ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.191.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 191

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
23 юли 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕС) № 648/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕС) № 649/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

3

 

 

Регламент (ЕС) № 650/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

7

 

 

Регламент (ЕС) № 651/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година за непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

11

 

 

Регламент (ЕС) № 652/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година по силата на който не се предоставя възстановяването за обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

12

 

 

Регламент (ЕС) № 653/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

13

 

 

Регламент (ЕС) № 654/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на свинското месо

15

 

 

Регламент (ЕС) № 655/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

17

 

 

Регламент (ЕС) № 656/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година относно неопределянето на минимална продажна цена в отговор на 4-тата индивидуална покана за търг за продажба на масло в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 446/2010

19

 

 

Регламент (ЕС) № 657/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година относно неопределянето на минимална продажна цена в отговор на 4-тата индивидуална покана за търг за продажба на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 447/2010

20

 

 

Регламент (ЕС) № 658/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

21

 

 

Регламент (ЕС) № 659/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

23

 

 

Регламент (ЕС) № 660/2010 на Комисията от 22 юли 2010 година за определяне на размери на възстановяванията, приложими за мляко и млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

25

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2010/410/ЕС

 

*

Препоръка на Съвета от 13 юли 2010 година относно общи насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза

28

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Официален вестник на Европейския съюз L 163 от 30 юни 2010 г.

35

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

23.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 648/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 юли 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

42,3

TR

66,8

ZZ

54,6

0707 00 05

MK

41,0

TR

114,0

ZZ

77,5

0709 90 70

TR

106,3

ZZ

106,3

0805 50 10

AR

94,5

UY

56,9

ZA

114,7

ZZ

88,7

0806 10 10

CL

98,6

EG

147,8

IL

126,4

MA

162,3

TR

142,4

ZA

130,8

ZZ

134,7

0808 10 80

AR

127,7

BR

80,1

CA

114,8

CL

98,4

CN

73,7

NZ

114,2

US

156,7

UY

111,6

ZA

99,3

ZZ

108,5

0808 20 50

AR

110,6

CL

101,0

CN

98,4

NZ

130,0

ZA

95,1

ZZ

107,0

0809 10 00

TR

193,1

ZZ

193,1

0809 20 95

CL

150,0

TR

239,3

US

520,8

ZZ

303,4

0809 30

AR

75,9

TR

184,3

ZZ

130,1

0809 40 05

BA

78,6

BR

123,2

TR

130,0

XS

91,2

ZZ

105,8


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


23.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 649/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2010 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2, последна алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на световния пазар и в Съюза на продуктите, посочени в част XV от приложение I към горепосочения регламент, може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Предвид сегашната ситуация на пазара на говеждото и телешкото месо следва да бъдат определени възстановявания при износ в съответствие с правилата и критериите, предвидени в членове 162—164 и 167—170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Съгласно член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 възстановяването може да бъде различно в зависимост от местоназначението, особено когато ситуацията на световния пазар, специфичните нужди на някои пазари или задълженията, произтичащи от сключените съгласно член 300 от Договора споразумения, го изискват.

(4)

Възстановяванията следва да бъдат предоставени единствено за продуктите, чието свободно движение в Съюза е разрешено и които носят здравната маркировка, предвидена в член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2). Тези продукти следва също така да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (3) и на Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (4).

(5)

Условията на член 7, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1359/2007 на Комисията от 21 ноември 2007 г. за определяне на условията за предоставяне на специални възстановявания при износ за някои разфасовки обезкостено месо от животни от рода на едрия рогат добитък (5) предвиждат намаляване на специалното възстановяване, ако количеството обезкостено месо, предназначено за износ, е по-малко от 95 % от теглото на цялото количество разфасовки, добити от обезкостяването, и без да бъде по-малко от 85 % от него.

(6)

В такъв случай следва да бъде отменен Регламент (EC) № 338/2010 на Комисията (6) и да бъде заместен с нов регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, за които се предоставят възстановяванията при износ, предвидени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и размерите на тези възстановявания са посочени в приложението към настоящия регламент при спазването на условията, посочени в параграф 2 от настоящия член.

2.   Продуктите, които могат да се ползват от възстановяване по силата на параграф 1, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004, и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да отговарят на условията за здравна маркировка, определени в приложение I, раздел I, глава III от Регламент (ЕО) № 854/2004.

Член 2

В случая, посочен в член 7, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1359/2007, размерът на възстановяването за продукти с код на продукта 0201 30 00 9100 се намалява със 7 EUR/100 kg.

Член 3

Регламент (EC) № 338/2010 се отменя.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на 23 юли 2010 година

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г, стр. 55.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 139, 30.4.2004 г, стр. 206.

(5)  ОВ L 304, 22.11.2007 г., стр. 21.

(6)  ОВ L 102, 23.4.2010 г., стр. 29.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо, приложими от 23 юли 2010 година

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Сума на възстановяване

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 кг живо тегло

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 кг живо тегло

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

36,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

48,8

B03

EUR/100 кг нетно тегло

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

48,8

B03

EUR/100 кг нетно тегло

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

36,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

61,0

B03

EUR/100 кг нетно тегло

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

36,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

CA (5)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

22,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 кг нетно тегло

84,7

B03

EUR/100 кг нетно тегло

49,8

EG

EUR/100 кг нетно тегло

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 кг нетно тегло

50,8

B03

EUR/100 кг нетно тегло

29,9

EG

EUR/100 кг нетно тегло

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

CA (5)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

22,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

20,7

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия „А“ са посочени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).

Кодовете на местоназначенията са посочени в Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19).

Другите местоназначения са определени, както следва:

B00

:

всички местоназначения (трети страни, други територии, продоволствено снабдяване и местоназначения, приравнени към износ извън Съюза).

B02

:

B04 и местоназначение EG.

B03

:

Албания, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, Косово (), Черна гора, Бивша югославска република Македония, продоволствено снабдяване и местоназначения, посочени в членове 33 и 42 и, ако е приложимо, в член 41 от Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията (ОВ L 186, 17.7.2009 г., стр. 1).

B04

:

Турция, Украйна, Беларус, Молдова, Русия, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Мароко, Алжир, Тунис, Либия, Ливан, Сирия, Ирак, Иран, Израел, Западният бряг на река Йордан/ивицата Газа, Йордания, Саудитска арабия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединени арабски емирства, Оман, Йемен, Пакистан, Шри Ланка, Мианмар (Бирма), Тайланд, Виетнам, Индонезия, Филипини, Китай, Северна Корея, Хонконг, Судан, Мавритания, Мали, Буркина Фасо, Нигер, Чад, Кабо Верде, Сенегал, Гамбия, Гвинея Бисау, Гвинея, Сиера Леоне, Либерия, Кот д’Ивоар, Гана, Того, Бенин, Нигерия, Камерун, Централноафриканска република, Екваториална Гвинея, Сао Томе и Принсипи, Габон, Конго, Демократична република Конго, Руанда, Бурунди, Света Елена и зависимите територии, Ангола, Етиопия, Еритрея, Джибути, Сомалия, Уганда, Танзания, Сейшелски острови и зависимите територии, британска територия в Индийския океан, Мозамбик, остров Мавриций, Комори, Майот, Замбия, Малави, Южна Африка, Лесото.


