ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.279.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 279

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
23 октомври 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2010/631/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 13 септември 2010 година за сключването от името на Европейския съюз на Протокола за комплексно управление на крайбрежните зони в Средиземноморието към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 955/2010 на Комисията от 22 октомври 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на използването на ваксините срещу нюкасълска болест ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕС) № 956/2010 на Комисията от 22 октомври 2010 година за изменение на приложение X към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка с бързи тестове ( 1 )

10

 

*

Регламент (ЕС) № 957/2010 на Комисията от 22 октомври 2010 година за разрешаване и отхвърляне на определени здравни претенции за храните, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата ( 1 )

13

 

*

Регламент (ЕС) № 958/2010 на Комисията от 22 октомври 2010 година за отхвърляне на здравна претенция за храни, различни от онези, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата ( 1 )

18

 

 

Регламент (ЕС) № 959/2010 на Комисията от 22 октомври 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

20

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/69/ЕС на Комисията от 22 октомври 2010 година за изменение на приложенията към Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители ( 1 )

22

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/632/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 15 октомври 2010 година относно назначаването на член от Румъния в Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2010 г. до 20 септември 2015 г.

32

 

 

2010/633/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 22 октомври 2010 година за изменение на Решение 93/152/ЕИО относно определяне на критериите за ваксините, които трябва да се използват срещу нюкасълска болест в контекста на програмите за рутинна ваксинация (нотифицирано под номер C(2010) 7109)  ( 1 )

33

 

 

2010/634/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 22 октомври 2010 година за уточняване на количеството квоти в Европейския съюз, които следва да бъдат издадени за 2013 г. по Европейската схема за търговия с емисии, както и за отмяна на Решение 2010/384/ЕС (нотифицирано под номер C(2010) 7180)

34

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2010/635/Евратом

 

*

Препоръка на Комисията от 11 октомври 2010 година относно прилагането на член 37 от Договора за Евратом

36

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2010/636/ЕС

 

*

Решение № 1/2010 на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—Хърватия от 25 май 2010 година относно участието на Хърватия като наблюдател в работата на Агенцията на Европейския съюз за основните права и съответния ред и условия за това

68

 

 

2010/637/ЕС

 

*

Решение № 1/2010 на Съвместния комитет за митническо сътрудничество от 24 юни 2010 година по силата на член 21 от Споразумението между Европейската общност и правителството на Япония за сътрудничество и административна взаимопомощ по митническите въпроси във връзка с взаимното признаване на програмите за одобрени икономически оператори в Европейския съюз и Япония

71

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

23.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 279/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 13 септември 2010 година

за сключването от името на Европейския съюз на Протокола за комплексно управление на крайбрежните зони в Средиземноморието към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието

(2010/631/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Конвенцията за опазване на Средиземно море от замърсяване, чието заглавие впоследствие бе изменено на Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието (наричана по-долу „Конвенцията от Барселона“), бе сключена от Съвета от името на Европейската общност с решения 77/585/ЕИО (1) и 1999/802/ЕО (2).

(2)

В съответствие с член 4, параграф 3, буква д) от Конвенцията от Барселона договарящите се страни се задължават да насърчават комплексното управление на крайбрежните зони, като обръщат внимание на защитата на важни екологични и ландшафтни обекти, както и на рационалното използване на природните ресурси.

(3)

Препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2002 г. относно прилагането на комплексно управление на крайбрежните зони в Европа (3), и по-специално глава V от нея, насърчава прилагането от държавите-членки на комплексно управление на крайбрежните зони в контекста на съществуващите конвенции със съседните държави, включително такива, които не са държави-членки, разположени на едно и също регионално море.

(4)

Европейският съюз насърчава комплексното управление в по-голям мащаб чрез хоризонтални инструменти, включително и в областта на опазването на околната среда, и с изработване на надеждна научна рамка чрез развитие на своите изследователски програми. Така тези дейности допринасят за комплексното управление на крайбрежните зони.

(5)

Комплексното управление на крайбрежните зони е един от елементите на интегрираната морска политика на ЕС, утвърдена от Европейския съвет на 13 и 14 декември 2007 г. в Лисабон и изложена подробно в съобщението на Комисията „Към интегрирана морска политика за по-добро управление в Средиземноморието“, и впоследствие приветствана от Съвета по общи въпроси в заключенията му относно интегрираната морска политика от 16 ноември 2009 г.

(6)

С Решение 2009/89/ЕО от 4 декември 2008 г. (4) Съветът подписа Протокола за комплексно управление на крайбрежните зони в Средиземноморието (наричан по-нататък „Протоколът за КУКЗС“) към Конвенцията от Барселона от името на Общността, при условие за сключването на Протокола за КУКЗС на по-късна дата.

(7)

Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз нотифицира правителството на Испания относно факта, че Европейският съюз е заменил Европейската общност и е неин правоприемник.

(8)

Крайбрежните зони на Средиземноморието продължават да са подложени на силен натиск по отношение на околната среда и унищожаването на крайбрежните ресурси. Протоколът за КУКЗС предоставя рамка за насърчаване на по-хармонизиран и комплексен подход с участието на заинтересованите страни от обществения и частния сектор, включително представители на гражданското общество и икономически оператори. Подобен широкообхватен подход, основан на най-добрите научни наблюдения и знания, е необходим за по-ефективното разрешаване на посочените проблеми, както и за постигане на по-устойчиво развитие на крайбрежните райони в Средиземноморието.

(9)

Протоколът за КУКЗС включва широк набор от разпоредби, които е необходимо да бъдат приложени на различни административни равнища, като се вземат предвид принципите на субсидиарност и пропорционалност. Макар че е уместно Съюзът да предприеме действия в подкрепа на комплексното управление на крайбрежните зони, като отчита, inter alia, трансграничния характер на повечето екологични проблеми, държавите-членки и техните съответни компетентни органи отговарят за планирането и изпълнението в рамките на крайбрежната територия на определени подробни мерки, посочени в Протокола за КУКЗС, като например определянето на зони, в които са забранени строителните дейности.

(10)

Протоколът за КУКЗС следва да бъде одобрен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът за комплексно управление на крайбрежните зони към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието се одобрява от името на Европейския съюз (5).

Член 2

Председателят на Съвета посочва лицето(ата), упълномощено(и) да депозира(т) от името на Съюза инструмента за одобрение при правителството на Испания, което изпълнява функциите на депозитар, съгласно член 37 от Протокола за КУКЗС, за да се изрази съгласието на Съюз да бъде обвързан с Протокола за КУКЗС.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Датата на влизане в сила на Протокола за КУКЗС се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 13 септември 2010 година.

За Съвета

Председател

S. VANACKERE


(1)  ОВ L 240, 19.9.1977 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 322, 14.12.1999 г., стр. 32.

(3)  ОВ L 148, 6.6.2002 г., стр. 24.

(4)  ОВ L 34, 4.2.2009 г., стр. 17.

(5)  Текстът на Протокола за КУКЗС е публикуван в ОВ L 34, 4.2.2009 г., стр. 19, заедно с решението за подписването му.


РЕГЛАМЕНТИ

23.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 279/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 955/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 октомври 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на използването на ваксините срещу нюкасълска болест

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (1), и поспециално член 25, параграф 1, буква б) и член 26, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (2) се установяват изисквания за ветеринарно сертифициране за посочените стоки. При посочените изисквания се взема предвид фактът дали се изискват допълнителни гаранции или специфични условия поради статуса по отношение на нюкасълската болест в изброените трети страни, територии, зони или подразделения.

(2)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 също така се установяват условията за определяне дали дадена трета страна, територия, зона или подразделение следва да се смята за свободна от нюкасълска болест. Един от тези критерии е да не е провеждана ваксинация срещу тази болест с ваксини, които не отговарят на критериите за признати ваксини срещу нюкасълска болест, изложени в част I от приложение VI към посочения регламент. В точка 2 от част II от посоченото приложение са изложени специфичните критерии за ваксините срещу нюкасълска болест, включително за инактивираните ваксини.

(3)

В Ръководството за стандарти за диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни на Световната организация за здравеопазване на животните (наричано по-нататък „ръководството на OIE“) са изложени изискванията по отношение на ваксините срещу нюкасълска болест, включително проверките за безвредност на различни етапи от производствения процес.

(4)

С оглед запазването на здравния статус на домашните птици в Съюза и за да се улесни търговията с домашни птици и месо от тях, е целесъобразно при изискванията по отношение на ваксините срещу нюкасълска болест и тяхното използване в трети страни, от които могат да бъдат внасяни домашни птици и месо от тях, да бъдат взети предвид изискванията по отношение на тези ваксини, установени в ръководството на OIE.

(5)

За тази цел общите критерии по отношение на признатите ваксини срещу нюкасълска болест, изложени в част I от приложение VI към Регламент (ЕО) № 798/2008, следва да се позовават на изискванията от ръководството на OIE, като това позоваване следва да бъде динамично, за да се отчетат редовните актуализации на посоченото ръководство предвид напредъка в науката.

(6)

Освен това, предвид техническия напредък, постигнат във връзка с производството на ваксините срещу нюкасълска болест, и по-специално по отношение на техниките на инактивиране, както и предвид установените в ръководството на OIE изисквания, специфичните изисквания относно инактивираните ваксини срещу нюкасълска болест, изложени в точка 2 от част II от приложение VI към Регламент (ЕО) № 798/2008, следва да бъдат заличени.

(7)

Необходимо е да бъдат изменени някои разпореди за месо от домашни птици, изложени в приложение VII към Регламент (ЕО) № 798/2008, както и съответният образец на ветеринарен сертификат за месо от домашни птици (POU), изложен в приложение I, за да се вземат предвид измененията на приложение VI към посочения регламент.

(8)

Следователно Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Целесъобразно е да се определи дата на прилагане на настоящия регламент, за да се съгласува с датата на прилагане на Решение 93/152/ЕИО на Комисията (3), изменено с Решение 2010/633/ЕС (4), с което се въвеждат съответните изменения на критериите по отношение на инактивираните ваксини срещу нюкасълска болест.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I, VI и VII към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 декември 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 октомври 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.

(2)  ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 59, 12.3.1993 г., стр. 35.

(4)  Вж. страница 33 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I, VI и VII към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменят, както следва:

а)

В част 2 от приложение I образецът на ветеринарен сертификат за месо от домашни птици (POU) се заменя със следното:

Образец на ветеринарен сертификат за месо от домашни птици (POU)

Image

Image

Image

Image

б)

Приложение VI се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

(както е посочено в член 12, параграф 1, буква б), член 12, параграф 2, буква в), подточка ii) и член 13, параграф 1, буква а)

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЗНАТИ ВАКСИНИ СРЕЩУ НЮКАСЪЛСКА БОЛЕСТ

I.   Общи критерии

1.

Ваксините трябва да отговарят на стандартите, установени в главата от Ръководството за стандарти за диагностични тестове и ваксини за сухоземни животни на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE), посветена на нюкасълската болест.

2.

Ваксините трябва да бъдат регистрирани от компетентните органи на съответната трета страна, преди да бъдат разрешени за разпространение и използване. За тази регистрация компетентните органи на съответната трета страна трябва да разполагат с пълно досие с данните за ефикасността и безвредността на ваксината; за вносните ваксини компетентните органи могат да се осланят на данните, проверени от компетентните органи на страната, в която е произведена ваксината, при условие че тези проверки са били извършени съгласно стандартите на OIE.

3.

Освен това вносът или производството и разпространението на ваксините трябва да бъдат контролирани от компетентните органи на съответната трета страна.

4.

Преди да бъде разрешено разпространението, всяка партида ваксини трябва да бъде проверена от името на компетентните органи за безвредност, по-специално по отношение на тяхната атенуираност или инактивираност и отсъствието на нежелани замърсяващи агенти, както и за ефикасност.

II.   Специфични критерии

Живите атенуирани ваксини срещу нюкасълска болест трябва да бъдат приготвени от щам на вируса на нюкасълска болест, чиято изходна култура е била подложена на тест, който е показал интрацеребрален патогенен индекс (ИЦПИ):

а)

по-малък от 0,4, ако по време на теста ИЦПИ всяка птица е получила не по-малко от 107 ембрионални инфекциозни дози (EID50); или

б)

по-малък от 0,5, ако по време на теста ИЦПИ всяка птица е получила не по-малко от 108 ембрионални инфекциозни дози (EID50).“;

в)

В приложение VII, част II буква а) се заменя със следното:

„а)

не са били ваксинирани с живи атенуирани ваксини, приготвени от изходна култура на вируса на нюкасълска болест, показваща по-висока патогенност от лентогенните щамове на вируса, в рамките на 30 дни преди клането;“


23.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 279/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 956/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 октомври 2010 година

за изменение на приложение X към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка с бързи тестове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), и по-специално член 23, първа алинея и въвеждащото изречение и буква а) от член 23а от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 999/2001 се определят правила за превенция, контрол и ликвидиране на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) при животните. Той се прилага при производството и пускането на пазара на живи животни и продукти от животински произход, а в някои конкретни случаи — и при износа им.

(2)

В глава В, точка 4 от приложение X към Регламент (ЕО) № 999/2001 се съдържа списък с бързи тестове, предназначени за използване за целите на мониторинга на спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ) при животни от рода на едрия рогат добитък и на ТСЕ при животни от рода на овцете и козите.

(3)

На 18 декември 2009 г. и на 29 април 2010 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) публикува две научни становища относно аналитичната чувствителност на одобрените бързи тестове за ТСЕ. Тези становища се основаваха на проучванията, направени от референтната лаборатория на Европейския съюз, по отношение на ТСЕ. Проучванията на референтната лаборатория на Европейския съюз имаха за цел да се направи оценка на аналитичната чувствителност на всички понастоящем одобрени бързи тестове за ТСЕ с оглед предоставяне на надеждни данни за аналитичната чувствителност и оценка на всеки тест спрямо едни и същи набори от проби за трите основни вида ТСЕ при преживните животни: СЕГ, класически случай на скрейпи и нетипичен случай на скрейпи.

(4)

По отношение на скрейпи в становището си, публикувано на 18 декември 2009 г., ЕОБХ стигна до заключението, че тестовете „Enfer TSE v2“, „Enfer TSE v3“, „Prionics®-Check LIA SR“ и „Prionics®-WB Check Western SR“ е възможно да не позволят да се идентифицират нетипичните случаи на скрейпи, които други одобрени тестове биха открили, поради което, в съответствие с протокола на ЕОБХ за оценка на бързите тестове върху умрели животни с оглед откриване на ТСЕ при дребните преживни животни (ЕОБХ, 2007b), не е препоръчително тяхното използване за нуждите на мониторинга на ТСЕ във въпросната област. Поради това тези методи повече не следва да фигурират във включения в глава В, точка 4 от приложение X към Регламент (ЕО) № 999/2001 списък с бързи тестове, одобрени за използване за целите на мониторинга на ТСЕ при животни от рода на овцете и козите.

(5)

На 2 юли 2009 г. лабораториите Idexx уведомиха Комисията, че техният комбиниран тест „IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA“, който е бил разработен едновременно за целите на мониторинга на ТСЕ при дребни преживни животни и на СЕГ при животни от рода на едрия рогат добитък, така и не е бил включен в списъка с бързи тестове, предназначени да бъдат използвани за нуждите на мониторинга на СЕГ в Съюза, макар да е бил официално одобрен от референтната лаборатория на Европейския съюз за тази цел. Поради това посоченият тест следва да се добави в списъка с бързи тестове за мониторинг на СЕГ, включен в глава В, точка 4 от приложение X към Регламент (ЕО) № 999/2001.

(6)

От практически съображения внесените с настоящия регламент изменения следва да се прилагат от 1 януари 2011 г., за да се даде на държавите-членки достатъчно време за привеждане на процедурите им за мониторинг на ТСЕ при животни от рода на овцете и козите в съответствие с новия списък с бързи тестове.

(7)

Поради това приложение Х към Регламент (ЕО) № 999/2001 следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение X към Регламент (ЕО) № 999/2001 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 октомври 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение X към Регламент (ЕО) № 999/2001 точка 4 от глава В се заменя със следния текст:

„4.    Бързи тестове

За целите на провеждането на бързите тестове в съответствие с член 5, параграф 3 и член 6, параграф 1 само следните методи се използват като бързи тестове за мониторинг на СЕГ при животните от рода на едрия рогат добитък:

имуноблотинг тест, основан на западната блотинг процедура (Western blotting) за откриване на протеиназа К резистентни PrPRes фракции (Prionics Check Western test),

хемилуминесцентен тест ELISA, включващ екстракционна процедура и техника ELISA, с използване на разширен хемилуминесцентен реагент (Enfer test и Enfer TSE Kit версия 2.0, с автоматизирана подготовка на лабораторната проба),

микроплакова имунопроба за откриване на PrPSc (Enfer TSE версия 3),

сандвич имунопроба за откриване на PrPRes (кратък протокол за вземане на проба), извършван след фаза на денатуриране и концентриране (бърз тест Bio-Rad TeSeE SAP),

основаваща се на микроямки имунопроба (ELISA), която открива протеиназа К резистентен PrPRes с моноклонални антитела (Prionics Check LIA test),

имунопроба с химичен полимер за избирателно улавяне на PrPSc и моноклонално отчитащо антитяло, насочено срещу запазените участъци на PrP молекула (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA & IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA),

поточна имунопроба, използваща две различни моноклонални антитела за откриване на протеиназа К резистентните PrP фракции (Prionics Check PrioSTRIP),

двустранна имунопроба, която използва две различни моноклонални антитела срещу два епитопа, представени в силно разгъната форма на говеждия PrPSc (Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit),

сандвич ELISA за откриване на протеиназа К резистентния PrPSc (Roche Applied Science PrionScreen).

За целите на провеждането на бързите тестове в съответствие с член 5, параграф 3 и член 6, параграф 1 в качеството на бързи тестове следва да се използват само следните методи за мониторинг на СЕГ при животните от рода на овцете и козите:

сандвич имунопроба за откриване на PrPRes (кратък протокол за вземане на проба), извършван след фаза на денатуриране и концентриране (бърз тест Bio-Rad TeSeE SAP),

сандвич имунопроба за откриване на PrPRes с TeSeE Sheep/Goat Detection kit, извършван след фаза на денатуриране и концентриране с TeSeE Sheep/Goat Purification kit (бърз тест Bio-Rad TeSeE Sheep/Goat),

имуноизследване с химичен полимер за избирателно улавяне на PrPSc и моноклонално отчитащо антитяло, насочено срещу запазените участъци на PrP молекула (IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA).

За всички бързи тестове пробната тъкан, върху която трябва да се извършва изследването, трябва да отговаря на указанията за употреба, предоставени от производителя на теста.

Производителите на бързи тестове трябва да разполагат с действаща система за гарантиране на качеството, одобрена от референтната лаборатория на Европейския съюз, която да гарантира, че ефективността на теста не се променя. Производителите трябва да предоставят на референтната лаборатория на Европейския съюз протоколите от тестовете.

Промени в бързите тестове и в протоколите от тестовете могат да бъдат правени само след предварително уведомяване на референтната лаборатория на Европейския съюз и при условие, че референтната лаборатория на Европейския съюз установи, че измененията не влияят на чувствителността, специфичността или надеждността на бързия тест. Посочената констатация се съобщава на Комисията и на националните референтни лаборатории.“


23.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 279/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 957/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 октомври 2010 година

за разрешаване и отхвърляне на определени здравни претенции за храните, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 17, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните претенции за храните са забранени, освен ако не са разрешени от Комисията в съответствие с посочения регламент и не са включени в списък на разрешените претенции.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда също, че заявленията за предоставяне на разрешение за използване на здравни претенции могат да бъдат подавани от стопанските субекти в хранителната промишленост до националния компетентен орган на дадена държава-членка. Националният компетентен орган препраща валидните заявления на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), наричан по-долу „Органът“.

(3)

Във връзка с получено заявление Органът незабавно информира за него останалите държави-членки и Комисията и излиза със становище по въпросната здравна претенция.

(4)

Комисията се произнася относно разрешаването на здравните претенции, като взема предвид становището на органа.

(5)

Две от становищата в настоящия регламент се отнасят до заявления за претенции за намаляване на риска от заболяване, посочени в член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, а три становища се отнасят до заявления за здравни претенции, свързани с развитието и здравето на децата, посочени в член 14, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(6)

Във връзка с подадено от Association de la Transformation Laitière Française (ATLA) заявление на основание член 14, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на йода върху нормалния растеж на децата (въпрос № EFSA-Q-2008-324) (2). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Йодът е необходим за растежа на децата“.

(7)

Въз основа на предоставените данни Органът в становището си, получено от Комисията и държавите-членки на 20 ноември 2009 г., стигна до заключението, че е установено наличие на причинно-следствена връзка между приема на йод и претендирания ефект. Съответно здравна претенция, която отчита това заключение, следва да бъде счетена за удовлетворяваща изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и да бъде включена в списъка на Съюза на разрешените за използване претенции.

(8)

Във връзка с подадено от Association de la Transformation Laitière Française (ATLA) заявление на основание член 14, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на желязото върху развитието на познавателните способности при децата (въпрос № EFSA-Q-2008-325) (3). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Желязото е необходимо за развитието на познавателните способности при децата“.

(9)

Въз основа на предоставените данни Органът в становището си, получено от Комисията и държавите-членки на 20 ноември 2009 г., стигна до заключението, че е установено наличие на причинно-следствена връзка между приема на желязо и претендирания ефект. Съответно здравна претенция, която отчита това заключение, следва да бъде счетена за удовлетворяваща изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и да бъде включена в списъка на Съюза на разрешените за използване претенции.

(10)

В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда, че становище, подкрепящо разрешаването на здравна претенция, следва да включва определени данни. Тези данни следва да бъдат съответно упоменати в приложение I към настоящия регламент във връзка с разрешените претенции и да включват, според случая, преформулирания текст на претенциите, специфичните условия за използването на претенциите, а когато това е приложимо — и условията или ограниченията за използване на храната и/или допълнителна информация или предупреждение, в съответствие с правилата, установени в Регламент (ЕО) № 1924/2006, и в съответствие със становищата на Органа.

