ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.021.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 21

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
26 януари 2010 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Съвет

 

*

Регламент (ЕС) № 23/2010 на Съвета от 14 януари 2010 година за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2010 г., приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС във води, които подлежат на ограничения на улова, и за изменение на регламенти (ЕО) № 1359/2008, (EО) № 754/2009, (EО) № 1226/2009 и (EО) № 1287/2009

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

Съвет

26.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 21/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 23/2010 НА СЪВЕТА

от 14 януари 2010 година

за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2010 г., приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС във води, които подлежат на ограничения на улова, и за изменение на регламенти (ЕО) № 1359/2008, (EО) № 754/2009, (EО) № 1226/2009 и (EО) № 1287/2009

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси (1), и по-специално член 11 от него,

като взе предвид предложението на Европейската Комисия,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 43, параграф 3 от Договора Съветът, по предложение на Комисията, приема мерки за определянето и разпределянето на възможностите за риболов.

(2)

Регламент (ЕО) № 2371/2002 от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (2) изисква Съветът да установи мерки, уреждащи достъпът до водите и ресурсите и устойчивото осъществяване на риболовните дейности, като вземе предвид наличните научни становища, и по-специално докладите, съставени от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (STECF).

(3)

Задължение на Съвета е да определи общия допустим улов (ОДУ) по вид риболовна дейност или група риболовни дейности. Възможностите за риболов следва да се разпределят между държавите-членки по такъв начин че да осигуряват във всяка държава-членка стабилност на риболовните дейности за всеки рибен запас или риболовна дейност, като се отчитат надлежно целите на общата политика в областта на рибарството, определени в Регламент (ЕО) № 2371/2002. Освен това, за да бъдат възможностите за риболов оптимални и да се прилагат резултатно, следва да бъдат определени някои условия от съществено значение и функционално свързани с тях.

(4)

ОДУ следва да се определя въз основа на наличните научни становища, като се отчитат биологичните и социо-икономически аспекти и същевременно се гарантира справедливо третиране на различните сектори на рибарството. В това отношение е необходимо да бъдат отчитани становищата, изразени по време на консултациите със заинтересованите страни, по-специално в рамките на срещата от 23 юли 2009 г. с Консултативния комитет по рибарството и аквакултурите, съответните регионални консултативни съвети и държавите-членки и на срещата от 29 септември 2009 г. с Консултативния комитет по рибарството и аквакултурите и съответните регионални консултативни съвети.

(5)

За рибните запаси, за които се прилагат специални многогодишни планове, ОДУ следва да бъде определян в съответствие с правилата, предвидени в тези планове. Следователно ОДУ за запасите от мерлуза, от норвежки омар, от морски език в Бискайския залив, западния Ламанш и Северно море, от писия в Северно море, от херинга на запад от Шотландия, от атлантическа треска в Категат, Северно море, Скагерак, Източния Ламанш, на запад от Шотландия и в Ирландско море следва да се определят в съответствие с правилата, предвидени съответно в Регламент (ЕО) № 811/2004 на Съвета от 21 април 2004 г. относно въвеждането на мерки за възстановяване на популацията на северна мерлуза (3), Регламент (ЕО) № 2166/2005 на Съвета oт 20 декември 2005 г. за установяване на мерки за възстановяването на запасите от южен хек и норвежки омар в Карибско море и Западния иберийски полуостров (4),

Регламент (ЕО) № 388/2006 на Съвета oт 23 февруари 2006 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Бискайския залив (5), Регламент (ЕО) № 509/2007 на Съвета от 7 май 2007 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Западния Ламанш (6), Регламент (ЕО) № 676/2007 на Съвета от 11 юни 2007 г. за съставяне на многогодишен план за риболовни дейности, експлоатиращи запасите от писия и морски език в Северно море (7), Регламент (ЕО) № 1300/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, намиращ се на запад от Шотландия, и за риболовните дейности по експлоатация на този запас (8), Регламент (ЕО) № 1342/2008 и Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета от 6 април 2009 г. относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море (9).

(6)

Съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 847/96, запасите, които са предмет на различните установени в него мерки, трябва да бъдат посочени.

(7)

Риболовни дейности, които се извършват единствено с цел научни изследвания, не следва да бъдат включени в обхвата на настоящия регламент, с изключение на дейностите, извършвани от кораби, участващи в инициативи, свързани с напълно документирания риболов.

(8)

При някои видове, като например някои видове акули, дори ограничените риболовни дейности могат да доведат до сериозен риск за тяхното опазване. Ето защо риболовните възможности за такива видове следва да бъдат напълно ограничени чрез обща забрана за риболов на тези видове.

(9)

Необходимо е таваните за максимално допустимото риболовно усилие за 2010 г. да бъдат определени в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 2166/2005, член 5 от Регламент (ЕО) № 509/2007, член 9 от Регламент (ЕО) № 676/2007, членове 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 1342/2008 и членове 5 и 9 от Регламент (ЕО) № 302/2009, като същевременно се отчита Регламент (ЕО) № 754/2009 на Съвета от 27 юли 2009 г. за изключване на определени групи кораби от режима на риболовното усилие, предвиден в глава III от Регламент (ЕО) № 1342/2008 (10).

(10)

Съгласно становището на ICES е необходимо да се запази и преразгледа системата за управление на риболовното усилие за пясъчна змиорка (риба пясъчница) във водите на ЕС от зони IIa, IIIа и IV на ICES.

(11)

Предвид последните научни становища на ICES и в съответствие с международните ангажименти в рамките на Конвенцията за риболова в североизточната част на Атлантическия океан (NEAFC) е необходимо да се ограничи риболовното усилие за някои дълбоководни видове.

(12)

Възможностите за риболов следва да бъдат усвоявани в съответствие със законодателството на Съюза в тази област и по-специално с Регламент (ЕИО) № 2807/83 на Комисията от 22 септември 1983 г. относно установяване на подробни правила за вписване на информация за улова на риба от държавите-членки (11), Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета от 22 септември 1986 г. определящ характеристиките на риболовните кораби (12), Регламент (ЕИО) № 1381/87 на Комисията от 20 май 1987 г. относно установяване на подробни правила по отношение на обозначаването и документацията на риболовните кораби (13), член 21 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (14), Регламент (ЕО) № 1627/94 на Съвета от 27 юни 1994 г. относно постановяване на общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов (15), Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми (16),

Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета от 16 декември 2002 г. за определяне на специалните условия за достъп до риболовните полета на дълбоководни запаси и за определяне на съответните изисквания (17), Регламент (ЕО) № 1954/2003 на Съвета от 4 ноември 2003 г. за управление на риболовното усилие по отношение на определени общностни риболовни зони и рибни ресурси (18), Регламент (ЕО) № 2244/2003 на Комисията от 18 декември 2003 г. за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби (19), Регламент (ЕО) № 601/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. за определяне на някои контролни мерки за риболовната дейност в зоната, обхваната от Конвенцията за опазване на живите морски ресурси на Антарктика (20), Регламент (ЕО) № 2115/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяване на план за възстановяването на черната писия в рамките на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан (21),

Регламент (ЕО) № 2166/2005, Регламент (ЕО) № 388/2006, Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение (22), Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните ресурси в Средиземно море (23), Регламент (ЕО) № 509/2007 от 7 май 2007 г. за съставяне на многогодишен план за устойчива експлоатация на запаса от морски език в Западния Ламанш, Регламент (ЕО) № 520/2007 на Съвета от 7 май 2007 година за определяне на технически мерки за опазването на определени популации от далекомигриращи видове риба (24), Регламент (ЕО) № 676/2007 от 11 юни 2007 г. за съставяне на многогодишен план за риболовни дейности, експлоатиращи запасите от писия и морски език в Северно море, Регламент (ЕО) № 1386/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за определяне на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан (25), Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (26), Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година относно разрешения за риболовни дейности за риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността (27),

Регламент (ЕО) № 1077/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение (28), Регламент (ЕО) № 1300/2008, Регламент (ЕО) № 1342/2008, Регламент (ЕО) № 216/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан (преработен) (29), Регламент (ЕИО) № 217/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за улова и риболовната дейност от държавите-членки, които извършват риболов в северозападната част на Атлантическия океан (преработен) (30), Регламент (ЕО) № 218/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (преработен) (31), Регламент (ЕО) № 302/2009 и Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (32).

(13)

В съответствие с процедурата, предвидена в споразуменията или протоколите за отношенията в областта на рибарството, ЕС проведе консултации във връзка с риболовните права с Норвегия (33), Фарьорските острови (34) и Гренландия (35). Консултациите с Гренландия приключиха на 25 ноември 2009 г. с установяването на риболовни възможности за 2010 г. за кораби на ЕС във водите на Гренландия. Консултациите с Фарьорските острови и Норвегия не са финализирани и се очаква договореностите с тези партньори за 2010 г. да бъдат сключени в началото на 2010 г. За да се избегне прекъсване на риболовните дейности на Съюза, като същевременно се прояви необходимата гъвкавост за сключването на тези договорености в началото на 2010 г., подходящо е Съюзът да установи на временна основа риболовните възможности по отношение на запасите, подлежащи на тези договорености, в очакване на тяхното сключването.

(14)

Съюзът е договаряща страна в няколко риболовни организации и сътрудничи на няколко други организации като недоговаряща страна. Освен това по силата на Акта за присъединяване от 2003 г., вече сключените от Република Полша споразумения в областта на рибарството, като например Конвенцията за опазване и управление на запасите от сайда в централната част на Берингово море, от датата на присъединяване на Полша към Европейския съюз, се управляват от Съюза. Тези риболовни организации препоръчаха въвеждане на няколко мерки за 2010 г., включително възможности за риболов за съдове на ЕС. Тези възможности за риболов следва да бъдат прилагани от Съюза.

(15)

Междуамериканската комисия за тропическа риба тон (IATTC) не успя да приеме ограничения за улова на албакор (тон с жълти перки), дебел (големоок) тон и ивичест тон на годишното си заседание през 2009 г. и въпреки че Съюза не е член на IATTC, е необходимо възможностите за риболов за ресурси под юрисдикцията на IATTC да бъдат регулирани с цел осигуряване на устойчивото им управление.

(16)

На своята годишна среща през 2009 г., Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) приема таблици, посочващи недоусвояването и свръхусвояването на риболовните възможности на страните-членки на ICCAT. Във връзка с това ICCAT прие решение, в което се отбелязва, че през 2008 г. Съюзът не е усвоил напълно своите квоти за северна и южна риба меч, големоок тон и северен бял тон. С оглед да се спази адаптирането на квотите на Съюза, установено от ICCAT, е необходимо разпределението на риболовните възможности, възникващи от недоусвояването, да бъде осъществено въз основа на съответния дял на всяка държава-членка от недоусвояването, без да се изменя начинът на разпределяне, установен с настоящия регламент по отношение ежегодното отпускане на ОДУ. На същото заседание беше изменен планът за възстановяване на червения тон. Освен това ICCAT прие препоръка относно опазването на големооката акула скитница. За да се допринесе за съхраняването на рибните запаси е необходимо тези мерки да се изпълнят.

(17)

По време на третата международна среща за създаване на нова регионална организация за управление на риболова в южната част на Тихия океан (SPRFMO), която се проведе през май 2007 г., участниците приеха временни мерки, в т. ч. възможности за риболов, с оглед регулиране както на пелагичните, така и на дънните риболовни дейности в тази зона до създаването на такава RFMO. Тези мерки бяха преразгледани по време на осмата международна среща за създаването на тази SPRFMO, проведена през ноември 2009 г. В съответствие с постигнатото от участниците споразумение по тези временни мерки последните са доброволни и не са правно обвързващи съгласно националното законодателство. Въпреки това, във връзка със съответните разпоредби на Споразумението на ООН за рибните ресурси, е препоръчително тези мерки да се включат в правото на Съюза.

(18)

На своята годишна среща през 2009 г. Организацията за риболова в Югоизточния Атлантически океан (SEAFO) прие ограничения на улова за още два рибни запаса в зоната на Конвенцията SEAFO. Необходимо е тези ограничения на улова да бъдат въведени в правото на Съюза.

(19)

За да няма прекъсване, на риболовни кораби на определени трети държави следва да се разреши да извършват риболов във води на ЕС при определени условия и при спазване на Регламент (ЕО) № 1006/2008, както и на разпоредбите за неговото прилагане.

