ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.049.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 49

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
26 февруари 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (EC) № 157/2010 на Съвета от 22 февруари 2010 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на определени механизми за подвързване с халки с произход от Китайската народна република след провеждане на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

1

 

*

Регламент (ЕС) № 158/2010 на Комисията от 25 февруари 2010 година за определяне на предварителната помощ за 2010 г. за частно складиране на масло

14

 

 

Регламент (ЕС) № 159/2010 на Комисията от 25 февруари 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

16

 

 

Регламент (ЕС) № 160/2010 на Комисията от 25 февруари 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

18

 

 

Регламент (ЕС) № 161/2010 на Комисията от 25 февруари 2010 година за определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 676/2009

20

 

 

Регламент (ЕС) № 162/2010 на Комисията от 25 февруари 2010 година за определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 677/2009

21

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение 2010/118/ОВППС на Съвета от 25 февруари 2010 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово

22

 

*

Решение 2010/119/ОВППС на Съвета от 25 февруари 2010 година за удължаване и изменение на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Африканския съюз

26

 

*

Решение 2010/120/ОВППС на Съвета от 25 февруари 2010 година за удължаване и изменение на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Афганистан и Пакистан

28

 

*

Решение 2010/121/ОВППС на Съвета от 25 февруари 2010 година за изменение на приложението към Обща позиция 2004/161/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Зимбабве

30

 

 

2010/122/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 25 февруари 2010 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допускането по изключение на употребата на кадмий (нотифицирано под номер C(2010) 1034)  ( 1 )

32

 

 

2010/123/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 25 февруари 2010 година за адаптиране на корекционните коефициенти, приложими от 1 февруари 2009 г., 1 март 2009 г., 1 април 2009 г., 1 май 2009 г. и 1 юни 2009 г. спрямо възнагражденията на длъжностните лица, временно наетите служители и договорно наетите служители на Европейските общности на служба в трети държави

34

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

26.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 49/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EC) № 157/2010 НА СЪВЕТА

от 22 февруари 2010 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на определени механизми за подвързване с халки с произход от Китайската народна република след провеждане на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1), с който се отменя Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (2) („основният регламент“), и по-специално член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1225/2009,

като взе предвид предложението, представено от Европейската комисия („Комисията“) след консултации с консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

1.   Действащи мерки

(1)

С Регламент (ЕО) № 119/97 (3) Съветът наложи окончателни антидъмпингови мита със ставки от 32,5 % до 39,4 % върху вноса на определени механизми за подвързване с халки („МПХ“) с произход от Китайската народна република („КНР“). Тези митнически ставки бяха приложими за МПХ, различни от тези със 17 и 23 халки, докато МХП със 17 и 23 халки бяха обложени с мито, равняващо се на разликата между минималната вносна цена („МВЦ“) от 325 EUR за 1 000 броя и цената франко границата на Съюза преди обмитяване в случаите, когато последната е по-ниска от МВЦ.

(2)

С Регламент (ЕО) № 2100/2000 (4) Съветът измени и увеличи горепосочените мита за МПХ, различни от тези със 17 или 23 халки, след разследване в рамките на преразглеждане в съответствие с член 12 от основния регламент. Изменените мита бяха със ставки от 51,2 % до 78,8 %.

(3)

След подаване на искане от двама производители на Съюза, през януари 2002 г. беше започнато преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие (5) в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент, а с Регламент (ЕО) № 2074/2004 (6) Съветът удължи срока на действие на съществуващите антидъмпингови мерки с четири години.

(4)

След провеждане на разследване за заобикаляне на мерките в съответствие с член 13 от основния регламент, с Регламент (ЕО) № 1208/2004 (7) Съветът разшири действието на окончателните антидъмпингови мерки и върху вноса на определени МПХ, изпратени от Виетнам, независимо дали са декларирани с произход от Виетнам.

(5)

След провеждане на разследване за заобикаляне на мерките в съответствие с член 13 от основния регламент, с Регламент (ЕО) № 33/2006 (8) Съветът разшири действието на окончателните антидъмпингови мерки и върху вноса на определени МПХ, изпратени от Лаоската народнодемократична република, независимо дали са декларирани с произход от Лаоската народнодемократична република.

(6)

Накрая, през август 2008 г. с Регламент (ЕО) № 818/2008 (9) Съветът разшири обхвата на мерките, за да включват определени леко модифицирани МПХ, тъй като беше установено, че мерките са били заобикаляни.

2.   Искане за преразглеждане

(7)

След публикуването на известие за предстоящото изтичане на срока на действие на антидъмпинговите мерки върху вноса на определени МПХ с произход от КНР (10), на 4 септември 2008 г. Комисията получи искане за преразглеждане на тези мерки в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент.

(8)

Искането беше подадено от производителя от Съюза „Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH“ (наричан по-нататък „заявителят“), представляващ основна част, в настоящия случай повече от 50 % от общото производство в Съюза на механизми за подвързване с халки. Искането се основава на това, че изтичането на срока на действие на мерките вероятно ще доведе до продължаване или повтаряне на дъмпинга и на причинената от него вреда на промишлеността на Съюза.

(9)

След провеждането на консултации с консултативния комитет Комисията установи, че съществуват достатъчно основания за започване на преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент и започна такова преразглеждане (11).

3.   Разследване

а)   Процедура

(10)

Комисията официално уведоми производителите износители, вносителите и ползвателите, за които e известно, че са засегнати от процедурата, както и представителите на държавата на износа, производителя заявител от Съюза и другите известни производители от Съюза за започването на преразглеждането с оглед на изтичане на срока на действие на мерките. На заинтересованите страни беше предоставена възможност да изложат в писмена форма становищата си и да поискат изслушване в рамките на срока, посочен в известието за започване.

(11)

На всички страни, които поискаха да бъдат изслушани в рамките на горния срок и доказаха, че има основателни причини да бъдат изслушани, беше предоставена тази възможност.

(12)

Беше изпратен въпросник до всички страни, официално информирани за започването на преразглеждането, както и до тези, които поискаха да получат въпросника в определения в известието за започване срок. Освен това беше установен контакт с един производител от Тайланд (предвидената държава аналог), който също получи въпросник.

(13)

Попълнен въпросник беше получен от един производител износител в КНР, който не е изнасял МПХ за Европейския съюз (наричан по-нататък „ЕС“), от свързаното с него дружество в Тайланд, производителя заявител от Съюза, трима несвързани вносители и един свързан със заявителя ползвател. Другият производител от Съюза не оказа съдействие при разследването, а един несвързан вносител само представи коментари.

(14)

Всички засегнати страни бяха информирани за основните факти и съображения, въз основа на които се възнамеряваше да бъде препоръчано налагането на окончателни антидъмпингови мита. Беше им предоставен срок, през който да направят постъпки след разгласяване на основните факти и съображения. Коментарите на страните бяха разгледани и където беше целесъобразно, констатациите бяха съответно изменени.

б)   Заинтересовани страни и проверки на място

(15)

Службите на Комисията потърсиха и провериха цялата счетена за необходима информация с цел определяне на вероятността от продължаване или повтаряне на дъмпинга и на причинената от него вреда на интереса на ЕС. Бяха извършени проверки на място в помещенията на следните дружества:

i)

производител заявител от Съюза

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Виена, Австрия;

ii)

производител от държавата на износа

Wah Hing Stationery Manufactory Ltd (наричано по-нататък „WHS“), Гуанджу и свързаното с него дружество Wah Hing Stationery Manufactory Ltd (WHS) в Хонконг, КНР;

iii)

несвързан производител от ЕС

Giardini S.r.l., Сетимо Миланезе, Италия.

в)   Разследван период

(16)

Разследването на продължаването или повтарянето на дъмпинга обхвана периода от 1 октомври 2007 г. до 30 септември 2008 г. (наричан по-нататък „разследван период в рамките на преразглеждането“ или „РПП“). Проучването на тенденциите, свързани с оценката на вероятността за продължаване на причиняването или повторно причиняване на вреда обхвана периода от 1 януари 2005 г. до края на РПП (наричан по-нататък „разглежданият период“).

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

1.   Разглеждан продукт

(17)

Разглежданият продукт е същият като определения в Регламент (ЕО) № 2074/2004 на Съвета, т.е. определени механизми за подвързване с халки, изработени от два листа стоманена ламарина или тел с фиксирани за тях най-малко четири полухалки, изработени от стоманена тел, които са закрепени заедно с помощта на стоманен капак. Те могат да бъдат отворени или чрез разтваряне на полухалките, или посредством малък стоманен спусъков механизъм, закрепен за механизма за подвързване с халки. Халките могат да бъдат с различна форма, като най-разпространените са кръглите и с форма на буква „D“ (наричани по-нататък „разглежданият продукт“). Понастоящем МПХ са класирани в код по КН ex 8305 10 00. Лостово-дъговите механизми („ЛДМ“), класирани в същия код по КН, не са включени в обхвата на разглеждания продукт.

(18)

МПХ се използват за изработването на папки от хартия, картон и с пластмасово покритие, презентации и други подвързии.

(19)

През РПП в ЕС са били продадени голям брой различни видове МПХ. Разликите между тези видове се определят от широчината на основата, вида механизъм, броя на халките, системата на отваряне, броя листове, които могат да бъдат захванати, диаметъра на халките, дължината и разстоянието между халките. Предвид факта, че всички видове имат едни и същи основни физически и технически характеристики и в определен диапазон са взаимозаменяеми, беше определено, че всички МПХ представляват един и същ продукт за целите на настоящата процедура.

2.   Сходен продукт

(20)

Беше установено също, че няма разлика в основните физически и технически характеристики и приложения между МПХ, произвеждани в КНР, и МПХ, произвеждани от промишлеността на Съюза и продавани на пазара на ЕС.

(21)

Поради това беше заключено, че МПХ с произход от КНР и МПХ, произвеждани и продавани от промишлеността на Съюза на пазара на ЕС, са сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРЕНИЕ НА ДЪМПИНГА

(22)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент беше проверено дали е вероятно изтичането на срока на действие на съществуващите мерки да доведе до продължаване или повторение на дъмпинга.

1.   Предварителни бележки

(23)

Никой от осъществяващите износ в ЕС китайски производители не оказа съдействие при разследването. Само едно от четирите посочени в искането китайски дружества, както и свързаното с него дружество в Тайланд, оказаха съдействие. Останалите три дружества износители не изпратиха попълнени въпросници. Единственият оказал съдействие китайски производител не е изнасял разглеждания продукт в ЕС, но е осъществявал износ на разглеждания продукт на пазара на други трети държави. Поради липсата на съдействие от страна на всички китайски производители, осъществявали износ на МПХ в ЕС през РПП, констатациите по отношение на дъмпинга трябваше да бъдат основани на получената от Комисията информация от други източници в съответствие с разпоредбите в член 18 от основния регламент. В настоящия случай беше счетено, че най-приемливата и подходяща информация е предоставената от Евростат във връзка с износа. Когато беше практически възможно и при надлежно отчитане на сроковете на разследването, тази информация беше сверена с информацията от единствения китайски производител, който оказа съдействие при настоящото разследване, но не е осъществявал износ на МПХ в ЕС, както и с китайската статистика на износа. Въпреки всичко, предвид факта, че от китайските производители износители не бяха получени никакви данни относно количества и обеми за отделни дружества, статистическите данни на Евростат продължават да бъдат считани за единствените налични представителни данни за износа в ЕС, макар посоченото от Евростат ниво на цените в абсолютно изражение да изглежда твърде високо в сравнение с вносните цени съгласно китайската статистика на износа и посочените от Евростат данни за други трети държави.

