ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.348.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 348

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
29 декември 2009 г.


Съдържание

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

Страница

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2009/1010/ПВР

 

*

Решение на Управителния съвет на Европол от 4 юни 2009 година относно условията, свързани с обработката на данни въз основа на член 10, параграф 4 от Решението за Европол

1

 

 

2009/1011/ПВР

 

*

Решение на управителния съвет на Европол от 4 юни 2009 година за определяне на правилата за подбор, удължаване на мандата и освобождаване от длъжност на директора и заместник-директорите на Европол

3

 

 

V   Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

*

Регламент (ЕС, Евратом) № 1295/2009 на Съвета от 22 декември 2009 година за адаптиране, считано от 1 юли 2009 г., на процента на вноската в пенсионноосигурителната схема за длъжностни лица и други служители на Европейския съюз

9

 

*

Регламент (EC, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година за адаптиране, считано от 1 юли 2009 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

10

 

*

Решение 2009/1012/ОВППС на Съвета от 22 декември 2009 за подпомагане на дейностите на ЕС, с оглед да се насърчи контролът над износа на оръжие и да се популяризират принципите и критериите на Обща позиция 2008/944/ОВППС сред трети държави

16

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

2009/1013/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 22 декември 2009 година за даване на разрешение на Република Австрия да продължи да прилага мярка за дерогация от член 168 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

21

 

 

2009/1014/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 22 декември 2009 година относно назначаването на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

22

 

 

2009/1015/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 22 декември 2009 година за изменение на приложение 3, част I към Общите консулски инструкции относно гражданите на трети държави, за които се изисква виза за летищен транзит

51

 

 

2009/1016/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 22 декември 2009 година за отмяна на Решение 2009/473/ЕО за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма относно временното прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея

53

 

 

2009/1017/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 22 декември 2009 година за предоставяне на държавна помощ от властите на Република Унгария за закупуване на земеделска земя между 1 януари 2010 г. и 31 декември 2013 г.

55

 

 

2009/1018/ЕС

 

*

Решение на Европейската централна банка от 14 декември 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2006/17 относно годишните отчети на Европейската централна банка (ЕЦБ/2009/29)

57

 

 

2009/1019/ЕС

 

*

Препоръка на Съвета от 22 декември 2009 година относно ваксинирането срещу сезонен грип ( 1 )

71

 

 

2009/1020/ЕС

 

*

Препоръка на Комисията от 21 декември 2009 година за безопасното използване на гориво с ниско съдържание на сяра от кораби на котвена стоянка в пристанища на Общността ( 1 )

73

 

 

2009/1021/ЕС

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 14 декември 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/16 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2009/28)

75

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

29.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/1


РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПОЛ

от 4 юни 2009 година

относно условията, свързани с обработката на данни въз основа на член 10, параграф 4 от Решението за Европол

(2009/1010/ПВР)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПОЛ,

като взе предвид Решението на Съвета за създаване на Европейска полицейска служба (Европол) от 6 април 2009 г. (1) (наричано по-нататък „Решението за Европол“), и по-специално член 10, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Задача на Управителния съвет, действайки по предложение на директора и след консултация със съвместния надзорен орган, е да определя условията за обработка на данните, за да определи дали тези данни са свързани със задачите на Европол и могат да бъдат включени в една от неговите системи за обработка на информация, по-конкретно що се отнася до достъпа до данните и използването им, както и до сроковете за съхранението и заличаването им.

(2)

Като приема настоящото решение Управителният съвет трябва да вземе предвид принципите на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата по отношение на автоматичната обработка на лични данни от 28 януари 1981 г. и Препоръка № R(87)15 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 17 септември 1987 г., уреждаща използването на лични данни в полицейския сектор.

(3)

Решението на Управителния съвет се представя на Съвета за одобрение,

ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

По смисъла на настоящото решение:

а)

„лични данни“ означава всяка информация за идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице: подлежащо на идентифициране физическо лице е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификационен номер или един или повече специфични признаци, отнасящи се до неговата физическа, физиологическа, психологическа, умствена, икономическа, културна или социална самоличност;

б)

„обработка на лични данни“ означава всяка операция или набор от операции, извършвани със или без автоматични средства по отношение на лични данни, като събиране, запис, организиране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на предоставяне на данните, актуализиране или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване;

в)

„системи за обработка на информацията“ означава информационната система на Европол, аналитичните работни досиета и други системи за обработка на лични данни, както е посочено в член 10, параграф 1 от Решението за Европол;

г)

„информационна система на Европол“ означава системата, посочена в член 11, параграф 1 от Решението за Европол;

д)

„аналитично работно досие“ означава досие, открито за целите на анализа, както е посочено в член 14 от Решението за Европол;

е)

„органи на ЕС“ означава институции, органи, служби и агенции, създадени от или въз основа на Договора за Европейския съюз и договорите за създаване на Европейските общности, както е посочено в член 22, параграф 1 от Решението за Европол;

ж)

„трети страни“ означава трети държави и организации, както е посочено в член 23, параграф 1 от Решението за Европол;

з)

„надлежно упълномощени служители на Европол“ означава служителите на Европол, определени от директора да обработват лични данни в съответствие с настоящото решение.

Член 2

Обхват

Настоящото решение се прилага към личните данни, съобщени на Европол за целите на определяне дали тези данни са свързани с неговите задачи и могат да бъдат включени в системите му за обработка на информация, с изключение на:

а)

личните данни, въведени в информационната система на Европол съгласно член 13, параграф 1 от Решението за Европол;

б)

личните данни, предложени от държава-членка, орган на ЕС или трета страна за включване в конкретно аналитично работно досие, както и личните данни, въведени в аналитично работно досие съгласно член 14 от Решението за Европол;

в)

личните данни, предоставени на Европол за включване в друга конкретна система за обработка на лични данни, както е посочено в член 10, параграф 1, последно изречение от Решението за Европол.

Член 3

Достъп и използване

1.   Достъпът до лични данни, обработвани от Европол в съответствие с настоящото решение, се ограничава до надлежно упълномощените служители на Европол.

2.   Без да се засяга член 17 от Решението за Европол, личните данни, обработвани от Европол съгласно настоящото решение, се използват само за целите на определяне дали тези данни са свързани със задачите на Европол и могат да бъдат включени в системите му за обработка на информация.

3.   Когато Европол определи, че данните са свързани с неговите задачи и могат да бъдат включени в информационната система на Европол, Европол предлага на държавата-членка, предоставила данните, да въведе данните в информационната система на Европол в съответствие с член 13, параграф 1 от Решението за Европол. Ако държавата-членка не изпълни предложението на Европол, се прилага член 5 от настоящото решение.

Член 4

Правила за защита на личните данни и сигурност на данните

1.   При обработката на лични данни съгласно настоящото решение Европол трябва да прилага правилата за защита на личните данни и сигурност на данните, изложени в Решението за Европол, по-специално членове 18, 27 и 35, както и правилата, приети при тяхното прилагане.

2.   В случай че Европол реши да включи такива данни в системите за обработка на информация или да ги заличи или унищожи, той информира предоставилата ги държава-членка, органа на ЕС или съответната трета страна.

Член 5

Срок за съхранение на лични данни

1.   Решението за използване на личните данни в съответствие с член 3, параграф 2 се взема възможно най-скоро и във всички случаи не по-късно от шест месеца след като тези данни са били получени от Европол.

2.   При липса на такова решение след изтичане на шестмесечния срок въпросните лични данни се заличават или унищожават, като предоставящата държава-членка, орган на ЕС или трета страна се уведомяват за това.

Член 6

Отговорност

Европол е отговорен за осигуряване на спазването на членове 3, 4 и 5 от настоящото решение.

Член 7

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в същия ден, в който е датата за прилагане на Решението за Европол.

Хага, 4 юни 2009 година.

Одобрено от Съвета на 30 ноември 2009 година.

Председател

S. CLERTON


(1)  ОВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.


29.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/3


РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕВРОПОЛ

от 4 юни 2009 година

за определяне на правилата за подбор, удължаване на мандата и освобождаване от длъжност на директора и заместник-директорите на Европол

(2009/1011/ПВР)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПОЛ,

като взе предвид Решението на Съвета за създаване на Европейска полицейска служба (Европол) от 6 април 2009 г. (1) (наричано по-нататък „Решението за Европол“), и по-специално член 37, параграф 9, буква ж), член 38, параграфи 1, 2, 3 и 7 и член 39 от него,

като взе предвид Правилника за длъжностните лица на Европейските общности (наричан по-нататък „Правилникът за длъжностните лица“) и Условията за работа на другите служители на Европейските общности (наричани по-нататък „Условията за работа“), определени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (2),

като взе предвид член 12 от Условията за работа относно условията за наемане на временно наети служители и глава 9 от дял II от Условията за работа относно прекратяването на трудово правоотношение с временно наети служители,

като взе предвид Решение SEC(2009) 27/2 на Комисията от 12 януари 2009 г., съдържащо указания за подбора и назначаването на директори на регулиращи агенции, изпълнителни агенции и съвместни предприятия,

като взе предвид процедурния правилник на управителния съвет,

като има предвид, че:

(1)

Управителният съвет трябва да създаде правила, приложими за подбора, удължаването на мандата и освобождаването на директора и заместник-директорите на Европол, които подлежат на одобрение от Съвета с квалифицирано мнозинство, преди да влязат в сила.

(2)

Директорът и заместник-директорите трябва да бъдат подбирани чрез обективна и прозрачна процедура, без да се засягат поверителният характер на заседанията и защитата на личните данни, обработени за целите на процедурите на подбор.

(3)

Е желателно да се приемат процедури, аналогични на определените в Решение SEC(2009) 27/2 на Комисията от 12 януари 2009 г.

(4)

Целта на процедурите на подбор е да се определят най-квалифицираните кандидати за длъжността, която следва да се заеме.

(5)

Европол е работодател, гарантиращ равни възможности,

УСТАНОВИ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА:

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

1.   Настоящите правила се прилагат за избора, удължаването на мандата и освобождаването на директора и заместник-директорите, както е посочено в член 38 от Решението за Европол.

2.   Когато директорът е временно в невъзможност да изпълнява функциите на длъжността си за срок, по-дълъг от един месец, или когато длъжността на директор остане незаета, неговите функции се изпълняват от заместник-директор. За тази цел управителният съвет посочва реда на заместване.

3.   Всяко позоваване в настоящите правила на лице от мъжки пол се отнася и за лице от женски пол и обратно, освен ако контекстът не сочи ясно друго.

ГЛАВА 2

ПРОЦЕДУРИ НА ПОДБОР

Член 2

Процедурите на подбор са изготвени съобразно принципите, залегнали в член 12, параграф 1 от Условията за работа.

Член 3

1.   Длъжността на директора или на заместник-директор се счита за свободна:

а)

девет месеца преди края на съответния им мандат;

б)

след като Съветът получи писмо с подадена оставка;

в)

след решение на Съвета да освободи директора или заместник-директор или по-друг начин да преустанови техните трудови правоотношения в съответствие с глава 4 от настоящите правила;

г)

девет месеца преди датата, на която директорът или заместник-директор навършва 65 години; или

д)

след смъртта на директора или на заместник-директор.

2.   За всяка свободна длъжност управителният съвет изготвя обявление за свободна длъжност. За длъжността заместник-директор обявлението за свободна длъжност се изготвя от управителния съвет след консултация с директора.

В обявлението за свободна длъжност се посочват ясно и подробно следните елементи:

а)

общо описание на задачите и мисията на Европол съгласно предвиденото в Решението за Европол;

б)

описание на основните функции и задължения на директора или заместник-директора, в зависимост от случая, с подходящо позоваване на съответните разпоредби на Решението за Европол;

в)

критериите за допустимост, на които трябва да отговаря всеки кандидат;

г)

профилът на длъжността, включително всякакви качества, които се смятат за свързани с длъжността, и които впоследствие се използват като критерии за подбор;

д)

преглед на процедурите за подбор и назначаване;

е)

условията за наемане на работа, включително степента при назначаване, характерът на предлагания договор и продължителността на мандата;

ж)

условията и крайният срок за подаване на заявления.

3.   Процедурата на подбор включва оценка на определени компетенции и умения на кандидатите.

Управителният съвет уточнява характеристиките и условията на оценката за всяка свободна длъжност и може да реши да прибегне до услугите на външен център за оценка.

4.   В обявлението за свободна длъжност се посочва освен това, че кандидатите трябва да подават заявленията си в писмена форма, придружени от подробна автобиография, мотивационно писмо и подходящи препоръки за пригодността им да изпълняват задълженията, свързани със свободната длъжност, до председателя на управителния съвет в срок от шест седмици от датата на публикуване на обявлението за свободна длъжност в Официален вестник на Европейския съюз.

Обявлението за свободна длъжност предоставя също информация относно проверката за допускане до работа с поверителна информация, на която подлежи успешният кандидат в съответствие с правилата, приети съгласно член 40 от Решението за Европол.

Член 4

1.   Управителният съвет гарантира, че обявлението за свободна длъжност, посочено в член 3, параграф 2, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и в други медии, включително национални вестници и специализирани списания, за да се постигне максимална публичност във всички държави-членки.

2.   Европол уведомява националните звена на Европол за свободната длъжност на директор или заместник-директор. Националните звена уведомяват компетентните органи на държавите-членки за свободната длъжност. Компетентните органи са длъжни да гарантират, че свободната длъжност е сведена до вниманието на техните отдели и на всички заинтересовани служители.

3.   Европол изпраща на кандидатите разписка за получаване.

Член 5

1.   Управителният съвет създава комисия за подбор (наричана по-долу „комисията“), която оценява получените кандидатури и изготвя обоснован доклад, който се представя на управителния съвет в съответствие с член 6 от настоящите правила.

2.   За длъжността директор комисията се състои от члена на управителния съвет, представляващ Европейската комисия, и шестима членове на управителния съвет, представляващи държавите-членки, които се определят чрез жребий от управителния съвет.

3.   За длъжността заместник-директор комисията се състои от директора, един посочен от него заместник-директор, члена на управителния съвет, представляващ Европейската комисия, и петима членове на управителния съвет, представляващи държавите-членки, които се определят чрез жребий от управителния съвет.

4.   Ако член на управителния съвет, определен съгласно параграфи 2 и 3, не може да участва в работата на комисията, той се замества от друг член на управителния съвет, представляващ Европейската комисия или съответната държава-членка, в зависимост от случая.

5.   Когато има причина да се смята, че член на комисията е в лични отношения с някой от кандидатите, или когато може да възникне какъвто и да е друг конфликт на интереси, той не участва в работата на комисията и се замества от друг член в съответствие с параграф 4.

6.   Секретариатът на управителния съвет осигурява секретариата на комисията.

Член 6

1.   На първото си заседание комисията избира председател измежду своите членове.

2.   При изпълнението на своите задачи комисията може да бъде подпомагана от външен консултант по човешки ресурси, ако управителният съвет вземе такова решение по своя инициатива или по искане на комисията. Външният консултант по човешки ресурси няма статут на член на комисията.

3.   Задачите на комисията включват:

а)

определяне на всички кандидати, които въз основа на критериите, посочени в обявлението за свободна длъжност, са допустими за длъжността;

б)

извършване на първоначална оценка на заявленията на допустимите кандидати, като се вземат предвид тяхната професионална квалификация, умения, опит и препоръки, с цел да реши кои ще продължат да бъдат оценявани от комисията;

в)

организиране на оценка на кандидатите в съответствие с член 3, параграф 3 от настоящите правила;

г)

интервюиране на кандидатите с оглед оценка на тяхната квалификация и умения съгласно критериите, посочени в обявлението за свободна длъжност; и

д)

изготвяне на надлежно обоснован доклад относно получените заявления и следваната от комисията процедура, включително:

i)

списъка на допустимите кандидати, като се посочват онези от тях, които са интервюирани от комисията;

ii)

списъка на класираните според достиженията им кандидати, които отговарят на всички критерии за допустимост и за които се смята, че отговарят най-добре на критериите за подбор, определени в обявлението за свободна длъжност.

4.   Работата на комисията се документира изцяло, по-специално чрез използване на формуляри за оценка, изготвени в съответствие с критериите, посочени в обявлението за свободна длъжност, и с всички допълнителни указания, получени от управителния съвет. Формулярите за оценка и резюме на общите заключения на комисията за всеки кандидат се добавят към досието със заявлението му за кандидатстване.

5.   Резултатите от всяка дейност, извършена от името на комисията от нейния секретариат, от един или повече от членовете ѝ или от външен консултант по човешки ресурси, се представят на цялата комисия за преглед и утвърждаване.

6.   Решението на комисията за изготвяне на доклада се подписва от нейния председател и от още един член на комисията.

7.   Председателят на комисията изпраща на управителния съвет при първа възможност след провеждането на интервютата изготвения от комисията доклад, както и пълното досие със заявленията на интервюираните кандидати.

Член 7

Секретариатът на комисията уведомява писмено отхвърлените от комисията кандидати за резултата от процедурата след всеки етап на подбора.

Член 8

1.   Заседанията на комисията се провеждат в Хага, освен ако управителният съвет не реши друго.

2.   Разходите за пътуване и издръжка на членовете, включително разходите за хотел, се възстановяват на членовете на комисията и на кандидатите, поканени за тестове и интервюта, в съответствие с приложимите правила.

Член 9

1.   Управителният съвет кани председателя на комисията да обясни проведената процедура и да представи доклада на комисията.

2.   Управителният съвет може да реши да интервюира класираните според достиженията им кандидати в списъка на комисията, както и всеки друг допустим кандидат, интервюиран от нея.

3.   Въз основа на представения от комисията доклад и в зависимост от случая, на резултатите от интервютата, проведени в съответствие с параграф 2, управителният съвет приема обосновано становище:

а)

представящо списъка на допустимите кандидати;

б)

съдържащо кратък списък от най-малко трима подходящи кандидати, класирани според достиженията им; и

в)

потвърждаващо, че кандидатите от краткия списък отговарят на условията за назначаване, упоменати в член 12, параграф 2 от Условията за работа, и на всички критерии за допустимост, изложени в обявлението за свободна длъжност.

4.   Ако член на управителния съвет е и в списъка на кандидатите или ако може да възникне какъвто и да е друг конфликт на интереси, той не присъства, когато се изготвя становището на управителния съвет.

5.   Председателят на управителния съвет изпраща становището на управителния съвет и пълното досие на заявлението на всеки кандидат от краткия списък на Съвета, за да даде възможност на последния да вземе своето решение, както е предвидено в член 38 от Решението за Европол, въз основа на цялата съответна информация.

