ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.285.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 285

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
30 октомври 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2010/655/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 19 октомври 2010 година относно сключването от името на Европейския съюз на Допълнителния протокол към Споразумението за сътрудничество за защита на бреговете и водите на Североизточния Атлантически океан срещу замърсяване

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 973/2010 на Съвета от 25 октомври 2010 година за временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Азорски острови и Мадейра

4

 

*

Регламент (ЕС) № 974/2010 на Комисията от 29 октомври 2010 година за определяне на лихвените проценти за отчетната 2011 година на ЕФГЗ, които да се прилагат при изчисляване на разходите за финансиране на интервенционните мерки, обхващащи закупуване, съхранение и пласмент на запасите

9

 

*

Регламент (ЕС) № 975/2010 на Комисията от 29 октомври 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Śliwka szydłowska (ЗГУ)]

11

 

*

Регламент (ЕС) № 976/2010 на Комисията от 29 октомври 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Hessischer Apfelwein (ЗГУ)]

13

 

*

Регламент (ЕС) № 977/2010 на Комисията от 29 октомври 2010 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Obwarzanek krakowski (ЗГУ)]

15

 

*

Регламент (ЕС) № 978/2010 на Комисията от 29 октомври 2010 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [龙口粉丝 (Longkou Fen Si) (ЗГУ)]

17

 

*

Регламент (ЕС) № 979/2010 на Комисията от 29 октомври 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Porc de Franche-Comté (ЗГУ)]

19

 

*

Регламент (ЕС) № 980/2010 на Комисията от 28 октомври 2010 година за забрана на риболова на обикновен морски език в зони VIIIa и VIIIb от страна на съдове под флага на Белгия

21

 

 

Регламент (ЕС) № 981/2010 на Комисията от 29 октомври 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

23

 

 

Регламент (ЕС) № 982/2010 на Комисията от 29 октомври 2010 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 ноември 2010 година

25

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2010/656/ОВППС на Съвета от 29 октомври 2010 година за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар

28

 

 

2010/657/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 28 октомври 2010 година за финансирането на спешни мерки във връзка с болестта бяс в Североизточна Италия (нотифицирано под номер C(2010) 7379)

33

 

 

2010/658/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 26 октомври 2010 година относно преходните разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на Европейската централна банка след въвеждане на еврото в Естония (ЕЦБ/2010/18)

37

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

30.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 19 октомври 2010 година

относно сключването от името на Европейския съюз на Допълнителния протокол към Споразумението за сътрудничество за защита на бреговете и водите на Североизточния Атлантически океан срещу замърсяване

(2010/655/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 196, параграф 2 и член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Европейският съюз е страна по Споразумението за сътрудничество за защита на бреговете и водите на Североизточния Атлантически океан срещу замърсяване, одобрено с Решение 93/550/ЕИО на Съвета от 20 октомври 1993 г. (2) (наричано по-нататък „Лисабонското споразумение“).

(2)

Политически спор за границите в Западна Сахара попречи на Испания и Мароко да ратифицират Лисабонското споразумение. Този спор вече е разрешен с Допълнителния протокол към Лисабонското споразумение, с който се изменя член 3, буква в) от него.

(3)

След приемането на 12 декември 2008 г. на Решението на Съвета за подписването, от името на Европейската общност, на Допълнителния протокол към Споразумението за сътрудничество за защита на бреговете и водите на Североизточния Атлантически океан срещу замърсяване, на 25 март 2009 г. от името на Европейската общност беше подписан Допълнителният протокол.

(4)

Допълнителният протокол към Лисабонското споразумение е открит за ратификация, приемане или одобрение от страните.

(5)

Следователно е целесъобразно Съюзът да сключи Допълнителния протокол към Лисабонското споразумение.

(6)

Европейският съюз и държавите-членки страни по Лисабонското споразумение следва да положат усилия да депозират едновременно, доколкото това е възможно, своите инструменти за ратификация, приемане или одобрение на Допълнителния протокол.

(7)

След влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз нотифицира правителството на Португалия относно факта, че Европейският съюз замени Европейската общност и е неин правоприемник,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Допълнителният протокол към Споразумението за сътрудничество за защита на бреговете и водите на Североизточния Атлантически океан срещу замърсяване се одобрява от името на Европейския съюз.

Текстът на Допълнителния протокол е приложен към настоящото решение.

Член 2

1.   Председателят на Съвета е оправомощен да определи лицето(лицата), упълномощено(и) да депозира(т) от името на Съюза инструмента за одобрение пред правителството на Португалия, което изпълнява функцията на депозитар, в съответствие с член 3, параграф 1 от Допълнителния протокол, за да изрази съгласието на Съюза да се обвърже с този протокол.

2.   Съюзът и държавите-членки страни по Лисабонското споразумение полагат усилия да депозират едновременно, доколкото това е възможно, своите инструменти за ратификация, приемане или одобрение на Допълнителния протокол.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Датата на влизане в сила на Допълнителния протокол се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 19 октомври 2010 година.

За Съвета

Председател

D. REYNDERS


(1)  Одобрение от 9 март 2010 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 267, 28.10.1993 г., стр. 20.


ПРЕВОД

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към Споразумението за сътрудничество за защита на бреговете и водите на Североизточния Атлантически океан срещу замърсяване

Португалската република, Кралство Испания, Френската република, Кралство Мароко и Европейската общност (наричани по-нататък „страните“),

КАТО СЪЗНАВАТ нуждата от защита на околната среда като цяло и на морската среда в частност,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че замърсяването на Североизточния Атлантически океан с въглеводороди и други вредни вещества може да застраши морската среда и интересите на крайбрежните държави,

КАТО ОТЧИТАТ необходимостта да се улесни влизането в сила в кратък срок на Споразумението за сътрудничество за защита на бреговете и водите на Североизточния Атлантически океан срещу замърсяване, съставено в Лисабон на 17 октомври 1990 г., наричано по-нататък „Лисабонското споразумение“,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Изменение на Лисабонското споразумение

Член 3, буква в) от Споразумението за сътрудничество за защита на бреговете и водите на Североизточния Атлантически океан срещу замърсяване, съставено в Лисабон на 17 октомври 1990 г. („Лисабонското споразумение“), се изменя, както следва:

„в)

на юг от южната граница на водите, попадащи под суверенитета или юрисдикцията на която и да е от страните.“

Член 2

Връзка между Лисабонското споразумение и Допълнителния протокол

Настоящият протокол изменя Лисабонското споразумение в съответствие с разпоредбите на предходния член и, по отношение на страните по протокола, Споразумението и Допълнителният протокол трябва да се тълкуват и прилагат като един-единствен правен инструмент.

Член 3

Съгласие за обвързване и влизане в сила

1.   Настоящият протокол се предоставя на страните за ратификация, приемане или одобрение, като съответните инструменти се депозират пред правителството на Португалската република.

2.   Настоящият протокол влиза в сила на датата на получаването от правителството на Португалската република на последния инструмент за ратификация, приемане или одобрение.

3.   Нито една от страните не може да изяви своето съгласие да бъде обвързана с настоящия протокол без предварително или едновременно с това да е изявила своето съгласие да бъде обвързана с Лисабонското споразумение в съответствие с разпоредбите на член 22.

4.   След влизането в сила на настоящия протокол всяко присъединяване към Лисабонското споразумение, съгласно процедурата, предвидена в членове 23 и 24, означава също изява на съгласие за обвързване с настоящия протокол, като страните са обвързани с Лисабонското споразумение, така както е изменено с член 1 от настоящия протокол.

