ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.062.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 62

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
11 март 2010 г.


Съдържание

 

III   Други актове

Страница

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 121/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

1

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 122/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

5

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 123/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

7

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 124/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП

9

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 125/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

11

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 126/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

13

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 127/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

14

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 128/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

16

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 129/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

18

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 130/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

20

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 131/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

21

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 132/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

22

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 133/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

24

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 134/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

25

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 135/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

26

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 136/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

28

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 137/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

30

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 138/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

31

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 139/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

33

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 140/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП

34

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 141/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

35

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 142/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

37

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 143/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

38

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 144/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

40

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 145/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

42

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 146/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XVII (Интелектуална собственост) към Споразумението за ЕИП

43

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 147/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XVIII (Здравословни и безопасни условия на труд, трудово законодателство и равно третиране на мъже и жени) към Споразумението за ЕИП

45

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 148/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

47

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 149/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

49

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 150/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

51

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 151/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

52

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 152/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

55

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 153/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XXI (Статистика) и на протокол 30 относно специфичните разпоредби за организацията на сътрудничеството в областта на статистиката към Споразумението за ЕИП

56

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 154/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

58

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 155/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

60

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 156/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

61

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 157/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП

63

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 158/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП

64

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 159/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на Протокол 31 относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи и Протокол 37 към Споразумението за ЕИП

65

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 160/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

67

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


III Други актове

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 121/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение I към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 105/2009 от 22 октомври 2009 г. (1).

(2)

Регламент (ЕО) № 202/2009 на Комисията от 16 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 600/2005 по отношение на употребата на препарати от Bacillus licheniformis DSM 5749 и Bacillus subtilis DSM 5750 в комбинирани фуражи, съдържащи лазалоцид натрий (2) следва да бъде включен в Споразумението.

(3)

Регламент (ЕО) № 203/2009 на Комисията от 16 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1137/2007 по отношение на употребата на фуражната добавка Bacillus subtilis (О35) във фураж, съдържащ декоквинат и наразин/никарбазин (3) следва да бъде включен в Споразумението.

(4)

Регламент (ЕО) № 214/2009 на Комисията от 18 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1800/2004 по отношение на условията за разрешаване на фуражната добавка Цикостат 66G (4) следва да бъде включен в Споразумението.

(5)

Регламент (ЕО) № 232/2009 на Комисията от 19 март 2009 година относно разрешаването на нова употреба на Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 като фуражна добавка за млечни биволици (титуляр на разрешителното — Société Industrielle Lesaffre) (5) следва да бъде включен в Споразумението.

(6)

Регламент (ЕО) № 270/2009 на Комисията от 2 април 2009 година за разрешаване на 6-фитаза като фуражна добавка за пилетата за угояване (титуляр на разрешителното DSM Nutritional Products Ltd, представляван от DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (6) следва да бъде включен в Споразумението.

(7)

Регламент (ЕО) № 271/2009 на Комисията от 2 април 2009 година относно разрешително за препарат, който съдържа ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,4-бета-глюканаза, като хранителна добавка за отбити прасенца, пилета за угояване, кокошки носачки, пуйки за угояване и гъски за угояване (притежател на разрешителното — BASF SE), поправен в ОВ L 94, 8.4.2009 г., стр. 112  (7), следва да бъде включен в Споразумението.

(8)

Регламент (ЕО) № 322/2009 на Комисията от 20 април 2009 г. относно постоянно разрешение на някои добавки в храни за животни (8) следва да бъде включен в Споразумението.

(9)

Регламент (ЕО) № 378/2009 на Комисията от 8 май 2009 година относно разрешаването на нова употреба на препарата от Bacillus cereus var. toyoi като фуражна добавка за зайки за разплод (притежател на разрешителното за употреба Rubinum S.A.) (9) следва да бъде включен в Споразумението.

(10)

Регламент (ЕО) № 379/2009 на Комисията от 8 май 2009 година относно разрешително за нова употреба на 6-фитаза EC 3.1.3.26 като хранителна добавка за пилета за угояване, пуйки за угояване, кокошки носачки, патици за угояване, прасенца (отбити), свине за угояване и свине майки (притежател на разрешителното Danisco Animal Nutrition, юридическо лице Danisco (UK) Limited) (10) следва да бъде включен в Споразумението.

(11)

Регламент (ЕО) № 386/2009 на Комисията от 12 май 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета във връзка със създаване на нова функционална група фуражни добавки (11) следва да бъде включен в Споразумението.

(12)

Регламент (ЕО) № 403/2009 на Комисията от 14 май 2009 г. относно разрешително за употреба на препарата L-валин като фуражна добавка (12) следва да бъде включен в Споразумението.

(13)

Директива 2009/8/ЕО на Комисията от 10 февруари 2009 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за неизбежното преминаване на кокцидиостатици или хистомоностатици в нецелеви фуражи (13) следва да бъде включен в Споразумението.

(14)

Настоящото решение не се прилага за Лихтенщайн,

РЕШИ:

Член 1

Глава II от приложение I към Споразумението се изменя, както следва:

1.

В точка 1а (Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното:

„ , изменено със:

32009 R 0386: Регламент (ЕО) № 386/2009 на Комисията от 12 май 2009 г. (ОВ L 118, 13.5.2009 г., стр. 66).“

2.

В точка 1щщг (Регламент (ЕО) № 1800/2004 на Комисията) се добавя следното тире:

„—

32009 R 0214: Регламент (ЕО) № 214/2009 на Комисията от 18 март 2009 г. (ОВ L 73, 19.3.2009 г., стр. 12).“

3.

В точка 1щщй (Регламент (ЕО) № 600/2005 на Комисията) се добавя следното тире:

„—

32009 R 0202: Регламент (ЕО) № 202/2009 на Комисията от 16 март 2009 г. (ОВ L 71, 17.3.2009 г., стр. 8).“

4.

В точка 1щщщш (Регламент (ЕО) № 1137/2007 на Комисията) се добавя следното:

„ , изменено със:

32009 R 0203: Регламент (ЕО) № 203/2009 на Комисията от 16 март 2009 г. (ОВ L 71, 17.3.2009 г., стр. 11).“

5.

Към точка 33 (Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното тире:

„—

32009 L 0008: Директива 2009/8/ЕО на Комисията от 10 февруари 2009 г. (ОВ L 40, 11.2.2009 г., стр. 19).“

6.

След точка 1щщщщу (Регламент (ЕО) № 971/2008 на Комисията) се добавят следните точки:

„1щщщщф.

32009 R 0232: Регламент (ЕО) № 232/2009 на Комисията от 19 март 2009 година относно разрешаването на нова употреба на Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 като фуражна добавка за млечни биволици (титуляр на разрешителното — Société Industrielle Lesaffre) (ОВ L 74, 20.3.2009 г., стр. 14).

1щщщщх.

32009 R 0270: Регламент (ЕО) № 270/2009 на Комисията от 2 април 2009 година за разрешаване на 6-фитаза като фуражна добавка за пилетата за угояване (титуляр на разрешителното DSM Nutritional Products Ltd, представляван от DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (ОВ L 91, 3.4.2009 г., стр. 3).

1щщщц.

32009 R 0271: Регламент (ЕО) № 271/2009 на Комисията от 2 април 2009 година относно разрешително за препарат, който съдържа ендо-1,4-бета-ксиланаза и ендо-1,4-бета-глюканаза, като хранителна добавка за отбити прасенца, пилета за угояване, кокошки носачки, пуйки за угояване и гъски за угояване (притежател на разрешителното — BASF SE) (ОВ L 91, 3.4.2009 г., стр. 5), поправен в ОВ L 94, 8.4.2009 г., стр. 112.

1щщщщч.

32009 R 0322: Регламент (ЕО) № 322/2009 на Комисията от 20 април 2009 г. относно постоянно разрешение на някои добавки в храни за животни (ОВ L 101, 21.4.2009 г., стр. 9).

1щщщщш.

32009 R 0378: Регламент (ЕО) № 378/2009 на Комисията от 8 май 2009 година относно разрешаването на нова употреба на препарата от Bacillus cereus var. toyoi като фуражна добавка за зайки за разплод (притежател на разрешителното за употреба Rubinum S.A.) (ОВ L 116, 9.5.2009 г., стр. 3).

