ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.097.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 97

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
17 април 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 316/2010 на Комисията от 16 април 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pommes des Alpes de Haute Durance (ЗГУ)]

1

 

*

Регламент (ЕС) № 317/2010 на Комисията от 16 април 2010 година за приемане на спецификациите на ad hoc модула за 2011 г. относно заетостта на хората с увреждания за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕС) № 318/2010 на Комисията от 16 април 2010 година за изменение за сто двадесети и четвърти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

10

 

 

Регламент (ЕС) № 319/2010 на Комисията от 16 април 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

12

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/218/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 16 април 2010 година за изменение на Решение 2006/415/ЕО във връзка с някои защитни мерки по отношение на огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 при домашни птици в Румъния (нотифицирано под номер C(2010) 2348)  ( 1 )

14

 

 

2010/219/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 16 април 2010 година за отмяна на Решение 2006/236/ЕО относно специалните условия, регулиращи рибните продукти, внасяни от Индонезия и предназначени за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2010) 2354)  ( 1 )

16

 

 

2010/220/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 16 април 2010 година относно спешните мерки, приложими към пратки с продукти от аквакултури, внесени от Индонезия и предназначени за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2010) 2358)  ( 1 )

17

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

17.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 316/2010 НА КОМИСИЯТА

от 16 април 2010 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Pommes des Alpes de Haute Durance (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея и в приложение на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Pommes des Alpes de Haute Durance“, подадена от Франция, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 април 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ С 199, 25.8.2009 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ФРАНЦИЯ

Pommes des Alpes de Haute Durance (ЗГУ)


17.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 317/2010 НА КОМИСИЯТА

от 16 април 2010 година

за приемане на спецификациите на ad hoc модула за 2011 г. относно заетостта на хората с увреждания за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 г. относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 31 относно статистиката и събирането на данни от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (наричана по-нататък „Конвенцията на ООН“), подписана от Европейската общност и всичките ѝ държави-членки, се определя, че държавите страни по Конвенцията се ангажират със събирането на подходяща информация, включително статистически и изследователски данни, за да могат да създават и прилагат политики в изпълнение на Конвенцията на ООН, включително разпоредбите в член 27, свързани с трудовата дейност и заетостта.

(2)

В своята резолюция от 17 март 2008 г. относно положението на хората с увреждания в Европейския съюз (2) Съветът подчертава, че статистическите данни относно уврежданията са необходими за създаване на цялостна представа за положение на хората с увреждания в Европа и че такива статистически и изследователски данни дават възможност да се изготвят добре обосновани политики по отношение на хората с увреждания, които да се прилагат на различните нива на управление. Съветът призовава държавите-членки и Комисията, в съответствие с техните компетенции, да осигурят започването на работата по Европейска стратегия за хората с увреждания, която да замени сегашния Европейски план за действие за хората с увреждания за периода 2004—2010 г., включително чрез оценяване на това как националните действия отразяват поетите от Европейската общност и държавите-членки ангажименти за пълно прилагане на европейско равнище на Конвенцията на ООН, като бъде обсъдено поставянето на последователни и съпоставими национални цели за постигането на крайната цел.

(3)

Необходим е пълен и съпоставим набор от данни относно заетостта на хората с увреждания, за да бъде наблюдаван напредъкът по прилагането на член 27 от Конвенцията на ООН и към постигането на целите на Европейската стратегия за заетост и Европейската стратегия за хората с увреждания, както и да бъде оценявана промяната на участието на хората с увреждания на пазара на труда.

(4)

Регламент (ЕО) № 365/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за приемане на програма от ad hoc модули за 2010, 2011 и 2012 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (3), включва ad hoc модул относно заетостта на хората с увреждания. Следва да бъде определен списъкът с променливи за този модул.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подробният списък с променливи, които трябва да бъдат събрани през 2011 г. в рамките на ad hoc модула относно заетостта на хората с увреждания, е изложен в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.

Съставено в Брюксел на 16 април 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 3.

(2)  ОВ C 75, 26.3.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 112, 24.4.2008 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗВАДКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАБОТНАТА СИЛА

Спецификации на ad hoc модула за 2011 г. относно заетостта на хората с увреждания

1.