(1)  Както е определено в Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г.

(2)  Приемането в тази подпозиция става след представяне на удостоверението, посочено в приложението към Регламент (ЕО) № 433/2007 на Комисията (ОВ L 104, 21.4.2007 г., стр. 3).

(3)  Възстановяването е отпуснато на основание сьответствие на условията, посочени в Регламент (ЕО) № 1359/2007 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2007 г., стр. 21), както е изменен, и, ако е приложимо, в Регламент (ЕО) № 1741/2006 на Комисията (ОВ L 329, 25.11.2006 г., стр. 7).

(4)  Реализирани според условията на Регламент (ЕО) № 1643/2006 на Комисията (ОВ L 308, 8.11.2006 г., стр. 7).

(5)  Реализирани според условията, посочени в Регламент (ЕО) № 1041/2008 на Комисията (ОВ L 281, 24.10.2008 г., стр. 3).

(6)  Предоставянето на възстановяване е подчинено на условията, посочени в Регламент (ЕО) № 1731/2006 на Комисията (ОВ L 325, 24.11.2006 г., стр. 12).

(7)  Съдържанието на постно говеждо и телешко месо след отстраняване на мастната тъкан се определя според процедурата за анализ, посочена в приложението към Регламент (ЕИО) № 2429/86 на Комисията (ОВ L 210, 1.8.1986 г., стр. 39).

Изразът „средно процентно съдържание“ се отнася до количеството на пробата, така както е определено в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2002 на Комисията (ОВ L 117, 4.5.2002 г., стр. 6). Пробата е взета от тази част на партидата, която е с най-висок риск.


23.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 650/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2010 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че разликата между цените на продуктите, посочени в част XVI от приложение I към горепосочения регламент, на световния пазар и на пазара на Съюза може да бъде покрита с възстановявания при износ.

(2)

Поради настоящата ситуация на пазара на мляко и млечни продукти следва да бъдат определени възстановявания при износ съгласно правилата и някои критерии, посочени в членове 162, 163, 164, 167, 169 и 170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че възстановяването може да варира според местоназначението, особено когато това е необходимо поради състоянието на световния пазар, специфичните изисквания на някои пазари или задължения, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора.

(4)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Продуктите, които се ползват от възстановяванията при износ, предвидени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и сумите на тези възстановявания са посочени в приложението към настоящия регламент при спазване на условията, предвидени в член 3 от Регламент (ЕО) № 1187/2009 на Комисията (2).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 юли 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 318, 4.12.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на млякото и млечните продукти, приложими от 23 юли 2010 година

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 29 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

Местоназначенията се определят, както следва:

L20

:

Всички местоназначения, с изключение на:

а)

трети страни: Андора, Светия престол (града-държава Ватикана), Лихтенщайн и Съединените американски щати;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не са част от митническата територия на съюз: Фарьорските острови, Гренландия, Хелголанд, Сеута, Мелиля, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия, и областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, чиито външни отношения се осигуряват от държава-членка и които не са част от митническата територия на съюз: Гибралтар;

г)

износът, посочен в член 33, параграф 1, член 41, параграф 1 и член 42, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията (ОВ L 186, от 17.7.2009 г., стр. 1).

L04

:

Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Косовo (), Черна гора и бивша югославска република Македония.

L40

:

Всички местоназначения, с изключение на:

а)

трети страни: L04, Андора, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Светия престол (града-държава Ватикана), Съединените американски щати, Хърватия, Турция, Австралия, Канада, Нова Зеландия и Южна Африка;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не са част от митническата територия на съюз: Фарьорските острови, Гренландия, Хелголанд, Сеута, Мелиля, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия, и областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, чиито външни отношения се осигуряват от държава-членка и които не са част от митническата територия на съюз: Гибралтар;

г)

износът, посочен в член 33, параграф 1, член 41, параграф 1 и член 42, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията (ОВ L 186, от 17.7.2009 г., стр. 1).


(1)  Както е определено в Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г.


23.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 651/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2010 година

за непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 619/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1454/2007 на Комисията от 10 декември 2007 г. за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на обявлението за търга, не следва да се предоставя възстановяване за периода на подаване на офертите, приключващ на 20 юли 2010 година.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянната тръжна процедура, открита с Регламент (ЕО) № 619/2008, за периода на тръжната процедура, приключващ на 20 юли 2010 г., не се предоставя възстановяване при износ за продуктите и за местоназначенията, посочени в член 1, букви а) и б) и член 2 от посочения регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 юли 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  OB L 168, 28.6.2008 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 69.


23.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 652/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2010 година

по силата на който не се предоставя възстановяването за обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функциониранетo на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1) и по-специално член 164, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 619/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1454/2007 на Комисията от 10 декември 2007 г. за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на обявлението за търга, следва да не се предоставя възстановяване за периода на подаване на офертите, приключващ на 20 юли 2010 г.

(3)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянната тръжна процедура, открита с Регламент (ЕО) № 619/2008, за периода на подаване на офертите, приключващ на 20 юли 2010 г., не се предоставя възстановяване за продукта и за местоназначенията, изброени съответно в член 1, буква в) и в член 2 от посочения регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 юли 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 69.


23.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 653/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2010 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (1) и по-специално член 164, параграф 2, последната алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на продуктите, посочени в част XIX от приложение I към горепосочения регламент, на световния пазар и в Съюза може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Като се има предвид настоящата ситуация на пазара на яйца, възстановяванията при износ трябва да се определят съгласно правилата и някои критерии, предвидени в членове 162, 163, 164, 167, 169 и 170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че възстановяванията могат да варират според местоназначението, особено когато това е необходимо поради състоянието на световния пазар, поради специфичните изисквания на някои пазари или поради задължения, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора.

(4)

Възстановяванията се прилагат само към продукти, чието свободно движение в Съюза е разрешено и които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (2) и на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно специфични хигиенни правила за храните от животински произход (3), както и на условията за маркировка, изброени в точка А от приложение ХIV към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, които се ползват с възстановявания при износ, предвидени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и размерът на тези възстановявания, се определят в приложението към настоящия регламент при спазване на условията от параграф 2 от настоящия член.

2.   Продуктите, които могат да се ползват с възстановяване по силата на параграф 1, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004 и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да отговарят на условията за маркировка, определени в раздел I от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004, както и на условията, определени в точка А от приложение ХIV към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 юли 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на яйцата, приложими от 23 юли 2010 година

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 броя

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 броя

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

22,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия А, са установени в изменения Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).

