ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.036.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 36

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
9 февруари 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 107/2010 на Комисията от 8 февруари 2010 година относно разрешителното за използване на Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното Kemin Europa N.V.) ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) № 108/2010 на Комисията от 8 февруари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

4

 

*

Регламент (ЕС) № 109/2010 на Комисията от 5 февруари 2010 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

7

 

*

Регламент (ЕС) № 110/2010 на Комисията от 5 февруари 2010 година за изменение за сто и двадесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

9

 

 

Регламент (ЕС) № 111/2010 на Комисията от 8 февруари 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

17

 

 

Регламент (ЕС) № 112/2010 на Комисията от 8 февруари 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

19

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2010/4/ЕС на Комисията от 8 февруари 2010 година за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия напредък на приложение III към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти ( 1 )

21

 

*

Директива 2010/5/ЕС на Комисията от 8 февруари 2010 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на акролеин като активно вещество в приложение I към нея ( 1 )

24

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/68/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 2 февруари 2010 година за уравняване на счетоводните сметки на разплащателната агенция в Малта относно разходите в областта на мерките за развитие на селските райони, финансирани по линията на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2008 година (нотифицирано под номер C(2010) 468)

27

 

 

2010/69/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 8 февруари 2010 година за изменение на Решение 2008/456/ЕО за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. като част от общата програма Солидарност и управление на миграционните потоци по отношение на системите за управление и контрол на държавите-членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта на разходи за проекти, съфинансирани от фонда (нотифицирано под номер C(2010) 694)

30

 

 

2010/70/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 8 февруари 2010 година за изменение на Решение 2008/458/ЕО за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за връщане за периода от 2008 до 2013 г. като част от общата програма Солидарност и управление на миграционните потоци относно системите за управление и контрол на държавите-членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта на разходите за проекти, съфинансирани от фонда (нотифицирано под номер C(2010) 695)

32

 

 

2010/71/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 8 февруари 2010 година относно невключването на диазинон в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (нотифицирано под номер C(2010) 749)  ( 1 )

34

 

 

2010/72/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 8 февруари 2010 година относно невключването на определени вещества в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (нотифицирано под номер C(2010) 751)  ( 1 )

36

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

9.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 36/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 107/2010 НА КОМИСИЯТА

от 8 февруари 2010 година

относно разрешителното за използване на Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 като фуражна добавка за пилета за угояване (притежател на разрешителното Kemin Europa N.V.)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда възможността за издаване на разрешително за използване на добавки при храненето на животните, както и основанията и процедурите за предоставяне на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 бе подадено заявление за разрешително за препарата, посочен в приложението към настоящия регламент. Това заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на микроорганизма Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) като фуражна добавка за пилетата за угояване, която следва да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

В становището си от 15 септември 2009 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „органът“) заключи, че Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда и използването му може да подобри резултатите при животните. Органът не счита, че е налице необходимост от специфични изисквания по отношение на мониторинга след пускането на продукта на пазара. Той също така подложи на проверка доклада за метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория на Общността, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на препарата показва, че са изпълнени условията за получаване на разрешително, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това използването на посочения препарат следва да бъде разрешено съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посоченият в приложението препарат, който принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „стабилизатори на чревната флора“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 февруари 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  The EFSA Journal 2009; 7(9): 1314.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

CFU/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „зоотехнически добавки“. Функционална група: стабилизатори на чревната флора

4b1823

Kemin Europa N.V.

Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

 

Състав на добавката:

Препарат от Bacillus subtilis ATCC PTA-6737, съдържащ минимум 1 × 1010 CFU/g добавка

 

Характеристика на активното вещество:

Спори от Bacillus subtilis ATCC PTA-6737

 

Аналитичен метод (1):

 

Преброяване: метод на разстилане, посредством триптон-соев агар, с предварително подгряване на фуражните проби

 

Идентификация: метод на пулсова гел електрофореза (PFGE).

Пилета за угояване

1 × 107

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват температурата на съхранение, срокът на годност и стабилността при гранулиране.

2.

Може да се използва във фуражи, съдържащи следните разрешени кокцидиостатици: диклазурил, декоквинат, салиномицин натрий, наразин/никарбазин и ласалоцид А натрий.

1.3.2020 г.


(1)  Подробна информация относно аналитичните методи може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория на Общността: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/html/CRLs/crl_feed_additives/index.htm


9.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 36/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 108/2010 НА КОМИСИЯТА

от 8 февруари 2010 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (1), и по-специално член 91 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1698/2005 установява единна правна рамка за подпомагане от ЕЗФРСР на развитието на селските райони в Общността. Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията (2) допълни тази рамка чрез въвеждането на подробни правила за прилагане.

(2)

В член 38, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 се уточнява, че за плащанията, свързани с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (3), трябва да се определят подробни правила, включително максималният размер на помощта.

(3)

Съгласно член 11, параграф 7 от Директива 2000/60/ЕО държавите-членки са задължени до 22 декември 2009 г. да изработят програма с мерки за всеки район на речен басейн. В съответствие с член 11, параграф 2 от същата директива тези мерки трябва да включват основни мерки, включително мерките, изисквани за прилагане на законодателството на Съюза в областта на опазване на водите, както се посочва в член 11, параграф 3 от същата директива, и ако е необходимо, допълнителни мерки, както се посочва в член 11, параграф 4, които може да се състоят от всякакъв вид мерки, изброени в част Б от приложение VI към същата директива или от други видове мерки, които не се съдържат в приложението. Докато доброволните мерки и някои задължителни мерки може вече да получават помощ по силата на членове 31 и 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, относно прилагането на член 38, параграф 2 от същия регламент следва да бъдат определени подробни правила, за да бъдат обхванати други задължителни мерки.

(4)

За да се избегне припокриване между, от една страна, помощите за спазване на стандартите, посочени в член 31 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, които са насочени към обезщетяване на бенефициерите за временни неблагоприятни условия в резултат на задължението за адаптиране на стандартите на Съюза в някои области, и, от друга страна, плащанията съгласно член 38 от същия регламент, свързани с Директива 2000/60/ЕО, които са насочени към обезщетяване на бенефициерите за постоянни неблагоприятни условия в резултат на задължението за спазване на специфични изисквания за постигане на заложените в същата директива цели в областта на околната среда, следва да се приеме разпоредба, която прави разграничение на помощта въз основа на съответните видове действия.

(5)

В Директива 2000/60/ЕО се предвиждат общи принципи и рамка за действие на Съюза в областта на политиката за водите. Цялото законодателство на Съюза в областта на водите е координирано в рамката от тази директива, която отмени и замести редица директиви в областта на водите и чиито „програми от мерки“ съдържат мерки, предвидени в предходните, все още действащи директиви в областта на водите, както и допълнителни мерки, необходими за постигане на целите на самата Директива 2000/60/ЕО. С оглед на това, тъй като част от изискванията, формално свързани с прилагането на Директива 2000/60/ЕО, произтичат по същество от друго законодателство на Съюза в областта на защита на водите и са приложени или е трябвало вече да бъдат приложени от държавите-членки, разходите и пропуснатите приходи, които евентуално съществуват понастоящем вследствие на изпълнението на тези изисквания, не следва да се считат за допустими за обезщетяване. Освен това в член 4, параграф 9 от Директива 2000/60/ЕО се предвижда, че прилагането на новите разпоредби на същата директива следва да гарантира поне същата степен на защита, както съществуващото законодателство на Съюза. Следователно изглежда пропорционално и подходящо разходите и пропуснатите приходи във връзка с изискванията, свързани с прилагането на Директива 2000/60/ЕО, произтичащи от друго законодателство на Съюза за защита на водите, да бъдат изключени, както и да се предостави помощ само за изискванията, които надхвърлят равнището на защита по силата на законодателство на Съюза, съществуващо по време на приемането на същата директива.

(6)

В допълнение, част от законодателството, свързано с прилагането на Директива 2000/60/ЕО, вече е включено в кръстосаното спазване. Бенефициерите на плащанията по силата на член 38 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 са вече задължени да спазват законоустановените изисквания за управление и за добро земеделско и екологично състояние, предвидени съответно в членове 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (4), в който се установяват общи правила за схемите за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика, както и някои схеми за подпомагане на земеделските стопани, и в приложения II и III към същия регламент. Поради това не следва да се предоставя обезщетение по отношение на изискванията, свързани с прилагането на Директива 2000/60/ЕО, които са също изисквания на кръстосаното спазване.

(7)

В резултат от прилагането на Директива 2000/60/ЕО могат да бъдат въведени различни равнища на ограничения за земеделските стопани. Постоянното обезщетение следва да се разрешава само в случай на сериозни неблагоприятни условия.

(8)

Следва да бъде определен максималният размер на помощта. В допълнение следва да се определи минимален размер на постоянната помощ, който да отчита факта, че обезщетението следва да се предоставя само в случаи на сериозни неблагоприятни условия, като следва да се приемат разпоредби, които да позволяват максималният размер да бъде нахвърлен, като се отчитат специфични обстоятелства, които трябва да бъдат обосновани в програмите за развитие на селските райони.

(9)

Поради това Регламент (ЕО) № 1974/2006 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1974/2006 се изменя, както следва:

1.

След член 26 се вмъква следният член 26а:

„Член 26а

1.   По отношение на прилагането на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5), видовете дейности, които отговарят на условията за получаване на помощ съгласно член 38 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, няма да се допускат за подпомагане съгласно член 31 от същия регламент.

2.   Помощта съгласно член 38, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, свързана с Директива 2000/60/ЕО, се предоставя само във връзка с направените разходи и пропуснатите приходи в резултат от неблагоприятни условия, свързани със специфични изисквания, които:

а)

бяха въведени с Директива 2000/60/ЕО и са в съответствие с програмите от мерки, които са част от плановете за управление на речните басейни, с цел да се постигнат набелязаните в същата директива екологични цели, и надхвърлят мерките, изисквани във връзка с прилагането на друго законодателство на Съюза в областта на защита на водите;

б)

надхвърлят законоустановените изисквания за управление и добро земеделско и екологично състояние, предвидени съответно в членове 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009 (6) и в приложения II и III към него;

в)

надхвърлят степента на защита, предвидена в законодателството на Съюза, съществуващо към момента на приемане на Директива 2000/60/ЕО, както се предвижда в член 4, параграф 9 от Директива 2000/60/ЕО; както и

г)

налагат съществени промени в начина на използване на земята и/или съществени ограничения в селскостопанската практика, които водят до значителна загуба на доход.

3.   По отношение на размера на годишната помощ се прилагат следните условия:

а)

размерът на помощта се определя над минималната сума от 50 EUR на хектар използвана земеделска площ (наричана по-нататък „ИЗП“);

б)

максималният размер на помощта няма да надхвърля сумата от 200 EUR на хектар ИЗП.

Чрез дерогация от буква б) на първа алинея:

а)

първоначалният максимален размер на помощта за период от най-много пет години няма да надхвърля сумата от 500 EUR на хектар ИЗП;

б)

максималните размери могат да бъдат увеличени, като се вземат предвид особени обстоятелствата, които следва да бъдат обосновани в програмите за развитие на селските райони.

2.

Приложение II се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 февруари 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 15.

(3)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

(5)  ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

Точка 5.3.2.1.3. от приложение II към Регламент (ЕО) № 1974/2006 се заменя със следното:

„5.3.2.1.3.   Плащания по програма Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО

районите, определени да прилагат директиви 79/409/ЕИО, 92/43/ЕИО и 2000/60/ЕО, и задълженията на земеделските стопани, произтичащи от съответните национални/регионални разпоредби за управление; за всяко задължение, свързано с Директива 2000/60/ЕО — обяснение на неговата екологична цел (напр. защита на водните потоци от оттичане на пестициди) и неговата връзка със задълженията съгласно Директива 2000/60/ЕО (позоваване на съответната буква от член 11, параграф 3 или на член 11, параграф 4);

за обезщетение, свързано с Директива 2000/60/ЕО,

i)

посочване на съответните специфични изисквания, въведени с Директива 2000/60/ЕО, които са в съответствие с програмите с мерките, които са част от плановете за управление на речните басейни, с цел да бъдат постигнати набелязаните в Директива 2000/60/ЕО екологични цели; както и

ii)

подходящо доказателство, че предвижданото обезщетение не покрива направените разходи и пропуснати приходи в резултат от неблагоприятните последици, произтичащи от друго законодателство на Съюза за защита на водите и от законустановените изисквания за управление и доброто земеделско и екологично състояние, предвидени в членове 5 и 6 от Регламент № 73/2009;

описание на методологията и на агрономическите допускания, използвани като отправна точка за изчисленията, които доказват допълнителните разходи и пропуснатите доходи в резултат от неблагоприятните последици за съответния район, свързани с прилагането на директиви 79/409/ЕИО, 92/43/ЕИО и 2000/60/ЕО;

размери на помощта.“


9.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 36/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 109/2010 НА КОМИСИЯТА

от 5 февруари 2010 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани по кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, но която не е в съответствие с настоящия регламент, да може да продължи да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура по кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Артикул, състоящ се от:

цилиндричен стоманен съд с височина приблизително 33 cm и диаметър приблизително 29 cm,

стоманен капак с два кръгли отвора с приблизителен диаметър съответно 5 cm и 6 cm,

цилиндрична стоманена решетка с височина приблизително 8 cm и диаметър приблизително 12,5 cm,

гъвкава стоманена тръба, и

смукателна дюза.

Стоманената решетка е монтирана към долната част на капака, под единия от отворите.

Тръбата със смукателната дюза е монтирана към другия отвор.

Артикулът е предназначен за почистване, например на камини, чрез използването му заедно с прахосмукачка, като маркучът на прахосмукачката се свързва към горната част на капака, към отвора с решетката.

При чистене с прахосмукачка едрите частици остават на дъното на съда, докато съдържащите се във въздуха частици се извличат от въздушния поток чрез филтрирането му от решетката.

