ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.135.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 135

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
2 юни 2010 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 477/2010/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 година за отмяна на Решение 79/542/ЕИО на Съвета относно съставянето на списък на трети страни или части от трети страни и относно определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и ветеринарното сертифициране за внос в Общността на някои живи животни и прясно месо от тях

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 478/2010 на Комисията от 1 юни 2010 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на прежди с висока здравина от полиестери с произход от Китайската народна република

3

 

*

Регламент (ЕС) № 479/2010 на Комисията от 1 юни 2010 година относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на изпращаните от държавите-членки нотификации до Комисията в сектора на млякото и млечните продукти

26

 

*

Регламент (ЕС) № 480/2010 на Комисията от 1 юни 2010 година за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Spressa delle Giudicarie (ЗНП)

36

 

*

Регламент (ЕС) № 481/2010 на Комисията от 1 юни 2010 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка за 2011 г. с целеви второстепенни променливи за наследяване между поколенията на неравностойно положение ( 1 )

38

 

 

Регламент (ЕС) № 482/2010 на Комисията от 1 юни 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

46

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕШЕНИЯ

2.6.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/1


РЕШЕНИЕ № 477/2010/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 19 май 2010 година

за отмяна на Решение 79/542/ЕИО на Съвета относно съставянето на списък на трети страни или части от трети страни и относно определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и ветеринарното сертифициране за внос в Общността на някои живи животни и прясно месо от тях

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 и член 168, параграф 4, буква б) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

В Директива 72/462/ЕИО на Съвета от 12 декември 1972 г. относно санитарните и ветеринарномедицинските проблеми при внос на животни от рода на едрия рогат добитък, овце, кози и свине, както и на прясно месо или месни продукти от трети страни (3) се предвижда да бъде изготвен списък на страните или частите от тях, от които държавите-членки разрешават вноса на някои живи животни и прясно месо от някои животни.

(2)

Съгласно това беше прието Решение 79/542/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г. относно съставянето на списък на трети страни или части от трети страни и относно определяне на ветеринарно-санитарните и здравните условия и ветеринарното сертифициране за внос в Общността на някои живи животни и прясно месо от тях (4). С посоченото решение се установяват санитарните условия за внос в Съюза на живи животни, с изключение на еднокопитни, и за вноса на прясно месо и месни продукти от такива животни, включително месо от еднокопитни, но без месни заготовки. Освен това в приложения I и II към посоченото решение се съдържат списъци с трети страни или части от тях, от които могат да бъдат внасяни в Съюза някои живи животни и прясно месо от тях, както и образци на ветеринарни сертификати.

(3)

След датата на приемане на посоченото решение с други актове на Общността бяха установени редица нови ветеринарно-санитарни и здравни изисквания, в това число Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (5) и Директива 2004/68/ЕО на Съвета от 26 април 2004 г. относно определяне на ветеринарно-санитарните правила за внос и транзит в Общността на някои живи копитни животни (6), както и Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (7), Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (8), Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (9), и Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (10).

(4)

Посочените актове на Общността съставляват нова регулаторна рамка в тази област, а Директива 72/462/ЕИО беше отменена с Директива 2004/68/ЕО.

(5)

В член 20 от Директива 2004/68/ЕО се предвижда, че правилата за прилагане, установени в съответствие с решенията, приети за вноса на живи животни, месо и месни продукти по силата на Директива 72/462/ЕИО, inter alia Решение 79/542/ЕИО, остават в сила до заместването им с мерки, приети съгласно новата регулаторна рамка.

(6)

Освен това в член 4, параграф 3 от Директива 2004/41/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за отмяна на някои директиви, отнасящи се до хигиената на храните и здравните условия при производството и пускането на пазара на някои продукти от животински произход, предназначени за консумация от човека (11), се предвижда, че до приемането на необходимите разпоредби въз основа на Регламент (ЕО) № 852/2004, Регламент (ЕО) № 853/2004, Регламент (ЕО) № 854/2004 или Директива 2002/99/ЕО правилата за прилагане, приети въз основа на Директива 72/462/ЕИО, ще продължат да се прилагат.

(7)

В Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията от 12 март 2010 г. за установяване на списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо и за определяне на изискванията за ветеринарното сертифициране (12), се съдържат изисквания за ветеринарно сертифициране, както и други разпоредби, с които се взема предвид новата регулаторна рамка и се заменят разпоредбите на Решение 79/542/ЕИО. От датата на влизане в сила на посочения регламент Решение 79/542/ЕИО ще изгуби своята сила и ще престане да се прилага.

(8)

В интерес на яснотата и прозрачността на законодателството на Съюза Решение 79/542/ЕИО следва да бъде изрично отменено с действие от тази дата,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 79/542/ЕИО се отменя с действие от 9 април 2010 г.

Позоваванията на отмененото решение се считат за позовавания на Регламент (ЕС) № 206/2010.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 19 май 2010 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Становище от 16 декември 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 25 март 2010 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 26 април 2010 г.

(3)  ОВ L 302, 31.12.1972 г., стр. 28.

(4)  ОВ L 146, 14.6.1979 г., стр. 15.

(5)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(6)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 321.

(7)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(9)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.

(10)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 157, 30.4.2004 г., стр. 33.

(12)  ОВ L 73, 20.3.2010 г., стр. 1.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

2.6.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 478/2010 НА КОМИСИЯТА

от 1 юни 2010 година

за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на прежди с висока здравина от полиестери с произход от Китайската народна република

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“), и по-специално член 7 от него,

след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Започване

(1)

На 8 септември 2009 г. с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2) (наричано по-долу „известие за започване“), Комисията оповести започването на антидъмпингова процедура по отношение на вноса в Съюза на прежди с висока здравина от полиестери с произход от Китайската народна република („КНР“), Република Корея („Корея“) и Тайван (наричани по-долу „засегнатите държави“).

(2)

Процедурата стартира в отговор на подадена на 27 юли 2009 г. от CIRFS — Международен комитет за изкуствена коприна и синтетични влакна (наричан по-долу „жалбоподателят“) — жалба от името на производителите на прежди с висока здравина от полиестери, които съставляват основен дял — в конкретния случай над 60 % — от цялото производство на прежди с висока здравина от полиестери в Съюза. Жалбата съдържаше prima facie доказателства за наличие на дъмпинг на посочения продукт и за произтичаща от него съществена вреда, която бе счетена за достатъчна, за да оправдае откриването на разследване.

1.2.   Засегнати от процедурата страни

(3)

Комисията официално извести за започването на процедурата подалите жалбата производители от Съюза, другите известни ѝ производители от Съюза, производителите износители, вносителите, потребителите, другите страни, за които е известно, че са засегнати от нея, както и представители на КНР, Корея и Тайван. На заинтересованите страни беше предоставена възможност да изложат в писмен вид становищата си и да поискат изслушване в рамките на определения в известието за започване на процедурата срок.

(4)

Жалбоподателят, други производители от Съюза, производители износители от КНР, Корея и Тайван, вносители и потребители представиха становищата си. Бяха изслушани всички заинтересовани страни, пожелали това и доказали, че са налице особени основания те да бъдат изслушани.

(5)

Поради видимо високия брой производители износители от КНР и Корея и вносители на разглеждания продукт, в известието за откриване на процедурата се предвиждаше да се използва представителна извадка в съответствие с член 17 от основния регламент. За да може Комисията да определи доколко е наложително изготвянето на представителна извадка и, ако случаят се окаже такъв, да подбере извадка, всички известни ѝ производители износители от КНР и Корея и вносители в Съюза бяха поканени да заявят своя интерес пред Комисията и предоставят, както се посочва в известието за започване на процедурата, основни сведения за дейността си, свързана с разглеждания продукт, в периода от 1 юли 2008 г. до 30 юни 2009 г.

(6)

Както е пояснено в съображения 22—27 по-долу, единадесет производители износители от КНР предоставиха поисканата информация и дадоха съгласието си да бъдат включени в представителна извадка. Що се отнася до Корея, четирима производители износители предоставиха поисканата информация и дадоха съгласието си да бъдат включени в представителната извадка.

(7)

Въз основа на информацията, получена от оказалите съдействие производители износители, Комисията подбра представителна извадка от трима производители износители от КНР или групи свързани дружества с най-голям обем на износ за Съюза. Проведени бяха консултации с всички производители износители, както и с тяхното сдружение и с властите на КНР, като всички изразиха съгласието си с подбора на извадката.

(8)

В случая с Корея само четирима производители износители предоставиха исканата информация във връзка с изготвянето на представителната извадка. Предвид ниския брой производители износители, заявили своето желание да сътрудничат, бе решено, че не е необходимо използването на представителна извадка.

(9)

За да даде възможност на производителите износители от КНР да представят заявление за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ), или за индивидуално третиране (ИТ), ако желаят това, Комисията изпрати формуляри за заявления на включените в извадката производители износители от КНР и на производителите износители, поискали такива формуляри с намерението да кандидатстват за индивидуално разглеждане в съответствие с член 17, параграф 3 от основния регламент.

(10)

Комисията оповести официално заключенията от процедурата по предоставяне на ТДПИ пред засегнатите производители износители от КНР, властите на КНР и жалбоподателите. Предоставена им бе също така възможност да изложат в писмен вид становищата си и да поискат изслушване, ако са налице особени основания да бъдат изслушани.

(11)

Двама производители износители, които не бяха включени в извадката, тъй като не отговаряха на критериите, предвидени в член 17, параграф 1 от основния регламент, поискаха определяне на индивидуален дъмпингов марж съгласно член 17, параграф 3 от основния регламент. Преценено бе обаче, че индивидуалното разследване на засегнатите производители износители би довело до допълнителните посещения на място и специфичен анализ и поради тази причина би било неоправдано обременително и би попречило на своевременното приключване на разследването. Поради това беше направено временно заключение, че искането за индивидуално разследване на споменатите производители износители не може да бъде удовлетворено.

(12)

Комисията изпрати въпросници на всички известни засегнати страни и на всички останали дружества, които заявиха своя интерес в посочения в известието за започване срок, а именно четирима производители в Съюза, десет вносители и 68 потребители.

(13)

Получени бяха отговори от производителите в Съюза, подали жалбата, и от още един производител в Съюза, който оказа съдействие на настоящото разследване, двама несвързани вносители и 33 потребители.

(14)

Комисията проучи и провери цялата информация, счетена за необходима за целите на временното определяне на дъмпинга, вредата от него и интереса на Съюза. Бяха извършени проверки на място в следните дружества:

 

Производители в Съюза:

Brilen SA, Barbastro, Испания,

Performance Fibers, Bascharage, Люксембург и свързаните с него дружества Performance Fibers Longlaville, Longwy, Франция; Performance Fibers GmbH, Bad Hersfeld, Германия; Performance Fibers, Bobingen, Германия; Performance Fibers, Guben, Германия,

Polyester High Performance, Wuppertal, Германия,

Sioen, Mouscron, Белгия.

 

Вносители в Съюза:

Protex Advanced Textiles GmbH, Rosendahl, Германия.

 

Потребители в Съюза:

Autoliv Romania SA, Brasov, Румъния,

Guth & Wolf GmbH, Gütersloh, Германия,

Michelin, Clermont Ferrand, Франция,

Mitas AS, Prague, Чешка република.

 

Производители износители от КНР:

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd., Shaoxing,

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd, Haining,

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd, Huzhou.

 

Производители износители от Корея:

Hyosung Corporation, Seoul,

Kolon Industries Inc, Seoul,

KP Chemtech Corporation, Ulsan,

Samyang Corporation, Seoul.

 

Производители износители от Тайван:

Far Eastern Textiles Co., Ltd, Taipei,

Shinkong Corporation, Taipei.

 

Свързани вносители в Съюза:

Hyosung Luxembourg SA, Люксембург.

 

Производители в държавата аналог:

Performance Fibers, Inc. и Performance Fibers Operations, Inc., Richmond, САЩ.

1.3.   Разследван период

(15)

Разследването за дъмпинг и вреда обхвана периода от 1 юли 2008 г. до 30 юни 2009 г. (наричан по-долу „разследваният период“ или „РП“). Проучването на тенденциите, свързани с оценката на вредата, обхвана периода от януари 2005 г. до края на разследвания период (наричан по-долу „разглежданият период“).

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

2.1.   Разглеждан продукт

(16)

Разглежданият продукт са прежди с висока здравина от полиестери (различни от шивашки конци), които не се предлагат за продажба на дребно, включително монофиламенти с линейна плътност по-малка от 67 decitex, с произход от КНР, Корея и Тайван (наричани по-долу „разглежданият продукт“ или „ПВЗ“), понастоящем класирани в код по КН 5402 20 00.

(17)

Разглежданият продукт се отличава с нестандартни свойства и се използва за различни приложения, като например подсилване на гуми, широка гама от изделия, конвейерни ленти, въжета, предпазни колани, платна и геосинтетични продукти.

(18)

В хода на разследването някои страни заявиха, че преждите, използвани за производството на гуми — т.нар. влакна с висок коефициент на ниско свиване („High Modulus Low Shrinkage“ или „HMLS“) — следва да се изключат от обхвата на разследването. Те твърдяха, че HMLS притежават различни характеристики и приложения в сравнение с други ПВЗ.

(19)

Разследването обаче показа, че, въпреки че преждите HMLS притежават някои отличителни характеристики в сравнение с други ПВЗ (например, еластичност, свиваемост, якост на опън и износоустойчивост), всички видове от разглеждания продукт имат едни и същи базисни физични и химични характеристики. Поради това те се разглеждат като един и същ продукт.

2.2.   Сходен продукт

(20)

По отношение на продукта, изнасян от КНР, Корея и Тайван за Съюза, и продукта, произвеждан и продаван на вътрешния пазар в Корея и Тайван, а също и в КНР от китайския производител износител, комуто е предоставено ТДПИ, както и по отношение на продукта, произвеждан и продаван в Съюза от производителите в Съюза, бе установено, че притежават едни и същи базисни физични и технически характеристики, а също и еднакви употреби. Поради това те условно се считат за подобни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

3.   ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗВАДКА

3.1.   Представителна извадка на вносители

(21)

С оглед на големия брой идентифицирани въз основа на жалбата вносители, в известието за започване беше предвидено да се подбере представителна извадка за вносителите в съответствие с член 17, параграф 1 от основния регламент. След проучване на представената информация обаче и предвид малкия брой вносители, изразили готовност да съдействат, беше решено, че не е необходимо да бъде изготвена такава представителна извадка.

3.2.   Представителна извадка на производители износители от КНР

(22)

С оглед на големия брой производители износители от КНР, в известието за започване на процедура за определяне на дъмпинга беше предвидено да се подбере представителна извадка в съответствие с член 17, параграф 1 от основния регламент.

(23)

С цел да се даде възможност на Комисията да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и — ако това е така — да подбере такава, от всички производители износители от КНР беше поискано да заявят своя интерес в срок от 15 дни, считано от датата на започване на разследването, и да предоставят основна информация за износа и продажбите си на вътрешния пазар, за конкретните си дейности, свързани с производството на разглеждания продукт, и за имената и дейностите на всички свързани дружества, участващи в производството и/или продажбата на разглеждания продукт.

