ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2010.001.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 1

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 53
5 януари 2010 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕС) № 1/2010 на Комисията от 4 януари 2010 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕС) № 2/2010 на Комисията от 4 януари 2010 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

3

 

 

Регламент (ЕС) № 3/2010 на Комисията от 4 януари 2010 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1290/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 януари 2010 г.

5

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2010/1/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 23 декември 2009 година за подновяване на мандата на Европейската група по етика в науката и новите технологии

8

 

 

2010/2/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 24 декември 2009 година за определяне, съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на списък с отрасли и подотрасли, за които сe смята, че са изложени на съществен риск от изтичане на въглерод (нотифицирано под номер C(2009) 10251)  ( 1 )

10

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

5.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 1/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1/2010 НА КОМИСИЯТА

от 4 януари 2010 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 5 януари 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 януари 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

45,8

TN

99,9

TR

86,1

ZZ

77,3

0707 00 05

EG

196,3

MA

80,6

TR

133,3

ZZ

136,7

0709 90 70

MA

31,0

TR

98,5

ZZ

64,8

0805 10 20

EG

57,9

MA

55,7

TR

55,5

ZZ

56,4

0805 20 10

MA

74,9

ZZ

74,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

53,3

IL

67,2

TR

76,3

US

75,0

ZZ

68,0

0805 50 10

TR

75,6

ZZ

75,6

0808 10 80

CA

101,1

CN

97,4

US

95,5

ZZ

98,0

0808 20 50

US

103,1

ZZ

103,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


5.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 1/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 2/2010 НА КОМИСИЯТА

от 4 януари 2010 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2009/10 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 877/2009 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕC) № 1271/2009 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 877/2009, за 2009/10 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 5 януари 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 януари 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 253, 25.9.2009 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 339, 22.12.2009 г., стр. 32.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 5 януари 2010 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

42,90

0,00

1701 11 90 (1)

42,90

2,03

1701 12 10 (1)

42,90

0,00

1701 12 90 (1)

42,90

1,74

1701 91 00 (2)

49,28

2,69

1701 99 10 (2)

49,28

0,00

1701 99 90 (2)

49,28

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


5.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 1/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 3/2010 НА КОМИСИЯТА

от 4 януари 2010 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1290/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 януари 2010 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 януари 2010 г., са определени в Регламент (ЕС) № 1290/2009 на Комисията (3).

(2)

Тъй като изчислената средна стойност на вносните мита се различава с 5 EUR/t от определеното мито, следва да се извърши съответно индексиране на вносните мита, определени с Регламент (ЕС) № 1290/2009.

(3)

Следователно е необходимо Регламент (ЕС) № 1290/2009 да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕС) № 1290/2009 се заменят с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 5 януари 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 януари 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125.

(3)  ОВ L 347, 24.12.2009 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 5 януари 2010 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

2,44

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

38,56

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

18,00

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

18,00

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

38,56


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

31.12.2009

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

150,20

109,83

Цена CAF САЩ

135,93

125,93

105,93

98,22

Премия за Залива

8,71

Премия за Големите езера

7,46

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

22,39 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

— EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


РЕШЕНИЯ

5.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 1/8


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 23 декември 2009 година

за подновяване на мандата на Европейската група по етика в науката и новите технологии

(2010/1/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

През ноември 1991 г. Европейската комисия реши да включи етиката в процеса на вземане на решения по политиките на Общността в областта на научните изследвания и технологичното развитие като създаде Група на съветниците по етичните последици от биотехнологиите (ГСЕПБ).

(2)

На 16 декември 1997 г. Комисията реши да замести ГСЕПБ с Европейска група по етика в науката и новите технологии (ЕГЕ), като разшири мандата на групата и включи всички области на приложение на науката и технологиите.

(3)

Мандатът на ЕГЕ с леки изменения беше подновен за срок от четири години с решение на Комисията от 26 март 2001 г. (C(2001) 691).

(4)

На 11 май 2005 г. беше взето решение относно настоящия мандат на ЕГЕ (Решение 2005/383/ЕО на Комисията (1) и той беше удължен с Решение 2009/757/ЕО на Комисията (2).

(5)

Понастоящем е уместно мандатът да бъде подновен за срок от пет години и да бъдат назначени нови членове, но настоящото решение не изключва възможността новата Комисия да преразгледа същността на мандата.

(6)

Настоящото решение замества Решение 2009/757/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото Комисията решава да поднови мандата на Европейската група за етика в науката и новите технологии (ЕГЕ) за срок от пет години.

Член 2

Мисия

Задачата на ЕГЕ е да съветва Комисията по етични въпроси, свързани с науката и новите технологии, по искане на Комисията или по своя собствена инициатива. Парламентът и Съветът могат да насочват вниманието на Комисията към въпроси, за които считат, че са от важно етично значение. Когато изисква становище от ЕГЕ, Комисията определя срок, в който това становище следва да се предостави.

