ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.113.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 113

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
6 май 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 382/2010 на Комисията от 5 май 2010 година за отхвърляне на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и развитието и здравето на децата ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 383/2010 на Комисията от 5 май 2010 година за отхвърляне на здравна претенция за храни, различни от онези, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата ( 1 )

4

 

*

Регламент (ЕС) № 384/2010 на Комисията от 5 май 2010 година за разрешаване и отхвърляне на определени здравни претенции за храните, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата ( 1 )

6

 

*

Регламент (ЕС) № 385/2010 на Комисията от 5 май 2010 година за поправка на Регламент (ЕО) № 1831/96 относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността съгласно ГАТТ за някои плодове и зеленчуци и продукти от преработени плодове и зеленчуци, считано от 1996 година

11

 

 

Регламент (ЕС) № 386/2010 на Комисията от 5 май 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

12

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/263/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 30 април 2010 година относно уравняване на сметките на разплащателните агенции на държавите-членки във връзка с разходи, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за финансовата 2009 година (нотифицирано под номер C(2010) 2854)

14

 

 

2010/264/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 4 май 2010 година относно искането на България за защитни мерки с оглед на дерогация от задълженията съгласно Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации (нотифицирано под номер C(2010) 2688)

56

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2010/17/ЕС на Комисията от 9 март 2010 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с оглед включване на малатион като активно вещество (ОВ L 60, 10.3.2010 г.)

58

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

6.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 382/2010 НА КОМИСИЯТА

от 5 май 2010 година

за отхвърляне на някои здравни претенции за храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и развитието и здравето на децата

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 18, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните претенции за храните са забранени, освен ако не са разрешени от Комисията в съответствие с посочения регламент и не са включени в списъка на разрешените претенции.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда също, че заявленията за разрешаване на здравни претенции могат да бъдат подавани от стопанските субекти в хранителната промишленост до националния компетентен орган на дадена държава-членка. Националният компетентен орган препраща валидните заявления на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), наричан по-нататък „Органът“.

(3)

След получаването на заявление Органът незабавно информира за него останалите държави-членки и Комисията и дава становище по въпросната здравна претенция.

(4)

Комисията се произнася относно разрешаването на здравни претенции, като взема предвид становището на Органа.

(5)

След подаването на 28 ноември 2008 г. на заявление от страна на The Natural Push-Up Company съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на Natural Push-Up® таблетки и Natural Push-Up® капсули върху уголемяването на женските гърди (въпрос № EFSA-Q-2008-784) (2). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Таблетките NPU имитират процеса на уголемяване на женските гърди с помощта на 8-PN (8-пренилнарингенин)“.

(6)

На 5 юни 2009 г. Комисията и държавите-членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между употребата на Natural Push-Up® таблетки и Natural Push-Up® капсули и приписвания им ефект. Съответно, тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, тя не следва да бъде разрешена.

(7)

След подаването на 29 декември 2008 г. на заявление от страна на Clasado Ltd. съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на BimunoBT (BGOS) Prebiotic върху поддържането на правилното функциониране на стомашно-чревния тракт (въпрос № EFSA-Q-2009-00231) (3). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Подпомага поддържането на правилното функциониране на стомашно-чревния тракт“.

(8)

На 7 юли 2009 г. Комисията и държавите-членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между употребата на BimunoBT (BGOS) Prebiotic и приписвания му ефект. Съответно, тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, тя не следва да бъде разрешена.

(9)

След подаването на 15 юли 2008 г. на заявление от страна на Clasado Ltd. съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на BimunoBT (BGOS) Prebiotic върху подпомагането на имунната система (въпрос № EFSA-Q-2009-00230) (4). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Подпомага вашата естествена защита“.

(10)

На 7 юли 2009 г. Комисията и държавите-членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между употребата на BimunoBT (BGOS) Prebiotic и приписвания му ефект. Съответно, тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, тя не следва да бъде разрешена.

(11)

След подаването на 4 февруари 2009 г. на заявление от страна на Sunstar Suisse S.A съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция относно въздействието на Gum PeriobalanceTM таблетки и дъвка върху здравето на устната кухина (въпрос № EFSA-Q-2009-00373) (5). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Gum PeriobalanceTM в съчетание с правилна хигиена на устната кухина помага да се възвърне балансът на оралната микрофлора и да се подобри състоянието на устната кухина“.

(12)

На 20 юли 2009 г. Комисията и държавите-членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между употребата на Gum PeriobalanceTM таблетки и дъвка и приписвания им ефект. Съответно, тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, тя не следва да бъде разрешена.

(13)

При изготвянето на мерките, предвидени в настоящия регламент, беше обърнато внимание на коментарите на заявителите и на отделни граждани, получени от Комисията по силата на член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(14)

Здравните претенции, посочени в член 13, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, са предмет на преходните мерки, изложени в член 28, параграф 5 от посочения регламент, само ако отговарят на изложените там условия, между които и това, че трябва да са в съответствие с посочения регламент. Тъй като по отношение на четирите здравни претенции Органът достигна до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между употребата на разглежданите храни и приписваните им ефекти и следователно претенциите не отговарят на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и към тях не е приложим преходният период, предвиден в член 28, параграф 5 от посочения регламент. За да се даде възможност на стопанските субекти в хранителната промишленост да се съобразят с изискванията, установени с настоящия регламент, се предвижда преходен период от шест месеца.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и не бяха обект на възражение от страна на Европейския парламент и Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Здравните претенции, посочени в приложението към настоящия регламент, не подлежат на включване в списъка на Общността с разрешените претенции, предвиден в член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Те обаче могат да продължат да бъдат използвани в продължение на шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 май 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009 г.) 1100, стр. 1—9.

(3)  The EFSA Journal (2009 г.) 1107, стр. 1—10.

(4)  The EFSA Journal (2009 г.) 1106, стр. 1—8.

(5)  The EFSA Journal (2009 г.) 1178, стр. 1—8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Отхвърлени здравни претенции

Заявление — имащи отношение разпоредби на Регламент (ЕО) № 1924/2006

Хранително вещество, вещество, храна или категория храна

Претенция

Номер на становището на ЕОБХ

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Natural Push-Up® таблетки и Natural Push-Up® капсули

Таблетките NPU имитират процеса на уголемяване на женските гърди с помощта на 8-PN (8-пренилнарингенин)

Q-2008-784

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

BimunoBT (BGOS) Prebiotic

Подпомага поддържането на правилното функциониране на стомашно-чревния тракт

Q-2009-00231

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

BimunoBT (BGOS) Prebiotic

Подпомага вашата естествена защита.

Q-2009-00230

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Gum PeriobalanceTM таблетки и дъвка

Gum PeriobalanceTM в съчетание с правилна хигиена на устната кухина помага да се възвърне балансът на оралната микрофлора и да се подобри състоянието на устната кухина

Q-2009-00373


6.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 383/2010 НА КОМИСИЯТА

от 5 май 2010 година

за отхвърляне на здравна претенция за храни, различни от онези, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 18, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните претенции за храните са забранени, освен ако са разрешени от Комисията в съответствие с посочения регламент и са включени в списък на разрешените претенции.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда също, че заявленията за разрешаване на здравни претенции могат да бъдат подавани от стопански субекти в хранителната промишленост до националния компетентен орган на дадена държава-членка. Националният компетентен орган трябва да препрати валидните заявления на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), наричан по-нататък „Органът“.

(3)

След получаването на заявление Органът незабавно информира за него останалите държави-членки и Комисията и дава становище по въпросната здравна претенция.

(4)

Комисията трябва да се произнесе относно разрешаването на здравни претенции, като вземе предвид становището на Органа.

(5)

Във връзка с постъпило заявление от ELVIR S.A.S., подадено на 5 юни 2008 г. на основание член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, от Органа бе поискано да даде становище относно здравна претенция, свързана с намаляване на усещането за глад под влиянието на млечен продукт, богат на фибри и протеини (въпрос № EFSA-Q-2008-396) (2). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Продуктът намалява усещането за глад“.

(6)

На 19 декември 2008 г. Комисията и държавите-членки получиха научното становище от Органа. От становището и последващото уточнение от страна на Органа следва, че въз основата на предоставените данни не може да се установи причинно-следствена връзка между консумацията на млечния продукт, богат на фибри и протеини, и намаляването на усещането за глад, което по своята същност е полезно от хранителна или физиологична гледна точка предвид ролята за набавянето на енергия чрез храната. Предвид посоченото на своето заседание от 27 април 2009 г. Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните стигна до заключението, че здравната претенция следва да бъде предмет на по-нататъшни обсъждания и на 24 юни 2009 г. Комисията подаде искане пред Органа за още насоки по отношение на няколко аспекта в подаденото заявление.

(7)

На 22 юли 2009 г. Комисията и държавите-членки получиха отговор от Органа, в който се пояснява, че наблюдаваното въздействие не може да се припише изцяло на изпробваната храна поради липса на информация за хранителните обстоятелства в проучванията. Следователно въпросната претенция не може да се смята за отговаряща на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и тя не следва да бъде разрешена.

(8)

При определянето на мерките, предвидени в настоящия регламент, бяха взети под внимание коментарите на заявителите и на отделни граждани, получени от Комисията по силата на член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(9)

Здравните претенции, посочени в член 13, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, са предмет на преходните мерки, предвидени в член 28, параграф 6 от същия регламент, само ако отговарят на условията, посочени там, сред които е и това, че заявленията за хранителни претенции, които не са подлежали на оценка и разрешение от държава-членка, трябва да бъдат подадени преди 19 януари 2008 г. Тъй като заявлението за хранителната претенция, предмет на разглеждане в настоящия регламент, не е било подадено преди посочената по-горе дата, тя не може да се ползва от преходния период, предвиден в член 28, параграф 6 от посочения регламент.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и не бяха обект на възражение от страна на Европейския парламент и Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Здравната претенция, посочена в приложението към настоящия регламент, не се включва в списъка на Общността на разрешените претенции, както е предвидено в член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 май 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(2)  The EFSA Journal (2008) 894, стр. 1—9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Отхвърлена здравна претенция

Заявление — съответстващи разпоредби от Регламент (ЕО) № 1924/2006

Хранително вещество, вещество, храна или категория храни

Претенция

Номер на становището на ЕОБХ

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Млечен продукт, богат на фибри и протеини

Този продукт намалява усещането за глад

Q-2008-396


6.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 384/2010 НА КОМИСИЯТА

от 5 май 2010 година

за разрешаване и отхвърляне на определени здравни претенции за храните, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 17, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните претенции за храните са забранени, освен ако не са разрешени от Комисията в съответствие с посочения регламент и не са включени в списък на разрешените претенции.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда също, че заявленията за разрешаване на здравни претенции могат да бъдат подавани от стопанските субекти в хранителната промишленост до националния компетентен орган на дадена държава-членка. Националният компетентен орган препраща валидните заявления на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), наричан по-долу „Органът“.

(3)

След получаването на заявление Органът незабавно информира за него останалите държави-членки и Комисията и дава становище по въпросната здравна претенция.

(4)

Комисията се произнася относно разрешаването на здравните претенции, като взема предвид становището на Органа.

(5)

Всички становища, споменати в настоящия регламент, са свързани със заявления за претенции за намаляване на риска от заболяване по член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(6)

След подаването от страна на Danone France на заявление на основание член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, Органът трябваше да даде становище по здравна претенция относно въздействието на Danacol® върху нивото на холестерол в кръвта (въпрос № EFSA-Q-2008-779) (2). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Danacol® понижава нивото на LDL-холестерол с 10 % за 3 седмици и с всекидневното приемане понижението се запазва. Високото ниво на холестерол в кръвта е един от основните рискови фактори за развитието на (коронарно) сърдечно заболяване“.

(7)

Въз основа на предоставените данни Органът заключи в становището си, получено от Комисията на 3 август 2009 г., че е установена причинно-следствена връзка между ежедневното приемане на 1,6 g фитостероли и претендирания ефект. В съответствие с това здравната претенция, която отчита посоченото заключение, следва да бъде счетена за съответстваща на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и следва да бъде включена в списъка на Общността на разрешените претенции.