2.   Продължаване на дъмпинга

а)   Държава аналог

(24)

Тъй като КНР е държава с икономика в преход и в съответствие с разпоредбите в член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, нормалната стойност трябваше да бъде определена въз основа на цената или на конструираната нормална стойност, получена в подходяща трета държава с пазарна икономика (наричана „държава аналог“), или на цената от държавата аналог за други държави, включително за Съюза, или при неприложимост на тези методи — въз основа на всеки друг разумен метод, включително въз основа на действително платената или дължима цена в Съюза за сходния продукт, съответно коригирана при необходимост, за да включва разумен марж на печалбата.

(25)

При предишното разследване за държава аналог беше избрана Индия. В това отношение се отбелязва, че Комисията информира единствения индийски производител, който оказа съдействие при предишното разследване, за започването на текущата процедура, но съответната страна отказа да съдейства. В искането за преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие за държава аналог за целите на определянето на нормална стойност беше предложена Тайланд. Някои засегнати от процедурата страни възразиха срещу този избор и изразиха становището, че за държава аналог е било подходящо да бъде избрана Индия.

(26)

По отношение на Тайланд един тайландски производител се съгласи да окаже съдействие. Поради това Комисията разгледа възможността да използва получените от Тайланд данни за целите на определянето на нормална стойност за КНР. В тази връзка следва да бъде отбелязано, че в Тайланд не са реализирани продажби на разглеждания продукт на вътрешния пазар. Поради това всяко определяне на нормална стойност в Тайланд би трябвало да бъде направено въз основа на член 2, параграф 6, буква в).

(27)

Освен това сравнението между нивото на средната експортна цена на разглеждания продукт при износ от Тайланд и средната експортна цена на разглеждания продукт при износ от КНР по данни на Евростат показа, че китайските цени са били по-високи от тайландските. В тази връзка следва да бъде отбелязано, че съществува обширна гама от различни видове на продукта, които са включени в обхвата на разглеждания продукт, и цените могат да варират в зависимост от вида на продукта. Поради липсата на съдействие от страна на производителите износите в КНР точният състав на експортните им продажби за ЕС не можеше да бъде установен и съпоставен с продуктовия микс на тайландските производители износители. По тази причина и поради липсата на данни за това, че значителните разлики в експортните цени могат да бъдат обяснени с някой друг фактор, беше заключено, че съществува разлика в продуктовия микс на МПХ, изнасяни за ЕС от китайските производители износители и тайландския производител износител. В действителност, въз основа на разликите в експортните цени от Тайланд и КНР за Европейския съюз и при използването на най-подходящите налични данни беше заключено, че износът от КНР включва доста по-скъпи и сложни видове на продукта, както и че по тази причина не би било подходящо за определянето на нормална стойност за КНР да бъдат използвани данни от Тайланд.

(28)

Освен това тайландското дружество беше свързано с единствения съдействащ китайски производител на МПХ. Комисията провери дали фактът, че двете дружества са свързани, може да повлияе на определянето на нормална стойност. В това отношение припомняме, че при предишните разследвания (а именно две разследвания за заобикаляне на мерки) беше установено, че тайландското дружество е създадено като бизнес отговор от страна на китайски производител на налагането на антидъмпинговите мерки по отношение на разглеждания продукт. Същото заключение се потвърждава с настоящото разследване, както е обяснено подробно в съображение 38. Предвид тази ясно установена връзка между китайския и тайландския производител беше счетено за целесъобразно да не бъде използвана информацията, предоставена от единственото съдействало дружество в предложената държава аналог. Поради това, предвид всички посочени по-горе фактори и в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, беше счетено, че Тайланд не е подходяща държава аналог за нуждите на определянето на нормална стойност.

(29)

Предвид посочените по-горе факти по отношение на Тайланд, липсата на всякакво съдействие от използваната по-рано държава аналог (Индия), както и факта, че нито едно китайско дружество, осъществило износ на МПХ за ЕС, не съдейства при разследването, беше счетено за целесъобразно нормалната стойност да бъде определена въз основа на всеки друг разумен метод, т.е. въз основа на действително платените или дължими цени в Съюза за сходния продукт.

б)   Нормална стойност

(30)

С оглед на описаните по-горе факти беше решено нормалната стойност да бъде определена въз основа на цените на промишлеността на Съюза в съответствие с разпоредбите в член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, т.е. въз основа на действително платените или дължими цени в Съюза за сходния продукт. Така нормалната стойност беше изчислена въз основа на данни, проверени на място в помещенията на производителя заявител от Съюза. Установено бе, че продажбите на вътрешния пазар на производителя на сходния продукт са представителни в сравнение с тези на разглеждания продукт, изнасян за ЕС от КНР. Тъй като продажните цени на промишлеността на Съюза са генерирали загуби, те трябваше да бъдат съответно коригирани, за да включват разумен марж на печалбата, както е предвидено в член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент. В това отношение беше използван марж на печалбата от 5 %, който беше счетен за разумен за този вид бизнес дейност.

в)   Експортна цена

(31)

В съответствие с член 18 от основния регламент и при липсата на съдействие от страна на китайските производители износители експортната цена беше изчислена въз основа на данни от Евростат.

г)   Сравнение

(32)

Сравнението между нормалната стойност и експортната цена беше направено на базата на цената франко завода. С цел да се гарантира обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена бяха направени съответните корекции за разликите, които влияят върху цените и тяхното сравнение, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. Когато беше необходимо, бяха внесени корекции за разликите в транспортните разходи, застрахователните разходи и другите разходи, свързани с транспорта.

д)   Дъмпингов марж

(33)

Предвид горепосоченото и липсата на всякаква друга надеждна информация за Китай бяха направени изчисления въз основа на сравнение на среднопретеглени стойности и беше установено, че дъмпинговият марж за цялата държава, изразен в процент от цената CIF на границата на ЕС преди обмитяване, е 20,7 %.

е)   Заключение по отношение на дъмпинга

(34)

При разследването беше установено, че през РПП е осъществяван дъмпинг. Това заключение беше основано: i) от една страна, на експортните цени, получени от Евростат по обяснените в съображение 23 причини, и ii) от друга страна, на нормалната стойност, определена въз основа на цените на промишлеността на Съюза в съответствие с разпоредбите в член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент по причините, обяснени в съображения 24—29.

3.   Повторение на дъмпинга

(35)

Освен анализа за осъществяване на дъмпинг през РПП, беше разгледана вероятността от повторение на дъмпинга. Предвид липсата на съдействие от страна на китайските производители износители, с изключение на едно дружество, което е осъществявало износ единствено за държави извън ЕС, и поради липсата на публично достъпна информация заключенията по-долу се основават най-вече на наличните факти в съответствие с член 18 от основния регламент, а именно данни от Евростат, данни от единственото съдействащо дружество, китайски статистически данни и искането за преразглеждане.

(36)

В това отношение бяха анализирани следните елементи: а) свободният капацитет и стратегията на китайските производители износители по отношение на обемите и цените, и б) привлекателността на пазара на ЕС за китайските износители по отношение на цените и обемите.

а)   Свободен капацитет и стратегия на китайските производители износители

(37)

Трябва да бъде припомнено, че при липсата на съдействие от производителите износители, с изключение на WHS, нямаше налична информация относно производството в КНР, свободния производствен капацитет и продажбите на китайския пазар, освен тази относно съдействащия производител.

(38)

Единственият съдействащ китайски производител е намалил значително собствения си производствен капацитет в периода от 2005 г. до РПП (точните данни не могат да бъдат разгласени от съображения за поверителност). Този китайски производител обаче е в състояние отново да увеличи производствения си капацитет. Действително, намаленият производствен капацитет би могъл да бъде възстановен незабавно и без усилия предвид факта, че производителят все още притежава неизползвано промишлено предприятие в близост до функциониращото. В този обект китайският производител би могъл за кратко време, т.е. в рамките на шест месеца, да изгради отново производствена линия за МПХ, като използва съществуващото оборудване, обслужващо междувременно други производствени нужди, което обаче може да бъде пренастроено, и така производителят да увеличи общото си производство на МПХ. В това отношение следва да бъде отбелязано, че посоченият китайски производител не осъществява продажби на вътрешния пазар и очевидно няма планове да започне такива в близко бъдеще. Следователно този производител би могъл бързо да увеличи производството и да го насочи към всеки експортен пазар (включително пазара на ЕС, на който в момента не осъществява продажби), ако бъде допуснато срокът на мерките да изтече. Дружеството потвърди също, че ако антидъмпинговите мерки бъдат отменени, то ще закрие производствения обект на свързаното с него тайландско дружество и ще върне цялото производство на МПХ в Китай. Съдействащото дружество не е поддържало високо ниво на инвестициите, което се обяснява лесно със съществуването на свързаното с него тайландско дружество, ниското ниво на инвестициите, които обичайно са необходими за този вид производствена дейност, и краткия срок, необходим за пренастройване на оборудването за производството на МПХ.

(39)

По отношение на несъдействащите китайски производители се стигна до заключението, че все още е налице свободен капацитет в КНР. То се основава на факта, че общият китайски износ е намалял и няма информация за намаляване на капацитета в КНР. Освен това се отбелязва, че срокът за пренастройване на съоръженията е кратък и е налице обща експлоатационна гъвкавост на оборудването в сектора за производство на МПХ, така че капацитетът може лесно да бъде възстановен, за да следва промените на пазара на МПХ.

(40)

По отношение на експортните продажби за трети държави на единствения съдействащ китайски производител, последният предостави само частична информация, според която продажбите му са се увеличили с около 10 % в периода от 2006 г. до РПП. През същия период средната му експортна цена за трети държави се е увеличила с 0,7 %.

(41)

По отношение на промените в общия китайски износ за други трети държави беше направена справка с наличните китайски статистически данни, за да бъдат установени обемите и цените на китайския износ. Тези данни потвърждават, че износът на МПХ от Китай е намалял значително в периода от 2004 г. до РПП. Според китайските статистически данни изнесените през 2004 г. МПХ са били 198 милиона броя, докато през РПП те са намалели до 89 милиона броя. Средната продажна цена, от друга страна, е намаляла рязко през периода от 2004 г. до 2007 г., достигайки през РПП обаче нива, малко по-ниски от тези през 2004 г. Фактът, че през РПП обемът на китайския износ на МПХ представлява едва 45 % от нивото през 2004 г., докато средната експортна цена през РПП е била със 7 % по-ниска от нивото си през 2004 г., потвърждава, че съществува силна мотивация за всички китайски производители, както съдействащи, така и несъдействащи при разследването, да възстановят предишните си обеми на износ предвид наличния си капацитет и наблюдаваната през последните години тенденция на увеличаване на експортните цени. При тези обстоятелства има основания да се смята, че ако бъде допуснато изтичането на срока на действие на антидъмпинговите мерки, пазарът на ЕС ще стане много привлекателна цел за всички китайски производители, които ще се стремят да изнасят за пазара на ЕС значителни количества.

б)   Привлекателност на пазара на ЕС

(42)

Преди налагането на антидъмпингови мита ЕС беше вторият по важност за КНР експортен пазар за МПХ от гледна точка на общия обем. Пазарният дял на КНР е намалявал постоянно след налагането на антидъмпинговите мерки, разширяването им вследствие на две разследвания за заобикаляне на мерки и преразглеждането им през 2008 г., за да бъде разширен обхватът им. Пазарните дялове са останали като цяло стабилни през разглеждания период и са намалели съвсем малко до 3,2 % (– 0,4 %) през РПП. Размерът на пазара на ЕС обаче, който е по-малък единствено от този на САЩ, и произтичащото от него търсене са причина ЕС да е важна цел в сравнение с други китайски експортни пазари. Присъствието на Китай на пазара на ЕС в миналото и важността на този пазар могат да бъдат считани за ясно указание, че китайските производители биха се опитали в бъдеще да възвърнат пазарните си дялове в ЕС.

