ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.194.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 194

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
24 юли 2010 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 640/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година за създаване на програма за документацията за улова на червен тон (Thunnus thynnus) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1984/2003 на Съвета

1

 

*

Регламент (ЕС) № 641/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза

23

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

24.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 640/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 7 юли 2010 година

за създаване на програма за документацията за улова на червен тон (Thunnus thynnus) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1984/2003 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Съюзът е договаряща страна по Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г., одобрена с Решение 98/392/ЕО на Съвета (3), по Споразумението за прилагане на разпоредбите на посочената Конвенцията, свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращи рибни запаси, ратифицирано с Решение 98/414/ЕО на Съвета (4) и по Споразумението за насърчаване на съблюдаването на международните мерки за опазване и управление от риболовните кораби в открито море, прието с Решение 96/428/ЕО на Съвета (5). В рамката на тези международни задължения Съюзът участва в усилията за осигуряване на устойчиво управление на запасите от далекомигриращи риби.

(2)

Съгласно Решение 86/238/ЕИО на Съвета (6) Съюзът е договаряща страна по Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (Конвенция ICCAT). Конвенцията ICCAT предвижда рамка за регионално сътрудничество при опазването и управлението на видовете тон и тоноподобни в Атлантическия океан и прилежащите към него морета чрез създаването на Международна комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) и за приемане на препоръки, приложими за зоната на конвенцията ICCAT, които са обвързващи както за договарящите страни, сътрудничещите недоговарящи страни, образувания или риболовни организации (ДС).

(3)

С Регламент (ЕО) № 1984/2003 на Съвета от 8 април 2003 г. за въвеждане в Общността на режим на статистическа регистрация на червен тон, риба меч и едроок тон (7) бяха изпълнени препоръки 1992-01, 1993-03, 1996-10, 1997-04, 1998-12, 03-19 и 06-15 на ICCAT, както и резолюции 1993-02, 1994-04 и 1994-05 за програма за статистически документ за червения тон.

(4)

Като част от мерките за регулиране на запасите от червен тон, за подобряване на качеството и надеждността на статистическите данни и за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния риболов, на годишната си среща в Ресифе (Recife) (Бразилия) на 15 ноември 2009 г. ICCAT прие Препоръка 09-11 за изменение на Препоръка 08-12 за програма на ICCAT за документацията за улова на червен тон. Тази препоръка влезе в сила на 1 юни 2010 г. и е необходимо да бъде изпълнена от Съюза.

(5)

За да се гарантират лесното разбиране и еднообразното прилагане на разпоредбите на програмата на ICCAT за документацията за улова на червен тон, съответните разпоредби от Регламент (ЕО) № 1984/2003, отнасящи се до статистическия документ и удостоверението за реекспорт на червен тон на ICCAT, следва да бъдат заличени. Поради това Регламент (ЕО) № 1984/2003 следва да бъде съответно изменен.

(6)

На Комисията следва да се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на транспонирането на нови мерки за опазване, приети от ICCAT, като по този начин тя актуализира и допълва приложенията към настоящия регламент. От особено значение е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе необходимите консултации, включително на експертно равнище,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и приложно поле

С настоящия регламент се създава програма на Съюза за документацията за улова на червен тон с цел подкрепяне изпълнението на приетите от Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) мерки за опазване и управление, която включва разпоредбите на програмата на ICCAT за документацията за улова на червен тон с оглед идентифициране на произхода на всичкия червен тон.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„червен тон“ е рибата от вида Тhunnus thynnus, която попада в кодовете от Комбинираната номенклатура, изброени в приложение I;

б)

„вътрешна търговия“ е

i)

търговията в една държава-членка или между две или повече държави-членки с червен тон, уловен в зоната на Конвенцията ICCAT от кораб за улов или далян на Съюза и разтоварен на територията на Съюза; и

ii)

търговията в една държава-членка или между две или повече държави-членки с отгледан в рибни стопанства червен тон, уловен в зоната на Конвенцията ICCAT от кораб за улов на Съюза и поставен в клетки в рибно стопанство на територията на Съюза;

в)

„износ“ е всяко пренасяне към трета държава на червен тон, уловен от кораб за улов или далян на Съюза в зоната на Конвенцията ICCAT, включително от територията на Съюза, от трети държави или от риболовни райони;

г)

„внос“ е въвеждането на територията на Съюза, включително за поставяне в клетки, угояване, отглеждане в рибни стопанства или претоварване, на червен тон, уловен в зоната на Конвенцията ICCAT от кораб за улов или далян на трета държава;

д)

„реекспорт“ е всяко пренасяне от територията на Съюза на червен тон, който преди това е бил внесен на територията на Съюза;

е)

„зона на конвенцията ICCAT“ е зоната, определена от Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан;

ж)

„държава-членка на знамето“ е държавата-членка, под чието знаме плава корабът за улов;

з)

„държава-членка на даляна“ е държавата-членка, в чиито води е разположен далянът;

и)

„държава-членка на рибното стопанство“ е държавата-членка, в която е установено рибното стопанство;

й)

„ДС“ означава договарящи страни, сътрудничещи недоговарящи страни, образувания или риболовни организации на ICCAT;

к)

„партида“ означава количество продукти от червен тон с еднакво представяне и с произход от една и съща географска зона и един и същ риболовен кораб или от група риболовни кораби или от един и същ далян.

ГЛАВА II

ДОКУМЕНТ ЗА УЛОВ НА ЧЕРВЕН ТОН

Член 3

Общи разпоредби

1.   Държавите-членки изискват попълнен документ за улов на червен тон („документ за улов“) за всяко количество червен тон, разтоварен или претоварен в техните пристанища, поставен в клетки съгласно посоченото в приложение IV и събран в техните рибни стопанства.

2.   Всяка партида червен тон, която се търгува на вътрешния пазар, внесена на територията на Съюза, изнесена или реекспортирана от нея, се придружава от заверен документ за улов, освен в случаите, при които се прилага член 4, параграф 3, и където е приложимо, от декларация на ICCAT за прехвърляне или от заверено удостоверение за реекспорт на червен тон („удостоверение за реекспорт“).

Забранява се всяко разтоварване на сушата, претоварване, поставяне в клетки, събиране, вътрешна търговия, внос, износ или реекспорт на червен тон без попълнен и заверен документ за улов и, когато това е приложимо, удостоверение за реекспорт.

3.   Държавите-членки не въвеждат червен тон в рибно стопанство, което няма разрешение от държава-членка или от ДС или което не е включено в регистъра на ICCAT на съоръжения за отглеждане на риба, получили разрешение за отглеждане на уловения в зоната на Конвенцията ICCAT червен тон.

4.   Държавите-членки на рибните стопанства гарантират, че всеки улов на червен тон се поставя в отделни клетки или поредици от клетки и се разпределя въз основа на държавата-членка или ДС на произход.

