ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.012.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 12

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
19 януари 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 41/2010 на Комисията от 18 януари 2010 година за поправка на френската, латвийската и полската версия на Регламент (ЕО) № 546/2003 относно някои съобщения на данни във връзка с прилагането на регламенти (ЕИО) № 2771/75, (ЕИО) № 2777/75 и (ЕИО) № 2783/75 на Съвета в секторите на яйцата и птичето месо

1

 

*

Регламент (ЕС) № 42/2010 на Комисията от 15 януари 2010 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

2

 

 

Регламент (ЕС) № 43/2010 на Комисията от 18 януари 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

 

Регламент (ЕС) № 44/2010 на Комисията от 18 януари 2010 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец януари 2010 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 616/2007 за птичето месо

6

 

 

Регламент (ЕС) № 45/2010 на Комисията от 18 януари 2010 година за изменение на Регламент (ЕС) № 39/2010 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 16 януари 2010 г.

8

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/29/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 18 януари 2010 година за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

11

 

 

2010/30/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 9 декември 2009 година за изменение на списъка на растителни вещества, препарати и комбинации от тях за използване в традиционни растителни лекарствени продукти (нотифицирано под номер C(2009) 9703)  ( 1 )

14

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

19.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 12/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 41/2010 НА КОМИСИЯТА

от 18 януари 2010 година

за поправка на френската, латвийската и полската версия на Регламент (ЕО) № 546/2003 относно някои съобщения на данни във връзка с прилагането на регламенти (ЕИО) № 2771/75, (ЕИО) № 2777/75 и (ЕИО) № 2783/75 на Съвета в секторите на яйцата и птичето месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 192 във връзка с член 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2783/75 на Съвета от 29 октомври 1975 година за общата система за търговия с яйчен албумин и млечен албумин (2), и по-специално член 10 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 15 юни 2009 г. Комисията прие Регламент (ЕО) № 504/2009 (3), който изменя Регламент (ЕО) № 546/2003 (4). Във френската, латвийската и полската езикова версия на този регламент терминът „на закрито“ е бил преведен неправилно и следователно е необходима поправка на тези три езикови версии. Останалите езикови версии не се засягат.

(2)

Регламент (ЕО) № 546/2003, изменен с Регламент (ЕО) № 504/2009, следва да бъде съответно поправен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламентът за поправка се отнася само до френската, латвийската и полската езикова версия.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 януари 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стp. 1.

(2)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стp. 104.

(3)  ОВ L 151, 16.6.2009 г., стp. 22.

(4)  ОВ L 81, 28.3.2003 г., стp. 12.


19.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 12/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 42/2010 НА КОМИСИЯТА

от 15 януари 2010 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или която добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани под кодовете по КН, посочени в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, която обаче не е в съответствие с настоящия регламент, да може да продължи да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура по кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 януари 2010 година.

За Комисията,

от името на председателя,

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране (код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Продукт с тегловно съдържание в % на:

млади ечемични стръкове, на прах

28,8

мед

27,5

млади пшенични стръкове, на прах

21,5

люцерна, на прах

21,5

стеаринова киселина

0,4

пипер

0,25

хромен пиколинат

0,01

(съответства на 8,7 μg Cr на таблетка)

Продуктът е представен за продажба на дребно под формата на таблетки и се използва като хранителна добавка (една таблетка два пъти дневно).

2106 90 98

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодове по КН 2106, 2106 90 и 2106 90 98.

Продуктът не отговаря на изискванията на забележка 2, буква б), точка 2 към глава 19 поради своя състав, начин на представяне и употреба като хранителна добавка.

Продуктът не отговаря на изискванията на допълнителна забележка 1 към глава 30, тъй като не са дадени указания за употребата му при специфични заболявания или концентрацията на активни вещества. Поради това той не следва да бъде разглеждан като лекарствен препарат на билкова основа по смисъла на позиция 3004.

Следователно за продукта се счита, че попада в описанието на позиция 2106 като хранителен продукт, неупоменат, нито включен другаде, и се използва като диетична добавка, предназначена да поддържа общото здравословно или физическо състояние. (Вж. също Обяснителните бележки към ХС за позиция 2106, втора алинея, точка 16.)


