ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.102.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 102

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
23 април 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 330/2010 на Комисията от 20 април 2010 година за прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 331/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за краставици и за видовете череши, различни от вишни

8

 

*

Регламент (ЕС) № 332/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването на Израел в списъка на трети държави, територии, зони или подразделения ( 1 )

10

 

*

Регламент (ЕС) № 333/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за разрешаване на нова употреба на Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) като фуражна добавка при отбити прасенца (притежател на разрешителното — Calpis Co. Ltd. Japan, представлявано в Европейския съюз от Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) ( 1 )

19

 

*

Регламент (ЕС) № 334/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 721/2008 по отношение на състава на фуражната добавка ( 1 )

21

 

*

Регламент (ЕС) № 335/2010 на Комисията от 22 април 2010 година относно разрешителното за цинков хелат от хидроксианалог на метионина като фуражна добавка при всички животински видове ( 1 )

22

 

*

Регламент (ЕС) № 336/2010 на Комисията от 21 април 2010 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

25

 

 

Регламент (ЕС) № 337/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

27

 

 

Регламент (ЕС) № 338/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

29

 

 

Регламент (ЕС) № 339/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

33

 

 

Регламент (ЕС) № 340/2010 на Комисията от 22 април 2010 година по силата на който не се предоставя възстановяването за обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

34

 

 

Регламент (ЕС) № 341/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

35

 

 

Регламент (ЕС) № 342/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на птичето месо

37

 

 

Регламент (ЕС) № 343/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на свинското месо

39

 

 

Регламент (ЕС) № 344/2010 на Комисията от 22 април 2010 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

41

 

 

Регламент (ЕС) № 345/2010 на Комисията от 22 април 2010 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

43

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/227/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 19 април 2010 година относно Европейската банка данни за медицинските изделия (Eudamed) (нотифицирано под номер C(2010) 2363)  ( 1 )

45

 

 

2010/228/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 21 април 2010 година за разрешаване пускането на пазара на пюре и концентрат от плодове на Morinda citrifolia като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2010) 2397)

49

 

 

2010/229/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 22 април 2010 година относно проектоуказ на Италия за определяне на стандарти за регулиране на етикетирането на дълготрайно стерилизирано мляко, мляко, произведено по технологията UHT, микрофилтрирано пастьоризирано мляко и пастьоризирано при висока температура мляко, както и на млечните продукти (нотифицирано под номер C(2010) 2436)  ( 1 )

52

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

23.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 330/2010 НА КОМИСИЯТА

от 20 април 2010 година

за прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент № 19/65/ЕИО на Съвета от 2 март 1965 г. за прилагането на член 85, параграф 3 от Договора по отношение на определени категории споразумения и съгласувани практики (1), и по-специално член 1 от него,

след като публикува проект на настоящия регламент,

след като се консултира с Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент № 19/65/ЕИО на Комисията се дава право да прилага член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (2) по силата на регламент към определени категории вертикални споразумения и съответните съгласувани практики, попадащи под действието на член 101, параграф 1 от Договора.

(2)

Регламент (ЕО) № 2790/1999 на Комисията от 22 декември 1999 г. за прилагането на член 81, параграф 3 от Договора относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики (3) определя категория вертикални споразумения, за които Комисията смята, че по принцип отговарят на условията, посочени в член 101, параграф 3 от Договора. Предвид общия положителен опит от прилагането на този регламент, чието действие изтича на 31 май 2010 г., и като се вземе предвид допълнителният придобит опит след приемането му, е целесъобразно да се приеме нов регламент за групово освобождаване.

(3)

Тази категория, за която може да се смята, че по принцип отговаря на условията по член 101, параграф 3, включва вертикални споразумения за покупко-продажба на стоки или услуги, когато тези споразумения са сключени между неконкурентни предприятия, между определени конкуренти или от определени асоциации на търговци на дребно. Тя включва също така и вертикални споразумения, съдържащи спомагателни разпоредби за определянето или използването на правата на интелектуална собственост. Терминът „вертикални споразумения“ следва да включва съответните съгласувани практики.

(4)

За целите на прилагането чрез регламент на разпоредбите на член 101, параграф 3 от Договора, не е необходимо да се определят тези вертикални споразумения, които могат да попаднат в приложното поле на член 101, параграф 1 от Договора. При индивидуалната оценка на споразуменията съгласно член 101, параграф 1 от Договора следва да се вземат предвид няколко фактора, и по-специално пазарната структура по отношение на търсенето и предлагането.

(5)

Предимствата на груповото освобождаване, въведено с настоящия регламент, следва да се ограничат до вертикалните споразумения, за които може да се допусне с достатъчна степен на сигурност, че отговарят на условията по член 101, параграф 3 от Договора.

(6)

Определени видове вертикални споразумения могат да доведат до увеличаване на икономическата ефективност в рамките на дадена производствена верига или на дистрибуторска мрежа чрез улесняването на по-добрата координация между участващите предприятия. По-специално те могат да доведат до намаляване на разходите на страните по трансакциите и дистрибуцията и до оптимизиране на техните продажби и инвестиции.

(7)

Възможността такива повишаващи ефективността въздействия да надделеят над всякакви антиконкурентни последици, дължащи се на ограниченията, които се съдържат във вертикалните споразумения, зависи от степента на пазарната сила на страните по споразумението и следователно от степента, до която тези предприятия са изправени пред конкуренция с други доставчици на стоки или услуги, считани от техните клиенти за равностойни или взаимозаменяеми поради характеристиките на продуктите, техните цени и предназначението им.

(8)

Може да се приеме, че когато пазарният дял, държан от всяко предприятие, което е страна по споразумението, на съответния пазар не надвишава 30 %, вертикалните споразумения, които не съдържат определени видове тежки ограничения на конкуренцията, като цяло водят до подобрение в производството или дистрибуцията и осигуряват на потребителите справедлив дял от произтичащите преимущества.

(9)

Над прага от 30 % пазарен дял, не може да се предположи, че вертикалните споразумения, попадащи в приложното поле на член 101, параграф 1 от Договора, обикновено пораждат обективни преимущества от такъв характер и размер, че да компенсират пречките, които поставят пред конкуренцията. Същевременно не се предполага, че тези вертикални споразумения влизат в приложното поле на член 101, параграф 1 от Договора или че не отговарят на условията на член 101, параграф 3 от Договора.

(10)

С настоящия регламент не следва да бъдат освободени вертикалните споразумения, съдържащи ограничения, които е възможно да ограничат конкуренцията и да навредят на потребителите или които не са необходими за постигането на резултатите за увеличаване на ефективността. По-специално вертикални споразумения, съдържащи определени видове тежки ограничения на конкуренцията, каквито са минималните цени и фиксираните цени за препродажба, както и определени видове териториална защита, следва да бъдат изключени от ползите от груповото освобождаване, установено с настоящия регламент, независимо от пазарния дял на съответните предприятия.

(11)

С цел да се осигури достъп до съответния пазар или да се предотврати съглашателство, следва да се въведат определени условия за груповото освобождаване. За тази цел освобождаването на задължения за въздържане от конкуренция следва да бъде ограничено до задължения, които не надвишават определена продължителност. По същите причини всяко пряко или косвено задължение, принуждаващо членовете на селективна дистрибуторска система да не продават търговските марки на определени конкурентни доставчици, следва да бъде изключено от ползите по настоящия регламент.

(12)

Ограниченията относно пазарния дял, неосвобождаването на определени вертикални споразумения и условията, предвидени в настоящия регламент, обикновено гарантират, че споразуменията, за които се прилага груповото освобождаване, не позволяват на участващите предприятия да отстранят конкуренцията по отношение на съществена част от въпросните продукти.

(13)

Съгласно член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (4), Комисията може да оттегли възможността настоящият регламент да се прилага, ако констатира в конкретен случай, че споразумение, за което се прилага освобождаването, предвидено в настоящия регламент, има въпреки това последици, несъвместими с член 101, параграф 3 от Договора.

(14)

Компетентният орган на държава-членка може да оттегли възможността настоящият регламент да се прилага в съответствие с член 29, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 по отношение на територията ѝ или на част от нея, ако в конкретен случай споразумение, за което се прилага освобождаването, предвидено в настоящия регламент, има въпреки това последици, несъвместими с член 101, параграф 3 от Договора, на територията на тази държава-членка или на част от нея, ако тази територия притежава всички характеристики на отделен географски пазар.

(15)

При определянето дали да се оттегли възможността настоящият регламент да се прилага в съответствие с член 29 от Регламент (ЕО) № 1/2003, от съществено значение са антиконкурентните ефекти, които могат да произтекат от съществуването на паралелни мрежи от вертикални споразумения, имащи подобни ефекти, които значително ограничават достъпа до съответния пазар и конкуренцията в него. Такива кумулативни резултати могат да произтекат например в случая на селективна дистрибуция или задължения за въздържане от конкуренция.

(16)

За да се засили наблюдението на паралелни системи от вертикални споразумения, които имат сходни антиконкурентни ефекти и които обхващат повече от 50 % от даден пазар, Комисията може да обяви чрез регламент настоящия регламент за неприложим към вертикални споразумения, съдържащи специфични ограничения, отнасящи се до съответния пазар, като възстанови пълното прилагане на член 101 към такива споразумения,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Дефиниции

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„вертикално споразумение“ означава споразумение или съгласувана практика, сключени между две или повече предприятия, всяко от които функционира за целите на споразумението или съгласуваната практика на различно ниво в производствената верига и дистрибуторската мрежа, и се отнася до условията, при които страните могат да закупуват, продават или препродават определени стоки и услуги;

б)

„вертикално ограничение“ означава ограничение на конкуренцията при вертикално споразумение, попадащо в приложното поле на член 101, параграф 1 от Договора;

в)

„конкурентно предприятие“ означава действителен или потенциален конкурент; „действителен конкурент“ означава предприятие, което извършва дейност на същия съответен пазар; „потенциален конкурент“ означава предприятие, което при отсъствие на вертикално споразумение и в случай на малко, но постоянно увеличение на относителните цени, е вероятно да предприеме в рамките на кратко време необходимите допълнителни инвестиции или други необходими разходи, за да навлезе на съответния пазар, и това е съвсем реална, а не просто теоретична възможност;

г)

„задължение за въздържане от конкуренция“ означава всяко пряко или косвено задължение, налагащо на купувача да не произвежда, купува, продава или препродава стоки или услуги, които се конкурират с договорните стоки или услуги, или всяко пряко или косвено задължение на купувача да купува от доставчика или от друго предприятие, посочено от доставчика, повече от 80 % от общите покупки на купувача на договорните стоки или услуги и техните заместители на съответния пазар, изчислени въз основа на стойността на неговите покупки през предходната календарна година или на обема на тези покупки в случаите, в които това е стандартна практика в сектора;

д)

„селективна дистрибуторска система“ означава дистрибуторска система, в която доставчикът предприема продажба на договорните стоки или услуги, било пряко или косвено, само на дистрибутори, избрани въз основа на определени критерии, и в която тези дистрибутори не могат да продават такива стоки или услуги на неоторизирани дистрибутори на територията, на която доставчикът е решил да прилага тази система;

е)

„права на интелектуална собственост“ включва права на индустриална собственост, ноу-хау, авторско право и сродните му права;

ж)

„ноу-хау“ означава пакет от непатентована практическа информация, произтичаща от опита и проверена от доставчика, която е секретна, съществена и определена: в този контекст „секретна“ означава, че ноу-хауто не е широко известно или леснодостъпно; „значима“ означава, че ноу-хауто е от значение за купувача и му е полезно за използването, продажбата или препродажбата на договорните стоки или услуги; „определена“ означава, че ноу-хауто е описано достатъчно изчерпателно, за да може да се провери отговаря ли информацията на изискването да бъде секретна и съществена;

з)

„купувач“ включва предприятие, което при споразумение, попадащо в приложното поле на член 101, параграф 1 от Договора, продава стоки или услуги от името на друго предприятие;

и)

„клиент на купувача“ означава предприятие, което не е страна по споразумението, и което купува договорните стоки или услуги от купувач, който е страна по споразумението.

