ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.297.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 297

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
13 ноември 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Правило № 37 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобрението на нажежаеми лампи, предназначени за използване в одобрени осветители на моторните превозни средства и техните ремаркета

1

 

*

Изменения на Правило № 13 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания за одобрение на превозни средства от категории M, N и O по отношение на спирането

183

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

13.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/1


Само оригиналните текстове на ИКЕ на ООН имат правно действие съгласно международното публично право. Статутът и датата на влизане в сила на настоящото правило следва да бъдат проверени в последната версия на документа на ИКЕ на ООН относно статута — TRANS/WP.29/343, който е на разположение на адрес:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Правило № 37 на Икономическата Комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания относно одобрението на нажежаеми лампи, предназначени за използване в одобрени осветители на моторните превозни средства и техните ремаркета

Включващо всички текстове в сила до:

Притурка 34 към серия от изменения 03 — Дата на влизане в сила: 19 август 2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРАВИЛО

1.

Обхват

2.

Административни разпоредби

2.1.

Определения

2.2.

Заявление за одобрение

2.3.

Надписи

2.4.

Одобрение.

3.

Технически изисквания

3.1.

Определения

3.2.

Общи изисквания

3.3.

Производство

3.4.

Изпитвания

3.5.

Положение на нажежаемата спирала и размери

3.6.

Цвят

3.7.

Ултравиолетово излъчване

3.8.

Забележка относно селективния жълт цвят

3.9.

Проверка на оптичните показатели

3.10.

Еталонни нажежаеми лампи

4.

Съответствие на производството

5.

Санкции при несъответствие на производството

6.

Окончателно прекратяване на производството.

7.

Наименования и адреси на техническите служби, отговарящи за провеждането на изпитвания за одобрение, както и на административните отдели

8.

Преходни разпоредби

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Спецификации за нажежаеми лампи

Приложение 2

Съобщение относно одобрението, разширението, отказа, отмяната на одобрение или окончателното прекратяване на производството на тип нажежаема лампа съгласно Правило № 37

Приложение 3

Пример за оформление на маркировката за одобрение

Приложение 4

Светлинен център и форми на нажежаемата спирала на лампите

Приложение 5

Проверка на цвета на нажежаемите лампи

Приложение 6

Минимални изисквания към процедурите за контрол на качеството, следвани от производителя

Приложение 7

Вземане на образци и нива на съответствие за изпитвателните протоколи, изготвяни от производителя

Приложение 8

Минимални изисквания за избирателни проверки, извършвани от административните органи

Приложение 9

Съответствие, потвърдено чрез избирателна проверка

Приложение 10

Превод на термините, използвани в чертежите в приложение I

1.   ОБХВАТ

Настоящото правило се отнася за нажежаемите лампи, показани в приложение 1 и предназначени за използване в одобрени осветители на моторните превозни средства и техните ремаркета.

2.   АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ

2.1.   Определения

2.1.1.   Определение на понятието „категория“

Терминът „категория“ се използва в настоящото правило за описание на различни основни конструкции на стандартизирани нажежаеми лампи. Всяка категория има конкретно означение, като например: „H4“, „P21W“, „T4W“, „PY21W“ или „RR10W“.

2.1.2.   Определение на понятието „тип“

Нажежаеми лампи от различни „типове“ (1) са лампи в рамките на една и съща категория, които се различават по такива основни белези като:

2.1.2.1.

търговско наименование или марка (За нажежаеми лампи, носещи едно и също търговско наименование или марка, но произведени от различни производители, се счита, че са от различни типове. За нажежаеми лампи, произведени от един и същи производител и различаващи се само по търговско наименование или марка, може да се счита, че са от един и същи тип.);

2.1.2.2.

конструкция на колбата и/или конструкция на цокъла, ако тези различия в конструкцията влияят на оптичните резултати;

2.1.2.3.

номинално напрежение;

2.1.2.4.

използване на халогенни елементи в работния цикъл.

2.2.   Заявление за одобрение

2.2.1.

Заявление за одобрение се подава от притежателя на търговското наименование или марка или от негов надлежно упълномощен представител.

2.2.2.

Всяко заявление за одобрение се придружава (вж. също точка 2.4.2) от:

2.2.2.1.

чертежи в три екземпляра, достатъчно подробни, за да позволяват идентифициране на типа;

2.2.2.2.

кратко техническо описание;

2.2.2.3.

пет образеца от всеки цвят, включен в заявлението.

2.2.3.

В случай на тип нажежаема лампа, различаващ се от вече одобрен тип само по търговското наименование или марка, е достатъчно да се подадат:

2.2.3.1.

декларация от производителя, че представеният тип е същият (освен по търговско наименование или марка), и е произведен от същия производител като вече одобрения тип, като последният се идентифицира по неговия код за одобрение;

2.2.3.2.

два образеца, носещи новото търговско наименование или марка.

2.2.4.

Компетентният орган трябва да удостовери наличието на задоволителни мерки за осигуряване на ефективен контрол за съответствие на производството преди издаването на одобрение на типа.

2.3.   Надписи

2.3.1.

Нажежаемите лампи, представени за одобрение, трябва да носят върху цокъла или колбата: (2):

2.3.1.1.

търговското наименование или марка на заявителя;

2.3.1.2.

номиналното напрежение. За нажежаеми лампи, за които е стандартизиран само тип за 12V и максимално допустимият диаметър на колбата не надхвърля 7,5 mm, не е необходимо да се нанася номиналното напрежение;

2.3.1.3.

международното означение на съответната категория. Символът за мощността „W“ в това означение може да не се нанася, когато максимално допустимият диаметър на колбата не надхвърля 7,5 mm;

2.3.1.4.

номиналната мощност (при лампите с две нажежаеми спирали се нанася в следната последователност: нажежаема спирала с висока мощност/нажежаема спирала с ниска мощност); номиналната мощност не е нужно да се указва отделно, ако тя е част от международното означение за съответната категория нажежаеми лампи;

2.3.1.5.

достатъчно място за маркировката за одобрение.

2.3.2.

Мястото, споменато в точка 2.3.1.5 по-горе, се показва в чертежите, придружаващи заявлението за одобрение.

2.3.3.

Халогенните нажежаеми лампи, отговарящи на изискванията от точка 3.7 по-долу, се означават с „U“.

2.3.4.

Могат да бъдат добавяни надписи, различни от тези, предвидени в точки 2.3.1 и 2.4.3, при условие че не влияят неблагоприятно на светлинните характеристики.

2.4.   Одобрение

2.4.1.

Ако всички образци от даден тип нажежаема лампа, които са представени съгласно точки 2.2.2.3 или 2.2.3.2 по-горе, отговарят на изискванията на настоящото правило, се издава одобрение.

2.4.2.

На всеки одобрен тип се присвоява код на одобрението. Първият символ в този код (понастоящем 2, съответстващ на серия от изменения 02, влезли в сила на 27 октомври 1983 г., и на серия от изменения 03 (неизискващи промяна в номера на одобрението), влезли в сила на 1 юни 1984 г.) показва серията от изменения, включващи най-новите съществени технически изменения, нанесени в правилото към момента на издаване на одобрението. След кода на одобрението следва идентификационен код, включващ не повече от два символа. Допуска се използването само на арабските цифри и главните букви, поместени в бележка под линия (3). Една и съща страна по договора не може да присвоява един и същи код на различни типове нажежаема лампа. Страните по Спогодбата, прилагащи настоящото правило, биват уведомявани за всяко одобрение, разширение, отказ или отмяна на одобрение или окончателно прекратяване на производството на тип нажежаема лампа съгласно настоящото правило, посредством формуляр, който съответства на образеца в приложение 2 към настоящото правило, и посредством чертеж, предоставен от заявителя на одобрение във формат не по-голям от А4 (210 х 297 mm) и в мащаб не по-малък от 2:1. Ако заявителят желае, един и същи код за одобрение може да бъде присвоен на нажежаемата лампа, излъчваща бяла светлина, и на нажежаемата лампа, излъчваща селективножълта светлина (вж. точка 2.1.2.3).

2.4.3.

На всяка нажежаема лампа, която съответства на одобрен съгласно настоящото правило тип, на мястото, посочено в точка 2.3.1.5, и в допълнение на надписите, предписани в точка 2.3.1, трябва да е нанесена международна маркировка за одобрение, състояща се от:

2.4.3.1.

пресечен кръг около буквата „Е“, следван от отличителния номер на държавата, издала одобрението (4):

2.4.3.2.

кода на одобрението, разположен близо до пресечения кръг.

2.4.4.

Ако заявителят е придобил един и същ код на одобрение за няколко търговски наименования или марки, една или повече от тях са достатъчни да се изпълнят изискванията от точка 2.3.1.1.

2.4.5.

Маркировките и надписите, специфицирани в точки 2.3.1 и 2.4.3 трябва да бъдат ясни, четливи и незаличими.

2.4.6.

Приложение 3 към настоящото правило съдържа пример за оформлението на маркировката на одобрение.

3.   ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

3.1.   Определения

3.1.1.

   „Номинално напрежение“ (във волтове), означено върху нажежаемата лампа.

3.1.2.

   „Номинална мощност“: мощността (във ватове), означена върху нажежаемата лампа, която може да бъде включена в международното означение за съответната категория нажежаеми лампи.

3.1.3.

   „Изпитвателно напрежение“: напрежението на изводите на нажежаемата лампа, за което се отнасят и се изпитват електрическите и фотометричните характеристики на нажежаемата лампа;

3.1.4.

   „Фактически стойности“: стойности, които се постигат в границите на допустимите отклонения, когато нажежаемата лампа се захранва с електрически ток при номиналното ѝ напрежение.

3.1.5.

   „Еталонна нажежаема лампа“: нажежаема лампа, излъчваща бяла, автомобилно-жълта или червена светлина, с намалени допустими отклонения в размерите, използвана за фотометрично изпитване на устройства за осветление и светлинна сигнализация. Еталонните нажежаеми лампи за всяка категория са специфицирани само за едно напрежение.

3.1.6.

   „Базов светлинен поток“: специфициран за еталонна нажежаема лампа светлинен поток, към който се отнасят оптичните характеристики на дадено устройство за осветление.

3.1.7.

   „Измервателен светлинен поток“: специфицирана стойност на светлинния поток за изпитване на нажежаема лампа в еталонен фар, както е указано в точка 3.9.

3.1.8.

   „Базова ос“: ос, определена спрямо цокъла, спрямо която се определят някои размери на нажежаемата лампа.

3.1.9.

   „Базова равнина“: равнина, определена спрямо цокъла, спрямо която се определят някои размери на нажежаемата лампа.

3.2.   Общи изисквания

3.2.1.

Всеки представен образец трябва да отговаря на съответните технически изисквания на настоящото правило.

3.2.2.

Нажежаемите лампи трябва да са конструирани така, че да работят и остават в изправност при нормални условия на експлоатация. Освен това те не трябва да имат конструктивни и производствени дефекти.

3.3.   Производство

3.3.1.

Колбите на нажежаемите лампи не трябва да имат драскотини или петна, които могат да влошат техните КПД и оптични показатели.

3.3.2.

Нажежаемите лампи трябва да са снабдени със стандартни цокли, съответстващи на спецификациите за цокли от третото издание на публикация 60061 на Международната електротехническа комисия, както е указано в индивидуалните спецификации на приложение 1.

3.3.3.

Цокълът трябва да е як и здраво закрепен към колбата.

3.3.4.

За да се установи дали нажежаемите лампи съответстват на изискванията на точки 3.3.1—3.3.3 по-горе, се провеждат визуална проверка, проверка на размерите и, ако е необходимо, пробно монтиране.

3.4.   Изпитвания

3.4.1.

Нажежаемите лампи първо трябва да се подложат на стареене при напрежението за изпитването им в продължение на около един час. За нажежаемите лампи с две спирали, двете спирали трябва се подлагат на стареене поотделно.

3.4.2.

В случай на нажежаема лампа с цветно покритие, след периода на обгаряне, съответстващ на точка 3.4.1, повърхността на колбата се забърсва с памучна кърпа, напоена в разтвор от 70 обемни процента n-хептан и 30 обемни процента толуол. След около пет минути повърхността се проверява визуално. По нея не трябва да има видими изменения.

3.4.3.

Положението и размерите на спиралата се измерват с нажежаеми лампи, захранвани при напрежение между 90 % и 100 % от напрежението на изпитване.

3.4.4.

Освен ако не е указано друго, електрическите и фотометричните измервания се провеждат при напрежението на изпитване.

3.4.5.

Електрическите измервания се провеждат с измервателни уреди с клас на точност минимум 0,2.

3.4.6.

Освен ако не е посочен специален цвят, светлинният поток (в лумени), указан в спецификациите от приложение 1, се отнася за нажежаеми лампи, излъчващи бяла светлина.

В случай че е позволен селективен жълт цвят, светлинният поток на нажежаемата лампа със селективножълта външна колба трябва да бъде поне 85 % от светлинния поток, специфициран за съответната нажежаема лампа, излъчваща бяла светлина.

3.5.   Положение на нажежаемата спирала и размери

3.5.1.

По принцип геометричните размери на нажежаемата спирала трябва да са такива, каквито са указани в спецификациите за нажежаеми лампи от приложение 1.

3.5.2.

За прави нажежаеми спирали, правилното положение и форма се проверяват, както е указано в съответните спецификации.

3.5.3.

Ако в спецификацията на лампата нажежаемата спирала е показана поне в един изглед като точка, положението на светлинния център се определя в съответствие с приложение 4.

3.5.4.

Дължината на праволинейна нажежаема жичка се определя по краищата ѝ. Освен ако в съответната спецификация не е указано друго, дължината се определя по върховете на първата и последната витка, разглеждани в равнина, перпендикулярна на базовата ос на нажежаемата лампа. Върхът трябва да отговаря на условието ъгълът, образуван от страните, да не надвишава 90°. В случай на двойноспирално навита (биспирална) нажежаема жичка се имат предвид върховете на вторичните витки (навивки).

3.5.4.1.

За аксиални нажежаеми спирали крайното положение на споменатите върхове се определя чрез въртене на нажежаемата лампа около базовата ѝ ос. След това дължината се измерва в направление, успоредно на базовата ос.

3.5.4.2.

За напречни нажежаеми спирали оста на спиралата се разполага перпендикулярно на посоката на излъчване на светлината. След това дължината се измерва в направление, перпендикулярно на базовата ос.

3.6.   Цвят

3.6.1.

Цветът на излъчваната от нажежаемата лампа светлина трябва да бъде бял, освен ако не е указано друго в съответната спецификация.

3.6.2.

Към настоящото правило са приложими определенията на цвета на излъчваната светлина, дадени в Правило № 48 и неговите серии от изменения в сила към момента на заявлението за одобрение на типа.

3.6.3.

Цветът на излъчваната светлина се измерва по метода, указан в приложение 5. Всяка измерена стойност трябва да е в областта на допустимите отклонения (5). Освен това в случай на нажежаеми лампи, излъчващи бяла светлина, измерените стойности не трябва да се отклоняват с повече от 0,020 единици в посока x и/или в посока у от избрана точка върху линията на цветностите за черно тяло (публикация 15,2 Колориметрия на Международната електротехническа комисия). Нажежаемите лампи, предназначени за работа в устройства за светлинна сигнализация, трябва да отговарят на изискванията, така както са изложени в точка 2.4.2 на публикация 60809 на Международната електротехническа комисия, изменение 5 към издание 2.