6.   Отхвърлените от управителния съвет кандидати се уведомяват писмено от секретариата на управителния съвет за резултата от процедурата.

Член 10

След като Съветът извърши назначаването, всеки кандидат, който е подал заявление за длъжността, получава от секретариата на управителния съвет официално уведомление за изхода от процедурата. Тримесечният срок за обжалване съгласно член 90 от Правилника за длъжностните лица тече от датата на уведомлението с това писмо.

Член 11

1.   Заседанията на комисията и на управителния съвет са тайни.

2.   Членовете на комисията, както и членовете на управителния съвет и всички служители на Европол, служителите на евентуален външен център за оценка или външният консултант по човешки ресурси, участвали в процедурите на подбор, запазват най-строга поверителност по отношение на извършената работа.

ГЛАВА 3

УДЪЛЖАВАНЕ НА МАНДАТА

Член 12

1.   Когато мандатът на директора или на заместник-директор, назначени съгласно член 38 от Решението за Европол, може да бъде удължен в съответствие с член 38, параграф 1 или 2 от Решението за Европол, управителният съвет може да реши да не спази процедурата, определена в глава 2. В такива случаи управителният съвет изготвя, не по-късно от дванадесет месеца преди изтичане на мандата, становище, предлагащо на Съвета да удължи мандата. Становището на управителния съвет взема по-специално под внимание резултатите, постигнати от съответния директор или заместник-директор по време на първия мандат, годишния доклад за оценката, изготвен в съответствие с член 15, параграф 2 от Условията за работа, както и мисията и потребностите на Европол през следващите години.

Становището на управителния съвет, препоръчващо удължаване на мандата на заместник-директор, се предава след консултация с директора.

2.   Процедурата, изложена в глава 2, се прилага, когато управителният съвет реши да не се отклони от нея, Съветът реши да не удължава мандата на съответния директор или заместник-директор или Съветът не успее да вземе решение по този въпрос в тримесечен срок от получаване на становището на управителния съвет.

ГЛАВА 4

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Член 13

1.   Освен прекратяване в случай на смърт, трудовото правоотношение на директора или на заместник-директор се прекратява в съответствие с член 47, буква а) от Условията за работа в края на месеца, през който съответното лице навърши 65-годишна възраст.

2.   Решението за прекратяване на трудовото правоотношение на директора или на заместник-директор се взема от Съвета с квалифицирано мнозинство след получаване на становището на управителния съвет в съответствие с членове 15 и 17 от настоящите правила.

3.   Становището на управителния съвет за прекратяване на трудовото правоотношение на заместник-директор се взема след консултация с директора.

Член 14

1.   Директор или заместник-директор, който иска да подаде оставка преди края на своя мандат, заявява недвусмислено и в писмена форма намерението си да прекрати трудовото си правоотношение с Европол, като предложи датата, от която оставката му да влезе в сила в съответствие с член 47, буква б), подточка ii) от Условията за работа.

2.   Оставката се адресира до председателя на Съвета с копие до председателя на управителния съвет и до директора в случай на оставка на заместник-директор.

Член 15

1.   По искане на управителния съвет трудовото правоотношение на директора или на заместник-директор се прекратява от Съвета съобразно член 47, буква б) от Условията за работа при съблюдаване на срока на предизвестие и другите условия, посочени в подточка ii) или iii) от същия член.

2.   Трудовото правоотношение на директора или на заместник-директор може да бъде прекратено от Съвета по искане на управителния съвет, когато са изпълнени условията, посочени в член 48, буква а) или б) от Условията за работа.

3.   Трудовото правоотношение на директора или на заместник-директор се прекратява без предизвестие от Съвета, когато са изпълнени условията, посочени в член 50 от Условията за работа. В тези случаи Съветът, след изслушване на съответното лице и след изпълнение на дисциплинарната процедура, визирана в член 16, параграф 2 от настоящите правила, заявява, че се прекратява трудовото му правоотношение.

Преди прекратяването на трудовите им правоотношения директорът или съответният заместник-директор може да бъдат временно отстранени — първият от управителния съвет, а вторият от директора, в съответствие с член 50, параграф 2 от Условията за работа и членове 23 и 24 от приложение IX към Правилника за длъжностните лица.

Член 16

1.   За всяко неизпълнение на задълженията на директора или на заместник-директор съгласно Решението за Европол или Условията за работа, независимо дали съзнателно или поради проявена небрежност от негова страна, той подлежи на дисциплинарна отговорност в съответствие с член 50а от Условията за работа, дял VI от Правилника за длъжностните лица, и когато е приложимо, приложение IX към Правилника за длъжностните лица.

Такова неспазване включва, inter alia, доказано умишлено предоставяне на невярна информация по отношение както на професионалните му способности, така и на изискванията на член 12, параграф 2 от Условията за работа, когато предоставената невярна информация е била определящ фактор при неговото назначаване.

2.   Дисциплинарната процедура се открива и провежда в съответствие с приложение IX към Правилника за длъжностните лица.

Член 17

1.   След провеждане на дисциплинарната процедура, предвидена в приложение IX към Правилника за длъжностните лица, трудовото правоотношение на директора или на заместник-директор може да бъде прекратено от Съвета дисциплинарно без предизвестие в съответствие с член 49 от Условията за работа при сериозни случаи на неизпълнение на задълженията от страна на директора или на заместник-директор, независимо дали съзнателно или поради проявена небрежност от негова страна.

Преди прекратяването на трудовите им правоотношения директорът или съответният заместник-директор може да бъдат временно отстранени — първият от управителния съвет, а вторият от директора, в съответствие с член 50, параграф 2 от Условията за работа и членове 23 и 24 от приложение IX към Правилника за длъжностните лица.

2.   След получаване на доклада от дисциплинарната комисия, визирана в член 18 от приложение IX към Правилника за длъжностните лица, управителният съвет решава дали да представи на Съвета становище, препоръчващо да се прекрати трудовото правоотношение на директора в съответствие с член 38, параграф 7 от Решението за Европол. В такива случаи управителният съвет представя, в едномесечен срок от датата на получаване на доклада на дисциплинарната комисия, надлежно обосновано становище по отношение на санкцията, до която водят твърденията за нарушения, или на всяка друга мярка, която трябва да бъде взета от Съвета в съответствие с настоящите правила. Преди да състави своето становище, управителният съвет предоставя на директора възможност да бъде изслушан. Председателят на управителния съвет предава становището на управителния съвет на Съвета, както е предвидено в член 38, параграф 7 от Решението за Европол, и копие от него на обвинения директор.

Ако управителният съвет реши, че не следва да се представя становище на Съвета в съответствие с член 38, параграф 7 от Решението за Европол, той има право да наложи една от санкциите, предвидени в член 9, параграф 1 от приложение IX към Правилника за длъжностните лица, различна от освобождаване на директора от заеманата длъжност. След като изслуша директора, управителният съвет взема решение, както е предвидено в членове 9 и 10 от приложение IX към Правилника за длъжностните лица, в двумесечен срок от датата на получаване на становището на дисциплинарната комисия. Трябва да се посочат мотивите за това решение.

3.   След получаване на доклада от дисциплинарната комисия, визирана в член 18 от приложение IX към Правилника за длъжностните лица, директорът представя на управителния съвет, без ненужно закъснение, надлежно обосновано проектостановище по отношение на санкцията, до която водят твърденията за нарушения, или на всяка друга мярка, която трябва да бъде взета от Съвета в съответствие с настоящите правила.

Управителният съвет решава дали да представи на Съвета становище, препоръчващо да се прекрати трудовото правоотношение на съответния заместник-директор в съответствие с член 38, параграф 7 от Решението за Европол. Преди да състави своето становище, управителният съвет предоставя на съответния заместник-директор възможност да бъде изслушан. Становището на управителния съвет се издава в едномесечен срок от датата на получаване от директора на доклада на дисциплинарната комисия. Председателят на управителния съвет предава становището на управителния съвет на Съвета, както е предвидено в член 38, параграф 7 от Решението за Европол, и копие от него на обвинения заместник-директор.

Ако управителният съвет реши, че не следва да се представя становище на Съвета в съответствие с член 38, параграф 7 от Решението за Европол, директорът има право да наложи една от санкциите, предвидени в член 9, параграф 1 от приложение IX към Правилника за длъжностните лица, различна от освобождаването на съответния заместник-директор от заеманата длъжност. След като изслуша съответния заместник-директор, директорът взема решение, както е предвидено в членове 9 и 10 от приложение IX към Правилника за длъжностните лица, в двумесечен срок от датата на получаване на становището на дисциплинарната комисия. Трябва да се посочат мотивите за това решение.

4.   След получаването на становище на управителния съвет, както е визирано в параграфи 2 и 3 от настоящия член, Съветът, след като изслуша директора или съответния заместник-директор, решава дали да освободи директора или съответния заместник-директор от заеманата длъжност в съответствие с член 9, параграф 1, буква з) от приложение IX към Правилника за длъжностните лица или да прекрати по друг начин трудовото му правоотношение с Европол.

Ако Съветът реши да освободи директора или заместник-директор от заеманата длъжност или да прекрати по друг начин трудовото му правоотношение, той посочва в решението си точния характер на мярката, както и датата, от която мярката трябва да влезе в сила. Решението трябва да бъде надлежно обосновано и за него да бъдат уведомени засегнатото лице и Европол.

Решение на Съвета за освобождаване на директора или на заместник-директор от заеманата длъжност съгласно член 9 от приложение IX към Правилника за длъжностните лица се взема в двумесечен срок от датата на получаване на становището на дисциплинарната комисия, визирана в член 18 от приложение IX към Правилника за длъжностните лица.

5.   Ако Съветът реши да не освобождава директора или съответния заместник-директор от заеманата длъжност в съответствие с член 9, параграф 1, буква з) от приложение IX към Правилника за длъжностните лица или ако прекрати по друг начин правоотношението му с Европол, въпросът се връща на вниманието на управителния съвет в случая с директора или на управителния съвет и на директора в случая със заместник-директор.

Ако случаят, отнасящ се за директора, се върне за преразглеждане на управителния съвет, той има правото да наложи една от санкциите, предвидени в член 9, параграф 1 от приложение IX към Правилника за длъжностните лица, различна от освобождаване на директора от заеманата длъжност. След като изслуша директора управителният съвет взема своето решение без ненужно забавяне. Трябва да се посочат мотивите за това решение.

Ако случаят, отнасящ се за заместник-директор, се върне за преразглеждане на управителния съвет и на директора, последният има правото да наложи една от санкциите, предвидени в член 9, параграф 1 от приложение IX към Правилника за длъжностните лица, различна от освобождаване на заместник-директора от заеманата длъжност. След като изслуша съответния заместник-директор, директорът взема своето решение без ненужно забавяне. Трябва да се посочат мотивите за това решение.

ГЛАВА 5

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

1.   Настоящите правила влизат в сила в същия ден, в който е датата за прилагане на Решението за Европол.

2.   В срок от три години от датата на влизането им в сила настоящите правила се подлагат на оценка от управителния съвет.

3.   Всяко предложение за изменение на настоящите правила се разглежда от управителния съвет с оглед приемането му от Съвета в съответствие с процедурата, предвидена в член 38, параграфи 3 и 7 от Решението за Европол.

Хага, 4 юни 2009 г.

Одобрено от Съвета на 30 ноември 2009 г.

Председател

S. CLERTON


(1)  ОВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.

(2)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.


V Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

29.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1295/2009 НА СЪВЕТА

от 22 декември 2009 година

за адаптиране, считано от 1 юли 2009 г., на процента на вноската в пенсионноосигурителната схема за длъжностни лица и други служители на Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Правилника за длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Общностите, определени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (1), и по-специално член 83а и приложение XII към правилника,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 13 от приложение XII към Правилника за длъжностните лица на 1 септември 2009 г. Евростат представи доклад за актюерската оценка за 2009 г. на пенсионноосигурителната схема, актуализиращ параметрите, посочени в споменатото приложение. Съгласно тази оценка процентът на вноската, изискван за поддържането на актюерския баланс на пенсионноосигурителната схема, е 11,3 % от основната заплата.

(2)

В интерес на актюерския баланс на пенсионноосигурителната схема на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз процентът на вноската следователно трябва да се адаптира на 11,3 % от основната заплата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Считано от 1 юли 2009 г., процентът на вноската, посочен в член 83, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица, е 11,3 %.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.

За Съвета

Председател

A. CARLGREN


(1)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.


29.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/10


РЕГЛАМЕНТ (EC, ЕВРАТОМ) № 1296/2009 НА СЪВЕТА

от 23 декември 2009 година

за адаптиране, считано от 1 юли 2009 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, и по-специално член 12 от него,

като взе предвид Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности, посочени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (1), и по-специално членове 63, 64, 65 и 82 от Правилника за длъжностните лица и приложения VII, XI и XIII към него и член 20, параграф 1 и членове 64, 92 и 132 от Условията за работа на другите служители,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

За да се гарантира, че покупателната способност на длъжностните лица и на другите служители на Съюза се изменя успоредно с тази на държавните служители в държавите-членки, възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и на другите служители на Европейския съюз следва да бъдат адаптирани в рамките на годишното преразглеждане за 2009 г.

(2)

Адаптирането на възнагражденията и пенсиите, предложено от Комисията, следва да бъде изменено с оглед на финансовата и икономическа криза и като част от икономическата и социална политика на Съюза. Положението следва да бъде преразгледано, когато е уместно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Считано от 1 юли 2009 г., датата „1 юли 2008 г.“ в член 63, втора алинея от Правилника за длъжностните лица се заменя с „1 юли 2009 г.“

Член 2

Считано от 1 юли 2009 г., таблицата с основните месечни заплати в член 66 от Правилника за длъжностните лица, приложима за целите на изчисляването на възнагражденията и пенсиите, се заменя със следната таблица:

1.7.2009 r.

STEP

GRADE

1

2

3

4

5

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

Член 3

Считано от 1 юли 2009 г., корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица и другите служители съгласно член 64 от Правилника за длъжностните лица, са посочените в колона 2 от таблицата по-долу.

Считано от 1 януари 2010 г., корекционните коефициенти, приложими съгласно член 17, параграф 3 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица към преводите от длъжностни лица и други служители, са посочените в колона 3 от таблицата по-долу.

Считано от 1 юли 2009 г., корекционните коефициенти, приложими към пенсиите съгласно член 20, параграф 1 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица, са посочените в колона 4 от таблицата по-долу.

Считано от 16 май 2009 г., корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица и другите служители съгласно член 64 от Правилника за длъжностните лица, са посочените в колона 5 от таблицата по-долу. Датата на влизане в сила на годишното адаптиране за тези места на работа е 16 май 2009 г.

Считано от 1 май 2009 г., корекционните коефициенти, приложими към възнагражденията на длъжностните лица и другите служители съгласно член 64 от Правилника за длъжностните лица, са посочените в колона 6 от таблицата по-долу. Датата на влизане в сила на годишното адаптиране за тези места на работа е 1 май 2009 г.

1

2

3

4

5

6

Държава/Място

Възнаграждение

1.7.2009 г.

Превод

1.1.2010 г.

Пенсия

1.7.2009 г.

Възнаграждение

16.5.2009 г.

Възнаграждение

1.5.2009 г.

България

 

62,0

100,0

69,2

 

Чешка република

88,3

80,4

100,0

 

 

Дания

138,7

133,9

133,9

 

 

Германия

98,4

98,8

100,0

 

 

Бон

98,6

 

 

 

 

Карлсруе

95,9

 

 

 

 

Мюнхен

106,1

 

 

 

 

Естония

82,1

79,6

100,0

 

 

Ирландия

114,7

110,6

110,6

 

 

Гърция

94,2

93,5

100,0

 

 

Испания

99,4

93,5

100,0

 

 

Франция

115,8

108,5

108,5

 

 

Италия

110,6

106,5

106,5

 

 

Варезе

97,1

 

 

 

 

Кипър

88,7

91,5

100,0

 

 

Латвия

84,5

77,1

100,0

 

 

Литва

76,5

71,0

100,0

 

 

Унгария

81,8

70,9

100,0

 

 

Малта

85,5

86,2

100,0

 

 

Нидерландия

109,3

101,1

101,1

 

 

Австрия

106,9

105,9

105,9

 

 

Полша

 

64,0

100,0

72,2

 

Португалия

87,8

87,2

100,0

 

 

Румъния

 

59,1

100,0

 

69,3

Словения

90,8

86,3

100,0

 

 

Словакия

84,3

79,0

100,0

 

 

Финландия

121,3

116,6

116,6

 

 

Швеция

 

98,0

100,0

102,8

 

Обединено кралство

 

100,3

100,3

120,3

 

Кълам

96,5

 

 

 

 

Член 4

Считано от 1 юли 2009 г., размерът на обезщетението при отпуск за отглеждане на дете съгласно член 42а, втора и трета алинея от Правилника за длъжностните лица е 894,57 EUR и 1 192,76 EUR за самотните родители.

Член 5

Считано от 1 юли 2009 г., основният размер на надбавката за жилищни нужди, посочена в член 1, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 167,31 EUR.

Считано от 1 юли 2009 г., размерът на надбавката за дете на издръжка, посочена в член 2, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 365,60 EUR.

Считано от 1 юли 2009 г., размерът на надбавката за образование, посочена в член 3, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 248,06 EUR.

Считано от 1 юли 2009 г., размерът на надбавката за образование, посочена в член 3, параграф 2 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е 89,31 EUR.

Считано от 1 юли 2009 г., минималният размер на надбавката за експатриране, посочена в член 69 от Правилника за длъжностните лица и член 4, параграф 1, втора алинея от приложение VII към него, е 495,89 EUR.

Считано от 14 юли 2009 г., надбавката за експатриране, посочена в член 134 от Условията за работа на другите служители, е 356,48 EUR.

Член 6

Считано от 1 януари 2010 г., надбавката за километри, посочена в член 8, параграф 2 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, се адаптира, както следва:

0 EUR за всеки km от

0 до 200 km

0,3719 EUR за всеки km от

201 до 1 000 km

0,6198 EUR за всеки km от

1 001 до 2 000 km

0,3719 EUR за всеки km от

2 001 до 3 000 km

0,1238 EUR за всеки km от

3 001 до 4 000 km

0,0597 EUR за всеки km от

4 001 до 10 000 km

0 EUR за всеки km над

10 000 km.

