие с настоящия регламент, следва да бъдат считани за съобразени с Директива 94/2/ЕО.

(14)

Във връзка с това Директива 94/2/ЕО следва да бъде отменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   Настоящият регламент определя изисквания за етикетирането и предоставянето на допълнителна продуктова информация за домашни хладилни уреди, захранвани от електрическата мрежа, с обем за съхранение на продукти между 10 и 1 500 литра.

2.   Настоящият регламент се отнася за електрически домашни хладилни уреди, захранвани от електрическата мрежа, включително и тези, които се продават за недомакински видове употреба или за охлаждане на нехранителни продукти, включително и вградени уреди.

Също така се отнася и за тези захранвани от електрическата мрежа домашни хладилни уреди, които могат да бъдат захранвани и от акумулаторни батерии.

3.   Настоящият регламент не се отнася за:

а)

хладилни уреди, чието основно захранване е от източници на енергия, различни от електрически ток, като например втечнен нефтен газ (пропан-бутан), керосин или биодизелови горива;

б)

захранвани от акумулаторни батерии хладилни уреди, които могат да бъдат свързани към електрическата мрежа посредством преобразувател на променлив ток в постоянен ток, закупен отделно от съответния хладилен уред;

в)

изработени по поръчка хладилни уреди, които се произвеждат в единична бройка и не са еквивалентни на други модели хладилни уреди;

г)

хладилни уреди, при които изваждането на охладени хранителни продукти се следи по електронен път и тази информация може да бъде предавана автоматично по мрежова връзка до дистанционно управляваща система за отчитане;

д)

уреди, чиято основна функция не е съхранението на хранителни продукти чрез охлаждане, като например самостоятелни машини за лед или автомати за охладени напитки.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, установени в член 2 от Директива 2010/30/ЕС, се прилагат следните определения:

1.

„хранителни продукти“ означава храни, хранителни съставки, напитки — включително вино и други видове напитки, предназначени да бъдат консумирани, след като бъдат охладени до определени температури;

2.

„домашен хладилен уред“ означава изолиран шкаф, с едно или повече отделения, предназначен за охлаждане или замразяване на хранителни продукти, или за съхраняване на охладени или замразени хранителни продукти за непрофесионални цели, с охлаждане въз основа на един или няколко потребяващи енергия процеси, като настоящото определение се отнася и за уредите, продавани в готов за сглобяване вид и сглобявани от крайния потребител;

3.

„уред за вграждане“ означава неподвижен хладилен уред, предназначен за монтиране в шкаф, в подготвена ниша в стената или на друго подобно място, за който е необходима мебелна крайна обработка;

4.

„хладилник“ означава хладилен уред, предназначен за запазване на хранителни продукти, имащ поне едно отделение, което да е подходящо за съхранение на пресни храни и/или напитки, включително вино;

5.

„компресорен тип хладилен уред“ означава хладилен уред, в който охлаждането се осъществява при използването на задвижван от двигател компресор;

6.

„абсорбционен тип хладилен уред“ означава хладилен уред, в който охлаждането се осъществява посредством абсорбционен процес, при използването на топлинна енергия като енергиен източник;

7.

„хладилник-фризер“ означава хладилен уред, имащ поне едно отделение за съхранение на пресни храни и поне едно отделение, подходящо за замразяване на пресни храни или за съхранение на замразени хранителни продукти при тризвездни условия на съхранение (последното се отнася за фризерното отделение);

8.

„шкаф за съхранение на замразени храни“ означава хладилен уред с едно или повече отделения, подходящи за съхранение на замразени хранителни продукти;

9.

„фризер за храни“ означава хладилен уред с едно или повече отделения, подходящ за замразяване на хранителни продукти при температури в интервала от околна температура до – 18 °C, който също е подходящ и за съхранение на хранителни продукти при тризвездни условия на съхранение; фризерът за храни може да включва също и двузвездни секции и/или отделения в рамките на отделението или шкафа;

10.

„охладител за вино“ означава хладилен уред, който няма други отделения освен едно или повече отделения за съхранение на вино;

11.

„многофункционален уред“ означава хладилен уред, който няма други отделения освен едно или повече многофункционални отделения;

12.

„еквивалентен домашен хладилен уред“ означава предлаган на пазара модел домашен хладилен уред със същите стойности на брутния обем и на полезния обем за съхранение, със същите технически и работни характеристики и показатели по отношение на ефективността, както и със същите видове отделения, каквито има друг модел домашен хладилен уред, предлаган на пазара от същия производител под различен търговски кодов номер;

13.

„краен потребител“ означава ползвател, който закупува или се очаква да закупи домашен хладилен уред;

14.

„място на продажба“ означава място, където домашни хладилни уреди се излагат или предлагат за продажба, дават се под наем или се предлагат на изплащане.

Определенията, формулирани в приложение I, също се прилагат.

Член 3

Отговорности на доставчиците

Доставчиците гарантират, че:

а)

всеки домашен хладилен уред се доставя с отпечатан етикет във формата и с данните, посочени в приложение II;

б)

е налице продуктов фиш съгласно приложение III;

в)

техническата документация, посочена в приложение IV, се предоставя при поискване на органите на държавите-членки и на Комисията;

г)

всяка реклама за конкретен модел домашен хладилен уред съдържа класа на енергийна ефективност, ако рекламата разкрива информация, свързана с енергопотреблението или цената;

д)

всеки технически промоционален материал относно конкретен модел домашен хладилен уред, който описва неговите конкретни технически параметри, включва класа на енергийна ефективност на същия модел.

Член 4

Отговорности на търговците

Търговците гарантират, че:

а)

всеки домашен хладилен уред на мястото на продажба е с етикета, осигурен от доставчиците в съответствие с член 3, буква а), поставен на външната предна или горна стена на уреда, така че да се вижда ясно;

б)

домашните хладилни уреди, предлагани за продажба, под наем или предлагани на изплащане, където крайният ползвател не може да се очаква да види продукта изложен, се търгуват с информацията, която се осигурява от доставчиците в съответствие с приложение V;

в)

всяка реклама за конкретен модел домашен хладилен уред съдържа неговия клас на енергийна ефективност, ако рекламата разкрива информация, свързана с енергопотреблението или цената;

г)

всеки технически рекламен материал относно конкретен модел домашен хладилен уред, който описва неговите конкретни технически параметри, включва класа на енергийна ефективност на същия модел.

Член 5

Измервателни методи

Информацията, която следва да бъде предоставена съгласно член 3, следва да бъде получена чрез надеждни, точни и възпроизводими методики на измерване, които са съобразени с общопризнатото съвременно техническо равнище на измервателните методи, съгласно посоченото в приложение VI.

Член 6

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Държавите-членки прилагат процедурата, посочена в приложение VII, когато оценяват съответствието на обявения клас на енергийна ефективност, годишната консумация на енергия, обема на отделенията за съхранение на пресни и замразени храни, както и излъчвания въздушен шум.

Член 7

Преразглеждане

Комисията следва да преразгледа настоящия регламент с оглед на техническия напредък не по-късно от четири години след влизането му в сила. Преразглеждането следва да оцени по-специално контролните толеранси, посочени в приложение VII, и възможностите за премахване на корекционните коефициенти от приложение VIII или за намаляване на стойностите им.

Член 8

Отмяна

Директива 94/2/ЕО се отменя, считано от 30 ноември 2011 г.

Член 9

Преходни разпоредби

1.   Член 3, букви г) и д) и член 4, букви б), в) и г) не се прилагат за печатни рекламни материали и печатни рекламни материали с технически характер, публикувани преди 30 март 2012 г.

2.   Домашните хладилни уреди, пуснати на пазара преди 30 ноември 2011 г., спазват разпоредбите, посочени в Директива 94/2/ЕО.

3.   Домашните хладилни уреди, които са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и които са пуснати на пазара или предложени за продажба, дадени под наем или на изплащане преди 30 ноември 2011 г., се разглеждат като уреди, спазващи изискванията на Директива 94/2/ЕО.

Член 10

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 30 ноември 2011 г. Член 3, букви г) и д) и член 4, букви б), в) и г) обаче се прилагат от 30 март 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 септември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 45, 17.2.1994 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 191, 23.7.2009 г., стр. 53.

(4)  Когато се измерва по стандарта на CENELEC EN 153, февруари 2006 г./EN ISO 15502, октомври 2005 г.

(5)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения, валидни за целите на приложения от II до IХ

За целите на приложения от II до IX се прилагат следните определения:

а)

„безскрежна система“ означава автоматично действаща система за предотвратяване на трайното образуване на скреж, при която охлаждането се осъществява чрез принудителна циркулация на въздуха, изпарителят или изпарителите се обезскрежават от автоматична система за обезскрежаване, а водата от обезскрежаването се отвежда автоматично;

б)

„безскрежно отделение“ означава всяко хладилно отделение, обезскрежавано от безскрежна система;

в)

„хладилник-охладител“ означава хладилен уред, в който има поне едно отделение за съхранение на пресни храни, както и едно охладително отделение, но без наличие на отделения за съхранение на замразени храни, за лесно развалящи се храни или за получаване на лед;

г)

„охладител“ означава хладилен уред, в който има само едно или повече охладителни отделения;

д)

„хладилник-охладител за лесно развалящи се храни“ означава хладилен уред, в който присъстват: поне едно отделение за пресни храни и отделение за лесно развалящи се храни, но не и отделения за съхранение на замразени храни;

е)

„отделения“ означава всяко от отделенията, определени в букви от ж) до н);

ж)

„отделение за съхранение на пресни храни“ означава отделение, предназначено за съхранение на незамразени хранителни продукти, като самото то може да бъде разделено на подотделения;

з)

„охладително отделение“ означава отделение, предназначено за съхранение на определени хранителни продукти или напитки при по-висока температура в сравнение с отделението за съхранение на пресни храни;

и)

„отделение за лесно развалящи се храни“ означава отделение, специално предназначено за съхранение на лесно развалящи се храни;

й)

„отделение за получаване на лед“ означава нискотемпературно отделение, предназначено специално за замразяване и съхранение на лед;

к)

„отделение за замразени храни“ означава нискотемпературно отделение, предназначено специално за съхранение на замразени храни и класифицирано в зависимост от температурата, както следва:

i)   „отделение с една звезда“: отделение за замразени храни, в което температурата не надвишава – 6 °C;

ii)   „отделение с две звезди“: отделение за замразени храни, в което температурата не надвишава – 12 °C;

iii)   „отделение с три звезди“: отделение за замразени храни, в което температурата не надвишава – 18 °C;

iv)   „фризерно отделение“ (или „отделение с четири звезди“): отделение, подходящо за замразяване на поне 4,5 kg храни на 100 литра полезен обем и във всички случаи не по-малко от 2 kg, от температурата на околния въздух до – 18 °C за период от 24 часа, което също е подходящо за съхранение на замразена храна при условия, отговарящи на три звезди, и може да включва и секции с две звезди в рамките на отделението;

v)   „отделение с нула звезди“: отделение за съхраняване на замразени храни, в което температурата е < 0 °C и което би могло да се използва за замразяване и съхранение на лед, но не е предназначено за съхранение на лесно развалящи се храни;

л)

„отделение за съхранение на вино“ означава отделение, предназначено или за краткосрочно съхранение на вино с цел постигане на идеалната температура за консумацията му, или за дългосрочно съхранение на вино с цел отлежаване, при следните характеристики на отделението:

i)

температура на продължително съхранение, която може да е или предварително настроена, или да се задава ръчно съгласно упътването на производителя, в интервала от + 5 °C до + 20 °C;

ii)

температура (температури) на съхранение, варираща във времето с по-малко от 0,5 K при всяка заявена от производителя температура на околната среда, посочена в климатичния клас за домашни хладилни уреди;

iii)

активно или пасивно регулиране на относителната влажност в отделението в интервала от 50 % до 80 %;

iv)

конструирано е по начин, намаляващ предаването на вибрации в отделението било от компресора на хладилника, или от външен източник;

м)

„многофункционално отделение“ означава отделение, предназначено за използване при две или повече от температурите на различните видове отделения и за което крайният потребител може да зададе за продължителен период от време поддържането на температурата в рамките на интервал, отговарящ на всеки вид отделение, съгласно упътването на производителя; в случаите обаче, в които с дадена функция могат да се променят температурите в дадено отделение до различен температурен интервал само за период с ограничено времетраене (като например система за бързо замразяване), отделението не е „многофункционално отделение“ по смисъла на настоящата директива;

н)

„отделение от друг вид“ означава отделение, различно от отделение за вино, предназначено за съхранение на определени хранителни продукти при температура, по-висока от + 14 °C;

о)

„секция с две звезди“ означава част от фризер, фризерно отделение, отделение с три звезди или шкаф за съхранение на замразена храна с три звезди, която няма самостоятелна врата за достъп или капак и в която температурата не надвишава – 12 °C;

п)

„фризер тип ракла“ означава фризер, в който достъпът до отделението (отделенията) е от горната част на уреда или който има както отварящи се отгоре, така и вертикални отделения, но брутният обем на отварящото се отгоре отделение (отделения) надхвърля 75 % от общия брутен обем на уреда;

р)

„тип отварящ се отгоре“ или „тип ракла“ означава хладилен уред, достъпът до чието отделение (чиито отделения) е от горната част на уреда;

с)

„вертикален тип“ означава хладилен уред, достъпът до чието отделение (чиито отделения) е от предната страна на уреда;

т)

„бързо замразяване“ означава функция, която може да се изключва и която се задейства от крайния потребител в съответствие с упътването на производителя, като намалява температурата на съхранение във фризера или фризерното отделение за постигане на по-бързо замразяване на незамразени хранителни продукти;

у)

„идентификатор на модела“ означава кода, обикновено буквено-цифров, който разграничава конкретен модел хладилен уред от други модели със същата търговска марка или име на доставчик.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Етикет

1.   ЕТИКЕТ ЗА ДОМАШНИ ХЛАДИЛНИ УРЕДИ, КЛАСИРАНИ В КЛАСОВЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ А+++ ДО С

Image

1)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

идентификатор на модела на доставчика;

III.