(8)

На 3 август 2009 г. Комисията и държавите-членки получиха и научното становище на Органа, основано на искане от страна на Комисията и на сходно искане от страна на Франция, вследствие на заключенията на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и в съответствие с член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, относно възможността за посочване на количествен ефект в здравните претенции, свързани с въздействието на растителните стероли/растителните станолови естери и понижаването на нивото на холестерол в кръвта (въпроси № EFSA-Q-2009-00530 и № EFSA-Q-2009-00718) (3). Органът заключи, че при ежедневен прием на 1,5—2,4 g растителни стероли/станоли, прибавени към храни като жълти масла за мазане, млечни продукти, майонеза и заливки за салати, може да се очаква средно намаление от порядъка на 7 до 10,5 % и че подобно намаление е от биологична значимост. Освен това Органът посочи, че ефектът на понижаване на нивото на LDL-холестерол в кръвта обикновено се установява в рамките на 2—3 седмици от началото на приема и може да се поддържа посредством продължителната употреба на растителни стероли/станоли.

(9)

В съответствие с това и предвид научното становище на Органа, както и за да се гарантира, че подобни здравни претенции, в които се посочва мащабът на претендирания ефект, се разрешават по начин, който не би въвел в заблуда потребителя, и че условията за използването им са установени по съгласуван начин, е необходимо да се определят условия за използване, различни от предложените от заявителя.

(10)

В член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда, че становище, поддържащо разрешаването на здравна претенция, следва да включва някои подробности. Тези подробности следва да бъдат съответно установени в приложение I към настоящия регламент във връзка с разрешената претенция и да включват, според случая, преформулирания текст на претенцията, специфичните условия за използването на претенцията и когато това е приложимо — условията или ограниченията за използване на храната и/или допълнителна информация или предупреждение в съответствие с правилата, установени в Регламент (ЕО) № 1924/2006, и в съответствие със становищата на Органа.

(11)

Една от целите на Регламент (ЕО) № 1924/2006 е да се гарантира, че здравните претенции съдържат вярна, ясна, надеждна и полезна за потребителя информация и че в тази връзка формулировката и представянето са взети под внимание. Следователно когато формулировката на претенциите има същото значение за потребителя като това на разрешена здравна претенция, тъй като при тях е налице същата връзка като съществуващата между категория храни, храна или една от нейните съставки, и здравето, те следва да се подчиняват на същите условия за използване, като посочените в приложение I.

(12)

След подаването от страна на Cambridge Theranostics Ltd. на заявление на основание на член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, Органът трябваше да даде становище по здравна претенция относно въздействието на комплекса ликопин—суроватка върху риска от атеросклеротични плаки (въпрос № EFSA-Q-2008-703) (4). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Комплексът ликопин—суроватка възпрепятства неблагоприятното окислително въздействие на плазмените липопротеини, с което се намалява отлагането на артериални плаки и се понижава рискът от сърдечно заболяване, инсулт и други клинични усложнения на атеросклерозата“.

(13)

Въз основа на предоставените данни Органът заключи в становището си, получено от Комисията на 3 август 2009 г., че не е установена причинно-следствена връзка между приема на комплекса ликопин—суроватка и претендирания ефект. Съответно, тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, тя не следва да бъде разрешена.

(14)

След подаването от страна на Clasado Ltd. на заявление на основание член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, Органът трябваше да даде становище по здравна претенция относно въздействието на пребиотика BimunoTM (BGOS) върху намаляването на лошите бактерии, причиняващи диария у пътниците (въпрос № EFSA-Q-2008-232) (5). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Редовното приемане на пребиотика BimunoTM (BGOS) помага за предпазване от лошите бактерии, които могат да причинят диария у пътниците“.

(15)

Въз основа на предоставените данни Органът заключи в становището си, получено от Комисията на 7 юли 2009 г., че не е установена причинно-следствена връзка между приема на пребиотика BimunoTM (BGOS) и претендирания ефект. Съответно, тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, тя не следва да бъде разрешена.

(16)

При изготвянето на мерките, предвидени в настоящия регламент, бяха взети под внимание коментарите на заявителите и на отделни граждани, получени от Комисията в съответствие с член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, и нито Европейският парламент, нито Съветът възразиха срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Съдържащата се в приложение I към настоящия регламент здравна претенция може да бъде използвана по отношение на храни на пазара на Европейския съюз при спазване на условията, определени в посоченото приложение.

Тази здравна претенция се включва в посочения в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 списък на Общността на разрешените претенции.

Член 2

Съдържащите се в приложение II към настоящия регламент здравни претенции не подлежат на включване в посочения в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 списък на Общността на разрешените претенции.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 май 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009 г.) 1177, стр. 1—12.

(3)  The EFSA Journal (2009 г.) 1175, стр. 1—9.

(4)  The EFSA Journal (2009 г.) 1179, стр. 1—10.

(5)  The EFSA Journal (2009 г.) 1105, стр. 1—9.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Разрешена здравна претенция

Заявление — относими разпоредби от Регламент (ЕО) № 1924/2006

Заявител — адрес

Хранително вещество, вещество, храна или категория храна

Претенция

Условия за използването на претенцията

Условия и/или ограничения за използването на храната и/или допълнителна информация или предупреждение

Номер на становището на ЕОБХ

Здравна претенция по член 14, параграф 1, буква а) за намаляване на риска от заболяване

Danone France, 150 Bd Victor Hugo, 93589 Saint-Ouen Cedex, France

Растителни стероли/растителни станолови естери

Доказано е, че растителните стероли и растителните станолови естери намаляват нивото на/понижават холестерола в кръвта. Високото ниво на холестерол е рисков фактор за развитието на коронарно сърдечно заболяване.

Информация за потребителя, че благотворният ефект се получава при дневен прием на 1,5—2,4 g растителни стероли/станоли. Позоваване на размера на ефекта може да се прави само за храни от следните категории: жълти масла за мазане, млечни продукти, майонеза и заливки за салати. При позоваване на размера на ефекта потребителите трябва да разполагат с цялата информация, а именно, че понижение от порядъка на „7—10 %“ се постига за „2—3 седмици“.

 

Q-2008-779


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отхвърлени здравни претенции

Заявление — относими разпоредби от Регламент (ЕО) № 1924/2006

Хранително вещество, вещество, храна или категория храна

Претенция

Номер на становището на ЕОБХ

Здравна претенция по член 14, параграф 1, буква а) за намаляване на риска от заболяване

Комплекс ликопин—суроватка

Комплексът ликопин—суроватка възпрепятства неблагоприятното окислително въздействие на плазмените липопротеини, с което се намалява отлагането на артериални плаки и се понижава рискът от сърдечно заболяване, инсулт и други клинични усложнения на атеросклерозата.

Q-2008-703

Здравна претенция по член 14, параграф 1, буква а) за намаляване на риска от заболяване

Пребиотик BimunoTM (BGOS)

Редовното приемане на пребиотика BimunoTM (BGOS) помага за предпазване от лошите бактерии, които могат да причинят диария у пътниците.

Q-2009-00232


6.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 385/2010 НА КОМИСИЯТА

от 5 май 2010 година

за поправка на Регламент (ЕО) № 1831/96 относно откриване и управление на тарифни квоти на Общността съгласно ГАТТ за някои плодове и зеленчуци и продукти от преработени плодове и зеленчуци, считано от 1996 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 148 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1831/96 на Комисията (2) бяха открити тарифни квоти за някои плодове и зеленчуци и продукти от преработени плодове и зеленчуци, посочени в приложенията към него, и беше определен начинът на управление на тези квоти.

(2)

От приемането на Регламент (ЕО) № 1831/96 бяха променени няколко кода по КН, изброени в първоначалните приложения I, II и III към посочения регламент. За тази цел посочените приложения бяха заменени с Регламент (ЕО) № 973/2006 на Комисията (3).

(3)

Оказа се, че в приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/96, изменен с Регламент (ЕО) № 973/2006, липсва кодът по КН 2009 80 34, който е уместно да бъде въведен.

(4)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/96, изменен с Регламент (ЕО) № 973/2006, следва да бъде съответно поправено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложение I към Регламент (ЕО) № 1831/96, по отношение на пореден номер 09.0093, кодът по КН 2009 80 34 се вмъква в колоната „Код по КН подпозиция по TARIC“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 3 юли 2006 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 май 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 243, 24.9.1996 г., стр. 5.

(3)  ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 63.


6.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 386/2010 НА КОМИСИЯТА

от 5 май 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 6 май 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 май 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

JO

68,6

MA

67,7

TN

105,8

TR

79,6

ZZ

80,4

0707 00 05

MA

60,3

MK

59,4

TR

119,5

ZZ

79,7

0709 90 70

TR

96,7

ZZ

96,7

0805 10 20

EG

44,8

IL

58,9

MA

49,1

TN

47,4

TR

54,2

ZZ

50,9

0805 50 10

TR

74,2

ZA

81,2

ZZ

77,7

0808 10 80

AR

81,8

BR

75,9

CL

83,3

CN

75,8

MK

22,1

NZ

137,7

US

123,2

UY

82,7

ZA

87,5

ZZ

85,6


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


РЕШЕНИЯ

6.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/14


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2010 година

относно уравняване на сметките на разплащателните агенции на държавите-членки във връзка с разходи, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за финансовата 2009 година

(нотифицирано под номер C(2010) 2854)

(2010/263/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 година относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално членове 30 и 33 от него,

след консултации с Комитета по фондовете,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 30 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 Комисията, въз основа на годишните счетоводни сметки, подадени от държавите-членки и придружени от информация, изисквана за уравняването на сметките, както и от сертификат за пълнотата, точността и верността на сметките и докладите, изготвени от сертифициращите органи, извършва уравняване на сметките на разплащателните агенции, посочени в член 6 от посочения регламент.

(2)

По силата на член 5 от Регламент (ЕО) № 883/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. за формулиране на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение воденето на счетоводство от агенциите платци, декларациите за разходи и приходи и условията за възстановяване на разходите по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (2) финансовата година за сметките на ЕФГЗ започва на 16 октомври на година N-1 и завършва на 15 октомври на година N. В рамките на уравняването на сметките, за целите на уеднаквяването на референтния период за разходите по ЕЗФРСР с този по ЕФГЗ за финансовата 2009 година следва да се вземат предвид разходите, извършени от държавите-членки в периода между 16 октомври 2008 г. и 15 октомври 2009 г.

(3)

Комисията провери подадената от държавите-членки информация и изпрати преди 31 март 2010 г. до държавите-членки резултатите от своите проверки, заедно с необходимите изменения.

(4)

Годишните счетоводни сметки и придружаващите документи позволяват на Комисията да вземе решение за някои разплащателни агенции относно пълнотата, точността и верността на подадените годишни счетоводни сметки. В приложение I са изброени сумите, за които е извършено уравняване от държавите-членки, и сумите, които трябва да бъдат възстановени от държавите-членки или да им бъдат изплатени.

(5)

Необходимо е да бъдат направени допълнителни проучвания на информацията, подадена от някои други разплащателни агенции, и техните счетоводни сметки не могат да бъдат уравнени в настоящото решение. В приложение II са изброени въпросните разплащателни агенции.

