ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.236.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 236

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
7 септември 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕС) № 788/2010 на Комисията от 6 септември 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕС) № 789/2010 на Комисията от 6 септември 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

3

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/481/ЕС, Евратом

 

*

Решение на Комисията от 29 юли 2010 година за изменение на Решение 2004/277/ЕО, Евратом по отношение на правилата за прилагане на Решение 2007/779/ЕО, Евратом на Съвета за създаване на общностен механизъм за гражданска защита (нотифицирано под номер C(2010) 5090)  ( 1 )

5

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

7.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 236/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 788/2010 НА КОМИСИЯТА

от 6 септември 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 7 септември 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 септември 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

86,0

ZZ

86,0

0707 00 05

TR

139,3

ZZ

139,3

0709 90 70

TR

115,2

ZZ

115,2

0805 50 10

AR

142,5

CL

146,1

TR

150,4

UY

110,4

ZA

112,2

ZZ

132,3

0806 10 10

EG

160,9

IL

123,0

TR

111,1

US

179,8

ZA

147,0

ZZ

144,4

0808 10 80

AR

109,7

BR

68,3

CL

105,2

CN

65,6

NZ

112,3

US

87,2

ZA

92,3

ZZ

91,5

0808 20 50

AR

75,3

CL

150,5

CN

70,5

TR

128,9

ZA

93,4

ZZ

103,7

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

BA

52,5

XS

52,3

ZZ

52,4


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


7.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 236/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 789/2010 НА КОМИСИЯТА

от 6 септември 2010 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2009/10 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 877/2009 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕC) № 786/2010 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 877/2009, за 2009/10 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 7 септември 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 септември 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 253, 25.9.2009 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 234, 4.9.2010 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 7 септември 2010 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

49,36

0,00

1701 11 90 (1)

49,36

0,10

1701 12 10 (1)

49,36

0,00

1701 12 90 (1)

49,36

0,00

1701 91 00 (2)

46,32

3,57

1701 99 10 (2)

46,32

0,44

1701 99 90 (2)

46,32

0,44

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


РЕШЕНИЯ

7.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 236/5


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 29 юли 2010 година

за изменение на Решение 2004/277/ЕО, Евратом по отношение на правилата за прилагане на Решение 2007/779/ЕО, Евратом на Съвета за създаване на общностен механизъм за гражданска защита

(нотифицирано под номер C(2010) 5090)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/481/ЕС, Евратом)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взе предвид Решение 2007/779/ЕО, Евратом на Съвета от 8 ноември 2007 г. за създаване на общностен механизъм за гражданска защита (1), и по-специално член 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2004/277/ЕО, Евратом на Комисията от 29 декември 2003 г. за определяне на правила за въвеждане на Решение 2001/792/ЕО, Евратом на Съвета за създаване на механизъм на Общността за улесняване на засиленото сътрудничество за подпомагане на акции, свързани с гражданската (2) защита, беше изменено с Решение 2008/73/ЕО, Евратом на Комисията (3), за да включи правилата за прилагане, засягащи европейската гражданска защита. Тези правила обхващат основните характеристики на модулите за гражданска защита, като задачи, възможности, компоненти и време за мобилизация, както и определят тяхната степен на самостоятелност и оперативна съвместимост.

(2)

Модулите за гражданска защита, които са съставени с ресурси на една или повече държави-членки на доброволна основа, дават своя принос за способността за бързо реагиране в гражданската защита, за което призоваха Европейският съвет в заключенията от заседанието си на 16 и 17 юни 2005 г. и Европейският парламент в резолюцията си от 13 януари 2005 г. във връзка с бедствието, причинено от цунами. За да могат модулите на гражданска защита да допринасят за реагирането при извънредни ситуации, техните основни характеристики следва да отговарят на известни общи изисквания.

