ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.067.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 67

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
17 март 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 220/2010 на Комисията от 16 март 2010 година за приемане на програмата от ad hoc модули за 2013 г.—2015 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета ( 1 )

1

 

 

Регламент (ЕС) № 221/2010 на Комисията от 16 март 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2010/156/ОВППС на Съвета от 16 март 2010 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в бившата югославска република Македония

6

 

 

2010/157/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 12 март 2010 година за продължаване на валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите-членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн (нотифицирано под номер C(2010) 1314)  ( 1 )

9

 

 

2010/158/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 16 март 2010 година относно някои временни защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 при домашни птици в Румъния (нотифицирано под номер C(2010) 1862)  ( 1 )

10

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2010/159/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 11 март 2010 година относно мерките за самозащита и предотвратяване на пиратските действия и въоръжените нападения срещу кораби ( 1 )

13

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

17.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 220/2010 НА КОМИСИЯТА

от 16 март 2010 година

за приемане на програмата от ad hoc модули за 2013 г.—2015 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 г. относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 577/98 е необходимо да се определят елементите на програмата от ad hoc модули за 2013 г.—2015 г.

(2)

Нужни са допълнителни източници (2) за определени сектори с висок риск от трудови злополуки или професионални заболявания и други свързани с работата здравословни проблеми, но които обикновено или не са обхванати, или не са обхванати в пълна степен от националните системи за социална сигурност, например „Рибно стопанство“ (разделение 03 на NACE rev. 2), „Добивна промишленост“ (раздел В на NACE rev. 2) или „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (раздел Q на NACE rev. 2).

(3)

Нов ad hoc модул за трудовите злополуки и свързаните с работата здравословни проблеми ще осигури значителна добавена стойност за информацията, която се получава от европейската статистика за трудовите злополуки (ESAW) и европейската статистика за професионалните заболявания (EODS), а именно като даде възможност както да се свържат пряко данните за злополуките и професионалните заболявания с положението на лицата на пазара на труда, така и да се получава информация за нови рискове (например свързаните с работата здравословни проблеми, които не са признати за професионални заболявания в националните законодателства).

(4)

Европейската стратегия по заетостта в пълна степен отчита необходимостта от вземане под внимание на свързаните със заетостта аспекти на имиграцията и, по-специално, необходимостта от подобрение на положението на мигрантите на пазара на труда. В насоките по заетостта, приети с Решение 2008/618/ЕО на Съвета (3), които са неделима част от цялостния пакет от насоки за насърчаване на растежа и заетостта в Европа като част от подновената Лисабонска стратегия, се призовава да се обърне специално внимание на въпроса за значителното намаляване на разликите по отношение на заетостта между лицата в неравностойно положение и останалите лица, включително между граждани на трети държави и граждани на ЕС. В тези насоки ясно е формулирано, че аспектите, свързани с борбата срещу дискриминацията и с интеграцията на имигрантите, са от основно значение и се призовава към целесъобразно управление на икономическата миграция, за да се отговори по-добре на потребностите на пазара на труда. От изключително значение са подходящите данни за наблюдението на тези аспекти, тъй като необходимостта от работници мигранти ще продължава да нараства през идните години особено предвид застаряването на работната сила на ЕС и прогнозирания недостиг на кадри.

(5)

В контекста на обсъждането на гъвкавата сигурност, което е в ход, и предвид изразената необходимост от по-добра приспособимост на предприятията и работниците в Европа — ключов аспект, подчертан в Европейската стратегия по заетостта и насоките по заетостта — е необходимо да се разполага с данни от широкообхватно изследване в европейски мащаб на степента, в която се прилагат различните форми на новите практики, свързани с организацията на работата и работното време, и на мнението на работниците по тези въпроси.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приема се програмата от ad hoc модули за извадковото изследване на работната сила за 2013 г.—2015 г., така както е установена в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 март 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 3.

(2)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Подобряване на качеството и на производителността на труда: стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007 г.—2012 г., прието на 21.2.2007 г. — СОМ(2007) 62.

(3)  ОВ L 198, 26.7.2008 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАБОТНАТА СИЛА

Многогодишна програма от ad hoc модули

1.   ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ

Списък на променливите: трябва да бъде установен преди декември 2011 г.

Референтен период: 2013 г. Държавите-членки могат да представят данни за всички 52 седмици или за второто тримесечие на годината.

Обхванати държави-членки и региони: трябва да бъдат определени преди декември 2011 г.

Представителност на резултатите: трябва да бъде определена преди декември 2011 г.

Пълнота на извадката за ad hoc модула: извадката за ad hoc модула следва да отговаря на изискванията по точка 4 от приложение I към Регламент (ЕО) № 377/2008 на Комисията (1), т.е. извадката, използвана за събиране на информацията за ad hoc модулите, трябва също да осигурява данни за структурните променливи.

Предаване на резултатите: преди 31 март 2014 г.

2.   ПОЛОЖЕНИЕ НА МИГРАНТИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРЕКИ НАСЛЕДНИЦИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Списък на променливите: трябва да бъде установен преди декември 2012 г.

Референтен период: 2014 г. Държавите-членки могат да представят данни за всички 52 седмици или за второто тримесечие на годината.

Обхванати държави-членки и региони: трябва да бъдат определени преди декември 2012 г.

Представителност на резултатите: трябва да бъде определена преди декември 2012 г.

Пълнота на извадката за ad hoc модула: извадката за ad hoc модула следва да отговаря на изискванията по точка 4 от приложение I към Регламент (ЕО) № 377/2008, т.е. извадката, използвана за събиране на информацията за ad hoc модулите, трябва също да осигурява данни за структурните променливи.

Предаване на резултатите: преди 31 март 2015 г.

3.   ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И РАБОТНОТО ВРЕМЕ

Списък на променливите: трябва да бъде установен преди декември 2013 г.

Референтен период: 2015 г. Държавите-членки могат да представят данни за всички 52 седмици или за второто тримесечие на годината.

Обхванати държави-членки и региони: трябва да бъдат определени преди декември 2013 г.

Представителност на резултатите: трябва да бъде определена преди декември 2013 г.

Пълнота на извадката за ad hoc модула: извадката за ad hoc модула следва да отговаря на изискванията по точка 4 от приложение I към Регламент (ЕО) № 377/2008, т.е. извадката, използвана за събиране на информацията за ad hoc модулите, трябва също да осигурява данни за структурните променливи.

Предаване на резултатите: преди 31 март 2016 г.


(1)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 57.


17.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 221/2010 НА КОМИСИЯТА

от 16 март 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 17 март 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 март 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

107,2

JO

59,4

MA

78,3

TN

133,8

TR

115,0

ZZ

98,7

0707 00 05

EG

219,6

JO

134,1

MK

134,1

TR

137,6

ZZ

156,4

0709 90 70

MA

192,2

TR

93,9

ZZ

143,1

0709 90 80

EG

32,4

ZZ

32,4

0805 10 20

EG

42,9

IL

54,6

MA

56,9

TN

49,7

TR

61,4

ZZ

53,1

0805 50 10

EG

76,3

IL

97,8

TR

68,0

ZZ

80,7

0808 10 80

AR

103,6

BR

89,3

CA

73,7

CN

74,2

MK

24,7

US

116,6

ZZ

80,4

0808 20 50

AR

84,0

CL

74,8

CN

82,0

ZA

101,9

ZZ

85,7


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


РЕШЕНИЯ

17.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/6


РЕШЕНИЕ 2010/156/ОВППС НА СЪВЕТА

от 16 март 2010 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в бившата югославска република Македония

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 31, параграф 2 и член 33 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 17 октомври 2005 г. Съветът прие Съвместно действие 2005/724/ОВППС (1) за назначаване на г-н Erwan FOUÉRÉ за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) в бившата югославска република Македония.