Член 3

Състав — Номиниране — Назначаване

1.   Членовете на ЕГЕ се назначават от председателя на Комисията.

2.   Прилагат се следните правила:

Членовете се номинират „ad personam“. Членовете служат в личното си качество и от тях се изисква да съветват Комисията, без да зависят от външно влияние. ЕГЕ е независима, плуралистична и многодисциплинарна.

ЕГЕ се състои от най-много 15 членове.

Всеки от членовете на ЕГЕ се избира за срок от пет години. Изборът му може да се поднови за най-много два следващи мандата.

Определянето и подборът на членовете на ЕГЕ се прави въз основа на публична покана за изразяване на интерес. В процедурата по подбор се взимат предвид и кандидатури, получени чрез други източници.

Списъкът на членовете на ЕГЕ се публикува от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз.

Подходящите кандидати, които не са номинирани, се изброяват в резервен списък.

Когато даден член повече не е в състояние да дава ефективен принос към работата на групата или подаде оставка, председателят може да назначи заместник от резервния списък за оставащия срок от мандата на първоначалния член.

Член 4

Функциониране

1.   Членовете на ЕГЕ избират председател и заместник-председател измежду членовете за срока на времетраенето на мандата.

2.   Работната програма на ЕГЕ, включително етични съображения, предложени по собствена инициатива от ЕГЕ, се съгласуват с председателя на Комисията. Бюрото на съветниците по европейска политика (БСЕП) на Комисията, в тясно сътрудничество с председателя на ЕГЕ, отговаря за организиране на работата на ЕГЕ и нейния секретариат.

3.   Работните сесии на ЕГЕ са закрити. Извън тези сесии ЕГЕ може да обсъжда работата си със съответните отдели на Комисията и може да кани представители на НПО или представящи организации, когато това е уместно, за обмен на възгледи. Програмата на заседанията на ЕГЕ се изпраща до съответните служби на Комисията.

4.   ЕГЕ по правило провежда своите събрания в сградите на Комисията съобразно възможностите и графика, определен от Комисията. ЕГЕ провежда събрания поне 6 пъти за период от 12 месеца, като това включва около 12 работни дни годишно. Членовете присъстват на най-малко четири събрания годишно.

5.   За целите на подготовката на становища и в рамките на наличните ресурси за това ЕГЕ

може да кани експерти, притежаващи специфични познания, с цел насочване на работата на ЕГЕ и даване на информация, необходима за работата на ЕГЕ, ако това бъде преценено за полезно и/или необходимо,

може да започва проучвания с цел събиране на необходимата научна и техническа информация,

може да създава работни групи за разглеждане на определени въпроси,

организира обществена кръгла маса за всяко свое становище с цел насърчаване на диалога и повишаване прозрачността,

установява тесни връзки с отделите на Комисията, които работят по същата тема,

може да установява тесни връзки с представители на различни органи по етика в Европейския съюз и страните кандидатки.

6.   Всяко становище се публикува незабавно след неговото приемане. Когато дадено становище не се приеме единодушно, в него се посочват всички различаващи се гледни точки. Когато съществува оперативно изискване по дадена тема бързо да се даде мнение, за целта се издават кратки становища, след които ако е необходимо се издава и по-обстоен анализ, като същевременно се осигурява прозрачност както при всяко друго становище. Становищата на ЕГЕ се отнасят винаги до моментното състояние на технологиите по време на издаване на становището. ЕГЕ може да реши да актуализира дадено становище, ако намери за необходимо.

7.   ЕГЕ приема свой процедурен правилник.

8.   Отчет за дейността на ЕГЕ се изготвя преди края на мандата, като отговорен за него е председателят. Този отчет се публикува.

Член 5

Разходи за заседанията

Пътни и дневни разходи за събранията на ЕГЕ се поемат от Комисията съгласно правилата на Комисията.

Член 6

Влизане в сила

Настоящото решение ще бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила в деня на номиниране на новите членове на ЕГЕ. То замества Решение 2009/757/ЕО.

Съставено в Брюксел на 23 декември 2009 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 127, 20.5.2005 г., стр. 17.

(2)  ОВ L 270, 15.10.2009 г., стр. 18.


5.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 1/10


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 декември 2009 година

за определяне, съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на списък с отрасли и подотрасли, за които сe смята, че са изложени на съществен риск от изтичане на въглерод

(нотифицирано под номер C(2009) 10251)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/2/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 10а, параграф 13 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2003/87/ЕО, изменена с Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), се предвижда провеждането на търг да бъде основният принцип при разпределение на квотите на парникови газове.

