ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.080.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 80

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
26 март 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 254/2010 на Комисията от 10 март 2010 година за одобряване на програма за контрол на Salmonella при домашните птици в някои трети страни в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 относно статуса на някои трети страни по отношение на контрола на Salmonella  ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 255/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за определяне на общи правила за управление на потоците въздушно движение ( 1 )

10

 

*

Регламент (ЕС) № 256/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Alubia de La Bañeza-León (ЗГУ)]

17

 

*

Регламент (ЕС) № 257/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за създаване на програма за новата оценка на одобрените добавки в храните в съответствие с Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните ( 1 )

19

 

*

Регламент (ЕС) № 258/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за налагане на специални условия върху вноса на гума гуар, която е с произход от Индия или е изпратена от същата държава, поради риска от замърсяване с пентахлорфенол и диоксини и за отмяна на Решение 2008/352/ЕО ( 1 )

28

 

*

Регламент (ЕС) № 259/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Colline Pontine (ЗНП)

32

 

*

Регламент (ЕС) № 260/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (ЗНП)

34

 

*

Регламент (ЕС) № 261/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета по отношение на корекциите на таксите на Европейската агенция по лекарствата в съответствие с процента на инфлация

36

 

*

Регламент (ЕС) № 262/2010 на Комисията от 24 март 2010 година за изменение за сто двадесет и втори път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

40

 

 

Регламент (ЕС) № 263/2010 на Комисията от 25 март 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

44

 

 

Регламент (ЕС) № 264/2010 на Комисията от 25 март 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

46

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2010/179/ОВППС на Съвета от 11 март 2010 година в подкрепа на дейността на SEESAC на Западните Балкани в рамките на Стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика на МОЛВ и боеприпаси за тях

48

 

 

2010/180/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 25 март 2010 година за изменение на Решение 2008/911/ЕО за съставяне на списък на растителни вещества, препарати и комбинации от тях за използване в традиционни растителни лечебни продукти (нотифицирано под номер C(2010) 1867)  ( 1 )

52

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2009/699/ЕО на Комисията от 9 септември 2009 година относно дерогация от правилата за произход, определени с Решение 2001/822/ЕО на Съвета, по отношение на захарта от Нидерландските Антили (ОВ L 239, 10.9.2009 г.)

55

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

26.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 254/2010 НА КОМИСИЯТА

от 10 март 2010 година

за одобряване на програма за контрол на Salmonella при домашните птици в някои трети страни в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 относно статуса на някои трети страни по отношение на контрола на Salmonella

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 90/539/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1990 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене (1), и по специално член 21, параграф 1 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (2), и по-специално член 10, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (3) се предвижда стоките, обхванати от посочения регламент, да бъдат внасяни и да преминават транзитно през Съюза само от третите страни, териториите, зоните или подразделенията, изброени в приложение I към същия регламент.

(2)

Регламент (ЕО) № 2160/2003 установява правилата за контрол на Salmonella при различни популации домашни птици в Съюза. Включването или оставането в списъка на третите страни, предвиден в законодателството на Съюза, от които на държавите-членки е разрешено да внасят животни, обхванати от настоящия регламент, се извършва след представяне пред Комисията от заинтересованата трета страна на програма за контрол на Salmonella с гаранции, еквивалентни на съдържащите се в националните програми за контрол на Salmonella в държавите-членки.

(3)

Съгласно Регламент (ЕО) № 584/2008 на Комисията (4) програмите за контрол на Salmonella при пуйки за разплод и отглеждане, яйца за люпене от тях, еднодневни пилета от пуйки и домашни птици за клане и за възстановяване на запасите от пуйки, предвидени в Регламент (ЕО) № 2160/2003, се прилагат от 1 януари 2010 г. в рамките на Съюза.

(4)

Канада, Израел и Съединените американски щати са представили на Комисията програма за контрол на Salmonella при стада от пуйки за разплод, яйца за люпене от тях и еднодневни пилета от пуйки. Тези програми предоставят гаранциите, изисквани от Регламент (ЕО) № 2160/2003, и поради това следва да бъдат одобрени.

(5)

Някои трети страни, понастоящем изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008, все още не са представили на Комисията програма за контрол на Salmonella в стадата от пуйки или вече представените от тях програми не предоставят гаранции, еквивалентни на гаранциите, изисквани от Регламент (ЕО) № 2160/2003. Следователно вносът на пуйки за разплод и отглеждане, на яйца за люпене от тях, на еднодневни пилета от пуйки и на домашни птици за клане и за възстановяване на запасите от пуйки от тези трети страни следва да не бъде разрешаван от 1 януари 2010 г.

(6)

Израел представи на Комисията програма за контрол на Salmonella при еднодневни пилета от вида Gallus gallus, предназначени за стада от кокошки носачки и бройлери, допълваща програмата за контрол на Израел, одобрена с Решение 2007/843/ЕО на Комисията (5). Програми за контрол на Salmonella при стада от кокошки за разплод, яйца за люпене от тях и еднодневни пилета от вида Gallus gallus бяха представени и от Бразилия. Тези програми предоставят гаранциите, изисквани от Регламент (ЕО) № 2160/2003, и поради това следва да бъдат одобрени.

(7)

Следователно списъкът с трети страни, територии, зони или подразделения, както и образците на ветеринарните сертификати за вноса на домашни птици за разплод и отглеждане, еднодневни пилета и яйца за люпене, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008, следва да бъдат съответно изменени.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобрява се програмата за контрол в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2160/2003 по отношение на Salmonella

а)

при стада от пуйки за разплод, яйца за люпене от тях и еднодневни пилета от пуйки, представена от Канада, Израел и САЩ;

б)

при еднодневни пилета от вида Gallus gallus, предназначени за стада от кокошки носачки или бройлери, представена от Израел;

в)

при кокошки за разплод от вида Gallus gallus, яйца за люпене от тях и еднодневни пилета от вида Gallus gallus, представена от Бразилия.

Член 2

Приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 март 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 303, 31.10.1990 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 162, 21.6.2008 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 81.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя, както следва:

1.

Част 1 се заменя със следното:

„ЧАСТ 1

Списък на трети страни, територии, зони или подразделения

Код по ISO и име на третата страна или територия

Код на третата страна, територия, зона или подразделение

Описание на третата страна, територия, зона или подразделение

Ветеринарен сертификат

Специфични условия

Специфични условия

Статус на наблюдението по отношение на инфлуенцата по птиците

Ваксинационен статус по отношение на инфлуенцата по птиците

Статус по отношение на контрола на Salmonella

Образец/ци

Допълнителни гаранции

Крайна дата (1)

Начална дата (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL — Албания

AL-0

Цялата страна

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR — Аржентина

AR-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU — Австралия

AU-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR — Бразилия

BR-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Щатите:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo и Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

N

 

 

A

 

 

BR-2

Щатите:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina и São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

N

 

 

 

S5, ST0

BR-3

Distrito Federal и щатите:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina и São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

N

 

 

 

 

S4

BW — Ботсуана

BW-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BY — Беларус

BY-0

Цялата страна

EP и Е (и в двата случая „само за транзит през ЕС“)

IX

 

 

 

 

 

 

CA — Канада

CA-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOR, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1

DOC, HEP

 

L, N

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CH — Швейцария

CH-0

Цялата страна

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL — Чили

CL-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CN — Китай

CN-0

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Провинция Шандонг

POU, E

VI

P2

6.2.2004 г.

 

 

S4

GL — Гренландия

GL-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK — Хонконг

HK-0

Цялата територия на специален административен район Хонконг

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR — Хърватия

HR-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S2, ST0

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

IL — Израел

IL-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

IN — Индия

IN-0

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS — Исландия

IS-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR —

Република Корея

KR-0

Цялата страна

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME — Черна гора

ME-O

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG — Мадагаскар

MG-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY — Малайзия

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Западен полуостров

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004 г.

 

 

 

S4

MK —

бивша югославска република Македония (4)

MK-0 (4)

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX — Мексико

MX-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA — Намибия

NA-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC —

Нова Каледония

NC-0

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ — Нова Зеландия

NZ-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM —

Сен Пиер и Микелон

PM-0

Цялата територия

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS — Сърбия (5)

RS-0 (5)

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU — Русия

RU-0

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG — Сингапур

SG-0

Цялата страна

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH — Тайланд

TH-0

Цялата страна

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004 г.

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004 г.

 

 

 

S4

TN — Тунис

TN-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1, ST0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ТR — Турция

TR-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

US —

Съединени щати

US-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S3, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

N

 

 

 

 

S4

UY — Уругвай

UY-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA — Южна Африка

ZA-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW — Зимбабве

ZW-0

Цялата страна

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

2.

Част 2 се изменя, както следва:

а)

в раздела „Програма за контрол на Salmonella“ се добавят следните вписвания:

„„S5“

Забрана за износ в Съюза на домашни птици за разплод и за отглеждане от вида Gallus gallus (BPP), домашни птици за клане и за възстановяване на запасите (SRP) от вида Gallus gallus, защото на Комисията не е представена програма за контрол на Salmonella в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 или защото представената програма не е била одобрена от Комисията.

„ST0“

Забрана за износ в Съюза на пуйки за разплод или за отглеждане (BPP), на еднодневни пилета от пуйки (DOC), на домашни птици за клане и за възстановяване на запасите (SRP) от пуйки и на яйца за люпене (HEP) от пуйки, защото на Комисията не е представена съответна програма за контрол на Salmonella в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 или защото представената програма не е била одобрена от Комисията.

„ST1“

Забрана за износ в Съюза на пуйки за разплод или за отглеждане (BPP), на домашни птици за клане и за възстановяване на запасите (SRP) от пуйки, защото на Комисията не е представена съответна програма за контрол на Salmonella в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003 или защото представената програма не е била одобрена от Комисията.“;

б)

бележка 6 в част II от образеца на сертификат за домашни птици за разплод и отглеждане, различни от щраусови птици (BPP), се заменя със следния текст:

„(6)

Тази гаранция се изисква за домашни птици от вида Gallus gallus и за пуйки.“;

в)

бележка 6 в част II от образеца на сертификат за еднодневни пилета, различни от щраусови птици (DOC), се заменя със следния текст:

„(6)

Тази гаранция се изисква за домашни птици от вида Gallus gallus и за пуйки.“;

г)

бележка 5 в част II от образеца на сертификат за яйца за люпене от домашни птици, различни от щраусови птици (HEP), се заменя със следния текст:

„(5)

Тази гаранция се изисква за домашни птици от вида Gallus gallus и за пуйки.“;

д)

бележка 6 в част II от образеца на сертификат за домашни птици за клане и за възстановяване на запаси от дивеч, различни от щраусови птици (SRP), се заменя със следния текст:

„(6)

Тази гаранция се изисква за домашни птици от вида Gallus gallus и за пуйки.“


(1)  Стоки, включително тези, транспортирани в открито море, произведени преди тази дата, могат да бъдат внасяни в Съюза за период от 90 дни след тази дата.

(2)  Само стоки, произведени след тази дата, могат да бъдат внасяни в Съюза.

(3)  В съответствие със Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132).

(4)  Бивша югославска република Македония; временен код, който по никакъв начин не предопределя окончателната номенклатура за тази страна, която ще бъде одобрена след приключването на преговорите по този въпрос, които се провеждат понастоящем в Организацията на обединените нации.

(5)  Не включва Косово, както е определено в Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Обединените нации от 10 юни 1999 г.“


26.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 255/2010 НА КОМИСИЯТА

от 25 март 2010 година

за определяне на общи правила за управление на потоците въздушно движение

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 551/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе (Регламент за въздушното пространство) (1), и по-специално член 6, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

От Комисията се изисква да определи мерки относно управлението на потоците въздушно движение (по-долу „УПВД“) с оглед оптимизиране на наличния капацитет при използване на въздушното пространство и подобряване на процесите по УПВД.

(2)

Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол) бе упълномощена в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (рамков регламент) (2) да разработи правила за прилагане във връзка с УПВД. Настоящият регламент се основава на получения в резултат на това мандатен доклад от 7 декември 2007 г.

(3)

Еднаквото прилагане на специални правила и процедури в рамките на въздушното пространство на единното европейско небе е много важно за оптимизиране на използването на наличния капацитет за контрол на въздушното движение чрез ефективно управление и осъществяване на функцията за УПВД.

(4)

Настоящият регламент следва да не обхваща военните операции и учения, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004. Военните въздухоплавателни средства обаче, които оперират като общо въздушно движение, следва да бъдат предмет на мерките за УПВД, когато изпълняват или възнамеряват да оперират във въздушно пространство или летища, за които се прилагат мерките за УПВД.

(5)

В съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 549/2004 основните интереси на държавите-членки съобразно политиката за сигурност или отбрана следва да бъдат защитени при определянето и прилагането на мерките за УПВД.

(6)

Евроконтрол създаде единен централен орган, отговарящ за планиране, координация и изпълнение на мерките за УПВД, като взе предвид препоръките на Международната организация за гражданска авиация (ИКАО). От държавите-членки следва да се изиска да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че централният орган за УПВД оптимизира цялостното въздействие на мерките за УПВД по отношение на европейската мрежа за управление на въздушното движение (по-долу „ЕМУВД“).

(7)

Мерките за УПВД следва да се основават на принципи, определени от ИКАО, и всички страни в системата за УПВД следва да спазват правилата, които гарантират, че капацитетът за контрол на въздушното движение се използва безопасно и в максималната възможна степен.

(8)

Мерките за УПВД следва да държат сметка за наличието на маршрути и въздушно пространство посредством прилагането на гъвкавото използване на въздушното пространство от всички съответни страни, включително за клетката за управление на въздушното пространство, предвидени в Регламент (ЕО) № 2150/2005 на Комисията от 23 декември 2005 г. за установяване на общи правила за гъвкаво използване на въздушното пространство (3).

(9)

Следва да бъдат установени процедури, целящи повишаване на съгласуването между летищните слотове и полетните планове с оглед оптимизиране на наличния капацитет на ЕМУВД, включително летищата.

