ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.288.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 288

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
5 ноември 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2010/666/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 3 юни 2010 година за подписването и временното прилагане на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

1

Споразумение между Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

2

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 990/2010 на Комисията от 4 ноември 2010 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Jabłka łąckie (ЗГУ)]

10

 

*

Регламент (ЕС) № 991/2010 на Комисията от 4 ноември 2010 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Olive de Nîmes (ЗНП)]

12

 

 

Регламент (ЕС) № 992/2010 на Комисията от 4 ноември 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

 

Регламент (ЕС) № 993/2010 на Комисията от 4 ноември 2010 година по силата на който не се предоставя възстановяването за обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

16

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/71/ЕC на Комисията от 4 ноември 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на метофлутрин като активно вещество в приложение I към нея ( 1 )

17

 

*

Директива 2010/72/ЕС на Комисията от 4 ноември 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на веществото спинозад като активно вещество ( 1 )

20

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/667/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 4 ноември 2010 година за изменение на Решение 2007/66/ЕО относно организирането на временен експеримент съгласно Директива 66/401/ЕИО на Съвета във връзка с увеличаване максималното тегло на партидите на някои семена от фуражни култури (нотифицирано под номер C(2010) 7474)  ( 1 )

23

 

 

2010/668/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 4 ноември 2010 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), секция Гарантиране, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер C(2010) 7555)

24

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

5.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 3 юни 2010 година

за подписването и временното прилагане на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

(2010/666/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С решение от 5 юни 2003 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с трети държави относно замяната на някои разпоредби в действащите двустранни споразумения със споразумение на равнището на Съюза.

(2)

От името на Съюза Комисията договори Споразумение с правителството на Социалистическа република Виетнам относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (наричано по-нататък „Споразумението“) в съответствие с механизмите и указанията в приложението към решението на Съвета от 5 юни 2003 г.

(3)

Споразумението, договорено от Комисията, следва да бъде подписано и временно прилагано при условие сключването му на по-късна дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването на Споразумението между Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги се одобрява от името на Съюза при условие сключването на споразумението на по-късна дата.

Текстът на Споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета се оправомощава да определи лицето (лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението при условие сключването му.

Член 3

До влизането му в сила споразумението се прилага временно от първия ден на първия месец след датата, на която страните са се нотифицирали взаимно за приключването на необходимите за целта процедури (1).

Член 4

Председателят на Съвета се упълномощава да извърши нотификацията, предвидена в член 7, параграф 2 от споразумението.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила на датата на приемането му.

Член 6

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 3 юни 2010 година.

За Съвета

Председател

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  Началната дата на временно прилагане на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ,

от една страна, и

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ,

от друга страна

(наричани по-долу „Страните“)

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че са сключени двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между седемнадесет държави-членки на Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам, съдържащи разпоредби, които са в противоречие с правото на Европейския съюз,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че Европейския съюз има изключителната компетентност по отношение на няколко аспекта, които могат да бъдат включени в двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги между държави-членки на Европейския съюз и трети държави,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че съгласно правото на Европейския съюз въздушните превозвачи на Европейския съюз, установени в държава-членка, имат право на недискриминационен достъп до въздушни маршрути между държавите-членки на Европейския съюз и трети държави,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД споразуменията между Европейския съюз и някои трети държави, предвиждащи възможността гражданите на тези трети държави да придобиват собственост във въздушни превозвачи, лицензирани в съответствие с правото на Европейския съюз,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че някои разпоредби на двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги между държави-членки на Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам, които са в противоречие с правото на Европейския съюз, трябва да бъдат приведени в съответствие с него, за да се установи надеждна правна основа за въздухоплавателните услуги между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам и да се запази непрекъснатостта на тези услуги,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че съгласно правото на Европейския съюз въздушните превозвачи по принцип не могат да сключват споразумения, които могат да се отразят на търговията между държави-членки на Европейския съюз и чиято цел или резултат са предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че разпоредбите на двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги, сключени между държави-членки на Европейския съюз и правителството на Социалистическа република Виетнам, които i) изискват или благоприятстват приемането на споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия или съгласувани практики, които предотвратяват, нарушават или ограничават конкуренцията между въздушни превозвачи по съответните маршрути; или ii) засилват последиците от което и да такова споразумение, решение или съгласувана практика; или iii) прехвърлят на въздушните превозвачи или други частни икономически оператори отговорността за вземането на мерки, които предотвратяват, нарушават или ограничават конкуренцията между въздушните превозвачи по съответните маршрути, могат да направят неефективни правилата за конкуренцията, приложими за предприятията,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че целта на Европейския съюз, като част от тези преговори, не е да увеличи общия обем на въздушния трафик между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам, нито да наруши баланса между въздушните превозвачи на Европейския съюз и тези на Социалистическа република Виетнам, или да договори изменения на разпоредбите на действащите двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги относно търговските права,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Общи разпоредби

1.   За целите на настоящото споразумение „държави-членки“ означава държави-членки на Европейския съюз, а „Договори за ЕС“ означава Договорът за Европейския съюз и Договорът за функционирането на Европейския съюз.

2.   Посочването във всяко от споразуменията, изброени в приложение 1, на граждани на държавата-членка, която е страна по това споразумение, се счита, че се отнася за граждани на държавите-членки на Европейския съюз.

3.   Посочването във всяко от споразуменията, изброени в приложение 1, на въздушни превозвачи или авиокомпании на държавата-членка, която е страна по това споразумение, се счита, че се отнася за въздушни превозвачи или авиокомпании, определени от тази държава-членка.

Член 2

Определяне от държава-членка

1.   Разпоредбите на параграфи 2 и 3 от настоящия член заменят съответните разпоредби в членовете, изброени в приложение 2, букви а) и б) съответно, във връзка с определянето на даден въздушен превозвач от съответната държава-членка, неговите лицензи и разрешения, дадени от правителството на Социалистическа република Виетнам, както и съответно отказа, отмяната, спирането или ограничаването на лицензите и разрешенията на въздушния превозвач.

2.   При определяне на въздушен превозвач от държава-членка, правителството на Социалистическа република Виетнам дава съответните лицензи и разрешения с минимално процедурно забавяне, при условие че:

i)

въздушният превозвач е установен на територията на определящата държава-членка съгласно Договорите за ЕС и притежава валиден оперативен лиценз в съответствие с правото на Европейския съюз; и

ii)

от държавата-членка, отговорна за издаването на свидетелство за авиационен оператор, се упражнява и поддържа ефективен регулаторен контрол върху въздушния превозвач и съответният авиационен орган е ясно идентифициран при определянето; и

iii)

въздушният превозвач е притежаван пряко или чрез мажоритарно участие, и се контролира ефективно от държави-членки и/или граждани на държави-членки, и/или от други държави, изброени в приложение 3, и/или от граждани на такива други държави.

3.   Правителството на Социалистическа република Виетнам може да откаже, отмени, спре действието или ограничи лицензите или разрешенията на даден въздушен превозвач, определен от държава-членка, когато:

i)

въздушният превозвач не е установен на територията на определящата го държава-членка съгласно Договорите за ЕС или няма валиден оперативен лиценз в съответствие с правото на Европейския съюз; или

ii)

не се упражнява или не се поддържа ефективен регулаторен контрол над въздушния превозвач от държавата-членка, отговорна за издаването на неговото свидетелство за авиационен оператор, или съответният авиационен орган не е ясно идентифициран при определянето; или

iii)

въздушният превозвач не е притежаван пряко или чрез мажоритарно участие, и не се контролира ефективно от държави-членки и/или граждани на държави-членки, и/или от други държави, изброени в приложение 3, и/или от граждани на такива други държави.

При упражняването на правото си по този параграф, правителството на Социалистическа република Виетнам няма да прилага дискриминация между въздушните превозвачи на Европейския съюз на основание на тяхната националност.

Член 3

Безопасност

1.   Разпоредбите на параграф 2 от настоящия член допълват членовете, изброени в приложение 2, буква в).

2.   Когато държава-членка е определила въздушен превозвач, регулаторният контрол над който се упражнява и поддържа от друга държава-членка, правата на Социалистическа република Виетнам съгласно разпоредбите за безопасност на споразумението между държавата-членка, която е определила въздушния превозвач, и правителството на Социалистическа република Виетнам, се прилагат еднакво по отношение на приемането, упражняването или поддържането на стандарти за безопасност от тази друга държава-членка и по отношение на оперативния лиценз на този въздушен превозвач.

