ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.084.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 84

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
31 март 2010 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 година относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 270/2010 на Съвета от 29 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 452/2007 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене с произход, inter alia, от Китайската народна република

13

 

*

Регламент (ЕС) № 271/2010 на Комисията от 24 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета във връзка със знака за биологично производство на Европейския съюз

19

 

*

Регламент (ЕС) № 272/2010 на Комисията от 30 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 972/2006 за определяне на специални правила за вноса на ориз басмати и транзитна контролна система за определяне на неговия произход

23

 

*

Регламент (ЕС) № 273/2010 на Комисията от 30 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността ( 1 )

25

 

 

Регламент (ЕС) № 274/2010 на Комисията от 30 март 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

50

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/192/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 29 март 2010 година за освобождаване на търсенето и добива на нефт и природен газ в Англия, Шотландия и Уелс от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (нотифицирано под номер C(2010) 1920)  ( 1 )

52

 

 

2010/193/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 29 март 2010 година за изменение на Решение 2003/135/ЕО по отношение на плановете за ликвидиране на класическата чума по свинете при диви прасета и за спешна ваксинация на диви прасета против класическа чума по свинете в някои райони на Северен Рейн-Вестфалия и Райнланд-Пфалц (Германия) (нотифицирано под номер C(2010) 1931)

56

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

ДИРЕКТИВИ

31.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/1


ДИРЕКТИВА 2010/24/ЕС НА СЪВЕТА

от 16 март 2010 година

относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 113 и 115 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

Взаимната помощ между държавите-членки при събирането на вземания една от друга, както и на вземания на Съюза, свързани с някои данъци и други мерки, допринася за гладкото функциониране на вътрешния пазар. Тя осигурява данъчна неутралност и е способствала за премахването от страна на държавите-членки на дискриминационните протекционистични мерки при трансгранични операции, приети от тях с цел предотвратяване на измами и данъчни загуби.

(2)

Първите разпоредби относно взаимната помощ при събиране на вземания са установени с Директива 76/308/ЕИО на Съвета от 15 март 1976 г. относно взаимопомощта при изплащането на вземания, произтичащи от операции, представляващи част от системата за финансиране на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, както и от селскостопански такси и мита (3). Посочената директива и актовете за нейното изменение бяха кодифицирани с Директива 2008/55/ЕО на Съвета от 26 май 2008 г. относно взаимопомощта при събиране на вземания, свързани с някои видове налози, мита, данъци и други мерки (4).

(3)

Въпреки че представляват първа крачка към подобряване на процедурите по събиране на вземания в рамките на Съюза, като сближават приложимите национални правила, тези разпоредби се оказаха недостатъчни, за да отговорят на изискванията на вътрешния пазар, отчитайки неговото развитие през последните 30 години.

(4)

За да се осигури по-добра защита за финансовите интереси на държавите-членки и неутралност на вътрешния пазар, е необходимо обхватът на взаимната помощ да се разшири, така че да включва събиране на вземания, свързани с данъци и такси, които все още не се съдържат в обхвата на взаимната помощ при събиране, а за да се отговори на нарасналия брой искания за помощ и да се постигнат по-добри резултати е необходимо помощта да стане по-ефикасна и по-ефективна, както и да се улесни нейното прилагане на практика. За постигането на тези цели са необходими важни адаптации, като само изменение на действащата Директива 2008/55/ЕО не би било достатъчно. Поради това посочената директива следва да се отмени и да се замени с нов правен инструмент, който се основава на постиженията на Директива 2008/55/ЕО, но предвижда по-ясни и точни правила, където е необходимо.

(5)

По-ясните правила ще допринесат за по-широк обмен на информация между държавите-членки. Те също така ще гарантират включването в обхвата на всички юридически и физически лица в Съюза, като се има предвид нарастващото многообразие на правни сдружения, които включват не само традиционни сдружения като тръстове и фондации, но и всеки нов инструмент, който може да бъде създаден от данъкоплатци в държавите-членки. Те освен това ще осигурят възможност да бъдат взети предвид всички възможни форми на вземания на публичните органи, свързани с данъци, такси, налози, възстановявания и интервенции, включително парични вземания от съответни данъкоплатци или от трети страни, които заместват първоначалното вземане. По-ясните правила са необходими най-вече, за да се определят по-точно правата и задълженията на всички засегнати страни.

(6)

Настоящата директива не следва да засяга компетентността на държавите-членки да определят мерките за събиране на вземания, предвидени във вътрешното им законодателство. Необходимо е обаче да се следи за това различията между националните закони и липсата на координация между компетентните органи да не компрометират гладкото функциониране на системата за взаимна помощ, предвидена в настоящата директива.

(7)

Взаимната помощ може да включва следното: запитаният орган може да предостави на запитващия орган необходимата му информация за възстановяването на вземания, възникнали в запитващата държава-членка, и да уведоми длъжника относно всички документи, свързани с такива вземания, издадени от запитващата държава-членка. Запитаният орган може също, по искане на запитващия орган, да събере вземанията, възникнали в запитващата държава-членка, или да наложи обезпечителни мерки, за да гарантира събирането на въпросните вземания.

(8)

Приемането на единен инструмент за предприемане на изпълнителни мерки в запитаната държава-членка, както и приемането на единен стандартен формуляр за уведомяване относно инструменти и решения, отнасящи се до вземането, следва да решат проблемите с признаването и превода на инструменти, издадени от друга държава-членка, които представляват основна причина за липсата на ефективност на действащите разпоредби за помощ.

(9)

Следва да се осигури правно основание за обмен на информация без предварително искане относно възстановяването на определени данъци. По причини, свързани с ефикасността, следва също да се осигури възможност длъжностните лица от данъчните администрации на държава-членка да присъстват на административни разследвания в друга държава-членка или да участват в тях. Следва да се предвиди и разпоредба за по-пряк обмен на информация между службите, с цел да се постигне по-бързо предоставяне на по-ефективна помощ.

(10)

Предвид нарастващата мобилност в рамките на вътрешния пазар и ограниченията, наложени от Договора или други законодателни актове върху гаранциите, които могат да се изискват от данъкоплатците, които не са установени в рамките на националната територия, следва да се предоставят по-широки възможности за искане на мерки за събиране или на обезпечителни мерки в друга държава-членка. Тъй като давността е особено важен фактор при вземанията, на държавите-членки следва да се предостави възможност да отправят искане за взаимна помощ, дори средствата за събиране на вземанията на местно ниво да не са напълно изчерпани, inter alia, когато прибягването до такава процедура в запитващата държава-членка би довело до прекомерни трудности.

(11)

Приемането на общо задължение за изпращане на исканията и документите в електронен формат и чрез електронна мрежа, при наличието на точни правила относно езиковия режим за исканията и документите, следва да позволи на държавите-членки да обработват исканията по-бързо и по-лесно.

(12)

По време на процедурата по събиране на вземане в запитаната държава-членка вземането, уведомяването, направено от органите на запитващата държава-членка, или изпълнителното основание биха могли да бъдат оспорени от засегнатото лице. Следва да бъде постановено, че в такива случаи засегнатото лице следва да отнесе спора до компетентния орган на запитващата държава-членка, а запитаният орган следва да преустанови, освен ако не е поискано друго от запитващия орган, всяка започната процедура по изпълнение, докато компетентният орган на запитващата държава-членка не вземе решение.

(13)

С цел държавите-членки да бъдат стимулирани да отделят достатъчно ресурси за събиране на вземания по искания от други държави-членки, на запитаните държави-членки следва да се предостави възможност да си възстановят разходите, свързани със събирането на вземането, от длъжника.

(14)

Най-голяма ефикасност ще се постигне, ако при изпълнението на искане за помощ запитаният орган е в състояние да използва предоставените му съгласно националното законодателство правомощия по отношение на вземания, отнасящи се до същите или сходни данъци или такси. При липса на подобен данък или такса най-подходяща би била процедурата, предвидена по силата на законите на запитаната държава-членка, които уреждат събирането на вземания, отнасящи се до данъка върху доходите на физически лица. Като общо правило, националното законодателство не следва да се прилага по отношение на привилегиите за вземания, възникнали в запитаната държава-членка. Въпреки това следва да се предвиди възможност вземанията на други държави-членки също да могат да бъдат предмет на привилегии въз основа на споразумение между засегнатите държави-членки.

(15)

По отношение на давността е необходимо съществуващите правила да бъдат опростени, като се предвиди спирането, прекъсването или удължаването на срока на давност да бъде по принцип определяно в съответствие с действащите в запитаната държава-членка закони с изключение на случаите, в които посочените закони не допускат спиране, прекъсване или удължаване на срока на давност.

(16)

За целите на ефикасността е необходимо информацията, която се обменя в рамките на взаимната помощ, да може да се използва в държавата-членка, която я получава за цели, различни от посочените в настоящата директива, при условие че това е разрешено съгласно националното законодателство както на държавата-членка, която предоставя информацията, така и на държавата-членка, която я получава.

(17)

Настоящата директива не следва да възпрепятства изпълнението на задължения за предоставяне на по-разширена помощ, произтичащи от двустранни или многостранни споразумения или договорености.

(18)

Мерките, които са необходими за изпълнението на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(19)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество държавите-членки се насърчават да изготвят, за себе си и в интерес на Съюза, собствени таблици, които, доколкото е възможно, илюстрират съответствието между настоящата директива и мерките за нейното транспониране, и да ги направят обществено достояние.

(20)

Тъй като целите на настоящата директива, а именно установяването на единна система за взаимна помощ при събирането на вземания в рамките на вътрешния пазар, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и могат следователно, поради необходимостта от единност, ефективност и ефикасност, да бъдат по-добре постигнати на равнище на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, изложен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, изложен в посочения член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(21)

Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящата директива се определят правилата, съгласно които държавите-членки следва да предоставят помощ при събиране във всяка държава-членка на всяко предвидено в член 2 вземане, възникнало в друга държава-членка.

Член 2

Обхват

1.   Настоящата директива се прилага по отношение на вземания, свързани със следното:

а)

всички видове данъци и такси, събирани от държава-членка или за нейна сметка или от нейните териториални или административни подразделения, включително местните органи, или за сметка на Съюза;

б)

възстановявания, интервенции и други мерки, съставляващи част от системата за пълно или частично финансиране от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), включително на суми, подлежащи на събиране във връзка с тези действия;

в)

налози и други такси, предвидени съгласно общата организация на пазара в сектора на захарта.

2.   В обхвата на настоящата директива се включват:

а)

административни наказания, глоби, такси и допълнителни такси, свързани с вземанията, за които може да се поиска взаимна помощ в съответствие с параграф 1, наложени от административните органи, които са компетентни за събирането на съответните данъци или такси или за провеждането на административни разследвания във връзка с тях, или потвърдени от административните или съдебните органи по искане на посочените административни органи;

б)

такси за удостоверения и други подобни документи, издавани във връзка с административни процедури, отнасящи се до данъци или такси;

в)

лихви и разходи, свързани с вземанията, за които може да бъде поискана взаимна помощ в съответствие с параграф 1 или с буква а) или б) от настоящия параграф.

3.   Настоящата директива не се прилага по отношение на:

а)

задължителните вноски за социална сигурност, дължими на държавата-членка, на нейно подразделение или на институция за социална сигурност, учредена по публичното право;

б)

такси, които не са посочени в параграф 2;

в)

дължими суми от договорен характер, като начисления за обществени услуги;

г)

наказателни санкции, наложени в резултат на наказателно преследване или други наказателни санкции, които не са обхванати от параграф 2, буква a).

Член 3

Определения

По смисъла на настоящата директива

а)

„запитващ орган“ е централно звено за връзка, звено за връзка или отдел за връзка на държава-членка, което/който отправя искане за помощ по отношение на вземане, посочено в член 2;

б)

„запитан орган“ е централно звено за връзка, звено за връзка или отдел за връзка на държава-членка, до което/който е отправено искане за помощ;

в)

„лице“ означава:

i)

физическо лице;

ii)

юридическо лице;

iii)

когато действащото законодателство предвижда такава възможност, сдружение на лица, за което е признато правото да извършва правни действия, но няма правен статут на юридическо лице; или,

iv)

всяко друго правно сдружение, независимо от неговото естество и форма и без значение дали има правосубектност, притежаващо или управляващо активи, които, в т.ч. и полученият от тях доход, подлежат на облагане с който и да е от данъците, попадащи в обхвата на настоящата директива;

г)

„по електронен път“ означава използване на електронно оборудване за обработка, в т.ч. дигитално компресиране и съхраняване на данни, и използване на кабели, радиопредаватели, оптични технологии или други електромагнитни средства;

д)

„мрежа CCN“ означава обща платформа, която се основава на обща комуникационна мрежа (CCN), разработена от Съюза за предаването на всякакви данни по електронен път между компетентните органи в областта на митническото и данъчното облагане.

Член 4

Организация

1.   Всяка държава-членка информира Комисията до 20 май 2010 г. относно компетентния(те) орган(и) (наричани по-нататък „компетентният орган“) за целите на настоящата директива и незабавно съобщава на Комисията всяка свързана с него (тях) промяна.

Комисията предоставя достъп до тази информация на останалите държави-членки и публикува списък на компетентните органи на държавите-членки в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Компетентният орган определя едно централно звено за връзка, което носи основна отговорност за осъществяване на контактите с други държави-членки в областта на взаимната помощ, предмет на настоящата директива.

На централното звено за връзка може да се възложи също отговорността за осъществяване на контактите с Комисията.

3.   Компетентният орган на всяка държава-членка може да определи звена за връзка, които да носят отговорност за осъществяване на контакти с други държави-членки в областта на взаимната помощ по отношение на един или повече специфични видове или категории данъци и такси, предвидени в член 2.

4.   Компетентният орган на всяка държава-членка може да определи служби, различни от централното звено за връзка или от звената за връзка, като отдели за връзка. Отделите за връзка искат или предоставят взаимна помощ в съответствие с настоящата директива във връзка със специфичната си териториална или оперативна компетентност.

5.   Когато звено за връзка или отдел за връзка получава искане за взаимна помощ, което налага предприемането на действия извън рамките на определената му компетентност, то/той незабавно препраща искането на компетентната служба или отдел, ако са известни, или на централното звено за връзка, като уведомява за това запитващия орган.

6.   Компетентният орган на всяка държава-членка информира Комисията за определеното от нея централно звено за връзка, както и за всяко друго звено за връзка или отдел за връзка. Комисията предоставя достъп до получената информация на останалите държави-членки.

7.   Всички съобщения се изпращат от централното звено за връзка или от негово име, или въз основа на всеки отделен случай с негово съгласие, като това звено гарантира ефективността на комуникацията.

ГЛАВА II

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 5

Искане за информация

1.   По искане на запитващия орган запитаният орган предоставя всяка информация, която е от предполагаемо значение за запитващия орган при събиране на неговите вземания, посочени в член 2.

С оглед предоставяне на тази информация запитаният орган предприема съответните мерки за извършване на всички необходими административни разследвания за получаването на тази информация.

2.   Запитаният орган не е длъжен да предоставя информация:

а)

с която не би могъл да се сдобие за целите на събиране на подобни вземания, възникнали в запитаната държава-членка;

б)

която би представлявала разкриване на търговска, промишлена или служебна тайна;

в)

чието разкриване може да накърни сигурността или е в противоречие с обществения ред на запитаната държава-членка.

3.   Параграф 2 при никакви обстоятелства не може да се тълкува като разрешение запитаният орган на държава-членка да откаже да предостави информация само защото информацията се държи от банка, друга финансова институция, лице, посочено или действащо като агент или доверено лице, или защото се отнася до капиталови дялове на лице.

4.   Запитаният орган съобщава на запитващия орган мотивите за отказ на искането за информация.

Член 6

Обмен на информация без предварително искане

Когато възстановяване на данъци или такси, освен данък върху добавената стойност, се отнася до лице, установено или пребиваващо в друга държава-членка, държавата-членка, която следва да направи възстановяването, може да информира държавата-членка, в която лицето е установено или пребивава, относно предстоящото възстановяване.

Член 7

Присъствие в административните служби и участие в административните разследвания

1.   По споразумение между запитващия и запитания орган и съгласно механизмите, определени от запитания орган, длъжностните лица, упълномощени от запитващия орган, с оглед насърчаване на взаимната помощ, предвидена в настоящата директива, могат:

а)

да присъстват в службите, където административните органи на запитаната държава-членка изпълняват своите задължения;

б)

да присъстват по време на административни разследвания, извършвани на територията на запитаната държава-членка;

в)

да подпомагат компетентните длъжностни лица на запитаната държава-членка по време на съдебни процедури в тази държава-членка.

2.   При условие че е разрешено съгласно действащото законодателство в запитаната държава-членка, споразумението, посочено в параграф 1, буква б), може да предвижда, че длъжностни лица от запитващата държава-членка могат да разпитват физически лица и да разглеждат досиета.

3.   Длъжностните лица, оправомощени от запитващия орган, които се възползват от възможността, предоставена им по силата на параграфи 1 и 2, могат по всяко време да представят оправомощаващ ги писмен документ, удостоверяващ тяхната самоличност и качеството им на длъжностни лица.

ГЛАВА III

ПОМОЩ ПРИ УВЕДОМЯВАНЕ ОТНОСНО ДОКУМЕНТИ

Член 8

Искане за уведомяване относно някои документи, свързани с вземанията

1.   По искане на запитващия орган запитаният орган уведомява адресата относно всички документи, включително тези от правно естество, които са издадени от запитващата държава-членка и които се отнасят до вземане, посочено в член 2, или до неговото събиране.

Искането за уведомяване се придружава от стандартен формуляр, който съдържа най-малко следната информация:

а)

име, адрес и друга информация, която е от значение за идентифицирането на адресата;

б)

целта на уведомяването и срокът, в рамките на който следва да се извърши уведомяването;

в)

описание на приложения документ, както и на характера и размера на съответното вземане;

г)

наименование, адрес и други данни за контакт относно:

i)

службата, която носи отговорност по отношение на приложения документ, и, в случай че е различна,

ii)

службата, в която може да бъде получена по-подробна информация относно документа, за който е било извършено уведомяване, или относно възможностите за обжалване на задължението за плащане.

2.   Запитващият орган подава искане за уведомяване съгласно настоящия член само когато не е в състояние да извърши уведомяването в съответствие с правилата, уреждащи уведомяването относно съответния документ в запитващата държава-членка, или когато подобно уведомяване би довело до прекомерни трудности.

3.   Запитаният орган своевременно информира запитващия орган за всяко действие, предприето във връзка с неговото искане за уведомяване, и по-специално за датата на уведомяване на адресата относно документа.

Член 9

Средства за уведомяване

1.   Запитаният орган гарантира, че уведомяването в запитаната държава-членка е извършено в съответствие с действащите в запитаната държава-членка национални законови и подзаконови разпоредби и административни практики.

2.   Параграф 1 не засяга която и да е друга форма на уведомяване, възприета от компетентен орган на запитващата държава-членка в съответствие с действащите в тази държава-членка разпоредби.

Компетентен орган, установен в запитващата държава-членка, може да уведоми лице на територията на друга държава-членка относно всеки документ пряко чрез препоръчана поща или по електронен път.

ГЛАВА IV

МЕРКИ ЗА СЪБИРАНЕ ИЛИ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ

Член 10

Искане за събиране на вземане

1.   По искане на запитващия орган запитаният орган събира вземания, които са предмет на инструмент за предприемане на изпълнителни мерки в запитващата държава-членка.

2.   Запитващият орган изпраща незабавно на запитания орган всяка полезна информация, получена по въпроса, довел до отправяне на искане за събиране на вземане.

Член 11

Условия за отправяне на искане за събиране на вземане

1.   Запитващият орган не може да отправи искане за събиране на вземане, ако и докато вземането и/или инструментът за предприемане на мерки за неговото изпълнение в запитващата държава-членка е/са оспорен(и) в нея, с изключение на случаите, когато се прилага член 14, параграф 4, трета алинея.

2.   Преди запитващият орган да отправи искане за събиране на вземане, се прилагат подходящите процедури по събиране на вземания, съществуващи в законодателството на запитващата държава-членка, с изключение на следните случаи:

а)

когато е очевидно, че в запитващата държава-членка няма активи, които да бъдат събрани, или че тези процедури няма да доведат до пълно изплащане на вземането, и запитващият орган има конкретна информация, че съответното лице разполага с активи в запитаната държава-членка;

б)

когато прибягването до такава процедура в запитващата държава-членка би довело до прекомерни трудности.

Член 12

Инструмент за предприемане на изпълнителни мерки в запитаната държава-членка и други приложени документи

1.   Всяко искане за събиране се придружава от единен инструмент за предприемане на изпълнителни мерки в запитаната държава-членка.

Този единен инструмент за предприемане на изпълнителни мерки в запитаната държава-членка отразява основното съдържание на първоначалния инструмент за предприемане на изпълнителни мерки и представлява единственото основание за мерките за събиране и обезпечителните мерки, предприети в запитаната държава-членка. Не е необходим никакъв акт за неговото признаване, допълване или заместване в запитаната държава-членка.

