ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.291.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 291

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
9 ноември 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2010/674/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 26 юли 2010 година за подписване и временно прилагане на споразумение между Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г., на споразумение между Европейския съюз и Норвегия за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г., на допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г. и на допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Норвегия във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г.

1

Споразумение между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г.

4

Споразумение между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г.

10

Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия

14

Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия

18

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 1003/2010 на Комисията от 8 ноември 2010 година относно изискванията за одобрение на типа по отношение на мястото за монтиране и закрепването на задните регистрационни табели на моторните превозни средства и техните ремаркета и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях ( 1 )

22

 

*

Регламент (ЕС) № 1004/2010 на Комисията от 8 ноември 2010 година за намаляване на някои риболовни квоти за 2010 г. поради свръхулов през предходната година

31

 

*

Регламент (ЕС) № 1005/2010 на Комисията от 8 ноември 2010 година относно изискванията за одобрението на типа на теглително-прикачните устройства на моторните превозни средства и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях ( 1 )

36

 

 

Регламент (ЕС) № 1006/2010 на Комисията от 8 ноември 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

43

 

 

Регламент (ЕС) № 1007/2010 на Комисията от 8 ноември 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

45

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/675/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 8 ноември 2010 година относно невключването на определени вещества в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (нотифицирано под номер C(2010) 7579)  ( 1 )

47

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

9.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 26 юли 2010 година

за подписване и временно прилагане на споразумение между Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г., на споразумение между Европейския съюз и Норвегия за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г., на допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г. и на допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Норвегия във връзка със специалните разпоредби, приложими за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството за периода 2009—2014 г.

(2010/674/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 217 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Сроковете на действие на следните финансови механизми и програми за сътрудничество изтекоха на 30 април 2009 г.:

финансовият механизъм на ЕИП за периода 2004—2009 г., предвиден в Протокол 38а към Споразумението за Европейското икономическо пространство (Споразумението за ЕИП) (1), допълнено впоследствие през 2007 г. с допълнение, след като България и Румъния станаха страни по Споразумението за ЕИП (2).

финансовият механизъм на Норвегия за периода 2004—2009 г., предвиден в Споразумението между Кралство Норвегия и Европейската общност относно финансов механизъм на Норвегия за периода 2004—2009 г. (3),

програмата за сътрудничество, посочена в Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Норвегия относно програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България (4), и

програмата за сътрудничество, посочена в Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Норвегия относно програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в Румъния (5).

(2)

Необходимостта от намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на Европейското икономическо пространство продължава да съществува. Поради това следва да бъдат създадени нов механизъм за финансов принос на държавите от ЕАСТ, участващи е в ЕИП, и нов финансов механизъм на Норвегия.

(3)

За тази цел Комисията договори от името на Съюза споразумение с Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за нов финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г., както и приложение към посоченото споразумение. Приложението ще бъде под формата на протокол, който следва да бъде номериран Протокол 38б към Споразумението за ЕИП. За същата цел Комисията договори също така от името на Съюза споразумение с Норвегия за нов финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г.

(4)

При условие на сключването им на по-късна дата посочените споразумения следва да бъдат подписани.

(5)

Сроковете на действие на специалните разпоредби, приложими за вноса в Съюза на някои видове риба и продукти на рибарството с произход от Исландия и Норвегия, предвидени в посочените по-долу протоколи, изтекоха на 30 април 2009 г. и следва да бъдат преразгледани в съответствие с член 2 от всеки от посочените протоколи:

допълнителният протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия вследствие присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз (6),

допълнителният протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз (7),

допълнителният протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия вследствие присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (8),

допълнителният протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз (9).

(6)

За тази цел Комисията договори от името на Съюза нови допълнителни протоколи към споразуменията за свободна търговия съответно с Исландия и Норвегия, с които да установи специални разпоредби, приложими за вноса в Съюза на някои видове риба и продукти на рибарството с произход от Исландия и Норвегия за периода 2009—2014 г.

(7)

При условие на сключването им на по-късна дата посочените допълнителни протоколи следва да бъдат подписани.

(8)

Замяната на съществуващите финансови механизми с нови механизми, които са свързани с различни периоди от време, различни финансови суми и различни разпоредби за прилагане, както и подновяването и удължаването на отстъпките за някои видове риба и продукти на рибарството, взети като цяло представляват съществено развитие на асоциирането с държавите от ЕАСТ, участващи в ЕИП, което обосновава прибягването до член 217 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(9)

До приключването на процедурите, необходими за тяхното сключване, споразуменията, посочени в съображение 4 и протоколите, посочени в съображение 7, следва да бъдат прилагани временно,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването на следните споразумения и протоколи се одобрява от името на Съюза при условие на сключването им:

Споразумение между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г. и приложението към него,

Споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г.,

Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия и приложението към него,

Допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия и приложението към него.

Текстовете на споразуменията и допълнителните протоколи и приложенията към тях са приложени към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) от името Съюза посочените споразумения и протоколи при условие на сключването им.

Член 3

До приключването на процедурите, необходими за тяхното сключване, споразуменията и протоколите, посочени в член 1, се прилагат временно, считано от следните дати:

Споразумението между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г. и приложението към него — от първия ден на първия месец след депозирането на последната нотификация за това,

Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г. — от първия ден на първия месец след депозирането на последната нотификация за това,

Допълнителният протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия и приложението към него — от първия ден на третия месец след депозирането на последната нотификация за това,

Допълнителният протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия и приложението към него — от първия ден на третия месец след депозирането на последната нотификация за това.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2010 година.

За Съвета

Председател

S. VANACKERE


(1)  ОВ L 130, 29.4.2004 г., стр. 14 (все още непубликуван в Официален вестник на български език).

(2)  ОВ L 221, 25.8.2007 г., стр. 18.

(3)  ОВ L 130, 29.4.2004 г., стр. 81 (все още непубликуван в Официален вестник на български език).

(4)  ОВ L 221, 25.8.2007 г., стр. 46.

(5)  ОВ L 221, 25.8.2007 г., стр. 52.

(6)  ОВ L 130, 29.4.2004 г., стр. 85 (все още непубликуван в Официален вестник на български език).

(7)  ОВ L 130, 29.4.2004 г., стр. 89 (все още непубликуван в Официален вестник на български език).

(8)  ОВ L 221, 25.8.2007 г., стр. 58.

(9)  ОВ L 221, 25.8.2007 г., стр. 62.


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз, Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия за финансов механизъм на ЕИП за периода 2009—2014 г.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ,

ИСЛАНДИЯ,

КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН,

КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Страните по Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“) постигнаха съгласие относно необходимостта да се намалят икономическите и социалните различия между техните региони с оглед на това да се насърчи постоянното и равномерно заздравяване на търговията и икономическите отношение между тях,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че за да допринесат за постигането на тази цел държавите от ЕАСТ създадоха финансов механизъм в рамките на Европейското икономическо пространство,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че разпоредбите, с които се урежда финансовият механизъм на ЕИП за периода 2004—2009 г., бяха установени в Протокол 38а и в допълнение към Протокол 38а към Споразумението за ЕИП,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че необходимостта от намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на Европейското икономическо пространство продължава да съществува и поради това следва да се създаде нов механизъм за финансов принос на държавите от ЕАСТ, участващи е в ЕИП, за периода 2009—2014 г.,

РЕШИХА ДА СКЛЮЧАТ СЛЕДНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

Член 1

Текстът на член 117 от Споразумението за ЕИП се заменя със следното:

„Разпоредбите, с които се уреждат финансовите механизми, са установени в Протокол 38, Протокол 38a, допълнението към Протокол 38a и в Протокол 38б.“

Член 2

В Споразумението за ЕИП след Протокол 38а се създава нов Протокол 38б. Текстът на Протокол 38б се съдържа в приложението към настоящото споразумение.

Член 3

Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от страните в съответствие със собствените им процедури. Инструментите за ратификация или одобрение се депозират в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

То влиза в сила на първия ден от втория месец след депозирането на последния инструмент за ратификация или одобрение.

До приключването на посочените в параграфи 1 и 2 процедури, настоящото споразумение се прилага временно от първия ден на първия месец след депозирането на последната нотификация за това.

