ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.117.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 117

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
11 май 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 400/2010 на Съвета от 26 април 2010 година за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1858/2005 върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход, inter alia, от Китайската народна република, към вноса на стоманени въжета и кабели, изпращани от Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от Република Корея, и за прекратяване на разследването по отношение на вноса, изпращан от Малайзия

1

 

*

Регламент (ЕС) № 401/2010 на Комисията от 7 май 2010 година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

13

 

*

Регламент (ЕС) № 402/2010 на Комисията от 10 май 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pintadeau de la Drôme (ЗГУ)]

60

 

*

Регламент (ЕС) № 403/2010 на Комисията от 10 май 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Tarta de Santiago (ЗГУ)]

62

 

*

Регламент (ЕС) № 404/2010 на Комисията от 10 май 2010 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове колела от алуминий с произход от Китайската народна република

64

 

 

Регламент (ЕС) № 405/2010 на Комисията от 10 май 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

83

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/266/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 30 април 2010 година за изменение на решения 92/260/ЕИО, 93/195/ЕИО, 93/197/ЕИО и 2004/211/ЕО по отношение на вноса на регистрирани коне от някои части на Китай и за адаптиране на някои наименования на трети страни (нотифицирано под номер C(2010) 2635)  ( 1 )

85

 

 

2010/267/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 6 май 2010 година относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотната лента 790—862 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Европейския съюз (нотифицирано под номер C(2010) 2923)  ( 1 )

95

 

 

2010/268/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 6 май 2010 година относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от гръцкото правителство (ЕЦБ/2010/3)

102

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

11.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 117/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 400/2010 НА СЪВЕТА

от 26 април 2010 година

за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1858/2005 върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход, inter alia, от Китайската народна република, към вноса на стоманени въжета и кабели, изпращани от Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от Република Корея, и за прекратяване на разследването по отношение на вноса, изпращан от Малайзия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“), и по-специално член 13 от него,

като взе предвид предложението, представено от Европейската комисия след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Съществуващи мерки и предходни разследвания

(1)

С Регламент (ЕО) № 1796/1999 (2) („първоначалния регламент“) Съветът наложи окончателни антидъмпингови мита със ставка 60,4 % върху вноса на стоманени въжета и кабели („СВК“) с произход, inter alia, от Китайската народна република („КНР“ или „Китай“). По-долу тези мерки ще бъдат наричани „първоначални мерки“, а разследването, довело до мерките, наложени с първоначалния регламент, ще бъде наричано „първоначалното разследване“.

(2)

През 2004 г., след като бе установено, че първоначалните мерки са заобикаляни посредством претоварване на СВК с произход от Китай през Мароко в съответствие с член 13 от основния регламент, Регламент (ЕО) № 1886/2004 на Съвета (3) включи в обхвата на мерките и вноса на същите СВК, изпращани от Мароко. По подобен начин, след като в резултат на разследване по реда на член 13 от основния регламент бе установено заобикаляне на първоначалните мерки върху вноса от Украйна през Молдова, обхватът на мерките беше разширен с Регламент (ЕО) № 760/2004 на Съвета (4) към вноса на същите стоманени въжета и кабели, изпращани от Молдова.

(3)

С Регламент (ЕО) № 1858/2005 (5) Съветът, след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие („преразглеждане с оглед изтичане на срока“) и в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент, наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на СВК с произход, inter alia, от Китайската народна република, на равнището на първоначалните мерки. Така наложеното мито остава в сила и по-долу ще бъде наричано „действащите мерки“.

1.2.   Искане

(4)

На 29 юни 2009 г. Комисията получи искане, в съответствие с член 13, параграф 3 от основния регламент, за разследване на възможно заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени върху СВК с произход от Китайската народна република. Искането беше внесено от Посредническия комитет на промишлеността за стоманени въжета в ЕС (EU Wire Rope Industries, EWRIS) от името на производители на стоманени въжета и кабели от Европейския съюз („заявител“).

(5)

В искането се твърдеше, че след налагането на антидъмпинговите мерки е настъпила значителна промяна в схемите на търговия, включващи износ от КНР и Република Корея и Малайзия за Съюза, за която няма достатъчно основания или икономическа обосновка освен налагането на действащите мерки. Според твърденията тази промяна в схемите на търговия се дължи на претоварването на СВК с произход от КНР през Република Корея и Малайзия.

(6)

В искането освен това се твърдеше, че изравнителният ефект на действащите мерки е отслабен по отношение както на количеството, така и на цената. В допълнение съществуват достатъчно доказателства, че увеличеният внос от Република Корея и Малайзия се осъществява при цени, значително по-ниски от цените, при които не настъпва вреда, определени при първоначалното разследване.

(7)

На последно място, заявителят твърдеше, че цените на СВК, изпращани от Република Корея и Малайзия, са дъмпингови по отношение на нормалната стойност, определена за сходния продукт в хода на първоначалното разследване.

1.3.   Откриване на разследване

(8)

След като установи след провеждането на консултация с Консултативния комитет, че съществуват достатъчно основания prima facie за откриване на разследване в съответствие с член 13 от основния регламент, Комисията започна разследване по реда на Регламент (ЕО) № 734/2009 (6) („регламента за откриване на разследване“). В съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент Комисията посредством регламента за откриване на разследване възложи на митническите органи да регистрират също и вноса на СВК, изпращани от Република Корея и Малайзия.

1.4.   Разследване

(9)

Комисията официално уведоми органите на КНР, Република Корея и Малайзия, производителите/износителите и търговците в тези държави, както и вносителите в Съюза, за които е известно, че са засегнати, както и производителите заявители от Съюза за откриването на разследване. Бяха изпратени въпросници до известните производители/износители в КНР, Република Корея и Малайзия, известни на Комисията от искането, чрез мисиите на Република Корея и Малайзия в Европейския съюз, или които се представиха в рамките на сроковете, определени в член 3, параграф 1 от регламента за откриване на разследване. Въпросници бяха изпратени също до търговци в Република Корея и Малайзия и до вносителите в Съюза, посочени в искането. Бе предоставена възможност на заинтересованите страни да изразят своето становище в писмен вид и да поискат да бъдат изслушани в рамките на посочения в регламента за откриване на разследване срок.

(10)

Представиха се 15 производители/износители и двама търговци от Република Корея, двама производители/износители от Малайзия, петима производители/износители от Китай, двама свързани вносители, десет несвързани вносители от Съюза и от Европейската асоциация на вносителите на стоманени въжета (EWRIA). Няколко други дружества заявиха, че не участват в производството или износа на продукта, предмет на разследването.

(11)

Следните дружества представиха отговори на въпросниците и впоследствие бяха извършени посещения на място в техните обекти:

 

Производители/износители от Република Корея:

Bosung Wire Rope Co, Ltd., Kimhae-Si,

Chung Woo Rope Co., Ltd., Busan,

CS Co., Ltd, Yangsan-City,

Cosmo Wire Ltd., Ulsan,

Dae Heung Industrial Co., Ltd., Haman — Gun,

DSR Wire Corp., Suncheon-City и свързаното с него дружество DSR Corp., Busan,

Goodwire Mfg., Co., Ltd., Yangsan-city,

Kiswire Ltd., Seoul,

Line Metal Co., Ltd., Changnyoung-Gun,

Manho Rope & Wire Ltd., Busan,

Shin Han Rope Co.,Ltd., Incheon,

Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, Busan,

Young Heung Iron & Steel Co., Changwon City.

 

Търговци от Република Корея:

Trion Co Ltd., Busan

 

Производители/износители от Малайзия:

Kiswire Sdn. Bhd., Johor Bahru,

Southern Wire Industries (M) Sdn. Bhd., Shah Alam, Selangor

 

Производители/износители от КНР:

Qingdao DSR, Qingdao,

Kiswire Qingdao Ltd., Qingdao,

Young Heung (TAICANG) Steel Wire Rope Co., Ltd., Tai Cang City

 

Свързани вносители:

Kiswire Europe, Нидерландия,

Verope AG, Швейцария.

1.5.   Разследван период

(12)

Разследваният период обхваща периода от 1 юли 2008 г. до 30 юни 2009 г. („РП“). Бяха събрани данни за периода от 1999 г. до края на РП, за да бъдат разследвани твърденията за промяна в схемите на търговия.

2.   РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО

2.1.   Общи съображения

(13)

В съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент оценката за наличие на заобикаляне е извършена чрез последователен анализ на това, дали съществува промяна в схемите на търговия между трети държави и Съюза, ако тази промяна произтича от практика, процес или дейност, за които няма достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на митото, и когато има доказателства за нанесена вреда или за това, че изравнителният ефект на митото е изложен на риск по отношение на цените и/или количествата на сходния продукт, и когато има доказателства за дъмпинг във връзка с предварително определените нормални стойности за сходните продукти, ако това е необходимо съгласно разпоредбите на член 2 от основния регламент.

2.2.   Разглеждан продукт и сходен продукт

(14)

Съгласно установеното при първоначалното разследване разглежданият продукт представлява стоманени въжета и кабели, включително стоманени въжета закрит тип, с изключение на въжета и кабели от неръждаема стомана, с максимално напречно сечение, надвишаващо 3 mm (според терминологията на отрасъла често наричани СВК), с произход от Китайската народна република, понастоящем класифицирани под кодове по КН ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 и ex 7312 10 98 (наричани по-долу „разглежданият продукт“).

(15)

Продуктът, предмет на разследването, представлява стоманени въжета и кабели, включително стоманени въжета закрит тип, с изключение на въжета и кабели от неръждаема стомана, с максимално напречно сечение, надвишаващо 3 mm, изпращани от Република Корея и Малайзия, независимо дали са декларирани с произход от Република Корея и Малайзия („продуктът, предмет на разследването“), понастоящем класифицирани под същите кодове по КН като разглеждания продукт.

(16)

Разследването показа, че СВК, изнасяни в Съюза от КНР, и тези, изпращани от Република Корея и Малайзия за Съюза, имат едни и същи основни физически и технически характеристики и една и съща употреба и следователно следва да се разглеждат като сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

2.3.   Степен на съдействие и определяне на обема на търговия

(17)

Както беше посочено по-горе в съображение 11, 14 износители/производители в Република Корея, един корейски търговец, двама производители износители от Малайзия и трима производители износители от Китай съдействаха, като представиха отговори на въпросника.

(18)

След представяне на отговори на въпросника едно корейско дружество уведоми Комисията, че е било обявено в несъстоятелност и поради това се отказва от оказване на съдействие.

(19)

По отношение на друго корейско дружество беше установено, че има основания за прилагането на член 18, параграф 1 по причини, изложени в съображение 47.

(20)

Съдействащите корейски производители износители съответстват на 81 % от общия износ на Корея за ЕС през РП съгласно отчетеното в COMEXT. Следователно, въпреки че степента на съдействие беше висока, съдействащите производители/износители не съответстват на общия обем на износа на СВК от Република Корея. Поради това общият обем на износа се основава на данни от COMEXT.

(21)

В Малайзия са известни двама производители. Общите количества на износа на двете съдействащи дружества в Малайзия надвишават обема на вноса на продукта, предмет на разследването, регистриран в COMEXT. Следователно беше счетено, че производителите износители отразяват общия износ на СВК от Малайзия за Съюза.

(22)

Заявителят твърдеше, че данните от COMEXT са ненадеждни и следователно общият обем на износа от Малайзия за Съюза не следва да се определя на тази основа. През периода на разследването обаче данните относно вноса бяха сверени с официалната статистика на Малайзия и с проверените отговори на въпросниците. Този анализ не показа, че действителният износ от Малайзия е превишил декларирания от сътрудничилите дружества от Малайзия внос. Твърдението на заявителя бе отхвърлено.

(23)

Нивото на съдействие на производители/износители в КНР беше ниско, като отговори на въпросника бяха представени само от трима износители/производители. Освен това нито едно от тези дружества не изнася разглеждания продукт за Съюза или изнася само в много малки количества за Малайзия. Износът на съдействащите дружества съответства на 41 % от общия китайски износ за Република Корея. Следователно въз основа на представената от съдействащите страни информация не е възможно разумно да бъдат установени обемите на износа на СВК от КНР.

(24)

С оглед на горното беше необходимо констатациите по отношение на вноса на СВК в Съюза и износа на СВК от КНР за Република Корея и Малайзия да бъдат направени отчасти въз основа на наличните факти съгласно член 18 от основния регламент. За определяне на общите обеми на вноса от КНР за Съюза бяха използвани данни от COMEXT. За определяне на общия внос от КНР за Република Корея и Малайзия бяха използвани данни от китайската, корейската и малайзийската национална статистика. Бяха направени кръстосани проверки на данните от различните статистически източници и те бяха потвърдени от други статистически бази данни, като Атласа на световната търговия (Global Trade Atlas), базата данни на Китай за износа (China Export Database) и данните, предоставени от митническите органи на Република Корея и Малайзия.

(25)

Обемът на вноса, регистриран в корейската, малайзийската и китайската статистика, обхваща по-широка продуктова група от разглеждания продукт или от продукта, предмет на разследването. Следователно статистиките бяха съответно коригирани въз основа на констатациите от настоящото разследване.

2.4.   Промяна в схемите на търговия

(26)

Вносът на СВК от Китай в Съюза първоначално беше спаднал до ниво, близко до нула, вследствие на налагането на мерките през 1999 г. След постепенен ръст между 2003 и 2006 г., като вносът достигна върхови стойности през последната година до равнище от 8 656 тона, посоката на тенденцията се смени и внесените количества отново спаднаха с повече от 40 % между 2006 г. и РП.

(27)

От друга страна, общият внос на корейски СВК за Съюза нарасна значително между 1999 и 2008 г. от приблизително 11 123 тона на 48 214 тона. Годишното увеличение в абсолютен размер е най-значително през 2002 и 2003 г., а в по-близък план — през 2006 и 2007 г.

(28)

Въз основа на информацията в жалбата и тази, предоставена от мисията на Република Корея в Европейския съюз, се счита, че настоящото разследване покрива ако не всички, то основната част от действителните производители на продукта, предмет на разследването, в Корея. Следователно се счита, че износът на неоказващите съдействие дружества за Съюза, който представлява приблизително 19 % като количество от общия износ от Република Корея, като се изключат посочените в съображения 18 и 47 производители, се извършва основно от търговци.

(29)

Тези дружества са увеличили забележимо своя износ за Съюза през 2006 и 2007 г. През тези години износът е по-висок с около 20 % от този през 2005 г., първата година, за която са налични данни на такова ниво. Износът на несъдействащите дружества продължава да намалява от 2008 г. насам, което следва да бъде разглеждано с оглед на разследването на корейските органи през този период, описано в съображение 52.

(30)

По отношение на Малайзия данните от COMEXT и общият износ на съдействащите дружества показват, че вносът от Малайзия за Съюза също непрекъснато е нараствал в миналото. Увеличението е най-значително и стабилно между 2005 г. и РП, когато износът на Малайзия за Съюза се удвоява.

(31)

В таблица 1 са показани количествата на вноса на СВК от горепосочените държави за Съюза от налагането на мерките през 1999 г. до РП:

Таблица 1

Развитие на вноса на СВК за Съюза след налагането на мерките

Източник: COMEXT, Корейска статистика (KITA).

Обем на вноса в тонове

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

КНР

Неприложимо

414

283

394

913

2 809

Дял от общия внос

1 %

1 %

1 %

2 %

5 %

Република Корея

11 122

12 486

13 280

16 223

22 302

31 862

Дял от общия внос

29 %

32 %

37 %

47 %

52 %

Малайзия

2 989

2 366

4 171

3 371

4 836

4 426

Дял от общия внос

5 %

10 %

8 %

10 %

7 %


Обем на вноса в тонове

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РП

КНР

4 945

8 656

6 219

6 795

4 987

Дял от общия внос

7 %

11 %

7 %

7 %

6 %

Република Корея

34 536

39 128

45 783

48 213

43 185

Дял от общия внос

50 %

50 %

55 %

53 %

50 %

Корейски несъдействащи дружества

11 577

14 042

14 160

10 287

8 391

Индекс (2005 = 100)

100

121

122

89

72

Малайзия

5 123

7 449

8 142

9 685

10 116

Дял от общия внос

7 %

10 %

10 %

11 %

12 %

Съдействали дружества от Малайзия (индекс, 2006 = 100)

100

102

148

144

(32)

При разглеждане на схемите на горепосочените три търговски потока може да бъде установено, че особено след 2005 г. корейските износители и отчасти малайзийските износители са реализирали значително по-големи продажби и до известна степен са изместили китайските износители на пазара на Съюза по отношение на обема.

(33)

Поради забавянето на икономиката в световен мащаб, което съвпада с РП, търгуваните обеми на СВК между всички разглеждани държави намаляват или увеличението се забавя. Все пак спадът е най-значителен по отношение на вноса от КНР за Съюза (– 27 %).

(34)

В същия период може да бъде забелязано също драстично увеличение на износа на стоманени въжета и кабели (с всякакви диаметри) от Китай за Република Корея: от сравнително незначително през 1999 г. (2 519 тона) количеството нараства на 78 822 тона през 2008 г. Увеличението е най-съществено между 2005 и 2008 г., когато вносът нараства четирикратно. През последните години Китай е най-големият износител на СВК за Корея, като реализира 89 % от общия внос на СВК за 2008 г. Изчисленият внос само на разглеждания продукт (продукти със сечение над 3 mm) за 2008 г. е 58 885 тона.

(35)

При разглеждане на вноса само от несъдействащи корейски дружества се установява същото драстично увеличение, т.е. вносът от Китай, осъществен чрез тези дружества, се е увеличил четирикратно през 2007 и 2008 г. Въпреки че след това вносът е започнал да спада, той се задържа далеч над нивото на вноса през 2005 г., като продължава да представлява много съществени количества.

Таблица 2

Внос на китайски продукти в Република Корея между 1999 г. и РП

 

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РП

Внос (в тонове, с всякакво сечение)

2 519

6 764

6 044

7 740

11 421

14 120

19 933

36 531

69 620

78 822

66 099

Годишно изменение (%)

169

–11

28

48

24

41

83

91

13

–16

Внос от корейски несъдействащи дружества (в тонове, само за засегнатия продукт)

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

7 166

18 053

33 907

29 717

22 004

Индекс (2005 = 100)

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

100

252

473

415

307

Източник: Корейска статистика (KITA), данни, предоставени от корейските митнически служби, проверена информация, предоставена от съдействащите производители.

(36)

За установяването на тенденциите за търговския поток на СВК от Китай за Малайзия са използвани малайзийски и китайски статистически данни. И в двата случая такива данни са налични само за продуктови групи от по-високо равнище от разглеждания продукт. Освен това се наблюдават значителни несъответствия. Поради това по този въпрос не бяха установени надеждни данни.

(37)

Заявителят твърдеше, че фактът, че не могат да бъдат установени надеждни данни, не е достатъчен за установяването на липса на заобикаляне. Както е изложено в съображения 38 и 55, наличните в настоящото разследване доказателства, и по-специално обемът на производството на съдействащите производители износители от Малайзия, както и техните продажби за износ за Съюза показаха, че износът на СВК от Малайзия действително е с произход от Малайзия и следователно не съставлява заобикаляне. Поради това в този случай не беше от значение дали е бил извършван внос от Китай за Малайзия. Поради това твърдението на заявителя беше отхвърлено.

(38)

Развитието по отношение на общия обем на производството на съдействащите производители в Република Корея се запази устойчиво между 2006 г. и РП. Малайзийските производители обаче отбелязаха значителен ръст на своето производство за същия период.

Таблица 3

Производство на СВК на съдействащите дружества в Република Корея и Малайзия

Обем на производството в тонове

2006 г.

2007 г.

2008 г.

РП

Република Корея

152 657

159 584

160 113

142 413

Индекс

100

105

105

93

Малайзия (в индексиран вид)

100

164

171

157

Източник: Проверена информация, предоставена от съдействащи производители.

2.5.   Заключение относно промяната в схемите на търговия

(39)

Намаляването като цяло на китайския износ за Съюза от 2006 г. насам и успоредното увеличаване на износа от Република Корея и Малайзия и на износа от КНР за Република Корея след налагането на първоначалните мерки, и по-специално до 2008 г., представляват промяна в схемите на търговия между горепосочените държави, от една страна, и Съюза, от друга. По отношение на Република Корея това заключение е валидно както като цяло, така и отделно за несъдействащите дружества през периода 2005—2007 г.

(40)

Бяха получени коментари с твърдения, че увеличението на износа на корейски СВК за Съюза е устойчиво през годините и не бележи внезапен ръст; за такъв ръст се твърдеше, че представлява предпоставка за установяване на промяна в схемите на търговия. Освен това се твърдеше, че увеличението следва да бъде считано по-скоро за естествено развитие на корейската промишленост за производство на СВК.

(41)

На първо място, съгласно член 13 от основния регламент промяната в схемите на търговия не е определена изключително като внезапен ръст на вноса от разследваната държава. На второ място, разследването показва, че докато износът от Корея за Съюза през 2006 и 2007 г. значително нараства, производството на корейските производители през тези години се запазва стабилно. Следователно не може да бъде заключено, че развитието на обема на корейския износ се дължи единствено на естественото развитие на корейската промишленост за производство на СВК. На последно място, преобладаващите тенденции с обратна посока между търговските потоци от Китай към Съюза и от Китай към Корея и търговските потоци от Корея към Съюза от 2006 г. насам показват ясно промяна в схемите на търговия между трети държави и Съюза. Следователно тези твърдения трябваше да бъдат отхвърлени.

2.6.   Естество на практиката на заобикаляне

(42)

В член 13, параграф 1 се изисква промяната в схемите на търговия да произтича от практика, процес или дейност, за които няма достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на митото. Практиката, процесът или дейността включва, inter alia, изпращането на продукта, предмет на мерките, през трети държави и комплектоването на части чрез операция по комплектоване в Съюза или в трета държава. За тази цел в съответствие с член 13, параграф 2 от основния регламент беше установено съществуването на операции по комплектоване.