Обхванати държави-членки и региони: всички.

2.

Променливите се кодират, както следва:

Кодовете на променливите в колона „Филтър“ на извадковото изследване на работната сила се отнасят до приложение III към Регламент (ЕО) № 377/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността по отношение на кодификацията, която ще се използва за предаване на данни от 2009 г. нататък и на използването на подизвадка за събиране на данни по структурните променливи и за определянето на референтните тримесечия (1).

Име

Колона

Код

Описание

Филтър

HEALTHMA

197—198

 

Вид трайно здравословно състояние или болест (код на първи основен вид)

Всички лица на възраст от 15 до 64 години

01

Проблеми, свързани с горните крайници (включително артрит или ревматизъм)

02

Проблеми, свързани с долните крайници (включително артрит или ревматизъм)

03

Проблеми, свързани с гърба или врата (включително артрит или ревматизъм)

04

Рак

05

Кожни заболявания, включително алергични реакции и тежко обезобразяване

06

Сърдечни проблеми и проблеми, свързани с кръвното налягане и кръвообращението

07

Проблеми в гръдната област или дихателни проблеми, включително астма и бронхит

08

Проблеми, свързани със стомаха, черния дроб, бъбреците или храносмилателната система

09

Диабет

10

Епилепсия (включително припадъци)

11

Силно главоболие, като напр. мигрена

12

Затруднения при заучаването (увреждане, свързано с четене, писане или в областта на математиката)

13

Хронично безпокойство

14

Депресия

15

Други проблеми на психична, нервна или емоционална основа

16

Други прогресивни болести (включително множествена склероза, заразяване с вируса ХИВ, болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон)

17

Други трайни здравословни проблеми

18

Не се наблюдават трайни здравословни проблеми или болести

99

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

HEALTHSE

199—200

 

Вид трайно здравословно състояние или болест (код на втори основен вид)

Всички лица на възраст между 15 и 64 години и HEALTHMA = 1—17

01

Проблеми, свързани с горните крайници (включително артрит или ревматизъм)

02

Проблеми, свързани с долните крайници (включително артрит или ревматизъм)

03

Проблеми, свързани с гърба или врата (включително артрит или ревматизъм)

04

Рак

05

Кожни заболявания, включително алергични реакции и тежко обезобразяване

06

Сърдечни проблеми и проблеми, свързани с кръвното налягане и кръвообращението

07

Проблеми в гръдната област или дихателни проблеми, включително астма и бронхит

08

Проблеми, свързани със стомаха, черния дроб, бъбреците или храносмилателната система

09

Диабет

10

Епилепсия (включително припадъци)

11

Силно главоболие, като напр. мигрена

12

Затруднения при заучаването (увреждане, свързано с четене, писане или в областта на математиката)

13

Хронично безпокойство

14

Депресия

15

Други проблеми на психична, нервна или емоционална основа

16

Други прогресивни болести (включително множествена склероза, заразяване с вируса ХИВ, болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон)

17

Други трайни здравословни проблеми

18

Не се наблюдават други трайни здравословни проблеми или болести

99

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

DIFFICMA

201—202

 

Първо по значимост затруднение, свързано с основната дейност (код на най-важното затруднение)

Всички лица на възраст от 15 до 64 години

01

Виждане, дори при носене на очила

02

Чуване, дори при използването на слухов апарат

03

Ходене, изкачване на стълби

04

Седене или стоене

05

Запомняне, съсредоточаване

06

Общуване, например разбиране или ясно изразяване

07

Посягане или протягане

08

Повдигане и носене

09

Накланяне

10

Задържане, хващане или обръщане

11

Не се наблюдава

99

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

DIFFICSE

203—204

 

Второ по значимост затруднение, свързано с основната дейност (код на второто по важност затруднение)

Всички лица на възраст между 15 и 64 години и DIFFICMA = 1—10

01

Виждане, дори при носене на очила

02

Чуване, дори при използването на слухов апарат

03

Ходене, изкачване на стълби

04

Седене или стоене

05

Запомняне, съсредоточаване

06

Общуване, например разбиране или ясно изразяване

07

Посягане или протягане

08

Повдигане и носене

09

Накланяне

10

Задържане, хващане или обръщане

11

Не се наблюдава

99

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

LIMHOURS

205

 

Здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите) или затруднението(ята) е/са причина за ограничения брой часове на седмица, които лицето може да отработи

Всички лица на възраст между 15 и 64 години и (HEALTHMA = 1—17 или DIFFICMA = 1—10)

1

Да, здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите)

2

Да, затруднението(ята), свързано(и) с дейността

3

Да, и двете — здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите) и затруднението(ята), свързано(и) с дейността

4

Не

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

LIMTYPEW

206

 

Здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите) или затруднението(ята) е/са причина за ограничението на лицето по отношение на видовете трудова дейност (например срещане на проблеми при носенето на тежки товари, работа на открито, дълго седене), които то може да извършва

Всички лица на възраст между 15 и 64 години и (HEALTHMA = 1—17 или DIFFICMA = 1—10)

1

Да, здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите)

2

Да, затруднението(ята), свързано(и) с дейността

3

Да, и двете — здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите) и затруднението(ята), свързано(и) с дейността

4

Не

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

LIMTRANS

207

 

Здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите) или затруднението(ята) е/са причина за ограничението на лицето по отношение на придвижването му към и от работното място

Всички лица на възраст между 15 и 64 години и (HEALTHMA = 1—17 или DIFFICMA = 1—10)

1

Да, здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите)

2

Да, затруднението(ята), свързано(и) с дейността

3

Да, и двете — здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите) и затруднението(ята), свързано(и) с дейността

4

Не

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

NEEDHELP

208

 

Поради здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите) или затруднението(ята), свързано(и) с дейността, лицето се нуждае от (незаето лице)/ползва (наето лице) персонална помощ, за да може да се придвижва към и от работното място

Всички лица на възраст между 15 и 64 години и (HEALTHMA = 1—17 или DIFFICMA = 1—10)

1

Да

2

Не

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

NEEDADAP

209

 

Поради здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите) или затруднението(ята), свързано(и) с дейността, лицето се нуждае от (незаето лице)/ползва (наето лице) специално оборудване или се нуждае (незаето лице)/се ползва (наето лице) от адаптация на работното място, за да може да извършва трудова дейност

Всички лица на възраст между 15 и 64 години и (HEALTHMA = 1—17 или DIFFICMA = 1—10)

1

Да

2

Не

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

NEEDORGA

210

 

Поради здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите) или затруднението(ята), свързано(и) с дейността, лицето се нуждае (незаето лице)/се ползва (наето лице) от специални работни договорености, за да може да извършва трудова дейност (например работни позиции, позволяващи работа във седнало положение, дистанционна трудова дейност, гъвкаво работно време или по-малко натоварена трудова дейност)

Всички лица на възраст между 15 и 64 години и (HEALTHMA = 1—17 или DIFFICMA = 1—10)

1

Да

2

Не

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

LIMREAS

211—212

 

Основна причина за наличието на ограничение по отношение на трудовата дейност (брой часове, вид, придвижване до и от работното място), която не е следствие на трайните здравословни състояния/болестите или затрудненията, свързани с основната дейност

Всички лица на възраст от 15 до 64 години

01

Липса на квалификация/опит

02

Липса на подходящи възможности за работа

03

Липса или лошо състояние на транспортните връзки към и от работното място

04

Липса на гъвкавост от страна на работодателя

05

Свързана с получаването на обезщетения

06

Семейни отговорности/отговорности за полагане на грижи

07

Лични причини

08

Друга причина

09

Не съществуват ограничения по отношение на трудовата дейност

99

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор


Име

Колона

Код

Описание

Филтър

 

213/218

 

Коефициент на претегляне за ad hoc модула за 2010 г. (по избор)

Всички лица на възраст от 15 до 64 години

0000—9999

Колони 213—216 съдържат разрядите на цялата част

00—99

Колони 217—218 съдържат разрядите на дробната част


(1)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 57.


17.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 318/2010 НА КОМИСИЯТА

от 16 април 2010 година

за изменение за сто двадесети и четвърти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на финансови средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, засегнати от замразяването на средства и икономически ресурси по този регламент.

