ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.253.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 253

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
28 септември 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 848/2010 на Комисията от 27 септември 2010 година за дерогация от член 63, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета във връзка с пазарната 2010/2011 година по отношение на сроковете, в които трябва да бъде съобщено прехвърлянето на излишък от захар за следващата година

1

 

*

Регламент (ЕС) № 849/2010 на Комисията от 27 септември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на отпадъците ( 1 )

2

 

*

Регламент (ЕС) № 850/2010 на Комисията от 27 септември 2010 година за откриване на процедура по преразглеждане във връзка с нов износител на Регламент (ЕО) № 1659/2005 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове магнезиеви тухли с произход от Китайската народна република, за отменяне на митото във връзка с вноса от един износител от тази държава и за въвеждане на регистрационен режим за въпросния внос

42

 

*

Регламент (ЕС) № 851/2010 на Комисията от 27 септември 2010 година за изменение за сто тридесет и шести път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

46

 

 

Регламент (ЕС) № 852/2010 на Комисията от 27 септември 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

48

 

 

Регламент (ЕС) № 853/2010 на Комисията от 27 септември 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

50

 

 

Регламент (ЕC) № 854/2010 на Комисията от 27 септември 2010 година за определяне на коефициента на разпределение за издаването на лицензии за внос, заявени в периода от 8 до 14 септември 2010 г., за захарни продукти в рамките на някои тарифни квоти и за преустановяване на подаването на заявления за такива лицензии

52

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2010/573/ОВППС на Съвета от 27 септември 2010 година за ограничителни мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова

54

 

 

2010/574/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 21 септември 2010 година относно администрирането на заеми от EFSF за държавите-членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2010/15)

58

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2010/575/ЕС

 

*

Решение № 1/2010 на Съвета за асоцииране ЕС—Йордания от 16 септември 2010 година за изменение на член 15, параграф 7 от протокол 3 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, относно определяне на понятието продукти с произход и методи на административно сътрудничество

60

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

28.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 848/2010 НА КОМИСИЯТА

от 27 септември 2010 година

за дерогация от член 63, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета във връзка с пазарната 2010/2011 година по отношение на сроковете, в които трябва да бъде съобщено прехвърлянето на излишък от захар за следващата година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 85, буква в) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 63, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 всяко предприятие, което е решило да пренесе към следващата пазарна година в пълен размер или частично производството си в превишение на отпусната му квота за захар, трябва да информира съответната държава-членка за своето решение преди датата, която следва да бъде определена от същата държава-членка в рамките на сроковете, определени в същия член.

(2)

С цел да се улесни доставката на пазара на Съюза на захар извън квотата, като по този начин се позволи на предприятията да отговорят на неочаквани промени в търсенето през последните месеци на пазарната 2010/2011 година, е необходимо да се даде възможност на държавите-членки да удължат сроковете, в които предприятията трябва да съобщят количеството на излишъка от захар, което да бъде пренесено за следващата година.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, съответстват на становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация от член 63, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 във връзка с пазарната 2010/2011 година предприятията, които са решили да прехвърлят за следващата година количества захар в съответствие с член 63, параграф 1 от същия регламент, информират за това съответната държава-членка преди датата, която ще бъде определена от същата държава-членка в периода между 1 февруари и 15 август 2011 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 октомври 2010 г. до 30 септември 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 септември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.


28.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 849/2010 НА КОМИСИЯТА

от 27 септември 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на отпадъците

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2002 г. относно статистиката на отпадъците (1), и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Оценката на първите два набора от данни, получени през 2006 г. и 2008 г., показа необходимост от преразглеждане на някои концептуални недостатъци в приложенията към Регламент (ЕО) № 2150/2002.

(2)

Комисията уведоми Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Регламент (ЕО) № 2150/2002 (2) и предложи редица изменения.

(3)

Поради това Регламент (ЕО) № 2150/2002 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I, II и III към Регламент (ЕО) № 2150/2002 се заменят с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 септември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 332, 9.12.2002 г., стр. 1.

(2)  COM(2008) 355 окончателен.

(3)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

РАЗДЕЛ 1

Обхват

1.

Статистиката се изготвя за всички дейности, класифицирани в раздели от А до U на NACE Rev 2. Тези раздели обхващат всички икономически дейности.

Настоящото приложение обхваща също така:

а)

отпадъци, образувани от домакинствата;

б)

отпадъци, получени от дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци.

2.

В обхвата на настоящото приложение не попадат отпадъците, рециклирани на мястото на тяхното образуване.

РАЗДЕЛ 2

Категории отпадъци

Съставя се статистика за следните категории отпадъци:

Обобщен списък

 

Европейски каталог на отпадъците (EWC) — стат./версия 4

 

Номер

 

Описание

Опасни/неопасни отпадъци

1

01.1

Използвани разтворители

опасни

2

01.2

Киселинни, алкални или солни отпадъци

неопасни

3

01.2

Киселинни, алкални или солни отпадъци

опасни

4

01.3

Отработени масла

опасни

5

01.4, 02, 03.1

Химически отпадъци

неопасни

6

01.4, 02, 03.1

Химически отпадъци

опасни

7

03.2

Утайки от промишлени отпадъчни води

неопасни

8

03.2

Утайки от промишлени отпадъчни води

опасни

9

03.3

Утайки и течни отпадъци от третиране на отпадъци

неопасни

10

03.3

Утайки и течни отпадъци от третиране на отпадъци

опасни

11

05

Биологични и медицински отпадъци

неопасни

12

05

Биологични и медицински отпадъци

опасни

13

06.1

Метални отпадъци, от черни метали

неопасни

14

06.2

Метални отпадъци, от цветни метали

неопасни

15

06.3

Метални отпадъци, смесени от черни и цветни метали

неопасни

16

07.1

Стъклени отпадъци

неопасни

17

07.1

Стъклени отпадъци

опасни

18

07.2

Отпадъци от хартия и картон

неопасни

19

07.3

Каучукови отпадъци

неопасни

20

07.4

Пластмасови отпадъци

неопасни

21

07.5

Дървесни отпадъци

неопасни

22

07.5

Дървесни отпадъци

опасни

23

07.6

Текстилни отпадъци

неопасни

24

07.7

Отпадъци, които съдържат PCB

опасни

25

08 (с изкл. на 08.1, 08.41)

Излязло от употреба оборудване (с изключение на излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори)

неопасни

26

08 (с изкл. на 08.1, 08.41)

Излязло от употреба оборудване (с изключение на излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори)

опасни

27

08.1

Излезли от употреба превозни средства

неопасни

28

08.1

Излезли от употреба превозни средства

опасни

29

08.41

Отпадъци от батерии и акумулатори

неопасни

30

08.41

Отпадъци от батерии и акумулатори

опасни

31

09.1

Животински и смесени хранителни отпадъци

неопасни

32

09.2

Растителни отпадъци

неопасни

33

09.3

Животински изпражнения, урина и тор

неопасни

34

10.1

Отпадъци от домакинствата или подобни отпадъци

неопасни

35

10.2

Отпадъци от смесени и монолитни (неразделими) материали

неопасни

36

10.2

Отпадъци от смесени и монолитни (неразделими) материали

опасни

37

10.3

Остатъци от сортиране

неопасни

38

10.3

Остатъци от сортиране

опасни

39

11

Общи утайки

неопасни

40

12.1

Минерални отпадъци от строителство и събаряне

неопасни

41

12.1

Минерални отпадъци от строителство и събаряне

опасни

42

12.2, 12.3, 12.5

Други минерални отпадъци

неопасни

43

12.2, 12.3, 12.5

Други минерални отпадъци

опасни

44

12.4

Отпадъци от горене

неопасни

45

12.4

Отпадъци от горене

опасни

46

12.6

Почви

неопасни

47

12.6

Почви

опасни

48

12.7

Утайки от изкопани земни маси

неопасни

49

12.7

Утайки от изкопани земни маси

опасни

50

12.8, 13

Минерални отпадъци от третиране на отпадъци и стабилизирани отпадъци

неопасни

51

12.8, 13

Минерални отпадъци от третиране на отпадъци и стабилизирани отпадъци

опасни

РАЗДЕЛ 3

Характеристики

Статистиките се изготвят въз основа на следните характеристики и разбивки:

1.

Количеството образувани отпадъци за всяка от изброените в раздел 2, точка 1 категории отпадъци и за всяка от изброените в раздел 8, точка 1 дейности, от които се образуват отпадъци.

2.

Населението, обслужвано по режим за събиране на смесени отпадъци от домакинствата и подобни отпадъци.

РАЗДЕЛ 4

Референтна единица

1.

Референтната единица, която се използва за всички категории отпадъци, е 1 тон (обичайни) мокри отпадъци, с изключение на категориите „утайки от промишлени отпадъчни води“, „общи утайки“, „утайки и течни отпадъци от третиране на отпадъци“ и „утайки от изкопани земни маси“, за които референтната единица е 1 тон сухо вещество.