(43)

Освен това има ясни индикации, че заинтересованите страни в Китай следят внимателно развитието на текущото разследване и обмислят възможността да започнат износ за ЕС. В това отношение трябва да се отбележи, че след започване на процедурата Комисията получи запитвания от китайски производител, неспоменат в искането за преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие, в които се заявява, че дружеството е било учредено през 2005 г., произвежда МПХ и планира да изнася МПХ за ЕС от 2009 г. Това дружество първоначално е обмисляло възможността да съдейства при процедурата, но не е изпратило съответния попълнен въпросник. Горното потвърждава, че ЕС остава привлекателен пазар за китайските производители дори при съществуващите антидъмпингови мерки и поради това ако бъде допуснато срокът на действие на мерките да изтече, мотивацията им да започнат износ за ЕС, да увеличат вече осъществяван износ или да възстановят предишен износ би била значително увеличена.

(44)

Важността и привлекателността в исторически план на ЕС като пазар на МПХ се потвърждава и от непрестанните опити в миналото да бъдат заобиколени или неутрализирани прилаганите понастоящем антидъмпингови мерки. Действително, от момента на налагане на антидъмпинговите мерки срещу КНР не престават опитите на китайските износители да ги заобиколят или да ги неутрализират, за да получат достъп до пазара на ЕС. Трябва да се припомни, че съществуващите мерки са увеличени през 2000 г. в резултат на процедура, свързана с неутрализиране на ефекта на митото, разширени през 2004 г. и 2006 г., за да включват съответно Виетнам и Лаос поради съществуването на практики за заобикаляне, и изменени през 2008 г. по отношение на определението на разглеждания продукт, отново поради заобикаляне чрез незначителни изменения на продукта.

(45)

По отношение на цените, съгласно китайските статистически данни средната експортна цена от Китай за пазари на трети държави е по-висока от средната експортна цена от Китай за ЕС, но въпреки това е значително по-ниска от средните цени от Индия и Тайланд за пазара на ЕС, т.е. потенциалните преки конкуренти на Китай. Съответните данни за китайския износ показват, че присъствието на китайските производители на повечето други пазари вече е стабилно, обратно на сегашното им положение в ЕС. Така става ясно, че пазарът на ЕС би бил финансово привлекателен вариант за китайските износители, поради това че те биха могли да осъществяват продажби в ЕС на по-високи цени, без да поставят под заплаха продажбите си на другите световни пазари, продължавайки при все това да подбиват цените на основните си конкуренти в ЕС, като продават на дъмпингови цени.

в)   Мерки за търговска защита, прилагани от трети държави

(46)

Няма трети държави, които да прилагат мерки за търговска защита срещу вноса на МПХ с произход от КНР.

4.   Заключение

(47)

При разследването се установи, че както съдействащият производител износител, така и най-вероятно другите китайски производители износители имат достатъчен свободен капацитет предвид значителния спад на техния износ от 2004 г. до РПП. Също така беше установено, че китайските стопански субекти имат постоянен интерес от навлизане на пазара на ЕС. Освен това единственият съдействащ производител лесно би могъл да пренасочи производствения си капацитет от Тайланд към Китай, ако антидъмпинговите мерки бъдат отменени.

(48)

Предвид свободния капацитет на китайските производители и експлоатационната гъвкавост на техните машини и оборудване е вероятно вносът от КНР на пазара на ЕС да бъде възстановен в значителни количества, ако бъде допуснато да изтече срокът на действие на антидъмпинговите мерки. Понастоящем пазарът на ЕС е единственият в света, в който съществуват антидъмпингови мерки, и установените факти подсказват, че китайските износители със сигурност биха се опитали да възстановят възможно най-бързо своите предходни пазарни дялове, като използват необходимата приспособимост на капацитета. Горният извод се подкрепя от факта, че те биха могли да си позволят да продават на цени, по-ниски от тези на всичките си конкуренти на пазара на ЕС, което вече направиха през РПП.

(49)

Въз основа на всички тези констатации и изводи е вероятно при възстановяване на износа от китайските износители за ЕС той да бъде на цени под нормалната стойност. Поради това се счита, че ако съществуващите мерки бъдат отменени, дъмпингът от Китай най-вероятно ще се повтори.

Г.   ДЕФИНИРАНЕ НА ПРОМИШЛЕНОСТТА НА СЪЮЗА

(50)

През РПП МПХ са били произвеждани в ЕС от следните производители:

Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Виена, Австрия;

Industria Meccanica Lombarda srl, Офаненго, Италия.

(51)

Първият производител е заявителят, който оказа съдействие при разследването, за разлика от другия производител от Съюза (по-малък в сравнение с първия). При разследването се установи, че заявителят е съставлявал повече от 50 % от цялото производство на МПХ в Съюза през РПП. Затова се счита, че този производител представлява промишлеността на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент. По-долу той е наричан „промишлеността на Съюза“. Заявителят и филиалите му не са свързани с китайските производители износители.

(52)

Трябва да се отбележи, че в миналото промишлеността на Съюза е била първоначално съставена от двама различни производители („Koloman Handler“ — Австрия и „Robert Krause“ — Германия), които са обявили несъстоятелност и една австрийска група е придобила контрол върху тях. Дружествата са били преструктурирани в значителна степен и настоящата структура „Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH“ е била създадена през 2003 г., т.е. около две години преди разглеждания период. Централните офиси се намират в Австрия, а производството се извършва в Унгария.

Д.   ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ЕС

1.   Потребление на пазара на ЕС

(53)

Отговорите на въпросника от страна на съдействащия производител от Съюза бяха използвани, за да бъдат установени продажбите на МПХ, които промишлеността на Съюза е реализирала на пазара на ЕС. Използвана беше също така и друга налична информация, за да се изчислят продажбите на производителя на Съюза, който не е включен в обхвата на промишлеността на Съюза.

(54)

Данните за обема на вноса бяха получени от статистическата информация на Евростат, с изключение на тези за вноса от Тайланд, които съответно бяха получени от отговорите на въпросника в рамките на паралелната антидъмпингова процедура относно същата държава.

(55)

Според тези данни потреблението на МПХ в ЕС е отбелязало спад с 4 % през разглеждания период, а именно от около 170—180 млн. броя през 2005 г. на 165—175 млн. броя през РПП (12).

2.   Внос от засегнатата държава

а)   Обем на вноса и пазарен дял

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

РПП

Обем на вноса

100

49

41

43

Пазарен дял (%)

7,0 %

3,8 %

3,2 %

3,2 %

(56)

За установяването на общия обем на вноса на разглеждания продукт от КНР беше счетено за целесъобразно да бъде включен вносът от държавите, по отношение на които беше разширен обхватът на настоящите антидъмпингови мерки съгласно член 13, параграф 3 от основния регламент, а именно Виетнам и Лаос (вж. съображения 4 и 5 по-горе). Беше счетено, че вносът от тези държави е бил всъщност на продукти с произход от КНР. На тази основа беше установено, че общият обем на вноса на МПХ от КНР е намалял с повече от 50 % през разглеждания период. Пазарният дял се е свил в същата степен през този период. Трябва да се отбележи обаче, че тези стойности включват вноса на продукти, изпратени от Лаос само през 2005 г., когато той е представлявал половината от вноса през същата година. Също така трябва да се обърне внимание, че разследването на заобикалянето на антидъмпинговите мерки по отношение на вноса на МПХ, изпратени от Лаос, бе започнато през април 2005 г.

(57)

Пазарният дял на КНР се е свил от 7,0 % на 3,8 % през 2006 г. и е останал стабилен оттогава насам (около 3 %). Трябва да се отбележи, че в рамките на предходното преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие пазарният дял на КНР е отбелязал спад от 14,8 % (през 1998 г.) на 1,9 % (през 2001 г.), т.е. пазарният дял на МПХ от КНР понастоящем е по-голям от този в края на разглеждания период за предходното преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие.

б)   Вносна цена на разглеждания продукт/подбиване на цените

(58)

От тримата съдействащи вносители само един е внасял МПХ от КНР през РПП. Обемът на този внос е бил много малък в сравнение с общия обем на вноса от КНР и внасяният продукт е бил механизми със 17 и 23 халки, подлежащи на минимална вносна цена. Поради тази причина този внос не можеше да бъде използван като представителна база. Според статистическата информация на Евростат вносните цени на МПХ с произход от КНР са намалели с 5 % през разглеждания период и китайските цени са подбивали тези на промишлеността на Съюза с около 10 % (без да се вземат под внимание антидъмпинговите мита). Изглежда обаче, че предоставените от Евростат цени в абсолютно изражение са доста високи в сравнение с вносните цени, които са отчетени от статистиката на КНР за износа, и с данните от Евростат за други трети държави. Както е посочено по-горе, е вероятно при отмяна на мерките китайските експортни цени да се изравнят с цените на техните чуждестранни конкуренти (Тайланд, Индия) и затова равнището на подбиване на цените би било много по-значително.

в)   Внос от други трети държави

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

РПП

Индия

52,9 %

48,3 %

44,9 %

43,3 %

Тайланд

11,5 %

12,2 %

7,9 %

13,0 %

Хонконг

0,2 %

0,0 %

5,1 %

4,9 %

Други

1,2 %

2,7 %

4,4 %

1,7 %

(59)

Що се отнася до вноса от други трети държави, вносът на МПХ с произход от Индия намалява, а този с произход от Тайланд леко се е увеличил през РПП, когато е бил по-голям в сравнение с предходните години. Както и други държави, Хонконг изнася МПХ за ЕС, но не бяха представени наблюдения в тази връзка и не е налице допълнителна информация.

3.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза  (13)

а)   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

РПП

Производство

100

102

118

119

Производствен капацитет

100

91

100

103

Използване на капацитета (%)

59 %

66 %

70 %

68 %

(60)

През разглеждания период производството се е увеличило с почти 20 %, а равнището на капацитета е останало сравнително стабилно. В резултат на това използването на капацитета е следвало тенденция, сходна с тази на производството, като се е увеличило с 9 процентни пункта.

(61)

Равнището на използването на капацитета през РПП обаче е било под това, което е било достигнато през 2001 г., т.е. разследваният период по предходното преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие. Тогава процентът на използване на капацитета е бил между 70 и 75 %.

б)   Складови наличности

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

РПП

Складови наличности в края на периода

100

95

119

143

(62)

Складовите наличности на промишлеността на Съюза са се увеличили като цяло с 43 % през разглеждания период. Значителна част от продукцията от МПХ се състои от стандартни продукти и затова промишлеността на Съюза трябва да поддържа определено равнище на складови наличности, за да може бързо да отговори на търсенето от страна на клиентите си. Всяко увеличение на складовите наличности в края на периода, което е над средното равнище, е показател за трудности при продажбата на продуктите (на вътрешния и на експортния пазар). Сезонността на продажбите също следва да бъде взета под внимание: продажбите са по-значителни по обем през последното тримесечие на годината, което съответства на началото на учебната година.

в)   Обем на продажбите, пазарен дял и ръст

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

РПП

Обем на продажбите

100

113

118

123

Пазарни дялове

24,4 %

30,2 %

31,5 %

31,1 %

(63)

Продажбите на промишлеността на Съюза на пазара на ЕС са отбелязали ръст от 23 % през разглеждания период, а пазарните дялове — от 24,4 % на 31,1 %, т.е. увеличение от почти 7 процентни пункта. Този ръст на пазарните дялове е показател за това, че ръстът на промишлеността на Съюза е надвишавал увеличението на потреблението.

