ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.223.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 223

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
25 август 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2010/465/ЕС

 

*

Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета от 24 юни 2010 година относно подписването и временното прилагане на Протокола за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна

1

Протокол за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати и Европейската общност и нейните държави-членки, подписано на 25 и 30 април 2007 г.

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 756/2010 на Комисията от 24 август 2010 година за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители ( 1 )

20

 

*

Регламент (ЕС) № 757/2010 на Комисията от 24 август 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители по отношение на приложения I и III ( 1 )

29

 

*

Регламент (ЕС) № 758/2010 на Комисията от 24 август 2010 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията валнемулин ( 1 )

37

 

*

Регламент (ЕС) № 759/2010 на Комисията от 24 август 2010 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията тилдипирозин ( 1 )

39

 

 

Регламент (ЕС) № 760/2010 на Комисията от 24 август 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

42

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

25.8.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 223/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗАСЕДАВАЩИ В РАМКИТЕ НА СЪВЕТА

от 24 юни 2010 година

относно подписването и временното прилагане на Протокола за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна

(2010/465/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, ЗАСЕДАВАЩИ В РАМКИТE НА СЪВЕТА,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 5 и параграф 8, първа алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)

Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано на 25 и 30 април 2007 г. (по-долу „Споразумението“), включваше задължение за двете страни да започнат втори етап на преговори.

(2)

В следствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник.

(3)

Комисията договори от името на Съюза и на държавите-членки протокол за изменение на Споразумението (по-долу „Протоколът“) в съответствие с член 21 от посоченото споразумение.

(4)

Протоколът бе парафиран на 25 март 2010 г.

(5)

Протоколът е съобразен изцяло със законодателството на Съюза, по-специално със системата на ЕС за търговия с емисии.

(6)

Протоколът, договорен от Комисията, следва да бъде подписан и временно прилаган от Съюза и неговите държави-членки, доколкото го позволява вътрешното им право, при условие евентуалното му сключване на по-късна дата.

(7)

Необходимо е да се установят процедури за вземане на решение, ако е подходящо, за начина на прекратяване на временното прилагане на Протокола и за начина, по който да бъдат взети мерки в съответствие с член 21, параграф 5 от Споразумението, изменено с Протокола. Необходимо е също така да се установят процедури за спиране на взаимното признаване на регулаторни установявания на годността и гражданството на авиокомпаниите съгласно член 6а, параграф 2 от Споразумението, изменено с Протокола, и за изпълнение на някои разпоредби на Споразумението, включително тези, отнасящи се до околната среда, съгласно член 15, параграф 5 от Споразумението, изменено с Протокола,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписване и временно прилагане

1.   Подписването на Протокола за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна (по-долу „Протоколът“), се одобрява от името на Съюза при условие сключването на посочения Протокол.

Текстът на Протокола е приложен към настоящото решение.

2.   Председателят на Съвета сe оправомощава да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпише(ат) Протокола от името на Съюза при условие сключването му.

3.   До влизането си в сила Протоколът се прилага временно от Съюза и от неговите държави-членки, доколкото го позволява вътрешното им право, от датата на подписване.

4.   Решение за прекратяване на временното прилагане на Протокола и за изпращане на известие за това на Съединените американски щати в съответствие с член 9, параграф 2 от Протокола, както и решението за оттегляне на това известие, се взема от Съвета от името на Съюза и на държавите-членки с единодушие в съответствие със съответните разпоредби на Договора.

Член 2

Спиранe на взаимното признаване

Решението за спиранe на взаимното признаване на регулаторните установявания на годността и гражданството на авиокомпаниите и за уведомяване на Съединените щати за това в съответствие с член 6а, параграф 2 от Споразумението, изменено с Протокола, се взема от Съвета от името на Съюза и на държавите-членки с единодушие в съответствие със съответните разпоредби от Договора.

Член 3

Съвместен комитет

1.   Съюзът и държавите-членки се представляват в съвместния комитет, създаден съгласно член 18 от Споразумението, изменено с Протокола, от представители на Комисията и на държавите-членки.

2.   По въпроси от изключителната компетентност на Съюза, които не изискват приемането на решение с правни последици, позицията, която да бъде взета от Съюза и неговите държави-членки в рамките на съвместния комитет, се приема от Комисията, като Съветът и държавите-членки се уведомяват предварително.

3.   За решения по въпроси от компетентността на Съюза позицията, която да бъде взета от Съюза и неговите държави-членки в рамките на съвместния комитет, се приема от Съвета с квалифицирано мнозинство въз основа на предложение на Комисията, освен ако приложимите процедури за гласуване, предвидени в Договора, предвиждат друго.

4.   За решения по въпроси от компетентността на държавите-членки позицията, която да бъде взета от Съюза и неговите държави-членки, се приема от Съвета с единодушие въз основа на предложение на Комисията или на държавите-членки, освен ако държава-членка не е информирала генералния секретариат на Съвета в рамките на един месец от приемането на позицията, че може да даде съгласието си за решението на съвместния комитет единствено със съгласието на законодателните си органи, по-точно поради резерва за парламентарно разглеждане.

5.   Позицията на Съюза и на държавите-членки в рамките на съвместния комитет се представя от Комисията освен по въпроси, които са от изключителната компетентност на държавите-членки, в който случай тя се представя от председателството на Съвета или, ако Съветът реши — от Комисията.

Член 4

Решения в съответствие с член 21, параграф 5 от Споразумението

Решението да не се позволява авиокомпании на другата страна да експлоатират допълнителни честоти или да получат достъп до нови пазари съгласно Споразумението, както и за това да сe известят Съединените американски щати или да се одобри оттеглянето на такова решение, взето в съответствие с член 21, параграф 5 от Споразумението, изменено с Протокола, се приема от Съвета от името на Съюза и на държавите-членки с единодушие в съответствие със съответните разпоредби на Договора.

Член 5

Информиране на Комисията

Държавите-членки информират незабавно Комисията за всяко искане или нотификация, отправени от или до тях съгласно член 15 от Споразумението, изменено с Протокола.

Съставено в Люксембургна на 24 юни 2010 година.

За Съвета

Председател

J. BLANCO LÓPEZ


ПРОТОКОЛ

за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати и Европейската общност и нейните държави-членки, подписано на 25 и 30 април 2007 г.

СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ (по-долу „Съединените щати“),

от една страна, и

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ИРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

страни по Договора за Европейския съюз и по Договора за функционирането на Европейския съюз и държави-членки на Европейския съюз (по-долу „държавите-членки“),

и ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ,

от друга страна;

КАТО ВЪЗНАМЕРЯВАТ да надграждат върху рамката, създадена със Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати и Европейската общност и нейните държави-членки, подписано на 25 и 30 април 2007 г. (по-долу „Споразумението“), с цел предоставяне на достъп до пазари и увеличаване в максимална степен на ползите за потребителите, авиокомпаниите, работната сила и общностите от двете страни на Атлантическия океан,

КАТО ИЗПЪЛНЯВАТ мандата си по член 21 от Споразумението да договорят във възможно най-кратък срок споразумение на втори етап, с което по-бързо да се постигне целта,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че Европейският съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник вследствие влизането в сила на 1 декември 2009 г. на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, и че считано от посочената дата всички права и задължения на Европейската общност, както и всички позовавания на нея в Споразумението се прилагат за Европейския съюз,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ДА ИЗМЕНЯТ СПОРАЗУМЕНИЕТО, КАКТО СЛЕДВА:

Член 1

Определения

Член 1 от Споразумението се изменя по следния начин:

1.

След параграф 2 се вмъква следното ново определение:

„2а   „установяване на гражданството“ означава констатация, че въздушен превозвач, който предлага да извършва въздухоплавателни услуги съгласно настоящото споразумение, отговаря на изискванията по член 4 по отношение на собственост, ефективен контрол и основно място на дейност;“.

2.

След параграф 3 се вмъква следното ново определение:

„3а   „установяване на годността“ означава констатация, че въздушен превозвач, който предлага да предоставя въздухоплавателни услуги съгласно настоящото споразумение, има задоволителни финансови възможности и адекватни управленчески знания и умения за извършване на такива услуги и има готовност да се съобразява със законовите и подзаконовите разпоредби и с изискванията, които уреждат предоставянето на такива услуги;“.

Член 2

Взаимното признаване на регулаторни установявания на годността и гражданството на авиокомпаниите

След член 6 се вмъква следният нов член 6а:

„Член 6а

Взаимното признаване на регулаторни установявания на годността и гражданството на авиокомпаниите

1.   При получаване на заявление за експлоатационно разрешение съгласно член 4 от въздушен превозвач на едната страна въздухоплавателните органи на другата страна признават установяването на гражданството и/или на годността, направено от въздухоплавателните органи на първата страна по отношение на този въздушен превозвач като установяване, направено от собствените ѝ въздухоплавателни органи, и не търсят допълнителна информация по въпроса, с изключение на случаите, предвидени в буква а) по-долу:

а)

ако след получаване на заявление за експлоатационно разрешение от въздушен превозвач или след предоставянето на такова разрешение въздухоплавателните органи на получаващата страна имат конкретна причина да смятат, че въпреки направеното от въздухоплавателните органи на другата страна установяване условията, предвидени в член 4 от настоящото споразумение за предоставяне на съответното разрешение или позволение, не са изпълнени, те незабавно уведомяват тези органи, като предоставят причини по същество за своите опасения. В такъв случай всяка страна може да поиска консултации, включително с представители на съответните въздухоплавателни органи, и/или допълнителна информация, релевантна за случая, като такива искания следва да бъдат удовлетворявани във възможно най-кратки срокове. Ако въпросът остане неразрешен, всяка страна може да го отнесе до Съвместния комитет;

б)

настоящият член не се прилага по отношение на установявания във връзка със сертификати или лицензи за безопасност, договорености за сигурност или застраховки.