2.

Референтната единица за посочените в раздел 3, точка 2 характеристики е дялът в проценти на обслужваното население.

РАЗДЕЛ 5

Първа референтна година и периодичност

1.

Първата референтна година е втората календарна година след влизането в сила на настоящия регламент.

2.

Първата референтна година за статистиката на отпадъците, основана на настоящото изменение, е 2010 г.

3.

Държавите-членки предоставят данни за всяка втора година след първата референтна година.

РАЗДЕЛ 6

Предаване на резултатите на Евростат

Резултатите се предават в рамките на 18 месеца, считано от края на референтната година.

РАЗДЕЛ 7

Доклад за обхвата и качеството на статистическите данни

1.

За всяка позиция, посочена в раздел 8 (дейности и домакинства), държавите-членки посочват процента, който събраните статистически данни представляват от цялата съвкупност от отпадъци за съответната позиция. Минималното изискване за обхват се определя от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент като го допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3.

2.

Държавите-членки представят доклад за качеството, посочвайки степента на прецизност на събраните данни. Прави се описание на оценките, съвкупностите или изключенията и на начина, по който тези процедури засягат разпределението на категориите отпадъци, изброени в раздел 2, точка 1, по икономически дейности и домакинства, както е посочено в раздел 8.

3.

Комисията включва докладите за обхвата и качеството в доклада по член 8 от настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 8

Изготвяне на резултатите

1.

Резултатите за изброените в раздел 3, точка 1 характеристики се изготвят за:

1.1.

следните позиции, както са указани в NACE Rev. 2:

Позиция №

 

Описание

1

Раздел А

Селско, горско и рибно стопанство

2

Раздел Б

Минна и каменодобивна промишленост

3

Разделение 10

Производство на хранителни продукти

Разделение 11

Производство на напитки

Разделение 12

Производство на тютюневи изделия

4

Разделение 13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

Разделение 14

Производство на облекло

Разделение 15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

5

Разделение 16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

6

Разделение 17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

Разделение 18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

7

Разделение 19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

8

Разделение 20

Производство на химични продукти

Разделение 21

Производство на лекарствени вещества и продукти

Разделение 22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

9

Разделение 23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

10

Разделение 24

Производство на основни метали

Разделение 25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

11

Разделение 26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Разделение 27

Производство на електрически съоръжения

Разделение 28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

Разделение 29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

Разделение 30

Производство на превозни средства, без автомобили

12

Разделение 31

Производство на мебели

Разделение 32

Производство, некласифицирано другаде

Разделение 33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

13

Раздел Г

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

14

Разделение 36

Събиране, пречистване и доставяне на води

Разделение 37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

Разделение 39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

15

Разделение 38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали

16

Раздел Е

Строителство

17

 

Дейности по предоставяне на услуги:

Раздел Ж, с изключение на клас 46.77

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Раздел З

Транспорт, складиране и пощи

Раздел И

Хотелиерство и ресторантьорство

Раздел Й

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

Раздел К

Финансови и застрахователни дейности

Раздел Л

Операции с недвижими имоти

Раздел М

Професионални дейности и научни изследвания

Раздел Н

Административни и спомагателни дейности

Раздел O

Държавно управление

Раздел П

Образование

Раздел Р

Хуманно здравеопазване и социални дейности

Раздел С

Култура, спорт и развлечения

Раздел Т

Други дейности

Раздел У

Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

Раздел Ф

Дейности на екстериториални организации и служби

18

Клас 46.77

Търговия на едро с отпадъци и скрап

1.2.

домакинства

Позиция №

 

Описание

19

 

Отпадъци, образувани от домакинства

2.

По отношение на икономическите дейности статистическите единици са местните единици или отрасловите единици (ОЕ), определени в Регламент (ЕИО) № 696/93 (1), в съответствие със статистическата система на всяка от държавите-членки.

В доклада за качеството, който трябва да се състави съгласно раздел 7, следва да се включи описание на начина, по който избраната статистическа единица засяга разпределението на данните между отделните групирани позиции по NACE Rev. 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

РАЗДЕЛ 1

Обхват

1.

Съставя се статистика за всички инсталации за оползотворяване и обезвреждане, които извършват някоя от предвидените в раздел 8, точка 2 дейности и които принадлежат или са част от икономическите дейности според разпределението в NACE Rev. 2, посочени в приложение I, раздел 8, точка 1.1.

2.

Инсталациите, чиито дейности по третирането на отпадъци са ограничени до рециклиране на отпадъци на мястото на образуване на отпадъка, не попадат в обхвата на настоящото приложение.

РАЗДЕЛ 2

Категории отпадъци

Списъкът на категориите отпадъци, за които трябва да се съставя статистика, в съответствие с операциите по оползотворяване или обезвреждане, посочени в раздел 8, точка 2, включва посочените в приложение I, раздел 2, точка 1 категории.

РАЗДЕЛ 3

Характеристики

Статистиката се съставя въз основа на следните характеристики и разбивки:

Позиция

Описание

Регионално равнище

1

Количества третирани отпадъци за всяка от изброените в раздел 2 категории отпадъци и за всяка позиция от изброените в раздел 8, точка 2 операции по оползотворяване и обезвреждане, с изключение на отпадъците, рециклирани на мястото на тяхното образуване.

национално

2

Брой и капацитет на инсталациите по позиция 4 от раздел 8, точка 2 с разбивка на:

а) опасни отпадъци, б) неопасни отпадъци и в) инертни отпадъци.

национално

3

Брой на инсталациите по позиция 4 от раздел 8, точка 2, които са закрити (съхраняването в тях е преустановено) след последната референтна година, с разбивка на:

а) опасни отпадъци, б) неопасни отпадъци и в) инертни отпадъци.

национално

4

Брой на инсталациите за изброените в раздел 8, точка 2 операции по оползотворяване и обезвреждане, с изключение на позиция 5.

NUTS 2

5

Капацитет на инсталациите за изброените в раздел 8, точка 2 операции по оползотворяване и обезвреждане, с изключение на позиции 3 и 5.

NUTS 2

РАЗДЕЛ 4

Референтна единица

Референтната единица, която се използва за всички категории отпадъци, е 1 тон (обичайни) мокри отпадъци, с изключение на категориите „утайки от промишлени отпадъчни води“, „общи утайки“, „утайки и течни отпадъци от третиране на отпадъци“ и „утайки от изкопани земни маси“, за които референтната единица е 1 тон сухо вещество.

РАЗДЕЛ 5

Първа референтна година и периодичност

1.

Първата референтна година е втората календарна година след влизането в сила на настоящия регламент.

2.

Първата референтна година за статистика на отпадъците, основана на настоящото изменение, е 2010 г.

3.

Държавите-членки представят данни за посочените в раздел 8, точка 2 съоръжения за всяка втора година след първата референтна година.

РАЗДЕЛ 6

Предаване на резултатите на Евростат

Резултатите се предават в рамките на 18 месеца, считано от края на референтната година.

РАЗДЕЛ 7

Доклад за обхвата и качеството на статистическите данни

1.

За изброените в раздел 3 характеристики и за всяка позиция от изброените в раздел 8, точка 2 видове операции държавите-членки посочват процента, който събраните статистически данни представляват от цялата съвкупност от отпадъци за съответната позиция. Минималното изискване за обхват се определя от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3.

2.

За изброените в раздел 3 характеристики държавите-членки представят доклад за качеството, като посочват степента на точност на събраните данни.

3.

Комисията включва докладите за обхвата и качеството в доклада по член 8 от настоящия регламент.

РАЗДЕЛ 8

Операции по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

1.

Резултатите се изготвят за всяка позиция от видовете операции, изброени в раздел 8, точка 2, в съответствие с посочените в раздел 3 характеристики.

2.

Списък на операциите по оползотворяване и обезвреждане; кодовете се отнасят до кодовете в приложения I и II към Директива 2008/98/EO (2):

Номер

 

Видове операции по оползотворяване и обезвреждане

Изгаряне

1

R1

Използване като гориво или по друг начин за получаване на енергия

2

D10

Наземно изгаряне

Операции по оползотворяване (с изключение на оползотворяване на енергия)

3a

R2 +

Възстановяване/регенериране на разтворители

R3 +

Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не се използват като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане)

R4 +

Рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения

R5 +

Рециклиране/възстановяване на други неорганични материали

R6 +

Регенериране на киселини или основи

R7 +

Оползотворяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването

R8 +

Оползотворяване на компоненти от катализатори

R9 +

Повторно рафиниране на масла и други повторни употреби на масла

R10 +

Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда

R11

Използване на отпадъците, получени от някои от операциите с кодове R1—R10

 

Насипни дейности

Операции по обезвреждане

4

D1 +

Подземно или наземно депониране (например депа и т.н.)

D5 +

Специално изградени депа (например депониране в отделни клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда и т.н.)

D12

Постоянно съхраняване (напр. поставяне на контейнери в мина и т.н.)