3.7.   Ултравиолетово излъчване

Ултравиолетовото излъчване на халогенна лампа трябва да е такова, че:

Formula

Formula

където:

Ee (λ)

(W/nm)

е спектралното разпределение на излъчвания поток;

V (λ)

(1)

е спектралната светлинна ефективност;

km = 683

(lm/W)

е фотометричният еквивалент на лъчението;

λ

(nm)

е дължината на вълната.

Тази стойност се пресмята, като се използват интервали от пет нанометра.

3.8.   Забележка относно селективния жълт цвят

По настоящото правило, одобрение за нажежаема лампа може да се издаде, съгласно точка 3.6 по-горе, за нажежаема лампа, излъчваща бяла светлина, както и селективножълта светлина. Член 3 от Спогодбата, към която настоящото правило е приложено, не възпрепятства страните по договора да забраняват върху превозни средства, регистрирани от тях, нажежаеми лампи, излъчващи бяла или селективножълта светлина.

3.9.   Проверка на оптичните показатели

(отнася се само за нажежаеми лампи от категориите R2, H4 и HS1).

3.9.1.

Проверката на оптичните показатели се провежда при такова напрежение, че да се получава измервателният светлинен поток; съответно трябва да се съблюдават техническите изисквания от точка 3.4.6.

3.9.2.

За 12V-вите нажежаеми лампи, излъчващи бяла светлина:

образецът, който съответства най-точно на изискванията, изложени за еталонна нажежаема лампа, се изпитва в еталонен фар, както е указано в точка 3.9.5, и се проверява дали сглобката, включваща гореспоменатия фар и изпитваната нажежаема лампа, отговаря на изискванията за разпределение на светлината, посочени за късите светлини в съответното правило.

3.9.3.

За 6V-вите и 24V-вите нажежаеми лампи, излъчващи бяла светлина:

образецът, който съответства най-точно на номиналните стойности на размерите, се изпитва в еталонен фар, както е указано в точка 3.9.5, и се проверява дали сглобката, включваща гореспоменатия фар и изпитваната нажежаема лампа, отговаря на изискванията за разпределение на светлината, посочени за късите светлини в съответното правило. Допускат се отклонения, които не надхвърлят 10 % от минималните стойности.

3.9.4.

Нажежаемите лампи, излъчващи селективножълта светлина, се изпитват по същия начин, както е описано в точки 3.9.2 и 3.9.3, в стандартен фар, както е указано в точка 3.9.5, за да се гарантира, че осветеността съответства поне 85 % (за 12V-ви нажежаеми лампи ) и поне 77 % (за 6V-ви и 24V-ви нажежаеми лампи) на минималните стойности на изискванията за разпределението на светлината, посочени за късите светлини в съответното правило. Границите за максималната осветеност остават непроменени.

В случай на нажежаема лампа, снабдена със селективножълта колба, това изпитване не се провежда, ако е дадено одобрение и за същия тип нажежаема лампа, излъчваща бяла светлина.

3.9.5.

Един фар се счита за еталонен, ако:

3.9.5.1.

отговаря на съответните изисквания за одобрение;

3.9.5.2.

има ефективен диаметър не по-малък от 160 mm;

3.9.5.3.

с еталонна нажежаема лампа, в различните специфицирани за въпросния тип фар точки и зони, дава осветеност, равна на:

3.9.5.3.1.

не повече от 90 % от максималните граници;

3.9.5.3.2.

не по-малко от 120 % от минималните граници, предписани за въпросния тип фар.

3.10.   Еталонни нажежаеми лампи

Допълнителни изисквания за еталонните нажежаеми лампи са дадени в съответните спецификации на приложение 1.

Колбите на еталонните нажежаеми лампи, излъчващи бяла светлина, не трябва да променят трицветните координати по CIE (Международна комисия по осветление) на източник на светлина с цветна температура 2,856 K с повече от 0,010 единици в посока x и/или в посока y.

За еталонни нажежаеми лампи, излъчващи автомобилно-жълта или червена светлина, промените на температурата на колбата не трябва да оказват влияние на светлинния поток, което може да се отрази на точността на фотометричните измервания върху устройствата за сигнализация.

4.   СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

4.1.

Нажежаемите лампи, одобрени по настоящото правило, трябва да са произведени така, че да съответстват на одобрения тип, като отговарят на изискванията по отношение на надписите и техническите изисквания, посочени в точка 3 по-горе и приложения 1, 3 и 4 към настоящото правило.

4.2.

С цел проверка на спазването на изискванията на точка 4.1 се провеждат подходящи проверки на производството.

4.3.

Титулярят на одобрението трябва по-специално:

4.3.1.

да осигури наличието на процедури за ефективен контрол върху качеството на изделията,

4.3.2.

да има достъп до контролното оборудване, необходимо за проверка на съответствието на всеки одобрен тип;

4.3.3.

да гарантира, че резултатите от изпитванията се записват и че приложените документи остават на разположение в продължение на срок, който се определя съвместно с административната служба;

4.3.4.

да анализира резултатите от всеки вид изпитване, като прилага критериите от приложение 7, с цел удостоверяване и осигуряване на стабилни характеристики на продуктите с отчитане на отклоненията, допустими в условията на промишленото производство,

4.3.5.

да гарантира, че за всеки тип нажежаема лампа са проведени поне изпитанията, предписани в приложение 6 към настоящото правило,

4.3.6.

да гарантира, че всяко вземане на образци, представляващи доказателство за несъответствие със съответния тип изпитване, ще доведе до ново вземане на образци и до провеждането на ново изпитване. Предприемат се всички необходими мерки, за да се възстанови съответствието на съответното производство.

4.4.

Компетентният орган, издал одобрението на типа, може по всяко време да проверява методите за контрол на съответствието, прилагани във всяка производствена единица.

4.4.1.

При всяка инспекция на проверяващия инспектор се представят протоколите от изпитванията и документацията за следене на производството.

4.4.2.

Инспекторът може да подбира произволно образци за изпитване в лабораторията на производителя. Минималният брой образци може да се определя с оглед резултатите от собствените проверки на производителя.

4.4.3.

Когато нивото на качеството изглежда незадоволително или когато е необходимо да се провери валидността на изпитванията, проведени в приложение на точка 4.4.2 по-горе, инспекторът избира образците, които да се изпратят на техническата служба, провела изпитванията за одобрение на типа.

4.4.4.

Компетентният орган може да провежда всички изпитания, предписани в настоящото правило. В случай че компетентният орган реши да проведе избирателна проверка, се прилагат критериите от приложения 8 и 9 към настоящото правило.

4.4.5.

Нормалната честота на проверките, разрешени от компетентния орган, е веднъж на всеки две години. В случай че при някоя от проверките са констатирани незадоволителни резултати, компетентният орган гарантира вземането на необходимите мерки за възможно най-бързото възстановяване на съответствието на производството.

5.   САНКЦИИ ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

5.1.

Одобрение, издадено по отношение нажежаема лампа съгласно настоящото правило, може да бъде отменено, ако не са спазени изискванията или ако нажежаемата лампа с нанесена маркировка за одобрение не съответства на одобрения тип.

5.2.

Ако страна по Спогодбата, прилагаща настоящото правило, отмени дадено от нея одобрение, тя уведомява незабавно останалите страни по договора, прилагащи настоящото правило, посредством формуляр за съобщение, отговарящ на образеца, даден в приложение 2 към настоящото правило.

6.   ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО

Ако титулярят на одобрението прекрати напълно производството на тип нажежаема лампа съгласно настоящото правило, той уведомява за това органа, издал одобрението, който на свой ред уведомява за това останалите страни по Спогодбата от 1958 г., прилагащи настоящото правило, посредством формуляр за съобщение, отговарящ на образеца в приложение 2 към настоящото правило.

7.   ИМЕНА И АДРЕСИ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖБИ И НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТВАНИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА

Страните по Спогодбата от 1958 г., прилагащи настоящото правило, съобщават на секретариата на ООН наименованията и адресите на техническите служби, отговарящи за провеждането на изпитвания за одобрение, както и на административните отдели, издаващи одобрение и на които се изпращат формулярите, удостоверяващи одобрение, разширение, отказ или отмяна на одобрение, или окончателно прекратяване на производството, издадени в други държави.

8.   ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

8.1.

Одобрения, издадени съгласно предходната серия от изменения, остават валидни, с изключение на това, че за съответствие на производството текущо произвежданите нажежаеми лампи трябва да отговорят на изискванията на последната серия от изменения, считано 12 месеца след датата на приемане на настоящото изменение (6).

8.2.

Съответствието между предишните и новите означения е дадено в следната таблица:

Стари означения

Нови означения в серия от изменения 03

P25-1

P21W

P25-2

P21/5W

R19/5

R5W

R19/10

R10W

C11

C5W

C15

C21W

T8/4

T4W

W10/5

W5W

W10/3

W3W

8.3.

Считано от 12 месеца след влизане в сила на притурка 28 към серия от изменения 03 на Правило № 37, нажежаеми лампи от категориите R2, S1 и C21W не могат да бъдат използвани във фарове за целите на одобрение на типа.

8.4

Страните по договора, прилагащи настоящото правило, могат да продължат да издават одобрения за фарове, в които се използват нажежаеми лампи от категориите R2, S1 и C21W, при условие че фаровете са предназначени за резервни части за монтаж на превозни средства в експлоатация.


(1)  Селективножълта колба или допълнителна външна селективножълта колба, предназначена единствено да промени цвета, но не и останалите характеристики на нажежаемата лампа, излъчваща бяла светлина, не представлява промяна на типа на нажежаемата лампа.

(2)  В последния случай светлинните характеристики не трябва да бъдат неблагоприятно повлияни.

(3)  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z.

(4)  1 – Германия, 2 – Франция, 3 – Италия, 4 – Нидерландия, 5 – Швеция, 6 – Белгия, 7 – Унгария, 8 – Чешка република, 9 – Испания, 10 – Сърбия, 11 – Обединено кралство, 12 – Австрия, 13 – Люксембург, 14 – Швейцария, 15 (не е присвоен), 16 – Норвегия, 17 – Финландия, 18 – Дания, 19 – Румъния, 20 – Полша, 21 – Португалия, 22 – Русия, 23 – Гърция, 24 – Ирландия, 25 – Хърватия, 26 – Словения, 27 – Словакия, 28 – Беларус, 29 – Естония, 30 (не е присвоен), 31 – Босна и Херцеговина, 32 – Латвия, 33 – (не е присвоен), 34 – България, 35 (не е присвоен), 36 – Литва, 37 – Турция, 38 (не е присвоен), 39 – Азербайджан, 40 – бившата югославска Република Македония, 41 – (не е присвоен), 42 – Европейска общност (типовите одобрения се издават от държавите-членки, които използват съответния си ИКЕ символ), 43 – Япония, 44 – (не е присвоен), 45 – Австралия, 46 – Украйна, 47 – Южна Африка, 48 – Нова Зеландия, 49 – Кипър, 50 – Малта, 51 – Република Корея, 52 – Малайзия, 53 – Тайланд, 54 и 55 – (не са присвоени), 56 – Черна гора, 57 – (не е присвоен) и 58 – Тунис. Следващи номера ще бъдат присвоявани на други държави в хронологичния ред, по който те ратифицират или се присъединяват към Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания, прилагани спрямо колесните превозни средства, оборудването и частите, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условията за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания, като така присвоените номера се съобщават от генералния секретар на Организацията на обединените нации на страните по Спогодбата.

(5)  За целите на съответствието на производството само на автомобилно-жълт и червен цвят поне 80 % от резултатите от измерванията трябва да бъдат в областта на допустимите отклонения.

(6)  Измененият текст на тази точка е въведен с притурка 14 към серия от изменения 03. Тази притурка влезе в сила на 3 септември 1997 г. и също така въведе нови то чки (2.3.3 и 3.7) в текста на правилото, както и нови спецификации (HIR1 и PY27/7W) в приложение 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПЕЦИФИКАЦИИ  (1) ЗА НАЖЕЖАЕМИ ЛАМПИ

Списък на категориите нажежаеми лампи по групи и номерата на техните спецификации:

Група 1

Без общи ограничения:

Категория

Номер(а) на спецификация(и)

H1

H1/1 до 3

H3

H3/1 до 4

H4

H4/1 до 5

H7

H7/1 до 4

H8

H8/1 до 4

H8B

H8/1 до 4

H9 (3)

H9/1 до 4

H9B (3)

H9/1 до 4

H10

H10/1 до 3

H11

H11/1 до 4

H11B

H11/1 до 4

H12

H12/1 до 3

H13

H13/1 до 4

H13A

H13/1 до 4

H14

H14/1 до 4

H15

H15/1 до 5

H16

H16/1 до 4

H21W (2)

H21W/1 до 2

H27W/1

H27W/1 до 3

H27W/2

H27W/1 до 3

HB3

HB3/1 до 4

HB3A

HB3/1 до 4

HB4

HB4/1 до 4

HB4A

HB4/1 до 4

HIR1 (3)

HIR1/1 до 3

HIR2

HIR2/1 до 3

HS1

HS1/1 до 5

HS2

HS2/1 до 3

HS5

HS5/1 до 4

HS5A (5)

HS5A/1 до 3

HS6 (4)

HS6/1 до 4

PSX24W (2)

P24W/1 до 3

PSX26W (2)

PSX26W1 до 3

PX24W (2)

P24W/1 до 3

S2

S1/S2/1 до 2

S3

S3/1

Група 2

За употреба единствено в сигнални светлинни устройства, светлини за завой, фарове за заден ход и осветителите на задната табела за регистрационния номер:

Категория

Номер(а) на спецификация(и)

C5W

C5W/1

H6W

H6W/1

H10W/1

H10W/1 до 2

HY6W

H6W/1

HY10W

H10W/1 до 2

HY21W

H21W/1 до 2

P13W

P13W/1 до 3

P19W

P19W/1 до 3

P21W

P21W/1 до 2

P21/4W

P21/4W/1 (P21/5W/2 до 3)

P21/5W

P21/5W/1 до 3

P24W

P24W/1 до 3

P27W

P27W/1 до 2

P27/7W

P27/7W/1 до 3

PC16W

PC16W/1 до 3

PCR16W

PC16W/1 до 3

PCY16W

PC16W/1 до 3

PR19W

P19W/1 до 3

PR21W

PR21W/1 (P21W/2)

PR21/4W

PR21/4W/1 (P21/5W/2 до 3)

PR21/5W

PR21/5W/1 (P21/5W/2 до 3)

PR24W

P24W/1 до 3

PR27/7W

PR27/7W/1 (P27/7W/2 до 3)

PS19W

P19W/1 до 3

PS24W

P24W/1 до 3

PSR19W

P19W/1 до 3

PSR24W

P24W/1 до 3

PSY19W

P19W/1 до 3

PSY24W

P24W/1 до 3

PY19W

P19W/1 до 3

PY21W

PY21W/1 (P21W/2)

PY24W

P24W/1 до 3

PY27/7W

PY27/7W/1 (P27/7W/2 до 3)

R5W

R5W/1

R10W

R10W/1

RR5W

R5W/1

RR10W

R10W/1

RY10W

R10W/1

T1.4W

T1.4W/1

T4W

T4W/1

W2.3W

W2.3W/1

W3W

W3W/1

W5W

W5W/1

W15/5W

W15/5W/1 до 3

W16W

W16W/1

W21W

W21W/1 до 2

W21/5W

W21/5W/1 до 3

WP21W

WP21W/1 до 2

WPY21W

WP21W/1 до 2

WR5W

W5W/1

WR21/5W

WR21/5W/1 (W21/5W/2 до 3)