Останалите местоназначения се определят, както следва:

E09

:

Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Обединени арабски емирства, Йемен, САР Хонконг, Русия, Турция.

E10

:

Южна Корея, Япония, Малайзия, Тайланд, Тайван, Филипини.

E19

:

Всички местоназначения, с изключение на Швейцария и групите Е09, Е10.


23.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 654/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2010 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на свинското месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

като взе предвид Договора за функциониране на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2, последна алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на продуктите, посочени в част XVII от приложение I към горепосочения регламент, на световния пазар и в Съюза може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Предвид настоящата ситуация на пазара на свинско месо следва да се определят възстановявания при износ съгласно правилата и критериите, предвидени в членове 162—164, 167, 169 и 170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Съгласно член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 възстановяването може да бъде различно в зависимост от местоназначението, особено когато ситуацията на световния пазар, специфичните нужди на някои пазари или задълженията, произтичащи от сключените съгласно член 300 от Договора споразумения, го изискват.

(4)

Възстановяванията следва да се прилагат само за продукти, чието свободно движение в Съюза е разрешено и които носят здравната маркировка, предвидена в член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2). Тези продукти следва също така да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (3) и на Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (4).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, които се ползват от възстановявания при износ, предвидени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и размерът на възстановяванията, са определени в приложението към настоящия регламент при спазване на условието от параграф 2 на настоящия член.

2.   Продуктите, които могат да се ползват от възстановяване по силата на параграф 1, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004, и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да отговарят на условията за здравна маркировка, определени в приложение I, раздел I, глава III от Регламент (ЕО) № 854/2004.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 юли 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г, стр. 55.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 139, 30.4.2004 г, стр. 206.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на свинското месо в сила от 23 юли 2010 година

Код на продукта

Направление

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на направленията от серия „А“, се определят от изменения Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).


23.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 655/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2010 година

относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1) и по-специално член 143 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 614/2009 на Съвета от 7 юли 2009 г. за общата система за търговия с яйчен албумин и млечен (2) албумин и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията (3) определя правилата за прилагане на режима, свързан с прилагането на допълнително мито при внос, и представителните цени в сектора на птичето месо и яйцата, както и на яйчния албумин.

(2)

Редовната проверка на данните, на които се основава определянето на представителните цени за продуктите от секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин, показва, че е необходимо да се променят представителните цени при внос на някои продукти, като се има предвид разликата в цените в зависимост от произхода. Следователно е уместно представителните цени да се публикуват.

(3)

Предвид ситуацията на пазара е необходимо тази промяна да се извърши в най-кратки срокове.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1484/95 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 181, 14.7.2009 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 22 юли 2010 година за определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

Наименование на стоките

Представителна цена

(EUR/100 kg)

Гаранция, посочена в член 3, параграф 3

(EUR/100 kg)

Произход (1)

0207 12 10

Неразфасовани замразени „пилета 70 %“

137,4

0

BR

137,9

0

AR

122,5

0

TH

0207 12 90

Неразфасовани замразени „пилета 65 %“

132,9

0

BR

141,0

0

AR

0207 14 10

Обезкостени замразени разфасовки от петли или кокошки

217,9

25

BR

257,2

13

AR

316,3

0

CL

0207 14 50

Пилешки гърди, замразени

255,0

0

BR

0207 14 60

Пилешки бутчета, замразени

147,2

0

BR

0207 25 10

Неразфасовани замразени „пуйки 80 %“

184,0

0

BR

0207 27 10

Обезкостени, замразени разфасовки от пуйки

276,4

6

BR

293,9

1

CL

0408 11 80

Яйчни жълтъци

323,9

0

AR

0408 91 80

Яйчни жълтъци

341,4

0

AR

1602 32 11

Приготвени храни от петли или кокошки без топлинна обработка

339,1

0

BR

3502 11 90

Яйчен албумин, изсушен

566,9

0

AR


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.“


23.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 656/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2010 година

относно неопределянето на минимална продажна цена в отговор на 4-тата индивидуална покана за търг за продажба на масло в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 446/2010

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43, буква й) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 446/2010 на Комисията (2) беше открита продажбата на масло в Европейския съюз с тръжна процедура съгласно условията, предвидени в Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция (3).

(2)

В зависимост от офертите, получени за индивидуалните покани за търг, Комисията следва да определи минимална продажна цена или да реши да не определя минимална продажна цена в съответствие с член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1272/2009.

(3)

Предвид офертите, получени за 4-тата индивидуална покана за търг, следва да не се определи минимална продажна цена.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на 4-тата индивидуална покана за търг за продажба на масло в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 446/2010, за която крайната дата за подаване на оферти изтече на 20 юли 2010 г., не се определя минимална продажна цена за масло.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 юли 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 126, 22.5.2010 г., стр. 17.

(3)  ОВ L 349, 29.12.2009 г., стр. 1.


23.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 657/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2010 година

относно неопределянето на минимална продажна цена в отговор на 4-тата индивидуална покана за търг за продажба на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 447/2010

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43, буква й) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 447/2010 на Комисията (2) беше открита продажбата на обезмаслено мляко на прах с тръжна процедура съгласно условията, предвидени в Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция (3).

(2)

В зависимост от офертите, получени за индивидуалните покани за търг, Комисията следва да определи минимална продажна цена или да реши да не определя минимална продажна цена в съответствие с член 46, параграф 1 от Регламент (ЕC) № 1272/2009.

(3)

Предвид офертите, получени за 4-тата индивидуална покана за търг, следва да не се определя минимална продажна цена.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на 4-тата индивидуална покана за търг за продажба на обезмаслено мляко на прах в рамките на откритата с Регламент (ЕС) № 447/2010 тръжна процедура, за която крайната дата за подаване на оферти изтече на 20 юли 2010 година, не се определя минимална продажна цена на обезмасленото мляко на прах.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 юли 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 126, 22.5.2010 г., стр. 19.

(3)  ОВ L 349, 29.12.2009 г., стр. 1.


23.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 658/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2010 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2009/10 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 877/2009 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕC) № 645/2010 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 877/2009, за 2009/10 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 юли 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 253, 25.9.2009 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 187, 21.7.2010 г., стр. 26.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 23 юли 2010 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

42,48

0,00

1701 11 90 (1)

42,48

2,16

1701 12 10 (1)

42,48

0,00

1701 12 90 (1)

42,48

1,86

1701 91 00 (2)

42,48

5,07

1701 99 10 (2)

41,32

1,94

1701 99 90 (2)

41,32

1,94

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


23.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 659/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2010 година

за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 162, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че разликата между цените в международната търговия за продуктите, посочени в член 1, параграф 1, буква т) и изброени в част ХIХ от приложение I към посочения регламент, и цените в Съюз могат да се покриват от възстановявания при износ, когато тези продукти са изнасяни под формата на стоки, изброени в част V от приложение ХХ към въпросния регламент.