2.   За целите на настоящия регламент термините „предприятие“, „доставчик“ и „купувач“ включват съответните им свързани предприятия.

„Свързани предприятия“ означава:

а)

предприятия, в които страна по споразумението пряко или косвено:

i)

има правомощия да упражнява повече от половината от правата на глас, или

ii)

притежава правомощия да назначи повече от половината от членовете на надзорния съвет, управителния съвет или другите органи, които законно представляват предприятието, или

iii)

притежава правото да управлява дейността на предприятието;

б)

предприятия, които пряко или косвено притежават изброените в буква а) права или правомощия в предприятие, страна по споразумението;

в)

предприятия, в които предприятие по буква б) притежава пряко или косвено изброените в буква а) права или правомощия;

г)

предприятия, в които страна по споразумението заедно с едно или повече от предприятията, изброени в букви а), б) или в), или в което две или повече от тези предприятия съвместно притежават изброените в буква а) права или правомощия;

д)

предприятия, в които правата или правомощията, изброени в буква а), се притежават съвместно от:

i)

страни по споразумението или съответно свързани с тях предприятия, посочени в букви а)—г), или

ii)

една или повече страни по споразумението или едно или повече свързани с тях предприятия, посочени в букви а)—г), и една или повече трети страни.

Член 2

Освобождаване

1.   В съответствие с член 101, параграф 3 от Договора и съгласно разпоредбите на настоящия регламент се постановява, че член 101, параграф 1 от Договора няма да се прилага към вертикалните споразумения.

Това освобождаване се прилага доколкото такива споразумения съдържат вертикални ограничения.

2.   Освобождаването, предвидено в параграф 1, се прилага към вертикални споразумения, сключени между сдружение на предприятия и неговите членове или между такова сдружение и неговите доставчици само ако всички негови членове са търговци на дребно на стоки и ако никой индивидуален член на сдружението, заедно със свързаните му предприятия, няма годишен оборот, надвишаващ 50 млн. EUR. Вертикални споразумения, сключени от такива сдружения, са обхванати от настоящия регламент, без да се засяга прилагането на член 101 от Договора към хоризонтални споразумения, сключени между членовете на сдружението, или към решения, приети от сдружението.

3.   Освобождаването, предвидено в параграф 1, се прилага към вертикални споразумения, съдържащи разпоредби, които се отнасят до определянето на правата на интелектуална собственост на купувача или до ползването на правата на интелектуална собственост от купувача, при условие че тези разпоредби не съставляват основния предмет на такива споразумения и са пряко свързани с използването, продажбата или препродажбата на стоки или услуги от страна на купувача или на неговите клиенти. Освобождаването се прилага, при условие че във връзка с договорните стоки или услуги тези разпоредби не съдържат ограничения за конкуренцията, имащи същия предмет както вертикалните ограничения, които не се ползват от правото на освобождаване по настоящия регламент.

4.   Освобождаването, предвидено в параграф 1, не се прилага към вертикални споразумения, сключени между конкурентни предприятия. Въпреки това, то се прилага, когато конкурентни предприятия сключват нереципрочни вертикални споразумения, и:

а)

доставчикът е производител и дистрибутор на стоки, а купувачът е дистрибутор и не е конкурентно предприятие на равнище производство; или

б)

доставчикът предоставя услуги на няколко равнища на търговията, а купувачът предоставя стоките или услугите си на равнище търговия на дребно и не е конкурентно предприятие на равнището на търговията, на което той закупува договорните услуги.

5.   Настоящият регламент не се прилага към вертикални споразумения, чийто предмет попада в приложното поле на някой друг регламент за групово освобождаване, освен ако това не е предвидено в другия регламент.

Член 3

Праг на пазарния дял

1.   Освобождаването, предвидено в член 2, се прилага, при условие че пазарният дял, притежаван от доставчика, не надвишава 30 % от съответния пазар, на който той продава договорните стоки или услуги, а пазарният дял, притежаван от купувача, не надвишава 30 % от съответния пазар, на който купува договорните стоки или услуги.

2.   За целите на параграф 1, ако при споразумение с няколко страни предприятие купува договорните стоки или услуги от едно предприятие, което е страна по споразумението, и продава договорните стоки или услуги на друго предприятие, което е страна по споразумението, пазарният дял на първото предприятие трябва да спазва прага на пазарния дял, предвиден в посочения параграф, както като купувач, така и като доставчик, за да може да се приложи освобождаването, предвидено в член 2.

Член 4

Ограничения, които премахват ползите от груповото освобождаване (твърди ограничения)

Освобождаването, предвидено в член 2, не се прилага за вертикални споразумения, които имат за предмет, пряко или косвено, независимо или в комбинация с други фактори, които страните могат да контролират:

а)

ограничаването на възможността на купувача да определи своята продажна цена, без да се засяга възможността за доставчика да наложи максимална продажна цена или да препоръча продажна цена, при условие че цените не се свеждат до твърдо определена или минимална продажна цена в резултат на натиск, упражнен от една от страните, или на стимулиращи мерки, предложени от нея;

б)

ограничаването на територията, на която купувач, който е страна по споразумението, може да продава договорните стоки или услуги, или ограничаването на клиентите, на които този купувач може да продава договорните стоки или услуги, без да се засяга ограничаването на мястото му на установяване, с изключение на:

i)

ограничаването на активните продажби към изключителната територия или изключителните клиенти, запазени за доставчика или предоставени от доставчика на друг купувач, когато едно такова ограничаване не ограничава продажбите от страна на клиентите на купувача,

ii)

ограничаването на продажбите на крайните потребители от купувач, който извършва дейност на пазара като търговец на едро,

iii)

ограничаването на продажбите на неоторизирани дистрибутори от страна на членовете на селективна дистрибуторска система на територията, на която доставчикът е решил да прилага тази система, както и

iv)

ограничаването на възможността на купувача да продава компоненти, доставени с цел инкорпориране, на клиенти, които биха ги използвали за производство на същия вид стоки като тези, произведени от доставчика;

в)

ограничаването на активните продажби или на пасивните продажби за крайните потребители от страна на членовете на селективна дистрибуторска система, които действат на пазара като търговци на дребно, без да се засяга възможността да се забрани на член на системата да упражнява своята дейност от неразрешено място на установяване;

г)

ограничаването на насрещните доставки между дистрибутори в рамките на селективна дистрибуторска система, включително между дистрибутори, извършващи дейност на различно търговско равнище — търговия на едро или на дребно;

д)

ограничаването, договорено между доставчик на компоненти и купувач, който ги използва в производството си, на възможността за доставчика да продава тези компоненти като резервни части на крайни потребители или на лица, които извършват ремонт, или на други доставчици на услуги, които не са били посочени от купувача за ремонта или поддръжката на неговите стоки.

Член 5

Изключени ограничения

1.   Освобождаването, предвидено в член 2, не се прилага към никое от следващите задължения, съдържащи се във вертикалните споразумения:

а)

всяко пряко или косвено задължение за въздържане от конкуренция, продължителността на което е неопределена или надхвърля пет години;

б)

всяко пряко или косвено задължение, налагащо на купувача след прекратяване на споразумението, да не произвежда, продава или препродава стоки или услуги;

в)

всяко пряко или косвено задължение, налагащо на членовете на селективна дистрибуторска система да не продават търговските марки на отделни конкурентни доставчици.

За целите на буква а) от първа алинея, задължение за въздържане от конкуренция, което може мълчаливо да бъде подновено след петгодишен период, се счита за сключено за неопределен срок.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, буква а) срокът от пет години не се прилага, когато договорните стоки или услуги се продават от купувача на производствени обекти или терени, собственост на доставчика, или наети от доставчика от трети страни, които не са свързани с купувача, при условие че продължителността на задължението за въздържане от конкуренция не надвишава периода, през който производствените обекти и терени се заемат от купувача.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, буква б) освобождаването, предвидено в член 2, се прилага към всяко пряко или косвено задължение, налагащо на купувача след прекратяване на споразумението, да не произвежда, продава или препродава стоки или услуги, когато са изпълнени следните условия:

а)

задължението се отнася до стоки или услуги, които се конкурират с договорните стоки или услуги;

б)

задължението е ограничено до производствени обекти и терени, на които купувачът е действал по време на договорния период;

в)

задължението е необходимо за защитата на ноу-хауто, прехвърлено от доставчика на купувача;

г)

продължителността на задължението е ограничена до срок от една година след прекратяване на споразумението.

Параграф 1, буква б) не засяга възможността за налагане на ограничение, което е неограничено във времето, върху използването и разкриването на ноу-хауто, което не е станало публично достояние.

Член 6

Неприлагане на настоящия регламент

Съгласно член 1а от Регламент № 19/65/ЕИО на Съвета Комисията може чрез регламент да обяви, че когато паралелни мрежи от сходни вертикални ограничения обхващат повече от 50 % от съответния пазар, настоящият регламент не се прилага по отношение на вертикални споразумения, които съдържат специфични ограничения, свързани с този пазар.

