ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.175.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 175

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
10 юли 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕC) № 605/2010 на Комисията от 2 юли 2010 година за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране при въвеждането в Европейския съюз на сурово мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 606/2010 на Комисията от 9 юли 2010 година относно одобрението на опростен инструмент, разработен от Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) за оценяване на разхода на гориво от някои оператори на въздухоплавателни средства с малки емисии ( 1 )

25

 

*

Регламент (ЕС) № 607/2010 на Комисията от 9 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1542/2007 относно процедури за разтоварване и претегляне на херинга, скумрия и сафрид

27

 

 

Регламент (ЕС) № 608/2010 на Комисията от 9 юли 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

29

 

 

Регламент (ЕС) № 609/2010 на Комисията от 9 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕС) № 576/2010 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 юли 2010 г.

31

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/383/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 29 юни 2010 година относно позицията, която следва да бъде приета от Европейския съюз в Съвместния комитет на ЕИП, по отношение на изменението на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в някои специфични области извън четирите свободи (бюджетни редове)

34

 

 

2010/384/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 9 юли 2010 година относно количеството квоти в Общността като цяло за 2013 г., които да бъдат издадени в рамките на Европейската схема за търговия с емисии (нотифицирано под номер C(2010) 4658)

36

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

10.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 605/2010 НА КОМИСИЯТА

от 2 юли 2010 година

за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и условията за ветеринарно сертифициране при въвеждането в Европейския съюз на сурово мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално уводното изречение от член 8, член 8, точка 1, първа алинея и точка 4, и член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (2), и по-специално член 12 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (3), и по-специално член 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (4), и по-специално член 11, параграф 1, член 14, параграф 4 и член 16 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (5), и по-специално член 48, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 92/46/ЕИО на Съвета от 16 юни 1992 г. относно определяне на здравните правила за производството и пускането на пазара на сурово мляко, термично обработено мляко и продукти на млечна основа (6) се предвижда да бъде изготвен списък на трети страни или части от тях, от които държавите-членки разрешават въвеждането на мляко или продукти на млечна основа, както и че тези стоки се придружават от здравен сертификат и отговарят на някои изисквания, включително изисквания за топлинна обработка, и гаранции.

(2)

Съобразно с това беше прието Решение 2004/438/ЕО на Комисията от 29 април 2004 г. относно определяне на здравните изисквания, ветеринарно-санитарните изисквания и ветеринарното сертифициране при внасянето в Общността на топлинно обработено мляко, продукти на млечна основа и сурово мляко, предназначени за човешка консумация (7).

(3)

След приемането на посоченото решение бяха установени редица нови ветеринарно-санитарни и здравни изисквания, съставляващи нова регулаторна рамка в тази област, които следва да бъдат взети предвид в настоящия регламент. Освен това Директива 92/46/ЕИО беше отменена с Директива 2004/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за отмяна на някои директиви, отнасящи се до хигиената на храните и здравните условия при производството и пускането на пазара на някои продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека (8).

(4)

С Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (9) се установяват общите принципи, регулиращи областта на храните и фуражите, и по-специално тяхната безопасност, на равнище Европейски съюз и на национално равнище.

(5)

С Директива 2002/99/ЕО се установяват правила за въвеждането от трети страни на продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека. В нея се предвижда такива продукти да бъдат въвеждани в Европейския съюз само ако отговарят на изискванията, приложими за всички етапи на производството, преработката и разпространението на посочените продукти в Европейския съюз или ако за тях се предоставят еквивалентни ветеринарно-санитарни гаранции.

(6)

С Регламент (ЕО) № 852/2004 се установяват общите правила за всички стопански субекти в хранителната промишленост по отношение на хигиената на храните на всички етапи от хранителната верига, включително и на равнището на първичното производство.

(7)

С Регламент (ЕО) № 853/2004 се определят специфични правила за стопанските субекти в хранителната промишленост по отношение на хигиената на храните от животински произход. В него се предвижда, че стопанските субекти в хранителната промишленост, произвеждащи сурово мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека, трябва да спазват съответните разпоредби на приложение III към него.

(8)

С Регламент (ЕО) № 854/2004 се определят специфични правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход.

(9)

С Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 г. относно микробиологични критерии за храните (10) се установяват микробиологичните критерии за някои микроорганизми и правилата за прилагане, с които да се съобразяват стопанските субекти в хранителната промишленост, когато прилагат общите и специфични хигиенни мерки, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 852/2004. В Регламент (ЕО) № 2073/2005 е предвидено, че стопанските субекти в хранителната промишленост гарантират, че храните отговарят на съответните микробиологични критерии, установени в посочения регламент.

(10)

По смисъла на Директива 92/46/ЕИО на Съвета сурово мляко и продукти от него могат да бъдат добивани само от крави, овце, кози или биволици. С определенията за сурово мляко и млечни продукти, установени в приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004, обаче се разширява обхватът на правилата за хигиена на млякото, тъй като се включват всички видове бозайници, а суровото мляко се определя като мляко, получено чрез секрецията на млечната жлеза на животни, отглеждани в стопанства, което не е подгрявано до температура по-висока от 40 °C и не е било подложено на обработка с равностоен ефект. Освен това в него млечните продукти са определени като преработени продукти, които са резултат от преработката на сурово мляко или от допълнителната преработка на такива преработени продукти.

(11)

С оглед на започването на прилагането на регламенти (ЕО) № 852/2004, № 853/2004 и № 854/2004, както и на актовете за изпълнение на посочените регламенти, е необходимо да бъдат изменени и актуализирани здравните и ветеринарно-санитарните условия на Европейския съюз и изискванията за ветеринарното сертифициране при въвеждане в Европейския съюз на сурово мляко и млечни продукти, предназначени за консумация от човека.