(10)

Уместно е държавите-членки и страните, участващи в процесите на УПВД, да разполагат с достатъчно време, за да се съобразят с изискванията за управлението на потоците въздушно движение.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за единно небе,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   Настоящият регламент определя изискванията за управление на потоците въздушно движение (по-долу „УПВД“) с оглед оптимизиране на наличния капацитет на европейската мрежа за управление на въздушното движение (по-долу „ЕМУВД“) и подобряване на процесите по УПВД.

2.   Настоящият регламент се прилага в рамките на въздушното пространство, посочено в член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 551/2004, по отношение на:

а)

всички полети, предвидени за изпълнение или изпълнявани като общо въздушно движение и в съответствие с правилата за полети по прибори (по-долу „ППП“), изцяло или частично;

б)

всички етапи на полетите, посочени в буква а), и управлението на въздушното движение.

3.   Настоящият регламент се прилага за следните страни или агенти, действащи от тяхно име, които участват в процесите по УПВД:

а)

оператори на въздухоплавателни средства;

б)

органите за обслужване на въздушното движение (по-долу „органи за ОВД“), включително пунктовете за събиране на докладите за ОВД и службите за контрол на летищното движение;

в)

службите за аеронавигационна информация;

г)

образуванията, ангажирани в управлението на въздушното пространство;

д)

управителните органи на летищата;

е)

централния орган за УПВД;

ж)

местните органи за УПВД;

з)

координаторите на слотове на координираните летища.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, предвидени в член 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004, както и в член 2 от Регламент (ЕИО) № 95/93 на Съвета (4).

Прилагат се и следните определения:

1.

„мярка за управление на потоците въздушно движение (УПВД)“ означава действие, предприето с цел управление на потоците въздушно движение и управление на капацитета;

2.

„оператор“ означава лице, организация или предприятие, занимаващи се или предлагащи да се занимават с експлоатиране на въздухоплавателни средства;

3.

„правила за полети по прибори (ППП)“ означава правилата за полети по прибори, определени в приложение 2 към Чикагската конвенция за международна гражданска авиация от 1944 г. (по-долу „Чикагската конвенция“);

4.

„пункт за събиране на докладите за обслужване на въздушното движение (ОВД)“ означава орган за ОВД, създаден с цел получаване на доклади, свързани с ОВД, и полетни планове, подадени преди първото издаване на разрешение по контрол на въздушното движение;

5.

„местен орган за управление на потоците въздушно движение (УПВД)“ означава образувание за управление на потоците, което действа от името на едно или повече други образувания за управление на потоците като връзка между централния орган за УПВД и орган за ОВД или група от такива органи;

6.

„критично събитие“ означава необичайна ситуация или криза, свързани със значителна загуба на капацитет на ЕМУВД, или голяма разлика между капацитета на ЕМУВД и търсенето, или съществен отказ в информационния поток в една или няколко части на ЕМУВД;

7.

„слот на управлението на потоците въздушно движение (УПВД) за излитане“ означава изчислено време за излитане, определено от централния орган за УПВД, с толеранс във времето, управляван от местния орган за ОВД;

8.

„ориентация на маршрутите и движението“ означава политики и процедури за използване на маршрутите от въздухоплавателните средства;

9.

„паралелни полетни планове“ означава наличие на повече от един полетен план за един и същ предвиден полет между две летища;

10.

„секторна конфигурация на органа за обслужване на въздушното движение (ОВД)“ означава четириизмерно описание на сектора въздушно пространство на органа за ОВД, или на група от сектори, които могат да се експлоатират постоянно или временно;

11.

„време за рулиране на летището“ означава предварително определено време от момента на отстраняване на спирачните столчета до излитането, изразено в минути и валидно по време на нормалното опериране на летището;

12.

„актуализирано местоположение на въздухоплавателното средство“ означава местоположението на въздухоплавателното средство, което се актуализира с помощта на данни от наблюдение, данни от полетния план или доклади за местоположението;

13.

„разрешение по контрол на въздушното движение“ означава разрешение въздухоплавателно средство да продължи своя маршрут при условията, определени от орган за контрол на въздушното движение;

14.

„отлагане (suspension) на полетния план“ означава процес, стартиран от образуванието, което осъществява УПВД, с цел да се даде възможност за промяна на полетния план от оператора преди изпълнението на полета;

15.

„въздухоплавателна услуга“ означава полет или поредица от полети за превоз на пътници, товари или поща срещу възнаграждение или срещу наем;

16.

„експлоатационен дневник“ означава дневник на системата за УПВД, преобразуван в база от данни, която позволява бързо търсене на данни за УПВД.

Член 3

Рамка на управлението на потоците въздушно движение

1.   Планирането, координацията и изпълнението на мерките за УПВД от страните, посочени в член 1, параграф 3, съответстват на посочените в приложението разпоредби на ИКАО.

2.   УПВД се ръководи от следните принципи:

а)

мерките за УПВД:

i)

предотвратяват прекомерното търсене при въздушното движение в сравнение с обявения капацитет на контрола на въздушното движение (КВД) от сектори и летища;

ii)

използват капацитета на ЕМУВД в максималната възможна степен с цел оптимизиране на ефективността на ЕМУВД и минимизиране на отрицателното въздействие върху операторите;

iii)

оптимизират предоставяния капацитет на ЕМУВД чрез разработване и прилагане на мерки за повишаване на капацитета от страна на органите за ОВД;

iv)

подпомагат управлението на критични събития;

б)

местните органи за УПВД и централният орган за УПВД се считат за част от функцията за УПВД.

3.   При разпределянето на слотове на УПВД за излитане се отдава приоритет на полетите съгласно реда на тяхното планирано влизане в мястото, където ще бъде приложена мярката за УПВД, освен ако конкретни обстоятелства не изискват прилагането на различно правило за отдаване на приоритет, което е официално одобрено и е в полза на ЕМУВД.

Първата алинея може да се прилага за полети, за които не е възможно да се приеме промяна на маршрута с цел избягване или облекчаване на претоварените зони, като се отчетат местоположението и степента на претоварване на зоната.

Член 4

Общи задължения на държавите-членки

1.   Държавите-членки гарантират, че функцията за УПВД се предоставя на страните, посочени в член 1, параграф 3, 24 часа в денонощието.

2.   Определянето и прилагането на мерките за УПВД трябва да са съвместими с изискванията относно сигурността и отбраната на държавите-членки, за да се гарантира ефективност на планирането, разпределянето и използването на въздушното пространство в полза на страните, посочени в член 1, параграф 3.

3.   Трябва да бъдат определени съгласувани процедури за сътрудничество между страните, участващи във функцията за УПВД, органите за ОВД и образуванията, ангажирани в управлението на въздушното пространство, с цел да се оптимизира използването на въздушното пространство.

4.   Трябва да се изготви общ референтен документ, който съдържа политиките, процедурите и описанието за ориентацията на маршрутите и движението. Когато това е приложимо, публикуването на наличните маршрути в националния сборник за аеронавигационна информация и публикация е изцяло в съответствие с посочения общ референтен документ.

5.   Изготвят се общи процедури за искане на освобождаване от слот на УПВД за излитане в съответствие с посочените в приложението разпоредби на ИКАО. Тези процедури се координират с централния орган за УПВД и се публикуват в националния сборник за аеронавигационна информация и публикация.

Член 5

Задължения на държавите-членки във връзка с централния орган за УПВД

Държавите-членки гарантират, че централният орган за УПВД:

а)

оптимизира цялостното въздействие върху ефективността на ЕМУВД чрез планиране, координация и прилагане на мерки за УПВД;

б)

провежда консултации с операторите относно определянето на мерки за УПВД;

в)

гарантира ефективното прилагане на мерките за УПВД, заедно с местните органи за УПВД;

г)

в координация с местните органи за УПВД набелязва алтернативни маршрути с цел избягване или облекчаване на претоварените зони, като отчита цялостното въздействие върху ефективността на ЕМУВД;

д)

предлага промяна на маршрута на тези полети, които биха оптимизирали въздействието по буква г);

е)

предоставя навременна информация за УПВД на операторите и на органите за ОВД, включително:

i)

планираните мерки за УПВД;

ii)

въздействие на мерките за УПВД върху времето за излитане и профила на полета за отделните полети;

ж)

наблюдава за случаи на липсващи полетни планове и паралелни полетни планове, които са попълнени;

з)

отлага полетния план, когато предвид толеранса във времето слотът на УПВД за излитане не може да бъде спазен, а новото разчетно време за начало на полета (EOBT) не е известно;

и)

наблюдава броя на предоставените освобождавания в съответствие с член 4, параграф 5.

Член 6

Общи задължения на органите за ОВД

1.   Когато трябва да бъде приложена мярка за УПВД, органите за ОВД осъществяват координация с централния орган за УПВД чрез местните органи за УПВД, с цел да се гарантира, че мярката е избрана с оглед на оптимизиране на цялостното въздействие върху ефективността на ЕМУВД.

2.   При необходимост пунктовете за събиране на докладите за ОВД улесняват обмена на информация между пилотите или операторите и местния или централния орган за УПВД.

3.   Органите за ОВД гарантират, че мерките за УПВД, прилагани за летищата, се координират със съответния управителен орган на летището, за да се гарантира ефективността на летищното планиране и използване в полза на страните, посочени в член 1, параграф 3.

4.   Органите за ОВД уведомяват централния орган за УПВД чрез местните органи за УПВД относно всички събития, които биха могли да имат въздействие върху капацитета за контрол на въздушното движение или върху търсенето при въздушното движение.

5.   Органите за ОВД предоставят на централния орган за УПВД следните данни и последващи техни актуализации, навременно и с гаранция за тяхното качество:

а)

наличие на въздушно пространство и маршрутни структури;

б)

секторна конфигурация и активиране на органа на ОВД;

в)

време за рулиране на летището;

г)

сектор за контрол на въздушното движение и летищен капацитет;

д)

наличие на маршрути, включително наличие посредством прилагане на гъвкаво използване на въздушното пространство, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2150/2005;

е)

актуализирано местоположение на въздухоплавателното средство;

ж)

отклонения от полетните планове;

з)

наличие на въздушно пространство, включително наличие посредством прилагане на гъвкаво използване на въздушното пространство, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2150/2005;

и)

действително време на излитане.

Данните се предоставят на страните, посочени в член 1, параграф 3, и предоставянето се извършва безплатно на централния орган за УПВД и от него.

6.   Органът за ОВД на летището на заминаване гарантира, че:

а)

когато полетът е предмет на слот на УПВД за излитане, този слот е включен като част от разрешението по контрол на въздушното движение;

б)

полетите спазват слотовете на УПВД за излитане;

в)

полетите, които не спазват своето разчетно време за начало на полета, като се отчете толерансът във времето, не получават разрешение за излитане;

г)

полети, чиито полетни планове са отхвърлени или отложени, не получават разрешение за излитане.

Член 7

Общи задължения на операторите

1.   За всеки предвиден полет се попълва един полетен план. Попълненият полетен план отразява точно предвидения профил на полета.

2.   Всички съответни мерки за УПВД и техните промени се включват в планираното изпълнение на полета и се съобщават на пилота.

3.   При излитане от летище, което не е предмет на слот на УПВД за излитане, операторите носят отговорност за спазване на своето разчетно време за начало на полета, като отчитат толеранса във времето, предвиден в съответните разпоредби на ИКАО, посочени в приложението.

4.   Когато полетен план е отложен в съответствие с член 5, буква з), съответният оператор организира актуализацията или отмяната на полетния план.

Член 8

Общи задължения на управителните органи на летищата

Управителните органи на летищата уведомяват централния орган за УПВД, пряко или чрез местния орган за УПВД, или органите за ОВД, или централния орган за УПВД и органите за ОВД, относно всички събития, които могат да имат въздействие върху капацитета за контрол на въздушното движение или върху търсенето при въздушното движение. Те информират местния орган за УПВД и органите за ОВД, когато уведомяването се осъществява пряко.

Член 9

Съгласуване между полетните планове и летищните слотове

1.   Държавите-членки гарантират, че при поискване от страна на координатор на летищни слотове или управителен орган на координирано летище, централният орган за УПВД или местният орган за УПВД им предоставят приетия полетен план за полет, изпълняван на това летище, преди да бъде изпълнен полетът. Координаторите на летищни слотове или управителните органи на координираните летища организират достъпа до приетите полетни планове, предоставени от централния орган за УПВД или местния орган за УПВД.

2.   Преди полет операторите предоставят на летищата на заминаване и на пристигане необходимата информация, с цел да се направи връзка между обозначението на полета (flight designator) от полетния план и това, което е съобщено за съответния летищен слот.

3.   Всеки оператор, управителен орган на летище и орган за ОВД има право да докладва на координатора на летищни слотове относно многократното извършване на въздухоплавателни услуги във време, различаващо се съществено от предоставените летищни слотове или използването на слотовете по начин, съществено различаващ се от начина, указан по време на разпределението, когато с това се нанасят вреди на летището или на операциите, свързани с въздушното движение.

4.   Държавите-членки гарантират, че централният орган за УПВД докладва на координатора на летищни слотове относно многократното извършване на въздухоплавателни услуги във време, различаващо се съществено от предоставените летищни слотове или използването на слотовете по начин, съществено различаващ се от начина, указан по време на разпределението, когато с това се нанасят вреди на УПВД.

Член 10

Задължения, свързани с критични събития

1.   Държавите-членки гарантират, че централният орган за УПВД определя и публикува процедури за УПВД за справяне с критични събития, с цел да се сведе до минимум нарушаването на нормалното функциониране на ЕМУВД.

2.   При подготовка за критични събития органите за ОВД и управителните органи на летищата координират със засегнатите от критичните събития оператори целесъобразността и съдържанието на процедурите при извънредни обстоятелства, включително всички промени в правилата за отдаване на приоритет.

Процедурите при извънредни обстоятелства включват:

а)

механизми за организация и координация;

б)

мерки за УПВД за управление на достъпа до засегнатите зони с цел предотвратяване на прекомерното търсене при въздушното движение в сравнение с обявения капацитет на цялото или на част от съответното въздушно пространство или съответните летища;

в)

обстоятелства, условия и процедури за прилагане на правилата за отдаване на приоритет на полетите, така че те да защитават основните интереси на държавите-членки съобразно политиката за сигурност или отбрана;

г)

механизми за възстановяване.