В потвърждение на което долуподписаните надлежно упълномощени лица подписаха настоящия протокол.

Съставен в Лисабон на двадесети май 2008 г. на арабски, испански, френски и португалски език, като при различия автентичен е френският текст.

ЗА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА

ЗА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ

ЗА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА

ЗА КРАЛСТВО МАРОКО

ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ


РЕГЛАМЕНТИ

30.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 973/2010 НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2010 година

за временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Азорски острови и Мадейра

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 349 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

През август и декември 2007 г. регионалните органи на Азорските острови и Мадейра, с подкрепата на португалското правителство, поискаха автономно суспендиране на митата от Общата митническа тарифа за редица продукти в съответствие с член 299, параграф 2 от Договора за създаване на Европейската общност. Като основание за това искане те посочиха, че с оглед на отдалечеността на тези острови икономическите субекти в Азорските острови и Мадейра понасят значителни търговски загуби, които оказват негативно влияние върху демографските тенденции, заетостта и социалното и икономическо развитие.

(2)

Местните икономики на Азорските острови и Мадейра са до голяма степен зависими от националния и международния туризъм, т.е. един доста променлив икономически ресурс. Той се определя от фактори, върху които местните органи и португалското правителство едва ли биха могли да влияят. В резултат на това икономическият напредък на Азорските острови и Мадейра е силно ограничен. При тези обстоятелства е необходимо да се подпомогнат тези сектори от икономиката, които са по-слабо зависими от туристическия отрасъл, за да бъдат компенсирани колебанията в туризма и вследствие на това да се стабилизира местната заетост.

(3)

Регламент (ЕИО) № 1657/93 на Съвета от 24 юни 1993 г. относно временно суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за някои промишлени продукти, предназначени за оборудване на свободните зони на Азорските острови и Мадейра (3), не доведе до желания ефект през последните години преди изтичането на срока му на действие на 31 декември 2008 г. Това е много вероятно да се дължи на факта, че определеното във въпросния регламент суспендиране бе ограничено и обхващаше само свободните зони на Азорските острови и Мадейра и поради това то не бе прилагано през последните години преди изтичането на срока на действие на регламента. Следователно е целесъобразно да бъде предвидено ново суспендиране, което обхваща не само предприятия, намиращи се в свободните зони, а да се прилага в интерес на всички икономически субекти, намиращи се на територията на тези региони. Икономическите сектори, които ще бъдат облагодетелствани от суспендирането, следва да включват рибарството, селското стопанство, промишлеността и услугите.

(4)

За да се осигури икономическият ефект от посоченото в настоящия регламент суспендиране, е целесъобразно да се разшири гамата от продуктите, които се ползват от суспендирането, така че тя да обхваща готови продукти за селскостопанска, търговска и промишлена употреба, както и суровини, материали, части и компоненти, употребявани за селскостопански цели, промишлена преработка или поддръжка.

(5)

За да се осигури дългосрочна перспектива за инвеститорите и да се позволи на икономическите субекти да достигнат до такова ниво на промишлена и търговска дейност, което да стабилизира икономическата и социалната среда в засегнатите региони, е целесъобразно за срок от 10 години, считано от 1 ноември 2010 г., да бъдат суспендирани напълно митата от Общата митническа тарифа за някои промишлени продукти.

(6)

За да се гарантира, че единствено намиращите се на територията на Азорските острови и Мадейра икономически субекти се ползват от тези тарифни мерки, суспендирането следва да бъде обвързано с крайната употреба на продуктите в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (4) и Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (5).

(7)

За да се осигури възможност за ефективното функциониране на суспендирането, органите на Азорските острови и Мадейра следва да предприемат необходимите правоприлагащи мерки и съответно да информират Комисията за това.

(8)

На Комисията следва да бъде разрешено при необходимост да приема временни мерки, насочени към предотвратяване на спекулативното нарушаване на търговията, до момента на приемане на окончателно решение от Съвета във връзка с него.

(9)

Изменения на Комбинираната номенклатура могат да не предизвикат съществени промени в естеството на суспендирането на митата. Във връзка с това Комисията следва да бъде упълномощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз с оглед да се направят необходимите изменения и технически адаптации на списъка на стоки, за които се прилага суспендирането,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 1 ноември 2010 г. до 2 ноември 2020 г. митата от Общата митническа тарифа, приложими при внос в автономните области Азорски острови и Мадейра на готови продукти за селскостопанска, търговска или промишлена употреба, изброени в приложение I, се суспендират напълно.

Тези продукти се употребяват в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2913/92 и с Регламент (ЕИО) № 2454/93 за срок не по-кратък от 24 месеца след допускането им за свободно обращение от икономическите субекти, разположени в автономните области Азорски острови и Мадейра.

Член 2

От 1 ноември 2010 г. до 2 ноември 2020 г. митата от Общата митническа тарифа, приложими при внос в автономните области Азорски острови и Мадейра на суровини, части и компоненти, изброени в приложение II, и употребявани за селскостопански цели, промишлена преработка или поддръжка в автономните области Азорските острови и Мадейра, се суспендират напълно.

Член 3

Компетентните органи на Азорските острови и Мадейра предприемат необходимите мерки за осигуряване на спазването на членове 1 и 2.

Тези органи информират Комисията за посочените мерки преди 30 април 2011 г.

Член 4

Суспендирането на митата, посочено в членове 1 и 2, е обвързано с крайната употреба в съответствие с членове 21 и 82 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 и с проверките, предвидени в членове 291—300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 5

1.   Когато Комисията има основание да счита, че предвиденото в настоящия регламент суспендиране е довело до нарушаване на търговията за даден продукт, в съответствие с посочената в член 11, параграф 2 процедура, тя може временно да оттегли суспендирането за срок, не по-дълъг от 12 месеца. Вносните мита за продукти, за които суспендирането е временно оттеглено, се осигуряват с обезпечение, а за допускането на съответните продукти за свободно обращение в автономните области Азорски острови и Мадейра ще е необходимо предоставянето на такова обезпечение.

2.   Когато в рамките на срока от 12 месеца Съветът реши по съответното предложение на Комисията, че суспендирането следва окончателно да се оттегли, сумите на митата, осигурени чрез обезпечение, подлежат на окончателно събиране.

3.   Ако в рамките на срока от 12 месеца не бъде прието окончателно решение в съответствие с параграф 2, обезпечението се освобождава.

Член 6

При необходимост чрез делегирани актове в съответствие с член 7 и при условията на членове 8 и 9 Комисията може да приеме такива изменения и технически адаптации на приложения I и II, каквито се изискват вследствие на измененията на Комбинираната номенклатура.

Член 7

1.   Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 6, се предоставят на Комисията за неопределен срок.

2.   Веднага след като приеме делегиран акт Комисията нотифицира Съвета за него.

3.   Правомощията за приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при спазване на условията по членове 8 и 9.

Член 8

1.   Съветът може да отмени делегирането на правомощия по член 6.

2.   Когато Съветът започне вътрешна процедура за вземане на решение дали да отмени делегирането на правомощия, той полага усилия да информира Комисията в разумен срок, преди да вземе окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, които могат да бъдат отменени, както и евентуалните причини за отмяната.

3.   Решението за отмяна слага край на делегирането на правомощия, посочено във въпросното решение. То поражда действие незабавно или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 9

1.   Съветът може да възрази срещу делегираните актове в срок от три месеца от датата на нотификацията.

