ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.105.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 105

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
27 април 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 356/2010 на Съвета от 26 април 2010 година за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени физически или юридически лица, образувания или органи предвид ситуацията в Сомалия

1

 

*

Регламент (ЕС) № 357/2010 на Комисията от 23 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕС) № 185/2010 от 4 март 2010 г. за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването ( 1 )

10

 

*

Регламент (ЕС) № 358/2010 на Комисията от 23 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕС) № 185/2010 от 4 март 2010 г. за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването ( 1 )

12

 

 

Регламент (ЕС) № 359/2010 на Комисията от 26 април 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

15

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2010/231/ОВППС на Съвета от 26 април 2010 година относно ограничителни мерки спрямо Сомалия и за отмяна на Обща позиция 2009/138/ОВППС

17

 

*

Решение 2010/232/ОВППС на Съвета от 26 април 2010 година за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

22

 

 

2010/233/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 26 април 2010 година за създаване на експертна група за обща референтна рамка в областта на европейското договорно право

109

 

 

2010/234/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 26 април 2010 година за предоставяне на Люксембург на частична дерогация от Решение 2006/66/ЕО относно техническата спецификация за оперативната съвместимост на подсистемата Подвижен състав — шум на трансевропейската конвенционална железопътна система и от Решение 2006/861/ЕО относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистема Подвижен състав — товарни вагони от трансевропейската конвенционална железопътна система (нотифицирано под номер C(2010) 2546)

112

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

27.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 105/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 356/2010 НА СЪВЕТА

от 26 април 2010 година

за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени физически или юридически лица, образувания или органи предвид ситуацията в Сомалия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215, параграфи 1 и 2 от него,

като взе предвид Решение 2010/231/ОВППС на Съвета от 26 април 2010 г. относно ограничителните мерки срещу Сомалия и за отмяна на Обща позиция 2009/138/ОВППС (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 20 ноември 2008 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации (наричан по-нататък „Съветът за сигурност“), действайки в съответствие с глава VII на Устава на Организацията на обединените нации, прие Резолюция 1844 (2008), потвърждаваща общото и пълно оръжейно ембарго по отношение на Сомалия, наложено с Резолюция 733 (1992) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ССООН), и въвеждаща допълнителни ограничителни мерки.

(2)

Допълнителните ограничителни мерки се отнасят до ограничения за допускане и финансови ограничителни мерки спрямо лица и образувания, посочени от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите на Организацията на обединените нации, създаден с Резолюция 751 (1992) на ССООН относно Сомалия (наричан по-нататък „Комитетът по санкциите“). Освен общото оръжейно ембарго резолюцията въвежда специфична забрана на пряката и непряка доставка, продажба или трансфер на оръжия и военно оборудване и специфична забрана на предоставянето на свързана с това помощ и услуги на лица и образувания, посочени в списъка на Комитета.

(3)

Ограничителните мерки следва да се наложат спрямо лицата и образуванията, посочени от Организацията на обединените нации (ООН) като участващи в действия или подкрепящи действия, които застрашават мира, сигурността или стабилността в Сомалия, включително действия, които застрашават споразумението от Джибути от 18 август 2008 г. или политическия процес, или заплашват със сила временните федерални институции или Мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM), като действали в нарушение на оръжейното ембарго и свързаните с него мерки или като възпрепятстващи доставките на хуманитарна помощ за Сомалия или достъпа или разпространението на хуманитарна помощ в Сомалия.

(4)

На 16 февруари 2009 г. Съветът на Европейския съюз прие Обща позиция 2009/138/ОВППС относно ограничителни мерки спрямо Сомалия (2), в която се предвиждат, inter alia, финансови ограничителни мерки относно физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в списъка на ООН, както и забрана на прякото и непряко предоставяне на помощ и услуги, свързани с оръжия и военно оборудване, на такива лица, образувания или органи.

(5)

На 19 март 2010 г., Съветът за сигурност прие Резолюция 1916 (2010) на ССООН, в която, inter alia, беше взето решение за облекчаване на някои ограничения и задължения, въведени с режима на санкции, за да се позволят доставките и предоставянето на техническа помощ от международни, регионални и субрегионални организации и да се осигури своевременното предоставяне на спешни хуманитарни помощи от ООН.

(6)

На 12 април 2010 г. Комитетът по санкциите, прие списък с лицата и образуванията, които подлежат на ограничителни мерки.

(7)

На тази основа, на 26 април 2010 г., Съветът прие Решение 2010/231/ОВППС.

(8)

Тези мерки попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз и следователно, особено с цел да се осигури еднаквото им прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави-членки, е необходим законодателен акт на Съюза с оглед тяхното изпълнение, доколкото това засяга Съюза.

(9)

С Регламент (ЕО) № 147/2003 на Съвета от 27 януари 2003 г. относно някои ограничителни мерки по отношение на Сомалия (3) беше наложена обща забрана върху предоставянето на технически консултации, помощ, обучение, финансиране или финансова помощ, свързани с военни дейности, на всяко лице, образувание или орган в Сомалия. Следва да се приеме нов регламент на Съвета, с който да се изпълнят мерките относно физическите или юридическите лица, образуванията или органите, посочени в списъка на ООН.

(10)

Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати по-конкретно от Хартата на основните права на Европейския съюз (4), а именно правото на ефективно средство на правна защита и право на справедлив съдебен процес, правото на собственост и правото на защита на личните данни. Настоящият регламент следва да се прилага съгласно тези права и принципи.

(11)

Освен това настоящият регламент зачита в пълна степен задълженията на държавите-членки съгласно Устава на ООН и правно обвързващото естество на резолюциите на Съвета за сигурност.

(12)

Правомощието да измени приложение I към настоящия регламент следва да се упражни от Съвета, с оглед на специфичната заплаха за международния мир и сигурност в региона, създадена от положението в Сомалия, и за да се осигури съгласуваност с процеса на изменение и преразглеждане на приложението към Решение 2010/231/ОВППС на Съвета.

(13)

Процедурата за изменение на приложение I към регламента следва да включва на посочените физически или юридически лица, образувания или органи да им бъдат предоставени основанията за включването им в списъка на Комитета по санкциите, за да им се даде възможност да представят възраженията си. Когато има внесени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът следва да преразгледа решението си предвид тези възражения и надлежно да уведоми съответното лице, образувание или орган.

(14)

За да се създаде максимална правна сигурност в Съюза, следва да бъдат публикувани имената и другите необходими данни за идентифициране на физическите или юридическите лица, образуванията или органите, чиито финансови средства и икономически ресурси са замразени съгласно настоящия регламент.

(15)

Всяко обработване на лични данни на физически лица съгласно настоящия регламент следва да зачита Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (5) и Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (6).

(16)

Държавите-членки следва да определят санкциите, приложими за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент. Предвидените санкции следва да бъдат пропорционални, ефективни и възпиращи,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„финансови средства“ са финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но не само:

i)

пари в брой, чекове, парични искове, ордери, платежни нареждания и други платежни инструменти;

ii)

депозити във финансови институции или други образувания, баланси по сметки, дългове и дългови облигации;

iii)

публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялове, удостоверения за ценни книжа, облигации, записи на заповед, варанти, необезпечени облигации и деривативни договори;

iv)

лихви, дивиденти или други приходи или стойности, произтичащи или създадени от активи;

v)

кредити, право на прихващане, обезпечения, обезпечения за добро изпълнение или други финансови задължения;

vi)

акредитиви, товарителници, документи за продажба;

vii)

документи, удостоверяващи участие във фондове или притежание на финансови ресурси;

б)

„замразяване на финансови средства“ е предотвратяване на всяко движение, прехвърляне, изменение, използване, достъп до финансови средства или боравене с такива по всякакъв начин, който би довел до промяна в тяхното количество, размер, местонахождение, собственост, притежание, вид, предназначение или друга промяна, която би позволила използване на финансовите средства, включително управление на портфейл;

в)

„икономически ресурси“ са активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да бъдат използвани за получаване на финансови средства, стоки или услуги;

г)

„замразяване на икономически ресурси“ е предотвратяване на използването им с цел получаване на финансови средства, стоки или услуги по всякакъв начин, включително, но не само, чрез тяхната продажба, отдаване под наем или ипотекиране;

д)

„Комитет по санкциите“ е Комитетът на Съвета за сигурност, създаден в съответствие с Резолюция 751 (1992) на ССООН, отнасяща се до Сомалия;

е)

„техническа помощ“ е всякаква техническа помощ, свързана с ремонт, разработване, производство, сглобяване, изпитване, поддръжка или всякаква друга техническа услуга, и може да бъде под формата на инструкции, съвети, обучение, предаване на работни знания или умения или консултации, включително устни;

ж)

„инвестиционни услуги“ са:

i)

получаване и предаване на поръчки във връзка с един или повече финансови инструменти;

ii)

изпълнение на поръчки от името на клиенти;

iii)

търгуване за собствена сметка;

iv)

управление на портфейли;

v)

инвестиционни консултации;

vi)

поемане емисията на финансови инструменти и/или пласиране на финансови инструменти на базата на твърд ангажимент;

vii)

пласиране на финансови инструменти без твърд ангажимент; или

viii)

работа с многостранни инструменти за търговия,

при условие че дейността се отнася до който и да е от финансовите инструменти, изброени в приложение I, раздел В от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти (7);

з)

„територия на Общността“ са териториите, за които се прилагат Договорите съгласно предвидените в Договорите условия.

и)

„изложение на основанията“ е частта от изложението по даден случай, до която може да се осигури публичен достъп, и/или, когато е целесъобразно, описателно обобщение на основанията за включване в списъка, както са предоставени от Комитета по санкциите.

Член 2

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, които са собственост, във владение или контролирани от физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение I.

2.   Не се предоставят, пряко или непряко, никакви финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение I.

3.   Приложение I се състои от физически или юридически лица, образувания или органи, посочени от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите в съответствие с Резолюция 1844 (2008) на ССООН.

4.   Забранява се съзнателното и умишленото участие в действия, чийто предмет или резултат е прякото или косвено заобикаляне на мерките, посочени в параграфи 1 и 2.

5.   Забраната, установена в параграф 2, не поражда никаква отговорност за физическите или юридическите лица, образуванията или органите, които са предоставили финансови средства или икономически ресурси, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще са в нарушение на тази забрана.

Член 3

1.   Член 2, параграф 2 не се прилага, когато към замразени сметки се прибавят:

а)

лихви и други доходи от тези сметки; или

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, упоменати в член 2, са посочени от Комитета по санкциите или Съвета за сигурност,

при условие че всички тези лихви, други доходи и плащания продължат да са предмет на член 2, параграф 1.

2.   Член 2, параграф 2 не възпрепятства финансовите или кредитните институции в Съюза да кредитират замразени сметки, когато получават финансови средства по сметка на фигуриращо в списъка физическо или юридическо лице, образувание или орган, при условие че всякакви допълнителни суми по тези сметки също ще бъдат замразени. Финансовата или кредитната институция незабавно информира компетентните органи в държавите-членки, указани на изброените в приложение II уебсайтове, за такива транзакции.

Член 4

1.   Член 2, параграфи 1 и 2 не се отнасят до предоставянето на финансови средства или икономически ресурси, необходими да се осигури доставката на спешна хуманитарна помощ в Сомалия от страна на ООН, нейните специализирани агенции и програми, от хуманитарни организации със статут на наблюдатели към Общото събрание на ООН, които предоставят хуманитарна помощ, или техните партньори изпълнители.

2.   Освобождаването, установено в параграф 1, не поражда никаква отговорност за физическите или юридическите лица, образуванията или органите, които са предоставили финансови средства или икономически ресурси, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им няма да бъдат обхванати от това изключение.

Член 5

1.   Чрез дерогация от член 2 компетентните органи в държавите-членки, указани на изброените в приложение II уебсайтове, могат да разрешат, при условията, които смятат за уместни, освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на някои финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

съответният компетентен орган е определил, че финансовите средства или икономическите ресурси са:

i)

необходими за задоволяване на основните нужди на лицата, изброени в приложение I, и на членовете на семейството им, които са на тяхна издръжка, в това число разходи за храна, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

ii)

предназначени изключително за плащане на разумни по размера си професионални възнаграждения и възстановяване на направени разходи, свързани с предоставянето на правни услуги; или

iii)

предназначени изключително за плащане на такси или услуги, свързани с текущото държане или поддържане на замразените финансови средства или икономически ресурси; както и

б)

съответната държава-членка е уведомила Комитета по санкциите за това решение и за намерението си да даде разрешение и Комитетът по санкциите не е възразил срещу този начин на действие в рамките на три работни дни от уведомлението.

2.   Чрез дерогация от член 2 компетентните органи в държавите-членки, изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени финансови средства или икономически ресурси или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси, след като са установили, че те са необходими за извънредни разходи, при условие че съответната държава-членка е уведомила Комитета по санкциите за това решение и то е одобрено от този комитет.

3.   Съответната държава-членка информира останалите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно параграфи 1 и 2.

Член 6

Чрез дерогация от член 2 компетентните органи в държавите-членки, указани на изброените в приложение II уебсайтове, могат да разрешат освобождаването на някои замразени финансови средства или икономически ресурси, ако са изпълнени следните условия:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на съдебно, административно или арбитражно право на задържане, установено преди датата, на която физическото или юридическото лице, образуванието или органът, упоменати в член 2, са посочени от Комитета по санкциите или Съвета за сигурност, или на съдебно, административно или арбитражно решение, произнесено преди тази дата;

б)

финансовите средства или икономическите ресурси ще се използват изключително за удовлетворяване на искове, обезпечени с такова право на задържане или признати като валидни при такова решение, в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, уреждащи правата на лицата с такива искове;

в)

правото на задържане или решението не са в полза на физическо или юридическо лице, образувание или орган, изброени в приложение I;

г)

правото на задържане или решението не противоречат на обществената политика в съответната държава-членка; както и

д)

Комитетът по санкциите е уведомен от държавата-членка за правото на задържане или решението.

Член 7

Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, които са извършени добросъвестно въз основа на това, че тези действия са в съответствие с настоящия регламент, не пораждат никаква отговорност за физическото или юридическото лице или образуванието, които ги изпълняват, или техните директори или служители, освен в случаите, когато се докаже, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени в резултат на небрежност.

Член 8

1.   Забранява се предоставянето, пряко или непряко, на физическо или юридическо лице, образувание или орган, изброени в приложение I, на което и да е от следното:

а)

техническа помощ, свързана с военни дейности или с доставката, продажбата, прехвърлянето, производството, поддръжката или използването на стоки и технологии, включени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз (8);

б)

финансиране или финансова помощ, свързана с военни дейности или с доставката, продажбата, прехвърлянето, производството, поддръжката или използването на стоки и технологии, включени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз;

в)

инвестиционни услуги, свързани с военни дейности или с доставката, продажбата, прехвърлянето, производството, поддръжката или използването на стоки и технологии, включени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз;

2.   Забранява се съзнателното и умишлено участие в дейности, чиято цел или резултат е пряко или косвено да се заобиколи забраната, посочена в параграф 1.

3.   Забраната, установена в параграф 1, буква б), не поражда никаква отговорност за физическите или юридическите лица, образуванията или органите, които са предоставили финансиране или финансова помощ, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще са в нарушение на тази забрана.

Член 9

1.   Без да се засягат приложимите правила относно отчитането, поверителността и професионалната тайна, физическите или юридическите лица, образуванията или органите:

а)

предоставят незабавно на компетентните органи, указани на изброените в приложение II уебсайтове, за страната, в която пребивават или се намират, всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, като например сметки и средства, замразени съгласно член 2, и предават тази информация на Комисията пряко или чрез тези компетентни органи; както и

б)

сътрудничат на компетентните власти, указани на изброените в приложение II уебсайтове, при всяка проверка на тази информация.