Към горепосочената надбавка за километри се прибавя допълнителна фиксирана сума, възлизаща на:

185,92 EUR, ако разстоянието с влак между мястото на работа и мястото на произход е между 725 km и 1 450 km;

371,79 EUR, ако разстоянието с влак между мястото на работа и мястото на произход е по-голямо от 1 450 km.

Член 7

Считано от 1 юли 2009 г., дневната надбавка, посочена в член 10, параграф 1 от приложение VII към Правилника за длъжностните лица, е:

38,43 EUR за длъжностно лице, което има право на надбавка за жилищни нужди;

30,98 EUR за длъжностно лице, което няма право на надбавка за жилищни нужди.

Член 8

Считано от 1 юли 2009 г., долната граница за надбавката за настаняване, посочена в член 24, параграф 3 от Условията за работа на другите служители, е:

1 094,01 EUR за служител с право на надбавка за жилищни нужди;

650,50 EUR за служител без право на надбавка за жилищни нужди.

Член 9

Считано от 1 юли 2009 г., за обезщетението за безработица, посочено в член 28а, параграф 3, втора алинея от Условията за работа на другите служители, долната граница е 1 312,02 EUR, горната граница е 2 624,05 EUR, а стандартното обезщетение е 1 192,76 EUR.

Член 10

Считано от 1 юли 2009 г., таблицата с основните месечни заплати в член 93 от Условията за работа на другите служители се заменя със следната таблица:

FUNCTION GROUP

1.7.2009 r.

STEP

GRADE

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 722,65

5 841,66

5 963,14

6 087,15

6 213,73

6 342,95

6 474,86

17

5 057,83

5 163,01

5 270,38

5 379,98

5 491,86

5 606,07

5 722,65

16

4 470,24

4 563,20

4 658,10

4 754,97

4 853,85

4 954,79

5 057,83

15

3 950,91

4 033,08

4 116,95

4 202,56

4 289,96

4 379,17

4 470,24

14

3 491,92

3 564,54

3 638,66

3 714,33

3 791,58

3 870,43

3 950,91

13

3 086,25

3 150,43

3 215,95

3 282,82

3 351,09

3 420,78

3 491,92

III

12

3 950,85

4 033,01

4 116,87

4 202,48

4 289,87

4 379,08

4 470,14

11

3 491,89

3 564,50

3 638,62

3 714,29

3 791,52

3 870,37

3 950,85

10

3 086,24

3 150,42

3 215,93

3 282,80

3 351,07

3 420,75

3 491,89

9

2 727,71

2 784,44

2 842,34

2 901,44

2 961,78

3 023,37

3 086,24

8

2 410,84

2 460,97

2 512,15

2 564,39

2 617,71

2 672,15

2 727,71

II

7

2 727,65

2 784,38

2 842,30

2 901,42

2 961,76

3 023,37

3 086,25

6

2 410,72

2 460,86

2 512,04

2 564,29

2 617,63

2 672,07

2 727,65

5

2 130,61

2 174,93

2 220,16

2 266,34

2 313,48

2 361,60

2 410,72

4

1 883,05

1 922,22

1 962,20

2 003,01

2 044,67

2 087,20

2 130,61

I

3

2 319,77

2 367,92

2 417,06

2 467,23

2 518,43

2 570,70

2 624,05

2

2 050,78

2 093,34

2 136,79

2 181,14

2 226,40

2 272,61

2 319,77

1

1 812,98

1 850,61

1 889,01

1 928,22

1 968,24

2 009,09

2 050,78

Член 11

Считано от 1 юли 2009 г., долната граница за надбавката за настаняване, посочена в член 94 от Условията за работа на другите служители, е:

822,88 EUR за служител с право на надбавка за жилищни нужди;

487,86 EUR за служител без право на надбавка за жилищни нужди.

Член 12

Считано от 1 юли 2009 г., за обезщетението за безработица, посочено в член 96, параграф 3, втора алинея от Условията за работа на другите служители, долната граница е 984,02 EUR, горната граница е 1 968,04 EUR, а стандартното обезщетение е 894,57 EUR.

Считано от 14 юли 2009 г., за обезщетението за безработица, посочено в член 136 от Условията за работа на другите служители, долната граница е 865,73 EUR, а горната граница е 2 037,00 EUR.

Член 13

Считано от 1 юли 2009 г., надбавките за работа на смени, посочени в член 1, параграф 1 първа алинея от Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 300/76 на Съвета (2), са съответно 374,98 EUR, 565,98 EUR, 618,82 EUR и 843,65 EUR.

Член 14

Считано от 1 юли 2009 г., сумите, посочени в член 4 от Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета (3), подлежат на коригиране с коефициент 5,412934.

Член 15

Считано от 1 юли 2009 г., таблицата в член 8, параграф 2 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица се заменя със следната таблица:

1.7.2009 r.

STEP

GRADE

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 600,62

17 298,20

18 025,09

18 025,09

18 025,09

18 025,09

 

 

15

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 374,40

16 600,62

17 298,20

 

 

14

12 967,74

13 512,67

14 080,49

14 472,23

14 672,17

15 288,71

15 931,17

16 600,62

13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 791,03

12 967,74

 

 

 

12

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 305,13

11 461,32

11 942,94

12 444,80

12 967,74

11

8 953,13

9 329,35

9 721,38

9 991,85

10 129,89

10 555,56

10 999,12

11 461,32

10

7 913,07

8 245,59

8 592,08

8 831,12

8 953,13

9 329,35

9 721,38

10 129,89

9

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 805,24

7 913,07

 

 

 

8

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 898,52

6 993,83

7 287,72

7 593,96

7 913,07

7

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 097,14

6 181,38

6 441,13

6 711,79

6 993,83

6

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 388,85

5 463,30

5 692,88

5 932,10

6 181,38

5

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 762,85

4 828,65

5 031,55

5 242,99

5 463,30

4

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 209,56

4 267,72

4 447,05

4 633,92

4 828,65

3

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 720,55

3 771,95

3 930,45

4 095,61

4 267,72

2

2 946,50

3 070,31

3 199,33

3 288,34

3 333,77

3 473,86

3 619,84

3 771,95

1

2 604,21

2 713,64

2 827,67

2 906,34

2 946,50

 

 

 

Член 16

Считано от 1 юли 2009 г., за целите на прилагане на член 18, параграф 1 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица размерът на фиксираната надбавка, посочена в предишния член 4а от приложение VII към Правилника за длъжностните лица в сила преди 1 май 2004 г., е:

129,36 EUR на месец за длъжностните лица от степен C4 или C5;

198,33 EUR на месец за длъжностните лица от степен C1, C2 или C3.

Член 17

Считано от 14 юли 2009 г., таблицата с основните месечни заплати в член 133 от Условията за работа на другите служители се заменя със следната таблица:

Степен

1

2

3

4

5

6

7

Основна заплата при пълно работно време

1 649,12

1 921,23

2 083,02

2 258,43

2 448,62

2 654,81

2 878,37

Степен

8

9

10

11

12

13

14

Основна заплата при пълно работно време

3 120,77

3 383,57

3 668,50

3 977,43

4 312,37

4 675,52

5 069,25

Степен

15

16

17

18

19

 

 

Основна заплата при пълно работно време

5 496,13

5 958,97

6 460,77

7 004,85

7 594,73

 

 

Член 18

Когато е необходимо, настоящият регламент се преразглежда и за тази цел, когато е уместно, Комисията представя предложение за изменение на настоящия регламент, по което Съветът приема решение с квалифицирано мнозинство.

Член 19

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 декември 2009 година.

За Съвета

Председател

C. BILDT


(1)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 300/76 на Съвета от 9 февруари 1976 г. за определяне на категориите длъжностни лица, които имат право на надбавки за работа на смени, и размера и условията за това (ОВ L 38, 13.2.1976 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 260/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на условията и процедурата за прилагане на данъка в полза на Европейските общности (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 8).


29.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/16


РЕШЕНИЕ 2009/1012/ОВППС НА СЪВЕТА

от 22 декември 2009

за подпомагане на дейностите на ЕС, с оглед да се насърчи контролът над износа на оръжие и да се популяризират принципите и критериите на Обща позиция 2008/944/ОВППС сред трети държави

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 26, параграф 2 и член 31, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 26 юни 1997 г. Съветът прие Програма на ЕС за предотвратяване и борба срещу незаконния трафик на конвенционално оръжие, с което ангажира ЕС и неговите държави-членки да предприемат съгласувани действия за подпомагане на други държави в предотвратяването и борбата с незаконния трафик на оръжия.

(2)

На 8 декември 2008 г. Съветът прие Обща позиция 2008/944/ОВППС, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (1), която установява осем критерия за износа на конвенционално оръжие, създава механизъм за нотификация и консултация при отказ и включва механизъм за осигуряване на прозрачност чрез публикуване на годишните доклади на ЕС относно износа на оръжие. Посочената обща позиция допринася съществено за хармонизиране на националните политики за контрол над износа на оръжие, а очертаните в нея принципи и критерии бяха официално подкрепени от редица трети държави.

(3)

Съгласно член 11 от Обща позиция 2008/944/ОВППС държавите-членки полагат всички възможни усилия да насърчат други държави, изнасящи оръжие, да прилагат съдържащите се в посочената обща позиция критерии.

(4)

Европейската стратегия за сигурност, приета от държавните и правителствените ръководители на 12 декември 2003 г., изброява пет ключови предизвикателства, пред които ще се изправи ЕС в обстановката след края на студената война: тероризма, разпространението на оръжия за масово унищожение, регионалните конфликти, упадъка на ролята на държавата и организираната престъпност. Последиците от безконтролното разпространение на конвенционално оръжие са от първостепенно значение при четири от тези пет предизвикателства. Няма съмнение, че безконтролното движение на оръжия допринася за засилването на тероризма и организираната престъпност и е основен фактор за пораждането и разпространението на конфликти, както и за провала на държавните структури. В допълнение, стратегията подчертава значението на контрола над износа за ограничаването на разпространението на оръжия;

(5)

Международният инструмент, позволяващ на държавите своевременно и надеждно да идентифицират и проследяват незаконното леко стрелково и малокалибрено оръжие, приет от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 8 декември 2005 г., цели да засили ефективността и да служи като допълнение на съществуващите двустранни, регионални и международни споразумения за предотвратяване, борба и премахване на незаконната търговия с леко стрелково и малокалибрено оръжие във всичките ѝ аспекти.

(6)

Стратегията на Европейския съюз за борба с незаконното натрупване и трафика с леко стрелково и малокалибрено оръжие (ЛСМО) и боеприпаси за него, приета от Европейския съвет на 15 и 16 декември 2005 г., предвижда, че ЕС следва да подкрепи на регионално и международно равнище засилването на контрола над износа и популяризирането на критериите от Кодекса за поведение при износа на оръжие, заменен впоследствие от Обща позиция 2008/944/ОВППС, като, inter alia, подпомога трети държави при изготвянето на национално законодателство в тази област и насърчава мерките за повишаване на прозрачността.

(7)

На 6 декември 2006 г. с подкрепата на всички държави-членки на Европейския съюз Общото събрание на Организацията на обединените нации прие Резолюция 61/89, озаглавена „Към договор за търговията с оръжие: установяване на общи международни стандарти за внос, износ и трансфер на конвенционално оръжие“. През декември 2006 г. и юни и декември 2007 г. Съветът прие заключения, в които се подчертава, че за ЕС и неговите държави-членки е важно да играят активна роля и да сътрудничат с други държави и регионални организации в процеса в рамките на Организацията на обединените нации за установяване на общи международни стандарти за внос, износ и трансфер на конвенционално оръжие, което би представлявало значителен принос в борбата с нежеланото и безотговорно разпространение на конвенционално оръжие, застрашаващо мира, сигурността, развитието и пълното зачитане на човешките права.

(8)

На 17 март 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/230/ОВППС за подпомагане на дейностите на ЕС, с оглед да се насърчи контролът над износа на оръжие и да се популяризират принципите и критериите от Кодекса за поведение на ЕС при износа на оръжие сред трети държави (2); последната дейност в съответствие със съвместното действие се проведе на 27 и 28 октомври 2009 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   За целите на практическото изпълнение на:

Европейската стратегия за сигурност,

Стратегията на Европейския съюз за борба с незаконното натрупване и трафика с ЛСМО и боеприпаси за него,

член 11 от Обща позиция 2008/944/ОВППС,

Програмата на ЕС за предотвратяване и борба срещу незаконния трафик на конвенционално оръжие,

Международния инструмент, позволяващ на държавите своевременно и надеждно да идентифицират и проследяват незаконното леко стрелково и малокалибрено оръжие, и

заключенията на Съвета относно международен договор за търговията с оръжие,

Европейският съюз подпомага дейности в подкрепа на следните цели:

а)

да се популяризират принципите и критериите на Обща позиция 2008/944/ОВППС сред трети държави;

б)

да се подпомогнат трети държави при изготвянето и прилагането на законодателство, осигуряващо ефективен контрол върху износа на оръжие;

в)

да се подпомогнат трети държави в обучението на служители, натоварени с прилагането на лицензионния режим, за да се осигури адекватно прилагане и изпълнение на контрола над износа на оръжие;

г)

да се подпомогнат трети държави и региони при изготвянето на национални и регионални доклади за износа на оръжие и при популяризирането на други форми на контрол, за да се насърчи прозрачността и отчетността при износа на оръжие;

д)

да се насърчат трети държави да подкрепят процеса в рамките на Организацията на обединените нации, целящ приемане на правнообвързващ международен договор за установяване на общи стандарти за търговията с конвенционално оръжие в световен мащаб, и да бъдат подпомагани, за да бъдат те в състояние да спазват такива евентуални общи стандарти.

2.   Описание на проектите в подкрепа на целите, посочени в параграф 1, се съдържа в приложението.

Член 2

1.   Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП) отговаря за изпълнението на настоящото решение.

2.   Техническото изпълнение на проектите, посочени в член 1, параграф 2, се осъществява от следния изпълнителен орган:

Федералната служба по икономика и контрол на износа (BAFA) на Германия

3.   Изпълнителният орган изпълнява своите задачи под ръководството на ВП. За тази цел ВП сключва необходимите договорености с изпълнителния орган.

Член 3

1.   Референтната финансова сума за изпълнението на проектите, посочени в член 1, параграф 2, е в размер на 787 000 EUR.

2.   Разходите, финансирани чрез посочената в параграф 1 сума, се управляват в съответствие с процедурите и правилата, приложими към бюджета на Съюза.

3.   Комисията осъществява надзор върху правилното използване на финансовото участие на ЕС, посочено в параграф 1 от настоящия член. За тази цел тя сключва с изпълнителния орган, посочен в член 2, параграф 2, споразумение за финансиране. В споразумението за финансиране се предвижда изпълнителният орган да осигурява публичност на участието на ЕС, съответстваща на неговия размер.

4.   Комисията се стреми да сключи посоченото в параграф 3 споразумение за финансиране във възможно най-кратък срок след влизането в сила на настоящото решение. Тя информира Съвета за всякакви трудности в хода на този процес, както и за датата на сключване на споразумението.

Член 4

1.   След провеждането на последния семинар и обмена на служители в съответствие с настоящото решение ръководителите на мисии на ЕС във всяка държава бенефициер изготвят фактологичен доклад за напредъка, постигнат във всяка една от държавите бенефициери.

2.   ВП докладва на Съвета за изпълнението на настоящото решение въз основа на редовните доклади, изготвени от посочения в член 2, параграф 2 изпълнителен орган и от ръководителите на мисии, посочени в параграф 1 от настоящия член. Докладите представляват основа за оценката, извършвана от Съвета. Комисията предоставя информация за финансовото изпълнение на проектите, посочени в член 3, параграф 3.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Срокът му на действие изтича 24 месеца след датата на сключване на споразумението за финансиране, посочено в член 3, параграф 3, или шест месеца след датата на приемането на настоящото решение, когато в рамките на този срок не е било сключено споразумение на финансиране.

Член 6

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.

За Съвета

Председател

A. CARLGREN


(1)  ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99.

(2)  ОВ L 75, 18.3.2008 , стр. 81.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Подпомагане на дейностите на ЕС, с оглед да се насърчи контролът над износа на оръжие и да се популяризират принципите и критериите на Обща позиция 2008/944/ОВППС сред трети държави

I.   Цели

Общите цели на настоящото решение са:

а)

да се популяризират принципите и критериите на Обща позиция 2008/944/ОВППС сред трети държави;

б)

да се подпомогнат трети държави при изготвянето и прилагането на законодателство, осигуряващо ефективен контрол върху износа на оръжие;

в)

да се подпомогнат трети държави в обучението на служители, натоварени с прилагането на лицензионния режим, за да се осигури адекватно прилагане и изпълнение на контрола над износа на оръжие;

г)

да се подпомогнат трети държави и региони при изготвянето на национални и регионални доклади за износа на оръжие и при популяризирането на други форми на контрол, за да се насърчи прозрачността и отчетността при износа на оръжие;

д)

да се насърчат трети държави да подкрепят процеса в рамките на Организацията на обединените нации, целящ приемане на правнообвързващ международен договор за установяване на общи стандарти за търговията с конвенционално оръжие в световен мащаб, и да бъдат подпомагани, за да бъдат те в състояние да спазват такива евентуални общи стандарти.

II.   Проекти

 

Цел:

Да се предостави техническа помощ на заинтересовани трети държави, които са показали желание да подобрят своите стандарти и практики в областта на контрола над износа на военни технологии и оборудване и да уеднаквят своите стандарти и практики с тези, приети и прилагани от държавите-членки на Европейския съюз, и установени в Обща позиция 2008/944/ОВППС и в придружаващия Справочник на потребителя.

 

Описание и прогнозирани разходи:

i)

Семинари с групи държави

Проектът ще е под формата на 5 двудневни семинара, на които ще бъдат поканени правителствени и митнически служители и служители, натоварени с прилагането на лицензионния режим от подбраната група държави. Могат да бъдат поканени и представители на отбранителната промишленост. Семинарите могат да се проведат в държава бенефициер или на друго място, определено от ВП. Обучението в съответните области ще се води от експерти от националните администрации на държавите-членки на ЕС, от държави, приели принципите на Обща позиция 2008/944/ОВППС, от секретариата на Съвета на ЕС и/или от частния сектор (включително неправителствени организации).

ii)

Обмен на служители

Проектът ще се осъществи под формата на максимум четири работни или учебни посещения с продължителност до един месец на правителствени служители или служители, натоварени с прилагането на лицензионния режим от държави бенефициери, кандидатки за членство в ЕС, в съответните органи на държавите-членки на ЕС, или на максимум четири работни или учебни посещения с продължителност до един месец на правителствени служители или служители, натоварени с прилагането на лицензионния режим от държави-членки на ЕС в съответните органи на държавите бенефициери (1).