1щщщщщ.

32009 R 0379: Регламент (ЕО) № 379/2009 на Комисията от 8 май 2009 година относно разрешително за нова употреба на 6-фитаза EC 3.1.3.26 като хранителна добавка за пилета за угояване, пуйки за угояване, кокошки носачки, патици за угояване, прасенца (отбити), свине за угояване и свине майки (притежател на разрешителното Danisco Animal Nutrition, юридическо лице Danisco (UK) Limited) (ОВ L 116, 9.5.2009 г., стр. 6).

1щщщщща.

32009 R 0403: Регламент (ЕО) № 403/2009 на Комисията от 14 май 2009 г. относно разрешително за употреба на препарата L-валин като фуражна добавка (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 3).“

Член 2

Текстовете на регламенти (ЕО) № 202/2009, 203/2009, 214/2009, 232/2009, 270/2009, 271/2009, 322/2009, 378/2009, 379/2009, 386/2009 и 403/2009 и на Директива 2009/8/EC на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (14).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 334, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 71, 17.3.2009 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 71, 17.3.2009 г., стр. 11.

(4)  ОВ L 73, 19.3.2009 г., стр. 12.

(5)  ОВ L 74, 20.3.2009 г., стр. 14.

(6)  ОВ L 91, 3.4.2009 г., стр. 3.

(7)  ОВ L 91, 3.4.2009 г., стр. 5.

(8)  ОВ L 101, 21.4.2009 г., стр. 9.

(9)  ОВ L 116, 9.5.2009 г., стр. 3.

(10)  ОВ L 116, 9.5.2009 г., стр. 6.

(11)  ОВ L 118, 13.5.2009 г., стр. 66.

(12)  ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 3.

(13)  ОВ L 40, 11.2.2009 г., стр. 19.

(14)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/5


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 122/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение I към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 105/2009 от 22 октомври 2009 г. (1)

(2)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 78/2009 от 3 юли 2009 г. (2)

(3)

Регламент (ЕО) № 256/2009 на Комисията от 23 март 2009 г. за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от азоксистробин и флудиоксонил във и върху определени продукти (3), поправен в ОВ L 208, 12.8.2009 г., стр. 39, ще бъде включен в Споразумението.

(4)

Настоящото решение не се прилага за Лихтенщайн,

РЕШИ:

Член 1

В точка 40 (Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета) от глава II на приложение I към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32009 R 0256: Регламент (ЕО) № 256/2009 на Комисията от 23 март 2009 г. (ОВ L 81, 27.3.2009 г., стр. 3), поправен в ОВ L 208, 12.8.2009 г., стр. 39.“

Член 2

В точка 54щщш (Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета) от глава XII на приложение II към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32009 R 0256: Регламент (ЕО) № 256/2009 на Комисията от 23 март 2009 г. (ОВ L 81, 27.3.2009 г., стр. 3), поправен в ОВ L 208, 12.8.2009 г., стр. 39.“

Член 3

Текстовете на Регламент (ЕО) № 256/2009, поправен в ОВ L 208, 12.8.2009 г., стр. 39, на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (4).

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 334, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 277, 22.10.2009 г., стр. 27.

(3)  ОВ L 81, 27.3.2009 г., стр. 3.

(4)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/7


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 123/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение I към Споразумението беше изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 77/2009 от 3 юли 2009 г. (1)

(2)

Решение 2009/109/ЕО на Комисията от 9 февруари 2009 г. за организиране на временен експеримент по предоставяне на някои дерогации при търговията със смески от семена, предназначени за използване като фуражни култури, в съответствие с Директива 66/401/ЕИО на Съвета, с цел определяне дали някои видове, които не са посочени в директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/55/ЕО или 2002/57/ЕО на Съвета, отговарят на изискванията за включване в член 2, параграф 1, буква А от Директива 66/401/ЕИО (2) ще бъде включено в Споразумението.

(3)

Настоящото решение не се прилага за Лихтенщайн,

РЕШИ:

Член 1

След точка 53 (Директива 2008/124/ЕО на Комисията) от част 2 на глава III на приложение I към Споразумението се създава следната точка:

„54.

32009 D 0109: Решение 2009/109/ЕО на Комисията от 9 февруари 2009 г. за организиране на временен експеримент по предоставяне на някои дерогации при търговията със смески от семена, предназначени за използване като фуражни култури, в съответствие с Директива 66/401/ЕИО на Съвета, с цел определяне дали някои видове, които не са посочени в директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 2002/55/ЕО или 2002/57/ЕО на Съвета, отговарят на изискванията за включване в член 2, параграф 1, буква А от Директива 66/401/ЕИО (ОВ L 40, 11.2.2009 г., стр. 26).“

Член 2

Текстовете на Решение 2009/109/ЕО на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 277, 22.10.2009 г., стр. 25.

(2)  ОВ L 40, 11.2.2009 г., стр. 26.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/9


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 124/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението беше изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 132/2007 от 26 октомври 2009 г. (1)

(2)

Приложение IV към Споразумението беше изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 81/2009 от 3 юли 2009 г. (2)

(3)

Решение 2008/591/ЕО на Комисията от 30 юни 2008 г. относно Консултативния форум по екодизайн (3) ще бъде включено в Споразумението.

РЕШИ:

Член 1

След точка 6 (Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от глава IV на приложение II към Споразумението се създава следната точка:

„7.

32008 D 0591: Решение 2008/591/ЕО на Комисията от 30 юни 2008 г. относно Консултативния форум по екодизайн (ОВ L 190, 18.7.2008 г., стр. 22).“

Член 2

След точка 26 (Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от приложение IV към Споразумението се създава следната точка:

„26а.

32008 D 0591: Решение 2008/591/ЕО на Комисията от 30 юни 2008 г. относно Консултативния форум по екодизайн (ОВ L 190, 18.7.2008 г., стр. 22).“

Член 3

Текстовете на Решение 2008/591/ЕО на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (4).

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 100, 10.4.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 277, 22.10.2009 г., стр. 32.

(3)  ОВ L 190, 18.7.2008 г., стр. 22.

(4)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/11


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 125/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално членове 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 28/2009 от 17 март 2009 г. (1)

(2)

Директива 2007/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 година за изменение на Директива 90/385/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателството на държавите-членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия, на Директива 93/42/ЕИО на Съвета относно медицинските изделия и на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди (2) следва да бъде включена в Споразумението.

(3)

Директива 93/42/ЕИО на Съвета (3) бе включена в глава IX и глава XXX от приложение II към Споразумението. Тъй като директивата се отнася до медицински изделия, позовавания на нея следва да се правят единствено в глава XXX. Следователно позоваването на директивата в глава IX следва да бъде заличено.

(4)

Директива 90/385/ЕИО на Съвета (4) се отнася до свързано с активните имплантируеми медицински изделия и поради това позоваването на нея следва да бъде прехвърлено от глава X към глава XXX от приложение II към Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Приложение II към Споразумението се изменя, както следва:

1.

Заличава се текстът на точка 27a от глава IX (Директива 93/42/ЕИО на Съвета).

2.

Заличава се текстът на точка 7 от глава X (Директива 90/385/ЕИО на Съвета).

3.

В точка 12н от глава XV (Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) и в точка 1 от глава XXX (Директива 93/42/ЕИО на Съвета) се добавя следното тире:

„—

32007 L 0047: Директива 2007/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 21).“

4.

След точка 6 от глава XXX (Директива 2005/50/ЕО на Комисията) се добавя следния текст:

„7.

390 L 0385: Директива 90/385/ЕИО на Съвета от 20 юни 1990 г. относно сближаване на законодателството на държавите-членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия (ОВ L 189, 20.7.1990 г., стр. 17), изменена с:

393 L 0042: Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. (ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1),

393 L 0068: Директива 93/68/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1),

32007 L 0047: Директива 2007/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. (ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 21).

Преходните разпоредби, предвидени в приложенията към Акта за присъединяване от 16 април 2003 за Полша (приложение XII, глава 1, точка 1), се прилагат.“

Член 2

Текстовете на Директива 2007/47/ЕО на исландски и норвежки език се публикуват в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз и са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (5).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 130, 28.5.2009 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 247, 21.9.2007 г., стр. 21.

(3)  ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 189, 20.7.1990 г., стр. 17.