Член 4

Настоящото споразумение, съставено в единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски, исландски и норвежки език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични, се депозира в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, който връчва заверено копие на всяка от страните по настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година и деветнадесети август две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez y el diecinueve de agosto de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010 a 19. srpna 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010 og den 19. august 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010 und am 19. August 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal ja augustikuu üheksateistkümnendal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010 και στις 19 Αυγούστου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July and on the nineteenth day of August in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix et le dix-neuf août deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci e diciannove agosto duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā un 2010. gada 19. augustā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d. ir 2010 m. rugpjūčio 19 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján és a kétezer-tizedik év augusztus havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010 u d-19 ta’ Awwissu 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010 en 19 augustus 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r. i 19 sierpnia 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez e em dezanove de Agosto de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010 și 19 august 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať a devätnásteho augusta dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010 in 19. avgusta 2010.

Tehty Brysselissä, kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen ja yhdeksäntenätoista päivänä elokuuta vuonna kaksituhattakymmenen

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio och den nittonde augusti tjugohundratio.

Gert í Brussel, 28. júlí 2010 og 19. ágúst 2010.

Utferdiget i Brussel, den 28. juli 2010 og den 19. august 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image

For Konveriket Norge

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 38Б

ОТНОСНО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП (2009—2014 г.)

Член 1

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия („държавите от ЕАСТ“) дават своя принос за намаляването на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и за укрепването на отношенията с държавите бенефициери посредством финансов принос в приоритетните сектори, изброени в член 3.

Член 2

Общият размер на финансовия принос, предвиден в член 1, възлиза на 988,5 млн. EUR, които се осигуряват, за да бъдат отпуснати на годишни траншове от 197,7 млн. EUR през периода от 1 май 2009 г. до 30 април 2014 г. включително.

Член 3

1.   Финансовият принос се предоставя за следните приоритетни сектори:

а)

опазване и управление на околната среда;

б)

изменение на климата и възобновяеми енергийни източници;

в)

гражданско общество;

г)

човешко и социално развитие;

д)

опазване на културното наследство.

2.   Могат да бъдат допускани за финансиране академични изследвания, които са насочени към един или няколко приоритетни сектора.

3.   Ориентировъчната цел за отпуснатите за всяка държава бенефициер средства е най-малко 30 процента за посочените в букви а) и б) приоритетни сектори, взети заедно, и 10 процента за приоритетния сектор, посочен в буква в). В съответствие с процедурата, посочена в член 8, параграф 2, приоритетните сектори се избират, концентрират и адаптират по гъвкав начин и в съответствие с различните нужди на всяка държава бенефициер, като се вземат предвид нейната големина и размера на финансовия принос.

Член 4

1.   Приносът на ЕАСТ не надвишава 85 процента от разходите за дадена програма. В специални случаи той може да бъде до 100 процента от разходите за дадена програма.

2.   Спазват се правилата, които се прилагат в областта на държавните помощи.

3.   Европейската комисия проучва внимателно всички програми и всякакви значителни промени в дадена програма във връзка с тяхната съвместимост с целите на Европейския съюз.

4.   Отговорността на държавите от ЕАСТ по отношение на проектите се ограничава до предоставянето на финансови средства съгласно договорения план. Не се поема отговорност спрямо трети страни.

Член 5

Средствата се предоставят на следните държави бенефициери: България, Чешка република, Естония, Гърция, Испания, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Словакия.

На Испания ще бъдат отпуснати 45,85 млн. EUR за преходно подпомагане през периода 1 май 2009 г.—31 декември 2013 г. Като се вземат предвид преходните адаптации, останалите средства се отпускат в съответствие със следното разпределение:

 

Финансови средства

(в милиони EUR)

България

78,60

Чешка република

61,40

Естония

23,00

Гърция

63,40

Кипър

3,85

Латвия

34,55

Литва

38,40

Унгария

70,10

Малта

2,90

Полша

266,90

Португалия

57,95

Румъния

190,75

Словения

12,50

Словакия

38,35

Член 6

През месец ноември 2011 г. и след това отново през месец ноември 2013 г. се извършва преглед с оглед пренасочването на неангажирани налични средства към високоприоритетни проекти от всички държави бенефициери.

Член 7

1.   Финансовият принос, предвиден в настоящия протокол, се съгласува внимателно с двустранния принос от Норвегия, предвиден във финансовия механизъм на Норвегия.

2.   По-специално, държавите от ЕАСТ гарантират процедурите за заявяване и начините на изпълнение да бъдат еднакви по същество за двата финансови механизма, посочени в предходния параграф.

3.   Когато това се налага, се взема предвид всяка значима промяна в кохезионната политика на Европейския съюз.

Член 8

При изпълнението на финансовия механизъм на ЕИП се прилага следното:

1.

Най-висока степен на прозрачност, отчетност и ефективност на разходите се прилага във всички фази на изпълнението, наред с принципите на добро управление, устойчиво развитие и равенство между половете. Преследването на целите на финансовия механизъм на ЕИП се извършва в рамката на тясното сътрудничество между държавите бенефициери и държавите от ЕАСТ.

2.

С цел да се осигури ефикасност и целенасоченост на изпълнението и като се отчитат националните приоритети, държавите от ЕАСТ сключват с всяка държава бенефициер меморандум за разбирателство, с който се установяват многогодишната програмна рамка и структурите за управление и контрол.

3.

След сключването на меморандума за разбирателство държавата бенефициер представя предложения за програми. Държавите от ЕАСТ оценяват и одобряват предложенията и сключват споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства с държавите бенефициери за всяка програма. Степента на подробност на програмата отчита размера на приноса. В изключителни случаи в рамките на програмите може да се посочат изрично проекти, в това число и условията за тяхното избиране, одобряване и контрол, в съответствие с разпоредбите за изпълнение, посочени в параграф 8.

За изпълнението на договорените програми са отговорни държавите бенефициери. Държавите бенефициери предвиждат подходяща система за управление и контрол, с която да се гарантира солидна система за изпълнение и управление.

4.

Когато е целесъобразно, при изготвянето, изпълнението, мониторинга и оценката на финансовия принос се прибягва до партньорства, за да се гарантира широко участие. В партньорствата могат да участват, inter alia, местни, регионални и национални структури, както и частният сектор, гражданското общество и социалните партньори в държавите бенефициери и държавите от ЕАСТ.

5.

Системата за контрол, предоставена за управлението на финансовия механизъм на ЕИП, гарантира спазването на принципа на доброто финансово управление. Държавите от ЕАСТ могат да извършват проверки съгласно вътрешните си изисквания. За тази цел държавите бенефициери предоставят цялата необходима помощ, информация и документация. Държавите от ЕАСТ могат да спират финансирането и да изискват възстановяване на средства в случай на нередности.

6.

Всеки проект от многогодишната програмна рамка в държавите бенефициери може да бъде изпълнен чрез сътрудничество между образувания, установени в държавите бенефициери и в държавите от ЕАСТ, в съответствие с приложимите правила за обществените поръчки.

7.

Разходите за управление, направени от държавите от ЕАСТ, се покриват от общата сума, посочена в член 2, и ще бъдат определени в разпоредбите за изпълнение, посочени в параграф 8.

8.

Държавите от ЕАСТ учредяват комитет за цялостното управление на финансовия механизъм на ЕИП. Допълнителни разпоредби относно изпълнението на финансовия механизъм на ЕИП се издават от държавите от ЕАСТ след консултация с държавите бенефициери. Държавите от ЕАСТ се стремят посочените разпоредби да бъдат издадени преди подписването на меморандумите за разбирателство.

Член 9

С оглед на член 115 от Споразумението в края на петгодишния период и без да се засягат правата и задълженията по Споразумението, договарящите страни ще преразгледат необходимостта от действия, свързани с икономическите и социалните различия в рамките на Европейското икономическо пространство.


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009—2014 г.

Член 1

Кралство Норвегия се ангажира за период от пет години с принос за намаляването на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство и за укрепването на отношенията с държавите бенефициери посредством отделен финансов механизъм на Норвегия в приоритетните сектори, изброени в член 3.

Член 2

Общият размер на финансовия принос, предвиден в член 1, възлиза на 800 млн. EUR, които се осигуряват, за да бъдат отпуснати на годишни траншове от 160 млн. EUR през периода от 1 май 2009 г. до 30 април 2014 г. включително.

Член 3

Финансовият принос се предоставя за следните приоритетни сектори:

а)

улавяне и съхранение на СО2;

б)

иновации за екологосъобразна промишленост;

в)

изследователска дейност и академични стипендии;

г)

човешко и социално развитие;

д)

правосъдие и вътрешни работи;

е)

насърчаване на достойния труд и тристранния диалог.

Целта за дял на средствата за приоритетния сектор от буква а), е най-малко 20 процента. Ще бъдат надлежно взети предвид различните нужди и големината на всяка държава бенефициер.