(24)

С оглед подбора на представителната извадка бяха направени консултации и с властите на КНР и с организацията на производителите, а именно Китайската търговска камера за внос и износ на текстилни изделия.

3.2.1.   Предварителен подбор на оказващи съдействие производители износители

(25)

Общо единадесет производители износители, включително групи от свързани дружества в КНР, се отзоваха и предоставиха изисканата информация в рамките на срока, определен в известието за започване. Всички те докладваха за внос на разглеждания продукт в Съюза по време на РП и изразиха желание да участват в представителната извадка. В резултат, тези единадесет производители износители бяха разглеждани като съдействащи на настоящото разследване („оказващи съдействие производители износители“).

(26)

Производителите износители, които не заявиха своя интерес в рамките на гореупоменатия срок или не представиха изисканата информация навреме, бяха счетени за неоказали съдействие на разследването. Сравнението между данните за вноса, с които разполага Евростат, и обема на износа на разглеждания продукт за Съюза през РП, докладван от посочените в съображение 25 дружества, сочи, че съдействието от страна на китайските производители износители е било на много високо ниво, както е посочено в съображение 73 по-долу.

3.2.2.   Подбор на представителната извадка на оказващи съдействие производители износители от КНР

(27)

В съответствие с член 17, параграф 1 от основния регламент Комисията подбра извадка въз основа на най-големия представителен обем на износа на ПВЗ за Съюза, чието разследване беше възможно в рамките на наличното време. Подбраната извадка се състои от три дружества или групи от свързани дружества, представляващи повече от 65 % от общия обем на износа на разглеждания продукт за Съюза. В съответствие с член 17, параграф 2 от основния регламент бяха проведени консултации и бе получено съгласието на всички засегнати производители износители, а също и на тяхната асоциация и властите в КНР, във връзка с подбора на извадката.

3.3.   Индивидуално разследване

(28)

Двама производители износители, които не бяха включени в извадката, тъй като не отговаряха на критериите, предвидени в член 17, параграф 1 от основния регламент, поискаха определяне на индивидуален дъмпингов марж съгласно член 17, параграф 3 от основния регламент.

(29)

Както е посочено в съображение 27 по-горе, извадката беше ограничена до разумен брой дружества, които да могат да бъдат разследвани в рамките на наличното време. Дружествата, проучени в рамките на разследването за дъмпинг по отношение на засегнатите държави, са изброени в съображение 14 по-горе. С оглед на предвидените да бъдат извършени поредица от посещения за проверка в тези дружества, която в случая с КНР включваше проверка на заявленията за предоставяне на статут за ТДПИ и на отговорите на антидъмпинговия въпросник, беше преценено, че индивидуалните разследвания биха обременили прекомерно разследването и биха попречили на своевременното му приключване.

(30)

Поради това бе направено временно заключение, че двете искания за индивидуално разследване не могат да бъдат удовлетворени.

4.   ДЪМПИНГ

4.1.   Обща методология

(31)

Изложената по-долу обща методология бе приложена спрямо всички производители износители от Корея, Тайван, производителя износител от КНР, ползващ се с ТДПИ и, като бе взето под внимание понятието държава аналог, също и спрямо другите двама включени в извадката производители износители от КНР, които не се ползват с ТДПИ. Поради това представените констатации относно дъмпинга по отношение на всяка от държавите, засегнати от настоящото разследване, описват само онова, което е специфично за всяка държава износител.

4.1.1.   Нормална стойност

(32)

В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент Комисията най-напред провери дали са били представителни продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт на независими клиенти от всеки отделен производител износител, т.е. дали общият обем на тези продажби е бил равен на или по-голям от 5 % от общия обем на съответните експортни продажби за Съюза.

(33)

Комисията впоследствие определи онези видове продукти, продавани на вътрешния пазар от дружествата, имащи като цяло представителни продажби, които са идентични или пряко сравними с видовете, които се продават за износ за Съюза.

(34)

За всеки вид продукт, продаван от засегнатите производители износители на вътрешния пазар, за който беше констатирано, че е пряко сравним с вида, продаван за износ за Съюза, се определяше дали продажбите на вътрешния пазар са достатъчно представителни за целите на член 2, параграф 2 от основния регламент. Продажбите на вътрешния пазар на конкретен вид продукт бяха счетени за достатъчно представителни в случаите, когато обемът на този вид продукт, продаван на вътрешния пазар на независими клиенти по време на РП, представляваше 5 % или повече от общия обем на сравнимия вид продукт, продаван за износ за Съюза.

(35)

След това Комисията провери дали продажбите на вътрешния пазар, осъществявани от отделните дружества, могат да се считат за извършени при обичайни търговски условия в съответствие с член 2, параграф 4 от основния регламент. Това беше направено чрез определяне за всеки вид продукт на дела на рентабилните продажби на вътрешния пазар на независими клиенти.

(36)

Когато обемът на продажбите на даден вид продукт, продаван на нетна продажна цена, която е равна или по-висока от изчислените производствени разходи, представляваше повече от 80 % от общия обем на продажбите от този вид и когато среднопретеглената продажна цена беше равна или по-висока от разходите за единица продукция, нормалната стойност за всеки вид продукт поотделно бе изчислена като среднопретеглената стойност на всички продажни цени на вътрешния пазар от въпросния вид.

(37)

Когато обемът на рентабилните продажби на даден вид продукт представляваше 80 % или по-малко от общия обем на продажбите на този вид продукт или когато среднопретеглената цена на този вид беше по-ниска от разходите за единица продукция, нормалната стойност се основаваше на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглената стойност само на рентабилните продажби от въпросния вид.

(38)

Когато всички видове от продукта са били продавани на загуба, бе счетено, че те не са били продавани при обичайни търговски условия.

(39)

По отношение на продажбите на видове продукти, осъществявани не при обичайни търговски условия, а също и по отношение на видовете продукти, непродавани в представителни количества на вътрешния пазар, Комисията използва конструирана нормална стойност в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент.

(40)

За да се конструира нормалната стойност в съответствие с член 2, параграф 3 от основния регламент, направените разходи по търговската реализация, общите и административни (ТОА) разходи и среднопретеглената печалба, реализирана от всеки от засегнатите оказали съдействие производители износители при продажбите на вътрешния пазар на сходния продукт, в рамките на обичайната търговска дейност, по време на разследвания период, бяха добавени към техните собствени средни производствени разходи по време на разследвания период. Където беше необходимо, обявените производствени разходи и ТОА разходи бяха коригирани, преди да бъдат използвани при теста за обичайни търговски условия и при конструиране на нормалната стойност.

4.1.2.   Експортна цена

(41)

Във всички случаи, при които разглежданият продукт е бил изнасян за независими клиенти в Съюза, експортната цена е определена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент, а именно въз основа на реално платените или подлежащи на плащане експортни цени.

(42)

В случаите, в които продажбите са били извършвани с посредничеството на свързан вносител, експортната цена е определена в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент въз основа на цената, на която внесените продукти са били препродадени за първи път на независими клиенти. В тези случаи бяха извършени корекции по отношение на всички разходи, направени между вноса и препродажбата, в т.ч. мита и такси, а също и приемлив марж, съответстващ на ТОА разходите и на печалбата. Използвани бяха собствените ТОА разходи на свързания вносител и бе определен приемлив марж на печалбата въз основа на този, който според данните от разследването е бил достигнат от независимия вносител на разглеждания продукт.

4.1.3.   Сравнение

(43)

Сравнението между нормалната стойност и експортната цена беше направено на базата на цената франко завода.

(44)

С цел да се осигури обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, под формата на корекции надлежно бяха отчетени разликите, отразяващи се върху цената и нейната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Бяха направени подходящи корекции във всички случаи, в които те бяха счетени за разумни, точни и подкрепени от проверени факти.

4.1.4.   Дъмпингов марж

(45)

В съответствие с член 2, параграф 11 от основния регламент бе установен дъмпинговият марж за всеки оказал съдействие производител износител на базата на сравнение между среднопретеглената нормална стойност и среднопретеглената експортна цена.

4.2.   КНР

4.2.1.   Оценка на заявлението за ТДПИ

(46)

Съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент, при антидъмпингови разследвания по отношение на внос с произход от КНР, нормалната стойност се определя съгласно параграфи 1—6 от посочения член за производители износители, за които е установено, че отговарят на критериите, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.

(47)

Тези критерии са накратко обобщени по-долу, единствено с цел улеснение на справките:

1.

бизнес решенията се вземат и разходите се извършват в съответствие с пазарните условия и без значителна намеса на държавата; разходите за основните вложени материали по същество отразяват пазарните стойности;

2.

фирмите разполагат с един-единствен пакет от счетоводна документация, която се подлага на независим одит в съответствие с Международните счетоводни стандарти („МСС“) и се прилага във всички случаи;

3.

на пазара няма съществени изкривявания, пренесени от предишната система на непазарна икономика;

4.

законовата уредба за фалита и собствеността гарантират правна сигурност и стабилност;

5.

обмяната на валута се извършва по пазарен курс.

(48)

Всички включени в представителната извадка дружества поискаха ТДПИ и попълниха формуляра за заявление ТДПИ в указания срок. Комисията анализира и провери информацията, предоставена във формулярите за заявление и преценената като необходима допълнителна информация в помещенията на въпросните дружества.

(49)

В резултат на проверката бе установено, че двама включени в извадката производители износители от КНР не отговарят на изискванията на критериите, предвидени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент за предоставяне на ТДПИ.

(50)

По-специално един включен в извадката производител износител не отговаряше на изискванията на критерии 1—3. На първо място, той не можа да докаже, че решенията му са били вземани в отговор на сигнали от пазара и без съществена намеса от страна на държавата, тъй като се оказа, че са били прилагани ограничения по отношение на неговата търговска дейност, като например ограничението за продаване на определен обем от разглеждания продукт на вътрешния пазар. На второ място, той не доказа, че счетоводната му документация е била подложена на одит в съответствие с международните счетоводни стандарти (МСС). Разследването очерта определен брой несъответствия и недостатъци в счетоводството на заявителя и извади наяве някои нарушения на принципите на МСС. И на последно място, установени бяха деформации, пренесени от предходната система на непазарна икономика, под формата на неправилна оценка на правото на използване на земи.

(51)

Другият включен в извадката производител износител не можа да докаже, че отговаря на критерии 1 и 3. Той не можа да докаже, че решенията му са били вземани в отговор на сигнали от пазара и без съществена намеса от страна на държавата, тъй като се оказа, че са били прилагани ограничения по отношение на неговата търговска дейност, сходни с посочените в съображение 50 по-горе, и че, въпреки съществуването на сертифициране от страна на държавата, не е била внесена част от неговия капитал. Бяха установени и деформации, пренесени от предходната система на непазарна икономика, под формата на неправилна оценка на правото на използване на земи.

(52)

Един включен в извадката производител износител доказа, че отговаря на всички критерии по член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент и можа да се сдобие със статут, позволяващ ТДПИ.

4.2.2.   Индивидуално третиране (ИТ)

(53)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, за държавите, попадащи в обхвата на посочения член, по целесъобразност се въвежда мито, приложимо в национален мащаб, освен в случаите, при които дружествата са в състояние да докажат, че отговарят на всички условия, посочени в член 9, параграф 5 от основния регламент, за да се ползват с индивидуално третиране.

(54)

Тези критерии са накратко обобщени по-долу единствено с цел улеснение на справките:

1.

при изцяло или частично контролирани от чуждестранни лица предприятия или при съвместни предприятия износителите имат право да репатрират капитала и печалбите;

2.

експортните цени и количества и условията и параметрите на продажба се определят свободно;

3.

повечето от акциите принадлежат на частни лица. Държавните служители, участващи в Съвета на директорите или заемащи ключови позиции в управлението, или са малцинство, или трябва да се докаже, че дружеството при все това е достатъчно независимо от държавна намеса;

4.

обменът на валута се извършва по пазарния курс; както и

5.

държавната намеса не е такава, че да позволи заобикаляне на мерките, ако за отделни износители се определят различни митнически ставки.

(55)

Включените в извадката производители износители, които не отговаряха на критериите за ТДПИ, бяха подали и заявление за ИТ, в случай че не им бъде предоставено ТДПИ.

(56)

Въз основа на наличната информация беше направена временна преценка, че следните двама включени в извадката производители износители от КНР отговарят на всички изисквания за ИТ, изложени в член 9, параграф 5 от основния регламент:

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd,

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.

4.2.3.   Държава аналог

(57)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент при икономики в преход нормалната стойност за производители износители, на които не е предоставено ТДПИ, трябва да се определи въз основа на цената или на конструираната стойност в трета държава с пазарна икономика („държава аналог“).

(58)

В известието за започване на процедурата Съединените американски щати (САЩ) бяха предложени като подходяща държава аналог с оглед определяне на нормалната стойност за КНР. Комисията покани всички заинтересовани страни да изразят мнение по това предложение.

(59)

Голям брой страни възразиха срещу това предложение и предложиха да бъдат използвани за тази цел Тайван или Корея, тъй като считаха, че тези държави са по-подходящи. Съответните доводи, изтъкнати в подкрепа на това предложение, бяха, както следва:

а)

производственият процес и разходи в САЩ съществено се различават от тези в КНР, тъй като използваният в САЩ машинен парк е физически и морално остарял, докато оборудването, използвано от по-голямата част от китайските производители, е модерно и се основава на най-новите технологии. Повечето китайски, тайвански и корейски производители износители използват новата едностъпкова технология на производство, която ги прави по-ефективни в сравнение с техните колеги от САЩ;

б)

обстоятелството, че по отношение на тайванските и корейските износители се твърди, че са прилагали дъмпинг, не е от значение при избора на подходяща държава аналог;

в)

жалбоподателите имат свързани дружества в САЩ и не би било целесъобразно нормалната стойност да бъде изчислена въз основа на информацията, предоставена от тези свързани дружества;

г)

условията на конкуренция в САЩ се различават от преобладаващите в КНР. Пазарът в САЩ на практика е монополизиран от един производител, докато Тайван и Корея имат по-голям брой местни производители, какъвто е случаят и в КНР.

(60)

Комисията проучи горните коментари и прецени, че те като цяло са меродавни при избора на държава аналог. След това тя проучи въпроса дали Тайван или Корея са подходящи, за да бъдат евентуално избрани за трета държава с пазарна икономика с цел определяне на нормалната стойност за КНР.

(61)

Разследването показа по-специално, че Тайван е с по-голяма степен на сравнимост на крайните продукти с КНР. Отбелязано бе, че производителите износители от Тайван имат свое присъствие и в КНР чрез свързани производители и че по същество те развиват дейност и в двете държави при сходни условия.

(62)

На тази основа бе счетено за по-подходящо да се използва Тайван като държава аналог при определяне на нормалната стойност за КНР в съответствие с член 2, параграф 7 от основния регламент.

(63)

След избора на Тайван за държава аналог нормалната стойност бе изчислена въз основа на данните, проверени в помещенията на тайванските производители износители, оказали пълно съдействие на разследването. Нормалната стойност се основаваше на цената, платена или подлежаща на плащане при осъществени продажби на вътрешния пазар в Тайван за сравними видове от продукта, ако бъде преценено, че същите са били извършени в представителни количества и при обичайни търговски условия. Такъв беше случаят при някои от изнесените видове от продукта.

