ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.330.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 330

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
16 декември 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1226/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 година за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2010 г.

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/142/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно газовите уреди ( 1 )

10

 

*

Директива 2009/148/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа ( 1 )

28

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/954/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 30 ноември 2009 година относно подписването и сключването от страна на Европейската общност на Мандат за Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност (IPEEC) и на Меморандум относно помещаването в Международната енергийна агенция на Секретариата на Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност

37

 

 

V   Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

*

Регламент (ЕС) № 1227/2009 на Съвета от 15 декември 2009 година за отмяна на Регламент (ЕО) № 1859/2005 за налагане на някои ограничителни мерки по отношение на Узбекистан

48

 

*

Регламент (ЕC) № 1228/2009 на Съвета от 15 декември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителни мерки срещу Иран

49

 

 

Регламент (ЕС) № 1229/2009 на Комисията от 15 декември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

61

 

 

Регламент (ЕС) № 1230/2009 на Комисията от 15 декември 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

63

 

 

Регламент (ЕС) № 1231/2009 на Комисията от 15 декември 2009 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 декември 2009 година

65

 

*

Регламент (ЕС) № 1232/2009 на Комисията от 15 декември 2009 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Wiśnia nadwiślanka (ЗНП)

68

 

*

Регламент (ЕС) № 1233/2009 на Комисията от 15 декември 2009 година за определяне на специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти

70

 

*

Регламент (ЕС) № 1234/2009 на Комисията от 15 декември 2009 година за откриване на тарифни квоти на Общността за 2010 г. за овце, кози, овче и козе месо

73

 

*

Решение 2009/955/ОВППС на Съвета от 15 декември 2009 година за изменение на Съвместно действие 2005/797/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии

76

 

*

Решение 2009/956/ОВППС на Съвета от 15 декември 2009 година за изменение на Съвместно действие 2009/131/ОВППС за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за кризата в Грузия

77

 

 

2009/957/ОВППС

 

*

Решение EUPOL COPPS/2/2009 на Комитета по политика и сигурност от 15 декември 2009 година за назначаване на ръководител на полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии

78

 

 

2009/958/ОВППС

 

*

Решение ПМЕС/1/2009 на Комитета по политика и сигурност от 15 декември 2009 година за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина

79

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

2009/959/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 14 декември 2009 година за изменение на Решение 2007/230/ЕО относно формуляр във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт (нотифицирано под номер C(2009) 9895)  ( 1 )

80

 

 

2009/960/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 14 декември 2009 година за изменение на Решение 2004/407/ЕО по отношение на разрешаването на вноса на желатин за фотографски цели в Чешката република (нотифицирано под номер C(2009) 9899)

82

 

 

2009/961/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 14 декември 2009 година относно финансова помощ от Европейския съюз за 2010 г. за някои референтни лаборатории на Общността в областта на опазване здравето на животните и живите животни (нотифицирано под номер C(2009) 9965)

88

 

 

2009/962/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 15 декември 2009 година за изменение на допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване на България и Румъния по отношение на определени млекопреработвателни предприятия в България (нотифицирано под номер C(2009) 9976)  ( 1 )

93

 

 

2009/963/ЕС

 

*

Насоки на Европейската централна банка от 10 декември 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/18 относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения (ЕЦБ/2009/24)

95

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

16.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1226/2009 НА СЪВЕТА

от 20 ноември 2009 година

за определяне на възможностите за риболов и свързаните с тях условия за някои рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими в Балтийско море за 2010 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 20 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (2), и по-специално член 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета от 18 септември 2007 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси (3), и по-специално член 5 и член 8, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Член 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 изисква Съветът да приеме мерките, необходими за осигуряването на достъп до води и ресурси и за устойчивото извършване на риболов, при съблюдаване на наличните научни становища, и по-специално на доклада, изготвен от Научния, технически и икономически комитет по рибарство, както и предвид препоръките на Регионалния консултативен съвет за Балтийско море.

(2)

Съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 Съветът определя ограниченията на възможностите за риболов по категории риболов или група категории риболов и разпределението на тези възможности между държавите-членки.

(3)

С оглед осигуряване на ефективно управление на възможностите за риболов следва да бъдат определени конкретните условия, при които се осъществява риболовът.

(4)

Необходимо е принципите и някои процедури за управление на риболова да бъдат установени на равнище Общност, така че държавите-членки да могат да осигурят управлението на корабите, плаващи под тяхно знаме.

(5)

Член 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 съдържа определения във връзка с разпределението на възможностите за риболов.

(6)

В съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета трябва да бъдат определени запасите, които са предмет на различните мерки, посочени в него.

(7)

Възможностите за риболов следва да бъдат използвани в съответствие със законодателството на Общността, и по-специално в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2807/83 на Комисията от 22 септември 1983 г. относно установяване на подробни правила за вписване на информация за улова на риба от държавите-членки (4), Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета от 22 септември 1986 г. определящ характеристиките на риболовните кораби (5), Регламент (ЕИО) № 1381/87 на Комисията от 20 май 1987 г. относно установяване на подробни правила по отношение на обозначаването и документацията на риболовните кораби (6), Регламент (ЕИО) № 3880/91 на Съвета от 17 декември 1991 г. относно предоставянето на статистически данни за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (7), Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (8), Регламент (ЕО) № 2244/2003 на Комисията от 18 декември 2003 г. за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби (9), Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета от 21 декември 2005 г. за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд (10), Регламент (ЕО) № 1098/2007 и Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов (11).

(8)

За да се гарантира, че годишните възможности за риболов са определени на равнище, съответстващо на устойчивата експлоатация на ресурсите в екологично, икономическо и социално отношение, са взети предвид ръководните принципи за определяне на общия допустим улов (ОДУ), посочени в съобщението на Комисията, озаглавено „Консултация относно възможностите за риболов през 2010 година“.

(9)

За да се намалят изхвърлянията, уместно е да се установи забрана за селективно изхвърляне с цел „повишаване на качеството“ за всички видове, които са предмет на квота, като се подразбира забрана на изхвърляне на видове, които са предмет на квота, които законосъобразно могат да бъдат уловени и разтоварени в съответствие със законодателството на Общността в областта на рибарството.

(10)

За да се спомогне за опазването на рибните запаси, през 2010 г. следва да бъдат въведени определени допълнителни мерки във връзка с техническите условия за риболов.

(11)

Важно е тези категории риболов да бъдат открити от 1 януари 2010 г., за да се осигури поминъкът на рибарите от Общността. Предвид неотложния характер на този въпрос е необходимо да се предостави изключение от шестседмичния срок, посочен в дял I, член 3 от Протокола за ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към договорите за създаване на Европейските общности,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя възможностите за риболов за 2010 г. за някои рибни запаси и групи от рибни запаси в Балтийско море и свързаните с тях условия, при които тези възможности за риболов могат да се използват.

Член 2

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага за риболовни кораби на Общността (кораби на Общността), които осъществяват дейност в Балтийско море.

Член 3

Определения

В допълнение към определенията, установени в член 3 от Регламент (ЕО) № 2371/2002, и за целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

зоните на Международния съвет за изследване на морето (ICES) са географските зони, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 2187/2005;

б)

„Балтийско море“ означава подучастъци на ICES 22–32;

в)

„общ допустим улов (ОДУ)“ означава количеството, което може да се улови от всеки запас в рамките на една година;

г)

„квота“ означава част от ОДУ, предоставена на Общността, на държава-членка или на трета държава;

д)

„ден извън пристанището“ означава всеки непрекъснат период от 24 часа или част от него, през който съответен кораб не е бил в пристанището.

ГЛАВА II

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ УСЛОВИЯ

Член 4

Ограничения на улова и разпределения

Ограниченията на улова, разпределението им между държавите-членки и свързаните с тях условия, уредени в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 847/96, са посочени в приложение I към настоящия регламент.

Член 5

Специални разпоредби относно разпределенията

1.   Разпределянето на ограниченията на улова между държавите-членки, така както е уредено в приложение I, се прилага, без да се засяга(т):

а)

размяната съгласно член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

б)

преразпределенията съгласно член 21, параграф 4, член 23, параграф 1 и член 32, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2847/93;

в)

допълнителните разтоварвания, позволени съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96;

г)

количествата, задържани в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96;

д)

приспаданията, направени съгласно член 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 и член 2 от Регламент (ЕО) № 338/2008.

2.   За целите на задържането на количества от квотите с оглед прехвърляне към 2011 г., член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 може да се прилага за всички запаси, подлежащи на аналитичен ОДУ, чрез дерогация от посочения регламент.

Член 6

Условия за улова и за прилова

1.   Риба от запасите, за които са определени ограничения на улова, се съхранява на борда или се разтоварва, единствено ако:

а)

уловът е осъществен от кораби на държава-членка с квота и тази квота не е изчерпана; или

б)

видове, различни от херинга и трицона, са смесени с други видове, не са били сортирани нито на борда, нито при разтоварването и уловът е бил осъществен с тралове, датски грибове или сходни съоръжения, с размер на окото, по-малък от 32 mm.

2.   Всички разтоварени количества се приспадат от квотата или, ако делът на Общността не е бил разпределен по квоти между държавите-членки — от дела на Общността, с изключение на улова съгласно параграф 1, буква б).

3.   Когато разпределената на държава-членка квота за херинга е изчерпана, корабите, плаващи под знамето на същата държава-членка, регистрирани в Общността и извършващи категория риболов, за който се прилага съответната квота, нямат право да разтоварват улов, който не е сортиран и съдържа херинга.

4.   Когато разпределената на държава-членка квота за трицона е изчерпана, корабите, плаващи под знамето на същата държава-членка, регистрирани в Общността и извършващи вид риболов, за който се прилага съответната квота, нямат право да разтоварват улов, който не е сортиран и съдържа трицона.

Член 7

Забрана за селективно изхвърляне с цел „повишаване на качеството“

Всички видове, подлежащи на квота, уловени по време на риболов, се пренасят на борда на кораба и впоследствие се разтоварват, освен ако това противоречи на задълженията, предвидени в законодателството на Общността в областта на рибарството, с което се определят технически мерки и мерки за контрол и опазване, и по-специално в настоящия регламент и в Регламент (ЕО) № 2187/2005, Регламент (ЕИО) № 2847/93 и Регламент (ЕО) № 2371/2002.

Член 8

Ограничения на риболовното усилие

1.   Ограниченията на риболовното усилие са уредени в приложение II.

2.   Ограниченията, посочени в параграф 1, се прилагат по отношение на подучастъци 27 и 28.2 на ICES, доколкото Комисията не е взела решение в съответствие с член 29, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1098/2007 да изключи тези подучастъци от ограниченията, предвидени в член 8, параграф 1, буква б), параграфи 3, 4 и 5 и член 13 от посочения регламент.

3.   Ограниченията, посочени в параграф 1, не се прилагат по отношение на подучастък 28.1 на ICES, доколкото Комисията не е взела решение, в съответствие с член 29, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1098/2007, ограниченията, предвидени в член 8, параграф 1, буква б) и параграфи 3, 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 1098/2007, да се прилагат по отношение на посочения подучастък.

Член 9

Преходни технически мерки

Преходните технически мерки са определени в приложение III.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 10

Предаване на данни

Когато държавите-членки изпращат данни на Комисията относно разтоварвания на уловени количества, в съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2847/93, те използват кодовете на запасите, посочени в приложение I към настоящия регламент.

Член 11

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

E. ERLANDSSON


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 276, 10.10.1983 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 274, 25.9.1986 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 132, 21.5.1987 г., стр. 9.

(7)  ОВ L 365, 31.12.1991 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 333, 20.12.2003 г., стр. 17.

(10)  ОВ L 16, 20.1.2005 г., стр. 184.

(11)  ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Ограничения на улова и свързани с тях условия за годишното управление на ограниченията на улова, приложими за корабите на Общността в зони, където има ограничения на улова по видове и по зони

В следните таблиците се определят ОДУ и квотите (в тонове живо тегло, освен ако не е предвидено друго) по запаси, разпределението между държавите-членки и свързаните с тях условия за годишното управление на квотите.

Във всяка зона рибните запаси са посочени по азбучен ред в зависимост от наименованията на видовете на латински език. В таблиците кодовете, използвани за различните видове, са, както следва:

Научно наименование

Алфа-3 код

Общоприето наименование

Clupea harengus

HER

Херинга

Gadus morhua

COD

Треска

Platichthys flesus

FLX

Писия

Pleuronectes platessa

PLE

Морска писия

Psetta maxima

TUR

Калкан

Salmo salar

SAL

Атлантическа сьомга

Sprattus sprattus

SPR

Трицона


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

Подучастъци 30—31

HER/3D30.; HER/3D31.

Финландия

84 721

Аналитичен ОДУ.

Прилага се член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Швеция

18 615

ЕО

103 336

ОДУ

103 336


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

Подучастъци 22—24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Дания

3 181

Аналитичен ОДУ.

Не се прилага член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Не се прилага член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Германия

12 519

Финландия

2

Полша

2 953

Швеция

4 037

ЕО

22 692

ОДУ

22 692


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

Подучастъци 25—27, 28.2, 29 и 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Дания

2 780

Аналитичен ОДУ.

Не се прилага член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Не се прилага член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Германия

737

Естония

14 198

Финландия

27 714

Латвия

3 504

Литва

3 689

Полша

31 486

Швеция

42 268

ЕО

126 376

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

Подучастък 28.1

HER/03D.RG

Естония

16 809

Аналитичен ОДУ.

Прилага се член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Прилага се член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Латвия

19 591

ЕО

36 400

ОДУ

36 400


Вид

:

Треска

Gadus morhua

Зона

:

Води на ЕО от подучастъци 25—32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Дания

11 777

Аналитичен ОДУ.

Не се прилага член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Не се прилага член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Германия

4 685

Естония

1 148

Финландия

901

Латвия

4 379

Литва

2 885

Полша

13 561

Швеция

11 932

ЕО

51 267

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Треска

Gadus morhua

Зона

:

Води на ЕО от подучастъци 22—24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Дания

7 726

Аналитичен ОДУ.

Не се прилага член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Не се прилага член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Германия

3 777

Естония

171

Финландия

152

Латвия

639

Литва

415

Полша

2 067

Швеция

2 753

ЕО

17 700

ОДУ

17 700


Вид

:

Морска писия

Pleuronectes platessa

Зона

:

Води на ЕО от подучастъци 22—32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Дания

2 179

Предпазен ОДУ.

Прилага се член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Не се прилага член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Германия

242

Полша

456

Швеция

164

ЕО

3 041

ОДУ

3 041


Вид

:

Атлантическа сьомга

Salmo salar

Зона

:

Води на ЕО от подучастъци 22—31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Дания

60 975 (1)

Аналитичен ОДУ.

Не се прилага член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Не се прилага член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Германия

6 784 (1)

Естония

6 197 (1)

Финландия

76 031 (1)

Латвия

38 783 (1)

Литва

5 594 (1)

Полша

18 497 (1)

Швеция

82 420 (1)

ЕО

294 246 (1)

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Атлантическа сьомга

Salmo salar

Зона

:

Води на ЕО от подучастък 32

SAL/3D32.

Естония

1 581 (2)

Аналитичен ОДУ.

Не се прилага член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Не се прилага член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Финландия

13 838 (2)

ЕО

15 419 (2)

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Трицона

Sprattus sprattus

Зона:

:

Води на ЕО от подучастъци 22—32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Дания

37 480

Аналитичен ОДУ.

Не се прилага член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Не се прилага член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Прилага се член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96.

Германия

23 745

Естония

43 522

Финландия

19 620

Латвия

52 565

Литва

19 015

Полша

111 552

Швеция

72 456

ЕО

379 955

ОДУ

Не се прилага


(1)  Като брой отделни риби.

(2)  Като брой отделни риби.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Ограничения на риболовното усилие

1.

За корабите, плаващи под тяхно знаме, държавите-членки вземат необходимите мерки риболовът с тралове, датски грибове или сходни съоръжения с размер на окото, равен на или по-голям от 90 mm, с хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тройни мрежи с размер на окото, равен на или по-голям от 90 mm, с дънни парагади, парагади, с изключение на плаващи парагади, парагади с дръжка и кърмаци да се разрешава за максимален брой от:

а)

181 дни извън пристанището в подучастъци 22—24, с изключение на периода от 1 до 30 април, когато се прилага член 8, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1098/2007; и

б)

160 дни извън пристанището в подучастъци 25—28, с изключение на периода от 1 юли до 31 август, когато се прилага член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1098/2007.

2.

Годишният максимален брой дни извън пристанището, през които даден кораб може да се намира в рамките на двете зони, определени в точка 1, букви а) и б), като извършва улов със съоръженията по точка 1, не може да надвишава максималния брой дни, определени за една от двете зони.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРЕХОДНИ ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ

A.   Ограничения за риболова на писия и на калкан

1.

Забранява се съхраняването на борда на следните видове риба, уловена в географските зони и в рамките на посочените по-долу периоди:

Вид

Географска зона

Период

Писия (Platichthys flesus)

Подучастъци 26, 27, 28 и 29 южно от 59°30′ с.ш.

Подучастък 32

от 15 февруари до 15 май

от 15 февруари до 31 май

Калкан (Psetta maxima)

Подучастъци 25, 26 и 28 южно от 56°50′ с.ш.

от 1 юни до 31 юли

2.

Чрез дерогация от точка 1 при риболов с тралове, датски грибове или сходни съоръжения с размер на окото, равен на или по-голям от 105 mm, или с хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тройни мрежи с размер на окото, равен на или по-голям от 100 mm, приловът на писия и на калкан може да се съхранява на борда и да се разтоварва в рамките на ограничение от 10 % от живото тегло на общия улов, съхраняван на борда и разтоварван през периодите на забрана, посочени в точка 1.

Б.   Спецификации за горен прозорец на торбата на мрежата тип „BACOMA“

1.

Чрез дерогация от точка 1, буква д), подточка i) от допълнение 1 към приложение II към Регламент (ЕО) № 2187/2005 окото е с минимален размер от 120 mm считано от 1 януари в подучастъци 22—24 и от 1 март в подучастъци 25—32.

2.

Чрез дерогация от точка 1, буква г), подточка ii) от допълнение 1 към приложение II към Регламент (ЕО) № 2187/2005 дължината на прозореца е най-малко 5,5 m считано от 1 януари в подучастъци 22—24 и от 1 март в подучастъци 25—32.

3.

Чрез дерогация от точка 2 дължината на прозореца е най-малко 6 m, ако към прозореца е прикрепен сензор, който определя размера на улова, считано от 1 януари в подучастъци 22—24 и от 1 март в подучастъци 25—32.

В.   Спецификации за тралове Т90

Чрез дерогация от допълнение 2, буква б) към приложение II към Регламент (ЕО) № 2187/2005 размерът на окото е поне 120 mm считано от 1 януари в подучастъци 22—24 и от 1 март в подучастъци 25—32.


ДИРЕКТИВИ

16.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/10


ДИРЕКТИВА 2009/142/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

относно газовите уреди

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 90/396/ЕИО на Съвета от 29 юни 1990 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно уреди, използващи газообразни горива (газови уреди) (3), е била съществено изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност, посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Държавите-членки са отговорни за гарантиране на техните територии на здравето и безопасността на хората, и когато е уместно, на домашните животни и на стоките по отношение на рисковете, произтичащи от употребата на газови уреди.

(3)

В определени държави-членки с императивни разпоредби се урежда по-специално нивото на безопасност на газови уреди чрез определяне на проектните и работните характеристики, и процедурите за проверка. Тези императивни разпоредби не водят непременно до различни нива на безопасност в различните държави-членки, но поради различията между тях възпрепятстват търговията в рамките на Общността.

(4)

В държавите-членки съществуват различни условия по отношение на видовете газ и захранващо налягане. Тези условия не са хармонизирани, тъй като енергоснабдяването и енергоразпределението са специфични за всяка държава-членка.

(5)

Общностното право предвижда — чрез дерогация от едно от основните правила на Общността, а именно свободното движение на стоки — че пречките за движение в рамките на Общността, произтичащи от различията в националните законодателства относно предлагането на продуктите, трябва да бъдат приети дотолкова, доколкото такива пречки могат да се считат като необходими за изпълнението на задължителните изисквания. Следователно, хармонизирането на законодателството в настоящия случай следва да се ограничи само до разпоредбите, необходими за изпълнение както на задължителните, така и на съществените изисквания за безопасност, здраве и енергоспестяване по отношение на газовите уреди. Тези изисквания следва да заменят националните разпоредби по този въпрос, тъй като те са съществени изисквания.

(6)

Запазването или подобряването на нивото на безопасност, постигнато в държавите-членки, представлява една от съществените цели на настоящата директива и на безопасността, както е определена от съществените изисквания.

(7)

Съществените изисквания за безопасност и здраве следва да се спазват с оглед обезпечаване безопасността на газовите уреди. Енергоспестяването се счита за съществено. Тези изисквания следва да се прилагат, като се отчитат достиженията в областта на технологиите, съществуващи към момента на конструирането.

(8)

Следователно настоящата директива следва да съдържа само съществени изисквания. За улесняване доказването на съответствието със съществените изисквания е необходимо да има хармонизирани стандарти на общностно равнище, и по-специално такива, отнасящи се до конструкцията, функционирането и монтажа на газовите уреди, така че продуктите, съответстващи на тези стандарти, да се приемат за продукти, които съответстват на съществените изисквания. Тези хармонизирани на общностно равнище стандарти са изготвени от частни организации и трябва да запазят своя характер на незадължителни текстове. За тази цел Европейският комитет за стандартизация (CEN), Европейския комитет по електротехническа стандартизация (Cenelec) и Европейският институт по стандартизация в телекомуникациите (ЕТSI) са признати като органи, които са компетентни за приемането на хармонизирани стандарти в съответствие с общите насоки за сътрудничество между Комисията, Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и тези три органа, подписани на 28 март 2003 г (5). „Хармонизиран стандарт“ означава техническа спецификация (европейски стандарт или хармонизиран документ), приета от CEN, Cenelec или ЕТSI или от два или три от тези органи по молба на Комисията в съгласно Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (6), и в съответствие с горепосочените общи насоки за сътрудничество.

