ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.152.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 152

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
18 юни 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕС) № 522/2010 на Комисията от 17 юни 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕС) № 523/2010 на Комисията от 17 юни 2010 година за непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

3

 

 

Регламент (ЕС) № 524/2010 на Комисията от 17 юни 2010 година по силата на който не се предоставя възстановяването за обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

4

 

 

Регламент (ЕС) № 525/2010 на Комисията от 17 юни 2010 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на птичето месо

5

 

 

Регламент (ЕC) № 526/2010 на Комисията от 17 юни 2010 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2010 г. в рамките на тарифната квота за висококачествено говеждо месо, управлявана съгласно Регламент (ЕО) № 620/2009

7

 

 

Регламент (ЕС) № 527/2010 на Комисията от 17 юни 2010 година относно определянето на минималната продажна цена на масло за 2-та индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 446/2010

8

 

 

Регламент (ЕС) № 528/2010 на Комисията от 17 юни 2010 година относно неопределянето на минимална продажна цена в отговор на първата индивидуална покана за търг за продажба на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 447/2010

9

 

 

Регламент (ЕС) № 529/2010 на Комисията от 17 юни 2010 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

10

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/37/ЕС на Комисията от 17 юни 2010 година за изменение на Директива 2008/60/ЕО за установяване на специфични критерии за чистота на подсладителите ( 1 )

12

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2010/336/ОВППС на Съвета от 14 юни 2010 година относно дейностите на ЕС, в рамките на Европейската стратегия за сигурност, в подкрепа на договора за търговията с оръжие

14

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

18.6.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 152/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 522/2010 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 18 юни 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

132,1

MA

44,4

MK

50,2

TR

52,7

ZZ

69,9

0707 00 05

MA

37,3

MK

36,4

TR

119,0

ZZ

64,2

0709 90 70

TR

99,7

ZZ

99,7

0805 50 10

AR

77,3

BR

112,1

TR

97,3

US

83,2

ZA

94,5

ZZ

92,9

0808 10 80

AR

102,3

BR

79,1

CA

117,1

CL

92,9

CN

52,4

NZ

122,2

US

140,3

UY

123,8

ZA

92,9

ZZ

102,6

0809 10 00

TR

247,3

US

396,9

ZZ

322,1

0809 20 95

SY

216,0

TR

334,4

US

576,0

ZZ

375,5

0809 30

TR

158,2

ZZ

158,2

0809 40 05

AU

340,4

EG

219,2

IL

236,3

US

571,1

ZZ

341,8


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


18.6.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 152/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 523/2010 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2010 година

за непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 619/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1454/2007 на Комисията от 10 декември 2007 г. за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на обявлението за търга, не следва да се предоставя възстановяване за периода на подаване на офертите, приключващ на 15 юни 2010 година.

(3)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянната тръжна процедура, открита с Регламент (ЕО) № 619/2008, за периода на тръжната процедура, приключващ на 15 юни 2010 година, не се предоставя възстановяване при износ за продуктите и за местоназначенията, посочени в член 1, букви а) и б) и член 2 от посочения регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 18 юни 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  OB L 168, 28.6.2008 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 69.


18.6.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 152/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 524/2010 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2010 година

по силата на който не се предоставя възстановяването за обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функциониранетo на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1) и по-специално член 164, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 619/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1454/2007 на Комисията от 10 декември 2007 г. за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на обявлението за търга, следва да не се предоставя възстановяване за периода на подаване на офертите, приключващ на 15 юни 2010 година.

(3)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянната тръжна процедура, открита с Регламент (ЕО) № 619/2008, за периода на подаване на офертите, приключващ на 15 юни 2010 година, не се предоставя възстановяване за продукта и за местоназначенията, изброени съответно в член 1, буква в) и в член 2 от посочения регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 18 юни 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 69.


18.6.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 152/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 525/2010 НАКОМИСИЯТА

от 17 юни 2010 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на птичето месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (1), и по-специално член 164, параграф 2, последна алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на продуктите, посочени в част XX от приложение I към горепосочения регламент, на световния пазар и в Съюза може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Имайки предвид настоящата ситуация на пазара на птиче месо, следва да бъдат определени възстановявания при износ съгласно правилата и критериите, предвидени в членове 162, 163, 164, 167, 169 и 170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че възстановяванията могат да варират според местоназначението, особено когато това е необходимо поради състоянието на световния пазар, поради специфичните изисквания на някои пазари или поради задължения, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора.

