ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.349.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 349

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
29 декември 2009 г.


Съдържание

 

V   Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

Страница

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

*

Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 година за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция

1

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


V Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

29.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 349/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1272/2009 НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 2009 година

за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43, букви а), аа), в), г), е), й), к) и л) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 публична интервенция се прилага по отношение на обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, царевица, сорго, неолющен ориз, бяла или сурова захар, произведена на квотен принцип, прясно или охладено месо от сектора на говеждото и телешкото месо, масло и обезмаслено мляко на прах.

(2)

Съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, изменен с Регламент (ЕО) № 72/2009 на Съвета (2), схемата за публична интервенция за захарта ще може да се прилага единствено за пазарните години 2008/2009 и 2009/2010. С цел да се запази ефективността на тази схема по отношение на сектора на захарта и да се намали административната тежест върху операторите и националните администрации не изглежда подходящо съществуващите правила за прилагане в сектора на захарта да бъдат включени в настоящите подробни правила за пазарната 2009/2010 година.

(3)

За продуктите, посочени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се прилага схема за публична интервенция, когато бъдат изпълнени условията в посочения регламент.

(4)

С цел опростяване и подобряване на ефективността на механизмите за управление и контрол, свързани със схемата за публична интервенция, следва да бъдат установени общи правила за продуктите, изброени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, с изключение на захарта.

(5)

Член 13, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, изменен с Регламент (ЕО) № 72/2009, ограничава публичната интервенция на фиксирана цена за твърда пшеница, ечемик, царевица и сорго до 0 тона за периода от 1 ноември до 31 май и за неолющен ориз до 0 тона за периода от 1 април до 31 юли.

(6)

В член 13, параграф 1, букви в) и г) и в член 18, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, изменен с Регламент (ЕО) № 72/2009, публичната интервенция на фиксирана цена за масло се ограничава до 30 000 тона, за обезмаслено мляко на прах — до 109 000 тона за периода 1 март—31 август и за обикновената пшеница — до 3 милиона тона за периода 1 ноември—31 май.

(7)

Съгласно член 13, параграф 3 и член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, изменен с Регламент (ЕО) № 72/2009, Комисията има право да реши да удължи прилагането на схемата за публична интервенция чрез тръжна процедура извън границите, посочени в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, изменен с Регламент (ЕО) № 72/2009, ако такова действие е оправдано от развитието на пазарните цени.

(8)

Необходимо е да се установят правила по отношение на органите, отговорни за публичната интервенция в държавите-членки, в съответствие с Регламент (ЕО) № 884/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета за финансирането от страна на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) на интервенционни мерки под формата на операции на публично съхранение и отчитане на операции на публично съхранение от разплащателните агенции на държавите-членки (3). За целите на настоящия регламент тези органи следва да се наричат „интервенционни агенции“.

(9)

С цел да се гарантира, че системата за публична интервенция функционира възможно най-просто и ефикасно в цялата Европейска общност, по отношение на изкупуването на отговарящите на условията продукти, от една страна и на препродажбата на продуктите, приети от интервенционните агенции, от друга страна, следва да се определят условията, които да бъдат изпълнени в местата за складиране. По-специално по отношение на зърнените култури и ориза с цел да се спазят разпоредбите, определени в член 41 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета, следва да се вземе решение относно правилата за предварителното одобрение на интервенционните центрове от държавите-членки преди тяхното определяне от Комисията. С цел да се рационализира/опрости начинът, по който действа интервенцията, чрез прекратяване на използването на малки складови съоръжения, които могат да бъдат разпръснати в целия регион, следва да бъде определен минимален капацитет на складиране за интервенционния център и местата за складиране, които съставляват интервенционния център, но той не следва да се прилага в случай че мястото за складиране разполага с непосредствен достъп до река, море или железопътна връзка.

(10)

Като общо правило с цел улесняване на управлението и контрола е необходимо в схемите за публична интервенция да се допускат за участие единствено оператори, установени и с регистрационен номер по ДДС в определена държава-членка.

(11)

За целите на изкупуването на зърнени култури и ориз, ако в някои държави-членки някои оператори, които биха могли да участват в схемата, нямат регистрационен номер по ДДС, следва да се позволи участие в схемата за публична интервенция и за оператори, вписани в регистъра на стопанствата.

(12)

Тъй като продуктите, обхванати от интервенционните мерки, се различават по отношение на времето за производство или за прибиране на реколтата и изискванията за съхранение, трябва да бъдат предвидени специфични условия.

(13)

С цел да се осигури ефективен контрол на производството в сектора на говеждото и телешкото месо, по-специално на условията в съоръженията за обезкостяване и складиране, операторите, отговарящи на условията за участие в схемата за публична интервенция чрез тръжна процедура, следва да изпълнят допълнителни условия.

(14)

Зърнените култури и неолющеният ориз, чието качество не позволява по-нататъшната им употреба или подходящо съхранение, не трябва да се приемат за интервенционни покупки. Поради това следва да бъдат установени методите, необходими за определяне на качеството на зърнените култури и ориза.

(15)

Въз основа на получената от оферентите или участниците в търга информация и собствените си критерии за анализ, разплащателните или интервенционните агенции определят рисковете, свързани с превишаване на максималните равнища на допустими замърсители. Поради това с оглед намаляване на финансовите разходи е оправдано преди приемането на продукцията да се изискват анализи, отговорността за които носят агенциите, единствено въз основа на анализ на риска, за да се гарантира качеството на продуктите при включването им в интервенционната схема.

(16)

В случай на продукти от сектора на говеждото и телешкото месо условията, на които трябва да отговарят продуктите, трябва да изключват продукти, които не са представителни за националното производство на държавата-членка и които не отговарят на здравните и ветеринарни правила в сила, като се изключат тези с тегло над нормално търсеното тегло на пазара.

(17)

С цел маслото да бъде приемливо за интервенция, то следва да отговаря на изискванията, посочени в Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и на условията за качество и външен вид, които трябва да бъдат определени. Методите за анализ и подробните правила, управляващи контрола на качеството на маслото и на обезмасленото мляко на прах, също следва да бъдат уточнени и ако ситуацията го изисква, следва да се предвидят проверки на радиоактивността в обезмасленото мляко на прах, чиито максимални нива трябва да бъдат установени, когато е уместно, в законодателството на Общността. Необходимо е обаче държавите-членки да могат да допуснат система за самоконтрол при определени условия.

(18)

С оглед да се гарантира, че интервенционният режим функционира безпроблемно при маслото и обезмасленото мляко на прах, е необходимо да се конкретизират условията за одобрение на производствените предприятия и проверката на тяхното спазване. С цел гарантиране на ефективността на режима следва да се предвидят мерки, които трябва да бъдат предприети, ако тези условия не са спазени. Тъй като маслото и обезмасленото мляко на прах могат да бъдат изкупени от компетентен орган от държава-членка извън държавата-членка, на чиято територия са произведени, компетентният орган, който провежда изкупуването, следва в такива случаи да се увери, че са спазени условията по отношение на качеството и външния вид.

(19)

С оглед осигуряване на добро управление на схемата е необходимо да се определи минимален праг на количеството, под който интервенционната агенция не може приема оферти или тръжни предложения както за изкупуване, така и за продажба. Все пак ако условията и практиките на търговията на едро или правилата в областта на екологията, които са в сила в държавата-членка, оправдават прилагането на минимални прагове на количеството, надхвърлящи определените в първата алинея по-горе, на въпросната държава-членка следва да се разреши да изисква тези по-големи минимални количества за изкупуване на фиксирана цена.

(20)

Офертите и тръжните предложения следва да съдържат всички необходими данни за тяхното оценяване и следва да се предвиди механизъм за обмен на информация между държавите-членки и Комисията.

(21)

С цел спазване на ограниченията от 3 000 000, 30 000 и 109 000 тона съответно при обикновената пшеница, маслото и обезмасленото мляко на прах, е подходящо да се предвиди срок за размисъл, по време на който, преди да бъде взето решение по офертите, могат бъдат предвидени специални мерки по отношение на предложените оферти. Тези мерки могат да включват закриване на интервенцията, прилагане на проценти за намаляване или отхвърляне на текущи оферти. Те изискват бързи действия и Комисията трябва да има възможността незабавно да предприеме всички необходими мерки.

(22)

Максималният размер на помощта може да се определи въз основа на получените тръжни оферти. На пазара обаче могат да възникнат ситуации, при които икономически или други аспекти налагат отхвърлянето на всички получени тръжни оферти.

(23)

Както при интервенция с фиксирана цена, така и при тръжна процедура за публична интервенция, е необходима гаранция, за да се подсигури сериозността на офертата или тръжното предложение, както и че мярката ще постигне желания ефект върху пазара. Следователно е необходимо да се приемат разпоредби за освобождаването и задържането на гаранцията, депозирана в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2220/85 на Комисията от 22 юли 1985 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от гаранции за селскостопанските продукти (4).

(24)

С цел да се гарантира прозрачното и ефективно функциониране на схемата за публична интервенция е необходимо да се определят общи правила по отношение на доставката на продуктите до мястото на съхранение, посочено от интервенционната агенция. Освен това като се има предвид спецификата на секторите на зърнените култури и ориза, както и на млечните продукти, трябва да бъдат определени специфични правила в допълнение към общите правила.

(25)

С оглед на правилното управление на запасите на склад задълженията на държавите-членки следва да бъдат конкретизирани по отношение на максималното разстояние до мястото на съхранение и поемането на разходите, когато това разстояние бъде превишено. Въпреки това предвид различията в характера на продуктите е оправдано определянето на различни максимални разстояния, на които могат да се превозват зърнените култури и ориза, в сравнение с млечните продукти.

(26)

С цел създаване на общи условия е уместно да се предвиди, че проверките на продуктите по време на тяхното съхранение трябва да се провеждат, както е посочено в член 2 от Регламент (ЕО) № 884/2006.

(27)

С оглед хармонизирането на сегашните правила, приложими в различните сектори, следва да се предвиди, че след като продуктите са били доставени на мястото за складиране, тяхното приемане от страна на интервенционната агенция зависи от резултата от съответните проверки и анализи за определяне на това дали те отговарят на изискванията, приложими при изкупуване. Въз основа на тези проверки и анализи следва да се издаде приемно-предавателен протокол, което следва да стане не по-късно от шестдесет дни след определената крайна дата на доставката. Ако продуктите не отговарят на приложимите изисквания, оферентът или участникът в търга следва да вземе обратно продуктите и да поеме всички разходи, свързани с условното приемане през периода, през който продуктите са били съхранявани на местата за интервенционно складиране.

(28)

С оглед избягването на спекулации поради голямата нестабилност на цените в секторите на зърнените култури и ориза продуктите, предложени за интервенция, следва да бъдат в действителна наличност при оферента или участника в търга към момента на подаване на офертата или тръжното предложение; това следва да бъде едно от основните изисквания в полза на схемата за публична интервенция. Интервенционните агенции следва да получат задоволителна гаранция, че предлаганите количества са действително налични в мястото на съхранение, посочено в офертата или тръжното предложение; в това отношение от оферентите или участниците в търга следва да се изисква да приложат към своята оферта или тръжно предложение декларация, потвърждаваща това.

(29)

С цел да се гарантира опростено и ефективно управление на интервенцията е необходимо да се определи, че партида от зърнени култури, представена за интервенция, следва да бъде еднородна и че партида от ориз следва да се състои от един и същ сорт ориз.

(30)

Необходимо е зърнените култури и ориза, чието качество не позволява по-нататъшната им употреба или подходящо съхранение, да не се приемат за интервенционни покупки. В тази връзка следва да бъдат посочени методите за определяне на качеството на зърнените култури и ориза.

(31)

Съгласно член 18, параграф 2 и член 18, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, изменен с Регламент (ЕО) № 72/2009, интервенционната цена за зърнени култури се определя от Комисията чрез тръжна процедура, без да се засягат увеличенията или намаленията на цената по причини, свързани с качеството. Уместно е да се посочи, че цените варират в зависимост от основните критерии за качеството на зърнените култури.

(32)

Съгласно член 18, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 интервенционната цена за ориз е определена за стандартно качество и ако качеството на ориза, предложен за интервенция, се различава от стандартното качество, интервенционната цена съответно се коригира чрез коефициенти за намаляване или увеличаване. Прилагането на тези коефициенти следва да отразява разликите в цените на пазара на ориза по причини, свързани с качеството. За тази цел е уместно да се вземат предвид основните характеристики на ориза, които позволяват да се извърши обективна оценка на качеството.

(33)

Продукти, изкупени от интервенционните агенции съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, трябва да бъдат продадени по начин, който предпазва пазара от сътресения и гарантира равен достъп до продуктите и еднакво третиране на купувачите; тръжната процедура позволява постигането на тази цел.

(34)

Обявленията за тръжна процедура следва да бъдат изготвени и публикувани от интервенционната агенция, която държи интервенционни запаси, налични за продажба, с цел да се даде необходимата информация относно характеристиките на продуктите и мястото, където са складирани. За тази цел между датата на публикуване и първата крайна дата за подаване на тръжни предложения следва да се предвиди разумен срок.

(35)

Правилното управление на интервенционните запаси изисква да се пристъпи към препродажбата на маслото, веднага щом се появят възможности за неговото пласиране. С оглед на гарантирането на равен достъп до продавания продукт, всички заинтересовани страни следва да получат възможност да изследват за своя собствена сметка проби от продуктите, обявени за продажба.

(36)

Тръжните предложения следва да се подават за определено качество, за да могат да бъдат сравнени при зърнените култури и ориза. Следва да се предвиди корекция в продажната цена в случаите, когато зърнените култури и оризът не са с посоченото качество.

(37)

С цел да се гарантира ефективността на схемата за публична интервенция е необходимо да се определят общи правила по отношение на извеждането на продуктите от склада. Предвид спецификата на маслото и обезмасленото мляко на прах трябва да бъдат определени специфични правила в допълнение към общите правила.

(38)

Тръжната процедура може да се осъществи коректно само ако заинтересованите представят действителни оферти. Тази цел може да бъде постигната, като се поиска предоставянето на гаранция, и тази гаранция се освобождава при заплащане на продажната цена в посочения срок.

(39)

Интервенционните агенции следва да уведомят Комисията за всички предложения, които отговарят на условията. Въз основа на тръжните предложения и ситуацията на пазара на Общността Комисията решава дали да фиксира минимална продажна цена. В зависимост от взетото решение интервенционните агенции приемат или отхвърлят тръжните предложения за продукти, налични за продажба.

(40)

С цел да се улесни продажбата на малки количества, останали на местата за складиране в държава-членка, и да се осигури стабилно управление на системата, е уместно да се предвиди, че интервенционната агенция на своя собствена отговорност е упълномощена да открие тръжна процедура за препродажба, като прилага правилата, определени по отношение на тръжните процедури, открити от Общността, mutatis mutandis с оглед осигуряването на равностоен достъп на всички съответни страни. По същите причини на интервенционната агенция следва да бъде разрешено да предлага за директна продажба количествата, които след визуална проверка в контекста на годишния преглед или по време на инспекцията след включване в интервенционна схема, вече не могат да бъдат опаковани или са с влошено качество.

(41)

С оглед на ефективното управление на системата е необходимо да се регламентира, че държавите-членки са длъжни да информират периодично Комисията относно състоянието на запасите и на продуктите, постъпващи на местата за складиране и излизащи от местата за складиране. Тази информация следва да се изпраща на Комисията от компетентните органи на държавите-членки по електронен път, като се използва формулярът, предоставен им от Комисията.

(42)

Настоящият регламент съдържа определени разпоредби, свързани с мерките за интервенция, посочени в Регламент (ЕО) № 562/2005 на Комисията от 5 април 2005 г. относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на съобщенията между държавите-членки и Комисията в сектора на млякото и млечните продукти (5). Поради това горепосоченият регламент следва да бъде съответно изменен.

(43)

Тъй като целта на настоящия регламент е да хармонизира разпоредбите, приложими към продуктите, обхванати от публичната интервенция, той следва да замени разпоредбите, съдържащи се в Регламент (ЕИО) № 75/91 от 11 януари 1991 г. относно процедурите и условията за пускане в продажба на неолющен ориз от интервенционните агенции (6), Регламент (ЕО) № 214/2001 от 12 януари 2001 г. относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на интервенцията на пазара на обезмаслено мляко на прах (7), Регламент (ЕО) № 1669/2006 от 8 ноември 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета относно изкупуването на говеждо месо (8), Регламент (ЕО) № 105/2008 от 5 февруари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на интервенцията на пазара на масло (9), Регламент (ЕО) № 687/2008 от 18 юли 2008 г. за установяване на процедури за приемане на зърнените култури от разплащателните агенции или интервенционните агенции и установяване на методи за анализ за определяне на качеството на зърното (10), Регламент (ЕО) № 127/2009 от 12 февруари 2009 г. относно определяне на процедурата и условията за продажба на зърнени култури, държани от интервенционни или разплащателни агенции (11) и Регламент (ЕО) № 670/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на публичната интервенция за изкупуване чрез тръжна процедура на твърда пшеница и неолющен ориз, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2008 и Регламент (ЕО) № 687/2008 (12). Поради това горепосочените регламенти следва да бъдат отменени.

(44)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИЧНАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ

ГЛАВА I

Обхват, определение и одобрение на интервенционните центрове и местата за складиране

Член 1

Обхват и определение

1.   Настоящият регламент установява общи подробни правила за изкупуване с цел интервенция и продаване за продуктите, изброени в член 10, параграф 1, букви а), б), г), д) и е) от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Той се прилага, без да се засягат конкретните разпоредби, посочени в регламентите на Комисията относно откриване на тръжна процедура за изкупуване на продукти или в регламентите на Комисията относно продажбите на продукти от интервенция.

2.   За целите на настоящия регламент „интервенционна агенция“ означава разплащателната агенция или агенцията, на която са делегирани правомощия от разплащателната агенция в съответствие с член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 884/2006.

Член 2

Определяне и одобрение на интервенционните центрове и местата на складиране

1.   Интервенционните центрове и местата на складиране, където закупените продукти се съхраняват, са част от отговорностите на интервенционните агенции в съответствие с настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 884/2006, по-специално по отношение на въпросите за отговорност и контрол, както е посочено в член 2 от споменатия регламент.

2.   Интервенционните центрове, определени от Комисията за зърнени култури и ориз съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, подлежат на предварително одобрение от интервенционните агенции. Интервенционният център може да се състои от едно или няколко места за складиране, които се намират в регион на държава-членка.

3.   Местата за складиране на интервенционния център подлежат на одобрение от страна на интервенционните агенции. Интервенционните агенции гарантират, че интервенционните центрове или местата за складиране изпълняват най-малко условията, определени в член 3.

4.   Информацията относно интервенционните центрове и техните места за складиране се актуализира и се предоставя на държавите-членки и обществеността в съответствие с член 55 от настоящия регламент.

Член 3

Изисквания към интервенционните центрове и местата за складиране

1.   За зърнени култури и ориз:

а)

всеки интервенционен център трябва да има минимален капацитет на складиране от:

i)

20 000 тона за зърнени култури, общо за всички места за складиране;

ii)

10 000 тона за ориз, общо за всички места за складиране;

б)

всяко място за складиране трябва да:

i)

има минимален капацитет на складиране от 5 000 тона за закупуване през интервенционния период с начало през 2012/2013 г.;

ii)

бъде построено или подходящо за складиране и съхраняване при добри условия на зърнени култури и ориз, както е посочено в параграф 3;

iii)

разполага с необходимото техническо оборудване за приемане на зърнени култури и ориз;

iv)

разполага с възможност за изваждане от склад на количествата с цел да се спази срокът на изваждане от склад, определен в член 51, параграф 2.

За целите на настоящия параграф „минимален капацитет на складиране“ на интервенционен център означава минималния капацитет, който може да не бъде на разположение постоянно, но е лесно достижим през периода, през който е възможно провеждането на изкупуване. Минималният капацитет се прилага за всички зърнени култури и видове ориз, които ще се изкупуват.

Когато местата за складиране разполагат с непосредствен достъп до река, море или железопътна връзка, минималният капацитет, определен в първа алинея, буква б), подточка i), не се прилага.

2.   За маслото или за обезмасленото мляко на прах всяко място на складиране трябва да разполага с минимален капацитет на складиране от 400 тона. Изискването за минимален капацитет на складиране не се прилага, когато мястото за складиране разполага с непосредствен достъп до река, море или железопътна връзка.

3.   Във връзка с обезмасленото мляко на прах, маслото, зърнените култури и ориза, местата на складиране трябва:

а)

да бъдат сухи, добре поддържани и свободни от вредители;

б)

да бъдат свободни от странични миризми;

в)

да позволяват добра вентилация, с изключение на хладилните складове.

4.   Във връзка с маслото, интервенционните агенции установяват технически стандарти, предвиждащи по-специално температура на складиране, равна или по-ниска от — 15 oC, и вземат необходимите мерки за гарантиране, че маслото се запазва, както трябва.

5.   Във връзка с продуктите от сектора на говеждото и телешкото месо, наричани по-долу „говеждо месо“, местата за складиране се избират от държавите-членки с оглед осигуряване на ефективността на интервенционните мерки. Съоръженията в тези места за складиране позволяват:

а)

приемането на месо с кости;

б)

замразяване на цялото месо за складиране без по-нататъшна преработка;

в)

складиране на такова месо поне за три месеца при технически задоволителни условия.

Само места на складиране, чиито транжорни и хладилни цехове не са свързани с кланицата и/или със спечелилия търга участник и чиято дейност, ръководство и персонал са независими от кланицата и/или спечелилия търга участник, могат да бъдат избрани за месо с кости, предназначено за обезкостяване. Когато обаче се появят практически трудности при спазването на тези изисквания в рамките на производствената верига, държавите-членки могат да дерогират от тези изисквания, при условие че засилят проверките по време на приемането в съответствие с част III, точка 5 от приложение III.

Освен при специални дерогации, предвидени съгласно процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, хладилните складове, които се намират в държава-членка, упражняваща юрисдикция над интервенционната агенция, трябва да позволяват складиране на цялото обезкостено говеждо месо, предоставено от интервенционната агенция, за поне три месеца при технически задоволителни условия.

ГЛАВА II

Достъп до публична интервенция

Член 4

Приемливост на операторите

1.   Всеки оператор, установен и регистриран за целите на ДДС в Общността, може да подаде оферта или тръжно предложение по схема за публична интервенция.

За целите на изкупуването на зърнени култури и ориз обаче е достатъчна регистрацията в регистъра на стопанствата, в случай че операторът не е регистриран за целите на ДДС.

2.   Във връзка с изкупуването на говеждо месо предложения могат да представят само:

а)

кланици за животни от рода на едрия рогат добитък, регистрирани или одобрени в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (13), какъвто и да е правният им статут; както и

б)

търговци на живи животни или месо, които се задължават да извършват клане в горепосочените кланици за своя сметка.

3.   За масло и обезмаслено мляко на прах, одобрени предприятия, посочени в член 10, параграф 1, букви д) и е) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, са приемливи само ако изпълняват условията, посочени в част III от приложение IV и част III от приложение V.

Член 5

Процедура за подаване на оферти или тръжни предложения

1.   Оферти или тръжни предложения, подадени в съответствие с настоящия регламент, използват методиката, предоставена на операторите от съответната държава-членка.

2.   Интервенционните агенции на държавите-членки могат да изискват подадените по електронен път оферти или тръжни предложения да бъдат придружени от усъвършенстван електронен подпис по смисъла на член 2, точка 2 от Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (14) или от електронен подпис, който предлага еквивалентни гаранции относно характеристиките, присъщи на подпис, като се прилагат същите правила и условия като тези, прилагани от Комисията в съответствие с нейните разпоредби относно електронните и цифровизирани документи, определени в Решение 2004/563/ЕО (15), Евратом и в разпоредбите за прилагането му.

ДЯЛ II

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗКУПУВАНЕ

Член 6

Вид на процедурата за изкупуване

1.   Изкупуването на продукти, изброени в член 10, параграф 1, букви а), б), г), д) и е) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се извършва или посредством изкупуване на фиксирана цена, или чрез тръжна процедура в съответствие с членове 12, 13 и 18 от споменатия регламент.