(2)

Регламент (ЕC) № 578/2010 на Комисията от 29 юни 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване (2) уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в част V от приложение ХХ към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

В съответствие с член 14, параграф 1, от Регламент (ЕC) № 578/2010 размерът на възстановяване за 100 килограма от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя за срок със същата продължителност като този, за който възстановяванията са определени за същите продукти, изнасяни в непреработен вид.

(4)

Член 11 от Споразумението за селското стопанство, сключено в рамките на Уругвайския кръг, определя, че възстановяването при износ за продукт, съдържащ се в стока, не може да надвишава възстановяването, приложимо за този продукт, когато е изнасян без допълнителната преработка.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяване, приложим за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕC) № 578/2010 и в член 1, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и изнасяни под формата на продукти, изброени в част V от приложение ХХ към Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 юли 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 171, 6.7.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяване, приложим от 23 юли 2010 година за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

(EUR/100 kg)

Код по КН

Описание

Местоназначение (1)

Размер на възстановяване

0407 00

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени:

 

 

– От домашни птици:

 

 

0407 00 30

– – Други:

 

 

а)

При износ на яйчен албумин под кодове по КН 3502 11 90 и 3502 19 90

02

0,00

03

22,00

04

0,00

б)

При износ на други стоки

01

0,00

0408

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители:

 

 

– Яйчни жълтъци:

 

 

0408 11

– – Сушени:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

неподсладени

01

84,72

0408 19

– – Други:

 

 

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Течни:

 

 

неподсладени

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – Замразени:

 

 

неподсладени

01

42,53

– Други:

 

 

0408 91

– – Сушени:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

неподсладени

01

53,67

0408 99

– – Други:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

неподсладени

01

9,00


(1)  Местоназначенията са, както следва:

01

трети страни. За Щвейцария и Лихтенщайн тези размери не са приложими за изнасяни стоки, изброени в таблици I и II от Протокол № 2 кбм Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г.,

02

Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Обединени арабски емирства, Йемен, Турция, Хонконг САР и Русия,

03

Южна Корея, Япония, Малайзия, Тайланд и Филипините,

04

всички местоназначения, с изключение на Щвейцария и тези, изброени в 02 и 03.


23.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 660/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2010 година

за определяне на размери на възстановяванията, приложими за мляко и млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 164, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 162, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че разликата между цените в международната търговия за продуктите, посочени в член 1, параграф 1, буква п) и изброени в приложение I, част XVI от същия регламент, и цените в Съюза могат да се покриват от възстановявания при износ, когато тези стоки се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение ХХ, част IV от посочения регламент.

(2)

Регламент (ЕС) № 578/2010 на Комисията от 29 юни 2010 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на някои селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване (2) уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение ХХ, част IV от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

В съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 578/2010 размерът на възстановяване за 100 килограма от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя за срок със същата продължителност като срока, за който са определени възстановяванията за същите продукти, изнасяни в непреработен вид.

(4)

Член 162, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че за продукт, съдържащ се в стока, възстановяването при износ не може да надвишава възстановяването, приложимо за този продукт, когато е изнасян без допълнителната преработка.

(5)

При определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, съществува опасност, ако предварително се определят високи размери на възстановяване, ангажиментите, поети във връзка с тези възстановявания, да бъдат застрашени. Следователно, за да се избегне тази опасност, е необходимо да се вземат подходящи предпазни мерки, но без да се възпрепятства сключването на дългосрочни договори. Определянето на специфични размери на възстановяване при предварително определяне на възстановяванията по отношение на тези продукти следва да позволи тези две цели да бъдат постигнати.

(6)

Член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 578/2010 предвижда, че при определяне на размера на възстановяването трябва да се вземат предвид, където е уместно, помощи или други мерки, които имат равностоен ефект, приложими във всички държави-членки в съответствие с Регламента за общата организация на селскостопанските пазари на основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 578/2010 или на приравнените към тях продукти.

(7)

Член 100, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда изплащането на помощи за преработено в казеин обезмаслено мляко, произведено в Съюза, ако това мляко и произведеният от него казеин отговарят на определени условия.

(8)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерите на възстановяванията, приложими за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 578/2010 и в приложение I, част ХVI от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и изнасяни под формата на стоки, изброени в приложение ХХ, част IV от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определят, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 юли 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 171, 6.7.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяване, приложим от 23 юли 2010 година за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора  (1)

(в EUR/100 kg)

Код по КН

Описание

Размер на възстановяване

В случай на предварително определяне на възстановяванията

Други

ex 0402 10 19

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без прибавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 % (PG 2):

 

 

а)

при износ на стоки с код по КН 3501

б)

при износ на други стоки

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без добавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини 26 % (PG 3):

0,00

0,00

ex 0405 10

Масло с тегловно съдържание на мазнини 82 % (PG 6):

 

 

а)

при износ на стоки с код по КН 2106 90 98, които са с равно или по-голямо от 40 % тегловно съдържание на млечни мазнини

0,00

0,00

б)

при износ на други стоки

0,00

0,00


(1)  Размерите на възстановяване, определени в настоящото приложение, не се прилагат по отношение нa износ за:

а)

трети страни: Андора, Светия престол (града дьржава Ватикана), Лихтенщайн, Съединените американски щати, както и за стоките, изброени в таблици I и II от протокол 2 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., изнасяни за Конфедерация Швейцария;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не са част от митническата територия на съюз: Сеута, Мелила, общините Ливиньо и Кампионе д’ Италия, Хелголанд, Гренландия, Фарьорските острови, както и областите в Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, за чиито въишии отношения е отговорна държава-членка и които не са част от митническата територия на съюз: Гибралтар;

г)

местоназначенията, посочени в член 33, параграф 1, член 41, параграф 1 и член 42, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията (ОВ L 186, 17.7.2009 г., стр. 1).


ПРЕПОРЪКИ

23.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/28


ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА

от 13 юли 2010 година

относно общи насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза

(2010/410/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 121, параграф 2 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като взе предвид заключенията на Европейския съвет,

като има предвид, че:

(1)

Договорът предвижда държавите-членки да считат икономическите си политики за въпрос от общ интерес и да ги координират в рамките на Съвета. В съответствие с разпоредбите на Договора, Европейският съюз е разработил и приложил инструменти за координиране на политиките в областта на фискалната политика (Пактът за стабилност и растеж) и в областта на макроструктурните политики.

(2)

Договорът предвижда, че Съветът приема насоки за заетостта и общи насоки на икономическата политика, за да насочва политиките на държавите-членки.