Един процент от отпуснатите на всяка държава бенефициер средства се заделят за фонд за насърчаване на достойния труд и тристранния диалог, който да бъде управляван от образувание, посочено от Кралство Норвегия, и в съответствие съc схемата за разпределение, посочена в член 5.

Член 4

Приносът на Кралство Норвегия не надвишава 85 процента от разходите за дадена програма. В особени случаи той може да бъде до 100 процента от разходите за дадена програма.

Спазват се правилата, които се прилагат в областта на държавните помощи.

Европейската комисия проучва внимателно всички програми и всякакви значителни промени в дадена програма във връзка с тяхната съвместимост с целите на Европейския съюз.

Отговорността на Кралство Норвегия по отношение на проектите се ограничава до предоставянето на финансови средства съгласно договорения план. Не се поема отговорност спрямо трети страни.

Член 5

Средствата се предоставят на следните държави бенефициери: България, Чешка република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словения и Словакия в съответствие със следната схема за разпределение:

Държава бенефициер

Финансови средства (в милиони EUR)

България

48,00

Кипър

4,00

Чешка република

70,40

Естония

25,60

Латвия

38,40

Литва

45,60

Унгария

83,20

Малта

1,60

Полша

311,20

Румъния

115,20

Словения

14,40

Словакия

42,40

Член 6

През месец ноември 2011 г. и след това отново през месец ноември 2013 г. се извършва преглед с оглед пренасочването на неангажирани налични средства към високоприоритетни проекти от всички държави бенефициери.

Член 7

Финансовият принос, предвиден в член 1, се съгласува внимателно с приноса на държавите от ЕАСТ, предвиден във финансовия механизъм на ЕИП.

По-специално, Кралство Норвегия гарантира процедурите за заявяване и начините на изпълнение да бъдат еднакви по същество за двата финансови механизма, посочени в предходния параграф.

Когато това се налага, се взема предвид всяка значима промяна в кохезионната политика на Европейския съюз.

Член 8

При изпълнението на финансовия механизъм на Норвегия се прилага следното:

1.

Най-висока степен на прозрачност, отчетност и ефективност на разходите се прилага във всички фази на изпълнението, наред с целите и принципите на добро управление, устойчиво развитие и равенство между половете. Преследването на целите на финансовия механизъм на Норвегия се извършва в рамката на тясното сътрудничество между държавите бенефициери и Кралство Норвегия.

2.

С цел да се осигури ефикасност и целенасоченост на изпълнението и като се отчитат националните приоритети, Кралство Норвегия сключва с всяка държава бенефициер меморандум за разбирателство, с който се установяват многогодишната програмна рамка и структурите за управление и контрол.

3.

След сключването на меморандума за разбирателство държавите бенефициери представят предложения за програми. Кралство Норвегия оценява и одобрява предложенията и сключва споразумения за предоставяне на безвъзмездни средства с държавите бенефициери за всяка програма. Степента на подробност на програмата отчита размера на приноса. В изключителни случаи в рамките на програмите може да се посочат изрично проекти, в това число и условията за тяхното избиране, одобряване и контрол, в съответствие с разпоредбите за изпълнение, посочени в параграф 8.

За изпълнението на договорените програми са отговорни държавите бенефициери. Държавите бенефициери предвиждат подходяща система за управление и контрол, с която да се гарантира стабилна система за изпълнение и управление. При определени обстоятелства държавите бенефициери и Кралство Норвегия могат да се договорят програмите да бъдат провеждани от образувание, което те са определили.

4.

Когато е целесъобразно, се прибягва до партньорства при изготвянето, изпълнението, мониторинга и оценката на финансовия принос, за да се гарантира широко участие. В партньорствата могат да участват, inter alia, местни, регионални и национални структури, както и частният сектор, гражданското общество и социалните партньори в държавите бенефициери и Кралство Норвегия.

5.

Системата за контрол, предвидена за управлението на финансовия механизъм на Норвегия, гарантира спазването на принципа на доброто финансово управление. Кралство Норвегия може да извършва проверки съгласно собствените си вътрешни изисквания. За тази цел държавите бенефициери предоставят цялата необходима помощ, информация и документация. Кралство Норвегия може да спира финансирането и да изисква възстановяване на средства в случай на нередности.

6.

Всеки проект от многогодишната програмна рамка в държавите бенефициери може да бъде изпълняван чрез сътрудничество между образувания, установени в държавите бенефициери и в Кралство Норвегия, и в съответствие с приложимите правила за обществените поръчки.

7.

Разходите за управление, направени от Кралство Норвегия, се покриват от общата сума, посочена в член 2, и ще бъдат определени в разпоредбите за изпълнение, посочени в параграф 8.

8.

Кралство Норвегия или посочено от него образувание носи отговорността за цялостното управление на финансовия механизъм на Норвегия. Допълнителни разпоредби за изпълнението на финансовия механизъм на Норвегия ще бъдат издадени от Кралство Норвегия след консултация с държавите бенефициери. Кралство Норвегия се стреми посочените разпоредби да бъдат издадени преди подписването на меморандумите за разбирателство.

Член 9

Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от страните в съответствие със собствените им процедури. Инструментите за ратификация или одобрение се депозират в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

То влиза в сила на първия ден от втория месец след депозирането на последния инструмент за ратификация или одобрение.

До приключването на посочените в параграфи 1 и 2 процедури, настоящото споразумение се прилага временно от първия ден на първия месец след депозирането на последната нотификация за това.

Член 10

Настоящото споразумение, съставено в единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и норвежки език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични, се депозира в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, който връчва заверено копие на всяка от страните по настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Utferdiget i Brussel, den 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Konveriket Norge

Image


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

и

ИСЛАНДИЯ

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия, подписано на 22 юли 1972 г., и съществуващите договорености за търговия с риба и продукти на рибарството между Исландия и Общността,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия вследствие на присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз, и по-специално член 2 от него,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия вследствие на присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, и по-специално член 2 от него,

РЕШИХА ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ:

Член 1

Специалните разпоредби, които се прилагат за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството с произход от Исландия, са определени в настоящия протокол и приложението към него.

Годишните безмитни тарифни квоти са посочени в приложението към настоящия протокол. Тези тарифни квоти се прилагат за периода от 1 май 2009 г. до 30 април 2014 г. Нивата на квотите се преразглеждат в края на посочения период, като се вземат предвид интересите на всички заинтересовани страни.

Член 2

Обемите на безмитните тарифни квоти за първия 12-месечен период от 1 май 2009 г. до 30 април 2010 г. ще бъдат разпределени за периода 1 май 2010 г. до 30 април 2011 г.

В случай че обемите на тарифните квоти за периода на тарифни квоти 1 май 2010 г.—30 април 2011 г. не бъдат напълно изчерпани, останалите обеми се прехвърлят към периода на тарифна квота 1 май 2011 г.—30 април 2012 г. За тази цел ползването на тарифните квоти, приложими от 1 май 2010 г. до 30 април 2011 г., се прекратява на втория работен ден в Комисията след 1 септември 2011 г. На следващия работен ден неизползваният остатък от тези тарифни квоти се предоставя на разположение в рамките на съответната тарифна квота, приложима от 1 май 2011 г. до 30 април 2012 г. След тази дата няма да са възможни използването със задна дата и връщането на конкретните тарифни квоти, приложими от 1 май 2010 г. до 30 април 2011 г.

Член 3

Настоящият протокол се ратифицира или одобрява от договарящите се страни съгласно собствените им процедури. Инструментите за ратификация или одобрение се депозират в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Той влиза в сила на първия ден от втория месец след депозирането на последния инструмент за ратификация или одобрение.

До приключването на посочените в параграфи 1 и 2 процедури, настоящият протокол се прилага временно от първия ден на третия месец след депозирането на последната нотификация за това.

Член 4

Настоящият протокол, съставен в единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и исландски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични, се депозира в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, който връчва заверено копие на всяка от страните по настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Gert i Brussel, 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Fyrir Ísland

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1 ОТ ПРОТОКОЛА

В допълнение на съществуващите тарифни квоти Съюзът открива следните годишни безмитни тарифни квоти за продукти с произход от Исландия:

Код по КН

Описание на продуктите

Годишен (1.5-30.4) обем на тарифната квота в нетно тегло, освен ако не е указано друго

0303 51 00

Херинга от видовете Clupea herengus и Clupea palasii, замразена, с изключение на черния дроб и семенната течност (1)

950 тона

0306 19 30

Замразени норвежки омари (Nephrops norvegicus)

520 тона

0304 19 35

Филета от морски костур (Sebastes spp.) пресни или охладени

750 тона


(1)  Ползването на тарифната квота не се допуска за стоки, декларирани за пускане в свободно обращение през периода от 15 февруари до 15 юни.