класа на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение IХ. Върхът на стрелката, която съдържа класа на енергийна ефективност на домашния хладилен уред, трябва да бъде разположен на същата височина като върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна ефективност;

IV.

годишната консумация на енергия (AEC ) в kWh на година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с точка 3, подточка 2 от приложение VIII;

V.

сумата на обемите на всички отделения, които не носят категория, означена със звезди (т.е. с работна температура > – 6 °C), закръглена до най-близкото цяло число;

VI.

сумата от обемите на всички отделения, които не носят категория, означена със звезди (т.е. с работна температура ≤ – 6 °C), закръглена до най-близкото цяло число, както и категорията по звезди на отделението, което има най-голям дял в тази сума; когато домашните хладилни уреди нямат отделение(я) за замразени храни, доставчикът следва вместо стойност да обяви „– L“ и да остави позицията за класифициране със звезди празна;

VII.

излъчвания въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглен до най-близкото цяло число.

За охладители за вино обаче точки V и VI се заменят с номиналния капацитет в брой стандартни бутилки от 75 сантилитра, които се побират в уреда в съответствие с упътването на производителя.

2)

Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 3, подточка 1 от настоящото приложение. Чрез дерогация, когато на даден модел е присъдена „екомаркировката на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1), може да бъде добавено изображение на екомаркировката.

2.   ЕТИКЕТ ЗА ДОМАШНИ ХЛАДИЛНИ УРЕДИ, КЛАСИРАНИ В КЛАСОВЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ D ДО G

Image

1)

Този етикет трябва да съдържа сведенията, изброени в точка 1, подточка 1.

2)

Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 3, подточка 2 от настоящото приложение. Чрез дерогация, когато на даден модел е бил присъден „знак за екомаркировка на Европейския съюз“ на основание Регламент (ЕО) № 66/2010, може да бъде добавено копие на знака за екомаркировка.

3.   ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕТИКЕТА

1)

За всички домашни хладилни уреди, класирани в класове на енергийна ефективност от А+++ до С, освен охладители за вино, оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с фигурата по-долу:

Image

Като:

а)

Етикетът е най-малко 110 mm широк и 220 mm висок. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

б)

Фонът на етикета трябва да бъде бял.

в)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % циан, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

г)

Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията съответства на фигурата по-горе):

Image

Очертание на етикета на ЕС: 5 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Image

Лого на ЕС — цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Етикет „енергия“

:

цвят: X-00-00-00.

Пиктограма, както е изобразена: логотип на ЕС + етикет „енергия“: широчина: 92 mm, височина: 17 mm.

Image

Разделителна линия за допълнителните символи

:

1 пункт — цвят: синьозелен 100 % — дължина: 92,5 mm.

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 7 mm, празно пространство: 0,75 mm — цвят:

Най-висок клас: X-00-X-00,

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: 00-00-X-00,

Пети клас: 00-30-X-00,

Шести клас: 00-70-X-00,

Последен клас: 00-X-X-00.

Текст: получер шрифт Calibri, 19 пункта, главни букви, бели; „+“ символи: Calibri получер 13 пункта, главни букви, бял цвят, подравнен на един ред.

Image

Клас на енергийна ефективност

Стрелка: широчина: 26 mm, височина: 14 mm, 100 % черно.

Текст: Calibri получер, 29 пункта, главни букви и бял цвят; „+“ символи: Calibri получер, 18 пункта, главни букви, бял цвят и подравнен на един ред.

Image

Енергия

Текст: светъл шрифт Calibri, 11 пункта, главни букви, 100 % черно.

Image

Годишна консумация на енергия:

Рамка: 3 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: Calibri получер, 45 пункта, 100 % черно.

Втори ред: Calibri светъл, 17 пункта, 100 % черно.

Image

Сума на полезните обеми на всички отделения, които не носят категория, означена със звездичка:

Рамка: 3 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: получер шрифт Calibri, 25 пункта, 100 % черен. Calibri светъл, 17 пункта, 100 % черно.

Image

Излъчван въздушен шум:

Рамка: 3 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност

:

получер шрифт Calibri, 25 пункта, 100 % черен.

Calibri светъл, 17 пункта, 100 % черно.

Image

Сума на полезните обеми на всички отделения за замразени храни, които носят категория, означена със звезди:

Рамка: 3 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност

:

получер шрифт Calibri, 25 пункта, 100 % черен.

Calibri светъл, 17 пункта, 100 % черно.

Image

Име или търговска марка на доставчика

Image

Идентификатор на модела на доставчика

Image

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 90 × 15 mm.

Image

Номер на регламента:

Шрифт на текста: Calibri получер 11 пункта.

2)

За всички домашни хладилни уреди, класирани в класове на енергийна ефективност от D до G, освен охладители за вино, оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с фигурата по-долу:

Image

Като:

Оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с точка 3, подточка 1 от настоящото приложение, освен за № 8, за който важи следното:

Image

Годишна консумация на енергия:

Рамка: 3 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: Calibri получер, 32 пункта, 100 % черно.

Втори ред: Calibri светъл, 14 пункта, 100 % черно.

3)

За охладители за вино оформлението на етикета следва да бъде в съответствие с фигурата по-долу.

Image

Като:

а)

Етикетът е най-малко 110 mm широк и 220 mm висок. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

б)

Фонът на етикета трябва да бъде бял.

в)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % циан, 70 % пурпурно, 100 % жълто, 0 % черно.

г)

Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията съответства на фигурата по-горе):

Image

Очертание на етикета на ЕС: 5 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Image

Лого на ЕС — цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Етикет „енергия“

:

цвят: X-00-00-00.

Пиктограма, както е изобразена: логотип на ЕС + етикет „енергия“: широчина: 92 mm, височина: 17 mm.

Image

Разделителна линия за допълнителните символи: 1 пункт — цвят: синьозелен 100 % — дължина: 92,5 mm.

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 7 mm, празно пространство: 0,75 mm — цвят:

Най-висок клас: X-00-X-00,

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: 00-00-X-00,

Пети клас: 00-30-X-00,

Шести клас: 00-70-X-00,

Последен(ни) клас(ове): 00-X-X-00.

Текст: получер шрифт Calibri, 19 пункта, главни букви, бели; „+“ символи: Calibri получер, 13 пункта, главни букви, бял цвят, подравнен на един ред.

Image

Клас на енергийна ефективност

Стрелка: широчина: 26 mm, височина: 14 mm, 100 % черно.

Текст: Calibri получер, 29 пункта, главни букви, бял цвят; „+“ символи: получер шрифт Calibri, 18 пункта, главни букви, бели, разположени на един-единствен ред.

Image

Енергия

Текст: светъл шрифт Calibri, 11 пункта, главни букви, 100 % черно.

Image

Годишна консумация на енергия:

Рамка: 2 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: получер шрифт Calibri, 30 пункта, 100 % черно.

Втори ред: Calibri светъл, 14 пункта, 100 % черно.

Image

Номинален капацитет в брой стандартни бутилки за вино:

Рамка: 2 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност

:

получер шрифт Calibri, 28 пункта, 100 % черно.

Calibri светъл, 15 пункта, 100 % черно.

Image

Излъчван въздушен шум:

Рамка: 2 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност

:

получер шрифт Calibri, 25 пункта, 100 % черно.

Calibri светъл, 17 пункта, 100 % черно.

Image

Име или търговска марка на доставчика

Image

Идентификатор на модела на доставчика

Image

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 90 × 15 mm

Image

Номер на регламента:

Текст: Calibri получер, 11 пункта.


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Продуктов фиш

1.

Информацията в продуктовия фиш се представя в следния ред и се включва в брошурата на продукта или в други материали, осигурявани заедно с продукта:

а)

име или търговска марка на доставчика;

б)

идентификатор на модела на доставчика, както е определен в приложение I, буква у);

в)

категория на модела домашен хладилен уред съгласно приложение VIII, точка 1;

г)

клас на енергийната ефективност на модела съгласно приложение IX;

д)

в случай че на модела е бил присъден „знакът за екомаркировка на Общността“ по силата на Регламент (ЕО) № 66/2010, тази информация може да бъде включена;

е)

годишната консумация на енергия (AEC ) в kWh на година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с точка 3, подточка 2 от приложение VIII. Тя следва да бъде представена по следния начин: „Консумация на енергия „XYZ“ kWh годишно въз основа на резултати от стандартно 24-часово изпитване. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде се намира“;

ж)

обем на всяко отделение и класификация със звезди съгласно приложение II, точка 1, подточка 1, ако има такава;

з)

проектната температура на „отделенията от друг вид“ по смисъла на буква н) от приложение I. За отделенията за съхранение на вино трябва да бъде дадена най-ниската температура на съхранение, която съгласно упътването от производителя може да бъде предварително зададена в отделението или задавана от крайния потребител и да бъде поддържана продължително време;

и)

забележка „безскрежно“ за съответното(ите) отделение(я), както е определено в приложение I, буква б);

й)

устойчивост при отпадане на захранването „X“ часа, определяна като „време за покачване на температурата“;

к)

„капацитет за замразяване“ в kg/24 ч;

л)

„климатичен клас“ в съответствие с приложение VIII, таблица 3, точка 1, и се дава по следния начин: „климатичен клас: W [климатичен клас]. Този уред е предназначен за употреба при околна температура между „Х“ [най-ниската температура] °C и „Х“ [най-високата температура] °C“;

м)

излъчваният въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглени до най-близкото цяло число;

н)

дали моделът е предназначен да бъде уред за вграждане — указание за това;

о)

за охладители за вино — следната информация: „Този уред е предназначен да бъде използван само за съхранение на вино“. Тази буква не важи за домашни хладилни уреди, които не са проектирани специално за съхранение на вино, но въпреки това могат да бъдат използвани за тази цел, и не се отнася за хладилни уреди, които имат отделение за съхранение на вино, комбинирано с някакъв друг вид отделение.

2.

Един продуктов фиш може да обхваща множество модели хладилни уреди, предлагани от един и същи доставчик.

3.

Информацията във фиша може да бъде представена под формата на копие на етикета — цветно или черно-бяло. В такъв случай трябва да се даде и информацията съгласно точка 1, която не е посочена в етикета.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Техническа документация

1.

Техническата документация, упомената в член 3, буква в), трябва да включва:

а)

името и адреса на доставчика;

б)

общо описание на модела на хладилния уред, което да е достатъчно за лесното му и еднозначно разпознаване;

в)

когато е целесъобразно, позоваванията на прилаганите хармонизирани стандарти;

г)

когато е целесъобразно, другите технически стандарти и спецификации, които са използвани;

д)

идентификация и подпис на лицето, упълномощено да задължи производителя;

е)

техническите параметри за измервания, уточнени в съответствие с приложение VIII:

i)

габаритни размери;

ii)

общо заемано пространство при ползване;

iii)

общ(и) брутен(ни) обем(и);

iv)

обем(и) за съхранение и общ(и) обем(и) за съхранение;

v)

класификация със звезди на отделението(ята) за замразени храни;

vi)

тип на обезскрежаването;

vii)

температура на съхранение;

viii)

консумация на енергия;

ix)

„покачване на температурата“;

x)

капацитет на замразяване;

xi)

консумация на мощност;

xii)

относителна влажност в отделението за вино;

xiii)

излъчване на въздушен шум;

ж)

резултатите от изчисленията, направени в съответствие с приложение VIII.

