ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.118.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 118

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
12 май 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета от 11 май 2010 година за създаване на европейски механизъм за финансово стабилизиране

1

 

*

Регламент (ЕС) № 408/2010 на Съвета от 11 май 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 194/2008 за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

5

 

*

Регламент (ЕС) № 409/2010 на Комисията от 11 май 2010 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Castaña de Galicia (ЗГУ)

6

 

*

Регламент (ЕС) № 410/2010 на Комисията от 11 май 2010 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (ЗНП)

8

 

*

Регламент (ЕС) № 411/2010 на Комисията от 10 май 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 194/2008 на Съвета за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

10

 

 

Регламент (ЕС) № 412/2010 на Комисията от 11 май 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

43

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/269/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 9 март 2010 година относно помощта, предоставена на Farm Dairy Flevoland, C 45/08 (нотифицирано под номер C(2010) 1240)

45

 

 

2010/270/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 6 май 2010 година за изменение на части 1 и 2 от приложение Д към Директива 92/65/ЕИО на Съвета по отношение на образците на здравни сертификати за животни с произход от стопанства и за пчели и земни пчели (нотифицирано под номер C(2010) 2624)  ( 1 )

56

 

 

2010/271/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 11 май 2010 година за изменение на приложение II към Решение 2008/185/ЕО по отношение на включването на Ирландия в списъка на регионите, в които действа одобрена национална програма за контрол на болестта на Ауески (нотифицирано под номер C(2010) 2983)  ( 1 )

63

 

 

НАСОКИ

 

 

2010/272/ЕС

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 21 април 2010 година относно TARGET2 — Securities (ЕЦБ/2010/2)

65

 

 

IV   Актове, приети преди 1 декември 2009 г. по силата на Договора за ЕО, Договора за ЕС и Договора за Евратом

 

 

2010/273/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 24 март 2009 година относно държавна помощ C 47/05 (ex NN 86/05), приведена в действие от Гърция в полза на Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO) (нотифицирано под номер C(2009) 1476)  ( 1 )

81

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г. Поправена версия в ОВ L 136, 29.5.2007 г., стр. 3) (Специално издание 2007 г., глава 13, том 60)

89

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

12.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 407/2010 НА СЪВЕТА

от 11 май 2010 година

за създаване на европейски механизъм за финансово стабилизиране

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 122, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В член 122, параграф 2 от Договора се предвижда възможността за предоставяне на финансова помощ от Съюза на държава-членка, която изпитва трудности или е сериозно застрашена от тежки трудности, причинени от извънредни обстоятелства извън нейния контрол.

(2)

Тези трудности може да са причинени от сериозно влошаване на международната икономическа и финансова среда.

(3)

Безпрецедентната глобална финансова криза и икономическият спад, засегнали света през последните две години, сериозно нарушиха икономическия растеж и финансовата стабилност и доведоха до силно влошаване на позициите на държавите-членки по отношение на дефицита и дълговете.

(4)

Задълбочаването на финансовата криза доведе до тежко влошаване на условията за заемане на средства за редица държави-членки, като бе надхвърлена степента, която може да бъде обяснена с икономически параметри. На този етап, ако по отношение на тази ситуация не бъдат приети спешни мерки, тя би могла да представлява сериозна заплаха за финансовата стабилност на Европейския съюз като цяло.

(5)

За да се реагира на тази изключителна ситуация извън контрола на държавите-членки, изглежда необходимо незабавно да бъде създаден механизъм на Съюза за стабилизиране, за да се запази финансовата стабилност в Европейския съюз. Този механизъм следва да позволи на Съюза да даде координиран, бърз и ефективен отговор на острите затруднения в конкретна държава-членка. Неговото задействане ще бъде в контекста на съвместна подкрепа от ЕС/Международния валутен фонд (МВФ).

(6)

Като се имат предвид конкретните им финансови последици, решенията за предоставяне на финансова помощ от Съюза съгласно настоящия регламент изискват упражняването на изпълнителни правомощия, които следва да бъдат предоставени на Съвета.

(7)

В случай на задействане на този механизъм следва да бъдат наложени строги условия на икономическата политика с оглед запазване на устойчивостта на публичните финанси на държава-членка бенефициер и възстановяване на нейния капацитет за самостоятелно финансиране на финансовите пазари.

(8)

Комисията следва редовно да прави преглед на това дали изключителните обстоятелства, застрашаващи финансовата стабилност на Европейския съюз като цяло, са все още налице.

(9)

Съществуващият механизъм за предоставяне на средносрочна финансова подкрепа за държавите-членки извън еврозоната, създаден с Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета (1), следва да се запази,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел и обхват

С оглед на запазването на финансовата стабилност на Европейския съюз с настоящия регламент се определят условията и процедурите, съгласно които може да бъде предоставяна финансова помощ от Съюза на държава-членка, която изпитва или е изправена пред сериозна заплаха от тежки смущения в икономиката или финансите, причинени от извънредни обстоятелства извън нейния контрол, като се отчита възможното прилагане на съществуващия механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки извън еврозоната, съгласно установеното в Регламент (ЕО) № 332/2002.

Член 2

Форма на финансовата помощ от Съюза

1.   Финансовата помощ от Съюза за целите на настоящия регламент е под формата на заем или кредитна линия, предоставен или предоставена на съответна държава-членка.

За тази цел, в съответствие с решение на Съвета съгласно член 3, Комисията е оправомощена от името на Европейския съюз да сключва заеми на капиталовите пазари или с финансови институции.

2.   Неизплатените суми по главницата на заемите или кредитните линии, които могат да бъдат отпуснати на държавите-членки съгласно настоящия механизъм за стабилизиране, се ограничава до съществуващия марж под тавана на собствените ресурси за бюджетни кредити за плащания.

Член 3

Процедура

1.   Държавата-членка, която иска финансова помощ от Съюза, обсъжда с Комисията при поддържане на връзка с Европейската централна банка (ЕЦБ) оценката на своите финансови нужди и представя на Комисията и на Икономическия и финансов комитет проект на програма за икономическо и финансово преустройство.

2.   Финансовата помощ от Съюза се предоставя с решение, прието от Съвета с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията.

3.   В решението за предоставяне на заем се съдържа следната информация:

а)

сумата, средният срок до падежа, ценообразуващата формула, максималният брой на вноските, периодът на предоставяне на финансовата помощ от Съюза и останалите подробни правила, необходими за прилагането на помощта;

б)

общите условия на икономическата политика, свързани с финансовата помощ от Съюза с оглед на възстановяването на стабилното икономическо или финансово положение на държава-членка бенефициер и на възстановяването на нейния капацитет за самостоятелно финансиране на финансовите пазари; тези условия ще бъдат определени от Комисията, след консултация с ЕЦБ, и

в)

одобрение на подготвената от държавата-членка бенефициер програма за преустройство с цел изпълнение на икономическите условия, свързани с финансовата помощ от Съюза.

4.   В решението за предоставяне на кредитна линия се съдържа следната информация:

а)

сумата, таксата за предоставяне на възможността за ползване на кредитната линия, ценообразуващата формула, приложима при отпускане на финансовите средства, периодът на предоставяне на финансова помощ от Съюза и останалите подробни правила, необходими за прилагането на помощта;

б)

общите условия на икономическата политика, свързани с финансовата помощ от Съюза с оглед на възстановяването на стабилното икономическо или финансово положение на съответната държава-членка бенефициер; тези условия ще бъдат определени от Комисията, след консултация с ЕЦБ, и

в)

одобрение на подготвената от държавата-членка бенефициер програма за преустройство с цел изпълнение на икономическите условия, свързани с финансовата помощ от Съюза.

5.   Комисията и държава-членка бенефициер сключват меморандум за разбирателство, в който се уточняват определените от Съвета общи условия на икономическата политика. Комисията предоставя меморандума за разбирателство на Европейския парламент и на Съвета.

6.   Комисията преразглежда, след консултация с ЕЦБ, общите условия на икономическата политика, посочени в параграф 3, буква б) и параграф 4, буква б), най-малко веднъж на всеки шест месеца и обсъжда с държавата-членка бенефициер евентуалните необходими промени в нейната програма за преустройство.

7.   Съветът взима решение с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията относно евентуални корекции, които трябва да бъдат направени в първоначалните общи условия на икономическата политика, и одобрява преразгледаната програма за преустройство, подготвена от държавата-членка бенефициер.

8.   Ако се планира финансиране извън Съюза при спазване на условията на икономическата политика, а именно от МВФ, съответната държава-членка първо се консултира с Комисията. Комисията разглежда наличните възможности в рамките на механизма за финансова помощ от Съюза и съвместимостта на планираните условия на икономическата политика с ангажиментите, поети от съответната държава-членка, по изпълнението на препоръките и решенията на Съвета, приети въз основа на член 121, член 126 и член 136 ДФЕС. Комисията информира Икономическия и финансов комитет.

Член 4

Изплащане на заема

1.   По принцип заемът се изплаща на траншове.

2.   Комисията проверява на редовни интервали дали икономическата политика на държавата-членка бенефициер съответства на нейната програма за преустройство и на условията, определени от Съвета съгласно член 3, параграф 3, буква б). За тази цел посочената държава-членка предоставя на Комисията цялата необходима информация и ѝ оказва пълно съдействие.

3.   Въз основа на резултатите от такава проверка Комисията взема решение за отпускането на следващите траншове.

Член 5

Отпускане на финансовите средства

1.   Държавата-членка бенефициер уведомява Комисията предварително за намерението си да усвои финансови средства по кредитната си линия. Подробните правила се определят в решението, посочено в член 3, параграф 4.

2.   Комисията проверява на редовни интервали дали икономическата политика на държавата-членка бенефициер съответства на нейната програма за преустройство и на условията, определени от Съвета съгласно член 3, параграф 4, буква б). За тази цел държавата-членка предоставя на Комисията цялата необходима информация и ѝ оказва пълно съдействие.

3.   Въз основа на резултатите от такава проверка Комисията взема решение за отпускането на финансовите средства.

Член 6

Операции по получаване и отпускане на кредити

1.   Операциите по получаване и отпускане на кредити, посочени в член 2, се осъществяват в евро.

2.   Характеристиките на последователните траншове, отпускани от Съюза в рамките на механизма за финансова помощ, се договарят между държавата-членка бенефициер и Комисията.

3.   След като Съветът вземе решение за предоставяне на заем, Комисията е оправомощена да предприеме заемане на средства на капиталовите пазари или от финансови институции в най-подходящия момент между планираните изплащания, така че да оптимизира разходите по финансирането и да запази репутацията си на емитент на Съюза на пазарите. Набраните, но все още неизплатени финансови средства се съхраняват по всяко време в определена за целта парична сметка или сметка за ценни книжа, с която се борави в съответствие с правилата, приложими по отношение на извънбюджетните операции, и не могат да бъдат използвани за никакви други цели освен за предоставяне на финансова помощ на държавите-членки по настоящия механизъм.

4.   Когато държавата-членка получава заем, в който се съдържа клауза за предсрочно погасяване, и решава да се възползва от тази опция, Комисията предприема необходимите стъпки за това.

5.   По искане на държавата-членка бенефициер и когато обстоятелствата позволяват договаряне на по-изгодни лихвени проценти по заема, Комисията може да рефинансира изцяло или част от първоначално заетите средства или да реструктурира съответните финансови условия.

6.   Икономическият и финансов комитет се уведомява за развоя на операциите, посочени в параграф 5.

Член 7

Разходи

Разходите, направени от Съюза при договаряне и осъществяване на всяка операция, са за сметка на държавата-членка бенефициер.

Член 8

Управление на заемите

1.   Комисията изготвя съвместно с ЕЦБ необходимите договорености по управлението на заемите.

2.   Държавата-членка бенефициер открива специална сметка в своята национална централна банка за управление на получената от Съюза финансова помощ. Тя също така превежда дължимите по заема главница и лихва по сметка при ЕЦБ четиринадесет TARGET2 работни дни преди съответните дати на падеж.

3.   Без това да засяга член 27 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, Европейската сметна палата има право да провежда в държавата-членка бенефициер такива финансови проверки или одити, каквито тя счита за необходими във връзка с управлението на тази помощ. Комисията, в т.ч. Европейската служба за борба с измамите, има по-специално право да изпраща свои служители или надлежно упълномощени представители за провеждане в държавата-членка бенефициер на такива технически или финансови проверки или одити, каквито счита за необходими във връзка с помощта.

Член 9

Преглед и адаптиране

1.   Шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент и, когато това е целесъобразно — на всеки шест месеца след това, Комисията предоставя на Икономическия и финансов комитет и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент и за продължаването на извънредните обстоятелства, обосноваващи приемането на настоящия регламент.

2.   Когато това е целесъобразно, докладът се съпровожда с предложение за изменения на настоящия регламент с оглед на адаптирането на възможността за предоставяне на финансова помощ, без това да засяга действието на вече приетите решения.

Член 10

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 май 2010 година.

За Съвета

Председател

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1).


12.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 408/2010 НА СЪВЕТА

от 11 май 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 194/2008 за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215, параграф 1 от него,

като взе предвид Решение 2010/232/ОВППС на Съвета от 26 април 2010 г. за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар (1),

като взе предвид съвместното предложение на Европейската комисия и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

Член 4 от Решение 2010/232/ОВППС предвижда забрана на закупуването, вноса и транспортирането на някои определени категории стоки от Бирма/Мианмар в Съюза.

(2)

Член 8 от Решение 2010/232/ОВППС предвижда спиране на нехуманитарните помощи или програми за развитие, като се допускат изключения за проекти и програми за подкрепа на някои определени цели.

(3)

Регламент (ЕО) № 194/2008 (2) въвежда забраната за закупуване, внос и транспортиране на категориите стоки, посочени в член 2, параграф 2 от него. Следва да се поясни обаче, че забраната за закупуване на тези стоки в Бирма/Мианмар не следва да се прилага, когато закупуването се извършва като част от проект или програма за хуманитарна помощ или като част от нехуманитарен проект или програма за развитие, които са в подкрепа на целите, посочени в член 8, букви а), б) и в) от Решение 2010/232/ОВППС.

(4)

Регламент (ЕО) № 194/2008 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 2 от Регламент (ЕО) № 194/2008 се добавя следният параграф:

„5.   Забраната за закупуване на стоките, за които има наложени ограничения, изброени в параграф 2, буква б), не се прилага за проекти или програми за хуманитарна помощ или за нехуманитарни проекти и програми за развитие, провеждани в Бирма/Мианмар в подкрепа на:

а)

правата на човека, демокрацията, доброто управление, предотвратяването на конфликти и изграждането на капацитета на гражданското общество;

б)

здравеопазването и образованието, намаляването на бедността, и по-специално осигуряването на основни нужди и прехрана на най-бедните и уязвими части от населението; или

в)

опазването на околната среда, и по-специално програми, насочени към проблема за несъобразеното с изискванията за устойчивост прекомерно изсичане на горите, водещо до обезлесяване.

Съответният компетентен орган, съгласно посоченото на уебсайтовете, изброени в приложение IV, дава предварително разрешение за закупуването на въпросните стоки, за които има наложени ограничения. Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно настоящия параграф.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 май 2010 година.

За Съвета

Председател

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG


(1)  ОВ L 105, 27.4.2010 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 66, 10.3.2008 г., стр. 1.


12.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 409/2010 НА КОМИСИЯТА

от 11 май 2010 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Castaña de Galicia (ЗГУ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Castaña de Galicia“, подадена от Испания, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 май 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 232, 26.9.2009 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ИСПАНИЯ

Castaña de Galicia (ЗГУ)


12.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 410/2010 НА КОМИСИЯТА

от 11 май 2010 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея и при прилагане на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης“ (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis), подадена от Гърция, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 май 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 232, 26.9.2009 г., стр. 27.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.5.   Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни мазнини и др.)

ГЪРЦИЯ

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (ЗНП)


12.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 411/2010 НА КОМИСИЯТА

от 10 май 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 194/2008 на Съвета за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 194/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 г. за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар и за отмяна на Регламент (ЕО) № 817/2006 (1), и по-специално член 18, параграф 1, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение VI към Регламент (ЕО) № 194/2008 са изброени лицата, групите и субектите, обхванати от мерките за замразяване на финансови средства и икономически ресурси съгласно този регламент.

(2)

В приложение VII към Регламент (ЕО) № 194/2008 са изброени предприятията, притежавани или контролирани от правителството на Бирма/Мианмар или от неговите членове или от лица, свързани с тях, които са предмет на ограничителни мерки по отношение на инвестициите съгласно този регламент.

(3)

Решение 2010/232/ОВВПС на Съвета от 26 април 2010 г. (2) определя в своите Приложения II and III физическите и юридическите лица, за които следва да се прилагат ограничения, както предвижда член 10 от посоченото решение, а Регламент (ЕО) № 194/2008 позволява прилагането на това решение до степен, в която е необходимо действие на равнище Европейски съюз. Приложения VI и VII към Регламент (ЕО) № 194/2008 следователно следва да претърпят съответните изменения.

(4)

За да се осигури ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Приложение VI към Регламент (ЕО) № 194/2008 се заменя с текста на приложение I към настоящия регламент.

2.   Приложение VII към Регламент (ЕО) № 194/2008 се заменя с текста на приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 май 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

João VALE DE ALMEIDA

Генерален директор на Генерална дирекция „Външни отношения“


(1)  ОВ L 66, 10.3.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 105, 27.4.2010 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Списък на членовете на правителството на Бирма/Мианмар и на лицата, субектите и органите свързани с тях, упоменати в член 11

Забележки

(1)

Псевдонимите или вариациите в изписването са отбелязани с „и.с.к.“;

(2)

„Род.на“ означава „роден/а на“;

(3)

„М.н.р.“ означава „място на раждане“;

(4)

Освен ако не е посочено друго, всички паспорти и лични карти са тези на Бирма/Мианмар.

A.   ДЪРЖАВЕН СЪВЕТ ЗА МИР И РАЗВИТИЕ (ДСМР)

#

Име (и евентуални псевдоними)

Идентифицираща информация (функция/титла, дата и място на раждане, номер на паспорт/лична карта, съпруг/а или син/дъщеря на …)

Пол (M/Ж)

A1а

Главнокомандващ генерал Than Shwe

Председател, род. на 2.2.1933 г.

М

А1б

Kyaing Kyaing

Съпруга на главнокомандващ генерал Than Shwe

Ж

A1в

Thandar Shwe

Дъщеря на главнокомандващ генерал Than Shwe

Ж

A1г

Майор Zaw Phyo Win

Съпруг на Thandar Shwe, Заместник-директор на отдела за износ, Министерство на търговията

М

A1д

Khin Pyone Shwe

Дъщеря на главнокомандващ генерал Than Shwe

Ж

А1е

Aye Aye Thit Shwe

Дъщеря на главнокомандващ генерал Than Shwe

Ж

А1ж

Tun Naing Shwe и.с.к. Tun Tun Naing

Син на главнокомандващ генерал Than Shwe. Собственик на J and J Company

М

A1з

Khin Thanda

Съпруга на Tun Naing Shwe

Ж

A1и

Kyaing San Shwe

Син на главнокомандващ генерал Than Shwe, собственик на „J's Donuts“

М

A1й

Д-р. Khin Win Sein

Съпруга на Kyaing San Shwe

Ж

A1к

Thant Zaw Shwe и.с.к. Maung Maung

Син на главнокомандващ генерал Than Shwe

М

A1л

Dewar Shwe

Дъщеря на главнокомандващ генерал Than Shwe

Ж

A1м

Kyi Kyi Shwe и.с.к. Ma Aw

Дъщеря на главнокомандващ генерал Than Shwe

Ж

A1н

Подполковник Nay Soe Maung

Съпруг на Kyi Kyi Shwe

М

A1о

Pho La Pyae (Пълнолуние) и.с.к. Nay Shwe Thway Aung

Син на Kyi Kyi Shwe и Nay Soe Maung, директор на Yadanabon Cybercity

М

A2а

Заместник-главнокомандващ генерал Maung Aye

Заместник-председател, род. на 25.12.1937 г.

М

A2б

Mya Mya San

Съпруга на заместник-главнокомандващ генерал Maung Aye

Ж

A2в

Nandar Aye

Дъщеря на заместник-главнокомандващ генерал Maung Aye, съпруга на майор Pye Aung (D15ж). Собственик на Queen Star Computer Co.

Ж

A3а

Генерал Thura Shwe Mann

Началник персонал, координатор специални операции (армия, морска флота и въздушни сили), род. на 11.7.1947 г.

М

A3б

Khin Lay Thet

Съпруга на генерал Thura Shwe Mann, род.на 19.6.1947 г.

Ж

A3в

Aung Thet Mann и.с.к. Shwe Mann Ko Ko

Син на генерал Thura Shwe Mann, Ayeya Shwe War (Wah) Company, 5, Pyay Road, Hlaing Township, Yangon и съсобственик на RedLink Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, род. на 19.6.1977 г.

М

A3г

Khin Hnin Thandar

Съпруга на Aung Thet Mann

Ж

A3д

Toe Naing Mann

Син на генерал Thura Shwe Mann, род. на 29.6.1978 г. Собственик на Global Net и Red Link Communications Co. Ltd, No. 20, Building B, Mya Yeik Nyo Royal Hotel, Pa-Le Road, Bahan Township, Yangon, доставчици на интернет услуги

М

A3е

Zay Zin Latt

Съпруга на Toe Naing Mann, дъщеря на Khin Shwe (J5a), род. на 24.3.1981 г.

Ж

A4a

Генерал-лейтенант Thein Sein

„Министър-председател“, род. на 20.4.1945 г., Pathein

М

A4б

Khin Khin Win

Съпруга на ген.-лейтенант Thein Sein

Ж

A5a

Генерал (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura е титла) „Секретар 1“, род. на 29.5.1950 г., председател на Националния олимпийски съвет на Мианмар и председател на Икономическа корпорация на Мианмар

М

A5б

Khin Saw Hnin

Съпруга на генерал-лейтенант Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

Ж

A5в

Капитан Naing Lin Oo

Син на генерал-лейтенант Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

М

A5г

Hnin Yee Mon

Съпруга на капитан Naing Lin Oo

Ж

A6a

Генерал-майор Aung Min Hlaing

Началник на службата за специални операции 2 (Kayah, Shan States). от 23.6.2008 г.

М

A6б

Kyu Kyu Hla

Съпруга на генерал-майор Min Aung Hlaing

Ж

A7a

Генерал-лейтенант Tin Aye

Главен военнокомандващ, председател на UMEHL

М

A7б

Kyi Kyi Ohn

Съпруга на генерал-лейтенант Tin Aye

Ж

A7в

Zaw Min Aye

Син на генерал-лейтенант Tin Aye

М

A8a

Генерал-майор Thar Aye и.с.к. Tha Aye

Началник на службата за специални операции 1 (Kachin, Chin, Sagaing) от май 2009 г., род. на 16.2.1945 г. (преди това A11a)

М

A8б

Wai Wai Khaing и.с.к. Wei Wei Khaing

Съпруга на генерал-майор Thar Aye (преди това A11б)

Ж

A8в

See Thu Aye

Син на генерал-майор Thar Aye (преди това A11в)

М

A9а

Генерал-майор Hla Htay Win

Началник „Обучение на въоръжените сили“ от 23.6.2008 г. (преди това Б1а). Собственик на Htay Co. (дърводобив и дървообработка)

М

A9б

Mar Mar Wai

Съпруга на генерал-майор Hla Htay Win

Ж

A10а

Генерал-майор Ko Ko

Началник на службата за специални операции 3 (Pegu, Irrawaddy, Arakan) от 23.6.2008 г.