Единният инструмент за предприемане на изпълнителни мерки съдържа най-малко следната информация:

а)

информация, касаеща идентифицирането на първоначалния инструмент за предприемане на изпълнителни мерки, описание на вземането, в т.ч. неговото естество, обхванатия от вземането период, всякакви дати, които са от значение за процеса на изпълнение, размер на вземането и различните му съставни части като главница, натрупани лихви и др.;

б)

име и друга информация, която е от значение за идентифицирането на длъжника;

в)

наименование, адрес и други данни за контакт относно:

i)

службата, която е отговорна за определяне на вземането, и в случай че е различна,

ii)

службата, в която може да бъде получена по-подробна информация относно вземането или относно възможностите за обжалване на задължението за плащане.

2.   Към искането за събиране на вземане може да се приложат и други документи, свързани с вземането, издадени в запитващата държава-членка.

Член 13

Изпълнение на искането за събиране на вземане

1.   За целите на събирането на вземане в запитаната държава-членка всяко вземане, във връзка с което е отправено искане за събиране, се третира като вземане на запитаната държава-членка, освен ако в настоящата директива не се предвижда друго. Запитаният орган използва правомощията и процедурите, предвидени по силата на законовите, подзаконовите или административните разпоредби в запитаната държава-членка, приложими спрямо вземания по същия данък или такса или, при липса на такъв/такава, спрямо вземания по подобен данък или такса, освен ако в настоящата директива не се предвижда друго.

Ако запитаният орган счита, че на територията му не се събират същите или подобни данъци или такси, той използва правомощията и процедурите, предвидени по силата на законовите, подзаконовите или административните разпоредби на запитаната държава-членка, приложими спрямо вземания, отнасящи се до данъка върху доходите на физическите лица, освен ако в настоящата директива не се предвижда друго.

Запитаната държава-членка не е задължена да предостави на вземанията на други държави-членки привилегиите, които предоставя по подобни вземания, възникнали на нейна територия, освен ако съответните държави-членки са постигнали споразумение в друг смисъл или ако в законодателството на запитаната държава-членка е предвидено друго. Държава-членка, която предоставя привилегии на вземанията на друга държава-членка, няма право да откаже да предостави същите привилегии на същите или сходни вземания на други държави-членки при същите условия.

Запитаната държава-членка събира вземането в своя валута.

2.   Запитаният орган информира надлежно запитващия орган за всяко предприето действие по отношение на искането за събиране на вземане.

3.   Считано от датата на получаване на искането за събиране на вземане, запитаният орган начислява лихва за забавено плащане в съответствие със законовите, подзаконовите и административните разпоредби, действащи в запитаната държава-членка.

4.   Запитаният орган може, в случай че действащите в запитаната държава-членка законови, подзаконови или административни разпоредби позволяват това, да разреши на длъжника отсрочено или разсрочено плащане и може да наложи съответна лихва в тази връзка. Той впоследствие уведомява запитващия орган за всяко такова решение.

5.   Без да се засягат разпоредбите на член 20, параграф 1, запитаният орган прехвърля на запитващия орган събраните по вземането суми, както и лихвата, посочена в параграфи 3 и 4 от настоящия член.

Член 14

Спорове

1.   Споровете относно вземането, първоначалния инструмент за предприемане на изпълнителни мерки в запитващата държава-членка или единния инструмент за предприемане на изпълнителни мерки в запитаната държава-членка и споровете относно валидността на уведомяване, извършено от компетентен орган на запитващата държава-членка, са в компетентността на компетентните инстанции на запитващата държава-членка. Ако по време на процедурата по събиране на вземането, първоначалният инструмент за предприемане на изпълнителни мерки в запитващата държава-членка или единният инструмент за предприемане на изпълнителни мерки в запитаната държава-членка е обжалван от заинтересована страна, запитаният орган информира страната, че тя трябва да отнесе спора до компетентния орган на запитващата държава-членка в съответствие с действащото в нея законодателство.

2.   Спорове във връзка с изпълнителни мерки, предприети в запитаната държава-членка или във връзка с валидността на уведомяване, извършено от компетентен орган на запитаната държава-членка, се отнасят до компетентния орган на тази държава-членка в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.

3.   Когато спор в съответствие с параграф 1 е отнесен до компетентния орган на запитващата държава-членка, запитващият орган информира запитания орган за това, като посочва елементите на вземането, които не са предмет на обжалване.

4.   Веднага след получаване на информацията, посочена в параграф 3, изпратена от запитващия орган или от заинтересованата страна, запитаният орган спира процедурата по изпълнение относно обжалваната част от вземането в очакване на решение от страна на органа, който е компетентен по въпроса, освен ако запитващият орган пожелае друго в съответствие с трета алинея от настоящия параграф.

По искане на запитващия орган или ако по друга причина се счете за необходимо от запитания орган, и без да се засягат разпоредбите на член 16, запитаният орган може да наложи обезпечителни мерки, с които да гарантира събирането на вземането, доколкото законовите или подзаконовите разпоредби, действащи в запитаната държавата-членка, позволяват подобно действие.

Запитващият орган има право в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби и административните практики, действащи в запитващата държава-членка, да поиска от запитания орган събирането на съответното обжалвано вземане или на обжалваната част от вземане, доколкото съответните законови и подзаконови актове и административни практики, действащи в запитаната държава-членка, позволяват подобно действие. Всяко подобно искане трябва да бъде мотивирано. Ако резултатът от обжалването се окаже благоприятен за длъжника, запитващият орган носи отговорност за възстановяването на всички събрани суми, както и на дължимата компенсация, в съответствие с действащото законодателство в запитаната държава-членка.

Ако компетентните органи на запитващата държава-членка или тези на запитаната държава-членка започнат процедура за постигане на приятелско споразумение, и резултатът от тази процедура може да окаже влияние върху вземането, по отношение на което е отправено искане за помощ, изпълнението на мерките за събиране на вземането се преустановява или спира до приключването на тази процедура, освен ако не се отнася до спешен случай, свързан с измама или изпадане в несъстоятелност, който изисква незабавно внимание. Ако изпълнението на мерките за събиране на вземането е преустановено или спряно, се прилага втора алинея.

Член 15

Изменение или оттегляне на искането за помощ при събиране на вземане

1.   Запитващият орган незабавно информира запитания орган за всяко последващо изменение на свое искане за събиране на вземане или за оттегляне на свое искане, посочвайки причините за изменението или оттеглянето.

2.   Ако искането е изменено в резултат на решение на компетентния орган, посочен в член 14, параграф 1, запитващият орган представя това решение заедно с преработен единен инструмент за предприемане на изпълнителни мерки в запитаната държава-членка. Тогава запитаният орган предприема мерки за събиране въз основа на преработения инструмент.

Прилагането на мерките за събиране или обезпечителните мерки, които вече са предприети въз основа на първоначалния единен инструмент за предприемане на изпълнителни мерки в запитаната държава-членка, може да продължи въз основа на преработения инструмент, освен ако искането е изменено в резултат на недействителност на първоначалния инструмент за предприемане на изпълнителни мерки в запитващата държава-членка или първоначалния единен инструмент за предприемане на изпълнителни мерки в запитаната държава-членка.

Членове 12 и 14 се прилагат във връзка с преработения инструмент.

Член 16

Искане за обезпечителни мерки

1.   По искане на запитващия орган запитаният орган предприема обезпечителни мерки, ако това е допустимо съгласно националното законодателство и в съответствие с националните административни практики, за да осигури събирането, когато вземане или инструмент за предприемане на изпълнителни мерки в запитващата държава-членка е обжалван(о) към момента на отправяне на искането, или когато вземането все още не е предмет на инструмент за предприемане на изпълнителни мерки в запитващата държава-членка, доколкото съгласно националното законодателство и административните практики на запитващата държава-членка в подобна ситуация също са възможни обезпечителни мерки.

Документът, позволяващ налагане на обезпечителни мерки в запитващата държава-членка и отнасящ се до вземането, за събирането на което е отправено искане за взаимна помощ, ако има такъв, се прилага към искането за обезпечителни мерки в запитаната държава-членка. Не е необходим никакъв акт за признаването, допълването или заместването на този документ в запитаната държава-членка.

2.   Към искането за обезпечителни мерки може да се приложат и други документи, свързани с вземането, издадени в запитващата държава-членка.

Член 17

Разпоредби относно искането за обезпечителни мерки

За да влязат в действие разпоредбите на член 16, следните членове се прилагат mutatis mutandis: член 10, параграф 2, член 13, параграфи 1 и 2, членове 14 и 15.

Член 18

Ограничения на задълженията на запитания орган

1.   Запитаният орган не е длъжен да предостави помощта, предвидена в членове 9—16, в случай че поради положението на длъжника събирането на вземането създава сериозни икономически или социални затруднения в запитаната държава-членка, доколкото действащите законови и подзаконови разпоредби и административни практики в тази държава-членка позволяват подобно изключение по отношение на национални вземания.

2.   Запитаният орган не е длъжен да предостави помощта, предвидена в член 5 и членове 7—16, в случай че първоначалното искане за помощ по член 5, 7, 8, 10 или 16 се отнася за вземания с повече от петгодишна давност, считано от датата на падежа на вземането в запитващата държава-членка до датата на първоначалното искане за помощ.

Въпреки това в случаите, когато вземането или първоначалният инструмент за предприемане на изпълнителни мерки в запитващата държава-членка е обжалван(о), се смята, че петгодишният период започва да тече от момента, в който в запитващата държава-членка се установи, че вземането или инструментът за предприемане на мерки за изпълнение вече не може да бъде обжалван(о).

Освен това, когато компетентните органи на запитващата държава-членка са позволили отсрочено или разсрочено плащане, се счита, че петгодишният период започва да тече от момента на изтичане на срока на пълното плащане.

В тези случаи обаче запитаният орган не е длъжен да предостави помощ във връзка с вземания, чиято давност надвишава десет години, считано от датата на падежа на вземането в запитващата държава-членка.

3.   Държава-членка не е длъжна да предоставя помощ, ако общата сума на вземанията, включени в обхвата на настоящата директива, за които е отправено искане за помощ, е по-малка от 1 500 EUR.

4.   Запитаният орган информира запитващия орган относно основанията за отказ на искането за помощ.

Член 19

Въпроси, свързани с погасителната давност

1.   Въпросите, свързани с давностните срокове, се уреждат единствено от действащите закони в запитващата държава-членка.

2.   По отношение на спирането, прекъсването или удължаването на давностните срокове се смята, че всяка стъпка, предприета от запитания орган или от негово име във връзка със събиране на вземания по искане за помощ, в резултат на което се спира, прекъсва или удължава давностният срок в съответствие с действащите закони в запитаната държава-членка, има същия ефект в запитващата държава-членка, при условие че по силата на действащите закони в запитващата държава-членка е предвидено съответното действие с равностоен ефект.

Ако спирането, прекъсването или удължаването на давностния срок не е допустимо по силата на действащите закони в запитаната държава-членка, всяка стъпка, предприета от запитания орган или от негово име във връзка със събиране на вземане по искане за помощ, което, ако е предприето от запитващия орган или от негово име в неговата държава-членка, би довело до спиране, прекъсване или удължаване на давностния срок в съответствие с действащите закони в запитващата държава-членка, се смята за предприета в последната държава, що се отнася до този резултат.

Първата и втората алинея не засягат правото на компетентните органи в запитващата държава-членка да предприемат мерки за спиране, прекъсване или удължаване на давностния срок в съответствие с действащите закони в тази държава-членка.

3.   Запитващият орган и запитаният орган се информират взаимно за всяко действие, което прекъсва, спира или удължава давностния срок на вземането, по отношение на което е подадено искане за събиране или за обезпечителни мерки, или което може да доведе до такъв резултат.

Член 20

Разходи

1.   Освен сумите, посочени в член 13, параграф 5, запитаният орган се стреми да събере от съответното лице и да приспадне направените от него разходи, свързани със събирането, в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби в запитаната държава-членка.

2.   Държавите-членки се отказват от всякакви претенции една спрямо друга относно възстановяване на разходи, произтичащи от оказването на взаимна помощ в съответствие с настоящата директива.

Все пак в случаите, когато събирането създава особени затруднения, свързано е с разходи в особено големи размери или с борбата с организираната престъпност, запитващият орган и запитаният орган имат право да договорят процедура за възстановяване, конкретно за съответните случаи.

3.   Независимо от разпоредбите на параграф 2, запитващата държава-членка продължава да носи отговорност към запитаната държава-членка относно всички разходи или загуби, причинени в резултат от действия, смятани за неоснователни по отношение на действителността на вземането или на валидността на инструмента за предприемане на изпълнителни мерки и/или на инструмента за налагане на обезпечителни мерки, издадени от запитващия орган.

ГЛАВА V

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ВСИЧКИ ВИДОВЕ ИСКАНИЯ ЗА ПОМОЩ

Член 21

Стандартни формуляри и средства за комуникация

1.   Исканията за информация по член 5, параграф 1, исканията за уведомяване по член 8, параграф 1, исканията за събиране на вземания по член 10, параграф 1 или исканията за обезпечителни мерки по член 16, параграф 1 се изпращат по електронен път, като се използва стандартен формуляр, освен ако това е неприложимо по технически причини. Доколкото е възможно, формулярите се използват и при всеки случай на последващ обмен на информация във връзка с искането.

Единният инструмент за предприемане на изпълнителни мерки в запитаната държава-членка, документът за налагане на обезпечителни мерки в запитващата държава-членка, както и другите документи, посочени в членове 12 и 16, също се изпращат по електронен път, освен ако това е неприложимо по технически причини.

Ако е целесъобразно, към стандартните формуляри могат да бъдат приложени доклади, декларации, както и всякакви други документи или заверени копия или части от тях, които също се изпращат по електронен път, освен ако това е неприложимо по технически причини.

Стандартните формуляри и комуникацията по електронен път могат също да се използват и при обмена на информация в съответствие с член 6.

2.   Параграф 1 не се прилага за информация и документация, получени при присъствие в административните служби в друга държава-членка или при участие в административни разследвания в друга държава-членка в съответствие с член 7.

3.   Ако комуникацията не е осъществена по електронен път или не са използвани стандартните формуляри, това не засяга валидността на получената информация или на мерките, предприети за изпълнение на искането за помощ.

Член 22

Употреба на езици

1.   Всички искания за помощ, стандартни формуляри за уведомяване и единни инструменти за предприемане на изпълнителни мерки в запитаната държава-членка се изпращат на официалния език или на един от официалните езици на тази държава-членка, или се придружават от превод на такъв език. Дори някои части от тях да са написани на език, различен от официалния език или един от официалните езици на запитаната държава-членка, това не засяга тяхната валидност, нито валидността на процедурата, при условие че използването на този друг език е договорено между съответните държави-членки.

2.   Документите, за които се иска уведомяване в съответствие с член 8, могат да бъдат изпратени на запитания орган на официален език на запитващата държава-членка.

3.   Ако към дадено искане са приложени документи, различни от посочените в параграфи 1 и 2, запитаният орган може, при необходимост, да изиска от запитващия орган превода им на официалния или на един от официалните езици на запитаната държава-членка или на всеки друг език, договорен двустранно между съответните държави-членки.

Член 23

Разкриване на информация и документи

1.   Информацията, предавана в каквато и да е форма по настоящата директива, представлява служебна тайна и е защитена по същия начин, както подобна информация съгласно националното законодателство на държавата-членка, която я е получила.

Тази информация може да се използва с цел налагане на изпълнителни или обезпечителни мерки с оглед на вземанията, включени в обхвата на настоящата директива. Тя може да се използва също и за определяне на задължителните вноски за социална сигурност, както и за свързани с тях изпълнителни мерки.

2.   Лицата, надлежно упълномощени от Органа за акредитиране по сигурността към Европейската комисия, могат да имат достъп до тази информация само дотолкова, доколкото е необходимо за наблюдението, поддръжката и развитието на мрежата CCN.

3.   Държавата-членка, предоставяща информацията, разрешава използването ѝ за цели, различни от посочените в параграф 1 в държавата-членка, получаваща информацията, ако съгласно законодателството на държавата-членка, предоставяща информацията, тази информация може да се ползва за подобни цели.

4.   Ако запитващият или запитаният орган смята, че информация, получена по силата на настоящата директива, би могла да е полезна на трета държава-членка за посочените в параграф 1 цели, той може да предостави на тази трета държава-членка въпросната информация, при условие че извърши това в съответствие с правилата и процедурите на настоящата директива. Той информира държавата-членка — източник на информацията относно намерението си да я предостави на трета държава-членка. Държавата-членка — източник на информацията може да се противопостави на такова предоставяне до десет работни дни от датата, на която бъде уведомена за това от държавата-членка, която желае да сподели информацията.

5.   Разрешение за използване на информация по параграф 3, която е била предоставена по силата на параграф 4, се дава само от държавата-членка — източник на информацията.

6.   Всички органи в държавата-членка, получаваща информацията, съобщена в каквато и да е форма в съответствие с настоящата директива, могат да се позовават на нея или да я използват като доказателство, на същата основа като подобна информация, получена в рамките на тази държава-членка.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

Прилагане на други споразумения за помощ

1.   Настоящата директива не засяга изпълнението на задължения за предоставяне на по-разширена помощ съгласно двустранни или многостранни споразумения или договорености, включително за уведомяване относно съдебни или извънсъдебни актове.

2.   Когато държавите-членки сключват такива двустранни или многостранни споразумения или договорености в областта, предмет на настоящата директива, които не касаят отделни случаи, те незабавно информират Комисията за това. Комисията от своя страна информира останалите държави-членки.

3.   При предоставяне на по-голяма степен на взаимна помощ по силата на каквото и да е двустранно или многостранно споразумение или договореност, държавите-членки могат да използват мрежата за електронна комуникация и стандартните формуляри, приети за прилагане на настоящата директива.

Член 25

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по събиране на вземания.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 26

Разпоредби за прилагане

В съответствие с процедурата, посочена в член 25, параграф 2 Комисията приема подробни правила за прилагане на член 4, параграфи 2, 3 и 4, член 5, параграф 1, членове 8 и 10, член 12, параграф 1, член 13, параграфи 2, 3, 4 и 5, член 15, член 16, параграф 1 и член 21, параграф 1.

Правилата за прилагане се отнасят най-малко за следното:

а)

практическите договорености относно организацията на контактите между централните звена за връзка, другите звена за връзка и отделите за връзка, посочени в член 4, параграфи 2, 3 и 4, на отделните държави-членки, както и на контактите с Комисията;

б)

средствата за комуникация между органите;

в)

формата и други подробности в стандартните формуляри, които трябва да се използват за целите на член 5, параграф 1, член 8, член 10, параграф 1, член 12, параграф 1 и член 16, параграф 1;

г)

конвертирането на сумите за събиране и прехвърлянето на събраните суми.

Член 27

Докладване

1.   Всяка държава-членка информира Комисията ежегодно до 31 март относно следното:

а)

броя на исканията за информация, уведомяване, събиране на вземания или за обезпечителни мерки, които изпраща до всяка запитана държава-членка и които получава от всяка запитваща държава-членка всяка година;

б)

размера на вземанията, за които са отправени искания за помощ за събиране на вземания, и събраните суми.

2.   Държавите-членки могат също да предоставят всяка друга информация, която може да бъде полезна за оценка на взаимната помощ, предоставена по силата на настоящата директива.

3.   На всеки пет години Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета за функционирането на механизмите, установени с настоящата директива.

Член 28

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и публикуват до 31 декември 2011 г. законовите, подзаконовите и нормативните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 януари 2012 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки предоставят на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 29

Отмяна на Директива 2008/55/ЕО

Директива 2008/55/ЕО се отменя, считано от 1 януари 2012 г.

Позоваванията на отменената директива се тълкуват като позовавания на настоящата директива.

Член 30

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 31

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 март 2010 година.

За Съвета

Председател

E. SALGADO


(1)  Становище от 10 февруари 2010 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 16 юли 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 73, 19.3.1976 г., стp. 18.

(4)  ОВ L 150, 10.6.2008 г., стp. 28.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стp. 23.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

31.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 270/2010 НА СЪВЕТА

от 29 март 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 452/2007 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене с произход, inter alia, от Китайската народна република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-нататък „основният регламент“), и по-специално член 11, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението, представено от Европейската комисия след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Действащи мерки

(1)

С Регламент (ЕО) № 452/2007 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на дъски за гладене с произход, inter alia, от Китайската народна република („КНР“). Мерките се състоят от мито ad valorem от 38,1 %, с изключение на пет изрично посочени дружества, по отношение на които се прилагат индивидуални мита.