8421 39 20

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 1, буква е) към раздел XV, и от описанието на кодове по КН 8421, 8421 39 и 8421 39 20.

Тъй като цилиндричната решетка спира съдържащите се във въздуха частици и през нея преминава само пречистеният въздух, тя служи за филтър. Следователно изделието има характеристиките на апарат за филтриране или пречистване от позиция 8421.

Класирането в позиция 7323 като домакински артикул от стомана се изключва, защото съгласно забележка 1, буква е) към раздел ХV посоченият раздел не обхваща артикулите от раздел ХVI.

Артикулът трябва да бъде класиран по код по КН 8421 39 20 като апарат за филтриране или пречистване на въздуха.


9.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 36/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 110/2010 НА КОМИСИЯТА

от 5 февруари 2010 година

за изменение за сто и двадесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на финансови средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, засегнати от замразяването на средства и икономически ресурси по този регламент.

(2)

На 25 януари 2010 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да извади пет физически лица от списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси. На същата дата той реши да измени данните за идентифициране на няколко физически и юридически лица, образувания, органи или групи в този списък.

(3)

Поради тази причина приложение I следва да бъде съответно актуализирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2010 година.

За Комисията За Председателя

João Vale DE ALMEIDA

Генерален директор на ГД „Външни отношения“


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1)

В глава „Физически лица“ следният текст се заличава:

а)

Wakil Ahmad Mutawakil Abdul Ghaffar (известен също като Abdul Wakil Mutawakil). Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: министър на външните работи на талибанския режим. Адрес: Spin Kalay intersection, Khan Mina district Ward, Khoshhal, Kabul, Афганистан. Дата на раждане: 1970 г. Място на раждане: област Maiwand, провинция Кандахар, Афганистан. Паспорт №: a) OR 35914 (афганистански паспорт, издаден на 26.8.2005 г., валиден до 27.3.2008 г.). Национален идентификационен номер: 615565. Гражданство: афганистанско.

б)

Mohammad Musa Hottak Abdul Mehdi. Титла: а) учен по ислямско учение (Maulavi), б) хаджия (Hadji). Длъжност: заместник-министър на планирането на талибанския режим. Адрес: Deh Now District Ward, Kabul, Афганистан. Дата на раждане: 1954 г. Място на раждане: област Jelrez, Maidan, провинция Wardak, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: а) член на парламента, избран в провинция Wardak, б) заместник-ръководител на комитета за вътрешна сигурност на афганистанския парламент от май 2007 г.

в)

Shams-us-Safa Aminzai. Длъжност: пресцентър, Министерство на външните работи на талибанския режим. Гражданство: афганистанско.

г)

Abdul Hakim Monib Mohammad Nazar. Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: министър на граничния контрол на талибанския режим. Адрес: а) Hazarkhel village, Zormat district, Paktia province, Афганистан, б) Uruzgan province, Афганистан. Дата на раждане: 1974 г. Място на раждане: Hazarkhel village, Zurmat district, Paktia province, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Паспорт №: D 004548 (афганистански паспорт). Национален идентификационен номер: 22273. Друга информация: а) отказва се от талибанския режим и се присъединява към правителството, като представлява област Zurmat в Loya Jirga, б) губернатор на провинция Uruzgan, Афганистан, от май 2007 г.

д)

Fazl Mohammad Faizan Qamaruddin (известен също като Faiz Mohammad Faizan). Титла: учен по ислямско учение (Maulavi). Длъжност: заместник-министър на търговията на талибанския режим. Адрес: област Khair Kot, провинция Paktika, Афганистан. Дата на раждане: 1969 г. Място на раждане: област Khair Kot, провинция Paktika, Афганистан. Гражданство: афганистанско. Друга информация: номерът на регистрационна карта за участие в избори: 07503858.

(2)

Текстът „Al-Haramain Foundation (Съединени американски щати). Адрес: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, САЩ, б) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, САЩ, в) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, САЩ“ в глава „Юридически лица, групи и образувания“ се заменя от следното:

„Al-Haramain Foundation (Съединени американски щати). Адрес: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, САЩ, б) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, САЩ, в) 2151 E Division St, Springfield, MO 65803, САЩ. Друга информация: Клонът на Al-Haramain Foundation в САЩ бе официално създаден от Suliman Hamd Suleiman al-Buthe и един съдружник през 1997 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 28.9.2004 г.“

(3)

Текстът „Djamat Houmat Daawa Salafia (известен също като a) DHDS, б) El-Ahouel). Друга информация: а) клон на GIA (Groupement islamique armé), формиран в резултат на разцеплението през 1996 г., когато афганистанският ветеран Kada Benchikha Larbi решава да се противопостави на ръководителя на GIA, б) счита се, че през ноември 2007 г. включва приблизително 50 членове, в) разположен в Западен Алжир“ по заглавие „Юридически лица, групи и образувания“ се заменя със следното:

„Djamat Houmat Daawa Salafia (известен също като a) DHDS, б) El-Ahouel, в) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, г) Katibat el Ahouel). Друга информация: а) клон на GIA (Groupement islamique armé), формиран в резултат на разцеплението през 1996 г., когато афганистанският ветеран Kada Benchikha Larbi решава да се противопостави на ръководителя на GIA. Впоследствие групата става част от организацията на Ал-Кайда в ислямския Магреб, б) счита се, че през ноември 2007 г. включва приблизително 50 членове, в) разположен в Западен Алжир. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 11.11.2003 г.“

(4)

Текстът „Sanabel Relief Agency Limited (известна също като a) Sanabel Relief Agency б) Sanabel L’il-Igatha в) SRA г) Sara д) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Адрес: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Обединеното кралство б) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Обединеното кралство в) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Обединеното кралство г) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Обединеното кралство д) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Обединеното кралство. Друга информация: а) интернет страница: http://www.sanabel.org.uk, б) електронна поща: info@sanabel.org.uk, в) номер за благотворителност: 1083469, г) регистрационен номер: 3713110“ в глава „Юридически лица, групи и образувания“ се заменя със следното:

„Sanabel Relief Agency Limited (известна също като a) Sanabel Relief Agency б) Sanabel L’il-Igatha в) SRA г) Sara д) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Адрес: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Обединеното кралство б) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Обединеното кралство в) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Обединеното кралство г) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Обединеното кралство д) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Обединеното кралство. Друга информация: а) номер за благотворителност: 1083469, б) регистрационен номер: 3713110. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 7.2.2006 г.“

(5)

Текстът „Moustafa Abbes (известен също като Mostafa Abbes). Адрес: Via Padova 82, Милано, Италия (предишен адрес към март 2004 г.). Дата на раждане: 5.2.1962 г. Място на раждане: Osniers, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) освободен от затвор в Италия на 30.1.2006 г. в) пребивавал в Алжир през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Moustafa Abbes (известен също като a) Mostafa Abbes, б) Mostafa Abbas, в) Mustafa Abbas г) Moustapha Abbes). Адрес: Via Padova 82, Милано, Италия (предишен адрес към март 2004 г.). Дата на раждане: 5.2.1962 г. Място на раждане: a) Osniers, Алжир, б) Франция. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) освободен от затвор в Италия на 30.1.2006 г., б) пребивавал в Алжир през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“

(6)

Текстът „Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (известен също като a) Ferdjani Mouloud, б) Mourad, в) Rabah Di Roma). Адрес: Via Lungotevere Dante, Rome, Италия (домашен). Дата на раждане: 7.9.1967 г. Място на раждане: Algiers, Алжир. Друга информация: осъден задочно на пет години затвор от Съда в Неапол на 19.5.2005 г. Беглец от септември 2007 г.“ се заменя със следното:

„Abd Al Wahab Abd Al Hafiz (известен също като a) Ferdjani Mouloud, б) Mourad, в) Rabah Di Roma, г) Abdel Wahab Abdelhafid, д) Said). Адрес: Via Lungotevere Dante, Rome, Италия (домашен). Дата на раждане: a) 7.9.1967 г., б) 30.10.1958 г., в) 30.10.1968 г. Място на раждане: Algiers, Алжир. Друга информация: беглец от юни 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“

(7)

Текстът „Zulkifli ABDUL HIR (известен също като Musa Abdul Hir), Адрес: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Малайзия; Дата на раждане: 5 януари 1966 г.; Място на раждане: Johor, Малайзия; гражданство: малайзийско; Паспорт №: A 11263265; национален идентификационен №: 660105-01-5297“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Zulkifli Abdul Hir (известен също като a) Musa Abdul Hir, б) Muslimin Abdulmotalib, в) Salim Alombra, г) Armand Escalante, д) Normina Hashim, е) Henri Lawi, ж) Hendri Lawi, з) Norhana Mohamad, и) Omar Salem, й) Ahmad Shobirin, к) Bin Abdul Hir Zulkifli, л) Abdulhir Bin Hir, м) Hassan, н) Hogalu, о) Hugalu, п) Lagu, р) Marwan). Адрес: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Малайзия. Дата на раждане: a) 5.1.1966 г., б) 5.10.1966 г. Място на раждане: Muar Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Паспорт №: A 11263265. Национален идентификационен номер: 660105-01-5297 Друга информация: а) Името на майка му е Minah Binto Aogist Abd Aziz, б) Шофьорска книжка номер D2161572, издадена в Калифорния, САЩ. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.“

(8)

Текстът „Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (известен също като a) Jaber Al-Jalamah, б) Abu Muhammad Al-Jalahmah, в) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, г) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, д) Jabir Al-Jalhami, е) Abdul-Ghani, ж) Abu Muhammad). Дата на раждане: 24.9.1959 г. Място на раждане: областта Al-Khitan, Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: а) 101423404, б) 2541451 (кувейтски паспорт, изтичащ на 16.2.2017 г.).“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Jaber Abdallah Jaber Ahmad Al-Jalahmah (известен също като a) Jaber Al-Jalamah, б) Abu Muhammad Al-Jalahmah, в) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, г) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, д) Jabir Al-Jalhami, е) Abdul-Ghani, ж) Abu Muhammad). Дата на раждане: 24.9.1959 г. Място на раждане: областта Al-Khitan, Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: а) 101423404, б) 2541451 (кувейтски паспорт, валиден до 16.2.2017 г.), в) 002327881. Национален идентификационен номер: 259092401188 (Кувейт). Дата на определянето посочена в член 2а, параграф 4, буква б): 16.1.2008 г.“

(9)

Текстът „Farid Aider (известен също като Achour Ali). Адрес: Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Италия. Дата на раждане: 12.10.1964 г. Място на раждане: Algiers, Алжир. данъчен код: DRAFRD64R12Z301C“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Farid Aider (известен също като а) Achour Ali, б) Terfi Farid, в) Abdallah). Адрес: a) Via Milanese, 5 — 20099 Sesto San Giovanni (MI), Италия, б) via Italia 89/A, Paderno Dungano (MI), Италия (домашен), в) via Provinciale S. Maria Cubito 790, Marano di Napoli (NA), Италия (домашен). Дата на раждане: 12.10.1964 г. Място на раждане: Algiers, Алжир. Друга информация: данъчен код: DRAFRD64R12Z301. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“

(10)

Текстът „Mohammad Hamdi Sadiq Al-Ahdal (известен още като: a) Al-Hamati, Muhammad, б) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, в) Abu Asim Al-Makki). Дата на раждане: 19.11.1971 г. Адрес: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Йемен. Място на раждане: Медина, Саудитска Арабия. Гражданство: йеменско. Паспорт №: 541939 (йеменски паспорт, издаден в Al-Hudaydah, Йемен на 31.7.2000 г. на името Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Национален идентификационен номер: 216040 (номер на йеменска карта за самоличност). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Mohammad Hamdi Mohammad Sadiq Al-Ahdal (известен още като: a) Al-Hamati, Muhammad, б) Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal, в) Mohamed Mohamed Abdullah Al-Ahdal, г) Abu Asim Al-Makki, д) Ahmed). Дата на раждане: 19.11.1971 г. Адрес: Jamal street, Al-Dahima alley, Al-Hudaydah, Йемен. Място на раждане: Медина, Саудитска Арабия. Гражданство: йеменско. Паспорт №: 541939 (йеменски паспорт, издаден в Al-Hudaydah, Йемен на 31.7.2000 г. на името Muhammad Muhammad Abdullah Al-Ahdal). Национален идентификационен номер: 216040 (номер на йеменска карта за самоличност). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“

(11)

Текстът „Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (известен също като a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, б) Hamed Al-'Ali, в) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, г) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, д) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, е) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, ж) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, з) Abu Salim). Дата на раждане: 20.1.1960 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: 1739010 (кувейтски паспорт, издаден на 26.5.2003 г., който е изтекъл на 25.5.2008 г.)“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali (известен също като a) Dr Hamed Abdullah Al-Ali, б) Hamed Al-'Ali, в) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, г) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, д) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, е) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, ж) Hamid Abdallah Ahmed Al-Ali, з) Abu Salim). Дата на раждане: 20.1.1960 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: 1739010 (кувейтски паспорт, издаден на 26.5.2003 г. в Кувейт, изтекъл на 25.5.2008 г.). Друга информация: живее в Кувейт (от март 2009 г.). Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 16.1.2008 г.“

(12)