Член 4

Съответствие с правилата за защита на конкуренцията

1.   Двустранните споразумения, сключени между държавите-членки и правителството на Социалистическа република Виетнам, не засягат правилата относно защитата на конкуренцията на страните.

2.   Действието на разпоредбите, изброени в приложение 2, буква г), се прекратява.

Член 5

Приложения към споразумението

Приложенията към настоящото споразумение са неразделна част от него.

Член 6

Ревизия или изменение

Страните могат по всяко време да ревизират или изменят настоящото споразумение по взаимно съгласие.

Член 7

Влизане в сила и временно прилагане

1.   Настоящото споразумение влиза в сила, когато Страните са се нотифицирали взаимно в писмена форма, че съответните им вътрешни процедури, необходими за неговото влизане в сила, са изпълнени.

2.   Независимо от параграф 1, Страните са съгласни да прилагат временно настоящото споразумение от първия ден на месеца след датата, на която Страните са се нотифицирали взаимно за приключването на необходимите за целта процедури.

3.   Споразуменията и другите договорености между държави-членки и правителството на Социалистическа република Виетнам, които към датата на подписване на настоящото споразумение все още не са влезли в сила и не се прилагат временно, са изброени в приложение 1, буква б). Настоящото споразумение се прилага към всички подобни споразумения и договорености от влизането им в сила или временното им прилагане.

Член 8

Прекратяване

1.   В случай че дадено споразумение, посочено в приложение 1, бъде прекратено, всички разпоредби от настоящото споразумение, които се отнасят до съответното споразумение, посочено в приложение 1, се прекратяват в същия момент.

2.   В случай че всички споразумения, посочени в приложение 1, бъдат прекратени, настоящото споразумение се прекратява в същия момент.

В потвърждение на което долуподписаните надлежно упълномощени лица подписаха настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел в два еднообразни екземпляра на 4 октомври 2010 година на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и виетнамски език.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За правителството на Социалистическа република Виетнам

Por el Gobierno de la República Socialista de Vietnam

Za vládu Vietnamské socialistické republiky

For regeringen for Den Socialistiske Republik Vietnam

Für die Regierung der Sozialistischen Republik Vietnam

Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ

For the Government of the Socialist Republic of Vietnam

Pour le gouvemement de la République socialiste du Viêt Nam

Per il govemo della Repubbhca socialista del Vietnam

Vjetnamas Sociālistiskās Republikas valdības vārdā –

Vietnamo Socialistinės Respublikos Vyriausybės vardu

A Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya részéről

Ghall-Gvern tar-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam

Voor de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam

W imieniu Rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu

Pelo Govemo da República Socialista do Vietname

Pentru Guvernul Republicii Socialiste Vietnam

Za vládu Vietnamskej socialistickej republiky

Za vlado Socialistične republike Vietnam

Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen puolesta

För Socialistiska republiken Vietnams regering

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък на споразуменията, посочени в член 1 от настоящото споразумение

а)

Споразумения за въздухоплавателни услуги между правителството на Социалистическа република Виетнам и държави-членки на Европейския съюз, които към датата на подписване на настоящото споразумение са били сключени, подписани и/или се прилагат временно:

Споразумение за въздухоплавателни услуги между Австрийското федерално правителство и правителството на Социалистическа република Виетнам, съставено в Ханой на 27 март 1995 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Австрия“;

Последно изменено с Протокол за разбирателство, съставен в Ханой на 5 април 2006 г.;

Споразумение между правителството на Кралство Белгия и правителството на Социалистическа република Виетнам относно въздушния транспорт, съставено в Брюксел на 21 октомври 1992 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Белгия“;

Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за въздушни линии между и отвъд техните съответни територии, подписана в София на 1 октомври 1979 г., наричана в приложение 2 „Спогодба Виетнам — България“;

Споразумение между правителството на Чешката република и правителството на Социалистическа република Виетнам за въздухоплавателни услуги, съставено в Прага на 23 май 1997 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Чешка република“;

Споразумение за въздухоплавателни услуги между правителството на Кралство Дания и правителството на Социалистическа република Виетнам, съставено в Ханой на 25 септември 1997 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Дания“;

Да се чете заедно с Меморандума за разбирателство между Кралство Дания, Кралство Норвегия и Кралство Швеция и Социалистическа република Виетнам, съставен в Ханой на 25 септември 1997 г.;

Споразумение за въздухоплавателни услуги между правителството на Република Финландия и правителството на Социалистическа република Виетнам, подписано в Ханой на 26 октомври 2000 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Финландия“;

Споразумение за въздухоплавателни услуги между правителството на Френската република и правителството на Социалистическа република Виетнам, съставено в Париж на 14 април 1977 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Франция“;

Споразумение за въздушен транспорт между правителството на Федерална република Германия и правителството на Социалистическа република Виетнам, съставено в Бон на 26 август 1994 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Германия“;

Споразумение между правителството на Република Унгария и правителството на Социалистическа република Виетнам относно въздухоплавателни услуги, съставено в Ханой на 4 февруари 1998 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Унгария“;

Споразумение между правителството на Великото херцогство Люксембург и правителството на Социалистическа република Виетнам за въздухоплавателни услуги, съставено в Люксембург на 26 октомври 1994 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Люксембург“;

Споразумение между Кралство Нидерландия и Социалистическа република Виетнам за въздухоплавателни услуги между и извън съответните им граници, съставено в Ханой на 1 октомври 1993 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Нидерландия“;

Споразумение за въздушен транспорт между правителството на Полската народна република и правителството на Социалистическа република Виетнам, съставено във Варшава на 11 септември 1976 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Полша“;

Споразумение за въздушен транспорт между правителството на Португалската република и правителството на Социалистическа република Виетнам, съставено в Лисабон на 3 февруари 1998 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Португалия“;

Споразумение между правителството на Социалистическа република Румъния и правителството на Социалистическа република Виетнам относно гражданския въздушен транспорт, съставено в Ханой на 26 юни 1979 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Румъния“;

Споразумение за въздухоплавателни услуги между правителството на Кралство Швеция и правителството на Социалистическа република Виетнам, съставено в Ханой на 25 септември 1997 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Швеция“;

Да се чете заедно с Меморандума за разбирателство между Кралство Дания, Кралство Норвегия и Кралство Швеция и Социалистическа република Виетнам, съставен в Ханой на 25 септември 1997 г.;

Споразумение за въздушен транспорт между правителството на Словашката република и правителството на Социалистическа република Виетнам, съставено в Ханой на 6 ноември 1997 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Словашка република“;

Споразумение между правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и правителството на Социалистическа република Виетнам за въздухоплавателни услуги, съставено в Лондон на 19 август 1994 г., наричано в приложение 2 „Споразумение Виетнам — Обединено кралство“;

Последно изменено с размяна на ноти, извършена в Ханой на 8 и 26 септември 2000 г.;

б)

Споразуменията за въздухоплавателни услуги и други договорености, парафирани или подписани между правителството на Социалистическа република Виетнам и държави-членки на Европейския съюз, които към датата на подписване на настоящото споразумение все още не са влезли в сила и не се прилагат временно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Списък на членовете в споразуменията, изброени в приложение 1 и посочени в членове 2—4 от настоящото споразумение

а)

Определяне от държава-членка:

Член 3, параграф 5 от Споразумението Виетнам — Австрия;

Член 3, параграф 4 от Спогодбата Виетнам — България;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Дания;

Член 4, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Чешка република;

Член 4, параграф 5 от Споразумението Виетнам — Финландия;

Член 7, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Франция;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Германия

Член 3, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Унгария;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Люксембург;

Член 4, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Нидерландия;

Член 3, параграф 2 от Споразумението Виетнам — Полша;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Португалия;

Член 3 от Споразумението Виетнам — Румъния;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Швеция

Член 3, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Словашка република;

Член 4, параграф 4 от Споразумението Виетнам — Обединено кралство;

б)

Отказ, отмяна, спиране или ограничаване на лицензите или разрешенията:

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Виетнам — Австрия;

Член 5, параграф 1, буква г) от Споразумението Виетнам — Белгия;

Член 4, буква а) от Спогодбата Виетнам — България

Член 5, параграф 1, буква а) от Споразумението Виетнам — Чешка република;

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Виетнам — Дания;

Член 5, параграф 1, буква а) от Споразумението Виетнам — Финландия;

Член 9, параграф 1, буква а) от Споразумението Виетнам — Франция;

Член 4, параграф 1 от Споразумението Виетнам — Германия;

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Виетнам — Унгария;

Член 4, параграф 1, буква в) от Споразумението Виетнам — Люксембург;