(9)

В съответствие с принципите, установени в Резолюция от 7 май 1985 г. относно нов подход за техническа хармонизация и стандартизация (7), Съветът е приел редица директиви, предназначени да премахнат техническите пречки пред търговията; всяка една от тези директиви съдържа разпоредби за нанасяне на маркировката „СЕ“. В своето съобщение от 15 юни 1989 г. относно глобален подход в областта на сертифицирането и изпитването (8) Комисията предложи да се създадат единни правила относно еднаквото графично оформление на маркировката „СЕ“. В Резолюция от 21 декември 1989 г. относно глобален подход в областта на оценяване на съответствието (9) Съветът одобри като ръководен принцип възприемането на единен подход при употребата на маркировката „СЕ“. Двата основни елемента на новия подход, които следва да бъдат прилагани, са съществените изисквания и процедурите по оценяване на съответствието.

(10)

За ефикасната защита на ползватели и на трети лица е необходима проверка за съответствие с приложимите технически изисквания. Съществуващите процедури за сертифициране са различни в различните държави-членки. За да се избегнат многократните проверки, които по същество са пречки пред свободното движение на газови уреди, държавите-членки трябва да изготвят споразумения за взаимно признаване на процедурите по сертифициране. С цел улесняване на взаимното признаване на процедурите по сертифициране следва да се въведат хармонизирани процедури на Общността и критерии за определяне на органите, отговорни за провеждане на тези процедури.

(11)

Отговорността на държавите-членки на собствената им територия за безопасността, здравето и енергоспестяването, за които се прилагат съществените изисквания, следва да бъде призната чрез предпазна клауза, предвиждаща подходяща процедура на Общността.

(12)

Адресатите на всяко решение, взето по настоящата директива, следва да бъдат информирани за причините за това решение и за правните средства за защита, с които разполагат.

(13)

Настоящата директива не засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, които са посочени в приложение VI, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА 1

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ

Член 1

1.   Настоящата директива се прилага за уреди и устройства.

От нейното приложно поле са изключени уреди, специално предназначени за използване в промишлени процеси, извършвани в промишлени предприятия.

2.   За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„уреди“ означава газови уреди, предназначени за готвене, отопление, производство на топла вода, замразяване, осветление или пране, които имат, когато е приложимо, нормална температура на водата, ненадвишаваща 105 °С. Горелките с принудително подаване на въздух и нагревателните тела, снабдени с такива горелки, също се считат за уреди;

б)

„устройства“ означава устройства за безопасност, контрол или регулиране, и сглобени единици, различни от горелките с принудително подаване на въздух и нагревателните тела, снабдени с такива горелки, предлагани самостоятелно за продажба и предназначени за вграждане в газов уред или сглобени така, че да съставят газов уред;

в)

„газообразно гориво“ означава всяко гориво, което е в газообразно състояние при температура 15 °С и налягане 1 bar.

3.   За целите на настоящата директива изразът „нормална употреба“ на уред се използва, когато уредът:

а)

е монтиран правилно и се поддържа редовно в съответствие с инструкциите на производителя;

б)

използва газ с качества и захранващо налягане в допустимите граници; и

в)

се използва в съответствие с предназначението си или по начин, който може разумно да се предвиди.

Член 2

1.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки за да гарантират, че уредите може да се пускат на пазара и в употреба само ако при нормална употреба не застрашават безопасността на хора, домашни животни и имущество.

2.   Държавите-членки своевременно съобщават на другите държави-членки и на Комисията видовете газ и съответстващите захранващи налягания, използвани на тяхната територия, които са били съобщени в съответствие с член 2, параграф 2 от Директива 90/396/ЕИО.

Комисията осигурява публикуването на тази информация в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Уредите и устройствата трябва да отговарят на приложимите към тях съществени изисквания, определени в приложение I.

Член 4

1.   Държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара и употребата на уреди, съответстващи на настоящата директива и с нанесена маркировка „СЕ“ съгласно предвиденото в член 10.

2.   Държавите-членки не могат да забраняват, ограничават или възпрепятстват пускането на пазара на устройствата, придружени от сертификата, посочен в член 8, параграф 4.

Член 5

1.   Държавите-членки приемат, че е налице съответствие със съществените изисквания, определени в приложение I, когато уредите и устройствата съответстват на:

а)

приложимите към тях национални стандарти, които въвеждат хармонизираните стандарти, чиито референтни номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

б)

приложимите към тях национални стандарти, дотолкова доколкото в областите, обхванати от тези стандарти, не съществуват хармонизирани стандарти.

2.   Държавите-членки публикуват референтните номера на националните стандарти, посочени в параграф 1, буква а).

Те съобщават на Комисията текстовете на националните стандарти, посочени в параграф 1, буква б), които те смятат за съответстващи на съществените изисквания, определени в приложение I.

Комисията предоставя тези национални стандарти на останалите държави-членки. В съответствие с процедурата, предвидената в член 6, параграф 2, тя нотифицира държавите-членки за националните стандарти, които се приемат като съответстващи на съществените изисквания, определени в приложение I.

Член 6

1.   Когато държава-членка или Комисията считат, че стандартите по член 5, параграф 1 не отговарят напълно на съществените изисквания, определени в приложение I, Комисията или съответната държава-членка сезира постоянния комитет, създаден съгласно член 5 от Директива 98/34/ЕО, наричан по-нататък „комитетът“, като излага своите мотиви.

Комитетът незабавно дава становище.

В светлината на становището на комитета, Комисията информира държавите-членки дали е необходимо съответните стандарти да бъдат заличени от публикациите, посочени в член 5, параграф 2, първа алинея.

2.   След получаване на съобщението по член 5, параграф 2, втора алинея, Комисията се консултира с комитета.

В рамките на един месец след получаване на становището на комитета Комисията информира държавите-членки дали презумпцията за съответствие се прилага за въпросните национални стандарти. Ако това е така, държавите-членки публикуват референтните номера на тези стандарти.

Комисията също ги публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

1.   Когато дадена държава-членка констатира, че нормалната употреба на уреди с нанесена маркировка „СЕ“ може да застраши безопасността на хора, домашни животни или имущество, тя взема всички необходими мерки за изтеглянето на тези уреди от пазара и за забрана или ограничаване пускането им на пазара.

Съответната държава-членка незабавно информира Комисията за всички такива мерки, като посочва основанията за решението си, и по-специално дали несъответствието се дължи на:

а)

неспазване на съществените изисквания, определени в приложение I, когато уредът не съответства на стандартите, посочени в член 5, параграф 1;

б)

неправилно прилагане на стандартите, посочени в член 5, параграф 1;

в)

празноти в стандартите, посочени в член 5, параграф 1.

2.   Комисията започва консултации със засегнатите страни в най-кратък срок. Когато след консултациите Комисията констатира, че мерките, посочени в параграф 1, са оправдани, тя информира незабавно държавата-членка, предприела тези мерки, както и другите държави-членки.

Когато решението по параграф 1 се дължи на празноти в стандартите, Комисията, след консултация със засегнатите страни, сезира комитета в срок от два месеца, в случай че държавата-членка, която е взела мерките, възнамерява да ги запази, и започва процедурите, посочени в член 6.

3.   Когато уред, който не отговаря на изискванията, е с нанесена маркировка „СЕ“, компетентната държава-членка предприема подходящи действия срещу лицето, което е нанесло маркировката „СЕ“, и информира Комисията и другите държави-членки за това.

4.   Комисията гарантира, че държавите-членки биват редовно информирани за протичането и резултатите от процедурите.

ГЛАВА 2

НАЧИНИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Член 8

1.   Начините за сертифициране на съответствието на серийно произвеждани уреди са следните:

а)

ЕО изследване на типа, посочено в точка 1 на приложение II; и

б)

преди пускането им на пазара, по избор на производителя:

i)

ЕО декларация за съответствие с типа, посочена в точка 2 на приложение II, или

ii)

ЕО декларация за съответствие с типа (осигуряване на качеството на производството), посочена точка 3 на приложение II, или

iii)

ЕО декларация за съответствие с типа (осигуряване на качеството на продукта), посочена в точка 4 на приложение II, или

iv)

ЕО проверка, посочена в точка 5 на приложение II.

2.   В случай на производство на даден уред като единичен продукт или в малки количества, производителят може да избере ЕО проверката на единичен продукт, посочена в точка 6 на приложение II.

3.   След прилагане на процедурите, посочени в параграф 1, буква б) и параграф 2, в съответствие с член 10 маркировката „СЕ“ се нанася върху уредите, за които е установено съответствие.

4.   Начините за сертифициране на съответствие, посочени в параграф 1, се прилагат към устройствата с изключение на нанасянето на маркировката „СЕ“, и когато е необходимо, на изготвянето на декларацията за съответствие.

Издава се сертификат, който декларира съответствието на тези устройства с приложимите към тях разпоредби на настоящата директива, и който посочва техните характеристики, както и начина, по който трябва да се вградят в даден уред или да се сглобят така, че да бъдат изпълнени съществените изисквания, приложими към крайните уреди, определени в приложение I.

Сертификатът придружава устройството.

5.   Когато за уредите се прилагат директиви, уреждащи други области и предвиждащи нанасяне на маркировката „СЕ“, то маркировката посочва съответствието с разпоредбите на тези директиви.

Въпреки това, когато през преходен период, една или повече от тези директиви позволява на производителя да избере приложимия режим, маркировката „СЕ“ посочва съответствие само с приложените от производителя директиви. Сведенията за приложените директиви, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, трябва да се посочат в изискваните от директивите документи, бележки или инструкции, придружаващи въпросните уреди.

6.   Протоколите и кореспонденцията, отнасящи се до начините за сертифициране на съответствието се съставят писмено на официалния език на държавата-членка, в която е установен компетентния орган, отговорен за провеждането на тези процедури, или на езика, възприет от него.

Член 9

1.   Всяка държава-членка нотифицира Комисията и останалите държави-членки за органите, които е определила за провеждане на процедурите, посочени в член 8. Нотификацията посочва конкретните задачи, с които тези органи са натоварени, както и предварително определените им от Комисията идентификационни номера.

Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз списък на нотифицираните органи, заедно с идентификационните им номера и задачите, за които са нотифицирани. Комисията осигурява актуализирането на списъка.

2.   Държавите-членки прилагат определените в приложение V критерии за оценка на органите, които ще бъдат нотифицирани.

Приема се, че органите, които отговарят на критериите за оценка, определени в приложимите хармонизирани стандарти, отговарят и на критериите, определени в посоченото приложение.

3.   Държава-членка, която е нотифицирала даден орган, трябва да оттегли одобрението, ако установи, че този орган вече не отговаря на критериите, определени в приложение V. Тя незабавно информира Комисията и другите държави-членки за това.

ГЛАВА 3

МАРКИРОВКА „СЕ“

Член 10

1.   Маркировката „СЕ“ и предвидените в приложение III надписи се нанасят по видим, четлив и неизтриваем начин върху уреда или информационната табела, прикрепена към уреда. Информационната табела трябва да бъде направена така, че да не може да се използва повторно.

2.   Забранява се нанасянето върху уредите на маркировки, които могат да въведат в заблуждение трети страни по отношение на значението и формата на маркировката „СЕ“. Върху уредите или информационната табела могат да се нанасят всякакви други маркировки, ако не се засягат видимостта и четливостта на маркировката „СЕ“.

Член 11

Без да се засяга член 7:

а)

когато държава-членка установи неправомерно нанасяне на маркировка „СЕ“, производителят или неговият упълномощен представител, установен в Общността, се задължава да приведе продукта в съответствие с разпоредбите относно маркировката „СЕ“ и да преустанови нарушението при условията, определени от тази държава-членка;

б)

когато несъответствието продължава, държавата-членка трябва да приеме всички необходими мерки за ограничаване или забрана на пускането на пазара на съответния уред, или да осигури изтеглянето му от пазара в съответствие с процедурата, предвидена в член 7.

ГЛАВА 4

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12

Всяко решение, взето съгласно настоящата директива, което включва ограничаване на пускането на пазара и/или в употреба на уред, посочва точно основанията, на които се базира. То незабавно се съобщава на засегнатата страна, която същевременно трябва да бъде информирана за правните средства за защита, с които разполага съгласно действащото законодателство на съответната държава-членка, както и за сроковете, приложими по отношение на тези средства за защита.

Член 13

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 14

Директива 90/396/ЕИО, изменена с директивата, посочена в приложение VI, част А се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право и за прилагане на директивите, които са посочени в приложение VI, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VII.

Член 15

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 16

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

B. ASK


(1)  ОВ C 151, 17.6.2008 г., стр. 12.

(2)  Становище на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 26 ноември 2009 г.

(3)  ОВ L 196, 26.7.1990 г., стр. 15.

(4)  Вж. приложение VI, част А.

(5)  ОВ C 91, 16.4.2003 г., стр. 7.

(6)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(7)  ОВ C 136, 4.6.1985 г., стр. 1.

(8)  ОВ C 231, 8.9.1989 г., стр. 3 и ОВ C 267, 19.10.1989 г., стр. 3.

(9)  ОВ C 10, 16.1.1990 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

ПРЕДВАРИТЕЛНА БЕЛЕЖКА

Задълженията, произтичащи от съществените изисквания за уредите в настоящото приложение, се прилагат също и към устройствата, когато съществува съответният риск.

1.   ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1.   Уредите трябва да бъдат проектирани и произведени така, че да функционират безопасно и да не представляват опасност за хора, домашни животни и имущество при нормална употреба по смисъла на член 1, параграф 3 на настоящата директива.

1.2.   Когато се пускат на пазара, всички уреди трябва:

да са придружени от технически инструкции, предназначени за лицето, което монтира уреда;

да са придружени от инструкции за употреба и поддържане, предназначени за ползвателя;

да имат подходящи предупредителни надписи, които трябва да фигурират и върху опаковката.

Инструкциите и предупредителни надписи трябва да бъдат на официалния език или езици на държавите-членки, за които са предназначени.

1.2.1.

Техническите инструкции, предназначени за лицето, което монтира уреда, трябва да съдържат всички необходими инструкции за монтаж, регулиране и поддържане, гарантиращи правилното изпълнение на тези операции и безопасната употреба на уреда. Инструкциите трябва по-специално да посочват:

типа на използвания газ,

използваното захранващо налягане на газа,

необходимия дебит въздух:

за горенето и притока на въздух,

за предотвратяване образуването на опасни смеси от неизгорял газ при уреди, които не са снабдени с устройството, посочено в точка 3.2.3,

условията за отвеждане на продуктите от горенето,

техническите характеристики и изискванията за монтаж на горелките с принудително подаване на въздух и нагревателните тела, снабдени с такива горелки, осигуряващи съответствие със съществените изисквания, приложими към крайните уреди, и, когато е уместно, списък на комбинациите, препоръчани от производителя.

1.2.2.

Инструкциите за употреба и поддържане, предназначени за ползвателя, трябва да съдържат цялата информация, необходима за безопасна употреба, и по-специално трябва да привличат вниманието на ползвателя върху всички ограничения при употреба.

1.2.3.

Предупредителните надписи върху уреда и опаковката му трябва ясно да посочват типа на използвания газ, захранващото налягане и всички ограничения при употреба, и по-специално ограничението, съгласно което уредът може да бъде монтиран само на място с достатъчна вентилация.

1.3.   Устройствата, предназначени да бъдат съставна част от уред, трябва да бъдат проектирани и изработени така, че да изпълняват правилно функцията, за която са предназначени, когато са монтирани в съответствие с инструкциите за монтаж.

Инструкциите за монтаж, регулиране, експлоатация и поддържане трябва да придружават съответните устройствата.

2.   МАТЕРИАЛИ

2.1.

Материалите трябва да са подходящи за предназначението си и трябва да са устойчиви на механичните, химичните и термичните условия, на които най-вероятно ще бъдат подложени.

2.2.

Свойствата на материалите, които са важни за безопасността, трябва да бъдат гарантирани от производителя или доставчика на уреда.

3.   ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ

3.1.   Общи данни

3.1.1.

Всички уреди трябва да са конструирани така, че при нормална употреба да не проявяват никакви нестабилност, деформация, разрушаване или износване, които биха могли да намалят безопасността им.

3.1.2.

Кондензатът, който се образува при пускане и/или по време на употреба, не трябва да влияе върху безопасността на уредите.

3.1.3.

Всички уреди трябва да са проектирани и конструирани по начин, който намалява до минимум рискова от експлозия в случай на пожар, предизвикан от външна причина.

3.1.4.

Всички уреди трябва да са конструирани по начин, който не позволява проникване на вода и неподходящо количество въздух в газовия тракт.

3.1.5.

В случай на допустимо колебание на енергията, изразходвана за собствени нужди, уредите трябва да продължат да функционират безопасно.

3.1.6.

Недопустимото колебание или прекъсване на енергията, изразходвана за собствени нужди, или нейното възстановяване, не трябва да създават опасна ситуация.

3.1.7.

Всички уреди трябва да са проектирани и конструирани така, че да се избягват опасностите от електрическо напрежение. Спазването на целите, свързани с безопасността по отношение на електрически опасности, определени в Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и Съвета (1), е равнозначно на изпълнение на горното изискване за областта, в която се прилага.

3.1.8.

Всички части под налягане на даден уред трябва да са устойчиви на механичните и термичните напрежения, на които са подложени, без да се деформират така, че да застрашават безопасността.

3.1.9.

Всички уреди трябва да са проектирани и конструирани така, че повредата на устройството за безопасност, контрол или регулиране да не води до опасна ситуация.

3.1.10.

Ако даден уред е снабден с устройства за безопасност или контрол, функционирането на устройствата за безопасност не трябва да се влияе от устройствата за контрол.

3.1.11.

Всички елементи на уредите, които са настроени или регулирани фабрично и които не трябва да бъдат променяни от ползвателя или от лицето, което монтира уреда, трябва да бъдат защитени по подходящ начин.

3.1.12.

Ръчките и другите устройства за контрол и настройка трябва да бъдат ясно означени и да дават подходящи указания, за да се избегнат каквито да е грешки при манипулиране. Тяхната конструкция трябва да е такава, че да изключва възможността за случайна манипулация.

3.2.   Изпускане на неизгорелия газ

3.2.1.

Уредите трябва да бъдат конструирани така, че да са безопасни при изтичане на газ.

3.2.2.

Уредите трябва да бъдат конструирани така, че отделянето на газ при първоначално и повторно запалване и след изгасване на пламъка да бъде ограничено, за да се избегне опасно натрупване на неизгорял газ в уреда.

3.2.3.

Уредите, предназначени за употреба в затворени пространства и помещения, трябва да са оборудвани със специално устройство, което предотвратява опасното натрупване на неизгорял газ в такива пространства и помещения.

Уредите, които не са оборудвани с такова устройство, могат да се използват само в помещения с достатъчна вентилация, за да избегне опасното натрупване на неизгорял газ.

Държавите-членки могат да определят на собствената си територия подходящи вентилационни изисквания за местата на монтаж на такива уреди, като отчитат специфичните характеристики на уредите.

Уреди за големи кухни и уреди, захранвани с газ, съдържащ токсични съставки, трябва да бъдат оборудвани с посоченото устройство.

3.3.   Запалване

Всички уреди трябва да са конструирани така, че при нормална употреба:

първоначалното и повторното запалване да стават плавно,

да е осигурено кръстосано запалване.

3.4.   Горене

3.4.1.

Всички уреди трябва да са конструирани така, че при нормална употреба да бъде осигурена стабилността на пламъка им и продуктите на горенето да не съдържат недопустима концентрация на вредни за здравето вещества.

3.4.2.

Всички уреди трябва да са конструирани така, че при нормална употреба да няма случайно отделяне на продукти от горенето.

3.4.3.

Уреди, свързани с димоход за отвеждане на продуктите от горенето, трябва да са конструирани така, че при нарушаване на тягата да не се отделят продукти от горенето в опасни за здравето количества.

3.4.4.

Самостоятелните уреди за битово отопление и бързонагряващите бойлери за вода, които не са свързани с димоход, не трябва да отделят в съответното помещение или пространство въглероден оксид в концентрация, която може да представлява опасност за здравето на експонираните лица, като се има предвид предвидимата продължителност на експозицията.

3.5.   Рационално използване на енергията

Уредите трябва да са конструирани така, че да осигуряват рационално използване на енергията, съответстващо на съвременното техническо равнище, като се отчитат аспектите на безопасността.

3.6.   Температури

3.6.1.

Елементи от уреди, които са предназначени за разполагане близо до пода или до други повърхности, не трябва да се нагряват до температури, които представляват опасност за окръжаващата среда.

3.6.2.

Температурата на повърхностите на бутоните и ръчките на уредите, предназначени за манипулиране, не трябва да представлява опасност за ползвателя.

3.6.3.

Температурите на повърхността на външните части на уреди, предназначени за домашно ползване, с изключение на повърхностите или частите, които са свързани с пренасянето на топлина, не трябва да представляват опасност при експлоатация за ползвателя, и по-специално за деца, за които трябва да се предвиди подходящо време за реакция.

3.7.   Хранителни продукти и вода за санитарни нужди

Без да се засягат общностните правила в тази област, материалите и съставките, използвани при конструирането на уред, които може да влязат в контакт с хранителни продукти или вода за санитарни цели, не трябва да влошават качеството на продуктите или водата.


(1)  ОВ L 374, 27.12.2006 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОЦЕДУРИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

1.   ЕО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПА

1.1.   ЕО изследване на типа е тази част от процедурата, чрез която нотифицираният орган проверява и удостоверява, че даден уред, представителен за разглежданото производство, отговаря на разпоредбите на настоящата директива, приложими към него.

1.2.   Заявлението за изследване на типа трябва да бъде подадено от производителя или негов упълномощен представител, установен в рамките на Общността, само до един нотифициран орган.

1.2.1.

Заявлението трябва да съдържа:

името и адреса на производителя, а в случаите когато заявлението е подадено от упълномощен представител, и неговото име и адрес,

писмена декларация, че заявлението не е подадено до друг нотифициран орган,

техническата документация на проекта, описана в приложение IV.

1.2.2.

Производителят трябва да предостави на разположение на нотифицирания орган представителен за предвижданото производство уред, наричан по-нататък „тип“. Нотифицираният орган може да изиска допълнителни образци от типа, ако това е необходимо за осъществяване на програмата за изпитване.

Типът може допълнително да обхваща варианти на продукта, при условие че тези варианти нямат различни характеристики по отношение на видовете риск.

1.3.   Нотифицираният орган трябва да:

1.3.1.