Член 7

Определяне на праг на пазарния дял

За определянето на праговете на пазарния дял, предвидени в член 3, се прилагат следните правила:

а)

пазарният дял на доставчика се изчислява въз основа на данните за реализираните продажби, а пазарният дял на купувача се изчислява въз основа на данните за реализираните покупки. Когато няма налични данни за реализираните покупки или продажби, за да се определи пазарният дял на съответното предприятие, могат да се използват разчети, основани на друга надеждна пазарна информация, включително обемът на реализираните покупки и продажби;

б)

пазарните дялове се изчисляват въз основа на данни за предходната календарна година;

в)

пазарният дял на доставчика включва всички стоки или услуги, предлагани на вертикално интегрирани дистрибутори с цел продажба;

г)

ако пазарният дял първоначално е не повече от 30 %, но впоследствие нарасне над това ниво, без да надвишава 35 %, освобождаването, предвидено в член 2, продължава да се прилага за период от две последователни календарни години след годината, в която прагът от 30 % на пазарния дял е бил надвишен за пръв път;

д)

ако пазарният дял първоначално е не повече от 30 %, но впоследствие нарасне над 35 %, освобождаването, предвидено в член 2, продължава да се прилага за една календарна година след годината, в която прагът от 35 % на пазарния дял е бил надвишен за пръв път;

е)

ползите от букви г) и д) не могат да бъдат комбинирани, така че да надвишават период от две календарни години;

ж)

пазарният дял, който се държи от предприятията, посочени в член 1, параграф 2, алинея 2, буква д), се разделя по равно за всяко предприятие, което притежава правата или правомощията, изброени в член 1, параграф 2, втора алинея, буква а).

Член 8

Определяне на прага на оборота

1.   С цел да се изчисли общият годишен оборот по смисъла на член 2, параграф 2, се събират оборотът, направен през предходната финансова година от съответната страна по вертикалното споразумение, и оборотът, направен от нейните свързани предприятия по отношение на всички стоки и услуги с изключение на данъците и другите финансови задължения. За тази цел не трябва да се отчитат сделките между страната по вертикалното споразумение и нейни свързани предприятия или между нейните свързани предприятия.

2.   Освобождаването, предвидено в член 2, остава приложимо, когато за всеки период от две последователни финансови години прагът на общия годишен оборот е надвишен с не повече от 10 %.

Член 9

Преходен период

Забраната, предвидена в член 101, параграф 1 от Договора, не се прилага през периода от 1 юни 2010 г. до 31 май 2011 г. по отношение на вече влезлите в сила споразумения към 31 май 2010 г., които не отговарят на изискванията за предвиденото в настоящия регламент освобождаване, но които към 31 май 2010 г. са отговаряли на условията за предвиденото в Регламент (ЕО) № 2790/1999 освобождаване.

Член 10

Срок на валидност

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юни 2010 година.

Той се прилага до 31 май 2022 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 април 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ 36, 6.3.1965 г., стр. 533.

(2)  Считано от 1 декември 2009 г., член 81 от Договора за ЕО стана член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Двете разпоредби са, по същество, идентични. За целите на настоящия регламент позоваванията на член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъдат разбирани като позовавания съответно на член 81 от Договора за ЕО, когато е необходимо.

(3)  ОВ L 336, 29.12.1999 г., стр. 21.

(4)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.


23.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 331/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за краставици и за видовете череши, различни от вишни

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 143, буква б) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2) предвижда наблюдение на вноса на продуктите, изброени в приложение XVII към него. Това наблюдение се извършва съгласно правилата, предвидени в член 308г от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (3).

(2)

С цел прилагане на член 5, параграф 4 от Споразумението за селското стопанство (4), сключено в рамките на многостранните търговски преговори от Уругвайския кръг, и въз основа на последните получени данни за 2007 г., 2008 г. и 2009 г., следва да се коригират праговите нива на допълнителните мита за краставици и за видовете череши, различни от вишни.

(3)

Поради това Регламент (ЕО) № 1580/2007 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1580/2007 се заменя с текста, даден в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 май 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ ХVII

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСНИ МИТА: ДЯЛ IV, ГЛАВА II, РАЗДЕЛ 2

Без да се засягат правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, описанието на стоките се разглежда като имащо само указателно значение. Приложното поле на допълнителните мита за целите на настоящото приложение е определено от обхвата на кодовете по КН — такива, каквито са в момента на приемането на настоящия регламент.

Пореден номер

Код по КН

Описание на стоките

Срок на прилагане

Прагови нива (в тонове)

78.0015

0702 00 00

Домати

от 1 октомври до 31 май

415 907

78.0020

от 1 юни до 30 септември

40 107

78.0065

0707 00 05

Краставици

от 1 май до 31 октомври

11 879

78.0075

от 1 ноември до 30 април

18 611

78.0085

0709 90 80

Артишок

от 1 ноември до 30 юни

8 866

78.0100

0709 90 70

Тиквички

от 1 януари до 31 декември

55 369

78.0110

0805 10 20

Портокали

от 1 декември до 31 май

355 386

78.0120

0805 20 10

Клементини

от 1 ноември до края на февруари

529 006

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Мандарини (включително тангерини и сатсумаси); wilkings и подобни цитрусови хибриди

от 1 ноември до края на февруари

96 377

78.0155

0805 50 10

Лимони

от 1 юни до 31 декември

334 680

78.0160

от 1 януари до 31 май

62 311

78.0170

0806 10 10

Трапезно грозде

от 21 юли до 20 ноември

89 140

78.0175

0808 10 80

Ябълки

от 1 януари до 31 август

829 840

78.0180

от 1 септември до 31 декември

884 648

78.0220

0808 20 50

Круши

от 1 януари до 30 април

224 927

78.0235

от 1 юли до 31 декември

38 957

78.0250

0809 10 00

Кайсии

от 1 юни до 31 юли

5 785

78.0265

0809 20 95

Видовете череши, различни от вишни

от 21 май до 10 август

90 511

78.0270

0809 30

Праскови, включително праскови без мъх и нектарини

от 11 юни до 30 септември

131 459

78.0280

0809 40 05

Сливи

от 11 юни до 30 септември

129 925“


23.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 332/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2010 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването на Израел в списъка на трети държави, територии, зони или подразделения

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално уводното изречение от член 8, параграф 1, първа алинея и член 8, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (2), и по специално член 24, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2002/99/ЕО се установяват общите ветеринарно-санитарни правила, регулиращи всички етапи на производство, преработка и разпределение в рамките на Съюза и въвеждането от трети държави на продукти от животински произход и на продукти, получени от тях, предназначени за консумация от човека. В посочената директива се предвижда, че трябва да се установят специални условия за внос за всяка трета държава или група трети държави, съобразени с ветеринарната ситуация в съответната трета държава или държави.

(2)

С Директива 2009/158/ЕО на Съвета се определят ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Съюза и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене. В посочената директива се предвижда, че домашните птици трябва да идват от трети държави, в които няма инфлуенца по птиците, или в които, въпреки че не са свободни от тази болест, се прилагат мерки за нейния контрол, които са като минимум еквивалентни на предвидените в съответното законодателство на Съюза.

(3)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети държави, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (3) се предвижда стоките, обхванати от посочения регламент, да бъдат внасяни и да преминават транзитно през Съюза само от трети държави, територии, зони или подразделения, изброени в таблицата в част 1 от приложение I към същия регламент.

(4)

Съгласно този регламент, когато се появи огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI) в трета държава, територия, зона или подразделение, които преди това са били свободни от въпросната болест, споменатата трета държава, територия, зона или подразделение се смята отново за свободна от HPAI, ако са изпълнени определени условия, като посочените условия се отнасят до изпълнението на политика за борба с болестта чрез унищожаване на птиците, включително подходящо почистване и дезинфекция във всички заразени преди това предприятия. Освен това трябва да е проведена програма за наблюдение на инфлуенцата по птиците, съгласно част II от приложение IV от посочения регламент, за период от три месеца след завършването на унищожаването на птиците, почистването и дезинфекцията.

(5)

Понастоящем Израел е държава, посочена в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 като трета държава, свободна от високопатогенна инфлуенца по птиците. Това означава, че вносът на стоките от домашни птици, към които се прилага посоченият регламент, е разрешен от цялата територия на тази трета държава.

(6)

Израел уведоми Комисията за появата на територията на страната на огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1.

(7)

Поради потвърденото наличие на HPAI територията на Израел не може вече да се счита за свободна от тази болест и ветеринарните органи на Израел съответно преустановиха издаването на ветеринарни сертификати за пратки с някои стоки от домашни птици. С цел борба с болестта и ограничаване на нейното разпространение, Израел пристъпи към изпълнението на политика за унищожаване на птиците.

(8)

Информацията за мерките за контрол на болестта е предоставена на Комисията. Комисията направи оценка на тази информация и на епидемиологичната ситуация в Израел.

(9)

Бързите и решителни действия, предприети от Израел за ограничаването на болестта, и положителният резултат от оценката на епидемиологичната ситуация позволяват ограниченията върху вноса в Съюза на някои стоки от домашни птици да се отнасят само до зоните, засегнати от болестта, в които от ветеринарните органи на Израел са въведени ограничителни мерки поради появата на високопатогенна инфлуенца по птиците.

(10)

Освен това по отношение на инфлуенцата по птиците Израел провежда дейности за надзор, които, по всичко личи, че отговарят на изискванията на част II от приложение IV към Регламент (ЕО) № 798/2008.

(11)

Предвид благоприятното развитие на епидемиологичната ситуация и на съответните дейности за надзор по отношение на инфлуенцата по птиците, действащи в посока справяне с появата на болестта, е целесъобразно периодът, през който е преустановено разрешаването на внос в Съюза, да продължи до 1 май 2010 г.

(12)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъде съответно изменено.

(13)

С оглед прилагане на изискванията за зониране, а оттам и да се даде възможност за подновяване на търговския обмен възможно най-скоро, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след неговото публикуване.

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 26 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.

(3)  ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се заменя със следното:

„ЧАСТ 1

Списък на трети държави, територии, зони или подразделения

Код по ISO и име на третата държава или територия

Код на третата държава, територия, зона или подразделение

Описание на третата държава, територия, зона или подразделение

Ветеринарен сертификат

Специфични условия

Специфични условия

Статус на наблюдението по отношение на инфлуенцата по птиците

Ваксинационен статус по отношение на инфлуенцата по птиците

Статус по отношение на контрола на Salmonella

образец/образци

допълнителни гаранции

крайна дата (1)

начална дата (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL — Албания

AL-0

Цялата страна

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR — Аржентина

AR-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU — Австралия

AU-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR — Бразилия

BR-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Щатите:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo и Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Щатите:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina и São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Distrito Federal и щатите:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina и São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW — Ботсуана

BW-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY — Беларус

BY-0

Цялата страна

EP и Е (и в двата случая „само за транзит през ЕС“)

IX

 

 

 

 

 

 

CA — Канада

CA-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH — Швейцария

CH-0

Цялата страна

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL — Чили

CL-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN — Китай

CN-0

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Провинция Шандонг

POU, E

VI

P2

6.2.2004 г.