(11)

Една от целите на Регламент (ЕО) № 1924/2006 е да гарантира, че здравните претенции съдържат вярна, ясна, надеждна и полезна за потребителя информация и че в тази връзка е обърнато внимание на формулировката и представянето. Следователно когато формулировката на претенциите има същото значение за потребителя като това на разрешена здравна претенция, тъй като при тях е налице същата връзка като съществуващата между категория храни, храна или една от нейните съставки и здравето, то те следва да се подчиняват на същите условия за използване като посочените в приложение I.

(12)

Във връзка с подадено от GP International Holding B.V. заявление на основание член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да излезе със становище по здравна претенция относно въздействието на OPC PremiumTM за понижаване на нивото на холестерол в кръвта (въпрос № EFSA-Q-2009-00454) (4). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Доказано е, че OPC понижава нивото на холестерол в кръвта и следователно може да намали риска от сърдечно-съдови заболявания“.

(13)

Въз основа на предоставените данни Органът в становището си, получено от Комисията и държавите-членки на 26 октомври 2009 г., стигна до заключението, че не е установено наличие на причинно-следствена връзка между приема на OPC PremiumTM и претендирания ефект. Съответно, тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, следва тя да не бъде разрешена.

(14)

Във връзка с подадено от Valosun A.S. заявление на основание член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да излезе със становище по здравна претенция относно въздействието на Uroval® върху инфекции на пикочните пътища (въпрос № EFSA-Q-2009-00600) (5). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Екстрактът от червена боровинка и D-манозата, основните активни съставки на хранителната добавка Uroval®, премахват отлагането на вредни бактерии по стената на пикочния мехур. Отлагането на вредни бактерии по стената на пикочния мехур е основният рисков фактор за развитието на инфекции на пикочните пътища“.

(15)

Въз основа на предоставените данни Органът в становището си, получено от Комисията и държавите-членки на 22 декември 2009 г., стигна до заключението, че не е установено наличие на причинно-следствена връзка между приема на Uroval® и претендирания ефект. Съответно, тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, следва тя да не бъде разрешена.

(16)

Във връзка с подадено от Töpfer GmbH заявление на основание член 14, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1924/2006 Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на комбинацията от бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum) за намаляване на съдържанието на потенциално патогенни чревни микроорганизми (въпрос № EFSA-Q-2009-00224) (6). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Пробиотичните бифидобактерии водят до здравословна чревна флора, сравнима със състава на чревната флора при кърмачетата“.

(17)

Въз основа на предоставените данни Органът в становището си, получено от Комисията и държавите-членки на 22 декември 2009 г., стигна до заключението, че не е установено наличие на причинно-следствена връзка между приема на комбинацията от бифидобактерии и претендирания ефект. Съответно, тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, следва тя да не бъде разрешена.

(18)

При разработването на мерките, предвидени в настоящия регламент, бяха взети под внимание коментарите на заявителите и на отделни граждани, получени от Комисията в съответствие с член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(19)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и не бяха обект на възражение от страна на Европейския парламент и на Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Съдържащите се в приложение I към настоящия регламент здравни претенции могат да бъдат използвани по отношение на храни на пазара на Европейския съюз при спазване на условията, определени в посоченото приложение.

Тези здравни претенции се включват в посочения в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 списък на Съюза на разрешените за използване претенции.

Член 2

Съдържащите се в приложение II към настоящия регламент здравни претенции не подлежат на включване в посочения в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 списък на Съюза на разрешените за използване претенции.

Здравните претенции по член 14, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, включени в приложение II към настоящия регламент, могат да продължат да бъдат използвани в рамките на шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 октомври 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009 г.) 7(11): 1359.

(3)  The EFSA Journal (2009 г.) 7(11): 1360.

(4)  The EFSA Journal (2009 г.) 7(10): 1356.

(5)  The EFSA Journal (2009 г.) 7(12): 1421.

(6)  The EFSA Journal (2009 г.) 7(12): 1420.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Разрешени здравни претенции

Заявление — съответни разпоредби на Регламент (ЕО) № 1924/2006

Заявител — адрес

Хранително вещество, вещество, храна или категория храна

Претенция

Условия за използването на претенцията

Условия и/или ограничения за употребата на храната и/или допълнителна информация или предупреждение

Номер на становището на ЕОБХ

Член 14, параграф 1, буква б) — здравна претенция, позоваваща се на развитието и здравето на децата

Association de la Transformation Laitière Française (ATLA), 42 rue de Châteaudun, 75314 Paris Cedex 09, France

Йод

Йодът допринася за нормалния растеж на децата

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на йод най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА [ИМЕ НА ВИТАМИН/И] И/ИЛИ [ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И] от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006

 

Q-2008-324

Член 14, параграф 1, буква б) — здравна претенция, позоваваща се на развитието и здравето на децата

Association de la Transformation Laitière Française (ATLA), 42 rue de Châteaudun, 75314 Paris Cedex 09, France

Желязо

Желязото допринася за нормалното развитие на познавателните способности при децата

Претенцията може да бъде използвана само за храна, която е източник на желязо най-малко в количеството, посочено в претенцията ИЗТОЧНИК НА [ИМЕ НА ВИТАМИН/И] И/ИЛИ [ИМЕ НА МИНЕРАЛ/И] от приложението към Регламент (ЕО) № 1924/2006

 

Q-2008-325


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отхвърлени здравни претенции

Заявление — съответни разпоредби на Регламент (ЕО) № 1924/2006

Хранително вещество, вещество, храна или категория храна

Претенция

Номер на становището на ЕОБХ

Здравна претенция по член 14, параграф 1, буква а), позоваваща се на намаляване на риска от заболяване

OPC Premium™

Доказано е, че OPC понижава нивото на холестерол в кръвта и следователно може да намали риска от сърдечно-съдови заболявания

Q-2009-00454

Здравна претенция по член 14, параграф 1, буква а), позоваваща се на намаляване на риска от заболяване

Uroval®

Екстрактът от червена боровинка и D-манозата, основните активни съставки на хранителната добавка Uroval®, премахват отлагането на вредни бактерии по стената на пикочния мехур. Отлагането на вредни бактерии по стената на пикочния мехур е основният рисков фактор за развитието на инфекции на пикочните пътища

Q-2009-00600

Член 14, параграф 1, буква б) — здравна претенция, позоваваща се на развитието и здравето на децата

Комбинация от бифидобактерии (Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum)

Пробиотичните бифидобактерии водят до здравословна чревна флора, сравнима със състава на чревната флора при кърмачетата

Q-2009-00224


23.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 279/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 958/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 октомври 2010 година

за отхвърляне на здравна претенция за храни, различни от онези, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 18, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните претенции за храните са забранени, освен ако не са разрешени от Комисията в съответствие с посочения регламент и не са включени в списък на разрешените претенции.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда също, че заявленията за разрешение на здравни претенции могат да бъдат подавани от стопанските субекти в хранителната промишленост до националния компетентен орган на дадена държава-членка. Националният компетентен орган препраща заявленията, отговарящи на изискванията, на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), наричан по-долу „органът“.

(3)

След получаването на заявление органът незабавно информира за него останалите държави-членки и Комисията и излиза със становище по въпросната здравна претенция.

(4)

Комисията се произнася относно разрешаването на здравните претенции, като взема предвид становището на органа.

(5)

След като на 10 юни 2008 г. от страна на Rudolf Wild GmbH & Co. KG бе подадено заявление съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на Immune Balance Drink върху засилването на защитните сили на организма (въпрос № EFSA-Q-2009-00517) (2). Изразената от заявителя претенция беше формулирана, inter alia, по следния начин: „Immune Balance Drink активизира защитните сили на организма“.

(6)

На 4 ноември 2009 г. Комисията и държавите-членки получиха научното становище на органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между употребата на Immune Balance Drink и приписвания му ефект. Съответно, тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, тя не следва да бъде разрешена.

(7)

При определянето на мерките, предвидени в настоящия регламент, бяха взети под внимание коментарите на заявителя и на отделни граждани, получени в Комисията по силата на член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(8)

Здравните претенции, посочени в член 13, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, са предмет на преходните мерки, изложени в член 28, параграф 5 от посочения регламент, само ако отговарят на изложените там условия, между които и това, че трябва да са в съответствие с посочения регламент. Тъй като по отношение на настоящата здравна претенция органът достигна до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между употребата на разглежданите храни и приписваните им ефекти и следователно претенцията не отговаря на Регламент (ЕО) № 1924/2006, към нея не е приложим преходният период, предвиден в член 28, параграф 5 от посочения регламент. За да се даде възможност на стопанските субекти в хранителната промишленост да се съобразят с изискванията, установени с настоящия регламент, се предвижда преходен период от шест месеца.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и не бяха обект на възражение от страна на Европейския парламент и Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Здравната претенция, посочена в приложението към настоящия регламент, не се включва в списъка на Съюза на разрешените претенции, както е предвидено в член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Тя обаче може да продължи да се използва в продължение на шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 октомври 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009 г.) 7 (11):1357.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Отхвърлена здравна претенция

Заявление — съответстващи разпоредби от Регламент (ЕО) № 1924/2006

Хранително вещество, храна или категория храни

Претенция

Номер на становището на ЕОБХ

Здравна претенция по член 13, параграф 5 — въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Immune Balance drink

Immune Balance Drink активизира защитните сили на организма

Q-2009-00517


23.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 279/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 959/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 октомври 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 октомври 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 октомври 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

78,7

MK

74,3

XS

73,2

ZZ

75,4

0707 00 05

MK

87,5

TR

158,2

ZZ

122,9

0709 90 70

TR

149,0

ZZ

149,0

0805 50 10

AR

62,3

BR

68,9

CL

67,2

IL

91,2

TR

92,5

UY

61,0

ZA

60,4

ZZ

71,9

0806 10 10

BR

214,6

TR

133,8

US

155,2

ZA

64,2

ZZ

142,0

0808 10 80

AR

77,6

BR

59,6

CL

103,4

CN

64,2

NZ

91,5

US

82,6

ZA

88,4

ZZ

81,0

0808 20 50

CN

72,2

ZA

88,6

ZZ

80,4


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


ДИРЕКТИВИ

23.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 279/22


ДИРЕКТИВА 2010/69/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 22 октомври 2010 година

за изменение на приложенията към Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 31 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (2), и по-специално член 53 от него,

след консултации с Научния комитет по храните и Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ),

като има предвид, че:

(1)

С Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители (3), се установява списък с добавките в храни, които могат да се използват в Европейския съюз, и условията за тяхната употреба.

(2)

От приемането на Директива 95/2/ЕО досега в областта на добавките в храни е осъществен технически напредък. Посочената директива следва да се адаптира с оглед отчитането на този напредък.

(3)

В съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 1333/2008 докато приключи изготвянето на списъците на Съюза с добавките в храните съгласно член 30 от посочения регламент, приложенията към Директива 95/2/ЕО се изменят в случаите, когато е необходимо, с мерки, приети от Комисията.

(4)

Понастоящем съгласно Директива 95/2/ЕО за различни видове употреба е разрешено използването на следните стабилизатори: агар (E 406), карагенан (E 407), гума локуст бийн (E 410), гума гуар (E 412), гума ксантан (E 415), пектини (E 440), целулоза (E 460), карбокси метил целулоза (E 466), окислено нишесте (E 1404), мононишестен фосфат (E 1410), динишестен фосфат (E 1412), фосфориран динишестен фосфат (E 1413), ацетилиран динишестен фосфат (E 1414), ацетилирано нишесте (E 1420), ацетилиран динишестен адипат (E 1422), хидроксипропил нишесте (E 1440), хидроксипропил динишестен фосфат (E 1442), октенилсукцинат нишесте натрий (E 1450), ацетилирано окислено нишесте (E 1451) и емулгатор моно- и диглицериди на мастни киселини (E 471). За тези добавки в храните Научният комитет по храните (наричан по-нататък НКХ) посочи допустим дневен прием (ДДП — ADI) „не е определено“, което означава, че те не крият риск за здравето на потребителите. Налице е технологична потребност обхватът на видовете употреба да се разшири така, че да обхване неароматизираните сметанови продукти, ферментирали с използване на жива закваска, и продуктите заместители със съдържание на мазнини под 20 %, за да се гарантира стабилността и целостта на емулсията. Тази употреба би била от полза за потребителите, като им предоставя възможност за избор на ферментирали сметанови продукти с намалено съдържание на мазнини, чиито свойства са сходни с тези на обикновения продукт. Поради това е целесъобразно тази допълнителна употреба да бъде разрешена.

(5)

През 1990 г. НКХ направи оценка на солите натриев и калиев лактат (E 325 и E 326), калиев ацетат (E 261), натриев ацетат (E 262i) и натриев хидроген ацетат (E 262ii) и достигна до заключението, че всички те естествено присъстват като съставки в храните, и също така прецени, че техният прием вероятно е незначителен в сравнение с приема от естествени източници. Поради това всички те бяха включени в групата, за която ДДП не е определен. Вследствие на това употребата на тези добавки в храните е по принцип разрешена по отношение на всички храни, с изключение на посочените в член 2, параграф 3 от Директива 95/2/ЕО. Предложено е разширяване на обхвата на употребата на тези добавки в храните в предварително опаковани полуфабрикати от прясно смляно месо с цел контрол на растежа на патогенните микроорганизми, напр. Listeria, E. coli O157. Въз основа на тази технологична обосновка и като се вземе предвид, че тази употреба не поражда опасения във връзка с безопасността, е целесъобразно да се позволи допълнителна употреба на тези добавки в храните в предварително опаковани полуфабрикати от прясно смляно месо.

(6)

Съгласно Директива 95/2/ЕО понастоящем е разрешено използването на сорбати (E 200, E 202, E 203) и бензоати (E 210, E 211, E 212, E 213) като добавки в храните. Предложена е допълнителна употреба на тези добавки в храните като консервант в аналозите на рибни продукти на основата на водорасли (аналози на хайвер, получени от водорасли), използвани като покрития при различни храни с цел предотвратяване на растежа на плесени и дрожди и образуването на микотоксини. За тези соли е определена ДДП от съответно 0—25 mg/kg тт (телесно тегло) и 0—5 mg/kg тт. Въз основа на най-лошите прогнози, при които се използват максималните концентрации, приемът се преценява като много нисък в сравнение с ДДП. Въздействието върху потребителя вследствие на тази употреба не поражда опасения във връзка с безопасността. Поради това е целесъобразно да се позволи допълнителната употреба на сорбати и бензоати в продуктите — аналози на рибни продукти на основата на водорасли, като се има предвид технологичната обосновка и фактът, че този нов продукт представлява пазарна ниша.

(7)

Поискано е използване на сорбати (E 200, E 202, E 203) и бензоати (E 210, E 211, E 212, E 213) при бира в бурета, към която са били добавени над 0,5 % ферментиращи захари и/или плодови сокове или концентрати и която се сервира директно като наливна. Такава бира в бурета може да остане свързана с крана за разливане за дълъг период. Тъй като свързването на бурето с крана за разливане не може да бъде осъществено при стерилни условия, възможно е микробиологично замърсяване на бурето. Това представлява проблем по отношение на бирата, която все още съдържа ферментиращи захари, тъй като това може да доведе до растеж на опасни микроорганизми. Поради това в наливната бира, към която са били добавени ферментиращи захари и/или плодови сокове или концентрати, се изисква наличието на антимикробни агенти. От гледна точка на приема консумацията на такава плодова наливна бира остава незначителна и според преценките, направени въз основа на най-лошите прогнози, дозата на сорбати и бензоати би следвало да е под съответните им ДДП. Поради това е целесъобразно да се позволи допълнителната употреба на сорбати и бензоати при бира в бурета, която съдържа над 0,5 % добавени ферментиращи захари и/или плодови сокове или концентрати.

(8)

За да се предотврати развитието на плесени върху цитрусовите плодове, е разрешено обработването им след беритба с пестициди като имазалил и тиабендазол. Тези пестициди могат да бъдат заменени, частично или изцяло, при обработването на цитрусовите плодове със сорбати (E 200, E 202, E 203). Сорбатите може да се нанасят върху повърхността на небелените пресни цитрусови плодове чрез използване на разрешените восъци: пчелен восък, канделилов восък, карнаубов восък и шеллак (съответно E 901, E 902, E 903 и E 904). Въздействието върху потребителите на тези добавки поради посочената употреба не поражда опасения във връзка с безопасността. Поради това е целесъобразно тази допълнителна употреба да бъде разрешена.

(9)

Потребителите може да изберат да допълнят приема на някои хранителни вещества с хранителни добавки. За тази цел към хранителните добавки, по смисъла на определението в Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), може да се добавят витамин А и комбинации от витамин А и витамин D. С оглед на безопасността при манипулиране, витамин А и комбинациите от витамин А и витамин D трябва да бъдат изготвени във формата на препарати, за което може да се изисква висока влажност и висока температура в присъствието на нишестета и захари. Такава обработка може да способства за развитието на микроорганизми. За да се предотврати растежът на тези микроорганизми, следва да се позволи добавянето на сорбати (E 200, E 202, E 203) и бензоати (E 210, E 211, E 212 и E 213) във витамин A и в комбинациите на витамин A и витамин D, когато те се използват в хранителни добавки в суха форма.

(10)

Серният диоксид и сулфитите (E 220, E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227, E 228) са добавки в храните, които са разрешени съгласно Директива 95/2/ЕО и които действат преди всичко като антимикробни агенти и за контрол на развалата от химична гледна точка. Понастоящем транспортирането, по-специално по море, на пресни плодове придоби много важно значение. Продължителността на такова транспортиране може да бъде няколко седмици. Използването на серен диоксид и на сулфити ще предпазва свежите боровинки от развитие на гъбички. Допълнителната употреба на серен диоксид и на сулфити следва да бъде разрешена, за да се спомогне за предпазването на свежите боровинки от развитието на гъбички, като се отчита фактаът, че боровинките вероятно представляват пазарна ниша. Поради това, като се отчитат също така основателните технологични причини за включване на тези нови разрешения, необходимостта от улесняване на търговията в световен мащаб и незначителното въздействие на употребата от гледна точка на приема на сяра и сулфит, е целесъобразно да се разреши допълнителната употреба на серен диоксид при боровинките при определеното в приложението към настоящата директива ниво на концентрация.

(11)

За производството на канелени пръчици (само от вида Cinnamomum ceylanicum), наричани също „тръбички“, се използва вътрешният слой на свежа кора на канелено дърво. Кората е изложена на микробиологично замърсяване и атаки от насекоми, особено при тропични и влажни климатични условия в страната на производство. Фумигацията със серен диоксид е подходяща обработка срещу такова микробиологично замърсяване и атаки от насекоми. През 1994 г. НКХ установи ДДП от 0—0,7 mg/kg тт и прецени, че използването на серен диоксид и други сулфитни агенти следва да се ограничи, за да се ограничат случаите на тежки астматични реакции. Въпреки че употребата на серен диоксид и сулфити следва да се ограничи, делът на тази специфична употреба в приеманата доза серен диоксид и сулфити е незначителен. Поради това е целесъобразно да бъде разрешена допълнителната употреба на серен диоксид и сулфити (E 220, E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227, E 228) само за този конкретен вид канела.

(12)

Европейският орган по безопасност на храните (наричан по-нататък ЕОБХ) направи оценка на информацията относно безопасното използване на низин в допълнителна категория храни — яйца в течна форма, и относно безопасността на низин, произведен чрез променен производствен процес. В своето становище от 26 януари 2006 г. (5) ЕОБХ потвърди по-рано установения ДДП от 0—0,13 mg/kg за низин, произведен чрез използването на нов процес на производство и екстракция на основата на ферментацията на захарна среда като заместител на традиционно използваната среда на млечна основа. В своето становище ЕОБХ също така потвърди, че не следва да се очаква развитие на резистентност към антибиотиците вследствие на използването на низин в храните. Според ЕОБХ няма данни за мутирали бактерии, резистентни към низин, които да показват кръстосана резистентност към терапевтични антибиотици. Смята се, че това вероятно се дължи на различията в антимикробния начин на действие на терапевтичните антибиотици и на низина. Освен това в своето становище, издадено на 20 октомври 2006 г. (6), ЕОБХ потвърди, че допълнителната употреба на низин в пастьоризирани яйца в течна форма при планираните условия на употреба (ограничение от максимум 6,25 mg/l) не поражда опасения във връзка с безопасността и че е обоснована от технологична гледна точка с оглед удължаване на срока на съхранение на продукта, както и предотвратяване на развитието на видове, образуващи спори, предизвикващи хранителни отравяния, като Bacillus cereus, които могат да оцелеят при обработка чрез пастьоризация. Поради това е целесъобразно тази допълнителна употреба на низин в пастьоризирани яйца в течна форма да бъде разрешена.

(13)

Диметил дикарбонат (DMDC, E 242) е добавка в храните, която е разрешена съгласно Директива 95/2/ЕО и която действа като консервант при ароматизирани безалкохолни напитки, безалкохолно вино и течен чай-концентрат. Решението за разрешаване на тази добавка бе взето въз основа на положителното становище, предоставено от НКХ през 1990 г. и потвърдено през 1996 г. НКХ не бе в състояние да определи ДДП, тъй като DMDC се разгражда бързо във въглероден диоксид и метанол. През 2001 г. от НКХ бе поискано да проучи въпроса за безопасната употреба на DMDC във вино. В този момент НКХ прецени, че образуването на метанол и други продукти на реакцията, като метилкарбамат, получен вследствие на употребата на DMDC за обработка на алкохолни напитки и вино, е сходно на образуването им в безалкохолните напитки и че дори високата консумация на вино не би представлявала риск във връзка с приема на метанол и метилкарбамат. Използването на DMDC бе поискано с оглед предотвратяване на развала, настъпила вследствие на ферментация в неотворени нестерилно напълнени бутилки със сайдер, пери и плодови вина, вино с намалено съдържание на алкохол, напитки на винена основа и всички други продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета (7). Счита се, че тези допълнителни видове употреба не пораждат опасения във връзка с безопасността на потребителите. Освен това използването на DMDC би могло да способства за намаляване на въздействието на серен диоксид. Поради това е целесъобразно да се разрешат допълнителните видове употреба на DMDC в сайдер, пери и плодови вина, вино с намалено съдържание на алкохол, напитки на винена основа и другите продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета.

