ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.328.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 328

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
15 декември 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти

10

 

*

Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 година относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност

27

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/947/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 30 ноември 2009 година за сключването на Споразумението между Европейската общност и правителството на Република Азербайджан относно някои аспекти на авиационните услуги

39

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

Съвет

 

*

Известие относно влизането в сила на Протокола към Споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз

40

 

*

Известие относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на приложение 11 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

41

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 година относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства

42

 

*

Решение 2009/949/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 година за коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол

48

 

 

V   Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

Регламент (ЕС) № 1218/2009 на Комисията от 14 декември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

50

 

*

Регламент (ЕС) № 1219/2009 на Комисията от 14 декември 2009 година за определяне на подробни правила за прилагането през 2010 г. на тарифни квоти за внос на продукти от категорията baby beef с произход от Хърватия, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Сърбия, Косово и Черна гора

52

 

*

Регламент (ЕС) № 1220/2009 на Комисията от 14 декември 2009 година за изменение за сто и седемнадесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

66

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

2009/950/ЕС

 

*

Решение на Европейския съвет взето със съгласието на председателя на Комисията, от 4 декември 2009 година за назначаване на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

69

 

 

2009/951/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 14 декември 2009 година за изменение на приложения I и II към Решение 2006/766/ЕО за установяване на списъци с трети страни и територии, от които е разрешен вносът на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и рибни продукти (нотифицирано под номер C(2009) 9870)  ( 1 )

70

 

 

2009/952/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 14 декември 2009 година за изменение на Решение 2008/855/ЕО относно мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в някои държави-членки (нотифицирано под номер C(2009) 9909)  ( 1 )

76

 

 

2009/953/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 14 декември 2009 година за изменение на Решение 2007/716/ЕО по отношение на определени предприятия в България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост (нотифицирано под номер C(2009) 9906)  ( 1 )

78

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1205/2008 на Комисията от 3 декември 2008 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на метаданните (ОВ L 326, 4.12.2008 г.)

83

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

15.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1215/2009 НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз

(кодифицирана версия)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2007/2000 на Съвета от 18 септември 2000 г. относно въвеждане на изключителни търговски мерки в полза на страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз, за изменение на Регламент (ЕО) № 2820/98 и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1763/1999 и (ЕО) № 6/2000 (1) е бил неколкократно съществено изменян (2). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

На срещата си на 23 и 24 март 2000 г. в Лисабон Европейският съвет достигна до заключението, че сключването на споразумения за стабилизиране и асоцииране със страните от Западните Балкани следва да се предхожда от асиметрична либерализация на търговията.

(3)

Очаква се трайното отваряне на пазарите на Общността за внос от страните от Западните Балкани да подпомогне процеса на политическа и икономическа стабилизация на региона, без да предизвика отрицателни последици за Общността.

(4)

Следователно е уместно да се подобрят допълнително автономните търговски преференции за Общността, като се премахнат всички оставащи тарифни тавани, които се прилагат по отношение на промишлените продукти, и като се предвидят по-добри условия за достъп до пазара на Общността за селскостопанските и рибните продукти, включително за преработените продукти.

(5)

Тези мерки се предлагат като част от процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от ЕС с оглед на специфичната обстановка на Западните Балкани. Те не представляват прецедент в търговската политика на Общността спрямо трети държави.

(6)

В съответствие с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от ЕС, който се основава на предварително разработен регионален подход и на заключенията на Съвета от 29 април 1997 г., развитието на двустранните отношения между Европейския съюз и страните от Западните Балкани зависи от някои условия. Предоставянето на автономни търговски преференции зависи от зачитането на основните принципи на демокрацията и човешките права, както и от волята на страните да развиват икономическите отношения помежду си. Предоставянето на подобрени автономни търговски преференции на страните, участващи в процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от ЕС, следва да бъде обвързано с тяхното желание да предприемат ефективни икономически реформи и регионално сътрудничество, по-специално чрез изграждане на зони за свободна търговия в съответствие с приложимите норми на ГАТТ и СТО. В допълнение предоставянето на автономни търговски преференции е обусловено от участието на бенефициерите в ефективно административно сътрудничество с Общността, за да бъдат предотвратени рисковете от измама.

(7)

Търговски преференции може да бъдат предоставени само на страни и територии с изградена митническа администрация.

(8)

Босна и Херцеговина, Сърбия и Косово по смисъла на Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, което се намира под управлението на международната гражданска администрация на мисията на Организацията на обединените нации за Косово (UNMIK) (по-нататък наричано „Косово“), отговарят на тези условия и на всички тези страни следва да се предоставят подобни търговски преференции, за да се избегне дискриминацията в региона.

(9)

Търговските мерки, предвидени в настоящия регламент, следва да са съобразени с факта, че Сърбия и Косово представляват отделни митнически територии.

(10)

Общността сключи споразумение за търговия с текстилни продукти със Сърбия (3).

(11)

Албания, Хърватия, Бившата югославска република Македония и Черна гора следва да продължат да бъдат бенефициери по настоящия регламент само доколкото настоящия регламент предвижда отстъпки, които са по-благоприятни от съществуващите в рамките на режима на споразуменията между Общността и тези страни.

(12)

За целите на удостоверяване на произхода и на административното сътрудничество следва да се прилагат съответните разпоредби на Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (4).

(13)

С оглед рационализиране и опростяване е целесъобразно на Комисията да бъде предоставена възможност да изменя настоящия регламент и да нанася необходимите технически промени, след консултация с Комитета по Митническия кодекс и при спазване на специалните процедури, предвидени в настоящия регламент.

(14)

Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(15)

Режимът на внос, установен с настоящия регламент, следва да бъде подновяван съгласно определените от Съвета условия и натрупания опит в прилагането на режима по настоящия регламент. Уместно е срокът на прилагане на този режим да се ограничи до 31 декември 2010 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Преференциален режим

1.   При спазване на специалните разпоредби, предвидени в член 3, продукти с произход от Босна и Херцеговина или от митническите територии на Сърбия или Косово, различни от тези от позиции 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 и 2204 по Комбинираната номенклатура, се допускат за внос в Общността без количествени ограничения или мерки с равностоен ефект и са освободени от мита и такси с равностоен ефект.

2.   За вноса на захарни продукти от позиции 1701 и 1702 по Комбинираната номенклатура с произход от Босна и Херцеговина или от митническите територии на Сърбия или Косово се прилагат отстъпките, предвидени в член 3.

3.   За продукти с произход от Албания, Хърватия, Бившата югославска република Македония или Черна гора продължават да се прилагат разпоредбите на настоящия регламент, когато това е предвидено, както и всякакви мерки, предвидени в настоящия регламент, които са по-благоприятни от търговските отстъпки, предвидени в рамките на двустранните споразумения между Общността и тези страни.

Член 2

Условия за прилагане на преференциалния режим

1.   Преференциалния режим, въведен с член 1, се прилага при спазване на следните условия:

а)

съответствие с определението за „продукти с произход“, предвидено в част I, дял IV, глава 2, раздел 1, подраздел 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93;

б)

страните и териториите, посочени в член 1, се ангажират да не въвеждат нови мита или такси с равностоен ефект, нито нови количествени ограничения или мерки с равностоен ефект по отношение на вноса с произход от Общността, да не увеличават действащите мита или такси и да не въвеждат други ограничения, считано от 30 септември 2000 г.; и

в)

участие на бенефициерите в ефективно административно сътрудничество с Общността, с цел да бъдат предотвратени рисковете от измами.

2.   Без да се засягат условията, предвидени в параграф 1, преференциалният режим, въведен с член 1, се прилага в зависимост от готовността на страните бенефициери да предприемат ефективни икономически реформи и регионално сътрудничество с други страни, обхванати от процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз, по-специално като създадат зони за свободна търговия в съответствие с член ХХIV от ГАТТ от 1994 г. и други приложими разпоредби на СТО.

Ако това условие не бъде спазено, Съветът може с квалифицирано мнозинство да вземе подходящи мерки по предложение на Комисията.

Член 3

Селскостопански продукти — тарифни квоти

1.   За някои рибни продукти и вина, изброени в приложение I, с произход от страни и територии, посочени в член 1, приложимите мита при внос в Общността няма да се прилагат през периодите, на нивата, в рамките на тарифните квоти на Общността и при условията, отнасящи се за всеки съответен продукт и произход, предвидени в посоченото приложение.

2.   Митата, прилагани при внос в Общността на продукти „baby beef“ по смисъла на приложение II и с произход от страните и териториите, посочени в член 1, параграф 1, се определят на 20 % от адвалорното мито и 20 % от специфичното мито, предвидено в Общата митническа тарифа, в рамките на годишна тарифна квота от 11 475 тона, изразени в кланично тегло.

Обемът на годишната тарифна квота от 11 475 тона се разпределя между страните и териториите бенефициери, както следва:

а)

1 500 тона (кланично тегло) за продуктите „baby beef“ с произход от Босна и Херцеговина;

б)

9 175 тона (кланично тегло) за продукти „baby beef“ с произход от митническите територии на Сърбия и Косово.

Вносът в Общността на продукти „baby beef“ по смисъла на приложение II с произход от Албания не се ползва с тарифни отстъпки.

Към всяко искане за внос в рамките на тези квоти се прилага сертификат за автентичност, издаден от компетентните органи на страната износител и удостоверяващ, че продуктите произхождат от въпросната страна или територия и съответстват на определението в приложение II към настоящия регламент. Този сертификат се изготвя от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (6).

3.   За вноса на захарни продукти от позиции 1701 и 1702 по Комбинираната номенклатура с произход от Босна и Херцеговина и от митническите територии на Сърбия или Косово се прилагат следните годишни безмитни тарифни квоти:

а)

12 000 тона (нетно тегло) за захарни продукти с произход от Босна и Херцеговина;

б)

180 000 тона (нетно тегло) за захарни продукти с произход от митническите територии на Сърбия или Косово.

4.   Независимо от останалите разпоредби на настоящия регламент и по-специално на член 10, предвид изключителната чувствителност на пазара на селскостопански и рибни продукти, ако вносът на селскостопански и рибни продукти предизвика сериозни смущения на пазарите на Общността и на техните регулаторни механизми, Комисията може да вземе мерки в съответствие с процедурата, посочена в член 8, параграф 2.

Член 4

Прилагане на тарифни квоти за „baby beef“ и захар

Подробните правила за прилагане на тарифната квота за продуктите „baby beef“ се определят от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Подробните правила за прилагане на тарифните квоти за захарни продукти от позиции 1701 и 1702 по Комбинираната номенклатура се определят от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Член 5

Управление на тарифни квоти

Тарифните квоти, посочени в член 3, параграф 1 от настоящия регламент, се управляват от Комисията в съответствие с членове 308а, 308б и 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Комуникацията между държавите-членки и Комисията по тези въпроси се осъществява по електронен път, доколкото това е възможно.

Член 6

Достъп до тарифни квоти

Всяка държава-членка гарантира, че всички вносители ще имат еднакъв и непрекъснат достъп до тарифните квоти, доколкото обемът на квотите го позволява.

Член 7

Предоставяне на правомощия

Комисията приема в съответствие с процедурата, посочена в член 8, параграф 2, необходимите разпоредби за прилагане на настоящия регламент, различни от предвидените по член 4, и по-специално:

а)

измененията и техническите корекции, необходими поради промени на кодовете по Комбинираната номенклатура и подразделенията на ТАРИК;

б)

корекциите, необходими вследствие на сключването на други споразумения между Общността и страните и териториите, посочени в член 1.

Член 8

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по Митническия кодекс, създаден с член 247а от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (7) (по-нататък наричан „комитетът“).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, посочен в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

Член 9

Сътрудничество

Държавите-членки и Комисията си сътрудничат тясно, за да гарантират спазването на настоящия регламент и по-специално на разпоредбите на член 10, параграф 1.

Член 10

Временно спиране

1.   Когато Комисията прецени, че разполага с достатъчно доказателства за измама или липса на административно сътрудничество, необходимо за проверка на доказателствата за произход, или за значително увеличение на износа към Общността над нивото на обичайното производство или капацитет за износ, или неспазване на разпоредбите на член 2, параграф 1 от страните и териториите, посочени в член 1, тя може да вземе мерки и да спре изцяло или отчасти прилагането на режима, предвиден в настоящия регламент за срок от три месеца, при условие че преди това:

а)

информира комитета;

б)

покани държавите-членки да вземат предпазните мерки, необходими за защита на финансовите интереси на Общността и/или осигуряване на спазването на член 2, параграф 1 от страните и териториите бенефициери;

в)

публикува съобщение в Официален вестник на Европейския съюз, в което посочва, че има основателни съмнения относно прилагането на преференциалния режим и/или спазването на член 2, параграф 1 от съответната страна или територия бенефициер, което може да постави под съмнение нейното право да продължи да се ползва от предимствата, предоставени с настоящия регламент.

2.   Дадена държава-членка може да сезира Съвета във връзка с решението на Комисията в срок от десет дни. В срок от 30 дни Съветът може с квалифицирано мнозинство да вземе различно решение.

3.   След изтичане на периода на спиране Комисията решава дали да прекрати временното спиране, след консултация с комитета, или да продължи действието на спирането в съответствие с параграф 1.

Член 11

Отмяна

Регламент (ЕО) № 2007/2000 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IV.

Член 12

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се до 31 декември 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

S. O. LITTORIN


(1)  ОВ L 240, 23.9.2000 г., стр. 1.

(2)  Вж. приложение III.

(3)  ОВ L 90, 8.4.2005 г., стр. 36.

(4)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стp. 1.

(7)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТАРИФНИ КВОТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът с описанието на продуктите е само за сведение, тъй като в рамките на това приложение преференциалната схема се определя от обхвата на кодовете по КН. Където са използвани „ex“ кодове по КН, преференциалната схема се определя чрез прилагането на кода по КН и съответното описание, взети заедно.

Пореден номер

Код по КН

Описание

Годишен обем на квотата (1)

Бенефициери

Митническа ставка

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster): живи; пресни или охладени; замразени; сушени, осолени или в саламура, пушени; филета и други меса от риби; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, годни за консумация от човека

50 тона

Босна и Херцеговина, митнически територии на Сърбия или Косово

Освобождаване

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Шарани: живи; пресни или охладени; замразени; сушени, осолени или в саламура, пушени; филета и други меса от риби; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, годни за консумация от човека

110 тона

Босна и Херцеговина, митнически територии на Сърбия или Косово

Освобождаване

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Морски каракуди от видовете Dentex dentex (зубани) и Pagellus spp. (пагели): живи; пресни или охладени; замразени; сушени, осолени или в саламура, пушени; филета и други меса от риби; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, годни за консумация от човека

75 тона

Босна и Херцеговина, митнически територии на Сърбия или Косово

Освобождаване

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Риби от вида Dicentrarchus labrax (лавраци): живи; пресни или охладени; замразени; сушени; осолени или в саламура, пушени; филета и други меса от риби; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, годни за консумация от човека

60 тона

Босна и Херцеговина, митнически територии на Сърбия или Косово

Освобождаване

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Приготвени храни или консерви от аншоа

60 тона

Босна и Херцеговина, митнически територии на Сърбия или Косово

12,5 %

09.1515

ex 2204 21 79

ex 2204 21 80

ex 2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Вина от прясно грозде, с действително алкохолно съдържание, непревишаващо 15 % vol, различни от пенливите вина

129 000 hl (2)

Албания (3), Босна и Херцеговина (4), Хърватия, бивша югославска република Македония (5), Черна гора (6), митнически територии на Сърбия и Косово

Освобождаване


(1)  Общ обем за тарифната квота, достъпен за вноса с произход от бенефициерите.

(2)  Обемът на общата тарифна квота се намалява, ако се увеличи обемът на индивидуалната тарифна квота, прилагана под пореден номер 09.1588 за някои вина с произход от Хърватия.

(3)  Достъпът за вина с произход от Албания до тази обща тарифна квота зависи от предварителното изчерпване на индивидуалните тарифни квоти, предвидени в Допълнителния протокол за вината, сключен с Албания. Тези индивидуални тарифни квоти са отворени под поредни номера 09.1512 и 09.1513.

(4)  Достъпът за вина с произход от Хърватия до тази обща тарифна квота зависи от предварителното изчерпване на индивидуалните тарифни квоти, предвидени в Допълнителния протокол за вината, сключен с Хърватия. Тези индивидуални тарифни квоти са отворени под поредни номера 09.1588 и 09.1589.

(5)  Достъпът за вина с произход от бившата югославска република Македония до тази обща тарифна квота зависи от предварителното изчерпване на индивидуалните тарифни квоти, предвидени в Допълнителния протокол за вината, сключен с бившата югославска република Македония. Тези индивидуални тарифни квоти са отворени под поредни номера 09.1558 и 09.1559.

(6)  Достъпът за вина с произход от Черна гора до тази обща тарифна квота зависи от предварителното изчерпване на индивидуалните тарифни квоти, предвидени в Допълнителния протокол за вината, сключен с Черна гора. Тази индивидуална тарифна квота е отворена под пореден номер 09.1514.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Определение за продуктите „baby beef“, посочени в член 3, параграф 2

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, текстът с описанието на продуктите е само за сведение, доколкото в рамките на това приложение преференциалната схема се определя от обхвата на кодовете по КН. Когато се използват „ex“ кодове по КН, преференциалната схема се определя чрез прилагането на кода по КН и съответното описание, взети заедно.

Код по КН

Подразделение на ТАРИК

Описание

 

 

Живи животни от рода на едрия рогат добитък:

 

 

– Други:

 

 

– – Домашни видове:

 

 

– – – С тегло, превишаващо 300 kg:

 

 

– – – – Юници (женски говеда, които никога не са се отелвали):

ex 0102 90 51

 

– – – – – Предназначени за клане:

 

10

– Без нито един постоянен зъб и с тегло, равно или по-голямо от 320 kg, но непревишаващо 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – – Други:

 

11

21

31

91

– Без нито един постоянен зъб и с тегло, равно или по-голямо от 320 kg, но непревишаващо 470 kg (1)

 

 

– – – – Други:

ex 0102 90 71

 

– – – – – Предназначени за клане:

 

10

– Телета и бикове без нито един постоянен зъб и с тегло, равно или по-голямо от 350 kg, но непревишаващо 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – – Други:

 

21

91

– Телета и бикове без нито един постоянен зъб и с тегло, равно или по-голямо от 350 kg, но непревишаващо 500 kg (1)

 

 

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени:

ex 0201 10 00

 

– Цели или половин трупове

 

91

– Цели трупове с тегло, равно или превишаващо 180 kg, но непревишаващо 300 kg, и половин трупове с тегло, равно или превишаващо 90 kg, но непревишаващо 150 kg, с ниска степен на вкостеняване на хрущялите (особено тазовите - „symphysis pubis“, и тези по върховете на гръбначните прешлени - „vertebral apophyses“), чието месо е със светлорозов цвят и чиято мазнина е с много фина структура и с бял до светложълт цвят (1)

 

 

– Други необезкостени разфасовки:

ex 0201 20 20

 

– – Компенсирани четвъртинки:

 

91

– Компенсирани четвъртинки с тегло, равно или превишаващо 90 kg, но непревишаващо 150 kg, с ниска степен на вкостеняване на хрущялите (особено тазовите -„symphysis pubis“, и тези по върховете на гръбначните прешлени - „vertebral apophyses“), чието месо е със светлорозов цвят и чиято мазнина е с много фина структура и с бял до светложълт цвят (1)

ex 0201 20 30

 

– – Предни четвъртинки, разфасовани и неразфасовани:

 

91

– Разфасовани предни четвъртинки, с тегло, равно или превишаващо 45 kg, но непревишаващо 75 kg, с ниска степен на вкостеняване на хрущялите (особено тазовите - „symphysis pubis“, и тези по върховете на гръбначните прешлени - „vertebral apophyses“), чието месо е със светлорозов цвят и чиято мазнина е с много фина структура и с бял до светложълт цвят (1)

ex 0201 20 50

 

– – Задни четвъртинки, разфасовани и неразфасовани:

 

91

– Разфасовани задни четвъртинки, с тегло, равно или превишаващо 45 kg, но непревишаващо 75 kg (с тегло 38 kg или повече, но непревишаващо 68 kg за разфасовките, наречени „Pistola“) с ниска степен на вкостеняване на хрущялите (особено тазовите - „symphysis pubis“, и тези по върховете на гръбначните прешлени - „vertebral apophyses“), чието месо е със светлорозов цвят и чиято мазнина е с много фина структура и с бял до светложълт цвят (1)


(1)  Класирането в тази подпозиция зависи от спазването на условията, предвидени в приложимите общностни разпоредби.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Отмененият регламент и списък

на неговите последващи изменения

Регламент (ЕО) № 2007/2000 на Съвета

(ОВ L 240, 23.9.2000 г., стp. 1)

 

Регламент (ЕО) № 2563/2000 на Съвета

(ОВ L 295, 23.11.2000 г., стp. 1)

 

Регламент (ЕО) № 2487/2001 на Комисията

(ОВ L 335, 19.12.2001 г., стp. 9)

 

Регламент (ЕО) № 607/2003 на Комисията

(ОВ L 86, 3.4.2003 г., стp. 18)

единствено член 1

Регламент (ЕО) № 374/2005 на Съвета

(ОВ L 59, 5.3.2005 г., стp. 1)

 

Регламент (ЕО) № 1282/2005 на Комисията

(ОВ L 203, 4.8.2005 г., стp. 6)

 

Регламент (ЕО) № 1946/2005 на Съвета

(ОВ L 312, 29.11.2005 г., стp. 1)

 

Регламент (ЕО) № 530/2007 на Съвета

(ОВ L 125, 15.5.2007 г., стp. 1)

 

Регламент (ЕО) № 407/2008 на Комисията

(ОВ L 122, 8.5.2008 г., стp. 7)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 2007/2000

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 2

Член 2

Член 2

Член 4, параграф 1

Член 3, параграф 1

Член 4, параграф 2, първа алинея

Член 3, параграф 2, първа алинея

Член 4, параграф 2, втора алинея, уводни думи

Член 3, параграф 2, втора алинея, уводни думи

Член 4, параграф 2, втора алинея, буква a)

Член 3, параграф 2, втора алинея, буква a)

Член 4, параграф 2, втора алинея, буква г)

Член 3, параграф 2, втора алинея, буква б)

Член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея

Член 3, параграф 2, трета и четвърта алинея

Член 4, параграф 3

Член 3, параграф 4

Член 4, параграф 4

Член 3, параграф 3

Член 6

Член 4

Член 7

Член 5

Член 8

Член 6

Член 9

Член 7

Член 10

Член 8

Член 11

Член 9

Член 12

Член 10

Член 13

Член 14

Член 15

Член 16

Член 11

Член 17

Член 12

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение IV


15.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1216/2009 НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти

(кодифицирана версия)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 37 и 133 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета от 6 декември 1993 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти (2), е бил неколкократно съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Договорът предвижда въвеждането на обща селскостопанска политика по отношение на селскостопанските продукти, посочени в приложение I към Договора.