2.

В случай че информацията, посочена в техническата документация за конкретен модел на хладилен уред, е била получена чрез изчисление въз основа на проекта или чрез екстраполация от други еквивалентни хладилни уреди, или по двата начина, документацията следва да включва подробно описание на тези изчисления и/или екстраполации, както и на проведените от доставчиците изпитвания за проверка на точността на извършените изчисления. Информацията трябва да включва и списък на всички други еквивалентни модели домашни хладилни уреди, при които информацията е била получена на същата основа.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Информация, която трябва да бъде предоставена в случаите, когато не се очаква крайният потребител да разгледа предлагания продукт

1.

Информацията, посочена в член 4, буква б), се предоставя в следния ред:

а)

клас на енергийната ефективност на модела, както е определен в приложение IX;

б)

годишната консумация на енергия (AEC) в kWh на година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с точка 3, подточка 2 от приложение VIII;

в)

обемът на всяко отделение и класификация със звезди съгласно приложение II, точка 1, подточка 1, VI, ако има такава;

г)

„климатичният клас“ в съответствие с приложение VIII, точка 1, таблица 3;

д)

излъчваният въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1pW, закръглени до най-близкото цяло число;

е)

ако моделът е предназначен да бъде уред за вграждане — указание за това;

ж)

за охладители за вино — следната информация: „Този уред е предназначен да бъде използван само за съхранение на вино“. Тази буква не важи за домашни хладилни уреди, които не са проектирани специално за съхранение на вино, но въпреки това могат да бъдат използвани за тази цел, и не се отнася за хладилни уреди, които имат отделение за съхранение на вино, комбинирано с някакъв друг вид отделение.

2.

Когато се предоставя и друга информация от продуктовия фиш, тя е във формата, предвиден в приложение III.

3.

Горната информация трябва да бъде отпечатана или представена четливо, с подходящ по вид и размер шрифт.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Измервания

1.   При измервания за установяване и проверка на съответствието на изискванията на настоящия регламент следва да се използва надеждна, точна и възпроизводима процедура на измерване, съобразена с методи за измерване, съответстващи на общопризнатото техническо ниво, включително методи, посочени в документи, чиито референтни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТВАНИЯ

Прилагат се следните общи условия за провеждането на изпитвания:

1)

ако са налице противокондензационни нагреватели, които могат да бъдат включвани и изключвани от крайния потребител, тези нагреватели следва да са включени и — ако са регулируеми — да бъдат настроени на максимална мощност;

2)

ако са налице устройства за „подаване през вратата“ (като например автомати за лед или охладена вода/напитки), които могат да бъдат включвани и изключвани от крайния потребител, те трябва да бъдат включени по време на измерването на консумацията на енергия, но да не бъдат използвани;

3)

при многофункционалните уреди и отделения като температура на съхранение по време на измерването на консумацията на енергия следва да бъде приета номиналната температура на най-студения вид отделение, както е посочено в упътването от производителя за условията на непрекъсната нормална работа;

4)

консумацията на енергия на даден домашен хладилен уред следва да се определя при неговата най-студена конфигурация, в съответствие с упътването от производителя за непрекъсната нормална работа на всякакво „отделение от друг вид“, както е определено в приложение VIII, таблица 5.

3.   ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Трябва да бъдат установени следните параметри:

а)

„габаритни размери“, които се измерват с точност до милиметър;

б)

„размери на необходимото пространство за инсталиране на уреда“, които се измерват с точност до милиметър;

в)

„общ(и) брутен(и) обем(и)“, който(които) се измерва(т) с точност до най-близкото цяло число в кубични дециметри или литри;

г)

„полезен(и) обем(и) и общ(и) полезен(и) обем(и)“, които се измерват с точност до най-близкото цяло число в кубични дециметри или литри;

д)

„тип на обезскрежаването“;

е)

„температура на съхранение“;

ж)

„консумация на енергия“, изразена в киловатчасове за 24 часа (kWh/24 часа), с точност до третия знак след десетичната запетая;

з)

„покачване на температурата“;

и)

„капацитет за замразяване“;

й)

„относителна влажност в отделението за вино“, която се изразява в проценти и се закръглява до най-близкото цяло число; и

к)

„излъчван въздушен шум“.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

За целите на проверката на съответствието с изискванията, формулирани в членове 3 и 4, органите на държавите-членки следва да изпитат единична бройка домашен хладилен уред. Ако измерените параметри не отговарят на обявените от производителя стойности в рамките на интервалите, определени в таблица 1, следва да се проведат измервания върху още три допълнителни бройки домашни хладилни уреди. Необходимо е средноаритметичната стойност от измерените стойности за тези три бройки домашни хладилни уреди да отговаря на изискванията, в рамките на интервалите, определени в таблица 1.

В противен случай се счита, че съответният модел и всички други еквивалентни модели домашни хладилни уреди не отговарят на изискванията.

В допълнение към посочената в приложение VI процедура органите на държавата-членка следва да използват надеждни, точни и възпроизводими измервателни процедури, които да са съобразени с общопризнатото техническо ниво, включително методи, посочени в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз.

Таблица 1

Измерван параметър

Контролни допустими отклонения

Номинален брутен обем

Измерената стойност не трябва да е по-малка от номиналната стойност (1) с повече от 3 % или от 1 литър, като се взема по-голямата от двете стойности.

Номинален полезен обем

Измерената стойност не трябва да бъде по-малка от номиналната стойност с повече от 3 % или от 1 литър, като се взема по-голямата от двете стойности. В случай че обемите на охладително отделение и на отделение за съхранение на пресни храни са регулируеми помежду си от потребителя, посочената неопределеност при измерването се отнася за положението, при което охладителното отделение е намалено до неговия минимален възможен обем.

Капацитет на замразяване

Измерената стойност не трябва да бъде по-малка от номиналната стойност с повече от 10 %.

Консумация на енергия

Измерената стойност не трябва да бъде по-голяма от номиналната стойност (E24h) с повече от 10 %.

Хладилни уреди за съхранение на вино

Измерената стойност на относителната влажност не трябва да надвишава номиналния обхват с повече от 10 %.

Излъчван въздушен шум:

Измерената стойност трябва да отговаря на номиналната стойност.


(1)  „Номинална стойност“ означава стойността, обявена от производителя.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Класификация на домашните хладилни уреди, метод за изчисляване на еквивалентния обем и индекс на енергийна ефективност

1.   КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДОМАШНИТЕ ХЛАДИЛНИ УРЕДИ

Домашните хладилни уреди се класифицират по категории съгласно посоченото в таблица 1.

Всяка категория се определя от съответната специфична конфигурация от отделения, както е посочено в таблица 2, и не зависи от броя на вратите и/или чекмеджетата.

Таблица 1

Категории домашни хладилни уреди

Категория

Определение

1

Хладилник с едно или повече отделения за съхранение на пресни храни

2

Хладилник-охладители, охладители и охладители за вино

3

Хладилник-охладител за лесно развалящи се храни и хладилник с отделение с 0 звезди

4

Хладилник с отделение с 1 звезди

5

Хладилник с отделение с 2 звезди

6

Хладилник с отделение с 3 звезди

7

Хладилник-фризер

8

Вертикален фризер

9

Фризер тип ракла

10

Многофункционални и други хладилни уреди

Тези домашни хладилни уреди, които поради температурата на отделенията си не могат да бъдат класифицирани в категориите с номера от 1 до 9, се класифицират в категория 10.

Таблица 2

Класификация на домашните хладилни уреди и съответна конфигурация на отделенията

Номинална температура (за ИЕЕ) (°C)

Проектна темп.

+12

+12

+5

0

0

–6

–12

–18

–18

Категория

(номер)

Видове отделения

Други

За съхранение на вино

Охладител

Охладител за пресни храни

Отделение

0 звезди/лед

1 звезда

2 звезди

3 звезди

4 звезди

Категория на уреда

Конфигурация на отделенията

ХЛАДИЛНИК С ЕДНО ИЛИ ПОВЕЧЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРЕСНИ ХРАНИ

Н

Н

Н

Д

Н

Н

Н

Н

Н

Н

1

ХЛАДИЛНИК-ОХЛАДИТЕЛИ, ОХЛАДИТЕЛИ и ОХЛАДИТЕЛИ ЗА ВИНО

И

И

И

Д

Н

Н

Н

Н

Н

Н

2

И

И

Д

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Д

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

ХЛАДИЛНИК-ОХЛАДИТЕЛ ЗА ЛЕСНО РАЗВАЛЯЩИ СЕ ХРАНИ и ХЛАДИЛНИК С ОТДЕЛЕНИЕ С 0 ЗВЕЗДИ

И

И

И

Д

Д

И

Н

Н

Н

Н

3

И

И

И

Д

И

Д

Н

Н

Н

Н

ХЛАДИЛНИК С ОТДЕЛЕНИЕ С 1 ЗВЕЗДА

И

И

И

Д

И

И

Д

Н

Н

Н

4

ХЛАДИЛНИК С ОТДЕЛЕНИЕ С 2 ЗВЕЗДИ

И

И

И

Д

И

И

И

Д

Н

Н

5

ХЛАДИЛНИК С ОТДЕЛЕНИЕ С 3 ЗВЕЗДИ

И

И

И

Д

И

И

И

И

Д

Н

6

ХЛАДИЛНИК-ФРИЗЕР

И

И

И

Д

И

И

И

И

И

Д

7

ВЕРТИКАЛЕН ФРИЗЕР

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

И

(Д) (1)

Д

8

ФРИЗЕР ТИП РАКЛА

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

И

Н

Д

9

МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ И ДРУГИ ХЛАДИЛНИ УРЕДИ

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

10

Забележки:

Д = наличие на съответното отделение; Н = съответното отделение не е налично; И = наличието на отделението е по-избор.

Домашните хладилни уреди се класифицират в един или повече климатични класове, както е уточнено в таблица 3.

Таблица 3

Климатични класове

Клас

Символ

Температура на околния въздух

°C

Разширен клас за умерен климат

SN

От + 10 до + 32

Клас за умерен климат

N

От + 16 до + 32

Клас за субтропичен климат

ST

От + 16 до + 38

Клас за тропичен климат

T

От + 16 до + 43

Хладилният уред следва да може да поддържа едновременно изискваните температури за съхранение в различните отделения, в рамките на допустимите отклонения (по време на цикъла на обезскрежаване), съгласно уточненото в таблица 4 за различните видове хладилни уреди и за съответните климатични класове.

Многоцелевите уреди и отделения трябва да могат да поддържат изискваните температури за съхранение на продукти в различните видове отделения и в случаите, когато тези температури могат да се задават от крайния потребител в съответствие с упътването на производителя.

Таблица 4

Температури за съхранение на продукти

Температури за съхранение на продукти (°C)

Отделение от друг вид

Отделение от друг вид

Отделение за съхранение на вино

Отделение за съхранение на пресни храни

Отделение за лесно развалящи се храни

Отделение с една звезда

Отделение с две звезди

Фризер и отделение/шкаф с три звезди

tom

twma

tcm

t1m, t2m, t3m, tma

tcc

t*

t**

t***

> + 14

+ 5 ≤ twma ≤ + 20

+ 8 ≤ tcm ≤ + 14

0 ≤ t1m, t2m, t3m ≤ + 8; tma ≤ + 4

– 2 ≤ tcc ≤ + 3

≤ – 6

≤ – 12 (2)

≤ – 18 (2)

Забележки:

tom: температура за съхранение в отделение от друг тип.

twma: температура за съхранение в отделение за съхранение на вино, с отклонение 0,5 K.

tcm: температура за съхранение в охладителното отделение.

t1m, t2m, t3m: температури за съхранение в отделението за пресни храни.

tma: средна температура за съхранение в отделението за пресни храни.

tcc: моментна температура в отделението за лесно развалящи се храни.

t*, t**, t***: максимални температури за съхранение в отделенията за замразени храни.

температурата на съхранение в ледогенераторното отделение и в отделението с 0 звезди е под 0 °C.