(6)

По силата на член 33, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 50 % от финансовите последствия от невъзстановяване на неправомерно изплатени суми се понасят от съответната държава-членка, ако посочените суми не са били възстановени преди приключването на програмата за развитие на селските райони в рамките на четири години от произнасянето на първоначалното административно или съдебно решение или в рамките на осем години, ако искът за възстановяване е отнесен до националните съдилища, или при приключване на програмата, ако тези срокове изтичат преди края ѝ. По силата на член 33, параграф 4 от посочения регламент държавите-членки са длъжни да предоставят на Комисията, заедно с годишните счетоводни сметки, обобщен доклад за процедурите по връщане на средствата, предприети в отговор на нередностите. В Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията (3) са посочени подробните правила за прилагането на задължението на държавите-членки за докладване на сумите за възстановяване. В приложение III към посочения регламент се съдържа таблицата, която държавите-членки трябваше да предостават през 2010 г. Въз основа на попълнените от държавите-членки таблици Комисията следва да вземе решение относно финансовите последици от невъзстановяване на неправомерно изплатени суми, които са по-стари съответно от четири или осем години. Настоящото решение не засяга бъдещи решения за съответствие съгласно член 33, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

(7)

По силата на член 33, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 след закриване на програма за развитие на селските райони държавите-членки могат да вземат решение да не изискват възстановяване на сумите. Такова решение може да бъде взето единствено ако вече направените и евентуалните разходи по възстановяването на сумата надхвърлят размера на подлежащата на възстановяване сума или ако връщането се окаже невъзможно поради неплатежоспособност, отчетена и призната съгласно националното законодателство, на длъжника или на лицата, носещи юридическа отговорност за нередностите. Ако такова решение е взето в срок от четири години от датата на първоначалното административно или съдебно решение или в срок от осем години, ако искът за възстановяване е отнесен до националните съдилища, 100 % от финансовите последствия от невъзстановяването следва да се поемат от бюджета на Общността. В обобщения доклад, посочен в член 33, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, са посочени сумите, за които държавата-членка е решила да не изисква възстановяване, както и основанията за това решение. Тези суми не се поемат от засегнатите държави-членки и следователно се поемат от бюджета на Общността. Настоящото решение не засяга бъдещи решения за съответствие съгласно член 33, параграф 5 от посочения регламент.

(8)

В съответствие с член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 настоящото решение не засяга решения, които ще бъдат приети впоследствие от Комисията, за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на разходи, които не са били извършени в съответствие с правилата на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С изключение на разплащателните агенции, посочени в член 2, счетоводните сметки на разплащателните агенции на държавите-членки относно разходи, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по отношение на финансовата 2009 година, се уравняват.

Сумите, които подлежат на възстановяване от всяка държава-членка или следва да ѝ бъдат изплатени в рамките на всяка програма за развитие на селските райони по силата на настоящото решение, включително тези, които са резултат от прилагането на член 33, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1290/2005, са определени в приложение I.

Член 2

За финансовата 2009 година посочените в приложение II счетоводни сметки на разплащателните агенции на държавите-членки по отношение на разходите, направени по всяка програма за развитие на селските райони, финансирана от ЕЗФСРС, са отделени от настоящото решение и са предмет на решение за уравняване на сметки в бъдеще.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2010 година.

За Комисията

Dacian CIOLOŞ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 90.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

УРАВНЕНИ РАЗХОДИ НА ЕЗФРСР ПО ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ПО МЕРКИ ЗА ФИНАНСОВАТА 2009 ГОДИНА

Сума, която да се възстанови от или да се изплати на държавата-членка по програми

A.   Одобрени програми с декларирани разходи за ЕЗФРСР

в евро

Общ идентификационен код

Разход 2009 г.

Корекции

Общо

Суми, които не могат да бъдат използвани повторно

Приета сума, уравнена за финансовата 2009 година

Междинни плащания, възстановени на държавата-членка за финансовата година

Сума, която трябва да се възстанови от (–) или да се плати на (+) държавата-членка при следващото деклариране