изследва техническата документация на проекта, да провери дали типът е бил произведен в съответствие с техническата документация на проекта и да определи елементите, проектирани в съответствие с приложимите разпоредби на стандартите, посочени в член 5, и със съществените изисквания на настоящата директива;

1.3.2.

извърши или възложи извършването на подходящи изследвания и/или изпитвания, с цел да провери дали, когато не са приложени стандартите, посочени в член 5, решенията, избрани от производителя, отговарят на съществените изисквания.

1.3.3.

извърши или възложи извършването на подходящи изследвания и/или изпитвания, за да провери дали приложимите стандарти са били приложени правилно, когато производителят е избрал да ги приложи, като по такъв начин да осигури съответствие със съществените изисквания.

1.4.   Когато типът отговаря на разпоредбите на настоящата директива, нотифицираният орган трябва да издаде на заявителя сертификат за ЕО изследване на типа. Сертификатът трябва да съдържа заключенията от изследването, условията, ако има такива, за неговата валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения тип и, ако е уместно, описание на функционирането му. Съответните техническите елементи като чертежи и схеми, трябва да се приложат към сертификата.

1.5.   Нотифицираният орган трябва да информира незабавно другите нотифицирани органи за издаването на сертификата за ЕО изследване на типа и всички допълнения към посочения тип по смисъла на точка 1.7. Те могат да получат копие от сертификата за ЕО изследване на типа и/или от неговите допълнения, и при мотивирано искане, копие от приложенията към сертификата и протоколите от извършените изследвания и изпитвания.

1.6.   Нотифициран орган, който отказва да издаде или отнема сертификат за ЕО изследване на типа, трябва да информира съответно държавата-членка, която е нотифицирала този орган и другите нотифицирани органи, като посочва мотивите за своето решение.

1.7.   Заявителят трябва да уведомява нотифицирания орган, който е издал сертификата за ЕО изследване на типа, за всички изменения на одобрения тип, които биха могли да повлияят върху съответствието със съществените изисквания.

Измененията на одобрения тип трябва да получат допълнително одобрение от нотифицирания орган, издал сертификата за ЕО изследване на типа, когато такива изменения влияят върху съответствието със съществените изисквания или върху предписаните условия за употреба на уреда. Това допълнително одобрение се дава под формата на допълнение към оригиналния сертификат за ЕО изследване на типа.

2.   ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА

2.1.

ЕО декларацията за съответствие с типа е тази част от процедурата, чрез която производителят декларира, че съответните уреди са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и отговарят на съществените изисквания на настоящата директива, приложими към тях. Производителят, или упълномощеният му представител, установен в Общността, нанася маркировката „СЕ“ върху всеки уред и съставя писмена декларация за съответствие. Декларацията за съответствие може да се отнася за един или повече уреди и трябва да се съхранява от производителя. След маркировката „СЕ“ трябва да бъде нанесен идентификационният номер на нотифицирания орган, отговорен за проверките на случаен принцип, предвидени в точка 2.3.

2.2.

Производителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че производственият процес, включително проверката на крайния продукт и изпитванията, води до еднородност на продукцията и съответствие на уредите с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях. Нотифициран орган, избран от производителя, трябва да извършва проверки на случаен принцип на уредите, както е предвидено в точка 2.3.

2.3.

Проверките на място върху уредите трябва да бъдат извършвани от нотифицирания орган на случаен принцип, на интервали от една година или по-малко. Трябва да бъде изследван подходящ брой уреди, като се извършват подходящи изпитвания като предвидените в приложимите стандарти, посочени в член 5, или се извършват равностойни изпитвания, за да се осигури съответствие със съответните съществени изисквания на настоящата директива. При всяка проверка нотифицираният орган преценява дали тези изпитвания трябва да се извършат изцяло или частично. Когато се отхвърлят един или повече уреди, нотифицираният орган предприема подходящи мерки, за да предотврати предлагането им на пазара.

3.   ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА (осигуряване на качеството на производството)

3.1.

ЕО декларацията за съответствие с типа (осигуряване на качеството на производството) е процедурата, чрез която производителят, изпълняващ задълженията по точка 3.2, декларира, че съответните уреди съответстват на типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа и отговарят на съществените изисквания на настоящата директива, приложими към тях. Производителят или упълномощеният му представител, установен в Общността, трябва да нанесе маркировката „СЕ“ върху всеки уред и да състави писмена декларация за съответствие. Тази декларация може да обхваща един или повече уреди и трябва да се съхранява от производителя. След маркировката „СЕ“ трябва да бъде нанесен идентификационният номер на нотифицирания орган, отговорен за ЕО надзора.

3.2.

Производителят прилага система по качеството, която осигурява съответствие на уредите с тези, описани в сертификата за ЕО изследване на типа и със съществените изисквания на настоящата директива, приложими към тях. Производителят подлежи на ЕО надзор, както е посочено в точка 3.4.

3.3.   Система по качеството

3.3.1.

Производителят трябва да подаде заявление за одобряване на неговата система по качеството за въпросните уреди до нотифициран орган по негов избор.

Заявлението трябва да съдържа:

документацията на системата по качеството,

декларация, с която се задължава да изпълнява на задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството,

декларация, с която се задължава да поддържа одобрената система по качеството по начин, осигуряващ нейната непрекъсната пригодност и ефективност,

документацията на одобрения тип и копие от сертификата за ЕО изследване на типа.

3.3.2.

Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да се документират редовно и систематично под формата на мерки, процедури и писмени инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите, плановете, наръчниците и записите по качеството. Тя включва, по-специално, подходящо описание на:

целите по качеството, организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на уредите,

производствените процеси, методите за управление и осигуряване на качеството и систематичните мерки, които ще се прилагат,

изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, и честотата с която ще се извършват,

методът за наблюдение за постигане на изискваното качество на уредите и ефективното функциониране на системата по качеството.

3.3.3.

Нотифицираният орган изследва и оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в точка 3.3.2. Той ще приеме, че е налице съответствие с тези изисквания по отношение на системи по качеството, които прилагат съответния хармонизиран стандарт.

Той трябва да съобщи своето решение на производителя и да информира другите нотифицирани органи за него. Уведомлението до производителя трябва да съдържа заключенията от изследването, името и адреса на нотифицирания орган и мотивираното решение относно оценяването на съответните уреди.

3.3.4.

Производителят трябва да уведомява нотифицирания орган, който е одобрил системата по качеството, за всяко обновяване на системата във връзка с изменения, дължащи се например на въвеждането на нови технологии и нови концепции за качество.

Нотифицираният орган трябва да изследва предложените изменения и да реши дали изменената система по качеството отговаря на съответните разпоредби или се налага ново оценяване. Той трябва да съобщи своето решение на производителя. Уведомлението трябва да съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение относно оценяването.

3.3.5.

Нотифициран орган, който оттегля одобрение на система по качеството, трябва да информира за това другите нотифицирани органи за това и да мотивира своето решение.

3.4.   ЕО надзор

3.4.1.

Целта на ЕО надзора е да се осигури, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.

3.4.2.

За целите на проверката производителят трябва да предостави на нотифицирания орган достъп до местата на производство, проверка, изпитване и съхраняване, и да му предостави цялата необходима информация, и по-специално:

документацията на системата по качеството,

записите по качеството, като например доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал.

3.4.3.

Нотифицираният орган трябва да извърши проверка най-малко веднъж на всеки две години, за да се увери, че производителят поддържа и прилага одобрената система по качеството, и да предостави на производителя доклад от проверката.

3.4.4.

Освен това нотифицираният орган може да прави внезапни посещения при производителя. При тези посещения нотифицираният орган може да извърши или да възложи извършването на изпитвания на уредите. Той трябва да предостави на производителя доклад от проверката, и ако е уместно, протокол от изпитванията.

3.4.5.

Производителят може да предоставя доклада на нотифицирания орган при поискване.

4.   ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТИПА (осигуряване на качеството на продукта)

4.1.   ЕО декларацията за съответствие с типа (осигуряване на качеството на продукта) е тази част от процедурата, чрез която производителят, изпълняващ задълженията по точка 4.2, декларира, че съответните уреди са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа и отговарят на съществените изисквания на настоящата директива, приложими към тях. Производителят или упълномощеният му представител, установен в Общността, трябва да нанесе маркировката „СЕ“ върху всеки уред и да състави писмена декларация за съответствие. Тази декларация може да обхваща един или повече уреди и трябва да се съхранява от производителя. След маркировката „СЕ“ трябва да бъде нанесен идентификационният номер на нотифицирания орган, отговорен за ЕО надзора.

4.2.   Производителят прилага одобрена система по качеството при крайната проверка на уредите и при изпитванията, както е посочено в точка 4.3, и подлежи на ЕО надзор, както е посочено в точка 4.4.

4.3.   Система по качеството

4.3.1.

При тази процедура производителят трябва да подаде до нотифициран орган по негов избор заявление за одобряване на неговата система по качеството за въпросните уреди.

Заявлението трябва да съдържа:

документацията на системата по качеството,

декларация, с която се задължава да изпълнява на задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството,

декларация, с която се задължава да поддържа одобрената система по качеството по начин, осигуряващ нейната непрекъсната пригодност и ефективност,

документацията на одобрения тип и копие от сертификата за ЕО изследване на типа.

4.3.2.

Като част от системата по качеството всеки уред трябва да се изследва и се извършват подходящи изпитвания като предвидените в приложимите стандарти, посочени в член 5, или се извършват равностойни изпитвания с цел да се провери съответствието му със съществените изисквания на настоящата директива, приложими към него.

Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да се документират редовно и систематично под формата на мерки, процедури и писмени инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначното тълкуване на програмите, плановете, наръчниците и записите по качеството.

Документацията на системата по качеството съдържа по-специално подходящо описание на:

целите по качеството, организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на уредите,

изследванията и изпитванията, които трябва да се извършват след производството,

методите за наблюдение на ефективното функциониране на системата по качеството.

4.3.3.

Нотифицираният орган изследва и оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в точка 4.3.2. Той ще приеме, че е налице съответствие с тези изисквания по отношение на системи за качество, които прилагат съответния хармонизиран стандарт. Той трябва да съобщи своето решение на производителя и да информира другите нотифицирани органи за него. Уведомлението до производителя трябва да съдържа заключенията от изследването, името и адреса на нотифицирания орган и мотивираното решение относно оценяването за съответните уреди.

4.3.4.

Производителят трябва да уведомява нотифицирания орган, който е одобрил системата по качеството, за всяко изменение на системата по качеството, дължащо се например на нови технологии и нови концепции за качество.

Нотифицираният орган трябва да изследва предложените изменения и да реши дали изменената система по качеството отговаря на съответните разпоредби или се налага ново оценяване. Той трябва да съобщи своето решение на производителя. Уведомлението трябва да съдържа заключенията от проверката и мотивираното решение относно оценяването.

4.3.5.

Нотифициран орган, който оттегля одобрение на система по качеството, трябва да информира за това другите нотифицирани органи и да мотивира своето решение.

4.4.   ЕО надзор

4.4.1.

Целта на ЕО надзора е да се осигури, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.

4.4.2.

За целите на проверката производителят трябва да предостави на нотифицирания орган достъп до местата на производство, проверка, изпитване и съхранение, и да предостави цялата необходима информация, и по-специално:

документацията на системата по качеството,

записите по качеството, като например доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал.

4.4.3.

Нотифицираният орган трябва да извършва проверка най-малко веднъж на всеки две години, за да се увери, че производителят поддържа и прилага одобрената система по качеството, и да предостави на производителя доклад от проверката.

4.4.4.

Освен това нотифицираният орган може да прави внезапни посещения при производителя. При тези посещения нотифицираният орган може да извърши или да възложи извършването на изпитвания на уредите. Той трябва да предостави на производителя доклад от проверката, и ако е уместно, протокол от изпитванията.

4.4.5.

Производителят може да предоставя доклада на нотифицирания орган при поискване.

5.   ЕО ПРОВЕРКА

5.1.   ЕО проверката е процедурата, чрез която производител или упълномощеният му представител, установен в Общността, осигурява и декларира, че уредите, за които се прилагат разпоредбите на точка 3, са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа и отговарят на изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

5.2.   Производителят или упълномощеният му представител трябва да предприеме всички необходими мерки за това производственият процес да осигури съответствието на уредите с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях. Производителят или упълномощеният му представител, установен в Общността, трябва да нанесе маркировката „СЕ“ върху всеки един уред и да състави писмена декларация за съответствие. Декларацията за съответствие може да обхваща един или повече уреди и трябва да се съхранява от производителя или упълномощения му представител, установен в Общността.

5.3.   За да провери съответствието на уредите с разпоредбите на настоящата директива, нотифицираният орган трябва да извърши подходящи изследвания и изпитвания, като по избор на производителя изследва и изпитва всеки един уред, както е посочено в точка 5.4., или изследва и изпитва уредите на статистическа основа, както е посочено в точка 5.5.

5.4.   Проверка чрез изследване и изпитване на всеки един уред

5.4.1.

Всички уреди трябва да се изследват поотделно и трябва да се извършат подходящи изпитвания, определени в съответните стандарти, посочени в член 5, или да се извършат равностойни изпитвания с цел да се провери съответствието с типа, описан в сертификата за ЕО изследване на типа, и с изискванията на настоящата директива, приложими към тях.

5.4.2.

Нотифицираният орган трябва да нанесе или да възложи нанасянето на идентификационния си номер върху всеки един уред и да състави писмен сертификат за съответствие по отношение на извършените изпитвания. Сертификатът за съответствие може да обхваща един или повече уреди.

5.4.3.

Производителят или упълномощеният му представител трябва да могат да представят сертификатите за съответствие, издадени от нотифицирания орган, при поискване.

5.5.   Проверка на статистическа основа

5.5.1.

Производителят трябва да представи произведените уреди под формата на еднородни партиди и да вземе необходимите мерки с цел производственият процес да осигури еднородността на всяка една произведена партида.

5.5.2.

Контролът на статистическа основа се провежда по следния начин:

Уредите подлежат на контрол на статистическа основа по признаци. За целта те се групират в партиди, които могат да бъдат идентифицирани и са съставени от бройки от един и същ модел, произведени при еднакви условия. Партидите се изследват на произволни интервали. Уредите от една извадка се изследват поотделно, като се извършват подходящи изпитвания като предвидените в съответните стандарти, посочени в член 5, или равностойни изпитвания, за да се определи дали партидата да бъде приета или отхвърлена.

Прилага се система за вземане на извадки със следните характеристики:

ниво на качеството, съответстващо на вероятност за приемане 95 %, и с процент на несъответствие между 0,5 и 1,5 %,

ограничено ниво на качеството, съответстващо на вероятност за приемане на 5 %, и с процент на несъответствие между 5 и 10 %.

5.5.3.

В случай че дадена партида бъде приета, нотифицираният орган трябва да нанесе или да изиска нанасянето на идентификационния си номер върху всеки един уред и да състави писмен сертификат за съответствие по отношение на извършените изпитвания. С изключение на уредите от извадката, за които е установено несъответствие, всички уреди от партидата може да бъдат пуснати на пазара.

В случай че дадена партида бъде отхвърлена, нотифицираният орган трябва да предприеме необходимите законосъобразни мерки за предотвратяване на пускането на пазара на тази партида. В случай на често отхвърляне на партиди нотифицираният орган може да прекрати проверката на статистическа основа.

На отговорност на нотифицирания орган производителят може да нанесе идентификационния му номер още по време на производствения процес.

5.5.4.

Производителят или упълномощеният му представител трябва да могат да представят сертификатите за съответствие, издадени от нотифицирания орган, при поискване.

6.   ЕО ПРОВЕРКА НА ЕДИНИЧЕН ПРОДУКТ

6.1.

ЕО проверката на единичен продукт е процедурата, чрез която производителят или упълномощеният му представител, установен в Общността, осигурява и декларира, че съответният уред, за който е издаден сертификатът, посочен в точка 2, съответства на изискванията на настоящата директива, приложими към него. Производителят или упълномощеният му представител, установен в Общността, трябва да нанесе маркировката „СЕ“ върху уреда и да състави писмена декларация за съответствие, която трябва да съхранява.

6.2.

Нотифицираният орган трябва да изследва уреда и да извърши подходящи изпитвания, като взема предвид техническата документация на проекта, за да осигури съответствието му със съществените изисквания на настоящата директива.

Нотифицираният орган трябва да нанесе или да изиска нанасянето на идентификационния си номер върху одобрения уред и трябва да състави писмен сертификат за съответствие по отношение на извършените изпитвания.

6.3.

Целта на посочената в приложение IV техническа документация на проекта е да позволи оценяване на съответствието му с изискванията на настоящата директива, както и разбиране на устройството, производството и действието на уреда.

Посочената в приложение IV техническа документация на проекта трябва да бъде предоставена на нотифицирания орган.

6.4.

Изследванията и изпитванията може да се извършат след монтиране на уреда, ако нотифицираният орган прецени това за необходимо.

6.5.

Производителят или упълномощеният му представител трябва да могат да представят сертификатите за съответствие, издадени от нотифицирания орган, при поискване.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

МАРКИРОВКА „СЕ“ И НАДПИСИ

1.

Маркировката „СЕ“ се състои от инициалите СЕ в следната форма:

Image

След маркировката „СЕ“ трябва бъде нанесен идентификационният номер на нотифицирания орган, участвал на етапа на контрол на производството.

2.

Върху уреда или информационната му табела трябва да бъдат нанесени маркировката „СЕ“ и следните надписи:

името или идентификационния знак на производителя,

търговското наименование на уреда,

типът използвано електрозахранване, ако е приложимо,

категорията на уреда,

последните две цифри на годината, през която е нанесена маркировката „СЕ“.

Според естеството на уреда може да се добави и информация за начина на монтирането му.

3.

При увеличаване или намаляване на размера на маркировката „СЕ“ трябва да се запазят показаните в горната графика пропорции.

Отделните елементи на маркировката „СЕ“ трябва да имат по същество еднакви вертикални размери, които не могат да бъдат по-малки от 5 mm.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТА

Техническата документация на проекта трябва да съдържа следната информация, дотолкова, доколкото е необходима на нотифицирания орган за оценяване:

общо описание на уреда,

конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрическите вериги и т.н.,

описания и обяснения, необходими за разбиране на горното, включително за начина на действие на уредите,

списък на стандартите, посочени в член 5, които са приложени изцяло или частично, и описание на решенията, приети с цел изпълнение на съществените изисквания, когато не са приложени стандартите, посочени в член 5,

протоколи от изпитванията,

наръчници за монтаж и употреба.

Когато е приложимо, техническата документация на проекта трябва да съдържа следните елементи:

удостоверения, свързани с оборудването, вградено в уреда,

удостоверения и сертификати, отнасящи се до методите на производство и/или проверка и/или наблюдение на уреда,

всеки друг документ, позволяващ на нотифицирания орган да подобри своето оценяване.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

МИНИМАЛНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА НОТИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИ

Нотифицираните органи, определени от държавите-членки, трябва да отговарят на следните минимални условия:

наличие на необходимите персонал, средства и оборудване,

техническа компетентност и професионална почтеност на персонала,

независимост на ръководството и на техническия персонал по отношение на всякакви кръгове, групи или лица, пряко или непряко работещи в областта на уредите, при извършване на изпитвания, изготвяне на доклади и протоколи, издаване на сертификати и извършване на надзора, предвидени в настоящата директива,

спазване от страна на персонала на задължение за опазване на професионална тайна,

наличие на застраховка гражданска отговорност, освен ако тази отговорност не се носи от държавата съгласно националното право.

Изпълнението на условията по първите две тирета трябва да бъде периодично проверявано от компетентните органи на държавите-членки или от органи, определени от държавите-членки.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последващи изменения

(посочени в член 14)

Директива 90/396/ЕИО на Съвета

(ОВ L 196, 26.7.1990 г., стр. 15)

 

Директива 93/68/ЕИО на Съвета

(ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1)

Единствено член 10

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право и за прилагане

(посочени в член 14)

Директива

Срок за транспониране

Дата на прилагане

90/396/ЕИО

30 юни 1991 г.

1 януари 1992 г.

93/68/ЕИО

30 юни 1994 г.

1 януари 1995 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Таблица на съответствието

Директива 90/396/ЕИО

Настоящата директива

Член 1, параграф 1, уводни думи

Член 1, параграф 1, първа алинея

Член 1, параграф 1, първо и второ тире

Член 1, параграф 2, букви а) и б)

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 1, втора алинея

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 2, буква г)

Член 1, параграф 4

Член 1, параграф 3

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2, първо и второ изречение

Член 2, параграф 2, първа алинея

Член 2, параграф 2, трето изречение

Член 2, параграф 2, втора алинея

Членове 3 и 4

Членове 3 и 4

Член 5, параграф 1, буква а), алинея първа

Член 5, параграф 1, буква а)

Член 5, параграф 1, буква а), втора алинея

Член 5, параграф 2, първа алинея

Член 5, параграф 1, буква б)

Член 5, параграф 1, буква б)

Член 5, параграф 2, първо изречение

Член 5, параграф 2, втора алинея

Член 5, параграф 2, трето изречение

Член 5, параграф 2, трета алинея

Член 6, параграф 1, първа алинея, първо изречение

Член 6, параграф 1, първа алинея

Член 6, параграф 1, първа алинея, второ изречение

Член 6, параграф 1, втора алинея

Член 6, параграф 1, втора алинея

Член 6, параграф 1, трета алинея

Член 6, параграф 2, първо изречение

Член 6, параграф 2, първа алинея

Член 6, параграф 2, второ изречение

Член 6, параграф 2, втора алинея

Член 6, параграф 2, трето изречение

Член 6, параграф 2, трета алинея

Член 7

Член 7

Член 8, параграф 1, буква а)

Член 8, параграф 1, буква а)

Член 8, параграф 1, буква б), уводни думи

Член 8, параграф 1, буква б), уводни думи

Член 8, параграф 1, буква б), първо - четвърто тире

Член 8 параграф 1, буква б), подточки i)- iv)

Член 8, параграфи 2 и 3

Член 8, параграфи 2 и 3

Член 8, параграф 4, първа алинея, първо изречение

Член 8, параграф 4, първа алинея

Член 8, параграф 4, първа алинея, второ изречение

Член 8, параграф 4, втора алинея

Член 8, параграф 4, втора алинея

Член 8, параграф 4, трета алинея

Член 8, параграф 5, буква a)

Член 8, параграф 5, първа алинея

Член 8, параграф 5, буква б)

Член 8, параграф 5, втора алинея

Член 8, параграф 6

Член 8, параграф 6

Членове 9 - 12

Членове 9 - 12

Член 13

Член 14, параграфи 1 и 2

Член 14, параграф 3

Член 13

Член 14

Член 15

Член 15

Член 16

Приложения I—V

Приложения I—V

Приложение VI

Приложение VII


16.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/28


ДИРЕКТИВА 2009/148/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 137, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 83/477/ЕИО на Съвета от 19 септември 1983 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (Втора специална директива по смисъла на член 8 от Директива 80/1107/ЕИО) (3) е била неколкократно съществено изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Азбестът е особено опасен агент, който може да причини сериозни заболявания и който присъства в значителен брой работни обстановки, и следователно много работници са изложени на потенциален риск за здравето им. Крокидолитът се счита за особено опасен вид азбест.