(5)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/13


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 126/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 78/2009 от 3 юли 2009 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 565/2008 на Комисията от 18 юни 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните по отношение на установяването на максимално допустимите количества на диоксини и PCB в черен дроб от риба (2) ще бъде включен в Споразумението.

(3)

Настоящото решение не се прилага за Лихтенщайн,

РЕШИ:

Член 1

В точка 54щщщщ (Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията) от глава ХII на приложение II към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32008 R 0565: Регламент (ЕО) № 565/2008 на Комисията от 18 юни 2008 г. (ОВ L 160, 19.6.2008 г., стр. 20).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 565/2008 на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 277, 22.10.2009 г., стр. 27.

(2)  ОВ L 160, 19.6.2008 г., стр. 20.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/14


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 127/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално членове 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 78/2009 от 3 юли 2009 г (1).

(2)

Регламент (ЕО) № 1213/2008 на Комисията от 5 декември 2008 година относно координирана многогодишна контролна програма на Общността за 2009, 2010 и 2011 г. за гарантиране спазването на изискванията за максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на потребителската експозиция на тези остатъчни вещества (2) следва да бъде включен в Споразумението.

(3)

Настоящото решение не се прилага за Лихтенщайн,

РЕШИ:

Член 1

След точка 54щщща (Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията) на глава XII от приложение II към Споразумението се добавя следната точка:

„54щщщщб.

32008 R 1213: Регламент (ЕО) № 1213/2008 на Комисията от 5 декември 2008 година относно координирана многогодишна контролна програма на Общността за 2009, 2010 и 2011 г. за гарантиране спазването на изискванията за максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на потребителската експозиция на тези остатъчни вещества (ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 9).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на този регламент се четат със следната адаптация:

1.

Член 1 се чете със следната адаптация:

„През 2009 г., 2010 г. и 2011 г. Исландия може да продължи да анализира същите 61 пестицида, наблюдавани в хранителни продукти на нейния пазар през 2008 г.“

2.

Към приложение II се добавя следното:

„IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)“ “

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 1213/2008 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 277, 22.10.2009 г., стр. 27.

(2)  ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 9.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/16


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 128/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално членове 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 62/2009 от 29 май 2009 г (1).

(2)

Регламент (ЕО) № 1394/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно лекарствените продукти за модерна терапия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО и на Регламент (ЕО) № 726/2004 (2), поправен в ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 174, следва да бъде включен в Споразумението.

(3)

Регламент (ЕО) № 1234/2008 на Комисията от 24 ноември 2008 година относно разглеждането на промените в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти (3) следва да бъде включен в Споразумението.

(4)

Директива 2006/130/ЕО на Комисията от 11 декември 2006 година за прилагане на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на критерии за изключване на някои ветеринарни лекарствени продукти за животни за производство на храни от изискването за ветеринарна рецепта (4) следва да бъде включена в Споразумението.

(5)

Регламент (ЕО) № 1234/2008 отменя Регламент (ЕО) № 1084/1085 (5) и Регламент (ЕО) № 1085/2003 (6) на Комисията, които са включени в Споразумението и които следва да бъде отменени от Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Глава XIII от приложение II към Споразумението се изменя, както следва:

1.

Към точка 15р (Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното тире:

„—

32007 R 1394: Регламент (ЕО) № 1394/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. (ОВ L 324, 10.12.2007 г., стр. 121), поправен в ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 174.“

2.

В точка 15щб (Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и Съвета) се добавя следното:

„изменен със:

32007 R 1394: Регламент (ЕО) № 1394/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. (ОВ L 324, 10.12.2007 г., стр. 121), поправен в ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 174.“

3.

Текстът на точки 15с (Регламент (ЕО) № 1084/2003 на Комисията) и 15т (Регламент (ЕО) № 1085/2003 на Комисията) се заличава.

4.

След точка 15ще (Директива 2005/28/ЕО на Комисията) се добавя следната точка:

„15щж

32006 L 0130: Директива 2006/130/ЕО на Комисията от 11 декември 2006 година за прилагане на Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на критерии за изключване на някои ветеринарни лекарствени продукти за животни за производство на храни от изискването за ветеринарна рецепта (ОВ L 349, 12.12.2006 г., стр. 15).

15щз

32007 R 1394: Регламент (ЕО) № 1394/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно лекарствените продукти за модерна терапия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО и на Регламент (ЕО) № 726/2004 (ОВ L 324, 10.12.2007 г., стр. 121), поправен в ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 174.

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следното адаптиране:

Държавите от ЕАСТ са изцяло приобщени към работата на комитета за модерна терапия, но без право на глас.

15щи

32008 R 1234: Регламент (ЕО) № 1234/2008 на Комисията от 24 ноември 2008 година относно разглеждането на промените в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти (ОВ L 334, 12.12.2008 г., p. 7).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 1394/2007, както са поправени в ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 174, и на Директива 2006/130/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на по-късната от следните дати: или на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (7); или на датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 61/2009 от 29 май 2009 г.

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 232, 3.9.2009 г., стр. 18.

(2)  ОВ L 324, 10.12.2007 г., стр. 121.

(3)  ОВ L 334, 12.12.2008 г., стр. 7.

(4)  ОВ L 349, 12.12.2006 г., стр. 15.

(5)  ОВ L 159, 27.6.2003 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 159, 27.6.2003 г., стр. 24.

(7)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/18


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 129/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението беше изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 62/2009 от 29 май 2009 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 658/2007 на Комисията от 14 юни 2007 г. относно размера на финансовите санкции при нарушения на някои задължения във връзка с разрешения за пускане на пазара, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2) трябва да бъде включен в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 15щи (Регламент (ЕО) № 1234/2008 на Комисията) от глава XIII на приложение II към Споразумението се създава следната точка:

„15щй.

32007 R 0658: Регламент (ЕО) № 658/2007 на Комисията от 14 юни 2007 г. относно размера на финансовите санкции при нарушения на някои задължения във връзка с разрешения за пускане на пазара, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 155, 15.6.2007 г., стр. 10).

За целите на това Споразумение разпоредбите на регламента се четат със следното адаптиране:

Правото да налага финансови санкции на притежателите на разрешение за пускане на пазара в съответствие с член 84, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 726/2004, в случаите, в които притежателят на разрешение за пускане на пазара е установен в държава от ЕАСТ, се пада на държавата от ЕАСТ въз основа на предложение от Европейската комисия.“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 658/2007 на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3), или на датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 61/2009 от 29 май 2009 г., в зависимост от това, коя е по-късната.

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 232, 3.9.2009 г., стр. 18.

(2)  ОВ L 155, 15.6.2007 г., стр. 10.

(3)  С отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/20


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 130/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално членове 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 28/2009 от 17 март 2009 г (1).

(2)

Директива 2008/58/ЕО на Комисията от 21 август 2008 година за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес за тридесети път на Директива 67/548/ЕИО на Съвета за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (2) следва да бъде включена в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

В точка 1 (Директива № 67/548/ЕИО на Съвета) от глава ХV на приложение II към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32008 L 0058: Директива 2008/58/ЕО на Комисията от 21 август 2008 г. (ОВ L 246, 15.9.2008 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на Директива 2008/58/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 130, 28.5.2009 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 246, 15.9.2008 г., стр. 1.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/21


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 131/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 28/2009 от 17 март 2009 г. (1)

(2)

Решение 2008/385/ЕО на Комисията от 24 януари 2008 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия напредък, приложение към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на изключенията за употребата на олово и кадмий (2) следва да бъде включено в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

В точка 12р (Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) на глава XV от приложение II към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32008 D 0385: Решение 2008/385/ЕО на Комисията от 24 януари 2008 г. (ОВ L 136, 24.5.2008 г., стр. 9).“

Член 2

Текстовете на Решение 2008/385/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 130, 28.5.2009 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 136, 24.5.2008 г., стр. 9.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/22


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 132/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално членове 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 28/2009 от 17 март 2009 г. (1).

(2)

Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 година относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (2) следва да бъде включен в Споразумението.

(3)

Регламент (ЕО) № 1451/2007 отменя Регламент (ЕО) № 2032/2003 (3) на Комисията, който е включен в Споразумението и който следва да бъде заличен от Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Глава XV от приложение II към Споразумението се изменя, както следва:

1.