(2)

На 15 септември 2009 г. Съветът прие Съвместно действие 2009/706/ОВППС (2) за удължаване на мандата на СПЕС до 31 март 2010 г.

(3)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен до 31 август 2010 г. Мандатът на СПЕС обаче може да бъде прекратен по-рано, ако Съветът вземе решение за това по препоръка на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП) след влизането в сила на решението за създаване на Европейската служба за външна дейност,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Erwan FOUÉRÉ като специален представител на Европейския съюз (СПЕС) в бившата югославска република Македония се удължава до 31 август 2010 г. Мандатът на СПЕС може да бъде прекратен по-рано, ако Съветът вземе решение за това по препоръка на ВП след влизането в сила на решението за създаване на Европейската служба за външна дейност.

Член 2

Цел на политиката

Мандатът на СПЕС се основава на целта на политиката на Европейския съюз в бившата югославска република Македония, изразяваща се в подкрепа за утвърждаването на мирния политическия процес и пълното изпълнение на Рамковото споразумение от Охрид, така че да се улесни постигането на по-нататъшен напредък към европейската интеграция в рамките на процеса на стабилизиране и асоцииране.

СПЕС подпомага работата на ВП в региона.

Член 3

Мандат

За постигане на целта на политиката СПЕС има мандат да:

а)

поддържа тесни връзки с правителството на бившата югославска република Македония и със страните, участващи в политическия процес;

б)

предоставя консултации и помощ в политическия процес от страна на Съюза;

в)

осигурява координирането на усилията на международната общност за подпомагане прилагането и трайното действие на разпоредбите на рамковото споразумение от 13 август 2001 г., както е предвидено в споразумението и в приложенията към него;

г)

следи внимателно и докладва по въпросите на сигурността и междуетническите отношения и за тази цел осъществява връзка с всички компетентни органи;

д)

допринася за развитието и укрепването на зачитането на правата на човека и основните свободи в бившата югославска република Македония в съответствие с политиката и насоките на ЕС в областта на правата на човека.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   Комитетът по политика и сигурност (КПС) поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат, без това да засяга правомощията на ВП.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС в периода от 1 април 2010 г. до 31 август 2010 г., е в размер на 340 000 EUR.

2.   Разходите, финансирани с предвидената в параграф 1 сума, са допустими, считано от 1 април 2010 г. Разходите се управляват в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза.

3.   Управлението на разходите е предмет на договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Сформиране и състав на екипа

1.   В рамките на своя мандат и на предоставените му финансови средства СПЕС отговаря за сформирането на екипа си. Екипът включва експерти по специфични въпроси на политиката в съответствие с изискванията на мандата. СПЕС предоставя своевременно на Съвета и Комисията актуална информация за състава на своя екип.

2.   Държавите-членки и институциите на Съюза могат да предлагат командироването на служители, които да работят със СПЕС. Заплащането на служителите, командировани от държава-членка или институция на Съюза към СПЕС, се поема от съответната държава-членка или институция на Съюза. Експертите, командировани от държавите-членки в генералния секретариат на Съвета, могат да бъдат командировани и към СПЕС. Наетите на договорна основа международни служители трябва да са граждани на държава-членка.

3.   Всички командировани служители остават под административното ръководство на изпращащата държава-членка или институция на Съюза и изпълняват задълженията си и действат в интерес на изпълнението на мандата на СПЕС.

Член 7

Привилегии и имунитет на СПЕС и неговия екип

Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и членовете на неговия екип, се договарят по целесъобразност с приемащата(ите) страна(и). За тази цел държавите-членки и Комисията предоставят цялото необходимо съдействие.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на неговия екип спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2001/264/ЕО на Съвета от 19 март 2001 г. за приемане на разпоредбите относно сигурността на Съвета (3), по-специално при работа с класифицирана информация на ЕС.

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите-членки, Комисията и генералният секретариат на Съвета гарантират достъпа на СПЕС до всякаква информация от значение за него.

2.   Делегациите на Съюза и/или държавите-членки осигуряват по целесъобразност логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки, съобразени с неговия мандат и положението по отношение на сигурността в географския регион, за който той отговаря, за сигурността на целия персонал под негово пряко ръководство, по-специално чрез:

а)

разработване на съобразен със спецификата на мисията план за сигурност въз основа на насоките на генералния секретариат на Съвета, който включва специфични за мисията физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, с който се урежда управлението на безопасното придвижване на персонала до района на мисията и в границите му, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, и който включва план на мисията за действие при извънредни обстоятелства и за евакуация;

б)

гарантиране, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск съобразно условията в района на мисията;

в)

гарантиране, че всички членове на неговия екип, които се разполагат извън Съюза, включително местно наетият персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност преди или след пристигането им в района на мисията, въз основа на определената от генералния секретариат на Съвета степен на риск за района на мисията;

г)

гарантиране, че всички одобрени препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, са изпълнени, и представяне пред ВП, Съвета и Комисията писмени доклади относно тяхното изпълнение, както и относно други въпроси, свързани със сигурността, в рамките на междинния доклад и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Доклади

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади пред ВП и КПС. При необходимост СПЕС докладва също пред работните групи на Съвета. Редовните писмени доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. По препоръка на ВП или КПС СПЕС може да представя доклади пред Съвета по външни работи.

Член 12

Координация

1.   СПЕС съдейства за цялостната политическа координация на Съюза. Той съдейства за осигуряване на съгласуваното използване на всички инструменти на Съюза на мястото на мисията с оглед постигане на целите на политиката на Съюза. Действията на СПЕС се съгласуват с тези на Комисията, както и с действията на други СПЕС в същия регион, по целесъобразност. СПЕС провежда редовни брифинги за мисиите на държавите-членки и делегациите на Съюза.

2.   На място се поддържат тесни връзки с ръководителите на делегациите на Съюза и ръководителите на мисии на държавите-членки. Те полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на неговия мандат. СПЕС също така осъществява връзка с други участници на международно и регионално ниво, представени на място.

Член 13

Преглед

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други участия на Европейския съюз в региона подлежат на редовен преглед. В края на мандата СПЕС представя пред ВП, Съвета и Комисията изчерпателен доклад за изпълнението на мандата.

Член 14

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Член 15

Публикуване

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 16 март 2010 година.

За Съвета

Председател

E. SALGADO


(1)  ОВ L 272, 18.10.2005 г., стр. 26.

(2)  ОВ L 244, 16.9.2009 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1.


17.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/9


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2010 година

за продължаване на валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите-членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн

(нотифицирано под номер C(2010) 1314)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/157/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (1), и по-специално член 13 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2006/502/ЕО на Комисията (2) от държавите-членки се изисква да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн.

(2)

Решение 2006/502/ЕО е прието в съответствие с разпоредбите на член 13 от Директива 2001/95/ЕО, която ограничава валидността на решението за период, не по-дълъг от една година, но позволява то да бъде потвърждавано за допълнителни периоди, никой от които не може да надвишава една година.

(3)

Решение 2006/502/ЕО беше изменяно три пъти, първо с Решение 2007/231/ЕО (3), което продължи валидността на решението до 11 май 2008 г., втори път с Решение 2008/322/ЕО (4), което продължи валидността на решението до 11 май 2009 г., и трети път с Решение 2009/298/ЕО (5), което продължи валидността на решението с още една година до 11 май 2010 г.

(4)

При липсата на други задоволителни мерки по отношение на безопасността на запалките спрямо деца е необходимо да се продължи валидността на Решение 2006/502/ЕО за още 12 месеца и то да бъде съответно изменено.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден с Директива 2001/95/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 6 от Решение 2006/502/ЕО параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Настоящото решение се прилага до 11 май 2011 г.“

Член 2

Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да се съобразят с настоящото решение, най-късно до 11 май 2010 г. и публикуват тези мерки. Те незабавно информират Комисията за това.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 198, 20.7.2006 г., стр. 41.