Текстът „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (известен също като a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; б) Ben Muhammad Ayadi Chafik; в) Ben Muhammad Aiadi; г) Ben Muhammad Aiady; д) Ayadi Shafig Ben Mohamed; е) Ayadi Chafig Ben Mohamed; ж) Chafiq Ayadi; з) Chafik Ayadi; и) Ayadi Chafiq; й) Ayadi Chafik; к) Ajadi Chafik; л) Abou El Baraa). Адрес: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Мюнхен, Германия; б) 129 Park Road, Лондон, NW8, Англия; а) 28 Chaussée de Lille, Мукрон, Белгия; г) 20 Provare Street, Сараево, Босна и Херцеговина (последен регистриран адрес в Босна); д) Дъблин, Ирландия. Дата на раждане: a) 21.3.1963 г.; б) 21.1.1963 г. Място на раждане: Сфакс, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: a) E423362 (тунизийски паспорт, издаден в Исламабад на 15.5.1988 г., изтекъл на 14.5.1993 г.), б) 0841438 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден на 30.12.1998 г., изтекъл на 30.12.2003 г.), в) 0898813 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден на 30.12.1999 г. в Сараево, Босна и Херцеговина), г) 3449252 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден на 30.5.2001 г. от консулския отдел на Босна и Херцеговина в Лондон, изтекъл на 30.5.2006 г.). Национален идентификационен номер: 1292931. Друга информация: а) белгийският адрес по-горе е пощенска кутия. Белгийските власти заявяват, че това лице никога не е пребивавало в Белгия; б) според сведенията живее в Дъблин, Ирландия; в) името на баща му е Mohamed, името на майка му е Medina Abid; г) свързан е с Al-Haramain Islamic Foundation; д) гражданството му от Босна и Херцеговина е отнето през юли 2006 г. и той не притежава валиден документ за самоличност от Босна и Херцеговина. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (известен също като a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad; б) Ben Muhammad Ayadi Chafik; в) Ben Muhammad Aiadi; г) Ben Muhammad Aiady; д) Ayadi Shafig Ben Mohamed; е) Ayadi Chafig Ben Mohamed; ж) Chafiq Ayadi; з) Chafik Ayadi; и) Ayadi Chafiq; й) Ayadi Chafik; к) Ajadi Chafik; л) Abou El Baraa). Адрес: a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Германия; б) 129 Park Road, Лондон, NW8, Англия; в) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Белгия; г) 20 Provare Street, Сараево (последен регистриран адрес в Босна и Херцеговина); д) Дъблин, Ирландия (пребивава от август 2009 г.). Дата на раждане: a) 21.3.1963 г.; б) 21.1.1963 г. Място на раждане: Sfax, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: a) E423362 (тунизийски паспорт, издаден в Исламабад на 15.5.1988 г., изтекъл на 14.5.1993 г.), б) 0841438 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден на 30.12.1998 г., изтекъл на 30.12.2003 г.), в) 0898813 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден на 30.12.1999 г. в Сараево, Босна и Херцеговина), г) 3449252 (паспорт от Босна и Херцеговина, издаден на 30.5.2001 г. от консулския отдел на Босна и Херцеговина в Лондон, изтекъл на 30.5.2006 г.). Национален идентификационен номер: 1292931. Друга информация: а) белгийският адрес по-горе е пощенска кутия. Белгийските власти заявяват, че това лице никога не е пребивавало в Белгия; б) според сведенията живее в Дъблин, Ирландия; в) името на баща му е Mohamed, името на майка му е Medina Abid; г) свързан е с Al-Haramain Islamic Foundation; д) гражданството му от Босна и Херцеговина е отнето през юли 2006 г. и той не притежава валиден документ за самоличност от Босна и Херцеговина. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“

(13)

Текстът „Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad. Адрес: а) Via Fulvio Testi, 184, Cinisello Balsamo (MI), Италия, б) Via Porte Giove, 1, Mortara (PV), Италия (домашен). Дата на раждане: 28.6.1963 г. Място на раждане: Tataouene, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L183017 (тунизийски паспорт, издаден на 14.2.1996 г., изтекъл на 13.2.2001 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: HDDFTH63H28Z352V, б) Осъден на пет години затвор от Съда в Неапол на 19.5.2005 г. Освободен на 22.3.2007 г. въз основа на заповед за отмяна на присъдата.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Fethi Ben Hassen Ben Salem Al-Haddad (известен също като a) Fethi ben Assen Haddad, б) Fathy Hassan Al Haddad). Адрес: а) Via Fulvio Testi, 184, Cinisello Balsamo (MI), Италия, б) Via Porte Giove, 1, Mortara (PV), Италия (домашен). Дата на раждане: a) 28.6.1963 г.; б) 28.3.1963 г. Място на раждане: Tataouene, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L183017 (тунизийски паспорт, издаден на 14.2.1996 г., изтекъл на 13.2.2001 г.). Друга информация: а) италиански данъчен код: HDDFTH63H28Z352V, б) Арестуван на 16.12.2006 г. Освободен на 22.3.2007 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“

(14)

Текстът „Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (известен също като: a) Abu Ismail, б) Abou Ismail el Jendoubi, в) Abou Ismail Al Djoundoubi). Адрес: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brussels, Белгия. Дата на раждане: 23.11.1965 г. Място на раждане: Ghardimaou, Тунис. Гражданство: а) тунизийско, б) белгийско (от 8.11.1993 г.). Паспорт №: E590976 (тунизийски паспорт, издаден на 19.6.1987 г., изтекъл на 18.6.1992 г.). Друга информация: а) арестуван в Белгия на 18.12.2001 г. б) освободен в началото на 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (известен също като: a) Abu Ismail, б) Abou Ismail el Jendoubi, в) Abou Ismail Al Djoundoubi). Адрес: a) Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek, Brussels, Белгия. б) rue de l’agriculture 172, 1030 Schaerbeek Brussels, Белгия, в) rue Léon Théodore 107/1, 1090 Jette, Brussels, Белгия. Дата на раждане: 23.11.1965 г. Място на раждане: Ghardimaou, Тунис. Гражданство: а) тунизийско, б) белгийско (от 8.11.1993 г.). Паспорт №: E590976 (тунизийски паспорт, издаден на 19.6.1987 г., изтекъл на 18.6.1992 г.). Друга информация: а) Арестуван в Белгия на 18.12.2001 г. б) Освободен в началото на 2008 г., отново арестуван през юни 2009 г. за неспазване на правилата на условното освобождаване. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 3.9.2002 г.“

(15)

Текстът „Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (известен също като a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; б) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; в) Khalifa Al-Subayi; г) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Дата на раждане: 1.1.1965 г. Гражданство: катарско. Паспорт №: 00685868 (Катар). Лична карта №: 26563400140 (Катар). Друга информация: а) Базиран в Катар финансист и посредник при терористични дейности, който е оказвал финансова подкрепа на висшето ръководство на Ал Кайда и е действал от негово име, включително при транспортиране на лица към тренировъчни лагери на Ал Кайда в Южна Азия. б) През януари 2008 г. е осъден задочно от Върховния наказателен съд на Бахрейн за финансиране на терористична дейност, за преминаване на обучение за терористична дейност, за улесняване на пътуването на лица, които да преминат обучение за терористична дейност в чужбина, и за членство в терористична организация. в) Арестуван в Катар през март 2008 г. Излежава присъдата си в Катар (юни 2008 г.)“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Khalifa: Muhammad Turki Al-Subaiy (известен също като a) Khalifa Mohd Turki Alsubaie; б) Khalifa Mohd Turki al-Subaie; в) Khalifa Al-Subayi; г) Khalifa Turki bin Muhammad bin al-Suaiy). Дата на раждане: 1.1.1965 г. Гражданство: катарско. Паспорт №: 00685868 (издаден в Доха на 5.2.2006 г., изтичащ на 4.2.2010 г.). Лична карта №: 26563400140 (Катар). Адрес: Doha, Катар. Друга информация: Арестуван в Катар през март 2008 г. Излежал е присъдата си в Катар и е освободен от затвора. Името на майка му е Hamdah Ahmad Haidoos. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 10.10.2008 г.“

(16)

Текстът „Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович, известен също като а) Abdullakh Shamil Abu-Idris, б) Shamil Basaev, в) Basaev Chamil, г) Basaev Shamil Shikhanovic). Дата на раждане: 14.1.1965 г. Място на раждане: а) Дишни-ведено, област Веденсак, Чечено-ингушката АССР, Руска федерация, б) Веденска област, Република Чечения, Руска федерация. Гражданство: руско. Паспорт №: 623334 (руски паспорт, януари 2002 г.). Национален идентификационен номер: IY-OZH № 623334 (издаден на 9.6.1989 г. от област Vedensk). Друга информация: международна заповед за арест, издадена от руското правителство“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Shamil Salmanovich Basayev (Басаев Шамиль Салманович) (известен също като a) Abdullakh Shamil Abu-Idris, б) Shamil Basaev, в) Basaev Chamil, г) Basaev Shamil Shikhanovic, д) Terek, е) Lysy, ж) Idris, ж) Besznogy, и) Amir, й) Rasul, к) Spartak, л) Pantera-05, м) Hamzat, н) General, о) Baisangur I, п) Walid, р) Al-Aqra, с) Rizvan, т) Berkut, у) Assadula). Дата на раждане: 14.1.1965 г. Място на раждане: а) Dyshni-Vedeno, Vedensk district, Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic Russian Federation, б) Vedenskiey District, Chechnya Republic, Russian Federation. Гражданство: руско. Паспорт №: 623334 (руски паспорт, януари 2002 г.). Национален идентификационен номер: IY-OZH № 623334 (издаден на 9.6.1989 г. от област Vedensk). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 12.8.2003 г.“

(17)

Текстът „Mokhtar Belmokhtar (известен също като a) Belaouar Khaled Abou El Abass, б) Belaouer Khaled Abou El Abass, в) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, г) Khaled Abou El Abass, д) Khaled Abou El Abbes, е) Khaled Abou El Abes, ж) Khaled Abulabbas Na Oor, з) Mukhtar Balmukhtar, и) Abou Abbes Khaled, й) Belaoua, к) Belaour). Дата на раждане: 1.6.1972 г. Място на раждане: Ghardaia, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: син на Mohamed и Zohra Chemkha“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Mokhtar Belmokhtar (известен също като a) Belaouar Khaled Abou El Abass, б) Belaouer Khaled Abou El Abass, в) Belmokhtar Khaled Abou El Abes, г) Khaled Abou El Abass, д) Khaled Abou El Abbes, е) Khaled Abou El Abes, ж) Khaled Abulabbas Na Oor, з) Mukhtar Belmukhtar, и) Abou Abbes Khaled, й) Belaoua, к) Belaour). Дата на раждане: 1.6.1972 г. Място на раждане: Ghardaia, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) Син на Mohamed и Zohra Chemkha, б) Действа в Северно Мали. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 11.11.2003 г.“

(18)

Текстът „Othman Deramchi (известен също като Abou Youssef). Адрес: а) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Италия (предишен адрес от март 2004 г.); б) Piazza Trieste 11, Mortara, Италия (предишен адрес от октомври 2002 г.). Дата на раждане: 7.6.1954 г. Място на раждане: Tighennif, Алжир. Гражданство: алжирско. Национален идентификационен номер: италиански данъчен код: DRMTMN54H07Z301T. Друга информация: а) Освободен от затвор в Италия на 30.7.2008 г.; б) Пребивавал в Алжир от ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Othman Deramchi (известен още като Abou Youssef). Адрес: а) Via Milanese 5, 20099 Sesto San Giovanni (MI), Италия (предишен адрес от март 2004 г.); б) Piazza Trieste 11, Mortara, Италия (предишен адрес от октомври 2002 г.). Дата на раждане: 7.6.1954 г. Място на раждане: Tighennif, Алжир. Гражданство: алжирско. италиански данъчен код: DRMTMN54H07Z301T. Друга информация: пребивавал в Алжир през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“

(19)

Текстът „Ali El Heit (известен също като a) Kamel Mohamed, б) Alì Di Roma). Адрес: а) via D. Fringuello 20, Rome, Италия, б) Milan, Италия (домашен). Дата на раждане: a) 20.3.1970 г., б) 30.1.1971 г. (Kamel Mohamed). Място на раждане: Rouiba, Алжир. Друг Ali El Heit (известен също като a) Kamel Mohamed, б) Alì Di Roma). Адрес: а) via D. Fringuello 20, Rome, Италия, б) Milan, Италия (домашен). Дата на раждане: a) 20.3.1970 г., б) 30.1.1971 г. (Kamel Mohamed). Място на раждане: Rouiba, Алжир. Друга информация: осъден на пет години затвор от Съда в Неапол на 19.5.2005 г. Освободен на 5.10.2006 г. Арестуван на 11.8.2006 г. за терористична дейност. От септември 2007 г. е задържан в Италия“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Ali Mohamed El Heit (известен също като a) Kamel Mohamed, б) Alì Di Roma, в) Ali Il Barbuto). Дата на раждане: a) 20.3.1970 г., б) 30.1.1971 г. Място на раждане: Rouiba, Алжир. Адрес: а) via D. Fringuello 20, Rome, Италия, б) 3 via Ajraghi, Milan, Италия (домашен). Друга информация: Името на майка му е Hamadche Zoulicha. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“

(20)

Текстът „Salim Ahmad Salim Hamdan (известен още като: a) Saqr Al-Jaddawi, б) Saqar Al Jadawi, в) Saqar Aljawadi). Адрес: Shari Tunis, Sana'a, Йемен. Дата на раждане: 1965 г. Място на раждане: а) Al-Mukalla, Йемен, б) Al-Mukala, Йемен. Гражданство: йеменско. Паспорт №: 00385937 (йеменски паспорт). Друга информация: а) адресът е предишен адрес, б) прехвърлен от затвор в САЩ в Йемен през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Salim Ahmad Salim Hamdan (известен още като: a) Saqr Al-Jaddawi, б) Saqar Al Jadawi), в) Saqar Aljawadi, г) Salem Ahmed Salem Hamdam). Адрес: Shari Tunis, Sana'a, Йемен. Дата на раждане: 1965 г. Място на раждане: а) Al-Mukalla, Йемен, б) Al-Mukala, Йемен. Гражданство: йеменско. Паспорт №: 00385937 (йеменски паспорт). Друга информация: а) адресът е предишен адрес, б) прехвърлен от затвор в САЩ в Йемен през ноември 2008 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.1.2001 г.“

(21)