5

D2 +

Обработване на земята (напр. биоразграждане на течни или утаечни отпадъци в почви и т.н.)

D3 +

Дълбочинно инжектиране (например инжектиране на изпомпани отпадъци в кладенци, солни находища или естествени хранилища)

D4 +

Повърхностни заграждения (например съхраняване на течни отпадъци и утайки в ями, блата, лагуни и т.н.)

D6 +

Изхвърляне във водни басейни, с изключение на морета и океани

D7

Изхвърляне в морета и океани, в включително заравяне под морското дъно

ПРИЛОЖЕНИЕ III

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

съгласно член 1, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2150/2002, между Европейския каталог на отпадъците (EWC) — стат./версия 4 (статистическа номенклатура, която е ориентирана към веществата) и Европейския списък на отпадъците (ЕСО), създаден с Решение 2000/532/ЕО на Комисията  (3)

01   

Отпадъци от химически съединения

01.1   

Използвани разтворители

01.11   

Халогенирани използвани разтворители

1   

Опасни

 

 

 

 

07 01 03*

органични халогенирани разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 02 03*

органични халогенирани разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 03 03*

органични халогенирани разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 04 03*

органични халогенирани разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 05 03*

органични халогенирани разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 06 03*

органични халогенирани разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 07 03*

органични халогенирани разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

14 06 01*

хлорофлуоровъглеводороди, ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди (HCFC), ненапълно флуорирани въглеводороди (HFC)

 

 

 

 

14 06 02*

други халогенирани разтворители и смеси от разтворители

 

 

 

 

14 06 04*

утайки или твърди отпадъци, които съдържат халогенирани разтворители

01.12   

Нехалогенирани използвани разтворители

1   

Опасни

 

 

 

 

07 01 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 02 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 03 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 04 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 05 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 06 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

07 07 04*

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

 

 

 

 

14 06 03*

други разтворители и смеси от разтворители

 

 

 

 

14 06 05*

утайки и твърди отпадъци, които съдържат други разтворители

 

 

 

 

20 01 13*

разтворители

01.2   

Киселинни, алкални или солни отпадъци

01.21   

Киселинни отпадъци

1   

Опасни

 

 

 

 

06 01 01*

сярна киселина и серниста киселина

 

 

 

 

06 01 02*

солна киселина

 

 

 

 

06 01 03*

флуороводородна киселина

 

 

 

 

06 01 04*

фосфорна и фосфориста киселина

 

 

 

 

06 01 05*

азотна и азотиста киселина

 

 

 

 

06 01 06*

други киселини

 

 

 

 

06 07 04*

разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод

 

 

 

 

08 03 16*

отпадъчни разтвори от ецване/гравиране

 

 

 

 

09 01 04*

фиксиращи разтвори

 

 

 

 

09 01 05*

избелващи разтвори или избелващи фиксиращи разтвори

 

 

 

 

10 01 09*

сярна киселина

 

 

 

 

11 01 05*

киселини от химично почистване на повърхности

 

 

 

 

11 01 06*

киселини, които не са посочени другаде

 

 

 

 

16 06 06*

разделно събран електролит от батерии и акумулатори

 

 

 

 

20 01 14*

киселини

01.22   

Алкални отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

03 03 09

отпадъчен шлам, който съдържа вар

 

 

 

 

11 01 14

отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13

1   

Опасни

 

 

 

 

05 01 11*

отпадъци от пречистване на горива с основи

 

 

 

 

06 02 01*

калциев хидроксид

 

 

 

 

06 02 03*

амониев хидроксид

 

 

 

 

06 02 04*

натриев и калиев хидроксид

 

 

 

 

06 02 05*

други основи

 

 

 

 

09 01 01*

разтвори от проявител и активатор на водна основа

 

 

 

 

09 01 02*

разтвори от офсетов проявител на водна основа

 

 

 

 

09 01 03*

разтвори от проявител на основата на разтворители

 

 

 

 

11 01 07*

основи от химично почистване на повърхности

 

 

 

 

11 01 13*

отпадъци от обезмасляване, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

11 03 01*

отпадъци, които съдържат цианиди

 

 

 

 

19 11 04*

отпадъци от пречистване на горива с основи

 

 

 

 

20 01 15*

основи

01.24   

Други солни отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

05 01 16

отпадъци, които съдържат сяра, образувани от десулфуризация на нефт

 

 

 

 

05 07 02

отпадъци, които съдържат сяра

 

 

 

 

06 03 14

твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06 03 11 и 06 03 13

 

 

 

 

06 03 16

метални оксиди, различни от посочените в 06 03 15

 

 

 

 

06 06 03

отпадъци, които съдържат сулфиди, различни от посочените в 06 06 02

 

 

 

 

11 02 06

отпадъци от хидрометалургия на медта, различни от посочените в 11 02 05

1   

Опасни

 

 

 

 

06 03 11*

твърди соли и разтвори, които съдържат цианиди

 

 

 

 

06 03 13*

твърди соли и разтвори, които съдържат тежки метали

 

 

 

 

06 03 15*

метални оксиди, които съдържат тежки метали

 

 

 

 

06 04 03*

отпадъци, които съдържат арсен

 

 

 

 

06 04 04*

отпадъци, които съдържат живак

 

 

 

 

06 04 05*

отпадъци, които съдържат други тежки метали

 

 

 

 

06 06 02*

отпадъци, които съдържат опасни сулфиди

 

 

 

 

10 03 08*

солеви шлаки от втория етап на производство

 

 

 

 

10 04 03*

калциев арсенат

 

 

 

 

11 01 08*

утайки от фосфатиране

 

 

 

 

11 02 05*

остатъци от хидрометалургия на медта, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

11 03 02*

други отпадъци

 

 

 

 

11 05 04*

отработен флюс

 

 

 

 

16 09 01*

перманганати, например калиев перманганат

 

 

 

 

16 09 02*

хромати, например калиев хромат, калиев или натриев бихромат

01.3   

Отработени масла

01.31   

Отработени моторни масла

1   

Опасни

 

 

 

 

13 02 04*

хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

 

 

 

 

13 02 05*

нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

 

 

 

 

13 02 06*

синтетични моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

 

 

 

 

13 02 07*

бързо биоразградими моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

 

 

 

 

13 02 08*

други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

01.32   

Други отработени масла

1   

Опасни

 

 

 

 

05 01 02*

утайки от обезсоляване

 

 

 

 

05 01 03*

дънни утайки от резервоари

 

 

 

 

05 01 04*

кисели утайки от алкилиране

 

 

 

 

05 01 12*

масло, което съдържа киселини

 

 

 

 

08 03 19*

диспергирано масло

 

 

 

 

08 04 17*

масло от дървесна смола/колофон

 

 

 

 

12 01 06*

машинни масла на минерална основа, които съдържат халогени (с изключение на емулсии и разтвори)

 

 

 

 

12 01 07*

машинни масла на минерална основа, които не съдържат халогени (с изключение на емулсии и разтвори)

 

 

 

 

12 01 08*

машинни емулсии и разтвори, които съдържат халогени

 

 

 

 

12 01 09*

машинни емулсии и разтвори, които не съдържат халогени

 

 

 

 

12 01 10*

синтетични машинни масла

 

 

 

 

12 01 12*

отработени восъци и смазки

 

 

 

 

12 01 18*

утайки, които съдържат метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), които съдържат масло

 

 

 

 

12 01 19*

бързо биоразградимо машинно масло

 

 

 

 

13 01 04*

хлорирани емулсии

 

 

 

 

13 01 05*

нехлорирани емулсии

 

 

 

 

13 01 09*

хлорирани хидравлични масла на минерална основа

 

 

 

 

13 01 10*

нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

 

 

 

 

13 01 11*

синтетични хидравлични масла

 

 

 

 

13 01 12*

бързо биоразградими хидравлични масла

 

 

 

 

13 01 13*

други хидравлични масла

 

 

 

 

13 03 06*

хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни от посочените в 13 03 01

 

 

 

 

13 03 07*

нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа

 

 

 

 

13 03 08*

синтетични изолационни и топлопредаващи масла

 

 

 

 

13 03 09*

бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла

 

 

 

 

13 03 10*

други изолационни и топлопредаващи масла

 

 

 

 

13 05 06*

масло от маслено-водни сепаратори

 

 

 

 

20 01 26*

масло и смазка, различни от посочените в 20 01 25

01.4   

Отработени химически катализатори

01.41   

Отработени химически катализатори

0   

Неопасни

 

 

 

 

16 08 01

отработени катализатори, които съдържат злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)

 

 

 

 

16 08 03

отработени катализатори, които съдържат преходни метали или съединения на преходни метали, които не са посочени другаде

 

 

 

 

16 08 04

отработени течни катализатори на каталитичен крекинг (с изключение на 16 08 07)

1   

Опасни

 

 

 

 

16 08 02*

отработени катализатори, които съдържат опасни преходни метали или опасни съединения на преходни метали