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

3 678 353,17

0,00

3 678 353,17

0,00

3 678 353,17

3 678 353,16

0,01

112

10 377 092,80

0,00

10 377 092,80

0,00

10 377 092,80

10 377 092,80

0,00

121

69 399 933,30

0,00

69 399 933,30

0,00

69 399 933,30

69 399 933,31

–0,01

122

3 395 758,85

0,00

3 395 758,85

0,00

3 395 758,85

3 395 758,84

0,01

123

11 492 148,86

0,00

11 492 148,86

0,00

11 492 148,86

11 492 148,85

0,01

124

1 332 107,46

0,00

1 332 107,46

0,00

1 332 107,46

1 332 107,46

0,00

125

4 785 351,02

0,00

4 785 351,02

0,00

4 785 351,02

4 785 351,01

0,01

132

1 002 034,14

0,00

1 002 034,14

0,00

1 002 034,14

1 002 034,14

0,00

133

163 898,45

0,00

163 898,45

0,00

163 898,45

163 898,46

–0,01

211

117 347 611,55

0,00

117 347 611,55

0,00

117 347 611,55

117 347 611,54

0,01

212

16 620 459,68

0,00

16 620 459,68

0,00

16 620 459,68

16 620 459,67

0,01

214

246 245 499,93

0,00

246 245 499,93

0,00

246 245 499,93

246 245 499,92

0,01

215

7 154 928,41

0,00

7 154 928,41

0,00

7 154 928,41

7 154 928,41

0,00

221

142 269,77

0,00

142 269,77

0,00

142 269,77

142 269,76

0,01

225

5 291,10

0,00

5 291,10

0,00

5 291,10

5 291,10

0,00

226

10 061 765,67

0,00

10 061 765,67

0,00

10 061 765,67

10 061 765,67

0,00

311

2 905 483,90

0,00

2 905 483,90

0,00

2 905 483,90

2 905 483,89

0,01

312

343 906,77

0,00

343 906,77

0,00

343 906,77

343 906,78

–0,01

313

2 733 286,27

0,00

2 733 286,27

0,00

2 733 286,27

2 733 286,27

0,00

321

6 501 097,23

0,00

6 501 097,23

0,00

6 501 097,23

6 501 097,24

–0,01

322

125 824,79

0,00

125 824,79

0,00

125 824,79

125 824,79

0,00

323

5 029 609,87

0,00

5 029 609,87

0,00

5 029 609,87

5 029 609,88

–0,01

331

2 065 412,24

0,00

2 065 412,24

0,00

2 065 412,24

2 065 412,23

0,01

341

411 327,66

0,00

411 327,66

0,00

411 327,66

411 327,66

0,00

411

4 991 049,73

0,00

4 991 049,73

0,00

4 991 049,73

4 991 049,73

0,00

412

395 806,74

0,00

395 806,74

0,00

395 806,74

395 806,74

0,00

413

11 354 873,19

0,00

11 354 873,19

0,00

11 354 873,19

11 354 873,20

–0,01

421

103 513,23

0,00

103 513,23

0,00

103 513,23

103 513,23

0,00

431

1 816 601,33

0,00

1 816 601,33

0,00

1 816 601,33

1 816 601,33

0,00

511

8 370 033,33

0,00

8 370 033,33

0,00

8 370 033,33

8 370 033,34

–0,01

Общо

550 352 330,44

0,00

550 352 330,44

0,00

550 352 330,44

550 352 330,41

0,03

BE: 2007BE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 585 244,26

0,00

1 585 244,26

0,00

1 585 244,26

1 585 244,12

0,14

112

3 236 924,22

0,00

3 236 924,22

0,00

3 236 924,22

3 236 924,18

0,04

114

511 223,50

0,00

511 223,50

0,00

511 223,50

511 223,50

0,00

121

19 624 353,16

0,00

19 624 353,16

0,00

19 624 353,16

19 624 348,08

5,08

123

225 658,76

0,00

225 658,76

0,00

225 658,76

225 658,77

–0,01

212

114 544,54

0,00

114 544,54

0,00

114 544,54

114 543,63

0,91

213

94 869,60

0,00

94 869,60

0,00

94 869,60

94 868,94

0,66

214

5 400 106,72

0,00

5 400 106,72

0,00

5 400 106,72

5 400 063,51

43,21

221

146 702,28

0,00

146 702,28

0,00

146 702,28

146 701,68

0,60

227

189 443,34

0,00

189 443,34

0,00

189 443,34

189 443,24

0,10

311

1 531 373,05

0,00

1 531 373,05

0,00

1 531 373,05

1 531 372,84

0,21

313

400 021,86

0,00

400 021,86

0,00

400 021,86

400 021,86

0,00

321

325 902,03

0,00

325 902,03

0,00

325 902,03

325 901,99

0,04

322

612 500,70

0,00

612 500,70

0,00

612 500,70

612 500,69

0,01

323

384 920,60

0,00

384 920,60

0,00

384 920,60

384 920,59

0,01

331

393 014,20

0,00

393 014,20

0,00

393 014,20

393 014,22

–0,02

413

262 396,18

0,00

262 396,18

0,00

262 396,18

262 396,11

0,07

431

194 938,89

0,00

194 938,89

0,00

194 938,89

194 938,86

0,03

511

319 710,49

0,00

319 710,49

0,00

319 710,49

319 710,33

0,16

Общо

35 553 848,38

0,00

35 553 848,38

0,00

35 553 848,38

35 553 797,14

51,24

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

164 008,37

0,00

164 008,37

0,00

164 008,37

164 007,42

0,95

112

1 577 179,03

0,00

1 577 179,03

0,00

1 577 179,03

1 577 177,85

1,18

121

3 833 783,05

0,00

3 833 783,05

0,00

3 833 783,05

3 833 779,13

3,92

123

184 912,60

0,00

184 912,60

0,00

184 912,60

184 912,60

0,00

212

4 720 724,38

0,00

4 720 724,38

0,00

4 720 724,38

4 720 723,58

0,80

214

15 088 019,02

0,00

15 088 019,02

0,00

15 088 019,02

15 088 153,87

– 134,85

311

14 145,29

0,00

14 145,29

0,00

14 145,29

14 145,00

0,29

431

222 908,54

0,00

222 908,54

0,00

222 908,54

222 908,11

0,43

511

340 945,08

0,00

340 945,08

0,00

340 945,08

340 944,18

0,90

Общо

26 146 625,36

0,00

26 146 625,36

0,00

26 146 625,36

26 146 751,74

– 126,38

BG: 2007BG06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

11 309 310,09

0,00

11 309 310,09

0,00

11 309 310,09

11 309 312,35

–2,26

121

50 401 231,20

0,00

50 401 231,20

0,00

50 401 231,20

50 401 231,18

0,02

143

624 803,62

0,00

624 803,62

0,00

624 803,62

624 803,62

0,00

211

9 033 217,08

0,00

9 033 217,08

0,00

9 033 217,08

9 033 215,92

1,16

212

3 011 881,40

0,00

3 011 881,40

0,00

3 011 881,40

3 011 881,64

–0,24

214

2 007 313,65

0,00

2 007 313,65

0,00

2 007 313,65

2 007 313,62

0,03

511

858 032,07

0,00

858 032,07

0,00

858 032,07

858 032,07

0,00

611

49 807 204,66

0,00

49 807 204,66

0,00

49 807 204,66

49 807 202,38

2,28

Общо

127 052 993,77

0,00

127 052 993,77

0,00

127 052 993,77

127 052 992,78

0,99

CY: 2007CY06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

340 785,73

0,00

340 785,73

0,00

340 785,73

340 784,75

0,98

121

9 712 704,58

0,00

9 712 704,58

0,00

9 712 704,58

9 712 704,58

0,00

131

531 374,48

0,00

531 374,48

0,00

531 374,48

531 374,48

0,00

132

1 099,49

0,00

1 099,49

0,00

1 099,49

1 099,49

0,00

211

569 710,92

0,00

569 710,92

0,00

569 710,92

569 507,57

203,35

212

2 598 488,65

0,00

2 598 488,65

0,00

2 598 488,65

2 598 419,63

69,02

214

2 270 427,75

0,00

2 270 427,75

0,00

2 270 427,75

2 269 811,00

616,75

221

30 915,64

0,00

30 915,64

0,00

30 915,64

30 915,61

0,03

223

13 167,24

0,00

13 167,24

0,00

13 167,24

13 167,24

0,00

226

89 149,80

0,00

89 149,80

0,00

89 149,80

89 149,80

0,00

Общо

16 157 824,28

0,00

16 157 824,28

0,00

16 157 824,28

16 156 934,15

890,13

CZ: 2007CZ06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

641 441,66

0,00

641 441,66

0,00

641 441,66

641 671,07

– 229,41

112

8 992 850,87

0,00

8 992 850,87

0,00

8 992 850,87

8 992 968,12

– 117,25

113

2 444 747,70

–33 104,85

2 411 642,85

0,00

2 411 642,85

2 415 145,66

–3 502,81

114

759 114,57

0,00

759 114,57

0,00

759 114,57

759 684,81

– 570,24

121

31 897 213,17

0,00

31 897 213,17

0,00

31 897 213,17

31 913 062,29

–15 849,12

122

2 727 797,62

–14 569,82

2 713 227,80

0,00

2 713 227,80

2 713 909,29

– 681,49

123

8 985 636,66

0,00

8 985 636,66

0,00

8 985 636,66

8 985 699,33

–62,67

125

12 715 203,96

–50 550,00

12 664 653,96

0,00

12 664 653,96

12 666 587,43

–1 933,47

142

3 069 721,14

– 113 332,55

2 956 388,59

0,00

2 956 388,59

2 958 363,76

–1 975,17

211

47 454 583,95

0,00

47 454 583,95

0,00

47 454 583,95

47 458 820,66

–4 236,71

212

39 961 766,00

0,00

39 961 766,00

0,00

39 961 766,00

39 965 637,44

–3 871,44

213

350 258,01

0,00

350 258,01

0,00

350 258,01

350 425,49

– 167,48

214

127 788 873,13

0,00

127 788 873,13

0,00

127 788 873,13

127 788 987,03

– 113,90

221

3 465 823,17

0,00

3 465 823,17

0,00

3 465 823,17

3 467 824,30

–2 001,13

226

715 115,15

0,00

715 115,15

0,00

715 115,15

715 854,39

– 739,24

227

286 504,20

0,00

286 504,20

0,00

286 504,20

286 504,34

–0,14

311

8 687 252,71

–1 255,18

8 685 997,53

0,00

8 685 997,53

8 697 048,27

–11 050,74

312

4 391 208,90

0,00

4 391 208,90

0,00

4 391 208,90

4 391 969,96

– 761,06

313

1 134 755,27

0,00

1 134 755,27

0,00

1 134 755,27

1 135 061,71

– 306,44

321

5 479 112,08

–65 674,75

5 413 437,33

0,00

5 413 437,33

5 414 179,19

– 741,86

322

24 101 211,76

– 566 930,09

23 534 281,67

0,00

23 534 281,67

23 548 169,76

–13 888,09

323

1 683 726,20

–61 784,25

1 621 941,95

0,00

1 621 941,95

1 623 122,13

–1 180,18

331

366 141,06

0,00

366 141,06

0,00

366 141,06

366 141,34

–0,28

411

72 742,81

0,00

72 742,81

0,00

72 742,81

72 742,82

–0,01

413

280 598,74

0,00

280 598,74

0,00

280 598,74

280 599,04

–0,30

431

2 110 366,23

0,00

2 110 366,23

0,00

2 110 366,23

2 110 926,01

– 559,78

511

472 832,64

–18 141,27

454 691,37

0,00

454 691,37

454 832,30

– 140,93

Общо

341 036 599,36

– 925 342,76

340 111 256,60

0,00

340 111 256,60

340 175 937,94

–64 681,34

DE: 2007DE06RAT001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

511

454 566,49

0,00

454 566,49

0,00

454 566,49

454 566,49

0,00

Общо

454 566,49

0,00

454 566,49

0,00

454 566,49

454 566,49

0,00

DE: 2007DE06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

752 450,55

0,00

752 450,55

0,00

752 450,55

752 450,81

–0,26

121

13 791 310,88

0,00

13 791 310,88

0,00

13 791 310,88

13 791 311,68

–0,80

123

1 664 593,98

0,00

1 664 593,98

0,00

1 664 593,98

1 664 594,02

–0,04

125

18 054 851,15

0,00

18 054 851,15

0,00

18 054 851,15

18 054 853,35

–2,20

126

6 251 056,92

0,00

6 251 056,92

0,00

6 251 056,92

6 251 058,05

–1,13

212

8 639 911,96

0,00

8 639 911,96

0,00

8 639 911,96

8 639 920,55

–8,59

213

5 583 707,37

0,00

5 583 707,37

0,00

5 583 707,37

5 583 712,23

–4,86

214

41 482 059,45

0,00

41 482 059,45

0,00

41 482 059,45

41 482 076,08

–16,63

226

1 388 372,93

0,00

1 388 372,93

0,00

1 388 372,93

1 388 373,03

–0,10

311

429 807,94

0,00

429 807,94

0,00

429 807,94

429 807,98

–0,04

312

1 622 387,67

0,00

1 622 387,67

0,00

1 622 387,67

1 622 388,46

–0,79

313

6 282 203,94

0,00

6 282 203,94

0,00

6 282 203,94

6 282 205,60

–1,66

321

5 545 573,39

0,00

5 545 573,39

0,00

5 545 573,39

5 545 574,15

–0,76

322

2 174 877,38

0,00

2 174 877,38

0,00

2 174 877,38

2 174 878,06

–0,68

323

5 118 881,12

0,00

5 118 881,12

0,00

5 118 881,12

5 118 881,47

–0,35

331

43 984,09

0,00

43 984,09

0,00

43 984,09

43 984,13

–0,04

411

93 945,29

0,00

93 945,29

0,00

93 945,29

93 945,34

–0,05

412

52 397,09

0,00

52 397,09

0,00

52 397,09