5.   Чрез дерогация от параграф 4 държавите-членки на рибните стопанства гарантират, че червеният тон, уловен в контекста на съвместни риболовни операции, както е определено в член 2, буква ж) от Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета от 6 април 2009 г. относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (8), се поставя в отделни клетки или поредици от клетки и се разпределя въз основа на съответните съвместни риболовни операции.

6.   Държавите-членки на рибните стопанства гарантират, че червеният тон се събира от рибните стопанства в същата година, в която е бил уловен, или преди началото на риболовния сезон на корабите с мрежи гъргър, ако той се събира през следващата година. Когато операциите по събирането на рибата не са приключени в рамките на този период, държавите-членки на рибните стопанства попълват и предават на Комисията годишна декларация за прехвърлени количества в срок от десет дни след края на посочения период. Тази декларация включва:

количествата (изразени в kg) и броя на рибата, която се възнамерява да бъде прехвърлена,

годината на улов,

разбивка на състава по размери,

държава-членка на знамето или ДС, номер по ICCAT и наименование на кораба за улов,

референтният номер на документа за улова, съответстващ на прехвърления улов,

име и номер по ICCAT на съоръжението за угояване,

номер на клетката, и

информация за събраните количества (изразени в kg), при приключване на събирането.

Комисията предава декларациите на секретариата на ICCAT в срок от пет дни.

7.   Количествата, прехвърлени в съответствие с параграф 6, се поставят в отделни клетки или поредици от клетки в рибното стопанство и се разделят на части въз основа на годината на улов.

8.   Държавите-членки на знамето или на даляна предоставят формуляри на документа за улов само на своите кораби за улов и даляни, които са получили разрешение за улов на червен тон в зоната на конвенцията ICCAT, включително под формата на прилов.

9.   Всеки формуляр на документа за улов притежава уникален документален идентификационен номер. Номерата на документа са специфични за държавата-членка на знамето или на даляна и се зачисляват на всеки кораб за улов или далян. Тези формуляри не могат да се прехвърлят на друг кораб за улов или далян.

10.   Всяка част от разделени партиди или от преработен продукт се придружава от копия на документите за улов, за чието проследяване се използва уникалният номер на оригиналния документ за улов.

11.   Вътрешната търговия, вносът, износът и реекспортът на рибни части, които не са месо (например глави, очи, хайвер, вътрешности и опашки) са освободени от изискванията на настоящия регламент.

Член 4

Заверяване

1.   Капитаните на кораби за улов, операторите на даляни, операторите на рибни стопанства, продавачите, износителите или техните упълномощени представители попълват документ за улов, ако е възможно по електронен път, като нанасят необходимата информация в съответните раздели в документа и го представят за заверяване в съответствие с параграф 2 при всяко разтоварване на сушата, прехвърляне, поставяне в клетки, събиране, претоварване, вътрешна търговия или износ на червен тон.

2.   Документът за улов се заверява от компетентния орган на държавата-членка на знамето, на даляна или на рибното стопанство или от държавата-членка, в която е установен продавачът или износителят. Държавите-членки заверяват документа за улов за цялото количество червен тон само когато:

а)

корабът за улов плава под знамето на държавата-членка или далянът е разположен във водите или рибното стопанство е установено на територията на държавата-членка, в която е събран червеният тон,

б)

вследствие на проверка на партидата се установи, че цялата информация в документа за улов е точна,

в)

общите подлежащи на заверяване количества са в рамките на приложимите към тях квоти или допустим улов за всяка година на управление, включително, когато е приложимо, в рамките на предоставените индивидуални квоти на корабите за улов или даляните, и

г)

уловът на червения тон е в съответствие със свързаните с него мерки на ICCAT за опазване и управление.

3.   Заверяването по параграф 2 от настоящия член не се изисква, когато цялото количество червен тон за продажба е било маркирано, както е посочено в член 5, от държавата-членка на знамето или на даляна, където рибата е била уловена.

4.   Когато количествата уловен и разтоварен червен тон са по-малко от един тон или от три риби, до заверяването на документа за улов в рамките на седем дни и преди вътрешна търговия или износ, за временен документ за улов могат да послужат риболовният дневник или фишът за продажба.

5.   Завереният документ за улов съдържа, според случая, предвидената в приложение II информация.

6.   Образец на документ за улов се съдържа в приложение III. Ако в даден раздел на образеца на документ за улов няма достатъчно място за пълното проследяване на движението на червения тон от улова до търговията, съответният раздел може да бъде разширен, колкото е необходимо, и да бъде прикрепен като приложение. Компетентният орган на съответната държава-членка заверява приложението възможно най-бързо, но не по-късно от следващото пренасяне на червения тон.

7.   Инструкциите относно издаването, номерирането, попълването и заверяването на документа за улов са определени в приложение IV.

Член 5

Маркиране

1.   Държавите-членки могат да поискат от своите кораби за улов или даляни да маркират всяка уловена риба, за предпочитане при умъртвяването, но не по-късно от разтоварването на сушата. Всяка маркировка носи уникалните и специфични за държавата-членка номера и е защитена срещу подправка. Всяка номерация на маркировка е свързана с документа за улов.

2.   Съответната държава-членка предоставя на Комисията резюме за изпълнението на програмата за маркиране. Комисията предава резюметата на секретариата на ICCAT в разумен срок.

3.   Използването на маркировка се разрешава само когато общият улов е в рамките на квотите на държавите-членки или на лимита за улов за всяка година на управление, включително, където е уместно, в рамките на предоставените индивидуални квоти на корабите за улов или даляни.

ГЛАВА III

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕЕКСПОРТ НА ЧЕРВЕН ТОН

Член 6

Общи разпоредби

1.   Държавите-членки гарантират, че всяка партида червен тон, реекспортиран от тяхната територия, е придружен от заверено удостоверение за реекспорт.

Удостоверението за реекспорт не се прилага в случаите, когато отглежданият червен тон е внесен жив.

2.   Отговорният за реекспорта оператор попълва удостоверението за реекспорт, като нанася необходимата информация в съответните раздели на документа и го представя за заверяване за партидата червен тон, предназначена за реекспортиране. Попълненото удостоверение за реекспорт се придружава от копие на заверения(те) документ(и) за улов, който се отнася до внесения преди това червен тон.

Член 7

Заверяване на удостоверение за реекспорт

1.   Удостоверението за реекспорт се заверява от компетентния орган на държавата-членка на реекспорта.

2.   Компетентният орган заверява удостоверението за реекспорт за цялото количество червен тон само когато:

а)

се установи, че цялата информация, която се съдържа в удостоверението за реекспорт е точна,

б)

завереният(те) документ(и) за улов, представен(и) в подкрепа на удостоверението за реекспорт, е(са) бил(и) приет(и) за вноса на продуктите, декларирани в удостоверението за реекспорт,

в)

предназначените за реекспорт продукти са изцяло или частично идентични с посочените в заверения(те) документ(и) за улов, и

г)

към завереното удостоверение за реекспорт е приложено копие от документа(ите) за улов.

3.   Завереното удостоверение за реекспорт съдържа информацията, посочена в приложение V.