(3)

Модулите за гражданска защита следва да са в състояние да работят самостоятелно за определен период от време. Затова е необходимо да бъдат определени общи изисквания за самостоятелност и когато е уместно, специфични изисквания, които могат да се различават в зависимост от вида операция или вида на въпросния модул. Необходимо е да се вземе под внимание общата практика на държавите-членки и на международните организации, например за удължаване на периодите на самостоятелност при модули за издирване и спасяване в градски условия или за съвместяване на задачи между предлагаща и приемаща държава в подкрепа на работата на модулите, които имат въздушен компонент.

(4)

Съществува необходимост от мерки на ниво Съюз и участващи държави за подобряване на оперативната съвместимост на модулите за гражданска защита, особено по отношение на обучението и ученията.

(5)

Наскоро проведени операции и учения за гражданска защита с използването на модули показаха необходимостта от частична промяна на общите изисквания за два модула, които са включени в приложение II към Решение 2008/73/ЕО, Евратом, а именно модулите „Гасене на горски пожари от въздуха с използване на самолети“ и „Полева болница“.

(6)

Наскоро проведени операции за гражданска защита доказаха необходимостта от това да се добавят и приложат четири нови вида модули за гражданска защита за укрепване на способността за бързо реагиране на гражданската защита, а именно модулите „Наземно гасене на горски пожари“, „Наземно гасене на горски пожари с използване на превозни средства“, „Предотвратяване на наводнения“ и „Спасяване при наводнения с използване на лодки“.

(7)

Поради това Решение 2004/277/ЕО, Евратом следва да бъде съответно изменено.

(8)

Измененията и допълненията към тези модули, предвидени в приложението към настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по гражданска защита,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение II към Решение 2004/277/ЕО, Евратом се заменя с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 29 юли 2010 година.

За Комисията

Кристалина ГЕОРГИЕВА

Член на Комисията


(1)  ОВ L 314, 1.12.2007 г., стр. 9.

(2)  ОВ L 87, 25.3.2004 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 20, 24.1.2008 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Общи изисквания за европейските модули за гражданска защита  (1)

1.   Изпомпване с голям капацитет

Задачи

Осигуряване на изпомпване:

в наводнени райони,

помощ при пожарогасене чрез доставяне на вода.

Възможности

Осигуряване на изпомпване с подвижни помпи със средни и големи дебити със:

общ дебит най-малко 1 000 m3/час, и

намален дебит за изпомпване на 40 метра височина.

Способност за:

работа в райони и терени, които не са леснодостъпни,

изпомпване на кална вода, която съдържа не повече от 5 процента твърди вещества с размер на частиците до 40 mm,

изпомпване на вода с температура до 40 °C за по-продължителни операции,

доставяне на вода на разстояние от 1 000 метра.

Основни компоненти

Помпи със средни и големи дебити.

Шлангове и съединители, съвместими с различни стандарти, включително стандарта Storz.

Достатъчно персонал за изпълнение на задачата, ако е необходимо и за работа при непрекъснат режим.

Самостоятелност

Прилагат се елементите от член 3б, параграф 1, букви от а) до и).

Мобилизация

Готовност за заминаване максимум 12 часа след приемане на предложението.

Способност за оставане в мобилизация за период с продължителност до 21 дни.


2.   Пречистване на питейна вода

Задачи

Осигуряване на питейна вода от повърхностни водоизточници според приложимите стандарти, минимум на равнището на стандартите на СЗО.

Извършване на контрол на качеството на водата при изходната точка на пречиствателното оборудване.

Възможности

Пречистване на 225 000 литра вода на ден.

Капацитет за съхранение, равен на произведеното количество за половин ден.

Основни компоненти

Подвижно съоръжение за пречистване на питейна вода.

Подвижно съоръжение за съхранение на вода.

Подвижна полева лаборатория.

Съединители, съвместими с различни стандарти, включително стандарта Storz.

Достатъчно персонал за изпълнение на задачата, ако е необходимо, и за работа при непрекъснат режим.

Самостоятелност

Прилагат се елементите от член 3б, параграф 1, букви от а) до и).

Мобилизация

Готовност за заминаване максимум 12 часа след приемане на предложението.

Способност за оставане в мобилизация за период с продължителност до 12 седмици.


