ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.123.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 123

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
19 май 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕС) № 425/2010 на Комисията от 18 май 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/278/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 10 май 2010 година за назначаване на член от Германия в Европейския икономически и социален комитет

3

 

*

Решение 2010/279/ОВППС на Съвета от 18 май 2010 година относно полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)

4

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

19.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 425/2010 НА КОМИСИЯТА

от 18 май 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 май 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 май 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

65,9

MK

66,4

TN

111,8

TR

96,5

ZZ

85,2

0707 00 05

MA

46,5

MK

48,7

TR

117,1

ZZ

70,8

0709 90 70

TR

114,2

ZZ

114,2

0805 10 20

EG

59,0

IL

55,9

MA

57,6

PY

48,3

TN

51,1

TR

49,3

ZA

74,5

ZZ

56,5

0805 50 10

AR

97,0

TR

83,7

ZA

103,0

ZZ

94,6

0808 10 80

AR

79,1

BR

78,6

CA

69,6

CL

82,2

CN

74,8

CR

59,1

MK

24,7

NZ

117,5

US

123,6

UY

77,5

ZA

85,5

ZZ

79,3


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


РЕШЕНИЯ

19.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/3


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 10 май 2010 година

за назначаване на член от Германия в Европейския икономически и социален комитет

(2010/278/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 302 от него,

като взе предвид Решение 2006/524/ЕО, Евратом (1),

като взе предвид предложението на правителството на Германия,

като взе предвид становището на Комисията,

като има предвид, че след приключването на мандата на г-н Wilfried WOLLER се освободи място за член на Европейския икономически и социален комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-н Egbert BIERMANN, Hauptvorstand IG BCE [Main Executive Board of the Industrial Union of Mining, Chemical and Energy Workers] се назначава за член на Европейския икономически и социален комитет за остатъка от текущия мандат, а именно до 20 септември 2010 г.

Член 2

Настоящото решение се прилага от датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 10 май 2010 година.

За Съвета

Председател

M. Á. MORATINOS


(1)  ОВ L 207, 28.7.2006 г., стр. 30.


19.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/4


РЕШЕНИЕ 2010/279/ОВППС НА СЪВЕТА

от 18 май 2010 година

относно полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28 и член 43, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 30 май 2007 г. Съветът прие Съвместно действие 2007/369/ОВППС (1) относно установяване на Полицейска мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН). Срокът на действие на това съвместно действие изтича на 30 май 2010 г.

(2)

На 8 март 2010 г. Комитетът по политика и сигурност (КПС) препоръча срокът на действие на EUPOL АФГАНИСТАН да бъде удължен с три години.

(3)

Структурата на командване и контрол на EUPOL АФГАНИСТАН следва да не засяга договорната отговорност на ръководителя на мисията към Европейската комисия във връзка с изпълнението на бюджета.

(4)

Капацитетът за оперативно дежурство следва да бъде активиран за EUPOL АФГАНИСТАН.

(5)

EUPOL АФГАНИСТАН ще се провежда в обстановка, която би могла да се влоши и да навреди на целите на общата външна политика и политика на сигурност, посочени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Мисия

1.   Срокът на действие на полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан („EUPOL АФГАНИСТАН“ или „мисията“), създадена със Съвместно действие 2007/369/ОВППС, се удължава считано от 31 май 2010 г. до 31 май 2013 г.

2.   EUPOL АФГАНИСТАН действа в съответствие с целите, посочени в член 2, и изпълнява задачите, посочени в член 3.

Член 2

Цели

EUPOL АФГАНИСТАН допринася съществено за установяването под афганистанско управление на механизми за устойчиви и ефективни цивилни полицейски сили, които ще осигурят подходящо взаимодействие със системата на наказателното правосъдие като цяло, в съответствие с политическите становища и работата по изграждане на институциите от страна на Съюза, държавите-членки и други международни фактори. Наред с това мисията ще подкрепя процеса на реформа с цел изграждане на ефективни полицейски сили, които се ползват с доверието на гражданите и работят в съответствие с международните стандарти, съгласно принципите на правовата държава и при зачитане на правата на човека.

