ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.180.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 180

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
15 юли 2010 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/41/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 година за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС, Евратом) № 617/2010 на Съвета от 24 юни 2010 година относно съобщаването на Комисията на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейския съюз, както и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96

7

 

 

Регламент (ЕС) № 618/2010 на Комисията от 14 юли 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

15

 

 

Регламент (ЕС) № 619/2010 на Комисията от 14 юли 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

17

 

 

Регламент (ЕС) № 620/2010 на Комисията от 14 юли 2010 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юли 2010 година в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 616/2007 за птичето месо

19

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/391/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 8 юли 2010 година за изменение на приложенията към Решение 93/52/ЕИО по отношение на признаването на Литва и регион Molise в Италия като официално свободни от бруцелоза (B. melitensis) и за изменение на приложенията към Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на някои административни региони в Италия за официално свободни от туберкулоза по говедата, бруцелоза по говедата и ензоотична левкоза по говедата (нотифицирано под номер C(2010) 4592)  ( 1 )

21

 

 

2010/392/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 14 юли 2010 година за прекратяване на антидъмпинговата процедура относно вноса на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от Индия и Малайзия

26

 

 

2010/393/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 14 юли 2010 година за прекратяване на процедурата относно субсидирането във връзка с вноса на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от Индия и Малайзия

28

 

 

IV   Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

 

 

2010/394/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 май 2008 година относно държавна помощ C 57/06 (ex NN 56/06, ex N 451/06) във връзка с финансирането на Hessische Staatsweingüter от провинция Хесен (нотифицирано под номер C(2008) 1626)  ( 1 )

30

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

15.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/1


ДИРЕКТИВА 2010/41/ЕC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 7 юли 2010 година

за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 157, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 86/613/ЕИО на Съвета от 11 декември 1986 г. за прилагане принципа на равното третиране на мъжете и жените, извършващи дейности в качеството на самостоятелно заети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на самостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство (3) гарантира прилагането в държавите-членки на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица или допринасят за изпълнението на подобни дейности. Директива 86/613/ЕИО не е много ефективна по отношение на самостоятелно заетите лица и техните съпрузи и нейният обхват следва да бъде преразгледан, тъй като дискриминация, основана на пола, и тормоз се наблюдават и в области, които са извън сферата на наемния труд. От съображения за яснота Директива 86/613/ЕИО следва да бъде заменена с настоящата директива.

(2)

За да подобри управлението на политиката за равенство между половете, Комисията оповести в съобщението си от 1 март 2006 г., озаглавено „Пътна карта за равенство между жените и мъжете“, че ще преразгледа съществуващото законодателство на Съюза за равенство между половете, което не е включено в програмата за законодателна преработка от 2005 г., с цел то да бъде актуализирано, модернизирано и преработено, където е необходимо. Директива 86/613/ЕИО не беше включена в програмата за законодателна преработка.

(3)

В заключенията си от 5 и 6 декември 2007 г. относно „Равностойна роля на жените и мъжете по отношение на заетостта, растежа и социалното единство“ Съветът призова Комисията да прецени необходимостта от преразглеждане, ако е необходимо, на Директива 86/613/ЕИО с цел да се гарантират правата, свързани с майчинството и бащинството, на самостоятелно заетите лица и техните помагащи съпрузи.

(4)

Европейският парламент последователно е приканвал Комисията да преразгледа Директива 86/613/ЕИО, по-специално за да се повиши закрилата на самостоятелно заетите жени по време на майчинство и да се подобри положението на съпрузите на самостоятелно заети лица.

(5)

Европейският парламент вече изрази позицията си по посочените проблеми в своята резолюция от 21 февруари 1997 г. относно положението на помагащите съпрузи на самостоятелно заетите лица (4).

(6)

В съобщението си от 2 юли 2008 г., озаглавено „Обновена социална програма: възможности, достъп и солидарност в Европа на ХХI век“ Комисията потвърди необходимостта от предприемане на действие по отношение на неравнопоставеността между половете в областта на предприемачеството, както и от подобряване на съчетаването на личния и професионалния живот.

(7)

Вече съществуват редица действащи правни инструменти за прилагането на принципа на равно третиране, които обхващат дейностите на самостоятелно заетите лица, и по-специално Директива 79/7/ЕИО на Съвета от 19 декември 1978 г. относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване (5) и Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (6). Поради това настоящата директива следва да не се прилага в областите, които вече са уредени в други директиви.

(8)

Настоящата директива не засяга правомощията на държавите-членки да организират системите си за социална закрила. Изключителната компетентност на държавите-членки по отношение на организацията на системите им за социална закрила включва, inter alia, решенията за създаване, финансиране и управление на такива системи и свързаните с тях институции, както и за същността и предоставянето на обезщетения, размера на вноските и условията за достъп.

(9)

Настоящата директива следва да се прилага за самостоятелно заетите лица и техните съпрузи или партньори на семейни начала, когато и доколкото последните са признати от националното законодателство, когато те обичайно участват в осъществяването на стопанските дейности в съответствие с условията, предвидени в националното законодателство. За да се подобри положението на съпрузите и, когато и доколкото са признати от националното законодателство — партньорите на семейни начала на самостоятелно заети лица, тяхната дейност следва да бъде призната.

(10)

Настоящата директива следва да не се прилага за въпроси, които са уредени в други директиви за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, най-вече Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (7). Inter alia, продължава да се прилага член 5 от Директива 2004/113/ЕО по отношение на осигурителните услуги и свързаните с тях финансови услуги.

(11)

За да бъде предотвратена дискриминацията, основана на пола, настоящата директива следва да се прилага както за пряката, така и за непряката дискриминация. Тормозът и сексуалният тормоз следва да се считат за дискриминация и поради тази причина следва да бъдат забранени.

(12)

Настоящата директива не следва да засяга правата и задълженията, които произтичат от брачното или семейното положение, определено в националното право.

(13)

Принципът на равно третиране следва да обхваща отношенията между самостоятелно заетото лице и трети страни в обхвата на настоящата директива, но не и отношенията между самостоятелно заетото лице и неговия(ата) съпруг(а) или партньор на семейни начала.

(14)

При самостоятелната заетост прилагането на принципа на равно третиране означава недопускане на дискриминация, основана на пола, например във връзка със създаването, оборудването или разширяването на стопанска дейност или започването или разширяването на всякаква друга форма на самостоятелна заетост.

(15)

Съгласно член 157, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз държавите-членки може да запазят или приемат мерки, предвиждащи специфични придобивки за улеснение на упражняването на дейност като самостоятелно заето лице от недостатъчно представения пол или за предотвратяване или компенсиране на несгоди в професионалната кариера. По принцип мерки като позитивните мерки с цел постигане на практика на равенство между половете не следва да бъдат възприемани като нарушение на правния принцип на равно третиране на мъжете и жените.

(16)

Необходимо е да се гарантира, че условията за учредяване на дружество между съпрузи или между партньори на семейни начала, когато и доколкото последните са признати от националното право, не са по-ограничителни от условията за учредяване на дружество между други лица.

(17)

С оглед участието им в семейна стопанска дейност съпрузите или, когато и доколкото са признати от националното право — партньорите на семейни начала на имащите достъп до система за социална закрила самостоятелно заети лица, следва също да имат право да се ползват от социална закрила. От държавите-членки следва да се изисква да предприемат необходимите мерки за организиране на тази социална закрила в съответствие с националното право. По-конкретно държавите-членки могат да решават дали тази социална закрила следва да се прилага задължително или на доброволен принцип. Държавите-членки могат да предвидят социалната закрила да бъде пропорционална на участието в дейностите на самостоятелно заетото лице и/или на размера на вноските.

(18)

Икономическата и физическата уязвимост на бременните самостоятелно заети жени и бременните съпруги и, когато и доколкото са признати от националното право — бременните жени партньори на семейни начала на самостоятелно заети лица, налага необходимостта да им бъде предоставено право на обезщетения при майчинство. Държавите-членки запазват компетентност да организират отпускането на такива обезщетения, включително да определят размера на вноските, както и всички разпоредби по отношение на обезщетенията и плащанията, при условие че са спазени минималните изисквания на настоящата директива. По-конкретно те могат да определят периода преди и/или след раждане, през който се предоставя право на обезщетения при майчинство.

(19)

Продължителността на периода, през който на самостоятелно заетите жени и съпругите или, когато и доколкото това е признато от националното законодателство — на жените партньори на семейни начала на самостоятелно заетите лица, се отпускат обезщетения при майчинство, е сходна с продължителността на отпуска по майчинство за работниците и служителите, който понастоящем съществува на равнището на Съюза. Ако продължителността на отпуска по майчинство, предвиден за работниците и служителите, бъде променена на равнището на Съюза, Комисията следва да докладва пред Европейския парламент и Съвета, като представи оценка дали продължителността на обезщетенията при майчинство за самостоятелно заетите жени и съпругите и жените партньори на семейни начала, посочени в член 2, следва също така да бъде променена.

(20)

За да се отрази спецификата на самостоятелната заетост, самостоятелно заетите жени и съпругите или, когато и доколкото са признати от националното право — жените партньори на семейни начала на самостоятелно заети лица, следва да получат достъп до съществуващи услуги, осигуряващи временно заместване, което позволява прекъсване на професионалната им дейност поради бременност или майчинство, или до всякакви съществуващи национални социални услуги. Достъпът до тези услуги може да бъде алтернатива на помощта при майчинство или част от нея.

(21)

Лица, които са били подложени на дискриминация, основана на пола, следва да разполагат с подходящи средства за правна защита. С цел да се предостави по-ефективна защита следва да се даде право на сдружения, организации и други юридически лица да участват в производства по определен от държавите-членки начин както от името на жертвата, така и като подпомагаща страна, без да се засягат националните процесуални правила за представителство и защита пред съдилищата.

(22)

Защитата от дискриминация, основана на пола, на самостоятелно заети лица, съпрузи на самостоятелно заети лица и, когато и доколкото са признати от националното право — партньори на семейни начала на самостоятелно заети лица, следва да бъде подсилена във всяка държава-членка посредством един или няколко органа с необходимата компетентност за анализиране на тези проблеми, за проучване на възможните решения и за осигуряване на практическа помощ на жертвите. Посоченият орган или органи могат да съвпадат с органите, отговорни на национално равнище за прилагането на принципа на равно третиране.

(23)

Настоящата директива определя минимални изисквания, като по този начин предоставя възможност на държавите-членки да въведат или да запазят по-благоприятни разпоредби.

(24)

Доколкото целта на действието, което следва да се предприеме, по-специално осигуряването във всички държави-членки на обща висока степен на защита от дискриминация, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и може да бъде по-добре постигната на равнище на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет

1.   Настоящата директива определя рамка за прилагането в държавите-членки на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица или допринасят за изпълнението на подобни дейности по отношение на аспектите, които не са обхванати от директиви 2006/54/ЕО и 79/7/ЕИО.

2.   Прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги продължава да се урежда от Директива 2004/113/ЕО.

Член 2

Приложно поле

Настоящата директива обхваща:

а)

самостоятелно заетите лица, а именно всички лица, които осъществяват дейност срещу възнаграждение за своя сметка в съответствие с условията, предвидени в националното право;

б)

съпрузите на самостоятелно заети лица или, когато и доколкото са признати от националното законодателство — партньорите на семейни начала на самостоятелно заети лица, когато те не са работници или служители, нито съдружници, а обичайно и в съответствие с условията на националното право участват в дейностите на самостоятелно заетото лице и изпълняват същите или помощни задачи.

Член 3

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)   „пряка дискриминация“: ситуация, при която дадено лице е третирано поради своя пол по по-неблагоприятен начин, отколкото този, по който е, е било или би било третирано друго лице при подобни обстоятелства;

б)   „непряка дискриминация“: ситуация, при която привидно неутрална разпоредба, критерий или практика би поставила лица от един пол в по-неблагоприятно положение от лица от другия пол, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдана от законна цел и средствата за постигането на тази цел са подходящи и необходими;

в)   „тормоз“: ситуация, при която нежелано поведение, свързано с пола на дадено лице, има за цел или за резултат да накърни достойнството на лицето и да го постави в сплашваща, враждебна, деградираща, унизителна или обидна обстановка;

г)   „сексуален тормоз“: ситуация, при която всяка форма на нежелано словесно, несловесно или физическо поведение със сексуален характер има за цел или за резултат да накърни достойнството на лицето, по-специално когато го поставя в сплашваща, враждебна, деградираща, унизителна или обидна обстановка.

Член 4

Принцип на равно третиране

1.   Принципът на равно третиране означава, че не се допуска каквато и да е дискриминация, основана на пола, в публичния или частния сектор, пряко или непряко, например по отношение на създаването, оборудването или разширяването на стопанска дейност или на започването или разширяването на всякаква друга форма на самостоятелна заетост.

2.   В областите, обхванати в параграф 1, тормозът и сексуалният тормоз се смятат за дискриминация, основана на пола, и поради това са забранени. Отхвърлянето или понасянето от дадено лице на такова поведение не могат да се използват като основание при вземането на решение, което засяга това лице.

3.   В областите, обхванати в параграф 1, указание да се дискриминират лица въз основа на пола се счита за дискриминация.

Член 5

Позитивни мерки

С оглед осигуряване на практика на пълно равенство между мъжете и жените в професионалния живот държавите-членки могат да запазят или да приемат мерки по смисъла на член 157, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като например такива, имащи за цел насърчаване на инициативи, свързани с предприемачеството сред жените.

Член 6

Учредяване на дружество

Без да се засягат специфичните условия за достъп до определени дейности, които еднакво се прилагат и към двата пола, държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че условията за учредяване на дружество между съпрузи или между партньори на семейни начала, когато и доколкото последните са признати от националното право, не са по-ограничителни от условията за учредяване на дружество между други лица.

Член 7

Социална закрила

1.   Когато в държава-членка съществува система за социална закрила на самостоятелно заети лица, тази държава-членка предприема необходимите мерки, за да гарантира, че съпрузите и партньорите на семейни начала, посочени в член 2, буква б), могат да се ползват от социална закрила в съответствие с националното право.

2.   Държавите-членки могат да решат дали социалната закрила, посочена в параграф 1, се прилага задължително или на доброволен принцип.

Член 8

Обезщетения при майчинство

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че самостоятелно заетите жени, както и съпругите и жените партньори на семейни начала, посочени в член 2, могат да получават, в съответствие с националното право, достатъчна помощ при майчинство, която позволява прекъсване на професионалната им дейност поради бременност или майчинство в продължение на най-малко 14 седмици.

2.   Държавите-членки могат да решават дали помощта при майчинство, посочена в параграф 1, се отпуска задължително или на доброволен принцип.

3.   Посочената в параграф 1 помощ се счита за достатъчна, ако гарантира доход, еквивалентен най-малко на:

а)

помощта, което съответното лице би получавало в случай на прекъсване на дейност по здравословни причини; и/или

б)

средната загуба на доход или печалба в сравнение със съпоставим предходен период в рамките на максималните размери, установени от националното право; и/или

в)

всяка друга семейна помощ, установена от националното право, в рамките на максималните размери, предвидени в националното право.

4.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че самостоятелно заетите жени, както и съпругите и жените партньори на семейни начала, посочени в член 2, имат достъп до съществуващи услуги, които осигуряват временно заместване, или до всякакви съществуващи национални социални услуги. Държавите-членки могат да предвидят достъпът до тези услуги да е алтернатива или част от помощта, посочена в параграф 1 от настоящия член.

Член 9

Защита на правата

1.   Държавите-членки гарантират, че съдебните или административните производства, включително, когато считат за подходящо, и помирителните производства за привеждането в изпълнение на задълженията по настоящата директива, са достъпни за всички лица, които считат, че са претърпели загуби или вреди вследствие на неприлагането спрямо тях на принципа на равно третиране, дори след като отношението, при което се твърди, че е проявена дискриминация, е прекратено.

2.   Държавите-членки гарантират, че сдруженията, организациите и другите юридически лица, които съгласно критериите, определени от съответното национално право, имат законен интерес да осигуряват спазването на настоящата директива, могат да участват или от името на жалбоподателя, или като подпомагаща страна, с неговото съгласие, във всяко съдебно или административно производство, предвидено за привеждане в изпълнение на задълженията по настоящата директива.