(14)

ЕОБХ направи оценка на информацията относно безопасността на употребата на екстракти от розмарин, когато се използват като антиоксиданти в храните. Екстрактите от розмарин се извличат от Rosmarinus officinalis L. и съдържат няколко съединения, които притежават антиоксидантно действие (предимно фенолни киселини, флавоноиди, дитерпеноиди и тритерпени). Въпреки че, поради недостатъчността на токсикологичните данни за екстрактите от розмарин, ЕОБХ не бе в състояние да определи цифрова стойност на ДДП, в своето становище от 7 март 2008 г. (8) ЕОБХ прецени, че границата на безопасност е достатъчно висока, за да се направи заключението, че въздействието върху храната, произтичащо от предложените употреби, и нивата на използване не пораждат опасения във връзка с безопасността. Поради това екстрактите от розмарин могат да бъдат разрешени, когато използването им е технологично обосновано. Предложените видове употреба на екстракти от розмарин като антиоксиданти следва да бъдат разрешени и на екстрактите от розмарин следва да бъде даден като Е номер E 392.

(15)

Суроватката е страничен продукт от производството на сирене. Разработени са някои напитки, съдържащи суроватъчни протеини, с оглед осигуряване на достатъчно богат на протеини хранителен режим. За да останат протеините под формата на суспензия по време на топлинната обработка на такива напитки, нивото на фосфатите трябва да бъде по-високо в сравнение с нивото в обикновените ароматизирани безалкохолни напитки. Използването на фосфати в съдържащи суроватъчни протеини напитки, предназначени за спортисти, следва да бъде разрешено.

(16)

Понастоящем е разрешено използването на пчелен восък (E 901) като глазиращ агент за малки фини пекарски изделия, покрити с шоколад. Това разрешение не се отнася до вафлените кори за сладолед, които не са покрити с шоколад. В допълнение към факта, че пчелният восък може да се счита като алтернатива на шоколада в предварително опакованите вафлени кори за сладолед, покриването на вафлените кори с пчелен восък би предотвратило овлажняването на вафлената кора, като гарантира хрупкавостта ѝ и удължаването на срока на съхранение на продукта, и поради това се счита за технологично обосновано. Поради това пчелният восък следва да бъде разрешен като глазиращ агент, който да заменя изцяло или отчасти шоколадовото покритие при предварително опаковани вафлени кори за сладолед.

(17)

ЕОБХ направи оценка на информацията относно безопасността на употребата на пчелен восък във връзка с допълнителната му употреба като носител на ароматизанти в ароматизирани безалкохолни напитки. Въпреки че наличните данни относно самия пчелен восък бяха недостатъчни, за да се определи ДДП, ЕОБХ достигна до заключението, че, поради ниския токсикологичен профил на пчелния восък, съществуващите употреби в храни и предложената нова употреба на пчелния восък не пораждат опасения във връзка с безопасността. Поради това е целесъобразно тази допълнителна употреба на пчелния восък като носител на ароматизанти в ароматизираните безалкохолни напитки да бъде разрешена.

(18)

Съгласно Директива 95/2/ЕО триетилцитрат (E 1505) е понастоящем разрешен за използване в рамките на ЕС като носител в ароматизанти и в яйчен белтък на прах. През 1990 г. НКХ определи неговия ДДП на 0—20 mg/kg. Предложено е употребата на триетилцитрат да бъде разширена и като глазиращ агент при хранителни добавки под формата на таблети. Триетилцитратът би повишил устойчивостта на филмовото покритие, като се предпазят таблетите от външната среда, и също така би увеличил продължителността на освобождаването на продукта. Съгласно възможно най-песимистичните прогнози този допълнителен източник на прием на триетилцитрат е незначителен (0,25 % от ДДП) в сравнение с пълния ДДП. Поради това е целесъобразно на равнище ЕС да бъде разрешена допълнителната употреба на триетилцитрат като глазиращ агент при хранителни добавки под формата на таблети.

(19)

ЕОБХ направи оценка на информацията относно безопасността на поливинил алкохол (PVA) като агент за филмово покритие при хранителните добавки и изрази своето становище на 5 декември 2005 г. (9) ЕОБХ констатира, че използването на PVA в покритието на хранителните добавки във вид на капсули и таблети не поражда опасения във връзка с безопасността. ЕОБХ прецени, че се очаква потенциалното въздействие върху човека на PVA при предвидените условия на употреба да бъде ниско. Налице са данни, че абсорбирането на PVA вследствие на орален прием е минимално. Въз основа на възможно най-песимистичните прогнози, на които се основава изготвената от ЕОБХ оценка на риска, максималната граница за използване бе определена на 18 g/kg. Поради добрите слепващи качества на поливинил алкохола и здравината му като филмово покритие, се очаква тази нова добавка в храните да играе роля от технологична гледна точка като агент за филмово покритие за хранителни добавки, по-специално в случаите, когато се изисква наличие на защита срещу влага и на предпазни свойства срещу влага. Поради това е целесъобразно тази употреба да бъде разрешена на равнище ЕС. На тази нова добавка в храните следва да бъде даден като E номер E 1203.

(20)

ЕОБХ направи оценка на информацията относно безопасността на употребата на шест разновидности на полиетиленгликоли (PEG 400, PEG 3000, PEG 3350, PEG 4000, PEG 6000, PEG 8000) като агенти за филмово покритие, предназначени за използване в продукти — хранителни добавки, и изрази своето становище на 28 ноември 2006 г. (10) ЕОБХ констатира, че използването на тези разновидности на полиетиленкликол като глазиращ агент в препаратите за филмово покритие на хранителни добавки във формата на таблети и капсули при предвидените условия на употреба не поражда опасения във връзка с безопасността. В своята оценка на риска ЕОБХ също така взе предвид допълнителния източник на въздействие на посочените PEG вследствие на използването на фармацевтични продукти и прецени, че може да се достигне само до ограничен допълнителен прием вследствие на вече одобрената употреба на PEG 6000 като носител за подсладители, както и вследствие на употребата на PEG в материали, които влизат в контакт с храни. Поради това е целесъобразно тази нова употреба да бъде разрешена на равнище ЕС. Освен това, поради ограничения прием на PEG 6000 като носител за подсладители и поради неговия токсикологичен профил, сходен с профила на другите разновидности на PEG (за шестте разновидности на PEG е определен поносим дневен прием (ПДП — TDI), също така е целесъобразно да се разреши употребата на оценените от ЕОБХ разновидности на PEG като алтернатива на PEG 6000 в качеството му на носител за подсладители. На всички тези PEG следва да бъде даден като Е номер E 1521.

(21)

ЕОБХ направи оценка на информацията относно безопасността на употребата на гума касия като нова добавка в храните, действаща като желиращ агент и сгъстител, и изрази своето становище на 26 септември 2006 г. (11) ЕОБХ констатира, че употребата на гума касия в съответствие с посочените условия не поражда опасения във връзка с безопасността. Въпреки че ЕОБХ прецени, че наличните токсикологични данни за гума касия са недостатъчни за определяне на ДДП, ЕОБХ сметна, че съществуващите данни не пораждат опасения. По-специално ЕОБХ подчерта специфичната ниска степен на абсорбция на гума касия и факта, че ако изобщо се хидролизира, гумата касия се разгражда на съставки, които се включват в нормалните метаболитни процеси. Употребата на гума касия е технологично обоснована, тъй като, добавена към останалите нормално използвани гуми в храните, тя засилва желиращото действие. Поради това е целесъобразно тези видове употреба на гума касия да бъдат разрешени на равнище ЕС и на гума касия да бъде даден като Е номер E 427.

(22)

ЕОБХ направи оценка на безопасността на неотам като овкусител и изрази своето становище на 27 септември 2007 г. (12) ЕОБХ достигна до заключението, че неотам не поражда опасения във връзка с безопасността при предложените употреби като овкусител и определи ДДП от 0—2 mg/kg тт на ден. Поради това е необходимо употребата на неотам като овкусител да бъде разрешена.

(23)

ЕОБХ направи оценка на информацията относно безопасността на употребата на L-цистеин (E 920) в някои храни, предназначени за кърмачета и малки деца. В своето становище от 26 септември 2006 г. (13) ЕОБХ стигна до заключението, че предложената употреба в преработени храни на зърнена основа и храни (по-специално бебешки бисквити) за кърмачета и малки деца не поражда опасения във връзка с безопасността. По отношение на бисквитите за кърмачета и малки деца съществуват изисквания за подходящ състав, в това число и за контролирано съдържание на захар и мазнини. Бисквитите с ниско съдържание на мазнини обаче са по-крехки, което води до риск от задавяне и задушаване поради разтрошаването на бисквитата в устата на детето. L-цистеинът действа като подобрител на тестото с цел контролиране на консистенцията на крайния продукт. Поради това е целесъобразно употребата на равнище ЕС на L-цистеин в бисквити за кърмачета и малки деца да бъде разрешена.

(24)

ЕОБХ направи оценка на безопасността на употребата на ензимен препарат на основата на тромбин с фибриноген, получен от едър рогат добитък и/или свине, като добавка в храните за възстановени храни и в своето становище от 26 април 2005 г. достигна до заключението, че тази употреба на ензимния препарат, произведен съгласно уточненията в становището, не поражда опасения във връзка с безопасността (14). Европейският парламент обаче в своята резолюция от 19 май 2010 г. по проекта на директива на Комисията за изменение на приложенията към Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители, счетe, че включването в приложение IV към Директива 95/2/ЕО на споменатия ензимен препарат като добавка в храните за възстановени храни не е в съответствие с целта и съдържанието на Регламент (ЕО) № 1333/2008, тъй като не отговаря на общите критерии на член 6 от Регламент (ЕО) № 1333/2008, и по-конкретно на член 6, параграф 1, буква в).

(25)

С Решение 2004/374/ЕО на Комисията (15) бяха временно прекратени пускането на пазара и вносът на желеобразни продукти в опаковки с малък грамаж, които съдържат желиращи добавки в храните, получени от водорасли, и някои гуми (E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 405, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, Е 418) поради риска от задавяне, който тези продукти крият. Директива 95/2/ЕО бе съответно изменена с Директива 2006/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (16). Поради това Решение 2004/374/ЕО на Комисията следва да бъде отменено, тъй като неговите разпоредби бяха включени в Директива 95/2/ЕО.

(26)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, и нито Европейският парламент, нито Съветът възразиха срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложения II—VI към Директива 95/2/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 31 март 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с член 1 от настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби считано най-късно от 1 април 2011 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, обхваната от настоящата директива.

Член 3

Решение 2004/374/ЕО на Комисията се отменя.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 октомври 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 61, 18.3.1995 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51.

(5)  Научно становище на Експертната група по добавките в храните, ароматизантите, спомагателните вещества и материалите, които влизат в контакт с храни, по искане на Комисията във връзка с използването на низин (E 234) като добавка в храните, The ЕFSA Journal (2006 г.) 314, стр. 1.

(6)  Научно становище на Експертната група по добавките в храните, ароматизантите, спомагателните вещества и материалите, които влизат в контакт с храни, относно безопасността при използването на низин като добавка в храните в допълнителна категория на яйца в течна форма и относно безопасността на низина, произведен посредством променен производствен процес, като добавка в храните, The ЕFSA Journal (2006 г.) 314b, стр. 1.

(7)  ОВ L 149, 14.6.1991 г., стр. 1.

(8)  Научно становище на Експертната група по добавките в храните, ароматизантите, спомагателните вещества и материалите, които влизат в контакт с храни, по искане на Комисията във връзка с използването на екстракти от розмарин като добавка в храните, The ЕFSA Journal (2008 г.) 721, стр. 1.

(9)  Научно становище на Експертната група по добавките в храните, ароматизантите, спомагателните вещества и материалите, които влизат в контакт с храни, по искане на Комисията във връзка с използването на поливинил алкохол като покриващ агент при хранителните добавки, The ЕFSA Journal (2005 г.) 294, стр. 1.

(10)  Научно становище на Експертната група по добавките в храните, ароматизантите, спомагателните вещества и материалите, които влизат в контакт с храни, по искане на Комисията във връзка с използването на полиетиленгликол (PEG) като агент за филмово покритие за употреба в продукти — хранителни добавки, The ЕFSA Journal (2006 г.) 414, стр. 1.

(11)  Научно становище на Експертната група по добавките в храните, ароматизантите, спомагателните вещества и материалите, които влизат в контакт с храни, по искане на Комисията във връзка със заявление за използване на гума касия като добавка в храните, The ЕFSA Journal (2006 г.) 389, стр. 1.

(12)  Научно становище на Експертната група по добавките в храните, ароматизантите, спомагателните вещества и материалите, които влизат в контакт с храни, по искане на Европейската комисия, относно неотам като подсладител и овкусител, The EFSA Journal (2007 г.) 581, crp. 1.

(13)  Научно становище на Експертната група по добавките в храните, ароматизантите, спомагателните вещества и материалите, които влизат в контакт с храни, по искане на Комисията във връзка с използването на L-цистеин в храни, предназначени за кърмачета и малки деца, The ЕFSA Journal (2006 г.) 390, стр. 1.

(14)  Становище на Научната група по добавките в храните, ароматизантите, спомагателните вещества и материалите, които влизат в контакт с храни, по искане на Комисията във връзка с използването на ензимен препарат на основата на тромбин: фибриноген, получен от едър рогат добитък и/или свине, като добавка в храните за обновени храни, The ЕFSA Journal (2005 г.) 214, стр. 1.

(15)  ОВ L 118, 23.4.2004 г., стр. 70.

(16)  ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II—VI към Директива 95/2/ЕО се изменят, както следва:

1.

Приложение II се изменя, както следва:

а)

вписването за „Предварително опаковани полуфабрикати от прясно смляно месо“ се заменя със следното:

„Предварително опаковани полуфабрикати от прясно смляно месо

E 261

Калиев ацетат

quantum satis

E 262i

Натриев ацетат

E 262ii

Натриев хидроген ацетат

E 300

Аскорбинова киселина

E 301

Натриев аскорбат

E 302

Калциев аскорбат

E 325

Натриев лактат

E 326

Калиев лактат

E 330

Лимонена киселина

E 331

Натриеви цитрати

E 332

Калиеви цитрати

E 333

Калциеви цитрати

б)

в края на приложението се добавя следното вписване:

„Неароматизирани сметанови продукти, ферментирали с използване на жива закваска, и продукти заместители със съдържание на мазнини под 20 %

E 406

Агар

quantum satis

E 407

Карагенан

E 410

Гума локуст бийн

E 412

Гума гуар

E 415

Гума ксантан

E 440

Пектини

E 460

Целулоза

E 466

Карбокси метил целулоза

E 471

Моно- и диглецириди на мастни киселини

E 1404

Окислено нишесте

E 1410

Мононишестен фосфат

E 1412

Динишестен фосфат

E 1413

Фосфориран динишестен фосфат

E 1414

Ацетилиран динишестен фосфат

E 1420

Ацетилирано нишесте

E 1422

Ацетилиран динишестен адипат

E 1440

Хидроксипропил нишесте

E 1442

Хидроксипропил динишестен фосфат

E 1450

Октенилсукцинат нишесте натрий

E 1451

Ацетилирано окислено нишесте

2.

Приложение III се изменя, както следва:

а)

в края на част А се добавят следните вписвания:

„Аналози на рибни продукти на основата на водорасли

1 000

500

 

 

 

 

Бира в бурета, която съдържа над 0,5 % добавени ферментиращи захари и/или плодови сокове или концентрати

200

200

 

400

 

 

Небелени пресни цитрусови плодове (само повърхностна обработка)

20

 

 

 

 

 

Хранителни добавки, съгласно определението, дадено в Директива 2002/46/ЕО, предлагани в суха форма, съдържащи препарати от витамин А и комбинации от витамин А и витамин D

 

 

 

1 000 в продукта, готов за консумация“

 

 

б)

в края на част Б се добавят следните вписвания:

„Боровинки (само Vaccinium corymbosum)

10

Канела (само Cinnamomum ceylanicum)

150“

в)

част В се изменя, както следва:

i)

вписването, отнасящо се до добавката E 234, се заменя със следното:

„E 234

Низин (1)

Пудинги от семолина и тапиока и други подобни продукти

3 mg/kg

Зрели сирена и преработени сирена

12,5 mg/kg

Високомаслена заквасена сметана

10 mg/kg

Маскарпоне

10 mg/kg

Пастьоризирани яйца в течна форма (белтък, жълтък или цяло яйце)

6,25 mg/l

ii)

вписването, отнасящо се до добавката E 242, се заменя със следното:

„E 242

Диметил дикарбонат

Безалкохолни ароматизирани напитки

Безалкохолно вино

Течен чай концентрат

250 mg/l влагано количество, остатъци не се откриват

Сайдер, пери, плодови вина

Вино с намалено съдържание на алкохол

Напитки на винена основа и продукти, попадащи в обхвата на Регламент (ЕИО) № 1601/91

250 mg/l влагано количество, остатъци не се откриват“

г)

В част Г след вписването относно добавката Е 316 се вмъква следното вписване:

„E 392

Екстракти от розмарин

Растителни масла (с изключение на масла първа пресовка и маслинови масла) и мазнини, когато съдържанието на полиненаситени мастни киселини е над 15 % w/w (тегло/тегло) от общата мастна киселина, за употреба в хранителни продукти, които не са преминали топлинна обработка

30 mg/kg

(изразено като сбор от карнозол и карнозна киселина)

Изразено на основата на мазнина

Рибни масла и масло от водорасли

50 mg /kg

(изразено като сбор от карнозол и карнозна киселина)

Изразено на основата на мазнина

Свинска мас, говежда, птича, овча и свинска мазнина

Мазнини и масла за професионално производство на храни, преминали топлинна обработка

Масло за пържене и мазнина за пържене, с изключение на маслиново масло и масло от маслинено кюспе

Храни за закуска (на зърнена основа, картофи или нишесте)

Сосове

100 mg/kg

(изразено като сбор от карнозол и карнозна киселина)

Изразено на основата на мазнина

Фини тестени изделия

200 mg/kg

(изразено като сбор от карнозол и карнозна киселина)

Изразено на основата на мазнина

Хранителни добавки по смисъла на определението, дадено в Директива 2002/46/ЕО

400 mg/kg

(изразено като сбор от карнозол и карнозна киселина)

Сушени картофи

Яйчни продукти

Дъвка

200 mg/kg

(изразено като сбор от карнозол и карнозна киселина)

Сухо мляко за монетни автомати

Подправки

Обработени ядки

200 mg/kg

(изразено като сбор от карнозол и карнозна киселина)

Изразено на основата на мазнина

Дехидрирани супи и бульони

50 mg/kg

(изразено като сбор от карнозол и карнозна киселина)

Дехидрирано месо

150 mg/kg

(изразено като сбор от карнозол и карнозна киселина)

Месни и рибни продукти, с изключение на дехидрирано месо и сушена наденица

150 mg/kg

(изразено като сбор от карнозол и карнозна киселина)

Изразено на основата на мазнина

Сушена наденица

100 mg/kg

(изразено като сбор от карнозол и карнозна киселина)

Ароматизанти

1 000 mg/kg

(изразено като сбор от карнозол и карнозна киселина)

Сухо мляко за производство на сладолед

30 mg/kg

(изразено като сбор от карнозол и карнозна киселина)“

3.

Приложение IV се изменя, както следва:

а)

във вписването относно добавките E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 и E 452 след реда относно „Зеленчукови протеинови напитки“ се добавя следният ред:

 

 

„Напитки, съдържащи суроватъчни протеини, предназначени за спортисти

4 g/kg“

б)

преди вписването относно добавките E 432, E 433, E 434, E 435 и E 436 се вмъква следното вписване:

„E 427

Гума касия

Сладолед и лед за консумация

2 500 mg/kg

Ферментирали млечни продукти, с изключение на неароматизирани млечни продукти, ферментирали с използването на жива закваска

Десерти на млечна основа и подобни продукти

Пълнежи, глазури и покрития за фини пекарски изделия и десерти

Преработено сирене

Сосове и сосове за салата

Дехидрирани супи и бульони

Месни продукти, преминали топлинна обработка

1 500 mg/kg“

в)

във вписването за E 901, E 902 и E 904, в третата колона под употребата „Като глазиращ агент само за:“ се добавя следното вписване:

 

 

„—

предварително опаковани вафлени кори за сладолед (само за E 901)

quantum satis

г)

във вписването за E 901, E 902 и E 904, в третата колона под употребата за „Праскови и ананаси (само повърхностна обработка)“ се добавя следното вписване:

 

 

„Ароматизанти в ароматизирани безалкохолни напитки (само за Е 901)

0,2 g/kg в ароматизирани напитки“

д)

след вписването относно добавката Е 959 се вмъква следното вписване:

„E 961

Неотам

Ароматизирани напитки на водна основа, нискоенергийни или без добавена захар

2 mg/l като овкусител

Напитки на основата на мляко и млечни съставки или напитки на основата на плодови сокове, нискоенергийни или без добавена захар

2 mg/l като овкусител

Закуски тип „снакс“: с определени аромати, готови за консумация, предварително опаковани, сухи, солени или пикантни нишестени продукти и ядки с покритие

2 mg/kg като овкусител

Захарни изделия на основата на нишесте, нискоенергийни или без добавена захар

3 mg/kg като овкусител

Сладки дражета — освежители на дъха, без добавена захар

3 mg/kg като овкусител

Силно ароматизирани пастили за гърло без добавена захар

3 mg/kg като овкусител

Дъвки с добавена захар

3 mg/kg като овкусител

Нискоенергийни конфитюри, желета и мармалади

2 mg/kg като овкусител

Сосове

2 mg/kg като овкусител

Хранителни добавки по смисъла на определението, дадено в Директива 2002/46/ЕО, предлагани в течна форма

2 mg/kg като овкусител

Хранителни добавки по смисъла на определението, дадено в Директива 2002/46/ЕО, предлагани в твърда форма

2 mg/kg като овкусител

Хранителни добавки по смисъла на определението, дадено в Директива 2002/46/ЕО, на базата на витамини и/или минерали и предлагани под формата на сироп или в недъвчаща форма

2 mg/kg като овкусител“

е)

след вписването относно добавката Е 1202 се вмъква следното вписване:

„E 1203

Поливинил алкохол

Хранителни добавки по смисъла на определението, дадено в Директива 2002/46/ЕО, във формата на капсули и таблети

18 g/kg“

ж)

след вписването относно добавката Е 1202 вписването, отнасящо се единствено до добавката в храни Е 1505, се заменя със следното:

„E 1505

Триетилцитрат

Хранителни добавки по смисъла на определението, дадено в Директива 2002/46/ЕО, във формата на капсули и таблети

3,5 g/kg

Сух яйчен белтък

quantum satis

з)

след вписването относно добавката Е 1452 се вмъква следното вписване:

„E 1521

Полиетиленгликол

Хранителни добавки по смисъла на определението, дадено в Директива 2002/46/ЕО, във формата на капсули и таблети

10 g/kg“

4.