Текстът „Abderrahmane Kifane. Адрес: via S. Biagio 32 или 35, Sant’Anastasia (NA), Италия. Дата на раждане: 7.3.1963 г. Място на раждане: Казабланка, Мароко. Друга информация: осъден на 20 месеца затвор в Италия на 22.7.1995 г. за предоставяне на подкрепа на Въоръжената ислямска група (GIA). Осъден на три години и шест месеца затвор от Апелативния съд в Неапол на 16.3.2004 г. По решение на Върховния съд ще бъде проведен нов процес“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Abderrahmane Kifane. Адрес: via Padre Massimiliano Kolbe 25, Sant’Anastasia (NA), Италия. Дата на раждане: 7.3.1963 г. Място на раждане: Казабланка, Мароко. Гражданство: мароканско. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“

(22)

Текстът „Uthman Omar Mahmoud (известен също като a) Uthman, Al-Samman, б) Uthman, Umar, в) Al-Filistini, г) Abu Qatada, д) Takfiri, Abu Umr, е) Abu Umar, Abu Omar, ж) Umar, Abu Umar, з) Abu Ismail). Дата на раждане: a) 30.12.1960 г., б) 13.12.1960 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г. Друга информация: задържан в ареста в Обединеното кралство до приключването на производството по екстрадицията му (към март 2009 г.)“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Omar Mahmoud Uthman (известен също като a) Al-Samman, б) Umar Uthman, в) Omar Mohammed, г) Abu Qatada Al-Filistini, д) Abu Umr Takfiri, е) Abu Omar Abu Umar, ж) Abu Umar Umar з) Abu Ismail). Дата на раждане: a) 30.12.1960 г., б) 13.12.1960 г. Място на раждане: Витлеем, Западният бряг, Палестински територии. Гражданство: йорданско. Адрес: Обединеното кралство (от 1993 г.). Друга информация: Задържан в Обединеното кралство от октомври 2002 г. до март 2005 г. и от август 2005 г. до юни 2008 г. Задържан в Обединеното кралство от декември 2008 г. (към март 2009 г.). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“

(23)

Текстът „Amran MANSOR (известен също като Henry), Kg. Sg. Tiram, Johor, Малайзия; дата на раждане: 25 май 1964 г. място на раждане: Johor, Малайзия; Гражданство: малайзийско; Паспорт №: A 10326821; Национален идентификационен №: 640525-01-5885“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Amran Mansor (известен също като Henry). Адрес: Kg. Sg. Tiram, Johor, Малайзия. Дата на раждане: 25.5.1964 г. Място на раждане: Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Паспорт №: A 10326821. Национален идентификационен номер: 640525-01-5885. Друга информация: Освободен от затвора и по сведения се намира в Индонезия. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.“

(24)

Текстът „Noordin Mohammad Top (известен също като Nordin Mohd Top). Адрес: Kg. Sg. Tiram, Johor, Малайзия. Дата на раждане: 11.8.1969 г. Място на раждане: Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Паспорт №: A 9775183. Национален идентификационен номер: 690811-10-5873. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Noordin Mohammad Top (известен още като Nordin Mohd Top). Адрес: Kg. Sg. Tiram, Johor, Малайзия. Дата на раждане: 11.8.1969 г. Място на раждане: Johor, Малайзия. Гражданство: малайзийско. Паспорт №: A 9775183. Национален идентификационен номер: 690811-10-5873. Друга информация: потвърдено е, че е починал през септември 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 9.9.2003 г.“

(25)

Текстът „Djamel Moustfa (известен също като a) Ali Barkani (дата на раждане: 22.8.1973 г.; Място на раждане: Мароко); б) Kalad Belkasam (дата на раждане: 31.12.1979 г.); в) Mostafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г.; Място на раждане: Mascara, Алжир); г) Mostefa Djamel (дата на раждане: 26.9.1973 г.; Място на раждане: Mahdia, Алжир); д) Mustafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г.; Място на раждане: Mascara, Алжир); е) Balkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; Място на раждане: Algiers, Алжир); ж) Bekasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; Място на раждане: Algiers, Алжир); з) Belkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; Място на раждане: Algiers, Алжир); и) Damel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; Място на раждане: Algiers, Алжир); й) Djamal Mostafa, роден на 31 декември 1979 г. в Maskara, Алжир; к) Djamal Mostafa (дата на раждане: 10.6.1982 г.); л) Djamel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; Място на раждане: Maskara, Алжир); м) Djamel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; Място на раждане: Algiers, Алжир); н) Fjamel Moustfa (дата на раждане 28.9.1973 г.; Място на раждане: Tiaret, Алжир); о) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.); п) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; Място на раждане: Mascara, Алжир); р) Mustafa). Адрес: Алжир Дата на раждане: 28.9.1973 г. Място на раждане: Tiaret, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) Име на бащата: Djelalli Moustfa; б) Име на майка: Kadeja Mansore; в) алжирско свидетелство за раждане, издадено на името на Djamel Mostefa, роден на 25.9.1973 г. в Mehdia, провинция Tiaret, Алжир; г) шофьорска книжка № 20645897 (фалшива шофьорска книжка от Дания, издадена на Ali Barkani, 22.8.1973 г. в Мароко); д) в затвор в Германия от август 2006 г. е) Депортиран в Алжир през септември 2007 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Djamel Moustfa (известен също като a) Ali Barkani (дата на раждане: 22.8.1973 г.; място на раждане: Мароко); б) Kalad Belkasam (дата на раждане: 31.12.1979 г.); в) Mostafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Mascara, Алжир); г) Mostefa Djamel (дата на раждане: 26.9.1973 г.; място на раждане: Mahdia, Алжир); д) Mustafa Djamel (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Mascara, Алжир); е) Balkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); ж) Bekasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); з) Belkasam Kalad (дата на раждане: 26.8.1973 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); и) Damel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); й) Djamal Mostafa, роден на 31 декември 1979 г. в Mascara, Алжир; к) Djamal Mostafa (дата на раждане: 10.6.1982 г.); л) Djamel Mostafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Maskara, Алжир); м) Djamel Mostafa (дата на раждане: a) 31.12.1979 г., б) 22.12.1973 г.; място на раждане: Algiers, Алжир); н) Fjamel Moustfa (дата на раждане 28.9.1973 г.; място на раждане: Tiaret, Алжир); о) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.); п) Djamel Mustafa (дата на раждане: 31.12.1979 г.; място на раждане: Mascara, Алжир); р) Mustafa). Адрес: Алжир. Дата на раждане: 28.9.1973 г. Място на раждане: Tiaret, Алжир. Гражданство: алжирско. Друга информация: а) Име на бащата: Djelalli Moustfa; б) Име на майката: Kadeja Mansore; в) алжирско свидетелство за раждане, издадено на името на Djamel Mostefa, роден на 25.9.1973 г. в Mehdia, провинция Tiaret, Алжир; г) шофьорска книжка № 20645897 (фалшива шофьорска книжка от Дания, издадена на Ali Barkani, роден на 22.8.1973 г. в Мароко); д) в затвор в Германия от август 2006 г. е) Депортиран в Алжир през септември 2007 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 23.9.2003 г.“

(26)

Текстът „Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (известен също като a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, б) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, в) Mubarak Al-Bathali, г) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, д) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, е) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Адрес: област Al-Salibekhat, Кувейт. Дата на раждане: 1.10.1961 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: 101856740 (кувейтски паспорт, издаден на 12.5.2005 г., изтекъл на 11.5.2007 г.)“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali (известен също като a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, б) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, в) Mubarak Al-Bathali, г) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, д) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, е) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Адрес: област Al-Salibekhat, Кувейт. Дата на раждане: 1.10.1961 г. Място на раждане: Кувейт. Гражданство: кувейтско. Паспорт №: а) 101856740 (кувейтски паспорт, издаден на 12.5.2005 г., изтекъл на 11.5.2007 г.), б) 002955916 (кувейтски паспорт). Национален идентификационен номер: 261122400761 (Кувейт). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 16.1.2008 г.“

(27)

Текстът „Yacine Ahmed Nacer (известен също като Yacine Di Annaba). Дата на раждане: 2.12.1967 г. Място на раждане: Annaba, Алжир. Адрес: а) rue Mohamed Khemisti, 6 — Annaba, Алжир, б) vicolo Duchessa, 16 — Naples, Италия, в) via Genova, 121 — Naples, Италия (домашен). Друга информация: осъден на пет години затвор от Съда в Неапол на 19.5.2005 г. Арестуван във Франция на 5.7.2005 г. и екстрадиран в Италия на 27.8.2005 г. От септември 2007 г. е задържан“ в глава „Физически лица“ се заменя със следното:

„Yacine Ahmed Nacer (известен също като a) Yacine Di Annaba, б) Il Lungo, в) Naslano). Дата на раждане: 2.12.1967 г. Място на раждане: Annaba, Алжир. Адрес: а) rue Mohamed Khemisti 6, Annaba, Алжир, б) vicolo Duchessa 16, Naples, Италия, в) via Genova 121, Naples, Италия (домашен), г) via San Bartolomeo, 12 Carvano (VA), Италия Друга информация: Име на бащата: Ahmed Nacer Abderrahmane. Име на майката: Hafsi Mabtouka. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.3.2004 г.“


9.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 36/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 111/2010 НА КОМИСИЯТА

от 8 февруари 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 9 февруари 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 февруари 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

106,9

JO

94,7

MA

62,3

TN

118,0

TR

102,1

ZZ

96,8

0707 00 05

JO

158,2

MA

75,9

TR

142,0

ZZ

125,4

0709 90 70

MA

142,7

TR

131,2

ZZ

137,0

0709 90 80

EG

97,7

MA

131,9

ZZ

114,8

0805 10 20

EG

51,2

IL

53,6

MA

51,5

TN

46,6

TR

50,5

ZZ

50,7

0805 20 10

IL

164,7

MA

82,2

TR

62,0

ZZ

103,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,7

EG

61,9

IL

92,0

JM

106,7

MA

131,6

PK

35,2

TR

68,9

ZZ

79,0

0805 50 10

EG

88,6

IL

88,6

TR

67,9

ZZ

81,7

0808 10 80

CA

95,3

CL

60,1

CN

82,3

MK

24,7

US

123,5

ZZ

77,2

0808 20 50

CN

64,8

TR

84,8

US

115,7

ZA

113,8

ZZ

94,8


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


9.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 36/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 112/2010 НА КОМИСИЯТА

от 8 февруари 2010 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2009/10 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 877/2009 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕC) № 99/2010 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 877/2009, за 2009/10 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 9 февруари 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 февруари 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 253, 25.9.2009 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 34, 5.2.2010 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 9 февруари 2010 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

45,24

0,00

1701 11 90 (1)

45,24

1,33

1701 12 10 (1)

45,24

0,00

1701 12 90 (1)

45,24

1,04

1701 91 00 (2)

53,29

1,48

1701 99 10 (2)

53,29

0,00

1701 99 90 (2)

53,29

0,00

1702 90 95 (3)

0,53

0,20


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


ДИРЕКТИВИ

9.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 36/21


ДИРЕКТИВА 2010/4/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 8 февруари 2010 година

за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия напредък на приложение III към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти (1), и по-специално член 8, параграф 2 от нея,

след консултации с Научния комитет по безопасност на потребителите,

като има предвид, че:

(1)

Понастоящем са налице две неоксидиращи вещества за боядисване на коса, чието използване в козметични продукти временно се допуска до 31 декември 2010 г. съгласно ограниченията и условията, определени в част 2 от приложение III към Директива 76/768/ЕИО.

(2)

Научният комитет по безопасност на потребителите (по-долу „НКБП“) даде окончателните си становища относно безопасността на двете неоксидиращи вещества за боядисване на коса, а именно HC Orange № 2 и 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole, включени под референтни номера 26 и 29 в списъка в част 2 от приложение III. НКБП препоръча максимална разрешена концентрация в готовия козметичен продукт от 1,0 % за HC Orange № 2 и 0,2 % за 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole. Следователно HC Orange № 2 и 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole могат окончателно да бъдат включени в част 1 от приложение III.

(3)

Поради това Директива 76/768/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(4)

С оглед на плавния преход в търговията с продукти, съдържащи HC Orange № 2, които не отговарят на изискванията за етикетиране, установени с настоящата директива, е необходимо да се предвидят целесъобразни преходни периоди.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по козметичните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменение на Директива 76/768/ЕИО

Приложение III към Директива 76/768/ЕИО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 1 септември 2010 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите-членки прилагат разпоредбите, установени в приложението към настоящата директива, с изключение на задълженията относно етикетирането, установени в колона „е“ от вписване 208, считано от 1 декември 2010 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Преходни разпоредби

Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че след 1 ноември 2011 г. производителите в Съюза или вносителите, установени в Съюза, не пускат на пазара на Общността козметични продукти, които не отговарят на задълженията относно етикетирането, установени в колона „е“ от вписване 208 в част 1 от приложение III към Директива 76/768/ЕИО, изменена с настоящата директива.

Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че от 1 ноември 2012 г. в Съюза не се продават или предоставят на крайния потребител козметични продукти, които не отговарят на задълженията относно етикетирането, установени в колона „е“ от вписване 208 в част 1 от приложение III към Директива 76/768/ЕИО, изменена с настоящата директива.

Член 4

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 февруари 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение III към Директива 76/768/ЕИО се изменя, както следва:

1.

в част 1 се добавят следните вписвания:

Референтен номер

Вещество

Ограничения

Условия за употреба и предупреждения, които трябва да бъдат отпечатани на етикета

Област на приложение и/или употреба

Максимална позволена концентрация в готовия козметичен продукт

Други ограничения и изисквания

а

б

в

г

д

е

„208

1-(бета-аминоетил)амино-4-(бета-хидроксиетил)окси-2-нитробензен и неговите соли

HC Orange № 2

CAS № 85765-48-6

EINECS 416-410-1

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

1,0 %

Да не се използва с нитрозиращи системи.