Член 11

Мониторинг на спазването на мерките за УПВД

1.   Държавите-членки гарантират, че когато спазването на слотове на УПВД за излитане на едно летище е 80 % или по-малко за определена година, органът за ОВД на посоченото летище предоставя съответната информация относно случаите на неспазване и предприетите действия за гарантиране на спазването на слотове на УПВД за излитане. Тези действия се посочват в доклад, който се изпраща от съответната държава-членка на Комисията.

2.   Органът за ОВД на въпросното летище предоставя съответната информация относно всяко неспазване на отхвърлени или отложени полетни планове на посоченото летище и относно предприетите действия с цел да се гарантира спазването им. Тези действия се посочват в доклад, който се изпраща от съответната държава-членка на Комисията.

3.   Държавите-членки гарантират, че:

а)

централният орган за УПВД уведомява държава-членка, която предоставя освобождавания над 0,6 % от годишния брой излитания във въпросната държава-членка;

б)

когато държава-членка е уведомена съгласно буква а), тя съставя доклад с подробности относно предоставените освобождавания, който изпраща на Комисията.

4.   Държавите-членки гарантират, че при установяване на неспазване на мерки за УПВД, резултат от прилагането на член 5, буква ж), централният орган за УПВД уведомява оператора относно неспазването.

5.   За всяко неспазване на мерки за УПВД операторите изпращат на централния орган за УПВД доклад, който съдържа подробности относно обстоятелствата, довели до липса на полетен план или до паралелни полетни планове, както и относно предприетите действия за отстраняване на неспазването.

6.   Държавите-членки гарантират, че централният орган за УПВД съставя годишен доклад, който съдържа подробности за липсващи полетни планове или за попълнени паралелни полетни планове, както и че докладът се изпраща на Комисията.

7.   Държавите-членки провеждат годишен преглед на спазването на мерките за УПВД, с цел да се гарантира, че страните, посочени в член 1, параграф 3, подобряват степента на спазване на тези мерки.

Член 12

Оценка на резултатите

1.   При прилагане на член 11 държавите-членки гарантират, че централният орган за УПВД изготвя годишни доклади, в които се посочва качеството на УПВД, които включват подробности за:

а)

причините за мерките за УПВД;

б)

въздействието на мерките за УПВД;

в)

спазването на мерките за УПВД;

г)

приносa на страните, посочени в член 1, параграф 3, за оптимизиране на цялостното въздействие на мрежата.

2.   Държавите-членки гарантират създаването и поддържането от централния орган за УПВД на архив с данните за УПВД, изброени в член 6, параграф 5, както и на полетни планове, експлоатационни дневници и съответните контекстуални данни.

Данните, посочени в първа алинея, се пазят в продължение на 2 години от тяхното изпращане и се предоставят на Комисията, държавите-членки, органите за ОВД и операторите.

Тези данни се предоставят на летищните координатори и на летищните оператори за подпомагане на тяхната редовна оценка на обявения капацитет.

Член 13

Изисквания за безопасност

Държавите-членки гарантират извършването на оценка на безопасността, включваща определяне на опасностите, оценка и намаляване на риска, преди осъществяване на каквито и да са съществени промени в системите и процедурите за УПВД, включително оценка на процеса на управление на безопасността, който обхваща пълния жизнен цикъл на системата за управление на въздушното движение.

Член 14

Допълнителни изисквания

1.   Държавите-членки гарантират, че персоналът на страните, посочени в член 1, параграф 3, който участва в дейностите по УПВД:

а)

е надлежно запознат с разпоредбите на настоящия регламент;

б)

е преминал подходящо обучение и е компетентен да изпълнява своите служебни задължения.

2.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че страните, посочени в член 1, параграф 3, които отговарят за функциите за УПВД:

а)

разработват и поддържат работни наръчници, съдържащи необходимите инструкции и информация, за да позволят на оперативния персонал да прилага разпоредбите на настоящия регламент;

б)

гарантират, че посочените наръчници са последователни, достъпни и актуални, като тяхната актуализация и разпространение са обект на съответно управление на качеството и на конфигуриране на документацията;

в)

гарантират, че работните методи и оперативните процедури са в съответствие с настоящия регламент.

Член 15

Санкции

Държавите-членки определят правилата относно санкциите, приложими при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите-членки уведомяват Комисията относно тези разпоредби най-късно до 26 септември 2011 г. и я информират незабавно за всяко последващо изменение, което ги засяга.

Член 16

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 26 септември 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 март 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 20.

(2)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 342, 24.12.2005 г., стр. 20.

(4)  ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на разпоредбите на ИКАО за целите на управлението на потоците въздушно движение

1.

Глава 3, параграф 3.7.5 (Управление на потоците въздушно движение) от приложение 11 към Чикагската конвенция — Обслужване на въздушното движение (13-о издание — юли 2001 г., включващо изменение № 47).

2.

Глава 3 (Капацитет на ОВД и управление на потоците въздушно движение) от документ 4444 на ИКАО, Процедури за аеронавигационните услуги — управление на въздушното движение (PANS-ATM) (15-о издание — 2007 г.).

3.

Глава 8.3 (Освобождаване от разпределяне на слотове на УПВД) от документ 7030 на ИКАО, Допълнителни процедури за европейския (EUR) регион (5-о издание 2007 г.).

4.

Глава 8.4.1.в) (Спазване на мерките за УПВД от операторите на въздухоплавателни средства) от документ 7030 на ИКАО, Допълнителни процедури за европейския (EUR) регион (5-о издание 2007 г.).

5.

Глава 2, параграф 2.3.2 (Промяна на EOBT) от документ 7030 на ИКАО, Допълнителни процедури за европейския (EUR) регион (5-о издание 2007 г.).


26.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 256/2010 НА КОМИСИЯТА

от 25 март 2010 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Alubia de La Bañeza-León (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея и в приложение на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) №o510/2006 заявката за регистрация на названието „Alubia de La Bañeza-León“, подадена от Испания, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 март 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 186, 8.8.2009 г., стр. 28.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ИСПАНИЯ

Alubia de La Bañeza-León (ЗГУ)


26.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 257/2010 НА КОМИСИЯТА

от 25 март 2010 година

за създаване на програма за новата оценка на одобрените добавки в храните в съответствие с Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно добавките в храните

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 32 от него,

след като се консултира с Европейския орган за безопасност на храните,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1333/2008 се предвижда Комисията да създаде програма за новата оценка, която да се извърши от Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „ЕОБХ“) по отношение на безопасността на добавките в храните, които вече са разрешени в Съюза преди 20 януари 2009 г.

(2)

През 2007 г. Комисията представи на Европейския парламент и на Съвета доклад относно напредъка на повторното оценяване на хранителни добавки (2). В този доклад е представено обобщение на новите оценки на добавки, извършени в последно време от Научния комитет по храните (наричан по-нататък „НКХ“) и ЕОБХ, и се описват свързаните действия, предприети от Европейската комисия въз основа на научните становища.

(3)

Приоритетно започна новата оценка на оцветителите, тъй като НКХ оцени тези добавки в храните най-отдавна. Новата оценка на някои оцветители (а именно E 102 тартразин, E 104 хинолин жълто, Е 110 сънсет жълто FCF, E 124 понсо 4R, E 129 алура червено АС, E 122 кармоизин и E 160d ликопен) вече беше приключена. Освен това някои добавки в храните, като E 234 низин и Е 214—219 парахидроксибензоати, подлежаха на нова оценка през последните години, тъй като бяха поискани нови научни данни или такива данни вече бяха на разположение. Поради това не е необходимо тези добавки в храните да бъдат отново оценявани.

(4)

Като се има предвид, че подсладителите имат най-скорошни оценки, те следва последни да подлежат на нова оценка.

(5)

Редът на приоритетите за новата оценка на понастоящем одобрените добавки в храните следва да бъде определен въз основа на следните критерии: времето от последната оценка на съответната добавка в храните, извършена от НКХ или ЕОБХ, наличието на нови научни доказателства, степента на използване на добавката в храните в хранителни продукти и експозицията на човека на добавката в храните, като се вземат под внимание заключенията от публикувания през 2001 г. доклад на Комисията за консумацията на добавките в храните в ЕС (3). В доклада „Добавките в храните в Европа 2000 г.“ (4), който Северният съвет на министрите представи на Комисията, се съдържа допълнителна информация за приоритизирането на добавките за новата оценка.

(6)

С оглед на ефективността и поради практически съображения новата оценка следва да се извърши при възможност по група добавки в храните съгласно основния функционален клас, към който принадлежат. ЕОБХ обаче следва да може да започне новата оценка на съответна добавка в храните или група добавки в храните, която е с по-голям приоритет, по искане на Комисията или по собствена инициатива, ако се появят нови научни доказателства, според които има възможен риск за здравето на човека или които могат по някакъв начин да окажат въздействие върху оценката на безопасността на добавката в храните.

(7)

Сроковете за новата оценка следва да бъдат установени съгласно горепосочения ред на приоритетите. В надлежно обосновани случаи и само ако новата оценка може значително да забави тази на други добавки в храните, сроковете по настоящия регламент могат да бъдат преразгледани.

(8)

По-конкретни срокове за отделни добавки в храните или групи добавки в храните могат да бъдат установени в бъдеще с оглед на гладкото протичане на процеса на новата оценка или в случай на поява на нови опасения.

(9)

За да бъде ефективна процедурата за новата оценка, е от значение както ЕОБХ да получи от заинтересованите страни всички данни, релевантни за тази процедура, така и заинтересованите страни да бъдат информирани достатъчно по-рано за случаите, когато са необходими допълнителни данни за извършване на новата оценка на добавката в храните.

(10)

Стопанските субекти, които проявяват интерес от запазване на одобрението на съответна добавка в храните по процедурата за новата оценка, следва да предоставят всички релевантни данни за новата оценка на добавката в храните. При възможност стопанските субекти следва да предприемат постъпки за съвместно предоставяне на информация.

(11)

ЕОБХ следва да публикува една или повече отворени покани за предоставяне на данни за всички добавки в храните, които трябва да подлежат на нова оценка. В рамките на сроковете заинтересованите страни следва да предоставят на ЕОБХ всяка техническа и научна информация относно съответна добавка в храните, която е необходима за нейната нова оценка и, по-специално, токсикологични данни и информация, релевантна за преценка на експозицията на човека на добавката в храните.

(12)

Добавките в храните, които трябва да подлежат на нова оценка от страна на ЕОБХ, бяха оценени от НКХ по-рано от гледна точка на безопасността им и много от тях се използват от дълго време. Информацията, която трябва да бъде предоставена за тяхната нова оценка, следва да включва съществуващите данни, на които се основаваше предходната оценка на добавката в храните, и всяка нова релевантна информация за добавката в храните, която се е появила след последната ѝ оценка от НКХ. Тази информация следва да бъде възможно най-всеобхватна, за да може ЕОБХ да извърши новата оценка и да изготви актуално становище, и информацията следва да бъде предоставена при възможност съгласно приложимите указания за предоставянето на данни за оценката на добавките в храните (понастоящем указанията, установени от НКХ на 11 юли 2001 г. (5).

(13)

ЕОБХ може да поиска допълнителна информация, за да извърши новата оценка на съответна добавка в храните. В такъв случай ЕОБХ следва да поиска своевременно необходимите данни чрез открита покана за предоставяне на данни или като установи контакт със страните, които са предоставили данни за добавката в храните. Заинтересованите страни следва да предоставят поисканата информация в рамките на срока, определен от ЕОБХ, който при необходимост взема под внимание мнението на заинтересованите страни по отношение на този срок.

(14)

В Регламент (ЕО) № 1333/2008 се предвижда при одобрението на добавките в храните да се отчитат и екологичните фактори. Поради тази причина в рамките на новата оценка на съответна добавка в храните заинтересованите страни следва да информират Комисията и ЕОБХ за всяка информация, която е релевантна за екологичните рискове от производството, използването или унищожаването на тази добавка.

(15)

Ако поисканата информация, необходима за извършване на новата оценка на конкретна добавка в храните не е предоставена, добавката в храните може да бъде извадена от списъка на Съюза на одобрените добавки в храните.

(16)

Процедурата за новата оценка на добавките в храните трябва да отговаря на изискванията за прозрачност и информиране на обществеността, като едновременно с това се гарантира поверителността на някои данни.

(17)

До датата на влизане в сила на настоящия регламент Комисията ще предостави на обществеността списък на одобрените добавки в храните, които се оценяват отново, като ще посочи датата на последната им оценка от НКХ или ЕОБХ.

(18)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и срещу тях не изказаха възражение нито Европейският парламент, нито Съветът,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   С настоящия регламент се създава програма за новата оценка, която да се извърши от Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „ЕОБХ“) на одобрените добавки в храните, както е предвидено в член 32 от Регламент (ЕО) № 1333/2008.

2.   Одобрените добавки в храните, за които новата оценка от страна на ЕОБХ е приключена към момента на приемане на настоящия регламент, няма да подлежат на повторна оценка. Тези добавки в храните са посочени в приложение I.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„одобрена добавка в храните“ означава добавка в храните, която е разрешена преди 20 януари 2009 г. и е посочена в Директива 94/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно подсладители за влагане в храни (6), в Директива 94/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно оцветители за влагане в храни (7) или в Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 1995 г. относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители (8);

б)

„стопански субект“ означава всяко физическо или юридическо лице, което отговаря за съблюдаването на изискванията по Регламент (ЕО) № 1333/2008 в рамките на хранително-вкусовото предприятие, което е под негов контрол;

в)

„заинтересован стопански субект“ означава стопански субект, който проявява интерес от запазване на разрешението на една или повече одобрени добавки в храните;

г)

„първоначално досие“ означава досие, въз основа на което добавката в храните е била оценена и разрешена за използване в хранителни продукти преди 20 януари 2009 г.