(64)

Пазарният дял в абсолютни стойности обаче е останал под равнището си през 2001 г., предходният разследван период, когато е достигнал до около 40 %.

г)   Продажни цени и разходи

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

РПП

Продажни цени

100

88

88

88

(65)

Среднопретеглената продажна цена на промишлеността на Съюза е намаляла с 12 % през разглеждания период. Трябва да се отбележи, че през последните години цените на суровините (стоманата) са следвали тенденция към увеличение в световен мащаб и че цената на стоманата съставлява около 40 % от общия размер на разходите за единица продукт. Продажните цени са били под себестойността на продукта от 2006 г. нататък.

д)   Рентабилност, възвръщаемост на инвестициите и парични потоци

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

РПП

Рентабилност

100

– 646

–62

– 115

Възвръщаемост на нетните активи

100

–72

– 103

–53

Парични потоци

100

56

42

– 131

(66)

Промишлеността на Съюза все още е била рентабилна през 2005 г., но състоянието ѝ значително се е влошило през следващата година поради заобикалянето на мерките, което е довело до разширяването им през 2006 г. и до разширяване на дефиницията на продукта през 2008 г. Въпреки че рентабилността се е подобрила през 2007 г., промишлеността на Съюза все още не е била в състояние да достигне до покриващи разходите цени и е продължила да регистрира загуби през РПП. Загубите са били малки през РПП.

(67)

Паричните потоци и възвръщаемостта на нетните активи до голяма степен са следвали същата тенденция. При такова финансово състояние заявителят, съставляващ промишлеността на Съюза, несъмнено би се изправил пред трудности, за да увеличи капитала си от източници извън групата.

е)   Инвестиции и способност за привличане на капитали

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

РПП

Инвестиции (EUR)

100

190

85

80

(68)

Дори ако инвестициите са следвали тенденция към спад, а именно 20 % през разглеждания период, промишлеността на Съюза е запазила обаче определено ниво на инвестиции, за да остане конкурентоспособна. Тези инвестиции са били в нови машини, за да се подобри производственият процес и да се увеличи конкурентоспособността.

(69)

Както е посочено в съображение 66, предвид нестабилното финансово състояние на промишлеността на Съюза може да се направи заключението, че нейната способност за привличане на капитали от независими източници е била сериозно засегната.

ж)   Заетост, производителност и заплати

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

РПП

Заетост

100

94

105

104

Производителност

100

109

113

114

Общо разходи за труд

100

102

107

111

Заплати

100

109

102

106

(70)

През разглеждания период заетостта (единици на пълно работно време) се е повишила с 4 %, а производителността, измерена в хиляди броя, произведени от един служител през същия период, се е подобрила с 14 %; общо разходите за труд са отбелязали ръст от 11 %, което до голяма степен се обяснява с повишаването на заетостта; средното увеличение на заплатата на един служител е останало по-ограничено.

з)   Размер на действителния дъмпингов марж

(71)

Въз основа на най-добрите налични факти при разследването се установи, че през РПП е съществувал дъмпинг от 20,7 %, което е значителна стойност.

4.   Заключение

(72)

Промишлеността на Съюза е била преструктурирана и в известна степен налагането на мерките върху дъмпинговия внос е изиграло положително въздействие. Икономическото ѝ състояние несъмнено се е подобрило през последните години: производството, продажбите, пазарният дял и заетостта показват позитивни тенденции.

(73)

Въпреки горепосоченото положително развитие промишлеността не е могла обаче да се възстанови напълно от по-рано понесената вреда, което основно е видно от финансовите показатели: рентабилността, паричните потоци и възвръщаемостта на нетните активи, които все още показват признаци за понасяне на вреда. Също така промишлеността не е била в състояние да достигне до равнището на продажбите и производството от миналото. Това следва да се разглежда и в светлината на факта, че през част от разглеждания период мерките са били също възпрепятствани от заобикалянето им, както е описано по-горе.

(74)

Въпреки че е било налице подобрение на икономическото състояние на промишлеността на Съюза, нейното положение е останало нестабилно през разглеждания период.

Е.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ ИЛИ ПОВТОРНО ПРИЧИНЯВАНЕ НА ВРЕДА

(75)

Промишлеността на Съюза е преструктурирала дейностите си и антидъмпинговите мерки са оказали положително въздействие. Същевременно, макар тези мерки да са били наложени за първи път през 1997 г., те са били напълно ефективни само когато неутрализирането на ефекта от тях и заобикалянето им са били предотвратени. Въпреки че състоянието на промишлеността на Съюза се е подобрило, тя е останала нестабилна и уязвима.

(76)

При тези обстоятелства е целесъобразно да се направи анализ на вероятността от повторно причиняване на съществена вреда, за да се проучи дали при отмяна на мерките предполагаемото развитие от гледна точка на обем и цени на вноса с произход от КНР би влошило допълнително състоянието на промишлеността и би причинило съществена вреда.

1.   Въздействие на предполагаемото увеличение на дъмпинговия внос върху промишлеността на Съюза

(77)

Трябва да се припомни, че е налице значителен свободен капацитет в Китай и че производството на МПХ би могло лесно да бъде увеличено до голяма степен. Това твърдение се основава на предходните констатации, че единственият съдействащ китайски производител би могъл лесно да възстанови намаления си понастоящем производствен капацитет и дори да затвори производствения си обект в Тайланд, за да върне производството в Китай. Освен това други несъдействащи китайски производители имат значителен свободен капацитет или такъв капацитет лесно би могъл да се възстанови предвид краткия срок, необходим за приспособяването на машините, и цялостната експлоатационна гъвкавост на оборудването, което е нужно за производство на МПХ.

(78)

Беше установено, че е повече от вероятно всяко увеличение на производството на МПХ в КНР да бъде изнасяно в голям обем към ЕС, ако мерките бъдат отменени. Това се обяснява чрез факта, че пазарът на ЕС остава значителен като обем и от историческа гледна точка е бил важен пазар за китайските износители, които със сигурност биха се опитали да възстановят загубените си пазарни дялове. Привлекателността на пазара на ЕС за китайските износители беше недвусмислено доказана от многобройните опити за избягване на действащите антидъмпингови мерки. Ефектът от тях е бил неутрализиран или те са били заобиколени чрез трети държави и дори чрез леко изменение на продуктите.

(79)

На последно място е установено, че условията за бъдещо увеличение на вноса на МПХ в ЕС биха имали сериозни отрицателни последици върху състоянието на промишлеността на Съюза. Както е посочено по-горе, ако мерките бъдат отменени, се очаква обемът на вноса на МПХ от КНР да бъде значителен. Освен това вносът най-вероятно би упражнил значителен ценови натиск върху пазара на ЕС и по този начин и върху промишлеността на Съюза, както е посочено от анализа на равнището на цените на пазара на ЕС и на пазарите на трети държави. Според Евростат настоящите китайски цени подкопават тези на ЕС с около 10 % (без антидъмпинговите мита) и понастоящем те са много по-високи от средната цена на потенциалните конкуренти на Китай (Индия и Тайланд) на пазара на ЕС. При отмяна на мерките и ако китайските производители могат да изнасят за ЕС всички видове МПХ без антидъмпингови мита, е повече от вероятно те да изравнят, най-малко до известна степен, своите цени с тези на конкурентите си. Това се потвърждава също от (ниското) равнище на китайските цени на пазарите на трети държави според китайската статистика за износа. Затова без мерките пазарът на ЕС би станал много привлекателен за китайските износители.

2.   Заключение относно вероятността от повторно причиняване на вреда

(80)

Въз основа на предходното е вероятно изтичането на срока на действие на антидъмпинговите мерки върху вноса на МПХ с произход от КНР да доведе до рязко увеличение на обема на този внос в ЕС на много ниски цени, което би намалило общото равнище на цените на пазара на ЕС. Трябва да се отбележи, че повечето продукти на пазара на МПХ са силно стандартизирани и затова цената е основният определящ фактор.

(81)

Предвид вече нестабилното състояние на промишлеността на Съюза едно значително увеличение на вноса от КНР на дъмпингови цени, съчетано със съществено подбиване на цените, несъмнено би имало сериозни последствия върху състоянието на промишлеността на Съюза. Това би причинило съществена вреда и по този начин не биха били ефективни усилията на промишлеността да се преструктурира.

Ж.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

1.   Въведение

(82)

Беше разгледано дали има неоспорими аргументи, които да налагат извода, че продължаването на действащите антидъмпингови мерки не е в интерес на Съюза. За тази цел и в съответствие с член 21 от основния регламент бяха разгледани както ефектът от продължаването на мерките върху всички засегнати от процедурата субекти, така и последиците от изтичането на срока на действието им, като бяха използвани всички представени данни.

(83)

За да се извърши оценка на въздействието от евентуалното запазване на мерките, на всички заинтересовани страни беше предоставена възможност да изразят становището си съгласно член 21, параграф 2 от основния регламент. Както вече беше посочено, само съдействащите производители от Съюза и трима несвързани вносители отговориха на въпросника. Един несвързан вносител и един ползвател също представиха мнението си, без да отговарят на въпросника.

2.   Интерес на промишлеността на Съюза

(84)

При подаването през 1995 г. на първата жалба за дъмпинг промишлеността на Съюза се е състояла от двама производители: „Koloman Handler GmbH“, австрийско дружество, и „Robert Krause GmbH & Co“, германско дружество. От дълго време двете дружества са присъствали на пазара на ЕС, но те са изпитвали значителни финансови затруднения, като измежду причините за това е бил и вносът при нелоялни условия.

(85)

Тяхното икономическо състояние е било толкова лошо, че и двете дружества са били изправени пред обявяване на несъстоятелност, което е станало факт за „Robert Krause GmbH“ през 1998 г. (за правоприемника му — през 2002 г.), а „Koloman Hander“ е обявило неплатежоспособност през 2001 г. Контролът и върху двете дружества е бил придобит от друго дружество — „SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH“, което на свой ред е било закупено от „Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH“ — жалбоподателят в настоящото преразглеждане.

(86)

Оттогава дейността е била преструктурирана за по-добра конкурентоспособност в световен мащаб, но най-вече на основния пазар на жалбоподателя, а именно на пазара на ЕС.

(87)

Придобиването на „Bensons“, търговско дружество на МПХ с добри позиции на пазара, с подразделения в Нидерландия, Сингапур, Обединеното кралство и САЩ, ясно показва желанието на промишлеността на Съюза да разшири достъпа си до световните пазари и сериозността на усилията ѝ за преструктуриране.

(88)

Усилията на жалбоподателя са били успешни, най-малко до известна степен, както се вижда от анализа на икономическото състояние на дружеството. През последните години производството, обемът на продажбите и пазарният дял са се увеличили, както и заетостта.

(89)

Усилията на промишлеността да подобри състоянието си обаче са били затруднени поради това, че ефектът от мерките срещу нелоялния внос е бил неутрализиран и мерките са били заобикаляни. Вследствие на това, въпреки значителното подобрение състоянието на промишлеността е нестабилно, както е видно от изменението на финансовите показатели.

(90)

Поради тази причина промишлеността все още е уязвима от последиците от увеличението на вноса от КНР на ниски и дъмпингови цени. Очевидно е, че ако мерките бъдат отменени, промишлеността би се изправила пред сериозни трудности, които могат да доведат до окончателното прекратяване на дейността. Чрез преструктурирането промишлеността на Съюза е доказала своите способности, както и че все още е в състояние да осигурява доставки за значителна част от пазара на ЕС, но се нуждае от допълнителна и ефективна защита срещу дъмпинговия внос, за да постигне стабилно и устойчиво състояние.

(91)

На тази основа се прави заключението, че би било в интерес на промишлеността на Съюза да се продължи срокът на действие на мерките за още пет години.