 

 

S4

GL — Гренландия

GL-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK — Хонkонг

HK-0

Цялата територия на специален административен район Хонконг

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR — Хърватия

HR-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2, ST0

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL — Израел

IL-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Зона в Израел с изключение на IL-2

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

 

IL-2

Зона в Израел в следните граници:

на запад:

път № 4.

на юг:

път № 5812, който свързва с път № 5815.

на изток:

стената за сигурност до път № 6513.

на север:

път № 6513 до кръстопътя с път № 65.

От тази точка в права линия до началото на Givat Nili и оттам в права линия до пресичането на пътища № 652 и № 4.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

26.1.2010 г.

1.5.2010 г.

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

26.1.2010 г.

1.5.2010 г.

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

26.1.2010 г.

1.5.2010 г.

 

 

S4

IN — Индия

IN-0

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS — Исландия

IS-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR — Република Корея

KR-0

Цялата страна

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME — Черна гора

ME-O

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG — Мадагаскар

MG-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY — Малайзия

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Западен полуостров

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004 г.

 

 

 

S4

MK —

бивша югославска република Македония (4)

MK-0 (4)

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX — Мексико

MX-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA — Намибия

NA-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC — Нова Каледония

NC-0

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ — Нова Зеландия

NZ-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM — Сен Пиер и Микелон

PM-0

Цялата територия

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS — Сърбия (5)

RS-0 (5)

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU — Русия

RU-0

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG — Сингапур

SG-0

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH — Тайланд

TH-0

Цялата страна

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004 г.

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004 г.

 

 

 

S4

TN — Тунис

TN-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ТR — Турция

TR-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US — Съединени щати

US-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S3, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY — Уругвай

UY-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA — Южна Африка

ZA-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW — Зимбабве

ZW-0

Цялата страна

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4


(1)  Стоки, включително тези, транспортирани в открито море, произведени преди тази дата, могат да бъдат внасяни в Съюза за период от 90 дни след тази дата.

(2)  Само стоки, произведени след тази дата, могат да бъдат внасяни в Съюза.

(3)  В съответствие със Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132).

(4)  Бивша югославска република Македония; временен код, който по никакъв начин не предопределя окончателната номенклатура за тази страна, която ще бъде одобрена след приключването на преговорите по този въпрос, които се провеждат понастоящем в Организацията на обединените нации.

(5)  Не включва Косово, както е определено от Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Обединените нации от 10 юни 1999 г.“


23.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 333/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2010 година

за разрешаване на нова употреба на Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) като фуражна добавка при отбити прасенца (притежател на разрешителното — Calpis Co. Ltd. Japan, представлявано в Европейския съюз от Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда възможността за издаване на разрешително за използване на добавки при храненето на животните, заедно с основанията и процедурите за предоставяне на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 е подадено заявление за получаване на разрешително за препарата, посочен в приложението към настоящия регламент. Това заявление е придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на нова употреба на препарата Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) като фуражна добавка за отбити прасенца и неговото класифициране в категорията добавки „зоотехнически добавки“.

(4)

Използването на този съдържащ микроорганизми препарат беше разрешено при пилета за угояване с Регламент (ЕО) № 1444/2006 на Комисията (2).

(5)

Бяха представени нови данни в подкрепа на заявлението за разрешаване при отбити прасенца. В становището си от 9 декември 2009 г. (3) Европейският орган за безопасност на храните („органът“) заключи, че Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда и че използването на този препарат може да подобри показателите при животните. Органът не счита за необходимо да се налагат специфични изисквания по отношение на мониторинга след пускането на продукта на пазара. Той също така подложи на проверка доклада за метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от създадената с Регламент (ЕО) № 1831/2003 референтна лаборатория на Общността.

(6)

Оценката на Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) показва, че са изпълнени условията за получаване на разрешително, установени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Използването на посочения препарат следва да бъде съответно разрешено съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посоченият в приложението препарат, принадлежащ към категорията добавки „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „стабилизатори на чревната флора“, се разрешава като добавка при храненето на животните при спазване на условията, посочени в споменатото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 271, 30.9.2006 г., стр. 19.

(3)  The EFSA Journal 2010 г.; 8(1):1426.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: стабилизатори на чревната флора

4b1820

Calpis Co. Ltd. Japan, представлявано в Европейския съюз от Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office, Франция

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Състав на добавката:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) с минимум 1,0 × 1010 CFU/g

 

Характеристика на активното вещество:

Жизнеспособни спори (CFU) на Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

 

Метод за анализ (1):

 

Изброяване: метод чрез разстилане върху пластина посредством триптон-соев агар за всички целеви проби (EN 15874:2009)

 

Идентификация: пулсова електрофореза (PFGE).

Прасенца (отбити)

3 × 108

1.

В упътването за употреба на добавката, премикса и комбинирания фураж да се посочат температурата на съхранение, срокът на годност и стабилността при гранулиране.

2.

За използване при отбити прасенца с тегло до приблизително 35 kg.

3.

Мерки за безопасност: по време на боравене следва да се използват средства за дихателна защита, предпазни очила и ръкавици.

13 май 2020 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Общността: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 334/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 721/2008 по отношение на състава на фуражната добавка

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 721/2008 на Комисията (2) се разрешава използването на препарат от бактерията Paracoccus carotinifaciens, богата на червени каротеноиди, като фуражна добавка за сьомга и пъстърва до 15 август 2018 г. Посочената фуражна добавка е класифицирана в категорията „сензорни добавки“, функционална група „а) ii). Оцветители; вещества, които, когато са използвани за хранене на животните, добавят оцветяване към храните от животински произход“.

(2)

Комисията получи заявление, в което се иска изменение на условията на разрешителното по отношение на състава на фуражната добавка. Въпросното заявление бе придружено със съответните съпътстващи данни. Комисията препрати заявлението до Европейския орган за безопасност на храните (наричан за краткост „Органът“).

(3)

В становището си от м. януари 2010 г. Органът стигна да заключението, че исканото изменение няма да окаже влияние върху безопасността и ефикасността на продукта (3).

(4)

Оценката на изменения препарат показва, че той отговаря на условията за разрешителното, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 721/2008 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложението към Регламент (ЕО) № 721/2008 в третата колона „Състав, химична формула, описание, метод за анализ“

 

думите:

„—

10-15 g/kg адонирубин

3-5 g/kg кантаксантин“

 

се заместват с думите:

„—

7-15 g/kg адонирубин

1-5 g/kg кантаксантин“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 198, 26.7.2008 г., стр. 23.

(3)  The EFSA Journal 2010 г.; 8(1):1428.


23.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 335/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2010 година

относно разрешителното за цинков хелат от хидроксианалог на метионина като фуражна добавка при всички животински видове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда възможността за издаване на разрешително за използване на добавки при храненето на животните, както и основанията и процедурите за предоставяне на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за получаване на разрешително за препарата, посочен в приложението към настоящия регламент. Посоченото заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешителното за цинков хелат от хидроксианалог на метионина като фуражна добавка при всички животински видове, който следва да бъде класифициран в категория добавки „хранителни добавки“.

(4)

От становището на Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „органът“), прието на 11 ноември 2009 г. (2), заедно със становищата от 16 април 2008 г. (3) и 2 април 2009 г. (4), следва, че цинковият хелат от хидроксианалог на метионина не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, здравето на хората или околната среда. Според становището от 16 април 2008 г. посоченият препарат може да бъде считан за източник на достъпен цинк и отговаря на критериите за хранителна добавка при всички животински видове. В становището си органът препоръчва подходящи мерки относно безопасността на потребителите. Той не счита, че е налице необходимост от специфични изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада за метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на препарата показва, че са изпълнени условията за получаване на разрешително, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Използването на посочения препарат следва да бъде съответно разрешено съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

(6)

С Регламент (ЕО) № 888/2009 на Комисията от 25 септември 2009 г. относно разрешително за цинков хелат от хидроксианалог на метионина като фуражна добавка при пилета за угояване (5) препаратът вече получи разрешително за използване като хранителна добавка за пилета за угояване. Посоченият регламент следва да бъде отменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Препаратът, посочен в приложението, който принадлежи към категорията добавки „хранителни добавки“ и към функционалната група „смеси на елементи с микроконцентрация“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, определени в приложението.

Член 2

Регламент (ЕО) № 888/2009 се отменя.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009 г.) 7(11): 1381.

(3)  The EFSA Journal (2008 г.) 694, стр. 1.

(4)  The EFSA Journal (2009 г.) 1042, стр. 1.

(5)  ОВ L 254, 26.9.2009 г., стр. 71.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

Съдържание на елемента (Zn) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „Хранителни добавки“. Функционална група: „Смеси на елементи с микроконцентрация“

3б6.10

Цинков хелат от хидроксианалог на метионина

 

Характеристика на добавката:

 

Цинков хелат от хидроксианалог на метионина с минимално съдържание на цинк от 17,5 %—18 % и на бутанова киселина (2-хидрокси-4-метилтио) от 81 %.

 

Минерално масло: ≤ 1 %

 

Аналитичен метод (1):

атомно-емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) в съответствие с EN 15510:2007

Всички видове

 

Домашни любимци: 250 (общо)

Риби: 200 (общо)

Други видове: 150 (общо)

Пълноценни храни, заместващи млякото, и допълващи храни, заместващи млякото: 200 (общо)

1.

Добавката се смесва с фуражи под формата на премикс.

2.

За безопасността на потребителите: носене на предпазна маска на устата, предпазни очила и ръкавици по време на работа.

13 май 2020 г.


(1)  Подробна информация относно аналитичните методи може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Общността: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


23.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 336/2010 НА КОМИСИЯТА

от 21 април 2010 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или която добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза, с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани по кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, която обаче не е в съответствие с настоящия регламент, да може да продължи да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура по кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 април 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

1.

Диск с приблизителен диаметър 580 mm и приблизителна дебелина 3 mm, състоящ се от 2 слоя полиуретан, единият от които е снабден с машинно изработени нарези, докато другият има залепващо покритие, защитено с отстраним пластмасов лист (т. нар. „полимерна подложка“).

Артикулът се използва в машини за производство на силициеви и полупроводникови пластини (wafers). Той се монтира върху носещата глава на сменяем инструмент на такива машини и се използва за планиране/изравняване и полиране на пластините.