Максимално съдържание на нитрозамин: 50 μg/kg

Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

Image

Багрилата за коса могат да предизвикат тежки алергични реакции.

Прочетете и следвайте указанията.

Продуктът не е предназначен за употреба от лица на възраст под 16 години.

Временните татуировки с „черна къна“ могат да повишат риска от алергия.

Не боядисвайте косата си, ако:

имате обрив на лицето или скалпът ви е чувствителен, възпален или наранен;

вече сте получавали някаква реакция след боядисване на косата;

в миналото вече сте получавали реакция след временно татуиране с „черна къна“.“

209

2-[(2-метокси-4-нитрофенил)амино]етанол и неговите соли

2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole

CAS № 66095-81-6

EINECS 266-138-0

Вещество за боядисване на коса в продукти за боядисване на коса без окислител

0,2 %

Да не се използва с нитрозиращи системи.

Максимално съдържание на нитрозамин: 50 μg/kg

Да се съхранява в контейнери, които не съдържат нитрити

 

2.

В част 2 вписванията с поредни номера 26 и 29 се заличават.


9.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 36/24


ДИРЕКТИВА 2010/5/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 8 февруари 2010 година

за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на акролеин като активно вещество в приложение I към нея

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 11, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 11, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО Обединеното кралство получи на 18 август 2006 г. заявление от Baker Petrolite за включване на активното вещество акролеин в приложение I към нея за употреба в продуктов тип 12, слимициди, както е определен в приложение V към Директива 98/8/ЕО. Към датата, посочена в член 34, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО, веществото акролеин не беше на пазара като активно вещество на биоциден продукт.

(2)

След извършване на оценка на 16 март 2009 г. Обединеното кралство представи на Комисията своя доклад, придружен от препоръка.

(3)

Докладът беше разгледан от държавите-членки и Комисията в рамките на Постоянния комитет по биоцидите на 17 септември 2009 г. и констатациите от прегледа бяха включени в доклад за оценка.

(4)

Изглежда, че направените проучвания дават основание да се очаква, че биоцидите, които се използват като слимициди и които съдържат акролеин, отговарят на изискванията на член 5 от Директива 98/8/ЕО. Поради това е целесъобразно акролеин да бъде включен в приложение I.

(5)

Не всички потенциални видове употреба са оценени на равнището на Съюза. Ето защо е целесъобразно държавите-членки да оценят различните видове употреба или възможностите за експозиция и рисковете за околната среда и населението, които не са били разгледани по представителен начин в оценката на риска, направена на равнището на Съюза, и да гарантират, че при издаването на разрешения за продукти са предприети подходящи мерки или са наложени специални условия, за да се намалят установените рискове до приемливи равнища.

(6)

С оглед на констатациите от доклада за оценка е уместно да се изисква при издаването на разрешения по отношение на продукти, които съдържат акролеин и които се използват като слимициди, да се прилагат мерки за намаляване на риска.

(7)

По-специално е уместно да се изисква продуктите, предназначени за промишлена или професионална употреба, да се използват с подходяща лична защитна екипировка и да се въведат процедури за безопасна работа, като мониторинг на въздуха и охранителни зони, освен ако може да се докаже, че рисковете за промишлените или професионалните ползватели могат да се намалят с други средства.

(8)

Следва да се вземат подходящи мерки за ограничаване на рисковете за морската околна среда, тъй като по време на изготвянето на оценката бяха установени неприемливи рискове за този елемент от околната среда. За тази цел от страна на компетентните органи следва да бъдат наложени някои условия при издаване на разрешение за биоцида, като осигуряване на мониторинг на отпадъчните води и при необходимост пречистване преди заустване, освен ако може да се докаже, че рисковете за околната среда могат да се намалят с други средства.

(9)

Следва да се отпусне разумен период от време, преди дадено активно вещество да бъде включено в приложение I, за да се позволи на държавите-членки да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива.

(10)

Поради това Директива 98/8/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(11)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 98/8/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 август 2010 г.

Когато държавите-членки приемат посочените разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 февруари 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 98/8/ЕО се добавя следното вписване за веществото акролеин:

Общоприето наименование

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

Минимална чистота на активното вещество в биоцидния продукт, както е пуснат на пазара

Дата на включването

Краен срок за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3

(освен за продуктите, съдържащи повече от едно активно вещество, за които срокът за привеждане в съответствие с член 16, параграф 3 е този, определен с последното от решенията за включване, отнасящи се до неговите активни вещества)

Срок на изтичане на включването

Продуктов тип

Специфични разпоредби (1)

„30

Акролеин

Акрилалдехид

ЕО №: 203-453-4

CAS №: 107-02-8

913 g/kg

1 септември 2010 г.

Не е приложимо

31 август 2020 г.

12

При оценяването на заявлението за издаване на разрешително за продукт в съответствие с член 5 и приложение VI държавите-членки оценяват, когато това е уместно за даден продукт, тези части от населението, които могат да бъдат изложени на въздействието на продукта, и вариантите на употреба или излагане на въздействието, които не са били представително разгледани при оценката на риска на равнището на Съюза.

Държавите-членки гарантират, че при издаването на разрешителни се спазват следните условия:

1.

Провежда се мониторинг на отпадъчните води, съдържащи акролеин, преди заустването им, освен ако може да се докаже, че рисковете за околната среда могат да се намалят с други средства. Където е необходимо с оглед на рисковете за морската околна среда, отпадъчните води се съхраняват в подходящи резервоари или хранилища или се пречистват по подходящ начин преди заустване.

2.

Продуктите, предназначени за промишлена и/или професионална употреба, трябва да се използват с подходяща лична защитна екипировка и да се въведат процедури за безопасна работа, освен ако в заявлението за разрешително за ползване на продукта може да се докаже, че рисковете за промишлените и/или професионалните ползватели могат да се сведат до допустимо ниво с други средства.“


(1)  За изпълнението на общите принципи от приложение VI съдържанието и заключенията на докладите за оценка се намират на интернет страницата на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


РЕШЕНИЯ

9.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 36/27


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 2 февруари 2010 година

за уравняване на счетоводните сметки на разплащателната агенция в Малта относно разходите в областта на мерките за развитие на селските райони, финансирани по линията на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2008 година

(нотифицирано под номер C(2010) 468)

(само текстът на малтийски език е автентичен)

(2010/68/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално членове 30 и 39 от него,

след консултации с Комитета по земеделските фондове,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2009/366/ЕО на Комисията (2) бяха уравнени за финансовата 2008 година сметките на всички разплащателни агенции с изключение на малтийската разплащателна агенция „MRRA“.

(2)

След като получи нова информация и след допълнителни проверки, Комисията вече може да вземе решение относно разходите в областта на мерките за развитие на селските райони по отношение на пълнотата, точността и достоверността на сметките, представени от малтийската разплащателна агенция „MRRA“.

(3)

По силата на член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 настоящото решение не засяга решенията, които ще бъдат приети впоследствие от Комисията за изключване от финансиране от страна на Общността на разходи, които не са извършени в съответствие с правилата на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение се уравняват сметките на малтийската разплащателна агенция „MRRA“ относно разходите в областта на мерките за развитие на селските райони, финансирани по линията на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) за финансовата 2008 година.

Сумите, които следва да бъдат възстановени от държавата-членка или да ѝ бъдат изплатени съгласно настоящото решение в областта на приложимите в Малта мерки за развитие на селските райони, са посочени в приложение I и приложение II.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република Малта.

Съставено в Брюксел на 2 февруари 2010 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 111, 5.5.2009 г., стр. 35.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Уравняване на сметките на разплащателните агенции

Финансова 2008 г. — разходи в областта на мерките за развитие на селските райони, финансирани по линията на ЕФГЗ в новите държави-членки

Сума за възстановяване от или за плащане на държавата-членка

ДЧ

 

2008 г. — Разходи за разплащателните агенции, чиито сметки са

Общо a + b

Намаления

Общо

Междинни плащания, върнати на държавата-членка за финансовата година

Сума за възстановяване от (–) или за плащане на (+) държавата-членка

уравнени

отделени

= разходи, посочени в годишната декларация

= общо междинни плащания, върнати на държавата-членка за финансовата година

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

MT

EUR

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14

2 241 670,14

0,00


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Уравнени разходи в областта на мерките за развитие на селските райони, финансирани по линия на ЕФГЗ за финансовата 2008 г. в новите държави-членки

Разлики между годишните отчети и декларациите за разходи

ДЧ

No

Мерки

Разходи 2008 г.

приложение I колона „a“

Намаления

приложение I колона „d“

Уравнена сума за 2008 г.

приложение I колона „e“

MT

No

Мерки

i

ii

iii = i + ii

 

1

Необлагодетелствани райони

975,33

0,00

975,33

 

2

Агроекология

663 097,97

0,00

663 097,97

 

3

Съответствие със стандартите

1 511 921,23

0,00

1 511 921,23

 

4

Група производители

0,00

0,00

0,00

 

5

Техническа помощ

55 916,31

0,00

55 916,31

 

6

Допълнителна държавна помощ

0,00

0,00

0,00

 

7

Ad hoc мярка

9 759,30

0,00

9 759,30

Общо

2 241 670,14

0,00

2 241 670,14


9.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 36/30


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 февруари 2010 година

за изменение на Решение 2008/456/ЕО за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. като част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ по отношение на системите за управление и контрол на държавите-членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта на разходи за проекти, съфинансирани от фонда

(нотифицирано под номер C(2010) 694)

(само текстовете на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език са автентични)

(2010/69/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение № 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на Фонд за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. като част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ (1), и по-специално член 25 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение № 574/2007/ЕО бе изпълнено с Решение 2008/456/ЕО на Комисията (2).

(2)

По отношение на принципа на добро финансово управление е необходимо да бъде определен горен праг за кумулативната обща сума на плащанията по авансовото финансиране за годишните програми.

(3)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не взе участие в приемането на Решение № 574/2007/ЕО и не е обвързана с него, нито е обект на прилагането му. При все това, имайки предвид, че Решение № 574/2007/ЕО се основава на достиженията на правото от Шенген съгласно разпоредбите на част трета, дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания, в съответствие с член 4 от протокола, уведоми с писмо от 19 юни 2007 г. за транспонирането на Решение № 574/2007/ЕО в националното си законодателство. Затова тя е обвързана по силата на международното право с настоящото решение.

(4)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не взема участие в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (3). Следователно Обединеното кралство не е обвързано от него, нито пък е предмет на прилагането му.

(5)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген, в което Ирландия не участва съгласно Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (4). Следователно Ирландия не е обвързана от него, нито пък е предмет на прилагането му.

(6)

По отношение на Исландия и Норвегия Решение № 574/2007/ЕО представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген по смисъла на споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (5), което попада в областите, посочени в член 1, букви А и Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (6).

(7)

По отношение на Швейцария Решение № 574/2007/ЕО представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на споразумението, подписано между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария при въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (7), които попадат в обхвата на член 1, букви А и Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (8).

(8)

По отношение на Лихтенщайн Решение № 574/2007/ЕО представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген по смисъла на протокола, подписан между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в обхвата, посочен в член 1, букви А и Б от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/261/ЕО на Съвета от 28 февруари 2008 г. за подписването от името на Европейската общност и временното прилагане на някои разпоредби от Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (9).

(9)

Решение 2008/456/ЕО следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2008/456/ЕО се изменя, както следва:

1.

Наименованието на член 24 се заменя със следното:

„Доклади за напредъка и окончателни доклади за изпълнението на годишните програми и исканията за плащане“.

2.

В член 24 се добавя следният параграф 4:

„4.   Съгласно член 41, параграфи 3 и 4 от основния акт кумулативната обща сума на плащанията по авансово финансиране, направени към държава-членка, не надхвърля 90 % от общата сума, заделена за тази държава-членка в решението за финансиране за приемане на годишната програма.

Когато на национално равнище държава-членка е поела задължение да разпредели по-малка част от общата сума, заделена по силата на финансовото решение за изпълнение на годишната програма, кумулативната сума на плащанията по авансовото финансиране не надхвърля 90 % от сумата, за която е поето задължение на национално равнище.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция.

Съставено в Брюксел на 8 февруари 2010 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 144, 6.6.2007 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 167, 27.6.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(4)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

(5)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(6)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(7)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(8)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 3.


9.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 36/32


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 февруари 2010 година

за изменение на Решение 2008/458/ЕО за определяне на правилата за изпълнение на Решение № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за връщане за периода от 2008 до 2013 г. като част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ относно системите за управление и контрол на държавите-членки, правилата за административно и финансово управление и допустимостта на разходите за проекти, съфинансирани от фонда

(нотифицирано под номер C(2010) 695)

(само текстовете на английски, български, гръцки, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език са автентични)

(2010/70/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на Европейски фонд за връщане за периода от 2008 до 2013 г. като част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ (1), и по-специално член 23 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета беше изпълнено от Решение 2008/458/ЕО на Комисията (2).

(2)

За да бъде изпълнен принципът на добро финансово управление, е необходимо да бъде определен праг за кумулативната обща сума на плащанията по авансовото финансиране, които ще бъдат направени към държавите-членки по годишните програми.

(3)

В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Обединеното кралство е обвързано с основния акт и като следствие от това с настоящото решение.

(4)

В съответствие с член 3 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Ирландия е обвързана с основния акт и като следствие от това с настоящото решение.

(5)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не е обвързана с настоящото решение и то не се прилага към нея.

(6)

Решение 2008/458/ЕО следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2008/458/ЕО се изменя, както следва:

1.

Заглавието на член 24 се заменя със следното:

„Доклади за напредъка и окончателни доклади за изпълнението на годишните програми и исканията за плащане“

2.

В член 24 се добавя следният нов параграф 4:

„4.   Съгласно член 39, параграфи 3 и 4 от основния акт кумулативната обща сума на плащанията по авансово финансиране, направени към държава-членка, не надхвърля 90 % от общата сума, заделена за тази държава-членка в решението за финансиране за приемане на годишната програма.