2.   Информацията, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва единствено за целите, за които е предоставена или получена.

Член 10

Комисията и държавите-членки незабавно взаимно се уведомяват за мерките, предприети съгласно настоящия регламент, и си предоставят всякаква друга уместна информация, с която разполагат, във връзка с настоящия регламент, по-специално информация по отношение на нарушенията и проблемите с прилагането, както и по отношение на решенията, произнесени от национални съдилища.

Член 11

Комисията е упълномощена да изменя приложение II въз основа на информация, предоставена от държави-членки.

Член 12

1.   Когато Съветът за сигурност или Комитетът по санкциите включи в списъка физически или юридическо лице, образувание или орган и предостави изложение на основанията за това, Съветът включва в приложение I това физически или юридическо лице, образувание или орган. Съветът уведомява засегнатото физически или юридическо лице, образувание или орган относно решението си и изложението на основанията или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да предостави възможност на това физически или юридическо лице, образувание или орган да представи възражения.

2.   Когато има внесени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и надлежно уведомява лицето, образуванието или органа.

Член 13

Когато ООН реши да извади от списъка лице, образувание или орган или да измени данните за идентифициране на лице, образувание или орган от списъка, Съветът изменя съответно приложение I.

Член 14

В приложение I се съдържа информация, ако такава е налична, предоставена от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите и необходима за идентифициране на засегнатите физически или юридическо лица, образувания или органи. По отношение на физическите лица в информацията може да се включват имената, в т.ч. псевдоними, датата и мястото на раждане, гражданството, номерът на паспорта и на картата за самоличност, полът, адресът, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на юридическите лица, образуванията или органите информацията може да включва имената, мястото и датата на регистрация, регистрационният номер и мястото на дейност. В приложение I се включва също датата на посочване от страна на Съвета за сигурност или на Комитета по санкциите.

Член 15

1.   Държавите-членки определят правилата относно приложимите санкции при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното изпълнение. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за тези правила незабавно след влизането в сила на настоящия регламент, както и за всяко последващо изменение.

Член 16

1.   Държавите-членки определят компетентните органи, предвидени в настоящия регламент, и ги посочват на уебсайтовете или чрез уебсайтовете, изброени в приложение II.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията относно тези правила, както и относно всяко последващо изменение, незабавно след влизането в сила на настоящия регламент.

3.   Когато в настоящия регламент се предвижда изискване за нотификация, информиране или друг вид комуникация с Комисията, адресът и останалите данни за връзка, които следва да се използват за тази цел, се посочват в приложение II.

Член 17

Настоящият регламент се прилага:

а)

на територията на Съюза, включително въздушното му пространство;

б)

на борда на всяко въздухоплавателно средство или плавателен съд под юрисдикцията на държава-членка;

в)

за всяко лице на територията на Съюза или извън нея, което е гражданин на държава-членка;

г)

за всяко юридическо лице, образувание или орган, които са регистрирани или учредени съгласно законите на държава-членка;

д)

за всяко юридическо лице, образувание или орган по отношение на всяка стопанска дейност, извършвана изцяло или частично в рамките на Съюза.

Член 18

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 26 април 2010 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  Виж стр. 17 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  ОВ L 46, 17.2.2009 г., стp. 73.

(3)  ОВ L 24, 29.1.2003 г., стр. 2.

(4)  ОВ C 364, 18.12.2000 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(7)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

(8)  ОВ C 69, 18.3.2010 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ОБРАЗУВАНИЯ ИЛИ ОРГАНИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 2 И 8

I.   Физически лица

1.

Yasin Ali Baynah (известен също като a) Ali, Yasin Baynah, б) Ali, Yassin Mohamed, в) Baynah, Yasin, г) Baynah, Yassin, д) Baynax, Yasiin Cali, е) Beenah, Yasin, ж) Beenah, Yassin, з) Beenax, Yasin, и) Beenax, Yassin, й) Benah, Yasin, к) Benah, Yassin, л) Benax, Yassin, м) Beynah, Yasin, н) Binah, Yassin, о) Cali, Yasiin Baynax) Дата на раждане: около 1966 г. Националност: Сомалия. Алтернативна националност: Швеция. Местонахождение: Rinkeby, Stockholm, Швеция; Mogadishu, Сомалия.

2.

Hassan Dahir Aweys (известен също като a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, б) Awes, Hassan Dahir, в) Awes, Shaykh Hassan Dahir, г) Aweyes, Hassen Dahir, д) Aweys, Ahmed Dahir, е) Aweys, Sheikh, ж) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, з) Dahir, Aweys Hassan, и) Ibrahim, Mohammed Hassan, й) OAIS, Hassan Tahir, к) Uways, Hassan Tahir, л) „Hassan, Sheikh“) Дата на раждане: 1935 г. Гражданство: Сомалия. Националност: Сомалия. Местонахождение: Сомалия; Еритрея.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (известен също като a) Al-Turki, Hassan, б) Turki, Hassan, в) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, г) Turki, Sheikh Hassan, д) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, е) Xirsi, Xasan Cabdulle) Дата на раждане: около 1944 г. Място на раждане: област Ogaden, Етиопия. Националност: Сомалия. Местонахождение: Сомалия.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (известен също като a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, б) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, в) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, г) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, д) „Godane“, е) „Godani“, ж) „Mukhtar, Shaykh“, з) „Zubeyr, Abu“) Дата на раждане: 10 юли 1977 г. Място на раждане: Hargeysa, Сомалия. Националност: Сомалия.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (известен също като a) Fuad Mohamed Khalif, б) Fuad Mohamed Qalaf, в) Fuad Mohammed Kalaf, г) Fuad Mohamed Kalaf, д) Fuad Mohammed Khalif, е) Fuad Khalaf, ж) Fuad Shongale, з) Fuad Shongole, и) Fuad Shangole, й) Fuad Songale, к) Fouad Shongale, л) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Националност: Сомалия. Местонахождение: Mogadishu, Сомалия. Алтернативно местонахождение: Сомалия

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (известен също като a) Bashir Mohamed Mahmoud, б) Bashir Mahmud Mohammed, в) Bashir Mohamed Mohamud, г) Bashir Mohamed Mohamoud, д) Bashir Yare, е) Bashir Qorgab, ж) Gure Gap, з) „Abu Muscab“, и) „Qorgab“) Дата на раждане: около 1979-1982 г. Алтернативна дата на раждане: 1982 г. Националност: Сомалия. Местонахождение: Mogadishu, Сомалия.

7.

Mohamed Sa’id (известен също като a) „Atom“, б) Mohamed Sa’id Atom, в) Mohamed Siad Atom) Дата на раждане: около 1966 г. Място на раждане: Galgala, Сомалия. Местонахождение: Galgala, Сомалия. Алтернативно местонахождение: Badhan, Сомалия.

8.

Fares Mohammed Mana’a (известен също като a) Faris Mana’a, б) Fares Mohammed Manaa) Дата на раждане: 8 февруари 1965 г. Място на раждане: Sadah, Йемен. Паспорт №: 00514146; място на издаване: Sanaa, Йемен. Лична карта №: 1417576; място на издаване: Al-Amana, Йемен; дата на издаване: 7 януари 1996 г.

II.   Юридически лица, образувания или органи

AL-SHABAAB (известно също като a) Al-Shabab, б) Shabaab, в) The Youth, г) Mujahidin Al-Shabaab Movement, д) Mujahideen Youth Movement, е) Mujahidin Youth Movement, ж) MYM, з) Harakat Shabab Al-Mujahidin, и) Hizbul Shabaab, й) Hisb’ul Shabaab, к) Al-Shabaab Al-Islamiya, л) Youth Wing, м) Al-Shabaab Al-Islaam, н) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, п) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, р) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, с) Mujaahidiin Youth Movement) Местонахождение: Сомалия.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УЕБСАЙТОВЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИТЕ ВЛАСТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 2, ЧЛЕНОВЕ 5, 6 И 9 И АДРЕС ЗА НОТИФИКАЦИИ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

 

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.government.bg

 

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

ДАНИЯ

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

 

ГЪРЦИЯ

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

ИСПАНИЯ

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

ЛИТВА

http://www.urm.lt/sanctions

 

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

 

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

 

МАЛТА

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

НИДЕРЛАНДИЯ

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instnties_algemeen

 

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

 

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

 

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

СЛОВАКИЯ

http://www.foreign.gov.sk

 

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

 

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/services-we-deliver/business-services/export-controls-sanctions/

Адрес за нотификации до Европейската комисия:

European Commission

DG for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Електронна поща: relex-sanctions@ec.europa.eu

Тел. +32 22955585

Факс +32 22990873


27.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 105/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 357/2010 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2010 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 185/2010 от 4 март 2010 г. за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 820/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на допълнителни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването (2) съдържа процедури за сигурност при доставяне на течности и на специални, позволяващи проверка на целостта, пликове за безопасно пренасяне. Посоченият регламент обаче се отменя, считано от 29 април 2010 г.

(2)

Регламент (ЕС) № 185/2010 на Комисията от 4 март 2010 г. за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването (3) ще замени Регламент (ЕО) № 820/2008. Регламент (ЕС) № 185/2010 не съдържа процедури за сигурност при доставяне на течности и на специални, позволяващи проверка на целостта, пликове за безопасно пренасяне.

(3)

Следва да се поддържат процедурите за сигурност при доставяне на течности, аерозоли и гелове и на специални, позволяващи проверка на целостта, пликове за безопасно пренасяне, продавани от страната на съоръженията за излитане и кацане на летища в Съюза, с цел да бъде защитено гражданското въздухоплаване от актове на незаконна намеса, които застрашават неговата сигурност. Следователно е необходимо те да бъдат включени в Регламент (ЕС) № 185/2010.

(4)

Регламент (ЕС) № 185/2010 ще бъде прилаган от 29 април 2010 г. Следователно влизането в сила на настоящия регламент е спешно и той следва да се прилага от същата дата.

(5)

Регламент (ЕС) № 185/2010 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по сигурност на гражданското въздухоплаване, създаден по силата на член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 300/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 29 април 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 72.

(2)  ОВ L 221, 19.8.2008 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 55, 5.3.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010 се изменя, както следва:

1.

В глава 8 се добавя следната точка 8.3:

„8.3   ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА СИГУРНОСТ ЗА ДОСТАВЯНЕТО НА ТАГ И НА СПЕЦИАЛНИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ ПРОВЕРКА НА ЦЕЛОСТТА ПЛИКОВЕ (STEB), ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОЛЕТА

1.

Доставянето на пликове от вида STEB, предназначени за полета, се извършва в специални, позволяващи проверка на целостта пликове за безопасно пренасяне до зоната от страната на съоръженията за излитане и кацане или до зона с ограничен достъп.

2.

След първоначалното им приемане в зоната от страната на съоръженията за излитане и кацане или в зона с ограничен достъп и до последващата им продажба на борда на въздухоплавателното средство, ТАГ и пликовете от вида STEB са защитени от неправомерни действия.

3.

Подробни разпоредби относно допълнителните разпоредби за сигурност за доставянето на ТАГ и на пликове от вида STEB, предназначени за полета, се съдържат в отделно решение.“

2.

В глава 9 се добавя следната точка 9.3:

„9.3   ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА СИГУРНОСТ ЗА ДОСТАВЯНЕТО НА ТАГ И НА СПЕЦИАЛНИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ ПРОВЕРКА НА ЦЕЛОСТТА ПЛИКОВЕ (STEB)

1.

Доставянето на пликове от вида STEB се извършва в специални, позволяващи проверка на целостта пликове за безопасно пренасяне до зоната от страната на съоръженията за излитане и кацане, след пункта за проверка на бордните карти, или до зона с ограничен достъп.

2.

След първоначалното им приемане в зоната от страната на съоръженията за излитане и кацане или в зона с ограничен достъп и до последващата им продажба в търговските обекти, ТАГ и пликовете от вида STEB са защитени от неправомерни действия.

3.

Подробни разпоредби относно допълнителните разпоредби за сигурност за доставянето на ТАГ и на пликове от вида STEB се съдържат в отделно решение.“


27.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 105/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 358/2010 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2010 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 185/2010 от 4 март 2010 г. за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Ограниченията върху течностите, аерозолите и геловете, носени от пътници, които пристигат с полети от трети държави и се прекачват на летищата на Съюза, създават известни оперативни трудности на тези летища и представляват неудобство за съответните пътници.

(2)

Регламент (ЕО) № 820/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на допълнителни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването (2) допуска изключения от прилагането на посочените ограничения, които се разрешават, ако са изпълнени определени условия. След като се увери, че въпросните условия са изпълнени на летищата в определени трети държави и че тези трети държави поддържат добро сътрудничество със Съюза и неговите държави-членки, Комисията разрешава такива изключения.

(3)

Поради това, че Регламент (ЕО) № 820/2008 се отменя считано от 29 април 2010 г., посочените изключения също се отменят. Ограниченията върху течностите, аерозолите и геловете, носени от пътници, които пристигат с полети от трети държави и се прекачват на летищата на Съюза, обаче остават, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 297/2010 от 9 април 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 272/2009 за допълване на общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване (3).

(4)

Поради това изключенията от прилагането на ограниченията върху течностите, аерозолите и геловете, носени от пътници, които пристигат с полети от трети държави, следва да бъдат продължени, докато посочените ограничения са в сила, при условие че въпросните трети държави продължават да отговарят на условията, съгласно които са били разрешени изключенията.

(5)

Регламент (ЕС) № 185/2010 от 4 март 2010 г. за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването (4) следва да бъде съответно изменен.

(6)

Регламент (ЕС) № 297/2010 от 9 април 2010 г. се прилага считано от 29 април 2010 г. Следователно влизането в сила на настоящия регламент е спешно и той следва да се прилага от същата дата.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по сигурност на гражданското въздухоплаване, създаден по силата на член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 300/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 29 април 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 72.

(2)  ОВ L 221, 19.8.2008 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 90, 10.4.2010 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 55, 5.3.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Глава 4 от приложението се изменя, както следва:

1.

Точка 4.0.4 се заменя със следното:

„4.

За целите на настоящото приложение:

а)

„течности, аерозоли и гелове (ТАГ)“ включват пасти, лосиони, течни/твърди смеси и съдържанието на контейнери под налягане като пасти за зъби, гелове за коса, напитки, супи, сиропи, парфюми, пяна за бръснене и други артикули с подобна консистенция;

б)

„специален, позволяващ проверка на целостта плик (STEB)“ е плик, който отговаря на препоръчителните насоки за контрол на сигурността на Международната организация за гражданско въздухоплаване.“

2.

Точка 4.1.3.4 се заменя със следното:

„4.