WY2.3W

WY2.3W/1

WY5W

W5W/1

WY21W

WY21W/1 до 2

Група 3

Предвидени само като резервни части (вж. преходните разпоредби в точки 8.3 и 8.4):

Категория

Номер(а) на спецификация(и)

C21W

C21W/1 до 2

R2

R2/1 до 3

S1

S1/S2/1 до 2

Списък от спецификации за нажежаеми лампи и тяхната последователност в това приложение:

Номер(а) на спецификация(и)

 

C5W/1

 

C21W/1 до 2

 

H1/1 до 3

 

H3/1 до 4

 

H4/1 до 5

 

H7/1 до 4

 

H8/1 до 4

 

H9/1 до 4

 

H10/1 до 3

 

H11/1 до 4

 

H12/1 до 3

 

H13/1 до 4

 

H14/1 до 4

 

H15/1 до 5

 

H16/1 до 4

 

H6W/1

 

H10W/1 до 2

 

H21W/1 до 2

 

H27W/1 до 3

 

HB3/1 до 4

 

HB4/1 до 4

 

HIR1/1 до 3

 

HIR2/1 до 3

 

HS1/1 до 5

 

HS2/1 до 3

 

HS5/1 до 4

 

HS5A/1 до 3

 

HS6/1 до 4

 

P13W/1 до 3

 

P19W/1 до 3

 

P21W/1 до 2

 

P21/4W/1

 

P21/5W/1 до 3

 

P24W/1 до 3

 

P27W/1 до 2

 

P27/7W/1 до 3

 

PC16W/1 до 3

 

PR21W/1

 

PR21/4W/1

 

PR21/5W/1

 

PR27/7W/1

 

PSX26W/1 до 3

 

PY21W/1

 

PY27/7W/1

 

R2/1 до 3

 

R5W/1

 

R10W/1

 

S1/S2/1 до 2

 

S3/1

 

T1.4W/1

 

T4W/1

 

W2.3W/1

 

W3W/1

 

W5W/1

 

W15/5W/1 до 3

 

W16W/1

 

W21W/1 до 2

 

W21/5W/1 до 3

 

WP21W/1 до 2

 

WR21/5W/1

 

WY2.3W/1

 

WY21W/1 до 2

КАТЕГОРИЯ С5W — Спецификация С5W/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Image

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

минимум 3,0

номинални

максимум 5,5

 

b (6)

34,0

35,0

36,0

35,0 ± 0,5

f (7)  (8)

7,5 (9)

 

15 (10)

9 ± 1,5

Цокъл SV8,5 в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-81-4)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

6

12

24

12

[W]

5

5

Изпитвателно напрежение

[V]

6,75

13,5

28,0

13,5

Фактически стойности

[W]

максимум 5,5

максимум 7,7

максимум 5,5

Светлинен поток

45 ± 20 %

 

Базов светлинен поток: 45 lm при около 13,5 V

КАТЕГОРИЯ С21W — Спецификация С21W/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

НАЖЕЖАЕМА ЛАМПА САМО ЗА ФАР ЗА ЗАДЕН ХОД

Image

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

минимум 3,0

номинални

максимум 5,5

 

b (11)

40,0

41,0

42,0

41,0 ± 0,5

f (12)

7,5

 

10,5

8 ± 1,0

Цокъл SV8,5 в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-81-4)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12

12

[W]

21

21

Изпитвателно напрежение

[V]

13,5

13,5

Фактически стойности

[W]

максимум 26,5

максимум 26,5

Светлинен поток

460 ± 15 %

 

Базов светлинен поток: 460 lm при около 13,5 V

КАТЕГОРИЯ С21W — Спецификация С21W/2

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата лампа удовлетворява изискванията, като се контролира правилното положение на спиралата спрямо базовата ос и средата на лампата по дължина.

Image

12 V

a

h

k

Серийни нажежаеми лампи

4,0 + d

14,5

2,0

Еталонна нажежаема лампа

2,0 + d

14,5

0,5

d= номинален диаметър на нажежаемата спирала, посочен от производителя.

Метод за изпитване и изисквания

1.

Лампата се поставя във фасунга, която може да се върти на 360o около базовата ос така, че на екрана, върху който се проектира образът на спиралата, да се получава изглед отпред. Върху екрана базовата равнина трябва да съвпада с центъра на лампата. Търсената върху екрана централна ос трябва да съвпада със средата на лампата по дължина.

2.

Изглед отпред.

2.1.

Проекцията на спиралата трябва да остава изцяло вътре в правоъгълника, когато лампата се върти до 360°.

2.2.

Центърът на спиралата не трябва да е изместен спрямо търсената централна ос на разстояние по-голямо от „k“.

КАТЕГОРИЯ H1 — Спецификация H1/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Image

КАТЕГОРИЯ H1 — Спецификация H1/2

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

6 V

12 V

24 V

12 V

e (14)  (18)

25,0 (17)

25,0 ± 0,15

f (14)  (18)

4,5 ± 1,0

5,0 ± 0,5

5,5 ± 1,0

5,0 + 0,50 / – 0,00

g (15)  (16)

0,5 d ± 0,5 d

0,5 d ± 0,25 d

h1

 (17)

0 ± 0,20 (13)

h2

 (17)

0 ± 0,25 (13)

ε

45° ± 12°

45° ± 3°

Цокъл P14,5s в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-46-2)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

6

12

24

12

[W]

55

70

55

Изпитвателно напрежение

[V]

6,3

13,2

28,0

13,2

Фактически стойности

W

63 максимум 5,5

68 максимум 5,5

84 максимум 5,5

68 максимум 5,5

Светлинен поток ± %

1 350

1 550

1 900

 

15

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

1 150

13,2 V

1 550

КАТЕГОРИЯ H1 — Спецификация H1/3

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата електрическа лампа удовлетворява изискванията, като се контролира правилното положение на спиралата спрямо базовата ос и базовата равнина.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

6 V

1,4 d

1,9 d

0,25

6

3,5

12 V

6

4,5

24 V

7

4,5

d= диаметър на спиралата.

Положението на спиралата се контролира само по направленията А и В, както е показано в спецификация Н1/1.

Спиралата трябва изцяло да се намира в посочените граници.

Началото на спиралата, определено в спецификация Н1/2, забележка 10, трябва да се намира между линиите Z1 и Z2.

КАТЕГОРИЯ H3 — Спецификация H3/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Image

КАТЕГОРИЯ H3 — Спецификация H3/2

Image

КАТЕГОРИЯ H3 — Спецификация H3/3

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

6 V

12 V

24 V

12 V

e

18,0 (19)

18,0

f (21)

минимум 3,0

минимум 4,0

5,0 ± 0,50

k

0 (19)

0 ± 0,20

h1, h3

0 (19)

0 ± 0,15 (20)

h2, h4

0 (19)

0 ± 0,25 (20)

Цокъл PK22s в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-47-4)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

6

12

24

12

[W]

55

70

55

Изпитвателно напрежение

[V]

6,3

13,2

28,0

13,2

Фактически стойности

[W]

63 максимум 5,5

68 максимум 5,5

84 максимум 5,5

68 максимум 5,5

Светлинен поток ± %

1 050

1 450

1 750

 

15

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

1 100

13,2 V

1 450

КАТЕГОРИЯ H3 — Спецификация H3/4

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата спирала удовлетворява изискванията, като се контролира правилното ѝ положение спрямо базовата ос и базовата равнина.

Image

 

a

c

k

g

6 V

1,8 d

1,6 d

1,0

2,0

12 V

2,8

24 V

2,9

d= диаметър на спиралата

Спиралата трябва изцяло да се намира в посочените граници.

Центърът на спиралата трябва да се намира в рамките на размера k.

КАТЕГОРИЯ Н4 — Спецификация H4/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Фигура 1

Основен чертеж

Image

Фигура 2

Фигура 3

Maximum lamp outlines (4)

Image

(1)

Базовата равнина е равнината, определена от точките, в които опират трите пластини на пръстена на цокъла.

(2)

Базовата ос е перпендикулярна на базовата равнина и минава през центъра на окръжността с диаметър „М“.

(3)

Цветът на излъчваната светлина трябва да е бял или селективножълт.

(4)

Колбата и фиксаторите не трябва да излизат извън обвивката, показана на фигура 2. Когато обаче се използва селективножълта външна колба, колбата и фиксаторите не трябва да излизат извън обвивката, показана на фигура 3.

(5)

Затъмняването трябва да се простира най-малко до цилиндричната част на колбата. Освен това то трябва да покрива вътрешния екран, когато той се наблюдава по направление, перпендикулярно на базовата ос.

КАТЕГОРИЯ Н4 — Спецификация H4/2

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

12 V

24 V

12 V

e

28,5 + 0,35 / – 0,25

29,0 ± 0,35

28,5 + 0,20 / – 0,00

p

28,95

29,25

28,95

α

максимум 40°

максимум 40°

Цокъл P43 в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-39-6)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12 (22)

24 (22)

12 (22)

[W]

60

55

75

70

60

55

Изпитвателно напрежение

[V]

13,2

28,0

13,2

Фактически стойности

[W]

максимум 75

максимум 68

максимум 85

максимум 80

максимум 75

максимум 68

Светлинен поток ± %

1 650

1 000

1 900

1 200

 

15

 

Измервателен поток lm (23)

750

800

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

1 250

750

13,2 V

1 650

1 000

КАТЕГОРИЯ Н4 — Спецификация H4/3

Положение на екрана

Image

Чертежът не е задължителен по отношение на конструкцията на екрана

Положение на спиралите

Image

КАТЕГОРИЯ Н4 — Спецификация H4/4

Таблица с размерите, показани на чертежите в спецификация H4/3

Означение (24)

Размер (25)

Допустимо отклонение

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/23,5

0,8

± 0,60

± 0,20

b1/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mv

b1/30,0 mv

± 0,30

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

30,0

0

± 0,30

± 0,35

± 0,20

b2/33

b1/29,5 mv

b2/30,0 mv

± 0,30

± 0,35

± 0,15

c/29,5

30,0

0,6

0,75

± 0,35

± 0,20

c/33

c/29,5 mv

c/30,0 mv

± 0,35

± 0,15

d

min. 0,1

e (31)

28,5

29,0

+ 0,35

– 0,25

± 0,35

+ 0,20

– 0,00

f (29)  (30)  (31)

1,7

2,0

+ 0,50

– 0,30

± 0,40

+ 0,30

– 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/23,5

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

30,0

0

± 0,50

± 0,30

h/33

h/29,5 mv

h/30,0 mv

± 0,35

± 0,20

lR (29)  (32)

4,5

5,25

± 0,80

± 0,40

lC (29)  (30)

5,5

5,25

± 0,50

± 0,80

± 0,35

p/33

Зависи от формата на екрана

q/33

(p + q) / 2

± 0,60

± 0,30

КАТЕГОРИЯ Н4 — Спецификация H4/5

Допълнителни разяснения към спецификация H4/3

Следните размери се измерват в трите направления:

1

за размери a, b1, c, d, e, f, lR и lC;

2

за размери g, h, p и q;

3

за размер b2.

Размерите p и q се измерват в равнини, успоредни на базовата равнина и намиращи се на разстояние 33 mm от нея.

Размерите b1, b2, с и h се измерват в равнини, успоредни на базовата равнина и намиращи се на разстояние 29,5 mm (30,0 mm при лампи за 24 V) и 33 mm от нея.

Размерите а и g се измерват в равнини, успоредни на базовата равнина и намиращи се на разстояние 25 мм и 26 мм от нея.

Забележка: За метода на измерване — вж. допълнение Е към публикация 60809 на Международната електротехническа комисия.

КАТЕГОРИЯ H7 — Спецификация H7/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Фигура 1

Основен чертеж

Image

Фигура 2

Максимални размери на лампата (5)

Image

Фигура 3

Определяне на базовата ос (2)

Image

(1)

Базовата равнина е равнината, определена от точките върху повърхностите на фасунгата, върху които лягат опорните издатини на пръстена на цокъла.

(2)

Базовата ос е оста, перпендикулярна на базовата равнина и минаваща през пресечната точка на двата перпендикуляра, както е показано на фигура 3.

(3)

Цветът на излъчваната светлина трябва да е бял или селективножълт.

(4)

Забележки относно диаметъра на спиралата:

a)

понастоящем няма ограничения за диаметъра на спиралата, но за целите на бъдещи разработки се търси d max. = 1,3 mm за нажежаеми лампи 12 V и d max. = 1,7 за нажежаеми лампи 24V;

б)

при един и същи производител, диаметърът на спиралата на еталонната нажежаема лампа и диаметърът на серийната нажежаема лампа трябва да са еднакви.

(5)

Колбата и фиксаторите не трябва да излизат извън обвивката, показана на фигура 2. Обвивката и базовата ос са концентрични.

КАТЕГОРИЯ H7 — Спецификация H7/2

Фигура 4

Област без деформация (6) и затъмнен връх (7)

Image

Фигура 5

Зона без метални части (8)

Image

Фигура 6

Допустимо изместване на оста на спиралата (9)

(само за еталонни нажежаеми лампи)

Image

Фигура 7

Ексцентрицитет на колбата

Image

(6)

Колбата не трябва да има оптична деформация в границите на ъглите γ1и γ2.Това изискване важи по цялата обиколка на колбата в границите на ъглите γ1 и γ2.

(7)

Затъмнението трябва да се простира най-малко до цилиндричната част на колбата по цялата ѝ обиколка, от страната на върха. Освен това то трябва да се простира най-малко до равнина, успоредна на базовата равнина, в която γ3 пресичавъншната повърхност на колбата (изглед B,както е указано в спецификация H7/1).

(8)

Конструкцията на вътрешната част на лампата трябва да бъде такава, че паразитните светлинни образи и отражения да са разположени само над спиралата, когато лампата се наблюдава в хоризонтално направление. (Изглед А, както е показано на фигура 1 в спецификация H7/1).

Освен навивките на спиралата, в защрихованата област на фигура 5 не трябва да има никакви метални части.

КАТЕГОРИЯ H7 — Спецификация H7/3

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

12 V

24 V

12 V

e (33)

25,0 (34)

25,0 ± 0,1

f (33)

4,1 (34)

4,9 (34)

4,1 ± 0,1

g (36)

минимум 0,5

изучава се

h1 / (35)

0 (34)

0 ± 0,10

h2 / (35)

0 (34)

0 ± 0,15

γ1

минимум 40°

минимум 40°

γ2

минимум 50°

минимум 30°

γ3

минимум 30°

минимум 30°

Цокъл РХ26d в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-5-6)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12

24

12

[W]

55

70

55

Изпитвателно напрежение

[V]

13,2

28,0

13,2

Фактически стойности

[W]

максимум 58

максимум 75

максимум 58

Светлинен поток

1 500 ± 10 %

1 750 ± 10 %

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

1 100

13,2 V

1 500

КАТЕГОРИЯ H7 — Спецификация H7/4

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата електрическа лампа удовлетворява изискванията, като се контролира правилното положение на спиралата спрямо базовата ос и базовата равнина.

Размери в милиметри

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,30

d + 0,50

0,2

4,6

4,0

24 V

d + 0,60

d + 1,00

0,25

5,9

4,4

d= диаметър на спиралата

Положението на спиралата се контролира само по направленията А и В, така както са показани в спецификация Н7/1 фигура 1.