Когато на национално равнище държава-членка е поела задължение да разпредели по-малка част от общата сума, заделена по силата на финансовото решение за изпълнение на годишната програма, кумулативната сума на плащанията по авансовото финансиране не надхвърля 90 % от сумата, за която е поето задължение на национално равнище.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 8 февруари 2010 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 144, 6.6.2007 г., стр. 45.

(2)  ОВ L 167, 27.6.2008 г., стр. 135.


9.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 36/34


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 февруари 2010 година

относно невключването на диазинон в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди

(нотифицирано под номер C(2010) 749)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/71/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 16, параграф 2, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (2), се определя списък на активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО.

(2)

Диазинон е включен в посочения списък за употреба в продуктов тип 18, инсектициди, акарициди и продукти за борба срещу други артроподи, както е определен в приложение V към Директива 98/8/ЕО.

(3)

Крайният срок за подаване на пълно досие за активните вещества за употреба в продуктов тип 18 беше 30 април 2006 г. В рамките на този срок не беше получено пълно досие.

(4)

Комисията информира държавите-членки за това. Комисията също така оповести информацията публично по електронен път на 14 юни 2006 г.

(5)

В срока от три месеца след това оповестяване едно дружество заяви интерес да поеме ролята на участник по отношение на диазинон за употреба в продуктов тип 18.

(6)

С Решение 2007/794/ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за определяне на нов краен срок за подаване на досиета за някои вещества, които следва да бъдат проучени в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО (3), новият краен срок за подаване на досие беше определен на 30 април 2008 г.

(7)

В рамките на този нов срок, преди да представи досието си, заявителят се консултира с Португалия, държавата-членка, определена като докладчик за оценката на диазинон, за да запита дали неговият референтен продукт, противопаразитен нашийник, трябва да се смята за биоцид или за ветеринарен лекарствен продукт.

(8)

След консултация с Комисията и с другите държави-членки Португалия уведоми заявителя, че противопаразитен нашийник като този, който е пуснат на пазара от заявителя, се смята от повечето държави-членки не за биоцид, а за ветеринарен лекарствен продукт съгласно определението в член 1, параграф 2 от Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4).

(9)

Предвид тази консултация заявителят не подаде досие за включването на диазинон в приложение I, IA или IБ към Директива 98/8/ЕО за продуктов тип 18. Съгласно член 12, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 ролята на участник по отношение на диазинон за продуктов тип 18 повече не може да бъде поета.

(10)

Тъй като заявителят не подаде досие в рамките на постановения срок, диазинон не следва да се включва в приложение I, IA или IБ към Директива 98/8/ЕО за продуктов тип 18.

(11)

Необходимо е да се определи по-дълъг срок за постепенно изтегляне от употреба на противопаразитните нашийници, пуснати на пазара на някои държави-членки като биоциди, за да могат да бъдат разрешени като ветеринарни лекарствени продукти в съответствие с Директива 2001/82/ЕО.

(12)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Диазинон (номер по CAS 333-41-5, ЕО номер 206-373-8) не се включва в приложение I, IA или IБ към Директива 98/8/ЕО за продуктов тип 18.

Член 2

Противопаразитни нашийници, пуснати на пазара като биоциди и съдържащи диазинон за употреба в продуктов тип 18, не могат повече да бъдат пускани на пазара, считано от 1 март 2013 г.

Други биоциди, съдържащи диазинон за употреба в продуктов тип 18, не могат повече да бъдат пускани на пазара, считано от 1 март 2011 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 февруари 2010 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 320, 6.12.2007 г., стр. 35.

(4)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1.


9.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 36/36


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 февруари 2010 година

относно невключването на определени вещества в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди

(нотифицирано под номер C(2010) 751)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/72/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 16, параграф 2, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (2) се определя списък на активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО.

(2)

За известен брой комбинации вещества/продуктови типове, включени в посочения списък, или всички участници са се оттеглили от програмата за преглед, или не са получени пълни досиета до крайния срок, определен в член 9 и член 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 от държавата-членка, определена като докладчик за оценката.

(3)

Комисията информира държавите-членки за това съгласно член 11, параграф 2, член 12, параграф 1 и член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1451/2007. Информацията бе оповестена публично и по електронен път на 13 януари 2009 г., 11 февруари 2009 г. и 11 март 2009 г.

(4)

В срока три месеца след посочените оповестявания никое лице или държава-членка не са показали интерес към поемането на ролята на участник за въпросните вещества и продуктови типове.

(5)

Следователно, съгласно член 12, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1451/2007, въпросните вещества и продуктови типове следва да не се включват в приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО.

(6)

В интерес на правната сигурност биоцидите, съдържащи активни вещества за продуктовите типове, посочени в приложението към настоящото решение, следва да не бъдат пускани повече на пазара, считано от определена дата.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Веществата, посочени в приложението към настоящото решение, не се включват, за съответните продуктови типове, в приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО.

Член 2

За целите на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 биоцидите, съдържащи активни вещества за продуктовите типове, посочени в приложението към настоящото решение, не могат повече да бъдат пускани на пазара, считано от 9 февруари 2011 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 февруари 2010 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Вещества и продуктови типове, които да не се включват в приложения I, IA или IБ към Директива 98/8/ЕО

Име

ЕО номер

CAS номер

Продуктов тип

Докладваща държава-членка

Бис[1-циклохексил-1,2-ди(хидрокси-.капа.O)диазеноато(2-)]-мед

 

312600-89-8

11

AT

Циклохексилхидроксидиазен 1-оксид, калиева сол

 

66603-10-9

11

AT

Пероксиоктанова киселина

 

33734-57-5

11

FR

Пероксиоктанова киселина

 

33734-57-5

12

FR

Бис[1-циклохексил-1,2-ди(хидрокси-.капа.O)диазеноато(2-)]-мед

 

312600-89-8

12

AT

Бронопол

200-143-0

52-51-7

7

ES

Бронопол

200-143-0

52-51-7

10

ES

Хлорокрезол

200-431-6

59-50-7

10

FR

Мравчена киселина

200-579-1

64-18-6

9

BE

Бензоена киселина

200-618-2

65-85-0

11

DE

Пропан-2-ол

200-661-7

67-63-0

9

DE

Пропан-2-ол

200-661-7

67-63-0

10

DE

Пропан-2-ол

200-661-7

67-63-0

11

DE

Пропан-2-ол

200-661-7

67-63-0

12

DE

Етилен оксид

200-849-9

75-21-8

20

N

2-хлорацетамид

201-174-2

79-07-2

7

EE

2-хлорацетамид

201-174-2

79-07-2

9

EE

2-хлорацетамид

201-174-2

79-07-2

10

EE

2-хлорацетамид

201-174-2

79-07-2

11

EE

Гликолова киселина

201-180-5

79-14-1

12

LT

L-(+)-млечна киселина

201-196-2

79-33-4

20

DE

Симклозен

201-782-8

87-90-1

7

UK

Симклозен

201-782-8

87-90-1

9

UK

Дихлорофен

202-567-1

97-23-4

7

IE

Дихлорофен

202-567-1

97-23-4

9

IE

Дихлорофен

202-567-1

97-23-4

10

IE

Дихлорофен

202-567-1

97-23-4

11

IE

Дихлорофен

202-567-1

97-23-4

12

IE

Хекса-2,4-диеноева киселина/сорбинова киселина

203-768-7

110-44-1

7

DE

Хекса-2,4-диеноева киселина/сорбинова киселина

203-768-7

110-44-1

9

DE

Хекса-2,4-диеноева киселина/сорбинова киселина

203-768-7

110-44-1

10

DE

Глутарал

203-856-5

111-30-8

7

FI

Глутарал

203-856-5

111-30-8

9

FI

Глутарал

203-856-5

111-30-8

10

FI

Глутарал

203-856-5

111-30-8

22

FI

2-феноксиетанол

204-589-7

122-99-6

7

UK

2-феноксиетанол

204-589-7

122-99-6

10

UK

2-феноксиетанол

204-589-7

122-99-6

11

UK

Цетилпиридинов хлорид

204-593-9

123-03-5

6

UK

Цетилпиридинов хлорид

204-593-9

123-03-5

7

UK

Цетилпиридинов хлорид

204-593-9

123-03-5

9

UK

Цетилпиридинов хлорид

204-593-9

123-03-5

20

UK

Въглероден диоксид

204-696-9

124-38-9

15

FR

Въглероден диоксид

204-696-9

124-38-9

20

FR

Нитрометилидинтриметанол

204-769-5

126-11-4

11

UK

Нитрометилидинтриметанол

204-769-5

126-11-4

12

UK

Тозилхлорамид натрий

204-854-7

127-65-1

9

ES

Тозилхлорамид натрий

204-854-7

127-65-1

10

ES

Калиев диметилдитиокарбамат

204-875-1

128-03-0

10

UK

Натриев диметилдитиокарбамат

204-876-7

128-04-1

10

UK

Каптан

205-087-0

133-06-2

7

IT

Каптан

205-087-0

133-06-2

9

IT

Каптан

205-087-0

133-06-2

10

IT

N-(трихлорометилтио)фталимид/Фолпет

205-088-6

133-07-3

10

IT

N,N-диетил-m-толуамид

205-149-7

134-62-3

22

SE

Тирам

205-286-2

137-26-8

7

BE

Тирам

205-286-2

137-26-8

10

BE

Тирам

205-286-2

137-26-8

11

BE

Тирам

205-286-2

137-26-8

12

BE

Цирам

205-288-3

137-30-4

7

BE

Цирам

205-288-3

137-30-4

9

BE

Цирам

205-288-3

137-30-4

10

BE

Цирам

205-288-3

137-30-4

11

BE

Цирам

205-288-3

137-30-4

12

BE

Калиев метилдитиокарбамат

205-292-5

137-41-7

9

CZ

Калиев метилдитиокарбамат

205-292-5

137-41-7

11

CZ

Калиев метилдитиокарбамат

205-292-5

137-41-7

12

CZ

Метам-натрий

205-293-0

137-42-8

12

BE

Метам-натрий

205-293-0

137-42-8

20

BE

Динатриев цианодитиокарбамат

205-346-8

138-93-2

9

CZ

Динатриев цианодитиокарбамат

205-346-8

138-93-2

11

CZ

Динатриев цианодитиокарбамат

205-346-8

138-93-2

12

CZ

1,3-бис(хидроксиметил)урея

205-444-0

140-95-4

9

HU

1,3-бис(хидроксиметил)урея

205-444-0

140-95-4

11

HU

1,3-бис(хидроксиметил)урея

205-444-0

140-95-4

12

HU

Набам

205-547-0

142-59-6

9

PL

Набам

205-547-0

142-59-6

10

PL

Набам

205-547-0

142-59-6

11

PL

Набам

205-547-0

142-59-6

12

PL

Тиабендазол

205-725-8

148-79-8

11

ES

Тиабендазол

205-725-8

148-79-8

12

ES

Тиабендазол

205-725-8

148-79-8

20

ES

Дазомет

208-576-7

533-74-4

7

BE

Дазомет

208-576-7

533-74-4

9

BE

Дазомет

208-576-7

533-74-4

10

BE

Дазомет

208-576-7

533-74-4

11

BE

Дихлоро-N-[(диметиламино)сулфонил]флуоро-N-(p-толил)метансулфенамид/толилфлуанид

211-986-9

731-27-1

10

FI

Хидроксил-2-пиридон

212-506-0

822-89-9

9

FR

Хидроксил-2-пиридон

212-506-0

822-89-9

10

FR

Хидроксил-2-пиридон

212-506-0

822-89-9

11

FR

Хидроксил-2-пиридон

212-506-0

822-89-9

12

FR

2,6-диметил-1,3-диоксан-4-ил ацетат

212-579-9

828-00-2

11

AT

2,6-диметил-1,3-диоксан-4-ил ацетат

212-579-9

828-00-2

12

AT

Дихлофлуанид

214-118-7

1085-98-9

10

UK

4,5-дихлоро-3Н-1,2-дитиол-3-он

214-754-5

1192-52-5

9

PL

4,5-дихлоро-3Н-1,2-дитиол-3-он

214-754-5

1192-52-5

11

PL

4,5-дихлоро-3Н-1,2-дитиол-3-он

214-754-5

1192-52-5

12

PL

Цинков сулфид

215-251-3

1314-98-3

7

UK

Цинков сулфид

215-251-3

1314-98-3

9

UK

Цинков сулфид

215-251-3

1314-98-3

10

UK

Динатриев тетраборат, безводен

215-540-4

1330-43-4

7

NL

Динатриев тетраборат, безводен

215-540-4

1330-43-4

9

NL

Динатриев тетраборат, безводен

215-540-4

1330-43-4

10

NL

2,4-дихлоробензил алкохол

217-210-5

1777-82-8

7

CZ

2,4-дихлоробензил алкохол

217-210-5

1777-82-8

9

CZ

2,4-дихлоробензил алкохол

217-210-5

1777-82-8

10

CZ

2,4-дихлоробензил алкохол

217-210-5

1777-82-8

12

CZ

Хлороталонил

217-588-1

1897-45-6

7

NL

Хлороталонил

217-588-1

1897-45-6

9

NL

Хлороталонил

217-588-1

1897-45-6

10

NL

Флуометурон

218-500-4

2164-17-2

7

EL

Флуометурон

218-500-4

2164-17-2

9

EL

Флуометурон

218-500-4

2164-17-2

10

EL

Флуометурон

218-500-4

2164-17-2

11

EL

Флуометурон

218-500-4

2164-17-2

12

EL

N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин

219-145-8

2372-82-9

9

PT

N-(3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин

219-145-8

2372-82-9

10

PT

2,2′-дитиобис[N-метилбензамид]

219-768-5

2527-58-4

7

PL

2,2′-дитиобис[N-метилбензамид]