4.2.4.   Нормална стойност

4.2.4.1.   Включен в извадката производител износител, на когото е предоставено ТДПИ

(64)

Установено бе, че по-голямата част от продажбите на вътрешния пазар на включения в извадката производител износител, на когото е предоставено ТДПИ, са осъществени в представителни количества и при обичайни търговски условия. Нормалната стойност за тези видове от продукта се основаваше на действително платените или подлежащи на плащане по време на разследвания период цени от независими клиенти на вътрешния пазар в КНР, в съответствие с член 2, параграф 1 от основния регламент.

(65)

По отношение на продажбите на видовете от продукта, осъществени не при обичайните търговски условия, а също и по отношение на видовете от продукта, които не са били продадени в представителни количества на вътрешния пазар, се наложи нормалната стойност да бъде конструирана, както е посочено в съображение 40 по-горе.

4.2.4.2.   Включени в извадката производители износители, на които не е предоставено ТДПИ

(66)

Както се посочва в съображения 57—63 по-горе, нормалната стойност за производителите износители, на които не е предоставено ТДПИ, трябваше да бъде определена въз основа на цената или конструираната стойност в трета държава с пазарна икономика, в конкретния случай — Тайван.

(67)

По отношение на другите видове от изнесения продукт, които не са били продадени при обичайни търговски условия в Тайван или не са били продадени в представителни количества от тайванските производители на техния вътрешен пазар, се наложи да бъде конструирана нормалната стойност. Нормалната стойност бе конструирана според посоченото в съображение 40 по-горе.

4.2.5.   Експортна цена

(68)

Всички продажби на разглеждания продукт, осъществени от тримата включени в извадката производители износители на пазара на Съюза, бяха направени непосредствено на независими клиенти в Съюза. Поради това експортната цена беше установена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент, а именно — на основата на действително платените или подлежащи на плащане цени.

4.2.6.   Сравнение

(69)

С цел да се гарантира справедливо сравнение на нормалната стойност и експортната цена, под формата на корекции надлежно бяха отчетени разликите, които оказват влияние върху цените и тяхната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. На тази основа за всички разследвани производители износители, където е приложимо и оправдано, бяха направени корекции за разликите в транспортните разходи, океанското навло и застрахователните разходи, разходите за обработка, товаро-разтоварните разходи и разходите за спомагателни дейности, опаковъчните разходи, разходите за кредити и комисиони, отстъпките, рабатите и непрякото облагане.

4.2.7.   Дъмпингови маржове

4.2.7.1.   За включените в извадката производители износители

(70)

За включените в извадката дружества среднопретеглената нормална стойност на всеки вид от продукта бе сравнена със среднопретеглената експортна цена на съответния вид от разглеждания продукт, както е предвидено в член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент.

(71)

На тази основа временните среднопретеглени дъмпингови маржове, изразени като процент от цената CIF на границата на Съюза преди облагането с мито, са, както следва:

Дружество

Временен дъмпингов марж

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd

9,3 %

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd

0

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd

7,7 %

4.2.7.2.   За другите оказали съдействие производители износители

(72)

Среднопретегленият дъмпингов марж за оказалите съдействие производители износители, които не са включени в извадката, беше изчислен в съответствие с разпоредбите на член 9, параграф 6 от основния регламент. Този марж бе установен въз основа на маржовете, установени за включените в извадката производители износители, като не бе взет под внимание маржът на производителя износител с нулев дъмпингов марж. На това основание дъмпинговият марж, изчислен за оказващите съдействие дружества, които не са включени в представителната извадка, бе временно определен на 8,9 %.

(73)

По отношение на всички други износители от КНР Комисията първо определи нивото на съдействие. Направена бе съпоставка между общите количества на износа на всички оказващи съдействие производители износители, посочени в отговорите на формулярите за подбор на извадката, и общото количество на внесените продукти от КНР според статистиката на Евростат за вноса. Установеният процент на сътрудничество бе 100 %. На тази основа нивото на сътрудничество бе оценено като високо и съответно бе счетено за целесъобразно дъмпинговият марж за неоказващите съдействие производители износители да се установи на нивото на най-високия дъмпингов марж, установен за включените в извадката производители износители.

(74)

На тази основа нивото на дъмпинга в национален мащаб бе временно определено на 9,3 %.

4.3.   Корея

4.3.1.   Нормална стойност

(75)

Установено бе, че по-голямата част от продажбите на вътрешния пазар на продадените за износ в Съюза видове от продукта и от четирите разследвани дружества са били осъществени в представителни количества и при обичайни търговски условия. Нормалната стойност за тези видове от продукта се основаваше на действително платените или подлежащи на плащане по време на разследвания период от независими клиенти на вътрешния пазар в Корея цени, в съответствие с член 2, параграф 1 от основния регламент.

(76)

За продажбите на видовете от продукта, осъществени не при обичайни търговски условия, а също и за видовете от продукта, непродавани в представителни количества на вътрешния пазар, се наложи нормалната стойност да бъде конструирана. И четирите разследвани дружества имаха продажби на вътрешния пазар на някои видове от продукта, които не са били направени в представителни количества или при обичайни търговски условия. Нормалната стойност бе конструирана по начина, указан в съображение 40 по-горе.

4.3.2.   Експортна цена

(77)

Част от продажбите за износ на един производител износител са били направени непосредствено на свързан вносител в Съюза. Поради това експортната цена бе установена в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент въз основа на цените, на които продуктите са били препродадени за първи път на независим купувач и в съответствие с описаната в съображение 42 по-горе методология.

(78)

Останалият износ на разглеждания продукт от споменатия производител износител и всички продажби за износ на другите трима производители износители са били извършени непосредствено на независими клиенти в Съюза. За тези продажби експортната цена беше установена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент, на основата на действително платените или подлежащи на плащане цени.

4.3.3.   Сравнение

(79)

С цел да се гарантира справедливо сравнение на нормалната стойност и експортната цена, бяха направени надлежни отстъпки под формата на корекции за разликите, които оказват влияние върху цените и тяхната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. На тази основа за всички разследвани производители износители, където е приложимо и оправдано, бяха направени корекции за разликите в транспортните разходи, океанското навло и застрахователните разходи, разходите за обработка, товаро-разтоварните разходи и разходите за спомагателни дейности, опаковъчните разходи, разходите за кредити и комисионите.

(80)

И четирите разследвани дружества поискаха корекция във връзка с възстановяването на митото в съответствие с член 2, параграф 10, буква б) от основния регламент с аргумента, че вносните такси според тях са били дължими за сходния продукт, предназначен за потребление в държавата износител, но са били възстановени или не са били платени, когато продуктът е бил продаван за износ за Съюза.

(81)

Това искане бе счетено за неоснователно, тъй като и четирите дружества не бяха в състояние да докажат, че възстановените на дружествата вносни такси са били свързани с износа на разглеждания продукт за Съюза.

4.3.4.   Дъмпингови маржове

(82)

В съответствие с член 2, параграф 11 от основния регламент, за всяко дружество определената за всеки вид от продукта среднопретеглена нормална стойност бе сравнена със среднопретеглената експортна цена на всеки съответен вид от продукта.

(83)

На тази основа бе установено, че дъмпинговите маржове, изразени като процент от цената CIF на вноса на границата на Общността, преди облагане с мито, на всички засегнати производители износители от Корея, са под прага de minimis от 2 % по смисъла на член 9, параграф 3 от основния регламент.

(84)

Следва да се отбележи, че четиримата корейски производители износители представляват целият износ с произход от посочената държава според данните на Евростат за вноса. По тази причина временно бе направено заключението, че приемането на антидъмпингови мерки по отношение на вноса с произход от Корея не е обосновано.

(85)

Ако тези констатации бъдат потвърдени от по-нататъшния ход на разследването, процедурата по отношение на Корея ще трябва да бъде прекратена.

4.4.   Тайван

4.4.1.   Нормална стойност

(86)

За по-голямата част от продажбите на вътрешния пазар на видовете от продукта, продадени за износ за Съюза от двете разследвани дружества, бе установено, че са осъществени в представителни количества и при обичайни търговски условия. Нормалната стойност за тези видове от продукта се основаваше на действително платените или подлежащи на плащане по време на разследвания период от независими клиенти на вътрешния пазар в Тайван цени, в съответствие с член 2, параграф 1 от основния регламент.

(87)

За продажбите на видовете от продукта, осъществени не в обичайни търговски условия, а също и за видовете от продукта, непродадени в представителни количества на вътрешния пазар, се наложи нормалната стойност да бъде конструирана. И двете разследвани дружества имаха продажби на вътрешния пазар на някои видове от продукта, които не са били направени в представителни количества или при обичайни търговски условия. В тези случаи нормалната стойност бе конструирана в съответствие със съображение 40 по-горе.

4.4.2.   Експортна цена

(88)

Всички продажби на разглеждания продукт, осъществени от двамата оказващи съдействие производители износители на пазара на Съюза, бяха извършени непосредствено на независими клиенти в Съюза. Поради това експортната цена беше определена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент, а именно — на основата на действително платените или подлежащи на плащане цени.

4.4.3.   Сравнение

(89)

С цел да се гарантира справедливо сравнение на нормалната стойност и експортната цена, бяха направени надлежни отстъпки под формата на корекции за разликите, които оказват влияние върху цените и тяхната сравнимост в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Въз основа на това за всички разследвани производители износители, където е приложимо и оправдано, бяха направени корекции за разликите в транспортните разходи, океанското навло и застрахователните разходи, разходите за обработка, товаро-разтоварните разходи и разходите за спомагателни дейности, опаковъчните разходи, разходите за кредити, комисионите, отстъпките и рабатите.

4.4.4.   Дъмпингови маржове

(90)

В съответствие с член 2, параграф 11 от основния регламент, за всяко дружество определената за всеки вид от продукта среднопретеглена нормална стойност бе сравнена със среднопретеглената експортна цена на всеки съответен вид от продукта.

(91)

На тази основа дъмпинговите маржове, изразени като процент от цената CIF на вноса на границата на Съюза, преди облагането с мито, бяха следните:

Far Eastern Textiles Co., Ltd

3,9 %,

Shinkong Corporation

de minimis.

(92)

По отношение на вноса с произход от Тайван следва да се отбележи, че двамата оказващи съдействие производители износители представляваха всичкият износ с произход от посочената държава според данните на Евростат за вноса. По отношение на Тайван бе установен дъмпингов марж в национален мащаб. Установено бе, че този дъмпингов марж в национален мащаб е под прага de minimis от 2 %, предвиден в член 9, параграф 3 от основния регламент. На тази основа временно бе направено заключението, че налагането на антидъмпингови мерки по отношение на вноса с произход от Тайван не е обосновано.

(93)

Ако тези констатации бъдат потвърдени от по-нататъшния ход на разследването, процедурата по отношение на Тайван ще трябва да бъде прекратена.

5.   ПРОМИШЛЕНОСТ НА СЪЮЗА

5.1.   Продукция на Съюза

(94)

Цялата налична информация относно производителите на Съюза, включително информацията, предоставена в жалбата, и данните, събрани от производителите в Съюза преди и след започването на разследването, беше използвана за установяване на общата продукция на Съюза.

(95)

Въз основа на тази информация общата продукция на Съюза бе оценена на около 121 000 t по време на РП. Това количество включва продукцията на всички производители в Съюза, които заявиха своя интерес в рамките на процедурата, и продукцията по разчетни данни на производителите, които останаха неутрални по време на процедурата („неутрални производители“). При липсата на друга информация, при определянето на общата продукция и потребление на Съюза бяха използвани посочените в жалбата данни, отнасящи се до неутралните производители. Неутралните производители съставляваха около 22 % от общата продукция на Съюза по време на РП. Нито един известен производител в Съюза не остана неутрален, нито възрази срещу започването на разследването.

(96)

Обемът на произведената продукция от производителите на Съюза, които подкрепиха жалбата, възлизаше на 94 000 t през РП, което представлява около 78 % от разчетните данни за общата продукция на Съюза.

5.2.   Дефиниране на промишлеността на Съюза

(97)

Както бе споменато в съображение 96 по-горе, разследването показа, че производителите в Съюза, които подкрепиха жалбата и изразиха съгласие да окажат съдействие при разследването, представляват около 78 % от общата продукция на Съюза през РП. Поради това се счита, че тези производители съставляват промишлеността на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент.

6.   ВРЕДА

6.1.   Потребление на Съюза

(98)

Потреблението бе определено въз основа на общия обем на вноса по данни на Евростат и общия обем на продажбите на пазара на Съюза от страна на промишлеността на Съюза, в т.ч. разчетните данни за продажбите на неутралните производители.

(99)

Както бе споменато в съображение 95 по-горе, при липсата на всякаква друга информация за продукцията и продажбите на ПВЗ на неутралните производители по време на разглеждания период, в замяна бяха използвани съдържащите се в жалбата данни, касаещи тези производители.

Таблица 1

Потребление на Съюза

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РП

Тонове

221 277

233 969

265 826

241 258

205 912

Индекс

100

106

120

109

93

Източник: Евростат, данни от жалбата и отговори на въпросника.

(100)

Като цяло, потреблението в Съюза е намаляло със 7 % по време на разглеждания период. Установено бе, че потреблението първо е нараснало с 20 % в периода 2005—2007 г., след което е спаднало с 22 % между 2007 г. и РП. Спадът в потреблението през 2008 г. и РП бе вследствие по-слабото търсене, по-специално през втората половина на 2008 г., дължащо се на икономическата криза.

6.2.   Внос в Съюза от засегнатите държави

6.2.1.   Кумулативна оценка на ефекта от вноса от засегнатите държави

(101)

Комисията проучи въпроса дали вносът на ПВЗ с произход от КНР, Корея и Тайван следва да се оценява кумулативно в съответствие с член 3, параграф 4 от основния регламент.

(102)

Що се отнася до вноса от Тайван и Корея, както бе споменато по-горе, временно бе направено заключението, че нито тайванският, нито корейският внос са били осъществявани на дъмпингови цени по време на РП.

(103)

Поради това временно бе направено заключението, че въздействието на вноса от Корея и Тайван не следва да се кумулира с дъмпинговия внос от КНР.

6.2.2.   Дъмпингов внос от КНР

(104)

Трябва да се отбележи, че за един включен в извадката производител износител от КНР не се установи да извършва дъмпинг със своите продукти на пазара на Съюза. Съответно неговият износ следва да бъде изключен от анализа, отнасящ се до развитието на дъмпинговия внос от КНР на пазара на Съюза.

(105)

Но с цел избягване на възможността за разкриване на чувствителна бизнес информация, отнасяща се до този производител, беше преценено, че е уместно, по съображения за поверителност, от представените по-долу публично достъпни данни, като данните на Евростат, да не се изключат данните на износителя, за който не е установено да извършва дъмпинг на пазара на Съюза.

(106)

Поради това първата таблица по-долу съдържа данни за целия внос на ПВЗ с произход от КНР, докато втората таблица съдържа индексирани данни за дъмпинговия внос на пазара на Съюза през разглеждания период.