 

 

 

 

16 08 05*

отработени катализатори, които съдържат фосфорна киселина

 

 

 

 

16 08 06*

отработени течности, използвани като катализатори

 

 

 

 

16 08 07*

отработени катализатори, замърсени с опасни вещества

02   

Отпадъци от химически препарати

02.1   

Химически отпадъци извън спецификацията

02.11   

Отпадъци на агрохимични продукти

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 01 09

агрохимични отпадъци, различни от посочените в 02 01 08

1   

Опасни

 

 

 

 

02 01 08*

агрохимични отпадъци, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

06 13 01*

неорганични продукти за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди

 

 

 

 

20 01 19*

пестициди

02.12   

Неизползвани лекарствени продукти

0   

Неопасни

 

 

 

 

07 05 14

твърди отпадъци, различни от посочените в 07 05 13

 

 

 

 

18 01 09

лекарствени продукти, различни от посочените в 18 01 08

 

 

 

 

18 02 08

лекарствени продукти, различни от посочените в 18 02 07

 

 

 

 

20 01 32

лекарствени продукти, различни от посочените в 20 01 31

1   

Опасни

 

 

 

 

07 05 13*

твърди отпадъци, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

18 01 08*

цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

 

 

 

 

18 02 07*

цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

 

 

 

 

20 01 31*

цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

02.13   

Отпадъчни бои, лакове, мастила и лепила/адхезиви

0   

Неопасни

 

 

 

 

04 02 17

багрила и пигменти, различни от посочените в 04 02 16

 

 

 

 

08 01 12

отпадъчни бои или лакове, различни от посочените в 08 01 11

 

 

 

 

08 01 14

утайки от бои или лакове, различни от посочените в 08 01 13

 

 

 

 

08 01 16

утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, различни от посочените в 08 01 15

 

 

 

 

08 01 18

отпадъци от отстраняване на бои и лакове, различни от посочените в 08 01 17

 

 

 

 

08 01 20

водни суспензии, които съдържат бои или лакове, различни от посочените в 08 01 19

 

 

 

 

08 02 01

отпадъчни покривни прахове

 

 

 

 

08 03 07

утайки от воден разтвор, които съдържат печатарски мастила

 

 

 

 

08 03 08

отпадъчни води, които съдържат печатарски мастила

 

 

 

 

08 03 13

отпадъчни печатарски мастила, различни от посочените в 08 03 12

 

 

 

 

08 03 15

утайки от печатарски мастила, различни от посочените в 08 03 14

 

 

 

 

08 03 18

отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17

 

 

 

 

08 04 10

отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от посочените в 08 04 09

 

 

 

 

08 04 12

утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от посочените в 08 04 11

 

 

 

 

08 04 14

утайки от водни разтвори, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от посочените в 08 04 13

 

 

 

 

08 04 16

отпадъчни води, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от посочените в 08 04 15

 

 

 

 

20 01 28

бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от посочените в 20 01 27

1   

Опасни

 

 

 

 

04 02 16*

багрила и пигменти, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

08 01 11*

отпадъчни бои и лакове, които съдържат органични разтворители или други опасни вещества

 

 

 

 

08 01 13*

утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

 

 

 

 

08 01 15*

утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

 

 

 

 

08 01 17*

отпадъци от отстраняване на бои или лакове, които съдържат органични разтворители или други опасни вещества

 

 

 

 

08 01 19*

водни суспензии, които съдържат боя или лак, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

 

 

 

 

08 03 12*

отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

08 03 14*

утайки от печатарски мастила, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

08 03 17*

отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества

 

 

 

 

08 04 09*

отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, които съдържат органични разтворители или други опасни вещества

 

 

 

 

08 04 11*

утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, които съдържат органични разтворители или други опасни вещества

 

 

 

 

08 04 13*

утайки от водни разтвори, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

 

 

 

 

08 04 15*

отпадъчни води, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

 

 

 

 

20 01 27*

боя, мастила, лепила/адхезиви и смоли, които съдържат опасни вещества

02.14   

Отпадъци от други химически препарати

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 07 03

отпадъци от химично обработване

 

 

 

 

03 02 99

отпадъци от консервация на дървесина, които не са посочени другаде

 

 

 

 

04 01 09

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка

 

 

 

 

04 02 15

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14

 

 

 

 

07 02 15

отпадъци от добавки, различни от посочените в 07 02 14

 

 

 

 

07 02 17

отпадъци, които съдържат силикони, различни от посочените в 07 02 16

 

 

 

 

10 09 16

отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от посочените в 10 09 15

 

 

 

 

10 10 14

отпадъчни свързващи вещества, различни от посочените в 10 10 13

 

 

 

 

10 10 16

отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от посочените в 10 10 15

 

 

 

 

16 01 15

антифризни течности, различни от посочените в 16 01 14

 

 

 

 

16 05 05

газове в съдове под налягане, различни от посочените в 16 05 04

 

 

 

 

18 01 07

химични вещества и препарати, различни от посочените в 18 01 06

 

 

 

 

18 02 06

химични вещества и препарати, различни от посочените в 18 02 05

 

 

 

 

20 01 30

перилни и почистващи препарати, различни от посочените в 20 01 29

1   

Опасни

 

 

 

 

03 02 01*

нехалогенирани органични консерванти за дървесина

 

 

 

 

03 02 02*

органохлорирани консерванти за дървесина

 

 

 

 

03 02 03*

органометални консерванти за дървесина

 

 

 

 

03 02 04*

неорганични консерванти за дървесина

 

 

 

 

03 02 05*

други консерванти за дървесина, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

04 02 14*

отпадъци от апретиране, които съдържат органични разтворители

 

 

 

 

05 07 01*

отпадъци, които съдържат живак

 

 

 

 

06 08 02*

отпадъци, които съдържат опасни силикони

 

 

 

 

06 10 02*

отпадъци, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

07 02 14*

отпадъци от добавки, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

07 02 16*

отпадъци, които съдържат опасни силикони

 

 

 

 

07 04 13*

твърди отпадъци, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

08 01 21*

отпадъци от вещества и препарати, отстраняващи бои или лакове

 

 

 

 

08 05 01*

отпадъчни изоцианати

 

 

 

 

10 09 13*

отпадъчни свързващи вещества, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 09 15*

отпадъчни индикатори на пукнатини, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 10 13*

отпадъчни свързващи вещества, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 10 15*

отпадъчни индикатори на пукнатини, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

11 01 16*

наситени и отработени йоннообменни смоли

 

 

 

 

11 01 98*

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

16 01 13*

спирачни течности

 

 

 

 

16 01 14*

антифризни течности, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

16 05 04*

газове в съдове под налягане (включително халони), които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

16 09 03*

пероксиди, например водороден пероксид

 

 

 

 

16 09 04*

оксидиращи вещества, които не са посочени другаде

 

 

 

 

18 01 06*

химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

18 02 05*

химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

20 01 17*

фотографски химични вещества и препарати

 

 

 

 

20 01 29*

перилни и почистващи препарати, които съдържат опасни вещества

02.2   

Неизползвани взривни материали

02.21   

Отпадъци от взривни материали и пиротехнически продукти

1   

Опасни

 

 

 

 

16 04 02*

отпадъци от пиротехника

 

 

 

 

16 04 03*

други отпадъчни взривни материали

02.22   

Отпадъчни муниции

1   

Опасни

 

 

 

 

16 04 01*

отпадъчни муниции

02.3   

Смесени химически отпадъци

02.31   

Частично смесени химически отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

16 05 09

отпадъчни химични вещества и препарати, различни от посочените в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08

1   

Опасни

 

 

 

 

16 05 06*

лабораторни химични вещества, които се състоят от или които съдържат опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества

 

 

 

 

16 05 07*

отпадъчни неорганични химични вещества, които се състоят от или които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

16 05 08*

отпадъчни органични химични вещества, които се състоят от или които съдържат опасни вещества

02.33   

Опаковки, замърсени от опасни вещества

1   

Опасни

 

 

 

 

15 01 10*

опаковки, които съдържат остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

03   

Други химически отпадъци

03.1   

Химически утайки и остатъци

03.11   

Катрани и въглеродни отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

05 01 17

битум

 

 

 

 

06 13 03

сажди

 

 

 

 

10 01 25

отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, които изгарят въглища

 

 

 

 

10 03 02

аноден скрап

 

 

 

 

10 03 18

отпадъци от производство на аноди, които съдържат въглерод, различни от посочените в 10 03 17

 

 

 

 

10 08 13

отпадъци от производство на аноди, които съдържат въглерод, различни от посочените в 10 08 12

 

 

 

 

10 08 14

аноден скрап

 

 

 

 

11 02 03

отпадъци от производството на аноди за електролизни процеси във водна среда

 

 

 

 

20 01 41

отпадъци от почистване на комини

1   

Опасни

 

 

 

 

05 01 07*

кисели катрани

 