III.   Продължителност

Общата прогнозна продължителност на изпълнението на проектите ще е 24 месеца.

IV.   Бенефициери

 

Първо полугодие на 2010 г.

i)

Държавите от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия);

ii)

Северноафриканските и средиземноморските партньори на европейската политика за съседство (Алжир, Египет, Либия, Мароко и Тунис).

 

Второ полугодие на 2010 г.

Източноевропейските и кавказките партньори на европейската политика за съседство (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна)

 

Първо полугодие на 2011 г.

Държавите от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия)

 

Второ полугодие на 2011 г.

Източноевропейските и кавказките партньори на европейската политика за съседство (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна)

По предложение на ВП работна група „Износ на конвенционално оръжие“ (COARM) може да реши да измени списъка на бенефициерите или графика на семинарите, ако непредвидени обстоятелства налагат това.

Ако някоя от посочените по-горе държави не желае да участва в съответния семинар, може да бъдат подбрани допълнителни държави (2) сред следните допълнителни партньори на европейската политика за съседство: Израел, Йордания, Ливан, Палестинската власт и Сирия.

V.   Оценка на въздействието

След провеждането на последния семинар и обмена на служители в съответствие с настоящото решение, следва да се направи оценка на въздействието на настоящото решение и на Съвместно действие 2008/230/ОВППС от техническа гледна точка. Това ще се извърши под формата на фактологични доклади относно приемането на съответното законодателство, създаването на органи за контрол над износа и ефективния контрол над износа в държавите бенефициери. Докладите се изготвят от ръководителите на мисии на ЕС във всяка държава бенефициер.


(1)  Подборът на бенефициерите за целите на обмена на служители се приема в рамките на компетентната работна група на Съвета въз основа на предложение на ВП.

(2)  Приема се в рамките на съответната работна група на Съвета въз основа на предложение на ВП.


АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

29.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/21


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 декември 2009 година

за даване на разрешение на Република Австрия да продължи да прилага мярка за дерогация от член 168 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

(2009/1013/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО (1), и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

С писмо, заведено в Генералния секретариат на Комисията на 2 юни 2009 г., Република Австрия (по-нататък „Австрия“) поиска разрешение да продължи да прилага мярка за дерогация от разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО, уреждаща правото на приспадане и предоставена по-рано с Решение 2004/866/ЕО (2) по силата на приложимата тогава Шеста директива 77/388/ЕИО от 17 май 1977 г. за хармонизиране на законодателството на държавите-членки във връзка с данъците върху оборота — обща система на данък върху добавената стойност: единна данъчна основа (3).

(2)

В съответствие с член 395, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО, с писмо от 10 септември 2009 г. Комисията информира останалите държави-членки за отправеното от Австрия искане. С писмо от 21 септември 2009 г. Комисията съобщи на Австрия, че разполага с пълната информация, която тя счита за необходима, за да разгледа искането.

(3)

С цел опростяване на облагането с данък добавена стойност (ДДС) мярката за дерогация цели да изключи напълно правото на приспадане на данъчен кредит за ДДС, начислен върху стоки и услуги, които се използват в повече от 90 % за личните цели на данъчно задълженото лице или на неговите служители, или като цяло за нестопански цели.

(4)

Мярката представлява дерогация от член 168 от Директива 2006/112/ЕО, с който се установява общият принцип за правото на приспадане на данъчен кредит и има за цел да се опрости процедурата за облагане с ДДС. Размерът на дължимия данък на етапа на крайното потребление се засяга само в незначителна степен.

(5)

Правната и фактическата ситуация, която е наложила необходимост от настоящото прилагане на въпросната мярка за опростяване, не се е променила и продължава да съществува. Поради това на Австрия следва да бъде дадено разрешение да продължи да прилага мярката за опростяване за допълнителен ограничен период от време, за да може мярката да бъде подложена на оценка.

(6)

Дерогацията няма да окаже отрицателно въздействие върху собствените ресурси на Съюза, формирани от ДДС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от член 168 от Директива 2006/112/ЕО на Австрия се дава разрешение да изключи правото на приспадане на данъчен кредит за ДДС, начислен върху стоки и услуги, когато въпросните стоки и услуги се използват в повече от 90 % за личните цели на данъчно задължено лице или на негови служители, или, по-общо, за нестопански цели.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2012 г.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Австрия.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.

За Съвета

Председател

A. CARLGREN


(1)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 371, 18.12.2004 г., стр. 47.

(3)  ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1.


29.12.2009   

BG XM XM

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/22


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 декември 2009 година

относно назначаването на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.

(2009/1014/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 300, параграф 3 и член 305 от него, във връзка с член 8 от Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за Европейския съюз,

като взе предвид предложенията, направени от всяка държава-членка,

като има предвид, че:

(1)

Член 300, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз изисква членовете или заместник-членовете на Комитета на регионите освен да са представители на регионалните и местните власти и „или да са на изборна длъжност в рамките на дадена регионална или местна власт, или да носят политическа отговорност пред изборен орган“.

(2)

Член 305 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвижда членовете на Комитета и равен брой заместници да се назначават от Съвета за срок от пет години в съответствие с предложенията, направени от всяка държава-членка.

(3)

Член 8 от Протокола относно преходните разпоредби посочва разпределението на членовете на Комитета на регионите.

(4)

Мандатът на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите изтича на 25 януари 2010 г., поради което в Комитета на регионите следва да бъдат назначени нови членове и заместник-членове.

(5)

Настоящите назначения ще бъдат последвани на по-късна дата от назначения на други членове и заместник-членове, чийто номинации преди 14 декември 2009 г. не са били съобщени на Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В Комитета на регионите се назначават, за периода от 26 януари 2010 г. до 25 януари 2015 г.:

за членове — лицата, включени в списъка за съответната държава-членка в приложение I;

за заместник-членове — лицата, включени в списъка за съответната държава-членка в приложение II.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.

За Съвета

Председател

A. CARLGREN


ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

 

De heer Geert BOURGEOIS

Vlaams minister

 

De heer Jos CHABERT

Opvolger in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

 

Monsieur Xavier DESGAIN

Membre du Parlement wallon

 

Mevrouw Mia DE VITS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Paul FICHEROULLE

Echevin de la Ville de Charleroi

 

Monsieur Jean-François ISTASSE

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Herr Karl-Heinz LAMBERTZ

Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft

 

Monsieur Michel LEBRUN

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Monsieur Charles PICQUE

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

De heer Jan ROEGIERS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Johan SAUWENS

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Luc VAN DEN BRANDE

Voorzitter van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap

БЪЛГАРИЯ

 

Mr. Hasan AZIS

Mayor, Municipality of Karjali

 

Ms. Katya DOYCHEVA

Mayor, Municipality of Tvarditza

 

Ms. Dora IANKOVA

Mayor, Municipality of Smolyan

 

Mr. Vladimir KISSIOV

Municipal Councilor, Municipality of Sofia

 

Mr. Krasimir MIREV

Mayor, Municipality of Targovishte

 

Mr. Vladimir MOSKOV

Mayor, Municipality of Gotze Delchev

 

Mr. Orhan MUMUN

Mayor, Municipality of Mineralni Bani

 

Ms. Detelina NIKOLOVA

Mayor, Municipality of Dobrich

 

Ms. Penka PENKOVA

Mayor, Municipality of Lom

 

Mr. Georgi SLAVOV

Mayor, Municipality of Yambol

 

Mr. Bozhidar YOTOV

Mayor, Municipality of Ruse

 

Mr. Zlatko ZHIVKOV

Mayor, Municipality of Montana

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Pan Pavel BÉM

Primátor hlavního města Prahy

 

RNDr. Jiří BYTEL

Starosta obce Velká Hleďsebe

 

Pan Stanislav EICHLER

Hejtman Libereckého kraje

 

Mgr. Jan KUBATA

Primátor města Ústí nad Labem

 

Paní Helena LANGŠÁDLOVÁ

Místostarostka města Černošce

 

Pan Roman LÍNEK

Náměstek hejtmana Pardubického kraje

 

Pan Josef NOVOTNÝ

Hejtman Karlovarského kraje

 

Ing. Petr OSVALD

Zastupitel města Plzeň

 

Pan Jaroslav PALAS

Hejtman Moravskoslezského kraje

 

Mgr. Juraj THOMA

Primátor města České Budějovice

 

Paní Jana VAŇHOVÁ

Hejtmanka Ústeckého kraje

 

Pan Jiří ZIMOLA

Hejtman Jihočeského kraje

DANMARK

 

Hr. Knud Elmer ANDERSEN

Regionsrådsmedlem

 

Hr. Per BØDKER ANDERSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Jens Christian GJESING

Borgmester

 

Hr. Jens Arne HEDEGAARD JENSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Henning JENSEN

Borgmester

 

Fru Tove LARSEN

Borgmester

 

Hr. Henrik Ringbæk MADSEN

Regionrådsmedlem

 

Hr. Jens Jørgen NYGAARD

Byrådsmedlem

 

Hr. Karsten Uno PETERSEN

Regionrådsmedlem

DEUTSCHLAND

 

Frau Nicola BEER

Hessische Staatssekretärin für Europaangelegenheiten

 

Herr Ralf CHRISTOFFERS

Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg

 

Herr Wolfgang GIBOWSKI

Staatssekretär, Bevollmächtigter des Landes Niedersachsen beim Bund

 

Herr Rolf HARLINGHAUSEN MdL

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Frau Monika HELBIG

Bevollmächtigte beim Bund und Europabeauftragte des Landes Berlin

 

Herr Niclas HERBST MdL

Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

 

Herr Helmut M. JAHN

Landrat des Hohenlohekreises

 

Herr Werner JOSTMEIER MdL

Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen

 

Herr Norbert KARTMANN MdL

Mitglied des Hessischen Landtages

 

Dr. Kerstin KIESSLER

Staatsrätin, Mitglied des Senats der Freien Hansestadt Bremen

 

Dr. Karl-Heinz KLÄR

Bevollmächtigter des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa

 

Herr Dieter KLÖCKNER MdL

Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz

 

Frau Uta-Maria KUDER

Justizministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern

 

Herr Heinz LEHMANN MdL

Mitglied des Sächsischen Landtags

 

Dr. Jürgen MARTENS

Sächsischer Staatsminister der Justiz und für Europa

 

Herr Heinz MAURUS

Bevollmächtigter des Landes Schleswig-Holstein beim Bund, Staatssekretär

 

Frau Martina MICHELS MdL

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

 

Frau Emilia MÜLLER

Bayerische Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten

 

Herr Peter MÜLLER MdL

Ministerpräsident des Saarlandes

 

Herr Dr. Holger POPPENHAEGER

Justizminister des Freistaates Thüringen

 

Prof. Dr. Wolfgang REINHART MdL

Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg

 

Dr. hc. Petra ROTH

Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main

 

Dr. Michael SCHNEIDER

Staatssekretär, Bevollmächtigter des Landes Sachsen-Anhalt beim Bund

 

Herr Hans-Josef VOGEL

Bürgermeister der Stadt Arnsberg

EESTI

 

Mr. Väino HALLIKMÄGI

Member of Pärnu City Council

 

Mr. Kaido KAASIK

Mayor of Valjala Rural Municipality Government

 

Mr. Teet KALLASVEE

Member of Haapsalu City Council

 

Mr. Kurmet MÜÜRSEPP

Member of Antsla Rural Municipality Council

 

Mr. Jüri PIHL

Vice- Mayor of Tallinn City Government

 

Mr. Uno SILBERG

Member of Kose Rural Municipality Council

 

Mr. Toomas VITSUT

Chairman of Tallinn City Council

ΕΛΛΑΣ

 

Θεόδωρος ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοτικός Σύμβουλος Παλλήνης Αττικής

 

Γρηγόριος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Χαλανδρίου Αττικής

 

Νικήτας ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Δήμαρχος Αθηναίων

 

Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Νομάρχης Πιερίας

 

Ιωάννης ΣΓΟΥΡΟΣ

Νομάρχης Αθηνών

 

Κωνσταντίνος ΣΙΜΙΤΣΗΣ

Δήμαρχος Καβάλας

 

Ευαγγελία ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ

Νομάρχης Ηρακλείου Κρήτης

 

Κωνσταντίνος ΤΑΤΣΗΣ

Πρόεδρος Διευρυμένης Ν.Α. Ξάνθης-Δράμας-Καβάλας

 

Κωνσταντίνος ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ

Νομαρχιακός Σύμβουλος Πειραιά

 

Δημήτριος ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ

Δήμαρχος Λεωνιδίου Αρκαδίας

 

Ανδρέας ΦΟΥΡΑΣ

Δήμαρχος Πατρέων

 

Παναγιώτης ΨΩΜΙΑΔΗΣ

Νομάρχης Θεσσαλονίκης

ESPAÑA

 

D.a Esperanza AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid

 

D. Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES

Presidente de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

 

D. Francesc ANTICH OLIVER

Presidente de la Comunidad Autónoma de Illes Balears

 

D.a Rita BARBERÁ NOLLA

Alcaldesa de Valencia

 

D. José María BARREDA FONTES

Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

 

D. Francisco CAMPS ORTIZ

Presidente de la Comunitat Valenciana.

 

D. Pedro CASTRO VÁZQUEZ

Alcalde de Getafe

 

D. Guillermo FERNÁNDEZ VARA

Presidente de la Junta de Extremadura

 

D.a Dolores GOROSTIAGA SAIZ

Vicepresidenta de la Comunidad Autónoma de Cantabria y Consejera de Empleo y Bienestar Social

 

D. Jose Antonio GRIÑÁN MARTÍNEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

 

D. Jordi HEREU I BOHER

Alcalde de Barcelona

 

D. Juan Vicente HERRERA CAMPO

Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

 

D. Marcelino IGLESIAS RICOU

Presidente del Gobierno de Aragón

 

D. Francisco Javier LOPEZ ALVAREZ

Lehendakari del Gobierno Vasco

 

D. José MONTILLA AGUILERA

Presidente de la Generalitat de Catalunya

 

D. Alberto NÚÑEZ FEIJÓO

Presidente de la Xunta de Galicia

 

D. Paulino RIVERO BAUTE

Presidente del Gobierno de Canarias

 

D. Alberto RUIZ-GALLARDÓN JIMÉNEZ

Mandato: Alcalde de Madrid

 

D. Pedro María SANZ ALONSO

Presidente del Gobierno de La Rioja

 

D. Miguel SANZ SESMA

Presidente del Gobierno de Navarra

 

D. Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

FRANCE

 

M. Jacques BLANC

Maire de La Canourgue

 

Mme Danièle BOEGLIN

Première Vice-présidente du Conseil général de l'Aube

 

M. Jean-Paul BORE

Premier Vice-président du Conseil régional du Languedoc-Roussillon

 

M. Bruno BOURG-BROC

Maire de Châlons en Champagne

 

Mme. Claudette BRUNET-LECHENAULT

Vice-présidente du Conseil général de Saône et Loire

 

M. François COMMEINHES

Maire de Sète

 

M. Michel DELEBARRE

Maire de Dunkerque

 

M. Jean-Louis DESTANS

Président du Conseil général de l'Eure

 

Mme Claude du GRANRUT

Conseillère régionale de Picardie

 

M. Pierre HUGON

Vice-président du Conseil général de la Lozère

 

M. Jean-Louis JOSEPH

Maire de la Bastidonne

 

Mme Anne-Marie KEISER

Vice-présidente du Conseil général de Gironde

 

M. Jean-Yves LE DRIAN

Président du Conseil régional de Bretagne

 

M. Alain LE VERN

Président du Conseil régional de Haute-Normandie

 

M. Pierre MAILLE

Président du Conseil général du Finistère

 

M. Daniel PERCHERON

Président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

 

M. Jean-Vincent PLACE

Conseiller régional de l'Ile-de-France

 

M. Jean PRORIOL

Conseiller régional d'Auvergne

 

M. Camille de ROCCA SERRA

Président de l'Assemblée de Corse

 

M. Christophe ROUILLON

Maire de Coulaines

 

M. Alain ROUSSET

Président du Conseil régional d'Aquitaine

 

M. Ange SANTINI

Président du Conseil exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse

 

M. René SOUCHON

Président du Conseil régional d'Auvergne

 

M. Bernard SOULAGE

Premier Vice-président du Conseil régional de Rhône-Alpes

ITALIA

 

Sig. Antonio BASSOLINO

Presidente della Regione Campania

 

Sig.ra Mercedes BRESSO

Presidente della Regione Piemonte

 

Sig. Claudio BURLANDO

Presidente della Regione Liguria

 

Sig. Ugo CAPPELLACCI

Presidente della Regione Sardegna

 

Sig. Giuseppe CASTIGLIONE

Presidente della Provincia di Catania

 

Sig. Luciano CAVERI

Consigliere regionale della Regione Valle d'Aosta

 

Sig. Sergio CHIAMPARINO

Sindaco del Comune di Torino

 

Sig. Giovanni CHIODI

Presidente della Regione Abruzzo

 

Sig.ra Maria Luisa COPPOLA

Assessore e Consigliere regionale della Regione Veneto

 

Sig. Luis DURNWALDER

Consigliere regionale/Presidente Provincia autonoma di Bolzano

 

Sig. Giorgio GRANELLO

Sindaco del Comune di Ponzano Veneto

 

Sig. Agazio LOIERO

Presidente della Regione Calabria

 

Sig. Claudio MARTINI

Presidente della Regione Toscana

 

Sig.ra Sonia MASINI

Presidente della Provincia di Reggio Emilia

 

Sig. Graziano MILIA

Presidente della Provincia di Cagliari

 

Sig. Francesco MUSOTTO

Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana

 

Sig. Roberto PELLA

Consigliere del Comune di Valdengo

 

Sig. Massimo PINESCHI

Consigliere della Regione Lazio

 

Sig. Savino Antonio SANTARELLA

Sindaco del Comune di Candela

 

Sig. Vito SANTARSIERO

Sindaco del Comune di Potenza

 

Sig. Gian Mario SPACCA

Presidente della Regione Marche

 

Sig. Nicola VENDOLA

Presidente della Regione Puglia

 

Sig. Riccardo VENTRE

Consigliere del Comune di Caserta

 

Sig.ra Marta VINCENZI

Sindaco del Comune di Genova

ΚYΠΡΟΣ

 

Γεώργιος ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών

 

Σάββας ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ

Δήμαρχος Στροβόλου

 

Χριστόδουλος Κώστα ΚΑΤΤΙΡΤΖΗ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Ζώδιας

 

Ελένη ΛΟΥΚΑΪΔΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας

 

Χρίστος ΜΕΣΗΣ

Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς

 

Ευγένιος ΜΙΧΑΗΛ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Ομόδους

LATVIJA

 

Andris JAUNSLEINIS

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

 

Guntars KRIEVIŅŠ

Liepājas pilsētas domes deputāts

 

Aleksandrs LIELMEŽS

Mālpils novada domes priekšsēdētājs

 

Jānis NEIMANIS

Grobiņas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

Indra RASSA

Saldus novada domes priekšsēdētāja

 

Leonīds SALCEVIČS

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs

 

Ainārs ŠLESERS

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks

LIETUVA

 

Arnoldas ABRAMAVIČIUS

Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Vytas APUTIS

Kazlų rūdos savivaldybės tarybos narys

 

Andrius KUPČINSKAS

Kauno miesto savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Virginijus KOMSKIS

Pagėgių savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Ričardas MALINAUSKAS

Druskininkų savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Daiva MATONIENĖ

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

 

Gediminas PAVIRŽIS

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys

 

Povilas ŽAGUNIS

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Odeta ŽERLAUSKIENĖ

Skuodo rajono savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

LUXEMBOURG

 

Mme Simone BEISSEL

Echevin de la Ville de Luxembourg

 

Mme Agnès DURDU

Membre du conseil communal de Wincrange

 

M. Dan KERSCH

Bourgmestre de la commune de Mondercange

 

M. Albert LENTZ

Echevin de la commune de Mersch

 

M. Paul-Henri MEYERS

Membre du conseil communal de Luxembourg

 

M. Marc SCHAEFER

Membre du conseil communal de Vianden

MAGYARORSZÁG

 

Ferenc BENKŐ

Tiszaladány község polgármestere

 

Gábor BIHARY

Budapest Főváros Közgyűlésének tagja

 

György GÉMESI dr.