(43)

Общият анализ на крайното местоназначение на стоманените въжета и кабели, произведени или внесени във и от Корея чрез съдействащи и несъдействащи дружества — включително внос във и от държави, различни от КНР и Съюза — показа, че определена част от износа от Корея за Съюза е бил внос в Корея с произход от Китай, тъй като този внос не е бил изпратен от трети държави, нито е бил произведен от местните производители в Корея.

(44)

Нещо повече, съпоставката на общия корейски износ на СВК, отразен в корейската статистика, с проверената информация от съдействащи производители износители във връзка с тяхното производство показа, че производството, предназначено за износ от корейски производители (118 856 тона), е значително по-малко от общия износ от Корея (156 440 тона) през РП. С оглед на високото ниво на съдействие на корейските дружества по настоящото разследване тази разлика не може да бъде обяснена с производители, които вероятно не са съдействали при разследването.

(45)

Разследването също така разкри, че някои вносители в Съюза получават СВК с произход от Китай от корейски износители, които не оказват съдействие в настоящото разследване. Беше направена кръстосана проверка на тази информация чрез корейските търговски бази данни, които показват, че поне част от СВК, изнесени от тези несъдействащи дружества, действително е получена от Китай.

(46)

По отношение на съдействащите дружества беше установено, че никое от тях не е осъществявало претоварване на разглеждания продукт през Република Корея през РП. Някои от тях са внасяли СВК от КНР, но е установено, че тези продукти са продавани изключително на местния пазар и други пазари за износ.

(47)

За едно дружество беше установено, че е подало невярна информация в отговорите на въпросника. Освен това по време на проверката на място достъпът до информация беше отчасти възпрепятстван. Поради това, в съответствие с член 18, параграф 1 от основния регламент, установяването на факти във връзка с това дружество се извърши въз основа на наличните факти. Съгласно член 18, параграф 4 дружеството бе информирано относно намерението предоставената от него информация да не бъде взета под внимание и му беше определен срок, в който да предостави допълнителни разяснения.

(48)

Вследствие разгласяването дружеството призна, че в миналото е заобикаляло мерките, като подправяло произхода на продукти, закупувани от КНР. От друга страна дружеството заяви, че е предоставило достатъчна информация във връзка с производството, продажбите и покупките по време на РП, която е проверена на място. Допълнително то представи твърдението, че би следвало това да е достатъчно, за да се установи, че то не е заобиколило действащите през РП мерки.

(49)

Беше счетено обаче, че с оглед на факта, че дружеството призна, че е извършвало практики по заобикаляне и освен това е опитало да предостави на разследването подвеждаща информация, е уместно да не бъде взета под внимание цялата представена от дружеството информация и то да не бъде освободено от разширените по обхват мерки, както е посочено по-долу в съображение 77.

(50)

Както беше разяснено в съображение 18, едно дружество уведоми Комисията, че е било обявено в несъстоятелност и се отказа от оказване на съдействие. Както по-горе, констатациите във връзка с това дружество трябваше да се основават на наличните факти по смисъла на член 18, параграф 1 от основния регламент.

(51)

Въз основа на тези факти бе направено заключение, че въпреки че не е установено участие на нито един от съдействащите корейски производители, през РП и предходните години е осъществявано претоварване. Това бе потвърдено също така от установените факти във връзка с промяната в схемите на търговия, описана по-горе в съображение 39.

(52)

Следва да се отбележи, че през 2007 г. OLAF започна разследване относно претоварване на същия продукт през Корея. Известно е, че корейските органи провеждат разследване по твърдения за практики на заобикаляне по същото време и заключават, че няколко дружества, основно търговци, извършват измами чрез подправяне на произхода на СВК, внесени от КНР в Корея, при повторен износ на продукта.

(53)

Следователно съществуването на претоварване на продукти с произход от Китай през Република Корея е потвърдено.

(54)

За всяко от съдействащите дружества е направен анализ на източниците на суровини и разходите за производство, за да се установи в съответствие с критериите по член 13, параграф 2 дали мерките са били заобиколени чрез която и да е операция по комплектоване в Република Корея. Във всички случаи суровините с произход от Китай (валцдрат или полуготови продукти) не съставляват 60 % или повече от общата стойност на всички части на комплектования продукт. Следователно не беше необходима проверка дали прагът от 25 % на добавената стойност е достигнат.

(55)

Разследването установи, че никой от съдействащите производители в Малайзия не е внасял разглеждания продукт от Китай през РП.

(56)

Въз основа на дела на износа на съдействащите дружества за Съюза в рамките на общия износ от Малайзия за Съюза, регистриран в COMEXT, бе направено заключението, че увеличаването на вноса от Малайзия, както личи от статистиката, може да бъде изцяло обяснено с увеличаването на износа на съдействащите дружества. Това заключение се потвърждава от ръста на общия обем на производството на действителните малайзийски производители през същия период, както е описано в съображение 38.

(57)

Заявителят оспори тази констатация, без да предостави допълнителни мотиви или доказателства. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(58)

За всяко от съдействащите дружества е направен анализ на източника на суровини и разходите за производство, за да се установи в съответствие с критериите по член 13, параграф 2 дали чрез някоя операция по комплектоване в Малайзия се заобикалят мерките. Във всички случаи суровините с произход от Китай (валцдрат или полуготови продукти) не съставляват 60 % или повече от общата стойност на всички части на комплектования продукт. Следователно не беше необходима проверка дали прагът от 25 % на добавената стойност е достигнат.

(59)

Може да се заключи, че промяната в схемите на търговия, наблюдавана между КНР, Малайзия и Съюза, не произтича от практики на заобикаляне в Малайзия. Следователно разследването относно вноса на СВК, изпращан от Малайзия, следва да бъде прекратено.

2.7.   Липса на достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на антидъмпинговото мито (Република Корея)

(60)

Разследването не установи друго достатъчно основание или икономическа обосновка за претоварването освен избягването на действащото антидъмпингово мито върху СВК с произход от Китай.

2.8.   Намаляване на изравнителния ефект на антидъмпинговото мито (несъдействащи корейски дружества)

(61)

За да се оцени дали внесените продукти са намалили изравнителния ефект по отношение на количествата и цените на действащите мерки върху вноса на СВК с произход от Китай, бяха използвани данните от COMEXT като най-надеждните налични данни във връзка с количествата и цените на износа, осъществяван от несъдействащи дружества. Така установените цени бяха сравнени с нивото на цените, необходимо за отстраняване на вредата, определено за производителите от Съюза в преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие.

(62)

Ръстът на вноса от Корея беше определен като значителен по отношение на количествата, предвид размера на пазара, както беше определено в преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие (съображение 99 от Регламент (ЕО) № 1858/2005). Изчисленото потребление на Съюза за периода на настоящото разследване дава сходни показатели по отношение значимостта на този внос. Съотношението на степента на отстраняване на вредата, установена при преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие, и среднопретеглената експортна цена показва продажби на значително по-ниски цени. Следователно се стигна до заключението, че мерките са изложени на риск по отношение на цените и количествата.

2.9.   Доказателства за дъмпинг (несъдействащи корейски дружества)

(63)

На последно място, съгласно член 13, параграфи 1 и 2 от основния регламент беше проучено дали съществуват доказателства за дъмпинг във връзка с предварително определената нормална стойност за подобни или сходни продукти.

(64)

В преразглеждането с оглед изтичане на срока на действие нормалната стойност беше изчислена въз основа на цените в Турция, която беше определена в това разследване като подходяща държава с пазарна икономика, която да се ползва като аналог на КНР. В настоящото разследване беше установено, че цената на валцдрата, основната суровина, използвана за производството на СВК, е нараснала значително след преразглеждането с оглед изтичане срока на действие. В допълнение и предвид факта, че развитието в цените на суровините е отразено в експортната цена през РП, беше счетено за целесъобразно нормалната стойност да бъде актуализирана в съответствие с определената по-рано вследствие на промените в цените на суровините.

(65)

Беше установено, че значителна част от корейския износ съставлява действително корейско производство. По тази причина за определянето на експортните цени от Република Корея, които са засегнати от заобикалянето, беше взет под внимание само износът, осъществен от несъдействащи производители/износители, който се основава на най-надеждната налична информация, т.е. на средната експортна цена на СВК през РП, регистрирана в COMEXT.

(66)

С цел обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена беше направено допускане под формата на корекции за разликите, които влияят на цените и сравнимостта на цените съгласно член 2, параграф 10 от основния регламент. В съответствие с това бяха направени корекции за разликите в непреките данъци, разходите за транспорт и застраховки въз основа на средните цени на съдействащите корейски производители/износители през РП.

(67)

В съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент дъмпингът бе изчислен чрез съпоставяне на среднопретеглената нормална стойност, установена при преразглеждането с оглед изтичане срока на действие, и среднопретеглените експортни цени през РП на настоящото разследване, изразено като процент от цената CIF на границата на Съюза с неплатено мито.

(68)

Съпоставката на така установените среднопретеглена нормална стойност и среднопретеглени експортни цени показа наличие на дъмпинг.

3.   МЕРКИ

(69)

С оглед на горепосоченото се достигна до заключението, че окончателното антидъмпингово мито, наложено върху вноса на СВК с произход от Китай, е заобиколено чрез претоварване през Република Корея в съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент.

(70)

Съгласно първото изречение от член 13, параграф 1 от основния регламент обхватът на действащите мерки върху вноса на разглеждания продукт с произход от КНР следва да бъде разширен върху вноса на същия продукт, изпращан от Република Корея, независимо дали е деклариран с произход от Република Корея.

(71)

Мерките, чийто обхват подлежи на разширяване, следва да бъдат тези, определени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1858/2005, а именно окончателното антидъмпингово мито в размер на 60,4 %, приложимо към нетната цена CIF франко границата на Съюза преди обмитяване.

(72)

В съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент, в които се предвижда мерките с разширен обхват да бъдат прилагани спрямо внос, който влиза на територията на Съюза след регистрацията, въведена с регламента за откриване на разследване, следва да бъде събрано мито върху регистрирания внос на СВК, изпратени от Корея.

4.   ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО СРЕЩУ МАЛАЙЗИЯ

(73)

С оглед на установените факти относно Малайзия разследването за възможно заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на СВК, изпратени от Малайзия, следва да бъде прекратено и регистрацията на внос на СВК, изпратени от Малайзия, въведена с регламента за откриване на разследване, следва да бъде прекратена.

(74)

Заявителят оспори предложението за прекратяване на разследването по отношение на Малайзия. Тъй като всичките му изложени по-горе твърдения бяха разгледани по-рано, не бе установена друга причина за преразглеждане на предложението.

5.   ИСКАНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

(75)

Четиринадесетте дружества в Република Корея, които представиха отговори на въпросника, поискаха освобождаване от евентуалните разширени мерки в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент.

(76)

Както беше пояснено в съображение 18, едно от тези дружества впоследствие прекрати своето съдействие. Вследствие на това неговото искане за освобождаване съгласно член 13, параграф 4 беше отхвърлено.

(77)

Друго дружество, както беше посочено в съображение 47, подаде невярна информация и възпрепятства достъпа до поисканата информация. Вследствие на това неговото искане за освобождаване съгласно член 13, параграф 4 не бе уважено.

(78)

Трето дружество в Република Корея не реализира износ на продукта през РП, нито след този период и не бяха направени заключения относно естеството на неговата дейност. Поради това на това дружество не бе предоставено освобождаване. Ако след разширяване на обхвата на действащите антидъмпингови мерки обаче се окаже, че условията по член 11, параграф 4 и член 13, параграф 4 от основния регламент са изпълнени, положението на дружеството може да бъде преразгледано при поискване.

(79)

Това трето дружество възрази и повтори искането си за освобождаване. То обаче не предостави нова информация и доказателства, които да повлияят на гореизложеното решение. Поради това искането му не беше прието.

(80)

За никое от останалите съдействащи дружества в Република Корея не беше установено заобикаляне на мерките. Освен това никое от дружествата, подали искане за освобождаване, не е свързано с дружества, участвали в практики на заобикаляне. По-специално следва да се отбележи, че четирима от разглежданите производители са свързани с дружества от КНР, за които се прилагат първоначалните мерки. Няма обаче доказателства, че тези отношения са създадени или използвани с цел заобикаляне на действащите мерки върху вноса с произход от Китай. Следователно следва да бъде предоставено освобождаване на всички останали съдействащи дружества, които не са посочени в съображения 76—78.

(81)

Счита се, че в този случай са необходими специални мерки, за да се гарантира правилното прилагане на такова освобождаване. Такава специална мярка е изискването на митническите органи на държавите-членки да бъде представена валидна търговска фактура, която да отговаря на условията, определени в приложението към настоящия регламент. Внос, непридружен от такава фактура, подлежи на разширеното по обхват антидъмпингово мито, приложимо за всички дружества в Република Корея, които не са освободени от него.

(82)

Други засегнати износители, с които Комисията не се е свързала в рамките на настоящата процедура и които възнамеряват да подадат искане за освобождаване от разширеното по обхват антидъмпингово мито в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент, трябва да попълнят въпросник, за да дадат възможност на Комисията да прецени дали такова освобождаване е оправдано. Комисията обикновено извършва проверка на място. Искането следва да се адресира до Комисията заедно с цялата необходима информация.

(83)

Когато освобождаването е оправдано и след консултация с Консултативния комитет, Комисията ще предложи съответно изменение на регламента. Впоследствие предоставените освобождавания ще бъдат наблюдавани с цел да се осигури съответствие с посочените в тях условия.

6.   РАЗГЛАСЯВАНЕ

(84)

Всички заинтересовани страни бяха осведомени за основните факти и съображения, водещи до горните заключения, и бяха поканени да представят коментари. Представените от страните устни и писмени коментари бяха разгледани. Никое от представените твърдения не даде основание за изменения на окончателните констатации,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Обхватът на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1858/2005 върху вноса на стоманени въжета и кабели, включително стоманени въжета закрит тип, с изключение на въжета и кабели от неръждаема стомана, с максимално напречно сечение, надвишаващо 3 mm, с произход от Китайската народна република, се разширява и към вноса на стоманени въжета и кабели, включително стоманени въжета закрит тип, с изключение на въжета и кабели от неръждаема стомана, с максимално напречно сечение, надвишаващо 3 mm, изпращани от Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от Република Корея, понастоящем класифицирани под кодове по КН ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 и ex 7312 10 98 (кодове по ТАРИК 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 и 7312109813), с изключение на тези, произведени от дружествата, описани по-долу:

Държава

Дружество

Допълнителен код по ТАРИК

Република Корея

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 972-5, Songhyun-Ri, Jinrae-Myeun, Kimhae-Si, Gyeungsangnam-Do

A969

 

Chung Woo Rope Co., Ltd 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

 

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

 

Cosmo Wire Ltd, 447-1, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

 

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim — Ri, Daesan-Myun, Haman — Gun, Gyungnam

A969

 

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

 

Kiswire Ltd, 20t h Fl. Jangkyo Bldg., 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul

A969

 

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2, 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

 

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-dong, Namdong-gu, Incheon

A969

 

Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

 

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969

2.   Прилагането на освобождаванията, предоставени на дружествата, изрично посочени в параграф 1 или разрешени от Комисията в съответствие с член 3, параграф 2, зависи от представянето на митническите органи на държавите-членки на валидна търговска фактура, която да отговаря на условията, определени в приложението. Ако не бъде представена такава фактура, се прилага антидъмпинговото мито, наложено съгласно параграф 1.

3.   Митото, чийто обхват се разширява с параграф 1 от настоящия член, се събира върху вноса, изпращан от Република Корея, независимо дали е деклариран с произход от Република Корея, регистриран в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 734/2009 и член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009, с изключение на стоките, произведени от дружествата, изброени в параграф 1.

4.   Прилагат се действащите разпоредби относно митата.

Член 2

Разследването, открито с Регламент (ЕО) № 734/2009 във връзка с възможно заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1858/2005 върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Китайската народна република чрез внос на изпращани от Малайзия стоманени въжета и кабели, независимо дали е декларирано, че са с произход от Малайзия, и за въвеждане на регистрация на този внос, се прекратява.

Член 3

1.   Исканията за освобождаване от митото, чийто обхват се разширява съгласно член 1, се изготвят в писмена форма на един от официалните езици на Европейския съюз и трябва да бъдат подписани от лице, упълномощено да представлява структурата, поискала освобождаването. Искането трябва да бъде изпратено на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N-105 04/92

Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Факс +32 22956505

2.   В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 Комисията, след консултация с Консултативния комитет, може с решение да разреши освобождаването на вноса от дружества, които не заобикалят антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1858/2005, от митото, чийто обхват е разширен с член 1 от настоящия регламент.

Член 4

С настоящото от митническите органи се изисква да преустановят прилагането на регистрационния режим на вноса, установен в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 734/2009.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 26 април 2010 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 217, 17.8.1999 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 328, 30.10.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 120, 24.4.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 299, 16.11.2005 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 208, 12.8.2009 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Валидната търговска фактура, посочена в член 1, параграф 2, трябва да съдържа декларация, подписана от служител на дружеството, издало търговската фактура, в следния формат:

1.

Име и длъжност на служителя на дружеството, издало търговската фактура.

2.

Следната декларация: „Аз, долуподписаният/ата, удостоверявам, че (обемът) от [разглеждания продукт], предназначен за износ за Европейския съюз, включен в настоящата фактура, е произведен от (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в (съответната държава). Декларирам, че информацията в настоящата фактура е пълна и вярна.“

3.

Дата и подпис


11.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 117/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 401/2010 НА КОМИСИЯТА

от 7 май 2010 година

за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1) и по-специално член 121, първа алинея, букви к), л) и м) и член 203б, във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията (2) годишната проверка на вината, носещи защитено наименование за произход или географско указание, се извършва чрез проверка на случаен принцип, взимане на проби или систематична проверка, като се има предвид, че само проверките на случаен принцип могат да се съчетават с взимане на проби. Някои държави-членки, в които до момента са извършвани само систематични проверки, се развиват и желаят да могат да съчетават и трите форми на проверка. Следователно, що се отнася до системите за годишна проверка, на държавите-членки следва да бъде предложена по-голяма гъвкавост.

(2)

След приемането на Регламент (ЕО) № 607/2009 в него бяха открити някои технически грешки, които следва да бъдат поправени. По-специално наименованието на винения сорт грозде „Montepulciano“ погрешно е включено в част Б на приложение XV и следователно следва да бъде преместено в част А на това приложение. Следва да бъде подобрен и правописът на някои разпоредби с оглед постигане на яснота.

(3)

С оглед на яснотата и последователността следва някои разпоредби от Регламент (ЕО) № 607/2009 да бъдат преработени или конкретизирани. Такъв е по-специално случаят с разпоредбите, които се прилагат за трети-държави, за които следва да бъде открито използването на определени незадължителни данни, при условие че те изпълняват равностойни условия на тези, изисквани от държавите-членки. Такъв е също и случаят в приложение XII, където терминологията следва да бъде в съответствие със списъка на защитените наименования за произход, както са посочени в регистъра. Следва да бъдат включени също така нови разпоредби, за да се осигури точност в условията за етикетиране и представяне.

(4)

Австралия е поискала да включи нови наименования на винени сортове грозде в приложение XV, част Б към Регламент (ЕО) № 607/2009. След като Комисията провери по задоволителен начин искането относно условията, определени в член 62, параграф 1, буква б) и член 62, параграф 4 от споменатия регламент, следва да включи Австралия в колоната, която съответства на наименованията на въпросните винени сортове грозде в това приложение.

(5)

Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати относно търговията с вина (3) съдържа списък с наименования на сорта грозде, които могат да бъдат използвани като данни за етикетиране. Следователно Съединените щати следва да бъдат включени в приложение XV, част Б към Регламент (ЕО) № 607/2009, в колоната, която съответства на наименованията на тези винени сортове грозде.

(6)

Поради тази причина Регламент (ЕО) № 607/2009 следва да бъде съответно изменен.

(7)

С оглед избягване на административните трудности, свързани с разходите за сертифициране, и затрудненията за търговията, предложените с настоящия регламент изменения следва да се прилагат от същата дата, както и Регламент (ЕО) № 607/2009, т.е. от 1 август 2009 г.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, съответстват на становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 607/2009 се изменя, както следва:

(1)

Член 18, параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   „Регистърът на защитените наименования за произход и защитените географски указания“, поддържан от Комисията, както е предвидено в член 118н от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (4), наричан по-долу „регистъра“, е включен в електронната база данни „E-Bacchus“.

(2)

Член 24 се заменя със следния текст:

„Член 24

Уведомяване за оператори

Компетентните контролни органи, посочени в член 118о от Регламент (ЕО) № 1234/2007, следва да бъдат уведомени за всеки оператор, който желае да участва във всички или в част от производствените процеси или в опаковането на продукт със защитено наименование за произход или географско указание.“.

(3)

Член 25 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1:

(i)

втората алинея се заменя със следния текст:

„Годишната проверка се извършва в държавата-членка, в която е осъществено производството в съответствие със спецификацията на продукта, и се извършва или чрез:

а)

проверки на случаен принцип въз основа на анализ на риска; или

б)

вземане на проби за анализ; или

в)

систематично; или

г)

съчетание на всеки от горепосочените.“;

(ii)

петата алинея се заличава;

б)

параграф 4, буква а) се заменя със следния текст:

„а)

резултатите от изследванията, посочени в параграф 1, първа алинея, букви a) и б) и параграф 2, доказват, че въпросният продукт отговаря на условията в спецификацията и притежава всички необходими характеристики на съответното наименование за произход или географско указание;“.

(4)

В член 56, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следния текст:

„а)

бутилиращо предприятие“ е физическо или юридическо лице или група от тези лица, които са установени в Европейския съюз и извършват бутилиране за своя сметка, лично или чрез други лица;“;

б)

буква е) се заменя със следния текст:

„е)

адрес“ са обозначенията за местния административен район и държавата-членка или трета държава, където се намира седалището на бутилиращото предприятие, производителя, търговеца или вносителя.“.

(5)

Член 63 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2, четвърта алинея се заменя със следния текст:

„Разходите за сертифициране са за сметка на операторите, които са предмет на такова, освен когато държавите-членки решат друго.“;

б)

в параграф 7 се добавя следната четвърта алинея:

„В случая на Обединеното кралство наименованието на държавата-членка може да бъде заменено с наименованието на отделната страна, съставляваща част от Обединеното кралство.“.