(20)

Във връзка с определянето на риболовните възможности и в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 1342/2008 Съветът може, въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки и оценена от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (STECF), да изключи определени групи кораби от прилагането на установения с посочения регламент режим на риболовното усилие, при условие че са налице подходящи данни за улова и изхвърлянето на атлантическа треска от съответните кораби, че процентът на улова на атлантическа треска не надхвърля 1,5 % от общия улов на групата кораби и че включването на групата в режима на усилието би представлявало административна тежест, която е несъразмерна с нейното общо въздействие върху запасите от атлантическа треска. Полша предостави информация за улова на треска от група кораби, която се състои от един кораб за целеви улов на сайда в Северно море с дънни тралове с размер на окото равен на 100 mm или по-голям. Обединеното кралство представи информация за улова на треска от две групи кораби, които използват дънни тралове, на запад от Шотландия. Въз основа на тази информация, оценена от STECF, може да бъде установено, че уловът на треска, включително изхвърлянията, от тези групи кораби не надвишава 1,5 % от общия им улов. Като се имат предвид освен това въведените мерки за контрол и мониторинг, които гарантират мониторинга и контрола на риболовните дейности на тези групи кораби, и като се има предвид, че включването на тези групи би представлявало административна тежест, несъразмерна с общото въздействие на това включване върху запасите от треска, уместно е да се изключи тази група кораби от прилагането на глава III от Регламент (ЕО) № 1342/2008, като така се позволи да бъдат определени по съответен начин ограниченията на риболовното усилие за въпросните държави-членки.

(21)

В съответствие с член 291 от Договора, мерките необходими за определяне на ограниченията на улова на определени рибни запаси, които не живеят дълго, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (36) от съображения за спешност,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

1.   Настоящият регламент установява следните възможностите за риболов и функционално свързаните с тяхното използване условия:

за 2010 година — възможности за риболов за определени рибни запаси и групи от рибни запаси, и

за 2011 година — определени ограничения на усилието, а за периодите, посочени в Дял II, глава III, раздел 2 и в приложения IД и V — възможности за риболов за определени антарктически ресурси.

2.   Настоящият регламент определя също временните възможности за риболов по отношение на определени рибни запаси или групи рибни запаси, които подлежат на двустранните риболовни споразумения с Норвегия и Фарьорските острови, в очакване на консултациите по договореностите за 2010 г.

Член 2

Приложно поле

1.   Освен ако не е предвидено друго, настоящият регламент се прилага за:

а)

корабите на ЕС; и

б)

риболовните кораби, плаващи под знамето на трети държави и регистрирани в тях („риболовни кораби на трети държави“), във водите на ЕС.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 настоящия регламент, с изключение на бележка под линия 1 към таблицата в Част Б на приложение V, не се прилага за риболовните дейности, извършвани единствено с цел научни изследвания, които се провеждат с разрешението и под ръководството на държавата-членка, под чието знаме плава съответният кораб, и за които Комисията и държавите-членки, в чиито води се провеждат изследванията, са били информирани предварително. Държавите-членки, извършващи риболовни дейности с цел научни изследвания, информират Комисията, държавите-членки, в чиито води се провеждат изследванията, ICES и STECF за всички улови от такива дейности.

3.   Параграф 2 не се прилага за риболовни дейности на кораби, участващи в инициативи, свързани с напълно документиран риболов, когато този риболов се ползва с допълнителни квоти.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент освен определенията, установени в член 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, се прилагат следните определения:

а)

„кораби на ЕС“ означава риболовни кораби, определени в член 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

б)

„води на ЕС“ означава водите, определени в член 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

в)

„общ допустим улов“ (ОДУ) означава количеството, което може да се улови и разтовари на суша от всеки запас в рамките на една година;

г)

„квота“ означава дял от ОДУ, разпределен на Съюза, на държавите-членки или на трети държави;

д)

„международни води“ означава водите извън суверенитета или юрисдикцията на която и да е държава;

е)

„размер на окото“ означава размера на окото, определен в съответствие с Регламент (ЕО) № 517/2008 на Комисията от 10 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 850/98 по отношение определянето на размера на окото и оценяването на дебелината на влакното на рибарските мрежи (37);

ж)

„регистър на риболовния флот на ЕС“ означава регистърът, изготвян от Комисията в съответствие с член 15, параграф 3 от Регламент (EО) № 2371/2002;

з)

„риболовен дневник“ означава дневникът, посочен в член 14 от Регламент (EО) № 1224/2009.

Член 4

Риболовни зони

За целите на настоящият регламент се прилагат следните определения на зони:

а)

„зони на ICES“ (Международен съвет за изследване на морето) — зоните са определени в Регламент (ЕИО) № 218/2009;

б)

„Скагерак (Skagerrak)“ означава зоната, заключена на запад от линия, прекарана от фара Hanstholm до фара Lindesnes, и на юг от линия, прекарана от фара Skagen до фара Tistlarna, и от тази точка до най-близката точка на шведския бряг;

в)

„Категат (Kattegat)“ означава зоната, заключена на север от линия, прекарана от фара Skagen до фара Tistlarna, и от тази точка — до най-близката точка на шведския бряг, и на юг — от линия, прекарана от Hasenøre до Gnibens Spids, от Korshage до Spodsbjerg, и от Gilbjerg Hoved до Kullen;

г)

„залив на Кадис“ означава района на зона IXa на ICES, разположен на изток от дължина 7° 23′48″ з.д.;

д)

„зони CECAF“ (Централна източна част на Атлантическия океан или главна риболовна зона 34 на ФАО) — зоните са определени в Регламент (ЕО) № 216/2009;

е)

„зони на NAFO“ (Организация за риболова в северозападната част на Атлантическия океан) — зоните са определени в Регламент (ЕИО) № 217/2009;

ж)

„зона на конвенцията SEAFO“ (Организация за риболова в Югоизточния Атлантически океан) е определена в Конвенцията за опазване и управление на рибните ресурси в Югоизточния Атлантически океан (38);

з)

„зона на конвенцията ICCAT“ (Международна комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан) е определена в Международната конвенция за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (39);

и)

„зона на конвенцията CCAMLR“ (Конвенция за опазване на живите морски ресурси на Антарктика) е определена в Регламент (ЕО) № 601/2004;

й)

„зона на конвенцията IATTC“ (Междуамериканска конвенция за тропическа риба тон) е определена в Конвенцията за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, създадена от Конвенцията между Съединените американски щати и Република Коста Рика от 1949 г (40).;

к)

„зона на IOTC“ (Комисия по рибата тон в Индийския океан) — зоната е определена в Споразумението за създаване на Комисия по рибата тон в Индийския океан (41);

л)

„зона на конвенцията SPRFMO“ (Регионална организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан) означава откритото море на юг от 10o с., на север от зоната на конвенцията CCAMLR, на изток от зоната на конвенцията SIOFA, определена в Споразумението за риболов в южен Индийски океан (42), и на запад от зоните под юрисдикцията на южноамериканските държави по отношение на рибарството;

м)

„зона на конвенцията WCPFC“ (Конвенция за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централен Тихи океан) е определена в Конвенцията за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и Централния Тихи океан (43).

н)

„открити води на Берингово море“ е зоната на откритите води на Берингово море на повече от 200 морски мили от базовите линии, от които се измерва ширината на териториалните води на крайбрежните държави около Берингово море.

ДЯЛ II

РИБОЛОВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОРАБИ НА ЕС

ГЛАВА I

Общи разпоредби

Член 5

Ограничения на улова и разпределения

1.   Ограниченията на улова за корабите на ЕС във водите на ЕС или в определени води извън ЕС, разпределението на тези ограничения на улова между държавите-членки и допълнителните условия съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 са посочени в приложение I.

2.   На корабите на ЕС се разрешава улов в рамките на квотите по отношение на рибарството, определени в приложение I, във водите под юрисдикцията на Фарьорските острови, Гренландия, Исландия и Норвегия и в риболовната зона около Jan Mayen при условията, определени в член 12 и в приложение III към настоящия регламент и в Регламент (ЕО) № 1006/2008 и разпоредбите по прилагането му.

3.   Комисията определя ограниченията за улов на пясъчна змиорка (риба пясъчница) във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV на ICES съгласно правилата, определени в приложение IIГ, точка 6.

4.   Комисията определя ограничения за улова на мойва във водите на Гренландия от зони V и XIV на ICES, които са на разположение на Съюза при равнище от 7,7 % от съответния ОДУ, веднага след като той бъде установен.

5.   Ограниченията за улова на норвежки паут във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV на ICES, на трицона във водите на ЕС от зони IIa и IV на ICES могат да бъдат преразгледани от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, предвид събраната научна информация през първата половина на 2010 г.

6.   Като следствие от преразглеждането на запасите от норвежки паут в съответствие с параграф 5 ограниченията върху улова на запасите от меджид във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV на ICES и на запасите от пикша във водите на ЕС от зони IIa, III и IV на ICES могат да бъдат преразгледани от страна на Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, за да се вземе предвид промишления прилов при улова на норвежки паут.

7.   Комисията може да определя ограниченията върху улова за запасите от хамсия в зона VIII на ICES в съответствие с процедурата, посочена в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, предвид научната информация, събрана през първата половина на 2010 г.

Член 6

Забранени видове

На корабите на ЕС се забранява да извършват риболов, да задържат на борда, да трансбордират и да разтоварват на суша следните видове:

а)

гигантска акула (Cetorhinus maximus) и бяла акула (Carcharodon carcharias) във всички води на ЕС и извън водите на ЕС;

б)

морски ангел (Squatina squatina) във всички води на ЕС;

в)

обикновен скат (Dipturus batus) във всички води на ЕС от зони IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX и X на ICES;

г)

вълнист скат (Raja undulata) и бял скат (Rostroraja alba) във води на ЕС от зони VI, VII, VIII, IX и X на ICES, и

д)

селдова акула (Lamna nasus) в международни води.

Член 7

Специални разпоредби относно разпределенията

1.   Определеното в приложение I разпределение на възможностите за риболов между държавите-членки се извършва, без да се засягат:

а)

размяната, направена по член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

б)

преразпределенията, направени съгласно член 21, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 или съгласно член 10, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1006/2008;

в)

разтоварванията на суша на допълнителни количества риба съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96;

г)

удържаните количества в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96;

д)

приспаданията, направени съгласно членове 105, 106 и 107 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

2.   Освен в случаите, когато е посочено друго, приложение I от настоящия регламент, член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 се прилага за запасите, по отношение на които се прилага предпазен ОДУ, а член 3, параграфи 2 и 3 и член 4 от посочения регламент — за запасите, по отношение на които се прилага аналитичен ОДУ.

Член 8

Ограничения на риболовното усилие

От 1 февруари 2010 г. до 31 януари 2011 г. мерките за риболовното усилие, определени в:

а)

приложение IIA, се прилагат за управлението на някои запаси в Категат, Скагерак, частта от зона IIIа на ICES, която не попада в Категат и Скагерак, зони IV, VIa, VIIa, VIId на ICES и водите на ЕС от зони IIa и Vb на ICES;

б)

приложение IIБ, се прилага за възстановяването на мерлузата и норвежкия омар в зони VIIIc и IXa на ICES, с изключение на залива на Кадис;

в)

приложение IIВ, се прилага за управлението на запасите от морски език в зона VIIe на ICES;

г)

приложение IIГ, се прилага за управлението на запасите от пясъчна змиорка (риба пясъчница) във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV на ICES.

Член 9

Ограничения на улова и усилието за дълбоководния риболов

1.   В допълнение на ограниченията на улова, наложени с Регламент (ЕО) № 1359/2008 на Съвета от 28 ноември 2008 г. за определяне на възможностите за риболов за 2009 г. и 2010 г. на някои запаси от дълбоководна риба за риболовните кораби на Общността (44), се забранява да се улавя и задържа на борда, трансбордира или разтоварва на суша несортирано количество от дълбоководни видове и черна писия (гренландска камбала) над 100 kg за всеки рейс, освен ако съответният кораб не притежава разрешително за дълбоководен риболов, издадено в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 2347/2002.

2.   Държавите-членки гарантират, че риболовните дейности, които през всяка календарна година водят до улов и задържане на борда на повече от 10 тона дълбоководни видове и черна писия (гренландска камбала) от кораби, плаващи под тяхното знаме и регистрирани на тяхна територия, подлежат на издаване на разрешително за дълбоководен риболов.