(3)

Някои селскостопански продукти влизат в състава на редица стоки, които не са посочени в приложение I към Договора.

(4)

Необходимо e да се предвидят мерки, свързани с общата селскостопанска политика и общата търговска политика, за да се вземе предвид, от една страна, влиянието на търговията с тези стоки върху целите на член 33 от Договора и, от друга страна, начинът, по който приетите мерки за прилагане на член 37 от Договора засягат икономическото положение на тези стоки, предвид разликите в разходите по снабдяването със селскостопански продукти в Общността и извън нея, както и разликите в цените на селскостопанските продукти.

(5)

Договорът предвижда, че селскостопанската и търговската политика са политики на Общността. За постигане на целите на Договора е необходимо за някои стоки, получени чрез преработване на селскостопански продукти, да се установят общи и пълни правила, приложими в цялата Общност и отнасящи се до търговията с тези стоки.

(6)

Следва да се вземат предвид ограниченията, наложени вследствие на Споразумението за селското стопанство, сключено по време на Уругвайския кръг многостранни търговски преговори (4).

(7)

Някои стоки, които не са обхванати от приложение I към Договора и които са изброени в приложение II към настоящия регламент, са получени чрез използване на селскостопански продукти, за които се прилага общата селскостопанска политика. Следователно приложимото към тях облагане при внос трябва, от една страна, да покрие разликата между цените, констатирани на световния пазар и на пазара на Общността за тези използвани селскостопански продукти, и, от друга страна, да осигури защита на преработвателната промишленост на посочените селскостопански продукти.

(8)

В рамките на сключените споразумения Общността предвижда запазването на облагането, ограничено до покриването, изцяло или частично, на разликите в цените на използваните селскостопански продукти. Следователно е необходимо да се установи за тези стоки делът от общото облагане, който съответства на компенсирането на разликите с цените на взетите предвид селскостопански продукти.

(9)

Освен това е уместно да се поддържа тясна връзка между изчисляването на селскостопанския елемент на облагането, приложимо към стоките, и облагането, приложимо към внесените непреработени основни продукти.

(10)

Уместно e, с цел да не се утежняват административните формалности, да не се прилагат незначителни суми и да се позволи на държавите-членки да не извършват корекции на суми по една и съща сделка, когато самата разлика между съответните суми е незначителна.

(11)

Уместно e прилагането на преференциални споразумения да не утежнява процедурите, приложими към търговията с трети страни. За тази цел е уместно правилата за прилагане да осигуряват предотвратяване на възможността дадена стока, която е декларирана за износ под преференциален режим, да бъде в действителност изнесена под общ режим и обратното.

(12)

В рамките на някои преференциални споразумения са разрешени намаления на селскостопанските компоненти в рамките на търговската политика на Общността. Тези намаления са предвидени за селскостопанските компоненти, приложими за непреференциалната търговия. Следователно е важно тези намалени суми да бъдат изразени в съответната национална парична единица по същия обменен курс като при обмяната на суми, които не са намалени.

(13)

В рамките на някои преференциални споразумения са направени отстъпки в рамките на квотите, отнасящи се едновременно до закрилата на селскостопански продукти и на друг вид продукти, или закрилата на неселскостопански продукти е свързана с намаления по тези споразумения. Важно е управлението на закрилата на неселскостопански продукти да се урежда от същите правила на управление като тези за закрилата на селскостопански продукти.

(14)

Трябва да бъде предвиден режим на възстановяване при износа за някои селскостопански продукти, използвани при производството на стоки, които не са посочени в приложение I към Договора, за да не се поставят в неизгодно положение производителите на тези стоки поради цените, на които те трябва да се снабдяват в резултат на общата селскостопанска политика. Тези възстановявания може да покриват само разликата между констатираната цена на даден селскостопански продукт съответно на пазара на Общността и на световния пазар. Уместно e в такъв случай този режим да бъде установен в рамките на всяка от общите организации на съответните пазари.

(15)

Членове 162, 163 и 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (5) предвиждат предоставянето на такива възстановявания. Условията за прилагане трябва да бъдат определени съгласно процедурата, посочена в член 195, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Уместно е, от една страна, размерите на възстановяванията да се определят по същата процедура както за определянето на възстановяванията за селскостопанските продукти, когато те биват изнасяни непреработени, и че, обратно, правилата за прилагане на посочения режим да се определят, като се отчитат главно технологиите на производство на съответните стоки. Следователно последните трябва да бъдат определени на същото основание.

(16)

По-специално, чрез издаването на сертификатите следва да бъдат осигурени проверки на разходите въз основа на задълженията. Въпреки това, ако се касае за разходи, които не са отразени чрез получаването на един или повече сертификати, тези разходи ще продължат да се отчитат въз основа на плащанията за възстановяване при износ, ако е необходимо — под формата на предварителни плащания.

(17)

Комисията взема под внимание всички предприятия, преработващи селскостопански продукти, и по-специално положението на малките и средни предприятия, като отчита влиянието на целевите мерки, свързани със икономиите при възстановяване при износ. С оглед на специфичните им интереси, по отношение на малките износители следва да бъде предвидено изключение във връзка с представянето на сертификати в рамките на режима за предоставяне на възстановявания при износ.

(18)

Механизмът за защита на селското стопанство, предвиден с настоящия регламент, може да не заработи при изключителни обстоятелства. Този риск съществува и в рамките на преференциалните споразумения. За да не бъде оставен в такива случаи пазарът на Общността без защита срещу смущенията, които има опасност да последват от това, е уместно да се предвиди възможност за бързо вземане на всички необходими мерки.

(19)

Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (6) трябва да започне да се прилага за търговията, посочена в настоящия регламент.

(20)

Разграничаването, което се прави между селскостопански продукти, които са обхванати от приложение I към Договора, и стоки, които не са обхванати от приложение I, е критерий, присъщ на Общността, основаващ се на ситуацията в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост в Общността. Преобладаващата ситуация в някои трети страни, с които е необходимо да сключи споразумения Общността, може да бъде чувствително различна. Следователно е уместно да се предвиди, че в рамките на тези споразумения действието на общите правила, приложими към преработените селскостопански продукти, които не са обхванати от приложение I към Договора, може да бъде разширено, mutatis mutandis, към някои селскостопански продукти, които са обхванати от приложение I към Договора.

(21)

Съгласно споразуменията, сключени в съответствие с член 300 на Договора, е възможно потребностите от селскостопански суровини на отраслите на преработвателната промишленост да не бъдат задоволени напълно, при конкурентни условия, от селскостопанските суровини на Общността. Член 117, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 предвижда допускането на стоки под режим активно усъвършенстване, при спазване на икономическите условия, определени от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (7). Като се вземат предвид горните споразумения, следва да се предвиди, че икономическите условия се считат за спазени с оглед поставянето под режим усъвършенстване на определени количества от някои селскостопански продукти.

(22)

За да се гарантират интересите на производителите на селскостопански суровини, през последователни финансови години следва да се предвидят необходимите бюджетни кредити, така че стоките, които не са обхванати от приложение I към Договора, да могат напълно да се възползват от сегашния таван на СТО. Следва също така да се осигури цялостен контрол, като същевременно установената процедура остава гъвкава, въз основа на редовно преразглеждана прогнозна оценка за количествата, поставени под режим активно усъвършенстване, които не са подложени на предварителен индивидуален контрол за спазване на икономическите условия (с изключение на онези, които се използват при работа по договор за изработка, при обичайни операции или за производство на стоки, които не отговарят на критериите за възстановяване при износ) и в съответствие с другите общи условия, свързани режима активно усъвършенстване. На последно място, следва да се вземе предвид ситуацията на пазара на Общността за съответните основни продукти, така че да се гарантира благоразумно управление на тези количества.

(23)

Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1994/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (8),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Член 1

Настоящият регламент определя търговския режим, приложим за някои стоки, посочени в приложение II.

Член 2

1.   За целите на настоящия регламент:

а)

„селскостопански продукти“ означава продукти, които са обхванати от приложение I към Договора;

б)

„стоки“ означава продукти, които не са обхванати приложение I към Договора и които са изброени в приложение II към настоящия регламент.

Въпреки това, понятието „стоки“, използвано в глава III и в член 12, се отнася за продукти, които не са обхванати от приложение I към Договора и които са включени в приложение ХХ към общия регламент за ООП.

2.   За целите на прилагането на някои преференциални споразумения:

а)

„селскостопански компонент“ означава делът от облагането, който съответства на митата от Митническата тарифа на Общността, които се прилагат към селскостопанските продукти, посочени в приложение I, или, когато е приложимо, на митата за селскостопанските продукти с произход от съответната страна, за количествата от тези селскостопански продукти, за които се смята, че са били използвани, и които са посочени в член 14;

б)

„не-селскостопански компонент“ означава делът от облагането, който съответства на митото от Общата митническа тарифа, намалено с определения в буква а) селскостопански компонент;

в)

„основен продукт“ означава някои селскостопански продукти, които са обхванати от приложение I или приравнени към тях, или произведени чрез преработката им продукти, публикуваните в Общата митническа тарифа мита за които служат за определяне на селскостопанския компонент на облагането на стоките.

Член 3

Настоящият регламент може също така да се прилага за някои селскостопански продукти в рамките на преференциалната търговия.

В този случай списъкът на посочените селскостопански продукти, подчинени на правилата за относно търговията, се изготвя в рамките на съответното преференциално споразумение.

ГЛАВА II

ВНОС

РАЗДЕЛ I

Търговия с трети страни

Член 4

1.   Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, по отношение на стоките, посочени в приложение II, се прилагат ставките на митата от Общата митническа тарифа.

Що се отнася до стоките, посочени в таблица 1 от приложение II, облагането се състои от мито ad valorem, наричано „фиксиран компонент“, и от специфична сума с установен размер в евро, наричана „селскостопански компонент“.

Що се отнася до стоките, посочени в таблица 2 от приложение II, селскостопанският компонент на облагането е дял от облагането, приложимо за вноса на тези стоки.

2.   При спазването на членове 10 и 11, се забранява събирането на всякакви мита или такси с равностоен ефект освен облагането, посочено в параграф 1 на настоящия член.

3.   Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура и специалните правила за нейното прилагане се прилагат по отношение на класификацията на продуктите, обхванати от настоящия регламент; тарифната номенклатура, установена вследствие на прилагането на настоящия регламент, се включва в Общата митническа тарифа.

4.   Подробните правила за прилагане на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2.

Член 5

1.   Когато Общата митническа тарифа предвижда максимален размер на облагане, посоченото в член 4 облагане не може да надвишава този максимален размер.

Когато прилагането на посочения в първа алинея максимален размер на облагането зависи от изпълнението на специални условия, последните се определят съгласно процедурата, посочена в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (9).

2.   Когато максималният размер на облагането се образува от мито ad valorem плюс допълнително мито върху различните видове захар, изразени в захароза (AD S/Z), или върху брашното (AD F/M), това допълнително мито е митото от Общата митническа тарифа.

РАЗДЕЛ II

Преференциалнa търговия

Член 6

1.   Селскостопанският компонент, приложим в рамките на преференциалната търговия, представлява специфичната сума, определена в Общата митническа тарифа.

Въпреки това, когато съответната страна или страни спазват общностното законодателството относно преработените продукти, приемат същите основни продукти като Общността, включват същите стоки и използват същите коефициенти като Общността:

а)

този селскостопански компонент може да се определи в зависимост от установените количества основни продукти, които са реално използвани, ако Общността е сключила споразумение за митническо сътрудничество за установяване на тези количества;

б)

митото, приложимо при внос на основен продукт, може да се замени със сума, определена в зависимост от разликата в равнището на цените на селскостопанските продукти, прилагани в Общността, и равнището на цените на селскостопанските продукти, прилагани в съответната страна или регион, или чрез компенсация по отношение на съвместно установеното равнище на цените за съответния регион;

в)

в случай че прилагането на буква б) води до суми, които са от слабо значение за съответните стоки, този режим може и да бъде заменен с режим на фиксирани суми или ставки.

2.   Селскостопанските компоненти, евентуално намалени, приложими при внос в рамките на преференциално споразумение, се изразяват в национална валута при същия валутен курс като използвания при непрефенциална търговия.

3.   Митата ad valorem, съответстващи на селскостопанския компонент на облагането на стоките, посочени в таблица 2 от приложение II, може да се заменят с друг селскостопански компонент в рамките на преференциално споразумение.

4.   Подробните правила за прилагане на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2.

Ако е необходимо, тези подробни правила включват по-специално:

а)

изготвянето и движението на документите, необходими за предоставянето на преференциалните режими, предвидени в параграфи 1 и 3 от настоящия член;

б)

необходимите мерки за избягване на отклоненията на търговски потоци;

в)

списъка на основните продукти.

5.   В случай че са необходими методи за анализ на използваните селскостопански продукти, е уместно да се използват методите, определени за възстановяване при износа към трети страни на същите селскостопански продукти.

6.   Комисията публикува информация за облагането, произтичащо от прилагането на посочените в параграфи 2 и 3 преференциални споразумения.

Член 7

1.   Когато дадено преференциално споразумение предвижда намаляване или постепенна отмяна на не-селскостопанския компонент на облагането, последният представлява фиксираният компонент по отношение на стоките, посочени в таблица 1 от приложение II.

2.   Когато дадено преференциално споразумение предвижда намаляване на селскостопанския компонент, в рамките или не на тарифната квота, подробните правила за прилагане относно определянето и управлението на тези намалени селскостопански компоненти, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2, при условие че споразумението определя:

а)

продуктите, за които се прилагат тези намаления;

б)

количествата стоки или стойността на квотите, за които се прилагат тези намаления, или начина на изчисляване на тези количества или стойности;

в)

елементите, определящи намалението на селскостопанския компонент.

3.   Подробните правила за прилагане, необходими за предоставяне и управлението на намаленията на не-селскостопанските компоненти на облагането, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2.

4.   Комисията публикува информация за облагането в резултат на прилагането на преференциалните споразумения, посочени в параграфи 1 и 2.

ГЛАВА III

ИЗНОС

Член 8

1.   При износа на стоки за използваните селскостопански продукти, които отговарят на условията в член 23, параграф 2 от Договора, може да се прилагат възстановяванията, установени при прилагане на общия регламент за ООП.

Не може да бъде предоставено възстановяване за износ на вложени в стоки селскостопански продукти, които не са обхванати от обща организация на пазара, предвиждаща предоставяне на възстановявания при износа им под формата на такива стоки.

2.   Списъкът на стоките, за които се прилагат възстановявания, се съставя, като се отчитат:

а)

въздействието на разликата в цените на използваните селскостопански продукти съответно на пазара на Общността и на световния пазар;

б)

необходимостта тази разлика да бъде покрита, изцяло или частично, за да се даде възможност за износ на селскостопанските продукти, използвани във въпросните стоки.

Списъкът се приема при прилагане на общия регламент за ООП.

3.   Общите правила за прилагане на режима на възстановяване, посочен в настоящия член, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2.

Размерът на възстановяванията се определя в съответствие със същата процедура като предвидената за предоставяне на възстановявания за съответните селскостопански продукти, когато те се изнасят непреработени.

4.   Когато в рамките на дадено преференциално споразумение е въведен режимът на директно компенсиране, посочен в член 6, параграф 1, буква б), сумите, приложими за износа, предназначен за посочените в споразумението страни, се определят съгласно условията на споразумението, съвместно и на същото основание, както за селскостопанския компонент на облагането.

Тези суми се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2. Правилата за прилагане, необходими за прилагане на настоящия параграф, и по-специално мерките, които гарантират, че стоки, декларирани за износ в рамките на преференциален режим, в действителност няма да бъдат изнесени под непреференциален режим и обратното, се приемат в съответствие със същата процедура.

В случай че са необходими методи за анализ на използваните селскостопански продукти, се използват методите, които са предписани относно възстановяванията при износ към трети страни на същите селскостопански продукти.

5.   Съответствието с ограниченията, произтичащи от споразуменията, сключени в съответствие с член 300 на Договора, се гарантира въз основа на сертификатите, издадени с оглед на предвидените референтни периоди, допълнени със сумата, предвидена за малките износители.

6.   Сумата, под която малките износители може да бъдат изключени от изискването за представяне на сертификати в рамките на режима на възстановяване при износ, се определя на 50 000 EUR на година. Този таван може да бъде адаптиран в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2.

Член 9

Когато при прилагане на общия регламент за ООП в определен сектор се приемат налози, такси и други мерки при износ на даден селскостопански продукт, посочен в приложение I, по отношение на някои стоки, чийто износ, поради високото им съдържание на този селскостопански продукт и на възможните начини на употреба, може да навреди на постигането на преследваната цел в съответния селскостопански сектор, може да бъдат приети подходящи мерки в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2, като надлежно се отчита особеният интерес на преработвателната промишленост.

ГЛАВА IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 10

Когато има опасност намаляването на селскостопанския компонент, приложим към вноса на стоки в рамките на преференциално споразумение, да причини смущения на селскостопанските пазари или на пазарите на съответните стоки, защитните клаузи, приложими към вноса на съответните селскостопански продукти, са приложими и към стоките, изброени в приложение II.

За преценяването на съответните смущения се взимат предвид характеристиките на действително внесените стоки в рамките на преференциалния режим, сравнени с характеристиките на традиционно внасяните стоки преди въвеждането на посочения режим.

Член 11

1.   За да се избегнат или отстранят вредните последици за пазара на Общността, които може да бъдат предизвикани от вноса на някои стоки, произведени чрез преработка на селскостопанските продукти, изброени в приложение III, вносът при митническата ставка, предвидена в Общата митническа тарифа за една или няколко от тези стоки, подлежи на допълнително вносно мито, ако са изпълнени условията, предвидени съгласно член 5 от Споразумението за селското стопанство, освен когато последиците са непропорционални спрямо преследваната цел.