2.   Всяка страна информира другата предварително, когато това е възможно, или в противен случай — във възможно най-кратки срокове, посредством Съвместния комитет, за всяка съществена промяна в критериите, които прилага при извършването на установяванията, посочени в параграф 1 по-горе. Ако получаващата страна поиска консултации във връзка с дадена промяна, Съвместният комитет следва да я предостави в срок 30 дни от искането, освен ако страните са договорили друго. Ако след консултациите получаващата страна смята, че преразгледаните критерии на другата страна не са достатъчно задоволителни за взаимното признаване на регулаторни установявания, получаващата страна може да информира другата страна за спиране прилагането на параграф 1. Спирането може да бъде отменено от получаващата страна по всяко време. Съвместният комитет се уведомява съответно.“

Член 3

Околна среда

Член 15 от Споразумението се заличава изцяло и се заменя със следното:

„Член 15

Околна среда

1.   Страните признават значението на опазването на околната среда при разработването и прилагането на международната политика в областта на въздухоплаването, като съпоставят внимателно разходите за и ползите от прилагането на мерките за опазване на околната среда при разработването на тази политика и, когато е подходящо, предлагат заедно ефективни глобални решения. Съответно страните възнамеряват да работят съвместно за ограничаване или намаляване по разумен от икономическа гледна точка начин на въздействието на международното въздухоплаване върху околната среда.

2.   Когато една от страните разглежда предложение за мерки за опазване на околната среда на регионално, национално или местно равнище, тя следва да прецени евентуалното им неблагоприятно въздействие върху упражняването на правата, съдържащи се в настоящото споразумение, и ако такива мерки бъдат приети, тя следва да предприеме съответни стъпки за намаляване на това неблагоприятно въздействие. По молба на една от страните другата страна предоставя описание на оценката и на стъпките за намаляване на това въздействие.

3.   При установяване на мерки за опазване на околната среда се следват авиационните стандарти за околната среда, приети от Международната организация за гражданска авиация в приложенията към конвенцията, с изключение на обявените различия. Страните прилагат всички мерки за опазване на околната среда, които оказват въздействие върху въздухоплавателните услуги по настоящото споразумение, в съответствие с член 2 и член 3, параграф 4 от настоящото споразумение.

4.   Страните потвърждават ангажимента на държавите-членки и на Съединените щати да прилагат принципа на балансирания подход.

5.   Следните разпоредби се прилагат при налагането на нови задължителни експлоатационни ограничения, свързани с шума на летищата с повече от 50 000 годишни полета на граждански дозвукови реактивни самолети:

а)

отговорните органи на дадена страна създават условия за това мненията на заинтересованите страни да бъдат взети предвид в процеса на вземане на решение;

б)

другата страна се уведомява за въвеждането на нови експлоатационни ограничения поне 150 дни преди влизането в сила на тези експлоатационни ограничения. По искане на другата страна ѝ се предоставя незабавно писмен доклад, в който се обясняват причините за въвеждането на експлоатационното ограничение, целта, свързана с опазването на околната среда по отношение на летището, и мерките, които се смята, че съответстват на целта. Докладът съдържа съответната оценка на евентуалните разходи и ползи от различните разглеждани мерки;

в)

експлоатационните ограничения са i) недискриминационни, ii) не по-ограничаващи, отколкото е необходимо за постигане на целта, свързана с околната среда по отношение на определено летище, и iii) непроизволни.

6.   Страните поддържат и насърчават обмена на информация и редовния диалог между експертите, по-специално чрез съществуващите комуникационни канали, за задълбочаване на сътрудничеството, съобразно приложимите законови и подзаконови разпоредби, за оценка на въздействието на международното въздухоплаване върху околната среда и за намиране на решения за намаляване на отрицателните последици, в това число:

а)

изследователска и развойна дейност за разработване на авиационни технологии, съобразени с околната среда;

б)

разширяване на научните познания относно последиците от емисиите от въздушния превоз с цел осигуряване на по-добра информационна основа за вземането на политически решения;

в)

нов подход при управлението на въздушния трафик с оглед на намаляването на въздействието на въздухоплаването върху околната среда;

г)

изследователска и развойна дейност за разработване на устойчиви алтернативни горива за въздухоплаването; и

д)

обмен на мнения по въпроси и възможни решения на международни форуми, свързани с отражението на въздухоплаването върху околната среда, в това число координиране на позиции, ако е подходящо.

7.   По искане на страните Съвместният комитет, с помощта на експерти, разработва препоръки по въпроси, свързани с евентуално припокриване на пазарни мерки и съгласуваността между тях, по отношение на емисиите от въздухоплаването, прилагани от страните, за избягване на дублиране на мерки и разходи и за намаляване, доколкото е възможно, на административната тежест за авиокомпаниите. Тези препоръки подлежат на приемане или ратифициране на вътрешно равнище, каквото може да бъде изисквано от всяка страна.

8.   Ако една от страните е убедена, че въпрос, свързан с опазването на околната среда при въздухоплаването, в това число предложени нови мерки, поражда опасения относно прилагането или изпълнението на настоящото споразумение, тя може да поиска свикване на заседание на Съвместния комитет, както е предвидено в член 18, на което да се разгледа въпросът и да се подготвят подходящи действия в отговор на опасенията, за които се установи, че са основателни.“

Член 4

Социално измерение

След член 17 се вмъква следният нов член 17а:

„Член 17а

Социално измерение

1.   Страните признават значението на социалното измерение на Споразумението и ползите от придържането към високи стандарти в областта на работната сила на отворените пазари. Възможностите, които се създават със Споразумението, не се предоставят с цел да се занижат стандартите или да се ограничат правата и принципите за полагането на труд в съответните законодателства на страните.

2.   Принципите, залегнали в параграф 1, са водещи за страните при изпълнението на Споразумението, както и за редовното разглеждане от страна на Съвместния комитет, в съответствие с член 18, на социалните последици от Споразумението и за подготвянето на съответните отговори на опасенията, за които се установи, че са основателни.“

Член 5

Съвместният комитет

Параграфи 3, 4 и 5 от член 18 от Споразумението се заличават изцяло и се заменят със следното:

„3.   Съвместният комитет преглежда, ако е подходящо, общото изпълнение на Споразумението, включително последиците, оказвани от ограниченията на авиационната инфраструктура върху упражняването на правата, предвидени в член 3, последиците на мерките за сигурност, предприети по силата на член 9, последиците върху условията за конкуренция, включително в областта на компютърните системи за резервация, както и всички социални последици от изпълнението на Споразумението. Освен това Съвместният комитет разглежда постоянно отделни въпроси или предложения, които според страните оказват влияние или могат да окажат влияние върху операции по Споразумението, като например противоречиви регулаторни изисквания.

4.   Съвместният комитет развива също така сътрудничество чрез:

а)

обсъждане на областите, които евентуално биха могли да бъдат включени по-нататък в Споразумението, включително препоръките за изменения на Споразумението;

б)

обсъждане на социалните последици от Споразумението във връзка с начина му на изпълнение и разработване на подходящи действия в отговор на опасения, за които бъде установено, че са основателни;

в)

поддържане на списък от въпроси, свързани с държавните субсидии или подпомагане, повдигнати от страните пред Съвместния комитет;

г)

вземане на решения чрез консенсус по всички въпроси, свързани с прилагането на член 11, параграф 6;

д)

подготвяне по искане на страните на договорености за взаимно признаване на регулаторните установявания;

е)

насърчаване на сътрудничеството между съответните органи на страните в усилията им за развитие на техните системи за управление на въздушния трафик с оглед на оптимизирането на оперативната им съвместимост и съответствие, намаляване на разходите и повишаване на тяхната безопасност, капацитет и характеристики във връзка с опазването на околната среда;

ж)

насърчаване на изготвянето на предложения за съвместни проекти и инициативи в областта на авиационната сигурност, включително с трети държави;

з)

насърчаване на постоянно тясно сътрудничество между съответните органи за авиационна сигурност на страните, в това число инициативи за разработване на процедури за сигурност, при които се улеснява обслужването на пътници и товари, като се запазва нивото на сигурност;

и)

разглеждане на въпроса дали съответните законови и подзаконови актове и практиките на страните в областите, попадащи в обхвата на приложение 9 към Конвенцията („Улеснение“), могат да окажат влияние върху упражняването на правата по настоящото споразумение;

й)

насърчаване на размяната на експертни мнения по нови законодателни или регулаторни инициативи и разработки, включително в областта на сигурността, безопасността, опазването на околната среда, авиационната инфраструктура (включително слотове) и защитата на потребителите;

к)

насърчаване провеждането на консултации, когато е уместно, по въпроси на въздушния превоз, разглеждани в рамките на международните организации, и по въпроси, свързани с отношенията с трети държави, включително разглеждане на възможността за възприемане на общ подход; и

л)

вземане с консенсус на решенията, за които се отнасят член 1, параграф 3 от приложение 4 и член 2, параграф 3 от приложение 4.

5.   Страните споделят целта за извличане на максимални ползи за потребители, авиокомпании, работна сила и общности от двете страни на Атлантическия океан чрез разширяване на обхвата на настоящото споразумение, така че да бъдат включени и трети държави. За тази цел Съвместният комитет разглежда при необходимост условията и процедурите, включително всички необходими изменения на настоящото споразумение, които се изискват за присъединяването на други трети държави към него.“

Член 6

По-нататъшно разширяване на възможностите

Член 21 се заличава изцяло и се заменя със следното:

„Член 21

По-нататъшно разширяване на възможностите

1.   Страните споделят целта да продължават да работят за отстраняване на пречките пред достъпа до пазара за извличане на максимални ползи за потребители, авиокомпании, работна сила и общности от двете страни на Атлантическия океан, като при това улесняват достъпа на своите авиолинии до глобалните капиталови пазари, за да отразят по-удачно реалностите на световната авиационна промишленост, както и да укрепват трансатлантическата система на въздухоплаване и да създадат подходяща рамка като стимул за други държави да отворят собствените си пазари на въздухоплавателни услуги.

2.   В съответствие със споделяната от страните цел от параграф 1 и в изпълнение на отговорностите си по член 18 за наблюдаване на изпълнението на настоящото споразумение, Съвместният комитет разглежда веднъж годишно промяната в ситуацията, включително що се отнася до законодателните изменения, посочени в настоящия член. Съвместният комитет разработва процес на сътрудничество в това отношение, като прави също така съответни препоръки на страните. Европейският съюз и неговите държави-членки позволяват мажоритарна собственост и ефективен контрол на техни авиокомпании от страна на Съединените щати или граждани на Съединените щати на взаимна основа и при потвърждение от страна на Съвместния комитет, че законовите и подзаконовите разпоредби на Съединените щати позволяват мажоритарна собственост и ефективен контрол на техни авиокомпании от страна на държавите-членки или техни граждани.