2.   Ако при изтичането на посочения срок Съветът не е възразил срещу делегирания акт или ако преди тази дата Съветът уведоми Комисията, че е решил да не повдига възражения, делегираният акт се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата.

3.   Ако Съветът представи възражения срещу приетия делегиран акт, той не влиза в сила. Съветът посочва причините за възражението срещу делегирания акт.

Член 10

Съветът информира Европейския парламент относно приемането на делегирани актове от Комисията, относно възражения срещу тях или относно оттеглянето на делегирането на правомощия.

Член 11

1.   Комисията се подпомага от Комитета по митническия кодекс.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (6).

Срокът, установен в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 12

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 ноември 2010 г., с изключение на членове 6—10, които се прилагат от датата на влизането в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 25 октомври 2010 година.

За Съвета

Председател

S. VANACKERE


(1)  Становища от 1 януари 2010 г. и от 7 септември 2010 г. (все още непубликувани в Официален вестник).

(2)  Становище от 17 декември 2009 г. (ОВ C 225, 22.9.2010 г., стр. 59).

(3)  ОВ L 158, 30.6.1993 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Готови продукти за селскостопанска, търговска или промишлена употреба

Код по КН (1)

 

4016 94 00

 

4415 10 10

 

5608

 

6203 31 00

 

6203 39 19

 

6204 11 00

 

6205 90 80

 

6506 99

 

7309 00 59

 

7310 10 00

 

7310 29 10

 

7311 00

 

7321 81 90

 

7323 93 90

 

7326 20 80

 

7612 90 98

 

8405 10 00

 

8412 29 89

 

8412 80 80

 

8413 81 00

 

8413 82 00

 

8414 40 90

 

8414 60 00

 

8414 80 80

 

8415 10 90

 

8415 82 00

 

8418 30 20

 

8418 50

 

8422 30 00

 

8423 89 00

 

8424 30 90

 

8427 20 11

 

8440 10 90

 

8442 50 23

 

8442 50 29

 

8450 11 90

 

8450 12 00

 

8450 20 00

 

8451 21 90

 

8451 29 00

 

8451 80 80

 

8452 10 19

 

8452 29 00

 

8458 11 80

 

8464 90

 

8465 10 90

 

8465 92 00

 

8465 93 00

 

8465 99 90

 

8467 11 10

 

8467 19 00

 

8467 22 30

 

8467 22 90

 

8479 89 97

 

8501 10 91

 

8501 20 00

 

8501 61 20

 

8501 64 00

 

8502 39

 

8504 32 80

 

8504 33 00

 

8504 40 90

 

8510 30 00

 

8515 19 00

 

8515 39 13

 

8515 80 91

 

8516 29 99

 

8516 80 80

 

8518 30 95

 

8523 21 00

 

8526 91 80

 

8531 10 95

 

8543 20 00

 

8543 70 30

 

8543 70 90

 

8546 90 90

 

9008 10 00

 

9011 80 00

 

9014 80 00

 

9015 80 11

 

9015 80 19

 

9015 80 91

 

9015 80 93

 

9015 80 99

 

9016 00 10

 

9017 30 10

 

9020 00 00

 

9023 00 10

 

9023 00 80

 

9024 10

 

9024 80

 

9025 19 20

 

9025 80 40

 

9025 80 80

 

9027 10 10

 

9030 31 00

 

9032 10 20

 

9032 10 81

 

9032 89 00

 

9107 00 00

 

9201 90 00

 

9202 90 30

 

9506 91 90

 

9506 99 90

 

9507 10 00

 

9507 20 90

 

9507 30 00

 

9507 90 00


(1)  Кодове по КН, прилагани от 1 януари 2009 г., приети с Регламент (ЕО) № 1031/2008 на Комисията от 19 септември 2008 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 291, 31.10.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Суровини, части и компоненти, употребявани за селскостопански цели, промишлена преработка или поддръжка

Код по КН (1)

 

3102 40 10

 

3105 20 10

 

4008 29 00

 

4009 42 00

 

4010 12 00

 

4015 90 00

 

4016 93 00

 

4016 99 97

 

5401 10 90

 

5407 42 00

 

5407 72 00

 

5601 21 90

 

5608

 

5806 32 90

 

5901 90 00

 

5905 00 90

 

6217 90 00

 

6406 20 90

 

7303 00 90

 

7315 12 00

 

7315 89 00

 

7318 14 91

 

7318 15 69

 

7318 15 90

 

7318 16 91

 

7318 19 00

 

7318 22 00

 

7320 20 89

 

7323 99 99

 

7324 90 00

 

7326 90 98

 

7412 20 00

 

7415 21 00

 

7415 29 00

 

7415 33 00

 

7419 91 00

 

7606 11 91

 

7606 11 93

 

7606 11 99

 

7616 10 00

 

7907 00

 

8207 90 99

 

8302 42 00

 

8302 49 00

 

8308 90 00

 

8406 90 90

 

8409 91 00

 

8409 99 00

 

8411 99 00

 

8412 90 40

 

8413 30 80

 

8413 70 89

 

8414 90 00

 

8415 90 00

 

8421 23 00

 

8421 29 00

 

8421 31 00

 

8421 99 00

 

8440 90 00

 

8442 40 00

 

8450 90 00

 

8451 90 00

 

8452 90 00

 

8478 90 00

 

8481 20 10

 

8481 30 99

 

8481 40

 

8481 80 99

 

8482 10 90

 

8482 80 00

 

8483 40 90

 

8483 60 80

 

8484 10 00

 

8503 00 99

 

8509 90 00

 

8511 80 00

 

8511 90 00

 

8513 90 00

 

8514 90 00

 

8529 10 31

 

8529 10 39

 

8529 10 80

 

8529 10 95

 

8529 90 65

 

8529 90 97

 

8531 90 85

 

8539 31 90

 

8543 70 90

 

8544 20 00

 

8544 42 90

 

8544 49 93

 

9005 90 00

 

9011 90 90

 

9014 90 00

 

9015 90 00

 

9024 90 00

 

9029 20 31

 

9209 91 00

 

9209 92 00

 

9209 94 00

 

9506 70 90


(1)  Кодове по КН, прилагани от 1 януари 2009 г., приети с Регламент (ЕО) № 1031/2008 на Комисията от 19 септември 2008 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 291, 31.10.2008 г., стр. 1).


30.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 974/2010 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2010 година

за определяне на лихвените проценти за отчетната 2011 година на ЕФГЗ, които да се прилагат при изчисляване на разходите за финансиране на интервенционните мерки, обхващащи закупуване, съхранение и пласмент на запасите

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално член 3, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 884/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета за финансирането от страна на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) на интервенционни мерки под формата на операции на публично съхранение и отчитане на операции на публично съхранение от разплащателните агенции на държавите-членки (2) се предвижда разходите за финансиране за фондове, набрани от държавите-членки за закупуване на продукти, да се определят съгласно правилата, посочени в приложение IV към същия регламент.

(2)

По силата на точка I.1, първа алинея от приложение IV към Регламент (ЕО) № 884/2006 изчисляването на посочените разходи за финансиране се прави на базата на единен лихвен процент за Съюза, фиксиран от Комисията в началото на всяка отчетна година. Лихвеният процент съответства на средната стойност на срочните лихвени проценти Юрибор (Euribor) за три и дванадесет месеца, регистрирани през шестте месеца преди нотификацията от държавите-членки, предвидена в точка I.1, първа алинея от приложение IV, с тегло съответно една трета и две трети. Този лихвен процент трябва да бъде фиксиран в началото на всяка отчетна година на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).