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

и

КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, подписано на 14 май 1973 г., и съществуващите договорености за търговия с риба и продукти на рибарството между Норвегия и Европейския съюз,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие на присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Унгария, Република Латвия, Република Литва, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз, и по-специално член 2 от него,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие на присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, и по-специално член 2 от него,

РЕШИХА ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ:

Член 1

Специалните разпоредби, които се прилагат за вноса в Европейския съюз на някои видове риба и продукти на рибарството с произход от Норвегия, са установени в настоящия протокол и приложението към него.

Годишните безмитни тарифни квоти са посочени в приложението към настоящия протокол. Тези тарифни квоти се прилагат за периода от 1 май 2009 г. до 30 април 2014 г. Нивата на квотите се преразглеждат в края на посочения период, като се вземат предвид интересите на всички заинтересовани страни.

Член 2

Нивата на тарифните квоти, които е трябвало да бъдат открити за Норвегия, считано от 1 май 2009 г. до изпълнението на настоящия протокол, се разделят на равни части и се разпределят на годишна основа за останалата част от срока на прилагане на настоящия протокол.

Член 3

Норвегия предприема необходимите действия, за да гарантира, че продължава да се прилага правилото, установено с кралски указ от 21 април 2006 г., което позволява свободния транзит на риба и продукти на рибарството, разтоварени в Норвегия от плавателни съдове, плаващи под знамето на държава-членка на Европейския съюз. Посоченото правило се прилага за периода, посочен в член 1, щом бъдат приложени годишните тарифни квоти.

Член 4

За тарифните квоти, изброени в приложението към настоящия протокол, се прилагат правилата за произход, установени в Протокол № 3 към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, подписано на 14 май 1973.

Член 5

Настоящият протокол се ратифицира или одобрява от страните в съответствие със собствените им процедури. Инструментите за ратификация или одобрение се депозират в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Той влиза в сила на първия ден от втория месец след депозирането на последния инструмент за ратификация или одобрение.

До приключването на посочените в параграфи 1 и 2 процедури, настоящият протокол се прилага временно от първия ден на третия месец след депозирането на последната нотификация за това.

Член 6

Настоящият протокол, съставен в единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и норвежки език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични, се депозира в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз, който връчва заверено копие на всяка от страните.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels, on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje, 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä, heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Utferdiget i Brussel, 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1 ОТ ПРОТОКОЛА

В допълнение към съществуващите тарифни квоти Европейският съюз открива следните годишни безмитни тарифни квоти за продукти с произход от Норвегия:

Код по КН

Описание на продуктите

Годишен (1.5-30.4) обем на тарифната квота в нетно тегло, освен ако не е указано друго

0303 29 00

Друга замразена сьомга

2 000 тона

0303 51 00

Херинга от видовете Clupea herengus и Clupea pallasii, замразена, с изключение на черния дроб и семенната течност (1)

45 800 тона

0303 74 30

Скумрия от видовете Scomber scombrus и Scomber japonicus, замразена, цяла, с изключение на черния дроб и семенната течност (2)

39 800 тона

0303 79 98

Други риби, с изключение на черния дроб и семенната течност

2 200 тона

0304 29 75

ex 0304 99 23

Замразено филе от херинга от видовете Clupea harengus и Clupea pallasii

Почистена, разрязана по дължина херинга от видовете Clupea harengus и Clupea pallasii  (3)

67 600 тона

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

Малки и големи скариди, обелени и замразени, приготвени или консервирани

7 000 тона

ex 1604 12 91

ex 1604 12 99

Херинга, овкусена и/или в оцет, в марина (4)

3 000 тона нетно отцедено тегло


(1)  Ползването на тарифната квота не се допуска за стоки, декларирани за пускане в свободно обращение през периода от 15 февруари до 15 юни.

(2)  Ползването на тарифната квота не се допуска за стоки, декларирани за пускане в свободно обращение през периода от 15 февруари до 15 юни.

(3)  Ползването на тарифната квота не се допуска за стоки с код по КН 0304 99 23, декларирани за пускане в свободно обращение през периода от 15 февруари до 15 юни.

(4)  Тарифната квота се увеличава на 4 000 тона нетно сухо тегло в периода 1 май 2010 г.—30 април 2011 г., на 5 000 тона нетно отцедено тегло в периода 1 май 2011 г.—30 април 2012 г. и на 6 000 тона нетно отцедено тегло в периода от 1 май до 30 април за всеки следващ 12-месечен период.


РЕГЛАМЕНТИ

9.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1003/2010 НА КОМИСИЯТА

от 8 ноември 2010 година

относно изискванията за одобрение на типа по отношение на мястото за монтиране и закрепването на задните регистрационни табели на моторните превозни средства и техните ремаркета и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 661/2009 е отделен регламент за целите на процедурата по одобрение на типа, предвидена в Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (2).

(2)

Регламент (ЕО) № 661/2009 отменя Директива 70/222/ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно местоположението и монтирането на задните регистрационни табели на моторните превозни средства и техните ремаркета (3). Изискванията на посочената директива следва да бъдат включени в настоящия регламент, а при необходимост — изменени, за да бъде отчетено развитието на научните и техническите познания.

(3)

С Регламент (ЕО) № 661/2009 се установяват основните разпоредби относно изискванията за одобрение на типа на моторните превозни средства и техните ремаркета по отношение на мястото за монтиране и закрепването на задните регистрационни табели. Следователно е необходимо също така да бъдат определени конкретните процедури, изпитвания и изисквания за това одобрение на типа.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Техническия комитет по моторните превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)

„тип превозно средство по отношение на мястото за монтиране и закрепването на задните регистрационни табели“ означава превозни средства, които не се различават по такива съществени аспекти, като:

размерите на мястото за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела;

местоположението на мястото за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела;

формата на повърхността за монтиране и закрепване на задната регистрационна табела.

(2)

„практически плоска повърхност“ означава повърхност от твърд материал, която може да се състои и от структурирана мрежа или решетка, с радиус на кривината минимум 5 000 mm.

(3)

„повърхност от структурирана мрежа“ означава повърхност, която се състои от равномерно разположен модел от фигури като например кръгли, овални, ромбовидни, правоъгълни или квадратни отвори, разположени равномерно на разстояние непревишаващо 15 mm.

(4)

„повърхност от решетка“ означава повърхност, която се състои от успоредно наредени железни пластини, разпределени равномерно и отстоящи на не повече от 15 mm една от друга.

(5)

„номинална повърхност“ означава теоретичната геометрично най-подходяща повърхност, без да се вземат предвид неравностите като издатини и вдлъбнатини.

(6)

„средна надлъжна равнина на превозното средство“ означава равнината на симетрия на превозното средство или, ако превозното средство е несиметрично, вертикалната надлъжна равнина, минаваща през средата на неговите оси.

(7)

„наклон“ означава степента на ъгловото отклонение по отношение на вертикалната равнина;

Член 2

Разпоредби за ЕО одобрение на типа на моторните превозни средства и техните ремаркета по отношение на мястото за монтиране и закрепването на задните регистрационни табели

1.   Производителят или негов представител подават до органа по одобряването на типа заявление за ЕО одобрение на типа на превозно средство по отношение на мястото за монтиране и закрепването на задните регистрационни табели на моторните превозни средства и техните ремаркета.

2.   Заявлението се изготвя в съответствие с образеца на информационния документ, установен в приложение I, част 1.

3.   Ако са изпълнени съответните изисквания по приложение II към настоящия регламент, органът по одобряването издава ЕО одобрение на типа и определя номер на одобрението на типа в съответствие със системата за номериране, установена в приложение VII към Директива 2007/46/ЕО.

Съответната държава-членка не може да предоставя същия номер на друг тип превозно средство.

4.   За целите на параграф 3 органът по одобряването на типа издава сертификат за ЕО одобрение на типа в съответствие с образеца, установен в приложение I, част 2.

Член 3

Валидност и изменение на одобренията на типа, издадени съгласно Директива 70/222/ЕИО

Националните органи разрешават продажбата и пускането в експлоатация на превозни средства от тип, одобрен преди датата, посочена в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 661/2009, и продължават да издават изменения на одобренията за тези превозни средства в съответствие с условията от Директива 70/222/ЕИО.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 76, 6.4.1970 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Административни документи за ЕО одобрение на типа на моторните превозни средства и техните ремаркета по отношение на мястото за монтиране и закрепването на задните регистрационни табели

ЧАСТ 1

Информационен документ

ОБРАЗЕЦ

Информационен документ № … относно ЕО одобрение на типа на моторните превозни средства и техните ремаркета по отношение на мястото за монтиране и закрепването на задните регистрационни табели.