(3)

Съвременните постижения на науката не са такива, че да може да бъде определено ниво, под което рисковете за здравето да отпаднат, но намаляването на експозицията на азбест все пак ще намали риска от развитие на свързани с азбеста заболявания. В тази връзка е необходимо да се предвиди създаването на специални хармонизирани мерки за защита на работниците по отношение на азбеста. Следователно настоящата директива включва минимални изисквания, които ще бъдат преразгледани въз основа на натрупания опит и развитието на технологиите в тази област.

(4)

Оптичната микроскопия не позволява преброяване на най-малките вредни за здравето влакна и въпреки това тя е най-често използваният метод за редовно измерване на азбеста.

(5)

Важни са превантивните мерки за защита на здравето на експонирани на азбест работници, както и предвидените за държавите-членки ангажименти, свързани с наблюдението на здравето на тези работници.

(6)

За да се осигури яснота на определението за влакната, те следва да бъдат определени или чрез минералогичните термини или чрез техния CAS номер (Chemical Abstract Service — служба, предоставяща обобщена информация за химичните вещества).

(7)

Без да се засягат други общностни разпоредби относно предлагането на пазара и употребата на азбест, ограничаването на дейностите, свързани с експозиция на азбест, следва да играе много важна роля за предотвратяването на заболявания, свързани с подобна експозиция.

(8)

Системата на уведомяване за дейностите, свързани с експозиция на азбест, следва да бъде адаптирана към новите работни обстановки.

(9)

Забраната за прилагане на азбест чрез шприцоване не е достатъчна, за да се предотврати отделянето на азбестови влакна в атмосферата. Важно е също така да се забранят дейности, които водят до експозиция на работниците на азбестови влакна по време на добива на азбест или на производството и преработката на азбестови продукти, съдържащи нарочно добавени азбестови влакна, с оглед на тяхното високо и труднопредотвратимо ниво на експозиция.

(10)

Необходимо е да се определи методологията за вземане на проби с цел измерване на концентрацията на азбест във въздуха, както и методът за преброяване на влакната, като се вземат предвид най-новите технически знания.

(11)

Въпреки че все още не е възможно да се определи праг на експозицията, под който азбестът не поражда риск от ракови заболявания, професионалната експозиция на работниците следва да се намали до минимум.

(12)

От работодателите следва да се изисква, преди да започнат даден проект за отстраняване на азбест, да определят наличието или предполагаемото наличие на азбест в сградите или инсталациите и да съобщят тази информация на лицата, които може да бъдат експонирани на азбест в резултат на употребата му, на дейностите по поддръжката или на други дейности във или по сградите.

(13)

Следва да се гарантира, че работите по разрушаване или по отстраняване на азбеста се извършват от предприятия, които са запознати с всички предпазни мерки, които трябва да бъдат предприети, за да бъдат защитени работниците.

(14)

На работниците, които са експонирани или е вероятно да бъдат експонирани на азбест, следва да бъде предоставено специално обучение, с цел да се допринесе значително за намаляване рисковете, свързани с подобна експозиция.

(15)

С цел ранното откриване на патологии, свързани с азбест, следва да се предвидят практически препоръки за клиничната оценка на експонираните работници, като се вземат предвид най-новите медицински познания.

(16)

Тъй като целта на предложеното действие, а именно подобряването на защитата на работниците по отношение на рисковете, свързани с експозицията на азбест по време на работа, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради мащаба и последиците на действието, може да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа за пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(17)

Разпоредбите, съдържащи се в настоящата директива, представляват конкретна стъпка към изграждането на социалното измерение на вътрешния пазар. Тези разпоредби се ограничават до минимум, за да не се затруднява в неоправдана степен създаването и развитието на малките и средните предприятия.

(18)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение II, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Настоящата директива има за цел защитата на работниците от рискове за тяхното здраве, които произтичат или е вероятно да произтекат от експозиция на азбест по време на работа, включително и предотвратяването на такива рискове.

С нея се определят граничните стойности на тази експозиция, както и други конкретни изисквания.

2.   Настоящата директива не засяга правото на държавите-членки да прилагат или въвеждат законови, подзаконови или административни разпоредби, които осигуряват на работниците по-голяма защита, най-вече по отношение на замяната на азбеста с по-безопасни заместители.

Член 2

За целите на настоящата директива с понятието „азбест“ се означават следните влакнести силикати:

а)

азбестов актинолит, CAS № 77536-66-4 (5);

б)

азбестов грунерит (амозит), CAS № 12172-73-5 (5);

в)

азбестов антофилит, CAS № 77536-67-5 (5);

г)

хризотил, CAS № 12001-29-5 (5);

д)

крокидолит, CAS № 12001-28-4 (5);

е)

азбестов тремолит, CAS № 77536-68-6 (5).

Член 3

1.   Настоящата директива се прилага по отношение на дейности, при които по време на работа работниците са или може да бъдат експонирани на прах от азбест или съдържащи азбест материали.

2.   При всяка дейност, при която е вероятно да съществува риск от експозиция на прах от азбест или от съдържащи азбест материали, рискът трябва да бъде оценен така, че да бъдат определени естеството и степента на експозиция на работниците на прах от азбест или съдържащи азбест материали.

3.   При условие че експозицията на работниците е спорадична и с ниска интензивност и когато от резултатите от оценката на риска, посочена в параграф 2, е ясно, че граничните стойности на експозиция на азбест няма да бъдат превишавани във въздуха в зоната на работа, членове 4, 18 и 19 може да не се прилагат, когато работата е свързана със:

а)

кратки, непродължителни дейности по поддръжка, при които се работи само с нечупливи материали;

б)

отстраняване без повреждане на неразпаднали се материали, в които азбестовите влакна са здраво свързани в една матрица;

в)

капсуловане или уплътняване на материали, съдържащи материали, които са в добро състояние;

г)

наблюдение и контрол на въздуха и вземане на проби, предназначени за откриване на наличието на азбест в конкретен материал.

4.   След консултация с представителите на социалните партньори, в съответствие с националното законодателство и практика държавите-членки предвиждат практически насоки за определянето на спорадичната експозиция и на експозицията с ниска интензивност, както е предвидено в параграф 3.

5.   Посочената в параграф 2 оценка е предмет на консултации с работниците и/или техните представители в предприятието или учреждението и се преразглежда, ако има причина да се смята, че е неправилна или че в работата е настъпила значителна промяна.

Член 4

1.   Мерките, посочени в параграфи 2—5, се предприемат при спазване на член 3, параграф 3.

2.   Посочените в член 3, параграф 1 дейности се обхващат от система за уведомление, администрирана от съответния отговорен орган на държавата-членка.

3.   Уведомлението, посочено в параграф 2, се изпраща от работодателя на отговорния орган на държавата-членка преди започване на работата в съответствие с националните законови, подзаконови и административни разпоредби.

Уведомлението трябва да включва най-малкото кратко описание на:

а)

местонахождението на работната площадка;

б)

вида и количествата на използвания или обработван азбест;

в)

провежданите дейности и процеси;

г)

броя на участващите работници;

д)

началната дата и продължителността на работата;

е)

мерките, предприети за ограничаване на експозицията на работниците на азбест.

4.   Работниците и/или техните представители в съответното предприятие или учреждение получават достъп до документите, във връзка с които се изпраща уведомлението, посочено в параграф 2, свързани със собственото им предприятие или учреждение, в съответствие с националното законодателство.

5.   Винаги, когато дадена промяна в условията на работа може да доведе до значително увеличаване на експозицията на прах от азбест или съдържащи азбест материали, трябва да бъде изпратено ново уведомление.

Член 5

Забраняват се прилагането на азбест посредством шприцоване и дейностите, включващи използване на изолационни или звуконепроницаеми материали с ниска плътност (под 1 g/cm3), които съдържат азбест.

Без да се засяга прилагането на други общностни разпоредби относно предлагането на пазара и употребата на азбест, се забраняват дейностите, при които работниците са експонирани на азбестови влакна по време на добива на азбест, на производството и преработката на азбестови продукти или на производството и преработката на продукти, съдържащи нарочно добавен азбест, с изключение на обработката и обезвреждането на продукти, получени в резултат на разрушаване или отстраняване на азбест.

Член 6

За всички дейности, посочени в член 3, параграф 1, експозицията на работниците на прах от азбест или от съдържащи азбест материали на мястото на работа трябва да бъде намалена до минимум и във всички случаи под граничната стойност, определена в член 8, по-специално чрез следните мерки:

а)

броят на работниците, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах от азбест или от съдържащи азбест материали, трябва да бъде ограничен във възможно най-голяма степен;

б)

работните процеси трябва да бъдат разработени така, че да не се получава азбестов прах или ако това се окаже невъзможно, да се избягва изпускането на азбестов прах във въздуха;

в)

всяко помещение и оборудване, в което се обработва азбест, трябва да може да бъде редовно и ефективно почиствано и поддържано;

г)

азбестът или материалите, които са източник на азбестов прах, трябва да бъдат съхранявани и транспортирани в подходящи плътно затворени опаковки;

д)

отпадъците трябва да се събират и отстраняват от работното място в най-кратки срокове, в подходящи плътно затворени опаковки с етикети, указващи, че същите съдържат азбест; тази мярка не се прилага за дейностите в областта на минното дело; след това тези отпадъци се третират в съответствие с Директива 91/689/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъци (6).

Член 7

1.   В зависимост от резултатите от първоначалната оценка на риска и за да се осигури спазването на граничната стойност, определена в член 8, се извършва редовно измерване на концентрацията на азбестови влакна във въздуха на работното място.

2.   Взетите проби трябва да бъдат представителни за личната експозиция на работника на прах от азбест или от съдържащи азбест материали.

3.   Вземането на проби се извършва след консултация с работниците и/или техните представители в предприятието или учреждението.

4.   Вземането на проби се извършва от персонал с необходимата квалификация. Взетите проби трябва да бъдат анализирани впоследствие в съответствие с параграф 6 в лаборатории, оборудвани за преброяване на влакната.

5.   Продължителността на вземането на проби трябва да бъде такава, че да може да бъде установена представителната експозиция за осемчасов референтен период (една смяна) чрез измервания или изчисления, представени като средна стойност за определен референтен период.

6.   Преброяването на влакната се извършва по възможност с фазово-контрастен микроскоп (РСМ) в съответствие с метода, препоръчан през 1997 г. от Световната здравна организация (СЗО) (7) или посредством всеки друг метод, даващ равностойни резултати.

За целите на измерването на концентрацията на азбест във въздуха, както е посочено в параграф 1, се вземат предвид само влакна с дължина по-голяма от пет микрометра, ширина по-малка от три микрометра и съотношение между дължината и ширината по-голямо от 3:1.

Член 8

Работодателите следят никой работник да не бъде експониран на концентрация на азбест във въздуха, превишаваща 0,1 влакна на cm3, измерена като средна стойност за осемчасов референтен период (TWA).

Член 9

Измененията, необходими за адаптиране към техническия прогрес на приложение I към настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 17 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (8).

Член 10

1.   При превишаване на граничната стойност, определена в член 8, колкото е възможно по-скоро трябва да се определят причините за превишаването на граничната стойност, както и да бъдат предприети подходящи мерки за подобряване на ситуацията.

Работата в засегнатите зони трябва да бъде прекъсната до предприемането на подходящи мерки за защита на работниците.

2.   За да бъде проверена ефективността на мерките, посочени в параграф 1, първа алинея, незабавно се извършва ново определяне на концентрацията на азбест във въздуха.

3.   Когато експозицията не може да бъде намалена с други средства и спазването на граничната стойност налага носенето на лични средства за защита на дихателните органи, това не може да продължава постоянно и се ограничава до минимум по отношение на всеки работник. При работа, която изисква използването на такива средства, се предвиждат почивки, съобразени с физическите и климатичните условия, които при необходимост се предвиждат след съгласуване с работниците и/или техните представители в съответствие с националното законодателство и практика.

Член 11

Преди започването на работи по разрушаване или поддръжка, работодателите предприемат всички подходящи мерки, ако е необходимо чрез получаване на информация от собствениците на помещенията, за да установят наличието на материали, за които се предполага, че съдържат азбест.

Ако има някакво съмнение за наличието на азбест в даден материал или конструкция, се спазват приложимите разпоредби по настоящата директива.

Член 12

При определени дейности, като например разрушаване, отстраняване на азбест, ремонт и поддръжка, по отношение на които може да се очаква превишаване на граничната стойност, определена в член 8, въпреки използването на технически превантивни мерки за ограничаването на концентрацията на азбест във въздуха, работодателят определя мерките, предназначени за осигуряване на защитата на работниците по време на тези дейности, и по-специално следните:

а)

на работниците се раздават подходящи средства за защита на дихателните органи и други лични предпазни средства, които трябва да бъдат носени от тях;

б)

поставят се предупредителни табели, указващи, че е възможно превишаване на граничната стойност, определена в член 8; и

в)

предотвратява се разпространяването на прах от азбест или от съдържащи азбест материали извън работните помещения или работната площадка.

Преди започване на дейностите с работниците и/или техните представители в предприятието или учреждението се провеждат консултации във връзка с тези мерки.

Член 13

1.   Преди започване на работи по разрушаване или отстраняване на азбест и/или съдържащи азбест материали от сгради, строителни конструкции, машини, инсталации или от кораби, се изготвя план за работа.

2.   Планът, посочен в параграф 1, трябва да предвижда мерките, необходими за осигуряване на безопасността и здравето на работниците на работното място.

Планът трябва по-специално да предвижда, че:

а)

азбестът и/или съдържащите азбест материали следва да се отстранят, преди да бъдат приложени техниките за разрушаване, освен когато това би причинило по-голям риск за работниците, отколкото ако азбестът и/или съдържащите азбест материали бъдат оставени на място;

б)

при необходимост се предоставят личните предпазни средства, посочени в член 12, първа алинея, буква а);

в)

след приключване на работите по разрушаване или отстраняване на азбеста в съответствие с националното законодателство и практики трябва да се провери отсъствието на рискове, свързани с експозиция на азбест на работното място.

По искане на компетентните органи планът трябва да съдържа информация за следното:

а)

естеството и вероятната продължителност на работата;

б)

мястото, където се изпълнява работата;

в)

прилаганите методи, когато работата налага боравене с азбест или със съдържащи азбест материали;

г)

характеристиките на средствата, използвани за:

i)

защита и обеззаразяване на натоварените с работата работници;

ii)

защита на други лица, намиращи се на работната площадка или в близост до нея.

3.   По искане на компетентните органи те трябва да бъдат уведомени за плана, посочен в параграф 1, преди началото на планираната работа.

Член 14

1.   Работодателите трябва да осигурят подходящо обучение за всички работници, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах от азбест или от съдържащи азбест материали. Подобно обучение трябва да бъде предоставяно на редовни интервали и без разходи за работниците.

2.   Съдържанието на обучението трябва да бъде лесно разбираемо за работниците. То трябва да им даде възможност да придобият необходимите знания и умения по отношение на профилактиката и безопасността, особено във връзка със:

а)

свойствата на азбеста и неговото въздействие върху здравето, включително синергичния ефект с тютюнопушенето;

б)

видовете продукти или материали, които е вероятно да съдържат азбест;

в)

операциите, които могат да доведат до експозиция на азбест и значението на профилактичния контрол за минимизиране на експозицията;

г)

практиките за безопасна работа, контрол и защитни средства;

д)

подходящата роля, избора, подбора, ограниченията и правилното използване на средствата за защита на дихателните органи;

е)

аварийните процедури;

ж)

процедурите за обеззаразяване;

з)

процедурите за обезвреждане на отпадъците;

и)

изискванията в областта на медицинското наблюдение.

3.   На общностно равнище се разработват практически насоки за обучение на работниците, занимаващи се с отстраняване на азбест.

Член 15

Преди извършването на работи по разрушаване или отстраняване на азбест предприятията трябва да предоставят доказателства за техните възможности в тази област. Доказателствата се изготвят в съответствие с националното законодателство и/или практика.

Член 16

1.   При спазване на член 3, параграф 3, за всички дейности, посочени в член 3, параграф 1, се предприемат подходящи мерки, които да гарантират, че:

а)

местата, в които ще бъдат извършени тези дейности, са:

i)

ясно разграничени и обозначени с табели;

ii)

недостъпни за работниците, освен за онези от тях, които поради своята работа или задължения трябва да влязат в тях;

iii)

райони, в които пушенето е забранено;

б)

съществуват зони, където работниците могат да се хранят и пият без риск от замърсяване с азбестов прах;

в)

работниците разполагат с подходящо работно или защитно облекло; работното или защитното облекло остава в рамките на предприятието; то обаче може да бъде почистено на места извън предприятието, специално оборудвани за този вид дейност, ако предприятието само не извършва тяхното почистване; в такива случаи облеклото се транспортира в затворени контейнери;

г)

за работното или защитното облекло, от една страна, и личните дрехи, от друга, са осигурени отделни помещения за съхранение;

д)

в случай на свързана с прах работа на работниците са предоставени подходящи и достатъчни помещения за измиване и личен тоалет, включително душове;

е)

защитното облекло се съхранява на предварително определено за целта място; то се проверява и почиства след всяка употреба, като се предприемат подходящи мерки за поправката или подмяната на повреденото облекло или лични предпазни средства преди по-нататъшната им употреба.

2.   Работниците не могат да бъдат заставяни да заплащат стойността на мерките, предприети при прилагане на разпоредбите на параграф 1.

Член 17

1.   При всички дейности, посочени в член 3, параграф 1, се предприемат подходящи мерки за предоставяне на работниците и на техните представители в предприятието или учреждението на достатъчна информация относно:

а)

потенциалния риск за здравето от експозиция на прах от азбест или съдържащи азбест материали;

б)

наличието на нормативно определени гранични стойности, както и необходимостта от мониторинг на въздуха;

в)

хигиенните изисквания, включително и необходимостта от въздържане от пушене;

г)

необходимите предпазни мерки, свързани с носенето и използването на защитно облекло и предпазни средства;

д)

специалните предпазни мерки, предназначени да минимизират експозицията на азбест.

2.   В допълнение към посочените в параграф 1 мерки и при спазване на член 3, параграф 3 се предприемат подходящи мерки с цел:

а)

работниците и/или техните представители в предприятието или учреждението да имат достъп до резултатите от измерването на концентрацията на азбест във въздуха и да могат да получат обяснение за значението на тези резултати;

б)

ако резултатите превишават граничната стойност, предвидена в член 8, засегнатите работници и техните представители в предприятието или учреждението да се уведомяват, колкото е възможно по-бързо, за факта и причините за това и да се провеждат консултации с работниците и/или техните представители в предприятието или учреждението относно мерките, които да се предприемат или при неотложни случаи, те да бъдат уведомени за предприетите мерки.

Член 18

1.   Мерките, посочени в параграфи 2—5, се предприемат при спазване на член 3, параграф 3.

2.   Преди да започне експозицията на прах от азбест или от съдържащи азбест материали, трябва да бъде изготвена оценка на здравето на всеки един работник.

Тази оценка включва специален преглед на гръдния кош. В приложение I са дадени практически препоръки, които държавите-членки може да използват при клинична оценка на работниците; тези препоръки се адаптират към техническия прогрес в съответствие с процедурата, посочена в член 17 от Директива 89/391/ЕИО.

Докато продължава експозицията, трябва да се изготвя нова оценка най-малко веднъж на 3 години.

За всеки работник се създава личен медицински картон в съответствие с националното законодателство и/или практика.

3.   След клиничната оценка, посочено в параграф 2, втора алинея, лекарят или органът, отговарящ за медицинското наблюдение на работника, следва в съответствие с националното законодателство да даде своето мнение относно евентуалните индивидуални защитни или превантивни мерки, които трябва да бъдат предприети, или да определи посочените мерки.

При необходимост те може да включват изтегляне на въпросния работник от работа, свързана с експозиция на прах от азбест или от съдържащи азбест материали.

4.   На работниците трябва да бъдат предоставени информация и съвети във връзка с всякаква оценка на тяхното здраве, на която те могат да се подложат след края на експозицията.

Лекарят или органът, отговарящ за медицинското наблюдение на работниците, може да предпише, че медицинското наблюдение трябва да продължи след края на експозицията за срок, който прецени за необходим за защитата на здравето на съответния работник.

Подобно продължаващо наблюдение се извършва в съответствие със законодателството и/или практиката на отделните държави-членки.

5.   Всеки засегнат работник или работодател може да поиска преразглеждане на оценките, посочени в параграф 3, в съответствие с националното законодателство.

Член 19

1.   Мерките, посочени в параграфи 2, 3 и 4, се предприемат при спазване на член 3, параграф 3.

2.   Работодателят трябва да впише в регистър всички работници, които отговарят за извършването на изброените в член 3, параграф 1 дейности, като посочи естеството и продължителността на всяка дейност, както и експозицията, на която са изложени работниците. Лекарят и/или отговарящият за медицинското наблюдение орган има достъп до този регистър. Всеки засегнат работник има достъп до личните си резултати в регистъра. Работниците и/или техните представители в предприятието имат достъп до анонимната агрегирана информация, съдържаща се в регистъра.

3.   Регистърът, посочен в параграф 2, и личните медицински картони, посочени в член 18, параграф 2, четвърта алинея, се съхраняват най-малко в продължение на 40 години след края на експозицията в съответствие с националното законодателство и/или практика.

4.   Документите, посочени в параграф 3, се предоставят на отговорния орган в случаите, когато предприятието преустанови дейността, в съответствие с националното законодателство и/или практика.

