ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.344.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 344

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
23 декември 2009 г.


Съдържание

 

V   Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

Страница

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

Регламент (ЕС) № 1273/2009 на Комисията от 22 декември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕС) № 1274/2009 на Комисията от 18 декември 2009 година за откриване и управление на квотите за внос на ориз с произход от отвъдморските страни и територии (ОСТ)

3

 

*

Регламент (ЕС) № 1275/2009 на Комисията от 21 декември 2009 година за забрана на риболова на червен тон в Атлантическия океан на изток от 45° з.д. и в Средиземно море от страна на съдове под флага на Франция

8

 

*

Регламент (ЕС) № 1276/2009 на Комисията от 22 декември 2009 година за определяне на стандартните стойности за изчисляване на финансовата компенсация и на аванса върху нея по отношение на продуктите на рибарството, изтеглени от пазара през риболовната 2010 година

10

 

*

Регламент (ЕС) № 1277/2009 на Комисията от 22 декември 2009 година за определяне на общностните цени на изтегляне от пазара и общностните продажни цени на рибните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета за риболовната 2010 година

12

 

*

Регламент (ЕС) № 1278/2009 на Комисията от 22 декември 2009 година за определяне на размера на помощта за частно складиране за някои видове продукти на рибарството през риболовната 2010 година

22

 

*

Регламент (ЕС) № 1279/2009 на Комисията от 22 декември 2009 година за определяне на размера на помощта за прехвърляне и фиксираната помощ за някои продукти на рибарството през риболовната 2010 година

23

 

*

Регламент (ЕС) № 1280/2009 на Комисията от 22 декември 2009 година за определяне на референтните цени за някои продукти на рибарството за риболовната 2010 година

25

 

*

Регламент (ЕС) № 1281/2009 на Комисията от 22 декември 2009 година за определяне на общностните продажни цени на продуктите на рибарството, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета за риболовната 2010 година

29

 

*

Регламент (ЕС) № 1282/2009 на Комисията от 22 декември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 409/2009 за определяне на общностните коефициенти на преобразуване и кодове на начините за представяне, използвани за преобразуване на преработеното тегло на рибата в живо тегло

31

 

*

Директива 2009/163/ЕС на Комисията от 22 декември 2009 година за изменение, във връзка с неотам, на Директива 94/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно подсладители за влагане в храни ( 1 )

37

 

*

Директива 2009/164/ЕС на Комисията от 22 декември 2009 година за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения II и III към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметични продукти ( 1 )

41

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

2009/1000/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 22 декември 2009 година относно финансово участие на Съюза за 2010 г. в референтната лаборатория на Общността за трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (нотифицирано под номер C(2009) 10291)

44

 

 

2009/1001/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 22 декември 2009 година за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък с територии от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион (нотифицирано под номер C(2009) 10414)

46

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2009/908/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 година за установяване на мерките за прилагане на Решението на Европейския съвет относно председателството на Съвета, и относно председателството на подготвителните органи на Съвета (ОВ L 322, 9.12.2009 г.)

56

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


V Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

23.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 344/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1273/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 23 декември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

44,1

MA

54,6

TN

117,3

TR

84,8

ZZ

75,2

0707 00 05

EG

155,5

JO

81,7

MA

86,1

TR

114,8

ZZ

109,5

0709 90 70

MA

36,3

TR

112,8

ZZ

74,6

0805 10 20

MA

64,0

TR

60,5

ZA

81,6

ZZ

68,7

0805 20 10

MA

65,1

TR

59,0

ZZ

62,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

37,2

IL

76,2

TR

76,8

ZZ

63,4

0805 50 10

TR

71,3

ZZ

71,3

0808 10 80

CA

71,9

CN

87,2

MK

23,6

US

81,8

ZZ

66,1

0808 20 50

CN

47,6

US

119,8

ZZ

83,7


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


23.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 344/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1274/2009 НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2009 година

за откриване и управление на квотите за внос на ориз с произход от отвъдморските страни и територии (ОСТ)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2001/822/ЕО на Съвета от 27 ноември 2001 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейската общност (1), и по-специално член 6, параграф 5, седма алинея от приложение III към него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (2), и по-специално член 148 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 6 от приложение III към Решение 2001/822/ЕО кумулацията на произход АКТБ—ОСТ за продуктите с тарифна позиция 1006 се позволява в рамките на годишно количество от 160 000 тона, в което се съдържа тарифна квота за ориз, в еквивалент на олющен ориз, с произход от държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (държави от АКТБ) в размер на 125 000 тона. Всяка година се издават лицензи за внос за 35 000 тона ориз с произход от отвъдморските страни и територии (наричани по-долу ОСТ), като в рамките на това количество лицензи за внос за 10 000 тона се издават за внос от най-слабо развитите ОСТ, изброени в приложение IБ към посоченото решение. Всички останали лицензи за внос се издават за внос от Нидерландските Антили и Аруба. Това количество от 35 000 тона ориз от ОСТ може да бъде увеличено, при условие че страните от АКТБ фактически не използват възможностите си за директен износ в рамките на предвидената в споразумението от Котону тарифна квота.

(2)

От 1 януари 2008 г. търговските клаузи от споразумението за партньорство между ЕО и АКТБ не се прилагат, а тарифните квоти за ориз в него са заменени с преференциалния режим, предвиден в член 6 от Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета от 20 декември 2007 г. за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (3). Съгласно член 3, параграф 3, буква а) от посочения регламент преференциалният режим за продуктите с тарифна позиция 1006 с произход от определени страни, които са част от групата държави от АКТБ, предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство, се запазва само до 31 декември 2009 г. Вследствие на това от 1 януари 2010 г. няма да бъде възможно да се предвиди евентуално увеличаване на квотата на ОСТ във връзка с използването на квотата на АКТБ, което означава, че квотите на ОСТ трябва да бъдат откривани на годишна основа за количество до 35 000 тона.

(3)

Без да се засягат допълнителните условия или дерогации, приети за управлението на тези режими за внос, е целесъобразно да се вземат под внимание хоризонталните или секторни регламенти за прилагане, и по-специално: Регламент (ЕО) № 1342/2003 на Комисията от 28 юли 2003 г. относно определяне на специални подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на зърнените култури и в сектора на ориза (4), Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (5) и Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 година за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (6).

(4)

С оглед осигуряване на балансирано управление на пазара издаването на лицензи за внос за посочените по-горе квоти за внос следва да се разпредели в рамките на годината на няколко определени подпериода, като също така следва да се установи периодът на валидност на лицензите и максималното количество за всяко заявление.

(5)

Количествата ориз на етапа на преработка, различни от олющен ориз, се превръщат чрез коефициентите, определени в член 1 от Регламент (ЕО) № 1312/2008 на Комисията от 19 декември 2008 година за определяне на коефициентите за превръщане, разходите за преработка и стойността на субпродуктите на различните етапи от преработката на ориз (7). Целесъобразно е да се предвиди и превръщане на количествата натрошен ориз.

(6)

С оглед осигуряването на правилно управление на квотите за внос заявлението за лиценз за внос следва да бъде придружено от внесена гаранция в размер, съответстващ с потенциалните рискове.

(7)

С оглед оптимизирането на използването на квотите при евентуално прилагане на коефициент на разпределение следва да се предвиди възможността правата по лицензите да бъдат прехвърляни на приобретатели, които удовлетворяват посочените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 условия за допустимост.

(8)

Съгласно член 6 от приложение III към Решение 2001/822/ЕО лицензите, които не бъдат използвани за внос на ориз с произход от най-слабо развитите ОСТ, изброени в приложение IБ към него, следва да се предоставят за внос на ориз с произход от Нидерландските Антили и Аруба. За тази цел е целесъобразно да се предвиди количествата за подпериод септември, неизползвани за най-слабо развитите ОСТ, да бъдат предоставени за внос на ориз с произход от Нидерландските Антили и Аруба.

(9)

С оглед осигуряването на правилно управление на квотите е целесъобразно да се направи дерогация от член 11 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 и задълженията за съобщение, предвидени в посочения член, да бъдат адаптирани.

(10)

Поради факта, че вносните мита за продуктите с тарифна позиция 1006 с произход от определени страни, които са част от групата държави от АКТБ, предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство, се премахват от 1 януари 2010 г., посочените в настоящия регламент мерки следва да се прилагат от същата дата.

(11)

След края на квотния период 2009 г. Регламент (ЕО) № 1529/2007 на Комисията от 21 декември 2007 година за откриване и управление на квотите за внос на ориз с произход от държавите от АКТБ, които са част от региона Карибски форум (Cariforum), и от отвъдморските страни и територии (ОСТ) за 2008 и 2009 година (8) ще бъде недействителен. Поради тази причина той следва да бъде отменен.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, съответстват на становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   С настоящия регламент се откриват и управляват тарифните квоти за внос на следните количества ориз под код по КН 1006, наричани по-долу „тарифните квоти“:

а)

25 000 тона с произход от Нидерландските Антили или Аруба;

б)

10 000 тона с произход от най-слабо развитите отвъдморски страни и територии (ОСТ), посочени в приложение I Б към Решение 2001/822/ЕО.

Тарифните квоти се откриват на годишна основа за периода от 1 януари до 31 декември.

2.   Регламенти (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 1301/2006 и (ЕО) № 376/2008 се прилагат, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент.

3.   Тарифните квоти се управляват в съответствие с метода на едновременна проверка, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 1301/2006.

4.   Вносните мита за количествата в рамките на тарифните квоти са нула. В съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 тази ставка се посочва в клетка 24 на заявлението за лиценз за внос, както и в самия лиценз.

5.   Периодите на тарифните квоти за внос се разделят на 3 подпериода, както е посочено в приложение I.

Количествата, посочени в член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, и налични за следващия подпериод се съобщават от Комисията преди 25-ия ден на последния месец от дадения подпериод.

Когато за подпериода на месец септември количествата, за които се отнасят заявленията за тарифни квоти, посочени в параграф 1, буква б) от настоящия член, са по-ниски от общите налични количества, остатъкът може да се използва за внос на продукти с произход от Нидерландските Антили или Аруба.

6.   Количествата, посочени в настоящия регламент, са изразени в еквивалент на олющен ориз, освен ако не е посочено друго.

Количествата ориз на етапа на преработка, различни от олющен ориз, се превръщат чрез коефициентите, определени в член 1 от Регламент (ЕО) № 1312/2008.

За целите на настоящия регламент превръщането на количествата натрошен ориз в количества олющен ориз се прави въз основа на теглото на продукта.

Член 2

1.   Заявленията за лицензи се подават през първите седем дни от всеки подпериод, посочен в приложение I.

2.   Без да се нарушават разпоредбите на член 6, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, количествата, заявени за всеки подпериод и за всеки пореден номер на съответната квота, не могат да надвишават 5 000 тона.

3.   До 14-ия ден от месеца, в който са подадени заявления за лицензи, държавите-членки, в съответствие с член 11, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, съобщават на Комисията общите количества, обхванати от заявленията, като посочват осемцифровия код по КН, държавата на произход и обхванатите от тези заявления количества, изразени в тегло на продукта.

Член 3

1.   В клетки 7 и 8 на заявленията за лиценз и на лицензите се посочва държавата на произход, а обозначението „да“ се отбелязва с кръстче. Лицензите пораждат задължение за внос от посочената държава.

2.   В клетка 20 на заявленията за лиценз и на лицензите се съдържа някой от изброените в приложение II текстове.

Член 4

Размерът на гаранцията, посочена в член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 376/2008, е 46 EUR на тон.

Член 5

1.   Лицензите за внос се издават между 25-ия и последния ден от месеца, в който са подадени заявленията.