Таблица 2a

Общ обем на вноса от КНР

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РП

Обем (в тонове)

16 200

23 776

42 249

51 406

48 683

Индекс

100

147

261

317

301

Пазарен дял

7,3 %

10,2 %

15,9 %

21,3 %

23,6 %

Индекс

100

139

217

291

323

Цени (EUR/t)

1 871

1 622

1 522

1 571

1 548

Индекс

100

87

81

84

83

Източник: Евростат.

(107)

Общият обем на вноса от КНР през разглеждания период рязко се утрои, докато в същото време средните цени на вноса отбелязаха спад от 17 %. В резултат на това пазарният му дял значително нарасна от 7,3 % през 2005 г. на 23,6 % през РП. Разследването показа, че дори в интервала между 2007 г. и РП, когато потреблението е намаляло с 22 %, обемът на вноса от КНР е нараснал с 15 %, което е довело до увеличение от 7,7 процентни пункта на неговия пазарен дял.

6.2.2.1.   Обем, цена и пазарен дял на дъмпинговия внос

Таблица 2б

Дъмпингов внос от КНР

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РП

Внос (в тонове)

 

 

 

 

 

Индекс

100

240

582

728

714

Пазарен дял

 

 

 

 

 

Индекс

100

227

485

667

768

Цени (EUR/t)

 

 

 

 

 

Индекс

100

67

61

63

61

Източник: Евростат и отговори на въпросника.

(108)

Обемът на дъмпинговия внос от КНР рязко е нараснал през разглеждания период, което е довело до повече от седемкратно увеличение на пазарния му дял. Освен това разследването показа, че въпреки спада в потреблението в интервала между 2007 г. и РП, пазарният дял на дъмпинговия внос е отбелязал значителен ръст по време на РП.

(109)

Средните цени на дъмпинговия внос от КНР са отбелязали спад с 39 % през разглеждания период, подбивайки цените на промишлеността на Съюза по време на РП, както е пояснено по-долу в съображение 112.

6.2.2.2.   Подбиване на цените

(110)

За целите на анализа на подбиването на цените бяха сравнени среднопретеглените продажни цени на промишлеността на Съюза по видове продукти за несвързани клиенти на пазара на Съюза, коригирани на ниво франко завода, със съответните среднопретеглени цени на вноса от КНР за първия независим клиент на пазара на Съюза, установени на база CIF и съответно коригирани със съществуващите митни сборове и разходите, последващи вноса.

(111)

Съдействието от страна на китайските износители бе на високо ниво и обхвана 69 % от общия обем на износа от КНР за Съюза по време на РП. Предвид обстоятелството, че за един китайски производител износител бе установено, че не е извършвал дъмпинг със своите продукти на пазара на Съюза, неговият внос не бе взет под внимание за целите на анализа на подбиването на цените.

(112)

Сравнението показа, че по време на РП разглежданият дъмпингов продукт с произход от КНР, продаден в Съюза, е подбил цените на промишлеността на Съюза с 24,2 %.

6.3.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

6.3.1.   Предварителни бележки

(113)

В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент проучването на въздействието на дъмпинговия внос върху промишлеността на Съюза съдържаше преглед на всички икономически показатели с цел оценка на състоянието на промишлеността на Съюза от 2005 г. до края на РП.

6.3.2.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

Таблица 3

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РП

Производство (в тонове)

145 854

145 916

144 053

124 807

94 027

Индекс

100

100

99

86

64

Капацитет (в тонове)

159 813

159 785

159 101

154 783

143 784

Индекс

100

100

100

97

90

Използване на капацитета

91 %

91 %

91 %

81 %

65 %

Индекс

100

100

100

88

72

Източник: Отговори на въпросника.

(114)

Както е показано на горната таблица, производственият обем, реализиран от промишлеността на Съюза, е отбелязал спад с 36 % през разглеждания период. Следва да се отбележи, че въпреки отбелязания ръст от 20 % в потреблението на Съюза в периода 2005—2007 г., производството на промишлеността на Съюза е останало стабилно през посочения период, докато в интервала между 2007 г. и РП то е спаднало значително, успоредно със спада в потреблението на Съюза.

(115)

Промишлеността на Съюза е свила производствения си капацитет до около 144 000 тона по време на РП. Независимо от това, предвид стагнацията в продажбите и намаляващите производствени обеми, използването на наличния капацитет е намаляло от 91 % през 2005 г. на 65 % през РП. Най-голям спад е бил отбелязан в интервала между 2007 г. и РП.

6.3.3.   Обем на продажбите и пазарен дял

(116)

Посочените в таблицата по-долу данни за продажбите се отнасят до продадения обем на първия независим клиент на пазара на Съюза.

Таблица 4

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РП

Обем на продажбите (в тонове)

112 998

113 844

117 855

99 495

80 745

Индекс

100

101

104

88

71

Пазарен дял

51,1 %

48,7 %

44,3 %

41,2 %

39,2 %

Индекс

100

95

87

81

77

Източник: Отговори на въпросника.

(117)

Докато потреблението на Съюза е нараснало с 20 % в периода 2005—2007 г., обемът на продажбите на разглеждания продукт от промишлеността на Съюза на независими клиенти на пазара на Съюза се е увеличил само с 4 %. Това означава, че промишлеността на Съюза не е могла да се възползва от увеличеното потребление през посочения период. Нещо повече, през остатъка от разглеждания период, докато потреблението на Съюза е спаднало с 22 %, обемът на продажбите на промишлеността на Съюза е спаднал още повече, а именно с 31 %. Съответно обемът на продажбите на промишлеността на Съюза е отбелязал продължителен и значителен спад, а загубата на пазарен дял е възлязла на 11,9 процентни пункта през разглеждания период.

6.3.4.   Средни цени за единица продукция на промишлеността на Съюза

(118)

Средните продажни цени франко завода на промишлеността на Съюза за несвързани клиенти на пазара на Съюза са спаднали с 9 % през разглеждания период. Най-голям спад е бил регистриран в интервала между 2007 г. и РП, което съвпада с внезапния ръст на дъмпинговия внос на ниски цени от КНР. Като последица от това, въпреки ръста на цените на суровините, промишлеността на Съюза се е наложило да намали своите продажни цени, по-специално по време на РП.

Таблица 5

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РП

Средна цена (EUR/t)

2 592

2 595

2 565

2 510

2 350

Индекс

100

100

99

97

91

Източник: Отговори на въпросника.

(119)

В действителност бе установено, че средните производствени разходи на промишлеността на Съюза са нараснали с 6 % между 2005 г. и РП главно поради увеличение на цената на РЕТ мленките, които са основната суровина, използвана при производството на ПВЗ. Средната цена на PET мленките се е увеличила с 12 % в периода 2005—2008 г., след което е намаляла до ниво, равняващо се на преобладавалото през 2005 г. По време на същия период обаче промишлеността на Съюза е била принудена да задържи продажните си цени на ниски нива, за да бъде конкурентоспособна на дъмпинговия внос на ниски цени. Съответно продажните цени на промишлеността на Съюза са били значително под техните производствени разходи по време на РП.

6.3.5.   Складови наличности

(120)

Складовите наличности са съставлявали около 15 % от производствения обем през РП. През разглеждания период промишлеността на Съюза е намалила с 9 % нивото на складовите си наличности, особено в интервала между 2007 г. и РП. Това намаление на складовите наличности обаче следва да се разглежда в светлината на по-ниското ниво на стопанска активност след свиването на промишлеността на Съюза.

Таблица 6

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РП

Складови наличности (в тонове)

15 004

16 828

17 402

16 844

13 727

Индекс

100

112

116

112

91

Източник: Отговори на въпросника.

6.3.6.   Заетост, заплати и производителност

Таблица 7

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РП

Индекс на заетостта — пълно работно време (ПРВ)

1 727

1 714

1 667

1 498

1 333

Индекс

100

99

96

87

77

Разходи за труд (EUR/при пълно работно време)

41 089

41 996

42 083

48 499

43 538

Индекс

100

102

102

118

106

Производителност (тона) при пълно работно време)

84,4

85,1

86,4

83,3

70,5

Индекс

100

101

102

99

84

Източник: Отговори на въпросника.

(121)

Поради свиващата се стопанска дейност на промишлеността на Съюза, числеността на работниците бе съществено намалена с 23 % през разглеждания период. Намалението на производителността следва да се разглежда в светлината на общото свиване на стопанската дейност, при което намалението на числеността на работниците следва спада в производството едва с известно забавяне. Що се отнася до разходите за труд, те се увеличават слабо с 6 % през разглеждания период.

6.3.7.   Рентабилност, паричен поток, инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитали

Таблица 8

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РП

Рентабилност

3,0 %

–0,7 %

–1,1 %

–11,5 %

–13,3 %

Индекс

100

–22

–37

– 378

– 438

Паричен поток в хиляди евро

15 936

–1 407

824

–16 311

–14 597

Индекс

100

–9

5

– 120

– 141

Инвестиции в хиляди евро

6 713

3 305

8 229

1 295

764

Индекс

100

49

123

19

11

Възвръщаемост на инвестициите

12,6 %

–29,4 %

–15,7 %

– 103,3 %

– 130,6 %

Индекс

100

– 233

– 124

– 819

–1 036

Източник: Отговори на въпросника.

(122)

Рентабилността на промишлеността на Съюза беше установена чрез изразяване на чистата печалба, преди облагането с данъци, от продажбите на сходния продукт като процент от оборота на тези продажби. През разглеждания период рентабилността на промишлеността на Съюза е отбелязала рязко намаление от печалба в размер на 3 % през 2005 до загуба в размер на 13,3 % през РП. Въпреки обстоятелството, че потреблението на Съюза е отбелязало възходяща тенденция в периода 2005—2007 г., промишлеността на Съюза не е могла да се възползва от това благоприятно развитие поради дъмпинговия внос на ниски цени от страна на КНР.

(123)

Динамиката на паричния поток, отразяващ способността на промишлеността да финансира самостоятелно дейността си, в голяма степен съответства на динамиката на рентабилността. Вследствие на това паричният поток бележи съществено намаление през разглеждания период. Същият коментар може да се направи и по отношение на възвръщаемостта на инвестициите, където се наблюдава същото неблагоприятно развитие, в съгласие с неблагоприятните резултати, постигнати от промишлеността на Съюза през разглеждания период.

(124)

При тези условия способността на промишлеността на Съюза да инвестира е станала ограничена, тъй като паричният поток значително се е влошил през разглеждания период. Като последица от това инвестициите са отбелязали спад с 89 % през разглеждания период.

6.3.8.   Ръст

(125)

Докато потреблението на Съюза е нараснало с 20 % в периода 2005—2007 г., промишлеността на Съюза е успяла да увеличи обема на продажбите си на пазара на Съюза само с 4 %, като по този начин не му е дала възможност да се възползва от разширяването на потреблението в Съюза. Когато разглеждаме развитието през разглеждания период, спадът от 29 % в обема на продажбите на промишлеността на Съюза е много по-ярко изразен в сравнение с наблюдаваното намаление от 7 % в потреблението на Съюза. Вследствие на това пазарният дял на промишлеността на Съюза също е намалял съществено с 12 процентни пункта през същия период.

6.3.9.   Размер на действителния дъмпингов марж

(126)

Дъмпинговите маржове за КНР, определени по-горе в раздела за дъмпинга, надвишават нивата de minimis. Предвид обема и цените на дъмпинговия внос, влиянието на действителните дъмпингови маржове не може да се смята за пренебрежимо малко.

6.4.   Заключение относно вредата

(127)

Разследването показа, че повечето от показателите за вреда, като производството (– 36 %), използването на капацитета (– 28 %), обемът на продажбите за несвързани клиенти на пазара на Съюза (– 29 %), пазарният дял (– 12 процентни пункта) и производителността (– 16 %), са се влошили през разглеждания период. Освен това сериозно са били засегнати показатели за вредата, свързани с финансовите резултати на промишлеността на Съюза, като паричният поток (– 241 %), и рентабилността (– 16,3 процентни пункта). Това означава, че е била подронена и способността на промишлеността на Съюза да привлича капитали, по-специално по време на РП.

(128)

Установено бе, че основните загуби са настъпили в интервала между 2008 г. и РП, когато, въпреки същественото понижение на потреблението на Съюза, дъмпинговият внос от КНР се е задържал в големи обеми на пазара на Съюза, подбивайки цените на промишлеността на Съюза с над 24 % през РП.

(129)

Разследването показа и че производствените разходи на промишлеността на Съюза са достигнали най-високото си ниво през 2008 г., основно поради рязкото увеличение на цените на основната суровина. По време на РП промишлеността на Съюза е успяла да задържи на същото ниво и да контролира производствените си разходи благодарение на усилията за рационализирането им и на намалението на цените на PET, което бе наблюдавано основно през втората половина на РП. При все това, предвид същественото подбиване на цените, практикувано от китайските износители по време на РП, промишлеността на Съюза не бе в състояние да увеличи продажните си цени до ниво, което би покрило нейните разходи. Това доведе до значително влошаване на финансовото ѝ състояние по време на РП.

(130)

С оглед на гореизложеното бе направено заключението, че промишлеността на Съюза е претърпяла съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент.

7.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

7.1.   Въведение

(131)

В съответствие с член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент беше проверено дали дъмпинговият внос на разглеждания продукт с произход от КНР е причинил вреда на промишлеността на Съюза до степен, която позволява тя да бъде класифицирана като съществена. Проучени бяха и други известни фактори, освен дъмпинговия внос, които същевременно биха могли да нанесат вреда на промишлеността на Съюза, за да се гарантира, че възможната вреда, причинена от тези други фактори, не се приписва на дъмпинговия внос.

7.2.   Въздействие на дъмпинговия внос

(132)

Разследването показа, че дъмпинговият внос от КНР рязко е нараснал през разглеждания период, с което се е увеличил неговият пазарен дял на пазара на Съюза повече от седемкратно между 2005 г. и РП. Установено бе също така, че в интервала между 2008 г. и РП, докато потреблението на Съюза е намаляло с около 15 %, обемът на дъмпинговия внос от КНР се е задържал на високо ниво и дори е увеличил пазарния си дял с 15 %.

(133)

През разглеждания период промишлеността на Съюза е отбелязала значителен спад от 29 % в обема на своите продажби и вследствие на това пазарният ѝ дял е спаднал от 51,1 % на 39,2 %, с почти 12 процентни пункта. В интервала между 2008 г. и РП пазарният дял на промишлеността на Съюза е спаднал с два процентни пункта, докато този на дъмпинговия китайски внос се е увеличил, въпреки намаляването на търсенето на пазара на Съюза.

(134)

Що се отнася до цените на дъмпинговия внос, те са намалели с 39 % през разглеждания период и съществено са подбивали цените, начислявани от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза. Вследствие на това промишлеността на Съюза е била в невъзможност да увеличи цените си, за да компенсира увеличението в цените на суровината. В резултат на това рентабилността на продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза е спаднала, както бе пояснено по-горе в съображение 122, от печалба в размер на 3 % през 2005 г. до загуба в размер на 13,3 % през РП.

(135)

Разследването показа също, че нарастващият обем на дъмпинговия внос на ниски цени от КНР е имал неблагоприятно въздействие върху пазара като цяло, упражнявайки натиск върху цените.