52 397,10

–0,01

413

2 135 987,24

0,00

2 135 987,24

0,00

2 135 987,24

2 135 987,42

–0,18

421

155 725,12

0,00

155 725,12

0,00

155 725,12

155 725,15

–0,03

431

1 206 978,58

0,00

1 206 978,58

0,00

1 206 978,58

1 206 978,82

–0,24

511

998 529,41

0,00

998 529,41

0,00

998 529,41

998 529,50

–0,09

Общо

123 469 593,45

0,00

123 469 593,45

0,00

123 469 593,45

123 469 632,98

–39,53

DE: 2007DE06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 692,50

0,00

2 692,50

0,00

2 692,50

2 692,50

0,00

121

640 215,83

0,00

640 215,83

0,00

640 215,83

640 216,09

–0,26

213

19 860,44

0,00

19 860,44

0,00

19 860,44

19 861,42

–0,98

214

625 215,36

0,00

625 215,36

0,00

625 215,36

625 218,10

–2,74

215

21 495,60

0,00

21 495,60

0,00

21 495,60

21 495,68

–0,08

216

9 552,57

0,00

9 552,57

0,00

9 552,57

9 552,61

–0,04

311

38 952,63

0,00

38 952,63

0,00

38 952,63

38 952,63

0,00

323

13 945,83

0,00

13 945,83

0,00

13 945,83

13 945,83

0,00

411

8 972,79

0,00

8 972,79

0,00

8 972,79

8 972,79

0,00

431

42 890,23

0,00

42 890,23

0,00

42 890,23

42 890,28

–0,05

511

48 327,27

0,00

48 327,27

0,00

48 327,27

48 327,30

–0,03

Общо

1 472 121,05

0,00

1 472 121,05

0,00

1 472 121,05

1 472 125,23

–4,18

DE: 2007DE06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

175 401,42

0,00

175 401,42

0,00

175 401,42

175 401,41

0,01

121

9 450 135,00

0,00

9 450 135,00

0,00

9 450 135,00

9 450 135,00

0,00

123

5 010 387,73

0,00

5 010 387,73

0,00

5 010 387,73

5 010 387,72

0,01

124

18 808,50

0,00

18 808,50

0,00

18 808,50

18 808,50

0,00

125

20 691 125,33

0,00

20 691 125,33

0,00

20 691 125,33

20 691 125,45

–0,12

212

17 695,82

0,00

17 695,82

0,00

17 695,82

17 695,83

–0,01

214

5 021 928,11

0,00

5 021 928,11

0,00

5 021 928,11

5 021 928,12

–0,01

215

191 695,38

0,00

191 695,38

0,00

191 695,38

191 695,38

0,00

216

372 872,62

0,00

372 872,62

0,00

372 872,62

372 872,62

0,00

225

49 237,03

0,00

49 237,03

0,00

49 237,03

49 237,03

0,00

226

236 651,44

0,00

236 651,44

0,00

236 651,44

236 651,44

0,00

227

986 616,94

0,00

986 616,94

0,00

986 616,94

986 616,94

0,00

311

463 275,00

0,00

463 275,00

0,00

463 275,00

463 275,00

0,00

312

2 267 908,27

0,00

2 267 908,27

0,00

2 267 908,27

2 267 908,27

0,00

313

5 526 241,72

0,00

5 526 241,72

0,00

5 526 241,72

5 526 241,72

0,00

321

12 344 607,30

0,00

12 344 607,30

0,00

12 344 607,30

12 344 607,29

0,01

322

4 196 749,59

0,00

4 196 749,59

0,00

4 196 749,59

4 196 749,59

0,00

323

5 128 406,30

0,00

5 128 406,30

0,00

5 128 406,30

5 128 406,30

0,00

411

202 533,28

0,00

202 533,28

0,00

202 533,28

202 533,28

0,00

413

7 449 167,40

0,00

7 449 167,40

0,00

7 449 167,40

7 449 167,40

0,00

431

818 596,04

0,00

818 596,04

0,00

818 596,04

818 596,04

0,00

511

960 518,41

0,00

960 518,41

0,00

960 518,41

960 518,41

0,00

Общо

81 580 558,63

0,00

81 580 558,63

0,00

81 580 558,63

81 580 558,74

–0,11

DE: 2007DE06RPO012

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

205 601,50

0,00

205 601,50

0,00

205 601,50

205 601,50

0,00

114

647 126,25

0,00

647 126,25

0,00

647 126,25

647 126,25

0,00

121

21 639 326,31

0,00

21 639 326,31

0,00

21 639 326,31

21 639 326,30

0,01

123

3 366 489,13

0,00

3 366 489,13

0,00

3 366 489,13

3 366 489,13

0,00

125

24 976 379,23

0,00

24 976 379,23

0,00

24 976 379,23

24 976 379,23

0,00

126

9 762 766,18

0,00

9 762 766,18

0,00

9 762 766,18

9 762 766,17

0,01

213

1 397 611,54

0,00

1 397 611,54

0,00

1 397 611,54

1 397 904,12

– 292,58

214

20 250 682,72

0,00

20 250 682,72

0,00

20 250 682,72

20 251 047,29

– 364,57

221

360 947,70

0,00

360 947,70

0,00

360 947,70

360 947,70

0,00

223

2 327,05

0,00

2 327,05

0,00

2 327,05

2 327,05

0,00

227

3 979 893,44

0,00

3 979 893,44

0,00

3 979 893,44

3 979 893,44

0,00

311

178 943,32

0,00

178 943,32

0,00

178 943,32

178 943,32

0,00

313

617 226,32

0,00

617 226,32

0,00

617 226,32

617 226,32

0,00

321

98 181,76

0,00

98 181,76

0,00

98 181,76

98 181,76

0,00

322

18 301 432,68

0,00

18 301 432,68

0,00

18 301 432,68

18 301 432,67

0,01

323

9 789 210,80

0,00

9 789 210,80

0,00

9 789 210,80

9 789 210,78

0,02

331

261 475,59

0,00

261 475,59

0,00

261 475,59

261 475,58

0,01

341

174 449,93

0,00

174 449,93

0,00

174 449,93

174 449,93

0,00

413

5 765 268,07

0,00

5 765 268,07

0,00

5 765 268,07

5 765 268,07

0,00

511

350 555,91

0,00

350 555,91

0,00

350 555,91

350 555,91

0,00

Общо

122 125 895,43

0,00

122 125 895,43

0,00

122 125 895,43

122 126 552,52

– 657,09

DE: 2007DE06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

95 724,59

0,00

95 724,59

0,00

95 724,59

95 724,59

0,00

114

750,02

0,00

750,02

0,00

750,02

750,02

0,00

115

51 233,97

0,00

51 233,97

0,00

51 233,97

51 233,97

0,00

121

3 993 222,00

0,00

3 993 222,00

0,00

3 993 222,00

3 993 222,00

0,00

123

364 654,07

0,00

364 654,07

0,00

364 654,07

364 654,07

0,00

125

426 496,16

0,00

426 496,16

0,00

426 496,16

426 496,16

0,00

211

234 320,75

0,00

234 320,75

0,00

234 320,75

234 320,75

0,00

212

4 070 539,91

0,00

4 070 539,91

0,00

4 070 539,91

4 070 539,91

0,00

213

1 291 714,69

0,00

1 291 714,69

0,00

1 291 714,69

1 291 714,69

0,00

214

18 761 906,06

0,00

18 761 906,06

0,00

18 761 906,06

18 761 906,06

0,00

216

15 877,44

0,00

15 877,44

0,00

15 877,44

15 877,44

0,00

221

119 410,56

0,00

119 410,56

0,00

119 410,56

119 410,56

0,00

224

98 903,67

0,00

98 903,67

0,00

98 903,67

98 903,67

0,00

227

359 405,67

0,00

359 405,67

0,00

359 405,67

359 405,67

0,00

311

250 182,51

0,00

250 182,51

0,00

250 182,51

250 182,51

0,00

313

65 045,63

0,00

65 045,63

0,00

65 045,63

65 045,63

0,00

321

318 294,63

0,00

318 294,63

0,00

318 294,63

318 294,63

0,00

322

2 047 633,38

0,00

2 047 633,38

0,00

2 047 633,38

2 047 633,38

0,00

323

516 048,22

0,00

516 048,22

0,00

516 048,22

516 048,22

0,00

413

72 075,21

0,00

72 075,21

0,00

72 075,21

72 075,21

0,00

421

712,50

0,00

712,50

0,00

712,50

712,50

0,00

431

199 140,36

0,00

199 140,36

0,00

199 140,36

199 140,36

0,00

511

161 230,92

0,00

161 230,92

0,00

161 230,92

161 230,92

0,00

Общо

33 514 522,92

0,00

33 514 522,92

0,00

33 514 522,92

33 514 522,92

0,00

DE: 2007DE06RPO018

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

625 524,65

0,00

625 524,65

0,00

625 524,65

625 524,66

–0,01

125

44 474,80

0,00

44 474,80

0,00

44 474,80

44 474,80

0,00

214

1 666 565,25

0,00

1 666 565,25

0,00

1 666 565,25

1 666 565,24

0,01

227

67 267,67

0,00

67 267,67

0,00

67 267,67

67 267,67

0,00

311

281 462,67

0,00

281 462,67

0,00

281 462,67

281 462,67

0,00

313

158 811,66

0,00

158 811,66

0,00

158 811,66

158 811,66

0,00

321

45 849,20

0,00

45 849,20

0,00

45 849,20

45 849,20

0,00

322

953 034,54

0,00

953 034,54

0,00

953 034,54

953 034,54

0,00

323

3 714,00

0,00

3 714,00

0,00

3 714,00

3 714,00

0,00

511

69 893,40

0,00

69 893,40

0,00

69 893,40

69 893,40

0,00

Общо

3 916 597,84

0,00

3 916 597,84

0,00

3 916 597,84

3 916 597,84

0,00

DE: 2007DE06RPO019

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

1 159 464,75

0,00

1 159 464,75

0,00

1 159 464,75

1 159 464,75

0,00

121

17 199 031,34

0,00

17 199 031,34

0,00

17 199 031,34

17 199 031,33

0,01

125

566 578,52

0,00

566 578,52

0,00

566 578,52

566 578,52

0,00

211

131 639,68

0,00

131 639,68

0,00

131 639,68

131 639,68

0,00

212

10 975 904,54

0,00

10 975 904,54

0,00

10 975 904,54

10 975 904,53

0,01

214

23 238 497,12

0,00

23 238 497,12

0,00

23 238 497,12

23 238 497,11

0,01

221

901 668,18

0,00

901 668,18

0,00

901 668,18

901 668,18

0,00

223

4 492,80

0,00

4 492,80

0,00

4 492,80

4 492,80

0,00

227

3 047 184,30

0,00

3 047 184,30

0,00

3 047 184,30

3 047 184,30

0,00

311

105 383,56

0,00

105 383,56

0,00

105 383,56

105 383,55

0,01

313

513 745,80

0,00

513 745,80

0,00

513 745,80

513 745,80

0,00

321

2 070 772,07

0,00

2 070 772,07

0,00

2 070 772,07

2 070 772,07

0,00

322

9 066 450,35

0,00

9 066 450,35

0,00

9 066 450,35

9 066 450,34

0,01

323

102 503,35

0,00

102 503,35

0,00

102 503,35

102 503,35

0,00

341

789 443,52

0,00

789 443,52

0,00

789 443,52

789 443,52

0,00

411

29 706,30

0,00

29 706,30

0,00

29 706,30

29 706,30

0,00

413

1 917 872,20

0,00

1 917 872,20

0,00

1 917 872,20

1 917 872,20

0,00

431

653 477,99

0,00

653 477,99

0,00

653 477,99

653 477,99

0,00

511

1 154 986,21

0,00

1 154 986,21

0,00

1 154 986,21

1 154 986,20

0,01

Общо

73 628 802,58

0,00

73 628 802,58

0,00

73 628 802,58

73 628 802,52

0,06

DE: 2007DE06RPO020

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

5 480 209,69

0,00

5 480 209,69

0,00

5 480 209,69

5 480 209,68

0,01

123

1 275 714,62

0,00

1 275 714,62

0,00

1 275 714,62

1 275 714,62

0,00

125

5 050 160,53

0,00

5 050 160,53

0,00

5 050 160,53

5 050 160,52

0,01

212

6 706 229,87

0,00

6 706 229,87

0,00

6 706 229,87

6 706 229,87

0,00

213

1 747 078,90

0,00

1 747 078,90

0,00

1 747 078,90

1 747 078,91

–0,01

214

4 069 934,01

0,00

4 069 934,01

0,00

4 069 934,01

4 069 934,01

0,00

221

275 073,06

0,00

275 073,06

0,00

275 073,06

275 074,85

–1,79

223

6 055,56

0,00

6 055,56

0,00

6 055,56

6 055,56

0,00

227

125 725,96

0,00

125 725,96

0,00

125 725,96

125 725,96

0,00

311

225 121,96

0,00

225 121,96

0,00

225 121,96

225 121,96

0,00

313

16 660,00

0,00

16 660,00

0,00

16 660,00

16 660,00

0,00

321

5 029 540,84

0,00

5 029 540,84

0,00

5 029 540,84

5 029 540,83

0,01

322

9 464 854,86

0,00

9 464 854,86

0,00

9 464 854,86

9 464 854,86

0,00

323

480 127,29

0,00

480 127,29

0,00

480 127,29

480 127,29

0,00

411

573 412,17

0,00

573 412,17

0,00

573 412,17

573 412,17

0,00

413

1 339 343,81

0,00

1 339 343,81

0,00

1 339 343,81

1 339 343,81

0,00

431

389 722,80

0,00

389 722,80

0,00

389 722,80

389 722,80

0,00

511

1 265 120,39

0,00

1 265 120,39

0,00

1 265 120,39

1 265 120,38

0,01

Общо

43 520 086,32

0,00

43 520 086,32

0,00

43 520 086,32

43 520 088,08

–1,76

DE: 2007DE06RPO021

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

153 741,49

0,00

153 741,49