 

 

 

05 01 08*

други катрани

 

 

 

 

05 06 01*

кисели катрани

 

 

 

 

05 06 03*

други катрани

 

 

 

 

06 13 05*

сажди

 

 

 

 

10 03 17*

отпадъци от производство на аноди, които съдържат катран

 

 

 

 

10 08 12*

отпадъци от производство на аноди, които съдържат катран

 

 

 

 

19 11 02*

кисели катрани

03.12   

Утайки от маслено-водни емулсии

1   

Опасни

 

 

 

 

05 01 06*

утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

 

 

 

 

13 04 01*

трюмови масла от речно корабоплаване

 

 

 

 

13 04 02*

трюмови масла от канализационни системи на кейове

 

 

 

 

13 04 03*

трюмови масла от други видове корабоплаване

 

 

 

 

13 05 01*

твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори

 

 

 

 

13 05 02*

утайки от маслено-водни сепаратори

 

 

 

 

13 05 03*

утайки от маслоуловителни шахти

 

 

 

 

13 05 07*

замърсени с нефтопродукти води от маслено-водни сепаратори

 

 

 

 

13 05 08*

смеси от отпадъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори

 

 

 

 

13 07 01*

газьол, котелно и дизелово гориво

 

 

 

 

13 07 02*

бензин

 

 

 

 

13 07 03*

други горива (включително смеси)

 

 

 

 

13 08 01*

утайки или емулсии от обезсоляване

 

 

 

 

13 08 02*

други емулсии

 

 

 

 

13 08 99*

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

16 07 09*

отпадъци, които съдържат други опасни вещества

 

 

 

 

19 02 07*

масла и концентрати от сепариране

03.13   

Остатъци от химически реакции

0   

Неопасни

 

 

 

 

03 03 02

утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга)

 

 

 

 

04 01 04

дъбилни разтвори, които съдържат хром

 

 

 

 

04 01 05

дъбилни разтвори, които не съдържат хром

 

 

 

 

11 01 12

отпадъчни води, различни от посочените в 11 01 11

1   

Опасни

 

 

 

 

04 01 03*

отпадъци от обезмасляване, които съдържат разтворители без течна фаза

 

 

 

 

06 07 03*

утайки на бариев сулфат, които съдържат живак

 

 

 

 

07 01 01*

промивни води и матерни луги

 

 

 

 

07 01 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 01 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 02 01*

промивни води и матерни луги

 

 

 

 

07 02 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 02 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 03 01*

промивни води и матерни луги

 

 

 

 

07 03 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 03 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 04 01*

промивни води и матерни луги

 

 

 

 

07 04 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 04 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 05 01*

промивни води и матерни луги

 

 

 

 

07 05 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 05 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 06 01*

промивни води и матерни луги

 

 

 

 

07 06 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 06 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 07 01*

промивни води и матерни луги

 

 

 

 

07 07 07*

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

07 07 08*

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

 

 

 

 

09 01 13*

отпадъчни водни разтвори от регенериране на сребро, различни от посочените в 09 01 06

 

 

 

 

11 01 11*

отпадъчни води, които съдържат опасни вещества

03.14   

Изразходвани филтриращи и абсорбиращи материали

0   

Неопасни

 

 

 

 

15 02 03

абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от посочените в 15 02 02

 

 

 

 

19 09 03

утайки от декарбонизиране

 

 

 

 

19 09 04

отработен активен въглен

 

 

 

 

19 09 05

наситени и отработени йоннообменни смоли

 

 

 

 

19 09 06

разтвори и утайки от регенериране на йонообменици

1   

Опасни

 

 

 

 

05 01 15*

отработени филтруващи глини

 

 

 

 

06 07 02*

активен въглен от производство на хлор

 

 

 

 

06 13 02*

отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02)

 

 

 

 

07 01 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 01 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 02 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 02 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 03 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 03 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 04 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 04 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 05 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 05 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 06 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 06 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 07 09*

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

07 07 10*

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

 

 

 

 

11 01 15*

елуат и утайки от мембранни системи или системи за йонообмен, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

15 02 02*

абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, които не са посочени другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

 

 

 

 

19 01 10*

отработен активен въглен от пречистване на отпадъчни газове

 

 

 

 

19 08 06*

наситени и отработени йоннообменни смоли

 

 

 

 

19 08 07*

разтвори и утайки от регенериране на йонообменици

 

 

 

 

19 08 08*

отпадъци от мембранни системи, които съдържат тежки метали

 

 

 

 

19 11 01*

отработени филтруващи глини

03.2   

Утайки от промишлени отпадъчни води

03.21   

Утайки от индустриални процеси и пречистване на отпадъчни води

0   

Неопасни

 

 

 

 

03 03 05

утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия

 

 

 

 

03 03 10

отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, които съдържат влакна, пълнители и покривни материали

 

 

 

 

04 01 06

утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, които съдържат хром

 

 

 

 

04 01 07

утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, които не съдържат хром

 

 

 

 

04 02 20

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 04 02 19

 

 

 

 

05 01 10

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 05 01 09

 

 

 

 

05 01 14

отпадъци от охлаждащи колони

 

 

 

 

05 06 04

отпадъци от охлаждащи колони

 

 

 

 

06 05 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 06 05 02

 

 

 

 

07 01 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 07 01 11

 

 

 

 

07 02 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 07 02 11

 

 

 

 

07 03 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 07 03 11

 

 

 

 

07 04 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 07 04 11

 

 

 

 

07 05 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 07 05 11

 

 

 

 

07 06 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 07 06 11

 

 

 

 

07 07 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 07 07 11

 

 

 

 

10 01 21

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 10 01 20

 

 

 

 

10 01 23

утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от посочените в 10 01 22

 

 

 

 

10 01 26

отпадъци от пречистване на охлаждащи води

 

 

 

 

10 02 12

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от посочените в 10 02 11

 

 

 

 

10 02 15

други утайки и филтърен кек

 

 

 

 

10 03 28

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от посочените в 10 03 27

 

 

 

 

10 04 10

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от посочените в 10 04 09

 

 

 

 

10 05 09

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от посочените в 10 05 08

 

 

 

 

10 06 10

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от посочените в 10 06 09

 

 

 

 

10 07 08

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от посочените в 10 07 07

 

 

 

 

10 08 20

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от посочените в 10 08 19

 

 

 

 

10 11 20

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 10 11 19

 

 

 

 

10 12 13

утайка от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване

 

 

 

 

11 01 10

утайки и филтърен кек, различни от посочените в 11 01 09

 

 

 

 

12 01 15

утайки от машинно обработване, различни от посочените в 12 01 14

 

 

 

 

16 10 02

воднисти течни отпадъци, различни от посочените в 16 10 01

 

 

 

 

16 10 04

концентрирани водни разтвори, различни от посочените в 16 10 03

 

 

 

 

19 08 12

утайки от билогично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от посочените в 19 08 11

 

 

 

 

19 08 14

утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от посочените в 19 08 13

 

 

 

 

19 13 04

утайки от възстановяване на почви, различни от посочените в 19 13 03

 

 

 

 

19 13 06

утайки от възстановяване качеството на подземни води, различни от посочените в 19 13 05

 

 

 

 

19 13 08

отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството на подземни води, различни от посочените в 19 13 07

1   

Опасни

 

 

 

 

04 02 19*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

05 01 09*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

06 05 02*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

07 01 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

07 02 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

07 03 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

07 04 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

07 05 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

07 06 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

07 07 11*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

10 01 20*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

10 01 22*

утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

10 11 19*

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

11 01 09*

утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

11 02 07*

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

12 01 14*

машинни утайки, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

16 10 01*

отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

16 10 03*

концентрирани водни разтвори, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

19 08 11*

утайки, които съдържат опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води

 

 

 

 

19 08 13*

утайки, които съдържат опасни вещества от друг вид пречистване на промишлени отпадъчни води

 

 

 

 

19 13 03*

утайки от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

19 13 05*

утайки от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

19 13 07*

отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества

03.22   

Утайки, които съдържат въглеводороди

1   

Опасни

 

 

 

 

01 05 05*

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, които съдържат нефтопродукти

 

 

 

 

10 02 11*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, които съдържат масла

 

 

 

 

10 03 27*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, които съдържат масла

 

 

 

 

10 04 09*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, които съдържат масла

 

 

 

 

10 05 08*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, които съдържат масла

 

 

 

 

10 06 09*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, които съдържат масла

 

 

 

 

10 07 07*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, които съдържат масла

 

 

 

 

10 08 19*

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, които съдържат масла

 

 

 

 

12 03 01*

промивни води

 

 

 

 

12 03 02*

отпадъци от обезмасляване с пара

 

 

 

 

16 07 08*

отпадъци, които съдържат масла

 

 

 

 

19 08 10*

смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от посочените в 19 08 09

 

 

 

 

