ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.336.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 336

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
18 декември 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1244/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани сa освободени от това изискване

1

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/974/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 30 ноември 2009 година относно сключването на Споразумението между Европейската общност и правителството на Монголия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

4

Споразумение между Европейската общност и правителството на Монголия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

5

 

 

V   Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

Регламент (ЕС) № 1245/2009 на Комисията от 17 декември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

12

 

 

Регламент (ЕС) № 1246/2009 на Комисията от 17 декември 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

14

 

*

Регламент (ЕС) № 1247/2009 на Комисията от 17 декември 2009 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република

16

 

 

Регламент (ЕС) № 1248/2009 на Комисията от 17 декември 2009 година за определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 676/2009

27

 

 

Регламент (ЕС) № 1249/2009 на Комисията от 17 декември 2009 година за определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 677/2009

28

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

*

Директива 2009/159/ЕС на Комисията от 16 декември 2009 година за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия напредък на приложение III към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти ( 1 )

29

 

 

2009/975/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 14 декември 2009 година за изменение на Решение 2009/177/ЕО по отношение на програмите за ликвидиране и статута на свободни от заболяване на някои държави-членки, зони и отделни части относно някои болести по водните животни (нотифицирано под номер C(2009) 9888)  ( 1 )

31

 

 

2009/976/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 15 декември 2009 година за изменение на приложение Г към Директива 64/432/ЕИО на Съвета по отношение на тестовете за диагностика на ензоотична левкоза по говедата (нотифицирано под номер C(2009) 9951)  ( 1 )

36

 

 

2009/977/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 16 декември 2009 година относно финансовото участие на Общността за 2009 г. в разходите, извършени от държави-членки по определени проекти в областта на контрола, инспекциите и надзора на рибарството (нотифицирано под номер C(2009) 9935)

42

 

 

2009/978/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 16 декември 2009 година за изменение на Решение 2002/622/ЕО за създаване на Група за политиката в областта на радиочестотния спектър ( 1 )

50

 

 

2009/979/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 17 декември 2009 година за одобряване на националната програма, представена от България, за контролиране и мониторинг на условията за транспортиране на живи животни от рода на едрия рогат добитък, изнасяни от Съюза през пристанище Бургас, и на финансовото участие на Съюза за 2010 г. (нотифицирано под номер C(2009) 10004)

52

 

 

2009/980/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 17 декември 2009 година за разрешаване на здравна претенция относно въздействието на водноразтворим доматен концентрат върху тромбоцитната агрегация и за предоставяне на защита на частни данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 10113)  ( 1 )

55

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

18.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1244/2009 НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани сa освободени от това изискване

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 62, параграф 2, буква б), подточка i) от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Съставът на списъците с трети държави в приложения I и II към Регламент (ЕО) № 539/2001 (2) следва да е и следва да остане в съответствие с критериите, посочени в съображение 5 от регламента. Някои трети държави, чието положение по отношение на тези критерии се е променило, следва да бъдат прехвърлени от едното приложение в другото.

(2)

На 1 януари 2008 г. влязоха в сила споразумения за визови облекчения с пет държави от Западните Балкани — Албания, Босна и Херцеговина, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия — като първа конкретна стъпка по очертания в Солунската програма път към безвизов режим на пътуване за гражданите на държавите от Западните Балкани. С всяка от тези държави през 2008 г. започна диалог за либерализиране на визовия режим и бяха изготвени пътни карти за либерализиране на визовия режим. В оценката си на прилагането на пътните карти от май 2009 г. Комисията прецени, че бившата югославска република Македония е изпълнила всички критерии, определени в нейната пътна карта, и в оценката си от ноември 2009 г., че Черна гора и Сърбия също изпълняват всички критерии в своите пътни карти.

(3)

Ето защо бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия следва да бъдат прехвърлени в приложение II към Регламент (ЕО) № 539/2001. Освобождаването от изискването за виза следва да се прилага само за притежателите на биометрични паспорти, издадени от всяка от тези три държави.

(4)

По отношение на лицата, пребиваващи в Косово, както е определено с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г. (наричана „Косово (Резолюция 1244 на ССООН)“), и лицата, чиито удостоверения за гражданство са били издадени за територията на Косово (Резолюция 1244 на ССООН), специален координационен отдел в Белград ще отговаря за приемане на заявленията им за паспорти и за самото издаване на паспортите. Поради съображения за сигурност обаче, и по-специално във връзка с възможностите за незаконна миграция, притежателите на сръбски паспорти, издадени от специалния координационен отдел, следва да бъдат изключени от безвизовия режим със Сърбия.

(5)

За правна яснота и сигурност, в съответствие с член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 539/2001, Косово (Резолюция 1244 на ССООН) следва да бъде включено в приложение I към регламента. Това не засяга статута на Косово (Резолюция 1244 на ССООН).

(6)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (3), които попадат в рамките на областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на това споразумение (4).

(7)

По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (5), които попадат в рамките на областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО, четен във връзка с член 4, параграф 1 от Решение 2008/146/ЕО (6).

(8)

По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в рамките на областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО, четен във връзка с член 3 от Решение 2008/261/ЕО (7).

(9)

Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (8). Следователно Обединеното кралство не участва в неговото приемане, не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(10)

Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (9). Следователно Ирландия не участва в неговото приемане, не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(11)

Настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 3, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2003 г.

(12)

Настоящият регламент представлява акт, който се основава на достиженията на правото от Шенген или по друг начин е свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 1 от Акта за присъединяване от 2005 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 539/2001 се изменя, както следва:

1.

Приложение I се изменя, както следва:

а)

в част 1 се заличава позоваването на бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия;

б)

в част 2 се вмъква следното:

„Косово, както е определено с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г.“.

2.

В приложение II, част 1 се вмъква следното:

„бившата югославска република Македония (10)

Черна гора (10)

Сърбия (с изключение на притежателите на сръбски паспорти, издадени от сръбския координационен отдел (на сръбски: Koordinaciona uprava) (10)

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 19 декември 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

B. ASK


(1)  Становище от 12 ноември 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(4)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(5)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(6)  Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1).

(7)  Решение 2008/261/ЕО на Съвета от 28 февруари 2008 г. за подписването от името на Европейската общност и за временното прилагане на някои разпоредби от Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 3).

(8)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(9)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

(10)  Освобождаването от изискване за виза се прилага само за притежателите на биометрични паспорти.“


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

18.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/4


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

относно сключването на Споразумението между Европейската общност и правителството на Монголия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

(2009/974/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 80, параграф 2, във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300, параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

На 5 юни 2003 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с трети държави относно замяната на някои разпоредби в действащите двустранни споразумения със споразумение с Общността.

(2)

От името на Общността Комисията договори Споразумение между Европейската общност и правителството на Монголия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (Споразумението) в съответствие с механизмите и насоките в приложението към решението на Съвета, което упълномощава Комисията да започне преговори с трети държави относно замяната на някои разпоредби в действащите двустранни споразумения със споразумение с Общността.

(3)

Споразумението бе подписано от името на Общността на 3 април 2009 година, при условие на сключването му на по-късна дата.

(4)

Споразумението следва да бъде одобрено,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението между Европейската общност и правителството на Монголия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги се одобрява от името на Общността.

Текстът на Споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да определи лицето (лицата), упълномощено(и) да направи(ят) нотификацията, предвидена в член 7 от Споразумението.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

B. ASK


(1)  Становище от 15 септември 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и правителството на Монголия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

от една страна, и

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА МОНГОЛИЯ,

от друга страна,

(наричани по-долу „Страните“)

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че са сключени двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между няколко държави-членки на Европейската общност и Монголия, съдържащи разпоредби, които са в противоречие с правото на Общността,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че Европейската общност притежава изключителна компетентност по отношение на няколко аспекта, които могат да бъдат включени в двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги между държави-членки на Европейската общност и трети държави,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че съгласно правото на Европейската общност въздушните превозвачи на Общността, установени в държава-членка, имат право на недискриминационен достъп до въздушни маршрути между държавите-членки на Европейската общност и трети държави,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че когато държава-членка е определила въздушен превозвач, регулаторен контрол над който се упражнява и поддържа от друга държава-членка, правата на Монголия съгласно разпоредбите за безопасност на споразумението между държавата-членка, определила въздушния превозвач, и Монголия, се прилагат еднакво както по отношение на приемането, прилагането или поддържането на стандарти за безопасност от тази друга държава-членка, така и по отношение на разрешението за извършване на дейност на този въздушен превозвач,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД споразуменията между Европейската общност и някои трети държави, предвиждащи възможността гражданите на тези трети държави да придобиват собственост във въздушни превозвачи, лицензирани в съответствие с правото на Европейската общност,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че някои разпоредби на двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги между държави-членки на Европейската общност и Монголия, които са в противоречие с правото на Европейската общност, трябва да бъдат приведени в съответствие с него, за да се установи надеждна правна основа за въздухоплавателните услуги между Европейската общност и Монголия и да се запази непрекъснатостта на тези услуги,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че съгласно правото на Европейската общност въздушните превозвачи по принцип не могат да сключват споразумения, които могат да засегнат търговията между държави-членки на Европейската общност и чиято цел или резултат са предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че целта на Европейската общност, като част от тези преговори, не е да увеличи общия обем на въздушното движение между Европейската общност и Монголия, нито да наруши баланса между въздушните превозвачи на Общността и тези на Монголия, или да води преговори за изменения на разпоредбите на действащите двустранни споразумения за въздухоплавателните услуги, свързани с търговските права,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че разпоредбите на двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги, сключени между държави-членки на Европейската общност и Монголия, които i) изискват или благоприятстват сключването на споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия или съгласувани практики, които предотвратяват, нарушават или ограничават конкуренцията между въздушни превозвачи по съответните маршрути; или ii) засилват резултата от което и да такова споразумение, решение или съгласувана практика; или iii) делегират на въздушните превозвачи или други частни икономически оператори отговорността за вземането на мерки, които предотвратяват, нарушават или ограничават конкуренцията между въздушните превозвачи по съответните маршрути, могат да направят неефективни правилата за конкуренцията, приложими за предприятията,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Общи разпоредби

1.   За целите на настоящото споразумение „държави-членки“ означава държави-членки на Европейската общност.

2.   Посочването във всяко от споразуменията, изброени в приложение 1, на граждани на държавата-членка, която е страна по това споразумение, се счита, че се отнася за граждани на държавите-членки на Европейската общност.

3.   Посочването във всяко от споразуменията, изброени в приложение 1, на въздушни превозвачи или авиокомпании на държавата-членка, която е страна по това споразумение, се счита, че се отнася за въздушни превозвачи или авиокомпании, определени от тази държава-членка.

4.   Настоящото споразумение не създава допълнителни търговски права в допълнение към вече предвидените в двустранните споразумения между съответните държави-членки и Монголия. Предоставянето на търговски права продължава да се осъществява посредством двустранни споразумения между съответните държави-членки и Монголия.

Член 2

Определяне от държава-членка

1.   Разпоредбите на параграфи 2 и 3 от настоящия член заменят съответните разпоредби в членовете, изброени в приложение II, букви а) и б) съответно, във връзка с определянето на въздушен превозвач от съответната държава-членка, неговите лицензи и разрешения, дадени от Монголия, както и съответно отказа, отмяната, спирането на действието или ограничаването на лицензите и разрешенията на въздушния превозвач.

2.   При определяне на въздушен превозвач от държава-членка Монголия дава съответните лицензи и разрешения с минимално процедурно забавяне, при условие че:

i)

въздушният превозвач е установен на територията на определящата държава-членка съгласно Договора за създаване на Европейската общност и притежава валиден оперативен лиценз в съответствие с правото на Европейската общност;

ii)

от държавата-членка, отговорна за издаването на свидетелство за авиационен оператор, се упражнява и поддържа ефективен регулаторен контрол върху въздушния превозвач и съответният авиационен орган е ясно идентифициран при определянето; както и

iii)

въздушният превозвач е притежаван пряко или чрез мажоритарно участие, и се контролира ефективно от държави-членки и/или граждани на държави-членки, и/или от други държави, изброени в приложение III, и/или от граждани на такива други държави.

3.   Монголия може да откаже, отмени, спре действието или ограничи лицензите или разрешенията на въздушен превозвач, определен от държава-членка, когато:

i)

въздушният превозвач не е установен на територията на определящата го държава-членка съгласно Договора за създаване на Европейската общност или няма валиден оперативен лиценз в съответствие с правото на Европейската общност;

ii)

не се упражнява или не се поддържа ефективен регулаторен контрол на въздушния превозвач от държавата-членка, отговорна за издаването на неговото свидетелство за авиационен оператор, или съответният авиационен орган не е ясно идентифициран при определянето;

iii)

въздушният превозвач не е притежаван пряко или чрез мажоритарно участие, и не се контролира ефективно от държави-членки и/или граждани на държави-членки, и/или от други държави, изброени в приложение III, и/или от граждани на такива други държави;

iv)

въздушният превозвач вече е получил разрешение да извършва дейност съгласно двустранно споразумение между Монголия и друга държава-членка, и Монголия може да докаже, че като упражнява търговските права по настоящото споразумение по маршрут, който включва точка в друга държава-членка, въздушният превозвач би заобиколил ограниченията върху търговските права, наложени с двустранно споразумение между Монголия и тази друга държава-членка; или

v)

въздушният превозвач притежава свидетелство за авиационен оператор, издадено от държава-членка, и няма двустранно споразумение за въздухоплавателни услуги между Монголия и тази държава-членка, и тази държава-членка е отказала търговски права на въздушни превозвачи, определени от Монголия.

При упражняването на правата си по настоящия параграф Монголия няма да прилага дискриминация между въздушните превозвачи на Общността на основание на тяхната националност.

Член 3

Безопасност

1.   Разпоредбите от параграф 2 на настоящия член допълват съответните разпоредби от членовете, изброени в приложение II, буква в).

2.   Когато държава-членка е определила въздушен превозвач, регулаторен контрол над който се упражнява и поддържа от друга държава-членка, правата на Монголия съгласно разпоредбите за безопасност на споразумението между държавата-членка, която е определила въздушния превозвач, и Монголия, се прилагат еднакво по отношение на приемането, упражняването или поддържането на стандарти за безопасност от тази друга държава-членка и по отношение на оперативния лиценз на този въздушен превозвач.

Член 4

Съответствие с правилата за конкуренция

1.   Независимо от всяка друга разпоредба с обратен смисъл, нищо от всяко от споразуменията, изброени в приложение I, i) не благоприятства сключването на споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, които предотвратяват или нарушават конкуренцията; ii) засилва резултата от което и да такова споразумение, решение или съгласувана практика; или iii) не делегира на частни икономически оператори отговорността за вземането на мерки, които възпрепятстват, нарушават или ограничават конкуренцията.

2.   Разпоредбите, съдържащи се в споразуменията, изброени в приложение I, които са несъвместими с параграф 1 от настоящия член, не се прилагат.

Член 5

Приложения към споразумението

Приложенията към настоящото споразумение са неразделна част от него.

Член 6

Ревизия или изменение

Страните могат по всяко време да ревизират или изменят настоящото споразумение по взаимно съгласие.

Член 7

Влизане в сила

Настоящото споразумение влиза в сила в деня след датата на получаване по дипломатически път на последната писмена нотификация на страните за това, че са приключили съответните вътрешни процедури, необходими за влизането в сила.

Член 8

Прекратяване

1.   Всяка от страните може по всяко време да прекрати настоящото споразумение чрез изпращането на писмена нотификация на другата страна по дипломатически път. Прекратяването влиза в сила шест (6) месеца след датата на получаване на тази нотификация от другата страна.

2.   Ако споразумение, посочено в приложение I, бъде прекратено, действието на всички разпоредби на настоящото споразумение, които се отнасят до съответното споразумение, посочено в приложение I, се прекратява в същия момент.