3919 90 00

Класирането се определя от разпоредбите на общите правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодове по КН 3919 и 3919 90 00.

Изключва се класиране в позиция 8486 като част или принадлежност на машина, използвана изключително или главно за производството на полупроводникови пластини (wafers), тъй като артикулът не притежава характеристиките, за да бъде смятан за част или принадлежност на такава машина.

Тъй като артикулът представлява консуматив, той следва да бъде класиран съгласно съставния си материал в код по КН 3919 90 00 като пластмасова самозалепваща се плоча или лист.

2.

Диск с приблизителен диаметър 580 mm и приблизителна дебелина 2 mm, състоящ се от 2 слоя синтетичен филц, единият от които импрегниран с полимерен свързващ материал (полиуретан) (т. нар. „подложка от порест полимерен материал“). Другият слой има залепващо покритие, защитено с отстраним пластмасов лист.

Артикулът се използва в машини за производство на силициеви и полупроводникови пластини (wafers). Той се монтира върху носещата глава на сменяем инструмент на такива машини и се използва за планиране/изравняване и полиране на пластините.

5911 90 90

Класирането се определя от общите правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 7, буква а) към раздел XI, забележка 1, буква д) към раздел XVI, забележка 7, буква б) към глава 59 и от описанието на кодове по КН 5911, 5911 90 и 5911 90 90.

Изключва се класиране в позиция 8486 като част или принадлежност на машина, използвана изключително или главно за производството на полупроводникови пластини (wafers), тъй като артикулът не притежава характеристиките, за да бъде смятан за част или принадлежност на такава машина.

Продуктът представлява артикули за технически цели по смисъла на забележка 1, буква д) към раздел XVI, тъй като се използва в машини за производство на силициеви и полупроводникови пластини (wafers) за планиране/изравняване и полиране на пластините.

Следователно той трябва да бъде класиран в код по КН 5911 90 90 като текстилен артикул (съставен материал) за техническо приложение (вж. забележка 7, буква б) към глава 59).


23.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 337/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 април 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

JO

94,2

MA

90,1

TN

106,8

TR

99,1

ZZ

97,6

0707 00 05

MA

45,9

TR

111,1

ZZ

78,5

0709 90 70

MA

86,8

TR

91,8

ZZ

89,3

0805 10 20

EG

45,1

IL

54,0

MA

52,3

TN

48,9

TR

57,7

ZZ

51,6

0805 50 10

EG

65,6

IL

58,2

TR

63,3

ZA

63,4

ZZ

62,6

0808 10 80

AR

94,2

BR

79,8

CA

113,4

CL

86,0

CN

78,5

MK

24,7

NZ

120,7

US

134,1

UY

78,3

ZA

82,2

ZZ

89,2

0808 20 50

AR

95,6

CL

102,2

CN

76,1

NZ

167,4

ZA

93,8

ZZ

107,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


23.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/29


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 338/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2010 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2, последна алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на световния пазар и в Общността на продуктите, посочени в част XV от приложение I към горепосочения регламент, може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Предвид сегашната ситуация на пазара на говеждото и телешкото месо следва да бъдат определени възстановявания при износ в съответствие с правилата и критериите, предвидени в членове 162—164 и 167—170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Съгласно член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 възстановяването може да бъде различно в зависимост от местоназначението, особено когато ситуацията на световния пазар, специфичните нужди на някои пазари или задълженията, произтичащи от сключените съгласно член 300 от Договора споразумения, го изискват.

(4)

Възстановяванията следва да бъдат предоставени единствено за продуктите, чието свободно движение в Общността е разрешено и които носят здравната маркировка, предвидена в член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2). Тези продукти следва също така да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (3) и на Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (4).

(5)

Условията на член 7, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1359/2007 на Комисията от 21 ноември 2007 г. за определяне на условията за предоставяне на специални възстановявания при износ за някои разфасовки обезкостено месо от животни от рода на едрия рогат добитък (5) предвиждат намаляване на специалното възстановяване, ако количеството обезкостено месо, предназначено за износ, е по-малко от 95 % от теглото на цялото количество разфасовки, добити от обезкостяването, и без да бъде по-малко от 85 % от него.

(6)

В такъв случай следва да бъде отменен Регламент (ЕО) № 62/2010 на Комисията (6) и да бъде заместен с нов регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, за които се предоставят възстановяванията при износ, предвидени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и размерите на тези възстановявания са посочени в приложението към настоящия регламент при спазването на условията, посочени в параграф 2 от настоящия член.

2.   Продуктите, които могат да се ползват от възстановяване по силата на параграф 1, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004, и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да отговарят на условията за здравна маркировка, определени в приложение I, раздел I, глава III от Регламент (ЕО) № 854/2004.

Член 2

В случая, посочен в член 7, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1359/2007, размерът на възстановяването за продукти с код на продукта 0201 30 00 9100 се намалява със 7 EUR/100 kg.

Член 3

Регламент (ЕО) № 62/2010 се отменя.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на 23 април 2010 година

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г, стр. 55.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 139, 30.4.2004 г, стр. 206.

(5)  ОВ L 304, 22.11.2007 г., стр. 21.

(6)  ОВ L 17, 22.1.2010 г., стр. 33.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо, приложими от 23 април 2010 година

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Сума на възстановяване

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 кг живо тегло

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 кг живо тегло

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

36,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

48,8

B03

EUR/100 кг нетно тегло

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

48,8

B03

EUR/100 кг нетно тегло

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

36,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

61,0

B03

EUR/100 кг нетно тегло

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

36,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

CA (5)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

22,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 кг нетно тегло

84,7

B03

EUR/100 кг нетно тегло

49,8

EG

EUR/100 кг нетно тегло

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 кг нетно тегло

50,8

B03

EUR/100 кг нетно тегло

29,9

EG

EUR/100 кг нетно тегло

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 кг нетно тегло

16,3

B03

EUR/100 кг нетно тегло

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

CA (5)

EUR/100 кг нетно тегло

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 кг нетно тегло

22,6

B03

EUR/100 кг нетно тегло

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 кг нетно тегло

20,7

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия „А“ са посочени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).

Кодовете на местоназначенията са посочени в Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19).

Другите местоназначения са определени, както следва:

B00

:

всички местоназначения (трети страни, други територии, продоволствено снабдяване и местоназначения, приравнени към износ извън Общността).

B02

:

B04 и местоназначение EG.

B03

:

Албания, Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, Косово (), Черна гора, Бивша югославска република Македония, продоволствено снабдяване и местоназначения, посочени в членове 33 и 42 и, ако е приложимо, в член 41 от Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията (ОВ L 186, 17.7.2009 г., стр. 1).

B04

:

Турция, Украйна, Беларус, Молдова, Русия, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Мароко, Алжир, Тунис, Либия, Ливан, Сирия, Ирак, Иран, Израел, Западният бряг на река Йордан/ивицата Газа, Йордания, Саудитска арабия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединени арабски емирства, Оман, Йемен, Пакистан, Шри Ланка, Мианмар (Бирма), Тайланд, Виетнам, Индонезия, Филипини, Китай, Северна Корея, Хонконг, Судан, Мавритания, Мали, Буркина Фасо, Нигер, Чад, Кабо Верде, Сенегал, Гамбия, Гвинея Бисау, Гвинея, Сиера Леоне, Либерия, Кот д’Ивоар, Гана, Того, Бенин, Нигерия, Камерун, Централноафриканска република, Екваториална Гвинея, Сао Томе и Принсипи, Габон, Конго, Демократична република Конго, Руанда, Бурунди, Света Елена и зависимите територии, Ангола, Етиопия, Еритрея, Джибути, Сомалия, Уганда, Танзания, Сейшелски острови и зависимите територии, британска територия в Индийския океан, Мозамбик, остров Мавриций, Комори, Майот, Замбия, Малави, Южна Африка, Лесото.


(1)  Както е определено в Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г.

(2)  Приемането в тази подпозиция става след представяне на удостоверението, посочено в приложението към Регламент (ЕО) № 433/2007 на Комисията (ОВ L 104, 21.4.2007 г., стр. 3).

(3)  Възстановяването е отпуснато на основание сьответствие на условията, посочени в Регламент (ЕО) № 1359/2007 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2007 г., стр. 21), както е изменен, и, ако е приложимо, в Регламент (ЕО) № 1741/2006 на Комисията (ОВ L 329, 25.11.2006 г., стр. 7).

(4)  Реализирани според условията на Регламент (ЕО) № 1643/2006 на Комисията (ОВ L 308, 8.11.2006 г., стр. 7).

(5)  Реализирани според условията, посочени в Регламент (ЕО) № 1041/2008 на Комисията (ОВ L 281, 24.10.2008 г., стр. 3).

(6)  Предоставянето на възстановяване е подчинено на условията, посочени в Регламент (ЕО) № 1731/2006 на Комисията (ОВ L 325, 24.11.2006 г., стр. 12).

(7)  Съдържанието на постно говеждо и телешко месо след отстраняване на мастната тъкан се определя според процедурата за анализ, посочена в приложението към Регламент (ЕИО) № 2429/86 на Комисията (ОВ L 210, 1.8.1986 г., стр. 39).

Изразът „средно процентно съдържание“ се отнася до количеството на пробата, така както е определено в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2002 на Комисията (ОВ L 117, 4.5.2002 г., стр. 6). Пробата е взета от тази част на партидата, която е с най-висок риск.


23.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/33


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 339/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2010 година

за непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 619/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1454/2007 на Комисията от 10 декември 2007 г. за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на обявлението за търга, не следва да се предоставя възстановяване за периода на подаване на офертите, приключващ на 20 април 2010 година.

(3)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянната тръжна процедура, открита с Регламент (ЕО) № 619/2008, за периода на тръжната процедура, приключващ на 20 април 2010 година, не се предоставя възстановяване при износ за продуктите и за местоназначенията, посочени в член 1, букви а) и б) и член 2 от посочения регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 април 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  OB L 168, 28.6.2008 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 69.


23.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/34


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 340/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2010 година

по силата на който не се предоставя възстановяването за обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функциониранетo на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1) и по-специално член 164, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 619/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1454/2007 на Комисията от 10 декември 2007 г. за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на обявлението за търга, следва да не се предоставя възстановяване за периода на подаване на офертите, приключващ на 20 април 2010 г.

(3)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянната тръжна процедура, открита с Регламент (ЕО) № 619/2008, за периода на подаване на офертите, приключващ на 20 април 2010 г., не се предоставя възстановяване за продукта и за местоназначенията, изброени съответно в член 1, буква в) и в член 2 от посочения регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 април 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 69.