19 11 03*

отпадъчни води

03.3   

Утайки и течни отпадъци от третиране на отпадъци

03.31   

Утайки и течни отпадъци от третиране на отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

19 02 06

утайки от физико-химична обработка, различни от посочените в 19 02 05

 

 

 

 

19 04 04

отпадъчни води от темпериране на встъклени отпадъци

 

 

 

 

19 06 03

течности от анаеробно разграждане на битови отпадъци

 

 

 

 

19 06 04

остатъци от анаеробно разграждане на битови отпадъци

 

 

 

 

19 06 05

течности от анаеробно разграждане на битови отпадъци

 

 

 

 

19 06 06

остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци

 

 

 

 

19 07 03

инфилтрат от депа за отпадъци, различен от посочения в 19 07 02

 

 

 

 

19 11 06

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 19 11 05

1   

Опасни

 

 

 

 

19 02 05*

утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

19 02 08*

течни запалими отпадъци, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

19 02 11*

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

19 07 02*

инфилтрат от депо за отпадъци, съдържащи опасни вещества

 

 

 

 

19 11 05*

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

05   

Медицински и биологични отпадъци

05.1   

Инфекциозни медицински отпадъци

05.11   

Човешки инфекциозни медицински отпадъци

1   

Опасни

 

 

 

 

18 01 03*

отпадъци, чието събиране и обезвреждане са обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции

05.12   

Животински инфекциозни медицински отпадъци

1   

Опасни

 

 

 

 

18 02 02*

отпадъци, чието събиране и обезвреждане са обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции

05.2   

Незаразни медицински отпадъци

05.21   

Незаразни човешки медицински отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

18 01 01

остри инструменти (с изключение на 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 02

части от тела и органи, включително контейнери за пренасяне и съхранение на кръв (с изключение на 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 04

отпадъци, чието събиране и обезвреждане не са обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (превръзки, гипсови отливки, бельо, използвани материали за еднократна употреба, пелени за еднократна употреба)

05.22   

Незаразни животински медицински отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

18 02 01

остри инструменти (с изключение на 18 02 02)

 

 

 

 

18 02 03

отпадъци, чието събиране и обезвреждане не са обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции

06   

Метални отпадъци

06.1   

Метални отпадъци, от черни метали

06.11   

Отпадъци и скрап от черни метали

0   

Неопасни

 

 

 

 

10 02 10

нагар/окалина

 

 

 

 

10 12 06

отпадъчни леярски форми

 

 

 

 

12 01 01

стърготини, стружки и изрезки от черни метали

 

 

 

 

12 01 02

прах и частици от черни метали

 

 

 

 

16 01 17

черни метали

 

 

 

 

17 04 05

желязо и стомана

 

 

 

 

19 01 02

черни метали, отделени от дънна пепел

 

 

 

 

19 10 01

отпадъци от желязо и стомана

 

 

 

 

19 12 02

черни метали

06.2   

Метални отпадъци, от цветни метали

06.23   

Друг отпадъчен алуминий

0   

Неопасни

 

 

 

 

17 04 02

алуминий

06.24   

Медни отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

17 04 01

мед, бронз, месинг

06.25   

Отпадъци от олово

0   

Неопасни

 

 

 

 

17 04 03

олово

06.26   

Други метални отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

11 05 01

твърд цинк

 

 

 

 

12 01 03

стърготини, стружки и изрезки от цветни метали

 

 

 

 

12 01 04

прах и частици от цветни метали

 

 

 

 

16 01 18

цветни метали

 

 

 

 

17 04 04

цинк

 

 

 

 

17 04 06

калай

 

 

 

 

17 04 11

кабели, различни от посочените в 17 04 10

 

 

 

 

19 10 02

отпадъци от цветни метали

 

 

 

 

19 12 03

цветни метали

06.3   

Метални отпадъци, смесени от черни и цветни метали

06.31   

Смесени метални опаковки

0   

Неопасни

 

 

 

 

15 01 04

метални опаковки

06.32   

Други смесени метални отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 01 10

метални отпадъци

 

 

 

 

17 04 07

смеси от метали

 

 

 

 

20 01 40

метали

07   

Неметални отпадъци

07.1   

Стъклени отпадъци

07.11   

Стъклени опаковки

0   

Неопасни

 

 

 

 

15 01 07

стъклени опаковки

07.12   

Други стъклени отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

10 11 12

отпадъци от стъкло, различни от посочените в 10 11 11

 

 

 

 

16 01 20

стъкло

 

 

 

 

17 02 02

стъкло

 

 

 

 

19 12 05

стъкло

 

 

 

 

20 01 02

стъкло

1   

Опасни

 

 

 

 

10 11 11*

отпадъчно стъкло под форма на малки частици или стъклен прах, което съдържа тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби)

07.2   

Отпадъци от хартия и картон

07.21   

Отпадъчна хартия и картонени опаковки

0   

Неопасни

 

 

 

 

15 01 01

хартиени и картонени опаковки

07.23   

Други хартиени и картонени отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

19 12 01

хартия и картон

 

 

 

 

20 01 01

хартия и картон

07.3   

Отпадъци от каучук

07.31   

Употребявани външни гуми

0   

Неопасни

 

 

 

 

16 01 03

излезли от употреба гуми

07.4   

Пластмасови отпадъци

07.41   

Отпадъци от пластмасови опаковки

0   

Неопасни

 

 

 

 

15 01 02

пластмасови опаковки

07.42   

Други пластмасови отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 01 04

пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки)

 

 

 

 

07 02 13

отпадъци от пластмаси

 

 

 

 

12 01 05

стърготини, стружки и изрезки от пластмаси

 

 

 

 

16 01 19

пластмаса

 

 

 

 

17 02 03

пластмаса

 

 

 

 

19 12 04

пластмаса и каучук

 

 

 

 

20 01 39

пластмаси

07.5   

Дървесни отпадъци

07.51   

Опаковки от дървесни материали

0   

Неопасни

 

 

 

 

15 01 03

опаковки от дървесни материали

07.52   

Дървени стърготини и талаш

0   

Неопасни

 

 

 

 

03 01 05

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от посочените в 03 01 04

1   

Опасни

 

 

 

 

03 01 04*

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, които съдържат опасни вещества

07.53   

Други дървесни отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

03 01 01

отпадъци от корк и дървесни кори

 

 

 

 

03 03 01

отпадъци от корк и дървесни кори

 

 

 

 

17 02 01

дървесен материал

 

 

 

 

19 12 07

дървесни материали, различни от посочените в 19 12 06

 

 

 

 

20 01 38

дървесни материали, различни от посочените в 20 01 37

1   

Опасни

 

 

 

 

19 12 06*

дървесни материали, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

20 01 37*

дървесни материали, които съдържат опасни вещества

07.6   

Текстилни отпадъци

07.61   

Употребявани дрехи

0   

Неопасни

 

 

 

 

20 01 10

облекла

07.62   

Смесени текстилни отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

04 02 09

отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер)

 

 

 

 

04 02 10

органични материи от природни суровини (мазнини, восъци)

 

 

 

 

04 02 21

отпадъци от необработени текстилни влакна

 

 

 

 

04 02 22

отпадъци от обработени текстилни влакна

 

 

 

 

15 01 09

текстилни опаковки

 

 

 

 

19 12 08

текстил

 

 

 

 

20 01 11

текстил

07.63   

Отпадъци от кожа

0   

Неопасни

 

 

 

 

04 01 01

леш и изрезки от варосани кожи

 

 

 

 

04 01 02

отпадъци от варосване на кожа

 

 

 

 

04 01 08

отпадъци от издъбена кожа, които съдържат хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа)

07.7   

Отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (PCB)

07.71   

Масла, които съдържат PCB

1   

Опасни

 

 

 

 

13 01 01*

хидравлични масла, които съдържат полихлорирани бифенили (PCB)

 

 

 

 

13 03 01*

изолационни или топлопредаващи масла, които съдържат PCB

07.72   

Съоръжения, които съдържат PCB или са замърсени с PCB

1   

Опасни

 

 

 

 

16 01 09*

компоненти, които съдържат PCB

 

 

 

 

16 02 09*

трансформатори и кондензатори, които съдържат PCB

 

 

 

 

16 02 10*

излязло от употреба оборудване, което съдържа или е замърсено с PCB, различно от посоченото в 16 02 09

07.73   

Отпадъци от строителство и събаряне, които съдържат PCB

1   

Опасни

 

 

 

 

17 09 02*

отпадъци от строителство и събаряне, които съдържат PCB (например уплътняващи материали, които съдържат PCB, подови настилки на основата на смоли, които съдържат PCB, закрити пломбирани системи, които съдържат PCB, кондензатори, които съдържат PCB)

08   

Излязло от употреба оборудване

08.1   

Излезли от употреба превозни средства

08.12   

Други излезли от употреба превозни средства

0   

Неопасни

 

 

 

 

16 01 06

излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти

1   

Опасни

 

 

 

 