Член 5, параграф 1, буква в) от Споразумението Виетнам — Нидерландия;

Член 4, параграф 1 от Споразумението Виетнам — Полша;

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Виетнам — Португалия;

Член 4 от Споразумението Виетнам — Румъния;

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Виетнам — Швеция

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Виетнам — Словашка република;

Член 5, параграф 1, буква а) от Споразумението Виетнам — Обединено кралство;

в)

Безопасност:

Член 6а от Споразумението Виетнам — Австрия;

Член 7 от Споразумението Виетнам — Белгия;

Член 11 от Споразумението Виетнам — Чешка република;

Член 18 от Споразумението Виетнам — Финландия;

Член 4 от Споразумението Виетнам — Франция;

Член 9 от Споразумението Виетнам — Унгария;

Член 6 от Споразумението Виетнам — Люксембург;

Член 14 от Споразумението Виетнам — Нидерландия;

Член 9 от Споразумението Виетнам — Румъния;

Член 7 от Споразумението Виетнам — Словашка република;

Член 9а от Споразумението Виетнам — Обединено кралство;

г)

Съответствие с правилата за защита на конкуренцията:

Член 13, параграфи 1 и 7 от Споразумението Виетнам — Белгия;

Член 9, параграфи 3—8 от Спогодбата Виетнам — България;

Член 7, параграф 2 от Споразумението Виетнам — Чешка република;

Член 11, параграф 2 от Споразумението Виетнам — Дания;

Член 12, параграфи 2—7 от Споразумението Виетнам — Франция;

Член 6, параграфи 1 и 4—6 от Споразумението Виетнам — Унгария;

Член 11, параграфи 2—4 от Споразумението Виетнам — Люксембург;

Член 6, параграфи 2—6 от Споразумението Виетнам — Нидерландия;

Член 20, параграфи 2 и 4 от Споразумението Виетнам — Полша;

Член 16, параграфи 2—6 от Споразумението Виетнам — Португалия;

Член 14, параграфи 1—6 от Споразумението Виетнам — Румъния;

Член 12, параграфи 3, 5 и 6 от Споразумението Виетнам — Словашка република;

Член 11, параграф 2 от Споразумението Виетнам — Швеция;

Член 7, параграфи 3 и 4 от Споразумението Виетнам — Обединено кралство.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Списък на другите държави, посочени в член 2 от настоящото споразумение

а)

Република Исландия (съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство);

б)

Княжество Лихтенщайн (съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство);

в)

Кралство Норвегия (съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство);

г)

Конфедерация Швейцария (съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за въздушен транспорт)


РЕГЛАМЕНТИ

5.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 990/2010 НА КОМИСИЯТА

от 4 ноември 2010 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Jabłka łąckie (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Jabłka łąckie“, подадена от Полша, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 42, 19.2.2010 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени

ПОЛША

Jabłka łąckie (ЗГУ)


5.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 991/2010 НА КОМИСИЯТА

от 4 ноември 2010 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Olive de Nîmes (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, алинея първа от Регламент (ЕО) № 510/2006 подадената от Франция заявка за регистрация на наименованието „Olive de Nîmes“ бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, наименованието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 44, 20.2.2010 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6 –   Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени.

ФРАНЦИЯ

Olive de Nîmes (ЗНП)


5.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 992/2010 НА КОМИСИЯТА

от 4 ноември 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 5 ноември 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

57,0

MA

76,8

MK

43,6

TR

95,0

ZZ

68,1

0707 00 05

EG

140,6

JO

158,2

MK

59,4

TR

166,0

ZA

121,6

ZZ

129,2

0709 90 70

MA

60,3

TR

146,2

ZZ

103,3

0805 20 10

MA

74,4

ZA

154,0

ZZ

114,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

100,3

HR

57,1

TR

68,6

ZA

60,7

ZZ

71,7

0805 50 10

AR

58,7

BR

83,8

CL

81,9

TR

74,8

UY

41,2

ZA

95,2

ZZ

72,6

0806 10 10

BR

213,1

TR

147,3

US

248,8

ZA

75,4

ZZ

171,2

0808 10 80

AR

75,7

AU

149,8

BR

82,6

CL

84,6

CN

69,0

MK

26,7

NZ

117,8

US

118,9

ZA

85,3

ZZ

90,0

0808 20 50

CN

53,7

US

163,9

ZZ

108,8


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


5.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 993/2010 НА КОМИСИЯТА

от 4 ноември 2010 година

по силата на който не се предоставя възстановяването за обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функциониранетo на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1) и по-специално член 164, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 619/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1454/2007 на Комисията от 10 декември 2007 г. за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на обявлението за търга, следва да не се предоставя възстановяване за периода на подаване на офертите, приключващ на 2 ноември 2010 г.

(3)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянната тръжна процедура, открита с Регламент (ЕО) № 619/2008, за периода на подаване на офертите, приключващ на 2 ноември 2010 г., не се предоставя възстановяване за продукта и за местоназначенията, изброени съответно в член 1, буква в) и в член 2 от посочения регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 5 ноември 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 69.


ДИРЕКТИВИ

5.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/17


ДИРЕКТИВА 2010/71/ЕC НА КОМИСИЯТА

от 4 ноември 2010 година

за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване на метофлутрин като активно вещество в приложение I към нея

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 11, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Обединеното кралство получи на 23 декември 2005 г. заявление от Sumitomo Chemical (UK) Plc, в съответствие с член 11, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО, за включването на активното вещество метофлутрин в приложение I към нея за употреба в продуктов тип 18, инсектициди, акарициди и продукти за борба срещу други членестоноги, както е определено в приложение V към Директива 98/8/ЕО. Към датата, посочена в член 34, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО, метофлутрин не беше на пазара като активно вещество на биоциден продукт.

(2)

След извършване на оценка Обединеното кралство представи на Комисията на 19 юни 2008 г. своя доклад, придружен от препоръка.

(3)

Докладът беше прегледан от държавите-членки и Комисията в рамките на Постоянния комитет по биоцидите на 27 май 2010 г. и констатациите от прегледа бяха включени в доклад за оценка.

(4)

От направените проучвания става ясно, че биоцидите, използвани като инсектициди, акарициди и продукти за борба с други членестоноги и съдържащи метофлутрин, могат да се считат за отговарящи на изискванията на член 5 от Директива 98/8/ЕО. Поради това е целесъобразно метофлутринът да бъде включен в приложение I към посочената директива.

(5)

Не всички възможни употреби са оценени на европейско равнище. Ето защо е целесъобразно държавите-членки да оценят видовете употреба или възможностите за излагане на въздействие, както и рисковете за околната среда и населението, които не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на европейско равнище, и да гарантират, че при издаването на разрешения за продукти са взети подходящи мерки или са наложени специални условия, за да се намалят установените рискове до приемливи нива.

(6)

Важно е разпоредбите на настоящата директива да се прилагат едновременно във всички държави-членки с цел да се осигури еднакво третиране на пазара на биоциди, съдържащи активното вещество метофлутрин, както и да се улесни правилното функциониране на пазара на биоциди като цяло.

(7)

Следва да се отпусне подходящ период от време, преди дадено активно вещество да бъде включено в приложение I, за да се позволи на държавите-членки да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазване на настоящата директива.

(8)

Директива 98/8/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(9)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 98/8/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и публикуват най-късно до 30 април 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива.

Държавите-членки прилагат тези разпоредби, считано от 1 май 2011 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, обхваната от настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 98/8/ЕО се добавя следното вписване за веществото метофлутрин:

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална чистота на активното вещество в биоцидния продукт, както е пуснат на пазара

Дата на включването

Краен срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3 (освен за продуктите, съдържащи повече от едно активно вещество, за които срокът за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3 е този, определен с последното от решенията за включване, отнасящи се до неговите активни вещества)

Срок на изтичане на включването

Продуктов тип

Специфични разпоредби (1)

„36

Метофлутрин

 

Изомер RTZ:

2,3,5,6-тетрафлуоро-4-(метоксиметил)бензил-(1R,3R)-2,2-диметил-3-(Z)-(проп-1-енил)циклопропанкарбоксилат

ЕО №: не е наличен

CAS №: 240494-71-7

 

Сбор от всички изомери:

2,3,5,6-тетрафлуоро-4-(метоксиметил)бензил (EZ)-(1RS,3RS;1SR,3SR)-2,2-диметил-3-(проп-1-енилциклопропанкарбоксилат

ЕО №: не е наличен

CAS №: 240494-70-6

Активното вещество следва да бъде в съответствие със следните минимални степени на чистота:

 

изомер RTZ:

754 g/kg

 

Сбор от всички изомери:

930 g/kg

1 май 2011 г.