3.   Държавите-членки гарантират, че за 2010 г. нивата на риболовното усилие, измерени в киловат дни отсъствие от пристанището, на кораби с разрешително за дълбоководен риболов, не надвишат 65 % от средното годишно риболовно усилие, извършено от корабите на съответната държава-членка през 2003 г. при рейсове, за които корабите са имали разрешителни за дълбоководен риболов и/или при които са били улавяни дълбоководните видове, посочени в приложения I и II към Регламент (ЕО) № 2347/2002. Настоящият параграф се прилага само към риболовни рейсове, при които са били уловени повече от 100 kg дълбоководни видове, различни от атлантическа аргентина (голяма сребърна корюшка).

Член 10

Условия за разтоварване на суша на улова и прилова

1.   Риба от запасите, за които са определени ограничения на улова, се задържа на борда или се разтоварва на суша единствено ако:

а)

уловът е извършен от кораби на държава-членка, която има квота и тази квота не е изчерпана; или

б)

уловът представлява част от квота на Съюза, която не е била разпределена по квоти между държавите-членки, и тази квота на Съюза не е изчерпана.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 следните рибни запаси могат да се задържат на борда и да се разтоварват на суша, дори и ако съответната държава-членка няма квоти или квотите или дяловете са изчерпани:

а)

видове, различни от херинга и скумрия, когато

i)

са уловени заедно с други видове, с мрежи с размер на окото по-малък от 32 mm в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 850/98; и

ii)

уловът не е сортиран нито на борда, нито при разтоварването на суша;

или

б)

скумрия, когато

i)

е уловена заедно със сафрид или сардина;

ii)

не надвишава 10 % от общото тегло на скумрията, сафрида и сардината на борда и;

iii)

уловът не е сортиран нито на борда, нито при разтоварването на суша.

3.   Всички разтоварени на суша количества се приспадат от квотата или, ако квотата на Съюза не е разпределена между държавите-членки по квоти — от квотата на Съюза, освен улова извършен в съответствие с параграф 2.

4.   Определянето на процента на прилов и неговото предназначение се извършва съгласно членове 4 и 11 от Регламент (ЕО) № 850/98.

Член11

Ограничения за използването на определени възможности за риболов

В периода от 1 май до 31 юли 2010 г. се забранява уловът или задържането на борда на всички морски организми, различни от херинга, скумрия, сардина, сафрид, трицона, син меджид и аргентинови риби в рамките на зоната, ограничена от локсодромите, последователно съединяващи следните точки:

Точка

Ширина

Дължина

1

52o 27' с.ш.

12o 19' з.д.

2

52o 40' с.ш.

12o 30' з.д.

3

52o 47' с.ш.

12o 39,600' з.д.

4

52o 47' с.ш.

12o 56' з.д.

5

52o 13,5' с.ш.

13o 53, 830' з.д.

6

51o 22' с.ш.

14o 24' з.д.

7

51o 22' с.ш.

14o 03' з.д.

8

52o 10' с.ш.

13o 25' з.д.

9

52o 32' с.ш.

13o 07, 500' з.д.

10

52o 43' с.ш.

12o 55' з.д.

11

52o 43' с.ш.

12o 43' з.д.

12

52o 38 800' с.ш.

12o 37' з.д.

13

52o 27' с.ш.

12o 23' з.д.

14

52o 27' с.ш.

12o 19' з.д.

Член 12

Разтоварвания на суша на несортиран улов от зони IIIa, IV и VIId на ICES и от водите на ЕС от зона IIa на ICES

1.   Когато ограниченията на улова на държава-членка за херинга в зони IIIa, IV и VIId на ICES и във водите на ЕС от зона IIa на ICES са достигнати, на корабите, плаващи под знамето на тази държава-членка, регистрирани в Съюза и извършващи риболов, към който се прилагат съответните ограничения на улова, се забранява да разтоварват улов, който не е сортиран и съдържа херинга.

2.   Държавите-членки осигуряват наличието на подходяща програма за вземане на проби, която позволява ефективно следене на разтоварванията на суша на несортиран по видове улов от зони IIIa, IV и VIId на ICES и от водите на ЕС от зона IIa на ICES.

3.   Несортиран улов от зони IIIa, IV и VIId на ICES и от водите на ЕС от зона IIa на ICES се разтоварва единствено на пристанища и места за разтоварване, където действа програма за вземане на проби като посочената в параграф 2.

Член 13

Предаване на данни

Когато съгласно членове 33 и 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 държавите-членки изпращат на Комисията данни относно разтоварванията на суша на уловените запаси, те използват посочените в приложение I към настоящия регламент кодове на запасите.

ГЛАВА II

Разрешение за риболов във води на трети държави

Член 14

Разрешения за риболов

1.   Максималният брой на разрешенията за риболов за кораби на ЕС, извършващи риболов във води на трета държава, е определен в приложение III.

2.   Когато една държава-членка прехвърли квота на друга държава-членка (замяна на квоти) за риболовните зони, определени в приложение III, въз основа на член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, прехвърлянето включва съответно прехвърляне на разрешения за риболов и Комисията се нотифицира за това. Не се надвишава обаче общият брой разрешения за риболов за всяка риболовна зона, посочен в приложение III.

ГЛАВА III

възможности за риболов във води на регионални организации за управление на риболова

Раздел 1

Зона на конвенцията ICCAT

Член 15

Ограничения за броя на корабите с разрешения за риболов на червен тон

Максималният брой на следните кораби се ограничава, както е определено в приложение IV:

кораби с подхранка и кораби за тралене на ЕС с разрешение за активен риболов на червен тон (Thunnus thynnus) с размери от 8 kg/75 cm до 30 kg/115 cm в Източния Атлантически океан;

кораби на ЕС за крайбрежен непромишлен риболов с разрешение за активен риболов на червен тон с размери от 8 kg/75 cm до 30 kg/115 cm в Средиземно море;

кораби на ЕС, които извършват риболов на червен тон в Адриатическо море с цел отглеждане и които имат разрешение за активен риболов на червен тон с размери от 8 kg/75 cm до 30 kg/115 cm.

Член 16

Допълнителни условия за квотите за червен тон, разпределени в приложение IГ

В допълнение към член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 302/2009 се забранява риболовът на червен тон с мрежи гъргър в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море през периода от 15 април до 15 май 2010 г.

Член 17

Любителски и спортен риболов

Държавите-членки разпределят от своите квоти, определени в приложение IГ, конкретна квота за любителски и спортен риболов на червен тон.

Член 18

Акули

1.   Забранява се задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на части или цели трупове на големоока акула скитница (Alopias superciliosus) във всяка риболовна зона.

2.   Забранява се предприемането на целеви риболов на видове акули-скитници от род Alopias spp.

Раздел 2

Зона на конвенцията CCAMLR

Член 19

Забрани и ограничения върху улова

1.   Забранява се целевият риболов на видовете, посочени в приложение V, част А, в зоните и по време на периодите, определени в същото приложение.

2.   За нов и проучвателен риболов ограниченията на улова и прилова, определени в приложение V, част Б, се прилагат в подзоните, посочени в същата част.

Член 20

Проучвателен риболов

1.   Риболовните кораби, плаващи под знамето на държава-членка и регистрирани в нея, за които е съобщено на CCAMLR съгласно членове 7 и 7а от Регламент (ЕО) № 601/2004, могат да участват в проучвателен риболов с парагади на кликач в подзони 88.1 и 88.2 на ФАО, както и в участъци 58.4.1 и 58.4.2 извън зоните под национална юрисдикция.

2.   По отношение на подзони 88.1 и 88.2 на ФАО, както и участъци 58.4.1 и 58.4.2 общите ограничения на улова и прилова за подзона и участък и тяхното разпределение между малките изследователски единици (SSRU) в рамките на тези подзони и участъци, са определени в приложение V, част Б. Риболовът във всяка SSRU се прекратява, когато отчетеният улов достигне посочените ограничения на улова, като тази SSRU се затваря за риболов за останалата част от риболовния сезон.

3.   Риболовът се извършва във възможно най-голям географски и батиметричен обхват, за да се получи информацията, необходима за определяне на риболовния потенциал и за да се избегне твърде голяма концентрация на улов и риболовно усилие. Независимо от това риболовът в подзони 88.1 и 88.2 на ФАО, както и в участъци 58.4.1 и 58.4.2 се забранява на дълбочини, по-малки от 550 m.

Член 21

Риболов на крил през риболовен сезон 2010/2011

1.   Единствено държавите-членки, които участват в Комисията на CCAMLR, могат да извършват риболов на крил (Euphausia superba) в зоната на конвенцията CCAMLR през риболовен сезон 2010/2011. Ако такава държава-членка възнамерява да извършва риболов на крил в зоната на Конвенцията CCAMLR, тя нотифицира секретариата на CCAMLR и Комисията в съответствие с член 5а от Регламент (ЕО) № 601/2004 и не по-късно от 1 юни 2010 г.:

а)

за намерението си да извърша риболов на крил, като за целта използва формата, определен в приложение V, част В;

б)

за вида конфигурация на мрежите, като за целта използва формата, определен в приложение V, част Г.

2.   Нотификацията, посочена в параграф 1, включва предвидената в член 3 от Регламент (ЕО) № 601/2004 информация за всеки кораб, за който ще бъде издадено разрешение от държавата-членка да участва в риболова на крил.

3.   Държавите-членки, възнамеряващи да извършват риболов на крил в зоната на Конвенцията CCAMLR, нотифицират единствено относно получилите разрешение кораби, плаващи под тяхно знаме към момента на нотификацията.

4.   Държавите-членки имат право да разрешат участие в риболов на крил на кораб, различен от тези, за които е нотифицирана CCAMLR в съответствие с параграфи 1, 2 и 3, ако кораб, за който CCAMLR е била уведомена, не може да участва поради легитимни оперативни причини или поради непреодолима сила. При такива обстоятелства съответните държави-членки незабавно информират секретариата на CCAMLR и Комисията, като предоставят:

а)

всички данни на кораба(ите), с който или с които планират да извършат замяната, както е посочено в параграф 2, включително информацията, предвидена в член 3 от Регламент (ЕО) № 601/2004;

б)

изчерпателно описание на причините, обосноваващи замяната, както и всякакви уместни доказателства или позовавания в подкрепа на това действие.

5.   Държавите-членки не разрешават на кораб, включен в списъците на CCAMLR на кораби, извършвали ННН риболов, да участва в риболов на крил.

Член 22

Прекратяване на всички риболовни дейности

1.   След като получат нотификация от секретариата на CCAMLR за прекратяването на риболовна дейност поради изчерпване на ОДУ, определени в приложение IЕ, държавите-членки гарантират, че всички кораби, плаващи под тяхното знаме и извършващи риболов в зоната, зоната на управление, подзоната, участъка, малката изследователска единица (МИЕ) или друго звено на управление, съблюдаващи известието за прекратяване, премахват цялото си риболовно оборудване от водите до посочените в нотификацията дата и час.

2.   След получаването на подобна нотификация от кораба, не могат да бъдат поставяни нови парагади в рамките на 24 часа до датата и часа, посочени в нотификацията. Ако такава нотификация бъде получена в срок, по-кратък от 24 часа преди посочените дата и час за прекратяване, нови парагади не могат да бъдат поставяни след получаването на такава нотификация.

3.   В случай на прекратяване на риболова съгласно параграф 1, всички кораби отпътуват от риболовната зона веднага след като бъдат извадени цялото риболовно оборудване от водата.

4.   В случай, че кораб не може да премахне цялото си риболовно оборудване от водата до нотифицираните дата и час на прекратяване по причини, свързани с:

а)

безопасността на кораба и екипажа;

б)

ограниченията, които могат да възникнат от неблагоприятни метеорологични условия;

в)

заледяване на морската повърхност; или

г)

необходимостта от защита на антарктическата морска околна среда,

корабът уведомява своята държава-членка на знамето за положението. Държавите-членки неотложно нотифицират секретариата на СCAMLR и Комисията. Корабът независимо от това полага всички разумни усилия да извади цялото си риболовно оборудване от водата възможно най-скоро.

5.   Ако се прилага параграф 4, държавите-членки провеждат разследване на действията на кораба и, в съответствие с неговите национални процедури, докладват на секретариата на CCAMLR и на Комисията за направените в хода му констатации, не по-късно от следващото заседание на CCAMLR. В окончателния доклад се прави преценка дали корабът е положил всички разумни усилия да извади цялото си риболовно оборудване от водата:

а)

до посочените в нотификацията дата и час; и

б)

колкото се може по-скоро след посочената в параграф 4 нотификация.