М

A10б

Sao Nwan Khun Sum

Съпруга на генерал-майор Ko Ko

Ж

A11a

Генерал-лейтенант Khin Zaw

Началник на службата за специални операции 4 (Karen, Mon, Tenas serim), от май 2009 г., преди това началник на службата за специални операции 6 от юни 2008 г. (преди това Ж42a)

М

A11б

Khin Pyone Win

Съпруга на генерал-лейтенант Khin Zaw (преди това Ж42б)

Ж

A11в

Kyi Tha Khin Zaw

Син на генерал-лейтенант Khin Zaw (преди това Ж42в)

М

A11г

Su Khin Zaw

Дъщеря на ген.-лейтенант Khin Zaw (преди това Ж42г)

Ж

A12а

Генерал-лейтенант Myint Swe

Началник на службата за специални операции 5 (Rangoon/Yangon)

М

A12б

Khin Thet Htay

Съпруга на генерал-лейтенант Myint Swe

Ж

A13a

Arnt Maung

Генерален директор—пенсиониран, Дирекция по религиозните въпроси

М

A14a

Генерал-лейтенант Ohn Myint

Началник на сляжбата за специални операции 6 (Naypyidaw и Mandalay). От май 2009 г. (преди това A8a)

М

A14б

Nu Nu Swe

Съпруга на генерал-лейтенант Ohn Myint

Ж

A14в

Kyaw Thiha и.с.к. Kyaw Thura

Син на генерал-лейтенант Ohn Myint

М

A14г

Nwe Ei Ei Zin

Съпруга на Kyaw Thiha

Ж


Б.   РЕГИОНАЛНИ КОМАНДИРИ

#

Име

Идентифицираща информация (вкл. командване)

Пол (M/Ж)

Б1а

Генерал-майор Win Myint

Rangoon (Yangon)

М

Б1б

Kyin Myaing

Съпруга на генерал-майор Win Myint

Ж

Б2а

Генерал-майор Yar Pyae и.с.к. Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye и Yar Pyrit

Източен регион (щат Shan (юг))

М

Б2б

Thinzar Win Sein

Съпруга на генерал-майор Yar Pyae и.с.к. Ya Pyae, Ya Pye, Ya Pyrit, Yar Pye и Yar Pyrit

Ж

Б3а

Генерал-майор Myint Soe

Северозападен регион (дивизия Sagaing) и регионален министър без портфейл

М

Б4а

Ген.-майор Khin Zaw Оо

Крайбрежен регион (дивизия Tanintharyi), род. на 24.6.1951 г.

М

Б5а

Генерал-майор Aung Than Htut

Североизточен регион (щат Shan (север))

М

Б5б

Cherry

Съпруга на генерал-майор Aung Than Htut

Ж

Б6а

Генерал-майор Tin Ngwe

Централен регион (дивизия Mandalay)

М

Б6б

Khin Thida

Съпруга на генерал-майор Tin Ngwe

Ж

Б7а

Генерал-майор Thaung Aye

Западен регион (щат Rakhine)

М

Б7б

Thin Myo Myo Aung

Съпруга на генерал-майор Thaung Aye

Ж

Б8а

Генерал-майор Kyaw Swe

Югозападен регион (дивизия Irrawaddy ) и регионален министър без портфейл

М

Б8б

Win Win Maw

Съпруга на генерал-майор Kyaw Swe

Ж

Б9а

Генерал-майор Soe Win

Северен регион (щат Kachin)

М

Б9б

Than Than Nwe

Съпруга на генерал-майор Soe Win

Ж

Б10а

Генерал-майор Hla Min

Южен регион (дивизия Bago)

М

Б11а

Генерал-майор Thet Naing Win

Югоизточен регион (щат Mon)

М

Б12а

Генерал-майор Kyaw Phyo

Триъгълник (щат Shan (изток))

М

Б13а

Генерал-майор Wai Lwin

Naypyidaw

М

Б13б

Swe Swe Oo

Съпруга на генерал-майор Wai Lwin

Ж

Б13в

Wai Phyo Aung

Син на генерал-майор Wai Lwin

М

Б13г

Oanmar Kyaw Tun и.с.к. Ohnmar Kyaw Tun

Съпруга на Wai Phyo Aung

Ж

В13д

Wai Phyo

Син на генерал-майор Wai Lwin

М

Б13е

Lwin Yamin

Дъщеря на генерал-майор Wai Lwin

Ж


В.   ЗАМЕСТНИК-РЕГИОНАЛНИ КОМАНДИРИ

#

Име

Идентифицираща информация (вкл. командване)

Пол (M/Ж)

В1а

Бригаден генерал Kyaw Kyaw Tun

Rangoon (Yangon)

М

В1б

Khin May Latt

Съпруга на бригаден генерал Kyaw Kyaw Tun

Ж

В2а

Бригаден генерал Than Htut Aung

Център

М

В2б

Moe Moe Nwe

Съпруга на бригаден генерал Than Htut Aung

Ж

В3а

Бригаден генерал Tin Maung Ohn

Северозападен регион

М

В4а

Бригаден генерал San Tun

Северен регион, род. на 2.3.1951 г., Rangoon/Yangon

М

В4б

Tin Sein

Съпруга на бригаден генерал San Tun, род. на 27.9.1950 г., Rangoon/Yangon

Ж

В4в

Ma Khin Ei Ei Tun

Дъщеря на бригаден генерал San Tun, род. на 16.9.1979 г., директор на Ar Let Yone Co. Ltd

Ж

В4г

Min Thant

Син на бригаден генерал San Tun, род. на 11.11.1982 г., Rangoon/ Yangon, директор на Ar Let Yone Co. Ltd

М

В4д

Khin Mi Mi Tun

Дъщеря на бригаден генерал San Tun, род. на 25.10.1984 г., Rangoon/ Yangon, директор на Ar Let Yone Co. Ltd

Ж

В5а

Бригаден генерал Hla Myint

Североизточен регион

М

В5б

Su Su Hlaing

Съпруга на бригаден генерал Hla Myint

Ж

В6а

Бригаден генерал Wai Lin

Триъгълник

М

В7а

Бригаден генерал Chit Oo

Източен регион

М

В7б

Kyin Myaing

Съпруга на бригаден генерал Chit Oo

Ж

В8а

Бригаден генерал Zaw Min

Югоизточен регион

М

В8б

Nyunt Nyunt Wai

Съпруга на бригаден генерал Zaw Min

Ж

В9а

Бригаден генерал Hone Ngaing и.с.к. Hon Ngai

Крайбрежен регион

М

В9б

Wah Wah

Съпруга на бригаден генерал Hone Ngaing и.с.к. Hon Ngai

Ж

В10а

Бригаден генерал Win Myint

П(преди това В7а) южен регион

М

В10б

Mya Mya Aye

Съпруга на бригаден генерал Win Myint

Ж

В11а

Бригаден генерал Tint Swe

Югозападен регион

М

В11б

Khin Thaung

Съпруга на бригаден генерал Tint Swe

Ж

В11в

Ye Min и.с.к. Ye Kyaw Swar Swe

Син на бригаден генерал Tint Swe

М

В11г

Su Mon Swe

Съпруга на Ye Min

Ж

В12а

Бригаден генерал Tin Hlaing

Западен регион

М

В12б

Hla Than Htay

Съпруга на бригаден генерал Tin Hlaing

Ж


Г.   МИНИСТРИ

#

Име

Идентифицираща информация (вкл. министерство)

Пол (M/Ж)

Г1а

Генерал-майор Htay Oo

Министър на земеделието и напояването от 18.9.2004 г. (бившо министерство на кооперативите от 25.8.2003 г.), генерален секретар на АОСР, род. на 20.1.1950 г., м. н. р. Hintada, паспортен номер DM 105413, идентификационен номер 10/Khatana (N) 009325

М

Г1б

Ni Ni Win

Съпруга на генерал-майор Htay Oo

Ж

Г1в

Thein Zaw Nyo

Кадет, син на генерал-майор Htay Oo М

М

Г2а

Бригаден генерал Tin Myint Thein

Министър на търговията (от 18.9.2004 г.), бивш заместник-министър на горите, род. през 1955 г.

М

Г2б

Aye Aye

Съпруга на бригаден генерал Tin Myint Thein

Ж

Г3а

Генерал-майор Khin Maung Myint

Министър на благоустройството, също така министър на електроенергията 2

М

Г3б

Win Win Nu

Съпруга на генерал-майор Khin Maung Myint

Ж

Г4а

Генерал-майор Tin Htut

Министър на кооперативите (от 15.5.2006 г.)

М

Г4б

Tin Tin Nyunt

Съпруга на генерал-майор Tin Htut

Ж

Г5а

Генерал-майор Khin Aung Myint

Министър на културата (от 15.5.2006 г.)

М

Г5б

Khin Phyone

Съпруга на генерал-майор Khin Aung Myint

Ж

Г6а

Д-р Chan Nyein

Министър на образованието (от 10.8.2005 г.), бивш заместник-министър на науката и технологиите, член на изпълнителния комитет на АОСР, род. на 15.12.1944 г.

М

Г6б

Sandar Aung

Съпруга на д-р Chan Nyein

Ж

Г7а

Полковник Zaw Min

Министър на електроенергията (1) (от 15.5.2006 г.), род. на 10.1.1949 г.

М

Г7б

Khin Mi Mi

Съпруга на полковник Zaw Min

Ж

Г8а

Бригаден генерал Gen Lun Thi

Министър на енергетиката (от 20.12.1997 г.), род на 18.7.1940 г.

М

Г8б

Khin Mar Aye

Съпруга на бригаден генерал Lun Thi

Ж

Г8в

Mya Sein Aye

Дъщеря на бригаден генерал Lun Thi

Ж

Г8г

Zin Maung Lun

Син на бригаден генерал Lun Thi

М

Г8д

Zar Chi Ko

Съпруга на Zin Maung Lun

Ж

Г9а

Генерал-майор Hla Tun

Министър на финансите и приходите (от 1.2.2003 г.), род. на 11.7.1951 г.

М

Г9б

Khin Than Win

Съпруга на генерал-майор Hla Tun

Ж

Г10а

Nyan Win

Министър на външните работи (от 18.9.2004 г.), бивш заместник-началник Обучение на въоръжените сили, род. на 22.1.1953 г.

М

Г10б

Myint Myint Soe

Съпруга на Nyan Win, род. на 15.1.1953 г.

Ж

Г11а

Бригаден генерал Thein Aung

Министър на горите (от 25.8.2003 г.)

М

Г11б

Khin Htay Myint

Съпруга на бригаден генерал Thein Aung

Ж

Г12а

Проф. д-р Kyaw Myint

Министър на здравеопазването (от 1.2.2003 г.), род. през 1940 г.

М

Г12б

Nilar Thaw

Съпруга на проф. д-р Kyaw Myint

Ж

Г13а

Генерал-майор Maung Oo

Министър на вътрешните работи (от 5.11.2004 г.) и министър на имиграцията и населението от февруари 2009 г., род. през 1952 г.

М

Г13б

Nyunt Nyunt Oo

Съпруга на генерал-майор Maung Oo

Ж

Г14а

Генерал-майор Maung Maung Swe

Министър на социалното подпомагане и преустройството (от 15.5.2006 г.)

М

Г14б

Tin Tin Nwe

Съпруга на генерал-майор Maung Maung Swe

Ж

Г14в

Ei Thet Thet Swe

Дъщеря на генерал-майор Maung Maung Swe

Ж

Г14г

Kaung Kyaw Swe

Син на генерал-майор Maung Maung Swe

М

Г15а

Aung Thaung

Министър на промишлеността 1 (от 15.11.1997 г.)

М

Г15б

Khin Khin Yi

Съпруга на Aung Thaung

Ж

Г15в

Майор Мое Aung

Син на Aung Thaung

М

Г15г

Д-р Aye Khaing Nyunt

Съпруга на майор Мое Aung

Ж

Г15д

Nay Aung

Син на Aung Thaung, бизнесмен, управител на Aung Yee Phyoe Co. Ltd и директор на IGE Co.Ltd

М

Г15е

Khin Moe Nyunt

Съпруга на Nay Aung

Ж

Г15ж

Майор Pyi Aung, и.с.к. Pye Aung

Син на Aung Thaung (женен за А2с). Директор на IGE Co. Ltd

М

Г15з

Khin Ngu Yi Phyo

Дъщеря на Aung Thaung

Ж

Г15и

Д-р Thu Nanda Aung

Дъщеря на Aung Thaung

Ж

Г15й

Aye Myat Po Aung

Дъщеря на Aung Thaung

Ж

Г16а

Вицеадмирал Soe Thein

Министър на промишлеността 2 (от юни 2008 г.) (преди това Ж38а)

М

Г16б

Khin Aye Kyin и.с.к. Aye Aye

Съпруга на вицеадмирал Soe Thein

Ж

Г16в

Yimon Aye

Дъщеря на вицеадмирал Soe Thein, род. на 12.7.1980 г., понастоящем в САЩ

Ж

Г16г

Aye Chan

Син на вицеадмирал Soe Thein, род. на 23.9.1973 г.

М

Г16д

Thida Aye

Дъщеря на вицеадмирал Soe Thein, род. на 23.3.1979 г.

Ж

Г17а

Бригаден генерал Kyaw Hsan

Министър на информацията (от 13.9.2002 г.)

М

Г17б

Kyi Kyi Win

Съпруга на бригаден генерал Kyaw Hsan Началник информационен отдел на Федерацията по въпросите на жените в Мианмар.

Ж

Г18а

Бригаден генерал Maung Maung Thein

Министър на животновъдството и риболова

М

Г18б

Myint Myint Aye

Съпруга на бригаден генерал Maung Maung Thein

Ж

Г18в

Min Thein, и.с.к. Ko Pauk

Син на бригаден генерал Maung Maung Thein

М

Г19а

Бригаден генерал Ohn Myint

Министър на мините (от 15.11.1997 г.)

М

Г19б

San San

Съпруга на бригаден генерал Ohn Myint

Ж

Г19в

Thet Naing Oo

Син на бригаден генерал Ohn Myint

М

Г19г

Min Thet Oo

Син на бригаден генерал Ohn Myint

М

Г20а

Soe Tha

Министър на националното планиране и икономическото развитие (от 20.12.1997 г.), род. на 7.11.1944 г.

М

Г20б

Kyu Kyu Win

Съпруга на Soe Tha, род. на 3.11.1949 г.

Ж

Г20в

Kyaw Myat Soe и.с.к. Aung Myat Soe

Син на Soe Tha, род. на 14.2.1973 г./7.10.1974 г., понастоящем в Австралия

М

Г20г

Wei Wei Lay

Съпруга на Kyaw Myat Soe, род. на 12.9.1978 г./18.8.1975 г., понастоящем в Австралия

Ж

Г20д

Aung Soe Tha

Син на Soe Tha, род. на 5.10.1980 г. 05.10.1980

М

Г20е

Myat Myitzu Soe

Дъщеря на Soe Tha, род. на 14.2.1973 г.

Ж

Г20ж

San Thida Soe

Дъщеря на Soe Tha, род. на 12.9.1978 г.

Ж

Г20з

Phone Myat Soe

Син на Soe Tha, род. на 3.3.1983 г.

М

Г21а

Полковник Thein Nyunt

Министър на развитието на граничните зони и въпросите, свързани с националните раси и развитие (от 15.11.1997 г.), и кмет на Naypyidaw

М

Г21б

Kyin Khaing и.с.к. Kyin Khine

Съпруга на полковник Thein Nyunt

Ж

Г22а

Генерал-майор Aung Min

Министър на железопътния транспорт (от 1.2.2003 г.)

М

Г22б

Wai Wai Thar и.с.к. Wai Wai Tha

Съпруга на генерал-майор Aung Min

Ж

Г22в

Aye Min Aung

Дъщеря на генерал-майор Aung Min

Ж

Г22г

Htoo Char Aung

Син на генерал-майор Aung Min

М

Г23а

Бригаден генерал Thura Myint Maung

Министър на религиозните въпроси (от 25.8.2003 г.)

М

Г23б

Aung Kyaw Soe

Син на бригаден генерал Thura Myint Maung

М

Г23в

Su Su Sandi

Съпруга на Aung Kyaw Soe

Ж

Г23г

Zin Myint Maung

Дъщеря на бригаден генерал Thura Myint Maung

Ж

Г24а

Thaung

Министър на науката и технологиите (от 11.1998 г.), род. на 6.7.1937 г, Kyaukse

М

Г24б

May Kyi Sein

Съпруга на Thaung

Ж

Г24в

Aung Kyi

Син на Thaung,, род. през 1971 г.

М

Г25а

Бригаден генерал Thura Aye Myint

Министър на спорта (от 29.10.1999 г.)

М

Г25б

Aye Aye

Съпруга на бригаден генерал Thura Aye Myint

Ж

Г25в

Nay Linn

Син на бригаден генерал Thura Aye Myint

М

Г26а

Бригаден генерал Thein Zaw

Министър на далекосъобщенията, пощите и телеграфите (от 10.5.2001 г.)

М

Г26б

Mu Mu Win

Съпруга на бригаден генерал Thein Zaw

Ж

Г27а

Генерал-майор Thein Swe

Министър на транспорта от 18.9.2004 г. (преди в кабинета на министър-председателя от 25.8.2003 г.)

М

Г27б

Mya Theingi

Съпруга на генерал-майор Thein Swe

Ж

Г28а

Генерал-майор Soe Naing

Министър на хотелиерството и туризма (от 15.5.2006 г.)

М

Г28б

Tin Tin Latt

Съпруга на генерал-майор Soe Naing

Ж

Г28в

Wut Yi Oo

Дъщеря на генерал-майор Soe Naing

Ж

Г28г

Капитан Htun Zaw Win

Съпруг на Wut Yi Oo

М

Г28д

Yin Thu Aye

Дъщеря на генерал-майор Soe Naing

Ж

Г28е

Yi Phone Zaw

Син на генерал-майор Soe Naing

М

Г29а

Aung Kyi

Министър на заетостта/труда (назначен за министър на отношенията на 8.10.2007 г., отговаря за отношенията с Aung San Suu Kyi)

М

Г29б

Thet Thet Swe

Съпруга на Aung Kyi

Ж

Г30а

Kyaw Thu

Председател на Борда за подбор и обучение на гражданска служба, род. на 15.8.1949 г.

М

Г30б

Lei Lei Kyi

Съпруга на Kyaw Thu

Ж


Д.   ЗАМЕСТНИК-МИНИСТРИ

#

Име

Идентифицираща информация (вкл. министерство)

Пол (M/Ж)

Д1а

Ohn Myint

Заместник-министър на селското стопанство и напояването (от 15.11.1997 г.)

М

Д1б

Thet War

Съпруга на Ohn Myint

Ж

Д2а

Бригаден генерал Aung Tun

Заместник-министър на търговията (от 13.9.2003 г.)

М

Д3а

Бригаден генерал Myint Thein

Заместник-министър на благоустройството (от 5.1.2000 г.)

М

Д3б

Mya Than

Съпруга на бригаден генерал Myint Thein

Ж

Д4а

Tint Swe

Заместник министър на строителството, род. на 7.11.1936 г. (от 7.5.1998 г.)

М

Д5а

Генерал-майор Aye Myint

Заместник-министър на отбраната (от 15.5.2006 г.)

М

Д6а

Бригаден генерал Aung Myo Min

Заместник-министър на образованието (от 19.11.2003 г.)

М

Д6б

Thazin New

Съпруга на бригаден генерал Aung Myo Min

Ж

Д6в

Si Thun Aung

Син на бригаден генерал Aung Myo Min

М

Д7а

Myo Myint

Заместник-министър на електроенергията 1 (от 29.10.1999 г.)

М

Д7б

Tin Tin Myint

Съпруга на Myo Myint

Ж

Д8а

Бригаден генерал Than Htay

Заместник-министър на енергетиката (от 25.8.2003 г.)

М

Д8б

Soe Wut Yi

Съпруга на бригаден генерал Than Htay

Ж

Д9а

Полковник Hla Thein Swe

Род. на 8.3.1957 г. Заместник-министър на финансите и приходите (от 25.8.2003 г.)

М

Д9б

Thida Win

Съпруга на полковник Hla Thein Swe

Ж

Д10а

Бригаден генерал Win Myint

Заместник-министър на електроенергията (2)

М

Д10б

Tin Ma Ma Than

Съпруга на бригаден генерал Win Myint

Ж

Д11а

Maung Myint

Зам.-министър на външните работи, род. на 21.5.1958 г., Mandalay (от 18.9.2004 г.)

М

Д11б

Д-р Khin Mya Win

Род. на 21.1.1956 г., съпруга на Maung Myint

Ж

Д12а

Проф. д-р Mya Oo

Заместник-министър на здравеопазването (от 16.11.1997 г.), род. на 25.1.1940 г.

М

Д12б

Tin Tin Mya

Съпруга на проф. д-р Mya Oo

Ж

Д12в

Д-р Tun Tun Oo

Син на проф. д-р Mya Oo, род. на 26.7.1965 г.

М

Д12г

Д-р Mya Thuzar

Дъщеря на проф. д-р Mya Oo, род. на 23.9.1971 г.

Ж

Д12д

Mya Thidar

Дъщеря на проф. д-р Mya Oo, род. на 10.6.1973 г.

Ж

Д12е

Mya Nandar

Дъщеря на проф. д-р Mya Oo, род. на 29.5.1976 г.

Ж

Д13а

Бригаден генерал Phone Swe

Заместник-министър на вътрешните работи (от 25.8.2003 г.)

М

Д13б

San San Wai

Съпруга на бригаден генерал Phone Swe

Ж

Д14а

Бригаден генерал Aye Myint Kyu

Заместник-министър на хотелиерството и туризма (от 16.11.1997 г.)

М

Д14б

Проф. Khin Swe Myint

Съпруга на бригаден генерал Aye Myint Kyu

Ж

Д15а

Бригаден генерал Win Sein

Заместник-министър на имиграцията и населението (от ноември 2006 г.)

М

Д15б

Wai Wai Linn

Съпруга на бригаден генерал Win Sein

Ж

Д16а

Бригаден генерал Thein Tun

Заместник-министър на промишлеността 1 (втори заместник-министър)

М

Д17а

Подполковник Khin Maung Kyaw

Заместник-министър на промишлеността 2 (от 5.1.2000 г.)