3.   Издирване и спасяване в градска среда при средно тежки условия

Задачи

Издирване, установяване на местоположението и спасяване на жертви (2), намиращи се под останки (като от срутени сгради и транспортни злополуки).

Осигуряване на животоспасяваща първа помощ според нуждата, до предаването за по-нататъшно лечение.

Възможности

Модулът следва да е в състояние да изпълнява следното, като се вземат предвид признати международни указания, като указанията на Международната консултативна група по издирване и спасяване (INSARAG):

издирване с кучета търсачи и/или техническо издирвателно оборудване,

спасяване, включително вдигане,

рязане на бетон,

техническо въже,

леко укрепване,

откриване и изолиране на опасни материали (3),

разширено поддържане на живот (4).

Способност да се работи на един обект 24 часа на ден в продължение на 7 дни.

Основни компоненти

Управление (командване, свръзка/координация, планиране, медии/докладване, оценка/анализ, безопасност/сигурност).

Издирване (техническо издирване и/или издирване с кучета, откриване на опасни материали, изолиране на опасни материали).

Спасяване (разбиване и създаване на отвори, рязане, вдигане и преместване, укрепване, техническо въже).

Медицинска помощ, която включва помощ за пациентите и за персонала и кучетата търсачи на екипа.

Самостоятелност

Операции в продължение най-малко на 7 дни.

Прилагат се елементите от член 3б, параграф 1, букви от а) до и).

Мобилизация

Оперативност в засегнатата държава в рамките на 32 часа.


4.   Издирване и спасяване в градска среда при тежки условия

Задачи

Издирване, установяване на местоположението и спасяване на жертви (5), намиращи се под останки (като от срутени сгради и транспортни злополуки).

Осигуряване на животоспасяваща първа помощ според нуждата, до предаването за по-нататъшно лечение.

Възможности

Модулът следва да е в състояние да изпълнява следното, като се вземат предвид признати международни указания като указанията на INSARAG:

издирване с кучета търсачи и техническо издирвателно оборудване,

спасяване, включително вдигане на големи тежести,

рязане на стоманобетон и профилна стомана,

техническо въже,

тежко укрепване,

откриване и изолиране на опасни материали (6),

разширено поддържане на живот (7).

Способност за работа 24 часа на ден на повече от един обект в продължение на 10 дни.

Основни компоненти

Управление (командване, свръзка/координация, планиране, медии/докладване, оценка/анализ, безопасност/сигурност).

Издирване (техническо издирване, издирване с кучета, откриване на опасни материали, изолиране на опасни материали).

Спасяване (разбиване и създаване на отвори, рязане, вдигане и преместване, укрепване, техническо въже).

Медицинска помощ, която включва помощ за пациентите и за персонала и кучетата търсачи на екипа (8).

Самостоятелност

Операции в продължение най-малко на 10 дни.

Прилагат се елементите от член 3б, параграф 1, букви от а) до и).

Мобилизация

Оперативност в засегнатата държава в рамките на 48 часа.


5.   Модул за гасене на горски пожари от въздуха с използване на хеликоптери

Задачи

Участие в потушаването на големи пожари на горски и растителни площи чрез пожарогасене от въздуха.

Възможности

Три хеликоптера, всеки с капацитет от 1 000 литра.

Възможност за провеждане на непрекъснати операции.

Основни компоненти

Три хеликоптера с екипажи, с които да се гарантира, че най-малко два хеликоптера са оперативни във всеки един момент.

Технически персонал.

4 кофи за вода или 3 комплекта за разпръскване на вода.

1 комплект за поддръжка.

1 комплект резервни части.

2 спасителни лебедки.

Комуникационно оборудване.

Самостоятелност

Прилагат се елементите от член 3б, параграф 1, буква е) и буква ж).

Мобилизация

Готовност за заминаване максимум 3 часа след приемане на предложението.


6.   Модул за гасене на горски пожари от въздуха с използване на самолети

Задачи

Участие в потушаването на големи пожари на горски и растителни площи чрез пожарогасене от въздуха.