3.   Ако всички споразумения, посочени в приложение I, бъдат прекратени, настоящото споразумение се прекратява в същия момент.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните надлежно упълномощени лица положиха подписите си под настоящото споразумение.

Съставено в Улан Батор на трети април две хиляди и девета година, в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и монголски език.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За Правителството на Монголия

Por el Gobierno de Mongolia

Za vládu Mongolska

For Mongoliets regering

Für die Regierung der Mongolei

Mongoolia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Μογγολίας

For the Government of Mongolia

Pour le gouvernement de la Mongolie

Per il governo della Mongolia

Mongolijas valdības vārdā

Mongolijos Vyriausybės vardu

Mongólia kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Mongolja

Voor de Regering van Mongolië

W imieniu Rządu Mongolii

Pelo Governo da Mongólia

Pentru Guvernul Mongoliei

Za vládu Mongolska

Za vlado Mongolije

Mongolian hallituksen puolesta

För Mongoliets regering

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на споразуменията, посочени в член 1 от настоящото споразумение

Споразумения за въздухоплавателни услуги между Монголия и държавите-членки на Европейската общност, които към датата на подписването на настоящото споразумение са били сключени, подписани и/или парафирани, така както са изменени:

Споразумение за въздушен транспорт между австрийското федерално правителство и правителството на Монголия, подписано във Виена на 2 октомври 2007 г., наричано в приложение II „Споразумение Монголия — Австрия“;

Споразумение между правителството на Кралство Дания и правителството на Монголия за въздухоплавателни услуги, съставено в Пекин на 19 юни 1997 г., наричано в приложение II „Споразумение Монголия — Дания“;

Споразумение за въздухоплавателни услуги между правителството на Република Финландия и правителството на Монголия, съставено в Хелзинки на 10 февруари 2000 г., наричано в приложение II „Споразумение Монголия — Финландия“;

Споразумение за въздухоплавателни услуги между правителството на Федерална република Германия и правителството на Монголия, съставено в Бон на 29 май 1998 г., наричано в приложение II „Споразумение Монголия — Германия“;

Споразумение за въздухоплавателни услуги между правителството на Унгария и правителството на Монголия, съставено в Улан Батор на 13 септември 1994 г., наричано в приложение II „Споразумение Монголия — Унгария“;

Споразумение между правителството на Великото херцогство Люксембург и правителството на Монголия за въздухоплавателни услуги, съставено в Люксембург на 18 март 1995 г., наричано в приложение II „Споразумение Монголия — Люксембург“;

Споразумение между правителството на Кралство Нидерландия и правителството на Монголия за въздухоплавателни услуги, съставено в Хага на 9 март 1995 г., наричано в приложение II „Споразумение Монголия — Нидерландия“;

Споразумение между правителството на Полската народна република и правителството на Народна република Монголия за въздухоплавателни услуги, съставено в Улан Батор на 26 май 1989 г., наричано в приложение II „Споразумение Монголия — Полша“;

Споразумение между правителството на Румъния и правителството на Монголия за въздухоплавателни услуги, съставено в Улан Батор на 10 юли 1990 г., наричано в приложение II „Споразумение Монголия — Румъния“;

Споразумение между правителството на Кралство Швеция и правителството на Монголия за въздухоплавателни услуги, съставено в Пекин на 19 юни 1997 г., наричано в приложение II „Споразумение Монголия — Швеция“;

Споразумение между правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и правителството на Монголия за въздухоплавателни услуги, съставено в Лондон на 1 март 2000 г., наричано в приложение II „Споразумение Монголия — Обединено кралство“.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на членовете в споразуменията, изброени в приложение I и посочени в членове 2 и 3 на настоящото споразумение

а)

определяне от държава-членка:

Член 3, параграф 5 от Споразумението Монголия — Австрия;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Монголия — Дания;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Монголия — Германия;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Монголия — Унгария;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Монголия — Люксембург;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Монголия — Нидерландия;

Член 3, параграф 2 от Споразумението Монголия — Полша;

Член 3, параграф 4 от Споразумението Монголия — Швеция

Член 4, параграф 4 от Споразумението Монголия — Обединено кралство;

б)

отказ, отмяна, спиране на действието или ограничаване на лицензи или разрешения:

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Монголия — Австрия;

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Монголия — Дания;

Член 5, параграф 1, буква а) от Споразумението Монголия — Финландия;

Член 4 от Споразумението Монголия — Германия;

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Монголия — Унгария;

Член 4, параграф 1, буква a) от Споразумението Монголия — Люксембург;

Член 4, параграф 1, буква a) от Споразумението Монголия — Нидерландия;

Член 3, параграф 3 от Споразумението Монголия — Полша;

Член 3, параграф 4, буква a) от Споразумението Монголия — Румъния;

Член 4, параграф 1, буква а) от Споразумението Монголия — Швеция;

Член 5, параграф 1, буква а) от Споразумението Монголия — Обединено кралство;

в)

безопасност:

Член 6 от Споразумението Монголия — Австрия;

Член 13 от Споразумението Монголия — Финландия;

Член 12 от Споразумението Монголия — Германия;

Член 11 от Споразумението Монголия — Унгария;

Член 7 от Споразумението Монголия — Люксембург;

Член 8 от Споразумението Монголия — Нидерландия;

Член 7 от Споразумението Монголия — Румъния.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на други държави, посочени в член 2 от настоящото споразумение

а)

Република Исландия (съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство);

б)

Княжество Лихтенщайн (съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство);

в)

Кралство Норвегия (съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство);

г)

Конфедерация Швейцария (съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт).


V Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

18.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1245/2009 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 18 декември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2009 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

44,1

MA

76,0

TN

125,1

TR

69,3

ZZ

78,6

0707 00 05

MA

59,4

TR

102,6

ZZ

81,0

0709 90 70

MA

44,2

TR

98,1

ZZ

71,2

0709 90 80

EG

175,4

ZZ

175,4

0805 10 20

MA

56,0

TR

67,7

ZA

81,6

ZZ

68,4

0805 20 10

MA

78,3

TR

58,0

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

52,1

IL

76,1

TR

71,9

ZZ

66,7

0805 50 10

TR

67,7

ZZ

67,7

0808 10 80

CA

99,8

CN

88,3

MK

22,6

US

91,1

ZZ

75,5

0808 20 50

CN

47,6

TR

97,0

US

168,6

ZZ

104,4


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


18.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1246/2009 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2009 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2009/10 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 877/2009 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕC) № 1230/2009 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 877/2009, за 2009/10 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 18 декември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2009 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 253, 25.9.2009 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 330, 16.12.2009 г., стр. 63.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 18 декември 2009 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

41,66

0,00

1701 11 90 (1)

41,66

2,41

1701 12 10 (1)

41,66

0,00

1701 12 90 (1)

41,66

2,11

1701 91 00 (2)

45,73

3,75

1701 99 10 (2)

45,73

0,62

1701 99 90 (2)

45,73

0,62

1702 90 95 (3)

0,46

0,24


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


18.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1247/2009 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2009 година

за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

Като взе предвид Договора за създаване на Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 7 от него,

след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Започване

(1)

На 23 февруари 2009 г. Европейската комисия (наричана по-нататък „Комисията“) получи жалба във връзка с вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република („КНР“ или „засегнатата държава“).

(2)

Жалбата е подадена съгласно член 5 от основния регламент от Европейската асоциация на металопроизводителите (EUROMETAUX) („жалбоподателят“) от името на производител, който има основен дял, в конкретния случай над 25 %, от общото производство на Общността на жици от молибден.

(3)

Жалбата съдържаше prima facie доказателства за дъмпинг и за нанесената от дъмпинга значителна вреда и това беше счетено за достатъчно основание за започване на процедура.

(4)

На 8 април 2009 г. процедурата беше започната чрез публикуване на известие за започване на процедура в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

1.2.   Страни, засегнати от процедурата

(5)

Комисията уведоми официално производителите износители от КНР, вносителите, търговците, доставчиците, ползвателите и сдруженията, за които беше известно, че са засегнати, органите на КНР, подалия жалбата производител от Общността и други производители от Общността, за които беше известно, че са засегнати от започването на процедурата. На заинтересованите страни беше предоставена възможност да представят становищата си в писмен вид и да поискат да бъдат изслушани в срока, посочен в известието за започване на процедура. Всички заинтересовани страни, които пожелаха и показаха, че имат конкретни основания да бъдат изслушани, получиха това право.

(6)

За да се даде възможност на производителите износители, ако пожелаят, да подадат заявление за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика („ТДПИ“), или за индивидуално третиране („ИТ“), Комисията изпрати формуляри на заявление до производителите износители, за които беше известно, че са засегнати, както и до органите в КНР. Една група дружества, състояща се от Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd и неговото свързано дружество Jinduicheng Molybdenum Mining Guangming Co., Ltd. („група Jinduicheng“), се представи и поиска индивидуално третиране.

(7)

Като взе предвид видимо големия брой производители износители от КНР и вносители от Общността, в известието за започване на процедура Комисията посочи, че в съответствие с член 17 от основния регламент може да бъде приложена представителна извадка.

(8)

За да може Комисията да определи дали е необходима представителна извадка, и ако е така, да състави такава, всички известни производители износители от КНР и вносители от Общността бяха приканени да се представят на Комисията и да предоставят, както е посочено в известието за започване на процедура, основна информация относно дейностите си, свързани с разглеждания продукт.

(9)

Предвид ограничения брой отговори за изготвяне на извадката беше решено, че по отношение на китайските производители износители или на вносителите от Общността не е необходима представителна извадка.

(10)

На всички страни, за които беше известно, че са засегнати, а именно на известните производители износители от КНР, производителите от Общността, вносителите, търговците и ползвателите от Общността бяха изпратени специални въпросници. Отговори бяха получени от една група производители износители от КНР, от жалбоподателя производител от Общността, от един вносител/търговец и от един ползвател.

(11)

Комисията изиска и провери цялата информация, която счете за необходима за целите на временното определяне на дъмпинга, вредата от него и интереса на Общността и извърши проверки в обектите на следните дружества:

а)

Производители износители от КНР

Група Jinduicheng:

Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd, Xi'an,

Jinduicheng Molybdenum Mining Guangming Co., Ltd, Zibo;

б)

Производител от Общността

Plansee Metall GmbH, Reutte, Австрия;

в)

Ползвател от Общността

Praxair Surface Technologies Srl, Fornovo Taro, Италия.

(12)

С оглед необходимостта да се определи нормална стойност за производителите износители от КНР, нито един от които не подаде заявление за ТДПИ, беше направена проверка в обектите на посоченото по-долу дружество, с цел да се определи нормалната стойност въз основа на данни от страна аналог, в този случай САЩ:

Global Tungsten & Powders Corp, Towanda.

1.3.   Период на разследване

(13)

Разследването на дъмпинг и вреда обхвана периода от 1 април 2008 г. до 31 март 2009 г. („период на разследването“ или „ПР“). Проучването на тенденциите, свързани с оценката на вредата, обхвана периода от март 2005 г. до края на периода на разследване („разглеждан период“).

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

2.1.   Разглеждан продукт

(14)

Разглежданият продукт са жици от молибден с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не повече от 4,0 mm, с произход от КНР („разглеждан продукт“ или „жици от молибден“), понастоящем попадащи под код по КН ex 8102 96 00.

(15)

Жиците от молибден се използват главно в автомобилния отрасъл за метално покритие чрез термично шприцоване на части на двигателя, които са подложени на силно износване, като например бутални пръстени, синхронизиращи пръстени или компоненти на трансмисията, с цел увеличаване на тяхната устойчивост на износване.

2.2.   Сходен продукт

(16)

Не бяха установени различия между разглеждания продукт и жиците от молибден, произвеждани от промишлеността на Общността и продавани на пазара на Общността. Предвид факта, че икономиката на КНР е в период на преход и че няма износители, подали заявление за ТДПИ, както се посочва в съображение 6, нормалната стойност трябваше да се определи въз основа на информацията, получена в трета държава с пазарна икономика — САЩ. Според наличната информация жиците от молибден, произвеждани и продавани на вътрешния пазар на САЩ, както и жиците от молибден, изнасяни от САЩ за други пазари, имат същите основни физически и химически характеристики като жиците от молибден, произвеждани в КНР и изнасяни за Общността.

(17)

Поради това беше направено временно заключение, че всички видове жици от молибден са сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

3.   ДЪМПИНГ

3.1.   Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ)

(18)

Съгласно член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент, при антидъмпингови разследвания по отношение на внос с произход от КНР, нормалната стойност се определя съгласно параграфи 1—6 от посочения член за производители износители, за които е установено, че отговарят на критериите, посочени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.

(19)

Както обаче беше обяснено в съображение 6 по-горе, групата Jinduicheng е подала заявление само за индивидуално третиране („ИТ“). Поради това тези критерии не бяха разследвани.

3.2.   Индивидуално третиране (ИТ)

(20)

Като общо правило, съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент митото за цялата държава, ако има такова, се определя за държавите, които попадат в приложното поле на посочения член, освен в случаите, когато дружествата могат да докажат, че отговарят на всички критерии, установени в член 9, параграф 5 от основния регламент, и следователно отговарят на условията за предоставяне на ИТ.

(21)

Накратко и за улеснена справка по-долу тези критерии са представени в обобщен вид:

а)

При изцяло или частично контролирани от чуждестранни лица предприятия или при съвместни предприятия износителите имат право да репатрират капитала и печалбите;

б)

Експортните цени, количествата, условията и параметрите на продажбата се определят свободно;

в)

Повечето от акциите принадлежат на частни лица. Държавните служители, участващи в съвета на директорите или заемащи ключови управленски длъжности, са по-малко на брой или трябва да се докаже, че дружеството е достатъчно независимо по отношение на държавна намеса.

г)

Обмяната на валута се извършва по пазарен курс;

д)

Държавната намеса не е такава, че да позволи заобикаляне на мерките, ако на отделните износители се определят различни митнически ставки.

(22)

По отношение на критерий в) беше установено, че компанията-майка, Jingduicheng Molybdenum Co., Ltd, е държавна собственост. В действителност се оказа, че през ПР само 20 % от акциите са били собственост на частни лица и че тези акции са предоставяли едва 2,4 % от правото на глас. Останалите 80 % от акциите, предоставящи 97,6 % от правото на глас, са били собственост на държавни предприятия.

(23)

Въз основа на горепосочените констатации беше направено временното заключение, че на групата Jinduicheng не може да бъде предоставен статут на ИТ съгласно условията на член 9, параграф 5 от основния регламент.

3.3.   Нормална стойност

(24)

В известието за започване на процедура беше предвидено САЩ да се разглеждат като държава аналог. Един производител от САЩ, дружеството Global Tungsten & Powders Corp („Global Tungsten“) се съгласи да окаже съдействие и предостави цялата необходима информация с цел установяване на нормална стойност за КНР. Групата Jinduicheng оспори този избор и предложи производители от Мексико и Индия. Но предприятията в посочените държави, с които се установи връзка, или отказаха да сътрудничат, както беше в случая с Индия, или посочиха, че не произвеждат сходния продукт. Поради това САЩ бяха потвърдени като подходяща държава аналог с цел установяване на нормална стойност за КНР.

(25)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент следва да се отбележи, че тъй като производителят от страната аналог е имал незначителни продажби на вътрешния пазар на САЩ, беше счетено за неоснователно да се използват данни от тези продажби с цел определяне или конструиране на нормална стойност. В резултат на това нормалната стойност за КНР беше временно установена въз основа на експортните цени на САЩ за други трети държави, включително за Общността.