(4)

Възстановяванията следва да бъдат предоставени само за продуктите, за които е разрешено свободно движение в Съюза и които имат идентификационния знак, посочен в член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2). Тези продукти следва също така да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (3).

(5)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, за които се предоставят възстановявания за износ, посочени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и размерите на тези възстановявания са определени в приложението към настоящия регламент при спазване на условието, предвидено в параграф 2 от настоящия член.

2.   Продуктите, за които може да се предостави възстановяване по силата на параграф 1, трябва да изпълняват изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004 и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да изпълняват условията за идентификационна маркировка, посочени в раздел I от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 18 юни 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на птичето месо, приложими от 18 юни 2010 година

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

32,50

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

32,50

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия А са определени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

Другите местоназначения се определят, както следва:

V03:

A24, Ангола, Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Обединени арабски емирства, Йордания, Йемен, Ливан, Ирак, Иран.


18.6.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 152/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 526/2010 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2010 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2010 г. в рамките на тарифната квота за висококачествено говеждо месо, управлявана съгласно Регламент (ЕО) № 620/2009

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 620/2009 на Комисията от 13 юли 2009 г. за управление на тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо (3) определя подробни правила за подаване на заявления и издаване на лицензии за внос.

(2)

В член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 се посочва, че когато количествата, обхванати от заявленията за лицензии, превишават наличните количества за периода на тарифната квота за внос, следва да бъде определен коефициент на разпределение, който се прилага за количествата, обхванати от всяко заявление за лицензия. Заявленията за лицензии за внос, подадени съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 620/2009 в периода от 1 до 7 юни 2010 г., превишават наличните количества. Поради това следва да се определи до каква степен могат да се издават лицензии за внос, като се определи коефициентът на разпределение,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Към заявленията за лицензии за внос, които се отнасят за квота с пореден номер 09.4449 и са подадени съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 620/2009 в периода от 1 до 7 юни 2010 г., се прилага коефициент на разпределение в размер на 0,433989 %.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 182, 15.7.2009 г., стр. 25.


18.6.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 152/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 527/2010 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2010 година

относно определянето на минималната продажна цена на масло за 2-та индивидуална покана за търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 446/2010

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43, буква й) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 446/2010 на Комисията (2) беше открита продажбата на масло в Европейския съюз с тръжна процедура съгласно условията, предвидени в Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция (3).

(2)

В зависимост от офертите, получени за индивидуалните покани за търг, Комисията следва да определи минимална продажна цена или да реши да не определя минимална продажна цена в съответствие с член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1272/2009.

(3)

Предвид офертите, получени за 2-та индивидуална покана за търг, следва да се определи минимална продажна цена.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на 2-та индивидуална покана за търг за продажба на масло в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 446/2010, за която крайната дата за подаване на оферти изтече на 15 юни 2010 година, минималната продажна цена на маслото е 355,10 EUR за 100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 18 юни 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекця „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 126, 22.5.2010, г., стр. 17.

(3)  ОВ L 349, 29.12.2009 г., стр. 1.


18.6.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 152/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 528/2010 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2010 година

относно неопределянето на минимална продажна цена в отговор на първата индивидуална покана за търг за продажба на обезмаслено мляко на прах в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 447/2010

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43, буква й) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 447/2010 на Комисията (2) беше открита продажбата на обезмаслено мляко на прах с тръжна процедура съгласно условията, предвидени в Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция (3).

(2)

В зависимост от офертите, получени за индивидуалните покани за търг, Комисията следва да определи минимална продажна цена или да реши да не определя минимална продажна цена в съответствие с член 46, параграф 1 от Регламент (ЕC) № 1272/2009.

(3)

Предвид офертите, получени за първата индивидуална покана за търг, следва да не се определя минимална продажна цена.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на първата индивидуална покана за търг за продажба на обезмаслено мляко на прах в рамките на откритата с Регламент (ЕС) № 447/2010 тръжна процедура, за която крайната дата за подаване на оферти изтече на 15 юни 2010 година, не се определя минимална продажна цена на обезмасленото мляко на прах.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 18 юни 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 126, 22.5.2010 г., стр. 19.

(3)  ОВ L 349, 29.12.2009 г., стр. 1.


