ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.165.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 165

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
30 юни 2010 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2010 година относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета ( 1 )

1

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

30.6.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 165/1


ДИРЕКТИВА 2010/35/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 юни 2010 година

относно транспортируемото оборудване под налягане и за отмяна на директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО на Съвета

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 91 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 1999/36/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. относно транспортируемото оборудване под налягане (3) бе приета като първа стъпка към увеличаването на безопасността на превоза на транспортируемото оборудване под налягане, като същевременно се гарантира свободното движение на транспортируемото оборудване под налягане в единен пазар в областта на транспорта.

(2)

С оглед развитието на безопасността на превоза определени технически разпоредби от Директива 1999/36/ЕО следва да бъдат актуализирани.

(3)

С Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (4) беше разширено прилагането на разпоредбите от определени международни споразумения, за да се обхване националният трафик, с цел условията, при които се превозват опасни товари посредством автомобилен, железопътен и вътрешноводен транспорт, да се хармонизират в рамките на целия Съюз.

(4)

Следователно е необходимо съответно актуализиране на разпоредбите от Директива 1999/36/ЕО, за да се избегнат противоречиви правила, по-специално по отношение на изискванията за съответствието, оценяването на съответствието и процедурите за оценяване на съответствието, свързани с транспортируемото оборудване под налягане.

(5)

За да се повиши безопасността на транспортируемото оборудване под налягане, одобрено за вътрешен превоз на опасни товари, и за да се гарантира свободното движение на такова транспортируемо оборудване под налягане, включително неговото пускане на пазара, предоставяне на пазара и неговото използване в рамките на Съюза, е необходимо да се определят подробни правила относно задълженията на различните оператори и изискванията, на които съответното оборудване трябва да отговаря.

(6)

Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти (5) представлява обща рамка с хоризонтален характер за бъдещото законодателство, хармонизиращо условията за предлагане на пазара на продукти. Когато е уместно и в съответствие с целта за хармонизиране на правилата за свободното движение на продукти, тази рамка следва да се прилага за транспортируемото оборудване под налягане.

(7)

За да не затрудняват транспортните операции между държавите-членки и трети държави, настоящата директива не следва да се прилага за транспортируемо оборудване под налягане, което се използва изключително за превоз на опасни товари между територията на Съюза и територията на трета държава.

(8)

Задълженията на различните икономическите оператори, включително собствениците и операторите на транспортируемото оборудване под налягане, следва да бъдат ясно определени в интерес на безопасността на превоза и на свободното движение на транспортируемото оборудване под налягане.

(9)

Икономическите оператори следва да отговарят за съответствието на транспортируемото оборудване под налягане с правилата по безопасност и правилата за достъп до пазара в зависимост от съответната си роля във веригата на доставка.

(10)

Съответствието на новото транспортируемо оборудване под налягане с техническите изисквания в приложенията към Директива 2008/68/ЕО и в настоящата директива следва да бъде доказано чрез оценяване на съответствието, с което се представят доказателства за безопасността на транспортируемото оборудване под налягане.

(11)

За да се гарантира непрекъснатото съблюдаване на изискванията за безопасност, следва да се провеждат периодични проверки, междинни проверки и извънредни прегледи на транспортируемото оборудване под налягане в съответствие с приложенията към Директива 2008/68/ЕО и настоящата директива.

(12)

Транспортируемото оборудване под налягане следва да бъде обозначено с маркировка, която посочва съответствието му с разпоредбите на Директива 2008/68/ЕО и настоящата директива, за да се гарантира свободното му движение и свободното му използване.

(13)

Настоящата директива не следва да се прилага за транспортируемото оборудване под налягане, което е пуснато на пазара преди съответната дата на изпълнение на Директива 1999/36/ЕО и което не е било подложено на ново оценяване на съответствието.

(14)

За да може по отношение на съществуващото транспортируемо оборудване под налягане, което не е било оценено по-рано съгласно Директива 1999/36/ЕО, да се прилага режимът на свободно движение и свободно използване, то следва да бъде подложено на ново оценяване на съответствието.

(15)

Необходимо е да се определят изисквания към органите, отговорни за оценяването, нотифицирането и наблюдението на нотифицираните органи, за да се гарантира постоянно ниво на качеството на работата на нотифицираните органи.

(16)

В процедурите за оценяване на съответствието, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО и в настоящата директива, се изисква участието на проверяващи органи и се определят подробни оперативни изисквания, за да се осигурят еднакви резултати от тези процедури в целия Съюз. Държавите-членки следва да нотифицират тези проверяващи органи на Комисията.

(17)

Нотифициращият орган следва да остане отговорен за наблюдението на нотифицирания орган, независимо от мястото, където нотифицираният орган извършва дейността си, за да се гарантира ясна отговорност за текущото наблюдение.

(18)

Необходимо е да се определят общи правила за взаимното признаване на нотифицираните органи, които осигуряват съответствието с Директива 2008/68/ЕО и с настоящата директива. Посредством тези общи правила ще се отстранят излишните разходи и административни процедури, свързани с одобряването на оборудването и ще се премахнат техническите пречки пред търговията.

(19)

Държавите-членки следва да могат да предприемат мерки за налагане на ограничения или забрана върху пускането на пазара и използването на оборудването в случаите, когато то представлява особен риск за безопасността при някои определени обстоятелства, включително когато оборудването е в съответствие с изискванията на Директива 2008/68/ЕО и с настоящата директива.

(20)

Комисията следва да изготви специални насоки, за да улесни практическото прилагане на техническите разпоредби на настоящата директива, като вземе предвид резултатите от обмена на опит, предвиден в членове 28 и 29.

(21)

На Комисията следва да се предостави правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с адаптирането на приложенията. От съществено значение е по време на подготвителните работи Комисията да проведе подходящи консултации, включително и на експертно равнище.

(22)

Директива 76/767/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. за сближаване на законодателството на държавите-членки относно общите разпоредби за уредите под налягане и методите за контрол на тези уреди (6), Директива 84/525/ЕИО на Съвета от 17 септември 1984 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно безшевните стоманени газови бутилки (7), Директива 84/526/ЕИО на Съвета от 17 септември 1984 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно безшевните газови бутилки от нелегиран алуминий и алуминиеви сплави (8), Директива 84/527/ЕИО на Съвета от 17 септември 1984 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно заварените газови бутилки от нелегирана стомана (9) и Директива 1999/36/ЕО са остарели и следва да бъдат отменени.

(23)

В съответствие с параграф 34 от междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (10) държавите-членки се приканват да изготвят, за себе си и в интерес на Общността, свои собствени таблици, които илюстрират, доколкото е възможно, връзката между настоящата директива и приетите от тях мерките по транспонирането ѝ, и да ги направят достъпни за обществеността,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА 1

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Приложно поле

1.   С настоящата директива се установяват подробни правила относно транспортируемото оборудване под налягане с цел повишаване на безопасността и гарантиране свободното движение на такова оборудване в рамките на Съюза.

