ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.234.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 234

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
4 септември 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2010/478/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 26 юли 2010 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария в аудиовизуалната област за определяне на реда и условията на участие на Конфедерация Швейцария в програмата на Общността МЕДИА 2007, както и на заключителен акт

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 783/2010 на Комисията от 3 септември 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía (ЗНП)]

3

 

*

Регламент (ЕС) № 784/2010 на Комисията от 3 септември 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Hessischer Handkäse или Hessischer Handkäs (ЗГУ)]

5

 

 

Регламент (ЕС) № 785/2010 на Комисията от 3 септември 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

7

 

 

Регламент (ЕС) № 786/2010 на Комисията от 3 септември 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

9

 

*

Регламент (ЕС) № 787/2010 на Комисията от 3 септември 2010 година за изменение за сто тридесет и четвърти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/479/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 12 юли 2010 година относно позицията, която да бъде приета от Европейския съюз в Съвместния комитет ЕС—Мексико във връзка с приложение III към Решение № 2/2000 на Съвместния съвет ЕС—Мексико по отношение на определението на понятието стоки с произход и методите за административно сътрудничество

14

 

 

2010/480/ОВППС

 

*

Решение EUMM Georgia/1/2010 на Комитета по политика и сигурност от 3 септември 2010 година за удължаването на мандата на ръководителя на мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia

16

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

4.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 234/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 26 юли 2010 година

относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария в аудиовизуалната област за определяне на реда и условията на участие на Конфедерация Швейцария в програмата на Общността МЕДИА 2007, както и на заключителен акт

(2010/478/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 166, параграф 4 и член 173, параграф 3 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Комисията договори от името на Европейската общност споразумение с Конфедерация Швейцария в аудиовизуалната област за определяне на реда и условията на участие на Конфедерация Швейцария в програмата на Общността МЕДИА 2007 („Споразумението“), както и заключителен акт.

(2)

Споразумението и заключителният акт бяха подписани от името на Общността на 11 октомври 2007 г. при условие за тяхното сключване на по-късен етап и се прилагат временно от 1 септември 2007 г. в съответствие с Решение 2007/745/ЕО на Съвета (1).

(3)

В резултат от влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замени и наследи Европейската общност.

(4)

Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария в аудиовизуалната област за определяне на реда и условията на участие на Конфедерация Швейцария в програмата на Общността МЕДИА 2007 (2) („Споразумението“) се одобрява от името на Съюза.

Член 2

Председателят на Съвета, от името на Съюза, извършва нотификацията, предвидена в член 13 от Споразумението (3) и прави следната нотификация:

„В резултат от влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замени и наследи Европейската общност и от тази дата упражнява всички права и поема всички задължения на Европейската общност. Следователно позоваванията на „Европейската общност“ в текста на Споразумението, когато е уместно, се считат за позовавания на „Европейския съюз“.“

Член 3

Комисията представлява Съюза в Съвместния комитет, предвиден в член 8 от Споразумението.

Член 4

Споразумението е свързано със седемте споразумения, подписани с Швейцария на 21 юни 1999 г. и сключени с Решение 2002/309/ЕО, Евратом на Съвета и на Комисията (4).

Споразумението не се подновява или предоговаря в съответствие с член 12 от него при евентуално прекратяване на посочените в първа алинея споразумения.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня след неговото приемане.

Член 6

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 26 юли 2010 година.

За Съвета

Председател

S. VANACKERE


(1)  ОВ L 303, 21.11.2007 г., стp. 9.

(2)  ОВ L 303, 21.11.2007 г., стp. 11.

(3)  ОВ L 217, 18.8.2010 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 114, 30.4.2002 г., стp. 1.


РЕГЛАМЕНТИ

4.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 234/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 783/2010 НА КОМИСИЯТА

от 3 септември 2010 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía“, подадена от Испания, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 септември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 315, 23.12.2009 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.3.   Сирена

ИСПАНИЯ

Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía (ЗНП)


4.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 234/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 784/2010 НА КОМИСИЯТА

от 3 септември 2010 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Hessischer Handkäse или Hessischer Handkäs (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Hessischer Handkäse“ или „Hessischer Handkäs“, подадена от Германия, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 септември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 320, 24.12.2009 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.3.   Сирена

ГЕРМАНИЯ

Hessischer Handkäse или Hessischer Handkäs (ЗГУ)


4.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 234/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 785/2010 НА КОМИСИЯТА

от 3 септември 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 4 септември 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 септември 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