1.2.   Искане за преразглеждане

(2)

През 2008 г. Комисията получи искане за частично междинно преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент („междинно преразглеждане“). Искането, чийто обхват беше ограничен до разглеждането на дъмпинга, беше отправено от китайския производител износител Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou („Power Team“ или „заявителят“). Приложимото за заявителя окончателно антидъмпингово мито е 36,5 %.

(3)

В искането си заявителят изтъкна, че обстоятелствата, въз основа на които мерките са били наложени, са се променили и че тези промени са с дълготраен характер. Заявителят представи prima facie доказателства, че запазването на мярката на сегашното ѝ ниво вече не е необходимо за компенсиране на дъмпинга.

(4)

По-специално заявителят изтъкна, че сега работи в условията на пазарна икономика, т.е. че отговаря на критериите, определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. Поради това заявителят заяви, че неговата нормална стойност следва да бъде определена в съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент. Сравнение на тази нормална стойност с експортните цени за Европейския съюз („ЕС“) показа, че дъмпинговият марж изглежда е значително по-нисък от сегашното ниво на мярката.

(5)

Поради това заявителят изтъкна, че запазването на мярката на съществуващото ѝ ниво, основаващо се на установеното по-рано ниво на дъмпинг, повече не е необходимо за компенсиране на дъмпинга.

1.3.   Започване на преразглеждане

(6)

Като установи, след консултация с Консултативния комитет, че съществуват достатъчно данни, които обосновават започването на междинно преразглеждане, Комисията реши да открие процедура по междинно преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент, чийто обхват да бъде ограничен до разглеждане на дъмпинга по отношение на заявителя (3).

1.4.   Разглеждан продукт и сходен продукт

(7)

Разглежданият продукт, предмет на междинното преразглеждане, е същият като този при разследването, което доведе до налагането на действащите мерки („първоначалното разследване“), т.е. дъски за гладене, независимо дали са самостоятелно стоящи или не, със или без отвеждане на парата и/или загряваща горна част и/или издухваща горна част, включително дъски за ръкави, и основни части от тях, т.е. крака, горна част и поставка за ютия, с произход от Китайската народна република, класирани понастоящем в кодове по КН ex 3924 90 00 (4), ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 и ex 8516 90 00.

(8)

Произвежданият и продаван на вътрешния пазар в Китай продукт и продуктът, изнасян за ЕС, както и продуктът, произвеждан и продаван в Украйна (използвана като държава аналог), имат еднакви основни физически и технически характеристики и видове употреба и поради това се считат за сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

1.5.   Засегнати страни

(9)

Комисията уведоми официално представителя на промишлеността на Съюза, заявителя и представителите на държавата - износител за откриването на процедурата по преразглеждане. На заинтересованите страни беше дадена възможност да изложат писмено становищата си и да бъдат изслушани.

(10)

Комисията изпрати на заявителя формуляр на заявление за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика („ТУПИ“), и въпросник и получи отговор в определения за целта срок. Тя издири и провери всички сведения, които счете за необходими за определяне на дъмпинга, и направи проверка на място в помещенията на заявителя.

1.6.   Разследван период в рамките на преразглеждането

(11)

Разследването на дъмпинга обхвана периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2008 г. („разследваният период в рамките на преразглеждането“ или „РПП“). Припомня се, че разследваният период при първоначалното разследване, довело до налагането на мерките, беше от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2005 г. („първоначалният разследван период“).

2.   РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО

2.1.   Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика („ТУПИ“)

(12)

В съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент, в случаите на антидъмпингово разследване на внос с произход от КНР нормалната стойност се определя в съответствие с член 2, параграфи 1—6 от основния регламент за производителите, за които е установено, че отговарят на критериите, определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, т.е. когато е установено, че при производството и продажбата на сходния продукт преобладават условията на пазарна икономика. Тези критерии са изложени в обобщена форма по-долу:

свързаните с икономическата дейност решения се вземат в отговор на сигнали от пазара без значителна намеса на държавата, а разходите отразяват пазарните стойности,

дружествата имат ясен основен комплект счетоводна документация, която се подлага на независим одит в съответствие с Международните счетоводни стандарти („МСС“) и се прилага във всички случаи,

на пазара няма значителни нарушения, пренесени от предишната система на непазарна икономика,

законодателството относно несъстоятелността и собствеността гарантира стабилност и правна сигурност,

валутният обмен се извършва по пазарни курсове.

(13)

Заявителят поиска статут за ТУПИ в съответствие с член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент и бе приканен да попълни формуляр на заявление за ТУПИ.

(14)

При разследването беше установено, че заявителят не отговаря на критерия за ТУПИ, посочен в член 2, параграф 7, буква в), първо тире (критерий 1) от основния регламент, относно разходите за основните производствени фактори. Беше установено, че след разследвания период при първоначалното разследване, т.е. след 2005 г., държавата налага ограничения по отношение на износа на няколко продукта от стомана, включително основните суровини за производството на дъски за гладене, т.е. дебела стоманена ламарина, стоманени тръби и стоманена тел. Следва да бъде отбелязано, че разходите за тези суровини представляват значителна част от общите разходи за суровини. Налагането на експортни такси намали стимулите на износителите и така увеличава наличните обеми на вътрешния пазар, което от своя страна доведе до по-ниски цени. Беше констатирано също така наличието на някои схеми за субсидиране на китайските производители на стомана (5), а освен това чрез публично достъпни сметки на някои производители на стомана беше потвърдено, че китайската държава подкрепя активно развитието на стоманодобивната промишленост в КНР.

(15)

В следствие на това, цените на стоманата на вътрешния пазар в КНР през разследвания период в рамките на преразглеждането са значително по-ниски от цените на други големи световни пазари, по-специално цените на стоманата в Северна Америка и Северна Европа (6), като тези разлики в цените не могат да бъдат обяснени с каквито и да било конкурентни предимства при производството на стомана.

(16)

Освен това въз основа на информацията по случая беше установено, че заявителят се е възползвал от тези изкуствено занижени и непазарно сформирани цени на стоманата, като е закупувал суровините си на вътрешния пазар в Китай.

(17)

Така беше направено заключението, че разходите на Power Team за основните производствени фактори не отразяват в значителна степен пазарните стойности. Въз основа на това се стигна до заключението, че заявителят не е доказал, че отговаря на всички критерии, определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, и следователно не може да му бъде предоставен статут за ТУПИ.

(18)

На заявителя, на държавата — износител и на промишлеността на Съюза беше дадена възможност да представят своите коментари по изложените по-горе констатации. Коментари бяха получени от заявителя и от промишлеността на Съюза.

(19)

Заявителят представи в определения срок три основни аргумента. На първо място, той заяви, че цените на суровините на Power Team продължават да съответстват на цените на вътрешния пазар и че тази констатация е достатъчна, за да бъде изпълнен критерий 1 от първоначалното разследване. Поради това дружеството смята, че сравняването на цените на вътрешния пазар в Китай с цените на други международни пазари на стомана представлява нарушение на член 11, параграф 9 от основния регламент. В този контекст дружеството изрази съмнение също така доколко показателни в случая са пазарните цени на стоманата в Северна Европа и Северна Америка, с които беше извършено сравнение. Според заявителя биха могли да се използват и цените на други международни пазари, като например турските експортни цени, които са били по-ниски от цените на вътрешния пазар в КНР.

(20)

При първоначалното разследване заявителят действително отговаря на критерий 1, но не отговаря на критерий 2. Смята се обаче, че няма нарушение на член 11, параграф 9 от основния регламент, тъй като няма промяна на методологията за оценка на това, дали дружеството работи в условията на пазарна икономика, и по-специално дали все още отговаря на критерий 1. Въпросът за отразяването на пазарните стойности в суровините беше оценен и при двете разследвания — първоначалното разследване и разследването в рамките на преразглеждането. И при двете разследвания един от изследваните показатели бяха цените на стоманата на вътрешния пазар, но при първоначалното разследване нямаше други значителни фактори, за които да е видно, че оказват влияние върху цените на суровините. Така методологията остава същата, като различни са само констатациите.

(21)

При разследването в рамките на преразглеждането стана ясно, че след периода на първоначалното разследване, т.е. от 2006 г. насам, обстоятелствата се променят с налагането от страна на китайската държава на няколко мерки за премахване на стимулите за износ на дебела стоманена ламарина, стоманени тръби и стоманена тел чрез въвеждане на експортна такса и чрез премахване на възстановяването на ДДС при износ. Едновременно със споменатата по-горе схема за субсидиране това предизвиква нарушения по отношение на цените на стоманата на вътрешния пазар в Китай, понеже констатираната разлика между тези цени и публикуваните цени на вътрешните пазари в Северна Америка и Северна Европа се увеличава значително и достига приблизително 30 %. Тази разлика в цените не е оспорвана от заявителя след разгласяването на констатациите относно ТУПИ.

(22)

По отношение на аргумента, че цените на стоманата на вътрешните пазари в Северна Америка и Северна Европа не са единствените показателни в международен план цени, следва да се отбележи, че двата пазара на стомана бяха избрани с цел сравняване на цените, тъй като и на двата пазара потреблението на стомана е значително, както и поради това че са конкурентни и с няколко действащи производителя. По тези причини може основателно да се приеме, че посочените цени на вътрешния пазар са били представителни за конкурентните пазарни цени. Освен това твърдението, че турските експортни цени са по-ниски от цените на вътрешния пазар в Китай, не е подкрепено с допълнителни данни на сегашния етап, т.е. в дадения срок не бяха представени конкретни цени. В допълнение, не беше дадено никакво обяснение за това, защо турските експортни цени следва да бъдат считани за по-показателни, след като е видно, че турският експортен пазар е относително малък в сравнение с вътрешните пазари в Северна Америка и Северна Европа.

(23)

На второ място, дружеството изтъкна, че е било дискриминирано при прилагането на законодателството на ЕС, тъй като при няколко други неотдавнашни случая, в които стоманата е представлявала основен производствен фактор, някои китайски дружества в стоманодобивната промишленост са отговорили на критерий 1. Всички тези случаи бяха разгледани и беше констатирано, че на никое от засегнатите в тях дружества не е предоставен статут за ТУПИ, тъй като всяко от тях не е отговорило на поне един друг критерий от член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. Затова от съображения за административна икономия беше сметнато за излишно да се разглежда подробно критерий 1, при положение че е видно, че дружеството няма да изпълни друго условие. Във всеки случай, при никой от посочените скорошни случаи Комисията не заключи, че на вътрешния пазар на стомана в Китай няма нарушения, а точно обратното — при неотдавнашните случаи предоставянето на статут за ТУПИ беше отказвано винаги, когато бяха констатирани нарушения по отношение на суровините (7).

(24)

На последно място, според заявителя евентуална корекция на нормалната стойност би била по-подходяща от отказа за предоставяне на статут за ТУПИ. Такава корекция на нормалната стойност обаче не изглежда подходяща, при положение че един от критериите за предоставяне на статут за ТУПИ е изискването разходите за основните производствени фактори да отразяват пазарните стойности. Ако случаят не е такъв, резултатът по-скоро би следвало да бъде отказ за предоставяне на статут за ТУПИ и замяна на нормалната стойност с нормална стойност на държава аналог, особено ако разходите за суровини представляват значителна част от разходите за производствените фактори.

(25)

В заключение, никой от представените от Power Team аргументи не бяха убедителни, нито доведоха до различна оценка на констатациите.

(26)

От промишлеността на Съюза беше изтъкнат фактът, че китайската държава е осъществила внушителна по мащаб намеса в стоманодобивната промишленост, което е повод за вече отправено от ЕС и САЩ искане към СТО за консултации с цел решаване на проблема.

(27)

Въз основа на изложеното по-горе се потвърждават констатациите и заключението, че на Power Team не следва да бъде предоставен статут за ТУПИ.

(28)

След разгласяването на основните факти и съображения, въз основа на които се възнамеряваше да бъде препоръчано изменение на Регламент (ЕО) № 452/2007, заявителят представи допълнителни коментари относно констатацията за ТУПИ.

(29)

Заявителят основно повтори аргумента си, че разходите му за основните производствени фактори отразяват пазарните стойности в КНР и че китайските цени в общи линии съответстват на тези на други международни пазари. Въпреки че призна факта, че увеличението на цените на основните производствени фактори в КНР през 2008 г. е по-слабо изразено в сравнение с това на други международни пазари на стомана, заявителят изтъкна, че това не се дължи на никакви нарушения, а причината за по-ниските цени на вътрешния пазар в Китай биха могли да са други чисто търговски фактори. Заявителят изтъкна увеличеното производство през 2008 г. и обясни, че съществуващите антидъмпингови и изравнителни мита върху износа на повечето произвеждани в КНР изделия от стомана, използвани като производствен фактор, са накарали китайските производители да намалят цените си на вътрешния пазар.

(30)

Следва да бъде отбелязано, че представената от заявителя допълнителна ценова информация потвърждава констатацията, че основните суровини за производството на дъски за гладене през 2008 г. са като цяло значително по-евтини на вътрешния пазар в Китай, отколкото на други големи световни пазари.

(31)

Що се отнася до аргумента, че причината за посочената разлика в цените са чисто търговски фактори, т.е. увеличеното производство в КНР, следва да бъде отбелязано, че този аргумент не беше подкрепен с достатъчно доказателства, по-специално по отношение на възможна корелация между твърдяното увеличение на производството и търсенето. В същото време представеният от заявителя аргумент за съществуването на изравнителни мита върху износа на някои продукти от стомана от КНР само доказва, че китайските производители на стомана действително са ползвали субсидии.

(32)

Следователно аргументът на заявителя, че на пазара на стомана в КНР няма нарушения, не може да бъде приет и се прави окончателното заключение, че решението относно ТУПИ не следва да бъде преразглеждано и на Power Team не следва да бъде предоставен статут за ТУПИ.

2.2.   Индивидуално третиране („ИТ“)

(33)

В съответствие с член 2, параграф 7 от основния регламент мито за цялата държава, ако има такова, се установява за държавите, които попадат в обхвата на посочения член, освен в случаите, когато дружествата са в състояние да докажат, че отговарят на всички критерии за индивидуално третиране, изложени в член 9, параграф 5 от основния регламент. Тези критерии са изложени в обобщена форма по-долу:

в случая на предприятия, притежавани изцяло или частично от чуждестранни лица, или на съвместни предприятия, износителите са свободни да репатрират капитала и печалбите;

експортните цени и количества и условията и параметрите на продажба се определят свободно;

повечето от акциите принадлежат на частни лица и трябва да се докаже, че дружеството е достатъчно независимо от държавна намеса;

обменът на валута се извършва по пазарния курс;

държавната намеса не е такава, че да позволи заобикаляне на мерките, ако за отделни износители се определят различни мита.

(34)

Наред с поискания статут за ТУПИ заявителят поиска и ИТ, в случай че не му бъде предоставен статут за ТУПИ.

(35)

При разследването беше установено, че заявителят отговаря на всички посочени по-горе критерии, и се заключава, че на Power Team следва да бъде предоставено ИТ.

2.3.   Нормална стойност

(36)

Съгласно член 2, параграф 7 от основния регламент, в случай на внос от държави с непазарна икономика и доколкото не може да бъде предоставен статут за ТУПИ, нормалната стойност за държавите, посочени в член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент, трябва да бъде определена въз основа на цената или конструираната стойност в държава аналог.

(37)

В известието за започване Комисията изрази намерението си за целите на определянето на нормална стойност за КНР да използва отново Турция като подходяща държава аналог, която беше използвана като държава аналог при първоначалното разследване, но нито един турски производител не оказа съдействие при това междинно преразглеждане. Съдействие оказа обаче украински производител износител, който беше подложен едновременно на разследване провеждано в рамките на друго междинно преразглеждане. Заинтересованите страни бяха съответно информирани и към този момент няма постъпили коментари срещу използването на Украйна като държава аналог.

(38)

Тъй като не бяха намерени причини против избора на Украйна за държава аналог, и по-специално поради липсата на съдействие от производител от трета държава, нормалната стойност беше определена в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, т.е. въз основа на проверена информация, получена от съдействалия производител от държавата аналог.

(39)

В съответствие с член 2, параграф 2 от основния регламент беше установено, че обемът на осъществените от съдействалия производител от държавата аналог продажби на сходния продукт на вътрешния пазар е представителен по отношение на експортните продажби на заявителя от ЕС. Освен това за всички изнасяни видове на продукта сравнимите продажби на вътрешния пазар (при необходимост коригирани с оглед на физическите характеристики) бяха счетени за представителни, тъй като техният обем представлява поне 5 % от обема на съответните експортни продажби в ЕС.

(40)

След това Комисията провери дали вътрешните продажби в държавата аналог на всеки вид дъски за гладене, продавани на вътрешния пазар в представителни количества, могат да бъдат считани за извършени при обичайни търговски условия, като установи делът на рентабилните продажби на въпросния вид дъски за гладене на независими клиенти.

(41)

Продажбите на вътрешния пазар се считат за рентабилни, когато единичната цена на определен вид на продукта е равна на производствените разходи или е по-висока от тях. Поради това бяха определени производствените разходи за всеки вид на продукта, продаван на вътрешния пазар на държавата аналог през РП.

(42)

Нормалната стойност се базираше на действителната цена на вътрешния пазар, когато обемът на продажбите на даден вид на продукта, продаван на нетна продажна цена, равна на изчислените производствени разходи или по-висока от тях, съставляваше над 80 % от общия обем на продажбите на дадения вид на продукта и когато среднопретеглената цена на този вид е била равна на производствените разходи или по-висока от тях. Тази цена беше изчислена като среднопретеглена стойност на цените на всички осъществени през РП продажби на дадения вид на продукта на вътрешния пазар, независимо дали тези продажби са били рентабилни.

(43)

Когато обемът на рентабилните продажби на даден вид на продукта съставляваше 80 % или по-малко от общия обем на продажбите на този вид или когато среднопретеглената цена на този вид е била по-ниска от производствените разходи, нормалната стойност се базираше на действителната цена на вътрешния пазар, изчислена като среднопретеглена стойност само на рентабилните продажби на този вид.

(44)

След разгласяването заявителят изказа становището, че в случаите, когато рентабилните продажби съставляват по-малко от 10 % от общия обем на продажбите на даден вид на продукта, обичайно следва да бъде използвана конструирана нормална стойност.

(45)

В това отношение следва да бъде отбелязано, че при това разследване не беше констатиран случай на по-малко от 10 % рентабилни продажби. Освен това вече не се следва практиката на автоматично конструиране на нормална стойност при такива обстоятелства.

2.4.   Експортна цена

(46)

При всички случаи разглежданият продукт е бил продаван за износ на независими клиенти в Съюза чрез независими търговци в КНР, поради което експортната цена беше установена в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент, а именно въз основа на действително платената или дължимата цена на продукта, когато е бил продаван за износ в ЕС.

(47)

След разгласяването заявителят представи становището си, че експортната цена следва да бъде установена въз основа на фактурираната продажна цена на съответния китайски търговец за независими клиенти в ЕС, а не по определения начин въз основа на платената или дължимата цена на продукта, когато е бил продаван за износ от Power Team на съответния независим търговец в КНР. Такъв подход обаче не би съответствал на член 2, параграф 8 от основния регламент, в който се изисква за основа на установяването на експортната цена на продавани за износ продукти да бъде използвана първата независима сделка. Поради това твърдението трябва да бъде отхвърлено.

2.5.   Сравнение

(48)

Нормалната стойност и експортната цена бяха сравнени на базата на цена франко завода. За да се гарантира обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент бяха взети предвид разликите във факторите, за които се твърдеше и беше установено, че се отразяват на цените и на сравнимостта им. На тази основа, когато беше уместно и обосновано, бяха направени корекции по отношение на физическите характеристики, транспортните разходи, застраховката, таксите за обработка на стоките и кредитните разходи. С оглед на това че експортната цена беше установена изключително въз основа на продажби, реализирани на вътрешния пазар за китайски търговци за износ, не беше необходимо да се правят корекции за разлики в данъчното облагане, понеже нормалната стойност беше определена въз основа на продажби на вътрешния пазар на държавата аналог, подлежащи на подобен данъчен режим. Поради това както нормалната стойност, така и експортната цена бяха изчислени без включен ДДС.

(49)

След разгласяването заявителят изрази становището, че групирането на видовете на продукта (което в действителност беше направено за целите на сравнението) би създало известни съмнения по отношение на коректността на сравнението на цените.

(50)

В това отношение следва да бъде отбелязано, че групирането на видовете на продукта при това разследване беше идентично с групирането, извършено при първоначалното разследване, и беше счетено за необходимо с цел увеличаване на сравнимостта на продуктите, продавани за износ в Съюза от Power Team, и тези, продавани на вътрешния пазар в държавата аналог. Следва също така да бъде отбелязано, че заявителят не подкрепи твърдението си с допълнителни аргументи, по-специално що се отнася до това, защо извършеното групиране (обяснено в разгласяването, адресирано конкретно към заявителя) не би било подходящо. Поради това твърдението трябва да бъде отхвърлено.