6)

Член 64, параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   Параграф 1 не се прилага за продукти, посочени в параграфи 3, 8 и 9 от приложение XIб към Регламент (ЕО) № 1234/2007, при условие че условията за употреба на означенията за съдържанието на захар са регламентирани от държавата-членка или са установени в правилата, приложими във въпросната трета държава, в това число, в случая на трети държави, правилата, произтичащи от представителни професионални организации.“

(7)

В член 67, параграф 2, първата алинея се заменя със следния текст:

„С оглед използване на наименованието на географска единица, по-малка от определения район, даващ наименованието за произход или географското указание, районът на въпросната географска единица трябва да бъде точно определен. Държавите-членки могат да въведат правила относно използването на тези географски единици. Най-малко 85 % от гроздето, от което е произведено виното, произхождат от тази по-малка географска единица. Това не включва:

а)

количествата продукти, използвани за подслаждане, „експедиционен ликьор“ или „тиражен ликьор“; или

б)

количеството от продукта, посочен в параграф 3, букви д) и е) от приложение XIб към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Останалите 15 % от гроздето произхождат от определения географски район на съответното наименование за произход или географско указание.“.

(8)

Приложение XII се заменя с текста от приложение I към настоящия регламент.

(9)

Приложение XV се заменя с текста на приложение II към настоящия регламент.

(10)

В приложение XVII, буква б) на точка 4, първото и второто тире се заменят със следния текст:

„—

Tokaj,

Vinohradnícka oblasť Tokaj“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 август 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 май 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60.

(3)  ОВ L 87, 24.3.2006 г., стр. 2.

(4)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.“.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ XII

СПИСЪК НА ТРАДИЦИОННИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 40

Традиционни наименования

Език

Вина (1)

Резюме на определението / условията за употреба (2)

Съответни трети държави

ЧАСТ A:   Традиционни наименования, посочени в член 118ф, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007

БЕЛГИЯ

Appellation d'origine contrôlée

Френски

ЗНП

(1, 4)

Традиционни наименования, използвани вместо „защитено наименование за произход“

 

Gecontroleerde oorsprongsbenaming

Нидерландски

ЗНП

(1, 4)

 

Landwijn

Нидерландски

ЗГУ

(1)

Традиционни наименования, използвани вместо „защитено географско указание“

 

Vin de pays

Френски

ЗГУ

(1)

 

БЪЛГАРИЯ

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

(guaranteed appellation of origin)

Български

ЗНП

(1, 3, 4)

Традиционни наименования, използвани вместо „защитено наименование за произход“ или „защитено географско указание“

14.4.2000 г.

 

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

(guaranteed and controlled appellation of origin)

Български

ЗНП

(1, 3, 4)

 

Благородно сладко вино (БСВ)

(noble sweet wine)

Български

ЗНП

(3)

 

Регионално вино

(Regional wine)

Български

ЗГУ

(1, 3, 4)

 

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

Jakostní šumivé víno stanovené oblasti

Чешки

ЗНП

(4)

Вино, класифицирано от Чешката служба за инспекция на селското стопанство и храните, произведено от грозде, добито от определено лозарско стопанство в съответния район, производството на виното, използвано за производство на качествено пенливо вино, произведено в определен район, е осъществено в лозарския район, в определения район добивът на хектар не е надвишен, съгласно което: виното отговаря на изискванията за качество, изложени в приложимия правен регламент.

 

Jakostní víno

Чешки

ЗНП

(1)

Вино, класифицирано от Чешката служба за инспекция на селското стопанство и храните, произведено от грозде, добито в определено лозарско стопанство в съответния район, добивът на хектар не е увеличен, гроздето, от което е произведено виното, достига съдържание на захар най-малко 15° NM, добивът и производството на вино, с изключение на бутилирането, се извършват в съответния район, виното отговаря на изискванията за качество, изложени в приложимия правен регламент.

 

Jakostní víno odrůdové

Чешки

ЗНП

(1)

Вино, класифицирано от Чешката служба за инспекция на селското стопанство и храните, произведено от грозде, пулпа, винена мъст, вино, произведено от грозде, добито в определено лозарско стопанство, или посредством смесване на качествени вина, но не повече от три сорта.

 

Jakostní víno známkové

Чешки

ЗНП

(1)

Вино, класифицирано от Чешката служба за инспекция на селското стопанство и храните, произведено от грозде, пулпа, винена мъст, евентуално и от виното, произведено от грозде, добито в определено лозарско стопанство.

 

Jakostní víno s přívlastkem, допълнено от:

Kabinetní víno

Pozdní sběr

Výběr z hroznů

Výběr z bobulí

Výběr z cibéb

Ledové víno

Slámové víno

Чешки

ЗНП

(1)

Вино, класифицирано от Чешката служба за инспекция на селското стопанство и храните, произведено от грозде, пулпа или винена мъст, възможно е и от вино, произведено от грозде, добито в определено лозарско стопанство в съответния район или микрорайон; където добивът на хектар не е надвишен; виното е произведено от грозде, чийто произход, съдържание на захар и тегло, ако е нужно сорт или смес от сортове, или заразяване със сиво гниене Botrytis cinerea P. в благородна форма, са потвърдени от инспекцията и отговарят на изискванията за определен сорт качествено вино с характеристики, или чрез смесване на качествени вина с характеристики, виното отговаря на изискванията за качество, изложени в приложимия правен регламент, виното е класифицирано от инспекцията като качествено вино с една от следните характеристики:

„Kabinetní víno“ може да се произвежда само от грозде, чието съдържание на захар достига най-малко 19° NM,

„Pozdní sběr“ може да се произвежда само от грозде, чието съдържание на захар достига най-малко 21° NM,

„Výběr z hroznů“ може да се произвежда само от грозде, чието съдържание на захар достига най-малко 24° NM,

„Výběr z bobulí“ е допустимо да се произвежда само от подбрани зърна, чието съдържание на захар достига най-малко 27° NM,

„Výběr z cibéb“ е допустимо да се произвежда само от подбрани зърна, засегнати от благородно гниене, или от презрели зърна, достигнали съдържание на захар най-малко 32° NM,

„Ledové víno“ е допустимо да се произвежда само от грозде, добито при температура -7° C и по-ниска и което по време на беритбата и обработката е оставено замръзнало, а получената винена мъст показва съдържание на захар най-малко 27° NM,

„Slámové víno“ е допустимо да се произвежда само от грозде, което преди обработката е съхранявано върху слама или тръстика, при нужда може да е окачвано в проветриво помещение най-малко за тримесечен период, а добитата винена мъст показва съдържание на захар най-малко 27° NM.

 

Pozdní sběr

Чешки

ЗНП

(1)

Вино, класифицирано от Чешката служба за инспекция на селското стопанство и храните, произведено от грозде, добито в определено лозарско стопанство в съответния район, добивът на хектар не е увеличен, гроздето, от което е произведено виното, достига съдържание на захар най-малко 21° NM, добивът и производството на виното, с изключение на бутилирането, се извършват в съответния винарски район, виното отговаря на изискванията за качество, изложени в приложимия правен регламент.

 

Víno s přívlastkem, допълнено от:

Kabinetní víno

Pozdní sběr

Výběr z hroznů

Výběr z bobulí

Výběr z cibéb

Ledové víno

Slámové víno

Чешки

ЗНП

(1)

Вино, класифицирано от Чешката служба за инспекция на селското стопанство и храните, произведено от грозде, пулпа или винена мъст, възможно е и от вино, произведено от грозде, добито в определено лозарско стопанство в съответния район или микрорайон; където добивът на хектар не е надвишен; виното е произведено от грозде, чийто произход, съдържание на захар и тегло, ако е нужно сорт или смес от сортове, или заразяване със сиво гниене Botrytis cinerea P. в благородна форма, са потвърдени от инспекцията и отговарят на изискванията за определен сорт качествено вино с характеристики, или чрез смесване на качествени вина с характеристики, виното отговаря на изискванията за качество, изложени в приложимия правен регламент, виното е класифицирано от инспекцията като качествено вино с една от следните характеристики:

„Kabinetní víno“ може да се произвежда само от грозде, чието съдържание на захар достига най-малко 19° NM,

„Pozdní sběr“ може да се произвежда само от грозде, чието съдържание на захар достига най-малко 21° NM,

„Výběr z hroznů“ може да се произвежда само от грозде, чието съдържание на захар достига най-малко 24° NM,

„Výběr z bobulí“ е допустимо да се произвежда само от подбрани зърна, чието съдържание на захар достига най-малко 27° NM,

„Výběr z cibéb“ е допустимо да се произвежда само от подбрани зърна, засегнати от благородно гниене, или от презрели зърна, достигнали съдържание на захар най-малко 32° NM,

„Ledové víno“ е допустимо да се произвежда само от грозде, добито при температура -7° C и по-ниска и което по време на беритбата и обработката е оставено замръзнало, а получената винена мъст показва съдържание на захар най-малко 27° NM,

„Slámové víno“ е допустимо да се произвежда само от грозде, което преди обработката е съхранявано върху слама или тръстика, при нужда може да е окачвано в проветриво помещение най-малко за тримесечен период, а добитата винена мъст показва съдържание на захар най-малко 27° NM.

 

Jakostní likérové víno

Чешки

ЗНП

(3)

Вино, класифицирано от Чешката служба за инспекция на селското стопанство и храните, произведено от грозде, добито в съответното лозарско стопанство в специфичния район, добивът на хектар не е надвишен, производството се извършва в специфичния винарски район, където е добито гроздето, виното отговаря на изискванията за качество, изложени в приложимия правен регламент.

 

Zemské víno

Чешки

ЗГУ

(1)

Вино, произведено от грозде, добито на територията на Чешката република, което е подходящо за производство на качествено вино в специфичния район, или от сортове, включени в списъка на сортове от приложимия правен регламент, виното може да бъде етикетирано само с географското указание, посочено в приложимия правен регламент; за производство на вино с географско указание може да се използва само гроздето, от което е произведено виното и чието съдържание на захар достига най-малко 14° NM и е добито в географската единица, носеща географското указание съгласно настоящия параграф и отговаря на изискванията за качество, изложени в приложимия правен регламент; забранява се използването на наименование на друга географска единица, освен тази, която е включена в приложимия правен регламент.

 

Víno originální certifikace (VOC или V.O.C.)

Чешки

ЗНП

(1)

Виното трябва да се произвежда на същата или по-малка територия от винарския район; производителят трябва да е член на асоциацията, оправомощена да предоставя наименования на вино със съответния оригинален сертификат съгласно закона; виното отговаря най-малко на изискванията за качество по отношение на качествените вина съгласно настоящия документ, виното отговаря на условията, посочени в решението, с което се разрешава предоставянето на наименование на виното с оригинален сертификат; за останалото, виното трябва да отговаря на изискванията, изложени в настоящия документ за определените сортове вино.

 

ДАНИЯ

Regional vin

Датски

ЗГУ

(1, 3, 4)

Вино или пенливо вино, произведено в Дания по определени от националното законодателство правила. „Регионалното вино“ преминава през органолептична и аналитична оценка. Естеството и характерът му се дължат отчасти на района на производство, използваното грозде и уменията на производителя и винопроизводителя.

 

ГЕРМАНИЯ

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat (3)), допълнено от:

Kabinett

Spätlese

Auslese

Beerenauslese

Trockenbeerenauslese

Eiswein

Немски

ЗНП

(1)

Обща категория за вината със специални характеристики, които са достигнали определено минимално тегло на мъстта и които не са обогатявани (нямат добавена захар, нито са обогатени с концентрирана гроздова мъст), допълнени с едно от следните обозначения:

(Kabinett): първото ниво на качество при качествените вина със специални характеристики (Prädikatsweine); вината Kabinett са леки и фини, достигат от 67 до 85 градуса Öchsle, в зависимост от сорта грозде и района,

(Spätlese): качествено вино със специална характеристика, при което плътността на мъстта е между 76 и 95 градуса Öchsle, в зависимост от сорта грозде и района; гроздето трябва да се добива късно и да бъде напълно узряло; вината Spätlese имат наситен аромат (не непременно сладък),

(Auslese): произведено от специално подбрано, напълно узряло грозде, което може да е концентрирано с botrytis cinerea, чиято плътност на мъстта е между 85 и 100 градуса Öchsle, в зависимост от сорта грозде и района,

(Beerenauslese): произведено от специално подбрани, напълно узрели гроздове с висока концентрация на захар благодарение на botrytis cinerea (благородно гниене); берат се предимно малко след обичайното време за прибиране на реколтата. Плътността на мъстта варира между 110 и 125 градуса Öchsle в зависимост от сорта грозде и района: вина с голяма сладост и възможност за съхранение,

(Trockenbeerenauslese): най-високото ниво на качество при качествените вина със специални характеристики (Prädikatswein), чиято плътност на мъстта надвишава 150 градуса Öchsle. Вината от тази категория се правят от внимателно подбрано, презряло грозде, чийто сок е концентриран с botrytis cinerea (благородно гниене). Зърната са набръчкани като стафиди. Произведените по този начин вина са много сладки и имат ниско алкохолно съдържание,

(Eiswein): Eiswein се произвежда от грозде, добито в мразовито време при температури по-ниски от –7 градуса Целзий; пресова се замръзнало; неповторимо вино с превъзходно качество и изключително високи концентрации на сладост и киселинност.

 

Qualitätswein, независимо дали е допълнено от b.A. (Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

Немски

ЗНП

(1)

Качествено вино от определени райони, преминало през аналитична и органолептична проверка, което отговаря на условията за зрялост на гроздето (плътност на мъстта за виното/градуси Öchsle)

 

Qualitätslikörwein, допълнено от b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete) (4)

Немски

ЗНП

(3)

Качествено ликьорно вино от определени райони, преминало през аналитична и органолептична проверка, което отговаря на условията за зрялост на гроздето (плътност на мъстта за виното/градуси Öchsle)

 

Qualitätsperlwein, допълнено от b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete) (4)

Немски

ЗНП

(8)

Качествено искрящо вино от определени райони, преминало през аналитична и органолептична проверка, което отговаря на условията за зрялост на гроздето (плътност на мъстта за виното/градуси Öchsle)

 

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete) (4)

Немски

ЗНП

(4)

Качествено пенливо вино от определени райони

 

Landwein

Немски

ЗГУ

(1)

Вино с превъзходен вкус, който се дължи на малко по-високата плътност на мъстта.

 

Winzersekt (4)

Немски

ЗНП

(1)

Качествено пенливо вино, произведено в определени лозарски зони, получено от грозде, добито в същото лозарско стопанство, в което производителят преработва гроздето във вино, предназначено за производство на качествени пенливи вина, произведени в определени лозарски зони; същото важи за групите производители.

 

ГЪРЦИЯ

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(appellation d’origine de qualité supérieure)

Гръцки

ЗНП

(1, 3, 4, 15, 16)

Наименованието на регион или определено място, което е признато административно, за описание на вината, които отговарят на следните изисквания:

да са произведени от грозде от първокачествени сортове лози, принадлежащи към Vitis vinifera, които произхождат изключително от този географски район и производството им се извършва в този район,

да са произведени от грозде от лозя с нисък добив на хектар,

качествата и характеристиките им се дължат основно или изключително на определената географска среда с присъщите ѝ природни и човешки фактори.

[L.D. 243/1969 и L.D. 427/76 относно подобряването и закрилата на лозарското производство]

 

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(appellation d'origine contrôlée)

Гръцки

ЗНП

(3, 15)

Освен на задължителните изисквания на „appellation d’origine de qualité supérieure“, спадащите към тази категория вина трябва да отговарят и на следните изисквания:

да са произведени от грозде от първокачествени лозя, с нисък добив на хектар, отглеждани върху почви, подходящи за производството на качествени вина,

да отговарят на определени изисквания относно системата за резитба на лозята и минималното съдържание на захар в мъстта.

[L.D. 243/1969 и L.D. 427/76 относно подобряването и закрилата на лозарското производство]

 

Οίνος γλυκός φυσικός

(vin doux naturel)

Гръцки

ЗНП

(3)

Вина, които принадлежат към категорията вина „appellation d'origine contrôlée“ или „appellation d’origine de qualité supérieure“ и освен това отговарят на следните изисквания:

да се правят от гроздова мъст, която има първоначално естествено алкохолно съдържание по-малко от 12 % vol,

да имат действително алкохолно съдържание не по-малко от 15 % vol и не повече от 22 % vol,

да имат общо алкохолно съдържание не по-малко от 17,5 % vol.

[L.D. 212/1982 относно регистрацията на вина с наименование за произход „Samos“]

 

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(vin naturellement doux)

Гръцки

ЗНП

(3, 15, 16)

Вина, които принадлежат към категорията вина „appellation d'origine contrôlée“ или „appellation d’origine de qualité supérieure“ и освен това отговарят на следните изисквания:

да са произведени от грозде, оставено на слънце или на сянка,

да са произведени без обогатяване,

да имат естествено алкохолно съдържание най-малко 17 % vol (или 300 g захар на литър).

[L.D. 212/1982 относно регистрацията на вина с наименование за произход „Samos“]

 

ονομασία κατά παράδοση

(appellation traditionnelle)

Гръцки

ЗГУ

(1)

Вина, произведени изключително на географската територия на Гърция, и освен това:

за вина с традиционно наименование Retsina, да са произведени от гроздова мъст, обработена със смола от алепски бор, и

за вина с традиционно наименование Verntea, да са произведени от грозде от лозята на остров Закинтос и да отговарят на определени изисквания относно използваните сортове грозде, добива на хектар от лозята и съдържанието на мъст в захарта.

[P.D. 514/1979 относно производството, контрола и закрилата на смолисти вина и M.D. 397779/92 относно определяне на изискванията за използване на обозначението „Verntea Traditional Designation of Zakynthos“]

 

τοπικός οίνος

(vin de pays)

Гръцки

ЗГУ

(1, 3, 4, 11, 15, 16)

Обозначението на регион или определено място, което е признато административно, за описание на вината, които отговарят на следните изисквания:

да притежават специфично качество, репутация или други характеристики, които могат да бъдат отдадени на техния произход,

най-малко 85 % от гроздето, използвано за тяхното производство, да произхожда изключително от този географски район и производството им да се извършва в същия географски район,

да са получени от сортове грозде, които са класифицирани в определения район,

да са произведени от грозде от лозя, засадени върху почви, подходящи за лозарство с нисък добив от хектар,

да имат определеното за всяко от тях естествено и действително алкохолно съдържание.

[C.M.D. 392169/1999 Общи правила относно използването на наименованието Регионално вино за описание на трапезно вино, изменени с C.M.D. 321813/2007].

 

ИСПАНИЯ

Denominación de origen (DO)

Испански

ЗНП

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Наименование на регион, район, местност или определено място, което е признато административно за обозначаване на вина, които отговарят на следните условия:

да са произведени в регион, район, местност или определено място с грозде от тях,

да се ползват с голям престиж в търговията вследствие на произхода си, и

качеството и характеристиките им да се дължат, основно или изключително, на географските характеристики, които включват природни и човешки фактори.

(Закон 24/2003 за лозята и виното; в посоченото по-горе законодателство и в други законодателства са заложени и други правни изисквания)

Чили

Denominación de origen calificada (DOCa)

Испански

ЗНП

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Освен на задължителните изисквания за „denominación de origen“, виното с „denominacion de origen calificada“ отговаря и на следните изисквания:

да са изминали най-малко десет години от признаването му за вино с „denominación de origen“,

защитените продукти да се предлагат на пазара изключително бутилирани от винарни, регистрирани и разположени в определения географски район, и

районът, считан за подходящ за производството на вина с право на описаното наименование за произход, да е определен картографски от всяка община.

(Закон 24/2003 за лозята и виното; в посочения по-горе закон и в други законодателства са заложени и други правни изисквания)

 

Vino de calidad con indicación geográfica

Испански

ЗНП

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Вино, произведено в регион, район, местност или определено място с грозде, произхождащо от същата територия, чието качество, репутация или характеристики се дължат на географски или човешки фактор, или и на двете, което се отнася за производството на грозде, производството на вино или отлежаването му. Тези вина се обозначават с наименованието „vino de calidad de“, следвано от наименованието на региона, района, местността или определеното място, където са произведени и обработени.

(Закон 24/2003 за лозята и виното; в посочения по-горе закон и в други законодателства са заложени и други правни изисквания)

 

Vino de pago

Испански

ЗНП

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Обозначава мястото или селския район с определени характеристики на почвата и микроклимата, които го разграничават и отличават от останалите в околността, известно с наименование, което е традиционно и общоизвестно свързвано с културата на отглеждане на лозята, от които се получава виното с единствени по рода си характеристики и качества, и чийто максимален обхват е ограничен от правила, установени от компетентната администрация в съответствие с характеристиките на всеки регион. Обхватът не може да бъде равен или по-голям от която и да било от общините, на чиято територия или територии, в случай че са повече от една, се намира. Смята се, че общоизвестна връзка с културата на отглеждане на лозята съществува, когато наименованието на „pago“ се е използвало обичайно в търговията, с цел обозначаване на вина, добити от него, в продължение на най-малко пет години. Цялото грозде, предназначено за производството на „vino de pago“, трябва да произхожда от лозя, разположени в този „pago“, а виното трябва да бъде произведено, съхранявано и, според случая, да отлежава отделно от другите вина.

(Закон 24/2003 за лозята и виното; в посочения по-горе закон и в други законодателства са заложени и други изисквания)

 

Vino de pago calificado

Испански

ЗНП

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Когато целият „pago“ е включен в териториалния обхват на „denominacion de origen calificada“, то може да бъде означено като „вино от pago calificado“, а произведеното вино се обозначава винаги като вино „от pago calificado“, ако отговаря на изискванията за вина с „denominacion de origen calificada“ и е регистрирано там.

(Закон 24/2003 за лозята и виното; в посочения по-горе закон и в други законодателства са заложени и други правни изисквания)

 

Vino de la tierra

Испански

ЗГУ

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Изисквания за използване на традиционното наименование „vino de la tierra“, придружено от географско указание:

1.