Тирето (Регламент (ЕО) № 2032/2003 на Комисията) на точка 12о (Регламент (ЕО) № 1896/2000 на Комисията) се заличава.

2.

Текстът на точка 12т (Регламент (ЕО) № 2032/2003 на Комисията) се заличава.

3.

Следната точка се прибавя след точка 12щг (Решение 2007/794/ЕО на Комисията):

„12щд

32007 R 1451: Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 година относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 1451/2007 на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (4).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 130, 28.5.2009 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 307, 24.11.2003 г., стр. 1.

(4)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/24


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 133/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 28/2009 от 17 март 2009 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 340/2008 на Комисията от 16 април 2008 година относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (2) следва да бъде включен в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 12щд (Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията) на глава XV от приложение II към Споразумението се добавя следната точка:

„12ще

32008 R 0340: Регламент (ЕО) № 340/2008 на Комисията от 16 април 2008 година относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (ОВ L 107, 17.4.2008 г., стр. 6).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 340/2008 на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 130, 28.5.2009 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 107, 17.4.2008 г., стр. 6.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/25


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 134/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 28/2009 от 17 март 2009 г. (1)

(2)

Решение 2008/423/ЕО на Комисията от 8 май 2008 г. за определяне на нов краен срок за подаване на досиета за някои вещества, които следва да бъдат проучени в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), следва да бъде включено в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 12ще (Регламент (ЕО) № 340/2008 на Комисията) на глава XV от приложение II към Споразумението се добавя следната точка:

„12щж

32008 D 0423: Решение 2008/423/ЕО на Комисията от 8 май 2008 г. за определяне на нов краен срок за подаване на досиета за някои вещества, които следва да бъдат проучени в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 79).“

Член 2

Текстовете на Решение 2008/423/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 130, 28.5.2009 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 79.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/26


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 135/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално членове 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 28/2009 от 17 март 2009 г. (1).

(2)

Директива 2008/85/ЕО на Комисията от 5 септември 2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на тиабендазол като активно вещество в приложение I към нея (2), следва да бъде включена в Споразумението.

(3)

Директива 2008/86/ЕО на Комисията от 5 септември 2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на тебуконазол като активно вещество (3), следва да бъде включена в Споразумението.

(4)

Решение 2008/763/ЕО на Комисията от 29 септември 2008 година за установяване съгласно Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на обща методология за изчисляване на годишните продажби на преносими батерии и акумулатори на крайни потребители (4) следва да бъде включено в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Глава XV от приложение II към Споразумението се изменя, както следва:

1.

В точка 12н (Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се добавят следните тирета:

„—

32008 L 0085: Директива 2008/85/ЕО на Комисията от 5 септември 2008 г. (ОВ L 239, 6.9.2008 г., стp. 6),

32008 L 0086: Директива 2008/86/ЕО на Комисията от 5 септември 2008 г. (ОВ L 239, 6.9.2008 г., стр. 9).“

2.

Следната точка се прибавя след точка 12щж (Решение 2008/423/ЕО на Комисията):

„12щз

32008 D 0763: Решение 2008/763/ЕО на Комисията от 29 септември 2008 година за установяване съгласно Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на обща методология за изчисляване на годишните продажби на преносими батерии и акумулатори на крайни потребители (ОВ L 262, 1.10.2008 г., стр. 39).“

Член 2

Текстовете на директиви 2008/85/ЕО и 2008/86/ЕО и на Решение 2008/763/ЕО на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (5).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 130, 28.5.2009 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 239, 6.9.2008 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 239, 6.9.2008 г., стр. 9.

(4)  ОВ L 262, 1.10.2008 г., стр. 39.

(5)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/28


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 136/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 28/2009 от 17 март 2009 г. (1)

(2)

Решение 2008/809/ЕО на Комисията от 14 октомври 2008 година относно невключването на определени вещества в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на биоциди на пазара (2) следва да бъде включено в Споразумението.

(3)

Решение 2008/831/ЕО на Комисията от 31 октомври 2008 г. за определяне на нов краен срок за подаване на досиета за някои вещества, които следва да бъдат проучени в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО (3), следва да се включи в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 12 щз (Решение 2008/763/ЕО на Комисията) от глава XV от приложение II към Споразумението се добавят следните точки:

„12щи

32008 D 0809: Решение 2008/809/ЕО на Комисията от 14 октомври 2008 година относно невключването на определени вещества в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на биоциди на пазара (ОВ L 281, 24.10.2008 г., стр. 16).

12щй

32008 D 0831: Решение 2008/831/ЕО на Комисията от 31 октомври 2008 г. за определяне на нов краен срок за подаване на досиета за някои вещества, които следва да бъдат проучени в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО (ОВ L 295, 4.11.2008 г., стр. 50).“

Член 2

Текстовете на решения 2008/809/ЕО и 2008/831/ЕО на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (4).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 130, 28.5.2009 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 281, 24.10.2008 г., стр. 16.

(3)  ОВ L 295, 4.11.2008 г., стр. 50.

(4)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/30


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 137/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 28/2009 от 17 март 2009 г. (1)

(2)

Решение 2008/681/ЕО на Комисията от 28 юли 2008 г. за изключване на някои вещества от приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (2), следва да бъде включено към Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 12 щй (Решение 2008/831/ЕО на Комисията) от глава XV от приложение II към Споразумението се добавя следната точка:

„12щк

32008 D 0681: Решение 2008/681/ЕО на Комисията от 28 юли 2008 г. за изключване на някои вещества от приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (ОВ L 222, 20.8.2008 г., стр. 7).“

Член 2

Текстовете на Решение 2008/681/ЕО на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 130, 28.5.2009 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 222, 20.8.2008 г., стр. 7.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/31


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 138/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 132/2007 от 26 октомври 2007 г. (1).

(2)

Решение 2008/264/ЕО на Комисията от 25 март 2008 година относно противопожарните изисквания за безопасност, на които трябва да отговарят европейските стандарти за цигари съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) следва да бъде включено в Споразумението.

(3)

Решение 2008/357/ЕО на Комисията от 23 април 2008 година относно специфичните изисквания за безопасност спрямо децата, на които трябва да отговарят европейските стандарти за запалки съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) следва да бъде включено в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 3к (Решение 2006/502/ЕО на Комисията) от глава XIX от приложение II към Споразумението се добавят следните точки:

„3л.

32008 D 0264: Решение 2008/264/ЕО на Комисията от 25 март 2008 година относно противопожарните изисквания за безопасност, на които трябва да отговарят европейските стандарти за цигари съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 35.).

3м.

32008 D 0357: Решение 2008/357/ЕО на Комисията от 23 април 2008 година относно противопожарните изисквания за безопасност, на които трябва да отговарят европейските стандарти за цигари съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 120, 7.5.2008 г., стр. 11.).“

Член 2

Текстовете на Решения 2008/264/ЕО и 2008/357/ЕО на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (4).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 100, 10.4.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 35.

(3)  ОВ L 120, 7.5.2008 г., стр. 11.

(4)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/33


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 139/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 31/2006 от 10 март 2006 г. (1).

(2)

Решение 2009/108/ЕО на Комисията от 3 февруари 2009 г. за изменение на Решение 2002/364/ЕО относно общите технически спецификации на медицинската апаратура за диагностика ин витро (2) следва да бъде включено в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

В точка 3 (Решение 2002/364/ЕО на Комисията) от глава XXX от приложение II към Споразумението се добавя следният текст:

„ , изменен със:

32009 D 0108: Решение 2009/108/ЕО на Комисията от 3 февруари 2009 г. (ОВ L 39, 10.2.2009 г., стр. 34).“

Член 2

Текстовете на Решение 2009/108/ЕО на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 147, 1.6.2006 г., стр. 48.

(2)  ОВ L 39, 10.2.2009 г., стр. 34.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/34


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 140/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение IV към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 81/2009 от 3 юли 2009 г. (1)

(2)

Решение на Комисията 2007/74/ЕО от 21 декември 2006 година за установяване на хармонизирани референтни стойности на ефективност за отделно производство на електрическа и топлинна енергия при прилагането на Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) следва да бъде включено в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 28 (Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета) от приложение IV към Споразумението се добавя следната точка:

„29.