2.   Настоящата директива се прилага за:

а)

новото транспортируемо оборудване под налягане, в съответствие с определението, дадено в член 2, параграф 1, което не е обозначено с маркировките за съответствие, предвидени в директиви 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО или 1999/36/ЕО, за целите на предоставянето му на пазара;

б)

транспортируемото оборудване под налягане, в съответствие с определението, дадено в член 2, параграф 1, което е обозначено с маркировките за съответствие, предвидени в настоящата директива или в директиви 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО или 1999/36/ЕО, за целите на периодичните проверки, междинните проверки, извънредни прегледи и използване на същото;

в)

транспортируемото оборудване под налягане, в съответствие с определението, дадено в член 2, параграф 1, което не е обозначено с маркировките за съответствие, предвидени в Директива 1999/36/ЕО, за целите на новото оценяване на съответствието.

3.   Настоящата директива не се прилага за транспортируемото оборудване под налягане, което е пуснато на пазара преди датата на изпълнение на Директива 1999/36/ЕО и не е подложено на ново оценяване на съответствието.

4.   Настоящата директива не се прилага за транспортируемото оборудване под налягане, което се използва изключително за превоз на опасни товари между държавите-членки и трети държави в съответствие с член 4 от Директива 2008/68/ЕО.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1.

„транспортируемо оборудване под налягане“ означава:

а)

всички съдове под налягане, техните клапани и, ако е приложимо, други допълнителни средства, обхванати от глава 6.2 от приложенията към Директива 2008/68/ЕО,

б)

цистерни, превозни средства/вагони с акумулатори, многоелементни газови контейнери („MEGC“), техните клапани и, ако е приложимо, други допълнителни средства, обхванати от глава 6.8 от приложенията към Директива 2008/68/ЕО,

когато посоченото в букви a) или б) оборудване се използва в съответствие с посочените приложения за превоз на газове от клас 2, с изключение на газове или предмети, чийто класификационен код съдържа цифрите 6 и 7, и за превоз на опасни вещества от други класове, посочени в приложение I към настоящата директива.

Под транспортируемо оборудване под налягане се разбира също така и газови патрони (ООН № 2037), но не и аерозоли (ООН № 1950), отворени криогенни съдове, газови бутилки за дихателни апарати, пожарогасители (ООН № 1044), транспортируемо оборудване под налягане, което е изключено съгласно точка 1.1.3.2 от приложенията към Директива 2008/68/ЕО, както и транспортируемо оборудване под налягане, за което не се прилагат правилата за изработката и тестването на опаковки съгласно специалните разпоредби в точка 3.3 от приложенията към Директива 2008/68/ЕО;

2.

„приложения към Директива 2008/68/ЕО“ означава приложение I, раздел I.1, приложение II, раздел II.1 и приложение III, раздел III.1 към Директива 2008/68/ЕО;

3.

„пускане на пазара“ означава първото предоставяне на транспортируемо оборудване под налягане на пазара на Съюза;

4.

„предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на транспортируемо оборудване под налягане за дистрибуция или използване на пазара на Съюза при извършване на търговска дейност или предоставянето на обществена услуга, независимо дали е срещу заплащане или безвъзмездно;

5.

„използване“ означава пълнене, временно съхраняване, свързано с превоза, изпразване и презареждане на транспортируемото оборудване под налягане;

6.

„изтегляне“ означава всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара или на използването на транспортируемо оборудване под налягане;

7.

„изземване“ означава всяка мярка, целяща връщане на транспортируемо оборудване под налягане, която вече е било предоставено на крайния ползвател;

8.

„производител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което произвежда транспортируемо оборудване под налягане или части от него или за което е проектирано или произведено такова оборудване и което го предлага на пазара под свое име или своя търговска марка;

9.

„упълномощен представител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което е упълномощено писмено от производителя да действа от негово име във връзка с определени задачи;

10.

„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което пуска транспортируемо оборудване под налягане или части от него от трета държава на пазара на Съюза;

11.

„дистрибутор“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, различно от производителя или вносителя, което предоставя транспортируемо оборудване под налягане или части от него на пазара;

12.

„собственик“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което притежава транспортируемо оборудване под налягане;

13.

„оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице, установено в Съюза, което използва транспортируемо оборудване под налягане;

14.

„икономически оператор“ означава производителят, упълномощеният представител, вносителят, дистрибуторът, собственикът или операторът, които извършват търговска дейност или предоставят обществена услуга, независимо дали срещу заплащане или безвъзмездно;

15.

„оценяване на съответствието“ означава оценяването и процедурата по оценяване на съответствието, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО;

16.

„маркировката „Pi““ е маркировка, която посочва, че транспортируемото оборудване под налягане съответства на приложимите изисквания за оценяване на съответствието, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО и настоящата директива;

17.

„ново оценяване на съответствието“ е процедурата, извършвана по искане на собственика или оператора за последващо оценяване на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, произведено и пуснато на пазара преди датата на изпълнение на Директива 1999/36/ЕО;

18.

„периодична проверка“ означава периодичната проверка и приложимите за нея процедури, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО;

19.

„междинна проверка“ означава междинната проверка и приложимите за нея процедури, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО;

20.

„извънреден преглед“ означава извънредният преглед и приложимите за него процедури, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО;

21.

„национален орган по акредитация“ означава единственият орган в дадена държава-членка, който има предоставено от държавата правомощие да извършва акредитация;

22.

„акредитация“ означава атестация от национален орган по акредитация за това, че даден нотифициран орган отговаря на изискванията, предвидени в 1.8.6.8, втора алинея от приложенията към Директива 2008/68/ЕО;

23.

„нотифициращ орган“ означава орган, определен от държава-членка съгласно член 17;

24.

„нотифициран орган“ означава проверяващ орган, който отговаря на изискванията, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО, и на условията, предвидени в членове 20 и 26 от настоящата директива, и е нотифициран в съответствие с член 22 от настоящата директива;

25.

„нотификация“ е процедурата, с която проверяващ орган придобива статус на нотифициран орган, и включва съобщаването на тази информация на Комисията и държавите-членки;

26.

„надзор на пазара“ означава извършените дейности и предприетите мерки от органите на публична власт с цел да се гарантира, че транспортируемото оборудване под налягане по време на жизнения си цикъл съответства на изискванията, посочени в Директива 2008/68/ЕО и настоящата директива, и че не представлява опасност за здравето, безопасността или за други аспекти на защитата на обществения интерес.

Член 3

Местни изисквания

Държавите-членки могат да определят на своята територия местни изисквания за средно- или дългосрочното съхраняване или използването на транспортируемото оборудване под налягане на място. Държавите-членки обаче не определят допълнителни изисквания относно самото транспортируемото оборудване под налягане.

ГЛАВА 2

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

Член 4

Задължения на производителите

1.   При пускането на транспортируемото си оборудване под налягане на пазара производителите гарантират, че оборудването е проектирано и изработено, както и че за него е съставена съответната документация в съответствие с изискванията, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО и в настоящата директива.

2.   След като съответствието на транспортируемото оборудване под налягане с приложимите изисквания е доказано с процедурата за оценяване на съответствието, предвидена в приложенията към Директива 2008/68/ЕО и в настоящата директива, производителите нанасят маркировката „Pi“ в съответствие с член 15 от настоящата директива.