В регламента за географските указания на продукти, посочени в член 1, се вземат предвид най-малко следните аспекти:

а)

категорията или категориите вина, към които е приложимо означението,

б)

наименованието на географското указание, което ще бъде използвано,

в)

точните граници на географския район,

г)

сортовете грозде, които трябва да се използват,

д)

минималното естествено алкохолно съдържание на различните видове вино с право да използват наименованието,

е)

оценяване или обозначаване на органолептичните характеристики,

ж)

системата за контрол, която се прилага за вината и която се изготвя от държавен или частен орган.

2.

Използването на географско указание за обозначаване на вината, получени в резултат на смесване на вина, произведени от грозде, добито в различни райони на производство, се разрешава, ако най-малко 85 процента от виното произхожда от района на производство, чието наименование използва.

(Закон 24/2003 за лозята и виното; Постановление 1126/2003)

 

Vino dulce natural

Испански

ЗНП

(3)

(Буква Б, точка 6 от приложение III към Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията)

 

Vino Generoso

Испански

ЗНП

(3)

(Буква Б, точка 8 от приложение III към Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията)

Чили

Vino Generoso de licor

Испански

ЗНП

(3)

(Буква Б, точка 10 от приложение III към Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията)

 

ФРАНЦИЯ

Appellation d'origine contrôlée

Френски

ЗНП

(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16)

Наименование на място, използвано за описание на продукт с произход от това място, чиито качество или характеристики се дължат основно или изключително на специфичната географска среда с присъщите ѝ природни и човешки фактори, като този продукт притежава утвърдена известност и производството му подлежи на процедури за контрол, включващи идентифициране на заинтересованите страни, контрол върху условията за производство и контрол върху продуктите.

Алжир

Швейцария

Тунис

Appellation […] contrôlée

Френски

 

Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure

Френски

 

Vin doux naturel

Френски

ЗНП

(3)

Вино в процес на ферментация, т.е. вино, чиято алкохолна ферментация е спряна чрез добавяне на неутрален алкохол с винен произход. С този процес се цели повишаване на алкохолното съдържание на виното, като същевременно се запази по-голямата част от естествените захари на гроздето.

В зависимост от вида на произведеното натурално сладко вино — бяло, червено или розово — спирането се извършва на определен етап от алкохолната ферментация, със или без мацерация (настойване).

 

Vin de pays

Френски

ЗГУ

(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16)

Вина с географски указания, които отговарят на определени с декрет строги условия на производство, като максимален добив, минимален алкохолен градус, сортове грозде и строги правила за аналитични изследвания.

 

ИТАЛИЯ

Denominazione di origine controllata (D.O.C.)

Италиански

ЗНП

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16)

Наименование за произход на вина означава географското наименование на лозарска зона, която се характеризира със специфична продукция, и се използва за описание на известен висококачествен продукт, чиито характеристики се дължат на географската среда и човешкия фактор. Посоченият по-горе закон определя за италианските наименования специфичното традиционно наименование „D.O.C.“, с цел да се изясни горепосоченото понятие за висококачествено и традиционно наименование за произход.

[Закон № 164 от 10.2.1992 г.]

 

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

Немски

 

Kontrolirano poreklo

Словенски

 

Denominazione di origine controllata e garanttia (D.O.C.G.)

Италиански

ЗНП

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16)

Това определение е подобно на определението за D.O.C., но съдържа и думата „гарантиран“ и поради това се дава на вина с особена стойност, които са признати за вина с DOC най-малко от пет години. Те се предлагат на пазара в съдове, чиято вместимост е не повече от 5 литра, и се обозначават с държавна идентификационна маркировка, за да се предостави по-добра гаранция за потребителите.

[Закон № 164 от 10.2.1992 г.]

 

Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung

Немски

 

Kontrolirano in garantirano poreklo

Словенски

 

Vino dolce naturale

Италиански

ЗНП

(1, 3, 11, 15)

Традиционно наименование, използвано за описание и окачествяване на някои вина, извлечени от сушено грозде, които съдържат определено ниво на остатъчни захари, дължащи се на гроздето, без процеси по обогатяване.

Тази употреба се разрешава чрез конкретни декрети за различните вина.

 

Indicazione geografica tipica (IGT)

Италиански

ЗГУ

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16)

Изключително италианско наименование, посочено в Закон № 164 от 10 февруари 1992 г. за описание на италиански вина с географско указание, чието специфично естество и ниво на качество се дължат на географския район на производство на гроздето.

 

Landwein

Немски

 

Vin de pays

Френски

 

Deželna oznaka

Словенски

 

КИПЪР

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας

Προέλευσης (ΟΕΟΠ)

(Контролирано наименование за произход)

Гръцки

ЗНП

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Обозначава вина със ЗНП

Κ.Δ.Π.403/2005 Αρ.4025/19.8.2005/Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι)

Κ.Δ.Π.212/2005 Αρ.3896/26.04.2005/Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ (Ι)

Κ.Δ.Π.706/2004 Αρ.3895/27.08.2004/Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ (Ι)

 

Τοπικός Οίνος

(Регионално вино)

Гръцки

ЗГУ

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16)

Обозначава вина със ЗГУ

Κ.Δ.Π. 704/2004 Αρ.3895/27.8.2004/Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι)

 

ЛЮКСЕМБУРГ

Crémant de Luxembourg

Френски

ЗНП

(4)

[Правителствена наредба от 4 януари 1991 г.] При производството трябва да се спазват следните основни стандарти:

гроздето се бере ръчно и се подбира специално за производството на Crémant,

ферментационната смес от основните вина трябва да отговаря на стандартите за качество, приложими за качествени вина,

произвежда се от мъст, добита чрез пресоване на цяло грозде, за пенливите вина, бели или „розе“, количеството добита мъст не надвишава 100 литра за всеки 150 kg грозде,

ферментира в бутилки чрез традиционния метод,

максималното съдържание на серен диоксид не надвишава 150 mg/l,

минималното налягане на въглеродния диоксид е не по-малко от 4 атмосфери при 20° C,

съдържанието на захар е по-малко от 50 g/l.

 

Marque nationale, допълнено от:

appellation contrôlée

appellation d'origine contrôlée

Френски

ЗНП

(1, 4)

(W):

„Marque nationale“ (Национален знак за качество) за вината с наименование „Moselle luxembourgeoise“ е определен с правителствена наредба от 12 март 1935 г. Надписът „Marque nationale — appellation contrôlée“ върху правоъгълен етикет, поставен върху задната част на буктилката, служи за сертифициране на контролираното от държавата производство и качество на виното. Издава се от службата на Marque nationale. Само вина с произход от Люксембург, които не са смесени с чуждестранни вина и които отговарят на националните и европейски изисквания, могат да претендират за това наименование. Също така е задължително вината с този надпис на етикета да бъдат предлагани на пазара в бутилки, а гроздето да се получава и винифицира в рамките на националния район на производство. Вината се проверяват систематично чрез аналитични и органолептични изследвания.

(SW):

„Marque nationale“ на пенливите вина от Люксембург е определено с правителствена наредба от 18 март 1988 г. и гарантира:

че пенливото вино е произведено изключително от вина, подходящи за производство на качествени вина от Luxembourg Moselle,

че отговаря на критериите за качество, определени от националните наредби и от регламентите на Европейската общност,

че се намира под държавен контрол.

 

УНГАРИЯ

Minőségi bor

Унгарски

ЗНП

(1)

Означава „качествено вино“ и обозначава вина със ЗНП.

 

Védett eredetű bor

Унгарски

ЗНП

(1)

Обозначава вино със защитен произход.

 

Tájbor

Унгарски

ЗГУ

(1)

Означава „регионално вино“ и обозначава вина със ЗГУ.

 

МАЛТА

Denominazzjoni ta’ Origini Kontrollata (D.O.K.)

Малтийски

ЗНП

(1)

[Държавен вестник № 17965 от 5 септември 2006 г.]

 

Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.G.T.)

Малтийски

ЗГУ

(1)

[Държавен вестник № 17965 от 5 септември 2006 г.]

 

НИДЕРЛАНДИЯ

Landwijn

Нидерландски

ЗГУ

(1)

Това вино се получава и произвежда на територията на Нидерландия. Върху етикета може да е посочено наименованието на провинцията, в която е добито гроздето. Минималното естествено алкохолно съдържание в това вино следва да е 6,5 % vol. или по-високо. За производството на това вино в Нидерландия трябва да се използват само сортовете грозде, изброени в национален списък.

 

АВСТРИЯ

Districtus Austriae Controllatus (DAC)

Латински

ЗНП

(1)

Условията за тези качествени вина (например сортове, вкус, алкохолно съдържание) се определят от Регионален комитет.

 

Prädikatswein, независимо дали е допълнено от:

Ausbruch/Ausbruchwein

Auslese/Auslesewein

Beerenauslese/Beerenauslesewein

Kabinett/Kabinettwein

Schilfwein

Spätlese/Spätlesewein

Strohwein

Trockenbeerenauslese

Eiswein

Немски

ЗНП

(1)

Тези вина са качествени вина и се определят основно чрез естественото съдържание на захар в гроздето и условията за беритбата. Не се допуска обогатяване и подслаждане.

Ausbruch/Ausbruchwein: От презряло и заразено с botrytis грозде с минимално естествено съдържание на захар 27° Klosterneuburger Mostwaage (KMW); за по-добро извличане може да се добавя прясна мъст или вино.

Auslese/Auslesewein: От строго подбрано грозде с минимално естествено съдържание на захар 21° KMW.

Beerenauslese/Beerenauslesewein: От презряло и/или заразено с botrytis, подбрано грозде с минимално естествено съдържание на захар 25° KMW.

Kabinett/Kabinettwein: От напълно узряло грозде с минимално съдържание на естествена захар 17° KMW.

Schilfwein, Strohwein: Гроздето трябва да се съхранява и суши по естествен път върху слама или тръстика най-малко 3 месеца преди да бъде пресовано; минимално съдържание на захар 25° KMW.

Spätlese/Spätlesewein: От напълно узряло грозде с минимално съдържание на естествена захар 19° KMW.

Trockenbeerenauslese: По-голямата част от гроздето трябва да е заразена с botrytis и естествено изсушена с минимално съдържание на захар 30° KMW.

Eiswein: Гроздето трябва да бъде замръзнало по естествен път по време на беритбата и пресоването ѝ трябва да има минимално съдържание на захар 25° KMW.

 

Prädikatswein или Qualitätswein besonderer Reife und Leseart, независимо дали е допълнено от:

Ausbruch/Ausbruchwein

Auslese/Auslesewein

Beerenauslese/Beerenauslesewein

Kabinett/Kabinettwein

Schilfwein

Spätlese/Spätlesewein

Strohwein

Trockenbeerenauslese

Eiswein

 

Qualitätswein

Немски

ЗНП

(1)

От напълно узряло грозде и определени сортове с минимално естествено съдържание на захар 15° KMW и максимален добив 6 750 l/ha. Виното може да се продава само с контролен номер за качествено вино.

 

Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

 

Landwein

Немски

ЗГУ

(1)

От напълно узряло грозде и определени сортове с минимално естествено съдържание на захар 14° KMW и максимален добив 6 750 l/ha.

 

ПОРТУГАЛИЯ

Denominação de origem (D.O.)

Португалски

ЗНП

(1, 3, 4, 8)

Географско наименование на регион или специфично място, или традиционно наименование, свързано или не с географски произход, използвано за описание или идентифициране на продукт, произхождащ от грозде от този регион или специфично място, и чието качество или характеристики се дължат основно или изключително на определени географски характеристики с присъщите им природни и човешки фактори, и чието производство се извършва в рамките на определения район или географски регион.

[Decreto-Lei № 212/2004 от 23.8.2004 г.]

 

Denominação de origem controlada (D.O.C.)

Португалски

ЗНП

(1, 3, 4, 8)

Етикетирането на лозаро-винарски продукти с право на наименование за произход може да включва следните текстове: „Denominação de Origem Controlada“ или „DOC“.

[Decreto-Lei № 212/2004 от 23 август]

 

Indicação de proveniência regulamentada (I.P.R.)

Португалски

ЗНП

(1, 3, 4, 8)

Наименование на страна или регион или специфично място, или традиционно наименование, свързано или не с географски произход, използвано за описание или идентифициране на лозаро-винарски продукт, произведен от грозде, най-малко 85 % от което е добито в този район, в случай на специфично място или регион, чиято репутация, специфично качество или други характеристики могат да се отдадат на този географски произход и чието производство се извършва в определения географски район или регион.

[Decreto-Lei № 212/2004 от 23.8.2004 г.]

 

Vinho doce natural

Португалски

ЗНП

(3)

Богато на захар вино, произведено от късно прибрана реколта от грозде или от грозде, засегнато от благородно гниене.

[Portaria № 166/1986 от 26.6.1986 г.]

 

Vinho generoso

Португалски

ЗНП

(3)

Ликьорните вина, традиционно произвеждани в определените региони Douro, Madeira, Setúbal и Carcavelos, наричани съответно Port Wine или Porto, и неговия превод на други езици, на вино Madeira Wine или Madeira и неговия превод на други езици, Moscatel de Setúbal или Setúbal и Carcavelos.

[Decreto-Lei № 166/1986 от 26.6.1986 г.]

 

Vinho regional

Португалски

ЗГУ

(1)

Етикетирането на лозаро-винарски продукти с право на географско указание може да включва следните текстове: „Vinho Regional“ или „Vinho da Região de“.

[Decreto-Lei № 212/2004 от 23.8.2004 г.]

 

РУМЪНИЯ

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.), допълнено от:

Cules la maturitate deplină — C.M.D.

Cules târziu — C.T.

Cules la înno bilarea boabelor — C.I.B.

Румънски

ЗНП

(1, 3, 8, 15, 16)

Вината, носещи наименование за произход, са вина, произведени от грозде, добито в определени райони, които се характеризират с благоприятни за качествена реколта почвено-климатични условия и изложение, и отговарят на следните изисквания:

а)

гроздето, от което се произвежда виното, произхожда изключително от съответния определен район;

б)

производството се извършва в съответния географски район;

в)

качеството и характеристиките на виното се дължат основно или изключително на специфичната географска среда с присъщите ѝ природни и човешки фактори;

г)

вината са получени от сортове лози, принадлежащи към Vitis vinifera.

Според фазата на зрелост на гроздето и качеството му по време на беритбата, вината, носещи наименование за произход, се класифицират както следва:

а)

DOC — CMD — вино, носещо наименование за произход, получено от напълно узряло грозде;

б)

DOC — CMD — вино, носещо наименование за произход, получено от грозде от късна реколта;

DOC — CIB — вино, носещо наименование за произход, получено от реколта с облагородено грозде.

 

Vin spumant cu denumire de origine controlată (D.O.C.)

Румънски

ЗНП

(5, 6)

Пенливите вина, носещи защитено наименование за произход, са произведени от сортове, препоръчани за този вид продукция, отглеждани в определени лозарски стопанства, в които виното се произвежда като суров материал и целият производствен процес до търговското предлагане протича само в рамките на одобрения район.

 

Vin cu indicație geografică

Румънски

ЗГУ

(1, 4, 9, 15, 16)

Вината, носещи географско указание, са произведени от грозде, добито в специфични лозарски стопанства в определени райони, и отговарят на следните условия:

а)

притежават специфично качество, репутация или характеристики, които се отдават на съответния географски произход;

б)

най-малко 85 % от гроздето, използвано за производството на вино, произхожда изключително от този географски район;

в)

производството се извършва в този географски район;

г)

вината са получени от сортове лози, принадлежащи към Vitis vinifera, или произхождащи от кръстоска на вида Vitis vinifera и на други видове от рода Vitis.

Действителното алкохолно съдържание трябва да бъде най-малко 9,5 % vol за вина, произведени в лозарската зона Б, и най-малко 10,0 % vol за лозарска зона ВI и ВII. Общото алкохолно съдържание не трябва да надвишава 15 % vol.

 

СЛОВЕНИЯ

Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), независимо дали се допълва от Mlado vino

Словенски

ЗНП

(1)

Вино от напълно узряло грозде с минимално естествено алкохолно съдържание 8,5 % vol (9,5 % vol в зона ВII) и максимален добив 8 000 l/ha. Аналитичната и органолептичната оценка са задължителни.

 

Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP)

Словенски

ЗНП

(1)

Вино, получено чрез първична и вторична алкохолна ферментация с максимално действително алкохолно съдържание 10 % vol, за което общото алкохолно съдържание на ферментационната смес е не по-малко от 9 % vol.

 

Penina

Словенски

 

Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP)

Словенски

ЗНП

(1)

Условията за тези качествени вина са определени с министерско разпореждане въз основа на подробен експертен доклад (например сортове, алкохолно съдържание, добив и др.)

 

Renome

Словенски

 

Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (vrhunsko vino ZGP), независимо дали е допълнено от:

Pozna trgatev

Izbor

Jagodni izbor

Suhi jagodni izbor

Ledeno vino

Arhivsko vino (Arhiva)

Slamno vino (vino iz sušenega grozdja)

Словенски

ЗНП

(1)

Вина от напълно узряло грозде с минимално естествено съдържание на захар 83 градуса по Oechsle и максимален добив 8 000 l/ha. Не се допуска обогатяване, подслаждане, повишаване и намаляване на коселинното съдържание. Аналитичната и органолептичната оценка са задължителни.

Pozna trgatev: от презряло и/или заразено с botrytis грозде с минимално естествено съдържание на захар 92 градуса по Oechsle;

Izbor: от презряло и заразено с botrytis грозде с минимално естествено съдържание на захар 108 градуса по Oechsle;

Jagodni izbor: от презряло и заразено с botrytis, подбрано грозде с минимално естествено съдържание на захар 128 градуса Oechsle;

Suhi jagodni izbor: от презряло и заразено с botrytis подбрано грозде с минимално естествено съдържание на захар 154 градуса по Oechsle;

Ledeno vino: гроздето трябва да бъде замръзнало по естествен път по време на беритбата и пресоването и трябва да има минимално съдържание на захар 128 градуса по Oechsle;

Arhivsko vino (arhiva): отлежало вино от напълно узряло грозде с минимално естествено съдържание на захар 83 градуса по Oechsle;

Slamno vino (vino iz sušenega grozdja): преди пресоването гроздето трябва да се съхранява и изсушава по естествен път върху слама или тръстика.

 

Vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Vrhunsko peneče vino ZGP)

Словенски

ЗНП

(1)

Вино, получено чрез първична и вторична алкохолна ферментация с максимално действително алкохолно съдържание 10,5 % vol, за което общото алкохолно съдържание на ферментационната смес е не по-малко от 9,5 % vol.

 

Penina

Словенски

 

Deželno vino s priznano geografsko oznako (Deželno vino PGO), независимо дали е допълнено от Mlado vino

Словенски

ЗГУ

(1)

Вино от напълно узряло грозде с минимално естествено алкохолно съдържание 8,5 % vol и максимален добив 12 000 l/ha. Аналитичната и органолептичната оценка са задължителни.

 

СЛОВАКИЯ

Akostné vino

Словашки

ЗНП

(1)

Вино, класифицирано от Института по контрол като качествено сортово вино или качествено марково вино, произведено от грозде, чието естествено съдържание на захар е най-малко 16° NM и максималният добив от хектар не е надвишен, и виното отговаря на изискванията за качество, определени със специална наредба.

 

Akostné víno s prívlastkom, допълнено от:

Kabinetné

Neskorý zber

Výber z hrozna

Bobuľovývýber

Hrozienkový výber

Cibébový výber

L'adový zber

Slamové víno

Словашки

ЗНП

(1)

Вино, класифицирано от Института по контрол като качествено вино с характеристики, което отговаря на изискванията за качество, определени със специална наредба, максималният добив от хектар не е надвишен, сортът лози, произходът на гроздето, естественото съдържание на захар, тегловният процент и условията за растителна защита са сертифицирани преди обработката от служител на Института по контрол, спазва се забраната за увеличаване на естественото алкохолно съдържание по обем и за коригиране на остатъчната захар.

Akostné víno s prívlastkom се разделя на:

kabinetné víno, добито от напълно узряло грозде с естествено съдържание на захар най-малко 19° NM,

neskorý zber, добито от напълно узряло грозде с естествено съдържание на захар най-малко 21° NM,

výber z hrozna, добито от напълно узряло грозде с естествено съдържание на захар най-малко 23° NM, получено от внимателно подбрани гроздове,

bobuľový výber, добито от ръчно подбрани презрели гроздове, чиито неузрели и увредени зърна са отстранени ръчно, с естествено съдържание на захар най-малко 26° NM,

hrozienkový výber, добито изключително от ръчно подбрани зърна от презрели гроздове, с естествено съдържание на захар най-малко 28° NM,

cibébový výber, добито изключително от ръчно подбрани зърна от презрели гроздове, облагородени от въздействието на Botrytis cinerea Persoon, с естествено съдържание на захар най-малко 28° NM,

ľadové víno, добито от грозде, набрано при температура минус 7 °C и по-ниска и гроздето остава замръзнало по време на беритбата и обработката, а получената мъст е с естествено съдържание на захар най-малко 27° NM,

slamové víno, добито от добре узряло грозде, съхранявано преди обработката върху слама или тръстика, евентуално престояло окачено в продължение на най-малко три месеца, а естественото съдържание на захар в получената мъст е най-малко 27° NM.

 

Esencia

Словашки

ЗНП

(1)

Вино, произведено чрез бавна ферментация от отцедено без пресоване грозде, произведено от отделно подбрани cibebas от определени лозарски стопанства в „vinohradnícka oblasť Tokaj“. Есенцията трябва да съдържа най-малко 450 g/l естествена захар и 50 g/l екстракт без захар. Трябва да отлежава поне три години, от които най-малко две години в дървена бъчва.

 

Forditáš

Словашки

ЗНП

(1)

Вино, произведено чрез алкохолна ферментация на мъст или вино от същата реколта от определено лозарско стопанство в „vinohradnícka oblasť Tokaj“, налято върху гроздови джибри от cibebas. Трябва да отлежава поне две години, от които най-малко една година в дървена бъчва.

 

Mášláš

Словашки

ЗНП

(1)

Вино, произведено чрез алкохолна ферментация на мъст или вино от същата реколта от определено лозарско стопанство в „vinohradnícka oblasť Tokaj“, налято върху ферментационна утайка от Samorodné или Výber. Трябва да отлежава поне две години, от които най-малко една година в дървена бъчва.