Член 3

Приоритети за новата оценка на одобрените добавки в храните

1.   Одобрените добавки в храните подлежат на нова оценка при спазване на следния ред и срокове:

а)

новата оценка на всички одобрени оцветители, посочени в Директива 94/36/ЕО, се приключва до 31 декември 2015 г.;

б)

новата оценка на всички одобрени добавки в храните, различни от оцветители и подсладители, които са посочени в Директива 95/2/ЕО, се приключва до 31 декември 2018 г.;

в)

новата оценка на всички одобрени подсладители, посочени в Директива 94/35/ЕО, се приключва до 31 декември 2020 г.

2.   За определени добавки в храните от функционалните класове по параграф 1 са посочени по-конкретни срокове в приложение II към настоящия регламент. Тези добавки в храните първи подлежат на оценка измежду другите добавки в храните от същия функционален клас.

3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 ЕОБХ може във всеки един момент да започне нова оценка на съответна добавка в храните или група добавки в храните, която е с приоритетно значение, било по искане на Комисията, било по собствена инициатива, ако се появят нови научни доказателства:

а)

според които има възможен риск за здравето на човека или

б)

които могат по някакъв начин да окажат въздействие върху оценката на безопасността на тази добавка в храните или група добавки в храните.

Член 4

Процедура за новата оценка

При новата оценка на одобрена добавка в храните ЕОБХ:

а)

разглежда първоначалното становище и работните документи на Научния комитет по храните („НКХ“) или ЕОБХ;

б)

проучва първоначалното досие, ако има такова;

в)

проучва данните, предоставени от заинтересования(ите) стопански субект(и) и/или която и да е друга заинтересована страна;

г)

проучва данните, които са предоставени от Комисията и държавите-членки;

д)

набелязва релевантните публикации след последната оценка на всяка добавка в храните.

Член 5

Покана за предоставяне на данни

1.   За да получи данните от заинтересованите стопански субекти и/или други заинтересовани страни, ЕОБХ пристъпва към открита(и) покана(и) за предоставяне на данни за добавките в храните в рамките на новата оценка. При уточняване на сроковете за предоставяне на данните ЕОБХ предвижда разумен период след влизането в сила на настоящия регламент, за да даде възможност на заинтересования стопански субект и/или която и да е друга заинтересована страна да изпълнят(и) това задължение.

2.   Наред с другото данните по параграф 1 могат да обхващат:

а)

доклади от проучвания от първоначалното досие при оценката на НКХ, ЕОБХ или Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ);

б)

информация за данните относно безопасността на съответната добавка в храните, която не е разгледана по-рано от НКХ или СЕКДХ;

в)

информация за спецификациите на добавките в храните, които понастоящем се използват, включително информация за размера на частиците и съответните физикохимични характеристики и свойства;

г)

информация за производствения процес;

д)

информация за аналитичните методи, които съществуват за определяне на добавката в хранителните продукти;

е)

информация за експозицията на човека на добавките в храните от хранителни продукти (напр. навици при консумация и използване, действителни и максимални нива на използване, честота на консумация и други фактори с въздействие върху експозицията);

ж)

сведения за реакциите и стабилността на добавката в хранителните продукти.

Член 6

Предоставяне на данните

1.   Заинтересованият(те) стопански субект(и) и всяка друга заинтересована страна предоставят данните, свързани с новата оценка на съответна добавка в храните и посочени в член 5, параграф 2, в рамките на срока, определен от ЕОБХ в поканата му за предоставяне на данни. При предоставяне на данните заинтересованият стопански субект и другите заинтересовани страни включват данните, поискани от ЕОБХ, като в рамките на възможното следват приложимите указания за предоставянето на данни за оценката на добавките в храните (9).

2.   Ако има няколко заинтересовани стопански субекти, при възможност те могат съвместно да предоставят данните.

3.   Ако при новата оценка е необходима допълнителна информация, счетена за релевантна за конкретна добавка в храните, чрез открита покана за предоставяне на данни ЕОБХ иска от заинтересованите стопански субекти да я предоставят и приканва другите заинтересовани страни да предприемат аналогични постъпки. Той определя срок, в рамките на който тази информация се предоставя, като взема предвид, ако е релевантно, мнението на заинтересованите стопански субекти и/или другите заинтересовани страни за необходимото за целта време. В такива случаи ЕОБХ иска допълнителната информация достатъчно по-рано така, че общите срокове по член 3, параграф 1 и по приложение II за новата оценка да не бъдат засегнати.

4.   Информацията, която не е била предоставена в определения от ЕОБХ срок, няма да се взема предвид при новата оценка. В изключителни случаи и със съгласието на Комисията ЕОБХ обаче може да реши да вземе под внимание информацията, предоставена след изтичане на срока, ако тази информация е от значение за новата оценка на съответна добавка в храните.

5.   Ако поисканата информация не е била предоставена на ЕОБХ в определените срокове, добавката в храните може да бъде извадена от списъка на Съюза в съответствие с процедурата по член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1333/2008 (10).

Член 7

Друга информация

В рамките на новата оценка на съответна добавка в храните заинтересованият(те) стопански субект(и) или всяка друга заинтересована страна информира(т) Комисията и ЕОБХ за всяка налична информация във връзка с каквито и да са екологични рискове от производството, използването или унищожаването на тази добавка в храните.

Член 8

Поверителност

1.   Информация, чието разгласяване би могло значително да навреди на конкурентоспособността на стопанските субекти или другите заинтересовани страни, може да подлежи на обработка като поверителна.

2.   При никакви обстоятелства следната информация не се счита за поверителна:

а)

името и адресът на заинтересования стопански субект;

б)

химическото наименование и точното описание на веществото;

в)

информацията за използването на веществото в конкретни храни или категории храни или върху тях;

г)

информацията, която е релевантна за оценката на безопасността на веществото;

д)

методът(ите) за анализ в хранителните продукти.

3.   За целите на параграф 1 заинтересованият(те) стопански субект(и) и другите заинтересовани страни посочват предоставените данни, които искат да бъдат обработвани като поверителни. В такива случаи се предоставя доказуема обосновка.

4.   По предложение на ЕОБХ и след като се консултира със заинтересования стопански субект и/или другите заинтересовани страни, Комисията взема решение, коя информация може да остане поверителна, и съответно уведомява ЕОБХ и държавите-членки.

5.   Комисията, ЕОБХ и държавите-членки предприемат необходимите мерки за гарантиране на целесъобразната поверителност на информацията, получена по настоящия регламент, с изключение на информацията, която трябва да бъде обществено достъпна, ако това се налага от обстоятелствата с оглед на защитата на здравето на хората и животните или опазването на околната среда, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (11).

6.   Прилагането на параграфи 1—5 не засяга обмена на информация между Комисията, ЕОБХ и държавите-членки.

Член 9

Мониторинг на напредъка

Всяка година през декември ЕОБХ информира Комисията и държавите-членки за напредъка по програмата за новата оценка.

Член 10

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 март 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  COM(2007) 418 окончателен.

(3)  COM(2001) 542 окончателен.

(4)  Добавките в храните в Европа 2000 г., състояние на оценките на безопасността на добавките в храните, понастоящем разрешени в ЕС (Food Additives in Europe 2000, Status of safety assessments of food additives presently permitted in the EU), Северен съвет на министрите, TemaNord 2002:560.

(5)  Указания за предоставянето на данни за оценката на добавките в храните от Научния комитет по храните (Guidance on submissions for food additive evaluations by the Scientific Committee on Food). Становище от 11 юли 2001 г. SCF/CS/ADD/GEN/26 окончателен.

(6)  ОВ L 237, 10.9.1994 г., стр. 3.

(7)  ОВ L 237, 10.9.1994 г., стр. 13.

(8)  ОВ L 61, 18.3.1995 г., стр. 1.

(9)  Понастоящем представени в становището на НКХ от 11 юли 2001 г. SCF/CS/ADD/GEN/26 окончателен.

(10)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(11)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на добавките в храните, които са били одобрени преди 20 януари 2009 г. и чиято нова оценка от ЕОБХ е приключена към момента на приемане на настоящия регламент

E №

ВЕЩЕСТВО

Година на последната оценка от НКХ или ЕОБХ

Етап, на който се намира новата оценка от ЕОБХ

E 102

Тартразин

2009 г.

Новата оценка е приключена на 23 септември 2009 г.

E 104

Хинолин жълто

2009 г.

Новата оценка е приключена на 23 септември 2009 г.

E 110

Сънсет жълто FCF, жълто-оранжев S

2009 г.

Новата оценка е приключена на 24 септември 2009 г.

E 122

Азорубин, кармоизин

2009 г.

Новата оценка е приключена на 24 септември 2009 г.

E 124

Понсо 4R, кохинил червено А

2009 г.

Новата оценка е приключена на 23 септември 2009 г.

E 129

Алура червено АС

2009 г.

Новата оценка е приключена на 23 септември 2009 г.

E 160d

Ликопен

2008 г.

Новата оценка е приключена на 30 януари 2008 г.

E 234

Низин

2006 г.

Новата оценка е приключена на 26 януари 2006 г.

E 173

Алуминий

2008 г.

Новата оценка е приключена на 22 май 2008 г.

E 214

Етил р-хидроксибензоат

2004 г.

Новата оценка е приключена на 13 юли 2004 г.

E 215

Натриев етил р-хидроксибензоат

2004 г.

Новата оценка е приключена на 13 юли 2004 г.

E 218

Метил р-хидроксибензоат

2004 г.

Новата оценка е приключена на 13 юли 2004 г.

E 219

Натриев метил р-хидроксибензоат

2004 г.

Новата оценка е приключена на 13 юли 2004 г.

E 235

Натамицин

2009 г.

Новата оценка е приключена на 26 ноември 2009 г.

E 473

Захарозни естери на мастни киселини

2006 г.

Новата оценка е приключена на 23 ноември 2004 г.; преразгледана на 26 януари 2006 г.

E 474

Захароглицериди

2006 г.

Новата оценка е приключена на 23 ноември 2004 г.; преразгледана на 26 януари 2006 г.

E 901

Пчелен восък, бял и жълт

2007 г.

Новата оценка е приключена на 27 ноември 2007 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Конкретни приоритети за определени добавки в храните в рамките на функционалните класове на добавките в храните по член 3, параграфи 1 и 2

ЧАСТ I:   ОЦВЕТИТЕЛИ

В рамките на общия срок (31.12.2015 г.), определен за новата оценка на оцветителите в член 3, параграф 1, се установяват следните конкретни срокове за долупосочените оцветители:

1.

Следните оцветители трябва да бъдат оценени до 15.4.2010 г.

E 123

Амарант

E 151

Брилянтно черно BN, черно РN

E 154

Кафяво FK

E 155

Кафяво НТ

E 180

Литолрубин ВК

2.

Следните оцветители трябва да бъдат оценени до 31.12.2010 г.

E 100

Куркумин

E 127

Еритрозин

E 131

Патент синьо V

E 132

Индиготин, индигокармин

E 133

Брилянтно синьо FCF

E 142

Зелено S

E 150a

Карамел (обикновен)

E 150b

Карамел (основен сулфит)

E 150c

Карамел (амониев)

E 150d

Карамел (амониев сулфит)

E 161b

Лутеин

E 161g

Кантаксантин

E 170

Калциев карбонат

3.

Следните оцветители трябва да бъдат оценени до 31.12.2015 г.

E 101

i) Рибофлавин; ii) рибофлавин-5′-фосфат

E 120

Кохинил, карминова киселина, кармини

E 140

Хлорофили и хлорофилини: i) хлорофили; ii) хлорофилини

E 141

Медни комплекси на хлорофилите и хлорофилините: i) медни комплекси на хлорофилите; ii) медни комплекси на хлорофилините

E 153

Растителен въглен

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

E 160a

Каротини: i) смесени каротини; ii) бета-каротин

E 160c

Паприка екстракт, капсантин, капсорубин

E 160e

Бета-апо-8′-каротенал (С30)

E 160f

Етилов естер на бета-апо-8′-каротенова киселина (С30)

E 162

Оцветител от червено цвекло, бетанин

E 163

Антоцианини

E 171

Титаниев диоксид

E 172

Железни оксиди и хидроксиди

E 174

Сребро

E 175

Злато

ЧАСТ II:   ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ ОЦВЕТИТЕЛИ И ПОДСЛАДИТЕЛИ

В рамките на общия срок (31.12.2018 г.), определен за новата оценка на добавките в храните, различни от оцветители и подсладители, в член 3, параграф 1, се установяват следните конкретни срокове за определени добавки в храните и групи добавки в храните:

1.

Консервантите и антиоксидантите Е 200—203, E 210—215, E 218—252, E 280—285, E 300—E 321 и E 586 трябва да бъдат оценени до 31.12.2015 г.,

като в рамките на тази група се отдава по-голям приоритет на:

E 310—312

Галати

E 320

Бутилхидрокси анизол (БХА)

E 321

Бутилхидрокси толуол (БХТ)

E 220—228

Серен диоксид и сулфити

E 304

Естери на аскорбиновата киселина с мастни киселини: i) аскорбил палмитат; ii) аскорбил стеарат

E 200—203

Сорбинова киселина и сорбати

E 284

Борна киселина

E 285

Натриев тетраборат (боракс)

E 239

Хексаметилен тетрамин

E 242

Диметил дикарбонат

E 249

Калиев нитрит

E 250

Натриев нитрит

E 251

Натриев нитрат

E 252

Калиев нитрат

E 280—283

Пропионова киселина и нейните натриеви, калциеви и калиеви соли

E 306

Токоферол — обогатен екстракт

E 307

Алфа-токоферол

E 308

Гама-токоферол

E 309

Делта-токоферол

2.

Емулгаторите, стабилизаторите и желиращите агенти E 322, E 400—E 419; E 422—E 495 и E 1401—E 1451 трябва да бъдат оценени до 31.12.2016 г.,

като в рамките на тази група се отдава по-голям приоритет на:

E 483

Стеарил тартарат

E 491—495

Сорбитанови естери

E 431

Полиоксиетилен (40) стеарат

E 432—436

Полисорбати

E 444

Захароза ацетат изобутират

E 481

Натриев стеароил-2-лактилат

E 482

Калциев стеароил-2-лактилат

E 414

Гума арабика (акациева гума) (1)

E 410

Гума локуст бийн (гума от плодове на рожково дърво) (1)

E 417

Гума тара (1)

E 422

Глицерол

E 475

Полиглицеролови естери на мастни киселини

3.