6.   В случай че кораб не напусне затворената зона веднага след като цялото риболовно оборудване бъде извадено от водата, държавата-членка на знамето има грижата да информира секретариата на CCAMLR и Комисията.

Раздел 3

Зона на IOTC

Член 23

Ограничения на риболовния капацитет на корабите, осъществяващи риболов в зоната на IOTC

1.   Максималният брой кораби на ЕС, извършващи риболов на тропическа риба тон в зоната на IOTC, и съответният капацитет в брутен тонаж (БТ) са равни на определените в приложение VI, точка 1.

2.   Максималният брой кораби на ЕС, извършващи риболов на риба меч (Xiphias gladius) или бял тон (Thunnus alalunga) в зоната на IOTC, и съответният капацитет в БТ са равни на определените в приложение VI, точка 2.

3.   Държавите-членки имат право да променят броя на корабите, посочени в параграфи 1 и 2, по вид на уредите, при условие че успеят да представят убедителни аргументи пред Комисията, че това изменение не води до увеличаване на риболовното усилие върху въпросните рибни запаси.

4.   При предложения за прехвърляне на капацитет към техния флот държавите-членки гарантират, че корабите за прехвърляне са записани в регистъра на плавателните съдове на IOTC или в регистъра на плавателните съдове на други регионални организации за риболов на риба тон. Не могат да бъдат прехвърляни кораби, включени в списъка на извършващи незаконен, недокладван и нерегулиран (ННН) риболов кораби на която и да е регионална организация за управление на риболова.

5.   С оглед да се вземе предвид изпълнението на плановете за развитие, предадени на IOTC, държавите-членки могат единствено да увеличават ограниченията на риболовния капацитет по настоящия член в рамките на границите, посочени във въпросните планове за развитие.

Раздел 4

Зона на конвенцията SPRFMO

Член 24

Пелагични риболовни дейности — ограничения на капацитета

Държавите-членки, които са извършвали активно пелагични риболовни дейности през 2007 г., 2008 г. или 2009 г. ограничават общото ниво на брутен тонаж (БТ) на кораби, плаващи под тяхното знаме и извършващи риболов на пелагични запаси през 2010 г., до нивата на общо 78 610 БТ в зоната на конвенцията SPRFMO, така че да се осигури устойчиво използване на пелагичните рибни ресурси в южната част на Тихия океан.

Член 25

Пелагични риболовни дейности — ограничения на улова

1.   Само държавите-членки, които са извършвали активно пелагични риболовни дейности в зоната на конвенцията SPRFMO през 2007 г., 2008 г. или 2009 г., съгласно член 24, могат да извършват риболов на пелагични запаси в тази зона в съответствие с определените в приложение IЙ ограничения на улова.

2.   Държавите-членки нотифицират всеки месец Комисията за наименованията и характеристиките, включително и БТ, на своите кораби, които извършват риболов в зоната на SPRFMO.

3.   За целите на посочения в настоящия член мониторинг на риболовните дейности държавите-членки изпращат на Комисията, с цел препращане на временния секретариат на SPRFMO, данните от системите за наблюдение на корабите (VMS), ежемесечни доклади за улова и, когато има такива, данните за престои в пристанища най-късно до 15-то число на следващия месец.

Член 26

Дънни риболовни дейности

Държавите-членки ограничават дънното риболовно усилие или улова в зоната на конвенцията SPRFMO до средните годишни стойности за периода от 1 януари 2002 г. до 31 декември 2006 г. по отношение на броя на риболовните кораби и другите параметри, които отразяват равнището на улов, риболовното усилие и риболовния капацитет, и до онези части от зоната на конвенцията SPRFMO, в които през предходния риболовен сезон са били извършвани дънни риболовни дейности.

Раздел 5

Зона на конвенцията IATTC

Член 27

Риболовна дейност с мрежи гъргър

1.   Риболовът на албакор (тон с жълти перки) (Thunnus albacares), дебел (големоок) тон (Thunnus obesus) и ивичест тон (Katsuwonus pelamis) с кораби, оборудвани с мрежи гъргър, се забранява:

а)

или от 29 юли до 28 септември 2010 г., или от 10 ноември 2010 г. до 18 януари 2011 г. в зоната, определена от следните граници:

тихоокеанските крайбрежни линии на Северна и Южна Америка,

дължина 150° з.д.,

ширина 40° с. ш.,

ширина 40° ю. ш.

б)

от 29 септември до 29 октомври 2010 г. в зоната, определена от следните граници:

дължина 94° з.д.,

дължина 110° з.д.,

ширина 3° с. ш.,

ширина 5° ю. ш.

2.   Съответните държави-членки нотифицират Комисията за избрания период за забрана на риболова съгласно параграф 1, буква а) преди 1 април 2010 г. Всички кораби с мрежи гъргър на съответните държави-членки прекратят риболова с това съоръжение в посочената зона и в рамките на избрания период.

3.   Корабите с мрежи гъргър, извършващи риболов на риба тон в регулаторната зона на IATTC, задържат на борда и след това разтоварват на суша целия улов на албакор (тон с жълти перки), големоок тон и ивичест тон с изключение на рибата, която се счита негодна за консумация от човека по причини, различни от размера. Единственото изключение е последната част на рейс, когато може да няма достатъчно място, за да се побере цялото количество риба тон, уловено по време на тази част от рейса.

Раздел 6

Зона на конвенцията SEAFO

Член 28

Мерки за опазване на дълбоководните акули

Целевият риболов на следните дълбоководни акули в зоната на Конвенцията SEAFO се забранява: скатове (Rajidae), бодлива акула (Squalus acanthiаs), blurred smooth lanternshark (Etmopterus bigelowi), shorttail lanternshark (Etmopterus brachyurus), голяма светеща акула (Etmopterus princeps), гладка светеща акула (Etmopterus pusillus), ghost catshark (Apristurus manis), кадифена котешка акула (Scymnodon squamulosus) и дълбоководните акули от разред Selachimorpha.

Раздел 7

Зона на конвенцията WCPFC

Член 29

Ограничения на риболовното усилие за дебел (големоок) тон, албакор (тон с жълти перки), ивичест тон и южнотихоокеански бял тон

Държавите-членки гарантират, че общото риболовно усилие за дебел (големоок) тон (Thunnus obesus), албакор (тон с жълти перки) (Thunnus albacares), ивичест тон (Katsuwonus pelamis) и южнотихоокеански бял тон (Thunnus alalunga) в зоната на Конвенцията WCPFC се ограничава до риболовното усилие, предвидено в споразуменията за партньорство в областта на рибарството между Съюза и крайбрежните държави в региона.

Член 30

Затворена зона за риболов с устройства за събиране на риба (УСР)

1.   В частта от зоната на конвенцията WCPFC, разположена между 20° с.ш. и 20° ю.ш. риболовните дейности с използващи устройства за събиране на риба (УСР) кораби, оборудвани с мрежи гъргър, се забраняват между 00,00 ч. на 1 юли 2010 г. и 24,00 ч. на 30 септември 2010 г. През този период оборудван с мрежи гъргър кораб може да извършва риболовни дейности в тази част от зоната на конвенцията WCPFC само ако на борда му има наблюдател, който да следи, че в нито един момент корабът:

а)

не използва или обслужва УСР или свързан с него електронен уред;

б)

не извършва риболов от пасажи, към които се прилагат УСР.

2.   Всички оборудвани с мрежи гъргър кораби, които извършват риболов в зоната на Конвенцията WCPFC, посочена в параграф 1, задържат на борда, разтоварват на суша или трансбордират цялото уловено количество дебел (големоок) тон, албакор (тон с жълти перки) и ивичест тон.

3.   Параграф 2 не се прилага в следните случаи:

а)

в последната част на рейс, ако корабът не разполага с достатъчно място, за да побере цялото количество риба;

б)

когато рибата не е годна за консумация от човека по причини, различни от размера, или

в)

при сериозна повреда на оборудването за замразяване.

Член 31

Ограничения за броя на корабите с разрешения за риболов на риба меч

Максималният брой на корабите на ЕС с разрешения за риболов на риба меч (Xiphias gladius) в зоните на юг от 20° ю.ш. от зоната на Конвенцията WCPFC е равен на посочения в приложение VII.

Раздел 8

Берингово море

Член 32

Забрана за риболов в откритите води на Берингово море

Забранява се риболовът на минтай (Theragra chalcogramma) в откритите води на Берингово море.

ДЯЛ III

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ ВЪВ ВОДИ НА ЕС ЗА КОРАБИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Член 33

Ограничения на улова

На риболовните кораби, плаващи под знамето на Норвегия, и на риболовните кораби, регистрирани във Фарьорските острови, се разрешава да извършват риболов във водите на ЕС в рамките на ограниченията на улова, определени в приложение I, и при спазване на условията, предвидени в глава III от Регламент (ЕО) № 1006/2008 и в настоящия дял.

Член 34

Разрешения за риболов

1.   Максималният брой на разрешенията за риболов за кораби на трети държави, извършващи риболов във води на ЕС, е определен в приложение VIII.

2.   Екземпляри от рибни запаси, за които има установени ограничения на улова, не се задържат на борда, нито се разтоварват на суша, освен ако уловът не е извършен от кораби на трета държава, която има квота и тази квота не е изчерпана.

Член 35

Забранени видове

На корабите на трети държави се забранява да извършват риболов, да задържат на борда, да трансбордират и да разтоварват на суша следните видове:

а)

гигантска акула (Cetorhinus maximus) и бяла акула (Carcharodon carcharias) във всички води на ЕС;

б)

морски ангел (Squatina squatina) във всички води на ЕС;

в)

обикновен скат (Dipturus batis) във всички води на ЕС от зони IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX и X на ICES; и

г)

вълнист скат (Raja undulata) и бял скат (Rostroraja alba) във води на ЕС от зони VI, VII, VIII, IX и X на ICES.

ДЯЛ IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36

Изменение на Регламент (ЕО) № 1359/2008

В част 2 от приложението към Регламент (ЕО) № 1359/2008 вписването за гренадир във води на Общността и води от подзона III на ICES, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави, се заменя със следното:

„Видове:

Гренадир

Coryphaenoides rupestris

Зона:

Води на Общността и води от III (45), които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави

(RNG/03-)

Година

2009

2010

 

Дания

804

804

Германия

5

5

Швеция

41

41

ЕО

850

850

Член 37

Изменение на Регламент (ЕО) № 754/2009

В член 1 от Регламент (ЕО) № 754/2009 се добавят следните букви:

„в)

групата кораби, които плават под знамето на Обединеното кралство и участват в риболовните дейности, посочени в искането на Обединеното кралство от 18 юни 2009 г., за целеви риболов на норвежки омар, и които използват дънни тралове и грибове с размер на окото равен или по-голям от 70 mm и по-малък от 100 mm на запад от Шотландия, по-специално в Minch (статистически квадранти 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4, 45 E3 на ICES);

г)

групата кораби, които плават под знамето на Обединеното кралство и участват в риболовните дейности, посочени в искането на Обединеното кралство от 18 юни 2009 г., за целеви риболов на норвежки омар, и които използват дънни тралове и грибове с размер на окото равен или по-голям от 70 mm и по-малък от 100 mm на запад от Шотландия, по-специално във Firth of Clyde (статистически квадранти 39 E5 и 40 E5 на ICES);

д)

групата кораби, които плават под знамето на Полша и участват в риболовните дейности, посочени в искането на Полша от 24 април 2009 г., допълнено с писмо от 11 юли 2009 г., за целеви риболов на сайда, и които използват дънни тралове с размер на окото равен или по-голям от 100 mm в Северно море и във водите на ЕС в зона IIa с непрекъснато присъствие на наблюдатели.“.

Член 38

Изменения на Регламент (ЕО) № 1226/2009

Член 2 от Регламент (ЕО) № 1226/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси и групи от рибни запаси за 2010 г., приложими в Балтийско море за 2010 г (46). се заменя със следното:

„Член 2

Приложно поле

1.   Настоящият регламентът се прилага за риболовни кораби на Общността (кораби на Общността), извършващи риболовна дейност в Балтийско море.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 настоящият регламент не се прилага за риболовните дейности, извършвани единствено с цел научни изследвания, които се провеждат с разрешението и под ръководството на държавата-членка, под чието знаме плава съответният кораб, и за които Комисията и държавите-членки, в чиито води се провеждат изследванията, са били информирани предварително. Държавите-членки, извършващи риболовни дейности с цел научни изследвания, информират Комисията, държавите-членки, в чиито води се провеждат изследванията, ICES и STECF за всички улови от такива дейности.