2.   Чрез дерогация от член 6, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1342/2003 и без да се нарушават разпоредбите на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 376/2008, правата по лицензите могат да бъдат прехвърляни на приобретатели, които удовлетворяват посочените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 условия за приемливост.

Член 6

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, държавите-членки уведомяват Комисията:

а)

най-късно на втория работен ден след деня на издаване на лиценза за внос — за общите количества, обхванати от лицензите за внос, издадени предходния месец;

б)

най-късно на последния ден от всеки месец, включително при липса на заявления:

i)

за общите количества, реално допуснати за свободно обращение, за които са били уведомени и за които не са съобщили преди, както и

ii)

за общите количества, обхванати от неизползвани или частично използвани лицензи за внос, в съответствие с член 11, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, за които са били уведомени и за които не са съобщили преди.

2.   Посочените в параграф 1 количества се изразяват в тегло на продукта и се разбиват по осемцифров код по КН, държава на произход и квотна година.

Член 7

С оглед управлението на тарифните квоти количествата, обхванати от заявленията за лицензи, и тези, обхванати от лицензите за внос, както и количествата, съобщавани в съответствие с членове 2 и 6, се изразяват в килограми и цели числа.

Член 8

Лицензите са валидни от деня на действителното им издаване по смисъла на член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 376/2008 до 31 декември на годината на издаване.

Член 9

В съответствие с член 26, параграф 1 от приложение III към Решение 2001/822/ЕО допускането за свободно обращение се извършва при представянето на оригинал на сертификат за движение EUR.1 или декларация на доставчика.

Член 10

Регламент (ЕО) № 1529/2007 се отменя.

Член 11

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставен в Брюксел на 18 декември 2009 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 314, 30.11.2001 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 348, 31.12.2007 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 189, 29.7.2003 г., стр. 12.

(5)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(6)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.

(7)  ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 56.

(8)  ОВ L 348, 31.12.2007 г., стр. 155.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Квоти за общо количество от 35 000 тона ориз в еквивалент на олющен ориз за продуктите под код по КН 1006, както е предвидено в член 1

Произход

Количество в тонове в еквивалент на олющен ориз

Пореден номер

Подпериоди

(количество в тонове в еквивалент на олющен ориз)

януари

май

септември

Нидерландски Антили и Аруба

25 000

09.4189

8 333

8 334

8 333

Най-слабо развити ОСТ

10 000

09.4190

3 333

3 334

3 333


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Текстове съгласно член 3, параграф 2:

:

на български

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент (ЕC) № 1274/2009)

:

на испански

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (UE) no 1274/2009]

:

на чешки

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (EU) č. 1274/2009)

:

на датски

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EU) nr. 1274/2009)

:

на немски

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EU) Nr. 1274/2009)

:

на естонски

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EL) nr 1274/2009)

:

на гръцки

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕЕ) αριθ. 1274/2009]

:

на английски

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EU) No 1274/2009)

:

на френски

:

Exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (UE) no 1274/2009]

:

на италиански

:

Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (UE) n. 1274/2009]

:

на латвийски

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (ES) Nr. 1274/2009)

:

на литовски

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (ES) Nr. 1274/2009)

:

на унгарски

:

Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (1274/2009/EU rendelet)

:

на малтийски

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (UE) Nru 1274/2009)

:

на нидерландски

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van deze vergunning vermelde hoeveelheid (Verordening (EU) nr. 1274/2009)

:

на полски

:

Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1274/2009)

:

на португалски

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (UE) n.o 1274/2009]

:

на румънски

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (UE) nr. 1274/2009]

:

на словашки

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v kolónkach 17 a 18 tohto dovozného povolenia [nariadenie (EÚ) č. 1274/2009]

:

на словенски

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1274/2009)

:

на фински

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EU) N:o 1274/2009)

:

на шведски

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EU) nr 1274/2009)


23.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 344/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1275/2009 НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2009 година

за забрана на риболова на червен тон в Атлантическия океан на изток от 45° з.д. и в Средиземно море от страна на съдове под флага на Франция

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 43/2009 на Съвета от 16 януари 2009 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2009 г. и свързаните с тях условия, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова (3), определя квотите за 2009 година.

(2)

Съгласно получената от Комисията информация, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на съдове под флага на посочената в същото приложение държава-членка или регистрирани в нея, е изчерпана отпуснатата за 2009 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани уловът на този рибен запас, както и неговото задържане на борда, трансбордиране и разтоварване на брега,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2009 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана от датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на съдове под флага на посочената в същото приложение държава-членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. След тази дата се забранява също и задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените съдове.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2009 година.

За Комисията, от името на председателя,

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стp. 59.

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стp. 1.

(3)  ОВ L 22, 26.1.2009 г., стp. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

31/T&Q

Държава-членка

Франция

Код на запаса

BFT/AE045W

Вид

Червен тон (синьоперест тунец) (Thunnus thynnus)

Зона

Атлантически океан, на изток от 45° з.д., и Средиземно море

Дата

11 ноември 2009 година


23.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 344/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1276/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2009 година

за определяне на стандартните стойности за изчисляване на финансовата компенсация и на аванса върху нея по отношение на продуктите на рибарството, изтеглени от пазара през риболовната 2010 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (1), и по-специално член 21, параграфи 5 и 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 104/2000 предвижда изплащането на финансова компенсация на организациите на производители, които изтеглят при определени условия продуктите, изброени в приложение I, букви А и Б към посочения регламент. Размерът на тази финансова компенсация следва да бъде намален със стандартни стойности в случай на продукти, предназначени за цели, различни от консумация от човека.

(2)

Регламент (ЕО) № 2493/2001 на Комисията от 19 декември 2001 г. за пласиране на някои рибни продукти, които са изтеглени от пазара (2), посочва начини за освобождаване от продукти, изтеглени от пазара. Стойността на тези продукти следва да се определя със стандартно равнище за всеки от тези начини на пласиране, като се вземат предвид средните приходи, които могат да бъдат получени от подобно пласиране в различните държави-членки.

(3)

Съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 2509/2000 на Комисията от 15 ноември 2000 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение отпускането на финансова компенсация за изтегляне от пазара на някои рибни продукти (3) специални правила предвиждат, че когато дадена организация на производители или някой от нейните членове пуска продуктите си за продажба в държава-членка, различна от тази, в която е признат, трябва да бъде информиран органът, отговарящ за отпускането на финансовата компенсация. Този орган е на държавата-членка, в която е призната организацията на производителите. Поради това приспаднатата стандартна стойност е стойността, прилагана в тази държава-членка.

(4)

Същият метод на изчисление следва да се прилага за авансите върху финансовата компенсация съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 2509/2000.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по продукти на рибарството,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За риболовната 2010 година стандартните стойности за изчисляване на финансовата компенсация и свързаните аванси за продукти на рибарството, изтеглени от пазара от организации на производители и предназначени за цели, различни от консумация от човека, както е посочено в член 21, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 104/2000, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Стандартната стойност, която се приспада от финансовата компенсация и свързаните аванси, е тази, прилагана в държавата-членка, в която е призната организацията на производителите.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 337, 20.12.2001 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 289, 16.11.2000 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СТАНДАРТНИ СТОЙНОСТИ

Употреба на изтеглените от пазара продукти

ЕUR/тон

1.

Употреба след преработване в брашно (храна за животни):

 

а)

херинга от вида Clupea harengus и скумрия от видовете Scomber scombrus и Scomber japonicus:

 

Дания и Швеция

60

Обединено кралство

50

други държави-членки

15

Франция

2

б)

скариди от видовете Crangon crangon и дълбоководни едри скариди (Pandalus borealis):

 

Дания и Швеция

0

други държави-членки

10

в)

други продукти:

 

Дания

40

Швеция, Португалия и Ирландия

20

Обединено кралство

28

други държави-членки

1

2.

Употреба в прясно или консервирано състояние (храна за животни):

 

а)

сардини от вида Sardina pilchardus и аншоа (Engraulis spp.):

 

всички държави-членки

8

б)

други продукти:

 

Швеция

0

Франция

30

други държави-членки

30

3.

Употреба за стръв:

 

Франция

60

други държави-членки

20

4.

Употреба за цели, различни от храна за животни.

0


23.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 344/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1277/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2009 година

за определяне на общностните цени на изтегляне от пазара и общностните продажни цени на рибните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета за риболовната 2010 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (1), и по-специално член 20, параграф 3 и член 22 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 104/2000 предвижда, че продажни цените и цените на ЕС на изтегляне от пазара за всеки от продуктите, изброени в приложение I от него, се определят на базата на състоянието, размера или теглото и представянето на продукта, прилагайки коефициент на преобразуване за категорията продукти, с цел да не се надхвърлят 90 % от съответната ориентировъчна цена.

(2)

Цените на изтегляне от пазара могат да бъдат умножени по коефициенти на адаптиране в зоните на разтоварване на риба на сушата, които са много отдалечени от основните потребителски центрове на ЕС. Ориентировъчните цени за риболовната 2010 година са определени за всички продукти, посочени в Регламент (ЕО) № 1212/2009 на Съвета (2).

(3)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Управителния комитет по рибни продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Коефициентите на преобразуване за изчисляването на продажните цени и цените на ЕС на изтегляне от пазара в съответствие с членове 20 и 22 от Регламент (ЕО) № 104/2000 за риболовната 2010 година за продуктите, изброени в приложение I към същия регламент, са определени в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Цените на ЕС на изтегляне от пазара и продажните цени на ЕС за риболовната 2010 година и продуктите, за които се отнасят, са определени в приложение II.

Член 3

Цените на ЕС на изтегляне от пазара за риболовната 2010 година в зоните на разтоварване на риба на сушата, които са много отдалечени от основните потребителски центрове на ЕС, и продуктите, за които се отнасят, са определени в приложение III.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 327, 12.12.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Коефициенти на преобразуване за продуктите, изброени в точки А, Б и В от приложение I към Регламент (ЕО) № 104/2000

Вид

Размер (1)

Коефициенти на преобразуване

Изкормени риби с глави (1)

Цели риби (1)

Екстра, A (1)

Екстра, A (1)

Херинга от видовете

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Сардини от видовете

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Котешка акула

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Котешка акула

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Морски костур

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Треска от видовете

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Американска треска

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Меджид

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Молва

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Скумрия от видовете

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Скумрия от видовете

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Аншуа

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Писия (морска писия)

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Мерлуза от видовете

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Мегрим

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Лиманда

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Писия (речна писия)

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Бял тон

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Сепия

Sepia officinalis и Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Вид

Размер (2)

Коефициент на преобразуване

 

Цели риби

Риби без глави (2)

Изкормени риби с глави (2)

 

Екстра, A (2)

Екстра, A (2)

Въдичари

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Всички видове представяне

 

Екстра, A (2)

 

Сиви скариди от видовете

Crangon crangon

1

0,59

 

 

2

0,27

 

 

Сварени във вода

Пресни или замразени

 

Екстра, A (2)

Екстра, A (2)

Сиви скариди от видовете

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Цели (2)

 

 

Морски раци

Cancer pagurus

1

0,72

 

 

2

0,54

 

 

Цели (2)

 

Опашки (2)

E' (2)

Екстра, A (2)

Екстра, A (2)

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Изкормени риби с глави (2)

Цели риби (2)

 

Екстра, A (2)

Екстра, A (2)

Морски език

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Категориите преснота, размер и представяне са тези, определени в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 104/2000.