2.6.   Дъмпингов марж

(51)

Както е предвидено в член 2, параграф 11 от основния регламент, среднопретеглената нормална стойност по видове на продукта беше сравнена със среднопретеглената експортна цена за съответния вид на разглеждания продукт. Това сравнение показа наличието на дъмпинг.

(52)

Беше установено, че дъмпинговият марж за Power team, изразен като процент от нетната цена франко границата на Съюза, е 39,6 %.

3.   ТРАЕН ХАРАКТЕР НА ПРОМЯНАТА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

(53)

В съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент беше проучено също така дали има основание промяната в обстоятелствата да бъде считана за трайна.

(54)

В това отношение следва да бъде припомнено, че при първоначалното разследване на заявителя му беше отказано предоставянето на статут за ТУПИ поради установени нередности по отношение на счетоводните му практики. При това преразглеждане беше заключено, че Power Team отговаря на този критерий. При все това, както беше посочено по-горе, заявителят не отговори на критерия за ТУПИ, посочен в член 2, параграф 7, буква в), първо тире от основния регламент, относно разходите за основните производствени фактори. Следователно що се отнася до ТУПИ, обстоятелствата по отношение на заявителя не са се променили.

(55)

Събраните и проверени при разследването данни (т.е. индивидуалните цени на заявителя за износ в ЕС и нормалната стойност, определена в Украйна като държава аналог) обаче показаха по-висок дъмпингов марж. Тази промяна се счита за значителна и запазването на мярката в сегашното ѝ ниво вече няма да е достатъчно за компенсиране на дъмпинга.

4.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(56)

С оглед на резултатите от това разследване в рамките на преразглеждането се смята за целесъобразно антидъмпинговото мито, приложимо за вноса на разглеждания продукт от страна на Power Team, да бъде променено на 39,6 %.

(57)

Що се отнася до размера на остатъчното мито следва да бъде припомнено, че съдействието при първоначалното разследване беше слабо. Поради това размерът на митото за неоказалите съдействие дружества беше определен на ниво, което съответства на среднопретегления дъмпингов марж на най-продаваните видове на продукта на оказалия съдействие производител износител с най-високия дъмпингов марж. При прилагане на същата методология и вземане предвид на съответните данни от заявителя се заключава, че остатъчното мито трябва да бъде променено на 42,3 %.

(58)

Заинтересованите страни бяха уведомени за съществените факти и съображения, на които се основаваше намерението да се препоръча изменение на Регламент (ЕО) № 452/2007, и получиха възможност да представят своите коментари. Представените от страните коментари бяха разгледани и където беше уместно, окончателните констатации бяха съответно променени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 452/2007 се изменя както следва

вписването относно Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou в таблицата в член 1, параграф 2 се заменя със следното:

Държава

Производител

Ниво на митото (%)

Допълнителни кодове по ТАРИК

КНР

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd., Guangzhou

39,6

A783

вписването относно всички други дружества в КНР в таблицата в член 1, параграф 2 се заменя със следното:

Държава

Производител

Ниво на митото (%)

Допълнителни кодове по ТАРИК

КНР

Всички други фирми

42,3

A999

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 март 2010 година.

За Съвета

Председател

E. ESPINOSA


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 109, 26.4.2007 г., стр. 12.

(3)  ОВ C 3, 8.1.2009 г., стр. 14 ( „известие за започване“).

(4)  Промяната на кода (3924 90 00 вместо 3924 90 90, който е посочен в известието за започване) е поради новата Комбинирана номенклатура, която се прилага от 1.1.2010 г. (вж. Регламент (ЕО) № 948/2009, ОВ L 287, 31.10.2009 г., стр. 1).

(5)  Например „Пари за метал: Подробно изследване на субсидиите на китайското правителство за нейната стоманодобивна промишленост“ от Wiley Rein LLP, юли 2007 г., „Изследване на субсидиите на китайското правителство“ от Anne Stevenson-Yang, февруари 2007 г., „Обяснение на субсидиите за енергетиката в Китай: анализ на стоманодобивната промишленост в Китай в периода 2000—2007 г.“ от Usha C.V. Haley, „Субсидиите на Китай за специална стомана: внушителни, всеобхватни и нелегални“ от промишлеността за производство на специална стомана на Северна Америка, „Китайският синдром: как субсидиите и държавната намеса създадоха най-голямата стоманодобивна промишленост в света“ от Wiley Rein & Fielding LLP, юли 2006 г. и „Връзката между държавата и бизнеса в китайската стоманодобивна промишленост — китайските нарушения на пазара в национален и международен план“ от Prof. Dr. Markus Taube & Dr. Christian Schmidkonz от THINK!DESK China Research & Consulting, 25.2.2009 г.

(6)  Източник: Сведения за бизнеса със стомана, средни цени за 2005 г. и 2008 г.

(7)  Вж. Регламент (ЕО) № 91/2009 на Съвета от 26 януари 2009 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китайската народна република (ОВ L 29, 31.1.2009 г., стр. 1); Регламент (ЕО) № 287/2009 на Комисията от 7 април 2009 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход, inter alia, от Китайската народна република (ОВ L 94, 8.4.2009 г., стр. 17).


31.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 271/2010 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета във връзка със знака за биологично производство на Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (1), и по-специално член 25, параграф 3, член 38, буква б) и член 40 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 24 от Регламент (ЕО) № 834/2007 постановява, че знакът на Общността е едно от задължителните обозначения, които трябва да бъдат използвани върху опаковката на продукти, и съдържа определителни термини, отнасящи се до биологичен метод на производство, както е посочено в член 23, параграф 1, като използването на този знак е доброволно за продуктите, внасяни от трети държави. Член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 разрешава използването на знака на Общността при етикетиране, демонстрации и реклама на продукти, които отговарят на условията, определени с посочения регламент.

(2)

Опитът, събран при прилагането на Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото обозначаване върху земеделските продукти и храни (2), който бе заменен от Регламент (ЕО) № 834/2007, показа, че знакът на Общността, който можеше да бъде използван на доброволна основа, не отговаря повече на очакванията на операторите в сектора, нито на очакванията на потребителите.

(3)

Следва да бъдат въведени нови правила за знака на Общността в Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (3). Тези правила следва да позволяват знакът да се адаптира по-добре към развитието на сектора, по-специално чрез създаване на възможности за по-добро разпознаване от потребителите на биологичните продукти, попадащи в обхвата на разпоредбите на ЕС относно биологичното производство.

(4)

След влизането в сила на Договора от Лисабон е уместно да се говори за „знак за биологично производство на Европейския съюз“ вместо за „знак за биологично производство на Общността“.

(5)

Комисията организира конкурс сред студентите по изкуство и дизайн от държавите-членки с цел да събере предложения за нов знак, а независимо жури оцени работите и класира 10-те най-добри предложения. В резултат на допълнителна проверка във връзка с интелектуалната собственост бяха определени трите най-добри проекта от тази гледна точка, като впоследствие те бяха подложени на публична оценка в Интернет през периода 7 декември 2009 г. — 31 януари 2010 г. Предложението, събрало най-много гласове на посетители на страницата в този период, следва да бъде обявено за нов знак за биологично производство на Европейския съюз.

(6)

Промяната на знака за биологично производство на Европейския съюз от 1 юли 2010 г. не би трябвало да доведе до затруднения на пазара, като в частност следва да се разреши биологичните продукти, които вече присъстват на пазара, да бъдат продавани без задължителните обозначения, изисквани по член 24 от Регламент (ЕО) № 834/2007, при условие че въпросните продукти отговарят на изискванията на Регламент (ЕИО) № 2092/91 или Регламент (ЕО) № 834/2007.

(7)

За да се позволи използването на знака, непосредствено след като стане задължителен съгласно законодателството на ЕС, и за да се осигури ефективно функциониране на вътрешния пазар на ЕС, както и за да се гарантира лоялната конкуренция и да се защитят интересите на потребителите, новият знак за биологично производство на Европейския съюз беше регистриран като колективна търговска марка за биологично селскостопанско производство в Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс и съответно е в сила, може да бъде използван и е защитен. Знакът ще бъде регистриран също в регистрите на Общността и в международните регистри.

(8)

Член 58 от Регламент (ЕО) № 889/2008 постановява, че кодовият номер на контролната институция или орган следва да се посочи непосредствено под знака на Общността, без да дава специални указания относно формата и функцията на този код. За да се осигури хармонизирано прилагане на тези кодови номера, следва да бъдат определени подробни правила за формата и функцията на тези кодове.

(9)

Поради това Регламент (ЕО) № 889/2008 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на регулаторния Комитет по биологично производство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 889/2008 се изменя, както следва:

1.

В дял III заглавието на глава I се заменя със следното:

 

„Знак за биологично производство на Европейския съюз“

2.

Член 57 се заменя със следния текст:

„Член 57

Знак за биологично производство на ЕС

В съответствие с член 25, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007 знакът за биологично производство на Европейския съюз (наричан по-долу „знак за биологично производство на ЕС“) следва модела, определен в част А от приложение XI към настоящия регламент.

Знакът за биологично производство на ЕС се използва само ако съответният продукт е произведен съгласно изискванията на Регламент (ЕИО) № 2092/91 и на регламентите за неговото прилагане или Регламент (ЕО) № 834/2007 и изискванията на настоящия регламент.“

3.

В член 58, параграф 1, букви б), в) и г) се заменят със следното:

„б)

включва определителен термин, който установява връзка с метода на биологично производство, както е посочено в член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, в съответствие с част Б.2 от приложение XI към настоящия регламент;

в)

включва референтен номер, който се определя от Комисията или компетентния орган на държавите-членки в съответствие с част Б.3 от приложение XI към настоящия регламент; и

г)

се поставя в същото поле на видимост, в което е и знакът за биологично производство на ЕС, когато последният е използван при етикетирането.“

4.

В член 95 параграфи 9 и 10 се заменят със следното:

„9.   Складовите запаси от продукти, които са произведени, опаковани и етикетирани преди 1 юли 2010 г. в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2092/91 или Регламент (ЕО) № 834/2007, могат да продължат да бъдат предлагани на пазара с определителни термини, отнасящи се до биологичния метод на производство, до изчерпване на наличностите.

10.   Опаковъчният материал, който е произведен в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2092/91 или Регламент (ЕО) № 834/2007, може да продължи да се използва за продукти, пуснати на пазара с определителни термини, отнасящи се до биологичния метод на производство, до 1 юли 2012 г., ако продуктът иначе съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007.“

5.

Приложение XI се заменя с текста, представен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ XI

А.   Знак за биологично производство на ЕС, посочен в член 57

1.

Знакът за биологично производство на ЕС съответства на модела по-долу:

Image

2.

Референтният цвят съгласно цветовия модел на Pantone е Green Pantone № 376 и Green (50 % Cyan + 100 % Yellow), ако се използва четирицветен процес.

3.

Знакът за биологично производство на ЕС може да се използва също и като черно-бяло изображение, както е показано, но само когато не е възможно да се представи в цвят:

Image

4.

Когато цветът на фона на опаковката или на етикета е тъмен, символите могат да се изобразяват в негатив, като се използва цветът на опаковката или на етикета.

5.

Когато символът се използва като цветно изображение върху цветен фон, при което разграничаването му е затруднено, около символа следва да се постави ограничителен външен кръг, за да се увеличи контрастът спрямо фоновите цветове.

6.

В някои специални случаи, когато на опаковката са нанесени обозначения в определен цвят, знакът за биологично производство на ЕС може да се използва в същия този цвят.

7.

Знакът за биологично производство на ЕС трябва да е с височина най-малко 9 mm и широчина най-малко 13,5 mm; съотношението височина/широчина винаги е 1:1,5. В изключителни случаи минималната височина може да бъде намалена до 6 mm за много малки опаковки.

8.

Знакът за биологично производство на ЕС може да бъде свързван с графични или текстови елементи, информиращи за биологичния начин на производство, при условие че те не модифицират или променят характера на знака за биологично производство на ЕС, нито пък указанията, посочени в член 58. Когато знакът за биологично производство на ЕС се свързва с национални или частни обозначения, използващи зелен цвят, различен от референтния цвят, посочен в точка 2, знакът може да се представя в този различен от референтния цвят.

9.

Използването на знака за биологично производство на ЕС трябва да е в съответствие с правилата, при които той е регистриран като колективна търговска марка в Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс и в регистрите на Общността и международните регистри за запазени марки.

Б.   Кодови номера, посочени в член 58

Принципният формат на кодовите номера е следният:

AB-CDE-999

където:

1.

„АВ“ е кодът по ISO на държавата, в която се осъществяват проверките, както е посочено в член 58, параграф 1, буква а), и

2.

„CDE“ е термин, зададен с три букви, който се определя от Комисията или от всяка държава-членка (например „bio“ или „öko“, или „org“, или „eko“) и установява връзка с метода за биологично производство, както е посочено в член 58, параграф 1, буква б), и

3.

„999“ е референтният номер, състоящ се максимум от три цифри, който се присвоява съгласно член 58, параграф 1, буква в) от:

а)

компетентния орган на всяка държава-членка на контролните институции или контролните органи, на които той е делегирал дейности по контрола съгласно член 27 от Регламент (ЕО) № 834/2007,

б)

Комисията на:

i)

контролните институции или контролните органи, посочени в член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията (1) и изброени в приложение I към посочения регламент,

ii)

контролните институции или органи на трети държави, посочени в член 7, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕО) № 1235/2008 и изброени в приложение III към посочения регламент,

iii)

контролните институции или контролните органи, посочени в член 10, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1235/2008 и изброени в приложение IV към посочения регламент,

в)

компетентния орган на всяка държава-членка на контролните институции или контролните органи, упълномощени до 31 декември 2012 г. да издават удостоверения за проверка в съответствие с член 19, параграф 1, четвърта алинея от Регламент (ЕО) № 1235/2008 (разрешения за внос), по предложение на Комисията.

Комисията осигурява обществен достъп до кодовите номера с всички подходящи технически средства, включително оповестяване в Интернет.


(1)  ОВ L 334, 12.12.2008 г., стр. 25.“


31.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 272/2010 НА КОМИСИЯТА

от 30 март 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 972/2006 за определяне на специални правила за вноса на ориз басмати и транзитна контролна система за определяне на неговия произход

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 138 и член 143 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Индия съгласно член XXVIII от ГАТТ 1994 г. относно измененията на тарифните отстъпки за ориз, предвидени в общностния списък СХL, приложен към ГАТТ 1994 г. (2), одобрено с Решение 2004/617/ЕО на Съвета (3), митото, прилагано за вноса на олющен ориз от някои сортове басмати с произход Индия, е фиксирано на нула.

(2)

По силата на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Пакистан съгласно член XXVIII от ГАТТ 1994 г. относно измененията на тарифните отстъпки за ориз, предвидени в общностния списък СХL, приложен към ГАТТ 1994 г. (4), одобрено с Решение 2004/618/ЕО на Съвета (5), митото, прилагано за вноса на олющен ориз от някои басмати сортове с произход Пакистан, е фиксирано на нула.

(3)

В съответствие с член 1 от Регламент (ЕО) № 972/2006 на Комисията (6) неговите правила се прилагат за олющен ориз от тези сортове басмати, които са изброени в приложение XVIII към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(4)

В член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 972/2006 се определя, че ако в резултат на проверките на внесения ориз басмати, проведени от държава-членка, се установи, че анализираният продукт не съответства на данните, посочени в сертификата за автентичност, се прилага митото за внос на олющен ориз. Следователно в тази разпоредба не се предвиждат никакви допустими отклонения за наличието на ориз, който не съответства на сортовете, изброени в приложение XVIII към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(5)

Поради условията на производството и търговията на ориз басмати е много трудно да се гарантира, че всяка една партида се състои от 100 % ориз басмати от сортовете, изброени в приложение XVIII към Регламент (ЕО) № 1234/2007. За да се гарантира безпрепятствен стокопоток на ориз басмати в Европейския съюз и предвид факта, че основаващата се на ДНК анализ контролна система на Съюза все още не функционира и затова държавите-членки могат да използват собствените си процедури за контрол, при което — кумулативно с всяко едно ниво на допустимост — има най-малко 5 % несигурност по отношение на проверките, уместно е да се определи допустимо отклонение от 5 % за наличието във внесения ориз басмати на ориз с дълги зърна, който не съответства на нито един от сортовете, изброени в приложение XVIII.

(6)

За да може всички съответни вносители да се възползват от положителното въздействие на тази мярка, следва да се предвижда допустимото отклонение да се прилага за всеки внос на ориз басмати, за който компетентните органи на държавите-членки все още не са взели окончателно решение относно допустимостта на партидите за субсидиране.

(7)

Поради тази причина Регламент (ЕО) № 972/2006 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, съответстват на становището на Управителния комитет за Общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 972/2006 се добавя следното изречение:

„Допуска се обаче наличието до 5 % на олющен ориз с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, който не съответства на нито един от сортовете, изброени в приложение XVIII към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (7).

Член 2

Член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 972/2006, изменен с член 1 от настоящия регламент, се прилага и за вноса на ориз басмати, извършен преди влизането в сила на настоящия регламент, за който компетентните органи на държавите-членки още не са установили окончателно дали е допустимо прилагането на нулевата ставка на митото, предвидено в член 138 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 2 престава да се прилага от края на дванадесетия месец след влизането в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 март 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 279, 28.8.2004 г., стр. 19.

(3)  ОВ L 279, 28.8.2004 г., стр. 17.

(4)  ОВ L 279, 28.8.2004 г., стр. 25.

(5)  ОВ L 279, 28.8.2004 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 53.

(7)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.“


31.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 273/2010 НА КОМИСИЯТА

от 30 март 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Европейския съюз, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО (1) и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 474/2006 на Комисията от 22 март 2006 г. бе създаден списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Европейския съюз, съгласно глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 (2).

(2)

В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2111/2005 някои държави-членки предоставиха на Комисията информация, която е от значение в контекста на актуализирането на списъка на Общността. Трети държави също предоставиха такава информация. Въз основа на това списъкът на Общността следва да се актуализира.

(3)

Комисията уведоми всички засегнати въздушни превозвачи директно или, когато това бе невъзможно, чрез органите, отговарящи за техния регулаторен надзор, като посочи съществените факти и съображения, които биха залегнали в основата на решение за налагане на оперативна забрана за тях в границите на Европейския съюз или за изменение на условията за оперативна забрана, наложена на въздушен превозвач, включен в списъка на Общността.

(4)

Комисията даде възможност на засегнатите въздушни превозвачи да се консултират с предоставените от държавите-членки документи, да представят писмени коментари и да направят устни изложения пред Комисията в рамките на 10 работни дни, а също и пред Комитета за авиационна безопасност, създаден с Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (3).

(5)

Органите, отговорни за регулаторния надзор върху съответните въздушни превозвачи, се консултираха с Комисията, както и, в особени случаи, с някои държави-членки.

(6)

Комитетът за авиационна безопасност е изслушал изложенията на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) и на Комисията относно проектите за техническа помощ, реализирани в страни, които са засегнати от Регламент (ЕО) № 2111/2005. Той беше информиран за молбите за допълнителна техническа помощ и сътрудничество, за да се подобри административния и техническия капацитет на органите за гражданско въздухоплаване с оглед отстраняване на всички несъответствия с приложимите международни стандарти.

(7)

Комитетът за авиационна безопасност беше информиран също така за мерките за изпълнение, предприети от EASA и държавите-членки, за да се гарантира поддържането на летателната годност и техническото обслужване на въздухоплавателните средства, регистрирани в Европейския съюз и експлоатирани от въздушни превозвачи, сертифицирани от органите за гражданско въздухоплаване на трети държави.

(8)

Регламент (ЕО) № 474/2006 следва да бъде съответно изменен.

(9)

След получената информация от проведени наземни проверки по SAFA на въздухоплавателни средства на определени въздушни превозвачи от Европейския съюз, както и от специални инспекции и одити по области, проведени от техните национални въздухоплавателни органи, някои държави-членки са предприели определени мерки за изпълнение. За тези мерки те уведомиха Комисията и Комитета за авиационна безопасност: компетентните органи на Испания на 12 март 2010 г. откриха процедурата за временно спиране на свидетелството за авиационен оператор (САО) на въздушния превозвач Baleares Link Express и временно спряха САО на въздушния превозвач Euro Continental на 12 януари 2010 г.; компетентните органи на Германия временно спряха САО на Regional Air Express, считано от 28 януари 2010 г.; компетентните органи на Обединеното кралство информираха, че САО на превозвача Trans Euro Air Limited е временно спряно на 8 декември 2009 г.; компетентните органи на Словакия информираха в писмен вид, че САО на превозвача Air Slovakia е временно спряно на 1 март 2010 г.