Член 20

Държавите-членки установяват подходяща система от санкции за нарушаване на националното законодателство, прието в съответствие с настоящата директива. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Член 21

Държавите-членки водят регистър на доказаните случаи на азбестоза и мезотелиома.

Член 22

На всеки пет години държавите-членки представят на Комисията доклад относно практическото изпълнение на настоящата директива под формата на отделна глава от единния доклад, предвиден в член 17а, параграфи 1, 2 и 3 от Директива 89/391/ЕИО, който служи за основа на оценката, която Комисията извършва в съответствие с член 17а, параграф 4 от същата директива.

Член 23

Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 24

Директива 83/477/ЕИО, изменена с директивите, посочени в приложение II, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение II, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 25

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 26

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

B. ASK


(1)  Становище от 10 юни 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище на Европейския парламент от 20 октомври 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 26 ноември 2009 г.

(3)  ОВ L 263, 24.9.1983 г., стр. 25.

(4)  Вж. приложение II, част А.

(5)  Номер в Регистъра на Chemical Abstract Service (CAS).

(6)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 20.

(7)  Определяне на концентрациите на влакна във въздуха. Препоръчан метод чрез фазово-контрастен оптически микроскоп (метод на мембранен филтър), СЗО, Женева, 1997 г. (ISBN 92 4 154496 1).

(8)  ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Практически препоръки за клиничната оценка на работниците, посочени в член 18, параграф 2, втора алинея

1.

Съвременните научни познания показват, че експозицията на азбестови влакна може да предизвика следните заболявания:

азбестоза,

мезотелиом,

карцином на белия дроб,

гастроинтестинален карцином.

2.

Лекарят и/или органът, отговарящ за медицинското наблюдение на експонираните на азбест работници, трябва да е запознат с условията или обстоятелствата, свързани с експозицията на всеки отделен работник.

3.

Медицинският преглед на работниците следва да се извършва в съответствие с принципите и практиките на трудовата медицина. Същият следва да включва най-малко следните мерки:

изготвяне на медицинска и професионална анамнеза на работника,

персонално интервю,

общ клиничен преглед, по-специално на гръдния кош,

изследване на белодробните функции (респираторни обеми и честота на дишането).

Лекарят и/или органът, отговарящ за медицинското наблюдение, следва да вземе решение относно провеждането на допълнителни прегледи, като например цитологични тестове на слюнка или рентгеново изследване на белите дробове или томоденситометрия, като отчита най-новите познания в областта на трудовата медицина.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последващи изменения

(посочени в член 24)

Директива 83/477/ЕИО на Съвета

(ОВ L 263, 24.9.1983 г., стp. 25)

 

Директива 91/382/ЕИО на Съвета

(ОВ L 206, 29.7.1991 г., стp. 16)

 

Директива 98/24/ЕО на Съвета

(ОВ L 131, 5.5.1998 г., стp. 11)

единствено в член 13, параграф 2

Директива 2003/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 97, 15.4.2003 г., стp. 48)

 

Директива 2007/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 165, 27.6.2007 г., стр. 21)

единствено член 2, параграф 1

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право

(посочени в член 24)

Директива

Срок за транспониране

83/477/ЕИО

31 декември 1986 г. (1)

91/382/ЕИО

1 януари 1993 г. (2)

98/24/ЕО

5 май 2001 г.

2003/18/ЕО

14 април 2006 г.

2007/30/ЕО

31 декември 2012 г.


(1)  Тази дата се заменя с датата 31 декември 1989 г. що се отнася до дейностите, свързани с добив на азбест.

(2)  По отношение на Република Гърция срокът за транспониране на директивата е 1 януари 1996 г. Въпреки това срокът за транспониране на разпоредбите, отнасящи се до дейностите, свързани с добив на азбест, е 1 януари 1996 г. за всички държави-членки и 1 януари 1999 г. за Република Гърция.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Директива 83/477/ЕИО

Настоящата директива

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 2

Член 2, първо—шесто тире

Член 2, букви a)—е)

Член 3, параграфи 1—3

Член 3, параграфи 1—3

Член 3, параграф 3а

Член 3, параграф 4

Член 3, параграф 4

Член 3, параграф 5

Член 4, уводни думи

Член 4, параграф 1

Член 4, точка 1

Член 4, параграф 2

Член 4, точка 2

Член 4, параграф 3

Член 4, точка 3

Член 4, параграф 4

Член 4, точка 4

Член 4, параграф 5

Член 5

Член 5

Член 6, точки 1—5

Член 6, букви a)—д)

Членове 7 и 8

Членове 7 и 8

Член 9, параграф 2

Член 9

Член 10

Член 10

Член 10а

Член 11

Член 11, параграфи 1 и 2

Член 12, първа и втора алинея

Член 12, параграф 1

Член 13, параграф 1

Член 12, параграф 2, първа алинея

Член 13, параграф 2, първа алинея

Член 12, параграф 2, втора алинея, първо тире

Член 13, параграф 2, втора алинея, буква a)

Член 12, параграф 2, втора алинея, второ тире

Член 13, параграф 2, втора алинея, буква б)

Член 12, параграф 2, втора алинея, трето тире

Член 13, параграф 2, втора алинея, буква в)

Член 12, параграф 2, трета алинея, първо тире

Член 13, параграф 2, трета алинея, буква a)

Член 12, параграф 2, трета алинея, второ тире

Член 13, параграф 2, трета алинея, буква б)

Член 12, параграф 2, трета алинея, трето тире

Член 13, параграф 2, трета алинея, буква в)

Член 12, параграф 2, трета алинея, четвърто тире

Член 13, параграф 2, трета алинея, буква г)

Член 12, параграф 2, трета алинея, четвърто тире, първо подтире

Член 13, параграф 2, трета алинея, буква г), подточка i)

Член 12, параграф 2, трета алинея, четвърто тире, второ подтире

Член 13, параграф 2, трета алинея, буква г), подточка ii)

Член 12, параграф 3

Член 13, параграф 3

Член 12а

Член 14

Член 12б

Член 15

Член 13, параграф 1, буква a)

Член 16, параграф 1, буква a)

Член 13, параграф 1, буква б)

Член 16, параграф 1, буква б)

Член 13, параграф 1, буква в), подточки i) и ii)

Член 16, параграф 1, буква в)

Член 13, параграф 1, буква в), подточка iii)

Член 16, параграф 1, буква г)

Член 13, параграф 1, буква в), подточка iv)

Член 16, параграф 1, буква д)

Член 13, параграф 1, буква в), подточка v)

Член 16, параграф 1, буква е)

Член 13, параграф 2

Член 16, параграф 2

Член 14, параграф 1, уводно изречение

Член 17, параграф 1, уводно изречение

Член 14, параграф 1, първо—пето тире

Член 17, параграф 1, букви a)—д)

Член 14, параграф 2

Член 17, параграф 2

Член 15, уводно изречение

Член 18, параграф 1

Член 15, точки 1—4

Член 18, параграфи 2—5

Член 16, уводно изречение

Член 19, параграф 1

Член 16, точки 1—3

Член 19, параграфи 2—4

Член 16а

Член 20

Член 17

Член 21

Член 17а

Член 22

Член 18, параграф 1

Член 18, параграф 2

Член 23

Член 24

Член 25

Член 19

Член 26

Приложение II

Приложение I

Приложение II

Приложение III


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

16.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/37


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

относно подписването и сключването от страна на Европейската общност на „Мандат за Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност“ (IPEEC) и на „Меморандум относно помещаването в Международната енергийна агенция на Секретариата на Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност“

(2009/954/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 и член 300, параграф 2, първа алинея и параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

По инициатива на Европейската комисия, през юни 2008 г. страните от Г-8, Китай, Индия, Южна Корея, както и Европейската комисия решиха да бъде създадено Международно партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност (IPEEC), което да подпомогне дейностите, водещи до големи подобрения на енергийната ефективност. IPEEC ще осигурява форум за обсъждане, консултации и обмен на информация. IPEEC е отворено за участие на други страни и междуправителствени организации.

(2)

На 24 май 2009 г. Мандатът за Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност („Мандатът“) бе подписан в Рим от дванадесет държави, включително четири държави-членки на Европейската общност.

(3)

В Мандата са описани дейностите на IPEEC, установена е неговата организация, определени са критериите за потенциални нови членове и са включени общи разпоредби, отнасящи се по-специално до финансирането на партньорството и правата за интелектуална собственост.

(4)

В член 4.2 от Мандата е посочено, че IPEEC е отворено за присъединяване на междуправителствени организации и че подписването на Мандата е условие за тяхното членство.

(5)

Най-удачно би било за управлението на административните функции на IPEEC да бъде създаден секретариат. Съответно на 24 май и на 22 юни 2009 г. в Рим бе подписан от дванадесет държави, включително четири държави-членки на Европейската общност, Меморандум за помещаване в Международната енергийна агенция (IEA) на Секретариата на IPEEC („Меморандумът“). От страна на IEA Меморандумът бе подписан на 18 юни 2009 г.

(6)

В Меморандума са описани общите принципи на организация на Секретариата и се съдържат разпоредби относно персонала на Секретариата и неговото набиране, както и относно въпросите по финансирането и бюджетните процедури.

(7)

В член 16 от Меморандума е посочено, че от всяка междуправителствена организация, която желае да членува в IPEEC, ще се изисква да подпише Меморандума.

(8)

Уместно е Европейската общност да подпише Мандата и Меморандума.

(9)

Европейската общност следва да плаща вноска в IPEEC за неговите административни разходи,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   С настоящото решение от името на Европейската общност се одобрява Мандатът на Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност (IPEEC), приложен към настоящото решение като приложение I.

2.   С настоящото решение от името на Европейската общност се одобрява Меморандумът относно помещаването в Международната енергийна агенция на Секретариата на Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност, приложен към настоящото решение като приложение II.

Член 2

С настоящото решение се оправомощава председателят на Съвета да посочи лице (лица), упълномощено (упълномощени) да подпише (подпишат) от името на Европейската общност в израз на съгласие на Общността да бъде обвързана с:

Мандата на Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност (IPEEC), както и

Меморандума относно помещаването в Международната енергийна агенция на Секретариата на Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

S. O. LITTORIN


(1)  Становище, прието на 26 ноември 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

МАНДАТ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Долуподписаните национални правителствени образувания (наричани събирателно „членовете“) формулираха следния мандат на Международното партньорство за сътрудничество в областта на енергийната ефективност (IPEEC) — рамкова организация за международно сътрудничество в областта на енергийната ефективност, която има за цел да подпомага гъвкавото и продуктивно международно сътрудничество при насърчаване на енергийната ефективност и пестенето на енергия. IPEEC ще обменя мнения и ще търси възможности за сътрудничество с други международни организации и органи с цел постигане на полезни взаимодействия и избягване на дублирането на дейности.

1.   Предназначение на IPEEC

Предназначението на IPEEC е да подпомага дейностите, водещи до значителни подобрения на енергийната ефективност. Членовете могат да предпочетат да предприемат на доброволна основа такива действия, в които виждат добавена стойност за себе си с оглед на своите икономически, технологични и други обстоятелства. IPEEC насърчава енергийната ефективност по целия свят, като осигурява форум на високо равнище за обсъждане, консултации и обмен на информация. IPEEC не разработва, нито определя стандарти или цели в областта на енергийната ефективност за своите членове.

2.   Дейности на IPEEC за сътрудничество

2.1.

IPEEC може да провежда дейности за постигане на сътрудничество между членовете в следните области:

2.1.1.

подпомагане на текущите дейности на членовете за насърчаване на енергийната ефективност, включително разработване на национално обусловени показатели за енергийна ефективност, съставяне на описания на най-добри практики и засилване на националните дейности за събиране на данни;

2.1.2.

обмен на информация за мерките, които биха могли значително да подобрят енергийната ефективност на секторна и междусекторна основа, като например (но не ограничени само до тях) следните мерки: стандарти/правилници/норми и обозначения/етикети за сгради, енергопотребяващи продукти и услуги с оглед ускоряване на пазарното проникване на най-добрите практики, като се вземат предвид обстоятелствата на отделните членове; методики за енергийни измервания, енергийни одити и процедури за проверка, протоколи за удостоверяване и други инструменти за постигане на оптимални енергийни показатели през цялостния жизнен цикъл на сгради, промишлени процеси, съответни продукти, уреди и съоръжения; създаване на среда и инструменти за финансиране на мерки за енергийна ефективност и формулиране на принципи за насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност; политики в областта на обществените поръчки за насърчаване на енергоефективни продукти, услуги и технологии; програми за подобряване на ефективността на публичните институции при купуване и експлоатация на сгради, превозни средства, продукти и услуги; дейности за подобряване на осведомеността на потребителите и заинтересованите лица чрез разпространяване на ясна, достоверна и достъпна информация относно енергийната ефективност, за да се даде възможност за вземане на решения на основата на добра информираност; насоки за най-добри практики за оценяване на ефикасността на политиките и мерките за енергийна ефективност; публично-частно сътрудничество за развитие на научните изследвания, разработките, пазарните приложения и разпространението на енергоефективни технологии с оглед ускоряване на прилагането, разпространението и трансфера на такива технологии; както и дейности за ускоряване на разпространението на най-добри практики и ефективни технологии и за изграждане на капацитет в развиващите се страни;

2.1.3.

създаване на публично-частни партньорства за подобряване на енергийната ефективност в ключови енергопотребяващи сектори въз основа на съответни инициативи;

2.1.4.

осигуряване на възможности за съвместни научни изследвания и разработки в областта на ключови енергоефективни технологии, по-специално с цел прилагане от страна на членовете;

2.1.5.

улесняване на разпространението на имащи отношение към енергията продукти и услуги, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност; и

2.1.6.

други дейности, допринасящи за постигане на целите на IPEEC, определени съвместно от членовете.

3.   Организация на IPEEC

3.1.

С настоящия документ членовете създават Политически комитет, в който всеки член има по един представител на високо равнище, и Изпълнителен комитет, в който всеки член има по един представител на средно равнище.

3.2.

Политическият комитет е предназначен да управлява общата рамка и политиките на IPEEC, включително финансовите договорености, да прави преглед на напредъка на работните групи и на работата на Изпълнителния комитет и Секретариата, както и да дава указания на Изпълнителния комитет. Политическият комитет следва да се събира поне веднъж годишно, като времето и мястото се определят от неговите членове.

3.3.

Изпълнителният комитет е предназначен да упражнява надзор върху организирането на годишните срещи на Политическия комитет, да разглежда и приема работната програма и бюджет за съответната година, да разглежда заявленията за членство, да предоставя насоки и надзор на работата на Секретариата и да разработва предложения и да прави преглед на дейността на работните групи. Изпълнителният комитет следва да се събира поне два пъти годишно, като времето и мястото се определят от Изпълнителния комитет.

3.4.

Политическият комитет и Изпълнителният комитет следва да вземат решения с единодушие освен в случаите, когато е предвидено друго.

3.5.

Изпълнителният комитет може да одобрява създаването на работни групи, съставени от представители на някои или всички членове, които да работят по отделни проекти, според необходимото.

3.6.

Представител на всяка работна група, избран от групата, следва при поискване от Изпълнителния комитет писмено или лично да докладва за напредъка на съответния проект. Работните групи следва да провеждат срещи толкова често, колкото е необходимо, за да правят преглед на напредъка на съответни си дейности, да определят перспективните направления за бъдещата си работа и да отправят препоръки към Изпълнителния комитет и Политическия комитет относно необходими действия.

3.7.

Политическият комитет и Изпълнителният комитет следва да изберат измежду своите членове по един председател и по един или повече заместник-председатели за двегодишен период.

3.8.

При необходимост IPEEC може да провежда срещи на министрите. На срещите на министрите ще се прави преглед на напредъка на сътрудничеството в рамките на IPEEC и ще се дават общи указания за приоритетите за бъдещата работа.

3.9.

Главен координатор на комуникациите и дейностите на IPEEC е Секретариатът на IPEEC. Функциите на Секретариата са: (1) да организира срещите на Политическия комитет и на Изпълнителния комитет; (2) да урежда специални дейности, като например телеконференции и семинари; (3) да получава и изпраща на Изпълнителния комитет нови заявления за членство; (4) да координира комуникациите във връзка с дейностите на IPEEC и тяхното положение, включително създаване и поддръжка на уебсайт на IPEEC; (5) да действа като информационна банка на IPEEC; (6) да поддържа архивна документация за ползване от Политическия комитет и Изпълнителния комитет; (7) да подготвя годишен доклад под контрола на Изпълнителния комитет; и (8) да изпълнява и други подобни задачи, поставени от Изпълнителния комитет. Функциите на Секретариата са от административен характер.

3.10.

За да се осигури устойчивост и последователност на дейностите на IPEEC, ще бъде създаден специализиран секретариат. Секретариатът на IPEEC ще се помещава в Международната енергийна агенция (IEA), така че IPEEC да може в пълна степен да се възползва от знанията, опита и капацитета на IEA. Секретариатът ще бъде открит за участие на всички членове на IPEEC. Той ще докладва на Изпълнителния комитет и ще получава насоките си от него. Секретариатът ще се подпомага от доброволните вноски (финансови или в натура) на всички членове.

3.11.

В допълнение към своя собствен персонал Секретариатът може, по решение на Изпълнителния комитет, да използва услугите на персонал, нает и предоставен на Секретариата от членовете. На този персонал ще се заплаща от съответните работодатели и по отношение на него ще действат правилниците за наемане на персонал на съответните работодатели.

3.12.

Всеки член следва да определя самостоятелно характера на своето участие в дейностите на IPEEC.

4.   Членство

4.1.

Настоящият Мандат, който е административен по своя характер, не създава обвързващи задължения между или сред членовете. Всеки член следва да изпълнява разгледаните в Мандата дейности в съответствие с действащата спрямо него законова и нормативна уредба и в съответствие с действащите международни споразумения, по които той или неговото правителство е страна, както и в рамките на съответните заделени бюджетни средства.

4.2.

IPEEC е отворен за участието на други национални правителствени образувания и междуправителствени организации. Тяхното членство ще се решава от Политическия комитет с единодушие. Условие за членство в IPEEC е подписването на Мандата на IPEEC. Държавите на членовете са изброени в приложение А. Приложение А може да се изменя с единодушие от Политическия комитет.

4.3.

По покана на Изпълнителния комитет в работните групи могат да участват технически и други експерти от членовете или извън тях.

5.   Финансиране

5.1.

При спазване на посоченото в точка 3.11, всеки член може да предоставя финансиране и други ресурси на IPEEC в съответствие с приложимите към този член закони, нормативна уредба и политики. Всяка работна група се финансира от членовете, участващи в тази работна група, в съответствие с приложимите към всеки член закони, нормативна уредба и политики.

5.2.

Всеки член поема следните видове разходи, възникващи във връзка със срещите на Политическия комитет, на Изпълнителния комитет и неговите работни групи:

Пътни и дневни разходи на представителите на членовете;

Разходи за нощувки на представителите на членовете; и

Други съответни разходи.

5.3.

Препоръчва се всеки член да обяви своя принос за IPEEC преди приемането на работната програма и бюджета за съответната година.

5.4.

С настоящия мандат не се пораждат никакви права или ползи, материални или процедурни, приложими по закон или чрез съдебно решение срещу членовете, техните длъжностни лица или служители, или което и да е друго лице. Никой член не следва да предявява иск за компенсация към друг член за дейности, които извършва съгласно настоящия Мандат. Настоящият мандат не е насочен и не е в сила по отношение на което и да е лице извън членовете.

6.   Открит достъп до научните изследвания и интелектуалната собственост

6.1.

Създадената от IPEEC интелектуална собственост, с изключение на създадената от работните групи, следва да бъде открита и свободна за ползване, освен в случай на друго решение на Изпълнителния комитет.

6.2.

Интелектуалната собственост, създадена или предоставена при изпълнението на проекти от страна на работните групи, следва да има адекватна и ефективна защита. Предоставянето на права върху такава интелектуална собственост и третирането на защитената информация следва да се определя от специфични договорености за прилагане между съответните членове.

7.   Начало, продължение, изменение, оттегляне и прекратяване на действието

7.1.

Настоящият мандат влиза в сила на 24 май 2009 г. и има период на действие от 10 години, освен ако неговото действие не бъде продължено или прекратено от членовете.

7.2.

Настоящият мандат може да бъде променян в писмен вид по всяко време при наличие на единодушие на членовете.

7.3.

Всеки член може да се оттегли от IPEEC. В такъв случай този член следва да положи усилия да даде писмено предизвестие на останалите членове не по-малко от 90 дни предварително.

Приложение А: Федеративна република Бразилия, Канада, Китайска народна република, Франция, Германия, Италия, Япония, Република Корея, Мексико, Руската федерация, Обединеното кралство, Съединените американски щати

МАНДАТ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

Edison LΟΒΑΟ

Министър на мините и енергетиката на Федеративна република Бразилия

Дата: 24 май 2009 г.

МАНДАТ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

Cassie DOYLE

Заместник-министър на природните ресурси на Канада

Дата: 24 май 2009 г.

МАНДАТ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

XIE Ji

Представител на Националната комисия за развитие и реформи на Китайската народна република

Дата: 24 май 2009 г.

МАНДАТ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

Jean-Louis BORLOO

Държавен министър, Министър на екологията, енергетиката, устойчивото развитие и териториалното устройство на Франция

Дата: 24 май 2009 г.

МАНДАТ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

Bernd PFAFFENBACH

Държавен секретар на Федералното министерство на икономиката и технологиите на Германия

Дата: 24 май 2009 г.

МАНДАТ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

Claudio SCAJOLA

Министър на икономическото развитие на Италия

Дата: 24 май 2009 г.

МАНДАТ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

Toshihiro NIKAI

Министър на икономиката, търговията и индустрията на Япония

Дата: 24 май 2009 г.

МАНДАТ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

Young Hak KIM

Представител на Министерството на икономиката на знанията на Корея

Дата: 24 май 2009 г.

МАНДАТ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

Georgina KESSEL MARTINEZ

Министър на енергетиката на Мексико

Дата: 24 май 2009 г.

МАНДАТ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

Sergey SHMATKO

Министър на енергетиката на Руската федерация

Дата: 24 май 2009 г.

МАНДАТ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

Ed MILIBAND

Министър по въпросите на енергетиката и изменението на климата на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

Дата: 24 май 2009 г.

МАНДАТ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

Steven CHU

Министър на енергетиката на Съединените американски щати

Дата: 24 май 2009 г.