3.   При писмено потвърждение от страна на Съвместния комитет, в съответствие с член 18, параграф 6, че законовите и подзаконовите разпоредби на всяка от страните позволяват мажоритарна собственост и ефективен контрол на нейни авиокомпании от другата страна или от нейни граждани:

а)

раздел 3 от приложение 1 към Споразумението прекратява действието си;

б)

авиокомпаниите на Съединените щати имат право да предоставят редовни пътнически комбинирани услуги между точки в Европейския съюз и неговите държави-членки и пет държави, без да обслужват точка на територията на Съединените щати. Тези държави се определят от Съвместния комитет в рамките на една година от датата на подписване на настоящия протокол. Съвместният комитет може да внесе изменение в списъка или да увеличи броя на тези държави; и

в)

текстът на член 2 от приложение 4 към Споразумението („Собственост и контрол върху авиокомпании на трети държави“) прекратява действието си и текстът на приложение 6 към Споразумението поражда действие на негово място по отношение на авиокомпании от трети държави, притежавани и контролирани от Съединените щати или от техни граждани.

4.   При писмено потвърждение от страна на Съвместния комитет, в съответствие с член 18, параграф 6, че съгласно законовите и подзаконовите разпоредби на Европейския съюз и на неговите държави-членки при налагането на експлоатационни ограничения, свързани с шума на летищата с повече от 50 000 годишни полета на граждански дозвукови реактивни самолети, Европейската комисия е оправомощена да направи преглед на процеса преди налагането на такива мерки и ако не се е уверила, че са следвани съответните процедури в съответствие с приложимите задължения, да предприеме преди налагането им съответното правно действие относно въпросните мерки:

а)

авиокомпаниите на Европейския съюз имат право да предоставят редовни пътнически комбинирани услуги между точки в Съединените щати и пет допълнителни държави, без да обслужват точка на територията на Европейския съюз и неговите държави-членки. Тези държави се определят от Съвместния комитет в рамките на една година от датата на подписване на настоящия протокол. Съвместният комитет може да внесе изменение в списъка или да увеличи броя на тези държави; и

б)

текстът на член 2 от приложение 4 към Споразумението („Собственост и контрол върху авиокомпании на трети държави“) прекратява действието си и текстът на приложение 6 към Споразумението поражда действие на негово място по отношение на авиокомпании от трети държави, притежавани и контролирани от държавите-членки или техни граждани.

5.   След писмено потвърждение от страна на Съвместния комитет, че дадена страна отговаря на условията на параграфи 3 и 4, които се прилагат за нея, страната може да поиска консултации на високо равнище по отношение на изпълнението на настоящия член. Тези консултации започват в рамките на 60-дневен срок от датата на подаване на искането, освен ако между страните е договорено друго. Страните правят всичко възможно за разрешаване на въпросите, по които са поискани консултации. Ако страната, поискала провеждане на консултации, остане неудовлетворена от резултатите от консултациите, тя може да отправи писмено известие по дипломатически път за решението си да не допусне авиокомпании на другата страна да експлоатират допълнителни честоти или да получат достъп до нови пазари по силата на настоящото споразумение. Въпросното решение поражда действие 60 дни от датата на известието. В рамките на този период другата страна може да реши да не допуска авиокомпании на първата страна да експлоатират допълнителни честоти или да получават достъп до нови пазари по силата на Споразумението. Решението поражда действие в същия ден, в който и решението на първата страна. Действието на всяко такова решение на една от страните може да бъде прекратено по взаимно споразумение на страните, което се потвърждава в писмена форма от Съвместния комитет.“

Член 7

Превоз, заплащан от правителството на Съединените щати

Приложение 3 от Споразумението се заличава изцяло и се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Относно превоз, заплащан от правителството на Съединените щати

Авиокомпаниите на Общността имат правото да превозват пътници и товари чрез редовни и чартърни полети, във връзка с които граждански департамент, агенция или учреждение на правителството на САЩ:

1.

получава транспортната услуга за себе си или по линия на договор, при който плащането се извършва от правителството или чрез суми, предоставени за ползване от правителството; или

2.

осигурява превоза до или за чужда държава или международна или друга организация без възнаграждение,

и този превоз е:

а)

между която и да е точка в Съединените щати и която и да е точка извън Съединените щати, дотолкова, доколкото този превоз е разрешен по силата на член 3, параграф 1, буква в), с изключение — по отношение на пътници, които имат право да ползват тарифа на базата на договор за обслужване на двойки градове — между точки, за които е в сила тарифа на базата на договор за обслужване на двойки градове; или

б)

между всеки две точки извън Съединените щати.

Настоящото приложение не се прилага за превоз, получен или финансиран от държавния секретар по отбраната или секретаря на военен департамент.“

Член 8

Приложения

Текстът на притурката към настоящия протокол се прилага към Споразумението като приложение 6.

Член 9

Временно прилагане

1.   До влизането в сила на настоящия протокол страните се съгласяват да го прилагат временно, доколкото това е допустимо от приложимото вътрешно право, от датата на подписването му.

2.   Всяка страна може по всяко време да отправи писмено предизвестие до другата страна по дипломатически път за решението си да прекрати прилагането на настоящия протокол. В такъв случай прилагането на настоящия протокол се прекратява в полунощ по GMT в края на трафик сезона на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), който e актуален една година след датата на писменото предизвестие за прекратяване, освен ако известието за прекратяване бъде оттеглено по съгласие на страните преди изтичането на този срок. В случай че бъде прекратено временното прилагане на Споразумението в съответствие с член 25, параграф 2 от него, временното прилагане на настоящия протокол се прекратява едновременно.

Член 10

Влизане в сила

Настоящият протокол влиза в сила не по-късно от:

1.

датата на влизане в сила на споразумението; и

2.

един месец след датата на последната нота при размяната на дипломатически ноти между страните, потвърждаващи, че всички необходими процедури за влизане в сила на настоящия протокол са изпълнени.

За целите на тази размяна на дипломатически ноти дипломатическите ноти до или от Европейския съюз и неговите държави-членки се връчват в зависимост от случая на Европейския съюз или от него. Дипломатическата нота или ноти от Европейския съюз и неговите държави-членки съдържа/т съобщение от всяка държава-членка, с което се потвърждава, че нейните вътрешни процедури, които е необходимо да бъдат следвани, за да влезе в сила протоколът, са били изпълнени.

В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО долуподписаните, надлежно упълномощени, полагат подписите си под настоящото споразумение.

Съставено в Люксембург на двадесет и четвърти юни две хиляди и десета година

Hecho en Luxemburgo, el veinticuatro de junio de dos mil diez

V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce deset

Udfærdiget i Luxembourg den fireogtyvende juni to tusind og ti

Geschehen zu Luxemburg am vierundzwanzigsten Juni zweitausendzehn

Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis

'Εγινε στо Λουξεμβούργο, στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα

Done at Luxembourg on the twenty-fourth day of June in the year two thousand and ten

Fait à Luxembourg, le vingt-quatre juin deux mille dix

Fatto a Lussemburgo, addì ventiquattro giugno duemiladieci

Luksemburgā, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną Liuksemburge

Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizedik év június havának huszonnegyedik napján

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra

Gedaan te Luxemburg, de vierentwintigste juni tweeduizend tien

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące dziesiątego

Feito no Luxemburgo, em vinte e quatro de Junho de dois mil e dez

Întocmit la Luxemburg, la douăzeci și patru iunie două mii zece

V Luxemburgu dňa dvadsiateho štvrtého júna dvetisícdesať

V Luxembourgu, dne štiriindvajsetega junija leta dva tisoč deset

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen

Som skedde i Luxemburg den tjugofjärde juni tjugohundratio

За Република България

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskύ republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Eurόpsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

For the United States of America

Image

Притурка към протокола

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Собственост и контрол върху авиокомпании на трети държави

1.

Нито една от страните не упражнява права, с които разполага съгласно договорености за въздухоплавателни услуги с трета държава, да отказва, отменя, спира действието или ограничава разрешителни или позволителни на авиокомпании на съответната трета държава на основанието, че значителна част от собствеността върху тази авиокомпания е притежание на другата страна, нейни граждани, или и двете.

2.

Съединените щати не упражняват права, с които разполагат съгласно договорености за въздушни услуги, да отказват, отменят, спират действието или ограничават разрешителни или позволителни на авиокомпания на Княжество Лихтенщайн, Конфедерация Швейцария, членка на Общото европейско авиационно пространство (ЕСАА) към датата на подписване на настоящото споразумение, или на която и да е държава в Африка, която изпълнява споразумение за въздухоплавателни услуги от типа „Открито небе“ със Съединените щати към датата на подписване на настоящото споразумение, на основанието, че авиокомпанията е под ефективния контрол на държава-членка или държави-членки, граждани на такава държава или държави, или и двете.

3.

Нито една от страните не упражнява права, с които разполага по линия на договорености за въздухоплавателни услуги с трета държава, да отказва, отменя, спира действието или ограничава разрешителни или позволителни на авиокомпании на тази трета държава на основание(то), че авиокомпанията е под ефективния контрол на другата страна, на нейни граждани, или и двете, при условие че въпросната трета държава поддържа сътрудничество в областта на въздухоплавателните услуги с двете страни.

4.

Съвместният комитет поддържа списък на третите държави, за които и двете страни считат, че са установили сътрудничество в областта на въздухоплавателните услуги.

Съвместна декларация

Представителите на Съединените щати и на Европейския съюз и неговите държави-членки потвърждават, че автентичността на Протокола за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените щати и Европейския съюз и неговите държави-членки, парафиран в Брюксел на 25 март 2010 г., предстои да бъде удостоверена на другите езици, както е предвидено, с размяната на писма преди подписването на Протокола или с решение на Съвместния комитет след подписването на Протокола.

Съвместната декларация представлява неразделна част от Протокола.

За Съединените щати:

John BYERLY (подпис)

25 март 2010 г.