Следната информация трябва да бъде представена в три екземпляра и да включва списък на съдържанието. Всички чертежи трябва да бъдат представени в подходящ мащаб и достатъчно детайлно в размер А4 или в папка формат А4. На снимките, ако има такива, трябва да са показани достатъчно детайли.

Ако системите, компонентите или отделните технически възли, посочени в настоящия информационен документ, имат електронни механизми за управление, трябва да бъде представена информация относно тяхната работа.

0.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2.   Тип: …

0.2.1.   Търговско(и) наименование(я) (когато има): …

0.3.   Начини за идентификация на типа, ако е маркиран на превозното средство (1): …

0.3.1.   Местоположение на тази маркировка: …

0.4.   Категория на превозното средство (2): …

0.5.   Наименование и адрес на производителя: …

0.8.   Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и): …

0.9.   Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има такъв): …

1.   ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

1.1.   Снимки и/или чертежи на представително превозно средство: …

2.   МАСИ И РАЗМЕРИ (3)  (4)

2.4.   Външни размери на превозното средство (габаритни)

2.4.2.   За шаси с каросерия

2.4.2.3.   Височина (в готовност за движение) (5) (при окачване, регулиращо височината, да се посочи нормалното положение при движение): …

2.6.   Маса в готовност за движение

Маса на превозното средство с каросерията и в случай на теглещо превозно средство от категория, различна от М1, с теглително-прикачно устройство, когато е монтирано от производителя, в готовност за движение, или масата на шаси или шаси с кабина, без каросерия и/или теглително-прикачно устройство, когато производителят не монтира каросерия и/или теглително-прикачно устройство (включително течности, инструменти, резервно колело – когато има, и водач, а за градски и туристически автобуси и служебно лице, когато има седалка за него в превозното средство) (6) (максимум и минимум за всеки вариант):

9.   КАРОСЕРИЯ

9.14.   Място за монтиране на задните регистрационни табели (при наличие на размер той се посочва и когато е приложимо - чертежи): …

9.14.1.   Височина на горния край на табелата над пътя: …

9.14.2.   Височина на долния край на табелата над пътя: …

9.14.3.   Разстояние между центъра на табелата и надлъжната средна равнина на превозното средство: …

9.14.4.   Разстояние от левия край на превозното средство: …

9.14.5.   Размери (дължина × широчина): …

9.14.6.   Наклон на равнината на табелата спрямо вертикалната ос: …

9.14.7.   Ъгъл на видимост в хоризонталната равнина: …

Обяснителни бележки

ЧАСТ 2

Сертификат за ЕО одобрение на типа

ОБРАЗЕЦ

Формат: А4 (210 × 297 mm)

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕО ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА

Информация, отнасяща се до:

ЕО одобрение на типа (7)

изменение на ЕО одобрение на типа (7)

отказ за ЕО одобрение на типа (7)

отнемане на ЕО одобрение на типа (7)

на моторно превозно средство или ремарке по отношение на мястото за поставяне и монтиране на задната табела с регистрационен номер

по отношение на Регламент (ЕС) № 1003/2010 [настоящия регламент], последно изменен с Регламент (ЕС) № …/… (7)

Номер на ЕО одобрение на типа: …

Основание за изменението: …

РАЗДЕЛ I

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2.   Тип: …

0.2.1.   Търговско(и) наименование(я) (когато има): …

0.3.   Начини за идентификация на типа, когато се маркира на превозното средство (8): …

0.3.1.   Местоположение на тази маркировка: …

0.4.   Категория на превозното средство (9): …

0.5.   Наименование и адрес на производителя: …

0.8.   Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и): …

0.9.   Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има такъв): …

РАЗДЕЛ II

1.   Допълнителна информация: виж добавката

2.   Техническа служба, отговорна за провеждане на изпитванията: …

3.   Дата на протокола от изпитванията: …

4.   Номер на протокола от изпитванията: …

5.   Забележки (когато има): виж добавката

6.   Място: …

7.   Дата: …

8.   Подпис: …

Приложения

:

Техническо досие

Протокол от изпитванията


(1)  Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, което е предмет на настоящия информационен документ, такива знаци трябва да се отбележат в документацията със символа „?“ (например АВС??123??).

(2)  Класифицирано съгласно определенията, посочени в част А. на приложение II към Директива 2007/46/ЕО.

(3)  Когато съществуват версии с нормална и със спална кабина, се описват и двете.

(4)  Стандарт ISO 612: 1978 — Пътни превозни средства - размери на моторните превозни средства и прикачните превозни средства - термини и определения.

(5)  

(ж8)

Термин № 6.3.

(6)  Масата на водача и когато е приложимо, за членове на екипажа, се приема за 75 kg (подразделя се на 68 kg маса на един пътник и 7 kg багаж, съгласно стандарт ISO 2416—1992), резервоарът за горивото е напълнен 90 %, и другите системи, съдържащи течности (освен тези, използващи вода), със 100 % от обема, определен от производителя.

(7)  Излишното се зачертава.

(8)  Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, което е предмет на настоящия информационен документ, такива знаци трябва да се отбележат в документацията със символа „?“ (например АВС??123??).

(9)  Както е определена в част А на приложение II към Директива 2007/46/ЕО.

Добавка

към сертификата за ЕО одобрение на типа № …

1.

Допълнителна информация:

1.1.

Кратко описание на типа превозно средство по отношение на неговата конструкция, размери, очертания и съставни материали: …

1.2.

Описание на мястото за задната регистрационна табела: …

2.

Мястото за задната регистрационна табела е подходящо за закрепване на табела с регистрационен номер с размер до (mm): 520 × 120/340 × 240 (1)

3.

Местоположение на мястото за задна регистрационна табела: в ляво от центъра/в центъра (1)

4.

Мястото за задна регистрационна табела е закрито, когато е монтирано прикачно устройство: да/не (1)

5.

Забележки: …


(1)  Излишното се зачертава.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изисквания за мястото за монтиране и закрепването на задните регистрационни табели

1.   ИЗИСКВАНИЯ

1.1.   Форма и размери на мястото за монтиране на задните регистрационни табели.

1.1.1.

Мястото за монтиране обхваща плоска или практически плоска правоъгълна повърхност със следните минимални

размери:

широчина

:

520 mm

височина

:

120 mm

или

широчина

:

340 mm

височина

:

240 mm

1.1.2.

Повърхността, която ще бъде покрита от регистрационната табела може, може да има отвори или пролуки.

1.1.2.1.

При превозните средства от категория M1 широчината на отвора или на пролуката не може да превишава 40 mm, като не се взема предвид дължината.

1.1.3.

Повърхността, която ще бъде покрита от регистрационната табела, може да има издатини, стига те да не излизат на повече от 5,0 mm спрямо номиналната повърхност. Подложките, направени от много меки материали като пяна или филц, поставени с цел да се избегне вибрирането на регистрационната табелата, не се вземат предвид.

1.2.   Монтиране и закрепване на задната регистрационна табела.

1.2.1.

Мястото за монтиране трябва да бъде такова, че регистрационната табела, след закрепване според инструкциите на производителя, да има следните характеристики:

1.2.1.1.

Положение на табелата по отношение на средната надлъжна равнина на превозното средство:

1.2.1.1.1.

Центърът на табелата не може да бъде вдясно от средната надлъжна равнина на превозното средство.

1.2.1.2.

Положение на табелата по отношение на вертикалната надлъжна равнина на превозното средство

1.2.1.2.1.

Табелата е перпендикулярна на надлъжната равнина на превозното средство.

1.2.1.2.2.

Страничният ляв ръб на табелата не може да е разположен вляво от вертикалната равнина, която е успоредна на средната надлъжна равнина на превозното средство и се допира до най-външния ръб на превозното средство.

1.2.1.3.

Положение на табелата спрямо вертикалната напречна равнина

1.2.1.3.1.

Табелата може да бъде наклонена спрямо вертикалата:

1.2.1.3.1.1.

На не по-малко от – 5° и не повече от 30°, ако височината на горния ръб на табелата не превишава 1,20 m от земната повърхност;

1.2.1.3.1.2.

На не по-малко от – 15° и не повече от 5°, ако височината на горния ръб на табелата превишава 1,20 m от земната повърхност.

1.2.1.4.

Разстояние между табелата и земната повърхност:

1.2.1.4.1.