Не се прилага

30 април 2021 г.

18

В съответствие с член 5 и приложение VI при оценяването на заявление за издаване на разрешение за продукт, когато това е уместно за конкретния продукт, държавите-членки оценяват видовете употреба или възможностите за излагане на въздействие и рисковете за околната среда и населението, които не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на европейско равнище.“


(1)  За прилагане на общите принципи от приложение VI съдържанието и заключенията на докладите за оценка са достъпни на интернет страницата на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


5.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/20


ДИРЕКТИВА 2010/72/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 4 ноември 2010 година

за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на веществото спинозад като активно вещество

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на биоциди на пазара (1), и по-специално член 16, параграф 2, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (2) се определя списък с активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на възможното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО. В този списък е включено веществото спинозад.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1451/2007 е направена оценка на веществото спинозад в съответствие с член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО за употреба в продуктов тип 18, инсектициди, акарициди и продукти за борба срещу други членестоноги, както е определено в приложение V към същата директива.

(3)

За докладваща държава-членка бе определена Нидерландия и в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на 1 април 2008 г. тя представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка.

(4)

Докладът на компетентния орган беше прегледан от държавите-членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 констатациите от прегледа бяха включени в оценителния доклад на Постоянния комитет по биоцидите от 27 май 2010 г.

(5)

От направените проучвания става ясно, че биоцидите, използвани като инсектициди, акарициди и продукти за борба срещу други членестоноги и съдържащи спинозад, могат да се считат за отговарящи на изискванията на член 5 от Директива 98/8/ЕО. Поради това е целесъобразно веществото спинозад да бъде включен в приложение I към посочената директива.

(6)

Не всички потенциални видове употреба са оценени на равнището на ЕС. Ето защо е целесъобразно държавите-членки да оценят различните видове употреба или възможностите за експозиция и рисковете за околната среда и населението, които не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на равнището на ЕС, и да гарантират, че при издаването на разрешения за продукти са предприети подходящи мерки или са наложени специални условия, за да се намалят установените рискове до приемливи равнища.

(7)

С оглед на констатациите от доклада за оценка е уместно да се изисква при издаването на разрешения да се прилагат мерки за намаляване на риска. По-специално, с оглед на установените неблагоприятни последици за здравето на незащитения професионален потребител по време на пръскането на биоциди, съдържащи спинозад, е уместно да се изисква при издаването на разрешения за продуктите предназначените за професионална употреба чрез пръскане продукти да се използват с подходяща лична защитна екипировка, освен ако може да се докаже, че рисковете за промишлените или професионалните потребители може да се намалят по други начини. Освен това с оглед на констатациите по отношение на възможна непряка експозиция на човека чрез консумация на храна е целесъобразно да се изисква, когато се налага, проверка на необходимостта за установяване на нови или за изменение на съществуващите максимално допустими количества остатъчни вещества (МДКОВ) и приемането на мерки, които осигуряват непревишаване на действащите норми за МДКОВ.

(8)

Важно е разпоредбите на настоящата директива да се прилагат едновременно във всички държави-членки с цел да се осигури еднакво третиране на пазара на биоциди, съдържащи активното вещество спинозад, както и да се улесни правилното функциониране на пазара на биоциди като цяло.

(9)

Следва да се предостави разумен период от време, преди дадено активно вещество да бъде включено в приложение I, за да се даде възможност на държавите-членки и на заинтересованите страни да се подготвят за произтичащите от това нови изисквания, а на кандидатите, подготвили документации, да се възползват напълно от 10-годишния период за защита на данните, който в съответствие с член 12, параграф 1, буква в), подточка ii) от Директива 98/8/ЕО започва да тече от датата на включване.

(10)

След включването следва да се предостави разумен срок на държавите-членки за прилагането на член 16, параграф 3 от Директива 98/8/ЕО.

(11)

Поради това Директива 98/8/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(12)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 98/8/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 31 октомври 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 ноември 2012 г.

Когато държавите-членки приемат посочените разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден от публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 98/8/ЕО се добавя следното вписване за веществото спинозад:

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална чистота на активното вещество в биоцида, както е пуснат на пазара

Дата на включването

Краен срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3 (с изключение на продукти, съдържащи повече от едно активно вещество, за които крайният срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3 е указаният в последното от решенията за включване относно тези активни вещества)

Срок на изтичане на включването

Продуктов тип

Специфични разпоредби (1)

„37

Спинозад

ЕО №: 434-300-1

CAS №: 168316-95-8

Спинозад е смес от 50—95 % спинозин A и 5—50 % спинозин D.

Спинозин A

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-дезокси-2,3,4-три-O-метил-α-L-манопиранозил)окси]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(диметиламино)тетрахидро-6-метил-2H-пиран-2-ил]окси]-9-етил-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-тетрадекахидро-14-метил-1H-асиметр.-индацено[3,2-d]оксациклододецин-7,15-дион CAS №: 131929-60-7

Спинозин D

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-[(6-дезокси-2,3,4-три-O-метил-α-L-манопиранозил)окси]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(диметиламино)тетрахидро-6-метил-2H-пиран-2-ил]окси]-9-етил-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-тетрадекахидро-4,14-диметил-1H-асиметр.-индацено[3,2-d]оксациклододецин-7,15-дион CAS №: 131929-63-0

850 g/kg

1 ноември 2012 г.

31 октомври 2014 г.

31 октомври 2022 г.

18

В съответствие с член 5 и приложение VI, при оценяването на заявление за издаване на разрешение за продукт, когато това е уместно за конкретния продукт, държавите-членки оценяват видовете употреба или възможностите за експозиция и рисковете за околната среда и населението, които не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на равнището на ЕС.

Държавите-членки гарантират, че при издаването на разрешения се спазват следните условия:

Разрешенията са свързани с подходящи мерки за намаляване на риска. По-специално продукти, предназначени за професионална употреба чрез пръскане, трябва да се използват с подходяща лична защитна екипировка, освен ако в заявлението за разрешително за ползване на продукта може да се докаже, че рисковете за професионалните ползватели може да се сведат до допустимо ниво по други начини.

За съдържащи спинозад продукти, които могат да предизвикат наличие на остатъчни вещества в храната или фуража, държавите-членки проверяват необходимостта за установяване на нови и/или изменение на съществуващите максимално допустими количества остатъчни вещества (МДКОВ) съгласно Регламент (ЕО) № 470/2009 и/или Регламент (ЕО) № 396/2005 и вземат всички подходящи мерки за намаляване на риска, осигуряващи непревишаване на действащите норми за МДКОВ.“


(1)  Във връзка с прилагането на общите принципи от приложение VI съдържанието и заключенията на докладите за оценка са на разположение на интернет адреса на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


РЕШЕНИЯ

5.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/23


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 ноември 2010 година

за изменение на Решение 2007/66/ЕО относно организирането на временен експеримент съгласно Директива 66/401/ЕИО на Съвета във връзка с увеличаване максималното тегло на партидите на някои семена от фуражни култури

(нотифицирано под номер C(2010) 7474)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/667/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от фуражни култури (1), и по-специално член 13а от нея,

като има предвид, че:

(1)

Временният експеримент, предвиден в Решение 2007/66/ЕО на Комисията (2), приключва на 30 юни 2012 г.

(2)

Решение 2007/66/ЕО съдържа изискването при дерогация от максималния размер на партидите от зърнени култури размерът на партидите на фуражните култури, установен в рамките на експеримента на ISTA/ISF (Международна асоциация за изпитване на семена/Международна федерация по семената), приет от Съвета на ОИСР (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие), да бъде спазван. Експериментът на ISTA/ISF във връзка с максималния размер на партидите от семена на фуражни култури продължава до 31 декември 2013 г.

(3)

Временният експеримент, предвиден в Решение 2007/66/ЕО, също следва да приключи на 31 декември 2013 г. с цел неговото завършване да се синхронизира със завършването на експеримента на ISTA/ISF.

(4)

Освен това препратката към експеримента на ISTA/ISF следва да се осъвремени, тъй като последният има нов уебсайт.

(5)

Поради това Решение 2007/66/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 3 от Решение 2007/66/ЕО се заменя със следното:

„Член 3

Временният експеримент започва на 1 януари 2007 г. и завършва на 31 декември 2013 г.“

Член 2

Бележка под линия 1 към буква а) от приложението към Решение 2007/66/ЕО се заменя със следното:

„(1)

http://www.seedtest.org/en/ista_isf_experiment_on_herbage_seed_lot_size_content---1--1265--484.html“.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2298/66.