МАНДАТ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

[Наблюдател]

(подпис)

Andris PIEBALGS

Комисар по енергетика на Европейската комисия

Дата: 24 май 2009 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

МЕМОРАНДУМ ОТНОСНО РАЗПОЛАГАНЕТО В МЕЖДУНАРОДНАТА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ (IEA) НА СЕКРЕТАРИАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ (IPEEC)

Секретариатът на Международната енергийна агенция („IEA“), националните правителствени образувания и междуправителствените образувания, подписали настоящия Меморандум (наричани събирателно „членовете на IPEEC“); като отчитат, че членовете на IPEEC подписаха на 24 май 2009 г. Мандата на IPEEC („Мандатът“); като отбелязват, че IPEEC е независимо по отношение на неговото финансиране и работна програма; като отчитат, че административните функции на IPEEC биха били най-добре изпълнявани чрез създаването на секретариат („Секретариатът на IPEEC“), както и на евентуални специализирани звена за нуждите на определени работни групи; като имат предвид, че възможностите за взаимноизгодно сътрудничество между IEA и Секретариата на IPEEC ще са от полза за изпълнението на целите както на IPEEC, така и на IEA; и като имат предвид, във връзка с това, необходимостта от точно определяне на условията за помещаването на Секретариата на IPEEC в IEA,

Решиха следното:

Общи принципи

1.

Секретариатът на IPEEC ще функционира под управлението по същество на Изпълнителния комитет (съгласно даденото в Мандата определение на Изпълнителния комитет). Работната програма на Секретариата на IPEEC ще се определя от Изпълнителния комитет.

2.

За членовете на IPEEC е ясно, че IEA няма да поема финансова отговорност по отношение на IPEEC и на Секретариата на IPEEC. Освен в случай на друго решение на членовете на IPEEC, всички разходи, свързани с функционирането и персонала на Секретариата на IPEEC, включително разходите във връзка с прекратяване на назначения, ще се поемат чрез доброволни вноски от членовете на IPEEC и/или от други образувания, одобрени от Изпълнителния комитет.

3.

При условие че са налице достатъчно доброволни вноски, Секретариатът на IPEEC следва да поеме функциите, които са му възложени в Мандата.

4.

Секретариатът на IPEEC, или отделно негово звено, може също да изпълнява подобни функции за дадена работна група (съгласно даденото в Мандата определение за работна група), при условие че са налице достатъчно доброволни вноски от членовете на IPEEC, които участват в тази работна група.

Набиране на персонал за Секретариата на IPEEC

5.

По искане на Изпълнителния комитет и в сътрудничество с него от IEA се очаква да проведе набирането на персонал за Секретариата на IPEEC в съответствие с действащите по това време правила и процедури на IEA и при равноправно третиране на кандидатите от членовете на IPEEC.

6.

По искане на Изпълнителния комитет и в съответствие със законите на приемащата за IEA страна, както и в съответствие с действащите по това време правила и процедури на IEA, Секретариатът на IPEEC може да приема служители за определен период от време, предоставени му от членовете на IPEEC. Всеки член на IPEEC, който предоставя временно служител на Секретариата на IPEEC, продължава да носи отговорност за заплатата и другите плащания на този служител, включително следните плащания (но без да се ограничават само до тях): пътни разноски и разходи при преселване към и от IEA на служителя, в началото и края на работата му в Секретариата на IPEEC. IEA и другите членове на IPEEC не носят финансова отговорност за каквито и да е разходи от този вид.

7.

Всички служители на IPEEC и служителите, предоставени временно от членовете на IPEEC, ще работят само в Секретариата на IPEEC. Те няма да извършват никаква дейност за IЕА.

8.

В съответствие с условията в настоящия Меморандум, IEA следва да осигури на Секретариата на IPEEC пространство за офиси, оборудвано в съответствие със стандартите на IEA. Служителите на Секретариата на IPEEC следва да имат достъп до обслужването, предоставяно от IEA на собствения ѝ персонал, включително следните видове обслужване (но без да се ограничават само до тях): юридическо, за целите на личния състав, финансово, услуги в областта на публикациите и средствата за масова информация, а също и по отношение на информационните технологии, сигурността, чистенето и поддръжката на помещенията, услуги във връзки с командировките и използване на помещения за срещи.

Финансиране и бюджетни процедури

9.

Секретариатът на IPEEC и неговото помещаване в IEA следва да бъдат изцяло финансирани чрез доброволни вноски на членовете на IPEEC и/или други образувания, одобрени от Изпълнителния комитет. Числеността на персонала и бюджетът на Секретариата на IPEEC следва да бъдат определяни от Изпълнителния комитет, съгласувано със Секретариата на IEA.

10.

Членовете на IPEEC възнамеряват да определят съвместно помежду си размера и графика на своите съответни финансови вноски, ако ще правят такива. Те отчитат, че финансовите вноски за издръжката на разполагането в IEA на Секретариата на IPEEC следва да бъдат предоставяни на IEA в съответствие с финансовите правила и процедури на IEA относно доброволните вноски. На членовете на IPEEC се препоръчва да използват предоставеното от IEA типово писмо с цел улесняване на предоставянето на доброволните вноски.

11.

В случай, че IEA предвиди възможно превишаване на разходите на IPEEC спрямо вноските на членовете на IPEEC, IEA следва да предупреди Изпълнителния комитет, че вноските изглеждат недостатъчни за изпълнението на планираните дейности на Секретариата на IPEEC. В такъв случай Изпълнителният комитет следва да даде указания на IEA за намаляване на разходите на Секретариата на IPEEC и/или да предостави допълнително финансиране на IEA, така че Секретариатът на IPEEC да има достатъчно финансови средства, за да продължи дейностите си в рамките на IEA. В случай, че членовете на IPEEC не предоставят необходимите указания и/или достатъчно допълнително финансиране, или ако IEA прецени тези указания за недостатъчни, IEA може да вземе решение да прекрати своето домакинство на Секретариата на IPEEC.

12.

Ако част от доброволните вноски остане неизразходвана за нуждите на Секретариата на IPEEC към 31 декември от съответната година, тя следва автоматично да бъде прехвърлена за следващата година, в съответствие със стандартните процедури на IEA, при условие обаче, че IEA продължава да бъде домакин на Секретариата на IPEEC.

Начална дата, действие, изменение, удължаване на срока на действие и приключване

13.

Дейностите по настоящия Меморандум следва да започнат на [дата]. Независимо от горепосоченото, членовете на IPEEC потвърждават, че не се предполага Секретариатът на IPEEC да започне да изпълнява своите функции, преди да бъдат осигурени доброволни вноски от страна на членовете на IPEEC за финансиране на Секретариата на IPEEC за периода до 31 декември 2010 г., които по оценка на IEA следва да са на обща стойност от 1,3 милиона евро.

14.

Секретариатът на IEA и Изпълнителният комитет следва при необходимост да провеждат срещи за обсъждане на въпроси относно практическото прилагане и действието на настоящия Меморандум.

15.

Меморандумът може да бъде писмено променен при наличие на единодушие между IEA и Изпълнителния комитет.

16.

При положение че след като са започнали дейностите, национално правителствено образувание или междуправителствена организация пожелае да стане член на IPEEC, от него/нея ще се поиска да подпише настоящия Меморандум и то/тя ще бъде определено/а като член на IPEEC по смисъла на настоящия Меморандум. Всеки нов член на IPEEC има право негови представители да служат в Секретариата на IPEEC при условията, посочени по-горе в параграфи от 5 до 8.

17.

Настоящият Меморандум може да бъде по всяко време приключен от IEA или от Изпълнителния комитет. В такъв случай те следва да се постараят да се уведомят взаимно писмено за това решение не по-малко от дванадесет месеца предварително.

18.

В случай че член на IPEEC реши да се оттегли съгласно посоченото по този въпрос в Мандата, уведомлението за оттеглянето на този член на IPEEC представлява уведомление за оттегляне по смисъла на настоящия Меморандум. Независимо от горепосоченото, членовете на IPEEC следва да осигурят изпращането от Секретариата на IPEEC до IEA на незабавно писмено уведомление за такова оттегляне. Ако даден участник в IPEEC се оттегли от IPEEC, той няма право на каквото и да е възстановяване от страна на IEA на доброволни вноски, които по-рано е направил.

19.

При положение че Изпълнителният комитет и IEA не са взели до 30 юни от всяка съответна година решение за прекратяване на дейностите по настоящия Меморандум, при необходимост IEA следва да изпраща покана за финансиране чрез Изпълнителния комитет до всички членове на IPEEC, така че да осигури достатъчни средства за Секретариата на IPEEC за следващата календарна година. Ако до 30 септември от съответната година IEA не получи достатъчно финансови средства, IEA може да вземе решение да спре да бъде домакин на Секретариата на IPEEC.

20.

Ако настоящият Меморандум бъде изменен или приключен, така че Секретариатът на IPEEC вече да не се помещава в IEA, разходите от страна на IEA за напускане на платения персонал на Секретариата на IPEEC, както и всички други преки разходи във връзка с нормалното изпълнение на тази разпоредба, следва да бъдат понесени изцяло от членовете на IPEEC и/или други образувания, одобрени от Изпълнителния комитет, като при това те следва да предоставят на бюджета на Секретариата на IPEEC доброволни вноски в размер общо на необходимата сума, както тя бъде определена съвместно от IEA и Изпълнителния комитет; тези вноски следва да бъдат направени в съответствие със законите и нормативната уредба на съответните членове на IPEEC. Ако остане излишък от предоставените доброволни вноски към момент, когато Секретариатът на IPEEC вече не се помещава в IEA, всички неизползвани средства трябва да бъдат върнати от IEA на членовете на IPEEC, пропорционално на техния съответен принос към действащия в този момент бюджет. Този параграф остава в сила и след като настоящият Меморандум бъде приключен.

21.

Настоящият Меморандум не налага, нито е предназначен да наложи каквито и да е правно обвързващи ангажименти или задължения на членовете на IPEEC или на IEA.

МЕМОРАНДУМ ОТНОСНО РАЗПОЛАГАНЕТО В МЕЖДУНАРОДНАТА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

посланик Richard H. JONES

Представител на Международната енергийна агенция

Дата: 18 юни 2009 г.

МЕМОРАНДУМ ОТНОСНО РАЗПОЛАГАНЕТО В МЕЖДУНАРОДНАТА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

Andre CORREA DO LAGO

Представител на Министерството на Външните работи на Федеративна република Бразилия

Дата: 24 май 2009 г.

МЕМОРАНДУМ ОТНОСНО РАЗПОЛАГАНЕТО В МЕЖДУНАРОДНАТА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

Kevin STRINGER

Представител за Природните ресурси на Канада

Дата: 24 май 2009 г.

МЕМОРАНДУМ ОТНОСНО РАЗПОЛАГАНЕТО В МЕЖДУНАРОДНАТА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

XIE Ji

Представител на Националната комисия за развитие и реформи на Китайската народна република

Дата: 24 май 2009 г.

МЕМОРАНДУМ ОТНОСНО РАЗПОЛАГАНЕТО В МЕЖДУНАРОДНАТА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

Pierre-Marie ABADIE

Представител на Министерството на екологията, енергетиката, устойчивото развитие и териториалното устройство на Франция

Дата: 22 юни 2009 г.

МЕМОРАНДУМ ОТНОСНО РАЗПОЛАГАНЕТО В МЕЖДУНАРОДНАТА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

Detlef DAUKE

Представител на Федералното министерство на икономиката и технологиите на Германия

Дата: 24 май 2009 г.

МЕМОРАНДУМ ОТНОСНО РАЗПОЛАГАНЕТО В МЕЖДУНАРОДНАТА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

Daniele MANCINI

Представител на Министерството на икономическото развитие на Италия

Дата: 24 май 2009 г.

МЕМОРАНДУМ ОТНОСНО РАЗПОЛАГАНЕТО В МЕЖДУНАРОДНАТА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

Тогu ISHIDA

Представител на Министерството на икономиката, търговията и индустрията на Япония

Дата: 24 май 2009 г.

МЕМОРАНДУМ ОТНОСНО РАЗПОЛАГАНЕТО В МЕЖДУНАРОДНАТА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

Tae Hyun CHOI

Представител на Министерството на икономиката на знанията на Корея

Дата: 24 май 2009 г.

МЕМОРАНДУМ ОТНОСНО РАЗПОЛАГАНЕТО В МЕЖДУНАРОДНАТА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

Aldo FLORES

Представител на Министерството на енергетиката на Мексико

Дата: 24 май 2009 г.

МЕМОРАНДУМ ОТНОСНО РАЗПОЛАГАНЕТО В МЕЖДУНАРОДНАТА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

Sergey MIKHAYLOV

Представител на Министерството на енергетиката на Руската федерация

Дата: 24 май 2009 г.

МЕМОРАНДУМ ОТНОСНО РАЗПОЛАГАНЕТО В МЕЖДУНАРОДНАТА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

Graham WHITE

Представител на Министерството на енергетиката и изменението на климата на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

Дата: 24 май 2009 г.

МЕМОРАНДУМ ОТНОСНО РАЗПОЛАГАНЕТО В МЕЖДУНАРОДНАТА ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(подпис)

David SANDALOW

Представител на Министерството на енергетиката на САЩ

Дата: 24 май 2009 г.


V Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

16.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/48


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1227/2009 НА СЪВЕТА

от 15 декември 2009 година

за отмяна на Регламент (ЕО) № 1859/2005 за налагане на някои ограничителни мерки по отношение на Узбекистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215, параграф 1 от него,

като взе предвид Обща позиция 2007/734/ОВППС на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно ограничителни мерки по отношение на Узбекистан (1), изменена и продължена с Обща позиция 2008/843/ОВППС (2) на Съвета,

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и на Комисията,

като има предвид че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1859/2005 на Съвета от 14 ноември 2005 г. за налагане на някои ограничителни мерки по отношение на Узбекистан (3) забранява продажбата, доставката, прехвърлянето или износа към Узбекистан на оборудване, което може да се използва за вътрешни репресии, както и осигуряването на определени видове финансиране, финансово подпомагане или техническа помощ за физически или юридически лица, образувания или органи в Узбекистан или за използване в Узбекистан.

(2)

На 27 октомври 2009 г. Съветът реши, че ограничителните мерки по отношение на Узбекистан, предвидени в Обща позиция 2007/734/ОВППС, изменена и продължена с Обща позиция 2008/843/ОВППС, не следва да се продължават, след като действието им изтече на 13 ноември 2009 г.

(3)

Поради това е целесъобразно Регламент (ЕО) № 1859/2005 да се отмени, считано от изтичането на ограничителните мерки, изложени в Обща позиция 2007/734/ОВППС,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1859/2005 се отменя.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 14 ноември 2009 година

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2009 година.

За Съвета

Председател

E. ERLANDSSON


(1)  ОВ L 295, 14.11.2007 г., стр. 34.

(2)  ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 299, 16.11.2005 г., стр. 23.


16.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/49


РЕГЛАМЕНТ (ЕC) № 1228/2009 НА СЪВЕТА

от 15 декември 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 423/2007 относно ограничителни мерки срещу Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215, параграфи 1 и 2 от него,

като взе предвид Обща позиция 2007/140/ОВППС на Съвета от 27 февруари 2007 г. относно ограничителните мерки срещу Иран (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Обща позиция 2007/140/ОВППС Регламент (ЕО) № 423/2007 (2) забранява по-конкретно доставката, продажбата или прехвърлянето в Иран на стоки и технологии в допълнение към определените от Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации или Комитета по санкциите, които биха могли да допринесат за дейностите на Иран, свързани с обогатяване, преработка или производство на тежка вода, за разработването на системи за доставка на ядрено оръжие или за провеждането на дейности, свързани с други въпроси, по отношение на които Международната агенция за атомна енергия (IAEA) изрази безпокойство или които тя посочи като все още нерешени.

(2)

Тези стоки и технологии са изброени в приложение IА към Регламент (ЕО) № 423/2007. Необходима е корекция на някои от препратките в посоченото приложение.

(3)

Регламент (ЕО) № 423/2007 също така ограничава износа на някои други стоки и технологии, изброени в приложение II. Необходимо е списъкът да бъде преразгледан с цел да се запази неговата ефективност.

(4)

От съображения за целесъобразност Комисията следва да бъде упълномощена да запази списъците на забранени и контролирани стоки и технологии и да ги изменя въз основа на предоставената от Съвета за сигурност на ООН, Комитета по санкциите или държавите-членки информация.

(5)

Регламент (ЕО) № 423/2007 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 423/2007 се изменя, както следва:

1.

в член 3 параграф 1 се заменя със следното:

„1a   За всеки износ, за който се изисква разрешение съгласно настоящия регламент, разрешението се издава от компетентните органи на държавата-членка, където е установен износителят, и в съответствие с условията, предвидени в член 11 от Регламент (ЕО) № 428/2009 от 5 май 2009 г. за въвеждане на режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (3). Разрешението важи за целия Съюз.

2.

в член 15 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Комисията:

а)

изменя приложение I въз основа на решения, взети от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите;

б)

изменя приложение IА и приложение II въз основа на информация, предоставена от държавите-членки;

в)

изменя приложение III въз основа на информация, предоставена от държавите-членки;

г)

изменя приложение IV въз основа на решения, взети от Съвета за сигурност на ООН или от Комитета по санкциите;

д)

изменя приложение VI въз основа на решенията, взети по отношение на приложения III и IV към Обща позиция 2007/140/ОВППС на Съвета.“;

3.

Приложение IA се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

4.

Приложение II се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2009 година.

За Съвета

Председател

E. ERLANDSSON


(1)  ОВ L 61, 28.2.2007 г., стр. 49.

(2)  ОВ L 103, 20.4.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1. “;


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение IA към Регламент (ЕО) № 423/2007 се изменя, както следва:

1)

Описанието в рубрика IA.A1.009 се заменя със следното:

„„влакнести или нишковидни материали“ или предварително импрегнирани материали, както следва:

a.

Въглеродни или арамидни „влакнести или нишковидни материали“, имащи една от посочените характеристики:

1.

„специфичен модул“ над 10 × 106 m; или

2.

„специфична якост на опън“ над 17 × 104 m;

б.

стъклени „влакнести или нишковидни материали“, имащи една от посочените характеристики:

1.

„специфичен модул“ над 3,18 × 106 m; или

2.

„специфична якост на опън“ над 76,2 × 103 m;

в.

импрегнирани с термореактивна смола непрекъснати „прежди“, „ровинги“, „въжета“ или „ленти“ с ширина 15 mm или по-малко (предварително импрегнирани), изработени от въглеродни или стъклени „влакнести или нишковидни материали“, различни от определените в рубрика IA.A1.010.а. или б.

Забележка: Тази рубрика не включва влакнести или нишковидни материали, за които се съдържа определение в рубрики 1C010.а, 1C010.б, 1C210.а. и 1C210.б.“.

2)

Описанието в рубрика IA.A1.010 се заменя със следното:

„Влакна, импрегнирани със смола или катран (предварително импрегнирани), метални или покрити с въглерод влакна (предварително формовани) или „предварително формовани въглеродни влакна“, както следва:

a.

изработени от „влакнести или нишковидни материали“, посочени в IA.A1.009 по-горе;

б.

въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ (предварително импрегнирани) за „матрици“, импрегнирани с епоксидна смола, посочени в рубрики 1C010.а, 1C010.б. или 1C010.в., за ремонт на конструкции или ламинати за летателни апарати, където размерът на отделните листове не надвишава 50 cm × 90 cm;

c.

предварително импрегнирани материали, посочени в рубрики 1C010.а, 1C010.б. или 1C010.в., когато бъдат импрегнирани с фенолни или епоксидни смоли, с температура на встъкляване (Тg) по-ниска от 433 К (160 °С) и температура на вулканизация, по-ниска от температурата на встъкляване.

Забележка: Тази рубрика не включва влакнести или нишковидни материали, посочени в рубрика 1C010.д.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Стоки и технологии, посочени в член 3

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ

1.

Освен ако не е посочено друго, референтните номера, фигуриращи в колоната, озаглавена „Описание“, се отнасят до описанията на стоки и технологии с двойна употреба, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

2.

Наличието на референтен номер в колоната, озаглавена „Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009“ означава, че характеристиките на стоката или технологията, посочени в колоната „Описание“, са извън параметрите, определени в описанието на съответното изделие с двойна употреба.

3.

Определенията на термини в „единични кавички“ са дадени в техническата бележка към съответния артикул.

4.

Определенията на термини в „двойни кавички“ са дадени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009.

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

1.

Целта на контрола, съдържащ се в настоящото приложение, не следва да се обезсилва чрез износа на стоки, които не са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи една или повече контролирани съставни части, когато тези съставни части са основният елемент на стоките и на практика могат да бъдат отделени от тях или използвани за други цели.

N.B.: При вземане на решение дали контролираната съставна част (контролираните съставни части) следва да се разглежда(т) като основен елемент, е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от контролираната съставна част (контролираните съставни части) основен елемент на доставяните стоки.

2.

Стоките, фигуриращи в настоящото приложение, могат да бъдат както нови, така и употребявани.

ОБЩА БЕЛЕЖКА ОТНОСНО ТЕХНОЛОГИИТЕ (ОБТ)

(Да се чете във връзка с раздел II.В)

1.

Продажбата, доставката, пренасянето или износът на „технологии“, „необходими“ за „разработването“, „производството“ или „използването“ на стоки, чиито продажба, доставка, прехвърляне или износ са контролирани съгласно част А („Стоки“) по-долу, се контролират в съответствие с разпоредбите в раздел II.В.

2.

„Технологията“, „необходима“ за „разработването“, „производството“ или „използването“ на контролирани стоки, остават под контрол, дори когато са приложими за неконтролирани стоки.

3.

Контролът не се прилага по отношение на „технология“, която е минимално необходима за инсталирането, експлоатацията, поддръжката (проверката) и поправката на стоките, които не са контролирани или чийто износ е бил разрешен в съответствие с Регламент (ЕО) № 423/2007.

4.

Контролът на прехвърлянето на „технологии“ не се прилага по отношение на информацията, която е „обществено достояние“, „фундаменталните научни изследвания“ и минимално необходимата информация за кандидатстване за патент.

II.A.   СТОКИ

A0.   Ядрени материали, съоръжения и оборудване

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.A0.002

Фарадееви изолатори с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm.

II.A0.003

Оптични решетки с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm.