16 01 04*

излезли от употреба превозни средства

08.2   

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

08.21   

Излезли от употреба големи домакински уреди

1   

Опасни

 

 

 

 

16 02 11*

излезли от употреба уреди, които съдържат хлорофлуоровъглеводороди, ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди (HCFС), ненапълно флуорирани въглеводороди (HFC)

 

 

 

 

20 01 23*

излезли от употреба уреди, които съдържат хлорофлуоровъглеводороди

08.23   

Друго излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

0   

Неопасни

 

 

 

 

09 01 10

фотоапарати за еднократна употреба без батерии

 

 

 

 

09 01 12

фотоапарати за еднократна употреба, които съдържат батерии, различни от упоменатите в код 09 01 11

 

 

 

 

16 02 14

излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13

 

 

 

 

20 01 36

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35

1   

Опасни

 

 

 

 

09 01 11*

фотоапарати за еднократна употреба, които съдържат батерии, включени в кодове 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03

 

 

 

 

16 02 13*

излязло от употреба оборудване, което съдържа опасни компоненти, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12

 

 

 

 

20 01 35*

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21 и 20 01 23, което съдържа опасни компоненти

08.4   

Излезли от употреба машини и компоненти от оборудване

08.41   

Отпадъци от батерии и акумулатори

0   

Неопасни

 

 

 

 

16 06 04

алкални батерии (с изключение на 16 06 03)

 

 

 

 

16 06 05

други батерии и акумулатори

 

 

 

 

20 01 34

батерии и акумулатори, различни от посочените в 20 01 33

1   

Опасни

 

 

 

 

16 06 01*

оловни батерии

 

 

 

 

16 06 02*

Ni-Cd батерии

 

 

 

 

16 06 03*

батерии, които съдържат живак

 

 

 

 

20 01 33*

батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, и несортирани батерии и акумулатори, които съдържат тези батерии

08.43   

Други излезли от употреба машини и компоненти от оборудване

0   

Неопасни

 

 

 

 

16 01 12

спирачни накладки, различни от посочените в 16 01 11

 

 

 

 

16 01 16

резервоари за втечнени газове

 

 

 

 

16 01 22

компоненти, които не са посочени другаде

 

 

 

 

16 02 16

компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от посочените в 16 02 15

1   

Опасни

 

 

 

 

16 01 07*

маслени филтри

 

 

 

 

16 01 08*

компоненти, които съдържат живак

 

 

 

 

16 01 10*

експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници)

 

 

 

 

16 01 21*

опасни компоненти, различни от посочените в кодове от 16 01 07 до 16 01 11 и в 16 01 13 и 16 01 14

 

 

 

 

16 02 15*

опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване

 

 

 

 

20 01 21*

флуоресцентни тръби и други отпадъци, които съдържат живак

09   

Животински и растителни отпадъци

09.1   

Животински и смесени хранителни отпадъци

09.11   

Животински отпадъци от приготвяне на храна и продукти

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 01 02

отпадъци от животински тъкани

 

 

 

 

02 02 01

утайки от измиване и почистване

 

 

 

 

02 02 02

отпадъци от животински тъкани

 

 

 

 

02 02 03

материали, негодни за консумация или преработване

 

 

 

 

02 05 01

материали, негодни за консумация или преработване

09.12   

Смесени отпадъци от приготвяне на храна и продукти

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 03 02

отпадъци от консерванти

 

 

 

 

02 06 02

отпадъци от консерванти

 

 

 

 

19 08 09

смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, които съдържат само хранителни масла и мазнини

 

 

 

 

20 01 08

биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене

 

 

 

 

20 01 25

хранителни масла и мазнини

09.2   

Растителни отпадъци

09.21   

Зелени отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 01 07

отпадъци от горското стопанство

 

 

 

 

20 02 01

биоразградими отпадъци

09.22   

Растителни отпадъци от приготвяне на храна и продукти

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 01 01

утайки от измиване и почистване

 

 

 

 

02 01 03

отпадъци от растителни тъкани

 

 

 

 

02 03 01

утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне

 

 

 

 

02 03 03

отпадъци от екстракция с разтворители

 

 

 

 

02 03 04

материали, негодни за консумация или преработване

 

 

 

 

02 06 01

материали, негодни за консумация или преработване

 

 

 

 

02 07 01

отпадъци от измиване, чистене и механично раздробяване на суровини

 

 

 

 

02 07 02

отпадъци от алкохолна дестилация

 

 

 

 

02 07 04

материали, негодни за консумация или преработване

09.3   

Шлам и оборски тор

09.31   

Шлам и оборски тор

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 01 06

животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им

10   

Смесени отпадъци

10.1   

Отпадъци от домакинства и подобни отпадъци

10.11   

Отпадъци от домакинства

0   

Неопасни

 

 

 

 

20 03 01

смесени битови отпадъци

 

 

 

 

20 03 02

отпадъци от пазари

 

 

 

 

20 03 07

обемни отпадъци

 

 

 

 

20 03 99

битови отпадъци, които не са посочени другаде

10.12   

Отпадъци от почистване на улиците

0   

Неопасни

 

 

 

 

20 03 03

отпадъци от почистване на улици

10.2   

Смесени и монолитни (неразделими) материали

10.21   

Смесени опаковки

0   

Неопасни

 

 

 

 

15 01 05

композитни/многослойни опаковки

 

 

 

 

15 01 06

смесени опаковки

10.22   

Други смесени и монолитни (неразделими) материали

0   

Неопасни

 

 

 

 

01 03 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

01 04 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

01 05 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

02 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

02 02 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

02 03 99

отпадъци, които не са посочените другаде

 

 

 

 

02 04 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

02 05 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

02 06 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

02 07 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

03 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

03 03 07

механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон

 

 

 

 

03 03 08

отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране

 

 

 

 

03 03 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

04 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

04 02 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

05 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

05 06 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

05 07 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

06 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

06 02 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

06 03 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

06 04 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

06 06 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

06 07 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

06 08 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

06 09 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

06 10 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

06 11 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

06 13 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

07 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

07 02 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

07 03 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

07 04 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

07 05 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

07 06 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

07 07 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

08 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

08 02 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

08 03 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

08 04 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

09 01 07

фотографски филми и фотохартия, които съдържат сребро или сребърни съединения

 

 

 

 

09 01 08

фотографски филми и фотохартия, които не съдържат сребро или сребърни съединения

 

 

 

 

09 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 02 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 03 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 04 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 05 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 06 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 07 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 08 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 09 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 10 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 11 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 12 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

10 13 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

11 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

11 02 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

11 05 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

12 01 13

отпадъци от заваряване

 

 

 

 

12 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

16 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

16 03 04

неорганични отпадъци, различни от посочените в 16 03 03

 

 

 

 

16 03 06

органични отпадъци, различни от посочените в 16 03 05

 

 

 

 

16 07 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

19 01 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

19 02 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

19 05 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

19 06 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

19 08 01

отпадъци от решетки и сита

 

 

 

 

19 08 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

19 09 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

19 11 99

отпадъци, които не са посочени другаде

 

 

 

 

20 01 99

други отпадъци, които не са посочени другаде

1   

Опасни

 

 

 

 

09 01 06*

отпадъци, които съдържат сребро от обработване на фотографски отпадъци на мястото на образуване

 

 

 

 

16 03 03*

неорганични отпадъци, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

16 03 05*

органични отпадъци, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

17 04 09*

метални отпадъци, замърсени с опасни вещества

 

 

 

 

17 04 10*

кабели, които съдържат масла, каменовъглен катран и други опасни вещества

 

 

 

 

18 01 10*

амалгамни отпадъци от зъболечението

10.3   

Сортирани остатъци

10.32   

Други сортирани остатъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

19 02 03

предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци

 

 

 

 

19 02 10

запалими отпадъци, различни от посочените в 19 02 08 и 19 02 09

 

 

 

 

19 05 01

некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци

 

 

 

 

19 05 02

некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци

 

 

 

 

19 05 03

нестандартен компост

 

 

 

 

19 10 04

лека прахообразна фракция и прах, различни от посочените в 19 10 03

 

 

 

 

19 10 06

други фракции, различни от посочените в 19 10 05

 

 

 

 

19 12 10

запалими отпадъци (RDF — модифицирани горива, получени от отпадъци)

 

 

 

 

19 12 12

други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, които съдържат опасни вещества, различни от посочените в 19 12 11

1   

Опасни

 

 

 

 

19 02 04*

предварително смесени отпадъци, които съдържат поне един опасен отпадък

 

 

 

 

19 02 09*

твърди запалими отпадъци, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

19 04 03*

невстъклена твърда фаза

 

 

 

 

19 10 03*

лека прахообразна фракция и прах, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

19 10 05*

други фракции, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

19 12 11*

други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, които съдържат опасни съставки

11   

Общи утайки

11.1   

Утайки от третиране на отпадъчни води

11.11   

Утайки от третиране на обществените канализационни води

0   

Неопасни

 