(2)

Съюзът подкрепя амбициозното международно споразумение за изменението на климата, което има за цел да ограничи покачването на температурите в световен мащаб с 2 °C. В случай че други развити страни и други големи инсталации, източници на парникови газове, не се присъединят към споменатото международно споразумение, това може да доведе до увеличаване на емисиите на парникови газове в трети страни, където промишлеността не би била предмет на подобни ограничения по отношение на въглерода („изтичане на въглерод“), и може да засегне целостта и ползата от дейностите на Съюза в областта на околната среда. В отговор на риска от изтичане на въглерод в Директива 2003/87/ЕО се предвижда Съюзът, в зависимост от резултата от международните преговори, да разпредели безплатно квоти в размер на 100 % от количеството, определено в съответствие с мерките, посочени в член 10а, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, на отрасли или подотрасли, за които са смята, че са изложени на съществен риск от изтичане на въглерод.

(3)

В срок до 31 декември 2009 г. и на всеки пет години след това Комисията определя, въз основа на критериите, посочени в член 10а, параграфи 14—17 от Директива 2003/87/ЕО, списък на отраслите или подотраслите, за които се смята, че са изложени на съществен риск от изтичане на въглерод, наричан по-нататък „списък на отрасли и подотрасли“.

(4)

С цел определяне на отраслите или подотраслите, за които се смята, че са изложени на съществен риск от изтичане на въглерод, Комисията, съгласно член 10а, параграф 14 от Директива 2003/87/ЕО, извършва оценка на равнището на Съюза до каква степен съответният отрасъл или подотрасъл, на подходящо ниво на класификация, е в състояние да калкулира в цената на продукта преките разходи за необходимите квоти и непреките разходи от повишените цени на електроенергията, произтичащи от прилагането на Директива 2003/87/ЕО, без да понесе значителна загуба на пазарни дялове в сравнение с инсталации извън Съюза, които са по-малко ефективни от гледна точка на емисиите на въглерод. Тези оценки се основават на средната цена на въглеродните емисии съгласно изготвената от Комисията оценка на въздействието, приложена към пакета от мерки за изпълнение на целите на Съюза в областта на изменението на климата и енергията от възобновяеми източници до 2020 г., и данните относно търговията, производството и добавената стойност за всеки отрасъл или подотрасъл от последните три години, ако такива данни са на разположение.

(5)

В съответствие с член 10а, параграф 15 от Директива 2003/87/ЕО отрасъл или подотрасъл се счита за изложен на съществен риск от изтичане на въглерод, ако сборът от преките и непреките допълнителни разходи, произтичащи от прилагането на посочената директива, би довел до значително увеличение в размер на най-малко 5 % от производствените разходи, изчислени като дял от брутната добавена стойност, и интензивността на търговията с трети държави, определена като съотношение между общата стойност на износа за трети държави плюс стойността на вноса от трети държави и общия размер на пазара на Съюза (годишен оборот плюс общ внос от трети държави), е над 10 %. В съответствие с член 10а, параграф 16 от Директива 2003/87/ЕО отрасъл или подотрасъл също се счита за изложен на съществен риск от изтичане на въглерод, ако сборът от преките и непреките допълнителни разходи, произтичащи от прилагането на Директива 2003/87/ЕО, би довел до особено голямо увеличение в размер на най-малко 30 % от производствените разходи, изчислени като дял от брутната добавена стойност, или интензивността на търговията с трети държави, определена като съотношението между общата стойност на износа за трети държави плюс стойността на вноса от трети държави и общия размер на пазара на Съюза (годишен оборот плюс общ внос от трети държави), е над 30 %.

(6)

С цел да се определи списъкът на отрасли и подотрасли, за които се смята, че са изложени на съществен риск от изтичане на въглерод, рискът от изтичане на въглерод следва да бъде оценен като начало на трицифрено ниво (код на дейността NACE-3) или в случаите когато е целесъобразно и когато са на разположение съответните данни, на четирицифрено ниво (код на дейността NACE-4). За включването на отрасли и подотрасли в този списък следва да се използва най-точното описание по NACE. Отраслите, за които беше установено на четирицифрено ниво по NACE, че не са изложени на съществен риск от изтичане на въглерод, бяха отделени, като бяха оценени определен брой съответни подотрасли, при които определени характеристики бяха причина въздействието върху тези подотрасли да е значително по-различно от това върху останалите подотрасли в отрасъла.

(7)

Към декември 2008 г. от държавите-членки, Евростат, от публично достъпни и търговски източници и от промишлени асоциации беше събрана информация, необходима за оценката на основата на критериите, посочени в член 10а, параграфи 14—17 от Директива 2003/87/ЕО. Информацията, предоставена от източници, различни от държавите-членки или от други официални източници, се проверява. Използват се и поверителни данни, обработени от Евростат.

(8)

Счита се, че данните в Независимия регистър на операциите на Общността (CITL) представляват най-вярната, надеждна и прозрачна прогнозна оценка на емисиите на въглероден двуокис за отраслите, чиито дейности бяха изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО преди нейното изменение с Директива 2009/29/ЕО, поради което са използвани като основен източник за изчисляването на преките разходи за квотите за тези отрасли.