E 551 силициев диоксид, E 620—625 глутамати, E 1105 лизозим и E 1103 инвертаза трябва да бъдат оценени до 31.12.2016 г.

4.

Останалите добавки в храните, различни от оцветители и подсладители, трябва да бъдат оценени до 31.12.2018 г.,

като се отдава по-голям приоритет на:

E 552

Калциев силикат

E 553a

Магнезиев силикат и трисиликат

E 553b

Талк

E 558

Бентонит

E 999

Куилая екстракт

E 338—343

Фосфорна киселина и фосфати

E 450—452

Ди-, три- и полифосфати

E 900

Диметил полисилоксан

E 912

Естери на монтанова киселина

E 914

Окислен полиетиленов восък

E 902

Канделилов восък

E 904

Шеллак

E 626—629

Гуанилова киселина, динатриев гуанилат, дикалиев гуанилат и калциев гуанилат

E 630—633

Инозинова киселина, динатриев инозинат; дикалиев инозинат и калциев инозинат

E 634—635

Калциеви 5′-рибонуклеотиди и динатриеви 5′-рибонуклеотиди

E 507—511

Солна киселина, калиев хлорид, калциев хлорид, магнезиев хлорид

E 513

Сярна киселина


(1)  Всички естествени гуми от E 400—418 и E 425 могат да бъдат оценени по същото време.


26.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 258/2010 НА КОМИСИЯТА

от 25 март 2010 година

за налагане на специални условия върху вноса на гума гуар, която е с произход от Индия или е изпратена от същата държава, поради риска от замърсяване с пентахлорфенол и диоксини и за отмяна на Решение 2008/352/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква б), подточка ii) от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 53, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 178/2002 е предвидена възможността да се приемат целесъобразни спешни мерки за внасяните от трета държава храни и фуражи, които имат за цел защитата на общественото здраве и здравето на животните или опазването на околната среда, когато рискът не може да бъде предотвратен в задоволителна степен чрез мерките, предприети поотделно от държавите-членки.

(2)

През юли 2007 г. в ЕС бяха открити високи нива на пентахлорфенол (наричан по-нататък „РСР“) и диоксини в определени партиди от гума гуар с произход от Индия или изпратени от същата държава. Подобно замърсяване представлява заплаха за общественото здраве в рамките на Европейския съюз, ако не бъдат взети мерки за предотвратяване на наличието на пентахлорфенол и диоксини в гума гуар.

(3)

Поради установяването на повишени нива на PCP и диоксини Хранителната и ветеринарна служба на Европейската комисия (наричана по-нататък „FVO“) извърши спешна проверка на място в Индия през октомври 2007 г. Целта беше да се събере информация за възможния източник на замърсяването и да се оценят мерките за контрол, приложени от индийските органи за предотвратяване на следващи случаи на замърсяване. Проверяващият екип заключи, че няма достатъчно доказателства за причината за замърсяването и че при разследването, проведено от индийските органи, не се е достигнало до никакво заключение по случая. Предвид наличието на натриев пентахлорфенолат и употребата му в сектора на гумата гуар — до голяма степен саморегулиращ се сектор, не е бил налице адекватен контрол, който да гарантира, че замърсяването няма да се повтори.

(4)

Поради тази причина в Решение 2008/352/ЕО на Комисията от 29 април 2008 г. относно налагане на специални условия по отношение на гума гуар с произход или изпращана от Индия поради риск от заразяване на такива продукти с пентахлорфенол и диоксини (2) е предвидено всяка пратка от гума гуар и съставни храни и фуражи, съдържащи най-малко 10 % гума гуар, с произход от Индия или изпратени от същата държава да се придружава от оригинален аналитичен доклад, заверен от представител на компетентния орган на държавата, където се намира лабораторията, в който е указано, че продуктът не съдържа повече от 0,01 mg/kg PCP. Компетентните органи в държавите-членки трябва да вземат проби и да анализират 5 % от пратките от тези продукти, за да проверят дали равнището от 0,01 mg/kg PCP не е надвишено. Референтната лаборатория на Общността за диоксини и ПХБ във фуражите и храните извърши проучване на връзката между PCP и диоксините в замърсената гума гуар от Индия. От това проучване може да се направи изводът, че гума гуар със съдържание на PCP под 0,01 mg/kg не съдържа недопустими нива на диоксини.

(5)

През октомври 2009 г. FVO извърши проверка на последващите действия, за да се оценят мерките за контрол, които са въведени от индийските органи с цел предотвратяване на замърсяването на гума гуар с РСР и диоксини, и за да се провери изпълнението на препоръките от проверката през октомври 2007 г.

(6)

При проверката бяха открити няколко сериозни слабости. Статутът на РСР за промишлена употреба в Индия не е ясен и към момента на провеждане на проверката не бяха представени никакви доказателства за действия, предприети за спиране на производството или продажбата му. Пробите се вземат от експортното частно дружество без никакъв официален надзор. Несъответствията, открити от лабораторията при съотношение от около 2,5 % от анализираните проби, са съобщени на експортното дружество, без да е уведомен компетентният орган. Тъй като последният не е бил запознат с тези несъответствия, не са били предприети никакви действия по отношение на партидите, които не са отговаряли на изискванията.

(7)

От заключенията е видно, че замърсяването на гума гуар с РСР и/или диоксини не може да се счита за изолиран случай и че единствено ефективният анализ от страна на одобрена частна лаборатория е предотвратил последващ износ на замърсения продукт към Европейския съюз. Предвид това, че няма подобрение в системата за контрол, следва да бъдат предприети допълнителни мерки за намаляване на възможните рискове.

(8)

Тъй като не може да се изключи, че гума гуар с произход от Индия се изнася за ЕС през друга трета държава, е целесъобразно да се предвидят проверки на случаен принцип за наличието на РСР в гума гуар, която е изпратена от държави, различни от Индия.

(9)

Поради тази причина Решение 2008/352/ЕО следва да бъде съответно изменено. Същевременно, като се взема предвид естеството на изменящите разпоредби, които са пряко приложими и са задължителни в своята цялост, е целесъобразно да се замени посоченото решение с регламент.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага за:

а)

гума гуар с код по КН 1302 32 90 с произход от Индия или изпратена от същата държава, която е предназначена за консумация от животни или хора;

б)

храни и фуражи, съдържащи най-малко 10 % гума гуар, с произход от Индия или изпратени от същата държава.

Член 2

Сертифициране

1.   Всяка пратка от продукти по член 1, която е представена за внос, се придружава от:

а)

здравен сертификат по приложението, с който се удостоверява, че внасяният продукт не съдържа повече от 0,01 mg/kg пентахлорфенол (РСР), и

б)

аналитичен доклад, издаден от акредитирана лаборатория съгласно EN ISO/IEC 17025 за анализа на PCP в храни и фуражи, в който са посочени резултатите от вземането на проби и анализа за наличието на РСР, неопределеността на измерването на аналитичния резултат, както и границата на откриване (LOD) и границата на количествено определяне (LOQ) на аналитичния метод.

2.   Придружаваният от аналитичен доклад сертификат се подписва от оправомощен представител на Министерството на търговията и промишлеността на Индия и срокът на валидност на сертификата е най-много 4 месеца от издаването му.

3.   Анализът по параграф 1, буква б) трябва да се извърши на базата на проба, взета от пратката от компетентните индийски органи в съответствие с разпоредбите на Директива 2002/63/ЕО на Комисията от 11 юли 2002 г. за определяне на методи на Общността за вземане на проби за официалния контрол на остатъци от пестициди във и върху продукти от растителен и животински произход и за отмяна на Директива 79/700/ЕИО (3). Екстракцията преди анализа се извършва с подкислен разтворител. Анализът се извършва съгласно изменената версия на метода QuEChERS, описан на уебсайта на референтните лаборатории на Общността за остатъци от пестициди (4), или съгласно друг също толкова надежден метод.

Член 3

Обозначаване

Всяка пратка от продукти по член 1 се обозначава с код, който се посочва върху здравния сертификат, аналитичния доклад с резултатите от пробите и анализа, както и върху търговските документи, придружаващи пратката. Всяка отделна торба, както и всяка друга форма на опаковане на пратката се обозначават с този код.

Член 4

Предварително уведомление

Стопанските субекти в хранителната и фуражната промишленост или техните представители предварително уведомяват контролните пунктове по член 5, параграф 4 за планираната дата и време на пристигане на всички пратки от продукти по член 1.

Член 5

Официален контрол

1.   Компетентните органи на държавите-членки извършват документни, идентификационни и физически проверки, включително лабораторни анализи на пратките от продукти по член 1.

2.   Идентификационните и физическите проверки, включително вземането на проби и анализите за контрол на наличието на РСР, се извършват върху най-малко 5 % от пратките.

3.   Пратките се съхраняват под официален контрол за най-много 15 работни дни до получаването на резултатите от лабораторните анализи.

4.   Проверките по параграф 1 се извършват на контролните пунктове, които са специално определени за тази цел от държавите-членки.

5.   Държавите-членки правят обществено достъпен списъка на контролните пунктове и го съобщават на Комисията.

6.   Компетентните органи на държавите-членки извършват и физически проверки на случаен принцип, включително вземане на проби и анализи за осъществяването на контрол върху наличието на РСР в гума гуар, изпратена от държави, различни от Индия.

Член 6

Разделяне на пратката на части

Пратките не се разделят на части, докато не бъде извършен целият официален контрол. Ако пратката е разделена, всяка част от нея се придружава от заверено копие на здравния сертификат, предвиден в член 2, параграф 1, буква а), до допускането ѝ за свободно обращение.

Член 7

Разходи

Всички разходи по официалния контрол, посочен в член 5, параграф 1, включително вземането на проби, анализите, съхранението и всякакви мерки, взети след откриване на несъответствие, се поемат от стопанския субект в хранителната и фуражната промишленост.

Член 8

Допускане за свободно обращение

За допускането на пратките за свободно обращение е необходимо стопанският субект в хранителната и фуражната промишленост или негов представител да представи на митническите органи доказателство, че:

а)

официалният контрол, посочен в член 5, параграф 1, е извършен и

б)

резултатите от физическите проверки, ако се изискват такива, са благоприятни.

Член 9

Продукти, които не отговарят на изискванията

Всеки продукт, за който е установено при контрола по член 5, че съдържа повече от 0,01 mg/kg PCP, като се взема предвид разширената неопределеност на измерването, не се допуска до хранителната верига на животните и хората. Продуктите, които не отговарят на изискванията, подлежат на безопасно унищожаване съгласно разпоредбите на член 19 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (5).

Член 10

Доклади

Държавите-членки уведомяват Комисията чрез системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) за всички пратки, в които е открито съдържание на PCP над 0,01 mg/kg, като е взета предвид разширената неопределеност на измерването.

На всеки три месеца държавите-членки представят на Комисията доклад за всички аналитични резултати от контрола по член 5, параграф 1. Посочените доклади се представят през месеца след съответното тримесечие.

Член 11

Отмяна

Решение 2008/352/ЕО на Комисията се отменя.

Препратките към отмененото решение се считат за препратки към настоящия регламент.

Член 12

Преходни разпоредби

Чрез дерогация от член 2, параграф 1 държавите-членки разрешават вноса на пратки от продукти по член 1, които са напуснали държавата на произход преди 1 април 2010 г., придружени от аналитичен доклад, предвиден в Решение 2008/352/ЕО.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от датата на влизане в сила.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 март 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 117, 1.5.2008 г., стр. 42.

(3)  ОВ L 187, 16.7.2002 г., стр. 30.

(4)  http://www.crl-pesticides.eu/library/docs/srm/QuechersForGuarGum.pdf

(5)  ОВ L 191, 28.5.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image


26.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/32


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 259/2010 НА КОМИСИЯТА

от 25 март 2010 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Colline Pontine (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея и по силата на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Colline Pontine“, подадена от Италия, беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 март 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 197, 21.8.2009 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.5.   Масла и мазнини (масло, маргарин, растителни мазнини и др.)

ИТАЛИЯ

Colline Pontine (ЗНП)


26.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/34


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 260/2010 НА КОМИСИЯТА

от 25 март 2010 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея и по силата на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga“, подадена от Испания, беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 март 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 197, 21.8.2009 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ИСПАНИЯ

Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga (ЗНП)


26.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/36


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 261/2010 НА КОМИСИЯТА

от 25 март 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета по отношение на корекциите на таксите на Европейската агенция по лекарствата в съответствие с процента на инфлация

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 297/95 на Съвета от 10 февруари 1995 г. относно таксите, дължими на Европейската агенция за оценка на лекарствените продукти (1), и по-специално член 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 67, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (2), приходите на Европейската агенция по лекарствата (наричана по-долу „Агенцията“) се състоят от вноски от Съюза и такси, плащани от предприятията на Агенцията. С Регламент (ЕО) № 297/95 се определят категориите и равнищата на тези такси.

(2)

Член 12 от Регламент (ЕО) № 297/95 изисква таксите на Агенцията да бъдат актуализирани всяка година, като се взема предвид процентът на инфлация.

(3)

Поради тази причина въпросните такси следва да бъдат актуализирани предвид процента на инфлация за 2009 г. Процентът на инфлация в Съюза, оповестен от Статистическата служба на Европейския съюз (Евростат), е бил 1 % през 2009 г.

(4)

С цел опростяване, коригираните равнища на таксите следва да се закръгляват до най-близката стотица евро.

(5)

Регламент (ЕО) № 297/95 следва да бъде съответно изменен.

(6)

От съображения за правна сигурност настоящият регламент не следва да се прилага за валидни заявления, по отношение на които до 1 април 2010 г. все още няма решение.

(7)

В съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 297/95 актуализацията трябва да се направи така че да произведе своето действие, считано от 1 април 2010 г. С оглед на гореизложеното е целесъобразно настоящият регламент да влезе в сила в спешен порядък и да започне да се прилага от посочената по-горе дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 297/95 се изменя, както следва:

1.