За Европейския съюз и неговите държави-членки:

Daniel CALLEJA (подпис)

25 март 2010 г.

МЕМОРАНДУМ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ

1.

Делегации, представляващи Европейския съюз и неговите държави-членки, и Съединените американски щати, се срещнаха в Брюксел на 23—25 март 2010 г., за да завършат преговорите за втори етап на Споразумение за въздушен транспорт. Списъците на делегациите фигурират като притурка А.

2.

Делегациите постигнаха ad referendum съгласие по и парафираха текста на Протокола за изменение на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати и Европейската общност и нейните държави-членки, подписано на 25 и 30 април 2007 г. („Протоколът“, приложен като притурка Б). Делегациите възнамеряват да предоставят проекта на Протокола на съответните си органи за одобрение с цел влизането му в сила в близко бъдеще.

3.

Позоваванията в настоящия меморандум на Споразумението и членовете, параграфите и приложенията се отнасят до Споразумението след измененията, направени в него с Протокола.

4.

Делегацията на ЕС потвърди, че Европейският съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник вследствие на влизането в сила на 1 декември 2009 г. на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност и че считано от посочената дата всички права и задължения на Европейската общност и всички позовавания на нея в Споразумението се отнасят за Европейския съюз.

5.

Делегациите потвърдиха, че с процедурите за взаимно признаване на регулаторните установявания на годността и гражданството на авиокомпаниите, посочено в новия член 6а, не се цели да бъдат променени условията, предвидени в законовите и подзаконовите разпоредби, обичайно прилагани от страните по отношение на извършването на международен въздушен превоз в съответствие с член 4 от Споразумението.

6.

По отношение на разпоредбите на член 9 делегациите изразиха желанието си да задълбочават сътрудничеството между ЕС и САЩ в областта на сигурността на въздухоплаването с цел достигане по възможност на максимална степен на взаимно доверие по отношение на мерките за безопасност, прилагани от другата страна, съобразно приложимите законови и подзаконови разпоредби, за намаляване на ненужното дублиране на тези мерки.

7.

Делегациите отбелязаха, че очакват сътрудничеството в областта на сигурността да включва провеждането на редовни консултации във връзка с измененията на съществуващите изисквания, по възможност преди въвеждането им; тясно сътрудничество в процеса на оценка на летищата и, където е възможно и подходящо — в инспекциите на въздушните превозвачи, както и обмен на информация за нови технологии и процедури в областта на безопасността.

8.

С оглед на насърчаването на ефикасното използване на наличните ресурси, повишаване на безопасността и насърчаване на улесняването делегациите отбелязаха ползата от бърз и при възможност координиран отговор на евентуални нови заплахи.

9.

И двете делегации отбелязаха, че разпоредбите на съответните конвенции, в сила между някоя от държавите-членки и Съединените щати за избягване на двойно данъчно облагане на доходите и имуществото, не се изменят от настоящия протокол.

10.

При зачитане на член 15, параграф 7 делегацията на ЕС отбеляза, че очаква въпросите, разглеждани в тази област, да включват наред с другото ефективността на съответните мерки по отношение на опазването на околната среда и техническата им цялост, необходимостта да се избягва нарушението на условията на конкуренция и загуба на въглерод и, където е подходящо, начина за свързване или обвързване на тези мерки. Делегацията на Съединените щати отбеляза, че при разработването на препоръки очаква inter alia да се обърне внимание на съответствието с Конвенцията от Чикаго и на подкрепата на целите на Споразумението.

11.

Двете делегации подчертаха, че нищо в настоящото споразумение не засяга по какъвто и да било начин съответните им правни и политически позиции относно различни екологични въпроси, свързани с въздухоплаването.

12.

Отчитайки, че споделят едни и същи цели по отношение на опазването на околната среда, делегациите изготвиха съвместна декларация относно сътрудничеството в областта на опазването на околната среда, приложена като притурка В към настоящия меморандум от проведени консултации.

13.

Делегацията на ЕС отново заяви намерението на ЕС да продължи да работи за определяне на цели за намаление на глобалните емисии от международното въздухоплаване чрез Рамковата конвенция на Обединените нации относно промяната на климата.

14.

Делегациите на ЕС и САЩ отново заявиха намеренията си да работят чрез Международната организация за гражданска авиация (ИКАО) за намаляване на емисиите от парникови газове в международното въздухоплаване. И двете делегации отбелязаха участието на сектора в подкрепа на процеса.

15.

И двете делегации отбелязаха, че позоваванията на балансирания подход в член 15, параграф 4 препращат към Резолюция А35-5, приета с единодушие на 35-ата асамблея на ИКАО. Делегациите подчертаха, че всички аспекти на принципа за балансиран подход, установен в посочената резолюция, са релевантни и важни, включително признанието, че „Държавите имат съответните правни задължения, действащи споразумения, действащи закони и установени политики, които могат да окажат влияние върху прилагането от тяхна страна на балансирания подход, предвиден от ИКАО.“

16.

И двете делегации подчертаха подкрепата си за „Насоките за балансиран подход относно шума от въздухоплавателните средства“ на ИКАО, публикуван в документ 9829 на ИКАО (2-ро издание).

17.

По отношение на член 15, параграф 5, буква а) делегацията на ЕС отбеляза, че по смисъла на член 2, буква е) от Директива 2002/30/ЕО „заинтересовани лица“ са „физически или юридически лица, за които се отнася или за които може да се отнася въвеждането на мерки за намаляване на шума, включително и експлоатационни ограничения, или имащи законен интерес от въвеждането на такива мерки или ограничения“. Делегацията на ЕС отбеляза също така, че в съответствие с разпоредбите на член 10 от посочената директива държавите-членки гарантират, че за прилагането на членове 5 и 6 от посочената директива се установяват процедури на консултиране със заинтересованите лица в съответствие с приложимото национално право.

18.

Като отчита предизвикателствата, свързани с нарастващата трансгранична мобилност на работещите и структурата на дружествата, делегацията на ЕС отбеляза, че Европейската комисия следи отблизо положението и обсъжда нови инициативи с цел въвеждането, прилагането и изпълнението в тази област. Делегацията на ЕС се позова също така на работата, започната от Европейската комисия по транснационалните споразумения между предприятия, и заяви готовността си да информира, ако е подходящо, Съвместния комитет за тези и за други подобни инициативи.

19.

Делегацията на САЩ отбеляза, че в Съединените щати принципът, въз основа на който се избира един-единствен представител за определена категория или професия на служители от една авиокомпания, е помогнал за развитие на правата както на бордовия, така и на наземния персонал на авиокомпаниите, да се организират и да договарят и прилагат колективни споразумения.

20.

И двете делегации отбелязаха, че ако една от страните предприеме мерки, противоречащи на разпоредбите на Споразумението, включително на член 21, другата страна може да се възползва от всяка подходяща и пропорционална мярка в съответствие с международното законодателство, включително Споразумението.

21.

Във връзка с член 21, параграф 4 делегацията на ЕС отбеляза, че предвиденият в същия параграф преглед ще се извършва от Европейската комисия ex officio или ex parte.

22.

Делегациите отбелязаха, че търговските права съгласно член 21, параграф 4, буква а) са в допълнение към правата, предоставени на Европейския съюз и неговите държави-членки с член 3 от Споразумението.

23.

Делегациите изразиха задоволството си от сътрудничеството между Департамента на транспорта на Съединените американски щати и Европейската комисия, в съответствие със Споразумението, при което двете страни споделят целта за подобряване на разбирането си на законодателството на другата страна, на процедурите и практиките във връзка с режима за конкуренцията на другата страна и влиянието, което развитието на отрасъла на въздушните превози оказва или може да окаже върху конкуренцията в сектора.

24.

Делегациите потвърдиха ангажимента на съответните органи по конкуренцията да обменят мнения и да си сътрудничат, както и да се придържат към принципа на прозрачност, съобразно правните изисквания, включително защитата на поверителна търговска информация. Делегациите потвърдиха също така готовността на съответните органи по конкуренцията да дават при необходимост насоки по отношение на процедурните изисквания.

25.

Делегациите отбелязаха, че при всяко съобщение до Съвместния комитет или до друг получател, свързано със сътрудничеството в съответствие с приложение 2, трябва да се спазват правилата, отнасящи се до разкриването на поверителна информация или на чувствителна в пазарно отношение информация.

26.

За целите на параграф 4 от приложение 6 делегациите изразиха очакването си Съвместният комитет да разработи в срок една година от подписването на Протокола съответните критерии за определяне на това дали държавите поддържат сътрудничество в областта на въздухоплавателните услуги.

27.

Делегациите приветстваха участието на представителите на Исландия и Норвегия в качеството им на наблюдатели в делегацията на ЕС и отбелязаха, че работата в Съвместния комитет ще продължи за подготовката на предложение относно условията и процедурите за присъединяването на Исландия и Норвегия към Споразумението, изменено с Протокола.

28.

И двете делегации изразиха очакванията си, че съответните им въздухоплавателни органи ще позволят извършването на операции, съобразени с разпоредбите на Споразумението, както е изменено с Протокола, въз основа на взаимното признаване и реципрочност или на административна основа, от датата на подписване на Протокола.

За делегацията на Европейския съюз и неговите държави-членки

Daniel CALLEJA

За делегацията на Съединените американски щати

John BYERLY

Притурка В

Съвместна декларация относно сътрудничеството в областта на околната среда

Делегациите на Съединените щати и на Европейския съюз и неговите държави-членки потвърдиха изключителното значение на преодоляването на последиците от международното въздухоплаване върху околната среда. Те изразиха взаимния си ангажимент за постигане на целите по отношение на околната среда, определени на 35-ата асамблея на Международната организация за гражданска авиация (ИКАО), а именно да полагат усилия за:

а)

ограничаване или намаляване броя на лицата, засегнати от значителен шум от въздухоплавателни средства;

б)

ограничаване или намаляване на въздействието на емисиите от въздушния превоз върху качеството на въздуха в съответните места; и

в)

ограничаване или намаляване на въздействието на емисиите от парникови газове от въздухоплаването върху световния климат.

Делегациите потвърдиха решенията на 15-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменението на климата и споразумението от Копенхаген, включително общото признаване на научния възглед, че повишаването на температурата в световен мащаб следва да бъде под два градуса по Целзий.