ГЛАВА IV

ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПРОВЕРЯВАНЕ

Член 8

Предоставяне и съхраняване на заверените документи

1.   Държавите-членки предоставят по електронен път копие от всички заверени документи за улов или удостоверения за реекспорт — освен в случаите, когато се прилага член 4, параграф 3 — възможно най-бързо и във всички случаи в рамките на пет работни дни от датата на заверяването, или незабавно, когато превозването се очаква да продължи не повече от пет работни дни, на:

а)

Комисията,

б)

компетентните органи на държавата-членка или ДС, в която червеният тон е предназначен за вътрешна търговия, отглеждане или внос, и

в)

секретариата на ICCAT.

2.   Държавите-членки съхраняват копия от заверените документи за улов и удостоверения за реекспорт, издадени и получени най-малко за период от две години.

Член 9

Проверка

1.   Държавите-членки следят компетентните им органи да идентифицират всяка партида червен тон, който е разтоварен, претоварен, търгуван на вътрешния пазар, внесен или изнесен на тяхна територия или който е реекспортиран от тяхна територия. Компетентните органи изискват и преглеждат заверения(те) документ(и) за улов и свързаната с тях документация за всяка партида червен тон. Прегледът включва справка в базата данни относно заверяването на секретариата на ICCAT.

2.   Компетентните органи могат също така да прегледат съдържанието на партидата, за да проверят информацията, която се съдържа в документа за улов, и свързаната с него документация, и при необходимост извършват проверки при съответните оператори.

3.   Ако в резултат на проведените в съответствие с параграфи 1 и 2 прегледи и проверки възникне съмнение относно съдържащата се в документа за улов информация, държавите-членки сътрудничат с компетентните органи, които са заверили документа(ите) за улов или удостоверението(ята) за реекспорт, за да премахнат съмнението.

4.   Ако държава-членка установи наличието на партида без документ за улов, тя съобщава този факт на доставящата държава-членка или ДС - износител, а когато това е известно — на държавата-членка на знамето или на ДС на знамето.

5.   До приключване на прегледите или проверките съгласно параграфи 1 и 2 държавите-членки не освобождават партидата за вътрешна търговия, внос или износ, а в случаите на предназначена за отглеждане в рибни стопанства жив червен тон — не приемат декларацията за прехвърляне.

6.   Когато в резултат на прегледите или проверките съгласно параграф 1 и в сътрудничество със заверяващите компетентни органи държава-членка счете даден документ за улов или удостоверение за реекспорт за невалидни, вътрешната търговия, вносът, износът или реекспортът на съответния червен тон се забранява.

ГЛАВА V

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ

Член 10

Информация относно заверяването и точките за контакт

1.   Държавите-членки нотифицират на Комисията:

а)

наименованието и пълния адрес на техните органи, компетентни за заверяването и проверката на документите за улов или удостоверенията за реекспорт,

б)

името, длъжността и образец отпечатък на печата или клеймото на лично упълномощените заверяващи служители, и

в)

при необходимост образци на маркировката.

2.   В нотификацията се посочва датата, на която информацията, посочена в параграф 1, поражда действие. Актуализираната информация относно заверяващите органи и служители се съобщава своевременно на Комисията.

3.   Държавите-членки нотифицират на Комисията точките за контакт и по-конкретно имената им, които да бъдат информирани при въпроси, свързани с документите за улов или с удостоверенията за реекспорт.

4.   Комисията незабавно препраща тази информация на секретариата на ICCAT.

Член 11

Годишен доклад за програмата

1.   До 15 септември на всяка година държавите-членки представят на Комисията по електронен път доклад за програмата, в който се съдържа предвидената в приложение VI информация и който обхваща периода от 1 юли на предходната година до 30 юни на текущата година.

2.   Комисията изготвя годишния доклад на Съюза за програмата и го представя на секретариата на ICCAT до 1 октомври на всяка година.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12

Изменение на приложенията

С цел прилагане на мерките за опазване, приети от ICCAT, Комисията може да изменя приложенията към настоящия регламент посредством делегирани актове в съответствие с член 13 и при спазване на условията, установени в членове 14 и 15.

При приемането на такива делегирани актове Комисията действа в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

Член 13

Упражняване на делегирането

1.   Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 12, се предоставят на Комисията за срок от пет години, считано от 14 август 2010. Комисията изготвя доклад относно делегираните правомощия не по-късно от шест месеца преди края на петгодишния срок. Делегирането на правомощията се подновява автоматично за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не го оттеглят в съответствие с член 14.

2.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

3.   Правомощията да приема делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, предвидени в членове 14 и 15.

Член 14

Оттегляне на делегирането

1.   Делегирането на правомощия, посочено в член 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

2.   Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да оттегли делегирането на правомощията, полага усилия да информира другата институция и Комисията в разумен срок, преди да вземе окончателно решение.

3.   С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в същото решение. То поражда действие незабавно или на посочена в него по-късна дата. Решението за оттегляне не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 15

Възражения срещу делегирани актове

1.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в срок от два месеца от датата на нотификацията.

По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с два месеца.

2.   Ако към момента на изтичането на посочения срок нито Европейският парламент, нито Съветът не е възразил срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата.

3.   Ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу делегирания акт, той не влиза в сила. Институцията, която възразява срещу делегирания акт, посочва причините за това.

Член 16

Изменения в Регламент (ЕО) № 1984/2003

1.   Регламент (ЕО) № 1984/2003 се изменя, както следва:

а)

в заглавието думите „червен тон“ се заличават;

б)

в член 1, буква а) думите „червения тон (Thunnus thynnus)“ се заличават;

в)

в член 2 думите „червения тон“ се заличават;

г)

в член 3 се заличава буква а);

д)

в член 4, параграф 1, първото тире се заличава;

е)

в член 4, параграф 2, буква б), подточка iii) думите „червения тон“ се заличават;

ж)

в член 5, параграф 1, първото тире се заличава;

з)

в член 6, параграф 1, втора алинея се заличава буква а);

и)

в член 8, буква а) думите „червен тон“ се заличават;

й)

в член 9, параграф 2 се заличава буква а);

к)

приложения I, IVa, IX и XV се отменят.

2.   Позоваванията на отменените разпоредби на Регламент (ЕО) № 1984/2003 се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 17

Преразглеждане

Комисията преразглежда настоящия регламент след приемането на препоръки от ICCAT, като взема предвид актуализираните научни становища относно размера на запасите, които ще бъдат представени на неговите заседания и представя предложения за всички изменения, които може да се окажат необходими.

Член 18

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург 7 юли 2010 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

O. CHASTEL


(1)  Становище от 17 март 2010 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 17 юни 2010 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 29 юни 2010 г.

(3)  ОВ L 179, 23.6.1998 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 189, 3.7.1998 г., стр. 14.

(5)  ОВ L 177, 16.7.1996 г., стр. 24.

(6)  ОВ L 162, 18.6.1986 г., стр. 33.