3.   Интерес на вносителите

(92)

Четирима несвързани вносители участваха в разследването, но само трима от тях представиха отговори на въпросника. Те обаче не са внасяли повече МПХ от КНР, с изключение на един, който е внасял само механизми със 17 и 23 халки, подлежащи на минимална вносна цена. Докато двама от тях се противопоставиха на разследването и оспориха антидъмпинговите мерки в сила от 10 години, третият зае по-скоро неутрална позиция и заяви, че не е засегнат от настоящите мерки.

(93)

Вносителите основно изказаха недоволство от ограничените източници на доставки на пазара на ЕС предвид обхвата на антидъмпинговите мерки за вноса от КНР и значителния пазарен дял на промишлеността на Съюза, както и предвид факта, че тя е собственик на важен дистрибутор на МПХ на пазара на ЕС, който бил разполагал под някаква форма с изключителни права за МПХ с произход от Индия.

(94)

В това отношение трябва да се отбележи, че съществуват различни източници на доставки на пазара на ЕС — промишлеността на Съюза, другият производител от Съюза или от други източници, различни от КНР, като например Тайланд.

(95)

Освен това, въпреки че е вярно, че равнището на настоящите мерки е сравнително високо, трябва да се припомни, че мерките са били увеличени в резултат на разследване, при което се е установило, че техният ефект е бил неутрализиран от китайските износители. Затова настоящото равнище е напълно обосновано.

(96)

Тъй като са били наложени мерки и тяхното равнище е било увеличено, вносът от КНР е отбелязал значителен спад и през РПП е заемал само незначителна част от пазара на ЕС. Вносителите обаче са се приспособили към положението и са сменили източниците на доставки. Дори ако се приеме, че без мерките те биха имали повече източници на доставки, тъй като вносителите понастоящем не внасят МПХ с произход от КНР, запазването на мерките не би довело до неблагоприятни последици върху икономическото състояние на тези вносители.

(97)

Въз основа на това се прави заключението, че запазването на мерките не би засегнало значително вносителите.

4.   Интереси на ползвателите

(98)

Единственият ползвател, който отговори на въпросника, представи аргументи в полза на разширението на мерките, като твърдеше, че ЕС произвежда МПХ с много по-добро качество от тези, които са внасяни от КНР.

(99)

Друг ползвател представи неподкрепено от доказателства становище. Поради това може да се счита, че независимо от съществуващите мерки ползвателите не са засегнати в значителна степен от тях. Затова положението на ползвателите не би трябвало да се влоши в резултат на запазването на антидъмпинговите мерки.

5.   Интереси на промишлеността нагоре по веригата

(100)

Доставчиците на стоманена тел и стоманени листове продават незначително количество от своята продукция на промишлеността на Съюза и поради това не са засегнати от изхода на тази процедура. Нито един от тях не се представи като заинтересована страна.

6.   Конкуренция и изкривяване на търговията

(101)

По отношение на ефекта върху конкуренцията в ЕС, който би имало евентуалното изтичане на срока на действие на мерките, трябва да се отбележи, че има само няколко производители на МПХ в световен мащаб, които в по-голямата си част са китайски или са под контрола на китайски производители износители. Поради това прекратяването на дейността от страна на останалите производители, които не са контролирани от китайски дружества, би оказало отрицателно въздействие върху конкуренцията в ЕС.

7.   Заключение относно интереса на Съюза

(102)

Като се вземат предвид горните фактори и съображения, се прави заключението, че няма неоспорими аргументи срещу запазването на съществуващите антидъмпингови мерки.

З.   РАЗГЛАСЯВАНЕ И АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(103)

Всички страни бяха информирани за съществените факти и съображения, на които се основава намерението да се препоръча запазване на съществуващите мерки. На страните също така беше даден срок да представят своето становище и твърдения след разгласяването. Представените релевантни становища бяха анализирани, но не доведоха до промяна на съществените факти и съображения, въз основа на които беше взето решението за запазване на настоящите антидъмпингови мерки.

(104)

От предходното следва, че съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент действието на антидъмпинговите мерки, които са приложими за вноса на определени механизми за подвързване с халки с произход от Китайската народна република и които са наложени с Регламент (ЕО) № 2074/2004, следва да бъде продължено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на определени механизми за подвързване с халки, които понастоящем се класират в код по КН ex 8305 10 00, с произход от Китайската народна република.

2.   За целите на настоящия член механизмите за подвързване с халки се състоят от два листа стоманена ламарина или тел с фиксирани за тях най-малко четири полухалки, изработени от стоманена тел, които са закрепени заедно с помощта на стоманен капак. Те могат да бъдат отворени или чрез разтваряне на полухалките, или посредством малък стоманен спусъков механизъм, закрепен за механизма за подвързване с халки.

3.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване, е следната:

а)

за механизми със 17 и 23 халки (кодове по ТАРИК 8305100021, 8305100023, 8305100029 и 8305100035) ставката на митото е равна на разликата между минималната вносна цена от 325 EUR за 1 000 броя и нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване;

б)

за механизми, различни от тези със 17 или 23 халки (кодове по ТАРИК 8305100011, 8305100012, 8305100019 и 8305100034)

 

Митническа ставка

Допълнителен код по ТАРИК

Китайска народна република

 

 

World Wide Stationery Mfg, Хонконг, Китайска народна република

51,2 %

8934

всички други дружества

78,8 %

8900

Член 2

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на определени механизми за подвързване с халки, които понастоящем се класират в код по КН ex 8305 10 00, изпратени от Виетнам, независимо дали са декларирани с произход от Виетнам (кодове по ТАРИК 8305100011 и 8305100021).

2.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на определени механизми за подвързване с халки, които понастоящем се класират в код по КН ex 8305 10 00, изпратени от Лаоската народнодемократична република, независимо дали са декларирани с произход от Лаоската народнодемократична република (кодове по ТАРИК 8305100013 и 8305100023).

3.   За целите на настоящия член механизмите за подвързване с халки се състоят от два правоъгълни листа стоманена ламарина или тел с фиксирани за тях най-малко четири полухалки, изработени от стоманена тел, които са закрепени заедно с помощта на стоманен капак. Те могат да бъдат отворени или чрез разтваряне на полухалките, или посредством малък стоманен спусъков механизъм, закрепен за механизма за подвързване с халки.

4.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо към нетната цена франко граница на Съюза преди обмитяване, е следната:

а)

за механизми със 17 и 23 халки (кодове по ТАРИК 8305100021 и 8305100023) ставката на митото е равна на разликата между минималната вносна цена от 325 EUR за 1 000 броя и нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване;

б)

за механизми, различни от тези със 17 или 23 халки (кодове по ТАРИК 8305100011 и 8305100013) ставката на митото е 78,8 %.

Член 3

Прилагат се действащите разпоредби относно митата, освен ако е предвидено друго.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Настоящият регламент се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 февруари 2010 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 22, 24.1.1997 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 250, 5.10.2000 г., стр. 1.

(5)  ОВ C 21, 24.1.2002 г., стр. 25.

(6)  ОВ L 359, 4.12.2004 г., стр. 11.

(7)  ОВ L 232, 1.7.2004 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 7, 12.1.2006 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 221, 19.8.2008 г., стр. 1.

(10)  ОВ C 146, 12.6.2008 г., стр. 33.

(11)  ОВ C 310, 5.12.2008 г., стр. 15.

(12)  Представени са само интервали от стойности, за да се запази поверителността на данните за единствения жалбоподател.

(13)  Данните са представени като индекси (1998 г. = 100) или като интервал от стойности, когато е необходимо да се запази поверителността на информацията.


26.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 49/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 158/2010 НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2010 година

за определяне на предварителната помощ за 2010 г. за частно складиране на масло

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43, букви а) и г) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 28 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда да бъде отпускана помощ за частното складиране на масло.

(2)

Промените в цените и запасите от масло показват, че пазарът е небалансиран, а тази небалансираност може да бъде преодоляна или намалена чрез сезонно складиране. С оглед на текущото състояние на пазара е уместно да бъде отпусната помощ за частно складиране на масло, считано от 1 март 2010 г.

(3)

Регламент (ЕО) № 826/2008 на Комисията от 20 август 2008 г. за определяне на общи правила за предоставянето на помощ за частно складиране на някои земеделски продукти (2) установи общи правила за прилагането на схемата за помощи за частно складиране.

(4)

Съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 826/2008 предварително определената помощ се отпуска в съответствие с указанията и условията, посочени в глава III от същия регламент.

(5)

За да се улесни прилагането на настоящата мярка, като се има предвид съществуващата практика в държавите-членки, член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 826/2008 следва да се отнася само за продукти, които са складирани изцяло. Поради това следва да се предвиди дерогация от посочения член.

(6)

Съгласно член 29 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 размерът на помощта се определя с оглед на разходите за складиране и предвидимото развитие на цените на прясното масло и маслото на склад.

(7)

Уместно е да се определи помощ за разходите по постъпването и изваждането на съответните продукти, както и за дневните разходи за хладилно съхранение и за финансиране.

(8)

С оглед на административната ефективност и опростяването, когато изискваната информация относно подробностите около складирането вече е включена в заявлението за помощ, уместно е да не се прилага изискването за изпращане на същата информация след сключването на договора, както се предвижда в член 20, първа алинея, буква а) от Регламент (ЕО) № 826/2008.

(9)

С оглед на административната ефективност и опростяването и предвид специфичното положение при складирането на масло е уместно проверките, предвидени в член 36, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 826/2008, да бъдат извършени по отношение най-малко на половината договори. Поради това следва да се предвиди дерогация от посочения член. Тази дерогация следва да се прилага също към изваждането от склад, посочено в член 4, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1182/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 г. за определяне на предварителната помощ за 2009 г. за частно складиране на масло (3).

(10)

С оглед на опростяването и логистичната ефективност може да не се прилага изискването за обозначаване на номера на договора върху всяка складирана единица, когато номерът на договора е въведен в складовия регистър.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Настоящият регламент определя условията за помощите за частно складиране на солено и безсолно масло, както е посочено в член 28, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, за договорите, сключени от 1 март 2010 г.

Член 2

1.   Прилага се Регламент (ЕО) № 826/2008, освен ако в настоящия регламент е предвидено друго.

2.   Чрез дерогация от член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 826/2008 заявленията се отнасят само за продукти, които са складирани изцяло.

Член 3

Измерителната единица, както се посочва в член 16, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 826/2008, е „складовата партида“, която съответства на количеството от продукта, обхванат от настоящия регламент, възлизащо на най-малко един тон, което е с хомогенни състав и качество и е произведено в един и същ завод, складирано в един и същ склад в един и същ ден.

Член 4

1.   Помощта за продуктите, посочени в член 1, възлиза на:

18,31 EUR за тон на склад за постоянни разходи за складиране,

0,34 EUR за тон на склад на ден за складиране по договор.

2.   Постъпването за складиране по договор се извършва между 1 март и 15 август 2010 г. Изваждането от склад може да става само от 16 август 2010 г. Складирането по договор завършва в деня, предшестващ деня на изваждане от склад, или най-късно в последния ден от февруари на годината, следваща годината на постъпването на склад.

3.   Помощта може да бъде отпусната, само ако периодът на складиране по договор е между 90 и 210 дни.

Член 5

Държавите-членки уведомяват Комисията всеки вторник до 12 часа (брюкселско време) относно количествата, за които са сключени договори, както предвижда член 35, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 826/2008, както и относно количествата продукти, за които са подадени заявления за сключване на договори.

Член 6

1.   Член 20, първи параграф, буква а) от Регламент (ЕО) № 826/2008 не се прилага.