41,0

ZZ

41,0

0707 00 05

TR

137,2

ZZ

137,2

0709 90 70

TR

119,7

ZZ

119,7

0805 50 10

AR

110,0

CL

146,2

TR

153,5

UY

143,9

ZA

115,2

ZZ

133,8

0806 10 10

BA

91,2

EG

131,2

IL

123,0

TR

114,1

ZA

147,0

ZZ

121,3

0808 10 80

AR

61,4

BR

72,6

CL

98,5

CN

65,6

NZ

108,0

US

87,3

ZA

85,8

ZZ

82,7

0808 20 50

AR

80,1

CL

93,6

CN

70,5

TR

128,9

ZA

80,3

ZZ

90,7

0809 30

TR

160,0

ZZ

160,0

0809 40 05

BA

52,6

XS

52,3

ZZ

52,5


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


4.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 234/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 786/2010 НА КОМИСИЯТА

от 3 септември 2010 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2009/10 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 877/2009 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕC) № 782/2010 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 877/2009, за 2009/10 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 4 септември 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 септември 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 253, 25.9.2009 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 233, 3.9.2010 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 4 септември 2010 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

48,01

0,00

1701 11 90 (1)

48,01

0,50

1701 12 10 (1)

48,01

0,00

1701 12 90 (1)

48,01

0,20

1701 91 00 (2)

46,32

3,57

1701 99 10 (2)

46,32

0,44

1701 99 90 (2)

46,32

0,44

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


4.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 234/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 787/2010 НА КОМИСИЯТА

от 3 септември 2010 година

за изменение за сто тридесет и четвърти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 година за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7a, параграф 1 и член 7а, параграф 5 (2) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, засегнати от замразяването на средства и икономически ресурси по този регламент.

(2)

На 6 август 2010 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да прибави едно физическо лице и едно юридическо лице към списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси, и да измени три вписвания в списъка.

(3)

На 24 август 2010 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да добави едно физическо лице към списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси.

(4)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано.

(5)

За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 септември 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Karel KOVANDA

Изпълняващ длъжността генерален директор на Генерална дирекция „Външни отношения“


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.

(2)  Член 7а бе добавен с Регламент (ЕС) № 1286/2009 (ОВ L 346, 23.12.2009 г., стр. 42).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1)

В глава „Юридически лица, групи и образувания“ се добавя следното вписване:

а)

„Harakat-ul Jihad Islami (или още: a) HUJI, б) Движение на ислямската свещена война, в) Harkat-ul-Jihad-al Islami, г) Harkat-al-Jihad-ul Islami, д) Harkat-ul-Jehad-al-Islami, е) Harakat ul Jihad-e-Islami, ж) Harakat-ul-Ansar, з) HUA). Друга информация: а) Създадено в Афганистан през 1980 г.; б) През 1993 г. се слива с Harakat ul-Mujahidin, за да формира Harakat ul-Ansar; в) През 1997 г. се отделя от Harakat UL-Ансар и възобновява предишното си име; д) Развива дейност в Индия, Пакистан и Афганистан. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 6.8.2010 г.“

(2)

В глава „Физически лица“ се добавят следните вписвания:

а)

„Mohammad Ilyas Kashmiri (или още: a) Muhammad Ilyas Kashmiri, б) Elias al-Kashmiri, в) Ilyas Naib Amir). Титла: a) Mufti, б) Maulana. Адрес: село Thathi, Samahni, област Bhimber, управляваната от Пакистан част на Кашмир. Дата на раждане: a) 2.1.1964 г., б) 10.2.1964 г. Място на раждане: Bhimber, долина Samahani, управляваната от Пакистан част на Кашмир. Друга информация: Командир на Harakat-ul Jihad Islami. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 6.8.2010 г.“

б)

„Muhammad Abdallah Hasan Abu-Al-Khayr (или още: a) Mohammed Abdullah Hassan Abdul-Khair, б) Muhammad Abdallah Hasan Abu-al-Khayr, в) Muhammad Bin-„Abdullah Bin-Hamd Abu-al-Khayr“, г) Abdallah al-Halabi, д) „Abdallah al-Halabi al-Madani“, е) Abdallah al-Makki, ж) Abdallah el-Halabi, з) Abdullah al-Halabi, и) Abu „Abdallah al-Halabi“, й) Abu Abdallah al-Madani, к) Muhannad al-Jaddawi). Адрес: Йемен. Дата на раждане: a) 19.6.1975 г., б) 18.6.1975 г. Място на раждане: Madinah al-Munawwarah, Саудитска Арабия. Националност: саудитска. Национален идентификационен номер: 1006010555. Паспорт №: A741097 (паспорт на Саудитска Арабия, издаден на 14 ноември 1995 г., чиито срок е изтекъл на 19 септември 2000 г.). Друга информация: Фигурира в списък от 2009 г. с 85 лица, обявени за издирване в Саудитска Арабия. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 24.8.2010 г.“