(7)  ОВ L 295, 13.11.2003 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 96, 15.4.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, БУКВА а)

Описание на стоките

Код по Комбинираната номенклатура (1)

Жив червен тон (Thunnus thynnus)

0301 94 00

Пресен или охладен червен тон (Thunnus thynnus), с изключение на филе и друго месо

0302 35 10

Пресен или охладен червен тон (Thunnus thynnus), с изключение на филе и друго месо, различен от предназначения за промишлено производство на приготвена или консервирана риба

0302 35 90

Червен тон (Thunnus thynnus) цял, замразен, с изключение на филе и друго месо, предназначен за промишлено производство на приготвена или консервирана риба

0303 45 11

Червен тон (Thunnus thynnus) замразен, изкормен и без хриле, с изключение на филе и друго месо, предназначен за промишлено производство на приготвена или консервирана риба

0303 45 13

Червен тон (Thunnus thynnus) замразен, различен от цял или изкормен и без хриле, с изключение на филе и друго месо, предназначен за промишлено производство на приготвена или консервирана риба

0303 45 19

Червен тон (Thunnus thynnus), замразен, с изключение на филе и друго месо, различен от предназначения за промишлено производство на приготвена или консервирана риба

0303 45 90

Филе от червен тон (Thunnus thynnus), прясно или охладено

ex 0304 19 39

Месо, различно от филе от червен тон (Thunnus thynnus), прясно или охладено

ex 0304 19 39

Филе и друго месо от червен тон (Thunnus thynnus), замразено

ex 0304 29 45

Друго месо от червен тон (Thunnus thynnus)

ex 0304 99 99

Филе от червен тон (Thunnus thynnus), сушено, осолено или в саламура, но не пушено

ex 0305 30 90

Пушен червен тон (Thunnus thynnus), включително филе

ex 0305 49 80

Сушен червен тон (Thunnus thynnus), осолен или не, но не пушен

ex 0305 59 80

Червен тон (Thunnus thynnus), осолен, но не сушен, пушен или в саламура

ex 0305 69 80

Червен тон (Thunnus thynnus), цял или на парчета, но не смлян, приготвен или консервиран в растително масло

ex 1604 14 11

Червен тон (Thunnus thynnus), цял или на парчета, но не смлян; приготвен или консервиран, различен от този в растително масло във вид на филета, наречени „карета“

ex 1604 14 16

Червен тон (Thunnus thynnus), цял или на парчета, но не смлян; приготвен или консервиран, различен от този в растително масло, и различен от филета, наречени „карета“

ex 1604 14 18

Червен тон (Thunnus thynnus), различен от цял или на парчета, но не смлян; приготвен или консервиран

ex 1604 20 70


(1)  Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДАННИ, КОИТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ДОКУМЕНТА ЗА УЛОВ НА ЧЕРВЕН ТОН

1.   Номер на документа за улов на червен тон по ICCAT

2.   Информация за улова

Описание на кораба или даляна

Наименование на кораба за улов или даляна

Държава на знамето или на даляна

Регистрационен номер на корабите или даляните по ICCAT (ако е приложимо)

Описание на улова

Дата, зона на улова и използвани съоръжения

Брой риби, общо закръглено тегло и средно тегло (1)

Номер на маркировка (ако е приложимо)

Регистрационен номер по ICCAT на съвместни риболовни операции (ако е приложимо)

Заверка от държавен орган

Наименование на органа и име на подписалия служител, длъжност, подпис, печат и дата

3.   Търговска информация за търговия с жива риба

Описание на продукта

Общо живо тегло, брой риби, зона на улов

Информация за износителя/продавача

Точка на износ или отправна точка

Наименование и адрес на дружеството износител, подпис и печат

Рибно стопанство (наименование и номер по ICCAT) и държава на местоназначение

Описание на транспорта (прилага се съответната документация)

Информация за вносителя/купувача

Точка на внос или на местоназначение

Наименование и адрес на дружеството вносител, подпис и дата на подписване

Заверка от държавен орган

Наименование на органа и име на подписалия служител, длъжност, подпис, печат и дата

4.   Информация за прехвърлянето

Описание на кораба влекач

Номер по ICCAT на декларацията за прехвърляне

Наименование и знаме на кораба

Регистрационен номер по ICCAT и номер на теглената клетка (ако е приложимо)

Брой умрели при прехвърлянето риби, общо тегло

5.   Информация за претоварването

Описание на товарния кораб

Наименование

Държава на знамето

Регистрационен номер по ICCAT

Дата

Пристанище (наименование и държава или местоположение)

Описание на продукта

(F/FR; RD/GG/DR/FL/OT)

Общо тегло (НЕТО)

Заверка от държавен орган

Наименование на органа и име на подписалия служител, длъжност, подпис, печат и дата

6.   Информация за рибното стопанство

Описание на съоръжението за отглеждане на риба

Наименование, държава-членка на рибното стопанство

FFB номер по ICCAT и местоположение на рибното стопанство

Участие в национална програма за вземане на проби (да или не)

Описание на клетката

Дата на поставяне в клетката и номер на клетката

Описание на рибата

Оценка на броя риби, общо и средно тегло (2)

Информация за регионалния наблюдател на ICCAT

Име, номер по ICCAT, подпис

Оценка на разпределението по размери на уловените риби (< 8 kg, 8-30 kg, > 30 kg)

Заверка от държавен орган

Наименование на органа и име на подписалия служител, длъжност, подпис, печат и дата

7.   Информация за събирането на риби

Описание на събирането на риби

Дата на събиране

Брой риби, общо закръглено тегло и средно тегло

Номера на маркировката (ако има такива)

Информация за регионалния наблюдател на ICCAT

Име, номер по ICCAT, подпис

Заверка от държавен орган

Наименование на органа и име на подписалия служител, длъжност, подпис, печат и дата

8.   Търговска информация

Описание на продукта

F/FR; RD/GG/DR/FL/OT (когато в този раздел се регистрират различни видове продукти, теглото се записва за всеки вид)

Общо тегло (НЕТО)

Информация за износителя/продавача

Точка на износ или отправна точка

Наименование и адрес на дружеството износител, подпис и дата

Държава на местоназначение

Описание на транспорта (прилага се съответната документация)

Заверка от държавен орган

Наименование на органа и име на подписалия служител, длъжност, подпис, печат и дата

Информация за вносителя/купувача

Точка на внос или на назначение

Наименование и адрес на дружеството вносител, подпис и дата на подписване


(1)  Теглото се докладва като закръглено число, когато има такава възможност. Ако не се използва закръглено тегло, да се посочи видът продукт (напр. GG) в раздел „Общо тегло“ и в раздел „Средно тегло“ на формуляра.