3.   Производителите съхраняват техническата документация, посочена в приложенията към Директива 2008/68/ЕО. Тази документация се съхранява през посочения в тях срок.

4.   Производители, които считат или имат основание да вярват, че транспортируемо оборудване под налягане, което са пуснали на пазара, не съответства на приложенията към Директива 2008/68/ЕО или на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки за привеждане на транспортируемото оборудване под налягане в съответствие, за изтеглянето му от пазара или за изземването му, ако това е необходимо. Освен това, когато съответното транспортируемо оборудване под налягане представлява риск, производителите незабавно информират за това компетентните национални органи на държавите-членки, в които са предоставили на пазара това транспортируемо оборудване под налягане, като предоставят подробни сведения, по-специално относно несъответствието и предприетите коригиращи мерки.

5.   Производителите документират всички случаи на несъответствие и коригиращите мерки.

6.   При обосновано искане от компетентния национален орган производителите му предоставят цялата информация и документация, необходими за доказване на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, на език, лесно разбираем за този орган. Те си сътрудничат с този орган, при искане от негова страна, при всяко действие, предприето за избягване на рисковете, свързани с транспортируемото оборудване под налягане, което те са пуснали на пазара.

7.   Производителите предоставят на операторите само такава информация, която съответства на изискванията, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО и в настоящата директива.

Член 5

Упълномощени представители

1.   Производителите могат да упълномощят писмено упълномощен представител.

Задълженията, предвидени в член 4, параграфи 1 и 2, и изготвянето на техническа документация не са част от пълномощието на упълномощения представител.

2.   Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощието от страна на производителя. Пълномощието позволява на упълномощения представител да извърши най-малко следното:

а)

съхраняване на техническата документация на разположение на националните органи за надзор най-малко за срок, посочен в приложенията към Директива 2008/68/ЕО за производителите;

б)

при обосновано искане от компетентен национален орган — предоставяне на този орган на цялата информация и документация, необходими за доказването на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, на език, лесно разбираем за този орган;

в)

сътрудничество с компетентните национални органи, при искане от тяхна страна, при всяко действие, предприето за избягване на рисковете, свързани с транспортируемо оборудване под налягане, обхванати от пълномощието.

3.   Самоличността и адресът на упълномощения представител се посочват в сертификата за съответствие, посочен в приложенията към Директива 2008/68/ЕО.

4.   Упълномощените представители предоставят на операторите само такава информация, която съответства на изискванията, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО и в настоящата директива.

Член 6

Задължения на вносителите

1.   Вносителите пускат на пазара на Съюза само такова транспортируемо оборудване под налягане, което съответства на приложенията към Директива 2008/68/ЕО и на настоящата директива.

2.   Преди да пуснат транспортируемо оборудване под налягане на пазара, вносителите гарантират, че съответната процедура за оценяване на съответствието е била проведена от производителя. Те гарантират, че производителят е изготвил техническата документация, че на транспортируемото оборудване под налягане е нанесена маркировката „Pi“ и че то се придружава от сертификата за съответствие, посочен в приложенията към Директива 2008/68/ЕО.

Когато вносител счита или има основание да вярва, че транспортируемото оборудване под налягане не съответства на приложенията към Директива 2008/68/ЕО или на настоящата директива, той не пуска транспортируемото оборудване под налягане на пазара, докато не бъде приведено в съответствие. Освен това, когато транспортируемото оборудване под налягане представлява риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.

3.   Вносителите посочват името и адреса си за контакт или в сертификата за съответствие съгласно приложенията към Директива 2008/68/ЕО, или в приложен към него документ.

4.   Вносителите гарантират, че докато отговарят за транспортируемото оборудване под налягане, условията на съхраняване или превоз не застрашават неговото съответствие с изискванията, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО.

5.   Вносители, които считат или имат основание да вярват, че транспортируемо оборудване под налягане, което са пуснали на пазара, не съответства на приложенията към Директива 2008/68/ЕО или на настоящата директива, незабавно предприемат необходимите коригиращи мерки за привеждането на транспортируемото оборудване под налягане в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му, ако това е необходимо. Освен това, когато съответното транспортируемо оборудване под налягане представлява риск, вносителите незабавно информират за това производителя и компетентните национални органи на държавите-членки, в които са предоставили на пазара това транспортируемо оборудване под налягане, като осигуряват подробни сведения, по-специално относно несъответствието и предприетите коригиращи мерки.

Вносителите документират всички случаи на несъответствие и коригиращите мерки.

6.   Вносителите съхраняват копие от техническата документация на разположение на националните органи за надзор най-малко през срока, посочен в приложенията към Директива 2008/68/ЕО за производителите, и гарантират, че техническата документация може да бъде предоставена на тези органи при поискване.

7.   При обосновано искане от компетентния национален орган вносителите му предоставят цялата информация и документация, които са необходими за доказване на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, на език, лесно разбираем за този орган. Те си сътрудничат с този орган, при искане от негова страна, при всяко действие, предприето за избягване на рисковете, свързани с транспортируемото оборудване под налягане, което те са пуснали на пазара.

8.   Вносителите предоставят на операторите само такава информация, която съответства на изискванията, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО и в настоящата директива.

Член 7

Задължения на дистрибуторите

1.   Дистрибуторите предоставят на пазара на Съюза само такова транспортируемо оборудване под налягане, което съответства на приложенията към Директива 2008/68/ЕО и на настоящата директива. Преди да предоставят транспортируемо оборудване под налягане на пазара, дистрибуторите се уверяват, че на транспортируемото оборудване под налягане е нанесена маркировката „Pi“ и че то се придружава от сертификата за съответствие и от адреса за контакт, посочен в член 6, параграф 3 от настоящата директива.

Когато дистрибутор счита или има основание да вярва, че транспортируемото оборудване под налягане не съответства на приложенията към Директива 2008/68/ЕО или на настоящата директива, той не предоставя транспортируемото оборудване под налягане на пазара, докато не бъде приведено в съответствие. Освен това, когато транспортируемото оборудване под налягане представлява риск, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.

2.   Дистрибуторите гарантират, че докато отговарят за транспортируемото оборудване под налягане, условията на съхраняване или превоз не застрашават неговото съответствие с изискванията, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО.

3.   Дистрибутори, които считат или имат основание да вярват, че транспортируемо оборудване под налягане, което са предоставили на пазара, не съответства на приложенията към Директива 2008/68/ЕО или на настоящата директива, гарантират, че се предприемат необходимите коригиращи мерки за привеждане на транспортируемото оборудване под налягане в съответствие, за изтеглянето му от пазара или за изземването му, ако това е необходимо. Освен това, когато съответното транспортируемо оборудване под налягане представлява риск, дистрибуторите незабавно информират производителя, когато е необходимо - вносителя, и компетентните национални органи на държавите-членки, в които са предоставили на пазара това транспортируемо оборудване под налягане, като осигуряват подробни сведения, по-специално относно несъответствието и предприетите коригиращи мерки.