(2)

На 29 март 2010 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да извади едно физическо лице от списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси.

(3)

Поради тази причина приложение I следва да бъде съответно актуализирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 април 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

João VALE DE ALMEIDA

Генерален директор на Генерална дирекция „Външни отношения“


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

В глава „Физически лица“ следният текст се заличава:

„Azahari Husin. Титла: лекар. Адрес: Taman Sri Pulai, Johor, Малайзия. Дата на раждане: 14.9.1957. Място на раждане: Negeri Sembilan, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Паспорт №: A 11512285. Национален идентификационен номер: 570914-05- 5411. Друга информация: по получени данни починал през 2005 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.“


17.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 318/2010 НА КОМИСИЯТА

от 16 април 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 17 април 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 април 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

JO

87,5

MA

80,1

TN

109,3

TR

111,1

ZZ

97,0

0707 00 05

MA

93,5

TR

124,4

ZZ

109,0

0709 90 70

MA

49,0

TR

99,2

ZZ

74,1

0805 10 20

EG

51,1

IL

52,2

MA

52,7

TN

56,0

TR

64,0

ZZ

55,2

0805 50 10

EG

66,0

TR

60,3

ZA

64,4

ZZ

63,6

0808 10 80

AR

90,3

BR

85,3

CA

111,7

CL

85,8

CN

86,7

MK

22,1

NZ

105,3

US

135,1

UY

72,5

ZA

81,8

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

87,4

CL

86,3

CN

50,4

ZA

105,4

ZZ

82,4


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


РЕШЕНИЯ

17.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/14


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 април 2010 година

за изменение на Решение 2006/415/ЕО във връзка с някои защитни мерки по отношение на огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 при домашни птици в Румъния

(нотифицирано под номер C(2010) 2348)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/218/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, и за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета (3), и по-специално член 18, първа алинея от него,

като взе предвид Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците и за отмяна на Директива 92/40/ЕИО (4), и по-специално член 63, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2006/415/ЕО на Комисията от 14 юни 2006 г. относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Общността (5) се определят някои защитни мерки, които да се прилагат с оглед на предотвратяване на разпространението на посочената болест, включително установяване на зони А и Б в случай на предполагаемо или потвърдено огнище на болестта. Тези зони са изброени в таблицата в приложението към посоченото решение.

(2)

След потвърждаване на огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 в Румъния посочената държава-членка предприе защитни мерки в съответствие с Решение 2006/415/ЕО, включително установяване на зони А и Б, както е предвидено в член 4 от посоченото решение.

(3)

Решение 2010/158/ЕС на Комисията от 16 март 2010 г. относно някои временни защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 при домашни птици в Румъния (6) е прието след възникване на огнище на посочената болест в Румъния. С посоченото решение се определят зоните, в които се прилагат защитните мерки, предвидени в Решение 2006/415/ЕО, както и периодът на тяхното прилагане.

(4)

Посочените временни защитни мерки бяха преразгледани в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и следва да бъдат потвърдени.

(5)

След приемането на Решение 2010/158/ЕС беше потвърдено още едно огнище в зона, която вече беше обект на временните защитни мерки, предвидени в същото решение. Поради това е целесъобразно новото огнище да бъде взето под внимание при определянето на размера на зона А и на периода на прилагане на защитните мерки, които следва понастоящем да бъдат потвърдени.

(6)

Поради това приложението към Решение 2006/415/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(7)

За по-голяма яснота на законодателството на Съюза Решение 2010/158/ЕС следва да бъде изрично отменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2006/415/ЕО се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Решение 2010/158/ЕС се отменя.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 април 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 146, 13.6.2003 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16.

(5)  ОВ L 164, 16.6.2006 г., стр. 51.

(6)  ОВ L 67, 17.3.2010 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ А

Зона А, както е установена в съответствие с член 4, параграф 2:

ISO код на страната

Държава-членка

Зона А

Дата, до която се прилага, в съответствие с член 4, параграф 4, буква б), подточка iii)

код

(ако е наличен)

наименование

RO

Румъния

00038

Зона, обхващаща:

17.4.2010 г.