Член 3

Задачи

1.   За изпълнение на целите, посочени в член 2, EUPOL АФГАНИСТАН:

а)

оказва съдействие на правителството на Афганистан при последователното прилагане на неговата стратегия с оглед създаване на механизми за устойчиви и ефективни цивилни полицейски сили, по-специално по отношение на афганистанската униформена (цивилна) полиция и афганистанската полиция за борба с престъпността, както се посочва в националната стратегия относно полицията;

б)

подобрява последователността и координацията сред международните участници;

в)

работи върху разработването на стратегия, като поставя акцент върху действия за изготвяне на цялостна съвместна стратегия на международната общност за реформа на полицията и укрепва сътрудничеството с основните партньори в областта на реформата на полицията и обучението на служители, включително с ръководената от НАТО мисия ISAF, и мисията на НАТО за обучение и с други участници;

г)

подкрепя обвързаността между полицията и принципите на правовата държава като цяло.

Тези задачи ще бъдат допълнително разработени в оперативния план (OPLAN). Мисията изпълнява своите задачи наред с другото чрез наблюдение, насочване, консултиране и обучение.

2.   EUPOL АФГАНИСТАН е мисия без изпълнителни функции.

3.   EUPOL АФГАНИСТАН има проектна група за определяне и осъществяване на проекти. При необходимост EUPOL АФГАНИСТАН ще координира, подпомага и предоставя консултации по проектите, осъществявани от държави-членки и трети държави под тяхна отговорност в сфери, свързани с мисията и в подкрепа на нейните цели.

Член 4

Структура на мисията

1.   Щабът на мисията ще бъде в Кабул. Мисията се състои от:

i)

ръководителят на мисията и неговата служба, включително старши отговорник по въпросите на сигурността на мисията;

ii)

полицейски компонент;

iii)

компонент по въпросите на правовата държава;

iv)

капацитет за обучение;

v)

подкрепа на мисията;

vi)

служби на място извън Кабул;

vii)

поддържащ елемент в Брюксел.

2.   Личният състав на мисията е разположен на централно, регионално и провинциално ниво и според необходимостта може да си взаимодейства с районното ниво за изпълнението на мандата, с оглед на оценката на сигурността и при наличие на улесняващи фактори, като подходяща поддръжка по отношение на логистиката и сигурността. Ще се цели постигане на споразумения по техническите въпроси с ISAF и водещите нации в регионалните командвания/провинциалните екипи за възстановяване с оглед обмен на информация, осигуряване на медицинска поддръжка, поддръжка по отношение на сигурността и логистична поддръжка, включително за настаняването от регионалните командвания и провинциалните екипи за възстановяване.

3.   В допълнение част от личния състав на мисията се използва за подобряване на стратегическата координация на реформата на полицията в Афганистан, ако е уместно, по-специално със секретариата на Международния борд за полицейска координация (МБПК) в Кабул. Секретариатът на МБПК е разположен, ако е целесъобразно, в щаба на EUPOL АФГАНИСТАН.

Член 5

Командващ гражданските операции

1.   Директорът на капацитетите за планиране и провеждане на граждански операции е командващ гражданските операции за EUPOL АФГАНИСТАН.

2.   Командващият гражданските операции осъществява командването и контрола на EUPOL АФГАНИСТАН на стратегическо равнище под политическия контрол и стратегическото ръководство на КПС и под общото ръководство на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

3.   Командващият гражданските операции осигурява правилното и ефективно изпълнение на решенията на Съвета и на КПС, включително като дава инструкции на стратегическо ниво, както се изисква от ръководителя на мисията.

4.   Целият командирован личен състав остава под пълното командване на националните власти на изпращащата държава или институция на ЕС. Националните власти прехвърлят оперативния контрол (OPCON) над техния персонал, екипи и звена на командващия гражданските операции.

5.   Командващият гражданските операции носи главната отговорност за обезпечаване на правилното изпълнение на задълженията на Съюза.

6.   Командващият гражданските операции и специалният представител на Европейския съюз (СПЕС) се консултират взаимно, според необходимостта.