(3)  ОВ L 99, 14.4.2007 г., стр. 16.

(4)  ОВ L 109, 19.4.2008 г., стр. 40.

(5)  ОВ L 81, 27.3.2009 г., стр. 23.


17.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/10


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 март 2010 година

относно някои временни защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 при домашни птици в Румъния

(нотифицирано под номер C(2010) 1862)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/158/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 3 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, и за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета (3), и по-специално член 18, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Инфлуенцата по птиците е инфекциозно вирусно заболяване при птиците, включително домашните птици. Заразяването на домашни птици с вируси на инфлуенца по птиците причинява две основни форми на тази болест, които се различават по вирулентност. Нископатогенната форма обикновено причинява само леки симптоми, а високопатогенната форма води до много високи нива на смъртност при повечето видове домашни птици. Болестта може да има сериозни последици за рентабилността на птицевъдството.

(2)

Инфлуенцата по птиците засяга главно птиците, но при някои обстоятелства заразяване може да настъпи и при хората, макар че обикновено рискът е много малък.

(3)

В случай на поява на огнище на инфлуенца по птиците съществува риск болестотворният агент да се разпространи както в други птицевъдни стопанства, така и сред дивите птици. По този начин, посредством търговията с живи птици или техни продукти или вследствие миграцията на дивите птици, той може да се разпространи от една държава-членка в друга държава-членка и в трети страни.

(4)

С Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците (4) се определят мерки за контрола както на нископатогенната, така и на високопатогенната форма на инфлуенцата по птиците. В член 16 от посочената директива се предвижда създаването на предпазни, надзорни и други ограничителни зони в случаи на огнища на високопатогенната форма на инфлуенцата по птиците.

(5)

С Решение 2006/415/ЕО на Комисията от 14 юни 2006 г. относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Общността (5) се определят допълнителни защитни мерки, които да бъдат прилагани в държавата-членка, засегната от високопатогенния вирус от подтип H5N1 на инфлуенцата по птиците, с оглед предотвратяването на разпространението на болестта, като се вземе предвид специфичната епидемиология на този конкретен щам на вируса.

(6)

Непосредствено след откриването на предполагаемото или потвърденото избухване на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 съгласно член 4 от Решение 2006/415/ЕО от държавата-членка се изисква незабавно да създаде зона с висока степен на опасност, състояща се от предпазна и надзорна зона (зона А) и зона с ниска степен на опасност, която отделя зона А от онези части от територията на засегната държава-членка, в които заболяването не съществува (зона Б). Въпросните зони са изброени в приложението към настоящото решение.

(7)

Румъния уведоми Комисията относно потвърдено огнище на зараза на нейна територия на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 и предприе съответните мерки, както е предвидено в Решение 2006/415/ЕО, включително създаването на зони А и Б.

(8)

В сътрудничество с Румъния Комисията направи преглед на въпросните защитни мерки и се увери, че границите на зоните А и Б, създадени от компетентния орган в посочената държава-членка, са на достатъчно разстояние от действителното местонахождение на потвърденото огнище.

(9)

С оглед предотвратяването на каквото и да е излишно затрудняване на търговията в рамките на Съюза и за да се избегне въвеждането на необосновани бариери пред търговията с трети страни, е необходимо на равнището на Съюза своевременно да бъде съставен списък на зоните А и Б в Румъния.

(10)

Съответно до провеждането на следващата среща на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, зоните А и Б в Румъния, в които трябва да бъдат прилагани определените в Решение 2006/415/ЕО защитни мерки, следва да бъдат изброени в настоящото решение, като следва да бъде конкретизирана и продължителността на това разделяне на зони.

(11)

Настоящото решение ще бъде разгледано на следващото заседание на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение се определят зоните, на чиято територия се прилагат временните защитни мерки, предвидени в Решение 2006/415/ЕО, както и периодът на прилагането на тези мерки.

Член 2

1.   Зоната, посочена в част А на приложението към настоящото решение, се счита за зона с висока степен на опасност (зона А) по смисъла на член 3, параграф 1 от Решение 2006/415/ЕО.

2.   Зоната, посочена в част Б на приложението към настоящото решение, се счита за зона с ниска степен на опасност (зона Б) по смисъла на член 3, параграф 2 от Решение 2006/415/ЕО.

Член 3

Настоящото решение се прилага до 17 април 2010 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 март 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 146, 13.6.2003 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16.

(5)  ОВ L 164, 16.6.2006 г., стр. 51.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ A

Зона А по смисъла на член 2, параграф 1:

Код по ISO на страната

Държава-членка

Зона А

Дата, до която се прилага

Код

Наименование

RO

Румъния

00038

Зона, която включва:

17.4.2010 г.

Предпазна зона:

Letea

Надзорна зона:

 

C.A. Rosetti

 

Sfiștofca

 

Cardon

ЧАСТ Б

Зона Б по смисъла на член 2, параграф 2:

Код по ISO на страната

Държава-членка

Зона Б

Дата, до която се прилага

Код

Наименование

RO

Румъния

00038

Зоната на окръг Tulcea, различна от изброената в зона A

17.4.2010 г.


ПРЕПОРЪКИ

17.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/13


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2010 година

относно мерките за самозащита и предотвратяване на пиратските действия и въоръжените нападения срещу кораби

(текст от значение за ЕИП)

(2010/159/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

Предвид зачестилите пиратски действия край бреговете на Сомалия, Комитетът по морска безопасност на Международната морска организация (ММО) на своята 86-а сесия от 27 май до 5 юни 2009 г. прие пакет от мерки, изложени в няколко циркуляра, които или актуализират действащите общи препоръки относно мерките за борба срещу пиратските действия и въоръжените нападения срещу кораби, или определят специфични мерки в отговор на пиратските действия в Аденския залив и край бреговете на Сомалия.

(2)

Циркуляр MSC.1/Circ. 1334 от 23 юни 2009 година излага „Ръководни принципи за собствениците, операторите, капитаните и екипажите на кораби относно предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи срещу кораби“ (Guidance to shipowners and ship operators, shipmasters and crews on preventing and suppressing acts of piracy and armed robbery against ships). Същият циркуляр изброява изчерпателен списък с мерки, които могат да се приложат на борда на корабите при всякакви обстоятелства за предотвратяване на нападения или, в случай на такива, да се намали максимално рискът за екипажа и за кораба.

(3)

Циркуляр MSC.1/Circ. 1332 от 16 юни 2009 година включва мерките, определени като „най-добри практики в управлението“ за избягване, възпиране или забавяне на пиратските действия в Аденския залив и край бреговете на Сомалия („Best Management Practices to Avoid, Deter or Delay Acts of Piracy in the Gulf of Aden and off the Coast of Somalia“), които различните партньори от морския сектор разработиха доброволно, а подписалите страни подкрепиха и насърчиха поради извънредното положение, което създават опасностите край бреговете на Сомалия. Партньорите от морския сектор актуализираха тези мерки с втора версия на документа, която бе разпространена с циркуляр MSC.1/Circ. 1335 от 29 септември 2009 година.

(4)

Макар и мерките, изложени в циркулярите на ММО да нямат задължителен и обвързващ характер, безспорната необходимост от укрепване на морската сигурност подтиква към търсене на гаранции за корабите под флага, на която и да е от държавите-членки — да са подготвени по възможно най-добрия начин предвид данните, с които разполагаме към момента, когато плават в зони с повишен риск от пиратски действия или въоръжени нападения.

(5)

Пиратските действия и въоръжените нападения на кораби са по естество насилствени актове и представляват сериозна опасност в много точки на света и не само при създалото се положение край бреговете на Сомалия, Аденския залив и Индийския океан.