19.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 12/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 43/2010 НА КОМИСИЯТА

от 18 януари 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 януари 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 януари 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL

122,3

JO

64,0

MA

56,4

TN

112,1

TR

115,2

ZZ

94,0

0707 00 05

EG

174,9

JO

101,4

MA

76,9

TR

113,4

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

152,8

TR

127,2

ZZ

140,0

0709 90 80

EG

225,1

ZZ

225,1

0805 10 20

EG

52,6

IL

58,0

MA

51,8

TN

68,2

TR

55,8

ZZ

57,3

0805 20 10

MA

85,1

ZZ

85,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,8

EG

67,7

HR

59,0

IL

70,1

JM

120,8

TR

64,3

ZZ

72,5

0805 50 10

EG

64,8

IL

88,6

TR

74,7

US

87,7

ZZ

79,0

0808 10 80

CA

75,3

CL

60,1

CN

91,3

MK

24,7

US

126,9

ZZ

75,7

0808 20 50

CN

66,3

US

101,4

ZZ

83,9


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


19.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 12/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 44/2010 НА КОМИСИЯТА

от 18 януари 2010 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец януари 2010 г. в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 616/2007 за птичето месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. относно установяване на общи правила за прилагането на тарифните квоти за внос на селскостопански продукти, управлявани чрез система от лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 616/2007 на Комисията от 4 юни 2007 г. относно откриване и управление на тарифни квоти в сектора на птичето месо с произход от Бразилия, Тайланд и други трети страни (3), и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 616/2007 бяха открити тарифни квоти за внос на продукти от сектора на птичето месо.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец януари 2010 г. за подпериода от 1 април до 30 юни 2010 г., надвишават наличните количества за някои квоти. Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се определи коефициентът на отпускане, който ще се прилага към заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спрямо заявленията за лицензии за внос, подадени въз основа на Регламент (ЕО) № 616/2007 за подпериода от 1 април до 30 юни 2010 г., се прилагат коефициентите на отпускане, посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 януари 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 януари 2010 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция

„Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 142, 5.6.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на групата

Пореден №

Коефициент на разпределение за подадените заявления за лицензии за внос за подпериода от 1.4.2010-30.6.2010

(%)

1

09.4211

0,432311

5

09.4215

12,484317


19.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 12/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 45/2010 НА КОМИСИЯТА

от 18 януари 2010 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 39/2010 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 16 януари 2010 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 16 януари 2010 г., са определени в Регламент (ЕС) № 39/2010 на Комисията (3).

(2)

Тъй като изчислената средна стойност на вносните мита се различава с 5 EUR/t от определеното мито, следва да се извърши съответно индексиране на вносните мита, определени с Регламент (ЕС) № 39/2010.

(3)

Следователно е необходимо Регламент (ЕС) № 39/2010 да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕС) № 39/2010 се заменят с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 19 януари 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 януари 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125.

(3)  ОВ L 11, 16.1.2010 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 19 януари 2010 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

36,92

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

18,54

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

18,54

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

36,92


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

15.1.2010

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

155,97

101,75

Цена CAF САЩ

165,85

155,85

135,85

98,98

Премия за Залива

41,51

15,40

Премия за Големите езера

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

23,48 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

— EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


РЕШЕНИЯ

19.1.2010   

BG XM XM

Официален вестник на Европейския съюз

L 12/11


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 18 януари 2010 година

за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2010/29/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 300, параграф 3 и член 305 от него, във връзка с член 8 от Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид предложенията, направени от всяка държава-членка,

като има предвид, че:

(1)

Член 300, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз изисква членовете или заместник-членовете на Комитета на регионите да са представители на регионалните и местните власти и освен това „или са на изборна длъжност в рамките на дадена регионална или местна власт, или носят политическа отговорност пред изборен орган“.

(2)

Член 305 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвижда членовете на Комитета и равен брой заместници да се назначават от Съвета за срок от пет години в съответствие с предложенията, направени от всяка държава-членка.

(3)

Член 8 от Протокол относно преходните разпоредби посочва разпределението на членовете на Комитета на регионите.