0,00

153 741,49

153 741,50

–0,01

123

1 630 840,00

0,00

1 630 840,00

0,00

1 630 840,00

1 630 840,00

0,00

125

1 396 837,11

0,00

1 396 837,11

0,00

1 396 837,11

1 396 837,16

–0,05

126

5 135 594,57

0,00

5 135 594,57

0,00

5 135 594,57

5 135 594,58

–0,01

212

617 765,76

0,00

617 765,76

0,00

617 765,76

617 767,55

–1,79

213

450 970,70

0,00

450 970,70

0,00

450 970,70

450 974,35

–3,65

214

8 528 711,64

0,00

8 528 711,64

0,00

8 528 711,64

8 528 752,40

–40,76

221

451 161,88

0,00

451 161,88

0,00

451 161,88

451 163,67

–1,79

227

217 057,50

0,00

217 057,50

0,00

217 057,50

217 057,50

0,00

313

1 370 403,96

0,00

1 370 403,96

0,00

1 370 403,96

1 370 403,99

–0,03

321

1 674 115,26

0,00

1 674 115,26

0,00

1 674 115,26

1 674 115,27

–0,01

322

2 537 676,02

0,00

2 537 676,02

0,00

2 537 676,02

2 537 676,04

–0,02

323

3 431 222,25

0,00

3 431 222,25

0,00

3 431 222,25

3 431 222,75

–0,50

341

100 670,64

0,00

100 670,64

0,00

100 670,64

100 670,65

–0,01

413

10 917,50

0,00

10 917,50

0,00

10 917,50

10 917,50

0,00

431

170 586,93

0,00

170 586,93

0,00

170 586,93

170 586,95

–0,02

511

180 110,28

0,00

180 110,28

0,00

180 110,28

180 110,31

–0,03

Общо

28 058 383,49

0,00

28 058 383,49

0,00

28 058 383,49

28 058 432,17

–48,68

DK: 2007DK06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

3 573 374,34

0,00

3 573 374,34

0,00

3 573 374,34

3 573 374,34

0,00

112

548 980,64

0,00

548 980,64

0,00

548 980,64

548 980,64

0,00

113

30 735,58

0,00

30 735,58

0,00

30 735,58

30 735,58

0,00

121

3 094 141,50

0,00

3 094 141,50

0,00

3 094 141,50

3 094 141,50

0,00

123

4 668 878,39

0,00

4 668 878,39

0,00

4 668 878,39

4 668 878,39

0,00

124

384 320,78

0,00

384 320,78

0,00

384 320,78

384 320,78

0,00

125

196 645,54

0,00

196 645,54

0,00

196 645,54

196 645,54

0,00

133

1 038 729,06

0,00

1 038 729,06

0,00

1 038 729,06

1 038 729,06

0,00

212

824 006,82

0,00

824 006,82

0,00

824 006,82

824 006,82

0,00

214

25 379 150,61

0,00

25 379 150,61

0,00

25 379 150,61

25 379 150,61

0,00

216

2 304 678,85

0,00

2 304 678,85

0,00

2 304 678,85

2 304 678,85

0,00

221

2 273 126,02

0,00

2 273 126,02

0,00

2 273 126,02

2 232 825,25

40 300,77

225

9 383,21

0,00

9 383,21

0,00

9 383,21

9 383,20

0,01

226

714 441,24

0,00

714 441,24

0,00

714 441,24

711 574,50

2 866,74

227

1 351 138,18

0,00

1 351 138,18

0,00

1 351 138,18

1 327 783,91

23 354,27

311

232 382,66

0,00

232 382,66

0,00

232 382,66

232 382,66

0,00

313

504 378,63

0,00

504 378,63

0,00

504 378,63

504 378,63

0,00

321

1 254 665,18

0,00

1 254 665,18

0,00

1 254 665,18

1 254 665,18

0,00

322

795 383,75

0,00

795 383,75

0,00

795 383,75

795 383,75

0,00

323

6 648,11

0,00

6 648,11

0,00

6 648,11

6 648,11

0,00

331

46 814,73

0,00

46 814,73

0,00

46 814,73

46 814,73

0,00

411

265 942,37

0,00

265 942,37

0,00

265 942,37

265 942,37

0,00

413

2 391 197,42

0,00

2 391 197,42

0,00

2 391 197,42

2 391 197,42

0,00

421

1 126,59

0,00

1 126,59

0,00

1 126,59

1 126,59

0,00

431

1 110 658,11

0,00

1 110 658,11

0,00

1 110 658,11

1 147 939,42

–37 281,31

511

1 336 003,41

0,00

1 336 003,41

0,00

1 336 003,41

1 336 003,41

0,00

Общо

54 336 931,72

0,00

54 336 931,72

0,00

54 336 931,72

54 307 691,24

29 240,48

EE: 2007EE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

78 414,92

0,00

78 414,92

0,00

78 414,92

78 414,89

0,03

112

2 684 289,31

0,00

2 684 289,31

0,00

2 684 289,31

2 684 289,33

–0,02

114

507 182,91

0,00

507 182,91

0,00

507 182,91

507 182,92

–0,01

121

37 139 086,16

0,00

37 139 086,16

0,00

37 139 086,16

37 196 041,67

–56 955,51

122

1 053 323,88

0,00

1 053 323,88

0,00

1 053 323,88

1 053 323,96

–0,08

123

2 688 194,19

0,00

2 688 194,19

0,00

2 688 194,19

2 688 194,23

–0,04

125

5 114 178,96

0,00

5 114 178,96

0,00

5 114 178,96

5 114 179,10

–0,14

131

928 740,38

0,00

928 740,38

0,00

928 740,38

928 740,32

0,06

141

1 759 546,90

0,00

1 759 546,90

0,00

1 759 546,90

1 759 552,76

–5,86

212

6 850 196,73

0,00

6 850 196,73

0,00

6 850 196,73

6 850 197,57

–0,84

213

549 734,47

0,00

549 734,47

0,00

549 734,47

549 734,72

–0,25

214

18 155 814,99

0,00

18 155 814,99

0,00

18 155 814,99

18 155 813,39

1,60

221

107 087,64

0,00

107 087,64

0,00

107 087,64

107 672,68

– 585,04

224

1 301 451,85

0,00

1 301 451,85

0,00

1 301 451,85

1 301 452,04

–0,19

312

5 465 164,83

0,00

5 465 164,83

0,00

5 465 164,83

5 465 164,94

–0,11

322

5 422 240,23

0,00

5 422 240,23

0,00

5 422 240,23

5 422 240,22

0,01

411

988,25

0,00

988,25

0,00

988,25

988,25

0,00

413

181 694,25

0,00

181 694,25

0,00

181 694,25

181 694,24

0,01

431

1 092 621,11

0,00

1 092 621,11

0,00

1 092 621,11

1 092 620,59

0,52

511

3 905 732,39

0,00

3 905 732,39

0,00

3 905 732,39

3 905 732,69

–0,30

Общо

94 985 684,35

0,00

94 985 684,35

0,00

94 985 684,35

95 043 230,51

–57 546,16

ES: 2007ES06RAT001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

511

720 809,55

0,00

720 809,55

0,00

720 809,55

720 809,57

–0,02

Общо

720 809,55

0,00

720 809,55

0,00

720 809,55

720 809,57

–0,02

ES: 2007ES06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

277 625,03

0,00

277 625,03

0,00

277 625,03

277 625,37

–0,34

112

1 782 979,74

0,00

1 782 979,74

0,00

1 782 979,74

1 782 979,64

0,10

113

443 215,50

0,00

443 215,50

0,00

443 215,50

443 215,54

–0,04

115

49 178,71

0,00

49 178,71

0,00

49 178,71

49 178,74

–0,03

121

5 240 222,00

0,00

5 240 222,00

0,00

5 240 222,00

5 240 224,79

–2,79

123

6 722 447,49

0,00

6 722 447,49

0,00

6 722 447,49

6 743 977,02

–21 529,53

124

4 738,92

0,00

4 738,92

0,00

4 738,92

4 738,93

–0,01

125

5 353 752,98

0,00

5 353 752,98

0,00

5 353 752,98

5 357 253,01

–3 500,03

132

225 267,82

0,00

225 267,82

0,00

225 267,82

225 259,72

8,10

133

227 222,73

0,00

227 222,73

0,00

227 222,73

227 222,74

–0,01

211

687 953,40

0,00

687 953,40

0,00

687 953,40

687 953,48

–0,08

212

659 170,23

0,00

659 170,23

0,00

659 170,23

659 172,82

–2,59

214

9 885 037,47

0,00

9 885 037,47

0,00

9 885 037,47

9 885 040,54

–3,07

221

2 023 624,41

0,00

2 023 624,41

0,00

2 023 624,41

2 023 624,68

–0,27

223

74 328,45

0,00

74 328,45

0,00

74 328,45

74 328,46

–0,01

226

2 787 290,70

0,00

2 787 290,70

0,00

2 787 290,70

2 789 591,50

–2 300,80

227

1 041 983,79

0,00

1 041 983,79

0,00

1 041 983,79

1 041 983,87

–0,08

313

118 474,72

0,00

118 474,72

0,00

118 474,72

118 474,71

0,01

322

3 613 838,33

0,00

3 613 838,33

0,00

3 613 838,33

3 613 838,11

0,22

323

563 533,11

0,00

563 533,11

0,00

563 533,11

563 533,07

0,04

411

517 984,35

0,00

517 984,35

0,00

517 984,35

517 984,45

–0,10

413

5 040 455,93

0,00

5 040 455,93

0,00

5 040 455,93

5 040 456,91

–0,98

431

1 302 210,39

0,00

1 302 210,39

0,00

1 302 210,39

1 302 210,46

–0,07

511

93 246,48

0,00

93 246,48

0,00

93 246,48

93 246,48

0,00

Общо

48 735 782,68

0,00

48 735 782,68

0,00

48 735 782,68

48 763 115,04

–27 332,36

ES: 2007ES06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

297 525,27

0,00

297 525,27

0,00

297 525,27

297 525,26

0,01

121

1 098 977,24

0,00

1 098 977,24

0,00

1 098 977,24

1 098 977,05

0,19

123

367 795,31

0,00

367 795,31

0,00

367 795,31

367 795,31

0,00

211

60 719,96

0,00

60 719,96

0,00

60 719,96

60 719,98

–0,02

212

241 964,23

0,00

241 964,23

0,00

241 964,23

241 964,24

–0,01

214

307 369,96

0,00

307 369,96

0,00

307 369,96

307 369,72

0,24

216

841,40

0,00

841,40

0,00

841,40

841,40

0,00

221

40 827,01

0,00

40 827,01

0,00

40 827,01

40 826,97

0,04

Общо

2 416 020,38

0,00

2 416 020,38

0,00

2 416 020,38

2 416 019,93

0,45

ES: 2007ES06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

387 761,04

0,00

387 761,04

0,00

387 761,04

387 761,04

0,00

121

3 980 516,39

0,00

3 980 516,39

0,00

3 980 516,39

3 980 516,39

0,00

123

1 911 837,70

0,00

1 911 837,70

0,00

1 911 837,70

1 911 837,70

0,00

214

329 518,46

0,00

329 518,46

0,00

329 518,46

329 518,46

0,00

Общо

6 609 633,59

0,00

6 609 633,59

0,00

6 609 633,59

6 609 633,59

0,00

ES: 2007ES06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

110 630,89

0,00

110 630,89

0,00

110 630,89

110 630,89

0,00

113

1 522 384,64

0,00

1 522 384,64

0,00

1 522 384,64

1 522 384,64

0,00

114

166 634,37

0,00

166 634,37

0,00

166 634,37

166 634,37

0,00

121

180 324,96

0,00

180 324,96

0,00

180 324,96

180 324,96

0,00

125

244 080,32

0,00

244 080,32

0,00

244 080,32

244 080,32

0,00

211

3 029 086,59

0,00

3 029 086,59

0,00

3 029 086,59

3 029 086,59

0,00

214

2 474 458,03

0,00

2 474 458,03

0,00

2 474 458,03

2 474 458,03

0,00

221

15 289,63

0,00

15 289,63

0,00

15 289,63

15 289,63

0,00

226

1 227 389,60

0,00

1 227 389,60

0,00

1 227 389,60

1 227 389,60

0,00

227

33 387,37

0,00

33 387,37

0,00

33 387,37

33 387,37

0,00

312

13 113,33

0,00

13 113,33

0,00

13 113,33

13 113,33

0,00

321

10 742,64

0,00

10 742,64

0,00

10 742,64

10 742,64

0,00

322

66 846,27

0,00

66 846,27

0,00

66 846,27

66 846,27

0,00

323

25 775,85

0,00

25 775,85

0,00

25 775,85

25 775,85

0,00

431

88 016,70

0,00

88 016,70

0,00

88 016,70

88 016,70

0,00

511

5 150,86

0,00

5 150,86

0,00

5 150,86

5 150,86

0,00

Общо

9 213 312,05

0,00

9 213 312,05

0,00

9 213 312,05

9 213 312,05

0,00

ES: 2007ES06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

466 094,86

0,00

466 094,86

0,00

466 094,86

466 094,86

0,00

112

6 274 429,79

0,00

6 274 429,79

0,00

6 274 429,79

6 274 429,68

0,11

113

3 265 800,62

0,00

3 265 800,62

0,00

3 265 800,62

3 265 804,44

–3,82

121

21 013 686,61

0,00

21 013 686,61

0,00

21 013 686,61

21 013 686,54

0,07

123

23 117 622,70

0,00

23 117 622,70

0,00

23 117 622,70

23 117 622,77

–0,07

125

9 801 225,77

0,00

9 801 225,77

0,00

9 801 225,77

9 801 225,85

–0,08

132

275 781,90

0,00

275 781,90

0,00

275 781,90

275 781,83

0,07

133

347 131,40

0,00

347 131,40

0,00

347 131,40

347 131,42

–0,02

211

103 705,89

0,00

103 705,89

0,00

103 705,89

103 705,87

0,02

212

2 782 215,96

0,00

2 782 215,96

0,00

2 782 215,96

2 782 215,73

0,23

214

14 734 500,55

0,00

14 734 500,55