18.6.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 152/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 529/2010 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2010 година

относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1) и по-специално член 143 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 614/2009 на Съвета от 7 юли 2009 г. за общата система за търговия с яйчен албумин и млечен (2) албумин и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията (3) определя правилата за прилагане на режима, свързан с прилагането на допълнително мито при внос, и представителните цени в сектора на птичето месо и яйцата, както и на яйчния албумин.

(2)

Редовната проверка на данните, на които се основава определянето на представителните цени за продуктите от секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин, показва, че е необходимо да се променят представителните цени при внос на някои продукти, като се има предвид разликата в цените в зависимост от произхода. Следователно е уместно представителните цени да се публикуват.

(3)

Предвид ситуацията на пазара е необходимо тази промяна да се извърши в най-кратки срокове.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1484/95 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 181, 14.7.2009 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 17 юни 2010 година за определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

Наименование на стоките

Представителна цена

(EUR/100 kg)

Гаранция, посочена в член 3, параграф 3

(EUR/100 kg)

Произход (1)

0207 12 10

Неразфасовани замразени „пилета 70 %“

132,9

0

BR

131,7

0

AR

122,5

0

TH

0207 12 90

Неразфасовани замразени „пилета 65 %“

124,9

0

BR

117,3

0

AR

0207 14 10

Обезкостени замразени разфасовки от петли или кокошки

203,1

29

BR

224,3

23

AR

300,5

0

CL

0207 14 50

Пилешки гърди, замразени

171,0

12

BR

0207 14 60

Пилешки бутчета, замразени

114,6

9

BR

0207 27 10

Обезкостени, замразени разфасовки от пуйки

257,0

12

BR

293,9

1

CL

0408 11 80

Яйчни жълтъци

323,9

0

AR

0408 91 80

Яйчни жълтъци

373,5

0

AR

1602 32 11

Приготвени храни от петли или кокошки без топлинна обработка

287,5

0

BR

3502 11 90

Яйчен албумин, изсушен

566,9

0

AR


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.“


ДИРЕКТИВИ

18.6.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 152/12


ДИРЕКТИВА 2010/37/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2010 година

за изменение на Директива 2008/60/ЕО за установяване на специфични критерии за чистота на подсладителите

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 30, параграф 5 от него,

след консултации с Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ),

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2008/60/ЕО на Комисията (2) за установяване на специфични критерии за чистота на подсладителите се определят критериите за чистота за подсладителите, предназначени за влагане в храни, изброени в Директива 94/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно подсладители за влагане в храни (3).

(2)

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) направи оценка на информацията за безопасността на употребата на неотам като подсладител и овкусител и формулира своето становище на 27 септември 2007 г. (4) Въз основа на предложените видове употреба бе счетено за целесъобразно да се разреши влагането на посочената хранителна добавка. Поради това е необходимо да се приемат спецификации за посочената хранителна добавка, чийто Е номер е E 961.

(3)

Необходимо е да се вземат под внимание спецификациите и техниките на анализ на добавките, както е предвидено в Codex Alimentarius, разработен от Съвместния експертен комитет по хранителните добавки (JECFA). По-специално специфичните критерии за чистота трябва да бъдат адаптирани, за да отразяват ограниченията за отделните тежки метали, които представляват интерес, когато това е уместно.

(4)

Директива 2008/60/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 2008/60/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 31 март 2011 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 158, 18.6.2008 г., стр. 17.

(3)  ОВ L 237, 10.9.1994 г., стр. 3.

(4)  Научно становище на Експертната група по добавките в храните, ароматизантите, спомагателните средства за обработка и материалите, които влизат в контакт с храни, по искане на Европейската комисия относно неотам като подсладител и овкусител. The EFSA Journal (2007 г.) 581, стр. 1—43.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 2008/60/ЕО след текста за Е 959 се вмъква следният текст за Е 961:

E 961   НЕОТАМ

Синоними

N-[N-(3,3-диметилбутил)-L-α-аспартил]-L-фенилаланин 1-метилов естер,

N(3,3-диметилбутил)-L-аспартил-L-фенилаланин метилов естер.

Определение

Неотамът се произвежда чрез реакция под налягане с водород на аспартам с 3,3,-диметилбутиралдехид в метанол при наличие на катализатор паладий/въглерод. Изолира се и се пречиства чрез филтрация, при която може да се използва инфузорна пръст. След отделянето на разтворителите чрез дестилация неотамът се измива с вода, изолира се чрез центрофугиране и накрая се изсушава посредством вакуумно сушене.