3.4.   Експортна цена

(26)

Както беше обяснено в съображение 9, само една група дружества, групата Jinduicheng, която съставлява между 60 и 75 % (3) от вноса от КНР за Общността, оказа съдействие при разследването. Въз основа на това степента на оказване на съдействие беше счетена за ниска. Така експортните цени за всички китайски износители бяха временно определени въз основа на данните, съобщени от оказалата съдействие група, които бяха допълнени от данни на Евростат за вноса, съответно коригирани, както е описано в съображение 34 по-долу.

3.5.   Сравнение

(27)

Сравнението между нормалната стойност и експортната цена беше направено на базата на цената франко завода. С цел да се гарантира справедливо сравнение между нормалната стойност и експортната цена, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент различията във факторите, които влияят върху цените и тяхната съпоставимост, бяха взети предвид под формата на корекции. На тази основа, когато това беше приложимо и обосновано, бяха направени намаления за разходи за транспорт, навло и застраховки, обработка, товарене и допълнителни разходи, както и за разходите за непряко данъчно облагане.

3.6.   Дъмпингов марж

(28)

Както беше обяснено в съображение 23 по-горе, групата Jinduicheng не отговаряше на изискванията за ИТ, посочени в член 9, параграф 5 от основния регламент. В резултат на това за КНР беше определен дъмпингов марж за цялата държава.

(29)

Равнището на дъмпинга за територията на цялата КНР беше временно определено на 68,4 % от цената CIF на границата на Общността преди облагане с мито.

4.   ВРЕДА

4.1.   Производство на Общността

(30)

Разследването установи, че в Общността има двама производители, които произвеждат сходния продукт за немонополния пазар. Единият от производителите изрази своята неутрална позиция по отношение на процедурата и предостави общи данни за своето производство и продажби. Другият производител, от чието име беше подадена жалбата, оказа пълно съдействие и представи изцяло попълнен въпросник. Поради това, с цел да се защити информацията на този производител, която представлява търговска тайна, всички посочени по-долу стойности, свързани с чувствителна информация, са представени в индексиран вид или в граници. Данните в скоби се отнасят за отрицателни стойности.

(31)

С оглед на горепосоченото, обемът на производството на Общността за целите на член 4, параграф 1 от основния регламент беше изчислен чрез прибавяне на производството на производителя от Общността, оказал пълно съдействие, към обема на производството, посочен от другия производител от Общността.

4.2.   Определяне на промишлеността на Общността

(32)

Разследването показа, че производството на производителя от Общността, който оказа пълно съдействие при разследването, съставлява над 80 % от произведените в Общността жици от молибден по време на ПР. Поради това беше счетено, че посоченото дружество отговаря на изискванията да представлява производство на Общността по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент.

(33)

Тъй като производителят от Общността използва фискална година от 1 март до 28 февруари следващата година, всички представени по-долу данни са посочени за фискални години (ФГ), а не за календарни години (например ФГ 2005 обхваща периода от 1 март 2004 г. до 28 февруари 2005 г.). Но данните, използвани за ПР, посочен в съображение 13, обхващат периода от 1 април 2008 г. до 31 март 2009 г. Данните по отношение на вноса са установени на същата основа.

4.3.   Потребление на Общността

(34)

Потреблението на Общността беше определено чрез прибавяне към обема на продажбите на известните производители от Общността на целия внос от трети държави въз основа на данни на Евростат. Припомняме, че кодът по КН, под който се декларира разглежданият продукт, включва и продукти, различни от разглеждания продукт. Тъй като липсват конкретни статистически данни за вноса на разглеждания продукт, данните на Евростат бяха коригирани в съответствие с предложения в жалбата метод. Беше счетено, че този метод е надежден за получаването на данни по отношение на разглеждания продукт.

(35)

Данните, посочени в таблица 1 по-долу, показват, че търсенето на разглеждания продукт в Общността е намаляло с 10 % по време на разглеждания период. То се е увеличило с 4 % до 2008 г., след което е намаляло в резултат на икономическата криза, която засегна по-специално автомобилния отрасъл.

Таблица 1

Потребление на Общността

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

ПР

Тонове

397

405

412

411

358

Индекс

100

102

104

104

90

Източник: Евростат, данни от жалбата и отговори на въпросника

4.4.   Внос от КНР за Общността

4.4.1.   Обем и пазарен дял на вноса от КНР

(36)

Поради причините, посочени в съображение 34 по-горе, обемът на вноса от КНР на разглеждания продукт по време на разглеждания период е определен въз основа на данни на Евростат, коригирани в съответствие с предложения в жалбата метод. На тази база движението на вноса от КНР е било следното:

Таблица 2

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

ПР

Обем (тонове)

36

65

69

116

97

Индекс

100

181

192

322

269

Пазарен дял

 

 

 

 

 

Индекс

100

176

184

310

297

Цени

(EUR/тон)

46 712

62 644

56 236

53 019

50 892

Индекс

100

134

120

114

109

Източник: Евростат, данни от жалбата

(37)

Дъмпинговият внос от КНР се е увеличил значително от 36 тона през 2005 г. на 116 тона през 2008 г., т.е. над три пъти. След достигане на максимални стойности през 2008 г. вносът е намалял през ПР в съответствие с развитието на потреблението на Общността. Въпреки това пазарният дял на дъмпинговия внос на пазара на Общността почти се е утроил между 2005 г. и ПР.

(38)

Средната цена на вноса от КНР е била на най-ниско равнище през 2005 г. Тя е достигнала най-високо равнище през 2006 г. и след това постепенно е намаляла с 19 % между 2006 г. и ПР.

4.4.2.   Подбиване на цените

(39)

За да бъде анализирано подбиването на цените, среднопретеглените продажни цени на промишлеността на Общността за независими клиенти на пазара на Общността, коригирани на ниво франко завода, бяха сравнени със среднопретеглените цени на дъмпинговия внос от КНР за първия независим клиент, установени на база CIF, със съответна корекция за разходите след вноса и митата.

(40)

Сравнението показа, че през ПР цените на вноса от КНР подбиват цените на промишлеността на Общността, изразени като процент от тях, с 30 до 35 %.

4.5.   Икономическо състояние на промишлеността на Общността

4.5.1.   Предварителни бележки

(41)

В съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент проучването на въздействието на дъмпинговия внос върху промишлеността на Общността съдържаше преглед на всички икономически показатели с цел оценка на състоянието на промишлеността на Общността от 2005 г. до края на ПР.

4.5.2.   Производство, производствен капацитет и оползотворяване на капацитета

Таблица 3

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

ПР

Индекс на производството

100

98

96

73

67

Индекс на капацитета

100

100

100

100

100

Индекс на оползотворяване на капацитета

100

98

96

73

67

Източник: Отговори на въпросника

(42)

Както е показано в таблицата по-горе, през разглеждания период производството на промишлеността на Общността е намаляло постепенно с 33 %, което съответства на значителното увеличаване на вноса от КНР с над три пъти през същия период. В първия етап, между 2005 и 2008 г, производството на промишлеността на Общността е намаляло с 27 %. Тенденцията на спад се е запазила между 2008 г. и ПР, когато производството е намаляло с още 8 %.

(43)

Тъй като производственият капацитет е останал стабилен, оползотворяването на капацитета е имало същата тенденция на спад както производството през разглеждания период.

4.5.3.   Обем на продажбите, пазарен дял, растеж и средни единични цени в Общността

(44)

Данните по-долу представят продажбите на промишлеността на Общността на независими клиенти в Общността в индексиран вид.

Таблица 4

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

ПР

Индекс на обема на продажбите на пазара на Общността

100

99

92

75

68

Индекс на пазарния дял

100

97

89

72

76

Индекс на средните продажни цени

100

86

96

95

92

Източник: Отговори на въпросника

(45)

Обемът на продажбите на промишлеността на Общността за независими клиенти на пазара на Общността е намалял значително с 32 % през разглеждания период. Това намаление е било много по-голямо от намалението на потреблението (– 10 %) през същия период. В резултат на това промишлеността на Общността също е загубила значителен пазарен дял през същия период.

(46)

Средната продажна цена франко завод на промишлеността на Общността за несвързани клиенти е отбелязала тенденция на намаление през разглеждания период. През този период се наблюдава слабо увеличение през 2007 г. в сравнение с 2006 г. в съответствие с увеличението на цените на суровините през посочената година, след което продажните цени са се увеличили отново. Като цяло промишлеността на Общността е трябвало да намали своите средни продажни цени на пазара на Общността с 8 %.

4.5.4.   Стокови запаси

(47)

Посочените по-долу данни представят обема на стоковите запаси в края на всеки период.

Таблица 5

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

ПР

Индекс на стоковите запаси

100

179

72

253

233

Източник: Отговори на въпросника

(48)

През разглеждания период стоковите запаси са нараснали значително със 133 %, отразявайки засилващите се затруднения на промишлеността при продажбите на нейните продукти на пазара на Общността. Отбелязаното намаление на стоковите запаси между 2006 г. и 2007 г. е отразило тенденцията при потреблението на Общността през същия период.

4.5.5.   Заетост, заплати и производителност

(49)

Развитието на заетостта, разходите за труд и производителността на промишлеността на Общността е било следното:

Таблица 6

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

ПР

Индекс на заетостта — пълно работно време (ПРВ)

100

109

100

73

68

Индекс на разходите за труд (EUR/ПРВ)

100

106

109

106

106

Индекс на производителността

100

90

96

100

98

Източник: Отговори на въпросника

(50)

Броят на заетите лица в промишлеността на Общността е намалял значително между 2005 г. и ПР. Това се е дължало както на намаляването на производството, така и на усилията, полагани от промишлеността на Общността да рационализира производството и да стимулира производителността. Така резултатите от този процес на рационализация в промишлеността на Общността са оказали въздействие върху производителността, която е била доста стабилна през разглеждания период.

(51)

Средното равнище на заплатите е отбелязало увеличение в началото на разглеждания период, но след това се наблюдава намаление между 2007 г. и ПР.

4.5.6.   Рентабилност и паричен поток

(52)

Равнищата на печалбите и паричния поток от продажби на жици от молибден от промишлеността на Общността са отбелязали отрицателна тенденция през разглеждания период, с изключение на 2007 г.

Таблица 7

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

ПР

Индекс на рентабилността

(100)

(214)

190

(117)

(151)

Индекс на паричния поток

(100)

(344)

838

(41)

(97)

Източник: Отговори на въпросника

(53)

Рентабилността значително се е влошила през разглеждания период, по-специално между 2007 г. и ПР, когато е достигнала най-ниското си равнище. Разследването показа, че подобрената рентабилност през 2007 г. е свързана с положителното развитие на потреблението на Общността, усилията на промишлеността на Общността за рационализация и факта, че промишлеността на Общността е успяла да повиши продажните си цени през посочената година.

(54)

Тенденцията по отношение на паричния поток, която е способността на промишлеността да самофинансира дейността си, в голяма степен е отразявала развитието на рентабилността. Като цяло разследването показа, че по отношение на паричния поток през разглеждания период се наблюдава влошаване.

4.5.7.   Инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитали

(55)

В началото на разглеждания период промишлеността на Общността е правила значителни инвестиции в отрасъла на разглеждания период. Но от 2006 г. нататък се е наложило намаляване на инвестициите.

(56)

Разследването показа, че способността на промишлеността на Общността за привличане на капитали е следвала същата тенденция, както нейната рентабилност.

Таблица 8

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

ПР

Индекс на инвестициите

100

41

6

5

6

Индекс на възвръщаемостта на инвестициите

(100)

(102)

158

(87)

(106)

Източник: Отговори на въпросника

4.5.8.   Степен на действителния дъмпингов марж

(57)

Установеният дъмпингов марж, посочен по-горе в съображение 32, е бил значително над равнището de minimis. Освен това, предвид обема и цената на дъмпинговия внос най-вече през ПР, въздействието на действителния дъмпингов марж върху пазара на Общността не би могло да се счита за незначително.

4.6.   Заключение относно вредата

(58)

Между 2005 г. и ПР обемът на дъмпинговия внос на разглеждания продукт от КНР се е увеличил с над 150 %, като е достигнал пазарен дял от 27,0 % до края на разглеждания период. През ПР дъмпинговият внос от КНР на ниски цени е подбивал сериозно продажните цени на Общността. Среднопретегленото подбиване на цените е било на равнища между 30 и 35 % през ПР.

(59)

През същия период, когато потреблението на Общността е намаляло с 10 %, обемът на продажбите на промишлеността на Общността е намалял с 32 %. Нейният пазарен дял е отбелязал спад от 17 процентни пункта, а продажните цени е трябвало да бъдат намалени с 8 %, за да се ограничи спадът на продажбите и на пазарния дял.

(60)

В резултат на това състоянието на промишлеността на Общността се е влошило съществено през разглеждания период. Производството е намаляло с 33 %, същият спад е наблюдаван и при оползотворяването на капацитета, което е достигнало много ниско равнище през ПР, а равнището на стоковите запаси е нараснало над два пъти. Влошаващото се състояние на промишлеността на Общността през разглеждания период беше потвърдено и с отрицателната тенденция при рентабилността, паричния поток, заетостта и инвестициите.

(61)

Предвид гореизложеното беше направено временно заключение, че промишлеността на Общността е понесла значителна вреда по смисъла на член 3 от основния регламент.

5.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

5.1.   Въведение

(62)

В съответствие с член 3, параграфи 6 и 7 от основния регламент беше проверено дали дъмпинговият внос от КНР е причинил вреда на промишлеността на Общността до степен, в която тя да бъде класифицирана като значителна. Разгледани бяха и известни фактори, различни от дъмпинговия внос, които същевременно са могли да нанесат вреда на промишлеността на Общността, за да се гарантира, че евентуалната вреда, причинена от тези други фактори, не е била приписана на дъмпинговия внос.

5.2.   Въздействие на дъмпинговия внос

(63)

Влошаването на икономическото състояние на промишлеността на Общността е съвпаднало с увеличаването на вноса от КНР. Неговият обем се е увеличил с над 150 % между 2005 г. и ПР, а пазарният му дял почти се е утроил през разглеждания период. В посочения период обемът на продажбите на промишлеността на Общността е намалял значително с 32 %. Същевременно е била загубена значителна част от пазарния дял, а всички други показатели за вреда, като например производство, оползотворяване на капацитета, инвестиции, рентабилност, паричен поток, заетост, са отбелязали тенденция на значителен спад през разглеждания период.

(64)

Макар че цените на дъмпинговия внос в началото на разглеждания период са се увеличили, те са се понижили трайно и сериозно с 19 % през останалата част от периода. Въпреки факта, че промишлеността на Общността е увеличила цените си с 8 %, дъмпинговият внос от КНР е останал трайно на цени под цените на промишлеността на Общността и ги е подбивал с между 30 и 35 % през ПР.

(65)

В контекста на неблагоприятното икономическо състояние, особено през ПР, във връзка с икономическата криза, която засегна най-вече автомобилната промишленост, обемът на продажбите на промишлеността на Общността е намалял значително, с три пъти повече от потреблението на Общността. Това е довело до значително намаляване на пазарния дял, който е бил реализиран изцяло от китайския внос. Същевременно производството и оползотворяването на капацитета също са намалели рязко, а стоковите запаси са се увеличили драстично с над 100 %.

(66)

Поради това беше счетено, че при неблагоприятните икономически условия големият обем на дъмпингов внос от КНР на ниски цени е оказал сериозно отрицателно въздействие върху икономическото състояние на промишлеността на Общността през ПР.

5.3.   Въздействие на други фактори

(67)

Другите изследвани фактори при анализа на причинно-следствената връзка бяха развитието на потреблението на Общността, движението на разходите в промишлеността на Общността и по-специално цените на суровините (молибденов оксид), показателите на нейния износ и вноса от трети държави през разглеждания период.

5.3.1.   Развитие на търсенето

(68)

Разследването показа, че през разглеждания период търсенето на пазара на Общността е намаляло с 10 %. В първия етап потреблението е нараснало с 4 % между 2005 и 2008 г., а след това, в контекста на икономическата криза и въздействието ѝ върху автомобилния сектор, е намаляло с 14 % между 2008 г. и ПР.