2.   Оферти или тръжни предложения за обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах могат да се подават в съответствие с разпоредбите на настоящия дял по време на интервенционните периоди, определени в член 11 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

ГЛАВА I

Общи правила

Раздел I

Общи условия за изкупуване

Член 7

Приемливост на продуктите

1.   С цел да бъдат приемливи за публична интервенция, в допълнение на изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 1234/2007, продуктите трябва да имат солидно, добро и търговско качество.

По-специално те трябва да изпълняват условията, определени в настоящия регламент:

за зърнени култури: в приложение I, част I, II и III,

за ориз: в приложение II, част I и III,

за говеждо месо: в приложение III, част I, III, V и VI,

за масло: в член 28 и приложение IV, част I и IV,

за обезмаслено мляко на прах: в член 28 и приложение V, част I, IV и V.

2.   С оглед установяване на приемливостта на зърнените култури и ориза се провеждат изпитвания в съответствие с методите, определени в:

за зърнени култури: в приложение I, части IV — VIII и част XII,

за ориз: в приложение II, част VI,

за говеждо месо: в приложение III, част III,

за масло: в приложение IV, част IV,

за обезмаслено мляко на прах: в приложение V, част IV.

Член 8

Минимални предлагани количества за продукти

1.   Минималните количества в офертите или тръжните предложения за изкупуване, са:

а)

за обикновена пшеница, ечемик, царевица и малц: 80 тона;

б)

за твърда пшеница: 10 тона;

в)

за ориз: 20 тона;

г)

за говеждо месо: 10 тона;

д)

за масло: 20 тона;

е)

за обезмаслено мляко на прах: 20 тона.

2.   За изкупуване на продукти на фиксирана цена държава-членка може да изиска минимални количества, които са по-големи от определените в параграф 1, ако условията и практиките на търговията на едро или правилата в областта на екологията, които са в сила в държавата-членка, го оправдават.

Член 9

Гаранция

Когато се подава оферта или тръжно предложение за изкупуване, се внася следната гаранция в полза на интервенционната агенция, до която е подадена офертата или тръжното предложение, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2220/85:

а)

за зърнени култури: 20 EUR/t;

б)

за неолющен ориз: 30 EUR/t;

в)

за говеждо месо: 300 EUR/t;

г)

за масло: 50 EUR/t;

д)

за обезмаслено мляко на прах: 50 EUR/t.

Член 10

Условия за подаване и допускане на оферти и тръжни предложения

1.   Условието за допускане от интервенционната агенция на оферта или на тръжно предложение е те да бъдат изготвени на официалния или на един от официалните езици на държавата-членка, в която се подава офертата или тръжното предложение, и да включват:

а)

формуляр, осигурен от държавата-членка, най-малко със следната информация:

i)

наименованието на оферента или участника в търга, адреса и номера му за регистрация за целите на ДДС в държавата-членка, в която оферентът провежда основната си дейност или, при липса на такъв, номера му от регистъра на стопанствата,

ii)

предлагания продукт със съответния му код по КН, за зърнените култури и ориза, и за ориза — с указание на вида и сорта,

iii)

с изключение на говеждото месо, мястото, където се съхранява продуктът по време на подаване на офертата или на тръжното предложение,

iv)

във връзка със зърнените култури и ориза, одобреното място за складиране на интервенционния център, за което се прави офертата или тръжното предложение, с най-ниски разходи, като се вземе предвид член 29; това място за складиране не трябва да бъде мястото за складиране, където се съхранява продуктът по време на подаване на офертата или на тръжното предложение,

v)

годината на реколтата и района или районите на производство в Общността за зърнените култури и ориза,

vi)

датата на производство за масло и обезмаслено мляко на прах,

vii)

количеството, за което се подава офертата или тръжното предложение, в рамките, определени в член 8,

viii)

във връзка със зърнените култури и ориза, основните характеристики на предложения продукт,

ix)

във връзка с маслото и обезмасленото мляко на прах, наименованието и номерът за одобрение на предприятията.

б)

следните приложени документи:

i)

доказателство, че гаранцията, посочена в член 9, е била внесена от оферента или участника в търга,

ii)

във връзка със зърнените храни и ориза, декларация от оферента или от участника в търга, че предложеното количество действително се намира на мястото за складиране, уточнено в буква а), подточка iii) от настоящия параграф.

iii)

във връзка със зърнените култури и ориза, декларация от оферента или от участника в търга, че продуктите са с произход от Общността и че офертата или тръжното предложение се отнася за хомогенна партида, която, що се отнася до ориза, трябва да се състои от неолющен ориз от един и същ сорт, и

iv)

във връзка със зърнените култури и ориза, декларация, в която се уточнява дали са били или не са били извършени обработки след прибиране на реколтата, наименованието на използвания продукт, че той е бил приложен в съответствие с условията на използване и че продуктът е разрешен съгласно Директива 91/414/ЕИО на Съвета (16).

2.   Независимо от параграф 1, буква а), подточка iv) от настоящия член оферентът или участникът в търга може да поиска във формуляра, посочен в параграф 1, буква а) от него, продуктът да бъде приет на мястото за складиране, където е държан по време на подаване на офертата или тръжното предложение, при условие че мястото за складиране изпълнява изискванията, определени в член 3 и във връзка със зърнените култури и ориза е било одобрено в съответствие с член 2, параграф 3.

3.   В случай при който крайният срок за подаване на оферти или на тръжни предложения е официален празник, офертите или тръжните предложения се подават най-късно в последния работен ден, предхождащ официалния празник.

4.   Офертите или тръжните предложения, подадени в събота, неделя или официален празник, се считат за получени от интервенционната агенция на първия работен ден след деня, в който са били подадени.

5.   Офертите или тръжните предложения не могат да се оттеглят или изменят след тяхното подаване.

6.   Интервенционната агенция регистрира офертите или тръжните предложения, които могат да бъдат допуснати, в деня, на който офертата или тръжното предложение са били получени, както и съответните количества.

7.   Правата и задълженията, които произтичат от приемането на офертата или тръжното предложение, не могат да бъдат прехвърляни.

Член 11

Проверка на офертите или на тръжните предложения от страна на интервенционната агенция

1.   Интервенционната агенция проверява дали офертите или тръжните предложения отговарят на условията за допускане въз основа на изискваните елементи, както е посочено в член 10, параграф 1.

Ако офертата или тръжното предложение не отговаря на условията, операторът бива информиран от интервенционната агенция в рамките на три работни дни. Във връзка с офертите ако операторът не получи такава информация, офертата се счита за допустима.

2.   Документите, посочени в член 10, параграф 1, буква б, подточки ii), iii) и iv) могат да бъдат проверени за съответствие, след като интервенционната агенция е проверила дали офертите или тръжните предложения са допустими, ако е необходимо със съдействието на интервенционната агенция, компетентна за мястото на складиране, указано от оферента или участника в търга, в съответствие с член 32, параграф 3.

Раздел II

Специфични условия за изкупуване на фиксирана цена

Член 12

Процедура за изкупуване на продукти на фиксирана цена

1.   Изкупуването на обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах на фиксирана цена, както е посочено в член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се извършва в съответствие с разпоредбите на раздел I и на настоящия раздел.

2.   Офертите могат да се подават до интервенционната агенция от началото на периодите, определени в член 11 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Член 13

Нотификации до Комисията

1.   Интервенционните агенции нотифицират Комисията през предходната седмица за количествата обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах, които са били предмет на оферта, както и изпращат свързаната информация.

2.   Нотификациите се изпращат:

а)

за маслото и обезмасленото мляко на прах: не по-късно от 14:00 часа (брюкселско време) всеки понеделник,

б)

за обикновената пшеница: не по-късно от 12:00 часа (брюкселско време) всяка сряда, като част от нотификацията, посочена в член 56, параграф 1.

3.   Когато предложените количества обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах се доближават до границите, определени в член 13, параграф 1, букви а), в) или г) или член 18, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, Комисията информира държавите-членки на коя дата да я нотифицират за количествата, както е посочено в параграф 1 от настоящия член, всеки работен ден преди 14:00 часа (брюкселско време), относно количествата обикновена пшеница, масло и обезмаслено мляко на прах, предложени за интервенция през предходния работен ден.

4.   Нотификациите не съдържат данните, посочени в член 10, параграф 1, буква а), подточка i) и член 10, параграф 1, буква а), подточка ix).

5.   Нотификациите се извършват в съответствие с член 58.

Член 14

Мерки за спазване на горните граници за интервенция

1.   С оглед спазване на границите, посочени в член 13, параграф 1, букви а), в) и г) и член 18, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, Комисията решава без съдействието на Комитета, посочен в член 195, параграф 1 от същия регламент:

а)

да закрие интервенционното изкупуване на фиксирана цена;

б)

когато приемането на цялото количество, предложено в определен ден, би довело до надвишаване на максималното количество, да определи коефициент на разпределение, приложим към общото количество в офертите, получени и нотифицирани на Комисията през същия ден от всеки оферент;

в)

когато е подходящо да отхвърли висящи оферти до интервенционните агенции на държавите-членки.

Комисията решава в рамките на 2 работни дни от нотификацията по член 13, параграф 1 и в рамките на 5 работни дни от нотификацията по член 13, параграф 3.

2.   Във връзка с обикновената пшеница, маслото и обезмасленото мляко на прах, оферент, за когото се прилага коефициент на разпределение, посочен в параграф 1, буква б), може да реши да оттегли офертата си в рамките на 5 работни дни след датата на влизане в сила на регламента, определящ коефициента на разпределение.

Раздел III

Специфични условия за изкупуване чрез тръжна процедура

Член 15

Процедура за изкупуване на продукти чрез тръжна процедура

Изкупуването на продукти, посочени в член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се извършва в съответствие с разпоредбите на раздел I и на настоящия раздел.

Член 16

Тръжна процедура

1.   Тръжна процедура за изкупуване на продукти може да се открие в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, с регламент, наричан по-долу „регламент за откриване на тръжна процедура“.

2.   Комисията открива без съдействието на Комитета, посочен в член 195, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007:

а)

тръжната процедура за изкупуване на обикновена пшеница за количествата, надхвърлящи максималното предложено количество от 3 милиона тона;

б)

тръжната процедура за изкупуване на говеждо месо по категория и държава-членка, или по регион на държава-членка, въз основа на двете последни регистрирани седмични пазарни цени в съответствие с член 12, параграф 1, буква в) и член 18, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

3.   Регламентът за откриване на тръжната процедура съдържа по-специално следната информация:

а)

обхванатите продукти с техния съответен код по КН, за зърнените култури и ориза, с указание на вида и сорта на ориза;

б)

обхванатия период („период на тръжната процедура“) и, ако е необходимо, различните подпериоди за подаване на тръжни оферти.

4.   В съответствие с член 18, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1234/2007 при специални обстоятелства може да бъде открита ограничена тръжна процедура в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007. В такъв случай регламентът указва специфичната държава-членка или регион на държава-членка, който е обхванат от тръжната процедура.

5.   При ориза търгът може да се отнася за един или няколко видове ориз от посочените в част I, I.2 от приложение III към Регламент (ЕО) № 1234/2007 („ориз с кръгли зърна“, „ориз със средни зърна“, „ориз с дълги зърна А“ или „ориз с дълги зърна Б“).

6.   За целите на член 12, параграф 1, буква в) и член 18, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се прилагат следните правила:

а)

средната пазарна цена за категория, отговаряща на съответните условия, в държава-членка или регион от нея взема под внимание цените за качества U, R и О, изразени в качество R3 посредством коефициентите, посочени в част II от приложение III към настоящия регламент, в съответната държава-членка или интервенционен регион,

б)

средните пазарни цени се регистрират в съответствие с условията и съобразно качествата, определени в Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията (17),

в)

средната пазарна цена за категория, отговаряща на съответните условия, в държава-членка или регион от нея е средната стойност на пазарните цени за всички качества, посочени в буква б), претеглени с пропорцията на всяко спрямо общия брой кланета в тази държава-членка или регион.

Обединеното кралство се състои от два интервенционни региона, както следва:

регион I: Великобритания,

регион II: Северна Ирландия.

7.   За целите на параграфи 2 и 6 от настоящия член компетентният орган на държавата-членка нотифицира Комисията за средните пазарни цени в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 1249/2008 и член 58 от настоящия регламент.

Член 17

Представяне и допустимост на тръжни предложения

1.   В допълнение към общите условия, посочени в член 10, дадено тръжно предложение ще се счита за допустимо, ако посочва предлаганата цена в евро за единица мярка, закръглена до не повече от два десетични знака, без ДДС.

При зърнените култури и ориза цената, предлагана за тон продукти, е цената, съответстваща на минималното качество за зърнени култури или на стандартното качество за ориз, доставено до мястото на складиране, посочено от участника в търга, без да е разтоварено.

При маслото и обезмасленото мляко на прах предложената цена трябва да бъде цената на 100 kg продукти, доставени до товарната рампа на мястото за складиране, което трябва да се определи от интервенционната агенция в съответствие с член 25 и член 30, параграф 1.

При говеждото месо участниците в търга декларират цената, предложена в съответствие с член 16, параграф 5, буква а) и член 19, параграф 2, втора алинея, изразена за 100 kg продукти с качество R3.

2.   Без да се засяга член 20, параграф 1 от настоящия регламент, предлаганата цена е най-много равна за зърнени култури, ориз, говеждо месо и обезмаслено мляко на прах на референтната цена, определена в член 8 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 или за маслото на 90 % от референтната цена, посочена в член 18, параграф 3 от горепосочения регламент.

Член 18

Нотификация на тръжните предложения на Комисията

1.   Интервенционните агенции нотифицират Комисията за всички предложения, които отговарят на условията и съдържат съответната информация, в рамките на сроковете, определени в регламента за откриване на тръжната процедура.

2.   Нотификациите не съдържат данните, посочени в член 10, параграф 1, буква а), подточка i) и член 10, параграф 1, буква а), подточка ix).

3.   Интервенционните агенции нотифицират Комисията за липсата на заявления в рамките на сроковете, посочени в параграф 1.

4.   Нотификациите се извършват в съответствие с член 58.

Член 19

Решение въз основа на тръжните предложения

1.   Въз основа на тръжните предложения, нотифицирани както е предвидено в член 18, Комисията определя максимална цена за изкупуване или решава да не определи максимална цена за изкупуване в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

2.   При говеждото месо:

а)

максимална цена за изкупуване, отнасяща се до качество R3, се определя по категория;

б)

в дадена държава-членка или в регион от нея може да се установи различна цена за изкупуване, за да отразява регистрираните средни пазарни цени, при прилагане на член 12, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Когато се приемат качества, различни от качество R3, цената, която се плаща на спечелилия участник, се коригира чрез прилагане на коефициент за изкупеното качество, посочен в част II от приложение III.

3.   Решенията относно публичната интервенция съгласно параграфи 1 и 2 се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 20

Индивидуални решения относно тръжните предложения

1.   Когато е била определена максимална цена за изкупуване съгласно член 19, параграф 1, интервенционните агенции приемат тръжни предложения, които са еднакви или по-ниски от максималното количество. Всички останали тръжни предложения се отхвърлят.

2.   Когато не е определена максимална цена за изкупуване, всички тръжни предложения се отхвърлят.

Интервенционните агенции не приемат тръжни предложения, които не са били нотифицирани, както е предвидено в член 18.

3.   Интервенционните агенции приемат решенията, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, след публикуване на решението на Комисията относно публичната интервенция, посочено в член 19, параграф 3, и нотифицират участниците в търга за резултата от тяхното участие в срок от три работни дни след влизането в сила.

Член 21

Специфични критерии в сектора на говеждото месо

1.   За говеждото месо тръжни предложения не се разглеждат, ако предлаганата цена надвишава средната пазарна цена, регистрирана по категория във всяка държава-членка или регион от нея, преобразувана в качество R3 посредством коефициентите, определени в част II от приложение III, плюс 10 EUR на 100 kg трупно тегло.

2.   Без да се засяга параграф 1, тръжните предложения се отхвърлят, ако предложената цена е по-висока от максималната цена за изкупуване, посочена в член 19, параграф 2, първа алинея за съответния подпериод за подаване на тръжни предложения.

3.   Когато цената за изкупуване, присъдена на участник в търга, е по-висока от средната пазарна цена, посочена в параграф 1, присъдената цена се коригира чрез умножаването ѝ с коефициент, получен чрез прилагане на формула А в част VII от приложение III. Този коефициент обаче не може:

а)

да бъде по-голям от 1;

б)

да води до намаление на присъдената цена със сума, по-голяма от разликата между тази цена и средната пазарна цена.

Ако държавата-членка притежава достоверни данни и подходящи средства за проверка, тя може да реши да изчисли коефициента за всеки участник в търга посредством формула Б в част VII от приложение III.

Член 22

Ограничаване на изкупуването за говеждо месо

Когато на интервенционните агенции се предлага говеждо месо в по-големи количества, отколкото те могат да приемат веднага, те могат да ограничат изкупуването до количествата, които могат да приемат на своя територия или в един от своите интервенционни региони, както е определено в член 16, параграф 5, втора алинея.

Държавите-членки гарантират еднакъв достъп за всички заинтересовани страни в случай на такова ограничение.

ГЛАВА II

Основни изисквания и освобождаване или задържане на гаранцията

Член 23

Основни изисквания

Следните представляват основни изисквания по смисъла на член 20 от Регламент (ЕИО) № 2220/85:

а)

поддържането на офертата или тръжното предложение;

б)

доставянето на продуктите до мястото на складиране, посочено от интервенционните агенции в рамките на срока, определен в ордера за доставка съобразно с член 25;

в)

спазване на изискванията, посочени в член 7;

г)

при зърнените култури и ориза, наличността на продуктите в посоченото място на складиране по време на подаването на офертата или тръжното предложение.

Член 24

Освобождаване и задържане на гаранцията

1.   Гаранцията, предвидена в член 9, се освобождава веднага щом оферентът или участникът в търга достави количеството, посочено в ордера за доставка съгласно член 25, в рамките на срока, определен в него, и се установи съответствие с изискванията, посочени в член 7.

2.   В случай че продуктите не съответстват на изискванията, посочени в член 7, продуктите няма да бъдат приети и гаранцията по отношение на отхвърленото количество се задържа.

3.   Освен в случаи на непреодолима сила, ако оферентът или участникът в търга не е извършил доставката на продуктите в посочения в ордера за доставка срок, гаранцията се задържа пропорционално на недоставените количества, а изкупуването на все още недоставените количества се анулира.

4.   Когато офертите или тръжните предложения не са допустими или не са били приети, гаранциите биват освобождавани.

5.   При зърнените култури и ориза, ако интервенционната агенция не е получила задоволителни доказателства, че предлаганите в оферта или участващите в търг количества се намират на мястото за складиране, както е предвидено в член 10, параграф 1, буква б), подточка ii), гаранцията се задържа.

За целите на първата алинея интервенционната агенция проверява наличните количества на местата за складиране, като прилага mutatis mutandis правилата и условията, определени в Регламент (ЕО) № 884/2006 по отношение на проверките на физическата наличност на съхраняваните чрез публично складиране продукти и по-специално тези, които са предвидени в част Б, точка III от приложение I към горепосочения регламент. Тези проверки обхващат минимум 5 % от тръжните предложения и 5 % от предложените количества въз основа на анализ на риска.

6.   При зърнените култури и ориза, ако действително доставеното и прието количество е по-малко от присъденото количество, гаранцията се освобождава изцяло в случай че разликата не е по-голяма от 5 %.

7.   При говеждото месо, ако действително доставеното и прието количество е по-малко от присъденото количество, гаранцията:

а)

се освобождава изцяло, когато разликата не е по-голяма от 5 % или 175 kg;

б)

освен в случаи на непреодолима сила, се задържа:

i)

частично, в съответствие с количествата, които не са доставени или не са приети, когато разликата не е по-голяма от 15 %,

ii)

изцяло в другите случаи съгласно член 29 от Регламент (ЕИО) № 2220/85.

8.   Гаранцията се освобождава в случай на прилагане на член 14, параграф 2.

ГЛАВА III

Общи правила за доставки

Раздел I

Доставки

Член 25

Доставки и ордери за доставка

След проверка на допустимостта на оферта, както е посочено в член 11, параграф 1 и след нотифициране в съответствие с член 20, параграф 3, интервенционната агенция издава ордер за доставка, без да се засягат мерките, приети в съответствие с член 14, параграф 1 и член 19, параграф 1. На ордера за доставка се поставят дата и номер и той указва:

а)

количеството, което да бъде доставено;

б)

крайната дата на доставка на продуктите;

в)

мястото на складиране, където те се доставят;

г)

цената, на която офертата или тръжното предложение е прието.

Ордери за доставка не се издават за количества, които не са били нотифицирани на Комисията, както е предвидено в член 13, параграф 1 и член 18, параграф 1.

Член 26

Специфични разпоредби за доставянето на зърнени култури и ориз

1.   Ако зърнените култури или ориза не могат да бъдат доставени до мястото на складиране на интервенционния център, указан от оферента или участника в търга, посочен в член 10, параграф 1, буква а), подточка iv), интервенционната агенция посочва друго място на складиране на същия интервенционен център или място на складиране на друг одобрен интервенционен център, до който трябва да се извърши доставката, срещу най-ниските разходи.

2.   Доставката до мястото на складиране се извършва не по-късно от края на третия месец след датата на издаване на ордера за доставка по член 25 и във всеки случай не по-късно от 30 юни за зърнените култури и 31 август за ориза.

Въпреки това в случаите, посочени в член 35, параграф 2, доставката се извършва не по-късно от 31 август за зърнени култури и 31 октомври за ориз.

3.   Доставяното количество се претегля в присъствието на оферента или участника в търга и на независим по отношение на него представител на интервенционната агенция.

Допустимо е представителят на интервенционната агенция да бъде същевременно и складодържател. В този случай в рамките на 30 дни от датата на условното приемане, посочено в член 31, параграф 1, самата интервенционна агенция провежда инспекция, която включва най-малко проверка на пространствения обем; разликата между определеното чрез претегляне количество и количеството, изчислено с пространствено-обемния метод, не може да бъде по-голяма от 5 %.

Когато този толеранс не е надхвърлен, складодържателят, при по-късна проверка на теглото, поема всички разходи по забелязаната разлика в теглото, регистрирано в сметките при приемане на зърнените култури или ориза.

Когато толерансът е надхвърлен, зърнените култури или ориза се претеглят незабавно. Разходите за претеглянето се поемат от складодържателя, когато установеното тегло е по-малко от отбелязаното, или от държава-членка, когато е по-голямо.

Член 27

Специфични разпоредби за доставянето на говеждо месо

1.   Разходите по разтоварването се поемат от спечелилия търга участник.

2.   Спечелилите търга участници доставят продуктите не по-късно от 17 дни след първия работен ден, последващ деня на публикуването на регламента, с който се определя максималната изкупна цена.

Все пак в зависимост от присъдените количества интервенционната агенция може да удължи срока с една седмица. Доставките могат да бъдат разделени на една или повече партиди.

3.   Специфичните изисквания за доставянето на говеждото месо са определени в приложение III, част III.

Член 28

Специфични разпоредби за доставката на масло и обезмаслено мляко на прах

1.   Маслото, отговарящо на изискванията, определени в част IV от приложение IV, се пакетира и доставя на блокове от поне 25 килограма нетно тегло. Маслото се пакетира в нов, здрав материал така че да бъде защитено през цялото време на транспортиране, внасяне в склада, складиране и изваждане от склада. Опаковката съдържа най-малко следните обозначения, където е подходящо с код:

а)

номера на одобрение, идентифициращ фабриката и държавата-членка на производство;

б)

датата на производство;

в)

датата на внасяне на склад;

г)

номера на производствената партида и номера на опаковката; номерът на опаковката може да бъде заменен от номера на палетата, обозначен върху палетата;

д)

думите „сладка сметана“, ако водната фаза на маслото има съответната киселинност.