(2)  ОВ L 32, 6.2.2007 г., стр. 161.


5.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 288/24


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 4 ноември 2010 година

за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

(нотифицирано под номер C(2010) 7555)

(само текстовете на английски, български, гръцки, датски, испански, италиански, литовски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словенски, унгарски, френски, чешки и шведски език са автентични)

(2010/668/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по специално член 7, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (2), и по-специално член 31 от него,

след консултация с Комитета по селскостопанските фондове,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1258/1999 и член 31 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 Комисията следва да предприеме необходимите проверки, да предостави резултатите от тях на държавите-членки, да се запознае с техните забележки, да свика двустранни разговори за постигане на споразумение със съответните държави-членки и официално да им съобщи своите заключения.

(2)

На държавите-членки е предоставена възможността да поискат откриване на процедура за помирение. В някои случаи тази възможност бе използвана и съставените доклади за крайния резултат от процедурите бяха разгледани от Комисията.

(3)

В съответствие с регламенти (ЕО) № 1258/1999 и (ЕО) № 1290/2005 могат да бъдат финансирани само селскостопански разходи, направени по начин, който не нарушава правилата на Европейския съюз.

(4)

Извършените проверки, резултатите от двустранните разговори и помирителните процедури показват, че част от декларираните от държавите-членки разходи не отговарят на това условие и следователно не могат да бъдат финансирани от секция „Гарантиране“ на ФЕОГА, от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР.

(5)

Следва да се посочат сумите, които не са одобрени за покриване от секция „Гарантиране“ на ФЕОГА, от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР. Тези суми не се отнасят за разходи, направени повече от двадесет и четири месеца преди писменото съобщение на Комисията до държавите-членки за резултатите от проверките.

(6)

За случаите, за които се отнася настоящото решение, изчислените суми, които следва да бъдат изключени поради несъответствие с правилата на Европейския съюз, са съобщени от Комисията на държавите-членки в рамките на обобщен доклад.

(7)

Настоящото решение не засяга финансовите изводи, които Комисията би направила въз основа на решенията на Съда на Европейския съюз по висящи дела към 31 август 2010 г. по въпроси, свързани със съдържанието на настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Посочените в приложението разходи на акредитираните разплащателни агенции на държавите-членки, заявени в рамките на ФЕОГА, секция „Гарантиране“, на ЕФГЗ или на ЕЗФРСР, се изключват от финансиране от страна на Европейския съюз поради несъответствието им с правилата на Европейския съюз.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Литва, Република Унгария, Кралство Нидерландия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2010 година.

За Комисията

Dacian CIOLOŞ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 103.

(2)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

БЮДЖЕТНА ПОЗИЦИЯ 6701 AD HOC 34

Държава-членка

Мярка

Бюджетна година

Причина за корекцията

Вид

%

Валута

Сума

Вече приспаднати суми

Финансово отражение

България

Помощи за площи

2008

Слабости в СИЗП-ДСЕС и в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–16 629 131,10

0,00

–16 629 131,10

Общо България (EUR)

–16 629 131,10

0,00

–16 629 131,10

Кипър

Финансов одит — превишения

2009

Надхвърляне на таваните за финансиране

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

– 320 385,91

– 320 385,91

0,00

Общо Кипър (EUR)

– 320 385,91

– 320 385,91

0,00

Чешката република

Възстановявания при износ и хранителна помощ извън ЕС

2004

Недостатъчен брой извадки за физически проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

EUR

– 207 934,24

0,00

– 207 934,24

Чешката република

Възстановявания при износ и хранителна помощ извън ЕС

2005

Недостатъчен брой извадки за физически проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

EUR

– 385 763,84

0,00

– 385 763,84

Чешката република

Възстановявания при износ и хранителна помощ извън ЕС

2006

Недостатъчен брой извадки за физически проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

EUR

–76 644,28

0,00

–76 644,28

Общо Чешката република (EUR)

– 670 342,36

0,00

– 670 342,36

Германия

Финансов одит — забавени плащания и неспазване на сроковете за плащания

2009

Забавени плащания

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–17 700,87

–17 700,87

0,00

Германия

Финансов одит — превишения

2009

Надхвърляне на таваните за финансиране, неприемливи разходи и намаляване в съответствие с решения за уравняване

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–1 971 342,57

–1 971 342,57

0,00

Германия

Уравняване на сметки

2007

Уравняване на сметките за 2007 г.: общото ниво на грешки надхвърля нивото на същественост; най-вероятна грешка

ЕКСТРАПОЛИРАНА

 

EUR

– 342 858,52

0,00

– 342 858,52

Германия

Уравняване на сметки

2007

Неизвършено възстановяване

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–28 585,26

0,00

–28 585,26

Германия

Уравняване на сметки

2007

Финансово уравняване за 2007 г.: финансова грешка в книгата на длъжниците

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–17 617,33

0,00

–17 617,33

Германия

Уравняване на сметки

2007

Уравняване на сметките за 2007 г.: най-вероятна грешка

ЕКСТРАПОЛИРАНА

 

EUR

–23 324,14

0,00

–23 324,14

Германия

Уравняване на сметки

2007

Уравняване на сметките за 2007 г.: известна грешка

ЕКСТРАПОЛИРАНА

 

EUR

–1 091,19

0,00

–1 091,19

Общо Германия (EUR)

–2 402 519,88

–1 989 043,44

– 413 476,44

Дания

Финансов одит — превишения

2009

Надхвърляне на таваните за финансиране

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–3 921,96

–3 921,96

0,00

Общо Дания (EUR)

–3 921,96

–3 921,96

0,00

Испания

Премии за месо — едър рогат добитък

2006

Липса на санкции за животни с липсваща дата на клане (премии за едър рогат добитък и плащания по член 69)

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

– 126 294,37

0,00

– 126 294,37

Испания

Други преки помощи — едър рогат добитък

2007

Липса на санкции за животни с липсваща дата на клане (премии за едър рогат добитък и плащания по член 69)

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–26 323,44

0,00

–26 323,44

Испания

Финансов одит — забавени плащания и неспазване на сроковете за плащания

2009

Финансов одит: забавени плащания

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–4 376 321,75

–4 376 321,75

0,00

Испания

Финансов одит — превишения

2009

Надхвърляне на таваните за финансиране, неприемливи разходи и възстановяване на налога в сектора на млякото и млечните продукти

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

– 383 419,21

– 383 419,21

0,00

Общо Испания (EUR)

–4 912 358,77

–4 759 740,96

– 152 617,81

Франция

Възстановявания при износ — живи животни

2006

Пропуски в надзора на транспорта на жив едър рогат добитък, който отговаря на условията за възстановявания при износ

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

– 233 531,17

0,00

– 233 531,17

Франция

Възстановявания при износ — живи животни

2007

Пропуски в надзора на транспорта на жив едър рогат добитък, който отговаря на условията за възстановявания при износ

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–93 084,22

0,00

–93 084,22

Франция

Възстановявания при износ — живи животни

2008

Пропуски в надзора на транспорта на жив едър рогат добитък, който отговаря на условията за възстановявания при износ

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–18 984,38

0,00

–18 984,38

Франция

Възстановявания при износ — живи животни

2009

Пропуски в надзора на транспорта на жив едър рогат добитък, който отговаря на условията за възстановявания при износ

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–13 068,04

0,00

–13 068,04

Франция

Млечни квоти

2003

Надхвърляне на квотите

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–7 646 623,00

0,00

–7 646 623,00

Франция

Мерки в областта на рибарството

2005

Несъответстваща система за санкции

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–47 793,25

0,00

–47 793,25

Франция

Мерки в областта на рибарството

2006

Несъответстваща система за санкции

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–4 584,36

0,00

–4 584,36

Франция

Мерки в областта на рибарството

2007

Несъответстваща система за санкции

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–66 300,98

0,00

–66 300,98

Франция

Обработваеми култури

2006

Слабости в процедурите за проверки на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

2

EUR

–5 938 935,20

0,00

–5 938 935,20

Франция

Обработваеми култури

2007

Слабости в процедурите за проверки на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

2

EUR

–2 006 102,83

0,00

–2 006 102,83

Франция

Финансов одит — забавени плащания и неспазване на сроковете за плащания

2008

Забавени плащания

еднократна

 