(4)

Мандатът на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите изтича на 25 януари 2010 г., поради което в Комитета на регионите следва да бъдат назначени нови членове и заместник-членове.

(5)

На 22 декември 2009 г. Съветът прие предложенията за членове и заместник-членове, предложени от правителствата на Белгия, България, Чешката република, Дания, Естония, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство, и списъкът, съдържащ 24 членове и 23 заместник-членове, представен от правителството на Германия (1).

(6)

Членовете и заместник-членовете, предложени от правителството на Ирландия, както и един заместник-член, предложен от правителството на Германия, следва сега да бъдат назначени в Комитета на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В Комитета на регионите се назначават, за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.:

за членове — лицата, включени в списъка за съответната държава-членка в приложение I;

за заместник-членове — лицата, включени в списъка за съответната държава-членка в приложение II.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 18 януари 2010 година.

За Съвета

Председател

E. ESPINOSA


(1)  ОВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I. MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter

IRELAND

 

Mr Gerry BREEN

Member of Dublin City Council and Dublin Regional Authority

 

Ms Constance HANNIFFY

Member of Offaly County Council and Midland Regional Authority

 

Mr Denis LANDY

Member of South Tipperary County Council and South East Regional Authority

 

Mr Declan MCDONNELL

Member of Galway City Council and West Regional Authority

 

Mr Patrick MCGOWAN

Member of Donegal County Council and Border Regional Authority

 

Mr Brian MEANEY

Member of Clare County Council and Mid-West Regional Authority

 

Ms Michelle MULHERIN

Member of Mayo County Council and West Regional Authority

 

Mr Paul O’DONOGHUE

Member of Kerry County Council and South West Regional Authority

 

Ms Fiona O’LOUGHLIN

Member of Kildare County Council and Mid-East Regional Authority


ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternates / Suppléants / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varajäsenet / Suppleanter

DEUTSCHLAND

Herr Gustav BERGEMANN

Mitglied des Thüringer Landtags

IRELAND

 

Mr Terry BRENNAN

Member of Louth County Council

 

Ms Maria BYRNE

Member of Limerick City Council

 

Ms Mary FREEHILL

Member of Dublin City Council

 

Mr John LAHART

Member of South Dublin County Council

 

Mr Michael MCGREAL

Member of Roscommon County Council

 

Mr Niall MCNELIS

Member of Galway City Council

 

Mr John PENDER

Member of Carlow County Council

 

Ms Mary SHIELDS

Member of Cork City Council

 

Mr Barney STEELE

Member of Longford County Council


19.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 12/14


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 декември 2009 година

за изменение на списъка на растителни вещества, препарати и комбинации от тях за използване в традиционни растителни лекарствени продукти

(нотифицирано под номер C(2009) 9703)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/30/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (1), и по-специално член 16е от нея,

като взе предвид становищата на Европейската агенция по лекарствата, формулирани на 10 януари 2008 г. и 6 март 2008 г. от Комитета по растителните лекарствени продукти,

като има предвид, че:

(1)

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim и Echinacea purpurea (L.) Moench отговарят на изискванията, посочени в Директива 2001/83/ЕО. Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim и Echinacea purpurea (L.) Moench могат да се считат за растителни вещества, растителни препарати или комбинации от тях.

(2)

Следователно е подходящо Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim и Echinacea purpurea (L.) Moench да бъдат включени в списъка на растителни вещества, препарати и комбинации от тях за използване в традиционни растителни лекарствени продукти, установен в приложение I към Решение 2008/911/ЕО на Комисията (2).

(3)

Решение 2008/911/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(4)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по лекарствените продукти за хуманна употреба,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2008/911/ЕО се изменя, както следва:

1.

Приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящото решение.

2.

Приложение II се изменя в съответствие с приложение II към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 декември 2009 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67.