Спиралата трябва изцяло да се намира в посочените граници.

Краищата на спиралата, така, както са определени в забележка 9 на спецификация Н7/3, трябва да се намират между линиите Z1 и Z2 и между Z3 и Z4.

КАТЕГОРИИ Н8 И Н8В — Спецификация H8/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Фигура 1

Основни чертежи

Image

Фигура 2

Максимални размери на лампата (3)

Image

(1)

Базовата равнина е равнината, определена от долната страна на скосения подвеждащ ръб на цокъла.

(2)

Базовата ос е перпендикулярна на базовата равнина и минава през центъра на цокъла с диаметър 19 mm.

(3)

Колбата и фиксаторите не трябва да излизат извън обвивката, показана на фигура 2. Обвивката и базовата ос са концентрични.

(4)

Цветът на излъчваната светлина трябва да е бял или селективножълт.

(5)

Забележки относно диаметъра на спиралата:

a)

понастоящем няма ограничения за диаметъра на спиралата, но за целите на бъдещи разработки се търси d max. = 1,2 mm;

б)

при един и същи производител, диаметърът на спиралата на еталонната нажежаема лампа и диаметърът на серийната нажежаема лампа трябва да са еднакви.

КАТЕГОРИИ Н8 И Н8В — Спецификация H8/2

Фигура 3

Област без деформация (6) и затъмнен връх (7)

Image

Фигура 4

Зона без метални части (8)

Image

Фигура 5

Допустимо изместване на оста на спиралата (9)

(само за еталонни нажежаеми лампи)

Image

Фигура 6

Ексцентрицитет на колбата (10)

Image

(6)

Колбата не трябва да има оптична деформация в рамките на ъглите γ1 и γ2. Това изискване важи по цялата обиколка на колбата в границите на ъглите γ1 и γ2.

(7)

Затъмнението трябва да се простира най-малко до цилиндричната част на колбата по цялата ѝ обиколка, от страната на върха. Освен това то трябва да се простира най-малко до равнина, успоредна на базовата равнина, в която γ3 пресичавъншната повърхност на колбата (изглед B,както е указано в спецификация H8/1).

(8)

Конструкцията на вътрешната част на лампата трябва да бъде такава, че паразитните светлинни образи и отражения да са разположени само над спиралата, когато лампата се наблюдава в хоризонтално направление. (Изглед А, както е показано на фигура 1 от спецификация H8/1). Освен навивките на спиралата, в защрихованата област на фигура 4 не трябва да има никакви метални части.

(9)

Изместването на спиралата спрямо базовата ос се измерва по направленията на наблюдение А и В, както е показано на фигура 1 от спецификация H8/1. Точките, в които се измерва, са точките, в които проекцията на външната част на най-близката или най-отдалечената от базовата равнина крайнa виткa пресича оста на спиралата.

(10)

Изместването на спиралата спрямо оста на колбата, измерено в две равнини, успоредни на базовата равнина, в които проекцията на външната част на най-близката или на най-отдалечената от базовата равнина крайни витки пресича оста на спиралата.

КАТЕГОРИИ Н8 И Н8В — Спецификация H8/3

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

12 V

12 V

e (37)

25,0 (38)

25,0 ± 0,1

f (37)

3,7 (38)

3,7 ± 0,1

g

минимум 0,5

изучава се

h1

0 (38)

0 ± 0,1

h2

0 (38)

0 ± 0,15

γ1

минимум 50°

минимум 50°

γ2

минимум 40°

минимум 40°

γ3

минимум 30°

минимум 30°

Цокъл

H8:

PGJ19-1

в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-110-2)

H8B:

PGJY19-1

в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-146-1)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12

12

[W]

35

35

Изпитвателно напрежение

[V]

13,2

13,2

Фактически стойности

[W]

максимум 43

максимум 43

Светлинен поток

800 ± 15 %

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

600

13,2 V

800

КАТЕГОРИИ Н8 И Н8В — Спецификация H8/4

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата спирала удовлетворява изискванията, като се контролира правилното ѝ положение спрямо базовата ос и базовата равнина.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

4,6

3,5

d= диаметър на спиралата

Положението на спиралата се контролира само по направленията А и В, така както са показани в спецификация Н8/1 фигура 1.

Спиралата трябва изцяло да се намира в посочените граници.

Краищата на спиралата, така, както са определени в забележка 11 на спецификация Н8/3, трябва да се намират между линиите Z1 и Z2 и между Z3 и Z4.

КАТЕГОРИИ Н9 И Н9В — Спецификация Н9/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Фигура 1

Основни чертежи

Image

Фигура 2

Максимални размери на лампата (3)

Image

(1)

Базовата равнина е равнината, определена от долната страна на скосения подвеждащ ръб на цокъла.

(2)

Базовата ос е перпендикулярна на базовата равнина и минава през центъра на цокъла с диаметър 19 mm.

(3)

Колбата и фиксаторите не трябва да излизат извън обвивката, показана на Фигура 2. Обвивката и базовата ос са концентрични.

(4)

Забележки относно диаметъра на спиралата:

a)

понастоящем няма ограничения за диаметъра на спиралата, но за целите на бъдещи разработки се търси d max. = 1,4 mm;

б)

при един и същи производител, диаметърът на спиралата на еталонната нажежаема лампа и диаметърът на серийната нажежаема лампа трябва да са еднакви.

КАТЕГОРИИ Н9 И Н9В — Спецификация Н9/2

Фигура 3

Distortion free area (5)

Image

Фигура 4

Metal free zone (6)

Image

Фигура 5

Permissible offset of filament axis (7)

(for standard filament lamps only)

Image

Фигура 6

Bulb eccentricity (8)

Image

(5)

Колбата не трябва да има оптична деформация в границите на ъглите γ1 и γ2.Това изискване важи по цялата обиколка на колбата в границите на ъглите γ1 и γ2.

(6)

Конструкцията на вътрешната част на лампата трябва да бъде такава, че паразитните светлинни образи и отражения да са разположени само над спиралата, когато лампата се наблюдава в хоризонтално направление. (Изглед А, както е показано на фигура 1, спецификация Н9/1). Освен навивките на спиралата, в защрихованата област на фигура 4 не трябва да има никакви метални части.

(7)

Изместването на спиралата спрямо базовата ос се измерва по направленията на наблюдение А и В, както е показано на фигура 1 от спецификация H9/1. Точките, в които се измерва, са точките, в които проекцията на външната част на най-близката или най-отдалечената от базовата равнина крайнa виткa пресича оста на спиралата.

(8)

Изместването на спиралата спрямо оста на колбата, измерено в две равнини, успоредни на базовата равнина, в които проекцията на външната част на най-близката или на най-отдалечената от базовата равнина крайни витки пресича оста на спиралата.

КАТЕГОРИИ Н9 И Н9В — Спецификация Н9/3

Размери в милиметри

Допустими отклонения

Filaments lamps of normal production

Еталонна нажежаема лампа

12 V

12 V

e (39)  (40)

25

 (41)

± 0,10

f (39)  (40)

4,8

 (41)

± 0,10

g (39)

0,7

± 0,5

± 0,30

h1

0

 (41)

± 0,10 (42)

h2

0

 (41)

± 0,15 (42)

γ1

минимум 50°

γ2

минимум40°

Цокъл

H9:

PGJ19-5

в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-110-2)

H9B:

PGJY19-5

в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-146-1)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12

12

[W]

65

65

Изпитвателно напрежение

[V]

13,2

13,2

Фактически стойности

[W]

максимум 73

максимум 73

Светлинен поток

2 100 ± 10 %

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

1 500

13,2 V

2 100

КАТЕГОРИИ Н9 И Н9В — Спецификация Н9/4

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата спирала удовлетворява изискванията, като се контролира правилното ѝ положение спрямо базовата ос и базовата равнина.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,4

d + 0,7

0,25

5,7

4,6

d= диаметър на спиралата

Положението на спиралата се контролира само по направленията А и В, така както са показани в спецификация Н9/1, фигура 1.

Спиралата трябва изцяло да се намира в посочените граници.

Краищата на спиралата, така, както са определени в забележка 10 на спецификация Н9/3, трябва да се намират между линиите Z1 и Z2 и между Z3 и Z4.

КАТЕГОРИЯ H10 — Спецификация H10/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Image

КАТЕГОРИЯ H10 — Спецификация H10/2

Размери в милиметри (43)

Допустимо отклонение

Filament lamps of normal production

Еталонна нажежаема лампа

e (44)  (45)

28,9

 (46)

± 0,16

f (47) (13)

5,2

 (46)

± 0,16

h1, h2

0

 (46)

± 0,15 (47)

γ1

минимум 50°

γ2

минимум 52°

γ3

45°

± 5°

± 5°

Цокъл PY20d 14,5s в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-31-2)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12

12

[W]

42

42

Изпитвателно напрежение

[V]

13,2

13,2

Фактически стойности

[W]

максимум 50

максимум 50

Светлинен поток

850 ± 15 %

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

600

13,2 V

850

КАТЕГОРИЯ H10 — Спецификация H10/3

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата електрическа лампа удовлетворява изискванията, като се контролира правилното положение на спиралата спрямо базовата ос и базовата равнина.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

1,4 d

1,8 d

0,25

6,1

4,9

d= диаметър на спиралата

Положението на спиралата се контролира само по направленията А и В, както е показано в спецификация Н10/1.

Спиралата трябва изцяло да се намира в посочените граници.

Краищата на спиралата, така, както са определени в забележка 10, трябва да се намират между линиите Z1 и Z2 и между Z3 и Z4.

КАТЕГОРИИ Н11 И Н11В — Спецификация H11/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Фигура 1

Основни чертежи

Image

Фигура 2

Максимални размери на лампата (3)

Image

(1)

Базовата равнина е равнината, определена от долната страна на скосения подвеждащ ръб на цокъла.

(2)

Базовата ос е перпендикулярна на базовата равнина и минава през центъра на цокъла с диаметър 19 mm.

(3)

Колбата и фиксаторите не трябва да излизат извън обвивката, показана на Фигура 2. Обвивката и базовата ос са концентрични.

(4)

Цветът на излъчваната светлина трябва да е бял или селективножълт.

(5)

Забележки относно диаметъра на спиралата:

a)

понастоящем няма ограничения за диаметъра на спиралата, но за целите на бъдещи разработки се търси d max. = 1,4 mm;

б)

при един и същи производител, диаметърът на спиралата на еталонната нажежаема лампа и диаметърът на серийната нажежаема лампа трябва да са еднакви.

КАТЕГОРИИ Н11 И Н11В — Спецификация H11/2

Фигура 3

Област без деформация (6) и затъмнен връх (7)

Image

Фигура 4

Зона без метални части (8)

Image

игура 5

Допустимо изместване на оста на спиралата (9)

(само за еталонни нажежаеми лампи)

Image

Фигура 6

Ексцентрицитет на колбата (10)

Image

(6)

Колбата не трябва да има оптична деформация в границите на ъглите γ1 и γ2.Това изискване важи по цялата обиколка на колбата в границите на ъглите γ1 и γ2.

(7)

Затъмнението трябва да се простира най-малко до цилиндричната част н колбата по цялата ѝ обиколка, от страната на върха. Освен това то трябва да се простира най-малко до равнина, успоредна на базовата равнина, в която γ3 пресичавъншната повърхност на колбата (изглед B,както е указано в спецификация H11/1).

(8)

Конструкцията на вътрешната част на лампата трябва да бъде такава, че паразитните светлинни образи и отражения да са разположени само над спиралата, когато лампата се наблюдава в хоризонтално направление. (Изглед А, както е показан на фигура 1 в спецификация Н11/1).Освен навивките на спиралата, в защрихованата област на фигура 4 не трябва да има никакви метални части.

(9)

Изместването на спиралата спрямо базовата ос се измерва по направленията на наблюдение А и В, както е показано на фигура 1 от спецификация H11/1. Точките, в които се измерва, са точките, в които проекцията на външната част на най-близката или най-отдалечената от базовата равнина крайнa виткa пресича оста на спиралата.

(10)

Изместването на оста на колбата спрямо оста на спиралата, измерено в две равнини, успоредни на базовата равнина, в които проекцията на външната част на най-близката или на най-отдалечената от базовата равнина крайни витки пресича оста на спиралата.

КАТЕГОРИИ Н11 И Н11В — Спецификация H11/3

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

12 V

24 V

12 V

e (49)

25,0 (50)

25,0 ± 0,1

f (13)

4,5

5,3 (14)

4,5 ± 0,1

g

минимум 0,5

изучава се

h1

0 (15)

0 ± 0,1

h2

0 (16)

0 ± 0,15

γ1

минимум 50°

минимум 50°

γ2

минимум 40°

минимум 40°

γ3

минимум 30°

минимум 30°

Цокъл

H11:

PGJ19-2 H11B:

в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-110-2)

H11B:

PGJY19-2

в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-146-1)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12

24

12

[W]

55

70

55

Изпитвателно напрежение

[V]

13,2

28,0

13,2

Фактически стойности

[W]

максимум 62

максимум 80

максимум 62

Светлинен поток

1 350 ± 10 %

1 600 ± 10 %

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

1 000

13,2 V

1 350

КАТЕГОРИИ Н11 И Н11В — Спецификация H11/4

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата спирала удовлетворява изискванията, като се контролира правилното ѝ положение спрямо базовата ос и базовата равнина.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,3

d + 0,5

0,2

5,0

4,0

24 V

d + 0,6

d + 1,0

0,25

6,3

4,6

d= диаметър на спиралата

Положението на спиралата се контролира само по направленията А и В, така както са показани в спецификация Н11/1 фигура 1.

Спиралата трябва изцяло да се намира в посочените граници.

Краищата на спиралата, така, както са определени в забележка 11 на спецификация Н11/3, трябва да се намират между линиите Z1 и Z2 и между Z3 и Z4.

КАТЕГОРИЯ H12 — Спецификация H12/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Image

КАТЕГОРИЯ H12 — Спецификация H12/2

Размери в милиметри (51)

Допустимо отклонение

Filament lamps of normal production

Еталонна нажежаема лампа

e (52)  (53)

31,5

 (54)

± 0,16

f (52)  (53)

5,5

минимум 4,8

± 0,16

h1, h2, h3, h4

0

 (54)

± 0,15 (55)

k

0

 (54)

± 0,15 (56)

γ1

минимум 50°

γ2

минимум 52°

γ3

45°

± 5°

± 5°

Цокъл PZ20d в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-31-2)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12

12

[W]

53

53

Изпитвателно напрежение

[V]

13,2

13,2

Фактически стойности

[W]

максимум 61

максимум 61

Светлинен поток

1 050 ± 15 %

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

775

13,2 V

1 050

КАТЕГОРИЯ H12 — Спецификация H12/3

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата електрическа лампа удовлетворява изискванията, като се контролира правилното положение на спиралата спрямо базовата ос и базовата равнина.

Image

a1

a2

b1

b2

c

1,6 d

1,3 d

0,30

0,30

2,8

d= диаметър на спиралата

За направленията на наблюдение А, В и С, виж спецификация Н12/1.

Спиралата трябва изцяло да се намира в посочените граници.