(10)

Накрая компетентните органи на Латвия информираха Комитета за авиационна безопасност, че вследствие на сериозни опасения относно безопасността на експлоатацията и поддържането на летателната годност на въздухоплавателно средство от тип IL-76, експлоатирано от въздушния превозвач Aviation Company Inversija, като на 26 февруари 2010 г., те са решили да извадят въздухоплавателното средство от САО, което въздушният превозвач Aviation Company Inversija притежава, а САО е временно спряно на 16 март 2010 г.

(11)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1543/2006 Комисията получи подробна информация, в която са описани действията, предприети от компетентния орган на Корейската народнодемократична република (GACA), отговорен за регулаторния надзор върху Air Koryo, и от Air Koryo във връзка с отстраняването на пропуските по отношение на безопасността, посочени в Регламент (ЕО) № 474/2006.

(12)

През декември 2008 г. Комисията осъществи връзка с GACA, като поиска план за корективни действия от Air Koryo, в който да бъде демонстрирано как те са коригирали сериозните пропуски по отношение на безопасността, открити по време на наземните инспекции, проведени преди включването на превозвача в приложение А на списъка на превозвачите, предмет на оперативна забрана в Европейския съюз. В допълнение Комисията поиска съответната информация, доказваща, че GACA е упражнил подходящ надзор върху Air Koryo в съответствие с разпоредбите на ICAO.

(13)

През юни 2009 г. GACA официално отговори и предостави набор от документи, които дадоха изчерпателен отговор на поисканата информация. Последва поредица от съобщения между Комисията и GACA, което даде възможност да се изясни сегашното състояние на безопасността на въздухоплаването в Корейската народнодемократична република.

(14)

Документите, предоставени от GACA, и разговорите между Комисията и GACA показаха, че Air Koryo може да докаже, че въздухоплавателното средство Tupolev Tu 204-300 може да бъде експлоатирано в пълно съответствие с международните стандарти за безопасност, включително поддържане на летателна годност и експлоатация и че GACA е способен да осигури надзор върху въздушния превозвач в съответствие с международните стандарти.

(15)

По отношение на всички други типове въздухоплавателни средства от въздухоплавателния флот на Air Koryo, GACA потвърди, че те не са изпълнили изцяло международните стандарти за оборудване на въздухоплавателните средства, особено EGPWS (подобрена система за предупреждение за близост на земята), и че GACA не разрешава на тези типове да извършват полети в европейското въздушно пространство.

(16)

През целия период GACA реагира бързо и отзивчиво на исканията на Комисията за информация. Air Koryo направи изложение пред Комитета за авиационна безопасност на 18 март 2010 г., като потвърди положителните промени в дружеството.

(17)

В резултат на горното, въз основа на общите критерии, се преценява, че на Air Koryo следва да бъде разрешено да експлоатира двете въздухоплавателни средства от тип Tupolev Tu-204 с регистрация P-632 и P-633 в Европейския съюз без оперативни ограничения. Тъй като обаче останалата част от въздухоплавателния флот не отговаря на съответните изисквания на ICAO, на тях не следва да бъде разрешено да извършват полети в Европейския съюз, докато тези изисквания бъдат изцяло изпълнени. Следователно, въз основа на общите критерии, се преценява, че Air Koryo следва да бъде включен в приложение Б. Той може да има достъп до ЕС единствено с двете въздухоплавателни средства от тип Tupolev Tu-204.

(18)

Компетентните органи на Свазиленд предоставиха писмени доказателства на 17 декември 2009 г. за оттеглянето на САО и оперативните лицензи на следните въздушни превозвачи: Aero Africa (PTY) Ltd, Jet Africa (PTY) Ltd, Royal Swazi National Airways, Scan Air Charter Ltd и Swazi Express Airways. Тези въздушни превозвачи са преустановили своята дейност от 8 декември 2009 г.

(19)

С оглед на горното, въз основа на общите критерии, се преценява, че горепосочените въздушни превозвачи, лицензирани в Свазиленд, следва да бъдат извадени от приложение А.

(20)

Съществуват потвърдени данни за сериозни пропуски от страна на въздушния превозвач Bellview Airlines, сертифициран в Нигерия, както е видно от резултатите от разследванията, проведени от компетентния орган на Франция и от Европейската агенция за авиационна безопасност.

(21)

Компетентният орган на Франция (DGAC) уведоми Комисията, че горепосоченият превозвач има в своя въздухоплавателен флот две въздухоплавателни средства от тип Boeing 737-200, регистрирани във Франция с регистрационни знаци F-GHXK и F-GHXL, чиито сертификати за летателна годност са изтекли съответно през май и август 2008 г. Следователно тези въздухоплавателни средства вече не са в състояние на летателна годност.

(22)

Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) докладва пред Комисията, че одобрението по част 145, реф. EASA.145.0172, което е издала на тази организация, е временно спряно на 8 май 2009 г. с незабавно действие, поради неотстранени пропуски по отношение на безопасността, които занижават нивото на безопасност и сериозно застрашават безопасността на полетите, и че се обмисля отнемането на това одобрение.

(23)

Съществуват данни, че Bellview Airlines, сертифициран в Нигерия, е поел полетите на въздушния превозвач Bellview Airlines, сертифициран в Сиера Леоне — въздушен превозвач, който е включен в приложение А на 22 март 2006 г. (4) и който е заличен на 14 ноември 2008 г. (5), след като компетентните органи на Сиера Леоне уведомиха Комисията за отнемането на неговото САО.

(24)

Въздухоплавателното средство от тип Boeing B737-200 с регистрационен знак 5N-BFN е претърпяло фатално произшествие в Лагос на 22 октомври 2005 г., довело до пълната загуба на въздухоплавателното средство и 117 жертви. Компетентните органи на Нигерия не предоставиха данни за произшествието и все още не са изготвили доклад за разследване на произшествието.

(25)

Комисията, като взе предвид горепосочените пропуски, се консултира с компетентните органи на Нигерия, като изрази сериозни опасения относно безопасността на експлоатацията и летателната годност на Bellview Airlines и поиска обяснения относно ситуацията, както и действията, предприети от органите и от въздушния превозвач за отстраняване на установените пропуски.

(26)

Компетентните органи на Нигерия посочиха на 19 февруари 2010 г., че операторът притежава САО, но е преустановил полетите. Те обаче не предоставиха данни за състоянието на свидетелствата, които притежава въздушният превозвач, и за състоянието на неговите въздухоплавателни средства.

(27)

Bellview Airlines поиска да бъде изслушан от Комитета за авиационна безопасност, което стана на 18 март 2010 г. с помощта на компетентния орган на Нигерия (NCAA). Bellview Airlines представи САО, валидно до 22 април 2010 г., като посочи, че това САО е временно спряно след изваждане от експлоатация на всички въздухоплавателни средства, включени в това САО. NCAA заяви, че според приложимата нигерийска разпоредба валидността на това САО е изтекла на 4 декември 2009 г. — 60 дни след края на експлоатацията на последното въздухоплавателно средство, но не предостави доказателство, че САО е било временно спряно или отнето, по целесъобразност. Поради това от NCAA беше поискано спешно да предостави писмено потвърждение за а) административния акт за временно спиране или отнемане на САО на Bellview Airlines; б) потвърждение, че дружеството е в процес на (пре)сертифициране от нигерийския орган за гражданско въздухоплаване; в) официален ангажимент на нигерийския орган за гражданско въздухоплаване да уведоми Комисията за резултатите от одита, свързан с (пре)сертифицирането, преди издаването на САО.

(28)

Компетентните органи на Нигерия представиха поисканата информация на 25 март 2010 г. Поради това, въз основа на общите критерии, се преценява, че на този етап не са необходими допълнителни действия.

(29)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1144/2009 (6) компетентните органи на Египет представиха четири месечни доклада, обхващащи ноември и декември 2009 г., както и януари 2010 г. и февруари 2010 г., за да покажат състоянието на изпълнението на плана въз основа на проверките на тези органи. Освен тези доклади, чието ударение е поставено върху наземни проверки на въздухоплавателните средства на Egypt Air, на 18 ноември бяха предоставени одитните доклади за поддържането на летателната годност, летателна и наземна експлоатация.

(30)

Компетентните органи на Египет се ангажираха също така да продължат да предоставят информация относно задоволителното отстраняване на пропуските, констатирани преди това при наземните проверки на въздухоплавателните средства на Egypt Air през 2008, 2009 и 2010 година. За тази цел те изпратиха съответна кореспонденция до някои държави-членки, в които въздухоплавателни средства на Egypt Air са били подложени на наземни проверки. Продължава процесът на отстраняване на тези констатации, като той ще се проверява редовно.

(31)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1144/2009 (7) беше проведено посещение от страна на Европейската агенция за авиационна безопасност със съдействието на държавите-членки от 21 до 25 февруари 2010 г. По време на това посещение беше направена оценка на надзора, упражняван от Египетския орган за гражданско въздухоплаване (ECAA) като цяло и по-специално върху изпълнението на плана за корективни действия и постепенното отстраняване на пропуските от страна на Egypt Air. Посещението за оценка предостави доказателства, че ECAA е способен да изпълнява своите задължения съгласно стандартите на ICAO за надзор върху операторите, на които издава свидетелства за авиационен оператор, и позволи да се установят области с потенциал за подобрение: особено по отношение на последователна система за последващ контрол относно пропуските, констатирани по време на надзорните дейности, осъществявани от ECAA, както и при обучението на служителите, отговорни за лицензирането на персонала.

(32)

Посещението за оценка показа, че Egypt Air е в процес на изпълнение на плана за корективни действия. Като цяло не бяха установени сериозни нарушения на стандартите на ICAO. Комисията признава усилията, положени от превозвача за изпълнение на действията, необходими за отстраняване на проблемите по безопасността. Все пак поради обхвата и обема на плана за корективни действия на въздушния превозвач и необходимостта да се намерят устойчиви/постоянни решения на установените преди това многобройни пропуски по отношение на безопасността, Комисията иска от компетентните органи на Египет да продължат да изпращат месечни доклади относно проверки на изпълнението на плана за корективни действия, включително корективни действия за отстраняване на пропуските, констатирани по време на посещението за оценка, и да предоставят информация за всички надзорни дейности в областта на поддържането на летателната годност, техническото обслужване и експлоатацията, извършвани от ECAA по отношение на този въздушен превозвач.

(33)

Държавите-членки ще продължат да проверяват ефективното спазване от страна на Egypt Air на съответните стандарти за безопасност чрез определяне на приоритет при наземните инспекции на въздухоплавателните средства на този превозвач в съответствие с Регламент (ЕО) № 351/2008.

(34)

Посещението за оценка обхвана също така редица други египетски въздушни превозвачи. Сериозни опасения във връзка с безопасността бяха докладвани за два въздушни превозвача — AlMasria Universal Airlines и Midwest Airlines.

(35)

В случая на AlMasria Universal Airlines бяха докладвани съществени пропуски в областта на летателната експлоатация и обучението по-специално по отношение на квалификацията и познанията на някои оперативни мениджъри. Това е още по-важно в случай на разширяване на въздухоплавателния флот.

(36)

С писмо от 3 март 2010 г. въздушният превозвач AlMasria Universal Airlines беше поканен да представи своите коментари пред Комитета за авиационна безопасност. AlMasria направи изложение пред Комитета за авиационна безопасност на 17 март 2010 г., в което бяха посочени корективни действия за отстраняване на пропуските, констатирани по време на посещението за оценка. С оглед на планираното разширение на въздухоплавателния флот на дружеството, Комисията иска от компетентните органи на Египет да изпращат месечни доклади за проверка на прилагането на корективните действия и да предоставят информация за всички надзорни дейности в областта на поддържането на летателната годност, техническото обслужване и експлоатацията, извършвани от ECAA по отношение на този въздушен превозвач.

(37)

Държавите-членки ще проверяват ефективното спазване от страна на AlMasria на съответните стандарти за безопасност чрез определяне на приоритет при наземните инспекции на въздухоплавателните средства на този превозвач в съответствие с Регламент (ЕО) № 351/2008.

(38)

В случая на Midwest Airlines съществуват потвърдени доказателства за пропуски по отношение на безопасността, констатирани от компетентните органи на Италия относно контрола на масата и баланса на полет на Midwest Airlines. В Италия резултатът от тези доказателства е отказ да се разреши на оператора да извърши полет (8). Освен това по време на посещението за оценка бяха докладвани съществени пропуски така също и в областите на оперативното управление и управлението на техническото обслужване, оперативния контрол и обучението на екипажа и управлението на поддържането на летателната годност, които оказват въздействие върху безопасността. В резултат на това, въз основа на общите критерии, се преценява, че този въздушен превозвач не е способен да гарантира съответствието на експлоатацията и техническото обслужване, осъществявани от него, със стандартите на ICAO. Египетският орган за гражданско въздухоплаване информира по време на посещението, че е предприел действия за временно спиране на дейността на Midwest Airlines.

(39)

С писмо от 3 март 2010 г. въздушният превозвач Midwest Airlines беше поканен да представи своите коментари пред Комитета за авиационна безопасност. Компетентните органи на Египет предоставиха доказателство на 15 март 2010 г., че САО на Midwest Airlines е отнето, считано от 28 февруари 2010 г.

(40)

С оглед на действията, предприети от ECAA, не са необходими допълнителни действия. От ECAA е поискано да предостави на Комисията информация за процеса и резултатите от пресертифицирането преди издаването на САО на това дружество.

(41)

Съгласно Регламент (ЕО) № 715/2008 държавите-членки продължиха да проверяват ефективното спазване от страна на Iran Air на съответните стандарти за безопасност чрез редовни наземни проверки на неговите въздухоплавателни средства, кацащи на летища в Европейския съюз. През 2009 г. Австрия, Франция, Германия, Швеция, Италия и Обединеното кралство докладваха за такива инспекции. Резултатите от тези инспекции показаха забележим спад в съответствието с международните стандарти за безопасност в течение на годината.

(42)

Комисията поиска информация от компетентните органи и от дружеството с цел да провери как се отстраняват констатираните пропуски. През февруари 2010 г. въздушният превозвач Iran Air представи план за действие, в който се признават слабостите в предишния му план за действие, посочени са причините и са предвидени конкретни действия за отстраняване на констатираните пропуски.

(43)

Въпреки това в информацията, предоставена от компетентния орган на Иран (CAO-IRI), отговорен за регулаторния надзор върху Iran Air, се посочва, че CAO-IRI не е способен да покаже, че е предприел ефективни действия за отстраняване на констатираните пропуски от инспекциите, осъществени по програмата SAFA. Освен това CAO-IRI не успя да докаже, че са предприети подходящи действия за справяне със значителния процент на произшествията с въздухоплавателни средства, регистрирани в Иран и експлоатирани от въздушни превозвачи, сертифицирани от CAO-IRI.

(44)

Освен това през февруари 2010 г. CAO-IRI представи документация, която показва липса на надзорна дейност по отношение на Iran Air в областта на техническото обслужване и инспекциите на полети и липса на ефективна система за отстраняване на значителни пропуски по отношение на безопасността. Освен това данните за произшествия и инциденти, предоставени от CAO-IRI, посочват значителен брой сериозни събития, свързани с въздухоплавателни средства на Iran Air, през предходните 11 месеца, повече от половината от които са свързани с въздухоплавателни средства от типа Fokker 100. В документацията обаче нямаше доказателства, че са предприети някакви последващи действия от CAO-IRI.

(45)

През март 2010 г. CAO-IRI предостави информация, която доказва, че са проведени инспекции на съответствието на Iran Air с изискванията за техническо обслужване, но констатациите насочваха към проблеми с наблюдението на двигателите и ефективността на системата за качество на превозвача.

(46)

На 17 март 2010 г., на заседание на Комитета за авиационна безопасност, въздушният превозвач призна, че има спад в нивото, но потвърди, че е създал Център за контрол на техническото обслужване и Съвет за преглед на техническото обслужване с цел решаване на проблемите по летателната годност, че е подобрено обучението по безопасността във всички подразделения на дружеството, подобрена е дейността на отдел „Безопасност и осигуряване на качеството“ и са сформирани комитети по безопасността в подразделенията на дружеството. Той е предприел също така широкообхватен преглед на структурата на дружеството с цел да се подобри неговата способност да гарантира безопасна експлоатация. Резултатите от проведените наземни проверки на Iran Air след февруари 2010 г. показват явно подобрение в резултатите от дейността на въздушния превозвач.

(47)

Като се отчита забележимото подобрение напоследък в резултатите по SAFA, признаването от страна на Iran Air на необходимостта от подобряване и стъпките, които са предприели за отстраняване на констатираните опасения по отношение на безопасността, Комисията счита, че поради големия брой инциденти с въздухоплавателните средства Fokker 100 тяхната експлоатация в рамките на Европейския съюз следва да бъде временно спряна. По отношение на другите типове въздухоплавателни средства във въздухоплавателния флот на Iran Air (представени документи от CAO/IRI на 10 март 2010 г.), т.е. Boeing 747, Airbus A300, A310 и A320, следва да не се разрешава тяхната експлоатация да се увеличи над сегашното равнище (по честоти и местоназначения) до момента, в който Комисията определи, че има ясни доказателства, че констатираните пропуски по отношение на безопасността са били отстранени ефективно.

(48)

По тези причини, въз основа на общите критерии, се преценява, че превозвачът следва да бъде включен в приложение Б и следва да му бъде разрешено да извършва полети в границите на Европейския съюз единствено, при условие че неговата експлоатация е строго ограничена до сегашното ѝ равнище (по честоти и местоназначения) с понастоящем използваните въздухоплавателни средства. Освен това на въздухоплавателния флот от Fokker 100 следва да не се разрешава да извършва полети в Европейския съюз.

(49)

Комисията ще продължи да следи от близо развитието на Iran Air. Държавите-членки ще проверяват за ефективното спазване на съответните стандарти за безопасност чрез определяне на приоритет при засилени наземни инспекции на въздухоплавателните средства на този превозвач в съответствие с Регламент (ЕО) № 351/2008. Комисията, в сътрудничество с държавите-членки и Европейската агенция за авиационна безопасност, планира да провери за задоволителното изпълнение на обявените мерки от CAO-IRI и Iran Air чрез посещение на място преди следващото заседание на Комитета за авиационна безопасност.

(50)

Органът, който отговаря за регулаторния надзор в Судан (SCAA), показа недостатъчна способност за отстраняване на съществените пропуски, констатирани по време на одита на Судан от страна на ICAO по USOAP, проведен през ноември 2006 г. През март 2008 г. SCAA уведоми Комисията, че в областта на експлоатацията, летателната годност и лицензирането на персонала всички основни и всички съществени констатирани пропуски са отстранени или разрешени. През декември 2009 г. SCAA уведоми Комисията, че 70 % от констатираните от USOAP пропуски са били коригирани в съответствие с препоръките на ICAO.

(51)

Въпреки това предоставената информация от SCAA на Комисията през декември 2009 г. и март 2010 г. посочва, че значителен брой пропуски не са били отстранени или действията, предприети за отстраняване на пропуските, не са били ефективни. По-специално в областта на обучението и квалификацията на инспекторите по летателна експлоатация и в гарантирането, че операторите имат одобрено ръководство за обучение.

(52)

Освен това, малко преди фаталното произшествие с Boeing 707, регистрация ST-AKW, одит, извършен от SCAA на Azza Air Transport през октомври 2009 г., констатира, че въздушният превозвач не е извършил важни действия по отношение на безопасността в областта на обучението — основна констатация на одита на ICAO. SCAA потвърдиха, че са подновявали САО ежегодно след неговото първоначално издаване през 1996 г.

(53)

На 10 декември 2009 г. SCAA също така информира Комисията, че САО на въздушния превозвач Air West Company Ltd им е било предадено през юли 2008 г. и че следователно Air West Ltd вече не е регистриран притежател на САО в Република Судан. По тази причина, като се вземе предвид, че операторът вече не притежава САО и че в резултат на това неговият оперативен лиценз не може да се счита за валиден, въз основа на общите критерии, се преценява, че Air West Ltd вече не е „въздушен превозвач“.

(54)

В резултат на липсата на напредък в изпълнението на корективните действия от одита по USOAP и неспособността на SCAA да гарантира ефективното прилагане на съобщените корективни действия, въз основа на общите критерии, се преценява, че SCAA не е успял да покаже, че може да наложи спазването на съответните стандарти за безопасност и в резултат на това всички въздушни превозвачи, сертифицирани в Република Судан, следва да бъдат предмет на оперативна забрана и да бъдат включени в приложение А.

(55)

В допълнение към прегледа на състоянието в Albanian Airlines MAK през ноември 2009 г. и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1144/2009 (9) Европейската агенция за авиационна безопасност беше упълномощена да извърши пълна инспекция по стандартизацията в Албания, която беше проведена през януари 2010 г. Окончателният доклад от тази инспекция, издаден на 7 март 2010 г., разкри значителни пропуски във всички области, предмет на одита: докладвани бяха 13 констатации за несъответствия в областта на летателната годност, в това число 6, свързани с безопасността; докладвани бяха 13 констатации за несъответствия в областта на лицензирането и медицинската годност, в това число 3, свързани с безопасността; докладвани бяха 9 констатации за несъответствия в областта на въздушните операции, 6 от които са свързани с безопасността. Освен това беше констатирано непосредствено застрашаване на безопасността във връзка със САО на единия от двата притежателя на САО, като това беше отстранено по време на посещението чрез предприемане на незабавно корективно действие от страна на DGCA.