(3)

Ако нотифицираният от държава-членка лихвен процент обаче е по-нисък от единния лихвен процент, фиксиран за Съюза, лихвеният процент за тази държава-членка се фиксира на нивото на нотифицирания процент, съгласно точка I.2, втора алинея от приложение IV към Регламент (ЕО) № 884/2006.

(4)

Освен това, съгласно точка I.2, трета алинея от приложение IV към Регламент (ЕО) № 884/2006, ако няма нотификация от държава-членка във вида и срока, посочени в точка I.2, първа алинея от същото приложение, прилаганият лихвен процент към тази държава-членка се счита за нулев. Ако държава-членка обяви, че не е дължала лихви, тъй като през референтния период не е имала продукти в публични интервенционни складове, към тази държава-членка се прилага единният лихвен процент, фиксиран от Комисията. Люксембург, Република Малта и Португалия обявиха, че не са дължали лихви, тъй като през референтния период не са имали продукти в публични интервенционни складове.

(5)

Предвид направените от държавите-членки нотификации до Комисията лихвените проценти, приложими за отчетната 2011 година на ЕФГЗ, следва да се определят, като се вземат предвид посочените различни обстоятелства.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за земеделските фондове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За разходите за финансиране за фондове, набрани от държавите-членки за закупуване на интервенционни продукти, осчетоводяеми за отчетната 2011 година на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), лихвените проценти, предвидени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 884/2006, в изпълнение на член 4, параграф 1, буква а) от същия регламент, се определят на:

а)

0,0 % за специалния лихвен процент, приложим в Кипър, Естония и Латвия;

б)

0,2 % за специалния лихвен процент, приложим в България;

в)

0,3 % за специалния лихвен процент, приложим в Швеция;

г)

0,4 % за специалния лихвен процент, приложим в Германия, Ирландия и Финландия;

д)

0,5 % за специалния лихвен процент, приложим в Австрия и Обединеното кралство;

е)

0,6 % за специалния лихвен процент, приложим в Италия;

ж)

0,7 % за специалния лихвен процент, приложим в Гърция;

з)

1,0 % за специалния лихвен процент, приложим в Белгия;

и)

1,1 % за единния лихвен процент за Съюза, приложим към останалите държави-членки.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 1 октомври 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 35.


30.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 975/2010 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2010 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Śliwka szydłowska (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Śliwka szydłowska“, подадена от Полша, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ С 42, 19.2.2010 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени

ПОЛША

Śliwka szydłowska (ЗГУ)


30.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 976/2010 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2010 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Hessischer Apfelwein (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Hessischer Apfelwein“, подадена от Германия, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 41, 18.2.2010 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.8.   Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

ГЕРМАНИЯ

Hessischer Apfelwein (ЗГУ)


30.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 977/2010 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2010 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Obwarzanek krakowski (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, алинея първа от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Obwarzanek krakowski“, подадена от Полша, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 38, 16.2.2010 г., стp. 8; текстът на немски език е поправен в ОВ C 226, 21.8.2010 г., стp. 17.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Хранителни продукти, посочени в приложение I към регламент (ЕО) № 510/2006:

Клас 2.4:   Хляб, сладкиши, кексове, сладкарски изделия, бисквити и други тестени изделия

ПОЛША

Obwarzanek krakowski (ЗГУ)


30.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 978/2010 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2010 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Image (Longkou Fen Si) (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „

Image

“ (Longkou Fen Si), подадена от Китай, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 44, 20.2.2010 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Хранителни продукти, посочени в приложение I към регламент (ЕО) № 510/2006:

Клас 2.7.   Макаронени изделия

КИТАЙ

Image (Longkou Fen Si) (ЗГУ)


30.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 979/2010 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2010 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Porc de Franche-Comté (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Porc de Franche-Comté“, подадена от Франция, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 38, 16.2.2010 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора

Клас 1.1 —   Прясно месо (и карантия)

ФРАНЦИЯ

Porc de Franche-Comté (ЗГУ)


30.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 980/2010 НА КОМИСИЯТА

от 28 октомври 2010 година

за забрана на риболова на обикновен морски език в зони VIIIa и VIIIb от страна на съдове под флага на Белгия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 53/2010 на Съвета от 14 януари 2010 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2010 г., приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС във води, които подлежат на ограничения на улова (2), се определят квотите за 2010 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от плавателни съдове под флага на посочената в същото приложение държава-членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2010 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2010 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на плавателни съдове, плаващи под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените плавателни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 21, 26.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

33/T&Q

Държава-членка

Белгия

Рибен запас

sol/8ab.

Вид

Обикновен морски език (Solea solea)

Зона

VIIIa и VIIIb

Дата

1.9.2010 г.


30.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 981/2010 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 30 октомври 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AR

51,6

MA

77,4

MK

61,0

TR

77,0

ZZ

66,8

0707 00 05

EG

140,6

JO

158,2

MK

59,4

TR

156,9

ZZ

128,8

0709 90 70

TR

140,9

ZZ

140,9

0805 50 10

AR

57,9

BR

68,9

CL

70,8

TR

80,5

UY

61,0

ZA

76,3

ZZ

69,2

0806 10 10

BR

223,2

TR

136,2

US

219,0

ZA

62,8

ZZ

160,3

0808 10 80

AR

75,7

AU

224,0

BR

82,6

CL

112,1

CN

69,0

MK

26,7

NZ

101,2

ZA

70,4

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

67,5

ZZ

67,5


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


30.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 982/2010 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2010 година

относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 ноември 2010 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕC) № 642/2010 на Комисията от 20 юли 2010 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2) и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение на хибридни семена, и ex 1007, с изключение на хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса и увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за съответната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, се определят периодично представителни цени CIF за разглежданите продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕC) № 642/2010, цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните представителни цени CIF, определени по метода, посочен в член 5 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 1 ноември 2010 г., които да са приложими до влизането в сила на ново определяне,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 1 ноември 2010 г. вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определят в приложение I към настоящия регламент на основата на елементи, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 ноември 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 1 ноември 2010 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

0,00

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

0,00

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

0,00

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

0,00


(1)  За стоките, пристигащи в Съюза през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕC) № 642/2010, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно или Черно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 3, от Регламент (ЕC) № 642/2010.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

15.10.2010-28.10.2010

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

210,36

160,02

Цена CAF САЩ

196,36

186,36

166,36

113,41

Премия за Залива

18,08

Премия за Големите езера

22,87

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 642/2010:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

18,89 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

47,56 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 642/2010).


РЕШЕНИЯ

30.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/28


РЕШЕНИЕ 2010/656/ОВППС НА СЪВЕТА

от 29 октомври 2010 година

за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 13 декември 2004 г. Съветът прие Обща позиция 2004/852/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Кот д’Ивоар (1) с цел прилагане на мерките, наложени на Кот д’Ивоар с Резолюция 1572 (2004) на Съвета за сигурност на ООН (по-нататък наричан „ССООН“).

(2)

На 23 януари 2006 г. Съветът прие Обща позиция 2006/30/ОВППС (2), с която наложените ограничителни мерки срещу Кот д’Ивоар се подновяват за период от дванадесет месеца и към тях се прибавят ограничителните мерки, предвидени в точка 6 от Резолюция 1643 (2005) на ССООН.