32007 D 0074: Решение на Комисията 2007/74/EC от 21 декември 2006 година за установяване на хармонизирани референтни стойности на ефективност за отделно производство на електрическа и топлинна енергия при прилагането на Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 32, 6.2.2007 г., стр. 183).“

Член 2

Текстовете на Решение 2007/74/ЕО на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 277, 22.10.2009 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 32, 6.2.2007 г., стр. 183.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/35


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 141/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение IX към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 106/2009 от 22 октомври 2009 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 1289/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои аспекти, свързани с проспекти и реклами (2), следва да бъде включен в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Към точка 29ба (Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията) на приложение IX към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32008 R 1289: Регламент (ЕО) № 1289/2008 на Комисията от 12 декември 2008 г. (ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 17).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 1289/2008 на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 334, 17.12.2009 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 17.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Съвместна декларация на договарящите се страни към Решение № 141/2009 за включване на Регламент (ЕО) № 1289/2008 на Комисията в Споразумението

„Регламент (ЕО) № 1289/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои аспекти, свързани с проспекти и реклами, предоставя на емитентите от трети държави правото да предоставят своята историческа финансова информация в съответствие с посочените в него счетоводни стандарти. Включването на този регламент не засяга приложното поле на Споразумението за ЕИП за отношенията с трети страни.“


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/37


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 142/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XIII към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 110/2009 от 22 октомври 2009 г. (1)

(2)

Решение 2009/240/ЕО на Комисията от 4 март 2009 година за оправомощаване на държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (2) следва да бъде включено в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 13в (Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XIII към Споразумението се добавя следното:

„ , изменена със:

32009 D 0240: Решение 2009/240/ЕО на Комисията от 4 март 2009 г. (ОВ L 71, 17.3.2009 г., стр. 23).“

Член 2

Текстовете на Решение 2009/240/ЕО на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 334, 17.12.2009 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 71, 17.3.2009 г., стр. 23.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/38


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 143/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XIII към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 110/2009 от 22 октомври 2009 г. (1).

(2)

Регламент (ЕО) № 68/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година за адаптиране за девети път към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (2), следва да бъде включен в Споразумението.

(3)

Директива 2009/4/ЕО на Комисията от 23 януари 2009 година относно контрамерки за установяване и предотвратяване на манипулирането на записите на тахографи, за изменение на Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета (3), следва да бъде включена в Споразумението.

(4)

Директива 2009/5/ЕО на Комисията от 30 януари 2009 година за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт (4), поправен с ОВ L 256, 29.9.2009 г., стр. 38, следва да бъде включена в Споразумението.

(5)

Препоръка на Комисията 2009/60/EC от 23 януари 2009 година относно насоки за най-добрите практики на изпълнение във връзка с проверки на контролните уреди за регистриране на данни за движението, които следва да се извършват при пътни проверки и от упълномощени сервизи (5), следва да бъде включена в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Приложение XIII към Споразумението се изменя, както следва:

1.

Към точка 21 (Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета се добавя следното тире:

„—

32009 R 0068: Регламент (ЕО) № 68/2009 на Комисията от 23 януари 2009 г. (ОВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 3).“

2.

В точка 21а (Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното:

„ , изменено с:

32009 L 0004: Директива 2009/4/ЕО на Комисията от 23 януари 2009 г. (ОВ L 21, 24.1.2009 г., стp. 39),

32009 L 0005: Директива 2009/5/ЕО на Комисията от 30 януари 2009 г. (ОВ L 29, 31.1.2009 г., стр. 45), поправен с ОВ L 256, 29.9.2009 г., стр. 38.“

3.

Следната точка се добавя след точка 95 (Препоръка 2004/358/ЕО на Комисията):

„96.

32009 H 0060: Препоръка на Комисията 2009/60/EC от 23 януари 2009 година относно насоки за най-добрите практики на изпълнение във връзка с проверки на контролните уреди за регистриране на данни за движението, които следва да се извършват при пътни проверки и от упълномощени сервизи (ОВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 87).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 68/2009, на Директиви 2009/4/ЕО и 2009/5/ЕО както са поправени в ОВ L 256, 29.9.2009 г., стр. 38, и препоръка 2009/60/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (6).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 334, 17.12.2009 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 39.

(4)  ОВ L 29, 31.1.2009 г., стр. 45.

(5)  ОВ L 21, 24.1.2009 г., стр. 87.

(6)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/40


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 144/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XIII към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 110/2009 от 22 октомври 2009 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 2320/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно създаване на общи правила за сигурността на гражданското въздухоплаване (2) бе включен в Споразумението чрез Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 99/2009 от 25 септември 2009 г. (3) със специфичните за всяка страна адаптации.

(3)

Регламент (ЕО) № 483/2009 на Комисията от 9 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 820/2008 за установяване на допълнителни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването (4) следва да бъде включен в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Към точка 66и (Регламент (ЕО) № 820/2008 на Комисията) от приложение XIII към Споразумението се добавя следното:

„ , изменено с:

32009 R 0483: Регламент (ЕО) № 483/2009 на Комисията от 9 юни 2009 г. (ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 23).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 483/2009 на исландски и норвежки език, които следва да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (5).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 334, 17.12.2009 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 355, 30.12.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 304, 19.11.2009 г., стр. 14.

(4)  ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 23.

(5)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/42


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 145/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XIII към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 110/2009 от 22 октомври 2009 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 1356/2008 на Комисията от 23 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 593/2007 относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност (2) следва да бъде включен в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Следното се добавя в точка 66т (Регламент (ЕО) № 593/2007 на Комисията) от приложение XIII към Споразумението:

„ , изменено с:

32008 R 1356: Регламент (ЕО) № 1356/2008 на Комисията от 23 декември 2008 г. (ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 46).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 1356/2008 на исландски и норвежки език, които следва да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 334, 17.12.2009 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 46.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/43


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 146/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение XVII (Интелектуална собственост) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XVII към Споразумението беше изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 56/2007 от 8 юни 2007 г. (1)

(2)

Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (кодифицирана версия) (2) трябва да се включи в Споразумението.

(3)

Директива 2008/95/ЕО отменя Директива 89/104/ЕИО на Съвета (3), която е включена в Споразумението и която следва да бъде отменена от Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Приложение XVII към Споразумението се изменя, както следва:

1.

Текстът на точка 4 (Директива 89/104/ЕИО на Съвета) се заличава.

2.

След точка 9ж (Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и Съвета) се създава следната точка:

„9з.

32008 L 0095: Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (кодифицирана версия) (ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 25).

За целите на настоящото Споразумение разпоредбите на директивата се четат със следните адаптации:

а)

в член 3, параграф 2 терминът „правото за марките“ се разбира като правото за марките, приложимо в договарящата се страна;

б)

в член 4, параграф 2, буква а), точка i), параграф 2, буква б) и параграф 3, член 9 и член 14 разпоредбите, засягащи марката на Общността не се прилагат за държавите от ЕАСТ, освен ако марката на Общността ги обхваща.“

Член 2

Текстовете на Директива 2008/95/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (4).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 266, 11.10.2007 г., стр. 17.

(2)  ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 1.

(4)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/45


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 147/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение XVIII (Здравословни и безопасни условия на труд, трудово законодателство и равно третиране на мъже и жени) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XVIII към Споразумението беше изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 51/2009 от 24 април 2009 г. (1)

(2)

Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (2) трябва да бъде включена в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 21б (Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XVIII към Споразумението се създава следната точка:

„21в.

32004 L 0113: Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37).

За целите на Споразумението разпоредбите на директивата се четат със следното адаптиране:

В членове 5 и 17 позоваването на „21 декември 2007 г.“ се чете като „30 юни 2010 г.“.“

Член 2

Текстовете на Директива 2004/113/ЕО на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 162, 25.6.2009 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37.

(3)  С отбелязани конституционни изисквания.


Съвместна декларация на договарящите се страни към Решение № 147/2009 за включването на Директива 2004/113/ЕО в Споразумението

„Директива 2004/113/ЕО е въз основа на член 13 от Договора за ЕО, който беше въведен с Договора от Амстердам и не е отразен в Споразумението за ЕИП. Включването на Директива 2004/113/ЕО в Споразумението за ЕИП не влияе върху обхвата на Споразумението за ЕИП.“


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/47


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 148/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XX към Споразумението беше изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 101/2009 от 25 септември 2009 г. (1)

(2)

Решение 2009/73/ЕО на Комисията от 17 декември 2008 г. изменение на Решение 2007/589/ЕО относно включване на насоки за мониторинг и докладване на емисии на двуазотен окис (2) трябва да се включи в Споразумението.