М

Д17б

Mi Mi Wai

Съпруга на подполковник Khin Maung Kyaw

Ж

Д18а

Генерал-майор Kyaw Swa Khine

Заместник-министър на промишлеността 2 (от 24.10.2007 г.), (преди това Ж29а), (втори заместник-министър)

М

Д18б

Khin Phyu Mar

Съпруга на генерал-майор Kyaw Swe Khine

Ж

Д19а

Полковник Tin Ngwe

Заместник-министър на развитието на граничните зони и въпросите, свързани с националните раси и развитието (от 25.8.2003 г.)

М

Д19б

Khin Mya Chit

Съпруга на полковник Tin Ngwe

Ж

Д20а

Thaung Lwin

Заместник-министър на железопътния транспорт (от 16.11.1997 г.)

М

Д20б

Д-р Yi Yi Htwe

Съпруга на Thura Thaung Lwin

Ж

Д21а

Бригаден генерал Aung Tun

Заместник-министър на религиозните въпроси, член на централния изпълнителен комитет на АССР (от 17.11.1997 г.)

М

Д21б

Myint Myint Yee, и.с.к. Yi Yi Myint

Съпруга на бригаден генерал Thura Aung Ko

Ж

Д22а

Kyaw Soe

Заместник-министър на науката и технологиите, род на 16.10.1944 г. (от 15.11.2004 г.)

М

Д23а

Полковник Thurein Zaw

Заместник-министър на националното планиране и икономическото развитие (от 10.8.2005 г.)

М

Д23б

Tin Ohn Myint

Съпруга на полковник Thurein Zaw

Ж

Д24а

Бригаден генерал Kyaw Myin

Заместник-министър на социалното подпомагане и преустройството (от 25.8.2003 г.)

М

Д24б

Khin Nwe Nwe

Съпруга на бригаден генерал Kyaw Myin

Ж

Д25а

Pe Than

Заместник-министър на железопътния транспорт (от 14.11.1998 г.)

М

Д25б

Cho Cho Tun

Съпруга на Pe Than

Ж

Д26а

Полковник Nyan Tun Aung

Заместник-министър на транспорта (от 25.8.2003 г.)

М

Д26б

Wai Wai

Съпруга на полковник Nyan Tun Aung

Ж

Д27а

Д-р Paing Soe

Заместник-министър на здравеопазването (втори заместник-министър) (от 15.5.2006 г.)

М

Д27б

Khin Mar Swe

Съпруга на д-р Paing Soe

Ж

Д28а

Генерал-майор Thein Tun

Заместник-министър на пощите и телекомуникациите

М

Д28б

Mya Mya Win

Съпруга на Thein Tun

Ж

Д29а

Генерал-майор Kyaw Swa Khaing

Заместник-министър на промишлеността 2

М

Д29б

Khin Phyu Mar

Съпруга на Kyaw Swa Khaing

Ж

Д30а

Генерал-майор Thein Htay

Заместник-министър на отбраната

М

Д30б

Myint Myint Khine

Съпруга на генерал-майор Thein Htay

Ж

Д31а

Бригаден генерал Tin Tun Aung

Заместник-министър на труда (от 7.11.2007 г.)

М


Е.   ДРУГИ НАЗНАЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТУРИЗМА

#

Име

Идентифицираща информация

(вкл. заемана позиция)

Пол (M/Ж)

Е1а

Hla Htay

Генерален директор на дирекция „Хотелиерство и туризъм“ (изпълнителен директор, Хотелски и туристически услуги на Мианмар, до август 2004 г.)

М

Е2а

Tin Maung Shwe

Заместник-генерален директор на дирекция „Хотелиерство и туризъм“

М

Е3а

Soe Thein

Изпълнителен директор, Хотелски и туристически услуги на Мианмар от октомври 2004 г. (преди това главен управител)

М

Е4а

Khin Maung Soe

Главен управител

М

Е5а

Tint Swe

Главен управител

М

Е6а

Подполковник Yan Naing

Главен управител, Министерство на хотелиерството и туризма

М

Е7а

Kyi Kyi Aye

Директор на „Развитие на туризма“, Министерство на хотелиерството и туризма

Ж

Ж.   ВИСШИ ВОЕННИ ОФИЦЕРИ

#

Име

Идентифицираща информация (вкл. функция)

Пол (M/Ж)

Ж1а

Генерал-майор Hla Shwe

Заместник главен адютант

М

Ж2а

Генерал-майор Soe Maung

Съдия генерален адвокат

М

Ж2б

Nang Phyu Phyu Aye

Съпруга на генерал-майор Soe Maung

Ж

Ж3а

Генерал-майор Thein Htaik, и.с.к. Hteik

Главен инспектор

М

Ж4а

Генерал-майор Saw Hla

Началник на военна полиция

М

Ж4б

Cho Cho Maw

Съпруга на генерал-майор Saw Hla

Ж

Ж5а

Генерал-майор Htin Aung Kyaw

Заместник главен интендант

М

Ж5б

Khin Khin Maw

Съпруга на генерал-майор Htin Aung Kyaw

Ж

Ж6а

Генерал-лейтенант Lun Maung

Главен одитор

М

Ж6б

May Mya Sein

Съпруга на генерал-лейтенант Lun Maung

Ж

Ж7а

Генерал-майор Nay Win

Военен асистент на председателя на ДСМР

М

Ж8а

Генерал-майор Hsan Hsint

Главен отговорник за военни назначения, род. през 1951 г. 1951

М

Ж8б

Khin Ma Lay

Съпруга на генерал-майор Hsan Hsint

Ж

Ж8в

Okkar San Sint

Син на генерал-майор Hsan Hsint

М

Ж9а

Генерал-майор Hla Aung Thein

Комендант на лагер, Rangoon

М

Ж9б

Amy Khaing

Съпруга на Hla Aung Thein

Ж

Ж10а

Генерал-лейтенант Ye Myint

Началник на „Военна сигурност“

М

Ж10б

Myat Ngwe

Съпруга на генерал-лейтенант Ye Myint

Ж

Ж11а

Бригаден генерал Mya Win

Комендант, Колеж за национална отбрана

М

Ж12а

Бригаден генерал Maung Maung Aye

Комендант, Колеж за общ състав (от юни 2008 г.)

М

Ж12б

San San Yee

Съпруга на бригаден генерал Maung Maung Aye

Ж

Ж13а

Бригаден генерал Tun Tun Oo

Началник на „Връзки с обществеността и психологическа война“

М

Ж14а

Генерал-майор Thein Tun

Началник на „Сигнализация“; член на управителния комитет на Националната конвенция

М

Ж15а

Генерал-майор Than Htay

Началник на „Снабдяване и транспорт“

М

Ж15б

Nwe Nwe Win

Съпруга на генерал-майор Than Htay

Ж

Ж16а

Генерал-майор Khin Maung Tint

Началник на „Сигурност на печатните материали“

М

Ж17а

Генерал-майор Sein Lin

Началник, Министерство на отбраната (не е известна точната длъжност. преди това началник на снабдяването)

М

Ж18а

Генерал-майор Kyi Win

Началник на „Артилерия и бронирани войски“, член на Съвета на UMEHL

М

Ж18б

Khin Mya Mon

Съпруга на генерал-майор Kyi Win

Ж

Ж19а

Генерал-майор Tin Tun

Началник на „Военни инженери“

М

Ж19б

Myint Myint Wai

Съпруга на генерал-майор Tin Tun

Ж

Ж20а

Генерал-майор Aung Thein

Началник на „Настаняване“

М

Ж20б

Htwe Yi и.с.к. Htwe Htwe Yi

Съпруга на генерал-майор Aung Thein

Ж

Ж21а

Бригаден генерал Than Maung

Заместник-комендант на Колежа за национална отбрана

М

Ж22а

Бригаден генерал Win Myint

Ректор, Техническа академия на службите на отбраната

М

Ж23а

Бригаден генерал Tun Nay Lin

Ректор/комендант, Медицинска академия на службите на отбраната

М

Ж24а

Бригаден генерал Than Sein

Комендант, Болница на службите на отбраната, Mingaladon, род. на 1.2.1946 г., м. н. р. Bago

М

Ж24б

Rosy Mya Than

Съпруга на бригаден генерал Than Sein

Ж

Ж25а

Бригаден генерал Win Than

Началник на „Доставки“ и изпълнителен директор на Съюза на икономическите холдинги на Мианмар (преди това Генерал-майор Win Hlaing, K1a)

М

Ж26а

Бригаден генерал Than Maung

Началник на „Народна милиция и гранични сили“

М

Ж27а

Генерал-майор Khin Maung Win

Началник на „Отбранителна промишленост“

М

Ж28а

Бригаден генерал Win Aung

Член на Съвета за подбор и обучение на държавни служители

М

Ж29а

Бригаден генерал Soe Oo

Член на Съвета за подбор и обучение на държавни служители

М

Ж30а

Бригаден генерал Nyi Tun, и.с.к. Nyi Htun

Член на Съвета за подбор и обучение на държавни служители

М

Ж31а

Бригаден генерал Kyaw Aung

Член на Съвета за подбор и обучение на държавни служители

М

Ж32а

Генерал-лейтенант Myint Hlaing

Началник щаб (Въздушна отбрана)

М

Ж32б

Khin Thant Sin

Съпруга на генерал-лейтенант Myint Hlaing

Ж

Ж32в

Hnin Nandar Hlaing

Дъщеря на генерал-лейтенант Myint Hlaing

Ж

Ж32г

Thant Sin Hlaing

Син на генерал-лейтенант Myint Hlaing

М

Ж33а

Генерал-майор Mya Win

Началник на артилерията, Министерство на отбраната

М

Ж34а

Генерал-майор Tin Soe

Началник на бронирани превозни средства, Министерство на отбраната

М

Ж35а

Генерал-майор Than Aung

Началник, Министерство на отбраната, Дирекция „Медицински персонал“

М

Ж36а

Генерал-майор Ngwe Thein

Министерство на отбраната

М

Ж37а

Полковник Thant Shin

Главен директор на кабинета на министър-председателя

М

Ж38а

Генерал-лейтенант Thura Myint Aung

Главен адютант (преди това Б8а, повишен от Югозападното регионално командване)

М

Ж39а

Генерал-майор Maung Shein

Инспекция на службите на отбраната и главен одитор

М

Ж40а

Генерал-майор Tha Aye

Министерство на отбраната

М

Ж41а

Полковник Myat Thu

Командир на военен район Rangoon 1 (северен Rangoon)

М

Ж42а

Полковник Nay Myo

Командир на военен регион 2 (източен Rangoon)

М

Ж43а

Полковник Tin Hsan

Командир на военен регион 3 (западен Rangoon)

М

Ж44а

Полковник Khin Maung Htun

Командир на военен регион 4 (южен Rangoon)

М

Ж45а

Полковник Tint Wai

Командир на Командване за контрол на операциите № 4 (Mawbi)

М

Ж46а

San Nyunt

Командир на Отряд за военна поддръжка № 2 на „Военна сигурност“

М

Ж47а

Подполковник Zaw Win

Командир на батальонна база Lon Htein 3, Shwemyayar

М

Ж48а

Майор Mya Thaung

Командир на батальонна база Lon Htein 5, Mawbi

М

Ж49а

Майор Aung San Win

Командир на батальонна база Lon Htein 7, район Thanlin

М


Военноморски флот

#

Име

Идентифицираща информация (вкл. функция)

Пол (M/Ж)

Ж50а

Контраадмирал Nyan Tun

Главнокомандващ морската флота. От маююни 2008 г. член на борда на UMEHL (преди това Ж39а)

М

Ж50б

Khin Aye Myint

Съпруга на Nyan Tun

Ж

Ж51а

Капитан първи ранг Win Shein

Командир, Командване на централа на военноморското обучение

М

Ж52а

Капитан първи ранг бригаден генерал Thura Thet Swe

Командир на Военноморското регионално командване на Taninthayi

М

Ж53а

Капитан първи ранг Myint Lwin

Командир на Военноморски регион Irrawaddy

М


Военновъздушни сили

#

Име

Идентифицираща информация (вкл. функция)

Пол (M/Ж)

Ж54а

Генерал-лейтенант Myat Hein

Главнокомандващ (Военновъздушни сили)

М

Ж54б

Htwe Htwe Nyunt

Съпруга на генерал-лейтенант Myat Hein

Ж

Ж55а

Генерал-майор Khin Aung Myint

Началник щаб (Военновъздушни сили)

М

Ж56а

Бригаден генерал Ye Chit Pe

Щаб на главнокомандващия военновъздушните сили, Mingaladon

М

Ж57а

Бригаден генерал Khin Maung Tin

Комендант на Школата за военновъздушно обучение Shande, Meiktila

М

Ж58а

Бригаден генерал Zin Yaw

Командир на Въздушна база Pathein, началник щаб (Вонновъздушни сили), член на Съвета на UMEHL

М

Ж58б

Khin Thiri

Съпруга на бригаден генерал Zin Yaw

Ж

Ж58в

Zin Mon Aye

Дъщеря на бригаден генерал Zin Yaw, род. на 26.3.1985 г.

Ж

Ж58г

Htet Aung

Син на бригаден генерал Zin Yaw, род. на 9.7.1988 г.

М


Леки пехотни дивизии (ЛПД)

#

Име

Идентифицираща информация (вкл. функция)

Пол (M/Ж)

Ж59а

Бригаден генерал Than Htut

11 ЛПД

М

Ж60а

Бригаден генерал Tun Nay Lin

22 ЛПД

М

Ж61а

Бригаден генерал Kyaw Htoo Lwin

33 ЛПД, Sagaing

М

Ж62а

Бригаден генерал Taut Tun

44 ЛПД

М

Ж63а

Бригаден генерал Aye Khin

55 ЛПД, Lalaw

М

Ж64а

Бригаден генерал San Myint

66 ЛПД, Pyi

М

Ж65а

Бригаден генерал Tun Than

77 ЛПД, Bago

М

Ж66а

Бригаден генерал Aung Kyaw Hla

88 ЛПД, Magwe

М

Ж67а

Бригаден генерал Tinn Oo Lwin

99 ЛПД, Meiktila

М

Ж68а

Бригаден генерал Sein Win

101 ЛПД, Pakokku

М

Ж69а

Полковник Than Han

ЛПД 66

М

Ж70а

Подполковник Htwe Hla

ЛПД 66

М

Ж71а

Подполковник Han Nyunt

ЛПД 66

М

Ж72а

Полковник Ohn Myint

ЛПД 77

М

Ж73а

Подполковник Aung Kyaw Zaw

ЛПД 77

М

Ж74а

Майор Hla Phyo

ЛПД 77

М

Ж75а

Полковник Myat Thu

Тактически командир ЛПД 11

М

Ж76а

Полковник Htein Lin

Тактически командир ЛПД 11

М

Ж77а

Подполковник Tun Hla Aung

Тактически командир ЛПД 11

М

Ж78а

Полковник Aung Tun

Бригада 66

М

Ж79а

Капитан Thein Han

Бригада 66

М

Ж79б

Hnin Wutyi Aung

Съпруга на капитан Thein Han

Ж

Ж80а

Подполковник Mya Win

Тактически командир ЛПД 77

М

Ж81а

Полковник Win Te

Тактически командир ЛПД 77

М

Ж82а

Полковник Soe Htway

Тактически командир ЛПД 77

М

Ж83а

Подполковник Tun Aye

Командир на 702-ри лекопехотен батальон

М

Ж84а

Nyan Myint Kyaw

Командир на 281-ри пехотен батальон (Mongyang, щат Shan изток)

М


Други бригадни генерали

#

Име

Идентифицираща информация (вкл. функция)

Пол (M/Ж)

Ж85а

Бригаден генерал Htein Win

Станция Taikkyi

М

Ж86а

Бригаден генерал Khin Maung Htay

Командир на станция Meiktila

М

Ж87а

Бригаден генерал Kyaw Oo Lwin

Командир на станция Kalay

М

Ж88а

Бригаден генерал Khin Zaw Win

Станция Khamaukgyi

М

Ж89а

Бригаден генерал Kyaw Aung

Южен Мианмар, командир на станция Toungoo

М

Ж90а

Бригаден генерал Myint Hein

Командване за военни операции—3, станция Mogaung

М

Ж91а

Бригаден генерал Tin Ngwe

Министерство на отбраната

М

Ж92а

Бригаден генерал Myo Lwin

Командване за военни операции—7, станция Pekon

М

Ж93а

Бригаден генерал Myint Soe

Командване за военни операции—5, станция Taungup

М

Ж94а

Бригаден генерал Myint Aye

Командване за военни операции—9, станция Kyauktaw

М

Ж95а

Бригаден генерал Nyunt Hlaing

Командване за военни операции—17, станция Mong Pan

М

Ж96а

Бригаден генерал Ohn Myint

Член на ЦИК на АССР, щат Mon

М

Ж97а

Бригаден генерал Soe Nwe

Командване за военни операции—21, станция Bhamo

М

Ж98а

Бригаден генерал Than Tun

Командир на станция Kyaukpadaung

М

Ж99а

Бригаден генерал Than Tun Aung

Командване за регионални операции—Sittwe

М

Ж100а

Бригаден генерал Thet Naing Win

Командир на станция Aungban

М

Ж101а

Бригаден генерал Thein Hteik

Командване за военни операции—13, станция Bokpyin

М

Ж102а

Бригаден генерал Thura Myint Thein

Командване тактически операции, Namhsan, сега управителен директор на Myanmar Economic Corporation (MEC)

М

Ж103а

Бригаден генерал Win Aung

Командир на станция Mong Hsat

М

Ж104а

Бригаден генерал Myo Tint

Офицер със специална служба, Министерство на транспорта

М

Ж105а

Бригаден генерал Thura Sein Thaung

Офицер със специална служба, Министерство на социалното подпомагане

М

Ж106а

Бригаден генерал Phone Zaw Han

Кмет на Mandalay от февруари 2005 г. и председател на Комитета за развитие на град Mandalay, преди това командир на Kyaukme

М

Ж106б

Moe Thidar

Съпруга на бригаден генерал Phone Zaw Han

Ж

Ж107а

Бригаден генерал Win Myint

Командир на станция Pyinmana

М

Ж108а

Бригаден генерал Kyaw Swe

Командир на станция Pyin Oo Lwin

М

Ж109а

Бригаден генерал Soe Win

Командир на станция Bahtoo

М

Ж110а

Бригаден генерал Thein Htay

Заместник-началник на производство на военни оръжия, Министерство на отбраната

М

Ж111а

Бригаден генерал Myint Soe

Командир на станция Rangoon

М

Ж112а

Бригаден генерал Myo Myint Thein

Комендант, Болница на службите на отбраната Pyin Oo Lwin

М

Ж113а

Бригаден генерал Sein Myint

Председател на Съвета за мир и развитие на дивизия Bago (Pegu)

М

Ж114а

Бригаден генерал Hong Ngai (Ngaing)

Председател на Съвета за мир и развитие на щат Chin

М

Ж115а

Бригаден генерал Win Myint

Председател на Съвета за мир и развитие на щат Kayah

М

З.   ВОЕННИ ОФИЦЕРИ, УПРАВЛЯВАЩИ ЗАТВОРИТЕ И ПОЛИЦИЯТА

#

Име

Идентифицираща информация (вкл. функция)

Пол (M/Ж)

З1а

Бригаден генерал Khin Yi

Главен началник на полицейските сили на Мианмарр род. на 29.12.1952 г.

М

З1б

Khin May Soe

Съпруга на бригаден генерал Khin Yi

Ж

З2а

Zaw Win

Генерален директор на отдел „Затвори“ (Министерство на вътрешните работи) от август 2004 г., преди това заместник-главен началник на полицейските сили на Мианмар и бивш бригаден генерал. Бивш военен

М

З2б

Nwe Ni San

Съпруга на Zaw Win

Ж

З3а

Aung Saw Win

Генерален директор на службата за специални разследвания

М

З4а

Бригаден генерал от полицията Khin Maung Si

Началник на генералния щаб на полицията

М

З5а

Подполковник Tin Thaw

Командир на Правителствен технически институт

М

З6а

Maung Maung Oo

Началник на отдел „Разпити“ на „Военна сигурност“ в затвора Insein

М

З7а

Myo Aung

Директор на местата за задържане в Rangoon

М

З8а

Бригаден генерал от полицията Zaw Win

Заместник-директор на полицията

М

З9а

Подполковник от полицията Zaw Min Aung

Специално звено

М


И.   АСОЦИАЦИЯ НА СЪЮЗА ЗА СОЛИДАРНОСТ И РАЗВИТИЕ (АССР)

(висши ръководители в АССР, които не са включени другаде)

#

Име

Идентифицираща информация

(вкл. функция)

Пол (M/Ж)

И1а

Бригаден генерал Aung Thein Lin и.с.к. Aung Thein Lynn

Кмет на Yangon, председател на Комитета за развитие на град Yangon (секретар) и член на Централния изпълнителен комитет на АССР, род. през 1952 г.

М

И1б

Khin San Nwе

Съпруга на бригаден генерал Aung Thein Lin

Ж

И1в

Thidar Myo

Дъщеря на бригаден генерал Aung Thein Lin

Ж

И2а

Полковник Maung Par и.с.к. Maung Pa

Заместник-кмет на Комитета за развитие на град Yangon I (член на Централния изпълнителен комитет I)

М

И2б

Khin Myunt Myaing

Съпруга на полковник Maung Par

Ж

И2в

Naing Win Par

Син на полковник Maung Par

М

И3а

Nyan Tun Aung

Член на Централния изпълнителен комитет

М

И4а

Aye Myint

Член на Изпълнителния комитет на Rangoon

М

И5а

Tin Hlaing

Член на Изпълнителния комитет на Rangoon

М

И6а

Soe Nyunt

Офицер от генералния щаб, източен Yangon

М

И7а

Chit Ko Ko

Председател на Съвета за мир и развитие на район Mingala Taungnyunt

М

И8а

Soe Hlaing Oo

Секретар на Съвета за мир и развитие на район Mingala Taungnyunt

М

И9а

Captain Kan Win

Началник на полицейските сили в район Mingala Taungnyunt

М

И10а

That Zin Thein

Началник на Комитета по въпросите на развитието в Mingala Taungnyunt

М

И11а

Khin Maung Myint

Началник на Отдела за имиграцията и населението в Mingala Taungnyunt

М

И12а

Zaw Lin

Секретар на АССР в район Mingala Taungnyunt

М

И13а

Win Hlaing

Съвместен секретар на АССР в район Mingala Taungnyunt

М

И14а

San San Kyaw

Офицер от генералния щаб от Отдела за информация и връзки с обществеността към Министерство на информацията в район Mingala TaungnyuntTownship

Ж

И15а

Генерал-лейтенант Myint Hlaing

Министерство на отбраната и член на АССР

М

Й.   ЛИЦА, КОИТО СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОЛИТИКИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, И ДРУГИ ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С РЕЖИМА

#

Име

Идентифицираща информация

(вкл. предприятие)

Пол (M/Ж)

Й1а

Tay Za

Изпълнителен директор, Htoo Trading Co; Htoo Construction Co., род. на 18.7.1964 г.; Лична карта № MYGN 006415.