2.   Праговите цени, под които може да се наложи допълнително вносно мито, се съобщават от Общността на Световната търговска организация.

Праговите обеми, които трябва да бъдат надхвърлени, за да се наложи допълнително вносно мито, се определят по-специално въз основа на вноса в Общността в течение на трите години, предхождащи годината, през която се проявяват или има опасност да се проявят вредните последици, посочени в параграф 1.

3.   Вносните цени, които трябва да се вземат предвид при облагането с допълнително вносно мито, се определят въз основа на вносните цени CIF за съответната пратка.

4.   Подробните правила за прилагане на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2.

Тези подробни правила уреждат по-специално:

а)

стоките, към които допълнителните вносни мита се прилагат по смисъла на член 5 от Споразумението за селското стопанство;

б)

другите критерии, необходими за прилагането на параграф 1 в съответствие с член 5 от Споразумението за селското стопанство.

Член 12

1.   Поставянето на селскостопански продукти под режим активно усъвършенстване зависи от предварителен контрол на изпълнението на икономическите условия, посочени в член 117, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2913/92. Тези условия се считат за изпълнени при прилагане на член 552 от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Освен това, в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2454/93, икономическите условия, посочени в член 117, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2913/92, се считат също така за изпълнени по отношение на определени количества основни продукти, използвани за производството на стоки. Тези количества се определят с помощта на оценка, изготвена от Комисията и основана на сравнение между необходимите налични финансови средства и прогнозните потребности за възстановяване при износ, като се взема под внимание, по-специално, предвидимият обем на износа на съответните стоки и състоянието на вътрешния и външния пазар за съответните основни продукти. Тази оценка и съответно тези количества, се преразглеждат редовно, за да се отчете развитието в икономическите и регулаторни фактори.

Подробните правила за прилагане на втора алинея, позволяващи да се определят основните продукти, които да бъдат поставени под режим активно усъвършенстване, както и да се проверят и планират съответните количества, така че да се гарантира по-голяма яснота за операторите посредством предварително публикуване на индикативните количества за внос за всяка обща организация на пазара. Тази информация се публикува редовно, в зависимост по-специално от използването на тези количества. Подробните правила за прилагане се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2.

Понятието „основен продукт“, използвано в настоящия член, се отнася за продуктите, изброени под кода по КН в таблицата в приложение I, включително единствено бележка 1 за житните растения.

2.   Количеството на стоките, поставени под режим активно усъвършенстване, различен от посочения в параграф 1, втора алинея, към които следователно не се прилага облагането, предвидено в член 4 за целите на или в резултат на износа на други стоки, е количеството, което в действителност се използва при производството на стоките.

Член 13

1.   Таблица 2 в приложение II може да бъде изменена в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2, за да бъде адаптирана към споразуменията, сключени от Общността.

2.   Комисията внася в настоящия регламент или в регламентите, приети за неговото прилагане, измененията, които са резултат от промените в Комбинираната номенклатура.

Член 14

Настоящият член се прилага за цялата преференциална търговия, за която определянето на селскостопанския компонент на облагането, евентуално намален при условията на член 7, не се основава на реалното съдържание, посочено в член 6, параграф 1, буква а), и/или за която основните суми не се основават на разликите в цените, посочени в член 6, параграф 1, буква б).

Характеристиките на основните продукти и количествата основни продукти, които трябва да се вземат предвид, се определят в Регламент (ЕО) № 1460/96 на Комисията от 25 юли 1996 г. относно установяване на подробни правила за прилагане на преференциални търговски режими, приложими към някои стоки, получени чрез преработка на селскостопански продукти, посочени в член 7 от Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета (10).

Евентуалните изменения на настоящия регламент се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2.

Член 15

1.   В съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2, могат да бъдат установени прагът или праговете, под които селскостопанските компоненти, определени съгласно членове 6 или 7, са равни на нула. В съответствие със същата процедура неприлагането на тези селскостопански компоненти може да зависи от специални условия, за да се избегне създаването на изкуствени търговски потоци.

2.   В съответствие процедурата, посочена в член 16, параграф 2, може да бъде установен праг, под който държавите-членки може да не прилагат сумите, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, които трябва да бъдат предоставени и събрани във връзка с една и съща икономическа операция, ако разликата между тези суми е под посочения праг.

Член 16

1.   Комисията се подпомага от Комитет за хоризонталните въпроси, свързани с търговията с преработените селскостопански продукти, които не са обхванати от приложение I (наричан по-нататък „Комитетът“).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 на Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 на Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

3.   Комитетът може да разглежда всякакви други въпроси, повдигнати от неговия председател, по инициативата на последния или по искане на държава-членка.

Член 17

Мерките, необходими за адаптиране на настоящия регламент към измененията на общия регламент за ООП с оглед запазването на настоящия режим, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2.

Член 18

Методите за качествен и количествен анализ на стоките и другите мерки от технически характер, необходими за тяхното идентифициране или за определяне на състава им, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2658/87.

Член 19

Държавите-членки съобщават на Комисията данните, необходими за прилагането на настоящия регламент и свързани, от една страна, с вноса, износа, дори евентуално с производството на стоките и, от друга страна, с административните мерки за изпълнение. Правилата за съобщаването на тези данни се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 16, параграф 2.

Член 20

Регламент (ЕО) № 3448/93 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение V.

Член 21

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Прилагането на настоящия регламент по отношение на казеините под код по КН 3501 10, както и на казеинатите и другите производни на казеините под код по КН 3501 90 90 се отлага до по-нататъшно решение на Съвета.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

S. O. LITTORIN


(1)  Становище от 22 април 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 318, 20.12.1993 г., стр. 18.

(3)  Вж. приложение IV.

(4)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 22.

(5)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стp. 1.

(7)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(9)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 187, 26.7.1996 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на селскостопанските продукти, за които при внос може да се прилага компенсиране на разликите между цените, констатирани на световния пазар и на пазара на Общността  (1)

Код по КН

Наименование на селскостопанските продукти

0401

Мляко и сметана, неконцентрирани, нито подсладени със захар или други подсладители

0402

Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители

ex 0403

Мътеница, заквасени мляко и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подквасени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, неароматизирани, без прибавка на плодове или какао

0404

Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде

ex 0405

Масло и други млечни мазнини

0709 90 60

Сладка царевица, прясна или охладена

0712 90 19

Сладка царевица, изсушена, дори нарязана на парчета или резенки, смляна или на прах, но необработена по друг начин, различна от хибрид за посев

Глава 10

Житни растения (2)

1701

Захар от захарна тръстика или от захарно цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние

1703

Меласи, получени в резултат на извличането или рафинирането на захарта


(1)  Селскостопански продукти, които се вземат предвид, когато се използват непреработени или след преработка или са считани като използвани за производството на стоките, посочени в таблица 1 на приложение II.

(2)  С изключение на лимеца за посев, код по КН 1001 90 10, на пшеницата (мека пшеница и смес от ръж и пшеница) за посев, код по КН 1001 90 91, на ечемика за посев, код по КН 1003 00 10, на царевицата за посев, код по КН 1005 10 11 до 1005 10 90, на ориза за посев, код по КН 1006 10 10 и на хибридното сорго за посев, код 1007 00 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица 1

Код по КН

Описание на стоките

ex 0403

Мътеница, заквасени мляко и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с прибавка на плодове или какао:

0403 10 51 до 0403 10 99

– Кисело мляко, ароматизирано или с прибавка на плодове или какао

0403 90 71 до 0403 90 99

– Други, ароматизирани или с прибавка на плодове или какао

0405 20 10 до 0405 20 30

Млечни пасти за намазване с тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо на 39 %, но непревишаващо 75 %

0710 40 00

Сладка царевица (неварена или варена на пара или във вода), замразена

0711 90 30

Сладка царевица, временно консервирана (например посредством серен диоксид или във вода - солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното й консервиране), но негодна за консумация в това състояние

ex 1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла, или от фракции от различни мазнини или масла от глава 15, различни от хранителните мазнини или масла или техните фракции с код по КН 1516:

1517 10 10

– Маргарин, с изключение течен маргарин, с тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо от 10 %, но непревишаващо15 %

1517 90 10

– Други, съдържащи повече от 10 %, но не повече от 15 %, по тегло, млечна мазнина

1702 50 00

Химически чиста фруктоза

ex 1704

Захарни изделия без какао (включително бял шоколад), без екстракт от сладка папрат, съдържащ тегловно повече от 10 % захароза, но несъдържащ други добавки,с код по КН 1704 90 10

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде

ex 1902

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен, с изключение на пълнените макаронени изделия с кодове по КН 1902 20 10 и 1902 20 30

1903 00 00

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на люспи, зърна, заоблени зрънца, отсявки или подобни форми

1904

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения (например cornflakes); житни растения (различни от царевицата) на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна(с изключение на брашно и едрозърнест или дребнозърнест грис), варени или приготвени по друг начин, неупоменати, нито включени другаде

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от оризово брашно, или подобни продукти

2001 90 30

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata), приготвена или консервирана с оцет или оцетна киселина

2001 90 40

Игнам (индийски картоф), сладки патати и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече, приготвени или консервирани с оцет или оцетна киселина

2004 10 91

Картофи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от № 2006, под формата на брашно, грис или люспи

2004 90 10

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata), приготвена или консервирана по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различна от продуктите от № 2006

2005 20 10

Картофи, приготвени или консервирани по друг начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от № 2006, под формата на брашно, грис или люспи

2005 80 00

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata), приготвена или консервирана начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразена, различна от продуктите от № 2006

2008 99 85

Царевица с изключение на сладка царевица (Zea mays var. saccharata), приготвена или консервирана по друг начин, без прибавка на алкохол или захар

2008 99 91

Игнам (индийски картоф), сладки патати и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече, приготвени или консервирани по друг начин, без прибавка на алкохол или захар

2101 12 98

Препарати на базата на екстракти, на есенции или на концентрати от кафе

2101 20 98

Препарати на базата на екстракти, на есенции или на концентрати от чай или мате

2101 30 19

Печени заместители на кафе без печена цикория

2101 30 99

Екстракти, есенции и концентрати на печени заместители на кафе, без такива от печена цикория

2102 10 31 и 2102 10 39

Хлебни маи, сухи или не

2105 00

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао

ex 2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде, без тези с кодове по КН 2106 10 20, 2106 90 20 и 2106 90 92, и без захарни сиропи, ароматизирани или с прибавка на оцветители

2202 90 91 и 2202 90 95 и 2202 90 99

Други безалкохолни напитки, без плодови или зеленчукови сокове от позиция № 2009, съдържащи продукти от позиции № 0401 до 0404 или мазнини от продуктите от №№ 0401 до 0404

2905 43 00

Манитол

2905 44

D-Глюцитол (сорбитол)

ex 3302

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на едно или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в промишлеността; други препарати на базата на ароматични вещества от видовете, използвани за производството на напитки

3302 10 29

Други, от видовете, използвани за производство на напитки, съдържащи всички ароматични вещества, които характеризират една напитката, които нямат действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 0,5 %, различни от тези с код по КН 3302 10 21

ex 3501

Казеини, казеинати и други казеинови производни

ex 3505 10

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте, без естерифицирани или етерифицирани скорбяла и нишесте с код по КН 3505 10 50

3505 20

Лепила на базата на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте

3809 10

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати (например препарати за скробване и препарати за стипцоване), използвани при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства, неупоменати, нито включени другаде

3824 60

Сорбитол, различен от този с № 2905 44


Таблица 2

Код по КН

Описание на стоките

ex 0505

Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух, пера и части от пера (дори подкастрени), пух, необработени или само почистени, дезинфекцирани или обработени, с цел да се съхранят; прах и отпадъци от пера или от части от пера:

0505 10 90

– Пера от видовете, използвани за пълнене; пух, без необработен пух

0505 90

– Други

0511 99 39

Естествени сюнгери от животински произход, различни от сурови

1212 20 00

Водорасли, пресни, охладени, замразени или сушени, дори на прах или не, с изключение на тези, използвани в медицината или служещи за консумация от човека

ex 1302

Растителни сокове и екстракти; пектати, агар-агар и други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори и модифицирани:

1302 12 00

– Растителни сокове и екстракти от сладка папрат

1302 13 00

– Растителни сокове и екстракти от хмел

1302 19 80

– Растителни сокове и екстракти с изключение на соковете и екстрактите от сладка папрат, хмел, олеорезини от ванилия и опиум

ex 1302 20

Пектати

1302 31 00

Агар-агар, дори модифициран

1302 32 10

Лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от плодове на рожков или семена на рожков, дори модифицирани

1505

Мазнини от вълна и производни мастни вещества от тях, включително ланолин

1506

Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции дори рафинирани,но не химически променени

ex 1515 90 11

Масло от жожоба и фракции от него, дори рафинирани, но не химически променени

1516 20 10

Хидрогенирано рициново масло, така нареченият „opalwax“

1517 90 93

Смеси или препарати за кулинарията, от видовете, използвани за отделяне от формите

ex 1518

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от № 1516; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла, или от фракции от различни мазнини и масла от глава 15, неупоменати, нито включени другаде, с изключение на маслата с кодове по КН 1518 00 31 и 1518 00 39

1520 00 00

Суров глицерол, глицеролови води и луги

1521

Растителни восъци (различни от триглицеридите), восък от пчели или от други насекоми и спермацет, дори рафинирани или оцветени

1522 00 10

Дегра

1702 90 10

Химически чиста малтоза

1704 90 10

Екстракт от сладка папрат, съдържащ тегловно, повече от 10 % захароза, но несъдържащ други добавки

1803

Какаова маса, дори обезмаслена

1804 00 00

Масло, мазнина и течно масло от какао

1805 00 00

Какао на прах, без прибавка на захар или други подсладители

2001 90 60

Сърцевина от палмово дърво, приготвена или консервирана с оцет или оцетна киселина

ex 2008

Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде:

2008 11 10

– Фъстъчено масло

2008 91 00

– Сърцевина от палмово дърво

ex 2101

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе, чай или мате; печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти,есенции и концентрати, без продуктите с кодове по КН 2101 12 98, 2101 20 98, 2101 30 19 и 2101 30 99

2102 10

Активни маи:

2102 10 10

– Селекционирани щамови маи

2102 10 90

– Други, без хлебни маи

2102 20

Неактивни маи; други неактивни едноклетъчни микроорганизми

2102 30 00

Набухватели

2103

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица

2104

Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони; смесени хомогенизирани готови храни

ex 2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

2106 10

– Протеинови концентрати и текстурирани протеинови вещества:

2106 10 20

– – Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла, или нишесте

2106 90

– Други:

2106 90 20

– – Сложни (получени чрез смесване) алкохолни препарати, различни от тези на базата на ароматични вещества от видовете, използвани за производството на напитки.

2106 90 92

– – Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по -малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла, или нишесте

2201 10

Води, включително естествени или изкуствени минерални води и газирани води, неподсладени със захар или други подсладители, нито ароматизирани

2202 10 00

Води, включително минерални води и газирани води, подсладени със захар или други подсладители, или ароматизирани

2202 90 10

Други безалкохолни напитки, без плодови или зеленчукови сокове, попадащи под № 2009, несъдържащи продукти от № 0401 до 0404, или мазнини от продуктите от № 0401 до 0404

2203 00

Бира от малц

2205

Вермути и други вина от прясно грозде, ароматизирани с растения или ароматни субстанции:

ex 2207

Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече; етилов алкохол и дестилати, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание, без получените от селскостопанските продукти, посочени в приложение I към Договора

ex 2208

Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; който не е получения от селскостопанските продукти, посочени в приложение I към Договора; дистилати, ликьори и други спиртни напитки

2402

Пури (включително пури с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюн

2403

Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; „хомогенизирани“ или „възстановени“ тютюни; тютюневи екстракти и сокове:

3301 90 21

Екстрахирани олеорезини от сладка папрат или хмел

3301 90 30

Екстрахирани олеорезини, различни от тези от сладка папрат и хмел

ex 3302

Смеси от ароматични вещества и смеси (включително алкохолни разтвори) на базата на едно или повече от тези вещества от видовете, използвани като суровини в промишлеността; други препарати на базата на ароматични вещества от видовете, използвани за производството на напитки:

3302 10 10

– от видовете, използвани за производството на напитки, съдържащи всички ароматични вещества, които характеризират една напитка, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 0,5 % vol

3302 10 21

– от видовете, използван за производството на напитки, съдържащи всички ароматични вещества, които характеризират една напитка, с действително алкохолно съдържание по обем, тепревишаващо 0,5 % vol, несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, нишесте или скорбяла или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза, или нишесте или скорбяла

3823

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини; промишлени мастни алкохоли:


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Код по КН

Описание на стоките

0403 10 51 до 0403 10 99

Кисело мляко, ароматизирано или с прибавка на плодове или какао

0403 90 71 до 0403 90 99

Мътеница, заквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с прибавка на плодове или какао

0710 40 00

Сладка царевица, неварена или варена във вода или на пара

0711 90 30

Сладка царевица, временно консервирана (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното ѝ консервиране), но негодна за консумация в това състояние

1517 10 10

Маргарин, с изключение на течния маргарин, с тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

1517 90 10

Смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла от глава 15, различни от тези от № 1516, с тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

1702 50 00

Фруктоза, химически чиста

2005 80 00

Сладка царевица (Zea mays var. saccharata), приготвена или консервирана по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразена, различна от продуктите от № 2006

2905 43 00

Манитол:

2905 44

D-Глюцитол (сорбитол):

 

– във воден разтвор:

2905 44 11

– – съдържащ тегловно 2 % или по-малко D-манитол, изчислен върху съдържанието на D-глюцитола

2905 44 19

– – друг

 

– друг:

2905 44 91

– – съдържащ тегловно 2 % или по-малко D-манитол, изчислен върху съдържанието на D-глюцитола

2905 44 99

– – друг

3505 10 10

Декстрин

3505 10 90

Други модифицирани скорбяла или нишесте, различни от декстрин, без естерефицирани и етерифирани скорбяла и нишесте

 

Лепила на база на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте:

3505 20 10

– с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте, по-малко от 25 %

3505 20 30

– с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте, равно или по-голямо от 25 %, но по-малко от 55 %

3505 20 50

– с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте, равно или по-голямо от 55 %, но по-малко от 80 %

3505 20 90

– с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте, равно или по-голямо от 80 %

3809 10

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати (например препарати за скробване и препарати за стипцоване), използвани при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства, неупоменати, нито включени другаде

3824 60

Сорбитол, различен от този с № 2905 44


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Отмененият регламенти списък на неговите последващи изменения

Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета

(ОВ L 318, 20.12.1993 г., стр. 18)

Регламент (ЕО) № 1097/98 на Съвета

(ОВ L 157, 30.5.1998 г., стр. 1)

Регламент (ЕО) № 2491/98 на Комисията

(ОВ L 309, 19.11.1998 г., стр. 28)

Регламент (ЕО) № 2580/2000 на Съвета

(ОВ L 298, 25.11.2000 г., стр. 5)


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 3448/93

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1

Член 1, параграф 2, първа алинея, уводни думи

Член 2, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 1, параграф 2, първа алинея, първо и второ тире

Член 2, параграф 1, първа алинея, букви a) и б)

Член 1, параграф 2, втора алинея

Член 2, параграф 1, втора алинея

Член 1, параграф 2а

Член 2, параграф 2

Член 1, параграф 3

Член 3

Член 2

Член 4

Член 4

Член 5

Член 6, параграфи 1, 2 и 3

Член 6, параграфи 1, 2 и 3

Член 6, параграф 4, първа алинея

Член 6, параграф 4, първа алинея

Член 6, параграф 4, втора алинея, уводни думи

Член 6, параграф 4, втора алинея, уводни думи

Член 6, параграф 4, втора алинея, първо, второ и трето тире

Член 6, параграф 4, втора алинея, букви a), б) и в)

Член 6, параграфи 5 и 6

Член 6, параграфи 5 и 6

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 7, параграф 2, уводни думи

Член 7, параграф 2, уводни думи

Член 7, параграф 2, първо, второ и трето тире

Член 7, параграф 2, букви a), б) и в)

Член 7, параграфи 3 и 4

Член 7, параграфи 3 и 4

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2, първа алинея, уводни думи

Член 8, параграф 2, първа алинея, уводни думи

Член 8, параграф 2, първа алинея, първо и второ тире

Член 8, параграф 2, първа алинея, букви a) и б)

Член 8, параграф 2, втора алинея

Член 8, параграф 2, втора алинея

Член 8, параграфи 3—6

Член 8, параграфи 3—6

Членове 9 и 10

Членове 9 и 10

Член 10 а

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12, параграф 2

Член 13, параграф 1

Член 12, параграф 3

Член 13, параграф 2

Член 13, параграф 1

Член 14, първа алинея

Член 13, параграф 2

Член14, втора и трета алинея

Член 14

Член 15

Член 16, параграфи 1 и 2

Член 16, параграфи 1 и 2

Член 16, параграф 3

Член 17

Член 16, параграф 3

Член 18

Член 17

Член 19

Член 18

Член 20

Член 19

Член 21

Член 20

Член 22

Член 21

Приложение A

Приложение I

Приложение Б

Приложение II

Приложение В

Приложение III

Приложение IV

Приложение V


15.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1217/2009 НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност

(кодифицирана версия)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37, параграф 2, трета алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Регламент № 79/65/ЕИО на Съвета от 15 юни 1965 г. относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската икономическа общност (2) е бил неколкократно съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Развитието на Общата селскостопанска политика изисква наличие на обективна и релевантна информация за доходите в различните категории земеделски стопанства и за икономическата дейност на стопанствата, влизащи в категориите, изискващи специално внимание на общностно равнище.