23.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/35


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 341/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2010 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (1) и по-специално член 164, параграф 2, последната алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на продуктите, посочени в част XIX от приложение I към горепосочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Като се има предвид настоящата ситуация на пазара на яйца, възстановяванията при износ трябва да се определят съгласно правилата и някои критерии, предвидени в членове 162, 163, 164, 167, 169 и 170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че възстановяванията могат да варират според местоназначението, особено когато това е необходимо поради състоянието на световния пазар, поради специфичните изисквания на някои пазари или поради задължения, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора.

(4)

Възстановяванията се прилагат само към продукти, чието свободно движение в Общността е разрешено и които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (2) и на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно специфични хигиенни правила за храните от животински произход (3), както и на условията за маркировка, изброени в точка А от приложение ХIV към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, които се ползват с възстановявания при износ, предвидени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и размерът на тези възстановявания, се определят в приложението към настоящия регламент при спазване на условията от параграф 2 от настоящия член.

2.   Продуктите, които могат да се ползват с възстановяване по силата на параграф 1, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004 и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да отговарят на условията за маркировка, определени в раздел I от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004, както и на условията, определени в точка А от приложение ХIV към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 април 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на яйцата, приложими от 23 април 2010 година

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 броя

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 броя

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

22,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия А, са установени в изменения Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).

Останалите местоназначения се определят, както следва:

E09

:

Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Обединени арабски емирства, Йемен, САР Хонконг, Русия, Турция.

E10

:

Южна Корея, Япония, Малайзия, Тайланд, Тайван, Филипини.

E19

:

Всички местоназначения, с изключение на Швейцария и групите Е09, Е10.


23.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/37


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 342/2010 НАКОМИСИЯТА

от 22 април 2010 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на птичето месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (1), и по-специално член 164, параграф 2, последна алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на продуктите, посочени в част XX от приложение I към горепосочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Имайки предвид настоящата ситуация на пазара на птиче месо, следва да бъдат определени възстановявания при износ съгласно правилата и критериите, предвидени в членове 162, 163, 164, 167, 169 и 170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че възстановяванията могат да варират според местоназначението, особено когато това е необходимо поради състоянието на световния пазар, поради специфичните изисквания на някои пазари или поради задължения, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора.

(4)

Възстановяванията следва да бъдат предоставени само за продуктите, за които е разрешено свободно движение в Общността и които имат идентификационния знак, посочен в член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2). Тези продукти следва също така да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (3).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, за които се предоставят възстановявания за износ, посочени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и размерите на тези възстановявания са определени в приложението към настоящия регламент при спазване на условието, предвидено в параграф 2 от настоящия член.

2.   Продуктите, за които може да се предостави възстановяване по силата на параграф 1, трябва да изпълняват изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004 и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да изпълняват условията за идентификационна маркировка, посочени в раздел I от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 април 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на птичето месо, приложими от 23 април 2010 година

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия А са определени в Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.

Другите местоназначения се определят, както следва:

V03:

A24, Ангола, Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Обединени арабски емирства, Йордания, Йемен, Ливан, Ирак, Иран.


23.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/39


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 343/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2010 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на свинското месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

като взе предвид Договора за функциониране на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2, последна алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на продуктите, посочени в част XVII от приложение I към горепосочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Предвид настоящата ситуация на пазара на свинско месо следва да се определят възстановявания при износ съгласно правилата и критериите, предвидени в членове 162—164, 167, 169 и 170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Съгласно член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 възстановяването може да бъде различно в зависимост от местоназначението, особено когато ситуацията на световния пазар, специфичните нужди на някои пазари или задълженията, произтичащи от сключените съгласно член 300 от Договора споразумения, го изискват.

(4)

Възстановяванията следва да се прилагат само за продукти, чието свободно движение в Общността е разрешено и които носят здравната маркировка, предвидена в член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (2). Тези продукти следва също така да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (3) и на Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (4).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, които се ползват от възстановявания при износ, предвидени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и размерът на възстановяванията, са определени в приложението към настоящия регламент при спазване на условието от параграф 2 на настоящия член.

2.   Продуктите, които могат да се ползват от възстановяване по силата на параграф 1, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004, и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да отговарят на условията за здравна маркировка, определени в приложение I, раздел I, глава III от Регламент (ЕО) № 854/2004.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 април 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г, стр. 55.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 139, 30.4.2004 г, стр. 206.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на свинското месо в сила от 23 април 2010 година

Код на продукта

Направление

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на направленията от серия „А“, се определят от изменения Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).


23.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/41


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 344/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2010 година

относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1) и по-специално член 143 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 614/2009 на Съвета от 7 юли 2009 г. за общата система за търговия с яйчен албумин и млечен (2) албумин и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията (3) определя правилата за прилагане на режима, свързан с прилагането на допълнително мито при внос, и представителните цени в сектора на птичето месо и яйцата, както и на яйчния албумин.

(2)

Редовната проверка на данните, на които се основава определянето на представителните цени за продуктите от секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин, показва, че е необходимо да се променят представителните цени при внос на някои продукти, като се има предвид разликата в цените в зависимост от произхода. Следователно е уместно представителните цени да се публикуват.

(3)

Предвид ситуацията на пазара е необходимо тази промяна да се извърши в най-кратки срокове.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1484/95 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 181, 14.7.2009 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 22 април 2010 година за определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

Наименование на стоките

Представителна цена

(EUR/100 kg)

Гаранция, посочена в член 3, параграф 3

(EUR/100 kg)

Произход (1)

0207 12 10

Неразфасовани замразени „пилета 70 %“

114,5

0

AR

0207 12 90

Неразфасовани замразени „пилета 65 %“

124,2

0

BR

108,7

3

AR

0207 14 10

Обезкостени замразени разфасовки от петли или кокошки

217,9

25

BR

223,1

23

AR

291,5

3

CL

0207 14 50

Пилешки гърди, замразени

190,1

7

BR

0207 14 60

Пилешки бутчета, замразени

110,3

10

BR

0207 25 10

Неразфасовани замразени „пуйки 80 %“

146,0

4

BR

0207 27 10

Обезкостени, замразени разфасовки от пуйки

262,6

10

BR

286,8

3

CL

0408 11 80

Яйчни жълтъци

318,2

0

AR

0408 91 80

Яйчни жълтъци

325,9

0

AR

1602 32 11

Приготвени храни от петли или кокошки без топлинна обработка

300,8

0

BR

311,4

0

TH

3502 11 90

Яйчен албумин, изсушен

531,4

0

AR


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.“


23.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/43


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 345/2010 НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2010 година

за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 162, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че разликата между цените в международната търговия за продуктите, посочени в член 1, параграф 1, буква т) и изброени в част ХIХ от приложение I към посочения регламент, и цените в Общността могат да се покриват от възстановявания при износ, когато тези продукти са изнасяни под формата на стоки, изброени в част V от приложение ХХ към въпросния регламент.

(2)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване (2) уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в част V от приложение ХХ към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

В съответствие с член 14, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1043/2005 размерът на възстановяване за 100 килограма от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя за срок със същата продължителност като този, за който възстановяванията са определени за същите продукти, изнасяни в непреработен вид.

(4)

Член 11 от Споразумението за селското стопанство, сключено в рамките на Уругвайския кръг, определя, че възстановяването при износ за продукт, съдържащ се в стока, не може да надвишава възстановяването, приложимо за този продукт, когато е изнасян без допълнителната преработка.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяване, приложим за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005 и в член 1, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и изнасяни под формата на продукти, изброени в част V от приложение ХХ към Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 април 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 април 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяване, приложим от 23 април 2010 година за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

(EUR/100 kg)

Код по КН

Описание

Местоназначение (1)

Размер на възстановяване

0407 00

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени:

 

 

– От домашни птици:

 

 

0407 00 30

– – Други:

 

 

а)

При износ на яйчен албумин под кодове по КН 3502 11 90 и 3502 19 90

02

0,00

03

22,00

04

0,00

б)

При износ на други стоки

01

0,00

0408

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители:

 

 

– Яйчни жълтъци:

 

 

0408 11

– – Сушени:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

неподсладени

01

84,72

0408 19

– – Други:

 

 

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Течни:

 

 

неподсладени

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – Замразени:

 

 

неподсладени

01

42,53

– Други:

 

 

0408 91

– – Сушени:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

неподсладени

01

53,67

0408 99

– – Други:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

неподсладени

01

9,00


(1)  Местоназначенията са, както следва:

01

трети страни. За Щвейцария и Лихтенщайн тези размери не са приложими за изнасяни стоки, изброени в таблици I и II от Протокол № 2 кбм Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г.,

02

Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Обединени арабски емирства, Йемен, Турция, Хонконг САР и Русия,

03

Южна Корея, Япония, Малайзия, Тайланд и Филипините,

04

всички местоназначения, с изключение на Щвейцария и тези, изброени в 02 и 03.


РЕШЕНИЯ

23.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/45


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 19 април 2010 година

относно Европейската банка данни за медицинските изделия (Eudamed)

(нотифицирано под номер C(2010) 2363)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/227/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 90/385/ЕИО на Съвета от 20 юни 1990 г. относно сближаване на законодателството на държавите-членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия (1), и по-специално член 10б, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия (2), и по-специално член 14а, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 1998 г. относно диагностичните медицински изделия in vitro  (3), и по-специално член 12, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В директиви 90/385/ЕИО, 93/42/ЕИО и 98/79/ЕО се съдържат разпоредби относно европейска банка данни за медицинските изделия, които изискват създаването на такава банка данни.

(2)

Целта на европейската банка данни за медицинските изделия е да засили надзора на пазара, като осигури на компетентните органи бърз достъп до информация за производителите и техните упълномощени представители, за изделията и сертификатите, както и до данни от проведените проверки в рамките на процедурата за бдителност, и обмен на информация относно клиничните изпитвания, а също така да допринесе за еднаквото прилагане на посочените директиви, по-специално във връзка с изискванията за регистрация.

(3)

Поради това банката данни следва да включва изискуемите данни съгласно директиви 90/385/ЕИО, 93/42/ЕИО и 98/79/ЕО, по-специално относно регистрацията на производителите и изделията, данни относно издадените или подновените, изменени, допълнени, временно прекратени, оттеглени или отказани сертификати, данни, получени съгласно процедурата за бдителност и данни относно клиничните изпитвания.

(4)

Такава банка данни е разработена от Европейската комисия в сътрудничество с държавите-членки под името „Европейска банка данни за медицинските изделия („Eudamed“)“ и се използва на доброволни начала от много от държавите-членки.

(5)

Данните следва да се въвеждат в банката данни при използване на предписаните методи за обмен на данни.