(9)

Данни са събрани от държавите-членки и от инвентаризацията на парниковите газове в Съюза за съответните години по отношение на емисиите от технологични процеси за нови дейности и на парниковите газове, включени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, изменена с Директива 2009/29/ЕО, за някои отрасли със значителен брой малки инсталации или инсталации, които не бяха включени в схемата за търговия с емисии за периодите 2005—2007 г. и 2008—2012 г. или за които лисваха данни в CITL, или в случаите, когато емисиите не биха могли да бъдат причислени към четирицифрено ниво по NACE. По отношение на оценката на консумацията на електроенергия, използвана за изчисляване на непреките разходи от по-високата цена на електроенергията, Евростат не разполага с данни, поради което данните, събрани директно от държавите-членки, могат да се считат за най-надеждни. Относно прогнозирането на брутната добавена стойност са използвани данни от Структурната бизнес статистика на Евростат, тъй като се смята, че те са най-точни. Данните, отчетени от Евростат в базата данни Comext за търговията между държавите-членки и с трети страни, се смятат за най-надеждни по отношение на общите стойности на износа към трети държави и вноса от трети държава, както и на общия годишен оборот на Съюза.

(10)

За основа на оценките послужи средната цена на въглеродните емисии съгласно изготвената от Комисията оценка на въздействието, приложена към пакета от мерки за изпълнение на целите на Съюза в областта на изменението на климата и енергията от възобновяеми източници до 2020 г. (3) Получената цена на въглеродните емисии от най-вероятния сценарий, включително кредитите по Съвместното изпълнение и Механизма чисто развитие, е 30 EUR на тон еквивалент на CO2.

(11)

За да се оценят преките допълнителни разходи, свързани с прилагането на Директива 2003/87/ЕО, е необходимо да се вземе предвид сумата на квотите, които отрасълът ще бъде задължен да закупи, ако бъде преценено, че не е изложен на съществен риск от изтичане на въглерод. В съответствие с член 10а, параграф 11 от посочената директива сумата на безплатно разпределените през 2013 г. квоти на тези отрасли трябва да бъде 80 % от количеството, определено в съответствие с член 10а, параграф 1, и тази сума трябва да намалява с еднаква стойност ежегодно, което да доведе до безплатно разпределение от 30 % през 2020 г., като целта е през 2027 г. безплатното разпределение да достигне 0 %. Началната точка за параметрите, определени в член 10а, параграф 1, са осреднените резултати от работата на 10 % от най-ефективните инсталации в отрасъла или подотрасъла в Съюза през периода 2007—2008 г., като се вземат предвид най-ефективните техники, както и заместващите и алтернативните производствени процеси.

(12)

Параметрите, които трябва да бъдат определени в съответствие с член 10а, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО, трябва да бъдат прилагани само до края на 2010 г. Следователно оценката на преките разходи на базата на тези параметри може да бъде взета предвид само в случай на преразглеждане на списъка с отраслите и подотраслите. Затова, за да може да се определи списъкът с отраслите и подотраслите, е необходимо да се оцени сумата на квотите, които трябва да бъдат разпределени безплатно. Тези прогнози трябва да се извършат на равнището на Съюза за 2013 и 2014 г. Най-добрата прогноза за целите на настоящото решение, която отразява строгите изисквания за параметри и прилагането на фактора на линейно намаляване, е, че 75 % от квотите за секторите, които не са изложени на риск, ще трябва да бъдат закупени през 2013 и 2014 г.

(13)

Оценката за непреките разходи се основаваше на средния емисионен фактор на Съюза за производството на електроенергия от 0,465 тона CO2 на MWh съгласно анализа, основаващ се на модела от приетия през 2008 г. Пакет от политики на ЕС в областта на изменението на климата и енергията от възобновяеми източници (4), използван за направената от Комисията оценка на въздействието, придружаваща пакета от правоприлагащи мерки за постигане на целите на Съюза в областта на изменението на климата и възобновяемите източници до 2020 г. Използването на средна стойност на Съюза е подходящо, тъй като отговаря на изискването за извършване на оценка на равнището на Съюза и отразява действителното количество емисии, свързани с производството на електроенергия в Съюза.

(14)

Съгласно член 10а, параграф 17 от Директива 2003/87/ЕО списъкът може да бъде допълнен след приключване на качественото оценяване, когато са налице съответните данни, като се вземе предвид степента, до която отделните инсталации в съответния отрасъл или подотрасъл могат да намалят нивата на емисии или потреблението на електроенергия, включително, ако е уместно, увеличението на производствените разходи, до които може да доведе свързаната с това инвестиция, например въз основа на най-ефективните технологии; настоящите и прогнозираните характеристики на пазара, включително когато степента на риск за търговията или темпът на увеличение на преките или непреките разходи се доближават до някоя от праговите стойности; както и маржът на печалбата като възможен показател за решения за дългосрочна инвестиция или преместване.