(56)

Компетентният орган на Албания (DGCA) бе поканен да докладва пред Комитета за авиационна безопасност, което стана на 18 март 2010 г.

(57)

Комитетът за авиационна безопасност отбеляза, че компетентният орган на Албания (DGCA) вече е представил на EASA план за действие. DGCA се приканва да гарантира, че този план за действие е приемлив за EASA и настойчиво се моли да предприеме необходимите действия за ефективното изпълнение на този план за действие, като се даде приоритет на отстраняването на пропуските, констатирани от EASA, които пораждат опасения за безопасността, ако не бъдат коригирани незабавно.

(58)

С оглед на необходимостта от спешно отстраняване на пропуските по отношение на безопасността в Албания, при липсата на всеобхватни и ефективни мерки от страна на DGCA, Комисията ще бъде принудена да упражни своите отговорности съгласно член 21 от Многостранното споразумение между Европейската общност и нейните държави членки, Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, бивша югославска република Македония, Република Исландия, Черна гора, Кралство Норвегия, Румъния, Република Сърбия и Временната администрация на ООН в Косово за установяване на Общоевропейско авиационно пространство (Споразумение за ECAA) без да се засягат никакви мерки по Регламент (ЕО) № 2111/2005.

(59)

TAAG Angolan Airlines има право да извършва полети в Португалия единствено с въздухоплавателни средства от тип Boeing 777-200 с регистрационни знаци D2-TED, D2-TEE, D2-TEF и с четирите въздухоплавателни средства от тип Boeing B-737-700 с регистрационни знаци D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH и D2-TBJ при условията, определени в съображение 88 от Регламент (ЕО) № 1144/2009 (10). Комисията поиска от компетентния орган на Ангола (INAVIC) да предостави информация за надзора върху въздушния превозвач TAAG Angolan Airlines, по-специално по отношение на повишения надзор на полетите до Португалия и за резултатите от него.

(60)

INAVIC уведоми Комитета за авиационна безопасност, че още повече е засилил непрекъснатото наблюдение на TAAG Angolan Airlines. През 2009 г. са извършени 34 планирани инспекции на превозвача. Освен това преди всеки полет на превозвача до Европа систематично са провеждани наземни инспекции.

(61)

TAAG Angolan Airlines поиска да бъде изслушан от Комитета за авиационна безопасност, за да представи актуализирана информация за своето състояние, което стана на 18 март 2010 г. Превозвачът докладва, че е възобновил своето членство в IATA през декември 2009 г. и предостави подробна информация на Комитета, показваща високите характеристики на неговите полети до Лисабон, и поиска на тази основа да му бъде позволено да възобнови своите полети до останалата част от ЕС.

(62)

Компетентният орган на Португалия (INAC) представи своята оценка за резултатите от наземните инспекции на TAAG Angolan Airlines, които е извършил след възобновяването на полетите до Лисабон. INAC докладва, че са извършени около 200 такива инспекции след възобновяването на полетите на TAAG на 1 август 2009 г. INAC потвърди, че резултатите от инспекциите не са породили опасения, свързани със сигурността, и че INAC е напълно удовлетворен от полетите на TAAG Angolan Airlines до и от Лисабон и е в състояние да препоръча тяхното разширяване до останалата част от ЕС.

(63)

Превозвачът докладва също така, че инвестира в модернизиране на оборудването на своя въздухоплавателен флот от Boeing B737-200, за да инсталира EGPWS, ELT406, RVSM капацитет, врата на отделението на екипажа на полета, цифрово полетно записващо устройство и цифров бордови метеорологичен радар в съответствие с международните стандарти за безопасност, но че този текущ процес не е приключил за целия му въздухоплавателен флот. Превозвачът докладва също така, че планира да извади поетапно от употреба въздухоплавателните средства от тип Boeing B747-300 по-специално поради по-ниската оперативна надеждност.

(64)

Следователно, въз основа на общите критерии и като се вземе предвид препоръката съгласно параграф 62, както и положителните резултати от наземните проверки на въздухоплавателните средства на този превозвач, се преценява, че TAAG следва да остане в приложение Б за трите въздухоплавателни средства от тип Boeing B777 с регистрационни знаци D2-TED, D2-TEE и D2-TEF и четирите въздухоплавателни средства от тип Boeing B737-700 с регистрационни знаци D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH и D2-TBJ и че настоящите ограничения да извършва полети с тези въздухоплавателни средства единствено до Лисабон следва да бъдат премахнати. Полетите на този въздушен превозвач в Европейския съюз обаче следва да бъдат предмет на подходяща проверка за ефективното спазване на съответните стандарти за безопасност чрез определяне на приоритет при наземните инспекции на въздухоплавателните средства на този превозвач в съответствие с Регламент (ЕО) № 351/2008.

(65)

INAVIC докладва по-нататъшен напредък в отстраняването на пропуските, останали след последното посещение за оценка на безопасността от страна на ЕС през юни 2009 г. По-специално INAVCIC актуализира анголските разпоредби за безопасност на въздухоплаването, за да отрази последните изменения в стандартите на ICAO, консолидира своята програма за наблюдение и нае двама допълнителни квалифицирани инспектора по летателна експлоатация.

(66)

INAVIC докладва също така за напредък в пресертифицирането на анголските въздушни превозвачи — един процес, който се очаква да приключи в края на 2010 г., като INAVIC отбеляза, че тези превозвачи ще спрат своята дейност, ако не бъдат пресертифицирани до тази дата в съответствие с анголските разпоредби за безопасност на въздухоплаването. Освен TAAG Angolan Airlines обаче все още не е пресертифициран нито един въздушен превозвач.

(67)

INAVIC уведомиха, че в хода на процеса на пресертифициране при надзора върху определени въздушни превозвачи са разкрити проблеми по отношение на безопасността и нарушения на действащите разпоредби за безопасност, което е довело до предприемането от страна на INAVIC на съответните действия за изпълнение. Поради това САО на Air Gemini е отнето през декември 2009 г., а САО на PHA и SAL са отнети през февруари 2010 г. САО на Giraglobo, Mavewa и Airnave са временно спрени през февруари 2010 г. INAVIC обаче не предоставиха доказателство за отнемането на тези свидетелства.

(68)

Комисията приканва настойчиво INAVIC да продължи с пресертифицирането на анголските въздушни превозвачи с решителност и надлежно отчитане на евентуални опасения за безопасността, констатирани в този процес. Въз основа на общите критерии се преценява, че останалите въздушни превозвачи на регулаторна отговорност на INAVIC — Aerojet, Air26, Air Gicango, Air Jet, Air Nave, Alada, Angola Air Services, Diexim, Gira Globo, Heliang, Helimalongo, Mavewa, Rui & Conceicao, Servisair и Sonair, както и Air Gemini, PHA и SAL следва да останат в приложение А.

(69)

Компетентните органи на Руската федерация уведомиха Комисията на 19 февруари 2010 г., че са изменили своето решение от 25 април 2008 г., чрез което те изключиха от САО въздухоплавателни средства на 13 руски въздушни превозвача за полети към Европейския съюз. Тези въздухоплавателни средства не са били оборудвани да изпълняват международни полети в съответствие със стандартите на ICAO (не са били оборудвани с TAWS/E-GPWS) и/или техните сертификати за летателна годност са с изтекъл срок на валидност и не са били подновени.

(70)

Съгласно новото решение следните въздухоплавателни средства са забранени за полети към, в рамките на и от Европейския съюз:

а)

Aircompany Yakutia: Antonov AN-140: RA-41250; AN-24RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660;

б)

Atlant Soyuz: Tupolev TU-154M: RA-85672 и RA-85682;

в)

Gazpromavia: Tupolev TU-154M: RA-85625 и RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 и RA-88300; Yak-40K: RA-21505 и RA-98109; Yak-42D: RA-42437; всички (22) хеликоптера Kamov Ka-26 (неизвестна регистрация); всички (49) хеликоптера Mi-8 (неизвестна регистрация); всички (11) хеликоптера Mi-171 (неизвестна регистрация); всички (8) хеликоптера Mi-2 (неизвестна регистрация); всички (1) хеликоптер EC-120B: RA-04116;

г)

Kavminvodyavia: Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 и RA-85457;

д)

Krasnoyarsky Airlines: Въздухоплавателното средство от тип TU-154M RA-85682, което преди е било включено в САО на Krasnoyarsky Airlines, което е отнето през 2009 г., понастоящем се експлоатира от друг въздушен превозвач, сертифициран в Руската федерация;

е)

Kuban Airlines: Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538, и RA-42541;

ж)

Orenburg Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85602; всички TU-134 (неизвестна регистрация); всички Antonov An-24 (неизвестна регистрация); всички An-2 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери Mi-2 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери Mi-8 (неизвестна регистрация);

з)

Siberia Airlines: Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 и RA-85690;

и)

Tatarstan Airlines: Yakovlev Yak-42D: RA-42374, RA-42433; всички Tupolev TU-134A, включително: RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 и RA-65973; всички Antonov AN-24RV, включително: RA-46625 и RA-47818; въздухоплавателни средства от тип AN24RV с регистрационни знаци RA-46625 и RA-47818 понастоящем се експлоатират от друг руски превозвач;

й)

Ural Airlines: Tupolev TU-154B: RA-85508 (въздухоплавателни средства RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 и RA-85432 понастоящем не се експлоатират по финансови причини);

к)

UTAir: Tupolev TU-154M: RA-85733, RA-85755, RA-85806, RA-85820; всички (25) TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902 и RA-65977; въздухоплавателни средства RA-65143 и RA-65916 се експлоатират от друг руски превозвач; всички (1) TU-134B: RA-65726; всички (10) Yakovlev Yak-40: RA-87348 (понастоящем не се експлоатира по финансови причини), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA-88227 и RA-88280; всички хеликоптери Mil-26: (неизвестна регистрация); всички хеликоптери Mil-10: (неизвестна регистрация); всички хеликоптери Mil-8 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери AS-355 (неизвестна регистрация); всички хеликоптери BO-105 (неизвестна регистрация); въздухоплавателното средство от тип AN-24B: RA-46388, въздухоплавателните средства RA-46267 и RA-47289 и въздухоплавателните средства от тип AN-24RV RA-46509, RA-46519 и RA-47800 се експлоатират от друг руски превозвач;

л)

Rossija (STC Russia): Tupolev TU-134: RA-65979, въздухоплавателните средства RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 и RA-65555 се експлоатират от друг руски превозвач; TU-214: RA-64504 и RA-64505 се експлоатират от друг руски превозвач; Ilyushin IL-18: RA-75454 и RA-75464 се експлоатират от друг руски превозвач; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87971, и RA-88200 се експлоатират от друг руски превозвач.

(71)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1144/2009 Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA) и държавите-членки направиха посещение на място в Република Йемен през декември 2009 г. за проверка на ситуацията относно безопасността в Yemenia с оглед оценка на действителното спазване от негова страна на международните стандарти за безопасност и на способността на CAMA да гарантира надзора върху безопасността на гражданското въздухоплаване в Йемен.

(72)

Посещението за оценка показа, че CAMA може да упражнява ефективен надзор върху Yemenia Yemen Airways и следователно да гарантира, че превозвачите, на които издава САО, могат да поддържат безопасна експлоатация в съответствие със стандартите на ICAO и че контролът върху превозвача Yemenia Yemen Airways и надзорът върху неговата дейност е подходящ, за да се гарантира, че той извършва своите полети в съответствие с изискванията, определени в неговото САО.

(73)

С оглед на резултатите от посещението за оценка на този етап не са необходими допълнителни действия. Комисията ще продължи да следи отблизо развитието на превозвача и приканва йеменските органи да продължат своите усилия в рамките на разследването на произшествието от 30 юни 2009 г. с полет 626 на Yemenia Yemen Airways. Държавите-членки ще проверяват за ефективното спазване на съответните стандарти за безопасност чрез определяне на приоритет при наземните инспекции на въздухоплавателните средства на този превозвач в съответствие с Регламент (ЕО) № 351/2008.

(74)

Съществуват потвърдени доказателства за недостатъчната способност на органите, които отговарят за надзора върху сертифицираните във Филипините въздушни превозвачи, да намерят решение за пропуските по отношение на безопасността, и освен това недостатъчни са доказателствата за съответствие на сертифицираните в Република Филипини въздушни превозвачи с приложимите стандарти за безопасност и препоръчани практики на ICAO, както се вижда от резултатите от одита, извършен през октомври 2009 г. във Филипините от ICAO в рамките на нейната Всеобща програма за одит на надзора за безопасност (USOAP), както и непрекъснатото понижаване на рейтинга на Филипините от страна на компетентните органи на Съединените американски щати.

(75)

След одит на Филипините по USOAP, извършен през октомври 2009 г., ICAO уведоми всички държави страни по Чикагската конвенция за наличието на сериозно опасение за безопасността, засягащо надзора за безопасност върху превозвачите и въздухоплавателните средства, регистрирани във Филипините (11), според което 47 авиационни оператора във Филипините, включително международни авиационни оператори, извършват полети със свидетелства за авиационен оператор, издадени в съответствие с отменени административни заповеди. Компетентните органи на Филипините не са разработили никакъв вид план за прилагане или преходен план за сертифицирането на останалите авиационни оператори в съответствие с разпоредбите за гражданско въздухоплаване, заменили тези административни заповеди. Освен това компетентните органи на Филипините не са извършвали надзорни инспекции върху авиационните оператори в продължение на повече от година. Плановете за корективни действия, предложени от тези органи на ICAO, не са счетени за приемливи за отстраняване на това сериозно опасение за безопасността, което остава нерешен проблем.

(76)

Освен това Федералното управление на гражданската авиация (ФУГА) на Департамента по транспорта на САЩ продължава да присъжда за рейтинга на страната по степен на безопасност категория две в рамките на своята програма IASA, като по този начин посочва, че Република Филипини не спазва международните стандарти за безопасност, установени от ICAO.

(77)

В сериозното опасение относно безопасността, публикувано от ICAO, се разкрива, че планът за корективни действия, представен на Комисията от компетентните органи на Филипините на 13 октомври 2008 г. (12), който трябваше да бъде реализиран до 31 март 2009 г., не е бил изпълнен и че компетентните органи на Филипините не са успели своевременно да приложат въпросния план за действие.

(78)

Комисията, като взе предвид сериозното опасение за безопасността, публикувано от ICAO, проведе консултации с компетентните органи на Филипините, като изрази сериозни опасения по отношение на безопасността на полетите на всички въздушни превозвачи, лицензирани в тази държава, и поиска разяснения относно предприетите от компетентните органи мерки за отстраняване на констатираните пропуски по отношение на безопасността.

(79)

Компетентният орган на Филипините (CAAP) представи документи в периода между януари и март 2010 г., но не представи цялата поискана информация и по-специално доказателства за подходящо отстраняване на пропуските по отношение на безопасността.

(80)

CAAP бе изслушан на 18 март 2010 г. от Комитета за авиационна безопасност и потвърди, че 20 въздушни превозвача продължават да извършват полети със САО, издадени съгласно отменените административни заповеди, до тяхното пресертифициране или най-късно до 1 декември 2010 г. Тези превозвачи са: Aerowurks Aerial Spraying Services, Airtrack Agricultural Corp., Asia Aircraft Overseas, Philippines Inc., Aviation Technology Innovators Inc., Bendice Transport Management Inc., Canadian Helicopter Philippines Inc., CM Aero, Cyclone Airways, INAEC Aviation Corp., Macro Asia Air Taxi Services, Omni Aviation, Corp., Philippine Agricultural Aviation Corp., Royal Air Charter Services Inc., Royal Star Aviation Inc., Southstar Aviation Company, Subic International Air Charter Inc., Subic Seaplane Inc. Освен това органът потвърди, че значителен брой от тези превозвачи продължават да извършват полети със САО с изтекъл срок на валидност въз основа на разпоредби за временни изключения, които ги освобождават от изискването да притежават валидно САО. По-специално въздушният превозвач Pacific East Asia Cargo Airlines Inc. продължава да извършва международни товарни полети с големи въздухоплавателни средства от тип Boeing B727, макар че срокът на валидност на неговото САО, издадено на 31 март 2008 г. съгласно отменените административни заповеди, е изтекъл на 30 март 2009 г., като се възползва от освобождаване от изискването да притежава валидно САО — освобождаването е от 16 декември 2009 г. за максимален период от 90 дни, който е изтекъл на 16 март 2010 г. CAAP не можа да потвърди, че този оператор действително е спрял дейността си на 18 март 2010 г.

(81)

CAAP докладва, че следните девет превозвача са със САО с изтекъл срок на валидност или с неподновено САО: Beacon, Corporate Air, Frontier Aviation Corp., Mora Air Service Inc., Pacific Airways Corp., Pacific Alliance Corp., Topflite Airways Inc., World Aviation Corp. и Yokota Aviation Corp. Той обаче не предостави доказателства, че САО на тези превозвачи са отнети и че тези превозвачи в резултат на това са прекратили своето съществуване.

(82)

CAAP посочи, че от началото на 2009 г. е започнал процес на пресертифициране и че 21 въздушни превозвача вече са били пресертифицирани в съответствие с разпоредбите за гражданско въздухоплаване, които са влезли в сила през 2008 г. Тези превозвачи са: Air Philippines Corp., Aviatour's Fly'n Inc., Cebu Pacific Air, Chemtrad Aviation Corp., Far East Aviation Services, F.F. Cruz & Company Inc., Huma Corp., Interisland Airlines Inc., Island Aviation, Lion Air Inc., Mindanao Rainbow Agricultural Development Services, Misibis Aviation and Development Corp., Philippine Airlines, South East Asian Airlines Inc., Spirit of Manila Airlines Corp., TransGlobal Airways Corp., WCC Aviation Company, Zenith Air Inc. и Zest Airways Inc. CAAP не можа обаче да докаже, че този процес на пресертифициране е надежден. CAAP не бе в състояние да представи пълните свидетелства на всички тези превозвачи — от представените САО не могат да бъдат установени по-специално номерът и регистрационните знаци на следните пресертифицирани превозвачи: Zest Airways Inc., Lion Air, Inc., Aviatour's Fly'sn Inc., Misibis Aviation и Development Corp. Освен това CAAP не можа да предостави никакъв одит преди сертифицирането или да предостави доказателство за извършването на достатъчни разследвания на дейността и техническото обслужване на превозвачите преди тяхното пресертифициране, за да се демонстрира ефективното прилагане на одобрените ръководства и съответствието на дейността и техническото обслужване на тези превозвачи с приложимите стандарти за безопасност. Освен това CAAP не демонстрира, че пресертифицираните превозвачи са предмет на подходящ надзор след сертифицирането, тъй като надзорните планове, които той представи за летателната годност и лицензирането през 2010 г., не съдържаха никакви дати за планираните дейности.

(83)

Philippines Airlines поиска да бъде изслушан от Комитета за авиационна безопасност, което стана на 18 март 2010 г. Въздушният превозвач представи своята дейност и процеса на пресертифициране, през който е преминал през 2009 г. до издаването на неговото ново САО на 9 октомври 2009 г., в което е посочено съответствието с разпоредбите за гражданско въздухоплаване, влезли в сила през 2008 г. Превозвачът представи проверките, извършени преди пресертифицирането и потвърди, че те са били съсредоточени върху преглед и одобрение на новите ръководства и процедури. Превозвачът отбеляза също така, че не е бил предмет на цялостен одит на място от страна на CAAP преди пресертифицирането и че, що се отнася до неговата дейност, тя не е била предмет на одит от страна на CAAP, но такъв одит предстои. Philippines Airlines заяви, че не извършва полети до ЕС, и отбеляза, че в резултат на понижаването на рейтинга на Филипините от ФУГА на САЩ неговите полети до Съединените щати са предмет на ограничения и че на превозвача не е разрешено да обслужва допълнителни линии, нито да променя въздухоплавателните средства по линиите, експлоатирани понастоящем от него.

(84)

Cebu Pacific Airlines поиска да бъде изслушан от Комитета за авиационна безопасност, като това стана на 18 март 2010 г. Въздушният превозвач представи своята дейност и процеса на пресертифициране, през който е преминал през 2009 г. до издаването на неговото ново САО на 25 ноември 2009 г., в което се посочва съответствие с разпоредбите за гражданско въздухоплаване, влезли в сила през 2008 г. Превозвачът представи проверките, извършени преди пресертифицирането, и потвърди по-специално, че полученото свидетелство включва ново одобрение за превоз на опасни товари, но този въпрос не е бил предмет на одит от страна на CAAP. Превозвачът обаче заяви, че доброволно не се възползва от това одобрение. Cebu Pacific заяви, че в резултат на понижения рейтинг на Филипините от ФУГА на САЩ не му е разрешено да извършва полети до Съединените щати. Превозвачът отбеляза още, че не планира да извършва полети до ЕС.