Собственик на футболен клуб „Yangon United“. Баща: Myint Swe (6.11.1924 г.) Майка: Ohn (12.8.1934 г.)

М

Й1б

Thidar Zaw

Съпруга на Tay Za; Род. на 24.2.1964 г.,

Лична карта № KMYT 006865.

Родители: Zaw Nyunt (починал), Htoo (починала)

Ж

Й1в

Pye Phyo Tay Za

Син на Tay Za; род. на 29.1.1987 г. 29.01.1987

М

Й1г

Ohn

Майка на Tay Za; род. на 12.8.1934 г.

Ж

Й2а

Thiha

Брат на Tay Za (Й1а), род. на 24.6.1960 г.

Директор на Htoo Trading. Дистрибутор на London Cigarettes (Myawaddy Trading)

М

Й2б

Shwe Shwe Lin

Съпруга на Thiha

Ж

Й3а

Aung Ko Win и.с.к. Saya Kyaung

Банка Kanbawza Bank, също Myanmar Billion Group, Nilayoma Co. Ltd, East Yoma Co. Ltd и представител на London Cigarettes в щати Shan и Kayah, и собственик на футболен клуб „Kanbawza“

М

Й3б

Nan Than Htwe и.с.к. Nan Than Htay

Съпруга на Aung Ko Win

Ж

Й3в

Nang Lang Kham и.с.к. Nan Lan Khan

Дъщеря на Aung Ko Win, род. на 1.6.1988 г.

Ж

Й4а

Tun Myint Naing и.с.к. Steven Law, Htun Myint Naing, Htoon Myint Naing

Asia World Co., род. на 15.5.1958 г или на 27.8.1960 г., собственик на футболен клуб „Magway“

М

Й4б

Ng Seng Hong, и.с.к. Seng Hong, Cecilia Ng или Ng Sor Hon

Съпруга на Tun Myint Naing. Главен изпълнителен директор на Golden Aaron Pte Ltd (Singapore)

Ж

Й4в

Lo Hsing-han

Баща на Tun Myint Naing и.с.к. Steven Law от Asia World Co., род. през 1938 г. или 1935 г.

М

Й5а

Khin Shwe

Zaykabar Co, род. на 21.1.1952 г. 21.01.1952. Вж. също А3е

М

Й5б

San San Kywe

Съпруга на Khin Shwe

Ж

Й5в

Zay Thiha

Син на Khin Shwe, род. на 1.1.1977 г., изпълнителен директор на Zaykabar Co. Ltd

М

Й5г

Nandar Hlaing

Съпруга на Zay Thiha

Ж

Й6а

Htay Myint

Yuzanar Co, род. на 6.2.1955 г., също Yuzana Supermarket, Yuzana Hotel, Yuzana Oil Palm Project и собственик на футболен клуб „Southern Myanmar United“

М

Й6б

Aye Aye Maw

Съпруга на Htay Myint, род. на 17.11.1957 г.

Ж

Й6в

Win Myint

Брат на Htay Myint, род. на 29.5.1952 г., директор на Yuzana Co.

М

Й6г

Lay Myint

Брат на Htay Myint, род. на 6.2.1955 г., директор на Yuzana Co.

М

Й6д

Kyin Toe

Брат на Htay Myint, род. на 29.4.1957 г., директор на Yuzana Co.

М

Й6е

Zar Chi Htay

Дъщеря на Htay Myint, директор на Yuzana Co., род. на 17.2.1981 г.

Ж

Й6ж

Khin Htay Lin

Директор на Yuzana Co., род. на 14.4.1969 г.

М

Й7а

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co. (единствен дистрибутор на гуми „Thaton Tires“ чрез Министерство на промишлеността 2)

М

Й7б

Nan Mauk Loung Sai и.с.к. Nang Mauk Lao Hsai

Съпруга на Kyaw Win

Ж

Й8а

Генерал-майор Nyunt Tin (пенсиониран)

Бивш министър на селското стопанство и напояването, пенсиониран през септември 2004 г.

М

Й8б

Khin Myo Oo

Съпруга на генерал-майор Nyunt Tin (пенсиониран)

Ж

Й8в

Kyaw Myo Nyunt

Син на генерал-майор Nyunt Tin (пенсиониран)

М

Й8г

Thu Thu Ei Han

Дъщеря на генерал-майор Nyunt Tin (пенсиониран)

Ж

Й9а

Than Than Nwe

Съпруга на генерал Soe Win, бивш министър-председател (починал)

Ж

Й9б

Nay Soe

Син на генерал Soe Win, бивш министър-председател (починал)

М

Й9в

Theint Theint Soe

Дъщеря на генерал Soe Win, бивш министър-председател (починал)

Ж

Й9г

Sabai Myaing

Съпруга на Nay Soe

Ж

Й9д

Htin Htut

Съпруг на Theint Theint Soe

М

Й10а

Maung Maung Myint

Изпълнителен директор на Myangon Myint Co. Ltd

М

Й11а

Maung Ko

Управител на Htarwara mining company

М

Й12а

Zaw Zaw и.с.к. Phoe Zaw

Изпълнителен директор на Max Myanmar, род. на 22.10.1966 г.

М

J12b

Htay Htay Khine (Khaing)

Съпруга на Zaw Zaw

Ж

Й13а

Chit Khaing, и.с.к. Chit Khine

Управителен директор на консорциум Eden и собственик на футболен клуб„Delta United“

М

Й14а

Maung Weik

Maung Weik & Co Ltd

М

Й15а

Aung Htwe

Изпълнителен директор на Golden Flower Construction Company

М

Й16а

Kyaw Thein

Директор и съдружник в Htoo Trading, род. на 25.10.1947 г.

М

Й17а

Kyaw Myint

Собственик, Golden Flower Co. Ltd., 214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

М

Й18а

Nay Win Tun

Ruby Dragon Jade and Gems Co. Ltd

М

Й19а

Win Myint

Председател на Съюза на федерацията на търговско-промишлени палати на Мианмар (UMFCCI), собственик на Shwe Nagar Min Co и на футболен клуб „Zeya Shwe Myay“

М

Й20а

Eike (Eik) Htun и.с.к. Ayke Htun и.с.к. Aik Tun и.с.к. Patric Linn

Род. на 21.10.1948 г., м. на раждане Mongkai, управителен директор на Olympic Construction Co. и Shwe Taung Development Co. Ltd (584, 5F High Tech Tower Corner 7th Street и Strand Road, Lanmadaw Township, Yangon) и Asia Wealth Bank

М

Й20б

Sandar Tun

Дъщеря на Eike Htun, род. на 23.8.1974 г. в Yangon

Ж

Й20в

Aung Zaw Naing

Син на Eike Htun

М

Й20г

Mi Mi Khaing

Син на Eike Htun

М

Й21а

„Dagon“ Win Aung

Dagon International Co. Ltd, род. на 30.9.1953 г., м. н. р. Pyay, Лична карта № PRE 127435

М

Й21б

Moe Mya Mya

Дъщеря на „Dagon“ Win Aung, род. на 28.8.1958 г., лична карта: B/ RGN 021998

Ж

Й21в

Ei Hnin Pwint, и.с.к. Christabelle Aung

Дъщеря на „Dagon“ Win Aung,

род. на 22.2.1981 г., 22.02.1981,

Директор на Palm Beach Resort Ngwe Saung

Ж

Й21г

Thurane Aung, и.с.к. Christopher Aung, Thurein Aung

Син на „Dagon“ Win Aung, род. на 23.7.1982 г.

М

Й21д

Ei Hnin Khine, и.с.к. Christina Aung

Дъщеря на „Dagon“ Win Aung, род. на 18.12.1983 г., понастоящем в Обединеното кралство

Ж

Й22а

Aung Myat и.с.к. Aung Myint

Mother Trading

М

Й23а

Win Lwin

Kyaw Tha Company

М

Й24а

Д-р Sai Sam Tun

Loi Hein Co., работещ в сътрудничество с Министерство на промишлеността № 1, собственик на футболен клуб „Yadanabon“

М

Й25а

San San Yee (Yi)

Консорциум Super One

Ж

Й26а

Aung Zaw Ye Myint

Собственик на Yetagun Construction Co

М


Служители на съдебната власт

#

Име

Идентифицираща информация

(вкл. предприятие)

Пол (M/Ж)

Й27а

Aung Toe

Председател на Върховния съд

М

Й28а

Aye Maung

Главен прокурор

М

Й29а

Thaung Nyunt

Юрисконсулт

М

Й30а

Д-р Tun Shin

Род. на 2.10.1948 г., заместник-главен прокурор

М

Й31а

Tun Tun Oo и.с.к. Htun Htun Oo

Заместник-главен прокурор

М

Й32а

Tun Tun Oo

Заместник-председател на Върховния съд

М

Й33а

Thein Soe

Заместник-председател на Върховния съд

М

Й34а

Tin Aung Aye

Съдия от Върховния съд

М

Й35а

Tin Aye

Съдия от Върховния съд

М

Й36а

Myint Thein

Съдия от Върховния съд

М

Й37а

Chit Lwin

Съдия от Върховния съд

М

Й38а

Съдия Thaung Lwin

Районен съд на Kyauktada

М

Й39а

Thaung Nyunt

Съдия от Съда на район северен; също така секретар на Работния комитет на Националната конвенция

М

Й40а

Nyi Nyi Soe

Съдия от Съда на район западен;

Адрес: No. (39) Ni-Gyaw-Da Street, (corner of Sake-Ta- Thu-Kha Street), Kyar-Kwet-Thit Ward, Tamway Township, Rangoon, Burma

М

Й41а

Myint Kyine

Правителствен прокурор от Съда на район северен

М

К.   ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ВОЕННИТЕ

Физически лица

#

Име

Идентифицираща информация

(вкл. предприятие)

Пол (M/Ж)

К1а

Генерал-майор Win Hlaing (пенсиониран)

Бивш изпълнителен директор, Съюз на икономическите холдинги на Мианмар, банка Myawaddy Bank

М

К1б

Ma Ngeh

Дъщеря на генерал-майор Win Hlaing (пенсиониран)

Ж

К1в

Zaw Win Naing

Изпълнителен директор на банка Kambawza (Kanbawza) Bank. Съпруг на Ma Ngeh (К1б) и племенник на Aung Ko Win (Й3а)

М

К1г

Win Htway Hlaing

Син на генеарл-майор Win Hlaing (пенсиониран), представител на KESCO company

М

К2а

Полковник Myo Myint

Изпълнителен директор, Съюз на икономическите холдинги на Мианмар (UMEHL)

М

К2б

Khin Htay Htay

Съпруга на полковник Myo Myint

Ж

К3а

Полковник Ye Htut

Икономическа корпорация на Мианмар

М

К4а

Полковник Myint Aung

Изпълнителен директор на Myawaddy Trading Co., род. на 11.8.1949 г.

М

К4б

Nu Nu Yee

Съпруга на Myint Aung, лаборантка, род. на 11.11.1954 г.

Ж

К4в

Thiha Aung

Син на Myint Aung, работи в Schlumberger, род. на 11.6.1982 г.

М

К4г

Nay Linn Aung

Син на Myint Aung, моряк, род. на 11.4.1981 г.

М

К5а

Полковник Myo Myint

Изпълнителен директор на Bandoola Transportation Co.

М

К6а

Полковник Thant Zin (пенсиониран)

Изпълнителен директор на Myanmar Land and Development

М

К7а

Подполковник Maung Maung Aye (пенсиониран)

Изпълнителен директор, Съюз на икономическите холдинги на Мианмар (UMEHL)

М

К8а

Полковник Aung San

Изпълнителен директор на Hsinmin Cement Plant Construction Project

М

К9а

Генерал-майор Maung Nyo

Управителен съвет, Съюз на икономическите холдинги на Мианмар

М

К10а

Генерал-майор Kyaw Win

Управителен съвет, Съюз на икономическите холдинги на Мианмар

М

К11а

Бригаден генерал Khin Aung Myint

Управителен съвет, Съюз на икономическите холдинги на Мианмар

М

К12а

Полковник Nyun Tun (морска пехота)

Управителен съвет, Съюз на икономическите холдинги на Мианмар

М

К13а

Полковник Thein Htay (пенсиониран)

Управителен съвет, Съюз на икономическите холдинги на Мианмар

М

К14а

Подполковник Chit Swe (пенсиониран)

Управителен съвет, Съюз на икономическите холдинги на Мианмар

М

К15а

Myo Nyunt

Управителен съвет, Съюз на икономическите холдинги на Мианмар

М

К16а

Myint Kyine

Управителен съвет, Съюз на икономическите холдинги на Мианмар

М

К17а

Подполковник Nay Wynn

Окръжен изпълнителен директор, Myawaddy Trading

М


Правителствени финансови институции

#

Име

Идентифицираща информация

(вкл. предприятие)

Пол (M/Ж)

К18а

Than Nyein

Управител на Централната банка на Мианмар (към Министерство на финансите)

М

К19а

Maung Maung Win

Заместник-управител на Централната банка на Мианмар (към Министерство на финансите)

М

К20а

Mya Than

Изпълняващ длъжността изпълнителен директор на Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB)

М

К21а

Soe Min

Главен управител на MICB

М


Предприятия

#

Име

Адрес

Директор/Собственик/допълнителна информация

Дата на вписване

I.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDINGS LTD. (UMEHL) (СЪЮЗ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ХОЛДИНГИ НА МИАНМАР), и.с.к. UNION OF MYANMA ECONOMIC HOLDINGS LTD.

К22а

Union Of Myanmar Economic Holdings Ltd. и.с.к. Union Of Myanma Economic Holdings Ltd. (UMEHL)

189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street Yangon

Председател: Генерал-лейтенант Tin Aye, изпълнителен директор: Генерал-майор Win Than

13.8.2009 г.

A.   

ПРОИЗВОДСТВО

К22б

Myanmar Ruby Enterprise и.с.к. Myanma Ruby Enterprise

24/26, 2ND fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)

 

13.8.2009 г.

К22в

Myanmar Imperial Jade Co. Ltd, и.с.к. Myanma Imperial Jade Co.

Ltd 24/26, 2nd fl, Sule Pagoda Road, Yangon (Midway Bank Building)

 

13.8.2009 г.

К22г

Myanmar Rubber Wood Co. Ltd., и.с.к. Myanma Rubber Wood Co. Ltd.

 

 

13.8.2009 г.

К22д

Myanmar Pineapple Juice Production, и.с.к. Myanma Pineapple Juice Production

 

 

13.8.2009 г.

К22е

Myawaddy Clean Drinking Water Service

4/A, No. 3 Main Road, Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009 г.

К22ж

Sin Min (King Elephants) Cement Factory (Kyaukse)

189/191 Mahabandoola Road Corner of 50th Street, Yangon

Полковник Maung Maung Aye, изпълнителен директор

13.8.2009 г.

К22з

Tailoring Shop Service

 

 

13.8.2009 г.

К22и

Ngwe Pin Le (Silver Sea) Livestock Breeding And Fishery Co.

1093, Shwe Taung Gyar Street, Industrial Zone Ii, Ward 63, South Dagon Tsp, Yangon

 

13.8.2009 г.

К22й

Granite Tile Factory (Kyaikto)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon

 

13.8.2009 г.

К22к

Soap Factory (Paung)

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon

Полковник Myint Aung, изпълнителен директор

13.8.2009 г.

B.   

Б. ТЪРГОВИЯ

К22л

Myawaddy Trading Ltd

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street Yangon

Полковник Myint Aung, изпълнителен директор

13.8.2009 г.

C.   

В. УСЛУГИ

К22м

Bandoola Transportation Co. Ltd.

399, Thiri Mingalar Road, Insein Tsp. Yangon и/или Parami Road, South Okkalapa, Yangon

Полковник Myo Myint, изпълнителен директор

13.8.2009 г.

К22н

Myawaddy Travel Services

24-26 Sule Pagoda Road, Yangon

 

13.8.2009 г.

К22о

Nawaday Hotel And Travel Services

335/357, Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp. Yangon

Полковник Maung Thaung (пенсиониран), изпълнителен директор

13.8.2009 г.

К22п

Myawaddy Agriculture Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

13.8.2009 г.

К22р

Myanmar Ar (Power) Construction Services, и.с.к. Myanma Ar (Power) Construction Services

189/191 Mahabandoola Road, Corner of 50th Street, Yangon

 

13.8.2009 г.

СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

А.   

ПРОИЗВОДСТВО

#

Име

Адрес

Директор/Собственик/допълнителна информация

Дата на вписване

К22с

Myanmar Segal International Ltd., и.с.к. Myanma Segal International Ltd.

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

Be Aung, управител

13.8.2009 г.

К22т

Myanmar Daewoo International, и.с.к. Myanma Daewoo International

Pyay Road, Pyinmabin Industrial Zone, Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009 г.

К22у

Rothman Of Pall Mall

Myanmar Private Ltd. и.с.к.

Rothman Of Pall Mall

Myanma Private Ltd.

No. 38, Virginia Park, No. 3,

Trunk Road, Pyinmabin

Industrial Zone, Yangon

Главен изпълнителен директор Lai Wei Chin

13.8.2009 г.

К22ф

Myanmar Brewery Ltd. и.с.к.

Myanma Brewery Ltd.

No 45, No 3, Trunk Road

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp, Yangon

Подполковник Ne Win (пенсиониран)

Председател, и.с.к. Nay Win

13.8.2009 г.

К22х

Myanmar Posco Steel Co. Ltd.

и.с.к. Myanma Posco Steel Co.

Ltd.

No 22, No 3, Trunk Road

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009 г.

К22ц

Myanmar Nouveau Steel Co.

Ltd. и.с.к. Myanma Nouveau

Steel Co. Ltd.

No 3, Trunk Road,

Pyinmabin Industrial Zone,

Mingalardon Tsp Yangon

 

13.8.2009 г.

К22ч

Berger Paint Manufactoring

Co. Ltd.

Plot No. 34/A, Pyinmabin

Industrial Zone, Mingalardon

Tsp Yangon

 

13.8.2009 г.

К22ш

The First Automotive Co. Ltd.

Plot No. 47, Pyinmabin

Industrial Zone, Mingalardon

Tsp, Yangon

U Aye Cho и/или подполковник Tun Myint, изпълнителен директор

13.8.2009 г.

B.   

Б. УСЛУГИ

К22щ

National Development Corp.

3/A, Thamthumar Street, 7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon

Д-р Khin Shwe, председател

13.8.2009 г.

К22аа

Hantha Waddy Golf Resort

и Myodaw (City) Club Ltd.

No 1, Konemyinttha Street, 7

Mile, Mayangone Tsp, Yangon

и Thiri Mingalar Road

Insein Tsp, Yangon

 

13.8.2009 г.

II.   II. MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC) (ИКОНОМИЧЕСКА КОРПОРАЦИЯ НА МИАНМАР), и.с.к. MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

К23а

Myanmar Economic

Corporation (MEC) и.с.к.

Myanma Economic

Corporation (MEC)

Shwedagon Pagoda Road

Dagon Tsp, Yangon

Председател, генерал-лейтенант Tin Aung

Myint Oo,

полковник Ye Htut или бригаден генерал

Kyaw Win,

Изпълнителен директор: Бригаден генерал Thura Myint Thein (пенсиониран)

13.8.2009 г.

К23б

Myaing Galay (Rhino Brand

Cement Factory)

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

Полковник Khin Maung Soe

13.8.2009 г.

К23в

Dagon Brewery

555/B, No 4, Highway Road,

Hlaw Gar Ward, Shwe Pyi

Thar Tsp, Yangon

 

13.8.2009 г.

К23г

Mec Steel Mills (Hmaw Bi/Pyi/ Ywama

Factories Dept. Mec Head

Office, Shwedagon Pagoda

Road, Dagon Tsp, Yangon

Полковник Khin Maung Soe

13.8.2009 г.

К23д

Mec Sugar Mill

Kant Balu

 

13.8.2009 г.

К23е

Mec Oxygen and Gases Factory

Mindama Road, Mingalardon Tsp, Yangon

 

13.8.2009 г.

К23ж

Mec Marble Mine

Pyinmanar

 

13.8.2009 г.

К23з

Mec Marble Tiles Factory

Loikaw

 

13.8.2009 г.

К23и

Mec Myanmar Cable Wire Factory, и.с.к. Mec Myanma Cable Wire Factory

No 48, Bamaw A Twin Wun Road, Zone (4), Hlaing Thar Yar Industrial Zone, Yangon

 

13.8.2009 г.

К23й

Mec Ship Breaking Service

Thilawar, Than Nyin Tsp

 

13.8.2009 г.

К23к

Mec Disposable Syringe Factory

Factories Dept, Mec Head Office, Shwedagon Pagoda Road, Dagon Tsp, Yangon

 

13.8.2009 г.

К23л

Gypsum Mine

Thibaw

 

13.8.2009 г.

III.   III. ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

К24а

Myanma Salt and Marine Chemicals Enterprise, и.с.к. Myanmar Salt and Marine Chemicals Enterprise

Thakayta Township, Yangon

Изпълнителен директор: Win Htain (Министерство на минното дело)

13.8.2009 г.

К25а

Myanmar Defence Products Industry, и.с.к. Myanma Defence Products Industry

Ngyaung Chay Dauk

(Министерство на отбраната)

13.8.2009 г.

К26а

Myanma Timber Enterprise, и.с.к. Myanma Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon and 504-506, Merchant Road, Kyauktada, Yangon

Изпълнителен директор: Win Tun

13.8.2009 г.

К27а

Myanmar Gems Enterprise, и.с.к. Myanma Gems Enterprise

(Министерство на минното дело), Head Office Building 19, Naypyitaw

Изпълнителен директор: Thein Swe

13.8.2009 г.

К28а

Myanmar Pearls Enterprise, и.с.к. Myanma Pearls Enterprise

(Министерство на минното дело), Head Office Building 19, Naypyitaw

Изпълнителен директор: Maung Toe

13.8.2009 г.

К29а

Myanmar Mining Enterprise Number 1, и.с.к. Myanma Mining Enterprise Number 1

(Министерство на минното дело), Head Office Building 19, Naypyitaw

Изпълнителен директор: Saw Lwin

13.8.2009 г.

К30а

Myanmar Mining Enterprise Number 2, и.с.к. Myanma Mining Enterprise Number 2

(Министерство на минното дело), Head Office Building 19, Naypyitaw

Изпълнителен директор: Hla Theing

13.8.2009 г.

К31а

Myanmar Mining Enterprise Number 3, и.с.к. Myanma Mining Enterprise Number 1

(Министерство на минното дело), Head Office Building 19, Naypyitaw

Изпълнителен директор: San Tun

13.8.2009 г.

К32а

Myanma Machine Tool and Electrical Industries (MTEI), и.с.к. Myanmar Machine Tool and Electrical Industries (MTEI)

Block No. (12), Parami Road, Hlaing Township Yangon, Myanmar Telephone: 095-1-660437, 662324, 650822

Изпълнителен директор: Kyaw Win

Директор: Win Tint

13.8.2009 г.