2.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕКВИВАЛЕНТНИЯ ОБЕМ

Еквивалентният обем на даден хладилен уред представлява сбора от еквивалентните обеми на всички отделения. Той се изчислява в литри по следната формула и се закръглява до най-близкото цяло число:

Formula

където:

n е броят на отделенията,

Vc е полезният обем за съхраняване на продукти на съответното/ите отделение/я,

Tc е номиналната температура на съответното отделение съгласно посоченото в таблица 2,

Formula е термодинамичен коефициент съгласно посоченото в таблица 5,

FFc , CC и BI са корекционни коефициенти за обема съгласно посоченото в таблица 6.

Термодинамичният корекционен коефициент Formula представлява температурната разлика между номиналната температура в дадено отделение Tc (съгласно посоченото в таблица 2) и температурата на околния въздух при стандартни условия за провеждане на изпитване + 25 °C, като тази температурна разлика е отнесена към аналогичната температурна разлика за отделение за съхраняване на пресни храни, имащо температура + 5 °C.

Стойностите на термодинамичните коефициенти за видовете отделения, описани в приложение I, букви от ж) до н), са посочени в таблица 5.

Таблица 5

Термодинамични коефициенти за отделенията на хладилни уреди

Отделение

Номинална температура

(25 – Tc )/20

Отделение от друг вид

Проектна температура

Formula

Охладително отделение/отделение за съхранение на вино

+12 °C

0,65

Отделение за съхранение на пресни храни

+5 °C

1,00

Отделение за лесно развалящи се храни

0 °C

1,25

Ледогенераторно отделение и отделение с 0 звезди

0 °C

1,25

Отделение с една звезда

–6 °C

1,55

Отделение с две звезди

–12 °C

1,85

Отделение с три звезди

–18 °C

2,15

Фризерно отделение (отделение с 4 звезди)

–18 °C

2,15

Забележки:

i)

по отношение на многоцелевите отделения съответният термодинамичен коефициент се определя от номиналната температура, съгласно посоченото в таблица 2, на възможно най-студения вид отделение, която може, съгласно упътването от производителя, да бъде зададена от крайния потребител и да бъде поддържана продължително време;

ii)

за всяка секция с две звезди (във фризер) съответният термодинамичен коефициент се определя при Tc = – 12 °C;

iii)

по отношение на отделенията от друг вид съответният термодинамичен коефициент се определя въз основа на най-ниската проектна температура, която може, съгласно упътването от производителя, да бъде зададена от крайния потребител и да бъде поддържана продължително време.

Таблица 6

Стойности на корекционните коефициенти

Корекционен коефициент

Стойност

Условия

FF (за обезскрежен обем)

1,2

За безскрежните отделения за замразени храни

1

За останалите случаи

СС (климатичен клас)

1,2

За хладилни уреди от клас Т (тропически)

1,1

За хладилни уреди от клас ЅТ (субтропични)

1

За останалите случаи

BI (за вграждане)

1,2

За вградени хладилни уреди с широчина под 58 cm

1

За останалите случаи

Забележки:

i)

FF е обемният корекционен коефициент за отделения, имащи обезскрежаване.

ii)

СС е обемният корекционен коефициент в зависимост от климатичния клас. Ако даден хладилен уред се класифицира в повече от един климатичен клас, при изчислението на еквивалентния обем следва да се използва корекционният коефициент с най-висока стойност.

iii)

BI е обемният корекционен коефициент за хладилни уреди, предназначени за вграждане.

3.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДЕКСА НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

При изчисляването на индекса на енергийна ефективност (ИЕЕ) за модел домашен хладилен уред годишната консумация на енергия на домашния хладилен уред се сравнява със стандартната годишна консумация на енергия.

1)

Индексът за енергийна ефективност се изчислява съгласно следната формула и се закръглява до първия знак след десетичната запетая:

Formula

където:

АЕC

=

годишната консумация на енергия на домашния хладилен уред

SAEC

=

стандартната годишна консумация за домашния хладилен уред.

2)

Годишната консумация на енергия (АЕС ) се изчислява в kWh/година по долната формула, като се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

AEC = E24h × 365

където:

E24h

е енергопотреблението на домашния хладилен уред, изразено в kWh/24 часа и закръглено до три знака след десетичната запетая.

3)

Стандартната годишна консумация на енергия (SAEC ) се изчислява в kWh/година по долната формула и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

SAEC = Veq × M + N + CH

където:

 

Veq е еквивалентният обем на домашния хладилен уред.

 

CH е равно на 50 kWh/година за домашни хладилни уреди с отделения за лесно развалящи се продукти, имащи полезен обем от поне 15 литра.

 

стойностите на M и N съответно за всяка категория домашни хладилни уреди са дадени в таблица 7.

Таблица 7

Стойности на М и N за отделните категории домашни хладилни уреди

Категория

M

N

1

0,233

245

2

0,233

245

3

0,233

245

4

0,643

191

5

0,450

245

6

0,777

303

7

0,777

303

8

0,539

315

9

0,472

286

10

 (3)

 (3)


(1)  тук се включват също и шкафовете за замразяване с 3 звезди.

(2)  За домашни хладилни уреди по време на цикъла за обезскрежаване се допуска температурно отклонение, непревишаващо 3 K в течение на период с продължителност, равна на по-малката от следните две стойности: 4 часа или 20 % от продължителността на работния цикъл.

(3)  Забележка: За хладилните уреди от категория 10 стойностите на M и N зависят от температурата и броя на звездите на отделението, за което може, в съответствие с упътването от производителя, да бъде зададена от потребителя и да се поддържа в продължителен период от време най-ниската температура в хладилния уред. Когато е налично само „отделение от друг вид“, както е определено в таблица 2 и в приложение I, буква н), се използват стойностите на M и N за категория 1. Уредите с отделения с три звезди или фризерни отделения се считат за хладилник-фризери.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Класове на енергийна ефективност

Класът на енергийна ефективност на даден домашен хладилен уред се определя според неговия индекс на енергийна ефективност (ИЕЕ) съгласно посоченото в таблица 1 от 20 декември 2011 г. до 30 юни 2014 г. и в таблица 2 от 1 юли 2014 г.

Индексът на енергийна ефективност на даден домашен хладилен уред се определя в съответствие с приложение VIII, точка 3.

Таблица 1

Класове на енергийна ефективност до 30 юни 2014 г.

Клас на енергийна ефективност

Индекс за енергийна ефективност

А+++ (най-ефективен)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 44

A

44EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (най-ниска ефективност)

EEI ≥ 150


Таблица 2

Класове на енергийна ефективност от 1 юли 2014 г.

Клас на енергийна ефективност

Индекс за енергийна ефективност

А+++ (най-ефективен)

EEI < 22

A++

22 ≤ EEI < 33

A+

33 ≤ EEI < 42

A

42EEI < 55

B

55 ≤ EEI < 75

C

75 ≤ EEI < 95

D

95 ≤ EEI < 110

E

110 ≤ EEI < 125

F

125 ≤ EEI < 150

G (най-ниска ефективност)

EEI ≥ 150


30.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/47


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1061/2010 НА КОМИСИЯТА

от 28 септември 2010 година

допълващ Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на 19 май 2010 г. консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (1), и по-специално член 10 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2010/30/ЕС изисква Комисията да приеме делегирани актове относно етикетирането на продукти, свързани с енергопотреблението, които притежават значителен потенциал за икономии на енергия и голямо различие на работни характеристики при еквивалентни функции.

(2)

Разпоредби за енергийното етикетиране на битови перални машини бяха установени с Директива 95/12/ЕО на Комисията от 23 май 1995 г. за прилагане на Директива 92/75/ЕИО на Съвета във връзка с етикетирането на битови перални машини по отношение на консумацията на енергия (2).

(3)

Консумираната от битовите перални машини електроенергия представлява значителен дял от общото потребление на енергия за битови нужди в Съюза. В допълнение към вече постигнатите подобрения на енергийната ефективност съществуват значителни възможности за по-нататъшно намаляване на консумацията на енергия от битови перални машини.

(4)

Директива 95/12/ЕО на Комисията следва да бъде отменена и с настоящия регламент следва да се въведат нови разпоредби с цел да се гарантира, че енергийният етикет осигурява динамични стимули за производителите за по-нататъшно повишаване на енергийната ефективност на битовите перални машини и за ускорено преминаване на пазара към енергийно ефективни технологии.

(5)

Комбинираните битови перални и сушилни машини попадат в обхвата на Директива 96/60/ЕО на Комисията от 19 септември 1996 г. за изпълнение на Директива 92/75/ЕИО на Съвета относно енергийното етикетиране на битови комбинирани перални и сушилни машини (3) и поради това следва да бъдат изключени от обхвата на настоящата директива. Като се има предвид обаче, че те предлагат сходни функционални възможности като битовите перални машини, Директива 96/60/ЕО следва да се преразгледа възможно най-бързо.

(6)

Информацията, посочена на етикета, следва да бъде получена чрез надеждни, прецизни и възпроизводими методи на измерване, които се основават на признатите съвременни методи на измерване, включително, когато има такива, на хармонизираните стандарти, приети от европейските организации по стандартизация, изброени в приложение I към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти, както и на правила относно услугите на информационното общество (4).

(7)

Настоящият регламент следва да определи единно оформление и съдържание на етикета за битови перални машини.

(8)

В допълнение настоящият регламент следва да определи изискванията по отношение на техническата документация и продуктовите фишове на битовите перални машини.

(9)

Освен това настоящият регламент следва да определи изискванията по отношение на информацията, която трябва да се предоставя за всички видове продажби от разстояние на битови перални машини, в рекламата за тях и рекламните материали с технически характер.

(10)

Уместно е да предвиди преразглеждане на разпоредбите на настоящия регламент, при което да се вземе предвид технологичният напредък.

(11)

С цел да бъде улеснен преходът от Директива 95/12/ЕО към настоящия регламент, следва да се предвиди битовите перални машини, етикетирани в съответствие с настоящия регламент, да бъдат считани за съобразени с Директива 95/12/ЕО.

(12)

Във връзка с това Директива 95/12/ЕО следва да бъде отменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   С настоящия регламент се въвеждат изисквания за етикетиране и предоставяне на допълнителна информация по отношение на битовите перални машини, захранвани от електрическата мрежа, както и за захранвани от електрическата мрежа битови перални машини, които могат да бъдат захранвани и от акумулаторни батерии, включително продавани за недомашно използване и битови перални машини за вграждане.

2.   Настоящият регламент не се отнася за комбинирани битови перални и сушилни машини.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, установени в член 2 от Директива 2010/30/ЕС, за целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„битова перална машина“ означава автоматична перална машина, която почиства и изплаква текстил, като използва вода, притежава също така функция за центрофугиране и е проектирана да бъде използвана главно за непрофесионални цели;

2.

„битова перална машина за вграждане“ означава битова перална машина, предназначена за монтиране в шкаф, в подготвена ниша в стената или на друго подобно място, за което е необходима мебелна крайна обработка;

3.

„автоматична перална машина“ означава перална машина, в която зареденото пране се обработва изцяло от машината, без да е необходима намеса на потребителя в който и да е момент от изпълнението на програмата;

4.

„комбинирана битова перална и сушилна машина“ означава битова перална машина, която притежава както функция за центрофугиране, така и средство за сушене на текстила — обикновено чрез нагряване и обръщане в барабан;

5.

„програма“ означава последователност от операции, които са определени предварително и които са обявени от доставчика като подходящи за пране на определени видове текстил;

6.

„цикъл“ означава цялостен процес на почистване, изплакване и центрофугиране, както е определен за избраната програма;

7.

„времетраене на програмата“ означава времето, изтекло от стартирането на програмата до завършване на нейното изпълнение (с изключение на закъснение, програмирано от крайния потребител);

8.

„номинален капацитет“ означава максималната маса в килограми, обявена от доставчика през интервали от 0,5 кг сух текстил от конкретен вид, която може да бъде обработена в битова перална машина по избраната програма, когато е поставена в съответствие с инструкциите на доставчика;

9.

„частичен товар“ означава половината от номиналния капацитет на битова перална машина за дадена програма;

10.

„остатъчно съдържание на влага“ означава количеството влага, съдържащо се в прането след края на фазата на центрофугиране;

11.

режим „изключена“ означава състоянието, когато битовата перална машина е изключена чрез средства за управление или превключватели на машината, които са достъпни за крайния потребител и са предназначени за задействане от него по време на нормалната ѝ употреба, като при това състояние се постига най-малка консумация на електроенергия и то може да се запази неопределено време, докато битовата перална машина е свързана към източник на захранване и използвана в съответствие с инструкциите на доставчика; когато липсват достъпни за крайния потребител средства за управление или превключватели, режим „изключена“ означава състоянието на битовата перална машина след нейното автоматично връщане към устойчива консумация на електроенергия;

12.