Член 6

Ръководител на мисията

1.   Ръководителят на мисията поема отговорност за мисията и упражнява командването и контрола на мисията на ниво поле на действие.

2.   Ръководителят на мисията упражнява възложеното му от командващия гражданските операции командване и контрол на персонала, екипите и звената от участващите държави, както и административна и логистична отговорност, включително спрямо предоставените на разположение на мисията активи, ресурси и информация.

3.   Ръководителят на мисията дава инструкции на целия личен състав на мисията, включително в този случай и на поддържащия елемент в Брюксел за ефективното провеждане на EUPOL АФГАНИСТАН на полето на действията, като поема координацията и ежедневното управление под инструктажа на стратегическо ниво на командващия гражданските операции.

4.   Ръководителят на мисията отговаря за изпълнението на бюджета на мисията. За тази цел ръководителят на мисията подписва договор с Комисията.

5.   Ръководителят на мисията отговоря за дисциплинарния контрол на личния състав. По отношение на командирования личен състав, дисциплинарни действия се вземат от съответния национален орган или орган на ЕС.

6.   Ръководителят на мисията представлява EUPOL АФГАНИСТАН в района на провеждане на операциите и осигурява подходящата видимост на мисията.

7.   Ръководителят на мисията координира своите действия, ако е уместно, с други намиращи се на терена фактори от ЕС. Ръководителят на мисията, без да се засяга командната верига, получава местни политически указания от СПЕС.

8.   Ръководителят на мисията осигурява тясното взаимодействие, координацията и сътрудничеството на EUPOL АФГАНИСТАН с правителството на Афганистан и съответните международни участници, ако е уместно, включително с ръководената от НАТО мисия ISAF, и мисията на НАТО за обучение, водещите нации в провинциалните екипи за възстановяване, Мисията на ООН за съдействие в Афганистан (UNAMA) и трети държави, които участват в реформата на полицията в Афганистан.

Член 7

Личен състав

1.   Броят и правомощията на личния състав на EUPOL АФГАНИСТАН съответстват на целите на мисията, посочени в член 2, на задачите на мисията, определени в член 3, и на структурата на мисията, определена в член 4.

2.   EUPOL АФГАНИСТАН се състои основно от личен състав, командирован от държавите-членки или институциите на ЕС.

3.   Всяка държава-членка или институция на ЕС поема разходите, свързани с командирования от нея личен състав, включително пътни разходи до и от зоната на мисията, заплати, медицински осигуровки и надбавки, различни от дневни, както и надбавки за работа при трудни условия и риск.

4.   EUPOL АФГАНИСТАН може също да назначава, според необходимото, международен граждански личен състав и местен персонал на договорна основа, ако необходимите функции не са осигурени от персонала, командирован от държавите-членки. По изключение, в надлежно обосновани случаи, когато не са налице квалифицирани кандидатури от държавите-членки, граждани на участващи трети държави могат да бъдат наемани на работа на договорна основа, по целесъобразност.

5.   Целият личен състав изпълнява задълженията си и действа в интерес на мисията. Целият личен състав спазва принципите за сигурност и минималните изисквания, установени с Решение 2001/264/ЕО на Съвета от 19 март 2001 г. за приемане на разпоредбите относно сигурността на Съвета (2).

Член 8

Статут на личния състав на EUPOL АФГАНИСТАН

1.   Статутът на личния състав на EUPOL АФГАНИСТАН в Афганистан, включително, при необходимост, привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и гладкото функциониране на EUPOL АФГАНИСТАН, се определят в споразумение, което трябва да се сключи в съответствие с член 37 от Договора.

2.   Държавата или институцията на ЕС, командировала член на личния състав, носи отговорност за разглеждането на всякакви свързани с командироването искове, които са подадени от този служител или се отнасят до него. Съответната държава или институция на ЕС отговаря за предприемането на действия срещу командированото лице.

3.   Условията на работа и правата и задълженията на международния или местния граждански личен състав се установяват в договорите, сключени между ръководителя на мисията и членовете на личния състав.