(2)  Категориите преснота, размер и представяне са тези, определени в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 104/2000.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Цени на изтегляне от пазара и продажни цени в Общността на продуктите, изброени в точки А, Б и В от приложение I към Регламент (ЕО) № 104/2000

Вид

Размер (1)

Цена на изтегляне от пазара (EUR/t)

Изкормени риби с глави (1)

Цели риби (1)

Екстра, А (1)

Екстра, А (1)

Херинга от видовете

Clupea harengus

1

0

129

2

0

198

3

0

187

4a

0

118

4b

0

118

4c

0

248

5

0

220

6

0

110

7a

0

110

7b

0

99

8

0

83

Сардини от видовете

Sardina pilchardus

1

0

296

2

0

371

3

0

418

4

0

273

Котешка акула

Squalus acanthias

1

654

654

2

556

556

3

305

305

Котешка акула

Scyliorhinus spp.

1

455

427

2

455

398

3

313

256

Морски костур

Sebastes spp.

1

0

962

2

0

962

3

0

808

Треска от видовете

Gadus morhua

1

1 144

826

2

1 144

826

3

1 081

636

4

858

477

5

604

350

Американска треска

Pollachius virens

1

559

435

2

559

435

3

551

427

4

473

233

Пикша

Melanogrammus aeglefinus

1

703

547

2

703

547

3

605

420

4

508

351

Меджид

Merlangius merlangus

1

593

449

2

575

431

3

539

395

4

368

269

Молва

Molva spp.

1

792

652

2

769

629

3

699

559

Скумрия от видовете

Scomber scombrus

1

0

228

2

0

225

3

0

219

Скумрия от видовете

Scomber japonicus

1

0

215

2

0

215

3

0

176

4

0

131

Аншуа

Engraulis spp.

1

0

875

2

0

927

3

0

772

4

0

322

Писия (морска писия)

Pleuronectes platessa

от 1 януари до 30 април 2010 г.

1

789

431

2

789

431

3

757

431

4

547

358

от 1 май до 31 декември 2010 г.

1

1 097

599

2

1 097

599

3

1 053

599

4

760

497

Мерлуза от видовете

Merluccius merluccius

1

3 063

2 416

2

2 314

1 804

3

2 314

1 770

4

1 906

1 463

5

1 770

1 395

Мегрим

Lepidorhombus spp.

1

1 633

1 537

2

1 441

1 345

3

1 297

1 177

4

817

697

Лиманда

Limanda limanda

1

588

480

2

447

348

Писия (речна писия)

Platichtys flesus

1

327

288

2

248

208

Бял тон

Thunnus alalunga

1

2 238

1 815

2

2 238

1 726

Сепия

Sepia officinalis и Rossia macrosoma

1

0

1 140

2

0

1 140

3

0

712

 

 

Цели риби

Риби без глави (1)

Изкормени риби с глави (1)

 

Екстра, А (1)

Екстра, А (1)

Въдичари

Lophius spp.

1

1 783

4 632

2

2 280

4 331

3

2 280

4 090

4

1 900

3 609

5

1 052

2 586

 

 

Всички видове представяне

Екстра, А (1)

Сиви скариди от видовете

Crangon crangon

1

1 430

2

654

 

 

Сварени във вода

Пресни или замразени

Екстра, А (1)

Екстра, А (1)

Дълбоководни едри скариди

Pandalus borealis

1

4 985

1 081

2

1 748


Вид

Размер (2)

Продажни цени (EUR/t)

 

Цели (2)

 

Морски раци

Cancer pagurus

1

1 207

 

 

2

905

 

 

Цели (2)

Опашки (2)

E′ (2)

Екстра, А (2)

Екстра, А (2)

Норвежки омар

Nephrops norvegicus

1

4 469

4 469

3 323

2

4 469

3 066

2 789

3

4 002

3 066

2 051

4

2 599

2 131

1 682

 

 

Изкормени риби с глави (2)

Цели риби (2)

 

Екстра, А (2)

Екстра, А (2)

Морски език

Solea spp.

1

5 057

3 910

 

2

5 057

3 910

3

4 787

3 641

4

3 910

2 832

5

3 371

2 225


(1)  Категориите преснота, размер и представяне са тези, определени в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 104/2000.

(2)  Категориите преснота, размер и представяне са тези, определени в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 104/2000.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Цени на изтегляне от пазара в зоните на разтоварване на риба на сушата, които са много отдалечени от основните потребителски центрове

Вид

Зони на разтоварване на риба на сушата

Конверсия Коефициент

Размер (1)

Цена на изтегляне от пазара

(EUR/t)

Изкормени риби с глави (1)

Цели риби (1)

Екстра, А (1)

Екстра, А (1)

Херинга от видовете

Clupea harengus

Крайбрежни райони и острови на Ирландия

0,90

1

0

116

2

0

178

3

0

168

4a

0

106

Крайбрежни райони на Източна Англия от Беруик до Дувър

Крайбрежни райони на Шотландия от Портпатрик до Аймаут и островите, разположени на запад и на север от тези райони

Крайбрежни райони на Каунти Даун (Северна Ирландия)

0,90

1

0

116

2

0

178

3

0

168

4a

0

106

Скумрия от вида

Scomber scombrus

Крайбрежни райони и острови на Ирландия

0,96

1

0

219

2

0

216

3

0

210

Крайбрежни райони и острови на Корнуол и Девън в Обединеното кралство

0,95

1

0

217

2

0

214

3

0

208

Мерлуза от вида

Merluccius merluccius

Крайбрежни райони от Труун (в Югозападна Шотландия) до Уик (в Североизточна Шотландия) и островите, разположени на запад и на север от тези региони

0,75

1

2 444

1 812

2

1 846

1 353

3

1 846

1 327

4

1 520

1 097

5

1 412

1 046

Бял тон или longfinned tuna

Thunnus alalunga

Азорските острови и Мадейра

0,48

1

1 043

871

2

1 043

828

Сардини от видовете

Sardina pilchardus

Канарски острови

0,48

1

0

142

2

0

178

3

0

200

4

0

131

Крайбрежни райони и острови на Корнуол и Девън в Обединеното кралство

0,74

1

0

219

2

0

275

3

0

309

4

0

202

Атлантическите крайбрежни райони на Португалия

0,93

2

0

345

0,81

3

0

338


(1)  Категориите преснота, размер и представяне са тези, определени в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 104/2000.


23.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 344/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1278/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2009 година

за определяне на размера на помощта за частно складиране за някои видове продукти на рибарството през риболовната 2010 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2813/2000 на Комисията от 21 декември 2000 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение предоставянето на помощ за частно складиране на някои видове рибни продукти (2), и по-специално член 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Помощта не следва да надхвърля сумата от техническите и финансови разходи, регистрирани в ЕС, през предходната риболовна година.

(2)

За да не се насърчава продължителното складиране, да се скъсят сроковете за плащане и да се намали натоварването от проверки, помощта за частно складиране трябва да се изплаща с еднократна вноска.

(3)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Управителния комитет по продукти на рибарството,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За риболовната 2010 година размерът на помощта за частно складиране, посочена в член 25 от Регламент (ЕО) № 104/2000, за продуктите, изброени в приложение II към регламента, е както следва:

:

първи месец

:

219 EUR на тон

:

втори месец

:

0 EUR на тон

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел 22 декември 2009 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 326, 22.12.2000 г., стр. 30.


23.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 344/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1279/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2009 година

за определяне на размера на помощта за прехвърляне и фиксираната помощ за някои продукти на рибарството през риболовната 2010 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2814/2000 на Комисията от 21 декември 2000 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение предоставянето на помощ за прехвърляне за някои продукти на рибарството (2), и по-специално член 5 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 939/2001 на Комисията от 14 май 2001 г. за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета по отношение предоставянето на фиксирана помощ за някои рибни продукти (3), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 104/2000 предвижда, че тази помощ може да бъде предоставена за количества от някои пресни продукти, изтеглени от пазара и или обработени за стабилизирането им и съхранени, или консервирани.

(2)

Целта на тази помощ е да се насърчат организациите на производители да обработят или консервират продуктите, изтеглени от пазара, за да се избегне тяхното унищожаване.

(3)

Размерът на помощта следва да бъде такъв, че да не нарушава равновесието на пазара на въпросните продукти или да наруши конкуренцията.

(4)

Размерът на помощта следва да не надхвърля техническите и финансовите разходи, свързани с операциите, които са от съществена значимост за стабилизирането и съхранението, регистрирани в ЕС през риболовната година, преди въпросната година.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по продукти на рибарството,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За риболовната 2010 година размерът на помощта за прехвърляне, посочена в член 23 от Регламент (ЕО) № 104/2000, и размерът на фиксираната помощ, посочена в член 24, параграф 4 от същия регламент, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 326, 22.12.2000 г., стр. 34.

(3)  ОВ L 132, 15.5.2001 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

Размер на помощта за прехвърляне за продуктите, изброени в приложение I, букви А и Б, и за морски език (Solea spp.), посочен в приложение I, буква В от Регламент (ЕО) № 104/2000.

Методи на обработка, предвидени в член 23 от Регламент (ЕО) № 104/2000

Помощ (EUR/тон)

1

2

I.   

Замразяване и съхранение на цели продукти, изкормени и с глави, или нарязани на парчета продукти

Сардини от вида Sardina pilchardus

359

Други видове

291

II.

Отделяне на филето, замразяване и съхранение

395

III.

Осоляване и/или изсушаване и съхранение на цели продукти, изкормени и с глави, или нарязани на парчета или филетирани продукти

277

IV.

Мариноване и съхранение

260

2.

Размер на помощта за прехвърляне за другите продукти, изброени в приложение I, буква В от Регламент (ЕО) № 104/2000.

Методи на обработка и/или консервиране, предвидени в член 23 от Регламент (ЕО) № 104/2000

Продукти

Помощ (EUR/тон)

1

2

3

I.

Замразяване и съхранение

Норвежки омар

(Nephrops norvegicus)

327

Опашки от норвежки омар

(Nephrops norvegicus)

248

II.

Отделяне на главата, замразяване и съхранение

Норвежки омар

(Nephrops norvegicus)

293

III.

Сготвяне, замразяване и съхранение

Норвежки омар

(Nephrops norvegicus)

327

Морски раци

(Cancer pagurus)

248

IV.

Пастьоризиране и съхранение

Морски раци

(Cancer pagurus)

392

V.

Съхранение в живо състояние в неподвижни резервоари или клетки

Морски раци

(Cancer pagurus)

210

3.

Размер на фиксираната помощ за продуктите, изброени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 104/2000

Методи на обработка

Помощ (EUR/тон)

I.

Замразяване и съхранение на цели продукти, изкормени и с глави, или нарязани на парчета продукти

291

II.

Отделяне на филето, замразяване и съхранение

395


23.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 344/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1280/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2009 година

за определяне на референтните цени за някои продукти на рибарството за риболовната 2010 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (1), и по-специално член 29, параграфи 1 и 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 104/2000 предвижда, че референтни цени, валидни за ЕС, могат да се определят всяка година, по продуктова категория, за продукти, които са предмет на тарифно суспендиране съгласно член 28, параграф 1. Същата възможност е предвидена за продукти, които по силата на това, че са предмет или на обвързващо тарифно намаление съгласно СТО, или на други преференциални договорености, трябва да спазват референтна цена.

(2)

Съгласно член 29, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 104/2000 референтната цена за продуктите, изброени в приложение I, части A и Б към посочения регламент, трябва да е същата като цената на изтегляне, определена в съответствие с член 20, параграф 1 от този регламент.

(3)

Цените на ЕС на изтегляне за съответните продукти са определени за риболовната 2010 година в Регламент (ЕС) № 1277/2009 на Комисията (2).

(4)

Съгласно член 29, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 104/2000 референтната цена за продукти, различни от изброените в приложения I и II към горепосочения регламент, трябва да се определи по-специално въз основа на среднопретеглените митнически стойности, отчетени на вносните пазари или в пристанищата на внос през трите години, непосредствено предшестващи датата, на която е определена референтната цена.