3.   Параграфи 1 и 2 не засягат националните правила относно сроковете за предявяване на искове, свързани с принципа на равно третиране.

Член 10

Компенсация или възстановяване на вредите

Държавите-членки въвеждат в националните си правни системи мерките, които са необходими, за да се гарантира действителна и ефективна компенсация или възстановяване на вредите съгласно определения от държавите-членки ред по отношение на загуби или вреди, претърпени от дадено лице вследствие на основана на пола дискриминация, като такава компенсация или възстановяване на вреди действа възпиращо и е пропорционална на претърпяната загуба или вреда. Такава компенсация или възстановяване на вреди не се ограничава от предварително определен максимален размер.

Член 11

Органи по въпросите на равенството

1.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че органът или органите, определени в съответствие с разпоредбите на член 20 от Директива 2006/54/ЕО, са също така компетентни за насърчаване, анализ, мониторинг и подпомагане на равното третиране без дискриминация, основана на пола, на всички лица, обхванати от настоящата директива.

2.   Държавите-членки гарантират, че задачите на посочените в параграф 1 органи включват:

а)

осигуряване на жертвите на дискриминация на независимо съдействие при разглеждане на жалбите им за дискриминация, без да се засягат правата на жертвите и сдруженията, организациите и останалите юридически лица, посочени в член 9, параграф 2;

б)

провеждане на независими проучвания, свързани с дискриминацията;

в)

публикуване на независими доклади и отправяне на препоръки по всички въпроси, свързани с такава дискриминация;

г)

обмен на подходящо равнище на налична информация със съответните европейски органи, като Европейския институт за равенство между половете.

Член 12

Интегриране на принципа на равенство между половете

Държавите-членки активно се съобразяват с целта за равенство между мъжете и жените при изготвяне и прилагане на законови, подзаконови и административни разпоредби, политики и дейности в областите, посочени в настоящата директива.

Член 13

Разпространяване на информация

Държавите-членки гарантират, че разпоредбите, приети съгласно настоящата директива, както и онези, които вече са в сила в тази област, се довеждат до знанието на заинтересованите лица чрез всички подходящи средства и на цялата им територия.

Член 14

Равнище на защита

Държавите-членки могат да въведат или да запазят по-благоприятни разпоредби за защита на принципа на равно третиране на мъжете и жените, отколкото предвидените в настоящата директива.

Прилагането на настоящата директива при никакви обстоятелства не представлява основание за намаляване на равнището на защита срещу дискриминация, което вече е постигнато от държавите-членки в областите, обхванати от настоящата директива.

Член 15

Доклади

1.   Държавите-членки съобщават на Комисията цялата налична информация относно прилагането на настоящата директива до 5 август 2015 г.

Комисията съставя обобщителен доклад, който се предава на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от 5 август 2016 г. Този доклад следва да отчете всяко законодателно изменение, отнасящо се до продължителността на отпуска по майчинство за работниците и служителите. Ако е уместно, този доклад се придружава от предложения за изменение на настоящата директива.

2.   Докладът на Комисията взема предвид гледните точки на заинтересованите лица.

Член 16

Прилагане

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 5 август 2012 г. Те незабавно информират Комисията за текста на тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Когато специални затруднения обосновават това, държавите-членки могат при необходимост да разполагат с допълнителен период от две години до 5 август 2014 г. с цел да се съобразят с член 7, както и с цел да се съобразят с член 8 по отношение на съпругите и жените партньори на семейни начала, посочени в член 2, буква б).

3.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 17

Отмяна

Директива 86/613/ЕИО се отменя с действие от 5 август 2012 г.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива.

Член 18

Влизане в сила

Настоящата директива влиза сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 19

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 7 юли 2010 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

O. CHASTEL


(1)  ОВ C 228, 22.9.2009 г., стр. 107.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 6 май 2009 г. (все още непубликувана в Официален вестник), позиция на Съвета на първо четене от 8 март 2010 г. (ОВ C 123 Е, 12.5.2010 г., стр. 5), позиция на Европейския парламент от 18 май 2010 г.

(3)  ОВ L 359, 19.12.1986 г., стр. 56.

(4)  ОВ C 85, 17.3.1997 г., стp. 186.

(5)  ОВ L 6, 10.1.1979 г., стр. 24.

(6)  ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.

(7)  ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

15.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 617/2010 НА СЪВЕТА

от 24 юни 2010 година

относно съобщаването на Комисията на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейския съюз, както и за отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 337 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 187 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

За Европейската комисия е от съществено значение да придобие цялостна картина за развитието на инвестициите в енергийната инфраструктура в Съюза, за да може да изпълнява задачите си в областта на енергетиката. Наличието на редовна и актуална информация следва да даде възможност на Комисията да прави необходимите сравнения и оценки или да предлага подходящи мерки въз основа на съответните данни и анализи, по-специално по отношение на бъдещия баланс на предлагането и търсенето на енергия.

(2)

През последните години енергийната обстановка в Съюза и извън него значително се промени, поради което инвестициите в енергийната инфраструктура се превръщат в ключов въпрос за осигуряването на енергийните доставки за Съюза, за функционирането на вътрешния пазар и за започнатия от Съюза преход към енергийна система с ниски нива на въглеродни емисии.

(3)

Новият енергиен контекст изисква значителни инвестиции във всички видове инфраструктура във всички енергийни сектори, както и разработването на нови видове инфраструктура и нови технологии, които да навлязат на пазара. Либерализацията на енергийния сектор и по-нататъшното интегриране на вътрешния пазар отреждат по-важна роля на стопанските оператори в инвестиционния процес. В същото време някои нови изисквания на енергийната политика, като например целите, засягащи структурното разпределение на енергоносителите, ще доведат до промяна в енергийната политика на държавите-членки по посока на създаването на нова и/или модернизирана енергийна инфраструктура.

(4)

Във връзка с това следва да се обърне по-голямо внимание на инвестициите в енергийна инфраструктура в Съюза, по-специално за да се предвидят проблемите, да се насърчат добрите практики и да се установи по-голяма прозрачност по отношение на бъдещото развитие на енергийната система на Съюза.

(5)

Ето защо Комисията, и по-специално нейната служба за наблюдение на енергийния пазар, следва да разполагат с точни данни и информация за проектите за инвестиции, включително относно извеждането от експлоатация, в най-значимите съставни части на енергийната система на Съюза.

(6)

Данните и информацията за обозримите промени в производството, преноса и капацитетите за съхраняване на енергия и за проектите в различните сектори на енергетиката са от интерес за Съюза и имат значение за бъдещите инвестиции. Ето защо е необходимо да се гарантира съобщаването на Комисията на инвестиционните проекти, по които работата по изграждане или извеждане от експлоатация е започнала или по които е взето окончателно решение за инвестиране.

(7)

Съгласно членове 41 и 42 от Договора за Евратом предприятията са длъжни да съобщават инвестиционните си проекти. Необходимо е тази информация да бъде допълнена, по-специално с периодично докладване относно изпълнението на инвестиционните проекти. Такова допълнително докладване не засяга членове 41—44 от Договора за Евратом.

(8)

За да може Комисията да разполага с надеждна картина за бъдещото развитие на енергийната система на Съюза като цяло, е необходимо да има хармонизирана рамка за докладване по отношение на инвестиционните проекти, основана на актуализирани категории за официални данни и информация, които да се предоставят от държавите-членки.

(9)

За тази цел държавите-членки следва да съобщят на Комисията данни и информация за инвестиционните проекти за енергийна инфраструктура по отношение на производството, съхраняването и преноса на петрол, природен газ, електроенергия, включително електроенергия от възобновяеми източници, биогорива и улавянето и съхранението на въглероден диоксид, които са планирани или са в процес на изграждане на тяхна територия, включително междусистемните връзки с трети държави. Съответните предприятия следва да са задължени да съобщят на държавите-членки въпросните данни и информация.

(10)

Като се има предвид времетраенето на инвестиционните проекти в енергийния сектор, докладването веднъж на всеки две години би трябвало да е достатъчно.

(11)

С оглед да бъдат избегнати непропорционални административни тежести и да се сведат до минимум разходите на държавите-членки и на предприятията, по-специално на малките и средните предприятия, в настоящия регламент следва да се даде възможност за освобождаване на държавите-членки и на предприятията от задължения за докладване, при условие че на Комисията се предостави равностойна информация в съответствие със специфичните правни актове на Съюза за енергийния сектор, приети от институциите на Съюза и насочени към постигане на целите за изграждане на конкурентни енергийни пазари в Съюза, за устойчивост на енергийната система на Съюза и за сигурност на енергийните доставки за Съюза. Ето защо следва да се избягва дублирането на изискванията за докладване, предвидени в третия пакет за вътрешния пазар на електроенергия и природен газ.

(12)

За обработката на данните, както и за да се опрости и обезпечи сигурността на съобщаването на данните, Комисията, и по-специално нейната служба за наблюдение на енергийния пазар, следва да могат да вземат всички подходящи мерки в това отношение, по-специално използването на интегрирани инструменти и процедури от областта на информационните технологии.

(13)

Защитата на физическите лица при обработването на лични данни от държавите-членки е уредена с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), а защитата на физическите лица при обработването на лични данни от Комисията е уредена с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (2). Настоящият регламент не променя тези разпоредби.

(14)

Държавите-членки или техните упълномощени образувания и Комисията следва да запазват поверителността на чувствителните от търговска гледна точка данни и информация. Ето защо държавите-членки или техните упълномощени образувания следва да обобщават такива данни и информация на национално равнище преди предаването им на Комисията, с изключение на данни и информация, свързани с трансгранични проекти за пренос на енергия. Ако е необходимо, Комисията следва допълнително да обобщи тази информация, така че да бъде невъзможно данни за отделните предприятия или инсталации да бъдат разкрити или изведени по дедуктивен път.

(15)

Комисията, и по-специално нейната служба за наблюдение на енергийния пазар следва да изготвят периодичен междусекторен анализ на структурното развитие и перспективите на енергийната система на Съюза и, когато това е подходящо, по-подробен анализ на определени аспекти на енергийната система. Тези анализи следва по-специално да допринасят за установяването на възможни инфраструктурни и инвестиционни несъответствия от гледна точка на баланса на предлагането и търсенето на енергия. Анализите следва също да спомогнат за обсъждане на равнище на Съюза на енергийните инфраструктури и затова следва да бъдат изпращани на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет и да бъдат предоставяни на разположение на заинтересованите страни.

(16)

Експерти от държавите-членки или други компетентни експерти могат да съдействат на Комисията, за да се стигне до общо разбиране на потенциалните несъответствия в инфраструктурата и свързаните с тях рискове и за да се насърчи прозрачността по отношение на бъдещото развитие.

(17)

Като се използва в максимална степен форматът за нотифициране, посочен в Регламент (ЕО) № 2386/96 на Комисията (3), с който се прилага Регламент (ЕО) № 736/96 на Съвета от 22 април 1996 г. относно нотифицирането на Комисията за инвестиционни проекти в секторите на петрол, природен газ и в електроенергийния сектор от интерес за Общността (4), и след консултация с националните експерти техническите мерки, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да се приемат от Комисията.

(18)

Поради обхвата на измененията, необходими за неговото адаптиране към съвременните енергийни предизвикателства, и за по-голяма яснота Регламент (ЕО) № 736/96 следва да бъде отменен и заменен от нов регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се въвежда обща рамка за съобщаване на Комисията на данни и информация за инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в секторите на петрола, природния газ, електроенергията, в т.ч. електроенергия от възобновяеми енергийни източници, и биогоривата, както и за инвестиционните проекти, свързани с улавянето и съхранението на въглеродния диоксид, генериран от тези сектори.

2.   Настоящият регламент се прилага за видовете инвестиционни проекти, изброени в приложението, по които е започната работа по изграждане или извеждане от експлоатация или по които е взето окончателно решение за инвестиране.

Освен това държавите-членки могат да предоставят прогнозни данни или предварителна информация за видовете инвестиционни проекти, изброени в приложението, чието строителство е предвидено да започне в рамките на пет години или чието извеждане от експлоатация е предвидено в рамките на три години, но за които още не са взети окончателни решения за инвестиране.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„инфраструктура“ означава всякакъв вид инсталации или част от инсталации, свързани с производството, преноса и съхраняването;

2.

„инвестиционни проекти“ означава проекти, имащи за цел:

i)

изграждане на нова инфраструктура;

ii)

преобразуване, модернизация, увеличаване или намаляване на капацитета на съществуваща инфраструктура;

iii)

частично или пълно извеждане от експлоатация на съществуваща инфраструктура;

3.

„окончателно решение за инвестиране“ означава решението, взето на равнище на предприятието, за окончателно отделяне на средства за инвестиционния етап на даден проект, като инвестиционен етап означава етапът, по време на който се извършва изграждането или извеждането от експлоатация и се правят капиталови разходи. Инвестиционният етап изключва етапа на планиране, по време на който се подготвя изпълнението на проекта и който включва при необходимост оценка на осъществимостта, подготвителни и технически проучвания, получаване на лицензи и разрешения и капиталови разходи;

4.

„инвестиционни проекти в процес на изграждане“ означава инвестиционни проекти, чиито строителни работи са започнали и за които вече са направени капиталови разходи;

5.

„извеждане от експлоатация“ означава етапът, по време на който окончателно се спира експлоатацията на даден инфраструктурен обект;

6.

„производство“ означава генерирането на електроенергия и производството на горива, включително биогорива;

7.

„пренос“ означава транспортирането на енергийни източници или продукти или въглероден диоксид по мрежа, по-специално:

i)

по тръбопроводи, различни от добивната тръбопроводна мрежа и различни от частта от тръбопроводите, използвани предимно за местно разпределение; или

ii)

по взаимосвързани системи за свръхвисоко и високо напрежение, различни от системите, използвани предимно за местно разпределение;

8.

„съхраняване“ означава временното или постоянното складиране на енергия или енергийни източници в надземна или подземна инфраструктура или геоложки обекти или задържането на въглероден диоксид в подземни геоложки образувания;

9.

„предприятие“ означава всяко физическо или юридическо частно или публично лице, което взема решения за инвестиционни проекти или ги изпълнява;

10.

„енергийни източници“ означава:

i)

първични енергийни източници, като например петрол, природен газ или въглища;

ii)

преобразувани енергийни източници, като например електроенергия;

iii)

възобновяеми източници на енергия, включително водноелектрическа енергия, биомаса, биогаз, вятърна енергия, слънчева енергия, енергия на приливите и отливите, енергия на вълните и геотермална енергия; и

iv)

енергийни продукти, като например рафинирани петролни продукти и биогорива;

11.

„специален орган“ означава орган, на който по силата на специфичен за енергийния сектор правен акт на Съюза са възложени подготовката и приемането на многогодишни планове за развитие на мрежите и за инвестиции в целия Съюз в областта на енергийната инфраструктура, като например Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия („ЕМОПС за електроенергия“), посочена в член 4 от Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия (5) и Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ („ЕМОПС за газ“), посочена в член 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ (6).

Член 3

Съобщаване на данни

1.   Без да излизат извън рамките на пропорционалното натоварване за събиране и докладване на данни, държавите-членки или образуванията, на които възложат тази задача, събират всички данни и информация, посочени в настоящия регламент, от 1 януари 2011 г. и след това — на всеки две години.

Те съобщават на Комисията данните и съответната проектна информация, посочени в настоящия регламент, през 2011 г., като тази година е първата година на докладване, и след това — на всеки две години. Това съобщаване се извършва в сумарен вид, освен данните и съответната информация, свързани с трансгранични проекти за пренос на енергия.

Държавите-членки или оправомощените от тях образувания съобщават данните и съответната проектна информация в сумарен вид в срок до 31 юли от съответната година на докладване.

2.   Държавите-членки или оправомощените от тях образувания се освобождават от задълженията, установени в параграф 1, ако и доколкото в съответствие със специфичното право на Съюза за енергийния сектор или Договора за Евратом:

а)

съответната държава-членка или оправомощеното от нея образувание вече са съобщили на Комисията исканите данни или информация, отговарящи на изискванията на настоящия регламент, и са посочили датата на съобщаването и съответния специфичен правен акт; или

б)

на специален орган е възложена подготовката на многогодишен инвестиционен план за енергийна инфраструктура на равнище на Съюза и за тази цел той събира данни и информация, отговарящи на изискванията на настоящия регламент. В този случай и за целите на настоящия регламент специалният орган съобщава всички относими данни и информация на Комисията.