2.   Държавите-членки могат да не прилагат изискванията, посочени в член 22, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 862/2008, за отбелязване на номера на договора, ако управителят на склада се ангажира да вписва номера на договора в регистъра, предвиден в точка III от приложение I към същия регламент.

3.   Чрез дерогация от член 36, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 826/2008 в края на договорния период на складово съхранение отговорният за контрола орган проверява чрез вземане на проби теглото и идентификацията на складираните продукти по отношение поне на половината от договорите и за целия период на изваждане от склад, простиращ се от август 2010 г. до февруари 2011 г.

Първа алинея се прилага към проверките, извършвани по време на периода на изваждане от склад от 16 август 2010 г., както е посочено в член 4, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1182/2008.

Член 7

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 223, 21.8.2008 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 49.


26.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 49/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 159/2010 НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 26 февруари 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

114,6

JO

79,9

MA

92,1

TN

128,5

TR

109,1

ZZ

104,8

0707 00 05

EG

216,8

JO

138,7

TR

146,0

ZZ

167,2

0709 90 70

IL

265,5

MA

137,3

TR

125,8

ZZ

176,2

0709 90 80

EG

82,2

ZZ

82,2

0805 10 20

EG

49,3

IL

58,3

MA

50,3

TN

48,2

TR

60,4

ZZ

53,3

0805 20 10

EG

65,1

IL

140,3

MA

87,5

TR

80,4

ZZ

93,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,5

EG

69,6

IL

81,8

JM

97,9

MA

112,6

PK

34,1

TR

60,6

ZZ

73,9

0805 50 10

EG

76,3

IL

76,3

MA

68,6

TR

57,9

ZZ

69,8

0808 10 80

CA

77,1

CL

59,9

CN

68,0

MK

24,7

US

110,2

ZZ

68,0

0808 20 50

AR

85,3

CL

75,8

CN

45,8

US

91,8

ZA

101,2

ZZ

80,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


26.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 49/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 160/2010 НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2010 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2009/10 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 877/2009 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕC) № 155/2010 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 877/2009, за 2009/10 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 26 февруари 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 253, 25.9.2009 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 48, 25.2.2010 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 26 февруари 2010 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

43,40

0,00

1701 11 90 (1)

43,40

1,88

1701 12 10 (1)

43,40

0,00

1701 12 90 (1)

43,40

1,59

1701 91 00 (2)

49,77

2,54

1701 99 10 (2)

49,77

0,00

1701 99 90 (2)

49,77

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


26.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 49/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 161/2010 НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2010 година

за определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 676/2009

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 144, параграф 1 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 676/2009 на Комисията (2) беше открита тръжна процедура за максимално намаление на митото за внос в Испания на царевица с произход от трети държави.

(2)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 1296/2008 на Комисията от 18 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на тарифните квоти за внос на царевица и сорго в Испания и внос на царевица в Португалия (3) Комисията може, съгласно процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, да реши да определи максимално намаление на митото за внос. За това определяне следва да се вземат предвид критериите, предвидени в членове 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 1296/2008.

(3)

Търгът се печели от всеки участник, чиято оферта е за сума, равна или по-малка от максималното намаление на митото за внос.

(4)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За офертите, подадени от 12 февруари до 25 февруари 2010 г. в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 676/2009, максималното намаление на митото за внос на царевица се определя на 19,06 EUR/t за максимално общо количество от 1 000 t.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 26 февруари 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 196, 28.7.2009 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 57.


26.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 49/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 162/2010 НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2010 година

за определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 677/2009

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 144, параграф 1 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 677/2009 на Комисията (2) беше открита тръжна процедура за максимално намаление на митото за внос в Португалия на царевица с произход от трети държави.

(2)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 1296/2008 на Комисията от 18 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на тарифните квоти за внос на царевица и сорго в Испания и внос на царевица в Португалия (3) Комисията може, съгласно процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, да реши да определи максимално намаление на митото за внос. За това определяне следва да се вземат предвид критериите, предвидени в членове 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 1296/2008.

(3)

Търгът се печели от всеки участник, чиято оферта е за сума, равна или по-малка от максималното намаление на митото за внос.

(4)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За офертите, подадени от 12 февруари до 25 февруари 2010 г. в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 677/2009, максималното намаление на митото за внос на царевица се определя на 19,25 EUR/t за максимално общо количество от 20 000 t.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 26 февруари 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 196, 28.7.2009 г., стр. 7.

(3)  ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 57.


РЕШЕНИЯ

26.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 49/22


РЕШЕНИЕ 2010/118/ОВППС НА СЪВЕТА

от 25 февруари 2010 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово (1)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 31, параграф 2 и член 33 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 10 юни 1999 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации прие Резолюция 1244.

(2)

На 15 септември 2006 г. Съветът прие Съвместно действие 2006/623/ОВППС (2) относно създаването на екип, който да допринесе за подготвителните действия за създаването на евентуална международна гражданска служба в Косово, включваща като съставна единица специален представител на Европейския съюз (ICO/EUSR подготвителен екип).

(3)

На заседанието си от 13—14 декември 2007 г. Европейският съвет подчерта, че Европейският съюз (ЕС) има готовност да играе водеща роля за укрепването на стабилността в региона и за прилагането на споразумение, уреждащо бъдещия статус на Косово. Той декларира готовността на Съюза да съдейства на Косово по пътя към трайна стабилност, включително чрез мисия в рамките на европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) и участие в международна гражданска служба като част от международното присъствие.

(4)

На 4 февруари 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX KOSOVO) (3) и Съвместно действие 2008/123/ОВППС (4) за назначаване на г-н Pieter FEITH за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) в Косово до 28 февруари 2009 г.

(5)

На 16 февруари 2009 г. Съветът прие Съвместно действие 2009/137/ОВППС за удължаване на мандата на СПЕС до 28 февруари 2010 г. (5).

(6)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен до 31 август 2010 г. Мандатът на СПЕС обаче може да бъде прекратен по-рано, ако Съветът вземе решение за това по препоръка на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП) след влизането в сила на решението за създаване на Европейската служба за външна дейност.

(7)

Процесът на стабилизиране и асоцииране (ПСА) е стратегическата рамка на политиката на Съюза спрямо региона на Западните Балкани, а неговите инструменти, които включват европейско партньорство, политически и технически диалог в рамките на механизма за проследяване на ПСА и свързани с тях програми на ЕС за подпомагане, се прилагат за Косово.

(8)

Мандатът на СПЕС следва да се изпълнява съгласувано с Комисията с цел да се осигури съгласуваност с други приложими действия, попадащи в обхвата на компетентност на Съюза.

(9)

Съветът предвижда, че правомощията и отговорностите на СПЕС и правомощията и отговорностите на международния граждански представител ще бъдат предоставени на едно и също лице.

(10)

СПЕС ще изпълнява мандата си в обстановка, която би могла да се влоши и да навреди на постигането на целите на общата външна политика и политика на сигурност, определени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Pieter FEITH като специален представител на Европейския съюз (СПЕС) в Косово се удължава. до 31 август 2010 г. Мандатът на СПЕС може да бъде прекратен по-рано, ако Съветът вземе решение за това по препоръка на ВП след влизането в сила на решението за създаване на Европейската служба за външна дейност.

Член 2

Цели на политиката

Мандатът на СПЕС се основава на целите на политиката на Съюза в Косово. Тези цели включват водеща роля в укрепването на стабилността в региона и в прилагането на споразумение за уреждане на бъдещия статус на Косово с цел установяване на стабилно, жизнеспособно, мирно, демократично и мултиетническо Косово, което да допринася за регионалното сътрудничество и стабилност на основата на добросъседските отношения, на Косово, което да се ангажира с принципа на върховенството на закона и закрилата на малцинствата, както и със защитата на културното и религиозното наследство.

Член 3

Мандат

За постигане на целите на политиката СПЕС има мандат:

а)

да предлага съвети и подкрепа от страна на Съюза в политическия процес;

б)

да съдейства за цялостната координация на политиката на Съюза в Косово;

в)

да предоставя политически насоки на местно равнище на ръководителя на мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX KOSOVO), включително по политическите аспекти на въпросите, свързани с ръководна дейност;

г)

да осигурява съгласуваност и последователност на действията на Съюза по отношение на обществеността. Говорителят на СПЕС е основното лице за контакти на Съюза с медиите в Косово по въпросите на общата външна политика и политика на сигурност/общата политика за сигурност и отбрана (ОВППС/ОПСО). Всички дейности, свързани с пресата и информирането на обществеността, ще се извършват в тясна и постоянна координация с говорителя на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП)/пресслужбата на секретариата на Съвета;

д)

да допринася за развитието и укрепването на зачитането на човешките права и основните свободи в Косово, включително правата на жените и децата, в съответствие с политиката на ЕС в областта на правата на човека и насоките на ЕС по въпросите на правата на човека.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС е отговорен за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   Комитетът по политика и сигурност (КПС) поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат, без да се засягат правомощията на ВП.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната финансова сума, предназначена за покриване на свързаните с мандата на СПЕС разходи за периода от 1 март 2010 г. до 31 август 2010 г., възлиза на 1 660 000 EUR.

2.   Разходите, финансирани от сумата, посочена в параграф 1, са допустими от 1 март 2010 г. Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза. Граждани на страните от Западните Балкани имат право да участват в търгове за възлагане на договори.

3.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Формиране и състав на екипа

1.   Назначава се персонал, специализиран по въпросите на политиката на Съюза, който да подпомага СПЕС при изпълнението на мандата му и да допринася за съгласуваността, осигуряването на информираност и ефективността на дейността на Съюза в Косово като цяло. В рамките на мандата си и на предоставените финансови средства, СПЕС отговаря за формирането на своя екип. Екипът включва експерти по специфични въпроси на политиката съгласно изискванията на мандата. СПЕС предоставя своевременно на Съвета и Комисията актуална информация за състава на своя екип.

2.   Държавите-членки и институциите на Съюза могат да предлагат командироването на служители към СПЕС. Заплащането на служителите, командировани към СПЕС от държава-членка или институция на Съюза, се поема съответно от държавата-членка или институцията на Съюза. Експертите, командировани от държавите-членки в генералния секретариат на Съвета, могат също така да бъдат командировани към СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал трябва да са граждани на държава-членка.

3.   Всички командировани служители остават под административното ръководство на изпращащата държава-членка или институция на Съюза и изпълняват своите задължения и действат в интерес на изпълнението на мандата на СПЕС.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и неговия персонал

Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и на членовете на неговия персонал, се договарят с приемащата страна или приемащите страни, според случая. За тази цел държавите-членки и Комисията предоставят цялата необходима подкрепа.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация

1.   СПЕС и членовете на неговия екип спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2001/264/ЕО на Съвета от 19 март 2001 г. за приемане на разпоредбите относно сигурността на Съвета (6), по-специално при работа с класифицирана информация на ЕС.

2.   ВП е оправомощен да предоставя на НАТО/КФОР класифицирана информация и класифицирани документи на ЕС, изготвени за целите на действията в съответствие с разпоредбите относно сигурността на Съвета, до ниво „CONFIDENTIEL UE“.

3.   В съответствие с оперативните нужди на СПЕС, ВП е оправомощен да предоставя на Организацията на обединените нации (ООН) и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) класифицирана информация и класифицирани документи на ЕС, изготвени за целите на действията, в съответствие с разпоредбите относно сигурността на Съвета, до ниво „RESTREINT UE“. За тази цел се изготвят местни споразумения.

4.   ВП е оправомощен да предоставя на трети страни, свързани с настоящото решение, некласифицирани документи на ЕС във връзка с обсъжданията в Съвета по отношение на действията, за които се прилага задължението за опазване на служебна тайна съгласно член 6, параграф 1 от Процедурния правилник на Съвета (7).