II.A0.004

Оптични влакна с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm с антиотразяващи слоеве с дължина на вълната между 500 nm и 650 nm и с диаметър на сърцевината, по-голям от 0,4 mm, но без да надхвърля 2 mm.

II.A0.008

Лазерни огледала, различни от тези в рубрика 6A005.д., състоящи се от субстрати с коефициент на топлинно разширение по-малък или равен на 10-6K-1 при 20 °C (например стопен силициев диоксид или сапфир).

Забележка: Тази рубрика не включва оптични системи, разработени специално за ползване в областта на астрономията, освен ако огледалата включват стопен сицилиев диоксид.

0B001.g.5, 6A005.e

II.A0.009

Лазерни лещи, различни от тези в рубрика 6A005.д.2, състоящи се от субстрати с коефициент на топлинно разширение по-малък или равен на 10-6K-1 при 20 °C (например стопен силициев диоксид).

0B001.g, 6A005.e.2

II.A0.010

Тръби, тръбопроводи, фланци, фитинги, направени от или облицовани с никел или никелова сплав, с тегловно съдържание на никел повече от 40 %, различни от посочените в рубрика 2B350.з.1.

2B350

II.A0.011

Вакуумни помпи, различни от посочените в рубрика 0B002.е.2. или рубрика 2B231, както следва:

 

турбомолекулярни помпи с дебит, равен на или по-голям от 400 l/s;

 

помпи с предварителен вакуум, коренен тип, с дебит на обемната смукателна вентилация, по-голям от 200 m3/h.

 

Сухи скрол-компресори със сифонно уплътнение и сухи вакуумни скрол-помпи със сифонно уплътнение.

0B002.f.2, 2B231

II.A0.014

Детонационни камери с капацитет на абсорбиране на експлозията от над 2,5 кг TNT еквивалент.

 


A1.   Материали, химични продукти, „микроорганизми“ и „токсини“

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.A1.003

Пръстеновидни салници и уплътнения с вътрешен диаметър по-малък или равен на 400 mm, изработени от следните материали:

a.

съполимери от винилиденов флуорид със 75 % или повече бета кристална структура без разпъване;

б.

флуорирани полиамиди с тегловно съдържание на свързан флуор 10 % или повече;

в.

еластомери от флуориран полиамид с тегловно съдържание на свързан флуор 30 % или повече;

г.

полихлоротрифлуороетилен (ПХТФЕ), например Kel-F®);

д.

флуороеластомери (например Viton ®, Tecnoflon ®);

е.

политетрафлуороетилен (ПТФЕ).

 

II.A1.004

Лично оборудване за откриване на лъчение с атомен произход, включително лични дозиметри.

Забележка: Тази рубрика не включва системите за откриване на атомни вещества, определени в рубрика 1A004.в.

1A004.c

II.A1.006

Катализатори, различни от забранените в рубрика I.1A.003, със съдържание на платина, паладий или родий, които се използват за ускоряване на обменната реакция на водородни изотопи между водорода и водата, за извличане на тритий от тежка вода или за производство на тежка вода.

1B231, 1A225

II.A1.007

Алуминий и негови сплави, различни от посочените в рубрика 1C002.б.4 или рубрика 1C202.а, в сурова или полуобработена форма, имащи една от следните характеристики:

a.

притежаващи максимална якост на опън от 460 MPa или повече при 293 К (20 °C); или

б.

притежаващи якост на опън от 415 МРa или повече при 298 К (25 °C).

1C002.b.4, 1C202.a

II.A1.014

Елементарен кобалт, неодимий или самарий на прах или техни сплави или смеси с тегловно съдържание на кобалт, неодимий или самарий от най-малко 20 %, с големина на частиците по-малко от 200 μm.

 

II.A1.015

Чист трибутил фосфат (TBP) [CAS № 126-73-8] или всяка смес с тегловно съдържание на TBP от над 5 %.

 

II.A1.016

Мартензитни стомани, различни от забранените в рубрики I.1A.030, I.1A.035 или IA.A1.012

Техническа бележка:

Мартензитни стомани са железни сплави, които като цяло се характеризират с високо съдържание на никел, много ниско съдържание на въглерод и използването на химични заместители или утайки с цел заздравяване на сплавта и увеличаване на твърдостта ѝ при стареене.

 

II.A1.017

Следните метали, метали на прах и материали:

a.

Волфрам и волфрамови сплави, различни от забранените в рубрика I.1A.031, под формата на еднакви сферични или атомизирани частици с диаметър равен или по-малък от 500 μm и тегловно съдържание на волфрам от поне 97 %.

б.

Молибден и молибденови сплави, различни от забранените в рубрика I.1A.031, под формата на еднакви сферични или атомизирани частици с диаметър равен или по малък от 500 μm и тегловно съдържание на молибден от поне 97 %.

в.

Волфрамови материали в твърда форма, различни от забранените в рубрика I.1A.037 или в рубрика IA.A1.013, със следния състав:

1.

волфрам и неговите сплави с тегловно съдържание на волфрам равно или по-високо от 97 %;

2.

инфилтриран с мед волфрам с тегловно съдържание на волфрам равно или по високо от 80 %; или

3.

инфилтриран със сребро волфрам с тегловно съдържание на волфрам равно или по високо от 80 %.

 

II.A1.018

Меки магнитни сплави със следния химичен състав:

a)

съдържание на желязо между 30 % и 60 % и

б)

съдържание на кобалт между 40 % и 60 %.

 

II.A1.019

„Влакнести или нишковидни материали“ или предварително импрегнирани материали, които не са забранени в приложение I или приложение IA (в рубрики IA.A1.009, IA.A1.010) към настоящия регламент или не са посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009, както следва:

a)

въглеродни „влакнести или нишковидни материали“;

Забележка: Рубрика IIA1.019a. не включва тъкани.

б)

импрегнирани с термореактивна смола непрекъснати „прежди“, „ровинги“, „въжета“ или „ленти“, изработени от въглеродни „влакнести или нишковидни материали“;

в)

непрекъснати „прежди“, „ровинги“, „въжета“ или „ленти“ от полиакрилонитрил (PAN).

 


A2.   Обработка на материали

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.A2.002

Машинни инструменти за шлайфане, имащи точности на позициониране по която и да е линейна ос, с „всички налични компенсации“, равни на или по-малки (по-добри) от 15 μm съобразно стандарт ISO 230/2 (1988) (1) или равнозначни национални стандарти.

Забележка: Тази рубрика не включва машинните инструменти за шлайфане, определени в рубрики 2B201.б и 2B001.в.

2B201.b, 2B001.c

II.A2.002a

Съставни части и цифрови уреди за управление, специално проектирани за машинните инструменти, посочени в рубрики 2B001, 2B201 или II.А2.002 по-горе.

 

II.A2.003

Машини за балансиране и свързано оборудване, както следва:

a.

машини за балансиране, разработени или изменени за стоматологично или друго медицинско оборудване, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.

неспособни да балансират ротори/агрегати с маса над 3 kg;

2.

способни да балансират ротори/агрегати при скорости над 12 500 об./мин.;

3.

способни да коригират дисбаланси в две или повече плоскости; и

4.

способни да балансират до специфичен остатъчен дисбаланс от 0,2 g/mm на кг роторна маса;

б.

индикаторни глави, предназначени или изменени за употреба с машините, описани в а. по-горе.

Техническа бележка:

Индикаторните глави понякога се използват като апаратура за балансиране.

2B119

II.A2.005

Пещи за топлинна обработка с контролирана атмосфера, както следва:

пещи, годни за работа при температура над 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.006

Окислителни пещи, годни за работа при температура над 400 °C.

Забележка: Тази рубрика не включва тунелни пещи с ролерно или моторно подаване, тунелни пещи с лентов транспортьор, пещи от тип „тласкач“ или пещи с подвижен под, проектирани специално за производството на стъкло, кухненска керамика и структурна керамика..

2B226, 2B227

II.A2.007

„Датчици за налягане“, различни от посочените в рубрика 2В230, способни да измерват абсолютни налягания във всяка точка в обхвата 0—200 kPa, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

a.

напорни елементи, направени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от ураниев хексафлуор (UF6)“; и

б.

имащи някоя от следните характеристики:

1.

естествена големина, по-малка от 200 kPa и „точност“, по-добра от ± 1 % от естествената големина; или

2.

естествена големина 200 kPa или по-голяма и „точност“, по-добра от 2 kPa.

Техническа бележка:

По смисъла на рубрика 2B230 „точност“ включва нелинейност, хистерезис и повторяемост в температурата на средата.

2B230

II.A2.008

Оборудване за контакт течност-течност (смесители утаители, импулсни колони, центробежни контактори); и разпределители на течност, разпределители на пара или колектори на течност, проектирани за такова оборудване, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някой от следните материали:

1.

сплави с тегловно съдържание на никел от повече от 25 % и тегловно съдържание на хром от повече от 20 %;

2.

флуорополимери;

3.

стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.

графит или „въглероден графит“;

5.

никел или никелови сплави с тегловно съдържание на никел повече от 40 %;

6.

тантал или танталови сплави;

7.

титан или титанови сплави;

8.

цирконий или циркониеви сплави; или

9.

неръждаема стомана.

Техническа бележка:

„Въглероден графит“ е съединение от аморфен въглерод и графит, в което тегловното съдържание на графит е 8 % или повече.

2B350.e

II.A2.009

Промишлено оборудване и съставни части, различни от посочените в рубрика 2B350.г, както следва:

топлообменници или кондензатори с топлоотдаваща площ, по-голяма от 0,05 m2 и по-малка от 30 m2; и тръби, плочи, серпантини или блокове (сърцевини), проектирани за такива топлообменници или кондензатори, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с течността (течностите), са изработени от някой от следните материали:

1.

сплави с тегловно съдържание на никел от повече от 25 % и тегловно съдържание на хром от повече от 20 %;

2.

флуорополимери;

3.

стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.

графит или „въглероден графит“;

5.

никел или никелови сплави с тегловно съдържание на никел повече от 40 %;

6.

тантал или танталови сплави;

7.

титан или титанови сплави;

8.

цирконий или циркониеви сплави;

9.

силициев карбид;

10.

титанов карбид; или

11.

неръждаема стомана.

Забележка: Тази рубрика не касае радиаторите на транспортните средства.

Техническа бележка:

Материалите, използвани за уплътнения и салници и за друго изпълнение на функции, свързани с поставяне на салници, не определят статуса на топлообменника като на контролиран артикул.

2B350.d

II.A2.010

Многосалникови и безсалникови помпи, различни от посочените в рубрика 2B350.и, подходящи за корозивни флуиди, при които максималната пропускателна способност, посочена от производителя, е по-голяма от 0,6 m3/час, или вакуумни помпи, при които максималната пропускателна способност, посочена от производителя, е над 5 m3/час (при стандартни температурни условия (273 K (0o C)) и налягане (101,3 kPa)); и кутии (корпуси на помпи), заготовки на обшивки, лопатки, ротори или жигльори за тези помпи, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработваното(ите) химично(и) вещество(а), са изработени от някой от следните материали:

1.

сплави с тегловно съдържание на никел от повече от 25 % и тегловно съдържание на хром от повече от 20 %;

2.

керамика;

3.

феросиликон;

4.

флуорополимери;

5.

стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

6.

графит или „въглероден графит“;

7.

никел или никелови сплави с тегловно съдържание на никел повече от 40 %;

8.

тантал или танталови сплави;

9.

титан или титанови сплави;

10.

цирконий или циркониеви сплави;

11.

ниобий (колумбий) или ниобиеви сплави;

12.

неръждаема стомана; или

13.

алуминиеви сплави.

Техническа бележка:

Материалите, използвани за уплътнения и салници и за други функции, свързани с поставяне на салници, не определят статуса на контрол на помпата.

2B350.d

II.A2.013

Развалцовъчни и поточноформовъчни машини, различни от машините, които са обект на контрол в рубрика 2B009, или от машините, забранени в рубрики I.2A.009 или I.2A.020, с въртящ момент над 60 kN и специално разработени за това компоненти.

Техническа бележка:

За целите на рубрика II.A2.013 машини, комбиниращи функциите на развалцовъчни и поточноформовъчни машини, се разглеждат като поточноформовъчни машини..

 


A3.   Електроника

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.A3.003

Честотни преобразуватели или генератори, различни от забранените в рубрики I.0A.002.б.13 или I.3A.004, имащи всички изброени характеристики, и специално разработени компоненти и софтуер за това:

a.

многофазен изход, който може да даде мощност от 40 W или по-голяма;

б.

годни за работа в честотен диапазон между 600 и 2 000 Hz; и

в.

контрол на честотата, по-добър (по-малък) от 0,1 %.

Техническа бележка:

Честотните преобразуватели в рубрика II.A3.003 са известни още под наименованието конвертори или инвертори.

 

II.A3.004

Спектрометри и дифрактометри, разработени за индикативен тест или количествен анализ на елементарния състав на метали или сплави без химическа декомпозиция на материала.

 


A6.   Сензори и лазери

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.A6.002

Оптическо оборудване и съставни части, различни от посочените в рубрики 6A002, 6A004.б, както следва:

Инфрачервени оптични прибори с дължина на вълната 9 000 nm—17 000 nm и съставни части за тях, включително съставни части от кадмиев телурид (CdTe).

6A002, 6A004.b

II.A6.005

Полупроводникови „лазери“ и съставни части за тях, както следва:

a.

единични полупроводникови „лазери“ с изходна мощност, по-голяма от 200 mW всеки, в количества, по-големи от 100;

б.

полупроводникови „лазерни“ решетки с изходна мощност, по-голяма от 20 W.

1.

Полупроводниковите „лазери“ обикновено се наричат „лазерни“ диоди.

2.

Тази рубрика не включва „лазерите“, посочени в рубрики 0B001.ж.5, 0B001.з.6 и 6A005.б.

3.

Тази рубрика не включва „лазерните“ диоди с дължина на вълната между 1 200 nm и 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.007

„Регулиращи се“„лазери“ в твърдо състояние и специално разработени съставни части за тях, както следва:

a.

титан-сапфирни лазери;

б.

лазери с александрит.

Забележка: Тази рубрика не включва титан-сапфирните лазери и лазерите с александрит, посочени в рубрики 0B001.ж.5, 0B001.з.6 и 6A005.в.1.

6A005.c.1

II.A6.009

Съставни части на акустично-оптични прибори, както следва:

a.

кадриращи електронни лампи и твърди изобразителни устройства с честота на повторяемост, равна на или надхвърляща 1 kHz;

б.

източници на честота на повторяемост;

в.

затвори на Покелс.

6A203.b.4.c


A7.   Навигационна и авиационна електроника

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.A7.001

Инерционни навигационни системи и специално разработени съставни части за тях, както следва:

I.

Инерционни навигационни системи, сертифицирани за използване на „граждански въздухоплавателни средства“ от граждански органи на държава, участваща във Васенаарската договореност, и специално разработени съставни части за тях, както следва:

a.

инерционни навигационни системи (ИНС/INS) (шарнирно/карданно окачени или статични) и инерционно оборудване, проектирани за „въздухоплавателни средства“, наземни превозни средства, плавателни съдове (надводни или подводни) или „космически летателни апарати“ за положение, насочване или контрол, притежаващи някои от изброените по-долу характеристики, както и специално разработени съставни части за тях:

1.

навигационна грешка (свободно-инерциална), последвана от нормално коригиране от 0,8 морски мили в час (nm/hr) на „възможна циклична грешка“ (ВЦГ/CEP) или по-малка (по-добра); или

2.

предвидени да работят при нива на линейно ускорение над 10 g;

б.

хибридно инерционни навигационни системи, в които е(са) интегрирана(и) глобална(и) навигационна(и) спътникова(и) система(и) (ГНСС/GNSS) или система(и) „Навигация, базирана на база данни“ („DBRN“) за положение, насочване или контрол, след нормално коригиране, притежаващи ИНС/INS точност на позицията за навигация, след загуба на ГНСС/GNSS или на НББД/„DBRN“ за период до четири минути, за по-малка (по-добра) от 10 метра „възможна циклична грешка“ (ВЦГ/CEP);

в.

инерционно оборудване, сочещо азимут, направление/курс или север, което има някоя от следващите характеристики, и специално разработени компоненти за него:

1.

разработени да имат указване на азимут, направление/курс или север, точността на указване на които е равна на или по-малка (по-добра) от 6 дъгови минути RMS при 45 градуса ширина; или

2.

разработени да имат неексплоатационно ниво на удар от 900 g или по-голямо при времетраене най-малко 1 msec.

Забележка: Параметрите на I.а. и I.б. са приложими при което и да е от следните условия на околната среда:

1.

произволна вибрация на вход с обща величина от 7,7 g rms през първия половин час и обща продължителност на изпитанието от час и половина на ос по всяка от трите перпендикулярни оси, при което произволната вибрация на вход трябва да отговаря на следното:

a.

постоянна стойност на спектралната плътност на мощността (СПМ/PSD) от 0,04 g2/Hz в честотен обхват от 15 до 1 000 Hz; и

б.

СПМ/PSD отслабва с честота от 0,04 g2/Hz до 0,01 g2/Hz в честотен обхват от 1 000 до 2 000 Hz;

2.

темп на въртене и рискаене, равен на или по-голям от + 2,62 радиана/s (150 deg/s); или

3.

в съответствие с национални стандарти, еквивалентни на 1. или 2. по-горе.

1.

I.б. се отнася до системи, в които ИНС/INS и други независими помощни средства за навигация са интегрирани в един-единствен елемент (закрепен) с цел да се подобрят постигнатите резултати.

2.

„Възможна циклична грешка“ (ВЦГ/CEP) — в нормално циркулярно разпределение радиусът на кръга, представляващ 50 % от направените индивидуални измервания, или радиусът на кръга, в който има 50 % вероятност да се съдържа.

II.

Теодолитни системи, включващи инерционно оборудване, специално разработено за целите на гражданското геодезично измерване и с указване на азимут, направление/курс или север, точността на които е равна на или по-малка (по-добра) от 6 дъгови минути RMS при 45 градуса ширина, и специално разработени съставни части за тях.

III.

Инерционно или друго оборудване, ползващо акселерометрите, посочени в рубрики 7A001 или 7A101, когато тези акселерометри са специално конструирани и разработени като MWD-сензори (датчици за извършване на измервания по време на сондиране) за използване в челото на сондажа по време на сондиране.

7A003, 7A103


A9.   Аеронавтика и пропулсия

II.A9.001

Експлозивни болтове.

 

II.B.   ТЕХНОЛОГИИ

Описание

Свързано изделие от приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009

II.B.001

Технологии, необходими за разработването, производството или използването на артикулите от част II.А („Стоки“) по-горе.

Техническа бележка:

В Регламент (ЕО) № 423/2007, член 1, буква г), терминът „технологии“ включва софтуер.“

 


16.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/61


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1229/2009 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 декември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2009 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

48,0

MA

78,7

TN

111,3

TR

71,6

ZZ

77,4

0707 00 05

EG

155,5

MA

59,4

TR

94,2

ZZ

103,0

0709 90 70

MA

46,5

TR

119,6

ZZ

83,1

0709 90 80

EG

175,4

ZZ

175,4

0805 10 20

MA

52,0

TR

69,6

ZA

62,7

ZZ

61,4

0805 20 10

MA

78,3

TR

58,0

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

38,7

IL

65,1

TR

85,2

ZZ

63,0

0805 50 10

TR

72,1

ZZ

72,1

0808 10 80

CA

76,2

CN

85,4

MK

24,5

US

91,4

ZZ

69,4

0808 20 50

CN

73,3

TR

97,0

US

163,3

ZZ

111,2


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


16.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/63


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1230/2009 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2009 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2009/10 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 877/2009 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕО) № 1214/2009 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 877/2009, за 2009/10 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 декември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2009 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 253, 25.9.2009 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 327, 12.12.2009 г., стр. 38.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 16 декември 2009 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

40,08

0,00

1701 11 90 (1)

40,08

2,88

1701 12 10 (1)

40,08

0,00

1701 12 90 (1)

40,08

2,58

1701 91 00 (2)

44,38

4,16

1701 99 10 (2)

44,38

1,02

1701 99 90 (2)

44,38

1,02

1702 90 95 (3)

0,44

0,25


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


16.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/65


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1231/2009 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2009 година

относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 декември 2009 година

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2) и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение на хибридни семена, и ex 1007, с изключение на хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса и увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за съответната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, се определят периодично представителни цени CIF за разглежданите продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96, цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните представителни цени CIF, определени по метода, посочен в член 4 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 16 декември 2009 г., които да са приложими до влизането в сила на ново определяне,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 16 декември 2009 г. вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определят в приложение I към настоящия регламент на основата на елементи, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 16 декември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2009 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 16 декември 2009 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

5,68

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

31,46

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

22,02

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

22,02

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

31,46


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

1.12.2009-14.12.2009

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

151,95

105,28

Цена CAF САЩ

134,05

124,05

104,05

79,70

Премия за Залива

8,14

Премия за Големите езера

6,55

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

23,02 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

47,30 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


16.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/68


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1232/2009 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2009 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Wiśnia nadwiślanka (ЗНП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Wiśnia nadwiślanka“, подадена от Полша, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2009 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 104, 6.5.2009 г., стр. 21.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ПОЛША

Wiśnia nadwiślanka (ЗНП)


16.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/70


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1233/2009 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2009 година

за определяне на специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 186 и член 188, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Цените на световния пазар на млечни продукти отбелязаха значителен спад най-вече поради рязкото намаляване на търсенето, което е свързано с финансовата и икономическата криза. Цените на млечните продукти на пазара на Общността също отбелязаха значителен спад поради кризата и промените в предлагането.

(2)

Понижаването на цените на млечните продукти в Европейския съюз оказа значително влияние и върху изкупните цени за земеделските стопанства. Ще бъде необходимо много време, за да се постигне устойчиво възстановяване. Следователно е уместно държавите-членки да получат пакет финансова помощ, за да подпомагат земеделските производители на млечни продукти, които са пострадали сериозно от кризата в сектора на млечните продукти и при дадените обстоятелства имат проблеми с ликвидността.

(3)

Финансовият пакет за всяка държава-членка ще бъде изчислен въз основа на производството на мляко през 2008/2009 г. в рамките на националните квоти. Държавите-членки следва да разпределят наличните количества на национално равнище безпристрастно и въз основа на обективни критерии, като в същото време избягват каквито и да било изкривявания на пазара и конкуренцията.