В приложение V вписването относно добавката „Полиетиленгликол 6000“ се заменя със следното:

„E 1521

Полиетиленгликол

Подсладители“

5.

В част 3 на приложение VI след вписването относно добавката Е 526 се добавя следното вписване:

„E 920

L-цистеин

Бисквити за кърмачета и малки деца

1 g/kg“


(1)  Това вещество може да присъства в някои сирена вследствие на ферментационните процеси.“


РЕШЕНИЯ

23.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 279/32


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 15 октомври 2010 година

относно назначаването на член от Румъния в Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2010 г. до 20 септември 2015 г.

(2010/632/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 300, параграф 2 и член 302 от него във връзка с член 7 от Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид предложението, направено от Румъния,

като взе предвид становището на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Мандатът на членовете на Европейския икономически и социален комитет изтича на 20 септември 2010 г.

(2)

На 13 септември 2010 г. Съветът прие Решение 2010/570/ (ЕС, Евратом) за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2010 г. до 20 септември 2015 г. (1), с изключение на един член от Румъния, който румънските власти си запазиха правото да предложат впоследствие.

(3)

С писмо до Съвета от 28 септември 2010 г. румънските власти предложиха на Съвета кандидата, който да бъде назначен за член на Европейския икономически и социален комитет за посочения по-горе период с цел да се попълни списъкът на членовете, на които Румъния има право съгласно Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-н Eugen LUCAN се назначава за член на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2010 г. до 20 септември 2015 г.

Член 2

Настоящото решение поражда действие в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 15 октомври 2010 година.

За Съвета

Председател

E. SCHOUPPE


(1)  ОВ L 251, 25.9.2010 г., стр. 8.


23.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 279/33


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 октомври 2010 година

за изменение на Решение 93/152/ЕИО относно определяне на критериите за ваксините, които трябва да се използват срещу нюкасълска болест в контекста на програмите за рутинна ваксинация

(нотифицирано под номер C(2010) 7109)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/633/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (1), и по-специално точка 2 от приложение III към нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 93/152/ЕИО на Комисията (2) се определят някои правила относно ваксините, които трябва да се използват при програмите за рутинна ваксинация срещу нюкасълска болест.

(2)

По-специално в посоченото решение се излагат критериите, които трябва да бъдат изпълнени по отношение на интрацеребралния патогенен индекс (ИЦПИ) на щамовете на вируса на нюкасълската болест, използвани в живите атенуирани ваксини и инактивираните ваксини срещу тази болест.

(3)

В Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (3) се предвиждат някои изисквания по отношение на имунологичните ветеринарни лекарствени продукти, включително изисквания за изпитвания за безвредност.

(4)

Предвид постигнатия технически напредък във връзка с производството на ваксини, и по-специално по отношение на техниките на инактивиране и изискванията на Директива 2001/82/ЕО и на Европейската фармакопея, е целесъобразно специфичното изискване към инактивираните ваксини по отношение на интрацеребралния патогенен индекс (ИЦПИ) на щамовете на вируса на нюкасълската болест, използвани в такива ваксини, понастоящем установено в член 1, буква б) от Решение 93/152/ЕИО, да бъде заличено.

(5)

Следователно Решение 93/152/ЕИО следва да бъде съответно изменено.

(6)

Целесъобразно е да се определи дата на прилагане на настоящото решение, за да се съгласува с датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията (4), изменен с Регламент (ЕС) № 955/2010 (5), с който се въвеждат съответните изменения на критериите по отношение на инактивираните ваксини срещу нюкасълска болест, използвани в трети държави,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Буква б) от член 1 от Решение 93/152/ЕИО се заличава.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 декември 2010 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 октомври 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.

(2)  ОВ L 59, 12.3.1993 г., стр. 35.

(3)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1.

(5)  Вж. страница 3 от настоящия брой на Официален вестник.


23.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 279/34


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 октомври 2010 година

за уточняване на количеството квоти в Европейския съюз, които следва да бъдат издадени за 2013 г. по Европейската схема за търговия с емисии, както и за отмяна на Решение 2010/384/ЕС

(нотифицирано под номер C(2010) 7180)

(2010/634/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 9 и член 9а, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 9а от Директива 2003/87/ЕО следва да бъде уточнено количеството квоти за Европейския съюз, за да бъдат отчетени квотите, издадени за инсталации, които са включени в Европейската схема за търговия с емисии през периода от 2008 г. до 2012 г. в съответствие с член 24, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО. Също така следва да бъде уточнено количеството квоти за Европейския съюз и във връзка с инсталациите, които извършват дейности, включени в списъка в приложение I към цитираната директива и попадащи в обхвата на Европейската схема от 2013 г. нататък.

(2)

В съответствие с член 9 от Директива 2003/87/ЕО в Решение 2010/384/ЕС на Комисията от 9 юли 2010 г. относно количеството квоти в Общността като цяло за 2013 г., които следва да бъдат издадени в рамките на Европейската схема за търговия с емисии (2), абсолютното количество квоти в ЕС за 2013 г. се базира на сумарните количества квоти, които са издадени или предстои да бъдат издадени от държавите-членки в съответствие с решенията на Комисията относно техните национални планове за разпределение за периода от 2008 г. до 2012 г. Тъй като след приемането на цитираното решение се появи допълнителна информация, то следва да бъде отменено и заменено.

(3)

В резултат от направените заявки от държави-членки за едностранно включване на допълнителни дейности и газове в Европейската схема съгласно член 24, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО с решения на Комисията C(2008) 7867, C(2009) 3032 и C(2009) 9849 в Европейската схема бяха включени и такива дейности, които преди не са влизали в нея. Във връзка с настоящото решение под внимание следва да бъдат взети тези заявки по член 24, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, по които Комисията е одобрила преди 31 август 2010 г. съответно включване. Запазва се възможността в бъдещи уточнения на количеството квоти за 2013 г. в Европейския съюз да бъдат отразени и включвания, одобрени от Комисията след тази дата. Съгласно член 9а, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО количеството квоти в Европейския съюз за периода от 2010 г. нататък следва да бъде намалено с линейния коефициент по член 9 от цитираната директива.

(4)

Съгласно член 2, параграф 1 от Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността (3) държавите-членки са въвели в действие законови, подзаконови и административни разпоредби, задължаващи операторите на инсталации, които извършват дейности, включени в списъка в приложение I към Директива 2003/87/ЕО и попадащи в обхвата на Европейската схема от 2013 г. нататък, да представят на съответния компетентен орган надлежно обосновани и независимо верифицирани данни за емисиите. Тези данни са необходими, за да бъдат взети под внимание при уточняването на количеството квоти за Европейския съюз. От държавите-членки се изискваше да нотифицират до Комисията надлежно обосновани данни за емисиите до 30 юни 2010 г.

(5)

За да се осигурят равностойни условия за всички инсталации, нотифицираните от държавите-членки до Комисията данни за емисиите следва да бъдат коригирани, за да бъдат взети предвид дейностите за намаляване на емисиите, които би следвало да се очакват от страна на инсталациите, включени в Европейската схема от 2013 г., ако те бяха включени в Европейската схема още от 2005 г. В периода от 2010 г. нататък количеството на квотите в Европейския съюз следва също така да бъде намалено съгласно член 9а, параграф 2 с линейния коефициент по член 9 от цитираната директива. В случай на присъединяване към Европейския съюз на нови държави-членки се запазва възможността да бъде отразявана допълнителна информация в бъдещи уточнявания на количеството квоти в Европейския съюз.

(6)

В случаите, когато държавите-членки са нотифицирали емисии от инсталации, произвеждащи амоняк или калцинирана сода, които ще бъдат включени в Европейската схема от 2013 г. нататък, емисиите, които са използвани като база за изчисляване на уточнението на количеството квоти в Европейския съюз, определено с настоящото решение, са взети под внимание, като е прието, че те представляват емисии по смисъла на член 3, буква б от Директива 2003/87/ЕО. За да се осигури съответствие между общото количество на квотите в Европейския съюз и количеството на емисиите, за които трябва да бъдат предадени квоти, се запазва възможността за преразглеждане на количеството квоти в Европейския съюз, ако бъде възприет различен подход в регламента, който следва да бъде приет съгласно член 14, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО.

(7)

За да се избегне двойно отчитане, при уточняването на количеството на квотите в Европейския съюз следва да се вземат предвид само такива емисии, които са нотифицирани във връзка с дейностите по Директива 2003/87/ЕО, които попадат в обхвата на Европейската схема в периода от 2013 г. нататък.

(8)

Съгласно член 27 от Директива 2003/87/ЕО държавите-членки могат да изключват някои инсталации от Европейската схема, ако те нотифицират до Комисията всяка от тези инсталации не по-късно от 30 септември 2011 г. и Комисията не възрази. Към днешна дата Комисията не е получила подобни нотификации от държавите-членки. Запазва се възможността да бъдат отразени такива изключвания в бъдещи уточнения на количеството квоти за 2013 г. в Европейския съюз.

(9)

Възможно е да се появи необходимост да бъде взета предвид допълнителна информация във връзка с количеството на квотите в Европейския съюз съгласно член 9 от Директива 2003/87/ЕО, както тази допълнителна информация е определена в Решение 2010/384/ЕС, когато се появи такава допълнителна информация. Запазва се възможността такава допълнителна информация да бъде отразена в бъдещи уточнения на количеството квоти в Европейския съюз за 2013 г.

(10)

Въз основа на информацията, появила се от приемането на Решение 2010/384/ЕС насам, средното общо количество квоти, издадени от държавите-членки съгласно решенията на Комисията относно техните национални планове за разпределение за периода от 2008 г. до 2012 г., което се взема предвид при изчисляването на количеството квоти в Европейския съюз съгласно член 9 от Директива 2003/87/ЕО, възлиза на 2 037 227 209 квоти.

(11)

Абсолютното количество за 2013 г. на квотите в Европейския съюз по член 9 от Директива 2003/87/ЕО възлиза на 1 930 883 949 квоти.

(12)

Количеството на квотите за 2013 г., издадени за инсталации, включени в обхвата на Европейската схема през периода от 2008 г. до 2012 г. в изпълнение на член 24, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, и намалено с линейния коефициент по член 9 от цитираната директива, възлиза на 1 328 218 квоти.

(13)

Количеството на квотите за 2013 г., издадени за инсталации, включени в Европейската схема през периода от 2013 г. нататък, и намалено с линейния коефициент по член 9 от цитираната директива, възлиза на 106 940 715 квоти.

(14)

Въз основа на член 9 и член 9а общото годишно количество квоти, подлежащи на издаване от 2013 г. нататък, следва да намалява ежегодно с линеен коефициент от 1,74 %, който съответства на 37 435 387 квоти,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Абсолютното количество на квотите за 2013 г. в Европейския съюз съгласно член 9 и член 9а, параграфи 1 и 2 от Директива 2003/87/ЕО възлиза на 2 039 152 882 квоти.

Член 2

Решение 2010/384/ЕС се отменя.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 октомври 2010 година.

За Комисията

Connie HEDEGAARD

Член на Комисията


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 175, 10.7.2010 г., стр. 36.

(3)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 63.


ПРЕПОРЪКИ

23.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 279/36


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 11 октомври 2010 година

относно прилагането на член 37 от Договора за Евратом

(2010/635/Евратом)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 37 от него във връзка с член 106а, като се позовава на член 292 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

след като се консултира с групата лица, определени в съответствие с член 31 от Договора за Евратом от Научно-техническия комитет,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 37 всяка държава-членка е длъжна да предоставя на Комисията такива общи данни, които се отнасят до всеки план за отстраняване на радиоактивни отпадъци под каквато и да е форма, които ще позволят да се определи дали осъществяването на такъв план може да предизвика радиоактивно замърсяване на водата, почвата и въздушното пространство на друга държава-членка. Комисията трябва да предостави своето становище в срок от шест месеца, след като се консултира с групата експерти, посочена в член 31.

(2)

По отношение на прилагането на член 37 от Договора има събран опит при прилагането на препоръката на Комисията от 16 ноември 1960 г. (1), както и на препоръки 82/181/Евратом (2), 91/4/Евратом (3) и 1999/829/Евратом (4) на Комисията.

(3)

В своето решение от 22 септември 1988 г. по дело 187/87 (5) Съдът на Европейския съюз отсъди, че член 37 от Договора за Евратом следва да се интерпретира в смисъл, че Европейската комисия получава общите данни преди дадена държава-членка да предостави разрешение за изхвърляне на радиоактивни флуиди, за да може Комисията да предостави своевременно своето становище, така че то да бъде взето под внимание преди издаването на разрешително.

(4)

Предназначението на член 37 е да предотврати възможно радиоактивно замърсяване на друга държава-членка. След консултации с гореспоменатата група от експерти Комисията счита, че отстраняването на радиоактивни отпадъци във връзка с определени дейности не е в състояние да доведе до радиоактивно замърсяване на друга държава-членка.

(5)

В извънредни случаи, установени въз основа на получена информация, Комисията може да изиска да бъдат представени общите данни на план за отстраняване на радиоактивни отпадъци, които в други случаи не се считат за потенциални източници на радиоактивно замърсяване на друга държава-членка в контекста на настоящата препоръка; в такива случаи становището на Комисията може да се отнася до разрешение, издадено на по-ранен етап.

(6)

За да се направи последователна оценка на плановете за отстраняване, е необходимо да се определи кои видове дейности могат да доведат до изхвърляне на радиоактивни отпадъци по смисъла на член 37 от Договора, както и да се определи каква информация трябва да се предостави като общи данни за различните видове дейности.

(7)

При инсталациите за производство на ядрено гориво от смесени оксиди, които обработват големи количества плутониев оксид, следва да се изисква представянето на общи данни преди демонтирането на такива инсталации, какъвто вече е случаят при демонтирането на ядрените реактори и инсталациите за регенериране.

(8)

Тривиални дейности, които имат пренебрежимо радиологично въздействие върху други държави-членки или изобщо нямат такова, не следва да се представят на Комисията.

(9)

Държавите-членки могат да обявят съвместно предоставяне за комплексен обект, където се предвижда да бъдат направени съществени промени в рамките на дълъг период от време, които имат няколко етапа, в това число и експлоатация на нови съоръжения, като пълнотата на първоначално внесените общи данни следва да позволи на Комисията да изпълни своите задължения по член 37 от Договора за Евратом и да представи обосновано становище.

(10)

С оглед на броя съществуващи атомни електроцентрали, за които все още не са дадени становища по смисъла на член 37 от Договора и които могат да бъдат променени или демонтирани, е необходимо да се уточни каква информация трябва да се предоставя като общи данни, за да може Комисията да изпълни своите задължения, без това да накърнява принципа на равнопоставеност между инсталации, подлежащи на промени, и такива, които не подлежат.

(11)

В случаи, когато излагането на населението в близост до въпросния обект е особено ниско, тази информация може да се окаже достатъчна за оценката на въздействието върху други държави-членки.

(12)

За да се направи последователна оценка на радиологичното въздействие върху други държави-членки в случай на авария, изискваната в рамките на общите данни информация за непланувани емисии от ядрени реактори и инсталации за регенериране следва да бъде разширена, така че да обхване освен типовите аварии също и авариите, взети предвид при изготвянето на националния авариен план за въпросния обект.

(13)

За да се изясни и ограничи изискваната от Комисията информация, отнасяща се до управлението на радиоактивните отпадъци преди отстраняване и до промени в инсталации, за които все още няма представено от Комисията становище, бяха включени две нови приложения.

(14)

Всички държави-членки са декларирали към момента, че ще се въздържат от изхвърляне в морето, като никоя държава-членка не възнамерява да погребва отпадъци под морското дъно,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.

По смисъла на член 37 от Договора „отстраняването на радиоактивни отпадъци“ обхваща всяко свързано с изброените по-долу дейности планувано или аварийно освобождаване на радиоактивни вещества в газообразно, течно или твърдо състояние в околната среда, като:

1.

експлоатация на ядрени реактори (освен изследователски реактори с максимална мощност до 1 мегават непрекъснато топлинно натоварване);

2.

регенериране на облъчено ядрено гориво;

3.

добиване, раздробяване и конверсия на уран и торий;

4.

обогатяване на уран U-235;

5.

производство на ядрено гориво;

6.

съхраняване на облъчено ядрено гориво (6) в специално предназначени съоръжения (с изключение на съхраняването на облъчено ядрено гориво на територията на съществуващи атомни обекти в контейнери, лицензирани за транспорт или съхранение);

7.

обработка и преработка на изкуствени радиоактивни вещества в промишлен мащаб;

8.

управление преди отстраняване (7) на радиоактивни отпадъци, възникнали в резултат на дейности 1—7 и 9;

9.

демонтиране (8) на ядрени реактори, инсталации за производство на ядрено гориво от смесени оксиди (9) и инсталации за регенериране (с изключение на изследователски реактори с максимална мощност до 50 мегавата непрекъснато топлинно натоварване);

10.

разполагане на радиоактивни отпадъци на или под повърхността на земята без намерение за повторно извличане;

11.

промишлено производство на естествено съществуващи радиоактивни материали, за чието изхвърляне е необходимо разрешение;

12.

всички други релевантни дейности.

2.

По смисъла на член 37 от Договора „общи данни“ следва да се разбира като:

за дейностите, посочени в точка 1, подточки от 1 до 7 — информацията, определена в приложение I,

за дейностите, посочени в точка 1, подточка 8 — информацията, определена в приложение II,

за дейностите, посочени в точка 1, подточка 9 — информацията, определена в приложение III,

за дейностите, посочени в точка 1, подточка 10 — информацията, определена в приложение IV,

за дейностите, посочени в точка 1, подточка 11 — съответните части от информацията, определена в приложение I (раздели 6 и 7 от приложение I в повечето случаи не са приложими).

3.

Дейностите по смисъла на точка 1, подточка 12 не следва да се считат за водещи до съществено от гледна точка на здравеопазването радиоактивно замърсяване на друга държава-членка, освен ако Комисията не изиска предоставянето на общи данни в някои специални случаи.

4.

За дейности по смисъла на точка 1, подточка 9 предоставянето на общи данни следва да се ръководи от следните условия:

а)

предоставянето на общи данни е необходимо, ако:

държава-членка предвижда да издаде нова лицензия или разрешително за план за отстраняване на радиоактивни отпадъци в каквато и да е форма в рамките на демонтиране, или

предстои да започне демонтиране на замърсени или активирани части на инсталацията;

б)

ако държава-членка предвижда да демонтира дадена инсталация по смисъла на точка 1, подточка 9, за която все още не е предоставено становище по условията на член 37, общите данни следва да се предоставят по образеца от приложение III;

в)

ако държава-членка предвижда да демонтира дадена инсталация по смисъла на точка 1, подточка 9, за която вече е предоставено становище по условията на член 37, общите данни следва да се предоставят по образеца от приложение III. По отношение на описанието на обекта и неговите околности, на аварийните планове и на мониторинга на околната среда е достатъчно да се направи позоваване на общите данни, предоставени за предходна процедура, ако е налице цялата съответна допълнителна информация относно евентуални промени.

5.

Ако държава-членка предвижда да измени (10) план за отстраняване на радиоактивни отпадъци, предоставянето на общи данни следва да се ръководи от следните условия:

а)

ако държава-членка предвижда да измени план за отстраняване на радиоактивни отпадъци, за който вече е дадено становище по условията на член 37, трябва да бъдат предоставени общи данни, съдържащи най-малко информацията, определена в приложение V, ако разрешените граници или свързаните изисквания за отстраняване на радиоактивни отпадъци са по-малко ограничителни, отколкото тези в съществуващия план или ако са нараснали потенциалните последствия от непланувани емисии, които може да възникнат вследствие на аварии, оценени в рамките на лицензионната процедура;

б)

не е необходимо да бъдат предоставени общи данни, ако не е необходима нова лицензия или разрешително, освен ако Комисията не изиска съобщаването на общи данни;

в)

не е необходимо предоставянето на общи данни, освен ако Комисията не изиска съобщаването на общи данни, когато:

с измененията на план за отстраняване на радиоактивни отпадъци се определят непроменени или по-ограничителни прагове или свързани с тях изисквания, отколкото тези в съществуващия план, и

потенциалните последствия от непланувани емисии, които могат да възникнат вследствие на типовите аварии, оценени в рамките на лицензионната процедура, са останали непроменени или са намалели;

г)

в случай на план за отстраняване на радиоактивни отпадъци, за който все още не е дадено становище по условията на член 37, трябва да бъдат предоставени общи данни, освен ако държавата-членка не предостави на Комисията становище, посочващо, че са спазени условията, определени в букви б) и в). Ако някои от тези условия не са спазени, общите данни следва да съдържат информацията, определена в приложение VI.

6.

Общите данни следва да бъдат предадени на Комисията:

а)

след като планът за отстраняване на радиоактивни отпадъци е окончателно приет и когато е възможно, една година (но не по-малко от шест месеца):

преди издаването от компетентните органи на разрешително за изхвърляне на радиоактивни отпадъци, и

преди началото на онези дейности, за които е предвидено разрешителното за изхвърляне на радиоактивни отпадъци;

б)

в случаите, когато Комисията е изискала общи данни съгласно точка 3, не по-късно от шест месеца след представяне на искането, без това да засяга надлежно издадените от компетентни органи разрешителни в очакване на искането на Комисията. Всяко разрешително, издадено преди Комисията да е поискала общи данни, следва да бъде преразгледано в светлината на последвалото становище на Комисията.

7.