(5)

Не е необходимо да се определят референтни цени за продуктите, обхванати от критериите, определени в член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 104/2000, които са внесени от трети държави в незначителни количества.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по продукти на рибарството,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Референтните цени за риболовната 2010 година за продукти на рибарството, както са посочени в член 29 от Регламент (ЕО) № 104/2000, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000, стр. 22.

(2)  Вж. стр. 12 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ (1)

1.   Референтни цени за продукти, посочени в член 29, параграф 3, буква a) от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета

Вид

Размер (2)

Референтна цена (EUR/тон)

Изкормени с глави (2)

Цели риби (2)

Допълнителен код по ТАРИК

Екстра, А (2)

Допълнителен код по ТАРИК

Екстра, А (2)

Херинга от вида

Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

129

2

 

F012

198

3

 

F013

187

4a

 

F016

118

4b

 

F017

118

4c

 

F018

248

5

 

F015

220

6

 

F019

110

7a

 

F025

110

7b

 

F026

99

8

 

F027

83

Морски костур

(вид Sebastes.)

ex 0302 69 31 и ex 0302 69 33

1

 

F067

962

2

 

F068

962

3

 

F069

808

Треска от вида

Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 144

F083

826

2

F074

1 144

F084

826

3

F075

1 081

F085

636

4

F076

858

F086

477

5

F077

604

F087

350

 

 

Сварени във вода

Пресни или замразени

Допълнителен код по ТАРИК

Екстра, А (2)

Допълнителен код по ТАРИК

Екстра, А (2)

Дълбоководни едри скариди

(Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

4 985

F321

1 081

2

F318

1 748

2.   Референтни цени за продукти на рибарството, посочени в член 29, параграф 3, буква г) от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета

Продукт

Допълнителен код по ТАРИК

Представяне

Референтна цена

(EUR/тон)

1.   

Морски костур

 

 

Цели:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

със или без глави

941

ex 0304 29 35

ex 0304 29 39

 

Филета:

 

F412

с кости („стандартни“)

1 895

F413

без кости

2 094

F414

блокове в директна опаковка, тежащи не повече от 4 kg

2 239

2.   

Треска

ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

F416

Цели, със или без глави

1 095

ex 0304 29 29

 

Филета:

 

F417

разделени или на блокове за промишлени нужди, с кости („стандартни“)

2 451

F418

разделени или на блокове за промишлени нужди, без кости

2 663

F419

самостоятелни или напълно разделени филета, с кожа

2 550

F420

самостоятелни или напълно разделени филета, без кожа

2 943

F421

блокове в директна опаковка, тежащи не повече от 4 kg

2 903

ex 0304 99 33

F422

Парчета и друго месо, с изключение на блокове от смляно месо

1 448

3.   

Американска треска

ex 0304 29 31

 

Филета:

 

F424

разделени или на блокове за промишлени нужди, с кости („стандартни“)

1 518

F425

разделени или на блокове за промишлени нужди, без кости

1 705

F426

самостоятелни или напълно разделени филета, с кожа

1 476

F427

самостоятелни или напълно разделени филета, без кожа

1 630

F428

блокове в директна опаковка, тежащи не повече от 4 kg

1 786

ex 0304 99 41

F429

Парчета и друго месо, с изключение на блокове от смляно месо

966

4.   

Пикша

ex 0304 29 33

 

Филета:

 

F431

разделени или на блокове за промишлени нужди, с кости („стандартни“)

2 241

F432

разделени или на блокове за промишлени нужди, без кости

2 580

F433

самостоятелни или напълно разделени филета, с кожа

2 537

F434

самостоятелни или напълно разделени филета, без кожа

2 710

F435

блокове в директна опаковка, тежащи не повече от 4 kg

2 901

5.   

Минтай

 

 

Филета:

 

ex 0304 29 85

F441

разделени или на блокове за промишлени нужди, с кости („стандартни“)

1 170

F442

разделени или на блокове за промишлени нужди, без кости

1 324

6.   

Херинга

 

 

Обезкостена, разрязана по дължина херинга

 

ex 0304 19 97

ex 0304 99 23

F450

надвишаваща 80 g на парче

510

F450

надвишаваща 80 g на парче

464


(1)  Допълнителният код, който следва да се упомене за всички категории, различни от онези, изрично посочени в точки 1 и 2 от приложението, е „F499: Други“.

(2)  Категориите преснота, размер и представяне са тези, определени в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 104/2000.


23.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 344/29


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1281/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2009 година

за определяне на общностните продажни цени на продуктите на рибарството, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета за риболовната 2010 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (1), и по-специално член 25, параграфи 1 и 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

За всеки от продуктите, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 104/2000, преди началото на риболовната година се определя продажна цена на ЕС, която трябва да е най-малко равна на 70 % и да не надхвърля 90 % от ориентировъчната цена.

(2)

Регламент (ЕО) № 1212/2009 на Съвета (2) определя ориентировъчните цени за риболовната 2010 година за всички засегнати продукти.

(3)

Пазарните цени се различават значително в зависимост от видовете и от представянето на продуктите, особено в случая на калмара и мерлузата.

(4)

Поради това за различните видове и представяния на замразени продукти, разтоварени в ЕС, се определят коефициентите на преобразуване, за да се определи ценовото равнище, което задейства интервенционната мярка, предвидена в член 25, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 104/2000.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по продукти на рибарството,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Продажните цени на ЕС, посочени в член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 104/2000, приложими през риболовната 2010 година за продуктите, изброени в приложение II към същия регламент, както и съответните представяния и коефициенти на преобразуване са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 327, 12.12.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Продажни цени и коефициенти на преобразуване

Вид

Представяне

Коефициент на преобразуване

Равнище, задействащо интервенция

Продажна цена

(EUR/тон)

Гренландска камбала

(Reinhardtius hippoglossoides)

Цели или изкормени, със или без глави

1,0

0,85

1 629

Мерлуза

(Merluccius spp.)

Цели или изкормени, със или без глави

1,0

0,85

1 027

Самостоятелни филета

 

 

 

с кожа

1,0

0,85

1 261

без кожа

1,1

0,85

1 387

Морска каракуда

(Dentex dentex и Pagellus spp.)

Цели или изкормени, със или без глави

1,0

0,85

1 268

Риба меч

(Xiphias gladius)

Цели или изкормени, със или без глави

1,0

0,85

3 398

Скариди и едри скариди Penaeid

Замразени

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

 

1,0

0,85

3 461

б)

други Penaeidae

 

1,0

0,85

6 847

Сепии

(Sepia officinalis, Rossia macrosoma и Sepiola rondeletti)

Замразени

1,0

0,85

1 628

Калмари (Loligo spp.)

a)

Loligo patagonica

цели, неизчистени

1,00

0,85

1 002

изчистени

1,20

0,85

1 203

б)

Loligo vulgaris

цели, неизчистени

2,50

0,85

2 505

изчистени

2,90

0,85

2 906

Октопод

(Octopus spp.)

Замразени

1,00

0,85

1 837

Illex argentinus

цели, неизчистени

1,00

0,80

685

туби

1,70

0,80

1 164

цели, неизчистени

:

продукт, който не е обработен по никакъв начин

изчистени

:

продукт, който е най-малкото изкормен

туби

:

тяло на калмар, което е най-малкото изкормено и главата е отстранена


23.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 344/31


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1282/2009 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 409/2009 за определяне на общностните коефициенти на преобразуване и кодове на начините за представяне, използвани за преобразуване на преработеното тегло на рибата в живо тегло

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 409/2009 на Комисията (2) определя коефициенти на преобразуване и кодове на начините за представяне на състоянията на преработка на рибата („прясна“ и „прясна осолена“).

(2)

Видовете, които са обект на риболовни квоти, се разтоварват на сушата основно в състояние на преработка „прясна“, „прясна осолена“ и „замразена“. Следователно е необходимо Регламент (ЕО) № 409/2009 да бъде допълнен с коефициенти на преобразуване за замразена риба, така че да се разполага с общностни коефициенти на преобразуване за всички съответни състояния на преработка.

(3)

Регламент (ЕО) № 1077/2008 на Комисията (3) определи подробни правила за прилагането на електронно записване, предаване на информация от корабния дневник, декларация за разтоварването и данни за трансбордирането.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 409/2009 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 409/2009 се изменя, както следва:

1.

В член 3 буква ж) се заменя със следното:

„ж)

„състояние на преработка“ означава начина, по който е съхранена рибата (прясна, прясна осолена и замразена).“

2.

В член 4 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Общностните коефициенти на преобразуване, определени в приложения II, III и IV, се прилагат за преобразуване на преработеното тегло на рибата в живо тегло на рибата.“

3.

В член 6 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Капитаните на риболовните кораби на Общността използват коефициентите на преобразуване по член 4 в дневника по член 6 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 и член 4 от Регламент (ЕО) № 1077/2008 (4):

а)

за да оценяват живото тегло на количествата на борда на риболовния кораб и,

б)

за да изчисляват живото тегло на количествата при разтоварване.

4.

Приложение I се заменя от текста на приложение I към настоящия регламент.

5.

Текстът на приложение II към настоящия регламент се добавя като приложение IV.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 123, 19.5.2009 г., стр. 78.

(3)  ОВ L 295, 4.11.2008 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 295, 4.11.2008 г., стр. 3.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

3-БУКВЕНИ КОДОВЕ НА НАЧИНИТЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕ

3-буквен код на начина на представяне

Представяне

Описание

FIL

Филета

Отстраняване на главата, вътрешностите, костите и перките. От всяка риба се получават две филета, които не са свързани помежду си.

FIS

Филета без кожа

Отстраняване на главата, вътрешностите, костите и кожата. От всяка риба се получават две филета, които не са свързани помежду си.

FSB

Филета с кожа + кости

Филета с кожа + кости

FSP

Филета без кожа с гръдни кости

Филета без кожа и гръдни кости

GHT

Изкормени, без глави и опашки

Отстранени са вътрешностите, главата и опашката

GUG

Изкормени и без хриле

Отстранени са вътрешностите и хрилете

GUH

Изкормени и без глави

Отстранени са вътрешностите и главата

GUL

Изкормени със запазен черен дроб

Отстранени са вътрешностите с изключение на черния дроб

GUS

Изкормени, без глави и кожа

Отстранени са вътрешностите, главата и кожата

GUT

Изкормен

Отстранени са всички вътрешности

HEA

Без глава

Отстранена е главата

JAT

Японско нарязване без опашки

Японско нарязване с отстранена опашка

LVR

Черен дроб

Само черен дроб, при колективно представяне* да се използва код LVR-C

OTH

Други

Всеки друг начин на представяне

ROE

Хайвер(и)

Само хайвер(и), при колективно представяне* да се използва код ROE-C

CBF

Филе „пеперуда“ от треска

С отстранена глава, с кожа, опашка

SUR

Сурими

Сурими

SGT

Изкормени и осолени

Отстранени са вътрешностите и рибата е осолена

TAL

Опашка

Само опашки

TNG

Език

Само език. В случай на колективно представяне* да се използва код TNG-C

WHL

Цяла

Без преработка

WNG

Криле

Само криле“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОБЩНОСТНИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ЗА ЗАМРАЗЕНАТА РИБА

Видове: Бял тон

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,23


Видове: Берикс

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Видове: Хамсия

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00


Видове: Морски дявол

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60


Видове: Ледена скумрия

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Видове: Атлантическа аргентина

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Видове: Дебел (големоок) тон