К33а

Myanmar Paper & Chemical Industries, и.с.к. Myanma Paper & Chemical Industries

 

Изпълнителен директор: Nyunt Aung

13.8.2009 г.

К34а

Myanma General and Maintenance Industries, и.с.к. Myanmar General and Maintenance Industries

 

Изпълнителен директор: Aye Mauk

13.8.2009 г.

К35а

Road Transport Enterprise

(Министерство на транспорта)

Изпълнителен директор: Thein

Swe

13.8.2009 г.

К36а

Inland Water Transport

No.50, Pansodan Street, Kyauktada Township, Yangon, Union of Myanmar

Изпълнителен директор: Soe Tint

13.8.2009

К37а

Myanma Shipyards, и.с.к. Myanmar Shipyards, Sinmalike

Bayintnaung Road, Kamayut Township Yangon

Изпълнителен директор: Kyi Soe

13.8.2009 г.

К38а

Myanma Five Star Line, и.с.к. Myanmar Five Star Line

132-136, Theinbyu Road, P.O. Box,1221,Yangon

Изпълнителен директор: Maung Maung Nyein

13.8.2009 г.

К39а

Myanma Automobile and Diesel Engine Industries, и.с.к. Myanmar Automobile and Diesel Engine Industries

56, Kaba Aye Pagoda Road, Yankin Township, Yangon

Изпълнителен директор: Hla Myint Thein

13.8.2009 г.

К40а

Myanmar Infotech, и.с.к. Myanma Infotech

 

(Министерство на пощите и телекомуникациите

13.8.2009 г.

К41а

Myanma Industrial Construction Services, и.с.к. Myanmar Industrial Construction Services

No. (1), Thitsa Road, Yankin

Township, Yangon, Myanmar

Изпълнителен директор: Soe Win

13.8.2009 г.

К42а

Myanmar Machinery and Electric Appliances Enterprise, и.с.к. Myanma Machinery and Electric Appliances Enterprise

Hlaing Township, Yangon

 

13.8.2009 г.

IV.   МЕДИЙНИ КОМПАНИИ, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА, УЧАСТВАЩИ В РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО НА ПОЛТИКИТЕ И ПРОПАГАНДАТА НА РЕЖИМА

К43а

Myanmar News and Periodicals Enterprise, и.с.к. Myanma News and Periodicals Enterprise

212 Theinbyu Road, Botahtaung Township, Yangon (тел.: +95-1-200810, +95-1-200809)

Изпълнителен директор: Soe Win (съпруга: Than Than Aye, член на MWAF)

13.8.2009 г.

К44а

Myanmar Radio and Television (MRTV), и.с.к. Myanma Radio and Television (MRTV)

Pyay Road, Kamayut Township, Yangon (tel: +95-1-527122, +95-1-527119)

Генерален директор: Khin Maung Htay (съпруга: Nwe New, член на MWAF)

13.8.2009 г.

К45а

Myawaddy Television, Tatmadaw Telecasting Unit

Hmawbi Township, Yangon

(тел.: +95-1-600294)

 

13.8.2009 г.

К46а

Myanma Motion Picture Enterprise, и.с.к. Myanmar Motion Picture Enterprise

 

Изпълнителен директор: Aung Myo Myint (съпруга: Malar Win, член на MWAF)

13.8.2009 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Списък на предприятията, притежавани или контролирани от правителството на Бирма/Мианмар, от неговите членове или свързани с тях лица, посочени в член 15

Име

Адрес

Директор/Собственик/допълнителна информация

Дата на вписване

I.   UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD. (UMEHL)

УСЛУГИ

Myawaddy Bank Ltd

24-26 Sule Pagoda Road,

Yangon

Бригаден генерал Win Hlaing ((K1a, Приложение II) и U Tun Kyi, изпълнителни директори

25.10.2004 г.

II.   MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

Innwa Bank

554-556, Merchant Street,

Corner of 35th Street,

Kyauktada Tsp, Yangon

U Yin Sein, главен управител

25.10.2004 г.

III.   ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО

1.

Myanma Electric Power Enterprise

 

(Министерство на електроенергията 2)

Изпълнителен директор: д-р San Oo и.с.к. Sann Oo

29.4.2008 г.

2.

Electric Power Distribution Enterprise

 

(Министерство на електроенергията 2),

Изпълнителен директор: Tin Aung

27.4.2009 г.

3.

Myanma Agricultural Produce Trading

 

Изпълнителен директор: Kyaw Htoo (Министерство на търговията)

29.4.2008 г.

4.

Myanmar Tyre and Rubber Industries

No. 30, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon, Myanmar

(Министерство на промишлеността 2), изпълнителен директор: Oo Zune

29.4.2008 г.

5.

Co-Operative Import Export Enterprise

 

(Министерство на кооперативите),

Изпълнителен директор: Hla Moe

29.4.2008 г.

IV.   ДРУГИ

1.

Htoo Trading Co

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Tay Za (Й1a, приложение II)

10.3.2008 г.

2.

Htoo Group of Companies

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

 

 (1)

3.

Htoo Transportation Services

 

Tay Za

10.3.2008 г.

4.

Htoo Furniture, и.с.к. Htoo Wood Products, и.с.к. Htoo Wood based Industry, и.с.к. Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon And5 Pyay Road, Hlaing Township Yangon

Tay Za

29.4.2008 г.

5.

Treasure Hotels and Resorts (включително Myanmar Treasure Resort, Ngwe Saung; Myanmar Treasure Resort, Bagan; Myanmar Treasure Resort, Inle;

No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008 г.

6.

Aureum Palace Hotels And Resorts (включително Aureum Palace Hotel and Resort, Ngapali; Aureum Hotel-Resort, Naypyitaw; Aureum Palace Hotel and Resort, Bagan; Aureum Palace Hotel and Resort, Pyin Oo Lwin; Aureum Resort and Spa, Ngwe Saung)

No. 41, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

Tay Za

10.3.2008 г.

7.

Malikha Lodge, Putao; Popa Mountain Resort; Kandawgyi Hill Resort, Pyin Oo Lwin

No 41 Shwe Taung Gyar Street, bahan Township, Yangon

Tay Za

 (1)

8.

Espace Avenir

523, Pyay Road Kamayut Township, Yangon

Tay Za

 (1)

9.

Yangon United Football Club

No. 718, Ywar Ma Kyaung Street, One Ward, Hlaing Township Yangon, Myanmar

Tay Za

 (1)

10.

Air Bagan

No. 56, Shwe Taung Gyar Street, Bahan Township, Yangon

 

10.3.2008 г.

11.

Myanmar Avia Export

 

Tay Za

10.3.2008 г.

12.

Pavo Aircraft Leasing PTE Ltd и.с.к. Pavo Trading Pte Ltd.

 

Tay Za

29.4.2008 г.

13.

Kanbawza Bank

Head Office: 615/1 Pyay Road, Kamaryut, Township, Yangon

Aung Ko Win (Й3a, приложение II)

10.3.2008 г.

14.

Zaykabar Co

3 Main Road, Mingalardon Garden City, Mingalardon, Yangon

Председател: Khin Shwe (Й5a, приложение II), Изпълнителен директор: Zay Thiha (Й5в, приложение II)

10.3.2008 г.

15.

Shwe Thanlwin Trading Co

262 Pazundaung Main Road Lower, Pazundaung, Yangon

Kyaw Win (Й7a, приложение II)

10.3.2008 г.

16.

Max Myanmar Co. Ltd (включително Hotel Max, Chaungtha Beach; Royal Kumudra Hotel, Naypyitaw; Max Myanmar Construction Co. Ltd)

1 Ywama Curve, Bayint Naung Road, Blk (2), Hlaing Township, Yangon

U Zaw Zaw и.с.к. Tay Za (Й1a, приложение II) Daw Htay Htay Khaing (Й12б, приложение II), съпруга на Zaw Zaw. Главен изпълнителен директор, U Than Zaw

10.3.2008 г.

17.

Hsinmin Cement Plant

Construction Project

Union of Myanmar Economic Holdings Ltd, Kyaukse

Полковник Aung San (K8a, приложение II)

10.3.2008 г.

18.

Ayer Shwe Wa (Wah, War)

5 Pyay Road, Hlaing Township, Yangon

Aung Thet Mann и.с.к. Shwe Mann Ko Ko (A3в, приложене II) и Tay Za

10.3.2008 г.

19.

Myanmar Land And Development

 

Полковник Thant Zin (пенсиониран) (K6a, приложение II)

10.3.2008 г.

20.

Eden Group of Companies

30-31 Shwe Padauk Yeikmon Bayint Naung Road Kamayut Tsp Yangon

Chit Khaing и.с.к. Chit Khine (Й13a, приложение II)

10.3.2008 г.

21.

Eden Hotels and Resorts (включително Marina Residence, Kaba Aye Pagoda Road, Yangon; The Tingaha Hotel, Naypyitaw; Aye Thar Yar Golf Resort, Taunggyi; Signature Restaurant and Garden Café Bistro, Yangon; Eden BBB Restaurant, Bagan)

Unit 107, Marina Residence Kaba Aye Pagoda Road Yangon

Изпълнителен директор: Chit Khaing и.с.к. Chit Khine (Й13a, приложение II)

 (1)

22.

Golden Flower Co. Ltd

214 Wardan Street, Lamadaw, Yangon

Изпълнителен директор: Aung Htwe (Й1a, приложение II)

Собственик: Kyaw Myint (Й17a, приложение II)

10.3.2008 г.

23.

Maung Weik Et Co., Ltd.

334/344 2nd Floor, Anawratha Road, Bagan Bldg, Lamadaw, Yangon

Maung Weik (Й14a, приложение II)

10.3.2008 г.

24.

National Development

Company Ltd.

3/A Thathumar Rd, Cor of Waizayantar Road, Thingangyun, Yangon

 

10.3.2008 г.

25.

A1 Construction And Trading Co. Ltd

41 Nawady St, Alfa Hotel Building, Dagon, Yangon

Тел.: 00-95-1-241905/245323/254812

Факс: 00 95 1 252806

Email: aone@mptmail.net.mm

Изпълнителен директор: U Yan Win

10.3.2008 г.

26.

Asia World Co. Ltd

6062 Wardan Street, Bahosi Development, Lamadaw, Yangon And 61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

Tun Myint Naing и.с.к. Steven Law (Й4a, приложение II)

10.3.2008 г.

27.

Дъщерни дружества на Asia World:

 

Asia World Industries

 

Asia Light Co. Ltd.

 

Asia World Port

 

Management Co.

 

Ahlon Warves

61-62 Bahosi Development Housing, Wadan Street, Lanmadaw Township, Yangon

Председател/Директор: Tun Myint Naing и.с.к. Steven Law (Й4a, приложение II)

29.4.2008 г.

28.

Leo Express Bus

23/25 Upper Pansodan Street, Aung San Stadium (East Wing),

Mingalar Taungnyunt Township, Yangon

Председател/Директор: Tun Myint Naing и.с.к. Steven Law (Й4a, приложение II)

 (1)

29.

Yuzana Co. Ltd

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

Председател/Директор: Htay Myint (Й6a, приложение II)

10.3.2008 г.

30.

Yuzana Construction

No 130 Yuzana Centre, Shwegondaing Road, Bahan Township, Yangon

Председател/Директор: Htay Myint (Й6a, приложение II)

10.3.2008 г.

31.

Yuzana Hotels (включително Yuzana Hotel, Yangon; Yuzana Garden Hotel, Yangon; Yuzana Resort Hotel, Ngwe Saung)

130, Shwegondine (Shwegondaing) Road

Bahan Township

Yangon

Председател/Директор: Htay Myint

 (1)

32.

Myangonmyint Co (предприятие, притежавано от АССР)

 

 

10.3.2008 г.

33.

Dagon International/Dagon Timber Ltd,

262-264 Pyay Road

Dagon Centre

Sanchaung

Yangon

Директори: „Dagon“ Win Aung (Й21a, приложение II) and Daw Moe Mya Mya (Й21б, приложение II)

29.4.2008 г.

34.

Palm Beach Resort

Ngwe Saung

Притежавано от Dagon International. Директори, „Dagon“ Win Aung (Й21a, приложение II),

Daw Moe Mya Mya (Й21б, приложение II) и Ei Hnin Pwint и.с.к. Chistabelle Aung (Й21в, приложение II)

29.4.2008 г.

35.

IGE Co Ltd

No. 27-B, Kaba Aye Pagoda

Road, Bahan Township

Yangon

Тел.: 95-1-558266

Факс: 95-1-555369

както и

No. H-11, Naypyitaw,

Naypuitaw

Тел.: 95-67-41-4211

Директори: Nay Aung (Г15д, приложение II) и Pyi (Pye) Aung (Г15ж, приложение II), както и

Изпълнителен директор: Win Kyaing

29.4.2008 г.

36.

Aung Yee Phyo Co.

 

Притежавано от семейството на Aung Thaung (Министерство на промишлеността 1) (Г15а, приложение II)

27.4.2009 г.

37.

Queen Star Computer Company

 

Притежавано от Nandar Aye (A2в, приложение II), дъщеря на Maung Aye

27.4.2009 г.

38.

Htay Co.

 

Притежавано от генерал-майор Hla Htay Win (А9а, приложение II)

27.4.2009 г.

39.

Mother Trading and Construction

77/78, Wadan Street,Bahosi

Ward, Lanmadaw, Yangon

Тел.: 95-1-21-0514

Електронна поща:

mother.trade@mptmail.net.mm

Директор Aung Myat и.с.к. Aung Myint (Й22a, приложение II)

29.4.2008 г.

40.

Kyaw Tha Company and Kyaw Tha Construction Group

No. 98, 50th Street,

Pazundaung Township,

Yangon,

Тел.: 95-1-296733

Факс: 95-1-296914

Електронна поща:

kyawtha.wl@mptmail.net.mm

Уебсайт: http://www.kyawtha.com

Директор: U Win Lwin (Й23a, приложение II),

Изпълнителен директор: Maung Aye

29.4.2008 г.

41.

Ye Ta Khun (Yetagun) Construction Group

Yuzana Plaza West,

Tamwe Township

Yangoon

Собственик: Aung Zaw Ye Myint (Й26а, приложение II), син на генерал Ye Myint (преди това А9а)

29.4.2008 г.

42.

J’s Donuts

26-28 Lanmadaw Street

Lanmadaw Tsp, Yangon

Тел.: 95-1-710242

Junction 8 Shopping Centre 8th Mile Mayangon Tsp, Yangon

Тел.: 95-1-650771

(втори етаж) Yuzana Plaza

Banyar Dala Road

Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

Тел.: 95-1-200747

173-175 Pansodan Street

Kyauktada Tsp, Yangon

Тел.: 95-1-287525

381-383 Near Bogyoke Aung

San Market Shwebontha Street

Pabedan Tsp, Yangon

Тел.: 95-1-243178

Собственик: Kyaing San Shwe (А1и, приложение II), син на старши генерал Than Shwe (А1а, приложение II)

29.4.2008 г.

43.

Sun Tac or Sun Tec Suntac Int'l Trading Co. Ltd.

151 (B) Thiri Mingalar Lane

Mayangon Township

Yangon

Тел.: 01- 650021 654463

Собственик: Sit Taing Aung, син на Aung Phone (бивш министър на горите)

29.4.2008 г.

44.

(MMS) Min Min Soe Group of Companies

23-A, Inya Myaing Street,

Bahan Tsp. Тел.: 95-1-511098,

514262 Електронна поща:

mms@mptmail.net.mm

Акционер: Kyaw Myo Nyunt (Й8в, приложение II) син на генерал-майор Nyunt Tin, министър на селското стопанство (пенсиониран) (Й8а, приложение II)

29.4.2008 г.

45.

Myanmar Information and Communication Technology и.с.к. Myanmar Infotech

MICT Park, Hlaing University

Campus

Съсобственик: Aung Soe Tha (Г20д, приложение II)

29.4.2008 г.

46.

MNT (Myanmar New Technology)

 

Собственик: Yin Win Thu, съдружник:

Nandar Aye (A2в, приложение II)

29.4.2008 г.

47.

Forever Group

No (14 02/03), Olympic Tower I, Corner of Boaungkyaw

Street and Mahabandoola Street

Kyauktada Township.

Yangon.

Тел.: 95-1-204013,

95-1-204107

Електронна поща:

forevergroup@mptmail.net.mm

Изпълнителен директор: Daw Khin Khin Lay член на борда на директорите: Khin Maung Htay

Главен управител Kyaw Kyaw

29.4.2008 г.


(1)  ОВ: Моля, добавете датата на приемане на решението.“


12.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/43


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 412/2010 НА КОМИСИЯТА

от 11 май 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 12 май 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 май 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

65,5

TN

120,6

TR

73,2

ZZ

86,4

0707 00 05

EG

140,2

MA

41,0

MK

54,8

TR

118,3

ZZ

88,6

0709 90 70

TR

102,7

ZZ

102,7

0805 10 20

EG

48,5

IL

62,7

MA

53,2

TN

46,4

TR

51,4

US

67,7

ZZ

55,0

0805 50 10

TR

68,2

ZA

78,6

ZZ

73,4

0808 10 80

AR

87,0

BR

76,9

CA

119,3

CL

80,6

CN

78,9

CR

59,1

MK

22,1

NZ

113,0

US

126,3

UY

72,1

ZA

86,3

ZZ

83,8


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


РЕШЕНИЯ

12.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/45


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 март 2010 година

относно помощта, предоставена на Farm Dairy Flevoland, C 45/08

(нотифицирано под номер C(2010) 1240)

(само текстът на нидерландски език е автентичен)

(2010/269/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) (1), и по-специално член 108, параграф 2, първа алинея от него,

след като в съответствие с този член прикани заинтересованите страни да представят мненията си и като взе предвид тези мнения,

като има предвид, че:

I.   Процедура

(1)

В контекста на разглеждането на формуляр за информация, изпратен в рамките на искане за освобождаване въз основа на Регламент (ЕО) № 68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на помощта за обучение (2), Комисията получи информация във връзка с помощ, която е била предоставена или която ще бъде предоставена в полза на Farm Dairy Flevoland. С писмо от 29 юни 2004 г. (референтен номер AGR/16887) Комисията поиска информация от Нидерландия във връзка с тази мярка.

(2)

Нидерландските власти отговориха с писмо от 28 ноември 2005 г., заведено на 29 ноември 2005 г.

(3)

Комисията поиска допълнителна информация с писмо от 22 май 2007 г., на което Нидерландия отговори с писмо от 22 юни 2007 г., заведено на 25 юни 2007 г.

(4)

Мярката беше включена в регистъра на помощите, за които не е постъпило уведомление, под номер NN 97/05.

(5)

Решението на Комисията да открие процедурата беше взето на 26 ноември 2008 г. и публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (3). Комисията прикани другите държави-членки и заинтересованите трети страни да представят своите мнения относно въпросната помощ.

(6)

Нидерландия изпрати своите коментари с писмо от 19 януари 2009 г., заведено същия ден.

(7)

С писмо от 18 май 2009 г. Комисията получи мнения от Farm Dairy като заинтересована трета страна. В резултат на искане за продължаване на срока и с оглед на особените обстоятелства, посочени от Farm Dairy, с писмо от 15 юни 2009 г., заведено на 18 юни 2009 г., на Комисията бяха предоставени допълнителни приложения към писмото от 18 май 2009 г. Тези мнения бяха изпратени на нидерландските власти с писмо от 24 юни 2009 г. Нидерландските власти отговориха на свой ред с писмо от 17 юли 2009 г., регистрирано същия ден.

(8)

С писмо от 18 септември 2009 г. Комисията постави допълнителни въпроси на Нидерландия. С писмо от 16 октомври 2009 г. Нидерландия поиска продължение на срока за отговор до 18 ноември 2009 г. Това продължение ѝ беше предоставено с писмо от 10 ноември 2009 г. С писмо от 23 ноември, заведено същия ден, Нидерландия представи допълнителна информация.

II.   Описание

II.1.   Контекст на мярката

(9)

Farm Dairy е предприятие, което произвежда млечни продукти. То се е преместило в настоящото си местоположение в Lelystad, Flevoland — регион, класифициран като цел 1. На 24 август 1998 г. Farm Dairy е подало заявление за помощ за инвестиции в съответствие с точка 3.3 от Единния програмен документ („Enig Programmeringsdocument“) на провинция Flevoland. Предприятието е предвиждало пряко и непряко създаване на работни места в региона.

(10)

На 23 септември 1998 г. властите на провинцията одобряват заявлението за помощ. Властите на провинцията обосновават решението си наред с другото с благоприятните перспективи по отношение на създаването на нови работни места, на околната среда, на намаляването на разходите за транспорт на млякото (дотогава млякото, произведено във Flevoland, е било преработвано извън Flevoland и дори в Белгия), както и с перспективите за рентабилност на предприятието. Всъщност Farm Dairy е предвиждало да сключи договори с производителите на мляко във Flevoland, както и споразумения с една реномирана верига супермаркети, което би осигурило реализацията на млечните продукти. Farm Dairy е предвиждало да преработва 48 милиона килограма мляко годишно.

(11)

Провинцията е подала заявление за съфинансиране пред Министерството на земеделието (Ministerie voor Landbouw, Natuur and Voedselkwaliteit — LNV), както и заявление за оценка на проекта. Имало е, както изглежда, различие в становищата между провинцията и „Directie Noordwest“ на Министерството на земеделието относно заявлението за съфинансиране, по-специално във връзка с иновационния характер на проекта. Поради тази причина е било издадено второ становище на IКС. Това второ становище, предадено на 17 декември 1998 г., се спира на качествата на проекта по отношение на заетостта, пазарните възможности и рентабилността. В него се прави все пак заключението, че проектът е слаб по отношение на иновационния характер. Всъщност самият производствен процес не е иновационен, въпреки че използва най-съвременни технологии, но проектът съдържа маркетингови иновации. Това второ становище взема под внимание редица критерии, като развитието на региона и финансовите перспективи на проекта. С оглед на факта, че проектът ще бъде от полза главно на равнището на провинцията (и по-малко на национално равнище), обичайното съотношение на разпределяне на съфинансирането на безвъзмездните помощи е било намалено, в смисъл че делът на провинцията е бил повишен.

(12)

В резултат на това становище на LNV властите на провинцията издават решение, с което се предоставя безвъзмездна помощ на Farm Dairy с общ размер 1 575 000 NLG (или 715 909 EUR), и на 3 март 1999 г. уведомяват Farm Dairy за намерението си да предоставят тази безвъзмездна помощ. Предвижда се безвъзмездната помощ да бъде финансирана чрез принос от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), от централното правителство и от провинцията.

(13)

Поради съмнения относно възможностите да бъде получено одобрение на помощта от страна на Европейската комисия, LNV решава да не отпуска публично финансиране и съобщава това на властите на провинцията с писмо от 14 септември 1999 г.

(14)

След извършена от ГД „Земеделие“ проверка дирекцията реши, че проектът не може да се финансира чрез Единния програмен документ и че следователно частта от финансирането от ФЕОГА няма да бъде отпусната. Тя уведоми властите на провинцията за това решение с писмо от 25 юни 1999 г.