Член 3 се изменя, както следва:

а)

Параграф 1 се изменя, както следва:

i)

буква а) се изменя, както следва:

в първа алинея „251 600 EUR“ се заменя с „254 100 EUR“;

във втора алинея „25 200 EUR“ се заменя с „25 500 EUR“;

в трета алинея „6 300 EUR“ се заменя с „6 400 EUR“.

ii)

буква б) се изменя, както следва:

в първа алинея „97 600 EUR“ се заменя с „98 600 EUR“;

във втора алинея „162 600 EUR“ се заменя със „164 200 EUR“;

в трета алинея „9 700 EUR“ се заменя с „9 800 EUR“;

в четвърта алинея „6 300 EUR“ се заменя с „6 400 EUR“.

iii)

буква в) се изменя, както следва:

в първа алинея „75 500 EUR“ се заменя със „76 300 EUR“;

във втора алинея „от 18 900 EUR до 56 600 EUR“ се заменя с „от 19 100 EUR до 57 200 EUR“.

в трета алинея „6 300 EUR“ се заменя с „6 400 EUR“.

б)

Параграф 2 се изменя, както следва:

i)

първа алинея от буква а) се изменя, както следва:

„6 300 EUR“ се заменя с „6 400 EUR“.

ii)

буква б) се изменя, както следва:

в първа алинея „75 500 EUR“ се заменя със „76 300 EUR“;

във втора алинея „от 18 900 EUR до 56 600 EUR“ се заменя с „от 19 100 EUR до 57 200 EUR“.

в)

В параграф 3 „12 500 EUR“ се заменя с „12 600 EUR“.

г)

В параграф 4 „18 900 EUR“ се заменя с „19 100 EUR“.

д)

В параграф 5 „6 300 EUR“ се заменя с „6 400 EUR“.

е)

Параграф 6 се изменя, както следва:

i)

в първа алинея „90 200 EUR“ се заменя с „91 100 EUR“;

ii)

във втора алинея „от 22 500 EUR до 67 600 EUR“ се заменя с „от 22 700 EUR до 68 300 EUR“.

2.

В член 4 „62 800 EUR“ се заменя с „63 400 EUR“.

3.

Член 5 се изменя, както следва:

а)

Параграф 1 се изменя, както следва:

i)

буква а) се изменя, както следва:

в първа алинея „125 800 EUR“ се заменя със „127 100 EUR“;

във втора алинея „12 500 EUR“ се заменя с „12 600 EUR“;

в трета алинея „6 300 EUR“ се заменя с „6 400 EUR“;

четвърта алинея се изменя, както следва:

„62 800 EUR“ се заменя с „63 400 EUR“;

„6 300 EUR“ се заменя с „6 400 EUR“.

ii)

буква б) се изменя, както следва:

в първа алинея „62 800 EUR“ се заменя с „63 400 EUR“;

във втора алинея „106 300 EUR“ се заменя със „107 400 EUR“;

в трета алинея „12 500 EUR“ се заменя с „12 600 EUR“;

в четвърта алинея „6 300 EUR“ се заменя с „6 400 EUR“;

пета алинея се изменя, както следва:

„31 400 EUR“ се заменя с „31 700 EUR“;

„6 300 EUR“ се заменя с „6 400 EUR“.

iii)

буква в) се изменя, както следва:

в първа алинея „31 400 EUR“ се заменя с „31 700 EUR“;

във втора алинея „от 7 800 EUR до 23 500 EUR“ се заменя с „от 7 900 EUR до 23 700 EUR“.

в трета алинея „6 300 EUR“ се заменя с „6 400 EUR“.

б)

Параграф 2 се изменя, както следва:

i)

в буква а) „6 300 EUR“ се заменя с „6 400 EUR“;

ii)

буква б) се изменя, както следва:

в първа алинея „37 700 EUR“ се заменя с „38 100 EUR“;

във втора алинея „от 9 400 EUR до 28 300 EUR“ се заменя с „от 9 500 EUR до 28 600 EUR“.

в трета алинея „6 300 EUR“ се заменя с „6 400 EUR“.

в)

В параграф 3 „6 300 EUR“ се заменя с „6 400 EUR“.

г)

В параграф 4 „18 900 EUR“ се заменя с „19 100 EUR“.

д)

В параграф 5 „6 300 EUR“ се заменя с „6 400 EUR“.

е)

Параграф 6 се изменя, както следва:

i)

в първа алинея „30 100 EUR“ се заменя с „30 400 EUR“;

ii)

във втора алинея „от 7 500 EUR до 22 500 EUR“ се заменя с „от 7 600 EUR до 22 700 EUR“.

4.

В член 6 „37 700 EUR“ се заменя с „38 100 EUR“.

5.

Член 7 се изменя, както следва:

а)

в първа алинея „62 800 EUR“ се заменя с „63 400 EUR“;

б)

във втора алинея „18 900 EUR“ се заменя с „19 100 EUR“.

6.

Член 8 се изменя, както следва:

а)

Параграф 1 се изменя, както следва:

i)

във втора алинея „75 500 EUR“ се заменя със „76 300 EUR“;

ii)

в трета алинея „37 700 EUR“ се заменя с „38 100 EUR“;

iii)

в четвърта алинея „от 18 900 EUR до 56 600 EUR“ се заменя с „от 19 100 EUR до 57 200 EUR“;

iv)

в пета алинея „от 9 400 EUR до 28 300 EUR“ се заменя с „от 9 500 EUR до 28 600 EUR“.

б)

Параграф 2 се изменя, както следва:

i)

във втора алинея „251 600 EUR“ се заменя с „254 100 EUR“;

ii)

в трета алинея „125 800 EUR“ се заменя със „127 100 EUR“;

iii)

в пета алинея „от 2 700 EUR до 216 800 EUR“ се заменя с „от 2 700 EUR до 219 000 EUR“;

iv)

в шеста алинея „108 500 EUR“ се заменя със „109 600 EUR“.

в)

В параграф 3 „6 300 EUR“ се заменя с „6 400 EUR“.

Член 2

Настоящият регламент не се прилага за валидни заявления, по отношение на които към 1 април 2010 г. все още няма решение.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на следващия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага, считано от 1 април 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 март 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 35, 15.2.1995 г., стp. 1.

(2)  ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1.


26.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/40


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 262/2010 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2010 година

за изменение за сто двадесет и втори път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7a, параграф 1 (2) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, засегнати от замразяването на средства и икономически ресурси по този регламент.

(2)

На 10 март 2010 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да извади едно физическо лице и две юридически лица или образувания от списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси („списъка“). На 11 март 2010 г. Комитетът по санкциите реши да добави в списъка две физически лица и да измени идентификационните данни относно шест физически лица и едно юридическо лице или образувание.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно актуализирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването си в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

João VALE DE ALMEIDA

Генерален директор на Генерална дирекция „Външни отношения“


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.

(2)  Член 7а бе добавен с Регламент (ЕС) № 1286/2009 (ОВ L 346, 23.12.2009 г., стр. 42).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1)

В глава „Юридически лица, групи и образувания“ се заличават следните образувания:

(а)

Waldenberg AG (също: а) Al Taqwa Trade, Property and Industry; б) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited; в) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment; г) Himmat Establishment). Адрес: а) Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, Лихтенщайн; б) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Италия. Друга информация: в ликвидация.

(б)

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Италия.

(в)

Youssef M. Nada & Co. Gesellschaft m.b.H. Адрес: Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Vienna, Австрия. Друга информация: дружеството е закрито през октомври 2002 г., заличено от търговския регистър от ноември 2002 г.

(2)

В глава „Физически лица“ се добавя следният текст:

(а)

Akram Turki Hishan Al-Mazidih (известен още като a) Akram Turki Al-Hishan, б) Abu Jarrah, в) Abu Akram). Дата на раждане: a) 1974 г., б) 1975 г. в) 1979 г. Адрес: Zabadani, Сирийска арабска република. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 11.3.2010 г.

(б)

Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih (също a) Ghazy Fezzaa Hishan, б) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, в) Abu Faysal, г) Abu Ghazzy). Дата на раждане: a) 1974 г., б) 1975 г. Адрес: Zabadani, Сирийска арабска република. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 11.3.2010 г.

(3)

Текстът „Global Relief Foundation (GRF) (също: а) Fondation Secours Mondial (FSM), б) Secours mondial de France (SEMONDE), в) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., г) Fondation Secours Mondial v.z.w, д) FSM, е) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., ж) Fondation Secours Mondial — Kosova, з) Fondation Secours Mondial „World Relief“. Адрес: а) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; б) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; в) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Франция; г) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Белгия; д) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Белгия; е) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Белгия; ж) Mula Mustafe Baseskije Street № 72, Sarajevo, Босна и Херцеговина; з) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Босна и Херцеговина; и) 64 Potur Mahala Street, Travnick, Босна и Херцеговина; й) Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Косово; к) Ylli Morina Road, Djakovica, Косово; л) Rruga e Kavajes, Building № 3, Apartment № 61, PO Box 2892, Tirana, Албания; м) House 267 Street № 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Пакистан. Друга информация: а) Други офиси в чужбина: Афганистан, Азербайджан, Бангладеш, Чечения (Русия), Китай, Еритрея, Етиопия, Грузия, Индия, Ингушетия (Русия), Ирак, Йордания, Ливан, Западния бряг и Газа, Сиера Леоне, Сомалия и Сирия; б) федерална идентификация за заетост в САЩ: 36-3804626; в) Номер по ДДС: BE 454 419 759; г) белгийските адреси са тези на Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l и Fondation Secours Mondial vzw. и Stichting Wereldhulp — België, v.z.w от 1998 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 22.10.2002 г.“ под заглавието „Юридически лица и организации“ се заменя със следния текст:

Global Relief Foundation (GRF) (също: а) Fondation Secours Mondial (FSM), б) Secours mondial de France (SEMONDE), в) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., г) Fondation Secours Mondial v.z.w, д) FSM, е) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w., ж) Fondation Secours Mondial — Kosova, з) Fondation Secours Mondial „World Relief“. Адрес: а) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; б) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, САЩ; в) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Франция; г) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Белгия; д) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Brussels), Белгия; е) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Brussels), Белгия; ж) Mula Mustafe Baseskije Street № 72, Sarajevo, Босна и Херцеговина; з) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Босна и Херцеговина; и) 64 Potur Mahala Street, Travnick, Босна и Херцеговина; й) Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Косово; к) Ylli Morina Road, Djakovica, Косово; л) Rruga e Kavajes, Building № 3, Apartment № 61, PO Box 2892, Tirana, Албания; м) House 267 Street № 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Пакистан. Допълнителна информация: а) Други офиси в чужбина: Афганистан, Азербайджан, Бангладеш, Китай, Еритрея, Етиопия, Грузия, Индия, Ирак, Йордания, Ливан, Западния бряг и Газа, Сиера Леоне, Сомалия и Сирия; б) федерална идентификация за заетост в САЩ: 36-3804626; в) Номер по ДДС: BE 454 419 759; г) белгийските адреси са тези на Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l и Fondation Secours Mondial vzw. и Stichting Wereldhulp — België, v.z.w от 1998 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 22.10.2002 г.

(4)

Текстът „Mohamed Abu Dhess (също: а) Yaser Hassan, роден на 1.2.1966 г., б) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, роден на 1.2.1966 г. в Hasmija, в) Mohamed Abu Dhess, роден на 1.2.1966 г. в Hashmija, Ирак). Дата на раждане: a) 22.2.1964 г., б) 1.2.1966 г. Място на раждане: Irbid, Йордания. Гражданство: йорданско. Паспорт №: a) немски международен документ за пътуване № 0695982, изтекъл; б) немски международен документ за пътуване № 0785146, валиден до 8.4.2004 г. Допълнителна информация: a) име на баща: Mouhemad Saleh Hassan; б) име на майка: Mariam Hassan, моминско име Chalabia; в) в затвор в Германия от октомври 2008 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.“ под заглавието „Физически лица“ се заменя със следния текст:

Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (известен още като: a) Yaser Hassan, роден на 1.2.1966 г., б) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, роден на 1.2.1966 г. в Hasmija, в) Mohamed Abu Dhess, роден на 1.2.1966 г. в Hashmija, Ирак). Дата на раждане: a) 22.6.1966 г., b) 1.2.1966 г. Място на раждане: Irbid, Йордания. Гражданство: йорданско. Паспорт №: a) немски международен документ за пътуване № 0695982, изтекъл; б) немски международен документ за пътуване № 0785146, валиден до 8.4.2004 г. Допълнителна информация: a) име на баща: Mouhemad Saleh Hassan; б) име на майка: Mariam Hassan, моминско име Chalabia; в) в затвор в Германия от октомври 2008 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

(5)

Текстът „Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Дата на раждане: 10.3.1977 г. Място на раждане: Benghazi, Либия. Гражданство: палестинец, без гражданство. Паспорт №: а) 0003684 (египетски пътнически документ), б) 981354 (египетски паспорт). Друга информация: Задържан до събирането на нови данни в затвора Weiterstadt, Германия, от 22 май 2005 г.“ под заглавието „Физически лица“ се заменя със следния текст:

Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Дата на раждане: 10.3.1977 г. Място на раждане: Benghazi, Либия. Гражданство: палестинец, без гражданство. Паспорт №: а) 0003684 (египетски пътнически документ), б) 981354 (египетски паспорт). Допълнителна информация: задържан в Германия от 22.5.2005 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.

(6)

Текстът „Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (известен също като Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Дата на раждане: 20.11.1973 г. Място на раждане: Benghazi, Либия. Паспорт №: а) 939254 (египетски документ за пътуване), б) 0003213 (египетски паспорт), в) 981358 (египетски паспорт), г) „C00071659“ (заместител на паспорта, издаден от Федерална република Германия). Друга информация: задържан във Вупертал, Германия от януари 2005 г.“ под заглавието „Физически лица“ се заменя със следния текст:

Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (известен също като Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Дата на раждане: 20.11.1973 г. Място на раждане: Benghazi, Либия. Паспорт №: а) 939254 (египетски документ за пътуване), б) 0003213 (египетски паспорт), в) 981358 (египетски паспорт), г) „C00071659“ (заместител на паспорта, издаден от Федерална република Германия). Друга информация: задържан в Германия от януари 2005 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 6.12.2005 г.