CAS №:

165450-17-9

Химично наименование

N-[N-(3,3-диметилбутил)-L-α-аспартил]-L-фенилаланин 1-метилов естер

Химична формула

C20H30N2O5

Молекулна маса

378,47

Описание

Бял към мръснобял прах

Съдържание на основното вещество

Не по-малко от 97,0 % на суха маса

Идентификация

Разтворимост

4,75 % (w/w) при 60 °C във вода, разтворим в етанол и етилов ацетат

Чистота

Водно съдържание

Не повече от 5 % (Karl Fischer, количество на пробата 25 ± 5 mg)

pH

5,0—7,0 (0,5 % воден разтвор)

Температура на топене

От 81 °C до 84 °C

N-[(3,3-диметилбутил)-L-α-аспартил]-L-фенилаланин

Не повече от 1,5 %

Олово

Не повече от 1 mg/kg“


РЕШЕНИЯ

18.6.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 152/14


РЕШЕНИЕ 2010/336/ОВППС НА СЪВЕТА

от 14 юни 2010 година

относно дейностите на ЕС, в рамките на Европейската стратегия за сигурност, в подкрепа на договора за търговията с оръжие

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 26, параграф 2 и член 31, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 12 декември 2003 г. Европейският съвет прие Европейска стратегия за сигурност, в която се призовава за установяване на международен ред, основан на ефективен многостранен подход. Европейската стратегия за сигурност приема Устава на Организацията на обединените нации (ООН) за основополагаща рамка на международните отношения. Укрепването на ООН и осигуряването на възможност тя да изпълнява задълженията си и да действа ефективно е приоритет на Европейския съюз.

(2)

На 6 декември 2006 г. Общото събрание на ООН прие Резолюция 61/89, озаглавена „Към договор за търговията с оръжие: установяване на общи международни стандарти за внос, износ и трансфер на конвенционално оръжие“.

(3)

В заключенията си от 11 декември 2006 г. Съветът приветства официалното начало на процеса, който да доведе до изработването на правно обвързващ международен договор за търговията с оръжие (наричан по-нататък „ДТО“), и отбеляза със задоволство, че голямо мнозинство от държавите-членки на ООН, са подкрепили Резолюция 61/89 на Общото събрание на ООН, включително всички държави-членки на Съюза. Съветът отново потвърди, че Съюзът и неговите държави-членки ще изпълняват активна роля в този процес, и подчерта, че е важно в рамките на този процес да се осъществи сътрудничество с други държави и регионални организации.

(4)

Генералният секретар на ООН създаде група от правителствени експерти (наричана по-нататък „ГПЕ“), състояща се от 28 члена, която да продължи обсъждането на евентуален ДТО. ГПЕ заседава през 2008 г. и стигна до заключение, че е необходимо по-нататъшно обмисляне и че в рамките на ООН следва се работи поетапно по открит и прозрачен начин. ГПЕ насърчи тези държави, които са в състояние да го направят, да оказват при поискване помощ на държавите в нужда.

(5)

В заключенията си от 10 декември 2007 г. Съветът приветства създаването на ГПЕ към ООН и изрази своята твърда увереност, че един всеобхватен, правно обвързващ инструмент, който съответства на съществуващите задължения на държавите по силата на съответното международно право и установява общи международни стандарти за внос, износ и трансфер на конвенционално оръжие, ще представлява съществен принос към решаването на проблема с нежеланото и безотговорно разпространение на конвенционално оръжие.

(6)

Институтът на ООН за изследвания в областта на разоръжаването (UNIDIR) подкрепи този процес, като предприе изследване, състоящо се от две фази на подробен анализ на становищата на държавите-членки на ООН, относно осъществимостта, обхвата и параметрите на ДТО. Анализите от декември 2007 г. и януари 2008 г. бяха полезна информация за ГПЕ.

(7)

На 24 декември 2008 г. Общото събрание на ООН прие Резолюция 63/240, озаглавена „Към договор за търговията с оръжие: установяване на общи международни стандарти за внос, износ и трансфер на конвенционално оръжие“, с която се създава отворена работна група (наричана по-нататък ОРГ) за по-нататъшно обсъждане на онези елементи от доклада на ГПЕ, по които може да се постигне консенсус, с цел включването им в евентуален правно обвързващ договор относно вноса, износа и трансфера на конвенционално оръжие. Отворената работна група проведе две заседания през 2009 г. и представи доклад пред Общото събрание на ООН, в който отбелязва, че проблемът с нерегламентираната търговия на конвенционално оръжие и разпространението им на нелегалния пазар следва да бъде разрешен чрез международни действия.