Носените от пътниците ТАГ могат да бъдат освободени от проверка, при следните обстоятелства:

а)

ако са в отделни контейнери с максимална вместимост от 100 милилитра или равностойна в прозрачен найлонов плик, който може да се отваря и затваря, с максимална вместимост от 1 литър, при условие, че съдържанието на найлоновия плик се побира свободно в него, а пликът е напълно затворен; или

б)

ако те ще бъдат използвани по време на пътуването и са необходими поради здравословни причини или заради специален хранителен режим, включително бебешка храна. Когато от пътника бъде поискано, той трябва да представи доказателство за характера на ТАГ, които ще бъдат освободени от проверка; или

в)

ако те са придобити в зоната от страната на съоръженията за излитане и кацане след пункта за проверка на бордните карти от търговски обекти, спрямо които се прилагат одобрени процедури за сигурност като част от програмата за сигурност на летището, при условие че ТАГ са сложени в специален, позволяващ проверка на целостта плик (STEB), който съдържа видимо достатъчно доказателство, че покупката е извършена в зоната от страната на съоръженията за излитане и кацане на същото летище в същия ден; или

г)

ако те са придобити в зоната с ограничен достъп от търговски обекти, спрямо които се прилагат одобрени процедури за сигурност като част от програмата за сигурност на летището; или

д)

ако са придобити на друго летище в Съюза и при условие че ТАГ са сложени в специален, позволяващ проверка на целостта плик (STEB), който съдържа видимо достатъчно доказателство, че покупката е извършена в зоната от страната на съоръженията за излитане и кацане на същото летище в същия ден; или

е)

ако са придобити на борда на въздухоплавателно средство на въздушен превозвач от Общността и при условие, че ТАГ са сложени в специален, позволяващ проверка на целостта плик (STEB), който съдържа видимо достатъчно доказателство, че покупката е извършена в зоната от страната на съоръженията за излитане и кацане на същото летище в същия ден; или

ж)

ако са придобити на летище в трета държава измежду изброените в притурка 4—Г, при условие, че ТАГ са сложени в специален, позволяващ проверка на целостта плик (STEB), който съдържа видимо достатъчно доказателство, че покупката е извършена в зоната от страната на съоръженията за излитане и кацане на същото летище в рамките на предходните 36 часа. Срокът на предвидените в настоящата точка изключения изтича на 29 април 2011 г.“

3.

Добавя се следната притурка 4—Г:

ПРИТУРКА 4—Г

Летище/летища, от което/които се извършват полети до летища в Съюза:

Канада:

Всички международни летища

Република Хърватия:

летище Dubrovnik (DBV)

летище Pula (PUY)

летище Rijeka (RJK)

летище Split (SPU)

летище Zadar (ZAD)

летище Zagreb (ZAG)

Малайзия:

Международно летище Куала Лумпур (KUL)

Република Сингапур:

летище Changi (SIN)

Съединени американски щати:

Всички международни летища“


27.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 105/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 359/2010 НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 27 април 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

JO

94,2

MA

84,5

TN

113,3

TR

95,1

ZZ

96,8

0707 00 05

MA

47,7

TR

115,4

ZZ

81,6

0709 90 70

MA

86,8

TR

95,1

ZZ

91,0

0805 10 20

EG

46,1

IL

59,5

MA

53,3

TN

49,5

TR

75,7

ZZ

56,8

0805 50 10

IL

58,2

TR

67,6

ZA

70,1

ZZ

65,3

0808 10 80

AR

92,8

BR

81,3

CA

113,4

CL

85,7

CN

79,2

MK

26,2

NZ

120,4

US

131,1

UY

68,9

ZA

83,0

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

92,3

CL

102,3

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

86,8

ZZ

105,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


РЕШЕНИЯ

27.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 105/17


РЕШЕНИЕ 2010/231/ОВППС НА СЪВЕТА

от 26 април 2010 година

относно ограничителни мерки спрямо Сомалия и за отмяна на Обща позиция 2009/138/ОВППС

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 10 декември 2002 г. Съветът прие Обща позиция 2002/960/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сомалия (1) вследствие на резолюции 733 (1992), 1356 (2001) и 1425 (2002) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ССООН), свързани с налагането на оръжейно ембарго срещу Сомалия.

(2)

На 16 февруари 2009 г. Съветът прие Обща позиция 2009/138/ОВППС на Съвета от 16 февруари 2009 г. относно ограничителни мерки спрямо Сомалия и за отмяна на Обща позиция 2002/960/ОВППС (2) за прилагане на Резолюция 1844 (2008) на ССООН, с която бяха въведени ограничителни мерки срещу тези, които се стремят да попречат или спрат мирния политически процес, или тези, които заплашват със сила временните федерални институции на Сомалия или мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM) или извършват действия, подкопаващи стабилността в Сомалия или в региона.

(3)

На 1 март 2010 г. Съветът прие Решение 2010/126/ОВППС на Съвета за изменение на Обща позиция 2009/138/ОВППС (3) и за изпълнение на Резолюция 1907 (2009) на ССООН, с която на всички държави се препоръчва да извършват, съгласувано с националните си органи и в съответствие с националното си законодателство и с международното право, проверки на всички товари към и от Сомалия на територията си, включително на морските пристанища и летищата, ако разполагат с информация, която дава достатъчно основания да се предполага, че товарът съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на общото и пълно оръжейно ембарго, наложено на Сомалия съгласно параграф 5 от Резолюция 733 (1992) на ССООН и разширено и изменено с последващи резолюции.

(4)

На 19 март 2010 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации (наричан по-нататък „Съветът за сигурност“) прие Резолюция 1916 (2010), с която, inter alia, се разширява мандатът на групата за наблюдение, посочена в параграф 3 от Резолюция 1558 (2004) на ССООН, и реши да бъдат смекчени някои ограничителни мерки и задължения в рамките на режима на санкции, за да стане възможно доставянето на материали, оборудване и техническа помощ от страна на международни, регионални и хуманитарни организации, както и да се осигури навременното предоставяне от страна на Организацията на обединените нации (ООН) на спешно необходима хуманитарна помощ.

(5)

На 12 април 2010 г. Комитетът по санкциите, създаден с параграф 11 от Резолюция 751 (1992) на Съвета за сигурност относно Сомалия (наричан по-нататък „Комитетът по санкциите“), прие списък с лицата и образуванията, които подлежат на ограничителни мерки.

(6)

От съображения за яснота мерките, наложени с Обща позиция 2009/138/ОВППС, изменена с Решение 2010/126/ОВППС на Съвета, както и предвидените с Резолюция 1916 (2010) на ССООН освобождавания следва да бъдат обединени в един правен инструмент.

(7)

Ето защо Обща позиция 2009/138/ОВППС следва да бъде отменена.

(8)

Настоящото решение зачита основните права и спазва принципите, признати по-конкретно от Хартата на основните права на Европейския съюз (4), а именно правото на ефективно средство на правна защита и право на справедлив съдебен процес, правото на собственост и правото на защита на личните данни. Настоящото решение следва да се прилага съгласно тези права и принципи.

(9)

Освен това настоящото решение зачита в пълна степен задълженията на държавите-членки съгласно Устава на ООН и правно обвързващото естество на резолюциите на Съвета за сигурност.

(10)

Процедурата за изменение на списъка от приложението към настоящото решение следва да включва на посочените лица и образувания да им бъдат предоставени основанията за включването им в списъка на Комитета по санкциите, за да им се даде възможност да представят възраженията си. Когато има внесени възражения или има представени нови съществени доказателства, Съветът следва да преразгледа решението си предвид тези възражения и надлежно да уведоми съответното лице или образувание.

(11)

За изпълнението на някои мерки са необходими допълнителни действия от страна на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Забраняват се прякото или непрякото предоставяне, продажба или трансфер на оръжия и свързаните с тях материали от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни транспортни средства и оборудване, полувоенно оборудване, както и резервни части за тях, на Сомалия от граждани на държавите-членки или от териториите на държавите-членки независимо дали произхождат или не от техните територии.

2.   Забранява се прякото или непрякото предоставяне на Сомалия от граждани на държавите-членки или от териториите на държавите-членки на технически консултация, финансова и друга помощ, и на обучение, свързано с военните дейности, в т.ч. по-специално техническо обучение и помощ, свързани с доставката, производството, поддръжката или използването на изделията, посочени в параграф 1.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат към:

а)

доставката, продажбата или трансфера на оръжия и свързаните с тях материали от всякакъв вид, прякото или непрякото предоставяне на техническа консултация, финансова и друга помощ, и на обучение, свързано с военните дейности, предназначени единствено за поддържане на AMISOM или за ползване от нея, както е постановено в параграф 4 от Резолюция 1744 (2007) на ССООН, или предназначени единствено за използване от държавите и регионалните организации, които предприемат мерки в съответствие с параграф 6 от Резолюция 1851 (2008) на ССООН и параграф 10 от Резолюция 1846 (2008) на ССООН;

б)

доставката, продажбата или трансфера на оръжия и свързани с тях материали от всякакъв вид, както и прякото или непрякото предоставяне на техническа консултация, предназначени единствено за подпомагане изграждането на институциите в сектора за сигурност, в съответствие с политическия процес, посочен в параграфи 1, 2 и 3 от Резолюция 1744 (2007) на ССООН, и в отсъствие на отрицателно решение на Комитета по санкциите, в рамките на пет работни дни от получаване на съответната нотификация;

в)

доставката, продажбата или трансфера на несмъртоносно военно оборудване, предназначено единствено за хуманитарни или защитни цели, или на материали, предназначени за програми на Съюза или държавите-членки за изграждане на институции, включително в областта на сигурността, осъществявани в рамките на процеса за мир и помирение с предварителното одобрение на Комитета по санкциите, както и доставките на защитно облекло, включително бронежилетки и военни каски, временно изнасяни в Сомалия за лично ползване от персонала на ООН, представителите на медиите и служителите по хуманитарни проекти и проекти за развитие и подпомагащия ги персонал.

Член 2

Ограничителните мерки, предвидени в член 3, член 5, параграф 1 и член 6, параграфи 1 и 2, се налагат по отношение на физическите лица и образуванията, посочени от Комитета по санкциите, които:

се ангажират или подпомагат действия, които заплашват мира, сигурността или стабилността на Сомалия, включително актове, които представляват заплаха за Споразумението от Джибути от 18 август 2008 г. или за политическия процес, или заплашват със сила временните федерални институции или AMISOM;

са действали в нарушение на оръжейното ембарго и свързаните с него мерки, посочени в член 1;

препятстват предоставянето на хуманитарна помощ за Сомалия или достъпа до нея, или разпределянето ѝ в Сомалия.

Въпросните физически лица и образувания са изброени в приложението.

Член 3

Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на пряката и непряката доставка, продажбата или трансфера на оръжие и военно оборудване, както и на пряката или непряката доставка на техническа помощ или обучение, финансова и друга помощ, включително инвестиции, брокерски или други финансови услуги, свързани с военни дейности или с доставката, продажбата, трансфера, производството, поддръжката или използването на оръжия и военно оборудване на лицата или образуванията, посочени в член 2.

Член 4

1.   Държавите-членки извършват, съгласувано с националните си органи и в съответствие с националното си законодателство и с международното право, проверки на всички товари към и от Сомалия на тяхна територия, включително на морските пристанища и на летищата, ако разполагат с информация, която дава достатъчно основания да се предполага, че товарът съдържа изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на член 3.

2.   За въздухоплавателни средства и кораби, превозващи товари от и към Сомалия, се прилага изискването за предоставяне на допълнителна информация преди пристигането или заминаването за всички стоки, внесени или изнесени от дадена държава-членка.

3.   Когато открият изделия, чиято доставка, продажба, трансфер или износ са забранени по силата на член 3, държавите-членки ги конфискуват и се освобождават от тях (било като ги унищожат или като ги направят неизползваеми).

Член 5

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на влизането или транзитното преминаване през тяхна територия на лицата, посочени в член 2.

2.   Параграф 1 не задължава никоя държава-членка да откаже влизането на територията ѝ на собствените ѝ граждани.

3.   Параграф 1 не се прилага, когато Комитетът по санкциите:

а)

прецени за всеки отделен случай, че такова пътуване или транзитно преминаване е оправдано от хуманитарни съображения, в т.ч. религиозни задължения;

б)

прецени за всеки отделен случай, че неприлагането би допринесло за целите на мира и националното помирение в Сомалия и за стабилността в региона.

4.   В случаите, когато по силата на параграф 3 държава-членка разреши влизането или транзитното преминаване през своята територия на лица, посочени от Комитета по санкциите, това разрешение се ограничава до целта, за която е дадено, и до лицата, за които се отнася.

Член 6

1.   Замразяват се всички финансови средства и икономически ресурси, притежавани или контролирани пряко или непряко от лицата или образуванията, посочени в член 2, или държани от образувания, притежавани или контролирани пряко или непряко от такива лица или от всяко друго лице или образувание, действащо от тяхно име или под тяхно ръководство, както са определени от Комитета по санкциите. Засегнатите лица и образувания са посочени в приложението.

2.   На лицата или образуванията, посочени в параграф 1, или в тяхна полза не се предоставят пряко или непряко никакви финансови средства или икономически ресурси.

3.   Държавите-членки могат да разрешат освобождаване от мерките, посочени в параграфи 1 и 2, по отношение на финансови средства и икономически ресурси, които са:

а)

необходими за покриване на основни разходи, в т.ч. разходите за хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за заплащане на разумни хонорари и за възстановяване на извършени разходи, свързани с предоставени правни услуги;

в)

предназначени изключително за заплащане на хонорари или такси за услуги съгласно националното законодателство, за съхраняване или текущо управление на замразени финансови средства и икономически ресурси;

г)

необходими за извънредни разходи, след нотификация от съответната държава-членка до Комитета по санкциите и одобрение от него;

д)

предмет на съдебна, административна или арбитражна мярка или решение, като в този случай финансовите средства и икономическите ресурси могат да се използват за изпълнението на тази мярка или това решение, при условие че мярката или решението са постановени преди Комитетът по санкциите да е посочил съответното лице или образувание, както и че мярката или решението не е в полза на лице или образувание, посочено в член 2, след нотификация на Комитета по санкциите от съответната държава-членка.

4.   Освобождаването, посочено в параграф 3, букви а), б) и в), може да стане, след като съответната държава-членка нотифицира Комитета по санкциите за намерението си да разреши достъпа до такива средства и по целесъобразност икономически ресурси и при липса на отрицателно решение на Комитета по санкциите в рамките на три работни дни от датата на нотифицирането.

5.   Параграф 2 не се прилага към начисляването по замразените сметки на:

а)

лихви или други постъпления по тези сметки; или

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки стават предмет на ограничителните мерки,

при условие че всички такива лихви, други постъпления и плащания продължават да са предмет на параграф 1.

6.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат към предоставянето на финансови средства, други финансови активи или икономически ресурси, необходими за своевременното предоставяне на спешно необходима хуманитарна помощ в Сомалия от ООН, специализираните агенции или програми на ООН, хуманитарни организации със статут на наблюдател в Общото събрание на ООН, които предоставят хуманитарна помощ, или техни партньори изпълнители.

Член 7

Съветът съставя списъка, който се съдържа в приложението, и го изменя съгласно определеното от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите.

Член 8

1.   Когато Съветът за сигурност или Комитетът по санкциите включи в списъка лице или образувание и предостави изложение на основанията за това посочване, Съветът включва в приложението това лице или образувание. Съветът уведомява засегнатото лице или образувание относно решението си и изложението на основанията или пряко, ако адресът е известен, или чрез публикуване на известие, за да предостави възможност на това лице или образувание да представи възражения.

2.   Когато има внесени възражения или когато има представени нови съществени доказателства, Съветът преразглежда решението си и съответно уведомява лицето или образуванието.

Член 9

В приложението се съдържа информация, ако такава е налична, предоставена от Съвета за сигурност или от Комитета по санкциите и необходима за идентифициране на засегнатите лица или образувания. По отношение на лицата в информацията може да се включват имената, в т.ч. псевдоними, датата и мястото на раждане, гражданството, номерът на паспорта и на картата за самоличност, полът, адресът, ако е известен, и длъжността или професията. По отношение на образуванията информацията може да включва имената, мястото и датата на регистрация, регистрационният номер и мястото на дейност. В приложението се включва също датата на посочване от страна на Съвета за сигурност или на Комитета по санкциите.

Член 10

Настоящото решение подлежи на преглед, изменение или отмяна по целесъобразност в съответствие с приложимите решения на Съвета за сигурност.