(69)

Както беше обяснено в съображение 65 по-горе, когато обемът на вноса от КНР е нараснал драстично през разглеждания период, обемът на продажбите на промишлеността на Общността е намалял в много по-голяма степен (– 32 %) от потреблението на Общността (– 10 %). Целият пазарен дял, загубен от промишлеността на Общността, е бил спечелен от китайския внос. Следователно отрицателната тенденция при потреблението не може да обясни драстичното влошаване на икономическото състояние на промишлеността на Общността през ПР.

5.3.2.   Цени на суровините на пазара на Общността

(70)

През разглеждания период промишлеността на Общността е успяла да намали единичните си разходи с 6 %. Следва да се отбележи, че през разглеждания период се наблюдава тенденция на намаляване на цената на молибденовия оксид, основната суровина, използвана в производството на разглеждания продукт. Следователно неблагоприятното икономическо състояние и финансовите загуби, понесени през ПР, не могат да се дължат на увеличени разходи, а по-скоро на намалението на продажните цени (– 8 %) през периода.

5.3.3.   Показатели на износа на промишлеността на Общността

(71)

Разследването на вредата беше насочено към анализа на състоянието на промишлеността на Общността на пазара на Общността, който е основен пазар за тази промишленост. Анализът на показателите на нейния износ като фактор, който би могъл да причини вреда, показа, че през разглеждания период експортните продажби, реализирани от промишлеността на Общността, са останали сравнително слаби. Те са представлявали по-малко от 10 % от общия обем на нейните продажби през ПР.

Таблица 9

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

ПР

Индекс на обема на експортните продажби

100

88

105

50

45

Индекс на средните цени на експортните продажби

100

89

86

93

91

Източник: Отговори на въпросника

(72)

Въпреки че се наблюдава отрицателна тенденция на експортните продажби през разглеждания период в съответствие с неблагоприятното състояние на автомобилния отрасъл в световен мащаб от 2008 г., пазарът на Общността винаги е бил основният пазар на промишлеността на Общността. Следователно отрицателното въздействие на намалението на обема на износа върху икономическото състояние на промишлеността на Общността може да бъде незначително.

5.3.4.   Внос от други трети държави

(73)

Броят на производителите на жици от молибден в света е много ограничен. Освен КНР основният източник на внос за Общността са САЩ. Освен това през разглеждания период е имало незначителен внос от Индия и Япония.

(74)

Въз основа на данни за износа, предоставени от единствения производител от САЩ на сходния продукт, който оказа съдействие при разследването, вносът на разглеждания продукт от САЩ е съставлявал между 15 и 20 % от пазара на Общността през ПР, но като цяло вносът е намалял с 21 % през разглеждания период. Най-голям спад, достигнал 17 %, е имало между 2008 г. и ПР. Поради съображения за поверителност данните в таблица 9 по-долу са представени в индексиран вид.

Таблица 10

САЩ

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

ПР

Индекс на вноса (тонове)

100

67

81

96

79

Индекс на пазарния дял

100

66

78

92

88

Индекс средна вносна цена

100

91

81

87

84

Източник: Данни на единствения износител от САЩ

(75)

Разследването показа също, че през ПР цените на вноса от САЩ са били не само значително по-високи от цените на дъмпинговия внос от Китай, но са били и в същите граници като продажните цени на промишлеността на Общността, поради което може да се предположи, че цените на вноса от САЩ биха могли също да бъдат засегнати от дъмпинговия внос от Китай. Следователно отрицателното въздействие на вноса от САЩ за пазара на Общността не би могло да бъде такова, че да промени причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от КНР и вредата за промишлеността на Общността.

5.3.5.   Друг производител от Общността

(76)

Въз основа на наличната информация се оказа, че другият производител от Общността е имал ограничени продажби на пазара на Общността. Следователно присъствието на този производител на пазара на Общността не би могло да бъде причина за вредата, понесена от промишлеността на Общността.

5.4.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(77)

Вредата, понесена от промишлеността на Общността, се е изразявала основно в намаляване на производството, обема на продажбите и пазарния дял. Намаляването на икономиите от мащаба поради ниското оползотворяване на капацитета е довело до цялостно неблагоприятно състояние на промишлеността на Общността. Разследването показа също, че ценовият натиск, оказан от дъмпинговия внос, е принудил промишлеността на Общността да намали цените си с 8 % и по този начин е влошил финансовото й състояние най-вече през ПР.

(78)

Влошаването на състоянието на промишлеността на Общността е съвпаднало с рязко увеличаване на обема на вноса от КНР на цени, които постоянно са подбивали цените на промишлеността на Общността. Това обяснява защо вносът от Китай е завладял значителен пазарен дял на пазара на Общността.

(79)

Изследването на другите известни фактори, които са могли да причинят вреда на промишлеността на Общността, показа, че никой от тях не би могъл да има съществено отрицателно въздействие върху промишлеността и не би могъл да промени причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и влошеното състояние на промишлеността на Общността, най-вече през ПР.

(80)

Въз основа на гореизложения анализ, който ясно разграничи и отдели въздействието на всички известни фактори върху състоянието на промишлеността на Общността от вредоносния ефект на дъмпинговия внос, беше направено временното заключение, че вносът от КНР е причинил значителна вреда на промишлеността на Общността по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.

6.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

6.1.   Предварителна забележка

(81)

В съответствие с член 21 от основния регламент беше проучено дали има убедителни основания да се заключи, че не е в интерес на Общността да се наложат антидъмпингови мерки по отношение на вноса от съответната държава. Комисията изпрати въпросници до всички вносители, търговци и ползватели, които бяха посочени в жалбата. Отговори на въпросника бяха получени от един търговец и от един ползвател.

(82)

Въз основа на информацията, получена от страните, оказали съдействие, бяха направени следните временни заключения.

6.2.   Интерес на производството на Общността

(83)

Жиците от молибден са изключително важен продукт за цялата дейност на производителя жалбоподател. Това е дейност с голям мащаб, в която са необходими достатъчни обеми за поддържането на производство на продукти с по-голяма добавена стойност в същата производствена верига, които се използват в промишлеността за осветителна техника. Дейността с големи обеми е изключително необходима за поддържане на равнището на постоянните разходи за единица продукция.

(84)

С оглед на горепосоченото, неналагането на антидъмпингови мита ще окаже допълнително отрицателно въздействие върху дейността във връзка с молибденовите жици и би могло да доведе до положение, в което китайският внос да отстрани промишлеността на Общността от пазара по отношение на молибденовите жици.

(85)

Счита се, че налагането на предложените мерки ще предостави възможност на промишлеността на Общността да увеличи обема на производството, да си възвърне част от изгубения заради дъмпинговия внос пазар и по този начин да се възстанови от вредоносния дъмпинг.

(86)

В заключение, налагането на временни антидъмпингови мерки ще предостави възможност на промишлеността на Общността да осигури жизнеспособността на своето производство на жици от молибден и съответно на целия отрасъл, който зависи от съществуването на този важен продукт.

6.3.   Интерес на вносители, търговци и ползватели от Общността

(87)

Въпреки че беше осъществена връзка с много страни, включително сдружения на вносители и ползватели, както и отделни предприятия, степента на сътрудничество беше много ниска.

(88)

Разследването показа, че има търговци, които се снабдяват с молибденови жици или от промишлеността на Общността, или от китайски производители и го препродават пряко на автомобилната промишленост. Други оператори предоставят услуги на автомобилната промишленост. Следва да се отбележи, че в разследването не се включи нито един ползвател от автомобилната промишленост. Този факт беше в подкрепа на твърдението на промишлеността на Общността, че делът на разходите за разглеждания продукт в общите разходи на автомобилната промишленост е изключително малък.

(89)

На тримата известни вносители, посочени в жалбата, бяха изпратени въпросници. Един от вносителите заяви категорично, че не желае да участва в разследването, а друг вносител не реагира по никакъв начин на нашето искане. Само един търговец от Германия се представи и оказа съдействие.

(90)

Въпросници бяха изпратени и на 18-те ползватели, посочени в жалбата. Но съдействие при разследването оказа само един ползвател от Италия, който реализираше 35 до 50 % от вноса на жици от молибден от КНР през ПР.

(91)

Що се отнася до интереса на вносителите и търговците, според данните, предоставени от оказалия съдействие търговец, той се е снабдявал с жици от молибден изключително от производители от Общността. Следователно налагането на предложените мерки не би следвало да засегне неговите дейности.

(92)

Поради слабия интерес на вносителите и търговците на разглеждания продукт към настоящото разследване се предполага, че налагането на предложените временни антидъмпингови мерки няма да има съществено въздействие върху техните дейности.

(93)

По отношение на оказалия сътрудничество ползвател от Италия разследването показа, че той внася големи количества жици от молибден от КНР. Въпросното предприятие предоставя услуги за покрития предимно за автомобилната промишленост. Дейността, свързана с разглеждания продукт, съставлява между 15 и 25 % от общия му оборот.

(94)

Следователно има вероятност налагането на предложеното антидъмпингово мито да увеличи разходите на направлението за покрития на този ползвател. Това обаче няма да има сериозно въздействие върху цялостната печалба на дружеството. При най-неблагоприятния вариант, ако се приеме, че ползвателят няма да бъде в състояние да прехвърли на клиентите си увеличението на разходите, реализираната през ПР печалба в направлението за покрития ще намалее слабо, а на равнище дружество реализираната през ПР печалба ще намалее само с няколко процентни пункта.

(95)

Въз основа на горепосоченото става ясно, че налагането на антидъмпингови мерки ще окаже отрицателно въздействие върху направлението за покрития на конкретния ползвател, който се снабдява с продукти изключително от КНР. Но при условие че този ползвател има силна позиция в тази бизнес ниша по отношение на надеждност и сигурност на доставките за неговите клиенти, той би следвало да бъде в състояние да прехвърли поне част от увеличението на разходите на своите клиенти и/или да закупува жици от молибден от други източници. Това би намалило отчасти отрицателното въздействие на предложените мерки.

(96)

Предвид горепосоченото беше направено временното заключение, че като цяло последиците от антидъмпинговите мерки няма да имат отрицателно въздействие върху цялостното състояние на ползвателите на разглеждания продукт в Общността.

6.4.   Конкуренция и нарушаващи търговията последици

(97)

Разследването показа, че в света броят на операторите, които произвеждат и продават разглеждания продукт, е ограничен. Поради това беше проучено дали съществува рискът налагането на антидъмпингови мерки да доведе до нарушаващи търговията последици на пазара на Общността, и по-специално до недостиг на предлагане. Въпреки вероятността вносът на жици от молибден от Китай да намалее с налагането на антидъмпингови мерки, изглежда няма да има риск от недостиг на пазара на Общността, тъй като разследването показа, че промишлеността на Общността има свободен капацитет, за да удовлетвори пазарното търсене. Освен това съществуват някои алтернативни източници за снабдяване, като например внос от САЩ.

(98)

Като се приеме, че предложеното антидъмпингово мито ще възстанови условията на равнопоставеност, може да се очаква, че производителите износители от КНР ще бъдат в състояние да продължат да продават жици от молибден в Общността, макар и на цени, които не причиняват вреда.

(99)

От друга страна, ако не се наложат антидъмпингови мерки, както беше обяснено в съображение 86 по-горе, промишлеността на Общността няма да бъде в състояние да понася допълнително намаляване на производството и обема на продажбите на своя основен пазар. Така ще бъде застрашено нейното оцеляване в отрасъл, който надхвърля границите на сходния продукт. Предвид факта, че промишлеността на Общността осигурява над 50 % от пазара на Общността, нейното изчезване най-вероятно ще доведе до недостиг на молибденови жици на пазара на Общността, поне до момента, в който вносът би заменил продажбите на промишлеността на Общността.

6.5.   Извод относно интереса на Общността

(100)

С оглед на гореизложеното беше направено временното заключение, че като цяло, въз основа на наличната информация по отношение на интереса на Общността, не съществуват убедителни основания срещу налагането на временни мерки върху вноса на жици от молибден с произход от КНР.

7.   ВРЕМЕННИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

7.1.   Ниво на отстраняване на вредата

(101)

Предвид заключенията, направени по отношение на дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Общността, следва да бъдат наложени временни мерки с цел възпрепятстване на причиняването на последваща вреда в резултат на дъмпинговия внос от КНР за промишлеността на Общността.

(102)

С цел определяне на нивото на митата бяха взети под внимание установените дъмпингови маржове и размерът на митото, необходимо за отстраняване на вредата, понесена от промишлеността на Общността.

(103)

При изчисляване на необходимия размер на митото, необходимо за отстраняване на последиците от вредоносния дъмпинг, беше счетено, че всички мерки следва да предоставят възможност промишлеността на Общността да покрива своите производствени разходи и да реализира печалба преди облагане с данъци, която е възможно да бъде реализирана при продажбата на сходен продукт в Общността от предприятие в този отрасъл при нормални условия на конкуренция, т.е. при отсъствие на дъмпингов внос. Припомня се, че 2007 г. е била година от разглеждания период, в която промишлеността на Общността е реализирала печалба. Поради това маржът на печалбата преди данъчно облагане, използван за изчислението, беше в границите между 0 % и 5 % на базата на реализираната печалба през посочената година. На тази основа беше изчислена непричиняващата вреда цена на сходен продукт за промишлеността на Общността.

(104)

Необходимото увеличение на цените е определено, като е направено сравнение между среднопретеглената цена на вноса, коригирана с разходите след вноса и митата, установена при изчисляването на подбиването на цената, и непричиняващата вреда цена на продуктите, продавани от промишлеността на Общността на пазара на Общността. Всички разлики, произтичащи от това сравнение, след това бяха изразени като процент от общата стойност на вноса.

7.2.   Временни мерки

(105)

Предвид гореизложеното и в съответствие с член 7, параграф 2 от основния регламент, се приема, че върху вноса от КНР следва да бъде наложено временно антидъмпингово мито на равнището на по-ниската от двете стойности — установения дъмпингов марж и маржа на вредата — съгласно правилото за по-ниското мито. В този случай митническата ставка следва да бъде определена спрямо равнището на установения марж на вредата.

(106)

Предложеното антидъмпингово мито е следното:

КНР

Марж на отстраняване на вредата

Дъмпингов марж

Антидъмпингова митническа ставка

Всички дружества

64,3 %

68,4 %

64,3 %

8.   РАЗГЛАСЯВАНЕ

(107)

Временните констатации, направени по-горе, ще бъдат съобщени на всички заинтересовани страни, които ще бъдат поканени да изложат становището си в писмена форма и да поискат да бъдат изслушани. Техните коментари ще бъдат анализирани и взети под внимание, в случай че бъдат предоставени преди вземане на окончателните решения. Освен това следва да се отбележи, че констатациите относно налагането на антидъмпингови мита, направени за целите на настоящия регламент, са временни и преди да бъдат изготвени окончателни констатации, може да се наложи тяхното преразглеждане,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   С настоящия регламент се налага временно антидъмпингово мито върху вноса на жици от молибден с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm, с произход от Китайската Народна Република („разглеждан продукт“ или „жици от молибден“), понастоящем деклариран под код по КН ex 8102 96 00 (код по ТАРИК 8102960010).

2.   Ставката на временното антидъмпингово мито, приложимо към нетната цена франко граница на Общността преди обмитяване на продукта, описан в параграф 1, е 64,3 %

3.   Освобождаването на продукта, посочен в параграф 1, за свободно обращение в Общността, става след предоставянето на гаранция, равностойна на размера на временното мито.

4.   Прилагат се действащите митнически разпоредби, освен ако не е предвидено друго.