(3)

На 18 ноември 2008 г. Съветът прие Обща позиция 2008/873/ОВППС (3) за ново подновяване на наложените ограничителни мерки, считано от 1 ноември 2008 г., в резултат на подновяването на наложените ограничителни мерки срещу Кот д’Ивоар с Резолюция 1842 (2008) на ССООН.

(4)

На 15 октомври 2010 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 1946 (2010) на ССООН за подновяване до 30 април 2011 г. на ограничителните мерки срещу Кот д’Ивоар, наложени с Резолюция 1572 (2004) на ССООН и с точка 6 от Резолюция 1643 (2005) на ССООН, и за изменение на ограничителните мерки за оръжията.

(5)

Поради тази причина ограничителните мерки, наложени срещу Кот д’Ивоар, следва да бъдат подновени. Освен освобождаванията по отношение на оръжейното ембарго, предвидени в Резолюция 1946 (2010) на ССООН, е целесъобразно да се изменят ограничителните мерки, за да се предвидят освобождавания за друго оборудване, включено едностранно от Съюза.

(6)

Мерките за изпълнение на Съвета са установени в Регламент (ЕО) № 174/2005 на Съвета от 31 януари 2005 г. за налагане на ограничения върху оказването на помощ, свързана с военни действия в Кот д’Ивоар (4), Регламент (ЕО) № 560/2005 на Съвета от 12 април 2005 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д’Ивоар (5) и Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти (6),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Забранява се продажбата, доставката, трансфера или износа за Кот д’Ивоар от граждани на държавите-членки или от територията на държавите-членки, или чрез използване на плавателни съдове, плаващи под техния флаг, или чрез техни въздухоплавателни средства, на въоръжение и свързано с него оборудване от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване, полувоенно оборудване и резервни части за тях, както и оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, трябва да бъде забранено независимо дали това въоръжение и свързано с него оборудване са с произход от територията на държавите-членки.

2.   Забранява се също:

а)

оказването, пряко или непряко, на техническа помощ, брокерски услуги и други услуги, свързани с посочените в параграф 1 изделия или с доставката, производството, поддръжката и употребата на такива изделия, на физическо или юридическо лице, образувание или орган в Кот д’Ивоар или за употреба в Кот д’Ивоар;

б)

предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, свързани с посочените в параграф 1 изделия, което включва по-специално предоставянето на безвъзмездни средства, заеми и застраховане за експортно кредитиране за всякакъв вид продажба, доставка, трансфер или износ на тези изделия или за предоставяне на техническа помощ, брокерски услуги или други услуги, на физическо или юридическо лице, образувание или орган в Кот д’Ивоар или за употреба в Кот д’Ивоар;

Член 2

Член 1 не се прилага за:

а)

доставки и техническа помощ, предназначени единствено за подкрепа на Операцията на ООН в Кот д’Ивоар или за използване от нея и от френските сили, които я подкрепят;

б)

съгласно предварителното одобрение от Комитета, създаден съгласно параграф 14 от Резолюция 1572 (2004) на ССООН (наричан по-нататък „Комитет по санкциите“);

i)

продажбата, доставката, трансфера или износа на несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за хуманитарни или защитни цели, включително такова оборудване, предназначено за операциите по управление на кризи на ЕС, ООН, Африканския съюз и Икономическата общност на Западноафриканските държави;

ii)

продажбата, доставката, трансфера или износа на несмъртоносно военно оборудване, чиято единствена цел е да предостави възможност на силите за сигурност в Кот д’Ивоар да прилагат само адекватни и пропорционални силови мерки при поддържането на обществения ред;

iii)

предоставянето на финансиране и финансова помощ, свързани с оборудването, посочено в подточки i) и ii);

iv)

предоставянето на техническа помощ и обучение, свързани с оборудването, посочено в подточки i) и ii);

в)

продажбата, доставката, трансфера или износа на защитно облекло, включително бронебойни жилетки и военни каски, временно изнесени за Кот д’Ивоар от персонал на Организацията на обединените нации, от персонал на Съюза или на неговите държави-членки, от представители на медиите, от хуманитарни работници, от персонал, работещ по програми за развитие, и от свързания с тези дейности персонал, единствено за тяхно лично ползване;

г)

продажби или доставки, временно прехвърлени или изнесени за Кот д’Ивоар за силите на държава, участваща в действия в съответствие с международното право, единствено за да улесни пряко евакуацията на своите граждани и на онези, за които тя носи консулска отговорност в Кот д’Ивоар, съгласно предварителна нотификация до Комитета по санкциите;

д)

продажбата, доставката, трансфера или износа на въоръжение и свързано с него оборудване и техническо обучение и помощ, предназначени единствено за подпомагане или използване в процеса на преструктуриране на силите за отбрана и сигурност в съответствие с член 3, буква е) от Споразумението от Лина-Маркуси, съгласно предварителното одобрение на Комитета по санкциите;

е)

продажбата, доставката, трансфера или износа на несмъртоносно оборудване, което би могло да се използва за вътрешни репресии, чиято единствена цел е да предостави възможност на силите за сигурност в Кот д’Ивоар да прилагат само адекватни и пропорционални силови мерки при поддържането на обществения ред, както и предоставянето на финансиране, финансова помощ или техническа помощ и обучение, свързани с такова оборудване.

Член 3

В съответствие с Резолюция 1643 (2005) на ССООН се забранява прекият или непрекият внос в Съюза на всички необработени диаманти от Кот д’Ивоар, независимо дали тези диаманти произхождат от Кот д’Ивоар.

Член 4

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през тяхна територия на лицата, посочени от Комитета по санкциите, които представляват заплаха за мирния процес и процеса на национално помирение в Кот д’Ивоар, по-конкретно тези, които блокират изпълнението на споразуменията от Лина-Маркуси и Акра III, на всички лица, които въз основа на съответната информация се смятат за отговорни за извършването на сериозни нарушения на правата на човека и международното хуманитарно право в Кот д’Ивоар, на всички лица, които публично подбуждат омраза и насилие и на всички лица, определени от Комитета по санкциите като нарушители на мерките, наложени по силата на параграф 7 от Резолюция 1572 (2004) на ССООН.

Списъкът на лицата, посочени в първия параграф, е даден в приложението.

2.   Параграф 1 не задължава никоя държава-членка да откаже влизане на своя територия на собствените си граждани.

3.   Параграф 1 не се прилага, когато Комитетът по санкциите прецени, че:

а)

пътуването е оправдано по наложителни хуманитарни причини, включително религиозни задължения,

б)

освобождаването ще допринесе за осъществяване на целите, залегнали в резолюциите на ССООН, за постигане на мир и национално помирение в Кот д’Ивоар и стабилност в региона.

4.   В случаи, при които по силата на параграф 3 държава-членка разреши влизането или транзитното преминаване през своя територия на лица, посочени от Комитета по санкциите, това разрешение се ограничава до целта, за която е дадено, и до лицата, на които е предоставено.

Член 5

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, притежавани или контролирани пряко или непряко от лицата или образуванията, посочени от Комитета по санкциите съгласно член 4, параграф 1, или държани от образувания, притежавани или контролирани пряко или непряко от такива лица или от всяко друго лице, действащо от тяхно име или под тяхно ръководство, както са определени от Комитета по санкциите.

Списъкът на лицата, посочени в първия параграф, е даден в приложението.

2.   Никакви финансови средства, финансови активи или икономически ресурси не се предоставят пряко или непряко на лицата и образуванията, посочени в параграф 1, или в тяхна полза.