(3)

Счетоводните отчети на земеделските стопанства съставляват базисния източник на основни данни за всяка оценка на доходите на земеделските стопанства или изследване на тяхната икономическа дейност.

(4)

Събраните данни следва да бъдат получени от специално и подходящо избрани земеделски стопанства в съответствие с общите правила и следва да се основават на проверими факти. Такива данни следва да отразяват техническите, икономическите и социалните условия във включените стопанства, да бъдат взети от отделни стопанства, да бъдат налични във възможно най-кратък срок, да се основават на единни определения, да бъдат представени в обща форма и да могат да се използват по всяко време и в пълни детайли от Комисията.

(5)

Тези цели могат да бъдат постигнати само чрез общностна система за събиране на земеделска счетоводна информация, наричана по-нататък „система за информация“, основана на земеделските счетоводни служби, съществуващи във всяка държава-членка, ползващи се с доверие на съответните страни и разчитащи на тяхното доброволно участие.

(6)

За да се получат счетоводни резултати, които са достатъчно хомогенни на общностно равнище, отчетните стопанства следва да са разпределени сред различните региони и категории стопанства на основата на стратификация на полето на изследване въз основа на типологията на Общността за земеделските стопанства, установена с Регламент (ЕО) № 1242/2008 на Комисията от 8 декември 2008 г. за установяване на типология на Общността за земеделските стопанства (4).

(7)

Районите на системата за информация следва, доколкото това е възможно, да съвпадат с онези, които се използват за представяне на други регионални данни от особено значение, когато трябва да се определят насоките за общата селскостопанска политика.

(8)

За целите на управлението Комисията следва да бъде овластена да изменя списъка на районите на държавите-членки по молба на държава-членка.

(9)

Полето на изследване при системата за информация следва да обхваща всички земеделски стопанства с определен икономически размер, независимо от всякакви други странични дейности, които управителят може да извършва. Това поле следва периодично да се преразглежда предвид новите данни от изследването на структурата на земеделските стопанства.

(10)

Отчетните стопанства следва да бъдат подбрани в съответствие с правилата, установени в рамките на план за подбор, предназначен за получаване на представителна извадка за счетоводна отчетност за полето на изследване.

(11)

Предвид натрупания опит, е желателно основните решения във връзка с подбора на отчетните стопанства, и по-специално изготвянето на плана за подбор, да се вземат на национално ниво. Поради тази причина именно на това ниво следва да се определи орган, на който да бъде възложена тази задача. На държавите-членки, които имат няколко района, следва да се разреши да поддържат регионални комитети.

(12)

Националният орган за връзка следва да играе ключова роля при управлението на системата за информация.

(13)

При подбирането на земеделски стопанства, както и при анализирането и оценката на събраните данни, е необходимо позоваване на данни, получени от други източници.

(14)

На земеделските стопани следва да се даде гаранция, че техните счетоводни отчети и всички други индивидуални данни, получени в резултат на настоящия регламент, няма да бъдат използвани за целите на данъчното облагане или за цели, различни от предвидените в настоящия регламент или разкривани от лица, участващи или участвали в общностната система за земеделска счетоводна информация.

(15)

За да може да изпълнява задълженията си по отношение на обективността и релевантността на събраната информация, Комисията следва да бъде в състояние да получи всички необходими данни относно начина, по който органите, на които е възложено подбирането на земеделските стопанства и счетоводните служби, участващи в общностната система за земеделска счетоводна информация, изпълняват своите задължения и, ако е необходимо, да изпраща експерти за работа на място в сътрудничество с компетентните национални власти.

(16)

Системата за информация е полезен инструмент, който дава възможност на Общността да развие общата селскостопанска политика и като следствие от това служи както на държавите-членки, така и на Общността. Поради това разходите за компютъризираните системи, на които системата разчита и изследователската и развойна дейност по отношение на другите аспекти на системата за информация, следва да бъдат допустими за финансиране от Общността.

(17)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩНОСТНА СИСТЕМА ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Член 1

1.   За да отговори на нуждите на Общата селскостопанска политика, се създава общностна система за събиране на земеделска счетоводна информация (наричана по-нататък „системата за информация“).

2.   Целта на системата за информация е да събира счетоводна информация, необходима по-специално за:

а)

годишно определяне на доходите на земеделските стопанства, влизащи в полето на изследване, определено в член 5, и

б)

бизнес анализ на земеделските стопанства.

3.   Данните, получени съгласно настоящия регламент, служи по-специално като основа за изготвяне от Комисията на доклади относно ситуацията в селското стопанство и селскостопанските пазари, както и относно доходите от земеделие в Общността. Докладите се представят редовно на Европейския парламент и на Съвета с цел преди всичко ежегодното определяне на цените на селскостопанските продукти.

Член 2

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„управител“ означава физическо лице, отговарящо за ежедневното управление на земеделско стопанство;

б)

„категория стопанство“ означава група от земеделски стопанства, които принадлежат към едни и същи категории що се отнася до типа земеделие и икономическия размер по смисъла на типологията на Общността за земеделските стопанства, установена с Регламент (ЕО) № 1242/2008;

в)

„отчетно стопанство“ означава всяко земеделско стопанство, което съставя счетоводни отчети за целите на системата за информация;

г)

„район“ означава територия на държава-членка или някаква част от нея с определени граници с оглед подбора на отчетни стопанства; списък на такива райони е даден в приложение I;

д)

„счетоводна информация“ означава всякакви технически, финансови и икономически данни, отнасящи се до едно земеделско стопанство, получени от счетоводни отчети, състоящи се от счетоводни записвания, направени систематично и регулярно през счетоводната година.

Член 3

По искане на държава-членка списъкът на районите се изменя в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2, при положение че искането се отнася до райони на държавата-членка.

ГЛАВА II

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Член 4

Настоящата глава се прилага за събирането на счетоводна информация с цел да се направи годишно определяне на доходите на земеделските стопанства.

Член 5

1.   Полето на изследване, посочено в член 1 параграф 2, буква а), обхваща земеделските стопанства с икономически размер, равен или по-голям от прага, изразен в евро, отговарящ на едно от по-ниските ограничения на икономически размер на класове II - ХIV, както е определено в типологията на Общността.

2.   За да отговаря на изискванията за отчетно стопанство, земеделското стопанство:

а)

има икономически размер, равен или по-голям от прага, който се определя в съответствие с параграф 1;

б)

се стопанисва от земеделски стопанин, който води или желае и е способен да води счетоводството на стопанството и желае да позволи счетоводните данни на неговото стопанство да бъдат предоставени на разположение на Комисията;

в)

е представително, заедно с останалите стопанства, и на равнището на всеки район за полето на изследване.

3.   Максималният брой отчетни стопанства е 105 000 за Общността.

4.   Подробните правила за прилагането на настоящия член, и по-специално прагът за икономическия размер и броят на отчетните стопанства за един район, се приемат съгласно процедурата, посочена в член 18, параграф 2.

Член 6

1.   Всяка държава-членка създава национален комитет за системата за информация (наричан по-нататък „национален комитет“).

2.   Националният комитет отговаря за подбора на отчетните стопанства. За тази цел неговите задължения включват, по-специално, одобряването на:

а)

плана за подбор на отчетните стопанства, в който, по-специално, са указани разпределението на отчетните стопанства по категории стопанства и подробните правила за подбор на тези стопанства;

б)

отчета за изпълнението на плана за подбор на отчетните стопанства.

3.   Председателят на националния комитет се определя от държавата-членка измежду членовете на този комитет.

Решенията на националния комитет се вземат с единодушие. Когато единодушие не може да се постигне, решенията се вземат от орган, определен от държавата-членка.

4.   Държавите-членки, които имат няколко района, могат да създадат за всеки от своите райони регионален комитет за системата за информация (наричан по-нататък „регионален комитет“).

Регионалният комитет по-специално има задължението да сътрудничи с органа за връзка, посочен в член 7, при подбора на отчетните стопанства.

5.   Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2.

Член 7

1.   Всяка държава-членка определя орган за връзка, чиито задължения са:

а)

да информира националния комитет, регионалните комитети и счетоводните служби за подробните правила за прилагане, които се отнасят за тях и да гарантира, че тези правила се прилагат правилно;

б)

да изготви и предостави на националния комитет за одобрение, а след това да изпрати на Комисията:

(i)

плана за подбор на отчетните стопанства, който се съставя на основата на най-новата статистическа информация, представена в съответствие с типологията на Общността за земеделските стопанства,

(ii)

доклад за изпълнението на плана за подбор на отчетните стопанства;

в)

да състави:

(i)

списък на отчетните стопанства,

(ii)

списък на счетоводните служби, които са готови и способни да съставят земеделски статистически отчети в съответствие с условията на договорите, предвидени в членове 10 и 15;

г)

да събира земеделските статистически отчети, изпратени до нея от счетоводните служби и да проверява на основата на обща програма за контрол, че те са надлежно попълнени;

д)

да изпраща на Комисията надлежно попълнените земеделски статистически отчети веднага след като ги провери;

е)

да предава на националния комитет, на регионалните комитети и на счетоводните служби исканията за информация, посочени в член 17, и да изпраща съответните отговори на Комисията.

2.   Подробните правила за прилагането на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2.

Член 8

1.   Всяко отчетно стопанство подлежи на индивидуален и анонимен статистически отчет.

2.   Счетоводната информация, предоставена във всеки статистически отчет, е такава, че да може:

да се характеризира отчетното стопанство чрез посочване на основните елементи на неговите производствени фактори;

да се оценят доходите на стопанството в различните му форми;

да се установи чрез проверки на място достоверността на дадената информация.

3.   Видът счетоводни данни, които да бъдат предоставени в един земеделски статистически отчет, формата, в която тези данни да се представят, както и определенията и указанията, отнасящи се до тях, се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2.

Член 9

Земеделски стопанин, чието стопанство е подбрано за отчетно стопанство, избира от списък, съставен за тази цел от органа за връзка, счетоводната служба, която желае да попълни статистическия отчет за неговото стопанство в съответствие с условията на договора, предвидени в член 10.

Член 10

1.   Всяка година се сключва договор под ръководството на държавата-членка между компетентния орган, определен от нея, и всяка счетоводна служба, избрана, както е предвидено в член 9. С този договор счетоводната служба се задължава, срещу фиксирана такса, да попълва земеделските статистически отчети по начин, съответстващ на разпоредбите на член 8.

2.   Условията на договора, посочен в параграф 1, които трябва да бъдат еднакви във всички държави-членки, се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2.

3.   Когато задълженията на счетоводна служба се изпълняват от административна служба, тя бива уведомена за своите задължения по редовните административни канали.

ГЛАВА III

СЪБИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА БИЗНЕС АНАЛИЗА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА

Член 11

Настоящата глава се прилага за събирането на счетоводни данни за целите на бизнес анализа на земеделските стопанства.

Член 12

В съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2, се определят:

предметът на анализите, посочени в член 1, параграф 2, буква б);

подробните правила, отнасящи се до подбора и броя на отчетните стопанства, които са установени съгласно целите на всеки конкретен анализ.

Член 13

1.   Всяко отчетно стопанство, подбрано в съответствие с правилата, приети съгласно член 12, второ тире подлежи на специален статистически отчет, който е индивидуален и анонимен. Този земеделски статистически отчет включва счетоводната информация, която се изисква по член 8, параграф 2 и всички подобни следващи счетоводни позиции и детайли, които всеки конкретен анализ може да изисква.

2.   Видът счетоводна информация, която да се предоставя в специалният земеделски статистически отчет, формата, по която тази информация да се представя, както и определенията и указанията, отнасящи се към тях, се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2.

3.   Специалните земеделски статистически отчети се попълват от различните счетоводни служби, подбрани, както предвидено в член 14.

Член 14

Земеделски производител, чието стопанство е подбрано в съответствие с правилата, приети съгласно член 12, второ тире, избира счетоводна служба от съставения за целта списък от органа за връзка, която е готова да попълни специалния статистически отчет за неговото стопанство в съответствие с условията на договора, предвиден в член 15.

Член 15

1.   Всяка година се сключва договор, под ръководството на държавата-членка, между компетентния орган, определен от нея, и всяка счетоводна служба, избрана, както е предвидено в член 14. С този договор счетоводната служба се ангажира, срещу фиксирана такса, да попълва специалните земеделски статистически отчети по начин, съответстващ на разпоредбите на член 13.

2.   Условията на договора, посочен в параграф 1, които трябва да бъдат еднакви във всички държави-членки, се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 2.

Допълнителните условия, които могат да бъдат включени в този договор от държавите-членки, се определят в съответствие със същата процедура.

3.   Когато задълженията на една счетоводна служба се изпълняват от административна служба, тя бива уведомена за своите задължения по редовните административни канали.

ГЛАВА IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16

1.   Забранява се използването за целите на данъчното облагане на всякакви индивидуална счетоводна информация или друга индивидуална информация, получени при прилагането на настоящия регламент,, както и разгласяването или използването на такива данни за цели, различни от посочените в член 1.

2.   Забранява се на всяко лице, участващо или участвало в системата за информация, да разкрива всякакви индивидуални счетоводни данни или друга индивидуална информация, които е узнало при упражняването на задълженията си или случайно във връзка с упражняването на задълженията си.

3.   Държавите-членки вземат всички подходящи мерки за наказване нарушаването на разпоредбите на параграф 2.

Член 17

1.   Националният комитет, регионалните комитети, органът за връзка и счетоводните служби се задължават, в рамките на съответните си сфери на отговорност, да предоставят на Комисията цялата информация, която последната може да поиска от тях във връзка с изпълнението на задълженията им по настоящия регламент.

Такива искания за информация, подадени в националния комитет, регионалните комитети и в органа за връзка, заедно със съответните отговори, се изпращат писмено чрез органа за връзка.

2.   Ако предоставената информация е непълна или ако такава информация не пристигне своевременно, Комисията, в сътрудничество с органа за връзка, може да изпрати експерти за работа на място.

Член 18

1.   Комисията се подпомага от Комитета на Общността за системата за земеделска счетоводна информация (наричан по-нататък „общностен комитет“).

2.   При позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

3.   Общностният комитет се консултира за целите на:

а)

проверяване дали плановете за подбор на отчетните стопанства са в съответствие с разпоредбите на член 5;

б)

анализиране и оценяване на претеглените годишни резултати, предоставени от системата за информация, по отношение по-специално на данните, получени от други източници, inter alia от счетоводните отчети и статистиката на земеделските стопанства като цяло и от националните отчети.

4.   Общностният комитет може да разглежда всеки друг въпрос, повдигнат от неговия председател, по негова инициатива или по искане на представител на държава-членка.

Всяка година, през месец октомври, комитетът разглежда тенденцията в земеделските приходи в Общността, като има предвид по-специално актуализираните резултати на системата за информация.

Комитетът се информира редовно за работата на системата за информация.

5.   Председателят свиква заседанията на общностния комитет.

Секретариатът на общностния комитет се осигурява от Комисията.

Член 19

1.   Бюджетните кредити, които се включват в общия бюджет на Европейския съюз в раздела за Комисията, обхващат:

а)

тези разходи, свързани със системата за информация, които се отнасят до изплащането на таксите на счетоводните служби във връзка с изпълнението на задълженията им по членове 10 и 15;

б)

всички разходи на компютъризираните системи, които Комисията използва за получаване, проверяване, обработване и анализ на счетоводните данни, предоставени от държавите-членки.

Разходите посочени в буква б) включват, където е подходящо, разходите за разпространяване на резултатите от тези операции и разходите за проучвания и развитие на други аспекти на системата за информация.

2.   Разходите във връзка със създаването и функционирането на националния комитет, регионалните комитети и органите за връзка не се включват в бюджета на Общността.

Член 20

Регламент № 76/65/ЕИО се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 21

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

S. O. LITTORIN


(1)  Становище от 20 октомври 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ 109, 23.6.1965 г., стр. 1859/65.

(3)  Вж. приложение II.

(4)  ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на районите, посочени в член 2, буква г)

Белгия

1.

Vlaanderen

2.

Bruxelles — Brussel

3.

Wallonie

България

1.

Северозападен (Severozapaden)

2.

Северен централен (Severen tsentralen)

3.

Североизточен (Severoiztochen)

4.

Югозападен (Yugozapaden)

5.

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

6.

Югоизточен (Yugoiztochen)

България обаче може да съставлява един район до 31 декември 2009 г.

Чешка република

Съставлява един район

Дания

Съставлява един район

Германия

1.

Schleswig-Holstein

2.

Hamburg

3.

Niedersachsen

4.

Bremen

5.

Nordrhein-Westfalen

6.

Hessen

7.

Rheinland-Pfalz

8.

Baden-Württemberg

9.

Bayern

10.

Saarland

11.

Berlin

12.

Brandenburg

13.

Mecklenburg-Vorpommern

14.

Sachsen

15.

Sachsen-Anhalt

16.

Thüringen

Естония

Съставлява един район

Ирландия

Съставлява един район

Гърция

1.

Μακεδονία — Θράκη

2.

Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου

3.

Θεσσαλία

4.

Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη

Испания

1.

Galicia

2.

Asturias

3.

Cantabria

4.

País Vasco

5.

Navarra

6.

La Rioja

7.

Aragón

8.

Cataluña

9.

Baleares

10.

Castilla-León

11.

Madrid

12.

Castilla-La Mancha

13.

Comunidad Valenciana

14.

Murcia

15.

Extremadura

16.

Andalucía

17.

Canarias

Франция

1.

Île de France

2.

Champagne-Ardenne

3.

Picardie

4.

Haute-Normandie

5.

Centre

6.

Basse-Normandie

7.

Bourgogne

8.

Nord-Pas de Calais

9.

Lorraine

10.

Alsace

11.

Franche-Comté

12.

Pays de la Loire

13.

Bretagne

14.

Poitou-Charentes

15.

Aquitaine

16.

Midi-Pyrénées

17.

Limousin

18.

Rhône-Alpes

19.

Auvergne

20.

Languedoc-Roussillon

21.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

22.

Corse

Италия

1.

Piemonte

2.

Valle d'Aosta

3.

Lombardia

4.

Alto Adige

5.

Trentino

6.

Veneto

7.

Friuli — Venezia Giulia

8.

Liguria

9.

Emilia — Romagna

10.

Toscana

11.

Umbria

12.

Marche

13.

Lazio

14.

Abruzzi

15.

Molise

16.

Campania

17.

Puglia

18.

Basilicata

19.

Calabria

20.

Sicilia

21.

Sardegna

Кипър

Съставлява един район

Латвия

Съставлява един район

Литва

Съставлява един район

Люксембург

Съставлява един район

Унгария

1.

Közép-Magyarország

2.

Közép-Dunántúl

3.

Nyugat-Dunántúl

4.

Dél-Dunántúl

5.

Észak-Magyarország

6.

Észak-Alföld

7.

Dél-Alföld

Малта

Съставлява един район

Нидерландия

Съставлява един район

Австрия

Съставлява един район

Полша

1.