Gödöllő város polgármestere

 

György IPKOVICH dr.

Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere

 

Attila JÓSZAI

Szigetszentmiklós város képviselő-testületének tagja

 

Csaba MOLNÁR dr.

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés tagja

 

Sándor NAGY

Kistelek város polgármestere

 

József RIBÁNYI

Tamási város polgármestere

 

István SÉRTŐ-RADICS dr.

Uszka község polgármestere

 

Gyula SZABÓ

Heves Megyei Közgyűlés tagja

 

András SZALAY dr.

Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja

 

Zoltán VARGA

Békés Megyei Közgyűlés tagja

MALTA

 

Ms. Claudette ABELA BALDACCHINO

Deputy Mayor of Qrendi

 

Dr. Samuel AZZOPARDI

Mayor of Victoria, Gozo

 

Mr. Michael COHEN

Mayor of Kalkara

 

Mr. Joseph CORDINA

Mayor of Xagħra, Gozo

 

Dr. Malcolm MIFSUD

Mayor of Pietà

NEDERLAND

 

Dhr A. (Ahmed) ABOUTALEB

Burgemeester (mayor) of the city of Rotterdam

 

Dhr J.H. (Rob) BATS

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Drenthe

 

Dhr D. (Dick) BUURSINK

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Overijssel

 

Mevr. H.M.C. (Lenie) DWARSHUIS - VAN DE BEEK

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Zuid-Holland

 

Dhr L.J.P.M. (Léon) FRISSEN

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the Council and of the Executive Council) of the Province of Limburg

 

Mevr. A. (Annemarie) JORRITSMA-LEBBINK

Burgemeester (mayor) of the city of Almere

 

Mevr. R. (Rinske) KRUISINGA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Noord-Holland

 

Dhr C.H.J. (Cor) LAMERS

Burgemeester (mayor) of the municipality of Houten

 

Mevr. K.M.H. (Karla) PEIJS

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the council and of the executive council) of the province of Zeeland

 

Dhr A.G.J.M. (Ton) ROMBOUTS

Burgemeester (mayor) of the city of 's Hertogenbosch

 

Dhr G.A.A. (Bas) VERKERK

Burgemeester (mayor) of the city of Delft

 

Mevr. L.M.B.C. (Luzette) WAGENAAR-KROON

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality of Drechterland

ÖSTERREICH

 

Herr Gerhard DÖRFLER

Landeshauptmann von Kärnten

 

Dr. Michael HÄUPL

Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien

 

Herr Erwin MOHR

Mitglied des Gemeinderats von Wolfurt

 

Herr Hans NIESSL

Landeshauptmann von Burgenland

 

Herr Johannes PEINSTEINER

Bürgermeister von St. Wolfgang im Salzkammergut

 

Dr. Erwin PRÖLL

Landeshauptmann von Niederösterreich

 

Dr. Josef PÜHRINGER

Landeshauptmann von Oberösterreich

 

Dr. Herbert SAUSGRUBER

Landeshauptmann von Vorarlberg

 

Dr. Heinz SCHADEN

Bürgermeister der Stadt Salzburg

 

Dr. Franz SCHAUSBERGER

Beauftragter des Landes Salzburg für den Ausschuss der Regionen

 

DDr. Herwig VAN STAA

Präsident des Landtags von Tirol

 

Mag. Franz VOVES

Landeshauptmann der Steiermark

POLSKA

 

Jacek CZERNIAK

Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego

 

Konstanty DOMBROWICZ

Prezydent Miasta Bydgoszcz

 

Marcin JABŁOŃSKI

Marszałek Województwa Lubuskiego

 

Adam JARUBAS

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

 

Lech JAWORSKI

Radny m.st. Warszawy

 

Maciej KOBYLIŃSKI

Prezydent Miasta Słupsk

 

Jan KOZŁOWSKI

Marszałek Województwa Pomorskiego

 

Witold KROCHMAL

Burmistrz Miasta i Gminy Wołów

 

Jerzy KROPIWNICKI

Prezydent Miasta Łodzi

 

Marek NAWARA

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Jacek PROTAS

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

Józef SEBESTA

Marszałek Województwa Opolskiego

 

Adam STRUZIK

Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

Bogusław ŚMIGIELSKI

Marszałek Województwa Śląskiego

 

Stanisław SZWABSKI

Przewodniczący Rady Miasta Gdynia

 

Leszek ŚWIĘTALSKI

Wójt Gminy Stare Bogaczowice

 

Marek TRAMŚ

Starosta Polkowicki

 

Ludwik WĘGRZYN

Radny Powiatu Bocheńskiego

 

Marek WOŹNIAK

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Tadeusz WRONA

Prezydent Miasta Częstochowa

 

Jerzy ZAJĄKAŁA

Wójt Gminy Łubianka

PORTUGAL

 

Exmo. Sr. Manuel Joaquim BARATA FREXES

Presidente da Câmara Municipal do Fundão

 

Exmo. Sr. Alberto João CARDOSO GONÇALVES JARDIM

Presidente do Governo Regional da Madeira

 

Exmo. Sr. José Macário Custódio CORREIA

Presidente da Câmara Municipal de Faro

 

Exmo. Sr. Rui Fernando DA SILVA RIO

Presidente da Câmara Municipal do Porto

 

Exmo. Sr. Fernando DE CARVALHO RUAS

Presidente da Câmara Municipal de Viseu

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel MARTINS DO VALE CÉSAR

Presidente do Governo Regional dos Açores

 

Exmo. Sr. José Luís PEREIRA CARNEIRO

Presidente da Câmara Municipal de Baião

 

Exmo. Sr. Carlos Alberto PINTO

Presidente da Câmara Municipal da Covilhã

 

Exmo. Sr. Joaquim Moreira RAPOSO

Presidente da Câmara Municipal da Amadora

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel RODRIGUES PINTO DE SÁ

Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo

 

Exmo. Sr. António Luís SANTOS DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

 

Exmo. Sr. Francisco SOARES MESQUITA MACHADO

Presidente da Câmara Municipal de Braga

ROMÂNIA

 

Dl Cristian ANGHEL

Primarul municipiului Baia Mare, județul Maramureș

 

Dl Decebal ARNĂUTU

Primarul orașului Târgu Neamț, județul Neamț

 

Dl Mircea COSMA

Președintele Consiliului Județean Prahova

 

Dl Emil DRĂGHICI

Primarul comunei Vulcana Băi, județul Dâmbovița

 

Dl Gheorghe FALCĂ

Primarul municipiului Arad, județul Arad

 

Dl Răducu George FILIPESCU

Președintele Consiliului Județean Călărași

 

Dna Veronica IONIȚĂ

Primarul comunei Gorgota, județul Prahova

 

Dna Edita Emöke LOKODI

Președintele Consiliului Județean Mureș

 

Dl Alin Adrian NICA

Primarul comunei Dudeștii Noi, județul Timiș

 

Dl Constantin OSTAFICIUC

Președintele Consiliului Județean Timiș

 

Dl Tudor PENDIUC

Primarul municipiului Pitești, județul Argeș

 

Dl Ion PRIOTEASA

Președintele Consiliului Județean Dolj

 

Dl Emil PROȘCAN

Primarul orașului Mizil, județul Prahova

 

Dl Vasile SAVA

Primarul orașului Țăndărei, județul Ialomița

 

Dl Gheorghe Bunea STANCU

Președintele Consiliului Județean Brăila

SLOVENIJA

 

Mr Aleš ČERIN

Podžupan Mestne občine Ljubljana

 

Ms Irena MAJCEN

Županja Občine Slovenska Bistrica

 

Mr Franci ROKAVEC

Župan Občine Litija

 

Mr Anton Tone SMOLNIKAR

Župan Občine Kamnik

 

Mr Robert SMRDELJ

Župan Občine Pivka

 

Ms Jasmina VIDMAR

Članica mestnega sveta Mestne občine Maribor

 

Mr Franci VOVK

Župan Občine Dolenjske Toplice

SLOVENSKO

 

Pán Milan BELICA

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

Pán Juraj BLANÁR

Predseda Žilinského samosprávneho kraja

 

Pán Andrej ĎURKOVSKÝ

Primátor hl. mesta Bratislava

 

Pán Peter CHUDÍK

Predseda Prešovského samosprávneho kraja

 

Pán František KNAPÍK

Primátor mesta Košice

 

Pán Ján ORAVEC

Primátor mesta Štúrovo

 

Pán Pavol SEDLÁČEK

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

 

Pán Zdenko TREBUĽA

Predseda Košického samosprávneho kraja

 

Pán István ZACHARIÁŠ

Primátor mesta Moldava nad Bodvou

SUOMI

 

Pauliina HAIJANEN

Laitilan kaupunginvaltuuston jäsen

 

Sirpa HERTELL

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen

 

Anne KARJALAINEN

Keravan kaupunginvaltuuston jäsen

 

Veikko KUMPUMÄKI

Kemin kaupunginvaltuuston jäsen

 

Antti LIIKKANEN

Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Markku MARKKULA

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen

 

Ossi MARTIKAINEN

Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsen

 

Folke SJÖLUND

Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsen

 

Satu TIETARI

Säkylän kunnanvaltuuston jäsen

SVERIGE

 

Mr Uno ALDEGREN

Ledamot i regionfullmäktige, Skåne läns landsting

 

Ms Kristina ALVENDAL

Ledamot i kommunfullmäktige, Stockholms kommun

 

Ms Lotta HÅKANSSON HARJU

Ledamot av kommunfullmäktige, Järfälla kommun

 

Mr Kent JOHANSSON

Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

 

Mr Anders KNAPE

Ledamot i kommunfullmäktige, Karlstads kommun

 

Mr Paul LINDQUIST

Ledamot i kommunfullmäktige, Lidingö kommun

 

Ms Monalisa NORRMAN

Ledamot i landstingsfullmäktige, Jämtlands läns landsting

 

Mr Ilmar REEPALU

Ledamot i kommunfullmäktige, Malmö kommun

 

Ms Yoomi RENSTRÖM

Ledamot av kommunfullmäktige, Ovanåkers kommun

 

Ms Catarina SEGERSTEN-LARSSON

Ledamot i landstingsfullmäktige, Värmlands läns landsting

 

Ms Annelie STARK

Ledamot i regionfullmäktige, Västra Götalands läns landsting

 

Ms Maria WALLHAGER NECKMAN

Ledamot av landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

 

Cllr Doris ANSARI

Member of Cornwall Council

 

Cllr Jonathan BELL

Member of Ards Borough Council

 

Cllr Sir Albert BORE

Member of Birmingham City Council

 

Cllr Robert BRIGHT

Member of Newport City Council

 

Cllr Amanda BYRNE

Member of Calderdale Metropolitan Borough Council

 

Christine CHAPMAN AM

Member of the National Assembly for Wales

 

Cllr Flo CLUCAS

Member of Liverpool City Council

 

Sir Simon DAY

Member of Devon County Council

 

Cllr Roger EVANS AM

Member of the Greater London Assembly

 

Cllr Linda GILLHAM

Member of Runneymede Borough Council

 

Cllr Gordon KEYMER CBE

Member of Tandridge District Council

 

Cllr Roger KNOX

Member of East Lothian Council

 

Cllr Iain MALCOLM

Member of South Tyneside Metropolitan Borough Council

 

Mr Stewart MAXWELL MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Corrie MCCHORD

Member of Stirling

 

Francie MOLLOY MLA

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Ms Irene OLDFATHER MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr David PARSONS

Member of Leicestershire County Council

 

Cllr Judith PEARCE

Member of Wychavon District Council

 

Cllr David SIMMONDS

Member of London Borough of Hillingdon

 

Cllr Neil SWANNICK

Member of Manchester City Council

 

Cllr the Lord (Graham) TOPE CBE

Member of the London Borough of Sutton

 

Cllr Kay TWITCHEN

Member of Essex County Council

 

Cllr Dave WILCOX

Member of Derbyshire County Council


ПРИЛОЖЕНИЕ II — ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — ANEXA II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed / Αναπληρωτές / Alternates / Suppléants / Supplenti / Aizstājēji / Pakaitiniai nariai / Póttagok / Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy / Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varaedustajat / Suppleanter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

 

De heer Ludwig CALUWÉ

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Emmanuel DISABATO

Membre du Parlement wallon

 

De heer Marc HENDRICKX

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Alain HUTCHINSON

Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

Monsieur Michel de LAMOTTE

Membre du Parlement de la Communauté française

 

Mevrouw Fientje MOERMAN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Mevrouw Fatma PEHLIVAN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

Monsieur Yaron PESZTAT

Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

Mevrouw Sabine POLEYN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Luckas VAN DER TAELEN

Vlaams volksvertegenwoordiger

 

De heer Jean-Luc VANRAES

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

 

Madame Olga ZRIHEN

Membre du Parlement wallon

БЪЛГАРИЯ

 

Mr. Ahmed AHMEDOV

Mayor, Municipality of Tsar Kaloyan

 

Mr. Ivo ANDONOV

Mayor, Municipality of Silistra

 

Mr. Ivan ASPARUHOV

Mayor, Municipality of Mezdra

 

Mr. Stanislav BLAGOV

Mayor, Municipality of Svishtov

 

Ms. Shukran IDRIZ

Mayor, Municipality of Kirkovo

 

Mr. Krasimir KOSTOV

Mayor, Municipality of Shumen

 

Ms. Malina LAZAROVA

Municipal Councilor, Municipality of Sofia

 

Mr. Veselin LICHEV

Mayor, Municipality of Sopot

 

Mr. Rumen RASHEV

Mayor, Municipality of Veliko Tarnovo

 

Mr. Emil NAYDENOV

Mayor, Municipality of Gorna Malina

 

Mr. Svetlin TANCHEV

Mayor, Municipality of Stara Zagora

 

Mr. Nayden ZELENOGORSKI

Mayor, Municipality of Pleven

ČESKÁ REPUBLIKA

 

Pan Jiří BĚHOUNEK

Hejtman kraje Vysočina

 

Bc. Jana ČERMÁKOVÁ

Místostarostka obce Proboštov

 

Ing. Ivana ČERVINKOVÁ

Starostka města Kostelec n. Orlicí

 

Mgr. Tomáš CHALUPA

Starosta městské části Praha 6

 

Paní Milada EMMEROVÁ

Hejtmanka Plzeňského kraje

 

Pan Lubomír FRANC

Hejtman Královéhradeckého kraje

 

Ing. Sylva KOVÁČIKOVÁ

Starostka města Bílovec

 

Pan Radko MARTÍNEK

Hejtman Pardubického kraje

 

Pan Stanislav MIŠÁK

Hejtman Zlínského kraje

 

Pan David RATH

Hejtman Středočeského kraje

 

Pan Martin TESAŘÍK

Hejtman Olomouckého kraje

 

Mgr. Tomáš ÚLEHLA

Radní města Zlín

DANMARK

 

Hr. Bo ANDERSEN

Byrådsmedlem

 

Hr. Jan BOYE

Byrådsmedlem

 

Hr. Bent HANSEN

Regionrådsformand og Formand for Danske Regioner

 

Hr. Carl HOLST

Regionsrådsformand

 

Hr. Bent LARSEN

Regionrådsmedlem

 

Fru Jane Findahl LINDSKOV

Byrådsmedlem

 

Hr. Erik Bent NIELSEN

Borgmester

 

Hr. Simon Mønsted STRANGE

Byrådsmedlem

 

Hr. Johnny SØTRUP

Borgmester

DEUTSCHLAND

 

Herr Dietmar BROCKES MdL

Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen

 

Frau Hella DUNGER-LÖPER

Staatssekretärin für Stadtentwicklung des Landes Berlin,

 

Herr Rolf FISCHER MdL

Mitglied des Landtages von Schleswig-Holstein

 

Herr Michael GWOSDZ MdL

Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Herr Heinz-Joachim HÖFER

Bürgermeister der Stadt Altenkirchen

 

Herr Wilhelm HOGREFE MdL

Mitglied des Landtages von Niedersachsen

 

Herr Dr. Ekkehard KLUG

Minister für Bildung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein,

 

Frau Jacqueline KRAEGE

Staatssekretärin im Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz des Landes Rheinland-Pfalz

 

Dr. Hermann KUHN MdBB

Mitglied der Bremischen Bürgerschaft (Landtag)

 