(7)

Текстът „Aschraf Al-Dagma (известен още като Aschraf Al Dagma). Дата на раждане: 28.4.1969 г. Място на раждане: a) Absan, Ивицата Газа, Палестински територии, б) Kannyouiz, Палестински територии. Гражданство: неизвестно/палестински произход. Номер на паспорта: бежански документ за пътуване, издаден от Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Германия на 30 април 2000 г.; Друга информация: в затвор в Германия от октомври 2008 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.“ под заглавието „Физически лица“ се заменя със следния текст:

Aschraf Al-Dagma (известен още като Aschraf Al Dagma). Дата на раждане: 28.4.1969 г. Място на раждане: а) Absan, Ивицата Газа, Палестински територии, б) Kannyouiz, Палестински територии. Гражданство: неизвестно/палестински произход. Паспорт №: бежански документ за пътуване, издаден от Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Германия, дата 30.4. 2000 г. Друга информация: в Германия от февруари 2010 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.

(8)

Текстът „Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (известен също като a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, б) Shamil Basaev, в) Basaev Chamil, г) Basaev Shamil Shikhanovic, д) Terek, е) Lysy, ж) Idris, ж) Besznogy, и) Amir, й) Rasul, к) Spartak, л) Pantera-05, м) Hamzat, н) General, о) Baisangur I, п) Walid, р) Al-Aqra, с) Rizvan, т) Berkut, у) Assadula). Дата на раждане: 14.1.1965 г. Място на раждане: а) Дишни-Ведено, Веденска област, Чечено-ингушка автономна съветска социалистическа република, Руска федерация, б) Веденска област, Чеченска република, Руска федерация. Гражданство: руско. Паспорт №: 623334 (руски паспорт, януари 2002 г.). Национален идентификационен номер: IY-OZH № 623334 (издаден на 9.6.1989 г. от Веденска област). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 12.8.2003 г.“ под заглавието „Физически лица“ се заменя със следния текст:

Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (известен също като a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, б) Shamil Basaev, в) Basaev Chamil, г) Basaev Shamil Shikhanovic, д) Terek, е) Lysy, ж) Idris, ж) Besznogy, и) Amir, й) Rasul, к) Spartak, л) Pantera-05, м) Hamzat, н) General, о) Baisangur I, п) Walid, р) Al-Aqra, с) Rizvan, т) Berkut, у) Assadula). Дата на раждане: 14.1.1965 г. Място на раждане: а) Дишни-Ведено, Веденска област, Чечено-ингушка автономна съветска социалистическа република, Руска федерация, б) Веденска област, Чеченска република, Руска федерация. Гражданство: руско. Паспорт №: 623334 (руски паспорт, януари 2002 г.). Национален идентификационен номер: IY-OZH № 623334 (издаден на 9.6.1989 г. от Веденска област). Друга информация: потвърдено е, че е починал през 2006 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 12.8.2003 г.

(9)

Текстът „Dawood Ibrahim Kaskar (известен също като a) Dawood Ebrahim, б) Sheikh Dawood Hassan, в) Abdul Hamid Abdul Aziz, г) Anis Ibrahim, д) Aziz Dilip, е) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, ж) Daud Ibrahim Memon Kaskar, з) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, и) Dawood Ibrahim Memon, й) Dawood Sabri, к) Kaskar Dawood Hasan, л) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, м) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, н) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, о) Shaikh Ismail Abdul, п) Hizrat). Титла: а) Sheikh, б) Shaikh. Адрес: а) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Пакистан б) къща № 37 – улица № 30 – defence, Housing Authority, Karachi, Пакистан. Дата на раждане: 26.12.1955 г. Място на раждане: а) Bombay, б) Ratnagiri, Индия. Гражданство: индийско. Паспорт №: а) A-333602 (индийски паспорт, издаден на 4.6.1985 г. в Bombay, Индия), б) M110522 (индийски паспорт, издаден на 13.11.1978 г. в Bombay, Индия), в) R841697 (индийски паспорт, издаден на 26.11.1981 г. в Бомбай), г) F823692 (JEDDAH) (индийски паспорт, издаден от CGI в Jeddah на 2.9.1989 г.), д) A501801 (BOMBAY) (индийски паспорт, издаден на 26.7.1985 г.), е) K560098 (BOMBAY) (индийски паспорт, издаден на 30.7.1975 г.), ж) V57865 (BOMBAY) (издаден на 3.10.1983 г.), з) P537849 (BOMBAY) (издаден на 30.7.1979 г.), и) A717288 (MISUSE) (издаден на 18.8.1985 г. в Dubai, й) G866537 (MISUSE) (пакистански паспорт, издаден на 12.8.1991 г. в Rawalpindi). Друга информация: а) паспорт № A-333602 е анулиран от индийското правителство, б) международна заповед за арест, издадена от индийското правителство“ под заглавието „Физически лица“ се заменя със следния текст:

Dawood Ibrahim Kaskar (известен също като a) Dawood Ebrahim, б) Sheikh Dawood Hassan, в) Abdul Hamid Abdul Aziz, г) Anis Ibrahim, д) Aziz Dilip, е) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, ж) Daud Ibrahim Memon Kaskar, з) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, и) Dawood Ibrahim Memon, й) Dawood Sabri, к) Kaskar Dawood Hasan, л) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, м) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, н) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, о) Shaikh Ismail Abdul, п) Hizrat). Титла: а) Sheikh, б) Shaikh. Адрес: а) White House, Near Saudi Mosque, Clifton, Karachi, Пакистан б) къща № 37 – улица № 30 – defence, Housing Authority, Karachi, Пакистан. Дата на раждане: 26.12.1955 г. Място на раждане: а) Bombay, б) Ratnagiri, Индия. Гражданство: индийско. Паспорт №: а) A-333602 (индийски паспорт, издаден на 4.6.1985 г. в Bombay, Индия), б) M110522 (индийски паспорт, издаден на 13.11.1978 г. в Bombay, Индия), в) R841697 (индийски паспорт, издаден на 26.11.1981 г. в Бомбай), г) F823692 (JEDDAH) (индийски паспорт, издаден от CGI в Jeddah на 2.9.1989 г.), д) A501801 (BOMBAY) (индийски паспорт, издаден на 26.7.1985 г.), е) K560098 (BOMBAY) (индийски паспорт, издаден на 30.7.1975 г.), ж) V57865 (BOMBAY) (издаден на 3.10.1983 г.), з) P537849 (BOMBAY) (издаден на 30.7.1979 г.), и) A717288 (MISUSE) (издаден на 18.8.1985 г. в Dubai, й) G866537 (MISUSE) (пакистански паспорт, издаден на 12.8.1991 г. в Rawalpindi), к) C-267185 (издаден в Karachi през юли 1996 г.), л) H-123259 (издаден в Rawalpindi през юли 2001 г.), м) G-869537 (издаден в Rawalpindi), н) KC-285901. Друга информация: Паспорт № A-333602 е анулиран от индийското правителство. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 3.11.2003 г.


26.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/44


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 263/2010 НА КОМИСИЯТА

от 25 март 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 26 март 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 март 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

126,5

JO

64,0

MA

114,8

TN

135,9

TR

89,8

ZZ

106,2

0707 00 05

JO

75,8

MA

75,4

TR

135,4

ZZ

95,5

0709 90 70

MA

143,0

TR

106,8

ZZ

124,9

0805 10 20

EG

42,9

IL

52,4

MA

51,1

TN

47,9

TR

63,7

ZZ

51,6

0805 50 10

EG

66,4

IL

91,6

MA

49,1

TR

66,5

ZA

69,5

ZZ

68,6

0808 10 80

AR

87,7

BR

88,2

CA

100,2

CL

86,9

CN

72,9

MK

24,7

US

131,5

UY

68,2

ZA

82,0

ZZ

82,5

0808 20 50

AR

87,1

CL

74,0

CN

35,0

US

134,2

UY

106,8

ZA

98,3

ZZ

89,2


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


26.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/46


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 264/2010 НА КОМИСИЯТА

от 25 март 2010 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2009/10 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 877/2009 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕC) № 253/2010 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 877/2009, за 2009/10 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 26 март 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 март 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 253, 25.9.2009 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 79, 25.3.2010 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 26 март 2010 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

35,27

0,70

1701 11 90 (1)

35,27

4,32

1701 12 10 (1)

35,27

0,57

1701 12 90 (1)

35,27

4,03

1701 91 00 (2)

36,48

6,99

1701 99 10 (2)

36,48

3,39

1701 99 90 (2)

36,48

3,39

1702 90 95 (3)

0,36

0,31


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


РЕШЕНИЯ

26.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/48


РЕШЕНИЕ 2010/179/ОВППС НА СЪВЕТА

от 11 март 2010 година

в подкрепа на дейността на SEESAC на Западните Балкани в рамките на Стратегията на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика на МОЛВ и боеприпаси за тях

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 26, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Прекомерното и неконтролирано натрупване и разпространение на малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) породи несигурност в Югоизточна Европа, като изостри конфликта в региона и подкопа изграждането на мира в следконфликтни ситуации, като по този начин постави сериозна заплаха пред мира и сигурността в региона.

(2)

На 15—16 декември 2005 г. Европейският съвет прие Стратегия на ЕС за борба с незаконното натрупване и трафика на МОЛВ и боеприпаси за тях (Стратегия на ЕС за МОЛВ), която очертава насоките за действие на ЕС в областта на МОЛВ.

(3)

Насърчаването на ефективен мултилатерализъм е сред целите на Стратегията на ЕС за МОЛВ с оглед създаване на механизми, независимо дали международни, регионални или в рамките на ЕС и нейните държави-членки, за борба с доставката и дестабилизиращото разпространение на МОЛВ и боеприпаси за тях. Стратегията на ЕС за МОЛВ също посочва Западните Балкани като един от най-засегнатите региони по отношение на незаконната търговия и прекомерното натрупване на оръжия.

(4)

Под егидата на Програмата за развитие на ООН (ПРООН) и бившия Пакт за стабилност за Югоизточна Европа (от 2008 г. известен като Съвет за регионално сътрудничество) бе създаден Център за Югоизточна и Източна Европа за контрол на малки оръжия и леки въоръжения (SEESAC). SEESAC е разположен в Белград и съставен от звено за техническа помощ, което подпомага редица оперативни дейности на регионално и национално равнище.

(5)

Целите, които SEESAC преследва, включват предотвратяване на разпространението и на прекомерното натрупване на МОЛВ и боеприпаси за тях в Югоизточна Европа. SEESAC поставя особено ударение на развитието на регионални проекти за решаване на въпроса с трансграничния поток на оръжия.

(6)

По-рано ЕС подкрепи SEESAC чрез Решение 2002/842/ОВППС на Съвета от 21 октомври 2002 г. за изпълнение на Съвместно действие 2002/589/ОВППС, удължено и изменено с решения на Съвета 2003/807/ОВППС от 17 ноември 2003 г. и 2004/791/ОВППС от 22 ноември 2004 г. Изпълнението на тези решения бе оценено положително от Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   ЕС се стреми да насърчава сигурността и мира на Западните Балкани чрез подкрепа за ефективен мултилатерализъм и за съответните регионални инициативи, които целят намаляването на риска за мира и сигурността от разпространението и прекомерното натрупване на МОЛВ и боеприпаси за тях.

2.   За постигане на целта по параграф 1 ЕС ще подкрепи проект на SEESAC, насочен към намаляване на заплахата от МОЛВ за сигурността на Западните Балкани. Дейностите, които ще бъдат подкрепени от ЕС, имат следните конкретни цели:

подобряване на управлението и сигурността на запаси от оръжия и боеприпаси, които не са безопасни и стабилни,

намаляване на наличните запаси от оръжия и боеприпаси чрез унищожаване,

засилване на контрола на МОЛВ, включително чрез прилагане на международни и национални инструменти за маркиране и проследяване в страните от Западните Балкани и подобряване на процеса на регистриране на оръжия.

В приложението се съдържа подробно описание на проекта.

Член 2

1.   Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП) отговаря за изпълнението на настоящото решение.

2.   Техническото изпълнение на проекта, посочен в член 1, параграф 2, се извършва от SEESAC. SEESAC изпълнява задачата си под контрола на ВП. За тази цел ВП сключва необходимите договорености със SEESAC.

Член 3

1.   Референтната финансова сума за изпълнение на проекта съгласно член 1, параграф 2 е в размер на 1 600 000 EUR.

2.   Разходите, финансирани с посочената в параграф 1 сума, се управляват в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Европейския съюз.

3.   Комисията контролира правилното управление на разходите, посочени в параграф 1. За тази цел тя сключва споразумение за финансиране с ПРООН от името на SEESAC. Споразумението предвижда, че SEESAC осигурява видимостта на участието на ЕС в съответствие с неговия размер.

4.   Комисията се стреми да сключи споразумението за финансиране, посочено в параграф 3, възможно най-скоро след влизането в сила на настоящото решение. Тя информира Съвета за всякакви трудности в хода на този процес, както и за датата на сключване на споразумението за финансиране.

Член 4

ВП докладва на Съвета за изпълнението на настоящото решение въз основа на редовни доклади, изготвяни от SEESAC. Тези доклади представляват основа за оценката, извършвана от Съвета. Комисията докладва за финансовите аспекти на изпълнението на проекта.

Член 5

1.   Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

2.   Срокът на действие на настоящото решение изтича 24 месеца след датата на сключване на споразумението за финансиране, посочено в член 3, параграф 3, или шест месеца след датата на приемането му, ако в този срок не е сключено споразумение за финансиране.

Член 6

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 11 март 2010 година.

За Съвета

Председател

J. BLANCO


ПРИЛОЖЕНИЕ

УЧАСТИЕ НА ЕС В ПРОЕКТА НА SEESAC ЗА МОЛВ НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

1.   Въведение

Широкомащабното натрупване на малки оръжия и леки въоръжения (МОЛВ) в Югоизточна Европа бе признато в Стратегията на ЕС за МОЛВ за голямо предизвикателство пред мира и сигурността. Страните от Западните Балкани бяха повод за особена загриженост поради натрупаните в миналото запаси от оръжия и боеприпаси. Регионът не само остава пряко засегнат от разпространението на МОЛВ и боеприпаси за тях, но и продължава да представлява риск от трафик на оръжия до други райони на конфликти.