(6)

Целесъобразно е при въвеждането на данни в „Eudamed“ да се използва международно призната номенклатура на медицинските изделия с цел да се даде възможност за единно описание на съответните изделия и за ефективно използване на банката данни. Поради обстоятелството, че данните могат да бъдат въвеждани на всички официални езици на Общността, следва да се използва цифров код, за да се даде възможност за улеснено търсене на изделията.

(7)

Глобалната номенклатура на медицинските изделия, разработена въз основа на стандарт EN ISO 15225:2000 „Номенклатура. Изисквания за номенклатурна система за медицинските устройства за обмен на регламентирани данни“ представлява такава международно призната номенклатура. Необходимостта да се създаде и поддържа „Eudamed“ и да започне да се прилага Глобалната номенклатура на медицинските изделия като основа за тази банка данни беше припомнена в заключенията на Съвета от 2 декември 2003 г. относно медицинските изделия (4).

(8)

Необходим е съответният преходен период, който да позволи на държавите-членки да се подготвят за задължителното използване на „Eudamed“ и да бъдат взети предвид промените, въведени с Директива 2007/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за изменение на Директива 90/385/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателството на държавите-членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия, на Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия и на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди (5).

(9)

От държавите-членки следва да се изиска единствено да въведат данните, съществуващи преди 1 май 2011 г., доколкото това се изисква за бъдещото функциониране на „Eudamed“. С оглед изчерпателността на данните в „Eudamed“ е необходимо да бъдат въведени данните, съществуващи преди 1 май 2011 г., относно регистрацията на производителя, упълномощения представител и изделието, които се изискват съгласно директиви 93/42/ЕИО и 98/79/ЕО, във вида, в който подобни данни съществуват на национално равнище.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по медицинските изделия,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение се създава Европейска банка данни за медицинските изделия („Eudamed“) като банка данни за целите на член 10б, параграф 3 от Директива 90/385/ЕИО, член 14а, параграф 3 от Директива 93/42/ЕИО и член 12, параграф 3 от Директива 98/79/ЕО.

Член 2

Държавите-членки гарантират, че данните, посочени в член 10б, параграф 1, букви a) и б) от Директива 90/385/ЕИО, в член 14а, параграф 1, букви a), б) и в) от Директива 93/42/ЕИО и в член 12, параграф 1, букви a), б) и в) от Директива 98/79/ЕО, се въвеждат в „Eudamed“ в съответствие с приложението към настоящото решение.

По отношение на клиничните изпитвания, държавите-членки гарантират, че извлечение от нотификациите, посочени в член 10, параграф 1 от Директива 90/385/ЕИО и в член 15, параграф 1 от Директива 93/42/ЕИО, а също и информацията, посочена в член 10, параграфи 3 и 4 от Директива 90/385/ЕИО и в член 15, параграфи 6 и 7 от Директива 93/42/ЕИО, се въвеждат в „Eudamed“ в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 3

„Eudamed“ използва сигурния протокол за трансфер на хипертекст (HTTPS) и разширяемия език за маркиране (XML).

Член 4

При въвеждането на данни в „Eudamed“ държавите-членки могат да избират между онлайн въвеждане на данни и качване в Интернет на XML файлове.

Държавите-членки гарантират, че при въвеждането на данни в „Eudamed“ медицинските изделия се описват с помощта на код от международно призната номенклатура на медицинските изделия.

Член 5

Що се отнася до данните, съществуващи преди датата, посочена в член 6, държавите-членки следят за това, данните за регистрацията на производителите, на упълномощените представители и на изделията да се въвеждат в „Eudamed“ в съответствие с член 14а, параграф 1, буква а) от Директива 93/42/ЕИО и с член 12, параграф 1, буква а) от Директива 98/79/ЕО.

Посочените данни се въвеждат най-късно до 30 април 2012 г.

Член 6

Държавите-членки прилагат настоящото решение от 1 май 2011 г.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 19 април 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 189, 20.7.1990 г., стр. 17.

(2)  ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 331, 7.12.1998 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 20, 24.1.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 21.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица с изброяване на задължителните полета с данни в съответния модул от банката данни „Eudamed“ в съответствие със задълженията, произтичащи от директиви 93/42/ЕИО, 90/385/ЕИО и 98/79/ЕО

Директива 93/42/ЕИО

Изискуем минимален обем от данни за въвеждане в банката данни „Eudamed“

Член 14а, параграф 1, буква a) и член 14, параграфи 1 и 2

1.

Субект (производител/упълномощен представител):

а)

Име;

б)

Улица;

в)

Населено място;

г)

Пощенски код;

д)

Страна;

е)

Телефонен номер или електронен адрес;

ж)

Роля.

2.

Изделие:

а)

Код от международно призната номенклатура (за данните, предоставени след 1 май 2011 г.);

б)

Название/модел на изделието или, ако такива липсват, родово наименование.

Член 14а, параграф 1, буква б)

3.

Сертификат:

а)

Номер на сертификата;

б)

Вид на сертификата;

в)

Дата на издаване;

г)

Срок на валидност;

д)

Производител и, ако е приложимо, упълномощен представител (вж. полетата под рубрика 1. Субект);

е)

Уведомен орган (избран от системата);

ж)

Общо описание на предназначението и, ако е приложимо, характеристики на изделието (вж. полетата под рубрика 2. Изделие);

з)

Статут и, ако е приложимо, мотиви за решението на уведомения орган.

Член 14а, параграф 1, буква в) и член 10, параграф 3

4.

Инцидент (доклад на националния компетентен орган):

а)

Референтни данни на компетентния орган;

б)

Производител и, ако е приложимо, упълномощен представител (вж. полетата под рубрика 1. Субект);

в)

Лице за контакт от страна на производителя;

г)

Референтни данни на производителя/коригиращо действие, свързано с безопасността (FSCA) №;

д)

Изделие (вж. полетата под рубрика 2. Изделие), плюс, ако е приложимо, партиден номер, сериен номер, версия на програмното осигуряване;

е)

Уведомен орган (избран от системата);

ж)

Изделие, за което е известно, че се продава на пазара;

з)

Поверителен характер;

и)

Пълно разследване;

й)

Информация от общ характер (описание);

к)

Заключение;

л)

Препоръка;

м)

Действие и описание на действието.

Член 14а, параграф 1, буква г) и член 15, параграфи 1, 6 и 7

5.

Клинично изпитване:

а)

Производител и, ако е приложимо, упълномощен представител (вж. полетата под рубрика 1. Субект);

б)

Изделие (вж. полетата под рубрика 2. Изделие);

в)

Наименование на изпитването;

г)

Номер на протокола;

д)

Главна цел;

е)

Лице за контакт от страна на компетентния орган за това клинично изпитване;

ж)

Решение, взето от компетентния орган на основание член 15, параграф 6, дата на решението и мотиви;

з)

Преждевременно спиране от съображения за сигурност, на основание член 15, параграф 7, дата на решението и мотиви.

Директива 90/385/ЕИО

Изискуем минимален обем от данни за въвеждане в банката данни „Eudamed“

Член 10б, параграф 1, буква а)

6.

Сертификат (вж. полетата под рубрика 3. Сертификат)

Член 10б, параграф 1, буква б) и член 8, параграф 3

7.

Инцидент (вж. полетата под рубрика 4. Инцидент)

Член 10б, параграф 1, буква в) и член 10, параграфи 1, 3 и 4

8.

Клинично изпитване (вж. полетата под рубрика 5. Клинично изпитване, а) до е)

а)

Решение, взето от компетентния орган на основание член 10, параграф 3, дата на решението и мотиви;

б)

Преждевременно спиране от съображения за безопасност, на основание член 10, параграф 4, дата на решението и мотиви.

Директива 98/79/ЕО

Изискуем минимален обем от данни за въвеждане в банката данни „Eudamed“

Член 12, параграф 1, буква а), член 10, параграфи 1, 3 и 4 и приложение VIII, точка 4

9.

Субект (за всички диагностични медицински изделия in vitro — IVD):

Адрес на производителя, съответно на упълномощения представител (вж. полетата под рубрика 1. Субект)

10.

Изделие:

За всички IVD

а)

Изделие (вж. полетата под рубрика 2);

б)

Информация дали изделието е „ново“;

в)

Временно спиране на разпространението на пазара

Освен това, по отношение на приложение II и самотестуването

г)

Резултати от оценката на техническите характеристики, ако е приложимо;

д)

Сертификати (вж. полетата под рубрика 3. Сертификат);

е)

Съответствие на общите технически спецификации, ако е приложимо;

ж)

Идентификация на изделието.

Член 12, параграф 1, буква б)

11.

Сертификат (вж. полетата под рубрика 3. Сертификат)

Член 12, параграф 1, буква в) и член 11, параграф 3

12.

Инцидент (вж. полетата под рубрика 4. Инцидент)


23.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/49


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 април 2010 година

за разрешаване пускането на пазара на пюре и концентрат от плодове на Morinda citrifolia като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2010) 2397)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2010/228/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (1), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 20 април 2006 г. Tahitian Noni International Inc. отправи заявление към компетентните белгийски органи за пускането на пазара на пюре и концентрат от плодове на Morinda citrifolia като нова хранителна съставка.

(2)

На 28 февруари 2007 г. компетентният белгийски орган за оценка на храните издаде доклад за първоначална оценка. В посочения доклад се прави заключението, че употребата на пюре и концентрат от плодове на Morinda citrifolia като хранителна съставка е допустима.

(3)

На 28 март 2007 г. Комисията предостави доклада за първоначална оценка на всички държави-членки.

(4)

В 60-дневния срок, установен в член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 258/97, бяха повдигнати обосновани възражения срещу пускането на пазара на продукта в съответствие със същата разпоредба.

(5)

Поради това на 7 ноември 2007 г. бе проведена консултация с Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ).

(6)

На 13 март 2009 г. ЕОБХ в „Становище на Научната група по диетични храни, хранене и алергии по искане на Комисията относно безопасността на пюре и концентрат от плодове на „Morinda citrifolia (нони)“ като нова хранителна съставка“ стигна до заключението, че пюрето и концентратът от плодове на нони са безопасни за населението като цяло.

(7)

Въз основа на научната оценка е установено, че пюрето и концентратът от плодове на Morinda citrifolia (нони) отговарят на критериите, установени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Пюрето и концентратът от плодовете на Morinda citrifolia (нони), както са определени в приложение I, могат да бъдат пуснати на пазара в Съюза като нова хранителна съставка за видовете употреба, изброени в приложение II.