Дистрибуторите документират всички случаи на несъответствие и коригиращите мерки.

4.   При обосновано искане от компетентния национален орган дистрибуторите му предоставят цялата информация и документация, които са необходими за доказване на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, на език, лесно разбираем за този орган. Те си сътрудничат с този орган, при искане от негова страна, при всяко действие, предприето за избягване на рисковете, свързани с транспортируемото оборудване под налягане, което те са предоставили на пазара.

5.   Дистрибуторите предоставят на операторите само такава информация, която съответства на изискванията, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО и в настоящата директива.

Член 8

Задължения на собствениците

1.   Когато собственик счита или има основание да вярва, че транспортируемото оборудване под налягане не съответства на приложенията към Директива 2008/68/ЕО, включително изискванията относно периодичната проверка, и на настоящата директива, той не предоставя за използване и не използва транспортируемото оборудване под налягане, докато не бъде приведено в съответствие. Освен това, когато транспортируемото оборудване под налягане представлява риск, собственикът информира за това производителя или вносителя или дистрибутора, както и органите за надзор на пазара.

Собствениците документират всички случаи на несъответствие и коригиращите мерки.

2.   Собствениците гарантират, че докато отговарят транспортируемото оборудване под налягане, условията на съхраняване или превоз не застрашават неговото съответствие с изискванията, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО.

3.   Собствениците предоставят на операторите само такава информация, която съответства на изискванията, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО и в настоящата директива.

4.   Настоящият член не се прилага за частни лица, които възнамеряват да използват или които използват транспортируемо оборудване под налягане за лични или домашни нужди или за развлекателни или спортни дейности.

Член 9

Задължения на операторите

1.   Операторите използват само такова транспортируемо оборудване под налягане, което отговаря на изискванията, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО и в настоящата директива.

2.   Когато транспортируемото оборудване под налягане представлява риск, операторът информира за това собственика, както и органите за надзор на пазара.

Член 10

Случаи, при които задълженията на производителите се прилагат и за вносителите и дистрибуторите

Всеки вносител или дистрибутор се счита за производител по смисъла на настоящата директива и изпълнява задълженията на производителя по член 4, когато пуска на пазара транспортируемо оборудване под налягане под своето име или своята търговска марка или когато променя вече пуснато на пазара транспортируемо оборудване под налягане по начин, който може да повлияе на съответствието с приложимите изисквания.

Член 11

Идентификация на икономическите оператори

При поискване от органа за надзор на пазара икономическите оператори идентифицират най-малко за период от 10 години:

а)

всеки икономически оператор, който им е доставил транспортируемо оборудване под налягане;

б)

всеки икономически оператор, на когото са доставили транспортируемо оборудване под налягане.

ГЛАВА 3

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТРАНСПОРТИРУЕМОТО ОБОРУДВАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

Член 12

Съответствие на транспортируемото оборудване под налягане и оценяването му

1.   Транспортируемото оборудване под налягане, посочено в член 1, параграф 2, буква a), трябва да отговаря на съответните изисквания за оценяване на съответствието, периодични проверки, междинни проверки и извънредни прегледи, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО и в глави 3 и 4 на настоящата директива.

2.   Транспортируемото оборудване под налягане, посочено в член 1, параграф 2, буква б), трябва да отговаря на спецификациите от документацията, съгласно която оборудването е произведено. Оборудването подлежи на периодични проверки, междинни проверки и извънредни прегледи в съответствие с приложенията към Директива 2008/68/ЕО и трябва да отговаря на изискванията на глави 3 и 4 на настоящата директива.

3.   Сертификатите за оценяване на съответствието и ново оценяване на съответствието, както и докладите от периодичните проверки, междинните проверки и извънредните прегледи, издадени от нотифициран орган, са валидни във всички държави-членки.

За разглобяемите части на транспортируемо оборудване под налягане за многократно пълнене може да се извършва отделно оценяване на съответствието.

Член 13

Ново оценяване на съответствието

Новото оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, посочено в член 1, параграф 2, буква в), произведено и пуснато в експлоатация преди датата на изпълнение на Директива 1999/36/ЕО, се извършва съгласно процедурата за ново оценяване на съответствието, предвидена в приложение III към настоящата директива.

Маркировката „Pi“ се нанася в съответствие с приложение III към настоящата директива.

Член 14

Основни принципи относно маркировката „Pi“

1.   Маркировката „Pi“ се нанася само от производителя или — в случай на ново оценяване на съответствието — съгласно предвиденото в приложение III. При газовите цилиндри, които преди са били в съответствие с директиви 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО или 84/527/ЕИО, маркировката „Pi“ се нанася от нотифицирания орган или под негов надзор.

2.   Маркировката „Pi“ се нанася само на такова транспортируемо оборудване под налягане, което:

а)

отговаря на изискванията за оценяване на съответствието, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО и в настоящата директива, или

б)

отговаря на изискванията за ново оценяване на съответствието, посочени в член 13.

Тя не се нанася на друго транспортируемо оборудване под налягане.

3.   Като нанася или възлага нанасянето на маркировката „Pi“, производителят показва, че поема отговорност за съответствието на транспортируемото оборудване под налягане с всички приложими изисквания, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО и в настоящата директива.

4.   За целите на настоящата директива маркировката „Pi“ е единствената маркировка, която удостоверява съответствието на транспортируемото оборудване под налягане с приложимите изисквания, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО и в настоящата директива.

5.   Забранява се нанасянето на транспортируемото оборудване под налягане на маркировки, знаци или надписи, които има вероятност да въведат в заблуждение трети лица относно значението или графичната форма на маркировката „Pi“. Други маркировки се нанасят на транспортируемото оборудване под налягане по такъв начин, че да не се засягат видимостта, четливостта и значението на маркировката „Pi“.

6.   Разглобяемите части на транспортируемото оборудване под налягане за многократно пълнене, които са от непосредствено значение за безопасността, се обозначават с маркировката „Pi“.

7.   Държавите-членки следят за правилното прилагане на правилата, уреждащи нанасянето на маркировката „Pi“, и предприемат подходящи действия в случай на неправилна употреба на маркировката. Освен това държавите-членки предвиждат санкции за нарушенията, като за тежките нарушения могат да се предвидят наказателноправни санкции. Тези санкции трябва да бъдат пропорционални на тежестта на нарушението и да представляват ефективно възпиращо средство срещу неправилната употреба.

Член 15

Правила и условия за нанасянето на маркировката „Pi“

1.   Маркировката „Pi“ се състои от следния символ в следната форма:

Image

2.   Минималната височина на маркировката „Pi“ е 5 mm. При транспортируемо оборудване под налягане с диаметър, равен или по-малък от 140 mm, минималната височина е 2,5 mm.

3.   Спазват се пропорциите в графичното изображение по параграф 1. Мрежата не представлява част от маркировката.

4.   Маркировката „Pi“ се нанася така че да бъде видима, четлива и незаличима, върху самото транспортируемо оборудване под налягане за многократно пълнене или върху неговата табела с данни, както и върху разглобяемите части на транспортируемото оборудване под налягане, които са от непосредствено значение за безопасността.