219-768-5

2527-58-4

9

PL

2,2′-дитиобис[N-метилбензамид]

219-768-5

2527-58-4

12

PL

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

220-120-9

2634-33-5

7

ES

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

220-120-9

2634-33-5

10

ES

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он

220-120-9

2634-33-5

22

ES

2-метил-2Н-изотиазол-3-он

220-239-6

2682-20-4

7

SI

2-метил-2Н-изотиазол-3-он

220-239-6

2682-20-4

9

SI

2-метил-2Н-изотиазол-3-он

220-239-6

2682-20-4

10

SI

2-метил-2Н-изотиазол-3-он

220-239-6

2682-20-4

22

SI

Натриев дихлороизоцианурат дихидрат

220-767-7

51580-86-0

9

UK

Троклозен натрий

220-767-7

2893-78-9

9

UK

Бис(трихлорометил) сулфон

221-310-4

3064-70-8

9

LT

Бис(трихлорометил) сулфон

221-310-4

3064-70-8

10

LT

Бис(трихлорометил) сулфон

221-310-4

3064-70-8

11

LT

Бис(трихлорометил) сулфон

221-310-4

3064-70-8

12

LT

Бис(трихлорометил) сулфон

221-310-4

3064-70-8

22

LT

(Етилендиокси)диметанол

222-720-6

3586-55-8

9

PL

Дипиритион

223-024-5

3696-28-4

9

SE

Натриев 2,4,6-трихлорофенолат

223-246-2

3784-03-0

9

IE

Пиридин-2-тиол-1-оксид, натриева сол

223-296-5

3811-73-2

11

SE

Пиридин-2-тиол-1-оксид, натриева сол

223-296-5

3811-73-2

12

SE

Метенамин 3-хлороалилохлорид

223-805-0

4080-31-3

9

PL

2,2′,2′′-(хексахидро-1,3,5-триазин-1,3,5-триил)триетанол

225-208-0

4719-04-4

9

PL

Тетрахидро-1,3,4,6-тетракис(хидроксиметил)имидазо[4,5-d]имидазол-2,5(1Н,3Н)-дион

226-408-0

5395-50-6

9

ES

Тетрахидро-1,3,4,6-тетракис(хидроксиметил)имидазо[4,5-d]имидазол-2,5(1Н,3Н)-дион

226-408-0

5395-50-6

10

ES

N,N′-диметиленбисморфолин

227-062-3

5625-90-1

9

AT

N,N′-диметиленбисморфолин

227-062-3

5625-90-1

11

AT

Тербутилазин

227-637-9

5915-41-3

11

UK

Тербутилазин

227-637-9

5915-41-3

12

UK

(R)-p-мента-1,8-диен

227-813-5

5989-27-5

12

PT

Метилен дитиоцианат

228-652-3

6317-18-6

7

FR

Метилен дитиоцианат

228-652-3

6317-18-6

9

FR

Метилен дитиоцианат

228-652-3

6317-18-6

10

FR

Метилен дитиоцианат

228-652-3

6317-18-6

11

FR

Метилен дитиоцианат

228-652-3

6317-18-6

22

FR

1,3-бис(хидроксиметил)-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион

229-222-8

6440-58-0

11

PL

1,3-бис(хидроксиметил)-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион

229-222-8

6440-58-0

12

PL

(2-бромо-2-нитровинил)бензен

230-515-8

7166-19-0

11

SK

(2-бромо-2-нитровинил)бензен

230-515-8

7166-19-0

12

SK

Дидецилдиметиламониев хлорид

230-525-2

7173-51-5

7

IT

Дидецилдиметиламониев хлорид

230-525-2

7173-51-5

9

IT

Прометрин

230-711-3

7287-19-6

7

PT

Прометрин

230-711-3

7287-19-6

9

PT

Прометрин

230-711-3

7287-19-6

10

PT

Прометрин

230-711-3

7287-19-6

11

PT

Прометрин

230-711-3

7287-19-6

12

PT

Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

9

DE

Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

11

DE

Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

12

DE

Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

20

DE

Серен диоксид

231-195-2

7446-09-5

22

DE

Калциев дихекса-2,4-диеноат

231-321-6

7492-55-9

7

DE

Калциев дихекса-2,4-диеноат

231-321-6

7492-55-9

9

DE

Калциев дихекса-2,4-диеноат

231-321-6

7492-55-9

20

DE

Йод

231-442-4

7553-56-2

7

SE

Йод

231-442-4

7553-56-2

9

SE

Йод

231-442-4

7553-56-2

10

SE

Йод

231-442-4

7553-56-2

11

SE

Силициев диоксид — аморфен

231-545-4

7631-86-9

20

FR

Натриев хидрогенсулфит

231-548-0

7631-90-5

9

DE

Натриев хидрогенсулфит

231-548-0

7631-90-5

11

DE

Натриев хидрогенсулфит

231-548-0

7631-90-5

12

DE

Натриев хидрогенсулфит

231-548-0

7631-90-5

20

DE

Натриев хидрогенсулфит

231-548-0

7631-90-5

22

DE

Натриев бромид

231-599-9

7647-15-6

7

NL

Натриев бромид

231-599-9

7647-15-6

9

NL

Динатриев дисулфит

231-673-0

7681-57-4

9

DE

Динатриев дисулфит

231-673-0

7681-57-4

11

DE

Динатриев дисулфит

231-673-0

7681-57-4

12

DE

Динатриев дисулфит

231-673-0

7681-57-4

20

DE

Динатриев дисулфит

231-673-0

7681-57-4

22

DE

7а-етилдихидро-1Н,3Н,5Н-оксазоло[3,4-c]оксазол

231-810-4

7747-35-5

11

PL

7а-етилдихидро-1Н,3Н,5Н-оксазоло[3,4-c]оксазол

231-810-4

7747-35-5

12

PL

Натриев сулфит

231-821-4

7757-83-7

9

DE

Натриев сулфит

231-821-4

7757-83-7

11

DE

Натриев сулфит

231-821-4

7757-83-7

12

DE

Натриев сулфит

231-821-4

7757-83-7

20

DE

Натриев сулфит

231-821-4

7757-83-7

22

DE

Натриев хлорит

231-836-6

7758-19-2

11

PT

Натриев хлорит

231-836-6

7758-19-2

12

PT

Натриев хлорит

231-836-6

7758-19-2

20

PT

Натриев хлорат

231-887-4

7775-09-9

11

PT

Натриев хлорат

231-887-4

7775-09-9

12

PT

Лигнин

232-682-2

9005-53-2

7

EL

Лигнин

232-682-2

9005-53-2

9

EL

Лигнин

232-682-2

9005-53-2

10

EL

Лигнин

232-682-2

9005-53-2

11

EL

Лигнин

232-682-2

9005-53-2

12

EL

Борна киселина

233-139-2

10043-35-3

7

NL

Борна киселина

233-139-2

10043-35-3

9

NL

Борна киселина

233-139-2

10043-35-3

10

NL

Борна киселина

233-139-2

10043-35-3

11

NL

Борна киселина

233-139-2

10043-35-3

12

NL

Хлорен диоксид

233-162-8

10049-04-4

20

PT

Калиев сулфит

233-321-1

10117-38-1

9

DE

Калиев сулфит

233-321-1

10117-38-1

11

DE

Калиев сулфит

233-321-1

10117-38-1

12

DE

Калиев сулфит

233-321-1

10117-38-1

20

DE

Калиев сулфит

233-321-1

10117-38-1

22

DE

Натриев хидроген-2,2′-метиленбис[4-хлорофенолат]

233-457-1

10187-52-7

7

LV

Натриев хидроген-2,2′-метиленбис[4-хлорофенолат]

233-457-1

10187-52-7

9

LV

Натриев хидроген-2,2′-метиленбис[4-хлорофенолат]

233-457-1

10187-52-7

10

LV

Натриев хидроген-2,2′-метиленбис[4-хлорофенолат]

233-457-1

10187-52-7

11

LV

Натриев хидроген-2,2′-метиленбис[4-хлорофенолат]

233-457-1

10187-52-7

12

LV

2,2-дибромо-2-цианоацетамид

233-539-7

10222-01-2

3

DK

2,2-дибромо-2-цианоацетамид

233-539-7

10222-01-2

7

DK

2,2-дибромо-2-цианоацетамид

233-539-7

10222-01-2

9

DK

2,2-дибромо-2-цианоацетамид

233-539-7

10222-01-2

10

DK

Карбендазим

234-232-0

10605-21-7

11

DE

Карбендазим

234-232-0

10605-21-7

12

DE

Динатриев октаборат тетрахидрат

234-541-0

12280-03-4

7

NL

Динатриев октаборат тетрахидрат

234-541-0

12280-03-4

9

NL

Динатриев октаборат тетрахидрат

234-541-0

12280-03-4

10

NL

Динатриев октаборат тетрахидрат

234-541-0

12280-03-4

11

NL

Динатриев октаборат тетрахидрат

234-541-0

12280-03-4

12

NL

Тримагнезиев дифосфид

235-023-7

12057-74-8

23

DE

Амониев бромид

235-183-8

12124-97-9

7

SE

Амониев бромид

235-183-8

12124-97-9

9

SE

Хексаборен дицинков ундекаоксид/цинков борат

235-804-2

12767-90-7

9

ES

Додецилгуанидин монохидрохлорид

237-030-0

13590-97-1

7

ES

Додецилгуанидин монохидрохлорид

237-030-0

13590-97-1

9

ES

Додецилгуанидин монохидрохлорид

237-030-0

13590-97-1

10

ES

Додецилгуанидин монохидрохлорид

237-030-0

13590-97-1

12

ES

Додецилгуанидин монохидрохлорид

237-030-0

13590-97-1

22

ES

Бром хлорид

237-601-4

13863-41-7

12

NL

(Бензилокси)метанол

238-588-8

14548-60-8

9

UK

(Бензилокси)метанол

238-588-8

14548-60-8

10

UK

(Бензилокси)метанол

238-588-8

14548-60-8

11

UK

Бис(1-хидрокси-1H-пиридин-2-тионато-O,S)мед

238-984-0

14915-37-8

9

SE

Хлоротолурон

239-592-2

15545-48-9

7

ES

Хлоротолурон

239-592-2

15545-48-9

9

ES

Хлоротолурон

239-592-2

15545-48-9

10

ES

Хлоротолурон

239-592-2

15545-48-9

11

ES

Хлоротолурон

239-592-2

15545-48-9

12

ES

Натриев p-хлоро-m-крезолат

239-825-8

15733-22-9

10

FR

Дикалиев дисулфит

240-795-3

16731-55-8

9

DE

Дикалиев дисулфит

240-795-3

16731-55-8

11

DE

Дикалиев дисулфит

240-795-3

16731-55-8

12

DE

Дикалиев дисулфит

240-795-3

16731-55-8

20

DE

Дикалиев дисулфит

240-795-3

16731-55-8

22

DE

Бензоксониев хлорид

243-008-1

19379-90-9

9

CY

р-[(дийодометил)сулфонил]толуол

243-468-3

20018-09-1

12

UK

(Бензотиазол-2-илтио)метил тиоцианат

244-445-0

21564-17-0

7

N

(Бензотиазол-2-илтио)метил тиоцианат

244-445-0

21564-17-0

10

N

(Бензотиазол-2-илтио)метил тиоцианат

244-445-0

21564-17-0

11

N

Калиев (E,E)-хекса-2,4-диеноат

246-376-1

24634-61-5

7

DE

Калиев (E,E)-хекса-2,4-диеноат

246-376-1

24634-61-5

9

DE

Калиев (E,E)-хекса-2,4-диеноат

246-376-1

24634-61-5

10

DE

.алфа.,.алфа.′,.алфа.′′-триметил-1,3,5-триазин-1,3,5(2H,4H,6H)-триетанол

246-764-0

25254-50-6

9

AT

2-октил-2H-изотиазол-3-он

247-761-7

26530-20-1

12

UK

Диметилоктадецил[3-(триметоксисилил)пропил]амониев хлорид

248-595-8

27668-52-6

10

ES

N′-терт-бутил-N-циклопропил-6-(метилтио)-1,3,5-триазин-2,4-диамин

248-872-3

28159-98-0

9

NL

Бромохлоро-5,5-диметилимидазолидин-2,4-дион

251-171-5

32718-18-6

9

NL

3-(4-изопропилфенил)-1,1-диметилурея/изопротурон

251-835-4

34123-59-6

9

DE

3-(4-изопропилфенил)-1,1-диметилурея/изопротурон

251-835-4

34123-59-6

11

DE

3-(4-изопропилфенил)-1,1-диметилурея/изопротурон

251-835-4

34123-59-6

12

DE

1-[2-(алилокси)-2-(2,4-дихлорофенил)етил]-1H-имидазол/имазалил

252-615-0

35554-44-0

20

DE

2-бромо-2-(бромометил)пентандинитрил

252-681-0

35691-65-7

7

CZ

2-бромо-2-(бромометил)пентандинитрил

252-681-0

35691-65-7

9

CZ

2-бромо-2-(бромометил)пентандинитрил

252-681-0

35691-65-7

10

CZ

2-бромо-2-(бромометил)пентандинитрил

252-681-0

35691-65-7

11

CZ

4,4-диметилоксазолидин

257-048-2

51200-87-4

11

UK

.алфа.-циано-3-феноксибензил 3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат/циперметрин

257-842-9

52315-07-8

9

BE

m-феноксибензил 3-(2,2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат/перметрин

258-067-9

52645-53-1

22

IE

3-йодо-2-пропинил бутилкарбамат

259-627-5

55406-53-6

11

DK

Тетракис(хидроксиметил)фосфониев сулфат(2:1)

259-709-0

55566-30-8

9

MT

1-[[2-(2,4-дихлорофенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-ил]метил]-1H-1,2,4-триазол/пропиконазол

262-104-4

60207-90-1

10

FI

1-[[2-(2,4-дихлорофенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-ил]метил]-1H-1,2,4-триазол/пропиконазол