Центърът на спиралата трябва да се намира в границите, определени от размерите b1 и b2

КАТЕГОРИИ Н13 И Н13А — Спецификация H13/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Фигура 1

Основен чертеж

Image

КАТЕГОРИИ Н13 И Н13А — Спецификация H13/2

Фигура 2

Определяне на базовата ос (2)

Image

Фигура 4

Изместване на колбата (8)

Image

Фигура 3

Област без деформация (6) и непрозрачно покритие (7)

Image

Фигура 5

Блокиране на светлината по посока на цокъла (9)

Image

(6)

Колбата не трябва да има оптична деформация по оста и по периферията в границите на ъглите β и δ.Това изискване важи по цялата обиколка на колбата в границите на ъглите β и δ и не е необходимо да се проверява в областта, покрита от непрозрачното покритие.

(7)

Непрозрачното покритие трябва да се простира най-малко до цилиндричната част на колбата по цялата ѝ обиколка, от страната на върха. Освен това то трябва да се простира най-малко до равнина, успоредна на базовата равнина, в която γ пресичавъншната повърхност на колбата (изглед B,както е указано в спецификация H13/1).

(8)

Изместването на спиралата на късата светлина спрямо оста на колбата се измерва в две равнини, успоредни на базовата равнина, в които проекцията на външната част на най-близката или на най-отдалечената от базовата равнина крайни витки пресича оста на спиралата на късата светлина.

(9)

Светлината трябва да се блокира от края на цокъла на колбата максимум до ъгъл θ.Това изискване важи за всички посоки, излизащи радиално от базовата ос.

КАТЕГОРИИ Н13 И Н13А — Спецификация H13/3

Фигура 6

Положение и размери на спиралите (10) (11) (12) (13) (14)

Image

КАТЕГОРИИ Н13 И Н13А — Спецификация H13/4

Размери в милиметри

Допустимо отклонение

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

d1 (13) (58)

максимум 1,8

d2 (13) (58)

максимум 1,8

e (57)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

f2 (57)

4,6

± 0,50

± 0,25

g (8) (58)

0,5 d1

± 0,40

± 0,20

h (8)

0

± 0,30

± 0,15

j (10)

2,5

± 0,20

± 0,10

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,20

± 0,13

n (11)

0

± 0,20

± 0,13

p (10)

0

± 0,08

± 0,08

β

минимум 42°

δ

минимум 52°

γ

43°

+ 0° / – 5°

+ 0° / – 5°

θ (9)

41°

± 4°

± 4°

Цокъл

H13:

P26.4t

в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-128-3)

H13A:

PJ26.4t

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (59)

Номинални стойности

[V]

12

12

[W]

55

60

55

60

Изпитвателно напрежение

[V]

13,2

13,2

Фактически стойности

[W]

максимум 68

максимум 75

максимум 68

максимум 75

Светлинен поток

1 100 ± 15 %

1 700 ± 15 %

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

800

1 200

13,2 V

1 100

1 700

КАТЕГОРИЯ Н14 — Спецификация H14/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Фигура 1

Основен чертеж

Image

Фигура 2

Максимални размери на лампата (3)

Image

(1)

Базовата равнина е равнината, определена от точките върху повърхността на фасунгата, върху които лягат трите пластини на пръстена на цокъла.

(2)

Базовата ос е перпендикулярна на базовата равнина и минава през центъра на пръстена на цокъла с диаметър „М’.

(3)

Колбата и фиксаторите не трябва да излизат извън обвивката, показана на фигура 2. Обвивката и базовата ос са концентрични.

КАТЕГОРИЯ Н14 — Спецификация H14/2

Фигура 3

Област без деформации (4) и затъмнен връх (5)

Image

Фигура 4

ексцентрицитет на колбата

Image

Фигура 5

Изместване на оста на спиралата (7)

(само за еталонни нажежаеми лампи)

Image

(4)

Колбата не трябва да има оптична деформация в границите на ъглите γ1 и γ2. Това изискване важи по цялата обиколка на колбата в рамките на ъглите γ1и γ2 и не е необходимо да се проверява в областта, покрита от затъмнението.

(5)

Затъмнението трябва да се простира най-малко до цилиндричната част на колбата по цялата ѝ обиколка, от страната на върха. Освен това то трябва да се простира най-малко до равнина, успоредна на базовата равнина, в която γ3 пресичавъншната повърхност на колбата (изглед B,както е указано в спецификация H14/1).

(6)

Ексцентрицитетът на колбата спрямо оста на спиралата на късата светлина се измерва в две равнини, успоредни на базовата равнина, в които проекцията на външната част на най-близката или на най-отдалечената от базовата равнина крайни витки пресича оста на спиралата на късата светлина.

(7)

Изместването на спиралите спрямо базовата ос се измерва само за направленията на наблюдение А, В и С, както е показано на фигура 1 от спецификация H14/1.Точките, в които се измерва, са точките, в които проекцията на външната част на най-близката или най-отдалечената от базовата равнина крайнa виткa пресича оста на спиралата.

КАТЕГОРИЯ Н14 — Спецификация H14/3

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонни нажежаеми лампи

e (60)

26,15

 (62)

± 0,1

f1 (60)  (61)

5,3

 (62)

± 0,1

f2 (60)  (61)

5,0

 (62)

± 0,1

g

минимум 0,3

 

 

h1

0

 (62)

± 0,1

h2

0

 (62)

± 0,15

h3

0

 (62)

± 0,15

h4

0

 (62)

± 0,15

i

2,7

 

j

2,5

 (62)

± 0,1

γ1

минимум 55°

γ2

минимум 52°

γ3

43°

0 / – 5°

0 / – 5°

Цокъл P38t в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-133-1)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12

12

[W]

55

60

55

60

Изпитвателно напрежение

[V]

13,2

13,2

Фактически стойности

[W]

максимум 68

максимум 75

максимум 68

максимум 75

Светлинен поток

1 150 ± 15 %

1 750 ± 15 %

 

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

860

1 300

13,2 V

1 150

1 750

КАТЕГОРИЯ Н14 — Спецификация H14/4

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата електрическа лампа удовлетворява изискванията, като се контролира правилното положение на спиралите спрямо базовата ос и базовата равнина.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

c3

i

k

d1 + 0,5

1,6 * d2

0,2

5,8

5,1

5,75

2,7

0,15

d1 e диаметърът на спиралата на късата светлина, а d2 e този на спиралата на дългата светлина.

Забележки относно диаметъра на спиралите:

a)

понастоящем няма ограничения за диаметъра на спиралата, но за целите на бъдещи разработки се търси d1 max. = 1,6 mm и d2 max. = 1,6 mm;

b)

за един и същи производител, диаметърът на спиралата на еталонните нажежаеми лампи и диаметърът на серийните нажежаеми лампи трябва да са еднакви.

Положението на спиралите се контролира само по направленията А, В и С, така както са показани на фигура 1 в спецификация Н14/1.

Спиралата на късата светлина трябва да се намира изцяло в правоъгълника А, а спиралата на дългата светлина изцяло в правоъгълника В.

Краищата на спиралата на късата светлина, така, както са определени в забележка 8 на спецификация Н14/3, трябва да се намират между линиите Z1 и Z2 и между Z3 и Z4.

КАТЕГОРИЯ H15 — Спецификация H15/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Фигура 1

Основен чертеж

Фигура 3

Максимални размери на лампата (3)

Image

Фигура 2

Определяне на базовата ос (2)

Image

Фигура 4

Област без деформация (4)

Image

(1)

Базовата равнина е равнината, определена от точките, в коитофасунгата допира трите пластини на пръстена на цокъла от страната на отвора на цокъла.Тя е предвидена за използване като вътрешна базова равнина.

Допълнителната базова равнина е равнината, определена от точките върху повърхностите на фасунгата, върху които лягат опорните издатини на пръстена на цокъла. Тя е предвидена за използване като външна базова равнина.

Цокълът е конструиран за използване на (вътрешната) базовата равнина, но вместо това за някои приложения може да бъде използвана (външната) допълнителната базова равнина.

(2)

Базовата ос е перпендикулярна на базовата равнина и минава през пресечната точка на двата перпендикуляра, както е показано на фигура 2 в спецификация H15/1.

(3)

Колбата и фиксаторите не трябва да излизат извън обвивката, показана на фигура 3. Обвивката и базовата ос са концентрични.

(4)

Колбата не трябва да има оптична деформация в границите на ъглите γ1 и γ2, както е показано на фигура 4.Това изискване важи по цялата обиколка на колбата в границите на ъглите γ1 и γ2.

КАТЕГОРИЯ H15 — Спецификация H15/2

Dimensions in mm

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

 

12 V

24 V

12 V

e

30,0 + 0,35 / – 0,25

30,0 + 0,35 / – 0,25

30,0 + 0,20 / – 0,15

γ1

максимум 50°

максимум 50°

максимум 50°

γ2

максимум 50°

максимум 50°

максимум 50°

r

а подробности вж. спецификацията на цокъла.

Цокъл PGJ23t-1 в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-155-1)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12 (63)

24 (63)

12 (63)

 

[W]

15

55

20

60

15

55

Изпитвателно напрежение

[V]

13,2

28,0

13,2

13,2

Фактически стойности

[W]

максимум 19

максимум 64

максимум 24

максимум 73

максимум 19

максимум 64

 

Светлинен поток

260

1 350

300

1 500

 

 

 

± 10 %

 

 

Базов светлинен поток при около 12 V:

 

1 000

Базов светлинен поток при около 13,2 V:

 

1 350

Базов светлинен поток при около 13,5 V:

290

 

КАТЕГОРИЯ H15 — Спецификация H15/3

Position of the shield>

Image

Position of the filaments>

Image

КАТЕГОРИЯ H15 — Спецификация H15/4

Таблица с размерите (в милиметри), показани на чертежите в спецификация H15/3

Означение (64)

Размер (65)

Допустимо отклонение

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

12 V

24 V

a/24,0

a/24,5

1,8

± 0,35

± 0,20

a/26,0

1,8

± 0,35

± 0,20

b1/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b1/33,5

b1/34,0

b1/31,0 mv

± 0,30

± 0,15

b2/31,0

0

± 0,30

± 0,15

b2/33,5

b2/34,0

b2/31,0 mv

± 0,30

± 0,15

c1/31,0

0

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c1/33,5

c1/34,0

c1/31,0 mv

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

c2/33,5

c2/34,0

1,1

± 0,30

± 0,50

± 0,15

± 0,25

d

минимум 0,1

f (68)  (69)  (70)

2,7

± 0,30

± 0,40

+ 0,20

– 0,10

+ 0,25

– 0,15

g/24,0

g/24,5

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

g/26,0

0

± 0,50

± 0,70

± 0,25

± 0,35

h/31,0

0

± 0,50

± 0,60

± 0,25

± 0,30

h/33,5

h/34,0

h/31,0 mv

± 0,30

± 0,40

± 0,15

± 0,20

lR  (68)  (71)

4,2

4,6

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

lC  (68)  (69)

4,4

5,4

± 0,40

± 0,60

± 0,20

± 0,30

p/33,5

p/34,0

Зависи от формата на екрана

q/33,5

q/34,0

p/33,5

p/34,0

± 1,20

± 0,60

КАТЕГОРИЯ H15 — Спецификация H15/5

Допълнителни разяснения към спецификация H15/3

Следните размери се измерват в четири направления:

1)

за размери a, c1, c2, d, e, f, lR и lC;

2)

за размери g, h, p и q;

3)

за размер b1;

4)

за размер b2.

Размерите b1, b2, с1 и h се измерват в равнини, успоредни на базовата равнина и намиращи се на разстояние 31,0 mm и 33,5 mm (34,0 mm за типовете за 24 V).

Размерите c2, p и q се измерват в равнина, успоредна на базовата равнина и намиращи се на разстояние 33,5 mm (34,0 mm за типовете за 24 V).

Размерите a и g се измерват в равнини, успоредни на базовата равнина и намиращи се на разстояние 24,0 mm (24,5 mm за типовете за 24 V) и 26,0 mm.

КАТЕГОРИЯ H16 — Спецификация H16/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

КАТЕГОРИЯ H16

Figure 1

Main drawing

Image

Фигура 2

Максимални размери на лампата (3)

Image

(1)

Базовата равнина е равнината, определена от долната страна на скосения подвеждащ ръб на цокъла.

(2)

Базовата ос е перпендикулярна на базовата равнина и минава през центъра на цокъла с диаметър 19 mm.

(3)

Базовата ос е перпендикулярна на базовата равнина и минава през центъра на цокъла с диаметър 19 mm.

(4)

Цветът на излъчваната светлина трябва да е бял или селективножълт.

(5)

Забележки относно диаметъра на спиралата:

понастоящем няма ограничения за диаметъра на спиралата, но за целите на бъдещи разработки се търси d max. = 0,9 mm;

при един и същи производител, диаметърът на спиралата на еталонната нажежаема лампа и диаметърът на серийната нажежаема лампа трябва да са еднакви.

КАТЕГОРИЯ H16 — Спецификация H16/2

Фигура 3

Област без деформация (6) и затъмнен връх (7)

Image

Фигура 4

Зона без метални части (8)

Image

Фигура 5

Допустимо изместване на оста на спиралата (9)

(само еталонни нажежаеми лампи)

Image

Фигура 6

Ексцентрицитет на колбата (10)

Image

(6)

Колбата не трябва да има оптична деформация в границите на ъглите γ1 и γ2. Това изискване важи по цялата обиколка на колбата в границите на ъглите γ1 и γ2.

(7)

Затъмнението трябва да достига минимум ъгъла 3 и да се простира най-малко до цилиндричната част на колбата по цялата ѝ обиколка, от страната на върха.

(8)

Конструкцията на вътрешната част на лампата трябва да бъде такава, че паразитните светлинни образи и отражения да са разположени само над спиралата, когато лампата се наблюдава в хоризонтално направление. (Изглед А, както е показано на фигура 1 в спецификация H16/1).Освен навивките на спиралата, в защрихованата област на фигура 4 не трябва да има никакви метални части.

(9)

Изместването на спиралата спрямо базовата ос се измерва по направленията на наблюдение А и В, както е показано на фигура 1 от спецификация H16/1. Точките, в които се измерва, са точките, в които проекцията на външната част на най-близката или най-отдалечената от базовата равнина крайнa виткa пресича оста на спиралата.

(10)

Изместването на спиралата спрямо оста на колбата, измерено в две равнини, успоредни на базовата равнина, в които проекцията на външната част на най-близката или на най-отдалечената от базовата равнина крайни витки пресича оста на спиралата.

КАТЕГОРИЯ H16 — Спецификация H16/3

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

12 V

12 V

e (74)

25,0 (75)

25,0 ± 0,1

f (74)

3,2 (75)

3,2 ± 0,1

g

минимум 0,5

изучава се

h1

0 (75)

0 ± 0,1

h2

0 (75)

0 ± 0,15

γ1

минимум 50°

минимум 50°

γ2

минимум 40°

минимум 40°

γ3

минимум 30°

минимум 30°

в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-110-2)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12

12

[W]

19

19

Изпитвателно напрежение

[V]

13,2

13,2

Фактически стойности

[W]

максимум 22

максимум 22

Светлинен поток

500 + 10 % / – 15 %

 

Базов светлинен поток: 500 lm при около 13,2 V

Базов светлинен поток: 550 lm при около 13,5 V

КАТЕГОРИЯ H16 — Спецификация H16/4

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата спирала удовлетворява изискванията, като се контролира правилното ѝ положение спрямо базовата ос и базовата равнина.