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,29

HEA

1,25


Видове: Синя молва

Molva dypterigia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40


Видове: Средиземноморски калкан

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00


Видове: Афанопус

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,48


Видове: Атлантически син марлин

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00


Видове: Мойва

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00


Видове: Атлантическа треска

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

CBF

1,63


Видове: Лиманда

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00


Видове: Черноморска бодлива акула

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52


Видове: Писия

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00


Видове: Брадата мерлуза

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40


Видове: Гренландска камбала

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39


Видове: Пикша

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00


Видове: Атлантическа камбала

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00


Видове: Херинга

Clupea harengus

HER

WHL

1,00


Видове: Мерлуза

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67


Видове: Бяла мерлуза

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00


Видове: Сафрид

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08


Видове: Антарктически крил

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00


Видове: Малоуста писия

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05


Видове: Мегрим

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06


Видове: Ледена риба-еднорог

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00


Видове: Морска щука

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30


Видове: Скумрия

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,11


Видове: Норвежки омар

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00


Видове: Гърбава скална треска

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00


Видове: Норвежки паут

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00


Видове: Мраморна скална треска

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00


Видове: Атлантически големоглав

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00


Видове: Снежен краб

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00


Видове: Розова скарида

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00


Видове: Морска писия

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07


Видове: Сайда

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43


Видове: Сребриста сайда

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17


Видове: Северна скарида

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00


Видове: Морски бибани

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,78

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90


Видове: Дългоопашата риба

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00


Видове: Гренадир

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92


Видове: Пясъчна змиорка

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00


Видове: Северен пагел

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11


Видове: Остроноса акула

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00


Видове: Дълбоководна акула

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00


Видове: Южноджорджийска ледена риба

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00


Видове: Обикновен морски език

Solea solea

SOL

WHL

1,00


Видове: Трицона

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00


Видове: Късоопашат калмар

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00


Видове: Калмар

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00


Видове: Скатови

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09


Видове: Риба меч

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33


Видове: Патагонски кликач

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00


Видове: Калкан

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09


Видове: Менек

Brosme brosme

USK

WHL

1,00


Видове: Северно путасу

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97


Видове: Меджид

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18


Видове: Бял копиеносец

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00


Видове: Камбала

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00


Видове: Жълтоопашата лиманда

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00“


23.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 344/37


ДИРЕКТИВА 2009/163/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2009 година

за изменение, във връзка с неотам, на Директива 94/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно подсладители за влагане в храни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 31 от него,

след консултации с Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ),

като има предвид, че:

(1)

С Директива 94/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно подсладители за влагане в храни (2) се определя списък с подсладители, които могат да се използват в Съюза, както и условията за тяхната употреба.

(2)

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) направи оценка на безопасността на неотам като подсладител и овкусител и формулира своето становище на 27 септември 2007 г. (3). След като се запозна с всички данни относно стабилността, продуктите при разграждане и токсикологията, ЕОБХ стигна до заключението, че предложената употреба на неотам като подсладител и овкусител не поражда опасения при установената допустима дневна доза (ДДД) от 0—2 mg/kg телесно тегло/ден. ЕОБХ също така отбеляза, че предпазливите оценки на излагането на неотам чрез храната както при възрастни, така и при деца, сочат много малка вероятност от надвишаване на ДДД при предложените нива на употреба.

(3)

Неотам е особено силен подсладител с подслаждащо действие, надхвърлящо от 7 000 до 13 000 пъти действието на захарозата. Той може да се използва като заместител на захарозата или другите подсладители в редица продукти. Неотам може да се използва самостоятелно или заедно с други посладители. Освен това неотам може да променя аромата на храните и напитките.

(4)

Необходимо е приложението към Директива 94/35/ЕО да бъде изменено, за да се позволи употребата на неотам в същите случаи на прилагане при храните, в които са разрешени понастоящем другите силни подсладители. Неотам следва да получи нов Е номер, а именно Е 961. С цел улесняване пускането на пазара и употребата на този нов подсладител се предвижда продуктите, които са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, да могат да бъдат пускани на пазара, считано от датата на влизането ѝ в сила.

(5)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (4) държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Съюза свои собствени таблици, които — доколкото е възможно — илюстрират съответствието между настоящата директива и мерките за нейното транспониране, и да ги направят обществено достояние.

(6)

Предвидените в настоящата директива мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложението към Директива 94/35/ЕО се изменя съгласно приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 12 октомври 2010 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, обхваната от настоящата директива.

3.   Продуктите, които са в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, могат да бъдат пускани на пазара от датата на влизането ѝ в сила.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 237, 10.9.1994 г., стр. 3.

(3)  Научно становище на Експертната група по добавките в храните, ароматизантите, спомагателните средства за обработка и материалите, които влизат в контакт с храни, по искане на Европейската комисия относно неотам като подсладител и овкусител. The EFSA Journal (2007 г.) 581, стр. 1—43.

(4)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Директива 94/35/ЕО след текста за Е 959 се вмъква следният текст за Е 961:

ЕО №

Наименование

Храни

Максимална използваема доза

„E 961

Неотам

Безалкохолни напитки

 

Ароматизирани напитки на водна основа, нискоенергийни или без добавена захар

20 mg/l

Напитки на основата на мляко и млечни съставки или напитки на основата на плодови сокове, нискоенергийни или без добавена захар

20 mg/l

Десерти и подобни продукти

 

Ароматизирани десерти на водна основа, нискоенергийни или без добавена захар

32 mg/kg

Продукти на основата на мляко и млечни съставки, нискоенергийни или без добавена захар

32 mg/kg

Десерти на основата на плодове и зеленчуци, нискоенергийни или без добавена захар

32 mg/kg

Десерти на основата на яйца, нискоенергийни или без добавена захар

32 mg/kg

Десерти на основата на зърнени храни, нискоенергийни или без добавена захар

32 mg/kg

Десерти на основата на мазнини, нискоенергийни или без добавена захар

32 mg/kg

Снаксове: с определени аромати, готови за консумация, пакетирани, сухи, солени или пикантни нишестени продукти и ядки с покритие

18 mg/kg

Захарни изделия

 

Захарни изделия без добавена захар

32 mg/kg

Захарни изделия на основата на какао или сухи плодове, нискоенергийни или без добавена захар

65 mg/kg

Захарни изделия на основата на нишесте, нискоенергийни или без добавена захар

65 mg/kg

Фунийки и вафли за сладолед, без добавена захар

60 mg/kg

Essoblaten

60 mg/kg

Смеси за приготвяне на сандвичи на основата на какао, мляко, сухи плодове или мазнини, нискоенергийни или без добавена захар

32 mg/kg

Зърнени закуски със съдържание на влакнини над 15 % и съдържащи най-малко 20 % трици, нискоенергийни или без добавена захар

32 mg/kg

Сладки дражета за освежаване на дъха, без добавена захар

200 mg/kg

Силно ароматизирани освежители за гърло без добавена захар

65 mg/kg

Дъвки без добавена захар

250 mg/kg

Захарни изделия в таблетна форма, нискоенергийни

15 mg/kg

Сайдер и пери

20 mg/l

Напитки, представляващи смес от безалкохолна напитка и бира, сайдер, пери, спиртни напитки или вино

20 mg/l

Спиртни напитки с алкохолно съдържание по-малко от 15 об. %

20 mg/l

Безалкохолна бира или бира с алкохолно съдържание по-малко от 1,2 об. %

20 mg/l

Bière de table/Tafelbier/Table beer (първоначално съдържание на неферментирала бира по-малко от 6 %), с изключение на „Obergäriges Einfachbier“

20 mg/l

Бира с минимална киселинност от 30 милиеквивалента, изразена като NaOH

20 mg/l

Тъмна бира от типа „oud bruin

20 mg/l

Нискоенергийна бира

1 mg/l

Сладоледи, нискоенергийни или без добавена захар

26 mg/kg

Консервирани или бутилирани плодове, нискоенергийни или без добавена захар

32 mg/kg

Нискоенергийни конфитюри, сладка, желета и мармалади

32 mg/kg

Нискоенергийни продукти от плодове и зеленчуци

32 mg/kg

Сладко-кисели консерви от плодове и зеленчуци

10 mg/kg

Feinkostsalat [деликатесна салата]

12 mg/kg

Сладко-кисели консервирани и полуконсервирани риби и риби, ракообразни и мекотели в марината

10 mg/kg

Нискоенергийни супи

5 mg/l

Сосове

12 mg/kg

Горчица

12 mg/kg

Фини печива за специални хранителни цели

55 mg/kg

Храни, предназначени за използване при нискоенергийни хранителни режими за намаляване на теглото, посочени в Директива 1996/8/ЕО

26 mg/kg

Диетични храни за специални медицински цели, както е определено в Директива 1999/21/ЕО.

32 mg/kg

Добавки към храни, както са определени в Директива 2002/46/ЕО, предлагани в течна форма

20 mg/kg

Добавки към храни, както са определени в Директива 2002/46/ЕО, предлагани в твърда форма

60 mg/kg

Добавки към храни, както са определени в Директива 2002/46/ЕО, на базата на витамини и/или минерали и предлагани под формата на сироп или дъвки

185 mg/kg

Трапезни подсладители

quantum satis


23.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 344/41


ДИРЕКТИВА 2009/164/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2009 година

за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения II и III към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметични продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти (1), и по-специално член 8, параграф 2 от нея,

след консултации с Научния комитет по безопасност на потребителите,

като има предвид, че:

(1)

Веществото масло от върбика (Lippia citriodora Kunth.) в момента е забранено за използване в козметичните продукти и е посочено в приложение II към Директива 76/768/ЕИО под референтен номер 450. Забраната за използване на това вещество беше въведена въз основа на становище от май 2000 г. на Научния комитет по козметичните продукти и нехранителните продукти, предназначени за потребителите (НККПНППП), заменен впоследствие от Научния комитет по потребителските продукти (НКПП) с Решение 2004/210/ЕО на Комисията (2), а по-късно — от Научния комитет по безопасност на потребителите (НКБП) с Решение 2008/721/ЕО на Комисията (3). НККПНППП препоръча забраната на етерични масла от върбика (Lippia citriodora Kunth) и производните им, напр. конкрет и абсолю, когато се използват като съставка на парфюмна композиция, въз основа на потенциала им да предизвикат свръхчувствителност.

(2)

По-късно обаче, в становище от 2001 г. НККПНППП заключи, че абсолю от върбика, получено от Lippia citriodora Kunth., не следва да бъде използвано, ако нивото му в готовия козметичен продукт надвишава 0,2 %. По тази причина е целесъобразно абсолю от върбика (Lippia citriodora Kunth.) да бъде включено заедно със съответното ограничение в част 1 от приложение III към Директива 76/768/ЕИО. Целесъобразно е също така да бъде променен референтен номер 450 от приложение III, за да се поясни, че веществата етерични масла от върбика (Lippia citriodora Kunth.) и производните им, различни от абсолю, са забранени, когато се използват като съставка на парфюмна композиция.

(3)

В Директива 2008/42/ЕО на Комисията от 3 април 2008 г. за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметични продукти, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения II и III от нея (4), в част 1 от приложение III към Директива 76/768/ЕИО бяха включени няколко алилови естера, съдържащи алилов алкохол като примес. Веществото allyl phenethyl ether може също така да съдържа алилов алкохол като примес. През 2000 г. НККПНППП предостави становище за това вещество, като препоръча горна граница от 0,1 % за алилов алкохол като примес.

(4)

Предвид становището на НККПНППП, както и за осигуряване на последователност, е целесъобразно включването на веществото allyl phenethyl ether, заедно със съответното ограничение, в част 1 от приложение III към Директива 76/768/ЕИО.

(5)

Групата вещества Terpene terpenoids sinpine понастоящем е регламентирана под референтен номер 130 в част 1 от приложение III към Директива 76/768/ЕИО. Думата „sinpine“ обаче е търговско наименование и по тази причина следва да бъде заличена от наименованието на посочената група вещества.