Когато държави-членки обявят съвместно предоставяне на общи данни за комплексен обект, където се предвижда да бъдат направени съществени промени в рамките на продължителни периоди от време, които имат няколко етапа, в това число и експлоатация на нови съоръжения, първоначално подадените данни следва да съдържат пълен и подробен преглед на плануваните дейности, които да бъдат актуализирани чрез внасяне на допълнителни данни при възникването на изменения в съществуващия план. По отношение на аварийните сценарии в първоначалните данни, общите данни следва да включват най-малко информация за установените количества и физикохимични форми на радионуклиди във всяко от съоръженията на обекта, както и предполагаемите количества емисии в случай на авария, предвидени за всяко от тези съоръжения. Като се има предвид, че становищата на Комисията ще се отнасят само до бъдещи дейности, общите данни могат да предложат информация за контекста на минали и настоящи дейности на обекта.

8.

Тъй като предоставянето на план за отстраняване на радиоактивни отпадъци е задължение на съответната държава-членка, тя следва да поеме отговорност за цялата предоставена на Комисията информация във връзка с този план.

9.

След като получи становището, въпросната държава-членка следва да информира Комисията за действията, които възнамерява да предприеме в отговор на всяка препоръка, дадена в становището на Комисията относно плана за отстраняване.

10.

След като получи становището, въпросната държава-членка следва да представи на Комисията разрешителното за изхвърляне, както и всякакви по-нови изменения, за да бъдат те сравнени с информацията в общите данни, на които се основава становището на Комисията.

Адресати на настоящата препоръка са държавите-членки.

Тя заменя Препоръка 1999/829/Евратом.

Съставено в Брюксел на 11 октомври 2010 година.

За Комисията

Günther OETTINGER

Член на Комисията


(1)  ОВ 81, 21.12.1960 г., стр. 1893/60.

(2)  ОВ L 83, 29.3.1982 г., стр. 15.

(3)  ОВ L 6, 9.1.1991 г., стр. 16.

(4)  ОВ L 324, 16.12.1999 г., стр. 23.

(5)  Recueil (1988 г.), стр. 5013.

(6)  При условие че дейността не е включена в план, представен във връзка с друго заглавие.

(7)  Терминът „управление преди изхвърляне“ включва съхранение на радиоактивни отпадъци.

(8)  Извеждането от експлоатация включва всички технически и административни процедури, дейности и мерки, предприети след окончателното спиране на съоръжението до освобождаването на обекта за неограничено или друг вид разрешено използване. В рамките на тези дейности „демонтиране“ означава разглобяване, нарязване и разрушаване на замърсени или активирани компоненти, системи и конструкции, включително тяхното опаковане и преместване извън обекта.

(9)  Оксиди на уран и плутоний.

(10)  Измененията на план могат да включват също подготвителни действия във връзка с дейностите по смисъла на точка 1, подточка 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Общи данни за дейностите, посочени в точка 1, подточки 1—7

Въведение

общо представяне на плана,

настоящ етап на лицензионната процедура, очаквани стъпки за въвеждане в експлоатация.

1.   ОБЕКТ И НЕГОВИТЕ ОКОЛНОСТИ

1.1.   Географски, топографски и геоложки характеристики на обекта и района със:

карта на района, посочваща местоположението и географските координати (градуси, минути) на обекта,

съответните характеристики на района, включително геоложките характеристики,

местоположението на инсталацията по отношение на други подобни инсталации, чиито изхвърляния трябва да бъдат отчетени съвместно с тези на въпросната инсталация,

местоположението на обекта с оглед на други държави-членки, като се посочват разстоянията до границите и съответните гъстонаселени райони, както и тяхното население.

1.2.   Сеизмология

степен на сеизмична активност на района, предполагаема максимална сеизмична активност и проектна сеизмична устойчивост на инсталацията.

1.3.   Хидрология

За инсталация, разположена в близост до водна маса, представляваща път за разпространяване на евентуално замърсяване до друга държава-членка — кратко описание на съответните хидроложки характеристики, засягащи други държави-членки, например:

кратко описание на пътищата, притоците, устията, водочерпенето, наносните долини и т.н.,

средни, максимални и минимални водни потоци и честота на тяхното появяване,

подземни водни хоризонти, нива и потоци,

кратко описание на крайбрежни райони,

посока и сила на потоци, приливи, местни и регионални схеми на циркулация,

опасност от наводняване и защита на инсталацията.

1.4.   Метеорология

Местна климатология с честотно разпределение на:

посоката и скоростта на вятъра,

интензитета и продължителността на валежите,

за всеки ветрови сектор — атмосферните условия за разпространение, продължителността на температурните инверсии,

екстремните метеорологични явления (например смерчове, силни бури, силни валежи, суши).

1.5.   Природни ресурси и храни

Кратко описание на:

използването на водата в района и (ако е уместно) в съседни държави-членки,

основните хранителни запаси в района и (ако е уместно) в съседни държави-членки: растителни култури, животновъдство, риболов и (при изхвърляния в морето) данни за риболова в териториални и извънтериториални води,

системата за разпространение на храни, и по-специално износа за други държави-членки от споменатите райони, доколкото тези системи са подложени на риск от излагане на изхвърляния по съществените пътища на разпространение на замърсяването.

1.6.   Други дейности в близост до обекта

когато е подходящо — други ядрени съоръжения и всякакви опасни промишлени и военни дейности, наземен и въздушен транспорт, хранилища и всякакви други фактори, които биха могли да повлияят на безопасността на инсталацията,

защитни мерки.

2.   ИНСТАЛАЦИЯ

2.1.   Основни елементи на инсталацията

кратко описание на инсталацията,

тип, предназначение и основни характеристики на процесите,

план на обекта,

разпоредби за безопасност.

2.2.   Вентилационни системи и третиране на газообразни и разпространяващи се по въздуха отпадъци

Описание на вентилационните, отпадъчните и филтриращите системи, както и на системите за изхвърляне в нормални условия и в случай на авария, в това число и технологични схеми.

2.3.   Третиране на течни отпадъци

Описание на съоръженията за преработване на течни отпадъци, капацитетите за съхраняване и системите за изхвърляне, в това число и технологични схеми.

2.4.   Третиране на твърди отпадъци

Описание на съоръженията за преработване на твърди отпадъци и капацитетите за съхраняване.

2.5.   Ограничаване

Описание на съоръженията и разпоредбите за ограничаване на разпространението на радиоактивни вещества.

2.6.   Извеждане от експлоатация и демонтиране

предполагаем период на експлоатация на инсталацията,

планове за извеждане от експлоатация и демонтиране,

описание на законовите и административните разпоредби за извеждане от експлоатация и демонтиране.

3.   ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАЗООБРАЗНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЧНИ ФЛУИДИ ОТ ИНСТАЛАЦИЯТА В НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ

3.1.   Валидна понастоящем процедура за издаване на разрешения

описание на процедурата, която е в сила към момента,

прагове за изхвърлени количества и свързани с тях изисквания, предвидени от органите, включително и предполагаем радионуклиден състав.

3.2.   Технически аспекти

предвидени годишни количества изхвърляния,

произход на радиоактивните отпадъчни флуиди, състав и физикохимични форми,

управление на такива отпадъчни флуиди, методи и пътища на освобождаване.

3.3.   Мониторинг на изхвърлянията

вземане на проби, измервания и анализ на изхвърляния, предприети от оператора или компетентните органи,

принципни характеристики на оборудването за мониторинг,

за дейностите, изброени в 1 и 2, ключовите радионуклиди и свързаните с тях нива на откриване следва да удовлетворяват най-малко спецификациите, определени в Препоръка 2004/2/Евратом на Комисията (1),

нива за сигнализиране на тревога, интервенции (ръчни и автоматични).

3.4.   Оценка на излагането на хора

Освен за операциите, изброени в 1 и 2, ако оценените максимални нива на излагане на емисии на възрастни, деца и кърмачета в околностите на обекта при нормални условия са под 10 μЅv на година и ако няма извънредни пътища на излагане, например чрез износ на хранителни продукти, не се изискват данни за ефективните дози в други засегнати  (2) държави-членки, ако са предоставени дози за излагането на контролните групи в околностите на обекта.

3.4.1.   Модели, в това число родови модели, ако е подходящо, и стойности на параметрите, използвани за изчисляване на последствията от емисии в околностите на обекта и за други засегнати държави-членки:

разпространение на отпадъчни флуиди в атмосферата,

отлагане на повърхността и повторно получаване на суспензия,

хранителни вериги, вдишване, външно излагане, …

навици на живот (хранителни навици, продължителност на излагане и т.н.),

стойности на други параметри, използвани при изчисленията.

3.4.2.   Оценка на нивата на концентрация и излагане, свързани с предвидените прагове за изхвърлени количества, посочени в точка 3.1 по-горе:

средни годишни концентрации на активност в атмосферата в близост до повърхността и нива на замърсяване на повърхността за най-изложените райони в околностите на обекта и в други засегнати държави-членки,

за контролните групи в околността на обекта и в други засегнати държави-членки, съответните годишни нива на излагане: ефективни дози за възрастни, деца и кърмачета с оглед на всички съществени пътища на излагане.

3.5.   Радиоактивни изхвърляния в атмосферата от други инсталации

Процедури за координиране с радиоактивни изхвърляния от други инсталации, посочени в точка 1.1, трето тире.

4.   ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЕЧНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЧНИ ФЛУИДИ ОТ ИНСТАЛАЦИЯТА В НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ

4.1.   Валидна понастоящем процедура за издаване на разрешения

описание на прилаганата обща процедура,

прагове за изхвърлени количества и свързани с тях изисквания, предвидени от органите, включително и предполагаем радионуклиден състав.

4.2.   Технически аспекти

предвидени годишни количества изхвърляния,

произход на радиоактивните отпадъчни флуиди, състав и физикохимични форми,

управление на флуидите, методи и пътища на освобождаване.

4.3.   Мониторинг на изхвърлянията

вземане на проби, измервания и анализ на изхвърляния, предприети от оператора или компетентните органи,

принципни характеристики на оборудването за мониторинг,

за дейностите, изброени в 1 и 2, ключовите радионуклиди и свързаните с тях нива на откриване следва най-малкото да удовлетворяват спецификациите, определени в Препоръка 2004/2/Евратом,

нива за сигнализиране на тревога, интервенции (ръчни и автоматични).

4.4.   Оценка на излагането на хора

Освен за операциите, изброени в 1 и 2, ако оценените максимални нива на излагане на емисии на възрастни, деца и кърмачета в околностите на обекта при нормални условия са под 10 μЅv на година и ако няма извънредни пътища на излагане, например чрез износ на хранителни продукти, не се изискват данни за ефективните дози в други засегнати държави-членки, ако са предоставени дози за излагането на контролните групи в околностите на обекта.

4.4.1.   Модели, в това число родови модели, ако е подходящо, и стойности на параметрите, използвани за изчисляване на последствията от емисии в околностите на обекта и за други засегнати държави-членки:

разпространяване на отпадъчните флуиди във водите,

разпространяване на флуиди чрез утаяване и йонен обмен,

хранителни вериги, вдишване на морски аерозоли, външно излагане, …

навици на живот (хранителни навици, продължителност на излагане и т.н.),

стойности на други параметри, използвани при изчисленията.

4.4.2.   Оценка на нивата на концентрация и излагане, свързани с праговете за изхвърляни количества, посочени в точка 4.1 по-горе:

средни годишни концентрации на активност в повърхностни води, измерени в точките с най-високи концентрации, в околностите на обекта и в други засегнати държави-членки,

за контролните групи в околността на обекта и в други засегнати държави-членки: ефективни дози за възрастни, деца и кърмачета с оглед на всички съществени пътища на излагане.

4.5.   Радиоактивни изхвърляния от други инсталации в същите водоприемници

Процедури за координиране с изхвърляния от други инсталации, посочени в точка 1.1, трето тире.

5.   ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТВЪРДИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ИНСТАЛАЦИЯТА

5.1.   Твърди радиоактивни отпадъци

категории твърди радиоактивни отпадъци и предполагаеми количества,

обработка и опаковка,

правила за складиране на обекта.

5.2.   Радиологични рискове за околната среда

оценка на рисковете за околната среда,

взети предохранителни мерки.

5.3.   Правила за превоз на отпадъци извън обекта

5.4.   Освобождаване на материали от изискванията на основните стандарти за безопасност

национална стратегия, критерии и процедури за освобождаване на замърсени и активирани материали,

нива на освобождаване във връзка с отстраняване, рециклиране и повторна употреба, установени от компетентните власти,

очаквани типове и количества на освободените материали.

6.   НЕПЛАНУВАНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЧНИ ФЛУИДИ

6.1.   Преглед на вътрешни и външни аварии, които биха могли да доведат до непланувано освобождаване на радиоактивни вещества

Списък на авариите, разгледани в доклада по безопасността.

6.2.   Типови аварии, разгледани от компетентните национални органи при оценяването на възможните радиологични последствия от непланувано освобождаване

В допълнение — за дейности 1 и 2 — аварии, взети предвид от компетентните национални органи при изготвянето на свързания с обекта национален авариен план.

Описание на разгледаните аварии и причините, поради които те са избрани.

6.3.   Оценяване на радиологичните последствия от типовите аварии, а за дейности 1 и 2 — авариите, взети предвид от компетентните органи при изготвянето на свързания с обекта национален авариен план

6.3.1.   Аварии, водещи до емисии в атмосферата

Освен за операциите, изброени в 1 и 2, ако оценените максимални нива на излагане на възрастни, деца и кърмачета в околностите на обекта в резултат на типова авария са под 1 mSv и ако няма извънредни пътища на излагане, например чрез износ на хранителни продукти, не се изискват данни за нивата на излагане в други засегнати държави-членки, ако са предоставени нивата на излагане на контролните групи в околностите на обекта.

допускания, използвани при изчисляването на емисиите в атмосферата,

пътища на освобождаване, времева схема на емисиите,

количества и физикохимични форми на важни от гледна точка на здравеопазването освободени радионуклиди,

модели и стойности на параметрите, използвани за изчисляването на разпространението в атмосферата на емисиите, отлагането на повърхността на почвата, повторното преминаване в суспензия и пренасянето по хранителните вериги, както и за изчисляване на максималните нива на излагане предвид съществените пътища на излагане в околностите на обекта и в други засегнати държави-членки,

средни годишни интегрирани във времето концентрации на радиоактивност в атмосферата и максимални нива на замърсяване (при сухо и влажно време), за най-изложените области в околностите на обекта и за съответни райони в други засегнати държави-членки,

очаквани нива на радиоактивно заразяване на хранителни продукти, които могат да бъдат изнесени в други държави-членки,

съответни нива на максимално излагане: ефективна доза за възрастни, деца и кърмачета, живеещи в околностите на обекта и в съответни области на други държави-членки, с оглед на всички съществени пътища на излагане.

6.3.2.   Аварии, водещи до емисии във водната среда

Освен за операциите, изброени в 1 и 2, ако оценените максимални нива на излагане на възрастни, деца и кърмачета в близост до обекта в резултат на типова авария са под 1 mSv и ако няма извънредни пътища на излагане, например чрез износ на хранителни продукти, не се изискват данни за нивата на излагане в други засегнати държави-членки, ако са предоставени нивата на излагане на контролните групи в околностите на обекта.

допускания, използвани при изчисляването на течни емисии,

пътища на освобождаване, времева схема на емисиите,

количества и физикохимични форми на важни от гледна точка на здравеопазването освободени радионуклиди,

модели и параметри, използвани за изчисляването на разпространението на емисиите във водната среда, тяхното разпространяване чрез утаяване и йонен обмен, пренасянето им по хранителните вериги, както и за изчисляване на максималните нива на излагане предвид съществените пътища на разпространение в околностите на обекта и в други засегнати държави-членки,

очаквани нива на радиоактивно заразяване на хранителни продукти, които могат да бъдат изнесени в други държави-членки,

съответни нива на максимално излагане: ефективна доза за възрастни, деца и кърмачета, живеещи в околностите на обекта и в съответни области на други държави-членки, с оглед на всички съществени пътища на излагане.

7.   АВАРИЙНИ ПЛАНОВЕ, СПОРАЗУМЕНИЯ С ДРУГИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

По отношение на възможните радиологични аварии, които могат да засегнат други държави-членки, за да бъде улеснена организацията на радиологичната защита в тези държави:

кратко описание на:

нивата на интервенция за различните видове мерки за противодействие,

мероприятия за аварийно планиране, в това число зоните на аварийно планиране, приети за инсталацията,

предвидени мероприятия за ранен обмен на информация с други държави-членки, двустранни или многостранни споразумения за трансгранична информация, координация на аварийни планове и тяхното прилагане, както и взаимна помощ,

мероприятия за изпитване на аварийния план, особено по отношение на включването на други държави-членки.

8.   МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

мониторинг на външната радиация,

мониторинг на радиоактивни вещества във въздуха, водите, почвата и хранителните вериги, предприет от оператора или от компетентните органи.

Предвид точки 3.1 и 4.1 по-горе програмите за мониторинг, одобрени от компетентните национални органи, организацията, формата и честотата на вземане на проби, типът на използваните инструменти за мониторинг в нормални и аварийни условия и ако е необходимо, всички споразумения за сътрудничество в това отношение със съседни държави-членки.


(1)  Препоръка на Комисията от 18 декември 2003 г. за стандартизирана информация за газообразните и течните отпадъчни радиоактивни изхвърляния в околната среда от ядрени реактори и преработвателни инсталации за регенерация на отработено ядрено гориво при нормално функциониране (ОВ L 2, 6.1.2004 г., стр. 36).

(2)  Засегнатите държави-членки се определят въз основа на отдалечеността им от инсталацията, посоката на вятъра при изхвърляне на газообразни отпадъчни флуиди и маршрута на водните течения при изхвърляне на течни отпадъчни флуиди.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Общи данни за дейностите, посочени в точка 1, подточка 8

Управление на етапа преди отстраняване на радиоактивни отпадъци, възникнали в резултат на дейностите, посочени в точка 1, подточки 1—7 и 9

Въведение

общо представяне на плана,

настоящ етап на лицензионната процедура, и

очаквани стъпки на Комисията.

1.   ОБЕКТ И НЕГОВИТЕ ОКОЛНОСТИ

1.1.   Географски, топографски и геоложки характеристики на обекта и района със:

карта на района, посочваща местоположението и географските координати (градуси, минути) на обекта,

съответните характеристики на района, включително геоложките характеристики,

местоположението на инсталацията по отношение на други подобни инсталации, чиито изхвърляния трябва да бъдат отчетени съвместно с тези на въпросната инсталация,

местоположението на обекта с оглед на други държави-членки, като се посочват разстоянията до границите и съответните гъстонаселени райони, както и тяхното население.

1.2.   Сеизмология

степен на сеизмична активност на района, предполагаема максимална сеизмична активност и проектна сеизмична устойчивост на инсталацията.

1.3.   Хидрология

За инсталация, разположена в близост до водна маса, представляваща път за разпространяване на евентуално замърсяване до друга държава-членка — кратко описание на съответните хидроложки характеристики, засягащи други държави-членки, например:

кратко описание на пътищата, притоците, устията, водочерпенето, наносните долини и т.н.,

средни, максимални и минимални водни потоци и честота на тяхното появяване,

подземни водни хоризонти, нива и потоци,

кратко описание на крайбрежни райони,

посока и сила на потоци, приливи, местни и регионални схеми на циркулация,

опасност от наводняване и защита на инсталацията.

1.4.   Метеорология

Местна климатология с честотно разпределение на:

посоката и скоростта на вятъра,

интензитета и продължителността на валежите,

за всеки ветрови сектор — атмосферните условия за разпространение, продължителността на температурните инверсии,

екстремните метеорологични явления (например смерчове, силни бури, силни валежи, суши).

1.5.   Природни ресурси и храни

Кратко описание на:

използването на водата в района и (ако е уместно) в съседни държави-членки,

основните хранителни запаси в района и (ако е уместно) в съседни държави-членки: растителни култури, животновъдство, риболов и (при изхвърляния в морето) данни за риболова в териториални и извънтериториални води,

системата за разпространение на храни, и по-специално износа за други държави-членки от споменатите райони, доколкото тези системи са подложени на риск от излагане на изхвърляния по съществените пътища на разпространение на замърсяването.

1.6.   Други дейности в близост до обекта

когато е подходящо — други ядрени съоръжения и всякакви опасни промишлени и военни дейности, наземен и въздушен транспорт, хранилища и всякакви други фактори, които биха могли да повлияят на безопасността на инсталацията,

защитни мерки.

2.   ИНСТАЛАЦИЯ

2.1.   Основни елементи на инсталацията

кратко описание на инсталацията,

тип, предназначение и основни характеристики на процесите,

описание на радиоактивните отпадъци, които ще бъдат приети за съхранение и обработка, на съоръженията и капацитетите за съхраняване, категориите и типовете радиоактивни отпадъци (например ниско или средно ниво, метал, горими отпадъци), които ще бъдат съхранявани и обработвани, в това число обеми и съдържание на радионуклиди,

план на обекта,

разпоредби за безопасност.

2.2.   Вентилационни системи и третиране на газообразни и разпространяващи се по въздуха отпадъци

Описание на вентилационните, отпадъчните и филтриращите системи, както и на системите за изхвърляне в нормални условия и в случай на авария, в това число и технологични схеми.

2.3.   Третиране на течни отпадъци

Описание на съоръженията за преработване на вторични течни отпадъци, капацитетите за съхраняване и системите за изхвърляне, в това число и технологични схеми.

2.4.   Третиране на твърди отпадъци

Описание на съоръженията за преработване на вторични твърди отпадъци и на капацитетите за съхраняване.

2.5.   Ограничаване

Описание на съоръженията и разпоредбите за ограничаване на разпространението на радиоактивни вещества.

2.6.   Извеждане от експлоатация и демонтиране

предполагаем период на експлоатация на инсталацията,

планове за извеждане от експлоатация и демонтиране,

описание на законовите и административните разпоредби за извеждане от експлоатация и демонтиране.

3.   ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАЗООБРАЗНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЧНИ ФЛУИДИ ОТ ИНСТАЛАЦИЯТА В НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ

3.1.   Валидна понастоящем процедура за издаване на разрешения

описание на процедурата, която е в сила към момента,

прагове за изхвърлени количества и свързани с тях изисквания, предвидени от органите, включително и предполагаем радионуклиден състав.

3.2.   Технически аспекти

очаквани годишни количества изхвърляния,

произход на радиоактивните отпадъчни флуиди, състав и физикохимични форми,

управление на такива отпадъчни флуиди, методи и пътища на освобождаване.