Член 2

Означението на пюрето от Morinda citrifolia, разрешено с настоящото решение, върху етикета на храната, в чийто състав то влиза, е или „пюре от плодове на Morinda citrifolia“ или „пюре от плодове на нони“.

Означението на концентрата от плодове от Morinda citrifolia, разрешен с настоящото решение, върху етикета на храната, в чийто състав той влиза, е „концентрат от плодове на Morinda citrifolia“ или „концентрат от плодове на нони“.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Tahitian Noni International Inc., 333 West River Park Drive, Provo, Utah 84604, САЩ.

Съставено в Брюксел на 21 април 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Спецификация на пюре и концентрат от Morinda citrifolia

Описание:

Плодовете от Morinda citrifolia се берат ръчно. Семената и обвивката се отделят механично от направените на пюре плодове. След пастьоризация пюрето се пакетира в асептични контейнери и се съхранява на студено.

Концентратът от Morinda citrifolia се приготвя от пюре от Morinda citrifolia чрез третиране с пектинолитични ензими (при 50—60 °C в продължение на 1—2 часа). След това пюрето се загрява, за да се инактивират пектиназите, и после незабавно се охлажда. Сокът се отделя в обезводняваща центрофуга. Впоследствие сокът се събира и пастьоризира, преди да бъде концентриран във вакуумен изпарител от 6—8 градуса по Брикс до 49—51 градуса по Брикс в крайния концентрат.

Състав на пюре и концентрат от Morinda citrifolia

Влажност

89—93 %

48—53 %

Белтък

< 0,6 g/100 g

3—3,5 g/100 g

Мазнини

< 0,2 g/100 g

< 0,04 g/100 g

Пепел

< 1 g/100 g

4,5—5 g/100 g

Общо въглехидрати

5—10 g/100 g

37—45 g/100 g

Фруктоза

0,5—2 g/100 g

9—11 g/100 g

Глюкоза

0,5—2 g/100 g

9—11 g/100 g

Хранителни влакнини

1,5—3 g/100 g

1,5—5 g/100 g

5,15-диметилмориндол (1)

0,19—0,20 μg/mL

0,11—0,77 μg/mL

Луцидин (1)

Не се открива

Не се открива

Ализарин (1)

Не се открива

Не се открива

Рубиадин (1)

Не се открива

Не се открива


(1)  Определен с помощта на разработен и валидиран от заявителя HPLC-UV метод за анализ на антрахинони в пюре и концентрат от плодове на Morinda citrifolia.

Граници на откриване: 2,5 ng/mL (5,15 диметилмориндол); 50,0 ng/mL (луцидин); 6,3 ng/mL (ализарин) и 62,5 ng/mL (рубиадин).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Видове употреба на пюре и концентрат от Morinda citrifolia

Употреба в следните групи продукти

Максимална граница на употреба на плод от Morinda citrifolia

пюре

концентрат

Бонбони/сладкарски изделия

45 g/100 g

10 g/100 g

Зърнени блокчета

53 g/100 g

12 g/100 g

Смески за хранителни напитки на прах (сухо тегло)

53 g/100 g

12 g/100 g

Газирани напитки

11 g/100 g

3 g/100 g

Сладолед и сорбет

31 g/100 g

7 g/100 g

Кисело мляко

12 g/100 g

3 g/100 g

Бисквити

53 g/100 g

12 g/100 g

Хлебчета, кексове и сладкиши

53 g/100 g

12 g/100 g

Зърнени закуски (цели зърна)

88 g/100 g

20 g/100 g

Конфитюри и желета (консервирани плодове)

 (1) 133 g/100 g

30 g/100 g

Сладки кремове за мазане, пълнежи и глазури

31 g/100 g

7 g/100 g

Сосове с подправки, туршии, месни сосове и подправки

88 g/100 g

20 g/100 g

Хранителни добавки (в съответствие с Директива 2002/46/ЕО (2)

Доза от 26 g дневно, както е препоръчано от производителя

Доза от 6 g дневно, както е препоръчано от производителя


(1)  Въз основа на количеството преди преработката, необходимо за получаването на 100 g краен продукт.

(2)  ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51.


23.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 102/52


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 април 2010 година

относно проектоуказ на Италия за определяне на стандарти за регулиране на етикетирането на дълготрайно стерилизирано мляко, мляко, произведено по технологията UHT, микрофилтрирано пастьоризирано мляко и пастьоризирано при висока температура мляко, както и на млечните продукти

(нотифицирано под номер C(2010) 2436)

(само текстът на италиански език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/229/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (1), и по-специално член 19 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с процедурата, предвидена в член 19, втора алинея от Директива 2000/13/ЕО, на 25 август 2009 г. италианските органи нотифицираха Комисията за проектоуказа за определяне на стандарти за регулиране на етикетирането на дълготрайно стерилизирано мляко, мляко, произведено по технологията UHT, микрофилтрирано пастьоризирано мляко и пастьоризирано при висока температура мляко, както и на млечните продукти.

(2)

Съгласно член 1 от нотифицирания указ той се прилага за дълготрайно стерилизирано мляко, мляко, произведено по технологията UHT, микрофилтрирано пастьоризирано мляко и пастьоризирано при висока температура мляко, както и за млечните продукти.

(3)

Член 2 от нотифицирания указ предвижда, че на етикетите на дълготрайно стерилизирано мляко, мляко, произведено по технологията UHT, микрофилтрирано пастьоризирано мляко и пастьоризирано при висока температура мляко трябва да бъде посочено мястото на произход на млякото, което е преминало съответния вид обработка.

(4)

Член 3, параграф 1 от нотифицирания указ предвижда, че на етикетите на млечните продукти трябва да бъде посочено мястото на произход на млякото, използвано за приготвяне на такива продукти.

(5)

Член 3, параграф 3 от нотифицирания указ предвижда, че при сирена, включително извара, които съдържат вещества, получени чрез обработка на мляко или млечни продукти, в списъка на съставките върху етикетите трябва да бъдат изброени тези вещества, като се укаже мястото на произход на млякото за преработка на посочените вещества.

(6)

Член 4 от нотифицирания указ предвижда, че върху етикетите на сирена, получени от извара, трябва да бъде посочено мястото на произход на млякото, използвано в изварата.

(7)

С Директива 2000/13/ЕО се хармонизират правилата за етикетирането на храните, като се предвижда хармонизиране на някои национални разпоредби, от една страна, и мерки по отношение на нехармонизираните национални разпоредби, от друга. Обхватът на хармонизирането е определен в член 3, параграф 1 от посочената директива, в който са изброени всички задължителни указания по отношение на етикетирането на храни в съответствие с членове 4—17 и предвидените в тях изключения.

(8)

По-специално, съгласно член 3, параграф 1, точка 8 от Директива 2000/13/ЕО, е задължително да бъде обозначено мястото на произход или мястото, от което идва храната, когато липсата на това посочване може да заблуди в съществена степен потребителя относно истинския произход на храната или място, от което тя идва. С тази разпоредба се въвежда подходящ механизъм за преодоляване на риска потребителите да бъдат подведени в случаите, когато някои елементи могат да създадат впечатление, че произходът на дадена храна или мястото, от което идва, са различни от действителните.

(9)

Освен това член 4, параграф 2 от Директива 2000/13/ЕО предвижда, че с разпоредби на Съюза или, при липса на такива, с национални разпоредби за някои определени храни може да се изискват и други задължителни обозначения в допълнение към обозначенията, изброени в член 3, параграф 1 от посочената директива.

(10)

Член 18, параграф 2 от Директива 2000/13/ЕО разрешава приемането на нехармонизирани национални разпоредби, в случай че те бъдат аргументирани с едно от изброените в него основания, включително, inter alia, предотвратяване на измами и опазване на общественото здраве, и при условие че тези разпоредби не възпрепятстват прилагането на определенията и правилата, установени с Директива 2000/13/ЕО. Поради това, когато в държава-членка са предложени проекти на национални разпоредби за етикетиране, е необходимо да се провери тяхната съвместимост с посочените по-горе изисквания и с разпоредбите на Договора.

(11)

Според италианските органи нотифицираният указ е необходим за определяне и регулиране на системата за проследяване на дълготрайно стерилизирано мляко, мляко, произведено по технологията UHT, микрофилтрирано пастьоризирано мляко и пастьоризирано при висока температура мляко, както и на млечните продукти. Също така според тях нотифицираният указ е необходим за регулиране на етикетирането на храните, изброени в член 1 от него, за да се гарантира възможно най-високо равнище на защита на интересите на потребителите.

(12)

Що се отнася до възможността за проследяване на продуктите, изброени в член 1 от нотифицирания указ, с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (2) се изисква стопанските субекти в хранителната промишленост да създадат всеобхватна система за проследяване на всички етапи на производство, преработка и разпространение, така че да може да се извършва целенасочено и прецизно изтегляне от пазара или да се предоставя информация на потребителите или на контролните органи. По-специално, съгласно член 18 от него, стопанските субекти в хранителната промишленост трябва да могат да установят всяко лице, което им е доставило храна, както и другите предприятия, на които се доставят техни продукти. Освен това член 19 от посочения регламент предвижда специфични задължения за стопанските субекти в хранителната промишленост. Задължителното обозначаване на произхода върху етикета на посочените готови продукти не е информация, необходима за изпълняване на изискванията за проследяване.

(13)

Също така, освен общото позоваване на потребността от защита на интересите на потребителя, италианските органи не са представили никакви обосновки, които да водят до заключението, че е необходимо задължително обозначаване на произхода на продуктите, изброени в член 1 от нотифицирания указ, което е в допълнение към задължението, установено в член 3, параграф 1, точка 8 от Директива 2000/13/ЕО.

(14)

Следователно италианските органи не са доказали, че обозначаването на произхода е необходимо за постигане на някоя от целите, изброени в член 18, параграф 2 от Директива 2000/13/ЕО.

(15)

Предвид изложените съображения в съответствие с член 19, трета алинея от Директива 2000/13/ЕО Комисията даде отрицателно становище относно посочените по-горе разпоредби на нотифицирания указ.

(16)

Съответно от италианските органи следва да бъде изискано да не приемат посочените разпоредби на нотифицирания указ.

(17)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Италия не следва да приеме член 2, член 3, параграфи 1 и 3 и член 4 (по отношение на задължението за обозначаване на мястото на произход на млякото, използвано в изварата) от нотифицирания указ за определяне на стандарти за регулиране на етикетирането на дълготрайно стерилизирано мляко, мляко за дългосрочно съхранение, мляко, произведено по технологията UHT, микрофилтрирано пастьоризирано мляко и пастьоризирано при висока температура мляко, както и на млечните продукти.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Италианската република.

Съставено в Брюксел на 22 април 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.