Възможности

Два самолета, всеки с капацитет от 3 000 литра

Възможност за провеждане на непрекъснати операции.

Основни компоненти

Два самолета.

Минимум четири екипажа

Технически персонал.

Полеви комплект за поддръжка.

Комуникационно оборудване.

Самостоятелност

Прилагат се елементите от член 3б, параграф 1, буква е) и буква ж).

Мобилизация

Готовност за заминаване максимум 3 часа след приемане на предложението.


7.   Пункт за разширена медицинска помощ

Задачи

Извършване на профилиране на пациенти (разпределяне) на мястото на бедствието.

Стабилизиране на състоянието и подготвяне на пациента за транспортиране до най-подходящото здравно заведение за окончателно лечение.

Възможности

Разпределяне най-малко по 20 пациенти на час.

Медицински екип, способен да стабилизира 50 пациенти за 24 часа работа, при работа на две смени.

Наличност на материали за лечението на 100 пациенти с леки наранявания за 24 часа.

Основни компоненти

Медицински екип на 12-часови смени:

разпределяне на пациенти: 1 медицинска сестра и/или 1 лекар,

интензивна медицинска помощ: 1 лекар и 1 медицинска сестра,

сериозни, но не животозастрашаващи наранявания: 1 лекар и 2 медицински сестри,

евакуиране: 1 медицинска сестра,

специализиран помощен персонал: 4.

Палатки:

палатка(и) с взаимно свързани части за разпределяне на пациенти, медицинска помощ и евакуация,

палатка(и) за персонала.

Команден пункт.

Пункт за логистика и медицински доставки.

Самостоятелност

Прилагат се елементите от член 3б, параграф 1, букви от а) до и).

Мобилизация

Готовност за заминаване максимум 12 часа след приемане на предложението.

Оперативност 1 час след пристигане на място.


8.   Пункт за разширена медицинска помощ с хирургическа намеса

Задачи

Извършване на профилиране на пациенти (разпределяне) на мястото на бедствието.

Извършване на хирургическа намеса за ограничаване на пораженията.

Стабилизиране на състоянието и подготвяне на пациенти за транспортиране до най-подходящото здравно заведение за окончателно лечение.

Възможности

Разпределяне най-малко по 20 пациенти на час.

Медицински екип, способен да стабилизира 50 пациенти за 24 часа работа, при работа на две смени.

Хирургически екип, способен да извърши хирургическа намеса за ограничаване на пораженията върху 12 пациенти за 24 часа работа, при работа на две смени.

Наличие на материали за лечението на 100 пациенти с леки наранявания за 24 часа.

Основни компоненти

Медицински екип на 12-часови смени:

разпределяне на пациенти: 1 медицинска сестра и/или 1 лекар,

интензивна медицинска помощ: 1 лекар и 1 медицинска сестра,

хирургия: 3 хирурзи, 2 операционни медицински сестри, 1 анестезиолог, 1 анестезиологична сестра,

сериозни, но не животозастрашаващи наранявания: 1 лекар и 2 медицински сестри,

евакуиране: 1 медицинска сестра,

специализиран помощен персонал: 4.

Палатки:

палатка(и) с взаимно свързани части за разпределяне на пациенти, медицинска помощ и евакуация,

палатка(и) за хирургични операции,

палатка(и) за персонала.

Команден пункт.

Пункт за логистика и медицински доставки.

Самостоятелност

Прилагат се елементите от член 3б, параграф 1, букви от а) до и).

Мобилизация

Готовност за заминаване максимум 12 часа след приемане на предложението.

Оперативност 1 час след пристигане на място.


9.   Полева болница

Задачи

Осигуряване на първоначална и/или последваща медицинска помощ, като се вземат предвид признати международни указания за използването на полеви болници на чужда територия, като указанията на Световната здравна организация или на Червения кръст.

Възможности

10 легла за пациенти с тежки травми, възможност за увеличаване на капацитета.