 

Pestovateľský sekt (5)

Словашки

ЗНП

(4)

Основните условия за производство са изпълнени, при условие че са спазени условията за производство на качествени пенливи вина, като последният етап от процеса на получаване на пенливо вино се извършва от стопанина на лозето, от което е гроздето, използвано за производството. Отделните компоненти на ферментационната смес на pestovateľský sekt трябва да са от един лозарски район.

 

Samorodné

Словашки

ЗНП

(1)

Вино, произведено чрез алкохолна ферментация от сортове грозде Tokaj в лозарския район „vinohradnícka oblasť Tokaj“ от определено лозарско стопанство, ако условията за масов добив на cibebas не са благоприятни. Може да бъде пуснато в обращение най-рано след двегодишно отлежаване, от които поне една година в дървена бъчва.

 

Sekt vino hradníckej oblasti (5)

Словашки

ЗНП

(4)

Пенливо вино, получено чрез първична или вторична ферментация на качествено вино от грозде, отгледано в лозарски площи в лозарски райони и изключително в лозарския район, където е отгледано гроздето за производството му или в непосредствена близост, и са изпълнени основните условия за производството на качествени пенливи вина.

 

Výber (3)(4)(5)(6) putňový

Словашки

ЗНП

(1)

Вино, произведено чрез алкохолна ферментация след заливане на cibebas с мъст със съдържание на захар най-малко 21° NM от определено лозарско стопанство в „vinohradnícka oblasť Tokaj“ или с вино със същото качество и от същата реколта от определеното лозарско стопанство в „vinohradnícka oblasť Tokaj“. Според количеството добавен cibebas, Tokajský výber се разделя на 3 до 6 putňový. Výber трябва да отлежава поне три години, от които най-малко две години в дървена бъчва.

 

Výberová esencia

Словашки

ЗНП

(1)

Вино, произведено чрез алкохолна ферментация на cibebas. По време на беритбата зърната на гроздето се подбират отделно и веднага след обработката се заливат с мъст от определеното лозарско стопанство в „vinohradnícka oblasť Tokaj“ или с вино от същата реколта, което съдържа най-малко 180 g/l естествена захар и 45 g/l екстракт без захар. Трябва да отлежава поне три години, от които най-малко две години в дървена бъчва.

 

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Качествено (пенливо) вино

Английски

ЗНП

(1, 4)

Вино или пенливо вино, което е произведено в Англия и Уелс в съответствие с правилата, определени от националното законодателство на тези страни. Вината, предлагани на пазара като „качествено вино“, са преминали през органолептична и аналитична оценка. Тяхното специфично естество и характер се дължат отчасти на района на производство, на качеството на използваното грозде и на уменията на производителя и винопроизводителя.

 

Регионално (пенливо) вино

Английски

ЗГУ

(1, 4)

Вино или пенливо вино, което е произведено в Англия и Уелс в съответствие с правилата, определени от националното законодателство на тези страни. „Регионалното вино“ е преминало през органолептична и аналитична оценка. Естеството и характерът му се дължат отчасти на района на производство, използваното грозде и уменията на производителя и винопроизводителя.

 

ЧАСТ Б:   Традиционни наименования, посочени в член 118ф, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007

БЪЛГАРИЯ

Колекционно

(collection)

Български

ЗНП

(1)

Вино, което отговаря на условията за „специална резерва“, което е отлежало в бутилки най-малко една година и чието количество не надвишава 1/2 от партидата „специална резерва“.

 

Ново

(young)

Български

ЗНП/ЗГУ

(1)

Виното е произведено изцяло от грозде, получено от една реколта, и е бутилирано до края на годината. Може да се продава с указанието „ново“ до 1 март на следващата година. В този случай върху етикетите задължително трябва да фигурира указанието „срок за продажба — 1 март …“. След изтичане на указания по-горе срок виното не може да сеобозначава и представя като „ново“, а останалите в търговската мрежа количества вино задължително се етикетират повторно след 31 март на съответната година в съответствие с изискванията на наредбата.

 

Премиум

(premium)

Български

ЗГУ

(1)

Вино, произведено от един сорт грозде, с най-високо качество от цялата реколта. Произведеното количество не надвишава 1/10 от цялата реколта.

 

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

Български

ЗНП

(1)

Вино, отлежало в нови дъбови бъчви с обем до 500 l.

 

Премиум резерва

(premium reserve)

Български

ЗГУ

(1)

Вино, произведено от един сорт грозде, което представлява запазено количество от най-добрата партида от реколтата.

 

Резерва

(reserve)

Български

ЗНП/ЗГУ

(1)

Вино, произведено от един сорт грозде, отлежавало поне една година, считано от месец ноември в годината на реколтата.

 

Розенталер

(Rosenthaler)

Български

ЗНП

(1)

Вино, произведено от препоръчани сортове грозде със съдържание на захар не по-малко от 22 тегловни процента. Виното е с алкохолно съдържание поне 11°. Характеристиките му се дължат най-вече на добавянето на гроздова мъст или концентрирана гроздова мъст най-малко 30 дни преди експедицията.

 

Специална селекция

(special selection)

Български

ЗНП

(1)

Вино, което е произведено от един сорт грозде или е купаж, отлежавало най-малко две години след изтичане на срока, посочен в спецификацията на продукта.

 

Специална резерва

(special reserve)

Български

ЗНП

(1)

Вино, което е произведено от един сорт грозде или е купаж, отлежавало най-малко една година в дървени бурета след изтичане на срока, посочен в спецификацията на продукта.

 

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

Archivní víno

Чешки

ЗНП

(1)

Вино, пуснато в обращение най-малко три години след годината на реколтата.

 

Burčák

Чешки

ЗНП

(1)

Частично ферментирала гроздова мъст, в която действителното алкохолно съдържание е по-високо от един обемен процент и по-ниско от три пети от общото алкохолно съдържание.

 

Klaret

Чешки

ЗНП

(1)

Вино, произведено от черно грозде без ферментация на люспите.

 

Košer, Košer víno

Чешки

ЗНП

(1)

Вино, произведено чрез литургичния метод според правилата на Еврейската конгрегация.

 

Labín

Чешки

ЗГУ

(1)

Вино от черно грозде, което е произведено без ферментация на люспите в чешкия винарски регион.

 

Mladé víno

Чешки

ЗНП

(1)

Вино, предлагано за консумация на крайния потребител най-късно до края на календарната година, в която е прибрана реколтата от грозде, използвано за производството на това вино.

 

Mešní víno

Чешки

ЗНП

(1)

Вино, което е произведено чрез литургичен метод и отговаря на условията за употреба при обреди в рамките на католическите празници.

 

Panenské víno

Чешки

ЗНП

(1)

Вино, произхождащо от първата реколта на лозето; като за първа реколта на лозето се смята реколтата от третата година след засаждане на лозето.

 

Panenská sklizeň

Чешки

 

Pěstitelský sekt (6)

Чешки

ЗНП

(4)

Пенливо вино, класифицирано от Чешката служба за инспекция на селското стопанство и храните, което отговаря на изискванията на Европейската общност за качествено пенливо вино, произведено в специфичен регион от грозде от лозето на винопроизводителя.

 

Pozdní sběr

Чешки

ЗНП

(1)

Вино, класифицирано от Чешката служба за инспекция на селското стопанство и храните, произведено от грозде, добито в определено лозарско стопанство в съответния район, добивът на хектар не е превишен, гроздето, от което е произведено виното, достига съдържание на захар най-малко 21° NM, добивът и производството на вино, с изключение на бутилирането, се извършват в съответния винарски район, виното отговаря на изискванията за качество, изложени в приложимата правна наредба.

 

Premium

Чешки

ЗНП

(1)

Вино с различни характеристики — селекция на гроздето, селекция на зърната или селекция на изсушени зърна, произведено от грозде, най-малко 30 % от което е засегнато от благородно гниене Botrytis cinerea P.

 

Rezerva

Чешки

ЗНП

(1)

Вино, отлежало най-малко за период от 24 месеца в дървено буре, а след това в бутилка, от които най-малко 12 месеца за червено вино и 6 месеца за бяло вино или розе в буре.

 

Růžák

Чешки

ЗНП

(1)

Вино, произведено от смес от грозде или гроздова мъст от бяло, при нужда от червено или черно грозде.

 

Ryšák

Чешки

 

Zrálo na kvasnicích,

Чешки

ЗНП

(1)

Вино, което по време на производството е било оставено върху винените утайки за период от най-малко шест месеца.

 

Krášleno na kvasnicích

Чешки

 

Školeno na kvasnicích

Чешки

 

ГЕРМАНИЯ

Affentaler

Немски

ЗНП

(1)

Наименование за произход на качествено червено вино и Prädikatswein от винен сорт грозде Blauer Spätburgunder от териториите Altschweier, Bühl, Eisental и Neusatz към град Bühl, Bühlertal, както и територията Neuweier към град Baden-Baden.

 

Badisch Rotgold

Немски

ЗНП

(1)

Вино, произведено чрез смесване (миксиране) на бяло грозде за вино, също така намачкано, с червено грозде за вино, което произхожда от специфичната лозарска зона Baden.

 

Classic

Немски

ЗНП

(1)

Червено вино или бяло качествено вино, произведено изключително от грозде от класически винени сортове, типични за региона; използваната в производството мъст има естествено минимално алкохолно съдържание, което е най-малко с 1 % по обем по-високо от естественото минимално алкохолно съдържание, определено за лозарската зона, в която е отгледано гроздето; общо алкохолно съдържание най-малко 11,5 % по обем; съдържанието на остатъчна захар не надвишава 15 g/l и не надвишава два пъти общото киселинно съдържание; указание за един винен сорт грозде; указание за реколта; но без указание за вкус.

 

Ehrentrudis

Немски

ЗНП

(1)

Декларация за произход за качествено и първокачествено вино от типа вино розе от винения сорт грозде Blauer Spätburgunder от областта Tuniberg.

 

Federweisser

Немски

ЗГУ

(1)

Частично ферментирала гроздова мъст от Германия с географско указание или от други държави от ЕС; географските указания заимстват наименованието на лозарската зона, в която се произвежда „vin de pays“; „Federweißer“: най-разпространеното означение за частично ферментирала гроздова мъст с оглед на регионалното разнообразие на означенията.

 

Hock

Немски

ЗГУ

(1)

Бяло вино с географско указание от лозарската зона Rhine и съдържание на остатъчна захар в границите „средно сладко“; история на наименованието: Hock е традиционно англо-американско наименование за вино Rhine, може да бъде проследено като произхождащо от наименованието на местността „Hochheim“ (на Майн, лозарска зона Rheingau).

 

Liebfrau(en)milch

Немски

ЗНП

(1)

Традиционно наименование на качествено бяло вино от Германия, което е съставено от най-малко 70 процента смес от Riesling, Silvaner, Müller-Thurgau или Kerner от региона Nahe, Rheingau, Rheinhessen или Pfalz. Съдържанието на остатъчна захар е в границите на „средно сладко“. Предназначено е почти изцяло за износ.

 

Riesling-Hochgewächs (7)

Немски

ЗНП

(1)

Качествено бяло вино, произвеждано изключително от грозде от винен сорт лоза Riesling, използваната за производството гроздова мъст е показала естествено алкохолно съдържание най-малко с 1,5 % по обем по-високо от естественото минимално алкохолно съдържание, определено за специфичната лозарска зона или тази част от нея, в която е отгледано гроздето, и което е достигнало оценка за качество най-малко 3,0 при изпитването за качество.

 

Schillerwein

Немски

ЗНП

(1)

Вино от специфичната лозарска зона Württemberg; качествено вино от бледо до яркочервено на цвят, произведено чрез смесване на бяло грозде за вино (също и смачкано) с червено грозде за вино (също и смачкано). „Schillersekt b.A.“ или „Schillerperlwein b.A.“ е допустимо, ако основното вино е Schillerwein.

 

Weissherbst

Немски

ЗНП

(1)

Качествено вино, произведено в специфична зона или Prädikatswein (вино със специални характеристики), което се произвежда само от един винен сорт червено грозде и най-малко 95 процента от леко пресована мъст; виненият сорт грозде трябва да бъде указан заедно с наименованието Weißherbst със същия шрифт, размер и цвят; може да се използва и за домашно качествено пенливо вино, произведено от вино, което може да носи наименованието „Weißherbst“.

 

ГЪРЦИЯ

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

Гръцки

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Вина, произведени от грозде, добито в лозя, експлоатирани от стопанство, в което има сграда, определена като „Agrepavlis“, и винопроизводството се извършва в рамките на това стопанство.

 

Αμπέλι

(Ampeli)

Гръцки

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Вина, произведени изключително от грозде, добито в лозя, експлоатирани от стопанство, и винопроизводството се извършва в рамките на това стопанство.

 

Αμπελώνας(ες)

(Ampelonas (-ès))

Гръцки

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Вина, произведени изключително от грозде, добито в лозя, експлоатирани от стопанство, и винопроизводството се извършва в рамките на това стопанство.

 

Αρχοντικό

(Archontiko)

Гръцки

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Вина, произведени от грозде, добито в лозя, експлоатирани от стопанство, в което има сграда, определена като „archontiko“, и винопроизводството се извършва в рамките на това стопанство.

 

Κάβα

(Cava)

Гръцки

ЗГУ

(1, 3, 8, 11, 15, 16)

Вина, отлежаващи при контролирани условия.

 

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

Гръцки

ЗНП

(3, 15, 16)

Вина, произвеждани изключително от грозде от избрани лозя, със специален нисък добив от хектар.

 

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

Гръцки

ЗНП

(1, 3, 15, 16)

Подбрани вина, които отлежават определено време при контролирани условия.

 

Κάστρο

(Kastro)

Гръцки

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Вина, произведени от грозде, добито в лозя, експлоатирани от стопанство, в което има сграда или останки от исторически замък, и винопроизводството се извършва в рамките на това стопанство.

 

Κτήμα

(Ktima)

Гръцки

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Вина, произведени от грозде, добито в лозя, експлоатирани от стопанство, което се намира в границите на съответния защитен лозарски район.

 

Λιαστός

(Liastos)

Гръцки

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 15, 16)

Вина, произведени от грозде, оставено на слънце или на сянка за частична дехидратация.

 

Μετόχι

(Metochi)

Гръцки

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Вина, произведени от грозде, добито в лозя, експлоатирани от стопанство, което се намира извън манастирския район, към който принадлежи стопанството.

 

Μοναστήρι

(Monastiri)

Гръцки

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Вина, произведени от грозде, добито в лозя, принадлежащи на манастир.

 

Νάμα

(Nama)

Гръцки

ЗНП/ЗГУ

(1)

Сладки вина, използвани за свето причастие.

 

Νυχτέρι

(Nychteri)

Гръцки

ЗНП

(1)

Вина със ЗНП „Santorini“, произвеждани изключително на островите „Thira“ и „Thiresia“, които отлежават в бурета поне три месеца

 

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

Гръцки

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Вина, произведени от грозде, добито в лозя, експлоатирани от стопанство, разположено на надморска височина над 500 m.

 

Ορεινός αμπελώνας

(Orino s Ampelonas)

Гръцки

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Вина, произведени изключително от грозде, отгледано в лозя, разположени на надморска височина над 500 m.

 

Πύργος

(Pyrgos)

Гръцки

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 4, 8, 11, 15, 16)

Вина, произведени от грозде, добито в лозя, експлоатирани от стопанство, в което има сграда, определена като „Pyrgos“, и винопроизводството се извършва в рамките на това стопанство.

 

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

Гръцки

ЗНП

(1, 3, 15, 16)

Подбрани вина, които отлежават определено време при контролирани условия.

 

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

Гръцки

ЗНП

(3, 15, 16)

Подбрани ликьорни вина, които отлежават определено време при контролирани условия.

 

Βερντέα

(Verntea)

Гръцки

ЗГУ

(1)

Вино с традиционно наименование, произведено от грозде, добито в лозя на остров Закинтос, където се извършва и винопроизводството.

 

Vinsanto

Латински

ЗНП

(1, 3, 15, 16)

Вино със ЗНП „Santorini“, произведено в комплекса Santo Erini-Santorini на островите „Thira“ и „Thirasia“ от грозде, оставено на слънце.

 

ИСПАНИЯ

Amontillado

Испански

ЗНП

(3)

Ликьорно вино (Vino generoso) със ЗНП „Jerez-Xérès-Sherry“, „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“, „Montilla-Moriles“, сухо, с остър аромат, оставя мек вкус върху небцето, златист или кехлибарен цвят, с придобито алкохолно съдържание 16—22°. Отлежавало поне две години по системата „criaderas y soleras“, в дъбов съд с максимална вместимост 1 000 l.

 

Añejo

Испански

ЗНП/ЗГУ

(1)

Вина, отлежавали общо най-малко двадесет и четири месеца в дървени съдове от дъб с максимална вместимост 600 l или в бутилка.

 

Испански

ЗНП

(3)

Ликьорно вино със ЗНП „Malaga“, отлежало между три и пет години.

 

Chacolí-Txakolina

Испански

ЗНП

(1)

Вино със ЗНП „Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina“, „Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina“ и „Chacolí de Álava-Arabako Txakolina“, произвеждано основно от сортовете Ondarrabi Zuri и Ondarrabi Beltza. Вино с придобито алкохолно съдържание най-малко 9,5 % vol (11 % vol. за бяло вино, ферментирало в буре), максимално 0,8 mg/l летлива киселинност и максимално 180 mg/l общо сяра (140 mg/l за червените вина)

 

Clásico

Испански

ЗНП

(3, 16)

Вина с повече от 45 g/l остатъчна захар.

Чили

Cream

Английски

ЗНП

(3)

Ликьорно вино „Jerez-Xérès-Sherry“, „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“, „Montilla-Moriles“, „Málaga“ и „Condado de Huelva“, с най-малко 60 g/l редуциращи вещества, цвят от кехлибарен до махагонов. Отлежало поне две години вино по системата „criaderas y soleras“ или „añadas“ в дъбов съд.

 

Criadera

Испански

ЗНП

(3)

Ликьорно вино „Jerez-Xérès-Sherry“, „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“, „Montilla-Moriles“, „Málaga“ и „Condado de Huelva“, отлежало по системата „criaderas y soleras“, което е традиционно за тази зона.

 

Criaderas y Soleras

Испански

ЗНП

(3)

Ликьорно вино „Jerez-Xérès-Sherry“, „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“, „Montilla-Moriles“, „Málaga“ и „Condado de Huelva“, за чието производство се използвт подредени една над друга дъбови бъчви, наречени „criaderas“, в които виното от съответната година се поставя на най-високата степен на системата и преминава през различните степени, или „criaderas“, чрез частично и последователно прехвърляне в продължение на дълъг период от време, докато достигне последната степен „solera“, при която завършва процесът на отлежаването.

 

Crianza

Испански

ЗНП

(1)

Вина, различни от пенливи, искрящи и ликьорни вина, които отговарят на следните условия:

червените вина трябва да имат период на отлежаване най-малко 24 месеца, от които престояват най-малко 6 месеца в дъбови бурета с максимална вместимост 330 l,

белите вина и вината розе трябва да имат период на отлежаване най-малко 18 месеца, от които престояват най-малко 6 месеца в дъбови бурета със същата максимална вместимост.

 

Dorado

Испански

ЗНП

(3)

Ликьорни вина със ЗНП „Rueda“ и „Malaga“ с процес на отлежаване.

 

Fino

Испански

ЗНП

(3)

Ликьорно вино (vinо generoso) със ЗНП „Jerez-Xérès-Sherry“ и „Manzanilla Sanlúcar de Barrameda“, „Montilla Moriles“ със следните качества: с цвят на слама, сухо, леко горчиво, леко и ароматно на вкус. Оставено да отлежава във „flor“ поне две години по системата „criaderas y soleras“, в дъбов съд с максимална вместимост 1 000 l.

 

Fondillón

Испански

ЗНП

(16)

Вино със ЗНП „Alicante“, произведено от грозде от сорта Monastrell, презряло върху лозата и с изключително качество и добро състояние. В процеса на ферментацията се използват само местни дрожди, а придобитото алкохолно съдържание (най-малко 16 % vol) трябва да бъде изцяло естествено. Оставено да отлежава най-малко десет години в дъбови съдове.

 

Gran reserva

Испански

ЗНП

(1)

Вина, различни от пенливи, искрящи и ликьорни, които отговарят на следните условия:

червените вина трябва да са отлежали най-малко 60 месеца, от които престояват най-малко 18 месеца в дъбови бурета с максимална вместимост 330 l, и в бутилка през останалата част от периода,

белите вина и вината розе трябва да са отлежали най-малко 48 месеца, от които престояват най-малко 6 месеца в дъбови бурета със същата максимална вместимост, и в бутилка през останалата част от периода.

Чили

Испански

ЗНП

(4)

Минималният период на отлежаване за пенливи вина със ЗНП „Cava“ е 30 месеца, от „tiraje“ до „degüelle“.

 

Lágrima

Испански

ЗНП

(3)

Сладко вино със ЗНП „Málaga“, при чието производство мъстта изтича след смачкване на гроздето без механично пресоване. То трябва да отлежава в продължение на най-малко две години по системата „criaderas y soleras“ или според системата за година на реколтата, в дъбов съд с максимална вместимост 1 000 l.

 

Noble

Испански

ЗНП/ЗГУ

(1)

Вина, оставени да отлежават общо най-малко осемнадесет месеца в дъбови бурета с максимална вместимост 600 l или в бутилка.

 

Испански

ЗНП

(3)

Ликьорни вина със ЗНП „Malaga“, отлежали между две и три години.

 

Oloroso

Испански

ЗНП

(3)

Ликьорно вино (vino generoso) „Jerez-Xérès-Sherry“ и „Manzanilla Sanlúcar de Barrameda“, „Montilla Moriles“, което притежава следните качества: пълно тяло, плътно и кадифено, ароматно, силно, сухо или леко сладко, с цвят подобен на махагон, с придобито алкохолно съдържание между 16 и 22°. Оставено да отлежава най-малко две години по системата „criaderas y soleras“ в дъбов съд с максимална вместимост 1 000 l.