(12)

От съображения за последователност в законодателството на Съюза в настоящия регламент следва да залегнат и правилата, установени с Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г., относно установяване на процедури на Общността за определяне на допустимите стойности на остатъчни количества от фармакологичноактивни субстанции в храни от животински произход, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета и за изменение на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (11), както и правилата за неговото прилагане, установени с Регламент (ЕС) № 37/2010 на Комисията от 22 декември 2009 г. относно фармакологичноактивните субстанции и тяхната класификация по отношение на максимално допустимите стойности на остатъчните количества в храните от животински произход (12), а също и тези в Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти и за отмяна на Директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и Решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (13).

(13)

С Директива 96/93/ЕО на Съвета от 17 декември 1996 г. относно сертифицирането на животни и животински продукти (14) се определят правилата, които трябва да бъдат спазвани при издаването на сертификати, изисквани от ветеринарното законодателство, за да се предотвратят заблудите или измамите при сертифицирането. Целесъобразно е да се гарантира, че компетентните органи на третите страни износители прилагат изисквания за сертифициране, които са поне еквивалентни на тези, установени в посочената директива.

(14)

Освен това в Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (15) се предвижда създаването на компютризирана система за връзка между ветеринарните органи в Европейския съюз. Форматът на всички образци на здравни сертификати се налага да бъде изменен, така че те да бъдат съвместими с възможността за електронно сертифициране съгласно експертната система за контрол на търговията (TRACES), както е предвидено в Директива 90/425/ЕИО. Следователно в правилата, установени в настоящия регламент, следва да се вземе предвид системата TRACES.

(15)

С Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (16) се установяват правила по отношение на ветеринарните проверки на продуктите от животински произход, въведени в Европейския съюз от трети страни за внос или транзит, включително и някои изисквания по отношение на сертифицирането. Посочените правила са приложими за стоките, попадащи в обхвата на настоящия регламент.

(16)

Поради географското положение на Калининград, засягащо само Латвия, Литва и Полша, следва да бъдат предвидени специални условия за транзита през Европейския съюз на пратки от и за Русия.

(17)

В интерес на постигането на яснота на европейското законодателство, Решение 2004/438/ЕО на Комисията следва да бъде отменено и заменено с настоящия регламент.

(18)

С цел да се избегнат смущенията в нормалния ход на търговията, използването на здравни сертификати, издадени в съответствие с Решение 2004/438/ЕО, следва да бъде разрешено за даден преходен период.

(19)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

С настоящия регламент се установява, както следва:

а)

здравните и ветеринарно-санитарните условия, както и изискванията за сертифициране при въвеждането в Европейския съюз на пратки сурово мляко и млечни продукти;

б)

списъкът с трети страни, от които е разрешено въвеждането на такива пратки в Европейския съюз.

Член 2

Внос на сурово мляко и млечни продукти от трети страни или части от тях, изброени в колона А от приложение I

Държавите-членки разрешават вноса на пратки сурово мляко и млечни продукти от третите страни или частите от тях, изброени в колона А от приложение I.

Член 3

Внос на някои млечни продукти от трети страни или части от тях, изброени в колона Б от приложение I

Държавите-членки разрешават вноса на пратки млечни продукти, добити от сурово мляко от крави, овце, кози или биволици, от третите страни или частите от тях, в които не съществува риск от болестта шап, изброени в колона Б от приложение I, при условие че такива млечни продукти са претърпели — или са произведени от сурово мляко, което е претърпяло — пастьоризация посредством еднократна топлинна обработка:

а)

с топлинен ефект еквивалентен поне на ефекта, който се постига чрез процес на пастьоризация при температура най-малко 72 °C в продължение на 15 секунди;

б)

достатъчна, за да гарантира отрицателна реакция при изследване за активност на алкална фосфатаза, направено непосредствено след топлинната обработка, когато е приложимо.

Член 4

Внос на някои млечни продукти от трети страни или части от тях, изброени в колона В от приложение I

1.   Държавите-членки разрешават вноса на пратки млечни продукти, добити от сурово мляко от крави, овце, кози и биволици, от третите страни или частите от тях, в които съществува риск от болестта шап, изброени в колона В от приложение I, при условие че такива млечни продукти са претърпели — или са произведени от сурово мляко, което е претърпяло — топлинна обработка, включваща:

а)

процес на стерилизация за постигането на стойност на F0 по-голяма или равна на три;

б)

обработка при свръхвисока температура (UHT) при не по-малко от 135 °C в комбинация с подходяща продължителност;

в)

i)

високотемпературно краткотрайно пастьоризиране (HTST) при температура 72 °C в продължение на 15 секунди, приложено на два пъти за мляко със стойност на pH по-голяма или равна на 7,0, при което се получава, когато е приложимо, отрицателна реакция при изследване за активност на алкална фосфатаза, направено непосредствено след топлинната обработка; или

ii)

обработка с еквивалентен ефект на пастьоризация на този в подточка i), при която се получава, когато е приложимо, отрицателна реакция при изследване за активност на алкална фосфатаза, направено непосредствено след топлинната обработка;

г)

обработка тип HTST на мляко със стойност на pH по-ниска от 7,0; или

д)

обработка тип HTST в комбинация с друга физическа обработка посредством един от двата метода:

i)

намаляване на стойността на pH под 6 в продължение на един час, или

ii)

допълнително загряване при температура по-голяма или равна на 72 °C в комбинация с десикация.