(3)

Лисабонската стратегия, стартирана през 2000 г., се основаваше на признаването на необходимостта Европейския съюз да увеличи заетостта, производителността и конкурентоспособността, като едновременно с това укрепва социалното сближаване, в условията на глобална конкуренция, технологична промяна, екологични предизвикателства и застаряващо население. Лисабонската стратегия беше стартирана отново през 2005 г. след средносрочен преглед, който доведе до по-силно съсредоточаване върху растежа и върху повече и по-добри работни места.

(4)

Лисабонската стратегия за растеж и работни места спомогна за постигането на консенсус около основната посока на икономическата политика и политиката за заетостта на Съюза. Съгласно стратегията общите насоки на икономическата политика, както и насоките за заетостта бяха приети от Съвета през 2005 г. (1) и преразгледани през 2008 г. (2). 24-те насоки положиха основите на националните програми за реформи, очертавайки ключовите приоритети за реформи на равнище макроикономика, микроикономика и пазар на труда за Съюза като цяло. Въпреки това опитът показва, че насоките не определят достатъчно ясни приоритети и че връзките между тях са могли да бъдат по-здрави. Това ограничи тяхното въздействие върху националното изготвяне на политики.

(5)

Финансовата и икономическа криза, която започна през 2008 г., се изрази в значителни загуби на работни места и в нереализирани възможности и доведе до драматично влошаване на публичните финанси. Независимо от това, Европейският план за икономическо възстановяване (3) помогна на държавите-членки в борбата им с кризата, частично чрез координирано фискално стимулиране, като еврото представляваше гарант за макроикономическата стабилност. Следователно кризата показа, че координирането на икономическата политика на равнище Съюз може да доведе до значителни резултати, ако координирането бъде засилено и направено ефективно. Кризата също открои тясната взаимозависимост на икономиките на държавите-членки и на пазарите им на труда.

(6)

Комисията предложи изработването на нова стратегия за следващото десетилетие, стратегията „Европа 2020“ (4), за да може Съюзът да излезе от кризата по-силен и да насочи икономиката си към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Пет основни цели, които са изброени в съответните насоки, представляват общите цели, насочващи действията на държавите-членки, като се отчитат различните им изходни позиции и национални обстоятелства, и насочващи действията на Съюза. Държавите-членки следва да положат всички усилия да постигнат своите национални цели и да отстранят препятствията, които ограничават растежа.

(7)

Като част от всеобхватните „стратегии за излизане“ от икономическата криза, държавите-членки следва да проведат амбициозни програми за реформи, за да осигурят макроикономическа стабилност и устойчивост на публичните финанси, да подобрят конкурентоспособността и да намалят макроикономическите неравновесия и да подобрят ефективността на пазара на труда. Временните мерки, въведени в отговор на кризата, следва да се прекратяват координирано и по целесъобразност, когато възстановяването е сигурно. Прекратяването на фискалното стимулиране следва да се осъществи и координира в рамките на Пакта за стабилност и растеж.

(8)

В рамките на стратегията „Европа 2020“ държавите-членки и Съюза следва да проведат реформи, целящи „интелигентен растеж“, т.е. растеж, чиято движеща сила са знанията и иновациите. Реформите следва да целят подобряване на качеството на образованието, като осигурят достъп за всеки, засилят ефективността на научноизследователската дейност и бизнеса и усъвършенстват допълнително регулаторната рамка с цел насърчаване на иновациите и трансфера на знания навсякъде в Съюза. Те следва да насърчават предприемчивостта и да спомагат за превръщането на творчески идеи в иновативни продукти, услуги и процеси, които могат да създадат растеж, качествени работни места, териториално, икономическо и социално сближаване и да отговорят по-ефективно на европейските и глобалните предизвикателства, свързани с обществото. В този контекст е съществено да се извлече максималното от информационните и комуникационни технологии.

(9)

Политиките на Съюза и на държавите-членки, включително чрез техните програми за реформи, следва да са насочени към „устойчив растеж“. Устойчив растеж означава отделяне на икономическия растеж от използването на ресурси, изграждане на устойчива и конкурентоспособна икономика с ефективно използване на енергията и ресурсите, справедливо разпределение на разходите и ползите, и използване на водещата роля на Европа в надпреварата за разработване на нови процеси и технологии, включително „зелени“ технологии. Държавите-членки и Съюзът следва да осъществят необходимите реформи за намаляване на емисиите от парникови газове и за ефективно използване на ресурсите, което ще помогне и за предотвратяване на влошаването на околната среда и на загубата на биологично разнообразие. Те следва също да подобрят бизнес средата, да стимулират създаването на „зелени“ работни места и да помогнат на предприятията, които модернизират индустриалната си база.

(10)

Накрая, политиките на Съюза и програмите за реформи на държавите-членки следва да са насочени към „приобщаващ растеж“. Приобщаващ растеж означава изграждане на съгласувано общество, в което хората имат възможността да предвиждат и управляват промяната, като по този начин участват активно в обществото и икономиката. Поради това реформите на държавите-членки следва да осигурят достъп и възможности за всички през целия жизнен цикъл, като по този начин намалят бедността и социалното изключване, посредством премахване на преградите за участие в пазара на труда, особено за жени, по-възрастни работници, млади хора, лица с увреждания и законни мигранти.

Във всички тези области на политиката реформите следва да отчитат въпроса за равенството между половете. Те следва също да гарантират, че ползите от икономическия растеж ще достигат до всички граждани и до всички региони. Поради това осигуряването на ефективно функциониране на пазарите на труда посредством инвестиране в успешни преходи, развитие на подходящи умения, повишаване на качеството на работните места и борба срещу сегментирането, структурната безработица и бездействието, като се осигурява адекватна и устойчива социална закрила и активно приобщаване за намаляване на бедността, като същевременно се спазва договорената фискална консолидация, следва да заемат централно място в програмите на държавите-членки за реформи.

(11)

Като съществен елемент държавите-членки и Съюзът следва да продължат и да разширят усилията си, за да усъвършенстват допълнително своята регулаторна рамка, особено по отношение на европейските предприятия. Като засилят своите инструменти за интелигентно регулиране, държавите-членки и Съюзът следва да гарантират, че законодателството е изготвено добре, че е съизмеримо, че се преразглежда редовно и не създава излишна тежест. Постигането на целите за намаляване на административната тежест остава приоритет.

(12)

Структурните реформи на Съюза и на държавите-членки могат да допринесат ефективно за растежа и работните места, ако увеличат конкурентоспособността на Съюза в глобалната икономика, открият нови възможности за европейските износители и предоставят конкурентен достъп до жизненоважен внос. Поради това реформите следва да вземат предвид външното си отражение върху конкурентоспособността, за да се стимулира европейския растеж и участие на открити и справедливи пазари навсякъде по света.