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите-членки, Комисията и генералният секретариат на Съвета осигуряват достъп на СПЕС до всяка информация от значение за него.

2.   Делегацията на Съюза и/или държавите-членки, в зависимост от случая, осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза за сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки, съобразно мандата му и с оглед състоянието на сигурността в географския регион, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под неговото пряко ръководство, по-специално чрез:

а)

разработване на съобразен със спецификата на мисията план за сигурност въз основа на насоките на генералния секретариат на Съвета, предвиждащ специфични за мисията физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, уреждащ управлението на безопасното придвижване на персонала до и в района на мисията, както и управлението на свързани със сигурността инциденти, и включващ план на мисията за действие при извънредни ситуации и за евакуация;

б)

гарантиране, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск съобразно условията в района на мисията;

в)

гарантиране, че всички членове на неговия екип, които се разполагат извън Съюза, включително наетият на място персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност предварително или след пристигането им в района на мисията, въз основа на определената от генералния секретариат на Съвета степен на риск за района на мисията;

г)

гарантиране, че са изпълнени всички одобрени препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представяне пред ВП, Съвета и Комисията на писмени доклади относно изпълнението на тези препоръки, както и относно други, свързани със сигурността въпроси, в рамките на междинния доклад и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Доклади

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади пред ВП и КПС. При необходимост СПЕС докладва също така пред работните групи на Съвета. Редовните писмени доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. По препоръка на ВП или КПС СПЕС може да представя доклади пред Съвета по външни работи.

Член 12

Координация

1.   СПЕС съдейства за цялостната политическа координация в рамките на Съюза. Той допринася за осигуряване на съгласувано използване на всички инструменти на Съюза с оглед на постигане на целите на политиката на Съюза. Действията на СПЕС са съгласувани с тези на Комисията, както и с действията на други СПЕС в същия регион, когато това е уместно. СПЕС провежда редовни брифинги за мисиите на държавите-членки и за делегациите на Съюза.

2.   На място се поддържат тесни връзки с ръководителите на делегациите на Съюза в региона и с ръководителите на мисии на държавите-членки. Те полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на неговия мандат. СПЕС предоставя политически насоки на местно равнище на ръководителя на EULEX KOSOVO, включително по политическите аспекти на въпросите, свързани с ръководна дейност. СПЕС и командващият гражданските операции се консултират взаимно, когато е необходимо.

3.   СПЕС също така поддържа връзка със съответните местни органи и с други участници на международно и регионално ниво, представени на място.

4.   СПЕС, заедно с други участници от страна на Съюза в района, гарантира разпространението и обмена на информация между участниците от страна на Съюза с цел постигане на висока степен на общо познаване и оценка на ситуацията.

Член 13

Преглед

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други действия на Съюза в този регион подлежи на редовен преглед. В края на мандата СПЕС представя на ВП, Съвета и Комисията доклад за изпълнението на мандата.

Член 14

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.

Прилага се от 1 март 2010 година.

Член 15

Публикуване

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2010 година.

За Съвета

Председател

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  Съгласно Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.

(2)  ОВ L 253, 16.9.2006 г., стp. 29.

(3)  ОВ L 42, 16.2.2008 г., стp. 92.

(4)  ОВ L 42, 16.2.2008 г., стp. 88.

(5)  ОВ L 46, 17.2.2009 г., стp. 69. Изменено със Съвместно действие 2009/605/ОВППС (ОВ L 206, 8.8.2009 г., стp. 20).

(6)  ОВ L 101, 11.4.2001 г., стp. 1.

(7)  Решение 2009/937/ЕС за приемане на Процедурен правилник на Съвета (ОВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 35).


26.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 49/26


РЕШЕНИЕ 2010/119/ОВППС НА СЪВЕТА

от 25 февруари 2010 година

за удължаване и изменение на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Африканския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 31, параграф 2 и член 33 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 6 декември 2007 г. Съветът прие Съвместно действие 2007/805/ОВППС (1) за назначаване на г-н Koen VERVAEKE за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Африканския съюз (АС).

(2)

На 1 декември 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/898/ОВППС (2) за удължаване на мандата на СПЕС до 28 февруари 2010 г.

(3)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен до 31 август 2010 г. Мандатът на СПЕС обаче може да бъде прекратен по-рано, ако Съветът вземе решение за това по препоръка на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП) след влизането в сила на решението за създаване на Европейската служба за външна дейност.

(4)

СПЕС ще изпълнява мандата си в контекста на ситуация, която би могла да се влоши и да навреди на постигането на целите на общата външна политика и политика на сигурност, посочени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2008/898/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Koen VERVAEKE като СПЕС за АС се удължава до 31 август 2010 г. Мандатът на СПЕС може да бъде прекратен по-рано, ако Съветът вземе решение за това по препоръка на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП) след влизането в сила на решението за създаване на Европейската служба за външна дейност.“

2)

в член 3 уводната част на първа алинея и букви а) и к) се заменят със следното:

„За да се постигнат свързаните с Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС)/Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) аспекти на целите, посочени в член 2, СПЕС има мандат:

а)

да засили общото влияние на ЕС върху установения в Адис Абеба диалог с АС и неговата Комисия по целия набор от въпроси на ОВППС/ОПСО, обхванати от отношенията между ЕС и АС, както и върху координацията на този диалог;

к)

да поддържа тесни контакти и да насърчава координацията с ключови международни партньори на АС, представени в Адис Абеба, по-специално с Организацията на обединените нации, но също така и с недържавни участници по целия набор от въпроси на ОВППС/ОПСО, обхванати от отношенията между ЕС и АС.“

3)

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   Комитетът по политика и сигурност (КПС) поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат, без това да засяга правомощията на ВП.“

4)

Член 5, параграфи 1 и 2 се заменя със следното:

„1.   Референтната финансова сума, предназначена да покрие разходите, свързани с мандата на СПЕС за периода от 1 януари 2009 г. до 31 август 2010 г., възлиза на 1 850 000 EUR.

2.   Разходите, финансирани с предвидената в параграф 1 сума, са допустими, считано от 1 януари 2009 г. Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Европейския съюз.“

5)

Член 6, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   В рамките на своя мандат и предоставените финансови средства СПЕС отговаря за формирането на своя екип. Екипът включва експерти по конкретни въпроси на политиката съгласно изискванията на мандата. СПЕС предоставя своевременно на Съвета и Комисията актуална информация за състава на своя екип.“

6)

Член 9, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Делегацията на Съюза и/или държавите-членки, в зависимост от случая, осигуряват логистична подкрепа в региона.“

7)

В член 10 буква г) се заменя със следното:

„г)

следи за изпълнението на всички одобрени препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представя пред ВП, Съвета и Комисията писмени доклади относно тяхното изпълнение, както и относно други въпроси, свързани със сигурността, в рамките на междинния доклад и доклада за изпълнението на мандата.“

8)

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Доклади

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади на ВП и на КПС. При необходимост СПЕС докладва също пред работните групи на Съвета. Редовните писмени доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. По препоръка на ВП или КПС СПЕС може да представя доклади пред Съвета по външни работи.“

9)

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Координация

СПЕС съдейства за цялостната политическа координация на ЕС. Той съдейства за осигуряване на съгласувано използване на всички инструменти на ЕС на мястото на мисията за постигане на целите на политиката на ЕС. Действията на СПЕС се съгласуват с тези на Комисията, както и с действията на други специални представители на ЕС в същия регион, когато е това целесъобразно. СПЕС провежда редовни брифинги за мисиите на държавите-членки и делегациите на Съюза.

На място се поддържат тесни връзки с ръководителите на делегациите на Съюза в региона и ръководителите на мисии на държавите-членки, които полагат всички усилия да съдействат на СПЕС при изпълнението на мандата му. СПЕС също така осъществява връзка с други участници на международно и регионално равнище, представени на място.“

Член 2

Преди края на мандата СПЕС представя на ВП, Съвета и Комисията доклад за изпълнението на мандата.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Прилага се от 1 март 2010 г.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2010 година.

За Съвета

Председател

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  ОВ L 323, 8.12.2007 г., стр. 45.

(2)  ОВ L 322, 2.12.2008 г., стр. 50.


26.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 49/28


РЕШЕНИЕ 2010/120/ОВППС НА СЪВЕТА

от 25 февруари 2010 година

за удължаване и изменение на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Афганистан и Пакистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 31, параграф 2 и член 33 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 24 юли 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/612/ОВППС (1) за назначаване на г-н Ettore F. SEQUI за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Афганистан за периода от 1 септември 2008 г. до 28 февруари 2009 г.

(2)

На 16 февруари 2009 г. Съветът прие Съвместно действие 2009/135/ОВППС (2) за удължаване на мандата на СПЕС за Афганистан до 28 февруари 2010 г.

(3)

Въз основа на преглед на Съвместно действие 2009/135/ОВППС на 15 юни 2009 г. Съветът прие Съвместно действие 2009/467/ОВППС (3), с което мандатът на СПЕС за Афганистан се разширява и обхваща и Пакистан.

(4)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен до 31 март 2010 г.

(5)

СПЕС за Афганистан и Пакистан ще изпълнява мандата си в контекста на ситуация, която може да се влоши и да попречи на постигането на целите на общата външна политика и политика на сигурност, определени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2009/467/ОВППС се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Г-н Ettore F. SEQUI се назначава за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Афганистан и Пакистан до 31 март 2010 г.“;

2.

В член 2 буква д) се заменя със следното:

„д)

оказва подкрепа за работата в региона на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).“

3.

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   Комитетът по политика и сигурност (КПС) поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат, без това да засяга правомощията на ВП.“

4.

Член 5, параграфи 1 и 2 се заменя със следното:

„1.   Референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС в периода от 1 март 2009 г. до 31 март 2010 г., е в размер на 2 830 000 EUR.“

„2.   Разходите, финансирани от предвидената в параграф 1 сума, са допустими от 1 март 2009 г. Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Европейския съюз.“

5.

Член 6, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   В рамките на своя мандат и предоставените финансови средства СПЕС отговаря за сформирането на екипа си. Екипът включва експерти по конкретни въпроси на политиката в зависимост от изискванията на мандата. СПЕС предоставя своевременно на Съвета и Комисията актуална информация за състава на своя екип.“

6.

Член 9, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Делегациите на Съюза и/или държавите-членки, в зависимост от случая, осигуряват логистична подкрепа в региона.“

7.

В член 10 буква г) се заменя със следното:

„г)

гарантиране, че всички одобрени препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, са изпълнени, и представяне пред ВП, Съвета и Комисията на писмени доклади относно тяхното изпълнение, както и относно други въпроси, свързани със сигурността, в рамките на междинните доклади и доклада за изпълнението на мандата.“

8.

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Доклади

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади пред ВП и КПС. При необходимост СПЕС докладва също така пред работните групи на Съвета. Редовните писмени доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. По препоръка на ВП или КПС СПЕС може да представя доклади пред Съвета по външни работи (СВР).“

9.

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Координация

1.   СПЕС съдейства за цялостната политическа координация на Съюза. Той съдейства за осигуряване на съгласуваност при използването на всички инструменти на Съюза на мястото на мисията, за да се постигнат целите на политиката на Съюза. Действията на СПЕС се съгласуват с тези на Комисията, както и с действията на СПЕС за Централна Азия. СПЕС провежда редовни брифинги за мисиите на държавите-членки и делегациите на Съюза.