Основни компоненти

Медицински екип за:

разпределяне на пациенти,

интензивна медицинска помощ,

хирургия,

сериозни, но не животозастрашаващи наранявания,

евакуиране,

специализиран помощен персонал,

и най-малко покриване на следното: общопрактикуващ лекар, лекари по спешна медицинска помощ, ортопед, педиатър, анестезиолог, фармацевт, акушер, медицински директор, лабораторен техник, рентгенов техник.

Палатки:

подходящи палатки за медицинските дейности,

палатки за персонала.

Команден пункт.

Пункт за логистика и медицински доставки.

Самостоятелност

Прилагат се елементите от член 3б, параграф 1, букви от а) до и).

Мобилизация

Готовност за заминаване максимум 7 дни след искането.

Оперативност дванадесет часа след пристигане на място.

Способност за функциониране в продължение най-малко на 15 дни.


10.   Медицинска евакуация по въздуха на жертви от бедствия

Задачи

Транспортиране на жертви от бедствия до здравни заведения за медицинско обслужване.

Възможности

Капацитет за транспортиране на 50 пациенти на всеки 24 часа.

Способност за полети при дневни и нощни условия.

Основни компоненти

Хеликоптери/самолети с носилки.

Самостоятелност

Прилагат се елементи от член 3б, параграф 1, буква е) и буква ж).

Мобилизация

Готовност за заминаване максимум 12 часа след приемане на предложението.


11.   Временен подслон при извънредна ситуация

Задачи

Осигуряване на временен подслон при извънредна ситуация, включващ основните услуги, предимно в началните етапи на бедствието, в координация със съществуващи структури, местни власти и международни организации до предаването на местни органи или хуманитарни организации, когато капацитетът продължава да е необходим за по-дълги периоди.

Когато се извършва предаване, обучете съответния персонал (местен и/или международен) преди изтеглянето на модула.

Възможности

Палатков лагер, оборудван да приеме до 250 души.

Основни компоненти

Вземане предвид на признати международни указания, например указанията SPHERE:

палатки с отопление (за зимни условия) и походни легла със спален чувал и/или одеяло,

електрогенератори и осветително оборудване,

санитарни и хигиенни съоръжения,

снабдяване с питейна вода съгласно стандарта на СЗО,

подслон за основни социални дейности (възможност за събирания).

Самостоятелност

Прилагат се елементите от член 3б, параграф 1, букви от а) до и).

Мобилизация

Готовност за заминаване максимум 12 часа след приемане на предложението.

Обикновено мисията следва да продължава най-много 4 седмици, а когато е необходимо, да започне процес на предаване.


12.   Химическо, биологично, радиологично и ядрено откриване и пробовземане (ХБРЯ)

Задачи

Извършване/потвърждаване на първоначалната оценка, включващо:

описание на опасностите или рисковете,

определяне на заразения район,

оценка или потвърждаване на вече предприетите защитни мерки.

Извършване на квалифицирано пробовземане.

Маркиране на заразения район.

Предвиждане на положението, наблюдение, динамична оценка на рисковете, включваща препоръки за предупреждаване и други мерки.

Осигуряване на подкрепа за незабавно намаляване на риска.

Възможности

Идентифициране на химически и откриване на радиологични опасности чрез комбинация от ръчно, подвижно и лабораторно оборудване:

способност за откриване на алфа, бета и гама радиация и за установяване на разпространени изотопи,

способност за определяне и ако е възможно, за извършване на полуколичествени анализи на разпространени токсични промишлени химикали и на вещества, признати за бойни.

Способност за събиране, обработване и подготовка на биологични, химически и радиологични проби за допълнителни анализи другаде (9).

Способност за прилагане на подходящ научен модел за предвиждане на опасности и потвърждаване на модела чрез непрекъснато наблюдение.

Осигуряване на подкрепа за незабавно намаляване на риска:

съхранение на опасни вещества,

неутрализиране на опасни вещества,

предоставяне на техническа подкрепа на други екипи или модули.

Основни компоненти

Подвижна химическа и радиологична полева лаборатория.

Ръчно или подвижно оборудване за откриване.

Полево оборудване за пробовземане.

Системи за моделиране на дисперсията.