Член 2

Без да се засягат разпоредбите на член 20 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета, заинтересованите страни могат да поискат разкриване на основните факти и съображения, въз основа на които е приет настоящият регламент, да представят в писмен вид своите становища и да поискат да бъдат изслушани от Комисията в рамките на един месец от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

В съответствие с член 21, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета заинтересованите страни могат да представят мнения за прилагането на настоящия регламент в рамките на един месец от влизането му в сила.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1 от настоящия регламент се прилага за период от шест месеца.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2009 година

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 84, 8.4.2009 г., стр. 5.

(3)  Въз основа на сравнение между общия износ на групата Jinduicheng и коригирани данни на Евростат за съответния код по КН. Поради съображения за поверителност,делът на нейния износ от общия обем на вноса от КНР е представен в граници.


18.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1248/2009 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2009 година

за определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 676/2009

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 144, параграф 1 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 676/2009 на Комисията (2) беше открита тръжна процедура за максимално намаление на митото за внос в Испания на царевица с произход от трети държави.

(2)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 1296/2008 на Комисията от 18 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на тарифните квоти за внос на царевица и сорго в Испания и внос на царевица в Португалия (3) Комисията може, съгласно процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, да реши да определи максимално намаление на митото за внос. За това определяне следва да се вземат предвид критериите, предвидени в членове 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 1296/2008.

(3)

Търгът се печели от всеки участник, чиято оферта е за сума, равна или по-малка от максималното намаление на митото за внос.

(4)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За офертите, подадени от 4 декември до 17 декември 2009 г. в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 676/2009, максималното намаление на митото за внос на царевица се определя на 16,60 EUR/t за максимално общо количество от 91 450 t.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 18 декември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2009 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 196, 28.7.2009 г., стр. 6.

(3)  ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 57.


18.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1249/2009 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2009 година

за определяне на максимално намаление на митото за внос на царевица в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 677/2009

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 144, параграф 1 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 677/2009 на Комисията (2) беше открита тръжна процедура за максимално намаление на митото за внос в Португалия на царевица с произход от трети държави.

(2)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 1296/2008 на Комисията от 18 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на тарифните квоти за внос на царевица и сорго в Испания и внос на царевица в Португалия (3) Комисията може, съгласно процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, да реши да определи максимално намаление на митото за внос. За това определяне следва да се вземат предвид критериите, предвидени в членове 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 1296/2008.

(3)

Търгът се печели от всеки участник, чиято оферта е за сума, равна или по-малка от максималното намаление на митото за внос.

(4)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За офертите, подадени от 4 декември 2009 г. до 17 декември 2009 г. в рамките на тръжната процедура, посочена в Регламент (ЕО) № 677/2009, максималното намаление на митото за внос на царевица се определя на 15,60 EUR/t за максимално общо количество от 31 000 t.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 18 декември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2009 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 196, 28.7.2009 г., стр. 7.

(3)  ОВ L 340, 19.12.2008 г., стр. 57.


АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

18.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/29


ДИРЕКТИВА 2009/159/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2009 година

за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия напредък на приложение III към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти (1), и по-специално член 8, параграф 2 от нея,

след консултации с Научния комитет по безопасност на потребителите,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие със стратегията за оценка на безопасността на веществата за боядисване на коса беше съгласувано с държавите-членки и заинтересованите страни, че датата 31 декември 2007 г. е подходяща за предоставянето на Научния комитет по безопасност на потребителите (наричан по-долу НКБП) на научни данни относно реакционните продукти, образувани върху скалпа от окисляващи вещества за боядисване на коса, и тяхната безопасност по отношение на потребителя.

(2)

Понастоящем са налице 31 вещества за боядисване на коса, чието използване в козметични продукти временно се допуска до 31 декември 2009 г. според ограниченията и условията, определени в част 2 от приложение III към Директива 76/768/ЕИО. Исканите научни данни относно безопасността на реакционните продукти, образувани от окисляващи вещества за боядисване на коса, бяха предоставени от козметичната индустрия на НКБП преди одобрения краен срок 31 декември 2007 г.

(3)

Предоставените данни бяха оценени от НКБП. През януари 2009 г. в становището си НКБП направи заключението, че не е в състояние окончателно да оцени риска, свързан с реакционните продукти на боите за коса с окислител, поради непълнотата на предоставената от индустрията документация. До края на септември 2009 г. козметичната индустрия представи липсващите данни.

(4)

С оглед на казаното по-горе оценката на риска по отношение на предоставените допълнителни данни и окончателното становище, давано от НКБП относно безопасността на реакционните продукти, ще изискват срок, надхвърлящ временно определения краен срок 31 декември 2009 г. по отношение на веществата, включени в списъка в част 2 от приложение III.

(5)

Поради това окончателната уредба по отношение на 31 вещества за боядисване на коса, включени в списъка в част 2 от приложение III, въз основа на оценката на риска, свързан с техните реакционни продукти, и нейното прилагане в законовите актове на държавите-членки няма да се осъществи преди временно определения краен срок. Следователно тяхното временно използване в козметични продукти според настоящите ограничения и условия, определени в част 2 от приложение III, следва да бъде удължено. Новият удължен краен срок 31 декември 2010 г. се смята за достатъчен за окончателна уредба по отношение на тези вещества.

(6)

Следователно Директива 76/768/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(7)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по козметичните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменение на Директива 76/768/ЕИО

В референтните номера 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 49, 50, 55 и 56 в колона ж) от част 2 от приложение III към Директива 76/768/ЕИО датата „31.12.2009 г.“ се заменя с „31.12.2010 г.“.

Член 2

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и публикуват най-късно до 31 декември 2009 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с изискванията в настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите-членки прилагат посочените разпоредби, считано от 1 януари 2010 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, обхваната в настоящата директива.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на третия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2009 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169.


18.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/31


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2009 година

за изменение на Решение 2009/177/ЕО по отношение на програмите за ликвидиране и статута на свободни от заболяване на някои държави-членки, зони и отделни части относно някои болести по водните животни

(нотифицирано под номер C(2009) 9888)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/975/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/88/ЕО на Съвета от 24 октомври 2006 г. относно ветеринарномедицинските изисквания за аквакултури и продукти от тях и за предотвратяване и борба с някои болести по водните животни (1), и по-специално член 44, параграф 2, първа алинея и член 49, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2009/177/ЕО на Комисията от 31 октомври 2008 г. за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на програмите за надзор и ликвидиране и статута на свободни от заболяване държави-членки, зони и отделни части (2) се определят образци на формулярите за подаване от държавите-членки за одобрение на програми за ликвидиране съгласно Директива 2006/88/ЕО и за одобрение на статут на свободна от заболяване, съгласно посочената директива.

(2)

В част Б от приложение I към Решение 2009/177/ЕО са посочени списъци на държави-членки, зони или отделни части, обект на програми за ликвидиране, одобрени в съответствие с Директива 2006/88/ЕО. В част В от посоченото приложение са посочени списъци на държави-членки, зони или отделни части, обявени за свободни от заболяване в съответствие с посочената директива.

(3)

Дания представи на Комисията многогодишна програма за ликвидиране на вирусната хеморагична септицемия (VHS) за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2013 г. съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (3). Посочената програма беше одобрена с Решение 2008/897/ЕО на Комисията от 28 ноември 2008 г. за одобряване на годишните и многогодишните програми и финансовото участие на Общността за ликвидиране, контрол и мониторинг на някои болести по животните и зоонози, представени от държавите-членки за 2009 г. и следващите години (4). Посочената програма отговаря на изискванията за одобряване, определени в Решение 2009/177/ЕО, и поради това следва да бъде одобрена в съответствие с член 44, параграф 2 от Директива 2006/88/ЕО. Съобразно това обхванатите от посочената програма зони следва да бъдат добавени в част Б на списъка, посочен в приложение I към посоченото решение.

(4)

В член 12 от Решение 2009/177/ЕО се предвижда дерогация от Директива 2006/88/ЕО, чрез която при определени условия от държавите-членки не се изисква да подават за одобрение програми за ликвидиране, които са били одобрени с цел получаване на статут на одобрена зона по отношение на VHS с Решение 2003/634/ЕО на Комисията от 28 август 2003 г. за одобряване на програми за получаване на статут на одобрени зони и одобрени ферми в неодобрени зони по отношение на вирусна хеморагична септицемия (VHS) и инфекциозна хематопоетична некроза (IHN) по рибите (5).

(5)

С Решение 2003/634/ЕО се одобрява програма, представена от Финландия с цел получаване на статут на одобрена зона по отношение на VHS. Финландия наскоро представи доклад за посочената програма в съответствие изискванията, посочени в Решение 2009/177/ЕО. Съобразно това обхванатите от посочената програма зони следва да бъдат вмъкнати в списъка в част Б от приложение I към посоченото решение.

(6)

Германия представи на Комисията многогодишна програма за ликвидиране на болестта вирусна инфекция с Koi herpes (KHV) съгласно Решение 90/424/ЕИО. Същата програма беше одобрена с Решение 2008/897/ЕО за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2013 г. Посочената програма отговаря на изискванията за одобряване, определени в Решение 2009/177/ЕО, и поради това следва да бъде одобрена в съответствие с член 44, параграф 2 от Директива 2006/88/ЕО. Съобразно това обхванатите от посочената програма зони следва да бъдат вмъкнати в част Б на списъка от приложение I към посоченото решение.

(7)

Цялата територия на Обединеното кралство в момента фигурира в част В от приложение I към Решение 2009/177/ЕО като обявена за свободна от заболяване в съответствие с Директива 2006/88/ЕО по отношение на инфекциозна анемия по сьомгата (ISA). Обединеното кралство съобщи за наличието на ISA в отделна част, обявена преди това за свободна от посоченото заболяване. Съобразно това вписването за посочената държава-членка по отношение на ISA следва да бъде изменено в списъка, посочен в част В от приложение I към Решение 2009/177/ЕО.

(8)

Обединеното кралство наскоро представи за одобрение програма за ликвидиране по отношение на ISA, която да бъде приложена в Югозападните Шетландски острови. Посочената програма отговаря на изискванията на Решение 2009/177/ЕО. Съобразно това тя следва да бъде одобрена, а Югозападните Шетландски острови да бъдат вмъкнати в част Б на списъка, посочен в приложение I към посоченото решение.

(9)

С Решение 2003/634/ЕО се одобрява програма, представена от Обединеното кралство с цел получаване на статут на одобрена зона по отношение на VHS. Обединеното кралство наскоро представи доклад за посочената програма в съответствие с изискванията, посочени в Решение 2009/177/ЕО, за да бъдат декларирани посочените зони за свободни от заболяване. Посоченият доклад отговаря на изискванията на Решение 2009/177/ЕО. Съобразно това обхванатите от посочената програма зони следва да бъдат вмъкнати в списъка в част В от приложение I към посоченото решение.

(10)

Освен това цялото крайбрежие на Северна Ирландия, с изключение на Lough Foyle, в момента фигурира в част В от приложение I към Решение 2009/177/ЕО като обявено за свободно от инфекция с Bonamia ostreae. Обединеното кралство наскоро съобщи за наличието на инфекция с Bonamia ostreae в Strangforth Lough на посоченото крайбрежие. По тази причина Strangforth Lough следва да бъде изключен от територията, обявена за зона свободна от заболяване, в списъка, посочен в част В от приложение I към посоченото решение.

(11)

Поради това Решение 2009/177/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(12)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение 2009/177/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14.

(2)  ОВ L 63, 7.3.2009 г., стр. 15.

(3)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19.

(4)  ОВ L 322, 2.12.2008 г., стр. 39.

(5)  ОВ L 220, 3.9.2003 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I части Б и В се заменят със следното:

ЧАСТ Б

Държави-членки, зони и отделни части, обект на одобрени програми за ликвидиране

Болест

Държава-членка

ISO код

Географско разграничаване на района, в който се прилага програма за ликвидиране (държава-членка, зони или отделни части)

Вирусна хеморагична септицемия (VHS)

Дания

DK

Следните водосборни басейни: Tim Å, Hover Å, Heager Å, Velling Å, Skjern Å, Hemmet Mølle Bæk, Lydum Å, Kongeå, Kolding Å, Vejle Å и Holmsland Klit.

 

Финландия

FI

Провинция Åland;

Общините Uusikaupunki, Pyhäranta и Rauma.

Инфекциозна хематопоетична некроза (IHN)

 

 

 

Болестта вирусна инфекция с Koi herpes (KHV)

Германия

DE

Провинция Саксония

Инфекциозна анемия по сьомгата (ISA)

Обединено кралство

UK

Югозападни Шетландски острови

Инфекция с Marteilia refringens

 

 

 

Инфекция с Bonamia ostreae

 

 

 

Ихтиофтириус

 

 

 


ЧАСТ В

Държави-членки, зони или отделни части, обявени за свободни от болест

Болест

Държава-членка

ISO код

Географско разграничаване на района, свободен от болест (държава-членка, зони или отделни части)

Вирусна хеморагична септицемия (VHS)

Дания

DK

Водосборните и крайбрежните райони на:

Hansted Å

Hovmølle Å

Grenå

Treå

Alling Å

Kastbjerg

Villestrup Å

Korup Å

Sæby Å

Elling Å

Uggerby Å

Lindenborg Å

Øster Å

Hasseris Å

Binderup Å

Vidkær Å

Dybvad Å

Bjørnsholm Å

Trend Å

Lerkenfeld Å

Vester Å

Lønnerup med tilløb

Fiskbæk Å

Slette Å

Bredkær Bæk

Vandløb til Kilen

Resenkær Å

Klostermølle Å

Hvidbjerg Å

Knidals Å

Spang Å

Simested Å

Skals Å

Jordbro Å

Fåremølle Å

Flynder Å

Damhus Å

Karup Å

Gudenåen

Halkær Å

Storåen

Århus Å

Bygholm Å

Grejs Å

Ørum Å

Ирландия

IE

Всички континентални и крайбрежни райони на нейна територия, с изключение на:

1.

Cape Clear Island

Кипър

CY

Всички континентални райони на нейна територия

Финландия

FI

Всички континентални и крайбрежни райони на нейна територия, с изключение на:

1.

провинция Åland;

2.

общините Uusikaupunki, Pyhäranta и Rauma.

Швеция

SE

Цялата територия

Обединено кралство

UK

Всички континентални и крайбрежни райони в рамките на Великобритания, Северна Ирландия, Гърнси, островите Ман и Джърси.

Инфекциозна хематопоетична некроза (IHN)

Дания

DK

Цялата територия

Ирландия

IE

Цялата територия

Кипър

CY

Всички континентални райони на нейна територия

Финландия

FI

Цялата територия

Швеция

SE

Цялата територия

Обединено кралство

UK

Всички континентални и крайбрежни райони в рамките на Великобритания, Северна Ирландия, Гърнси, островите Ман и Джърси.

Болестта вирусна инфекция с Koi herpes (KHV)

 

 

 

Инфекциозна анемия по сьомгата (ISA)

Белгия

BE

Цялата територия

България

BG

Цялата територия

Чешка република

CZ

Цялата територия

Дания

DK

Цялата територия

Германия

DE

Цялата територия

Естония

EE

Цялата територия

Ирландия

IE

Цялата територия

Гърция

EL

Цялата територия

Испания

ES

Цялата територия

Франция

FR

Цялата територия

Италия

IT

Цялата територия

Кипър

CY

Цялата територия

Латвия

LV

Цялата територия

Литва

LT

Цялата територия

Люксембург

LU

Цялата територия

Унгария

HU

Цялата територия

Малта

MT

Цялата територия

Нидерландия

NL

Цялата територия

Австрия

AT

Цялата територия

Полша

PL

Цялата територия

Португалия

PT

Цялата територия

Румъния

RO

Цялата територия

Словения

SI

Цялата територия

Словакия

SK

Цялата територия

Финландия

FI

Цялата територия

Швеция

SE

Цялата територия

Обединено кралство

UK

Всички континентални и крайбрежни райони в рамките на Великобритания, Северна Ирландия, Гърнси, островите Ман и Джърси, с изключение на Югозападните Шетландски острови.