EUR

–24 913,70

–24 913,70

0,00

Франция

Финансов одит — превишения

2008

Надхвърляне на таваните за финансиране

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–1 277 884,58

–1 277 884,58

0,00

Франция

Сертифициране

2005

Финансово уравняване за 2005 г. — най-вероятна грешка

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–3 385 578,07

0,00

–3 385 578,07

Франция

Уравняване на сметки

2007

Финансово уравняване за 2007 г.: пропуски, свързани с доказателството за пристигане в сектора на плодовете

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

– 191 612,32

0,00

– 191 612,32

Франция

Уравняване на сметки

2007

Финансово уравняване за 2007 г.: пропуски, свързани с доказателството за пристигане

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–83 652,18

0,00

–83 652,18

Франция

Уравняване на сметки

2007

Финансово уравняване за 2007 г.: пропуски, свързани с доказателството за пристигане в лозаро-винарския сектор

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–6 513,57

0,00

–6 513,57

Общо Франция (EUR)

–21 039 161,85

–1 302 798,28

–19 736 363,57

Великобритания

Финансов одит — превишения

2009

Надхвърляне на таваните за финансиране

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–17 583,27

–17 583,27

0,00

Великобритания

Финансов одит — забавени плащания и неспазване на сроковете за плащания

2009

Забавени плащания

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–3 761 659,41

–3 761 659,41

0,00

Общо Великобритания (EUR)

–3 779 242,68

–3 779 242,68

0,00

Гърция

Плодове и зеленчуци — схеми за помощи за сушено грозде

2003

Слабости при извършването на допълнителни проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

2

EUR

–1 893 244,19

0,00

–1 893 244,19

Гърция

Плодове и зеленчуци — схеми за помощи за сушено грозде

2004

Слабости при извършването на допълнителни проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

2

EUR

–2 915,08

0,00

–2 915,08

Гърция

Плодове и зеленчуци — схеми за помощи за сушено грозде

2004

Слабости при извършването на ключовите проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

EUR

–2 651 588,33

0,00

–2 651 588,33

Гърция

Плодове и зеленчуци — схеми за помощи за сушено грозде

2004

Слабости при извършването на ключовите проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–5 514 428,97

0,00

–5 514 428,97

Гърция

Плодове и зеленчуци — схеми за помощи за сушено грозде

2005

Слабости при управлението на схемата и на регистъра на лозята, както и слабости, свързани с намаляването на минималния добив

ФИКСИРАНА СТАВКА

2

EUR

– 129,11

0,00

– 129,11

Гърция

Плодове и зеленчуци — схеми за помощи за сушено грозде

2005

Слабости при извършването на ключовите проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

EUR

–2 652 459,19

0,00

–2 652 459,19

Гърция

Плодове и зеленчуци — схеми за помощи за сушено грозде

2005

Слабости при извършването на ключовите проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–72 521,21

0,00

–72 521,21

Гърция

Плодове и зеленчуци — схеми за помощи за сушено грозде

2005

Слабости при извършването на ключовите проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

25

EUR

–15 013 342,96

0,00

–15 013 342,96

Гърция

Плодове и зеленчуци — схеми за помощи за сушено грозде

2006

Слабости при управлението на схемата и на регистъра на лозята, както и слабости, свързани с намаляването на минималния добив

ФИКСИРАНА СТАВКА

2

EUR

–2 140,06

0,00

–2 140,06

Гърция

Плодове и зеленчуци — схеми за помощи за сушено грозде

2006

Слабости при извършването на ключовите проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

EUR

–6 902,48

0,00

–6 902,48

Гърция

Плодове и зеленчуци — схеми за помощи за сушено грозде

2006

Слабости при извършването на ключовите проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

117,11

0,00

117,11

Гърция

Плодове и зеленчуци — схеми за помощи за сушено грозде

2006

Слабости при извършването на ключовите проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

25

EUR

–26 702 055,52

0,00

–26 702 055,52

Гърция

Плодове и зеленчуци — схеми за помощи за сушено грозде

2007

Слабости при извършването на ключовите проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

EUR

–8 122,42

0,00

–8 122,42

Гърция

Плодове и зеленчуци — схеми за помощи за сушено грозде

2007

Слабости при извършването на ключовите проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–3 615,33

0,00

–3 615,33

Гърция

Плодове и зеленчуци — схеми за помощи за сушено грозде

2007

Слабости при извършването на ключовите проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

25

EUR

– 178 595,74

0,00

– 178 595,74

Гърция

Други преки помощи — POSEI

1999

Слабости при управлението на заявленията за помощи и в системата за контрол

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–1 263 139,23

0,00

–1 263 139,23

Гърция

Други преки помощи — POSEI

2000

Слабости при управлението на заявленията за помощи и в системата за контрол

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–1 351 453,75

0,00

–1 351 453,75

Гърция

Други преки помощи — POSEI

2001

Слабости при управлението на заявленията за помощи и в системата за контрол

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–1 355 809,10

0,00

–1 355 809,10

Гърция

Премии за тютюн

2006

Забавени доставки на тютюн

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–6 108 114,95

0,00

–6 108 114,95

Гърция

Премии за тютюн

2006

Прехвърляне на договори за култивиране

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–12 930 014,00

0,00

–12 930 014,00

Гърция

Премии за тютюн

2006

Одобряване на неприемливи първи преработватели

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

– 722 713,00

0,00

– 722 713,00

Гърция

Премии за месо — овце и кози

2004

Слабости в управлението и контрола

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–25 128 277,52

0,00

–25 128 277,52

Гърция

Премии за месо — овце и кози

2005

Слабости в управлението и контрола

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–24 975 648,06

0,00

–24 975 648,06

Гърция

Премии за месо — овце и кози

2006

Слабости в управлението и контрола

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–62 666,39

0,00

–62 666,39

Гърция

Други преки помощи — преки плащания

2007

Слабости в СИЗП-ДСЕС и в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

– 189 954 152,86

0,00

– 189 954 152,86

Гърция

Други преки помощи — член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 — с изключение на овце и едър рогат добитък

2007

Слабости в СИЗП-ДСЕС и в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–4 478 362,23

0,00

–4 478 362,23

Гърция

Кръстосано спазване

2006

Слабости в управлението и контрола на кръстосаното спазване

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–4 138 354,61

0,00

–4 138 354,61

Гърция

Кръстосано спазване

2007

Слабости в управлението и контрола на кръстосаното спазване

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–29 267,04

0,00

–29 267,04

Гърция

Финансов одит — забавени плащания и неспазване на сроковете за плащания

2007

Забавено плащане

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–1 819 599,31

–1 819 599,31

0,00

Гърция

Финансов одит — превишения

2007

Надхвърляне на разпределените средства за развитие на селските райони

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–1 953 465,43

–1 953 465,43

0,00

Гърция

Финансов одит — превишения

2007

Неприемливи разходи

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–4 910,61

–4 910,61

0,00

Гърция

Финансов одит — превишения

2008

Надхвърляне на таваните за финансиране

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–11 724,24

0,00

–11 724,24

Общо Гърция (EUR)

– 330 989 615,81

–3 777 975,35

– 327 211 640,46

Ирландия

Финансов одит — забавени плащания и неспазване на сроковете за плащания

2009

Забавени плащания

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

– 133 757,17

– 133 757,17

0,00

Общо Ирландия (EUR)

– 133 757,17

– 133 757,17

0,00

Италия

Обезмаслено мляко на прах за храна за животни

2003

Неправилно прилагане на регулаторните намаления на помощи и санкции или липса на такива

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–19 021,62

0,00

–19 021,62

Италия

Обезмаслено мляко на прах за храна за животни

2003

Неправилно прилагане на регулаторните намаления на помощи и санкции или липса на такива

ФИКСИРАНА СТАВКА

2

EUR

– 789 909,56

0,00

– 789 909,56

Италия

Обезмаслено мляко на прах за храна за животни

2004

Неправилно прилагане на регулаторните намаления на помощи и санкции или липса на такива

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–2 961,86

0,00

–2 961,86

Италия

Обезмаслено мляко на прах за храна за животни

2004

Неправилно прилагане на регулаторните намаления на помощи и санкции или липса на такива

ФИКСИРАНА СТАВКА

2

EUR

– 742 709,75

0,00

– 742 709,75

Италия

Обезмаслено мляко на прах за храна за животни

2005

Неправилно прилагане на регулаторните намаления на помощи и санкции или липса на такива

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–86 072,22

0,00

–86 072,22

Италия

Обезмаслено мляко на прах за храна за животни

2005

Неправилно прилагане на регулаторните намаления на помощи и санкции или липса на такива