(6)

Статистиката за 2008 г. посочва, че пиратските действия са били най-многобройни от 1991 г. насам, когато Международното бюро по корабоплаване започва проследяването им — 293 нападения срещу кораби, 49 заловени кораби, 889 моряци, взети като заложници, 11 убити, 21 изчезнали и смятани за мъртви. От 2008 г. нападенията и отвличанията на кораби нараснаха с особени размери край бреговете на Сомалия, в Аденския залив и в Индийския океан. Пирати нападнаха и задържаха множество кораби, чиито екипажи са заложници и за чието освобождение пиратите очакват откупи. Времето, прекарано в плен — седмици и дори месеци, е не само недопустимо, но и изключително мъчително за задържаните моряци.

(7)

Бе констатирано нарастване на броя на нападенията в Индийския океан и Аденския залив от началото на 2009 г., въпреки относителното затишие през лятото вследствие на мусоните и трудните за пиратите условия за мореплаване. Същите са провели най-малко 164 нападения през 2009 г. като 48 от тях са довели до залавянето на кораб.

(8)

„Най-добрите практики за управление“, които препоръчват на корабоплавателните компании и на корабите да се регистрират предварително в интернет сайта на Центъра за сигурност на мореплаването в региона на Африканския рог (http://www.mschoa.org) преди да преминат през Аденския залив. Регистрираните кораби получават цялата налична информация за ситуацията в тази мореплавателна зона и биват следвани от силите на операция EU NAVFOR-ATALANTA, което намалява риска от нападения. Въпреки това повече от една трета от преминаващите кораби продължават да не се регистрират в Центъра за сигурност на мореплаването в региона на Африканския рог и не могат да се ползват от вече действащите мерки за осигуряване на преминаването им през тази зона.

(9)

На 15 юни 2009 г. Съветът на Европейския съюз реши да удължи с една година, считано от 13 декември 2009 г., военната мисия EU NAVFOR-ATALANTA на Европейския съюз, целяща възпиране, предотвратяване и потушаване на пиратските действия и въоръжените грабежи срещу кораби край бреговете на Сомалия. Посочената военна операция е първата морска операция в рамките на Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО). Съветът действително констатира, че пиратските действия край сомалийския бряг продължават да са сериозна заплаха за мореплаването в тази зона.

(10)

Предохранителните мерки, препоръчани в циркуляри MSC.1/Circ. 1334 и MSC.1/Circ. 1335 допълват действията на операция EU NAVFOR-ATALANTA и затова действителното им и съгласувано прилагане единствено ще допринесе за по-голяма резултатност на приетите от Съвета действия за защита на корабоплаването и за борба с пиратството край бреговете на Сомалия.

(11)

Ролята на държавите-членки е да приведат в действие мерките за укрепване на мореплавателната сигурност и да гарантират, че за постигането на тази цел са отпуснати и предоставени всички необходими средства,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

1.   Приканват се държавите-членки да следят за действителното и съгласувано прилагане на предохранителните мерки в отговор на опасностите, на които са изложени корабите при пиратски действия и при въоръжени нападения. Посочените мерки бяха подробно описани и определени и получиха широка подкрепа в рамките на Международната морска организация (ММО) и от страна на партньорите от морския сектор.

2.   Общи мерки

2.1.

Държавите-членки се приканват да доведат до знанието на регистрираните у тях оператори циркуляр MSC.1/Circ. 1334, приет на 86-ата сесия на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация (ММО), с който се определят и актуализират предохранителните мерки за самозащита, които корабите и корабоплавателните компании трябва да прилагат при борбата с пиратските действия и въоръжените нападения, където и да се случват те, съгласно разпоредбите на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (МК ISPS).

2.2.

Държавите-членки се приканват по-специално да проверяват надеждността на подготовката и броя на личния състав на корабите съгласно правило 4.28 от част Б на МК ISPS, станало задължително по силата на член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1).

3.   Мерки, съобразени специално с положението край бреговете на Сомалия

3.1.

Държавите-членки се приканват да доведат до знанието на регистрираните у тях оператори циркуляр MSC.1/Circ. 1332, приет на 86-ата сесия на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация (ММО) и неговото допълнение — MSC.1/Circ. 1335, които подкрепят на международно равнище мерките, познати като „най-добри практики в управлението за избягване, възпиране или забавяне на пиратските действия в Аденския залив и край бреговете на Сомалия“, които партньорите от морската индустрия редовно публикуват и актуализират.

3.2.

Държавите-членки се приканват да вземат всички необходими мерки за разгласяване, разпращане на актуализирана информация и проверка на прилагането на изброените в приложението към настоящата препоръка най-добри практики на управление за възпиране на пиратските действия край бреговете на Сомалия.

Съставено в Брюксел на 11 март 2010 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 129, 29.4.2004 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Най-добри практики в управлението за възпиране на пиратството в Аденския залив и край бреговете на Сомалия

(Версия 2 — август 2009 г.)

В опит да се противодейства на пиратството в Аденския залив и край бреговете на Сомалия тези най-добри практики в управлението са подкрепени от следните международни представители на отрасъла:

1.

Международно сдружение на независимите собственици на танкери (INTERTANKO)

2.

Международна камара по корабоплаването (ICS)

3.

Международен морски форум на нефтените дружества (OCIMF)

4.

Балтийски и международен морски комитет (BIMCO)

5.

Сдружение на международните оператори на газови танкери и терминали (SIGTTO)

6.

Международното сдружение на собственици на товарни плавателни съдове (INTERCARGO)

7.

Международна група на клубовете за защита и обезщетение (IGP&I)

8.

Международна асоциация на круизните линии (CLIA)

9.

Международен съюз за морско застраховане (IUMI)

10.

Съвместен комитет по войните (JWC) и Съвместен комитет по корпусите (JHC)

11.

Международно бюро по корабоплаване (IMB)

12.

Международна федерация на транспортните работници (ITF)

Настоящите най-добри практики в управлението са подкрепени така също от:

13.

Център за сигурност на мореплаването в региона на Африканския рог (MSCHOA)

14.

Организация за морска търговия на Обединеното кралство (UKMTO Dubai)

15.

Морска служба за връзка (MARLO).

Предложени практики за планиране и експлоатация за собствениците, операторите, мениджърите и капитаните на кораби, които преминават през аденския залив и край бреговете на Сомалия

Цел

1.

Целта на настоящия документ е да предостави най-добри управленски практики (НУП), които да подпомогнат компаниите и корабите за избягване на пиратски нападения, за възпиране на нападения и забавяне на успешни нападения в Аденския залив и край бреговете на Сомалия. Организациите, с които са направени консултации за целите на настоящия документ, представляват голямата част от собствениците и операторите на кораби, които преминават през района.

2.

Тези организации ще насърчат своите членове да използват настоящите НУП и ще се стремят да ги разпространяват и сред други кръгове в корабоплаването като НУП за противодействие на пиратството в района. Настоящият документ допълва ръководните принципи, предоставени в циркуляра на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация (ММО) MSC.1/Circ.1334.

Характерни видове нападения и извлечени поуки

1.

През 2008 г. и първата половина на 2009 г. се наблюдава увеличение на броя на пиратските нападения върху търговски кораби в целия Аденски залив и край бреговете на Сомалия, както и в по-обширния район на Северозападния Индийски океан. По-голямата част от нападенията първоначално бяха съсредоточени около северната част на Аденския залив, но бяха проведени и нападения по-далеч от източния бряг на Сомалия.

2.

Анализът на успелите нападения сочи, че пиратите се възползват от следните често срещани особености, които правят корабите уязвими:

а)

ниска скорост;

б)

малка запасна височина;

в)

неподходящо планиране и процедури;

г)

забележимо занижена бдителност и/или липса на убедителни мерки за самозащита;

д)

когато е очевидна бавната реакция на кораба.

3.

Обикновено за нападение се използват две или повече малки високоскоростни (до 25 възела) открити лодки („скиф“), които често се приближават откъм скулата на левия борд и/или кърмата.

4.