Член 11

Обща позиция 2009/138/ОВППС се отменя.

Член 12

Настоящото решение влиза в сила от деня на неговото приемане.

Съставено в Люксембургна 26 април 2010 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 334, 11.12.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 46, 17.2.2009 г., стр. 73.

(3)  ОВ L 51, 2.3.2010 г., стр. 18.

(4)  ОВ C 364, 18.12.2000 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ЛИЦАТА И ОБРАЗУВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2

I.   Лица

1.

Yasin Ali Baynah (известен също като a) Ali, Yasin Baynah, б) Ali, Yassin Mohamed, в) Baynah, Yasin, г) Baynah, Yassin, д) Baynax, Yasiin Cali, е) Beenah, Yasin, ж) Beenah, Yassin, з) Beenax, Yasin, и) Beenax, Yassin, ѝ) Benah, Yasin, к) Benah, Yassin, л) Benax, Yassin, м) Beynah, Yasin, н) Binah, Yassin, о) Cali, Yasiin Baynax) Дата на раждане: около 1966 г. Националност: Сомалия. Алтернативна националност: Швеция Местонахождение: Rinkeby, Stockholm, Швеция; Mogadishu, Сомалия.

2.

Hassan Dahir Aweys (известен също като a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, б) Awes, Hassan Dahir, в) Awes, Shaykh Hassan Dahir, г) Aweyes, Hassen Dahir, д) Aweys, Ahmed Dahir, е) Aweys, Sheikh, ж) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, з) Dahir, Aweys Hassan, и) Ibrahim, Mohammed Hassan, ѝ) OAIS, Hassan Tahir, к) Uways, Hassan Tahir, л) „Hassan, Sheikh“) Дата на раждане: 1935 г. Гражданство: Сомалия. Националност: Сомалия. Местонахождение: Сомалия; Еритрея.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (известен също като a) Al-Turki, Hassan, б) Turki, Hassan, в) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, г) Turki, Sheikh Hassan, д) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, е) Xirsi, Xasan Cabdulle) Дата на раждане: около 1944 г. Място на раждане: област Ogaden, Етиопия. Националност: Сомалия. Местонахождение: Сомалия.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (известен също като a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, б) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, в) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, г) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, д) „Godane“, е) „Godani“, ж) „Mukhtar, Shaykh“, з) „Zubeyr, Abu“) Дата на раждане: 10 юли 1977 г. Място на раждане: Hargeysa, Сомалия. Националност: Сомалия.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (известен също като a) Fuad Mohamed Khalif, б) Fuad Mohamed Qalaf, в) Fuad Mohammed Kalaf, г) Fuad Mohamed Kalaf, д) Fuad Mohammed Khalif, е) Fuad Khalaf, ж) Fuad Shongale, з) Fuad Shongole, и) Fuad Shangole, ѝ) Fuad Songale, к) Fouad Shongale, л) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Националност: Сомалия. Местонахождение: Mogadishu, Сомалия. Алтернативно местонахождение: Сомалия

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (известен също като a) Bashir Mohamed Mahmoud, б) Bashir Mahmud Mohammed, в) Bashir Mohamed Mohamud, г) Bashir Mohamed Mohamoud, д) Bashir Yare, е) Bashir Qorgab, ж) Gure Gap, з) „Abu Muscab“, и) „Qorgab“) Дата на раждане: около 1979—1982 г. Алтернативна дата на раждане: 1982 г. Националност: Сомалия. Местонахождение: Mogadishu, Сомалия.

7.

Mohamed Sa’id (известен също като a) „Atom“, б) Mohamed Sa’id Atom, в) Mohamed Siad Atom) Дата на раждане: около 1966 г. Място на раждане: Galgala, Сомалия. Местонахождение: Galgala, Сомалия. Алтернативно местонахождение: Badhan, Сомалия.

8.

Fares Mohammed Mana’a (известен също като a) Faris Mana’a, б) Fares Mohammed Manaa) Дата на раждане: 8 февруари 1965 г. Място на раждане: Sadah, Йемен. Паспорт №: 00514146; място на издаване: Sanaa, Йемен. Лична карта №: 1417576; място на издаване: Al-Amana, Йемен; дата на издаване: 7 януари 1996 г.

II.   Образувания

AL-SHABAAB (известно също като a) Al-Shabab, б) Shabaab, в) The Youth, г) Mujahidin Al-Shabaab Movement, д) Mujahideen Youth Movement, е) Mujahidin Youth Movement, ж) MYM, з) Harakat Shabab Al-Mujahidin, и) Hizbul Shabaab, ѝ) Hisb’ul Shabaab, к) Al-Shabaab Al-Islamiya, л) Youth Wing, м) Al-Shabaab Al-Islaam, н) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, п) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, р) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, с) Mujaahidiin Youth Movement) Местонахождение: Сомалия.


27.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 105/22


РЕШЕНИЕ 2010/232/ОВППС НА СЪВЕТА

от 26 април 2010 година

за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид че:

(1)

На 27 април 2006 г. Съветът прие Обща позиция 2006/318/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар (1). Тези мерки замениха предходните мерки, първите от които бяха приети през 1996 г. в Обща позиция 96/635/ОВППС (2).

(2)

Обща позиция 2009/351/ОВППС на Съвета (3), приета на 27 април 2009 г., удължи срока на действие на Обща позиция 2006/318/ОВППС до 30 април 2010 г.

(3)

Предвид ситуацията в Бирма/Мианмар, по-специално липсата на подобрениe в областта на правата на човека и на съществен напредък в посока към приобщаващ процес на демократизация, независимо от обнародването на нов избирателен закон и обявеното от правителството на Бирма/Мианмар провеждане на многопартийни избори през 2010 г., срокът на действие на ограничителните мерки, предвидени в Обща позиция 2006/318/ОВППС, следва да бъде удължен за допълнителен период от 12 месеца.

(4)

Списъкът на лицата и предприятията, подлежащи на ограничителните мерки, следва да бъде изменен, за да се вземат предвид промените в правителството, силите за сигурност, Държавния съвет за мир и развитие и администрацията в Бирма/Мианмар, както и в личното положение на засегнатите лица, и за да се актуализира списъкът на предприятията, притежавани или контролирани от режима в Бирма/Мианмар или от лица, свързани с режима,

(5)

Необходими са по-нататъшни действия от страна на Съюза за изпълнение на някои мерки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Забраняват се продажбата, доставката, трансферът или износът на въоръжение и свързано с него оборудване от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни превозни средства и съоръжения, полувоенни съоръжения и резервни части за горепосочените въоръжения, както и на съоръжения, които биха могли да се използват за вътрешни репресии, за Бирма/Мианмар от граждани на държавите-членки или от териториите на държавите-членки или използването на кораби или самолети под тяхното знаме, независимо дали произхождат от техните територии или не.

2.   Забранява се:

а)

предоставянето на техническа помощ, посреднически и други услуги, свързани с военни действия, както и с набавяне, производство, поддръжка и използване на въоръжение и свързано с него оборудване от всякакъв вид, включително оръжия и боеприпаси, военни превозни средства и съоръжения, полувоенни съоръжения и резервни части за горепосочените въоръжения, както и на съоръжения, които биха могли да се използват за вътрешни репресии, пряко или непряко, на физически или юридически лица, образувания или органи във или за ползване в Бирма/Мианмар;

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ, свързана с военни действия, включително безвъзмездни средства, заеми и експортно кредитно осигуряване за продажба, доставка, трансфер или износ на въоръжение и свързано с него оборудване, както и на съоръжения, които биха могли да се използват за вътрешни репресии или за предоставяне на свързана техническа помощ, посреднически и други услуги, пряко или непряко, на физически лица, образувания или органи във или за ползване в Бирма/Мианмар;

в)

съзнателното и умишленото участие в дейности, чиято цел или резултат е заобикаляне на забраните, посочени в буква а) или б).

Член 2

1.   Член 1 не се прилага за:

а)

продажба, доставка, трансфер или износ на несмъртоносни военни съоръжения или съоръжения, които биха могли да се използват за вътрешни репресии, предназначени само за хуманитарни или предпазни цели или за програми за институционално изграждане на Организацията на обединените нации (ООН) и на Европейския съюз (ЕС), или оборудване, предназначено за операции на ЕС и на ООН за управление на кризи;

б)

продажба, доставка, трансфер или износ на разминиращи съоръжения и оборудване за употреба при разминиращи операции;

в)

предоставяне на финансиране и финансова помощ за такива съоръжения или подобни програми и операции;

г)

предоставяне на техническа помощ за такива съоръжения или подобни програми и операции,

при условие че износът е предварително одобрен от съответния компетентен орган.

2.   Член 1 не се прилага за защитно облекло, включително бронирани жилетки и военни каски, временно изнасяни в Бирма/Мианмар от служители на ООН, на ЕС или неговите държави-членки, представители на медиите, хуманитарни работници и работещи по програми за развитие, както и от помощния персонал, само за лична употреба.

Член 3

1.   Забранява се продажбата, доставката, трансферът или износът на съответното оборудване и технологии, предназначени за предприятия в Бирма/Мианмар, извършващи дейности в посочените по-долу отрасли, от граждани на държавите-членки или от териториите на държавите-членки, или чрез използване на плавателни съдове или въздухоплавателни средства, намиращи се под юрисдикцията на държавите-членки, независимо дали произхождат от техните територии или не:

а)

дърводобив и обработка на дървен материал,

б)

добив на злато, калай, желязо, мед, волфрам, сребро, въглища, олово, манган, никел и цинк;

в)

добив и обработка на скъпоценни и полускъпоценни камъни, включително диаманти, рубини, сапфири, нефрит и смарагди.

2.   Забранява се:

а)

предоставянето на техническа помощ или обучение, свързани със съответното оборудване и технологии, предназначени за предприятия в Бирма/Мианмар, извършващи дейност в посочените в параграф 1 отрасли;

б)

предоставянето на финансиране или финансова помощ за продажба, доставка, трансфер или износ на съответното оборудване и технологии, предназначени за изброените в приложение I предприятия в Бирма/Мианмар, извършващи дейност в отраслите, посочени в параграф 1, или за предоставяне на съответната техническа помощ или обучение.

Член 4

Забранява се закупуването, вносът или транспортирането на следните продукти от Бирма/Мианмар за Съюза:

а)

кръгли трупи, дървен материал и продукти от дървен материал;

б)

злато, калай, желязо, мед, волфрам, сребро, въглища, олово, манган, никел и цинк;

в)

скъпоценни и полускъпоценни камъни, включително диаманти, рубини, сапфири, нефрит и смарагди.

Член 5

Забранява се следното:

а)

отпускането на всякакви финансови заеми или кредити за предприятията в Бирма/Мианмар, изброени в приложение I и извършващи дейност в посочените в член 3, параграф 1 отрасли;

б)

придобиването или удължаването на участие в предприятията в Бирма/Мианмар, изброени в приложение I и извършващи дейности в посочените в член 3, параграф 1 отрасли, включително пълното придобиване на такива предприятия, както и придобиването на дялове и ценни книжа с право на участие;

в)

създаването на смесени дружества с предприятията в Бирма/Мианмар, изброени в приложение I и извършващи дейности в посочените в член 3, параграф 1 отрасли, както и с дъщерни предприятия или филиали под техен контрол.

Член 6

1.   Забраните, съдържащи се в член 3, параграф 1 и член 4, не засягат изпълнението на задължения, произтичащи от договори, свързани със стоки, които са били в процес на доставка преди 19 ноември 2007 г.

2.   Забраните, съдържащи се в член 3, не засягат изпълнението на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 19 ноември 2007 г. и свързани с инвестиции, направени в Бирма/Мианмар преди същата дата, от страна на предприятия, установени в държавите-членки.

3.   Забраните, посочени съответно в член 5, букви а) и б):

i)

не засягат изпълнението на задължения, произтичащи от договори или споразумения, сключени преди датата на включване на съответното предприятие в списъка, посочена в приложение I;

ii)

не препятстват удължаването на участие в предприятията, изброени в приложение I, ако подобно удължаване е предвидено в споразумение, сключено със съответното предприятие преди датата на включването му в списъка, посочена в приложение I.

Член 7

Забранява се съзнателното и умишлено участие в дейности, целта или резултатът от които е пряко или непряко заобикаляне на разпоредбите на членове 3, 4 и 5.

Член 8

Спират се всякакви нехуманитарни помощи или програми за развитие. Изключение се допуска само за проекти и програми в подкрепа на:

а)

правата на човека, демокрацията, доброто управление, предотвратяването на конфликти и изграждането на капацитета на гражданското общество;

б)

здравеопазването и образованието, намаляване на бедността, и по-специално осигуряването на основни нужди и прехрана на най-бедните и уязвими части от населението;

в)

защитата на околната среда, и по-специално програми, насочени към проблема за несъобразеното с изискванията за устойчивост, прекомерно изсичане на горите, водещо до обезлесяване.

Проектите и програмите следва да се изпълняват чрез агенциите на ООН, чрез неправителствени организации и децентрализирано сътрудничество с местните граждански администрации. В този контекст Европейският съюз ще продължава да настоява пред правителството на Бирма/Мианмар то да поеме своите отговорности и да положи по-значителни усилия за постигане на целите на хилядолетието за развитие на ООН.

Доколкото е възможно, проектите и програмите следва да се определят, проверяват, управляват и оценяват, като се провеждат консултации с гражданското общество и всички демократични групи, включително Националната лига за демокрация.

Член 9

1.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за недопускане на влизането или транзитното преминаване през техните територии на:

а)

висши членове на Държавния съвет за мир и развитие (ДСМР), органите в туристическия сектор на Бирма, висши членове на въоръжените сили, на правителството или на силите за сигурност, които изготвят, прилагат или се облагодетелстват от политики, препятстващи прехода на Бирма/Мианмар към демокрация, както и членовете на техните семейства — физическите лица, изброени в приложение II;

б)

висши действащи офицери от бирманските въоръжени сили и членовете на техните семейства — физическите лица, изброени в приложение II.

2.   Параграф 1 не задължава държавите-членки да откажат на собствените си граждани влизане в техните територии.

3.   Параграф 1 не засяга случаите, когато дадена държава-членка е обвързана от задължение с международноправен характер, а именно:

а)

като страна — домакин на международна междуправителствена организация;

б)

като страна — домакин на международна конференция, свикана от или протичаща под егидата на Организацията на обединените нации;

в)

по силата на многостранно споразумение, предоставящо привилегии и имунитети, или

г)

съгласно Договора за помирение от 1929 г. (Латеранския пакт), сключен между Светия престол (град държава Ватикан) и Италия.

4.   Параграф 3 също се смята за приложим в случаите, когато държава-членка е страна — домакин на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

5.   Съветът се информира надлежно за всички случаи, в които държава-членка предоставя изключение съгласно параграфи 3 или 4.

6.   Държавите-членки могат да предоставят изключения от мерките, наложени в параграф 1, когато пътуването е оправдано поради спешна хуманитарна нужда или заради присъствие на междуправителствени срещи, включително на срещи, насърчавани от Европейския съюз или на които държава-членка, поела председателството на ОССЕ, е домакин и на които се провежда политически диалог, чрез който пряко се утвърждават демокрацията, човешките права и принципите на правовата държава в Бирма/Минамар.

7.   Държавите-членки, които желаят да предоставят изключенията, посочени в параграф 6, писмено нотифицират Съвета. Изключението се смята за предоставено, освен ако един или повече членове на Съвета не повдигнат писмено възражение в срок от два работни дни от получаването на нотификацията за предложеното изключение. В случай че един или повече членове на Съвета имат възражение, Съветът с квалифицирано мнозинство може да вземе решение предложеното изключение да бъде предоставено.