ФИКСИРАНА СТАВКА

2

EUR

–47 374,31

0,00

–47 374,31

Италия

Преки плащания

2005

Слабости при извършването на проверки на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

EUR

– 595 287,34

0,00

– 595 287,34

Италия

Преки плащания

2006

Слабости при извършването на проверки на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

EUR

– 627 815,82

0,00

– 627 815,82

Италия

Преки плащания

2007

Слабости при извършването на проверки на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

EUR

–36 181,44

0,00

–36 181,44

Италия

Преки плащания

2007

Слабости в системата за контрол

ФИКСИРАНА СТАВКА

1,34

EUR

–21 082 134,82

0,00

–21 082 134,82

Италия

Преки плащания

2007

Неправилно изчисляване на санкции

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

– 472 302,78

0,00

– 472 302,78

Италия

Възстановявания

2001—2002

Финансова грешка в книгата на длъжниците

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–14 257 072,07

0,00

–14 257 072,07

Общо Италия (EUR)

–38 758 843,59

0,00

–38 758 843,59

Литва

Сертифициране

2006

Финансово уравняване за 2006 г.: известна грешка

ЕДНОКРАТНА

 

LTL

– 149 107,00

0,00

– 149 107,00

Общо Литва (LTL)

– 149 107,00

0,00

– 149 107,00

Нидерландия

Картофено нишесте

2003

Слабости в управлението на схемата и в системата за контрол

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–5 295 327,28

0,00

–5 295 327,28

Нидерландия

Картофено нишесте

2004

Слабости в управлението на схемата и в системата за контрол

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–5 424 788,14

0,00

–5 424 788,14

Нидерландия

Картофено нишесте

2005

Слабости в управлението на схемата и в системата за контрол

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–5 871 686,22

0,00

–5 871 686,22

Нидерландия

Картофено нишесте

2006

Слабости в управлението на схемата и в системата за контрол

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–5 973 168,71

0,00

–5 973 168,71

Нидерландия

Картофено нишесте

2007

Слабости в управлението на схемата и в системата за контрол

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–3 059 136,00

0,00

–3 059 136,00

Нидерландия

Картофено нишесте

2008

Слабости в управлението на схемата и в системата за контрол

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–3 323 042,96

0,00

–3 323 042,96

Нидерландия

Сух фураж

2005

Пропуски при подбора на извадки и измерването на теглото

ФИКСИРАНА СТАВКА

2

EUR

–53 756,91

0,00

–53 756,91

Нидерландия

Сух фураж

2006

Неприлагане на санкциите, предвидени в член 29 от Регламент (ЕО) № 382/2005

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–51 192,24

0,00

–51 192,24

Нидерландия

Сух фураж

2006

Пропуски при подбора на извадки и измерването на теглото

ФИКСИРАНА СТАВКА

2

EUR

– 111 139,56

0,00

– 111 139,56

Нидерландия

Сух фураж

2007

Неприлагане на санкциите, предвидени в член 29 от Регламент (ЕО) № 382/2005

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–80 683,48

0,00

–80 683,48

Нидерландия

Сух фураж

2007

Пропуски при подбора на извадки и измерването на теглото

ФИКСИРАНА СТАВКА

2

EUR

–59 296,58

0,00

–59 296,58

Общо Нидерландия (EUR)

–29 303 218,08

0,00

–29 303 218,08

Полша

Публично складиране — захар

2006

Неправилно вписване на изтегляне на захар от склада

ЕДНОКРАТНА

 

PLN

–2 748 072,26

0,00

–2 748 072,26

Полша

Публично складиране — зърнени култури

2006

Неправилно вписване на изтегляне на зърнени култури от склада

ЕДНОКРАТНА

 

PLN

–1 181 799,38

0,00

–1 181 799,38

Полша

Публично складиране — зърнени култури

2007

Неправилно вписване на изтегляне на зърнени култури от склада

ЕДНОКРАТНА

 

PLN

– 158 188,28

0,00

– 158 188,28

Общо Полша (PLN)

–4 088 059,92

0,00

–4 088 059,92

Португалия

POSEI

2005

Недостатъчно на брой проверки на място

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

– 238 067,66

0,00

– 238 067,66

Португалия

POSEI

2006

Недостатъчно на брой проверки на място

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

– 239 045,63

0,00

– 239 045,63

Португалия

POSEI

2007

Недостатъчно на брой проверки на място

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

– 266 137,96

0,00

– 266 137,96

Португалия

Премии за месо — овце и кози

2004

Помощ, изплатена на земеделски стопани с по-малко от 10 права

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

– 150 518,33

0,00

– 150 518,33

Португалия

Премии за месо — овце и кози

2004

Неутрализиране на двойния ефект от еднократната/фиксираната корекция

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

3 010,36

0,00

3 010,36

Португалия

Премии за месо — овце и кози

2004

Слабости, свързани с регистрите на земеделските стопанства

ФИКСИРАНА СТАВКА

2

EUR

– 704 557,25

0,00

– 704 557,25

Португалия

Премии за месо — овце и кози

2005

Помощ, изплатена на земеделски стопани с по-малко от 10 права

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

– 136 490,69

0,00

– 136 490,69

Португалия

Премии за месо — овце и кози

2005

Неутрализиране на двойния ефект от еднократната/фиксираната корекция

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

2 729,81

0,00

2 729,81

Португалия

Премии за месо — овце и кози

2005

Слабости, свързани с регистрите на земеделските стопанства

ФИКСИРАНА СТАВКА

2

EUR

–1 221 522,57

0,00

–1 221 522,57

Португалия

Премии за месо — овце и кози

2006

Помощ, изплатена на земеделски стопани с по-малко от 10 права

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–10 716,86

0,00

–10 716,86

Португалия

Премии за месо — овце и кози

2006

Неутрализиране на двойния ефект от еднократната/фиксираната корекция

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

426,48

0,00

426,48

Португалия

Премии за месо — овце и кози

2006

Слабости, свързани с регистрите на земеделските стопанства

ФИКСИРАНА СТАВКА

2

EUR

– 543 239,48

0,00

– 543 239,48

Португалия

Обработваеми култури

2005

Слабости в СИЗП-ДСЕС, извършването на проверки на място и изчисляването на санкции

ФИКСИРАНА СТАВКА

2

EUR

–77 320,99

0,00

–77 320,99

Португалия

Обработваеми култури

2006

Слабости в СИЗП-ДСЕС, извършването на проверки на място и изчисляването на санкции

ФИКСИРАНА СТАВКА

2

EUR

– 687,65

0,00

– 687,65

Португалия

Съпътстващи мерки за развитие на селските райони — „Гарантиране“ (мерки, свързани с площта)

2006

Слабости в СИЗП-ДСЕС, извършването на проверки на място и изчисляването на санкции

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

EUR

–10 488 632,26

0,00

–10 488 632,26

Португалия

Обработваеми култури

2006

Слабости в СИЗП-ДСЕС, извършването на проверки на място и изчисляването на санкции

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

EUR

–13 996 538,00

0,00

–13 996 538,00

Португалия

Нови мерки за развитие на селските райони — „Гарантиране“

2006

Слабости в СИЗП-ДСЕС, извършването на проверки на място и изчисляването на санкции

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

EUR

349 379,51

0,00

349 379,51

Португалия

Допълнителна помощ

2007

Слабости в СИЗП-ДСЕС, извършването на проверки на място и изчисляването на санкции

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

EUR

– 248 208,61

0,00

– 248 208,61

Португалия

Други преки помощи — преки плащания

2007

Слабости в СИЗП-ДСЕС, извършването на проверки на място и изчисляването на санкции

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

EUR

–16 015 420,09

0,00

–16 015 420,09

Португалия

Финансов одит — забавени плащания и неспазване на сроковете за плащания

2008

Забавени плащания

ЕДНОКРАТНА

0

EUR

– 148 413,94

– 148 413,94

0,00

Португалия

Финансов одит — превишения

2009

Финансов одит — надхвърляне на таваните

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–96 189,49

–96 189,49

0,00

Португалия

Финансов одит — забавени плащания и неспазване на сроковете за плащания

2009

Финансов одит — забавени плащания

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

– 286 327,01

– 286 327,01

0,00

Португалия

Уравняване на сметки

2006

Финансово уравняване за 2006 г.: най-вероятна грешка

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

– 653 833,00

0,00

– 653 833,00

Португалия

Уравняване на сметки

2006

Финансово уравняване за 2006 г.: систематична грешка

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

– 197 091,00

0,00

– 197 091,00

Португалия

Уравняване на сметки

2007

Финансово уравняване за 2007 г.: най-вероятна грешка

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

– 156 607,00

0,00

– 156 607,00

Португалия

Уравняване на сметки

2007

Финансово уравняване за 2007 г.: систематична грешка

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–2 334,00

0,00

–2 334,00

Общо Португалия (EUR)