(6)

Поради това Директива 76/768/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(7)

С оглед на плавното преминаване от съществуващите формули на козметичните продукти към формули, които отговарят на изискванията, посочени в настоящата директива, е необходимо да се предвидят целесъобразни преходни периоди.

(8)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по козметичните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложения II и III към Директива 76/768/ЕИО се изменят в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че считано от 15 февруари 2011 г., козметични продукти, които не съответстват на изискванията на настоящата директива, не се пускат на пазара от производителите на Съюза или от установените в Съюза вносители.

Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че считано от 15 август 2011 г., козметични продукти, които не съответстват на изискванията на настоящата директива, не се продават или предлагат на крайните потребители в Съюза.

Член 3

1.   Държавите-членки приемат и публикуват до 15 август 2010 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат посочените разпоредби от 15 февруари 2011 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, обхваната с настоящата директива.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169.

(2)  ОВ L 66, 4.3.2004 г., стр. 45.

(3)  ОВ L 241, 10.9.2008 г., стр. 21.

(4)  ОВ L 93, 4.4.2008 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Директива 76/768/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В приложение II референтен номер 450 „Масло от върбика (Lippia citriodora Kunth.) (CAS № 8024-12-2), когато се използва като ароматизираща съставка“ се заменя с „Етерични масла от върбика (Lippia citriodora Kunth.) и производните им, различни от абсолю (CAS № 8024-12-2), когато се използват като съставка на парфюмна композиция.“

2.

В приложение III част 1 се изменя, както следва:

а)

следната точка се вмъква след точка с референтен номер 151:

Референтен номер

Вещество

Ограничения

Условия за употреба и предупреждения, които трябва да бъдат отпечатани на етикета

Област на приложение и/или употреба

Максимална позволена концентрация в готовия козметичен продукт

Други ограничения и изисквания

а

б

в

г

д

е

„151а

Allyl phenethyl ether

CAS № 14289-65-7

ЕО № 238-212-2

 

 

Нивото на свободния алилов алкохол в етера не трябва да е по-високо от 0,1 %“

 

б)

добавя се следната точка:

Референтен номер

Вещество

Ограничения

Условия за употреба и предупреждения, които трябва да бъдат отпечатани на етикета

Област на приложение и/или употреба

Максимална позволена концентрация в готовия козметичен продукт

Други ограничения и изисквания

а

б

в

г

д

е

„X

Абсолю от върбика

(Lippia citriodora Kunth.)

CAS № 8024-12-2

 

0,2 %“

 

 

в)

в колона „б“ на точка с референтен номер 130, думите „Terpene terpenoids sinpine“ се заменят с „Terpenes и terpenoids“.


АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

23.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 344/44


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2009 година

относно финансово участие на Съюза за 2010 г. в референтната лаборатория на Общността за трансмисивните спонгиформни енцефалопатии

(нотифицирано под номер C(2009) 10291)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2009/1000/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 32, параграф 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Всяка координационна и референтна лаборатория, определена като такава в съответствие с ветеринарното законодателство на Съюза и изпълняваща определените в него задължения и изисквания, може да получава финансова помощ от Съюза в съответствие с член 31 от Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (2).

(2)

С Регламент (ЕО) № 1754/2006 на Комисията от 28 ноември 2006 г. за определяне на подробни правила за отпускането на финансова помощ от Общността за референтни лаборатории на Общността за фуражи и храни и за ветеринарно-медицинския сектор (3) се предвижда финансовото участие на Съюза да се отпуска, ако одобрените работни програми се изпълняват ефективно и бенефициерите предоставят цялата необходима информация в рамките на определени срокове.

(3)

В съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 1754/2006 отношенията между Комисията и всяка референтна лаборатория на Общността са регламентирани от споразумение за партньорство, което е подкрепено от многогодишна работна програма.

(4)

С Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (4) Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Обединено кралство се определя за референтна лаборатория на Общността за трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ). Нейните функции включват събиране и сверяване на данни относно резултатите от провежданите в Съюза тестове; тя е в течение на тенденциите в надзора, епидемиологията и превенцията на ТСЕ по целия свят.

(5)

Комисията направи оценка на работната програма и на съответния прогнозен бюджет, представен за 2010 г. от референтната лаборатория на Общността за ТСЕ. Съобразно с това следва да бъде предоставено финансово участие на Съюза в посочената референтна лаборатория на Общността, за да се съфинансират нейните дейности по изпълнението на функциите и задълженията, предвидени в Регламент (ЕО) № 882/2004 и Регламент (ЕО) № 999/2001. Финансовото участие на Съюза следва да бъде в размер на 100 % от приемливите разходи, определени в Регламент (ЕО) № 1754/2006.

(6)

В Регламент (ЕО) № 1754/2006 се определят правилата за допустимост за семинарите, които се организират от референтните лаборатории на Общността. С него се ограничава също така финансовата помощ до максимум 32 участници в семинари. В съответствие с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1754/2006 следва да се предоставят дерогации от това ограничение на някоя референтна лаборатория на Общността, която се нуждае от подпомагане, за да се осигури присъствието на повече от 32 участници с оглед постигането на най-добър резултат от нейните семинари.

(7)

В съответствие с член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (5) програмите за унищожаване и контрол на болести по животните (ветеринарни мерки) се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Наред с това в член 13, параграф 2 от посочения регламент се предвижда, че в надлежно обосновани извънредни случаи, за мерките и програмите, предвидени в Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (6), извършените разходи под формата на административни разходи и разходи за персонала от държавите-членки и бенефициерите на помощ от ЕФГЗ се поемат от фонда. За целите на финансовия контрол се прилагат членове 9, 36 и 37 от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Съюзът отпуска финансова помощ на Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Обединено кралство, за да изпълнява функциите и задълженията, предвидени в глава Б от приложение X към Регламент (ЕО) № 999/2001.

За периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. посочената финансова помощ не надвишава 1 129 000 EUR.

В рамките на максимума, посочен в първа алинея и без да се засягат сроковете, определени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1754/2006, сумата от 600 000 EUR следва да бъде заделена за разработването и изпълнението на протокол за събиране на данни с цел развиване на научните знания за генетичната устойчивост на скрейпи при козите в Кипър.

2.   В допълнение към максималната сума, предвидена в параграф 1, Съюзът отпуска финансова помощ на лабораторията, посочена в параграф 1, за организирането на семинари. Посочената помощ не надвишава 60 000 EUR.

3.   Чрез дерогация от член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1754/2006 лабораторията, посочена в параграф 1, има право да поиска финансова помощ за присъствието на максимум 50 участници на един от нейните семинари, посочени в параграф 2 от настоящия член.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Обединено кралство.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(3)  ОВ L 331, 29.11.2006 г., стр. 8.

(4)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19.


23.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 344/46


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2009 година

за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на втори актуализиран списък с територии от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион

(нотифицирано под номер C(2009) 10414)

(2009/1001/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (1), и по-специално член 4, параграф 2, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Макаронезийският биогеографски регион, посочен в член 1, буква в), подточка iii) от Директива 92/43/ЕИО, обхваща Азорските острови и архипелага Мадейра (Португалия) и Канарските острови (Испания), намиращи се в Атлантическия океан, в съответствие с биогеографската карта, одобрена на 25 април 2005 г. от комитета, създаден по силата на член 20 от посочената директива, наричан по-нататък „Комитетът по местообитанията“.

(2)

Необходимо е, в контекста на започналия през 1995 г. процес, да бъде отбелязан допълнителен напредък по отношение на реалното изграждане на мрежата „Натура 2000“, която представлява съществен елемент от опазването на биологичното разнообразие в Общността.

(3)

Първоначалният списък и първият актуализиран списък с територии от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион, по смисъла на Директива 92/43/ЕИО, бяха приети с Решения 2002/11/ЕО (2) и 2008/95/ЕО (3) на Комисията. Въз основа на член 4, параграф 4 и член 6, параграф 1 от Директива 92/43/ЕИО съответната държава-членка обозначава териториите, включени в списъка с територии от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион, като специални области на защита, колкото се може по-бързо, най-късно в рамките на шест години, като установява приоритети за защита и необходимите мерки за защита.

(4)

В контекста на динамично приспособяване на мрежата „Натура 2000“, списъците на териториите от значение за Общността се преразглеждат. Затова е необходимо второ актуализиране на списъка на териториите в Макаронезийския регион.

(5)

От една страна, второто актуализиране на списъка на териториите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион е необходимо, за да се включат допълнителни територии, които са предложени в периода от 2006 г. насам от държавите-членки като територии от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион, по смисъла на член 1 от Директива 92/43/ЕИО. Задълженията, произтичащи от член 4, параграф 4 и член 6, параграф 1 от Директива 92/43/ЕИО, се прилагат във възможно най-кратък срок и в рамките на шест години от приемането на втория актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион.

(6)

От друга страна, второто актуализиране на списъка на териториите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион е необходимо, за да бъде отразена всяка промяна в информацията за териториите, представена от държавите-членки след одобряването на първоначалния и на първите два актуализирани списъка на Общността. В този смисъл вторият актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион представлява консолидирана версия на списъка на териториите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион. Необходимо е обаче да се подчертае, че задълженията, произтичащи от член 4, параграф 4 и член 6, параграф 1 от Директива 92/43/ЕИО, се прилагат във възможно най-кратък срок и в рамките на шест години от приемането на първоначалния или на първия актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион, в зависимост от това в кой от списъците съответната територия от значение за Общността е включена за първи път в качеството си на такава.

(7)

По отношение на Макаронезийския биогеографски регион списъците на предложените територии от значение за Общността по смисъла на член 1 от Директива 92/43/ЕИО са предадени на Комисията в периода между ноември 1997 г. и октомври 2008 г. от съответните държави-членки в съответствие с член 4, параграф 1 от посочената директива.

(8)

Заедно със списъците на предложените територии е представена и информация за всяка територия в съответствие с формуляра, установен с Решение 97/266/ЕО на Комисията от 18 декември 1996 г. относно формуляра за предоставяне на информация за предложените в рамките на Натура 2000 обекти (4).

(9)

Тази информация включва най-новата и окончателна карта на територията, изпратена от заинтересованата държава-членка, наименованието на територията, нейното географско положение и повърхност, както и данните, получени в резултат от прилагането на критериите, определени в приложение III към Директива 92/43/ЕИО.

(10)

Въз основа на проектосписъка, изготвен от Комисията със съгласието на всяка от заинтересованите държави-членки, който определя също така обектите с приоритетни типове естествени местообитания или с приоритетни биологични видове, следва да се приеме втори актуализиран списък на обектите, избрани за територии от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион.

(11)

Познанието за наличието и разпределението на типовете естествени местообитания и биологичните видове се развива постоянно в резултат на наблюдението съгласно член 11 от Директива 92/43/ЕИО. Следователно оценката и изборът на територии на равнището на Общността са направени въз основа на най-добрата налична към настоящия момент информация.

(12)

Някои държави-членки не са предложили достатъчно територии, за да изпълнят изискванията на Директива 92/43/ЕИО по отношение на някои типове местообитания и някои биологични видове. За тези биологични видове и типове местообитания, следователно, не може да се направи заключението, че мрежата „Натура 2000“ е завършена. Като се вземе предвид времето, необходимо за получаването на информацията и за постигането на споразумение с държавите-членки, е необходимо да се одобри втори актуализиран списък на територии, който трябва да бъде преразглеждан в съответствие с член 4 от Директива 92/43/ЕИО.