8.   Когато съгласно параграфи 3, 4, 6 и 7 една държава-членка разрешава на посочените в приложение II лица да влязат или да преминат транзитно през нейната територия, това разрешение се ограничава до целта, за която е издадено, и до лицата, за които се отнася.

Член 10

1.   Всички финансови средства и икономически ресурси, принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от отделните членове на правителството на Бирма/Минамар, и принадлежащи на, притежавани, държани или контролирани от свързани с тях физически или юридически лица, образувания или органи, изброени в приложение II, се замразяват.

2.   Не се предоставят, пряко или непряко, никакви финансови средства или икономически ресурси на или в полза на физическите или юридическите лица, образувания или органи, изброени в приложение II.

3.   Компетентният орган може да разреши да бъдат освободени или предоставени някои замразени финансови средства или икономически ресурси при условията, които сметне за уместни, след като установи, че въпросните финансови средства или икономически ресурси са:

а)

необходими за задоволяване на основните нужди на лицата, изброени в приложение II, и на зависимите от тях членове на семействата им, включително за разходи за храна, наем или ипотека, лекарства и медицинско лечение, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за заплащане на разумни професионални хонорари и възстановяване на разходи, свързани с предоставяне на правни услуги;

в)

предназначени изключително за заплащане на такси и услуги за рутинното поддържане на замразените финансови средства или икономически ресурси;

г)

необходими за извънредни разходи, при условие че поне две седмици преди да издаде разрешение компетентният орган е уведомил другите компетентни органи и Комисията за основанията, поради които смята, че следва да бъде издадено конкретното разрешение.

4.   Параграф 2 не се прилага за добавянето към замразени сметки на:

а)

лихви или други печалби от тези сметки; или

б)

плащания съгласно други договори, споразумения или задължения, които са сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки са станали предмет на ограничителните мерки,

при условие че такива лихви, други печалби и плащания продължават да са предмет на параграф 1.

5.   Забранява се следното:

а)

отпускането на всякакви финансови заеми или кредити на предприятия, които се притежават или контролират от режима или от лица или образувания, свързани с режима и изброени в приложение III, или придобиването на бонове, депозитни сертификати, гаранции или облигации, издадени от същите предприятия;

б)

придобиването или удължаването на участие в предприятия, които са притежавани или контролирани от режима или от лица или образувания, свързани с режима и изброени в приложение III, включително пълното придобиване на подобни предприятия и придобиването на дялове и ценни книжа с право на участие;

в)

създаването на смесени дружества с предприятията, изброени в приложение III, както и с дъщерни предприятия или филиали под техен контрол.

6.   Разпоредбите на параграф 5, буква а) не засягат изпълнението на задължения, произтичащи от договори или споразумения, сключени със съответното предприятие преди датата на включването му в списъка, посочена в приложение III.

7.   Забраната по параграф 5, буква б) не препятства удължаването на участието в предприятията, изброени в приложение III, ако подобно удължаване е предвидено в споразумение, сключено преди датата на включването на съответното предприятие в списъка, посочена в приложение III.

Член 11

Преустановяването на двустранни правителствени посещения на високо равнище (министри и официални лица на ниво политически директор и по-високо) в Бирма/Мианмар остава в сила. Съветът може при изключителни обстоятелства да разреши изключение от това правило.

Член 12

Държавите-членки не разрешават включването на военни служители в дипломатическите представителства на Бирма/Мианмар в държавите-членки. Оттеглянето на всички военни служители, зачислени към дипломатическите представителства на държавите-членки в Бирма/Мианмар, остава в сила.

Член 13

Съветът, по предложение на държава-членка или на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност приема, когато е необходимо, изменения на списъка, който се съдържа в приложение II.

Член 14

Настоящото решение подлежи на постоянно преразглеждане. То се подновява или съответно изменя, по-специално по отношение на предприятията, изброени в приложения I и III, ако Съветът сметне, че целите му не са постигнати.

Член 15

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Прилага се до 30 април 2011 г.

Съставено в Брюксел на 26 април 2010 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 116, 29.4.2006 г., стр. 77.

(2)  ОВ L 287, 8.11.1996 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 108, 29.4.2009 г., стр. 54.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на предприятията по член 3, параграф 2, буква б) и членове 5 и 14

 

ДЪРВО И ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ

 

Название

Дата на вписване

19.11.2007 г.

1.

Alkemal Representative Office,

142 A Dharmazedi Rd, Bahan, Yangon

 

2.

Asia Wood Co Ltd

24 Myawaddy Min Gyi St, Industrial Zone (4) Hlaing Tha Yar, Yangon

 

3.

Aung Chanthar

1018 Myittar St, Ward 9, SOKAA, Yangon

 

4.

Aung Gonyi

9B Ngwe Kyar Yan Yeithka, SOKAA, Yangon

 

5.

Aung Khant Phyo Coop Ltd

144A Kyaikwine Pagoda Rd, Ward 3, MYGNN, Yangon

 

6.

Aung Khin & Sons

1-3, Thikhwa Pan St, Cor of Zaygyi St, KMDGG, Yangon

 

7.

Aung Kyin

11 Mani MaybKhalar St, KMDGG, Yangon

 

8.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

9.

Aung Zeya

33 Seikkan Industrial Zone, HLTAA, Yangon

 

10.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

11.

Aye Myittar

1820/21-22 P. Moe Nin St, HLTAA, Yangon

 

12.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Room 5, Maha Bandoola St, Cor of 46th St, BTHHGG, Yangon

 

13.

C.D. Industries & Construction Co Ltd

105(b) Parami Road, Mayangon, Yangon

 

14.

Century Dragon Co Ltd

3-5 Min Gyi Maha Min Gaung St, Industrial Zone (2), Hlaing Tha Yar, Yangon

 

15.

Chantha

Rm 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA, Yangon

 

16.

Coffer Manufacturing Co Ltd

Rm (803), 8th floor, Myaing Hay Wun Condo, Kyaik Wine Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

17.

Dagon Timber Ltd,

262-264, Rm A03-01, Dagon Centtre, Pyay RD, Myayangone, Sanchaung, Yangon

 

18.

Diamond Mercury Co Ltd

Bldg 2, Rm 21/22, Pyay Rd, 8th mile junction, Mayangon, Yangon

 

19.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethmu 6th St, Industrial Zone, (1), SPTAA, Yangon

 

20.

Family

798, 10th St, Myothit Ward (B), Insein, Yangon

 

21.

Flying Tiger Wood Industry Ltd,

171-173, 51st St, Pazundaung, Yangon

 

22.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

23.

Friend

300 A-B, Yarzardirit St, Ward 72, SDGNN, Yangon

 

24.

Fudak Enterprise Co Ltd

120 De Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

25.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60-B Aung Myay Thasi Ave, Kamayut, Yangon

 

26.

Green Gold Industrial Co Ltd

209 Than Thu Mar Rd, 23 Ward, Thingankyunm, Yangon

 

27.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

216/222 Rm 7B, Maha Bandoola St, Bo Myet Hu Housing, Pazundaung, Yangon

 

28.

Hla Shwe, U & Family

18/19 64 Ward, Industrial Zone 2, South Dagon, Yangon

 

29.

Hong Kong Nu San International Co Ltd

120 (twin-B), Waizayanda Housing Complex, Waizayanda Rd, TGKNN, Yangon

 

30.

Htay

145 Kanaung Lane (7) NOKAA, Yangon

 

31.

Htoo Furniture, aka Htoo Wood Products, aka Htoo Wood based Industry,

aka Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon

 

32.

Htoo Trading Co Ltd

5 Pyay Rd, Hlaing, Yangon

 

33.

Khaing Su Thu Trading and Inustrial Co Ltd

205 Myin Wun U Aung Thu St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

34.

Khine Industries

42 Ba Maw Ah in Wun St, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

35.

Khine International Co Ltd

116/8 15th St, LMDWW, Yangon

 

36.

Kyi Kyi Saw Mill & Wood Trading

55 Thameinbayan RD, Tamwe, Yangon

 

37.

Lay Pyay Hnyin Manufacturing co Ltd168 Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1

Shwe Pyi Tha, Yangon

 

38.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

39.

Lin Win Co Ltd

89 Hnin Si Kone Rd, Ahlone, Yangon

 

40.

Maha Nandar Co Ltd

90 Thudhamar St, NOKAA, Yangon

 

41.

Master Timber Excel Ltd

146a pyay Rd, 9th mile, Mayangon, Yangon

 

42.

Master Timber Exel Ltd (KLN Group)

282, Room 8, 1st floor, Seikkantha St, KTDAA, Yangon

 

43.

Miba Gon Shein

709, Cor of Hlawga St, Ward 21 SDGNN, Yangon

 

44.

Mingala Family

107 Thumana St, South Ward 2, TKAA, Yangon

 

45.

Myanmar Channel Quest International Co Ltd

42-242 Kanaung Myinthar Gyi 4th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

46.

Myanmar Forest Timber Association

504-506, Merchant St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

47.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co Ltd

288-290, 0905 MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

48.

Myanmar Shwe Hintha International Co Ltd

226, Blk 18, Bo Tayza St, shwe Paukkan Ind Zone, NOKAA, Yangon

 

49.

Myanmar Singh Ltd

18-20 Botahtaung Lane (4), Botahtaung, Yangon

 

50.

Myanmar Touchwood Ltd

805, 37 La Pyat Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

51.

Myanmar WoodMart Co Ltd

Room 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St, MTNTT, Yangon

 

52.

Myitmakha International Trading Ltd

19-20 Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Yangon

 

53.

Myo Nwe Thit Trading Co Ltd

147 (G/F), 47th St, Botahtaung, Yangon

 

54.

Myotaw

492-493 Sethmu Zone Patt St, Ind Zone 2, Ward 64, SDGNN, Yangon

 

55.

Nay Chi Tun Family

4 Thumingalar RD, TGKNN, Yangon

 

56.

Nay Chi Tun Family,

729 Laydauntkan St, TGKNN, Yangon

 

57.

New Brothers Co Ltd

302a Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha Yangon

 

58.

New Telesonic Co Ltd

94 Than Chat Wun U Nyunt St, Dagon Port Ind City, Zone 1, SPTAA, Yangon

 

59.

New Telesonic Wood & General Trading

218 (B) 36th St, KTDAA, Yangon

 

60.

Ngwe Zaw,

728 Ayarwaddy St, Ind Zone 2, SDGNN, Yangon

 

61.

Nightingale Co Ltd

221 Botahtung Pagoda Rd, Pazundaung, Yangon

 

62.

Nilar

118 Waizayadanar Rd, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

63.

Phan Nay Wun Co Ltd

47, Room 8-8 Sawbwagyigon, Insein, Yangon

 

64.

Premio Int’l Co Ltd

60/75 Corner of Inwa Street & Bo Tay Za St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa, Yangon

 

65.

RCC Co Ltd

65 Upper Pazundaing RD, Pazundaing, Yangon

 

66.

San Family

1349-1351 Ind Zone 2nd St, SDGNN, Yangon

 

67.

San Family

790 Pyinma Myaing Rd, Ward A, TGKNN, Yangon

 

68.

Scantrade Co Ltd

422-426 4th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

69.

Sein Mandaing

1155-1156 Thudhamar St, Ward 2 NOKAA, Yangon

 

70.

Shwe Chain Trading co Ltd

Rm 619 6th floor, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw, Yangon

 

71.

Shwe Hlaing Bwar

462-463 Yaw A Twinn Wun U Pho HlaingSt, HLTAA, Yangon

 

72.

Shwe Wel Htay

6 Thmar Deikdi St, Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

73.

Shwe Yi Oo

113C 4th St, Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

74.

Soe Than Brothers Co Ltd

189 b/2 Seikkantha St, Industrial Zone 1, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

75.

Star Tek Co Ltd (Woodworking Machine)

74, 5th St, LMDWW, Yangon

 

76.

Swe Myo

86 Yadanar St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

77.

Swe Thadar

78 Innwa St, Shwe Pauk Kan Ind Zone, Ward 18, NOKAA, Yangon

 

78.

Taw Win Family Co Ltd

355 U Wisara Rd, Sauchaung, Yangon

Name of director: Ko Ko Htwe

 

79.

Teak Farm Co Ltd

Bldg 1, Rm 404, Mingalar Sin Min Housing, Strand Road, Ahlone, Yangon

 

80.

Teak Farm Industries Co ltd

122a Da Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

81.

Teakteam Ltd

50A Seikkantha Street, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

82.

Toenayar Co Ltd

91 (1st floor) MyanmaGonyi St, Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

83.

United Int’l Group Co Ltd

58a/b Setmu Zone Street Industrial Zone 1, South Dagon, Yangon

 

84.

United Internation Group (UIG)

Cor of West Race Course Rd & Sayasan Rd, Kyaikksan Ward, Yankin, Yangon

 

85.

VES Group Co Ltd

83, 50th St, Pazundaung, Yangon

 

86.

Win

383 Hla Theingi St, HLTAA, Yangon

 

87.

Win Enterprise Ltd

66 Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

88.

Win Kabar International Timber Trading

Top of 6th St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

89.

Win & Win Co Ltd

6 Pyay Rd, 6th mile, Hlaing, Yangon

 

90.

Wood Technology Industries

247d, Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

91.

Yangon Wood Industries Ltd

Next to Plywood Factory no 2, Bayint Naung Rd, Ward 4, Hlaing, Yangon

 

92.

Yee Shin Co Ltd

63/64 Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

93.

Ye Yint Aung

156 Waizayanda St, Ward 11, SOKAA, Yangon

 

94.

Yin Mar Myat Noe Co Ltd

120a Set Hmu 10th Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha, Yangon

 

95.

YN Co Ltd

120A Ind Zone, 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

96.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon

 

97.

Shwe Chain Manufacturing Co Ltd

168, 62nd St, Ind Zone 1, Mandalay

 

ДЪРВОДОБИВ

98.

Aung Chan Tha Services Co Ltd

708 Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd, SCHGG, Yangon

 

99.

Aung Myanmar,

42/145 Ind Zone 5th St Ind Zone SPTAA, Yangon

 

100.

Hau Hau Parquet & Wood Based Industries Pte Ltd

135, 1st floor, 41st St, BTHGG, Yangon

 

101.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor U Shwe Bin St & Phan Chat Wun U Shwe Ohn St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

102.

Hi-Tech Forest Industrial Co Ltd

216-222, B7, 8th floor, Yuzana Building, Bo Myat Tun Rd, Pazundaung, Yangon

 

103.

Laural Ltd,

Room 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, Cor of 54th St, Pazundaung, Yangon

 

104.

Lin Shing Co (Myanmar) Ltd

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone 1, SPTAA, Yangon

 

105.

Myanmar Yunnan Wood Ind Col Ltd

238 Thityar Pin St, Thuwanna, TGKNN, Yangon

 

106.

Myanmar-Nc WoodWork Co Ltd

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, Insein, Yangon

 

107.

Myint Soe (U)

42/280 Kanaung St, SPTAA, Yangon

 

108.

National Wood Industry Ltd

113 Waizayandar Rd, Ward 16/2, TGKNN, Yangon

 

109.

New Brothers Ltd,

42/302A, Ind Zone, 1st St, Ind Zone 1 SPTAA, Yangon

Noble

DSRH (500 beds) Compound, Pyay Rd, MDNN, Yangon

 

110.

Scansia Myanmar Ltd

Blk 42/300-301, Sethmu 1 St, Ind Zone, SPTAA, Yangon

 

111.

Super Chen Co Ltd

88A, 3rd floor, AnawrahtaRd, KTDAA, Yangon

 

112.