262-104-4

60207-90-1

12

FI

1-[[2-(2,4-дихлорофенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-ил]метил]-1H-1,2,4-триазол/пропиконазол

262-104-4

60207-90-1

20

FI

4,5-дихлоро-2-октил-2H-изотиазол-3-он

264-843-8

64359-81-5

12

N

3,3′-метиленбис[5-метилоксазолидин]/оксазолидин

266-235-8

66204-44-2

10

AT

Цис-4-[3-(р-терт-бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин/фенпропиморф

266-719-9

67564-91-4

7

ES

Цис-4-[3-(р-терт-бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин/фенпропиморф

266-719-9

67564-91-4

9

ES

Цис-4-[3-(р-терт-бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин/фенпропиморф

266-719-9

67564-91-4

10

ES

Цис-4-[3-(р-терт-бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолин/фенпропиморф

266-719-9

67564-91-4

12

ES

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-18-алкилдиметил, хлориди

269-919-4

68391-01-5

7

IT

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-18-алкилдиметил, хлориди

269-919-4

68391-01-5

9

IT

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-18-алкилдиметил, хлориди

269-919-4

68391-01-5

17

IT

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-16-алкилдиметил, хлориди

270-325-2

68424-85-1

7

IT

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-16-алкилдиметил, хлориди

270-325-2

68424-85-1

9

IT

Четвъртични амониеви съединения, ди-C8-10-алкилдиметил, хлориди

270-331-5

68424-95-3

7

IT

Четвъртични амониеви съединения, ди-C8-10-алкилдиметил, хлориди

270-331-5

68424-95-3

9

IT

Четвъртични амониеви съединения, ди-C8-10-алкилдиметил, хлориди

270-331-5

68424-95-3

22

IT

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-18-алкилдиметил, соли с 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он 1,1-диоксид (1:1)

273-545-7

68989-01-5

11

MT

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-18-алкилдиметил, соли с 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он 1,1-диоксид (1:1)

273-545-7

68989-01-5

12

MT

Натриев N-(хидроксиметил)глицинат

274-357-8

70161-44-3

7

AT

Пентакалиев бис(пероксимоносулфат) бис(сулфат)

274-778-7

70693-62-8

11

SI

Пентакалиев бис(пероксимоносулфат) бис(сулфат)

274-778-7

70693-62-8

12

SI

1,3-дидецил-2-метил-1Н-имидазолхлорид

274-948-0

70862-65-6

7

CZ

1,3-дидецил-2-метил-1Н-имидазолхлорид

274-948-0

70862-65-6

10

CZ

1,3-дидецил-2-метил-1Н-имидазолхлорид

274-948-0

70862-65-6

11

CZ

1,3-дидецил-2-метил-1Н-имидазолхлорид

274-948-0

70862-65-6

12

CZ

Трибутилтетрадецилфосфониев хлорид

279-808-2

81741-28-8

9

PL

Трибутилтетрадецилфосфониев хлорид

279-808-2

81741-28-8

11

PL

Трибутилтетрадецилфосфониев хлорид

279-808-2

81741-28-8

12

PL

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-14-алкилдиметил, хлориди

287-089-1

85409-22-9

7

IT

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-14-алкилдиметил, хлориди

287-089-1

85409-22-9

9

IT

Четвъртични амониеви съединения, бензил-C12-14-алкилдиметил, хлориди

287-089-1

85409-22-9

17

IT

Четвъртични амониеви съединения, C12-14-алкил[(етилфенил)метил]диметил, хлориди

287-090-7

85409-23-0

9

IT

Четвъртични амониеви съединения, C12-14-алкил[(етилфенил)метил]диметил, хлориди

287-090-7

85409-23-0

17

IT

Урея, N,N′-бис(хидроксиметил)-, продукти от реакция с 2-(2-бутоксиетокси)етанол, етилен гликол и формалдехид

292-348-7

90604-54-9

11

PL

Урея, N,N′-бис(хидроксиметил)-, продукти от реакция с 2-(2-бутоксиетокси)етанол, етилен гликол и формалдехид

292-348-7

90604-54-9

12

PL

Четвъртични амониеви съединения, [2-[[2-[(2-карбоксиетил)(2-хидроксиетил)амино]етил]амино]-2-оксоетил]кокосов алкилдиметил, хидроксиди, вътрешнокомплексни соли

309-206-8

100085-64-1

7

LT

Четвъртични амониеви съединения, [2-[[2-[(2-карбоксиетил)(2-хидроксиетил)амино]етил]амино]-2-оксоетил]кокосов алкилдиметил, хидроксиди, вътрешнокомплексни соли

309-206-8

100085-64-1

10

LT

Четвъртични амониеви съединения, [2-[[2-[(2-карбоксиетил)(2-хидроксиетил)амино]етил]амино]-2-оксоетил]кокосов алкилдиметил, хидроксиди, вътрешнокомплексни соли

309-206-8

100085-64-1

11

LT

Четвъртични амониеви съединения, [2-[[2-[(2-карбоксиетил)(2-хидроксиетил)амино]етил]амино]-2-оксоетил]кокосов алкилдиметил, хидроксиди, вътрешнокомплексни соли

309-206-8

100085-64-1

12

LT

Смес от: (C8-18)алкилбис(2-хидроксиетил)амониев бис(2-етилхексил)фосфат;(C8-18)алкилбис(2-хидроксиетил)амониев 2-етилхексилхидрогенфосфат

404-690-8

68132-19-4

7

PL

Смес от: (C8-18)алкилбис(2-хидроксиетил)амониев бис(2-етилхексил)фосфат;(C8-18)алкилбис(2-хидроксиетил)амониев 2-етилхексилхидрогенфосфат

404-690-8

68132-19-4

9

PL

6-(фталимидо)пероксихексанова киселина

410-850-8

128275-31-0

11

IT

6-(фталимидо)пероксихексанова киселина

410-850-8

128275-31-0

12

IT

Тетрахлородекаоксид комплекс

420-970-2

92047-76-2

3

DE

Сребърно натриев хидроген циркониев фосфат

422-570-3

10

SE

Цис-1-(3-хлороалил)-3,5,7-триаза-1-азониаадамантан хлорид

426-020-3

51229-78-8

9

PL

Цис-1-(3-хлороалил)-3,5,7-триаза-1-азониаадамантан хлорид

426-020-3

51229-78-8

12

PL

Тиаметоксам

428-650-4

153719-23-4

9

ES

5-хлоро-2-(4-хлорфенокси)фенол

429-290-0

3380-30-1

9

AT

3-бензо(b)тиен-2-ил-5,6-дихидро-1,4,2-оксатиазин,4-оксид

431-030-6

163269-30-5

7

PT

3-бензо(b)тиен-2-ил-5,6-дихидро-1,4,2-оксатиазин,4-оксид

431-030-6

163269-30-5

10

PT

Продукти от реакцията на диметил адипат, диметил глутарат, диметил сукцинат с хидроген пероксид/Перестан

432-790-1

11

HU

Продукти от реакцията на диметил адипат, диметил глутарат, диметил сукцинат с водороден пероксид/Перестан

432-790-1

12

HU

Бис(3-аминопропил)октиламин

433-340-7

86423-37-2

11

CZ

Бис(3-аминопропил)октиламин

433-340-7

86423-37-2

12

CZ

Амини, n-C10-16-алкилтриметиленди-, продукти от реакцията с хлороцетна киселина

Смес

139734-65-9

7

IE

Амини, n-C10-16-алкилтриметиленди-, продукти от реакцията с хлороцетна киселина

Смес

139734-65-9

10

IE

Амини, n-C10-16-алкилтриметиленди-, продукти от реакцията с хлороцетна киселина

Смес

139734-65-9

11

IE

Амини, n-C10-16-алкилтриметиленди-, продукти от реакцията с хлороцетна киселина

Смес

139734-65-9

12

IE

Смес от 1-феноксипропан-2-ол (EINECS 212-222-7) и 2-феноксипропанол (EINECS 224-027-4)

Смес

10

UK

Смес от 1-феноксипропан-2-ол (EINECS 212-222-7) и 2-феноксипропанол (EINECS 224-027-4)

Смес

11

UK

Смес от 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он (EINECS 247-500-7) и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (EINECS 220-239-6)

Смес

55965-84-9

7

FR

Смес от 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он (EINECS 247-500-7) и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (EINECS 220-239-6)

Смес

55965-84-9

9

FR

Смес от 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он (EINECS 247-500-7) и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (EINECS 220-239-6)

Смес

55965-84-9

10

FR

Четвъртични амониеви йодиди

Смес

308074-50-2

7

ES

Четвъртични амониеви съединения (бензилалкилдиметил (алкил от C8-C22, наситен и ненаситен, лоен алкил, кокосов алкил, и соев алкил) хлориди, бромиди, или хидроксиди)/BKC

Смес от включени в EINECS вещества

7

IT

Четвъртични амониеви съединения (диалкилдиметил (алкил от C6-C18, наситен и ненаситен, и лоен алкил, кокосов алкил, и соев алкил) хлориди, бромиди, или метилсулфати)/DDAC

Смес от включени в EINECS вещества

7

IT

Четвъртични амониеви съединения (диалкилдиметил (алкил от C6-C18, наситен и ненаситен, и лоен алкил, кокосов алкил, и соев алкил) хлориди, бромиди, или метилсулфати)/DDAC

Смес от включени в EINECS вещества

9

IT

Четвъртични амониеви съединения (бензилалкилдиметил (алкил от C8-C22, наситен и ненаситен, лоен алкил, кокосов алкил, и соев алкил) хлориди, бромиди, или хидроксиди)/BKC

Смес от включени в EINECS вещества

9

IT

Натриев лигносулфонат

Естествен полимер

8061-51-6

12

HU

[1.алфа.(S*),3.алфа.]-(.алфа.)-циано-(3-феноксифенил)метил 3-(2,2-дихлороетенил)-2.2-дихлоровинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат/алфа-циперметрин

Продукт за растителна защита

67375-30-8

9

BE

4-бромо-2-(4-хлорофенил)-1-(етоксиметил)-5-(трифлуорометил)-1H-пирол-3-карбонитрил/хлорфенапир

Продукт за растителна защита

122453-73-0

7

PT

4-бромо-2-(4-хлорофенил)-1-(етоксиметил)-5-(трифлуорометил)-1H-пирол-3-карбонитрил/хлорфенапир

Продукт за растителна защита

122453-73-0

9

PT

4-бромо-2-(4-хлорофенил)-1-(етоксиметил)-5-(трифлуорометил)-1H-пирол-3-карбонитрил/хлорфенапир

Продукт за растителна защита

122453-73-0

10

PT

4-бромо-2-(4-хлорофенил)-1-(етоксиметил)-5-(трифлуорометил)-1H-пирол-3-карбонитрил/хлорфенапир

Продукт за растителна защита

122453-73-0

12

PT

Алуминиев натриев силикат-сребърен комплекс/сребърен зеолит

Продукт за растителна защита

130328-18-6

7

SE

Монохидро хлорид на полимер на N,N‴-1,6-хександиилбис[N′-цианогуанидин] (EINECS 240-032-4) и хексаметилендиамин (EINECS 204-679-6)/полихексаметилен бигуанид (мономер: 1,5-бис(триметилен)-гуанилгуанидинов монохидрохлорид)

Полимер

27083-27-8/32289-58-0

12

FR

Монохидро хлорид на полимер на N,N‴-1,6-хександиилбис[N′-цианогуанидин] (EINECS 240-032-4) и хексаметилендиамин (EINECS 204-679-6)/полихексаметилен бигуанид (мономер: 1,5-бис(триметилен)-гуанилгуанидинов монохидрохлорид)

Полимер

27083-27-8/32289-58-0

22

FR

N,N,N′,N′–тетраметилетилендиаминбис(2-хлороетил)етер съполимер

Полимер

31075-24-8

9

UK

N,N,N′,N′–тетраметилетилендиаминбис(2-хлороетил)етер съполимер

Полимер

31075-24-8

11

UK

N,N,N′,N′–тетраметилетилендиаминбис(2-хлороетил)етер съполимер

Полимер

31075-24-8

12

UK

N-дидецил-N-диполиетоксиамониев борат/Дидецилполиоксетиламониев борат

Полимер

214710-34-6

9

EL

N-дидецил-N-диполиетоксиамониев борат/Дидецилполиоксетиламониев борат

Полимер

214710-34-6

10

EL

N-дидецил-N-диполиетоксиамониев борат/Дидецилполиоксетиламониев борат

Полимер

214710-34-6

11

EL

N-дидецил-N-диполиетоксиамониев борат/Дидецилполиоксетиламониев борат

Полимер

214710-34-6

12

EL

Поли(хексаметиленбигуанид)

Полимер

91403-50-8

10

FR

Поли(окси-1,2-етандиил),.алфа.-[2-(дидецилметиламонио)етил]-.омега.-хидрокси-, пропаноат (сол)

Полимер

94667-33-1

9

IT

Поли(окси-1,2-етандиил),.алфа.-[2-(дидецилметиламонио)етил]-.омега.-хидрокси-, пропаноат (сол)

Полимер

94667-33-1

11

IT

Поли(окси-1,2-етандиил),.алфа.-[2-(дидецилметиламонио)етил]-.омега.-хидрокси-, пропаноат (сол)

Полимер

94667-33-1

12

IT

Полимер на N-метилметанамин (EINECS 204-697-4) и (хлорметил)оксиран (EINECS 203-439-8)/полимерен четвъртичен амониев хлорид

Полимер

25988-97-0

12

HU

Поливинилпиролидон йод

Полимер

25655-41-8

7

SE

Поливинилпиролидон йод

Полимер

25655-41-8

9

SE

Поливинилпиролидон йод

Полимер

25655-41-8

10

SE

Поливинилпиролидон йод

Полимер

25655-41-8

11

SE