(2)  ОВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 42.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение I към Решение 2008/911/ЕО след Calendula officinalis L се вписват следните две вещества:

„Echinacea purpurea (L.) Moench“

„Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложение II към Решение 2008/911/ЕО след частта за Calendula officinalis L се вписва следното:

ВЪВЕЖДАНЕ В СПИСЪКА НА ОБЩНОСТТА НА ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH, HERBA RECENS

Научно наименование на растението

Echinacea purpurea (L.) Moench

Ботаническо семейство

Asteraceae

Растително вещество

Пурпурна ехинацея, пресен стрък

Общоприето наименование на растителното вещество на всички официални езици на ЕС

 

BG (bălgarski): пурпурна ехинацея, пресен стрък

 

CS (čeština): čerstvá nať třapatky nachové

 

DA (dansk): Purpursolhat, frisk urt

 

DE (Deutsch): Purpursonnenhutkraut, frisch

 

EL (elliniká): Πόα Εχινάκεας της πορφυράς

 

EN (English): purple coneflower herb

 

ES (español): Equinácea purpúrea, partes aéreas incluidas sumidades floridas

 

ET (eesti keel): punane siilkübar

 

FI (suomi): kaunopunahattu, tuore verso

 

FR (français): parties aériennes fraîches d’échinacée pourpre

 

HU (magyar): bíbor kasvirág virágos hajtása

 

IT (italiano): Echinacea purpurea, pianta fresca

 

LT (lietuvių kalba): rausvažiedžių ežiuolių žolė

 

LV (latviešu valoda): purpursarkanās ehinacejas laksti

 

MT (malti): Echinacea Vjola

 

NL (nederlands): rood zonnehoedkruid

 

PL (polski): jeżówka purpurowa, świeże ziele

 

PT (português): Equinácea, partes aéreas floridas

 

RO (română): iarbã proaspãtã de Echinacea, pãlãria soarelui

 

SK (slovenčina): echinacea purpurová, čerstvá vňať

 

SL (slovenščina): sveža zel škrlatne ehinaceje

 

SV (svenska): röd solhatt, färsk ört

 

IS (íslenska): Sólhattur

 

NO (norsk): Rød solhatt

Растителни препарати

Изстискан сок и изсушен изстискан сок от прясно цъфтящи надземни части.

Монография за справка от Европейската фармакопея

Не е приложимо

Показание(я)

Традиционен растителен лекарствен продукт за лечение на малки повърхностни рани.

Продуктът представлява традиционен растителен лекарствен продукт, предназначен за употреба при посочените показания, на основания единствено на продължителната употреба.

Вид традиция

Европейска

Установена концентрация

10 до 20 g/100 g изстискан сок или равностойно количество изсушен изстискан сок в течна или полутвърда лекарствена форма.

Установена дозировка

Юноши над 12 години, възрастни, хора в старческа възраст

Малки количества от мазта се нанасят върху засегнатия участък 2-3 пъти дневно.

Не се препоръчва употреба при деца на възраст под 12 години (вж. „Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба“ по-долу).

Път на въвеждане

Прилагане върху кожата

Продължителност на употребата или ограничения върху продължителността на употребата

Лекарственият продукт не трябва да се използва повече от 1 седмица.

Ако симптомите не изчезнат по време на употребата на лекарствения продукт, трябва да се потърси консултация с лекар или квалифицирано медицинско лице.

Друга информация, необходима за безопасната употреба

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към растенията от семейство Asteraceae (Сложноцветни).

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Ако се появят признаци на кожна инфекция, трябва да се потърси лекарска помощ.

Поради липса на достатъчно данни за безопасна употреба не се препоръчва употребата при деца на възраст под 12 години.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са съобщени.

Бременност и кърмене

Няма данни за прилагане върху кожата по време на бременност или кърмене.

Продукти, съдържащи ехинацея, не трябва да се прилагат върху гърдите на кърмещи жени.

Ефекти върху способността за шофиране и работата с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работата с машини.

Нежелани реакции

Могат да настъпят реакции на свръхчувствителност (локален обрив, контактен дерматит, екзема и ангиоедема на устните)

Честотата на тези реакции не е известна.

Ако настъпят други нежелани реакции, неописани по-горе, трябва да се потърси консултация с лекар или квалифицирано медицинско лице.

Предозиране

Не са съобщени случаи на предозиране.

ВЪВЕЖДАНЕ В СПИСЪКА НА ОБЩНОСТТА НА ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS (RUPR. ET MAXIM.) MAXIM., RADIX

Научно наименование на растението

Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.