(136)

Поради това се счита, че продължителният натиск, упражняван от дъмпинговия внос на ниски цени от КНР върху пазара на Съюза, не е позволил на промишлеността на Съюза да адаптира продажните си цени към увеличените разходи за суровина, особено през 2008 г., когато цените на РЕТ са достигнали най-високото си ниво. Това обяснява загубата на пазарен дял и загубата на рентабилност от промишлеността на Съюза.

(137)

Поради гореизложеното временно бе направено заключението, че увеличението на дъмпинговия внос на ниски цени от КНР е оказало значително отрицателно въздействие върху икономическото положение на промишлеността на Съюза.

7.3.   Въздействие на други фактори

7.3.1.   Динамика на търсенето на пазара на Съюза

(138)

Както бе споменато в съображение 100 по-горе, потреблението на ПВЗ в Съюза първоначално нарасна в периода 2005—2007 г., след което намаля през 2008 г. и РП. През разглеждания период промишлеността на Съюза е загубила значителна част от своя пазарен дял. Въпреки че не може да се изключи, че това неблагоприятно развитие на потреблението на Съюза в интервала между 2008 г. и РП може да е оказало неблагоприятно влияние върху състоянието на промишлеността на Съюза, трябва да се отбележи, че китайските износители са успели в същото време да увеличат пазарния си дял. Ето защо се счита, че влошаването на икономическото положение на промишлеността на Съюза не може да се обясни с намалялото търсене, а главно е причинено от увеличаването на дъмпинговия внос от КНР и подбиването на цените, практикувано от китайските износители.

7.3.2.   Цени на суровините

(139)

Цените на суровината, главно мленки от РЕТ, са нараснали значително в периода 2005—2008 г., след което са намалели през втората половина на РП и са достигнали ниво, равно на това за 2005 г. до края на РП.

(140)

Разследването потвърди, че производствените разходи на промишлеността на Съюза за производството на ПВЗ са следвали същата тенденция като динамиката на цените на суровините и като цяло са нараснали с 6 % през разглеждания период. На пазар, управляван от истински търговски условия обаче, а именно на който отсъства вредоносен дъмпинг, може да се очаква цените редовно да се адаптират, за да отразяват състоянието на различните елементи от производствените разходи. В този случай това не се е случило. В действителност, промишлеността на Съюза е била принудена да поддържа своите продажни цени ниски, за да се конкурира с ниските цени на дъмпинговия внос от КНР, което е довело до значителен спад в рентабилността ѝ. При това положение временно бе направено заключението, че подбиването на цените, практикувано от китайските износители, е упражнило натиск върху цените на пазара на Съюза и е попречило на промишлеността на Съюза да увеличи продажните си цени, за да покрие разходите си.

7.3.3.   Продукция за собствено потребление на промишлеността на Съюза

(141)

Разследването показа, че само един производител в Съюза, който е оказал съдействие на разследването, е бил вертикално интегриран и че продукцията за собствено потребление е била използвана за по-нататъшна преработка в продукти с добавена стойност във вторичните отрасли. Разследването не открои никакви производствени проблеми, свързани с тези продукти надолу по веригата. В действителност, използването за собствено потребление е останало стабилно през разглеждания период и е представлявало около 7 % от обема на производството.

(142)

Въз основа на това бе счетено, че продукцията за собствено потребление на промишлеността на Съюза не е способствала за влошаването на финансовото ѝ състояние, особено през РП.

7.3.4.   Равнище на износа на промишлеността на Съюза

(143)

Макар че анализът на вредата и на причинно-следствената връзка се съсредоточи върху положението на промишлеността на Съюза на пазара на Съюза, проучени бяха и резултатите ѝ по отношение на износа като потенциален допълнителен фактор, който може да обясни установената вреда. Анализът показа, че продажбите за износ за несвързани страни, реализирани от промишлеността на Съюза, са останали на сравнително скромни нива (около 3 %) през разглеждания период. Спадът в обема на продажбите за износ от около 18 000 t през 2005 г. на близо 7 000 t по време на РП може да се обясни с намаляването на продукцията през същия период. Експортната цена обаче е била по-висока от цената, предлагана от промишлеността на Съюза на клиентите ѝ на пазара на Съюза. Затова бе счетено, че спадът в обема на износа не може да обясни степента на вредата, понесена от промишлеността на Съюза, и, в частност, сериозното снижаване на рентабилността по време на РП.

7.3.5.   Внос от други трети държави

(144)

Тенденциите по отношение на обемите и цените на вноса от други трети държави в интервала между 2005 г. и РП са били, както следва:

Таблица 9

Други трети държави

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РП

Внос (в тонове)

29 940

30 350

29 035

21 590

16 478

Индекс

100

101

97

72

55

Пазарен дял

13,5 %

13,0 %

10,9 %

8,9 %

8,0 %

Индекс

100

96

81

66

59

Цена (EUR/t)

2 635

2 700

2 584

2 606

2 585

Индекс

100

102

98

99

98

Източник: Евростат.

(145)

Основните други трети държави, изнасящи ПВЗ за Съюза, са Швейцария, Беларус, Япония и Тайланд. Както е показано в таблицата по-горе, общият обем на вноса от тези държави е бил по-скоро нисък по отношение на потреблението на Съюза и е намалял с 45 % през разглеждания период. Средните цени на вноса са останали стабилни и относително високи по време на РП.

(146)

Въз основа на гореизложеното временно бе направено заключението, че вносът от тези трети държави не е способствал за съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза.

7.3.6.   Внос от Корея и Тайван

(147)

Що се отнася до вноса от Тайван и Корея, както е споменато по-горе, временно бе преценено, че и тайванският, и корейският внос не са били правени на дъмпингови цени по време на РП. Съответните данни за този внос са приведени в таблици 10 и 11 по-долу:

Таблица 10

Общо внос от Корея

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РП

Обем (в тонове)

17 542

20 701

27 521

24 908

24 580

Индекс

100

118

157

142

140

Пазарен дял

7,9 %

8,8 %

10,4 %

10,3 %

11,9 %

Индекс

100

112

131

130

151

Цени (EUR/t)

2 105

1 958

1 912

1 911

1 780

Индекс

100

93

91

91

85

Източник: Евростат.

(148)

Както може да се види от таблицата по-горе, обемът на вноса от Корея като цяло е следвал сходна тенденция с тази на потреблението през разглеждания период. Обемът на вноса се е увеличил от 17 542 тона през 2005 г. на 24 580 тона през РП. Това е довело до увеличаване на пазарния му дял от 7,9 % през 2005 г. на 11,9 % през РП. Заслужава да се отбележи обаче, че обемът на вноса е намалял значително между 2007 г. и края на РП.

(149)

Също заслужава да се отбележи, че, докато средните цени на вноса от Корея са намалели с 15 % през разглеждания период, те са останали по-високи от средните цени на вноса от КНР през същия период.

Таблица 11

Общо внос от Тайван

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РП

Обем (в тонове)

7 343

7 761

10 285

11 028

8 163

Индекс

100

106

140

150

111

Пазарен дял

3,3 %

3,3 %

3,9 %

4,6 %

4,0 %

Индекс

100

100

117

138

119

Цени (EUR/t)

1 968

1 734

1 608

1 678

1 687

Индекс

100

88

82

85

86

Източник: Евростат.

(150)

Що се отнася до вноса от Тайван, той се е увеличил от 7 343 t през 2005 г. на 8 163 t през РП, т.е. с 11 %. В същото време пазарният му дял леко се е увеличил от 3,3 % през 2005 г. на 4 % през РП. Подобно на вноса от Корея тайванският обем на вноса е намалял значително между 2007 г. и края на РП.

(151)

Средните цени на вноса от Тайван са спаднали с 14 % през разглеждания период, но са останали значително по-високи от цените на вноса от КНР през същия период.

(152)

Въз основа на гореизложеното не може да се изключи вероятността вносът от Корея и Тайван да е допринесъл до известна степен за вредата, понесена от промишлеността на ЕС. Въпреки това обемът на вноса и цените по време на РП не изглежда да са на такова ниво, че да нарушат установената причинно-следствена връзка между дъмпинговия внос от КНР и вредата, понесена от промишлеността на ЕС.

7.3.7.   Други производители в Съюза

(153)

Анализът на данните относно пазара на Съюза показва, че всички останали производители в Съюза не са спечелили пазарен дял през разглеждания период. Разследването не открои никакъв особен проблем, свързан с конкуренцията между производителите в Съюза, нито някаква последица от нарушаване на търговията, които биха могли да обяснят установената съществена вреда, понесена от промишлеността на Съюза.

(154)

Въз основа на горното временно бе направено заключението, че производителите, които не са включени в дефиницията за промишлеността на Съюза, не са допринесли за вредата, понесена от промишлеността на Съюза.

7.4.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(155)

Горният анализ доказа, че през разглеждания период е отбелязано значително увеличение на обема и пазарния дял на дъмпинговия внос на ниски цени с произход от КНР. Освен това бе установено, че този внос е бил осъществен на дъмпингови цени, които са били по-ниски от цените, начислявани от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза за подобни видове от продукта.

(156)

Този ръст на обема и пазарния дял на дъмпинговия внос на ниски цени от КНР е съвпаднал с общото увеличение на търсенето в рамките на Съюза в периода 2005—2007 г., но и с неблагоприятното развитие на пазарния дял на промишлеността на Съюза през същия период. Освен това в интервала между 2007 г. и РП, когато търсенето на пазара на Съюза е намаляло, китайските износители са успели да увеличат пазарния си дял. В същото време бе наблюдавано по-нататъшно неблагоприятно развитие на пазарния дял на промишлеността на Съюза и в основните показатели за икономическото ѝ състояние. Всъщност, през разглеждания период ръстът на дъмпинговия внос на ниски цени от КНР, който непрекъснато е подбивал цените на промишлеността на Съюза, е довел до спад в рентабилността на промишлеността на Съюза с повече от 16 процентни пункта, което е причинило тежки загуби през РП.

(157)

Проучването на другите известни фактори, които са могли да причинят вреда на промишлеността на Съюза, показа, че тези фактори не изглежда да са такива, че да прекъснат причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от КНР и вредата, понесена от промишлеността на Съюза.

(158)

Въз основа на гореизложения анализ, който ясно разграничи и отдели въздействието на всички познати фактори върху състоянието на промишлеността на Съюза от вредоносния ефект на дъмпинговия внос, бе направено временното заключение, че дъмпинговият внос от КНР е причинил съществена вреда на промишлеността на Съюза по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.

8.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

8.1.   Предварителна бележка

(159)

В съответствие с член 21 от основния регламент бе проучен въпросът дали, въпреки временното заключение за вредоносния дъмпинг, има убедителни основания да се заключи, че не е в интерес на Съюза да се предприемат временни антидъмпингови мерки в този конкретен случай. Анализът на интереса на Съюза се базираше на преценка на съвкупността от различни намесени интереси, включително тези на промишлеността на Съюза, на вносителите и на потребителите на разглеждания продукт.

8.2.   Промишленост на Съюза

(160)

Промишлеността на Съюза е съставена от четирима установени в различни държави-членки на Съюза производители, които ползват услугите на повече от 1 300 непосредствено наети от тях работници във връзка с разглеждания продукт.

(161)

Промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда, причинена от дъмпинговия внос от КНР. Следва да се припомни, че всички показатели за вреда следват неблагоприятна тенденция през разглеждания период. По-специално сериозно са били засегнати показателите за вреда, свързани с финансовите резултати на промишлеността на Съюза, като паричен поток, възвръщаемост на инвестициите и рентабилност. При липсата на мерки изглежда твърде вероятно икономическото положение на промишлеността на Съюза да се влоши допълнително.

(162)

Очаква се налагането на временните антидъмпингови мита да възстанови истинските търговски условия на пазара на Съюза, което ще позволи на промишлеността на Съюза да направи така, че цените на ПВЗ да отразяват разходите по различните компоненти и пазарните условия. Може да се очаква налагането на временните мерки да позволи на промишлеността на Съюза да си възвърне поне част от изгубения през разглеждания период пазарен дял, което ще окаже допълнително положително въздействие върху нейното икономическо положение и рентабилността ѝ.

(163)

Ето защо бе направено заключението, че налагането на временни антидъмпингови мерки спрямо вноса на ПВЗ с произход от КНР би било в интерес на промишлеността на Съюза.

8.3.   Вносители

(164)

Въпросници бяха изпратени на десет вносителя в Съюза. Само двама вносители, установени в Германия и Испания и представляващи съответно 15,4 % и 0,2 % от общия внос от КНР, оказаха съдействие на разследването. По отношение на първия вносител разследването показа, че той е внасял само от КНР и че почти целият му оборот е бил свързан с разглеждания продукт. В най-лошия случай антидъмпингово мито от 9 % би довело до значително намаляване на рентабилността му и това дружество би могло да стане губещо. Смята се обаче, че то би могло да прехвърли поне част от увеличението на разходите на клиентите си, предвид силната си пазарна позиция сред някои големи потребители. Освен това то би могло да се върне към други източници на доставки, поне в по-дългосрочен план. Що се отнася до втория вносител, разглежданият продукт представляваше само ограничен дял от общия му бизнес (0—5 %) и поради това всяко отрицателно въздействие на предложените мерки по всяка вероятност би било незначително.

(165)

Въз основа на наличната информация бе направено заключението, че въпреки че налагането на временни антидъмпингови мерки би оказало отрицателно въздействие върху един от посочените по-горе вносители, този вносител следва да бъде в състояние да прехвърли поне част от увеличението на разходите си върху своите клиенти и/или да премине към други източници на доставки. По тази причина налагането на временните мерки не следва да има значително отрицателно въздействие върху вносителите като цяло.

8.4.   Потребители

(166)

Потребителите на ПВЗ демонстрираха силен интерес към този случай. 33 от общо 68-те потребители, с които бе установен контакт, оказаха съдействие на разследването. Тези оказващи съдействие потребители представляваха 25 % от общия внос от КНР. Тези дружества са установени из цялата територия на Съюза и имат присъствие в различни промишлени сектори, като например автомобилни гуми и автомобилни приложения, въжета и промишлени приложения.

(167)

За повече яснота и предвид обстоятелството, че налагането на временните мерки би се отразило на потребителите по различен начин, в зависимост от сектора, където те действат, въздействието на мерките върху потребителите бе анализирано чрез групирането им в отделни промишлени сектори, както е описано по-долу.

(168)

Що се отнася до потребителите, присъстващи в сектора на автомобилните гуми, бяха получени четири отговора на въпросника от производители на гуми. Според данните, предоставени от производителите на гуми, делът на ПВЗ по отношение на разходите за производство на една гума е бил сравнително ограничен — средно под 1 %, а средната печалба, свързана с дейността по производство на гуми, е възлизала на около 2 %. Съгласно данните от разследването, никой от оказващите съдействие потребители не е внасял разглеждания продукт от КНР. Поради това, в случай че бъдат наложени временни антидъмпингови мита, се счита, че тези потребители не би трябвало да бъдат засегнати от мерките спрямо вноса от КНР. Освен това, в случай че някои от потребителите в този сектор осъществят внос от КНР, съществуват някои алтернативни източници на доставки.