Височината на долния ръб на табелата спрямо земната повърхност не трябва да е по-малко от 0,30 m.

1.2.1.4.2.

Височината на горния ръб на табелата спрямо земната повърхност не трябва да превишава 1,20 m. Когато е невъзможно, обаче, поради конструкцията на превозното средство, на практика да се изпълни изискването за височината на табелата, тя може да надвиши 1,20 m, при условие че е възможно най-близко до тази граница, доколкото конструктивните характеристики на превозното средство го позволяват и в никакъв случай не трябва да надвишава 2,00 m.

1.2.1.5.

Геометрична видимост:

1.2.1.5.1.

Ако височината на горния ръб на табелата не превишава 1,20 m от земната повърхност, табелата трябва да бъде напълно видима, включително и от следните четири равнини:

двете вертикални равнини, допирателни към двата странични ръба на табелата и сключващи със средната надлъжна равнина на превозното средство ъгъл 30°, измерен навън от нея;

равнината, допирателна към горния ръб на табелата и сключваща с хоризонталата ъгъл 15°, измерен нагоре;

хоризонталната равнина през долния ръб на табелата.

1.2.1.5.2.

Ако височината на горния ръб на табелата превишава 1,20 m от земната повърхност, табелата трябва да бъде напълно видима, включително и от следните четири равнини:

двете вертикални равнини, допирателни към двата странични ръба на табелата и сключващи със средната надлъжна равнина на превозното средство ъгъл 30°, измерен навън от нея;

равнината, допирателна към горния ръб на табелата и сключваща с хоризонталата ъгъл 15°, измерен нагоре;

равнината, допирателна към долния ръб на табелата и сключваща с хоризонталата ъгъл 15°, измерен надолу;

1.2.1.6.

Разстоянието от ръбовете на монтираната и закрепена регистрационна табела до ръбовете на самата повърхност на мястото за монтиране на табелата не трябва да превишава 5,0 mm по целия контур на табелата.

1.2.1.6.1.

На места може да се превишава определеното максимално разстояние, в случай че се измерва при отвор или пролука в рамките на площта от структурирана мрежа или между успоредните железни пластини на решетката.

1.2.2.

Действителното положение и форма на монтираната и закрепена регистрационна табела, определено съгласно параграф 1.2, и по-специално полученият радиус на кривината, трябва да се вземе предвид при определяне на изискванията към устройството за осветяване на задната регистрационна табела.

1.2.3.

Ако мястото за монтиране на задната регистрационна табела е закрито в рамките на равнините на геометрична видимост поради прикачване на механично прикачно устройство, това следва да се отбележи в протокола от изпитването и да се впише в сертификата за ЕО одобрение на типа.

2.   МЕТОДИКА НА ИЗПИТВАНЕ

2.1.   Определяне на вертикалния наклон и височината на регистрационна табела от земната повърхност

2.1.1.

Превозното средство е поставено на равна земна повърхност, като масата на превозното средство трябва да се регулира до декларираната от производителя маса в готовност за движение, но без водач, преди извършване на измерването.

2.1.2.

Ако превозното средство е оборудвано с хидропневматично, хидравлично или пневматично окачване или с устройство за автоматично коригиране на нивото в зависимост от товара, то трябва да бъде изпитвано с окачване или устройство за автоматично коригиране на нивото в нормалното състояние на движение, зададено от производителя.

2.1.3.

Ако регистрационната табелата е наклонена надолу, резултатите от измерванията на наклона се означават с минус.

2.2.   Проекционните измервания трябва да се извършват перпендикулярно и директно към номиналната повърхност, която ще бъде покрита от регистрационната табела.

2.3.   Измерването на разстоянието между ръбовете на монтираната и закрепена регистрационна табела и самата повърхност трябва да се извършва перпендикулярно и директно към номиналната повърхност, която ще бъде покрита от регистрационната табела.

2.4.   Регистрационната табела, използвана за проверка на съответствието, трябва да е с един от двата размера, определени в параграф 1.1.1.


9.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1004/2010 НА КОМИСИЯТА

от 8 ноември 2010 година

за намаляване на някои риболовни квоти за 2010 г. поради свръхулов през предходната година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 година за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (1), и по-специално член 105, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Риболовните квоти за 2009 г. се определят с:

Регламент (ЕО) № 1322/2008 на Съвета от 28 ноември 2008 година за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2009 г. (2),

Регламент (ЕО) № 1139/2008 на Съвета от 10 ноември 2008 година за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси, приложими в Черно море за 2009 г. (3),

Регламент (ЕО) № 1359/2008 на Съвета от 28 ноември 2008 година за определяне на възможностите за риболов за 2009 г. и 2010 г. на някои запаси от дълбоководна риба за риболовните кораби на Общността (4) и

Регламент (ЕО) № 43/2009 на Съвета от 16 януари 2009 г. за определяне на възможностите за риболов за 2009 г. и свързаните с тях условия на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова.

(2)

Риболовните квоти за 2010 г. се определят с:

Регламент (ЕО) № 1359/2008 на Съвета,

Регламент (ЕО) № 1226/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 година за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2010 г. (5),

Регламент (ЕО) № 1287/2009 на Съвета за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси, приложими в Черно море за 2010 г. (6), и

Регламент (ЕС) № 53/2010 на Съвета от 14 януари 2010 година за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2010 г., приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС във води, които подлежат на ограничения на улова, и за изменение на регламенти (ЕО) № 1359/2008, (ЕО) № 754/2009, (ЕО) № 1226/2009 и (ЕО) № 1287/2009 (7).

(3)

В съответствие с член 105, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, когато Комисията установи, че дадена държава-членка е превишила риболовните квоти, които са ѝ отпуснати, Комисията приспада превишените количества от бъдещите риболовни квоти за съответната държава-членка.

(4)

Някои държави-членки са превишили своите риболовни квоти за 2009 г. Поради това е уместно да се намалят определените им за 2010 г. риболовни квоти.

(5)

С Регламент (ЕО) № 649/2009 на Комисията (8) бяха приспаднати количествата свръхулов за 2008 г. от риболовните квоти за 2009 г. За някои държави-членки обаче количествата, които трябваше да бъдат приспаднати, надвишаваха техните съответни квоти за 2009 г. и поради това не беше възможно да бъдат приспаднати изцяло през посочената година. С цел да се гарантира, че и в такива случаи е приспаднато пълното количество, разликата следва да бъде взета предвид при определянето на приспаданите количества за 2010 г.

(6)

Приспаданите количества, предвидени в настоящия регламент, следва да се прилагат без това да засяга намаленията, приложими за квотите за 2010 г. съгласно:

Регламент (ЕО) № 147/2007 на Комисията от 15 февруари 2007 година за адаптиране на някои квоти за риболов от 2007 до 2012 г. съгласно член 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата политика в областта на рибарството (9) и

Регламент (ЕО) № 635/2008 на Комисията от 3 юли 2008 година за адаптиране на квотите за улов на атлантическа треска, които да се предоставят на Полша в Балтийско море (подразделения 25—32, води на ЕО) от 2008 до 2011 година съгласно Регламент (ЕО) № 338/2008 на Съвета (10).

(7)

Член 105, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 постановява, че количествата, приспадани от риболовни квоти, се изчисляват чрез умножение с определени коефициенти, посочени в споменатия параграф.

(8)

Но тъй като количествата, които трябва да бъдат приспаднати, се отнасят до свръхулов, реализиран през 2009 г., т.е. в период, през който Регламент (ЕО) № 1224/2009 все още не е бил приложим, от съображения за правна предвидимост е уместно приспаднатите количества да не надвишават тези, които биха произтекли от прилагането на действащите през посочения период правила, по-конкретно на правилата, определени в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (11),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Риболовните квоти, определени в Регламент (ЕО) № 1226/2009, Регламент (ЕО) № 1287/2009, Регламент (ЕО) № 1359/2008 и Регламент (ЕС) № 53/2010, се намаляват, както е показано в приложението.

2.   Параграф 1 се прилага без да се засягат намаленията, предвидени в Регламент (ЕО) № 147/2007 и Регламент (ЕО) № 635/2008.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 308, 19.11.2008 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 352, 31.12.2008 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 330, 16.12.2009 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 347, 24.12.2009 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 21, 26.1.2010 г., стp. 1.

(8)  ОВ L 192, 24.7.2009 г., стр. 14.

(9)  ОВ L 46, 16.2.2007 г., стр. 10.

(10)  ОВ L 176, 4.7.2008 г., стр. 8.