2.   На място се поддържат тесни връзки с ръководителите на делегациите на Съюза и с ръководителите на мисии на държавите-членки. Те полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на неговия мандат. СПЕС предоставя политически насоки на местно равнище на ръководителя на полицейската мисия на ЕС в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН). СПЕС и командващият цивилните операции се консултират взаимно в зависимост от нуждите. СПЕС също така осъществява връзка с други участници на международно и регионално ниво, представени на място.“

Член 2

В края на мандата СПЕС представя на ВП, Съвета и Комисията доклад за изпълнението на мандата.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Прилага се от 1 март 2010 година.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2010 година.

За Съвета

Председател

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  ОВ L 197, 25.7.2008 г., стр. 60.

(2)  ОВ L 46, 17.2.2009 г., стр. 61.

(3)  ОВ L 151, 16.6.2009 г., стр. 41.


26.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 49/30


РЕШЕНИЕ 2010/121/ОВППС НА СЪВЕТА

от 25 февруари 2010 година

за изменение на приложението към Обща позиция 2004/161/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Зимбабве

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 19 февруари 2004 г. Съветът прие Обща позиция 2004/161/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Зимбабве (1).

(2)

С Решение 2010/92/ОВППС на Съвета (2), прието на 15 февруари 2010 г., срокът на действие на ограничителните мерки, предвидени в Обща позиция 2004/161/ОВППС, беше удължен до 20 февруари 2011 г.

(3)

Съветът смята, че едно лице следва да бъде добавено към списъка с лица и образувания, които подлежат на ограничителните мерки, предвидени в Обща позиция 2004/161/ОВППС. Списъкът в приложението към Обща позиция 2004/161/ОВППС следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Лицето, посочено в приложението към настоящото решение, се добавя към списъка в приложението към Обща позиция 2004/161/ОВППС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на датата на приемането му.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2010 година.

За Съвета

Председател

M. Á. MORATINOS


(1)  ОВ L 50, 20.2.2004 г., стр. 66.

(2)  ОВ L 41, 16.2.2010 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Лицето, посочено в член 1

№ 57

Jangara (известен също като Changara), Thomsen


26.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 49/32


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2010 година

за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на допускането по изключение на употребата на кадмий

(нотифицирано под номер C(2010) 1034)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/122/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-специално член 5, параграф 1, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2002/95/ЕО изисква Комисията да внася изменения, които са необходими за привеждане в съответствие с научния и техническия напредък, в списъка на употребите, освободени от изискванията на член 4, параграф 1 от посочената директива.

(2)

Все още не е осъществимо технически кадмият да бъде заменен в променящи цвета си светодиоди въз основа на съединения II-VI, без това да доведе до сериозно влошаване на характеристиките. Поради това някои материали и елементи, съдържащи кадмий, следва да бъдат освободени от забраната. Но изследванията върху технология без използването на кадмий напредват и би следвало най-късно след четири до пет години да има заместители.

(3)

Поради това Директива 2002/95/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(4)

Съгласно член 5, параграф 2 от Директива 2002/95/ЕО Комисията проведе консултации със заинтересованите страни.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 18 от Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Директива 2002/95/ЕО се изменя съгласно приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2010 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 19.

(2)  ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Директива 2002/95/ЕО се добавя следната точка 39:

„39.

Кадмий в променящи цвета си светодиоди въз основа на съединения II—VI (< 10 μg Cd на mm2 светоизлъчваща площ) за използване в твърдотелни осветителни или дисплейни системи до 1 юли 2014 г.“


26.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 49/34


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 февруари 2010 година

за адаптиране на корекционните коефициенти, приложими от 1 февруари 2009 г., 1 март 2009 г., 1 април 2009 г., 1 май 2009 г. и 1 юни 2009 г. спрямо възнагражденията на длъжностните лица, временно наетите служители и договорно наетите служители на Европейските общности на служба в трети държави

(2010/123/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Общностите, определени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (1), и по-специално член 13, втора алинея от приложение X към него,

като има предвид, че:

(1)

В изпълнение на член 13, първа алинея от приложение X към Правилника Регламент (ЕО) № 613/2009 на Съвета (2) определя корекционните коефициенти, приложими от 1 юли 2008 г. спрямо възнагражденията, изплащани във валутата на държавата по месторабота на длъжностните лица, временно наетите служители и договорно наетите служители на Европейските общности на служба в трети държави.

(2)

Съгласно член 13, втора алинея от приложение X към Правилника някои от тези корекционни коефициенти следва да бъдат адаптирани, считано от 1 февруари 2009 г., 1 март 2009 г., 1 април 2009 г., 1 май 2009 г. и 1 юни 2009 г., тъй като по статистическите данни, с които разполага Комисията, промяната в издръжката на живота, измервана въз основа на корекционния коефициент и съответния валутен курс, за някои трети държави е над 5 % от тяхното последно определяне,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Корекционните коефициенти, приложими спрямо възнагражденията на длъжностните лица, временно наетите служители и договорно наетите служители на Европейските общности на служба в трети държави, които се изплащат във валутата на държавата по месторабота, се адаптират за някои държави, посочени в приложението. В приложението се съдържат пет месечни таблици, в които са посочени съответните държави и последователните дати на прилагане за всяка от тях (1 февруари 2009 г., 1 март 2009 г., 1 април 2009 г., 1 май 2009 г. и 1 юни 2009 г.).

Валутните курсове, използвани за изчисляването на тези възнаграждения, се определят в съответствие с правилата за прилагане на Финансовия регламент и съответстват на различните дати, посочени в първа алинея.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Catherine ASHTON

Заместник-председател


(1)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 181, 14.7.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ФЕВРУАРИ 2009 Г.

Място на работа

Икономически паритети февруари 2009 г.

Валутен курс февруари 2009 г. (1)

Корекционни коефициенти февруари 2009 г. (2)

Азербайджан (3)

0,9962

1,0578

94,2

Беларус (4)

2 192

3 495,42

62,7

Чили

478,2

810,48

59,0

Китай

8,502

8,9653

94,8

Колумбия

2 300

2 990,32

76,9

Индия

35,8

64,075

55,9

Индонезия (Джакарта)

10 540

14 913,8

70,7

Казахстан (Алмати) (3)

150,2

161,79

92,8

Кения

78,23

103,009

75,9

Лесото

6,198

12,9979

47,7

Либерия

84,28

84,6997

99,5

Пакистан

48,48

101,889

47,6

Сиера Леоне

3 356

3 998,59

83,9

Тринидад и Тобаго

6,291

8,10395

77,6

Замбия (3)

3 331

6 548,29

50,9


МАРТ 2009 Г.

Място на работа

Икономически паритети март 2009 г.

Валутен курс март 2009 г. (5)

Корекционни коефициенти март 2009 г. (6)

Хърватия (7)

7,21

7,386

97,6

Съединени американски щати (Ню Йорк)

1,367

1,2782

106,9

Етиопия

12,93

14,289

90,5

Казахстан (Астана)

140,3

191,460

73,3

Папуа-Нова Гвинея (7)

3,265

3,47947

93,8

Сирия

50,24

60,97

82,4

Венецуела (8)

2,496

2,74813

90,8


АПРИЛ 2009 Г.

Място на работа

Икономически паритети април 2009 г.

Валутен курс април 2009 г. (9)

Корекционни коефициенти април 2009 г. (10)

Южна Африка

6,162

12,8433

48,0

Белиз

1,902

2,5947

73,3

Камерун (11)

678,9

655,957

103,5

Еритрея

10,43

20,8173

50,1

Съединени американски щати (Вашингтон)

1,264

1,3193

95,8

Гана

1,045

1,859

56,2

Израел

5,915

5,5288

107,0

Мароко (11)

9,319

11,2015

83,2

Нигерия

176,4

196,571

89,7

Демократична република Конго (11)

1 185

1 100,11

107,7


МАЙ 2009 Г.

Място на работа

Икономически паритетимай 2009 г.

Валутен курс май 2009 г. (12)

Корекционни коефициенти май 2009 г. (13)

Саудитска Арабия

4,62

4,8515

95,2

Беларус (14)

2 348

3 735,22

62,9

Хаити

66,21

55,0576

120,3

Киргизстан

53,52

56,48

94,8

Ливан

1 795

1 999,85

89,8

Нова Каледония

157

119,332

131,6

Сърбия

61,49

94,1782

65,3

Венецуела (15)

2,64

2,85219

92,6


ЮНИ 2009 Г.

Място на работа

Икономически паритети юни 2009 г.

Валутен курс юни 2009 г. (16)

Корекционни коефициенти юни 2009 г. (17)

Алжир

80,51

100,892

79,8

Азербайджан (18)

1,048

1,11513

94,0

Босна и Херцеговина (Сараево)

1,437

1,95583

73,5

Камерун (19)

644,4

655,957

98,2

Конго (Бразавил)

794

655,957

121,0

Хърватия (20)

6,843

7,3305

93,3

Грузия

2,06

2,2857

90,1

Гвинея Бисау

712,6

655,957

108,6

Фиджи

1,78

2,91971

61,0

Соломонови острови

10,23

10,9681

93,3

Казахстан (Алмати) (18)

159,4

209,7

76,0

Мароко (19)

8,821

11,2615

78,3

Мексико

11,97

18,3176

65,3

Никарагуа

15,79

28,0214

56,3

Норвегия

11,26

8,9615

125,6

Узбекистан

1 053

2 032,12

51,8

Папуа-Нова Гвинея (20)

3,456

3,87597

89,2

Парагвай

4 748

7 003,48

67,8

Демократична република Конго (19)

1 277

1 083,84

117,8

Южен Судан (Джуба)

3,108

3,37579

92,1

Швейцария (Женева)

1,692

1,5117

111,9

Таджикистан

3,498

6,04787

57,8

Турция

1,654

2,1775

76,0

Украйна

8,155

10,6411

76,6

Уругвай

23,59

32,7002

72,1

Йемен

187,9

279,175

67,3

Замбия (18)

3 540

7 126,41

49,7


(1)  1 евро = единици национална валута (освен за Куба, Еквадор и Салвадор, където вместо нея се използват щатски долари).

(2)  Брюксел = 100 %.

(3)  Коефициентът за това място е адаптиран два пъти: за февруари 2009 г. и за юни 2009 г.

(4)  Коефициентът за това място е адаптиран два пъти: за февруари 2009 г. и за май 2009 г.

(5)  1 евро = единици национална валута (освен за Куба, Еквадор и Салвадор, където вместо нея се използват щатски долари).

(6)  Брюксел = 100 %.

(7)  Коефициентът за това място е адаптиран два пъти: за март 2009 г. и за юни 2009 г.

(8)  Коефициентът за това място е адаптиран два пъти: за март 2009 г. и за май 2009 г.

(9)  1 евро = единици национална валута (освен за Куба, Еквадор и Салвадор, където вместо нея се използват щатски долари).

(10)  Брюксел = 100 %.

(11)  Коефициентът за това място е адаптиран два пъти: за април 2009 г. и за юни 2009 г.

(12)  1 евро = единици национална валута (освен за Куба, Еквадор и Салвадор, където вместо нея се използват щатски долари).

(13)  Брюксел = 100 %.

(14)  Коефициентът за това място е адаптиран два пъти: за февруари 2009 г. и за май 2009 г.

(15)  Коефициентът за това място е адаптиран два пъти: за март 2009 г. и за май 2009 г.

(16)  1 евро = единици национална валута (освен за Куба, Еквадор и Салвадор, където вместо нея се използват щатски долари).

(17)  Брюксел = 100 %.

(18)  Коефициентът за това място е адаптиран два пъти: за февруари 2009 г. и за юни 2009 г.

(19)  Коефициентът за това място е адаптиран два пъти: за април 2009 г. и за юни 2009 г.

(20)  Коефициентът за това място е адаптиран два пъти: за март 2009 г. и за юни 2009 г.