(169)

Що се отнася до автомобилния сектор (предимно производството на предпазни колани и въздушни възглавници), от тези потребители бяха получени шест отговора на въпросника. Тези шест дружества представляваха 5 % от общия внос на ПВЗ от КНР през РП. Като цяло беше установено, че средният дял на продуктите, при които се използват ПВЗ, е представлявал по-малко от 4 % от общия оборот на тези дружества и че средната печалба, постигната в този бизнес, е била от около 3 %. Освен това бе установено, че шестте дружества са купували ПВЗ основно от производителите на Съюза, като само 11 % от техните покупки са били внасяни от КНР. Поради това налагането на временни мерки върху вноса от КНР е малко вероятно да засегне сериозно автомобилния сектор като цяло, тъй като тези дружества са се оказали печеливши и КНР не е била основният източник на доставки.

(170)

По отношение на производството на въжета бяха получени три отговора на въпросника, представляващи по-малко от 1 % от общия внос от КНР през РП. Делът на бизнеса, използващ ПВЗ, е възлизал на около 18 % от цялостната им дейност, а средният марж на печалбата, реализирана в този бизнес, е бил около 8 % през РП. Въз основа на това бе счетено, че налагането на временни антидъмпингови мита върху вноса от КНР вероятно само леко ще намали техния марж на печалба. Разследването показа също, че по-голямата част от вноса (66 %) е бил с произход от КНР по време на РП, докато 20 % е бил с произход от Корея. Поради това, ако бъдат наложени мерки, този сектор е малко вероятно да бъде сериозно засегнат, тъй като влиянието върху маржа на печалбата е ограничено и съществуват други източници на доставки.

(171)

Някои производители на въжета твърдяха, че тъй като ПВЗ се използват предимно в други сектори, като например промишления сектор и автомобилната промишленост, налагането на антидъмпингови мерки би довело до липса на наличности от използваните от производителите на въжета видове ПВЗ, тъй като според тях производителите в Съюза щели на първо време да се съсредоточат върху големите пазари и да осигурят доставки за останалите сектори, само ако съществува неизползван капацитет. Следва да се отбележи обаче, че са на разположение и други източници на доставки, включително промишлеността на Съюза, Корея и Тайван, както и други трети държави, които не са обект на мерки. Поради това посоченото твърдение бе отхвърлено.

(172)

По отношение на потребителите, имащи присъствие в сектора на промишлените приложения, като покривни материали, колани, ремъци и промишлени тъкани, бяха получени общо 19 отговора на въпросника. Тези потребители представляват 19 % от общия внос от КНР по време на РП. Според наличната информация за този сектор, делът на дейностите, при които се използват ПВЗ, е бил 64 % от общата дейност, а средната печалба, постигната в този бизнес, е била 13 %. Въздействието на антидъмпинговите мита може само леко да намали средния марж на печалбата, реализиран в този сектор. Разследването показа също, че тези потребители основно са купували от производителите в Съюза и от КНР. Поради това налагането на мерки върху вноса от КНР не следва да има значително отрицателно въздействие върху този сектор, като се има предвид ограниченото влияние върху маржа на печалбата и наличието на други източници на доставки.

(173)

Някои потребители твърдяха, че ако бъдат наложени антидъмпингови мерки, това би оказало неблагоприятно въздействие върху тях в две направления. Те заявиха, че не само ще има липса на алтернативни източници на разположение, но и че засегнатите държави ще преориентират износа си от разглеждания продукт към продукти за нуждите на пазара надолу по веригата.

(174)

По отношение на твърдението, че няма да има алтернативни източници на разположение, на първо място следва да се отбележи, че нямат да бъдат наложени временни мерки срещу вноса от Корея и Тайван. Освен това, както е посочено в съображение 171, на разположение са и други източници на доставки от други трети държави, които не са обект на мерки. На второ място, по отношение на доставките от промишлеността на Съюза разследването действително изтъкна някои недостатъци в снабдяването от страна на някои производители в Съюза на определени потребители. Анализът обаче не показва никакви доказателства, че тези недостатъци са били наблюдавани редовно. Въз основа на гореизложеното, и по-специално поради съществуването на други налични източници на доставки, посоченото твърдение бе отхвърлено.

(175)

По отношение на твърдението, че производителите на ПВЗ в засегнатите държави вероятно ще пренасочат износа си към пазара надолу по веригата, следва да се отбележи, че няма да бъдат наложени временни мерки срещу вноса от Корея и Тайван. Поради това, дори ако китайските износители преориентират част от износа си към пазара надолу по веригата, счита се, че потребителите на ПВЗ би трябвало да могат да запазят конкурентоспособността си, тъй като ще бъдат все още в състояние да се снабдяват с ПВЗ от други доставчици, които не са обект на мерки. Поради това посоченото твърдение бе отхвърлено.

(176)

Като се има предвид гореизложеното, дори ако съществува вероятност някои от потребителите да бъдат неблагоприятно засегнати от мерките по отношение на вноса от КНР, въздействието върху потребителите в различните сектори на промишлеността изглежда е ограничено като цяло. Предвид горното бе направено временното заключение, че, изхождайки от наличната информация, антидъмпинговите мерки срещу вноса на ПВЗ с произход от КНР по всяка вероятност няма да окажат съществено неблагоприятно въздействие върху потребителите на разглеждания продукт.

8.5.   Заключение относно интереса на Съюза

(177)

С оглед на гореизложеното бе направено временното заключение, че като цяло, според наличната информация по отношение на интереса на Съюза, не съществуват убедителни доводи срещу налагането на временни мерки върху вноса на ПВЗ с произход от КНР.

9.   НЕОБЛАГАНЕ С МИТА

(178)

С оглед на констатациите, че среднопретеглените дъмпингови маржове в национален мащаб за вноса с произход от Корея и Тайван са de minimis, по отношение на вноса с произход от тези държави не се налагат никакви временни антидъмпингови мита.

10.   ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

10.1.   Ниво на отстраняване на вредата

(179)

Предвид направените заключения по отношение на дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза, следва да бъдат наложени временни антидъмпингови мерки, с цел да се възпрепятства продължаването на вредата, причинявана на промишлеността на Съюза от дъмпинговия внос.

(180)

С цел определяне на нивото на тези мерки бяха взети под внимание установените дъмпингови маржове и размерът на митото, необходимо за елиминиране на вредата, понесена от промишлеността на Съюза.

(181)

При изчисляване на размера на митото, необходимо за отстраняване на последиците от вредоносния дъмпинг, бе счетено, че всички мерки следва да предоставят възможност на промишлеността на Съюза да покрива своите производствени разходи и да реализира печалба, преди облагане с данъци, каквато с основание може да се очаква да бъде реализирана при продажбата на сходния продукт в Съюза от предприятие в този отрасъл при нормални условия на конкуренция, т.е. при отсъствие на дъмпингов внос. Смята се, че печалбата, която би могла да бъде постигната в отсъствието на дъмпингов внос, трябва да се основава на нивото от 2005 г., която е единствената година, през която промишлеността на Съюза е постигнала печалба и когато китайският внос е имал по-слабо присъствие на пазара на Съюза. Поради това бе сметнато, че марж на печалбата в размер на 3 % от оборота би могъл да се счита за приемлив минимум, който промишлеността на Съюза би могла да очаква да реализира в отсъствието на вредоносен дъмпинг.

(182)

На тази основа бе изчислена невредоносна цена на сходния продукт за промишлеността на Съюза. Невредоносната цена бе получена чрез прибавяне на гореспоменатия марж на печалбата в размер на 3 % към производствените разходи.

(183)

Необходимото увеличение на цената впоследствие бе определено въз основа на сравнение за всеки вид продукт на среднопретеглената цена на вноса, реализиран от включените в извадката производители износители от КНР, с непричиняващата вреда цена на видовете от продукта, продавани от промишлеността на Съюза на пазара на Съюза по време на РП. Всяка разлика, произтичаща от това сравнение, след това бе изразена като процент от средната CIF стойност на вноса на сравнените видове.

10.2.   Временни мерки

(184)

С оглед на гореизложеното се счита, че в съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент спрямо вноса с произход от КНР следва да бъдат наложени временни антидъмпингови мерки на равнището на най-ниския марж (дъмпингов или на вредата), съгласно правилото за по-ниското мито.

(185)

Индивидуалните за всяко дружество ставки на антидъмпинговото мито, посочени в настоящия регламент, бяха определени на базата на констатациите на настоящото разследване. Ето защо те отразяват ситуацията, установена по време на разследването по отношение на тези дружества. Така тези мита (за разлика от митото, което се прилага в национален мащаб за „всички други дружества“) са приложими изключително за вноса на продукти с произход от Китайската народна република и произведени от тези дружества, а именно — от конкретно посочените правни субекти. Внесени продукти, произведени от всяко друго дружество, което не е конкретно посочено в постановителната част на настоящия регламент с наименование и адрес, включително стопански субекти, свързани с конкретно посочените тук, не могат да се ползват от тези ставки и се облагат с митото, приложимо за „всички други дружества“.

(186)

Всяко искане за прилагане на тези индивидуални за всяко дружество ставки на антидъмпинговото мито (напр. след промяна на наименованието на стопанския субект или след създаването на нови производствени или занимаващи се с продажби субекти) следва да се изпраща до Комисията (3) заедно с цялата относима информация, по-специално относно евентуална промяна в дейността на дружеството, свързана с производството, продажбите на местния пазар и за износ, например във връзка с посочената промяна на наименованието или посочената промяна в производствените и занимаващите се с продажби субекти. При нужда регламентът ще бъде съответно изменян посредством обновяване на списъка на дружествата, които се ползват от индивидуални митнически ставки.

(187)

За да се обезпечи правилното прилагане на антидъмпинговото мито, нивото на остатъчното мито следва да се прилага не само за неоказващите съдействие производители износители, но и за онези производители, които не са имали никакъв износ за Съюза по време на РП.

(188)

Установените маржове на дъмпинга и вредата са, както следва:

Дружество

Дъмпингов марж

Марж на вредата

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd

9,3 %

57,1 %

Zhejiang Uniful Industrial Fibre Co., Ltd

7,7 %

57,6 %

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd

0

Не e приложимо

Оказващи съдействие дружества, невключени в извадката

8,9 %

57,3 %

Всички други дружества

9,3 %

57,6 %

11.   РАЗГЛАСЯВАНЕ

(189)

Направените по-горе временни констатации ще бъдат съобщени на всички заинтересовани страни, които ще бъдат поканени да изложат становището си в писмен вид и да поискат да бъдат изслушани. Техните коментари ще бъдат анализирани и взети под внимание, в случай че бъдат предоставени преди изготвяне на окончателните заключения. Освен това следва да се отбележи, че направените за целите на настоящия регламент констатации във връзка с налагането на антидъмпингови мита са временни и е възможно да бъдат преразгледани преди да бъдат изготвени окончателните констатации,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се временно антидъмпингово мито върху вноса на прежди с висока здравина от полиестери (различни от шивашки конци), които не се предлагат за продажба на дребно, включително монофиламенти с линейна плътност по-малка от 67 decitex, с произход от Китайската народна република, понастоящем класирани в код по КН 5402 20 00.

2.   Ставката на временното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко границата на Съюза, преди обмитяване, на продукта, описан в параграф 1 и произведен от изброените по-долу дружества, е, както следва:

Дружество

Мито (%)

Допълнителен код по ТАРИК

Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co., Ltd

9,3

A974

Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd

7,7

A975

Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd

0

A976

Дружества, изброени в приложението

8,9

A977

Всички други дружества

9,3

A999

3.   Пускането на продукта, посочен в параграф 1, в свободно обращение в Съюза, става след предоставянето на гаранция, равностойна на размера на временното мито.

4.   Освен ако не е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

1.   Без да се накърнява действието на разпоредбата на член 20 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, заинтересованите страни могат да поискат разгласяване на основните факти и съображения, на основата на които е приет настоящият регламент, да представят своите становища в писмен вид и да поискат да бъдат изслушани от Комисията в срок от един месец от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.   В съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 заинтересованите страни могат да коментират прилагането на настоящия регламент в срок от един месец от датата на влизането му в сила.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1 от настоящия регламент се прилага за период от шест месеца.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ C 213, 8.9.2009 г., стр. 16.

(3)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Belgium.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОКАЗВАЩИ СЪДЕЙСТВИЕ КИТАЙСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИЗНОСИТЕЛИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ИЗВАДКА

Допълнителен код по ТАРИК A977

Наименование на дружеството

Град

Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co., Ltd

Hangzhou

Heilongjiang Longdi Co., Ltd

Harbin

Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd

Jiaxing

Oriental Industies (Suzhou) Ltd

Suzhou

Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co., Ltd

Shanghai

Shaoxing Haifu Chemistry Fibre Co., Ltd

Shaoxing

Sinopec Shanghai Petrochemical Company

Shanghai

Wuxi Taiji Industry Co., Ltd

Wuxi


2.6.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 479/2010 НА КОМИСИЯТА

от 1 юни 2010 година

относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на изпращаните от държавите-членки нотификации до Комисията в сектора на млякото и млечните продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 192, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 192, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда държавите-членки и Комисията да обменят всякаква информация, необходима за прилагането на посочения регламент. Регламент (ЕО) № 562/2005 на Комисията (2) определя правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета (3) по отношение на съобщенията между държавите-членки и Комисията в сектора на млякото и млечните продукти.

(2)

При условие че Регламент (ЕО) № 562/2005 вече е бил изменян и са необходими допълнителни изменения, по-специално за актуализиране на препратките към други регламенти, целесъобразно е от съображения за яснота Регламент (ЕО) № 562/2005 да бъде отменен и заместен с нов регламент.

(3)

Възстановяванията за износ и помощите за обезмасленото мляко, преработено в казеин, могат да се определят само на основата на информация относно ценовите изменения както на вътрешния пазар, така и в международната търговия.

(4)

Необходимо е да се осигури възможност за сравнение на ценовите котировки на продукти, особено за целите на изчисляването на сумите по възстановяванията и помощите. Необходимо е също така чрез сравнение на показателите да се подобри надеждността на тези ценови котировки.

(5)

С оглед опростяване и намаляване на административната тежест върху националните органи ежеседмичните нотификации за цените следва да се ограничават до продуктовата информация, необходима за строгото наблюдение на пазара на мляко и млечни продукти. Ежемесечни нотификации следва да се изпращат за други продукти, а нотификациите за продукти, информацията за които не е от съществено значение, следва да се прекратят.

(6)

Нотификацията за цените на продукти, произвеждани от по-малко от трима производители в дадена държава-членка, следва да се обозначи като поверителна, да се използва единствено от Комисията и да не се разгласява другаде.

(7)

За по-доброто наблюдение на пазара на мляко и млечни продукти съществена роля играе информацията за вноса на продукти, за които се изисква лицензия за внос. В съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 2535/2001 на Комисията от 14 декември 2001 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти (4) от 1 юли 2008 година лицензии за внос се изискват единствено за преференциален внос.