(15)

Независимо от това властите на провинцията са решили да финансират проекта само със собствени средства. Farm Dairy е уведомено за окончателното предоставяне и за изплащането на тази безвъзмездна помощ с писмо от 20 ноември 2000 г.

(16)

На 23 февруари 2001 г. се е състояла неофициална среща между длъжностни лица от ГД „Земеделие“ и представители на провинция Flevoland по искане на последните. По време на срещата длъжностните лица са посочили, че помощта за Farm Dairy не е съвместима с общия пазар и следва да бъде възстановена, за да може средствата да бъдат използвани в рамките на друг проект.

(17)

Властите на провинцията са решили да предоставят на Farm Dairy помощта под формата на обезщетение за вредата, понесена вследствие на оттеглянето на решението за предоставяне на помощта. Обезщетението се равнява на сумата, която Farm Dairy е щяло да получи, ако е било одобрено предоставянето на помощта. Всъщност властите на провинцията са преценили, че тъй като решението за отпускане не предвижда оттегляне на помощта, те са били обвързани от това решение и са били длъжни да отпуснат помощта, защото в противен случай Farm Dairy би могло да предприеме правни действия срещу тях. Властите на провинцията са съобщили за своето предложение за обезщетение на Farm Dairy с писмо от 10 май 2001 г. Farm Dairy е приело това предложение с писмо от 21 май 2001 г.

II.2.   Правно основание

(18)

Първоначално помощта е била предоставена в рамките на Единния програмен документ за провинция Flevoland като помощ за инвестиции в съответствие с точка 3.3 от Единния програмен документ. Впоследствие и поради обяснените по-горе причини помощта е била отпусната под формата на обезщетение за загубите, понесени в резултат на решението за оттегляне на отпускането на помощта.

II.3.   Размер на помощта

(19)

Помощта възлиза на 1 575 000 NLG или 715 909 EUR. Тази сума съответства на 8,5 % от размера на общите инвестиции, който възлиза на 18 597 000 NLG или 8 438 951 EUR.

II.4.   Бенефициер

(20)

Бенефициер е Farm Dairy Holding B.V. със седалище в Lelystad. Става въпрос за предприятие, което произвежда млечни продукти (като кисели млека и други десерти на млечна основа).

II.5.   Продължителност на мярката

(21)

Помощта е отпусната за периода от 1 октомври 1998 г. до 1 май 2000 г., съвпадащ с датите за началото и края на проекта Farm Dairy. Решението за предоставяне на помощта като такава е взето на 3 март 1999 г.

III.   Аргументи, представени от Комисията в рамките на откриването на процедура за разследване

(22)

Комисията откри процедурата за разследване, предвидена в член 108, параграф 2 от ДФЕС, тъй като тя имаше сериозни съмнения относно съвместимостта на тази помощ с вътрешния пазар.

(23)

По-специално Комисията извърши предварително разглеждане на съвместимостта на въпросните мерки от гледна точка на помощта за инвестиции и помощта за обезщетение за вреди.

(24)

В случая с помощта за инвестиции Комисията приложи правилата, приложими към момента на отпускане на помощта, т.е. рамката за държавната помощ за инвестиции в сектора на преработката и продажбата на земеделски продукти (4) (наричана по-долу „рамката“), тъй като става въпрос за инвестиции. Тази рамка изключва по принцип помощта за инвестиции в сектора на кравето мляко и на продуктите от това мляко, освен в случая с някое от изключенията, посочени в точка 2.3 от приложението към Решение 94/173/ЕО на Комисията от 22 март 1994 г. относно установяването на критерии за подбор, приложими към инвестиции за подобряване на условията на преработка и продажба на земеделските и горските продукти (5). Тези изключения се отнасят между другото и до инвестиции, съдържащи голяма част иновации. В това отношение Комисията заключи в своето решение за откриване на процедура, че не разполага с достатъчно елементи, позволяващи ѝ да стигне до извода, че въпросната помощ отговаря на условията за възползване от едно от предвидените изключения. Точка 3, буква г) от рамката предвижда сама по себе си възможността определена помощ да бъде обявена за съвместима, ако е допустима за съфинансиране. В решението за откриване на процедура Комисията заключи, че тази възможност не може да бъде приложена в разглеждания случай, тъй като в писмо на Комисията до Нидерландия от 25 юни 1999 г. е отказано всякакво финансиране чрез Единния програмен документ.

(25)

Комисията разгледа също аргумента на нидерландските власти, според който помощта е отпусната под формата на обезщетение за вредите, понесени в резултат на грешката, допусната от властите, които първоначално са предоставили помощта, която впоследствие се е оказала неправомерна и може би несъвместима. Комисията заключи, че предприятието бенефициер не е могло все пак да има легитимното очакване, че помощта е законна, ако последната не е била предоставена при спазване на предвидената процедура. Тя следователно изрази съмнение относно факта, че обезщетението дава достатъчно основания да се заключи, че разглежданата мярка не представлява помощ.

(26)

Тъй като друго правно основание не беше представено от нидерландските власти, Комисията заключи, че съществува съмнение относно съвместимостта на въпросните мерки, и счете, че не е изключено да става въпрос за оперативна помощ.

IV.   Мнения, представени от трети страни

(27)

Първоначално Farm Dairy прояви изненада при публикуването на решението за откриване на официална процедура за разследване. Предприятието Farm Dairy е било всъщност убедено, че досието е отдавна затворено. Farm Dairy се оплака след това, че не е могло да въздейства по никакъв начин върху кореспонденцията между провинция Flevoland и Комисията, тъй като е било уведомено за разследването на Комисията едва при откриването на официалната процедура за разследване.

(28)

Коментарите на Farm Dairy може да бъдат разделени на четири групи: първо, общият контекст на мярката и легитимното очакване на бенефициера; второ, прилагането на мерките на Единния програмен документ за Flevoland; трето, оценката относно Решение 94/173/ЕО; и четвърто, оспорването на прилагането на сложна лихва в случай на отрицателно решение за възстановяване.

IV.1.   Общ контекст на мярката

(29)

През август 1998 г. Farm Dairy е подало заявление за безвъзмездни помощи до провинция Flevoland в рамките на Единния програмен документ за 1994—1999 г. Този документ поставя ударението по-специално върху необходимостта от разширяване на възможностите относно преработката и продажбата на земеделски продукти в провинция Flevoland. В този контекст проектът Farm Dairy изглежда особено надежден, тъй като е насочен към изграждането на независимо предприятие за преработване на мляко в Lelystad.

(30)

Farm Dairy изтъква очакваните положителни резултати от построяването на предприятието в Lelystad: създаване на конкуренция на нидерландския пазар на млечни продукти, доминиран по онова време от Friesland Coberco и Campina Melkunie; близост до доставчиците на мляко; иновации (система „make-to-order“); въвеждане на съдове от 2 литра на нидерландския пазар; повишаване на заетостта в район по цел 1; насърчаване на икономическия растеж в региона. По онова време Farm Dairy е имало намерение да разработи серия от специални и иновационни продукти на нидерландския пазар.

(31)

Farm Dairy посочва, че заявлението за безвъзмездна помощ е било оценено положително от властите на провинцията и от Министерството на земеделието (LNV) въз основа на независимо становище на IКС, според което проектът е отчасти иновационен. В резултат на това на 24 февруари 1999 г. е подписано споразумение между провинция Flevoland и Farm Dairy за предоставяне на безвъзмездна помощ в рамките на мярка 3.3 от Единния програмен документ за Flevoland. Farm Dairy подчертава, че едва през 2001 г. е било информирано от провинция Flevoland, че помощта не е одобрена в съответствие с разпоредбите относно държавната помощ. За да се избегне съдебна процедура, провинцията е предложила да изплати обезщетение. Farm Dairy изтъква, че в решението за откриване на процедура се посочва, че при разговор между властите на провинцията и Комисията е бил поставен въпросът за несъвместимостта на помощта. Властите на провинцията са съобщили на Farm Dairy, че длъжностно лице на Комисията е изказало мнение, че е възможно да бъде изплатено обезщетение. С оглед на тези обстоятелства Farm Dairy посочва, че предприятието е могло да има легитимно очакване, че досието е било затворено.

(32)

Що се отнася до интензитета на помощта, Farm Dairy посочва, че окончателният интензитет на помощта е […] (6) % от реалните разходи за инвестиции, за разлика от стойността 8,5 % от прогнозните разходи за инвестиции. Този процент е значително по-малък от разрешените процентни дялове (например в полза на малките и средните предприятия).

IV.2.   Мнения на Farm Dairy относно оценката във връзка с Единния програмен документ за Flevoland

(33)

Провинция Flevoland е оценила мярката във връзка с мярка 3.3 от Единния програмен документ за Flevoland, която има за цел да насърчи новите земеделски дейности, изхождайки от приоритетите за създаване на работни места и опазване на околната среда. Farm Dairy изразява своята изненада, че Комисията окачествява мярката като подлежаща на оценка във връзка с точка 3.2 от Единния програмен документ за Flevoland и Регламент (ЕИО) № 866/90 на Съвета от 29 март 1990 г. относно подобряване на условията за преработка и продажба на земеделски продукти (7). Оценката от тази гледна точка води до задължението да се спазват критериите за инвестиции, определени в точка 2.3 от приложението към Решение 94/173/ЕО.

(34)

Farm Dairy посочва, че според дружеството условията, предвидени в точка 3.3 от Единния програмен документ за Flevoland, са изпълнени: по-специално през 2000 г. Farm Dairy е създало 61 нови работни места (вместо първоначално предвидените 35) и е инвестирало общо […] милиона NLG вместо първоначално предвидените 18,5 милиона. Освен това инвестициите са имали и положително въздействие върху околната среда: намалени са били емисиите на СО2 и използването на горива поради близостта на доставчиците на мляко. Иновационната концепция на системата „make-to-order“ е намалила необходимостта от хладилни мощности, които имат високо потребление на енергия.

(35)

Farm Dairy завършва изложението си по тази точка, посочвайки, че Комисията е трябвало да одобри безвъзмездната помощ по мярка 3.3, вместо по мярка 3.2 от Единния програмен документ за Flevoland.

IV.3.   Мнения на Farm Dairy относно оценката във връзка с Решение 94/173/ЕО

(36)

Farm Dairy смята преди всичко, че помощта е съвместима с критериите, определени в точка 1.1 от Решение 94/173/ЕО. Всъщност, както е посочено по-горе, инвестициите са били благоприятни за околната среда и са се характеризирали с технологични иновации. Освен това близостта на доставчиците на мляко е позволила да се намалят междинните разходи за събиране на млякото, а концепцията за децентрализиране на производствената верига в едно предприятие е дала възможност за пряка реализация на продуктите.

(37)

На второ място, дружеството Farm Dairy смята, че разглежданата помощ отговаря на изискванията, поставени от критериите, определени в точка 2.3 от приложението към посоченото Решение 94/173/ЕО.

(38)

По-специално Farm Dairy твърди, че инвестициите съдържат голяма част иновации поради две причини: първо, вътрешният процес на предприятието се основава на системата „make-to-order“. Това означава, че суровината, мляко, се преработва вътре в предприятието до краен продукт, който се опакова на място и се натоварва незабавно в хладилни камиони. Следователно това премахва необходимостта да се ползват услугите на логистичен търговски център. Тази система дава също възможност първоначално доставеното количество мляко да отговаря точно на направените поръчки. В резултат на това намаляват силно разходите за охлаждане, свързани с транспорта на млякото до предприятието. Farm Dairy подчертава, че дружеството е инвестирало в модерни линии за пастьоризация с висок коефициент на полезно действие по отношение на нуждата от енергия. Този производствен процес е допринесъл за високото качество на продуктите на Farm Dairy.

(39)

Второ, Farm Dairy изтъква направените иновации и на равнище производство чрез въвеждането на нидерландския пазар на полиетиленови съдове от 2 литра. През 1999 г. Farm Dairy е било първото предприятие за млечни продукти, въвело такъв съд на пазара. По онова време са се използвали само по-малки съдове от картон. За целта Farm Dairy е внесло специална машина от САЩ за производството на тези съдове. През 1999 г. търсенето на такива съдове не е било още много голямо. Едва през 2004 г. тези съдове са станали много търсени. От 2004 г. насам Farm Dairy пълни повече от […] милиона литра мляко в съдове от 2 литра, което представлява […] % от общото му производство на мляко. Към своите коментари Farm Dairy прилага статия от печата, описваща тази иновация, както и статистически данни на предприятието, сочещи нарастващия дял на млякото, продавано в съдове от 2 литра през периода от 1999 до 2008 г.

(40)

Към своите мнения Farm Dairy прилага също доклад под надслов „Иновации от Farm Dairy по време на заявлението по Единния програмен документ през 1998 г.“, изготвен от […] — тогавашен […] при конкурентното предприятие […]. Farm Dairy подчертава, че според този независим доклад въвеждането на полиетиленови съдове от 2 литра на нидерландския пазар е било истинска революция, тъй като двете доминиращи предприятия (Friesland-Coberco и Campina-Melkunie) се опитали да спрат въвеждането на тази опаковка. Този съд има многобройни предимства в сравнение с картонените съдове, използвани по онова време. Farm Dairy е било наистина първото предприятие, въвело този съд в Нидерландия. Освен това логистичната концепция на предприятието (производствена верига в едно предприятие) позволява по-дълъг срок на съхранение на млякото поради отсъствието на централни логистични търговски центрове и отпадането на необходимостта от дълги снабдителни вериги.

(41)

Farm Dairy представят също таблица, в която специфичните разходи, свързани с инвестициите в производството на съдовете от 2 литра, са отделени от останалите разходи за инвестиции. При изграждането на Farm Dairy са били построени 4 линии за бутилиране, едната от които специално пригодена за пълнене на съдове от 2 литра. Тези разходи също са отделени от другите разходи за инвестиции.

(42)

Farm Dairy посочва също, че към момента на заявлението за инвестиции дружеството е предвиждало стартирането на линия за специални продукти: сметана в купички, плодови кисели млека и други десерти на базата на сметана и плодове.

(43)

В отговор на критерия, посочен в точка 2.3 от приложението към Решение 94/173/ЕО относно динамиката на търсенето, Farm Dairy изтъква, че търсенето идва главно от супермаркетите и че последните са били изключително въодушевени от появата на нов играч на пазара. От самото начало Farm Dairy е имало договори за доставка с основните супермаркети, действащи на територията на Нидерландия.

(44)

Що се отнася до изключението във връзка с недостатъчност на капацитета, както и за съществуването на реални и ефективни пазарни възможности, от реакцията на супермаркетите, посочена в съображение 43, става ясно, че съществуването на реални и ефективни пазарни възможности е ясно доказано. Недостатъчният капацитет следва според Farm Dairy от решението на органите на нидерландската конкуренция (NMa) от 23 декември 1998 г. в рамките на придобиването на предприятието за млечни продукти De Kievit от Friesland Coberco Dairy Foods. Нидерландия внася повече мляко за преработка, отколкото изнася. Вносно-износният баланс показва, че 2,5 % от млякото, преработено в Нидерландия, е било внесено. От цялата тази информация Farm Dairy прави извода, че пазарът на прясно мляко в Нидерландия не е пренаситен.

(45)

В допълнение Farm Dairy посочва, че доставчиците на мляко от Flevoland са решили да не доставят вече мляко на Campina-Melkunie, техен клиент, за да доставят млякото си на Comelco в Белгия. Въпреки това придобиването на Comelco от Campina-Melkunie през 1991 г. и окончателното му пускане в действие през 1996 г. са принудили доставчиците на мляко да търсят друга алтернатива. Тази друга алтернатива е била появата на Farm Dairy през 1999 г.

(46)

Farm Dairy завършва коментарите си по тази точка, посочвайки трудностите да намери по-точни данни 10 години след събитията, и възразява срещу продължителността на процедурата между Комисията и Нидерландия.

IV.4.   Изплащане на сложна лихва

(47)

Farm Dairy се позовава на продължителността на процедурата и собственото си легитимно очакване, изтъквайки факта, че според дружеството досието е било затворено, за да оспори налагането на сложна лихва от датата на отпускане на помощта. Farm Dairy не може да бъде държано отговорно за това, че досието е останало неактивно в течение на дълго време, което е довело до натрупване на лихви. Ето защо Farm Dairy иска да се приложи проста лихва въз основа на факта, че ако дружеството е имало сведения, че помощта е неправомерна, и ако е имало избор, то е щяло да предпочете да възстанови сумата по-рано.

(48)

Farm Dairy основава искането си на съобщението на Комисията от 8 май 2003 г., в което е посочено, че към съответния момент не е било ясно какъв вид лихвен процент трябва да бъде приложен. На базата на принципа на равнопоставеността Farm Dairy иска Комисията да реши, че сложната лихва е неприложима за периода до 8 май 2003 г.

V.   Мнения, представени от Нидерландия

(49)

С писмо от 19 януари 2009 г. Нидерландия представи своите мнения относно решението на Комисията за откриване на процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от ДФЕС по отношение на помощта, за която не е изпратено уведомление. В отговора си Нидерландия само посочва, че няма допълнителни данни, които да представи, тъй като цялата информация вече е била представена в рамките на предварителната процедура.

(50)

Вследствие на коментарите, представени от Farm Dairy, Комисията пожела все пак да получи допълнителни пояснения. За тази цел тя поиска от Нидерландия да посочи дали въвеждането на бутилки от 2 литра е иновация, както твърди Farm Dairy, и дали този аспект е бил взет под внимание при оценката на проекта от нидерландските власти. Що се отнася до процеса „make-to-order“, Комисията поиска от Нидерландия да даде своето мнение относно представената от Farm Dairy информация, съгласно която този процес е представлявал иновация по времето на заявлението за инвестиции. Накрая Комисията поиска от Нидерландия да даде своите мнения относно съществуването на реални пазарни възможности и недостатъчния капацитет в момента на отпускането на помощта, като представи в това отношение всички проучвания или всички документи, които биха били от полза.

(51)

Нидерландия посочи, че що се отнася до въвеждането на съдове от 2 литра, наистина става дума за иновация през 1999 г. Тя се позова в това отношение на проучванията, извършени от TNO (8), Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) и [x]. Нидерландия представи доклада на TNO, както и писмата, изпратени от NZO и [x]. От тези данни следва, че Farm Dairy наистина е било първото дружество, въвело съдовете от 2 литра на нидерландския пазар, и че тези съдове са представлявали иновация през 1999 г., тъй като преди това млякото е било продавано само в картонени съдове от един литър или от един литър и половина.

(52)

Този аспект не е бил взет под внимание при оценката, извършена от IКС, и властите на провинцията не са били в течение на този аспект. Нидерландия посочи, че този аспект щеше без съмнение да промени становището, представено тогава от IКС, изменяйки оценката, дадена относно иновационния характер на проекта. Тъй като IКС вече не съществува, не е възможно от него да бъде поискано второ становище.

(53)

По искане на Комисията Нидерландия представи данни за разходите, направени само за инвестицията, свързана с въвеждането на съдове от 2 литра. Според тези данни сумата от 1 840 000 NLG (т.е. 834 956 EUR) е отпусната за конкретната инвестиция за съдовете от 2 литра. Към нея нидерландските власти добавиха разходите за една четвърт от линиите за бутилиране, тъй като от четирите линии за бутилиране една е предназначена изцяло за пълнене на бутилките от 2 литра. Тази сума възлиза на 2 936 250 NLG (т.е. 1 332 412 EUR). Следователно общата сума възлиза на 4 776 250 NLG (т.е. 2 167 367 EUR).

(54)

По отношение на системата „make-to-order“ Комисията поиска от Нидерландия да даде мнение за нейния иновационен характер и да посочи дали мненията, представени от Farm Dairy, биха могли да променят направената преди това оценка, според която проектът е твърде слаб, що се отнася до иновационния му характер. Нидерландия отговори, че становището на IКС е било, че проектът е отчасти иновационен, в смисъл че иновационният характер не се състои в иновации на продуктите, а в маркетингови иновации. Оценката е била извършена в рамките на заявление за съфинансиране от Министерството на земеделието. Нидерландия впрочем привежда други аргументи, за да обоснове иновационния характер на проекта: тя твърди, че системата „make-to-order“ е повишила ефикасността на доставката на мляко, давайки възможност за по-дълготрайно съхранение на млякото и то в държава, където се употребява главно пастьоризирано мляко (а не стерилизирано, което се запазва по-дълго време). Нидерландия цитира също проучването, извършено от TNO относно иновационния характер на системата „make-to-order“. Това проучване показва, че основната система по онова време е била системата „make-to-stock“, при която определено количество се съхранява на склад, за да бъде продадено по-късно. Времето за доставка е намалено, но гъвкавостта по отношение на потребностите на клиентите „като например супермаркетите“ също е намалена. Системата „make-to-order“, от своя страна, дава възможност да се отговори на тази нужда от гъвкавост. Следователно Нидерландия стига до заключение, че тази концепция е с иновационен характер.

(55)

Що се отнася до съществуването на пазарни възможности и липсата на пренаситеност, Нидерландия цитира доклад на Rabobank International от април 1999 г., според който 2,5 % от общото количество преработено мляко от земеделски стопанства е вносно. Ако се вземе предвид и фабричното мляко (т.е. пастьоризираното мляко с оглед по-дългото му транспортиране), 10,5 % от общото количество преработено мляко е вносно. Това според Нидерландия показва липса на пренаситеност в Нидерландия. Колкото до съществуването на пазарни възможности, Нидерландия потвърждава анализа, извършен от Farm Dairy (вж. съображения 44 и 45). От друга страна, статистическите данни на Farm Dairy показват наличието на пазарни възможности. От писмото на [x] следва също, че продажбите на бутилки от 2 литра, произведени от Farm Dairy, са повишили годишния оборот на дружеството.

VI.   Оценка

(56)

Комисията констатира, че членове 92, 93 и 94 от Договора за ЕО (станали членове 107, 108 и 109 от ДФЕС) са приложими при производството на млечни продукти и други десерти на млечна основа в съответствие с член 23 от Регламент (ЕИО) № 804/68 на Съвета от 27 юни 1968 г. относно общата организация на пазара в сектора на млякото и млечните продукти (9), който е бил приложим към момента на предоставяне на помощта.

VI.1.   Наличие на държавна помощ по смисъла на член 107, параграф 1 от ДФЕС

(57)

Член 107, параграф 1 от ДФЕС обявява за несъвместими с общия пазар в случаите, когато засягат търговията между държавите-членки, помощите, предоставени от държавите или чрез държавни ресурси, под каквато и да е форма, които нарушават или заплашват да нарушат конкуренцията, като облагодетелстват дадени предприятия или дадени производства.

(58)

Мярка, предоставена от държавата: това условие е изпълнено, тъй като мярката е предоставена от провинция Flevoland.