3.   Държавите-членки могат да предвидят освобождавания от мерките, посочени в параграфи 1 и 2, по отношение на финансови средства и икономически ресурси, които са:

а)

необходими за покриване на основни разходи, включително заплащане на храна, наем или ипотека, лекарствени средства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за заплащане на разумни професионални възнаграждения и възстановяване на извършени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги;

в)

предназначени изключително за заплащане на хонорари или такси за услуги, съгласно националното законодателство, за съхраняване или текущо управление на замразени финансови средства и икономически ресурси;

г)

необходими за извънредни разходи, при условие че съответната държава-членка е нотифицирала за това решение Комитета по санкциите и той е одобрил това решение;

д)

предмет на съдебно, административно или арбитражно право на задържане или решение, като в такъв случай тези финансови средства и икономически ресурси могат да бъдат използвани за удовлетворяване на това право на задържане или решение, при условие че правото на задържане или решение е било налице преди посочване от Комитета по санкциите на съответното лице или образувание и че не е в полза на лице или образувание, посочено в настоящия член, след като съответната държава-членка нотифицира Комитета по санкциите.

Освобождаването, посочено в параграф 3, букви а), б) и в), може да извърши, след като съответната държава-членка нотифицира Комитета по санкциите за намерението си да разреши по целесъобразност достъпа до такива средства и икономически ресурси, и при липса на отрицателно решение на Комитета по санкциите, в рамките на два работни дни от датата на нотифицирането.

4.   Параграф 2 не се прилага към начисляването по замразените сметки на:

а)

лихви или други приходи от тези сметки; или

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която към тези сметки са започнали да се прилагат ограничителните мерки съгласно Обща позиция 2004/852/ОВППС или настоящото решение;

при условие че всяка такава лихва, други доходи и плащания продължават да се подчиняват на условията на параграф 1.

Член 6

Съветът съставя списъка в приложението и го изменя съгласно решенията, взети от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите.

Член 7

1.   Когато Съветът за сигурност или Комитетът по санкциите включва в списъка лице или образувание, Съветът включва това лице или образувание в приложението. Съветът уведомява засегнатото лице или образувание относно решението си, включително относно основанията за включването му в списъка, или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да предостави възможност на това лице или образувание да представи възражения.

2.   Когато има внесени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и съответно уведомява лицето или образуванието.

Член 8

1.   В приложението са поместени основанията за включване в списъка на изброените в него лица и образувания, както се предвижда от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите.

2.   В приложението се съдържа също информация, ако такава е налична, предоставена от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите, която е необходима за идентифициране на засегнатите лица или образувания. По отношение на лицата подобна информация може да включва имената, включително псевдонимите, датата и мястото на раждане, гражданството, номера на паспорта и личната карта, пола, адреса, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на образуванията информацията може да включва имената, мястото и датата на регистрация, регистрационния номер и мястото на дейност. В приложението се включва също датата на посочване от страна на Съвета за сигурност или на Комитета по санкциите.

Член 9

Общи позиции 2004/852/ОВППС и 2006/30/ОВППС на Съвета се отменят.

Член 10

1.   Настоящото решение влиза в сила от датата на неговото приемане.

2.   Настоящото решение подлежи на преглед, изменение или отмяна, по целесъобразност, в съответствие с приложимите решения на Съвета за сигурност на ООН.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2010 година.

За Съвета

Председател

S. VANACKERE


(1)  ОВ L 368, 15.12.2004 г., стр. 50.

(2)  ОВ L 19, 24.1.2006 г., стр. 36.

(3)  ОВ L 308, 19.11.2008 г., стр. 52.

(4)  ОВ L 29, 2.2.2005 г., стр. 5.

(5)  ОВ L 95, 14.4.2005 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на лицата, посочени в членове 4 и 5

 

Име (и евентуални псевдоними)

Идентификационни данни (дата и място на раждане, № на паспорт/лична карта и т.н.)

Основания за посочване

Дата на посочване от страна на ООН

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (известен още като „Général“, „Génie de kpo“, Gbapé Zadi)

дата на раждане: 1.1.1972 г.

Гражданство: Кот д’Ивоар

Паспорт №: 04LE66241, Република Кот д’Ивоар; издаден на: 10.11.2005 г.; валиден до: 9.11.2008 г.;

Дипломатически паспорт №: AE/088 DH 12, Република Кот д’Ивоар; издаден на: 20.12.2002 г.; валиден до: 11.12.2005 г.;

Паспорт №: 98LC39292, Република Кот д’Ивоар; издаден на: 24.11.2000 г.; валиден до: 23.11.2003 г.;

Място на раждане: Guibéroua (Gagnoa) или Niagbrahio/Guiberoua, или Guiberoua

Адрес, известен през 2001 г.: Yopougon Selmer, Bloc P 170; също хотел Ivoire;

Адрес, деклариран в пътен документ № C2310421, издаден от Швейцария на 15.11.2005 г. и валиден до 31.12.2005 г.: Abidjan, Cocody

Водач на COJEP („Млади патриоти“); многократни публични изявления, пропагандиращи насилие срещу обекти и персонал на ООН и срещу чужденци; ръководство и участие в действия на насилие от страна на милиции (въоръжени неформални групировки), включително побои, изнасилвания и извънсъдебни екзекуции; заплахи към ООН, Международната работна група (IWG), политическата опозиция и независимата преса; саботаж на международни радиостанции; пречка за действията на МРГ, за операцията на ООН в Кот д’Ивоар (UNOCI), за френските войски и за мирния процес, както е определен в Резолюция 1643 (2005) на ООН.

7 февруари 2006 г.

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

дата на раждане: 1.1.1966 г. или 20.12.1969 г.

Гражданство: Кот д’Ивоар

Паспорт №: 04 LE 017521, издаден на 10 февруари 2005 г. и валиден до 10 февруари 2008 г.

Водач на Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d’Ivoire (UPLTCI). Многократни публични изявления, пропагандиращи насилие срещу обекти и персонал на ООН и срещу чужденци; ръководство и участие в действия на насилие от страна на милиции (въоръжени неформални групировки), включително побои, изнасилвания и извънсъдебни екзекуции; пречка за действията на IWG, UNOCI, за френските войски и за мирния процес, както е определен в Резолюция 1643 (2005) на ООН.

7 февруари 2006 г.

3.

FOFIE, Martin Kouakou

дата на раждане: 1.1.1968 г.

Гражданство: Кот д’Ивоар

Място на раждане: BOHI, Кот д’Ивоар

Лична карта № 2096927, издадена от Буркина Фасо на 17 март 2005 г.

Удостоверение за гражданство на Буркина Фасо CNB N.076 (17 февруари 2003 г.)

Име на бащата: Yao Koffi FOFIE

Име на майката: Ama Krouama KOSSONOU

Лична карта № 970860100249, издадена от Кот д’Ивоар на 5 август 1997 г., валидна до 5 август 2007 г.

Главнокомандващ Новите сили (Chief Corporal New Force Commandant), сектор Korhogo. Силите под негово командване участват в набиране на деца войници, отвличания, налагане на принудителен труд, сексуално малтретиране на жени, произволни арести и извънсъдебни екзекуции в разрез с конвенциите за правата на човека и с международното хуманитарно право; пречка за действията на IWG, UNOCI, за френските войски и за мирния процес, както е определен в Резолюция 1643 (2005) на ООН.

7 февруари 2006 г.