(8)

Член 11, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система от лицензии за внос (5) предвижда изпращането на нотификации до Комисията за количествата, обхванати от издадени лицензии за внос, и за количествата, обхванати от неизползвани или частично използвани лицензии за внос в рамките на тарифни квоти за внос. Посочените хоризонтални разпоредби се отнасят до същата информация, която понастоящем е определена в член 7, параграфи 1 и 6 от Регламент (ЕО) № 562/2005. Следователно задължението за нотифициране на тази информация не следва да се включва в новия регламент.

(9)

В член 1, параграф 2, буква а), подточка i) от Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (6) се определят случаите и продуктите, за които е необходимо представяне на вносна лицензия. Част К от приложение II към посочения регламент съдържа списък на млечните продукти, внасяни по преференциален режим, различен от тарифни квоти, и изискващи лицензия за внос. За тези продукти следва да се изпращат нотификации до Комисията.

(10)

В дял 2, глава III от Регламент (ЕО) № 2535/2001 се предвижда някои квоти за внос да се управляват посредством сертификати IMA 1 (режим на активно усъвършенстване), издавани от органите на трети държави. Държавите-членки информират Комисията относно количествата продукти, за които са издадени лицензии за внос на основата на сертификати IMA 1. Опитът показва, че подобни нотификации не винаги са достатъчни, за да позволят строгото наблюдение на този внос на всеки един етап. Следва да се предвиди разпоредба за нотифициране на допълнителна информация.

(11)

Точното и редовно наблюдение на търговските потоци с цел оценяване на последствията от възстановяванията изисква информация относно износа на продукти, за които се отпускат възстановявания, и особено за количествата, които се разпределят посредством тръжни процедури.

(12)

Изпълнението на Споразумението за селското стопанство, сключено в рамките на Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори (наричано по-долу „Споразумението за селското стопанство“), утвърдено с Решение 94/800/ЕО на Съвета (7), изисква широк спектър от подробна информация относно вноса и износа, и по-специално информация, отнасяща се до заявленията за лицензии и начина, по който се използват лицензиите, с цел осигуряване спазването на договореностите в рамките на Споразумението за селското стопанство. С оглед оптимално използване на тези договорености е необходим бърз обмен на информация относно тенденциите в износа.

(13)

Регламент (ЕО) № 1187/2009 на Комисията от 27 ноември 2009 г. за определяне на специалните подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на лицензиите за износ и възстановяванията при износ за мляко и млечни продукти (8) предвижда специални правила за износа на определени млечни продукти в Канада, САЩ и Доминиканската република. Необходимо е да се приемат разпоредби за нотифициране на необходимата информация по тези случаи.

(14)

Регламент (ЕО) № 1187/2009 въвежда специфични разпоредби относно отпускането на възстановявания при износ за произхождащите от ЕС съставки в преработеното сирене, произведено под режим активно усъвършенстване. Необходимо е да се приемат разпоредби за нотифициране на необходимата информация по тези случаи.

(15)

Многогодишният опит на Комисията в обработването на информацията, която ѝ се изпраща, показва, че някои нотификации може да се изпращат по-рядко, без при това да се изгуби информация от съществено значение.

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, съответстват на становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ОТПУСКАНЕТО НА ПОМОЩИ ЗА ОБЕЗМАСЛЕНО МЛЯКО И ОБЕЗМАСЛЕНО МЛЯКО НА ПРАХ

Член 1

1.   Относно помощите, отпускани съгласно член 99, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 за обезмаслено мляко и обезмаслено мляко на прах, използвани в храни за животни, държавите-членки изпращат на Комисията в срок не по-късно от двадесето число на всеки месец за предходния месец следната информация:

а)

количествата обезмаслено мляко, използвано в производството на комбинирани храни за животни, обхванати в подадените през съответния месец заявления за помощи;

б)

количествата денатурирано обезмаслено мляко на прах, обхванати в подадените през съответния месец заявления за помощи;

в)

количествата обезмаслено мляко на прах, използвано в производството на комбинирани храни за животни, обхванати в подадените през съответния месец заявления за помощи.

2.   Относно помощите, отпускани съгласно член 100 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, за обезмасленото мляко, преработено в казеин и казеинати, държавите-членки нотифицират Комисията в срок не по-късно от двадесето число на всеки месец за количествата обезмаслено мляко, обхванати в подадените през предходния месец заявления за помощи. Тези количества се представят в разбивка според качеството на произведените казеин и казеинати.

ГЛАВА II

ЦЕНИ

Член 2

1.   Не по-късно от 12,00 часа (брюкселско време) всяка сряда и по отношение на цените франко завод, регистрирани през предходната седмица за продуктите, включени в приложение I.A, държавите-членки нотифицират Комисията за:

а)

цените на всеки от продуктите, посочени в точки 1—6, за които националното производство представлява един процент или повече от производството на ЕС;

б)

цените на сирената, които представляват четири процента или повече от общото национално производство на сирене.

Националното производство на масло, както и това на ЕС, посочени в точки 4 и 5 от приложение I.A, които трябва да се вземат предвид за целите на първа алинея, буква а), представляват общото производство за двата продукта, посочени в тези точки.

2.   Не по-късно от 10-о число всеки месец и по отношение на цените франко завод, регистрирани през предходния месец за продуктите, включени в приложение I.Б, държавите-членки нотифицират Комисията за:

а)

цените на всеки продукт, освен сирената, за които националното производство представлява два процента или повече от производството на ЕС;

б)

цените на сирената, по видове, различаващи се от посочените в параграф 1, буква б) и които представляват осем процента или повече от общото национално производство на сирене.

3.   Държавите-членки нотифицират Комисията възможно най-скоро, но не по-късно от края на месеца за:

а)

цената на суровото мляко, съобразена с действителното съдържание на мазнини и белтъчини, изплащана на производителите на тяхна територия, за извършените през предходния месец доставки;

б)

прогнозната цена за доставките през текущия месец, ако е налице.

4.   За целите на настоящия член „цени франко завод“ означава цената, на която продукцията се изкупува от предприятието, без данъци (ДДС) и без никакви други разходи (транспорт, товарно-разтоварна дейност, обработка, складиране, палети, застраховки и др.). Цената се отнася до продажбите, фактурирани през наблюдавания период.

Член 3

1.   Нотифицираните съгласно член 2 цени се изразяват като претеглени средни стойности в национална валута за 100 kg.

2.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че нотифицираната относно цените информация е представителна, точна и пълна. За тази цел до 15 август 2010 г. държавите-членки ще представят на Комисията доклад, изготвен по модела в приложение II. При промяна в някой от показателите на предходния доклад се представя актуализиран доклад.

3.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се гарантира, че съответните икономически субекти им предоставят необходимата информация в определените срокове.

4.   Ползвайки моделите в приложение I.A и I.Б, държавите-членки ще предоставят на Комисията преди 15 август 2010 г. следната информация:

а)

в случаите, когато цена, подлежаща на нотифициране, се отнася до продукт, произвеждан от по-малко от трима производители в дадена държава-членка, обозначението „поверителна информация“ се поставя в колонка „забележки“ в приложение I.A и I.Б. Тази информация се разглежда като поверителна и се използва единствено за сумарно представяне на данните;

б)

за сирената — представителната опаковъчна единица, за която се отнася цената;

в)

за продуктите, различни от сирена, при които цената се отнася за друга опаковъчна единица за този продукт, различна от посочената в колонка „представителната опаковъчна единица“, приложената за този продукт опаковъчна единица, за която се отнася докладваната цена, се нанася в колонка „забележки“ в приложения I.A и I.Б.

Държавите-членки уведомяват Комисията за всички случаи, в които един от показателите, посочени в първа алинея, букви а), б) и в), се нуждае от актуализиране.

ГЛАВА III

ТЪРГОВИЯ

РАЗДЕЛ 1

Внос

Член 4

Държавите-членки нотифицират Комисията не по-късно от десето число всеки месец за внесените през предходния месец количества мляко и млечни продукти по преференциален режим, различен от тарифните квоти, както е посочено в част I, част К от приложение II към Регламент (ЕО) № 376/2008, за които са били издадени лицензии за внос, разбити по код по КН и страна на произход.

Нотификациите трябва да включват и нулеви резултати.

Член 5

В срок най-късно до 31 март държавите-членки изпращат на Комисията следните данни по отношение на предходната година, в разбивка по кодове по КН, относно лицензиите за внос, издадени при представяне на сертификат IMA 1, в съответствие с дял 2, глава III, раздел 1 от Регламент (ЕО) № 2535/2001, като се посочват номерата на сертификатите IMA 1:

а)

количествата продукти, обхванати в сертификата, и датата на издаването на вносните лицензии;

б)

количеството продукти, по отношение на които е освободена гаранцията.

Нотификациите трябва да включват и нулеви резултати.

РАЗДЕЛ 2

Износ

Член 6

1.   В срок до 18,00 ч. на всеки работен ден държавите-членки изпращат на Комисията следната информация:

а)

количествата, в разбивка по код от номенклатурата за възстановяванията при износ за млечни продукти и по код на местоназначение, за подадените същия ден заявления за издаване на лицензиите:

i)

посочени в член 1, параграф 2, буква б), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 376/2008, с изключение на тези, посочени в членове 15 и 29 от Регламент (ЕО) № 1187/2009;

ii)

посочени в член 15 от Регламент (ЕО) № 1187/2009;

б)

в случаите, когато това е приложимо — че никакви заявления не са били подавани във въпросния ден, освен когато никакво възстановяване или възстановяване с нулева ставка не е било определено, за някой от продуктите, посочени в част 9 от приложение I към Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (9);

в)

количествата, в разбивка по заявления, по код от номенклатурата за възстановяванията при износ за млечни продукти и по код на местоназначение, обхванати в представените същия ден заявления за временните лицензии, посочени в член 8 от Регламент (ЕО) № 1187/2009, посочвайки:

i)

крайния срок за представяне на тръжни предложения, придружени от копие от документа, потвърждаващ поканата за участие в търг за заявените количества;

ii)

количеството продукти, обявено в поканата за участие в търг;

г)

количествата с разбивка по код от номенклатурата за възстановяванията при износ за млечни продукти и по код на местоназначение, за които в същия ден окончателно са били издадени или отменени временните лицензии, посочени в член 8 от Регламент (ЕО) № 1187/2009, датата на временната лицензия и количествата, за които се отнася;

д)

в случаите, когато това е приложимо — новоустановеното количество продукти, обявено в поканата за участие в търг, посочена в буква в) от настоящия параграф;

е)

количествата с разбивка по код от номенклатурата за възстановяванията при износ за млечни продукти, обхванати от лицензии с възстановяване, предоставено по силата на член 32, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1187/2009.

2.   По отношение на нотификацията, посочена в параграф 1, буква в), подточка i), ако в рамките на същата покана за участие в търг са представени повече заявления, е достатъчна една нотификация на държава-членка.

Член 7

1.   В срок преди шестнадесето число на всеки месец и по отношение на предходния месец държавите-членки нотифицират Комисията относно:

а)

количествата с разбивка по код от номенклатурата за възстановяванията при износ за млечни продукти, обхванати от заявления за лицензии, отменени по силата на член 10, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1187/2009;

б)

неизползваните количества по изтекли и върнати през предходния месец лицензии, издадени след 1 юли от текущата година по ГАТТ, с разбивка по код от номенклатурата за възстановяванията при износ за млечни продукти;

в)

количествата млечни продукти, в разбивка по кодове по КН и по код за страната на произход, които не попадат под никое от обстоятелствата, посочени в член 28, параграф 2 от Договора, и които се внасят, за да бъдат използвани при производството на продуктите с код по КН 0406 30, в съответствие с член 12, параграф 5, буква в) от Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията (10), и за които е дадено разрешението, посочено в член 15 от Регламент (ЕО) № 1187/2009;

г)

количествата, в разбивка по кодове по КН, за които са били издадени лицензии и не е било подадено заявление за възстановяване, както е посочено в член 18 от Регламент (ЕО) № 1187/2009.

2.   Държавите-членки нотифицират Комисията до 31 декември за количествата, в разбивка по кодове по КН, за които са били издадени лицензии за следващата квотна година в съответствие с член 25 от Регламент (ЕО) № 1187/2009.

ГЛАВА IV

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8

1.   Нотификациите, посочени в настоящия регламент, се изпращат от държавите-членки до Комисията по електронен път, използвайки средствата, които Комисията им е предоставила.

2.   Формулярът и съдържанието на нотификациите се определят въз основа на образци или методи, предоставени на компетентните органи от Комисията. Тези образци и методи се адаптират и актуализират, след като бъдат уведомени, според случая, Управителният комитет, посочен в член 195, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и съответните компетентни органи.

Член 9

Комисията осигурява достъп на държавите-членки до предоставените от тях данни, информация и документи.

Член 10

Регламент (ЕО) № 562/2005 се отменя.

Регламент (ЕО) № 562/2005 продължава да се прилага относно предоставянето на данните, информацията и документите, свързани с периода преди прилагането на настоящия регламент.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III към настоящия регламент.

Член 11

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 август 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 95, 14.4.2005 г., стр. 11.

(3)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 48.

(4)  ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 29.

(5)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(6)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.

(7)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 318, 4.12.2009 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 186, 17.7.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I.A

СЕДМИЧНА НОТИФИКАЦИЯ

Член 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 479/2010

До: EUROPEAN COMMISSION — DG AGRI.C.4 — ANIMAL PRODUCTS UNIT (ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ — ГД „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ C.4 — ОТДЕЛ „ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ“)

 

Държава-членка: …

 

Лице за контакт: …

 

Телефон: …

 

Факс: …

 

Електронна поща: …


Продукт

Код по КН

Представителна опаковъчна единица

Забележки

1.

Суроватка на прах

0404 10 02

25 kg

 

2.

Обезмаслено мляко на прах, отговарящо на изискванията за интервенционно качество

0402 10 19

25 kg

 

3.

Пълномаслено мляко на прах

0402 21 19

25 kg

 

4.

Масло — безсолно

0405 10 19

25 kg

 

5.

Масло — безсолно

0405 10 11

250 g

 

6.

Обезводнена млечна мазнина

0405 90 10

200 kg

 

7.

Cheddar с 45—50 % съдържание на мазнини в сухото вещество

0406 90 21

 (1)

 

8.

Gouda с 45—50 % съдържание на мазнини в сухото вещество

0406 90 78

 (1)

 

9.

Edam с 40—45 % съдържание на мазнини в сухото вещество

0406 90 23

 (1)

 

10.

Emmental с 45—50 % съдържание на мазнини в сухото вещество

0406 90 13

 (1)

 


(1)  За сирената нотификацията посочва най-представителната опаковъчна единица.


ПРИЛОЖЕНИЕ I.Б

МЕСЕЧНА НОТИФИКАЦИЯ

Член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 479/2010

До: EUROPEAN COMMISSION — DG AGRI.C.4 — ANIMAL PRODUCTS UNIT (ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ — ГД „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ C.4 — ОТДЕЛ „ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ“)

Държава-членка: …

Лице за контакт: …

Телефон: …

Факс: …

Електронна поща: …


Продукт

Код по КН

Представителна опаковъчна единица

Забележки

1.

Обезмаслено мляко на прах за храна за животни

0402 10 19 ANIM

20 t

 

2.

Казеин

3501 10

25 kg (торби)

 

3.