2.   Държавите-членки разрешават вноса на пратки млечни продукти, добити от сурово мляко от животни, различни от посочените в параграф 1, от третите страни или частите от тях, в които съществува риск от болестта шап, изброени в колона В от приложение I, при условие че такива млечни продукти са претърпели — или са произведени от сурово мляко, което е претърпяло — топлинна обработка, включваща:

а)

процес на стерилизация за постигането на стойност на F0 по-голяма или равна на три; или

б)

обработка при свръхвисока температура (UHT) при не по-малко от 135 °C в комбинация с подходяща продължителност.

Член 5

Сертификати

Пратките, разрешени за внос в съответствие с членове 2, 3 и 4, се придружават от здравен сертификат, изготвен в съответствие с подходящия образец, установен в част 2 от приложение II за конкретната стока, и попълнен в съответствие с обяснителните бележки, изложени в част 1 от посоченото приложение.

Изискванията на настоящия член обаче не изключват използването на електронно сертифициране или на други съгласувани системи, които са хармонизирани на равнище Европейски съюз.

Член 6

Условия за транзит и складиране

Въвеждането в Европейския съюз на пратки сурово мляко и млечни продукти, които не са предвидени за внос в Европейския съюз, а са предназначени за трета страна посредством незабавен транзит или след складиране в Европейския съюз в съответствие с членове 11, 12 или 13 от Директива 97/78/ЕО, се разрешава само ако пратките отговарят на следните условия:

а)

идват от трета страна или част от нея, от която въвеждането в Европейския съюз на пратки сурово мляко или млечни продукти е разрешено и отговарят на съответните условия за топлинна обработка за такива пратки, предвидени в членове 2, 3 и 4;

б)

отговарят на конкретните ветеринарно-санитарни условия за внос в Европейския съюз на въпросното сурово мляко или въпросния млечен продукт, съгласно предвиденото във ветеринарно-санитарното удостоверение в част II.1 от съответния образец на здравен сертификат, установен в част 2 от приложение II;

в)

придружени са от здравен сертификат, изготвен в съответствие с подходящия образец, установен в част 3 от приложение II за конкретната пратка, и попълнен в съответствие с обяснителните бележки, изложени в част 1 от посоченото приложение;

г)

одобрени са за транзит, включително и за складиране, според случая, с удостоверение в общия входен ветеринарен документ, посочен в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 136/2004 на Комисията (17), което е подписано от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на въвеждане в Европейския съюз.

Член 7

Дерогация от условията за транзит и складиране

1.   Чрез дерогация от член 6 се разрешава пътният или железопътният транзит в рамките на Европейския съюз между определени за тази цел гранични инспекционни пунктове в Латвия, Литва и Полша, изброени в Решение 2009/821/ЕО (18) на Комисията, на пратки, идващи от и по направление за Русия, директно или през друга трета страна, при условие че са изпълнени следните условия:

а)

пратката е запечатана с пломба със сериен номер на граничния инспекционен пункт на въвеждане в Европейския съюз от ветеринарните служби на компетентния орган;

б)

придружаващите пратката документи, посочени в член 7 от Директива 97/78/ЕО, са подпечатани на всяка страница с надпис „САМО ЗА ТРАНЗИТ ДО РУСИЯ ПРЕЗ ЕС“ от официалния ветеринарен лекар на компетентния орган, отговорен за граничния инспекционен пункт за въвеждане в Европейския съюз;

в)

процедурните изисквания, предвидени в член 11 от Директива 97/78/ЕО са спазени;

г)

пратката е одобрена за транзит с удостоверение в общия входен ветеринарен документ от официалния ветеринарен лекар на граничния инспекционен пункт на въвеждане в Европейския съюз.

2.   Не се разрешава разтоварване или складиране по смисъла на член 12, параграф 4 или член 13 от Директива 97/78/ЕО на такива пратки на територията на Европейския съюз.

3.   Компетентният орган извършва редовни проверки, за да гарантира, че броят на пратките и количествата продукти, напускащи територията на Европейския съюз, съответстват на броя и количествата, които влизат в Европейския съюз.

Член 8

Специфична обработка

Пратки млечни продукти, чието въвеждане в Европейския съюз е разрешено в съответствие с членове 2, 3, 4, 6 или 7, идващи от трети страни или части от тях, където е имало огнище на болестта шап през 12-те месеца, предхождащи датата на издаване на здравния сертификат, или в които е била проведена ваксинация срещу посочената болест през този период, получават разрешение за въвеждане в Европейския съюз само ако продуктите са претърпели една от обработките, изброени в член 4.

Член 9

Отмяна

Решение 2004/438/ЕО се отменя.

Позоваванията на Решение 2004/438/ЕО се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 10

Преходни разпоредби

За преходен период с продължителност до 30 ноември 2010 г. пратките със сурово мляко и продукти на базата на мляко по смисъла на Решение 2004/438/ЕО, за които съответните здравни сертификати са били издадени в съответствие с Решение 2004/438/ЕО, могат да продължат да бъдат въвеждани в Европейския съюз.

Член 11

Влизане в сила и приложимост

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 август 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 юли 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(4)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.

(5)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 206.

(6)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 154, 30.4.2004 г., стр. 72.

(8)  ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 33.

(9)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11.

(12)  ОВ L 15, 20.1.2010 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.

(14)  ОВ L 13, 16.1.1997 г., стр. 28.

(15)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(16)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(17)  ОВ L 21, 28.1.2004 г., стр. 11.