Pomorze и Mazury

2.

Wielkopolska и Śląsk

3.

Mazowsze и Podlasie

4.

Małopolska и Pogórze

Португалия

1.

Norte e Centro

2.

Ribatejo-Oeste

3.

Alentejo e Algarve

4.

Açores e Madeira

Румъния

1.

Nord-Est

2.

Sud-Est

3.

Sud-Muntenia

4.

Sud-Vest-Oltenia

5.

Vest

6.

Nord-Vest

7.

Centru

8.

București-Ilfov

Словения

Съставлява един район

Словашката република

Съставлява един район

Финландия

1.

Etelä – Suomi

2.

Sisä – Suomi

3.

Pohjanmaa

4.

Pohjois – Suomi

Швеция

1.

Равнини в Южна и Централна Швеция

2.

Горски и смесени земеделско-горски области в Южна и Централна Швеция

3.

Области в Северна Швеция

Обединено кралство

1.

England — north region

2.

England — east region

3.

England — west region

4.

Wales

5.

Scotland

6.

Northern Ireland


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отмененият регламент и списък на неговите последващи изменения

Регламент № 79/65/ЕИО на Съвета

(ОВ 109, 23.6.1965 г., стр. 1859)

 

Акт за присъединяване от 1972 г., Приложение I, точка II.A.4 и Приложение II, точка II.Г.1

(ОВ L 73, 27.3.1972 г., стр. 59 и стp. 125)

 

Регламент (ЕИО) № 2835/72 на Съвета

(ОВ L 298, 31.12.1972 г., стр. 47)

 

Регламент (ЕИО) № 2910/73 на Съвета

(ОВ L 299, 27.10.1973 г., стр. 1)

 

Акт за присъединяване от 1979 г., Приложение I, точки II.A. и II.Ж.

(ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 64 и стp. 87)

 

Регламент (ЕИО) № 2143/81 на Съвета

(ОВ L 210, 30.7.1981 г., стр. 1)

 

Регламент (ЕИО) № 3644/85 на Съвета

(ОВ L 348, 24.12.1985 г., стр. 4)

 

Акт за присъединяване от 1985 г., Приложение I, точка XIV.(и)

(ОВ L 302, 15.11.1985 г., стp. 235)

 

Регламент (ЕИО) № 3768/85 на Съвета

(ОВ L 362, 31.12.1985 г., стр. 8)

Единствено точка 2 от приложението

Регламент (ЕИО) № 3577/90 на Съвета

(ОВ L 353, 17.12.1990 г., стр. 23)

Единствено приложение XVI

Акт за присъединяване от 1994 г., Приложение I, точка V.А.I

(ОВ С 241, 29.8.1994 г., стр. 117)

 

Регламент (ЕО) № 2801/95 на Съвета

(ОВ L 291, 6.12.1995 г., стр. 3)

 

Регламент (ЕО) № 1256/97 на Съвета

(ОВ L 174, 2.7.1997 г., стр. 7)

 

Регламент (ЕО) № 806/2003 на Съвета

(ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1)

Единствено точка 1 от приложение II

Акта за присъединяване от 2003 г., Приложение II, точка 6.А.1

(ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 346)

 

Регламент (ЕО) № 2059/2003 на Съвета

(ОВ L 308, 25.11.2003 г., стр. 1)

 

Регламент (ЕО) № 660/2004 на Комисията

(ОВ L 104, 8.4.2004 г., стр. 97)

 

Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета

(ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1)

Единствено глава 5, раздел А, точка 1 от приложението

Регламент (ЕО) № 1469/2007 на Комисията

(ОВ L 329, 14.12.2007 г., стр. 5)

 


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент № 79/65/ЕИО

Настоящият регламент

Членове 1 и 2

Членове 1 и 2

Член 2a

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6, параграф 1, буква а)

Член 7, параграф 1, буква а)

Член 6, параграф 1, буква б), първо тире

Член 7, параграф 1, буква б), подточка i)

Член 6, параграф 1, буква б), второ тире

Член 7, параграф 1, буква б), подточка ii)

Член 6, параграф 1, буква в), първо тире

Член 7, параграф 1, буква в), подточка i)

Член 6, параграф 1, буква в), второ тире

Член 7, параграф 1, буква в), подточка ii)

Член 6, параграф 1, букви д), е) и ж)

Член 7, параграф 1, букви д), е) и ж)

Член 6, параграф 2

Член 7, параграф 2

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12

Член 13

Член 13

Член 14

Член 14

Член 15

Член 15

Член 16

Член 16

Член 17

Член 17

Член 18

Член 19

Член 18, параграфи 1, 2 и 3

Член 20, параграфи 1 и 2

Член 18, параграфи 4 и 5

Член 21, първа и втора алинея

Член 18, параграф 6

Член 21, трета алинея

Член 22

Член 19

Член 23

Член 20

Член 21

Приложение

Приложение I

Приложение II

Приложение III


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

15.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/39


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

за сключването на Споразумението между Европейската общност и правителството на Република Азербайджан относно някои аспекти на авиационните услуги

(2009/947/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 80, параграф 2 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300, параграф 3, алинея първа от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид че:

(1)

На 5 юни 2003 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с трети държави за замяната на някои разпоредби в съществуващи двустранни споразумения със споразумение на Общността.

(2)

Комисията договори от името на Общността споразумение между Европейската обшност и правителството на Република Азербайджан относно някои аспекти на авиационните услуги (2) („споразумението“), в съответствие с механизмите и указанията в приложението към решението на Съвета за упълномощаване на Комисията да започне преговори с трети държави за замяна на някои разпоредби в съществуващи двустранни споразумения със споразумение на Общността.

(3)

Споразумението е подписано от името на Общността на 7 юли 2009 г. при условие сключването му на по-късна дата в съответствие с Решение 2009/741/ ЕО на Съвета (3).

(4)

Споразумението следва да бъде одобрено,

РЕШИ:

Член 1

Одобрява се от името на Общността Споразумението между Европейската общност и правителството на Република Азербайджан относно някои аспекти на авиационните услуги.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(та), упълномощено(и) да извърши нотификацията, предвидена в член 8, параграф 1 от споразумението.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

B. ASK


(1)  Становище от 25 октомври 2005 г. (ОВ C 272 E, 9.11.2006 г., стр. 56).

(2)  ОВ L 265, 9.10.2009 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 265, 9.10.2009 г., стp. 24.


СПОРАЗУМЕНИЯ

Съвет

15.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/40


Известие относно влизането в сила на Протокола към Споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз

Протоколът към Споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, относно свободното движение на хора във връзка с участието на Република България и Румъния като договарящи страни след присъединяването им към Европейския съюз (1), за чието сключване Съветът взе решение на 27 ноември 2008 г. (2), влезе в сила на 1 юни 2009 г., след като на 5 май 2009 г. бе получена последната нотификация за приключване на процедурите съгласно член 7 от Протокола.


(1)  ОВ L 124, 20.5.2009 г., стр. 53.

(2)  Пак там, стр. 51.


15.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/41


Известие относно влизането в сила на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на приложение 11 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за изменение на приложение 11 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (1), което Съветът реши да сключи на 19 октомври 2009 г. (2), влезе в сила на 1 декември 2009 г., след като последната нотификация за приключване на процедурите по член 2 от това Споразумение беше получена на 30 ноември 2009 г.


(1)  ОВ L 352, 31.12.2008 г., стр. 23.

(2)  ОВ L 288, 4.11.2009 г., стр. 22.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

15.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/42


РАМКОВО РЕШЕНИЕ 2009/948/ПВР НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 1, букви в) и г) и член 34, параграф 2, буква б) от него,

като взе предвид инициативата на Чешката република, Република Полша, Република Словения, Словашката република и Кралство Швеция,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Европейският съюз си е поставил за цел да поддържа и развива пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

(2)

Хагската програма (1) за укрепване на свободата, сигурността и правосъдието в Европейския съюз, която бе одобрена от Европейския съвет на заседанието му на 4 и 5 ноември 2004 г., изисква държавите-членки да обсъдят законодателство в областта на споровете за компетентност, за да се повиши ефективността на наказателните преследвания, като същевременно се гарантира добро правораздаване, с което да се допълни цялостната програма от мерки за прилагане на принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателноправни въпроси.

(3)

Предвидените в настоящото рамково решение мерки следва да целят предотвратяването на случаи, при които същото лице е субект на паралелни наказателни производства в различни държави-членки за същите факти, което би могло да доведе до постановяване на окончателно решение по тези производства в две или повече държави-членки. Поради тази причина Рамковото решение е насочено към предотвратяване нарушаването на принципа „ne bis in idem“, посочен в член 54 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници (2), съгласно тълкуването му от Съда на Европейските общности.

(4)

Следва да се проведат преки консултации между компетентните органи на държавите-членки с цел постигането на консенсус по всяко ефективно решение, целящо избягване на неблагоприятните последици, произтичащи от паралелните производства, както и загубата на време и ресурси от съответните компетентни органи. Такова ефективно решение по-специално би могло да се изразява в съсредоточаване на наказателното производство в една държава-членка, например чрез трансфер на наказателни производства. То може също така да се изразява във всяка друга мярка, позволяваща ефикасно и разумно разглеждане на тези производства, включително разпределянето им във времето, например чрез отнасяне на случая до Евроюст когато компетентните органи не са в състояние да постигнат консенсус. В това отношение специално внимание следва да бъде отделено на въпроса за събирането на доказателства, което може да се повлияе от паралелното провеждане на производства.

(5)

Когато компетентен орган в дадена държава-членка има разумни основания да смята, че в друга държава-членка се провежда паралелно наказателно производство по отношение на същите факти и по отношение на същото лице, което би могло да доведе до постановяване на окончателно решение по това производство в две или повече държави-членки, този орган следва да установи контакт с компетентния орган на другата държава-членка. Въпросът дали съществуват разумни основания следва да се разглежда единствено от търсещия контакт орган. Разумните основания биха могли да включват, inter alia, случаите, при които заподозряното или обвиняемото лице се позовава на факта — като предостави подробна информация — че е субект на паралелно наказателно производство по отношение на същите факти в друга държава-членка, или случаите когато съответно искане за правна взаимопомощ от компетентен орган на друга държава-членка разкрие възможното съществуване на такова паралелно наказателно производство, както и случаите когато полицейските органи предоставят информация затова.

(6)

Процесът на обменяне на информация между компетентните органи следва да се основава на задължителен обмен на конкретен минимум от информация, който следва да се предоставя при всички случаи. Съответната информация следва по-специално да улеснява процеса, гарантиращ точното установяване на самоличността на съответното лице и характера и фазата на съответното паралелно производство.

(7)

Компетентен орган, към който се е обърнал за контакт компетентен орган на друга държава-членка, следва да има общо задължение да отговори на отправеното искане. Търсещият контакт орган се насърчава да определи срок, в рамките на който търсеният за контакт орган следва да отговори, ако това е възможно. В хода на процедурата по установяване на контакт компетентните органи следва изцяло да отчитат специфичното положение на лишените от свобода лица.

(8)

Прекият контакт между компетентните органи следва да бъде водещият принцип на сътрудничество, установено по силата на настоящото рамково решение. Държавите-членки следва да могат да решават по своя преценка кои органи са компетентни да действат в съответствие с настоящото рамково решение, при спазване на принципа за национална процесуална автономия, при условие че такива органи имат компетентността да вземат отношение и да решават в съответствие с неговите разпоредби.

(9)

Когато се стремят да постигнат консенсус по всяко ефективно решение, целящо избягване на неблагоприятните последици, произтичащи от паралелни производства, провеждани в две или повече държави-членки, компетентните органи следва да отчитат факта, че всеки случай е специфичен и следва да вземат предвид всички свързани с него обстоятелства и основания. За да постигнат консенсус, компетентните органи следва да прилагат подходящи критерии, които може да включват посочените в насоките, публикувани в годишния доклад на Евроюст за 2003 г. и разработени за нуждите на практикуващите лица, и да вземат предвид например мястото, където е извършена по-голямата част от престъпното деяние; мястото, където е понесена по-голямата част от загубата; местонахождението на заподозряването или обвиняемото лице и възможностите да се осигури тяхното предаване на или екстрадиране към други юрисдикции; гражданството или пребиваването на заподозряното или обвиняемото лице; значими интереси на заподозряното или обвиняемото лице; значими интереси на жертвите и на свидетелите; допустимостта на доказателството или възможността за евентуални забавяния.

(10)

Задължението компетентните органи да влизат в преки консултации, за да постигнат консенсус в контекста на настоящото рамково решение следва да не изключва възможността тези преки консултации да се провеждат с помощта на Евроюст.

(11)

Нито една държава-членка не следва да бъде задължена да се въздържа от или да упражнява компетентност, освен ако не желае това. Докато не бъде постигнат консенсус по съсредоточаването на наказателното производство, компетентните органи на държавите-членки следва да имат възможност да продължат наказателното производство за всяко престъпление, което попада в обхвата на националната им юрисдикция.

(12)

Доколкото същинската цел на настоящото рамково решение е предотвратяването на ненужни паралелни наказателни производства, които могат да доведат до нарушаване на принципа „ne bis in idem“, прилагането му не следва да поражда спор за упражняване на компетентност, който иначе не би възникнал. В общото пространство на свобода, сигурност и правосъдие принципът на задължително наказателно преследване, от който се ръководи процесуалното право в няколко държави-членки, следва да се разбира и прилага по начин, според който се счита, че той е изпълнен, когато която и да е държава-членка провежда наказателното преследване за конкретно престъпление.

(13)

Когато е постигнат консенсус за съсредоточаване на наказателното производство в една държава-членка, компетентните органи в другата държава-членка следва да действат по начин, съвместим с този консенсус.

(14)

Тъй като Евроюст е изключително подходящ да предоставя помощ при решаването на спорове за компетентност, отнасянето на случаи до Евроюст следва да е обичайния подход, когато не е възможно да се постигне консенсус. Следва да се отбележи, че в съответствие с член 13, параграф 7, буква а) от Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 фвруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност (3), („Решението за Евроюст“), както е изменено последно с Решение 2009/426/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 г. за укрепване на Евроюст (4), Евроюст следва да бъде информиран за всеки случай на възникнал спор за компетентност или за вероятността от възникването на такъв и че такъв случай може да бъде отнесен до Евроюст по всяко време, ако поне един от участващите в преките консултации компетентни органи счита това за целесъобразно.

(15)

Настоящото рамково решение не засяга производствата по Европейската конвенция за трансфер на производства по наказателни дела, подписана в Страсбург на 15 май 1972 г., нито други договорености относно трансфера на производства по наказателни дела между държавите-членки.

(16)

Настоящото рамково решение не следва да води до неоправдани административна тежест в случаи, когато съществуват по-подходящи решения на проблемите, които то адресира. В този смисъл, ако съществуват по-гъвкави инструменти или договорености между държави-членки, те следва да имат предимство над настоящото рамково решение.

(17)

Настоящото рамково решение се ограничава до установяването на разпоредби за обмяната на информация и преките консултации между компетентните органи на държавите-членки и следователно не засяга правото на физическите лица да оспорват, че те следва да бъдат наказателно преследвани в тяхната собствена или друга юрисдикция, ако такова право съществува съгласно националното законодателство.

(18)

Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (5), следва да се прилага при обработването на личните данни, обменяни по силата на настоящото рамково решение.

(19)

Когато правят декларация относно езиковия режим, държавите-членки се насърчават да включват поне един език, който се използва широко в Европейския съюз и е различен от техния официален език.

(20)

Настоящото рамково решение зачита основните права и спазва принципите, признати в член 6 от Договора за Европейския съюз и отразени в Хартата на основните права на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РАМКОВО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА 1

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Член 1

Цел

1.   Целта на настоящото рамковото решение е да се насърчи по-тясното сътрудничество между компетентните органи на две или повече държави-членки, които провеждат наказателни производства, с оглед да се подобри ефикасността и осигури добро правораздаване.

2.   Такова по-тясно сътрудничество има за цел:

а)

предотвратяване на случаи, при които същото лице е субект на паралелни наказателни производства в различни държави-членки по отношение на същите факти, което би могло да доведе до постановяване на окончателно решение по тези производства в две или повече държави-членки, като по този начин представлява нарушение на принципа „ne bis in idem“; и

б)

постигане на консенсус по всяко ефективно решение, целящо да се избегнат неблагоприятните последици, произтичащи от подобни паралелни производства.

Член 2

Предмет и приложно поле

1.   С оглед постигане на целта, посочена в член 1, настоящото рамково решение създава рамка за:

а)

процедура за установяване на контакт между компетентните органи на държавите-членки с цел да се потвърди съществуването на паралелно наказателно производство по отношение на същите факти и по отношение на същото лице;

б)

обмена на информация чрез преки консултации между компетентните органи на две или повече държави-членки, провеждащи паралелни наказателни производства по отношение на същите факти и по отношение на същото лице, в случай че те вече знаят за съществуването на паралелни наказателни производства, за да се постигне консенсус по всяко ефективно решение, целящо да избегне неблагоприятните последици, произтичащи от такива паралелни производства.

2.   Настоящото рамково решение не се прилага за производства, които попадат в обхвата на членове 5 и 13 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (6).

Член 3

Определения

За целите на настоящото рамково решение:

а)

„паралелни производства“ означава наказателни производства, включително на досъдебната и съдебната фаза, които се провеждат в две или повече държави-членки по отношение на същите факти и по отношение на същото лице;

б)

„компетентен орган“ означава съдебен или друг орган, който съгласно законодателството на неговата държава-членка, е компетентен да извършва действията, посочени в член 2, параграф 1 от настоящото рамково решение;

в)

„търсещ контакт орган“ означава компетентен орган на дадена държава-членка, който установява контакт с компетентен орган на друга държава-членка да потвърди съществуването на паралелно наказателно производство;

г)

„търсен за контакт орган“ означава компетентният орган, от който търсещият контакт орган иска да потвърди съществуването на паралелни наказателни производства.

Член 4

Определяне на компетентни органи

1.   Държавите-членки определят компетентните органи по начин, който благоприятства прилагането на принципа за преки контакти между компетентните органи.

2.   В съответствие с параграф 1 всяка държава-членка информира генералния секретариат на Съвета кои органи съгласно националното ѝ законодателство са компетентни да действат в съответствие с настоящото рамково решение.

3.   Независимо от параграфи 1 и 2, ако това се налага от организацията на нейната вътрешна система, всяка държава-членка може да определи един или повече централни органи, които да отговорят за административното придвижване и получаване на исканията за информация съгласно член 5 и/или за целите на оказване на съдействие на компетентните органи в процеса на консултация. Държавите-членки, които желаят да използват възможността за определяне на централен орган или органи, предоставят съответната информация на генералния секретариат на Съвета.

4.   Генералният секретариат на Съвета осигурява достъп на всички държави-членки и на Комисията до получената съгласно параграфи 2 и 3 информация.

ГЛАВА 2

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Член 5

Задължение за установяване на контакт

1.   Когато компетентен орган на държава-членка има основателни причини да счита, че в друга държава-членка се провежда паралелно наказателно производство, той установява контакт с компетентния орган на съответната държава-членка, за да получи потвърждение за съществуването на такова паралелно производство с оглед започване на преки консултации, както е предвидено в член 10.

2.   Ако търсещият контакт компетентен орган не знае кой е компетентният орган, към който да се обърне, той прави всички необходими проучвания, включително чрез точките за контакт на Европейската съдебна мрежа, за да получи данни за този компетентен орган.

3.   Процедурата по установяване на контакт не се прилага, когато компетентните органи, провеждащи паралелни производства, вече са били информирани за съществуването на тези производства по друг начин.

Член 6

Задължение за отговор

1.   Търсеният за контакт орган отговаря на искането, представено в съответствие с член 5, параграф 1, в разумен срок, посочен от търсещия контакт орган, или, ако не е посочен срок, без излишно забавяне, като информира търсещия контакт орган дали се провеждат паралелни производства в неговата държава-членка. В случаите когато търсещият контакт орган е информирал търсения за контакт орган, че заподозряното или обвиняемото лице е предварително задържано или лишено от свобода, последният разглежда искането в спешен порядък.

2.   Ако търсеният за контакт орган не е в състояние да отговори в срок, посочен от търсещия контакт орган, той своевременно уведомява последния какви са причините за това и посочва в какъв срок ще предостави исканата информация.