Сирена:

 

 

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 

 

 (1)

 


(1)  За сирената нотификацията посочва най-представителната опаковъчна единица.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Показатели, които трябва да включва докладът по отношение на цените на суровото мляко и млечните продукти, за които трябва да се уведомява Комисията  (1) в съответствие с член 3

1.

Организация и структура на пазара:

общ преглед на пазарната структура за въпросния продукт

2.

Определение на продукта:

състав (съдържание на мазнини, съдържание на сухо вещество, водно съдържание в обезмасления остатък), качествена категория, възраст или степен на зрелост, представяне и опаковка на продукта (например в насипно състояние, в чували от 25 kg), други характеристики

3.

Място и процедура на отчитане:

а)

орган, отговарящ за ценовата статистика (адрес, факс, електронна поща);

б)

брой на местата за отчитане и географски район или област, за които се отнасят въпросните цени;

в)

метод на проучване (например пряко проучване на първите изкупвачи). Ако цените се определят от пазарен съвет, необходимо е да се поясни дали те се основават на становища, или на факти. Ако е използван вторичен материал, необходимо е да се посочат източниците (например пазарни отчети);

г)

статистическа обработка на цените, включително конверсионните коефициенти, използвани за превръщане теглото на продуктите в представителното тегло, посочено в приложение I

4.

Производство:

годишна продукция (по оценка) в държавата-членка

5.

Представителност:

дял на регистрирания обем (например като процент от годишната продукция)

6.

Други важни аспекти


(1)  Искането се изпраща на следния адрес: European Commission — DG AGRI.C.4 — Animal Products (Европейска Комисия — ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ C.4 — Отдел „Животински продукти“).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 562/2005

Настоящият регламент

Член 1

Член 2

Член 3

Член 4

Член 5

Член 1

Член 6, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2

Член 6, параграф 2

Член 2, параграф 3, член 3, параграф 1

Член 6, параграф 3

Член 3, параграф 2

Член 6, параграф 4

Член 3, параграф 3

Член 6, параграф 5

Член 2, параграф 4

Член 3, параграф 4

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 2

Член 7, параграф 3

Член 7, параграф 4

Член 4

Член 7, параграф 5

Член 4

Член 7, параграф 6

Член 8

Член 5

Член 9, параграф 1

Член 6, параграф 1

Член 9, параграф 2

Член 6, параграф 2

Член 9, параграф 3

Член 10

Член 11, буква а)

Член 7, параграф 1, буква а)

Член 11, буква б)

Член 7, параграф 1, буква б)

Член 11, буква в)

Член 11, буква г)

Член 7, параграф 1, буква в)

Член 11, буква д)

Член 7, параграф 1, буква г)

Член 11, буква д)

Член 7, параграф 2

Член 12

Член 13

Член 14

Член 8

Член 15

Член 9

Член 16

Член 10

Член 17

Член 11

Приложение I

Приложение II

Приложение III

Приложение IV

Приложение V

Приложение VI

Приложения I.A и I.Б

Приложение VII

Приложение VIII

Приложение IX

Приложение X

Приложение XI

Приложение XII

Приложение II

Приложение XIII

Приложение III


2.6.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/36


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 480/2010 НА КОМИСИЯТА

от 1 юни 2010 година

за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Spressa delle Giudicarie (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 9, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 Комисията разгледа заявката на Италия за одобрение на промените на елементите в спецификацията на защитеното наименование за произход „Spressa delle Giudicarie“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 2400/96 на Комисията (2), изменен с Регламент (ЕО) № 2275/2003 (3).

(2)

Предвид това, че съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 510/2006 въпросните промени не са минимални, Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз заявката за промяна в съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от посочения регламент (4). Тъй като Комисията не е получила възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, промените следва да бъдат одобрени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряват се публикуваните в Официален вестник на Европейския съюз промени в спецификацията, свързана с посоченото в приложението към настоящия регламент название.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ L 327, 18.12.1996 г., стр. 11.

(3)  ОВ L 336, 23.12.2003 г., стр. 44.

(4)  ОВ C 238, 3.10.2009 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.3.   Сирена

ИТАЛИЯ

Spressa delle Giudicarie (ЗНП)


2.6.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/38


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 481/2010 НА КОМИСИЯТА

от 1 юни 2010 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка за 2011 г. с целеви второстепенни променливи за наследяване между поколенията на неравностойно положение

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC) (1), и по-специално член 15, параграф 2, буква e) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1177/2003 е установена обща рамка за системно изготвяне на статистика на Общността за доходите и условията на живот, която включва съпоставими и своевременно представяни данни за моментното състояние и от повторени във времето изследвания за доходите и за равнището и структурата на бедността и социалната изолация на национално равнище и на равнището на Европейския съюз.

(2)

Съгласно член 15, параграф 2, буква e) от Регламент (ЕО) № 1177/2003 са необходими мерки по прилагането по отношение на списъка на целевите второстепенни области и променливи, който ще се включва всяка година в компонента с данните за моментното състояние на EU-SILC. За 2011 г. следва да бъде определен списъкът с целеви второстепенни променливи, които да бъдат включени в модула за наследяване между поколенията на неравностойно положение. В него следва да бъдат включени и кодовете и определенията на променливите.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Списъкът с целеви второстепенни променливи, кодовете и определенията на променливите за модула за наследяване между поколенията на неравностойно положение за 2011 г., които следва да бъдат включени в компонента за моментното състояние от статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (EU-SILC), се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

За целите на настоящия регламент се прилагат следните единица, начин за събиране на данни, референтен период и определения:

1.   Единица

Информацията се предоставя за всички настоящи членове на домакинството или, ако е приложимо, за всички подбрани респонденти над 24-годишна възраст и под 60-годишна възраст.

2.   Начин за събиране на данни

Предвид вида на събираната информация, се разрешават само лични интервюта или информация, извлечена от регистрите. Интервюта по делегация се разрешават само по изключение за лица, които отсъстват временно или не са в състояние да отговорят.

3.   Референтен период

Референтният период е когато интервюираният е бил на около 14-годишна възраст.

4.   Определения

(1)   Баща: лицето, което интервюираният е считал за свой баща, когато е бил на около 14-годишна възраст. По принцип за баща се приема биологичният баща, но ако интервюираният счита другиго за свой баща по време на референтния период, отговорите трябва да се отнасят именно до това лице, дори ако биологичният баща е жив и известен.

(2)   Майка: лицето, което интервюираният е считал за своя майка, когато интервюираният е бил на около 14-годишна възраст. По принцип за майка се приема биологичната майка, но ако интервюираният счита другиго за своя майка по време на референтния период, отговорите трябва да се отнасят именно до това лице, дори ако биологичната майка е жива и известна.

(3)   Домакинство: има се предвид домакинството, в което респондентът е живял, когато е бил на около 14-годишна възраст. Ако родителите на респондента са били разведени и съвместно са упражнявали родителските права (50 % от времето за всеки родител), респондентът следва да избере своето домакинство въз основа на обективен критерий, в зависимост от основния си адрес, когато е бил на около 14-годишна възраст (т.е. адресът, вписан в регистъра на населението и/или в неговата лична карта/паспорт), или въз основа на субективен критерий, в зависимост от това, къде той се е чувствал повече у дома си, когато е бил на около 14-годишна възраст. За подробни насоки, моля, вижте „Описание на целевите променливи: моментно състояние и повторени във времето изследвания“ (EU-SILC 065 – действие 2010 г.) — Единици.

ОБЛАСТИ И СПИСЪК НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРОМЕНЛИВИ

 

Модул 2011 г.

Пренасяне от едно поколение към друго на необлагодетелстваното положение

Име на променливата

Код

Целева променлива

Основни данни

RB030

 

Идентификация на лицето

Идентификационен номер

Персонален идентификационен номер

PT005

 

Личен моментен междугенерационен тегловен коефициент

0+(Формат 2,5)

Тегловен коефициент

Семейни данни

PT010

 

Присъствие на родителите

1

Живял с двамата родители (или с лицата, считани за родители)

2

Живял само с бащата (или с лицето, считано за баща)

3

Живял само с майката (или с лицето, считано за майка)

4

Живял в частно домакинство без който и да било от родителите

5

Живял в колективно домакинство или институция

РТ010_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 5

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25-59 г.)

PT020

 

Брой лица в зряла възраст

 

Брой (2 цифри) 0-99

PT020_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 4

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 5

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25-59 г.)

PT030

 

Брой деца

 

Брой (2 цифри) 0-99

PT030_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 4

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 5

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25-59 г.)

PT040

 

Брой трудово активни лица в домакинството

 

Брой (2 цифри) 0-99

PT040_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 4

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 5

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25-59 г.)

PT050

 

Година на раждане на бащата

 

Година (4 цифри)

– 1

Не знае

PT050_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 4

Не е приложимо (баща неизвестен)

– 5

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25-59 г.)

PT060

 

Държава на раждане на бащата

1

Роден в настоящата държава на пребиваване на респондента (т.е. държавата, в която се провежда изследването)

2

Роден в друга държава от ЕС-27

3

Роден в друга европейска държава

4

Роден извън Европа

– 1

Не знае

PT060_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 4

Не е приложимо (баща неизвестен)

– 5

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25-59 г.)

PT070

 

Гражданство на бащата

1

Настоящата държава на пребиваване на респондента (т.е. държавата, в която се провежда изследването)

2

Друга държава от ЕС-27

3

Друга европейска държава

4

Извън Европа

– 1

Не знае

PT070_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 4

Не е приложимо (баща неизвестен)

– 5

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25-59 г.)

PT080

 

Година на раждане на майката

 

Година (4 цифри)

– 1

Не знае

PT080_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 4

Не е приложимо (майка неизвестна)

– 5

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25-59 г.)

PT090

 

Държава на раждане на майката

1

Родена в настоящата държава на пребиваване на респондента (т.е. държавата, в която се провежда изследването)

2

Родена в друга държава от ЕС-27

3

Родена в друга европейска държава

4

Родена извън Европа

– 1

Не знае

PT090_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 4

Не е приложимо (майка неизвестна)

– 5

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25-59 г.)

PT100

 

Гражданство на майката

1

Настоящата държава на пребиваване на респондента (т.е. държавата, в която се провежда изследването)

2

Друга държава от ЕС-27

3

Друга европейска държава

4

Извън Европа

– 1

Не знае

PT100_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 4

Не е приложимо (майка неизвестна)

– 5

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25-59 г.)

Данни за образованието

PT110

 

Най-високо образователно равнище, достигнато от бащата

0

Бащата не е можел нито да чете, нито да пише на който и да било език

1

Ниско равнище (начално, основно образование или първи цикъл на средно образование)

2

Средно равнище (средно образование и обучение след средното образование, без висше образование)

3

Високо равнище (първи цикъл на висше образование и втори цикъл на висше образование)

– 1

Не знае

PT110_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 4

Не е приложимо (баща неизвестен)

– 5

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25-59 г.)

PT120

 

Най-високо образователно равнище, достигнато от майката

0

Майката не е можела нито да чете, нито да пише на който и да било език

1

Ниско равнище (начално, основно образование или по-ниско средно образование)

2

Средно равнище (средно образование и обучение след средното образование, без висше образование)

3

Високо равнище (първи цикъл на висше образование и втори цикъл на висше образование)

– 1

Не знае

PT120_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 4

Не е приложимо (майка неизвестна)

– 5

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25-59 г.)

Данни за професията

PT130

 

Професионален статус на бащата

1

Професионално зает

2

Самостоятелно зает (включително в семейно предприятие)

3

Безработен

4

Пенсионер или ранно пенсионирало се лице, или лице, което се е отказало от извършване на стопанската си дейност

5

Изпълняващ задачи в домакинството и грижи за децата или други лица на издръжка

6

Друго неактивно лице

– 1

Не знае

PT130_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 3

Не е приложимо (баща починал)

– 4

Не е приложимо (баща неизвестен)

– 5

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25-59 г.)

PT140

 

Ръководна длъжност на бащата

1

Ръководна

2

Неръководна

– 1

Не знае

PT140_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (баща не работи)

– 3

Не е приложимо (баща починал)

– 4

Не е приложимо (баща неизвестен)

– 5

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25-59 г.)

PT150

 

Основна професия на бащата

 

Код ISCO-08(COM) (1 цифра)

– 1

Не знае

PT150_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (баща не работи)

– 3

Не е приложимо (баща починал)

– 4

Не е приложимо (баща неизвестен)

– 5

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25-59 г.)

PT160

 

Професионален статус на майката

1

Професионално заета

2

Самостоятелно заета (включително в семейно предприятие)

3

Безработна

4

Пенсионер или ранно пенсионирало се лице, или лице, което се е отказало от извършване на стопанската си дейност

5

Изпълняваща задачи в домакинството и грижи за децата или други лица на издръжка

6

Друго неактивно лице

– 1

Не знае

PT160_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 3

Не е приложимо (майка починала)

– 4

Не е приложимо (майка неизвестна)

– 5

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25-59 г.)

PT170

 

Ръководна длъжност на майката

1

Ръководна

2

Неръководна

– 1

Не знае

PT170_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (майка не работи)

– 3

Не е приложимо (майка починала)

– 4

Не е приложимо (майка неизвестна)

– 5

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25-59 г.)

PT180

 

Основна професия на майката

 

Код ISCO-08(COM) (1 цифра)

– 1

Не знае

PT180_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 2

Не е приложимо (майка не работи)

– 3

Не е приложимо (майка починала)

– 4

Не е приложимо (майка неизвестна)

– 5

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25-59 г.)

Данни за материалното състояние

PT190

 

Финансово състояние на домакинството

1

Много лошо

2

Лошо

3

Умерено лошо

4

Умерено добро

5

Добро

6

Много добро

– 1

Не знае

PT190_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 4

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 5

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25-59 г.)

PT200

 

Съумява да преживява

1

С големи затруднения

2

Трудно

3

С известни затруднения

4

Сравнително лесно

5

Лесно

6

Много лесно

– 1

Не знае

PT200_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 4

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 5

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25-59 г.)

PT210

 

Владение върху обитаваното жилище

1

Собственик

2

Наемател

3

Настаняването е безплатно

– 1

Не знае

PT210_F

1

Попълнено

– 1

Липсва

– 4

Не е приложимо (живял в колективно домакинство или институция)

– 5

Не е „попаднал в извадката респондент“

– 6

Не спада към въпросната възрастова група (25-59 г.)


2.6.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 135/46


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 482/2010 НА КОМИСИЯТА

от 1 юни 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 2 юни 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 юни 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

51,1

MK

50,2

TN

92,7

TR

64,5

ZZ

64,6

0707 00 05

AL

41,0

MA

46,5

MK

54,8

TR

120,0

ZZ

65,6

0709 90 70

TR

111,5

ZZ

111,5

0805 50 10

AR

95,7

BR

112,1

TR

93,4

ZA

105,5

ZZ

101,7

0808 10 80

AR

89,4

BR

78,5

CA

80,1

CL

87,2

CN

73,5

IL

49,0

MK

26,7

NZ

121,3

US

140,3

UY

81,7

ZA

86,9

ZZ

83,1

0809 20 95

TR

534,1

ZZ

534,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.