(8)

Въз основа на посочените по-горе заключения на Съвета Съюзът реши да подкрепи процеса за изработване на ДТО, като включи в дебата държави извън ГПЕ, както и други участници като гражданското общество и промишлеността, за да формира осъзнаването на проблема и да се допринесе за работата на ОРГ. За тази цел на 19 януари 2009 г. Съветът прие Решение 2009/42/ОВППС на Съвета (1) за подкрепа на дейностите на ЕС в трети държави за насърчаване на процеса, водещ към създаване на договор за търговията с оръжие, в рамките на Европейската стратегия за сигурност.

(9)

В рамките на изпълнението на Решение 2009/42/ОВППС UNIDIR като изпълнителен орган на решението организира шест регионални семинара, допълнителни прояви, както и встъпителна и заключителна проява, между февруари 2009 г. и февруари 2010 г. Тези дейности позволиха на заинтересованите страни, включително на представители на гражданското общество, промишлеността и държавите извън ГПЕ, да участват в открити неофициални обсъждания на ДТО. Изпълнението на Решение 2009/42/ОВППС даде също възможност да се интегрират националните и регионалните подходи в протичащия международен процес и да се допринесе за определянето на приложното поле и последиците от договор за търговията с конвенционално оръжие.

(10)

На 2 декември 2009 г. Общото събрание на ООН прие Резолюция 64/48, озаглавена „Договор за търговията с оръжие“, с която се взема решение за свикване на конференция на ООН за ДТО през 2012 г., за да се изготви правно обвързващ инструмент съгласно най-високите съществуващи общи международни стандарти за трансфер на конвенционално оръжие. С резолюцията също се взема решение оставащите сесии на ОРГ да се смятат за заседания на подготвителния комитет за конференцията на ООН.

(11)

Предвид дейностите по Решение 2009/42/ОВППС, чийто срок на действие изтича през май 2010 г., необходимостта да се подготви успешна конференция на ООН през 2012 г. за ДТО и препоръката, съдържаща се в Резолюция 64/48, за да се осигури възможно най-широко и ефективно участие в конференцията, Съюзът следва да подкрепя подготвителния процес за конференцията на ООН, за да се гарантира, че тя обхваща възможно най-много участници и може да предостави конкретни препоръки относно елементите на един бъдещ ДТО. Подкрепата на Съюза за процеса за изработване на ДТО следва да включва мерки в подкрепа на националните системи за контрол на вноса и износа в трети държави, който ще трябва да е в съответствие с един бъдещ ДТО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   С цел подкрепа на договора за търговията с оръжие (наричан по-нататък „ДТО“) Съюзът осъществява дейности със следните цели:

да подкрепи процеса на подготовка за конференцията на ООН за ДТО, за да се гарантира, че тя обхваща възможно най-много участници и може да предостави конкретни препоръки относно елементите на бъдещия ДТО,

да подкрепи държавите-членки на ООН в развиването и подобряването на националния и регионален експертен капацитет за въвеждане на ефективен контрол върху трансфера на оръжие, за да се гарантира, че бъдещият ДТО, когато влезе в сила, ще бъде възможно най-ефективен.

2.   За постигане на целите, посочени в параграф 1, Съюзът ще предприеме следния проект:

организиране на седем регионални семинара, встъпителна и заключителна проява, до три допълнителни прояви и разпространение на резултатите.

В приложението се съдържа подробно описание на посочения по-горе проект.

Член 2

1.   Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (наричан по-нататък „ВП“) отговаря за изпълнението на настоящото решение.

2.   Изпълнението на проекта, посочен в член 1, параграф 2, се извършва от Института на ООН за изследвания в областта на разоръжаването (UNIDIR).

3.   UNIDIR изпълнява тази дейност под ръководството на ВП. За тази цел ВП постига необходимите договорености с UNIDIR.

Член 3

1.   Референтната финансова сума за изпълнението на проекта, посочен в член 1, параграф 2, е в размер на 1 520 000 EUR.

2.   Разходите, финансирани чрез сумата, посочена в параграф 1, се управляват в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза.

3.   Европейската комисия контролира правилното управление на разходите, посочени в параграф 1. За тази цел тя сключва споразумение за финансиране с UNIDIR. Споразумението предвижда, че UNIDIR следва да осигури публичност на приноса на Съюза в съответствие с неговия размер.