(3)

Вписването „Lionel Dumont (или още: a) Jacques Brougere, б) Abu Hamza, в) Di Karlo Antonio, г) Merlin Oliver Christian Rene, д) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, е) Imam Ben Yussuf Arfaj, ж) Abou Hamza, з) Arfauni Imad, и) Bilal, й) Hamza, к) Koumkal, л) Kumkal, м) Merlin, н) Tinet, о) Brugere, п) Dimon). Адрес: Последно регистриран адрес в Босна и Херцеговина: 3 Kranjceviceva Street, Zenica, Босна и Херцеговина. Дата на раждане: a) 21.1.1971 г., б) 29.1.1975 г., в) 1971 г., г) 21.1.1962 г., д) 24.8.1972 г., е) 29.1.1975 г. Място на раждане: а) Roubaix, Франция. Националност: френска. Паспорт №: а) 674460 (италиански паспорт на името на Di Karlo Antonio); б) 96DH25457 (френски паспорт на името на Merlin Oliver Christian Rene); в) GE1638E (тунизийски паспорт на името на Arfani Imad Ben Yousset). Друга информация: а) от октомври 2004 г. той бе задържан във Франция; б) Женен за гражданка на Босна и Херцеговина. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.“ под заглавието „Физически лица“ се заменя от следния текст:

„Lionel Dumont (или още: a) Jacques Brougere, б) Abu Hamza, в) Di Karlo Antonio, г) Merlin Oliver Christian Rene, д) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza, е) Imam Ben Yussuf Arfaj, ж) Abou Hamza, з) Arfauni Imad, и) Bilal, й) Hamza, к) Koumkal, л) Kumkal, м) Merlin, н) Tinet, о) Brugere, п) Dimon). Адрес: Франция. Дата на раждане: 21.1.1971 г. Място на раждане: Roubaix, Франция. Националност: френска. Друга информация: От май 2004 г. е задържан във Франция. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.“

(4)

Вписването „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (или още: а) Khalil Yarraya, б) Ben Narvan Abdel Aziz, в) Amro, г) Omar, д) Amrou, е) Amr). Дата на раждане: a) 8.2.1969 г., б) 15.8.1970 г. Адрес: а) Via Bellaria 10, Болоня, Италия; б) Via Lazio 3, Болоня, Италия; в) 1 Fetaha Becirbegovica Street. Сараево, Босна и Херцеговина; г) 100 Blatusa Street, Zenica, Босна и Херцеговина. Място на раждане: а) Sfax, Тунис; б) Sereka, бивша Югославия. Националност: тунизийска. Паспорт №: а) K989895 (тунизийски паспорт, издаден на 26.7.1995 г. в Генуа, Италия, чиито срок е изтекъл на 25.7.2000 г.), б) 0899199 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден в Сараево, Босна и Херцеговина на 16.4.1999 г., чиито срок е изтекъл на 16.4.2004 г.), в) 3816349 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден в Сараево, Босна и Херцеговина на 18.7.2001 г., чиито срок е изтекъл на 18.7.2006 г.), г) 4949636 паспорт от Босна и Херцеговина, издаден на 27.12.2005 г. от консулството на Босна и Херцеговина в Милано, валиден до 27.12.2010 г. (този паспорт е обявен за невалиден на 10.12.2007 г.). Друга информация: а) Дата на раждане: 15.8.1970 г. и място на раждане: Sereka, бивша Югославия за имената Ben Narvan Abdel Aziz и Abdel Aziz Ben Narvan, под които е известен; б) отнето му е гражданството в Босна и Херцеговина; в) не притежава валиден идентификационен документ, издаден в Босна и Херцеговина. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.“ под заглавието „Физически лица“ се заменя от следния текст:

„Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (или още: а) Khalil Yarraya, б) Ben Narvan Abdel Aziz, в) Abdel Aziz Ben Narvan, г) Amro, д) Omar, е) Amrou, ж) Amr). Адрес: Nuoro, Италия. Дата на раждане: a) 8.2.1969 г., б) 15.8.1970 г. Място на раждане: а) Sfax, Тунис; б) Sereka, бивша Югославия. Националност: тунизийска. Паспорт №: а) K989895 (тунизийски паспорт, издаден на 26.7.1995 г. в Генуа, Италия, чиито срок е изтекъл на 25.7.2000 г.). Друга информация: Дата на раждане: 15.8.1970 г. и място на раждане: Sereka, бивша Югославия за имената Ben Narvan Abdel Aziz и Abdel Aziz Ben Narvan, под които е известен. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.“

(5)

Вписването „Nedal Mahmoud Saleh (или още: a) Nedal Mahmoud N. Saleh, б) Salah Nedal, в) Hitem), г) Hasim). Адрес: а) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Италия; б) Via di Saliceto 51/9, Болоня, Италия; в) 8 Dzamijska Street (старо име: Gorazdanska Street), Zenica, Босна и Херцеговина; г) Kopcici Street, Bugojno, Босна и Херцеговина. Дата на раждане: a) 1.3.1970 г., б) 26.3.1972 г. Място на раждане: Taiz, Йемен. Националност: йеменска. Паспорт №: 3545686 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден в Travnik, Босна и Херцеговина на 26.7.2001 г., чиито срок е изтекъл на 26.7.2006 г.). Друга информация: гражданството му от Босна и Херцеговина е отнето през юли 2006 г. и той не притежава валиден документ за самоличност от Босна и Херцеговина. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.“ под заглавието „Физически лица“ се заменя от следния текст:

„Nedal Mahmoud Saleh (или още: a) Nedal Mahmoud N. Saleh, б) Salah Nedal, в) Tarek Naser, г) Hitem, д) Hasim). Адрес: Манчестър, Обединеното кралство. Дата на раждане: 26.3.1972 г. Място на раждане: Тунис. Националност: тунизийска. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.“


РЕШЕНИЯ

4.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 234/14


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 12 юли 2010 година

относно позицията, която да бъде приета от Европейския съюз в Съвместния комитет ЕС—Мексико във връзка с приложение III към Решение № 2/2000 на Съвместния съвет ЕС—Мексико по отношение на определението на понятието „стоки с произход“ и методите за административно сътрудничество

(2010/479/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В съвместна декларация V (1) към Решение № 2/2000 на Съвместния съвет ЕС—Мексико (2), установен със Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от друга страна, подписано в Брюксел на 8 декември 1997 г. (3) (наричано по-долу „Решение № 2/2000“), се предвижда, че Съвместният комитет ЕС—Мексико, създаден с посоченото споразумение, трябва да преразгледа необходимостта от удължаване и след 30 юни 2003 г. на срока за прилагане на правилата за произход, съдържащи се в бележки 2 и 3 от допълнение II, буква а) към приложение III към Решение № 2/2000.

(2)

На 22 март 2004 г. и на 14 юни 2007 г. Съвместният комитет прие решения № 1/2004 (4) и № 1/2007 (5), с които се удължава срокът за прилагане на правилата за произход, установени в посочените бележки, до 30 юни 2006 г. и 30 юни 2009 г. съответно.

(3)

В съответствие с предприетия съгласно съвместна декларация V анализ на съответните икономически условия се счита за целесъобразно да се удължи още веднъж, временно, срокът за прилагане на правилата за произход, установени в бележки 2 и 3 от допълнение II, буква а) към приложение III към Решение № 2/2000, като по този начин се осигури непрекъснатостта на взаимните изгоди, осигурени от посоченото решение.

(4)

Постановеното с Решение № 1/2007 на Съвместния комитет удължаване на срока за прилагане на правилата за произход, установени в бележки 2 и 3 от допълнение II, буква а) към приложение III към Решение № 2/2000, изтече на 30 юни 2009 г., поради което, с цел да не бъдат нарушени съществуващите икономически условия, се смята за целесъобразно предложеното решение за ново удължаване на срока да бъде приложено с обратна сила от 1 юли 2009 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която да бъде приета от Европейския съюз в Съвместния комитет ЕС—Мексико във връзка с приложение III към Решение № 2/2000, е изложена в приложеното проекторешение на Съвместния комитет.

Член 2

Решението на Съвместния комитет се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2010 година.

За Съвета

Председател

S. LARUELLE


(1)  ОВ L 245, 29.9.2000 г., стр. 1167.

(2)  ОВ L 157, 30.6.2000 г., стр. 10 и ОВ L 245, 29.9.2000 г., стр. 1 (приложения).