режим „оставена включена“ означава режимът на най-ниска консумация на електроенергия, който може да се запази неопределено време след завършване на изпълнението на програмата без по-нататъшна намеса на крайния потребител освен изваждане на прането от битовата перална машина;

13.

„еквивалентна битова перална машина“ означава предлаган на пазара модел на битова перална машина със същите номинален капацитет, технически и експлоатационни характеристики, консумация на енергия и вода и издаван въздушен шум по време на пране и центрофугиране като друг модел на битова перална машина, предлаган на пазара под различен търговски кодов номер от същия доставчик;

14.

„краен потребител“ означава ползвател, който закупува или се очаква да закупи битова перална машина;

15.

„място на продажба“ означава място, където се излагат или предлагат за продажба битови перални машини, дават се под наем или се предлагат на изплащане.

Член 3

Отговорности на доставчиците

Доставчиците гарантират, че:

а)

всяка битова перална машина се доставя с отпечатан етикет, чийто формат и информацията върху който съответстват на посоченото в приложение I;

б)

се предоставя продуктов фиш съгласно приложение II;

в)

на органите на държавите-членки и Комисията се предоставя, при поискване от тяхна страна, техническата документация, посочена в приложение III;

г)

във всяка реклама за определен модел битова перална машина е посочен класът на енергийна ефективност, ако рекламата включва информация, свързана с енергопотреблението или цената;

д)

във всички рекламни материали с технически характер, които описват специфичните технически параметри на определен модел битова перална машина, е посочен класът на енергийна ефективност на този модел.

Член 4

Отговорности на търговците

Търговците гарантират, че:

а)

всяка битова перална машина на мястото на продажба е с етикет, поставен от доставчиците в съответствие с член 3, буква а) на външната предна или горна стена на битовата перална машина, така че да се вижда ясно;

б)

битови перални машини, предлагани за продажба, под наем или на изплащане по начин, по който не се очаква крайният потребител да разгледа съответния продукт, се търгуват с информацията, която доставчиците трябва да предоставят в съответствие с приложение IV;

в)

във всяка реклама за определен модел битова перална машина се посочва нейния клас на енергийна ефективност, ако рекламата включва информация, свързана с енергопотреблението или цената;

г)

във всички рекламни материали с технически характер, които описват специфичните технически параметри на определен модел битова перална машина, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел.

Член 5

Измервателни методи

Информацията, подлежаща на предоставяне съгласно членове 3 и 4, трябва да бъде получена чрез надеждни, точни и възпроизводими процедури на измерване, които са съобразени с общопризнатите измервателни методи на съвременно техническо равнище.

Член 6

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

За оценяване на съвместимостта на обявените клас на енергийна ефективност, годишна консумация на енергия, годишна консумация на вода, клас на ефективност на сушене с центрофугиране, консумация на енергия в режим „изключен“ и в режим „оставен включен“, времетраене на режима „оставена включена“, остатъчно съдържание на влага, скорост на центрофугиране и издаван въздушен шум държавите-членки прилагат процедурата, предвидена в приложение V.

Член 7

Преразглеждане

Комисията преразглежда настоящия регламент с оглед на технологичния напредък не по-късно от четири години след влизането му в сила. При преразглеждането по-специално трябва да се оценят посочените в приложение V контролни допустими отклонения.

Член 8

Отмяна

Директива 95/12/ЕО се отменя, считано от 20 декември 2011 г.

Член 9

Преходни разпоредби

1.   Член 3, букви г) и д) и член 4, букви б), в) и г) не се прилагат за печатни рекламни материали и печатни рекламни материали с технически характер, публикувани преди 20 април 2012 г.

2.   Битови перални машини, пуснати на пазара преди 20 декември 2011 г. трябва да отговарят на разпоредбите на Директива 95/12/ЕО.

3.   Ако се приеме мярка за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) по отношение на изискванията за екопроектиране на битови перални машини, битовите перални машини, отговарящи на разпоредбите на тази мярка за прилагане по отношение на изискванията за ефективност на изпиране и на разпоредбите на настоящия регламент, и които са пуснати на пазара или предлагани за продажба, наемане или покупка на изплащане преди 20 декември 2011 г., се считат за отговарящи на изискванията на Директива 95/12/ЕО.

Член 10

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 20 декември 2011 г. Член 3, букви г) и д) и член 4, букви б), в) и г) обаче се прилагат от 20 април 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 септември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 47, 24.2.1996 г., стр. 35.

(3)  ОВ L 266, 18.10.1996 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(5)  ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Етикет

1.   ЕТИКЕТ

Image

(1)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

„идентификатор на модела“ на доставчика, т.е. кодът, който обикновено е буквено-цифров и разграничава конкретен модел битова перална машина от други модели от същата търговска марка или име на доставчик;

III.

клас на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение VI, точка 1; върхът на стрелката, която съдържа означението за класа на енергийна ефективност на битовата перална машина, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката за съответния клас на енергийна ефективност;

IV.

среднопретеглената годишна консумация на енергия (AEC ) в kWh за година, закръглена до най-близкото цяло число в съответствие с приложение VII;

V.

среднопретеглената годишна консумация на вода (AWC ) в литра за година, закръглена до най-близкото цяло число в съответствие с приложение VII;

VI.

номинален капацитет в kg за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C и пълен товар — по-малката от двете стойности;

VII.

класът на ефективност на сушене с центрофугиране, както е посочено в точка 2 от приложение VI;

VIII.

издаван въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1 pW, закръглен до най-близкото цяло число, през фазите на пране и центрофугиране на стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар.

(2)

Оформлението на етикета трябва да е в съответствие с точка 2. Чрез дерогация, когато на даден модел е присъдена „екомаркировката на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1), може да бъде добавено изображение на екомаркировката.

2.   ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕТИКЕТА

Задължителното оформление на етикета е представено на фигурата по-долу.

Image

Като:

а)

Етикетът трябва да бъде широк най-малко 110 mm и висок най-малко 220 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

б)

Фонът е бял.

в)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьозелен, 70 % пурпурен, 100 % жълт, 0 % черен.

г)

Етикетът отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията съответства на фигурата по-горе):

Image

Дебелина на линията: 5 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Image

Лого на ЕС — цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Енергийно лого: цвят: X-00-00-00.

Пиктограма, както е изобразена: Комбинация от логото на ЕС и енергийното лого: широчина: 92 mm; височина: 17 mm.

Image

Разделителна линия за допълнителните символи: 1 пункт; цвят: синьозелен 100 % — дължина: 92,5 mm.

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 7 mm; празно пространство: 0,75 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00,

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: 00-00-X-00,

Пети клас: 00-30-X-00,

Шести клас: 00-70-X-00,

Най-нисък клас: 00-X-X-00.

Шрифт на текста: удебелен шрифт Calibri 18 пункта, главни букви, бели; Символи „+“: удебелен шрифт Calibri 12 пункта, главни букви, бели, разположени на един единствен ред.

Image

Клас на енергийна ефективност

Стрелка: широчина: 26 mm; височина: 14 mm; 100 % черно;

Шрифт на текста: удебелен шрифт Calibri 29 пункта, главни букви, бели; Символи „+“: удебелен шрифт Calibri 18 пункта, главни букви, бели, разположени в един единствен ред.

Image

Енергия: шрифт на текста: нормален шрифт Calibri 11 пункта, главни букви, 100 % черни.

Image

Среднопретеглена годишна консумация на енергия:

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 42 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri, 17 пункта, 100 % черен.

Image

Среднопретеглена годишна консумация на вода:

Пиктограма, както е изобразена

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri, 16 пункта, 100 % черен.

Image

Номинален капацитет

Пиктограма, както е изобразена

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri, 16 пункта, 100 % черен.

Image

Клас на ефективност на сушене с центрофугиране

Пиктограма, както е изобразена

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: нормален шрифт Calibri, 16 пункта, хоризонтална скала 75 %, 100 % черен и удебелен шрифт Calibri, 22 пункта, хоризонтална скала 75 %, 100 % черен.

Image

Издаван въздушен шум

Пиктограми, както са изобразени

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri, 16 пункта, 100 % черен.

Image

Име или търговска марка на доставчика

Image

Идентификатор на модела на доставчика

Image

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 92 x 15 mm.

Image

Номер на регламента: удебелен шрифт Calibri 12 пункта, 100 % черен.


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Продуктов фиш

1.

Информацията в продуктовия фиш на битовата перална машина се предоставя в следната последователност и се включва в брошурата за продукта или друга литература, придружаваща продукта:

а)

име или търговска марка на доставчика;

б)

„идентификатор на модела“ на доставчика, т.е. кодът, който обикновено е буквено-цифров и разграничава конкретен модел битова перална машина от други модели със същата търговска марка или име на доставчик;

в)

номинален капацитет в kg памук за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за програмата за памук при 40 °C и пълен товар — по-малката от двете стойности;

г)

клас на енергийна ефективност в съответствие с приложение VI, точка 1;

д)

когато на битовата перална машина е присъдена „екомаркировката на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, тази информация може да бъде добавена.

е)

среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC ) в kWh за година, закръглена до най-близкото цяло число; Тя се описва като: „Консумация на енергия X kWh за година, въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за програми за памук при 60 °C и 40 °C при пълен и при частичен товар и консумация при режими с ниска мощност. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва машината.“;

ж)

консумация на енергия (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) при стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар и частичен товар, както и при стандартната програма за памук при 40 °C при частичен товар;

з)

среднопретеглена консумация на мощност в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“;

и)

среднопретеглена годишна консумация на вода (AW C) в литра за година, закръглена до най-близкото цяло число; тя се описва като: „Консумация на вода X литра за година, въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за програми за памук при 60 °C и 40 °C при пълен и при частичен товар. Действителната консумация на вода ще зависи от това как се използва машината.“;

й)

клас на ефективност на сушене с центрофугиране, определен в съответствие с приложение VI, точка 2, представен като: „клас Х на ефективност на сушене с центрофугиране по скала от G (най-малко ефикасно) до A (най-ефикасно)“; това може да бъде изразено по други начини, при условие че е ясно, че скалата е от G (най-малко ефикасно) до A (най-ефикасно);

к)

максималната скорост на центрофугиране, постигана за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар — по-малката от двете стойности, и остатъчното съдържание на влага, постигано за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар — по-голямата от двете стойности;

л)

указание, че „стандартна програма за памук при 60 °C“ и „стандартна програма за памук при 40 °C“ са стандартните програми за изпиране, за които се отнася информацията на етикета и в продуктовия фиш, че тези програми са подходящи за почистване на нормално замърсено памучно пране и че това са най-ефикасните програми по отношение на своята комбинирана консумация на енергия и вода;

м)

времетраенето на „стандартна програма за памук при 60 °C“ при пълен и при частичен товар и на „стандартна програма за памук при 40 °C“ при частичен товар в минути, закръглено към последната започната минута;

н)

времетраенето на режима „оставена включена“ (Tl ), ако битовата перална машина е оборудвана със система за автоматично управление на консумацията на енергия;

о)

издаван въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1 pW, закръглен до най-близкото цяло число, през фазите на пране и центрофугиране на стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;

п)

ако битовата перална машина е предназначена да бъде уред за вграждане — указание за това.

2.

Един фиш може да съдържа информация за множество модели битови перални машини на един и същи доставчик.

3.

Информацията във фиша може да бъде представена под формата на копие на етикета — цветно или черно-бяло. В такъв случай трябва да се даде и информацията съгласно точка 1, която не е посочена в етикета.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Техническа документация

1.

Техническата документация, упомената в член 3, буква в), трябва да включва:

а)

името и адреса на доставчика;

б)

общо описание на модела на пералната машина, което да позволи неговото еднозначно и лесно идентифициране;

в)

когато е целесъобразно, позоваванията на прилаганите хармонизирани стандарти;

г)

когато е целесъобразно, другите технически стандарти и спецификации, които са използвани;

д)

идентификация и подпис на лицето, упълномощено да задължи производителя;

е)

указание дали моделът на битова перална машина отделя сребърни йони по време на цикъла на изпиране, както следва: „Този продукт отделя/не отделя сребърни йони по време на цикъла на изпиране.“;

ж)

следните технически параметри, подлежащи на измерване:

i)

консумация на енергия,

ii)

времетраене на програмата,

iii)

консумация на вода,

iv)

консумация на мощност в режим „изключена“,

v)

консумация на мощност в режим „оставена включена“,

vi)

времетраене на режим „оставена включена“,

vii)

остатъчно съдържание на влага,

viii)

издаван въздушен шум,

ix)

максимална скорост на центрофугиране;

з)

резултатите от изчисленията, направени в съответствие с приложение VII.