Използването на пиратски „кораб майка“, което представлява по-голям кораб, който превозва персонал, оборудване, запаси и по-малки съдове за нападения, е дало възможност за предприемане на успешни нападения на по-голямо разстояние от брега.

5.

Бдителността трябва да е най-голяма на зазоряване и смрачаване, тъй като по-голямата част от нападенията са извършени по това време.

6.

Корабите с по-висока скорост (15 възела и нагоре) не трябва да се считат в безопасност от нападения, въпреки че скоростта е ефективна форма на защита. В района е използвано лекострелково оръжие и ръчни противотанкови гранатомети (РПГ), в опит за сплашване на капитаните на кораби, за да намалят скоростта. Поддържането на максимална експлоатационна скорост при такива обстоятелства се е доказало като ефективно.

7.

По-голямата част от опитите за отвличания са били отблъснати от екипажи на кораби, които предварително са планирали и преминали обучение за рейса и са предприели успешно пасивни контрамерки.

8.

Преобладаващите атмосферни и морски условия също в голяма степен влияят върху способността на атакуващите за действие. Сила на вятъра, надвишаваща 18 възела, и височина на вълните над 2 метра се смятат за достатъчни и осигуряват защита на всички освен на най-уязвимите кораби, особено когато капитаните изцяло се съобразяват с най-добрите управленски практики.

Препоръчвани най-добри управленски практики

1.   Въведение

a)   Настоящият документ, посочващ най-добри практики, признава пълната свобода на капитана във всеки един момент да предприеме действия или да вземе целесъобразни мерки за избягване, възпиране или забавяне на пиратски нападения в този район и е същевременно предназначен за собствениците и операторите на кораби, капитаните и техните екипажи.

б)   Не всички мерки, разглеждани в настоящия документ, са приложими към всеки кораб. Следователно, като част от анализа на риска, се препоръчва да се направи оценка, за да се определи кои от НУП ще са най-подходящи за кораба. Посочените по-долу обаче в повечето случаи са се доказали като ефективни:

2.   Преди преминаване — Общо планиране

а)   Общи

i)

UKMTO Dubai е първата точка за контакт за корабите в района. Ежедневната връзка между капитаните и военните се осъществява чрез UKMTO Dubai, които разговарят с корабите и се свързват пряко с MSCHOA и командирите на военноморските сили в морето. UKMTO Dubai изисква редовни актуализации на позицията и планирания курс на корабите. Те използват тази информация, за да подпомогнат военноморските отряди да поддържат точна картина на корабоплаването. (вж. речника в приложение А за допълнителна информация.)

ii)

Центърът за сигурност на мореплаването в региона на Африканския рог (MSCHOA) е органът по планиране и координация на силите на ЕС (EU NAVFOR) в Аденския залив и зоната край бреговете на Сомалия. (вж. речника в приложение А.)

iii)

Морската служба за връзка (MARLO) служи за обмен на информация между Съвместните военноморски сили (CMF) и всички търговски кораби в района. (вж. речника в приложение А.)

iv)

Преди преминаване през високорисковата зона собственикът и капитанът трябва да направят своя собствена оценка на риска въз основа на последната налична информация, за да оценят вероятността и последиците за кораба от пиратски нападения. В резултат на тази оценка на риска трябва да бъдат определени мерки за предотвратяване, смекчаване и възстановяване, което ще означава комбиниране на законовите изисквания с допълнителни мерки за противодействие на пиратството.

v)

Процедурите на компаниите за управление при кризи следва да включват адекватни мерки предвид заплахата от пиратство, като бъдат възприети практиките на ММО и други практики, препоръчани от отрасъла като подходящи, при отчитане на конкретните обстоятелства и вида на кораба.

vi)

Военноморските органи изискват предизвестие за планиран рейс на корабите, за да набележат пробойните в сигурността и да планират подходяща защита. Това се постига главно чрез:

1.

първоначален доклад до UKMTO Dubai (по електронна поща или факс);

2.

първоначален доклад до MARLO (по електронна поща или факс);

3.

допълнително, ако се планира преминаване през Аденския залив или плаване в зоната, ограничена между 12° N, 58° E и 10° S: регистриране на движението на кораба в MSCHOA (онлайн, по електронна поща или факс).

vii)

Въпреки необходимостта от мерки за предотвратяване качването на борда от страна на пиратите, безопасността на екипажа и пътниците е от първостепенно значение.

б)   Фирмено планиране

Строго препоръчително е мениджърите и/или отдел „Операции“ да се регистрират и да ползват страниците с ограничен достъп на интернет сайта на MSCHOA (www.mschoa.eu), да преглеждат съдържащата се там информация и да я разпространяват, по целесъобразност, в рамките на своята флотилия.

i)

осигуряване на „Регистрация за движение на кораб“ в MSCHOA (онлайн, по електронна поща или факс) 4—5 дни преди корабът да навлезе в Международния препоръчан за плаване транзитен коридор (IRTC) или в района, ограничен между 12° N, или 58° E или 10° S. Забележка: това може да бъде направено или от кораба, или от компанията;

ii)

извършване на преглед на Оценката на сигурността на кораба (SSA) и изпълнението на Корабния план за сигурност (SSP), както се изисква от Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищата (ISPS) с оглед противодействие на заплахата от пиратство;

iii)

офицерът по сигурността на компанията (CSO) се приканва да гарантира, че е изготвен план за действие при непредвидени ситуации за рейсове с висок риск, извършени са тренировки, проведен е инструктаж и той е обсъден с капитана и офицера по сигурността на кораба (SSO);

iv)

следене на оповестяваните морски райони с особено висок риск;

v)

предоставяне на капитана на притежавания кораб на насоки по отношение на предпочитаните и възможни начини за преминаване през района (групово преминаване, ескортирано групово преминаване, национален конвой и т.н.);

vi)

провеждане на периодични обучения за екипажа;

vii)

използването на допълнителни частни охранители се решава от компанията, но употребата на въоръжена охрана не се препоръчва;

viii)

обмисляне осигуряването на допълнителен персонал за увеличаване броя на вахтите;

ix)

обмисляне на възможността корабите да се оборудват с мерки за самозащита (SPM) преди преминаване през високорискови зони.

в)   Планиране от капитана на кораба

i)

представяне на „Първоначален доклад“ на UKMTO Dubai и MARLO (по електронна поща или факс) при навлизане в подлежащата на докладване зона между Суец и 78° E и 10° S, вж. Карта за планиране на противодействието на пиратството Q6099;

ii)

осигуряване на „Регистрация за движение на кораб“ в MSCHOA (онлайн, по електронна поща или факс) 4—5 дни преди корабът да навлезе в IRTC или в зоната, ограничена между 12° N, 58° E или 10° S. Забележка: това може да бъде направено от кораба или от компанията. Ако регистрацията е попълнена от компанията, капитаните трябва да получат уверение от своите компании, че данните им са правилно регистрирани в MSCHOA;

iii)

препоръчва се преди преминаването през района екипажът да получи изчерпателен инструктаж;

iv)

планът за действие при извънредни ситуации за противодействие при пиратски действия е доказано, че дава най-добри резултати, когато предварително е обезпечено изпълнението му. Преди пристигане в зоната се провежда учение, планът се преглежда и целият персонал получава инструкции за своите задължения, включително познаване на алармения сигнал, означаващ пиратско нападение;

v)

на капитаните се препоръчва да подготвят също така и план за комуникация при извънредни случаи, който да включва всички важни спешни номера за контакт и предварително подготвени съобщения, които трябва да са на разположение или постоянно изложени в близост до пулта за връзка (например телефонни номера на MSCHOA, IMB PRC, CSO и т.н. — вж. Списък с контакти в приложение Б);

vi)

определяне политиката на кораба по AIS (система за автоматична идентификация): SOLAS (Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море) разрешава на капитана по негова преценка да изключи AIS, ако счита, че използването ѝ допълнително понижава степента на защитеност на кораба. Същевременно за да разполагат военноморските сили с информация за местоположението на съдовете в Аденския залив се препоръчва предаването по AIS да продължи, но да бъде ограничено до самоличността на кораба, неговото местоположение, курс, скорост, навигационен статус и информация, свързана с безопасността. Край бреговете на Сомалия решението също принадлежи на капитана, но понастоящем съветът на военноморските сили е AIS да се изключва напълно. При колебание може да се потърси потвърждение от MSCHOA.