Член 9

Командна верига

1.   EUPOL АФГАНИСТАН притежава единна командна верига, в качеството си на операция за управление на криза.

2.   КПС упражнява, под отговорността на Съвета и на ВП, политическия контрол и стратегическото ръководство на EUPOL АФГАНИСТАН.

3.   Командващият гражданските операции, който действа под политическия контрол и стратегическото ръководство на КПС и общото ръководство на ВП, е командващ на EUPOL АФГАНИСТАН на стратегическо ниво и като такъв дава инструкции на ръководителя на мисията и му предоставя съвети и техническа подкрепа.

4.   Командващият гражданските операции докладва на Съвета чрез ВП.

5.   Ръководителят на мисията упражнява командването и контрола на EUPOL АФГАНИСТАН на ниво поле на действие и носи пряка отговорност пред командващия гражданските операции.

Член 10

Политически контрол и стратегическо ръководство

1.   КПС осъществява, под отговорността на Съвета и на ВП, политическия контрол и стратегическото ръководство на мисията. Съветът оправомощава КПС да взема необходимите решения за тази цел в съответствие с член 38, трета алинея от Договора. Това оправомощаване включва правомощия да назначава ръководител на мисията по предложение на ВП и да изменя CONOPS и OPLAN. Съветът запазва правомощието си да вземе решения относно целите на мисията и нейното прекратяване.

2.   КПС докладва периодично на Съвета.

3.   КПС получава редовно и според необходимостта доклади от командващия гражданските операции и от ръководителя на мисията по въпроси в рамките на техните области на отговорност.

Член 11

Сигурност

1.   Командващият гражданските операции ръководи дейността на ръководителя на мисията по планирането на мерките за сигурност и осигурява тяхното правилно и ефективно изпълнение за EUPOL АФГАНИСТАН в съответствие с членове 5 и 9, в координация със Службата за сигурност на Съвета.

2.   Ръководителят на мисията носи отговорност за сигурността на операцията и за гарантиране спазването на минималните изисквания за сигурност, приложими към операцията, в съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, участващ в мисии извън Съюза с оперативни функции съгласно дял V от Договора и придружаващите го документи.

3.   Ръководителят на мисията се подпомага от старши служител по въпросите на сигурността на мисията, който докладва на ръководителя на мисията и също поддържа тесни взаимоотношения със Службата за сигурност на Съвета.

4.   Ръководителят на мисията ще назначи служители по въпросите на сигурността в провинциите и регионите на провеждане на мисията, които под ръководството на старшия служител по въпросите на сигурността на мисията отговарят за ежедневното управление на всички аспекти на сигурността на съответните елементи на мисията.

5.   Преди да поеме изпълнението на функциите си, персоналът на EUPOL АФГАНИСТАН преминава задължително обучение по въпросите на сигурността в съответствие с OPLAN. Той преминава и редовно опреснително обучение на място, организирано от старшия служител по въпросите на сигурността на мисията.

Член 12

Участие на трети държави

1.   Без да се засяга независимостта на Съюза при вземане на решения и неговата единна институционална рамка, страните кандидатки и други трети държави могат да бъдат поканени да участват в EUPOL АФГАНИСТАН, при условие че поемат разходите по изпращането на командированите от тях полицейски експерти и/или цивилни служители, включително заплати, надбавки, медицински осигуровки, застраховка за повишен риск и пътни разходи до и от Афганистан, и че участват в покриването на текущите разходи на EUPOL АФГАНИСТАН според необходимостта.

2.   Съветът упълномощава КПС да взема необходимите решения относно приемането на предложената помощ.

3.   Трети държави, участващи в EUPOL АФГАНИСТАН, имат същите права и задължения по отношение на текущото управление на операцията, както и участващите в нея държави-членки.

4.   КПС предприема съответни действия по отношение на договореностите за участие и при необходимост представя предложение пред Съвета, включително за евентуалното финансово участие или участие в натура на трети държави.

5.   Подробните условия относно участието на трети държави са предмет на договорености съгласно член 37 от Договора и, ако е необходимо, на допълнителни споразумения по технически въпроси. Когато Съюзът и дадена трета държава са сключили споразумение, установяващо рамките на участие на третата държава в операции на ЕС по управление на кризи, разпоредбите на това споразумение се прилагат в контекста на съответната операция.