3.   Ако органът, с който се е свързал търсещият контакт орган, не е компетентният орган по член 4, той препраща искането за информация без излишно забавяне на компетентния орган и уведомява за това търсещия контакт орган.

Член 7

Средства за комуникация

Търсещият и търсеният за контакт органи поддържат връзка по начин, при който остава писмена следа.

Член 8

Минимална информация, която да се предоставя в искането

1.   Когато се обръща с искане в съответствие с член 5, търсещият контакт орган предоставя следната информация:

а)

данните за контакт на компетентния орган;

б)

описание на фактите и обстоятелствата, които са предмет на съответното наказателно производство;

в)

всички необходими данни, отнасящи се до самоличността на заподозряното или обвиняемото лице и за жертвите, ако е приложимо;

г)

фазата, до която е достигнало наказателното производство; и

д)

информация относно предварителното задържане или лишаването от свобода на заподозряното или обвиняемото лице, ако е приложимо.

2.   Търсещият контакт орган може да предостави подходяща допълнителна информация за наказателното производство, което се провежда в неговата държава-членка, например относно трудностите, които производството среща в тази държава.

Член 9

Минимална информация, която да се предоставя в отговора

1.   Отговорът на търсения за контакт орган в съответствие с член 6 съдържа най-малкото следната информация:

а)

дали се провежда или е провеждано наказателно производство за някои или всички от същите факти като тези, които са предмет на наказателното производство, посочено в искането за информация, представено от търсещия контакт орган и дали то е образувано по отношение на същите лица;

в случай на положителен отговор по буква а):

б)

данни за контакт на компетентния орган; и

в)

фазата, до която е достигнало това производство или, когато е постигнато окончателно решение, естеството на това окончателно решение.

2.   Търсеният за контакт орган може да предостави подходяща допълнителна информация за наказателното производство, което се провежда или е било проведено в неговата държава-членка, по-специално относно свързани факти, които са предмет на наказателното производство в тази държава.

ГЛАВА 3

ПРЕКИ КОНСУЛТАЦИИ

Член 10

Задължение за започване на преки консултации

1.   Когато се установи, че съществуват паралелни производства, компетентните органи на съответните държави-членки започват преки консултации, за да постигнат консенсус по всяко ефективно решение за избягване на неблагоприятните последици, произтичащи от такива паралелни производства, които консултации могат, ако е подходящо, да доведат до съсредоточаване на наказателното производство в една държава-членка.

2.   Докато се провеждат преките консултации, съответните компетентни органи се информират взаимно за всички важни процесуални мерки, които са предприели в хода на производството.

3.   В хода на преките консултации участващите в тях компетентни органи отговарят на искания за информация от други участващи в тези консултации компетентни органи всеки път, когато това е разумно възможно. Независимо от това, когато към компетентен орган е отправено искане от друг компетентен орган да предостави конкретна информация, която може да накърни значими национални интереси в областта на сигурността или да постави под заплаха безопасността на физически лица, този компетентен орган не е задължен да предоставя тази информация.

Член 11

Процедура за постигане на консенсус

Когато компетентните органи на държавите-членки започват преки консултации по определен случай с цел да постигнат консенсус в съответствие с член 10, те вземат под внимание фактите и основанията по случая, както и всички фактори, които по тяхна преценка имат отношение към него.

Член 12

Сътрудничество с Евроюст

1.   Настоящото рамково решение има допълващ характер и не засяга Решението за Евроюст.

2.   Когато не е било възможно да се постигне консенсус в съответствие с член 10, всеки от компетентните органи на засегнатите държави-членки, ако е подходящо, отнася въпроса до Евроюст, ако Евроюст е компетентен да действа съгласно член 4, параграф 1 от Решението за Евроюст.

Член 13

Предоставяне на информация за изхода от производството

Ако в хода на провежданите съгласно член 10 преки консултации бъде постигнат консенсус за съсредоточаване на наказателното производство в една държава-членка, компетентният орган на тази държава-членка информира съответния(ите) компетентен(и) орган(и) на другата(ите) държава(и)-членка(и) за изхода от производството.

ГЛАВА 4

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14

Езици

1.   Всяка държава-членка посочва в декларация, която да се депозира в генералния секретариат на Съвета, кои от официалните езици на институциите на Европейския съюз могат да бъдат използвани в процедурата по установяване на контакт в съответствие с глава 2.

2.   Компетентните органи могат да постигнат съгласие да използват който и да е език в хода на преките консултации помежду си в съответствие с член 10.

Член 15

Връзка с други правни инструменти и други договорености

1.   Доколкото други правни инструменти или договорености позволяват целите на настоящото рамково решение да бъдат разгърнати или способстват за опростяване или улесняване на процедурата, по която националните органи обменят информация за своите наказателни производства, започват преки консултации и търсят постигането на консенсус за всяко ефективно решение за избягване на неблагоприятните последици, произтичащи от паралелните производства, държавите-членки могат:

а)

да продължат да прилагат двустранни или многостранни споразумения или договорености, които са в сила към момента на влизане в сила на настоящото рамково решение;

б)

да сключват двустранни или многостранни споразумения или договорености след влизането в сила на настоящото рамково решение.

2.   Посочените в параграф 1 споразумения и договорености не засягат по никакъв начин отношенията с държави-членки, които не са страни по тях.

Член 16

Изпълнение

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се съобразят с разпоредбите на настоящото рамково решение до 15 юни 2012 година.

До 15 юни 2012 година държавите-членки предават на генералния секретариат на Съвета и на Комисията текста на разпоредбите, които транспонират в националните им законодателства задълженията, наложени им с настоящото рамково решение.

Член 17

Докладване

До 15 декември 2012 година Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, оценяващ степента, до която държавите-членки са се съобразили с настоящото рамково решение, придружен при необходимост от законодателни предложения.

Член 18

Влизане в сила

Настоящото рамково решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

B. ASK


(1)  ОВ C 53, 3.3.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19.

(3)  ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 138, 4.6.2009 г., стр. 14.

(5)  ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60.

(6)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.


15.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/48


РЕШЕНИЕ 2009/949/ПВР НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

за коригиране на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Акта на Съвета от 3 декември 1998 г. за установяване на Правилник за персонала, който се прилага за заетите в Европол лица (1), (наричан по-долу „Правилник за персонала“), и по-специално член 44 от него,

като взе предвид инициативата на Чешката република,

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид прегледа на възнагражденията на длъжностните лица от Европол, направен от управителния съвет на Европол,

като има предвид, че:

(1)

При прегледа на възнагражденията на длъжностните лица от Европол управителният съвет отчете измененията в разходите за издръжка в Нидерландия, както и измененията на възнагражденията в публичния сектор в държавите-членки.

(2)

Разглежданият период от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. оправдава повишение от 1,2 % на възнагражденията за периода от 1 юли 2008 г. до 30 юни 2009 г.

(3)

Съветът е компетентен, въз основа на прегледа и като действа с единодушие, да коригира основните заплати и добавките на длъжностните лица от Европол,

РЕШИ:

Член 1

Правилникът за персонала се изменя, както следва:

Считано от 1 юли 2008 г.:

а)

в член 45 таблицата на основните месечни заплати се заменя със следната таблица:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 578,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 989,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 601,74

9 849,73

10 097,73

10 364,80

10 631,87

10 911,63

11 190,13

11 483,94

11 779,62

12 091,21

12 399,59

4

8 361,77

8 584,33

8 803,72

9 035,81

9 267,91

9 512,71

9 754,34

10 011,89

10 269,40

10 539,67

10 809,91

5

6 889,73

7 070,95

7 248,99

7 439,76

7 630,53

7 834,00

8 034,30

8 247,32

8 457,16

8 679,71

8 902,28

6

5 904,14

6 059,89

6 215,70

6 381,03

6 543,17

6 714,86

6 886,55

7 067,78

7 248,99

7 439,76

7 630,53

7

4 921,68

5 052,05

5 179,21

5 315,93

5 452,63

5 595,72

5 738,78

5 891,40

6 040,83

6 199,81

6 358,77

8

4 184,07

4 295,35

4 403,43

4 521,09

4 635,53

4 756,36

4 877,17

5 007,54

5 134,71

5 271,42

5 404,94

9

3 688,09

3 786,64

3 885,22

3 986,93

4 088,69

4 196,78

4 304,89

4 419,34

4 530,66

4 651,45

4 769,08

10

3 198,47

3 284,32

3 366,96

3 455,97

3 541,84

3 637,22

3 732,59

3 831,15

3 926,53

4 031,46

4 133,20

11

3 099,91

3 182,58

3 262,04

3 347,90

3 433,73

3 525,93

3 614,97

3 710,35

3 805,73

3 907,48

4 006,00

12

2 460,87

2 527,59

2 591,18

2 657,97

2 724,74

2 797,85

2 870,98

2 947,29

3 020,41

3 099,91

3 179,39

13

2 114,28

2 171,52

2 225,57

2 285,99

2 343,22

2 406,79

2 467,21

2 533,97

2 597,58

2 667,51

2 734,26

б)

в член 59, параграф 3 сумата „1 036,76 EUR“ се заменя със сумата „1 049,20 EUR“;

в)

в член 59, параграф 3 сумата „2 073,51 EUR“ се заменя със сумата „2 098,39 EUR“;

г)

в член 60, параграф 1 сумата „276,48 EUR“ се заменя със сумата „279,80 EUR“;

д)

в член 2, параграф 1 от допълнение 5 сумата „289,03 EUR“ се заменя със сумата „292,50 EUR“;

е)

в член 3, параграф 1 от допълнение 5 сумата „12 566,73 EUR“ се заменя със сумата „12 717,53 EUR“;

ж)

в член 3, параграф 1 от допълнение 5 сумата „2 827,52 EUR“ се заменя със сумата „2 861,45 EUR“;

з)

в член 3, параграф 2 от допълнение 5 сумата „16 965,09 EUR“ се заменя със сумата „17 168,67 EUR“;

и)

в член 4, параграф 1 от допълнение 5 сумата „1 256,68 EUR“ се заменя със сумата „1 271,76 EUR“;

й)

в член 4, параграф 1 от допълнение 5 сумата „942,53 EUR“ се заменя със сумата „953,84 EUR“;

к)

в член 4, параграф 1 от допълнение 5 сумата „628,33 EUR“ се заменя със сумата „635,87 EUR“;

л)

в член 4, параграф 1 от допълнение 5 сумата „502,66 EUR“ се заменя със сумата „508,69 EUR“;

м)

в член 5, параграф 3 от допълнение 5 сумата „1 773,42 EUR“ се заменя със сумата „1 794,70 EUR“;

н)

в член 5, параграф 3 от допълнение 5 сумата „2 364,57 EUR“ се заменя със сумата „2 392,94 EUR“;

о)

в член 5, параграф 3 от допълнение 5 сумата „2 955,70 EUR“ се заменя със сумата „2 991,17 EUR“.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение поражда действие от деня след приемането му.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

B. ASK


(1)  ОВ C 26, 30.1.1999 г., стр. 23.

(2)  Становище от …


V Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

15.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/50


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1218/2009 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 декември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2009 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

50,4

MA

65,2

TN

90,9

TR

69,2

ZZ

68,9

0707 00 05

EG

155,5

MA

62,1

TR

85,2

ZZ

100,9

0709 90 70

MA

50,3

TR

128,4

ZZ

89,4

0805 10 20

MA

44,7

TR

67,4

ZA

62,7

ZZ

58,3

0805 20 10

MA

82,4

TR

85,9

ZZ

84,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

37,8

IL

62,9

TR

74,8

ZZ

58,5

0805 50 10

TR

75,8

ZZ

75,8

0808 10 80

CA

76,2

CN

83,6

MK

24,5

US

86,7

ZZ

67,8

0808 20 50

CN

90,3

TR

92,0

US

182,1

ZZ

121,5


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


15.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/52


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1219/2009 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2009 година

за определяне на подробни правила за прилагането през 2010 г. на тарифни квоти за внос на продукти от категорията „baby beef“ с произход от Хърватия, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Сърбия, Косово и Черна гора

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 144, параграф 1 и член 148, буква а) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2007/2000 на Съвета от 18 септември 2000 година относно въвеждане на изключителни търговски мерки в полза на страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз, за изменение на Регламент (ЕО) № 2820/98 и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1763/1999 и (ЕО) № 6/2000 (2), се предвижда годишна преференциална тарифна квота от 1 500 тона за продуктите от категорията „baby beef“ с произход от Босна и Херцеговина и от 9 175 тона за продуктите от категорията „baby beef“ с произход от митническите територии на Сърбия и Косово (3).

(2)

В Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, одобрено с Решение 2005/40/ЕО, Евратом на Съвета и на Комисията (4), в Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Бивша югославска република Македония, от друга страна, одобрено с Решение 2004/239/ЕО, Евратом на Съвета и на Комисията (5), във Временното споразумение с Черна гора, одобрено с Решение 2007/855/ЕО на Съвета от 15 октомври 2007 г. относно подписването и сключването на Временно споразумение за търговия и свързаните с търговия въпроси между Европейската общност, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна (6), и във Временното споразумение с Босна и Херцеговина, одобрено с Решение 2008/474/ЕО на Съвета от 16 юни 2008 г. относно подписването и сключването на Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна (7), се определят годишни преференциални тарифни квоти за продуктите от категорията „baby beef“ от съответно 9 400 тона, 1 650 тона, 800 тона и 1 500 тона.

(3)

В член 2 от Регламент (ЕО) № 2248/2001 на Съвета от 19 ноември 2001 г. относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватска, от друга страна, и за прилагане на Временното споразумение между Европейската общност и Република Хърватска (8) и в член 2 от Регламент (ЕО) № 153/2002 на Съвета от 21 януари 2002 г. относно някои процедури по прилагането на Споразумението за стабилизация и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Бившата югославска република Македония, от друга страна, и по прилагането на Временното споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония (9) се предвижда, че следва да бъдат определени подробни правила за прилагането на концесиите по отношение на продуктите от категорията „baby beef“.

(4)

За целите на контрола съгласно Регламент (ЕО) № 2007/2000 при внос в рамките на квотите за продуктите от категорията „baby beef“ за Босна и Херцеговина и за митническите територии на Сърбия и Косово се представя сертификат за автентичност, който удостоверява, че стоките са с произход от издаващата страна и че те съответстват точно на определението в приложение II към посочения регламент. С цел хармонизация при внос в рамките на квотите за продуктите от категорията „baby beef“ с произход от Хърватия, Бивша югославска република Македония и Черна гора също следва да се представя сертификат за автентичност, който да удостоверява, че стоките са с произход от издаващата страна и че те съответстват точно на определенията съответно в приложение III към Споразумението за стабилизиране и асоцииране с Хърватия или с Бившата югославска република Македония или в приложение II към Временното споразумение с Черна гора. Следва да бъде установен образец за сертификатите за автентичност и да бъдат определени подробни правила за тяхното използване.

(5)

Съответните квоти следва да бъдат управлявани чрез използването на лицензии за внос. За тази цел Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 година за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (10) и Регламент (ЕО) № 382/2008 на Комисията от 21 април 2008 година относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо (11) следва да се прилагат съгласно настоящия регламент.

(6)

В Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 година за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (12) се определят по-специално подробни разпоредби за заявленията за лицензии за внос, статута на заявителите, издаването на лицензии и нотификациите на държавите-членки до Комисията. Съгласно посочения регламент срокът на валидност на лицензиите изтича на последния ден от периода на тарифната квота за внос. Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1301/2006 следва да се прилагат по отношение на лицензии за внос, издадени съгласно настоящия регламент, без да се засягат допълнителните условия или дерогации, определени в настоящия регламент.

(7)

С цел да се гарантира правилно управление на вноса на съответните продукти следва да бъдат издавани лицензии за внос, които подлежат на проверка, и по-специално по отношение на вписванията в сертификатите за автентичност.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   За периода 1 януари — 31 декември 2010 г. се откриват следните тарифни квоти:

а)

9 400 тона продукти от категорията „baby beef“, изразени в кланично тегло, с произход от Хърватия;

б)

1 500 тона продукти от категорията „baby beef“, изразени в кланично тегло, с произход от Босна и Херцеговина;

в)

1 650 тона продукти от категорията „baby beef“, изразени в кланично тегло, с произход от Бивша югославска република Македония;

г)

9 175 тона продукти от категорията „baby beef“, изразени в кланично тегло, с произход от митническите територии на Сърбия и Косово;

д)

800 тона продукти от категорията „baby beef“, изразени в кланично тегло, с произход от Черна гора.

Квотите, посочени в първа алинея, носят съответно поредните номера 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 и 09.4199.

За целите на разпределяне на тези квоти 100 килограма живо тегло е еквивалентно на 50 килограма кланично тегло.

2.   Митните сборове, приложими в рамките на квотите, посочени в параграф 1, са 20 % от адвалорното мито и 20 % от специфичното мито, както е определено в Общата митническа тарифа.

3.   Вносът в рамките на квотите, посочени в параграф 1, е запазен за някои живи животни и някои видове месо, които попадат под следните кодове по КН, посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 2007/2000, в приложение III към Споразумението за стабилизиране и асоцииране, сключено с Хърватия, в приложение III към Споразумението за стабилизиране и асоцииране, сключено с Бивша югославска република Македония, в приложение II към Временното споразумение с Черна гора и в приложение II към Временното споразумение с Босна и Херцеговина:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 и ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 и ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

Член 2

Прилагат се глава III от Регламент (ЕО) № 1301/2006 и Регламенти (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 382/2008, освен ако в настоящия регламент не е посочено друго.

Член 3

1.   В поле 8 от заявленията за лицензия и от лицензиите се посочва страната или митническата територия на произход и думата „да“ се отбелязва с кръст. Лицензиите задължават да се внася от посочената страна или митническа територия.

В поле 20 от заявленията за лицензия или от лицензиите се посочва едно от вписванията, изброени в приложение I.

2.   Оригиналът на сертификата за автентичност, съставен в съответствие с член 4, заедно с копие от него се представят пред компетентния орган едновременно със заявлението за първата лицензия за внос, свързана със сертификата за автентичност.

Сертификати за автентичност могат да се използват за издаването на повече от една лицензия за внос на количества, които не надвишават тези, посочени в сертификата. Когато във връзка с един сертификат е издадена повече от една лицензия, компетентният орган:

а)

заверява сертификата за автентичност по отношение на предоставеното количество;

б)

гарантира, че лицензиите за внос, издадени срещу посочения сертификат, са готови на същия ден.

3.   Компетентните органи могат да издават лицензии за внос само след като са се уверили, че цялата информация върху сертификата за автентичност отговаря на тази, която се получава всяка седмица от Комисията за съответния внос. Лицензиите се издават незабавно след това.

Член 4

1.   Всички заявления за лицензии за внос в рамките на квотите, посочени в член 1, се придружават от сертификат за автентичност, издаден от органите на страната износител или на митническата територия, изброени в приложение II, който удостоверява, че стоките са с произход от тази страна или митническа територия и че отговарят на даденото определение, в зависимост от случая, в приложение II към Регламент (ЕО) № 2007/2000, приложение III към Споразумението за стабилизиране и асоцииране с Хърватия, приложение III към Споразумението за стабилизиране и асоцииране с Бивша югославска република Македония, приложение II към Временното споразумение с Черна гора или приложение II към Временното споразумение с Босна и Херцеговина.

2.   Сертификати за автентичност се съставят в един оригинал и две копия, отпечатват се и се попълват на един от официалните езици на Общността, в съответствие със съответния образец в приложения III—VIII за заинтересованите страни износители или митническа територия. Те също могат да бъдат отпечатани и попълнени на официалния език или на един от официалните езици на страната износител или митническа територия.

Компетентните органи на държавата-членка, в която е подадено заявлението за лицензия за внос, могат да изискат превод на сертификата.

3.   Оригиналът и копията на сертификата за автентичност могат да бъдат напечатани или написани на ръка. Във втория случай те се попълват с черно мастило и с главни букви.

Сертификатите са с размери 210 × 297 mm. Използваната хартия е с тегло, не по-малко от 40 g/m2. Оригиналът е бял, първото копие — розово, а второто копие — жълто.

4.   Всеки сертификат има свой собствен индивидуален пореден номер, следван от името на издаващата страна или митническа територия.

Копията носят същия пореден номер и същото наименование като оригинала.

5.   Сертификатите са валидни, само ако са надлежно заверени от издаващ орган, който фигурира в приложение II.