(3)

Решение 2009/339/ЕО на Комисията от 16 април 2009 г. за изменение на Решение 2007/589/ЕО във връзка с включване на насоки за мониторинг и докладване на емисиите и на данните за тонкилометрите от авиационни дейности (3) трябва да се включи в Споразумението.

(4)

Плановете за мониторинг, предадени от операторите на въздухоплавателни средства на компетентните органи на държавите от ЕАСТ и одобрени от тях в съответствие с изискванията, определени в разпоредите на раздел 6 на приложение XIV и раздел 3 на приложение XV към Решение 2009/339/ЕО, и признати като такива при изпълнението на СТЕ на ЕС за авиационни дейности.

(5)

Включването на Решение 2009/339/ЕО преди включването на Директива 2008/101/ЕО не влияе на подобни процедури на включване в бъдеще и не влияе на други преговори, засягащи адаптирането към Директива 2008/101/ЕО,

РЕШИ:

Член 1

В точка 21ам (Решение № 2007/589/ЕО на Комисията) от приложение XX към Споразумението се добавя следното:

„ , изменено с:

32009 D 0073: Решение 2009/73/ЕО на Комисията от 17 декември 2008 г. (ОВ L 24, 28.1.2009 г., стр. 18),

32009 D 0339: Решение 2009/339/ЕО на Комисията от 16 април 2009 г. (ОВ L 103, 23.4.2009 г., стр. 10).“

Член 2

Текстовете на решения 2009/73/ЕО и 2009/339/ЕО на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г. или в деня след последната нотификация в Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103, параграф 1 от Споразумението (4), в зависимост от това коя от двете дати е по-късната.

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 304, 19.11.2009 г., стр. 18.

(2)  ОВ L 24, 28.1.2009 г., стр. 18.

(3)  ОВ L 103, 23.4.2009 г., стр. 10.

(4)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/49


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 149/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XX към Споразумението беше изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 101/2009 от 25 септември 2009 г. (1)

(2)

Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители (2) трябва да се включи в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 21арв (Регламент (ЕО) № 1516/2007 на Комисията) от приложение XX към Споразумението се създава следната точка:

„21ас.

32001 L 0081: Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители (ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 22), изменена със:

1 03 T: Акт относно условията на присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз, приет на 16 април 2003 г. (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33),

32006 L 0105: Директива 2006/105/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 г. (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стp. 368).

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се четат със следните адаптации:

а)

В член 2 се добавя следната алинея:

„е)

за Норвегия, емисии на територията на Svalbard.“

б)

С оглед на задълженията, определени в член 4, в приложение I се добавят следните национални тавани на емисии, които да бъдат достигнати до 2010 г. от държавите от ЕАСТ:

„Държава

SO2

килотона

NOx

килотона

VOC

килотона

NH3

килотона

Исландия

90

27

31

8

Лихтенщайн

0,11

0,37

0,86

0,15

Норвегия

22

156

195

23“

в)

Текстът на член 6, параграф 1 се заменя със следното:

„Най-късно до 1 март 2010 г. държавите от ЕАСТ изготвят програми за намаляване на националните емисии на упоменатите в член 4 замърсители с цел най-късно до 2010 г. да се спазят най-малкото определените в приложение I национални тавани за емисии.“

г)

Текстът на член 6, параграф 3 не се прилага.

д)

В член 8, параграф 2, първа алинея се добавя следното изречение:

„По отношение на държавите от ЕАСТ, датата, до която те най-късно информират Надзорния орган на ЕАСТ, в съответствие с параграф 4, буква а) от протокол 1 към Споразумението за ЕИП, за програмите, изготвени в съответствие с член 6, параграф 1 и параграф 2, е 31 март 2010 г.“

е)

В член 8, параграф 3 се създава следната алинея:

„Когато Комисията и Надзорният орган на ЕАСТ, в съответствие с параграф 4, буква а) от протокол 1 към Споразумението за ЕИП, обменят информация относно националните програми, получени съответно от държавите-членки на ЕС или от държавите от ЕАСТ, Комисията съобщава получената от Надзорния орган на ЕАСТ информация на държавите-членки на ЕС, а Надзорният орган на ЕАСТ съобщава получената от Комисията информация на държавите от ЕАСТ, в рамките на един месец от получаването им.“ “

Член 2

Текстовете на Директива 2001/81/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП на Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 304, 19.11.2009 г., стр. 18.

(2)  ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 22.

(3)  С отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/51


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 150/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XX към Споразумението беше изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 101/2009 от 25 септември 2009 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 308/2009 на Комисията от 15 април 2009 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес, на приложения IIIA и VI към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци (2) трябва да се включи в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

В точка 32в (Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XX към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32009 R 0308: Регламент (ЕО) № 308/2009 на Комисията от 15 април 2009 г. (ОВ L 97, 16.4.2009 г., стр. 8).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 308/2009 на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3), или на датата на влизане в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 73/2008 от 6 юни 2008 г., в зависимост от това коя от двете дати е по-късната.

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 304, 19.11.2009 г., стр. 18.

(2)  ОВ L 97, 16.4.2009 г., стр. 8.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/52


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 151/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XXI към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 113/2009 от 22 октомври 2009 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 250/2009 на Комисията от 11 март 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определенията на характеристиките, техническия формат за предаване на данните, изискванията за двойно предоставяне на данни въз основа на NACE Rev.1.1 и NACE Rev.2 и за дерогациите във връзка със структурната бизнес статистика (2) следва да бъде включен в Споразумението.

(3)

Регламент (ЕО) № 251/2009 на Комисията от 11 март 2009 година за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на сериите от данни за съставяне във връзка със структурната бизнес статистика и адаптациите, необходими след прегледа на статистическата класификация на продуктите по дейности (КПД) (3) следва да бъде включен в Споразумението.

(4)

Регламенти (ЕО) № 2700/98 (4) и (ЕО) № 2702/98 (5), на Комисията, които са включени в Споразумението, се отменят с Регламент (ЕО) № 250/2009, същевременно разпоредбите им продължават да се прилагат по отношение на събирането, изготвянето и предоставянето на данни за референтните години до 2007 г. включително.

(5)

Регламент (ЕО) № 2701/98 (6) на Комисията, който е включен в Споразумението, се отменя с Регламент (ЕО) № 251/2009, същевременно разпоредбите му продължават да се прилагат по отношение на сериите от данни, които следва да бъдат предоставени за референтните години до 2007 г.,

РЕШИ:

Член 1

Приложение XXI към Споразумението се изменя, както следва:

1.

В точка 1 (Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следното:

„ изменен с:

32009 R 0251: Регламент (ЕО) № 251/2009 на Комисията от 11 март 2009 г. (ОВ L 86, 31.3.2009 г., стр. 170).“

2.

След точка 1й (Регламент (ЕО) № 1670/2003 на Комисията) се създават следните точки:

„1к.

32009 R 0250: Регламент (ЕО) № 250/2009 на Комисията от 11 март 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определенията на характеристиките, техническия формат за предаване на данните, изискванията за двойно предоставяне на данни въз основа на NACE Rev.1.1 и NACE Rev.2 и за дерогациите във връзка със структурната бизнес статистика (ОВ L 86, 31.3.2009 г., стр. 1).

1л.

32009 R 0251: Регламент (ЕО) № 251/2009 на Комисията от 11 март 2009 година за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на сериите от данни за съставяне във връзка със структурната бизнес статистика и адаптациите, необходими след прегледа на статистическата класификация на продуктите по дейности (КПД) (ОВ L 86, 31.3.2009 г., стр. 170).

За целите на това Споразумение разпоредбите на регламента се четат със следното адаптиране:

Лихтенщайн се освобождава от събирането на данни за сериите от данни 9C и 9D съгласно приложение I. Лихтенщайн предоставя данни на равнището на разбивка по дейности в съответствие с NACE Rev.2, единствено до равнището на 2-рата цифра.“

3.