5.   Маркировката „Pi“ се поставя преди пускането на пазара на ново транспортируемо оборудване под налягане или разглобяеми части на транспортируемо оборудване под налягане за многократно пълнене, които са от непосредствено значение за безопасността.

6.   След маркировката „Pi“ се посочва идентификационният номер на нотифицирания орган, участвал в първоначалните проверки и изпитвания.

Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или, по негови указания, от производителя.

7.   Датата на периодичната проверка или, когато е приложимо, на междинната проверка се придружава от идентификационния номер на нотифицирания орган, отговорен за периодичната проверка.

8.   При газовите цилиндри, които преди са били в съответствие с директиви 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО или 84/527/ЕИО и не са обозначени с маркировка „Pi“, при провеждането на първата периодична проверка в съответствие с настоящата директива, идентификационният номер на отговорния нотифициран орган се предшества от маркировката „Pi“.

Член 16

Свободно движение на транспортируемото оборудване под налягане

Без да се засягат предпазните процедури, предвидени в членове 30 и 31 от настоящата директива, и рамката за надзор на пазара, установена с Регламент (ЕО) № 765/2008 (11), държавите-членки не трябва да забраняват, ограничават или затрудняват на територията си свободното движение, предоставянето на пазара и използването на транспортируемо оборудване под налягане, което съответства на настоящата директива.

ГЛАВА 4

НОТИФИЦИРАЩИ ОРГАНИ И НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ

Член 17

Нотифициращи органи

1.   Държавите-членки определят нотифициращ орган, отговорен за установяването и провеждането на необходимите процедури по оценка, нотифициране и последващо наблюдение на нотифицираните органи.

2.   Държавите-членки могат да решат, че оценката и наблюдението по параграф 1 се провеждат от техен национален орган по акредитация по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 и в съответствие с него.

3.   Когато нотифициращият орган делегира или възлага по друг начин провеждането на наблюдението по смисъла на параграф 1 на орган, който не е правителствена структура, този орган трябва да е правен субект и да отговаря mutatis mutandis на изискванията, посочени в член 18, параграфи 1—6. Освен това органът, на когото е делегирано наблюдението, трябва да разполага с механизми за покриване на отговорността, произтичаща от неговата дейност.

4.   Нотифициращият орган поема пълната отговорност за задачите, изпълнявани от органа, посочен в параграф 3.

Член 18

Изисквания, свързани с нотифициращите органи

1.   Нотифициращият орган се създава по такъв начин, че да няма конфликт на интереси с нотифицираните органи.

2.   Нотифициращият орган е организиран и работи по такъв начин, че да бъдат запазени обективността и безпристрастността на неговата дейност.

3.   Нотифициращият орган е организиран по такъв начин, че всяко решение, свързано с нотифицирането на нотифицираните органи, да бъде взето от компетентни лица, различни от тези, които са извършили оценката.

4.   Нотифициращият орган не предлага и не извършва дейности или консултантски услуги, осъществявани от нотифицираните органи, с търговска цел или на конкурентна основа.

5.   Нотифициращият орган запазва поверителността на получената информация.

6.   Нотифициращият орган разполага с достатъчен на брой компетентен персонал, необходим за правилното изпълнение на задачите му.

Член 19

Задължение на нотифициращите органи за предоставяне на информация

Държавите-членки информират Комисията за своите национални процедури за оценяване, нотифициране и наблюдение на нотифицираните органи, както и за всякакви промени в тази връзка.

Комисията прави тази информация обществено достояние.

Член 20

Изисквания, свързани с нотифицираните органи

1.   За целите на нотифицирането нотифицираните органи трябва да отговарят на изискванията, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО и в настоящата директива.

2.   Компетентен орган по смисъла на приложенията към Директива 2008/68/ЕО може да бъде и нотифициран орган, ако отговаря на изискванията, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО и в настоящата директива, и ако не действа едновременно и като нотифициращ орган.

3.   Нотифицираният орган се създава съгласно националното право и има правосубектност.

4.   Нотифицираният орган взема участие в съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на нотифицираните органи, създадена съгласно член 29, или гарантира, че оценяващият му персонал е уведомен за тези дейности, и прилага като общи насоки административните решения и документи, изготвени в резултат на работата на тази група.

Член 21

Заявление за нотифициране

1.   Органът за проверки подава заявление за нотифициране до нотифициращия орган на държавата-членка, в която е установен.

2.   Заявлението се придружава от описание на:

а)

дейностите по оценяването на съответствието, периодичните проверки, извънредните прегледи и новото оценяване на съответствието;

б)

процедурите във връзка с буква а);

в)

транспортируемото оборудване под налягане, за което органът твърди, че е компетентен;

г)

сертификат за акредитация, издаден от национален орган по акредитация по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 и удостоверяващ, че органът за проверки отговаря на изискванията, предвидени в член 20 от настоящата директива.

Член 22

Процедура по нотифициране

1.   Нотифициращите органи нотифицират само онези органи, които отговарят на изискванията, предвидени в член 20.

2.   Те нотифицират Комисията и другите държави-членки, като използват електронния инструмент, създаден и поддържан от Комисията.

3.   Нотифицирането включва информацията, която се изисква съгласно член 21, параграф 2.

4.   Съответният орган може да изпълнява дейностите на нотифициран орган само ако в срок от две седмици след нотифицирането не са направени възражения от Комисията или от другите държави-членки.

Само такъв орган се счита за нотифициран орган за целите на настоящата директива.

5.   Комисията и другите държави-членки се уведомяват за всякакви последващи промени, свързани с нотификацията.

6.   Не се нотифицират вътрешните служби на заявителя за проверка по смисъла на определението в приложенията към Директива 2008/68/ЕО.

Член 23

Идентификационни номера и списъци на нотифицираните органи

1.   Комисията определя идентификационен номер на нотифицирания орган.

Тя определя само един такъв номер, дори когато органът е нотифициран съгласно няколко акта на Съюза.

2.   Комисията прави обществено достояние списъка с органите, нотифицирани съгласно настоящата директива, включително определените им идентификационни номера и дейностите, за които са нотифицирани.

Комисията осигурява актуализирането на този списък.

Член 24

Промени в нотификациите

1.   Когато даден нотифициращ орган е констатирал или е бил уведомен, че даден нотифициран орган вече не отговаря на изискванията, предвидени в член 20, или че не изпълнява задълженията си, нотифициращият орган ограничава, спира действието или оттегля нотификацията, според случая, в зависимост от сериозността на неспазването на тези изисквания или неизпълнението на тези задължения. Той незабавно информира Комисията и другите държави-членки за това.

2.   В случай на оттегляне, ограничаване или спиране на действието на нотификацията или в случай че нотифицираният орган преустанови дейността си, нотифициращата държава-членка предприема подходящите мерки, за да гарантира, че досиетата на този орган се обработват от друг нотифициран орган или се съхраняват на разположение на отговорните нотифициращи органи и на органите за надзор на пазара, при поискване от тяхна страна.