(18)  ОВ L 296, 12.11.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на третите страни или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Европейския съюз на пратки сурово мляко и млечни продукти и на указанията за вида топлинна обработка, която се изисква за тези стоки

„+“

:

въвеждането от страната е разрешено

„0“

:

въвеждането от страната не е разрешено


Код по ISO на третата страна

Трета страна или част от нея

Колона А

Колона Б

Колона В

AD

Андора

+

+

+

AL

Албания

0

0

+

AN

Нидерландски Антили

0

0

+

AR

Аржентина

0

0

+

AU

Австралия

+

+

+

BR

Бразилия

0

0

+

BW

Ботсуана

0

0

+

BY

Беларус

0

0

+

BZ

Белиз

0

0

+

BA

Босна и Херцеговина

0

0

+

CA

Канада

+

+

+

CH

Швейцария (1)

+

+

+

CL

Чили

0

+

+

CN

Китай

0

0

+

CO

Колумбия

0

0

+

CR

Коста Рика

0

0

+

CU

Куба

0

0

+

DZ

Алжир

0

0

+

ET

Етиопия

0

0

+

GL

Гренландия

0

+

+

GT

Гватемала

0

0

+

HK

Хонконг

0

0

+

HN

Хондурас

0

0

+

HR

Хърватия

0

+

+

IL

Израел

0

0

+

IN

Индия

0

0

+

IS

Исландия

+

+

+

KE

Кения

0

0

+

MA

Мароко

0

0

+

MG

Мадагаскар

0

0

+

MK (2)

бивша югославска република Македония

0

+

+

MR

Мавритания

0

0

+

MU

Мавриций

0

0

+

MX

Мексико

0

0

+

NA

Намибия

0

0

+

NI

Никарагуа

0

0

+

NZ

Нова Зеландия

+

+

+

PA

Панама

0

0

+

PY

Парагвай

0

0

+

RS (3)

Сърбия

0

+

+

RU

Русия

0

0

+

SG

Сингапур

0

0

+

SV

Ел Салвадор

0

0

+

SZ

Свазиленд

0

0

+

TH

Тайланд

0

0

+

TN

Тунис

0

0

+

TR

Турция

0

0

+

UA

Украйна

0

0

+

US

Съединени американски щати

+

+

+

UY

Уругвай

0

0

+

ZA

Южна Африка

0

0

+

ZW

Зимбабве

0

0

+


(1)  Сертификати в съответствие със Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132).

(2)  Бивша югославска република Македония; окончателната номенклатура за тази страна ще бъде съгласувана след приключване на преговорите по този въпрос, които понастоящем се провеждат на равнището на ООН.

(3)  С изключение на Косово, в което понастоящем е установено международно управление съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ 1

Образци на здравни сертификати

„Milk-RM“

:

Здравен сертификат за сурово мляко от трети страни или части от тях, въвеждането от които е разрешено в колона А от приложение I, предназначено за по-нататъшна преработка в Европейския съюз, преди да бъде използвано за консумация от човека.

„Milk-RMP“

:

Здравен сертификат за млечни продукти, добити от сурово мляко, за консумация от човека от трети страни или части от тях, въвеждането от които е разрешено в колона А от приложение I, предназначени за внос в Европейския съюз.

„Milk-HTB“

:

Здравен сертификат за млечни продукти, добити от мляко от крави, овце, кози и биволици, за консумация от човека от трети страни или части от тях, въвеждането от които е разрешено в колона Б от приложение I, предназначени за внос в Европейския съюз.

„Milk-HTC“

:

Здравен сертификат за млечни продукти за консумация от човека от трети страни или части от тях, въвеждането от които е разрешено в колона В от приложение I, предназначени за внос в Европейския съюз.

„Milk-T/S“

:

Ветеринарно-санитарен сертификат за сурово мляко или млечни продукти за консумация от човека, за транзит/складиране в Европейския съюз.

Обяснителни бележки

а)

Здравните сертификати се издават от компетентните органи на третата страна на произход съгласно съответния образец, установен в част 2 от настоящото приложение, в съответствие с формата на образеца, който отговаря на въпросното сурово мляко или на въпросните млечни продукти. Те съдържат, в указаната в образеца номерирана последователност, удостоверенията, които се изискват за всяка трета страна и — когато е необходимо — тези допълнителни гаранции, които се изискват за въпросната трета страна износител.

б)

Оригиналът на здравния сертификат се състои от един лист, напечатан от двете страни, а когато се изисква повече текст, той се напечатва така, че всички листа да образуват едно цяло и да не могат да бъдат отделени.

в)

Отделен единичен здравен сертификат трябва да се представи за всяка пратка от съответната стока, която се изнася за същото местоназначение от трета страна, посочена в колона 2 от таблицата в приложение I, и транспортирана в същия железопътен вагон, пътно превозно средство, самолет или кораб.

г)

Оригиналът на здравния сертификат и етикетите, посочени в образеца на сертификата, се изготвят на поне един от официалните езици на държавата-членка, където се извършва граничната проверка, както и на поне един от официалните езици на държавата-членка на местоназначение. Въпреки това, посочените държави-членки могат да разрешат използването на друг официален език на Европейския съюз вместо техния собствен, придружен, ако е необходимо, от официален превод.

д)

Когато се добавят допълнителни листа към здравния сертификат с цел идентифициране на отделните стоки в пратката, тези допълнителни листа също се смятат за част от оригинала на сертификата, при условие че подписът и печатът на удостоверяващия официален ветеринарен лекар са положени на всяка страница.

е)

Когато здравният сертификат е съставен от повече от една страница, всяка страница се номерира „–х (номер на страницата) от у (общ брой на страниците)–“ в долния край на страницата, а в горния ѝ край се изписва референтният номер на сертификата, определен от компетентния орган.

ж)

Оригиналът на здравния сертификат трябва да бъде попълнен и подписан от представител на компетентния орган, който отговаря за проверката и удостоверяването, че суровото мляко или млечните продукти отговарят на здравните условия, установени в раздел IX, глава I от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 и в Директива 2002/99/ЕО.