Herr Clemens LINDEMANN

Landrat des Saarpfalz-Kreises

 

Prof. Ursula MÄNNLE MdL

Mitglied des Bayerischen Landtags

 

Frau Nicole MORSBLECH MdL

Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz

 

Frau Dagmar MÜHLENFELD

Oberbürgermeisterin der Stadt Mülheim an der Ruhr

 

Herr Detlef MÜLLER MdL

Mitglied des Landtages Mecklenburg-Vorpommern

 

Herr Manfred RICHTER MdL

Mitglied des Landtags von Brandenburg

 

Dr. Michael REUTER MdL

Mitglied des Hessischen Landtages

 

Herr Peter SCHOWTKA MdL

Mitglied des Sächsischen Landtags

 

Herr Peter STRAUB MdL

Präsident des Landtags von Baden-Württemberg

 

Herr Tilman TÖGEL MdL

Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt

 

Herr Stephan TOSCANI MdL

Mitglied des Landtages des Saarlandes

 

Herr Mark WEINMEISTER

Staatssekretär im hessischen Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

 

Herr Roland WERNER

Staatssekretär im sächsischen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit,

 

Herr Frank ZIMMERMANN MdL

Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

EESTI

 

Ms. Urve ERIKSON

Chairperson of Tudulinna Rural Municipality Council

 

Mr. Juri GOTMANS

Member of Sõmerpalu Rural Municipality Council

 

Mr. Andres JAADLA

Vice- Chairman of Rakvere City Council

 

Ms. Saima KALEV

Member of Jõgeva Rural Municipality Council

 

Ms. Kersti KÕOSAAR

Member of Võru City Council

 

Mrs. Kersti SARAPUU

Mayor of Paide City Government

 

Ms. Kadri TILLEMANN

Mayor of Keila Rural Municipality Government

ΕΛΛΑΣ

 

ΔΡΑΚΟΣ Δημήτριος

Νομάρχης Μεσσηνίας

 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

Δήμαρχος Αιγάλεω Αττικής

 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Λουκάς

Νομάρχης Λάρισας

 

ΚΛΑΠΑΣ Μιλτιάδης

Δήμαρχος Πρέβεζας

 

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Κωνσταντίνος

Νομάρχης Ευρυτανίας

 

ΚΟΤΡΟΝΙΑΣ Γεώργιος

Δήμαρχος Λαμιέων

 

ΚΟΥΡΑΚΗΣ Ιωάννης

Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης

 

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ Πολύδωρος

Νομάρχης Χίου

 

ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Ιωάννης

Νομάρχης Δωδεκανήσου

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Παναγιώτης

Δήμαρχος Άρτας

 

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σκιάθου Νομού Μαγνησίας

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σπύρος

Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών — Πειραιώς

ESPAÑA

 

D. Gabriel AMER AMER

Delegado del Gobierno de las Illes Balears en Bruselas

 

Da María Luisa ARAÚJO CHAMORRO

Vicepresidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Consejera de Economía y Hacienda

 

D.a Elsa María CASAS CABELLO

Comisionada de Acción Exterior del Gobierno de Canarias

 

D. Alberto CATALÁN HIGUERAS

Consejero de Educación, y de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno de Navarra

 

Da María DE DIEGO DURÁNTEZ

Directora General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

 

D. Francisco DE LA TORRE PRADO

Alcalde de Málaga

 

D. Emilio DEL RÍO SANZ

Consejero de Presidencia del Gobierno de La Rioja

 

D. Guillermo ECHENIQUE GONZÁLEZ

Secretario General de Acción Exterior del Gobierno vasco

 

Da. Paz FERNÁNDEZ FELGUEROSO

Alcaldesa de Gijón

 

D. Jesús María GAMALLO ALLER

Director General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea de la Xunta de Galicia

 

D. Alberto GARCIA CERVIÑO

Director General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria

 

D. Antonio GONZÁLEZ TEROL

Director General de Asuntos Europeos y Cooperación con el Estado de la Comunidad Autónoma de Madrid

 

D. Francisco Javier LEÓN DE LA RIVA

Alcalde de Valladolid

 

D. Miguel LUCENA BARRANQUERO

Secretario General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía

 

D.a Lucía MARTÍN DOMÍNGUEZ

Directora General de Acción exterior de la Junta de Extremadura

 

D.a Esther MONTERRUBIO VILLAR

Comisionada para las Relaciones Exteriores del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón

 

D. Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ

Director General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

 

D. Andrés OCAÑA RABADÁN

Alcalde de Córdoba

 

D. Rafael RIPOLL NAVARRO

Secretario Autonómico de Cohesión Territorial, de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea de la Comunitat Valenciana

 

D.a Anna TERRÓN CUSÍ

Secretaria para la Unión Europea de la Generalitat de Catalunya

 

D. Javier VELASCO MANCEBO

Director de la Oficina de Representación del Principado de Asturias en Bruselas

FRANCE

 

M. Jacques AUXIETTE

Président du Conseil régional des Pays-de-la-Loire

 

M. Jean-Paul BACHY

Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne

 

M. Pierre BERTRAND

Vice-président du Conseil général du Bas-Rhin

 

M. Philippe BODARD

Maire de Mûrs-Erigné

 

Mme Martine CALDEROLI-LOTZ

Conseillère régionale d’Alsace

 

Mme Anne-Marie COMPARINI

Conseillère régionale de Rhône-Alpes

 

M. Jean-Michel DACLIN

Adjoint au maire de Lyon

 

Mme Nassimah DINDAR

Président du Conseil général de l’Ile de La Réunion

 

Mme Rose-Marie FALQUE

Maire d’Azerailles

 

M. Jean-Jacques FRITZ

Conseiller régional d'Alsace

 

M. Claude GEWERC

Président du Conseil régional de Picardie

 

Mme Arlette GROSSKOST

Vice-présidente du Conseil régional d’Alsace

 

M. Antoine KARAM

Président du Conseil régional de Guyane

 

Mme Mireille LACOMBE

Conseillère générale du Puy-de-Dôme

 

Mme Claudine LEDOUX

Maire de Charleville-Mézières

 

M. Martin MALVY

Président du Conseil régional Midi-Pyrénées

 

M. Didier MARIE

Président du Conseil général de Seine-Maritime

 

M. Michel NEUGNOT

Conseiller régional de Bourgogne

 

M. Yves PAGES

Maire de Saint-Georges

 

Mme Rachel PAILLARD

Maire de Bouzy

 

Mme Gisèle STIEVENARD

Vice présidente du Conseil général de Paris

 

Mme Elisabeth THEVENON-DURANTIN

Conseillère régionale d’Auvergne

 

M. Jean-Louis TOURENNE

Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine

 

M. Michel VAUZELLE

Président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte-D’azur

ITALIA

 

Sig. Alvaro ANCISI

Consigliere del Comune di Ravenna

 

Sig. Roberto BOMBARDA

Consigliere regionale e provinciale della Provincia autonoma di Trento

 

Sig.ra Barbara BONINO

Consigliere della Provincia di Torino

 

Sig.ra Carmela CASILE

Consigliere del Comune di Giaveno

 

Sig. Francesco CHIUCCHIURLOTTO

Consigliere del Comune di Castiglione in Teverina

 

Sig. Vito DE FILIPPO

Presidente della Regione Basilicata

 

Sig. Francesco DE MICHELI

Consigliere del Comune di Roma

 

Sig. Mario Sisto FERRANTE

Consigliere della Provincia di Roma

 

Sig. Vincenzo LODOVISI

Consigliere della Provincia di Rieti

 

Sig.ra Maria Rita LORENZETTI

Presidente della Regione Umbria

 

Sig. Salvatore MANGIAFICO

Assessore della Provincia di Siracusa

 

Sig. Matteo MAURI

Consigliere della Provincia di Milano

 

Sig. Luigi MONTANARO

Sindaco del Comune di Ginosa

 

Sig.ra Maria Giuseppina MUZZARELLI

Vice Presidente e Assessore della Regione Emilia-Romagna

 

Sig. Umberto OPPUS

Sindaco del Comune di Mandas

 

Sig. Aristide PELI

Assessore della Provincia di Brescia

 

Sig.ra Alessia ROSOLEN

Consigliere e Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia

 

Sig.ra Federica SEGANTI

Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia

 

Sig. Fiorenzo SILVESTRI

Consigliere della Provincia di Treviso

 

Sig. Sergio SOAVE

Sindaco del Comune di Savigliano

 

Sig. Giuseppe VARACALLI

Consigliere del Comune di Gerace

 

Sig. Gianfranco VITAGLIANO

Assessore della Regione Molise

 

Sig. Angelo ZUBBANI

Sindaco del Comune di Carrara

 

Sig. Sante ZUFFADA

Consigliere regionale della Regione Lombardia

ΚYΠΡΟΣ

 

Χριστοφής ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής

 

Δήμος ΓΙΑΓΚΟΥ

Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίας Ειρήνης Κερύνειας

 

Ανδρέας ΜΩΥΣΕΩΣ

Δήμαρχος Λάρνακας, Αναπληρωτής

 

Χαράλαμπος ΠΙΤΤΑΣ

Δήμαρχος Μόρφου

 

Κώστας ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ

Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου

 

Κυριάκος ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ

Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου

LATVIJA

 

Edvīns BARTKEVIČS k-gs

Ogres novada domes priekšsēdētājs

 

Inesis BOĶIS k-gs

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs

 

Sergejs DOLGOPOLOVS k-gs

Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs

 

Ligita GINTERE k-dze

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja

 

Nellija KLEINBERGA k-dze

Skrundas novada domes priekšsēdētāja

 

Jānis TRUPOVNIEKS k-gs

Balvu novada domes priekšsēdētājs

 

Jānis VĪTOLIŅŠ k-gs

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks

LIETUVA

 

Gintautas BABRAVIČIUS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys (mero pavaduotojas)

 

Algirdas BAGUŠINSKAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Donatas KAUBRYS

Telšių rajono savivaldybės tarybos narys

 

Bronislovas LIUTKUS

Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Robertas PIEČIA

Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Stasė SKUTULIENĖ

Šilutės rajono savivaldybės tarybos narė (mero pavaduotoja)

 

Viktor TROFIMOV

Panevėžio regiono plėtros tarybos pirmininkas

 

Vytautas VIGELIS

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

 

Algirdas VRUBLIAUSKAS

Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys (meras)

LUXEMBOURG

 

M. Roby BIWER

Bourgmestre de la commune de Bettembourg

 

M. Yves CRUCHTEN

Membre du conseil communal de Bascharage

 

M. Fernand ETGEN

Bourgmestre de la commune de Feulen

 

M. Gusty GRAAS

Membre du conseil communal de Bettembourg

 

Mme Martine MERGEN

Membre du conseil communal de Luxembourg

 

M. Gilles ROTH

Bourgmestre de la commune de Mamer

MAGYARORSZÁG

 

László BÁKONYI dr.

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagja

 

István BÓKA dr.

Balatonfüred város polgármestere

 

Attila KISS

Hajdúböszörmény város polgármestere

 

Károlyné KOCSIS

Dunapataj község képviselő-testületének tagja

 

Helga MIHÁLYI

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés tagja

 

Árpád MOLNÁR dr.

Balatonszabadi község polgármestere

 

Zoltán NAGY

Komárom város képviselő-testületének tagja

 

József PAIZS

Szigetvár város polgármestere

 

Imre SZAKÁCS dr.

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke

 

Szilárd SZÉKELY

Sásd város polgármestere

 

Kata Zsuzsanna TÜTTŐ

Budapest Főváros Közgyűlésének tagja

 

László József VÉCSEY

Szada község polgármestere

MALTA

 

Ms. Doris BORG

Deputy Mayor of Birkirkara

 

Mr. Ian BORG

Mayor of Dingli

 

Mr. Fredrick CUTAJAR

Mayor of Santa Luċija

 

Mr. Paul FARRUGIA

Mayor of Tarxien

 

Mr. Noel FORMOSA

Mayor of San Lawrenz, Gozo

NEDERLAND

 

Dhr J. (Joop) BINNEKAMP

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Utrecht

 

Dhr M.J. (Job) COHEN

Burgemeester (mayor) of the city of Amsterdam

 

Mevr. A.C. (Rinda) DEN BESTEN

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Utrecht

 

Dhr H. (Harry) DIJKSMA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Flevoland

 

Mevr. E.L.M. (Ellie) FRANSSEN

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Voerendaal

 

Dhr S.H. (Sjoerd) GALEMA

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Fryslân

 

Dhr M.J. (Martin) JAGER

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Groningen

 

Dhr H. (Hans) KOK

Burgemeester (mayor) of the municipality of 't Hof van Twente

 

Dhr H.P.M. (Henk) KOOL

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the city of Den Haag

 

Dhr H.B.I. (Rik) DE LANGE

Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality of Zutphen

 

Dhr Prof. Dr. W.B.H.J. VAN DE DONK

Commissaris van de Koningin (Governor: chair of the council and of the executive council) of the Province of Brabant

 

Dhr J.C. (Co) VERDAAS

Gedeputeerde (member of the Executive Council) of the Province of Gelderland

ÖSTERREICH

 

Mag. Renate BRAUNER

Vizebürgermeisterin und Landeshauptmann-Stellvertreterin von Wien

 

Mag. Gabriele BURGSTALLER

Landeshauptfrau von Salzburg

 

Frau Marianne FÜGL

Vizebürgermeisterin der Marktgemeinde Traisen

 

Herr Markus LINHART

Bürgermeister von Bregenz

 

Dr. Josef MARTINZ

Mitglied der Kärntner Landesregierung

 

Mag. Johanna MIKL-LEITNER

Mitglied der niederösterreichischen Landesregierung

 

Herr Günther PLATTER

Landeshauptmann von Tirol

 

Herr Walter PRIOR

Präsident des Burgenländischen Landtags

 

Herr Hermann SCHÜTZENHÖFER

Erster Landeshauptmann-Stellvertreter der Steiermark

 

Herr Viktor SIGL

Mitglied der Landesregierung von Oberösterreich

 

Frau Elisabeth VITOUCH

Mitglied des Gemeinderates von Wien

 

Mag. Markus WALLNER

Stellvertreter des Landeshauptmannes von Vorarlberg

POLSKA

 

Adam BANASZAK

Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Jan BRONŚ

Burmistrz Miasta Oleśnicy

 

Lech DYMARSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Jan DZIUBIŃSKI

Prezydent Miasta Tarnobrzeg

 

Robert GODEK

Starosta Strzyżowski

 

Władysław HUSEJKO

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

 

Michał KARALUS

Starosta Pleszewski

 

Marzena KEMPIŃSKA

Starosta Świecki

 

Józef KOTYŚ

Radny Sejmiku Województwa Opolskiego

 

Tadeusz KOWALCZYK

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

Andrzej KUNT

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

 

Lucjan KUŹNIAR

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Mirosław LECH

Wójt Gminy Korycin

 

Andrzej MATUSIEWICZ

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego

 

Marek OLSZEWSKI

Wójt Gminy Lubicz

 

Ewa PANASIUK

Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego

 

Elżbieta RUSIELEWICZ

Radna Miasta Bydgoszcz

 

Czesław SOBIERAJSKI

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego

 

Robert SOSZYŃSKI

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

 

Tadeusz TRUSKOLASKI

Prezydent Miasta Białegostoku

 

Dariusz WRÓBEL

Burmistrz Opola Lubelskiego

PORTUGAL

 

Exmo. Sr. Américo Jaime AFONSO PEREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Vinhais

 

Exmo. Sr. Vítor Manuel CHAVES DE CARO PROENÇA

Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém

 

Exmo. Sr. João Carlos CUNHA E SILVA

Vice-presidente do Governo Regional da Madeira

 

Exmo. Sr. Joaquim Carlos DIAS VALENTE

Presidente da Câmara Municipal da Guarda

 

Exmo. Sr. André Jorge DIONÍSIO BRADFORD

Secretário Regional da presidência do Governo Regional dos Açores

 

Exmo. Sr. Álvaro DOS SANTOS AMARO

Presidente da Câmara Municipal de Gouveia

 

Exma. Sr.a Da Isaura Maria ELIAS CRISÓSTOMO BERNARDINO MORAIS

Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior

 

Exmo. Sr. António Manuel LEITÃO BORGES

Presidente da Câmara Municipal de Resende

 

Exmo. Sr. Carlos Manuel MARTA GONÇALVES

Presidente da Câmara Municipal de Tondela

 

Exmo. Sr. António Jorge NUNES

Presidente da Câmara Municipal de Bragança

 

Exmo. Sr. Jaime Carlos Marta SOARES

Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares

 

Exmo. Sr. Aníbal SOUSA REIS COELHO DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo

ROMÂNIA

 

Dl Silvian CIUPERCĂ

Președintele Consiliului Județean Ialomița

 

Dl Árpád Szabolcs CSEHI

Președintele Consiliului Județean Satu Mare

 

Dl Alexandru DRĂGAN

Primarul comunei Tașca, Județul Neamț

 

Dl Liviu Nicolae DRAGNEA

Președintele Consiliului Județean Teleorman

 

Dl Dumitru ENACHE

Primarul comunei Stejaru, Județul Tulcea

 

Dl Péter FERENC

Primarul orașului Sovata, Județul Mureș

 

Dl Gheorghe FLUTUR

Președintele Consiliului Județean Suceava

 

Dna Mariana MIRCEA

Primarul orașului Cernavodă, Județul Constanța

 

Dl Mircea Ioan MOLOȚ

Președintele Consiliului Județean Hunedoara

 

Dl Mircia MUNTEAN

Primarul municipiului Deva, Județul Hunedoara

 

Dl Gheorghe NICHITA

Primarul municipiului Iași, Județul Iași

 

Dl Marian OPRIȘAN

Președintele Consiliului Județean Vrancea

 

Dl George SCRIPCARU

Primarul municipiului Brașov, Județul Brașov

 

Dl Adrian Ovidiu TEBAN

Primarul orașului Cugir, Județul Alba

 

Dna Ioana TRIFOI

Primarul comunei Botiza, Județul Maramureș

SLOVENIJA

 

Dr. Štefan ČELAN

Župan Mestne Občine Ptuj

 

Ga. Darja DELAČ FELDA

Podžupanja Občine Kočevje

 

G. Siniša GERMOVŠEK

Član občinskega sveta Občine Bovec

 

G. Branko LEDINEK

Župan Občine Rače-Fram

 

Mag. Jure MEGLIČ

Podžupan Občine Tržič

 

G. Blaž MILAVEC

Župan Občine Sodražica

 