(15)

За редица отрасли и подотрасли, за които не се смята, че са изложени на изтичане, беше извършена качествена оценка въз основа на количествените критерии, определени в член 10а, параграфи 14 и 15 от Директива 2003/87/ЕО. Качествената оценка беше приложена основно към отрасли, които не са достатъчно представени в количествената оценка, и към отрасли, за които се счита, че са на границата или за които липсваше статистика или наличната такава беше с лошо качество, и за които държавите-членки или представители на промишлеността бяха поискали извършването на качествен анализ въз основа на основателен мотив и обосновано искане. След тази оценка някои от анализираните сектори следва да се смятат за изложени на съществен риск от изтичане на въглерод. Допълнителните отрасли и подотрасли, които бяха добавени към списъка, са посочени отделно в третия раздел от приложението към настоящото решение.

(16)

Други отрасли и подотрасли, като производството на тухли и керемиди, които поради съществуващите времеви ограничения сега не бяха изцяло анализирани или за които количеството и наличието на данните са с ограничен характер, ще бъдат оценени отново при първа възможност в съответствие с член 10а, параграф 13 от директивата и в зависимост от резултатите от анализа ще бъдат прибавени към списъка.

(17)

Беше извършена качествена оценка на отрасъл „Облагородяване на прежди, платове и облекло“ (код по NACE 1730), главно поради факта, че на равнището на Съюза липсват официални данни за търговията, които да позволят да се оцени интензивността на търговията, и че всички други текстилни отрасли се характеризират с висок интензитет на търговията. Оценката показа засилен конкурентен натиск на международно ниво, значителен спад на производството в Съюза през последните години и отрицателен или само много малък марж на печалба за оценените години, което ограничава капацитета на инсталациите да инвестират и да намаляват емисиите. Въз основа на комбинираното въздействие от тези фактори секторът следва да се смята за изложен на съществен риск от изтичане на въглерод.

(18)

Беше извършена качествена оценка на отрасъл „Производство на фурнирни листове; производство на шперплат, ламинирани плоскости, плочи от дървесни частици, плочи от дървесни влакна и други плоскости и плочи“ (код по NACE 2020). Оценката показа както ограничен обхват на намаляване на емисиите на парникови газове без значително нарастване на разходите, което поставя на изпитание пазарните характеристики като високата ценова чувствителност и засилващите се тенденции в износа от страни с ниски производствени разходи, така и съществено въздействие на допълнителните разходи, свързани с прилагането на Директива 2003/87/ЕО, върху маржа на печалба, което ограничава капацитета на инсталациите да инвестират и да намаляват емисиите на парникови газове. Въз основа на комбинираното въздействие от тези фактори секторът следва да се смята за изложен на съществен риск от изтичане на въглерод.

(19)

Беше извършена качествена оценка на отрасъл „Производство на полимери в първични форми“ (код по NACE 2416). По отношение на съществуващите пазарни характеристики оценката показа висока степен на интеграция с други части на химическата промишленост, които се смятат за изложени на съществен риск от изтичане на въглерод; определяне на цените на световния пазар, което възпрепятства тяхното едностранно повишаване и изкривяването на световния пазар или пазара на Съюза поради нечестни търговски практики от производители от някои трети държави. По отношение на прогнозните пазарни характеристики, въпреки че секторът вече почти е достигнал прага от 30 % интензитет на търговия, се наблюдава силно нарастване на вноса, което ще продължи основно поради мащабните нови инвестиции в Близкия изток. Въз основа на комбинираното въздействие от тези фактори секторът следва да се смята за изложен на съществен риск от изтичане на въглерод.

(20)

Беше извършена качествена оценка на отрасъл „Леене на чугун“ (код по NACE 2751), главно поради факта, че на равнището на Съюза липсват официални данни за търговията, които да позволят да се оцени интензивността на търговията, тъй като основните чугунени продукти са разделени в три различни групи в базата данни Comext на Евростат. Оценката показа минимална възможност за намаляване на емисиите поради отчасти неизбежните емисии, свързани с обработката, и ограничения капацитет за инвестиции в технологии за намаляване на емисиите поради същественото въздействие на допълнителните разходи, свързани с прилагането на Директива 2003/87/ЕО, върху маржа на печалбата. По отношение на пазарните характеристики пазарната концентрация е ниска, докато в отраслите клиенти съществува висока степен на концентрация. Това означава ограничен потенциал за отрасъла за калкулиране на допълнителните разходи в цените на продукта. Съществуващите от алтернативни източници данни за търговията също посочват, че чугунената продукция все повече се търгува на международно равнище. Въз основа на комбинираното въздействие от тези фактори секторът следва да се смята за изложен на съществен риск от изтичане на въглерод.