Ботаническо семейство

Araliaceae

Растително вещество

Елеутерокок, корен

Общоприето наименование на растителното вещество на всички официални езици на ЕС

 

BG (bălgarski): елеутерокок, корен

 

CS (čeština): eleuterokokový kořen

 

DA (dansk): Russisk rod

 

DE (Deutsch): Taigawurzel

 

EL (elliniká): Pίζα Eλευθεροκόκκου

 

EN (English): Eleutherococcus root

 

ES (español): Eleuterococo, raíz de

 

ET (eesti keel): eleuterokokijuur

 

FI (suomi): venäjänjuuren juuri

 

FR (français): racine d’éleuthérocoque (racine de ginseng sibérien)

 

HU (magyar): Szibériai ginszeng gyökér (tajga gyökér)

 

IT (italiano): Eleuterococco radice

 

LT (lietuvių kalba): Eleuterokokų šaknys

 

LV (latviešu valoda): Eleiterokoka sakne

 

MT (malti): Għerq ta’ l-elewterokokku

 

NL (nederlands): Russische ginsengwortel

 

PL (polski): korzeń eleuterokoka

 

PT (português): Raiz de Ginseng Siberiano

 

RO (română): Rădăcină de ginseng siberian

 

SK (slovenčina): Všehojovcový koreň

 

SL (slovenščina): korenina elevterokoka

 

SV (svenska): Rysk rot

 

IS (íslenska): Síberíu ginseng, rót

 

NO (norsk): Russisk rot

Растителни препарати

Стрито на прах растително вещество за приготвяне на билков чай

Течен екстракт (1:1, етанол 30-40 % об./об)

Сух екстракт (13-25: 1, етанол 28-40 % об./об)

Сух екстракт (17-30: 1, етанол 70 % об./об)

Сух воден екстракт (1,5-17:1)

Тинктура (1:5, етанол 40 % об./об)

Монография за справка от Европейската фармакопея

Елеутерокок - Елеутерокок, корен (спр.: 01/2008: 1419 коригиран вариант 6.0)

Показание(я)

Традиционен растителен лекарствен продукт за симптоми на астения, като умора и слабост.

Продуктът представлява традиционен растителен лекарствен продукт, предназначен за употреба при посочените показания, на основания единствено на продължителната употреба.

Вид традиция

Китайска, европейска

Установена концентрация

Неприложимо.

Установена дозировка

Юноши над 12 години, възрастни, лица в старческа възраст

Растителни препарати

Дневна доза

Стрито на прах растително вещество под формата на билков чай: 0,5-4 g

Приготвяне на чай: с 0,5 до 4 g стрито на прах растително вещество се приготвя отвара в 150 ml вряща вода.

Дозировка: чаената отвара от 150 ml се разделя на една до три дози, които се приемат през деня

Течен екстракт: 2-3 ml

Сухи екстракти (етанол 28-70 % об./об.), еквивалентни на 0,5-4 g изсушен корен

Сух воден екстракт (15-17:1): 90-180 mg

Тинктура: 10-15 ml

Дневната доза може да бъде приемана на една до три дози.

Не се препоръчва употреба при деца под 12 години (вж. по-долу „Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба“).

Път на въвеждане

Перорално приложение

Продължителност на употребата или ограничения върху продължителността на употребата

Да не се приема повече от 2 месеца.

Ако симптомите продължават повече от две седмици по време на употребата на лекарствения продукт, трябва да се потърси консултация с лекар или квалифицирано медицинско лице.

Друга информация, необходима за безопасната употреба

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество.

Артериална хипертония.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Не се препоръчва употреба при деца под 12 години, тъй като няма достатъчно опит от практиката.

Ако симптомите се влошат по време на употребата на лекарствения продукт, трябва да се потърси консултация с лекар или квалифицирано медицинско лице.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са съобщени.

Бременност и кърмене

Не е установена безопасността при употреба по време на бременност и кърмене.

Поради липса на достатъчно данни не се препоръчва употреба по време на бременност и кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работата с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работата с машини.

Нежелани реакции

Възможно е да се появи безсъние, раздразнителност, тахикардия и главоболие. Честотата на тези реакции не е известна.

Предозиране

Не са съобщени случаи на предозиране.“