Инфекция с Marteilia refringens

Ирландия

IE

Цялата територия

Обединено кралство

UK

Цялото крайбрежие на Великобритания.

Цялото крайбрежие на Северна Ирландия.

Цялото крайбрежие на Гърнси и Хърм.

Крайбрежният район на остров Джърси: районът се състои от приливно-отливния крайбрежен район, непосредствено разположен между средното ниво на прилива на остров Джърси и мислената линия на три морски мили от средното нивото на отлива на остров Джърси. Районът се намира в Нормандско-бретанския залив от южната страна на Ламанша.

Цялото крайбрежие на остров Ман.

Инфекция с Bonamia ostreae

Ирландия

IE

Цялото крайбрежие на Ирландия, с изключение на:

1.

пристанище Cork

2.

залива Galway

3.

пристанище Ballinakill

4.

залива Clew

5.

Achill Sound

6.

Loughmore, залива Blacksod

7.

Lough Foyle

8.

Lough Swilly

Обединено кралство

UK

Цялото крайбрежие на Великобритания, с изключение на:

1.

южното крайбрежие на Cornwall от Lizard до Start Point;

2.

крайбрежията на Dorset, Hampshire и Sussex от Portland Bill до Selsey Bill;

3.

зоната по протежение на брега на North Kent и Essex от North Foreland до Felixstowe;

4.

зоната по протежение на брега на югозападен Wales от Wooltack Point до St Govan’s Head, включително Milford Haven и приливните води на реките East Cleddau и West Cleddau;

5.

района, обхващащ водите на Loch Sunart, на изток от линията, прокарана на юг-югоизток от най-северната точка на Maclean’s Nose към Auliston Point;

6.

района, обхващащ West Loch Tarbert североизточно от линията, прокарана на изток-югоизток от Ardpatrick Point NR 734 578 към North Dunskeig Bay на NR 752 568.

Цялото крайбрежие на Северна Ирландия, с изключение на:

1.

Lough Foyle

2.

Strangford Lough

Цялото крайбрежие на Гърнси, Хърм и остров Ман.

Крайбрежният район на остров Джърси: районът се състои от приливно-отливния крайбрежен район, непосредствено разположен между средното ниво на прилива на остров Джърси и мислената линия на три морски мили от средното нивото на отлива на остров Джърси. Районът се намира в Нормандско-бретанския залив, от южната страна на Ламанша.

Ихтиофтириус“

 

 

 


18.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/36


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2009 година

за изменение на приложение Г към Директива 64/432/ЕИО на Съвета по отношение на тестовете за диагностика на ензоотична левкоза по говедата

(нотифицирано под номер C(2009) 9951)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/976/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и по-специално член 16 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 64/432/ЕИО се прилага по отношение на търговията в Съюза с говеда и в глава II от приложение Г към нея се посочват тестовете за диагностика на ензоотична левкоза по говедата (ЕЛГ), които да бъдат използвани за контрола и унищожаването на това заболяване, за надзора и наблюдението, както и за установяването и поддържането на статут на официално свободно от ензоотична левкоза по говедата стадо говеда, и за необходимото за търговията в Съюза с говеда сертифициране.

(2)

В глава II от приложение Г към Директива 64/432/ЕИО се предвижда, че тестовете за ЕЛГ се извършват или чрез агар гел имунно-дифузионен тест (AGID), при който се използва стандартизиран спрямо стандартен серум (EI серум) антиген или ензимосвързан имуносорбентен анализ (ELISA), стандартизиран спрямо E4 серум. Двата стандартни серума се предоставят от Националния ветеринарен институт към Техническия университет на Дания.

(3)

Наскоро бе разработен нов стандартен ЕЛГ серум (E05 серум) от института „Friedrich-Loeffler“ — референтната лаборатория в Германия на Световната организация за здравеопазване на животните (OIЕ) за ензоотична левкоза по говедата, в сътрудничество с референтните лаборатории на OIЕ в Обединеното кралство (Агенция на ветеринарните лаборатории) и в Полша (Национален ветеринарен научноизследователски институт), след като посочените лаборатории го изпитаха независимо една от друга. E05 серумът е валидиран спрямо EI и E4 серуми посредством различни агар гел имунно-дифузионни тестове и ензимосвързани имуносорбентни анализи и вследствие на това беше включен като одобрен стандартен серум на OIE в глава 2.4.11, раздел B(2) от OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, шесто издание, 2008 г. Серумът може да бъде получен от референтната лаборатория на OIE в Германия за ензоотична левкоза по говедата.

(4)

Освен това Националният ветеринарен институт към Техническия университет на Дания уведоми Комисията, че не е в състояние да продължава да изпълнява задълженията си за доставка на посочените понастоящем в глава II от приложение Г към Директива 64/432/ЕИО стандартни серуми.

(5)

Компетентните органи в Германия и институтът „Friedrich-Loeffler“ се съгласиха да бъдат доставчик на E05 серум, който вследствие на това е новият официален стандартен серум на Европейския съюз (ЕС) за ЕЛГ.

(6)

Поради това Директива 64/432/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Глава II от приложение Г към Директива 64/432/ЕИО се заменя с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Глава II от приложение Г към Директива 64/432/ЕИО се заменя със следното:

„ГЛАВА II

ТЕСТОВЕ ЗА ЕНЗООТИЧНА ЛЕВКОЗА ПО ГОВЕДАТА

Тестове за ензоотична левкоза по говедата се извършват чрез агар гел имунно-дифузионен тест (AGID) при условията, описани в раздели A и Б, или чрез ензимосвързан имуносорбентен анализ (ELISA) при условията, описани в раздел В. Агар гел имунно-дифузионният метод може да бъде използван само за изследване на отделни проби. Ако резултатите от теста бъдат оспорени, като бъдат надлежно представени доказателства, се прави допълнителна проверка посредством агар гел имунно-дифузионен тест.

AGID и ELISA се стандартизират спрямо E05 серум, който е официалният стандартен серум на ЕС и се доставя от:

Friedrich-Loeffler-Institut

Federal Research Institute for Animal Health

Референтна лаборатория на OIE за ензоотична левкоза по говедата (ЕЛГ)

Südufer 10

17493 Greifswald — Insel Riems

Германия

А.   Агар гел имунно-дифузионен тест за ензоотична левкоза по говедата

1.

Антигенът, който следва да бъде използван в теста, трябва да съдържа гликопротеин на левкозен вирус по говедата. Антигенът е стандартизиран спрямо E05 серум.

2.

Държавните институти, националните референтни лаборатории или официални институти, определени съгласно член 6а за координирането на стандартите и методите за диагностика на тестовете за ензоотична левкоза по говедата, отговарят за калибрирането на стандартните работни антигени на лабораторията спрямо E05.

3.

Стандартните антигени, използвани в лабораторията, следва да бъдат предавани най-малко веднъж годишно на държавните институти, националните референтни лаборатории и официалните институти, определени в съответствие с член 6а, за тестване спрямо E05 серум. Освен чрез такъв вид стандартизиране, използваният антиген може да се калибрира в съответствие с метода, описан в раздел Б.

4.

Реагентите за теста се състоят от:

а)

антиген: антиген, който трябва да съдържа специфичен гликопротеин от вируса на ензоотична левкоза по говедата, стандартизиран спрямо E05 серум;

б)

тест серума;

в)

известен положителен контролен серум;

г)

агар гел:

0,8 % агар,

8,5 % NaCl,

трис буферен разтвор, моларност 0,05 М, рН 7,2,

15 ml от този агар трябва да се сложат в петриева паничка с диаметър 85 mm, като в резултат се получава 2,6 mm дълбок агарен слой.

5.

В агарния слой до дъното на паничката трябва да се изреже тест форма, състояща се от седем свободни от влага ямки; формата трябва да се състои от една централна ямка и шест ямки в кръг около нея.

Диаметър на централна ямка: 4 mm

Диаметър на периферните ямки: 6 mm

Разстояние между централната и периферните ямки: 3 mm

6.

Централната ямка трябва да бъде напълнена със стандартния антиген. Периферните ямки с номера 1 и 4, посочени в раздел Б.3, се запълват с известния положителен серум; ямки 2, 3, 5 и 6 се запълват с тест серумите. Ямките се запълват до изчезване на мениска.

7.

Това води до получаване на следните количества:

антиген: 32 μl,

контролен серум: 73 μl,

тест серум: 73 μl.

8.

Инкубирането трябва да е с продължителност 72 часа при стайна температура (между 20 и 27 °С) в затворена влажна камера.

9.

Тестът може да се отчете на 24 и 48 часа, но окончателният резултат не може да бъде получен по-рано от 72 часа:

а)

даден тест серум е положителен, ако той образува специфична утаечна линия с антигена на вируса на левкозата по говедата (ЕЛГ) и образува непрекъсната идентична линия с контролния серум;

б)

даден тест серум е отрицателен, ако той не образува специфична утаечна линия с антигена на ЕЛГ и не изкривява линията на контролния серум;

в)

реакцията не би могла да се разглежда като определяща, ако тя:

i)

отчетливо изкривява линията на контролния серум в посока на антигена на вируса на ЕЛГ, без при това да формира видима утаечна линия с антигена; или

ii)

не може да бъде отчетена нито като положителна, нито като отрицателна.

При неопределените реакции тестовете могат да бъдат повторени и да се използва концентриран серум.

10.

Може да се използва каквато и да е друга конфигурация или схема на разпределение, при условие че позволява като положителен да се отчете серум E05, разреден в съотношение 1:10 в отрицателен серум.

Б.   Метод за стандартизиране на антиген

1.

Необходими разтвори и материали:

а)

40 ml от 1,6 % агароза в буферен разтвор трис/HCl, моларност 0,05 M, pH 7,2 с 8,5 % NaCl;

б)

15 ml от серум от левкоза по говедата, съдържащ антитяло само към гликопротеини на вируса на левкозата по говедата, разреден в съотношение 1:10 в буферен разтвор трис/HCl, моларност 0,05 M, pH 7,2 с 8,5 % NaCl;

в)

15 ml от серум от левкоза по говедата, съдържащ антитяло само към гликопротеини на вируса на левкозата по говедата, разреден в съотношение 1:5 в буферен разтвор трис/HCl, моларност 0,05 M, pH 7,2 с 8,5 % NaCl;

г)

четири пластмасови петриеви панички с диаметър 85 mm;

д)

пробивно острие с диаметър между 4 и 6 mm;

е)

референтен антиген;

ж)

антигенът, който подлежи на стандартизиране;

з)

водна баня (56 °C).

2.

Процедура:

Разтваря се агарозата (1,6 %) в буферния разтвор трис/HCl, като внимателно се загрява до 100 °С. Поставя се във водна баня при 56 °C за около един час. Разтворите на серума на левкозата по говедата също трябва да се поставят във водна баня при 56 °C.

Разбъркват се 15 ml от загретия на 56 °С агарозен разтвор с 15 ml серум от левкоза по говедата (1:10), бързо се разклащат и се изливат в обем от по 15 ml във всяка една от двете петриеви панички. Процедурата се повтаря и със серума от левкоза по говедата, разреден в съотношение 1:5.

Когато агарозата се е втвърдила, в нея се правят дупки, както следва:

Image

Image

Image

Image

3.

Добавяне на антиген:

а)

петриеви панички 1 и 3:

i)

ямка A — неразреден референтен антиген;

ii)

ямка B — разреден в съотношение 1:2 референтен антиген;

iii)

ямки С и Е — референтен антиген;

iv)

ямка D — неразреден тест антиген;

б)

петриеви панички 2 и 4:

i)

ямка A — неразреден тест антиген;

ii)

ямка B — разреден в съотношение 1:2 тест антиген;

iii)

ямка C — разреден в съотношение 1:4 тест антиген;

iv)

ямка D — разреден в съотношение 1:8 тест антиген.

4.

Допълнителни инструкции:

а)

за да може да се получи оптимално утаяване, експериментът трябва да се осъществи с два серумни разтвора (разредени в съотношение 1:5 и 1:10);

б)

ако диаметърът на утайката е прекалено малък и при двата разтвора, серумът трябва да бъде разреден допълнително;

в)

ако диаметърът на утайката при двата разтвора е прекалено голям и слаб, трябва да се избере серум с по-ниска степен на разреждане;

г)

крайната концентрация на агарозата трябва да бъде 0,8 %; тази на серумите — съответно 5 % и 10 %;

д)

отбелязват се измерените диаметри в следната координатна система. Работният титър на тествания антиген представлява неговият разтвор, при който се получава диаметър, равен на получения с референтния антиген.

Image

В.   Ензимосвързан имуносорбентен аналитичен тест (ELISA) за откриване на ензоотична левкоза по говедата

1.

Материалите и реагентите, които се използват, са следните:

а)

твърдофазови микроплаки, епруветки или други в твърда фаза;

б)

антигенът е фиксиран към твърдата фаза със или без помощта на поликлонални или моноклонални улавящи антитела; ако антигенът е директно приложен към твърдата фаза, всички тест проби, даващи положителни реакции, трябва да бъдат тествани отново към контролния антиген; контролният антиген следва да бъде идентичен с антигена, с тази разлика, че отсъстват BLV антигени; ако улавящите антитела са приложени към твърдата фаза, антителата не трябва да реагират на антигени, различни от BLV антигени;

в)

биологична течност, която трябва да се тества;

г)

съответстващ положителен и отрицателен контрол;

д)

конюнгат;

е)

субстрат, адаптиран към използвания ензим;

ж)

спиращ разтвор, ако е необходим;

з)

разтвори за разреждането на тест проби за препарати на реагенти и за измиване;

и)

подходяща за използвания субстрат система за отчитане.

2.

Стандартизиране и чувствителност на теста

Чувствителността на теста ELISA трябва да е от такъв порядък, че да може да отчете положителен резултат от E05 серум, когато той е разреден 10 пъти повече (серумни проби) или 250 пъти повече (млечни проби) от разтвора, получен от отделните проби, ако те са включени в групи. При анализи, при които се изследват отделни проби (серумни и млечни), E05 серумът, разреден в съотношение 1:10 (при отрицателен серум) или в съотношение 1:250 (при отрицателно мляко), трябва да отчете положителен резултат, когато е изследван при същата степен на разреждане като отделните тест проби. Посочените в раздел A, точка 2 институти отговарят за проверката на качеството на ELISA метода, и по-специално за определянето на броя на пробите за всяка производствена партида, които следва да се обединят в обща група въз основа на изброената стойност, получена за E05 серума.

3.

Условия за използване на ELISA теста за ензоотична левкоза по говедата

а)

тестовете ELISA могат да бъдат използвани върху серумни и млечни проби;

б)

в случаите, в които тестовете ELISA се използват за целите на сертифицирането в съответствие с член 6, параграф 2, буква в) или за установяване и поддържане на статус на стадо в съответствие с приложение Г, раздел I, групирането на серумни или млечни проби трябва да се извърши по такъв начин, че взетите за изследване проби да могат да се отнесат по недвусмислен начин до отделните животни в групата. Всеки тест за потвърждение трябва да бъде извършен с проби, взети от отделни животни;

в)

когато тестовете ELISA се прилагат върху проба от мляко от различни животни, тази проба се взима от мляко, събрано от стадо, в което най-малко 30 % от млечните крави са в период на лактация. Всеки тест за потвърждение се извършва със серумни или млечни проби, взети от отделни животни.“


18.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/42


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2009 година

относно финансовото участие на Общността за 2009 г. в разходите, извършени от държави-членки по определени проекти в областта на контрола, инспекциите и надзора на рибарството

(нотифицирано под номер C(2009) 9935)

(само текстовете на датски, немски, гръцки, испански, италиански, латвийски, нидерландски, португалски, румънски, шведски и английски език са автентични)

(2009/977/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право (1), и по-специално член 21 от него,

като има предвид, че:

(1)

Въз основа на исканията за съфинансиране от Общността, представени от държави-членки в техните програми за 2009 г. за контрол на рибарството, Комисията прие Решение 2009/746/ЕО (2), с което част от наличните в бюджета за 2009 г. средства за контрол на рибарството останаха неизразходвани.