(3)  ОВ L 276, 28.10.2000 г., стр. 45.

(4)  ОВ L 113, 20.4.2004 г., стр. 60.

(5)  ОВ L 279, 23.10.2007 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕС—МЕКСИКО

№ …/2009

от

във връзка с приложение III към Решение № 2/2000 на Съвместния съвет ЕС—Мексико от 23 март 2000 г. по отношение на определението на понятието „стоки с произход“ и методите за административно сътрудничество

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ,

като взе предвид Решение № 2/2000 на Съвместния съвет ЕС—Мексико от 23 март 2000 г. (наричано по-долу „Решение № 2/2000“), и по-специално бележки 2 и 3 от допълнение II, буква а) към приложение III относно определението на понятието „стоки с произход“ и методите за административно сътрудничество и съвместна декларация V към него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение III към Решение № 2/2000 установява правилата за произход на стоките с произход от територията на страните по споразумението.

(2)

Съгласно съвместна декларация V Съвместният комитет преразглежда необходимостта от удължаване и след 30 юни 2003 г. на срока за прилагане на правилата за произход, установени в бележки 2 и 3 от допълнение II, буква а) към приложение III към Решение № 2/2000, ако икономическите условия, които формират базата за установяване на правилата, изложени в посочените бележки, се запазят. На 22 март 2004 г. и на 14 юни 2007 г. Съвместният комитет ЕС—Мексико прие решения № 1/2004 и № 1/2007, с които се удължава срокът за прилагане на правилата за произход, установени в бележки 2 и 3 от допълнение II, буква а) към приложение III към Решение № 2/2000, до 30 юни 2006 г. и 30 юни 2009 г. съответно.

(3)

В съответствие с предприетия съгласно съвместна декларация V анализ на съответните икономически условия се счита за целесъобразно да се удължи временно срокът за прилагане на правилата за произход, установени в бележки 2 и 3 от допълнение II, буква а) към приложение III към Решение № 2/2000, с цел да се осигури непрекъснатостта на взаимните изгоди, осигурени съгласно Решение № 2/2000,

РЕШИ:

Член 1

Правилата за произход, установени в бележки 2 и 3 от допълнение II, буква а) към приложение III към Решение № 2/2000, се прилагат до 30 юни 2014 г. вместо правилата за произход, установени в допълнение II към приложение III към Решение № 2/2000.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на датата, на която страните разменят нотификации в писмена форма, установяващи приключването на техните съответни правни процедури.

Член 1 се прилага от 1 юли 2009 г.

Съставено в Брюксел на

За Съвместния комитет

Председател


4.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 234/16


РЕШЕНИЕ EUMM Georgia/1/2010 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 3 септември 2010 година

за удължаването на мандата на ръководителя на мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia

(2010/480/ОВППС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38, трета алинея от него,

като взе предвид Съвместно действие 2008/736/ОВППС на Съвета от 15 септември 2008 г. относно мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia (1), и по-специално член 10, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 10, параграф 1 от Съвместно действие 2008/736/ОВППС Съветът оправомощи Комитета по политика и сигурност (по-нататък „КПС“), в съответствие с член 38 от Договора, да взема съответните решения с цел упражняване на политическия контрол и стратегическото ръководство на мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia (по-нататък „EUMM Georgia“), включително решението за назначаване на ръководител на мисията.

(2)

На 16 септември 2008 г., по предложение на генералния секретар/върховен представител, КПС с Решение EUMM /1/2008 (2) назначи г-н Hansjörg HABER за ръководител на мисията EUMM Georgia до 15 септември 2009 г.

(3)

На 31 юли 2009 г., по предложение на генералния секретар/върховен представител, КПС прие Решение EUMM Georgia/1/2009 (3) за удължаване на мандата на г-н Hansjörg HABER като ръководител на мисията EUMM Georgia до 15 септември 2010 г.

(4)

На 30 юни 2010 г. върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност предложи на КПС да удължи мандата на г-н Hansjörg HABER като ръководител на мисията EUMM Georgia за още една година, а именно до 15 септември 2011 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Мандатът на г-н Hansjörg HABER като ръководител на мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia се удължава до 15 септември 2011 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 3 септември 2010 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

W. STEVENS


(1)  ОВ L 248, 17.9.2008 г., стp. 26.

(2)  ОВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 79.

(3)  ОВ L 214, 19.8.2009 г., стр. 40.