30.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/33


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 октомври 2010 година

за финансирането на спешни мерки във връзка с болестта бяс в Североизточна Италия

(нотифицирано под номер C(2010) 7379)

(2010/657/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Решение 2009/470/ЕО се предвижда, че когато държава-членка е пряко застрашена от появата или развитието на територията на трета държава или държава-членка на една от болестите, изброени в приложение I към посоченото решение, може да се реши да се приемат подходящи за обстановката мерки и да се предостави финансов принос на Съюза за мерки, преценени като особено необходими за успеха на предприетите действия.

(2)

Бесът е болест по животните, която засяга предимно диви и домашни месоядни животни и има сериозно отражение върху общественото здраве. Той е една от болестите, изброени в приложение I към Решение 2009/470/ЕО.

(3)

През последните години в резултат на съфинансирани от Съюза програми за орална имунизация на диви месоядни животни, които представляват резервоар на болестта, ситуацията в повечето държави-членки е благоприятна, като се наблюдава рязко намаляване на броя на случаите на бяс при диви и домашни животни и изчезване на случаите при хора.

(4)

От 1997 г. насам Италия е считана за държава, свободна от бяс. При все това, през октомври 2008 г. в региона Friuli Venezia Giulia е открит един случай на бяс, последван от още осем нови случая в същия регион. През 2009 г. горски бяс се разпространява и в регион Veneto. До края на 2009 г. в регион Friuli Venezia Giulia са открити 35 случая, а в регион Veneto — 33 случая.

(5)

Съседните държави-членки изразиха безпокойство, че територията им е застрашена от ситуацията с болестта бяс в Североизточна Италия.

(6)

Необходими са съответно спешни мерки, за да се предотврати по-нататъшното разпространение на болестта в Италия, както и разпространението в съседните държави-членки Австрия и Словения, и за да се подкрепят усилията за възможно най-скорошното изкореняване на болестта.

(7)

На 9 декември 2009 г. Италия представи на Комисията план за предприемането на спешна орална ваксинация на лисици, озаглавен „Програма за контрол на болестта бяс в регионите на Североизточна Италия — специален план за ваксиниране на лисици“. Планът бе счетен за приемлив, поради което е целесъобразно някои мерки да се ползват от финансирането на Съюза. Ето защо за изпълнението му следва да бъде осигурено финансовото участие на Съюза.

(8)

Финансовото участие на Съюза следва да бъде изплатено въз основа на официалното искане за възстановяване, отправено от държавите-членки, и на оправдателните документи, посочени в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 г. за определяне на правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета (2).

(9)

Предвид неотложността на изпълнението на разширения план за ваксинация, за да се предотврати разпространението в други държави-членки, е обосновано финансовото участие на Съюза да бъде предоставено, считано от 9 декември 2009 г., когато планът бе представен на Комисията за финансиране.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Планът за предприемането на спешни мерки „Програма за контрол на болестта бяс в регионите на Североизточна Италия — специален план за ваксиниране на лисици“ (наричан по-долу „планът“), представен на 9 декември 2009 г. от Италия, се одобрява за периода от 9 декември 2009 г. до 31 декември 2010 г.

Член 2

1.   Съюзът може да предостави финансово участие за изпълнението на плана в размер на 50 % от разходите, направени от Италия за:

а)

извършване на лабораторни тестове за:

i)

откриване на антигени или антитела на вируса на бяс;

ii)

изолиране и характеризиране на вируса на бяс;

iii)

откриване на биомаркер;

iv)

титриране на ваксинални примамки,

б)

закупуване и разпространение на орални ваксини заедно с примамки и закупуване и парентерално приложение на ваксини върху добитък в рамките на плана.

Същевременно обаче финансовото участие на Съюза в разходите, посочени в букви а) и б), не надвишава 2 300 000 EUR.

2.   Максималният размер на разходите, които да бъдат възстановени на Италия във връзка с плана, не надвишава средно:

a)

за серологичен тест:

8 EUR за тест;

б)

за тест за откриване на тетрациклин в костите:

8 EUR за тест;

в)

за флуоресцентен тест за антитела (FAT):

12 EUR за тест;

г)

за тест на полимеразна верижна реакция (PCR тест):

10 EUR за тест;

д)

за закупуване на орални ваксини заедно с примамки:

0,4 EUR за доза;

е)

за закупуване на ваксини за парентерално приложение:

1 EUR за доза;

ж)

за ваксиниране на добитък:

1,50 EUR на животно.

3.   Разходите за извършването на лабораторните тестове, посочени в параграф 1, буква а), включват:

а)

разходите, направени за закупуването на комплекти за тестове, реактиви и всички консумативи, използвани при извършването на тестовете;

б)

разходите, направени за персонал с цел извършването на тестовете, изцяло или частично;

в)

режийни разходи, които не надвишават 7 % от общия размер на разходите, посочени в букви а) и б).

Член 3

1.   Финансовото участие на Съюза в плана се предоставя, при условие че Италия:

а)

изпълни плана съгласно съответните разпоредби на правото на Съюза, включително правилата в областта на конкуренцията, на възлагането на договори за обществени поръчки и на отпускането на държавни помощи;

б)

предостави на Комисията окончателен доклад в съответствие с приложенията най-късно до 30 април 2011 г. относно техническото изпълнение на плана, придружен от доказателства, удостоверяващи направените разходи и постигнатите резултати за периода от 9 декември 2009 г. до 31 декември 2010 г.;

в)

изпълни плана ефективно.

2.   В случай че Италия не спази условията, посочени в параграф 1, Комисията намалява финансовото участие на Съюза, като взема предвид естеството и тежестта на нарушението, както и понесените от Съюза финансови загуби.

Член 4

Настоящото решение се прилага, считано от 9 декември 2009 г.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Техническият доклад, посочен в член 3, параграф 1, буква б), включва като минимум следното:

A.   Ваксиниране

I.

Отчетен период

II.

Брой на разпространените примамки с ваксини против бяс

III.

Брой на ваксинирания добитък и стада по регион

IV.

Брой на разпространените чрез въздушен транспорт примамки

V.

Брой на ръчно поставените примамки

VI.

Карти, показващи територията на разпространение на примамките и начините на тяхното разпространение (по въздушен път и ръчно).

Б.   Мониторинг

 

Вирусологични тестове

Серологични тестове

Откриване на маркера тетрациклин

Регион

Вид

Тип тест

Брой на животните, подложени на тестове

Положителни

Тип тест

Брой на животните, подложени на тестове

Положителни (прагова стойност: … IU/ml)

Тип тест

Брой на животните, подложени на тестове

Положителни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.   Техническа оценка на ситуацията и срещаните трудности


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Финансовият доклад, посочен в член 3, параграф 1, буква б), включва като минимум следното:

Мерки, отговарящи на условията за съфинансиране

Лабораторни тестове

Регион

Тип тест

Брой на животните, подложени на тестове

Брой на извършените тестове

Разходи за извършените тестове

(в евро)

Откриване на антиген на вируса на бяс

FAT

 

0

0,00

PCR

 

 

 

Друг (моля, уточнете)

 

 

 

Откриване на антитела на вируса на бяс

Вируснеутрализация

 

 

 

Друг (моля, уточнете)

 

 

 

Характеризиране на вируса на бяс

Секвениране

 

 

 

Друг (моля, уточнете)

 

 

 

Биомаркер

 

 

 

 

Титриране на ваксинални примамки

 

 

 

 

Общо

 

0

0

0,00

Ваксини и примамки

Регион

Тип тест

Брой животни

Брой използвани дози от ваксината и примамки

Разходи за закупуването и разпространението/приложението

(в евро)

Орални ваксини

Закупуване

 

 

 

Разпространение

 

 

 

Ваксини за парентерално приложение

Закупуване

 

 

 

Приложение

 

 

 

Общо

 

0

0

0,00

Удостоверявам, че:

този разход бе направен действително и отчетен точно, и отговаря на условията за допустимост съгласно разпоредбите на Решение 2010/657/ЕС на Комисията (настоящото решение);

всички оправдателни документи, свързани с разхода, са налични за проверка, а именно за да се удостовери равнището на обезщетение за животните;

за тази програма не е поискано друго участие на Съюза и всички разходи, произтичащи от операциите по програмата, са декларирани на Комисията;

програмата бе изпълнена съгласно съответното законодателство на Съюза, по-специално правилата за конкуренцията, възлагането на обществени поръчки и отпускането на държавни помощи;

прилагат се процедурите за контрол, по-специално за проверка на точността на декларираните суми, за предотвратяване, откриване и отстраняване на нередности.