(11)  ОВ L 115, 9.5.1996 г., стp. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Member State

Species Code

Area Code 2009

Species Name

Area Names 2009

Penalties Art.5(2) R.847/96

Final Quota 2009

Margin

Total Adapted Qty 2009

SC Catches 2009

Catches 2009

Total Catches 2009

%

Deductions

Initial Qty 2010

Remaining deductions from 2009 (R.649/09)

Revised Qty 2010

Outstanding Balance

BGR

TUR

F3742C

Turbot

Black Sea

y

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Plaice

EC waters of subdivisions 22-32

y

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C

Spurdog/dogfish

EC waters of IIIa

y

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Blue Ling

VI and VII (Community waters and waters not under the sovereignty or jurisdiction of third countries)

y

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Cod

EC waters of subdivisions 22-24

y

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Herring

Subdivision 28.1

y

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M

Redfish

NAFO 3M

y

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A

Sprat

IIIa

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Blue ling

Community waters and waters not under the sovereignty or jurisdiction of third countries of II, IV and V

n

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Bluefin tuna

Atlantic Ocean, east of longitude 45o W, and Mediterranean

n

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Herring

EC and international waters of I and II

y

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Herring

Norwegian waters north of 62o N and the fishery zone around Jan Mayen

y

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Haddock

VIIb-k, VIII, IX and X; EU waters of CECAF 34.1.1

y

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN

Plaice

Skagerrak

y

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Other species

Norwegian waters of IV

y

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Black scabbardfish

Commuity waters and waters not under the sovereignty and jurisdiction of third countries of V, VI, VII and XII

n

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Red seabream

VI, VII, VIII EC waters and waters not under the sovereignt and jurisdiction of third countries

n

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B

Cod

International waters of I and IIb

y

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Herring

Subdivisions 22-24

y

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB

Cod

Norwegian waters of I and II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Greenland Halibut

Greenland waters of V and XIV

y

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB

Greenland Halibut

Norwegian waters of I and II

y

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Greenland Halibut

Greenland waters of V and XIV

y

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4

Haddock

IV; EC waters of IIa

y

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Blue whiting

EC and international waters of I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII and XIV

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34

Mackerel

IIIa and IV; EC waters of IIa, IIIb, IIIc and IIId

y

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Forkbeards

Community waters and waters not under the sovereignty or jurisdiction of third countries of VIII and IX

n

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214

Redfish

EC and international waters of V; International waters of XII and XIV

y

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Anglerfish

VIIIc, IX and X; EC waters of CECAF 34.1.1

y

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB

Haddock

Norwegian waters of I and II

y

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB

Saithe (= Pollock)

Norwegian waters of I and II

y

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB

Greenland Halibut

Norwegian waters of I and II

y

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Bigeye Tuna

Atlantic ocean

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10


9.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/36


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1005/2010 НА КОМИСИЯТА

от 8 ноември 2010 година

относно изискванията за одобрението на типа на теглително-прикачните устройства на моторните превозни средства и за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (1), и по-специално член 14, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 661/2009 е отделен регламент за целите на процедурата на Общността по одобрение на типа, предвидена в Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (2).

(2)

С Регламент (ЕО) № 661/2009 се отменя Директива 77/389/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно теглително-прикачните устройства на моторните превозни средства (3). Изискванията на посочената директива следва да бъдат включени в настоящия регламент, а при необходимост — изменени, за да бъде отчетено развитието на научните и техническите познания.

(3)

Приложното поле на настоящия регламент е в съответствие с това на Директива 77/389/ЕИО и поради тази причина е ограничено до превозните средства от категория М и N.

(4)

С Регламент (ЕО) № 661/2009 са определени основните разпоредби относно изискванията за одобрението на типа на моторните превозни средства по отношение на теглително-прикачните устройства. Поради тази причина е необходимо да бъдат определени конкретните процедури, изпитвания и изисквания за одобрението на типа на тези устройства.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Техническия комитет по моторните превозни средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага за моторните превозни средства от категории М и N, както са определени в приложение II към Директива 2007/46/ЕО.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)

„тип превозно средство по отношение на теглително-прикачните устройства“ означава превозните средства, които не се отличават от гледна точка на такива съществени аспекти, като характеристиките на теглително-прикачните устройства;

(2)

„теглително-прикачно устройство“ означава устройство с формата на кука, халка или с друга форма, към което може да бъде монтирана свързваща част, като теглителна щанга или теглително въже.

Член 3

Разпоредби за ЕО одобрение на типа на превозно средство по отношение на теглително-прикачните устройства

1.   Производителят или негов представител подават до органа по одобряването на типа заявление за ЕО одобрение на типа на превозно средство по отношение на теглително-прикачните устройства.

2.   Заявлението се изготвя в съответствие с образеца на информационния документ, установен в приложение I, част 1.

3.   Ако са изпълнени съответните изисквания по приложение II към настоящия регламент, органът по одобряването издава ЕО одобрение на типа и определя номер на одобрението на типа в съответствие със системата за номериране, установена в приложение VII към Директива 2007/46/ЕО.

Съответната държава-членка не може да предоставя същия номер на друг тип превозно средство.

4.   За целите на параграф 3 органът по одобряването на типа издава сертификат за ЕО одобрение на типа в съответствие с образеца, установен в приложение I, част 2.

Член 4

Валидност и изменение на одобренията на типa, издадени по Директива 77/389/ЕИО

Националните органи разрешават продажбата и пускането в експлоатация на превозни средства от тип, одобрен преди датата, посочена в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 661/2009, и продължават да издават изменения на одобренията по отношение на тези превозни средства в съответствие с Директива 77/389/ЕИО.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 200, 31.7.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 154, 13.6.1977 г., стр. 41.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Административни документи за ЕО одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на теглително-прикачните устройства

ЧАСТ 1

Информационен документ

ОБРАЗЕЦ

Информационен документ № … относно ЕО одобрение на типа на моторно превозно средство по отношение на теглително-прикачните устройства.

Следната информация трябва да бъде представена в три екземпляра и да включва списък на съдържанието. Всички чертежи трябва да бъдат представени в подходящ мащаб и достатъчно детайлно в размер А4 или в папка формат А4. На снимките, ако има такива, трябва да са показани достатъчно детайли.

Ако системите, компонентите или отделните технически възли, посочени в настоящия информационен документ, се управляват по електронен път, трябва да бъде представена информация относно тяхната работа.

0.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2.   Тип: …

0.2.1.   Търговско(и) наименование(я) (когато има): …

0.3.   Начини за идентификация на типа, когато той е обозначен върху превозното средство (1): …

0.3.1.   Местоположение на тази маркировка: …

0.4.   Категория на превозното средство (2): …

0.5.   Наименование и адрес на производителя: …

0.8.   Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(ите) завод(и): …

0.9.   Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има такъв): …

1.   ОБЩИ КОНСТРУКТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

1.1.   Снимки и/или чертежи на представително превозно средство: …

2.   МАСИ И РАЗМЕРИ (3)  (4)

2.8.   Технически допустима максимална маса на натоварено превозно средство, посочена от производителя (5): …

2.11.5.   Превозното средство е/не е (6) пригодено за теглене на товар

12.   РАЗНИ

12.3.   Теглително-прикачно(и) устройство(а)

12.3.1.   Предно: кука/халка/друго (6)

12.3.2.   Задно: кука/халка/друго/няма (6)

12.3.3.   Чертеж или снимка на шасито/частта от каросерията на превозното средство, показваща местоположението, конструкцията и монтирането на теглително-прикачното(ите) устройство(а): …

Забележки

ЧАСТ 2

Сертификат за ЕО одобрение на типа

ОБРАЗЕЦ

Формат: А4 (210 × 297 mm)

СЕРТИФИКАТ ЗА ЕО ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА

Информация, отнасяща се до:

ЕО одобрение на типа (7)

изменение на ЕО одобрение на типа (7)

отказ за ЕО одобрение на типа (7)

отнемане на ЕО одобрение на типа (7)

на превозно средство по отношение на теглително-прикачните устройства

по отношение на Регламент (ЕС) № 1005/2010, последно изменен с Регламент (ЕС) № …/… (7)

Номер на ЕО одобрение на типа: …

Основание за изменението: …

РАЗДЕЛ I

0.1.   Марка (търговско наименование на производителя): …

0.2.   Тип: …

0.2.1.   Търговско(и) наименование(я) (когато има): …

0.3.   Начини за идентификация на типа, когато той е обозначен върху превозното средство (8): …

0.3.1.   Местоположение на тази маркировка: …

0.4.   Категория на превозното средство (9): …

0.5.   Наименование и адрес на производителя: …

0.8.   Наименование(я) и адрес(и) на монтажния(те) завод(и): …

0.9.   Наименование и адрес на представителя на производителя (ако има такъв): …

РАЗДЕЛ II

1.   Допълнителна информация: виж добавката

2.   Техническа служба, отговорна за провеждане на изпитванията: …

3.   Дата на протокола от изпитванията: …

4.   Номер на протокола от изпитванията: …

5.   Забележки (когато има): виж добавката

6.   Място: …

7.   Дата: …

8.   Подпис: …

Приложени документи

:

Техническо досие

Протокол от изпитванията


(1)  Когато начинът за идентификация на типа включва знаци, които не са подходящи за описване на типовете превозни средства, компоненти или отделни технически възли, които са предмет на настоящия информационен документ, такива знаци се отбелязват в документацията със символа „?“ (например АВС??123??).