Член 25

Оспорване на компетентността на нотифицирани органи

1.   Комисията проучва всички случаи, в които има съмнения или пред нея са изразени съмнения относно компетентността на даден нотифициран орган или на непрекъснатото изпълнение от страна на нотифицирания орган на изискванията и на възложените му отговорности.

2.   Нотифициращата държава-членка предоставя на Комисията, при поискване, цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или за поддържане на компетентността на съответния орган.

3.   Комисията гарантира, че цялата чувствителна информация, получена по време на проучванията, се третира като поверителна.

4.   Когато Комисията констатира, че даден нотифициран орган не отговаря или е престанал да отговаря на изискванията за нотифицирането му, тя информира нотифициращата държава-членка за това и отправя искане държавата-членка да предприеме необходимите коригиращи мерки, включително отмяна на нотификацията, ако това е необходимо.

Член 26

Задължения на нотифицираните органи при осъществяване на дейността им

1.   Нотифицираните органи извършват оценяване на съответствието, периодични проверки, междинни проверки и извънредни прегледи в съответствие с условията на нотификацията им и с процедурите, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО.

2.   Нотифицираните органи извършват ново оценяване на съответствието съгласно приложение III.

3.   Нотифицираните от една държава-членка органи имат право да работят във всички държави-членки. Нотифициращият орган, извършил първоначалната оценка и нотификация, остава отговорен за наблюдението на текущата дейност на нотифицирания орган.

Член 27

Задължения на нотифицираните органи за предоставяне на информация

1.   Нотифицираните органи информират нотифициращия орган за:

а)

всеки отказ, ограничаване, спиране на действието или отнемане на сертификат;

б)

всякакви обстоятелства, които влияят върху обхвата и условията на нотифициране;

в)

всякакви искания за информация относно извършените дейности, получени от органите за надзор на пазара;

г)

при поискване — дейностите, извършени в рамките на тяхната нотификация, и всякакви други извършени дейности, включително с презграничен характер и възлагане на подизпълнители.

2.   Нотифицираните органи предоставят на другите органи, нотифицирани съгласно настоящата директива и осъществяващи подобни дейности по оценяване на съответствието, периодични проверки, междинни проверки и извънредни прегледи, чийто предмет е същото транспортируемо оборудване под налягане, съответната информация по въпроси, свързани с отрицателни и, при поискване, положителни резултати от оценяване на съответствието.

Член 28

Обмен на опит

Комисията организира обмен на опит между националните органи на държавите-членки, които съгласно настоящата директива отговарят за:

а)

политиката по нотификация;

б)

надзора на пазара.

Член 29

Координация на нотифицираните органи

Комисията осигурява установяването и правилното функциониране на подходяща координация и сътрудничество между органите, нотифицирани съгласно настоящата директива, под формата на секторна група на нотифицирани органи.

Държавите-членки гарантират участието на нотифицираните от тях органи в работата на тази група, пряко или чрез определени представители.

ГЛАВА 5

ПРЕДПАЗНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 30

Процедура при транспортируемо оборудване под налягане, представляващо риск, на национално равнище

1.   Когато органите за надзор на пазара на държава-членка са предприели действие съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 или когато имат основателна причина да считат, че транспортируемо оборудване под налягане, което попада в приложното поле на настоящата директива, представлява риск за здравето или безопасността на хората или за други аспекти на защитата на обществения интерес, попадащи в приложното поле на настоящата директива, те извършат оценка по отношение на транспортируемото оборудване под налягане, която обхваща всички изисквания, предвидени в настоящата директива. Съответните икономически оператори сътрудничат в необходимата степен с органите за надзор на пазара, включително чрез предоставяне на достъп до помещенията си и — според случая — предоставяне на образци.

Когато в процеса на извършване на тази оценка органите за надзор на пазара установят, че транспортируемото оборудване под налягане не отговаря на изискванията, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО и в настоящата директива, те без забавяне изискват от съответния икономически оператор да предприеме необходимите коригиращи действия, за да приведе транспортируемото оборудване под налягане в съответствие с тези изисквания, да изтегли транспортируемото оборудване под налягане от пазара или да го изземе в определен от тях разумен срок, съобразен с естеството на риска.

Органите за надзор на пазара информират съответния нотифициран орган за това.

Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 се прилага спрямо посочените във втора алинея от настоящия параграф коригиращи действия.

2.   В случаите, в които органите за надзор на пазара считат, че несъответствието не е ограничено само до националната територия, те информират Комисията и другите държави-членки за резултатите от оценката и за действията, чието предприемане са изискали от икономическия оператор.

3.   Икономическият оператор гарантира, че са предприети всички подходящи коригиращи действия по отношение на транспортируемото оборудване под налягане, което той е предоставил на пазара на Съюза.

4.   Когато съответният икономически оператор не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в параграф 1, втора алинея срок, органите за надзор на пазара предприемат всички подходящи временни мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на транспортируемото оборудване под налягане на националния им пазар, да изтеглят оборудването от този пазар или да го изземат.

Те незабавно информират Комисията и другите държави-членки за тези мерки.

5.   Информацията, посочена в параграф 4, включва всички налични подробни сведения, по-специално сведенията, необходими за идентифицирането на несъответстващото транспортируемо оборудване под налягане, произхода на оборудването, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния икономически оператор. По-специално органите за надзор на пазара посочват дали несъответствието се дължи на:

а)

невъзможност транспортируемото оборудване под налягане да спази изисквания, свързани със здравето и безопасността на хората или с други аспекти на защитата на обществения интерес, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО и в настоящата директива, или

б)

недостатъци в стандартите или техническите правила, посочени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО, или в други разпоредби от посочената директива.

6.   Държавите-членки, различни от започналата процедурата държава-членка, информират без забавяне Комисията и другите държави-членки за всички предприети мерки и им предоставят всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на съответното транспортируемо оборудване под налягане, и — в случай на несъгласие с нотифицираната национална мярка — ги информират за своите възражения.

7.   Когато в срок от два месеца от получаването на информацията, посочена в параграф 4, във връзка с временна мярка, предприета от държава-членка, не е направено възражение нито от държава-членка, нито от Комисията, тази мярка се счита за оправдана.

8.   Държавите-членки гарантират, че по отношение на съответното транспортируемо оборудване под налягане без забавяне се предприемат подходящи ограничителни мерки като изтегляне на транспортируемото оборудване под налягане от техния пазар.

Член 31

Предпазна процедура на Съюза

1.   Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 30, параграфи 3 и 4, са направени възражения срещу мярка, предприета от държава-членка, или когато Комисията прецени, че национална мярка противоречи на правно обвързващ акт на Съюза, Комисията без забавяне започва консултации с държавите-членки и със съответния икономически оператор или оператори и оценява националната мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали националната мярка е оправдана или не.

Адресати на решението на Комисията са всички държави-членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния икономически оператор или оператори.

2.   Ако се прецени, че националната мярка е оправдана, всички държави-членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят изтеглянето на несъответстващото транспортируемо оборудване под налягане от пазарите си, и информират Комисията за това.

Ако се прецени, че националната мярка не е оправдана, съответната държава-членка я оттегля.