G. Anton ŠTIHEC

Župan Mestne Občine Murska Sobota

SLOVENSKO

 

Pán Ján BLCHÁČ

Primátor mesta Liptovský Mikuláš

 

Pán Remo CICUTTO

Primátor mesta Piešťany

 

Pán Pavol FREŠO

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja

 

Pán Milan FTÁČNIK

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka

 

Pán Pavel HAGYARI

Primátor mesta Prešov

 

Pán Andrej HRNČIAR

Primátor mesta Martin

 

Pani Božena KOVÁČOVÁ

Starostka obce Janova Lehota

 

Pán Tibor MIKUŠ

Predseda Trnavského samosprávneho kraja

 

Pán Jozef PETUŠÍK

Starosta obce Dolný Lopašov

SUOMI

 

Markus AALTONEN

Seinäjoen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Ilpo HAALISTO

Nousiaisten kunnanvaltuuston jäsen

 

Mårten JOHANSSON

Raaseporin kaupunginjohtaja

 

Petri KALMI

Nurmijärven kunnanvaltuuston jäsen

 

Britt LUNDBERG

Ahvenanmaan maakuntahallituksen jäsen

 

Hannele LUUKKAINEN

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen

 

Riitta MYLLER

Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen

 

Miikka SEPPÄLÄ

Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen

 

Katja SORRI

Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsen

SVERIGE

 

Mr Carl Fredrik GRAF

Ledamot av kommunfullmäktige, Halmstads kommun

 

Ms Susanna HABY

Ledamot av kommunfullmäktige, Göteborgs kommun

 

Mr Tore HULT

Ledamot av kommunfullmäktige, Alingsås kommun

 

Mr Bernth JOHNSON

Ledamot i landstingsfullmäktige, Blekinge läns landsting

 

Ms Ewa-May KARLSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Vindelns kommun

 

Ms Ewa LINDSTRAND

Ledamot i kommunfullmäktige, Timrå Kommun

 

Ms Agneta LIPKIN

Ledamot av landstingsfullmäktige, Norrbottens läns landsting

 

Mr Kenth LÖVGREN

Ledamot av kommunfullmäktige, Gävle kommun

 

Mr Jens NILSSON

Ledamot i kommunfullmäktige, Östersunds kommun

 

Ms Ingela NYLUND WATZ

Ledamot av landstingsfullmäktige, Stockholms läns landsting

 

Mr Rolf SÄLLRYD

Ledamot av landstingsfullmäktige, Kronobergs läns landsting

 

Mr Carl-Johan SONESSON

Ledamot av regionfullmäktige, Skåne läns landsting

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

 

Ms Jennette ARNOLD AM

Member of the Greater London Assembly

 

Cllr Paula BAKER

Member of Basingstoke and Deane Council

 

Cllr Sandra BARNES

Member of South Northamptonshire

 

Mr Ted BROCKLEBANK MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Nilgun CANVER

Member of London Borough of Haringey

 

John DALLAT MLA

Member of the Northern Ireland Assembly

 

Cllr Graham GARVIE

Member of Scottish Borders Council

 

Cllr Arnold HATCH

Member of Craigavon Borough Council

 

Cllr Martin HEATLEY

Member of Warwickshire County Council

 

Cllr Chris HOLLEY

Member of the City and County of Swansea

 

Cllr Doreen HUDDART

Member of Newcastle City Council

 

Cllr Herbert MANLEY

Member of Cheshire West and Chester Council

 

Cllr Alan MELTON

Member of Cambridgeshire County Council

 

Cllr Peter MOORE

Member of Sheffield City Council

 

Cllr Sandy PARK

Member of the Highland Council

 

Cllr Kathy POLLARD

Member of Suffolk County Council

 

Cllr Mary ROBINSON

Member of Eden District Council

 

Cllr David SHAKESPEARE

Member of Buckinghamshire County Council

 

Mr Nicol STEPHEN MSP

Member of the Scottish Parliament

 

Cllr Roger STONE

Member of Rotherham Metropolitan Borough Council

 

Cllr Ann STRIBLEY

Member of Poole Borough Council

 

Cllr Sharon TAYLOR

Member of Stevenage Borough Council

 

Rhodri Glyn THOMAS AM

Member of the National Assembly for Wales

 

Cllr Peter THOMPSON

Member of the London Borough of Hounslow


29.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/51


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 декември 2009 година

за изменение на приложение 3, част I към Общите консулски инструкции относно гражданите на трети държави, за които се изисква виза за летищен транзит

(2009/1015/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 789/2001 на Съвета от 24 април 2001 г. за запазване на изпълнителни правомощия на Съвета във връзка с някои подробни разпоредби и практически процедури за разглеждане на молби за визи (1),

като взе предвид инициативата на Германия,

като има предвид, че:

(1)

Приложение 3, част I към Общите консулски инструкции съдържа общия списък на трети държави, за чиито граждани всички държави-членки изискват виза за летищен транзит (ВЛТ).

(2)

По отношение на гражданите на Етиопия, Германия и Нидерландия желаят да ограничат изискването за виза за летищен транзит до лицата, които не притежават валидна виза за държава-членка или за държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г., за Канада, Япония, или Съединените американски щати. Ето защо приложение 3, част I към Общите консулски инструкции следва съответно да бъдат изменено.

(3)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение, не е обвързана с него, нито с неговото прилагане. Доколкото настоящото решение развива достиженията на правото от Шенген съгласно разпоредбите на част 3, дял IV от Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания, в съответствие с член 4 от посочения протокол, решава в рамките на шест месеца след датата на приемането на настоящото решение дали ще го въведе в своето национално право.

(4)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено между Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген (2), които попадат в рамките на областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия за прилагането на това споразумение (3).

(5)

По отношение на Швейцария настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (4), които попадат в рамките на областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО, четен във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (5) от 28 януари 2008 г. за сключване на посоченото споразумение от името на Европейската общност (6).

(6)

По отношение на Лихтенщайн настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола, подписан между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в рамките на областта, посочена в член 1, буква А от Решение 1999/437/ЕО, четен във връзка с член 3 от Решение 2008/261/ЕО от 28 февруари 2008 г. за подписване на посочения протокол от името на Европейската общност (7).

(7)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген, в което Обединеното кралство не участва, в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (8). Следователно Обединеното кралство не участва в неговото приемане, не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(8)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген, в което Ирландия не участва, в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (9). Следователно Ирландия не участва в неговото приемане, не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(9)

По отношение на Кипър, настоящото решение представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или е свързан с тях по друг начин по смисъла на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г.

(10)

Настоящото решение представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или е свързан с тях по друг начин по смисъла на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение 3, част I към Общите консулски инструкции се изменя, както следва:

1.

Във вписването по отношение на Етиопия се вмъква следната бележка под линия:

„За Германия и Нидерландия

Следните лица се освобождават от изискването за виза за летищен транзит:

Граждани, притежаващи валидна виза за държава-членка или за държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г., за Канада,, Япония или Съединените американски щати, или когато се връщат от тези държави, след като са използвали визата.“

2.

Под списъка на трети държави, в обяснителната част след трета алинея се добавя следната алинея:

„Освобождаванията от изискването за виза за летищен транзит се прилагат също за летищните транзити на граждани на трета държава, притежаващи валидна виза за държава-членка или за държава, която е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство от 2 май 1992 г., за Канада, Япония или Съединените американски щати, които пътуват за която и да е друга трета държава. Те не се прилагат за летищните транзити на граждани на трета държава при завръщането им от която и да е друга трета държава, след изтичане на срока на споменатата по-горе виза.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.

За Съвета

Председател

A. CARLGREN


(1)  ОВ L 116, 26.4.2001 г., стр. 2.

(2)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(3)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(4)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(5)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 50.

(7)  ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 3.

(8)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(9)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.


29.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/53


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 декември 2009 година

за отмяна на Решение 2009/473/ЕО за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма относно временното прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея

(2009/1016/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2, във връзка с член 218, параграфи 5 и 8 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид че:

(1)

Протоколът към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея, парафиран на 20 декември 2008 г., се прилага временно от 1 януари 2009 г., както е договорено от страните чрез размяна на писма, одобрена с Решение 2009/473/ЕО (1), при условие сключването на Споразумението за партньорство в областта на рибарството (СПР) между Европейската общност и Република Гвинея.

(2)

Комисията реши да оттегли предложението си за регламент на Съвета за сключване на посоченото СПР вследствие на трагичните събития от 28 септември 2009 г., когато правителствени сили са открили огън срещу протестиращи маси, при което са загинали 150 души.

(3)

Следователно е необходимо да се отмени Решение 2009/473/ЕО и Република Гвинея да бъде нотифицирана във възможно най-кратък срок, от името на Европейския съюз, относно прекратяването на временното прилагане на споразумението в съответствие с член 25, точка 2 от Виенска конвенция за правото на договорите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2009/473/ЕО на Съвета за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма относно временното прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея се отменя.

Член 2

Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лице(а), упълномощено(и) да нотифицира(т) Република Гвинея съгласно член 25, точка 2 от Виенската конвенция за правото на договорите, че Европейският съюз се отказва от намерението си да стане страна по Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея, парафирано на 20 декември 2008 г. Нотификацията се извършва с писмо.

Текстът на писмото е приложено към настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.

За Съвета

Председател

A. CARLGREN


(1)  ОВ L 156, 19.6.2009 г., стр. 31.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Уважаеми господине,

Относно Протокола към Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея, парафиран на 20 декември 2008 г., относно временното прилагане на споразумението, за което бе постигнато съгласие между Европейската общност и Република Гвинея чрез размяна на писма от 28 май 2009 г.:

Европейският съюз нотифицира Република Гвинея, че в съответствие с член 25, точка 2 от Виенската конвенция за правото на договорите Европейският съюз се отказва от намерението си да стане страна по посоченото по-горе споразумение за партньорство в областта на рибарството.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-високи почитания.

За Европейския съюз


29.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/55


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 декември 2009 година

за предоставяне на държавна помощ от властите на Република Унгария за закупуване на земеделска земя между 1 януари 2010 г. и 31 декември 2013 г.

(2009/1017/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 108, параграф 2, трета алинея от него,

като взе предвид искането на правителството на Република Унгария от 27 ноември 2009 г.,

като има предвид, че:

(1)

На 27 ноември 2009 г. Република Унгария (наричана по-нататък „Унгария“) представи на Съвета искане за решение в съответствие с член 88, параграф 2, трета алинея от Договора за създаване на Европейската общност, относно плана на Унгария да предостави на унгарските земеделски стопани държавна помощ за закупуване на земеделска земя.

(2)

Процесът на приватизиране на земеделска земя, започнат от Унгария от началото на 90-те години, в много случаи доведе до фрагментирана или неподелена съсобственост на земеделска земя, в резултат на което се стигна до неблагоприятна структура на земеползването и слаба икономическа жизнеспособност на земеделските стопанства.

(3)

Предвид липсата на капитал сред земеделските стопани, високите лихвени проценти по търговските кредити за закупуване на земеделска земя и значително по-строгите критерии на банките за отпускане на кредити на земеделски стопани в условията на настоящата криза, земеделските стопани, особено собствениците на малки стопанства, имат ограничени възможности да получат търговски кредити, за да инвестират например в закупуване на земеделска земя. В действителност, в резултат на финансовата и икономическа криза, годишните лихвени проценти по търговски кредити за закупуване на земеделска земя са се повишили от средно 9,5 % през юли 2008 г. до 15,5 % през май 2009 г., а средната стойност на обезпеченията, необходими за отпускане на такива кредити, почти се е удвоила за същия период.

(4)

В тази ситуация спекулативната покупка на земя от икономически оператори, които не се занимават със селскостопанска дейност, но имат по-лесен достъп до капитал, е вероятно да се увеличи.

(5)

Държавната помощ за закупуване на земеделска земя следва да спомогне за запазване на поминъка на голям брой семейства на земеделски стопани в условията на настоящата криза чрез създаване на подходящи условия за намаляване на производствените разходи и подобряване на рентабилността на селскостопанското производство, като по този начин се спре увеличаването на бедността и безработицата в селските райони. В резултат на кризата безработицата в Унгария е нараснала от 7,7 % през периода между август 2008 г. и октомври 2008 г. на 10,4 % за същия период на 2009 г., докато брутният вътрешен продукт на Унгария (БВП) е намалял между третото тримесечие на 2008 г. и третото тримесечие на 2009 г. със 7,2 %. Освен това, БВП на Унгария при сегашните цени в секторите на селското и горското стопанство и рибарството е спаднал с около 33 % между първата половина на 2008 г. и първата половина на 2009 г. (от 410 828 милиона унгарски форинта (HUF) на 275 079 милиона унгарски форинта).

(6)

Държавната помощ, която ще бъде предоставена, възлиза на 4 000 милиона унгарски форинта и следва да достигне до близо 5 000 земеделски производители. Тя следва да бъде под формата на:

лихвени субсидии до 2 000 милиона унгарски форинта за кредити за частни земеделски стопани, които отговарят на критериите за регистрация, професионална квалификация, следване на добри земеделски практики, както и на изискванията за жизнеспособно земеделско стопанство, които да им позволят да получат при благоприятни условия кредити за закупуване на земеделска земя до общ размер от 300 хектара на стопанство. Лихвените субсидии по кредити се осигуряват под формата на ипотечен кредит за максимална сума от 75 милиона унгарски форинта за максимален период от 20 години, включително двегодишен гратисен период за погасяване на главницата, и ще се равняват на 50 % от средната доходност на унгарските държавни облигации с падеж от 5 или 10 години, повишена с 1,75 %;

директно предоставяне на безвъзмездни средства в размер до 2 000 милиона унгарски форинта за закупуване на земеделска земя, възлизащи най-много на 20 % от покупната цена, посочена в договора за продажба, в максимален размер от 3 милиона унгарски форинта за всяко заявление и за максимален брой две заявления годишно на бенефициер. Безвъзмездни средства може да бъдат предоставени на частно лице, което към датата на покупката е било ангажирано със селскостопанска дейност като собственик най-малко на 5 хектара насаждения или 1 хектар друга земеделска земя за период най-малко от една година, на парцел, намиращ се в непосредствено съседство със закупуваната земя, и което се задължава да не продава закупената земя, а реално да я използва единствено с цел производство на селскостопанска продукция за период от най-малко 5 години, считано от датата на изплащане на помощта. Помощта може да бъде предоставена само ако общият размер на съществуващата и закупена земя превишава 210 златни крони (1) или 2 хектара в случай на земеделска земя, използвана като лозя или овощни градини, и ако не е регистрирана като земя, използвана за целите на горското стопанство.

(7)

Не е разрешено комбинирането на държавна помощ под формата на лихвени субсидии по кредити и директно предоставяне на безвъзмездни средства за закупуването на същия участък земеделска земя.

(8)

До този момент Комисията не е започнала никакви процедури, нито е представила становище относно характера и съвместимостта на помощта.

(9)

Следователно са налице извънредни обстоятелства, които позволяват тази помощ да се разглежда като съвместима с принципите на вътрешния пазар, чрез дерогация и единствено в рамките на необходимо за ограничаване на равнището на бедност в селските райони в Унгария,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Извънредната държавна помощ от страна на унгарските власти под формата на субсидиране на лихвения процент по кредити и директно предоставяне на безвъзмездни средства за закупуване на земеделска земя в максимален размер от 4 000 милиона унгарски форинта, подлежаща на разпределяне между 1 януари 2010 г. до 31 декември 2013 г., се счита за съвместима с принципите на вътрешния пазар.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република Унгария.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.

За Съвета

Председател

A. CARLGREN


(1)  Мерна единица, използвана за качеството на земеделската земя в Унгария.


29.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 348/57


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 14 декември 2009 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2006/17 относно годишните отчети на Европейската централна банка

(ЕЦБ/2009/29)

(2009/1018/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 26.2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение ЕЦБ/2009/16 от 2 юли 2009 г. относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени облигации (1) предвижда създаването на програма за закупуване на обезпечени облигации. Изпълнението на тази програма изисква допълнително изменение на Решение ЕЦБ/2006/17 от 10 ноември 2006 г. относно годишните отчети на Европейската централна банка (2).

(2)

Съществува необходимост за определяне на счетоводното третиране на неуредени вземания, възникнали от неизпълнение на контрагенти на Евросистемата във връзка с кредитните операции на Евросистемата и свързаните с това активи, както и на счетоводното третиране на разпоредбите за породените от такива операции рискове от контрагента.

(3)

Необходими са някои други технически изменения на Решение ЕЦБ/2006/17.

(4)

Решение ЕЦБ/2006/17 следва да бъде съответно изменено,

РЕШИ:

Член 1

Решение ЕЦБ/2006/17 се изменя, както следва:

1.

Член 7 се заменя със следния текст:

„Член 7

Провизия за валутен, лихвен и кредитен риск и за риск, свързан с цената на златото

Като надлежно вземе предвид характера на дейностите на ЕЦБ, Управителният съвет може да създаде в баланса на ЕЦБ провизия за валутен, лихвен и кредитен риск и за риск, свързан с цената на златото. Управителният съвет взема решение относно размера и използването на провизията въз основа на мотивирана оценка на рисковите експозиции на ЕЦБ.“

2.

Член 8 се изменя, както следва:

а)

Параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Не се прави разграничение между ценови и валутни разлики от преоценка на златото, а се осчетоводява една единствена разлика от преоценка на златото, на база цената в евро на определена теглова единица злато, получена от обменния курс на еврото спрямо щатския долар на датата на преоценка за тримесечието. Преоценката се извършва по отделни валути за валутните салда, включително за балансови и задбалансови транзакции, и по отделни кодове, т.е. по еднакъв ISIN код/вид за ценните книжа, с изключение на тези ценни книжа, включени в позиции „Други финансови активи“ или „Други“ или „Ценни книжа, притежавани за целите на паричната политика“, които се третират като отделни позиции.“

б)

Параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   Ценни книжа, класифицирани като притежавани до падеж, се третират като отделни позиции, оценяват се по амортизационни разходи и подлежат на обезценка. Същото третиране се прилага към нетъргуемите ценни книжа. Ценни книжа, които са класифицирани като притежавани до падеж, могат да бъдат продавани преди падежа им:

i)

ако продаденото количество се счита за незначително в сравнение с общия размер на портфейла от ценни книжа, притежавани до падеж; или

ii)

ако ценните книжа са продадени през месеца, в който е падежа; или

iii)

при извънредни обстоятелства, като значително влошаване на кредитоспособността на емитента, или в следствие на изрично решение за паричната политика на Управителния съвет на ЕЦБ.“

3.