3.   Планиране преди преминаване

а)   На корабите се препоръчва, докато се намират в района, да докладват на UKMTO Dubai и MARLO своето местоположение по обед, курс, скорост, очакван и действителен час на пристигане.

б)   Корабите също така се приканват да докладват по-често, когато плават в зони, в които е известно, че съществува повишен риск от пиратски нападения и да докладват отново при преминаване през точки A или B в Аденския залив, както е показано на Картата за противодействие на пиратството Q6099.

в)   В Аденския залив

i)

EUNAVFOR настоятелно препоръчва корабите да извършват своите рейсове в рамките на IRTC. Пътуващите на запад кораби следва да се придържат към северната част на коридора, а пътуващите на изток кораби — към южната част. Насоки за групово преминаване (GT) през Аденския залив, що се отнася до графици и скорости, са на разположение на интернет сайта на MSCHOA, в случай че се предвижда GT.

ii)

Корабите трябва да избягват навлизане в йеменските териториални води (YTWs) при своето преминаване. Причината за това е международното обичайно право, тъй като не е възможно международните военни сили (не йеменски) да защитават кораби, обект на нападение в йеменски териториални води.

iii)

Към корабите може да бъде отправено искане да направят корекции в плановете на рейсовете си, за да се съобразят със съветите на MSCHOA по отношение на маршрутите.

iv)

При GT корабите не трябва да очакват постоянен ескорт от военен кораб. Всички военни кораби в Аденския залив обаче, било те част от EUNAVFOR или в координация с тях, ще бъдат информирани за GT през Аденския залив и ще имат достъп до всички данни на уязвимите кораби.

v)

MSCHOA настоятелно препоръчва на капитаните да положат всички усилия и да планират периодите за преминаване през най-високо рисковите зони на Аденския залив за нощни рейсове (MSCHOA е на разположение на корабите за препоръки). Много малко нападения са били успешно осъществени нощно време.

г)   Извън Аденския залив

i)

Корабите, плаващи край източния бряг на Сомалия, трябва да направят справка в интернет сайта на MSCHOA или UKMTO Dubai, за да се запознаят с последните препоръки по отношение на определянето на маршрутите.

ii)

Капитаните все пак трябва да изпращат по обичайния начин актуална информация на UKMTO Dubai, за курса и данните на своя кораб.

д)   Приложение Б съдържа списък на полезни данни за контакт.

4.   Преди преминаването — защитни мерки

а)   Като се има предвид броя на екипажа, следва да се гарантира графиците на кораба да бъдат предварително адекватно съгласувани, така че екипажът на вахта да бъде добре отпочинал и добре инструктиран и да има на разположение достатъчен брой хора на вахта. Капитанът и офицерите на вахта следва да знаят как се отразяват зигзагообразните маневри на борда на техния кораб (при всякакви морски условия), и по-специално как тези маневри могат да доведат до понижаване на скоростта на кораба.

б)   Следва да се разгледа свеждането до минимум на външните комуникации (радио и мобилни апарати и изпращането на AIS информация) единствено до съществено важната комуникация, свързана с безопасността и сигурността, и до информация по SOLAS по време на преминаване през Аденския залив и край бреговете на Сомалия.

в)   Следва да се повиши готовността и резервните мощности, като допълнително бъде задействано спомагателното оборудване, включително генератори и рулевите електродвигатели.

г)   Следва да се увеличат наблюдателните постове/екипажа на капитанския мостик.

д)   Следва да е налице екипаж в машинното отделение.

е)   Следва да се обезопаси и осигури контрол на достъпа до капитанския мостик, машинното отделение, залата с рулевото устройство, както и до всички битови (вътрешни помещения. На всички потенциални входове (врати, странични отвори, отдушници и т.н.) следва да се направи оценка на риска и да бъдат подходящо обезопасени, особено когато потенциалният вход изглежда достатъчно голям и през него може да проникне нападател. Достъпът до и от битовите помещения и вътрешните работни пространства трябва да бъде ограничен само до един вход по време на преминаването през високо рискови зони. Каквито и мерки да се предприемат аварийният ИЗХОД следва да остане достъпен откъм вътрешните пространства, но той трябва да се обезопаси срещу пиратско проникване отвън.

ж)   При спешни случаи контакт с военните кораби може да се осъществи в метровия обхват (VHF) по канал 16 (резервен канал 08).

з)   Следва да се провери дали всички стълби и извънбордно оборудване са прибрани или качени на палубата.

и)   Следва да се провери дали мерките за самозащита, поставени предварително, все още са сигурно прикрепени и отговарят на предназначението си. Не бива да се забравя, че временните приспособления могат да се разхлабят и да не послужат достатъчно ефективно при защита.

й)   Ако корабът има сравнително малка запасна височина, да се разгледа възможността за увеличаване ширината на фалшборда с цел да се предотврати закачване на абордажни куки. Интернет сайтът на MSCHOA предоставя примери за такива мерки.

к)   Препоръчва се определянето на сборна точка или „укрепление“ за защита от пиратско нападение и да се упражнят процедурите по заключване, за да се забави овладяването на контрола на кораба и да се спечели време. В най-добрия случай мястото трябва да е далеч от външни прегради и илюминатори. Поради продължаващия дебат относно използването на укрепления и начина на използването им на капитаните се препоръчва да правят редовни справки в MSCHOA.

л)   Следва да се обмисли използването на кукли манекени край перилата, които да симулират допълнителни наблюдателни постове. Ако конструкцията на кораба не позволява наблюдение в определен участък и оценката на сигурността установи този риск, тогава може да се наложи поставяне на наблюдатели на това място.

м)   Препоръчва се пожарните помпи и/или маркучи да бъдат под налягане и готови за изпразване извън борда около кораба, особено в най-уязвимите точки.

н)   Следва да се разгледа също така и възможността за създаване на водна завеса около кораба за допълнително възпиране на качването на борда.

о)   Следва да се обмисли използването на режеща тел/физически бариери около кърмата/най-ниските точки на проникване, съобразени с безопасността и евакуацията на екипажа.

п)   Следва да се разгледа възможността за използване на оборудване за пасивна защита.

р)   Следва да се обмисли набавянето на оптически уреди за нощно виждане, които да се използват, когато е тъмно.

с)   Следва да се използва система за охранително видеонаблюдение — CCTV (ако има инсталирана такава).

5.   При преминаването — операции

а)   Екипажът на кораба не трябва да се излага на ненужен риск, когато се използват мерки за самозащита (SPM).

б)   На всички кораби в Аденския залив строго се препоръчва да използват IRTC и да следват инструкциите и графиците на MSCHOA за групово преминаване, публикувани на интернет сайта на MSCHOA.

в)   На моряците се обръща внимание също така на циркуляр на ММО SN.1 Circ. 281 от 4 август 2009 г.: „Информация относно международно признатия транзитен коридор (IRTC) за кораби, преминаващи през Аденския залив“, в който се посочва, че IRTC подлежи на изменяне от страна на военните органи в съответствие с преобладаващите обстоятелства. Следователно моряците настойчиво се приканват да си набавят актуална информация от интернет сайта на MSCHOA: http://www.mschoa.org или от навигационните предупреждения (NAV-warnings), публикувани за тази зона.