3.   Параграф 2 не се прилага за риболовни дейности на кораби, участващи в инициативи, свързани с напълно документиран риболов, когато този риболов се ползва с допълнителни квоти.“.

Член 39

Изменение на Регламент (ЕО) № 1287/2009

Член 2 от Регламент (ЕО) № 1287/2009 на Съвета от 27 ноември 2009 г. за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси и групи от рибни запаси за 2010 г., приложими в Черно море за 2010 г (47). се заменя със следното:

„Член 2

Приложно поле

1.   Настоящият регламентът се прилага за риболовни кораби на Общността (кораби на Общността), извършващи риболовна дейност в Черно море.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 настоящият регламент не се прилага за риболовните дейности, извършвани единствено с цел научни изследвания, които се провеждат с разрешението и под ръководството на държавата-членка, под чието знаме плава съответният кораб, и за които Комисията и държавите-членки, в чиито води се провеждат изследванията, са били информирани предварително. Държавите-членки, извършващи риболовни дейности с цел научни изследвания, информират Комисията, държавите-членки, в чиито води се провеждат изследванията, ICES и STECF за всички улови от такива дейности.

3.   Параграф 2 не се прилага за риболовни дейности на кораби, участващи в инициативи, свързани с напълно документиран риболов, когато този риболов се ползва с допълнителни квоти.“.

Член 40

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2010 г.

Когато възможностите за риболов за зоната на конвенцията CCAMLR са определени за периоди, започващи преди 1 януари 2010 г., се прилагат дял II, глава III, раздел 2 и приложения IД и V, считано от началото на съответните периоди на прилагане на тези възможности за риболов.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел, 14 януари 2010 г.

За Съвета

M. A. MORATINOS

Председател


(1)  ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 20.

(2)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(3)  ОВ L 150, 30.4.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 5.

(5)  ОВ L 65, 7.3.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 122, 11.5.2007 г., стр. 7.

(7)  ОВ L 157, 19.6.2007 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 6.

(9)  ОВ L 96, 15.4.2009 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 214, 19.8.2009 г., стр. 16.

(11)  ОВ L 276, 10.10.1983 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 274, 25.9.1986 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 132, 21.5.1987 г., стр. 9.

(14)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 171, 6.7.1994 г., стр. 7.

(16)  ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1.

(17)  ОВ L 351, 28.12.2002 г., стр. 6.

(18)  ОВ L 289, 7.11.2003 г., стр. 1

(19)  ОВ L 333, 20.12.2003 г., стр. 17.

(20)  ОВ L 97, 1.4.2004 г., стр. 16.

(21)  ОВ L 340, 23.12.2005 г., стр. 3.

(22)  ОВ L 409, 30.12.2006 г., стр. 1.

(23)  ОВ L 36, 8.2.2007 г., стр. 6.

(24)  ОВ L 123, 12.5.2007 г., стр. 3.

(25)  ОВ L 318, 5.12.2007 г., стр. 1.

(26)  ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1.

(27)  ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33

(28)  ОВ L 295, 4.11.2008 г., стр. 3.

(29)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 1.

(30)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 42

(31)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 70.

(32)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(33)  Споразумение между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия (ОВ L 226, 29.8.1980 г., стр. 48).

(34)  Споразумение в областта на рибарството между Европейската икономическа общност, от една страна, и Правителството на Дания и автономното правителство на Фарьорските острови, от друга страна (ОВ L 226, 29.8.1980 г., стр. 12).

(35)  Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга страна (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 4) и Протокол за установяване на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидено в посоченото Споразумение (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 9).

(36)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(37)  ОВ L 151, 11.6.2008 г., стр. 5.

(38)  Сключена с Решение на Съвета 2002/738/ЕО (ОВ L 234, 31.8.2002 г., стр. 39).

(39)  Европейската общност се присъедини с Решение на Съвета 86/238/ЕИО (ОВ L 162, 18.6.1986 г., стр. 33).

(40)  Сключена с Решение на Съвета 2006/539/ЕО (ОВ L 224, 16.8.2006 г., стр. 22).

(41)  Европейската общност се присъедини с Решение на Съвета 95/399/ЕО (ОВ L 236, 5.10.1995 г., стр. 24).

(42)  Сключена с Решение на Съвета 2008/780/ЕО (ОВ L 268, 9.10.2008 г., стр. 27).

(43)  Европейската общност се присъедини с Решение на Съвета 2005/75/ЕО (ОВ L 32, 4. 2.2005 г., стр. 1).

(44)  ОВ L 352, 31.12.2008 г., стр. 1.

(45)  До провеждане на консултациите между Европейския Съюз и Норвегия не се извършва целеви риболов на гренадир в зона IIIа на ICES.“

(46)  ОВ L 330, 16.12.2009 г., стр. 1.

(47)  ОВ L 347, 24.12.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОГРАНИЧЕНИЯ НА УЛОВА, ПРИЛОЖИМИ ЗА КОРАБИТЕ НА СЪЮЗА В ЗОНИТЕ, В КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ ТАКИВА ОГРАНИЧЕНИЯ, И ЗА КОРАБИТЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ВЪВ ВОДИТЕ НА ЕС, ПО ВИДОВЕ И ЗОНИ (В ТОНОВЕ ЖИВО ТЕГЛО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЛУЧАИТЕ, В КОИТО Е ПОСОЧЕНО ДРУГО)

Всички ограничения на улова, посочени в настоящото приложение, се считат за квоти за целите на член 5 от настоящия регламент, и следователно към тях се прилагат правилата, посочени в Регламент (ЕО) № 1224/2009, и по-специално в членове 33 и 34 от него.

Ако не е посочено друго, под риболовни зони се разбира зоните на ICES.

Във всяка зона рибните запаси са посочени по азбучен ред на наименованията на видовете на латински език. За целите на настоящия регламент се прилага следната таблица за съответствие на латинските и общоприетите наименования:

Научно наименование

3-буквен код

Общоприето наименование

Amblyraja radiata

RJR

Бодлив скат

Ammodytes spp.

SAN

Пясъчна змиорка

Argentina silus

ARU

Атлантическа аргентина

Beryx spp.

ALF

Берикс

Brosme brosme

USK

Менек

Centrophorus squamosus

GUQ

Сива късошипа акула

Centroscymnus coelolepis

CYO

Португалска котешка акула

Chaceon (Geryon) quinquedens

CRR

Западноафрикански джерион

Champsocephalus gunnari

ANI

Антарктическа ледена риба

Chionoecetes spp.

PCR

Снежен краб

Clupea harengus

HER

Херинга

Coryphaenoides rupestris

RNG

Гренадир

Dalatias licha

SCK

Черна акула

Deania calcea

DCA

Птицеклюна акула

Dipturus batis

RJB

Обикновен скат

Dissostichus eleginoides

TOP

Кликач

Engraulis encrasicolus

ANE

Хамсия

Etmopterus princeps

ETR

Голяма светеща акула

Etmopterus pusillus

ETP

Гладка светеща акула

Euphausia superba

KRI

Крил

Gadus morhua

COD

Атлантическа треска

Galeorhinus galeus

GAG

Галеорхинус галеус

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Камбала

Hippoglossoides platessoides

PLA

Американска камбала

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Писия (атлантическа камбала)

Hoplostethus аtlanticus

ORY

Атлантически големоглав

Illex illecebrosus

SQI

Късоопашат калмар

Lamna nasus

POR

Селдова акула

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Сива скална треска

Lepidorhombus spp.

LEZ

Мегрим

Leucoraja circularis

RJI

Пясъчен скат

Leucoraja fullonica

RJF

Скат от вида Leucoraja fullonica

Leucoraja naevus

RJN

Кукувичев скат

Limanda ferruginea

YEL

Жълтоопашата лиманда

Limanda limanda

DAB

Лиманда

Lophiidae

ANF

Морски дявол

Macrourus spp.

GRV

Макрурус

Makaira nigricans

BUM

Син марлин

Mallotus villosus

CAP

Мойва

Martialia hyadesi

SQS

Калмар

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Пикша

Merlangius merlangus

WHG

Меджид

Merluccius merluccius

HKE

Мерлуза

Micromesistius poutassou

WHB

Син меджид

Microstomus kitt

LEM

Малоуста писия

Molva dypterygia

BLI

Синя молва

Molva molva

LIN

Молва (морска щука)

Nephrops norvegicus

NEP

Норвежки омар

Pandalus borealis

PRA

Северна скарида

Paralomis spp.

PAI

Крабове

Penaeus spp.

PEN

Скариди от рода Penaeus

Platichthys flesus

FLE

Писия (речна писия)

Pleuronectes platessa European plaice

PLE

Писия (морска писия)

Pleuronectiformes

FLX

Писиеви риби

Pollachius pollachius

POL

Сребриста сайда

Pollachius virens

POK

Сайда

Psetta maxima

TUR

Калкан

Raja brachyura

RJH

Късоопашат скат

Raja clavata

RJC

Морска лисица

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Норвежки скат

Raja microocellata

RJE

Скат от вида Raja microocellata

Raja montagui

RJM

Петнист скат

Raja undulata

RJA

Вълнист скат

Rajiformes – Rajidae

SRX-RAJ

Скатови

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Черна писия (гренландска камбала)

Rostroraja alba

RJA

Бял скат

Scomber scombrus

MAC

Скумрия

Scopthalmus rhombus

BLL

Средиземноморски калкан

Sebastes spp.

RED

Морски костур

Solea solea

SOL

Обикновен морски език

Soleidae.

SOX

Морски език

Sprattus sprattus

SPR

Трицона

Squalus acanthias

DGS

Бодлива акула

Tetrapturus albidus

WHM

Бял марлин

Thunnus maccoyii

SBF

Южен червен тон

Thunnus obesus

BET

Дебел (големоок) тон

Thunnus thynnus

BFT

Червен тон

Trachurus spp.

JAX

Сафрид

Trisopterus esmarkii

NOP

Норвежки паут

Urophycis tenuis

HKW

Бяла мерлуза

Xiphias gladius

SWO

Риба меч

Следната таблица за съответствие на общоприетите и латинските наименования е дадена изключително за обяснителни цели:

Берикс

ALF

Beryx spp.

Американска камбала

PLA

Hippoglossoides platessoides

Хамсия

ANE

Engraulis encrasicolus

Морски дявол

ANF

Lophiidae

Антарктическа ледена риба

ANI

Champsocephalus gunnari

Писия (атлантическа камбала)

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Дебел (големоок) тон

BET

Thunnus obesus

Птицеклюна акула

DCA

Deania calcea

Късоопашат скат

RJH

Raja brachyura

Синя молва

BLI

Molva dypterygia

Син марлин

BUM

Makaira nigricans

Син меджид

WHB

Micromesistius poutassou

Червен тон

BFT

Thunnus thynnus

Средиземноморски калкан

BLL

Scopthalmus rhombus

Мойва

CAP

Mallotus villosus

Атлантическа треска

COD

Gadus morhua

Обикновен скат

RJB

Dipturus Batis

Обикновен морски език

SOL

Solea solea

Крабове

PAI

Paralomis spp.

Кукувичев скат

RJN

Leucoraja naevus

Лиманда

DAB

Limanda limanda

Западноафрикански джерион

CRR

Chaceon (Geryon) quinquedens.

Писиеви риби

FLX

Pleuronectiformes

Писия (речна писия)

FLE

Platichthys flesus

Голяма светеща акула

ETR

Etmopterus princeps

Атлантическа аргентина

ARU

Argentina silus

Черна писия (гренландска камбала)

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Макрурус

GRV

Macrourus spp.

Сива скална треска

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Пикша

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Мерлуза

HKE

Merluccius merluccius

Херинга

HER

Clupea harengus

Сафрид

JAX

Trachurus spp.

Черна акула

SCK

Dalatias licha

Крил

KRI

Euphausia superba

Сива късошипа акула

GUQ

Centrophorus squamosus

Малоуста писия

LEM

Microstomus kitt

Молва (морска щука)

LIN

Molva molva

Скумрия

MAC

Scomber scombrus

Мегрим

LEZ

Lepidorhombus spp.

Северна скарида

PRA

Pandalus borealis

Норвежки омар

NEP

Nephrops norvegicus

Норвежки паут

NOP

Trisopterus esmarkii

Норвежки скат

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Атлантически големоглав

ORY

Hoplostethus аtlanticus

Кликач

TOP

Dissostichus eleginoides

Скариди от рода Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Писия (морска писия)

PLE

Pleuronectes platessa European plaice

Сребриста сайда

POL

Pollachius pollachius

Селдова акула

POR

Lamna nasus

Португалска котешка акула

CYO

Centroscymnus coelolepis

Морски костур

RED

Sebastes spp.