Подвижна метеорологична станция.

Материали за маркиране.

Референтна документация и достъп до определени източници на научен експертен опит.

Безопасно и сигурно съхранение на проби и отпадъци.

Съоръжения за обеззаразяване на персонала.

Подходящо оборудване за персонала и защитно оборудване за поддържане на работа в заразена и/или бедна на кислород среда, включително газонепропускливи костюми, когато е необходимо.

Доставка на техническо оборудване за съхранение и неутрализиране на опасни вещества.

Самостоятелност

Прилагат се елементите от член 3б, параграф 1, букви от а) до и).

Мобилизация

Готовност за заминаване максимум 12 часа след приемане на предложението.


13.   Издирване и спасяване при ХБРЯ условия

Задачи

Специално издирване и спасяване с използване на защитно облекло.

Възможности

Специално издирване и спасяване с използване на защитно облекло в съответствие с изискванията за модулите за издирване и спасяване в градска среда при средно тежки и тежки условия, според необходимостта.

Трима души, работещи едновременно в горещата точка.

Непрекъсната намеса в продължение на 24 часа.

Основни компоненти

Материали за маркиране.

Безопасно и сигурно съхранение на отпадъците.

Средства за обеззаразяване на персонала и спасените жертви.

Подходящо оборудване за персонала и защитно оборудване за поддържане на операция по издирване и спасяване в заразена среда в съответствие с изискванията за модулите за издирване и спасяване в градска среда при средно тежки и тежки условия, според необходимостта.

Доставка на техническо оборудване за съхранение и неутрализиране на опасни вещества.

Самостоятелност

Прилагат се елементите от член 3б, параграф 1, букви от а) до и).

Мобилизация

Готовност за заминаване максимум 12 часа след приемане на предложението.


14.   Наземно гасене на горски пожари

Задачи

Участие в потушаването на големи пожари на горски и растителни площи чрез пожарогасене с наземни средства.

Възможности

Достатъчни човешки ресурси за непрекъснати операции в продължение на 7 дни.

Способност за работа в райони с ограничен достъп.

Способност за построяване на дълги проводи от шлангове с помпи, минимум 2 km, и/или непрекъснато създаване на защитни линии.

Основни компоненти

Огнеборци, обучени да изпълняват горепосочените задачи с допълнително обучение по безопасност и сигурност, като се вземат предвид различните видове пожари, при които модулът може да се наложи да действа.

Ръчни инструменти за създаване на защитни линии.

Шлангове, преносими резервоари и помпи за изграждане на провод.

Адаптори за шлангови съединители, включително стандарта Storz.

Раници за вода.

Оборудване, потенциално за спускане по въже или с лебедка от хеликоптер.

За огнеборците трябва да бъдат установени евакуационни процедури с получаващата държава.

Самостоятелност

Прилагат се елементите от член 3б, параграф 1, букви от а) до и).

Мобилизация

Готовност за заминаване максимум 6 часа след приемане на предложението.

Способност за работа без прекъсване в продължение на 7 дни.


15.   Наземно гасене на горски пожари с използване на превозни средства

Задачи

Участие в потушаването на големи пожари на горски и растителни площи с използване на превозни средства.

Възможности

Достатъчни човешки ресурси и превозни средства за непрекъснати операции с минимум 20 огнеборци във всеки един момент.

Основни компоненти

Огнеборци, обучени за изпълнението на горепосочената задача.

4 превозни средства с повишена проходимост.

Капацитет на резервоара на всяко превозно средство най-малко 2 000 литра.

Адаптори за шлангови съединители, включително стандарта Storz.

Самостоятелност

Прилагат се елементите от член 3б, параграф 1, букви от а) до и).

Мобилизация

Готовност за заминаване максимум 6 часа след приемане на предложението.

Способност за работа без прекъсване в продължение на 7 дни.

Въвеждане в действие по суша или море. Въвеждане в действие по въздуха е само вариант за добре обосновани случаи.