(13)

Стратегията „Европа 2020“ трябва да бъде подкрепена с интегриран набор от европейски и национални политики, които държавите-членки и Съюза следва да изпълняват изцяло и със сходно темпо, с цел да постигнат положителните вторични ефекти от координираните структурни реформи и по-последователен принос на европейските политики за целите на стратегията, отчитайки изходните позиции на държавите-членки.

(14)

Въпреки че настоящите насоки са насочени към държавите-членки и Съюза, стратегията „Европа 2020“ следва да се изпълнява в партньорство с всички национални, регионални и местни власти, като тясно асоциира парламенти, както и социални партньори и представители на гражданското общество, които да допринесат за създаването на националните програми за реформи, за тяхното изпълнение и цялостното комуникиране по стратегията.

(15)

Стратегията „Европа 2020“ е подкрепена с по-малък набор от насоки, на мястото на предишните 24, който е насочен към съгласуваното решаване на въпросите на заетостта и основите въпроси на икономическата политика. Насоките за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза, приложени към настоящата препоръка са неразривно свързани със съответните насоки за политиките за заетостта. Заедно те образуват „Интегрирани насоки Европа 2020“.

(16)

Тези нови интегрирани насоки съответстват на заключенията на Европейския съвет. Те дават точни указания на държавите-членки за създаването на национални програми за реформи и за изпълнението на реформите, като отразяват взаимозависимостта и са в съответствие с Пакта за стабилност и растеж. Насоките ще послужат за основа на всички специфични за дадена страна препоръки, които Съветът може да отправи към отделни държави-членки, или в случая на общите насоки на икономическите политики — за предупреждения, свързани с политиката, които Комисията може да издаде, в случай на недостатъчни последващи действия по съответните специфични препоръки за държава-членка.

(17)

Настоящите насоки следва да останат стабилни до 2014 г., за да се осигури съсредоточаване върху изпълнението,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.

Държавите-членки и, когато е уместно, Европейският съюз следва да вземат предвид в икономическите си политики насоките, определени в приложението.

2.

Държавите-членки следва да изготвят национални програми за реформи, които да са съгласувани с целите, определени в „Интегрирани насоки Европа 2020“.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2010 година.

За Съвета

Председател

D. REYNDERS


(1)  COM(2005) 141.

(2)  COM(2007) 803.

(3)  COM(2009) 615, 19.11.2009 г.

(4)  COM(2010) 2020, 3.3.2010 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Общи насоки за икономическите политики на държавите-членки и на Съюза

Насока 1:   Осигуряване на качеството и устойчивостта на публичните финанси

Държавите-членки следва енергично да изпълняват стратегии за бюджетно консолидиране съгласно Пакта за стабилност и растеж (ПСР), и по-специално препоръките, които им се отправят съгласно процедурата за прекомерен дефицит, и/или в меморандуми за разбирателство в случай на помощ за платежния баланс. По-специално, държавите-членки следва да постигнат консолидация в съответствие с препоръките на Съвета и да изпълнят средносрочните си цели в съответствие с ПСР. Без да се нарушава правната рамка на ПСР, това означава повечето държави-членки да постигнат консолидиране доста над заложените 0,5 % от брутния вътрешен продукт (БВП) годишно в структурно отношение, докато делът на техния дълг не започне трайно да намалява. Фискалното консолидиране следва да започне най-късно през 2011 г. и по-рано в някои държави-членки, в които са налице подходящи за това икономически обстоятелства, при условие че прогнозите на Комисията продължават да сочат, че възстановяването укрепва и започва само да се поддържа.

При изготвянето и изпълнението на бюджетните консолидации, стратегиите следва да насочат вниманието си към ограничаване на разходите и даване на приоритет на засилващи растежа разходи в области като образованието, уменията и шансовете за заетост, научните изследвания и развойната дейност (НИРД) и иновациите и подходящото инвестиране в мрежи с положително въздействие върху производителността, като например високоскоростен интернет, енергийни и транспортни връзки и инфраструктура. Там, където може да се наложи увеличаване на данъците, следва, когато е възможно, това да става едновременно с въвеждането на мерки, които правят данъчните системи по-благоприятни за заетостта, околната среда и растежа, например чрез изместване на данъчната тежест към дейности, вредни за околната среда. Данъчните системи и системите на социални помощи следва да предоставят по-добри стимули, за да направят достатъчно привлекателно възнаграждението за труд.

Освен това държавите-членки следва да подсилят националните бюджетни рамки, да подобрят качеството на публичните разходи и устойчивостта на публичните финанси, като се стремят особено към решително намаляване на дълга, провеждане на реформа на публичните разходи, свързани с остаряването, като разходите за пенсии и здравеопазване, и към политики, които допринасят за повишаване на активната възраст и на ефективната възраст на пенсиониране, за да осигурят финансовата устойчивост на системите за публични разходи, свързани с остаряването, и на социалните системи.

Бюджетната ефективност и качеството на публичните финанси са важни и на равнище Съюз.

Насока 2:   Решаване на макроикономическите неравновесия

Държавите-членки следва да избягват неустойчивите макроикономически неравновесия, произтичащи най-вече от процеси по текущите сметки, пазарите на активи и счетоводните баланси в сектора на домакинствата и корпоративния сектор. Държавите-членки с голям дисбаланс по текущата сметка, който се корени в постоянната липса на конкурентоспособност или се дължи на други причини, следва да насочат вниманието си към основните причини, като предприемат действия, например в областта на фискалната политика, развитието на заплатите, структурните реформи, свързани с продуктовите пазари и пазарите на финансови услуги (включително потока на развиващия производителността капитал) и в областта на пазарите на труда, в съответствие с насоките за заетостта, или във всяка друга подходяща област на политиката. В този контекст държавите-членки следва да насърчават правилните рамкови условия за системите за договаряне на заплати и развитието в разходите за труд, които да са съгласувани със стабилността на цените, тенденциите в производителността в средносрочен план и нуждата от намаляване на макроикономическите неравновесия. Когато е уместно, подходящото определяне на заплащането в държавния сектор следва да се смята за важен сигнал за осигуряване на умереност в заплащането в частния сектор в съответствие с нуждата от повишаване на конкурентоспособността. Рамките за определяне на заплащането, включително на минималните работни заплати, следва да позволяват процес за определяне на заплащането, който отчита различията в уменията и местните условия на пазара на труда и отговаря на големите различия в икономическите показатели в отделните региони, отрасли и дружества вътре в страната. Социалните партньори имат важна роля в този контекст. Държавите-членки с големи излишъци по текущата си сметка следва да предприемат мерки с цел осъществяване на структурни реформи, които допринасят за засилване на потенциалния растеж и по този начин служат за основа на вътрешното търсене. Преодоляването на макроикономическите неравновесия, включително между държавите-членки, също би допринесло за постигането на икономическо сближаване.