(21)

Беше извършена качествена оценка на отрасъл „Леене на леки метали“ (код по NACE 2753), главно поради факта, че на равнището на Съюза липсват официални данни за търговията, които да позволят да се оцени интензивността на търговията, тъй като основните продукти са разделени в три различни групи в базата данни Comext на Евростат. По отношение на пазарните характеристики оценката показа ниска пазарна концентрация и висока зависимост от търсенето от един отрасъл клиент, характеризиращ се с пазарна концентрация. Това означава ограничен потенциал за отрасъла за калкулиране на допълнителните разходи в цените на продукта. Освен това през оценяваните години отрасълът отчита загуби или много малък марж на печалба, което е повлияло отрицателно на капацитета за инвестиции в технологии за намаляване на емисиите и би могло още повече да повиши допълнителните разходи. Съществуващите от алтернативни източници данни за търговията също посочват, че чугунената продукция все повече се търгува на международно равнище. Въз основа на комбинираното въздействие от тези фактори секторът следва да се смята за изложен на съществен риск от изтичане на въглерод.

(22)

При определяне на списъка с отраслите и подотраслите следва да се има предвид, при наличие на съответната информация, до каква степен третите държави, представляващи решаващ дял от общото производство на продукти в отрасли или подотрасли, за които се смята, че са изложени на риск от изтичане на въглерод, поемат твърд ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове в тези отрасли или подотрасли до степен, съпоставима с тази на Съюза, и в рамките на един и същ график, както и степента, до която ефективността от гледна точка на въглерода на инсталациите, разположени в тези страни, е съпоставима с тази на Съюза. Към настоящия момент само Норвегия, Исландия и Швейцария са поели такъв ангажимент, а взети заедно те не представляват решаващ дял от световното производство в отраслите или подотраслите, за които се смята, че са изложени на съществен риск от изтичане на въглерод. По отношение на въглеродната ефективност липсват съответните данни, необходими за оценяване, поради несъпоставимостта на статистическите дефиниции и общата липса на световни данни на изискваното равнище на категоризация и отраслови подробности. Поради това критериите от член 10а, параграф 18 от Директива 2003/87/ЕО нямат отражение върху списъка с отраслите и подотраслите.

(23)

Оценката, въз основа на която е определен списъкът с отраслите и подотраслите, обхваща всички кодове по NACE от 1010 до 3720 включително, в които попадат също миннодобивните и производствените отрасли. През 2010 г. Комисията ще анализира някои други промишлени отрасли, които остават извън обхвата на кодовете по NACE, но чиито неподвижни инсталации евентуално могат да бъдат предмет на разпоредбите на Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове относно изтичането на въглерод. Ако такъв промишлен отрасъл отговаря на критериите по член 10а, параграфи 14—17 от Директива 2003/87/ЕО, той ще бъде добавен към списъка при годишната му актуализация.

(24)

Списъкът се прилага за периода 2013—2014 г. в зависимост от резултата от международните преговори.

(25)

Списъкът с отраслите и подотраслите беше съгласуван с различни заинтересовани страни, включително държави-членки, промишлени асоциации, екологични неправителствени организации и учени и информацията от този процес беше изложена на уебсайта на Комисията (5).

(26)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по изменение на климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Счита се, че отраслите и подотраслите, изброени в приложението, са изложени на съществен риск от изтичане на въглерод.

През 2010 г. Комисията ще анализира някои други промишлени отрасли, които остават извън обхвата на оценените кодове по NACE (от 1010 до 3720, включително), но които евентуално могат да бъдат предмет на разпоредбите на Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове относно изтичането на въглерод. Ако такъв промишлен отрасъл отговаря на критериите по член 10а, параграфи 14—17 от Директива 2003/87/ЕО, той ще бъде добавен към списъка при годишната му актуализация.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 24 декември 2009 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 63.

(3)  http://ec.europa.eu/energy/climate_actions/doc/2008_res_ia_en.pdf

(4)  P. Capros et al. Анализ, основаващ се на модел, на Пакета от политики на ЕС за 2008 г. в областта на изменението на климата и енергията от възобновяеми източници, Primes Model – E3MLab/NTUA, юни 2008 г.: http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/climat_action/analysis.pdf

(5)  http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/carbon_en.htm


ПРИЛОЖЕНИЕ

Отрасли и подотрасли съгласно член 10а, параграф 13 от Директива 2003/87/ЕО, за които се смята, че са изложени на съществен риск от изтичане на въглерод

1.   НА ЧЕТИРИЦИФРЕНО НИВО ПО NACE

1.1.   ВЪЗ ОСНОВА НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ КРИТЕРИИ, УСТАНОВЕНИ В ЧЛЕН 10А, ПАРАГРАФИ 15 И 16 ОТ ДИРЕКТИВА 2003/87/ЕО

Код по NАСЕ

Описание

1010

Добив и брикетиране на антрацитни и черни въглища

1430

Добив на минерални суровини за химическото производство и на естествени торове

1597

Производство на малц

1711

Подготовка на памук за предене и производство на памучни и тип памучни прежди

1810

Производство на облекло от обработени меки кожи

2310

Производство на кокс и продукти на коксуването

2413

Производство на други основни неорганични химични вещества

2414

Производство на други основни органични химични вещества

2415

Производство на торове и азотни съединения

2417

Производство на синтетичен каучук в първични форми

2710

Производство на чугун, стомана и феросплави

2731

Студено изтегляне

2742

Производство на алуминий и алуминиеви сплави

2744

Производство на мед и медни сплави

2745

Производство на други цветни метали и техните сплави

2931

Производство на трактори за селското стопанство

1.2.   ВЪЗ ОСНОВА НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ КРИТЕРИИ, УСТАНОВЕНИ В ЧЛЕН 10А, ПАРАГРАФ 15 ОТ ДИРЕКТИВА 2003/87/ЕО