16.   Предотвратяване на наводнения

Задачи

Укрепване на съществуващи съоръжения и изграждане на нови стени за предотвратяване на наводнения от реки, водни басейни, водни пътища с покачващо се ниво на водата.

Възможности

Способност за изграждане на стена за вода с минимална височина 0,8 метра, като се използват:

материалите, даващи възможност за изграждане на стена, дълга 1 000 метра,

други материали, налични на място.

Способност за укрепване на съществуващи диги.

Способност за работа на минимум 3 места едновременно в рамките на район, достъпен за камиони.

Оперативност 24/7.

Надзор и поддръжка на стени и диги.

Способност за работа с местен персонал.

Основни компоненти

Материал за изграждане на водонепроницаеми стени с обща дължина от край до край 1 000 метра (пясъкът следва да се достави от местните органи).

Мембрани/пластмасови платна (ако е необходимо съществуваща преграда да се направи водонепроницаема, в зависимост от конструкцията на преградата).

Машина за пълнене на чували с пясък.

Самостоятелност

Прилагат се елементите от член 3б, параграф 1, букви от а) до и).

Мобилизация

Готовност за заминаване максимум 12 часа след приемане на предложението.

Въвеждане в действие по суша или море. Въвеждане в действие по въздуха е само вариант за добре обосновани случаи.

Способност за функциониране в продължение най-малко на 10 дни.


17.   Спасяване при наводнения с използването на лодки

Задачи

Водно издирване и спасяване и подпомагане на блокирани от наводнение хора чрез използването на лодки.

Осигуряване на животоспасяваща помощ и снабдяване с неща от първа необходимост, както се налага.

Възможности

Способност за издирване на хора в градски и селски райони.

Способност за спасяване на хора вън от наводнената зона, включително медицинска помощ в степента на органите за първа помощ.

Способност за съвместна работа с издирването от въздуха (хеликоптери и самолети).

Способност за доставяне в наводнения район на най-необходимото за живот:

транспортиране на лекари, лекарства и др.,

храна и вода.

Модулът трябва да има най-малко 5 лодки и способността да транспортира общо 50 души, като се изключи персоналът на модула.

Лодките следва да са проектирани за използване в студени климатични условия и да са способни да се движат срещу водно течение, което е със скорост най-малко 10 възела.

Оперативност 24/7.

Основни компоненти

Лодки, проектирани за:

плитки водни течения (> 0,5 m),

използване при вятър,

използване в дневни и в нощни условия,

следва да са оборудвани в съответствие с международните стандарти за безопасност, включително спасителни жилетки за пътниците.

Хора, обучени за спасяване в бързи водни течения. (Без гмуркане, само спасяване от повърхността.)

Самостоятелност

Прилагат се елементите от член 3б, параграф 1, букви от а) до и).

Мобилизация

Готовност за заминаване максимум 12 часа след приемане на предложението.

Въвеждане в действие по суша или море. Въвеждане в действие по въздуха е само вариант за добре обосновани случаи.

Способност за функциониране в продължение най-малко на 10 дни.“


(1)  Списъкът от модули за гражданска защита и свързаните с тях изисквания, посочени в настоящото решение, могат да бъдат изменени с оглед включването на други видове модули за гражданска защита, имайки предвид опита, придобит от функционирането на механизма.

(2)  Живи пострадали.

(3)  Основен капацитет; по-разширен капацитет е включен в модула „Установяване и вземане на проби при химическа, биологична, радиологична и ядрена заплаха“.

(4)  Грижи за пациенти (първа помощ и медицинско стабилизиране) от момента на достъп до жертвата до предаването ѝ.

(5)  Живи пострадали.

(6)  Основен капацитет; по-разширен капацитет е включен в модула „Установяване и вземане на проби при химическа, биологична, радиологична и ядрена заплаха“.

(7)  Грижи за пациенти (първа помощ и медицинско стабилизиране) от момента на достъп до жертвата до предаването ѝ.

(8)  Подлежат на условията за медицинско и ветеринарно лицензиране.

(9)  Този процес трябва, когато е възможно, да взема под внимание доказателствените изисквания на молещата държава.