 

Pajarete

Испански

ЗНП

(3)

Сладки или полусладки вина със ЗНП „Málaga“ оставени да отлежаватт най-малко две години по системата „criaderas y soleras“ или по системата „añadas“, в дъбов съд с максимална вместимост 1 000 l.

 

Pálido

Испански

ЗНП

(3)

Ликьорно вино (vino generoso) „Condado de Huelva“, оставено да отлежава повече от три години с биологичен процес на отлежаване, с придобито алкохолно съдържание 15—17 % vol.

 

Испански

ЗНП

(3)

Ликьорно вино със ЗНП „Rueda“, оставено да отлежава най-малко четири години, от които последните три години в дъбов съд.

 

Испански

ЗНП

(3)

Вино със ЗНП „Málaga“ от сорта Pedro Ximenez и/или Moscatel, без добавяне на „arrope“ (термично обработена мъст), без процес на отлежаване.

 

Palo Cortado

Испански

ЗНП

(3)

Ликьорно вино (vino generoso) „Jerez-Xérès-Sherry“ и „Manzanilla Sanlúcar de Barrameda“, „Montilla Moriles“, чиито органолептични характеристики включват аромат на amontillado и вкус и цвят, подобни на тези на oloroso, и с придобито алкохолно съдържание между 16 и 22 процента. Две фази на отлежаване: първата е биологична под слой от „flor“, а втората е окислителна.

 

Primero de Cosecha

Испански

ЗНП

(1)

Вино със ЗНП „Valencia“, добито през първите десет дни от събирането на реколтата и бутилирано през следващите тридесет дни след приключване на същата, като е задължително върху етикета да се обозначи реколтата.

 

Rancio

Испански

ЗНП

(1, 3)

Вина, които са преминали през процес на отлежаване, със значителна степен на окисление, с резки промени на температурата в присъствие на въздух, или в дървена, или в стъклена опаковка.

 

Raya

Испански

ЗНП

(3)

Ликьорно вино (vino generoso) „Montilla Moriles“ с характеристики, подобни на тези на вината „Oloroso“, но с по-слаб вкус и аромат. Оставено да отлежава поне две години по системата „criaderas y soleras“ в дъбов съд с максимална вместимост 1 000 l.

 

Reserva

Испански

ЗНП

(1)

Вина, различни от пенливи, искрящи и ликьорни вина, които отговарят на следните условия:

червените вина трябва да са отлежали най-малко 36 месеца, от които престояват най-малко 12 месеца в дъбови бурета с максимална вместимост 330 l, и в бутилки през останалата част от периода,

белите вина и вината розе трябва да са отлежали най-малко 24 месеца, от които престояват най-малко шест месеца в дървени бурета със същата максимална вместимост, и в бутилки през останалата част от периода.

Чили

Sobremadre

Испански

ЗНП

(1)

Бели вина „Vinos de Madrid“, които вследствие на специална обработка съдържат въглероден диоксид, произхождащ от ферментацията на мъстта с нейната „madres“ (обелено и изстискано грозде)

 

Solera

Испански

ЗНП

(3)

Ликьорно вино „Jerez-Xérès-Sherry“, „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“, „Montilla-Moriles“, „Málaga“ и „Condado de Huelva“, оставено да отлежава по системата „criaderas y soleras“.

 

Superior

Испански

ЗНП

(1)

Вина, получени от най-малко 85 % от препоръчаните сортове за съответните определени райони.

Чили

Южна Африка

Trasañejo

Испански

ЗНП

(3)

Ликьорно вино със ЗНП „Malaga“, отлежало повече от пет години.

 

Vino Maestro

Испански

ЗНП

(3)

Вино със ЗНП „Málaga“, което се получава от непълна ферментация, тъй като преди нейното започване към мъстта се добавя 7 % винен алкохол. По този начин ферментацията е много бавна и спира, когато алкохолът достигне 15—16°, като остават около 160—200 g/l захари без ферментация. Отлежава поне две години вино по системата „criaderas y soleras“ или „añadas“ в дъбов съд с максимална вместимост 1 000 l.

 

Vendimia Inicial

Испански

ЗНП

(1)

Вино „Utiel–Requena“, произведено от грозде, добито през първите десет дни от събирането на реколтата, и с алкохолно съдържание между 10 и 11,5 процента по обем, специалните му характеристики се дължат на това, че е ново, може да има и леко отделяне на въглероден диоксид.

 

Viejo

Испански

ЗНП/ЗГУ

(1)

Вино, оставено да отлежава най-малко тридесет и шест месеца, със значителна степен на окисление, което се дължи на действието на светлината, кислорода, топлината или на съчетанието от тези фактори.

 

Испански

ЗНП

(3)

Ликьорно вино (vino generoso) със ЗНП Condado de Huelva, което притежава следните качества: пълно тяло, плътно и кадифено, ароматно, силно, сухо или леко сладко, с цвят подобен на махагон, с придобито алкохолно съдържание между 15 и 22°. Оставено да отлежава най-малко в продължение на 2 години по системата „criaderas y soleras“ в дъбов съд с максимална вместимост 1 000 l.

 

Vino de Tea

Испански

ЗНП

(1)

Вино от северната подзона със ЗНП „La Palma“, оставено да отлежава в дървени съдове от канарски бор Pinus canariensis („Tea“) за максимален период от шест месеца. Придобитото алкохолно съдържание за белите вина е между 11—14,5 % vol, за вината „розе“ — между 11—13 % vol, за червените вина — между 12—14 % vol.

 

ФРАНЦИЯ

Ambré

Френски

ЗНП

(3)

Член 7 от декрет от 29 декември 1997 г.: ЗНП „Rivesaltes“: за да имат право да носят контролираното наименование за произход „Rivesaltes“, допълнено с означението „ambré“, белите вина трябва да са произведени в същото стопанство в окисляваща среда до 1 септември на втората година след годината на реколтата.

 

Clairet

Френски

ЗНП

(1)

ЗНП „Bourgogne“, „Bordeaux“: светлочервено вино или вино розе

 

Claret

Френски

ЗНП

(1)

ЗНП „Bordeaux“: израз, използван за обозначаване на светлочервено вино

 

Tuilé

Френски

ЗНП

(3)

Член 7 от декрет от 29 декември 1997 г.: за да имат право да носят контролираното наименование за произход „Rivesaltes“, допълнено с означението „tuilé“, червените вина трябва да са произведени в същото стопанство в окисляваща среда до 1 септември на втората година след годината на реколтата.

 

Vin jaune

Френски

ЗНП

(1)

ЗНП „Arbois“, „Côtes du Jura“, „L'Etoile“, „Château-Châlon“: винарски продукт, произведен изключително от сортове грозде, посочени в националната наредба: бавна ферментация, оставено да отлежава в дъбово буре без допълване най-малко за период от шест години.

 

Château

Френски

ЗНП

(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16)

Исторически израз, свързан с вид район и с вид вино, запазен за вина, произхождащи от имот, който наистина съществува или който се обозначава точно с тази дума.

Чили

Clos

Френски

ЗНП

(1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16)

Чили

Cru artisan

Френски

ЗНП

(1)

ЗНП „Médoc“, „Haut-Médoc“, „Margaux“, „Moulis“, „Listrac“, „St. Julien“, „Pauillac“, „St. Estèphe“.

Изрази, свързани с качеството на вината, с историята им, както и с вида на района, което създава йерархия в качеството на вината, произхождащи от определен имот.

 

Cru bourgeois

Френски

ЗНП

(1)

ЗНП „Médoc“, „Haut-Médoc“, „Margaux“, „Moulis“, „Listrac“, „Saint- Julien“, „Pauillac“, „Saint-Estèphe“: изрази, свързани с качеството на вината, с историята им, както и с вида на района, което създава йерархия в качеството на вината, произхождащи от определен имот.

Чили

Cru classé, независимо дали е допълнено или не от Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

Френски

ЗНП

(1)

ЗНП „Barsac“, „Côtes de Provence“, „Graves“, „Saint-Emilion grand cru“, „Médoc“, „Haut-Médoc“, „Margaux“, „Pessac-Leognan“, „Saint Julien“, „Pauillac“, „Saint Estèphe“, „Sauternes“.

Изрази, свързани с качеството на вината, с историята им, както и с вида на района, което създава йерархия в качеството на вината, произхождащи от определен имот.

 

Edelzwicker

Немски

ЗНП

(1)

Вина със ЗНП „Alsace“, произведени от един или повече сортове грозде, както е посочено в спецификациите.

 

Grand cru

Френски

ЗНП

(1, 3, 4)

Израз, свързан с качеството на вината, запазен за вина със защитени наименования за произход, определени с декрет, и когато този израз се използва събирателно чрез включването му в наименование за произход.

Чили

Швейцария

Тунис

Hors d’âge

Френски

ЗНП

(3)

ЗНП „Rivesaltes“, „Banyuls“, „Rasteau“ и „Maury“: може да се използва за вина, отлежавали най-малко пет години след производството им.

 

Passe-tout-grains

Френски

ЗНП

(1)

ЗНП „Bourgogne“, произвежда се от два сорта грозде, както е посочено в спецификациите.

 

Premier Cru

Френски

ЗНП

(1, 4)

Израз, свързан с качеството на вината, запазен за вина със защитени наименования за произход, определени с декрет, и когато този израз се използва събирателно чрез включването му в наименование за произход.

Тунис

Primeur

Френски

ЗНП

(1)

Вина, които се пускат на пазара за потребителите в третия четвъртък от месец ноември в годината на реколтата.

 

Френски

ЗГУ

(1)

Вина, които се пускат на пазара за потребителите в третия четвъртък от месец октомври в годината на реколтата.

 

Rancio

Френски

ЗНП

(1, 3)

ЗНП „Grand Roussillon“, „Rivesaltes“, „Rasteau“, „Banyuls“, „Maury“, „Clairette du Languedoc“: израз, свързан с вид вино и с определен метод за производство на вино, запазен за някои качествени вина в резултат на тяхната възраст и на условията, свързани с конкретната местност.

 

Sélection de grains nobles

Френски

ЗНП

(1)

ЗНП „Alsace“, „Alsace Grand Cru“, „Condrieu“, „Monbazillac“, „Graves supérieur“, „Bonnezeaux“, „Jurançon“, „Cérons“, „Quarts de Chaume“, „Sauternes“, „Loupiac“, „Côteaux du Layon“, „Barsac“, „Sainte Croix du Mont“, „Côteaux de l’Aubance“, „Cadillac“: вино, задължително произведено от ръчно събрани реколти чрез последователни селекции. Целта е да се търси презряло грозде, грозде, засегнато от благородно гниене, или грозде, преминало известна концентрация върху лозата.

 

Sur lie

Френски

ЗНП

(1)

ЗНП „Muscadet“, „Muscadet Coteaux de la Loire“, „Muscadet-Côtes de Grandlieu“, „Muscadet-Sèvre et Maine“, „Gros Plant du Pays Nantais“: вино с определени спецификации (като добив, алкохолно съдържание), което престоява върху винената утайка до 1 март на годината след годината на реколтата.

 

Френски

ЗГУ

(1)

ЗГУ „Vin de pays d’Oc“, „Vin de pays des Sables du Golfe du Lion“: вино с определени спецификации, което престоява по-малко от една зима в голяма бъчва или буре и остава върху утайката си до неговото бутилиране.

 

Vendanges tardives

Френски

ЗНП

(1)

ЗНП „Alsace“, „Alsace Grand Cru“, „Jurançon“: израз, свързан с вид вино и с определен метод на производство, запазен за вина, произведени от презряло грозде при спазване на определени условия за плътност и алкохолно съдържание.

 

Villages

Френски

ЗНП

(1)

ЗНП „Anjou“, „Beaujolais“, „Côte de Beaune“, „Côtes de Nuits“, „Côtes du Rhône“, „Côtes du Roussillon“, „Mâcon“: израз, свързан с качеството на вината, запазен за вина със защитени наименования за произход, определени с декрет, и когато този израз се използва събирателно чрез включването му в наименование за произход.

 

Vin de paille

Френски

ЗНП

(1)

ЗНП „Arbois“, „Côtes du Jura“, „L’Etoile“, „Hermitage“: израз, свързан с метод на производство, който се състои в подбора на грозде от сортове, определени с национална наредба, оставени да се изсушават най-малко шест седмици върху слама или решетки, или окачени. Оставено да отлежава най-малко три години от датата на пресоването, включително съзряване в дървен съд най-малко за 18 месеца.

 

ИТАЛИЯ

Alberata

Италиански

ЗНП

(1)

Характерно наименование, свързано с вино от типа „Aversa“. Свързано е с древната традиция за отглеждане на лозите, от които се получава продуктът.

 

Vigneti ad alberata

 

Amarone

Италиански

ЗНП

(1)

Историческо наименование, свързано с метода на производство на вино от типа „Valpolicella“. Използва се още от древни времена за обозначаване на мястото на произход на виното, произвеждано по специален метод на производство от изсушено грозде, който се основава на цялостната ферментация на захарите. Това обяснява произхода на наименованието „Amarone“. Наименованието е характерно и добре известно, и само по себе си е достатъчно за обозначаване на продукта.

 

Ambra

Италиански

ЗНП

(3)

Наименование, свързано с метода на производство и с кехлибарено-жълтия цвят с различна наситеност, характерен за вина тип „Marsala“. Характерният му цвят е вследствие на продължителния метод на производство, който включва отлежаване и пречистване, процес, който чрез окисляване значително намалява полифенолите и оцветяващите вещества.

 

Ambrato

Италиански

ЗНП

(1, 3)

Наименованието е свързано с метода на производство и с характерния кехлибарен цвят с различна наситеност, който е характерен за вината от типа „Malvasia от Lipari“ и „Vernaccia от Oristano“. Характерният му цвят е вследствие на продължителния метод на производство, който включва отлежаване и пречистване, метод, който води до значително намаляване чрез окисляване на полифенолите и оцветяващите вещества.

 

Annoso

Италиански

ЗНП

(1)

Наименование, свързано с вино от типа „Controguerra“. Отнася се за определен метод на производство, при който се използва изсушено грозде и задължителен период на отлежаване в дървени съдове най-малко 30 месеца, преди да започне предлагането на пазара и консумацията на крайния продукт.

 

Apianum

Латински

ЗНП

(1)

Наименование, използвано изключително за вино „Fiano di Avellino“. Това наименование е с класически произход. Означава добро качество на гроздето, тъй като „пчелите“ го харесват („api“ на италиански език).

 

Auslese

Немски

ЗНП

(1)

Вж. традиционното наименование „scelto“. Наименование, използвано изключително за вина „Caldaro“ и „Caldaro Classico — Alto Adige“.

 

Buttafuoco

Италиански

ЗНП

(1, 6)

Изключително наименование, тясно свързано с определения вид вино, който произхожда от винарския микрорайон „Oltrepò Pavese“. Използва се от дълго време за описание на наистина характерен продукт, който по смисъла на думата може да отделя „характерна топлина“.

 

Cannellino

Италиански

ЗНП

(1)

Изключително наименование, свързано с вина от типа „Frascati“ и с начина на производството им. Използва се от дълго време за обозначаване на гореспоменатия тип вино, произведено чрез характерен производствен процес, който позволява да се получи вино, наричано „abboccato“, което е малко по-сладко и плътно.

 

Cerasuolo

Италиански

ЗНП

(1)

Традиционно и историческо наименование, тясно свързано с вината „Cerasuolo di Vittoria“. То е неразделна част от наименованието DOCG и представлява неговия негеографски аспект. Наименованието е свързано с производството, както и с характерния цвят на виното. Наименованието също така се използва традиционно за описание и на друг тип вина „Montepulciano d'Abruzzo“, с които е тясно свързано.

 

Chiaretto

Италиански

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 4, 5, 6)

Наименование, свързано с метода на производство и с характерния цвят на свързания с него тип вино, получено от черно грозде.

 

Ciaret

Италиански

ЗНП

(1)

Изключително наименование, свързано с вина „Monferrato“ и с характерния цвят на продукта; традиционно неговото име означава „светочервен“.

 

Château

Френски

ЗНП

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16)

Наименование, свързано с името на предприятието за производство на вино, в случай че гроздето произхожда изключително от там, а производството на виното се извършва в същото предприятие.

Чили

Classico

Италиански

ЗНП

(1, 3, 8, 11, 15, 16)

Наименование, определено в Закон № 164/1992 и запазено за вина, които не са пенливи, от района с най-стария произход, за които може да се обособи самостоятелен регламент за ЗНП.

Чили

Dunkel

Немски

ЗНП

(1)

Наименование, свързано с метода на производство и с характерния тъмен цвят на вината от съответния тип „Trentino“.

 

Fine

Италиански

ЗНП

(3)

Наименование, тясно свързано с един от типовете „Marsala“. Отнася се за специфичния метод на производство, който включва минимален период на отлежаване една година, от която най-малко 8 месеца в дървена бъчва.

 

Fior d’Arancio

Италиански

ЗНП

(1, 6)

Наименованието е свързано с двата типа „Colli Euganei“: пенливи вина и вина „passito“ (т.е. добити от стафидирано грозде). Отнася се за производствения метод и характерния аромат на продукта, който се извлича от грозде от сорта Muscat, произвеждано чрез грижлив метод на производство.

 

Flétri

Френски

ЗНП

(1)

Наименованието е свързано с конкретните типове вина със ЗНП „Valle d'Aosta или Vallée d'Aoste“. Отнася се за метода на производство и типичните характеристики на продукта, които са резултат на грижлив метод на производство от отчасти изсушено грозде.

 

Garibaldi Dolce

Италиански

ЗНП

(3)

Изключително историческо наименование, свързано с определения тип вино със ЗНП „Marsala“ Superior. В началото наименованието се е използвало в чест на Гарибалди, който вкусил от това вино, когато акостирал в Марсала. Той оценил виното заради неговите характеристики, които се дължат на характерния процес на производство, който включва период на отлежаване най-малко две години в дървени бъчви.

 

GD

 

Governo all’uso toscano

Италиански

ЗНП/ЗГУ

(1)

Първоначално наименованието се е свързвало с вина със ЗНП „Chianti“ и „Chianti Classico“. По-късно използването му започва да обхваща и виното със ЗГУ „Colli della Toscana Centrale“, което се произвежда в същия производствен район. Отнася се за използвания в Тоскана характерен процес на производство, който включва добавянето на сушено грозде към виното в края на зимата, сушено грозде, което предизвиква допълнителна ферментация.

 

Gutturnio

Италиански

ЗНП

(1, 8)

Изключително наименование, исторически свързано с вид вино, което произхожда от микрорайона на вината „Colli Piacentini“. Отнася се за метода на производство на горепосоченото червено вино, много характерно вино с високо качество. Всъщност го поднасяли в сребърни бокали с римски произход, наречени „Gutturnium“.

 

Italia Particolare

Италиански

ЗНП

(3)

Изключително наименование, исторически свързано с вината „Marsala fine“. Първоначално „Marsala“ са се произвеждали само за вътрешния пазар.

 

IP

 

Klassisch

Немски

ЗНП

(1)

Традиционен район на производство на „Caldaro“„Alto Adige“ (с наименование Santa Maddalena и „Terlano“).

(Вж. определението за „Classico“).

 

Klassisches Ursprungsgebiet

 

Kretzer

Немски

ЗНП

(1)

Наименование, обозначаващо метода на производство и характерния цвят розе.

Наименованието се използва за съответните типове вина „Alto Adige“, „Trentino“ и „Teroldego rotaliano“.

 

Lacrima

Италиански

ЗНП

(1)

Наименование, тясно свързано с наименованието на виното „Lacrima di Morro d'Alba“, като неразделна част от наименованието на това вино. Отнася се за определен метод на производство, при който лекото пресоване на гроздето води до продукт с високо качество.

 

Lacryma Christi

Италиански

ЗНП

(1, 3, 4, 5)

Изключително наименование, исторически свързано с вина „Vesuvio“. Традиционно се е свързвало с някои видове от гореспоменатите вина (както обикновени, така и ликьорни/пенливи), които се произвеждат чрез определен метод, който включва леко пресоване на гроздето, от което се получава висококачествен продукт, който има и религиозен подтекст.

 

Lambiccato

Италиански

ЗНП

(1)

Изключително наименование, свързано с един от видовете вина „Castel San Lorenzo“. Отнася се за вида на продукта и определения метод на производство, при който се използва грозде Muscat и се извършва мацерация при контролирана температура в специални съдове, традиционно наричани „Lambicchi“.

 

London Particolar

Италиански

ЗНП

(3)

Изключително наименование, исторически свързано с вината „Marsala Superiore“. Това наименование, или инициали, се е използвало по традиция за продукт, предназначен за английския пазар. Използването на английския език също е традиционно и това е посочено в спецификацията на продукта и в правилата, определени за вината „Marsala“. Всъщност е широко известно, че значението и репутацията на това наименование като ликьорно вино се дължат на дейността както на производителите, така и на английските търговци, които „открили“ Marsala от 1773 г. и произвеждали и предлагали на пазара това необикновено вино, като го направили известно в целия свят и особено в Англия.

 

LP

 

Inghilterra

 

Occhio di Pernice

Италиански

ЗНП

(1)

Наименование, свързано с някои видове вина „Vin Santo“. Отнася се за метода на производство и за характерния цвят. Всъщност характерният метод за производство, основаващ се на използването на червено грозде, позволява производството на много характерен продукт с изключителен цвят, който варира от яркорозово до светлорозово. Това е част от цвета на очите на „Pernice“ (яребица), птицата, чието наименование носи виното.

 

Oro

Италиански

ЗНП

(3)

Наименование, свързано със специфичните вина „Marsala“. Отнася се за характерния цвят и за метода на производство, според който е забранено да се използва термично обработена мъст. Това позволява да се получи продукт с особена стойност със златист цвят с различна яркост.

 

Passito

Италиански

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 15, 16)

Наименование, което се отнася за вида на продукта и за съответния метод на производство. Наименованията „passito“ или „vino passito“ и „vino passito liquoroso“ са запазени за обикновени или ликьорни вина, получени от ферментация на грозде чрез естествено сушене или на място със съответните условия, съгласно условията в спецификацията на продукта. Закон № 82/2006 разширява използването на това наименование за вина от презряло грозде.