(85)

Комисията отчита положените напоследък усилия от двата въздушни превозвача за гарантиране на безопасна експлоатация и също така приема, че те са въвели вътрешни мерки за подобряване на безопасността. Комисията е готова да направи посещение на тези оператори с участието на държавите-членки и Европейската агенция за авиационна безопасност, за да провери тяхното съответствие с международните стандарти за безопасност.

(86)

Комисията отчита и положените напоследък усилия от компетентните органи за реформиране на системата за гражданско въздухоплаване във Филипините и предприетите стъпки за отстраняване на пропуските по отношение на безопасността, докладвани от ФУГА и ICAO. Въпреки това до ефективното прилагане на подходящи корективни действия за отстраняване на сериозните опасения за сигурността, установени от ICAO, въз основа на общите критерии се преценява, че компетентните органи на Филипините на този етап не са способни да наложат спазването на съответните стандарти за безопасност от всички въздушни превозвачи под техния регулаторен контрол. Поради това всички въздушни превозвачи, сертифицирани във Филипините, следва да бъдат предмет на оперативна забрана и да бъдат включени в приложение А.

(87)

Въпреки това Комисията счита, че неотдавнашните промени в ръководството на CAAP, както и незабавните конкретни действия на това ново ръководство, включително наемането на 23 квалифицирани инспектори и използването на значителна техническа помощ, предоставена от ICAO, показва желанието на държавата бързо да отстрани пропуските по отношение на безопасността, установени от ФУГА и ICAO, и да проправи пътя за успешното и срочно премахване на тези пропуски. Комисията е готова да подкрепи усилията на Филипините чрез посещение за оценка, включваща нивото на безопасност на операторите, за да бъдат преодолени констатираните сериозни пропуски по отношение на безопасността.

(88)

Досега, въпреки конкретните запитвания от страна на Комисията, тя не е получила доказателствен материал за пълното осъществяване на подходящи корективни действия от другите въздушни превозвачи, включени в списъка на Общността, актуализиран на 26 ноември 2009 г., и от органите, отговорни за регулаторния надзор върху тези въздушни превозвачи. Поради това, въз основа на общите критерии се преценява, че тези въздушни превозвачи следва да продължат да бъдат предмет на оперативна забрана (приложение А) или оперативни ограничения (приложение Б), според случая.

(89)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за авиационна безопасност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 474/2006 се изменя, както следва:

1.

Приложение А се заменя с текста, изложен в приложение А към настоящия регламент.

2.

Приложение Б се заменя с текста, изложен в приложение Б към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 март 2010 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 344, 27.12.2005 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4.

(4)  Съображения 75—86 от Регламент (ЕО) № 474/2006 от 22 март 2006 г., ОВ L 84, 23.3.2006 г., стр. 19—21.

(5)  Съображение 21 от Регламент (ЕО) № 1131/2008 от 14 ноември 2008 г., ОВ L 306, 15.11.2008 г., стр. 49.

(6)  ОВ L 312, 27.11.2009 г., стр. 16.

(7)  ОВ L 312, 27.11.2009 г., стр. 16.

(8)  Италианският орган за гражданско въздухоплаване (ENAC) уведоми Midwest Airlines на 5.2.2010 г. относно тези пропуски по отношение на безопасността, което след това доведе до отнемане на разрешението за извършване на полета.

(9)  Съображения 10—16 от Регламент (ЕО) № 1144/2009 от 26 ноември 2009 г., ОВ L 312, 27.11.2009 г., стр. 17.

(10)  ОВ L 312, 27.11.2009 г., стр. 24.

(11)  Констатация на ICAO OPS/01.

(12)  Съображение 16 от Регламент (ЕО) № 1131/2008 от 14 ноември 2008 г., ОВ L 306, 15.11.2008 г., стр. 49.


ПРИЛОЖЕНИЕ A

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ВСИЧКИ ПОЛЕТИ НА КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА ЗАБРАНА В ГРАНИЦИТЕ НА ОБЩНОСТТА  (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, както е посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО) или на оперативния лиценз

Обозначителен номер на ICAO за авиокомпанията

Държава на оператора

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Афганистан

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Кралство Камбоджа

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

неизвестен

VRB

Република Руанда

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Ангола, с изключение на TAAG Angola Airlines, който е включен в приложение Б, в това число

 

 

Република Ангола

AEROJET

015

неизвестен

Република Ангола

AIR26

004

DCD

Република Ангола

AIR GEMINI

002

GLL

Република Ангола

AIR GICANGO

009

неизвестен

Република Ангола

AIR JET

003

MBC

Република Ангола

AIR NAVE

017

неизвестен

Република Ангола

ALADA

005

RAD

Република Ангола

ANGOLA AIR SERVICES

006

неизвестен

Република Ангола

DIEXIM

007

неизвестен

Република Ангола

GIRA GLOBO

008

GGL

Република Ангола

HELIANG

010

неизвестен

Република Ангола

HELIMALONGO

011

неизвестен

Република Ангола

MAVEWA

016

неизвестен

Република Ангола

PHA

019

неизвестен

Република Ангола

RUI & CONCEICAO

012

неизвестен

Република Ангола

SAL

013

неизвестен

Република Ангола

SERVISAIR

018

неизвестен

Република Ангола

SONAIR

014

SOR

Република Ангола

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Бенин, в това число

 

Република Бенин

AERO BENIN

PEA № 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

неизвестен

Република Бенин

AFRICA AIRWAYS

неизвестен

AFF

Република Бенин

ALAFIA JET

PEA № 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

не е приложимо

Република Бенин

BENIN GOLF AIR

PEA № 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

неизвестен

Република Бенин

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA № 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Република Бенин

COTAIR

PEA № 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Република Бенин

ROYAL AIR

PEA № 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Република Бенин

TRANS AIR BENIN

PEA № 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Република Бенин

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Република Конго, в това число

 

 

Република Конго

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Република Конго

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Република Конго

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

неизвестен

Република Конго

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

неизвестен

Република Конго

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Демократична република Конго (ДРК), в това число

 

Демократична република Конго (ДРК)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Демократична република Конго (ДРК)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Демократична република Конго (ДРК)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Демократична република Конго (ДРК)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Демократична република Конго (ДРК)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Демократична република Конго (ДРК)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Министерски подпис (Наредба № 78/205)

LCG

Демократична република Конго (ДРК)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Демократична република Конго (ДРК)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

неизвестен

Демократична република Конго (ДРК)

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Джибути, в това число

 

 

Джибути

DAALLO AIRLINES

неизвестен

DAO

Джибути

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Екваториална Гвинея, в това число

 

 

Екваториална Гвинея

CRONOS AIRLINES

неизвестен

неизвестен

Екваториална Гвинея

CEIBA INTERCONTINENTAL

неизвестен

CEL

Екваториална Гвинея

EGAMS

неизвестен

EGM

Екваториална Гвинея

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Екваториална Гвинея

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

не е приложимо

Екваториална Гвинея

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Екваториална Гвинея

GUINEA AIRWAYS

738

не е приложимо

Екваториална Гвинея

STAR EQUATORIAL AIRLINES

неизвестен

неизвестен

Екваториална Гвинея

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Екваториална Гвинея

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Индонезия, с изключение на Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines и Ekspres Transportasi Antarbenua, в това число

 

 

Република Индонезия

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

неизвестен

Република Индонезия

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

неизвестен

Република Индонезия

ASCO NUSA AIR

135-022

неизвестен

Република Индонезия

ASI PUDJIASTUTI

135-028

неизвестен

Република Индонезия

AVIASTAR MANDIRI

135-029

неизвестен

Република Индонезия

CARDIG AIR

121-013

неизвестен

Република Индонезия

DABI AIR NUSANTARA

135-030

неизвестен

Република Индонезия

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Република Индонезия

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Република Индонезия

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Република Индонезия

EASTINDO

135-038

неизвестен

Република Индонезия

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Република Индонезия

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Република Индонезия

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Република Индонезия

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

неизвестен

Република Индонезия

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

неизвестен

Република Индонезия

KAL STAR

121-037

KLS

Република Индонезия

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Република Индонезия

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Република Индонезия

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Република Индонезия

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

неизвестен

Република Индонезия

MEGANTARA

121-025

MKE

Република Индонезия

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Република Индонезия

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Република Индонезия

MIMIKA AIR

135-007

неизвестен

Република Индонезия

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

неизвестен

Република Индонезия

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

неизвестен

Република Индонезия

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

неизвестен

Република Индонезия

NYAMAN AIR

135-042

неизвестен

Република Индонезия

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Република Индонезия

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

неизвестен

Република Индонезия

PURA WISATA BARUNA

135-025

неизвестен

Република Индонезия

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Република Индонезия

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Република Индонезия

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Република Индонезия

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

неизвестен

Република Индонезия

SKY AVIATION

135-044

неизвестен

Република Индонезия

SMAC

135-015

SMC

Република Индонезия

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Република Индонезия

SURVEI UDARA PENAS

135-006

неизвестен

Република Индонезия

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

неизвестен

Република Индонезия

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Република Индонезия

TRAVIRA UTAMA

135-009

неизвестен

Република Индонезия

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Република Индонезия

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Република Индонезия

UNINDO

135-040

неизвестен

Република Индонезия

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Република Индонезия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Казахстан, с изключение на Air Astana, който е включен в приложение Б, в това число

 

 

Република Казахстан

AERO AIR COMPANY

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

AEROPRAKT KZ

неизвестен

APK

Република Казахстан

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Република Казахстан

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Република Казахстан

AIR DIVISION OF EKA

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

AIR FLAMINGO

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

AIR TRUST AIRCOMPANY

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

AK SUNKAR AIRCOMPANY

неизвестен

AKS

Република Казахстан

ALMATY AVIATION

неизвестен

LMT

Република Казахстан

ARKHABAY

неизвестен

KEK

Република Казахстан

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Република Казахстан

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Република Казахстан

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Република Казахстан

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Република Казахстан

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Република Казахстан

AVIA-JAYNAR

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

BEYBARS AIRCOMPANY

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Република Казахстан

BERKUT KZ

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Република Казахстан

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Република Казахстан

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Република Казахстан

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Република Казахстан

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Република Казахстан

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Република Казахстан

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

неизвестен

KZE

Република Казахстан

FENIX

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Република Казахстан

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Република Казахстан

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Република Казахстан

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Република Казахстан

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Република Казахстан

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Република Казахстан

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Република Казахстан

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Република Казахстан

KAZAIRWEST

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

KAZAVIA

неизвестен

KKA

Република Казахстан

KAZAVIASPAS

неизвестен

KZS

Република Казахстан

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Република Казахстан

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Република Казахстан

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Република Казахстан

NAVIGATOR

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

неизвестен

KOV

Република Казахстан

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

PRIME AVIATION

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

SALEM AIRCOMPANY

неизвестен

KKS

Република Казахстан

SAMAL AIR

неизвестен

SAV

Република Казахстан

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Република Казахстан

SEMEYAVIA

неизвестен

SMK

Република Казахстан

SCAT

AK-0350-08

VSV

Република Казахстан

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Република Казахстан

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Република Казахстан

SKYSERVICE

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

TYAN SHAN

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Република Казахстан

ZHETYSU AIRCOMPANY

неизвестен

JTU

Република Казахстан

ZHERSU AVIA

неизвестен

RZU

Република Казахстан

ZHEZKAZGANAIR

неизвестен

неизвестен

Република Казахстан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Киргизката република, в това число

 

 

Киргизка република

AIR MANAS

17

MBB

Киргизка република

ASIAN AIR

неизвестен

AAZ

Киргизка република

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Киргизка република

AEROSTAN (ПРЕДИ BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Киргизка република

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Киргизка република

DAMES

20

DAM

Киргизка република

EASTOK AVIA

15

EEA

Киргизка република

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Киргизка република

ITEK AIR

04

IKA

Киргизка република

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Киргизка република

KYRGYZSTAN

03

LYN

Киргизка република

MAX AVIA

33

MAI

Киргизка република

S GROUP AVIATION

6

SGL

Киргизка република

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Киргизка република

SKY WAY AIR

21

SAB

Киргизка република

TENIR AIRLINES

26

TEB

Киргизка република

TRAST AERO

05

TSJ

Киргизка република

VALOR AIR

07

VAC

Киргизка република

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Либерия

 

Либерия

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Република Габон, с изключение на Gabon Airlines, Afrijet и SN2AG, които са включени в приложение Б, в това число

 

 

Република Габон

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

AGB

Република Габон

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Република Габон

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

неизвестен

Република Габон

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

неизвестен

Република Габон

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Република Габон

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

неизвестен

Република Габон

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Филипините, в това число

 

 

Република Филипини

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

4AN2008003

неизвестен

Република Филипини

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

неизвестен

Република Филипини

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

неизвестен

Република Филипини

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

4AN2005003

неизвестен

Република Филипини

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

неизвестен

Република Филипини

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

неизвестен

Република Филипини

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

неизвестен

Република Филипини

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

неизвестен

Република Филипини

BEACON

неизвестен

неизвестен

Република Филипини

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

неизвестен

Република Филипини

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

неизвестен

Република Филипини

CEBU PACIFIC AIR

2009002

неизвестен

Република Филипини

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

неизвестен

Република Филипини

CM AERO

4AN2000001

неизвестен

Република Филипини

CORPORATE AIR

неизвестен

неизвестен

Република Филипини

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

неизвестен

Република Филипини

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

неизвестен

Република Филипини

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

неизвестен

Република Филипини

HUMA CORPORATION

2009014

неизвестен

Република Филипини

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

неизвестен

Република Филипини

ISLAND AVIATION

2009009

неизвестен

Република Филипини

INTERISLAND AIRLINES, INC.

2010023

неизвестен

Република Филипини

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

неизвестен

Република Филипини

LION AIR, INCORPORATED

2009019

неизвестен

Република Филипини

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

4AN9800035

неизвестен

Република Филипини

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

неизвестен

Република Филипини

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

неизвестен

Република Филипини

OMNI AVIATION CORP.

4AN2002002

неизвестен

Република Филипини

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

неизвестен

Република Филипини

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

неизвестен

неизвестен

Република Филипини

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

неизвестен

неизвестен

Република Филипини

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

неизвестен

Република Филипини

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

неизвестен

Република Филипини

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

4AN2003003

неизвестен

Република Филипини

ROYAL STAR AVIATION, INC.

4AN9800029

неизвестен

Република Филипини

SOUTH EAST ASIA INC.

2009004

неизвестен

Република Филипини

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

неизвестен

Република Филипини

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

неизвестен

Република Филипини

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

неизвестен

Република Филипини

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

неизвестен

Република Филипини

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

неизвестен

неизвестен

Република Филипини

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

неизвестен

Република Филипини

WORLD AVIATION, CORP.

неизвестен

неизвестен

Република Филипини

WCC AVIATION COMPANY

2009015

неизвестен

Република Филипини

YOKOTA AVIATION, INC.

неизвестен

неизвестен

Република Филипини

ZENITH AIR, INC.

2009012

неизвестен

Република Филипини

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

неизвестен

Република Филипини

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Сао Томе и Принсипи, в това число

Сао Томе и Принсипи

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

неизвестен

Сао Томе и Принсипи

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Сао Томе и Принсипи

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Сао Томе и Принсипи

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

неизвестен

Сао Томе и Принсипи

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Сао Томе и Принсипи

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

неизвестен

Сао Томе и Принсипи

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Сао Томе и Принсипи

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Сао Томе и Принсипи

TRANSCARG

01/AOC/2009

неизвестен

Сао Томе и Принсипи

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

Сао Томе и Принсипи

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Сиера Леоне, в това число

Сиера Леоне

AIR RUM, LTD

неизвестен

RUM

Сиера Леоне

DESTINY AIR SERVICES, LTD

неизвестен

DTY

Сиера Леоне

HEAVYLIFT CARGO

неизвестен

неизвестен

Сиера Леоне

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

неизвестен

ORJ

Сиера Леоне

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

неизвестен

PRR

Сиера Леоне

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

неизвестен

SVT

Сиера Леоне

TEEBAH AIRWAYS

неизвестен

неизвестен

Сиера Леоне

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Судан

 

 

Судан

SUDAN AIRWAYS

неизвестен

 

Република Судан

SUN AIR COMPANY

неизвестен

 

Република Судан

MARSLAND COMPANY

неизвестен

 

Република Судан

ATTICO AIRLINES

неизвестен

 

Република Судан

FOURTY EIGHT AVIATION

неизвестен

 

Република Судан

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

неизвестен

 

Република Судан

ALMAJARA AVIATION

неизвестен

 

Република Судан

BADER AIRLINES

неизвестен

 

Република Судан

ALFA AIRLINES

неизвестен

 

Република Судан

AZZA TRANSPORT COMPANY

неизвестен

 

Република Судан

GREEN FLAG AVIATION

неизвестен

 

Република Судан

ALMAJAL AVIATION SERVICE

неизвестен

 

Република Судан

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Свазиленд, в това число

Свазиленд

SWAZILAND AIRLINK

неизвестен

SZL

Свазиленд

Всички въздушни превозвачи, сертифицирани от органа за регулаторен надзор на Замбия, в това число

 

 

Замбия

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Замбия


(1)  На въздушните превозвачи, изброени в приложение А, може да бъде разрешено да упражняват права за въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, при условие че са спазени съответните стандарти за безопасност.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ЧИИТО ПОЛЕТИ СА ОБЕКТ НА ОПЕРАТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА  (1)

Име на юридическото лице на въздушния превозвач, както е посочено в неговото САО (както и търговското му наименование, ако е различно)

Номер на свидетелството за авиационен оператор (САО)

Обозначителен номер на ICAO за авиокомпанията

Държава на оператора

Тип на ограниченото въздухоплавателно средство (ВС)

Регистрационен/ни знак/ци, ако е/са наличен/и, производствен/и сериен/серийни номер/а

Държава на регистрация

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

 

КНДР

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: 2 ВС от тип Tu 204

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: P-632, P-633

КНДР

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Република Габон

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: 2 ВС от тип Falcon 50; 1 ВС от тип Falcon 900

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Република Габон

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Казахстан

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: 2 ВС от тип B767; 4 ВС от тип B757; 10 ВС от тип A319/320/321; 5 ВС от тип Fokker 50

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Аруба (Кралство Нидерландия)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Бангладеш

B747-269B

S2-ADT

Бангладеш

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Коморски острови

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: LET 410 UVP

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: D6-CAM (851336)

Коморски острови

GABON AIRLINES (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Република Габон

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: 1 ВС от тип Boeing B-767-200

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: TR-LHP

Република Габон

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Ислямска република Иран

Целият въздухоплавателен флот с изключение на: 14 ВС от тип A300, 4 ВС от тип A310, 9 ВС от тип B747, 1 ВС от тип B737, 6 ВС от тип A320

Целият въздухоплавателен флот с изключение на:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-IAA

EP-IAB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IAG

EP-IAH

EP-IAI

EP-IAM

EP-ICD

EP-AGA

EP-IEA

EP-IEB

EP-IED

EP-IEE

EP-IEF

EP-IEG

Ислямска република Иран

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Република Габон

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: 1 ВС от тип Challenger; CL601 1 ВС от тип HS-125-800

Целият въздухоплавателен флот, с изключение на: TR-AAG, ZS-AFG

Република Габон; Република Южна Африка

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Република Ангола

Целият въздухоплавателен флот с изключение на: 3 ВС от тип Boeing B-777 и 4 ВС от тип Boeing B-737-700

Целият въздухоплавателен флот с изключение на: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Република Ангола

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Украйна

Целият въздухоплавателен флот с изключение на едно ВС от тип MD-83

Целият въздухоплавателен флот с изключение на: UR-CFF

Украйна


(1)  На въздушните превозвачи, изброени в приложение Б, може да бъде разрешено да упражняват права на въздушни превози, като използват въздухоплавателни средства на мокър лизинг на въздушен превозвач, който не е предмет на оперативна забрана, при условие че са спазени съответните стандарти за безопасност.

(2)  Afrijet има право да използва единствено конкретните посочени въздухоплавателни средства за сегашните си полети в рамките на Европейската общност.

(3)  Air Astana има право да използва единствено конкретните посочени въздухоплавателни средства за сегашните си полети в рамките на Европейската общност.

(4)  Gabon Airlines има право да използва единствено конкретните посочени въздухоплавателни средства за сегашните си полети в рамките на Европейската общност.

(5)  Iran Air има право да извършва полети до Европейския съюз с конкретните въздухоплавателни средства при условията, посочени в съображения 48 и 49 от настоящия регламент.