Член 4

Източници на данни

Съответните предприятия съобщават посочените в член 3 данни или информация на държавите-членки или на техните оправомощени образувания, на чиято територия планират да изпълнят инвестиционни проекти преди 1 юни от всяка година на докладване. Съобщените данни и информация отразяват състоянието на инвестиционните проекти към 31 март от съответната година на докладване.

Изискването в първа алинея обаче не се отнася за предприятия, по отношение на които държавата-членка решава да използва други начини за предоставяне на Комисията на посочените в член 3 данни или информация.

Член 5

Съдържание на съобщаването

1.   По отношение на видовете инвестиционни проекти, изброени в приложението, съобщаването по член 3 включва, когато е уместно:

а)

обема на планираните мощности или на мощностите, които са в процес на изграждане;

б)

вида и основните характеристики на инфраструктурата или на планираните мощности, или на мощностите, които са в процес на изграждане, включително, където е приложимо, местонахождението на трансграничните проекти за пренос на енергия;

в)

вероятната година на пускане в експлоатация;

г)

вида на използваните енергийни източници;

д)

инсталациите, чрез които може да се реагира при кризи в сигурността на доставките, като например съоръжения, даващи възможност за обратни потоци или за преминаване към друго гориво; и

е)

съоръженията за системи за улавяне на въглерод или механизмите за постигане на съответствие с изискванията за улавяне и съхранение на въглерод.

2.   По отношение на всяко предложено извеждане от експлоатация на мощности съобщаването по член 3 включва:

а)

естество и капацитет на съответния инфраструктурен обект; и

б)

вероятната година на извеждане от експлоатация.

3.   Съобщаването на информация по член 3 включва, когато е уместно, целия обем на инсталирани мощности за производство, пренос и съхранение, които са готови за експлоатация в началото на съответната година на докладване или чиято експлоатация е прекратена за срок, по-дълъг от три години.

Държавите-членки, техните оправомощени образувания или специалният орган, посочени в член 3, параграф 2, буква б), могат да добавят към съобщаваната от тях информация съответни обяснителни бележки, като например бележки относно закъснения или пречки пред изпълнението на инвестиционните проекти.

Член 6

Качество и публичност на данните

1.   Държавите-членки, техните оправомощени образувания или, когато е уместно, специалните органи се стремят да осигурят качеството, приложимостта, точността, яснотата, навременността и последователността на данните и информацията, които съобщават на Комисията.

В случая със специалните органи съобщаваните данни и информация могат да бъдат придружени от подходящи обяснителни бележки от държавите-членки.

2.   Комисията може да публикува предоставените съгласно настоящия регламент данни и информация, по-специално в посочените в член 10, параграф 3 анализи, при условие че данните и информацията бъдат публикувани в сумарен вид, който не позволява разкриването на данни, нито извеждането им по дедуктивен път, относно отделните предприятия и инсталации.

3.   Държавите-членки, Комисията или оправомощените от тях образувания запазват поверителността на чувствителните от търговска гледна точка данни и информация, с които разполагат.

Член 7

Разпоредби за прилагане

В рамките, установени с настоящия регламент, и до 31 октомври 2010 г. Комисията приема разпоредбите, необходими за прилагането на регламента по отношение на формата и другите технически подробности във връзка със съобщаването на данни и информация, посочено в членове 3 и 5.

Член 8

Обработка на данни

Комисията носи отговорност за разработването, хостинга, управлението и поддръжката на информационно-технологичните ресурси, необходими за получаване, съхраняване и извършване на обработка на данните или информацията относно енергийните инфраструктури, съобщени на Комисията съгласно настоящия регламент.

Член 9

Защита на лицата във връзка с обработването на данни

Настоящият регламент не засяга правото на Съюза, и по-специално не променя задълженията на държавите-членки по отношение на обработването на лични данни, формулирани в Директива 95/46/ЕО, или задълженията на институции и органи на Съюза съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 по отношение на обработването от тяхна страна на лични данни при изпълнение на задълженията им.

Член 10

Мониторинг и докладване

1.   На основата на предоставените данни и информация и, ако е подходящо, на основата на други източници на данни, включително придобитите от Комисията данни, и като се отчитат съответните анализи, като например многогодишните планове за развитие на мрежите за газ и електроенергия, Комисията изпраща на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет и публикува на всеки две години междусекторен анализ на структурното развитие и перспективи на енергийната система на Съюза. Тези анализи имат за цел по-специално:

а)

установяването на потенциални бъдещи несъответствия между търсенето и предлагането на енергия, които са значителни от гледна точка на енергийната политика на Съюза;

б)

установяването на пречки за инвестициите и насърчаването на най-добрите практики за тяхното преодоляване; и

в)

увеличаването на прозрачността за съществуващите участници и за потенциалните участници, навлизащи на пазара.

На основата на тези данни и информация Комисията може също да предостави специфични анализи, които сметне за необходими или подходящи.

2.   При подготовката на посочените в параграф 1 анализи Комисията може да бъде подпомагана от експерти от държавите-членки и/или други експерти и професионални асоциации, имащи специфична за разглежданата област компетентност.

Комисията дава възможност на всички държави-членки да направят коментари по проектите за анализи.

3.   Комисията обсъжда анализите със заинтересовани страни, като ЕМОПС за електроенергия, ЕМОПС за газ, Газовата координационна група и Групата по доставките на петрол.

Член 11

Преглед

До 23 юли 2015 г. Комисията прави преглед на прилагането на настоящия регламент и представя доклад за резултатите от прегледа на Европейския парламент и на Съвета. В прегледа Комисията inter alia разглежда възможността за разширяване на обхвата с цел включване на добиването на газ, петрол и въглища.

Член 12

Отмяна

Регламент (ЕО) № 736/96 се отменя.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 24 юни 2010 година.

За Съвета

Председател

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(2)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 326, 17.12.1996 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 102, 25.4.1996 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 211, 14.8.2009 г., стp. 15.

(6)  ОВ L 211, 14.8.2009 г., стp. 36.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

1.   ПЕТРОЛ

1.1.   Рафиниране на петрол

Дестилационни инсталации с капацитет, не по-малък от 1 милион тона годишно,

разширения на дестилационни инсталации, водещи до капацитет над 1 милион тона годишно,

инсталации за реформинг/крекинг с минимален капацитет 500 тона на ден,

десулфуризационни инсталации за мазут/газьол/суров петрол/други петролни продукти.

Изключват се тези химически предприятия, които не произвеждат мазут и/или горива за двигатели, или които ги произвеждат само като страничен продукт.

1.2.   Пренос

Петролопроводи за суров петрол с капацитет не по-малко от 3 милиона тона годишно, както и разширяване или удължаване с не по-малко от 30 km на такива петролопроводи,

тръбопроводи за петролни продукти с капацитет не по-малко от 1,5 милиона тона годишно, както и разширяване или удължаване с не по-малко от 30 km на такива тръбопроводи,

тръбопроводи, представляващи съществени връзки в национални или международни свързващи мрежи, както и тръбопроводи и проекти от общ интерес, идентифицирани в указанията, разработени съгласно член 171 от Договора за функционирането на ЕС („ДФЕС“) (1).

Изключват се тръбопроводите за военни цели, както и тръбопроводите към инсталации, които не попадат в обхвата на точка 1.1.

1.3.   Съхраняване

Инсталации за съхраняване на суров петрол и на петролни продукти (инсталации с капацитет, равен на или по-голям от 150 000 m3, или резервоари с капацитет не по-малко от 100 000 m3).

Изключват се резервоарите за военни цели, както и резервоарите за снабдяване на инсталации, които не попадат в обхвата на точка 1.1.

2.   ГАЗОВИ ГОРИВА

2.1.   Пренос

Газ, включително природен газ и биогаз, преносни газопроводи, които съставляват част от мрежа, изградена предимно от газопроводи с високо налягане, с изключение на газопроводи, съставляващи част от добивната газопроводна мрежа, и с изключение на газопроводи с високо налягане, използвани предимно за местно разпределение на природен газ,

газопроводи и проекти от общ интерес, идентифицирани в указанията, разработени съгласно член 171 от ДФЕС (2).

2.2.   Терминали за втечнен природен газ (LNG)

Терминали за внос на втечнен природен газ с капацитет за регазификация, равен на или по-голям от 1 млрд. m3.

2.3.   Съхраняване

Инсталации за съхраняване, свързани към посочените в точка 2.1 преносни газопроводи.

Изключват се газопроводите, терминалите и инсталациите за военни цели, както и газопроводите към химически предприятия, които не произвеждат енергийни продукти или ги произвеждат само като страничен продукт.

3.   ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

3.1.   Производство

Топлинни и атомни електроцентрали (генераторни блокове с мощност, равна на или по-голяма от 100 MWe),

електроцентрали на база биомаса/течни горива от биомаса/отпадъци (с мощност, равна на или по-голяма от 20 MW),

централи за комбинирано производство на електроенергия и полезна топлинна енергия (инсталации с електрогенерираща мощност, равна на или по-голяма от 20 MW),

водноелектрически централи (инсталации с мощност, равна на или по-голяма от 30 MW),

вятърни централи с мощност, равна на или по-голяма от 20 MW,

слънчеви топлинни електроцентрали и геотермални инсталации (с мощност, равна на или по-голяма от 20 MW),

фотоволтаични инсталации (с мощност, равна на или по-голяма от 10 MW).

3.2.   Пренос

Въздушни електропроводи, ако са проектирани за обичайно използваното на национално равнище напрежение за междусистемни електропроводи, и при условие че са проектирани за напрежение, равно на или по-голямо от 220 kV,

подземни или подводни електропроводи, ако са проектирани за напрежение, равно на или по-голямо от 150 kV,

проекти от общ интерес, идентифицирани в указанията, разработени съгласно член 171 от ДФЕС (3).

4.   БИОГОРИВА

4.1.   Производство

Инсталации, чрез които може да се произвеждат или рафинират биогорива (инсталации с мощност, равна на или по-голяма от 50 000 тона годишно)

5.   ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД

5.1.   Пренос

Тръбопроводи за CO2, свързани с производствени инсталации, посочени в точки 1.1 и 3.1.

5.2.   Съхраняване

Инсталации за съхраняване (обекти или комплекси за съхраняване с капацитет, равен на или по-голям от 100 хиляди тона).

Изключват се инсталациите за съхраняване, имащи научноизследователска или развойна цел.


(1)  Решение № 1364/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. за определяне на насоките за трансевропейските енергийни мрежи (ОВ L 262, 22.9.2006 г., стр. 1) беше прието съгласно член 155 от Договора за създаване на Европейската общност.

(2)  Решение № 1364/2006/ЕО беше прието съгласно член 155 от Договора за създаване на Европейската общност.

(3)  Решение № 1364/2006/ЕО беше прието съгласно член 155 от Договора за създаване на Европейската общност.


15.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 618/2010 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 юли 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

38,5

TR

85,9

ZZ

62,2

0707 00 05

TR

108,5

ZZ

108,5

0709 90 70

TR

99,9

ZZ

99,9

0805 50 10

AR

80,8

TR

111,6

UY

74,4

ZA

83,6

ZZ

87,6

0808 10 80

AR

110,8

BR

71,3

CA

119,1

CL

96,5

CN

57,9

NZ

111,5

US

115,5

UY

116,3

ZA

98,1

ZZ

99,7

0808 20 50

AR

123,5

CL

130,6

NZ

141,4

ZA

99,9

ZZ

123,9

0809 10 00

TR

197,6

ZZ

197,6

0809 20 95

TR

273,5

US

509,9

ZZ

391,7

0809 30

AR

130,0

TR

148,9

ZZ

139,5

0809 40 05

IL

164,9

TR

141,2

ZZ

153,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


15.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 619/2010 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2010 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2009/10 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 877/2009 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕC) № 616/2010 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 877/2009, за 2009/10 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 юли 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 253, 25.9.2009 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 179, 14.7.2010 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 15 юли 2010 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

41,21

0,00

1701 11 90 (1)

41,21

2,54

1701 12 10 (1)

41,21

0,00

1701 12 90 (1)

41,21

2,24

1701 91 00 (2)

47,57

3,20

1701 99 10 (2)

47,57

0,07

1701 99 90 (2)

47,57

0,07

1702 90 95 (3)

0,48

0,23


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


15.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 620/2010 НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2010 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юли 2010 година в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 616/2007 за птичето месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. относно установяване на общи правила за прилагането на тарифните квоти за внос на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 616/2007 на Комисията от 4 юни 2007 г. относно откриване и управление на тарифни квоти в сектора на птичето месо с произход от Бразилия, Тайланд и други трети страни (3), и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 616/2007 откри тарифни квоти за внос на продукти от сектора на птичето месо.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец юли 2010 г. за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2010 г. надвишават наличните количества за някои квоти. Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се определи коефициентът на отпускане, който ще се прилага към заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спрямо заявленията за лицензии за внос, подадени въз основа на Регламент (ЕО) № 616/2007 за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2010 г. се прилагат коефициенти на отпускане, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 юли 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 142, 5.6.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на групата

Пореден №

Коефициент на разпределение за подадените заявления за лицензии за внос за подпериода от 1.10.2010-31.12.2010

(%)

1

09.4211

0,400612

5

09.4215

0,378838

6

09.4216

7,14204


РЕШЕНИЯ

15.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/21


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 2010 година

за изменение на приложенията към Решение 93/52/ЕИО по отношение на признаването на Литва и регион Molise в Италия като официално свободни от бруцелоза (B. melitensis) и за изменение на приложенията към Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на някои административни региони в Италия за официално свободни от туберкулоза по говедата, бруцелоза по говедата и ензоотична левкоза по говедата

(нотифицирано под номер C(2010) 4592)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/391/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и по-специално приложение А, глава I, точка 4 и глава II, точка 7 и приложение Г, глава I, буква Д от нея,

като взе предвид Директива 91/68/ЕИО на Съвета от 28 януари 1991 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността (2), и по-специално приложение А, глава I, раздел II от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 91/68/ЕИО се определят ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията с овце и кози в рамките на Общността. С нея се установяват изискванията, на които трябва да отговарят държавите-членки и регионите, за да бъдат признати за официално свободни от бруцелоза.

(2)

В Решение 93/52/ЕИО на Комисията от 21 декември 1992 г. за установяване на спазването от някои държави-членки или региони на изискванията относно бруцелозата (B. melitensis) и признаването им на статут на държава-членка или на регион, официално свободни от тази болест (3), се изброяват държавите-членки и техните региони, които са признати за официално свободни от бруцелоза (B. melitensis) в съответствие с Директива 91/68/ЕИО.

(3)

Литва предостави на Комисията документация, доказваща, че са спазени съответните изисквания, установени в Директива 91/68/ЕИО, за да бъде призната за официално свободна от бруцелоза (B. melitensis) по отношение на цялата ѝ територия. Поради това посочената държава-членка следва да бъде призната за официално свободна от тази болест. Затова приложение I към Решение 93/52/ЕИО следва да бъде съответно изменено.

(4)

Италия представи на Комисията документация, доказваща, че са спазени съответните изисквания, установени в Директива 91/68/ЕИО, по отношение на всички провинции на регион Molise, за да може посоченият регион да бъде признат за официално свободен от бруцелоза (B. melitensis). Поради това посоченият регион следва да бъде признат за официално свободен от тази болест.

(5)

Италия също поиска да бъдат направени изменения във вписването за същата държава-членка в списъка на признатите за официално свободни от бруцелоза (B. melitensi) региони на държавите-членки в приложение II към Решение 93/52/ЕИО. Съществуващото в момента административно деление на Италия разделя регион Trentino-Alto Adige на два отделни региона: а именно, провинция Bolzano и провинция Trento. Регион Sardegna беше разделен на осем провинции. Освен това, тъй като всички провинции в регионите Lombardia, Piemonte, Toscana, Sardegna и Umbria вече са признати за официално свободни от бруцелоза (B. melitensis), посочените цели региони следва да бъдат признати за официално свободни от тази болест.

(6)

Затова вписването за Италия в приложение II към Решение 93/52/ЕИО следва да бъде съответно изменено.

(7)

Директива 64/432/ЕИО се прилага по отношение на търговията в Съюза с говеда и свине. С нея се установяват изискванията, на които трябва да отговарят държавите-членки, техни части или региони, за да бъдат обявени за официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата по отношение на стадата говеда.