3.3.   Мониторинг на изхвърлянията

вземане на проби, измервания и анализ на изхвърляния, предприети от оператора или компетентните органи,

принципни характеристики на оборудването за мониторинг,

нива за сигнализиране на тревога, интервенции (ръчни и автоматични).

3.4.   Оценка на излагането на хора

Ако оценените максимални нива на излагане на емисии на възрастни, деца и кърмачета в околностите на обекта в нормални условия са под 10 μЅv на година и ако няма извънредни пътища на излагане, например чрез износ на хранителни продукти, не се изискват данни за ефективните дози в други засегнати  (1) държави-членки, ако са предоставени дози за излагането на контролните групи в околностите на обекта.

3.4.1.   Модели, в това число родови модели, ако е подходящо, и стойности на параметрите, използвани за изчисляване на последствията от емисии в околностите на обекта и за други засегнати държави-членки:

разпространение на отпадъчни флуиди в атмосферата,

отлагане на повърхността и повторно получаване на суспензия,

хранителни вериги, вдишване, външно излагане, …

навици на живот (хранителни навици, продължителност на излагане и т.н.),

стойности на други параметри, използвани при изчисленията.

3.4.2.   Оценка на нивата на концентрация и излагане, свързани с предвидените прагове за изхвърлени количества, посочени в точка 3.1 по-горе:

средни годишни концентрации на активност в атмосферата в близост до повърхността и нива на замърсяване на повърхността, за най-изложените области в околностите на инсталацията и в други засегнати държави-членки,

за контролните групи в околността на обекта и в други засегнати държави-членки, съответните годишни нива на излагане: ефективни дози за възрастни, деца и кърмачета с оглед на всички съществени пътища на излагане.

3.5.   Радиоактивни изхвърляния в атмосферата от други инсталации

Процедури за координиране с радиоактивни изхвърляния от други инсталации, посочени в точка 1.1, трето тире.

4.   ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЕЧНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЧНИ ФЛУИДИ ОТ ИНСТАЛАЦИЯТА В НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ

4.1.   Валидна понастоящем процедура за издаване на разрешения

описание на прилаганата обща процедура,

прагове за изхвърлени количества и свързани с тях изисквания, предвидени от органите, включително и предполагаем радионуклиден състав.

4.2.   Технически аспекти

очаквани годишни количества изхвърляния,

произход на радиоактивните отпадъчни флуиди, състав и физикохимични форми,

управление на флуидите, методи и пътища на освобождаване.

4.3.   Мониторинг на изхвърлянията

вземане на проби, измервания и анализ на изхвърляния, предприети от оператора или компетентните органи,

принципни характеристики на оборудването за мониторинг,

нива за сигнализиране на тревога, интервенции (ръчни и автоматични).

4.4.   Оценка на излагането на хора

Ако оценените максимални нива на излагане на емисии на възрастни, деца и кърмачета в околностите на обекта в нормални условия са под 10 μЅv на година и ако няма извънредни пътища на излагане, например чрез износ на хранителни продукти, не се изискват данни за ефективните дози в други засегнати държави-членки, ако са предоставени дози за излагането на контролните групи в околностите на обекта.

4.4.1.   Модели, в това число родови модели, ако е подходящо, и стойности на параметрите, използвани за изчисляване на последствията от емисии в околностите на обекта и за други засегнати държави-членки:

разпространяване на отпадъчните флуиди във водите,

разпространяване на флуиди чрез утаяване и йонен обмен,

хранителни вериги, вдишване на морски аерозоли, външно излагане, …

навици на живот (хранителни навици, продължителност на излагане и т.н.),

стойности на други параметри, използвани при изчисленията.

4.4.2.   Оценка на нивата на концентрация и излагане, свързани с праговете за изхвърляни количества, посочени в точка 4.1 по-горе:

средни годишни концентрации на активност в повърхностни води, измерени в точките с най-високи концентрации, в околностите на обекта и в други засегнати държави-членки,

за контролните групи в околността на обекта и в други засегнати държави-членки: ефективни дози за възрастни, деца и кърмачета с оглед на всички съществени пътища на излагане.

4.5.   Радиоактивни изхвърляния от други инсталации в същите водоприемници

Процедури за координиране с изхвърляния от други инсталации, посочени в точка 1.1, трето тире.

5.   ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТВЪРДИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ИНСТАЛАЦИЯТА

5.1.   Твърди радиоактивни отпадъци

категории твърди радиоактивни отпадъци и предполагаеми количества,

обработка и опаковка,

правила за складиране на обекта.

5.2.   Радиологични рискове за околната среда

оценка на рисковете за околната среда,

взети предохранителни мерки.

5.3.   Правила за превоз на отпадъци извън обекта

5.4.   Освобождаване на материали от изискванията на основните стандарти за безопасност

национална стратегия, критерии и процедури за освобождаване на замърсени и активирани материали,

нива на освобождаване във връзка с отстраняване, рециклиране и повторна употреба, установени от компетентните власти,

очаквани типове и количества на освободените материали.

6.   НЕПЛАНУВАНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЧНИ ФЛУИДИ

6.1.   Преглед на вътрешни и външни аварии, които биха могли да доведат до непланувано освобождаване на радиоактивни вещества

Списък на авариите, разгледани в доклада по безопасността.

6.2.   Типови аварии, разгледани от компетентните национални органи при оценяването на възможните радиологични последствия от непланувано освобождаване

Описание на разгледаните аварии и причините, поради които те са избрани.

6.3.   Оценяване на радиологичните последствия от типовите аварии

6.3.1.   Аварии, водещи до емисии в атмосферата

Ако оценените максимални нива на излагане на възрастни, деца и кърмачета в околностите на обекта в резултат на типова авария са под 1 mSv и ако няма извънредни пътища на излагане, например чрез износ на хранителни продукти, не се изискват данни за нивата на излагане в други засегнати държави-членки, ако са предоставени нивата на излагане на контролните групи в околностите на обекта.

допускания, използвани при изчисляването на емисиите в атмосферата,

пътища на освобождаване, времева схема на емисиите,

количества и физикохимични форми на важни от гледна точка на здравеопазването освободени радионуклиди,

модели и стойности на параметрите, използвани за изчисляването на разпространението в атмосферата на емисиите, отлагането на повърхността на почвата, повторното преминаване в суспензия и пренасянето по хранителните вериги, както и за изчисляване на максималните нива на излагане предвид съществените пътища на излагане в околностите на обекта и в други засегнати държави-членки,

средни годишни интегрирани във времето концентрации на радиоактивност в атмосферата и максимални нива на замърсяване (при сухо и влажно време) за най-изложените области в околностите на обекта и за съответни райони в други засегнати държави-членки,

очаквани нива на радиоактивно заразяване на хранителни продукти, които могат да бъдат изнесени в други държави-членки,

съответни нива на максимално излагане: ефективна доза за възрастни, деца и кърмачета, живеещи в околностите на обекта и в съответни области на други държави-членки, с оглед на всички съществени пътища на излагане.

6.3.2.   Аварии, водещи до емисии във водната среда

Ако оценените максимални нива на излагане на възрастни, деца и кърмачета в близост до обекта в резултат на типова авария са под 1 mSv и ако няма извънредни пътища на излагане, например чрез износ на хранителни продукти, не се изискват данни за нивата на излагане в други засегнати държави-членки, ако са предоставени нивата на излагане на контролните групи в околностите на обекта.

допускания, използвани при изчисляването на течни емисии,

пътища на освобождаване, времева схема на емисиите,

количества и физикохимични форми на важни от гледна точка на здравеопазването освободени радионуклиди,

модели и параметри, използвани за изчисляването на разпространението на емисиите във водната среда, тяхното разпространяване чрез утаяване и йонен обмен, пренасянето им по хранителните вериги, както и за изчисляване на максималните нива на излагане предвид съществените пътища на разпространение в околностите на обекта и в други засегнати държави-членки,

очаквани нива на радиоактивно заразяване на хранителни продукти, които могат да бъдат изнесени в други държави-членки,

съответни нива на максимално излагане: ефективна доза за възрастни, деца и кърмачета, живеещи в околностите на обекта и в съответни области на други държави-членки, с оглед на всички съществени пътища на излагане.

7.   АВАРИЙНИ ПЛАНОВЕ, СПОРАЗУМЕНИЯ С ДРУГИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

По отношение на възможните радиологични аварии, които могат да засегнат други държави-членки, за да бъде улеснена организацията на радиологичната защита в тези държави:

кратко описание на:

нивата на интервенция за различните видове мерки за противодействие,

мероприятия за аварийно планиране, в това число зоните на аварийно планиране, приети за инсталацията,

предвидени мероприятия за ранен обмен на информация с други държави-членки, двустранни или многостранни споразумения за трансгранична информация, координация на аварийни планове и тяхното прилагане, както и взаимна помощ,

мероприятия за изпитване на аварийния план, особено по отношение на включването на други държави-членки.

8.   МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

мониторинг на външната радиация,

мониторинг на радиоактивни вещества във въздуха, водите, почвата и хранителните вериги, предприет от оператора или от компетентните органи.

Предвид точки 3.1 и 4.1 по-горе програмите за мониторинг, одобрени от компетентните национални органи, организацията, формата и честотата на вземане на проби, типът на използваните инструменти за мониторинг в нормални и аварийни условия, и ако е необходимо, всички споразумения за сътрудничество в това отношение със съседни държави-членки.


(1)  Засегнатите държави-членки се определят въз основа на отдалечеността им от инсталацията, посоката на вятъра при изхвърляне на газообразни отпадъчни флуиди и маршрута на водните течения при изхвърляне на течни отпадъчни флуиди.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Общи данни за дейностите, посочени в точка 1, подточка 9

Демонтиране на ядрени реактори, инсталации за производство на ядрено гориво от смесени оксиди и регенериращи инсталации (с изключение на изследователски реактори с максимална мощност до 50 мегавата непрекъснато топлинно натоварване)

Въведение

общо представяне на плана,

описание на различните предвидени етапи на извеждане от експлоатация и демонтиране,

процедури за лицензиране на извеждане от експлоатация и демонтиране.

1.   ОБЕКТ И НЕГОВИТЕ ОКОЛНОСТИ

1.1.   Географски, топографски и геоложки характеристики на обекта и района със:

карта на района, посочваща местоположението и географските координати (градуси, минути) на обекта,

съответните характеристики на района, включително геоложките характеристики,

местоположението на инсталацията по отношение на други подобни инсталации, чиито изхвърляния трябва да бъдат отчетени съвместно с тези на въпросната инсталация,

местоположението на обекта с оглед на други държави-членки, като се посочват разстоянията до границите и съответните гъстонаселени райони, както и тяхното население.

1.2.   Хидрология

За инсталация, разположена в близост до водна маса, представляваща път за разпространяване на евентуално замърсяване до друга държава-членка — кратко описание на съответните хидроложки характеристики, засягащи други държави-членки, например:

кратко описание на пътищата, притоците, устията, водочерпенето, наносните долини и т.н.,

средни, максимални и минимални водни потоци и честота на тяхното появяване,

подземни водни хоризонти, нива и потоци,

кратко описание на крайбрежни райони,

посока и сила на потоци, приливи, местни и регионални схеми на циркулация,

опасност от наводняване и защита на инсталацията.

1.3.   Метеорология

Местна климатология с честотно разпределение на:

посоката и скоростта на вятъра,

интензитета и продължителността на валежите,

за всеки ветрови сектор — атмосферните условия за разпространение, продължителността на температурните инверсии,

екстремните метеорологични явления (например смерчове, силни бури, силни валежи, суши).

1.4.   Природни ресурси и храни

Кратко описание на:

използването на водата в района и (ако е уместно) в съседни държави-членки,

основните хранителни запаси в района и (ако е уместно) в съседни държави-членки: растителни култури, животновъдство, риболов и (при изхвърляния в морето) данни за риболова в териториални и извънтериториални води,

системата за разпространение на храни, и по-специално износът за други държави-членки от споменатите райони, доколкото тези системи са подложени на риск от излагане на изхвърляния по съществените пътища на разпространение на замърсяването.

2.   ИНСТАЛАЦИЯ

2.1.   Кратко описание и предистория на инсталацията, която ще бъде демонтирана

2.2.   Вентилационни системи и третиране на газообразни и разпространяващи се по въздуха отпадъци

Описание на вентилационните, отпадъчните и филтриращите системи, както и на системите за изхвърляне, при демонтиране, в нормални условия и в случай на авария, в това число и технологични схеми.

2.3.   Третиране на течни отпадъци

Описание на съоръженията за преработване на течни отпадъци при демонтиране, капацитетите за съхраняване и системите за изхвърляне, в това число и технологични схеми.

2.4.   Третиране на твърди отпадъци

Описание на съоръженията за преработване на твърди отпадъци и на капацитетите за съхраняване на обекта при демонтиране.

2.5.   Ограничаване

Описание на съоръженията и разпоредбите за ограничаване на разпространението на радиоактивни вещества.

3.   ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАЗООБРАЗНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЧНИ ФЛУИДИ ОТ ИНСТАЛАЦИЯТА В НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ

3.1.   Валидна понастоящем процедура за издаване на разрешения

описание на процедурата, която е в сила към момента,

прагове за изхвърлени количества и свързани с тях изисквания, предвидени от органите за операции по демонтиране, включително предполагаем радионуклиден състав,

за сравнение: прагове за изхвърлени количества и свързани с тях изисквания, валидни за периода, предхождащ предвидените операции по демонтиране, включително предполагаем радионуклиден състав.

3.2.   Технически аспекти

очаквани годишни количества изхвърляния във фазата на демонтиране,

произход на радиоактивните отпадъчни флуиди, състав и физикохимични форми,

управление на такива отпадъчни флуиди, методи и пътища на освобождаване.

3.3.   Мониторинг на изхвърлянията

вземане на проби, измервания и анализ на изхвърляния, предприети от оператора или компетентните органи,

принципни характеристики на оборудването за мониторинг,

нива за сигнализиране на тревога, интервенции (ръчни и автоматични).

3.4.   Оценка на излагането на хора

Ако оценените максимални нива на излагане на емисии на възрастни, деца и кърмачета в околностите на обекта в нормални условия са под 10 μЅv на година и ако няма извънредни пътища на излагане, например чрез износ на хранителни продукти, не се изискват данни за ефективните дози в други засегнати  (1) държави-членки, ако са предоставени дози за излагането на контролните групи в околностите на обекта.

3.4.1.   Модели, в това число родови модели, ако е подходящо, и стойности на параметрите, използвани за изчисляване на последствията от емисии в околностите на обекта и за други засегнати държави-членки:

разпространение на отпадъчни флуиди в атмосферата,

отлагане на повърхността и повторно получаване на суспензия,

хранителни вериги, вдишване, външно излагане, …

навици на живот (хранителни навици, продължителност на излагане и т.н.),

стойности на други параметри, използвани при изчисленията.

3.4.2.   Оценка на нивата на концентрация и излагане, свързани с предвидените прагове за изхвърлени количества при операции по демонтиране, посочени в точка 3.1 по-горе:

средни годишни концентрации на активност в атмосферата в близост до повърхността и нива на замърсяване на повърхността за най-изложените райони в околностите на обекта и в други засегнати държави-членки,

за контролните групи в околността на обекта и в други засегнати държави-членки, съответните годишни нива на излагане: ефективни дози за възрастни, деца и кърмачета с оглед на всички съществени пътища на излагане.

4.   ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЕЧНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЧНИ ФЛУИДИ ОТ ИНСТАЛАЦИЯТА В НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ

4.1.   Валидна понастоящем процедура за издаване на разрешения

описание на прилаганата обща процедура,

прагове за изхвърлени количества и свързани с тях изисквания, предвидени от органите за операции по демонтиране, включително предполагаем радионуклиден състав,

за сравнение: прагове за изхвърлени количества и свързани с тях изисквания, валидни за периода, предхождащ предвидените операции по демонтиране, включително предполагаем радионуклиден състав.

4.2.   Технически аспекти

очаквани годишни количества изхвърляния във фазата на демонтиране,

произход на радиоактивните отпадъчни флуиди, състав и физикохимични форми,

управление на флуидите, методи и пътища на освобождаване.

4.3.   Мониторинг на изхвърлянията

вземане на проби, измервания и анализ на изхвърляния, предприети от оператора или компетентните органи,

принципни характеристики на оборудването за мониторинг,

нива за сигнализиране на тревога, интервенции (ръчни и автоматични).

4.4.   Оценка на излагането на хора

Ако оценените максимални нива на излагане на емисии на възрастни, деца и кърмачета в околностите на обекта в нормални условия са под 10 μЅv на година и ако няма извънредни пътища на излагане, например чрез износ на хранителни продукти, не се изискват данни за ефективните дози в други засегнати държави-членки, ако са предоставени дози за излагането на контролните групи в околностите на обекта.

4.4.1.   Модели, в това число родови модели, ако е подходящо, и стойности на параметрите, използвани за изчисляване на последствията от емисии в околностите на обекта и за други засегнати държави-членки:

разпространяване на отпадъчните флуиди във водите,

разпространяване на флуиди чрез утаяване и йонен обмен,

хранителни вериги, вдишване на морски аерозоли, външно излагане, …

навици на живот (хранителни навици, продължителност на излагане и т.н.),

стойности на други параметри, използвани при изчисленията.

4.4.2.   Оценка на нивата на концентрация и излагане, свързани с предвидените прагове за изхвърлени количества при операции по демонтиране, посочени в точка 4.1 по-горе:

средни годишни концентрации на активност в повърхностни води, измерени в точките с най-високи концентрации, в околностите на обекта и в други засегнати държави-членки,

за контролните групи в околността на обекта и в други засегнати държави-членки, съответните годишни нива на излагане: ефективни дози за възрастни, деца и кърмачета с оглед на всички съществени пътища на излагане.

5.   ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТВЪРДИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ИНСТАЛАЦИЯТА

5.1.   Твърди радиоактивни отпадъци

категории твърди радиоактивни отпадъци и предполагаеми количества,

обработка и опаковка,

правила за складиране на обекта.

5.2.   Радиологични рискове за околната среда

оценка на рисковете за околната среда,

взети предохранителни мерки.

5.3.   Правила за превоз на отпадъци извън обекта

5.4.   Освобождаване на материали от изискванията на основните стандарти за безопасност

национална стратегия, критерии и процедури за освобождаване на замърсени и активирани материали,

нива на освобождаване във връзка с отстраняване, рециклиране или повторна употреба, установени от компетентните власти,

очаквани типове и количества на освободените материали.

6.   НЕПЛАНУВАНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЧНИ ФЛУИДИ

6.1.   Преглед на вътрешни и външни аварии, които биха могли да доведат до непланувано освобождаване на радиоактивни вещества

Списък на авариите, разгледани в доклада по безопасността.

6.2.   Типови аварии, разгледани от компетентните национални органи при оценяването на възможните радиологични последствия от непланувано освобождаване

Описание на разгледаните аварии и причините, поради които те са избрани.

6.3.   Оценяване на радиологичните последствия от типовите аварии

6.3.1.   Аварии, водещи до емисии в атмосферата

Ако оценените максимални нива на излагане на възрастни, деца и кърмачета в околностите на обекта в резултат на типова авария са под 1 mSv и ако няма извънредни пътища на излагане, например чрез износ на хранителни продукти, не се изискват данни за нивата на излагане в други засегнати държави-членки, ако са предоставени нивата на излагане на контролните групи в околностите на обекта.

допускания, използвани при изчисляването на емисиите в атмосферата,

пътища на освобождаване, времева схема на емисиите,

количества и физикохимични форми на важни от гледна точка на здравеопазването освободени радионуклиди,

модели и стойности на параметрите, използвани за изчисляването на разпространението в атмосферата на емисиите, отлагането на повърхността на почвата, повторното преминаване в суспензия и пренасянето по хранителните вериги, както и за изчисляване на максималните нива на излагане предвид съществените пътища на излагане в околностите на обекта и в други засегнати държави-членки,

средни годишни интегрирани във времето концентрации на радиоактивност в атмосферата и максимални нива на замърсяване (при сухо и влажно време), за най-изложените области в околностите на обекта и за съответни райони в други засегнати държави-членки,

очаквани нива на радиоактивно заразяване на хранителни продукти, които могат да бъдат изнесени в други държави-членки,

съответни нива на максимално излагане: ефективна доза за възрастни, деца и кърмачета в околностите на обекта и в съответни области на други държави-членки с оглед на всички съществени пътища на излагане.

6.3.2.   Аварии, водещи до емисии във водната среда

Ако оценените максимални нива на излагане на възрастни, деца и кърмачета в близост до обекта в резултат на типова авария са под 1 mSv и ако няма извънредни пътища на излагане, например чрез износ на хранителни продукти, не се изискват данни за нивата на излагане в други засегнати държави-членки, ако са предоставени нивата на излагане на контролните групи в околностите на обекта.

допускания, използвани при изчисляването на течни емисии,

пътища на освобождаване, времева схема на емисиите,

количества и физикохимични форми на важни от гледна точка на здравеопазването освободени радионуклиди,

модели и параметри, използвани за изчисляването на разпространението на емисиите във водната среда, тяхното разпространяване чрез утаяване и йонен обмен, пренасянето им по хранителните вериги, както и за изчисляване на максималните нива на излагане предвид съществените пътища на разпространение в околностите на обекта и в други засегнати държави-членки,

очаквани нива на радиоактивно заразяване на хранителни продукти, които могат да бъдат изнесени в други държави-членки,

съответни нива на максимално излагане: ефективна доза за възрастни, деца и кърмачета, живеещи в околностите на обекта и в съответни области на други държави-членки, с оглед на всички съществени пътища на излагане.

7.   АВАРИЙНИ ПЛАНОВЕ, СПОРАЗУМЕНИЯ С ДРУГИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

По отношение на възможните радиологични аварии, които могат да засегнат други държави-членки, за да бъде улеснена организацията на радиологичната защита в тези държави:

кратко описание на:

нивата на интервенция за различните видове мерки за противодействие,

мероприятия за аварийно планиране, в това число зоните на аварийно планиране, приети за инсталацията,

предвидени мероприятия за ранен обмен на информация с други държави-членки, двустранни или многостранни споразумения за трансгранична информация, координация на аварийни планове и тяхното прилагане, както и взаимна помощ,

мероприятия за изпитване на аварийния план, особено по отношение на включването на други държави-членки.