В точка 1а (Регламент (ЕО) № 2700/98 на Комисията) и точка 1в (Регламент (ЕО) № 2702/98 на Комисията) се добавя следната поправка:

„За целите на това споразумение разпоредбите на регламента се изменят по следния начин:

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 250/2009 този регламент се отменя. Разпоредбите му обаче продължават да се прилагат по отношение на събирането, изготвянето и предоставянето на данни за референтните години до 2007 г. включително.“

4.

Към точка 1б (Регламент (ЕО) № 2701/98 на Комисията) се добавя следната поправка:

„За целите на това споразумение разпоредбите на регламента се изменят по следния начин:

В съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 251/2009, този регламент се отменя. Разпоредбите му обаче продължават да се прилагат по отношение на сериите от данни, които трябва да бъдат предоставени за референтните години до 2007 г. включително.“

Член 2

Текстовете на регламенти (ЕО) № 250/2009 и № 251/2009 на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (7).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 334, 17.12.2009 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 86, 31.3.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 86, 31.3.2009 г., стр. 170.

(4)  ОВ L 344, 18.12.1998 г., стр. 49.

(5)  ОВ L 344, 18.12.1998 г., стр. 102.

(6)  ОВ L 344, 18.12.1998 г., стр. 81.

(7)  Без посочени конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/55


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 152/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XXI към Споразумението беше изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 113/2009 от 22 октомври 2009 г. (1)

(2)

Директива 2009/42/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (преработена) (2) трябва да бъде включена в Споразумението.

(3)

Директива 2009/42/ЕО отменя Директива 95/64/ЕО (3), която е включена в Споразумението и която вследствие ще бъде отменена в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Текстът на точка 7б (Директива 95/64/ЕО на Съвета) от приложение XXI към Споразумението се заменя със следното:

32009 L 0042: Директива 2009/42/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистическите данни при превоз на товари и пътници по море (преработена) (ОВ L 141, 6.6.2009 г., стр. 29).“

Член 2

Текстовете на Директива 2009/42/ЕО на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (4).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 334, 17.12.2009 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 141, 6.6.2009 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 320, 30.12.1995 г., стр. 25.

(4)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/56


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 153/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение XXI (Статистика) и на протокол 30 относно специфичните разпоредби за организацията на сътрудничеството в областта на статистиката към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XXI към Споразумението бе изменено с Решение № 113/2009 на Съвместния комитет на ЕИП от 22 октомври 2009 г. (1)

(2)

Протокол 30 към Споразумението бе изменен с Решение № 90/2009 на Съвместния комитет на ЕИП от 3 юли 2009 г. (2)

(3)

Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (3), трябва да бъде включен в Споразумението,

(4)

Регламент (ЕО) № 223/2009 отменя Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 на Европейския парламент и на Съвета (4) и Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета (5), които са включени в Споразумението и които съответно трябва да бъдат отменени по силата на Споразумението.

(5)

Всички позовавания на Статистическия програмен комитет (СПК) от Протокол 30 към Споразумението трябва да бъдат заменени с позоваване на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС),

РЕШИ:

Член 1

Приложение XXI към Споразумението се изменя, както следва:

1.

Текстът от точка 17 (Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 на Европейския парламент и на Съвета) се заменя със следното:

32009 R 0223: Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).“

2.

Текстът на точка 17а (Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета) се заличава.

Член 2

Протокол 30 към Споразумението се изменя, както следва:

1.

Текстът от член 1, параграф 6 се заменя със следното:

„Управлението на статистиката от държавите от ЕАСТ се ръководи от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).“

2.

Думите „Статистически програмен комитет (СПК)“ от член 1, параграф 1 се заменят с думите „Комитет на Европейската статистическа система (КЕСС)“.

3.

Думите „СПК/ЕИП“ от член 1, параграфи 1 и 7 се заменят с думите „КЕСС/ЕИП“.

Член 3

Текстовете на Регламент (ЕО) № 223/2009 на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (6).

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 334, 17.12.2009 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 277, 22.10.2009 г., стр. 43.

(3)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.

(4)  ОВ L 304, 14.11.2008 г., стр. 70.

(5)  ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1.

(6)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/58


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 154/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XXI към Споразумението бе изменено с Решение № 113/2009 на Съвместния комитет на ЕИП от 22 октомври 2009 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 646/2009 на Комисията 23 юли 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка за 2010 г. с целеви второстепенни променливи за съвместното използване на ресурси в домакинствата (2), трябва да бъде включен в Споразумението.

(3)

Регламент (ЕО) № 707/2009 на Комисията от 5 август 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции по отношение на осъвременяването на изискванията за данни (3), трябва да бъде включен в Споразумението.

(4)

Препоръка 2009/498/ЕО на Комисията от 23 юни 2009 година относно референтните метаданни за Европейската статистическа система (4), трябва да бъде включена в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Приложение XXI към Споразумението се изменя, както следва:

1.

След точка 18ч (Регламент (ЕО) № 362/2008 на Съвета) се създава следната точка:

„18чa.

32009 R 0646: Регламент (ЕО) № 646/2009 на Комисията 23 юли 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка за 2010 г. с целеви второстепенни променливи за съвместното използване на ресурси в домакинствата (ОВ L 192, 24.7.2009 г., стр. 3).“

2.

В точка 19т (Регламент (ЕО) № 184/2005 на Европейския парламент и на Съвета) се прибавя следното тире:

„—

32009 R 0707: Регламент (ЕО) № 707/2009 на Комисията от 5 август 2009 г. (ОВ L 204, 6.8.2009 г., стр. 3).“

3.

В точка 17в (Препоръка на Комисията COM(2005) 217) се създава следната точка:

„17г.

32009 H 0498: Препоръка 2009/498/ЕО на Комисията от 23 юни 2009 година относно референтните метаданни за Европейската статистическа система (ОВ L 168, 30.6.2009 г., стр. 50).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 646/2009 и Регламент (ЕО) № 707/2009 и на Препоръка 2009/498/ЕО на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (5).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 334, 17.12.2009 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 192, 24.7.2009 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 204, 6.8.2009 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 168, 30.6.2009 г., стр. 50.

(5)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/60


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 155/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XXI към Споразумението бе изменено с Решение № 113/2009 на Съвместния комитет на ЕИП от 22 октомври 2009 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 834/2009 на Комисията от 11 септември 2009 година за прилагане, по отношение на докладите за качеството, на Регламент (ЕО) № 716/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година относно статистиката на Общността за структурата и дейността на предприятията с чуждестранен контрол (2), трябва да бъде включен в споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 19ча (Регламент (ЕО) № 364/2008 на Комисията) от приложение XXI към споразумението се създава следната точка:

„19чб.

32009 R 0834: Регламент (ЕО) № 834/2009 на Комисията от 11 септември 2009 година за прилагане, по отношение на докладите за качеството, на Регламент (ЕО) № 716/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година относно статистиката на Общността за структурата и дейността на предприятията с чуждестранен контрол (ОВ L 241, 12.9.2009 г., стр. 3).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 834/2009 на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурка за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 334, 17.12.2009 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 241, 12.9.2009 г., стр. 3.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/61


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 156/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XXI към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 113/2009 от 22 октомври 2009 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 543/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година относно статистиката за растителните култури и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 837/90 и (ЕИО) № 959/93 на Съвета (2), трябва да бъде включен в Споразумението.

(3)

Считано от 1 януари 2010 г., Регламент (ЕО) № 543/2009 отменя регламенти (ЕИО) № 837/90 (3) и (ЕИО) № 959/93 на Съвета (4), които са включени в Споразумението и които следва да бъде отменени от Споразумението, считано от 1 януари 2010 г.,

РЕШИ:

Член 1

Приложение XXI от Споразумението се изменя, както следва:

1.

Точки 24 (Регламент (ЕИО) № 837/90 на Съвета) и 24а (Регламент (ЕИО) № 959/93 на Съвета) се преномерират съответно на точки 24а и 24аа.

2.

Преди новата точка 24а се създава следната точка:

„24.

32009 R 0543: Регламент (ЕО) № 543/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година относно статистиката за растителните култури и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 837/90 и (ЕИО) № 959/93 на Съвета (ОВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 1).