(8)

В Решение 2003/467/ЕО на Комисията от 23 юни 2003 г. за установяване на статут на официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата на някои държави-членки и региони на държави-членки по отношение на стадата говеда (4) са изброени тези държави-членки и региони съответно в приложения I, II и III към посоченото решение.

(9)

Италия предостави на Комисията документация, доказваща, че са спазени съответните условия, предвидени в Директива 64/432/ЕИО, по отношение на всички провинции в регионите Lombardia и Toscana и провинциите Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra и Olbia-Tempio в регион Sardegna, за да може посочените региони и провинции да бъдат обявени официално за свободни от туберкулоза региони в Италия.

(10)

Италия представи на Комисията документация, доказваща, че са спазени съответните условия, предвидени в Директива 64/432/ЕИО, по отношение на провинция Campobasso в регион Molise, за да може посочената провинция да бъде обявена за официално свободен от бруцелоза регион в Италия.

(11)

Италия също представи на Комисията документация, доказваща, че са спазени съответните условия, предвидени в Директива 64/432/ЕИО, по отношение на провинция Napoli в регион Campania, провинция Brindisi в региона Puglia и провинции Agrigento, Caltanissetta, Siracusa и Trapani в регион Sicily, за да може те да бъдат обявени за официално свободни от ензоотична левкоза по говедата региони в Италия.

(12)

След оценка на представената от Италия документация съответните провинции и региони следва да бъдат обявени за региони в Италия, съответно официално свободни от туберкулоза, официално свободни от бруцелоза и официално свободни от ензоотична левкоза по говедата.

(13)

Италия също поиска да бъдат направени изменения във вписването за същата държава-членка в списъците на признатите за официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата региони в приложенията към Решение 2003/467/ЕО. Съществуващото в момента административно деление на Италия разделя регион Trentino-Alto Adige на два отделни региона: а именно, провинция Bolzano и провинция Trento.

(14)

Освен това, тъй като всички провинции в регионите Emilia-Romagna, Lombardia, Sardegna и Umbria, изброени в глава 2 от приложение II към Решение 2003/467/ЕО, вече бяха обявени за официално свободни от бруцелоза, а всички провинции в регионите Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria и Val d’Aosta, изброени в глава 2 от приложение II към Решение 2003/467/ЕО, вече бяха обявени за официално свободни от ензоотична левкоза по говедата, посочените цели региони следва да бъдат считани за официално свободни от съответните посочени болести.

(15)

Поради това приложенията към Решение 2003/467/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(16)

Решения 93/52/ЕИО и 2003/467/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(17)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложенията към Решение 93/52/ЕИО се изменят в съответствие с приложение I към настоящото решение.

Член 2

Приложенията към Решение 2003/467/ЕО се изменят в съответствие с приложение II към настоящото решение.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64.

(2)  ОВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 19.

(3)  ОВ L 13, 21.1.1993 г., стр. 14.

(4)  ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 74.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложенията към Решение 93/52/ЕИО се изменят, както следва:

1.

Приложение I се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ

Код по ISO

Държава-членка

BE

Белгия

CZ

Чешка република

DK

Дания

DE

Германия

IE

Ирландия

LT

Литва

LU

Люксембург

HU

Унгария

NL

Нидерландия

AT

Австрия

PL

Полша

RO

Румъния

SI

Словения

SK

Словакия

FI

Финландия

SE

Швеция

UK

Обединеното кралство“

2.

В приложение II вписването за Италия се заменя със следното:

„В Италия:

регион Abruzzo: провинция Pescara;

провинция Bolzano;

регион Friuli Venezia Giulia;

регион Lazio: провинции Latina, Rieti, Roma, Viterbo;

регион Liguria: провинция Savona;

регион Lombardia;

регион Marche;

регион Molise;

регион Piemonte;

регион Sardegna;

регион Toscana;

провинция Trento;

регион Umbria;

регион Veneto.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложенията към Решение 2003/467/ЕО се изменят, както следва:

1.

В приложение I, глава 2 вписването за Италия се заменя със следното:

„В Италия:

регион Abruzzo: провинция Pescara;

провинция Bolzano;

регион Emilia-Romagna;

регион Friuli-Venezia Giulia;

регион Lombardia;

регион Marche: провинция Ascoli Piceno;

регион Piemonte: провинции Novara, Verbania, Vercelli;

регион Sardegna: провинции Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano;

регион Toscana;

провинция Trento;

регион Veneto.“

2.

В приложение II, глава 2 вписването за Италия се заменя със следното:

„В Италия:

регион Abruzzo: провинция Pescara;

провинция Bolzano;

регион Emilia-Romagna;

регион Friuli-Venezia Giulia;

регион Lazio: провинция Rieti;

регион Liguria; провинции Imperia и Savona;

регион Lombardia;

регион Marche;

регион Molise: провинция Campobasso;

регион Piemonte;

регион Puglia: провинция Brindisi;

регион Sardegna;

регион Toscana;

провинция Trento;

регион Umbria;

регион Veneto.“

3.

В приложение III, глава 2 вписването за Италия се заменя със следното:

„В Италия:

регион Abruzzo: провинция Pescara;

провинция Bolzano;

регион Campania: провинция Napoli;

регион Emilia-Romagna;

регион Friuli-Venezia Giulia;

регион Lazio: провинции Frosinone и Rieti;

регион Liguria: провинции Imperia и Savona;

регион Lombardia;

регион Marche;

регион Molise;

регион Piemonte;

регион Puglia: провинция Brindisi;

регион Sardegna;

регион Sicilia: провинции Agrigento, Caltanissetta, Siracusa, Trapani;

регион Toscana;

провинция Trento;

регион Umbria;

регион Val d’Aosta;

регион Veneto.“


15.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/26


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2010 година

за прекратяване на антидъмпинговата процедура относно вноса на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от Индия и Малайзия

(2010/392/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“), и по-специално член 9 от него,

след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   Процедура

(1)

На 30 юни 2009 г. Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) получи жалба във връзка с твърдян вредоносен дъмпинг на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от Индия и Малайзия (наричани по-долу „засегнатите държави“).

(2)

Жалбата бе подадена от European Industrial Fasteners Institute (наричан по-долу „EIFI“) от името на производители, представляващи съществен дял, в конкретния случай над 25 % от общото производство в Съюза на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана, в съответствие с член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент.

(3)

Жалбата съдържаше prima facie доказателство за съществуването на дъмпинг и на произтичаща от него съществена вреда, което бе счетено за достатъчно основание за образуване на антидъмпингова процедура.

(4)

След консултации с Консултативния комитет Комисията, чрез известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2), образува съответно антидъмпингова процедура относно вноса на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от засегнатите държави, понастоящем попадащи в кодове по КН 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 и 7318 15 70.

(5)

На същата дата Комисията образува процедура относно субсидирането във връзка с вноса в Съюза на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от засегнатите държави (3).

(6)

Комисията изпрати въпросници на индустрията на Съюза, както и на всяко известно сдружение на производители в Съюза, на износителите/производителите в засегнатите държави, на всяко сдружение на износители/производители, на вносителите, на всяко известно сдружение на вносители, както и на органите на засегнатите държави. На заинтересованите страни беше предоставена възможността да изложат в писмена форма становищата си и да поискат изслушване в срока, посочен в известието за образуване.

Б.   Оттегляне на жалбата и прекратяване на процедурата

(7)

С писмо до Комисията от 1 април 2010 г. EIFI официално оттегли своята жалба.

(8)

В съответствие с член 9, параграф 1 от основния регламент при оттегляне на жалба процедурата може да бъде прекратена, освен ако прекратяването не е в интерес на Съюза.

(9)

Комисията сметна, че настоящата процедура следва да бъде прекратена, тъй като при разследването не бяха открити никакви доводи, които да указват, че такова прекратяване не е в интерес на Съюза. Заинтересованите страни бяха съответно информирани и им бе предоставена възможността да направят коментар. Не бяха получени коментари, които да сочат, че това прекратяване не е в интерес на Съюза.

(10)

Поради това Комисията стига до заключение, че антидъмпинговата процедура относно вноса в Съюза на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от засегнатите държави следва да бъде прекратена,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Антидъмпинговата процедура относно вноса на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от Индия и Малайзия, понастоящем попадащи в кодове по КН 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 и 7318 15 70, се прекратява.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ C 190, 13.8.2009 г., стр. 27.

(3)  ОВ C 190, 13.8.2009 г., стр. 32.


15.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/28


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 юли 2010 година

за прекратяване на процедурата относно субсидирането във връзка с вноса на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от Индия и Малайзия

(2010/393/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“), и по-специално член 14 от него,

след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 30 юни 2009 г. Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) получи жалба във връзка с твърдяно вредоносно субсидиране на вноса на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от Индия и Малайзия (наричани по-долу „засегнатите държави“).

(2)

Жалбата бе подадена от European Industrial Fasteners Institute (наричан по-долу „EIFI“) от името на производители, представляващи съществен дял, в конкретния случай над 25 %, от общото производство в Съюза на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана, в съответствие с член 9, параграф 1 и член 10, параграф 6 от основния регламент.

(3)

Жалбата съдържаше prima facie доказателство за съществуването на субсидиране и на произтичаща от него съществена вреда, което бе счетено за достатъчно основание за образуване на процедура относно субсидирането.

(4)

Преди образуването на процедурата и в съответствие с член 10, параграф 7 от основния регламент, Комисията нотифицира правителствата на засегнатите държави, че е получила надлежно аргументирана жалба, според която субсидираният внос на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от тези държави е причинил съществена вреда на индустрията на Съюза. Правителствата на засегнатите държави бяха поканени поотделно на консултации с цел изясняване на ситуацията по отношение на съдържанието на жалбата и постигане на взаимно приемливо решение. По време на консултациите не бе намерено взаимно приемливо решение.

(5)

След консултации с Консултативния комитет Комисията, чрез известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2), образува съответно процедура относно субсидирането във връзка с вноса на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от засегнатите държави, понастоящем попадащи в кодове по КН 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 и 7318 15 70.

(6)

На същата дата Комисията образува антидъмпингова процедура относно вноса в Съюза на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от засегнатите държави (3).

(7)

Комисията изпрати въпросници на индустрията на Съюза, както и на всяко известно сдружение на производители в Съюза, на износителите/производителите в засегнатите държави, на всяко сдружение на износители/производители, на вносителите, на всяко известно сдружение на вносители, както и на органите на засегнатите държави. На заинтересованите страни беше предоставена възможността да изложат в писмена форма становищата си и да поискат изслушване в срока, посочен в известието за образуване.

Б.   ОТТЕГЛЯНЕ НА ЖАЛБАТА И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

(8)

С писмо до Комисията от 1 април 2010 г. EIFI официално оттегли своята жалба.

(9)

В съответствие с член 14, параграф 1 от основния регламент при оттегляне на жалба процедурата може да бъде прекратена, освен ако такова прекратяване не би било в интерес на Съюза.

(10)

Комисията сметна, че настоящата процедура следва да бъде прекратена, тъй като при разследването не бяха открити никакви доводи, които да указват, че такова прекратяване не би било в интерес на Съюза. Заинтересованите страни бяха съответно информирани и им бе предоставена възможността да направят коментар. Не бяха получени коментари, които да сочат, че това прекратяване не би било в интерес на Съюза.

(11)

Поради това Комисията стига до заключение, че процедурата относно субсидирането във връзка с вноса в Съюза на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от засегнатите държави следва да бъде прекратена,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Процедурата относно субсидирането във връзка с вноса на някои скрепителни елементи от неръждаема стомана и техните части с произход от Индия и Малайзия, понастоящем попадащи в кодове по КН 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 и 7318 15 70, се прекратява.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 юли 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93.

(2)  ОВ C 190, 13.8.2009 г., стр. 32.

(3)  ОВ C 190, 13.8.2009 г., стр. 27.


IV Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

15.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 180/30


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2008 година

относно държавна помощ C 57/06 (ex NN 56/06, ex N 451/06) във връзка с финансирането на „Hessische Staatsweingüter“ от провинция Хесен

(нотифицирано под номер C(2008) 1626)

(само текстът на немски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/394/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като прикани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с посочения по-горе член (1) и като взе предвид техните мнения,

като има предвид, че:

I.   ПРОЦЕДУРА

(1)

След постъпване на жалби през октомври 2003 г. и ноември 2004 г. Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (GD AGRI) провери финансирането на Hessische Staatsweingüter от страна на провинция Хесен.

(2)

В тази връзка се проведоха две срещи — на 26 януари 2005 г. между властите на Хесен и служители на GD AGRI и на 29 септември 2005 г. между министър-председателя на провинция Хесен Koch и комисаря по земеделие и развитие на селските райони. След проведената на 29 септември 2005 г. среща на 13 октомври 2005 г. бе изпратено писмо от GD AGRI до властите на Хесен.

(3)

С писма от 25 януари 2005 г., 25 април 2005 г. и 12 декември 2005 г. властите на Хесен предоставиха на GD AGRI писмена информация, по която се взема отношение по-долу.

(4)

В съответствие с член 88, параграф 3 от Договора за ЕО с електронна поща от 6 юли 2006 г. Германия отправи уведомление до Комисията относно финансирането със собствен капитал на нова винарска изба. Според предоставената информация уведомлението е отправено с оглед на правната сигурност. Тъй като една част от средствата са били изплатени преди уведомлението, мярката е вписана под номер NN 56/06 в регистъра на помощите, за които не е отправено уведомление. С електронна поща от 21 септември 2006 г. и от 14 ноември 2006 г. Германия предостави допълнителна информация.

(5)

С писмо от 20 декември 2006 г. (С(2006) 6605 окончателен) Комисията уведоми Германия за решението си да открие процедурата, предвидена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО, във връзка с въпросната помощ.

(6)

Решението на Комисията за откриване на процедурата е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2). Комисията прикани заинтересованите страни да представят мненията си в срок от един месец.

(7)

Комисията получи мнение от една заинтересована страна, която с писмо от 15 февруари 2007 г. първоначално отправи искане за поверително третиране.

(8)

Мнението беше предадено на Германия с писмо от 2 март 2007 г. без да се разкрива самоличността на заинтересованата страна. С писмо от 7 март 2007 г. заинтересованата страна оттегли искането си за поверителност. С електронна поща от 4 април 2007 г. Германия предостави допълнителна информация.

II.   ОПИСАНИЕ

(9)

Съгласно предоставената информация със своите лозови масиви от около 190 хектара винарското дружество Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach със седалище в Eltville am Rhein стопанисва най-голямото имение с лозя в Германия и се е специализирало в производството на качествени вина предимно от сорта Ризлинг, както и все повече на червени вина. Тя е 100 % собственост на провинция Хесен.

(10)

Първоначално до 1998 г. винарският сектор в провинция Хесен е управляван като част от общата администрация („камерално икономическо управление“, kameralistische Wirtschaftsführung), а след това до 2003 г. — като предприятие на провинцията. Във връзка с финансирането на Hessische Staatsweingüter трябва да бъдат разгледани няколко мерки:

(11)

Преди 2003 г. Hessische Staatsweingüter понякога е регистрирала загуби. Загубите са поемани от провинцията.

(12)

Преди отправянето на уведомление от Германия властите на Хесен предоставиха подробна информация относно финансовите помощи от провинция Хесен за Hessische Staatsweingüter през периода 1995—2002 г.

(13)

По време на камералното икономическо управление експлоатацията на Hessische Staatsweingüter е заведена в бюджета на провинцията в глава 09 35, съответно 03 35. Паричните дефицити на Hessische Staatsweingüter са покривани глобално от провинция Хесен в рамките на съответните годишни отчети.

(14)

Според предоставената информация по това време манастирът Eberbach (Kloster Eberbach), паметник на архитектурата и културата и бивше цистерценско абатство, също е бил собственост на Hessische Staatsweingüter. Поради това разходите за поддръжката и стопанисването на манастира са начислявани на Hessische Staatsweingüter. Според предоставената информация понастоящем манастирът се управлява като независима фондация по публичното право.

(15)

Според предоставената информация за периода 1995—1997 г. Hessische Staatsweingüter е постигнала следните финансови резултати:

(в DEM)

 

1995 г.

1996 г.

1997 г.