Image

a1

a2

b1

b2

c1

c2

d + 0,50

d + 0,70

0,25

3,6

2,6

d= диаметър на спиралата

Положението на спиралата се контролира само по направленията А и В, така както са показани в спецификация Н16/1, фигура 1.

Спиралата трябва изцяло да се намира в посочените граници.

Краищата на спиралата, така, както са определени в забележка 11 на спецификация Н11/3, трябва да се намират между линиите Z1 и Z2 и между Z3 и Z4.

CATEGORIES H6W AND HY6W — Спецификация H6W/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Image

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

минимум 3,0

номинални

максимум 5,5

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Странично отклонение (1)

 

 

0,75

максимум 0,4

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

минимум 30°

Цокъл

H6W:

BAX9s

в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-8-1)

HY6W:

BAZ9s

в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-150-1)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12

12

[W]

6

6

Изпитвателно напрежение

[V]

13,5

13,5

Фактически стойности

[W]

максимум 7,35

максимум 7,35

Светлинен поток

H6W

125 ± 12 %

 

HY6W

75 ± 17 %

 

Базов светлинен поток при около 13,5 V

Бяла: 125 lm

Автомобилно-жълта: 75 lm

(1)

Максимално странично отклонение на центъра на спиралата спрямо две взаимно перпендикулярни равнини, двете от които съдържат базовата ос, а едната съдържа оста X-X.

(2)

В областта между външните рамене на ъглите γ1и γ2 колбата не трябва да има зони на оптична деформация, а радиусът на кривината на колбата трябва да бъде не по-малък от 50 % от фактическия ѝ диаметър.

(3)

По цялата дължина на цокъла не трябва да има никакви издатини или спойки, които да излизат извън максимално допустимия диаметър на цокъла.

(4)

Светлината, излъчвана от серийните нажежаеми лампи, трябва да е бяла за категория H6W и автомобилно-жълта за категория HY6W.

(5)

Светлината, излъчвана от серийните нажежаеми лампи, трябва да е бяла за категория H6W и автомобилно-жълта или бяла за категория HY6W.

КАТЕГОРИИ H10W/1 И HY10W — Спецификация H10W/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Image

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

минимум 3,0

номинални

максимум 5,5

 

e

14,25

15,0

15,75

15,0 ± 0,25

Странично отклонение (1)

 

 

0,75

максимум 0,4

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (2)

30°

 

 

минимум 30°

Цокъл

H10W/1:

BAU9s

в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-150A-1)

HY10W:

BAUZ9s

в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-150B-1)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12

12

[W]

10

10

Изпитвателно напрежение

[V]

13,5

13,5

Фактически стойности

[W]

максимум 12

максимум 12

Светлинен поток

H10W/1

200 ± 12 %

 

HY10W

120 ± 17 %

 

Базов светлинен поток при около 13,5 V

Бяла: 200 lm

Автомобилно-жълта: 120 lm

(1)

Максимално странично отклонение на центъра на спиралата спрямо две взаимно перпендикулярни равнини, двете от които съдържат базовата ос, а едната съдържа оста X-X.

(2)

В областта между външните рамене на ъглите γ1 и γ2 колбата не трябва да има зони на оптична деформация, а радиусът на кривината на колбата трябва да бъде не по-малък от 50 % от фактическия ѝ диаметър.

(3)

По цялата дължина на цокъла не трябва да има никакви издатини или спойки, които да излизат извън максимално допустимия диаметър на цокъла.

(4)

Светлината, излъчвана от серийните нажежаеми лампи, трябва да е бяла за категория H10W/1 и автомобилно-жълта за категория HY10W.

(5)

Светлината, излъчвана от серийните нажежаеми лампи, трябва да е бяла за категория H10W/1 и автомобилно-жълта или бяла за категория HY10W.

CATEGORIES H21W AND HY21W — Спецификация H1W/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Image

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

минимум

номинални

максимум

 

e

 

20,0 (1)

 

20,0 ± 0,25

f

12 V

 

 

3,8

3,8 + 0/ – 1

24 V

 

 

4,5

 

Странично отклонение (2)

 

 

(3)

0,0 ± 0,15 (4)

β

82,5°

90°

97,5°

90° ± 5°

γ1, γ2 (5)

45°

 

 

минимум 45° min.

Цокъл

H21W:

BAY9s

в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-9-1)

HY21W:

BAW9s

в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-149-1)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12

24

12

[W]

21

21

21

Изпитвателно напрежение

[V]

13,5

28,0

13,5

Фактически стойности

[W]

максимум 26,25

максимум 29,4

максимум 26,25

Светлинен поток

H21W

600 ± 12 %

600 ± 15 %

 

HY21W

300 ± 17 %

300 ± 20 %

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

Бяла: 415 lm

13,2 V

Бяла: 560 lm

13,5 V

Бяла: 600 lm

Автомобилно-жълта: 300 lm

(1)

Контролът се извършва с помощта на шаблона тип „ВОХ“ (спецификация Н21W/2).

(2)

Максимално странично отклонение на центъра на спиралата спрямо две взаимно перпендикулярни равнини, двете от които съдържат базовата ос, а едната съдържа оста X-X.

(3)

Страничното отклонение спрямо равнината, перпендикулярна на оста Х-Х, се измерва в положението, описано в забележка 1 на процедурата по изпитване в спецификация H21W/2.

(4)

Между външните рамене на ъглите γ1 и γ2, колбата не трябва да има зони на оптична деформация, а радиусът на кривината на колбата трябва да бъде не по-малък от 50 % от фактическия ѝ диаметър.

(5)

Светлината, излъчвана от серийните нажежаеми лампи, трябва да е бяла за категория H21W и автомобилно-жълта за категория HY21W.

(6)

Светлината, излъчвана от серийните нажежаеми лампи, трябва да е бяла за категория H21W и автомобилно-жълта или бяла за категория HY21W.

CATEGORIES H21W AND HY21W — Sheet H21W/2

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата лампа удовлетворява изискванията, като се контролира правилното положение на спиралата спрямо базовата ос и базовата равнина, и дали оста ѝ е перпендикулярна, в границите на ± 7,5°, на равнината, минаваща през осевата линия на базовия щифт и през базовата ос.

Image

Означение

a

b

h

k

Размер

d + 1,0

d + 1,0

f + 1,2

0,50

d

=

фактически диаметър на спиралата

f

=

фактическа дължина на спиралата

Методики за изпитване и изисквания

1.   Лампата се поставя във фасунга, която може да се върти около оста си и има или градуирана кръгла скала, или два упора, съответстващи на допустимите граници на ъгловото преместване. След това фасунгата се завърта така, че върху екрана, на който се проектира изображението на спиралата, да се получи изглед от страната на един от краищата на спиралата. Изгледът от страна на един от краищата на спиралата трябва да се получи в допустимите граници за ъгловото изместване.

2.   Страничен изглед

При лампа, поставена с цокъла надолу, вертикална базова ос и спирала, надлъжна спрямо посоката на наблюдение, проекцията на спиралата трябва да е разположена изцяло вътре в правоъгълника с височина „а’ и широчина „b’, чийто център е разположен в теоретичния център на спиралата.

3.   Изглед отпред

При лампа, поставена с цокъла надолу, вертикална базова ос и спирала, наблюдавана по направление, перпендикулярно на оста й:

3.1.

проекцията на спиралата трябва да е разположена изцяло вътре в правоъгълник с височина „а’ и широчина „h’, чийто център е разположен в теоретичния център на спиралата;

3.2.

центърът на спиралата не трябва да бъде изместен спрямо базовата ос на разстояние по-голямо от „k’.

КАТЕГОРИИ H27W/1 И H27W/2 — Спецификация H27W/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

КАТЕГОРИЯ H27W/1

Image

КАТЕГОРИИ H27W/2

Image

(1)

Базовата равнина е равнината, определена от долната страна на скосения подвеждащ ръб на цокъла.

(2)

Базовата ос е перпендикулярна на базовата равнина и минава през центъра на цокъла с диаметър 13,10 mm.

(3)

Колбата и фиксаторите не трябва да излизат извън теоретичния цилиндър, с център базовата ос.

(4)

Затъмнението трябва да се простира по целия връх на колбата, включително върху цилиндричната част на колбата, до пресичане със стената на ъгъла γ1.

КАТЕГОРИИ H27W/1 И H27W/2 — Спецификация H27W/2

Image

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

e

31,75 (77)

31,75 ± 0,25

f (79)

максимум 4,8

4,2 ± 0,20

k

0 (77)

0,0 ± 0,25

h1, h2, h3, h4 (78)

0 (77)

0,0 ± 0,25

γ1 (76)

номинални 38°

номинални 38°

γ2 (76)

номинални 44°

номинални 44°

Цокъл

H27W/1:

PG13

в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-107-4)

H27W/2:

PGJ13

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12

12

[W]

27

27

Изпитвателно напрежение

[V]

13,5

13,5

Фактически стойности

[W]

максимум 31

максимум 31

Светлинен поток

477 ± 15 %

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

350 lm

13,2 V

450 lm

13,5 V

477 lm

КАТЕГОРИИ H27W/1 И H27W/2 — Спецификация H27W/3

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата електрическа лампа удовлетворява изискванията, като се контролира правилното положение на спиралата спрямо базовата ос и базовата равнина.

Размери в милиметри

Image

Означение

a

c

k

g

Размери

d + 1,2

d + 1,0

0,5

2,4

d= фактически диаметър на спиралата

Спиралата трябва изцяло да се намира в посочените граници.

Центърът на спиралата трябва да се намира в рамките на размера k.

КАТЕГОРИИ HB3 И HB3A — Спецификация НВ3/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Image

КАТЕГОРИИ HB3 И HB3A — Спецификация НВ3/2

Област без деформация (7)

Image

Положение на нажежаемата спирала и размери

Image

(6)

Цветът на излъчваната светлина трябва да е бял или селективножълт.

(7)

Периферната част на колбата не трябва да има оптична деформация в границите на ъглите γ1и γ2.

КАТЕГОРИИ HB3 И HB3A — Спецификация НВ3/3

Размери в милиметри (84)

Допустими отклонения

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

e (81)  (83)

31,5

 (82)

± 0,16

f (81)  (83)

5,1

 (82)

± 0,16

h1, h2

0

 (82)

± 0,15 (80)

h3

0

 (82)

± 0,08 (80)

γ1

минимум 45°

γ2

минимум 52°

Цокъл P20d в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-31-2) (85)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12

12

[W]

60

60

Изпитвателно напрежение

[V]

13,2

13,2

Фактически стойности

[W]

максимум 73

максимум 73

Светлинен поток

1 860 ± 12 %

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

1 300

13,2 V

1 860

КАТЕГОРИИ HB3 И HB3A — Спецификация НВ3/4

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата електрическа лампа удовлетворява изискванията, като се контролира правилното положение на спиралата спрямо базовата ос и базовата равнина.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= диаметър на спиралата

Положението на спиралата се контролира само по направленията А и В, така както са показани в спецификация НВ3/1.

Спиралата трябва изцяло да се намира в посочените граници.

Началото на спиралата, така, както е определено в забележка 11 на спецификация НВ3/3, трябва да се намира в обема „В“, а краят на спиралата – в обема „С“.

В обема „А“ не се предявяват никакви изисквания към центъра на спиралата.

КАТЕГОРИИ HB4 И HB4A — Спецификация НВ4/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Image

КАТЕГОРИИ HB4 И HB4A — Спецификация НВ4/2

Област без деформация (7) и затъмнен връх (8)

Image

Ексцентрицитет на колбата

Image

Положение на нажежаемата спирала и размери

Image

(6)

Цветът на излъчваната светлина трябва да е бял или селективножълт.

(7)

Периферната част на колбата не трябва да има оптична деформация по оста и по периферията в границите на ъглите γ1 и γ2.Това изискване важи по цялата обиколка на колбата в рамките на ъглите γ1и γ2 и не е необходимо да се проверява в областта, покрита от затъмнението.

(8)

Затъмнението трябва да покрива най-малко ъгъла γ3 и да се простира поне до недеформираната част на колбата, определена от ъгъла γ1.

КАТЕГОРИИ HB4 И HB4A — Спецификация НВ4/3

Размери в милиметри (91)

Допустими отклонения

Серийни лампи с нажежаема спирала нажежаема спирала

Еталонна нажежаема лампа

e (88)  (90)

31,5

 (89)

± 0,16

f (88)  (90)

5,1

 (89)

± 0,16

h1, h2

0

 (89)

± 0,15 (87)

h3

0

 (89)

± 0,08 (87)

g (88)

0,75

± 0,5

± 0,3

γ1

минимум 50°

γ2

минимум 52°

γ3

45°

± 5°

± 5°

Цокъл P22d в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-32-2) (92)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12

12

[W]

51

51

Изпитвателно напрежение

[V]

13,2

13,2

Фактически стойности

[W]

максимум 62

максимум 62

Светлинен поток

1 095 ± 15 %

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

825

13,2 V

1 095

КАТЕГОРИИ HB4 И HB4A — Спецификация НВ4/4

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата електрическа лампа удовлетворява изискванията, като се контролира правилното положение на спиралата спрямо базовата ос и базовата равнина.

Image

 

p

q

r

s

t

u

v

12 V

1,3 d

1,6 d

3,0

2,9

0,9

0,4

0,7

d= диаметър на спиралата

Положението на спиралата се контролира само по направленията А и В, така, както са показани в спецификация НВ4/1.

Спиралата трябва изцяло да се намира в посочените граници.

Началото на спиралата, така, както е определено в забележка 12 на спецификация НВ4/3, трябва да се намира в обема „В“, а краят на спиралата – в обема „С“.

В обема „А“ не се предявяват никакви изисквания към центъра на спиралата.

КАТЕГОРИЯ HIR1 — Спецификация HIR1/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Image

КАТЕГОРИЯ HIR1 — Спецификация HIR1/2

Размери в милиметри (98)

Допустими отклонения

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

e (95)  (97)

29

 (96)

± 0,16

f (95)  (97)

5,1

 (96)

± 0,16

g (95)

0

+ 0,7 / – 0,0

+ 0,4 / – 0,0

h1, h2

0

 (96)

± 0,15 (94)

d

максимум 1,6

 

 

γ1

минимум 50°

γ2

минимум 50°

Цокъл PX20d в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-31-2)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12

12

[W]

65

65

Изпитвателно напрежение

[V]

13,2

13,2

Фактически стойности

[W]

максимум 73

максимум 73

Светлинен поток

2 500 ± 15 %

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

1 840

13,2 V

2 500

КАТЕГОРИЯ HIR1 — Спецификация HIR1/3

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата електрическа лампа удовлетворява изискванията, като се контролира правилното положение на спиралата спрямо базовата ос и базовата равнина.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,1

5,2

d= диаметър на спиралата

Положението на спиралата се контролира само по направленията А и В, така както са показани на спецификация НIR1/1.

Краищата на спиралата, така, както са определени в спецификация HIR1/2, забележка 10, трябва да се намират между линиите Z1 и Z2 и между Z3 и Z4.