Код по NАСЕ

Описание

1562

Производство на нишесте и нишестени продукти

1583

Производство на захар

1595

Производство на други недестилирани алкохолни напитки

1592

Производство на етилов алкохол от ферментирали продукти

2112

Производство на хартия и картон

2320

Производство на рафинирани нефтопродукти

2611

Производство на необработено плоско стъкло

2613

Производство на амбалаж и домакински изделия от стъкло

2630

Производство на керамични плочки

2721

Производство на чугунени тръби

2743

Производство на олово, цинк, калай и техните сплави

1.3.   ВЪЗ ОСНОВА НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ КРИТЕРИИ, УСТАНОВЕНИ В ЧЛЕН 10А, ПАРАГРАФ 16, БУКВА А) ОТ ДИРЕКТИВА 2003/87/ЕО

Код по NАСЕ

Описание

2651

Производство на цимент

2652

Производство на вар

1.4.   ВЪЗ ОСНОВА НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ КРИТЕРИИ, УСТАНОВЕНИ В ЧЛЕН 10А, ПАРАГРАФ 16, БУКВА Б) ОТ ДИРЕКТИВА 2003/87/ЕО

Код по NАСЕ

Описание

1110

Добив на суров нефт и природен газ

1310

Добив на железни руди и техните концентрати

1320

Добив на руди на цветни метали, с изключение на уранови и ториеви руди

1411

Добив на строителни и декоративни скални материали

1422

Добив на глина и каолин

1450

Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде

1520

Преработка и консервиране на риба и рибни продукти

1541

Производство на сурови масла и мазнини

1591

Производство на спиртни напитки

1593

Производство на вина

1712

Подготовка на щрайхгарна вълна за предене и производство на щрайхгарни вълнени и тип вълнени прежди

1713

Подготовка на камгарна вълна за предене и производство на камгарни вълнени и тип вълнени прежди

1714

Подготовка на лен за предене и производство на ленени и тип ленени прежди

1715

Източване на естествена коприна и подготовка на синтетични и изкуствени щапелни влакна за предене

1716

Производство на шевни конци

1717

Подготовка и предене на други видове текстилни влакна

1721

Производство на памучни и тип памучни тъкани

1722

Производство на щрайхгарни вълнени и тип вълнени тъкани

1723

Производство на камгарни вълнени и тип вълнени тъкани

1724

Производство на копринени и тип копринени тъкани

1725

Производство на други тъкани

1740

Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло

1751

Производство на килими и текстилни подови настилки

1752

Производство на канапи, въжета, мрежи и изделия от тях

1753

Производство на нетъкани текстилни изделия, без облекло

1754

Производство на други текстилни изделия, некласифицирани другаде

1760

Производство на плетени платове

1771

Производство на чорапи и чорапогащи

1772

Производство на машинно или ръчно плетени пуловери, жилетки и други подобни изделия

1821

Производство на работно облекло

1822

Производство на горно облекло, без работно

1823

Производство на долно облекло

1824

Производство на друго облекло и допълнения за облекло, некласифицирани другаде

1830

Апретиране и боядисване на кожа с козината; производство на изделия от кожа с козината

1910

Производство на обработени кожи без косъм

1920

Производство на куфари, чанти и други изделия за пътуване, сарашки и седларски изделия

1930

Производство на обувки

2010

Обработване на дърво на надлъжностъргателна машина; импрегниране на дърво

2052

Производство на продукти от корк, слама и материали за плетене

2111

Производство на дървесна маса

2124

Производство на тапети и подобни стенни облицовки

2215

Друга издателска дейност

2330

Преработка на ядрено гориво

2412

Производство на багрила и пигменти

2420

Производство на пестициди и други агрохимикали

2441

Производство на лекарствени вещества

2442

Производство на лекарствени продукти

2452

Производство на парфюми и тоалетни продукти

2463

Производство на етерични масла

2464

Производство на фотографски химични материали

2465

Производство на готови незаписани носители

2466

Производство на други химични продукти, некласифицирани другаде

2470

Производство на изкуствени и синтетични влакна

2511

Производство на гуми, външни и вътрешни

2615

Производство и обработка на други изделия от стъкло, вкл. за техническа употреба

2621

Производство на домакински порцелан, декоративни изделия от порцелан и други керамични материали