Teak World Co Ltd

110 Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St, TGKNN, Yangon

 

113.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426 Botahtaung Pagoda Road, Cor of Strand Rd, Botahtaung, Yangon

 

114.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

10 Kwethit St, Pazundaung, Yangon

 

115.

Win Kabar International Timber Trading

89 Waizayanda 3rd St, SOKAA, Yangon

 

116.

Win Yadanar

58, A-B, Loikaw St, Ind Zone 1, SDGNN, Yangon

 

117.

Wood Rich Manufacturing

349A Zeyar Kaymar St, 8 Mile, MYGNN, Yangon

 

118.

YN Co Ltd

120A Ind Zone 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

119.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

A 1-2, 62nd St Sethmu, Mandalay

 

120.

Myanmar Yunnan Wood Industries Co Ltd

137-138 Cor of Pho Yazar St & 62nd St, Ind Zone 1, Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

121.

National Wood Industry Ltd

Pyinmana Tsp, Mandalay

 

122.

Taiho

124, 78th St Bet 36 & 37th St, Mandalay

 

123.

Myat Zaw & Young Brothers

52/13 Bogyoke Aung San Rd & Chindwin St, Monywa

 

124.

Banner Wood Based Industry

17A Padamyar Industrial Zone

Sagaing Division

 

ДЪРВООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ

125.

East Union Woodworking Machinery Co Ltd

288/290, Room (906), Shwedagon Pagoda Road, MWEA Tower, Dagon, Yangon

 

126.

Everest W Trading Co Ltd

43 Parami Road, 6 Ward, Yankin, Yangon

 

127.

Hardware World

111 Shwedagon Pagoda Road, Latha, Yangon

 

128.

I.S. Tin Win

44, 27th Street, Pabdan Yangon

 

129.

Khin Maung Nyunt Trading Co Ltd

506/508 Mogok Street, Industrial Zoner 1, South Dagon, Yangon

 

130.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5, Bayint Naung Road, Shwe Padak Yeik Mon, Mamayut, Yangon

 

131.

Star Trek Co Ltd

74, 5th Street, Lamasaw, Yangon

 

132.

Wel Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola Street, Botahtaung, Yangon

 


 

ИЗНОСИТЕЛИ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ

 

Название

Дата на вписване

19.11.2007 г.

133.

A1 Construction & Trading Co,. Ltd

41 Nawaday St, Dagon,

Yangon

 

134.

Concorde Commodities Pte Ltd

339, Rm (1203), Level (12), Bogyoke Aung Sun St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

135.

Dagon Timber Ltd

262/264 Dagon Centre, Block (A), Pyay Rd, Sanchaung,

Yangon

 

136.

Diamond Mercury Co., Ltd.

Bldg (2), Rm (21/22), Pyay Rd, 8 Mile Junction,

Mayangon

Yangon

 

137.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Road, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

138.

Green Gold Industrial Co., Ltd

209, Than Thu Mar Rod, (23) Ward, Thingankyun

Yangon

 

139.

Green Hardwood Enterprise Ltd

422-426 8th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

140.

Hi-Tech Forest Industries Co., Ltd.

216/222, Rm (7/B), Maha Bandoola St., Bo Myat Htun Housing, Pazundaung,

Yangon

 

141.

Kappa International Timber Trading Ltd.

288/290, Rm (103), 1st floor, Shwedagon Pagoda Road, M.W.E.A. Tower, Dagon

Yangon

 

142.

Khine Int’l Ltd

116/8, 1st floor, 15th Street, Lanmadaw,

Yangon

 

143.

Khine Shwe Win Co., Ltd.

102(A), Inya Rd, Kamayut,

Yangon

 

144.

Lin Win Co., Ltd

89, Hnisi Go St, Ahlone,

Yangon

 

145.

Master Timber Excel Ltd

146(a) Pyay Rd, 9th mile, Mayangon

Yangon

 

146.

Mayar (H.K) Ltd.

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

147.

Myanmar Goodwood Trading Co., Ltd

189/195, Rm (4), 4th floor, Pansodan St, Pansodan Tower, Kyauktada,

Yangon

 

148.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co., Ltd.

288/290 Rm (905), Shwedagon Pagoda Rd, MWEA Tower, Dagon

Yangon

 

149.

Myanmar Touchwood Ltd

37, Rm (805), Level 8, Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

150.

New Telesonic Co., Ltd

218 (b), 36th Street, Kyauktada

Yangon

 

151.

New Wave Co Ltd

81(c), New University Avenue Rd, Bahan

Yangon

 

152.

Searock Int’l Ltd

339, (0904), Level 9, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada,

Yangon

 

153.

Sein Yadanar Wut Hmon Co Ltd

16 Bahosi Housing, Lanmadaw

Yangon

 

154.

Shivah Sawa Shoji

339, Rm 1004, Level 10, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

155.

Taw Win Family Co Ltd

355, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

339, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

 

156.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, Room 11, 1st Floor, Maha Bandoola Garden St, Kyauktada,

Yangon

 

157.

Timber World Ltd

173, 31st Street, Pabdean,

Yangon

 

158.

Well Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola St, Botahtaung

Yangon

 

159.

Yangon Wood Industries Ltd

4th Quarter, Bayint Naung Rd, Hlaing

Yangon

 

160.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379, Bo Sun Pat Road, Pabedan

Yangon

 

161.

Zar Ni Zaw Co Ltd

72, 51st St, Pazundaung

Yangon

 

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ

162.

AAA

6TH Street, (8) ward, South Okkalapa,

Yangon

 

163.

AAA 90

No 4 Main Road, Pann Chan Su SPTAA

Yangon

 

164.

Academy

108 Htar Nar Street, Makyeedan (north East) Ward, KMDGG,

Yangon

 

165.

Alkemal Rerentative Office

142(a) Dhamazaydi Rd, BHNN,

Yangon

 

166.

Andaman International Traders Limited (Ext. 37)

Bldg. 21/22, Rm# B-1, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

167.

Arkar San

336, No 4 Main Road, SPTAA,

Yangon

 

168.

Asia Win Mfrg Co Ltd

170-176, #704 (7th floor), MGW Centre, Bo Aung Kyaw St, BTHGG,

Yangon

 

169.

Aung Aye (u) & Sons

4-5 Anawrahta Rd, Ind Zone (5), HLTAA,

Yangon

 

170.

Aung Bawga

91(B) 3rd Street, Industrial Zone, (8) ward, South Okkalapa

Yangon

 

171.

Aung Chan Tha Construction & Services Co., Ltd.

Rm# 708, Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

172.

Aung Cha Tha

1018 Myittar St, (9) Ward, South Okkalappa

Yangon

 

173.

Aung Chan Tha

72(B), 1st Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

174.

Aung Chan Tha

10 Hlaw Kar St, (55) Ward, South Dagon,

Yangon

 

175.

Aung Family

118, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

176.

Aung Family

15, 139th Street, Tamwe,

Yangon

 

177.

Aung Gabar Timber

79, 6th Lane, Ward (8), SOKAA,

Yangon

 

178.

Aung Htet

72, Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

179.

Aung Kabar

79, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

180.

Aung Khant Phyo

25, Kyaik Waing Pagoda Road, (3) Ward, Mayangon

Yangon

 

181.

Aung Khant Phyo Co-op Ltd

144(a) Kyaikwine Pagoda Road, Ward (3), MYGNN,

Yangon

 

182.

Aung Khin & Sons

1-3 ThikhwaPan St, KMDGG, Yangon

 

183.

Aung Kyaw Thein

15(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

184.

Aung Kyam Thein

57(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

185.

Aung Kyaw Thein

229 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

186.

Aung Kyin

11 Mani May Khalar Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

187.

Aung Si

828 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

 

188.

Aung Su Pan

43, 4th Street, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

189.

Aung Theikdi

996 Myittar Street (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

190.

Aung Theikdi

13, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

191.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

192.

Aung Thit Tun

46, Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

193.

Aung Thitsar

991 Myittar Street, South Okkalapa

Yangon

 

194.

Aung Thukha

41 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

195.

Aung Thukha (1)

70/70(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

196.

Aung Thukha (2)

124/125 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

197.

Aung Thukha (3)

123/126 3rd Street, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

198.

Aung Thukha

71-B/72(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

199.

Aung Wood Working Enterprise Ltd.

Bldg. 3, Rm# 004, (G/F), Waizayanta Rd., Thingangyun Tsp,

Yangon

 

200.

Aung Zeya

33 SeikkanIndustrial Zone, HLTAA,

Yangon

 

201.

Ayarwun

123 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

202.

Aye Gabar Group

151-170 Bogyoke Aung San Road, BTHGG, Yangon

 

203.

Aye Gabar Group

282 cor of 81st and 23rd Street, Mandalay

 

204.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

205.

Aye Myittar

1820/21-22, P Moe Nin St, HLTAA,

Yangon

 

206.

Aye Myittar

115, 37th St, KTDAA, Yangon

 

207.

Aye, U & Sons

351, Bo Tuay Za St, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

208.

Aye, U & Sons

481 Waibargi Rd, Ward L, NOKAA

Yangon

 

209.

Aye, U & Sons

126 Than Chat Wun U Nyunt St, Industrial Zone, SPTAA

Yangon

 

210.

Aye’s Family Ltd

92 (A-C-D), AFL Building, Kaba Aye Pagoda Road, BHNN,

Yangon

 

211.

Bamaw Veneer & Timber Products Co Ltd

44 Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Industrial Zone 3, SPTAA,

Yangon

 

212.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

136, (1st Floor), 36th St., Kyauktada Tsp,

Yangon

 

213.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17(A) Padamyar Ind Zone, Sagaing

 

214.

Bawga Mandaing

41, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

215.

BDS Moe Wood Industries Co Ltd

196 Bogyoke Aung San Road, BHNN,

Yangon

 

216.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Rm 5, Maha Bandoola Street, Botahtaung,

Yangon

 

217.

BLLB Development Co Ltd

159-161 Myanma Gonyi St, MTNTT

 

218.

Chan Nyein Ko

899, Lay Daunk Kan Road, Nga Moe Yeik, Ward

Yangon

 

219.

Chan Tha Aung

72 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

220.

Chantha

90(A/B) 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

221.

Chantha

Rm, 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA

Yangon

 

222.

Chantha Gyi

72, Bo Thura St, Zaygi (East Ward), KMDGG,

Yangon

 

223.

Chanthar

90 (A-B), 6th St, Cor of 2nd Street, Ward 8, SOKAA,

Yangon

 

224.

Cheung Hing Timber Co

106-108, Hnin Zin Gon Road, Ahlone Tsp.,

Yangon

Name of director: P C Chun

 

225.

China Hope Holding

18 Bo Yar Njunt St, DGNN

Yangon

 

226.

Coffer Manufacturing Co Ltd

803, 8th floor, Myaing Hay Wun, Condominium, Junction 8,

Yangon

 

227.

Conqueror Trading Co Ltd

C-04-03 Building, 262/264, 4th floor, Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

228.

Dagon International Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

229.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

230.

Dagon Timber Ltd

121 F, Sule Pagoda Road, KTDAA,

Yangon

 

231.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A03-01 Dagon Centre, Pyay Rd, Myaynigone,

Yangon

 

232.

Dana Theikdi

985(a), Thu Mingalar St, Thingankyun

Yangon

 

233.

Dana Thiri Co Ltd

139 G/F Bogalay Zay St, BTHGG, Yangon

 

234.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethrmu 6th Street, Industrial Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

235.

Doh Bamar

23-27 Nat Sin Street, Cor of Salin Street, KMDGG,

Yangon

 

236.

Doh Lokehar

514 Zabu Thiri 1st Street, Ward (6/west)TKAA,

Yangon

 

237.

Doh Myanmar

23/27, Corner of Salin Street and Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

238.

Ever Green Wood Int'l Co., Ltd.

Public Construction Compound, Myittar St., Ward (14/1), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

239.

Family (1)

1011 Thudamar Street, (2) Wtard, North Okkalapa

Yangon

 

240.

Farlin Timbers

Rm 704 (7th floor) 170-6 MGW Tower, Bo Aung Kyaw Street, BTHGG,

Yangon

 

241.

Five Oceans Co Ltd

Bldg 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Road, LMDWW,

Yangon

 

242.

Flying Tiger Wood Industry Ltd

171-173, 51st Street, PZDGG,

Yangon

 

243.

Forest Product JV Branch (Upper Myanmar)

37b 26th b St between 64th and 65th,

Mandalay

 

244.

Friend

200 A-B, Yaarzardinit St, Ward (72), SDGNN,

Yangon

 

245.

GIG Japan Co Ltd

25 Golden Valley, BHNN,

Yangon

 

246.

Golden Door

354/347 Bo Tay Za Street, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okklalapa

Yangon

 

247.

Golden Hawks Int'l Ltd.

158, Bogyoke Aung San Rd., Pazundaung Tsp,

Yangon

 

248.

Gold Wood Co Ltd (Kaung Shwe)

42(A)/103(A-B) Mahawgari Street, cor of Sethmu 3rd St, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

249.

Golden Hook Co Ltd

7 Sitha St, Oh Bo St.

Mandalay

 

250.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60B Aung Myay Thasi Ave, KMYTT,

Yangon

 

251.

Great Jupiter International Co Ltd

81 1st floor Bogyoke Aung San Road, PZDGG,

Yangon

 

252.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

615-C/2, Malar Lane, Kamayut Tsp,

Yangon

 

253.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

176-178, Banyardala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

 

254.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

178-180 50th St, PZDGG,

Yangon

 

255.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

209 Thanthumar Road, Ward 23, Thwunna, TGKNN,

Yangon

 

256.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

109, Waizayandar Rd., Ward (3/B), South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

257.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

102-A, Kha Yay Pin Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

258.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

202, U Wisara Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

259.

Green Treasure Wood Co Ltd

8-6 River View Housing, Ahlone Kannar Road, AHLNN,

Yangon

 

260.

Green Treasure Wood Co Ltd

Plot 42, 287-289 Sethmu 6th Street, Ind Zone 1 SPTAA,

Yangon

 

261.

Hayman Trading Co., Ltd.

7, Shan Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

262.

Hein

24 Kyaung Gyi Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

263.

Hein Htet Aung

188a Waizayander Rd, Qtr, 11, SOKAA

Yangon

 

264.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor of U Shwe Bin St and Phan Chat Wun U Shwe Oh St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

265.

Hein Soe Co Ltd

23 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayint Naung Road, KMYTT,

Yangon

 

266.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

23, 64th Street between 26th and 27th Street,

Mandalay

 

267.

Hla Kyi, U Family

356 Bo Tay Za Street, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

268.

Hla Kyi, U & Family

452 Mya Yadanar Street (Kha) Ward, North Okkalapa

Yangon

 

269.

Hla Shwe, U

18-19 Ward (64), Ind Zone (2), SDGNN, Yangon

 

270.

Hla Shwe, U & Family

223 Banyadala Road, Tamwe

Yangon

 

271.

Hlaing

71 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

272.

Hlaing Family

8-A Myittar St, Ward 11, SOKAA,

Yangon

Yangon

 

273.

Hmine (U) & Sons

248-249 Makkhayar Minthargyi St, NOKAA,

Yangon

 

274.

Htate Tan Aung

2734 Pyi Daung Su Road, (63) Ward, Injdustrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

275.

Htay

145 Kanaung Lane 7, NOKAA,

Yangon

 

276.

Htet

989 Myittar Street, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

277.

Htet Htet Aung

430 Thitsar Road, Ward 10 SOKAA

Yangon

 

278.

Htun Htun Tauk

13B, Mingalar St, Nant-tha Gone Ward, ISNN

Yangon

 

279.

Htun Thit Sa

44 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

280.

Hundred Smiles Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp,

Yangon

 

281.