Приходи

10 424 594

10 970 002

12 043 717

Разходи

11 637 419

11 889 731

12 330 538

Резултат

–1 212 825

– 919 729

– 286 821

(16)

Властите на Хесен заявиха, че разходите, които могат да бъдат приписани на поддръжката и стопанисването на манастира Eberbach, не би следвало да се вземат под внимание при определянето на общата сума на помощите от страна на провинция Хесен, причислима на винарския сектор на Hessische Staatsweingüter.

(17)

Според предоставената информация причислените на Hessische Staatsweingüter приходи и разходи на манастира Eberbach са вписани в отделна група сметки (група сметки 72) и поради това могат да бъдат ясно разграничени.

(18)

Според властите на Хесен в сметките на Hessische Staatsweingüter освен тези разходи са били включени и разходи за други обществени услуги, които не могат да бъдат приписани пряко на стопанисването на винарското дружество, по-специално представителни дегустации на вина от парламента и правителството на провинцията, както и инвестиции във връзка с мерки по консолидиране на земеделските земи. Според предоставената информация тези данни са изброени в пояснителното приложение към глава 09 35, съответно 03 35 от годишния счетоводен баланс.

(19)

Въз основа на това според властите на Хесен помощите от страна на провинцията, причислими на винарския сектор на Hessische Staatsweingüter, трябва да бъдат коригирани по следния начин:

(в DEM)

 

1995 г.

1996 г.

1997 г.

Резултат

–1 212 825

– 919 729

– 286 821

Приходи на манастира Eberbach

570 825

826 672

966 948

Разходи на манастира Eberbach

1 344 793

1 331 987

1 533 826

Корекция за манастира Eberbach

773 968

505 315

566 878

Представителни дегустации на вина (общо)

140 000

140 000

140 000

Консолидиране на земи

63 918

99 568

47 963

Корекция на непроизводствени разходи

203 918

239 568

187 963

Коригирана обща сума

– 234 939

– 174 846

468 020

Коригирани помощи в EUR

120 122

89 397

(20)

Според предоставената информация предприятието на провинцията Hessische Staatsweingüter (което е било създадено на 1 януари 1998 г. като правно несамостоятелна обособена част от администрацията на провинцията) е получило оперативни помощи, в които са били включени оперативни субсидии и субсидии за задачи по репрезентация на провинцията (общи суми за дегустации на вина от парламента и правителството на провинция Хесен).

(21)

Според информация, предоставена от властите на Хесен, през периода 1998—2002 г. могат да бъдат разглеждани като съществени помощи за Hessische Staatsweingüter следните суми:

(в DEM)

 

1998 г.

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

Оперативни помощи

145 000

670 000

100 000

120 000

61 400

От тях субсидии за задачи по репрезентация

65 000

100 000

100 000

120 000

61 400

Съществени помощи

80 000

570 000

Съществени помощи в EUR

40 903

291 436

(22)

По мнение на властите на Хесен съществените помощи за периода 1995—2002 г. могат да бъдат обобщени по следния начин:

(в EUR)

Камерално икономическо управление

1995—1997 г.

209 520

Предприятие на провинцията

1998—2002 г.

332 339

Общо

1995—2002 г.

541 859

(23)

В рамките на подготовката за преструктуриране на винарския сектор по искане на провинция Хесен от август до ноември 2001 г. Hessische Staatsweingüter изготви съвместно с изследователския център Geisenheim стратегически документ „Ситуационен анализ и перспективи за развитие“, в който са представени различни сценарии за по-нататъшното възможно развитие на държавното винарско дружество. В този документ са предвидени две възможни правни форми за винарския сектор (GmbH или фондация). Във връзка със стратегията за предприятието съществуваха вариантите за цялостен ремонт на старата, респективно за построяване на нова винарска изба.

(24)

Въз основа на този документ през юни 2002 г. беше изработен бизнес план за отделните сценарии. Сценарият „Status-quo“ (запазване на статуквото) предвижда поетапното възстановяване на старите помещения в Eltville през идните десет години с разходи от около 6,7 млн. EUR. Вариантът „Status-quo“ обаче нямаше да помогне за възстановяване на рентабилността на винарския сектор. Според бизнес плана за финансирането на държавното винарско дружество за период от десет години биха били необходими помощи от провинция Хесен в размер на около 14,3 млн. EUR (включително покритие на касовия дефицит от предишната стопанска дейност след 2000 г.), както и печалбата от продажбата на дълготрайните неоперативни активи в размер на около 7,7 млн. EUR. Винарският сектор щеше да регистрира годишен дефицит от около 2 млн. EUR още през 2011 г.

(25)

Вторият стратегически вариант, а именно да се изгради нова винарска изба върху стария терен в Eltville, беше счетен за икономически най-неблагоприятен и следователно не беше взет под внимание.

(26)

Единственият стратегически вариант, който според бизнес плана би довел до дългосрочна рентабилност, включва изграждането на нова винарска изба в района на производствения терен Steinberg и преместване на управлението на Hessische Staatsweingüter, както и на винотеката ѝ в манастира Eberbach. При този вариант се изхожда от факта, че провинцията трябва да поеме възникналите до края на 2002 г. от винарския сектор задължения. Инвестиционните разходи за новата винарска изба бяха изчислени на общо 15 млн. EUR и те трябваше да се финансират от продажбата на имоти с непроизводствено предназначение и отчасти с чужд капитал. Според модела на бизнес плана първият положителен дял на покритие на разходите за Hessische Staatsweingüter трябваше да бъде реализиран през стопанската 2006/2007 година, а през стопанската 2008/2009 година — първите положителни парични потоци. Необходимите помощи от страна на провинцията за покриване на нуждата от парични потоци през първите години на преструктуриране от 2003 г. нататък се изчисляват на общо около 4,3 млн. EUR.

(27)

Вследствие на промяна в пазарната ситуация и други условия (включително в резултат на общото икономическо положение в Германия и в резултат на наводнение) бизнес планът от юни 2002 г. трябваше да бъде актуализиран през септември 2002 г., а финансовият модел да бъде преработен. Според преработения модел забавеното постигане на рентабилност на Hessische Staatsweingüter би довело до допълнителни помощи от страна на провинцията в размер на около 3,4 млн. EUR.

(28)

С Решение на кабинета от 10 декември 2002 г. правителството на провинция Хесен реши, считано от 1 януари 2003 г. да преобразува винарския сектор в GmbH (дружество с ограничена отговорност) на име „Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach“ (наричано по-нататък „GmbH“). Властите на Хесен наричат тази процедура „формална приватизация“. Освен това правителството взе решение за изграждането на нова винарска изба в района на производствения терен Steinberg и за преместването на управлението от Eltville в Eberbach (осъществяване на третия стратегически вариант, представен в бизнес плана).

(29)

Текущите активи и движимите дълготрайни оперативни активи, собственост на бившето предприятие на провинцията Hessische Staatsweingüter, в размер на общо около 7,3 млн. EUR, както и някои краткосрочни задължения и отчисления бяха прехвърлени на GmbH. Недвижимите дълготрайни оперативни активи (обработваните имоти и сградите) са внесени в така наречената Betrieb gewerblicher Art (публичноправна търговска институция 100 % собственост на провинцията) и се взима под аренда от GmbH. Според предоставената информация арендната вноска е определена въз основа на две експертизи за установяване стойността на арендата, които бяха предоставени от властите на Хесен.

(30)

Според предоставената информация от властите на Хесен провинция Хесен е искала да предостави на GmbH достатъчно капитал в рамките на обширен инвестиционен план, за да осигури неговата средно- и дългосрочна рентабилност на международните пазари на вина без държавно финансиране.

(31)

До края на 2002 г. задълженията на предприятието на провинцията към провинция Хесен бяха нараснали на 1 792 000 EUR. Провинцията откупи натрупаните до 31 декември 2002 г. задължения чрез съответната калкулация в допълнението към бюджета за 2002 г.

(32)

При създаването на GmbH през януари 2003 г. провинция Хесен отпусна на дружеството средства в размер на 1 млн. EUR (уставен капитал на дружеството). Резултатът от прехвърлянето на активи (и някои задължения), отписването на задължения и първоначалната капиталова инжекция беше собствен капитал на новосъздаденото GmbH в размер на около 7,6 млн. EUR (около 91 % от общия счетоводен баланс).

(33)

В края на 2003 г. беше взето решение за още една капиталова инжекция в размер на 1,225 млн. EUR. Тя беше действително изплатена на траншове от 400 000 EUR на 2 април, 300 000 EUR на 28 юни, 125 000 EUR на 11 август и 100 000 EUR на 15 септември 2004 г. Последният транш от 300 000 EUR в крайна сметка беше изплатен на 27 февруари 2006 г. Инжектираният капитал беше вписан в баланса на GmbH като капиталов резерв.

(34)

Бизнес планът от септември 2002 г. беше актуализиран отново през февруари 2003 г. (бизнес план от 26 февруари 2003 г., допълнен с цялостно планиране на печалби и загуби) и още веднъж през ноември 2003 г. (бизнес план от 28 ноември 2003 г.). Бизнес планът от 28 ноември 2003 г. предвиждаше първа положителна EBITDA (3) още през стопанската 2007 година, първи положителни парични потоци за 2010 г. и годишни излишъци от 2014 г. нататък Според предоставената информация залегналият в основата финансов модел би довел до (основаваща се на печалба преди данъци) възвръщаемост на собствения капитал от повече от 3 % през 2016 г., която от 2019 г. нататък би достигнала ниво над 7 %.

(35)

В тази връзка властите на Хесен предоставиха на Комисията експертиза за пазарната позиция и доходността на съпоставими винарски дружества (кратка експертиза — Пазарната позиция и доходността на съпоставими с Hessische Staatsweingüter Kloster Eberbach GmbH, Eltville, винарски дружества в Германия и Европейския съюз; от проф. д-р Dieter Hoffmann, изследователски център Geisenheim, април 2005 г.; наричана по-нататък „Експертизата Hoffmann“). За отчета изследователският център Geisenheim е използвал периодично извършвани анализи на повече от 130 винарски предприятия, за да установи средните показатели за рентабилност в този сектор.

(36)

Според експертизата Hoffmann винарските дружества и евентуалните собственици от други отрасли са заинтересовани от дългосрочна и стабилна възвръщаемост на собствения капитал. За периода 1992—2003 г. при всички изследвани винарски дружества анализът показа средна възвръщаемост на собствения капитал от 1,9 %. Водещите винарски дружества са реализирали средна възвръщаемост на собствения капитал от 11,7 %. Според предоставената информация водещите винарски дружества не са пряко съпоставими с Hessische Staatsweingüter, тъй като първите представляват семейни предприятия и показателите за рентабилност трябва да се коригират с разходите за външен управленски персонал. След тази корекция (като се вземат предвид разходите за един технически и двама търговски управители) отчетът за водещите винарски дружества се свежда до възвръщаемост на собствения капитал от около 2 % (1992—2003 г.), съответно 3 % (1998—2003 г.). Според властите на Хесен тези стойности следва да се използват като база за сравнение за финансирането на Hessische Staatsweingüter.

(37)

В експертизата Hoffmann периодът за достигане на точката на рентабилността (Break-even) при преструктурирането на винарски дружества или при по-големи дългосрочни инвестиции се изчислява на минимум 10 и средно на 10 до 15 години.

(38)

Властите на Хесен отбелязаха, че залегналите в основата финансови модели се основават на твърде консервативен подход на планиране. Според предоставената информация бизнес планът от 26 февруари 2003 г. е бил удостоверен от KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft (KPMG) и класифициран като твърде консервативен по смисъл на сценария „Worst-case“ (песимистичен).

(39)

Провинция Хесен предостави на Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach допълнителен капитал за изграждането на нова подземна изба. Според предоставената информация тази инвестиция представлява решаваща мярка за постигане на средно- и дългосрочна рентабилност на GmbH (съображения 23—26) и с оглед структурните недостатъци на старата изба в Eltville е необходима за запазването на качеството на вината и за гарантиране на съответствието с международните стандарти за хранителни продукти. Новата изба се строи в района на производствения терен Steinberg.

(40)

Цялата инвестиция в размер на около 15 млн. EUR се финансира отчасти посредством капиталова инжекция от провинция Хесен. Противно на първоначално предвиденото в плана за преструктуриране, финансирането със собствен капитал в размер на 7,5 млн. EUR, за което е отправено уведомление на 6 юли 2006 г., не се предоставя под формата на чист внесен собствен капитал, а под формата на акционерен заем (заем с право на участие в печалбата).

(41)

Акционерният заем се основава на фиксирана годишна възвръщаемост от 3,7 % с възможност за капитализиране на годишните лихви до 2014 г., съответно 2015 г. (това означава погасяване на по 50 % от натрупалите се лихви и сложни лихви през 2014 г., съответно 2015 г.).

(42)

Освен това акционерният заем се включва в годишната печалба с процент, който съответства на съотношението между заема и уставния капитал на GmbH, в размер до 25 % от неизплатената сума на заема. През октомври 2006 г. процентът на участие в печалбата възлизаше на 88 %.

(43)

Акционерният заем ще бъде погасен с годишна лихва от 5 %, считано от 2021 г.

(44)

Изплащането на акционерния заем става по искане на ръководството на GmbH в съответствие с напредъка на строителните работи по инвестиционния проект.

(45)

Според предоставената информация първият транш от 300 000 EUR във връзка с проектирането на новата изба е изплатен още през август 2004 г. Други траншове в размер на общо 2,3 млн. EUR са били изплатени във връзка със строежа на новата изба през периода от март до септември 2006 г. Тези суми са предоставени като помощи в рамките на две решения на Министерството на околната среда, селските региони и защитата на потребителите на провинция Хесен от 22 декември 2004 г. и от 21 юли 2006 г. на обща сума в размер на 1,2 млн. EUR, съответно 6,3 млн. EUR, които са били предназначени за разходи във връзка с новата изба. Според информация, предоставена от Германия с електронна поща от 14 ноември 2006 г., тези решения е трябвало да бъдат отменени и изплатените вече суми във връзка с новата изба да бъдат включени в акционерния заем при същите условия, заложени в него.

(46)

С електронна поща от 16 ноември 2006 г. на Комисията беше представен актуализиран към 16 октомври 2006 г. бизнес план на GmbH, който е изготвен въз основа на първоначалното планиране за периода 2004—2020 г. и отразява разходите за финансиране на новата изба. Според този бизнес план, който включва периода 2006—2020 г., съответно 2025 г., и предвижда гарантирана фиксирана възвръщаемост на предоставения капитал в размер на 3,7 %, от 2010 г. нататък може да се очакват положителни парични потоци от печалбата (4). От 2014 г. нататък би трябвало да се реализират излишъци.

(47)

За 2014 г. бизнес планът показва обща възвръщаемост на акционерния заем (включително фиксираната минимална възвръщаемост от 3,7 %) от около 4,3 %, която през 2020 г. ще достигне ниво над 13 %.

(48)

Според предоставените данни през първите две години на експлоатация — 2004 г. и 2005 г., GmbH значително е надхвърлило планирания оборот и печалба.

(49)

Останалата част от финансирането на новата изба се осигурява посредством заем от търговска банка. С електронна поща от 22 септември 2006 г. на Комисията беше предоставена с информационна цел оферта за кредит от Commerzbank AG (с рефинансиране от банка Kreditanstalt für Wiederaufbau). Тя съдържаше обичайните за пазара клаузи, в това число и клауза „Change of Control“ (5) и изискването за минимален дял на собствените средства от 30 % за срока на връщане на заема.

(50)

В писмото от 20 декември 2006 г. (С (2006) 6605 окончателен), с което Комисията уведоми Германия относно решението за откриване на официална процедура за разследване, Комисията установи, че с постоянното покриване на загубите от винарския сектор през периода преди 2003 г. провинция Хесен е предоставяла предимство на Hessische Staatsweingüter и следователно въпросната мярка представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО.

(51)

Освен това Комисията изрази съмнение дали провинция Хесен е действала като инвеститор в условията на пазарна икономика във връзка с първите две капиталови инжекции от 1 млн. EUR, съответно 1,225 млн. EUR.

(52)

Освен това тя установи, че би могло да се заключи, че провинция Хесен действа като частен инвеститор при предоставянето на Hessische Staatsweingüter GmbH на акционерен заем на индивидуална основа.