(59)

Мярка, която води до засягане на търговията и нарушава или заплашва да наруши конкуренцията: секторът на млечните продукти е отворен за конкуренцията на общностно равнище (10) и следователно е чувствителен към всяка мярка в полза на производството в една или друга държава-членка. Освен това в разглеждания случай целта е била млякото да се преработва в провинция Flevoland, докато преди това млякото е било преработвано отчасти в Белгия. Следователно тази мярка застрашава да наруши конкуренцията на пазара на млякото и млечните произведения.

(60)

Мярка, която облагодетелства някои предприятия или някои производства: помощта е предоставена само на едно предприятие, Farm Dairy.

(61)

На тези основания Комисията заключи, че въпросната мярка попада в обхвата на член 107, параграф 1 от ДФЕС и представлява държавна помощ. Това определение не е поставено под съмнение в коментарите, получени след откриването на процедурата.

VI.2.   Определяне на мярката като неправомерна помощ

(62)

Тъй като помощта е предоставена и изплатена, без да е отправено предварително уведомление за нея, тя е неправомерна по смисъла на член 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (11).

VI.3.   Оценка на съвместимостта на помощта

(63)

В гореспоменатото решение за откриване са разгледани две възможни основания за помощта, представени от нидерландските власти. Първоначално, т.е. при предоставянето на помощта, те посочват, че става въпрос за помощ за инвестиции, която трябва да попадне в рамката на Единния програмен документ за Flevoland (вж. съображение 9 по-горе). Впоследствие властите на провинция Flevoland са преобразували тази помощ за инвестиции в сума на обезщетение за загубите, понесени поради непредоставянето на помощта. Данните, представени от Farm Dairy в рамките на откриването на процедурата, ще бъдат разгледани в раздела относно съвместимостта на помощта като помощ за инвестиции. Разглеждането на съвместимостта на мярката за помощ ще бъде разделено на две части: разглеждане на съвместимостта на помощта като помощ за инвестиции (VI.3.1) и като обезщетение (VI.3.2).

(64)

Като предварителна стъпка Комисията би желала все пак да разгледа аргумента, изложен от Farm Dairy, който оспорва определянето от Комисията на мярката като отнасяща се до точка 3.2 от Единния програмен документ за Flevoland, докато мярката е била представена на Комисията от властите на провинцията като отнасяща се до точка 3.3 от Единния програмен документ за Flevoland (вж. съображение 33 и следващите).

(65)

Преди всичко Комисията смята, че този спор се отнася до отпускане на средства на Общността, което не е предмет на настоящото решение, разглеждащо мярката, отпусната единствено от средства на провинцията, след като Министерството (LNV) се е запознало с отказа на Комисията да отпусне средства на Общността. Оценката на причините, поради които Комисията е отказала отпускането на тези средства на Общността, не попада в обхвата на настоящото решение и този отказ е трябвало да бъде оспорен своевременно в рамките на процедурите, приложими при отпускане на средства на Общността. Тъй като отказът на Комисията за предоставяне на средства на Общността е бил съобщен на Нидерландия с писмо от 25 юни 1999 г. и последната го е взела под внимание, без да направи постъпки за оспорване на мярката (12), това решение не следва да бъде поставяно под въпрос по-нататък в рамките на настоящото решение.

(66)

Комисията отбелязва, от друга страна, че критериите, използвани за оценка на мерките във връзка с правилата относно държавните помощи за инвестиции, съвпадат с критериите, използвани за оценка във връзка с точка 2.3 от Единния програмен документ. Всъщност правилата за държавна помощ, приложими към момента на отпускането на помощта, се съдържат в рамката и препращат в точка 3, буква б) към точки 1.2 и 2 от Решение 94/173/ЕО. Това решение разглежда общо критериите на Общността за подбор на инвестициите, имащи право да използват финансиране на Общността в съответствие с Регламент (ЕИО) № 866/90 и Регламент (ЕИО) № 867/90 на Съвета от 29 март 1990 г. относно подобряване на условията за преработка и продажба на горски продукти (13). Целта е да се постигне съгласуваност между финансирането от Общността и националното финансиране. Комисията подчертава все пак, че тя не прилага Решение 94/173/ЕО като такова, а единствено доколкото рамката се позовава на него.

VI.3.1.   Помощ за инвестиции

(67)

Комисията разгледа мерките в светлината на рамката, приложима към момента на отпускането на мярката, т.е. към 3 март 1999 г.

(68)

В съответствие с точка 3, буква б) от рамката помощите за инвестиции в полза на инвестициите, посочени в точка 1.2, второ и трето тире от приложението към Решение 94/173/ЕО, не могат да бъдат считани за съвместими с вътрешния пазар. По същия начин инвестициите, които са изключени в съответствие с точка 2 от същото приложение, се считат за несъвместими с общия пазар, ако не са изпълнени посочените там специални условия.

(69)

Точка 2.3 от приложението към Решение 94/173/ЕО предвижда, че „в сектора на кравето мляко и продуктите от това мляко се изключват следните инвестиции:

[…],

инвестициите, свързани със следните продукти: масло, суроватка на прах, мляко на прах, течно масло, лактоза, казеин и казеинат,

инвестициите, свързани с производството на пресни продукти или сирене, освен ако производството включва значителен дял иновации в зависимост от динамиката на търсенето и продукти, за които е доказана недостатъчност на капацитета, както и наличие на реални и ефективни пазарни възможности, а също така и за производството на продукти по традиционни и биологични начини, като определените в общностното законодателство.

Следните инвестиции не са засегнати от забраните, предвидени в предходните тирета, при условие че не водят до увеличаване на капацитета:

инвестициите, имащи за цел привеждане в съответствие с ветеринарно-санитарните стандарти на Общността,

инвестициите, имащи за цел опазването на околната среда.“

(70)

Оттук следва, че поначало помощта за инвестиции, свързани с производството на пресни продукти, като разглежданото в конкретния случай, не е съвместима с вътрешния пазар, освен ако тези инвестиции не се отнасят към едно от изключенията, посочени в точка 2.3 от приложението към Решение 94/173/ЕО.

(71)

Въпросът да се разбере дали са изпълнени условията за едно от изключенията, посочени в точка 2.3 от приложението към Решение 94/173/ЕО, беше един от основните въпроси, поставени в решението за откриване на процедурата. Следователно в настоящото решение са разгледани следните три изключения: значителен дял иновации в производството в зависимост от динамиката на търсенето, недостатъчност на капацитета и наличие на реални и ефективни пазарни възможности, производство на продукти по традиционни и биологични начини, като определените в общностното законодателство.

а)   Критерий относно значителния дял иновации в зависимост от търсенето

(72)

От документите, представени през 2005 г. от Нидерландия на Комисията, следва, че производственият процес не е иновационен с оглед на представените тогава данни. Както е посочено в решението за откриване на процедура, според IКС проектът не е изцяло иновационен. По-специално е преценено, че проектът не представлява иновационни продукти, а маркетингови иновации, и че производственият процес не е иновационен, но при него се използват най-съвременни технологии. Независимо от това, поради факта, че са били изпълнени другите критерии, оценени от IКС, IКС е стигнал до заключение, че проектът отговаря на критериите за получаване на безвъзмездна помощ, но е намалил нейния дял (вж. съображение 11 по-горе).

(73)

Въпросът е да се разбере дали елементите, представени от Farm Dairy и Нидерландия в рамките на откриването на процедурата, биха могли да поставят под съмнение направения тогава анализ при разглеждането на критериите за оценка на безвъзмездните помощи по Единния програмен документ. Тези елементи (вж. съображения от 36 до 46) доказват, че делът от инвестициите във връзка с новия съд от два литра от полиетилен е напълно иновационен и че Farm Dairy е първото предприятие, което произвежда и продава този продукт на нидерландския пазар. Докладът, представен по този въпрос от Farm Dairy, излага иновационния характер и изглежда достоверен, тъй като е изготвен от експерт в този сектор, който по онова време е работил за конкурент на Farm Dairy. Въпросният доклад не поставя под съмнение анализа, извършен навремето от IКС и Министерството (LNV), но включва елемент, който не е представен на Комисията преди решението за откриване на процедурата и не е посочен в документите, предадени преди това на Комисията. Въпросният съд от два литра се е радвал вече на голям успех на пазарите в Обединеното кралство и САЩ. Farm Dairy първи са пуснали на пазара този вид съд. Впоследствие Farm Dairy се утвърждава като пионер, тъй като съдът от два литра става широко разпространен в Нидерландия.

(74)

Въз основа на съдебната практика на Съда на Европейския съюз Комисията трябва да вземе предвид различните елементи, които ѝ се представят, както и да потърси всички необходими гледни точки, като поиска по-специално данни от бенефициерите, с цел да се запознае с всички факти, които са от значение към датата на приемане на нейното решение (14).

(75)

В конкретния случай Комисията поиска от Нидерландия потвърждение на информацията, представена от Farm Dairy. Нидерландия потвърди информацията на Farm Dairy и представи три независими документа (вж. съображения от 51 до 53 по-горе), доказващи иновационния характер на инвестициите във връзка със съдовете от два литра. От тези данни следва, че, от една страна, при оценката на иновационния характер Нидерландия не е взела предвид елемента от инвестициите за частта във връзка със съдовете от 2 литра, без съмнение поради факта, че проучването е било направено въз основа на критериите на Единния програмен документ, а не специално въз основа на посочената рамка. От друга страна, Нидерландия се е обърнала към независими експерти, които познават пазара и начина, по който млечните продукти се пускат на пазара. Проучванията, извършени от тези експерти, показват, че Farm Dairy е било наистина първото предприятие, което е пуснало този вид съдове на нидерландския пазар.

(76)

Въз основа на тези нови елементи, представени от властите и от Farm Dairy след откриването на процедурата, Комисията смята, че въвеждането и производството на съдове от 2 литра има иновационен характер.

(77)

Що се отнася до системата „make-to-order“, въпросът се поставя по подобен начин: дали уточненията, представени от Farm Dairy и Нидерландия, са в състояние да променят оценката, направена от Комисията при откриването на процедурата?

(78)

За разлика от случая със съдовете от 2 литра, системата „make-to-order“ е била взета предвид от Нидерландия при оценката, извършена по повод на заявлението за безвъзмездна помощ през 1998 г. Тогава заключението е било, че производственият процес не е иновационен сам по себе си, но той е използвал най-съвременни технологии, довел е успешно до намаляване на потреблението на енергия и е бил по-благоприятен за околната среда. Тези аргументи вече бяха използвани от Нидерландия и Farm Dairy в предшестващите писма. Не беше доказана друга иновация във връзка с концепцията „make-to-order“.

(79)

Важно е също да се провери дали производството е в съответствие с динамиката на търсенето, както се изисква от първото изключение, посочено в Решение 94/173/ЕО. От данните, представени на Комисията, следва (вж. съображение 43), че тези продукти се търсят главно от супермаркетите и че са сключени договори с най-малко пет супермаркета. Комисията смята, че това представлява сериозен признак, че иновациите съответстват на динамиката на търсенето. Това се потвърждава от факта, че [x], посочен от Нидерландия (вж. съображение 55) е повишил значително годишния си оборот благодарение на млякото, продавано от Farm Dairy.

(80)

В заключение Комисията смята, че условията за първото изключение са изпълнени в конкретния случай за частта от инвестициите във връзка със съдовете от 2 литра, тъй като инвестициите имат иновационен характер, съответстващ на динамиката на пазара. Въз основа на данните, които ѝ бяха представени след откриването на официалната процедура на разследване, Комисията не е в състояние да заключи, че условията за това първо изключение не са изпълнени. Всъщност не е задача на Комисията да разглежда служебно какви елементи могат да ѝ бъдат представени, а тя трябва, от една страна, да потърси всички необходими гледни точки, и от друга страна, да се основава на данните, с които разполага към момента на приемането на решението (15). В конкретния случай Комисията, от една страна, е открила процедурата и е поискала от Нидерландия с писмо от 18 септември 2009 г. да потвърди някои елементи, посочени от Farm Dairy в представените от него мнения. По този начин Комисията е използвала следователно всички средства на свое разположение, за да получи информация от трети страни или от държавата-членка. От друга страна, в настоящото решение Комисията се основава на цялата информация, получена след откриването на процедурата. Не бяха обаче представени никакви данни, които да сочат, че инвестициите за частта във връзка със съдовете от 2 литра не са иновационни или не са съобразени с динамиката на търсенето.

(81)

С оглед на факта, че критериите, посочени от рамката във връзка с Решение 94/173/ЕО, са изпълнени относно иновационния характер на инвестициите, свързани с бутилките от 2 литра, но не и за останалата част от инвестициите, е важно да се отделят разходите за тези инвестиции, за да се направи извод за максималния интензитет на помощта.

(82)

Нидерландските власти посочиха, че сумата от 1 840 000 NLG (т.е. 834 956 EUR) е отпусната за конкретната инвестиция за съдовете от 2 литра. Към нея нидерландските власти добавиха разходите за една четвърт от линиите за бутилиране, тъй като от четирите линии за бутилиране една е предназначена изцяло за пълнене на бутилките от 2 литра. Тази сума възлиза на 2 936 250 NLG (т.е. 1 332 412 EUR). Следователно общата сума възлиза на 4 776 250 NLG (т.е. 2 167 367 EUR) (вж. съображение 53). В тази обща сума не са включени общи разходи (напр. сгради или земя).

(83)

Максималният интензитет на помощта трябва следователно да бъде оценен с оглед на тези допустими разходи. Тъй като провинция Flevoland е била регион по цел 1, когато е било подадено заявлението за инвестиции, може да бъде предоставена помощ, стигаща до 75 % от допустимите разходи. Отпуснатата безвъзмездна помощ, която е 715 909 EUR, представлява по-малко от 75 % от допустимите разходи. Следователно предложените инвестиции са съвместими с правилата относно държавната помощ.

б)   Наличие на пазарни възможности и недостатъчност на капацитета

(84)

Тъй като условията за първото изключение, посочено в точка 2.3 от приложението към Решение 94/173/ЕО, са изпълнени и тъй като това позволява предоставената помощ да бъде одобрена в нейната цялост, няма основания да се дава становище за това, дали са изпълнени останалите условия за изключенията.

в)   Производство на продукти по традиционни или биологични начини, като определените в общностното законодателство

(85)

Както и за буква б) по-горе, анализът на това трето изключение не е необходим, тъй като анализът на първото изключение даде възможност да се направи заключение за съвместимостта на разглежданата помощ. Освен това изглежда, че тази точка е неуместна по отношение на конкретния инвестиционен проект, в който изобщо не става въпрос за производство на продукти по традиционни или биологични начини.

(86)

Впрочем, Комисията разгледа въпросната помощ с оглед на член 3, буква г) от горепосочената рамка, където се казва, че „Комисията разглежда във всеки конкретен случай всяка мярка за помощ, която следва да бъде изключена чрез прилагането на настоящата рамка и на настоящите подходящи мерки, но която по принцип може да има право на съфинансиране от Общността съгласно разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2328/91 на Съвета (16)“. От писмото, изпратено от Комисията до Нидерландия на 25 юни 1999 г., следва, че проектът не може да бъде финансиран чрез Единния програмен документ. Следователно Комисията смята, че въпросната мярка не може да се възползва от дерогациите, предвидени в точка 3, буква г) от горепосочената рамка.

VI.3.2.   Други аргументи, разгледани при откриването на процедурата относно съвместимостта на мярката като цяло

(87)

При откриването на процедурата Комисията беше разгледала обезщетението за загубите, понесени поради непредоставянето на помощта, като основание за одобряване на инвестициите като цяло. По време на предварителния етап нидерландските власти посочиха, че помощта е отпусната под формата на обезщетение за вредите, понесени в резултат на грешката, допусната от властите, които първоначално са предоставили помощта, която впоследствие се е оказала неправомерна и може би несъвместима.

(88)

Съдът на Европейските общности е посочил, че изплащането на обезщетения за вреди не представлява помощ (17). Съдът се е основал за това на факта, че държавната помощ има съвсем различно правно естество от обезщетението за вреди, което националните власти може да бъдат осъдени да изплатят на частни лица за поправяне на вредата, която са им причинили. Ето защо по принцип изплащането на обезщетение за вреди не дава предимство на бенефициера, тъй като става въпрос за обикновена компенсация на право, от което той се ползва.

(89)

В конкретния случай е трудно да се говори за право на обезщетение в полза на бенефициера, тъй като това предполагаемо право се основава от самото начало на неправомерно поведение на държавата-членка. Съдебната практика всъщност винаги е считала, че като се има предвид задължителният характер на надзора върху държавната помощ, извършван от Комисията съгласно член 108 от ДФЕС, предприятията, които са бенефициери на помощ, не могат по принцип да имат легитимното очакване, че помощта е законна, освен ако тя е била предоставена в съответствие с процедурата, предвидена в посочения член. Един добросъвестен стопански субект по принцип би трябвало да е в състояние да се увери, че тази процедура е спазена (18).

(90)

В конкретния случай трябва също да се подчертае, че отпускането на обезщетение би представлявало заобикаляне на забраната за отпускане на помощ без одобрението на Комисията. Това се потвърждава от факта, че когато властите на провинция Flevoland са заявили, че въпросната помощ е предоставена като обезщетение за дължащата се на администрацията грешка, те много добре са съзнавали, че помощта е трябвало да бъде представена за одобрение от Комисията, преди да бъде приложена.

(91)

Комисията следователно смята, че в своята цялост инвестициите не може да бъдат считани като съвместими въз основа на факта, че въпросната помощ представлява обезщетение за вредите, понесени от бенефициера.

VI.3.3.   Други аргументи, представени от Farm Dairy в рамките на отриването на процедурата

(92)

Farm Dairy възрази против прилагането на сложна лихва в случай на отрицателно решение на Комисията за възстановяване (вж. съображение 47 по-горе). Тъй като настоящото решение стига до заключение за съвместимост на помощта, възстановяване на неправомерната помощ не се предвижда и следователно коментарите на Farm Dairy са без значение в този случай.

VII.   Заключение

(93)

Държавната помощ в полза на Farm Dairy, която Нидерландия е привела в действие, е съвместима за онази част от инвестициите, която е във връзка с новите съдове от 2 литра. Следователно първоначалната сума на помощта беше преизчислена по отношение на тази част от общите инвестиции и от това изчисление следва, че предоставената помощ е съвместима с изискванията на рамката за държавна помощ за инвестициите в сектора на преработката и продажбата на земеделски продукти.

(94)

Комисията изразява обаче съжаление, че Нидерландия е привела в действие посочената помощ в нарушение на член 108, параграф 3 от ДФЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавната помощ, приведена в действие от Нидерландия в полза на Farm Dairy, в размер на 715 909 EUR, е съвместима с вътрешния пазар.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Кралство Нидерландия.

Съставено в Брюксел на 9 март 2010 година.

За Комисията

Dacian CIOLOŞ

Член на Комисията


(1)  Считано от 1 декември 2009 г., членове 87 и 88 от Договора за ЕО станаха членове 107 и 108 съответно от ДФЕС. Двете групи разпоредби са идентични по същество. За нуждите на настоящото решение позоваванията на членове 107 и 108 от ДФЕС трябва да се разбират, ако има такива, като позовавания на членове 87 и 88 съответно от Договора за ЕО.

(2)  ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 20.

(3)  ОВ C 87, 16.4.2009 г., стр. 5.

(4)  ОВ C 29, 2.2.1996 г., стр. 4.

(5)  ОВ L 79, 23.3.1994 г., стр. 29.

(6)  Информацията представлява професионална тайна.

(7)  ОВ L 91, 6.4.1990 г., стр. 1.

(8)  TNO е независимо бюро за проучвания, чиято задача е да извършва научни изследвания, допринасящи за повишаване на иновационния потенциал на предприятията и на публичните органи (www.tno.nl).

(9)  ОВ L 148, 28.6.1968 г., стр. 13.

(10)  Според съдебната практика на Съда на Европейския съюз подобряването на конкурентните позиции на дадено предприятие в резултат на държавна помощ представлява по принцип доказателство, че е нарушена конкуренцията с другите предприятия, които не са получили подобна помощ (дело С-730/79, (1980 г.), Recueil, стр. 2671, точки 11 и 12). Относно наличието на търговия в рамките на Общността на пазара за мляко вж. съображения 44, 45 и 55 по-горе, които Комисията смята за основателни.

(11)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(12)  Всъщност в писмото си от 15 юли 1999 г. до провинция Flevoland Министерството (LNV) посочва, че проектът не е бил одобрен от Комисията и отказва на това основание всякакво финансиране от LNV.

(13)  ОВ L 91, 6.4.1990 г., стр. 7.

(14)  Първоинстанционен съд, решение от 9 септември 2009 г. по дело T-369/06, Holland Malt/Комисия, точка 195 (все още непубликувано).

(15)  Дело T-369/06, op. cit., точки 195—198.

(16)  ОВ L 218, 6.8.1991 г., стр. 1.

(17)  Съд на Европейските общности, решение от 27 септември 1988 г. по съединени дела 106/87-120/87, Asteris/Гърция и ЕИО, (1988 г.), Recueil, стр. 5515.

(18)  Съд на Европейските общности, решение от 14 януари 1997 г. по дело С-169/95, Испания/Комисия, Recueil, стр. I-135.


12.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/56


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 6 май 2010 година

за изменение на части 1 и 2 от приложение Д към Директива 92/65/ЕИО на Съвета по отношение на образците на здравни сертификати за животни с произход от стопанства и за пчели и земни пчели

(нотифицирано под номер C(2010) 2624)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/270/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните изисквания относно търговията и вноса в Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на ветеринарно-санитарните изисквания, определени в специалните правила на Общността, посочени в приложение А, раздел I към Директива 90/425/ЕИО (1), и по-специално в член 22, първа алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 10 от Директива 92/65/ЕИО се определят ветеринарно-санитарните изисквания, регулиращи търговията с кучета, котки и порове.

(2)

В част 1 от приложение Д към посочената директива се определя образецът на здравния сертификат за търговия с животни с произход от стопанства, в това число кучета, котки и порове.

(3)

С Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета (2) се установяват ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, както и правилата, прилагани при проверки при такова движение. Той се прилага за движение между държавите-членки или от трети държави на домашни любимци от видовете, посочени в приложение I към него. В части А и Б на посоченото приложение са изброени кучета, котки и порове.

(4)

Изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 998/2003, са различни в зависимост от държавата-членка на дестинацията и държавата-членка или третата държава на произход.

(5)

Третите държави, които прилагат правила за движението на домашни любимци с нетърговска цел най-малкото еквивалентни на правилата, предвидени в Регламент (ЕО) № 998/2003, са изброени в приложение II, част Б, раздел 2 на същия регламент.

(6)

За да се избегнат движения с търговска цел, които чрез измама се прикриват като движения с нетърговска цел на домашни любимци по смисъла на Регламент (ЕО) № 998/2003, член 12, първа алинея, буква б) от посочения регламент гласи, че изискванията и проверките, определени в Директива 92/65/ЕИО, се прилагат за движението на повече от пет домашни любимци, когато животните са въведени на територията на Съюза от трета държава, различна от държавите, фигуриращи в приложение II, част Б, раздел 2 към посочения регламент.