г)   Ако възнамерявате да се включите в групово преминаване (GT) по IRTC: движете се със скоростта за групово преминаване, но имайте предвид ограниченията на кораба. (Към момента е общоприето, ако максималната ви експлоатационна скорост по море е 16 възела, да се присъедините към групово транзитно преминаване с 14 възела и да запазите тези 2 възела в резерв.)

д)   Ако не възнамерявате да се включите в групово преминаване по IRTC: поддържайте максимална експлоатационна скорост във високо рисковата зона. (Към момента е общоприето, ако максималната експлоатационна скорост на кораба по море е повече от 18 възела да не се бавите с групово преминаване. Вместо това поддържайте пълна експлоатационна скорост и се опитайте да преминете възможно най-голяма част от високо рисковата зона по тъмно.)

е)   Корабите следва винаги да спазват Международните правила за предотвратяване сблъскванията по море. Капитаните следва да се стараят да не възпрепятстват безопасното плаване на други кораби, когато влизат или излизат от IRTC. Навигационните светлини не бива да се изключват през нощта. Следвайте инструкциите, дадени от органа на държавата, под чийто флаг плава корабът.

ж)   На палубата следва да се осигури единствено необходимото за безопасността осветление. Осветлението в тъмните зони около корпуса на кораба може да разшири зрителното поле на наблюдателните постове, но само когато това е съобразено с изискванията за безопасно плаване. Когато има монтирани дистанционно управлявани светлини за търсене на кораби и възникне подходящ случай, следва да се помисли за незабавното им използване, ако е налице подозрителна активност около кораба, тъй като използването на светлини за търсене може да има стряскащ ефект и да възпре потенциално нападение. (Понастоящем съветът на военноморските сили е да се преминава единствено с навигационни светлини).

з)   Снимките на пиратските „кораби майка“ следват да стоят на мостика и да се докладва незабавно, ако бъдат забелязани. Докладите за всички наблюдавани подозрителни кораби майка се изпращат до UKMTO Dubai и IMB PRC. (Вж. приложение В за пример на „Доклад за пиратско нападение“ при предаване на такава информация и докладване за всички други нападения или наблюдения.)

и)   Капитанът следва да се опита да направи оценка на заплахата възможно най-рано. Веднага щом капитанът усети, че се задава заплаха, той трябва незабавно да се обади на UKMTO Dubai.

й)   Необходима е бдителност и следене за подозрителни съдове чрез всички налични средства, особено откъм кърмата и всяка от кърмовите страни.

к)   Екипажът следва да не се излага на ненужен риск. При преминаване през зони с висок риск на палубата трябва да се извършват единствено съществени дейности. Доколкото е възможно, капитаните трябва да държат членовете на екипажа далеч от външните части на палубата, когато навън е тъмно, като не забравят своето задължение да поддържат винаги пълно и адекватно наблюдение.

л)   Светлина, алармени звънци и оживление сред екипажа следва да послужат, за да се съобщи на евентуалните пирати, че са били забелязани.

м)   На разположение в търговската мрежа има множество други допълнителни, несмъртоносни защитни мерки, които биха могли да бъдат използвани. Техните качества обаче, както и специфичните характеристики и слабите страни на отделния кораб от гледна точка на сигурността, следва да са обект на оценка от страна на компаниите.

6.   При нападение от пирати

а)   Следва да се спазва предварително изготвения корабен план за действие при непредвидени ситуации.

б)   Задейства се планът за комуникация при извънредни случаи и за нападението се докладва незабавно на единната основна точка за контакт в случай на нападение — UKMTO Dubai. (MSCHOA, в качеството си на непрекъснато действащ център за сигурност на мореплаването срещу пиратски нападения в района, ще продължи да действа като резервна точка за контакт в случай на нападение.)

в)   Активира се алармената система за сигурност на кораба (SSAS), която ще извести вашия офицер по сигурността на компанията и държава на флага. Докладите след нападението трябва да се изпратят възможно най-бързо до всички съответни центрове за докладване на пиратство, както е посочено в раздел 9.

г)   Ако капитанът е упражнил своето право да изключи автоматизираната система за идентифициране (AIS) при преминаване през пиратска зона, тя трябва да бъде включена незабавно при пиратско нападение срещу кораба.

д)   Пуска се алармата за извънреден случай и се съобщава за „пиратско нападение “ (PA) в съответствие с корабния план при извънредни случаи.

е)   Изпраща се сигнал за помощ („Mayday“) в метровия обхват (VHF), по канал 16 (и резервен канал 08, който се следи от военноморските отряди). Изпраща се съобщение за беда по системата DSC (цифров селективен разговор) и Inmarsat-C, според случая. Установява се телефонна връзка с UKMTO Dubai.

ж)   Предотвратява се приближаването на скифове до кораба чрез промяна в курса и увеличаване на скоростта, когато е възможно (1). За пиратите е изключително трудно да се качат на борда на кораб, който:

i)

се движи с повече от 15 възела;

ii)

маневрира — препоръчва се възможно най-рано капитаните да започнат непрекъснати малки зигзагообразни маневри с цел допълнително възпиране на качването на борда, като в същото време скоростта се поддържа. При възможност пиратите се излагат на вятъра/вълните и се използва носовата вълна и килватера, за да се отнеме възможността на пиратския съд да застане успоредно на борда. Капитаните и офицерите на вахта (OOW) следва да познават управлението и маневрирането на кораба. Особено внимание трябва да се обърне върху ефекта от променящи се рулеви команди и въздействието им върху скоростта на кораба.

з)   Активират се защитните мерки, свързани с пожарната помпа.

и)   Възможно е включването на насочените напред светлини на палубата, за да привлечете вниманието към вашия кораб и да способствате пристигащите военни сили недвусмислено да ви разпознаят като нападнат кораб.

й)   Целият останал екипаж се събира в съответствие с плана за действие при непредвидени ситуации.

7.   При проникване на пирати на борда

а)   Преди пиратите да достигнат до капитанския мостик, да се уведоми UKMTO Dubai и ако има време — компанията.

б)   Да не се оказва съпротива — това може да доведе до ненужно насилие и нараняване на екипажа.

в)   Ако капитанският мостик/машинното отделение трябва да се евакуира, то главният двигател да се изключи, да се убие ако е възможно инерцията на съда и той да бъде насочен далеч от други кораби.

г)   Запазете спокойствие и оказвайте пълно съдействие на пиратите.

д)   Уверете се, че целият екипаж, освен екипа на капитанския мостик, е събран на едно място.

е)   Ако се намирате в заключеното „укрепление“, намерете вътрешна преграда, зад която да се прикриете в случай на опит за проникване от страна на пиратите. Стойте настрани от входове/врати и отвори/прозорци — не оказвайте съпротива на проникването. Използвайте комуникационните средства за спешни случаи в „укреплението“, за да осъществите контакт с органите.

8.   При военни действия

а)   На екипажа следва да се нареди в никой момент при провеждане на военни действия да НЕ използва фотоапарати със светкавица.

б)   В случай на предприемане на действия от военните на борда на кораба, всички членове на персонала трябва да легнат на палубата, да покрият глава с двете си ръце, а ръцете да се виждат и да бъдат празни.

в)   Бъдете подготвени да отговаряте на въпроси относно самоличност и ранг.

г)   Следва да се има предвид, че английският език не е работният език на всички военноморски отряди в района.

д)   Военните може първоначално да обезвредят всички срещнати лица. Това е стандартна практика. Инструктирайте и подгответе персонала на кораба да очаква това и да сътрудничи изцяло по време на първоначалните етапи от военната акция на борда.

9.   Докладване след инцидент (препратка към приложение В)

а)   След всяко пиратско нападение или подозрителни действия особено важно е да се изпрати подробен доклад за случая на MSCHOA, UKMTO DUBAI и IMB.

б)   Това ще позволи да се направи пълен анализ и да се установят тенденциите в пиратската дейност, както и да се направи оценка на пиратските техники или промени в тактиката, освен че ще осигури изпращането на съответните предупреждения до други търговски кораби в района.