КАТЕГОРИЯ HIR2 — Спецификация HIR2/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Image

КАТЕГОРИЯ HIR2 — Спецификация HIR2/2

Размери в милиметри (103)

Допустими отклонения

Допустими отклонения

Серийни нажежаеми лампи

e (100)  (102)

28,7

 (101)

± 0,16

f (100)  (102)

5,3

 (101)

± 0,16

g (100)

0

+ 0,7 / – 0,0

+ 0,4 / – 0,0

h1, h2

0

 (101)

± 0,15 (99)

d

максимум 1,6

γ1

минимум 50°

γ2

минимум 50°

Цокъл PX22d в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-32-2)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12

12

[W]

55

55

Изпитвателно напрежение

[V]

13,2

13,2

Фактически стойности

[W]

максимум 63

максимум 63

Светлинен поток

1 875 ± 15 %

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

1 355

13,2 V

1 875

КАТЕГОРИЯ HIR2 — Спецификация HIR2/3

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата електрическа лампа удовлетворява изискванията, като се контролира правилното положение на спиралата спрямо базовата ос и базовата равнина.

Image

 

a1

a2

b1

b2

c1

c2

12 V

d + 0,4

d + 0,8

0,35

6,6

5,7

d= диаметър на спиралата

Положението на спиралата се контролира само по направленията А и В, така както са показани в спецификация НIR2/1.

Краищата на спиралата, така, както са определени в спецификация HIR2/2, забележка 10, трябва да се намират между линиите Z1 и Z2 и между Z3 и Z4.

КАТЕГОРИЯ HS1 — Спецификация HS1/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Фигура 1

Основен чертеж

Image

Maximum lamp outlines (4)

Фигура 2

Фигура 3

Image

(1)

Базовата равнина е равнината, определена от точките, в които опират трите пластини на пръстена на цокъла.

(2)

Базовата ос е перпендикулярна на базовата равнина и минава през центъра на окръжността с диаметър „М“.

(3)

Цветът на излъчваната светлина трябва да е бял или селективножълт.

(4)

Колбата и фиксаторите не трябва да излизат извън обвивката, показана на фигура 2. Когато обаче се използва селективножълта външна колба, колбата и фиксаторите не трябва да излизат извън обвивката, показана на фигура 3.

(5)

Затъмняването трябва да се простира най-малко до цилиндричната част на колбата. Освен това, то трябва да покрива вътрешния екран, когато той се наблюдава по направление, перпендикулярно на базовата ос.

КАТЕГОРИЯ HS1 — Спецификация HS1/2

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

6 V

12 V

12 V

e

28,5 + 0,45 / – 0,25

28,5 + 0,20 / – 0,00

p

28,95

28,95

a

максимум 40

максимум 40

Цокъл PX43t в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-34-2)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

6 (104)

12 (104)

12 (104)

[W]

35

35

35

35

35

35

Изпитвателно напрежение

[V]

6,3

13,2

13,2

Фактически стойности

[W] ± %

35

35

35

35

35

35

5

5

Светлинен поток ± %

700

440

825

525

 

15

 

Измервателен поток (105) lm

 

450

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

700

450

13,2 V

825

525

КАТЕГОРИЯ HS1 — Спецификация HS1/3

Положение на екрана

Image

Положение на спиралите

Image

КАТЕГОРИЯ HS1 — Спецификация HS1/4

Таблица с размерите в милиметри, показани на чертежите в спецификация HS1/3

Означение (106)

Размери (107)

Допустимо отклонение

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

6 V

12 V

6 V

12 V

6 V

12 V

12 V

a/26

0,8

± 0,35

± 0,20

a/25

0,8

± 0,55

± 0,20

b1/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b1/33

b1/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

b2/29,5

0

± 0,35

± 0,20

b2/33

b2/29,5 mv

± 0,35

± 0,15

c/29,5

0,6

± 0,35

± 0,20

c/31

c/29,5 mv

± 0,30

± 0,15

d

минимум 0,1 / максимум 1,5

e (113)

28,5

+ 0,45 / – 0,25

+ 0,20 / – 0,00

f (111)  (112)  (113)

1,7

+ 0,50 / – 0,30

+ 0,30 / – 0,10

g/26

0

± 0,50

± 0,30

g/25

0

± 0,70

± 0,30

h/29,5

0

± 0,50

± 0,30

h/31

h/29,5 mv

± 0,30

± 0,20

lR  (111)  (114)

3,5

4,0

± 0,80

± 0,40

lC  (111)  (112)

3,3

4,5

± 0,80

± 0,35

p/33

Зависи от формата на екрана

q/33

(p + q) / 2

± 0,60

± 0,30

КАТЕГОРИЯ HS1 — Спецификация HS1/5

Допълнителни разяснения към спецификация HS1/3

Следните размери се измерват в трите направления:

1)

за размери a, b1, c, d, e, f, lR и lC;

2)

за размери g, h, p и q;

3)

за размер b2.

Размерите p и q се измерват в равнини, успоредни на базовата равнина и намиращи се на разстояние 33 mm от нея.

Размерите b1 и b2 се измерват в равнини, успоредни на базовата равнина и намиращи се на разстояние 29,5 mm и 33 mm от нея.

Размерите а и g се измерват в равнини, успоредни на базовата равнина и намиращи се на разстояние 25 mm и 26 mm от нея.

Размерите c и h се измерват в равнини, успоредни на базовата равнина и намиращи се на разстояние 29,5 mm и 31 mm от нея.

Забележка: За метода на измерване — вж. допълнение Е към публикация 60809 на Международната електротехническа комисия.

КАТЕГОРИЯ HS2 — Спецификация HS2/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Image

КАТЕГОРИЯ HS2 — Спецификация HS2/2

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

минимум

номинални

максимум

 

e

 

11,0 (5)

 

11,0 ± 0,15

f (116)

6 V

1,5

2,5

3,0

2,5 ± 0,15

12 V

2,0

3,0

4,0

 

h1, h2

 

(5)

 

0 ± 0,15

α (2)

 

 

40°

 

β (3)

75°

90°

105°

90° ± 5°

γ (4)

15°

 

 

минимум 15°

γ (4)

40°

 

 

минимум 40°

Цокъл PX13,5s в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-35-2)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

6

12

6

[W]

15

15

Изпитвателно напрежение

[V]

6,75

13,5

6,75

Фактически стойности

[W]

15 ± 6 %

15 ± 6 %

Светлинен поток

320 ± 15 %

 

Базов светлинен поток: 320 lm при около 6,75 V

КАТЕГОРИЯ HS2 — Спецификация HS2/3

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата лампа удовлетворява изискванията, като се контролира правилното положение на нажежаемата лампа спрямо базовата ос и базовата равнина.

Image

Означение

a1

a2

b1

b2

c1 (6 V)

c1 (12 V)

c2

Размер

d + 1,0

d + 1,4

0,25

0,25

4,0

4,5

1,75

d= фактически диаметър на спиралата

Спиралата трябва изцяло да се намира в посочените граници.

Началото на спиралата трябва да се намира между линиите Z1 и Z2.

КАТЕГОРИЯ HS5 — Спецификация HS5/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

НАЖЕЖАЕМА ЛАМПА ЗА МОТОЦИКЛЕТИ

Фигура 1

Основен чертеж

Image

Фигура 2

Област без деформации (4) и затъмнен връх (5)

Image

(1)

Базовата равнина се определя от вътрешната повърхност на трите контакта.

(2)

Базовата ос е перпендикулярна на базовата равнина и минава през центъра на цокъла с диаметър 23 mm.

(3)

Колбата и фиксаторите не трябва да излизат извън обвивката, показана на фигура 1. Обвивката и базовата ос са концентрични.

(4)

Колбата не трябва да има оптична деформация в границите на ъглите γ1 и γ2. Това изискване важи по цялата обиколка на колбата в границите на ъглите γ1 и γ2.

(5)

Затъмнението трябва да достига минимум ъгъла γ3 и да се простира най-малко до цилиндричната част на колбата по цялата ѝ обиколка, от страната на върха.

КАТЕГОРИЯ HS5 — Спецификация HS5/2

Фигура 3

Положение на нажежаемата спирала и размери

Изглед В на спиралата на дългата светлина

Image

Изглед А на спиралата на късата светлина

Image

Изглед отгоре на спиралата на дългата светлина

Image

Изглед отгоре на спиралата на късата светлина

Image

КАТЕГОРИЯ HS5 — Спецификация HS5/3

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

12 V

12 V

e

26

 (117)

± 0,15

lC  (118)

4,6

± 0,3

k

0

± 0,2

h1, h3

0

± 0,15

h2, h4

0

± 0,20

lR  (118)

4,6

± 0,3

j

0

± 0,2

g1, g3

0

± 0,30

g2, g4

2,5

± 0,40

γ1

50° минимум

γ2

23° минимум

γ3

50° минимум

Цокъл P23t в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-138-2)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

Напрежение

V

12

12

Мощност

W

35

30

35

30

Изпитвателно напрежение

V

13,2

13,2

Фактически стойности

Мощност

W

максимум 40

максимум 37

максимум 40

максимум 37

Светлинен поток

lm

620

515

 

 

± %

15

15

 

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

460

380

13,2 V

620

515

КАТЕГОРИЯ HS5 — Спецификация HS5/4

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се установи дали нажежаема лампа отговаря на изискванията, като се контролира:

a)

правилното положение на спиралата на късата светлина спрямо базовата ос и базовата равнина; и

б)

правилното положение на спиралата на дългата светлина спрямо спиралата на късата светлина.

Размери в милиметри

Страничен изглед

Image

Означение

a

b

c

d

v

Размери

d1 + 0,6

d1 + 0,8

d2 + 1,2

d2 + 1,6

2,5

d1

=

диаметър на спиралата на късата светлина

d2

=

диаметър на спиралата на дългата светлина

Изглед отпред

Image

Означение

h

k

Размери

6,0

0,5

Спиралите трябва изцяло да се намират в посочените граници.

Центърът на спиралата трябва да се намира в рамките на размера k.

КАТЕГОРИЯ HS5А — Спецификация HS5А/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

НАЖЕЖАЕМА ЛАМПА ЗА МОТОЦИКЛЕТИ

Фигура 1

Основен чертеж

Image

Фигура 2

Област без деформация (4) и затъмнен връх (5)

Image

(1)

Базовата равнина се определя от вътрешната повърхност на трите контакта.

(2)

Базовата ос е перпендикулярна на базовата равнина и минава през центъра на цокъла с диаметър 23 mm.

(3)

Колбата и фиксаторите не трябва да излизат извън обвивката, показана на фигура 1. Обвивката и базовата ос са концентрични.

(4)

Колбата не трябва да има оптична деформация в границите на ъглите γ1 и γ2. Това изискване важи по цялата обиколка на колбата в границите на ъглите γ1 и γ2.

(5)

Затъмнението трябва да достига минимум ъгъла γ3 и да се простира най-малко до цилиндричната част на колбата по цялата ѝ обиколка, от страната на върха.

КАТЕГОРИЯ HS5А — Спецификация HS5А/2

Фигура 3

Положение на нажежаемата спирала и размери

Image

КАТЕГОРИЯ HS5А — Спецификация HS5А/3

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

12 V

12 V

e

26

lC  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

k

0

± 0,4

± 0,2

h1, h3

0

± 0,3

± 0,15

h2, h4

0

± 0,4

± 0,2

lR  (119)

4,6

± 0,5

± 0,3

j

0

± 0,6

± 0,3

g1, g3

0

± 0,6

± 0,3

g2, g4

2,5

± 0,4

± 0,2

γ1

50°минимум

γ2

23°минимум

γ3

50°минимум

Цокъл PX23t в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-138A-1)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

Напрежение

V

12 (120)

12 (120)

Мощност

W

45

40

45

40

Изпитвателно напрежение

V

13,2

13,2

Фактически стойности

Мощност

W

максимум 50

максимум 45

максимум 50

максимум 45

Светлинен поток

lm

750

640

 

 

± %

15

15

 

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

550 lm

470 lm

13,2 V

750 lm

640 lm

КАТЕГОРИЯ HS6 — Спецификация HS6/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Фигура 1

Основни чертежи

Image

КАТЕГОРИЯ HS6 — Спецификация HS6/2

Фигура 2

Определяне на базовата ос (2)

Image

Фигура 4

Изместване на колбата (8)

Image

Фигура 3

Област без деформация (6) и непрозрачно покритие (7)

Image

Фигура 5

Блокиране на светлината по посока на цокъла (9)

Image

(6)

Колбата не трябва да има оптична деформация по оста и по периферията в границите на ъглите β и δ. Това изискване важи по цялата обиколка на колбата в границите на ъглите β и δ и не е необходимо да се проверява в областта, покрита от непрозрачното покритие.

(7)

Непрозрачното покритие трябва да се простира най-малко до цилиндричната част на колбата по цялата ѝ обиколка, от страната на върха. Освен това то трябва да се простира най-малко до равнина, успоредна на базовата равнина, в която γ3 пресича външната повърхност на колбата, както е показано на фигура 3 (направление на наблюдение B, както е указано в спецификация HS6/1).).

(8)

Изместването на спиралата на късата светлина спрямо оста на колбата се измерва в две равнини, успоредни на базовата равнина, в които проекцията на външната част на най-близката или на най-отдалечената от базовата равнина крайни витки пресича оста на спиралата на късата светлина.

(9)

Светлината трябва да се блокира от края на цокъла на колбата максимум до ъгъл θ. Това изискване важи за всички посоки, излизащи радиално от базовата ос.

КАТЕГОРИЯ HS6 — Спецификация HS6/3

Фигура 6

Положение и размери на спиралите (10) (11) (12) (13) (14)

Image

КАТЕГОРИЯ HS6 — Спецификация HS6/4

Размери в милиметри

Допустимо отклонение

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

d1 (13) (122)

максимум 1,4

d2 (13) (122)

максимум 1,4

e (121)

29,45

± 0,20

± 0,10

f1 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

f2 (121)

4,4

± 0,50

± 0,25

g (8) (122)

0,5 d1

± 0,50

± 0,30

h (8)

0

± 0,40

± 0,20

j (10)

2,5

± 0,30

± 0,20

k (10)

2,0

± 0,20

± 0,10

m (11)

0

± 0,24

± 0,20

n (11)

0

± 0,24

± 0,20

p (10)

0

± 0,30

± 0,20

β

минимум 42°

δ

минимум 52°

γ

43°

+ 0° / – 5°

+ 0° / – 5°

(9)

41°

± 4°

± 4°

Цокъл

:

PX26.4t в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-128-3)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ (123)

Номинални стойности

[V]

12

12

[W]

40

35

40

35

Изпитвателно напрежение

[V]

13,2

13,2

Фактически стойности

[W]

максимум 45

максимум 40

максимум 45

максимум 40

максимум Светлинен поток

900 ± 15 %

600 ± 15 %

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

630 / 420

13,2 V

900 / 600

КАТЕГОРИЯ P13W — Спецификация P13W/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Фигура 1

Основен чертеж

Image

Фигура 2

Зона без метални части (3)

Image

(1)

Базовата равнина се определя от точките на контакт между цокъла и фасунгата.

(2)

Понастоящем няма ограничения за диаметъра на спиралата, но се търси d max. = 1,0 mm.

(3)

Освен навивките на спиралата, в защрихованата област на фигура 2 не трябва да има никакви непрозрачни части. Това важи за ротационното тяло в границите на ъглите α1 + α2.

КАТЕГОРИЯ P13W — Спецификация P13W/2

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

e (125)

25,0 (124)

25,0 ± 0,25

f (125)

4,3 (124)

4,3 ± 0,25

α1  (126)

минимум 30,0°

минимум 30,0°

α2  (126)

минимум 58,0°

минимум 58,0°

Цокъл PG18.5d-1 в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-147-1)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

Напрежение

V

12

12

Мощност

W

13

13

Изпитвателно напрежение

V

13,5

13,5

Фактически стойности

Мощност

W

максимум 19

максимум 19

Светлинен поток

lm

250

 

±

+ 15 % / – 20 %

 

Базов светлинен поток при около 13,5 V:

250 lm

КАТЕГОРИЯ P13W — Спецификация P13W/3

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата електрическа лампа удовлетворява изискванията, като се контролира правилното положение на спиралата спрямо базовата ос и базовата равнина.