 

 

 

19 08 05

утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места

11.12   

Биоразграждащи утайки от третиране на други отпадъчни води

0   

Неопасни

 

 

 

 

02 02 04

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

 

 

 

 

02 03 05

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

 

 

 

 

02 04 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

 

 

 

 

02 05 02

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

 

 

 

 

02 06 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

 

 

 

 

02 07 05

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

 

 

 

 

03 03 11

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от посочените в 03 03 10

11.2   

Утайки от пречистването на питейна вода и технологична вода

11.21   

Утайки от пречистването на питейна вода и технологична вода

0   

Неопасни

 

 

 

 

05 01 13

утайки от пречистване на захранваща вода за котли

 

 

 

 

19 09 02

утайки от избистряне на вода

11.4   

Съдържание на септични ями

11.41   

Съдържание на септични ями

0   

Неопасни

 

 

 

 

20 03 04

утайки от септични ями

 

 

 

 

20 03 06

отпадъци от почистване на канализационни системи

12   

Минерални отпадъци

12.1   

Отпадъци от строителство и събаряне

12.11   

Отпадъци от бетон, тухли и гипс

0   

Неопасни

 

 

 

 

17 01 01

бетон

 

 

 

 

17 01 02

тухли

 

 

 

 

17 01 03

керемиди и фаянс

 

 

 

 

17 01 07

смеси от бетон, тухли, керемиди и фаянс, различни от посочените в 17 01 06

 

 

 

 

17 05 08

баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07

 

 

 

 

17 08 02

строителни материали на основата на гипс, различни от посочените в 17 08 01

1   

Опасни

 

 

 

 

17 01 06*

смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

17 05 07*

баластра от релсов път, която съдържа опасни вещества

 

 

 

 

17 08 01*

строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества

12.12   

Отпадъци от материали за пътни покривки, съдържащи въглеводороди

0   

Неопасни

 

 

 

 

17 03 02

асфалтови смеси, различни от посочените в 17 03 01

1   

Опасни

 

 

 

 

17 03 01*

асфалтови смеси, които съдържат каменовъглен катран

 

 

 

 

17 03 03*

каменовъглен катран и катранени продукти

12.13   

Смесени строителни отпадъци

0   

Неопасни

 

 

 

 

17 06 04

изолационни материали, различни от посочените в 17 06 01 и 17 06 03

 

 

 

 

17 09 04

смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от посочените в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

1   

Опасни

 

 

 

 

17 02 04*

стъкло, пластмаса и дървесен материал, които съдържат или са замърсени с опасни вещества

 

 

 

 

17 06 03*

други изолационни материали, които съдържат или които се състоят от опасни вещества

 

 

 

 

17 09 01*

отпадъци от строителство и събаряне, които съдържат живак

 

 

 

 

17 09 03*

други отпадъци от строителство и събаряне (включващи смесени отпадъци), които съдържат опасни вещества

12.2   

Азбестови отпадъци

12.21   

Азбестови отпадъци

1   

Опасни

 

 

 

 

06 07 01*

отпадъци от електролиза, които съдържат азбест

 

 

 

 

06 13 04*

отпадъци от производство на азбест

 

 

 

 

10 13 09*

отпадъци от производство на азбестоцимент, които съдържат азбест

 

 

 

 

15 01 11*

метални опаковки, които съдържат опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане

 

 

 

 

16 01 11*

спирачни накладки, които съдържат азбест

 

 

 

 

16 02 12*

излязло от употреба оборудване, което съдържа свободен азбест

 

 

 

 

17 06 01*

изолационни материали, които съдържат азбест

 

 

 

 

17 06 05*

строителни материали, които съдържат азбест

12.3   

Отпадъци от естествено срещащи се минерали

12.31   

Отпадъци от естествено срещащи се минерали

0   

Неопасни

 

 

 

 

01 01 01

отпадъци от разкриване и добив на метални полезни изкопаеми

 

 

 

 

01 01 02

отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми

 

 

 

 

01 03 06

остатъци от обогатяване, различни от посочените в 01 03 04 и 01 03 05

 

 

 

 

01 03 08

прах и прахообразни отпадъци, различни от посочените в 01 03 07

 

 

 

 

01 03 09

червен шлам от производството на алуминиев оксид, различен от отпадъците, упоменати в 01 03 07

 

 

 

 

01 04 08

отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, различни от посочените в 01 04 07

 

 

 

 

01 04 09

отпадъчни пясъци и глина

 

 

 

 

01 04 10

прах и прахообразни отпадъци, различни от посочените в 01 04 07

 

 

 

 

01 04 11

отпадъци от преработване на калиеви руди и каменна сол, различни от посочените в 01 04 07

 

 

 

 

01 04 12

отпадъци от преработване и други отпадъци от промиване и пречистване на полезни изкопаеми, различни от посочените в 01 04 07 и 01 04 11

 

 

 

 

01 04 13

отпадъци от рязане и дялане на скални материали, различни от посочените в 01 04 07

 

 

 

 

01 05 04

сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране

 

 

 

 

01 05 07

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, които съдържат барит, различни от посочените в 01 05 05 и 01 05 06

 

 

 

 

01 05 08

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, които съдържат хлориди, различни от посочените в 01 05 05 и 01 05 06

 

 

 

 

02 04 01

почва от почистване и измиване на захарно цвекло

 

 

 

 

08 02 02

утайки от воден разтвор, които съдържат керамични материали

 

 

 

 

10 11 10

отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09

 

 

 

 

10 12 01

отпадъчна смес преди термично обработване

 

 

 

 

10 13 01

отпадъчна смес преди термично обработване

 

 

 

 

19 08 02

отпадък от песъкоуловители

 

 

 

 

19 09 01

твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки

 

 

 

 

19 13 02

твърди отпадъци от възстановяване на почви, различни от посоченото в 19 13 01

 

 

 

 

20 02 03

други отпадъци, които не са биоразградими

1   

Опасни

 

 

 

 

01 03 04*

отпадъци, които генерират киселини, от обогатяване на сулфидна руда

 

 

 

 

01 03 05*

други отпадъци, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

01 03 07*

други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

01 04 07*

други отпадъци от физично и химично обогатяване на неметални полезни изкопаеми, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

01 05 06*

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 11 09*

отпадъчна смес преди термично обработване, която съдържа опасни вещества

 

 

 

 

19 13 01*

твърди отпадъци от възстановяване на почви, които съдържат опасни вещества

12.4   

Отпадъци от изгаряне

12.41   

Отпадъци от пречистването на отпадъчни газове

0   

Неопасни

 

 

 

 

10 01 05

твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове

 

 

 

 

10 01 07

отпадъчни утайки от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове

 

 

 

 

10 01 19

отпадъци от пречистване на газове, различни от посочените в 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18

 

 

 

 

10 02 08

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от посочените в 10 02 07

 

 

 

 

10 02 14

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от посочените в 10 02 13

 

 

 

 

10 03 20

прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 03 19

 

 

 

 

10 03 24

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от посочените в 10 03 23

 

 

 

 

10 03 26

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от посочените в 10 03 25

 

 

 

 

10 07 03

твърди отпадъци от пречистване на газове

 

 

 

 

10 07 05

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

 

 

 

 

10 08 16

прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 08 15

 

 

 

 

10 08 18

утайки и филтърен кек от пречистване на газове, различни от посочените в 10 08 17

 

 

 

 

10 09 10

прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09

 

 

 

 

10 10 10

прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09

 

 

 

 

10 11 16

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от посочените в 10 11 15

 

 

 

 

10 11 18

утайки и филтърен кек от пречистване на газове, различни от посочените в 10 11 17

 

 

 

 

10 12 05

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

 

 

 

 

10 12 10

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от посочените в 10 12 09

 

 

 

 

10 13 07

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

 

 

 

 

10 13 13

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от посочените в 10 13 12

1   

Опасни

 

 

 

 

10 01 18*

отпадъци от пречистване на газове, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 02 07*

твърди отпадъци от пречистване на газове, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 02 13*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 03 19*

прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

 

 

 

 

10 03 23*

твърди отпадъци от пречистване на газове, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 03 25*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове, които съдържат опасни вещества

 

 

 

 

10 04 04*

прах от отпадъчни газове

 

 

 

 

10 04 06*

твърди отпадъци от пречистване на газове

 

 

 

 

10 04 07*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

 

 

 

 

10 05 03*

прах от отпадъчни газове

 

 

 

 

10 05 05*

твърди отпадъци от пречистване на газове

 

 

 

 

10 05 06*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

 

 

 

 

10 06 03*

прах от отпадъчни газове

 

 

 

 

10 06 06*

твърди отпадъци от пречистване на газове

 

 

 

 

10 06 07*

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

 

 

 

 

10 08 15*

прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

 

 

 

 

10 08 17*

утайки и филтърни кекове от пречистване на отпадъчни газове, които съдържат опасни вещества