Държавите-членки могат да отменят задължението за показване на датата на внасяне в склад върху опаковката, при условие че управителят на склада се ангажира да води регистър, в който на мястото на датата на внасяне в склад се записват конкретните данни, посочени в първата алинея.

2.   Обезмасленото мляко на прах, отговарящо на изискванията, определени в части II и III от приложение V, се поставя в торби с нетно тегло 25 килограма, указващи следните конкретни данни, когато е подходящо с код:

а)

номера за одобрение, идентифициращ фабриката и държавата-членка на производство;

б)

датата или, когато е уместно, седмицата на производство;

в)

номера на производствената партида;

г)

наименованието „обезмаслено мляко на прах в спрей“.

3.   Спечелилият оферент или участник в търг доставя маслото или обезмасленото мляко на прах до рампата на мястото на складиране в рамките на 28 дни след датата на издаване на ордера за доставка. Доставката може да се извърши на няколко части.

Обезмасленото мляко на прах и маслото се доставят на палети с качество, подходящо за дългосрочно съхраняване, срещу които се връщат еквиваленти палети.

Евентуалните разходи по разтоварването на маслото или обезмасленото мляко на прах на рампата на мястото на складиране са за сметка на спечелилия оферент или участник в търга.

Раздел II

Транспортни разходи

Член 29

Разходи за транспортиране на зърнени култури и ориз

1.   Разходите за транспортиране на зърнени култури или ориз до мястото на складиране, посочено от оферента или участника в търга като място с най-ниските разходи в съответствие с член 10, параграф 1, буква а), подточка iv), се поемат от оферента или участника в търга, когато съответното разстояние е равно или по-малко от 100 km. Когато това разстояние е по-голямо, транспортните разходи над 100 km се поемат от интервенционната агенция.

2.   Ако мястото на складиране, посочено от оферента или участника в търга, бъде променено от интервенционната агенция в съответствие с член 26, параграф 1, допълнителните транспортни разходи за разстояние до 20 km се поемат от интервенционната агенция. Въпреки това транспортните разходи над 100 km се заплащат изцяло от интервенционната агенция. Настоящият параграф не се прилага в случай на прилагане на член 31, параграф 2.

3.   Разходите, поети от интервенционната агенция, посочени в параграфи 1 и 2, се възстановяват от Комисията, но не като паушална сума, в съответствие с член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 884/2006.

4.   Транспортните разходи, свързани с подмяната на продукти, посочена в член 35, параграф 2, се поемат единствено от оферента или участника в търга.

Член 30

Разходи за транспортиране на масло и обезмаслено мляко на прах

1.   Интервенционната агенция избира най-близкото налично място на складиране до мястото, където се съхраняват маслото или обезмасленото мляко на прах.

Интервенционната агенция обаче може да избере друго място на складиране, разположено на разстояние до 350 km, при условие че изборът на това място за складиране не води до допълнителни разходи за складиране.

Интервенционният орган може да избере място на складиране, разположено извън това разстояние, ако получилите се разходи, включително разходите на складиране и транспорт, са по-ниски. В този случай интервенционната агенция незабавно уведомява Комисията за своя избор.

2.   Когато интервенционната агенция, изкупуваща маслото и обезмасленото мляко на прах, се намира в държава-членка, различна от тази, на чиято територия се съхранява предлаганото масло или обезмасленото мляко на прах, при изчисляването на максималното разстояние, посочено в параграф 1, няма да взема предвид разстоянието между склада на оферента или участника в търга и границата на държавата-членка на закупуващия компетентен орган.

3.   Допълнителните транспортни разходи извън максималното разстояние, посочено в параграф 1, се поемат от интервенционната агенция при ставки на тон и на километър в размер на 0,05 ЕUR за обезмасленото мляко на прах и 0,065 ЕUR за маслото. Допълнителните разходи се поемат от интервенционната агенция само ако температурата на маслото не надвишава 6 oC при пристигане в хладилния склад.

ГЛАВА IV

Приемане, първоначален контрол и взимане на проби

Член 31

Условно приемане

1.   Датата на условно приемане е:

а)

за зърнените култури, ориза, маслото и обезмасленото мляко на прах в деня, когато цялото количество постъпи в посоченото място на складиране, но не по-рано от деня, следващ деня на издаване на ордера за доставка;

б)

за всяка партида говеждо месо, както е посочено в член 27, деня на пристигане на пункта за претегляне на транжорния цех на интервенционното място на складиране;

2.   Интервенционната агенция може да реши, че приемането на зърнените култури, ориза, маслото или обезмасленото мляко на прах може да се извърши на мястото за складиране, където продуктите са държани по време на подаване на офертата или тръжното предложение, при условие че мястото за складиране изпълнява изискванията, определени в член 3, и във връзка със зърнените култури и ориза е било одобрено в съответствие с член 2, параграф 3. В този случай условното приемане се извършва в деня след издаването на ордера за доставка.

3.   Продуктите се приемат от интервенционната агенция или неин представител, който трябва да бъде лице, независимо от оферента или участника в търга.

Член 32

Мерки за контрол

1.   Без да се засягат изискваните по силата на настоящия регламент проверки по отношение на приемането на продуктите, контролът върху интервенционните запаси се извършва при предвидените в член 2 от Регламент (ЕО) № 884/2006 условия.

2.   При зърнените култури, когато предвидените проверки трябва да се извършат въз основа на анализа на риска, посочен в част I, трета алинея от приложение I към настоящия регламент, финансовите последици в резултат на неспазването на максимално допустимите нива на замърсители са за сметка на държавата-членка съгласно посочените в член 2 от Регламент (ЕО) № 884/2006 правила.

Въпреки това, в случай на охратоксин А и на афлатоксин, ако съответната държава-членка може да представи на Комисията задоволителни доказателства, че са изпълнени стандартите при внасяне, обичайните условия на складиране, както и другите задължения на складодържателя, финансовата отговорност е за сметка на бюджета на Общността.

3.   При зърнените култури и ориза, когато складовото помещение, посочено в съответствие с член 10, параграф 1, буква а), подточка iii), не се намира в държавата-членка, в която е подадена офертата или тръжното предложение, както и когато получилата офертата или тръжното предложение интервенционна агенция вземе решение за извършване на проверка на място за това дали продуктите са в наличност, тази агенция отправя до интервенционната агенция, отговаряща за това място за складиране, искане за проверка, придружено от копие на офертата или тръжното предложение. Проверката на място се извършва в срока, определен от получилата офертата или тръжното предложение интервенционна агенция.

4.   Разпоредбите във връзка с проверки, определени в приложенията към настоящия регламент, могат да се изменят съгласно процедурата, посочена по член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, особено ако ситуацията на пазара е сериозно повлияна от наличието на замърсители или когато нивото на радиоактивно замърсяване на продуктите изисква специално наблюдение.

5.   Участникът в търга или оферентът поема разходите, свързани с изпитванията, провеждани за зърнените култури, в съответствие с методиката по приложение I, част XII, както следва:

i)

определяне на съдържанието на танин в соргото;

ii)

теста за амилазна активност (по Хагберг);

iii)

определяне съдържането на протеин в твърдата и обикновената пшеница;

iv)

метод на Зелени;

v)

определяне на пригодност за машинна обработка;

vi)

анализите на замърсителите.

6.   В случай на спорове по отношение на резултатите участникът в търга или оферентът поема разходите свързани със съответните необходими изпитвания, провеждани отново, само ако той е губещата страна.

Член 33

Специфични разпоредби за приемане на зърнени култури и ориз в място за складиране от складодържателя

1.   Ако приемането на зърнени култури и ориз се извършва в складово място, където продуктите са били държани по времето на подаване на офертата или тръжното предложение, приетото количество се установява въз основа на материално-счетоводната отчетност, която отговаря на професионални стандарти, позволяващи да се гарантира съответствие със законодателството на Общността, по-специално с приложение II към Регламент (ЕО) № 884/2006 и при условие че:

а)

материално-счетоводната отчетност указва:

i)

теглото, записано при претегляне, извършено в рамките на период, не надхвърлящ 10 месеца преди приемането;

ii)

физическите качествени характеристики в момента на претеглянето и по-специално съдържанието на влага;

iii)

евентуалните прехвърляния и извършените обработки;

б)

складодържателят декларира, че предложената партида отговаря изцяло на информацията, която се съдържа в материално-счетоводната отчетност;

в)

качествените характеристики, установени в момента на претеглянето, са същите като тези на представителната извадка, съставена от пробите, взети от интервенционната агенция или от неин представител при честота една на всеки 60 тона.

2.   Ако се прилага параграф 1, теглото, което се записва в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 884/2006, се въвежда в материално-счетоводната отчетност, коригирано, ако е необходимо, за да се вземе предвид всяка разлика между съдържанието на влага и/или процента на чуждите примеси (Schwarzbesatz), записани в момента на претеглянето и тези, определени въз основа на представителната извадка. Разликата в процентите на чуждите примеси може да бъде взета предвид само, за да се намали теглото, въведено в материално-счетоводната отчетност.

В рамките на 45 дни от приемането интервенционната агенция извършва по-нататъшна проверка на пространствения обем. Разликата между определеното чрез претегляне количество и количеството, изчислено с пространствено-обемния метод, не може да бъде по-голяма от 5 %.

Когато този толеранс не е надхвърлен, складодържателят, при по-късна проверка на теглото, поема всички разходи по забелязаната разлика в теглото, регистрирано в материално-счетоводната отчетност при приемането.

Когато толерансът е надхвърлен, зърнените култури или ориза се претеглят незабавно. Разходите за претеглянето се поемат от складодържателя, когато установеното тегло е по-малко от записаното, или от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, когато е по-голямо, като се вземат предвид толерансите, предвидени в параграф 1 от приложение XI от Регламент (ЕО) № 884/2006.

Член 34

Приемно-предавателен протокол

1.   Приемно-предавателният протокол се издава от интервенционната агенция след като чрез проверките и анализите се установи, че изискванията, определени в член 7, са изпълнени, най-късно 60 дни след крайната дата на доставката на продуктите, посочена в член 25, буква б). В приемно-предавателния протокол се посочват:

а)

датата, на която са проверени количеството и минималните характеристики;

б)

доставеното тегло, а при ориза и сорта;

в)

броят на пробите, взети за допълване на представителната извадка за зърнени култури и ориз;

г)

характеристиките на продуктите, установени в резултат на анализите;

д)

органа, отговорен за анализите и резултатите;

е)

датата на условното приемане, посочена в член 31, параграф 1;

ж)

ако е приложимо, за зърнените култури и ориза, количествата, които не са били приети. В този случай оферентът или участника в търга уведомяват съответно.

2.   Документът с отбелязана дата се изпраща на оферента или участника в търга и на складодържателя.

Все пак този документ може да бъде регистриран в отчетната система на интервенционната агенция и изпратен по електронен път.

Член 35

Задължения на оферента или на участника в търга

1.   Ако проверките покажат, че продуктите не отговарят на изискванията, определени в член 7, оферентът или участникът в търга:

а)

взима обратно на свои разноски съответните продукти,

б)

заплаща съответните разходи от датата на влизане на продуктите в складовото място до датата на изваждането им от там.

Разходите, които се заплащат от оферента или участника в търга, са определени въз основа на фиксирани суми, съответстващи на разходите за внасяне на склад, изваждане от склад и складиране, определени в съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 884/2006.

2.   В случаите при които анализите и проверките не позволяват приемането за интервенция на зърнените култури или ориза, оферентът или участникът в търга може да замени количеството, което не отговаря на изискванията. В този случай интервенционната агенция може да промени датата на доставяне без да се засяга крайната дата за доставка, определена в член 26, параграф 2.

Член 36

Специфични условия за говеждото месо — изискване за обезкостяване

Интервенционната агенция осигурява обезкостяването на цялото изкупено говеждо месо в съответствие с част IV от приложение III.

ГЛАВА V

Интервенционна цена, цена за изкупуване и плащания

Член 37

Изкупна цена за говеждото месо

Изкупната цена за говеждото месо е цената франко пункт за претегляне при внасяне в транжорния цех на мястото на складиране.

Член 38

Интервенционни цени и цени за изкупуване за зърнени култури и ориз

1.   За целите на член 13, параграф 3, член 18, параграф 1 и член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на сектора на зърнените култури интервенционната цена, която се взима предвид при определяне на фиксираната изкупна цена, е референтната цена, установена в член 8, параграф 1, буква а) от горепосочения регламент.

2.   За зърнените култури и ориза, цената, която трябва да се заплати, е както следва:

а)

на оферента в случай на изкупуване на фиксирана цена, цената по параграф 1;

б)

на спечелилия търга участник, в случай на тръжна процедура, цената, изчислена от интервенционната агенция въз основа на тръжната цена.

В двата случая цената се коригира, за да се вземе предвид качеството на продуктите в съответствие с части IX, X и XI от приложение I по отношение на зърнените култури и с част II и III от приложение II по отношение на ориза.

3.   За зърнените култури и ориза ако интервенционната агенция в съответствие с член 31, параграф 2 приеме и складира продукти на мястото за складиране, на което те се намират по времето на подаване на офертата или тръжното предложение, се извършва намаляване на изкупната цена, която да бъде платена. Това намаляване отговаря на:

а)

транспортните разходи между действителното място на приемане, определено от интервенционната агенция, и мястото за складиране, посочено в член 10, параграф 1, буква а), подточка iv), където продуктите е следвало да бъдат доставени срещу най-ниски разходи, и

б)

разходите за изваждане от интервенционното място за складиране.

Разходите, посочени в първа алинея, букви а) и б) се оценяват въз основа на действително регистрираните цени в съответната държава-членка.

Член 39

Плащания

1.   Плащанията за приетите количества в съответствие с член 34 се извършват не по-късно от 65-ия ден след датата на условното приемане, посочено в член 31.

2.   Заплаща се само за действително доставено и прието количество. Въпреки това, ако действително доставеното и прието количество е по-голямо от присъденото количество, плаща се само за присъденото количество.

ДЯЛ III

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ ОТ ИНТЕРВЕНЦИЯ

ГЛАВА I

Тръжна процедура

Член 40

Откриване на тръжна процедура

1.   Приетите и налични за продажба продукти се продават чрез тръжна процедура.

2.   Тръжната процедура се открива с регламент, наричан по-долу „регламент за откриване на продажбата“, в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Първата крайна дата за подаване на тръжни предложения не е по-рано от шест дни след публикуването на регламента за откриване на продажбата.

3.   Тръжните процедури могат да бъдат откривани за продукти за препродажба, складирани в един или повече региона на Общността или на държавата-членка.

4.   Регламентът за откриване на продажбата съдържа по-специално следната информация:

а)

обхванатите продукти с техния съответен код по КН за зърнените култури и ориза, с указание на вида и сорта на ориза и със съответно описание за говеждото месо;

б)

обхванатия период (период на тръжната процедура) и различните подпериоди за подаване на тръжни предложения.

Освен това посочения регламент може да съдържа следната информация:

а)

общото количество, предмет на тръжната процедура;

б)

разпоредбите относно транспортните разходи за зърнените култури и ориза, ако е приложимо.

5.   Тръжните процедури могат да бъдат ограничени до специфични употреби и/или местоназначения, по-специално за преработката на зърнени култури в етилов алкохол (биоетанол), който да се използва за производството на гориво в Общността.

Член 41

Обявление за тръжна процедура и разпоредби, свързани с тръжната процедура

1.   Всяка интервенционна агенция, която държи интервенционни запаси, налични за продажба, изготвя обявление за тръжна процедура и го публикува най-малко четири дни преди първата дата за подаване на тръжни предложения.

2.   Обявлението посочва по-специално:

а)

наименованието и адреса на интервенционната агенция, която издава обявлението за търг;

б)

позоваването на регламента за откриване на продажбата;

в)

крайните дати за подаване на тръжни предложения за всяка покана за участие в частична тръжна процедура;

г)

местата за складиране, имената и адресите на складодържателите, наличните количества и,

i)

за зърнените култури и ориза, представени в партиди за продажба, определени по такъв начин, че да се осигури еднакъв достъп за участниците в търга, заедно с качеството за всяка партида за продажба;

ii)

за говеждото месо, за всеки продукт и хладилен склад, датата на която говеждото месо е било изкупено;

д)

етапа на доставката, посочен в член 42, параграф 1, буква д) и ако е приложимо, вида на опаковката;

е)

съоръженията на мястото за складиране за товарене в средствата за транспорт;

ж)

в случай на тръжна процедура за износ на зърнени култури и ориз, пристанището или мястото на излизане, което може да бъде достигнато при най-ниски транспортни разходи и което разполага с адекватното техническо оборудване за износ на продуктите, предложени на търг;

з)

за маслото, обявлението за тръжната процедура указва, ако е уместно, вида на маслото, посочен в член 28, параграф 1, буква д), за което се представя предложението.

3.   Интервенционната агенция прави обществено достояние обявленията за тръжна процедура, като ги поставя на видно място в своето седалище или ги публикува на уебсайта си или на уебсайта на компетентното министерство.

4.   Интервенционната агенция следва да предвиди необходимите разпоредби, за да позволи на заинтересованите страни:

а)

да инспектират и с изключение на говеждото месо да вземат и изследват проби от продукта, предложен за продажба, за своя сметка преди подаването на тръжно предложение;

б)

да направят справка с резултатите от анализите, посочени в част XII от приложение I, част VI от приложение II, част V от приложение IV и част VI от приложение V.

5.   За целите на параграф 2, буква ж) пристанищата на Rijeka и Split могат да се считат за места на излизане.

Член 42

Представяне и допустимост на тръжни предложения

1.   Дадено тръжно предложение е допустимо, ако са изпълнени следните условия:

а)

съдържа позоваване на регламента за откриване на продажбата и крайния срок на подпериода за подаване на тръжни оферти;

б)

предоставя данни за идентифициране на участника в търга: наименование, адрес и регистрационен номер по ДДС;

в)

указва продуктите със съответния код по КН, ако е необходимо за зърнените култури и ориза и със съответното описание за говеждото месо;

г)

указва количеството за което се кандидатства и за зърнените култури и ориза партидата за продажба;

д)

указва предлаганата цена в евро за единица мярка, закръглена до не повече от два десетични знака, без ДДС, за продукта, натоварен на средствата за транспорт в случая на зърнени култури и ориз или доставен до рампата за товарене на мястото за складиране за другите продукти;

е)

отнася се поне за минималното количество по член 43, параграф 2 за говеждо месо, масло и обезмаслено мляко на прах;

ж)

указва мястото на складиране, където се държи продуктът, а за млечни продукти, ако случаят е такъв, резервно място за складиране;

з)

доказателство, че участникът в търга е внесъл гаранцията по член 44;

и)

не съдържа никакви допълнителни условия, поставени от участника в търга, освен тези, които се съдържат в настоящия регламент и в регламента за откриване на продажбата;

й)

е представено на официалния или на някой от официалните езици на държавата-членка, в която е подадено тръжното предложение.

2.   При зърнените култури и при ориза тръжната цена съответства на минималното или стандартното качество, определено съответно в част II от приложение I към настоящия регламент и в раздел А от приложение IV към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

В случай на тръжна процедура за износ на зърнени култури по приложение II, част II от Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията (18) тръжните предложения се приемат, само ако са придружени от заявление за лицензия за износ.

Може да се предвиди, че тръжните предложения, подадени съгласно член 47 от Регламент (ЕО) № 376/2008 не са приемливи.

Чрез дерогация от член 22, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 376/2008 лицензии за износ, издадени съгласно настоящия регламент, се считат, за целите на определяне на техния срок на валидност, за издадени на крайната дата за подаване на тръжни предложения.

3.   За говеждото месо, маслото и обезмасленото мляко на прах тръжната цена се прилага за нетното тегло. За говеждото месо нетното тегло се разглежда като разликата между брутното тегло, установено на товарната рампа на хладилния склад, и средното тегло на опаковката, определено преди нейното използване.

За маслото тръжните предложения съдържат, ако е уместно, указание за вида на маслото по член 41, параграф 2, буква з), за което се подава предложението.

4.   Тръжните предложение, подадени в събота, неделя или официален празничен ден, се считат за получени от компетентния орган на първия работен ден след деня, на който са били подадени.

5.   В случай че крайният срок за подаване на тръжни предложения е официален празник, тръжните предложения се подават най-късно в последния работен ден, предхождащ официалния празник.

6.   Тръжните предложения не могат да се оттеглят или изменят след подаването им.

Член 43

Количество в тръжно предложение

1.   За зърнените култури и ориза тръжното предложение се подава за цялото количество от партида за продажба, както е указано в тръжната обява.

2.   Тръжното предложение се подава за минимално количество от:

а)

2 тона говеждо месо;

б)

10 тона масло или обезмаслено мляко на прах.

Ако количеството, налично на мястото на складиране, е по-малко от минималното количество, наличното количество ще представлява минималното количество.

Член 44

Гаранции

Когато се подава тръжно предложение за продажбата на продукти, се внася следната гаранция в полза на интервенционната агенция, до която е подадено тръжното предложение, в съответствие с Регламент (ЕО) № 2220/85:

а)

за ориз и зърнени култури: 10 EUR/t;

б)

за говеждо месо, масло и обезмаслено мляко на прах: 60 EUR/t.

Член 45

Нотификация на Комисията относно тръжните предложения

1.   Интервенционните агенции нотифицират Комисията за всички предложения, които отговарят на условията, в рамките на сроковете, определени в регламента за откриване на продажбата.

2.   Нотификациите не съдържат информацията, посочена в член 42, параграф 1, буква б).

3.   Интервенционните агенции нотифицират Комисията за липсата на заявления в рамките на сроковете по параграф 1.

4.   Нотификациите се извършват в съответствие с член 58.

Член 46

Решение въз основа на тръжните предложения

1.   Въз основа на тръжните предложения, нотифицирани в съответствие с член 45, параграф 1, Комисията определя минимална продажна цена или решава да не определи минимална продажна цена в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Минималната продажна цена за масло и обезмаслено мляко на прах може да се различава в зависимост от местонахождението на продуктите, предлагани за продажба.

2.   Решенията, посочени в параграф 1, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 47

Индивидуални решения относно тръжните предложения

1.   Когато не е определена минимална продажна цена, всички тръжни предложения се отхвърлят.

2.   Когато е определена минимална продажна цена, интервенционните агенции отхвърлят всички тръжни предложения, по-ниски от минималната продажна цена.

Интервенционните агенции не приемат тръжни предложения, които не са били нотифицирани, както е предвидено в член 45.

3.   Интервенционните агенции приемат решението, посочено в параграфи 1 и 2, след публикуването на решението на Комисията, посочено в член 46, параграф 2. Те нотифицират участниците в търга за резултата от тяхното участие в тръжната процедура в рамките на три работни дни след влизането в сила на решението на Комисията. Те уведомяват спечелилите търга участници за приетите количества и за цената, която трябва да се заплати, коригирана при зърнените култури и ориза с увеличенията или намаленията, определени в съответствие с част IX, X и XI от приложение I и част II и част III, точка 2 от приложение II, когато качеството на продукта се различава съответно от минималното или от стандартното качество.

4.   В случай на износ на зърнени култури, когато заявлението за лицензия за износ, подадено от спечелилия участник в търга съгласно член 42, параграф 2, се основава на член 47 от Регламент (ЕО) № 376/2008, интервенционната агенция анулира продажбата по отношение на количествата, за които лицензията не е била издадена в съответствие с горепосочения член.

5.   Правата и задълженията на спечелилия търга участник не могат да се прехвърлят.

Член 48

Специфични правила за разпределяне на млечни продукти и говеждо месо

1.   За масло и обезмаслено мляко на прах спечелилият търга участник е този, който предлага най-високата цена. Ако не бъде разпределено цялото количество, останалото количество се разпределя между другите участници в зависимост от предлаганите от тях цени, като се започва от най-високата от тях.

2.   Когато приемането на тръжно предложение би довело предоставяне на количество, което ще надхвърли наличното количество на определено място за складиране, на въпросния участник в търга се присъжда единствено наличното количество. Все пак интервенционната агенция може да определи други места за складиране, за да се достигне количеството, определено в тръжното предложение, при условие че участникът в търга се съгласи.