2.

В случай че информацията, посочена в техническата документация за конкретен модел на битова перална машина, е получена чрез изчисление въз основа на конструктивното решение или чрез екстраполация на данни за други еквивалентни битови перални машини или по двата начина, документацията следва да включва подробно описание на тези изчисления и/или екстраполации, както и на проведените от доставчиците изпитвания за проверка на точността на извършените изчисления. Информацията трябва да включва и списък на всички други еквивалентни модели битови перални машини, информацията за които е получена на същата основа.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Информация, която трябва да бъде предоставена, в случаите когато не се очаква крайният потребител да разгледа предлагания продукт

1.

Информацията, посочена в член 4, буква б), се предоставя в следната последователност:

а)

номиналният капацитет в kg памук за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C и пълен товар — по-малката от двете стойности;

б)

класът на енергийна ефективност, както е определен в приложение VI, точка 1;

в)

среднопретеглената годишна консумация на енергия в kWh на година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VII, точка 1, буква в);

г)

среднопретеглената годишна консумация на вода в литри на година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VII, точка 2, буква а);

д)

класът на ефективност на сушене с центрофугиране в съответствие с приложение VI, точка 2;

е)

максималната скорост на центрофугиране, постигана за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар — по-малката от двете стойности, и остатъчното съдържание на влага, постигано за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар — по-голямата от двете стойности;

ж)

издаван въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1 pW, закръглен до най-близкото цяло число, през фазите на пране и центрофугиране на стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;

з)

ако битовата перална машина е произведена с предназначение да бъде уред за вграждане — указание за това.

2.

Когато се предоставя и друга информация от продуктовия фиш, тя е във формата и последователността, уточнени в приложение II.

3.

Размерът и шрифтът, с които се отпечатва или показва цялата информация, посочена в настоящото приложение, са четливи.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

За целите на проверката на съответствието с изискванията, формулирани в членове 3 и 4, органите на държавите-членки следва да изпитат единична бройка битова перална машина. Ако измерените параметри не отговарят на обявените от доставчика стойности в границите, определени в таблица 1, следва да се проведат измервания върху още три допълнителни броя битови перални машини. Средноаритметичната стойност на измерванията за тези три броя битови перални машини трябва да отговаря на обявените от доставчика стойности в границите, определени в таблица 1, с изключение на консумацията на енергия, измерената стойност на която трябва да не е по-голяма с повече от 6 % от номиналната стойност на Et .

В противен случай конкретният модел и всички други модели на еквивалентни битови перални машини трябва да бъдат считани за несъответстващи на изискванията, формулирани в членове 3 и 4.

Органите на държавите-членки трябва да използват надеждни, точни и възпроизводими измервателни процедури, които да са съобразени с общопризнати измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително методи, изложени в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз.

Таблица 1

Измерван параметър

Контролни допустими отклонения

Годишна консумация на енергия

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност (1) на AEC с повече от 10 %.

Консумация на енергия

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на Et с повече от 10 %.

Времетраене на програмата

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на Tt с повече от 10 %.

Консумация на вода

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на Wt с повече от 10 %.

Остатъчно съдържание на влага

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на D с повече от 10 %.

Скорост на центрофугиране

Измерената стойност не трябва да е по-малка от номиналната стойност с повече от 10 %.

Консумация на енергия в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“

Ако измерената стойност за консумация на енергия Po и Pl е над 1,00 W, тя не трябва да е по-голяма от номиналната стойност с повече от 10 %. Ако измерената стойност за консумацията на енергия Po и Pl е равна на или по-малка от 1,00 W, тя не трябва да е по-голяма от номиналната стойност с повече от 0,10 W.

Времетраене на режима „оставена включена“

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на Tl с повече от 10 %.

Издаван въздушен шум

Измерената стойност трябва да отговаря на номиналната стойност.


(1)  „Номинална стойност“ означава стойността, обявена от доставчика.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Класове на енергийна ефективност и класове на ефективност на сушене с центрофугиране

1.   КЛАСОВЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Класът на енергийна ефективност на дадена битова перална машина се определя на базата на нейния индекс за енергийна ефективност (EEI) съгласно посоченото в таблица 1.

Индексът на енергийна ефективност (EEI) на дадена битова перална машина се определя в съответствие с точка 1 от приложение VII.

Таблица 1

Класове на енергийна ефективност

Клас на енергийна ефективност

Индекс за енергийна ефективност

A+++ (най-ефикасно)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (най-ниска ефективност)

EEI ≥ 87

2.   КЛАС НА ЕФЕКТИВНОСТ НА СУШЕНЕ С ЦЕНТРОФУГИРАНЕ

Класът на ефективност на сушене с центрофугиране на дадена битова перална машина се определя на базата на остатъчното съдържание на влага (D) съгласно посоченото в таблица 2.

Остатъчното съдържание на влага (D) на дадена битова перална машина се определя в съответствие с точка 3 от приложение VII.

Таблица 2

Клас на ефективност на сушене с центрофугиране

Клас на ефективност на сушене с центрофугиране

Остатъчно съдържание на влага (%)

А (най-ефективен)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (най-ниска ефективност)

D ≥ 90


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Метод за изчисляване на индекса на енергийна ефективност, годишната консумация на вода и остатъчното съдържание на влага

1.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДЕКСА НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

За изчисляване на индекса на енергийна ефективност (EEI) на даден модел битова перална машина среднопретеглената годишна консумация на енергия от една битова перална машина за стандартната програма за памук при 60 °C при пълен и при частичен товар и за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар се съпоставя с нейната стандартна годишна консумация на енергия.

а)

Индексът на енергийна ефективност (EEI) се изчислява, както следва, и се закръглява до първия знак след десетичната запетая:

Formula

където:

AEC

=

годишната консумация на енергия от битовата перална машина;

SAEC

=

стандартната годишна консумация на енергия от битовата перална машина.

б)

Стандартната годишна консумация на енергия (SAEC ) се изчислява в kWh/годишно, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

където:

c

=

номинален капацитет на битовата перална машина за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C и пълен товар — взема се по-малката от двете стойности.

в)

Среднопретеглената годишната консумация на енергия (AEC ) се изчислява в kWh/годишно, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

i)

Formula

където:

Et

=

среднопретеглена консумация на енергия;

Po

=

среднопретеглена мощност в режим „изключена“;

Pl

=

среднопретеглена мощност в режим „оставена включена“;

Tt

=

среднопретегрено времетраене на програмата;

220

=

общ брой на стандартните цикли на изпиране за година.

ii)

Когато битовата перална машина е оборудвана със система за автоматично управление на консумацията на енергия; при която битовата перална машина се връща автоматично в режим „изключена“ след завършване на програмата, среднопретеглената годишна консумация на енергия (AEC ) се изчислява, като се взема предвид действителното времетраене на режима „оставена включена“, съгласно следната формула:

Formula

където:

Tl

=

времетраене на режима „оставена включена“.

г)

Среднопретеглената консумация на енергия (Et ) се изчислява в kWh, както следва, и се закръглява до третия знак след десетичната запетая:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

където:

Et,60

=

консумацията на енергия за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;

Et,60½

=

консумацията на енергия за стандартната програма за памук при 60 °C и частичен товар;

Et,40½

=

консумацията на енергия за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар;

д)

Среднопретеглената мощност в режим „изключена“ (Po ) се изчислява във W, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

където:

Po,60

=

мощност в режим „изключена“ за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;

Po,60½

=

мощност в режим „изключена“ за стандартната програма за памук при 60 °C и частичен товар;

Po,40½

=

мощност в режим „изключена“ за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар.

е)

Среднопретеглената мощност в режим „оставена включена“ (Pl ) се изчислява във W, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

където:

Pl,60

=

мощност в режим „оставена включена“ за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;

Pl,60½

=

мощност в режим „оставена включена“ за стандартната програма за памук при 60 °C и частичен товар;

Pl,40½

=

мощност в режим „оставена включена“ за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар;

ж)

Среднопретегленото времетраене на програмата (Tt ) се изчислява в минути, както следва, и се закръглява към последната започната минута:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

Където:

Tt,60

=

времетраене на стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;

Tt,60½

=

времетраене на стандартната програма за памук при 60 °C и частичен товар;

Tt,40½

=

времетраене на стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар.

з)

Среднопретегленото времетраене на режима „оставена включена“ (Tl ) се изчислява в минути, както следва, и се закръглява към последната започната минута:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

където:

Tl,60

=

времетраене на режима „оставена включена“ за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;

Tl,60½

=

времетраене на режима „оставена включена“ за стандартната програма за памук при 60 °C и частичен товар;

Tl,40½

=

времетраене на режима „оставена включена“ за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар;

2.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНАТА ГОДИШНА КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА

а)

Среднопретеглената годишна консумация на вода (AWC ) от дадена битова перална машина се изчислява, както следва, и се закръглява към цяло число:

AWc = Wt × 220

където:

Wt

=

среднопретеглена консумация на вода;

220

=

общ брой на стандартните цикли на изпиране за година.

б)

Среднопретеглената консумация на вода (Wt ) се изчислява в литри, както следва, и се закръглява до цялото число:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

където:

Wt,60

=

консумация на вода за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;

Wt,60½

=

консумация на вода за стандартната програма за памук при 60 °C и частичен товар;

Wt,40½

=

консумация на вода за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар;

3.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНОТО ОСТАТЪЧНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГА

Среднопретегленото остатъчно съдържание на влага (D) за дадена битова перална машина се изчислява в проценти, както следва, и се закръглява към следващия цял процент.

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

където:

D60

е остатъчното съдържание на влага за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар, в проценти и закръглено към следващия цял процент;

D60½

е остатъчното съдържание на влага за стандартната програма за памук при 60 °C и частичен товар, в проценти и закръглено към следващия цял процент;

D40½

е остатъчното съдържание на влага за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар, в проценти и закръглено към следващия цял процент.


30.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/64


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1062/2010 НА КОМИСИЯТА

от 28 септември 2010 година

за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета във връзка с енергийното етикетиране на телевизори

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (1), и по-специално член 10 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2010/30/ЕС се изисква от Комисията да приема делегирани актове относно етикетирането на продукти, свързани с енергопотреблението, които предлагат значителен потенциал за икономии на енергия и демонстрират големи различия в нивата на ефективност при еквивалентни функции.

(2)

Използваната от телевизорите електроенергия има голям дял в общата консумация на електроенергия в домакинствата в ЕС, като телевизори с еквивалентни функции се различават значително по енергийната си ефективност. Енергийната ефективност на телевизорите може да бъде подобрена съществено. Поради това телевизорите следва да бъдат обхванати от изисквания по отношение на енергийното етикетиране.

(3)

Необходими са хармонизирани разпоредби за указване на енергийната ефективност и консумацията на енергия на телевизорите върху етикети и в стандартната продуктова информация, за да се осигурят стимули за производителите да подобряват енергийната ефективност на телевизорите, да се насърчат крайните потребители да купуват енергийно ефективни модели, да се намали консумираната от тези продукти електроенергия и да се подпомогне функционирането на вътрешния пазар.

(4)

Очаква се комбинираният ефект на разпоредбите, посочени в настоящата директива и в Регламент (ЕО) № 642/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на телевизори (2), да достигне икономии от 43 TWh електроенергия годишно през 2020 г., в сравнение с варианта, при който не се предприемат мерки.

(5)

Информацията, предоставена върху етикета, следва да бъде получена чрез надеждни, точни и възпроизводими методики на измерване, които са съобразени с общопризнатото съвременно техническо равнище на измервателните методи, включително и с хармонизираните стандарти (в случаите, когато съществуват такива), приети от европейските организации по стандартизация и изброени в приложение I към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти, както и на правила относно услугите в информационното общество (3).

(6)

Настоящият регламент следва да определи единно оформление и съдържание на етикета за телевизори.

(7)

Освен това настоящият регламент следва да определи изисквания за техническата документация и за фиша на телевизорите.

(8)

Същевременно настоящият регламент следва да определи изисквания за информацията, която трябва да бъде предоставяна в рекламните и техническите документи при различните форми на дистанционна търговия с телевизори.