 

Vino passito

 

Vino Passito Liquoroso

 

Ramie

Италиански

ЗНП

(1)

Наименование, свързано изключително с един от типовете „Pinerolese“. Отнася се за вида на продукта и за съответния метод на производство основаващ се на отчасти изсушено грозде.

 

Rebola

Италиански

ЗНП

(1, 15)

Наименование, свързано изключително с един от типовете вино „Colli di Rimini“. Отнася се за метода на производство и за вида на продукта, чийто цвят варира от златист до кехлибарен и който се получава от отчасти изсушено грозде.

 

Recioto

Италиански

ЗНП

(1, 4, 5)

Историческо традиционно наименование, тясно свързано с наименованието на три вина с наименование за произход, произвеждани във Veneto: ЗНП „Valpolicella“, „Gambellara“ и „Recioto di Soave“, наименования, принадлежащи по този начин към производствени райони много близо един до друг и със сходни традиции, особено в провинциите Верона и Виченца. Наименованието датира от пети век. По онова време авторите на пасторални произведения определяли като особено ценно и известно това вино, чието производство се ограничавало само до провинция Верона и чието име произхожда от „Retia“ — хълмистият планински регион, който в древни времена се е простирал през областта Veronese-Тrentino до границите на Сomasco-Valtellinese. Така това наименование се използва от стари времена и все още обозначава вина, получени благодарение на определения метод на производство, който включва изсушаване на гроздето.

 

Riserva

Италиански

ЗНП

(1, 3, 4, 5, 15, 16)

Вино, оставено да отлежава за определен период, най-малко две години за червените вина и една година за белите вина, с допълнително отлежаване в бурета, специално указано в спецификацията на продукта. Освен обичайните условия, в спецификацията на продукта трябва да се укаже и задължението за посочване на годината на реколтата върху етикета, както и правилата за неговото спазване в случай на смес от вина от различни реколти. ЗНП на пенливи и ликьорни вина могат да използват това наименование в съответствие с условията, установени от съответната спецификация на продукта, и в съответствие с общностното законодателство.

 

Rubino

Италиански

ЗНП

(1)

Наименование, свързано с ЗНП „Cantavenna“. Отнася се за целия процес и характерния цвят. Наименованието „Rubino“ освен това е свързано със специфичната типология на вината със ЗНП „Teroldego Rotaliano“, „Trentino“ и „Garda Colli Mantovani“ и се отнася за характерния цвят, който придобива продуктът.

 

Италиански

ЗНП

(3)

Наименование, свързано със специфичния тип вино „Marsala“. Отнася се за цялостния процес, който включва забрана за използване на термично обработена мъст. Освен това, виното притежава характерен рубиненочервен цвят, който след отлежаването придобива кехлибарен отенък.

 

Sangue di Giuda

Италиански

ЗНП

(4, 5, 8)

Изключително традиционно-историческо наименование, свързано с тип вино, произвеждано на територията Oltrepò Pavese. Използва се от дълго време за обозначаване на много характерен продукт с червен цвят, сладък, пенлив или искрящ, приятен на вкус, т.е. толкова пивко вино, че колкото повече пиете, толкова повече ви подмамва, както известния апостол!!

 

Scelto

Италиански

ЗНП

(1)

Наименование, свързано с вината „Caldaro“, „Caldaro Classico — Alto Adige“ и „Colli del Trasimeno“. Отнася се за специфичния продукт и за съответния метод на производство, като се започне от избирането на гроздето (поради това го наричаме „избран“!)

 

Sciacchetrà

Италиански

ЗНП

(1)

Традиционно наименование, исторически тясно свързано с „Cinque Terre“. Отнася се за метода, използван за получаването на продукта, включително пресоване и съхранение на гроздето. Всъщност думата означава именно „пресовам и пазя непокътнат“, метод, използван за висококачествени продукти.

 

Sciac-trà

Италиански

ЗНП

(1)

Както по-горе (Schiacchetrà). В този случай разликата може да се отдаде на наименованието, дадено на специфичния вид.

 

Spätlese

Немски

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 15, 16)

Вж. наименованието „Късна реколта от грозде“, използвано в автономната провинция Bolzano.

 

Soleras

Италиански

ЗНП

(3)

Наименование, свързано с определени ликьорни вина от вида, наречен „Marsala“. Отнася се за продукта и специфичния метод на производство, който включва минимален период на отлежаване най-малко пет години в дървени бурета. Обогатяването с термично обработена мъст или концентрирана мъст е забранено. Резултатът е чист, натурален продукт, който не съдържа допълнителни елементи, дори такива с произход от вино, освен алкохол, разбира се, тъй като виното е ликьорно.

 

Stravecchio

Италиански

ЗНП

(3)

Наименование, свързано изключително с уникалните типове „Virgin“ и/или „Soleras“ на „Marsala“. Отнася се за характерния метод на производство, който включва минимален период на отлежаване най-малко 10 години в дървени бурета.

 

Strohwein

Немски

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 11, 15, 16)

Вж. традиционното наименование „Passito“.

Буквално означава „сламено вино“.

Отнася се за специфичното вино, произвеждано в провинция Bolzano, и е свързано с метод на производство, при който се използва грозде, изсушено след беритбата върху слама според метода на сушене, установен от различните продуктови спецификации.

 

Superiore

Италиански

ЗНП

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16)

Вина с по-високи качествени характеристики и правилата за чието производство са много по-строги от останалите. Всъщност, в продуктовите спецификации се предвиждат следните разлики:

а)

минимално естествено алкохолно съдържание на гроздето, по-високо от най-малко 0,5° vol;

б)

общо алкохолно съдържание при консумация, по-високо от най-малко 0,5° vol.

Сан Марино

Superiore Old Marsala

Италиански

ЗНП

(3)

Наименование, свързано с вида „Marsala Superiore“. Отнася се за специфичния продукт и характерния метод на производство, който включва минимален период на отлежаване най-малко две години в дървени бурета. Освен това наименованието съдържа дума на английски език, което е традиционно за ликьорни вина и е утвърдено както със спецификацията на продукта, така и със нормативната уредба, свързана с вината Marsala. Значението и престижът на това наименование се дължат както на дейността на производителите, така и на английските търговци, които, след като „открили“ Marsala през 1773 г., произвеждали и предлагали на пазара това характерно вино, като го направили известно в целия свят и особено в Англия.

 

Torchiato

Италиански

ЗНП

(1)

Наименование, свързано с вината „Colli di Conegliano – Torchiato di Fregona“. Отнася се за особените характеристики на продукта, който се получава благодарение на грижлив метод на производство, включващ леко пресоване на самото грозде.

 

Torcolato

Италиански

ЗНП

(1)

Изключително наименование, свързано със специфичния тип вина, наречен „Breganze“.

Отнася се за особените характеристики на продукта, който се получава благодарение на грижлив метод на производство, който включва използването на отчасти изсушено грозде. След беритбата гроздето се окачва на решетки, където впоследствие се увива, а след това евентуално се окачва отново. По този начин гроздето се подлага на процес на сушене.

 

Vecchio

Италиански

ЗНП

(1, 3)

Наименование, свързано с вината „Rosso Barletta“, „Aglianico del Vuture“, „Marsala“ и „Falerno del Massico“. Отнася се за условията на отлежаване и последващото отлежаване и пречистване на продукта.

 

Vendemmia Tardiva

Италиански

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 15, 16)

Наименование, свързано с определен тип продукт, който включва грозде от късна реколта. Последващото зреене на гроздето върху самото лозово насаждение и свързаното с това сушене на гроздето при различни условия на средата и климата водят до получаване на изключителен продукт, особено по отношение на съдържанието на захар и на аромата. В резултат се получава необикновено вино, което се нарича също десертно вино или вино „за медитация“.

 

Verdolino

Италиански

ЗНП/ЗГУ

(1)

Наименование, свързано с метода на производство и характерния зелен цвят.

 

Vergine

Италиански

ЗНП

(1, 3)

Наименование, свързано с вината „Marsala“. Отнася се за специфичния продукт и характерния метод на производство, който включва минимален период на отлежаване пет години в дървени бурета, както и забрана за добавяне на термично обработена или концентрирана мъст. Това означава, че продуктът е чист, натурален, без добавени компоненти, дори такива с винен произход, освен алкохолното съдържание, което е присъщо на ликьорните вина.

Това наименование освен това е свързано с вината „Bianco Vergine Valdichiana“. Свързано е с традиционния метод на производство, който включва ферментация без люспите, вследствие на което се получава чист и натурален краен продукт.

 

Vermiglio

Италиански

ЗНП

(1)

Свързано е с вината „Colli dell’Etruria Centrale“. Отнася се както за особените качествени характеристики, така и за характерния цвят.

 

Vino Fiore

Италиански

ЗНП

(1)

Наименование, свързано с характерния метод на производство на някои бели вина и вина розе. Метод, който включва леко пресоване на гроздето, така че се получава характерен деликатен вкус, който разкрива най-добрите свойства на виното, т.е. неговия „букет“.

 

Vino Novello

Италиански

ЗНП/ЗГУ

(1, 8)

Наименование, свързано с характерния метод и период на производство, според който виното започва да се предлага на пазара и за консумация на 6 ноември от всяка година на гроздовата реколта.

 

Novello

 

Vin Santo

Италиански

ЗНП

(1)

Традиционно наименование, исторически свързано с някои вина, които се произвеждат в областите Toscana, Marche, Umbria, Emilia Romagna, Veneto и Trentino Alto Adige.

Отнася се за характерния тип вино и съответния сложен метод на производство, който включва съхранение и сушене на гроздето за вино на подходящи проветриви места за продължителен период на отлежаване в традиционни дървени съдове.

За произхода на наименованието съществуват многобройни хипотези, повечето от които са свързани със Средновековието. Най-достоверната хипотеза е тясно свързана с религиозното значение на виното. Това вино е смятано за необикновено и с чудотворни качества.

Използвало се е обичайно при отслужване на света литургия и това обяснява наименованието „свято вино“ (vinsanto).

Наименованието все още се използва и е описано подробно в спецификациите на продуктите със ЗНП, съответстващи на този тип, който е широко известен и ценен в целия свят.

 

Vino Santo

 

Vinsanto

 

Vivace

Италиански

ЗНП/ЗГУ

(1, 8)

Наименование, свързано с метода на производство и съответния получен продукт. Това вино е леко газирано поради въглеродния диоксид, който съдържа и който се получава вследствие на изключителен и естествен процес на ферментация.

 

КИПЪР

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

(Vineyard(-s))

Гръцки

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16)

Вино, произведено от грозде, набрано в лозя, разположени най-малко на един хектар, принадлежащи на земеделско стопанство. Производството на виното се извършва изцяло в стопанството в рамките на този окръг.

WPC — Board act 6/2006

(EC382/2007, L 95, 5.4.2007 г.)

 

Κτήμα

(Ktima)

(Domain)

Гръцки

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16)

Вино, произведено от грозде, набрано в лозя, разположени най-малко на един хектар, принадлежащи на земеделско стопанство. Производството на виното се извършва изцяло в това стопанство.

WPC — Board act 6/2006

(EC382/2007, L 95, 5.4.2007 г.)

 

Μοναστήρι

(Monastiri)

(Monastery)

Гръцки

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16)

Вино, произведено от грозде, набрано в лозя, разположени най-малко на един хектар, принадлежащи на земеделско стопанство. В същия селскостопански район има манастир. Производството на виното се извършва изцяло в това стопанство.

WPC — Board act 6/2006

(EC382/2007, L 95, 5.4.2007 г.)

 

Μονή

(Moni)

(Monastery)

Гръцки

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16)

 

ЛЮКСЕМБУРГ

Château

Френски

ЗНП

(1)

Наименование, свързано с името на стопанството, при условие че гроздето произхожда изключително от него и производството на виното се извършва в същото стопанство.

Чили

Grand premier cru

Френски

ЗНП

(1)

Вина с право на национален знак „Marque nationale“, които също така могат да носят и едно от следните допълнителни наименования за качество: „Vin classé“, „Premier cru“ или „Grand premier cru“, които се използват от 1959 г. Тези наименования се присъждат на отделни вина след дегустация от официална комисия, която оценява вината по скала от 20 точки:

на вина с по-малко от 12 точки се отказва официална класификация и не могат да носят „Marque nationale — appellation contrôlée“,

на вина с най-малко 12,0 точки се признава официално „Marque nationale — appellation contrôlée“,

на вина с най-малко 14,0 точки се позволява наименованието „Vin classé“ в допълнение към „Marque nationale — appellation contrôlée“,

на вина с най-малко 16,0 точки се позволява наименованието „Premier cru“ в допълнение към „Marque nationale — appellation contrôlée“,

на вина с най-малко 18,0 точки се позволява наименованието „Grand premier cru“ в допълнение към „Marque nationale — appellation contrôlée“.

 

 

Тунис

Premier cru

 

Vin classé

 

Vendanges tardives

Френски

ЗНП

(1)

Обозначава вино от късна реколта, произведено само от един от следните сортове: Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling или Gewürztraminer. Гроздето се бере на ръка, а естественото алкохолно съдържание по обем е определено на най-малко 95 градуса по Oechsle за Riesling и на 105 градуса по Oechsle — за останалите сортове.

(Правителствена наредба от 8 януари 2001 г.)

 

Vin de glace

Френски

ЗНП

(1)

Обозначава ледено вино, произведено от набрано на ръка грозде в замръзнало състояние при температура по-ниска или равна на –7 °C. За производството на виното може да се използва само грозде от сортовете Pinot blanc, Pinot gris и Riesling, а мъстта трябва да има минимално естествено алкохолно съдържание по обем 120 градуса по Oechsle.

(Правителствена наредба от 8 януари 2001 г.)

 

Vin de paille

Френски

ЗНП

(1)

Обозначава сламено вино, произведено от грозде от един от сортовете Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris или Gewürztraminer. Гроздето се бере на ръка и се разстила върху подложки от слама за сушене в продължение на най-малко два месеца. Сламата може да бъде заменена от съвременни рафтове. Гроздето има минимално естествено алкохолно съдържание по обем 130 градуса по Oechsle.

(Правителствена наредба от 8 януари 2001 г.)

 

УНГАРИЯ

Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos

Унгарски

ЗНП

(1)

Вино, произведено чрез наливане на ново вино, мъст или ново вино в процес на ферментация върху засегнато от плесента botrytis (aszú) грозде, отлежавало поне три години (две години в буре). Нивата на съдържание на захар и на беззахарен екстракт също са зададени. Може да се използва единствено със ЗНП „Tokaj“.

 

Aszúeszencia

Унгарски

ЗНП

(1)

 

Bikavér

Унгарски

ЗНП

(1)

Червено вино от най-малко три сорта, оставено да отлежава в дървена бъчва най-малко 12 месеца, допълнителните спецификации могат да се определят от местни наредби. Може да се използва единствено със ЗНП „Eger“ и „Szekszárd“.

 

Eszencia

Унгарски

ЗНП

(1)

Сокът от засегнати от плесента botrytis (aszú) зърна, който се отцежда по естествен път от ваната, в която са събрани по време на беритба. Съдържание на остатъчна захар: най-малко 450 g/l. Екстракт без захар: най-малко 50 g/l. Може да се използва единствено със ЗНП „Tokaj“.

 

Fordítás

Унгарски

ЗНП

(1)

Вино, произведено чрез наливане на вино върху пресована ботритизирана (aszú) пулпа от същата реколта грозде, оставено да отлежава най-малко две години (една в буре). Може да се използва единствено със ЗНП „Tokaj“.

 

Máslás

Унгарски

ЗНП

(1)

Вино, произведено чрез наливане на вино върху утайка от виното Tokaj Aszú от същата реколта, оставено да отлежава най-малко две години (една в буре). Може да се използва единствено със ЗНП „Tokaj“.

 

Késői szüretelésű bor

Унгарски

ЗНП/ЗГУ

(1)

Късна реколта. Съдържанието на захар в мъстта трябва да е най-малко 204,5 g/l.

 

Válogatott szüretelésű bor

Унгарски

ЗНП/ЗГУ

(1)

Вино, произведено от подбрани зърна. Съдържанието на захар в мъстта трябва да е най-малко 204,5 g/l.

 

Muzeális bor

Унгарски

ЗНП/ЗГУ

(1)

Вино, оставено да отлежава в бутилка най-малко пет години.

 

Siller

Унгарски

ЗНП/ЗГУ

(1)

Червено вино с много ярък цвят, който се дължи на краткото време за мацерация.

 

Szamorodni

Унгарски

ЗНП

(1)

Вино, произведено от засегнати от плесента botrytis (aszú) зърна и здрави зърна, отлежало най-малко две години (една година в буре). Мъстта трябва да съдържа най-малко 230,2 грама захар на литър. Може да се използва единствено със ЗНП „Tokaj“.

 

АВСТРИЯ

Ausstich

Немски

ЗНП/ЗГУ

(1)

Виното трябва да е произведено от грозде от една реколта и трябва да е етикетирано с информация относно критериите за селекция.

 

Auswahl

Немски

ЗНП/ЗГУ

(1)

Виното трябва да е произведено от грозде от една реколта и трябва да е етикетирано с информация относно критериите за селекция.

 

Bergwein

Немски

ЗНП/ЗГУ

(1)

Виното трябва да е произведено от грозде, отгледано на тераси или стръмни склонове с наклон повече от 26 %.

 

Klassik

Немски

ЗНП

(1)

Виното трябва да е произведено от грозде от една реколта и трябва да е етикетирано с информация относно критериите за селекция.

 

Classic

 

Heuriger

Немски

ЗНП/ЗГУ

(1)

Виното трябва да се продаде на търговците на дребно до края на месец декември след беритбата на гроздето, а на потребителя — до края на следващия месец март.

 

Gemischter Satz

Немски

ЗНП/ЗГУ

(1)

Виното трябва да представлява смес от различни сортове лози за бели или червени вина.

 

Jubiläumswein

Немски

ЗНП/ЗГУ

(1)

Виното трябва да е произведено от грозде от една реколта и трябва да е етикетирано с информация относно критериите за селекция.

 

Reserve

Немски

ЗНП

(1)

Виното трябва да има минимално алкохолно съдържание 13 % vol. За червено вино контролният номер за качествено вино може да бъде поискан не по-рано от 1 ноември след годината на реколтата, за бели вина — не по-рано от 15 март след годината на реколтата.

 

Schilcher

Немски

ЗНП/ЗГУ

(1)

Виното трябва да е произведено в Steiermark само от грозде от сорта „Blauer Wildbacher“, отгледано в лозарския регион Steirerland.

 

Sturm

Немски

ЗГУ

(1)

Частично ферментирала гроздова мъст с минимално алкохолно съдържание 1 % vol. Sturm трябва да се продава между месец август и декември от годината на реколтата и трябва да бъде в процес на ферментация по време на продажбата.

 

ПОРТУГАЛИЯ

Canteiro

Португалски

ЗНП

(3)

Наименование, запазено за вино със ЗНП „Madeira“, което след ферментацията се подсилва и се съхранява в бъчва, оставя се да отлежава най-малко за период от две години, трябва да се води в отделен текущ регистър и не може да бъде бутилирано по-рано от три години.

[Portaria № 125/98 от 29.7.1998 г.]

 

Colheita Seleccionada

Португалски

ЗНП/ЗГУ

(1)

Наименование, запазено за вина с географско указание или наименование за произход, опаковано в стъклени бутилки, с отличителни органолептични характеристики, действително алкохолно съдържание по-високо с най-малко 1 % vol от законово определения минимум, трябва да се води в отделен текущ регистър и е задължително да се обозначава годината на реколтата.

[Portaria № 924/2004 от 26.7.2004 г.]

 

Crusted

Английски

ЗНП

(3)

Вино „Port“ с изключителни органолептични характеристики, червено и наситено по време на бутилирането, с изтънчен аромат и вкус, получено чрез смесване на вина от няколко години, за да се постигнат допълващи се органолептични характеристики, които водят до формирането на утайка по стените на бутилката като част от етапа на производството, и се признава от Винарския институт за Port и Douro с право да използва наименованието.

[Regulamento № 36/2005 от 18.4.2005 г.]

 

Crusting

 

Escolha

Португалски

ЗНП/ЗГУ

(1)

Наименование, запазено за вино с географско указание или наименование за произход, опаковано в стъклени бутилки, с отличителни органолептични характеристики, което трябва да се води в отделен текущ регистър.

[Portaria № 924/2004 от 26.7.2004 г.]

 

Escuro

Португалски

ЗНП

(3)

Наименование, запазено за вино със ЗНП „Madeira“ с наситен цвят, получено от съчетание на оранжев и кафеникав цвят, като преобладава последният поради окисляването на оцветяващите вещества във виното и преминаването на вещества, извлечени от бъчвата.

[Portaria № 125/98 от 29.7.1998 г.]

 

Fino

Португалски

ЗНП

(3)

Качествено и изискано вино със ЗНП „Madeira“ с идеален баланс в свежестта на киселините, с плътност и аромат, придобити в процеса на отлежаването в бъчва.

[Portaria № 125/98 от 29.7.1998 г.]

 

Вино „Port“ с високо качество комплексност на аромат и вкус, което притежава органолептични характеристики, които се използват единствено във връзка с традиционните изрази за вино „Port“ — Tawny, Ruby и White.

[Portaria № 1484/2002 от 22.11.2002 г.]

 

Frasqueira

Португалски

ЗНП

(3)

Вино със ЗНП „Madeira“, чието наименование се свързва с годината на реколтата, а продуктът трябва да е получен от традиционни сортове, с минимален период на отлежаване 20 години преди бутилирането, представляващ отличително качество, и трябва да се води в отделен текущ регистър преди и след бутилирането.

[Portaria № 125/98 от 29.7.1998 г.]

 

Garrafeira

Португалски

ЗНП/ЗГУ

(1, 3)

Наименование, запазено за вино с географско указание или наименование за произход, свързано с годината на реколтата, с отличителни органолептични характеристики, за червено вино — минимален период на отлежаване 30 месеца, от които най-малко 12 месеца в стъклена бутилка, за бяло вино или розе — минимален период на отлежаване 12 месеца, от който най-малко шест месеца в стъклени бутилки и трябва да се води в отделен текущ регистър.