защитна зона:

Letea

наблюдавана зона:

C.A. Rosetti

Sfiștofca

Cardon

RO

Румъния

00038

защитна зона:

Plauru

27.4.2010 г.

ЧАСТ Б

Зона Б, както е установена в съответствие с член 4, параграф 2:

ISO код на страната

Държава-членка

Зона Б

Дата, до която се прилага, в съответствие с член 4, параграф 4, буква б), подточка iii)

код

(ако е наличен)

наименование

RO

Румъния

00038

Зоните на окръг Tulcea, различни от изброените в част A

27.4.2010 г.“


17.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/16


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 април 2010 година

за отмяна на Решение 2006/236/ЕО относно специалните условия, регулиращи рибните продукти, внасяни от Индонезия и предназначени за консумация от човека

(нотифицирано под номер C(2010) 2354)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/219/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (1), и по-специално член 22, параграф 6 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (2), и по-специално член 53, параграф 1, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2006/236/ЕО на Комисията от 21 март 2006 г. относно специалните условия, регулиращи рибните продукти, внасяни от Индонезия и предназначени за консумация от човека (3), беше прието в резултат на инспекциите на Европейската комисия в Индонезия, които разкриха сериозни недостатъци по отношение на хигиената при обработката на рибните продукти в тази трета страна.

(2)

Решение 2006/236/ЕО беше изменено с Решение 2008/660/ЕО на Комисията (4), което премахна изискването за изследване на рибните продукти с произход от Индонезия за наличие на хистамин и тежки метали в продуктите от аквакултури.

(3)

Решение 2006/236/ЕО предвижда държавите-членки да гарантират, че за всяка пратка, съдържаща внесени от Индонезия рибни продукти, различни от продукти от аквакултури, се провеждат необходимите изследвания, за да се гарантира, че продуктите не превишават определените максимално допустими количества на тежки метали.

(4)

Решение 2006/236/ЕО предвижда също така, че посоченото решение следва да бъде преразгледано въз основа на гаранциите, дадени от компетентните индонезийски органи, и въз основа на резултатите от изследванията, направени от държавите-членки.

(5)

Резултатите от направените от държавите-членки изследвания на рибни продукти, внесени от Индонезия, са благоприятни по отношение на тежките метали. Освен това Индонезия вече предостави на Комисията съответните гаранции. Поради това вече не е необходимо всяка пратка с рибни продукти да бъде изследвана за тежки метали.

(6)

Поради това Решение 2006/236/ЕО следва да бъде съответно отменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2006/236/ЕО се отменя.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 април 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9.

(2)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 83, 22.3.2006 г., стр. 16.

(4)  ОВ L 215, 12.8.2008 г., стр. 6.


17.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/17


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 април 2010 година

относно спешните мерки, приложими към пратки с продукти от аквакултури, внесени от Индонезия и предназначени за консумация от човека

(нотифицирано под номер C(2010) 2358)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/220/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква б), подточка ii) от него,

като има предвид, че:

(1)

Резултатите от проведената през ноември 2009 г. проверка на Комисията в Индонезия разкриха недостатъци по отношение на системата за контрол на остатъчните вещества в аквакултури и продукти от аквакултури и липса на подходящ лабораторен капацитет за установяване наличието на остатъчни вещества от определени фармакологично активни субстанции в аквакултури и в продукти от аквакултури съгласно изискванията на Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за мониторинг на определени субстанции и техните остатъчни вещества в живи животни и животински продукти и за отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (2), и Решение 2002/657/ЕО на Комисията от 14 август 2002 г. за прилагане на Директива 96/23/ЕО на Съвета по отношение изпълнението на аналитични методи и тълкуването на резултати (3).

(2)

Поради това съществува риск продуктите от аквакултури, внесени от Индонезия и предназначени за консумация от човека, да съдържат остатъчни вещества от определени вредни за човешкото здраве фармакологично активни субстанции, използвани за борба с болести или за повишаване производството на аквакултури. Тези субстанции са именно хлорамфеникол, нитрофурани и тетрациклини. По тази причина следва да се вземат мерки за намаляване на този риск. Мерките следва да бъдат пропорционални и да не ограничават търговския обмен повече от необходимото за постигане на високо ниво на защита на потребителите.