(2)  Теглото се докладва като закръглено число, когато има такава възможност. Ако не се използва закръглено тегло, да се посочи видът продукт (напр. GG) в раздел „Общо тегло“ и в раздел „Средно тегло“ на формуляра.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ДОКУМЕНТ ЗА УЛОВ НА ЧЕРВЕН ТОН ПО ICCAT

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Инструкции относно издаването, номерирането, попълването и заверяването на документа за улов

1.   ОБЩИ ПРИНЦИПИ

(1)   Език

Ако при попълването на документа за улов е използван език, различен от официалните езици на ICCAT (английски, френски и испански), то към него трябва да бъде приложен превод на английски език.

(2)   Номериране

Държавите-членки трябва да разработят системи за единно номериране за документите за улов, използвайки своите 2-alpha кодове по ISO в комбинация с поне осемцифрено число, от което поне две цифри следва да указват годината на улова.

Пример: FR-09-123456 (където FR означава Франция)

В случаите на разделени партиди или преработена продукция, копия от оригиналните документи за улова трябва да бъдат номерирани посредством прибавянето на двуцифрено число към номера на оригиналния документ за улова.

Пример: FR-09-123456-01, FR-09-123456-02, FR-09-123456-03 и т.н.

Номерирането трябва да бъде последователно и за предпочитане печатно. Серийните номера на издаваните празни документи за улов се записват заедно с името на получателя.

(3)   Заверяване

Образецът на документа за улов не заменя предварителното разрешение за прехвърляне или разрешението за поставяне в клетка.

2.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЛОВА

(1)   Попълване

а)   Общи принципи

Настоящият раздел се отнася за всеки улов на червен тон.

Капитанът на кораба за улов или операторът на даляна или упълномощеният от тях представител или упълномощеният представител на държавата на знамето или даляна отговаря за попълването на раздел ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЛОВА и за искането за неговата заверка.

Раздел ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЛОВА трябва да бъде попълнен най-късно до края на първата операция по прехвърляне в теглените клетки, претоварване или разтоварване на сушата.

NB: В случаите на съвместни риболовни операции, капитанът на всеки от корабите за улов, участващи в съвместната риболовна операция, трябва да попълни документ за улов за всеки отделен улов.

б)   Специфични инструкции:

„ЗНАМЕ“: да се посочи държавата-членка на знамето или на даляна.

„Регистрационен номер по ICCAT“: да се посочи номерът по ICCAT на кораба за улов или даляна, одобрен за улов на червен тон в зоната по Конвенцията ICCAT. Тази информация не е приложима за кораби за улов, които ловят червен тон като прилов.

„СЪОРЪЖЕНИЕ“: да се посочи риболовното съоръжение, при използване на следните кодове:

BB Лодка за стръв

GILL Хрилна мрежа

HAND Въдица за риболов от ръка

HARP Харпун

LL Парагад

MWT Пелагични тралове

PS Мрежа гъргър

RR Въдица и макара

SURF Некласифицирани видове риболов на повърхността

TL Риболовна корда

TRAP Далян

TROL Влачеща въдица

UNCL Неуточнени методи

OT Друг вид

„ОБЩО ТЕГЛО“: да се посочи теглото като закръглено число в килограми. Ако в момента на улова не е използвано закръгляне на стойността на теглото, се посочва видът на продукта (например GG). В случаите на съвместни риболовни операции посоченото количество трябва да съответства на коефициента на разпределение, определен за всеки кораб за улов.

„ЗОНА“: посочва се Средиземно море, западната или източната част на Атлантическия океан.

„НОМЕР НА МАРКИРОВКА (ако е приложимо)“: могат да бъдат добавени допълнителни редове, за да се позволи изброяването на маркировката за отделните риби.

(2)   Заверка

Държавата-членка на знамето или на даляна отговаря за заверяването на раздел ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЛОВА, освен в случаите, в които червеният тон е маркиран в съответствие с член 5 от настоящия регламент.

За разтоварената или претоварена риба, заверяването трябва да бъде извършено най-късно до края на операцията по претоварване или разтоварване на сушата.

За живата претоварена риба, заверяването може да се извърши по време на първото прехвърляне в теглените клетки, но във всеки един случай трябва да се извърши най-късно до края на операцията по поставяне в клетки.

3.   ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЖИВА РИБА

(1)   Попълване

а)   Общи принципи:

Настоящият раздел се отнася единствено за вътрешна търговия или износ на жив червен тон.

Капитанът на кораба за улов или упълномощеният от него представител или упълномощеният представител на държавата-членка на знамето отговаря за попълването на раздел ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЖИВА РИБА и за искането на неговата заверка.

Раздел ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЖИВА РИБА трябва да бъде попълнен най-късно до края на първата операция по прехвърляне в теглените клетки.

NB: Ако известно количество от рибата умре по време на операцията по прехвърлянето и бъде търгувана на вътрешния пазар или изнесена, оригиналният документ за улова (раздел ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УЛОВА попълнен и, където е приложимо, заверен) трябва да бъде копиран, а раздел търговска информация от копирания документ за улова трябва да бъде попълнен от капитана на кораба за улов или от упълномощения от него представител или от упълномощения представител на държавата-членка на знамето и предаден на вътрешния купувач/вносител. Заверката на копието гарантира, че това е копие, вярно с оригинала, и че е било регистрирано от органите на съответната държава-членка.

Всеки документ за улова, който не съдържа такава заверка, ще се счита за недействителен.

б)   Специфични инструкции:

„ЗОНА“: да се посочи районът на прехвърлянето - Средиземно море, западната или източната част на Атлантическия океан.

„ТОЧКА НА ИЗНОС/ОТПРАВНА ТОЧКА“: посочва се наименованието на държавата-членка или на ДС на риболовната зона, където червеният тон е бил прехвърлен, или в противен случай се посочва „открито море“.

„ОПИСАНИЕ НА ТРАНСПОРТА“: приложете съответните документи, удостоверяващи търговската операция.

(2)   Заверка

Държавата-членка на знамето не трябва да заверява документите за улов, когато раздел ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЛОВА не е попълнен и, където е приложимо, не е заверен.

Заверката може да се извърши по време на първото прехвърляне в теглените клетки, но във всеки един случай трябва да се извърши най-късно до края на операцията по поставяне в клетки.

4.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО

(1)   Попълване

а)   Общи принципи:

Настоящият раздел се отнася единствено за жив червен тон.

Капитанът на кораба за улов или упълномощеният от него представител или упълномощеният представител на държавата-членка на знамето отговаря за попълването на раздел ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО.

Раздел ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО трябва да бъде попълнен най-късно до края на първата операция по прехвърляне.

В края на първата операция по прехвърляне, капитанът на кораба за улов трябва да предостави на капитана на кораба-влекач документа за улова (попълнени и, където е приложимо, заверени раздели ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЛОВА, ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЖИВА РИБА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО).

Попълненият и, където е приложимо, заверен документ за улова трябва да придружава прехвърлянето на рибата по време на нейното транспортиране до рибното стопанство, в това число при прехвърлянето на жив червен тон от транспортната клетка до друга транспортна клетка или при прехвърлянето на мъртъв червен тон от транспортна клетка на допълнителен кораб.