(4)

Прилагането на настоящия регламент следва да се извърши, като се вземат предвид институционалните особености на всяка държава-членка.

(5)

Помощта за земеделските производители на млечни продукти следва да бъде предоставена като интервенционна мярка за регулиране на селскостопанските пазари в съответствие с член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (2).

(6)

По бюджетни причини Общността ще финансира разходите, понесени от държавите-членки във връзка с финансовата помощ за земеделските производители на млечни продукти, само когато подобни плащания са направени в определен срок.

(7)

За да се осигурят прозрачност, надзор и подходящо управление на националните пакети, държавите-членки следва да информират Комисията относно обективните критерии, използвани за определяне на методите за предоставяне на помощ, и взетите мерки за избягване на изкривяването на пазара.

(8)

За да се осигури колкото се може по-бързо достъп на земеделските производители на млечни продукти до помощта, държавите-членки следва да бъдат подпомогнати за възможно най-скорошното прилагане на настоящия регламент. Ето защо е необходимо той да влезе в сила незабавно.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Държавите-членки използват средствата, посочени в приложението, за да осигурят на земеделските производители на млечни продукти, сериозно засегнати от кризата в сектора, помощ по безпристрастен начин и въз основа на обективни критерии, при условие че тези плащания не създават изкривявания на пазара и конкуренцията.

Член 2

1.   Мерките, предвидени в член 1 от настоящия регламент, се считат за интервенционни мерки за регулиране на селскостопанските пазари по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1290/2005.

2.   Плащанията във връзка с помощта, посочена в член 1, се извършват от държавите-членки най-късно до 30 юни 2010 г.

Член 3

По отношение на помощите, предвидени в член 1, държавите-членки съобщават на Комисията:

а)

незабавно и най-късно до 31 март 2010 г. — описание на обективните критерии, използвани за определянето на методите за предоставяне на помощ и взетите мерки за избягване на изкривяването на пазара;

б)

най-късно до 30 август 2010 г. — общите суми на изплатените помощи, както и броя и типа на получателите им.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2009 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ (1)

Милиона евро

BE

7,212824

BG

1,842622

CZ

5,792943

DK

9,859564

DE

61,203560

EE

1,302069

IE

11,502500

EL

1,581891

ES

12,792178

FR

51,127334

IT

23,031475

CY

0,316812

LV

1,445181

LT

3,099461

LU

0,597066

HU

3,565265

MT

0,084511

NL

24,586045

AT

6,052604

PL

20,211209

PT

4,084693

RO

5,010401

SI

1,143094

SK

2,034727

FI

4,831752

SE

6,427521

UK

29,260698

ЕС-27

300,000000


(1)  Въз основа на производството на мляко през 2008/2009 г. в рамките на националните квоти.


16.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/73


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1234/2009 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2009 година

за откриване на тарифни квоти на Общността за 2010 г. за овце, кози, овче и козе месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (1), и по-специално член 144, параграф 1 и член 148 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Следва да бъдат открити тарифни квоти на Общността за овче и козе месо за 2010 г. Митата и количествата следва да се определят съгласно съответните международни споразумения, които са в сила за 2010 г.

(2)

В Регламент (ЕО) № 312/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за прилагане в Общността на тарифните разпоредби, установени от Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна (2) се предвижда от 1 февруари 2003 г. за продукт с код 0204 да бъде открита допълнителна двустранна тарифна квота от 2 000 тона с годишно увеличение на първоначалното количество с 10 %. Следователно към квотата на ГАТТ/СТО за Чили следва да бъдат добавени допълнителни 200 тона, като и двете квоти продължат да бъдат управлявани по същия начин през 2010 г.

(3)

Някои квоти са определени за периода от 1 юли на дадена година до 30 юни на следващата година. Тъй като вносът по силата на настоящия регламент следва да бъде управляван на основата на календарна година, съответните количества, които трябва да бъдат определени за календарната 2010 година по отношение на въпросните квоти, са сумата от половината количество за периода от 1 юли 2009 г. до 30 юни 2010 г. плюс половината количество за периода от 1 юли 2010 г. до 30 юни 2011 г.

(4)

С оглед гладкото функциониране на тарифните квоти на Общността е необходимо да бъде определен еквивалент кланично тегло.

(5)

Чрез дерогация от Регламент (ЕО) № 1439/95 на Комисията от 26 юни 1995 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 3013/89 на Съвета по отношение на вноса и износа на продукти в сектора на овчето и козето месо (3) квотите за продуктите от овче и козе месо следва да бъдат управлявани в съответствие с член 144, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Това става в съответствие с членове 308а и 308б и член 308в, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. относно определяне на разпоредбите за прилагането на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (4).

(6)

Когато се управляват според принципа „пръв пристигнал — пръв обслужен“, тарифните квоти по настоящия регламент първоначално следва да бъдат считани за некритични по смисъла на член 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Поради това на митническите власти следва да бъде разрешено да отменят изискването за обезпечение относно стоки, внесени първоначално по тези квоти в съответствие с член 308в, параграф 1 и член 248, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Предвид особеностите на прехвърлянето от една система за управление в друга член 308в, параграфи 2 и 3 от посочения регламент следва да не се прилагат.

(7)

Следва да се изясни видът доказателствен материал за удостоверяване на произхода на продуктите, който операторите трябва да представят, за да се възползват от тарифните квоти според принципа „пръв пристигнал — пръв обслужен“.

(8)

Когато операторите представят на митническите власти продукти от овче месо за внос, за митническите власти е трудно да установят дали произходът на продуктите е от домашни или други овце, за да определят съответната митническа ставка. Следователно е уместно да се предвиди това да бъде изяснено в доказателството за произход.

(9)

Регламент (ЕО) № 1150/2008 на Комисията от 19 ноември 2008 г. за откриване на тарифни квоти на Общността за 2009 г. за овце, кози, овче и козе месо (5) престава да бъде актуален в края на 2009 г. Поради тази причина той следва да бъде отменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящия регламент се откриват тарифни квоти на Общността за внос на овце, кози, овче и козе месо за периода от 1 януари до 31 декември 2010 г.

Член 2

Митата, приложими към продуктите от посочените в член 1 квоти, кодовете по КН, държавите на произход, изброени по групи държави, както и поредните номера, са посочени в приложението.

Член 3

1.   Количествата, изразени в еквивалент кланично тегло, за внос на продуктите от посочените в член 1 квоти, са количествата, посочени в приложението.

2.   За целите на изчисляване на споменатите в параграф 1 количества в „еквивалент кланично тегло“, нетното тегло на продуктите от овче и козе месо се умножава по следните коефициенти:

а)

за живи животни: 0,47;

б)

за обезкостено агнешко и ярешко месо: 1,67;

в)

за обезкостено овнешко, овче и козе месо, с изключение на ярешко месо, и всяка смес от тях: 1,81;

г)

за необезкостени продукти: 1,00.

„Яре“ означава коза на възраст до една година.

Член 4

Чрез дерогация от дял II, букви A и Б от Регламент (ЕО) № 1439/95 посочените в приложението към настоящия регламент тарифни квоти се управляват в периода от 1 януари до 31 декември 2010 г. според принципа „пръв пристигнал — пръв обслужен“ в съответствие с членове 308а и 308б и член 308в, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Член 308в, параграфи 2 и 3 от същия регламент не се прилагат. Не се изискват лицензии за внос.

Член 5

1.   За възползване от посочените в приложението тарифни квоти на митническите органи на Общността се представя валидно доказателство за произход, издадено от компетентните власти на съответната трета държава, придружено от митническа декларация за допускане за свободно обращение на съответните стоки.

Произходът на продуктите, подлежащи на други тарифни квоти освен произтичащите от споразуменията за преференциални тарифи, се определя в съответствие с действащите в Общността разпоредби.

2.   Посоченото в параграф 1 доказателство за произход е както следва:

а)

при тарифна квота, която е част от споразумение за преференциални тарифи — посоченото в това споразумение доказателство за произход;

б)

при други тарифни квоти — доказателството, определено в съответствие с член 47 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, и в допълнение към предвидените в посочения член елементи, следните данни:

кодът по КН (минимум първите четири цифри),

поредният номер или поредните номера на съответната тарифна квота,

общото нетно тегло по категория коефициенти, както е предвидено в член 3, параграф 2 от настоящия регламент;

в)

при държави, чиито квоти попадат в случаите по букви а) и б) и са смесени — посоченото в буква а) доказателство.

Там, където посоченото в буква б) доказателство за произход е представено като оправдателен документ само за една декларация за допускане за свободно обращение, то може да съдържа няколко поредни номера. Във всички други случаи то съдържа само един пореден номер.

Член 6

Регламент (ЕО) № 1150/2008 се отменя.

Член 7

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2009 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 46, 20.2.2003 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 143, 27.6.1995 г., стр. 7.

(4)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 309, 20.11.2008 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОВЧЕ И КОЗЕ МЕСО (в тонове (t) еквивалент кланично тегло) ТАРИФНИ КВОТИ НА ОБЩНОСТТА ЗА 2010 г.

Група държави №

Кодове по КН

„Ad valorem“ мито

%

Специфично мито

EUR/100 kg

Пореден номер според принципа „пръв пристигнал — пръв обслужен“

Произход

Годишен обем в тонове еквивалент кланично тегло

живи животни

(коефициент = 0,47)

обезкостено агнешко (1)

(коефициент = 1,67)

обезкостено овнешко/овче месо (2)

(коефициент = 1,81)

необезкостено и трупно месо

(коефициент = 1,00)

1

0204

Нула

Нула

09.2101

09.2102

09.2011

Аржентина

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Австралия

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Нова Зеландия

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Уругвай

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Чили

6 400

09.2121

09.2122

09.0781

Норвегия

300

09.2125

09.2126

09.0693

Гренландия

100

09.2129

09.2130

09.0690

Фарьорски острови

20

09.2131

09.2132

09.0227

Турция

200

09.2171

09.2175

09.2015

Други (3)

200

2

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

Нула

Нула

09.2119

09.2120

09.0790

Исландия

1 850

3

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Нула

09.2181

09.2019

Erga omnes  (4)

92


(1)  И ярешко месо.

(2)  И козе месо, различно от ярешко.

(3)  „Други“ означава всички държави на произход, с изключение на посочените в настоящата таблица.

(4)  „Erga omnes“ означава всички държави на произход, включително посочените в настоящата таблица.


16.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/76


РЕШЕНИЕ 2009/955/ОВППС НА СЪВЕТА

от 15 декември 2009 година

за изменение на Съвместно действие 2005/797/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28 и член 43, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 14 ноември 2005 г. Съветът прие Съвместно действие 2005/797/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (1) (EUPOL COPPS) за срок от 3 години. Оперативната фаза на EUPOL COPPS започна на 1 януари 2006 г. Съвместно действие 2005/797/ОВППС беше удължено до 31 декември 2010 г. със Съвместно действие 2008/958/ОВППС (2).

(2)

Необходимо е да се определи референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с EUPOL COPPS, за периода от 1 януари до 31 декември 2010 г.

(3)

Необходимо е да се посочи при какви условия EUPOL COPPS може да назначава личен състав на договорна основа.

(4)

EUPOL COPPS следва да има проектна група за определяне и осъществяване на проекти.

(5)

Съвместно действие 2005/797/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2005/797/ОВППС се изменя, както следва:

1.

В член 2 се добавя следната буква:

„г)

Мисията има проектна група за определяне и осъществяване на проекти. При необходимост мисията ще координира, подпомага и предоставя консултации по проектите, осъществявани от държави-членки и трети държави под тяхна отговорност в области, свързани с мисията и в подкрепа на нейните цели.“

2.

В член 8,

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Граждани на държавите-членки се назначават от EUPOL COPPS на договорна основа, според необходимото, ако необходимите функции не са осигурени от личния състав, командирован от държавите-членки.“;

б)

вмъква се нов параграф 4:

„4.   EUPOL COPPS назначава също така местен персонал, според необходимото.“,

като останалите параграфи се преномерират съответно.

Член 2

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с EUPOL COPPS, за периода от 1 януари до 31 декември 2010 г., възлиза на 6 650 000 EUR.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила от датата на неговото приемане.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2009 година.

За Съвета

Председател

E. ERLANDSSON


(1)  ОВ L 300, 17.11.2005 г. стр. 65.

(2)  ОВ L 338, 17.12.2008 г. стр. 75.


16.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/77


РЕШЕНИЕ 2009/956/ОВППС НА СЪВЕТА

от 15 декември 2009 година

за изменение на Съвместно действие 2009/131/ОВППС за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за кризата в Грузия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 31, параграф 2 и член 33 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 25 септември 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/760/ОВППС (1) за назначаване на г-н Pierre MOREL за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за кризата в Грузия до 28 февруари 2009 г.

(2)

На 16 февруари 2009 г. Съветът прие Съвместно действие 2009/131/ОВППС (2) за удължаване на мандата на СПЕС до 31 август 2009 г., а на 27 юли 2009 г. Съветът прие Съвместно действие 2009/571/ОВППС (3) за допълнително удължаване на мандата на СПЕС до 28 февруари 2010 г.

(3)

Следва да се предвиди нова референтна финансова сума, за да се покрият разходите, свързани с мандата на СПЕС до 28 февруари 2010 г.

(4)

СПЕС ще изпълнява мандата си в ситуация, която може да се влоши и да навреди на целите на общата външна политика и политика на сигурност, определени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2009/131/ОВППС се изменя, както следва:

Член 5, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС за периода от 1 март 2009 г. до 28 февруари 2010 г., е 517 000 EUR.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2009 година.

За Съвета

Председател

E. ERLANDSSON


(1)  ОВ L 259, 27.9.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 46, 17.2.2009 г., стр. 47.

(3)  ОВ L 197, 29.7.2009 г., стр. 109.


16.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/78


РЕШЕНИЕ EUPOL COPPS/2/2009 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 15 декември 2009 година

за назначаване на ръководител на полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии

(2009/957/ОВППС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38, трета алинея от него,

като взе предвид Съвместно действие 2005/797/ОВППС от 14 ноември 2005 г. относно полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (1) (EUPOL COPPS), и по-специално член 11, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 11, параграф 1 от Съвместно действие 2005/797/ОВППС Комитетът по политика и сигурност е оправомощен, в съответствие с член 38 от Договора, да взема необходимите решения с цел упражняване на политически контрол и стратегическо ръководство на мисията EUPOL COPPS, включително решението за назначаване на ръководител на мисията.

(2)

Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност предложи за ръководител на мисията EUPOL COPPS да бъде назначен г-н Henrik MALMQUIST

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-н Henrik MALMQUIST се назначава за ръководител на полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии (EUPOL COPPS) за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г.

Член 2

Г-н Henrik MALMQUIST се уведомява за настоящото решение.

То поражда действие от деня на извършване на уведомлението.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2009 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

O. SKOOG


(1)  ОВ L 300, 17.11.2005 г., стр. 65.


16.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/79


РЕШЕНИЕ ПМЕС/1/2009 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 15 декември 2009 година

за удължаване на мандата на ръководителя на мисията на Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина

(2009/958/ОВППС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38, трета алинея от него,

като взе предвид Решение 2009/906/ОВППС на Съвета от 8 декември 2009 г. относно Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина (БиХ) (1) и по-специално член 10, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 10, параграф 1 от Решение 2009/906/ОВППС Комитетът по политика и сигурност (КПС) е оправомощен, в съответствие с член 38 от Договора, да взема съответните решения с цел упражняване на политически контрол и стратегическо ръководство на ПМЕС, и по-конкретно да назначава ръководител на мисията.

(2)

На 24 октомври 2008 г., по предложение на генералния секретар/върховен представител (ГС/ВП), КПС назначи с Решение 2008/835/ОВППС (2) г-н Stefan FELLER за ръководител на мисията ПМЕС до 31 декември 2009 г.

(3)

На 13 ноември 2009 г. ГС/ВП предложи на КПС да удължи мандата на г-н Stefan FELLER като ръководител на мисията ПМЕС за още една година до 31 декември 2010 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Мандатът на г-н Stefan FELLER като ръководител на мисията на Полицейската мисия на Европейския съюз в Босна и Херцеговина се удължава до 31 декември 2010 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на датата на неговото приемане.

Прилага се до 31 декември 2010 г.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2009 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

O. SKOOG


(1)  ОВ L 322, 9.12.2009 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 298, 7.11.2008 г., стр. 30.


АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

16.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/80


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2009 година

за изменение на Решение 2007/230/ЕО относно формуляр във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт

(нотифицирано под номер C(2009) 9895)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/959/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно минималните условия за изпълнение на регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/599/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 11, параграф 3 и член 13 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Основният източник на информация при крайпътните проверки са записите, направени в тахографа. Липсата на записи следва да е оправдана само ако по обективни причини не е било възможно създаването на тахографски записи, включително ръчни вписвания. В такива случаи следва да се изготви удостоверение, потвърждаващо тези причини.

(2)

Формулярът за удостоверение, предоставен в приложението към Решение 2007/230/ЕО на Комисията (2), се оказа недостатъчен за обхващане на всички случаи, в които е било технически невъзможно да се регистрират дейностите на водача от записващото оборудване.

(3)

С цел да се повиши ефикасността и ефективността на проверката от страна на държавите-членки на съответствието с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с дейностите по автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (3), формулярът следва да бъде изменен чрез вмъкването на допълнителни елементи към посочените в член 11, параграф 3 от Директива 2006/22/ЕО.

(4)

Формулярът за удостоверение следва да бъде използван само ако с тахографските записи, по обективни технически причини, не може да се докаже спазването на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 561/2006.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 18, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (4),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2007/230/ЕО се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставен в Брюксел на 14 декември 2009 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 35.

(2)  ОВ L 99, 14.4.2007 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 102, 11.4.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 370, 31.12.1985 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image


16.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/82


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2009 година

за изменение на Решение 2004/407/ЕО по отношение на разрешаването на вноса на желатин за фотографски цели в Чешката република

(нотифицирано под номер C(2009) 9899)

(само текстовете на английски, немски, нидерландски, френски и чешки език са автентични)

(2009/960/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (1), и по-специално член 4, параграф 4 и член 32, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1774/2002 се забранява вносът и транзитът на странични животински продукти и преработени продукти в Съюза, освен ако те са разрешени в съответствие с посочения регламент.

(2)

В Решение 2004/407/ЕО на Комисията от 26 април 2004 г. относно преходните санитарни и сертификационни правила по силата на Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на вноса от определени трети държави на желатин за фотографски цели (2) се предвижда, че Белгия, Люксембург, Нидерландия и Обединеното кралство разрешават вноса на определен вид желатин, предназначен изключително за фотографската индустрия (желатин за фотографски цели), в съответствие с изискванията на посоченото решение.

(3)

С Решение 2004/407/ЕО се постановява, че вносът на желатин за фотографски цели е разрешен единствено от третите държави, изброени в приложението към посоченото решение, а именно Япония и Съединените щати. В съответствие с посоченото решение вносните пратки трябва да бъдат транспортирани до предприятието по местоназначение по стриктен канален ред, за да се предотврати евентуален риск за общественото здраве и здравето на животните.

(4)

Чешката република подаде заявление за разрешаване на вноса на желатин за фотографски цели от посочените трети държави, в обект на нейна територия. Чешката република потвърди, че стриктният канален ред, определен съгласно Решение 2004/407/ЕО, ще бъде спазен, за да се предотврати евентуален риск за здравето.

(5)

В съответствие с това и до преразглеждането на техническите изисквания за вноса на странични животински продукти съгласно преразгледания Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3) Чешката република следва да разполага с възможността да разрешава вноса на желатин за фотографски цели, в случай че установените в Решение 2004/407/ЕО условия бъдат спазвани. От географски съображения обаче този внос може да се осъществява през Германия.

(6)

Поради това Решение 2004/407/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2004/407/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Дерогация по отношение на вноса на желатин за фотографски цели

Чрез дерогация от член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1774/2002 Белгия, Чешката република, Люксембург, Нидерландия и Обединеното кралство разрешават вноса на желатин, предназначен изключително за фотографската индустрия („желатин за фотографски цели“), произведен от материали, съдържащи гръбначен стълб на говеда, класифициран като материал от категория 1 по силата на горепосочения регламент, в съответствие с настоящото решение.“

2.

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

Адресати

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Чешката република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.“

3.

Приложения I и III се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2010 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Чешката република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 151, 30.4.2004 г., стр. 11.

(3)  ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и III се изменят, както следва:

1.

Приложение I се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Трети държави и предприятия на произход, държави-членки по местоназначение, гранични инспекционни пунктове при първо влизане в Съюза и одобрени фотографски фабрики

Трета държава на произход

Предприятия на произход

Държава-членка по местоназначение

Граничен инспекционен пункт при първо влизане в Съюза

Одобрени фотографски фабрики

Япония

Nitta Gelatin Inc.

2-22 Futamata

Yao-City, Osaka

581 – 0024 Япония

Jellie Co. ltd.

7-1, Wakabayashi 2-Chome,

Wakabayashi-ku,

Sendai-city, Miyagi,

982 Япония

NIPPI Inc. Gelatin Division

1 Yumizawa-Cho

Fujinomiya City Shizuoka

418 – 0073 Япония

Нидерландия

Rotterdam

FUJIFILM Europe B.V.,

Oudenstaart 1

5047 TK Tilburg,

The Netherlands

Nitta Gelatin Inc.

2-22 Futamata

Yao-City, Osaka

581 – 0024, Япония

Обединено кралство

Liverpool Felixstowe

Kodak Ltd Headstone Drive, Harrow, MIDDX

HA4 4TY,

The United Kingdom

Чешка република

Hamburg

FOMA BOHEMIA spol. s r.o.

Jana Krušinky 1604

501 04 Hradec Králove,

The Czech Republic

Съединени американски щати

Eastman Gelatine Corporation,

227 Washington Street,

Peabody, MA, 01960 USA

Gelita North America,

2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff, Iowa, 51054 USA

Люксембург

Antwerp

Zaventem

Luxembourg

DuPont Teijin

Luxembourg SA

PO Box 1681

L-1016

Luxembourg

Обединено кралство

Liverpool

Felixstowe

Kodak Ltd

Headstone Drive,

Harrow, MIDDX HA4 4TY,

The United Kingdom

Eastman Gelatine Corporation, 227 Washington Street,

Peabody, MA, 01960 USA