Насока 3:   Намаляване на неравновесията в еврозоната

Държавите-членки, чиято валута е еврото следва да разглеждат големите и постоянни разлики в състоянието на текущите сметки и други макроикономически неравновесия като въпрос от общо значение и когато е необходимо, да предприемат неотложни действия за намаляване на неравновесията. Необходими са действия във всички държави-членки от еврозоната, но естеството, значението и неотложността на политическите предизвикателства се различават значително в съответните държави. Предвид уязвимостта и мащаба на корекциите, които се изискват, политическите действия са особено належащи в онези държави-членки, в които се наблюдава трайно голям дефицит по текущата сметка и големи загуби на конкурентоспособност. Тези държави следва да постигнат значителен траен спад на дефицита по текущата сметка. Тези държави-членки от еврозоната следва също да се стремят към намаляване на разходите за труд на единица продукт, като отчитат развитието в производителността на равнище региони, отрасли и дружества, и също към укрепване на конкуренцията на пазарите на продукти. Държавите-членки от еврозоната с големи излишъци по текущата си сметка следва да изпълняват мерки с цел осъществяване на структурни реформи, които допринасят за засилване на потенциалния растеж и по този начин служат за основа на вътрешното търсене. По същия начин държавите-членки от еврозоната следва да реагират на всички други макроикономически неравновесия, като натрупването на прекомерен частен дълг и увеличаването на разликите по отношение на инфлацията. Следва да се премахнат институционалните прегради пред гъвкавото коригиране на цените и заплатите в зависимост от пазарните условия. Макроикономическите неравновесия следва да бъдат наблюдавани отблизо в рамките на Еврогрупата, която, когато е необходимо, следва да предлага коригиращи действия.

Насока 4:   Оптимизиране на подкрепата за НИРД и иновациите, укрепване на триъгълника на знанието и освобождаване на потенциала на цифровата икономика

Държавите-членки следва да преразгледат националните (и регионалните) системи за НИРД и иновации, осигурявайки в стратегиите за бюджетно консолидиране съгласно Пакта за стабилност и растеж (насока 1) ефективни и подходящи рамкови условия за публични инвестиции, и да ги ориентират към по-голям растеж, като същевременно работят, когато това е подходящо, върху големите предизвикателства, свързани с обществото (включително енергетика, ефикасност на ресурсите, изменение на климата, биологично разнообразие, социално и териториално сближаване, застаряване, здравеопазване и сигурност) по икономически ефективен начин. По-специално публичните инвестиции следва да служат за привличане на допълнително частно финансиране на НИРД. Реформите следва да поощряват високите научни постижения и интелигентното специализиране, да насърчават научното интегриране, да засилват сътрудничеството между университетите, изследователските институти, публичните и частните действащи лица и действащите лица от третия сектор, както във вътрешен, така и в международен план, и да осигуряват развитието на инфраструктури и мрежи, които подпомагат разпростирането на знания. Управлението на изследователските институции следва да се подобри, за да се увеличи ефективността на разходите и производителността на националните изследователски системи. За тази цел изследователската работа, осъществявана от университетите, следва да се модернизира, да се развият и направят достъпни инфраструктури, чието качество е на световно ниво, и да се насърчат привлекателни кариери и мобилност за изследователите и студентите. Схемите за финансиране и поръчки следва да се адаптират и опростят, да спомогнат където е целесъобразно за улесняване на трансграничното сътрудничество, трансфера на знания и конкуренция на базата на способностите, като се опират на полезни единодействия и водят до по-значими резултати.

Политиките на държавите-членки за НИРД и иновации следва да бъдат пряко насочени към националните възможности и предизвикателства и следва да отчитат контекста на Съюза с цел да се увеличат възможностите за обединяване на публичните и частните ресурси в области, където Съюзът добавя стойност, използване на полезни единодействия с фондовете на Съюза, като по този начин се постигне достатъчно голям мащаб и се избегне фрагментирането. Държавите-членки и Съюзът следва да интегрират иновациите във всички подходящи политики и да насърчават иновациите в широк смисъл (включително нетехнологичните иновации). С оглед на насърчаване на частното инвестиране в изследвания и иновации държавите-членки и Съюзът следва да подобрят рамковите условия — особено по отношение на бизнес средата, конкурентните и откритите пазари и големия икономически потенциал на индустрията в областта на културата и творчеството — да комбинират по целесъобразност рентабилни данъчни стимули, в зависимост от фискалните възможности на всяка държава-членка, и други финансови инструменти с мерки за улесняване на достъпа до частно финансиране (включително рисков капитал) и да опростяват достъпа за МСП, да насърчават търсенето, по-специално в екоиновациите, (където е подходящо — посредством възлагане на екологосъобразни обществени поръчки и посредством стандарти за оперативна съвместимост), да насърчават отворени за иновациите пазари и норми, и да предоставят ефикасна, достъпна и ефективна защита и управление на интелектуалната собственост. И трите страни на триъгълника (образование — научни изследвания — иновации) следва взаимно да се поддържат и да се захранват. В съответствие с насоки 8 и 9 държавите-членки следва да дадат на хората широк спектър от умения, необходими за иновациите във всичките им разновидности, включително екоиновациите, и следва да се стремят да осигурят достатъчен приток на хора с висше образование в областта на естествените науки, математиката и технологията.

Държавите-членки и Съюзът следва да въведат подходящи рамкови условия за бързото развитие на цифров единен пазар, предлагащ съдържание и услуги онлайн, които са широко достъпни. Държавите-членки следва да насърчават въвеждането и разпространението на високоскоростния интернет като основно средство за достъп до знания и участие в тяхното създаване. Публичното финансиране следва да бъде рентабилно и насочено към преодоляване на пазарните неуспехи. Политиките следва да спазват принципа на технологичната неутралност. Държавите-членки следва да се стремят към намаляване на разходите за развитие на мрежата, по-специално като подобрят координацията на обществените поръчки за строителство. Държавите-членки и Съюзът следва да насърчават въвеждането и използването на съвременни достъпни услуги онлайн, включително чрез по-нататъшно развитие на електронното правителство, електронния подпис, електронната самоличност и електронното плащане; да подкрепят активното участие в цифровото общество, по-конкретно като насърчават достъпа до съдържание и услуги в областта на културата посредством медийна и цифрова грамотност; както и да насърчават климат на сигурност и доверие.

Основната цел на Европейския съюз, на базата на която държавите-членки ще определят националните си цели, е да бъдат подобрени условията за научни изследвания и развитие, по-специално с цел до 2020 г. равнището на комбинираните публични и частни инвестиции в този сектор да достигне 3 % от БВП. Комисията ще разработи показател, отразяващ интензивността на научноизследователската и развойна дейност и иновациите.