4.   Комисията полага усилия да сключи споразумението за финансиране, посочено в параграф 3, възможно най-бързо след влизането в сила на настоящото решение. Тя информира Съвета за трудностите, възникнали по време на този процес, и за датата на сключване на споразумението за финансиране.

Член 4

ВП докладва на Съвета относно изпълнението на настоящото решение чрез редовни доклади след организирането на всеки от регионалните семинари, встъпителната и заключителната проява, както и допълнителните прояви. Докладите ще се изготвят от UNIDIR и представляват основата за оценката, извършвана от Съвета. Комисията предоставя информация по финансовите аспекти на изпълнението на проекта, посочен в член 1, параграф 2.

Член 5

1.   Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

2.   Срокът на действие на настоящото решение изтича 24 месеца след датата на сключване на споразумението за финансиране, посочено в член 3, параграф 3. Срокът на действие на решението изтича шест месеца след датата на влизането му в сила, ако споразумението за финансиране не е сключено към този момент.

Съставено в Люксембург на 14 юни 2010 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   Цел

Общата цел на това решение на Съвета е да подкрепи процеса на подготовка за конференцията на ООН за ДТО, за да се гарантира, че тя обхваща възможно най-много участници и може да предостави конкретни препоръки относно елементите на бъдещия ДТО, както и да подкрепи държавите членки на ООН в развиването и подобряването на националния и регионалния експертен капацитет с цел въвеждане на ефективен контрол върху износа и трансфера на оръжие.

2.   Описание на проекта

2.1.   Цел на проекта

Проектът се стреми да постигне следните конкретни цели:

а)

да подпомогне процеса на подготовка за конференцията на ООН за ДТО, включително като:

i)

повиши осведомеността, познаването и разбирането на този процес сред държавите членки на ООН, гражданското общество и представителите на промишлеността;

ii)

съдейства за активно и ефективно участие, което да обхваща възможно най-голям брой държави членки на ООН, в подготвителния комитет за периода 2010—2011 г.;

iii)

определи и формулира конкретни предложения за съдържанието на ДТО, включително възможно най-всеобхватно приложно поле, параметри и последици;

iv)

утвърди сред трети държави възможно най-високите стандарти за ДТО, също въз основа на регионален опит и инструменти;

v)

спомогне за подготовката на конференцията през 2012 г., като укрепи преговорните способности на участниците;

б)

да подпомогне трети държави в усилията им да създадат, подобрят и въведат според случая системи за контрол на износа и трансфера, включително чрез:

i)

съдействие за създаването и въвеждането на лицензионни системи;

ii)

съдействие да се подобри съответствието с национален контрол и въвеждането на такъв при прилагането на бъдещия ДТО, включително граничен контрол и наблюдение на износа и трансфера на оръжие;

iii)

подкрепа за разработването на национални и регионални доклади за вноса и износа на оръжие, за да се подобри прозрачността и отчетността на търговията с оръжие;

iv)

подкрепа за по-голяма прозрачност и отчетност на търговията с оръжие чрез участие в Регистъра на ООН за конвенционално оръжие (UN ROCA);

v)

подпомагане на дейностите на национално равнище за маркиране и проследяване на малките оръжия и леки въоръжения (МОЛВ).

2.2.   Резултати от проекта

С изпълнението на проекта ще се постигнат следните резултати:

а)

по-голяма осведоменост, познаване и разбиране от страна на държавите — членки на ООН, на процеса на изработване на ДТО;

б)

широко и по-резултатно участие на държавите — членки на ООН, в подготвителния комитет, който ще бъде свикан през 2010—2011 г., включително чрез формулирането на конкретни предложения относно съдържанието на ДТО, които да отразяват най-широк обхват на приложното поле и възможно най-високи стандарти;

в)

по-голяма осведоменост на трети държави относно структурата и функционирането на системите за контрол на износа на конвенционално оръжие, включително чрез подкрепа с цел да се подобри съответствието с прилагането на национален контрол при изпълнението на бъдещия ДТО, включително граничен контрол и наблюдение на износа и трансфера на оръжие;

г)

по-добра организация на архивите и отчетността в областта на оръжията, включително чрез маркиране и проследяване и национално участие в UN ROCA и подобрен национален капацитет в контрола на износа от страна на участващите държави.

2.3.   Описание на дейностите

Проектът предвижда организирането на седем регионални семинара, встъпителна и заключителна проява, до три допълнителни прояви и разпространение на резултатите.