Когато става въпрос за реактори, не се изискват данни, ако цялото ядрено гориво е било преместено в лицензирано съоръжение извън обекта или в хранилище на територията на обекта, за което вече е било дадено становище при условията на член 37.

8.   МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

мониторинг на външната радиация,

мониторинг на радиоактивни вещества във въздуха, водите, почвата и хранителните вериги, предприет от оператора или от компетентните органи.

Предвид точки 3.1 и 4.1 по-горе програмите за мониторинг, одобрени от компетентните национални органи, организацията, формата и честотата на вземане на проби, типът на използваните инструменти за мониторинг в нормални и аварийни условия, и ако е необходимо, всички споразумения за сътрудничество в това отношение със съседни държави-членки.


(1)  Засегнатите държави-членки се определят въз основа на отдалечеността им от инсталацията, посоката на вятъра при изхвърляне на газообразни отпадъчни флуиди и маршрута на водните течения при изхвърляне на течни отпадъчни флуиди.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Общи данни за дейностите, посочени в точка 1, подточка 10

Разполагане на радиоактивни отпадъци на или под повърхността на земята без намерение за повторно извличане

Въведение

общо представяне на плана за поместване на отпадъците,

общо представяне на хранилището, типа и класа на отпадъците,

настоящ етап на проекта и на лицензионната процедура, очаквани стъпки за въвеждане в експлоатация,

времеви график, предвидена начална дата, период на експлоатация и дата на закриване.

1.   ОБЕКТ И НЕГОВИТЕ ОКОЛНОСТИ

1.1.   Географски, топографски и геоложки характеристики на обекта и района със:

карта на района, посочваща местоположението и географските координати (градуси, минути) на обекта,

съответните характеристики на района, включително геоложките характеристики,

местоположението на хранилището по отношение на други такива инсталации, чиито изхвърляния трябва да бъдат отчетени съвместно с тези на въпросната инсталация,

местоположението на обекта с оглед на други държави-членки, като се посочват разстоянията до границите и най-близките гъстонаселени райони, както и тяхното население,

очаквани промени в географията и топографията през периода, предвиден за оценка на въздействието след затварянето.

1.2.   Геология и сеизмология

геоложки условия,

активни тектонични процеси, земетресения в миналото, степен на сеизмична активност в региона; вероятен максимум на сеизмичната активност,

структурни и геотехнически характеристики на почвата, втечняване на почвата (ако е уместно),

повърхностни процеси (свлачища и ерозия) (1),

очаквани промени в геологията през периода, предвиден за оценка на въздействието след затварянето.

1.3.   Хидрология и хидрогеология

Кратко описание на хидроложките характеристики, представляващи път за разпространяване на евентуално замърсяване до друга държава-членка:

регионални и местни водни хоризонти и техните сезонни колебания,

посока и скорост на подпочвените води, дебит и точки на повърхностно изливане,

съществуващи и предполагаеми големи потребители на вода, местоположение на хранилището с оглед на потенциални водоносни хоризонти на питейна вода,

кратко описание на повърхностните водоеми (реки, езера, устия, водочерпене, наносни долини и т.н.) и крайбрежните райони (ако е уместно),

средни, максимални и минимални водни потоци и честота на тяхното появяване (ако е уместно),

химически състав на подпочвените води,

опасност от наводняване и защита на инсталацията (ако е уместно),

очаквани промени в хидрологията и хидрогеологията през периода, предвиден за оценка на въздействието след затварянето.

1.4.   Метеорология и климат

Кратко описание на климата и метеорологичните характеристики:

посоката и скоростта на вятъра,

интензивността и продължителността на валежите (дъжд и сняг),

температурата (средна, минимална и максимална),

условията на атмосферна дисперсия,

екстремните метеорологични явления (например смерчове, силни бури, силни валежи, суши) (1),

очакваните промени на климата (например ефекти на обледеняване, потенциални въздействия от глобалното затопляне), както и промените на морското ниво и бреговата ерозия (за крайбрежни обекти) за периода, предвиден за оценка на въздействието след затварянето.

1.5.   Природни ресурси и храни

Кратко описание на:

използването на водата в района и (ако е уместно) в съседни държави-членки,

основните хранителни запаси в района и (ако е уместно) в съседни държави-членки: растителни култури, животновъдство, риболов и (при изхвърляния в морето) данни за риболова в териториални и извънтериториални води,

системата за разпространение на храни, и по-специално износът за други държави-членки от споменатите райони, доколкото тези системи са подложени на риск от излагане на изхвърляния по съществените пътища на разпространение на замърсяването,

допускания за бъдещото развитие на населението, навиците и хранителните източници.

1.6.   Други дейности в близост до обекта

когато е подходящо — други ядрени съоръжения и всякакви опасни промишлени и военни дейности, наземен и въздушен транспорт, хранилища и всякакви други фактори, които биха могли да повлияят на безопасността на инсталацията,

защитни мерки (ако е уместно),

очаквано развитие на дейностите през периода, предвиден за оценка на дългосрочните въздействия.

2.   ХРАНИЛИЩЕ

2.1.   Концепции и планове

концепция за съхраняване,

дълбочина и местоположение по отношение на геоложките слоеве (ако е уместно)  (2),

критерии за оценка на природни явления,

методи за полагане на отпадъци, стратегия и методи за засипване и запечатване,

концепция за безопасност: роля на геоложките и инженерните бариери,

затваряне на хранилището,

концепция за извличане на отпадъците (ако е уместно),

съоръжения за допълнително преработване на отпадъците, кондициониране и междинно съхранение, които трябва да бъдат построени на територията на хранилището.

2.2.   Отпадъци, за които е предназначено хранилището

видове отпадъци,

форма на отпадъците, приложени методи за кондициониране и характеристики на опаковките на отпадъците (ако е уместно),

опис на отпадъците; нива на активност на радионуклидите,

потенциално отделяне на топлина, потенциално отделяне на газ, потенциална критичност (ако е уместно),

изисквания/критерии за приемане на отпадъците, процедура за проверка на опаковката на отпадъците и техники за осигуряване на съвместимост с установените критерии за приемане на отпадъците.

2.3.   Вентилационни системи и третиране на газообразни и разпространяващи се по въздуха отпадъци

Описание на вентилационните и филтриращите системи, както и на системите за изхвърляне в нормални условия и в случай на авария (ако е уместно).

2.4.   Дренажна система и третиране на течни отпадъчни флуиди

Описание на потенциално замърсения воден отток, на системите за дренаж и отпадъчни води в нормални условия и в случай на авария (ако е уместно).

2.5.   Управление на вторични твърди и течни отпадъци в нормални условия и в случай на авария

категории вторични течни и твърди радиоактивни отпадъци и предполагаеми количества,

съхранение и транспорт на отпадъци,

обработка на отпадъци.

3.   ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАЗООБРАЗНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЧНИ ФЛУИДИ ОТ ИНСТАЛАЦИЯТА В НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ

При нормална експлоатация на съоръжения за отстраняване на отпадъци се очакват само минимални емисии на радиоактивни вещества, ако изобщо има такива, и не се очаква съществено излагане на населението. Поради това този раздел не се прилага, ако липсва разрешително за изхвърляне на радиоактивни вещества. Ако обаче са определени граници за изхвърляне на радионуклиди и е установен мониторинг на изхвърлянето, общите данни трябва да бъдат предоставени в съответствие с изискванията, посочени в раздел 3 от приложение II.

4.   ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЕЧНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЧНИ ФЛУИДИ ОТ ИНСТАЛАЦИЯТА В НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ

При нормална експлоатация на съоръжения за отстраняване на отпадъци се очакват само минимални емисии на радиоактивни вещества, ако изобщо има такива, и не се очаква съществено излагане на населението. Поради това този раздел не се прилага, ако липсва разрешително за изхвърляне на радиоактивни вещества. Ако обаче са определени граници за изхвърляне на радионуклиди и е установен мониторинг на изхвърлянето, общите данни трябва да бъдат предоставени в съответствие с изискванията, посочени в раздел 4 от приложение II.

5.   ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТВЪРДИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ИНСТАЛАЦИЯТА

Този раздел обикновено не се прилага.

6.   НЕПЛАНУВАНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЧНИ ФЛУИДИ

6.1.   Преглед на вътрешни и външни аварии, които биха могли да доведат до непланувано освобождаване на радиоактивни вещества. Аварии, изследвани в доклада за оценка на безопасността, и оценени радиологични последствия в случай на непланувани емисии

6.2.   Оценка на радиологичните последствия от емисии в атмосферата

Ако оценените максимални нива на излагане на възрастни, деца и кърмачета в околностите на обекта в резултат на типова авария са под 1 mSv и ако няма извънредни пътища на излагане, например чрез износ на хранителни продукти, не се изискват данни за нивата на излагане в други засегнати  (3) държави-членки, ако са предоставени нивата на излагане на контролните групи в околностите на обекта.

допускания, използвани при изчисляването на емисиите в атмосферата,

пътища на освобождаване, времева схема на емисиите,

количества и физикохимични форми на важни от гледна точка на здравеопазването освободени радионуклиди,

модели и стойности на параметрите, използвани за изчисляването на разпространението в атмосферата на емисиите, отлагането на повърхността на почвата, повторното преминаване в суспензия и пренасянето по хранителните вериги, както и за изчисляване на максималните нива на излагане предвид съществените пътища на излагане в околностите на обекта и в други засегнати държави-членки,

средни годишни интегрирани във времето концентрации на радиоактивност в атмосферата и максимални нива на замърсяване (при сухо и влажно време), за най-изложените области в околностите на обекта и за съответни райони в други засегнати държави-членки,

очаквани нива на радиоактивно заразяване на хранителни продукти, които могат да бъдат изнесени в други държави-членки,

съответни нива на максимално излагане: ефективна доза за възрастни, деца и кърмачета, живеещи в околностите на обекта и в съответни области на други държави-членки, с оглед на всички съществени пътища на излагане.

6.3.   Оценка на радиологичните последствия от емисии във водната среда

Ако оценените максимални нива на излагане на възрастни, деца и кърмачета в близост до обекта в резултат на типова авария са под 1 mSv и ако няма извънредни пътища на излагане, например чрез износ на хранителни продукти, не се изискват данни за нивата на излагане в други засегнати държави-членки, ако са предоставени нивата на излагане на контролните групи в околностите на обекта.

допускания, използвани при изчисляването на течни емисии,

пътища на освобождаване, времева схема на емисиите,

количества и физикохимични форми на важни от гледна точка на здравеопазването освободени радионуклиди,

модели и параметри, използвани за изчисляването на разпространението на емисиите във водната среда, тяхното разпространяване чрез утаяване и йонен обмен, пренасянето им по хранителните вериги, както и за изчисляване на максималните нива на излагане предвид съществените пътища на разпространение в околностите на обекта и в други засегнати държави-членки,

очаквани нива на радиоактивно заразяване на хранителни продукти, които могат да бъдат изнесени в други държави-членки,

съответни нива на максимално излагане: ефективна доза за възрастни, деца и кърмачета, живеещи в околностите на обекта и в съответни области на други държави-членки, с оглед на всички съществени пътища на излагане.

7.   АВАРИЙНИ ПЛАНОВЕ; СПОРАЗУМЕНИЯ С ДРУГИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

По отношение на възможните радиологични аварии, които могат да засегнат други държави-членки, за да бъде улеснена организацията на радиологичната защита в тези държави:

кратко описание на:

нивата на интервенция за различните видове мерки за противодействие,

мероприятия за аварийно планиране, в това число зоните на аварийно планиране, приети за инсталацията,

предвидени мероприятия за ранен обмен на информация с други държави-членки, двустранни или многостранни споразумения за трансгранична информация, координация на аварийни планове и тяхното прилагане, както и взаимна помощ,

мероприятия за изпитване на аварийния план, особено по отношение на включването на други държави-членки.

8.   ПЕРИОД СЛЕД ЗАТВАРЯНЕ

Различните етапи след затваряне (например етапи на активен и пасивен институционален контрол) следва да бъдат взети предвид, когато това е уместно.

8.1.   Законови и административни разпоредби:

планове за затваряне на хранилището,

предвидени периоди (периоди на активен и пасивен институционален контрол),

описание на мерките, предвидени за периода на активен институционален контрол,

описание на мерките, предвидени за периода на пасивен институционален контрол,

поддържане на архив,

програма за демонтиране на спомагателни инсталации,

периодични прегледи на безопасността преди затваряне.

8.2.   Радиологично въздействие през периода след затварянето

Ако оценените максимални нива на излагане на възрастни, деца и кърмачета в околностите на инсталацията на емисии при нормално развитие и при предсрочно влошаване на функцията на бариери са под 1 mSv на година и ако няма извънредни пътища на излагане, например чрез износ на хранителни продукти, не се изискват данни за ефективните дози в други засегнати държави-членки, ако са предоставени дози за излагането на контролните групи в околностите на обекта.

резервиране и действие на бариерите (ако е уместно),

разглеждани периоди,

анализирани характеристики, събития и процеси, описание на предполагаеми сценарии (кратки описания на сценария на нормално развитие, най-типичните сценарии на влошаване на функцията на бариерите и на проникване на хора),

методи и техники, използвани за оценка на радиологично въздействие,

параметри и допускания,

основни пътища на излагане на околностите на хранилище и на други засегнати държави-членки при нормално развитие и при предсрочно влошаване на функцията на бариерите,

действие и график на освобождаване на радионуклиди,

съответни нива на максимално излагане: ефективни дози и/или очаквани рискове за възрастни, деца и кърмачета, живеещи в околностите на обекта и в съответни области на други държави-членки, с оглед на всички съществени пътища на излагане,

оценка на неопределеността.

9.   МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

оперативен мониторинг на външна радиация и радиоактивни вещества във въздуха, водата, почвата и хранителните вериги, извършван от оператора или от компетентните органи (форма и честота на вземане на проби, вид на уредите за наблюдение в нормални и в аварийни условия),

наръчник за мониторинг на радиоактивни вещества във въздуха, водата, почвата и хранителните вериги, извършван от оператора или от компетентните органи след затварянето (1),

споразумения за сътрудничество със съседни държави-членки относно мониторинга на околната среда.

Бележки:


(1)  Важи само за нови хранилища на повърхността.

(2)  Важи само за геоложки хранилища.

(3)  Засегнатите държави-членки се определят въз основа на отдалечеността им от инсталацията, посоката на вятъра при изхвърляне на газообразни отпадъчни флуиди и маршрута на водните течения при изхвърляне на течни отпадъчни флуиди.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Общи данни за изменения на план, по който вече има предоставено становище

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР

1.

Наименование и местоположение на съответното съоръжение:

2.

Дата на становището на Комисията:

3.

Кратко описание на плануваните изменения:

4.

Разрешени прагове за изхвърляния съгласно съществуващия план и други съответни условия:

4.1.

Газообразни отпадъчни флуиди:

4.2.

Течни отпадъчни флуиди:

4.3.

Твърди отпадъци:

5.

Нови прагове за изхвърляния, предвидени от органите, включително изменения в предполагаемия радионуклиден състав, и други съответни условия:

5.1.

Газообразни отпадъчни флуиди:

5.2.

Течни отпадъчни флуиди:

5.3.

Твърди отпадъци:

6.

Последствия от новите прагове за изхвърляния и от другите условия (газообразни и/или течни флуиди) за оценката на излагането на населението в други държави-членки:

7.

Последствия от измененията за отстраняването на твърди отпадъци:

8.

Последствия от измененията за типовите аварии, разгледани в предишното становище:

9.

В случай на нови типови аварии — описание и оценка на радиологичните последствия:

10.

Последствия от измененията за настоящите аварийни планове и настоящия мониторинг на околната среда:


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Общи данни за изменения на план, по който няма предоставено становище до момента

Въведение

общо представяне на плана,

настоящ етап на лицензионната процедура.

1.   ОБЕКТ И НЕГОВИТЕ ОКОЛНОСТИ

1.1.   Географски, топографски и геоложки характеристики на обекта и района със:

карта на района, посочваща местоположението и географските координати (градуси, минути) на обекта,

съответните характеристики на района, включително геоложките характеристики,

местоположението на инсталацията по отношение на други подобни инсталации, чиито изхвърляния трябва да бъдат отчетени съвместно с тези на въпросната инсталация,

местоположението на обекта с оглед на други държави-членки, като се посочват разстоянията до границите и най-близките гъстонаселени райони, както и тяхното население.

1.2.   Хидрология

Данните, посочени в настоящия раздел 1.2, се изискват само ако с измененията относно изхвърлянията на течни радиоактивни флуиди от обекта в нормални условия се определят по-малко ограничителни прагове или свързани с тях условия, отколкото в съществуващия план или ако са нараснали потенциалните последствия от типовите аварии, водещи до емисии във водната среда.

За инсталация, разположена в близост до водна маса, представляваща път за разпространяване на евентуално замърсяване до друга държава-членка — кратко описание на съответните хидроложки характеристики, засягащи други държави-членки, например:

кратко описание на пътищата, притоците, устията, водочерпенето, наносните долини и т.н.,

средни, максимални и минимални водни потоци и честота на тяхното появяване,

кратко описание на крайбрежни райони,

посока и сила на потоци, приливи, местни и регионални схеми на циркулация.

1.3.   Метеорология

Данните, посочени в настоящия раздел 1.3, се изискват само ако с измененията относно изхвърлянията на газообразни радиоактивни флуиди от обекта в нормални условия се определят по-малко ограничителни прагове или свързани с тях условия, отколкото в съществуващия план или ако са нараснали потенциалните последствия от типовите аварии, водещи до емисии в атмосферата.

Местна климатология с честотно разпределение на:

посоката и скоростта на вятъра,

интензитета и продължителността на валежите,

за всеки ветрови сектор — атмосферните условия за разпространение, продължителността на температурните инверсии,

екстремните метеорологични явления (например смерчове, силни бури, силни валежи, суши).

1.4.   Природни ресурси и храни

Кратко описание на:

използването на водата в района и (ако е уместно) в съседни държави-членки,

основните хранителни запаси в района и (ако е уместно) в съседни държави-членки: растителни култури, животновъдство, риболов, лов и (при изхвърляния в морето) данни за риболова в териториални и извънтериториални води,

системата за разпространение на храни, и по-специално износът за други държави-членки от споменатите райони, доколкото тези системи са подложени на риск от излагане на изхвърляния по съществените пътища на разпространение на замърсяването.

2.   ИНСТАЛАЦИЯ

кратко описание на инсталацията,

тип, предназначение и основни характеристики на процесите,

план на обекта,

разпоредби за безопасност,

преработване на отпадъците,

важни подробности на измененията.

3.   ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАЗООБРАЗНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЧНИ ФЛУИДИ ОТ ИНСТАЛАЦИЯТА В НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ

Данните, посочени в настоящия раздел 3, се изискват само ако с измененията относно изхвърлянията на газообразни радиоактивни флуиди от обекта в нормални условия се определят по-малко ограничителни прагове или свързани с тях условия, отколкото в съществуващия план.

3.1.   Валидна понастоящем процедура за издаване на разрешения

описание на процедурата, която е в сила към момента,

разрешени прагове понастоящем,

прагове за изхвърлени количества и свързани с тях изисквания, предвидени от органите, включително и предполагаем радионуклиден състав.

3.2.   Технически аспекти

очаквани годишни количества изхвърляния,

състав и физикохимични форми на радиоактивните отпадъчни флуиди,

управление на такива отпадъчни флуиди, методи и пътища на освобождаване.

3.3.   Мониторинг на изхвърлянията

вземане на проби, измервания и анализ на изхвърляния, предприети от оператора или компетентните органи,

принципни характеристики на оборудването за мониторинг,

нива за сигнализиране на тревога, интервенции (ръчни и автоматични).

3.4.   Оценка на излагането на хора

Ако оценените максимални нива на излагане на емисии на възрастни, деца и кърмачета в околностите на обекта в нормални условия са под 10 μЅv на година и ако няма извънредни пътища на излагане, например чрез износ на хранителни продукти, не се изискват данни за ефективните дози в други засегнати държави-членки, ако са предоставени дози за излагането на контролни групи в околностите на обекта.

3.4.1.   Модели, в това число родови модели, ако е подходящо, и стойности на параметрите, използвани за изчисляване на последствията от емисии в околностите на инсталацията и за други засегнати (1) държави-членки:

разпространение на отпадъчни флуиди в атмосферата,

отлагане на повърхността и повторно получаване на суспензия,

хранителни вериги, вдишване, външно излагане, …

навици на живот (хранителни навици, продължителност на излагане и т.н.),

стойности на други параметри, използвани при изчисленията.

3.4.2.   Оценка на нивата на концентрация и излагане, свързани с предвидените прагове за изхвърлени количества, посочени в точка 3.1 по-горе:

средни годишни концентрации на активност в атмосферата в близост до повърхността и нива на замърсяване на повърхността за най-изложените райони в околностите на обекта и в други засегнати държави-членки,

за контролните групи в околността на обекта и в други засегнати държави-членки, съответните годишни нива на излагане: ефективни дози за възрастни, деца и кърмачета с оглед на всички съществени пътища на излагане.

3.5.   Радиоактивни изхвърляния в атмосферата от други инсталации

Процедури за координиране с радиоактивни изхвърляния от други инсталации, посочени в точка 1.1, трето тире.

4.   ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЕЧНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЧНИ ФЛУИДИ ОТ ИНСТАЛАЦИЯТА В НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ

Данните, посочени в настоящия раздел 4, се изискват само ако с измененията относно изхвърлянията на течни радиоактивни флуиди от обекта в нормални условия се определят по-малко ограничителни прагове или свързани с тях условия, отколкото в съществуващия план.

4.1.   Валидна понастоящем процедура за издаване на разрешения

описание на прилаганата обща процедура,

разрешени прагове понастоящем,

прагове за изхвърлени количества и свързани с тях изисквания, предвидени от органите, включително и предполагаем радионуклиден състав.

4.2.   Технически аспекти

очаквани годишни количества изхвърляния,

състав и физикохимични форми на радиоактивните отпадъчни флуиди,

управление на флуидите, методи и пътища на освобождаване.

4.3.   Мониторинг на изхвърлянията

вземане на проби, измервания и анализ на изхвърляния, предприети от оператора или компетентните органи,

принципни характеристики на оборудването за мониторинг,

нива за сигнализиране на тревога, интервенции (ръчни и автоматични).