з)

Компетентните органи на третата страна износител гарантират, че са спазени принципи на сертифициране, еквивалентни на тези, установени в Директива 96/93/ЕО (1).

и)

Цветът на подписа на официалния ветеринарен лекар е различен от този на печатния текст на здравния сертификат. Същото изискване важи и за печатите, с изключение на релефните печати и водните знаци.

й)

Оригиналът на здравния сертификат трябва да придружава пратката до пристигането ѝ на граничния инспекционен пункт на въвеждане в Европейския съюз.

к)

Когато в образеца на сертификат се посочва, че някои твърдения се оставят според случая, твърденията, които не са приложими, се зачеркват, като удостоверяващият служител полага инициалите и печата си, или напълно се заличават от сертификата.

ЧАСТ 2

Образец Milk-RM

Здравен сертификат за сурово мляко от трети страни или части от тях, въвеждането от които е разрешено в колона А от приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010, предназначено за по-нататъшна преработка в Европейския съюз, преди да бъде използвано за консумация от човека

Image

Image

Image

Образец Milk-RMP

Здравен сертификат за млечни продукти, добити от сурово мляко за консумация от човека, от трети страни или части от тях, въвеждането от които е разрешено в колона А от приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010, предназначени за внос в Европейския съюз

Image

Image

Image

Образец Milk-HTB

Здравен сертификат за млечни продукти, добити от мляко от крави, овце, кози и биволици за консумация от човека, от трети страни или части от тях, въвеждането от които е разрешено в колона Б от приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010, предназначени за внос в Европейския съюз

Image

Image

Image

Образец Milk-HTC

Здравен сертификат за млечни продукти за консумация от човека от трети страни или части от тях, въвеждането от които е разрешено в колона В от приложение I към Регламент (ЕС) № 605/2010, предназначени за внос в Европейския съюз

Image

Image

Image

Image

ЧАСТ 3

Образец Milk-T/S

Ветеринарно-санитарен сертификат за сурово мляко или млечни продукти за консумация от човека, за [транзит]/[складиране] (1) (2) в Европейския съюз

Image

Image

Image


(1)  ОВ L 13, 16.1.1997 г., стр. 28.


10.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 606/2010 НА КОМИСИЯТА

от 9 юли 2010 година

относно одобрението на опростен инструмент, разработен от Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) за оценяване на разхода на гориво от някои оператори на въздухоплавателни средства с малки емисии

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 14, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Цялостният, последователен, прозрачен и точен мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове в съответствие с насоките, формулирани в Решение 2007/589/ЕО на Комисията от 18 юли 2007 г. за създаване на насоки за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), са от съществено значение за ефективното функциониране на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, установена в Директива 2003/87/ЕО.

(2)

Съгласно член 14, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО от 1 януари 2010 г. от операторите на въздухоплавателни средства се изисква да наблюдават и да докладват за всяка календарна година количеството на въглеродния диоксид, емитиран от осъществяваните от тях полети, в съответствие с насоките, установени с Решение 2007/589/ЕО.

(3)

Всеки оператор на въздухоплавателни средства следва да подготви и да представи на администриращата го държава-членка план за мониторинг, посочващ мерките, които той възнамерява да прилага за мониторинг и докладване на своите емисии; компетентните органи на администриращата държава-членка следва да одобряват тези планове за мониторинг в съответствие с насоките, установени с Решение 2007/589/ЕО.

(4)

Част 4 от приложение XIV към Решение 2007/589/ЕО намалява административната тежест за някои оператори на въздухоплавателни средства, отговорни за ограничен годишен брой полети или с малки емисии на въглероден диоксид, чрез въвеждане на опростена процедура за оценяване на разхода на гориво от експлоатираните от тях въздухоплавателни средства, като се използват инструменти, прилагани от Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) или от друга подобна организация, които могат да обработват цялата информация, свързана с въздушното движение, като тази, с която разполага Евроконтрол, ако тези инструменти са били одобрени от Комисията.

(5)

Евроконтрол въведе и документира опростен инструмент за оценяване на разхода на гориво и на емисиите на въглероден диоксид за конкретни полети между летища Този инструмент установява действителната дължина на маршрута за всеки полет въз основа на най-пълната оперативна информация за въздушното движение и за полета, която е на разположение към момента, и определя разхода на гориво на всички етапи на конкретния полет, включително на самолетната стоянка, по време на рулиране, кацане, излитане и на фазата на хоризонтален полет, както и по време на действия за управление на въздушното движение. Инструментът използва статистически достоверни коефициенти за разхода на гориво за най-важните типове въздухоплавателни средства, както и по-общ подход за други въздухоплавателни средства, при който коефициентите за разхода на гориво се определят като функция на максималната излетна маса, така че се получават приемливи нива на неопределеност.

(6)

Този инструмент отговаря на въведените с Решение 2007/589/ЕО изисквания по отношение на подхода, основаващ се на отделни полети, действителна дължина на маршрута и статистически достоверни връзки за разхода на гориво. Следователно е уместно този инструмент да е на разположение и одобрен за използване от съответните оператори на въздухоплавателни средства, за да им позволи да изпълняват своите задължения за мониторинг и докладване по административно по-малко обременителен начин.

(7)

Един оператор на въздухоплавателни средства може да не е в състояние да следи действителния разход на гориво за конкретен полет поради причини извън неговия контрол. При такива обстоятелства и при отсъствието на други средства за определяне на действителния разход на гориво е целесъобразно инструментът за оценяване на разхода на гориво, използван от малките емитенти, да е на разположение и на други оператори на въздухоплавателни средства за определяне на разхода на гориво за конкретни полети, когато липсват данни за действителния разход на гориво.