(7)

Освен това с Регламент (ЕС) № 388/2010 на Комисията от 6 май 2010 г. за изпълнение на Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималния брой домашни любимци от определени видове, които могат да бъдат предмет на движение с нетърговска цел (3), предвижда, че изискванията и проверките, посочени в първа алинея, буква б) от член 12 от Регламент (ЕО) № 998/2003, се прилагат за движението на домашни любимци кучета, котки и порове, когато общият брой на животните, въведени в държава-членка от друга държава-членка или трета държава, фигурираща в приложение II, част Б, раздел 2 на посочения регламент, надхвърля пет.

(8)

В Регламент (ЕО) № 998/2003 също така се предвижда, че за преходен период движението с нетърговска цел на кучета, котки и порове на територията на Ирландия, Малта, Швеция и Обединеното кралство подлежи на определени допълнителни изисквания.

(9)

Директива 92/65/ЕИО се позовава на посочените допълнителни изисквания само по отношение на търговията с кучета, котки и порове, предназначени за Ирландия, Швеция или Обединеното кралство.

(10)

Образците на сертификатите за търговия в рамките на Съюза следва да бъдат съвместими с интегрираната компютризирана ветеринарна система, наречена TRACES, разработена в съответствие с Решение 2003/623/ЕО на Комисията (4).

(11)

С цел да се гарантира, че изискванията и проверките при движения с нетърговска цел на повече от пет домашни любимци кучета, котки и порове във всички държави-членки, в това число и Малта, се прилагат по еднакъв начин, е необходимо да се приведат в съответствие образците на здравните сертификати, предвидени в част 1 от приложение Д към Директива 92/65/ЕИО.

(12)

Освен това образецът на сертификата за търговия вътре в Съюза с живи пчели (Apis mellifera) и земни пчели (Bombus spp.) е установен в част 2 на приложение Д към Директива 92/65/ЕИО.

(13)

С този сертификат се установяват ветеринарно-санитарните изисквания по отношение на болестта американски гнилец както за пчели, така и за земни пчели. Според посочените изисквания разрешено е движение на пчели и земни пчели само от области, в които посочената болест не е налице. Предвижда се период от 30 дни, през който се спира движението, в случаите, когато има огнище на зараза, като този период важи в периметър от три километра около огнището на заразата.

(14)

В повечето случаи обаче земните пчели се отглеждат в изолирани от заобикалящата среда гнездоподобни структури, които се подлагат на редовен контрол от компетентния орган и се проверяват за наличие на болести. Такива обекти, които са одобрени от и са под надзора на компетентния орган в съответната държава-членка, е малко вероятно да бъдат засегнати от американски гнилец в радиуса от три километра, установен в част 2 от приложение Д, за разлика от колониите на открито.

(15)

Следователно е необходимо да бъде изменен образецът на сертификата за търговия вътре в Съюза с живи пчели и земни пчели, с цел да се въведат ветеринарно-санитарните изисквания по отношение на земни пчели, отглеждани в изолирана от заобикалящата среда постройка.

(16)

Следователно части 1 и 2 от приложение Д към Директива 92/65/ЕИО следва да бъдат съответно изменени.

(17)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение Д към Директива 92/65/ЕИО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 6 май 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

(2)  ОВ L 146, 13.6.2003 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 114, 7.5.2010 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 216, 28.8.2003 г., стр. 58.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение Д към Директива 92/65/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Част 1 се заменя със следното:

„Част 1 —   Здравен сертификат за търговия с животни с произход от стопанства (копитни животни, птици, животни от разред зайцевидни, кучета, котки и порове)

92/65 EI

Image

Image

Image

2.

Част 2 се заменя със следното:

„Част 2 —   Здравен сертификат за търговия с пчели и земни пчели

92/65 EII

Image

Image


12.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/63


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 май 2010 година

за изменение на приложение II към Решение 2008/185/ЕО по отношение на включването на Ирландия в списъка на регионите, в които действа одобрена национална програма за контрол на болестта на Ауески

(нотифицирано под номер C(2010) 2983)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/271/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и по-специално член 9, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 64/432/ЕИО определя правилата, приложими за търговията с говеда и свине в Общността. В член 9 от посочената директива са определени критериите за одобряване на задължителните национални програми за борба с определени заразни болести, включително и с болестта на Ауески.

(2)

Решение 2008/185/ЕО на Комисията от 21 февруари 2008 г. относно допълнителни гаранции при търговията със свине в Общността по отношение на болестта на Ауески и относно критериите за предоставяне на информация за тази болест (2) въвежда допълнителни гаранции при придвижването на свине между държавите-членки. Тези гаранции са свързани с класификацията на държавите-членки според техния статус спрямо болестта.

(3)

В приложение II към Решение 2008/185/ЕО са изброени държавите-членки или регионите от тях, в които действат одобрени национални програми за контрол на болестта на Ауески.

(4)

Ирландия представи на Комисията документация по отношение на своя статус спрямо болестта на Ауески. От няколко години в Ирландия се изпълнява национална програма за контрол на болестта на Ауески.

(5)

Комисията разгледа представената от Ирландия документация и установи, че националната програма за контрол в тази държава-членка отговаря на критериите, заложени в член 9, параграф 1 от Директива 64/432/ЕИО. В съответствие с това Ирландия следва да бъде включена в списъка от приложение II към Решение 2008/185/ЕО.

(6)

За по-голяма яснота е необходимо във вписването за Испания в списъка от приложение II към Решение 2008/185/ЕО да бъдат направени някои малки изменения.

(7)

Поради това приложение II към Решение 2008/185/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение II към Решение 2008/185/ЕО се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 11 май 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64.

(2)  ОВ L 59, 4.3.2008 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Държави-членки или региони от тях, в които действат одобрени програми за контрол на болестта на Ауески

ISO код

Държава-членка

Региони

BE

Белгия

Всички региони

ES

Испания

Територията на автономните области Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja

Територията на провинциите León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid и Ávila в автономната област Castilla y León.

Територията на провинцията Las Palmas в автономната област Канарски острови

HU

Унгария

Всички региони

IE

Ирландия

Всички региони

IT

Италия

Провинция Bolzano

UK

Обединено кралство

Всички региони в Северна Ирландия“


НАСОКИ

12.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/65


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 21 април 2010 година

относно TARGET2 — Securities

(ЕЦБ/2010/2)

(2010/272/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“), и по-специално членове 3.1, 12.1, 17, 18 и 22 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 6 юли 2006 г. Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) реши да проучи, в сътрудничество с централните депозитари за ценни книжа (ЦДЦК) и други участници на пазара, възможността за създаване на нова услуга на Евросистемата за сетълмент на ценни книжа с пари на централна банка, която да се нарича TARGET2 — Securities (T2S). Като част от задачите на Евросистемата в съответствие с членове 17, 18 и 22 от Устава на ЕСЦБ, Т2S има за цел да улесни интеграцията на услугите след сключване на сделки с ценни книжа, като предлага основен, неутрален и безграничен общоевропейски сетълмент — паричен и на ценни книжа, с пари на централна банка, така че ЦДЦК да могат да предоставят на клиентите си хармонизирани и стандартизирани сетълмент услуги — „доставка срещу плащане“, в интегрирана техническа среда с трансгранични възможности. Тъй като осигуряването на пари на централна банка е основна задача на Евросистемата, T2S е публична услуга. НЦБ от еврозоната ще предоставят в T2S услуги, свързани с управление на обезпечения, и сетълмент с пари на централна банка.

(2)

Член 22 от Устава на ЕСЦБ възлага на Евросистемата да гарантира „ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи в рамките на Съюза“. Освен това сетълментът с пари на централна банка избягва ликвидните рискове и поради това е от съществено значение за надеждността на услугите след сключване на сделки с ценни книжа и за финансовите пазари като цяло.

(3)

На 17 юли 2008 г. Управителният съвет реши да стартира проекта Т2S и да предостави необходимите ресурси до неговото завършване. Въз основа на предложението, направено от Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France и Banca d’Italia (наричани по-долу „четирите ЦБ“), Управителният съвет реши също, че Т2S ще бъде разработена и оперирана от четирите ЦБ.

(4)

Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2009/6 от 19 март 2009 г. относно създаването на Съвет за програмата TARGET2 — Securities („TARGET2 — Securities Programme Board“) (1) като ръководен орган на Евросистемата, с опростена структура, който ще изготвя предложения за Управителния съвет относно основни стратегически въпроси и ще изпълнява задачи от чисто техническо естество. Мандатът на Съвета за програмата T2S, включен в приложението към Решение ЕЦБ/2009/6, представлява един от ключовите аспекти за управлението на T2S. В същото време централните банки от Евросистемата възложиха на Съвета за програмата Т2S определени изпълнителни задачи, така че той да може да бъде напълно оперативен и да действа от името на цялата Евросистема.

(5)

Настоящите насоки установяват, по-конкретно, основите на програмата T2S във фазата ѝ на спецификация и развитие. Те доразвиват споменатите по-горе решения на Управителния съвет и определят допълнително ролите и отговорностите на Съвета за програмата Т2S и на четирите ЦБ, както и техните взаимоотношения. В хода на по-нататъшното развитие на програмата Т2S те ще бъдат допълвани от други правни актове и договорни споразумения, за които Управителният съвет носи окончателна отговорност.

(6)

В съответствие с предходно споменатите решения на Управителния съвет управлението на програмата Т2S e изградено на три нива. На първото ниво на управление окончателното вземане на решения по отношение на T2S е предоставено на Управителния съвет, който носи цялата отговорност за програмата T2S и който — съгласно член 8 от Устава на ЕСЦБ — е органът, който взема решения за цялата Евросистема. На второто ниво на управление беше създаден Съвет за програмата T2S, който да подпомага органите за вземане на решения на ЕЦБ при осигуряване на успешното и навременно приключване на програмата Т2S. Накрая, третото ниво на управление се състои от четирите ЦБ.

(7)

Тъй като услугите на T2S се предлагат на ЦДЦК, важно е взаимоотношенията с тях през периода на развитието, миграцията и последващата работа на T2S да бъдат организирани. За тази цел ще бъде създадена контактна група на ЦДЦК. Групите на националните потребители са форум за комуникация и взаимодействие с доставчиците и потребителите на услуги по сетълмент на ценни книжа в рамките на техния национален пазар. Консултативната група за T2S е форум за комуникация и взаимодействие между Евросистемата и външните заинтересовани страни по T2S.

(8)

T2S не е търговско предприятие и не е предназначено да се конкурира с ЦДЦК или други участници на пазара. Поради това, макар финансовият режим на T2S да има за цел пълно възстановяване на разходите, услугите на T2S не се предоставят с цел печалба. С вътрешно решение ще се определи общата инвестиция на Евросистемата в T2S, а решението относно ценообразуването на услугите на Т2S ще цели пълно възстановяване на разходите. Освен това Евросистемата следва да прилага стриктно принципа за недискриминация на ЦДЦК и да се стреми да осигури условия на равнопоставеност между ЦДЦК, които аутсорсват на T2S платформата си за сетълмент.

(9)

Т2S е техническо средство, което няма да осигурява единствено сетълмент в евро, а ще бъде също отворено за НЦБ извън еврозоната и за други централни банки, които биха желали да участват, като предоставят тяхната валута за сетълмент в T2S с пари на централна банка, съгласно разпоредбите на настоящите насоки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   Т2S е базирана на единна техническа платформа, интегрирана със системите за брутен сетълмент в реално време на централните банки. Т2S е услуга, предоставяна от Евросистемата на ЦДЦК, позволяваща основен, неутрален и безграничен сетълмент на транзакции с ценни книжа на база „доставка срещу плащане“ с пари на централна банка.

2.   Настоящите насоки определят правилата за управление на програмата T2S. Те установяват също и основните характеристики на програмата T2S, като определят съответните роли и отговорности на Съвета за програмата T2S и на четирите ЦБ, както и взаимоотношенията между тях по време на фазата на спецификация и развитие. Насоките посочват и основните решения, които се вземат от Управителния съвет по отношение на T2S. Освен това настоящите насоки уреждат основните принципи по всеки от следните въпроси, свързани с T2S: а) финансов режим, права и гаранции; б) начин на уредба на достъпа за ЦДЦК и на договорните отношения с ЦДЦК; в) условия за допускане на валутите, различни от евро, за използване в T2S; и г) развитие на програмата T2S.

Член 2

Определения

За целите на настоящите насоки:

„централен депозитар за ценни книжа“ (ЦДЦК, CSD) е лице, което: а) осигурява извършването на обработка и сетълмент на транзакции с ценни книжа по безналичен начин; б) предоставя попечителски услуги, например администриране на корпоративни действия и погашения; и в) има активна роля при осигуряването на интегритета на емисиите ценни книжа,

„доставка срещу плащане“ (delivery versus payment) е механизъм, който свързва прехвърлянето на ценни книжа с прехвърлянето на парични средства по начин, гарантиращ, че доставката на ценни книжа се извършва, само ако е извършено плащането,

„НЦБ от еврозоната“ (euro area NCB) е националната централна банка (НЦБ) на държава-членка, чиято валута е евро,

„централна банка от Евросистемата“ (Eurosystem central bank) е или НЦБ от еврозоната, или ЕЦБ, в зависимост от конкретния случай,

„рамково споразумение“ (Framework Agreement) е договорната рамка, която се подписва от ЦДЦК и Евросистемата, за фазата на развитие и за оперативната фаза,

„общи функционални спецификации“ (general functional specifications — GFS) са общо описание на функционалното решение, което подлежи на развитие с цел задоволяване на изискванията на потребителите на T2S. То включва елементи, като функционалната структура (функционални области, модули и взаимодействие), концептуалните модели, моделите за данни или обработката на потока от данни,

„споразумение между ниво 2 и ниво 3“ (Level 2-Level 3 agreement) е споразумението за доставка и обслужване, което е договорено между Съвета за програмата Т2S и четирите ЦБ, одобрено от Управителния съвет и впоследствие подписано от централните банки от Евросистемата и четирите ЦБ. То съдържа допълнителните подробности относно задачите и отговорностите на четирите ЦБ, Съвета за програмата T2S и централните банки от Евросистемата,

„държава-членка“ (member state) е страна, която е членка на Съюза,

„НЦБ извън еврозоната“ (non-euro area NCB) е НЦБ на държава-членка, чиято валута не е евро,

„оперативна фаза“ (operational phase) е времевият период, започващ, след като първият ЦДЦК е мигрирал към T2S,

„друга централна банка“ (other central bank) е централна банка на страна извън Съюза,

„график за плащане“ (payment schedule) е графикът, указващ последователността за плащане на вноските за възстановяване на разходите на четирите ЦБ,

„споразумение за нивото на обслужване“ (service level agreement) е както споразумението, определящо нивото на услугите, които се предоставят на Евросистемата от четирите ЦБ, така и споразумението, определящо нивото на услугите, които се предоставят на ЦДЦК от Евросистемата във връзка с T2S,

„фаза на спецификация и развитие“ (specification and development phase) е времевият период, започващ с одобряването от Управителния съвет на документа за потребителските изисквания и завършващ с началото на оперативната фаза,

„бизнес приложение на Т2S“ (T2S business application) е софтуерът, който се разработва и оперира от четирите ЦБ от името на Евросистемата, за да може Евросистемата да предоставя услугите на T2S чрез платформата на T2S,

„процедура за управление на измененията и новите версии на Т2S“ (T2S Change and Release Management Procedure) e набор от правила и процедури, който се прилага при иницииране на промяна на услугите на Т2S,

„финансов пакет на T2S“ (T2S financial envelope) означава таванът на всички разходи, свързани с T2S, които подлежат на възстановяване. Финансовият пакет определя: а) за участващите НЦБ —максималната сума, която се заплаща за T2S, и б) за четирите ЦБ — сумата, която те получават от участващите НЦБ при доставка въз основа на договорения график за плащане,

„платформа на Т2S“ (T2S platform) означава за целите на настоящите насоки и независимо от употребата на термина „платформа на Т2S“ в други документи, свързани с T2S, хардуерът и всички софтуерни компоненти, т.е. всички използвани софтуери, с изключение на бизнес приложението на Т2S, необходими за работата и оперирането на бизнес приложението на Т2S,

„програма Т2S“ (T2S Programme) e съвкупността от съответните дейности и услуги, необходими за развитието на Т2S до цялостната миграция на всички ЦДЦК, които са подписали рамковото споразумение с Евросистемата,

„Съвет за програмата Т2S“ (T2S Programme Board) е ръководният орган на Евросистемата, създаден съгласно Решение ЕЦБ/2009/6, който има задачата да изготвя предложения за Управителния съвет по основни стратегически въпроси и да изпълнява задачи от чисто техническо естество във връзка с Т2S,

„сметка на проекта T2S“ (T2S project account) е сметката на T2S, използвана за събиране и разпределяне на вноски, възстановявания на разходи и такси. Сметката на проекта може да има подсметки за разграничаване на различните видове парични потоци. Тя не е с бюджетен характер,

„услуги на Т2S“ (T2S services) са услугите, които се предоставят от Евросистемата на ЦДЦК въз основа на рамковото споразумение,

„потребители на Т2S“ (T2S users) са юридическите лица, които за целите на Т2S са встъпили в договорно взаимоотношение с ЦДЦК, подписали рамковото споразумение с Евросистемата. Тук се включват също и банките платци, които имат договорно отношение с централните банки и предоставят ликвидност по отделна парична сметка в Т2S, посредством сметка в системата за брутен сетълмент в реално време, на финансова институция, извършваща сетълмент в Т2S,

„подробни функционални спецификации за потребителите“ (User Detailed Functional Specifications — UDFS) са подробно описание на функциите, управляващи външните потоци от данни на Т2S (от приложение към приложение). Тук се включва необходимата информация за потребителите за настройване или развитие на тяхната вътрешна информационна система за свързването ѝ с Т2S,

„наръчник на потребителите“ е документът, който описва начина, по който потребителите на Т2S могат да използват редица софтуерни функции на Т2S, които са достъпни в режим потребител — приложение (user to application) (на дисплей),

„документ за потребителските изисквания“ (User Requirements Document — URD) е документът, установяващ изискванията на потребителите за Т2S, публикуван от ЕЦБ на 3 юли 2008 г. и последващо изменян чрез процедурата за управление на измененията и новите версии на T2S.

РАЗДЕЛ II

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА T2S

Член 3

Нива на управление

Управлението на програмата T2S е изградено на три нива, описани в настоящия раздел от насоките. Ниво 1 се състои от Управителния съвет, ниво 2 — от Съвета за програмата T2S, а ниво 3 — от четирите ЦБ.

Член 4

Управителен съвет

1.   Управителният съвет отговаря за ръководството, цялостното управление и контрола на програмата T2S. Той отговаря също така за окончателното вземане на решения по отношение на програмата T2S и решава относно разпределението на задачите, които не са изрично отредени за нива 2 и 3.

2.   По-конкретно Управителният съвет има следните правомощия:

а)

отговаря за управлението на програмата T2S посредством всяка от следните дейности:

i)

вземане на решения относно въпросите, свързани с управлението на T2S; поемане на отговорност за цялата програма Т2S и, поради това, правомощие да взема окончателно решение в случай на възникване на спор;

ii)

вземане на решения ad hoc относно задачи, които са възложени на Съвета за програмата Т2S или на четирите ЦБ;

iii)

разпределяне изпълнението на последващи или допълнителни конкретни задачи, свързани с програмата T2S, между Съвета за програмата T2S и/или четирите ЦБ, като определя решенията по кои от тях да се запазят за самия Управителен съвет;

iv)

приемане на решения относно организацията на Съвета за програмата T2S;

б)

разглежда искания от членове на консултативната група за T2S, представени в съответствие с правилата на консултативната група за T2S;

в)

взема решения относно основния финансов режим на T2S, а именно:

i)

ценовата политика за услугите на Т2S;

ii)

методологията за изчисляване на разходите за T2S;

iii)

финансовите споразумения съгласно член 12;

г)

взема решения относно критериите за достъп на ЦДЦК;

д)

утвърждава и приема плана на програмата T2S; наблюдава напредъка на програмата T2S и взема решения относно мерките за ограничаване на забавяне при въвеждането на T2S;

е)

взема решения относно основните оперативни аспекти на T2S, а именно:

i)

оперативната рамка на T2S, включително стратегията за управление на инциденти и кризи;

ii)

рамката за информационна сигурност на T2S;

iii)

процедурата за управление на измененията и новите версии на Т2S;

iv)

стратегията за тестване на T2S;

v)

миграционната стратегия на Т2S;

vi)

рамката за управление на рискове на T2S;

ж)

одобрява основната договорна рамка, а именно:

i)

споразуменията между ниво 2 и ниво 3;

ii)

споразуменията за ниво на обслужване, договорени между Съвета за програмата T2S и ЦДЦК и централните банки от Евросистемата, както и с четирите ЦБ;

iii)

договорите с ЦДЦК, които са договорени от Съвета за програмата Т2S съвместно с централните банки от Евросистемата и ЦДЦК, от друга страна;

iv)

договорите с НЦБ извън еврозоната, други централни банки или други компетентни парични органи, включително споразуменията за ниво на обслужването;

з)

носи отговорност за вземането на подходящи мерки за осигуряване на прилагането на надзорните правила и принципи;

и)

взема решения относно датата за започване на миграцията на ЦДЦК към T2S.

Член 5

Съвет за програмата T2S

1.   Съставът и мандатът на Съвета за програмата Т2S са установени в Решение ЕЦБ/2009/6. Съветът за програмата Т2S отговаря за задачите, разпределени на ниво 2 в границите на общата рамка, определена от Управителния съвет.

2.   Мандатът на Съвета за програмата T2S включва също:

а)

обсъждане и одобряване на общите функционални спецификации, подробните функционални спецификации за потребителите и наръчниците на потребителите;

б)

прилагане на оперативната рамка на T2S, включително на стратегията за управление на инциденти и кризи, в рамките на параметрите, установени от Управителния съвет;

в)

договаряне на споразуменията за участие със собствена валута, посочени в член 18, параграфи 1 и 2;

г)

предоставяне на информация на съответните компетентни регулаторни и надзорни органи;

д)

договаряне с четирите ЦБ на споразумението между ниво 2 и ниво 3, подлежащо на одобрение от Управителния съвет.

Член 6

Четирите централни банки

1.   Четирите централни банки разработват и оперират T2S и предоставят информация на Съвета за програмата T2S относно тяхната вътрешна организация и разпределението на работа.

По-специално четирите ЦБ изпълняват следните задачи:

а)

подготвят, въз основа на документа за потребителските изисквания и на ръководството на Съвета за програмата T2S, общите функционални спецификации, подробните функционални спецификации за потребителите и наръчниците на потребителите в съответствие с плана на програмата T2S;

б)

разработват и изграждат T2S от името на Евросистемата и предоставят техническите компоненти на T2S в съответствие с плана на програмата T2S, документа за потребителски изисквания, общите функционални спецификации и подробните функционални спецификации за потребителите, както и с други спецификации и нива на обслужване;

в)

предоставят T2S на разположение на Съвета за програмата T2S в съответствие с одобрените срокове, с