Imperial Builders Co Ltd

46 Eaingyi Street, PZDGG,

Yangon

 

282.

K.T. Nine

817 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

283.

Kama Gasifier Power Plant

167, Bayint Naung Main Rd., Hlaing Tsp,

Yangon

 

284.

Kaung Thant

62 Nat Sin St, KMDGG,

Yangon

 

285.

Kaw-Lin – Kathar

1058 Zay Street, Ward 7, TKAA,

Yangon

 

286.

Kha Yae Nan Int'l Co., Ltd

Bldg. 61, Rm# 3-4, Sawbwagyigon Warehouse, Insein Tsp,

Yangon

 

287.

Khin Hninsi (Daw)

33 Hantharwaddy Street, KMYTT,

Yangon

 

288.

Khin Maung Latt, U & Family

37/4, 53rd Street, Botahtaung,

Yangon

 

289.

Khin Myanmar Trading

865 Myittar Street, SOKAA, Yangon

 

290.

Khine International Co Ltd

116/8, 15th Street, LMDWW, Yangon

 

291.

KKK

106, Si Pin St, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

292.

Kyan Taing Aung

30, Thamine Station Street, Mayangon

Yangon

 

293.

Kyan Taing Aung

Waizanyantar Road, (9) Ward South Okkapala,

Yangon

 

294.

Kyaw

209, Banyadala Road, Tamwe,

Yangon

 

295.

Kyaw Family

2886/2887 Pat St, Industrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

296.

Kyaw Soe San

819 Waizayantar Rd, Ward (9), South Okkalapa,

Yangon

 

297.

Kyaw Than Construction Co. Ltd

139 (G/F), Bogalay Zay Street, BTHGG,

Yangon

 

298.

Kyi Kyi

55 Thamein Bayan Road, Tamwe,

Yangon

 

299.

Kyi Kyi

2 Laeyar Shwe Myay, Myittar Nyunt Ward, TMWEE,

Yangon

 

300.

Kyun Shwe Wah

74 Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

301.

La Yaung Lin Co Ltd

25-29 Yadanar Road, Ward 16-2, TGKNN,

Yangon

 

302.

Lal Way (1)

3-4 P. Moe Nin St, Ward 5, HLTAA,

Yangon

 

303.

Lal Way (2)

3-147 Anawrahta Road, Industrial Zone 5, HLTAA,

Yangon

 

304.

Laural Ltd

Rm 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, cor of 54th Street, PZDGG,

Yangon

 

305.

Laural Ltd

27, 13th Street, LMDWW,

Yangon

 

306.

Lay Pyay Hnyin Trading co Ltd

168 (A_B), Sethmu 1st Street, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

307.

Light World Co., Ltd.

619, (Right) 6th Flr., Blk-A, Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp,

Yangon

 

308.

Light World Co., Ltd.

Field No (H-167, H-168), Ward 1, Industrial Zone1 Pye Gyi, Tagun., Tsp, Mandalay

 

309.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay Street, Cor of Sethmu, 6th Street, Ind Zone 1, SPTAA

Yangon

 

310.

Lin Win Co Ltd

89 Hninsigon St, AHLNN,

Yangon

 

311.

Lucky Hand Co Ltd

13 148th Street, MTNTT,

Yangon

 

312.

Maesod Forestry Ltd

69 Sule Pagoda Road, PBDNN, Yangon

 

313.

Maha Engineering Co. Ltd.

20-251, Seikkantha St. KTDAA, Yangon

 

314.

Maha Nandar Co. Ltd

90, Thudhamar St. NOKAA, Yangon

 

315.

Maha New

29, Ind. Zone (2), Cor. Of Ind. Zone St. and Inn Taw St, SDGNN, Yangon

 

316.

Maha Thit Min Co. Ltd.

51 (B), Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

317.

Maha Kyaw Mahar Co. Ltd.

50, 46th Street, BTHGG, Yangon

 

318.

Mandalar Win Sawmill Co. Ltd.

262-264, C (10-1), Dagon Centre, Pyay Road, SCHGG, Yangon

 

319.

Market System Trading (MST Co. Ltd)

501 (C), Dagon Centre, SCHGG, Yangon

 

320.

Master Timber Excel Ltd,

282, Rm 8, (1st Floor) Seikkantha Street, KTDAA, Yangon

 

321.

MGJ Group Co-op Ltd,

125, 1st Floor, Anawrahta Road, PZDGG, Yangon

 

322.

Miba Gon Shein

709, Cor. Of Hlawga Str, Ward (21) SDGNN, Yangon

 

323.

Miba Myittar

115/116 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

324.

Miba Myittar

110/111 2nd Street, Industrial Zone (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

325.

Mingala Family

107, Thumana St. South Ward (2), TKAA, Yangon

 

326.

Mingalar

28 (B), Zaygyi St. KMDGG, Yangon

 

327.

Minn Wun Industries Co. Ltd

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

328.

Moe Int’l Co. Ltd.

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

329.

Momentum Trading Co. Ltd.

21-A, Cor. Of U Phoe Hlaing St. and Hla Theingi St. Ind. Zone (3), SPTAA, Yangon

 

330.

Multi World Trade Centre

183, Anawrahta St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

331.

Multi World Trade Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon.

 

332.

Mya Gabar Co. Ltd.

106-108, Sint-oh-dan St. LTAA, Yangon

 

333.

Myan Aung Myin Int’l Co. Ltd

O-140, FMI City, Golden Orchid 4th St. HLTAA, Yangon

 

334.

Myanma Htate Tan Co. Ltd

61, (4th Flr), Kaing Dan St. LMDWW, Yangon

 

335.

Myanma Marble Co. Ltd.

Bldg. 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

336.

Myanmar Automobile Group Co., Ltd.

K-38/39, Bayint Naung Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

337.

Myanmar Channel Quest Int’l Co. Ltd.

42-242, Kanaung Minthar Gyi 4th St. Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

338.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd.

422-426, Strand Road, Cor. Of Botahtaung Pagoda Rd. BTHGG, Yangon

 

339.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd

Ward (22), SDGNN, Yangon

 

340.

Myanmar Chinlax Trading Co., Ltd.

382, Inya Myaing Lane (4), Thuwunna, Thingankyun Tsp, Yangon.

 

341.

Myanmar Development Int’l Co. Ltd.

53-61, Strand Road, Cor. Of Theinbyu Rd, BTHGG, Yangon

 

342.

Myanmar Guan Soon Ltd

106-108, Sint-oh-dan St, LTAA, Yangon

 

343.

Myanmar May Kaung Wood Based Ind. Co.

288-290, #0906 (9th floor), MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Road, DGNN, Yangon

 

344.

Myanmar Shin Poong Daewoo Pharma Co.

22, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

345.

Myanmar Shwehintha Int'l Co., Ltd.

226, Botayza St., Blk. No. (18), Shwe Paukkan Ind. Zone, North Okkalapa Tsp, Yangon

 

346.

Myanmar Singh Ltd.

18-20 Botahtaung Lane (4), BTHGG, Yangon

 

347.

Myanmar Technologies Industry Co. Ltd.

1389-1391, Hlaing River Road, Ind. Zone (2), Ward (63), SDGNN, Yangon

 

348.

Myanmar Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon

 

349.

Myanmar Timber Enterprise

504-506, Merchant Road, KTDAA, Yangon

 

350.

Myanmar Wood Mart Co. Ltd, (Ext 1504)

Rm# 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St. MTNTT, Yangon

 

351.

Myanmar-NC Wood Work Co. Ltd.

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, ISNN, Yangon

 

352.

Myint

970, Yadanar St, SOKAA, Yangon

 

353.

Myitmakha Engineering Co., Ltd.

206-207, Dhamma Thukha Kyaung St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

354.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

19-20, Bahosi Ward, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

355.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

1, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

356.

Myitmakha Int’l Trading Ltd.

55-64 Mingalardon Garden, Yangon Ind, MDNN, Yangon

 

357.

Myo Nwe Thit Trading Co. Ltd.

147, (G/F) 47th St. BTHGG, Yangon

 

358.

Myodaw Eain Yar

1080, Shukhintha Rd. East Ward 6, TKAA, Yangon

 

359.

Myotaw

492-493, Sethmu Zone Patt St. Ind. Zone (2), Ward (64), SDGNN, Yangon

 

360.

Myo Taw

495 Min Nadar St, Dawbon

Yangon

 

361.

Naing Lay (U)

7, 139th St. TMWEE, Yangon

 

362.

Nay Chi Tun Family,

4, Thumingalar Rd. TGKNN, Yangon

 

363.

Nay Chi Tun

729 Lay Daunk Kan Road

Yangon

 

364.

New Telesonic Co. Ltd

94, Yhan Chat Wun U Nyunt St. Dagon Port Ind. City, Zone (1), SPTAA, Yangon

 

365.

New Telesonic Wood and General Trading

218 (B), 36th St. KTDAA, Yangon

 

366.

Ngwe Nan Taw

119-120, 3rd St. Ward (8), Ind. Zone, SOKAA, Yangon

 

367.

Ngwe San Eain

22-23 (A), U Wisara Rd. NDGNN, Yangon

 

368.

Ngwe Zaw

728, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

369.

Nifty Int’l Co. Ltd.

Rm #7, Bldg 30-A, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

370.

Nightingale Co. Ltd.

221, Botahtaung Pagoda Rd. PZDGG, Yangon

 

371.

Nilar

118, Waizayandar Rd. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

372.

Nitco Industrial Co. Ltd.

175, (G/F), 47th St. BTHGG, Yangon

 

373.

Nyein Chan Aung

122 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

374.

Nyo (Daw) Family

113/8, Oakkyin Station St. HLGG, Yangon

 

375.

OAC

289, Rm #10, East Yankin, YKNN, Yangon

 

376.

Ohn Kywe & Co. Ltd.

81, Harkhar St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

377.

One Star General Trading Co. Ltd.

87, (2nd Flr), Bogyoke Aung San Rd, Cor. of 49th St. and 50th St. PZDGG, Yangon

 

378.

Pacific Rim Asia Co. Ltd. (PRA)

145 (E), Thiri Mingalar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

379.

Padamyar Construction and Woodworks Co.

19-20, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

380.

Pale Shwe Wah Timber Co., Ltd.

B-156/158, 34th St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

381.

Phan Nay Wun Co. Ltd.

47, Rm # 8-9, Sawbwagyigon, ISNN, Yangon

 

382.

Phyo Mauk

106 Nat Sin, Kyeemyindaing

Yangon

 

383.

Pioneer Venture Ltd.

7-8, Bahosi Housing, Bogyoke Aung San St. LMDWW, Yangon

 

384.

Pyi See Pwar Ltd,

45, Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

385.

R.C.C Co., Ltd. (Chitosan)

65, Upper Pazundaung Rd., Pazundaung Tsp, Yangon

 

386.

Red Sea Brothers Co. Ltd.

43, (2nd Flr), 43rd St. BTHGG, Yangon

 

387.

San & Family

790 Pyinma Myaing Street, (a) ward, Thingankyun,

Yangon

 

388.

San Aye (U),

531-B, Myittar St. Cor. of Thihathu St. SOKAA, Yangon

 

389.

San Myint & Family

189, Waizayantar Rd, (16) ward, South Okkalapa, Yangon

 

390.

San Myint, U Family

9, 139th Street, Tamwe

Yangon

 

391.

Sanfoco Wood Industries Ltd.

1B, Plot-22, Pinma Thit Seik St, SDGNN, Yangon

 

392.

Sarmi, U & Family

12, 53rd St, Botahtaung

Yangon

 

393.

Se Than

E(1/2), U Wisara Street, Economic Development Zone North Dagon

Yangon

 

394.

Sein Family

9, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

395.

Sein Htay Han

812, Waisayamtar Rd, (9) Ward South Okkalapa

Yangon

 

396.

Sein Mandaing

1155-1156, Thudhamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

397.

Sein Pan Myaing

1019, Rm (2), Waizayantar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

398.

Shadow

990, Myittar St. Ward (9), SOKAA, Yangon

 

399.

Shwe Chain Manufacturing Co., Ltd.

619 (R), 6th Flr., Blk. (A), Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp, Yangon

 

400.

Shwe Gon Thar Trading

Suite 297, Bo Sun Pat St., Pabedan Tsp, Yangon

 

401.

Shwe Hinthar

70 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

402.

Shwe Hlaing Bwar

462-463, Yaw A-twinn-wun U Pho Hlaing St. HLTAA, Yangon

 

403.

Shwe Me Co. Ltd.

785-787, (11th Flr), Maha Bandoola Rd. Cor of 13th St. LMDWW, Yangon

 

404.

Shwe Me Industry Ltd.

51-52, Cor. Panle Wun U Shwe Bin St. & Twin Thin Tke Wun U Tun Nyo St. SPTAA, Yangon

 

405.

Shwe Nandaw

F-306, Pauk Pagoda St. Ward (6), 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

406.

Shwe Ni Timber Co. Ltd.

12, 14th St. LMDWW, Yangon

 

407.

Shwe Nyaung Pin

109, Arthawka St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

408.

Shwe Nyaung Pin

71, Bago River St. Ward (58), DGSKNN, Yangon

 

409.

Shwe Pearl Ngwe Pearl

730-731, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

410.

Shwe Tagon

813, Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

411.

Shwe Takhar

347-354, Bo Tayza St. Shwe Paukkan Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

412.

Shwe Tha Min

816 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

413.

Shwe Tha Pyay Co. Ltd.

5 (B-3), Yankin Centre, YKNN, Yangon

 

414.

Shwe Thit

5(a), 6th Street Industrial Zone, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

415.

Shwe Twin Wah

46, Bo Hmu Ba Htoo St. NDGNN, Yangon

 

416.

Shwe Wah Tun

26/27 Chin Dwin Street, Industrial Zone (2), South Dagon

Yangon

 

417.

Shwe Wel Htay

6, Thmar Deikdi St. Kyauk Myaung, TMWEE, Yangon

 

418.

Shwe Yi Oo

113(C), 4th St. Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

419.

Shwe Yi Moe

227(a) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

420.

Silver Born Trading Ltd

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

421.

Silver Valley Wood Industry Ltd.

65, Konzaydan St. PBDNN, Yangon

 

422.

SK Wood Industries Ltd.

82-C, Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

423.

Soe

Junction of Thitsar St. & Station Rd., Near Moe Kaung Pagoda Rd., Kanbe, Yankin Tsp, Yangon

 

424.

Soe

453, Top of Nga-mo-Yeik 5th St., Thingankyun Tsp, Yangon

 

425.

Soe Thiha

Pa(50), Pyi Daung Su Rd, (38) Ward, North Dagon,

Yangon

 

426.

Soe Thiri Co., Ltd.

808, Kyaw Thu St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

427.

Southern Myanmar Timber Co. Ltd.

4 (A-2), Padaethar St. Myaynigon, SCHGG, Yangon

 

428.

Special

53, Kyuntaw St., Sanchaung Tsp, Yangon

 

429.

Star Tek Co. Ltd. (Woodworking Machine)

74, 5th Street, LMDWW, Yangon

 

430.

Sun Myint & Association

70 (K), Ngwe Wut Hmon Ward, BHNN, Yangon

 

431.

Swe Myo

86 Yadanar St, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

432.

Swe Thahar

78, Innwa St. Shwe Pauk Kan Ind. Zone, Ward (18), NOKAA, Yangon

 

433.

Taw Win Family Co. Ltd.

355 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

339 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

 

434.

T&M Group Decoration Centre

5, Lion City Food Centre, Bayint Naung Rd. KMYTT, Yangon

 

435.

TKK Int'l Ltd.

127, (G/F), 51st St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

436.

Teak Farm Industries Co. Ltd.