(8)

В част 6 от приложение XIV към Решение 2007/589/ЕО се изисква от оператор на въздухоплавателни средства, който прилага инструмент за оценяване на разхода на гориво, да включи в своя план за мониторинг доказателства, че са изпълнени изискванията за малки емитенти, както и да предостави потвърждение и описание на използвания инструмент.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по изменението на климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Инструментът за оценяване на разхода на гориво, разработен и предлаган за използване от Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) (3), се одобрява за използване от:

1.

малки емитенти в изпълнение на техните задължения за мониторинг и докладване съгласно член 14, параграф 3 от Директива 2003/87/ЕО и част 4 от приложение XIV към Решение 2007/589/ЕО;

2.

всички оператори на въздухоплавателни средства съгласно част 5 от приложение XIV към Решение 2007/589/ЕО за целите на оценяването на разхода на гориво за конкретни полети, попадащи в обхвата на приложение I към Директива 2003/87/ЕО, когато необходимите данни за мониторинг на емисиите на въглероден диоксид липсват вследствие на обстоятелства извън контрола на оператора на въздухоплавателни средства и те не могат да бъдат получени по алтернативен метод, определен в плана на оператора за мониторинг.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 229, 31.8.2007 г., стр. 1.

(3)  www.eurocontrol.int/ets/small_emitters


10.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 607/2010 НА КОМИСИЯТА

от 9 юли 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1542/2007 относно процедури за разтоварване и претегляне на херинга, скумрия и сафрид

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 5, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Бяха разработени процедури за разтоварване на суша и претегляне в тясно сътрудничество между Общността и Норвегия и Фарьорските острови. Те са установени в Регламент (ЕО) № 1542/2007 на Комисията (2). Приложното поле на тези правила бе ограничено до запасите, във връзка с които се осъществява сътрудничество с Норвегия и Фарьорските острови. Въпреки това зоните, отговарящи на южната съставна част на запаса от скумрия и сафрид, както и други зони, които подлежат на ограничения на улова, не бяха обхванати от тях. Целесъобразно е да се разшири приложното поле на тези правила до всички зони, в които са установени ограничения на улова и в които консервационният статус на запасите и нуждата да се гарантира ефективен контрол го изискват.

(2)

Съгласно член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1542/2007 страната, извършваща претегляне на рибата, следва да води дневник за претегляне, но там няма указание относно сроковете за изпълнение на това задължение. С цел да се избегне всяка неяснота при тълкуването на тази разпоредба, следва да се уточни ясен краен срок за попълване на дневника.

(3)

Съгласно член 9, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1542/2007 всеки товар на танкер, който е бил използван да превози риба от пристанището до фабриката за преработване, се претегля и записва отделно. С цел да се избегне обаче ненужно забавяне на разтоварването, следва да е възможно да се запише само общото тегло на товари от един и същи кораб, при условие че те се претеглят последователно и без прекъсване.

(4)

Необходимо е следователно Регламент (ЕО) № 1542/2007 да бъде съответно изменен.

(5)

Член 60 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (3) установява общите правила за претегляне на рибни продукти и оправомощава Комисията да приеме подробни правила за тяхното прилагане. Като се има предвид, че този член ще се прилага едва от 1 януари 2011 г. и с оглед на спешното изменение на Регламент (ЕО) № 1542/2007 за прилагане през риболовния сезон на 2010 г., е уместно член 5, буква б) от Регламент (ЕИО) № 2847/93 да се използва като правно основание за това изменение.

(6)

Комитетът по рибарство и аквакултури не предостави становище в рамките на срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1542/2007 се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следния текст:

„Член 1

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага при разтоварвания на суша в Европейския съюз (ЕС) от риболовни кораби на ЕС или на трети държави, или в трети държави от риболовни кораби на ЕС, за количества при разтоварване, превишаващи 10 тона херинга (Clupea harengus), скумрия (Scomber scombrus) и сафрид (Trachurus spp.) или комбинация от тях, уловени във:

а)

за херинга в зони I, II, IIIa, IV, Vb, VI и VII на ICES (4);

б)

за скумрия в зони на ICES: IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV и води на ЕС от CECAF (5);

в)

за сафрид: зони IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV на ICES и води на ЕС от CECAF.

2.

В член 9 параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Страната, извършваща претеглянето, води за всяка система за теглене прошнурован и прономерован дневник („дневник за претегляне“). Той се попълва веднага след завършване на претеглянето на всяко разтоварване на суша и най-късно до 23,59 часа местно време в деня на завършване на претеглянето. В дневника за претегляне се указват:

а)

името и регистрационният номер на кораба, от който е разтоварена рибата;

б)

идентификационният номер на танкерите в случаите, в които рибата е била транспортирана от пристанището на разтоварване преди претегляне съгласно член 7. Всеки танкер се претегля и записва отделно. Въпреки това общото тегло на всички товари на танкери от един и същи кораб може да бъде записано като цяло, при условие че те се претеглят последователно и без прекъсване;

в)

видовете риба;

г)

теглото при всяко разтоварване;

д)

датата и часът на началото и края на претеглянето.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 337, 21.12.2007 г., стр. 56.

(3)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(4)  Зони на ICES (Международен съвет за изследване на морето), определени в Регламент (ЕО) № 218/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 70).