3.   Когато се прецени, че националната мярка е оправдана и несъответствието на транспортируемото оборудване под налягане се дължи на недостатъци в стандартите, посочени в член 30, параграф 5, буква б), Комисията информира съответния европейски орган или органи по стандартизация и може да отнесе въпроса до комитета, създаден с член 5 от Директива 98/34/ЕО (12). Преди да представи становището си, Комитетът може да се консултира със съответния европейски орган или органи по стандартизация.

Член 32

Съответстващо транспортируемо оборудване под налягане, което представлява риск за здравето и безопасността

1.   Когато държава-членка, след като извърши оценката съгласно член 30, параграф 1, установи, че въпреки че транспортируемото оборудване под налягане е в съответствие с Директива 2008/68/ЕО и с настоящата директива, то представлява риск за здравето или безопасността на хората или за други аспекти на защитата на обществения интерес, тя изисква от съответния икономически оператор да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че когато съответното транспортируемо оборудване под налягане бъде пуснато на пазара, то вече няма да представлява такъв риск, да изтегли оборудването от пазара или да го изземе в рамките на определен от нея разумен срок, съобразен с естеството на риска.

2.   Икономическият оператор гарантира, че са предприети коригиращи действия по отношение на цялото съответно транспортируемо оборудване под налягане, което той е предоставил на пазара или използва в рамките на целия Съюз.

3.   Държавата-членка незабавно информира Комисията и другите държави-членки. Тази информация включва всички налични подробни сведения, по-специално сведенията, необходими за идентифицирането на съответното транспортируемо оборудване под налягане, произхода и веригата на доставка на оборудването, естеството на съществуващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище мерки.

4.   Комисията без забавяне започва консултации с държавите-членки и съответния икономически оператор или оператори и оценява предприетите на национално равнище мерки. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали мярката е оправдана или не и, когато е необходимо, предлага подходящи мерки.

5.   Адресати на решението на Комисията са всички държави-членки, като Комисията го съобщава незабавно на тях и на съответния икономически оператор или оператори.

Член 33

Формално несъответствие

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 30, когато държава-членка направи една от следните констатации, тя изисква от съответния икономически оператор да прекрати съответното несъответствие:

а)

когато маркировката „Pi“ е нанесена в нарушение на членове 12, 13, 14 или 15;

б)

когато маркировката „Pi“ не е нанесена;

в)

когато техническата документация не е налице или не е пълна;

г)

когато не са изпълнени изискванията приложенията към Директива 2008/68/ЕО и на настоящата директива.

2.   Когато несъответствието, посочено в параграф 1, продължи, съответната държава-членка предприема всички подходящи мерки, за да ограничи или да забрани предоставянето на транспортируемото оборудване под налягане на пазара, или за да осигури неговото изземване или изтегляне от пазара.

ГЛАВА 6

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 34

Преходни разпоредби

Държавите-членки могат да запазят разпоредбите, изброени в приложение II, в рамките на своята територия.

Държавите-членки, които запазват такива разпоредби, уведомяват Комисията за това. Комисията уведомява останалите държави-членки.

Член 35

Адаптиране към научно-техническия прогрес

Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 290 ДФЕС по отношение на адаптирането на приложенията към настоящата директива към научно-техническия прогрес, по-специално като взема предвид измененията на приложенията към Директива 2008/68/ЕО.

За делегираните актове, посочени в настоящия член, се прилагат процедурите, предвидени в членове 36, 37 и 38.

Член 36

Упражняване на делегирането

1.   Правомощията за приемане на делегираните актове, посочени в член 35, се предоставят на Комисията за неопределен срок.

2.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

3.   Правомощията по приемане на делегирани актове се предоставят на Комисията при условията, предвидени в членове 37 и 38.

Член 37

Оттегляне на делегирането

1.   Делегирането на правомощия, посочено в член 35, може да бъде оттеглено от Европейския парламент или от Съвета.

2.   Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да оттегли делегирането на правомощия, полага усилия да информира другата институция и Комисията в разумен срок преди вземането на окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, които биха могли да бъдат оттеглени и евентуалните причини за оттеглянето.

3.   С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочени в същото решение, и то влиза в сила незабавно или на посочената в него по-късна дата. Решението за оттегляне не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 38

Възражения срещу делегирани актове

1.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в срок от два месеца от датата на нотификацията.

По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок се удължава с два месеца.

2.   Ако към момента на изтичането на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът не са възразили срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на посочената в него дата.

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако и Европейският парламент, и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не правят възражения.

3.   Ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу делегиран акт, той не влиза в сила. Институцията, която възразява срещу делегирания акт, посочва причините за това.

Член 39

Отмяна

Директиви 76/767/ЕИО, 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО, 84/527/ЕИО и 1999/36/ЕО се отменят, считано от 1 юли 2011 г.

Позоваванията на отменената Директива 1999/36/ЕО се считат за позовавания на настоящата директива.

Член 40

Признаване на еквивалентност

1.   Сертификатите на ЕИО за допускане до производство на транспортируемо оборудване под налягане, издадени съгласно Директиви 84/525/ЕИО, 84/526/ЕИО и 84/527/ЕИО, и сертификатите за ЕО изпитване на проект, издадени съгласно Директива 1999/36/ЕО, се признават за еквивалентни на сертификатите за одобрение на типа, посочени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО, и за тях се прилагат разпоредбите относно ограниченото по време признаване на одобренията на типа, предвидени в тези приложения.

2.   Могат да продължат да се използват клапаните и допълнителните средства, посочени в член 3, параграф 3 от Директива 1999/36/ЕО и обозначени със знака по Директива 97/23/ЕО (13) в съответствие с член 3, параграф 4 от Директива 1999/36/ЕО.

Член 41

Задължения на държавите-членки

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че съответните икономически оператори спазват разпоредбите, предвидени в глави 2 и 5. Държавите-членки също така гарантират, че по отношение на членове 12—15 се предприемат необходимите мерки за изпълнение.

Член 42

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 30 юни 2011 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

3.   Независимо от параграф 1, държавите-членки гарантират прилагането на член 21, параграф 2, буква г) най-късно от 1 януари 2012 г.

4.   Държавите-членки гарантират, че посочените в параграф 1 законови, подзаконови и административни разпоредби се прилагат за съдовете под налягане, клапаните им и другите допълнителни средства, използвани при превоз на ООН № 1745, ООН № 1746 и ООН № 2495, най -късно от 1 юли 2013 г.

Член 43

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 44

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 16 юни 2010 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Становище от 17 февруари 2010 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 31 май 2010 г.

(3)  ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 20.

(4)  ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13.

(5)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 82.

(6)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 153.

(7)  ОВ L 300, 19.11.1984 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 300, 19.11.1984 г., стр. 20.

(9)  ОВ L 300, 19.11.1984 г., стр. 48.

(10)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(11)  Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

(12)  Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37).