(53)

Все пак, според Комисията финансирането на избата със собствени средства следва да се разглежда като последваща инвестиция от страна на провинция Хесен и така възниква въпросът дали частен инвеститор, след като е компенсирал загубите на предприятието от минали години и след това му е инжектирал и капитал в общ размер от 2,225 млн. EUR, би предоставил финансиране на нова изба със собствени средства в размер на 7,5 млн. EUR при условията, заложени в акционерния заем.

III.   МНЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

(54)

С писмо от 15 февруари 2007 г. Комисията получи мнението на групата по интереси Rheingauer Winzer (регионален профсъюз на винопроизводителите, наричан по-нататък „заинтересованата страна“), която първоначално отправи искане за поверително третиране, но с писмо от 7 март 2007 г. оттегли това искане.

(55)

В мнението на заинтересованата страна, която се обявява против изграждането на нова винарска изба на Hessische Staatsweingüter, са засегнати четири области: подготвителната фаза 2002—2006 г., слабостите на бизнес плана, нефигуриращите в бизнес плана инвестиции и изключенията съгласно член 87 от Договора за ЕО.

(56)

Според заинтересованата страна още в подготовката на финансирането на новата винарска изба можеше да бъде установено, че правителството на провинция Хесен не е имало нагласата да действа като инвеститор в условията на пазарна икономика. В подкрепа на твърдението беше изтъкнато следното:

а)

почти всички членове на надзорния съвет на GmbH са от публичната администрация. Само един член е от частната пазарна икономика;

б)

не се взема под внимание алтернатива на изграждането на нова винарска изба (т.е. ремонт на старата изба);

в)

за целите на сравнението не са взети предвид други немски държавни винарски дружества, по-специално тези на провинция Райнланд-Пфалц, които десетилетия наред не успяха да постигнат рентабилност и в крайна сметка бяха продадени;

г)

предишните капиталови инжекции са предоставени без изисквания за възвръщаемост (което показва, че правителството на провинцията и надзорният съвет не са били убедени в икономическия потенциал на Hessische Staatsweingüter);

д)

внесеният собствен капитал за финансиране на новата изба е преобразуван в акционерен заем едва след проведените срещи с Комисията.

(57)

Освен това заинтересованата страна повдигна въпроса доколко постигането на целта на GmbH за 2005—2006 г. е било осъществено посредством евентуални допълнителни приходи.

(58)

Според заинтересованата страна въз основа на бизнес плана от октомври 2006 г., който включва акционерния заем, не може да се докаже, че капиталовите инжекции от 2003 г. и 2004 г. и финансирането със собствен капитал на новата винарска изба са били осъществени при спазване на принципа на инвеститор, действащ в условията на пазарна икономика. В подкрепа на твърдението беше изтъкнато следното:

а)

в бизнес плана не е взета под внимание възможността за колебания в добивите и качеството;

б)

в бизнес плана се изхожда от това, че цялото количество на произведената продукция може да бъде реализирано (докато по отношение на фирите и рисковете за качеството трябва да се впише по сметка намаление от 3 %);

в)

в бизнес плана не са включени рисковете, свързани със закупуване на грозде, гроздова мъст и вино въз основа на колебания на пазара;

г)

не е отчетено финансирането на такова закупуване на суровини от външни източници;

д)

в бизнес плана не се прави разлика между продажните цени за вина, произведени от собствени суровини, и цените за вина от закупени суровини (според заинтересованата страна в бизнес плана трябва да се определи средна продажна цена от максимум 5 EUR за вината от закупени суровини);

е)

предположенията за стоковия залог не са реалистични, тъй като те не отразяват очакваното развитие на цената на бутилките;

ж)

за заинтересованата страна не е ясно дали финансирането на алтернативни инвестиции чрез използването на амортизационни отчисления е взето под внимание в бизнес плана.

(59)

Въз основа на тези съображения заинтересованата страна представи алтернативно изчисление за 2014 г. Изхождайки от намаление за фирите от 3 % за собствена продукция от 1,1 млн. l, продажна цена за 300 000 l закупени вина от 5 EUR и разходи за материали за един литър вино в размер на 1,80 EUR, резултатът от обичайната стопанска дейност на GmbH за 2014 г. ще бъде дефицит от 900 000 EUR вместо прогнозираната печалба от 164 000 EUR. Според заинтересованата страна бизнес планът е твърде нестабилен и не отчита в достатъчна степен възможните колебания.

(60)

По данни на заинтересованата страна управлението и винотеката на Hessische Staatsweingüter остават в манастира Eberbach, който е в процес на възстановяване. Заинтересованата страна изказва недоволство, че разходите за това възстановяване не са предвидени в бизнес плана. Според заинтересованата страна не е изключено да се извърши кръстосано субсидиране посредством по-ниски наеми.

(61)

Освен това заинтересованата страна изказва недоволство, че частните винопроизводители ще могат да използват винотеката в манастира само в ограничена степен като пункт за продажба.

(62)

Според заинтересованата страна правителството на провинция Хесен не може да се позове на следните аргументи, за да постигне одобрение за своите финансови плащания като допустима помощ съгласно член 87 от Договора за ЕО:

а)

функцията на модел за подражание за частните винопроизводители, поета от Hessische Staatsweingüter (оспорва се от заинтересованата страна);

б)

изпълнението на задачите във връзка с изследванията на винарството от държавния изследователски център в Geisenheim (по данни на заинтересованата страна това може да стане и в сътрудничество с частните предприятия);

в)

необходимостта от запазване на традиционния ландшафт, и по-специално на районите със стръмни склонове (по данни на заинтересованата страна само 20 % от всички стръмни склонове в региона се стопанисват от Staatsweingüter).

IV.   МНЕНИЕ НА ГЕРМАНИЯ

(63)

На 4 април 2007 г. Комисията получи мнението на Германия. В него се следва структурата на мнението на заинтересованата страна и се съдържат аргументи, които засягат четири области: правителството на провинция Хесен като инвеститор в условията на пазарна икономика; обосноваността на бизнес плана; настаняването в манастира Eberbach е взето под внимание в бизнес плана; несъщественост на обосновките относно съвместимостта на помощта. Освен това се предоставя информация относно продажбата на имоти на някогашното предприятие на провинцията.

(64)

Според Германия правителството на провинция Хесен е действало като инвеститор в условията на пазарна икономика още при подготовката за изграждането на новата изба. Аргументите в мнението на заинтересованата страна са фактически неточни и без правна стойност. В подкрепа на това твърдение Германия изтъква следното:

а)

в качеството си на единствен съдружник на GmbH провинция Хесен е изпратила представители на провинцията в надзорния съвет, което отговаря на поведението на всеки частен инвеститор. Освен това в надзорния съвет е включен представител от частния сектор и следователно е включено и външно експертно мнение;

б)

решението за преместване на централата и изграждане на нова винарска изба е взето по икономически съображения и се основава на анализ на възможни стратегически концепции;

в)

в съответствие с принципа на инвеститор, действащ в условията на пазарна икономика, правителството на провинция Хесен е взело за база на сравнение други частни среднопоставени и дори водещи винарски дружества (а не както твърди заинтересованата страна — други нерентабилни държавни винарски предприятия).

(65)

Според Германия икономическото развитие на GmbH съответства на бизнес плана. През 2005 г. не е имало допълнителни приходи. Предвиденият оборот е надвишен с 500 000 EUR. По-високите други оперативни приходи вследствие на обезщетения от застраховки срещу наводнение съответстваха на по-високите персонални и материални разходи във връзка с тези щети.

(66)

Според информацията от Германия въпреки лошата реколта през 2005 г. (21 % по-ниска в сравнение с 2004 г.) и 2006 г. (32 % по-ниска в сравнение с 2004 г.) резултатът за 2006 г. съответства на бизнес плана.

(67)

Според предоставените данни двете решения, в рамките на които са изплатени първите траншове за финансиране на новата винарска изба, са отменени и цялата сума в размер на 7,5 млн. EUR се предоставя под формата на акционерен заем. Вече изплатените суми ще бъдат включени в заема със задна дата при същите условия. Бюджетът на провинцията беше съответно променен.

(68)

Според Германия бизнес планът е обоснован и се базира на консервативно реалистични предположения. В подкрепа на твърдението беше изтъкнато следното:

а)

планирането на производството залага в основата средни добиви при средни реколти (вземат се под внимание както добрите, така и слабите реколти и фирите). Планираният обем на произведената продукция е под средния обем на произведената продукция от лозовите масиви в регион Rheingau;

б)

планирането на закупуването на суровини е обосновано. Въз основа на договори за аренда и стопанисване GmbH не купува вино, а грозде. Разходите за закупуване на суровини са отчетени изцяло в бизнес плана. Рисковете във връзка с качеството и количеството съответстват точно на риска за собствената продукция. Виното, което се произвежда от грозде, закупено в рамките на договорите за аренда и стопанисване, може да бъде продавано с наименованието и марката на GmbH (бутилирано от производителя). В бизнес плана е взето под внимание временно частично неизползване на капацитета на новата винарска изба през периода 2007—2010 г.;

в)

изчислението за стоковия залог се основава на точни предположения. Посредством икономии от мащаба и повишаване на ефективността ще бъдат спестени разходи, което отчасти е могло да бъде осъществено още през периода 2005—2006 г.;

г)

бизнес планът се основава, както е удостоверено от KPMG, на реалистични и консервативни предположения. Осъществимостта на бизнес плана се потвърждава от факта, че Commerzbank е предоставила търговски заем за частичното финансиране на изграждането на новата изба;

д)

в бизнес плана алтернативните инвестиции са взети под внимание като капиталови разходи и амортизационни отчисления.

(69)

Според предоставените данни възстановяването на манастира Eberbach, което се предвижда да продължи над 25 години, не подпомага икономически GmbH, а е предназначено за опазването на един паметник на културата. GmbH ще наема помещения за настаняване на управлението си и на винотеката при пазарни условия. Досега няма сключен договор между GmbH и фондацията „Манастир Eberbach“. Очакваните разходи за наема са предвидени в бизнес плана.

(70)

Според предоставената информация финансирането на новата винарска изба не представлява помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО, тъй като правителството на провинция Хесен е действало като частен инвеститор. Поради това аргументите, за които заинтересованата страна твърди, че властите на Хесен вероятно биха изтъкнали с цел обосноваване на евентуална помощ, в настоящия случай не са от значение.

(71)

Освен това Германия уведоми Комисията, че са били продадени имоти на някогашното предприятие на провинцията на стойност 2 959 675 EUR, а печалбата е върната в бюджета на провинцията.

V.   ОЦЕНКА НА ПОМОЩТА

(72)

Винарското дружество Hessische Staatsweingüter осъществява дейност в производството и търговията с вино. Съгласно член 71 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (6), членове 87, 88 и 89 от Договора за ЕО са приложими за производството и търговията на изделията, попадащи в обхвата на този регламент. Поради това въпросните мерки следва да бъдат оценени във връзка с правилата за държавни помощи.

(73)

Съгласно член 87, параграф 1 от Договора за ЕО всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с общия пазар.

(74)

Според съдебната практика на Съда на Европейските общности помощите за дадено предприятие могат да засегнат търговията между държавите-членки, ако това предприятие осъществява дейността си на пазар, който се регулира от правилата за търговията в рамките на Общността (7). Hessische Staatsweingüter осъществява дейност в производството и търговията с вина и поради това оперира на силно конкурентен международен пазар (8). Въпросните мерки произхождат от държавни ресурси (бюджета на провинция Хесен) и са избирателни, тъй като са предназначени за определено предприятие. Поради това трябва да се разследва дали въпросните мерки са предоставили или предоставят предимство на Hessische Staatsweingüter, което нарушава конкуренцията и засяга търговията, и по този начин представляват помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО. За да се прецени дали съответната мярка предоставя предимство, трябва да се приложи принципът на инвеститор, действащ в условията на пазарна икономика (9).

(75)

Разследването потвърди, че чрез покриването на загубите провинция Хесен е предоставила предимство на Hessische Staatsweingüter и поради това въпросната мярка представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО.

(76)

Трябва да се установи дали Hessische Staatsweingüter през периода, когато е управлявано при камералното икономическо управление като част от общата администрация на провинция Хесен (до края на 1997 г.), а след това като предприятие на провинцията, т.е. като отделна част от общата администрация, но все още без юридическа правосубектност, може да се счита за предприятие по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО.

(77)

Когато държавата упражнява стопанска дейност, съгласно Решението на Съда по дело C-118/85, Комисията срещу Италия (10), няма значение дали тя извършва тази дейност посредством друга организация или посредством орган, който е част от държавната администрация, за да може тази организация или този орган да се счита за публично предприятие. Следователно може да се заключи, че Hessische Staatsweingüter е можело да се счита за предприятие по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО още преди 2003 г.

(78)

Комисията заключава, че периодът, който трябва да се вземе под внимание за оценка на помощта, е периодът 1995—2002 г. Тя напомня, че съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (11) правомощията на Комисията за възстановяване на помощ имат давностен срок от десет години. Този срок започва да тече от деня, в който неправомерната помощ е предоставена на получателя. Всяко действие, предприето от Комисията или от дадена държава-членка, която действа по искане на Комисията, по отношение на неправомерната помощ, прекъсва давностния срок.

(79)

В решението си за откриване на процедурата Комисията установи, че първата среща между властите на Хесен и служителите на GD AGRI, която се е провела на 26 януари 2005 г., може да се разглежда като събитие, което е прекъснало давностния срок съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 659/1999.

(80)

Тази предварителна констатация не се оспорва нито в мнението на заинтересованата страна, постъпило след публикацията на решението на Комисията за откриване на процедурата, нито в мнението на Германия. Поради това Комисията остава на мнение, че първата среща между властите на Хесен и служителите на GD AGRI, която се е провела на 26 януари 2005 г., представлява събитие, което прекъсва давностния срок.

(81)

Въпросната помощ, която е предоставена за постоянното покриване на загубите на Hessische Staatsweingüter от страна на провинция Хесен, се състои от съществените помощи за винарския сектор при камералното икономическо управление през периода 1995—1997 г. (209 520 EUR) и тези за предприятието на провинцията през периода 1998—2002 г. (332 339 EUR) и възлиза на общата сума от 541 859 EUR (съображение 22).

(82)

Освен това в писмото си от 20 декември 2006 г. (С (2006) 6605 окончателен) Комисията установи, че изглежда Betrieb gewerblicher Art е действителният бенефициент на по-рано отпуснатите помощи.

(83)

Според предоставената от Германия информация Betrieb gewerblicher Art е правен и икономически приемник на предприятието на провинцията Hessische Staatsweingüter, тъй като той е правният и икономически собственик на дълготрайните активи на Hessische Staatsweingüter и следва да се разглежда като действителният бенефициент на по-рано отпуснатите помощи. GmbH наема под аренда от Betrieb gewerblicher Art недвижимите дълготрайни оперативни активи. Наемът за арендата е определен въз основа на две експертизи за установяване стойността на арендата, които са представени от властите на Хесен (вж. съображение 29). Следователно Комисията установи, че това имущество се взема под аренда при пазарни условия.

(84)

По мнение на Комисията обаче GmbH, което е поело управлението на винарския сектор и е получило текущите активи и движимите дълготрайни оперативни активи на предприятието на провинцията (вж. съображение 29), е получавало предимство посредством мерките преди 31 декември 2002 г. и поради това то също трябва да бъде разглеждано като бенефициент на по-рано отпуснатите помощи.

(85)

Следователно съмненията, въз основа на които Комисията откри процедурата, и изложените в решението за откриване на процедурата предварителни констатации се потвърдиха.

(86)

Разследването потвърди съмненията на Комисията, че с капиталовите инжекции за GmbH първоначално в размер на 1 млн. EUR, а след това в размер на още 1,225 млн. EUR, провинция Хесен не е действала като инвеститор в условията на пазарна икономика.

(87)

Според предоставената от Германия информация капиталът е бил предоставен при пазарни условия, тъй като очакваната възвръщаемост — както беше потвърдено и от експертизата Hoffmann — отговаряла на средните стойности в този сектор и дори ги е надвишавала, докато според KPMG бизнес планът на GmbH се основавал на консервативен подход на планиране.