(5)  CECAF (централната източна част на Атлантическия океан или главна риболовна зона 34 на ФАО), определена в Регламент (ЕО) № 216/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 1).“


10.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/29


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 608/2010 НА КОМИСИЯТА

от 9 юли 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 10 юли 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

54,3

ZZ

54,3

0707 00 05

MK

41,0

TR

121,6

ZZ

81,3

0709 90 70

TR

94,2

ZZ

94,2

0805 50 10

AR

86,9

TR

111,6

UY

78,6

ZA

77,9

ZZ

88,8

0808 10 80

AR

95,7

BR

63,7

CA

119,1

CL

86,9

CN

65,8

NZ

115,1

US

113,7

UY

116,3

ZA

92,5

ZZ

96,5

0808 20 50

AR

105,7

CL

104,4

CN

98,4

NZ

144,8

ZA

102,2

ZZ

111,1

0809 10 00

TR

204,6

ZZ

204,6

0809 20 95

TR

299,8

US

509,9

ZZ

404,9

0809 30

AR

137,1

TR

162,6

ZZ

149,9

0809 40 05

IL

131,9

ZZ

131,9


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


10.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 609/2010 НА КОМИСИЯТА

от 9 юли 2010 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 576/2010 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 юли 2010 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 юли 2010 г., са определени в Регламент (ЕС) № 576/2010 на Комисията (3).

(2)

Тъй като изчислената средна стойност на вносните мита се различава с 5 EUR/t от определеното мито, следва да се извърши съответно индексиране на вносните мита, определени с Регламент (ЕС) № 576/2010.

(3)

Следователно е необходимо Регламент (ЕС) № 576/2010 да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕС) № 576/2010 се заменят с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 10 юли 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125.

(3)  ОВ L 166, 1.7.2010 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 10 юли 2010 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

29,07

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

5,34

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

5,34

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

29,07


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно или Черно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

30.6.2010-8.7.2010

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

170,70

111,08

Цена CAF САЩ

139,88

129,88

109,88

74,05

Премия за Залива

14,26

Премия за Големите езера

40,50

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

26,36 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

53,91 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


РЕШЕНИЯ

10.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/34


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 29 юни 2010 година

относно позицията, която следва да бъде приета от Европейския съюз в Съвместния комитет на ЕИП, по отношение на изменението на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в някои специфични области извън четирите свободи (бюджетни редове)

(2010/383/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 и член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2894/94 на Съвета от 28 ноември 1994 г. относно условията за прилагане на Споразумението за Европейското икономическо пространство (1), и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В Протокол 31 към Споразумението за ЕИП се съдържат специфични разпоредби относно сътрудничеството извън четирите свободи между Европейския съюз и държавите от ЕАСТ, участващи в ЕИП.

(2)

Целесъобразно е да се продължи и след 31 декември 2009 г. сътрудничеството между страните по Споразумението в дейности на Съюза, финансирани от общия бюджет на Съюза по отношение на изграждането, функционирането и развитието на вътрешния пазар. Това се отнася до следните бюджетни редове:

12 01 04 01 Осъществяване и развитие на вътрешния пазар — разходи за административно управление.

12 02 01 Осъществяване и развитие на вътрешния пазар.

02 03 01 Функциониране и развитие на вътрешния пазар, по-специално в областта на нотификацията, сертифицирането и отрасловото сближаване.

02 01 04 01 Функциониране и развитие на вътрешния пазар, по-специално в областта на нотификацията, сертифицирането и отрасловото сближаване — разходи за административно управление.

(3)

Поради това Протокол 31 към Споразумението за ЕИП съответно следва да бъде изменен. Уместно е да се изложи позицията, която следва да бъде приета от Съюза в Съвместния комитет на ЕИП,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

Позицията, която следва да бъде приета от Съюза в Съвместния комитет на ЕИП по отношение на предложението за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в някои специфични области извън четирите свободи, е да се одобри проектът на решение на Съвместния комитет на ЕИП, приложен към настоящото решение.

Съставено в Люксембург на 29 юни 2010 година.

За Съвета

Председател

E. ESPINOSA


(1)  ОВ L 305, 30.11.1994 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

от

за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално членове 86 и 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Протокол 31 към Споразумението беше изменен с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 93/2009 от 3 юли 2009 г. (1)

(2)

Целесъобразно е да се продължи сътрудничеството между страните по Споразумението в дейности на Съюза, финансирани от общия бюджет на Съюза по отношение на изграждането, функционирането и развитието на вътрешния пазар.

(3)

Поради това Протокол 31 към Споразумението следва да бъде изменен, за да може това сътрудничество да продължи и след 31 декември 2009 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 7 от Протокол 31 към Споразумението се изменя, както следва:

1.

Думите „2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 г.“ в параграф 6 се заменят с думите „2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г.“

2.

Думите „2006, 2007, 2008 и 2009 г.“ в параграф 7 се заменят с думите „2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 г.“

3.

Думите „2008 и 2009 г.“ в параграф 8 се заменят с думите „ 2008, 2009 и 2010 г.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след последната нотификация в Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103, параграф 1 от Споразумението (2).

То се прилага от 1 януари 2010 г.

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Секретари

на Съвместния комитет на ЕИП


(1)  ОВ L 277, 22.10.2009 г., стр. 49.

(2)  [Без отбелязани конституционни изисквания.] [С отбелязани конституционни изисквания.].


10.7.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/36


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 юли 2010 година

относно количеството квоти в Общността като цяло за 2013 г., които да бъдат издадени в рамките на Европейската схема за търговия с емисии

(нотифицирано под номер C(2010) 4658)

(2010/384/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 9, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно посоченото в член 9 от Директива 2003/87/ЕО Комисията следва да базира абсолютното количество квоти в Общността като цяло за 2013 г. на общите количества квоти, които са издадени или следва да бъдат издадени от държавите-членки в съответствие с решенията на Комисията относно техните национални разпределителни планове за периода 2008—2012 г.