Делегациите потвърдиха непоколебимото желание на страните и готовността им да работят заедно за надграждане върху постигнатото от срещата на високо равнище по въпросите на международното въздухоплаване и изменението на климата, организирана от ИКАО, като търсят възможности за колективно усилие с международни партньори в рамките на ИКАО, за изготвяне на по-амбициозна програма за действие, включваща солидни цели, рамка за пазарни мерки и отчитаща специалните нужди на развиващите се държави.

И двете страни отбелязаха ангажимента си да сътрудничат с Комитета на ИКАО за защита на околната среда при въздухоплаване (CAEP) за гарантиране на своевременни и ефективни резултати от неговата работна програма, включително приемането на глобален стандарт за CO2 за въздухоплавателните средства и други мерки, свързани с промяната на климата, шума и качеството на въздуха.

Делегациите подчертаха значението на намаляването на въздействието на въздухоплаването върху околната среда чрез:

трайно сътрудничество по програмите на Nextgen и SESAR за модернизиране на управлението на въздушния трафик, включително Атлантическата инициатива за съдействие за намаляване на емисиите (AIRE),

насърчаване и ускоряване по подходящ начин на разработването и въвеждането на нови технологии по отношение на въздухоплавателните средства и устойчиви алтернативни горива, включително чрез съвместната технологична инициатива „Чисто небе“, инициативата за постоянно ниско потребление на енергия, програмата за емисиите и шума (CLEEN), инициативата за алтернативни горива в търговското въздухоплаване (CAAFI) и инициативата за трайно насочване към алтернативни горива и енергии във въздухоплаването (SWAFEA), и

сътрудничество с научната общност, например посредством групата на CAEP за въздействия и наука, за по-добро осъзнаване и количествено изразяване на отражението, което оказва въздухоплаването върху околната среда, като въздействието върху здравето и последиците за климата, предизвикани от емисии на газове, различни от CO2.


РЕГЛАМЕНТИ

25.8.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 223/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 756/2010 НА КОМИСИЯТА

от 24 август 2010 година

за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (1), и по-специално член 7, параграф 4, буква а) и параграф 5, както и член 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 850/2004 се въвеждат в правото на Европейския съюз задълженията, формулирани в Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (наричана по-долу „Конвенцията“), която е одобрена с Решение 2006/507/ЕО на Съвета от 14 октомври 2004 г. за сключване от името на Европейската общност на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (2), и в Протокола за устойчивите органични замърсители към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния (наричан по-долу „Протоколът“), одобрен с Решение 2004/259/ЕО на Съвета от 19 февруари 2004 г. относно сключването от името на Европейската общност на Протокола за устойчивите органични замърсители към Конвенцията от 1979 година за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (3).

(2)

След като получи от Европейския съюз и неговите държави-членки, както и от Норвегия и Мексико, предложения за включване на вещества, създаденият съгласно Конвенцията Комитет за преглед на устойчивите органични замърсители завърши работата си по отношение на девет предложени вещества, за които бе установено, че отговарят на критериите на Конвенцията. На четвъртата сесия на Конференцията на страните по Конвенцията, състояла се от 4 до 8 май 2009 г. (наричана по-долу „СОР4“), бе постигнато съгласие тези девет вещества да бъдат включени в приложенията към Конвенцията.

(3)

За да бъде взето предвид включването на новите вещества, станало по време на COP4, приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004 следва да бъдат съответно изменени.

(4)

COP4 реши да включи веществата хлордекон, хексабромобифенил и хексахлороциклохексаните, включително и веществото линдан, в приложение А (елиминиране) към Конвенцията. Тези вещества вече са включени в приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004, тъй като са посочени в Протокола.

(5)

COP4 реши да включи веществото пентахлоробензен в приложение А (елиминиране) към Конвенцията. Следователно пентахлоробензенът следва да бъде включен в приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004, като се посочат съответните стойности за максимално допустима концентрация, зададени въз основа на прилагане на методиката, използвана за определяне на максимално допустими концентрации на устойчиви органични замърсители (наричани по-долу „УОЗ“) в Регламент (ЕО) № 1195/2006 на Съвета от 18 юли 2006 г. за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (4) и в Регламент (ЕО) № 172/2007 на Съвета от 16 февруари 2007 г. за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (5). Тези временни стойности за максимално допустима концентрация следва да бъдат преразгледани в съответствие с резултатите от предстоящо проучване относно прилагането на отнасящите се за отпадъците разпоредби на Регламент (ЕО) № 850/2004, което ще бъде проведено от името на Комисията.

(6)

COP4 реши да впише перфлуорооктан сулфоновата киселина и нейните производни (наричани по-долу „PFOS“) в приложение Б (ограничения) към Конвенцията, с някои изключения за конкретни видове употреби. Понастоящем използването на PFOS е разрешено само за някои конкретни видове употреби. Като се има предвид продължителността на живота на някои изделия, съдържащи PFOS, тези изделия ще продължат още няколко години да попадат в отделяните отпадъци, макар и в намаляващи количества. Възможно е да възникнат практически трудности при идентифицирането на някои съдържащи PFOS материали в даден поток от отпадъци. Все още данните за количествата и концентрациите на PFOS в изделията и отпадъците не са достатъчни. Разширяването и върху PFOS на обхвата на формулираното в Регламент (ЕО) № 850/2004 задължение за унищожаване или необратимо преобразуване на съдържанието на устойчиви органични замърсители в такива отпадъци, при които са надминати посочените в приложение IV максимално допустими концентрации, би могло да има последици по отношение на съществуващите схеми за рециклиране, което би могло да затрудни постигането на друг екологичен приоритет — осигуряването на устойчиво развито използване на ресурсите. Като се има предвид това съображение, PFOS се включват в приложения IV и V, без да се посочват максимално допустими концентрации.

(7)

COP4 реши да включи веществата тетрабромодифенилов етер, пентабромодифенилов етер, хексабромодифенилов етер и хептабромодифенилов етер, наричани по-долу „полибромирани дифенилови етери“, в приложение А (елиминиране) към Конвенцията. Пазарното разпространение и използването на пентабромодифенилов етер и октабромодифенилов етер вече е ограничено в Европейския съюз съгласно приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали (6), с ограничение за максимално допустима концентрация от 0,1 тегловни процента. Пентабромодифениловият етер, хексабромодифениловият етер, хептабромодифениловият етер и тетрабромодифениловият етер понастоящем не се разпространяват пазарно в Европейския съюз, тъй като те са ограничени съгласно Регламент (ЕО) № 552/2009 на Комисията от 22 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение ХVII (7) и съгласно Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничаването на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (8). Но поради продължителността на живота на продуктите, съдържащи тези полибромирани дифенилови етери, отпадни продукти с такова съдържание ще продължат още няколко години да попадат в отделяните отпадъци. Като се имат предвид практическите трудности за идентифицирането на продуктите, съдържащи полибромирани дифенилови етери, в рамките на смесена фракция от отпадъци, както и настоящата липса на изчерпателни научни данни за количествата и концентрациите на полибромирани дифенилови етери в изделията и отпадъците, разширяването и върху тези нови вещества на обхвата на задължението за унищожаване или необратимо преобразуване на съдържанието на устойчиви органични замърсители в такива отпадъци, при които са надминати посочените в приложение IV максимално допустими концентрации, би могло да има последици по отношение на съществуващите схеми за рециклиране и да затрудни устойчиво развитото използване на ресурсите. Съществуването на този проблем бе признато от COP4 и бяха договорени специални изключения във връзка с продължаването на рециклирането на отпадъци, съдържащи полибромирани дифенилови етери, дори и ако това би могло да доведе до рециклиране на устойчиви органични замърсители. Следователно тези изключения следва да бъдат отразени в Регламент (ЕО) № 850/2004.

(8)

С оглед да се избегне изкривяване на вътрешния пазар е необходимо стойностите на максимално допустимите концентрации да са еднакви в рамките на Европейския съюз. В приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004 са зададени временни максимално допустими концентрации за веществото пентахлоробензен въз основа на наличните данни и при прилагане на принципа на предпазливостта.

(9)

Като се има предвид липсата на изчерпателна научна информация относно съответните количества и концентрации в изделия и отпадъци, както и относно сценариите за излагане на съответното въздействие, на настоящия етап в приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004 не могат да бъдат формулирани стойности за максимално допустими концентрации на PFOS и на полибромираните дифенилови етери. При условие че се появи допълнителна информация и Комисията направи съответно преразглеждане, по-късно ще бъдат предложени стойности за максимално допустими концентрации на съответните девет устойчиви органични замърсители, като бъдат взети предвид целите на Регламента за устойчивите органични замърсители.

(10)

В съответствие с член 22 от Конвенцията измененията на приложения А, Б и В към нея влизат в сила една година след датата на съобщаване на съответното изменение от депозитаря, като този срок изтича на 26 август 2010 г. Следователно, поради съображения за съгласуваност, настоящият регламент също трябва да се прилага от тази дата.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно Директива 75/442/ЕИО на Съвета (9). Влизането в сила на настоящия регламент е въпрос със спешно значение,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Приложение IV към Регламент (ЕО) № 850/2004 се заменя с приложение I към настоящия регламент.

2.   Приложение V към Регламент (ЕО) № 850/2004 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 26 август 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 август 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7.

(2)  ОВ L 209, 31.7.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 81, 19.3.2004 г., стр. 35.

(4)  ОВ L 217, 8.8.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 55, 23.2.2007 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 164, 26.6.2009 г., стр. 7.

(8)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19.