(88)

Комисията установи, че такова оценяване би се отнасяло до преструктурирането като цяло, тъй като Германия е използвала възвръщаемост на собствения капитал като база за сравнение, а собственият капитал на GmbH отразява всички предприети мерки за преструктуриране (т.е. не само капиталовите инжекции, но и внасянето на активи и отписването на задължения).

(89)

В своето мнение заинтересованата страна заяви (вж. съображение 54), че при подготовката на финансирането на новата изба провинция Хесен не е действала като инвеститор в условията на пазарна икономика. В мнението се акцентира между другото върху състава на надзорния съвет на GmbH, невключването на други, нерентабилни винарски дружества за целите на сравнението, както и факта, че капиталовите инжекции са предоставени без изисквания за възвръщаемост. В допълнение заинтересованата страна изказа недоволство от слабости на бизнес плана и заяви, че планът е твърде нестабилен и не отчита в достатъчна степен възможните колебания.

(90)

В своето мнение Германия отхвърли (вж. съображение 63) изтъкнатите от заинтересованата страна аргументи като фактически неточни и без правна стойност.

(91)

По мнение на Комисията посредством обясненията на Германия изложените от заинтересованата страна съмнения бяха разсеяни и бизнес планът е обоснован. Освен това Комисията споделя гледната точка на Германия, според която за критерия за инвеститор, действащ в условията на пазарна икономика, като база за сравнение би следвало да се използват други сравними рентабилни винарски изби (вж. съображение 64).

(92)

Поради това Комисията установи, че мерките на провинция Хесен за преструктуриране в полза на GmbH (внасяне на активи, отписване на задължения и две капиталови инжекции) сами по себе си биха могли да бъдат разглеждани като приемливи за инвеститор, действащ в нормални пазарни условия. Обаче Комисията счита, че капиталовите инжекции следва да се оценяват в контекста на всички предприети мерки, включително покриването на загубите от времето преди 31 декември 2002 г., когато винарският сектор е управляван като неразделна част от общата администрация на провинция Хесен, тъй като GmbH е поело управлението на винарския сектор и в известна степен може да бъде разглеждано като бенефициент на тази предишна помощ (съображение 83) (12).

(93)

Комисията счита, че най-вече отписването на задължения в размер на 1 792 000 EUR, което се отнася до възникналите задължения на предприятието на провинцията към провинция Хесен от предишната дейност, е имало същата цел, както и епизодичното покриване на парични дефицити преди 31 декември 2002 г. Поради това то може да бъде разглеждано като последващо субсидиране на предишната дейност.

(94)

Поради това Комисията е на мнение, че мерките за преструктуриране не могат да бъдат разграничени по подходящ начин от мерките преди 31 декември 2002 г. Тя заключава, че в контекста на предоставената преди оперативна помощ за винарския сектор провинция Хесен не е действала като инвеститор в условията на пазарна икономика, когато е предприела различните мерки за преструктуриране в полза на GmbH (внасяне на активи, отписване на задължения и две капиталови инжекции) и поради това мерките за преструктуриране представляват държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО.

(95)

Следователно съмненията, въз основа на които Комисията откри процедурата, и изложените в решението за откриване на процедурата предварителни констатации се потвърдиха.

(96)

Във връзка с финансирането със собствен капитал на новата винарска изба проверката потвърди съмненията на Комисията, че при предоставянето на акционерния заем на Hessische Staatsweingüter GmbH в контекста на предходните си инвестиции провинция Хесен не е действала като инвеститор в условията на пазарна икономика.

(97)

Съображенията на заинтересованата страна относно така наречените слабости на бизнес плана също така се отнасят до финансирането на новата винарска изба. Тези съображения бяха отхвърлени в мнението на Германия (вж. съображения 58 и 68). Във връзка с финансирането на новата винарска изба Комисията също е на мнение, че посредством становището на Германия изложените от заинтересованата страна съмнения бяха разсеяни, а бизнес планът е обоснован (вж. съображение 91), тъй като в него се взема под внимание възможността за колебания в приходите и качеството, както и фирите и включва всички необходими разходни елементи (вж. съображения 68 и 69). Освен това бизнес планът беше разгледан от KPMG и класифициран като твърде консервативен (вж. съображение 38).

(98)

Заинтересованата страна също така изрази мнение относно факта, че внесеният собствен капитал на провинция Хесен за финансиране на новата изба е преобразуван в акционерен заем едва след осъществени срещи с Комисията. Освен това според предоставена от заинтересованата страна информация разходите във връзка с управлението и винотеката на Hessische Staatsweingüter не са включени в бизнес плана. Според заинтересованата страна не е изключено да се извърши кръстосано субсидиране посредством по-ниски наеми.

(99)

В своето мнение Германия съобщи, че вече извършените плащания във връзка с новата винарска изба са били включени изцяло в акционерния заем и със задна дата са предмет на условията, които са в сила за този заем (вж. съображение 66). Освен това тя уточни, че разходите за помещенията в манастира Eberbach, които ще бъдат наети с цел настаняване на управлението и винотеката на Hessische Staatsweingüter, са отчетени изцяло в бизнес плана (вж. съображение 69). Очакваните разходи за наема са включени в бизнес плана. Поради това Комисията счита, че изложените от заинтересованата страна съмнения са разсеяни посредством уточненията от страна на Германия.

(100)

Акционерният заем се основава на фиксирана годишна възвръщаемост от 3,7 % и е включен в годишната печалба (за подробно описание на условията за финансиране (вж. съображения 41—44). По мнение на Комисията тези условия представляват приемливи пазарни условия за такъв вид инвестиция. Освен това Комисията установи, че остатъкът от финансирането ще бъде осигурен чрез банков заем при пазарни условия, което е показател за икономическата жизнеспособност на предприятието.

(101)

Поради това Комисията поддържа своето заключение, изразено в нейното писмо от 20 декември 2006 г. (С (2006) 6605 окончателен), че взет сам по себе си акционерният заем може да се разглежда като предоставен при условия, които са приемливи за инвеститор в условията на пазарна икономика, и следователно на GmbH не е било предоставено предимство.

(102)

Тя обаче счита, че финансирането на новата винарска изба не може да бъде разграничено по подходящ начин от помощите, които GmbH е получило по-рано. Новата винарска изба представлява неразделна част от плана за преструктуриране и следва да бъде разглеждана като допълнителна мярка в процеса на преструктуриране (след отписването на задължения и двете капиталови инжекции). Освен това настоящото икономическо и финансово състояние на GmbH, което позволява да получи заем от търговска банка за частичното финансиране на винарската изба, е резултат от предприетите от страна на провинция Хесен в полза на GmbH мерки за преструктуриране и поради това следва да бъде оценено в този контекст.

(103)

Поради това Комисията заключава, че при финансирането на новата винарска изба със собствени средства в размер на 7,5 млн. EUR, което е било предоставено като акционерен заем съгласно неговите условия, в контекста на предоставените по-рано мерки за преструктуриране провинция Хесен не действа като инвеститор в условията на пазарна икономика и следователно акционерният заем представлява помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО.

(104)

Следователно съмненията, въз основа на които Комисията откри процедурата, и изложените в решението за откриване на процедурата предварителни констатации се потвърдиха.

(105)

Забраната за държавни помощи съгласно член 87, параграф 1, не изключва възможността определени видове помощи да могат да бъдат разглеждани като съвместими с общия пазар въз основа на изключенията, предвидени в параграфи 2 и 3 от същия член.

(106)

Не може да се твърди, че въпросните помощи са от социален характер или са предназначени за компенсиране на последиците от природни бедствия с цел позоваване на член 87, параграф 2, буква а) или б) от Договора за ЕО. Също така мерките очевидно не са предвидени за насърчаване на икономическото развитие на области с изключително нисък жизнен стандарт, на важни проекти от общоевропейски интерес или в интерес на културата, съответно опазването на културното наследство. Поради това изключенията, предвидени в член 87, параграф 3, букви а), б) и г) от Договора за ЕО, в настоящия случай не са приложими.

(107)

При прилагане на изключенията съгласно член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО Комисията може да разглежда помощите като съвместими с общия пазар, когато те имат за цел да улеснят развитието на някои икономически дейности или на някои икономически области, доколкото тези помощи не засягат по неблагоприятен начин условията за търговия до степен, която противоречи на общия интерес.

(108)

Съгласно точка 15 от Насоките на Общността относно държавните помощи за земеделския и горския сектор за периода 2007—2013 г. (13), за да се счита за съвместима с общия пазар, всяка мярка за помощ трябва да съдържа елемент на насърчаване или да изисква насрещна престация от страна на бенефициента. Едностранните държавни мерки за предоставяне на помощи, които са предназначени само за подобряване на финансовото състояние на производителите, които обаче по никакъв начин не допринасят за развитието на сектора, следва да се разглеждат като оперативна помощ, която е несъвместима с общия пазар.

(109)

Комисията отбеляза, че не е очевидно, че през периода преди 2003 г. Hessische Staatsweingüter е могло да бъде разглеждана като предприятие в затруднение. Вярно е, че сумата от 541 859 EUR, която Hessische Staatsweingüter е получило през периода 1995—2002 г. от провинция Хесен, представлява оперативна помощ. Това обаче не означава непременно, че Hessische Staatsweingüter е било предприятие в затруднение, което не е било в състояние да получи допълнителни парични средства при пазарни условия. Освен това епизодичното покриване на паричните дефицити е представлявало ad hoc мерки и не се е основавало на план за преструктуриране. Тези мерки са били осъществени много преди вземането на решение за преструктуриране. Последното покриване на паричен дефицит, което е включено в сумата 541 859 EUR, е било през 1999 г. (вж. съображение 21), докато подготвителните дейности за преструктурирането са започнали чак през 2001 г., планът за преструктуриране е изготвен чак от юни 2002 г., а официалното решение за преструктуриране е взето на 10 декември 2002 г. (вж. описанието на преструктурирането в съображения от 23 до 38, и по-специално в съображение 28). Поради това покриването на паричните дефицити не може да се разглежда като част от процеса на преструктуриране, който в действителност е започнал на 31 декември 2002 г.

(110)

Също така тази помощ не е била свързана с инвестиции, образование, създаване на работни места или с изискване на насрещна престация от страна на бенефициента. Помощта е имала единствено за цел да укрепи финансовото състояние на бенефициента.

(111)

Поради това Комисията счита, че тази помощ представлява оперативна помощ, която е несъвместима с общия пазар.

(112)

Комисията изказва съжаление, че Германия не я е уведомила за помощта в съответствие с член 88, параграф 3 от Договора за ЕО, а я е предоставила неправомерно.

(113)

Тъй като беше установено, че в контекста на предоставените по-рано мерки за преструктуриране финансирането на новата изба със собствени средства представлява помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО (вж. съображение 103), по-нататък то ще се оценява като част от мерките за преструктуриране.

(114)

Помощите за преструктуриране на предприятия в затруднение по правило трябва да се разглеждат въз основа на Насоките на Общността от 2004 г. относно държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (14). Съгласно точки 103 и 104 от тези Насоки обаче Комисията разглежда помощите, за които е отправено уведомление преди 10 октомври 2004 г., както и помощите за оздравяване и преструктуриране, за които не е отправено уведомление, въз основа на Насоките, които са били в сила в момента на уведомлението, съответно в момента на предоставяне на помощта.

(115)

Мерките за преструктуриране в полза на създаващото се GmbH са постановени официално с Решение на кабинета от 10 декември 2002 г. (вж. съображения 28—33). Следователно тази дата трябва да се счита за момент на предоставяне на помощта. В този момент са били в сила Насоките на Общността от 1999 г. относно държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (15) (наричани по-нататък „Насоките за преструктуриране“). В глава 3.2 от тези Насоки се съдържат специалните правила за помощи за преструктуриране.

(116)

Съгласно точка 30 от Насоките за преструктуриране предприятието трябва да може да бъде разглеждано като намиращо се в затруднение, за да е допустимо за мерки за преструктуриране.

(117)

Съгласно точка 4 от Насоките за преструктуриране Комисията разглежда дадено предприятие като намиращо се в затруднение, когато то не неспособно, било чрез свои собствени ресурси или чрез средства, които може да получи от своите собственици/акционери или кредитори, да покрие загуби, които без външна интервенция от страна на публични институции в краткосрочен или средносрочен план почти със сигурност ще го принудят да преустанови дейността си.

(118)

В настоящия случай от момента на създаването му в началото на 2003 г. GmbH разполагаше със солидна финансова основа (вж. съображение 32). Но началният баланс вече отразяваше положението след осъществяването на повечето мерки за преструктуриране (внасяне на активи, отписване на задължения и първа капиталова инжекция). Дори и при тези обстоятелства GmbH нямаше да бъде в състояние да покрие загубите си със собствени финансови ресурси до постигане на предвидената точка на рентабилността. В бизнес плана от юни 2002 г. необходимите помощи за покриване на нуждите от парични потоци през първите години от преструктурирането са изчислени на около 4,3 млн. EUR (вж. съображение 26). Според преработения модел от септември 2002 г. са щели да бъдат необходими още 3,4 млн. EUR (вж. съображение 27). Поради тази причина въпреки относително високия размер на собствения капитал на GmbH (собствен капитал в размер на общо около 7,6 млн. EUR, което представлява около 91 % от общия баланс) предприятието с голяма вероятност нямаше да е в състояние да покрива нуждите си от парични потоци със собствени финансови ресурси до постигането на рентабилност. Освен това е малко вероятно GmbH да получи средства от външни източници за текущата си дейност без гаранция от страна на провинция Хесен. Тъй като беше доказано, че вноските на съдружника в рамките на мерките за преструктуриране не са предоставени при условия, които биха били приемливи за инвеститор, действащ в условията на пазарна икономика (вж. съображение 94), в този контекст предоставените от провинция Хесен средства би трябвало да се разглеждат като съдържащи елемент на помощ и не могат да бъдат използвани като доказателство, че предприятието е щяло да оцелее без интервенция от страна на публични институции.

(119)

Следователно GmbH може да се разглежда като предприятие в затруднение съгласно точка 4 от Насоките за преструктуриране от момента на създаването му.

(120)

Съгласно точка 7 от Насоките за преструктуриране новосъздадените предприятия не са допустими за получаване на помощи за оздравяване и преструктуриране, дори и тогава, когато първоначалното им финансово положение е несигурно. Въпреки това съгласно бележка под линия 9 от Насоките за преструктуриране създаването на дъщерно дружество, което да поеме само активите и евентуално пасивите, не се разглежда като създаване на ново предприятие.

(121)

В настоящия случай GmbH е създадено на 1 януари 2003 г. и към момента, когато са били предприети мерките за преструктуриране, би попаднало в обхвата на определението за новосъздадено предприятие. Недвижимите дълготрайни активи действително остават във владение на провинция Хесен (внесено в Betrieb gewerblicher Art) и се отдава под аренда на GmbH, но текущите активи и движимите дълготрайни оперативни активи на стойност от общо около 7,3 млн. EUR, както и някои краткосрочни задължения и отчисления са прехвърлени на GmbH. Поради това GmbH може да бъде разглеждано като дъщерно дружество, което е било създадено само с цел да поеме определени активи и пасиви на предприятието на провинцията. Следователно по мнение на Комисията GmbH попада в обхвата на изключенията съгласно бележка под линия 9 от Насоките за преструктуриране и следователно съгласно точка 30 от тях по правило то е допустимо за помощ за преструктуриране.

(122)

Съгласно точки 31—34 от Насоките за преструктуриране предоставянето на помощта е обвързано с изпълнението на план за преструктуриране. Планът за преструктуриране, чийто срок за изпълнение трябва да е възможно най-кратък, трябва да позволява възстановяване на дългосрочната рентабилност на предприятието в рамките на подходящ срок въз основа на реалистични предположения по отношение на бъдещите производствени условия. Планът за преструктуриране трябва да предлага такава промяна на предприятието, че след приключване на преструктурирането да е в състояние да покрие всички свои разходи, включително и тези за амортизация и разходи за финансиране. Очакваната рентабилност на собствения капитал на преструктурираното предприятие трябва да бъде достатъчна, за да му позволи да се изправи срещу конкуренцията, разчитайки вече само на собствените си сили.