3.   Когато приемането на две или повече тръжни предложения, предлагащи една и съща цена за продукт на дадено място на складиране, би довело до присъждане, което надвишава наличното количество, присъждането на количествата от търга се извършва чрез разпределение на наличното количество пропорционално на количествата, за които са подадени тръжни предложения. Въпреки това, когато такова разпределение би довело до присъждане на количества, по-малки от посочените в член 43, параграф 2, присъждането се извършва чрез теглене на жребий.

4.   Когато след приемането на всички спечелили тръжни предложения количеството, останало на мястото на складиране, е по-малко от количеството, посочено в член 43, параграф 2, това оставащо количество се предлага от интервенционната агенция на спечелилите търга участници, като се започне с този, който е предложил най-високата цена. На спечелилия търга участник се предлага възможността да закупи оставащото количество на минималната продажна цена.

5.   Интервенционната агенция разпределя маслото или обезмасленото мляко на прах в зависимост от датата на внасянето им на мястото на складиране, като се започва с най-рано внесения продукт от общото количество, наличен в мястото за складиране, посочено от участника в търга или, според случая, с най-рано внесената партида масло от сладка сметана или масло от кисела сметана, налична на мястото за складиране, посочено от участника в търга.

6.   Съответните интервенционни агенции продават първо говеждото месо, което е било най-дълго на склад.

Член 49

Плащания

Преди изваждането на продукта от склада и в рамките на периода, определен в член 51, параграф 2, спечелилият търга участник заплаща на интервенционната агенция сума, съответстваща на тръжното му предложение за всяко количество, което се изтегля, както е било определено и нотифицирано от интервенционната агенция в съответствие с член 47, параграф 3.

Член 50

Продажби от държавите-членки

1.   Държава-членка, в която не е открита тръжна процедура в съответствие с член 40, може сама да открие тръжна процедура за продажба, когато общото количество, оставащо в нейните места за складиране, е по-малко от:

а)

за всеки вид зърнени култури: 5 000 тона;

б)

за ориз: 1 000 тона;

в)

за говеждо месо, масло или обезмаслено мляко на прах: 100 тона.

2.   За тръжна процедура, открита от държава-членка в съответствие с параграф 1, се прилага настоящият дял с изключение на член 40, параграф 2, член 41, параграф 2, буква б), член 42, параграф 1, букви a) и е), член 43, член 45, член 46, параграф 2 и дял IV. Член 46, параграф 1 се прилага mutatis mutandis чрез решение на държавата-членка.

3.   Държавите-членки могат да предложат за директна продажба продукти, които след визуална проверка от интервенционните агенции в контекста на годишния преглед или по време на инспекцията вече не могат да бъдат опаковани или са с влошено качество по член 5, параграф 1, буква г) и член 5, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 884/2006.

Настоящият параграф се прилага в рамките на количествата, определени в параграф 1 от настоящия член.

4.   Интервенционните агенции гарантират еднакъв достъп за всички заинтересовани страни.

ГЛАВА II

Изваждане от мястото за складиране

Член 51

Заповед за изваждане

1.   След като сумата, посочена в член 49, е била платена, интервенционната агенция издава заповед за изтегляне, където е посочено:

а)

количеството, за което е заплатена съответната сума;

б)

мястото на складиране, в което се съхранява продуктът;

в)

крайната дата на изваждане на продукта.

2.   Успешните участници в търга изтеглят продукта, който им е бил присъден, в рамките на 30 дена от нотифицирането, посочено в член 47, параграф 3.

3.   По молба на спечелилия търга участник интервенционната агенция може да разреши по-дълъг период за изваждане от мястото на складиране. Независимо от това, в случаи на непреодолима сила, ако продуктът не е бил изваден до датата на крайния срок, посочен в параграф 2, разходите на складиране се поемат от спечелилия търга участник от деня, следващ крайния срок за изваждане на продукта. Той поема също така рисковете, свързани със складирането.

Член 52

Изваждане на масло и обезмаслено мляко на прах

1.   При изваждане на стоката от мястото на складиране, интервенционната агенция доставя маслото и обезмасленото мляко на прах на палети на товарната рампа на мястото на складиране.

2.   Купувачът връща палети от еквивалентно качество на интервенционната агенция при изваждане от мястото на складиране

3.   Разходите по товарене и депалетизиране се покриват от купувача на маслото или обезмасленото мляко на прах. Тези разходи се определят от държавата-членка като паушална сума и се съобщават на заинтересованите лица по тяхна молба.

ГЛАВА III

Основни изисквания и освобождаване или задържане на гаранцията

Член 53

Основни изисквания

Поддържането на тръжните предложения след срока, посочен в член 40, параграф 4, буква б) и плащането на цената в съответствие с член 49, съставляват основни изисквания по смисъла на член 20 от Регламент (ЕИО) № 2220/85.

Член 54

Освобождаване и задържане на гаранцията

1.   Гаранцията, предвидена в член 44, се освобождава в полза на неуспелите участници в търга незабавно след решението, посочено в член 46, параграф 2 и член 50, параграф 2.

2.   Гаранцията на спечелилите участници в търга се освобождава за количествата, за които е била изплатена продажната цена в съответствие с член 49.

3.   Освен в случаи на непреодолима сила гаранцията се задържа по отношение на количества, за които плащането не е било извършено в съответствие с член 49 и продажбата се анулира по отношение на тези неплатени количества.

ДЯЛ IV

РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО НОТИФИКАЦИИТЕ

Член 55

Интервенционни центрове и центрове за зърнени култури и ориз

1.   При зърнените култури и ориза държавите-членки уведомяват Комисията за:

а)

одобрените интервенционни агенции,

б)

одобрените интервенционни центрове,

в)

одобрените места за складиране на интервенционните центрове, и

г)

минималното количество, което се изисква за изкупуване на продукти на фиксирана цена, ако е различно от количествата, уточнени в член 8, параграф 1.

2.   Нотификациите се извършват в съответствие с член 58.

3.   Списъкът на интервенционните агенции, списъкът на интервенционните центрове и местата им на складиране, както и измененията в тях, се предоставят на държавите-членки и на обществеността с всички подходящи средства с помощта на създадените от Комисията информационни системи, включително публикуване в интернет.

Член 56

Седмични нотификации за зърнени култури и ориз

1.   Когато бъде открита интервенция и до приключване на изкупуването, за всяка зърнена култура, изброена в член 10, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и за ориза, държавите-членки нотифицират Комисията не по-късно от 12:00 часа (брюкселско време), всяка сряда, за предходната седмица относно:

а)

количествата обикновена пшеница, предложени съгласно член 13;

б)

количествата в тръжните предложения съгласно член 20, параграф 1;

в)

количествата, за които се прилага член 24, параграф 5;

г)

количествата, предмет на условно приемане съгласно член 31, параграф 1, буква а);

2.   За всяка зърнена култура, изброена в член 10, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и за ориза, съответните държави-членки нотифицират Комисията за състоянието на запаса не по-късно от 12:00 часа (брюкселско време), всяка сряда, за предходната седмица относно:

а)

количествата, складирани в началото на пазарната година;

б)

общите количества, приети от началото на пазарната година;

в)

общите количества, които са напуснали местата за складиране от началото на пазарната година, идентифицирани по вид употреба или местоназначение и общите изгубени количества;

г)

общите маркирани (ангажирани) количества, идентифицирани по вид употреба или местоназначение;

д)

количествата, предмет на оферта на края на седмичния период на докладване.

3.   За всяка от зърнените култури и нейните качества, считани за подходящи за пазара на Общността, държавите-членки нотифицират Комисията не по-късно от 12:00 часа (брюкселско време), всяка сряда, за предходната седмица относно показателните пазарни цени, изразени в национална валута, за тон. Тези цени се изчисляват редовно, независимо и прозрачно и се отнасят по-специално към качествените характеристики, мястото за котиране на всеки продукт и етапа на пускането в продажба.

4.   За всеки от видовете ориз, считан за подходящ за пазара на ЕС, съответните държави-членки нотифицират Комисията не по-късно от 12:00 часа (брюкселско време), всяка сряда, за предходната седмица относно показателните пазарни цени, изразени в евро и ако е приложимо в национална валута, за тон. Тези цени се изчисляват редовно, независимо и прозрачно и се отнасят по-специално към етапа на обработка, мястото за котиране на всеки продукт и етапа на пускането в продажба.

5.   Нотификациите се извършват в съответствие с член 58.

Член 57

Месечни нотификации

1.   Интервенционните агенции, които държат интервенционни запаси, нотифицират Комисията не по-късно от 15-то число всеки месец за преходния месец относно:

а)

при зърнените култури — средно претеглените данни за специфичното тегло, съдържанието на влага, процента натрошени зърна и съдържанието на протеини, регистрирани за партидите от всяка приета зърнена култура, на регионалните нива, определени в приложение III към Регламент (ЕИО) № 837/90 на Съвета (19).

б)

за маслото и обезмасленото мляко на прах:

i)

складираните количества от всеки продукт в края на съответния месец и количествата, които влизат на местата на складиране и които излизат през споменатия месец;

ii)

разбивка на количествата от всеки продукт, които излизат от местата на складиране през съответния месец, съобразно регламентите, от които са обхванати;

iii)

разбивка по време на постъпване на количествата на склад към края на съответния месец;

в)

за говеждо месо:

i)

складираните количества от всеки продукт в края на съответния месец и количествата, които влизат на местата на складиране и които излизат през споменатия месец;

ii)

разбивка на количествата от всеки продукт, които излизат от местата на складиране през съответния месец, съобразно регламентите, от които са обхванати;

iii)

количествата от всеки обезкостен продукт, включен в договори за продажба, сключени през съответния месец;

iv)

количествата от всеки обезкостен продукт, включен в заповеди за изтегляне или подобни документи, издадени през съответния месец;

v)

количествата от всеки обезкостен продукт, получен от говеждо месо с кости, изкупено през съответния месец;

vi)

свободните запаси и физическите запаси от всеки обезкостен продукт на края на съответния месец, с подробни данни за продължителността от време, през което свободните запаси са били на склад;

г)

за всички продукти — откриването на тръжна процедура, присъдените количества и минималните продажни цени, определени в случай на приложение на член 50.

2.   За целите на параграф 1, буква б):

а)

„влезли количества“ означава количествата, влезли физически в склада, независимо дали са били приети или не от интервенционната агенция;

б)

„излезли количества“ означава количествата, които са били извадени или ако са били приети от купувача преди изваждането, приетите количества.

3.   За целите на параграф 1, буква в):

а)

„свободни запаси“ означава запаси, които още не са предмет на договор за продажба;

б)

„физически запаси“ означава свободни запаси плюс запаси, предмет на договор за продажба, но които все още не са приети.

4.   За нотификациите съгласно настоящия член интервенционните агенции нотифицират Комисията за липсата на данни за нотифициране.

5.   Нотификациите се извършват в съответствие с член 58.

Член 58

Метод, приложим към задълженията за нотифициране

1.   Когато е направено позоваване на настоящия член, държавите-членки нотифицират Комисията по електронен път чрез формуляра, който им е предоставен от Комисията.

2.   Формулярът и съдържанието на нотификациите се определят въз основа на образци или методи, предоставени на компетентните органи от Комисията. Тези образци и методи се адаптират и актуализират след информиране на Комитета по член 195, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и на съответните компетентни органи, по целесъобразност.

3.   Нотификациите се извършват под отговорността на компетентните органи, посочени от държавите-членки.

ДЯЛ V

ИЗМЕНЕНИЯ, ОТМЯНА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 59

Изменение на Регламент (ЕО) № 562/2005

Глава I от Регламент (ЕО) № 562/2005 се заличава.

Член 60

Отмяна

Следните регламенти се отменят:

а)

Регламент (ЕО) № 1669/2006 от датата на влизане в сила на настоящия регламент;

б)

Регламент (ЕО) № 214/2001 и Регламент (ЕО) № 105/2008 от 1 март 2010 г.;

в)

Регламент (ЕО) № 687/2008, Регламент (ЕО) № 127/2009 и Регламент (ЕО) № 670/2009 от 1 юли 2010 г. по отношение на зърнените култури;

г)

Регламент (ЕО) № 75/91 и Регламент (ЕО) № 670/2009 от 1 септември 2010 г. по отношение на ориза.

Тези отменени регламенти продължават да се прилагат по отношение на оферти или тръжни предложения, подадени съгласно тях. Настоящият регламент обаче се прилага за складирането и продажбата на продукти във всички случаи.

Член 61

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Същевременно той ще се прилага от:

а)

1 март 2010 г. за маслото и обезмасленото мляко на прах;

б)

1 юли 2010 г. за зърнени култури; и

в)

1 септември 2010 г. за ориз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2009 година.

За Комисията

Jose Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 35.

(4)  ОВ L 205, 3.8.1985 г., стр. 5.

(5)  ОВ L 95, 14.4.2005 г., стр. 11.

(6)  ОВ L 9, 12.1.1991 г., стр. 15.

(7)  ОВ L 37, 7.2.2001 г., стр. 100.

(8)  ОВ L 312, 11.11.2006 г., стр. 6.

(9)  ОВ L 32, 6.2.2008 г., стр. 3.

(10)  ОВ L 192, 19.7.2008 г., стр. 20.

(11)  ОВ L 42, 13.2.2009 г., стр. 3.

(12)  ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 22.

(13)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(14)  ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12.

(15)  ОВ L 251, 27.7.2004 г., стр. 9.

(16)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(17)  ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 3.

(18)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.

(19)  ОВ L 88, 3.4.1990 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

ЧАСТ I

Критерии за допустимост на зърнените култури.

Изискванията по член 7, параграф 1 по отношение на зърнените култури са по-специално следните:

а)

зърнените култури да са с типичния цвят на въпросната зърнена култура;

б)

зърнените култури да са без необичаен мирис и да не съдържат живи вредители (включително акари) на всеки етап от своето развитие;

в)

зърнените култури да отговарят на минималните изисквания за качество, определени в глава II от настоящото приложение; и

г)

нивата на замърсители, включително радиоактивност, да не надвишават максималните нива, разрешени съгласно законодателството на Общността.

В тази връзка максимално допустимите нива на замърсители, които не трябва да се превишават, са следните:

а)

за обикновената и твърдата пшеница — нивата, определени с Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета (1), включително изискванията за нивото на фузариозни токсини за обикновената и твърдата пшеница, определено в точки 2.4 — 2.7 от приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията (2);

б)

за ечемика, царевицата и соргото — нивата, определени с Директива 2002/32/ЕО.

Държавите-членки контролират нивата на замърсители, включително радиоактивност, въз основа на анализ на риска, при който се взимат предвид сведенията, предоставени от оферента или участника в търга и неговите задължения относно спазването на изискваните стандарти, най-вече спрямо резултатите от анализите.

Освен това, в случаите когато анализите показват, че седиментационното число по Зелени за партида обикновена пшеница е между 22 и 30, за да се приеме, че тази пшеница е здрава и с добро търговско качество, полученото от нея тесто трябва да не лепне и да подлежи на машинна обработка.

ЧАСТ II

Минимални изисквания за качество, посочени в част I

 

Твърда пшеница

Обикновена пшеница

Ечемик

Царевица

Сорго

А.

Максимално съдържание на влага

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

13,5 %

Б.

Максимално процентно съдържание на примеси, които не са основно зърно с безупречно качество:

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

1.

Счупени зърна

6 %

5 %

5 %

5 %

5 %

2.

Примеси, съставени от зърна (различни от тези, посочени в точка 3)

5 %

7 %

12 %

5 %

5 %

от които:

 

 

 

 

 

а)

спаружени зърна

б)

други зърнени култури

3 %

5 %

в)

зърна, повредени от вредители

г)

зърна с оцветен зародиш

д)

зърна, прегрети при сушене

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

0,50 %

3.

Зърна с петна и/или фузариозни, от които

5 %

фузариозни зърна

1,5 %

4.

Покълнали зърна

4 %

4 %

6 %

6 %

6 %

5.

Чужди примеси (Schwarzbesatz), от които:

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

а)

други зърна

вредни

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

други

б)

повредени зърна, от които:

зърна, повредени от спонтанно загряване или прекалено загряване по време на сушенето

0,05 %

0,05 %

други

в)

други примеси

г)

обвивки

д)

морави рогчета

0,05 %

0,05 %

е)

загнили зърна

ж)

мъртви насекоми или части от насекоми

В.

Максимален процент на митадин на зърната, дори частично

27 %

Г.

Максимално съдържание на танин (3)

1 %

Д.

Минимално хектолитрово тегло (kg/hl)

78

73

62

Е.

Минимално съдържание на протеин (3)

11,5 %

10,5 %

Ж.

Минимално число на падане по Хагберг (в секунди)

220

220

З.

Минимален индекс по Зелени (ml)

22

„—“

Няма приложима специфична наредба.

Примеси в основното зърно с безупречно качество са компонентите, които отговарят на определенията в част III от настоящото приложение.

Зърната от основните зърнени култури и другите зърнени култури, които са повредени, поразени от мораво рогче или загнили, се класифицират като „чужди примеси“, дори и да имат дефекти, отнасящи ги към друга категория.

ЧАСТ III

1.   ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ВИДОВЕ ПРИМЕСИ В ОСНОВНОТО ЗЪРНО С БЕЗУПРЕЧНО КАЧЕСТВО

1.1.   Счупени зърна

Всички зърна, чийто ендосперм е частично открит, се определят като счупени. Зърна, повредени при овършаване, или зърна с отчупен зародиш също се отнасят към тази група.

При царевицата за счупени се считат части от зърна и цели зърна, които преминават през сито с диаметър на кръглите отвори 4,5 mm.

При соргото за счупени се считат части от зърна или цели зърна, които преминават през сито с диаметър на кръглите отвори 1,8 mm.

1.2.   Зърнени примеси

а)   Спаружени зърна

За спаружени се приемат зърната, които след почистване на пробата от всички други елементи, посочени в настоящето приложение, преминават през сита със следните размери: обикновена пшеница — 2,0 mm, твърда пшеница — 1,9 mm, ечемик — 2,2 mm.

Независимо от това определение обаче:

при ечемик от Естония, Латвия, Финландия и Швеция с хектолитрово тегло минимум 64 kg/hl, предложен за интервенция в тези държави-членки, или

при ечемик със съдържание на влага от 12,5 % или по-малко, за спаружени зърна се считат зърната, които след отстраняване на всички други елементи, посочени в настоящето приложение, преминават през сита с отвори от 2,0 mm.

Към тази група се отнасят също недозрелите (зелените) и измръзналите зърна.

б)   Други зърнени култури

Всички житни зърна, които не принадлежат към вида зърно, от който е взета пробата.

в)   Зърна, повредени от вредители

Зърна, които са нагризани. Към тази група се отнасят и зърната, наядени от насекоми;

г)   Зърна с променен цвят на зародиша, зърна с петна, фузариозни зърна

Зърна, при които обвивката около зародиша е оцветена в кафяво до кафяво-черно, но той е нормален и не е покълнал. За обикновената пшеница зърната с потъмнял зародиш се допуска да бъдат до 8 %.

За твърдата пшеница:

зърната, които имат кафяво до кафяво-черно оцветяване на други места освен около зародиша, се отнасят към групата на зърна с петна (пъстри зърна),

зърна, повредени от фузариум, са тези, при които обвивката е засегната от мицела на Fusarium micelium; такива зърна на външен вид са леко изсъхнали, набръчкани и имат розови или бели петна с неясни очертания.

д)

Зърна, повредени от сушене, са тези, които показват външни белези на обгаряне, но са със запазена вътрешност.

1.3.   Покълнали зърна

Покълнали зърна са тези, при които коренът или кълнът се вижда ясно с невъоръжено око. Когато се оценява съдържанието на покълнали зърна, трябва да се взема под внимание общият вид на пробата. При някои видове зърнени култури зародишът е изпъкнал и когато пробата зърно се разклати, при твърдата пшеница например, обвивката ѝ се разцепва. Такива зърна наподобяват на покълнали, но не трябва да се отнасят към тази група. Покълнали зърна са само тези, при които зародишът е претърпял видими промени, в резултат на които може ясно да се различи покълналото от нормалното зърно.

1.4.   Чужди примеси (Schwarzbesatz)

а)   Други зърна

Като „други зърна“ се обозначават зърна от култивирани или некултивирани растения, но не от зърнено-житни култури. В тази категория спадат непълноценни зърна, зърна, годни за хранене на животни, и вредни зърна.

„Вредни зърна“ означава зърна, токсични за хората и животните, зърна, които пречат или затрудняват почистването и смилането на зърното, и зърна, които се отразяват върху качеството на произведените зърнени продукти.

б)   Повредени зърна

„Повредени зърна“ означава зърна, които са загнили, плесенясали, повредени по различни причини до степен на непригодност за човешка консумация, а за фуражното зърно — за хранене на едър рогат добитък.

Повредените зърна включват и зърна повредени от спонтанно генериране на топлина или прекалено загряване по време на сушенето. Зърна, повредени от самозагряване или сушене: те са нормално развити, но със сиво-кафява до черна на цвят обвивка и променен цвят на ендосперма от жълтеникаво-сиво до кафяво-черно.

Зърна, повредени от неприятели по пшеницата до степен, при която повече от половината повърхност е оцветена в сиво до черно в резултат на вторична криптогенна (с неизвестно естество) причина. Когато промяната на цвета обхваща по-малко от половината повърхност на зърното, то се отнася към зърната, повредени от вредители.

в)   Други примеси

Всички примеси, задържани от сито с размер на отворите 3,5 mm (с изключение на зърна от други видове зърнени култури и големи зърна от основния вид зърно), и тези, които преминават през сито с размер на отворите 1,0 mm. Камъчета, пясък, части от сламки, други замърсители, които преминават през сито с отвори 3,5 mm и се задържат над сито с отвори 1,0 mm.

Това определение не се отнася за царевицата. За царевицата всички примеси, които преминават през сито с размер на отворите 1 mm, се отнасят към други примеси по първа алинея.

г)

Обвивки (при царевицата: части от кочан).

д)

Мораво рогче.

е)

Загнили зърна.

ж)

Мъртви насекоми или части от насекоми.

1.5.

Живи складови вредители

1.6.   Брашнести зърна

Брашнести зърна от твърда пшеница са зърната, чийто ендосперм не е напълно стъкловиден.

2.   ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИМЕСИТЕ ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ЗЪРНО

2.1.   Твърда пшеница

Зърнените примеси включват: спаружени зърна, други видове житни зърна, зърна, повредени от вредители, зърна с променен цвят на зародиша, пъстри зърна, фузариозни зърна и зърна, повредени от сушене.

Чуждите примеси включват: други зърна, повредени зърна, други примеси, обвивки, мораво рогче, изгнили зърна, мъртви насекоми или части от насекоми.

2.2.   Обикновена пшеница

Зърнените примеси включват: спаружени зърна, други видове житни зърна, зърна, повредени от вредители, зърна с променен цвят на зародиша и зърна, повредени от сушене.

Чуждите примеси включват: други зърна, повредени зърна, други примеси, обвивки, мораво рогче, изгнили зърна, мъртви насекоми или части от насекоми.

2.3.   Ечемик

Зърнените примеси включват: спаружени зърна, други видове житни зърна, зърна, повредени от вредители, и зърна, повредени от сушене.

Чуждите примеси включват: други зърна, повредени зърна, други примеси, обвивки, мъртви насекоми или части от насекоми.

2.4.   Царевица

Зърнените примеси включват: други видове житни зърна, зърна, повредени от вредители, и зърна, повредени от сушене.

При царевицата, всички елементи от пробата, които преминават през сито с отвори 1,0 mm, трябва да се считат за чужди примеси.

Чуждите примеси включват: други зърна, повредени зърна, други примеси, обвивки, мъртви насекоми или части от насекоми.

2.5.   Сорго

Зърнените примеси включват: други видове житни зърна, зърна, повредени от вредители, и зърна, повредени от сушене.

Чуждите примеси включват: други зърна, повредени зърна, други примеси, обвивки, мъртви насекоми или части от насекоми.