(2)

Сега тази неизразходвана част от бюджета за 2009 г. следва да бъде разпределена с ново решение.

(3)

В съответствие с член 21, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 861/2006, държавите-членки бяха помолени да представят искания за допълнително финансиране във връзка с приоритетните области, определени от Комисията, т.е. автоматизация и управление на данни, нови технологии и семинари в областта на незаконния, недекларирания и нерегулирания (ННН) риболов.

(4)

На тази основа и предвид на бюджетните ограничения бяха отхвърлени исканията за финансиране от Общността на действия като пилотни проекти, както и за строеж на патрулни кораби и въздухоплавателни средства, тъй като те не бяха по горепосочените приоритетни области.

(5)

Заявления, отнасящи се до действия, изброени в член 8, буква а) от Регламент (ЕО) № 861/2006, може да отговарят на условията за финансиране от страна на Общността.

(6)

Заявленията за финансиране от страна на Общността трябва да отговарят на правилата, определени в Регламент (ЕО) № 391/2007 на Комисията (3).

(7)

Целесъобразно е да се уточнят максималните размери и процентът на финансовото участие на Общността в границите, определени от член 15 от Регламент (ЕО) № 861/2006, както и да се определят условията, при които подобно участие е приемливо.

(8)

С цел да се насърчат инвестициите в приоритетните действия, определени от Комисията, и предвид отрицателното въздействие на финансовата криза върху бюджета на държавите-членки, разходите във връзка с упоменатите по-горе приоритетни области следва да се ползват от висок процент на съфинансиране в рамките на пределните стойности, предвидени в член 15 от Регламент (ЕО) № 861/2006.

(9)

Приемливи за съфинансиране са устройствата за автоматично определяне на местоположението, които отговарят на изискванията, формулирани в Регламент (ЕО) № 2244/2003 на Комисията от 18 декември 2003 г. за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби (4).

(10)

Приемливи за съфинансиране са електронните системи за записване и отчитане на борда на риболовни кораби, които отговарят на изискванията, формулирани в Регламент (ЕО) № 1077/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1566/2007 (5).

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

Настоящото решение предвижда финансово участие на Общността за 2009 г. в разходите, извършени от държавите-членки през 2009 г. по осъществяването на определени проекти по системи за наблюдение и контрол, приложими към Общата политика в областта на рибарството (ОПОР), както е посочено в член 8, буква а) от Регламент (ЕО) № 861/2006. Решението определя размера на финансовото участие на Общността за всяка държава-членка, процента на това финансово участие и условията за неговото предоставяне.

Член 2

Приключване на неизплатени задължения

Всички плащания, за които е искано възстановяване, се извършват от съответната държава-членка до 30 юни 2013 г. Плащанията, извършени от държава-членка след този краен срок, не се приемат за възстановяване. Неизползваните бюджетни кредити, свързани с настоящото решение, се отменят най-късно до 31 декември 2014 г.

Член 3

Нови технологии и мрежи на основата на информационни технологии (ИТ)

1.   Разходите, извършени по посочени в приложение I проекти за покупка, монтаж и техническа помощ за компютърни технологии и изграждане на мрежи на основата на ИТ, позволяващи ефикасен и сигурен обмен на данни във връзка с наблюдението, контрола и надзора на дейности в областта на рибарството, отговарят на изискванията за финансово участие на Общността в размер на 50 % от приемливите разходи в рамките на пределните стойности, определени в посоченото приложение.

2.   В случай на разходи по приложение I, свързани със системи за наблюдение на кораби (VMS), електронни системи за записване и отчитане (ERS) или незаконен, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, посоченият в параграф 1 процент на съфинансирането се определя на 95 %.

Член 4

Устройства за автоматично определяне на местоположението

1.   Разходите, извършени по посочени в приложение II проекти за покупка и монтаж на борда на риболовни кораби на устройства за автоматично определяне на местоположението, позволяващи наблюдението на риболовни кораби от разстояние от център за наблюдение на риболова чрез VMS, отговарят на изискванията за финансово участие на Общността в размер на 95 % от приемливите разходи в рамките на пределните стойности, определени в посоченото приложение.

2.   Финансовото участие, посочено в параграф 1, е ограничено до 1 500 EUR на кораб.

3.   Приемливи за съфинансиране по параграф 1 са устройства за автоматично определяне на местоположението, които удовлетворяват изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 2244/2003.

Член 5

Електронни системи за записване и отчитане

Разходите, извършени по посочени в приложение III проекти за разработване, покупка, монтаж и техническа помощ за компонентите, необходими за изграждане на ERS, за да се постигне ефикасен и сигурен обмен на данни във връзка с наблюдението, контрола и надзора на дейностите в областта на рибарството, отговарят на изискванията за финансово участие на Общността в размер на 95 % от приемливите разходи, в рамките на пределните стойности, определени в посоченото приложение.

Член 6

Електронни устройства за записване и отчитане

1.   Разходите, извършени по посочени в приложение IV проекти за покупка и монтаж на борда на риболовни кораби на устройства за ERS, позволяващи на корабите електронно записване и отчитане на данни за риболовната дейност в център за наблюдение на риболова, отговарят на изискванията за финансово участие на Общността в размер на 95 % от приемливите разходи в рамките на пределните стойности, определени в посоченото приложение.

2.   Финансовото участие, посочено в параграф 1, е ограничено до 3 000 EUR на кораб, без да се засяга параграф 4.

3.   Приемливи за съфинансиране са ERS устройства, които удовлетворяват изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 1077/2008.

4.   За устройства, съчетаващи ERS и VMS функции и отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 2244/2003 и Регламент (ЕО) № 1077/2008, финансовото участие, посочено в параграф 1 на настоящия член, е ограничено до 4 500 EUR.

Член 7

Програми за обучение и обмен

1.   Разходите, извършени по посочени в приложение V проекти за програми за обучение и обмен на държавни служители, отговорни за наблюдението, контрола и надзора в областта на рибарството, отговарят на изискванията за финансово участие на Общността в размер на 50 % от приемливите разходи в рамките на пределните стойности, определени в посоченото приложение.

2.   В случай на разходи по приложение V за семинари относно незаконен, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, посоченият в параграф 1 процент на съфинансирането се определя на 95 %.

Член 8

Общо максимално участие на Общността по държави-членки

Определените с настоящата директива общи планирани разходи, общи разходи за проекти, подбрани съгласно настоящата директива, и общо максимално участие на Общността по държави-членки са, както следва:

(в EUR)

Държава-членка

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Разходи за проекти, подбрани съгласно настоящата директива

Участие на Общността

Дания

3 638 843

1 143 733

1 057 867

Германия

2 426 282

1 017 000

828 400

Ирландия

1 143 000

800 000

300 000

Гърция

2 500 000

907 895

525 000

Испания

10 695 000

3 783 000

2 526 000

Италия

4 990 000

3 140 000

2 897 500

Латвия

15 652

15 652

14 869

Нидерландия

1 910 000

450 000

427 500

Португалия

7 439 055

4 171 655

2 635 194

Румъния

15 600

15 600

7 800

Швеция

1 550 000

700 000

600 000

Обединено кралство

1 153 763

911 161

779 870

Total

37 477 195

17 055 696

12 600 000

Член 9

Адресати

Адресати на настоящото решение са Кралство Дания, Федерална Република Германия, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Италианската република, Република Латвия, Кралство Нидерландия, Португалската република, Румъния, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2009 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 14.6.2006 г., стp. 1.

(2)  ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 97, 12.4.2007 г., стp. 30.

(4)  ОВ L 333, 20.12.2003 г., стp. 17.

(5)  ОВ L 295, 4.11.2008 г., стp. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И МРЕЖИ НА ОСНОВАТА НА ИТ

(в EUR)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Разходи за проекти, подбрани съгласно настоящата директива

Участие на Общността

Дания

DK/09/08

44 000

0

0

DK/09/09

1 333 333

0

0

Междинна сума

1 377 333

0

0

Германия

DE/09/12

3 782

0

0

DE/09/15

20 000

0

0

DE/09/16

9 000

0

0

DE/09/25

12 000

0

0

DE/09/26

112 500

0

0

DE/09/27

465 000

0

0

Междинна сума

622 282

0

0

Ирландия

IE/09/03

63 000

0

0

Междинна сума

63 000

0

0

Гърция

EL/09/06

1 500 000

750 000

375 000

EL/09/07

1 000 000

157 895

150 000

Междинна сума

2 500 000

907 895

525 000

Нидерландия

NL/09/18

585 000

0

0

NL/09/19

875 000

0

0

Междинна сума

1 460 000

0

0

Португалия

PT/09/07

1 500 000

0

0

PT/09/08

1 500 800

0

0

PT/09/09

46 600

0

0

PT/09/10

220 000

0

0

Междинна сума

3 267 400

0

0

Румъния

RO/09/04

15 600

15 600

7 800

Междинна сума

15 600

15 600

7 800

Швеция

SE/09/15

100 000

0

0

SE/09/16

500 000

0

0

SE/09/18

250 000

0

0

Междинна сума

850 000

0

0

Обединено кралство

UK/09/69

9 879

0

0

UK/09/71

1 395

0

0

UK/09/73

5 811

0

0

UK/09/74

6 973

0

0

UK/09/75

51 578

0

0

UK/09/76

5 811

0

0

UK/09/77

814

0

0

UK/09/78

2 529

0

0

UK/09/79

465

0

0

UK/09/80

5 113

0

0

UK/09/81

5 100

0

0

UK/09/83

7 670

0

0

UK/09/86

11 622

0

0

Междинна сума

114 760

0

0

Общо

10 270 375

923 495

532 800


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УСТРОЙСТВА ЗА АВТОМАТИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

(в EUR)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Разходи за проекти, подбрани съгласно настоящата директива

Участие на Общността

Германия

DE/09/17

48 000

48 000

24 000

DE/09/18

12 000

0

0

DE/09/19

45 000

0

0

DE/09/20

20 000

0

0

DE/09/28

258 000

258 000

129 000

Междинна сума

383 000

306 000

153 000

Обединено кралство

UK/09/72

197 573

197 573

102 000

Междинна сума

197 573

197 573

102 000

Общо

580 573

503 573

255 000


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТЧИТАНЕ

(в EUR)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Разходи за проекти, подбрани съгласно настоящата директива

Участие на Общността

Дания

DK/09/11

100 000

0

0

DK/09/12

100 000

0

0

DK/09/13

133 333

0

0

DK/09/14

200 000

0

0

DK/09/15

166 667

0

0

DK/09/16

133 333

0

0

DK/09/17

284 444

0

0

Междинна сума

1 117 777

0

0

Германия

DE/09/06

350 000

0

0

DE/09/07

50 000

0

0

DE/09/08

60 000

0

0

DE/09/09

30 000

0

0

DE/09/10

100 000

0

0

DE/09/11

120 000

0

0

Междинна сума

710 000

0

0

Ирландия

IE/09/04

80 000

0

0

IE/09/05

200 000

0

0

Междинна сума

280 000

0

0

Латвия

LV/09/01

15 652

15 652

14 869

Междинна сума

15 652

15 652

14 869

Нидерландия

NL/09/20

450 000

450 000

427 500

Междинна сума

450 000

450 000

427 500

Обединено кралство

UK/09/68

116 220

0

0

UK/09/84

11 622

0

0

Междинна сума

127 842

0

0

Общо

2 701 271

465 652

442 369


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТЧИТАНЕ

(в EUR)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Разходи за проекти, подбрани съгласно настоящата директива

Участие на Общността

Дания

DK/09/10

1 080 000

1 080 000

1 026 000

Междинна сума

1 080 000

1 080 000

1 026 000

Германия

DE/09/13

84 000

84 000

79 800

DE/09/21

105 000

105 000

99 700

DE/09/29

522 000

522 000

495 900

Междинна сума

711 000

711 000

675 400

Ирландия

IE/09/06

800 000

800 000

300 000

Междинна сума

800 000

800 000

300 000

Испания

ES/09/36

3 753 000

3 753 000

2 502 000

ES/09/37

6 912 000

0

0

Междинна сума

10 665 000

3 753 000

2 502 000

Италия

ITA/09/14

4 800 000

2 950 000

2 802 500

Междинна сума

4 800 000

2 950 000

2 802 500

Португалия

PT/09/11

2 091 635

2 091 635

1 224 000

PT/09/12

1 993 500

1 993 500

1 329 000

Междинна сума

4 085 135

4 085 135

2 553 000

Швеция

SWE/09/17

700 000

700 000

600 000

Междинна сума

700 000

700 000

600 000

Обединено кралство

UK/09/70

232 439

232 439

220 800

UK/09/82

453 256

453 256

430 572

UK/09/85

27 893

27 893

26 498

Междинна сума

713 588

713 588

677 870

Общо

23 554 723

14 792 723

11 136 770


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОБМЕН

(в EUR)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Разходи за проекти, подбрани съгласно настоящата директива

Участие на Общността

Дания

DK/09/19

63 733

63 733

31 867

Междинна сума

63 733

63 733

31 867

Испания

ES/09/38

10 000

10 000

5 000

ES/09/39

20 000

20 000

19 000

Междинна сума

30 000

30 000

24 000

Италия

IT/09/16

100 000

100 000

50 000

IT/09/17

90 000

90 000

45 000

Междинна сума

190 000

190 000

95 000

Португалия

PT/09/13

86 520

86 520

82 194

Междинна сума

86 520

86 520

82 194

Общо

370 253

370 253

233 061


18.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/50


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2009 година

за изменение на Решение 2002/622/ЕО за създаване на Група за политиката в областта на радиочестотния спектър

(текст от значение за ЕИП)

(2009/978/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

С Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката в Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (1) бе установена регулаторна рамка за политиката в областта на радиочестотния спектър в Европейския съюз, за да се гарантира координацията на политическите подходи и ако е необходимо, хармонизирането на условията за достъп до радиочестотния спектър и за неговото ефективно използване, като мерки, необходими за установяването и функционирането на вътрешния пазар в области на политика на Европейския съюз като електронните комуникации, транспорта и научноизследователската и развойна дейност. Настоящото решение припомня, че Комисията може да организира консултации, за да вземе предвид становищата на държавите-членки, на институциите на Европейския съюз, на промишлеността и на всички съответни потребители на радиочестотния спектър (търговски и нетърговски), както и на други заинтересовани страни, относно развитието в областта на технологиите, търговията и правото, което може да има връзка с използването на радиочестотния спектър. В съответствие с тези разпоредби на 26 юли 2002 г. Комисията прие Решение 2002/622/ЕО за създаване на Група за политиката в областта на радиочестотния спектър (2) (наричана по-нататък „Групата“).

(2)

Във връзка с преразглеждането на Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (3) възникна необходимост да бъде изменено Решение 2002/622/ЕО, за да се адаптират задачите на Групата към тази нова регулаторна рамка.

(3)

Решение 2002/622/ЕО следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2002/622/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

Задачи

Групата подпомага и съветва Комисията по въпросите, свързани с политиката, координацията на политики, изготвянето на многогодишни политически програми за радиочестотния спектър и ако е необходимо, съгласуването на условията във връзка с наличността и ефективното използване на радиочестотния спектър, необходими за създаването и функционирането на вътрешния пазар.

Освен това Групата подпомага Комисията, като предлага общи политически цели на Европейския парламент и на Съвета, когато това е необходимо за постигане на ефективна координация на интересите на Европейския съюз в международни организации, компетентни в областта на радиочестотния спектър.“

2.