Приложения I и III към Решение ЕЦБ/2006/17 се изменят в съответствие с приложението към настоящето решение.

Член 2

Заключителна разпоредба

Настоящото решение влиза в сила на 31 декември 2009 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 14 декември 2009 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 175, 4.7.2009 г., стр. 18.

(2)  ОВ L 348, 11.12.2006 г., стр. 38.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и III към Решение ЕЦБ/2006/17 се изменят, както следва:

1.

Таблиците, включени в приложение I към Решение ЕЦБ/2006/17, се заменят със следните таблици:

АКТИВИ

Балансова позиция

Категоризиране на съдържанието на балансовите позиции

Принцип на оценка

1.

Злато и вземания в злато

Физическо злато, т.е. кюлчета, монети, слитъци, късове на съхранение или „на път“. Монетарно злато, като салда по сметките на виждане в злато (неразпределени сметки), срочни депозити и вземания в злато, произтичащи от следните транзакции: i) транзакции за повишаване или понижаване на пробата; и ii) промяна на разположението или чистотата на златото, когато има разлика повече от един работен ден между изписването и получаването

Пазарна стойност

2.

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Вземания от контрагенти, които са резиденти извън еврозоната, включително от международни и наднационални институции и централни банки извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

 

2.1.

Вземания от Международния валутен фонд (МВФ)

a)

Права на тираж в рамките на резервния транш (нето)

Национална квота минус салда в евро на разположение на МВФ. Сметка № 2 на МВФ (сметка в евро за административни разходи) може да бъде включена в тази позиция или в позиция „Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро“

a)

Права на тираж в рамките на резервния транш (нето)

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

б)

Специални права на тираж

Притежавани специални права на тираж (бруто)

б)

Специални права на тираж

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

в)

Други вземания

Общи кредитни споразумения, заеми по специални кредитни споразумения, депозити в рамките на Улеснението за намаляване на бедността и стимулиране на растежа

в)

Други вземания

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

2.2.

Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи

а)

Салда в банки извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива „Други финансови активи“

Разплащателни сметки, срочни депозити, еднодневни депозити, обратни репо-сделки

a)

Салда в банки извън еврозоната

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

б)

Инвестиции в ценни книжа извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива „Други финансови активи“

Облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар, капиталови инструменти, притежавани като част от валутните резерви — всичките емитирани от резиденти извън еврозоната

б) i)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, притежавани до падеж

Пазарна цена и пазарен обменен курс

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

б) ii)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, притежавани до падеж

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка и пазарен обменен курс

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

б) iii)

Нетъргуеми ценни книжа

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка и пазарен обменен курс

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

б) iv)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена и пазарен обменен курс

в)

Външни заеми (депозити) за резиденти извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива „Други финансови активи“

в)

Външни заеми:

Депозити по номинална стойност, конвертирана по пазарен обменен курс

г)

Други външни активи

Банкноти и монети, емитирани извън еврозоната

г)

Други външни активи

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс

3.

Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

а)

Инвестиции в ценни книжа в еврозоната, различни от тези по позиция в актива „Други финансови активи“

Облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар, капиталови инструменти, притежавани като част от валутните резерви - всичките емитирани от резиденти от еврозоната

а) i)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, притежавани до падеж

Пазарна цена и пазарен обменен курс

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

а) ii)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, притежавани до падеж

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка и пазарен обменен курс

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

а) iii)

Нетъргуеми ценни книжа

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка и пазарен обменен курс

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

а) iv)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена и пазарен обменен курс

б)

Други вземания от резиденти от еврозоната, различни от тези по позиция в актива „Други финансови активи“

Заеми, депозити, обратни репо-сделки, други кредити

б)

Други вземания

Депозити и други кредити по номинална стойност, конвертирани по пазарен обменен курс

4.

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

 

 

4.1.

Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми

а)

Салда в банки извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива „Други финансови активи“

Разплащателни сметки, срочни депозити, еднодневни депозити, обратни репо-сделки във връзка с управлението на ценни книжа, деноминирани в евро

а)

Салда в банки извън еврозоната

Номинална стойност

б)

Инвестиции в ценни книжа извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива „Други финансови активи“

Капиталови инструменти, облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар - всичките емитирани от резиденти извън еврозоната

б) i)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, притежавани до падеж

Пазарна цена

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

б) ii)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, притежавани до падеж

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

б) iii)

Нетъргуеми ценни книжа

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

б) iv)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена

в)

Заеми за резиденти извън еврозоната, различни от тези по позиция в актива „Други финансови активи“

в)

Заеми извън еврозоната

Депозити по номинална стойност

г)

Ценни книжа, различни от тези по позиция в актива „Други финансови активи“, емитирани от лица, извън еврозоната

Ценни книжа, емитирани от наднационални или международни организации, например Европейската инвестиционна банка, независимо от тяхното географско местоположение

г) i)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, притежавани до падеж

Пазарна цена

Премиите/отстъпките се амортизират

г) ii)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, притежавани до падеж

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

г) iii)

Нетъргуеми ценни книжа

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

4.2.

Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове II (ERM II)

Кредитиране в съответствие с условията на Механизма на обменните курсове II (ERM II)

Номинална стойност

5.

Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

Позиции 5.1 до 5.5: транзакции в зависимост от съответните инструменти на паричната политика, описани в приложение I към Насоки ЕЦБ/2000/7 от 31 август 2000 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (1)

 

5.1.

Основни операции по рефинансиране

Обичайни обратни транзакции за осигуряване на ликвидност със седмична честота и обикновено едноседмичен падеж

Номинална стойност или цена на придобиване при репо-сделка

5.2.

Дългосрочни операции по рефинансиране

Обичайни обратни транзакции за осигуряване на ликвидност с месечна честота и обикновено с тримесечен падеж

Номинална стойност или цена на придобиване при репо-сделка

5.3.

Обратни операции за фино регулиране

Обратни транзакции, осъществявани ad hoc за целите на финото регулиране

Номинална стойност или цена на придобиване при репо-сделка

5.4.

Структурни обратни операции

Обратни транзакции, насочени към коригиране на структурната позиция на Евросистемата спрямо финансовия сектор

Номинална стойност или цена на придобиване при репо-сделка

5.5.

Пределно кредитно улеснение

Улеснение за предоставяне на овърнайт ликвидност с предварително определена лихва срещу допустими активи (ликвидно улеснение с постоянен достъп)

Номинална стойност или цена на придобиване при репо-сделка

5.6.

Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения (margin calls)

Допълнителен кредит към кредитни институции, произтичащ от нарастването на стойността на базовите активи по отношение на друг кредит за тези кредитни институции

Номинална стойност или цена на придобиване

6.

Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро

Разплащателни сметки, срочни депозити, еднодневни депозити, обратни репо-сделки във връзка с управлението на портфейли от ценни книжа по позиция на актива „Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро“, включително транзакции, произтичащи от трансформирането на предишни резерви в чуждестранна валута в еврозоната и други вземания. Кореспондентски сметки при кредитни институции извън еврозоната. Други вземания и операции, които не са свързани с операциите по паричната политика на Евросистемата

Номинална стойност или цена на придобиване

7.

Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

 

 

7.1.

Ценни книжа, притежавани за целите на паричната политика

Ценни книжа, емитирани в еврозоната, притежавани за целите на паричната политика. Дългови сертификати на ЕЦБ, закупени за целите на финото регулиране

i)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, притежавани до падеж

Пазарна цена

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

ii)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, притежавани до падеж

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

iii)

Нетъргуеми ценни книжа

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

7.2.

Други ценни книжа

Ценни книжа, различни от тези по позиция в актива 7.1 „Ценни книжа, притежавани за целите на паричната политика“ и по позиция в актива 11.3 „Други финансови активи“; облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар, притежавани окончателно, включително държавни ценни книжа отпреди създаването на Икономическия и паричен съюз, деноминирани в евро. Капиталови инструменти

i)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, притежавани до падеж

Пазарна цена

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

ii)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, притежавани до падеж

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

iii)

Нетъргуеми ценни книжа

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

iv)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена

8.

Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро

Вземания от правителството отпреди създаването на Икономическия и паричен съюз (нетъргуеми ценни книжа, заеми)

Депозити/заеми по номинална стойност, нетъргуеми ценни книжа по цена на придобиване

9.

Вземания в рамките на Евросистемата

 

 

9.1.

Вземания, свързани със записи на заповед, обезпечаващи емитирането на дългови сертификати от ЕЦБ

Позиция само в баланса на ЕЦБ

Записи на заповед, издадени от НЦБ въз основа на споразумението за взаимно обезпечаване във връзка с емитирането на дългови сертификати от ЕЦБ

Номинална стойност

9.2.

Вземания във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата

Вземания, свързани с емисията на банкноти от ЕЦБ, съгласно Решение ECB/2001/15 от 6 декември 2001 г. относно емитирането на евробанкноти (2)

Номинална стойност

9.3.

Други вземания в рамките на Евросистемата (нето)

Нетна позиция на следните подпозиции:

a)

Нетни вземания, произтичащи от салдата по сметките в TARGET2 и кореспондентските сметки на НЦБ, т.е. нетната стойност на вземанията и задълженията (виж също позиция от пасива „Други задължения в рамките на Евросистемата (нето)“)

a)

Номинална стойност

б)

Други деноминирани в евро вземания в рамките на Евросистемата, които е възможно да възникнат, включително междинно разпределяне на дохода на ЕЦБ от евробанкноти между НЦБ

б)

Номинална стойност

10.

Позиции в процес на сетълмент

Салда по сетълмент сметки (вземания), включително чекове в процес на осребряване

Номинална стойност

11.

Други активи

 

 

11.1.

Монети от еврозоната

Евромонети

Номинална стойност

11.2.

Материални и нематериални дълготрайни активи

Земя и сгради, обзавеждане и оборудване (включително компютърно оборудване), софтуер

Цена на придобиване минус амортизация

Амортизацията е системно разпределяне на амортизируемата стойност на актива през неговия полезен живот. Полезният живот е периодът, по време на който се очаква даден дълготраен актив да бъде на разположение за употреба от стопанския субект. Полезният живот на отделни материални дълготрайни активи може да бъде преразглеждан системно, ако очакванията се различават от предишните оценки. Големите активи могат да обхващат компоненти с различен полезен живот. Животът на такива компоненти се оценява индивидуално.

Разходите за нематериални активи включват цената на придобиване на нематериалния актив. Други преки или косвени разходи се третират като разход

Капитализиране на разходите: ограничено (под 10 000 евро без ДДС: не се капитализират)

11.3.

Други финансови активи

Дялови участия и инвестиции в дъщерни дружества, акции, притежавани по стратегически/политически причини

Ценни книжа, включително акции, други финансови инструменти и салда, включително срочни депозити и разплащателни сметки, притежавани като целеви портфейл

Обратни репо-сделки с кредитни институции във връзка с управлението на портфейли от ценни книжа по тази позиция

a)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена

б)

Дялови участия и неликвидни акции, както и всякакви други капиталови инструменти, притежавани като постоянни инвестиции

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

в)

Инвестиция в дъщерни дружества или значителни участия

Нетна стойност на актива

г)

Търгуеми ценни книжа, различни от ценни книжа, притежавани до падеж

Пазарна цена

Премиите/отстъпките се амортизират

д)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, притежавани до падеж или притежавани като постоянна инвестиция

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Всякакви премии или отстъпки се амортизират

е)

Нетъргуеми ценни книжа

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

ж)

Салда в банки и заеми

Номинална стойност, конвертирани по пазарен обменен курс, ако салдата и депозитите са деноминирани в чуждестранни валути

11.4.

Разлики от преоценка на задбалансови инструменти

Резултати от преоценка на валутни форуърди, валутни суапове, лихвени суапове, споразумения за лихвен форуърд, форуърдни транзакции с ценни книжа, валутни спот транзакции от датата на сделката до датата на сетълмента

Нетна позиция между форуърд и спот, по пазарен обменен курс

11.5.

Начисления и разходи за бъдещи периоди

Доход, който все още не е дължим, но може да бъде отнесен към отчетния период. Разходи за бъдещи периоди и платени начислени лихви (т.е. начислени лихви, закупени с ценна книга).

Номинална стойност, чуждестранна валута, конвертирана по пазарен курс

11.6.

Други

а)

Аванси, заеми и други второстепенни позиции. Заеми на доверителна основа

а)

Номинална стойност или цена на придобиване

б)

Инвестиции, свързани с депозити в злато на клиенти

б)

Пазарна стойност

в)

Нетни пенсионни активи

в)

Съгласно член 22, параграф 3

г)

Неуредени вземания, възникнали от неизпълнение на контрагенти на Евросистемата във връзка с кредитни операции на Евросистемата

г)

Номинална/възстановяема стойност (преди/след покриване на загубите)

д)

Активи или вземания (спрямо трети лица), придобити във връзка с изпълнението върху обезпечение, предоставено от контрагенти на Евросистемата при неизпълнение.

д)

Цена на придобиване (конвертирана по пазарния обменен курс към момента на придобиване, ако финансовите активи са деноминирани в чуждестранна валута)

12.

Загуба за годината

 

Номинална стойност


ПАСИВИ

Балансова позиция

Категоризиране на съдържанието на балансовите позиции

Принцип на оценка

1.

Банкноти в обращение

Евробанкноти, емитирани от ЕЦБ в съответствие с Решение ЕЦБ/2001/15

Номинална стойност

2.

Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

Позиции 2.1, 2.2, 2.3 и 2.5: депозити в евро съгласно приложение I към Насоки ЕЦБ/2000/7

 

2.1.

Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви)

Сметки в евро на кредитни институции, включени в списъка на финансовите институции, към които се прилагат изисквания за поддържане на минимални резерви съгласно Устава. Тази позиция съдържа главно сметки, използвани за поддържане на минимални резерви

Номинална стойност

2.2.

Депозитно улеснение

Овърнайт депозити с предварително определена лихва (ликвидно улеснение с постоянен достъп)

Номинална стойност

2.3.

Срочни депозити

Инкасиране с цел изтегляне на ликвидност при операции за фино регулиране

Номинална стойност

2.4.

Обратни операции за фино регулиране

Транзакции, свързани с паричната политика и насочени към изтегляне на ликвидност

Номинална стойност или цена на придобиване при репо-сделка

2.5.

Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения (margin calls)

Депозити на кредитни институции, произтичащи от намаляване на стойността на базовите активи по отношение на кредити за тези кредитни институции

Номинална стойност

3.

Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро

Репо-сделки, свързани с едновременни обратни репо-сделки за управление на портфейли от ценни книжа по позиция в актива „Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро“. Други операции, които не са свързани с операциите по паричната политика на Евросистемата. Не се включват разплащателни сметки на кредитни институции.

Номинална стойност или цена на придобиване при репо-сделка

4.

Емитирани дългови сертификати от ЕЦБ

Позиция само в баланса на НЦБ.

Дългови сертификати съгласно приложение I към Насоки ЕЦБ/2000/7. Сконтови книжа, емитирани с цел изтегляне на ликвидността

Номинална стойност

5.

Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро

 

 

5.1.

Сектор „Държавно управление“

Разплащателни сметки, срочни депозити, депозити, платими при поискване

Номинална стойност

5.2.

Други задължения

Разплащателни сметки на персонала, дружества и клиенти, включително финансови институции, които са освободени от задължението да поддържат минимални резерви — виж позиция 2.1. от пасива, и други; срочни депозити, депозити, платими при поискване

Номинална стойност

6.

Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

Разплащателни сметки, срочни депозити, депозити, платими при поискване, включително сметки за платежни цели и сметки за целите на управлението на резервите: на други банки, централни банки, международни/наднационални институции, включително на Европейската комисия; разплащателни сметки на други вложители. Репо-сделки, свързани с едновременни обратни репо-сделки за управлението на ценни книжа, деноминирани в евро. Салда по сметки в TARGET2 на централните банки на държавите-членки, които не са приели еврото

Номинална стойност или цена на придобиване при репо-сделка

7.

Задължения към резиденти от еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Разплащателни сметки. Задължения по репо-сделки; обикновено инвестиционни сделки с използване на активи в чуждестранна валута или злато

Номинална стойност, конвертиране по пазарен валутен курс в края на годината

8.

Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

 

 

8.1.

Депозити, салда и други задължения

Разплащателни сметки. Задължения по репо-сделки; обикновено инвестиционни сделки с използване на активи в чуждестранна валута или злато

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс в края на годината

8.2.

Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове II (ERM II)

Получени заеми в съответствие с условията на Механизма на обменните курсове II (ERM II)

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс в края на годината

9.

Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ

Деноминирана в СПТ позиция, която показва сумата на СПТ, които са били първоначално предоставени на съответната страна/НЦБ

Номинална стойност, конвертиране по пазарен обменен курс в края на годината

10.

Задължения в рамките на Евросистемата

 

 

10.1.

Задължения, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви

Позиция само в баланса на ЕЦБ (деноминирана в евро)

Номинална стойност

10.2.

Други задължения в рамките на Евросистемата (нето)

Нетна позиция на следните подпозиции:

а)

Нетни задължения, произтичащи от салдата по сметките в TARGET2 и кореспондентските сметки на НЦБ, т.е. нетната стойност на вземанията и задълженията - виж също позиция в актива „Други вземания в рамките на Евросистемата (нето)“

а)

Номинална стойност

б)

Други деноминирани в евро задължения в рамките на Евросистемата, които е възможно да възникнат, включително междинно разпределяне на дохода на ЕЦБ от евробанкноти между НЦБ

б)

Номинална стойност

11.

Позиции в процес на сетълмент

Салда по сетълмент сметки (задължения), включително размера на незавършения сетълмент по джиро преводи

Номинална стойност

12.

Други задължения

 

 

12.1.

Разлики от преоценка на задбалансови инструменти

Резултати от преоценка на валутни форуърди, валутни суапове, лихвени суапове, споразумения за лихвен форуърд, форуърдни транзакции с ценни книжа, валутни спот транзакции от датата на сделката до датата на сетълмента

Нетна позиция между форуърд и спот, по пазарен обменен курс

12.2.

Начисления и приходи за бъдещи периоди

Разходи, които стават дължими през бъдещ период, но са свързани с отчетния период. Доходи получени през отчетния период, но свързани с бъдещ период