(9)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на веществата, предмет на разпоредбите за управление на отпадъци, формулирани в член 7

Вещество

CAS №

ЕО №

Максимално допустима концентрация, посочена в член 7, параграф 4, буква a)

Тетрабромодифенилов етер C12H6Br4O

 

 

 

Пентабромодифенилов етер C12H5Br5O

 

 

 

Хексабромодифенилов етер C12H4Br6O

 

 

 

Хептабромодифенилов етер C12H3Br7O

 

 

 

Перфлуорооктан сулфонова киселина и нейните производни (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, метални соли (O-M+), халидни, амидни и други производни, включително полимери)

 

 

 

Полихлорирани дибензо-p-диоксини и дибензофурани (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (1)

ДДТ (1,1,1-трихлоро-2,2-бис(4-хлорофенил)етан)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Хлордан

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Хексахлороциклохексани, включително линдан

58-89-9

210-168-9

50 mg/kg

319-84-6

200-401-2

319-85-7

206-270-8

608-73-1

206-271-3

Диелдрин

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Ендрин

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Хептахлор

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Хексахлоробензен

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Хлордекон

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Алдрин

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Пентахлоробензен

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

Полихлорирани бифенили (PCB)

1336-36-3 и други

215-648-1

50 mg/kg (2)

Мирекс

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Токсафен

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Хексабромобифенил

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Максимално допустимата концентрация се изчислява общо за PCDD и PCDF, съгласно следните коефициенти за токсичен еквивалент (КТЕ):

PCDD

КТЕ

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

КТЕ

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

КТЕ

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(2)  Когато е приложимо, да се използва изчислителният метод, формулиран в европейските стандарти EN 12766-1 и EN 12766-2.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложение V, част 2 от Регламент (ЕО) № 850/2004 таблицата се заменя със следното:

„Видове отпадъци съгласно класификацията в Решение 2000/532/ЕО на Комисията

Максимално допустими концентрации на веществата, включени в приложение IV (1)

Дейности

10

ОТПАДЪЦИ ОТ ТОПЛИННИ ПРОЦЕСИ

Алдрин: 5 000 mg/kg;

Хлордан: 5 000 mg/kg;

Хлордекон:

5 000 mg/kg;

ДДТ (1,1,1-трихлоро-2,2-бис(4-хлорофенил)етан): 5 000 mg/kg;

Диелдрин: 5 000 mg/kg;

Ендрин: 5 000 mg/kg;

Хептабромодифенилов етер (C12H3Br7O)

Хептахлор: 5 000 mg/kg;

Хексабромобифенил: 5 000 mg/kg;

Хексабромодифенилов етер (C12H4Br6O);

Хексахлоробензен: 5 000 mg/kg;

Хексахлороциклохексани, включително линдан:

5 000 mg/kg;

Мирекс: 5 000 mg/kg;

Пентабромодифенилов етер (C12H5Br5O);

Пентахлоробензен: 5 000 mg/kg;

Перфлуорооктан сулфонова киселина и нейните производни (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, метални соли (O-M+), халидни, амидни и други производни, включително полимери);

Полихлорирани бифенили (PCB) (5): 50 mg/kg;

Полихлорирани дибензо-p-диоксини и дибензофурани (PCDD/PCDF) (6): 5 mg/kg;

Тетрабромодифенилов етер (C12H6Br4O);

Токсафен: 5 000 mg/kg

Окончателно разполагане на отпадъците (permanent storage) се разрешава само ако са изпълнени следните условия:

1.

Разполагането трябва да се реализира в един от следните видове обекти:

безопасни, дълбоки подземни образувания от твърди скали;

солни мини;

депо за опасни отпадъци, при условие че отпадъците са втвърдени или (когато това е технически възможно) частично стабилизирани съгласно изискването за класификация на отпадъците в подгрупа 1903 от Решение 2000/532/ЕО;

2.

Трябва да са спазени разпоредбите на Директива 1999/33/ЕО на Съвета (3) и на Решение 2003/33/ЕО на Съвета (4);

3.

Трябва да е доказано, че избраната дейност е по-благоприятна от гледна точка на околната среда.

10 01

Отпадъци от електроцентрали и други горивни инсталации (с изключение на група 19)

10 01 14 * (2)

Съдържащи опасни вещества дънна пепел, шлака и котелен прах от горивен процес, включващ изгаряне на отпадъци (co-incineration)

10 01 16 *

Съдържаща опасни вещества отнесена пепел от горивен процес, включващ изгаряне на отпадъци (co-incineration)

10 02

Отпадъци от черната металургия

10 02 07 *

Съдържащи опасни вещества твърди отпадъци от пречистване на газове

10 03

Отпадъци от пирометалургия на алуминий

10 03 04 *

Шлаки от първични производства

10 03 08 *

Солни шлаки от вторични производства

10 03 09 *

Черни дроси/шлаки от вторични производства

10 03 19 *

Съдържащ опасни вещества прах от димни газове

10 03 21 *

Други съдържащи опасни вещества видове прах (включително от топкови мелници)

10 03 29 *

Съдържащи опасни вещества отпадъци от преработване на солни шлаки и черни дроси

10 04

Отпадъци от пирометалургия на оловото

10 04 01 *

Шлаки от първични и вторични производства

10 04 02 *

Дроси и накипи (skimmings) от първично и вторично производство

10 04 04 *

Прах от димни газове

10 04 05 *

Други видове прах

10 04 06 *

Твърди отпадъци от пречистване на газове

10 05

Отпадъци от пирометалургия на цинка

10 05 03 *

Прах от димни газове

10 05 05 *

Твърди отпадъци от пречистване на газове

10 06

Отпадъци от пирометалургия на медта

10 06 03 *

Прах от димни газове

10 06 06 *

Твърди отпадъци от пречистване на газове

10 08

Отпадъци от пирометалургия на други цветни метали

10 08 08 *

Солни шлаки от първично и вторично производство

10 08 15 *

Съдържащ опасни вещества прах от димни газове

10 09

Отпадъци от леене на черни метали

10 09 09 *

Съдържащ опасни вещества прах от димни газове

16

ОТПАДЪЦИ, КОИТО НЕ СА ПОСОЧЕНИ НА ДРУГО МЯСТО В СПИСЪКА

16 11

Отпадъчни облицовъчни и огнеупорни материали

16 11 01 *

Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, които съдържат опасни вещества

16 11 03 *

Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, които съдържат опасни вещества

17

СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗРУШИТЕЛНИ РАБОТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЧВА, ИЗКОПАНА ОТ ЗАМЪРСЕНИ РАЙОНИ)

17 01

Бетон, тухли, керемиди и керамични изделия

17 01 06 *

Смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди и керамични изделия, които съдържат опасни вещества

17 05

Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси

17 05 03 *

Неорганични компоненти на почвата и камъни, съдържащи опасни вещества

17 09

Други строителни отпадъци и отпадъци от разрушителни работи

17 09 02 *

Строителни отпадъци и отпадъци от разрушителни работи, съдържащи полихлорирани бифенили (РСВ), с изключение на съоръжения, които съдържат полихлорирани бифенили

17 09 03 *

Други строителни отпадъци и отпадъци от разрушителни работи, които съдържат опасни вещества

19

ОТПАДЪЦИ ОТ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, САМОСТОЯТЕЛНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНА И ПРОМИШЛЕНА ВОДА

19 01

Отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци

19 01 07 *

Твърди отпадъци от третиране на газове

19 01 11 *

Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества

19 01 13 *

Отнесена пепел, съдържаща опасни вещества

19 01 15 *

Котелен прах, съдържащ опасни вещества

19 04

Встъклени отпадъци и отпадъци от встъкляване

19 04 02 *

Отнесена пепел и други отпадъци от пречистване на димни газове

19 04 03 *

Невстъклена твърда фаза


(1)  Тези максимално допустими концентрации се отнасят само за случаите на депониране в депо за опасни отпадъци и не се отнасят за окончателно подземно разполагане на опасни отпадъци, включително в солни мини.

(2)  Всички видове отпадъци, означени със звездичка *, се считат за опасни отпадъци по смисъла на Директива 91/689/ЕИО и подлежат на разпоредбите на посочената директива.

(3)  ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 27.

(5)  Да се използва изчислителният метод, посочен в европейските стандарти EN 12766-1 и EN 12766-2.

(6)  Максимално допустимата концентрация се изчислява общо за PCDD и PCDF съгласно следните коефициенти за токсичен еквивалент (КТЕ):

PCDD

КТЕ

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

КТЕ

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCDD

КТЕ

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003“


25.8.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 223/29


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 757/2010 НА КОМИСИЯТА

от 24 август 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители по отношение на приложения I и III

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (1), и по-специално член 14, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 850/2004 въвежда в законодателството на Европейския съюз ангажиментите, формулирани в Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (наричана по-долу „Конвенцията“), одобрена с Решение 2006/507/ЕО на Съвета от 14 октомври 2004 г. за сключване от името на Европейската общност на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (2), и в Протокола за устойчивите органични замърсители към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 г. (наричан по-долу „Протоколът“), одобрен с Решение 2004/259/ЕО на Съвета от 19 февруари 2004 г. относно сключването от името на Европейската общност на Протокола за устойчивите органични замърсители към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (3).

(2)

След получаването на предложения за включване на вещества от Европейския съюз и неговите държави-членки, Норвегия и Мексико създаденият съгласно Конвенцията Комитет за преглед на устойчивите органични замърсители приключи работата си по отношение на девет предложени вещества, за които бе установено, че отговарят на критериите на Конвенцията. На четвъртата среща на Конференцията на страните по Конвенцията на 4—8 май 2009 г. (наричана по-долу „COP4“) бе договорено всичките девет вещества да се включат в приложенията към Конвенцията.

(3)

С оглед на взетите на COP4 решения е необходимо да се актуализират приложения I и III към Регламент (ЕО) № 850/2004. Приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004 следва да бъде изменено, за да се отчете положението, че вписването на вещества е възможно само в Конвенцията.

(4)

COP4 реши да включи осем от веществата в приложение А (елиминиране) към Конвенцията. Деветото вещество, перфлуорооктансулфонова киселина и нейните деривати (наричана по-долу „PFOS“) все още се използва широко по целия свят и COP4 реши да я включи в приложение Б (ограничения) с някои изключения. Регламент (ЕО) № 850/2004 има сходна структура с приложение I (забрани) и приложение II (ограничения). Конвенцията съдържа задължения за забрана или ограничаване на производството, употребата, вноса и износа на веществата, изброени в приложения А и Б към нея. Посредством включването на веществото, обхванато от решенията на COP4, в Регламент (ЕО) № 850/2004 обхватът на ограниченията се привежда в съответствие с решението на COP4, тъй като Регламент (ЕО) № 850/2004 включва условия за производство, употреба и управление на отпадъците в допълнение към ограничаването на пускането на пазара.