Гренадир

RNG

Coryphaenoides rupestris

Сайда

POK

Pollachius virens

Пясъчна змиорка

SAN

Ammodytes spp.

Пясъчен скат

RJI

Leucoraja circularis

Скат от вида Leucoraja fullonica

RJF

Leucoraja fullonica

Късоопашат калмар

SQI

Illex illecebrosus

Скатови

SRX-RAJ

Rajiformes - Rajidae

Скат от вида Raja microocellata

RJE

Raja microocellata

Гладка светеща акула

ETP

Etmopterus pusillus

Снежен краб

PCR

Chionoecetes spp.

Морски език

SOX

Soleidae.

Южен червен тон

SBF

Thunnus maccoyii

Петнист скат

RJM

Raja montagui

Трицона

SPR

Sprattus sprattus

Бодлива акула

DGS

Squalus acanthias

Калмар

SQS

Martialia hyadesi

Бодлив скат

RJR

Amblyraja radiata

Риба меч

SWO

Xiphias gladius

Морска лисица

RJC

Raja clavata

Галеорхинус галеус

GAG

Galeorhinus galeus

Калкан

TUR

Psetta maxima

Менек

USK

Brosme brosme

Вълнист скат

RJА

Raja undulata

Бяла мерлуза

HKW

Urophycis tenuis

Бял марлин

WHM

Tetrapturus albidus

Бял скат

RJA

Rostroraja alba

Меджид

WHG

Merlangius merlangus

Камбала

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Жълтоопашата лиманда

YEL

Limanda ferruginea

ПРИЛОЖЕНИЕ IА

Скагерак, Категат, зони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV на ICES, водите на ЕС от CЕCAF, водите на Френска Гвиана

Вид:

Пясъчна змиорка

Ammodytes spp.

Зона:

норвежки води от IV

(SAN/04-N.)

Дания

0

 (1)

 

 

Обединеното кралство

0

 (1)

 

 

ЕС

0

 (1)

 

 

ОДУ

Неприложимо

 

 


Вид:

Пясъчна змиорка

Ammodytes spp.

Зона:

води на ЕС от IIa, IIIa и IV (2)

(SAN/2A3A4.)

Дания

108 834

 (2)

 

 

Обединеното кралство

2 379

 (2)

 

 

Германия

166

 (2)

 

 

Швеция

3 996

 (2)

 

 

ЕС

115 375

 (2)

 

 

ОДУ

200 000

 

 


Вид:

Атлантическа аргентина

Argentina silus

Зона:

води на ЕС и международни води от I и II

(ARU/1/2.)

Германия

30

 

 

 

Франция

10

 

 

 

Нидерландия

24

 

 

 

Обединеното кралство

48

 

 

 

ЕС

112

 

 

 

ОДУ

112

 

 


Вид:

Атлантическа аргентина

Argentina silus

Зона:

води на ЕС от III и IV

(ARU/3/4.)

Дания

1 134

 

 

 

Германия

11

 

 

 

Франция

8

 

 

 

Ирландия

8

 

 

 

Нидерландия

53

 

 

 

Швеция

44

 

 

 

Обединеното кралство

20

 

 

 

ЕС

1 278

 

 

 

ОДУ

1 278

 

 


Вид:

Атлантическа аргентина

Argentina silus

Зона:

води на ЕС и международни води от V, VI и VII

(ARU/567.)

Германия

389

 

 

 

Франция

8

 

 

 

Ирландия

360

 

 

 

Нидерландия

4 057

 

 

 

Обединеното кралство

285

 

 

 

ЕС

5 099

 

 

 

ОДУ

5 099

 

 


Вид:

Менек

Brosme brosme

Зона:

води на ЕС и международни води от I, II и ХIV

(USK/1214EI.)

Германия

6

 (3)

 

 

Франция

6

 (3)

 

 

Обединеното кралство

6

 (3)

 

 

Други

3

 (3)

 

 

ЕС

21

 (3)

 

 

ОДУ

21

 

 


Вид:

Менек

Brosme brosme

Зона:

води на ЕС от III

(USK/03-C.)

Дания

12

 

 

 

Швеция

6

 

 

 

Германия

6

 

 

 

ЕС

24

 

 

 

ОДУ

24

 

 


Вид:

Менек

Brosme brosme

Зона:

води на ЕС от IV

(USK/04-C.)

Дания

53

 

 

 

Германия

16

 

 

 

Франция

37

 

 

 

Швеция

5

 

 

 

Обединеното кралство

80

 

 

 

Други

5

 (4)

 

 

ЕС

196

 

 

 

ОДУ

196

 

 


Вид:

Менек

Brosme brosme

Зона:

води на ЕС и международни води от V, VI и VII

(USK/567EI.)

Германия

4

 (6)

 

 

Испания

14

 (6)

 

 

Франция

165

 (6)

 

 

Ирландия

16

 (6)

 

 

Обединеното кралство

80

 (6)

 

 

Други

4

 (5)  (6)

 

 

ЕС

283

 (6)

 

 

ОДУ

3 217

 

 


Вид:

Менек

Brosme brosme

Зона:

норвежки води от IV

(USK/04-N.)

Белгия

0

 (7)

 

 

Дания

0

 (7)

 

 

Германия

0

 (7)

 

 

Франция

0

 (7)

 

 

Нидерландия

0

 (7)

 

 

Обединеното кралство

0

 (7)

 

 

ЕС

0

 (7)

 

 

ОДУ

Неприложимо

 

 


Вид:

Херинга (8)

Clupea harengus

Зона:

IIIa

(HER/03A.)

Дания

10 147

 (9)

 

 

Германия

163

 (9)

 

 

Швеция

10 614

 (9)

 

 

ЕС

20 924

 (9)

 

 

ОДУ

Неустановено

 

 


Вид:

Херинга (10)

Clupea harengus

Зона:

води на ЕС от зона IV, северно от 53° 30' с.ш.

(HER/04A.), (HER/04B.)

Дания

15 259

 (11)

 

 

Германия

9 595

 (11)

 

 

Франция

6 547

 (11)

 

 

Нидерландия

14 637

 (11)

 

 

Швеция

1 131

 (11)

 

 

Обединеното кралство

16 429

 (11)

 

 

ЕС

63 598

 (11)

 

 

ОДУ

Неприложимо

 

 


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

Норвежки води, южно от 62° с.ш.

(HER/04-N.)

Швеция

0

 (12)  (13)

 

 

ЕС

0

 (13)

 

 

ОДУ

Неприложимо

 (13)

 


Вид:

Херинга (14)

Clupea harengus

Зона:

Прилов в зона IIIa

(HER/03A-BC)

Дания

4 652

 (15)

 

 

Германия

42

 (15)

 

 

Швеция

748

 (15)

 

 

ЕС

5 442

 (15)

 

 

ОДУ

Неустановено

 

 


Вид:

Херинга (16)

Clupea harengus

Зона:

Прилов във води на ЕС от зони IIа и IV; VIId;

(HER/2A47DX)

Белгия

51

 (17)

 

 

Дания

9 948

 (17)

 

 

Германия

51

 (17)

 

 

Франция

51

 (17)

 

 

Нидерландия

51

 (17)

 

 

Швеция

49

 (17)

 

 

Обединеното кралство

189

 (17)

 

 

ЕС

10 390

 (17)

 

 

ОДУ

Неустановено

 

 


Вид:

Херинга (18)

Clupea harengus

Зона:

VIId; IVc (19)

(HER/4CXB7D.)

Белгия

4 615

 (20)  (21)

 

 

Дания

218

 (20)  (21)

 

 

Германия

137

 (20)  (21)

 

 

Франция

3 550

 (20)  (21)

 

 

Нидерландия

5 557

 (20)  (21)

 

 

Обединеното кралство

1 242

 (20)  (21)

 

 

ЕС

15 319

 (21)

 

 

ОДУ

Неустановено

 

 


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

води на ЕС и международни води от Vb, VIb и VIaN (22)

(HER/5B6ANB)

Германия

1 533

 (23)

 

 

Франция

290

 (23)

 

 

Ирландия

2 072

 (23)

 

 

Нидерландия

1 533

 (23)

 

 

Обединеното кралство

8 287

 (23)

 

 

ЕС

13 715

 (23)

 

 

ОДУ

24 420

 

 


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

VIIb, VIIc; VIaS (24)

(HER/6AS7BC)

Ирландия

6 774

 

 

 

Нидерландия

677

 

 

 

ЕС

7 451

 

 

 

ОДУ

7 451

 

 


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

VI Clyde (25)

(HER/06ACL.)

Обединеното кралство

720

 

 

 

ЕС

720

 

 

 

ОДУ

720

 

 


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

VIIa (26)

(HER/07A/MM)

Ирландия

1 250

 

 

 

Обединеното кралство

3 550

 

 

 

ЕС

4 800

 

 

 

ОДУ

4 800

 

 


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

VIIe и VIIf

(HER/7EF.)

Франция

500

 

 

 

Обединеното кралство

500

 

 

 

ЕС

1 000

 

 

 

ОДУ

1 000

 

 


Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

VIIg (27), VIIh (27), VIIj (27)и VIIk (27)

(HER/7G-K.)

Германия

113

 

 

 

Франция

627

 

 

 

Ирландия

8 770

 

 

 

Нидерландия

627

 

 

 

Обединеното кралство

13

 

 

 

ЕС

10 150

 

 

 

ОДУ

10 150

 

 


Вид:

Хамсия

Engraulis encrasicolus

Зона:

VIII

(ANE/08.)

Испания

6 300

 

 

 

Франция

700

 

 

 

ЕС

7 000

 

 

 

ОДУ

7 000

 

 


Вид:

Хамсия

Engraulis encrasicolus

Зона:

IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Испания

3 826

 

 

 

Португалия

4 174

 

 

 

ЕС

8 000

 

 

 

ОДУ

8 000

 

 


Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

Скагерак

(COD/03AN.)

Белгия

7

 (28)  (29)

 

 

Дания

2 140

 (28)  (29)

 

 

Германия

54

 (28)  (29)

 

 

Нидерландия

13

 (28)  (29)

 

 

Швеция

374

 (28)  (29)

 

 

ЕС

2 588

 (29)

 

 

ОДУ

Неустановено

 

 


Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

Категат

(COD/03AS.)

Дания

234

 

 

 

Германия

5

 

 

 

Швеция

140

 

 

 

ЕС

379

 

 

 

ОДУ

379

 

 


Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

води на ЕС от зони IIа и IV; онази част от IIIа, която не е обхваната от Скагерак и Категат

(COD/2A3AX4)

Белгия

553

 (30)  (31)

 

 

Дания

3 178

 (30)  (31)

 

 

Германия

2 015

 (30)  (31)

 

 

Франция

683

 (30)  (31)

 

 

Нидерландия

1 796

 (30)  (31)

 

 

Швеция

21

 (30)  (31)

 

 

Обединеното кралство

7 290

 (30)  (31)

 

 

ЕС

15 536

 (30)  (31)

 

 

ОДУ

Неустановено

 

 


Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

норвежки води на юг от 62° с.ш.

(COD/04-N.)

Швеция

0

 (32)  (33)

 

 

ЕС

0

 (33)

 

 

ОДУ

Неприложимо

 

 


Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

VIb; води на ЕС и международни води от Vb на запад от 12° 00 з.д. и от XII и XIV

(COD/561214)

Белгия

0

 

 

 

Германия

1

 

 

 

Франция

13

 

 

 

Ирландия

18

 

 

 

Обединеното кралство

48

 

 

 

ЕС

80

 

 

 

ОДУ

80

 

 


Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

VIa; води на ЕС и международни води от Vb на изток от 12° 00 з.д.

(COD/5B6A-C)

Белгия

0

 

 

 

Германия

4

 

 

 

Франция

38

 

 

 

Ирландия

53

 

 

 

Обединеното кралство

145

 

 

 

ЕС

240

 

 

 

ОДУ

240

 

 


Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

VIIa

(COD/07A.)