Понастоящем главното предизвикателство пред страните от Западните Балкани е практическото прилагане на техните правни и политически ангажименти в областта на контрола на МОЛВ, в т.ч. Програмата за действие на ООН в областта на МОЛВ и Международния инструмент за маркиране и проследяване.

Следователно за да се сведе до минимум рискът от разпространение на МОЛВ, е изключително важно да се увеличи безопасността на съществуващите запаси от МОЛВ и боеприпаси, да се унищожи излишъкът и да се установи по-строг контрол на МОЛВ, включително чрез прилагането на регионално равнище на Международния инструмент за маркиране и проследяване и подобряването на процеса на регистриране. Тези цели и дейности са в съответствие с целите и дейностите, залегнали в Стратегията на ЕС за МОЛВ. SEESAC предлага да се осъществят проекти, свързани с тези три области на дейност.

2.   Описание на проекта

2.1.   Подобрено управление на запаси

2.1.1.   Регионални модули за обучение по управление на запаси от МОЛВ

В подкрепа на повишената безопасност и сигурност на запасите от оръжия и боеприпаси проектът предвижда развитието на три модула за обучение на длъжностни лица, които отговарят за материалните ресурси в министерствата на отбраната и министерствата на вътрешните работи на страните от Западните Балкани. Курсът ще се предлага на инспекционните екипи и служители с цел да се подпомогнат при запознаването им с най-добрите практики във връзка с техниките на управление на запаси.

В резултат на изпълнението на проекта ще се повиши осведомеността относно международните стандарти и най-добрите практики в управлението на запаси. Равнището и качеството на прилагане на процедурите по управление на запаси ще се повишат, като по този начин ще се повишат и безопасността и сигурността на запасите.

2.1.2.   Подобрени безопасност и сигурност в складове за МОЛВ и боеприпаси

Проектът ще подобри безопасността и сигурността на складовете за оръжия и боеприпаси на Западните Балкани, като предостави конкретна техническа и инфраструктурна помощ с цел подобряване на капацитета за складиране. Дейностите по проекта ще подпомагат министерствата на отбраната в Босна и Херцеговина и Черна гора, както и Министерството на вътрешните работи на Хърватия при предоставянето и инсталирането на необходимото оборудване за обезопасяване на запаси от оръжия и боеприпаси. Обучение ще се предоставя на персонал, който отговаря за управлението на запаси.

В резултат на проекта ще се подобрят разпоредбите за сигурност и контролът на достъпа до избраните места, като по този начин се подобри безопасността на запасите от боеприпаси. Вследствие на това рискът от кражба и инцидентни експлозии ще бъде значително намален чрез подобрен контрол на състоянието на боеприпасите и оръжията.

2.2.   Унищожаване на МОЛВ

Целта на проекта е да се повиши сигурността и да се намали рискът от разпространение чрез съществено намаляване на броя излишни оръжия в складовете. С цел да се намали излишъкът на МОЛВ, поддържан от министерствата на вътрешните работи в Хърватия и Сърбия, в рамките на проекта ще се осъществят редица дейности по унищожаване на МОЛВ. В Хърватия проектът предвижда унищожаването на около 30 000 оръжия. В Сърбия броят на оръжията, които трябва да се унищожат, се оценява на 40 000.

В резултат на проекта ще се достигне до значително намален излишък и конфискувани МОЛВ в складовете на министерствата на вътрешните работи на Хърватия и Сърбия. Унищожаването на откритите оръжия ще допринесе значително за предотвратяването на допълнително разпространение на МОЛВ. Освен това то ще доведе до подобрена сигурност и повишена осведоменост по въпросите, свързани с МОЛВ, в двете страни.

2.3.   Повишен контрол на МОЛВ

2.3.1.   Развитие на националните системи за регистриране и поддържане на регистри на оръжия

Проектът ще осигури развитие или актуализиране на съществуващите системи за регистриране, лицензиране и поддържане на регистри на оръжия. Системите за регистриране ще включват операции, свързани с проследяването на огнестрелни оръжия, притежавани от физически и/или юридически лица, както и на разрешеното количество на притежавани боеприпаси. Подкрепата за поддържане на регистри ще включва развитие на софтуерен(ни) продукт(и), който(които) посочва(т) не само оръжията, притежавани от цивилни лица, но и операциите, свързани с управлението на оръжия, боеприпаси и/или експлозиви в сгради за съхранение, одобрени складове или оръжейни складове, като напр. местното полицейско управление или централно място за съхранение. Ще бъде възможно да се идентифицират оръжията, ползвателите и мястото на складиране на оборудването, когато то не се използва. Дейността по проекта ще предостави и подходяща техническа инфраструктура за използването на софтуерните продукти за регистрирането на оръжия.

Развитието и създаването на електронна(и) система(и) за регистриране на оръжия и поддържане на регистри ще има за резултат изпълнението на изискванията за регистриране и поддържане на регистри, установени съгласно Протокола на ООН за огнестрелните оръжия и Международния инструмент за проследяване.

2.3.2.   Събиране и регистриране на оръжия

Проектът цели да подкрепи събирането на всякакви оръжия, взривни устройства, артилерийски оръдия и свързани с тях боеприпаси, включително чрез узаконяването на оръжия, притежавани от цивилни лица, чрез тяхното регистриране.

Дейността по повишаване на осведомеността ще се координира от комитети, съставени от специалисти от министерствата на вътрешните работи и ПРООН/SEESAC, като към тях при необходимост ще се присъединят други съответни експерти по връзки с обществеността, с цел доброто разпространение на подробностите за узаконяването и доброволното предаване на незаконни огнестрелни оръжия. Кампаниите ще бъдат насочени към местните канали на разпространение, които могат да достигнат най-ефективно равнището на страната. Местното разпространение на информация ще бъде укрепено на национално равнище чрез докладване, интервюта и документални филми. Информация за кампаниите ще се подава чрез електронните и печатните медии. Посланията на кампаниите ще бъдат положителни и ще показват прилагането на практика на законодателството.

Проектът ще повиши сигурността на Западните Балкани, като изтегли опасните оръжия от улиците чрез двустранна комуникация между обществеността и полицията. По-конкретно проектът ще обхване всички възрастови групи, които притежават незаконни оръжия, както и всички онези, които възнамеряват да придобият оръжие.

2.3.3.   Регионален семинар по маркиране и проследяване

Проектът предвижда организиране на двудневен регионален семинар, чието провеждане понастоящем е планирано в Белград, Сърбия. Семинарът ще предостави актуализирана информация относно присъединяването към международните правни инструменти и приемането на национално законодателство в областта на маркирането и проследяването в страните от Западните Балкани. Семинарът ще предостави преглед на прилагането на националното законодателство. Конкретна цел ще бъде изпълнението на изискването за маркиране на внесени оръжия съгласно Протокола на ООН за огнестрелните оръжия.

Участниците в този регионален семинар ще включват, inter alia, представители на страните от Западните Балкани, международни организации, в т.ч. неправителствени организации и националната промишленост, както и технически експерти от държавите-членки на ЕС. На семинара се очакват до 50 участника.

На семинара ще се изготви доклад за презентациите, обсъжданията и препоръките. Документите от семинара ще бъдат публикувани в Интернет.

3.   Времетраене

Общото прогнозирано времетраене на проекта ще бъде 24 месеца.

4.   Бенефициери

Бенефициерите на проекта са националните институции на страните от Западните Балкани, които отговарят за контрола на оръжията и управлението на запасите.

Цялото население на страните от Западните Балкани ще има полза от проекта благодарение на намаления риск от несигурност и нестабилност, произтичащ от широкото разпространение на МОЛВ.


26.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/52


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 март 2010 година

за изменение на Решение 2008/911/ЕО за съставяне на списък на растителни вещества, препарати и комбинации от тях за използване в традиционни растителни лечебни продукти

(нотифицирано под номер C(2010) 1867)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/180/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (1), и по-специално член 16е от нея,

като взе предвид становището на Европейската агенция по лекарствата, формулирано на 6 ноември 2008 г. от Комитета по растителните лекарствени продукти,

като има предвид, че:

(1)

Mentha x piperita L. може да се счита за растително вещество, препарат или комбинация от тях по смисъла на Директива 2001/83/ЕО и отговаря на изискванията по същата директива.

(2)

Поради тази причина е целесъобразно да се включи Mentha x piperita L. в списъка на растителни вещества, препарати и комбинации от тях за използване в традиционни растителни лечебни продукти, създаден с Решение 2008/911/ЕО на Комисията (2).

(3)

За да се избегнат повтарянето и възможни противоречия между приложенията и членове 1 и 2 от Решение 2008/911/ЕО, е целесъобразно посочените членове да не се позовават на отделните вещества.

(4)

Поради тази причина Решение 2008/911/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по лекарствените продукти за хуманна употреба,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2008/911/ЕО се изменя, както следва:

1.

Членове 1 и 2 се заменят със следното:

„Член 1

В приложение I е установен списък на растителни вещества, препарати и комбинации от тях за използване в традиционни растителни лечебни продукти.

Член 2

В приложение II са посочени показанията, установените концентрации и дозировката, пътят на въвеждане и всякаква друга информация, която е необходима за безопасната употреба на едно растително вещество като традиционен лекарствен продукт и която се отнася за растителните вещества от приложение I.“

2.

Приложения I и II се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 25 март 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67.

(2)  ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 42.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и II към Решение 2008/911/ЕО се изменят, както следва:

1.

В приложение I след Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (сладко резене, плод) се добавя следното вещество:

Mentha x piperita L.“

2.

В приложение II след текста, свързан с Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung, fructus, се добавя следното:

ВЪВЕЖДАНЕ В СПИСЪКА НА ОБЩНОСТТА НА MENTHA X PIPERITA L., AETHEROLEUM

Научно наименование на растението

Mentha x piperita L.

Ботаническо семейство

Lamiaceae (Labiatae)

Растителен препарат/растителни препарати

Масло от мента: етерично масло, получено чрез парна дестилация от свежи надземни части на цъфтящото растение

Монография за справка от Европейската фармакопея

Масло от мента — Menthae piperitae aetheroleum (01/2008:0405)

Показание(я)

Растителен лекарствен продукт, който традиционно се използва за:

1.

Облекчаване на симптомите при кашлица и простуда

2.

Облекчаване на симптомите при локализирани мускулни болки

3.

Облекчаване на симптомите при локализиран сърбеж при незасегната кожа

Най-вече поради това че продуктът се използва от дълги години, той се счита за традиционен растителен лекарствен продукт с посочените показания.

Вид традиция

Европейска

Установена концентрация

Показания 1, 2 и 3

Еднократна доза

Деца между 4 и 10 годишна възраст

Полутвърди препарати 2 — 10 %

Водноетанолови препарати 2 — 4 %

Деца между 10 и 12 годишна възраст, подрастващи между 12 и 16 годишна възраст

Полутвърди препарати 5 — 15 %

Водноетанолови препарати 3 — 6 %

Юноши над 16 годишна възраст, възрастни:

Полутвърди препарати и препарати на базата на масло 5 — 20 %

В препарати на базата на воден етанол 5 — 10 %

В назални кремове 1 — 5 % етерично масло.

Установена дозировка

До три пъти дневно

Употребата на препарата при деца под 2 годишна възраст е противопоказана (вж. „Противопоказания“).

Не се препоръчва употреба при деца между 2 и 4 годишна възраст (вж. „Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба“).

Път на въвеждане

Кожно и трансдермално приложение.

Продължителност на употребата или ограничения при продължителността на употребата

Показание 1

Да не се използва повече от 2 седмици.

Показания 2 и 3

Не се препоръчва лекарственият продукт да се използва без прекъсване повече от 3 месеца.

Ако симптомите не изчезнат по време на употребата на лекарствения продукт, трябва да се потърси консултация с лекар или квалифициран медицински специалист.

Друга информация, необходима за безопасната употреба

Противопоказания

Деца под 2 годишна възраст, тъй като ментолът може да причини рефлекторна апнея и ларингоспазъм.

Деца с анамнеза за гърчове (фебрилни или други).

Свръхчувствителност към масло от мента или ментол.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Контактът на неизмити след приложението на масло от мента ръце с очите може евентуално да причини раздразнение.

Маслото от мента не трябва да се прилага върху наранена или раздразнена кожа.

Не се препоръчва употреба при деца между 2 и 4 годишна възраст, тъй като на този етап не е налична достатъчно информация за въздействието върху тази възрастова група.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са съобщени.

Бременност и кърмене

Поради липса на достатъчно данни не се препоръчва употреба по време на бременност и кърмене.

Ефекти върху способността за управление на МПС и работата с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за управление на МПС и работата с машини.

Нежелани реакции

Съобщени са реакции на свръхчувствителност като кожни обриви, контактни дерматити и раздразнение на очите. В повечето случаи тези реакции са слаби и краткотрайни. Няма данни за честотата на този тип реакции.

Възможно е раздразнение на кожата и лигавицата на носа след локално приложение на препарата. Няма данни за честотата на този тип реакции.

Ако настъпят други нежелани реакции, които не са посочени по-горе, трябва да се потърси консултация с лекар или квалифициран медицински специалист.

Предозиране

Не са съобщени случаи на предозиране.“


Поправки

26.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/55


Поправка на Решение 2009/699/ЕО на Комисията от 9 септември 2009 година относно дерогация от правилата за произход, определени с Решение 2001/822/ЕО на Съвета, по отношение на захарта от Нидерландските Антили

( Официален вестник на Европейския съюз L 239 от 10 септември 2009 г. )

На страница 57 член 5:

вместо:

„В клетка № 7 на сертификатите EUR. 1, издадени съгласно настоящото решение, се записва един от следните текстове:

„Derogation — Decision 2009/699/EC“,

„Derogation — Decision 2009/699/СЕ“.“

да се чете:

„В клетка № 7 на сертификатите EUR. 1, издадени съгласно настоящото решение, се записва един от следните текстове:

„Derogation — Decision 2009/699/EC“

„Dérogation — Décision 2009/699/CE“.“.