Регионалните семинари ще се проведат в рамките на три дни на място, което предстои да бъде определено в целевите региони.

2.3.1.   Структура на регионалните семинари

Семинарите ще включват следните изложения и обсъждания:

 

Първа част [ДЕН 1 и ДЕН 2 (първа половина)]:

а)

общ преглед на ДТО, обща информация, възможно приложно поле, параметри и др.;

б)

национални и регионални становища относно ДТО, включително представяне на становището на Съюза по този въпрос;

в)

други аспекти на ДТО, включително прозрачност и мерки за подпомагане;

г)

формулиране на препоръки за работата на сесиите на подготвителния комитет.

 

Втора част [ДЕН 2 (втора половина) и ДЕН 3]

а)

представяне на национална и регионална система за контрол на търговията с конвенционално оръжия, включително Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г. определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (1);

б)

аспекти, в това число правен и административен аспект, на създаването и въвеждането на лицензионни системи;

в)

аспекти на съответствието с национален контрол и прилагането на такъв при изпълнението на бъдещия ДТО, включително граничен контрол и наблюдение на износа и трансфера на оръжие;

г)

аспекти на организацията на архивите в областта на оръжията, включително национални и регионални доклади относно износа и трансферите на оръжие;

д)

ролята и работата на UN ROCA, включително помощ при подаване на национални доклади за регистъра;

е)

международни и национални инструменти за маркиране и проследяване на МОЛВ и помощ при прилагането им.

Тридневните семинари ще включват сесии на работни групи по определени аспекти на ДТО.

2.3.2.   Участници в семинарите

Участниците в регионалните семинари включват:

а)

дипломатически и военен персонал/персонал в областта на отбраната от държави в регионите, по-специално органите, които отговарят за националните политики по отношение на ДТО, включително национални делегати участници в подготвителния комитет за ДТО;

б)

технически персонал и служители на правоприлагащите органи в регионите, по-специално служители на органите по контрол на износа, митническите служби и правоприлагащите органи (по двама участници от държава);

в)

представители на международни и регионални организации, регионално базирани неправителствени организации (НПО), експертни групи и местната/регионалната промишленост;

г)

представители от UNIDIR и Отдела на ООН по въпросите на разоръжаването (UNODA) (сектора за конвенционално оръжие и регионалния сектор, включително регионалните центрове според случая);

д)

национални и международни технически експерти по въпросите на контрола върху износа на конвенционални оръжия, включително експерти на Съюза и представители на промишлеността.

В зависимост от големината на регионите се очаква във всеки семинар да се включат между 45 и 80 участници. По един дипломатически или военен представител от всяка поканена държава ще участва в първата част на всеки семинар, докато на втората част ще присъства техническият експерт или служител на правоприлагащ орган от всяка поканена държава. Подборът на държавите, които да бъдат поканени за всеки семинар, както и на държавите се извършва от ВП след консултация с компетентните органи на Съвета въз основа на предложение на UNIDIR.

Следва да се осигури участие в семинара на експерти на Съюза на необходимото равнище, както по отношение на техническия, така и на политическия опит.

2.3.3.   Принос: изследователски компонент

За да се осигури обоснован, пълен и своевременен принос за работата на ООН е необходим сериозен изследователски компонент. UNIDIR ще поръча изготвянето на 12 изследвания за предварителна информация на компетентни научноизследователски институти или отделни експерти, които да се съсредоточат върху някои основни аспекти, които са от значение за проекта и регионалните семинари. UNIDIR ще предложи на ВП списък с възможни научноизследователски институти или отделни експерти, които имат значителен опит по конкретни въпроси в областта на ДТО. Въз основа на този списък и след консултация с компетентните органи на Съвета ВП ще подбере най-подходящите.

2.3.4.   Регионално разпределение на семинарите

Регионалните семинари ще се проведат съобразно следните региони:

а)

един семинар за Северна и Южна Америка и Карибския регион;

б)

един семинар за Близкия изток;

в)

един семинар за Северна, Западна и Централна Африка;

г)

един семинар за Източна и Южна Африка;

д)

един семинар за Източна Азия и Тихоокеанския басейн;

е)

един семинар за Южна и Централна Азия;

ж)

един семинар за „Европа в по-широки граници“.