Белгия

9

 

 

 

Франция

25

 

 

 

Ирландия

444

 

 

 

Нидерландия

2

 

 

 

Обединеното кралство

194

 

 

 

ЕС

674

 

 

 

ОДУ

674

 

 


Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

VIIb-c, VIIe-k, VIII, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Белгия

167

 

 

 

Франция

2 735

 

 

 

Ирландия

825

 

 

 

Нидерландия

1

 

 

 

Обединеното кралство

295

 

 

 

ЕС

4 023

 

 

 

ОДУ

4 023

 

 


Вид:

Атлантическа треска

Gadus morhua

Зона:

VIId

(COD/07D.)

Белгия

47

 (34)  (35)

 

 

Франция

916

 (34)  (35)

 

 

Нидерландия

27

 (34)  (35)

 

 

Обединеното кралство

101

 (34)  (35)

 

 

ЕС

1 091

 (35)

 

 

ОДУ

Неустановено

 

 


Вид:

Селдова акула

Lamna nasus

Зона:

Води на ЕС от III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X и XII

(POR/3-12)

Дания

0

 

 

 

Франция

0

 

 

 

Германия

0

 

 

 

Ирландия

0

 

 

 

Испания

0

 

 

 

Обединеното кралство

0

 

 

 

ЕС

0

 

 

 

ОДУ

Неприложимо

 

 


Вид:

Мегрим

Lepidorhombus spp.

Зона:

води на ЕС от IIа и IV

(LEZ/2AC4-C)

Белгия

5

 

 

 

Дания

5

 

 

 

Германия

5

 

 

 

Франция

29

 

 

 

Нидерландия

23

 

 

 

Обединеното кралство

1 690

 

 

 

ЕС

1 757

 

 

 

ОДУ

1 757

 

 


Вид:

Мегрим

Lepidorhombus spp.

Зона:

VI; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от зони XII и XIV

(LEZ/561 214)

Испания

350

 

 

 

Франция

1 364

 

 

 

Ирландия

399

 

 

 

Обединеното кралство

966

 

 

 

ЕС

3 079

 

 

 

ОДУ

3 079

 

 


Вид:

Мегрим

Lepidorhombus spp.

Зона:

VII

(LEZ/07.)

Белгия

494

 

 

 

Испания

5 490

 

 

 

Франция

6 663

 

 

 

Ирландия

3 029

 

 

 

Обединеното кралство

2 624

 

 

 

ЕС

18 300

 

 

 

ОДУ

18 300

 

 


Вид:

Мегрим

Lepidorhombus spp.

Зона:

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

(LEZ/8ABDE.)

Испания

1 176

 

 

 

Франция

949

 

 

 

ЕС

2 125

 

 

 

ОДУ

2 125

 

 


Вид:

Мегрим

Lepidorhombus spp.

Зона:

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Испания

1 188

 

 

 

Франция

59

 

 

 

Португалия

40

 

 

 

ЕС

1 287

 

 

 

ОДУ

1 287

 

 


Вид:

Лиманда и писия (речна писия)

Limanda limanda и Platichthys flesus

Зона:

води на ЕС от IIа и IV

(D/F/2AC4-C)

Белгия

513

 

 

 

Дания

1 927

 

 

 

Германия

2 890

 

 

 

Франция

200

 

 

 

Нидерландия

11 654

 

 

 

Швеция

6

 

 

 

Обединеното кралство

1 620

 

 

 

ЕС

18 810

 

 

 

ОДУ

18 810

 

 


Вид:

Морски дявол

Lophiidae

Зона:

води на ЕС от IIа и IV

(ANF/2AC4-C)

Белгия

401

 (36)

 

 

Дания

884

 (36)

 

 

Германия

432

 (36)

 

 

Франция

82

 (36)

 

 

Нидерландия

303

 (36)

 

 

Швеция

10

 (36)

 

 

Обединеното кралство

9 233

 (36)

 

 

ЕС

11 345

 (36)

 

 

ОДУ

11 345

 

 


Вид:

Морски дявол

Lophiidae

Зона:

норвежки води от IV

(ANF/0-N.)

Белгия

0

 (37)

 

 

Дания

0

 (37)

 

 

Германия

0

 (37)

 

 

Нидерландия

0

 (37)

 

 

Обединеното кралство

0

 (37)

 

 

ЕС

0

 (37)

 

 

ОДУ

Неприложимо

 

 


Вид:

Морски дявол

Lophiidae

Зона:

VI; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от зони XII и XIV

(ANF/561214)

Белгия

200

 

 

 

Германия

228

 

 

 

Испания

214

 

 

 

Франция

2 462

 

 

 

Ирландия

557

 

 

 

Нидерландия

193

 

 

 

Обединеното кралство

1 713

 

 

 

ЕС

5 567

 

 

 

ОДУ

5 567

 

 


Вид:

Морски дявол

Lophiidae

Зона:

VII

(ANF/07.)

Белгия

2 984

 (38)

 

 

Германия

333

 (38)

 

 

Испания

1 186

 (38)

 

 

Франция

19 149

 (38)

 

 

Ирландия

2 447

 (38)

 

 

Нидерландия

386

 (38)

 

 

Обединеното кралство

5 807

 (38)

 

 

ЕС

32 292

 (38)

 

 

ОДУ

32 292

 (38)

 


Вид:

Морски дявол

Lophiidae

Зона:

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

(ANF/8ABDE.)

Испания

1 387

 

 

 

Франция

7 721

 

 

 

ЕС

9 108

 

 

 

ОДУ

9 108

 

 


Вид:

Морски дявол

Lophiidae

Зона:

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Испания

1 247

 

 

 

Франция

1

 

 

 

Португалия

248

 

 

 

ЕС

1 496

 

 

 

ОДУ

1 496

 

 


Вид:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона:

IIIa, води на ЕС от IIIb, IIIc и IIId

(HAD/3A/BCD)

Белгия

7

 (40)

 

 

Дания

1 213

 (40)

 

 

Германия

77

 (40)

 

 

Нидерландия

1

 (40)

 

 

Швеция

143

 (40)

 

 

ЕС

1 441

 (39)  (40)

 

 

ОДУ

Неустановено

 

 


Вид:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона:

води на ЕС от IIа и IV

(HAD/2AC4.)

Белгия

225

 (42)

 

 

Дания

1 549

 (42)

 

 

Германия

986

 (42)

 

 

Франция

1 718

 (42)

 

 

Нидерландия

169

 (42)

 

 

Швеция

109

 (42)

 

 

Обединеното кралство

16 485

 (42)

 

 

ЕС

21 241

 (41)  (42)

 

 

ОДУ

Неустановено

 

 


Вид:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона:

норвежки води на юг от 62° с.ш.

(HAD/04-N.)

Швеция

0

 (43)  (44)

 

 

ЕС

0

 (44)

 

 

ОДУ

Неприложимо

 

 


Вид:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона:

води на ЕС и международни води от зони VIb, XII и XIV

(HAD/6B1214)

Белгия

11

 

 

 

Германия

13

 

 

 

Франция

551

 

 

 

Ирландия

393

 

 

 

Обединеното кралство

4 029

 

 

 

ЕС

4 997

 

 

 

ОДУ

4 997

 

 


Вид:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона:

води на ЕС и международни води от Vb и VIа

(HAD/5BC6A.)

Белгия

3

 

 

 

Германия

4

 

 

 

Франция

147

 

 

 

Ирландия

438

 

 

 

Обединеното кралство

2 081

 

 

 

ЕС

2 673

 

 

 

ОДУ

2 673

 

 


Вид:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона:

VIIb-k, VIII, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Белгия

129

 

 

 

Франция

7 719

 

 

 

Ирландия

2 573

 

 

 

Обединеното кралство

1 158

 

 

 

ЕС

11 579

 

 

 

ОДУ

11 579

 

 


Вид:

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

Зона:

VIIa

(HAD/07A.)

Белгия

23

 

 

 

Франция

103

 

 

 

Ирландия

617

 

 

 

Обединеното кралство

681

 

 

 

ЕС

1 424

 

 

 

ОДУ

1 424

 

 


Вид:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона:

IIIa

(WHG/03A.)

Дания

151

 (46)

 

 

Нидерландия

1

 (46)

 

 

Швеция

16

 (46)

 

 

ЕС

168

 (45)  (46)

 

 

ОДУ

Неустановено

 

 


Вид:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона:

води на ЕС от IIа и IV

(WHG/2AC4.)

Белгия

250

 (48)  (49)

 

 

Дания

1 082

 (48)  (49)

 

 

Германия

282

 (48)  (49)

 

 

Франция

1 627

 (48)  (49)

 

 

Нидерландия

626

 (48)  (49)

 

 

Швеция

1

 (48)  (49)

 

 

Обединеното кралство

4 317

 (48)  (49)

 

 

ЕС

8 185

 (47)  (48)

 

 

ОДУ

Неустановено

 

 


Вид:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона:

VI; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от зони XII и XIV

(WHG/561 214)

Германия

3

 

 

 

Франция

53

 

 

 

Ирландия

129

 

 

 

Обединеното кралство

246

 

 

 

ЕС

431

 

 

 

ОДУ

431

 

 


Вид:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона:

VIIa

(WHG/07A.)

Белгия

0

 

 

 

Франция

5

 

 

 

Ирландия

91

 

 

 

Нидерландия

0

 

 

 

Обединеното кралство

61

 

 

 

ЕС

157

 

 

 

ОДУ

157

 

 


Вид:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh и VIIk

WHG/7X7A.

Белгия

133

 

 

 

Франция

8 180

 

 

 

Ирландия

4 565

 

 

 

Нидерландия

66

 

 

 

Обединеното кралство

1 463

 

 

 

ЕС

14 407

 

 

 

ОДУ

14 407

 

 


Вид:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона:

VIII

(WHG/08.)

Испания

1 296

 

 

 

Франция

1 944

 

 

 

ЕС

3 240

 

 

 

ОДУ

3 240

 

 


Вид:

Меджид

Merlangius merlangus

Зона:

IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

(WHG/9/3411)

Португалия

588

 

 

 

ЕС

588

 

 

 

ОДУ

588

 

 


Вид:

Меджид и сребриста сайда

Merlangius merlangus и Pollachius pollachius

Зона:

норвежки води на юг от 62° с.ш.

(W/P/04-N.)

Швеция

0

 (50)  (51)

 

 

ЕС

0

 (51)

 

 

ОДУ

Неприложимо

 

 


Вид:

Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона:

IIIa; води на ЕС от IIIb, IIIc и IIId

(HKE/3A/BCD)

Дания

1 531

 

 

 

Швеция

130

 

 

 

ЕС

1 661

 

 

 

ОДУ

1 661

 (52)

 


Вид:

Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона:

води на ЕС от IIа и IV

(HKE/2AC4-C)

Белгия

28

 

 

 

Дания

1 119

 

 

 

Германия

128

 

 

 

Франция

248

 

 

 

Нидерландия

64

 

 

 

Обединеното кралство

348

 

 

 

ЕС

1 935

 

 

 

ОДУ

1 935

 (53)

 


Вид:

Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона:

VI и VII; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от зони XII и XIV

(HKE/571214)

Белгия

284

 (54)

 

 

Испания

9 109

 

 

 

Франция

14 067

 (54)

 

 

Ирландия

1 704

 

 

 

Нидерландия

183

 (54)

 

 

Обединеното кралство

5 553

 (54)

 

 

ЕС

30 900

 

 

 

ОДУ

30 900

 (55)

 


Специални условия:

В следните зони в границите на горепосочените квоти не може да се лови повече от посочените по-долу количества риба:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Белгия

37

Испания

1 469

Франция

1 469

Ирландия

184

Нидерландия

18

Обединеното кралство

827

ЕС

4 004


Вид:

Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона:

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

(HKE/8ABDE.)

Белгия

9

 (56)

 

 

Испания

6 341

 

 

 

Франция

14 241

 

 

 

Нидерландия

18

 (56)

 

 

ЕС

20 609

 

 

 

ОДУ

20 609

 (57)

 


Специални условия:

В следните зони в границите на горепосочените квоти не може да се лови повече от посочените по-долу количества риба:

 

VI и VII; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от зони XII и XIV

(HKE/*57-14)

Белгия

2

Испания

1 837

Франция

3 305

Нидерландия

6

ЕС

5 150


Вид:

Мерлуза

Merluccius merluccius

Зона:

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Испания

5 952

 

 

 

Франция

571

 

 

 

Португалия

2 777

 

 

 

ЕС

9 300

 

 

 

ОДУ

9 300

 

 


Вид:

Син меджид

Micromesistius poutassou

Зона:

норвежки води от II и IV

(WHB/4AB-N.)