(9)

С цел насърчаване на производството на енергийно ефективни телевизори следва да се позволи на доставчиците, предлагащи на пазара телевизори, които могат да удовлетворят изискванията на по-високи класове енергийна ефективност, да представят етикети, посочващи тези класове преди датата, от която тези класове се посочват задължително.

(10)

Следва да се предвиди клауза за преразглеждане на настоящия регламент с оглед на техническия прогрес,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя изисквания за етикетирането и осигуряването на допълнителна продуктова информация при телевизорите.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, дадени в член 2 от Директива 2010/30/ЕС, се прилагат следните определения:

1.

„телевизор“ означава телевизионен приемник или телевизионен монитор;

2.

„телевизионен приемник“ означава продукт, проектиран преди всичко за извеждане на екран и за приемане на сигнали за звук и изображение, който се пуска на пазара и се продава под едно наименование за модела или системата, и който се състои от:

а)

екран;

б)

един или повече избирачи на каналите (тунери)/приемници и допълнителни функции за запаметяване и/или показване на данни като например устройство за многоцелеви цифрови дискове (DVD), твърд диск или видеокасетофон, или в обща функционална единица, включваща екрана, или като една или повече самостоятелни функционални единици;

3.

„телевизионен монитор“ означава продукт, проектиран да извежда на вграден екран видеосигнал от разнообразни източници, включително радиосигнали на телевизионното разпръскване, който евентуално управлява и възпроизвежда сигнали за звук от външно устройство източник, и който е свързан по стандартизиран тракт за видеосигнал като кабел със съединители RCA (за компонентен или пълен видеосигнал), със съединители SCART, мултимедиен интерфейс за висока разделителна способност (HDMI) и бъдещи безжични стандарти (но изключвайки нестандартизирани трактове за видеосигнал като DVI и SDI), но не може да приема и обработва радиосигналите на телевизионното разпръскване;

4.

режим „включен“ означава състояние, при което телевизорът е свързан към електрическата мрежа и възпроизвежда звук и картина;

5.

„домашен режим“ означава настройка на телевизора, която се препоръчва от производителя за нормално използване в бита;

6.

режим(и) „в готовност“ означава състояние, при което оборудването е свързано към електрическата мрежа, зависи от подаването на енергия от електрическата мрежа, за да функционира по предназначение, и предоставя само следните функции, които могат да се поддържат неопределено дълго време:

а)

функция за повторно активиране или функция за повторно активиране и само индикация за това, че функцията за повторно активиране е задействана, и/или

б)

визуализиране на информация или състояние;

7.

режим „изключен“ означава състояние, при което оборудването е свързано към захранващата електрическа мрежа, но не осигурява никакви функции; следните състояния също се считат за режим „изключен“:

а)

състояния, осигуряващи само индикация за режима „изключен“,

б)

състояния, осигуряващи само функции, целящи гарантиране на електромагнитната съвместимост съгласно Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4);

8.

„функция за повторно активиране“ означава функция, позволяваща задействането на други работни режими, включително на режим „включен“, чрез дистанционен превключвател, включително дистанционно управление, вътрешен датчик, таймер за режим, осигуряващ допълнителни функции, в това число и режим „включен“;

9.

„визуализиране на информация или на състояние“ означава функция с постоянно действие, предоставяща информация или указваща състоянието на оборудването върху дисплей, включително онагледяване на часовник;

10.

„задължително меню“ означава предварително зададен от производителя набор от настройки на телевизора, сред които при първоначално пускане на телевизора ползвателят трябва да избере конкретна настройка;

11.

„отношение на върховите яркости“ означава отношението между върховата яркост в режим „домашен“ или режим „включен“, в зависимост от настройките на производителя, от една страна и върховата яркост в състояние на най-висока яркост в режим „включен“, от друга;

12.

„мястото на продажба“ означава мястото, където телевизорите се излагат, предлагат за закупуване, дават се под наем или на изплащане;

13.

„краен потребител“ е потребителят, който купува или се очаква да закупи телевизор.

Член 3

Отговорности на доставчиците

1.   Доставчиците гарантират, че:

а)

всеки телевизор се доставя с напечатан етикет с формат и съдържание на информация съгласно приложение V;

б)

е налице продуктов фиш съгласно приложение III;

в)

техническата документация съгласно приложение IV се предоставя при поискване на органите на държавите-членки и на Комисията;

г)

всеки рекламен материал за даден модел телевизори съдържа класа на енергийна ефективност, ако в него се публикува информация за енергийните характеристики или цената;

д)

всеки технически рекламен материал за конкретен модел телевизори, който описва специфични технически характеристики, съдържа класа на енергийна ефективност за този модел.

2.   Класовете на енергийна ефективност трябва да са определени въз основа на индекса за енергийна ефективност, изчислен в съответствие с приложение II.

3.   Използва се форматът на етикета, определен в приложение V, съгласно следния график:

а)

за телевизори, пуснати на пазара от 30 ноември 2011 г., етикетите за телевизори с класове на енергийна ефективност:

i)

A, B, C, D, E, F, G са в съответствие с точка 1 от приложение V или, ако доставчиците предпочитат, с точка 2 от същото приложение;

ii)

A+ е в съответствие с точка 2 от приложение V;

iii)

A++ е в съответствие с точка 3 от приложение V;

iv)

A+++ е в съответствие с точка 4 от приложение V;

б)

за телевизори, пуснати на пазара от 1 януари 2014 г., етикетите за телевизори с класове на енергийна ефективност A+, A, B, C, D, E, F са в съответствие с точка 2 от приложение V или, ако доставчиците предпочитат, с точка 3 от същото приложение;

в)

за телевизори, пуснати на пазара от 1 януари 2017 г., етикетите за телевизори с класове на енергийна ефективност А++, A+, A, B, C, D, E са в съответствие с точка 3 от приложение V или, ако доставчиците предпочитат, с точка 4 от същото приложение;

г)

за телевизори, пуснати на пазара от 1 януари 2020 г., етикетите за телевизори с класове на енергийна ефективност A+++, A++, A+, A, B, C, D са в съответствие с точка 4 от приложение V.

Член 4

Отговорности на търговците

Търговците гарантират, че:

а)

телевизорите, предлагани на мястото на продажба, разполагат с прикрепен на предната им страна от доставчика ясно видим етикет в съответствие с член 3, параграф 1;

б)

когато не се очаква, че потребителят ще има възможност да разгледа телевизорите, които се предлагат за продажба, дават се под наем или се предлагат на изплащане, те се предлагат с информация, която се предоставя от доставчиците съгласно приложение VI;

в)

всеки рекламен материал за даден модел телевизори съдържа класа на енергийна ефективност, ако в него се публикува информация за енергийните характеристики или цената;

г)

всеки технически рекламен материал за конкретен модел телевизори, който описва специфични технически характеристики, съдържа класа на енергийна ефективност за този модел.

Член 5

Измервателни методи

Предоставяната по член 3 и член 4 информация трябва да е получена чрез надеждни, точни и възпроизводими методики на измерване, които се основават на признатите съвременни методи на измерване, както е посочено в приложение VII.

Член 6

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Държавите-членки прилагат процедурата, определена в приложение VIII, когато оценяват съвместимостта на декларирания клас на енергийна ефективност.

Член 7

Преразглеждане

Комисията следва да преразгледа настоящия регламент с оглед на техническия прогрес не по-късно от пет години след влизането му в сила.

Член 8

Преходни разпоредби

Член 3, параграф 1, букви г) и д) и член 4, букви б), в) и г) не се прилагат за печатни рекламни и технически материали, публикувани преди 30 март 2012 г.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 30 ноември 2011 г. Член 3, параграф 1, букви г) д) и член 4, букви б), в) и г) се прилагат от 30 март 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 септември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 191, 23.7.2009 г., стр. 42.

(3)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(4)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Клас на енергийна ефективност

Класът на енергийната ефективност на телевизорите се определя въз основа на техния индекс на енергийна ефективност (EEI) съгласно таблица 1. Индексът на енергийна ефективност на телевизор се определя в съответствие с точка 1 от приложение II.

Таблица 1

Клас на енергийната ефективност на телевизор

Клас на енергийна ефективност

Индекс на енергийна ефективност

А+++ (най-висока ефективност)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (най-ниска ефективност)

1,00 ≤ EEI


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Метод за изчисляване на индекса на енергийна ефективност и на годишната консумация на енергия в режим „включен“

1.

Индексът на енергийна ефективност (EEI) се изчислява по формулата EEI = P/Pref (A), където:

Pref (A)

=

Pbasic + A × 4,3224 W/dm2;

Pbasic

=

20 W за телевизионни приемници с един избирач на канали (тунер)/приемник и без твърд диск;

Pbasic

=

24 W за телевизионни приемници с твърд диск (един или повече);

Pbasic

=

24 W за телевизионни приемници с два или повече избирача на канали (тунера)/приемника;

Pbasic

=

28 W за телевизионни приемници с твърд диск (един или повече) и два или повече избирача на канали (тунера)/приемника;

Pbasic

=

15 W за телевизионни монитори;

А е видимата площ на екрана, изразена в dm2;

Р е консумацията на енергия на телевизора в режим „включен“, измерена във ватове (W) съгласно приложение VII и закръглена до един знак след десетичната запетая.

2.

Годишната консумация на енергия в режим „включен“ E, измерена в kWh, се изчислява по формулата E = 1,46 × P.

3.

Телевизори с автоматично управление на яркостта

За целите на изчисляване на индекса на енергийна ефективност и на годишната консумация на енергия в режим „включен“, посочени съответно в точки 1 и 2, установената в съответствие с процедурата, определена в приложение VII, консумация на енергия в режим „включен“ се намалява с 5 %, ако са изпълнени следните условия, когато телевизорът е на пазара:

а)

яркостта на телевизора в „домашен режим“ или в режим „включен“, в зависимост от настройките на производителя, се намалява автоматично при интензивност на осветление на околната среда между 20 lux и 0 lux,

б)

автоматичното управление на яркостта е активирано в „домашен режим“ или в режим „включен“, в зависимост от настройките на производителя.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Продуктов фиш

1.

Информацията в продуктовия фиш на телевизора са предоставя в следния ред и се включва в продуктовата брошура или в други документи, съпътстващи продукта:

а)

име или търговска марка на доставчика;

б)

идентификатор на модела на доставчика; където идентификаторът на модела е код, обикновено буквено-цифров, който отличава определен модел телевизор от други модели със същата търговска марка или име на доставчик;

в)

класът на енергийната ефективност на модела в съответствие с определението, дадено в приложение I, таблица 1; ако телевизорът притежава „знак за екомаркировка на ЕС“ съгласно Регламент (ЕС) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1), тази информация може да се посочи;

г)

видимият диагонал на екрана в сантиметри и в инчове;

д)

консумацията на енергия в режим „включен“, измерена по методиката, определена в приложение VII;

е)

годишната консумация на енергия, изчислена в съответствие с приложение II в kWh за година, закръглена до най-близкото цяло число; тя следва да се опише като: „Консумация на енергия XYZ kWh годишно, изчислена на базата на 4 работни часа дневно при 365 дни. Действително консумираната енергия ще зависи от начина на употреба на телевизора.“;

ж)

консумацията на енергия в режим „в готовност“ и в режим „изключен“, измерена съгласно методиката в приложение VII;

з)

физическата разделителна способност на екрана по хоризонтала и по вертикала в точки.

2.

Един фиш може да съдържа информация за множество модели телевизори на един и същи доставчик.

3.

Информацията във фиша може да бъде представена под формата на копие на етикета — цветно или черно-бяло. В този случай информацията от точка 1, която не е намерила място в етикета, трябва също да бъде добавена.