Предложените места за провеждане на семинарите включват:

а)

Буенос Айрес или Рио де Жанейро (за Северна и Южна Америка и Карибския регион);

б)

Кайро или Бейрут за Близкия изток;

в)

Рабат или Акра за Северна, Западна и Централна Африка;

г)

Найроби или Йоханесбург за Източна и Южна Африка;

д)

Джакарта или Пекин за Източна Азия и Тихоокеанския басейн;

е)

Делхи или Астана за Южна и Централна Азия;

ж)

Москва или Белград за „Европа в по-широки граници“.

Окончателното решение за местата ще се вземе с оглед на това да се използват по възможно най-добрия начин ресурсите, сведе до минимум въглеродният отпечатък и въз основа на наличната подкрепа на местно равнище. UNIDIR ще даде обосновани препоръки за местата, които да бъдат разгледани от ВП след консултация с компетентните органи на Съвета.

2.3.5.   Встъпителна и заключителна проява

Встъпителната проява ще се проведе в рамките на един ден, за да бъдат представени пред международната общност целите на проекта и да се събере информация от гражданското общество, научноизследователските среди и НПО, за да се осигури подкрепа на проекта. Заключителната проява ще се проведе в рамките на един ден, за да се представят резултатите от проекта. Окончателното решение за определяне на местата на провеждане на тези прояви ще се вземе съгласно процедурата, предвидена за избора на места за провеждане на регионалните семинари. Встъпителната проява може да се проведе в рамките на подготвителния комитет през юли 2010 г. в зависимост от датата на приемане на настоящото решение.

2.3.6.   Допълнителни прояви

Първата допълнителна проява ще се организира в рамките на Първия комитет (65-та сесия на Общото събрание на ООН) през октомври 2010 г., за да се повиши осведомеността на заинтересованите страни, събрали се в Ню Йорк, относно проекта и да бъдат обсъдени конкретни съществени елементи по отношение на процеса за ДТО.

Втората допълнителна проява ще се проведе в рамките на четвъртото заседание на срещата на подготвителния комитет за ДТО в Ню Йорк през 2011 г., за да бъдат представени пред заинтересованите страни, събрали се в Ню Йорк, постигнатите до този момент резултати от проекта.

Третата допълнителна проява ще се проведе в рамките на Първия комитет (66-а сесия на Общото събрание на ООН) през октомври 2011 г., за да бъдат представени пред заинтересованите страни, събрали се в Ню Йорк, постигнатите до този момент резултати от проекта.

2.4.   Резултати — разпространение

ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

За всеки семинар и за всяка проява ще бъде изготвен кратък обобщен доклад за обсъжданията, препоръките и идеите, изразени във връзка с ДТО и за обсъжданите технически аспекти. Докладите от семинарите на английски език ще бъдат достъпни онлайн и ще се разпространяват чрез електронни запаметяващи устройства.

По време на заключителния семинар ще бъде изготвен и представен за обсъждане проект за заключителен доклад, в който се прави анализ на обобщените доклади от седемте регионални заседания и другите прояви, включени в проекта. Заключителният доклад ще бъде достъпен онлайн и ще се разпространява чрез електронни запаметяващи устройства. Публикация обобщение на заключителния доклад ще бъде достъпна онлайн и в печатен вид.

3.   Продължителност

Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца след датата на сключване на споразумението за финансиране, посочено в член 3, параграф 3.

4.   Бенефициери

Бенефициери на проекта ще са държавите членки на ООН, и по-специално държавните органи, които отговарят за определянето на националните политики по отношение на ДТО, органите за контрол върху износа, служители на митническите и правоприлагащите органи, които трябва да развият опита си, за да се осигури отговорна търговия с оръжие и предотвратява безотговорното разпространение на конвенционални оръжия в рамките на бъдещ ДТО. Подборът на конкретните бенефициери ще се осъществява въз основа на списък на подбрани кандидати, предложен от UNIDIR, който следва да бъде одобрен от ВП след консултация с компетентните органи на Съвета.

5.   Орган по изпълнението

Техническото изпълнение на настоящото решение ще бъде възложено на UNIDIR. UNIDIR изпълнява тази дейност под ръководството на ВП. UNIDIR си сътрудничи с Отдела на ООН по въпросите на разоръжаването и членовете на бюрото на подготвителните комитети за конференцията на ООН за ДТО.

Според случая UNIDIR работи съвместно с институции като регионални организации, експертни групи, НПО и представители на промишлеността. UNIDIR ще осигури публичността на приноса на ЕС, съответстваща на неговия размер.


(1)  ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.