Дания

0

 (58)

 

 

Обединеното кралство

0

 (58)

 

 

ЕС

0

 (58)

 

 

ОДУ

Неприложимо

 

 


Вид:

Син меджид

Micromesistius poutassou

Зона:

ЕС и международни води от I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII и XIV

(WHB/1X14)

Дания

7 349

 (59)  (60)  (61)

 

 

Германия

2 858

 (59)  (60)  (61)

 

 

Испания

6 231

 (59)  (60)  (61)

 

 

Франция

5 115

 (59)  (60)  (61)

 

 

Ирландия

5 691

 (59)  (60)  (61)

 

 

Нидерландия

8 962

 (59)  (60)  (61)

 

 

Португалия

579

 (59)  (60)  (61)

 

 

Швеция

1 818

 (59)  (60)  (61)

 

 

Обединеното кралство

9 535

 (59)  (60)  (61)

 

 

ЕС

48 138

 (59)  (60)  (61)

 

 

ОДУ

540 000

 

 


Вид:

Син меджид

Micromesistius poutassou

Зона:

VIIIc, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Испания

7 881

 (62)

 

 

Португалия

1 970

 (62)

 

 

ЕС

9 851

 (62)  (63)  (64)

 

 

ОДУ

540 000

 

 


Вид:

Син меджид

Micromesistius poutassou

Зона:

води на ЕС от II, IVa, V, VI, северно от 56o30 с.ш. и VII, западно от 12° з.д.

(WHB/24A567)

Норвегия

88 701

 (65)  (66)

 

 

ОДУ

540 000

 

 


Вид:

Малоуста писия и камбала

Microstomus kitt и Glyptocephalus cynoglossus

Зона:

води на ЕС от IIа и IV

(L/W/2AC4-C)

Белгия

353

 

 

 

Дания

973

 

 

 

Германия

125

 

 

 

Франция

266

 

 

 

Нидерландия

810

 

 

 

Швеция

11

 

 

 

Обединеното кралство

3 983

 

 

 

ЕС

6 521

 

 

 

ОДУ

6 521

 

 


Вид:

Синя молва

Molva dypterygia

Зона:

води на ЕС и международни води от V, VI и VII

(BLI/67-)

Германия

21

 (68)

 

 

Естония

3

 (68)

 

 

Испания

67

 (68)

 

 

Франция

1 536

 (68)

 

 

Ирландия

6

 (68)

 

 

Литва

1

 (68)

 

 

Полша

1

 (68)

 

 

Обединеното кралство

391

 (68)

 

 

Други

6

 (67)  (68)

 

 

ЕС

2 032

 (68)

 

 

ОДУ

1 732

 

 


Вид:

Молва (морска щука)

Molva molva

Зона:

води на ЕС и международни води от I и II

(LIN/1/2.)

Дания

8

 

 

 

Германия

8

 

 

 

Франция

8

 

 

 

Обединеното кралство

8

 

 

 

Други

4

 (69)

 

 

ЕС

38

 

 

 

ОДУ

38

 

 


Вид:

Молва (морска щука)

Molva molva

Зона:

IIIa; води на ЕС от IIIb, IIIc и IIId

(LIN/03.)

Белгия

7

 (70)

 

 

Дания

51

 

 

 

Германия

7

 (70)

 

 

Швеция

20

 

 

 

Обединеното кралство

7

 (70)

 

 

ЕС

92

 

 

 

ОДУ

92

 

 


Вид:

Молва (морска щука)

Molva molva

Зона:

води на ЕС от IV

(LIN/04.)

Белгия

16

 

 

 

Дания

243

 

 

 

Германия

150

 

 

 

Франция

135

 

 

 

Нидерландия

5

 

 

 

Швеция

10

 

 

 

Обединеното кралство

1 869

 

 

 

ЕС

2 428

 

 

 

ОДУ

2 428

 

 


Вид:

Молва (морска щука)

Molva molva

Зона:

води на ЕС и международни води от V

(LIN/05.)

Белгия

10

 

 

 

Дания

6

 

 

 

Германия

6

 

 

 

Франция

6

 

 

 

Обединеното кралство

6

 

 

 

ЕС

34

 

 

 

ОДУ

34

 

 


Вид:

Молва (морска щука)

Molva molva

Зона:

води на ЕС и международни води от VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV

(LIN/6X14.).

Белгия

26

 (71)

 

 

Дания

5

 (71)

 

 

Германия

95

 (71)

 

 

Испания

1 930

 (71)

 

 

Франция

2 057

 (71)

 

 

Ирландия

516

 (71)

 

 

Португалия

5

 (71)

 

 

Обединеното кралство

2 369

 (71)

 

 

ЕС

7 003

 (71)

 

 

ОДУ

14 164

 

 


Вид:

Молва (морска щука)

Molva molva

Зона:

норвежки води от IV

(LIN/04-N.)

Белгия

0

 (72)

 

 

Дания

0

 (72)

 

 

Германия

0

 (72)

 

 

Франция

0

 (72)

 

 

Нидерландия

0

 (72)

 

 

Обединеното кралство

0

 (72)

 

 

ЕС

0

 (72)

 

 

ОДУ

Неприложимо

 

 


Вид:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона:

IIIa; води на ЕС от IIIb, IIIc и IIId

(NEP/3A/BCD)

Дания

3 800

 

 

 

Германия

11

 (73)

 

 

Швеция

1 359

 

 

 

ЕС

5 170

 

 

 

ОДУ

5 170

 

 


Вид:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона:

води на ЕС от IIа и IV

(NEP/2AC4-C)

Белгия

1 291

 

 

 

Дания

1 291

 

 

 

Германия

19

 

 

 

Франция

38

 

 

 

Нидерландия

665

 

 

 

Обединеното кралство

21 384

 

 

 

ЕС

24 688

 

 

 

ОДУ

24 688

 

 


Вид:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона:

норвежки води от IV

(NEP/04-N.)

Дания

0

 (74)

 

 

Германия

0

 (74)

 

 

Обединеното кралство

0

 (74)

 

 

ЕС

0

 (74)

 

 

ОДУ

Неприложимо

 

 


Вид:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона:

VI; води на ЕС и международни води от Vb

(NEP/5BC6.)

Испания

33

 

 

 

Франция

130

 

 

 

Ирландия

217

 

 

 

Обединеното кралство

15 677

 

 

 

ЕС

16 057

 

 

 

ОДУ

16 057

 

 


Вид:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона:

VII

(NEP/07.)

Испания

1 346

 

 

 

Франция

5 455

 

 

 

Ирландия

8 273

 

 

 

Обединеното кралство

7 358

 

 

 

ЕС

22 432

 

 

 

ОДУ

22 432

 

 


Вид:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона:

VIIIa, VIIIb, VIIId и VIIIe

(NEP/8ABDE.)

Испания

234

 

 

 

Франция

3 665

 

 

 

ЕС

3 899

 

 

 

ОДУ

3 899

 

 


Вид:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона:

VIIIc

(NEP/08C.)

Испания

97

 

 

 

Франция

4

 

 

 

ЕС

101

 

 

 

ОДУ

101

 

 


Вид:

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

Зона:

IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Испания

84

 

 

 

Португалия

253

 

 

 

ЕС

337

 

 

 

ОДУ

337

 

 


Вид:

Северна скарида

Pandalus borealis

Зона:

IIIa

(PRA/03A.)

Дания

2 621

 (75)

 

 

Швеция

1 412

 (75)

 

 

ЕС

4 033

 (75)

 

 

ОДУ

Неустановено

 

 


Вид:

Северна скарида

Pandalus borealis

Зона:

води на ЕС от IIа и IV

(PRA/2AC4-C)

Дания

3 145

 

 

 

Нидерландия

29

 

 

 

Швеция

127

 

 

 

Обединеното кралство

932

 

 

 

ЕС

4 233

 

 

 

ОДУ

4 233

 

 


Вид:

Северна скарида

Pandalus borealis

Зона:

норвежки води на юг от 62° с.ш.

(PRA/04-N.)

Дания

0

 (77)

 

 

Швеция

0

 (76)  (77)

 

 

ЕС

0

 (77)

 

 

ОДУ

Неприложимо

 

 


Вид:

Скариди от рода Penaeus

Penaeus spp.

Зона:

води на Френска Гвиана

(PEN/FGU.)

Франция

4 108

 (78)

 

 

ЕС

4 108

 (78)

 

 

ОДУ

4 108

 (78)

 


Вид:

Писия (морска писия)

Pleuronectes platessa European plaice

Зона:

Скагерак

(PLE/03AN.)

Белгия

36

 (79)

 

 

Дания

4 733

 (79)

 

 

Германия

24

 (79)

 

 

Нидерландия

910

 (79)

 

 

Швеция

253

 (79)

 

 

ЕС

5 956

 (79)

 

 

ОДУ

Неустановено

 

 


Вид:

Писия (морска писия)

Pleuronectes platessa European plaice

Зона:

Категат

(PLE/03AS.)

Дания

1 353

 (80)

 

 

Германия

15

 (80)

 

 

Швеция

152

 (80)

 

 

ЕС

1 520

 (80)

 

 

ОДУ

Неустановено

 

 


Вид:

Писия (морска писия)

Pleuronectes platessa European plaice

Зона:

Води на ЕС от зони IIа и IV; онази част от IIIа, която не е обхваната от Скагерак и Категат

(PLE/2A3AX4)

Белгия

2 100

 (81)

 

 

Дания

6 824

 (81)

 

 

Германия

1 968

 (81)

 

 

Франция

394

 (81)

 

 

Нидерландия

13 123

 (81)

 

 

Обединеното кралство

9 711

 (81)

 

 

ЕС

34 120

 (81)

 

 

ОДУ

Неустановено

 

 


Вид:

Писия (морска писия)

Pleuronectes platessa European plaice

Зона:

VI; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от зони XII и XIV

(PLE/561214)

Франция

10

 

 

 

Ирландия

280

 

 

 

Обединеното кралство

417

 

 

 

ЕС

707

 

 

 

ОДУ

707

 

 


Вид:

Писия (морска писия)

Pleuronectes platessa European plaice

Зона:

VIIa

(PLE/07A.)

Белгия

42

 

 

 

Франция

18

 

 

 

Ирландия

1 063

 

 

 

Нидерландия

13

 

 

 

Обединеното кралство

491

 

 

 

ЕС

1 627

 

 

 

ОДУ

1 627

 

 


Вид:

Писия (морска писия)

Pleuronectes platessa European plaice

Зона:

VIIb и VIIc

(PLE/7BC.)

Франция

16

 

 

 

Ирландия

64

 

 

 

ЕС

80

 

 

 

ОДУ

80

 

 


Вид:

Писия (морска писия)

Pleuronectes platessa European plaice

Зона:

VIId и VIIe

(PLE/7DE.)

Белгия

699

 

 

 

Франция

2 332

 

 

 

Обединеното кралство

1 243

 

 

 

ЕС

4 274

 

 

 

ОДУ

4 274

 

 


Вид:

Писия (морска писия)

Pleuronectes platessa European plaice

Зона:

VIIf и VIIg

(PLE/7FG.)

Белгия

67

 

 

 

Франция

120

 

 

 

Ирландия

201

 

 

 

Обединеното кралство

63

 

 

 

ЕС

451

 

 

 

ОДУ

451

 

 


Вид:

Писия (морска писия)

Pleuronectes platessa European plaice

Зона:

VIIh, VIIj и VIIk

(PLE/7HJK.)

Белгия

7

 

 

 

Франция

14

 

 

 

Ирландия

156

 

 

 

Нидерландия

27

 

 

 

Обединеното кралство

14

 

 

 

ЕС

218

 

 

 

ОДУ

218

 

 


Вид:

Писия (морска писия)

Pleuronectes platessa European plaice

Зона:

VIII, IX и X; води на ЕС от CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Испания

67

 

 

 

Франция

269

 

 

 

Португалия

67

 

 

 

ЕС

403

 

 

 

ОДУ

403

 

 


Вид:

Сребриста сайда

Pollachius pollachius

Зона:

VI; води на ЕС и международни води от Vb; международни води от зони XII и XIV

(POL/561214)

Испания

6

 

 

 

Франция

194

 

 

 

Ирландия

57

 

 

 

Обединеното кралство

148

 

 

 

ЕС

405

 

 

 

ОДУ

405

 

 


Вид:

Сребриста сайда

Pollachius pollachius

Зона:

VII

(POL/07.)

Белгия

428

 

 

 

Испания

26

 

 

 

Франция

9 864

 

 

 

Ирландия

1 051

 

 

 

Обединеното кралство

2 401