NB: Ако известно количество от рибата умре по време на операцията по прехвърляне, оригиналният документ за улов (попълнени и, където е приложимо, заверени раздели ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЛОВА, ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЖИВА РИБА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО) трябва да бъде копиран, а раздел ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ на копието на документа за улова трябва да бъде попълнен от вътрешния продавач/износител или от упълномощения от него представител или от упълномощения представител на държавата-членка на знамето и предаден на вътрешния купувач/вносител. Заверката на копието гарантира, че това е копие, вярно с оригинала, и че е било регистрирано от органите на съответната държава-членка. Всеки документ, който не съдържа такава заверка, ще се счита за недействителен.

б)   Специфични инструкции:

„БРОЙ НА УМРЕЛИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО РИБИ“ и „ОБЩО ТЕГЛО НА УМРЕЛИТЕ РИБИ“: информацията се попълва (ако е приложимо) от капитана на кораба-влекач.

„НОМЕР НА КЛЕТКАТА“: посочва се номерът на всяка клетка в случай, при който на кораба-влекач има повече от една клетки.

(2)   Заверка

Не се изисква заверка на този раздел.

5.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕТОВАРВАНЕТО

(1)   Попълване

а)   Общи принципи:

Настоящият раздел се отнася единствено за умрял червен тон.

Капитанът на риболовен кораб извършващ претоварване или упълномощеният от него представител или упълномощеният представител на държавата на знамето отговаря за попълването на раздел информация за претоварването и за искането на неговата заверка.

Раздел информация за претоварването трябва да бъде попълнен най-късно до края на операцията по претоварване.

б)   Специфични инструкции:

„ДАТА“: посочва датата на претоварването.

„НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИСТАНИЩЕТО“: посочва определено пристанище за претоварване.

„ПРИСТАНИЩНА ДЪРЖАВА“: посочва държавата-членка или ДС на определеното пристанище за претоварване.

(2)   Заверка

Държавата-членка на знамето не трябва да заверява документите за улов, когато раздел информация за улова не е попълнен и, когато е приложимо, не е заверен.

Заверката трябва да се извърши най-късно до края на операцията по претоварване.

6.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА РИБНОТО СТОПАНСТВО

(1)   Попълване

а)   Общи принципи

Настоящият раздел се отнася единствено за жив тон в клетка.

Капитанът на кораба-влекач трябва да предостави на оператора на рибното стопанство в момента на поставянето в клетки документа за улова (попълнени и, където е приложимо, заверени раздели ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЛОВА, ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЖИВА РИБА и ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО).

Операторът на рибното стопанство или упълномощен от него представител или упълномощен представител на държавата-членка, в която се намира рибното стопанство, отговаря за попълването и искането за заверка на раздел информация за РИБНОТО стопанство.

Раздел ИНФОРМАЦИЯ ЗА РИБНОТО СТОПАНСТВО трябва да бъде попълнен най-късно до края на операцията по поставяне в клетки.

б)   Специфични инструкции:

„НОМЕР НА КЛЕТКАТА“: посочете номера на всяка клетка.

„ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНИЯ НАБЛЮДАТЕЛ НА ICCAT“: посочете име, номер по ICCAT и подпис.

(2)   Заверка

Държавата-членка на рибното стопанство отговаря за заверката на раздел ИНФОРМАЦИЯ ЗА РИБНОТО СТОПАНСТВО.

Държавата-членка на рибното стопанство не трябва да заверява документи за улов, когато раздели ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЛОВА, ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЖИВА РИБА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО не са попълнени и, когато е приложимо, не са заверени.

Заверката се извършва най-късно до края на операцията по поставяне в клетки.

7.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕТО НА РИБИ

(1)   Попълване

а)   Общи принципи:

Настоящият раздел се отнася единствено за умрял тон, който е бил отглеждан в рибни стопанства.

Операторът на рибното стопанство, или упълномощен от него представител или упълномощен представител на държавата-членка, в която се намира рибното стопанство, отговаря за попълването и искането за заверка на раздел ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕТО НА РИБИ.

Раздел ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕТО НА РИБИ трябва да бъде попълнен най-късно до края на операцията по събирането.

б)   Специфични инструкции:

„НОМЕР НА МАРКИРОВКА (ако е приложимо)“: могат да бъдат добавени допълнителни редове, за да се позволи изброяването на маркировката за всяка отделна риба.

„ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНИЯ НАБЛЮДАТЕЛ НА ICCAT“: посочете име, номер по ICCAT и подпис.

(2)   Заверка

Държавата-членка на рибното стопанство отговаря за заверката на раздел ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕТО НА РИБИ

Държавата-членка на рибното стопанство не трябва да заверява документи за улов, когато раздели ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЛОВА, ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЖИВА РИБА, ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА РИБНОТО СТОПАНСТВО не са попълнени и, когато е приложимо, не са заверени.

Заверката трябва да се извърши най-късно до края на операцията по събиране на рибната продукция.

8.   ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ

(1)   Попълване

а)   Общи принципи:

Настоящият раздел се отнася за вътрешна търговия или износ на умрял червен тон.

Вътрешният продавач или износител или упълномощен от тях представител или упълномощен представител на държавата-членка на продавача/износителя отговаря за попълването и искането за заверка на раздел ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ, с изключение на подраздел ВНОСИТЕЛ/КУПУВАЧ.

Раздел ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ, с изключение на подраздел ВНОСИТЕЛ/КУПУВАЧ, трябва да бъде попълнен преди рибата да бъде търгувана на вътрешния пазар или изнесена.

В случай на вътрешна търговия раздел ИНФОРМАЦИЯ ЗА вносителя/купувача трябва да се попълни от вътрешния купувач, след като рибата бъде търгувана на вътрешния пазар.

В случай на международна търговия раздел ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВНОСИТЕЛЯ/КУПУВАЧА трябва да бъде попълнен от вносителя.

б)   Специфични инструкции:

„ОПИСАНИЕ НА ТРАНСПОРТА“: приложете съответните документи, удостоверяващи търговската операция.

(2)   Заверка

Държавата-членка на продавача/износителя отговаря за заверката на раздел ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ (с изключение на подраздел ВНОСИТЕЛ/КУПУВАЧ), освен ако червеният тон не е маркиран в съответствие с член 5 от настоящия регламент.

NB: Когато се извършва вътрешна търговия или износ на риба с един единствен документ за улов, то копие от оригиналния документ за улова трябва да бъде заверено от държавата-членка на вътрешния продавач или износител и трябва да се използва и приема за оригинален документ за улов. Заверката на копието гарантира, че това е копие, вярно с оригинала, и че е било регистрирано от органите на съответната държава-членка. Всеки документ, който не съдържа такава заверка, ще се счита за недействителен.

NB: В случай на реекспорт, УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РЕЕКСПОРТ трябва да се използва за проследяването на допълнителното движение, което трябва да бъде свързано с информацията за улова в оригиналния документ за улова чрез номера на оригиналния документ за улова.