(2)  Класифицирано съгласно определенията в част А на приложение II към Директива 2007/46/ЕО.

(3)  Когато съществуват версии с нормална и със спална кабина, трябва да бъдат посочени масите и размерите и за двете версии.

(4)  Стандарт ISO 612: 1978 — Пътни превозни средства. Размери на моторните превозни средства и прикачните превозни средства - термини и определения.

(5)  Да се попълнят максималните и минималните стойности за всеки вариант.

(6)  Излишното се зачертава.

(7)  Излишното се зачертава.

(8)  Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на типовете превозни средства, компоненти или отделни технически възли, които са предмет на настоящия информационен документ, такива знаци се отбелязват в документацията със символа „?“ (например:. АВС??123??).

(9)  Както е определено в раздел А на приложение II към Директива 2007/46/ЕО.

Добавка

към Сертификата за ЕО одобрение на типа № …

1.

Допълнителна информация:

1.1.

Кратко описание на типа превозно средство по отношение на неговата конструкция, размери, очертания и съставни материали: …

1.2.

Общ брой и местоположение на теглително-прикачното(ите) устройство(а): …

1.3.

Метод на прикачване към превозното средство: …

1.4.

Технически допустима максимална маса на превозното средство в натоварено състояние (kg): …

2.

Предно(и) теглително-прикачно(и) устройство(а): демонтируемо/недемонтируемо (1) кука/халка/друго (1)

3.

Задно(и) теглително-прикачно(и) устройство(а): демонтируемо/недемонтируемо (1) кука/халка/друго/няма (1)

4.

Превозното средство е/не е (1) пригодено за теглене на товари

5.

Забележки: …


(1)  Излишното се зачертава.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Изисквания към теглително-прикачните устройства

1.   СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1.   Минимален брой на устройствата.

1.1.1.

Всички моторни превозни средства трябва да бъдат оборудвани с предно теглително-прикачно устройство.

1.1.2.

Превозните средства от категория М1, както е определена в част А на приложение II към Директива 2007/46/ЕО, с изключение на превозните средства, които не са пригодени за теглене на товар, трябва също да бъдат оборудвани със задно теглително-прикачно устройство.

1.1.3.

Задното теглително-прикачно устройство може да бъде заменено от механично теглително-прикачно устройство, както е определено в Правило № 55 (1) на ИКЕ на ООН, при условие че са изпълнени изискванията по параграф 1.2.1.

1.2.   Натоварване и стабилност

1.2.1.

Всяко теглително-прикачно устройство, монтирано към превозното средство, трябва да издържа на статична сила на опън и натиск, еквивалентна най-малко на половината от технически допустимата максимална маса на превозното средство в натоварено състояние.

2.   ПРОЦЕДУРА НА ИЗПИТВАНЕ

2.1.   Всяко отделно теглително-прикачно устройство, което се монтира на превозното средство, трябва да бъде подложено на сили на изпитване на опън и натиск.

2.2.   Силите на изпитване са в хоризонтална надлъжна посока по отношение на превозното средство.


(1)  ОВ L 373, 27.12.2006 г., стр. 50.


9.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/43


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1006/2010 НА КОМИСИЯТА

от 8 ноември 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 9 ноември 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

55,6

MA

77,5

MK

35,0

TR

95,0

ZZ

65,8

0707 00 05

EG

161,4

MK

59,4

TR

138,7

ZA

121,6

ZZ

120,3

0709 90 70

MA

64,9

TR

153,2

ZZ

109,1

0805 20 10

MA

72,3

ZA

149,8

ZZ

111,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

46,4

TR

55,4

UY

57,1

ZA

60,7

ZZ

64,0

0805 50 10

AR

58,5

BR

83,8

CL

81,9

EC

92,5

TR

75,7

UY

41,2

ZA

76,8

ZZ

72,9

0806 10 10

BR

233,2

PE

182,7

TR

143,8

US

233,1

ZA

79,2

ZZ

174,4

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

CA

73,1

CL

84,2

CN

82,6

NZ

115,8

US

118,9

ZA

80,9

ZZ

97,6

0808 20 50

CN

41,4

US

48,2

ZZ

44,8


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


9.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/45


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1007/2010 НА КОМИСИЯТА

от 8 ноември 2010 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2010/11 пазарна година се определя от Регламент (ЕC) № 867/2010 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕC) № 989/2010 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕC) № 867/2010, за 2010/11 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 9 ноември 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 259, 1.10.2010 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 286, 4.11.2010 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 9 ноември 2010 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

62,16

0,00

1701 11 90 (1)

62,16

0,00

1701 12 10 (1)

62,16

0,00

1701 12 90 (1)

62,16

0,00

1701 91 00 (2)

55,14

0,93

1701 99 10 (2)

55,14

0,00

1701 99 90 (2)

55,14

0,00

1702 90 95 (3)

0,55

0,19


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


РЕШЕНИЯ

9.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/47


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 ноември 2010 година

относно невключването на определени вещества в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди

(нотифицирано под номер C(2010) 7579)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/675/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 16, параграф 2, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (2) се определя списък на активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО.

(2)

За известен брой комбинации вещества/продуктови типове, включени в посочения списък, или всички участници са се оттеглили от програмата за преглед, или не са получени всички документи до крайния срок, определен в член 9 и член 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 от държавата-членка, определена като докладчик за оценката.

(3)

Комисията информира държавите-членки за това съгласно член 11, параграф 2, член 12, параграф 1 и член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1451/2007. Информацията бе оповестена и публично чрез електронни средства.

(4)

В срока от три месеца след посочените оповестявания редица дружества са показали интерес към поемането на ролята на участник за въпросните вещества и продуктови типове. След това обаче тези дружества не са представили всички необходими документи.

(5)

Следователно съгласно член 12, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 въпросните вещества и продуктови типове не следва да се включват в приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО.

(6)

В интерес на правната сигурност следва да се уточни датата, след която биоцидите, съдържащи активни вещества за продуктовите типове, посочени в приложението към настоящото решение, не могат повече да бъдат пускани на пазара.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Веществата, посочени в приложението към настоящото решение, не се включват в приложения I, IА и IБ към Директива 98/8/ЕО за съответните продуктови типове.

Член 2

За целите на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 биоцидите, съдържащи активни вещества за продуктовите типове, посочени в приложението към настоящото решение, не могат повече да бъдат пускани на пазара, считано от 1 ноември 2011 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2010 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вещества и продуктови типове, които да не се включват в приложения I, IA или IБ към Директива 98/8/ЕО

Име

ЕО номер

CAS номер

Продуктов тип

Докладваща държава-членка

Формалдехид

200-001-8

50-00-0

4

DE

Формалдехид

200-001-8

50-00-0

6

DE

Бензоена киселина

200-618-2

65-85-0

20

DE

Натриев бензоат

208-534-8

532-32-1

11

DE

Натриев бензоат

208-534-8

532-32-1

20

DE

2-бутанон, пероксид

215-661-2

1338-23-4

9

HU

2-бутанон, пероксид

215-661-2

1338-23-4

22

HU

Толнафтат

219-266-6

2398-96-1

9

PL

Триклозан

222-182-2

3380-34-5

3

DK

Силициев диоксид — аморфен

231-545-4

7631-86-9

3

FR

N’-терт-бутил-N-циклопропил-6-(метилтио)-1,3,5-триазин-2,4-диамин

248-872-3

28159-98-0

7

NL

N’-терт-бутил-N-циклопропил-6-(метилтио)-1,3,5-триазин-2,4-диамин

248-872-3

28159-98-0

10

NL

Смес от цис- и транс-p-ментан-3,8 диол/цитриодиол

255-953-7

42822-86-6

1

UK

Смес от цис- и транс-p-ментан-3,8 диол/цитриодиол

255-953-7

42822-86-6

2

UK