В член 4 се вмъква втора алинея:

„Ако Европейският парламент и/или на Съветът поискат от Европейската комисия становище или доклад на Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър във връзка с електронните комуникации, Групата приема такова становище или такъв доклад според правилата от предходната алинея. Тези становища и доклади се предават от Комисията на заявилата ги институция. Ако е уместно, те могат да бъдат под формата на устни изложения пред Европейския парламент и/или Съвета, направени от председателя на Групата или от член на Групата, номиниран от нея.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2009 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 198, 27.7.2002 г., стр. 49.

(3)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.


18.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/52


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2009 година

за одобряване на националната програма, представена от България, за контролиране и мониторинг на условията за транспортиране на живи животни от рода на едрия рогат добитък, изнасяни от Съюза през пристанище Бургас, и на финансовото участие на Съюза за 2010 г.

(нотифицирано под номер C(2009) 10004)

(само текстът на български език е автентичен)

(2009/979/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 37 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2) (наричан по-долу „Финансовият регламент“), и по-специално член 75 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (3) (наричан по-долу „правилата за прилагане“), и по-специално член 90 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Общността в разходите във ветеринарната област.

(2)

По-специално член 37, параграф 1 от Решение 2009/470/ЕО предвижда, че ако от структурна или географска гледна точка държава-членка изпитва трудности с персонала или инфраструктурни трудности при изпълнение на новата стратегия за контрол, породена от завършване на изграждането на вътрешния пазар на живи животни, тя може за преходен период да получава финансово подпомагане от Общността. Освен това член 37, параграф 2 от Решение 2009/470/ЕО предвижда, че съответната държава-членка представя на Комисията национална програма, придружена от цялата подходяща финансова информация и предназначена да подобри нейната система за контрол.

(3)

Функционирането на вътрешния пазар изисква наличието на хармонизирана система за контрол на живите животни, включително на тези, които се изнасят за трети държави. Целесъобразно е да се улесни прилагането на посочената стратегия, като се предвиди финансово участие на Съюза за прилагането на тази стратегия.

(4)

Регламент (ЕО) № 639/2003 на Комисията от 9 април 2003 г. относно определяне на подробни правила по силата на Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета по отношение на изискванията за отпускане на възстановявания при износ, свързани с хуманно отношение към живите животни от рода на едрия рогат добитък по време на транспорт (4) предвижда, че животните могат да напускат митническата територия на Съюза през изходен пункт, където по отношение на животните, за които се приема декларация за износ, официалният ветеринарен лекар проверява дали изискванията, установени с Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. относно защитата на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции и за изменение на директиви 64/432/ЕИО и 93/119/ЕО и Регламент (ЕО) № 1255/97 (5), са спазени от мястото на тръгване до изходния пункт, и дали условията за транспорт за останалата част от пътуването отговарят на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1/2005.

(5)

Регламент (ЕО) № 1/2005 предвижда, че когато животните бъдат представени на изходните пунктове, официално определени ветеринарни лекари на държавите-членки проверяват дали животните са транспортирани в съответствие с разпоредбите на същия регламент. Когато компетентният орган счита, че животните не са годни да завършат своето пътуване, те трябва да бъдат разтоварени, напоени, нахранени и да могат да си отпочинат в контролен пункт.

(6)

Регламент (ЕО) № 1255/97 на Съвета от 25 юни 1997 г. относно критериите на Общността за контролни пунктове и относно изменение на маршрутния план, посочен в приложението към Директива 91/628/ЕИО (6), установява критериите, приложими в цялата Общност, на които трябва да отговарят контролните пунктове, така че да се гарантират оптималните условия на хуманно отношение към животните, преминаващи през тях, както и да се предвидят разпоредби за инцидентни здравословни проблеми на животните.

(7)

България срещна трудности с персонала и инфраструктурни трудности на изходния пункт пристанище Бургас при прилагането на ветеринарните проверки, изисквани в рамките на Общността съгласно член 21 от Регламент (ЕО) № 1/2005 и член 2 от Регламент (ЕО) № 639/2003 за живи животни от рода на едрия рогат добитък, изнасяни през това пристанище. По-специално не съществуват нито съоръжения, позволяващи на официалните ветеринарни лекари да инспектират живите животни от рода на едрия рогат добитък, нито одобрен контролен пункт в съответствие с Регламент (ЕО) № 1255/97 в непосредствена близост до пристанището, където животните могат да бъдат разтоварени, напоени, нахранени и да отпочинат, ако не са в състояние да продължат пътуването си или ако не могат да бъдат транспортирани в рамките на времето за пътуване, определено в Регламент (ЕО) № 1/2005.

(8)

На 17 септември 2009 г. България представи на Комисията програма за 2010 г. за контролиране и мониторинг на условията за транспортиране на живи животни от рода на едрия рогат добитък, изнасяни от Съюза през пристанище Бургас, за която България иска Съюзът да има финансово участие.

(9)

Комисията направи оценка на програмата, представена от България за 2010 г., от ветеринарна и финансова гледна точка. Беше установено, че тази програма отговаря на съответното ветеринарно законодателство на Съюза, и по-специално на критериите, посочени в член 21, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1/2005 и в приложението към Регламент (ЕО) № 1255/97.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Националната програма за 2010 г., представена от България на 17 септември 2009 г., за контролиране и мониторинг на условията за транспортиране на живи животни от рода на едрия рогат добитък, изнасяни от Съюза през пристанище Бургас, се одобрява за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. Настоящото решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент.

Член 2

Финансовото участие на Съюза е в размер на 80 % от разходите за проектиране и изграждане, които ще бъдат направени от България в пристанище Бургас за изграждането на съоръжения за инспектиране и на контролен пункт с капацитет от 120 до 140 животни от рода на едрия рогат добитък.

Финансовото участие не надхвърля 152 000 EUR, които следва да бъдат отпуснати по следния бюджетен ред от общия бюджет на Европейския съюз за 2010 г., при условие че той бъде приет:

бюджетен ред № 17 04 02.

Член 3

1.   Разходите, представени от България за финансово участие на Съюза, се изразяват в евро и не включват данък добавена стойност и други данъци.

2.   Когато разходите на България са направени във валута, различна от евро, България конвертира тези разходи в евро, като използва последния обменен курс, определен от Европейската централна банка преди първия ден на месеца, през който заявлението за плащане е представено от България.

Член 4

1.   Финансовото участие на Съюза за националната програма, посочена в член 1, се предоставя, при условие че България:

а)

изпълни програмата съгласно съответните разпоредби на правото на Съюза, включително правилата в областта на конкуренцията и на възлагането на договори за обществени поръчки;

б)

изпрати на Комисията най-късно до 31 юли 2010 г. междинните технически и финансови доклади за програмата, посочена в член 1, в съответствие с член 27, параграф 7, буква а) от Решение 2009/470/ЕО;

в)

изпрати на Комисията, в съответствие с член 27, параграф 7, буква б) от Решение 2009/470/ЕО, най-късно до 30 април 2011 г. окончателен подробен технически доклад, включващ оценка на постигнатите резултати, и подробен отчет на направените разходи за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г.;

г)

изпрати на Комисията, в съответствие с член 27, параграф 8 от Решение 2009/470/ЕО, най-късно до 30 април 2011 г. заявлението за плащане, свързано с направените разходи по отношение на програмата, представена на 17 септември 2009 г.;

д)

за програмата, посочена в член 1, не изпраща последващи искания за друго финансово участие на Съюза във връзка с тези мерки и преди това не е изпращала такива искания.

2.   В случай на закъснение при подаването на заявления се прилагат намаленията на финансовото участие, предвидени в член 27, параграф 8 от Решение 2009/470/ЕО.

Член 5

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2010 г.

Член 6

Адресат на настоящото решение е Република България.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 93, 10.4.2003 г., стр. 10.

(5)  ОВ L 3, 5.1.2005 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 174, 2.7.1997 г., стр. 1.


18.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/55


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2009 година

за разрешаване на здравна претенция относно въздействието на водноразтворим доматен концентрат върху тромбоцитната агрегация и за предоставяне на защита на частни данни в съответствие с Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2009) 10113)

(само текстът на английски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/980/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 18, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните претенции за храните са забранени, освен ако не са разрешени от Комисията в съответствие с посочения регламент и не са включени в списъка на разрешените претенции.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда също, че заявленията за разрешение на здравни претенции могат да бъдат подавани от ръководителите на хранителни предприятия до националния компетентен орган на дадена държава-членка. Националният компетентен орган препраща валидните заявления на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), наричан по-нататък „органът“.

(3)

След получаването на заявление органът незабавно информира за него останалите държави-членки и Комисията и излиза със становище по въпросната здравна претенция.

(4)

Комисията се произнася относно разрешаването на здравните претенции, като взема предвид становището на органа.

(5)

С цел да се насърчат иновациите, разрешение за здравни претенции, които са основани на новоразработени научни сведения и/или които включват искане за защита на частни данни, се дава посредством ускорена процедура. В съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, когато по искане за защита на частни данни от страна на заявителя Комисията предложи да се ограничи ползването на подобни данни в полза на заявителя, периодът на валидност на това ограничение изтича след пет години.

(6)

Във връзка с постъпило заявление от Provexis Natural Products Ltd., подадено на 7 януари 2009 г. на основание член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, от органа бе поискано да излезе със становище относно здравна претенция, свързана с въздействието от водноразтворим доматен концентрат (WSTC) I и II върху активността на тромбоцитите в кръвта на лица с добро здравословно състояние (Запитване № EFSA-Q-2009-00229) (2). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Способства за поддържането на добър кръвоток и благоприятства доброто кръвообращение“.

(7)

На 28 май 2009 г. Комисията и държавите-членки получиха научното становище на органа, който въз основа на предоставените данни достига до заключението, че е установена причинно-следствена връзка между употребата на WSTC I и II и поддържането на нормална тромбоцитна агрегация. При условие че бъде преформулирана, като се вземе предвид по-специално изискването, посочено в член 5, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, претенцията следва да бъде считана за съответстваща на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и следва да бъде включена в списъка на Общността на разрешените претенции.

(8)

Една от целите на Регламент (ЕО) № 1924/2006 е да се гарантира, че здравните претенции съдържат вярна, ясна, достоверна и полезна за потребителя информация и че формулировката и представянето се съобразяват с това. Следователно когато формулировката на претенции, използвана от заявителя, има същото значение за потребителя като това на разрешена здравна претенция, тъй като при тях е налице същата връзка като съществуващата между дадена категория храни, дадена храна или една от нейните съставки, и здравословното състояние на ползващия ги, те следва да се подчиняват на същите условия за използване, като посочените в приложението към настоящото решение.

(9)

В становището си органът посочва, че не би могъл да направи заключението си без да разгледа деветте проучвания, заявени от заявителя като съдържащи частни данни.

(10)

След като получи становището на органа, Комисията отново се обърна към заявителя с искане за допълнителни разяснения относно предоставената обосновка във връзка с деветте проучвания, за които той твърди, че съдържат частни данни, и по-специално във връзка с „изключителното право на позоваване“, посочено в член 21, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1924/2006. Беше направена оценка на всички доводи, предоставени от заявителя. Беше счетено, че изискванията, определени в член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, са изпълнени за седемте непубликувани проучвания. Следователно научните данни и другата информация, включена в седемте проучвания, не могат да бъдат използвани в полза на последващ заявител за период от пет години, считано от датата на разрешението, в съответствие с условията, определени в член 21, параграф 1 от посочения регламент. За двете проучвания, които са били публикувани преди подаването на заявлението за разрешаване на здравната претенция (3), се приема, че тъй като проучванията са били публикувани и предоставени на широката общественост, тяхната защита не е обоснована в светлината на целите на Регламент (ЕО) № 1924/2006, сред които е и тази да се защитят инвестициите на иноваторите за събиране на информация и данни, обосноваващи заявление по смисъла на същия регламент, и следователно такава защита не следва да им бъде предоставена.

(11)

При изготвянето на мерките, предвидени в настоящото решение, бяха взети предвид коментарите на заявителя, получени от Комисията по силата на член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(12)

Бяха проведени консултации с държавите-членки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Здравната претенция, посочена в приложението към настоящото решение, се включва в списъка на Общността на разрешените претенции, както е предвидено в член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Член 2

Ползването на научните данни и другата информация, които присъстват в проучванията, посочени в приложението към настоящото решение, е ограничено в полза на заявителя за период от пет години, считано от датата на разрешението, при условията, определени в член 21, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Provexis Natural Products Ltd., Thames Court, 1 Victoria Street, Windsor, Berkshire, SL4 1YB, Обединено кралство.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009 г.) 1101, стр. 1-15.

(3)  O’Kennedy, N., Crosbie, L., Whelam, S., Luther, V., Horgan, G., Broom, J.I., Webb, D.J., Duttaroy, A.K., Effects of tomato extract on platelet function: a double-blinded crossover study in healthy humans, The American Journal of Clinical Nutrition, 2006, Vol. 84, pp. 561-569 and O’Kennedy N., Crosbie, L., van Lieshout, M., Broom, J.I., Webb, D.J., Duttaroy, A.K., Effects of antiplatelet components of tomato extract on platelet function in vitro and ex vivo: a time-course cannulation study in healthy humans, The American Journal of Clinical Nutrition, 2006, Vol. 84, pp. 570-579.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Заявител — адрес

Хранително вещество, вещество, храна или категория храна

Претенция

Условия за използването на претенцията

Условия и/или ограничения за използването на храната и/или допълнително твърдение или предупреждение

Частни данни, чието използване е ограничено в полза на заявителя

Номер на становището на ЕОБХ

Provexis Natural Products Ltd., Thames Court, 1 Victoria Street, Windsor, Berkshire, SL4 1YB, Обединено кралство

Водноразтворим доматен концентрат (WSTC) I и II

Водноразтворимият доматен концентрат (WSTC) I и II спомага за поддържането на нормална тромбоцитна агрегация, което допринася за добрия кръвоток.

Информация за, потребителя за това че полезното действие настъпва при дневна консумация на 3 g WSTC I или на 150 mg WSTC II в най-много 250 ml плодов сок, ароматизирана напитка или кисело-млечна напитка (освен силно пастьоризираните)

 

1.

O’ Kennedy N, Crosbie L, van Lieshout M, Broom JI, Webb DJ, Duttaroy AK, 2003a. Persistence of the antiplatelet effect of a single dose of WSTC equivalent to 2 fresh tomatoes over a 24-hour timecourse. REC № 02/0269

2.

O’ Kennedy et al. 2003b. A 42-day randomised, controlled and double-blinded crossover study to evaluate effects of daily WSTC consumption on platelet function, coagulation and some baseline CVD risk markers. REC № 03/0177.

3.

O’ Kennedy et al. 2005. Effects of overconsuming Sirco®, a one-a-day fruit juice drink containing 12g/L WSTC, on platelet function in healthy subjects. REC № 05/S0802/77.

4.

O’ Kennedy et al. 2006c. A pilot study to compare the antiplatelet effects of WSTC in healthy subjects, after consumption in two different food matrices. REC № 06/S0802/60.

5.

O’ Kennedy et al. 2007. A randomised, controlled and double-blinded crossover study to compare the antiplatelet effects of three different formats of WSTC in healthy humans. REC № 07/S0801/13.

6.

Song V, Sheddon A, Horgan G and O’ Kennedy N. Anticoagulatory and anti-inflammatory activities of WSTC in platelets and endothelial cells. Ръкопис за представяне; 2008 г.

7.

Zhang F, Song V, Neascu M, Crosbie L, Duncan G, Horgan G, de Roos B and O’ Kennedy N. Flow cytometric and proteomic studies examining the effects of WSTC on platelet function in vitro. Непубликувано, 2007/2008 г.

Q-2009-00229