(123)

В настоящия случай за подготовката на преструктурирането от август до ноември 2001 г. беше изготвен стратегически документ „Ситуационен анализ и перспективи за развитие“, в който са представени различни сценарии за възможното по-нататъшно развитие на дружеството Staatsweingüter (вж. съображение 23). Въз основа на този документ през юни 2002 г. беше изготвен бизнес план за отделните сценарии. Единственият стратегически вариант, който според бизнес плана би довел до дългосрочна рентабилност на предприятието, включва изграждането на нова винарска изба в района на производствения терен Steinberg и преместването на управлението на Hessische Staatsweingüter, както и на винотеката в манастира Eberbach. При този вариант се изхожда от това, че провинцията трябва да поеме задълженията на винарския сектор, възникнали до края на 2002 г. Инвестиционните разходи за новата винарска изба са изчислени на общо 15 млн. EUR и трябваше да се финансират от продажбата на неоперативни имоти и отчасти с чужд капитал. Според модела на бизнес плана първият положителен дял на покритие на разходите за Hessische Staatsweingüter трябваше да се реализира през стопанската 2006/2007 година, а през стопанската 2008/2009 година — първите положителни парични потоци. В резултат на промяната на пазарните и други условия финансовият модел трябваше да бъде преработен през септември 2002 г., като в сравнение с модела от юни 2002 г. рентабилността на Hessische Staatsweingüter щеше бъде постигната едва на малко по-късен етап. С Решение на кабинета от 10 декември 2002 г. правителството на провинция Хесен прие решение в полза на този стратегически вариант (вж. съображения 24—28).

(124)

Бизнес планът от септември 2002 г. беше актуализиран отново през февруари 2003 г. (и допълнен с цялостно планиране на печалби и загуби) и още веднъж през ноември 2003 г. Бизнес планът от ноември 2003 г. предвиждаше първа положителна EBITDA (16) още през стопанската 2007 година, първи положителни парични потоци за 2010 г. и годишни излишъци от 2014 г. нататък Според предоставената информация залегналият в основата финансов модел би трябвало да доведе до (основаваща се на печалба преди данъци) възвръщаемост на собствения капитал от над 3 % през 2016 г., която от 2019 г. нататък би трябвало да достигне ниво от над 7 %.

(125)

Комисията счита, че приетият от правителството на провинция Хесен през декември 2002 г. план за преструктуриране дава възможност за възстановяване на дългосрочната рентабилност на GmbH в рамките на подходящ срок въз основа на реалистични предположения относно бъдещите производствени условия.

(126)

Освен това счита, че очакваната рентабилност на собствения капитал на преструктурираното предприятие е достатъчна, за да му позволи да се изправи срещу конкуренцията, разчитайки само на собствените си сили. В тази връзка Комисията се позова и на представената от властите на Хесен експертиза Hoffmann. В тази експертиза се посочва възвръщаемост на собствения капитал от около 2 % до 3 % при винарски дружества, сравними с Hessische Staatsweingüter. Освен това в експертизата периодът за достигане на точката на рентабилност при преструктурирането на винарски дружества или при по-големи дългосрочни инвестиции се изчислява на минимум 10 и средно на 10 до 15 години (вж. съображения 35—37). Според предоставената информация бизнес планът от февруари 2003 г. е проверен от KPMG и е класифициран като твърде консервативен по смисъла на сценария „Worst-case“ (песимистичен) (вж. съображение 38).

(127)

Освен това Комисията счита, че в плана е предложена такава промяна на предприятието, че след приключване на преструктурирането то да е в състояние да покрие всичките си разходи, включително и тези за амортизация и разходи за финансиране, и да възстанови рентабилността си (вж. съображение 30).

(128)

Следователно базовият план за преструктуриране е в съответствие с разпоредбите на точки 31—34 от Насоките за преструктуриране.

(129)

Съгласно точки 35—39 от Насоките за преструктуриране трябва да бъдат взети мерки за възможно максимално смекчаване на неблагоприятните последствия от помощта за конкуренцията, като тези мерки в повечето случаи се изразяват в ограничаване на присъствието на предприятието на неговия пазар или неговите пазари след приключване на периода на преструктуриране. Ако все пак предприятието има незначителен дял на съответния пазар, Комисията ще счита, че не може да се говори за неправомерно нарушаване на конкуренцията (вж. точка 36 от Насоките за преструктуриране).

(130)

Според предоставената информация със своите лозови масиви от около 190 хектара Hessische Staatsweingüter е най-голямото винарско дружество в Германия. В бизнес плана от юни 2002 г. обемът на продажбите на GmbH се изчислява на около 1 милион l годишно. Според информацията преди 2003 г. Hessische Staatsweingüter са отглеждали основно сорта Ризлинг. На ниво ЕС (ЕС-25) през 2002—2003 г. са били произведени общо около 15,6 милиарда l вино (17). Делът на Hessische Staatsweingüter в това общо производство възлиза на по-малко от 0,01 %. Според предоставената от германските власти информация засадените със сорта Ризлинг площи в Европейския съюз възлизат общо на 26 413 хектара (като най-голям дял има Германия с нейните 21 197 хектара). С лозовите си масиви от около 190 хектара Hessische Staatsweingüter имат дял в цялата засадена със сорта Ризлинг площ в Европейския съюз от около 0,7 %. Следователно може да се предположи, че делът на Hessische Staatsweingüter на съответния пазар е незначителен и в настоящия случай предписаните коригиращи мерки може да не се изискват.

(131)

Комисията все пак предполага, в съответствие с предвидената възможност в точка 42, подточка iii) от Насоките за преструктуриране, че по време на периода на преструктуриране (т.е. съгласно актуализирания през ноември 2003 г. бизнес план — до 2014 г.) Hessische Staatsweingüter няма да получава допълнителна помощ.

(132)

Съгласно точки 40—41 от Насоките за преструктуриране размерът и интензитетът на помощта трябва да бъдат ограничени до строгия минимум, необходим за преструктурирането. Поради това е необходимо получателите на помощта да допринесат съществено в преструктурирането чрез собствените си ресурси, включително чрез продажба на активи, когато те не са от определящо значение за оцеляването на предприятието, или посредством външно финансиране, съобразено с пазарните условия. Помощта не бива да се предоставя под форма и в размер, които биха довели до прекомерна ликвидност на предприятието, която то би могло да използва за агресивно и нарушаващо пазара поведение в области на дейността, които не са свързани с процеса на преструктуриране. Помощта не трябва да се използва и за финансиране на нови инвестиции, които не са необходими за възвръщане на рентабилността. Необходимо е да се докаже на Комисията, че помощта ще бъде използвана единствено за възстановяване на рентабилността на предприятието и че няма да позволи на получателя на помощта да разшири производствения си капацитет по време на изпълнението на плана за преструктуриране, освен ако това се налага за възвръщането на рентабилността на предприятието и не нарушава конкуренцията.

(133)

При подготовката на преструктурирането бяха взети под внимание три стратегически варианта, а именно поетапното възстановяване на старите помещения в Eltville, изграждането на нова винарска изба в Eltville и изграждането на нова винарска изба в района на производствения терен Steinberg (вж. съображения 24—26). Комисията признава, че единственият стратегически вариант, който ще помогне на Hessische Staatsweingüter да постигне дългосрочна рентабилност, е изграждането на нова винарска изба в района на производствения терен Steinberg и преместването на управлението на Hessische Staatsweingüter, както и на винотеката му в манастира Eberbach (вж. съображение 26). Според предоставената информация новата изба ще позволи на Hessische Staatsweingüter да произвежда висококачествени червени вина. Поради това Комисията счита, че предвиденото в плана за преструктуриране разширяване на производствения капацитет е необходимо за възстановяване на рентабилността на предприятието. Освен това тя счита, че помощта е ограничена до строгия минимум, необходим за преструктурирането. При своето създаване на 1 януари 2003 г. GmbH е получило първа капиталова инжекция в размер на 1 млн. EUR. Освен това според предоставения счетоводен баланс е разполагало с ликвидни средства в размер на около 538 000 EUR. За сравнение, според бизнес плана GmbH би реализирало първите положителни парични потоци едва през стопанската 2008—2009 г. Необходимите помощи за покриване на нуждата от парични потоци през първите години на експлоатация е изчисляват на общо около 4,3 до 7,7 млн. EUR. Следователно може да се установи, че въпреки първата капиталова инжекция предприятието не е разполагало с прекомерна ликвидност, която то би могло да използва за агресивно и нарушаващо пазара поведение в области на дейността, които не са свързани с процеса на преструктуриране.

(134)

Новата винарска изба с общ размер на инвестицията от около 15 млн. EUR се финансира отчасти посредством акционерния заем в размер на 7,5 млн. EUR. Останалата част от финансирането на новата изба ще се осигури посредством заем от търговска банка (вж. съображение 49). Комисията установи, че този търговски заем представлява значителен собствен принос. Следователно в настоящия случай съдържащите се в точки 40—41 от Насоките за преструктуриране разпоредби са изпълнени.

(135)

Съгласно точка 43 от Насоките за преструктуриране предприятието трябва да приложи изцяло плана за преструктуриране.

(136)

По мнение на Комисията това условие е изпълнено. Според предоставените данни през първите две години на експлоатация GmbH значително е надхвърлило планирания оборот и печалба. След създаването на GmbH и първата капиталова инжекция провинцията е предоставила само още една капиталова инжекция в размер на 1,225 млн. EUR (вж. съображение 33). Новата винарска изба (калкулирани инвестиционни разходи от общо 15 млн. EUR) се финансира отчасти посредством предоставен от провинцията акционерен заем с гарантирана фиксирана годишна лихва (вж. съображения 40—45) и отчасти посредством заем от търговска банка (вж. съображение 49). Управлението и винотеката трябва да бъдат преместени в помещенията на манастира Eberbach.

(137)

Съгласно точка 48 от Насоките за преструктуриране помощи за преструктуриране могат да се предоставят веднъж на десет години (считано от приключването на периода на преструктуриране или от преустановяването на изпълнението на плана), за да се избегне непозволено насърчаване на предприятията. Съгласно точка 49 от Насоките прилагането на това правило по никакъв начин не се влияе от промени в собствеността на предприятието след предоставянето на помощ.

(138)

По мнение на Комисията в настоящия случай принципът за еднократна помощ е изпълнен, тъй като през последните десет години Hessische Staatsweingüter не е получавало помощ за оздравяване или преструктуриране. Както е уточнено в съображение 109, Комисията не е установила, че Hessische Staatsweingüter би следвало да се счита за предприятие в затруднение, когато то е било управлявано като част от общата администрация и след това като предприятие на провинцията. По-скоро епизодичното покриване на паричните дефицити през периода 1995—2002 г. е представлявало единствено неправомерна оперативна помощ (вж. съображение 111).

(139)

Поради това Комисията счита, че мерките за преструктуриране от провинция Хесен в полза на Hessische Staatsweingüter са в съответствие с отнасящите се до тях разпоредби от Насоките на Общността от 1999 г. относно държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение и следователно са съвместими с общия пазар.

(140)

Комисията изказва съжаление, че Германия не я е уведомила за помощта в съответствие с член 88, параграф 3 от Договора за ЕО, а я е предоставила неправомерно.

VI.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(141)

Комисията установи, че в нарушение на членове 87 и 88 от Договора за ЕО Германия неправомерно е предприела мерки за предоставяне на Hessische Staatsweingüter на помощи под формата на постоянно покриване на парични дефицити в размер на 541 859 EUR. Тези помощи са облагодетелствали както Betrieb gewerblicher Art, така и GmbH. Като се имат предвид специфичните особености на този случай, може да се заключи, че предоставеното предимство е пропорционално на получения от предишното предприятие на провинцията Hessische Staatsweingüter оперативен капитал на предприятието.

(142)

Овен това Комисията установи, че предприетите от провинция Хесен мерки за преструктуриране в полза на GmbH представляват държавна помощ, която е съвместима с Договора за ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавната помощ в размер на 541 859 EUR, която Германия неправомерно е предоставила на Hessische Staatsweingüter през периода 1995—2002 г. в нарушение на член 88, параграф 3 от Договора за ЕО, е несъвместима с общия пазар.

Държавната помощ, която Германия неправомерно е предоставила на Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach през периода след 2002 г. под формата на мерки за преструктуриране в нарушение на член 88, параграф 3 от Договора за ЕО, е съвместима с общия пазар.

Член 2

1.   Германия изисква възстановяването на помощта, посочена в член 1, параграф 1, от Betrieb gewerblicher Art и от Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach пропорционално на получената помощ.

2.   Сумата за възстановяване включва лихви, които се начисляват от датата на изплащането на помощта до датата на действителното ѝ възстановяване.

3.   Лихвеният процент се изчислява с натрупване в съответствие с глава V от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията (18).

Член 3

1.   Възстановяването на помощта, посочена в член 1, параграф 1, се изисква незабавно и ефективно.

2.   Германия гарантира, че настоящото решение ще бъде изпълнено в рамките на четири месеца от датата на уведомлението за него.

Член 4

1.   До два месеца след уведомяването за настоящото решение Германия предоставя на Комисията следната информация:

общия размер (главница и лихви), който следва да бъде възстановен от всеки бенефициент;

подробно описание на вече предприетите и планираните мерки за изпълнение на настоящото решение;

документите, с които получателите са били заставени да възстановят помощта.

2.   Германия информира Комисията за напредъка на предприетите на национално равнище мерки за изпълнение на настоящото решение до пълното възстановяване на помощта, посочена в член 1, параграф 1. Тя предава незабавно, при поискване от страна на Комисията, всички сведения относно предприетите и планираните мерки за изпълнение на настоящото решение. Тя представя и подробни сведения относно размера на сумите, вече възстановени от получателите като части на помощта и лихвите.

Член 5

Адресат на настоящото решение е Федерална република Германия.

Съставено в Брюксел на 20 май 2008 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ C 19, 27.1.2007 г., стр. 2.

(2)  Вж. бележка под линия 1.

(3)  Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (печалба преди лихви, данъци и амортизационни отчисления).

(4)  С цел изчисляване на паричните потоци в представения бизнес план годишният излишък/дефицит е коригиран само с амортизационни отчисления като безналичен разход.

(5)  Клауза, според която банката може да изисква (допълнителни) банкови гаранции за заема, ако делът на провинция Хесен в Hessische Staatsweingüter GmbH падне под 51 %.

(6)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1.

(7)  Вж. по-специално Решение на Съда от 13 юли 1988 г., дело 102/87, Франция срещу Комисията, Сб. 1988, стр. 4067.

(8)  Търговията с вина в рамките на Общността има много голям обем. Около 20 % от всичкото вино, произведено в ЕС-25, се търгува в Общността. През 2005 г. около 37,1 млн. hl (постъпления) и 38,8 млн. hl (експедиция) са били предмет на вътреобщностна търговия (ЕС-25). През 2004/2005 г. делът на Германия в цялото производство на вина в ЕС-25 е бил около 5,5 %. (Източник: Eurostat).

(9)  Вж. Съобщение на Комисията относно прилагането на членове 92 и 93 (настоящи членове 87 и 88) от Договора за ЕИО и на член 5 от Директива 80/723/ЕИО на Комисията относно публичните предприятия в производствения сектор (ОВ C 307, 13.11.1993 г., стр. 4).

(10)  Сб. 1987, стр. 2599.

(11)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(12)  Според Решението на Първоинстанционния съд по дело T 11/95 (BP Chemicals Limited срещу Комисията, Сб. 1998, стр. II-3235) самият факт, че държавно предприятие вече е вляло капиталови инжекции в свое дъщерно дружество, които са определени като „помощ“, не изключва възможността допълнителна капиталова инжекция да бъде определена като инвестиция, която удовлетворява критерия за частен инвеститор в условията на пазарна икономика, доколкото тази инжекция може да бъдат разграничена по подходящ начин от тези първи капиталови инжекции и да бъде разглеждана като индивидуална инвестиции (вж. точка 170 от решението). В точка 171 от Решението относно BP-Chemicals Съдът счита, че хронологията на капиталовите инжекции, тяхната цел и положението на дъщерното дружество към момента, когато е било взето всяко решение за извършване на капиталова инжекция, са фактори от значение при вземането на решение за подобна проверка.

(13)  ОВ C 319, 27.12.2006 г., стр. 1.

(14)  ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2.

(15)  ОВ C 288, 9.10.1999 г., стр. 2.

(16)  Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (печалба преди лихви, данъци и амортизационни отчисления).

(17)  Източник: EUROSTAT.

(18)  ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1.