За целите на настоящото Споразумение разпоредбите на регламента се четат със следното адаптиране:

Лихтенщайн се освобождава от събирането на данните, изисквани с настоящия регламент.“

3.

Текстът на новите точки 24а (Регламент (ЕИО) № 837/90 на Съвета) и 24аа (Регламент (ЕИО) № 959/93 на Съвета) се заличават, считано от 1 януари 2010 г.

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 543/2009 на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (5).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 334, 17.12.2009 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 88, 3.4.1990 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 98, 24.4.1993 г., стр. 1.

(5)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/63


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 157/2009

от 9 март 2010 година

за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XXII към Споразумението беше изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 116/2009 от 22 октомври 2009 г. (1)

(2)

Директива 2009/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на директиви на Съвета 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО относно определени изисквания за оповестяване за средни по размер дружества и задължението за изготвяне на консолидирани счетоводни отчети (2) трябва да бъде включена в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

В точки 4 (Четвърта директива на Съвета 78/660/ЕИО) и 6 (Седма директива на Съвета 83/349/ЕИО) от приложение XXII към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32009 L 0049: Директива 2009/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. (ОВ L 164, 26.6.2009 г., стр. 42).“

Член 2

Текстовете на Директива 2009/49/ЕО на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 334, 17.12.2009 г., стр. 19.

(2)  ОВ L 164, 26.6.2009 г., стр. 42.

(3)  С отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/64


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 158/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение XXII (Дружествено право) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XXII към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 116/2009 от 22 октомври 2009 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 636/2009 на Комисията от 22 юли 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Разяснение 15 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) (2), трябва да бъде включен в споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 10ба (Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията) от приложение XXII към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32009 R 0636: Регламент (ЕО) № 636/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. (ОВ L 191, 23.7.2009 г., стр. 5).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 636/2009 на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 334, 17.12.2009 г., стр. 19.

(2)  ОВ L 191, 23.7.2009 г., стр. 5.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/65


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 159/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на Протокол 31 относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи и Протокол 37 към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за коригиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално членове 86, 98 и 101 от него,

като има предвид, че:

(1)

Протокол 31 към Споразумението бе изменен с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 94/2009 от 3 юли 2009 г. (1)

(2)

Протокол 37 към Споразумението бе изменен с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 94/2009 от 3 юли 2009 г. (2).

(3)

Уместно е сътрудничеството между договарящите се по споразумението страни да бъде разширено, за да включи Решение 2009/334/ЕО на Комисията от 20 април 2009 г. за създаване на експертна група по сигурност на европейските глобални навигационни спътникови системи (GNSS) (3).

(4)

Протокол 31 към Споразумението следва съответно да се измени, за да позволи осъществяването на това разширено сътрудничество,

(5)

За доброто функциониране на Споразумението Протокол 37 към Споразумението следва да бъде разширен, за да бъде включена експертната група по сигурност на европейските GNSS, създадена с Решение 2009/334/ЕО, и Протокол 31 следва да бъде изменен с цел уточняване на процедурите за присъединяване към тази група,

РЕШИ:

Член 1

Параграф 8а от член 1 (Научни изследвания и технологично развитие) от протокол 31 се изменя, както следва:

1.

Адаптации на точки г) и д) се преномерират съответно като адаптации д) и е).

2.

Следната нова адаптация г) се прибавя след адаптация в):

„г)

Процедури за асоциирането на държавите от ЕАСТ в съответствие с член 101 от Споразумението:

 

Всяка държава от ЕАСТ в съответствие с член 4 от Решение 2009/334/ЕО (4) на Комисията назначава лице, което да участва като пълноправен член в заседанията на експертната група по сигурността на европейските GNSS (Съвет по сигурността на европейските GNSS).

 

Европейската комисия информира своевременно участниците за датите на срещите на групата и им предава съответната документация.

Член 2

В Протокол 37 (съдържащ списъка, предвиден в член 101) към Споразумението се създава следната точка:

„32.

Съветът по сигурността на европейските GNSS (Решение 2009/334/ЕО на Комисията).“

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след внасянето на последната нотификация, предвидена в член 103, параграф 1 от Споразумението, в Съвместния комитет на ЕИП (5).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 277, 22.10.2009 г., стр. 50.

(2)  Вж. бележка под линия 1.

(3)  ОВ L 101, 21.4.2009 г., стр. 22.

(4)  Решение 2009/334/ЕО на Комисията от 21 април 2009 г. (ОВ L 101, 21.4.2009 г., стр. 22).“

(5)  Без отбелязани конституционни изисквания.


11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/67


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 160/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално членове 86 и 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Протокол 31 към Споразумението бе изменен с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 92/2009 от 3 юли 2009 г. (1)

(2)

Уместно е сътрудничеството между договарящите се страни по Споразумението да бъде разширено, за да включи Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (2), изменен с регламенти на Съвета (ЕО) № 1643/95 (3), 1654/2003 (4) и 1112/2005 (5).

(3)

Следователно протокол 31 към Споразумението трябва да се измени, за да позволи това разширено сътрудничество да започне от 1 януари 2010 г.,

РЕШИ:

Член 1

В член 5 от протокол 31 към Споразумението се добавя следният параграф:

„11.

а)

Държавите от ЕАСТ участват пълноправно в Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, наричана по-нататък „Агенцията“, създадена със следния акт на Общността:

31994 R 2062: Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1), изменен с:

31995 R 1643: Регламент (ЕО) № 1643/95 на Съвета от 29 юни 1995 г. (ОВ L 156, 7.7.1995 г., стр. 1),

32003 R 1654: Регламент (ЕО) № 1654/2003 на Съвета от 18 юни 2003 г. (ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 38),

32005 R 1112: Регламент (ЕО) № 1112/2005 на Съвета от 24 юни 2005 г. (ОВ L 184, 15.7.2005 г., стр. 5).

б)

Държавите от ЕАСТ подпомагат финансово дейностите по буква a) в съответствие с член 82, параграф 1, буква а) и Протокол 32 към Споразумението.

в)

Държавите от ЕАСТ участват пълноправно в Управителния съвет и имат същите права и задължения в него, както държавите-членки на ЕС, с изключение на правото да гласуват.

г)

В рамките на шест месеца от влизането в сила на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 160/2009 от 4 декември 2009 г. държавите от ЕАСТ информират Агенцията относно основните елементи на своите национални информационни мрежи за здраве и безопасност при работа, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 2062/94, с последващите му изменения.

д)

По-конкретно, в рамките на срока, посочен в буква г), държавите от ЕАСТ определят институциите за координация и/или предаване на информацията, която следва да се предоставя на национално ниво на Агенцията.

е)

Държавите от ЕАСТ информират също така Агенцията относно наименованията на институциите, установени на тяхната национална територия, които могат да сътрудничат с Агенцията по определени теми от особен интерес и по такъв начин да действат като тематични центрове на мрежата.

ж)

В срок от 3 месеца от получаване на информацията, посочена в букви г), д) и е) Управителният съвет прави преглед на основните елементи на мрежата, за да отчете участието на държавите от ЕАСТ.

з)

Агенцията има статут на юридическо лице. Във всички държави на договарящите се страни тя се ползва с най-широката правосубектност, предоставяна на юридическите лица съгласно техните законодателства.

и)

Държавите от ЕАСТ прилагат спрямо Агенцията и нейните служители Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности.

й)

Чрез дерогация от член 12, параграф 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейските общности, установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (6) на Съвета, граждани на държавите от ЕАСТ, ползващи се с пълни права като граждани, могат да бъдат наемани на работа по договор от директора на Агенцията.

к)

По силата на член 79, параграф 3 от Споразумението спрямо настоящия параграф се прилага част VII (Институционални разпоредби) на Споразумението.

л)

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (7) се прилага, за целите на прилагането на Регламент (ЕО) № 2062/94, спрямо всички документи на Агенцията, отнасящи се и до държавите от ЕАСТ.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след внасянето на последната нотификация, предвидена в член 103, параграф 1 от Споразумението, в Съвместния комитет на ЕИП (8).

Той се прилага от 1 януари 2010 г.

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 277, 22.10.2009 г., стр. 47.

(2)  ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 156, 7.7.1995 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 38.

(5)  ОВ L 184, 15.7.2005 г., стр. 5.

(6)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.“

(8)  Посочени са конституционни изисквания.