в)   Капитаните следователно се приканват да попълнят стандартния формуляр на доклад за пиратско нападение, съдържащ се в приложение В.

Актуализиране на най-добрите практики в управлението

1.

Предвидено е настоящите НУП да бъдат периодично актуализирани въз основа на оперативния опит и извлечените поуки. Страните по настоящия документ ще се стараят да се срещат редовно с цел актуализиране на настоящите НУП и разпространение на поправките сред техните членове и други заинтересовани организации.

2.

При колебание направете справка в интернет сайта на MSCHOA, където непрекъснато се публикува допълнителна информация по темата (но имайте предвид, че тя може да не е потвърдена от всички горепосочени организации).


(1)  Печеленето на време до пристигането на военните сили често води до това, че пиратите прекратяват нападението си. Ето защо ранното регистриране в MSCHOA, използването на графиците за групово преминаване и актуализирането на вашето местоположение в UKMTO Dubai са крайно необходими: това повишава вероятността военноморските сили да са наблизо и да окажат помощ, ако пиратите извършат нападение.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

РЕЧНИК

Роли и взаимовръзки на ангажираните координационни органи.

EUNAVFOR

EUNAVFOR е координационният орган, който управлява Центъра за сигурност на мореплаването (Африкански рог). Цялата информация и данни за контакт са на разположение на интернет сайта на MSCHOA.

MSC (HOA) — Център за сигурност на мореплаването (Африкански рог)

MSCHOA беше създаден от Европейския съюз (ЕС) като част от инициатива за противодействие на пиратството в района на Африканския рог в рамките на Европейската политика за сигурност и отбрана. Това начинание стартира със създаването на EU NAVCO през септември 2008 г. Тази координационна структура, която работи в Брюксел, установи връзки с множество представители на мореплавателната общност и осигури координация със силите на ЕС, действащи в района. През ноември 2008 г. Съветът на Европейския съюз предприе важна стъпка напред, като взе решение за създаване на военноморска мисия — EU NAVFOR ATALANTA — с цел повишаване на сигурността на мореплаването край сомалийския бряг чрез предотвратяване и възпиране на пиратските нападения и подпомагане защитата на търговските кораби в района.

UKMTO Dubai — Морски търговски операции (Обединено кралство) Дубай

Офисът на Морски търговски операции на Обединеното кралство в Дубай (UKMTO Dubai) служи като точка за контакт на отрасъла със Съвместните военноморски сили (CMF). UKMTO Dubai управлява също така схемата за доброволно докладване, съгласно която търговските кораби се приканват да изпращат ежедневни доклади с тяхното местоположение и очакван час на пристигане (ETA) в следващото пристанище, докато преминават през района, ограничен от Суец, 78° E и 10° S. UKMTO Dubai след това проследява корабите и информацията за местоположението се предава на CMF и на седалището на ЕС. След това новата и важна информация, отнасяща се до търговския трафик, може да бъде предавана направо на корабите, а не през офисите на компаниите, като по този начин се ускорява реагирането при инцидент и се спестява време.

За допълнителна информация или присъединяване към схемата за доброволно докладване, моля, свържете се с UKMTO Dubai: UKMTO@eim.ae

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Полезни данни за контакт

UKMTO Dubai

Електронна поща

UKMTO@eim.ae

Телефон

+ 971 505523215

Клетъчен телефон

Факс

+ 971 43065710

Телекс

(51) 210473

MSCHOA

чрез интернет сайт за докладване

www.mschoa.org

Телефон

+ 44 (0) 1923958545

Факс

+ 44 (0) 1923958520

Електронна поща

postmaster@mschoa.org

IMB PRC

Електронна поща

piracy@icc-ccs.org

Телефон

+ 60 320310014

Клетъчен телефон

Факс

+ 60 320785769

Телекс

MA34199 IMBPC1

MARLO

Електронна поща

Marlo.bahrain@me.navy.mil

Телефон

+ 973 17853927

Клетъчен телефон

+ 973 39442117

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ДОКЛАД ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ — ДОКЛАД ЗА ПИРАТСКО НАПАДЕНИЕ

Image

Image

Допълнителни насоки към най-добрите практики в управлението за възпиране на пиратството в Аденския залив и край бреговете на сомалия за риболовни кораби

I.   Препоръки към корабите в риболовни зони

1.

Несомалийски риболовни кораби следва да избягват дейност или преминаване в рамките на 200 nm от бреговете на Сомалия, без значение дали имат лиценз за това или не.

2.

Не започвайте риболовни дейности, когато радарът посочва наличие на неидентифицирани съдове.

3.

Ако забележите пластмасови скифове от тип, който обикновено се използва от пирати, трябва да се отдалечите от тях с максимална скорост, като плавате срещу вятъра и вълните, за да затрудните тяхното движение.

4.

Избягвайте да спирате през нощта, бъдете нащрек и поддържайте вахта на капитанския мостик, палубата и машинното отделение.

5.

По време на риболовна дейност, когато сигурността на кораба е занижена, бъдете нащрек и наблюдавайте радара, с цел максимално ранно известяване на органите в случай на нападение.

6.

При плаване през нощта използвайте само задължителните навигационни и сигнални светлини, така че светлините да не привлекат пиратите, които са понякога в лодки без радари и се крият в близост.

7.

Докато корабът дрейфира при риболов през нощта, поставете охрана на капитанския мостик на палубата и в машинното отделение. Използвайте единствено задължителните навигационни и сигнални светлини. Двигателят трябва да бъде готов за незабавно запалване.

8.

Стойте настрана от неидентифицирани кораби.

9.

Използвайте VHF възможно най-малко, за да не бъдете чути от пиратите и да затрудните определянето на местоположението ви.

10.

Активирайте AIS, когато в района има въздухоплавателно средство на морски патрул, с цел улесняване на идентифицирането и проследяването.

II.   Идентифициране

1.

Строго препоръчително е мениджърите да регистрират своите риболовни кораби в MSCHOA за целия период на дейност край бреговете на Сомалия. Това включва съобщаване на пълния списък на членовете на екипажа на борда и какво плануват техните кораби, ако е възможно.

2.

Проведете обучение преди преминаване през зоната или извършването на риболов в нея.

3.

Когато риболовните кораби са оборудвани със система за проследяване на риболовните кораби (VMS), техните мениджъри трябва да предоставят на MSCHOA достъп до данните от VMS.

4.

Риболовните кораби трябва да избягват плаване през зони, за които са уведомени, че в тях са забелязани предполагаеми пиратски „кораби майка“ и трябва да използват всички средства за засичане, възможно най-рано, на всяко движение на големи или малки кораби, които могат да бъдат подозрителни.

5.

Риболовните кораби винаги трябва да се идентифицират при поискване от въздухоплавателни средства или кораби на операция ATALANTA или друга международна или национална операция за противодействие на пиратството.

6.

Военните, търговските и риболовните кораби следва да отговарят незабавно на всяко искане за идентификация, отправено от приближаван от тях риболовен кораб (за улесняване на бързи действия и осигуряване на възможност за бягство, особено ако корабът извършва риболов).

III.   В случай на нападение

1.

В случай на нападение или забелязване на подозрителен кораб, предупредете органите (UKMTO и MSCHOA) и останалата част от флотилията.

2.

Съобщете данните за контакт с втория капитан на кораба (който е на сушата), чиито познания за кораба може да допринесат за успеха на потенциална военна намеса.

Препоръки само за кораби, оборудвани с мрежи гъргър

3.

Евакуирайте целия персонал от палубата и наблюдателницата.

4.

Ако пиратите са овладели кораба и мрежата гъргър е разпъната, помолете пиратите за разрешение за прибиране на мрежите. Ако бъде разрешено прибирането на мрежата гъргър, следвайте инструкциите за нейното прибиране и обяснете функционирането на оборудването с цел избягване на недоразумения.