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Техническа документация

Техническата документация, упомената в член 3, параграф 1, буква в) включва:

а)

името и адреса на доставчика;

б)

общо описание на модела на телевизора, което да позволи неговото еднозначно и лесно идентифициране;

в)

когато е целесъобразно, позоваванията на използваните хармонизирани стандарти;

г)

когато е целесъобразно, другите технически стандарти и спецификации, които са използвани;

д)

идентификация и подпис на лицето, упълномощено да задължи производителя;

е)

изпитвателни параметри на измерване:

i)

температура на околната среда;

ii)

изпитвателно напрежение във V и честота в Hz;

iii)

коефициент на хармоници в електрозахранващата система;

iv)

входът за изпитвателните сигнали за звук и изображение;

v)

информация и документация относно измервателната апаратура, постановката и схемите, използвани за електрическо изпитване;

ж)

параметри в режим „включен“:

i)

стойността за консумацията на енергия във ватове, закръглена до първия знак след десетичната запетая за измерване на мощност до 100 W, и закръглена до първото цяло число за измерване на мощност над 100 W;

ii)

характеристиките на динамичния видеосигнал от телевизионно разпръскване, носещ типичното за телевизионното разпръскване съдържание;

iii)

последователността от стъпки за постигане на устойчиво състояние по отношение на консумацията на енергия;

iv)

за телевизорите със задължително меню — отношението на върховата яркост в „домашен режим“ и върховата яркост при най-яркото състояние, осигурявано от телевизора в режим „включен“, изразено в проценти;

v)

за телевизионните монитори — описание на съответните характеристики на избирача на каналите (тунера), използван за измерване;

з)

за всеки от двата режима „в готовност“ или „изключен“:

i)

консумацията на енергия във ватове, с точност до втория знак след десетичната запетая;

ii)

използваният метод на измерване;

iii)

описание на начина, по който работният режим е избран или програмиран;

iv)

последователност от събития, докато телевизорът стигне до състоянието, при което режимите се сменят автоматично.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Етикет

1.   ЕТИКЕТ 1

Image

а)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

използваният от доставчика идентификатор на модела, където идентификаторът на модела е код, обикновено буквено-цифров, по който определен модел телевизор се различава от други модели със същата търговска марка или име на доставчик;

III.

класът на енергийна ефективност на телевизора, определен в съответствие с приложение I. Върхът на стрелката, в която е указан класът на енергийна ефективност на телевизора, трябва да бъде на височината на стрелката на съответния клас на енергийна ефективност;

IV.

консумация на енергия в режим „включен“ във ватове, закръглена до най-близкото цяло число;

V.

годишната консумация на енергия в режим „включен“, изчислена съгласно приложение II, точка 2, в kWh, закръглено до най-близкото цяло число;

VI.

видимият диагонал на екрана в инчове и в сантиметри.

За телевизори с ясно видим ключ, който привежда телевизора в състояние с консумация на енергия, ненадвишаваща 0,01 W, когато е поставен в положение „изключено“ (OFF), може да бъде добавен символът, определен в точка 8 от точка 5.

Когато на даден модел е бил присъден „знак за екомаркировка на Европейския съюз“ на основание на Регламент (ЕО) № 66/2010, може да бъде добавено копие на знака за екомаркировка на ЕС.

б)

Оформлението на етикета е в съответствие с точка 5.

2.   ЕТИКЕТ 2

Image

а)

Изброените в точка 1, буква а) елементи се включват в етикета.

б)

Оформлението на етикета е в съответствие с точка 5.

3.   ЕТИКЕТ 3

Image

а)

Изброените в точка 1, буква а) елементи се включват в етикета.

б)

Оформлението на етикета е в съответствие с точка 5.

4.   ЕТИКЕТ 4

Image

а)

Изброените в точка 1, буква а) елементи се включват в етикета.

б)

Оформлението на етикета е в съответствие с точка 5.

5.   Оформлението на етикета трябва да бъде, както следва:

Image

където:

а)

етикетът трябва да бъде широк най-малко 60 mm и висок най-малко 120 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе;

б)

за телевизори с площ на екрана над 29 dm2 фонът е бял. За телевизори с площ на екрана равна или по-малка от 29 dm2 фонът е бял или прозрачен;

в)

цветовете по схемата CMYK (cyan, magenta, yellow и black) са зададени в следния формат: 00-70-X-00: 0 % синьозелено (cyan), 70 % пурпурно (magenta), 100 % жълто (yellow), 0 % черно (black).

г)

етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията се отнася за фигурата по-горе):

Image

Дебелина на линията: 3 пункта; цвят: синьозелено 100 % — ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Image

Символ на ЕС — цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Символи на етикета:

цвят: X-00-00-00

Пиктограма, както е изобразена; комбинация от символа на ЕС и символа на етикета: широчина: 51 mm и височина: 9 mm.

Image

Разделителна линия за допълнителните символи: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 % — дължина: 51 mm.

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 3,8 mm, празно пространство: 0,75 mm; цветове:

най-висок клас: X-00-X-00,

втори клас: 70-00-X-00,

трети клас: 30-00-X-00,

четвърти клас: 00-00-X-00,

пети клас: 00-30-X-00,

шести клас: 00-70-X-00,

последен клас: 00-X-X-00.

Текст: Calibri bold 10 пункта, главни букви, бял цвят; „+“ символи: Calibri bold 7 пункта, главни букви, бял цвят.

Image

Клас на енергийна ефективност

Стрелка: широчина: 26 mm и височина: 8 mm, 100 % черно;

Текст: Calibri bold 15 пункта, главни букви, бял цвят; „+“ символи: Calibri bold 10 пункта, главни букви, бял цвят.

Image

Енергия

Текст: Calibri regular 7 пункта, главни букви, 100 % черно.

Image

Символ на ключ:

Пиктограма, както е изобразена; рамка: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 % — ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Image

Текст във връзка с консумацията на енергия в режим „включен“:

Рамка: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 % — ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Стойност: Calibri bold 14 пункта; цвят — 100 % черно.

Втори ред: Calibri regular 11 пункта; цвят — 100 % черно.

Image

Диагонален размер на телевизионния екран:

Пиктограма, както е изобразена

Рамка: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 % — ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Стойност: Calibri bold 14 пункта; цвят — 100 % черно. Calibri regular 11 пункта; цвят — 100 % черно.

Image

Текст във връзка с годишната консумация на енергия:

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелено 100 % — ъгли със закръгление: 3,5 mm.

Стойност: Calibri bold 25 пункта; цвят — 100 % черно.

Втори ред: Calibri regular 11 пункта; цвят — 100 % черно.

Image

Име или търговска марка на доставчика

Image

Идентификатор на модела на доставчика

Image

Името и търговската марка на доставчика, заедно с информацията за модела, следва да се побират върху площ с размери 51 × 8 mm.

Image

Референтен период

Текст: Calibri bold 8 пункта

Текст: Calibri light 9 пункта.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Информация, която трябва да се предоставя, когато не може да се очаква крайните потребители да видят продукта изложен

1.

Информацията, посочена в член 4, буква б), се предоставя в следния ред:

а)

клас на енергийна ефективност на модела, както е определено в приложение I;

б)

консумация на енергия в режим „включен“, съгласно точка 1 от приложение II;

в)

годишна консумация на енергия, съгласно точка 2 от приложение II;

г)

видим диагонал на екрана.

2.

Когато в продуктовия фиш се предоставя и друга информация, тя трябва да бъде във формата и последователността, посочени в приложение III.

3.

Горната информация трябва да бъде отпечатана или представена четливо, с подходящ по вид и размер шрифт.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Измервания

1.   При измервания за установяване и проверка на съответствието на изискванията на настоящия регламент следва да се използва надеждна, точна и възпроизводима процедура на измерване, съобразена с методи за измерване, съответстващи на общопризнатото техническо ниво, включително методи посочени в документи, чиито референтни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Измерване на консумацията на енергия в режим „включен“, съгласно точка 1 от приложение II:

а)

общи условия:

i)

измерванията се провеждат при температура на околната среда от 23 °C +/– 5 °C,

ii)

измерванията се провеждат, като се използва динамичен видеосигнал от телевизионно разпръскване, носещ типичното за телевизионното разпръскване съдържание. За резултат от измерването се приема средната консумирана мощност за интервал от десет последователни минути;

iii)

измерванията се провеждат след като телевизорът е бил в режим „изключен“ за най-малко един час, непосредствено следван от най-малко един час в режим „включен“ и трябва да приключат в рамките на до три часа в режим „включен“. Съответният видеосигнал се извежда на екрана през цялото време на режима „включен“. За телевизори, за които се знае, че се стабилизират в рамките на един час, тези продължителности могат да бъдат намалени, ако може да се докаже, че съответните измервания не се отклоняват с повече от 2 % от резултатите, които биха били получени при тук дадените продължителности;

iv)

измерванията се извършват при неопределеност по-малка или равна на 2 %, при доверителна вероятност 95 %;

v)

измерванията се извършват при деактивирана функция за автоматично управление на яркостта, ако такава съществува. Ако функцията за автоматично управление на яркостта съществува и не може да бъде изключена, измерването се провежда чрез директно подаване на светлина с интензивност от 300 lux или повече към датчика за осветеност на околната среда;

б)

условия за измерване на консумацията на енергия в режим „включен“ при телевизори:

i)

телевизори без задължително меню: консумацията на енергия се измерва в режим „включен“ на телевизора, както се предлага от производителя, т.е. елементите за управление на яркостта на телевизора трябва да бъдат в положението, зададено от производителя за крайния потребител;

ii)

телевизори със задължително меню: консумацията на енергия се измерва в „домашен режим“;

iii)

телевизионни монитори без задължително меню: телевизионният монитор трябва да се свърже към подходящ избирач на канали (тунер). Консумацията на енергия се измерва в режим „включен“ на телевизора, както се предлага от производителя, т.е. елементите за управление на яркостта на телевизионния монитор трябва да бъдат в положението, зададено от производителя за крайния потребител. Консумацията на енергия на избирача на канали (тунера) не е от значение за измерванията на консумацията на мощност на телевизионния монитор в режим „включен“;

iv)

телевизионни монитори със задължително меню: телевизионният монитор трябва да се свърже към подходящ избирач на канали (тунер). Консумацията на енергия се измерва в „домашен режим“.

3.   Консумацията на енергия в режим „изключен“/режим „в готовност“, съгласно точка 1, буква ж) от приложение III

Измерването на мощност от 0,50 W или повече следва да се извършва с неопределеност по-малка или равна на 2 %, при доверителна вероятност 95 %. Измерването на мощност под 0,50 W следва да се извършва с неопределеност по-малка или равна на 0,01 W, при доверителна вероятност 95 %.

4.   Измервания на върхова яркост, посочени в точка 2, буква в) от приложение VIII:

а)

Измерванията на върховата яркост се провеждат с яркомер, установяващ онзи участък от екрана, който представлява напълно (100 %) бяло изображение и е част от изпитвателния шаблон, който не надвишава средното ниво на яркост, при което системата започва да коригира яркостта, като я намалява.

б)

Измерванията на отношението на яркостите се провеждат така, че точката на измерване да не се влияе от превключването между състоянието на режим „домашен“ или на режим „включен“, в зависимост от настройките на производителя, от една страна, и състоянието на най-висока яркост в режим „включен“, от друга.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

При проверка на съответствието на изискванията, установени в член 3 и член 4, органите на държавите-членки прилагат следната процедура за проверка на консумацията на енергия в режим „включен“, посочена в член 1 от приложение II, и консумацията на енергия в режим „изключен“/режим „в готовност“, посочена в член 1, точка ж) от приложение III.

1.

Органите на държавите-членки изпитват едно-единствено устройство.

2.

Приема се, че моделът отговаря на декларираната консумация на енергия в режим „включен“ и на декларираните стойности за консумацията на мощност в режим „изключен“/режим „в готовност“, ако:

а)

измерената консумация на енергия в режим „включен“ не надвишава с повече от 7 % декларираната консумацията на енергия; и

б)

измерените стойности на консумацията в режим „изключен“ и режим „в готовност“ не надхвърлят с повече от 0,10 W съответните декларирани стойности за консумация на енергия; и

в)

резултатът за отношението на върховите яркости е над 60 %.

3.

Ако не бъдат постигнати резултатите, посочени в точка 2, буква а), буква б) или буква в), се провеждат изпитвания на три допълнителни екземпляра от същия модел.

4.

След провеждането на изпитванията на допълнителните екземпляри от същия модел се приема, че моделът отговаря на декларираната консумация на енергия в режим „включен“ и на декларираната консумация на енергия съответно в режим „изключен“ и в режим „в готовност“, ако:

а)

средната стойност на резултатите от измерването на консумацията на енергия за споменатите три екземпляра в режим „включен“ не надхвърля с повече от 7 % декларираната консумация на енергия; и

б)

средните стойности на резултатите от измерванията на консумацията на енергия съответно в режим „изключен“ и в режим „в готовност“ не надхвърлят с повече от 0,10 W декларираните стойности за консумация на енергия; и

в)

средната стойност на резултатите от споменатите три екземпляра за отношението на върховите яркости е над 60 %.

5.

Ако не бъдат постигнати резултатите, посочени в точка 4, буква а), буква б) или буква в), се счита, че моделът не съответства на изискванията.