(3)

Ако значителна част от внесените от Индонезия аквакултури бъдат подложени на задължителна проверка за наличие на съответните остатъчни вещества преди да бъдат пуснати на пазара, това ще намали риска от пускането на пазара на пратки, съдържащи остатъчни вещества, ще предостави по-точна информация за действителното замърсяване на индонезийски продукти от аквакултури с остатъчни вещества и ще възпре индонезийските производители от злоупотреба със субстанции.

(4)

Налице е необходимост от определяне на еднородни изисквания за проверка при вноса на пратки с продукти от аквакултури от Индонезия на определено минимално равнище, тъй като продуктите могат да бъдат внасяни от няколко държави-членки.

(5)

Държавите-членки трябва да уведомяват Комисията при установяване наличието на фармакологично активни субстанции, чиято употреба в използвани за производството на храна животни не е разрешена по силата на Регламент (ЕО) № 470/2009 на Европейския парламент и на Съвета (4), или остатъчни вещества от фармакологично активни субстанции, чиито равнища надвишават максимално допустимите стойности, установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 470/2009, посредством системата за бързо предупреждение, създадена с Регламент (ЕО) № 178/2002, и да изготвят редовни доклади за всички проверки, така че Комисията да разполага с нужната информация да прецени дали, с оглед на предоставената информация, временната мярка трябва да се запази или да бъде изменена.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение се прилага при вноса на пратки с продукти от аквакултури от Индонезия, предназначени за консумация от човека.

Член 2

1.   Държавите-членки, използвайки подходящи планове за вземане на проби, гарантират, че са взети проби от поне 20 % от посочените в член 1 пратки, представени за внос на гранични инспекционни пунктове на тяхна територия.

2.   Пробите, взети съгласно параграф 1, се подлагат на аналитични проверки за установяване наличието на фармакологично активните субстанции, определени в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 470/2009, и по-специално хлорамфеникол, метаболити на нитрофурани и тетрациклини (минимум тетрациклин, окситетрациклин и хлортетрациклин).

Член 3

Пратките, от които са взети проби съгласно член 2, параграф 1, се задържат официално от компетентния орган на съответната държава-членка до приключване на аналитичните проверки. Тези пратки могат да бъдат пуснати на пазара, само ако резултатите от аналитичните проверки потвърдят съответствието на пратките с изискванията на Регламент (ЕО) № 470/2009.

Член 4

1.   Държавите-членки незабавно уведомяват Комисията за резултатите от аналитичните проверки, ако те разкриват:

а)

наличието на фармакологично активни субстанции, класирани в съответствие с член 14, параграф 2, букви а), б) или в) от Регламент (ЕО) № 470/2009, на равнище, което надвишава максимално допустимата стойност, установена в съответствие с посочения регламент, или

б)

наличието на фармакологично активни субстанции, които не са класирани в съответствие с член 14, параграф 2, букви а), б) или в) от Регламент (ЕО) № 470/2009, освен в случаите, в които е определена референтна точка на действие за тази субстанция съгласно посочения регламент или Решение 2002/657/ЕО на Комисията от 12 август 2002 г. за прилагане на Директива 96/23/ЕО на Съвета по отношение изпълнението на аналитични методи и тълкуването на резултати (5), и равнището на остатъчните вещества не е равно или не надвишава посочената референтна точка на действие.

Резултатите от тези проверки се изпращат на Комисията посредством системата за бързо предупреждение, създадена с Регламент (ЕО) № 178/2002.

2.   На всеки три месеца държавите-членки изготвят доклад, в който представят резултатите от всички аналитични проверки, проведени през предходните три месеца на пратки с продукти от аквакултури от Индонезия, предназначени за консумация от човека.

Посочените доклади се представят на Комисията през месеца, следващ всеки период (през април, юли, октомври и януари).

Член 5

Всички разходи, свързани с прилагането на настоящото решение, са за сметка на изпращача, получателя или техния представител.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 април 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 221, 17.8.2002 г., стр. 8.

(4)  ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 221, 17.8.2002 г., стр. 8.