ЧАСТ IV

Методи, използвани за определяне на качеството на зърнените култури, предложени за интервенция

За определяне на качеството на зърното, предлагано за интервенция, се използват следните методи:

а)

стандартният метод за определяне на примеси в основното зърно с безупречно качество е посочен в част V от настоящото приложение;

б)

стандартният метод за определяне на съдържанието на влага е посочен в част VI от настоящото приложение. Държавите-членки обаче могат също така да използват други методи, основани на принципа, посочен в приложение V, метод ISO 712:1998 или метод, основан на инфрачервена технология. В оспорвани случаи се приемат само резултатите, получени по метода, посочен в част V от настоящото приложение;

в)

стандартният метод за определяне на съдържанието на танина в соргото е методът ISO 9648:1988;

г)

стандартният метод за определяне на лепкавост и пригодност за машинна обработка на тестото, получено от обикновена пшеница, е посочен в част VII от настоящото приложение;

д)

стандартният метод за определяне на съдържанието на протеин в смляна обикновена пшеница е методът, признат от Международната асоциация за химия на зърнените култури (ICC), съгласно стандарт № 105/2 — „Метод за определяне на съдържанието на протеин в зърното и зърнените продукти“;

Държавите-членки обаче могат да използват други методи. В такива случаи те трябва да представят на Комисията доказателство, че ICC признава, че въпросният метод дава еквивалентни резултати;

е)

методът за определяне на седиментационното число по Зелени на смляна обикновена пшеница съответства на стандарта ISO 5529:1992;

ж)

методът за определяне на числото на падане по Хагберг (метод за активност на амилазата) съответства на ISO 3093:2004;

з)

стандартният метод за определяне на процента брашнести зърна при твърдата пшеница е посочен в част VIII от настоящото приложение;

и)

референтният метод за определяне на хектолитровото тегло е методът по ISO 7971/2:1995.

й)

методите за взимане на проби и референтните методи за анализ за определяне съдържанието на микотоксини са посочените в приложение I към Регламент (ЕО) № 1881/2006 и установени в приложения I и II към Регламент (ЕО) № 401/2006 на Комисията (4).

ЧАСТ V

Стандартен метод за определяне на примесите в основното зърно с безупречно качество

1.

За обикновената пшеница, твърдата пшеница и ечемика средна проба от 250 g се пресява през две сита, едното с размер на отворите 3,5 mm, а другото с размер на отворите 1,0 mm, в продължение на половин минута.

За осигуряване на постоянно пресяване е препоръчително да се използва механично сито, например вибрационна маса с монтирани сита.

Надсявката върху сито с размер на отворите 3,5 mm и пресявката под сито с размер на отворите 1,0 mm се претеглят заедно и се считат за чужди примеси. Когато надсявката на сито с размер на отворите 3,5 mm включва зърна от групата „други зърнени култури“ или особено едри зърна на основната зърнена култура, тези части или зърна се връщат в пресятата проба. По време на пресяването със сито с размер на отворите 1,0 mm трябва да се следи внимателно за живи вредители.

От пресятата проба с помощта на делител се взема проба от 50 до 100 g. Тази частична проба трябва да се претегли.

После частичната проба трябва да се разстели върху маса с пинсети или шпатула и счупените зърна, другите зърнени култури, покълналите зърна, повредените от вредители зърна, измръзнали зърна, зърната с потъмнял зародиш, зърната на петна, страничните зърна, моравото рогче, повредените зърна, зърна с променен цвят на зародиша, обвивки, живи и мъртви насекоми, трябва да се извадят.

Когато частичната проба съдържа неовършани зърна, те се олющват на ръка и обвивките се отнасят към чуждите примеси. Към чуждите примеси се отнасят също камъчета, пясък и сламки.

Частичната проба се пресява в продължение на половин минута през сито с размер на отворите 2,0 mm за обикновената пшеница, 1,9 mm за твърдата пшеница, 2,2 mm за ечемика. Зърната, които минават през тези сита, се считат за спаружени. Измръзналите зърна, както и зелените недозрели зърна, спадат към групата „спаружени зърна“.

2.

Средна проба от 500 g за царевицата и от 250 g за соргото се пресява в продължение на една минута през сито с отвори от 1,0 mm. Проверява се за живи вредители и мъртви насекоми.

От надсявката на сито с отвори от 1,0 mm с пинсета или шпатула се изваждат задържаните камъчета, пясък, парченца слама и други чужди примеси.

Отделените по този начин чужди примеси се добавят към пресявката на сито 1,0 mm и се претеглят заедно.

С помощта на делител от пресятата проба се подготвя частична проба от 100 до 200 g за царевицата или 25 до 50 g за соргото. Претегля се частичната проба. Разстила се на тънък слой на масата. С пинсета или шпатула се изваждат парченцата други зърнени култури, зърната, повредени от вредители, измръзналите зърна, покълналите зърна, чуждите семена, повредените зърна, обвивките, живите и мъртви насекоми.

След това тази частична проба се пресява през сито с кръгли отвори 4,5 mm за царевицата и 1,8 mm за соргото. Пресявката под това сито се счита за счупени зърна.

3.

Групите примеси, различни от основното зърно с безупречно качество, определени чрез методите, посочени в точки 1 и 2, трябва да се претеглят много старателно с точност до 0,01 g и да се разпределят процентно за средната проба. Отбелязаните в доклада за анализа подробни данни трябва да са с точност до 0,1 %. Проверява се за живи вредители.

Общо правило е да се правят по два анализа на всяка проба. Те не бива да се различават с повече от 10 % по отношение на всички горепосочени примеси.

4.

Апаратурата, използвана за упоменатите в 1, 2 и 3 операции, е следната:

а)

делител за проби, например конусен или улеен уред;

б)

прецизни или аналитични везни;

в)

сита с размери на продълговати отвори 1,0 mm, 1,8 mm, 1,9 mm, 2,0 mm, 2,2 mm, 3,5 mm и сита с кръгли отвори с размери 1,8 mm и 4,5 mm. Ситата може да се монтират на вибрационен апарат.

ЧАСТ VI

Стандартен метод за определяне съдържанието на влага

1.   Принцип

Продуктът се суши при температура от 130 до 133 oC при нормално атмосферно налягане и за период, отговарящ на размера на частиците.

2.   Приложно поле

Методът за изсушаване е валиден за зърно, раздробено така че минимум 50 % от частиците да преминават през сито с отвори 0,5 mm и да не остават повече от 10 % на сито с кръгли отвори 1,0 mm. Той се отнася също и за брашно.

3.   Апаратура

Прецизни везни

Раздробяващо устройство, което да не поглъща влагата, лесно да се почиства, да раздробява бързо и равномерно, без да прегрява, да ограничава до минимум контакта с въздуха отвън и да отговаря на изискванията, посочени в точка 2 (например разглобяема валцова мелница).

Съд от неръждаем материал или стъкло с достатъчно плътно затварящ се капак; работна повърхност, позволяваща разстилането на проверяваната проба с дебелина 0,3 g на cm2.

Електрическа изотермична загряваща сушилна камера, настроена на температура от 130 до 133 oC (5) с адекватна вентилация (6).

Изпарител с метална, или ако не е метална, с порцеланова плоча (дебела и перфорирана), съдържащ подходящ сикатив.

4.   Процедура

Сушене

Претегля се с точност до 1 mg малко по-голямо количество от 5 g от раздробените дребнозърнени култури или 8 g царевица в предварително претеглен съд. Съдът се поставя в сушилната камера, нагрята до температура от 130 до 133 oC. Това трябва да се извърши възможно най-бързо, за да се предотврати силно спадане на температурата. Дребнозърнените култури се оставят да се сушат два часа, а царевицата — четири, след като сушилната камера си възстанови температурата от 130 до 133 oC. Съдът се изважда от сушилната камера, похлупва се и се оставя да се охлади 30 до 45 минути в изпарителя и се претегля съдържанието (с точност до 1 mg).

5.   Метод на изчисляване и формули

E

=

първоначална маса на анализираната проба в грамове

M

=

масата в грамове на анализираната проба след подготовката

M’

=

масата в грамове на анализираната проба след раздробяване

m

=

масата в грамове на сухата анализирана проба.

Съдържанието на влага в процентно съотношение на продукта е равно на:

без предварителна подготовка (E - m) × 100/E,

с предварителна подготовка ((M’ - m)M/M’ + E - M) × 100/E = 100 (1 - Mm/EM’)

Анализите за определяне се извършват най-малко два пъти.

6.   Повторение

Разликата между стойностите, получени от два анализа за определяне, проведени едновременно или в бърза последователност от един и същ анализатор, не трябва да надхвърля 0,15 g влажност на 100 g проба. В противен случай анализите за определяне се повтарят.

ЧАСТ VII

Метод за определяне на лепкавост и пригодност за машинна обработка на тестото, получено от обикновена пшеница

1.   Наименование

Метод за опитно изпичане на пшенично брашно.

2.   Приложно поле

Методът е приложим за експериментално смляно брашно за производство на хляб с мая.

3.   Принцип

Тестото се прави от брашно, вода, мая, сол и захар в специална месачка. След като се разделят и окръглят, парчетата тесто се оставят да втасват 30 минути; после се оформят, поставят се на тави за изпичане и се пекат след окончателно втасване за определено време. Отбелязват се качествата на тестото при обработка. Парчетата хляб се преценяват по обем и височина.

4.   Съставки

4.1.   Мая

Активна суха мая от типа Saccharomyces cerevisiae DHW-Хамбург-Вансбек или продукт със същите характеристики.

4.2.

Чешмяна вода

4.3.   Разтвор от захар — сол — аскорбинова киселина

Разтварят се 30 ±0,5 g готварска сол (търговско качество), 30 ±0,5 g захар (търговско качество) и 0,040 ±0,001 g аскорбинова киселина в 800 ± 5 g вода. Приготвя се пресен всеки ден.

4.4.   Захарен разтвор

Разтварят се 5 ±0,1 g захар (търговско качество) в 95 ± 1 g вода. Приготвя се пресен всеки ден.

4.5.   Ензимоактивно малцово брашно

Търговско качество.

5.   Оборудване и апаратура

5.1.   Стая за изпичане

Кондиционирана, за да се поддържа температура от 22 до 25 oC.

5.2.   Хладилник

За поддържане на температура от 4 ± 2 oC.

5.3.   Везни

Максимално натоварване 2 kg, точност до 2 g.

5.4.   Везни

Максимално натоварване 0,5 kg, точност до 0,1 g.

5.5.   Аналитични везни

Точност 0,1 × 10–3 g.

5.6.   Месачка

„Stephan UMTA 10“ с месещо рамо модел „Детмолд“ (Stephan Soehne GmbH) или оборудване с подобни характеристики.

5.7.   Камера за втасване

Контролирана да поддържа температура от 30 ± 1 oC.

5.8.   Отворени пластмасови кутии

Направени от полиметилметакрилат (плексиглас, перспекс). Вътрешни размери: 25 × 25 × 15 cm височина, дебелина на стената 0,5 ±0,05 cm.

5.9.   Квадратни пластмасови листове

Направени от полиметилметакрилат (плексиглас, перспекс). Минимум 30 × 30 cm, дебелина 0,5 ±0,05 cm.

5.10.   Оформител

Оформител за тесто Брабендер (Brabender OHG) или оборудване със същите характеристики.

6.   Вземане на проба

В съответствие с ICC стандарт № 101.

7.   Процедура

7.1.   Определяне на водопоемност

Определя се абсорбцията на вода в съответствие с ICC стандарт № 115/1.

7.2.   Определяне на количеството добавено малцово брашно

Определя се „числото на падане“ на брашното в съответствие с ISO 3093-1982. Ако „числото на падане“ е над 250, определя се колко малцово брашно трябва да се добави, за да се коригира в диапазона 200 до 250, използвайки серия от брашнени смеси с нарастващи количества малцово брашно (4.5). Ако „числото на падане“ е под 250, не се добавя малцово брашно.

7.3.   Активиране на сухата мая

Температурата на захарния разтвор (4.4) се регулира на 35 ± 1 oC. Смесва се една част от активната суха мая с четири части от темперирания захарен разтвор. Не се разбърква. При необходимост течността се разклаща.

Оставя се за 10 ± 1 минути, после се разбърква, докато се получи хомогенна суспензия. Суспензията се използва в рамките на 10 минути.

7.4.   Температура на брашното и тестото

Температурата на брашното и водата трябва да се регулира така че тестото да бъде с температура 27 ± 1 oC след смесване.

7.5.   Състав на тестото

Претегля се с точност до 2 g, 10 y/3 g брашно с налична влага (съответстваща на 1 kg брашно с влага 14 %), където „y“ е количеството брашно, използвано във фаринографското изпитване (вж. ICC стандарт № 115/1).

Претегля се, с точност до 0,2 g, количеството малцово брашно, необходимо за коригиране на „числото на падане“ в диапазона 200 до 250 (7.2).

Претегля се 430 ± 5 g разтвор от захар, сол и аскорбинова киселина (4.3) и се добавя вода до обща маса (x - 9) 10 y/3 g (вж. 10.2), където „x“ е количеството вода, използвано във фаринографското изпитване (вж. ICC стандарт № 115/1). Тази обща маса (обикновено между 450 и 650 g) трябва да се получи с точност до 1,5 g.

Претеглят се 90 ± 1 g от суспензията с маята (точка 7.3).

Отбелязва се общата маса на тестото (P), която е сумата от масите на брашното, разтвора от захар, сол и аскорбинова киселина, плюс вода, суспензията от маята и малцовото брашно.

7.6.   Месене

Преди започване, месачката се темперира на 27 ± 1 oC с помощта на подходящо количество загрята вода.

Поставят се течните съставки на тестото в миксера, а отгоре брашното и малцовото брашно.

Включва се месачката (скорост 1, 1 400 об./мин.) и се оставя да работи 60 секунди. Двадесет секунди след началото на месенето се включва остъргващият нож, монтиран на капака на месачката, на два оборота.

Измерва се температурата на тестото. Ако тя не е в диапазона от 26 до 28 oC, тестото се изхвърля и се замесва ново след корекция на температурата на съставките му.

Отбелязват се свойствата на тестото, като се използват един от следните термини:

нелепкаво и годно за машинна обработка, или

лепкаво и негодно за машинна обработка.

За да бъде оценено като „нелепкаво и годно за машинна обработка“, тестото трябва да формира хомогенно свързана маса, която почти да не полепва по стените и бъркалката на месачката. Тестото трябва да може да се извади с ръка от миксера, с едно движение, без забележими загуби.

7.7.   Разделяне и окръгляне

Претеглят се с точност до 2 g три къса тесто според формулата:

p

=

0,25 P, където:

p

=

маса на отделения къс тесто,

P

=

обща маса на тестото.

Незабавно се оформят кръгли късове за 15 секунди в оформителя (5.10) и се оставят за 30 ± 2 мин върху квадратните пластмасови листове (5.9), покрити с обърнатите пластмасови кутии (5.8) в камерата за втасване (5.7).

Не се използва брашно за посипване на повърхностите.

7.8.   Формоване

Късовете тесто, покрити с пластмасовите кутии върху пластмасовите листове, се поставят при оформителя (5.10) и всеки къс се окръгля отново за 15 секунди. Похлупващите кутии се откриват непосредствено преди окръглянето. Отбелязват се свойствата на тестото, като се използват следните термини:

нелепкаво и годно за машинна обработка, или

лепкаво и негодно за машинна обработка.

За да бъде оценено като „нелепкаво и годно за машинна обработка“, тестото трябва да не полепва или слабо да залепва за стените, така че да се върти около себе си и да оформя правилна топка по време на работа с машината. В края на операцията тестото не трябва да залепва за стените на камерата на формовъчната машина, когато се вдигне капакът ѝ.

8.   Доклад за анализа

Докладът за анализа трябва да съдържа:

свойствата за обработка на тестото в края на месенето и на формоването,

„числото на падане“ на брашното без добавка на малцово брашно,

всякакви наблюдавани отклонения.

Той трябва също така да включва:

използвания метод,

всички подробности за идентифициране на пробата.

9.   Общи забележки

9.1.

Формулата за изчисляване на течността в тестото се основава на следните съображения:

Необходимата консистенция се получава при добавяне на x ml вода към количество, еквивалентно на 300 g брашно при 14 % влага. Както и в теста за изпичане, използва се 1 kg брашно (с влага 14 %), докато x се отнася за 300 g брашно, за теста за изпичане е необходимо x да се раздели на три и да се умножи по 10 g вода, така че 10 x/3 g.

430-те грама разтвор от захар, сол и аскорбинова киселина съдържа 15 g сол и 15 g захар. Тези 430 g разтвор са включени в течността за тестото. Така че, за да се добави 10 x/3 g вода към тестото, трябва да се добави (10 x/3 + 30) g течност за тестото, която се състои от 430 g разтвор от захар, сол и аскорбинова киселина, и допълнително количество вода.

Макар че част от водата, добавена със суспензията с маята, се абсорбира от тестото, тази суспензия също така съдържа „свободна“ вода. Произволно се допуска, че 90 g суспензия с мая съдържа 60 g „свободна“ вода. Количеството течност за тестото трябва да се коригира за тези 60 g „свободна“ вода в суспензията с маята, така че в крайна сметка трябва да се добавят 10 x/3 плюс 30, минус 60 g. Това може да се преобразува по следния начин: (10 x/3 + 30) - 60 = 10 x/3 - 30 = (x/3 - 3) 10 = (x - 9) 10/3, т.е. формулата, дадена в 7.5. Ако, например при фаринографското изпитване се определи 165 мл добавка на вода x, тази стойност трябва да се замени във формулата, така че към 430-те грама разтвор от захар, сол и аскорбинова киселина трябва да се добави обща маса от:

(165 - 9) 10/3 = 156 × 10/3 = 520 g.

9.2.

Методът не е директно приложим за пшеницата. Процедурата за характеризиране хлебопекарните свойства на пшеницата е следната:

Почиства се пшеницата и се определя съдържанието на влага на изчистената пшеница. Ако съдържанието на влага е в диапазона от 15,0 % до 16,0 %, пшеницата не се навлажнява. Ако съдържанието на влага е извън този диапазон, коригира се до 15,5 ±0,5 % поне три часа преди смилане.

Пшеницата се смила на брашно с помощта на лабораторна мелница „Бюелер“ MLU 202 или мелница „Брабендер куадрумат синиър“, или оборудване със същите характеристики.

Прилага се процедура на смилане, която да дава минимум 72 % добив на брашно, със съдържание на пепел от 0,50 до 0,60 % на сухо вещество.

Съдържанието на пепел в брашното се определя в съответствие с приложение II към Регламент (ЕО) № 1501/95 на Комисията, а съдържанието на влага в съответствие с настоящия регламент. Добивът на брашно се изчислява

в проценти по следното уравнение:

E = (((100 - f) F)/(100 - w) W) × 100 %

където:

E

=

процент на добив

f

=

влага на брашното

w

=

съдържанието на влага на пшеницата

F

=

масата на произведеното брашно със съдържание на влага f

W

=

масата на смляната пшеница със съдържание на влага w.

Забележка

:

Информация относно съставките и оборудването за използване е публикувана в Документ Т/77.300 от 31 март 1977 г. от Института за зърното, брашното и хляба, TNO — Postbus 15, Wageningen, Нидерландия.

ЧАСТ VIII

Определяне процента на брашнести зърна

1.   Принцип

Само част от пробата се използва за определяне на процента зърна, които изцяло или частично са изгубили стъкловидността си. Зърната се разрязват с фаринотом на „Pohl“ или друг подобен уред.

2.   Оборудване и апаратура

фаринотом на „Pohl“ или друг подобен уред,

пинцети, скалпел,

табла или блюдо.

3.   Процедура

а)

Определянето се извършва с проба от 100 g, след отделяне на всички примеси от основното зърно с безупречно качество;

б)

пробата се разстила върху таблата и се хомогенизира добре;

в)

оставя се пластина във фаринотома и върху нея се разстилат шепа зърна. Разтръсква се така че във всеки отвор има само по едно зърно. Подвижната част се затваря да захване здраво зърната на място и след това те се срязват;

г)

подготвят се достатъчно пластини за разрязване на минимум 600 зърна;

д)

преброяват се зърната, които изцяло или частично са изгубили стъкловидността си („митадин“);

е)

изчислява се процентът зърна, които изцяло или частично са изгубили стъкловидността си („митадин“).

4.   Представяне на резултатите

I

=

масата в грамове на отделените примеси в основното зърно с безупречно качество.

M

=

процент на проверените зърна в почистената проба, които изцяло или частично са изгубили стъкловидността си („митадин“).

5.   Резултат

Процентът зърна, които изцяло или частично са изгубили стъкловидността си („митадин“), в анализираната част е:

(M × (100 - I))/100 = …

ЧАСТ IX

Увеличения и намаления на цените

Таблица I

Увеличения за съдържание на влага

Царевица и сорго

Зърнени култури, различни от царевица и сорго

Съдържание на влага

( %)

Увеличения

(EUR/тон)

Съдържание на влага

( %)

Увеличения

(EUR/тон)

13,4

0,1

13,3

0,2

13,2

0,3

13,1

0,4

13,0

0,5

12,9

0,6

12,8

0,7

12,7

0,8

12,6

0,9

12,5

1,0

12,4

0,1

12,4

1,1

12,3

0,2

12,3

1,2

12,2

0,3

12,2

1,3

12,1

0,4

12,1

1,4

12,0

0,5

12,0

1,5

11,9

0,6

11,9

1,6

11,8

0,7

11,8

1,7

11,7

0,8

11,7

1,8

11,6

0,9

11,6

1,9

11,5

1,0

11,5

2,0

11,4

1,1

11,4

2,1

11,3

1,2

11,3

2,2

11,2

1,3

11,2

2,3

11,1

1,4

11,1

2,4

11,0

1,5

11,0

2,5

10,9

1,6

10,9

2,6

10,8

1,7

10,8

2,7

10,7

1,8

10,7

2,8

10,6

1,9

10,6

2,9

10,5

2,0

10,5

3,0

10,4

2,1

10,4

3,1

10,3

2,2

10,3

3,2

10,2

2,3

10,2

3,3

10,1

2,4

10,1

3,4

10,0

2,5

10,0

3,5


Таблица II

Намаления на цената за съдържание на влага

Царевица и сорго

Зърнени култури, различни от царевица и сорго

Съдържание на влага

( %)

Намаление

(EUR/тон)

Съдържание на влага

( %)

Намаление

(EUR/тон)

13,5

1,0

14,5

1,0

13,4

0,8

14,4

0,8

13,3

0,6

14,3

0,6

13,2

0,4

14,2

0,4

13,1

0,2

14,1

0,2


Таблица III

Намаления на цената за хектолитрово тегло

Зърнена култура

Хектолитрово тегло

(kg/hl)

Намаление на цената

(EUR/тон)

Обикновена пшеница

По-малко от 76 до 75

0,5

 

По-малко от 75 до 74

1,0

 

По-малко от 74 до 73

1,5

Ечемик

По-малко от 64 до 62

1,0


Таблица IV

Намаления на цената за съдържание на протеин

Съдържание на протеин (7)

(N × 5,7)

Намаление на цената

(EUR/тон)

По-малко от 11,5 до 11,0

2,5

По-малко от 11,0 до 10,5

5

ЧАСТ X

Практически метод за определяне на намалението на цените на соргото от интервенционните агенции

1.   Основни данни

P

=

процент на танин в суровия продукт,

0,4 %

=

процент на танин, над който важи намалението, 11 % (8) = намаление съответстващо на 1 % танин в сухото вещество.