(13)

Като се има предвид, че остават непълни данните за съществуването и разпределението на някои от естествените типове местообитания от приложение I и на някои биологични видове от приложение II към Директива 92/43/ЕИО, не може да се направи извод дали мрежата „Натура 2000“ е завършена или незавършена. Списъкът следва да бъде преразгледан, ако е необходимо, в съответствие с член 4 от Директива 92/43/ЕИО.

(14)

В интерес на яснотата и юридическата прозрачност Решение 2008/95/ЕО трябва да бъде заменено.

(15)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета по местообитанията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Вторият актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион, в съответствие с член 4, параграф 2, трета алинея от Директива 92/43/ЕИО, е формулиран в приложението към настоящото решение.

Член 2

Решение 2008/95/ЕО се отменя.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

(2)  ОВ L 5, 9.1.2002 г., стр. 16.

(3)  ОВ L 31, 5.2.2008 г., стр. 39.

(4)  ОВ L 107, 24.4.1997 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Втори актуализиран списък на териториите от значение за Общността в Макаронезийския биогеографски регион

Всяка територия от значение за Общността (ТЗО) се идентифицира чрез данните, представени във формуляра Натура 2000, включващ и съответната карта. Тези данни са предадени от компетентните национални органи в съответствие с член 4, параграф 1, втора алинея от Директива 92/43/ЕИО.

Таблицата по-долу включва следните данни:

А

:

деветзначен ТЗО код, първите два знака на който представляват кода по ISO на държавата-членка;

Б

:

наименование на ТЗО;

В

:

* = наличие в рамките на ТЗО на най-малко един тип приоритетно естествено местообитание и/или вид по смисъла на член 1 от Директива 92/43/ЕИО;

Г

:

повърхност на ТЗО в хектари или дължина в километри;

Д

:

географски координати на територията (географска ширина и географска дължина).

Всички данни, посочени в списъка на Общността по-долу, се основават на данните, предложени, предоставени и валидирани от Испания и Португалия.

А

Б

В

Г

Д

ТЗО код

Наименование на ТЗО

*

Повърхност на ТЗО

(ха)

Дължина на ТЗО

(км)

Географски координати на ТЗО

Дължина

Ширина

ES0000041

Ojeda, Inagua y Pajonales

*

3 527,6

 

W 15 41

N 27 56

ES0000043

Caldera de Taburiente

*

4 354,7

 

W 17 52

N 28 43

ES0000044

Garajonay

*

3 785,4

 

W 17 15

N 28 7

ES0000096

Pozo Negro

*

9 096

 

W 13 58

N 28 16

ES0000102

Garoé

*

1 124

 

W 17 56

N 27 47

ES0000108

Los Órganos

*

149,7

 

W 17 16

N 28 13

ES0000111

Tamadaba

*

7 448,7

 

W 15 43

N 28 1

ES0000112

Juncalillo del Sur

 

186,3

 

W 15 28

N 27 47

ES0000113

Macizo de Tauro

*

1 244,1

 

W 15 41

N 27 54

ES0000141

Parque Nacional de Timanfaya

 

5 180,7

 

W 13 46

N 29 0

ES7010002

Barranco Oscuro

*

33,4

 

W 15 35

N 28 3

ES7010003

El Brezal

*

109,1

 

W 15 36

N 28 6

ES7010004

Azuaje

*

456,3

 

W 15 34

N 28 5

ES7010005

Los Tilos de Moya

*

89

 

W 15 35

N 28 5

ES7010006

Los Marteles

*

2 803,7

 

W 15 32

N 27 57

ES7010007

Las Dunas de Maspalomas

*

360

 

W 15 35

N 27 44

ES7010008

Güigüí

*

2 897,7

 

W 15 48

N 27 57

ES7010010

Pilancones

*

5 781,6

 

W 15 38

N 27 51

ES7010011

Amagro

*

487,6

 

W 15 40

N 28 7

ES7010012

Bandama

 

592,9

 

W 15 26

N 28 1

ES7010014

Cueva de Lobos

*

7 027,5

 

W 14 15

N 28 18

ES7010016

Área marina de La Isleta

*

8 562

 

W 15 27

N 28 10

ES7010017

Franja marina de Mogán

*

29 993

 

W 15 33

N 27 45

ES7010018

Riscos de Tirajana

*

749,6

 

W 15 34

N 27 57

ES7010019

Roque de Nublo

*

446,4

 

W 15 36

N 27 57

ES7010020

Sebadales de La Graciosa

 

1 192

 

W 13 30

N 29 13

ES7010021

Sebadales de Guasimeta

 

1 276

 

W 13 35

N 28 55

ES7010022

Sebadales de Corralejo

*

1 946,6

 

W 13 49

N 28 42

ES7010023

Malpaís de la Arena

 

849,8

 

W 13 55

N 28 38

ES7010024

Vega de Río Palmas

*

365,7

 

W 14 3

N 28 24

ES7010025

Fataga

*

2 725,9

 

W 15 34

N 27 54

ES7010027

Jinámar

*

30,7

 

W 15 25

N 28 2

ES7010028

Tufia

*

51,3

 

W 15 22

N 27 57

ES7010031

Islote de Lobos

*

452,7

 

W 13 49

N 28 44

ES7010032

Corralejo

*

2 689,3

 

W 13 51

N 28 40

ES7010033

Jandía

*

14 972,5

 

W 14 21

N 28 5

ES7010034

Montaña Cardón

*

1 233,6

 

W 14 9

N 28 15

ES7010035

Playa de Sotavento de Jandía

*

5 461,1

 

W 14 12

N 28 9

ES7010036

Punta del Mármol

*

29,9

 

W 15 36

N 28 8

ES7010037

Bahía del Confital

 

634,2

 

W 15 27

N 28 8

ES7010038

Barranco de La Virgen

*

559,4

 

W 15 35

N 28 2

ES7010039

El Nublo II

*

13 956

 

W 15 40

N 27 57

ES7010040

Hoya del Gamonal

*

627,3

 

W 15 34

N 27 58

ES7010041

Barranco de Guayadeque

*

709,4

 

W 15 27

N 27 55

ES7010042

La Playa del Matorral

*

95,58

 

W 14 19

N 28 2

ES7010044

Los Islotes

 

151,2

 

W 13 31

N 29 17

ES7010045

Archipiélago Chinijo

*

8 865,3

 

W 13 34

N 29 6

ES7010046

Los Volcanes

 

9 986,1

 

W 13 44

N 29 2

ES7010047

La Corona

*

2 602,4

 

W 13 26

N 29 10

ES7010048

Bahía de Gando

*

477,7

 

W 15 22

N 27 55

ES7010049

Arinaga

*

92,4

 

W 15 23

N 27 51

ES7010052

Punta de la Sal

*

136

 

W 15 23

N 27 52

ES7010053

Playa del Cabrón

 

956,2

 

W 15 23

N 27 51

ES7010054

Los Jameos

 

234,7

 

W 13 25

N 29 9

ES7010055

Amurga

*

5 341,2

 

W 15 32

N 27 50

ES7010056

Sebadales de Playa del Inglés

*

2 721,5

 

W 15 33

N 27 45

ES7010062

Betancuria

*

3 328,8

 

W 14 21

N 28 5

ES7010063

Nublo

*

7 107,5

 

W 15 45

N 27 53

ES7010064

Ancones-Sice

 

223,3

 

W 14 4

N 28 19

ES7010065

Malpaís del Cuchillo

 

55,4

 

W 13 40

N 29 5

ES7010066

Costa de Sardina del Norte

 

1 426,5

 

W 15 42

N 28 8

ES7011001

Los Risquetes

 

9,1

 

W 13 39

N 29 6

ES7011002

Cagafrecho

 

633,1

 

W 13 40

N 28 55

ES7011003

Pino Santo

 

1 564,8

 

W 15 28

N 28 3

ES7011004

Macizo de Tauro II

 

5 117,6

 

W 15 41

N 27 49

ES7011005

Sebadales de Güigüí

*

7 219,74

 

W 15 52

N 27 57

ES7020001

Mencáfete

*

454,6

 

W 18 4

N 27 43

ES7020002

Roques de Salmor

 

3,5

 

W 17 59

N 27 49

ES7020003

Tibataje

*

592,7

 

W 18 0

N 27 46

ES7020004

Risco de Las Playas

*

966,9

 

W 17 57

N 27 42

ES7020006

Timijiraque

*

375,1

 

W 17 55

N 27 46

ES7020008

Pinar de Garafía

*

1 027,5

 

W 17 52

N 28 46

ES7020009

Guelguén

*

1 062,4

 

W 17 52

N 28 49

ES7020010

Las Nieves

*

5 114,6

 

W 17 49

N 28 44

ES7020011

Cumbre Vieja

*

7 522,1

 

W 17 50

N 28 35

ES7020012

Montaña de Azufre

 

75,8

 

W 17 46

N 28 33

ES7020014

Risco de la Concepción

*

65,7

 

W 17 46

N 28 40

ES7020015

Costa de Hiscaguán

 

249,9

 

W 17 57

N 28 48

ES7020016

Barranco del Jorado

 

98,2

 

W 17 57

N 28 42

ES7020017

Franja marina Teno-Rasca

*

69 500

 

W 16 53

N 28 16

ES7020018

Tubo volcánico de Todoque

 

1,7

 

W 17 53

N 28 36

ES7020020

Tablado

*

223,6

 

W 17 52

N 28 48

ES7020021

Barranco de las Angustias

*

1 699

 

W 17 54

N 28 41

ES7020022

Tamanca

*

2 073,1

 

W 17 52

N 28 34

ES7020024

Juan Mayor

*

28,3

 

W 17 46

N 28 41

ES7020025

Barranco del Agua

*

74,2

 

W 17 44

N 28 43

ES7020026

La Caldereta

*

18

 

W 18 0

N 27 44

ES7020028

Benchijigua

*

483,2

 

W 17 13

N 28 6

ES7020029

Puntallana

*

285,7

 

W 17 6

N 28 7

ES7020030

Majona

*

1 975,7

 

W 17 9

N 28 8

ES7020032

Roque Cano

*

57,1

 

W 17 15

N 28 10

ES7020033

Roque Blanco

*

29,8

 

W 17 14

N 28 9

ES7020034

La Fortaleza

*

53,1

 

W 17 16

N 28 5

ES7020035

Barranco del Cabrito

*

1 160,4

 

W 17 9

N 28 4

ES7020037

Lomo del Carretón

*

248,5

 

W 17 19

N 28 8

ES7020039

Orone

*

1 706,6

 

W 17 15

N 28 5

ES7020041

Charco del Conde

 

9,2

 

W 17 20

N 28 5

ES7020042

Charco de Cieno

*

5,2

 

W 17 20

N 28 5

ES7020043

Parque Nacional del Teide

*

18 993,1

 

W 16 37

N 28 14

ES7020044

Ijuana

*

901,8

 

W 16 8

N 28 33

ES7020045

Pijaral

*

295,7

 

W 16 10

N 28 33

ES7020046

Los Roques de Anaga

*

9,8

 

W 16 9

N 28 35

ES7020047

Pinoleris

*

178,4

 

W 16 29

N 28 22

ES7020048

Malpaís de Güímar

*

286

 

W 16 22

N 28 18

ES7020049

Montaña Roja

*

163,96

 

W 16 32

N 28 1

ES7020050

Malpaís de la Rasca

 

312,7

 

W 16 41

N 28 0

ES7020051

Barranco del Infierno

*

1 824,1

 

W 16 42

N 28 7

ES7020052

Chinyero

*

2 380

 

W 16 47

N 28 17

ES7020053

Las Palomas

*

582,7

 

W 16 27

N 28 23

ES7020054

Corona Forestal

*

41 067,7

 

W 16 37

N 28 10

ES7020055

Barranco de Fasnia y Güímar

*

151,1

 