(5)

Пускането на пазара и употребата на PFOS са ограничени в Европейския съюз по силата на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (4). Съществуващото ограничение за PFOS в Европейския съюз съдържа само малко изключения в сравнение с тези, включени в решението на COP4. PFOS също бе включена в приложение I към ревизирания протокол, приет на 18 декември 2009 г. Следователно PFOS следва да бъде включена заедно с останалите осем вещества в приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004. Дерогациите, които са били приложими за PFOS, когато е включена в приложение XVII, се пренасят и включват в приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004, с някои малки изменения. Условие за дерогациите следва да бъдат използването на най-добрите налични техники, когато те са приложими. Специфичната дерогация за употреба на PFOS като мокрещи агенти, използвани в контролирани системи за нанасяне на галванични покрития, е ограничена във времето в съответствие с решението на COP4. Ако е технически обосновано, крайният срок може да бъде удължен, ако това бъде одобрено от Конференцията на страните по Конвенцията. Държавите-членки следва да предоставят доклади на всеки четири години относно използването на позволените дерогации. Европейският съюз, като страна по Конвенцията, следва да представя доклади на нея, основани на докладите на държавите-членки. Комисията следва да продължи да преглежда останалите дерогации и да следи за наличието на по-безопасни алтернативни вещества или технологии.

(6)

Разпоредбите на член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 850/2004 по отношение на вещества, за които се случва непреднамерено да присъстват като следи от замърсител, следва да бъдат определени да обхващат и PFOS, за да бъде гарантирано хармонизираното изпълнение и контрол на посочения регламент, като същевременно се осигури съответствие с Конвенцията. По силата на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 е разрешено да се използва PFOS в количества, които не надвишават определени прагове. До получаване на допълнителна информация праговете в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 за PFOS в изделия съответстват на концентрация, под която PFOS не може да се използва смислено, като същевременно се дава възможност за контрол и изпълнение чрез съществуващи методи. Следователно тези прагове следва да ограничават употребата на PFOS до концентрация, отговаряща на непреднамерено присъствие на следи. За PFOS и нейните деривати, като вещества или като съставна част от препарати, настоящият регламент следва да определи праг, съответстващ на подобна концентрация. С цел да се изключи преднамерена употреба, тази концентрация следва да бъде по-ниска от концентрацията, посочена в Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(7)

Пускането на пазара и употребата на пентабромодифенил етер и на октабромодифенил етер са ограничени в Европейския съюз по силата на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006, с максимална граница на концентрацията в размер на 0,1 %, под която не се считат за ограничени. COP4 взе решение да включи сродни съединения, присъстващи в промишлените форми на пентабромодифенил етери и октабромодифенил етери, които имат характеристики на устойчиви органични замърсители. С оглед постигане на последователност списъкът в Регламент (ЕО) № 850/2004 следва да спазва подхода на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 за онези деривати, които са определени от COP4 като имащи характеристики на устойчиви органични замърсители; следователно дериватите на хексабромодифенил етер, хептабромодифенил етер, тетрабромодифенил етер и пентабромодифенил етер следва да бъдат включени в приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004.

(8)

Разпоредбите в член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 850/2004 по отношение на вещества, за които се случва непреднамерено да присъстват като следи от замърсител, следва да бъдат определени да обхващат и полибромираните дифенил етери (PBDEs), за да се гарантира хармонизирано изпълнение и контрол на посочения регламент, като същевременно се осигури съответствие с Конвенцията. Настоящият регламент следва да установи фиксиран праг, под който съответната концентрация да се смята за непреднамерено присъствие на следи от замърсяване с PBDEs във вещества, препарати и изделия. В зависимост от допълнителната информация, която се появява, както и от тяхното преразглеждане от страна на Комисията, в съответствие с целите на настоящия регламент, праговете в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 за PBDEs в изделия, произведени от рециклирани материали, следва да ограничават употребата на PBDEs до равнището на непреднамерено присъствие на следи от този замърсител, съответстващо на концентрация, под която PBDEs не може да се използва смислено, като същевременно се дава възможност за контрол и правоприлагане чрез съществуващи методи. За PBDEs като вещества или като съставна част от препарати или изделия настоящият регламент следва да определи праг, съответстващ на подобна концентрация.

(9)

Необходимо е да се изясни, че забраната в член 3 от Регламент (ЕО) № 850/2004 не се отнася за изделия, съдържащи PBDEs и PFOS, които вече са в употреба към датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(10)

ДДТ и хексахлороциклохексаните (HCH), включително линданът, следва да бъдат включени без дерогации. Част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004 позволява на държавите-членки да поддържат съществуващото производство и употреба на ДДТ за производството на дикофол. Понастоящем нито една държава-членка не се възползва от дерогацията. Също така бе отказано дикофолът да бъде включен в приложение I към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (5), както и в Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (6). Следователно тази дерогация следва да бъде заличена. HCH, включително линданът, е включен в част Б от приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004 с две конкретни дерогации за определени специфични употреби. Дерогациите изтекоха на 1 септември 2006 г. и на 31 декември 2007 г. и следователно следва да бъдат заличени.

(11)

В съответствие с решенията на COP4 пентахлоробензенът следва да бъде включен в приложения I и III към Регламент (ЕО) № 850/2004, така че да стане предмет на обща забрана, както и на разпоредбите в посочения регламент за намаляване на неговите изпускания. Хлордеконът и хексабромобифенилът следва да бъдат преместени в приложение I, част А, тъй като те вече са включени и в двата международни документа.

(12)

Съгласно член 22 от Конвенцията измененията на приложения А, Б и В към нея влизат в сила след една година от датата на съобщението от депозитаря за съответното изменение, която ще бъде 26 август 2010 г. Следователно, а също и с оглед постигането на последователност, настоящият регламент следва да се прилага от същата дата. Ето защо влизането в сила на настоящия регламент е спешен въпрос.

(13)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно Директива 67/548/ЕИО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и III към Регламент (ЕО) № 850/2004 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 26 август 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 август 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7.

(2)  ОВ L 209, 31.7.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 81, 19.3.2004 г., стр. 35.

(4)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

Приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Част А —   Вещества, изброени в Конвенцията и в Протокола, както и вещества, изброени само в Конвенцията

Вещество

CAS №

ЕО №

Специфично изключение за употреба като междинен продукт или други спецификации

Тетрабромодифенил етер

C12H6Br4O

 

 

1.

За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на тетрабромодифенил етер, равни на или под 10 mg/kg (0,001 тегловни %), когато се среща във вещества, препарати, изделия или като съставки на забавящи горенето части на изделия.

2.

Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата, както следва:

а)

без това да противоречи на посоченото в буква б) — на изделия и препарати, съдържащи концентрации на тетрабромодифенил етер под 0,1 тегловни %, когато се произвеждат изцяло или частично от рециклирани материали или от отпадни материали, подготвени за нова употреба;

б)

на електрическо и електронно оборудване в рамките на обхвата на Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1).

3.

Разрешава се използването на изделия, които вече са били в употреба в ЕС преди 25 август 2010 г. и съдържат като своя съставна част тетрабромодифенил етер; във връзка с такива изделия се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

Пентабромодифенил етер

C12H5Br5O

 

 

1.

За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на пентабромодифенил етер, равни на или под 10 mg/kg (0,001 тегловни %), когато се среща във вещества, препарати, изделия или като съставки на забавящи горенето части на изделия.

2.

Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата, както следва:

а)

без това да противоречи на посоченото в буква б), на изделия и препарати, съдържащи концентрации на пентабромодифенил етер под 0,1 тегловни %, когато се произвеждат изцяло или частично от рециклирани материали или от отпадни материали, подготвени за нова употреба;

б)

на електрическо и електронно оборудване в рамките на обхвата на Директива 2002/95/ЕО.

3.

Разрешава се използването на изделия, които вече са били в употреба в ЕС преди 25 август 2010 г. и съдържат като своя съставна част пентабромодифенил етер; във връзка с такива изделия се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

Хексабромодифенил етер

C12H4Br6O

 

 

1.

За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на хексабромодифенил етер, равни на или под 10 mg/kg (0,001 тегловни %), когато се среща във вещества, препарати, изделия или като съставки на забавящи горенето части на изделия.

2.

Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата, както следва:

а)

без това да противоречи на посоченото в буква б), на изделия и препарати, съдържащи концентрации на хексабромодифенил етер под 0,1 тегловни %, когато се произвеждат изцяло или частично от рециклирани материали или от отпадни материали, подготвени за нова употреба;

б)

на електрическо и електронно оборудване в рамките на обхвата на Директива 2002/95/ЕО.

3.

Разрешава се използването на изделия, които вече са били в употреба в ЕС преди 25 август 2010 г. и съдържат като своя съставна част хексабромодифенил етер; във връзка с такива изделия се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

Хептабромодифенил етер

C12H3Br7O

 

 

1.

За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на хептабромодифенил етер, равни на или под 10 mg/kg (0,001 тегловни %), когато се среща във вещества, препарати, изделия или като съставки на забавящи горенето части на изделия.

2.

Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата, както следва:

а)

без това да противоречи на посоченото в буква б), на изделия и препарати, съдържащи концентрации на хептабромодифенил етер под 0,1 тегловни %, когато се произвеждат изцяло или частично от рециклирани материали или от отпадни материали, подготвени за нова употреба;

б)

на електрическо и електронно оборудване в рамките на обхвата на Директива 2002/95/ЕО.

3.

Разрешава се използването на изделия, които вече са били в употреба в ЕС преди 25 август 2010 г. и съдържат като своя съставна част хептабромодифенил етер; във връзка с такива изделия се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

Перфлуорооктан сулфонова киселина и нейните деривати (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, метална сол (O-M+), халид, амид и други деривати, включително полимери)

 

 

1.

За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на PFOS, равни на или под 10 mg/kg (0,001 тегловни %), когато се среща във вещества или в препарати.

2.

За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на PFOS в полуготови продукти или изделия, или части от тях, ако концентрацията на PFOS е по-малка от 0,1 тегловни %, изчислена като отношение към масата на отделните структурни и микроструктурни части, които съдържат PFOS, или за текстилни или други материали с покритие, ако количеството PFOS е по-малко от 1 μg/m2 в материала с покритие.