(13)  Директива 97/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 май 1997 г. относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка със съоръженията под налягане (ОВ L 181, 9.7.1997 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на опасните товари, различни от тези от клас 2

Номер на ООН

Клас

Опасно вещество

1051

6.1

СТАБИЛИЗИРАН ЦИАНОВОДОРОД

със съдържание на вода под 3 %

1052

8

ФЛУОРОВОДОРОД, БЕЗВОДЕН

1745

5.1

БРОМЕН ПЕНТАФЛУОРИД

без превоз в цистерни

1746

5.1

БРОМЕН ТРИФЛУОРИД

без превоз в цистерни

1790

8

ХИДРОФЛУОРНА КИСЕЛИНА

с над 85 % флуороводород

2495

5.1

ЙОДЕН ПЕНТАФЛУОРИД

без превоз в цистерни


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

1.   Държавите-членки могат да запазят своите национални разпоредби относно устройствата, предназначени за свързване с друго оборудване, и цветовите кодове, приложими за транспортируемо оборудване под налягане, до момента, в който към приложенията на Директива 2008/68/ЕО бъдат добавени съответни стандарти за използване.

2.   Държави-членки, в които обичайната температура на околната среда е по-ниска от –20 °C, могат да наложат по-строги стандарти по отношение на експлоатационната температура на материала, предназначен за производство на транспортируемо оборудване под налягане с цел използване при националния превоз на опасни товари в рамките на своята територия, до включването на разпоредби за съответните температурни параметри за определени климатични зони в приложенията към Директива 2008/68/ЕО.

В този случай в маркировката „Pi“ на транспортируемото оборудване под налягане, включително на разглобяемите му части, които са от непосредствено значение за безопасността, след идентификационния номер на нотифицирания орган се нанася знак „–40 °C“ или друго съответно обозначение, одобрено от компетентния орган.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРОЦЕДУРА НА НОВО ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

1.   В настоящото приложение се определя методът, чрез който се гарантира, че посоченото в член 1, параграф 2, буква в) транспортируемо оборудване под налягане, произведено и пуснато в експлоатация преди датата на изпълнение на Директива 1999/36/ЕО, съответства на съответните разпоредби от приложенията към Директива 2008/68/ЕО и на настоящата директива в редакцията им, приложима към момента на новото оценяване.

2.   Собственикът или операторът трябва да предостави на нотифициран орган, отговарящ на EN ISO/IEC 17020:2004 тип A, нотифициран за ново оценяване на съответствието, информацията относно транспортируемото оборудване под налягане, която дава възможност на този орган да идентифицира с точност оборудването (произход, правила при проектирането, а за цилиндри с ацетилен — и подробни сведения относно порестата маса). Информацията включва, когато е необходимо, всички предписани ограничения за използване и всички бележки относно евентуални повреди или ремонти, които са проведени.

3.   Нотифицираният орган от тип А, нотифициран за ново оценяване на съответствието, оценява дали транспортируемото оборудване под налягане гарантира най-малко същото равнище на безопасност като транспортируемото оборудване под налягане, посочено в приложенията към Директива 2008/68/ЕО. Оценяването се извършва въз основа на информацията, представени в съответствие с параграф 2, и, когато е необходимо, въз основа на допълнителни проверки.

4.   Ако резултатите от оценяването съгласно параграф 3 са задоволителни, транспортируемото оборудване под налягане подлежи на периодичната проверка, предвидена в приложенията към Директива 2008/68/ЕО. Ако изискванията на периодичната проверка са спазени, му се нанася маркировката „Pi“ — или от нотифицирания орган, отговорен за периодичната проверка съгласно член 14, параграфи 1—5, или под негов надзор. След маркировката „Pi“ се нанася идентификационният номер на нотифицирания орган, отговорен за периодичната проверка. Нотифицираният орган, отговорен за периодичната проверка, издава сертификат за ново оценяване в съответствие с параграф 6.

5.   Когато дадени съдове под налягане са част от серийно производство, държавите-членки могат да разрешат новото оценяване на съответствието на отделни съдове под налягане, включително на техните клапани и други допълнителни средства, използвани при превоз, да се извършва от нотифициран орган, нотифициран за периодична проверка на съответните транспортируеми съдове под налягане, при условие че съответствието на типа е оценено съгласно параграф 3 от нотифициран орган от тип А, отговорен за новото оценяване на съответствието, и е издаден сертификат за ново оценяване на типа. След маркировката „Pi“ се посочва идентификационният номер на нотифицирания орган, отговорен за периодичната проверка.

6.   Във всички случаи нотифицираният орган, отговорен за периодичната проверка, издава сертификат за ново оценяване, съдържащ най-малко следното:

а)

идентификационни данни на нотифицирания орган, издаващ сертификата, и — в случай че се различава — идентификационния номер на нотифицирания орган от тип А, отговорен за новото оценяване на съответствието в съответствие с параграф 3;

б)

името и адреса на собственика или оператора, посочен в параграф 2;

в)

в случай че се прилага процедурата по параграф 5 — данните за идентифициране на сертификата за ново оценяване на типа;

г)

данните за идентифициране на транспортируемото оборудване под налягане, на което е нанесена маркировката „Pi“, включително поне серийния номер (серийните номера); както и

д)

датата на издаване.

7.   Издава се сертификат за ново оценяване на типа.

Когато се прилага процедурата съгласно параграф 5, органът от тип А, отговорен за новото оценяване на съответствието, издава сертификата за новото оценяване на типа, съдържащ най-малко следното:

а)

идентификационни данни на нотифицирания орган, издаващ сертификата;

б)

името и адреса на производителя и притежателя на първоначалния сертификат за одобрение на типа на транспортируемото оборудване под налягане, подлежащо на ново оценяване, ако притежателят на сертификата не е производителят;

в)

данните за идентифициране на транспортируемото оборудване под налягане, което е от дадена серия;

г)

датата на издаване; и

д)

думите: „настоящият сертификат не представлява разрешение за производство на транспортируемото оборудване под налягане или части от него“.

8.   Като нанася или възлага нанасянето на маркировката „Pi“, собственикът или операторът показва, че поема отговорност за съответствието на транспортируемото оборудване под налягане с всички приложими изисквания, предвидени в приложенията към Директива 2008/68/ЕО и в настоящата директива, в редакциите им към момента на новото оценяване.

9.   Когато е уместно, се вземат предвид разпоредбите на параграф 2 от приложение II и се нанася и предвидената в това приложение маркировка за ниски температури.


зявление на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията относно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Европейският парламент, Съветът и Комисията заявяват, че разпоредбите на настоящата директива не засягат бъдещи позиции на институциите във връзка с прилагането на член 290 от Договора за функционирането на ЕС, нито индивидуални законодателни актове, съдържащи такива разпоредби.


Изявление на Комисията относно уведомленията за делегирани актове

Европейската комисия взема под внимание факта, че освен в случаите, когато законодателният акт предвижда процедура по спешност, Европейският парламент и Съветът считат, че при уведомяването за делегирани актове трябва да се вземат предвид периодите на прекъсване на работата на институциите (през зимата, лятото и по време на европейските избори) с цел Европейският парламент и Съветът да могат да упражнят прерогативите си в рамките на срока, посочен в съответните законодателни актове, и е готова да действа съобразно това.