31.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/50


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 274/2010 НА КОМИСИЯТА

от 30 март 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 31 март 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 март 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

156,4

JO

98,8

MA

166,6

TN

154,7

TR

123,2

ZZ

139,9

0707 00 05

JO

75,8

MA

108,5

TR

127,2

ZZ

103,8

0709 90 70

MA

142,0

TR

100,2

ZZ

121,1

0805 10 20

EG

47,6

IL

53,2

MA

50,7

TN

46,9

TR

62,7

ZZ

52,2

0805 50 10

EG

63,7

IL

91,6

MA

49,1

TR

64,8

ZA

71,7

ZZ

68,2

0808 10 80

AR

80,6

BR

89,2

CA

74,4

CL

94,4

CN

95,2

MK

23,6

US

132,0

UY

93,5

ZA

92,9

ZZ

86,2

0808 20 50

AR

78,4

CL

150,4

CN

35,0

MX

100,0

UY

106,8

ZA

92,6

ZZ

93,9


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


РЕШЕНИЯ

31.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/52


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2010 година

за освобождаване на търсенето и добива на нефт и природен газ в Англия, Шотландия и Уелс от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

(нотифицирано под номер C(2010) 1920)

(само текстът на английски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/192/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (1), и по-специално член 30, параграф 5 и параграф 6 от нея,

като взе предвид искането, подадено от дружеството Shell U.K. Limited (наричано по-долу тук Shell) по електронна поща на 15 октомври 2009 г.,

след допитване до Консултативния комитет по обществените поръчки,

като има предвид, че:

I.   ФАКТИ

(1)

Съгласно член 27 от Директива 2004/17/ЕО, на възлагащите органи и фирми (contracting entities) в секторите на търсенето и добива на нефт или природен газ в Обединеното кралство бе разрешено да прилагат алтернативен режим вместо нормално действащите правила. Алтернативният режим включва определени задължения в областта на статистиката, както и задължение за съблюдаване на принципите за недискриминация и конкуренция при възлагането на доставки, строителство и услуги, по-специално във връзка с информацията, която възлагащият орган или фирма предоставя на икономическите оператори относно своите намерения за възлагане на такива дейности.

(2)

Посоченият в член 30 механизъм, свързан с дерогация от разпоредбите на Директива 2004/17/ЕО — при някои обстоятелства и за някои оператори, се отнася също и за цитираното по-горе намаление на задължения съгласно член 27 от същата директива.

(3)

На 15 октомври 2009 г. Shell подаде по електронната поща искане съгласно член 30, параграф 5 от Директива 2004/17/ЕО. В съответствие с член 30, параграф 5, алинея първа, Комисията уведоми британските власти за това искане, с писмо от 21 октомври 2009 г., на което британските власти отговориха по електронна поща на 16 ноември 2009 г. Също така, с електронно писмо от 17 ноември 2009 г. Комисията поиска от Shell допълнителна информация, която бе изпратена от Shell по електронна поща на 25 ноември 2009 г.

(4)

Подаденото от Shell искане се отнася за търсене и добив на нефт и природен газ в Англия, Шотландия и Уелс. В съответствие с предходни решения на Комисията във връзка със сливанията (2), в искането бяха описани три различни дейности, извършвани от Shell, а именно:

а)

търсене на нефт и природен газ;

б)

добив на нефт; и

в)

добив на природен газ.

В съответствие с гореспоменатите решения на Комисията, понятието „добив“ ще обхваща, за целите на настоящото Решение, и „разработването“, т.е. създаване на подходяща инфраструктура за бъдещ добив (нефтени платформи, тръбопроводи, терминали и др.).

II.   ПРАВНА УРЕДБА

(5)

В член 30 от Директива 2004/17/ЕО е посочено, че договорите за изпълнение на някоя от дейностите, за които се отнася Директива 2004/17/ЕО, не попадат под действието на цитираната Директива, ако в съответната държава-членка, където се извършва дейността, тази дейност е пряко изложена на конкуренция в пазари, достъпът до които не е ограничен. Прякото излагане на конкуренция се оценява въз основа на обективни критерии, като се отчитат характерните особености на съответния сектор. Достъпът се счита за неограничен, ако въпросната държава-членка е изпълнила и прилага съответните разпоредби на правото на ЕС относно отварянето на даден сектор или на част от него.

(6)

Тъй като Обединеното кралство е въвело и прилага Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 1994 г. относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за търсене, проучване и добив на въглеводороди (3), в съответствие с член 30, параграф 3, алинея първа от Директива 2004/17/ЕО следва да се счита, че достъпът до пазара не е ограничен. Прякото излагане на конкуренция в определен пазар следва да се оценява въз основа на различни критерии, нито един от които сам по себе си няма решаващо значение.

(7)

При оценяването дали съответните оператори са подложени на пряка конкуренция в пазарите, за които се отнася настоящото Решение, следва да бъдат взети под внимание пазарният дял на основните пазарни участници и степента на концентрация, съществуваща в тези пазари. Тъй като условията за различните видове дейности, попадащи в обхвата на настоящото Решение, се различават, следва да се направят отделни оценки за всяка дейност/пазар.

(8)

Настоящото Решение не засяга прилагането на правилата за защита на конкуренцията.

III.   ОЦЕНКА

(9)

В цитираното по-горе (в съображение 4) предходно Решение на Комисията се счита, че всяка една от трите дейности, предмет на разглежданото искане (търсене на нефт и природен газ, добив на нефт и добив на природен газ), представлява отделен продуктов пазар. Поради това те следва да бъдат разгледани поотделно.

(10)

Според установената практика на Комисията (4) търсенето на нефт и природен газ представлява един продуктов пазар, тъй като не е възможно от самото начало да бъде определено дали търсенето ще доведе до откриването на нефт или на природен газ. Освен това в рамките на тази дългогодишна практика на Комисията бе установено, че географският обхват на този пазар включва целия свят.

(11)

Пазарните дялове на операторите, развиващи дейности в областта на търсенето на нефт и природен газ, могат да бъдат измерени посредством три показателя: капитални разходи, доказани запаси и прогнозен добив. Използването на капиталните разходи като показател за пазарните дялове е неподходящо, като една от причините за това са големите различия между специфичните инвестиции, които са необходими в различните географски райони. Така например, необходимите специфични инвестиции при търсене на нефт и газ в Северно море са значително по-големи в сравнение със съответните инвестиции в Близкия изток.

(12)

Обикновено за оценка на пазарните дялове в този сектор се използват останалите два параметъра, а именно дяловете от доказаните запаси и от очаквания добив (5).

(13)

Към 31 декември 2008 г. доказаните световни запаси на нефт и природен газ, взети заедно, възлизат според наличната информация на общо 385 милиарда нормални кубични метра (standard cubic meters) нефтен еквивалент („нм3 н.е.“) (6). Делът на Shell в тези запаси възлиза на 1,759 милиарда нм3 н.е., което отговаря на пазарен дял от 0,46 %. Към 1 януари 2009 г. общите доказани запаси на нефт и газ във Великобритания възлизат на малко над 0,88 милиарда нм3 н.е. (7), или малко повече от 0,22 %. Делът на Shell в тях е дори още по-малък. Според наличната информация, съществува пряка корелационна връзка между доказаните запаси на нефт и природен газ и прогнозния бъдещ добив. В този смисъл нищо в наличната информация не показва, че пазарният дял на Shell би бил съществено различен, ако бъде изразен на база прогнозен добив вместо на база на доказаните запаси. В съображения 14 и 17 по-долу са представени пазарните дялове на Shell и на основните му конкуренти в добива съответно на нефт и на природен газ. Като се имат предвид зависимостите между доказаните запаси и реалния добив, тези стойности могат да бъдат разглеждани и като показатели за степента на конкурентност на разглеждания тук пазар. Пазарът на търсене на находища на нефт и природен газ не е силно концентриран. Освен с присъствието на държавни фирми, този пазар се характеризира и с участието на две други вертикално интегрирани частни дружества от групата на свръхголемите нефтодобивни фирми (BP и ExxonMobil), както и няколко от така наречените „големи“ нефтодобивни фирми. Така посочените данни показват наличието на пряка изложеност на конкуренция.

(14)

Съгласно установената практика на Комисията (8) разработването на находища и добивът на (суров) нефт се разглеждат като отделен продуктов пазар, чийто географски обхват включва целия свят. Според наличната информация (9) общият световен добив на нефт през 2008 г. е възлизал на 81 820 милиона барела дневно. В същата година добивът на Shell e бил 1 771 милиона барела дневно, което съответства на пазарен дял от 2,16 %. За целите за настоящия анализ, от съществено значение са степента на концентрация и размерът на съответния пазар като цяло. В това отношение Комисията отбелязва, че пазарът за добив на суров нефт се характеризира с присъствието на големи държавни фирми, както и на две други международни вертикално интегрирани частни дружества (от групата на така наречените свръхголеми нефтодобивни фирми — BP и ExxonMobil, чиито дялове в световния добив през 2008 г. са били съответно 3,08 % и 2,32 %), както и няколко от така наречените „големи“ нефтодобивни фирми (10). Тези фактори показват, че на пазара присъстват няколко участници, между които може да се предполага, че съществува реална конкуренция.

(15)

В предходно решение на Комисията (11), отнасящо се за разпределението и доставките на газ за крайни потребители, има разграничение между нискокалоричен (LCV) газ и висококалоричен (HCV) газ. Също така Комисията е разглеждала и въпроса дали доставките на втечнен природен газ (LNG) следва да бъдат разграничени от доставките на природен газ по газопроводи (12). В по-късно прието Решение на Комисията (13) обаче, отнасящо се, наред с други въпроси, за разработването на находища и добива на природен газ, бе оставен открит въпросът (за целите на това цитирано Решение) дали съществуват самостоятелни пазари за нискокалоричен (LCV) природен газ, висококалоричен (HCV) природен газ и втечнен природен газ (LNG), „тъй като окончателният резултат от оценката не се влияе от това, кое точно определение е възприето“. В настоящото Решение този въпрос отново може да бъде оставен открит, по следните причини:

Shell не произвежда втечнен природен газ (LNG);

Дружеството Shell U.K. Limited има дейност във Великобритания (Шотландия, Англия и Уелс), където на „спот“ пазара за природен газ, т.нар. „National Balancing Point“, не се прави разграничение между нискокалоричен (LCV) и висококалоричен (HCV) газ. Отговорността за контрола върху качеството на постъпващия в мрежата природен газ е поета от дружеството National Grid plc (оператора на британската национална газова мрежа).

(16)

По отношение на географския обхват на пазара, в предишни решения на Комисията (14) се приема, че той включва Европейското икономическо пространство (ЕИП), както евентуално и Русия и Алжир.

(17)

Съгласно наличната информация (15), в 2008 г. общият добив на природен газ в ЕС е бил 190,3 милиарда нм3, а съответно в ЕИП — 289,5 милиарда нм3. Добитото от Shell количество през 2008 г. е било 37,60 милиарда нм3, което съответства на пазарен дял от 12,99 %. Съответно добитите количества в Русия и Алжир през 2008 г. са били 601,7 и 86,5 милиарда нм3. Следователно, общото количество на добива в ЕИП плюс Русия и Алжир е било 976,7 милиарда нм3, като делът на Shell от това количество е бил 3,85 %. Степента на концентрация на пазара на природен газ също е малка, като се има предвид присъствието на свръхголеми фирми (ExxonMobil и BP с пазарни дялове от съответно [10-20] % и [5-10] %), както и големи фирми (Statoil и Total с пазарни дялове от порядъка съответно на [10-20] % и [5-10] %), както и пазарният натиск от страна на други две фирми, които са държавни — руската „Газпром“ и алжирската Sonatrach (с пазарни дялове съответно [30-40] % и [10-20] % (16). Така посочените данни показват наличието на пряка изложеност на конкуренция.

IV.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ

(18)

Предвид факторите, разгледани в съображения 5—17, условието за пряко излагане на конкуренция, посочено в член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО, се счита за изпълнено в Англия, Шотландия и Уелс по отношение на следните услуги:

а)

търсене на нефт и природен газ;

б)

добив на нефт; и

в)

добив на природен газ.

(19)

Тъй като се счита, че е изпълнено условието за неограничен достъп до пазара, следва да не се прилага Директива 2004/17/ЕО — нито при предоставяне на договори от страна на възлагащите органи или фирми, предназначени да дават възможност за изпълняване на посочените в букви от а) до в) от съображение 18 услуги в Англия, Шотландия и Уелс, нито при организирането на конкурси за проектиране на такива дейности в тези географски райони.

(20)

Настоящото решение се основава на правната и фактическата обстановка към периода от октомври до декември 2009 г., както е посочено в предоставената информация от Shell и от властите на Обединеното кралство. То може да бъде преразгледано, ако вследствие на съществени промени в правната или фактическата обстановка престанат да бъдат изпълнени условията за прилагането на член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Директива 2004/17/ЕО няма да се прилага по отношение на договори, предоставяни от възлагащи органи или фирми (contracting entities), предназначени да дават възможност за изпълнение на следните видове услуги в Англия, Шотландия и Уелс:

а)

търсене на нефт и природен газ;

б)

добив на нефт; и

в)

добив на природен газ.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 29 март 2010 година.

За Комисията

Michel BARNIER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  По-специално, Решение 2004/284/ЕО на Комисията от 29 септември 1999 г. за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар и Споразумението за ЕИП (дело IV/M.1383 — Exxon/Mobil) (ОВ L 103, 7.4.2004 г., стр. 1) и последващите решения, включително Решение на Комисията от 3 май 2007 г. за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (дело IV/M.4545/Statoil/Hydro), в съответствие с Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета.

(3)  ОВ L 164, 30.6.1994 г., стр. 3.

(4)  По-специално, цитираното по-горе Решение за Exxon/Mobil, както и приетото в по-близко време Решение на Комисията от 19 ноември 2007 г., в което определена концентрация се обявява за съвместима с общия пазар (дело COMP/M.4934 — Kazmunaigaz/Rompetrol), прието в съответствие с Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета.

(5)  По-специално, вж. горепосоченото Решение относно Exxon/Mobil (съображения 25 и 27).

(6)  Вж. точка 5.2.1 от заявката и цитираните в нея източници, по-специално приложения към заявката Статистически обзор на Бритиш Петролиум относно световната енергетика, юни 2009 г. („BP Statistical Review of World Energy, June 2009“).

(7)  Включително 0,34 трилиона нм3 природен газ, съответстващи на 0,34 милиарда нм3 н.е., и 3,4 милиарда барела нефт, съответстващи на 0,540 милиарда нм3 н.е., което прави общо 0,88 милиарда нм3 о.е.

(8)  По-специално, вж. цитираното по-горе Решение за Exxon/Mobil, както и приетото в по-близко време Решение Kazmunaigaz/Rompetrol).

(9)  Вж. стр. 8 от приложения към искането Статистически преглед на Бритиш Петролиум на световната енергетика, юни 2009 г. („BP Statistical Review of World Energy, June 2009“), наричан по-долу „Статистическите данни на Бритиш Петолиум“.

(10)  Чиито пазарни дялове са по-малки от дяловете на „свръхголемите“ нефтодобивни фирми.

(11)  Решение на Комисията 2007/194/ЕО от 14 ноември 2006 г., обявяващо операция по концентрация, съвместима с общия пазар и с функционирането на споразумението за ЕИП (дело COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez) (ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 47).

(12)  По-специално, вж. горепосоченото решение във връзка с Gaz de France/Suez.

(13)  По посоченото по-горе решение Statoil/Hydro, точка 12.

(14)  Например, вж. решенията, посочени в по-горе, съображение 4.

(15)  По-специално, вж. Статистическите данни на Бритиш Петролиум, стр. 24.

(16)  Вж. цитираното по-горе Решение за Statoil/Hydro.


31.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 84/56


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 29 март 2010 година

за изменение на Решение 2003/135/ЕО по отношение на плановете за ликвидиране на класическата чума по свинете при диви прасета и за спешна ваксинация на диви прасета против класическа чума по свинете в някои райони на Северен Рейн-Вестфалия и Райнланд-Пфалц (Германия)

(нотифицирано под номер C(2010) 1931)

(само текстовете на немски и френски език са автентични)

(2010/193/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2001/89/ЕО на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно мерки на Общността за борба с класическата чума по свинете (1), и по-специално член 16, параграф 1, пета алинея и член 20, параграф 2, пета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2003/135/ЕО на Комисията от 27 февруари 2003 г. за одобряване на плановете за ликвидиране на класическа чума по свинете и за спешна ваксинация на диви прасета против класическа чума по свинете в Германия във федералните провинции Долна Саксония, Северен Рейн-Вестфалия, Райнланд-Пфалц и Зарланд (2) бе прието като една от редицата мерки за борба с класическата чума по свинете.

(2)

Германия информира Комисията за последното развитие на болестта при дивите прасета в някои райони на федералните провинции Северен Рейн-Вестфалия и Райнланд-Пфалц.

(3)

От посочената информация става ясно, че класическата чума по свинете при диви прасета е ликвидирана в някои райони от южен Райнланд-Пфалц и в региона Eifel. Следователно вече не е необходимо в посочените райони да се прилагат плановете за ликвидиране на класическата чума по свинете при диви прасета и за спешна ваксинация на диви прасета против класическа чума по свинете.

(4)

Поради това Решение 2003/135/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2003/135/ЕО се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Федерална република Германия и Френската република.

Съставено в Брюксел на 29 март 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 316, 1.12.2001 г., стр. 5.

(2)  ОВ L 53, 28.2.2003 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   РАЙОНИ, В КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ПЛАНОВЕ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ

А.   Във федералната провинция Райнланд-Пфалц:

а)

В окръзи Kreise Altenkirchen и Neuwied.

б)

В окръг Kreis Westerwald: общините Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod и Westerburg, община Höhr-Grenzhausen на север от автомагистрала А48, община Montabaur на север от автомагистрала A3 и община Wirges на север от автомагистрали A48 и A3.

в)

В окръг Landkreis Südwestpfalz: общините Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben, Rodalben и Wallhalben.

г)

В окръг Kreis Kaiserslautern: общините Bruchmühlbach-Miesau, на юг от автомагистрала A6, Kaiserslautern-Süd и Landstuhl.

д)

Град Kaiserslautern, на юг от автомагистрала A6.

Б.   Във федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия

а)

В окръг Rhein-Sieg-Kreis: градовете Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg и Lohmar и общините Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck и Much.

б)

В окръг Kreis Siegen-Wittgenstein: в община Kreuztal селищата Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees и Mittelhees, в град Siegen селищата Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern и Eiserfeld, общините Freudenberg, Neunkirchen и Burbach, в община Wilnsdorf селищата Rinsdorf и Wilden.

в)

В окръг Kreis Olpe в град Drolshagen селищата Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth и Buchhagen, в град Olpe селищата Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen и Rüblinghausen, общината Wenden.

г)

В окръг Märkische Kreis: градовете Halver, Kierspe и Meinerzhagen.

д)

В град Remscheid: селищата Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld и Bergisch Born.

е)

В градовете Köln и Bonn: общините по десния бряг на река Рейн.

ж)

Град Leverkusen.

з)

Окръг Rheinisch-Bergische Kreis.

и)

Окръг Oberbergische Kreis.

2.   РАЙОНИ, В КОИТО СЕ ПРИЛАГА СПЕШНА ВАКСИНАЦИЯ

А.   Във федералната провинция Райнланд-Пфалц

а)

В окръзи Kreise Altenkirchen и Neuwied.

б)

В окръг Kreis Westerwald: общините Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod и Westerburg община Höhr-Grenzhausen на север от автомагистрала A48, община Montabaur на север от автомагистрала A3 и община Wirges на север от автомагистрали A48 and A3.

в)

В окръг Landkreis Südwestpfalz: общините Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben, Rodalben и Wallhalben.

г)

В окръг Kreis Kaiserslautern: общините Bruchmühlbach-Miesau, на юг от автомагистрала A6, Kaiserslautern-Süd и Landstuhl.

д)

Град Kaiserslautern, на юг от автомагистрала A6.

Б.   Във федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия

а)

В окръг Rhein-Sieg-Kreis: градовете Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg и Lohmar и общините Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck и Much.

б)

В окръг Kreis Siegen-Wittgenstein: в община Kreuztal селищата Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees и Mittelhees, в град Siegen селищата Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern и Eiserfeld, общините Freudenberg, Neunkirchen и Burbach, в община Wilnsdorf селищата Rinsdorf и Wilden.

в)

В окръг Kreis Olpe: в град Drolshagen селищата Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth и Buchhagen, в град Olpe селищата Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen и Rüblinghausen, общината Wenden.

г)

В окръг Märkische Kreis: градовете Halver, Kierspe и Meinerzhagen.

д)

В град Remscheid: селищата Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld и Bergisch Born.

е)

В градовете Köln и Bonn: общините по десния бряг на река Рейн.

ж)

Град Leverkusen.

з)

Окръг Rheinisch-Bergische Kreis.

и)

Окръг Oberbergische Kreis.“