(2)

Съответната информация за количествата квоти, които са издадени или предстои да бъдат издадени съгласно член 9 от Директива 2003/87/ЕО, се предоставя от Независимия регистър на транзакциите на Общността. Допълнителна информация във връзка с предназначените за тръжна продажба в периода от 2008 г. до 2012 г. количества квоти се съдържа в обобщителните таблици на националните планове за разпределение, посочени в член 44 от Регламент (ЕО) № 2216/2004 на Комисията от 21 декември 2004 г. за стандартизирана и защитена система от регистри съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Решение № 280/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2).

(3)

Квотите, които са издадени или предстои да бъдат издадени за инсталации, попадащи в обхвата на Европейската схема за търговия с емисии, включително квотите за нови участници, квотите съгласно обобщителните таблици на националните планове за разпределение и квотите, издавани за тръжна продажба, както е посочено в обобщителните таблици на националните планове за разпределение, следва да се считат за квоти по смисъла на член 9 от Директива 2003/87/ЕО.

(4)

Тези квоти представляват квоти по смисъла на член 9 от Директива 2003/87/ЕО, тъй като те са количеството квоти за първоначално издаване съгласно посоченото в съответните обобщителни таблици на националните планове за разпределение на държавите-членки за периода 2008—2012 г. и в съответствие с член 45 от Регламент (ЕО) № 2216/2004.

(5)

За целите на настоящото решение резервираните за нови участници квоти, които не са разпределени на конкретен нов участник преди 30 април 2010 г., могат да се считат за квоти по смисъла на член 9 от Директива 2003/87/ЕО, при условие че те ще бъдат разпределени на нови участници или ще бъдат продадени чрез търг или продадени по друг начин преди края на периода 2008—2012 г., тъй като съответното количество квоти може да бъде издадено само към момента на разпределянето им.

(6)

При все че е възможно да се появи допълнителна информация, по-специално промени в националните планове за разпределение, включително в резултат от съдебни производства, ще бъде възможно тази информация да бъде отразена при бъдещи уточнявания на количеството квоти в Общността като цяло за 2013 г.

(7)

По тези причини, при определянето на количеството квоти в Общността като цяло, които да бъдат издадени за 2013 г., Комисията взе предвид следните количества квоти:

квоти, които са разпределени или ще бъдат разпределени на инсталации, попадащи в обхвата на Европейската схема за търговия с емисии от 2008 г.;

квоти, които са или ще бъдат продадени на търг или продадени по друг начин в Европейската схема за търговия с емисии в периода 2008—2012 г., и които са отбелязани с такова предназначение в съответните обобщителни таблици на националните планове за разпределение на държавите-членки;

квоти от националните резерви на държавите-членки за нови участници, които са разпределени на нови участници през периода от 1 януари 2008 г. до 30 април 2010 г.;

квоти от националните резерви за нови участници на държавите-членки, които не са разпределени на нови участници, в случай че съответната държава-членка е посочила чрез национален законодателен акт или — в случаите, при които не съществува такова национално законодателство — чрез съответни изявления в своя национален план за разпределение, че тези квоти от резерва за нови участници, които не бъдат разпределени до края на периода 2008—2012 г., ще бъдат продадени чрез търг или продадени по друг начин.

(8)

Квотите, които са заделени съгласно Решение 2006/780/ЕО на Комисията от 13 ноември 2006 г. за избягване на двойното отчитане на редуцираните емисии парникови газове съгласно Европейската схема за търговия с емисии за дейности по проекти към Протокола от Киото в съответствие с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) или които са заделени по други причини — както е посочено в решенията в обобщителните таблици на националните планове за разпределение на някои държави-членки — се добавят към общото количество квоти в Общността като цяло за 2013 г. и за следващите години, при положение че са издадени и разпределени, или издадени и продадени чрез търг или продадени по друг начин до 31 декември 2012 г.

(9)

Тъй като в член 10 от Директива 2003/87/ЕО се изисква от държавите-членки да разпределят безплатно поне 90 % от квотите, резервираните за нови участници квоти следва да се вземат под внимание при определянето на количеството квоти в Общността като цяло за 2013 г. дотолкова, доколкото общото количество на тези квоти плюс количеството на квотите, предназначени за продажба чрез търг или друг вид продажба, не надхвърля 10 % от общото количество квоти, посочено в обобщителната таблица на националния план за разпределение на дадена държава-членка.

(10)

Количеството на квотите, предназначени за разпределение на авиационни оператори съгласно Директива 2003/87/ЕО, не се включва във формулираното в настоящото решение количество, тъй като съгласно член 3в от посочената директива за тези квоти е необходимо отделно решение.

(11)

Изчислението на абсолютното количество квоти в Общността като цяло за 2013 г. се основава на информацията, с която Комисията е разполагала в периода до 30 април 2010 г.

(12)

Средногодишното общо количество квоти, издавани от държавите-членки съгласно решенията на Комисията относно техните национални планове за разпределение за периода 2008—2012 г., което е използвано при изчислението на количеството в Общността като цяло на квотите по член 9 от Директива 2003/87/ЕО, изменена с Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), възлиза на 2 032 998 912 квоти.

(13)

Общото годишно количество квоти, подлежащи на издаване от 2013 г. нататък, следва да намалява всяка година с коефициент на линейно намаление 1,74 %, който съответства на 35 374 181 квоти,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Абсолютното количество в Общността като цяло на квотите по член 9 от Директива 2003/87/ЕО за 2013 г. възлиза на 1 926 876 368 квоти.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2010 година.

За Комисията

Connie HEDEGAARD

Член на Комисията


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 386, 29.12.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 316, 16.11.2006 г., стр. 12.

(4)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 63.