0,00

14 734 500,55

14 734 497,76

2,79

221

5 291 521,93

0,00

5 291 521,93

0,00

5 291 521,93

5 291 521,06

0,87

227

854 026,06

0,00

854 026,06

0,00

854 026,06

854 026,05

0,01

Общо

88 327 744,04

0,00

88 327 744,04

0,00

88 327 744,04

88 327 743,86

0,18

ES: 2007ES06RPO008

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

3 855 990,65

0,00

3 855 990,65

0,00

3 855 990,65

3 855 990,71

–0,06

113

4 949 421,07

0,00

4 949 421,07

0,00

4 949 421,07

4 949 470,50

–49,43

114

196 470,83

0,00

196 470,83

0,00

196 470,83

196 470,86

–0,03

115

29 394,08

0,00

29 394,08

0,00

29 394,08

29 394,08

0,00

121

22 320 478,04

0,00

22 320 478,04

0,00

22 320 478,04

22 320 477,77

0,27

123

11 972 995,92

0,00

11 972 995,92

0,00

11 972 995,92

11 972 996,59

–0,67

124

214 707,76

0,00

214 707,76

0,00

214 707,76

214 707,78

–0,02

125

8 861 535,72

0,00

8 861 535,72

0,00

8 861 535,72

8 861 535,73

–0,01

211

4 473 513,67

0,00

4 473 513,67

0,00

4 473 513,67

4 473 513,65

0,02

212

12 611 876,75

0,00

12 611 876,75

0,00

12 611 876,75

12 611 884,20

–7,45

214

12 250 328,94

0,00

12 250 328,94

0,00

12 250 328,94

12 250 318,04

10,90

215

584 322,74

0,00

584 322,74

0,00

584 322,74

584 322,73

0,01

221

10 539 781,94

0,00

10 539 781,94

0,00

10 539 781,94

10 539 781,72

0,22

225

3 452,93

0,00

3 452,93

0,00

3 452,93

3 452,93

0,00

226

1 166 459,06

0,00

1 166 459,06

0,00

1 166 459,06

1 166 460,05

–0,99

Общо

94 030 730,10

0,00

94 030 730,10

0,00

94 030 730,10

94 030 777,34

–47,24

ES: 2007ES06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

211 460,94

0,00

211 460,94

0,00

211 460,94

211 460,94

0,00

112

558 262,86

0,00

558 262,86

0,00

558 262,86

558 262,86

0,00

113

287 304,02

0,00

287 304,02

0,00

287 304,02

287 306,09

–2,07

114

219 848,88

0,00

219 848,88

0,00

219 848,88

219 848,81

0,07

115

195 244,05

0,00

195 244,05

0,00

195 244,05

195 244,04

0,01

121

2 646 830,19

0,00

2 646 830,19

0,00

2 646 830,19

2 646 829,98

0,21

123

2 064 739,60

0,00

2 064 739,60

0,00

2 064 739,60

2 064 739,61

–0,01

124

58 703,28

0,00

58 703,28

0,00

58 703,28

58 703,28

0,00

125

6 985 946,94

0,00

6 985 946,94

0,00

6 985 946,94

6 985 946,89

0,05

132

10 989,59

0,00

10 989,59

0,00

10 989,59

10 989,59

0,00

133

153 692,20

0,00

153 692,20

0,00

153 692,20

153 692,21

–0,01

211

2 062 081,59

0,00

2 062 081,59

0,00

2 062 081,59

2 062 096,11

–14,52

212

393 909,46

0,00

393 909,46

0,00

393 909,46

393 919,42

–9,96

214

5 731 828,43

0,00

5 731 828,43

0,00

5 731 828,43

5 731 827,73

0,70

215

966 054,45

0,00

966 054,45

0,00

966 054,45

966 054,28

0,17

216

37 498,35

0,00

37 498,35

0,00

37 498,35

37 498,34

0,01

221

30 853,87

0,00

30 853,87

0,00

30 853,87

30 853,90

–0,03

226

619 623,23

0,00

619 623,23

0,00

619 623,23

619 623,24

–0,01

227

949 033,45

0,00

949 033,45

0,00

949 033,45

949 033,36

0,09

311

191 816,53

0,00

191 816,53

0,00

191 816,53

191 816,54

–0,01

321

1 609 133,75

0,00

1 609 133,75

0,00

1 609 133,75

1 609 134,04

–0,29

413

13 614,34

0,00

13 614,34

0,00

13 614,34

13 614,34

0,00

431

138 024,72

0,00

138 024,72

0,00

138 024,72

138 024,74

–0,02

511

29 361,35

0,00

29 361,35

0,00

29 361,35

29 361,35

0,00

Общо

26 165 856,07

0,00

26 165 856,07

0,00

26 165 856,07

26 165 881,69

–25,62

ES: 2007ES06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

4 819,82

0,00

4 819,82

0,00

4 819,82

4 819,82

0,00

112

2 629 529,96

0,00

2 629 529,96

0,00

2 629 529,96

2 629 529,96

0,00

113

4 588 003,30

0,00

4 588 003,30

0,00

4 588 003,30

4 588 000,13

3,17

121

968 289,31

0,00

968 289,31

0,00

968 289,31

968 289,33

–0,02

123

6 308 720,40

0,00

6 308 720,40

0,00

6 308 720,40

6 308 720,40

0,00

125

5 213 623,71

0,00

5 213 623,71

0,00

5 213 623,71

5 213 623,77

–0,06

131

138 191,02

0,00

138 191,02

0,00

138 191,02

138 190,98

0,04

132

189 782,42

0,00

189 782,42

0,00

189 782,42

189 782,38

0,04

211

1 044 346,54

0,00

1 044 346,54

0,00

1 044 346,54

1 045 921,62

–1 575,08

212

6 106 740,73

0,00

6 106 740,73

0,00

6 106 740,73

6 106 929,58

– 188,85

214

8 015 697,99

0,00

8 015 697,99

0,00

8 015 697,99

8 016 751,74

–1 053,75

221

12 108 135,89

0,00

12 108 135,89

0,00

12 108 135,89

12 108 135,71

0,18

226

2 788 775,63

0,00

2 788 775,63

0,00

2 788 775,63

2 822 657,50

–33 881,87

227

221 374,63

0,00

221 374,63

0,00

221 374,63

221 374,70

–0,07

322

388 125,00

0,00

388 125,00

0,00

388 125,00

388 125,00

0,00

323

989 368,86

0,00

989 368,86

0,00

989 368,86

989 369,09

–0,23

Общо

51 703 525,21

0,00

51 703 525,21

0,00

51 703 525,21

51 740 221,71

–36 696,50

ES: 2007ES06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

364 992,71

0,00

364 992,71

0,00

364 992,71

364 992,86

–0,15

112

6 024 581,78

0,00

6 024 581,78

0,00

6 024 581,78

6 024 581,72

0,06

113

3 902 264,87

0,00

3 902 264,87

0,00

3 902 264,87

3 902 244,30

20,57

115

185 891,01

0,00

185 891,01

0,00

185 891,01

185 891,01

0,00

121

20 706 021,53

0,00

20 706 021,53

0,00

20 706 021,53

20 706 021,51

0,02

122

2 303 058,16

0,00

2 303 058,16

0,00

2 303 058,16

2 303 058,30

–0,14

123

9 010 163,11

0,00

9 010 163,11

0,00

9 010 163,11

9 010 163,09

0,02

124

791 354,51

0,00

791 354,51

0,00

791 354,51

791 354,54

–0,03

132

82 155,96

0,00

82 155,96

0,00

82 155,96

82 155,96

0,00

133

814 570,58

0,00

814 570,58

0,00

814 570,58

814 570,58

0,00

211

4 719 161,54

0,00

4 719 161,54

0,00

4 719 161,54

4 719 161,13

0,41

212

2 396 660,11

0,00

2 396 660,11

0,00

2 396 660,11

2 396 660,06

0,05

214

1 415 482,78

0,00

1 415 482,78

0,00

1 415 482,78

1 415 482,08

0,70

221

897 105,12

0,00

897 105,12

0,00

897 105,12

897 105,07

0,05

223

6 925 019,38

0,00

6 925 019,38

0,00

6 925 019,38

6 925 019,35

0,03

226

5 744 767,64

0,00

5 744 767,64

0,00

5 744 767,64

5 744 767,59

0,05

227

484 878,02

0,00

484 878,02

0,00

484 878,02

484 878,05

–0,03

311

17 465,91

0,00

17 465,91

0,00

17 465,91

17 465,91

0,00

312

4 315 543,29

0,00

4 315 543,29

0,00

4 315 543,29

4 315 543,31

–0,02

313

80 058,09

0,00

80 058,09

0,00

80 058,09

80 058,08

0,01

321

613 457,06

0,00

613 457,06

0,00

613 457,06

613 457,04

0,02

323

365 873,34

0,00

365 873,34

0,00

365 873,34

365 873,34

0,00

431

53 809,34

0,00

53 809,34

0,00

53 809,34

53 809,34

0,00

511

497 416,03

0,00

497 416,03

0,00

497 416,03

497 416,00

0,03

Общо

72 711 751,87

0,00

72 711 751,87

0,00

72 711 751,87

72 711 730,22

21,65

ES: 2007ES06RPO012

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 940,16

–59 940,16

112

72 000,00

0,00

72 000,00

0,00

72 000,00

72 000,00

0,00

113

15 918,57

0,00

15 918,57

0,00

15 918,57

15 918,57

0,00

123

684 650,88

0,00

684 650,88

0,00

684 650,88

684 650,87

0,01

125

1 096 222,83

0,00

1 096 222,83

0,00

1 096 222,83

1 096 222,82

0,01

211

290 243,98

0,00

290 243,98

0,00

290 243,98

290 243,93

0,05

214

745 880,22

0,00

745 880,22

0,00

745 880,22

745 880,15

0,07

221

446 748,91

0,00

446 748,91

0,00

446 748,91

446 748,94

–0,03

226

473 932,01

0,00

473 932,01

0,00

473 932,01

473 931,99

0,02

227

31 082,37

0,00

31 082,37

0,00

31 082,37

31 082,37

0,00

313

43 271,41

0,00

43 271,41

0,00

43 271,41

43 271,41

0,00

323

1 956 514,50

0,00

1 956 514,50

0,00

1 956 514,50

1 956 514,54

–0,04

341

38 365,39

0,00

38 365,39

0,00

38 365,39

38 365,39

0,00

Общо

5 894 831,07

0,00

5 894 831,07

0,00

5 894 831,07

5 954 771,14

–59 940,07

ES: 2007ES06RPO013

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

381 657,37

0,00

381 657,37

0,00

381 657,37

381 657,38

–0,01

121

1 498 342,52

0,00

1 498 342,52

0,00

1 498 342,52

1 498 342,55

–0,03

123

2 631 885,29

0,00

2 631 885,29

0,00

2 631 885,29

2 631 885,32

–0,03

125

10 530 178,38

0,00

10 530 178,38

0,00

10 530 178,38

10 530 178,43

–0,05

211

682 694,78

0,00

682 694,78

0,00

682 694,78

682 694,76

0,02

212

950 991,63

0,00

950 991,63

0,00

950 991,63

950 991,67

–0,04

214

2 147 039,02

0,00

2 147 039,02

0,00

2 147 039,02

2 147 039,17

–0,15

221

635 202,68

0,00

635 202,68

0,00

635 202,68

635 202,66

0,02

511

79 872,23

0,00

79 872,23

0,00

79 872,23

79 872,23

0,00

Общо

19 537 863,90

0,00

19 537 863,90

0,00

19 537 863,90

19 537 864,17

–0,27

ES: 2007ES06RPO014

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

624 520,76

0,00

624 520,76

0,00

624 520,76

624 520,76

0,00

113

49 915,13

0,00

49 915,13

0,00

49 915,13

49 915,13

0,00

121

2 911 911,49

0,00

2 911 911,49

0,00

2 911 911,49

2 911 911,49

0,00

122

15 227,13

0,00

15 227,13

0,00

15 227,13

15 227,13

0,00

123

381 734,22

0,00

381 734,22

0,00

381 734,22

381 734,22

0,00

125

2 846 018,64

0,00

2 846 018,64

0,00

2 846 018,64

2 846 018,64

0,00

211

1 836 214,20

0,00

1 836 214,20

0,00

1 836 214,20

1 836 214,20

0,00

212

517 014,77

0,00

517 014,77

0,00

517 014,77

517 014,77

0,00

213

201 203,88

0,00

201 203,88

0,00

201 203,88

201 203,88

0,00

214

1 926 397,93

0,00

1 926 397,93

0,00

1 926 397,93

1 926 397,93

0,00

221

508 179,51

0,00

508 179,51

0,00

508 179,51

508 179,51

0,00

226

382 622,02

0,00

382 622,02

0,00

382 622,02

382 622,02

0,00

227

1 451 127,01

0,00

1 451 127,01

0,00

1 451 127,01

1 451 127,01

0,00

311

198 429,23

0,00

198 429,23

0,00

198 429,23

198 429,23

0,00

312

71 712,97

0,00

71 712,97

0,00

71 712,97

71 712,97

0,00

323

322 716,06

0,00

322 716,06

0,00

322 716,06

322 716,06

0,00

413

23 898,63

0,00

23 898,63

0,00

23 898,63

23 898,63

0,00

431

114 246,69

0,00

114 246,69

0,00

114 246,69

114 246,69

0,00

Общо

14 383 090,27

0,00

14 383 090,27

0,00

14 383 090,27

14 383 090,27

0,00

ES: 2007ES06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

115

22 940,15

0,00

22 940,15

0,00

22 940,15

22 940,15

0,00

122

277 255,26

0,00

277 255,26

0,00

277 255,26

277 255,40

–0,14

123

1 681 533,84

0,00

1 681 533,84

0,00

1 681 533,84

1 681 533,79

0,05

125

57 307,67

0,00

57 307,67

0,00

57 307,67

57 307,67

0,00

211

–13 943,57

0,00

–13 943,57

0,00

–13 943,57

–13 943,57

0,00

226