2622

Производство на санитарна керамика

2623

Производство на керамични изолатори

2624

Производство на други керамични изделия за техническа употреба

2625

Производство на други керамични изделия

2626

Производство на огнеупорни керамични изделия

2681

Производство на абразивни изделия

2722

Производство на стоманени тръби

2741

Производство на благородни метали

2861

Производство на кухненски прибори и ножарски изделия

2862

Производство на сечива за ръчна употреба и инструменти

2874

Производство на скрепителни елементи, изделия на винтонарезни машини, вериги и пружини

2875

Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде

2911

Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни

2912

Производство на помпи и компресори

2913

Производство на арматурни изделия (кранове и вентили)

2914

Производство на лагери, предавки и съединители

2921

Производство на пещи и горелки

2923

Производство на промишлено хладилно и вентилационно оборудване

2924

Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде

2932

Производство на други машини за селското и горското стопанство

2941

Производство на преносими ръчни инструменти с вграден двигател

2942

Производство на машини за обработка на метал

2943

Производство на други обработващи машини, некласифицирани другаде

2951

Производство на машини и оборудване за металургията и леярството

2952

Производство на машини за добив и строителство

2953

Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн

2954

Производство на машини за текстил, облекло, кожи и кожени изделия

2955

Производство на машини за хартия, картон и изделия от хартия и картон

2956

Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде

2960

Производство на въоръжение и боеприпаси

2971

Производство на електрически домакински уреди

3001

Производство на канцеларска техника

3002

Производство на компютри и на друго оборудване за обработка на информация

3110

Производство на електродвигатели, генератори и трансформатори

3120

Производство на електроразпределителни и контролни апарати

3130

Производство на изолирани проводници и кабели

3140

Производство на акумулатори, първични галванични елементи и батерии от първични галванични елементи

3150

Производство на осветители и лампи

3162

Производство на други електрически съоръжения, некласифицирани другаде

3210

Производство на електронни вентили и лампи и други електронни елементи

3220

Производство на излъчваща телевизионна и радиотехника и проводникова далекосъобщителна техника

3230

Производство на телевизионни и радиоприемници, апарати за записване или възпроизвеждане на звук и образ и свързаните с това изделия

3310

Производство на медицинско и хирургическо оборудване и ортопедични апарати

3320

Производство на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване и навигация и за други цели, с изключение на оборудване за контрол на производствените процеси

3340

Производство на оптични уреди и елементи и фотографска техника

3350

Производство на часовници и часовникови механизми

3511

Строителство и ремонт на кораби

3512

Строителство и ремонт на плавателни съдове за развлечение и спорт

3530

Производство на въздухоплавателни и космически средства

3541

Производство на мотоциклети

3542

Производство на велосипеди

3543

Производство на инвалидни колички

3550

Производство на други превозни средства, некласифицирани другаде

3621

Сечене на монети

3622

Производство на бижутерийни и други изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, некласифицирани другаде

3630

Производство на музикални инструменти

3640

Производство на спортни стоки

3650

Производство на игри и детски играчки

3661

Производство на имитации на бижута

3662

Производство на метли и четки

3663

Други разнообразни производства, некласифицирани другаде

2.   НА ПО-НИСКО ОТ ЧЕТИРИЦИФРЕНО НИВО ПО NACE ВЪЗ ОСНОВА НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ КРИТЕРИИ, УСТАНОВЕНИ В ЧЛЕН 10А, ПАРАГРАФИ 15 И 16 ОТ ДИРЕКТИВА 2003/87/ЕО

Код по Prodcom

Описание

15331427

Концентрирано доматено пюре и каша

155120

Концентрирано мляко и сметана

155153

Казеин

155154

Лактоза и сироп от лактоза

15891333

Суха хлебна мая

24111150

Водород (включително производството на водород в комбинация със синтетичен газ)

24111160

Азот

24111170

Кислород

243021

Готови пигменти, препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи емайли и глазури, ангоби, течни лустра и подобни препарати, стъклени фрити

24621030

Желатин и производни на желатина; рибен клей (без казеинови и костни лепила)

261411

Снопчета, предпрежда, прежда и нарязани влакна от стъклени влакна

26821400

Изкуствен графит, колоиден, полуколоиден графит и препарати

26821620

Разслоен вермикулит, керамзити, термозити и подобни набъбнали минерални продукти и техните смеси

3.   НА ЧЕТИРИЦИФРЕНО НИВО ПО NACE ВЪЗ ОСНОВА НА КАЧЕСТВЕНИТЕ КРИТЕРИИ, УСТАНОВЕНИ В ЧЛЕН 10А, ПАРАГРАФ 17 ОТ ДИРЕКТИВА 2003/87/ЕО

Код по NАСЕ

Описание

1730

Облагородяване на прежди, тъкани и облекло

2020

Производство на фурнирни листове; производство на шперплат, плоскости с летвена сърцевина, плочи от дървесни частици, плочи от дървесни влакна и други плоскости и плочи

2416

Производство на полимери в първични форми

2751

Леене на чугун

2753

Леене на леки метали