Когато червен тон е уловен от кораб за улов или от далян, плаващ под знамето или установен в дадена държава-членка или ДС, използваща система за маркиране, а след това е изнесен като умряла риба и реекспортиран, то документът за улова, придружаващ УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РЕЕКСПОРТ, не се налага да бъде заверяван. Независимо от това УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РЕЕКСПОРТ трябва да бъде заверено.

След вноса червеният тон може да бъде разделен на части, които впоследствие може да бъдат изнасяни. В този случай държавата-членка, извършваща реекспорта, или ДС трябва да потвърди, че реескпортираната част е част от оригиналната риба, придружена от документа за улова.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ДАННИ, КОИТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РЕЕКСПОРТ НА ЧЕРВЕН ТОН ПО ICCAT

1.   Номер на документа на удостоверението за реекспорт

2.   Раздел за реекспорта

Държава-членка, извършваща реекспорта

Точка на реекспорт

3.   Описание на внесения червен тон

Вид на продукта F/FR RD/GG/DR/FL/OT (когато в този раздел се регистрират различни видове продукти, теглото трябва да се записва за всеки вид)

Нетно тегло (kg)

Номер(а) на документа за улов и дата (дати) на вноса

Ако е приложимо - знаме(на) на риболовния(те) кораб(и) или държава, в чиито води се намира далянът

4.   Описание на предназначения за реекспорт червен тон

Вид на продукта F/FR RD/GG/DR/FL/OT (когато в този раздел се регистрират различни видове продукти, теглото трябва да се записва за всеки вид)

Нетно тегло (kg)

Номер(а) на съответния документ за улов от раздел 3

Държава на местоназначение

5.   Декларация на реекспортьора

Име

Адрес

Подпис

Дата

6.   Заверка от компетентните органи

Наименование и адрес на компетентния орган

Име и длъжност на служителя

Подпис

Дата

Печат на държавния орган

7.   Раздел за вноса

Декларация на вносителя в държавата-членка или ДС за внос на партидата от червен тон

Име и адрес на вносителя

Име и подпис на представителя на вносителя и дата

Точка на внос: град и ДС

Забележка: Прилагат се копия от документа (документите) за улов и транспортния документ (транспортните документи)

Image

ЗАБЕЛЕЖКА: АКО ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ТОЗИ ФОРМУЛЯР Е ИЗПОЛЗВАН ЕЗИК, РАЗЛИЧЕН ОТ АНГЛИЙСКИ, ПРИЛОЖЕТЕ НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ В ПРЕВОД НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

Забележка: Прилагат се валидни транспортни документи и копия на документите за улов.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОГРАМАТА НА ICCAT ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЛОВА НА ЧЕРВЕН ТОН

Докладваща държава-членка:

Отчетен период: от 1 юли [2XXX] до 30 юни [2XXX]

1.   Информация, извлечена от документите за улов

брой заверени документи за улов,

брой заверени документи за улов, получени от други държави-членки или ДС

общо количество червен тон, търгуван на вътрешния пазар, с разбивка по риболовни зони и риболовни съоръжения,

общо количество внесен, изнесен, прехвърлен на рибни стопанства и реекспортиран червен тон, с разбивка по ДС на произход, реекспорт или местоназначение, риболовни зони и риболовни съоръжения,

брой искания за проверки на документи за улов, отправени към други държави-членки или ДС, и обобщени резултати,

брой искания за проверки на документи за улов, получени от други държави-членки или ДС, и обобщени резултати,

общо количество партиди с червен тон, подлежащи на решение за забрана с разбивка по продукти, естество на операцията (вътрешна търговия, внос, износ, реекспорт, прехвърляне на рибни стопанства), основания за забраната и държави-членки, ДС и/или недоговарящи страни на произход или местоназначение.

2.   Информация за партидите съгласно член 9, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент

брой партиди,

общо количество червен тон с разбивка по продукти, същност на операцията (вътрешна търговия, внос, износ, реекспорт, прехвърляне на рибни стопанства), държави-членки, ДС или други държави, посочени в член 9, параграфи 1 и 2 от настоящия регламент.


24.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 641/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 7 юли 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 42, член 43, параграф 2 и член 349 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

С член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 247/2006 на Съвета (3) се допуска за период от четири години експедиране на захар от Азорските острови за останалата част на Съюза в количества, надвишаващи традиционните потоци. Като се отчита, че разнообразяването на селското стопанство на Азорските острови би могло да бъде изгодно и с оглед на последващото улесняване на това разнообразяване, по-специално във връзка с постепенното премахване на системата на квоти за мляко, е необходимо да се вземат подходящи мерки за преструктуриране на сектора на захарта в този район. С тази цел, за да се даде възможност на местната захарна преработвателна промишленост да бъде жизнеспособна, е уместно да се позволи повторното експедиране на захар в количества, надвишаващи традиционните потоци, за ограничен период от пет години, при условията на прогресивно намаляване на годишните количества.

(2)

В член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 247/2006 се предвижда освобождаване на доставките на C-захар за Азорските острови, Мадейра и Канарските острови от вносни мита в рамките на прогнозния баланс на доставките за периода, определен в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1260/2001 на Съвета от 19 юни 2001 г. относно общата организация на пазара в сектора на захарта (4). В резултат на реформата в сектора на захарта и включването на сектора на захарта в Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (5) разпоредбите на член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 247/2006 следва да бъдат съответно изменени. По-специално е необходимо по отношение на Азорските острови да бъде разрешено прилагането на освобождаването от вносно мито за сурова захар от тръстика в рамките на техния прогнозен баланс на доставките.

(3)

В член 6 от Регламент (ЕО) № 247/2006 се предвижда преходен период, през който Канарските острови да могат да продължат да получават доставки на предварително определени количества полуготови продукти на млечна основа с кодове по КН 1901 90 99 и 2106 90 92, предназначени за промишлена преработка. Преходният период изтече на 31 декември 2009 г. Въпреки това, продуктът с код по КН 1901 90 99 - обезмаслено мляко на прах с растителна мазнина, се е превърнал в традиционен продукт за местните потребители, включително за най-бедните. Въз основа на доставките на този продукт се е развила специфична местна промишленост, осигуряваща работни места и добавена стойност. Следователно е уместно да не бъдат прекъсвани доставките на този конкретен продукт, който се използва единствено за местно потребление.

(4)

В член 12, буква е) от Регламент (ЕО) № 247/2006 се посочва, че в програмите за подкрепа на най-отдалечените райони от страна на Общността, които държавите-членки представят на Комисията за одобрение, се включват разпоредби за извършването на проверки и налагането на санкции. Предвид натрупания от Комисията опит и с цел гарантиране на ефективното и правилно изпълнение на тези програми за подкрепа, позоваванията на проверките и санкциите в член 12, буква е) от посочения регламент следва да се премахнат. Подобни национални мерки обаче ще продължат да бъдат съобщавани на Комисията в съответствие с член 27 от същия регламент.