2.   Изчисляване на намалението

Намалението в евро, валидно за референтната цена, се изчислява в съответствие със следната формула:

11 (P - 0,40)

Image

Image

ЧАСТ XI

Изчисляване на увеличенията и намаленията на цените

Предвидените в член 38 увеличения и намаления на цените следва да бъдат представяни в евро на тон и да бъдат прилагани към интервенционната цена на предлаганите за интервенция зърнени култури, умножена по сбора на приетите процентни увеличения или намаления, както следва:

а)

когато съдържанието на влага в предложените за интервенция зърнени култури е по-малко от 13 % за царевицата и соргото и от 14 % за останалите зърнени култури, увеличенията, които следва да се прилагат, са тези, които са посочени в таблица I от част IX от настоящото приложение. Когато съдържанието на влага в предложените за интервенция зърнени култури е по-голямо съответно от 13 % и 14 %, намаленията на цените, които следва да се прилагат, са тези, които са посочени в таблица II от част IX от настоящото приложение;

б)

когато хектолитровото тегло на предложените за интервенция зърнени култури се отклонява от съотношението тегло/обем от 76 kg/hl за обикновената пшеница и 64 kg/hl за ечемика, намаленията на цените, които следва да се прилагат, са тези, които са посочени в таблица III от част IX от настоящото приложение;

в)

когато процентът на счупените зърна превишава 3 % за твърдата, обикновената пшеница и ечемика и 4 % за царевицата и соргото, се практикува намаляване от 0,05 EUR за всяка допълнителна 0,1 процентна точка;

г)

когато процентът на зърнени примеси превишава 2 % за твърдата, 4 % за царевицата и соргото и 5 % за обикновената пшеница и ечемика, се практикува намаляване от 0,05 EUR за всяка допълнителна 0,1 процентна точка;

д)

когато процентът на прораснали зърна надхвърля 2,5 %, валидно е намаление от 0,05 евро за всяка допълнителна 0,1 процентна точка;

е)

когато процентът на чуждите примеси (Schwarzbesatz) надхвърля 0,5 % за твърдата пшеница и 1 % за обикновената пшеница, ръжта и ечемика, царевицата и соргото, валидно е намаление от 0,1 EUR за всяка допълнителна 0,1 процентна точка;

ж)

когато процентът на брашнести зърна в твърдата пшеница надхвърля 20 %, валидно е намаление от 0,2 EUR за всяка допълнителна процентна точка или дроб на съответната цифра;

з)

когато съдържанието на протеин в обикновената пшеница е под 11,5 %, валидни са намаленията, посочени в таблица IV от част IX от настоящото приложение;

и)

когато съдържанието на танин в предлаганото за интервенция сорго надхвърля 0,4 % от сухото вещество, валидното намаление се изчислява в съответствие с метода, посочен в част X от настоящото приложение.

ЧАСТ XII

Методология за вземане на проби и анализиране на зърнени култури

1.

За всяка партида зърнени култури качествените характеристики се установяват въз основа на представителна проба от предлаганата партида, която се състои от извадкови проби, вземани веднъж на всяка доставка минимум за всеки 60 тона.

2.

Интервенционната агенция осигурява за своя сметка анализ на характеристиките на взетите проби в рамките на 20 работни дни от датата на вземане на представителната проба.

3.

Референтните методи, използвани за определяне на качеството на предлаганите за интервенционно изкупуване зърнени култури, са установени в част IV, V, VI и VII от настоящото приложение.

4.

Резултатите от анализите се съобщават на участника в търга или оферента чрез приемно-предавателния протокол, посочен в член 34.

5.

В случай на спор интервенционната агенция отново подлага въпросните зърнени култури на необходимите изпитвания.


(1)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5.

(3)  В % от сухото вещество.

(4)  ОВ L 70, 9.3.2006 г., стр. 12.

(5)  Температура на въздуха вътре в камерата.

(6)  Камерата трябва да има такъв капацитет на загряване, че когато е нагласена предварително на температура 130 до 133 oC, тази температура да може да се възстанови за по-малко от 45 минути при максимален брой анализирани проби, поставени в камерата да се сушат едновременно. Вентилацията следва да е такава, че като изсушава в продължение на 2 часа зърнени култури с малки зърна (обикновена, твърда пшеница, ечемик, сорго) и царевица в продължение на 4 часа, при всички проби за грис или, в зависимост от случаите, за царевица, които тя може да съдържа, резултатите да представляват разлика, по-малка с 0,15 % спрямо резултатите, получени след 3 часа сушене на зърнените култури с малки зърна и 5 часа сушене на царевица.

(7)  Като % от сухото вещество.

(8)  Намаление, което да се приложи върху цената на соргото, въз основа на съдържанието на танин в 1 000 g сухо вещество:

а)

метаболизирана от птиците енергия от 1 000 g сухо вещество от сорго с теоретично съдържание на танин от 0 %: 3 917 K калории;

б)

намаление на метаболизирана от птиците енергия от 1 000 g сухо вещество от сорго с всеки допълнителен процентен пункт танин: 419 K калории;

в)

разлика, изразена в процентни пунктове между максималното съдържание на танин, определено за соргото, допустимо за интервенция и съдържанието на танин, определено за стандартното качество: 1,0 - 0,30 = 0,70;

г)

разлика, изразена в процент между метаболизираната от птиците енергия от соргото, съдържащо 1,0 % танин и метаболизираната от птиците енергия от соргото със същото съдържание на танин като стандартното качество (0,30 %)

д)

намаление, отговарящо на 1 % съдържание на танин в сухото вещество, надхвърлящо 0,30 %


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОРИЗ

ЧАСТ I

Критерии за допустимост на неолющен ориз

Изискванията по член 7, параграф 1 по отношение на ориза са по-специално следните:

а)

неолющеният ориз да няма необичаен мирис и в него да не се намират живи насекоми;

б)

съдържанието му на влага да не надхвърля 14,5 %;

в)

основният му добив да не е с повече от 5 точки под основните добиви, посочени в част III на настоящото приложение;

г)

процентът на различните примеси, процентът на зърната, принадлежащи към други сортове, както и процентът на зърната, които не отговарят на стандартното качество съгласно определението в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1234/2007, да не надхвърлят максималните проценти, посочени в част IV от настоящото приложение, по видове ориз;

д)

нивото на радиоактивност да не надхвърля максималните равнища, разрешени от нормите на Общността.

За целите на настоящото приложение „различни примеси“ означава вещества, различни от ориза.

ЧАСТ II

Увеличения и намаления на цените

1.

Предвидените в член 38 увеличения и намаления на цените следва да бъдат представяни в евро на тон и да бъдат прилагани към интервенционната цена на предлагания за интервенция неолющен ориз, умножена по сбора на приетите процентни увеличения или намаления, както следва:

а)

ако съдържанието на влага на неолющения ориз надхвърля 13 %, процентното намаление на неговата интервенционна цена се равнява на разликата между процента на съдържание на влага на предлагания за интервенция неолющен ориз, измерена до един десетичен знак, и 13 %;

б)

ако добивът на ориза се различава от основния добив за съответния сорт, посочен в част III, точка 1 от настоящото приложение, увеличенията и намаленията на цената, които се прилагат по сортове ориз, се посочват в част III, точка 2 от настоящото приложение;

в)

ако дефектите по зърната на неолющения ориз надхвърлят допустимите граници за стандартното качество неолющен ориз, процентът на намаление, който се прилага спрямо интервенционната цена, се определя в част V от настоящото приложение по видове ориз;

г)

ако процентът на различните примеси в неолющения ориз надхвърля 0,1 %, той се изкупува с намаление на интервенционната цена от 0,02 % за всяка допълнителна разлика от 0,01 %;

д)

ако партида неолющен ориз се предлага за интервенция като принадлежаща към определен сорт, но включва зърна от други сортове, които надхвърлят 3 %, партидата се изкупува с намаление на интервенционната цена от 0,1 % за всяка допълнителна разлика от 0,1 %.

2.

Посочените в точка 1 увеличения и намаления на цената се прилагат въз основа на среднопретеглената стойност на резултатите от проведените анализи на представителните проби съгласно определението в част VI от настоящото приложение.

ЧАСТ III

Критерии за добив

1.   Основен добив

Сорт

Добив в цели зърна

( %)

Общ добив

( %)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Сортове без наименование

64

72

2.   Увеличения и намаления на цените в зависимост от добива

Добив на неолющен ориз във вид на цели зърна бланширан ориз

Намаления и увеличения на цените по степен на добив

Надхвърлящ основния добив

Увеличение в размер на 0,75 %

По-нисък от основния добив

Намаление в размер на 1 %

Общ добив на неолющен ориз във вид на бланширан ориз

Намаления и увеличения на цените по степен на добив

Надхвърлящ основния добив

Увеличение в размер на 0,60 %

По-нисък от основния добив

Намаление в размер на 0,80 %

ЧАСТ IV

Максимални проценти

Дефекти по зърната

Ориз с кръгли зърна Код по КН

1006 10 92

Ориз със средни и дълги зърна А Кодове по КН

1006 10 94 и 1006 10 96

Ориз с дълги зърна Б Код по

1006 10 98

Бледи зърна

6

4

4

Зърна набраздени в червено

10

5

5

Зърна на петна и на точки

4

2,75

2,75

Кехлибарени зърна

1

0,50

0,50

Жълти зърна

0,175

0,175

0,175

Различни примеси

1

1

1

Оризови зърна от други сортове

5

5

5

ЧАСТ V

Намаления на цените за дефектни зърна

 

Процент на дефектните зърна, водещ до намаление на интервенционната цена

Процент на намаление (1) за допълнително отклонение спрямо долната граница

Дефекти по зърната

Ориз с кръгли зърна Код по КН

1006 10 92

Ориз със средни и дълги зърна А Кодове по КН

1006 10 94 и 1006 10 96

Ориз с дълги зърна Б Код по

1006 10 98

Бледи зърна

от 2 % до 6 %

от 2 % до 4 %

от 1,5 % до 4 %

1 % за всяко допълнително отклонение в размер на 0,5 %

Зърна набраздени в червено

от 1 % до 10 %

от 1 % до 5 %

от 1 % до 5 %

1 % за всяко допълнително отклонение в размер на 1 %

Зърна на петна и на точки

от 0,50 % до 4 %

от 0,50 % до 2,75 %

от 0,50 % до 2,75 %

0,8 % за всяко допълнително отклонение в размер на 0,25 %

Кехлибарени зърна

от 0,05 % до 1 %

от 0,05 % до 0,50 %

от 0,05 % до 0,50 %

1,25 % за всяко допълнително отклонение в размер на 0,25 %

Жълти зърна

от 0,02 % до 0,175 %

от 0,02 % до 0,175 %

от 0,02 % до 0,175 %

6 % за всяко допълнително отклонение в размер на 0,125 %

ЧАСТ VI

Методика за вземане на проби и анализиране на неолющен ориз

1.

За да се провери спазването на изисквания за качество, както е предвидено в част I от настоящото приложение, интервенционната агенция взима проби в присъствието на оферента или участника в търга или на негов надлежно упълномощен представител.

Събират се три представителни проби, всяка една от които тежи най-малко един килограм. По една проба се изпраща на:

а)

оферента или на участника в търга;

б)

мястото за складиране, където се извършва приемането на продукцията;

в)

интервенционната агенция.

За да се изготвят представителните проби, броят на отделните проби, които трябва да се вземат, се получава чрез разделяне на цялата предлагана партида на части от по 10 тона. Всички отделни проби имат еднакво тегло. Представителните проби представляват сбора от индивидуалните проби, разделен на три.

Спазването на изисквания за качество се проверява, като се използва представителната проба, предназначена за склада, където ще се извърши приемането на продукцията.

2.

Представителни проби се вземат от всяка доставена част (с камион, шлеп, железопътен вагон) при предвидените в точка 1 условия.

Преди влизането в интервенционния склад проверката на всяка доставена част може да се ограничи до измерване на съдържанието на влага, количеството на примесите и отсъствието на живи насекоми. Но ако на по-късен етап при завършването на проверката се установи, че дадена част не отговаря на минималните изисквания за качество, съответното количество се отхвърля. Ако интервенционната агенция в държава-членка е в състояние да провери спазването на всички минимални изисквания за качество за всяка доставена част преди нейното влизане в склада, тя отказва да приеме онази доставена част, която не отговаря на тези изисквания.

3.

Проверката на нивото на радиоактивност се извършва, само ако ситуацията го изисква, и то за ограничен период от време.

4.

Резултатите от анализите се съобщават на оферента или на участника в търга чрез приемно-предавателния протокол, посочен в член 34.

5.

В случай на спор интервенционната агенция подлага въпросните продукти на допълнителен контрол и разноските, свързани с него, са за сметка на губещата страна.

Нов анализ се извършва от лаборатория, призната от интервенционната агенция, въз основа на нова представителна проба, съставена в равни съотношения от представителните проби, съхранявани от оферента или участника в търга, и от тези, с които разполага интервенционната агенция. При доставяне на предлаганата партида на части, резултатът се получава като среднопретеглена стойност на резултатите от анализа на новите представителни проби, взети от всяка доставена част.


(1)  Всяко отклонение се изчислява от втория знак след десетичната запетая на процента дефектни зърна.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ГОВЕЖДО МЕСО

ЧАСТ I

Критерии за допустимост за говеждо месо

1.

Предмет на изкупуване при интервенция могат да бъдат следните продукти, изброени в част V от настоящото приложение и попадащи в следните категории, определени в точка II от част А на приложение V към Регламент (ЕО) № 1234/2007:

а)

месо от некастрирани млади мъжки животни на възраст под две години (категория A);

б)

месо от кастрирани мъжки животни (категория С).

2.

Кланични трупове и половинки трупове могат да бъдат изкупувани само ако:

а)

са получили здравната маркировка, посочена в глава III от раздел I на приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета (1);

б)

не притежават характеристики, вследствие на които произведените от тях продукти са негодни за съхранение или последваща употреба;

в)

не са получени от животни, заклани в резултат на спешни мерки;

г)

са с произход от Общността по смисъла на член 39 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (2);

д)

са добити от животни, отгледани в съответствие с действащите ветеринарни изисквания;

е)

не надвишават максималните радиоактивни нива, разрешени съгласно разпоредбите на Общността.;

ж)

са получени от кланични трупове с тегло не повече от 340 kg.

Проверката на нивото на радиоактивност се извършва, само ако ситуацията го изисква, и то за ограничен период от време.

3.

Кланичните трупове и половинките трупове могат да бъдат изкупувани само ако са:

а)

представени, според случая, след разрязване на четвъртинки за сметка на заинтересованото лице, в съответствие с част V от настоящото приложение към настоящия регламент. По-конкретно трябва да бъдат прегледани части от трупа, за да се оцени спазването на изискванията на точка 2 от тази част. Неспазването на което и да било от тези изисквания води до отхвърляне; когато една четвъртинка е отхвърлена заради неспазване на тези условия за представяне, и по-специално когато незадоволителното представяне не може да бъде подобрено по време на процедурата по приемане за складиране, другата четвъртинка на същата половинка труп също се отхвърля;

б)

класифицирани в съответствие със скàлата на Общността, предвидена в точка а) от член 42, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Интервенционните агенции отхвърлят всички продукти, за които сметнат, че не отговарят на класификацията съгласно тази скàла след провеждане на подробна инспекция на всички части на кланичния труп;

в)

идентифицирани, първо, с маркировка, показваща категорията, класа на конформация и степента на залоеност и, второ, с поставянето на идентификационен номер или кланичен номер. Маркировките, показващи категорията, класа на конформация и степента на залоеност, трябва да са отлично четливи и да са щамповани с нетоксично, трайно, неизличимо мастило в съответствие с процедура, одобрена от компетентните национални органи. Буквите и цифрите трябва да бъдат с височина поне 2 cm. Маркировките се полагат на филето на нивото на четвъртия лумбален прешлен на задните четвъртинки и приблизително на 10 до 30 cm от отрязания край на гръдната кост на предните четвъртинки. Идентификационният номер или кланичният номер се щамповат в средата на вътрешната страна на всяка четвъртинка посредством печат или неизличим маркер, разрешен от интервенционната агенция;

г)

етикетирани съобразно системата, въведена с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета (3).

ЧАСТ II

Коефициенти за превръщане

Видове качество

Коефициент

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914

ЧАСТ III

Условия и мерки за контрол при приемане

1.

Продуктите се доставят на партиди с количество между 10 и 20 тона. Въпреки това количеството може да бъде под 10 тона само ако е окончателният остатък от първоначалното предложение или ако първоначалното предложение е било намалено под 10 тона.

Доставените продукти се допускат и приемат след удостоверяване от интервенционната агенция, че отговарят на изискванията, определени в настоящия регламент. Спазването на изискванията, определени в част I, точка 2, буква д) от настоящото приложение, и по-специално липсата на забранени субстанции съгласно член 3 и член 4, параграф 1 от Директива 96/22/ЕО на Съвета (4) се проверява с анализ на проба, чийто размер и правила за вземане са определени в съответното ветеринарно законодателство.

2.

Когато не се провежда предварителна инспекция непосредствено преди товаренето на товарната рампа на кланицата и преди превоза до интервенционния склад, половинките трупове се идентифицират, както следва:

а)

когато са само маркирани, маркировките трябва да са в съответствие с част I, точка 3, буква в) от настоящото приложение, и се попълва документ, съдържащ идентификационния номер или кланичния номер и датата на клане за половинките кланични трупове;

б)

когато те са допълнително етикетирани, етикетите трябва да са в съответствие с член 6, параграфи 4, 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията.

Когато половинките кланични трупове са разрязани на четвъртинки, рязането се извършва в съответствие с част VI от настоящото приложение. С оглед на приемането четвъртинките се групират по кланичен труп или половинка по време на приемането. Когато половинките не са разрязани на четвъртинки преди превоза до интервенционния склад, те се режат в съответствие с част VI от това приложение при пристигането им.

На приемателния пункт всяка четвъртинка се идентифицира с етикет, отговарящ на член 6, параграфи 4, 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 1249/2008. Етикетите показват също теглото на четвъртинката и номера на договора. Етикетите се прикрепват директно към сухожилията на пищяла/джолана на предните и задните части или към вратното сухожилие на флейката на предната или задна четвъртинка без използване на метални или пластмасови връзки.

Процедурата по приемане води до методична проверка на представянето, класификацията, теглото и етикетирането на всяка доставена четвъртинка. Температурата на една задна четвъртинка от всеки кланичен труп също се проверява. По-специално, не се приемат кланични трупове, превишаващи максималното тегло, посочено в част I, точка 2, буква ж) от настоящото приложение.

3.

Може да се извърши предварителна инспекция непосредствено преди товарене на товарната рампа на кланицата, която обхваща теглото, класификацията, представянето и температурата на половинките. По-специално, не се приемат кланични трупове, превишаващи максималното тегло, посочено в част I, точка 2, буква ж) от настоящото приложение. Отхвърлените продукти се маркират като такива и не могат да бъдат представени отново за предварителна инспекция или приемане.

Такива инспекции следва да обхващат партиди до 20 тона половинки, посочени от интервенционната агенция. Въпреки това, когато в предложението фигурират и четвъртини, интервенционната агенция може да допусне партиди от над 20 тона половинки. Когато повече от 20 % от общия брой половинки във всяка инспектирана партида бъде отхвърлена, цялата партида се отхвърля в съответствие с точка 6.

Преди половинките да бъдат транспортирани до интервенционния център, те се режат на четвъртинки в съответствие с част VI от настоящото приложение. Всяка четвъртинка се претегля методично и идентифицира с етикет в съответствие с член 6, параграфи 4, 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 1249/2008. Етикетите показват също теглото на четвъртинката и номера на договора. Етикетите се прикрепват директно към сухожилията на пищяла/джолана на предните и задните части или към вратното сухожилие на флейката на предната или задна четвъртинка без използване на метални или пластмасови връзки.

Четвъртинките на всеки кланичен труп се групират след това за целите на процедурата по приемане по кланичен труп или половинка по време на приемането.

Контролен лист, съдържащ всички данни за половинките или четвъртинките, включително броя представени половинки или четвъртинки, които са приети или отхвърлени, придружава всяка партида до приемателния пункт. Контролният лист се предава на служителя по приемането.

На транспортните средства се поставя пломба преди да напуснат кланицата. Номерът на пломбата се отбелязва на здравния сертификат или на контролния лист.

Процедурата по приемането включва проверки на представянето, класификацията, теглото, етикетирането и температурата на доставените четвъртинки.

4.

Предварителната инспекция и процедурата по приемане на предложените продукти за интервенция се провеждат от служител на интервенционната агенция или лице, упълномощено от нея, което е квалифицирано да извършва класификация, не е ангажирано с извършването на такава в кланицата и е напълно независимо от спечелилия търга участник. Тази независимост се осигурява по-конкретно чрез периодичната ротация на тези служители между интервенционните складове.

По времето на приемането за съхранение се регистрира общото тегло на четвъртинките във всяка партида, а записите се пазят от интервенционната агенция.

Служителят по приемането трябва да попълни документ, отбелязващ всички данни за теглото и броя представени продукти, които са приети или отхвърлени.

5.

Изискванията относно идентификацията, доставката и проверките по приемането на месо с кости, предназначено за обезкостяване от интервенционни складове, което не отговаря на изискванията, определени в член 3, параграф 5, втора алинея, включват следното:

а)

по времето на приемането за съхранение, посочено в параграф 1, предните и задни четвъртинки за обезкостяване трябва да се идентифицират с буквите „INT“, маркирани както на вътрешната, така и на външната страна в съответствие със същите правила като тези, определени в част I, точка 3), буква в) от настоящото приложение за маркиране на категорията и кланичния номер и местата, където са направени маркировките; въпреки това, буквите „INT“ се маркират на вътрешната страна на всяка четвъртинка на нивото на третото или четвъртото ребро на предната четвъртинка и на седмото или осмо ребро на задната четвъртинка;

б)

тестикулната мазнина трябва да остане прикрепена до времето на приемане за складиране и трябва да бъде отстранена преди претегляне;

в)

доставените продукти се сортират по партиди, както е определено в точка 1 от настоящата част.

Когато маркирани с „INT“ кланични трупове или четвъртинки бъдат открити извън зоните, запазени за тях, държавите-членки провеждат разследване, вземат подходящи мерки и информират Комисията за това.

6.

Когато повече от 20 % от дадена представена партида бъде отхвърлена, в смисъл на брой представени половинки или четвъртинки, цялата пратка се отхвърля и всички продукти се маркират като такива и не могат да бъдат представени отново за предварителна инспекция или приемане.

ЧАСТ IV

Обезкостяване

I.   Общи условия за обезкостяването

1.

Обезкостяването може да се извършва само в транжорни цехове, регистрирани или одобрени в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004 и разполагащи с един или повече съседни фризера за шоково замразяване.

По молба на дадена държава-членка Комисията може да позволи дерогация от задълженията, установени в първия параграф, за ограничен период от време. При вземане на решението си Комисията отчита текущите подобрения като апаратура и оборудване, здравни и контролни изисквания и целта за постепенно хармонизиране в тази област.

2.

Обезкостените разфасовки трябва да отговарят на условията, определени в Регламент (ЕО) № 853/2004 и на изискванията в част VIII от настоящото приложение към настоящия регламент.

3.

Обезкостяването не може да започне преди да е приключило приемането за съхранение на съответната партида.

4.

Когато говеждото месо от интервенция се обезкостява, почиства или пакетира, в транжорната зала не може да има друг вид месо. Въпреки това, в транжорната зала може да има свинско месо едновременно с говеждото, при условие че то се преработва на отделна производствена линия.

5.

Всички дейности по обезкостяването се извършват между 7 часа сутринта и 6 часа следобед; обезкостяването не се прави в събота, неделя или официални празници. Това време може да бъде удължено с до два часа, при условие че присъстват инспекционните органи.

Ако обезкостяването не може да бъде завършено в деня на приемането за съхранение, компетентните органи поставят пломби на хладилните зали, където се съхраняват продуктите, които пломби могат да бъдат счупени единствено само от същите органи, когато обезкостяването бъде възобновено.

II.   Договори и спецификации

1.

Обезкостяването се извършва по договор при условия, определени от интервенционните агенции и в съответствие с техните спецификации.

2.

Спецификациите на интервенционните агенции установяват изискванията, които трябва да бъдат спазвани от транжорните цехове, посочват необходимата апаратура и оборудване и осигуряват спазването на правилата на Общността за заготовката на разфасовките.

По-специално те определят подробни условия, включващи обезкостяването, определящи метода на заготовка, почистване, опаковане, замразяване и запазване на разфасовките с оглед приемането им за съхранение от интервенционната агенция.