4.4.   Оценка на излагането на хора

Ако оценените максимални нива на излагане на емисии на възрастни, деца и кърмачета в околностите на обекта в нормални условия са под 10 μЅv на година и ако няма извънредни пътища на излагане, например чрез износ на хранителни продукти, не се изискват данни за ефективните дози в други засегнати държави-членки, ако са предоставени дози за излагането на контролните групи в околностите на обекта.

4.4.1.   Модели, в това число родови модели, ако е подходящо, и стойности на параметрите, използвани за изчисляване на последствията от емисии в околностите на обекта и за други засегнати държави-членки:

разпространяване на отпадъчните флуиди във водите,

разпространяване на флуиди чрез утаяване и йонен обмен,

хранителни вериги, вдишване на морски аерозоли, външно излагане, …

навици на живот (хранителни навици, продължителност на излагане и т.н.),

стойности на други параметри, използвани при изчисленията.

4.4.2.   Оценка на нивата на концентрация и излагане, свързани с праговете за изхвърляни количества, посочени в точка 4.1 по-горе:

средни годишни концентрации на активност в повърхностни води, измерени в точките с най-високи концентрации, в околностите на обекта и в други засегнати държави-членки,

за контролните групи в околността на обекта и в други засегнати държави-членки: ефективни дози за възрастни, деца и кърмачета с оглед на всички съществени пътища на излагане.

4.5.   Радиоактивни изхвърляния от други инсталации в същите водоприемници

Процедури за координиране с изхвърляния от други инсталации, посочени в точка 1.1, трето тире.

5.   ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТВЪРДИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ИНСТАЛАЦИЯТА

Данните, посочени в настоящия раздел 5, се изискват само ако с измененията относно отстраняването на твърди радиоактивни отпадъци от обекта в нормални условия се определят по-малко ограничителни прагове или свързани с тях условия, отколкото в съществуващия план.

5.1.   Твърди радиоактивни отпадъци

категории твърди радиоактивни отпадъци и предполагаеми количества,

обработка и опаковка,

правила за складиране на обекта.

5.2.   Радиологични рискове за околната среда

оценка на рисковете за околната среда,

взети предохранителни мерки.

5.3.   Правила за превоз на отпадъци извън обекта

5.4.   Освобождаване на материали от изискванията на основните стандарти за безопасност

национална стратегия, критерии и процедури за освобождаване на замърсени или активирани материали,

нива на освобождаване във връзка с отстраняване, рециклиране и повторна употреба, установени от компетентните власти,

очаквани типове и количества на освободените материали.

6.   НЕПЛАНУВАНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЧНИ ФЛУИДИ

Данните, посочени в настоящия раздел 6, се изискват само ако са нараснали потенциалните последствия от типовите аварии.

6.1.   Преглед на вътрешни и външни аварии, които биха могли да доведат до непланувано освобождаване на радиоактивни вещества

Списък на авариите, разгледани в доклада по безопасността.

6.2.   Типови аварии, разгледани от компетентните национални органи при оценяването на възможните радиологични последствия от непланувано освобождаване

Описание на разгледаните аварии и причините, поради които те са избрани.

Последствия от измененията за типовите аварии.

6.3.   Оценяване на радиологичните последствия от типовите аварии

6.3.1.   Аварии, водещи до емисии в атмосферата

Данните, посочени в настоящия раздел 6.3.1, се изискват само ако са нараснали потенциалните последствия от типовите аварии, водещи до емисии в атмосферата.

Ако оценените максимални нива на излагане на възрастни, деца и кърмачета в околностите на обекта в резултат на типова авария са под 1 mSv и ако няма извънредни пътища на излагане, например чрез износ на хранителни продукти, не се изискват данни за нивата на излагане в други засегнати държави-членки, ако са предоставени нивата на излагане на контролните групи в околностите на обекта.

допускания, използвани при изчисляването на емисиите в атмосферата,

пътища на освобождаване, времева схема на емисиите,

количества и физикохимични форми на важни от гледна точка на здравеопазването освободени радионуклиди,

модели и стойности на параметрите, използвани за изчисляването на разпространението в атмосферата на емисиите, отлагането на повърхността на почвата, повторното преминаване в суспензия и пренасянето по хранителните вериги, както и за изчисляване на максималните нива на излагане предвид съществените пътища на излагане в околностите на обекта и в други засегнати държави-членки,

средни годишни интегрирани във времето концентрации на радиоактивност в атмосферата и максимални нива на замърсяване (при сухо и влажно време), за най-изложените области в околностите на обекта и за съответните райони в други засегнати държави-членки,

очаквани нива на радиоактивно заразяване на хранителни продукти, които могат да бъдат изнесени в други държави-членки,

съответни нива на максимално излагане: ефективна доза за възрастни, деца и кърмачета, живеещи в околностите на обекта и в съответни области на други държави-членки, с оглед на всички съществени пътища на излагане.

Ако не са представени по точка 3.3:

вземане на проби, измервания и анализ на изхвърляния, предприети от оператора или компетентните органи,

принципни характеристики на оборудването за мониторинг,

нива за сигнализиране на тревога, интервенции (ръчни и автоматични).

6.3.2.   Аварии, водещи до емисии във водната среда

Данните, посочени в настоящия раздел 6.3.2, се изискват само ако са нараснали потенциалните последствия от типовите аварии, водещи до емисии във водната среда.

Ако оценените максимални нива на излагане на възрастни, деца и кърмачета в близост до обекта в резултат на типова авария са под 1 mSv и ако няма извънредни пътища на излагане, например чрез износ на хранителни продукти, не се изискват данни за нивата на излагане в други засегнати държави-членки, ако са предоставени нивата на излагане на контролните групи в околностите на обекта.

допускания, използвани при изчисляването на течни емисии,

пътища на освобождаване, времева схема на емисиите,

количества и физикохимични форми на важни от гледна точка на здравеопазването освободени радионуклиди,

модели и параметри, използвани за изчисляването на разпространението на емисиите във водната среда, тяхното разпространяване чрез утаяване и йонен обмен, пренасянето им по хранителните вериги, както и за изчисляване на максималните нива на излагане предвид съществените пътища на разпространение в околностите на обекта и в други засегнати държави-членки,

очаквани нива на радиоактивно заразяване на хранителни продукти, които могат да бъдат изнесени в други държави-членки,

съответни нива на максимално излагане: ефективна доза за възрастни, деца и кърмачета, живеещи в околностите на обекта и в съответни области на други държави-членки, с оглед на всички съществени пътища на излагане.

Ако не са представени по точка 4.3:

вземане на проби, измервания и анализ на изхвърляния, предприети от оператора или компетентните органи,

принципни характеристики на оборудването за мониторинг,

нива за сигнализиране на тревога, интервенции (ръчни и автоматични).

7.   АВАРИЙНИ ПЛАНОВЕ; СПОРАЗУМЕНИЯ С ДРУГИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

По отношение на възможните радиологични аварии, които могат да засегнат други държави-членки, за да бъде улеснена организацията на радиологичната защита в тези държави:

кратко описание на:

нивата на интервенция за различните видове мерки за противодействие,

мероприятия за аварийно планиране, в това число зоните на аварийно планиране, приети за инсталацията,

предвидени мероприятия за ранен обмен на информация с други държави-членки, двустранни или многостранни споразумения за трансгранична информация, координация на аварийни планове и тяхното прилагане, както и взаимна помощ,

мероприятия за изпитване на аварийния план, особено по отношение на включването на други държави-членки.

8.   МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Съответна информация във връзка с измененията.


(1)  Засегнатите държави-членки се определят въз основа на отдалечеността им от инсталацията, посоката на вятъра при изхвърляне на газообразни отпадъчни флуиди и маршрута на водните течения при изхвърляне на течни отпадъчни флуиди.


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

23.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 279/68


РЕШЕНИЕ № 1/2010 НА СЪВЕТА ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ ЕС—ХЪРВАТИЯ

от 25 май 2010 година

относно участието на Хърватия като наблюдател в работата на Агенцията на Европейския съюз за основните права и съответния ред и условия за това

(2010/636/ЕС)

СЪВЕТЪТ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ ЕС—ХЪРВАТИЯ,

като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права (2), и по-специално член 28, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейският съвет в Люксембург през декември 1997 г. определи участието в агенциите на Общността като начин за ускоряване на предприсъединителната стратегия. Заключенията на Европейския съвет предвиждат, че „агенциите на Общността, в които страните кандидатки могат да участват, ще бъдат определени конкретно за всяка отделна страна“.

(2)

Хърватия споделя целите, предвидени за Агенцията на Европейския съюз за основните права (Агенцията), и приема приложното поле и описанието на задачите на Агенцията така, както са предвидени в Регламент (ЕО) № 168/2007.

(3)

Необходимо е да се даде възможност на Хърватия да участва като наблюдател в работата на Агенцията и да се предвидят редът и условията за такова участие, включително разпоредби за участието в инициативи, предприети от Агенцията, за финансовото участие и за служителите.

(4)

Необходимо е също така Агенцията да работи по въпроси на основните права в Хърватия в рамките на приложното поле, установено от Регламент (ЕО) № 168/2007, доколкото това е необходимо за постепенното привеждане на законодателството на Хърватия в съответствие с това на Общността,

РЕШИ:

Член 1

Хърватия, в качеството си на страна кандидатка, участва като наблюдател в Агенцията на Европейския съюз за основните права, учредена с Регламент (ЕО) № 168/2007.

Член 2

1.   Агенцията може да работи по въпроси на основните права в Хърватия в рамките на приложното поле на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 168/2007, доколкото това е необходимо за постепенното привеждане на законодателството на Хърватия в съответствие с това на Общността.

2.   За тази цел Агенцията може да изпълнява в Хърватия задачите, предвидени в членове 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 168/2007.

Член 3

Хърватия участва във финансирането на дейностите на Агенцията, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 168/2007, в съответствие с разпоредбите на приложението към настоящото решение.

Член 4

1.   Хърватия назначава лица, които отговарят на критериите, предвидени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 168/2007, съответно като наблюдател и заместник-наблюдател. Те могат да участват в работата на управителния съвет на равни начала с членовете и заместник-членовете, назначени от държавите-членки, но без право на глас.

2.   Хърватия определя един държавен служител за национален служител за връзка, както е посочено в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 168/2007.

3.   В срок четири месеца след влизането в сила на настоящото решение Хърватия съобщава на Комисията имената, квалификациите и координатите за връзка на лицата, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 5

Данните, предоставяни или разпространявани от Агенцията, могат да бъдат публикувани и предоставени на обществеността, при положение че поверителната информация се ползва със същата степен на защита в Хърватия, с каквато се ползва в рамките на Общността.

Член 6

Агенцията се ползва в Хърватия със същата правосубектност, каквато се предоставя на правните субекти съгласно хърватското право.

Член 7

За да могат Агенцията и служителите да изпълняват задачите си, Хърватия им предоставя същите привилегии и имунитети, както тези, които се съдържат в членове 1—4, 6, 7, 11—14, 16, 18 и 19 от Протокола (№ 36) за привилегиите и имунитетите на Европейските общности, приложен към Договорите за създаване на Европейската общност и на Европейската общност за атомна енергия.

Член 8

Чрез дерогация от член 12, параграф 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейските общности, предвидени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (3), граждани на Хърватия, които не са лишени от граждански права, могат да бъдат назначавани от изпълнителния директор на Агенцията.

Член 9

Страните предприемат всички необходими общи или специфични мерки за изпълнение на задълженията си по настоящото решение и уведомяват Съвета за стабилизиране и асоцииране за тях.

Член 10

Настоящото решение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 25 май 2010 година.

За Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—Хърватия

Председател

G. JANDROKOVIĆ


(1)  ОВ L 26, 28.1.2005 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ХЪРВАТИЯ В АГЕНЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА

1.

Финансовото участие, което Хърватия следва да заплати към общия бюджет на Европейския съюз, за да участва в Агенцията на Европейския съюз за основните права (Агенцията), както е посочено в точка 2, съответства на пълните разходи на нейното участие там.

2.

Финансовото участие, което Хърватия следва да заплати към общия бюджет на Европейския съюз, е, както следва:

Година 1:

180 020 EUR

Година 2:

180 020 EUR

Година 3:

180 020 EUR

Година 4:

205 020 EUR

Година 5:

205 020 EUR

3.

Възможната финансова подкрепа по програми на Общността за подпомагане ще се договаря отделно съгласно съответната програма на Общността.

4.

Финансовото участие на Хърватия ще се управлява в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (1).

5.

Пътните и дневните разходи на представители и експерти от Хърватия за участието им в дейности или срещи на Агенцията във връзка с изпълнението на работната програма на Агенцията се възстановяват от Агенцията на същата основа и в съответствие с процедурите, които понастоящем са в сила за държавите-членки на Европейския съюз.

6.

След влизане в сила на настоящото решение и в началото на всяка следваща година Комисията ще изпраща на Хърватия покана за внасяне на средства, съответстваща на финансовото ѝ участие в Агенцията, съгласно настоящото решение. За първата календарна година от участието си Хърватия ще плати вноска, изчислена пропорционално от датата на включването си до края на годината. През следващите години финансовото участие ще се определя в съответствие с настоящото решение.

7.

Това финансово участие се изразява в евро и плащанията се извършват по банкова сметка в евро на Комисията.

8.

Хърватия ще плаща вноската си в съответствие с поканата за внасяне на средства за своята част най-късно 30 дни след като поканата за внасяне на средства е изпратена от Комисията.

9.

Всяко забавяне на плащането на вноската дава основание за плащане от страна на Хърватия на лихва върху дължимата сума, считано от датата на падежа. Лихвеният процент съответства на процента, прилаган от Европейската централна банка към датата на падежа за нейните операции в евро, увеличен с 1,5 процентни пункта.


(1)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.


23.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 279/71


РЕШЕНИЕ № 1/2010 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

от 24 юни 2010 година

по силата на член 21 от Споразумението между Европейската общност и правителството на Япония за сътрудничество и административна взаимопомощ по митническите въпроси

във връзка с взаимното признаване на програмите за одобрени икономически оператори в Европейския съюз и Япония

(2010/637/ЕС)

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ ЗА МИТНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО (наричан по-долу „СКМС“),

като взе предвид подписаното на 30 януари 2008 г. Споразумение между Европейската общност и правителството на Япония за сътрудничество и административна взаимопомощ по митническите въпроси (наричано по-долу „ССАВМВ“), и по-специално член 21 от него;

като има предвид, че в рамките на извършената съвместна оценка бе потвърдено, че програмите за одобрени икономически оператори (наричани по-долу „ОИО“) в Европейския съюз (наричан по-долу „Съюза“) и в Япония представляват инициативи за насърчаване на сигурността и съответствието, и бе констатирано, че изискванията за участие в тях са съвместими и водят до равностойни резултати;

като има предвид, че в програмите се прилагат международно признати стандарти за сигурност, препоръчани съгласно приетата от Световната митническа организация Рамка от стандарти SAFE (наричана по-долу „Рамка от стандарти SAFE“);

като отчита спецификата на законодателството и управлението на всяка от програмите;

като има предвид, че в съответствие със ССАВМВ Съюзът и Япония развиват митническо сътрудничество с цел улесняване на търговията и че митническата сигурност и безопасност, както и подпомагането на международната търговска верига на доставка могат да бъдат подсилени в значителна степен посредством взаимното признаване на техните програми за ОИО; и

като има предвид, че взаимното признаване позволява на Съюза и на Япония да предоставят улеснения на операторите, които са инвестирали в сигурността на веригата на доставка и са били одобрени в рамките на съответните им програми за ОИО,

РЕШИ:

I

Взаимно признаване и отговорност за прилагане

1.

С настоящото взаимно се признава, че програмите за ОИО на Съюза и на Япония са съвместими и равностойни и предоставените статути на ОИО се признават взаимно.

2.

Митническите власти съгласно определението в член 1, буква в) от ССАВМВ (наричани по-долу „митническите власти“) са отговорни за прилагането на настоящото решение.

3.

Съответните програми за ОИО са:

а)

Програмата за одобрени икономически оператори на Европейския съюз (обхващаща сертификата за ОИО „сигурност и безопасност“ и сертификата за ОИО „опростени митнически процедури/сигурност и безопасност“)

(Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (1), Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (2), изменен с Регламент (ЕО) № 648/2005 на Европейския парламент и на Съвета (3), и дял IIA от Регламент (ЕО) № 1875/2006 (4)); както и

б)

Програмата за одобрени икономически оператори на Япония (Закон за митниците).

II

Съвместимост

1.

Митническите власти следят за запазване на съгласуваността между програмите и гарантират, че прилаганите към всяка програма стандарти ще останат съвместими по отношение на следните елементи:

а)

процедурата за подаване на заявления за получаване на статут на ОИО;

б)

разглеждането на заявленията; както и

в)

предоставянето и проследяването на статута на ОИО.

2.

Митническите власти гарантират, че програмите функционират в съответствие с Рамката от стандарти SAFE.

III

Предимства

1.

Всяка една от митническите власти предоставя съпоставими предимства на икономическите оператори със статут на ОИО, получен в рамките на програмата на другите митнически власти.

По-специално към предимствата спадат:

а)

благоприятното отчитане на предоставения от другите митнически власти статут на ОИО при оценката на риска с цел извършване на по-малко инспекции и проверки, както и отчитане на този статут при други мерки, свързани със сигурността; както и

б)

усилията за създаване на съвместен механизъм за непрекъснатост на бизнес процесите в случай на смущения в търговските потоци, предизвикани от повишените степени на тревога във връзка със сигурността, затварянето на граници и/или природни бедствия, опасни извънредни ситуации или други мащабни инциденти, когато транспортирането на приоритетните товари на ОИО би могло да бъде улеснено и ускорено от митническите власти в рамките на допустимото.

2.

Всяка една от митническите власти може да осигурява допълнителни предимства с цел улесняване на търговията след процеса на проследяване, посочен в част V, параграф 2 от настоящото решение.

3.

Всяка една от митническите власти си запазва правото да преустанови предимствата, предоставяни съгласно настоящото решение на участниците в програмата на другите митнически власти. В случай на преустановяване на предимствата от страна на една от митническите власти, то другите митнически власти биват своевременно уведомявани с обосновка на преустановяването с цел получаване на тяхното становище.

4.

За да се осигури незабавна оценка на целесъобразността на предимствата и на предоставения от съответните митнически власти статут, всяка една от митническите власти докладва на другите митнически власти нередностите, свързани с икономическите оператори, получили статут на ОИО в рамките на програмата на последните.

IV

Обмен на информация и комуникация

1.

За по-ефективно прилагане на настоящото решение митническите власти подобряват комуникацията. Те обменят информация и укрепват комуникацията относно своите програми, по-специално посредством:

а)

своевременното осигуряване на актуална информация относно функционирането и развитието на своите програми;

б)

участието във взаимноизгоден обмен на информация във връзка със сигурността на веригата на доставка; както и

в)

осигуряването на ефективна междуведомствена комуникация между Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия и Международното информационно бюро на митническата администрация на Япония с цел подобряване на практиките за управление на риска, прилагани от участниците в програмите във връзка със сигурността на веригата на доставка.

2.

В съответствие със ССАВМВ информацията се обменя в електронен формат.

3.

Информацията и съответните данни, основно данните за участниците в програмите, се обменят систематично по електронен път.

4.

Обменът на данни относно икономическите оператори, получили статут в рамките на програмите за ОИО, обхваща:

а)

наименованието на икономическия оператор със статут на ОИО;

б)

адреса на съответния икономически оператор;

в)

статута на съответния икономически оператор;

г)

датата на потвърждаване или на получаване на статута;

д)

преустановяванията на предимствата или отмяната на статута;

е)

уникалния номер на разрешението (например EORI или ОИО номер); както и

ж)

други подробности, които могат да бъдат уговорени между митническите власти.

5.

Митническите власти гарантират защитата на данните в съответствие със ССАВМВ, и по-специално член 16 от него.

6.

Обменяните данни се използват единствено за целите на прилагане на настоящото решение.

V

Консултации и преразглеждане

1.

Всички въпроси, свързани с прилагането на настоящото решение, се решават посредством консултации между митническите власти в рамките на СКМС.

2.

СКМС проследява редовно прилагането на настоящото решение. По-специално процесът на проследяване може да обхваща:

а)

съвместните проверки с цел установяване на силните и слабите страни на прилагането на взаимното признаване;

б)

обмена на становища относно обменяните данни и предимствата, включително и бъдещите предимства, които ще бъдат предоставяни на операторите в съответствие с част III, параграф 2 от настоящото решение;

в)

обмена на становища относно разпоредбите за сигурност, например протоколите, които трябва да бъдат спазвани по време на свързан със сигурността мащабен инцидент (възобновяване на дейността) и след него, или при наличието на условия, оправдаващи преустановяване на взаимното признаване;

г)

прегледа на условията за преустановяване на предимствата, посочени в част III, параграф 3 от настоящото решение; както и

д)

цялостния преглед на настоящото решение.

3.

Настоящото решение може да бъде променяно посредством решение на СКМС.

VI

Общи разпоредби

1.

Настоящото решение е за прилагане на съществуващите разпоредби на ССАВМВ и не представлява ново международно споразумение.

2.

Всички дейности на всяка една от митническите власти в рамките на настоящото решение се осъществяват в съответствие със съответните законови и подзаконови нормативни актове на Съюза и Япония и с приложимите международни споразумения, по които те са страна.

3.

Съдържанието на настоящото решение не засяга осъществяването на взаимопомощ между митническите власти.

VII

Начало, преустановяване и прекратяване

1.

Сътрудничеството в рамките на настоящото решение започва на 24 юни 2010 г.

2.

Във всеки един момент всяка една от митническите власти може да преустанови сътрудничеството в рамките на настоящото решение, като най-малко тридесет (30) дни по-рано предостави съответното писмено уведомление.

3.

Сътрудничеството в рамките на настоящото решение може да бъде прекратено посредством решение на СКМС.

Съставено в Брюксел на 24 юни 2010 година.

За Съвместния комитет за митническо сътрудничество ЕС—Япония

Генерален директор ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия

Walter DEFFAA

Генерален директор Митническа агенция на Министерство на финансите, Япония

Toshiyuki OHTO


(1)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 117, 4.5.2005 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 360, 19.12.2006 г., стр. 64.