[Portaria № 924/2004 от 26.7.2004 г.]

 

ЗНП

(3)

Вино „Port“, което след етап в дървени бъчви се опакова в стъклени съдове за минимален период от осем години, след което се бутилира.

[Regulamento № 36/2005 от 18.4.2005 г.]

 

ЗНП

(3)

Вино със ЗНП „Madeira“, чието наименование се свързва с годината на реколтата, а продуктът трябва да е получен от традиционни сортове, с минимален период на отлежаване 20 години преди бутилиране, представляващ отличително качество, и трябва да се води в отделен текущ регистър преди и след бутилирането.

[Portaria № 40/82 от 15.4.1982 г.]

 

Lágrima

Португалски

ЗНП

(3)

Вино Port, чиято степен на сладост трябва да отговаря на плътност от 1 034 до 1 084 при 20 °C.

[Decreto-Lei № 166/86 от 26.6.1986 г.]

 

Leve

Португалски

ЗНП/ЗГУ

(1, 3)

Наименование, запазено за вино със ЗГУ „Lisboa“, което има минималното естествено алкохолно съдържание, необходимо за въпросната лозарска зона, действително алкохолно съдържание най-много 10 % vol, постоянна киселинност, изразена като винена киселина, равна или по-висока от 4,5 g/l, максимално налягане 1 бар, а останалите аналитични параметри да са в съответствие със стойностите, определени по принцип за вино с географско указание.

[Portaria № 426/2009 от 23.4.2009 г.]

 

Наименование, запазено за вино със ЗГУ „Tejo“, което има минималното естествено алкохолно съдържание, необходимо за въпросната лозарска зона, действително алкохолно съдържание най-много 10,5 % vol, постоянна киселинност, изразена като винена киселина, равна или по-висока от 4 g/l, максимално налягане 1 бар, а останалите аналитични параметри да са в съответствие със стойностите, определени по принцип за вино с географско указание.

[Portaria № 445/2009 от 27.4.2009 г.]

 

Бяло вино със ЗНП „Port“ с алкохолно съдържание най-малко 16,5 % vol.

[Regulamento № 36/2005 от 18.4.2005 г.]

 

Вино със ЗНП „Madeira“ с не много наситен аромат, но с балансирана консистенция.

[Portaria № 125/98 от 29.7.1998 г.]

 

Nobre

Португалски

ЗНП

(1)

Наименование, запазено за вината с наименование за произход „Dão“, които отговарят на условията, изложени в статута на лозаро-винарския район Dão.

[Decreto-Lei № 376/93 от 5.11.1993 г.]

 

Reserva

Португалски

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 4, 5)

Наименование, запазено за вино с географско указание или наименование за произход, опаковано в стъклени бутилки, свързано с годината на реколтата, с отличителни органолептични характеристики, действително алкохолно съдържание, по-високо поне с 0,5 % vol от определения в закона минимум, трябва да се води в отделен текущ регистър.

[Portaria № 924/2004 от 26.7.2004 г.]

 

Наименование, запазено за качествено пенливо вино, за пенливо вино с географско указание и за пенливо вино с наименование за произход, престояло между 12 и 24 месеца в бутилка преди декантиране, дегоржиране или отстраняване на винените утайки.

[Portaria № 924/2004 от 26.7.2004 г.]

 

Наименование, запазено за ликьорно вино с географско указание и наименование за произход, опаковано в стъклени бутилки, свързано с годината на реколтата, което не може да се предлага на пазара по-рано от три години, трябва да се води в отделен текущ регистър.

[Portaria № 924/2004 от 26.7.2004 г.]

 

ЗНП

(1, 3, 4, 5)

Вино „Port“ с отличителни органолептични характеристики, демонстриращо комплексност на аромат и вкус, добито чрез смесване на вина на различен етап, което му придава специфични органолептични характеристики.

[Regulamento № 36/2005 от 18.4.2005 г.]

 

Вино със ЗНП „Madeira“ в съответствие с 5-годишния модел.

[Portaria № 125/98 от 29.7.1998 г.]

 

Reserva velha (ou grande reserva)

Португалски

ЗНП/ЗГУ

(1, 3, 4, 5)

Наименование, запазено за качествено пенливо вино, за пенливо вино с географско указание и за пенливо вино с наименование за произход, престояло повече от 36 месеца в бутилка преди декантиране, дегоржиране или отстраняване на винените утайки.

[Portaria № 924/2004 от 26.7.2004 г.]

 

Ruby

Английски

ЗНП

(3)

Вино „Port“ с червен или наситено червен цвят. Вина, при които винопроизводителят се стреми да ограничи придобиването на тъмночервен цвят и да запази плодовия аромат и силата на ново вино.

[Regulamento № 36/2005 от 18.4.2005 г.]

Южна Африка (8)

Solera

Португалски

ЗНП

(3)

Вино със ЗНП „Madeira“, свързано с дата на реколтата, на която се основава партидата, като всяка година се бутилира количество не повече от 10 % от суровината, което се заменя с друго качествено вино. Максимално допустимите добавки са 10, след което всичкото налично вино може да бъде бутилирано наведнъж.

[Portaria № 125/98 от 29.7.1998 г.]

 

Super reserva

Португалски

ЗНП/ЗГУ

(4, 5)

Наименование, запазено за качествено пенливо вино, за пенливо вино с географско указание и за пенливо вино с наименование за произход, престояло между 24 и 36 месеца в бутилка преди декантиране, дегоржиране или отстраняване на винените утайки.

[Portaria № 924/2004 от 26.7.2004 г.]

 

Superior

Португалски

ЗНП/ЗГУ

(1, 3)

Наименование, запазено за вино с географско указание или наименование за произход, опаковано в стъклени бутилки, с отличителни органолептични характеристики, действително алкохолно съдържание, по-високо поне с 1 % vol от определения в закона минимум, трябва да се води в отделен текущ регистър.

[Portaria № 924/2004 от 26.7.2004 г.]

 

Наименование, запазено за ликьорно вино с географско указание или наименование за произход, опаковано в стъклени бутилки, не може да се предлага на пазара по-рано от пет години, трябва да се води в отделен текущ регистър.

[Portaria № 924/2004 от 26.7.2004 г.]

 

Tawny

Английски

ЗНП

(3)

Червено вино „Port“, престояло в дървен съд най-малко седем години. Получава се от партиди от различни вина, които са оставени да отлежават за различен период от време в бъчви или каци. В процеса на отлежаване виното постепенно придобива жълтеникав, жълтокафяв или светлокафяв цвят, с букет от сушени плодове и дървесна нотка; колкото по-отлежало е виното, толкова по-наситен е ароматът.

[Regulamento № 36/2005 от 18.4.2005 г.]

Южна Африка (8)

Vintage, независимо дали е допълнено от Late Bottle (LBV) или Character

Английски

ЗНП

(3)

Вино „Port“ с висококачествени органолептични характеристики, от една и съща реколта, червено и с наситен аромат по време на одобрението, с изтънчен аромат и вкус, признато от Винарския институт за Port и Douro с право да използва наименованието. Приемането на наименованието „Late Bottled Vintage“ или „LBV“ започва през четвъртата година след годината на реколтата, а последното бутилиране може да бъде извършено до 31 декември на шестата година след годината на реколтата.

[Regulamento № 36/2005 от 18.4.2005 г.]

 

Vintage

Английски

ЗНП

(3)

Вино „Port“ с висококачествени органолептични характеристики, от една и съща реколта, червено и с наситен аромат по време на одобрението, с много изтънчен аромат и вкус, признато от Винарския институт за Port и Douro с право да използва наименованието и съответната дата. Приемането на наименованието „Vintage“ започва през втората година след годината на реколтата, а последното бутилиране трябва да бъде извършено до 30 юли на третата година от реколтата. Може да се предлага на пазара от 1 май на втората година след реколтата.

[Regulamento № 36/2005 от 18.4.2005 г.]

Южна Африка (8)

РУМЪНИЯ

Rezervă

Румънски

ЗНП/ЗГУ

(1)

Вино, съзрявало най-малко 6 месеца в дъбов съд и отлежавало в бутилка най-малко шест месеца.

 

Vin de vinotecă

Румънски

ЗНП

(1, 15, 16)

Вино, съзрявало най-малко една година в дъбов съд и отлежавало в бутилка най-малко четири години.

 

Vin tânăr

Румънски

ЗНП/ЗГУ

(1)

Вино, пуснато на пазара до края на годината, в която е одобрено.

 

СЛОВАКИЯ

Mladé víno

Словашки

ЗНП

(1)

Виното трябва да бъде бутилирано преди края на календарната година, която е година на реколта на гроздето, използвано за производство на виното. Пускането на виното в обращение се разрешава от първия понеделник на месец ноември в годината на реколтата.

 

Archívne víno

Словашки

ЗНП

(1)

Виното е отлежало най-малко три години след беритбата на гроздето, използвано за производството му.

 

Panenská úroda

Словашки

ЗНП

(1)

Използваното за производството грозде е от първата реколта на лозето. За първа реколта се счита реколтата от третата, най-късно от четвъртата, година след засаждане на лозето.

 

СЛОВЕНИЯ

Mlado vino

Словенски

ЗГУ/ЗНП

(1)

Вино, което може да се предлага на пазара не по-рано от 30 дни след реколтата и само до 31 януари.

 


(1)  ЗНП (защитено наименование за произход) или ЗГУ (защитено географско указание), допълнено от посочване на категориите лозаро-винарски продукти, посочени в приложение XIб към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Текстът в курсив е предоставен само за информация или с обяснителна цел, или и двете, и не подлежи на разпоредбите на член 3 от настоящия регламент. Тъй като има указателен характер, при никакви обстоятелства той не може да замести съответното национално законодателство.“

(3)  Наименованието „Qualitätswein mit Prädikat“ се разрешава за преходен период, който изтича на 31.12.2010 г.

(4)  За наименованията „Sekt“, „Likörwein“ и „Perlwein“ не са предявени искания за закрила.

(5)  Не са предявени искания за закрила относно наименованието „sekt“.

(6)  Не са предявени искания за закрила относно наименованието „sekt“.

(7)  Не са предявени искания за закрила относно наименованията „Riesling“ и „Sekt“.

(8)  Наимениванията „Ruby“, „Tawny“ и „Vintage“ се използват заедно с южноафриканското географско указание „CAPE“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ XV

СПИСЪК НА ВИНЕНИТЕ СОРТОВЕ ГРОЗДЕ И НА ТЕХНИТЕ СИНОНИМИ, КОИТО МОГАТ ДА ФИГУРИРАТ ВЪРХУ ЕТИКЕТИТЕ НА ВИНА

(*)   ЛЕГЕНДА:

Наименование в курсив:

синоним на винения сорт грозде,

„°“

няма синоним,

Наименование в получер шрифт:

колона 3: наименование на винения сорт грозде,

колона 4: страна, в която наименованието отговаря на сорт и обозначение на сорта,

Наименование в нормален шрифт:

колона 3: наименование на синонима на сорта грозде,

колона 4: име на страната, в която се използва синонимът на сорта грозде.

ЧАСТ A:   Списък на винените сортове грозде и на техните синоними, които могат да фигурират върху етикетите на вина в съответствие с член 62, параграф 3

 

Име на защитеното наименование за произход или географско указание

Наименование на сорта или негови синоними

Страни, в които може да се използва наименованието на сорта или някой от неговите синоними (1)

1

Alba (IT)

Albarossa

Италия°

2

Alicante (ES)

Alicante Bouschet

Гърция°, Италия°, Португалия°, Алжир°, Тунис°, САЩ°, Кипър°, Южна Африка

Забележка: Наименованието „Alicante“ не може да се използва самостоятелно за обозначаване на вино.

3

Alicante Branco

Португалия°

4

Alicante Henri Bouschet

Франция°, Сърбия и Черна гора (6)

5

Alicante

Италия°

6

Alikant Buse

Сърбия и Черна гора (4)

7

Avola (IT)

Nero d’Avola

Италия

8

Bohotin (RO)

Busuioacă de Bohotin

Румъния

9

Borba (PT)

Borba

Испания°

10

Bourgogne (FR)

Blauburgunder

Бивша югославска република Македония (13—20—30), Австрия (18—20), Канада (20—30), Чили (20—30), Италия (20—30), Швейцария

11

Blauer Burgunder

Австрия (10—13), Сърбия и Черна гора (17—30)

12

Blauer Frühburgunder

Германия (24)

13

Blauer Spätburgunder

Германия (30), Бивша югославска република Македония (10—20—30), Австрия (10—11), България (30), Канада (10—30), Чили (10—30), Румъния (30), Италия (10—30)

14

Burgund Mare

Румъния (35, 27, 39, 41)

15

Burgundac beli

Сърбия и Черна гора (34)

16

Burgundac Crni

Хърватия°

17

Burgundac crni

Сърбия и Черна гора (11—30)

18

Burgundac sivi

Хърватия°, Сърбия и Черна гора°

19

Burgundec bel

Бивша югославска република Македония°

20

Burgundec crn

Бивша югославска република Македония (10—13—30)

21

Burgundec siv

Бивша югославска република Македония°

22

Early Burgundy

САЩ°

23

Fehér Burgundi, Burgundi

Унгария (31)

24

Frühburgunder

Германия (12), Нидерландия°

25

Grauburgunder

Германия, България, Унгария°, Румъния (26)

26

Grauer Burgunder

Канада, Румъния (25), Германия, Австрия

27

Grossburgunder

Румъния (37, 14, 40, 42)

28

Kisburgundi kék

Унгария (30)

29

Nagyburgundi

Унгария°

30

Spätburgunder

Бивша югославска република Македония (10—13—20), Сърбия и Черна гора (11—17), България (13), Канада (10—13), Чили, Унгария (29), Молдова°, Румъния (13), Италия (10—13), Обединеното кралство, Германия (13)

31

Weißburgunder

Южна Африка (33), Канада, Чили (32), Унгария (23), Германия (32, 33), Австрия (32), Обединено кралство°, Италия

32

Weißer Burgunder

Германия (31, 33), Австрия (31), Чили (31), Словения, Италия

33

Weissburgunder

Южна Африка (31), Германия (31, 32), Обединено кралство, Италия, Швейцария°

34

Weisser Burgunder

Сърбия и Черна гора (15)

35

Calabria (IT)

Calabrese

Италия

36

Cotnari (RO)

Grasă de Cotnari

Румъния

37

Franken (DE)

Blaufränkisch

Чешката република (39), Австрия°, Германия, Словения (Modra frankinja, Frankinja), Унгария, Румъния (14, 27, 39, 41)

38

Frâncușă

Румъния

39

Frankovka

Чешката република (37), Словакия (40), Румъния (14, 27, 38, 41)

40

Frankovka modrá

Словакия (39)

41

Kékfrankos

Унгария, Румъния (37, 14, 27, 39)

42

Friuli (IT)

Friulano

Италия

43

Graciosa (PT)

Graciosa

Португалия°

44

Мелник (BU)

Melnik

Мелник

Melnik

България

45

Montepulciano (IT)

Montepulciano

Италия°

46

Moravské (CZ)

Cabernet Moravia

Чешката република°

47

Moravia dulce

Испания°

48

Moravia agria

Испания°

49

Muškat moravský

Чешката република°, Словакия

50

Odobești (RO)

Galbenă de Odobești

Румъния

51

Porto (PT)

Portoghese

Италия°

52

Rioja (ES)

Torrontés riojano

Аржентина°

53

Sardegna (IT)

Barbera Sarda

Италия

54

Sciacca (IT)

Sciaccarello

Франция


ЧАСТ Б:   Списък на винените сортове грозде и на техните синоними, които могат да фигурират върху етикетите на вина в съответствие с член 62, параграф 4

 

Име на защитеното наименование за произход или географско указание

Наименование на сорта или негови синоними

Страни, в които може да се използва наименованието на сорта или някой от неговите синоними (1)

1

Mount Athos – Agioritikos (GR)

Agiorgitiko

Гърция°, Кипър°

2

Aglianico del Taburno (IT)

Aglianico

Италия°, Гърция°, Малта°, САЩ

3

Aglianico del Vulture (IT)

Aglianicone

Италия°

4

Aleatico di Gradoli (IT)

Aleatico di Puglia (IT)

Aleatico

Италия, Австралия, САЩ

5

Ansonica Costa dell’Argentario (IT)

Ansonica

Италия, Австралия

6

Conca de Barbera (ES)

Barbera Bianca

Италия°

7

Barbera

Южна Африка°, Аржентина°, Австралия°, Хърватия°, Мексико°, Словения°, Уругвай°, САЩ°, Гърция°, Италия°, Малта°

8

Barbera Sarda

Италия°

9

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco (IT)

Bosco Eliceo (IT)

Bosco

Италия°

10

Brachetto d’Acqui (IT)

Brachetto

Италия, Австралия

11

Etyek-Buda (HU)

Budai

Унгария°

12

Cesanese del Piglio (IT)

Cesanese di Olevano Romano (IT)

Cesanese di Affile (IT)

Cesanese

Италия, Австралия

13

Cortese di Gavi (IT)

Cortese dell’Alto Monferrato (IT)

Cortese

Италия, Австралия, САЩ

14

Duna (HU)

Duna gyöngye

Унгария

15

Dunajskostredský (SK)

Dunaj

Словакия

16

Côte de Duras (FR)

Durasa

Италия

17

Korinthos-Korinthiakos (GR)

Corinto Nero

Италия°

18

Korinthiaki

Гърция°

19

Fiano di Avellino (IT)

Fiano

Италия, Австралия, САЩ

20

Fortana del Taro (IT)

Fortana

Италия, Австралия

21

Freisa d’Asti (IT)

Freisa di Chieri (IT)

Freisa

Италия, Австралия, САЩ

22

Greco di Bianco (IT)

Greco di Tufo (IT)

Greco

Италия, Австралия

23

Grigno lino d’Asti (IT)

Grigno lino del Monferrato Casalese (IT)

Grignolino

Италия, Австралия, САЩ

24

Izsáki Arany Sárfehér (HU)

Izsáki Sáfeher

Унгария

25

Lacrima di Morro d’Alba (IT)

Lacrima

Италия, Австралия

26

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco grasparossa

Италия

27

Lambrusco

Италия, Австралия (2), САЩ

28

Lambrusco di Sorbara (IT)

29

Lambrusco Mantovano (IT)

30

Lambrusco Salamino di Santa Croce (IT)

31

Lambrusco Salamino

Италия

32

Colli Maceratesi

Maceratino

Италия, Австралия

33

Nebbiolo d’Alba (IT)

Nebbiolo

Италия, Австралия, САЩ

34

Colli Orientali del Friuli Picolit (IT)

Picolit

Италия

35

Pikolit

Словения

36

Colli Bolognesi Classico Pigno letto (IT)

Pignoletto

Италия, Австралия

37

Primitivo di Manduria

Primitivo

Италия, Австралия, САЩ

38

Rheingau (DE)

Rajnai rizling

Унгария (41)

39

Rheinhessen (DE)

Rajnski rizling

Сърбия и Черна гора (40—41—46)

40

Renski rizling

Сърбия и Черна гора (39—43—46), Словения° (45)

41

Rheinriesling

България°, Австрия, Германия (43), Унгария (38), Чешката република (49), Италия (43), Гърция, Португалия, Словения

42

Rhine Riesling

Южна Африка°, Австралия°, Чили (44), Молдова°, Нова Зеландия°, Кипър, Унгария°

43

Riesling renano

Германия (41), Сърбия и Черна гора (39—40—46), Италия (41)

44

Riesling Renano

Чили (42), Малта°

45

Radgonska ranina

Словения

46

Rizling rajnski

Сърбия и Черна гора (39—40—43)

47

Rizling Rajnski

Бивша югославска република Македония°, Хърватия°

48

Rizling rýnsky

Словакия°

49

Ryzlink rýnský

Чешката република (41)

50

Rossese di Dolceacqua (IT)

Rossese

Италия, Австралия

51

Sangiovese di Romagna (IT)

Sangiovese

Италия, Австралия, САЩ

52

Štajerska Slovenija (SV)

Štajerska belina

Словения

53

Teroldego Rotaliano (IT)

Teroldego

Италия, Австралия, САЩ

54

Vinho Verde (PT)

Verdea

Италия°

55

Verdeca

Италия

56

Verdese

Италия°

57

Verdicchio dei Castelli di Jesi (IT)

Verdicchio di Matelica (IT)

Verdicchio

Италия, Австралия

58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Италия, Австралия

59

Vernaccia di San Gimignano (IT)

Vernaccia di Oristano (IT)

Vernaccia di Serrapetrona (IT)

Vernaccia

Италия, Австралия

60

Zala (HU)

Zalagyöngye

Унгария


(1)  За съответните държави, предвидените в настоящото приложение дерогации са разрешени само за вина със защитено наименование за произход или географско указание, произведени от съответните сортове.

(2)  Употреба, която е разрешена в съответствие с разпоредбите на член 22, параграф 4 от Споразумението от 1 декември 2008 г. между Европейската общност и Австралия относно търговията с вино (ОВ L 28, 30.1.2009 г., стр. 3).“


11.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 117/60


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 402/2010 НА КОМИСИЯТА

от 10 май 2010 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pintadeau de la Drôme (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея и по силата на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Pintadeau de la Drôme“, подадена от Франция, беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 май 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 222, 15.9.2009 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.1.   Прясно месо (и карантия)

ФРАНЦИЯ

Pintadeau de la Drôme (ЗГУ)


11.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 117/62


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 403/2010 НА КОМИСИЯТА

от 10 май 2010 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Tarta de Santiago (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Tarta de Santiago“, подадена от Испания, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 май 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 223, 16.9.2009 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Хранителни продукти, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 510/2006:

Клас 2.4.   Хляб, сладкиши, кексове, сладкарски изделия, бисквити и други тестени изделия

ИСПАНИЯ

Tarta de Santiago (ЗГУ)


11.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 117/64


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 404/2010 НА КОМИСИЯТА

от 10 май 2010 година

за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове колела от алуминий с произход от Китайската народна република

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1), (наричан по-долу „основният регламент“), и по-специално член 7 от него,

след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Откриване на процедура