III.   Контрол на операциите по обезкостяване

1.

Интервенционните агенции осигуряват извършването на непрекъснат физически контрол на всички операции по обезкостяване.

Такъв контрол може да бъде делегиран на органи, които са изцяло независими от въпросните търговци, кланици и складове. В такива случаи интервенционните агенции осигуряват провеждането от техните служители на инспекции без предупреждение на операциите по обезкостяване на месото, обхванато от всяко тръжно предложение. По време на такива инспекции се извършват произволни проверки на картонени кутии с разфасовки преди и след замразяване и използваните количества се сравняват с получените количества, от една страна, и с костите, мазнината и обрезките, от друга страна. Тези проверки следва да обхващат поне 5 % от картонените кутии, напълнени през деня с конкретен вид разфасовка и когато има достатъчно картонени кутии, минимум пет картонени кутии от вид разфасовка.

2.

Предните и задни четвъртинки трябва да се обезкостяват отделно. По отношение на всеки ден на обезкостяване:

а)

се прави сравнение между броя разфасовки и напълнените картонени кутии;

б)

се попълва формуляр, показващ поотделно рандемана от обезкостяването на предни и на задни четвъртинки.

IV.   Специални условия за обезкостяването

1.

По време на обезкостяването, почистването и опаковането преди замразяване вътрешната температура на говеждото месо не трябва никога да се покачва над + 7 oС.

Разфасовките не могат да бъдат транспортирани преди да са били шоково замразени, освен при дерогациите, предвидени в раздел I, точка 1 от настоящата част.

2.

Всички етикети и чужди тела трябва да бъдат изцяло отстранени непосредствено преди обезкостяването.

3.

Всички кости, сухожилия, хрущяли, вратни сухожилия (Ligamentum nuchae) и твърди съединителни тъкани трябва да бъдат чисто отстранени. Почистването на разфасовките трябва да се ограничи до отстраняване на мазнината, хрущялите, сухожилията, ставни мембрани и други определени отпадъци. Всички открити нервни и лимфни тъкани трябва да бъдат отстранени.

4.

Големите кръвоносни съдове и съсиреци и замърсени зони трябва да бъдат отстранени внимателно с възможно най-малко отпадъци.

V.   Опаковка на разфасовките

1.

Разфасовките се опаковат веднага след обезкостяване по такъв начин, че никаква част от месото да не влиза в пряк контакт с картонени кутии, в съответствие с изискванията, посочени в част VIII от настоящото приложение.

2.

Полиетиленът, използван за постилане на картонени кутии, и полиетиленовите листове или торби, използвани за увиване на разфасовките, трябва да бъдат с дебелина минимум 0,05 mm и подходящи за опаковане на хранителни продукти.

3.

Използваните картонени кутии, палети и клетки трябва да отговарят на условията, посочени в част IX от настоящото приложение.

VI.   Съхранение на разфасовките

Интервенционните агенции осигуряват отделното съхранение на цялото изкупено обезкостено говеждо месо и лесното му идентифициране по търг, разфасовка и месец на съхранение.

Получените разфасовки се съхраняват в хладилни складове, разположени на територията на държавата-членка, упражняваща юрисдикция над интервенционната агенция.

VII.   Разноски по обезкостяването

Договорите, посочени в раздел II от настоящата част, и направените по тях плащания включват операциите и разходите, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, и по-специално:

а)

разходите за всякакъв транспорт на продуктите с кости до транжорния цех след приемане;

б)

обезкостяване, почистване, опаковане и шоково замразяване;

в)

съхранение, товарене и превоз на замразените разфасовки и тяхното приемане за складиране от интервенционните агенции в посочените от тях хладилни складове;

г)

разходите за материали, по-специално за опаковка;

д)

стойността на всички кости, мазнина и обрезки, оставени в транжорния цех от интервенционните агенции.

VIII.   Срокове

Обезкостяването, почистването и опаковането трябва да бъдат завършени в рамките на 10 календарни дни след клането. Въпреки това държавите-членки могат да определят по-кратки срокове.

Шоковото замразяване се извършва веднага след опаковането и непременно започва същия ден; количеството обезкостено месо не може да надвишава дневния капацитет на фризерите за шоково замразяване.

По време на шоковото замразяване вътрешната температура на обезкостеното месо се намалява до или под –7 oС в рамките на 36 часа.

IX.   Отхвърляне на продуктите

1.

Когато проверките, посочени в раздел III, точка 1 от настоящата част, показват нарушения от страна на обезкостяващия цех на точки 1 — 8 от настоящата част по отношение на конкретна разфасовка, тези проверки се разширяват, за да включат още 5 % от напълнените през въпросния ден картонени кутии. Когато бъдат открити нови нарушения, се проверяват допълнителни извадки, възлизащи на 5 % от общия брой картонени кутии от съответната разфасовка. Когато при четвъртата проверка на 5 % от кутиите за най-малко 50 % от картонени кутии е установено, че има нарушения на тези разпоредби, се проверява цялата дневна продукция от тази разфасовка. Въпреки това, проверка на цялата дневна продукция не е необходима, ако се установи, че са налице нарушения по отношение на най-малко 20 % от картонените кутии от конкретна разфасовка.

2.

Когато въз основа на точка 1 бъдат открити нарушения по отношение на по-малко от 20 % от картонените кутии от конкретна разфасовка, цялото съдържание на тези картонени кутии се отхвърля и за тях не се извършва плащане. За разфасовките, които са били отхвърлени, обезкостяващият цех заплаща на интервенционната агенция сума, равна на цената, посочена в част X от настоящото приложение.

Ако бъдат открити нарушения най-малко по отношение на 20 % от картонените кутии от конкретна разфасовка, цялата дневна продукция от тази конкретна разфасовка се отхвърля от интервенционната агенция и не се дължи плащане. За разфасовките, които са били отхвърлени, обезкостяващият цех заплаща на интервенционната агенция сума, равна на цената, посочена в част X от настоящото приложение.

Ако бъдат открити нарушения по отношение на поне 20 % от картонените кутии от различни разфасовки, произведени през деня, цялото дневно производство се отхвърля от интервенционната агенция и не се дължи плащане. Обезкостяващият цех заплаща на интервенционната агенция сума, равна на цената, която следва да се плати от интервенционната агенция на спечелилия търга участник, в съответствие с член 19, параграф 2, член 27, член 37 и член 39, за продуктите с кости, изкупени при интервенция, които след обезкостяване са били отхвърлени, като тази цена се увеличава с 20 %.

Когато се прилага трета алинея, първа и втора алинеи не се прилагат.

3.

Чрез дерогация от точки 1 и 2, когато в резултат на груба небрежност или измама обезкостяващият цех не спази раздели I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и IX от настоящата част:

а)

всички продукти, получени след обезкостяване през деня, когато е констатирано неспазване на горните разпоредби, се отхвърлят от интервенционната агенция и не се дължи плащане,

б)

обезкостяващият цех заплаща на интервенционната агенция сума, равна на цената, която трябва да се плати от агенцията на спечелилия търга участник, в съответствие с член 19, параграф 2, член 27, член 37 и член 39, за продуктите с кости, изкупени при интервенцията, които са били отхвърлени, след обезкостяването в съответствие с буква а), като тази цена се увеличава с 20 %.

ЧАСТ V

Класификация на продуктите

 

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

 

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

 

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

 

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

 

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

 

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

 

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

 

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

 

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

 

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

 

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

 

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

 

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

 

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

 

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

 

MALTA

Karkassi u nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

 

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

 

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

 

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

 

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

 

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

categoria A, clasa R2

categoria A, clasa R3

 

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

 

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

kategória A, akostná trieda R2

kategória A, akostná trieda R3

 

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

 

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

 

UNITED KINGDOM

I.

Great Britain

 

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.

Northern Ireland

 

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ЧАСТ VI

Разпоредби, приложими за кланични трупове, половинки и четвъртинки

1.

Кланични трупове и половинки, пресни или охладени (код по КН 0201), от животни, заклани преди не повече от шест дни и не по-малко от два дни.

2.

За целите на настоящия регламент следва да се прилагат следните определения:

а)

кланичен труп: цялото тяло на заклано животно, закачено на кланична кука за сухожилието на джолана след обезкървяване, изкормване и одиране, представено във вид:

без главата и без краката; главата трябва да бъде отделена от тялото при атлоидо-оципиталната става, а краката трябва да бъдат отрязани при карпо-метакарпалните или тарсо-метатарсалните стави,

без органите в гръдната и коремната кухини и без бъбреците, околобъбречната лой и тазовата лой,

без възпроизводителните органи и свързаната с тях мускулатура,

без тънката и плътната диафрагма,

без опашката и първия опашен прешлен,

без гръбначния стълб,

без тестикулната мазнина и близкостоящата до нея лой в областта на слабините,

без фасциалната „linea alba“ до коремния мускул,

без лойта от вътрешната страна на шола,

без югуларната/яремната вена и близкостоящата до нея лой, като вратът се отразява в съответствие с ветеринарните изисквания,

без да се отстранява вратния мускул, като лойта на гърдите трябва да бъде с дебелина не повече от 1 cm;

б)

половинка: продуктът, получен от разделянето на кланичния труп, описан в буква а), симетрично през средата на шийните, гръбните, лумбалните и кръстните прешлени и през средата на гръдната кост и седалищно-лонната симфиза (symphysis). Гръбните и лумбалните прешлени не трябва да бъдат измествани по време на обработката на кланичния труп; свързаните с него мускули и сухожилия не трябва да изглеждат увредени от електрически триони или ножове;

в)

предни четвъртинки:

отрязани от кланичния труп след охлаждане,

пет ребра, изрязани с прав разрез;

г)

задни четвъртинки:

отрязани от кланичния труп след охлаждане,

осем ребра, изрязани с прав разрез.

3.

Продуктите, упоменати в точки 1 и 2, трябва да са с произход от добре обезкървени кланични трупове, като животното е правилно одрано и кожата по никакъв начин не се бели, не е окървавена, не е покрита с тънък слой кръв или натъртена; повърхностната лой не трябва да е разкъсана или отстранена на голяма площ. Плеврата не трябва да е увредена, освен ако това е с цел улесняване на закачването на предната четвъртинка. Кланичните трупове не трябва да са замърсени от никакви източници на замърсяване или зараза, в частност от фекалии, или да са покрити с големи петна от кръв

4.

Продуктите, упоменати в точка 2, букви в) и г), трябва да са с произход от кланични трупове или половинки, които удовлетворяват изискванията на точка 2, букви а) и б).

5.

Продуктите, упоменати в точки 1 и 2, трябва да бъдат охладени непосредствено след заколването в продължение най-малко на 48 часа, така че вътрешната температура в края на периода на охлаждане да не надхвърля + 7 oС. Тази температура трябва да бъде поддържана, докато продуктите бъдат приети.

ЧАСТ VII

Коефициенти, посочени в член 21, параграф 3

Формула А

Коефициент n = (a/b)

където:

a

=

средната аритметична на средните пазарни цени, регистрирани във въпросната държава-членка или конкретния регион от нея, през периода от две или три седмици след решението за присъждане,

b

=

средната пазарна цена във въпросната държава-членка или конкретния регион от нея, както това е посочено в член 21, параграф 1, отнася се за съответната покана за участие в търг.

Формула Б

Коефициент n’ = (a’/b’)

където:

a’

=

средната аритметична на изкупните цени, платени от участника в търга, за животни от същото качество и категория като тези, взети предвид при изчисляването на средната пазарна цена през периода от две или три седмици след решението за присъждане,

b’

=

средната аритметична на изкупните цени, платени от участника в търга, за животните, взети предвид при изчисляването на средната пазарна цена през периода от две седмици, използвани за определяне на средната пазарна цена, отнасяща се за съответната покана за участие в търг.

ЧАСТ VIII

Спецификации за интервенционно обезкостяване

1.   РАЗФАСОВКИ ОТ ЗАДНА ЧЕТВЪРТИНКА

1.1.   Описание на разфасовките

1.1.1.   Джолан (код по INT 11)

Разрязване и обезкостяване: отстранява се чрез разрез през коленната става и се разделя от шола и вайсбрата (задната част на бута), като се следва естествения „шев“, а мускулът на петата се оставя прикрепен към джолана. Отстраняват се костите на джолана (т.нар. tibia и hock).

Фасониране: краищата на сухожилията се изрязват до дъно.

Опаковане и пакетиране: тези разфасовки трябва да бъдат опаковани поотделно в полиетилен, преди да бъдат пакетирани в картонени кутии, предварително облицовани с полиетилен.

1.1.2.   Ябълка (странична част на бута) (код по INT 12)

Разрязване и обезкостяване: отделя се шолът чрез прав разрез надолу, като се следва линията на бедрената кост, и от вайсбрата, като се продължава разрезът надолу по линията на естествения „шев“; капачката трябва да бъде оставена естествено.

Фасониране: отстранява се коленното капаче (пателата), капсулата на ставата и сухожилието; външната лойна обвивка не трябва да надхвърля 1 cm на никое място.

Опаковане и пакетиране: тези разфасовки трябва да бъдат опаковани поотделно в полиетилен, преди да бъдат пакетирани в картонени кутии, предварително облицовани с полиетилен.

1.1.3.   Шол (код по INT 13)

Разрязване и обезкостяване: отделя се от вайсбрата и джолана чрез разрез, следващ естествения „шев“, и се отделя от бедрената кост; отстранява се кръстната кост.

Фасониране: отстранява се основата на пениса, близкостоящата до него жила и скроталната (повърхностно ингвинална) жлеза; отстраняват се хрущялите и съединителната тъкан, свързана с тазовата кост; външната лойна обвивка не трябва да надхвърля 1 cm на никое място.

Опаковане и пакетиране: тези разфасовки трябва да бъдат опаковани поотделно в полиетилен, преди да бъдат пакетирани в картонени кутии, предварително облицовани с полиетилен.

1.1.4.   Вайсбрат (код по INT 14)

Разрязване и обезкостяване: отделят се шолът и джоланът чрез разрез, следващ естествения „шев“; отстранява се бедрената кост.

Фасониране: отстранява се дебелият хрущял, намиращ се до ставата, задколенният лимфен възел и прикрепената към него лой и сухожилието; външната лойна обвивка не трябва да надхвърля 1 cm на никое място.

Опаковане и пакетиране: тези разфасовки трябва да бъдат опаковани поотделно в полиетилен, преди да бъдат пакетирани в картонени кутии, предварително облицовани с полиетилен.

1.1.5.   Филе (код по INT 15)

Разрязване: цялата дължина на филето трябва да бъде отделена, като се освободи главата (ябълката на бедрената кост) от бедрената кост (илиума) и като се маркира по дължината на филето, близкостоящо до прешлените, като по този начин се отделя филето от слабините.

Фасониране: отстраняват се жлезата и лойта. Вайсбратът и верижният мускул се оставят незасегнати и напълно прикрепени. Много трябва да се внимава при отделянето, фасонирането и пакетирането на тази ценна разфасовка.

Опаковане и пакетиране: филетата трябва да бъдат пакетирани по дължина, с редуващи се тънки и дебели краища, с вайсбрата нагоре, и не трябва да се сгъват.

Тези разфасовки трябва да бъдат опаковани поотделно в полиетилен преди да бъдат пакетирани в картонени кутии, предварително облицовани с полиетилен.

1.1.6.   Горна част на бута (код по INT 16)

Разрязване и обезкостяване: тази разфасовка трябва да бъде отделена от вайсбрата/ябълката чрез прав разрез от точка приблизително 5 cm назад от петия сакрален прешлен и минаващ на приблизително 5 cm пред кръстната кост, като се внимава да не се реже през ябълката.

Отделя се от слабините чрез разрез между последния лумбален и първия сакрален прешлен и като се освободи предния ръб на тазовата кост. Отстраняват се костите и хрущялите.

Фасониране: отстранява се торбичката лой на вътрешната повърхност под очния мускул. Външната лойна обвивка не трябва да надвишава 1 cm на нито едно място. Много трябва да се внимава при отделянето, фасонирането и пакетирането на тази ценна разфасовка.

Опаковане и пакетиране: тези разфасовки трябва да бъдат опаковани поотделно в полиетилен, преди да бъдат пакетирани в картонени кутии, предварително облицовани с полиетилен.

1.1.7.   Външно филе (код по INT 17)

Разрязване и обезкостяване: тази разфасовка трябва да бъде отделена от горната част на бута чрез прав разрез между последния лумбален и първия сакрален прешлен. Трябва да бъде отделена от петте ребра чрез прав разрез между единадесетото и десетото ребро. Внимателно се отстранява гръбнакът. Ребрата и плаващите ребра трябва да бъдат отстранени чрез изопване на шкот.

Фасониране: отстраняват се всички парчета от хрущял, останали след обезкостяването. Сухожилието трябва да бъде отстранено. Външната лойна обвивка не трябва да надвишава 1 cm на нито едно място. Много трябва да се внимава при отделянето, фасонирането и пакетирането на тази ценна разфасовка.

Опаковане и пакетиране: тези разфасовки трябва да бъдат опаковани поотделно в полиетилен, преди да бъдат пакетирани в картонени кутии, предварително облицовани с полиетилен.

1.1.8.   Слабини (код по INT 18)

Разрязване и обезкостяване: отстраняват се целите слабини от задната четвъртинка (осем ребра, отрязани с прав разрез) посредством разрез от точката, където слабините са обърнати назад, като се следва естествения „шев“, надолу, като се заобикаля повърхността на задните мускули, до точката, която е хоризонтална на средата на последния лумбален прешлен.

Разрезът се продължава надолу в права линия, успоредна на филето, през тринадесетото ребро до шестото ребро включително, по линия, успоредна на дорсалния край на гръбначния стълб, така че целият разрез надолу да е не повече от 5 cm от страничния край на очния мускул.

Отстраняват се всички кости и хрущяли чрез изопване на шкот. Целите слабини трябва да останат на едно цяло.

Фасониране: отстранява се ципата от груба съединителна тъкан, покриваща гъшата кожа, като тя самата се оставя непокътната. Фасонират се мазнините (лойта), така че общото относително количество видима (външна и вътрешна) мазнина да не превишава 30 %.

Опаковане и пакетиране: целите слабини могат да бъдат прегънати само веднъж за целите на пакетирането. Те не може да се навиват на руло или да се режат. Когато се опаковат, вътрешната страна на слабините и тъканта, покриваща гъшата кожа, трябва да се виждат ясно. Преди да се опаковат, всяка картонена кутия трябва да бъде облицована с полиетилен, за да бъде възможно цялостното опаковане на разфасовката/разфасовките.

1.1.9.   Предни ребра (петте кости) (код по INT 19)

Разрязване и обезкостяване: тази разфасовка трябва да бъде отделена от външното филе посредством прав разрез между десетото ребро и единадесетото ребро и трябва да включва всички ребра между шестото и десетото включително. Отстраняват се междуребрените мускули и плеврата на тънък пласт заедно с ребрата. Отстранява се гръбнакът и прилежащите хрущяли, включително върха на скапулата (лопатката).

Фасониране: отстраняват се връзките на шията (ligamentum nuchae). Външната лойна обвивка не трябва да надвишава 1 cm на нито едно място. Капачката трябва да остане прикрепена.

Опаковане и пакетиране: тези разфасовки трябва да бъдат опаковани поотделно в полиетилен, преди да бъдат пакетирани в картонени кутии, предварително облицовани с полиетилен.

2.   РАЗФАСОВКИ ОТ ПРЕДНИ ЧЕТВЪРТИНКИ

2.1.   Описание на разфасовките

2.1.1.   Пищял (код по INT 21)

Разрязване и обезкостяване: освобождава се посредством разрез около ставата, разделяща пищялната кост (радиус) и раменната кост (хумерус). Отстранява се пищялната кост (радиус).

Фасониране: краищата на сухожилията се изрязват до дъно.

Опаковане и пакетиране: тези разфасовки трябва да бъдат опаковани поотделно в полиетилен, преди да бъдат пакетирани в картонени кутии, предварително облицовани с полиетилен.

Пищялите не трябва да се опаковат заедно с джолани.

2.1.2.   Плешка (код по INT 22)

Разрязване и обезкостяване: отделя се плешката от предната четвъртинка посредством разрез, следващ естествения „шев“ около ръба на плешката и хрущяла на върха на лопатката (скапулата), като продължава около „шева“, така че плешката да може да се повдигне от естественото си легло. Отстранява се лопатката (скапулата). Мускулът под лопатката трябва да се обърне на другата страна, но да се остави прикрепен, така че да се осигури чисто отстраняване на костта. Отстранява се раменната кост (хумерус).

Фасониране: сухожилията, капсулите на ставите и хрущялите трябва да бъдат отстранени; Фасонират се мазнините (лойта), така че общото относително количество видима (външна и вътрешна) мазнина да не превишава 10 %.

Опаковане и пакетиране: тези разфасовки трябва да бъдат опаковани поотделно в полиетилен, преди да бъдат пакетирани в картонени кутии, предварително облицовани с полиетилен.

2.1.3.   Гърди (код по INT 23)

Разрязване и обезкостяване: отделя се предната четвъртинка посредством разрез по права линия, перпендикулярна на средата на първото ребро. Отстраняват се междуребрените мускули и плеврата чрез разточване/изопване на шкот, заедно с ребрата, гръдната кост и прилежащите хрущяли. Тъканта трябва да остане прикрепена към гърдите. Лойта под нея и стернума (гръдната кост) трябва да бъдат отстранени.

Фасониране: Фасонират се мазнините (лойта), така че общото относително количество видима (външна и вътрешна) мазнина да не превишава 30 %.

Опаковане и пакетиране: всяка разфасовка трябва да бъде опакована в полиетилен поотделно и пакетирана в картонена кутия, предварително облицован с полиетилен, за да бъде възможно цялостното опаковане на разфасовките.

2.1.4.   Предна четвъртинка (код по INT 24)

Разрязване и обезкостяване: разфасовката, останала след отделянето на гърдите, плешката и пищяла, се класифицира като предна четвъртинка.

Отстраняват се ребрата чрез изопване на шкот. Вратните кости трябва да бъдат отстранени чисто.

Верижният мускул трябва да остане прикрепен за тази разфасовка.

Фасониране: сухожилията, капсулите на ставите и хрущялите трябва да бъдат отстранени. Фасонират се мазнините (лойта), така че общото относително количество видима (външна и вътрешна) мазнина да не превишава 10 %.

Опаковане и пакетиране: тези разфасовки трябва да бъдат опаковани поотделно в полиетилен, преди да бъдат пакетирани в картонени кутии, предварително облицовани с полиетилен.

3.   ВАКУУМНО ОПАКОВАНЕ НА НЯКОИ ИНДИВИДУАЛНИ РАЗФАСОВКИ

Държавите-членки могат да вземат решение да разрешат вакуумиране на разфасовките с кодове по INT 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 19, вместо да бъдат опаковани, както това е предвидено по силата на точка 1.

ЧАСТ IX

Разпоредби, отнасящи се за картонени кутии, палети и касетки

I.   Картонени кутии

1.

Картонените кутии отговарят на търговските стандарти и тежест, и са достатъчно здрави, за да бъдат подредени в палети.

2.

Картонените кутии не могат да показват името на кланицата или разфасовъчния цех, от който идват продуктите.

3.

Картонените кутии трябва да бъдат претеглени една по една след като бъдат напълнени; не се допускат картонени кутии, които са напълнени до предварително определена тежест.

4.

Нетното тегло на разфасовките за една картонена кутия не може да надхвърля 30 kg.

5.

В една и съща картонена кутия могат да се поставят само разфасовки с едно и също наименование, идентифицирани с цялото им наименование или с кода на Общността и с произход от една и съща категория животни; картонените кутии при никакви обстоятелства не могат да съдържат парчета мазнина или парченца месо.

6.

Картонените кутии трябва да носят следните печати:

етикет на интервенционната агенция и от двете страни,

етикети от официални ветеринарни инспекции в средата на предната и задната страна, но в случай че картонените кутии ще се съхраняват поединично, само на предната страна.