Image

 

p

q

u1, u2

r, s

t, v

Серийни нажежаеми лампи

1,7

1,9

0,3

2,6

0,9

Еталонни нажежаеми лампи

1,5

1,7

0,25

2,45

0,6

Положението на спиралата се проверява в две взаимноперпендикулярни равнини, като едната от тях е равнината през проводниците, захранващи спиралата.

Краищата на спиралата, така, както са определени в забележка 4 на спецификация P13W/2, трябва да се намират между линиите Z1 и Z2 и между Z3 и Z4.

Спиралата трябва изцяло да се намира в посочените граници.

КАТЕГОРИИ P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W И PSR19W — Спецификация P19W/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Image

КАТЕГОРИИ P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W И PSR19W — Спецификация P19W/2

Размери в милиметри (127)

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

минимум

номинални

максимум

α (131)

e (128)  (129)

 

24,0

 

24,0

f (128)  (129)

 

4,0

 

4,0 ± 0,2

α (130)

58°

 

 

минимум 58°

P19W Цокъл PGU20-1

PY19W Цокъл PGU20-2

PR19W Цокъл PGU20-5

PS19W Цокъл PG20-1

PSY19W Цокъл PG20-2

PSR19W Цокъл PG20-5

в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия

(спецификация 7004-127-2)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12

12

[W]

19

19

Изпитвателно напрежение

[V]

13,5

13,5

Фактически стойности

[W]

максимум 20

максимум 20

Светлинен поток

P19W

PS19W

350 ± 15 %

 

PY19W

PSY19W

215 ± 20 %

 

PR19W

PSR19W

80 ± 20 %

 

Базов светлинен поток: при около 13,5V:

Бяла: 350 lm

Автомобилно-жълта: 215 lm

Червена: 80 lm

 

КАТЕГОРИИ P19W, PY19W, PR19W, PS19W, PSY19W И PSR19W — Спецификация P19W/3

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата електрическа лампа удовлетворява изискванията, като се контролира правилното положение на спиралата спрямо базовата ос и базовата равнина.

Image

 

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Серийни нажежаеми лампи

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Еталонни нажежаеми лампи

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8

Положението на спиралата се проверява в две взаимноперпендикулярни равнини, като едната от тях е равнината през проводниците, захранващи спиралата.

Краищата на спиралата, така, както са определени в забележка 6 на спецификация P13W/2, трябва да се намират между линиите Z1 и Z2 и между Z3 и Z4.

Спиралата трябва изцяло да се намира в посочените граници.

КАТЕГОРИЯ P21W — Спецификация P21W/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Image

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

минимум

номинални

максимум

 

e

6,12 V

 

31,8 (3)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

12 V

5,5

6,0

7,0

6,0 ± 0,5

6 V

 

 

7,0

 

Странично отклонение (1)

6,12 V

 

 

(3)

максимум 0,3

24 V

 

 

1,5

 

β

75°

90°

105°

90° ± 5°

Цокъл BA15ѕв съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-11A-9)2)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

6

12

24

12

[W]

21

21

Изпитвателно напрежение

[V]

6,75

13,5

28,0

13,5

Фактически стойности

[W]

максимум 27,6

максимум 26,5

максимум 29,7

максимум 26,5

Светлинен поток

460 ± 15 %

 

Базов светлинен поток:460 lm при около 13,5 V

(1)

Максимално странично отклонение на центъра на спиралата спрямо две взаимно перпендикулярни равнини, двете от които съдържат базовата ос, а едната съдържа оста на щифтовете.

(2)

Нажежаемите лампи с цокъл BA15d могат да бъдат използвани със специално предназначение; те имат същите размери.

(3)

Контролът се извършва с помощта на шаблона тип „ВОХ“; спецификация P21W/2

(4)

На този изглед нажежаемата спирала за типа от 24 V може да бъде права или V-образна. Това трябва да бъде указано в заявлението за одобрение. Ако е права, се прилагат изискванията към проекцията на екрана, спецификация P21W/2. Ако е V-образна, краищата на спиралата трябва да са на еднакво разстояние в границите на ± 3 mm от базовата плоскост.

КАТЕГОРИЯ P21W — Спецификация P21W/2

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата лампа удовлетворява изискванията, като се контролира правилното положение на спиралата спрямо базовата ос и базовата равнина и дали оста ѝ е перпендикулярна, в границите на ± 15°, на равнината, минаваща през осевата линия на щифтовете (P21W) или на базовия щифт (PY21W и PR21W) и през базовата ос.

Страничен изглед

Изглед отпред

Image


Означение

a

b

h

k

Размер

3,5

3,0

9,0

1,0

Методики за изпитване и изисквания

1.   Лампата се поставя във фасунга, която може да се върти около оста си и има или градуирана кръгла скала, или два упора, съответстващи на допустимите граници на ъгловото преместване. След това фасунгата се завърта така, че върху екрана, на който се проектира изображението на спиралата, да се получи изглед от страната на един от краищата на спиралата. Изгледът от страна на един от краищата на спиралата трябва да се получи в допустимите граници за ъгловото изместване.

2.   Страничен изглед

При лампа, поставена с цокъла надолу, вертикална базова ос и спирала, надлъжна спрямо посоката на наблюдение, проекцията на спиралата трябва да е разположена изцяло вътре в правоъгълника с височина „а“ и широчина „b“, чийто център е разположен в теоретичния център на спиралата.

3.   Изглед отпред

При лампа, поставена с цокъла надолу, вертикална базова ос и спирала, наблюдавана по направление, перпендикулярно на оста й:

3.1.

проекцията на спиралата трябва да е разположена изцяло вътре в правоъгълник с височина „а“ и широчина „h“, чийто център е разположен в теоретичния център на спиралата;

3.2.

центърът на спиралата не трябва да бъде изместен спрямо базовата ос на разстояние по-голямо от „k“.

КАТЕГОРИЯ P21/4W — Спецификация P21/4W/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Image

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

минимум

номинални

максимум

 

e

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

f

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

странично отклонение

 

 

(1)

максимум 0,3 (2)

x, y

(1)

2,8 ± 0,5

β

75° (1)

90° (1)

105° (1)

90° ± 5°

Цокъл BAZ15d в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-11C-3)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12

24

12

[W]

21

4

21

4

21 / 4

Изпитвателно напрежение

[V]

13,5

28,0

13,5

Фактически стойности

[W]

максимум 26,5

максимум 5,5

максимум 29,7

максимум 8,8

максимум 26,5/5,5

Светлинен поток ± %

440

15

440

20

 

15

20

15

20

 

Базов светлинен поток: 440 lm и 15 lm при около 13,5 V

(1)

Контролът на тези размери се извършва с помощта на шаблона тип „ВОХ“ 3 на базата на размерите и допустимите отклонения, показани по-горе. „x“ и „y“ се отнасят за основната (с висока мощност) спирала, а не за базовата ос. Изучават се начини за повишаването на точността на разполагането на спиралите и на сглобката цокъл-фасунга.

(2)

Максимално странично отклонение на центъра на спиралата спрямо две взаимно перпендикулярни равнини, двете от които съдържат базовата ос, а едната съдържа оста на базовия щифт.

(3)

Шаблонът тип „ВОХ“ е същият като за нажежаемата лампа P21/5W.

КАТЕГОРИЯ P21/5W — Спецификация P21/5W/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Image

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

минимум

номинални

максимум

 

e

6,12 V

 

31,8 (1)

 

31,8 ± 0,3

24 V

30,8

31,8

32,8

 

f

6,12 V

 

 

7,0

7,0 + 0 / – 2

Странично отклонение (2)

6,12 V

 

 

(1)

максимум 0,3

24 V

 

 

1,5

 

x, y

6,12 V

 

(1)

 

2,8 ± 0,3

x

24 V (3)

–1,0

0

1,0

 

y

24 V (3)

1,8

2,8

3,8

 

β

 

75°

90°

105°

90° ± 5°

Цокъл BAY15d в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-11B-7)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

6

12

24

12

[W]

21

5

21

5

21

5

21 / 5

Изпитвателно напрежение

[V]

6,75

13,5

28,0

13,5

Фактически стойности

[W]

максимум 27,6

максимум 6,6

максимум 26,5

максимум 6,6

максимум 29,7

максимум 11,0

максимум 26,5 и 6,6

Светлинен поток ± %

440

35

440

35

440

40

 

15

20

15

20

15

20

 

Базов светлинен поток: 440 lm и 35 lm при около 13,5 V

Вж. забележките на спецификация P21/5W/2.

КАТЕГОРИЯ P21/5W — Спецификация P21/5W/2

Забележки

(1)

Контролът на тези размери се извършва с помощта на шаблона тип „ВОХ“; Вж. спецификации P21/5W/2 и P21/5W/3. „x“ и „y“ се отнасят за основната (с висока мощност) спирала, а не за базовата ос.

(2)

Максимално странично отклонение на центъра на основната (с висока мощност) спирала спрямо две взаимно перпендикулярни равнини, двете от които съдържат базовата ос, а едната съдържа оста на базовия щифт.

(3)

На този изглед нажежаемите спирали за типа от 24 V могат да бъдат прави или V-образни Това трябва да бъде указано в заявлението за одобрение. Ако спиралите са прави, се прилагат изискванията към проекцията на екрана. Ако са V-образни, краищата на всяка спирала трябва да са на еднакво разстояние в границите на ± 3 mm от базовата равнина.

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата лампа удовлетворява изискванията

a)

като се контролира правилното положение на основната (с висока мощност) спирала спрямо базовата ос и базовата равнина и дали оста ѝ е перпендикулярна, в границите на ± 15°, на равнината, минаваща през центровете на щифтовете и през базовата ос; и

b)

като се контролира правилното положение на допълнителната (с ниска мощност) спирала спрямо основната (с висока мощност) спирала.

Метод за изпитване и изисквания

1.   Лампата се поставя във фасунга, която може да се върти около оста си и има или градуирана кръгла скала, или два упора, съответстващи на допустимите граници на ъгловото преместване. (т.е. 15°). След това фасунгата се завърта така, че върху екрана, на който се проектира изображението на спиралата, да се получи изглед от страната на един от краищата на основната спирала. Изгледът от страна на един от краищата на спиралата трябва да се получи в допустимите граници за ъгловото изместване.

2.   Страничен изглед

При лампа, поставена с цокъла надолу, вертикална базова ос, базов щифт отдясно и основна спирала, надлъжна спрямо посоката на наблюдение:

2.1.

проекцията на основната спирала трябва да е разположена изцяло вътре в правоъгълник с височина „а“ и широчина „h“, чийто център е разположен в теоретичния център на спиралата;

2.2.

проекцията на допълнителната спирала трябва да е разположена изцяло вътре във:

2.2.1.

правоъгълник с височина „с“ и широчина „d“, чийто център е разположен на разстояние „v“ отдясно и на разстояние „u“ над теоретичния център на основната спирала;

2.2.2.

под правата линия, допираща се до горния край на проекцията на основната спирала и издигаща се от ляво на дясно под ъгъл 25°;

2.2.3.

вдясно от проекцията на основната спирала.

3.   Изглед отпред

При лампа, поставена с цокъла надолу, вертикална базова ос и лампа, наблюдавана по направление, перпендикулярно на оста на основната спирала:

3.1.

проекцията на основната спирала трябва да е разположена изцяло вътре в правоъгълник с височина „а“ и широчина „h“, чийто център е разположен в теоретичния център на спиралата;

3.2.

центърът на основната спирала не трябва да бъде изместен спрямо базовата ос на разстояние по-голямо от „k“.

3.3.

центърът на оста на допълнителната спирала не трябва да бъде изместен спрямо базовата ос на повече от ± 2 mm (± 0,4 mm за еталонни нажежаеми лампи).

КАТЕГОРИЯ P21/5W — Спецификация P21/5W/3

(Размери в милиметри)

Страничен изглед

Image

Означение

a

b

c

d

u

v

Размер

3,5

3,0

4,8

2,8

Изглед отпред

Image

Означение

a

h

k

Размер

3,5

9,0

1,0

КАТЕГОРИИ P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W и PSR24W — Спецификация P24W/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Image

КАТЕГОРИИ P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W и PSR24W — Спецификация P24W/2

Размери в милиметри (132)

Серийни нажежаеми лампи

Еталонна нажежаема лампа

минимум

номинални

максимум

 (136)

e (133)  (134)

 

24,0

 

24,0

f (133)  (134)

P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W

 

4,0

 

4,0

PX24W, PSX24W

 

4,2

 

4,2

α (135)

58,0°

 

 

минимум 58,0°

P24W

Цокъл PGU20-3

в съответствие с публикация 60061 на Международната електротехническа комисия (спецификация 7004-127-2)

PX24W

Цокъл PGU20-7

PY24W

Цокъл PGU20-4

PR24W

Цокъл PGU20-6

PS24W

Цокъл PG20-3

PSX24W

Цокъл PG20-7

PSY24W

Цокъл PG20-4

PSR24W

Цокъл PG20-6

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ФОТОМЕТРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинални стойности

[V]

12

12

[W]

24

24

Изпитвателно напрежение

[V]

13,5

13,5

Фактически стойности

[W]

максимум 25

максимум 25

Светлинен поток

P24W PS24W

500 + 10 / – 20 %

 

PX24W PSX24W

500 + 10 / – 15 %

 

PY24W PSY24W

300 + 15 / – 25 %

 

PR24W PSR24W

115 + 15 / – 25 %

 

Базов светлинен поток при около:

12 V

Бяла: 345 lm

13,2 V

Бяла: 465 lm

13,5 V

Бяла: 500 lm

Автомобилно-жълта: 300 lm

Червена: 115 lm

КАТЕГОРИИ P24W, PX24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSX24W, PSY24W и PSR24W — Спецификация P24W/3

Изисквания към проекцията на екрана

Това изпитване позволява да се определи дали нажежаемата електрическа лампа удовлетворява изискванията, като се контролира правилното положение на спиралата спрямо базовата ос и базовата равнина.

Image

P24W, PY24W, PR24W, PS24W, PSY24W, PSR24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Серийни нажежаеми лампи

2,9

3,9

0,5

5,2

3,8

Еталонни нажежеми лампи

1,5

1,7

0,25

4,7

3,8


PX24W, PSX24W

a1

a2

b1, b2

c1

c2

Серийни нажежаеми лампи

1,9

1,9

0,35

5,0

4,0

Еталонни нажежаеми лампи

1,5

1,5

0,25

4,7

4,0

Положението на спиралата се проверява в две взаимноперпендикулярни равнини, като едната от тях е равнината през проводниците, захранващи спиралата.

Краищата на спиралата, така, както са определени в забележка 6 на спецификация P24W/2, трябва да се намират между линиите Z1 и Z2 и между Z3 и Z4.

Спиралата трябва изцяло да се намира в посочените граници.

КАТЕГОРИЯ P27W — Спецификация Р27W/1

Чертежите имат за цел само да онагледят основните размери (в милиметри) на нажежаемата лампа.

Image

Размери в милиметри

Серийни нажежаеми ла