6.   Счита се, че сертификатите са били надлежно заверени, ако в тях е посочена датата и мястото на издаване и ако носят печата на издаващия орган и подписа на лицето или лицата, упълномощени да ги подписват.

Член 5

1.   Издаващите органи, изброени в приложение II трябва:

а)

да бъдат признати като такива от заинтересованата страна износител или митническа територия;

б)

да поемат задължението да проверят вписванията в сертификатите;

в)

да поемат задължението да изпращат на Комисията поне веднъж седмично всяка информация, която позволява вписванията в сертификатите за автентичност да бъдат проверявани, и по-специално по отношение на номера на сертификата, износителя, получателя, страната на местоназначение, продукта (живи животни/месо), нетното тегло и датата на подписване.

2.   Списъкът в приложение II се преразглежда от Комисията, когато изискването, посочено в параграф 1, буква a), не се спазва повече, когато издаващ орган не изпълни едно или повече от възложените му задължения или когато е определен нов издаващ орган.

Член 6

Сертификатите за автентичност и лицензиите за внос са валидни в продължение на три месеца от съответната им дата на издаване.

Член 7

Заинтересованата страна износител или митническа територия изпраща на Комисията образци на отпечатъците от печатите, използвани от нейните издаващи органи, и имената и подписите на лицата, които са упълномощени да подписват сертификатите за автентичност. Комисията предава тази информация на компетентните органи на държавите-членки.

Член 8

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006, държавите-членки съобщават на Комисията:

а)

не по-късно от 28 февруари 2011 г. количествата продукти, включително съобщенията за липса на данни, за които са били издадени лицензии за внос през предходния период на тарифната квота за внос;

б)

не по-късно от 30 април 2011 г. количествата продукти, включително съобщенията за липса на данни, обхванати от неизползвани или частично използвани лицензии за внос и съответстващи на разликата между количествата, вписани на гърба на лицензиите за внос и количествата, за които те са били издадени.

2.   Не по-късно от 30 април 2011 г. държавите-членки съобщават на Комисията количествата продукти, които са били действително допуснати за свободно обращение през предходния период на тарифната квота за внос.

3.   Нотификациите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се извършват, както е указано в приложения IX, Х и XI към настоящия регламент, като се използват посочените в приложение V към Регламент (ЕО) № 382/2008 категории продукти.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага, считано от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2009 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 240, 23.9.2000 г., стр. 1.

(3)  Косово по силата на Резолюция на Съвета за сигурност на ООН №1244/1999.

(4)  ОВ L 26, 28.1.2005 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 84, 20.3.2004 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 345, 28.12.2007 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 169, 30.6.2008 г., стр. 10.

(8)  ОВ L 304, 21.11.2001 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 25, 29.1.2002 г., стр. 16.

(10)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.

(11)  ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 10.

(12)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вписвания, посочени в член 3, параграф 1

:

на български език

:

‘Baby beef’ (Регламент (ЕC) № 1219/2009)

:

на испански език

:

‘Baby beef’ [Reglamento (UE) no 1219/2009]

:

на чешки език

:

‘Baby beef’ (Nařízení (EU) č. 1219/2009)

:

на датски език

:

‘Baby beef’ (Forordning (EU) nr. 1219/2009)

:

на немски език

:

‘Baby beef’ (Verordnung (EU) Nr. 1219/2009)

:

на естонски език

:

‘Baby beef’ (Määrus (EL) nr 1219/2009)

:

на гръцки език

:

‘Baby beef’ [Κανονισμός (ΕЕ) αριθ. 1219/2009]

:

на английски език

:

‘Baby beef’ (Regulation (EU) No 1219/2009)

:

на френски език

:

‘Baby beef’ [Règlement (UE) no 1219/2009]

:

на италиански език

:

‘Baby beef’ [Regolamento (UE) n. 1219/2009]

:

на латвийски език

:

‘Baby beef’ (Regula (ES) Nr. 1219/2009)

:

на литовски език

:

‘Baby beef’ (Reglamentas (ES) Nr. 1219/2009)

:

на унгарски език

:

‘Baby beef’ (1219/2009/EU rendelet)

:

на малтийски език

:

‘Baby beef’ (Regolament (UE) Nru 1219/2009)

:

на нидерландски език

:

‘Baby beef’ (Verordening (EU) nr. 1219/2009)

:

на полски език

:

‘Baby beef’ (Rozporządzenie (UE) nr 1219/2009)

:

на португалски език

:

‘Baby beef’ [Regulamento (UE) n.o 1219/2009]

:

на румънски език

:

‘Baby beef’ [Regulamentul (UE) nr. 1219/2009]

:

на словашки език

:

‘Baby beef’ [Nariadenie (EÚ) č. 1219/2009]

:

на словенски език

:

‘Baby beef’ (Uredba (EU) št. 1219/2009)

:

на фински език

:

‘Baby beef’ (Asetus (EU) N:o 1219/2009)

:

на шведски език

:

‘Baby beef’ (Förordning (EU) nr 1219/2009)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Издаващи органи:

Република Хърватия: Croatian Agricultural Agency, Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci, Croatia.

Босна и Херцеговина:

Бивша югославска република Македония: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, „Lazar Pop-Trajkov 5-7“, 1000 Skopje

Черна гора: Veterinary Directorate, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Montenegro

Митническа територия Сърбия (1): „YU Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Belgrade, Yugoslavia.“

Митническа територия Косово:


(1)  С изключение на Косово съгласно Резолюция на Съвета за сигурност на Обединените нации 1244/1999.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Нотификация за (издадените) лицензии за внос — Регламент (ЕО) № 1219/2009

Държава-членка: …

Прилагане на член 8 от Регламент (ЕО) № 1219/2009

Количества продукти, за които са издадени лицензии за внос

Подател: … Получател: …


Пореден №

Категория или категории продукти (1)

Количество

(килограми тегло на продукта или глави)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Категория или категории продукти, както е посочено в приложение V към Регламент (ЕО) № 382/2008.


ПРИЛОЖЕНИЕ Х

Нотификация за лицензии за внос (неизползвани количества) — Регламент (ЕО) № 1219/2009

Държава-членка: …

Прилагане на член 8 от Регламент (ЕО) № 1219/2009

Количества продукти, за които лицензиите за внос не са били използвани

Подател: … Получател: …


Пореден №

Категория или категории продукти (1)

Неизползвано количество

(килограми тегло на продукта или глави)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Категория или категории продукти, както е посочено в приложение V към Регламент (ЕО) № 382/2008.


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Нотификация за количества продукти, пуснати в свободно обращение — Регламент (ЕО) № 1219/2009

Държава-членка: …

Прилагане на член 8 от Регламент (ЕО) № 1219/2009

Количества продукти, пуснати в свободно обращение:

Подател: … Получател: … (период на тарифната квота за внос).


Пореден №

Категория или категории продукти (1)

Количества продукти, пуснати в свободно обращение

(килограми тегло на продукта или глави)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Категория или категории продукти, както е посочено в приложение V към Регламент (ЕО) № 382/2008.


15.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/66


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1220/2009 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2009 година

за изменение за сто и седемнадесети път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 467/2001 на Съвета за забрана на износа на някои стоки и услуги за Афганистан, за засилване на забраната на полети и удължаване на замразяването на финансови средства и други финансови ресурси по отношение на талибаните в Афганистан (1), и по-специално член 7, параграф 1, първо тире от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, засегнати от замразяването на средства и икономически ресурси по този регламент.

(2)

На 3 декември 2009 г. Комитетът по санкциите реши да извади едно физическо лице от списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяване на средства и икономически ресурси На 1 септември, 23 септември и 17 ноември 2009 г. Комитетът по санкциите на Съвета за сигурност на Обединените нации реши да внесе някои изменения в идентификационните данни относно няколко физически лица в този списък.

(3)

Поради тази причина приложение I следва да бъде съответно актуализирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

С настоящото приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2009 година.

За Комисията

от името на председателя,

João Vale DE ALMEIDA

Генерален директор на Генерална дирекция „Външни отношения“


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1)

Вписването „Zia, Mohammad (известен още като Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Пешавар, Пакистан; c/o Alam General Store Shop 17, Awami Market, Пешавар, Пакистан; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Пешавар, Пакистан“ се заличават.

(2)

Вписването „Faycal Boughanemi (известен още като Faical Boughanmi). Адрес: viale Cambonino, 5/B — Cremona, Италия. Дата на раждане: 28.10.1966 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Допълнителна информация: а) италиански данъчен код: BGHFCL66R28Z352G, (б) осъден на 8 години затвор в Италия на 15.7.2006 г. В момента е задържан в Италия“ в глава „Физически лица“ се заменя с:

„Faycal Boughanemi (известен още като a) Faical Boughanmi, б) Faysal al-Bughanimi). Адрес: Viale Cambonino, 5/B, Cremona, Италия. Дата на раждане: 28.10.1966 г. Място на раждане: Тунис, Тунис. Националност: тунизийска. Допълнителна информация: а) италиански данъчен код: BGHFCL66R28Z352G, б) Задържан в Италия от юни 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 29.7.2005 г.“

(3)

Вписването „Jamal Housni (известен още като а) Djamel il marocchino, б) Jamal Al Maghrebi, в) Hicham). Дата на раждане: 22.2.1983 г. Място на раждане: Мароко. Адрес: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milan, Италия, б) via F. De Lemene 50, Milan, Италия. Допълнителна информация: Подсъдим е пред Tribunale de Milano, номер на заповедта за задържане 5236/02 R.G.N.R от 25 ноември 2003 г. 1511/02 R.G.GIP. Осъден.“. в глава „Физически лица“ се заменя с:

„Jamal Housni (известен още като a) Djamel il marocchino, б) Jamal Al Maghrebi, в) Hicham). Дата на раждане: 22.2.1983 г. Място на раждане: Мароко. Адрес: a) Via Uccelli di Nemi 33, Milan, Италия, б) Via F. De Lemene 50, Milan, Италия. Допълнителна информация: задържан е от 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.“

(4)

Вписването „Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (известен още като a) Fethi Alic, б) Amor, в) Omar Abu). Адрес: а) Via Toscana 46, Bologna, Италия, б) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Италия. Дата на раждане: 6.3.1969 г. Място на раждане: Baja, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L497470 (тунизийски паспорт, издаден на 3.6.1997 г., изтекъл на 2.6.2002 г. Допълнителна информация: през януари 2003 г. в Италия е осъден на 8 месец затвор“ в глава „Физически лица“ се заменя с:

„Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (известен още като a) Fethi Alic, б) Amor, в) Omar Abu). Адрес: Birmingham, Обединено кралство. Дата на раждане: 6.3.1969 г. Място на раждане: Baja, Тунис. Националност: тунизийска. Паспорт №: L497470 (тунизийски паспорт, издаден на 3.6.1997 г., изтекъл на 2.6.2002 г.). Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003.“

(5)

Вписването „Fahid Mohammed Ally Msalam (известен още като: a) Fahid Mohammed Ally, б) Fahad Ally Msalam, в) Fahid Mohammed Ali Msalam, г) Mohammed Ally Msalam, д), Fahid Mohammed Ali Musalaam, е), Fahid Muhamad Ali Salem, ж) Fahid Mohammed Aly, з) Ahmed Fahad, и) Ali Fahid Mohammed, й) Fahad Mohammad Ally, к) Fahad Mohammed Ally, л) Fahid Mohamed Ally, м) Msalam Fahad Mohammed Ally, н) Msalam Fahid Mohammad Ally, о) Msalam Fahid Mohammed Ali, п) Msalm Fahid Mohammed Ally, р) Usama Al-Kini, с) Mohammed Ally Mohammed, т) Ally Fahid M). Адрес: Mombasa, Кения. Дата на раждане: 19.2.1976 г. Място на раждане: Mombasa, Кения. Националност: кенийска. Паспорт №: а) A260592 (кенийски паспорт), б) A056086 (кенийски паспорт), в) A435712 (кенийски паспорт), г) A324812 (кенийски паспорт), д) 356095 (кенийски паспорт). Национален идентификационен номер: 12771069 (кенийска карта за самоличност). Допълнителна информация: по получени данни починал в Пакистан през януари 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“. в глава „Физически лица“ се заменя с:

„Fahid Mohammed Ally Msalam (известен още като: a) Fahid Mohammed Ally, б), Fahad Ally Msalam, в), Fahid Mohammed Ali Msalam, г), Mohammed Ally Msalam, д), Fahid Mohammed Ali Musalaam, е), Fahid Muhamad Ali Salem, ж) Fahid Mohammed Aly, з) Ahmed Fahad, и) Ali Fahid Mohammed, й) Fahad Mohammad Ally, к) Fahad Mohammed Ally, л) Fahid Mohamed Ally, м) Msalam Fahad Mohammed Ally, н) Msalam Fahid Mohammad Ally, о) Msalam Fahid Mohammed Ali, п) Msalm Fahid Mohammed Ally, р) Usama Al-Kini, с) Mohammed Ally Mohammed, т) Ally Fahid M). Адрес: Mombasa, Кения. Дата на раждане: 19.2.1976 г. Място на раждане: Mombasa, Кения. Националност: кенийска. Паспорт №: а) A260592 (кенийски паспорт), б) A056086 (кенийски паспорт), в) A435712 (кенийски паспорт), г) A324812 (кенийски паспорт), д) 356095 (кенийски паспорт). Национален идентификационен номер: 12771069 (кенийска карта за самоличност). Допълнителна информация: потвърдено е, че е починал на 1.1.2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“

(6)

Вписването„Nessim Ben Romdhane Sahraoui (известен още като Dass). Дата на раждане: 3.8.1973 г. Място на раждане: Bizerta, Тунис. Допълнителна информация: подсъдим е пред Tribunale di Milano, номер на заповедта за задържане 36601/2001 R.G.N.R. от 17 май 2005 г.—7464/2001 R.G.GIP. Прогонен е от Италия през 2002 г. Беглец“ в глава „Физически лица“ се заменя с:

„Nessim Ben Romdhane Sahraoui (известен още като a) Dass, б) Nasim al-Sahrawi). Дата на раждане: 3.8.1973 г. Място на раждане: Bizerta, Тунис. Допълнителна информация: прогонен е от Италия през 2002 г. В затвор в Тунис към юни 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 2.8.2006 г.“

(7)

Вписването „Sheikh Ahmed Salim Swedan (известен още като: a) Ahmed Ally, б), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, в) Sheikh Swedan, г) Sheikh Ahmed Salem Swedan, д) Ally Ahmad, е) Muhamed Sultan, ж) Sheik Ahmed Salim Sweden, з) Sleyum Salum, и) Sheikh Ahmed Salam, й) Ahmed The Tall, к) Bahamad, л) Sheik Bahamad, м) Sheikh Bahamadi, н) Sheikh Bahamad). Титла: ислямски учен (Sheikh). Дата на раждане: a) 9.4.1969 г., б) 9.4.1960 г., в) 4.9.1969 г. Място на раждане: Mombasa, Кения. Националност: кенийска. Паспорт №: A163012 (кенийски паспорт). Национален идентификационен номер: 8534714 (кенийска лична карта, издадена на 14.11.1996 г.) Допълнителна информация: по получени данни починал в Пакистан през януари 2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“ в глава „Физически лица“ се заменя с:

„Sheikh Ahmed Salim Swedan (известен още като: a) Ahmed Ally, б), Sheikh Ahmad Salem Suweidan, в) Sheikh Swedan, г) Sheikh Ahmed Salem Swedan, д) Ally Ahmad, е) Muhamed Sultan, ж) Sheik Ahmed Salim Sweden, з) Sleyum Salum, и) Sheikh Ahmed Salam, й) Ahmed The Tall, к) Bahamad, л) Sheik Bahamad, м) Sheikh Bahamadi, н) Sheikh Bahamad). Титла: ислямски учен (Sheikh). Дата на раждане: a) 9.4.1969 г., б) 9.4.1960 г., в) 4.9.1969 г. Място на раждане: Mombasa, Кения. Националност: кенийска. Паспорт №: A163012 (кенийски паспорт). Национален идентификационен номер: 8534714 (кенийска лична карта, издадена на 14.11.1996 г.) Допълнителна информация: потвърдено е, че е починал на 1.1.2009 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 17.10.2001 г.“


АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

15.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/69


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ

взето със съгласието на председателя на Комисията,

от 4 декември 2009 година

за назначаване на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

(2009/950/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪВЕТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 18, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 1 декември 2009 г. Catherine ASHTON бе назначена за върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност за периода от 1 декември 2009 г. до края на настоящия мандат на Комисията.

(2)

В съответствие с член 17, параграф 7, трета алинея от Договора за Европейския съюз, председателят, върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и другите членове на Комисията ще бъдат колективно подложени на гласуване за одобрение от Европейския парламент.

(3)

Уместно е да бъде назначен върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност за периода от края на настоящия мандат на Комисията до 31 октомври 2014 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Catherine ASHTON се назначава за върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност за периода от края на настоящия мандат на Комисията до 31 октомври 2014 г.

Член 2

Catherine ASHTON се уведомява за настоящото решение от председателя на Европейския съвет.

Настоящото решение поражда действие в деня на уведомяването за него.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Европейския съвет

Председател

H. VAN ROMPUY


15.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/70


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2009 година

за изменение на приложения I и II към Решение 2006/766/ЕО за установяване на списъци с трети страни и територии, от които е разрешен вносът на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и рибни продукти

(нотифицирано под номер C(2009) 9870)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/951/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (1), и по-специално член 11, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 854/2004 се предвижда, че продукти от животински произход се внасят само от трета страна или част от трета страна, която фигурира в списък, съставен в съответствие с посочения регламент. С него също така се определят специални условия за вноса на двучерупчести мекотели, ципести, бодлокожи и морски коремоноги и рибни продукти от трети страни.

(2)

В Регламент (ЕО) № 854/2004 се предвижда, че при съставянето и актуализирането на посочените списъци следва да бъде взет предвид контролът на Съюза в трети страни и гаранциите, предоставени от компетентните органи на третите страни, във връзка със съответствието на техните национални разпоредби със законодателството на Съюза в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните, установени в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (2), или във връзка с наличието на равностойни разпоредби с тези от посочената област на общностното законодателство.

(3)

В Решение 2006/766/ЕО на Комисията от 6 ноември 2006 г. за установяване на списъци с трети страни и територии, от които е разрешен вносът на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести, морски коремоноги и рибни продукти (3) са изброени третите страни, които отговарят на критериите, посочени в член 11, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 854/2004 и следователно са в състояние да гарантират, че тези продукти, изнесени за Европейския съюз, отговарят на санитарните условия, определени в законодателството на Съюза с цел опазване здравето на потребителите. Съответно в приложение I към посоченото решение е включен списък с третите страни, от които е разрешен вносът на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги във всякаква форма, предназначени за консумация от човека, докато в приложение II към него е включен списък с третите страни и територии, от които е разрешен вносът на рибни продукти, предназначени за консумация от човека във всякаква форма.

(4)

С Регламент (ЕО) № 2076/2005 на Комисията от 5 декември 2005 г. относно определяне на преходни разпоредби за прилагането на Регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (4) се определят преходни мерки за период, който приключва на 31 декември 2009 г. Посочените мерки включват дерогация от член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 854/2004, съгласно която държавите-членки могат да разрешат вноса на двучерупчести мекотели и рибни продукти от страните, включени съответно в списъците в приложения I и II към Регламент (ЕО) № 2076/2005, при условие че, inter alia, компетентният орган на третата страна или територия е предоставил на съответната държава-членка гаранции, че въпросният продукт е получен при условия, поне равностойни на тези относно производството и пускането на пазара на продукти на Съюза.

(5)

Канада понастоящем е включена в списъка в приложение I към Регламент (ЕО) № 2076/2005. Резултатите от контрола на Съюза в Канада с цел оценка на съществуващата система за контрол на продукцията на двучерупчести мекотели, предназначени за износ за Европейския съюз, като последният контрол бе извършен през 2009 г., както и препоръката на съвместния управителен комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската общност и правителството на Канада относно санитарните мерки за опазване на общественото здраве и здравето на животните във връзка с търговията с живи животни и животински продукти (5) от 17 декември 1998 г. относно реципрочната равностойност между стандартите на Канада и тези на Съюза за живи двучерупчести мекотели сочат, че условията, приложими в Канада за двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги, предназначени за износ за Европейския съюз, са равностойни на предвидените в съответното законодателство на Съюза.