 

Дата: …

 

Име и подпис на оперативния директор: …


30.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/37


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 26 октомври 2010 година

относно преходните разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на Европейската централна банка след въвеждане на еврото в Естония

(ЕЦБ/2010/18)

(2010/658/ЕС)

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 19.1 и член 46.2, първо тире от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2531/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно прилагането на минимални резерви от страна на Европейската централна банка (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1745/2003 на Европейската централна банка от 12 септември 2003 г. за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) (2),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (3),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (4), и по-специално член 5, параграф 1 и член 6, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 25/2009 на Европейската централна банка от 19 декември 2008 г. относно баланса на сектор Парично-финансови институции (преработен) (ЕЦБ/2008/32) (5),

като има предвид, че:

(1)

Приемането на еврото от Естония на 1 януари 2011 г. означава, че по отношение на кредитните институции и клоновете на кредитни институции, разположени в Естония, ще се прилагат изискванията за задължителни резерви, считано от тази дата.

(2)

Интегрирането на тези институции в системата за минимални резерви на Евросистемата изисква приемането на преходни разпоредби, за да се осигури плавна интеграция, без да се натоварват прекомерно кредитните институции в държавите-членки, чиято парична единица е еврото, включително в Естония.

(3)

Член 5 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка предполага, че ЕЦБ, подпомагана от националните централни банки, събира необходимата статистическа информация от компетентните национални власти или пряко от стопанските субекти, за да осигури също своевременна подготовка в областта на статистиката с оглед на приемане на еврото от държава-членка,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение термините „институция“, „задължителни резерви“, „период на поддържане“ и „резервна база“ имат същото значение, както в Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9).

Член 2

Преходни разпоредби за институции, разположени в Естония

1.   Чрез дерогация от член 7 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9) за институциите, разположени в Естония, е предвиден преходен период на поддържане от 1 до 18 януари 2011 г.

2.   Резервната база на всяка институция, разположена в Естония, за преходния период на поддържане се определя въз основа на позициите на нейния баланс към 31 октомври 2010 г. Институциите, разположени в Естония, отчитат своята резервна база пред Eesti Pank в съответствие с отчетната рамката на ЕЦБ за паричната и банковата статистика съгласно Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32). Институциите, разположени в Естония, които се ползват от дерогацията съгласно член 8, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32), изчисляват резервната база за преходния период на поддържане въз основа на своя баланс към 30 септември 2010 г.

3.   Що се отнася до преходния период на поддържане, минималните резерви на институция, разположена в Естония, се изчисляват или от тази институция, или от Eesti Pank. Страната, която изчислява минималните резерви, съобщава своите изчисления на другата страна, като ѝ предоставя достатъчно време както за проверката им, така и за извършване на промени. Изчислените минимални резерви, включително направените по тях промени, се потвърждават от двете страни най-късно на 7 декември 2010 г. Ако уведомената страна не потвърди размера на минималните резерви до 7 декември 2010 г., се смята, че тя е приела изчисленият размер да се прилага за преходния период на поддържане.

4.   Разпоредбите на член 3, параграфи от 2 до 4 се прилагат mutatis mutandis към институциите, разположени в Естония, така че тези институции могат за техния първоначален период на поддържане да приспаднат от резервната си база всяко задължение към институции в Естония, въпреки че когато се изчисляват минималните резерви, тези институции няма да фигурират в списъка на институциите, към които се прилагат задължителните резерви съгласно член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9).

Член 3

Преходни разпоредби за институции, разположени в други държави-членки, чиято парична единица е еврото

1.   Периодът на поддържане за институциите, разположени в други държави-членки, чиято парична единица е еврото, съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9), не търпи промени, произтичащи от наличието на преходен период на поддържане за институциите, разположени в Естония.

2.   Институциите, разположени в други държави-членки, чиято парична единица е еврото, могат да решат да приспаднат от своята резервна база за периодите на поддържане от 8 декември 2010 г. до 18 януари 2011 г. и от 19 януари 2011 г. до 8 февруари 2011 г. всяко задължение към институциите, разположени в Естония, независимо че когато се изчисляват минималните резерви, тези институции няма да фигурират в списъка на институциите, по отношение на които се прилагат задължителните резерви съгласно член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9).

3.   Институциите, разположени в други държави-членки, чиято парична единица е еврото, които желаят да приспаднат задължения към институции, разположени в Естония, за периодите на поддържане от 8 декември 2010 г. до 18 януари 2011 г. и от 19 януари 2011 г. до 8 февруари 2011 г., изчисляват своите минимални резерви въз основа на своя баланс съответно към 31 октомври 2010 г. и 30 ноември 2010 г. и отчитат статистическа информация в съответствие с част 1 от приложение III към Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32), третирайки институциите, разположени в Естония, като вече подлежащи на системата на минимални резерви на ЕЦБ.

Това не засяга задължението на институциите да предоставят статистическа информация за съответните периоди съгласно таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32), като продължават да третират институциите, разположени в Естония, като банки, разположени в „Останал свят“.

Таблиците се представят в съответствие със сроковете и процедурите, установени в Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32).

4.   За периодите на поддържане, започващи през декември 2010 г., януари и февруари 2011 г., институциите, разположени в други държави-членки, чиято парична единица е еврото, които се ползват от дерогацията по член 8, параграфи 1 и 4 от Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32) и желаят да приспаднат задължения към институции, разположени в Естония, изчисляват своите минимални резерви въз основа на своите баланси към 30 септември 2010 г. и представят статистическа информация съгласно част 1 от приложение III към Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32), третирайки институциите, разположени в Естония, като вече подлежащи на системата на минимални резерви на ЕЦБ.

Това не засяга задължението на институциите да предоставят статистическа информация за съответните периоди съгласно таблица 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32), като продължават да третират институциите, разположени в Естония, като банки, разположени в „Останал свят“.

Статистическата информация се отчита в съответствие със сроковете и процедурите, установени в Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32).

Член 4

Влизане в сила и прилагане

1.   Адресати на настоящото решение са Eesti Pank, институциите, разположени в Естония и институциите, разположени в други държави-членки, чиято парична единица е еврото.

2.   Настоящото решение влиза в сила на 1 ноември 2010 г.

3.   При липса на специални разпоредби в настоящото решение се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9) и Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32).

Съставено във Франкфурт на Майн на 26 октомври 2010 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4.

(4)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(5)  ОВ L 15, 20.1.2009 г., стр. 14.