122 (A), Depeyinn Wun Htauk U Myel St. Ind. Zone (2), HLTAA, Yangon

 

437.

Teak World Co. Ltd.

110, Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St. TGKNN, Yangon

 

438.

Than Hlaing (U)

105, Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

439.

Than Hlaing (U)

55(A), Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

440.

Than Than Sein & Sein Hinthar

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

441.

Than Tun

1055, 7th Zay St. Ward (6), TKAA, Yangon

 

442.

Theik Nan Shin Co., Ltd.

27, 13th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

443.

Thein Industry Dvpt. Ent. Ltd.

23 (A), Pyihtaungsu St. TGKNN, Yangon

 

444.

Thiha

4 Than Thu Mar Road, Bo Tayze Ward, Thangankyun

Yangon

 

445.

Thiri Khit Tayar

68 (B), Waizayandar Rd. Ward (11), SOKAA, Yangon

 

446.

Thiri Yadanar Myint

61, 27th St. PBDNN, Yangon

 

447.

Thu Htet Thar

52, Nat Sin St. KMDGG, Yangon

 

448.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, (1st Floor), Maha Bandoola Garden St. KTDAA, Yangon

 

449.

Tin Aung (U)-Tun Hla (Daw)

280-C, Cor. of Waizayanda Rd. & Byamaso Rd. SOKAA, Yangon

 

450.

Tin Oo (U) Brothers

No 18 & 29, 5th St. Ward (5), Ind. Zone SOKAA, Yangon

 

451.

Tin Shwe U & Brothers

112(C ) Arthawka St, (15) Ward, Hiaing

Yangon

 

452.

Tin Win Tun Co

Tin Win Tun Int'l Trading Co., Ltd

Bldg. C-1, Rm 002, Strand Rd., Thiri Mingalar Garden Housing,

Loot Latt Yay Ward, Ahlone Tsp, Yangon

Name of director: (Monywa) Tin Win

 

453.

Toenayar Co. Ltd.

91, (1st Floor), Myanma Gonyi St. Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

454.

Top Winner

26 (B-3), Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

455.

TPS Garden Furniture

22/2 (B), Khattar St. SCHGG, Yangon

 

456.

Traditions

24, Inya Myaing Rd., Golden Valley, Bahan Tsp, Yangon

 

457.

Tri Vadana Enterprise

99, 3-D, U Aung Kain Lane, Than Lwin St. BHNN, Yangon

 

458.

Tricer Company Limited

78, Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

459.

Tun Family

1030/1031 Thu Mingstar (Thumingalar) St, (16/1) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

460.

Tun Kyi, U & Sons

44 Waizayanatar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

461.

Tun Nay Lin

Rm #003, Bldg B-2, 215 Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

462.

Tun Nay Lin Family

6, 139th St, Ma-U-Gone, Tamwe

Yangon

 

463.

Tun Pwar

1055-1056, Maung Makan Kanthar St. Ward (19), SDGNN, Yangon

 

464.

U Chit

B (1/08-9) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

465.

Uni Brothers Co. Ltd.

28, 49th St. BTHGG, Yangon

 

466.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

10, Kwetthit St. PZDGG, Yangon

 

467.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426, Botahtaung Pagoda Rd. Cor. of Strand Rd. BTHGG, Yangon

 

468.

United Internation Group (U.I.G)

Cor. of West Race Course Rd. & Saya San Rd. Kyaikkasan, YKNN, Yangon

 

469.

VES Group Co. Ltd.

83, 50th St. PZDGG, Yangon

 

470.

Vivid Media

27, Wardan St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

471.

Win

59-60, Cor. of Khaymarthi Rd. & A-ma-rar St. Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

472.

Win

91, Cor. of Zizawa St. & Thudamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

473.

Win

383, Hla Theingi St. HLTAA, Yangon

 

474.

Win Enterprise

158, Rm# (6-C), Kyaikkasan Rd. TMWEE, Yangon

 

475.

Win Enterprise Co. Ltd.

166, Ahlon Rd, AHLNN, Yangon

 

476.

Win Kabar Int’l Timber Trading

89 Waizayantar (3) St, (8) Ward, South Okkalapa, Yangon

 

477.

Win Kabar Int’l Timber Trading

Top of 6th St, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

478.

Win Kabar Trading Co. Ltd

146, Sint-oh-dan St. Ward (4), LTAA, Yangon

 

479.

Win Kyaw Thu

6/8(b) Botahtaung (4)th Street, Botahtaung

Yangon

 

480.

Win Marlar Aung Trading Co., Ltd.

Bldg. 5, Rm# 202, Thiri Mingalar Housing, Ahlone Tsp, Yangon

No (G-5), A/C, Hpoyarzar Street, Pyigyitagun Township, Industrial Zone (12),

Mandalay

Name of director: Win Ko

 

481.

Win Yadanar Ent. Co. Ltd.

Saya San Rd. Cor. of West Race Course Rd., Kyaikkasan Ward, YKNN, Yangon

 

482.

Wint Wint

345 Kanaung Min Tha Gyi St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

483.

Wood Industry (Myanmar) Ltd.

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

484.

Wood Rich Co. Ltd.

223, Kyaington St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

485.

Wood Working Machinery Co. Ltd.

4, Baya Theikdi St. HLGG, Yangon

 

486.

Wood World Trading Ent. Ltd.

19, Myay Nu St. SCHGG, Yangon

 

487.

Wunna

144/148 Hlaw Kar Street, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

488.

Yadanar Moe Co Ltd

502 Olympic Tower (3), Lay DaunkKan Rd, Thingankyun

Yangon

 

489.

Yadanar Moe Co Ltd

Pa-50, Blk 38 (Extension), Pyihtaungsu Main Rd. NDGNN, Yangon

 

490.

Yadanar Shwe Sin Min Co Ltd

349-A, Zeyar Kaymar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

491.

Yaung Ni Oo

164/5 Yadana St (16/1) Ward, Thingankun

Yangon

 

492.

Yee Shin Co., Ltd.

25-26, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

493.

Yee Shin Co., Ltd.

63-64, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

494.

Ye Yint Aung

156 Waisayanter Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

495.

Yinmar Co. Ltd.

45 (A), Yaw Min Gyi Rd, DGNN, Yangon

 

496.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

120-A, Ind. Zone, SPTAA, Yangon

 

497.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

73 (A), Unversity Ave Rd. BHNN, Yangon

 

498.

YN Co. Ltd.

120(A), Ind. Zone 10th St. Ind. Ward, SPTAA, Yangon

 

499.

Yoma

5(b) Myittar Street (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

500.

Yoma

351, Myittar St. Ward (17), SOKAA, Yangon

 

501.

Yoma Timber Trading

1010, Myittar St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

502.

Yoma Timber Trading

110-B, 2nd St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

503.

Yoma Timber Trading

12, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

504.

Ywat Hla

3 (Ka), 6th St, Railway Myay 6th St. Zone, SOKAA, Yangon

 

505.

Ywet Hla

3(A) 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

506.

Zabu Yadanar Co. Ltd.

521, Mogok St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

507.

Zambu Yadanar Co. Ltd.

377-379, Rm# 3, Bo Sun Pat St. PBDNN, Yangon

 

508.

Zaw

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

509.

Zaw Enterprise Ltd.

9-11 54th St. BTHGG, Yangon

 

510.

Zenith Myanmar Advantage (ZMA)

50, Latha St. LTAA, Yangon

 

511.

Zin Yaw

132/133, No. 4 Main Road, SPTAA, Yangon

 

Мандалей

512.

Ayegabar Timber Co. Ltd.

282, Cor. of 81st and 23rd St, Mandalay

 

513.

Forest Product J.V. Branch (Upper Myanmar)

37 (B), 26th (B) St. Bet. 64th St. and 65th St. Mandalay

 

514.

Golden Hook Co. Ltd.

7, Sitha St, Oh Bo St. Mandalay

 

515.

Hi-Tech Forest Industries Co. Ltd.

23, 64th St. Bet. 26th St. and 27th St. Mandalay

 

516.

Myanmar Teak Wood Ind. Co. Ltd.

No 2 Sawmill, Amarapura Tsp. Mandalay

 

517.

Myanmar Timber Enterprise

A.D.B. (1), At the foot of Mandalay Hill, Mandalay

 

518.

Shwe Chain Mfrg. Co. Ltd.

168, 62nd St. Ind. Zone (1), Mandalay

 

519.

Upper Myanmar Wood and Lumber Co-op (Branch)

37 (B), 27th (B) St, Bet 64th St. and 65th St. Mandalay

 

520.

Light World Co., Ltd.

155, 30th St., Bet. 82nd St. & 83rd St., Chan Aye Thar San Tsp., Mandalay

 

521.

Pyi See Pwar Ltd.

71-Hta, 10th St., Bet. 74th St. & 75th St., Oo Boketaw Qtr., Mandalay

 

522.

Win Malar Aung Trading Co., Ltd.

G-5 (A), Industrial Zone (1), Pyi Gyi Dagun Tsp, Mandalay

 

523.

Yee Shin Co., Ltd.

287, 82nd St., Bet. 27th & 28th St., Mandalay

 

524.

Tun Family

105-106, Bogyoke Nay Win St. Thanlyin

 

525.

Mahar Kyaw Mahar Co. Ltd

5, Nayapati Sithu St. Salin Tsp, Magway

 

526.

Thiri Khit Tayar

106, 7th St. Mingalar Ward, Pyinmana

 

527.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17-A, Padamyar Ind. Zone, Sagaing Division

 


 

ЧУГУНОЛЕЯРНИ И СТОМАНОЛЕЯРНИ

 

Название

Дата на вписване

19.11.2007 г.

528.

111 (Triple One),

111, 2nd St., Industrial Zone, Okkalapa (South) Tsp, Yangon

 

529.

Aung Chanthar,

1, Cor. of Nanmatu 1st St., & Zaung Tu St., Zone (3), Dagon Myothit (South) Tsp, Yangon

 

530.

Excellence Mineral Casting Co., Ltd.

Plot No 142, U Tayoke Gyi St., Industrial Zone (4), Hlaing Tharya Tsp, Yangon

 

531.

MET Co-op Ltd.

42-49, Industrial Rd., Ind. Zone, Shwepyitha Tsp, Yangon

 

532.

Sein Win & Bros (U)

45, 55th St., (2) Ward, Pazundaung Tsp, Yangon

 

533.

Win (U) & Sons

19 (B), Yadana Theingi St., Zone (3), South Dagon Tsp, Yangon

 

534.

Aung Naing Thu

I/H-171, Cor. of 61st St & Awarat St., Industrial Zone, Mandalay

 

535.

Aung Naing Thu

Cor. 41st St., & Sein Pan Rd., Near No. (3) Bus Stop, Mandalay

 

536.

Aung Naing Thu

Plot-589, D/13-16, Yangon Main Rd., May Zin Thein St.,

Htein Kone Ward, Zone (1), Mandalay

 

МИННИ КОМПАНИИ

537.

Asia Guiding Star Services

Rm 21, Bldg 207, Anawratha Rd, Pabedan, Yangon

 

538.

Boom Tip Private Co Ltd

001-C (G/F), Shwegon Plaza, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon

 

539.

Chit Thein Mining Joint Venture

556, 6th Street, East Gyogone, Insein, Yangon

 

540.

Concordia International

B-2, R-5, Myanmar Info-Tech, Hlaing, Yangon

 

541.

Concordia International

3rd-5th Floor, Shwegon Plaza Office Tower, Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan, Yangon

 

542.

Delco Ltd

5D Thurein Yeikmon, Bayint Naung Road, Hlaing, Yangon

 

543.

East Asia Gold Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

544.

East One Mining Co Ltd

56 Aung Thabyay St, Kyuntaw South Ward, Sanchaung, Yangon

 

545.

East One Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

546.

Explorers Consulting Ltd

Bldg 4, Room 4, Bayint Naung St, Saunh Hay Man Housing, North Dagon, Yangon

 

547.

Future Engineering & Gold Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

548.

Haw Khan Co Ltd

37 (tha-2), Sibintharyar St, Parami, Myayagon, Yangon

 

549.

Htarwara mining company

Name of director: Maung Ko

 

550.

Ivanhoe Myanmar Holdings Ltd

88 Room 302 Pyay Road, Int’l Business Centre, Hlaing, Yangon

 

551.

Jinghpaw Academy Co Ltd

D2-A Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon

 

552.

KTM Mineral Prod Coop Society

Nya-73, Yuzana St, Bayint Naung Warehouse, MYGNN, Yangon

 

553.

Kang Long Gold Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

554.

Kang Long Gem Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

555.

Kayah Golden Gate Mining Co Ltd

233/235 3rd floor, 32nd Street, Pabedan, Yangon

 

556.

KTM Enterprise Ltd

30A University Avenue Road, Bahan, Yangon

 

557.

Kwan Lon Regional Development Co Ltd

30, Room 1, Yaw Min Gyi Rd, Dagon, Yangon

 

558.

Lamintayar Mining Co Ltd

124 (G/F) 52nd St, Pazundaung, Yangon

 

559.

Maha Dana Mining Co Ltd

5 Hospital Street, Bauk Htaw, Pyithaya, Yankin, Yangon

 

560.

Ma Naw Ahla

112A Phone Gyi Street, Lanmadaw, Yangon

 

561.

May Flower Mining Enterprise Ltd,

159-161 Myanmar Gongyi St, MTNTT, Yangon

 

562.

MGJ Group Coop Ltd

125, 1st Floor, Anawratha Rd, Pazundaung, Yangon

 

563.

Mining Enterprise no 1

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

564.

Mining enterprise no 2

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

565.

Mining enterprise no 3

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

566.

Moon Co Ltd

70-K, Ngwe Wut Hmon Yeiktha, Shwe Taung Gyar, Bahan, Yangon

 

567.

Myanmar Austino Resources Ltd

03-04 Sedona Hotel, Kaba Aye Pagoda Rd, Yankin, Yangon

 

568.

Myanmar BPL Resources Ltd,

189 Bo Myat Tun Rd, Pazunaung, Yangon

 

569.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

1 Shwe Li Street, Bahan, Yangon

 

570.

Myanmar First Dynasty Mines Ltd

88, Unit b302, IBC Compund, Pyay Rd, 6.5 mile, Hlaing, Yangon

 

571.

Myanmar Ivanhoe Copper Trading Co Ltd

70(I), Bo Chein Lane, Pyay Road, 6th Mile, Hlaing, Yangon

 

572.

Myanmar Shwe Kone Lone Mining Co

14 Wut Kyaung St, Pazundaung, Yangon

 

573.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

7 Thiri Yadanar Yeiktha, Michaungkan Bk 3, WAizayandar RD,TGKNN, Yangon

 

574.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

100/101A Pale Myothit, 3 Main Rd, Cor of Baydar Lane (2), MDNN, Yangon

 

575.

Myanmar Tin/Tungsten Co Ltd

171, 28th St, Pabedan, Yangon

 

576.

Nan Cherry International Co Ltd

10, 001, Near Bayint Naung Tower, Bayint Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

577.

Oil & Gas Services Co Ltd

23 Thukha St, Yankin, Yangon

 

578.

Panthu Geological Services Co-operative Ltd

262/264, Room (B/03-04), 3rd floor, Dagon Centre, Pyay Road, Sanchaung, Yangon

 

579.

Sandi Mining Co Ltd

170/176 Room 201, 2nd floor, Bo Aung Kyaw Street, MGW Centre, Bohahtaung, Yangon

 

580.

Sea Sun Star Mining Prod. & Marketing Co

16A, Room 17 (3rd floor), Ma Kyee Kyee St, Sanchaung, Yangon

 

581.

Shan Yoma Nagar Co Ltd

19 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayintt Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

582.

Shwe Moung Taan Trading & Mining Co