Член 13

Финансови разпоредби

1.   Референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с EUPOL АФГАНИСТАН до 31 май 2011 г., е в размер на 54 600 000 EUR.

2.   Съветът взема решение за референтната финансова сума за следващите периоди за EUPOL АФГАНИСТАН.

3.   Всички разходи се управляват в съответствие с правилата и процедурите, приложими за общия бюджет на Европейския съюз.

4.   Ръководителят на мисията прави пълен отчет пред Комисията, която осъществява надзор над дейностите, предприети в рамките на договора му.

5.   Гражданите на трети държави имат право да представят предложения за сключване на договори. При условие че Комисията даде одобрението си, ръководителят на мисията може да сключва с регионални командвания/водещи нации в провинциалните екипи за възстановяване и с международни участници, разположени в Афганистан, споразумения по технически въпроси относно предоставянето на оборудване, услуги и помещения на мисията, особено когато изискванията за сигурност налагат това.

6.   Финансовите разпоредби са съобразени с оперативните изисквания на EUPOL АФГАНИСТАН, включително по отношение на съвместимостта на оборудването и оперативната съвместимост на екипите, и вземат под внимание разполагането на персонал в регионални командвания и провинциалните екипи за възстановяване.

7.   Извършените разходи се признават от датата на приемане на настоящото решение.

Член 14

Предоставяне на класифицирана информация

1.   Върховният представител има право да предоставя на НАТО/ISAF класифицирана информация и документи на ЕС, изготвени за целите на мисията, съгласно разпоредбите на Съвета относно сигурността. За улеснение на това се постигат споразумения на местно ниво по технически въпроси.

2.   ВП е оправомощен да предоставя на свързаните с настоящото решение трети държави, ако е необходимо и в зависимост от нуждите на мисията, класифицирана информация и документи на Европейския съюз с ниво до „ПОВЕРИТЕЛНО ЗА ЕС“, изготвени за целите на мисията, съгласно разпоредбите на Съвета относно сигурността.

3.   ВП е оправомощен също така да предоставя на UNAMA, ако е необходимо и в съответствие с оперативните потребности на мисията, класифицирана информация на ЕС и документи с ниво до „ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ В ЕС“, изготвени за целите на мисията, съгласно разпоредбите на Съвета относно сигурността. За целта се постигат споразумения на местно ниво.

4.   При конкретна и спешна оперативна потребност ВП е оправомощен също така да предоставя на приемащата държава класифицирана информация на ЕС и документи с ниво до „ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ В ЕС“, изготвени за целите на мисията, съгласно разпоредбите на Съвета относно сигурността. Във всички останали случаи такава информация и документи се предоставят на приемащата държава съгласно процедури за сътрудничество на приемащата държава със Съюза.

5.   ВП се оправомощава да предоставя на трети държави, свързани с настоящото решение, некласифицирани документи на ЕС във връзка с обсъжданията в Съвета по повод на мисията, при спазване на задължението за опазване на служебната тайна съгласно член 6, параграф 1 от Процедурния правилник на Съвета (3).

Член 15

Оперативно дежурство

Активира се Капацитетът за оперативно дежурство за EUPOL AFGHANISTAN.

Член 16

Преразглеждане

1.   Настоящото решение се преразглежда на всеки шест месеца, за да се адаптират мащаба и обхвата на мисията според необходимостта.

2.   Настоящото решение се преразглежда не по-късно от три месеца преди изтичането на срока на действие, за да се определи дали мисията следва да бъде продължена.

Член 17

Влизане в сила и срок на действие

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

То се прилага от 31 май 2010 г. до 31 май 2013 г.

Съставено в Брюксел на 18 май 2010 година.

За Съвета

Председател

E. SALGADO


(1)  ОВ L 139, 31.5.2007 г., стр. 33.

(2)  ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1.

(3)  Решение 2009/937/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за приемане на процедурен правилник на Съвета (ОВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 35).