Насока 5:   Подобряване на ефикасността на ресурсите и намаляване на парниковите газове

Държавите-членки и Съюзът следва да въведат мерки за насърчаване на отделянето на икономическия растеж от използването на ресурси, като превръщат екологичните предизвикателства във възможности за растеж и използват по-ефикасно природните си ресурси, което спомага и за предотвратяване на влошаването на околната среда и за запазване на биологичното разнообразие. Те следва да проведат необходимите структурни реформи, за да имат успех в създаването на нови възможности за бизнес и заетост в условията на увеличаващи се глобални въглеродни и ресурсни ограничения. Съюзът и държавите-членки следва да положат допълнителни усилия за ускоряване на създаването на интегриран и напълно работещ вътрешен пазар на енергия, за да осигурят безпроблемен приток на газ и електроенергия. С цел да намалят емисиите и да се подобри енергийната ефективност държавите-членки следва широко да използват основани на пазара инструменти, поддържащи принципа за интернализиране на външните разходи, включително данъчно облагане, и други ефикасни инструменти за подкрепа с цел намаляване на емисиите и по-добро адаптиране към изменението на климата, подпомагане на устойчивия растеж и заетостта и на ефикасността на ресурсите по икономически изгоден начин, стимулиране на използването на възобновяема енергия и устойчиви на климата технологии с ниски нива на въглеродни емисии, преход към по-екологичен и взаимосвързан транспорт и насърчаване на икономиите на енергия и екоиновациите. Държавите-членки следва постепенно да премахнат субсидиите, вредни за околната среда, и да осигурят справедливо разпределение на своите разходи и ползи.

Държавите-членки и Съюзът следва да използват регулаторни, нерегулаторни и фискални инструменти, например общи за Съюза стандарти за енергийните показатели на продукти и сгради, етикетиране, както и възлагане на екологосъобразни поръчки, за да стимулират икономически ефективния преход на производствените и потребителските модели, да стимулират рециклирането, да извършат прехода към ефикасно използване на енергията и ресурсите и безопасна и устойчива икономика с ниски нива на въглеродни емисии, да осигурят напредък към по-устойчив транспорт и безопасно и чисто производство на енергия, като същевременно използват максимално европейските полезни единодействия в това отношение и вземат предвид приноса на устойчивото селско стопанство. Държавите-членки следва решително да работят за интелигентни, модернизирани и напълно взаимосвързани транспортни и енергийни инфраструктури, да използват информационните и комуникационните технологии в съответствие с насока 4, за да подсигурят нарастването на производителността, да осигурят координирано изпълнение на инфраструктурни проекти и да поддържат развитието на открити, конкурентни и интегрирани мрежови пазари.

Основната цел на Европейския съюз, на базата на която държавите-членки ще определят националните си цели, е да намали до 2020 г. емисиите на парникови газове с 20 %, в сравнение с равнищата от 1990 г.; да увеличи дела на енергията от възобновяеми източници в крайното ни енергийно потребление на 20 %; и да постигне увеличение с 20 % на енергийната ефективност; Съюзът поема ангажимент да вземе решение за постигане на 30 % намаление до 2020 г. в сравнение с нивата от 1990 г., като условно предложение с оглед на глобално и всеобхватно споразумение за периода след 2012 г., при условие че други развити страни се ангажират със сравними нива на намаление на емисиите и развиващите се страни допринасят по подходящ начин съобразно своите отговорности и съответни възможности.

Насока 6:   Подобряване на бизнес средата и на условията за потребителите и осъвременяване и развитие на индустриалната база с цел гарантиране на пълноценното функциониране на вътрешния пазар.

Държавите-членки следва да направят необходимото пазарите да работят за гражданите, потребителите и предприемачите. Осигурявайки защита на потребителите, държавите-членки и Съюзът следва същевременно да въведат в действие предвидими рамкови условия и да осигурят добре функциониращи, открити и конкурентни пазари на стоки и услуги. По-конкретно тези действия следва да са насочени към укрепването на единния пазар и регулаторната система, особено във финансовия сектор, както и към насърчаване на равнопоставеността на финансовите пазари в световен план, ефективно изпълнение и прилагане на правилата на единния пазар и конкуренцията, както и развиване на необходимата физическа инфраструктура, също и с оглед намаляване на различията между регионите.

Външното измерение на вътрешния пазар следва да се развива допълнително с цел укрепване на търговията и инвестициите. В контекста на единния пазар трябва да се отдели дължимото внимание на осигуряването на адекватно предлагане на услуги от общ интерес. Държавите-членки следва да продължават да подобряват бизнес средата чрез модернизиране на публичните администрации, подобряване на корпоративното управление, премахване на оставащите пречки пред вътрешния пазар, премахване на излишната административна тежест и избягване на ново утежняване посредством прилагане на интелигентни регулаторни инструменти, включително чрез развиване на допълнителни оперативно съвместими услуги на електронното правителство, отстраняване на данъчните пречки, подкрепяне на малките и средните предприятия (МСП), подобряване на достъпа им до единния пазар в съответствие с „Small Business Act“ за Европа и принципа „Мисли първо за малките“, осигуряване на стабилни и интегрирани пазари на финансови услуги, улесняване на достъпа до финансиране, подобряване на условията за насърчаване на достъпа до правата за интелектуалната собственост и тяхната защита, подпомагане на интернационализирането на МСП и насърчаване на предприемчивостта, включително тази на жените. Възлагането на обществени поръчки следва да поощрява иновациите, особено за МСП, и да подпомага прехода към ефективна от гледна точка на ресурсите и енергията икономика (в съответствие с насока 5), като същевременно се спазват принципите за откритост на пазара, прозрачност и ефективна конкуренция.

Държавите-членки следва да подкрепят модерна, иновативна, диверсифицирана, конкурентоспособна, ефективна по отношение на ресурсите и енергията индустриална база с ниски нива на въглеродни емисии, частично чрез улесняване на всяко необходимо преструктуриране по икономически изгоден начин и в пълно съответствие с правилата за конкуренция на Съюза и други имащи отношение правила. В този контекст фондовете на Съюза следва отново да получат приоритет от държавите-членки. Държавите-членки следва да работят в тясно сътрудничество с промишлеността и заинтересуваните страни да допринесат за водещата роля и конкурентоспособността на Съюза в глобалното устойчиво и приобщаващо развитие, особено чрез насърчаване на корпоративната социална отговорност, идентифициране на препятствията и създаване на възможност за промяна.


Поправки

23.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/35


Поправка на Официален вестник на Европейския съюз L 163 от 30 юни 2010 г .

В съдържанието на корицата и на страница 1 първата рубрика:

вместо:

„МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ“

да се чете:

„РЕГЛАМЕНТИ“.

В съдържанието на корицата и на страница 2 втората рубрика „РЕГЛАМЕНТИ“ се заличава.