–45 522 353,31

– 530 930,44

–44 991 422,87

Румъния

Преки плащания

2008

Слабости във функционирането на СИЗП-ДСЕС

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–41 707 099,00

0,00

–41 707 099,00

Румъния

Финансов одит — забавени плащания и неспазване на сроковете за плащания

2008

Забавени плащания

ЕДНОКРАТНА

 

EUR

–4 659 620,91

–8 629 639,25

3 970 018,34

Общо Румъния (EUR)

–46 366 719,91

–8 629 639,25

–37 737 080,66

Швеция

Други преки помощи — член 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 — с изключение на овце и едър рогат добитък

2009

Надхвърляне на таваните за финансиране

ЕДНОКРАТНА

0

EUR

–13 177,13

–13 177,13

0,00

Общо Швеция (EUR)

–13 177,13

–13 177,13

0,00

Словения

Премии за месо — едър рогат добитък

2005

Слабости при извършването на проверки на място за премии за крави с бозаещи телета

ФИКСИРАНА СТАВКА

2

SIT

–29 466 458,00

0,00

–29 466 458,00

Словения

Премии за месо — едър рогат добитък

2005

Животни, заклани преди 1.5.2004 г.

ЕДНОКРАТНА

 

SIT

– 677 017 295,96

0,00

– 677 017 295,96

Словения

Премии за месо — едър рогат добитък

2005

Неутрализиране на двойния ефект от еднократната/фиксираната корекция

ЕДНОКРАТНА

 

SIT

33 850 864,80

0,00

33 850 864,80

Словения

Премии за месо — едър рогат добитък

2005

Слабости при извършването на проверки на място за специални премии за говеждо месо и премии за клане

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

SIT

–77 950 627,83

0,00

–77 950 627,83

Словения

Премии за месо — едър рогат добитък

2006

Слабости при извършването на проверки на място за премии за крави с бозаещи телета

ФИКСИРАНА СТАВКА

2

SIT

–28 359 536,07

0,00

–28 359 536,07

Словения

Премии за месо — едър рогат добитък

2006

Слабости при извършването на проверки на място за специални премии за говеждо месо и премии за клане

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

SIT

–98 115 706,03

0,00

–98 115 706,03

Словения

Премии за месо — овце и кози

2005

Плащане на помощ на земеделски стопани с по-малко от 10 квотни права за овце

ЕДНОКРАТНА

 

SIT

–11 799 120,10

0,00

–11 799 120,10

Словения

Премии за месо — овце и кози

2005

Неутрализиране на двойния ефект от еднократната/фиксираната корекция

ЕДНОКРАТНА

 

SIT

589 956,01

0,00

589 956,01

Словения

Премии за месо — овце и кози

2005

Слабости при извършването на ключовите и допълнителните проверки за овце

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

SIT

–6 944 168,27

0,00

–6 944 168,27

Словения

Премии за месо — овце и кози

2006

Плащане на помощ на земеделски стопани с по-малко от 10 квотни права за овце

ЕДНОКРАТНА

 

SIT

–11 385 314,67

0,00

–11 385 314,67

Словения

Премии за месо — овце и кози

2006

Неутрализиране на двойния ефект от еднократната/фиксираната корекция

ЕДНОКРАТНА

 

SIT

569 265,73

0,00

569 265,73

Словения

Премии за месо — овце и кози

2006

Слабости при извършването на ключовите и допълнителните проверки за овце

ЕДНОКРАТНА

 

SIT

–7 576 358,35

0,00

–7 576 358,35

Общо Словения (SIT)

– 913 604 498,73

0,00

– 913 604 498,73


БЮДЖЕТНА ПОЗИЦИЯ 6500

Държава-членка

Мярка

Бюджетна година

Причина за корекцията

Вид

%

Валута

Сума

Вече приспаднати суми

Финансово отражение

Кипър

Съпътстващи мерки за развитие на селските райони — „Гарантиране“ (мерки, свързани с площта)

2005

Недостатъчно проверки на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

CYP

–19 607,00

0,00

–19 607,00

Кипър

Съпътстващи мерки за развитие на селските райони — „Гарантиране“ (мерки, свързани с площта)

2006

Недостатъчно проверки на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

CYP

– 127 488,00

0,00

– 127 488,00

Кипър

Съпътстващи мерки за развитие на селските райони — „Гарантиране“ (мерки, свързани с площта)

2007

Недостатъчно проверки на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

EUR

–90 126,00

0,00

–90 126,00

Общо Кипър (CYP)

– 147 095,00

0,00

– 147 095,00

Общо Кипър (EUR)

–90 126,00

0,00

–90 126,00

Полша

Развитие на селските райони ФЕОГА ос 2 (2000—2006 г., мерки, свързани с площта)

2006

Слабости при извършването на ключови проверки и при прилагането на санкции за агро-екологични мерки

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

PLN

–10 579 382,00

–10 579 382,00

0,00

Полша

Развитие на селските райони ФЕОГА ос 2 (2000—2006 г., мерки, свързани с площта)

2006

Слабости при извършването на ключови проверки и при прилагането на санкции за необлагодетелствани райони

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

PLN

–50 609 351,00

–50 609 351,00

0,00

Общо Полша (PLN)

–61 188 733,00

–61 188 733,00

0,00


БЮДЖЕТНА ПОЗИЦИЯ 6711

Държава-членка

Мярка

Бюджетна година

Причина за корекцията

Вид

%

Валута

Сума

Вече приспаднати суми

Финансово отражение

България

Съпътстващи мерки за развитие на селските райони — „Гарантиране“ (мерки, свързани с площта)

2008

Слабости в СИЗП-ДСЕС и в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

EUR

–2 245 941,14

0,00

–2 245 941,14

България

Съпътстващи мерки за развитие на селските райони — „Гарантиране“ (мерки, свързани с площта)

2008

Слабости в СИЗП-ДСЕС и в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–1 326 700,51

0,00

–1 326 700,51

Общо България (EUR)

–3 572 641,65

0,00

–3 572 641,65

Гърция

Съпътстващи мерки за развитие на селските райони — „Гарантиране“ (мерки, свързани с площта)

2007

Слабости в СИЗП-ДСЕС и в проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

10

EUR

–16 480 990,57

0,00

–16 480 990,57

Общо Гърция (EUR)

–16 480 990,57

0,00

–16 480 990,57

Португалия

Съпътстващи мерки за развитие на селските райони — „Гарантиране“ (мерки, свързани с площта)

2007

Слабости в СИЗП-ДСЕС, извършването на проверки на място и изчисляването на санкции

ФИКСИРАНА СТАВКА

5

EUR

– 213 224,74

0,00

– 213 224,74

Общо Португалия (EUR)

– 213 224,74

 

– 213 224,74


БЮДЖЕТНА ПОЗИЦИЯ 05 07 01 07

Държава-членка

Мярка

Бюджетна година

Причина за корекцията

Вид

%

Валута

Сума

Вече приспаднати суми

Финансово отражение

Унгария

Интервенционно складиране на царевица

2007

Възстановяване на технически разходи във връзка с царевица от интервенционни запаси поради неправилно отчитане

ЕДНОКРАТНА

 

HUF

–4 003 360,00

0,00

–4 003 360,00

Унгария

Интервенционно складиране на царевица

2007

Възстановяване на финансови разходи във връзка с царевица от интервенционни запаси поради неправилно отчитане

ЕДНОКРАТНА

 

HUF

1 362 123,00

0,00

1 362 123,00

Унгария

Интервенционно складиране на царевица

2007

Възстановяване на печалби от продажби във връзка с царевица от интервенционни запаси поради неправилно отчитане

ЕДНОКРАТНА

 

HUF

844 140 288,00

0,00

844 140 288,00

Унгария

Развитие на селските райони „Гарантиране“

2005

Възстановяване на прекомерно възстановени суми поради разлики в обменния курс след двойна корекция (в съответствие с решения 2009/721/ЕО и 2010/152/ЕС на Комисията и платежно нареждане GFO.09.025 относно програма 2004HU06GDO001 на ПИРСР)

 

 

EUR

–2 719,10

0,00

–2 719,10

Общо Унгария (HUF)

841 499 051,00

0

841 499 051,00

Общо Унгария (EUR)

–2 719,10

0

–2 719,10