Такива етикети трябва да имат сериен номер и да бъдат закрепени по такъв начин, че да бъдат унищожени, когато картонените кутии бъдат отворени.

7.

Етикетите на интервенционната агенция трябва да показват номера на договора, вида и броя на разфасовките, нетното тегло и датата на пакетирането; етикетите не трябва да бъдат по-малки от 20 × 20 сантиметра. Етикетите от ветеринарните инспекции трябва да показват номера на одобрение на разфасовъчния цех.

8.

Серийните номера на етикетите, упоменати в точка 6, трябва да бъдат записвани във връзка с всеки договор и трябва да бъде възможно да се направи сравнение между броя на използваните картонени кутии и издадените етикети.

9.

Картонените кутии трябва да бъдат завързани с четири ленти, две по продължение на дължината и две по продължение на широчината, разположени на приблизително 10 cm от всеки ъгъл.

10.

Скъсаните по време на инспекциите етикети трябва да бъдат заменени с етикети със сериен номер, по два на всяка картонена кутия, издадени от интервенционната агенция, за да послужат пред компетентните власти.

II.   Палети и касетки

1.

Картонени кутии, свързани с различни покани за участие в търг и съдържащи различни разфасовки, трябва да се съхраняват на различни палети, подредени по покани за участие в търг или по месеци и по видове разфасовки. Такива палети трябва да могат да бъдат идентифицирани по етикетите, показващи номера на поканата за търг, вида на разфасовката, нетното тегло на продукта, теглото заедно с тарата и броя на картонените кутии за всеки вид разфасовка.

2.

Местонахождението на палетите и касетките в един склад трябва да е указано на скица за съхранение.

ЧАСТ X

Индивидуални цени за отхвърлени интервенционни разфасовки за целите на първа и втора алинея от част IV, раздел IX, точка 2 от настоящото приложение

(EUR/тон)

Филе

22 000

Външно филе

14 000

Шол Горна част на бута

10 000

Вайсбрат Ябълка (странична част на бута) Предни ребра (петте кости)

8 000

Плешка Предна четвъртинка

6 000

Гърди Джолан Пищял

5 000

Слабини

4 000

ЧАСТ XI

Проверки на продуктите

1.

Интервенционните агенции осигуряват поставянето на склад и съхранението на месото, предмет на настоящия регламент, така че то да бъде лесно достъпно и в съответствие с разпоредбите на част IV, раздел VI, първа алинея от настоящия регламент.

2.

Температурата на съхранение не може да превишава –17 oС.

3.

Държавите-членки вземат всички необходими мерки да осигурят задоволителното запазване, в смисъл на качество и количество, на съхраняваните продукти и заменят незабавно повредените опаковки. Те осигуряват покриване на съответните рискове чрез застраховка, която е под формата на договорно задължение на складодържателите, или на пълна застраховка на интервенционната агенция. Държавите-членки могат също да действат като свой собствен застраховател.

4.

По време на периода на складиране компетентните органи извършват редовни проверки на значителни количества продукти, съхранявани като резултат от проведените през месеца търгове.

По време на такива проверки всички продукти, за които е установено, че не отговарят на изискванията, определени в настоящия регламент, се отхвърлят и маркират като такива. Независимо от налагането на санкции, компетентните органи при необходимост си възстановяват плащанията от отговорните лица.

Такива проверки се провеждат от служители, които не получават инструкции от службата, изкупуваща месото.

5.

Компетентните органи вземат необходимите мерки по отношение на проследяването и складирането, за да позволят складираните продукти да бъдат извадени от склад и съответно пласирани възможно най-ефективно, като се имат предвид по-специално всички изисквания, свързани с ветеринарния статус на съответните животни.


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004, стр. 206.

(2)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МАСЛО

ЧАСТ I

Критерии за допустимост за масло

1.

Интервенционната агенция изкупува само масло, което отговаря на изискванията от член 10, параграф 1, буква д), първа алинея от Регламент (ЕО) № 1234/2007, на точки 3, 4, 5 и 6 от настоящата част и на член 28, параграф 1 от настоящия регламент.

2.

Критериите за одобряване на предприятията, посочени в член 10, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, са изброени в част III от настоящото приложение.

3.

Интервенционната агенция проверява качеството на маслото посредством методите, описани в част IV от настоящото приложение, и въз основа на мострите, взети в съответствие с правилата, определени в част V от настоящото приложение. Държавите-членки могат обаче, вследствие на писмено споразумение с Комисията, да установят система за самоконтрол, под техния собствен надзор, за определени изисквания за качеството и определени одобрени предприятия.

4.

Когато е приложимо, нивата на радиоактивност в маслото не могат да надвишават максимално разрешените нива по правилниците на Комисията.

Нивото на радиоактивно замърсяване на маслото се наблюдава само ако ситуацията го изисква и през необходимия период.

5.

Маслото е било произведено в рамките на 31 дни преди деня на получаването от компетентния орган на офертата за продажба по фиксирана цена или, в случай на търгове, 31 дни преди крайния срок от подпериода за подаване на тръжни оферти.

6.

Когато маслото се предлага за интервенция в държава-членка, различна от тази, в която то е било произведено, за изкупуването е необходимо представянето на сертификат, издаден от компетентния орган на държавата-членка на производство.

Сертификатът се представя на компетентния орган на закупуващата държава-членка не по-късно от 35 дни след деня, през който е била получена офертата, и съдържа информацията, посочена в член 28, параграф 1, букви a), б) и г) от настоящия регламент, както и потвърждение, че маслото е било произведено директно и изключително от пастьоризирана сметана по смисъла на член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 в одобрено предприятие в Общността.

7.

Когато държавата-членка на производство е извършила проверките, посочени в точка 3 от настоящата част, сертификатът съдържа също резултатите от тези проверки и потвърждава, че съответният продукт е масло по смисъла на член 10, параграф 1, буква д), първа алинея от Регламент (ЕО) № 1234/2007. В този случай опаковката, посочена в част VI, точка 6 от настоящото приложение трябва да бъде запечатана с номериран етикет, издаден от компетентния орган на държавата-членка на производство. Сертификатът съдържа номера на етикета.

ЧАСТ II

Приемане за складиране и първоначални проверки по отношение на маслото

1.

Маслото подлежи на пробен период на складиране. Той се определя на тридесет дни считано от деня на приемането за съхранение.

2.

Интервенционната агенция изисква маслото да бъде поставено и съхранявано в палети по такъв начин, че да представлява лесно разпознаваеми и леснодостъпни партиди.

ЧАСТ III

Критерии за одобрение на предприятията, посочени в член 10, параграф 1, букви д) и е) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 (обща част за масло и обезмаслено мляко на прах)

1.

Предприятията, посочени в член 10, параграф 1, букви д) и е) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, следва да бъдат одобрявани, само ако те:

а)

са одобрени в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004 и разполагат със съответното техническо оборудване;

б)

поемат задължение да водят постоянни регистри във формата, определена от компетентния орган на всяка държава-членка, в които се регистрират доставчикът и произходът на суровините, за масло — количествата получено масло, а за мляко на прах — количествата на полученото обезмаслено мляко на прах, мътеница и суроватка, и опаковането, идентификацията и датата на напускане на всяка производствена партида, предназначена за публична интервенция;

в)

са съгласни да предоставят произведеното от тях масло и обезмаслено мляко на прах на специфична официална инспекция, което може да бъде предложено за интервенция, на специфична официална инспекция;

г)

се задължат да информират компетентния орган най-малко два работни дни предварително за своето намерение да произведат масло и обезмаслено мляко на прах за публична интервенция; въпреки това държавите-членки могат да определят по-кратък срок.

2.

С цел да осигурят съответствие с настоящия регламент, компетентните органи извършват проверки на място без предупреждение, на базата на програмата за производство на масло и обезмаслено мляко на прах за интервенция на съответните предприятия.

Те извършват най-малко:

а)

една проверка на период на производство за интервенция от 28 дни с най-малко една проверка ежегодно за проучване на регистрите, посочени в точка 1, буква б);

б)

една проверка ежегодно за установяване на съответствие с другите условия за одобрение, посочени в точка 1.

3.

Одобрението се оттегля, ако предварителните условия, предвидени в точка 1, буква а), не се изпълняват. Одобрение може да се даде отново по искане на съответното предприятие след период от поне шест месеца вследствие на щателна проверка.

С изключение на случаите на непреодолима сила, когато за едно предприятие се установи, че не отговаря на някое от поетите задължения, посочени в точка 1, букви б), в) и г), действието на одобрението се преустановява за период от най-малко един и най-много 12 месеца, в зависимост от сериозността на нарушението.

Държавата-членка може да реши да не налага преустановяване, когато се установи, че нарушението не е извършено умишлено или при груба небрежност и че е незначително по отношение на ефективността на проверките, предвидени в точка 2.

4.

Изготвя се доклад за инспекциите, проведени съгласно точки 2 и 3, в който се посочват:

а)

датата на инспекцията;

б)

продължителността на инспекциите;

в)

извършените дейности.

Докладът се подписва от инспектор, който е отговорното длъжностно лице.

ЧАСТ IV

Изисквания за състава, качествени характеристики и аналитични методи

Маслото представлява твърда емулсия от вида „вода в олио“ със следните съставни и качествени характеристики:

Параметри

Съставни и качествени характеристики

Мазнина

Минимум 82 %

Вода

Максимум 16 %

Сух безмаслен остатък

Максимум 2 %

Свободни мастни киселини

Максимум 1,2 mmole/100 g мазнина

Пероксидна стойност

Максимум 0,3 meq кислород/1 000 g мазнина

Колиформи

Не се откриват в 1 g

Немлечни мазнини

Не се откриват с триглицериден анализ

Органолептични свойства

Поне четири от общо пет точки за външен вид, вкус и консистенция

Водна дисперсия

Поне четири точки

Референтните методи, които се прилагат, са онези, определени в Регламент (ЕО) № 213/2001 (ОВ L 37, 7.2.2001 г., стр. 1) и Регламент (ЕО) № 273/2008 (ОВ L 88, 29.3.2008 г., стр. 1).

ЧАСТ V

Вземане на проби за химически и микробиологичен анализ и сензорно оценяване

1.   Химически и микробиологичен анализ

Количество масло

(kg)

Минимален брой проби

(> 100 g)

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 на 25 000 kg или част от тях

Вземането на проби за микробиологичен анализ следва да бъде извършено асептично.

До пет проби от 100 g могат да се комбинират в една проба за анализ след щателно смесване.

Пробите трябва да бъдат взети на случаен принцип от различни части на предложеното количество преди или по време на внасяне в хладилния склад, посочен от компетентния орган.

Приготвяне на съставна проба на масло (химически анализ):

а)

използвайки чист сух прибор за опитване на масло или подобен подходящ инструмент, извадете сърцевина на масло от най-малко 30 g и я поставете в контейнер за проби. След това съставната проба трябва да бъде запечатана и изпратена за анализ в лабораторията;

б)

в лабораторията съставната проба се затопля в оригиналния неотворен контейнер до 30 oC и се разклаща често до получаване на хомогенна течна емулсия без неразмекнати парченца. Контейнерът следва да бъде пълен от една втора до две трети.

Две проби годишно за производител, предлагащ масло за интервенция, трябва да бъдат анализирани за немлечна мазнина.

2.   Сензорно оценяване

Количество масло

(kg)

Минимален брой проби

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 на 25 000 kg или част от тях

Пробите следва да бъдат взети на случаен принцип от различни части на предложеното количество между 30-ия и 45-ия ден, следващ условното приемане на маслото за съхранение, и следва да бъдат окачествени.

Всяка проба следва да бъде оценена индивидуално в съответствие с приложение IV към Регламент (ЕО) № 278/2008. Не се допуска повторно вземане на проби или повторно оценяване.

3.   Указания, които трябва да се следват, когато проби показват дефекти

а)

химически и микробиологичен анализ:

когато се анализират индивидуални проби, могат да се допуснат една проба с единичен дефект от пет до 10 възможни проби или две проби с единичен дефект от 11 до 15 възможни проби. Когато проба показва един дефект, следва да бъдат взети две нови проби от двете страни на пробата, показваща дефекта, и проверени за въпросния параметър. Където нито една от двете проби не отговаря на спецификацията, количеството масло между двете оригинални проби от двете страни на пробата, показваща дефекта, следва да бъде отхвърлено от предложеното количество.

Количество, което следва да се отхвърли, когато нова проба показва дефект:

Image

когато съставните проби са анализирани и е установено, че показват дефекти по отношение на един параметър, количеството, представлявано от съответната съставна проба, трябва да се отхвърли от предложеното количество. Количеството, представлявано от една съставна проба, може да се определи с подразделяне на количеството, предлагано преди да се вземат произволно пробите от всяка негова част;

б)

сензорно оценяване:

когато една проба е неуспешна при сензорно оценяване, количеството масло между две съседни проби от двете страна на неуспешната проба трябва да бъде отхвърлено от предложеното количество;

в)

когато проби показват сензорен дефект и химически или микробиологичен дефект, цялото количество следва да се отхвърли.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ОБЕЗМАСЛЕНО МЛЯКО НА ПРАХ

ЧАСТ I

Критерии за допустимост за обезмаслено мляко на прах

1.

Интервенционната агенция изкупува само обезмаслено мляко на прах, което отговаря на изискванията от член 10, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, на точки 2 — 5 от настоящото приложение и на член 28, параграф 2.

2.

Критериите за одобряване на предприятията, посочени в член 10, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, са изброени в част III от приложение IV.

3.

Интервенционната агенция проверява качеството на обезмасленото мляко на прах, като използва методите за анализ, описани в част IV от настоящото приложение, и въз основа на пробите, взети в съответствие с правилата, изложени в част VI от настоящото приложение. Проверките трябва да установят, че освен разрешените суровини, използвани за коригиране на протеина, посочени в приложение I, параграф 4, буква б) към Директива 2001/114/ЕО на Съвета (1), в обезмасленото мляко на прах не се съдържат други продукти, по-специално мътеница или суроватка, както е посочено в част IV от настоящото приложение.

Коригирането на протеина, ако се налага, се извършва в течна фаза. Материалите, които се използват за коригиране на протеина, следва да бъдат с произход от Общността.

Въпреки това, със съгласие на Комисията държавите-членки могат да установят система за самоконтрол под техен собствен надзор по отношение на определени изисквания за качеството и определени одобрени предприятия.

4.

Когато е приложимо, нивата на радиоактивност в обезмасленото мляко на прах не могат да надвишават максимално разрешените нива по правилниците на Комисията. Нивото на радиоактивно замърсяване на обезмасленото мляко на прах се наблюдава само ако ситуацията го изисква и през необходимия период.

5.

Обезмасленото мляко на прах трябва да е било произведено в рамките на 31 дни преди деня на получаването от интервенционната агенция на офертата за продажба по фиксирана цена или, в случай на търгове, 31 дни преди крайния срок от подпериода за подаване на тръжни оферти. Ако обезмасленото мляко на прах е складирано в силози, съдържащи продукти, произведени през различни производствени дни, то трябва да е било произведено в рамките на трите седмици, предхождащи седмицата, през която е била получена офертата за продажба по фиксирана цена или, в случай на търгове, четири седмици преди крайния срок от подпериода за подаване на тръжни оферти.

6.

Когато обезмасленото мляко на прах се предлага за интервенция в държава-членка, различна от тази, в която то е било произведено, за изкупуването е необходимо, не по-късно от 35 дни от датата, на която е получена офертата или от крайния срок за подаване на оферти, да бъде представен сертификат, издаден от компетентната институция на държавата-членка на производство.

Сертификатът съдържа информацията, посочена в член 28, параграф 2, букви a), б) и в), както и потвърждение, че обезмасленото мляко на прах е произведено от мляко в одобрено предприятие в рамките на Общността и коригирането на протеина, ако е приложимо, е било извършено в течна фаза съгласно предвиденото в член 10, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Когато държавата-членка на производство е извършила проверките по точка 2 по-горе, сертификатът съдържа също резултатите от тези проверки и потвърждава, че съответният продукт е обезмаслено мляко на прах по смисъла на член 10, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1234/2007. В този случай пликовете, посочени в член 28, следва да бъдат запечатвани с номериран етикет, издаден от интервенционната агенция в държавата-членка на производство. Номерът следва да бъде вписван в сертификата, посочен в настоящата точка, първа алинея.

ЧАСТ II

Приемане за складиране и първоначални проверки по отношение на обезмасленото мляко на прах

Интервенционната агенция изисква обезмасленото мляко на прах да бъде поставено и съхранявано в палети по такъв начин, че да представлява лесно разпознаваеми и леснодостъпни партиди.

ЧАСТ III

Критерии за одобрение на предприятията, посочени в член 10, параграф 1, букви д) и е) от Регламент (ЕО) № 1234/2007

Прилага се част III на приложение IV от настоящия регламент.

ЧАСТ IV

Изисквания за състава, качествени характеристики и аналитични методи

Параметри

Съставни и качествени характеристики

Съдържание на протеин

Минимум 34,0 % от обезмасленото сухо вещество

Съдържание на мазнини

Максимум 1,00 %

Съдържание на вода

Максимум 3,5 %

Титруема киселинност в ml на децинормален разтвор на натриев хидроксид

Максимум 19,5 ml

Лактатно съдържание

Максимум 150 mg/100 g

Добавки

Никакво

Фосфатен тест

Отрицателен, т.е. не повече от 350 mU фосфатна активност на литър възстановено мляко

Индекс на разтворимост

Максимум 0,5 ml (24 oC)

Индекс на изгорели частици

Максимум 15,0 mg, т.е. минимум диск В

Съдържание на микроорганизми

Максимум 40 000 на грам

Откриване на колиформи

Отрицателно в 0,1 g

Откриване на мътеница (2)

Отрицателно (3)

Откриване на сирищна суроватка (4)

Никакво

Откриване на киселинна суроватка (5)

Никакво

Вкус и мирис

Чисти

Външен вид

Бял или леко жълтеникав цвят, без примеси и оцветени частици

Антимикробни вещества

Отрицателно (6)

Референтните методи, които се прилагат, са онези, описани в Регламент (ЕО) № 273/2008 на Комисията (ОВ L 88, 29.3.2008 г., стр. 1).

ЧАСТ V

Условия за опаковане

1.

Обезмасленото мляко на прах се опакова в нови, чисти, сухи и здрави пликове с нетно тегло от 25 kg.

2.

Пликовете имат най-малко три слоя, които заедно съответстват на поне 420 J/m2 TEA средно.

Вторият слой е покрит със слой от полиетилен от поне 15 g/m2.

Вътре между хартиените слоеве се прикрепва полиетиленов плик от поне 0,08 mm към дъното.

3.

Пликовете отговарят на стандарт EN 770.

4.

При пълнене, прахът следва да бъде добре натъпкан. Проникването на прах между различните слоеве трябва да бъде напълно избегнато.

ЧАСТ VI

Вземане на проби и анализ на обезмаслено мляко на прах, предлагано за интервенция

1.

Пробите се вземат в съответствие с процедурата, определена в Международен стандарт ISO 707. Въпреки това държавите-членки могат да използват друг метод на вземане на проби, при условие че той съответства на принципите на горепосочения стандарт.

2.

Брой опаковки, които трябва да бъдат избрани за вземане на проби за проверки:

а)

оферти, съдържащи до 800 пликове от по 25 kg: най-малко осем;

б)

оферти, съдържащи повече от 800 пликове от по 25 kg: най-малко осем плюс една за всеки допълнителни 800 пликове или част от тях.

3.

Тегло на проби: проби от най-малко 200 g трябва да бъдат вземани от всяка опаковка.

4.

Групиране на проби: не повече от девет проби трябва да бъдат комбинирани в една обща проба.

5.

Анализ на проби: всяка обща проба трябва да премине анализ за проверка на всички качествени характеристики, определени в част III от настоящото приложение.

6.

Когато пробите показват дефекти:

а)

ако съставна проба покаже дефект по отношение на един параметър, количеството, от което е взета пробата, се изхвърля;

б)

ако съставна проба покаже дефект по отношение на повече от един параметри, количеството от което е взета пробата, се изхвърля и се вземат проби от оставащите количества от същата фабрика; анализът на тези проби е решаващ. В този случай:

броят на пробите, определен в точка 2, се удвоява,

ако съставна проба покаже дефект по отношение на един или повече параметри, количеството, от което е взета пробата, се изхвърля.


(1)  ОВ L 15, 17.1.2002 г., стр. 19.

(2)  „Мътеница“ означава вторичният продукт при производството на масло, получен след избиване на сметаната и отделяне на твърди мазнини.

(3)  Отсъствието на „мътеница“ може да бъде установено или чрез инспекция на място на производствения обект, извършена без предварително уведомление най-малко веднъж седмично, или чрез лабораторен анализ на крайния продукт, показващ максимум 69,31 mg от FEDP на 100 g.

(4)  „Суроватка“ означава вторичният продукт при производство на сирене или казеин, получен в резултат на действието на киселини, сирище и/или химико-физически процеси.

(5)  „Суроватка“ означава вторичният продукт при производство на сирене или казеин, получен в резултат на действието на киселини, сирище и/или химико-физически процеси. Методът, който ще бъде използван се одобрява от интервенционната агенция.

(6)  Суровото мляко, използвано за производство на обезмаслено мляко на прах, трябва да отговаря на изискванията, посочени в раздел IX от приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004.


Списък на приложенията

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

Част I

Критерии за допустимост на зърнените култури

Част II

Минимални изисквания за качество, посочени в част I

Част III

Определения за видове примеси в основното зърно с безупречно качество

Част IV

Методи, използвани за определяне на качеството на зърнените култури, предложени за интервенция

Част V

Стандартен метод за определяне на примесите в основното зърно с безупречно качество

Част VI

Стандартен метод за определяне съдържанието на влага

Част VII

Метод за определяне на лепкавост и пригодност за машинна обработка на тестото, получено от обикновена пшеница

Част VIII

Определяне процента на брашнести зърна

Част IX

Увеличения и намаления на цените

Част X

Практически метод за определяне на намалението на цените на соргото от интервенционните агенции

Част XI

Изчисляване на увеличенията и намаленията на цените

Част XII

Методология за вземане на проби и анализиране на зърнени култури

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОРИЗ

Част I

Критерии за допустимост на неолющен ориз

Част II

Увеличения и намаления на цените

Част III

Критерии за добив

Част IV

Максимални проценти

Част V

Намаления на цените за дефектни зърна

Част VI

Методика за вземане на проби и анализиране на неолющен ориз

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Говеждо месо

Част I

Критерии за допустимост за говеждо месо

Част II

Коефициенти за превръщане

Част III

Условия и мерки за контрол при приемане

Част IV

Обезкостяване

Част V

Класификация на продуктите

Част VI

Разпоредби, приложими за кланични трупове, половинки и четвъртинки

Част VII

Коефициенти, посочени в член 21, параграф 3

Част VIII

Спецификации за интервенционно обезкостяване

Част IX

Разпоредби, отнасящи се за картонени кутии, палети и касетки

Част X

Индивидуални цени за отхвърлени интервенционни разфасовки за целите на първа и втора алинеи от част IV, раздел IX, точка 2 от настоящото приложение

Част XI

Проверки на продуктите

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

МАСЛО

Част I

Критерии за допустимост за масло

Част II

Приемане за складиране и първоначални проверки по отношение на маслото

Част III

Критерии за одобрение на предприятията, посочени в член 10, параграф 1, букви д) и е) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 (обща част за масло и обезмаслено мляко на прах)

Част IV

Изисквания за състава, качествени характеристики и аналитични методи

Част V

Вземане на проби за химически и микробиологичен анализ и сензорно оценяване

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Обезмаслено мляко на прах

Част I

Критерии за допустимост за обезмаслено мляко на прах

Част II

Приемане за складиране и първоначални проверки по отношение на обезмасленото мляко на прах

Част III

Критерии за одобрение на предприятията, посочени в член 10, параграф 1, букви д) и е) от Регламент (ЕО) № 1234/2007

Част IV

Изисквания за състава, качествени характеристики и аналитични методи

Част V

Условия за опаковане

Част VI

Вземане на проби и анализ на обезмаслено мляко на прах, предлагано за интервенция