W 16 27

N 28 15

ES7020056

Montaña Centinela

 

130,7

 

W 16 27

N 28 9

ES7020057

Mar de Las Calmas

*

9 898,4

 

W 18 3

N 27 38

ES7020058

Montañas de Ifara y Los Riscos

 

284,9

 

W 16 32

N 28 4

ES7020061

Roque de Jama

*

92,5

 

W 16 38

N 28 5

ES7020064

Los Sables

*

3,1

 

W 17 55

N 28 48

ES7020065

Montaña de Tejina

*

167,7

 

W 16 45

N 28 11

ES7020066

Roque de Garachico

 

3,04

 

W 16 45

N 28 22

ES7020068

La Rambla de Castro

*

45

 

W 16 35

N 28 23

ES7020069

Las Lagunetas

*

3 568,3

 

W 16 24

N 28 25

ES7020070

Barranco de Erques

*

262,7

 

W 16 47

N 28 9

ES7020071

Montaña de la Centinela

*

15

 

W 17 46

N 28 32

ES7020072

Montaña de la Breña

*

26,1

 

W 17 47

N 28 37

ES7020073

Los Acantilados de la Culata

*

440,9

 

W 16 45

N 28 21

ES7020074

Los Campeches, Tigaiga y Ruiz

*

543,5

 

W 16 36

N 28 21

ES7020075

La Resbala

*

590,6

 

W 16 28

N 28 22

ES7020076

Riscos de Bajamar

*

26

 

W 17 46

N 28 40

ES7020077

Acantilado de la Hondura

 

32,5

 

W 16 25

N 28 11

ES7020078

Tabaibal del Porís

 

47,5

 

W 16 25

N 28 10

ES7020081

Interián

*

100,2

 

W 16 47

N 28 21

ES7020082

Barranco de Ruiz

*

95,3

 

W 16 37

N 28 22

ES7020084

Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe

*

5 561,7

 

W 17 57

N 28 46

ES7020085

El Paso y Santa Cruz de La Palma

*

1 390,5

 

W 17 51

N 28 40

ES7020086

Santa Cruz de La Palma

*

216

 

W 17 49

N 28 41

ES7020087

Breña Alta

*

60,8

 

W 17 49

N 28 37

ES7020088

Sabinar de Puntallana

*

14,1

 

W 17 44

N 28 44

ES7020089

Sabinar de La Galga

*

81

 

W 17 46

N 28 46

ES7020090

Monteverde de Don Pedro-Juan Adalid

*

483,1

 

W 17 54

N 28 49

ES7020091

Monteverde de Gallegos-Franceses

*

1 408,6

 

W 17 50

N 28 49

ES7020092

Monteverde de Lomo Grande

*

494,9

 

W 17 48

N 28 47

ES7020093

Monteverde de Barranco Seco-Barranco del Agua

*

1 939,1

 

W 17 47

N 28 44

ES7020094

Monteverde de Breña Alta

*

823,2

 

W 17 48

N 28 40

ES7020095

Anaga

*

10 340,6

 

W 16 13

N 28 32

ES7020096

Teno

*

6 119,7

 

W 16 51

N 28 18

ES7020097

Teselinde-Cabecera de Vallehermoso

*

2 340,9

 

W 17 17

N 28 11

ES7020098

Montaña del Cepo

*

1 162

 

W 17 12

N 28 11

ES7020099

Frontera

*

8 807,4

 

W 18 7

N 27 45

ES7020100

Cueva del Viento

*

137,7

 

W 16 41

N 28 20

ES7020101

Laderas de Enchereda

*

682,6

 

W 17 11

N 28 8

ES7020102

Barranco de Charco Hondo

*

392,4

 

W 17 15

N 28 3

ES7020103

Barranco de Argaga

*

187,1

 

W 17 18

N 28 5

ES7020104

Valle Alto de Valle Gran Rey

*

706,8

 

W 17 18

N 28 6

ES7020105

Barranco del Águila

*

164,4

 

W 17 7

N 28 8

ES7020106

Cabecera Barranco de Aguajilva

*

140,3

 

W 17 17

N 28 7

ES7020107

Cuenca de Benchijigua-Guarimiar

*

1 341,4

 

W 17 13

N 28 3

ES7020108

Taguluche

*

139,5

 

W 17 19

N 28 8

ES7020109

Barrancos del Cedro y Liria

*

584,18

 

W 17 11

N 28 9

ES7020110

Barranco de Niágara

*

38,7

 

W 16 45

N 28 11

ES7020111

Barranco de Orchilla

*

18,4

 

W 16 36

N 28 6

ES7020112

Barranco de las Hiedras-El Cedro

*

166,4

 

W 16 29

N 28 11

ES7020113

Acantilado costero de Los Perros

*

65,9

 

W 16 41

N 28 23

ES7020114

Riscos de Lara

*

103,4

 

W 16 49

N 28 15

ES7020115

Laderas de Chío

*

197,1

 

W 16 47

N 28 15

ES7020116

Sebadales del sur de Tenerife

*

2 692,9

 

W 16 35

N 28 1

ES7020117

Cueva marina de San Juan

 

0,7

 

W 16 49

N 28 10

ES7020118

Barranco de Icor

*

36,5

 

W 16 27

N 28 12

ES7020119

Lomo de Las Eras

 

1,7

 

W 16 25

N 28 11

ES7020120

Sebadal de San Andrés

 

582,7

 

W 16 12

N 28 29

ES7020121

Barranco Madre del Agua

*

9,8

 

W 16 29

N 28 12

ES7020122

Franja marina de Fuencaliente

*

7 055,2

 

W 17 53

N 28 32

ES7020123

Franja marina Santiago-Valle Gran Rey

*

13 139

 

W 17 18

N 28 2

ES7020124

Costa de Garafía

 

3 475,3

 

W 17 52

N 28 51

ES7020125

Costa de los Órganos

 

1 164

 

W 17 17

N 28 13

ES7020126

Costa de San Juan de la Rambla

 

1 602,9

 

W 16 37

N 28 25

ES7020127

Risco de la Mérica

*

38,3

 

W 17 20

N 28 6

ES7020128

Sebadales de Antequera

 

272,62

 

W 16 7

N 28 31

ES7020129

Piña de mar de Granadilla

 

0,93

 

W 16 30

N 28 4

PTCOR0001

Costa e Caldeirão - Ilha do Corvo

*

964,02

 

W 31 6

N 39 42

PTDES0001

Ilhas Desertas

*

11 301,62

 

W 16 29

N 32 30

PTFAI0004

Caldeira e Capelinhos - Ilha do Faial

*

2 023,05

 

W 28 45

N 38 35

PTFAI0005

Monte da Guia - Ilha do Faial

*

362,85

 

W 28 37

N 38 31

PTFAI0006

Ponta do Varadouro - Ilha do Faial

*

19,66

 

W 28 47

N 38 34

PTFAI0007

Morro de Castelo Branco - Ilha do Faial

*

131,52

 

W 28 45

N 38 31

PTFLO0002

Zona Central - Morro Alto - Ilha das Flores

*

2 924,68

 

W 31 13

N 39 27

PTFLO0003

Costa Nordeste - Ilha das Flores

*

1 215,28

 

W 31 10

N 39 30

PTGRA0015

Ilhéu de Baixo - Restinga Ilha Graciosa

*

248,65

 

W 27 57

N 39 0

PTGRA0016

Ponta Branca - Ilha Graciosa

*

74,81

 

W 28 2

N 39 1

PTJOR0013

Ponta dos Rosais - Ilha de S. Jorge

*

303,8

 

W 28 18

N 38 45

PTJOR0014

Costa NE e Ponta do Topo - Ilha de S. Jorge

*

3 956,41

 

W 27 51

N 38 35

PTMAD0001

Laurisilva da Madeira

*

13 354,86

 

W 17 3

N 32 46

PTMAD0002

Maciço Montanhoso Central da Ilha da Madeira

*

8 212,22

 

W 16 55

N 32 43

PTMAD0003

Ponta de S. Lourenço

*

2 043,12

 

W 16 41

N 32 44

PTMAD0004

Ilhéu da Viúva

*

1 822,47

 

W 16 51

N 32 48

PTMAD0005

Achadas da Cruz

 

205,82

 

W 17 12

N 32 50

PTMAD0006

Moledos - Madalena do Mar

 

18,12

 

W 17 8

N 32 42

PTMAD0007

Pináculo

*

33,81

 

W 16 52

N 32 39

PTMAZ0001

Menez Gwen

 

9 489

 

W 31 31

N 37 49

PTMAZ0002

Lucky Strike

 

19 023,5

 

W 32 18

N 37 17

PTMIG0019

Lagoa do Fogo - Ilha de S. Miguel

*

1 360,42

 

W 25 28

N 37 46

PTMIG0020

Caloura-Ponta da Galera - Ilha de S. Miguel

*

204,2

 

W 25 30

N 37 42

PTMIG0021

Banco D. João de Castro (Canal Terceira - S. Miguel)

*

1 643

 

W 26 36

N 38 13

PTPIC0008

Baixa do Sul (Canal do Faial)

*

54,68

 

W 28 35

N 38 30

PTPIC0009

Montanha do Pico, Prainha e Caveiro - Ilha do Pico

*

8 572

 

W 28 17

N 38 28

PTPIC0010

Ponta da Ilha - Ilha do Pico

*

394,96

 

W 28 2

N 38 25

PTPIC0011

Lajes do Pico - Ilha do Pico

*

142,15

 

W 28 15

N 38 23

PTPIC0012

Ilhéus da Madalena - Ilha do Pico

*

146,4

 

W 28 32

N 38 32

PTPOR0001

Ilhéus do Porto Santo

*

232,2

 

W 16 23

N 33 0

PTPOR0002

Pico Branco - Porto Santo

 

142,72

 

W 16 17

N 33 5

PTSEL0001

Ilhas Selvagens

*

5 752

 

W 15 51

N 30 5

PTSMA0022

Ponta do Castelo - Ilha de Sta. Maria

*

320,49

 

W 25 2

N 36 55

PTSMA0023

Ilhéu das Formigas e Recife Dollabarat (Canal S. Miguel - Sta. Maria)

*

3 542

 

W 25 45

N 37 15

PTTER0017

Serra Santa Bárbara e Pico Alto - Ilha da Terceira

*

4 760,25

 

W 27 17

N 38 44

PTTER0018

Costa das Quatro Ribeiras - Ilha da Terceira

*

274,39

 

W 27 12

N 38 48


Поправки

23.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 344/56


Поправка на Решение 2009/908/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 година за установяване на мерките за прилагане на Решението на Европейския съвет относно председателството на Съвета, и относно председателството на подготвителните органи на Съвета

( Официален вестник на Европейския съюз L 322 от 9 декември 2009 г. )

На страница 30 таблицата в приложение I се заменя със следното:

„Германия

януари—юни

2007 г.

Португалия

юли—декември

Словения

януари—юни

2008 г.

Франция

юли—декември

Чешка република

януари—юни

2009 г.

Швеция

юли—декември

Испания

януари—юни

2010 г.

Белгия

юли—декември

Унгария

януари—юни

2011 г.

Полша

юли—декември

Дания

януари—юни

2012 г.

Кипър

юли—декември

Ирландия

януари—юни

2013 г.

Литва

юли—декември

Гърция

януари—юни

2014 г.

Италия

юли—декември

Латвия

януари—юни

2015 г.

Люксембург

юли—декември

Нидерландия

януари—юни

2016 г.

Словакия

юли—декември

Малта

януари—юни

2017 г.

Обединено кралство

юли—декември

Естония

януари—юни

2018 г.

България

юли—декември

Австрия

януари—юни

2019 г.

Румъния

юли—декември

Финландия

януари—юни

2020 г.“