3.

Разрешава се използването на изделия, които вече са били в употреба в ЕС преди 25 август 2010 г. и съдържат като своя съставна част PFOS; във връзка с такива изделия се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

4.

Пожарогасителната пяна, пусната на пазара преди 27 декември 2006 г., може да се използва до 27 юни 2011 г.

5.

Ако количеството, отделяно в околната среда, е сведено до минимум, производството и пускането на пазара са разрешени за следните специфични употреби, при условие че държавите-членки докладват на всеки четири години за постигнатия напредък в елиминирането на PFOS:

а)

до 26 август 2015 г. — мокрещи агенти, използвани в контролирани системи за нанасяне на галванични покрития;

б)

фоторезисти или антирефлектиращи покрития за фотолитографски процеси;

в)

фотографски покрития, нанасяни върху филми, хартия или печатни форми;

г)

вещества, потискащи образуването на суспензия при недекоративно твърдо хромиране с хром (VI) в системи със затворен цикъл;

д)

хидравлични флуиди за авиацията.

Когато дерогациите в букви от а) до д) по-горе се отнасят до производството или употребата в инсталация, попадаща в обхвата на Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), трябва да се прилагат съответните най-добри налични техники за предотвратяване и свеждане до минимум на емисиите на PFOS, описани в информацията, публикувана от Комисията съгласно член 17, параграф 2, втора алинея от Директива 2008/1/ЕО.

Веднага щом постъпи нова информация относно подробности на употребите и по-безопасните алтернативни вещества или технологиите при употребите в букви от б) до д), Комисията ще преразгледа всяко от изключенията във втора алинея, така че:

i)

употребите на PFOS да бъдат поетапно преустановени веднага щом използването на по-безопасни алтернативи стане технически и икономически осъществимо,

ii)

продължаването на действието на дадена дерогация да е възможно само за жизненоважни употреби, за които не съществуват по-безопасни алтернативи и е докладвано, че са положени усилия за намиране на по-безопасни алтернативи,

iii)

емисиите на PFOS в околната среда да са сведени до минимум чрез прилагането на най-добрите налични техники.

6.

След като бъдат приети съответни стандарти от Европейския комитет за стандартизация (CEN), като аналитични опитни методи за демонстриране на съответствие на веществата, препаратите и изделията с изискванията в параграфи 1 и 2 трябва да се използват методите, описани в тези стандарти.

ДДТ (1,1,1-трихлоро-2,2-бис(4-хлорофенил)етан)

50-29-3

200-024-3

Хлордан

57-74-9

200-349-0

Хексахлороциклохексани, включително линдан

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Диелдрин

60-57-1

200-484-5

Ендрин

72-20-8

200-775-7

Хептахлор

76-44-8

200-962-3

Хексахлоробензен

118-74-1

200-273-9

Хлордекон

143-50-0

205-601-3

Алдрин

309-00-2

206-215-8

Пентахлоробензен

608-93-5

210-172-5

Полихлорирани бифенили (PCB)

1336-36-3 и други

215-648-1 и други

Без да се засяга Директива 96/59/ЕО, се разрешава да бъдат използвани изделията, които вече се използват по време на влизането в сила на настоящия регламент.

Мирекс

2385-85-5

219-196-6

Токсафен

8001-35-2

232-283-3

Хексабромобифенил

36355-01-8

252-994-2


Част Б —   Вещества, изброени само в Протокола

Вещество

CAS №

ЕО №

Специфично изключение за употреба като междинен продукт или други спецификации

—“

 

 

 

2.

В приложение III се добавя следното вещество:

„Пентахлоробензен (CAS № 608-93-5)“


(1)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19.

(2)  ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.


25.8.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 223/37


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 758/2010 НА КОМИСИЯТА

от 24 август 2010 година

за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията валнемулин

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 14 във връзка с член 17 от него,

като взе предвид становището на Европейската агенция по лекарствата, изготвено от Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите стойности на остатъчните количества от фармакологичноактивни субстанции, предназначени за използване в Европейския съюз във ветеринарномедицински продукти за животни, отглеждани за производство на храни, или в биоцидни продукти, използвани в животновъдството, следва да бъдат установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009.

(2)

Фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход са установени в приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (2).

(3)

Понастоящем субстанцията валнемулин е включена в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 като позволена субстанция за мускул, черен дроб и бъбрек при свине.

(4)

В Европейската агенция по лекарствата бе подадено заявление за разширяване на обхвата на съществуващото вписване за валнемулин и по отношение на зайци.

(5)

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба препоръча разширяване на обхвата на посоченото вписване и за мускул, черен дроб и бъбрек при зайци.

(6)

Поради това вписването за валнемулин в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 следва да бъде изменено, за да се включат в обхвата му зайци.

(7)

Целесъобразно е да се предвиди разумен срок, в който заинтересованите страни да предприемат евентуално необходимите мерки, за да се съобразят с новоустановените МДСОК.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по ветеринарните лекарствени продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 24 октомври 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 август 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 15, 20.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вписването за валнемулин в таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се заменя със следното:

Фармакологичноактивна субстанция

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДСОК

Прицелни тъкани

Други разпоредби (в съответствие с член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 470/2009)

Терапевтична класификация

„Валнемулин

Валнемулин

Свине, зайци

50 μg/kg

Мускул

НЯМА ВПИСВАНЕ

Антиинфекциозни средства/антибиотици“

500 μg/kg

Черен дроб

100 μg/kg

Бъбрек


25.8.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 223/39


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 759/2010 НА КОМИСИЯТА

от 24 август 2010 година

за изменение на приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход във връзка със субстанцията тилдипирозин

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 14 във връзка с член 17 от него,

като взе предвид становището на Европейската агенция по лекарствата, изготвено от Комитета по лекарствените продукти за ветеринарна употреба,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите стойности на остатъчните количества от фармакологичноактивни субстанции, предназначени за използване в Европейския съюз във ветеринарномедицински продукти за животни, отглеждани за производство на храни, или в биоцидни продукти, използвани в животновъдството, следва да бъдат установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009.

(2)

Фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход са установени в приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (2).

(3)

В Европейската агенция по лекарствата бе подадено заявление за установяване на максимално допустимите стойности на остатъчните количества (наричани по-нататък „МДСОК“) от тилдипирозин при говеда и свине.

(4)

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (наричан по-долу „КЛПВУ“) препоръча установяването на временни МДСОК от тилдипирозин, приложими за мускул, мазнина, черен дроб и бъбрек при говеда, с изключение на животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека. Определените за мускули временни МДСОК не следва да се прилагат за мястото на инжектиране, където нивата на остатъчните количества не следва да надхвърлят 11 500 μg/kg.

(5)

В съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 470/2009 Европейската агенция по лекарствата взема предвид МДСОК от фармакологичноактивни субстанции, установени в определен хранителен продукт по отношение на друг хранителен продукт, получен от същия вид животно, или МДСОК от фармакологичноактивни субстанции, установени в един или повече видове спрямо други видове животни. КЛПВУ препоръча екстраполиране на временните МДСОК от тилдипирозин от говеда към кози.

(6)

КЛПВУ препоръча установяване на временни МДСОК от тилдипирозин, приложими за мускул, кожа, мазнина, черен дроб и бъбрек при свине. Определените за мускулите временни МДСОК не следва да се прилагат спрямо мястото на инжектиране, където нивата на остатъчните количества не следва да надхвърлят 7 500 μg/kg.

(7)

Поради това таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 следва да бъде изменена, за да се включи субстанцията тилдипирозин при говеда, кози и овце. Определените в таблицата временни МДСОК от тилдипирозин за говеда, кози и свине следва да бъдат валидни до 1 януари 2012 г.

(8)

Целесъобразно е да се предвиди разумен срок, в който заинтересованите страни да предприемат евентуално необходимите мерки, за да се съобразят с новоустановените МДСОК.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по ветеринарните лекарствени продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 24 октомври 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 август 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 15, 20.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблица 1 от приложението към Регламент (ЕС) № 37/2010 по азбучен ред се вмъква следната субстанция:

Фармакологичноактивна субстанция

Маркерно остатъчно вещество

Животински видове

МДСОК

Прицелни тъкани

Други разпоредби

(в съответствие с член 14, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 470/2009)

Терапевтична класификация

„Тилдипирозин

Тилдипирозин

Говеда, кози

400 μg/kg

Мускул

Да не се прилага при животни, от които се добива мляко, предназначено за консумация от човека.

МДСОК за мускул не се прилагат за мястото на инжектиране, където нивата на остатъчните количества не надхвърлят 11 500 μg/kg.

Временните МДСОК са валидни до 1 януари 2012 г.

Макролид“

200 μg/kg

Мазнина

2 000 μg/kg

Черен дроб

3 000 μg/kg

Бъбрек

Свине

1 200 μg/kg

Мускул

МДСОК за мускул не се прилагат за мястото на инжектиране, където нивата на остатъчните количества не надхвърлят 7 500 μg/kg.

Временните МДСОК са валидни до 1 януари 2012 г.

800 μg/kg

Кожа и мазнина

5 000 μg/kg

Черен дроб

10 000 μg/kg

Бъбрек


25.8.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 223/42


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 760/2010 НА КОМИСИЯТА

от 24 август 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 25 август 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 август 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

TR

103,0

ZZ

103,0

0707 00 05

TR

132,5

ZZ

132,5

0709 90 70

TR

122,5

ZZ

122,5

0805 50 10

AR

113,6

CL

123,2

TR

151,3

UY

118,5

ZA

139,7

ZZ

129,3

0806 10 10

BA

91,2

EG

281,8

TR

120,1

ZZ

164,4

0808 10 80

AR

114,0

BR

66,8

CL

91,6

CN

65,6

NZ

90,0

US

119,5

UY

95,9

ZA

94,6

ZZ

92,3

0808 20 50

AR

115,4

CL

150,5

CN

80,6

TR

133,1

ZA

94,5

ZZ

114,8

0809 30

TR

135,8

ZZ

135,8

0809 40 05

BA

59,9

IL

160,9

XS

59,4

ZA

191,2

ZZ

117,9


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.