(5)

В член 18 от Регламент (ЕО) № 247/2006 се определят правилата относно приложимостта на специфичните мерки за лозаро-винарския сектор в най-отдалечените райони на Съюза. Общата организация на пазара на вино бе изменена с Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета от 29 април 2008 г. относно общата организация на пазара на вино (6) и впоследствие бе включена в Регламент (ЕО) № 1234/2007. Следователно е необходимо актуализиране на позоваванията на тези мерки. Освен това в член 85ф, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 е предвидено изрично изключение от прилагането на схемата за изкореняване по отношение на Азорските острови, Мадейра и Канарските острови. Следователно повече не е необходимо посочването на това изключение в Регламент (ЕО) № 247/2006.

(6)

В член 18, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 247/2006 по отношение на Азорските острови и Мадейра се предвижда постепенно премахване до 31 декември 2013 г. на лозовите насаждения, засадени със забранени директно произведени хибридни сортове лози. Съгласно член 18, параграф 2, трета алинея от същия регламент от Португалия се изисква всяка година да докладва за напредъка на конверсията и преструктурирането на засадените с тези сортове лози площи. Тези разпоредби са по-строги от правилата в член 120а, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, които предвиждат в частност задължение за изкореняване на забранените директно произведени хибридни сортове лози, освен в случаите, когато виното, произвеждано от добитото от тях грозде, е предназначено изключително за семейството на винопроизводителя. С оглед на това датата 31 декември 2013 г. в член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 247/2006 следва да бъде заличена, за да се премахне разликата в третирането между Азорските острови и Мадейра, от една страна, и останалите региони на Съюза, от друга страна.

(7)

Въпреки развитието през последно време на местното млекопроизводство във френския отвъдморски департамент Реюнион текущите потребности на острова от консумация на мляко за пиене не са удовлетворени в достатъчна степен. Освен това отдалечеността и островният характер на региона възпрепятстват развитието на други източници на сурово мляко. Необходимо е следователно разрешението за производство на възстановено по технология с ултрависока температура (UHT) мляко от мляко на прах с произход от Съюза, което е предоставено на Мадейра в член 19, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕО) № 247/2006, да обхване и Реюнион.

(8)

Условията за допълнително разширяване на местното млекопроизводство в най-отдалечените райони, в полза на които се прилага освобождаването, предвидено в член 19, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕО) № 247/2006, са твърде ограничени предвид релефа на въпросните острови. Въпреки че задължението за осигуряване на събирането и пазарната реализация на местното млекопроизводство се запазва, е уместно да бъде заличено задължението на Комисията, предвидено във втора алинея от посочения член, за определяне на количеството от местно произведено прясно мляко, което да бъде включено във възстановеното мляко.

(9)

Прилагането на разпоредбите на настоящия регламент с обратно действие, считано от 1 януари 2010 г., следва да осигури непрекъснатост на специфичните мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза и следва също така да отговори на законните очаквания на съответните оператори.

(10)

Следователно Регламент (ЕО) № 247/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 247/2006 се изменя, както следва:

1.

Член 4, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 2, буква а), за период от пет години от Азорските острови за останалата част от Съюза могат да се експедират годишно следните максимални количества захар (с код по КН 1701):

:

през 2011 г.

:

3 000 тона,

:

през 2012 г.

:

2 500 тона,

:

през 2013 г.

:

2 000 тона,

:

през 2014 г.

:

1 500 тона,

:

през 2015 г.

:

1 000 тона.“;

2.

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Захар

1.   През периода, предвиден в член 204, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (7), следната захар, произведена в количества, които превишават посочената в член 61 от същия регламент квота, се освобождава от вносно мито в рамките на прогнозния баланс на доставките, посочен в член 2 от настоящия регламент:

а)

захарта, доставена за потребление на Мадейра или Канарските острови във вид на бяла захар с код по КН 1701;

б)

захарта, рафинирана и потребявана на Азорските острови във вид на сурова захар с код по КН 1701 12 10 (сурова захар от захарно цвекло).

2.   На Азорските острови посочените в параграф 1 количества могат да бъдат — за целите на рафинирането — заменени, в рамките на прогнозния баланс на доставките, със сурова захар с код по КН 1701 11 10 (сурова захар от захарна тръстика). Когато се определят нуждите на Азорските острови от сурова захар, се взема предвид развитието на местното производство на захарно цвекло. Количествата, за които се прилага режимът на снабдяване, се определят така че да се гарантира, че общият обем захар, рафинирана на Азорските острови всяка година, не надвишава 10 000 тона.

3.

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Полуготови продукти на млечна основа

Чрез дерогация от член 2, Канарските острови могат да продължат да получават доставки на полуготови продукти на млечна основа с код по КН 1901 90 99 (обезмаслено мляко на прах с растителна мазнина), предназначени за промишлена преработка, в обем до 800 тона годишно. Предоставената от Съюза помощ за доставката на този продукт не може да надхвърля 210 EUR на тон и се включва в ограничението, определено в член 23. Този продукт се използва само за местна консумация.“;

4.

В член 12 буква е) се заменя със следното:

„е)

предприетите стъпки за гарантиране на ефективното и правилно изпълнение на програмите, включително на мерките за осигуряване на публичност, наблюдение и оценка, както и конкретен набор от количествени показатели, които ще се използват за тяхната оценка.“;

5.

Член 18 се заменя със следното:

„Член 18

Вино

1.   Мерките, посочени в членове 103х, 103ц, 103ч и 182a от Регламент (ЕО) № 1234/2007, не се прилагат за Азорските острови и Мадейра.

2.   Независимо от разпоредбите на член 120а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 грозде от забранени пряко произведени хибридни сортове лози (Noah, Othello, Isabel, Jacquez, Clinton и Herbemont), добито на Азорските острови и Мадейра, може да бъде използвано за производството на вино, което трябва да остане в рамките на тези райони.

Португалия постепенно премахва лозовите насаждения от забранени директно произведени хибридни сортове лози, като когато това е приложимо, ползва подпомагането, предвидено в член 103р от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

3.   Мерките, посочени в членове 103х, 103ц и 103ш от Регламент (ЕО) № 1234/2007, не се прилагат за Канарските острови.“;

6.

Член 19, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Независимо от член 114, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 производството в Мадейра и френския отвъдморски департамент Реюнион на мляко, възстановено по технология с ултрависока температура от мляко на прах с произход от Съюза, се разрешава в рамките на нуждите на местното потребление, доколкото тази мярка не възпрепятства събирането и пазарната реализация на местно произведеното мляко. Този продукт е предназначен само за местно потребление.

Методът, по който е получено така възстановеното по технология с ултрависока температура мляко, се посочва ясно на етикетите за продажба.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се, считано от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 7 юли 2010 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

O. CHASTEL


(1)  Становище от 17 март 2010 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 18 май 2010 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 29 юни 2010 г.

(3)  ОВ L 42, 14.2.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 178, 30.6.2001 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 148, 6.6.2008 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.“;