61 501,09

0,00

61 501,09

0,00

61 501,09

61 501,10

–0,01

227

11 050,77

0,00

11 050,77

0,00

11 050,77

11 050,78

–0,01

311

45 974,26

0,00

45 974,26

0,00

45 974,26

45 974,26

0,00

321

39 268,92

0,00

39 268,92

0,00

39 268,92

39 268,92

0,00

413

813 400,63

0,00

813 400,63

0,00

813 400,63

813 400,64

–0,01

511

16 141,04

0,00

16 141,04

0,00

16 141,04

16 141,04

0,00

Общо

3 012 430,06

0,00

3 012 430,06

0,00

3 012 430,06

3 012 430,18

–0,12

ES: 2007ES06RPO016

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

14 372,69

0,00

14 372,69

0,00

14 372,69

14 372,67

0,02

112

475 313,05

0,00

475 313,05

0,00

475 313,05

475 313,00

0,05

113

203 465,90

0,00

203 465,90

0,00

203 465,90

203 464,96

0,94

114

155 134,02

0,00

155 134,02

0,00

155 134,02

155 123,47

10,55

121

1 398 977,32

0,00

1 398 977,32

0,00

1 398 977,32

1 398 976,64

0,68

122

1 775,00

0,00

1 775,00

0,00

1 775,00

1 775,00

0,00

123

52 910,78

0,00

52 910,78

0,00

52 910,78

52 910,78

0,00

125

1 544 416,88

0,00

1 544 416,88

0,00

1 544 416,88

1 544 416,70

0,18

211

240 945,96

0,00

240 945,96

0,00

240 945,96

240 946,13

–0,17

214

376 801,02

0,00

376 801,02

0,00

376 801,02

376 800,12

0,90

216

23 339,73

0,00

23 339,73

0,00

23 339,73

23 339,72

0,01

221

142 246,89

0,00

142 246,89

0,00

142 246,89

142 246,55

0,34

223

193 715,97

0,00

193 715,97

0,00

193 715,97

193 715,91

0,06

226

568 708,44

0,00

568 708,44

0,00

568 708,44

568 708,40

0,04

227

491 345,99

0,00

491 345,99

0,00

491 345,99

491 345,94

0,05

313

125 800,65

0,00

125 800,65

0,00

125 800,65

125 800,62

0,03

322

264 061,45

0,00

264 061,45

0,00

264 061,45

264 061,35

0,10

323

63 139,42

0,00

63 139,42

0,00

63 139,42

63 139,40

0,02

Общо

6 336 471,16

0,00

6 336 471,16

0,00

6 336 471,16

6 336 457,36

13,80

ES: 2007ES06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

76 645,14

0,00

76 645,14

0,00

76 645,14

76 645,14

0,00

112

408 609,44

0,00

408 609,44

0,00

408 609,44

408 609,45

–0,01

113

557 246,22

0,00

557 246,22

0,00

557 246,22

557 256,53

–10,31

121

542 197,09

0,00

542 197,09

0,00

542 197,09

542 197,14

–0,05

123

5 133 624,39

0,00

5 133 624,39

0,00

5 133 624,39

5 133 625,28

–0,89

211

775 892,16

0,00

775 892,16

0,00

775 892,16

775 897,15

–4,99

212

404 714,44

0,00

404 714,44

0,00

404 714,44

404 722,07

–7,63

214

10 536 910,91

0,00

10 536 910,91

0,00

10 536 910,91

10 536 963,78

–52,87

221

287 500,27

0,00

287 500,27

0,00

287 500,27

287 502,60

–2,33

226

319 952,76

0,00

319 952,76

0,00

319 952,76

319 952,76

0,00

227

244 264,09

0,00

244 264,09

0,00

244 264,09

244 264,07

0,02

413

180 139,62

0,00

180 139,62

0,00

180 139,62

180 139,84

–0,22

Общо

19 467 696,53

0,00

19 467 696,53

0,00

19 467 696,53

19 467 775,81

–79,28

FI: 2007FI06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

713 927,89

0,00

713 927,89

0,00

713 927,89

742 372,62

–28 444,73

112

1 470 480,88

0,00

1 470 480,88

0,00

1 470 480,88

1 462 605,88

7 875,00

113

4 189 655,00

0,00

4 189 655,00

0,00

4 189 655,00

4 189 654,98

0,02

121

3 192 078,64

0,00

3 192 078,64

0,00

3 192 078,64

3 192 079,56

–0,92

123

1 507 708,71

0,00

1 507 708,71

0,00

1 507 708,71

1 507 709,05

–0,34

124

512 311,46

0,00

512 311,46

0,00

512 311,46

511 739,38

572,08

211

46 659 301,70

0,00

46 659 301,70

0,00

46 659 301,70

46 660 009,49

– 707,79

212

37 238 079,21

0,00

37 238 079,21

0,00

37 238 079,21

37 239 643,16

–1 563,95

214

71 097 247,95

0,00

71 097 247,95

0,00

71 097 247,95

71 097 909,48

– 661,53

215

2 846 165,25

0,00

2 846 165,25

0,00

2 846 165,25

2 846 165,21

0,04

221

395 487,85

0,00

395 487,85

0,00

395 487,85

394 454,98

1 032,87

311

2 020 459,44

0,00

2 020 459,44

0,00

2 020 459,44

2 020 880,91

– 421,47

312

8 240 708,45

0,00

8 240 708,45

0,00

8 240 708,45

8 272 318,31

–31 609,86

313

170 750,97

0,00

170 750,97

0,00

170 750,97

170 234,11

516,86

321

1 141 824,76

0,00

1 141 824,76

0,00

1 141 824,76

1 151 978,98

–10 154,22

322

192 499,02

0,00

192 499,02

0,00

192 499,02

192 553,05

–54,03

323

29 533,93

0,00

29 533,93

0,00

29 533,93

44 697,68

–15 163,75

331

88 721,37

0,00

88 721,37

0,00

88 721,37

233 949,60

– 145 228,23

411

39 911,23

0,00

39 911,23

0,00

39 911,23

42 153,98

–2 242,75

412

8 349,03

0,00

8 349,03

0,00

8 349,03

13 418,13

–5 069,10

413

2 921 745,32

0,00

2 921 745,32

0,00

2 921 745,32

3 149 290,97

– 227 545,65

421

48 002,15

0,00

48 002,15

0,00

48 002,15

74 940,29

–26 938,14

431

1 477 635,83

0,00

1 477 635,83

0,00

1 477 635,83

1 531 982,42

–54 346,59

511

1 699 850,86

0,00

1 699 850,86

0,00

1 699 850,86

1 699 821,60

29,26

Общо

187 902 436,90

0,00

187 902 436,90

0,00

187 902 436,90

188 442 563,82

– 540 126,92

FI: 2007FI06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 939,98

0,00

2 939,98

0,00

2 939,98

2 939,98

0,00

112

42 666,53

0,00

42 666,53

0,00

42 666,53

42 666,53

0,00

121

467 333,33

0,00

467 333,33

0,00

467 333,33

467 332,93

0,40

123

563 122,56

0,00

563 122,56

0,00

563 122,56

563 122,56

0,00

212

733 428,62

0,00

733 428,62

0,00

733 428,62

733 430,93

–2,31

214

936 761,67

0,00

936 761,67

0,00

936 761,67

936 769,21

–7,54

312

86 459,50

0,00

86 459,50

0,00

86 459,50

86 459,49

0,01

511

85 312,98

0,00

85 312,98

0,00

85 312,98

85 312,96

0,02

Общо

2 918 025,17

0,00

2 918 025,17

0,00

2 918 025,17

2 918 034,59

–9,42

FR: 2007FR06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

228 789,03

0,00

228 789,03

0,00

228 789,03

211 183,61

17 605,42

112

74 228 450,05

0,00

74 228 450,05

0,00

74 228 450,05

74 223 230,04

5 220,01

113

2 835 004,87

0,00

2 835 004,87

0,00

2 835 004,87

2 835 005,94

–1,07

121

79 811 266,02

0,00

79 811 266,02

0,00

79 811 266,02

79 780 319,66

30 946,36

122

2 893 885,92

0,00

2 893 885,92

0,00

2 893 885,92

2 893 975,28

–89,36

123

40 656 294,04

0,00

40 656 294,04

0,00

40 656 294,04

40 671 927,30

–15 633,26

125

4 408 754,16

0,00

4 408 754,16

0,00

4 408 754,16

4 349 078,73

59 675,43

126

19 751,22

0,00

19 751,22

0,00

19 751,22

21 138,65

–1 387,43

132

505 242,09

0,00

505 242,09

0,00

505 242,09

504 192,75

1 049,34

133

42 198,78

0,00

42 198,78

0,00

42 198,78

42 198,78

0,00

211

287 730 668,32

0,00

287 730 668,32

0,00

287 730 668,32

287 731 517,82

– 849,50

214

214 485 291,78

0,00

214 485 291,78

0,00

214 485 291,78

214 489 889,45

–4 597,67

216

288 430,15

0,00

288 430,15

0,00

288 430,15

288 430,15

0,00

221

1 398 206,33

0,00

1 398 206,33

0,00

1 398 206,33

1 399 581,83

–1 375,50

223

127 737,07

0,00

127 737,07

0,00

127 737,07

127 737,22

–0,15

226

34 833 730,81

0,00

34 833 730,81

0,00

34 833 730,81

34 801 842,30

31 888,51

227

924 151,65

0,00

924 151,65

0,00

924 151,65

924 791,43

– 639,78

311

406 300,08

0,00

406 300,08

0,00

406 300,08

399 674,15

6 625,93

312

75 477,65

0,00

75 477,65

0,00

75 477,65

74 623,24

854,41

313

505 868,19

0,00

505 868,19

0,00

505 868,19

505 868,20

–0,01

321

1 168 199,24

0,00

1 168 199,24

0,00

1 168 199,24

1 178 642,30

–10 443,06

323

7 703 637,75

0,00

7 703 637,75

0,00

7 703 637,75

7 553 743,53

149 894,22

341

717 555,15

0,00

717 555,15

0,00

717 555,15

717 555,16

–0,01

413

4 387,41

0,00

4 387,41

0,00

4 387,41

4 387,41

0,00

511

1 029 698,05

0,00

1 029 698,05

0,00

1 029 698,05

1 029 698,07

–0,02

Общо

757 028 975,81

0,00

757 028 975,81

0,00

757 028 975,81

756 760 233,00

268 742,81

FR: 2007FR06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

181 994,81

0,00

181 994,81

0,00

181 994,81

181 994,84

–0,03

112

408 075,00

0,00

408 075,00

0,00

408 075,00

408 075,00

0,00

115

15 868,70

0,00

15 868,70

0,00

15 868,70

15 868,70

0,00

121

628 895,00

0,00

628 895,00

0,00

628 895,00

628 895,11

–0,11

123

261 291,05

0,00

261 291,05

0,00

261 291,05

261 291,05

0,00

124

164 844,54

0,00

164 844,54

0,00

164 844,54

164 844,56

–0,02

125

14 590,80

0,00

14 590,80

0,00

14 590,80

14 590,80

0,00

132

89 715,53

0,00

89 715,53

0,00

89 715,53

89 715,60

–0,07

133

8 587,47

0,00

8 587,47

0,00

8 587,47

8 587,47

0,00

211

5 830 885,83

0,00

5 830 885,83

0,00

5 830 885,83

5 830 445,11

440,72

214

839 351,40

0,00

839 351,40

0,00

839 351,40

839 351,55

–0,15

216

8 616,25

0,00

8 616,25

0,00

8 616,25

8 616,26

–0,01

311

69 876,40

0,00

69 876,40

0,00

69 876,40

69 876,40

0,00

312

8 024,10

0,00

8 024,10

0,00

8 024,10

8 024,10

0,00

313

2 402,84

0,00

2 402,84

0,00

2 402,84

2 402,84

0,00

323

78 029,99

0,00

78 029,99

0,00

78 029,99

78 029,99

0,00

331

23 071,31

0,00

23 071,31

0,00

23 071,31

23 071,32

–0,01

431

24 887,50

0,00

24 887,50

0,00

24 887,50

24 887,50

0,00

Общо

8 659 008,52

0,00

8 659 008,52

0,00

8 659 008,52

8 658 568,20

440,32

FR: 2007FR06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

45 276,55

0,00

45 276,55

0,00

45 276,55

45 276,55

0,00

112

402 150,00

0,00

402 150,00

0,00

402 150,00

402 150,00

0,00

113

67 865,66

0,00

67 865,66

0,00

67 865,66

59 866,27

7 999,39

211

671 404,16

0,00

671 404,16

0,00

671 404,16

671 406,82

–2,66

214

371 181,08

0,00

371 181,08

0,00

371 181,08

371 182,02

–0,94

Общо

1 557 877,45

0,00

1 557 877,45

0,00

1 557 877,45

1 549 881,66

7 995,79

FR: 2007FR06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

53 228,66

0,00

53 228,66

0,00

53 228,66

53 228,66

0,00

112

83 220,00

0,00

83 220,00

0,00

83 220,00

83 220,00

0,00

121

173 871,64

0,00

173 871,64

0,00

173 871,64

173 871,65

–0,01

212

326 114,04

0,00

326 114,04

0,00

326 114,04

326 115,94

–1,90

214

124 259,25

0,00

124 259,25

0,00

124 259,25

124 259,26

–0,01

341

27 665,02

0,00

27 665,02

0,00

27 665,02

27 665,02

0,00

511

243 638,85

0,00

243 638,85

0,00

243 638,85

243 638,91

–0,06

Общо

1 031 997,46

0,00

1 031 997,46

0,00

1 031 997,46

1 031 999,44

–1,98

FR: 2007FR06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

293 458,75

0,00

293 458,75

0,00

293 458,75

293 458,75

0,00

113

6 866,93

0,00

6 866,93

0,00

6 866,93

6 123,55

743,38

211

765 223,81

0,00

765 223,81