(6)

Гренландия понастоящем е включена в списъка в приложение I към Регламент (ЕО) № 2076/2005. Резултатите от контрола на Съюза в Гренландия с цел оценка на съществуващата система за контрол на продукцията на двучерупчести мекотели, предназначени за износ за Европейския съюз, като последният контрол бе извършен през 2009 г., заедно с гаранциите, предоставени от компетентния орган на Гренландия, сочат, че условията, приложими в посочената трета страна за двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги, предназначени за износ за Европейския съюз, са равностойни на предвидените в съответното законодателство на Съюза. Съответно Гренландия следва да бъде включени в списъка в приложение I към Решение 2006/766/ЕО.

(7)

Резултатите от контрола на Съюза в САЩ с цел оценка на съществуващата система за контрол на продукцията на двучерупчести мекотели, предназначени за износ за Европейския съюз, като последният контрол бе извършен през 2009 г., показаха различия между американските стандарти и тези на Съюза за живи двучерупчести мекотели, но не установиха сериозни рискове за човешкото здраве с изключение на зоната за събиране на Мексиканския залив. САЩ и Европейският съюз се споразумяха да разгледат реципрочната равностойност между стандартите на САЩ и тези на Съюза за живи двучерупчести мекотели. Следователно е целесъобразно да се разреши временно вносът в Европейския съюз на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги от САЩ с изключение на двучерупчести мекотели, събирани в Мексиканския залив. Това временно разрешение следва да бъде преразглеждано на всеки шест месеца след неговото влизане в сила, като се вземат предвид резултатите от проучването на равностойността между стандартите на САЩ и тези на Съюза за живи двучерупчести мекотели.

(8)

Ангола, Азербайджан, Бенин, Конго, Еритрея, Израел, Мианмар, Соломоновите острови, Света Елена и Того понастоящем са включени в списъка в приложение II към Регламент (ЕО) № 2076/2005. Резултатите от контрола на Съюза с цел оценка на съществуващата система за контрол на продукцията на рибни продукти, предназначени за износ към Европейския съюз, като последният контрол в Ангола бе извършен през 2007 г., в Азербайджан — през 2007 г., в Бенин — през 2009 г., в Конго — през 2009 г., в Еритрея — през 2008 г., в Израел — през 2009 г., в Мианмар — през 2009 г., на Соломоновите острови — през 2007 г., в Света Елена — през 2003 г., а в Того — през 2009 г., заедно с гаранциите, предоставени от компетентните органи на Ангола, Азербайджан (само за хайвер), Бенин, Конго (за рибни продукти от екземпляри, уловени, изкормени (където е приложимо), замразени и окончателно пакетирани в открито море), Еритрея, Израел, Мианмар (само за замразени рибни продукти от уловени диви екземпляри), Соломоновите острови, Света Елена и Того (само за живи омари), сочат, че условията, приложими в посочените трети страни за рибни продукти, предназначени за износ за Европейския съюз, са равностойни на предвидените в съответното законодателство на Съюза. Съответно посочените трети страни следва да бъдат включени в списъка в приложение II към Решение 2006/766/ЕО.

(9)

Освен това, за да се отчетат различията по отношение на гаранциите, предоставени от посочените трети страни, е необходимо да се предвидят определени ограничения в списъците в приложения I и II към Решение 2006/766/ЕО.

(10)

Света Елена, Тристан да Куня и Асенсион съставляват единна отвъдморска територия. Тъй като островите са отдалечени един от друг и на практика се управляват отделно, те избраха да посочат отделни компетентни органи, отговорни за безопасността на рибните продукти. Поради това включването на Света Елена като трета страна, от която е разрешен вносът на рибни продукти, не следва да обхваща островите Тристан да Куня и Асенсион.

(11)

За по-голяма яснота на законодателството на Съюза заглавията на приложения I и II към Решение 2006/766/ЕО следва да бъдат изменени. Заглавието на приложение I следва да сочи ясно, че вносът на двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги, предназначени за консумация от човека, било то живи, замразени или преработени, е разрешен единствено от третите страни, включени в посоченото приложение. Заглавието на приложение II следва да сочи ясно, че приложението обхваща вноса на рибни продукти съгласно определението в точка 3.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (6), с изключение на тези, които попадат в обхвата на приложение I към настоящото решение. Това разграничение е необходимо, тъй като изискванията на Съюза, приложими за тези две групи продукти, са различни.

(12)

Поради това Решение 2006/766/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(13)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2006/766/ЕО се изменя, както следва:

1.

Приложение I се изменя, както следва:

а)

заглавието на приложение I се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък с третите страни, от които е разрешен вносът на живи, замразени или преработени двучерупчести мекотели, бодлокожи, ципести и морски коремоноги, предназначени за консумация от човека  (7)

б)

след реда за Австралия се добавя следният ред за Канада:

„CA

КАНАДА“

 

в)

след реда за Чили се добавя следният ред за Гренландия:

„GL

ГРЕНЛАНДИЯ“

 

г)

след реда за Турция се добавя следният ред за САЩ:

„US

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

Само до 1 юли 2010 г.

и

с изключение на вноса на двучерупчести мекотели, събирани в щатите Флорида, Тексас, Мисисипи, Алабама и Луизиана.“

2.

Приложение II към Решение 2006/766/ЕО се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2010 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.

(2)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 320, 18.11.2006 г., стр. 53.

(4)  ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 83.

(5)  ОВ L 71, 18.3.1999 г., стр. 3.

(6)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55. Приложение I: „3.1. „Рибни продукти“ са всички морски или сладководни животни (с изключение на живите двучерупчести мекотели, живите бодлокожи, живите мантийни и живите морски коремоноги, както и всички бозайници, влечуги и жаби), както дивите, така и отглежданите в стопанства, включително и всички ядивни форми, части и продукти от такива животни.“

(7)  Включително тези, които попадат в обхвата на определението за рибни продукти в точка 3.1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).“


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък с третите страни и териториите, от които е разрешен вносът на рибни продукти, предназначени за консумация от човека, различни от тези, които попадат в обхвата на приложение I към настоящото решение

(Страни и територии, посочени в член 11 от Регламент (ЕО) № 854/2004)

Код по IЅО

Страни

Ограничения

AE

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

 

AG

АНТИГУА И БАРБУДА

Само живи омари

AL

АЛБАНИЯ

 

AM

АРМЕНИЯ

Само живи диви раци, термично обработени раци, които не са отглеждани в стопанства, и замразени раци, които не са отглеждани в стопанства.

AN

НИДЕРЛАНДСКИ АНТИЛИ

 

AO

АНГОЛА

 

AR

АРЖЕНТИНА

 

AU

АВСТРАЛИЯ

 

AZ

АЗЕРБАЙДЖАН

Само хайвер

BA

БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА

 

BD

БАНГЛАДЕШ

 

BJ

БЕНИН

 

BR

БРАЗИЛИЯ

 

BS

БАХАМСКИ ОСТРОВИ

 

BY

БЕЛАРУС

 

BZ

БЕЛИЗ

 

CA

КАНАДА

 

CG

КОНГО

Само рибни продукти от екземпляри, уловени, изкормени (където е приложимо), замразени и окончателно пакетирани в открито море

CH

ШВЕЙЦАРИЯ

 

CI

КОТ Д’ИВОАР

 

CL

ЧИЛИ

 

CN

КИТАЙ

 

CO

КОЛУМБИЯ

 

CR

КОСТА РИКА

 

CU

КУБА

 

CV

КАБО ВЕРДЕ

 

DZ

АЛЖИР

 

EC

ЕКВАДОР

 

EG

ЕГИПЕТ

 

ER

ЕРИТРЕЯ

 

FK

ФОЛКЛАНДСКИ ОСТРОВИ

 

GA

ГАБОН

 

GD

ГРЕНАДА

 

GH

ГАНА

 

GL

ГРЕНЛАНДИЯ

 

GM

ГАМБИЯ

 

GN

ГВИНЕЯ

Само риба, която не е подлежала на преработка или подготовка, различна от отсичане на глава, изкормване, охлаждане или замразяване. Не се прилага намалената честота на физическите проверки, предвидена в Решение 94/360/ЕО на Комисията (ОВ L 158, 25.6.1994 г., стp. 41).

GT

ГВАТЕМАЛА

 

GY

ГВИАНА

 

HK

ХОНКОНГ

 

HN

ХОНДУРАС

 

HR

ХЪРВАТИЯ

 

ID

ИНДОНЕЗИЯ

 

IL

ИЗРАЕЛ

 

IN

ИНДИЯ

 

IR

ИРАН

 

JM

ЯМАЙКА

 

JP

ЯПОНИЯ

 

KE

КЕНИЯ

 

KR

ЮЖНА КОРЕЯ

 

KZ

КАЗАХСТАН

 

LK

ШРИ ЛАНКА

 

MA

МАРОКО

 

ME

ЧЕРНА ГОРА

 

MG

МАДАГАСКАР

 

MM

МИАНМАР

Само замразени рибни продукти от уловени диви екземпляри (сладководна или морска риба, скариди)

MR

МАВРИТАНИЯ

 

MU

МАВРИЦИЙ

 

MV

МАЛДИВСКИ ОСТРОВИ

 

MX

МЕКСИКО

 

MY

МАЛАЙЗИЯ

 

MZ

МОЗАМБИК

 

NA

НАМИБИЯ

 

NC

НОВА КАЛЕДОНИЯ

 

NG

НИГЕРИЯ

 

NI

НИКАРАГУА

 

NZ

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

 

OM

ОМАН

 

PA

ПАНАМА

 

PE

ПЕРУ

 

PF

ФРЕНСКА ПОЛИНЕЗИЯ

 

PG

ПАПУА-НОВА ГВИНЕЯ

 

PH

ФИЛИПИНИ

 

PM

СЕН ПИЕР И МИКЕЛОН

 

PK

ПАКИСТАН

 

RS

СЪРБИЯ

Не включва Косово, както е определено в Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН от 10 юни 1999 г.

Само цяла прясна риба от улов на диви морски екземпляри

RU

РУСИЯ

 

SA

САУДИТСКА АРАБИЯ

 

SB

СОЛОМОНОВИ ОСТРОВИ

 

SC

СЕЙШЕЛСКИ ОСТРОВИ

 

SG

СИНГАПУР

 

SH

СВЕТА ЕЛЕНА

Не включва островите Тристан да Куня и Асенсион

 

SN

СЕНЕГАЛ

 

SR

СУРИНАМ

 

SV

САЛВАДОР

 

TG

ТОГО

Само живи омари

TH

ТАЙЛАНД

 

TN

ТУНИС

 

TR

ТУРЦИЯ

 

TW

ТАЙВАН

 

TZ

ТАНЗАНИЯ

 

UA

УКРАЙНА

 

UG

УГАНДА

 

US

СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

 

UY

УРУГВАЙ

 

VE

ВЕНЕЦУЕЛА

 

VN

ВИЕТНАМ

 

YE

ЙЕМЕН

 

YT

МАЙОТ

 

ZA

ЮЖНА АФРИКА

 

ZW

ЗИМБАБВЕ“

 


15.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/76


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2009 година

за изменение на Решение 2008/855/ЕО относно мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в някои държави-членки

(нотифицирано под номер C(2009) 9909)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/952/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с някои живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като имат предвид, че:

(1)

С Решение 2008/855/ЕО на Комисията (3) се установяват определени мерки за контрол, които се прилагат във връзка с класическата чума по свинете в държавите-членки или регионите от тях, определени в приложението към посоченото решение.

(2)

В член 7 от Решение 2008/855/ЕО се предвижда, че пратки от прясно свинско месо от стопанства, разположени в области, изброени в част III от приложението към посоченото решение, както и месни заготовки и месни продукти, които са произведени от такова месо или съдържат такова месо, не се изпращат до други държави-членки от страна на съответните държави-членки с такива области.

(3)

Решение 2008/855/ЕО се прилага до 31 декември 2009 г. С оглед на ситуацията във връзка с болестта в някои области в България, Германия, Франция, Унгария и Словакия е целесъобразно периодът на прилагане на посоченото решение да бъде удължен до 31 декември 2011 г.

(4)

С цел предотвратяване на разпространението на класическа чума по свинете от Румъния към други държави-членки бе прието Решение 2006/779/ЕО на Комисията от 14 ноември 2006 г. относно временни мерки за контрол на здравето на животните по отношение на класическата чума по свинете в Румъния (4). Посоченото решение се прилага до 31 декември 2009 г.

(5)

Румъния предостави на Комисията информация, която показва съществено подобрение на ситуацията във връзка с класическата чума по свинете на нейна територия. С оглед на наличните данни обаче допълнителните мерки за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете, следва да продължат да се прилагат в Румъния. Поради това е целесъобразно Румъния да бъде включена в част III от приложението към Решение 2008/855/ЕО. Включването на Румъния в част III от приложението към Решение 2008/855/ЕО следва да бъде преразгледано с оглед на резултатите от инспекция на Съюза, която да бъде проведена в Румъния през първата половина на 2010 г.

(6)

За да се гарантира безопасността на прясното свинско месо и на месните заготовки и месните продукти, произведени от прясно месо или съдържащи прясно месо, които се вкарват в областите, изброени в част III от приложението към Решение 2008/855/ЕО, от области, които не са изброени в посочената част, следва предприятията, които произвеждат, складират и преработват такива стоки, да бъдат одобрени от компетентния орган и Комисията да бъде уведомена за тях. Освен това производството, складирането и преработката на такова месо и месни продукти или заготовки следва да се осъществяват отделно от същите процеси, осъществявани по отношение на други продукти, произведени от месо или съдържащи месо от стопанства, разположени в областите, изброени в част III от приложението към посоченото решение.

(7)

За да се гарантира проследимостта на прясното свинско месо и на месните заготовки и месните продукти, произведени от прясно месо или съдържащи такова месо, които са вкарвани в областите, изброени в част III от приложението към Решение 2008/855/ЕО, от области, които не са изброени в посочената част, месото и месните продукти и заготовки следва да бъдат съответно маркирани. Поради това прясното свинско месо следва да бъде маркирано със здравната маркировка, предвидена в раздел I, глава III от приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (5). Месните заготовки и месните продукти, които съдържат такова свинско месо, следва да бъдат маркирани с идентификационната маркировка, предвидена в раздел I от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (6).

(8)

Решение 2008/855/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2008/855/ЕО се изменя, както следва:

1.

Вмъква се следният член 8а:

„Член 8а

Изпращане на прясно свинско месо и на месни заготовки и месни продукти, които са произведени от такова месо или които съдържат такова месо, от области, разположени извън областите, изброени в част III от приложението, до други държави-членки

1.   Съответните държави-членки с области, изброени в част III от приложението, могат да разрешат изпращането до други държави-членки на прясно свинско месо от свине от стопанства, разположени извън изброените в част III от приложението области, както и на месни заготовки и месни продукти, които са произведени от такова свинско месо или съдържат такова месо, ако месото, месните заготовки и месните продукти са произведени, складирани и преработени в предприятия:

а)

които са одобрени за тази цел от компетентния орган и за които Комисията е официално уведомена;

б)

в които производството, складирането и преработката се осъществяват отделно от други продукти, които са произведени от месо или съдържат месо от стопанства, разположени в областите, изброени в част III от приложението.

2.   Прясното свинско месо, упоменато в параграф 1, се маркира в съответствие с предвиденото в раздел I, глава III от приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2004.

Месните заготовки и месните продукти, упоменати в параграф 1, се маркират в съответствие с предвиденото в раздел I от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004.“

2.

В член 15 датата „31 декември 2009 г.“ се заменя с датата „31 декември 2011 г.“.

3.

В част III от приложението се вмъква следният текст:

Румъния

Цялата територия на Румъния.“

Член 2

Член 1, точка 3 се прилага от 1 януари 2010 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 302, 13.11.2008 г., стр. 19.

(4)  ОВ L 314, 15.11.2006 г., стр. 48.

(5)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.

(6)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.


15.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/78


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2009 година

за изменение на Решение 2007/716/ЕО по отношение на определени предприятия в България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост

(нотифицирано под номер C(2009) 9906)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/953/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Акта за присъединяване на България и Румъния, и по-специално член 42 от него,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/716/ЕО (2) на Комисията се установяват преходни мерки по отношение на структурните изисквания към определени предприятия в България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост, определени в регламенти (ЕО) № 852/2004 (3) и (ЕО) № 853/2004 (4) на Европейския парламент и на Съвета. Докато посочените предприятия се намират в процес на преход, продуктите с произход от тях трябва да бъдат предлагани само на националния пазар или да бъдат използвани за допълнителна преработка в български предприятия в процес на преход.

(2)

Съгласно официална декларация на българския компетентен орган, определени предприятия в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост са преустановили дейността си или са приключили процеса на модернизиране и понастоящем отговарят напълно на изискванията, предвидени в законодателството на Съюза. Поради това тези предприятия следва да бъдат заличени от списъка на предприятията в процес на преход.

(3)

С оглед на гореизложеното приложението към Решение 2007/716/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(4)

Мерките, предвидени с настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2007/716/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2009 година

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 289, 7.11.2007 г., стр. 14.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение 2007/716/ЕО се изменя, както следва:

1.

Заличават се следните вписвания за месопреработвателни предприятия:

Ветеринарен номер

Име на предприятието

Град/улица или село/област

„2.

BG 0101003

ЕТ „Сарай-73-Георги Бележков“

гр. Разлог

промишлена зона „Запад“

9.

BG 0201019

ЕТ „Виатекс-В. Славов“

гр. Сунгурларе

ул. „Тунджа“ 7

14.

BG 0301014

ЕТ „Валерия-94“

с. Каменар

обл. Варна

22.

BG 0601001

„Ивагус“ ЕООД

гр. Враца

Криводолско шосе

29.

BG 0801011

„Мийт“ ООД

с. Дропла

обл. Добрич

36.

BG 1001003

„Евромийт енд милк“ ЕООД

гр. Кочериново

общ. Кочериново

55.

BG 1701001

„Колеви“ ООД

с. Киченица

обл. Разград

59.

BG 1801012

„Свинекомплекс Голямо Враново-Инвест“ АД

с. Голямо Враново

обл. Русе

64.

BG 2001001

„Еко Асорти-05“ ЕООД

с. Мечкарево

обл. Сливен

72.

BG 2301008

„Алдагот“ ООД

гр. Костинброд

ул. „Ломско шосе“ 95

73.

BG 2301009

ЕТ „Мургаш 91-Татяна Георгиева“

гр. Своге

ул. „Желенско шосе“

74.

BG 2301010

ЕТ „Деспина-9“

гр. Костинброд

ул. „Александър Стамболийски“ 62А

89.

BG 2801020

„Ивкота“ ЕООД

гр. Ямбол

ул. „Битоля“ 60

91.

BG 0202006

„Екватор“ ЕООД

гр. Бургас

ул. „Чаталджа“ 52

99.

BG 0402008

„Мегалодон“ ООД

гр. Килифарево

120.

BG 2002001

ЕТ „Слави Данев“

гр. Нова Загора

ж.к. „Загоре“ 1

121.

BG 2002003

ТД „Момчеви и сие“

гр. Сливен

кв. Индустриален

123.

BG 2202007

ЕООД „Еуро Балкан Фууд“

гр. София

кв. Левски

ул. „546“, бл. 10А

128.

BG 2202029

„Гивис“ ООД

гр. София

ул. „В. Ханчев“ 11

137.

BG 0305013

ЕТ „Алеко-Ал. Александров“

гр. Варна

ул. „Т. Пеячевич“ 3

138.

BG 0305030

ЕТ „Дари“

гр. Варна

кв. Аспарухово

ул. „Кишинев“ 21

152.

BG 0605021

„Орбита“ ООД

гр. Враца

м. Турканица

155.

BG 0805012

ЕТ „Диана Христова“

гр. Балчик

ул. „Асен Петров“ 21

160.

BG 1005009

„Рексим 99“ ЕООД

гр. Сапарева баня

кв. Гюргево

163.

BG 1305014

ЕТ „Меди-Емил Димитров“

с. Главиница

обл. Пазарджик

164.

BG 1305018

„Маринели“ ООД

гр. Велинград

кв. Индустриален

189.

BG 2205069

„Славчев 2000“ ЕООД

гр. София

ул. „Софроний Врачански“ 12

201.

BG 2705007

ООД „Капсикум-I“

гр. Шумен

бул. „Мадара“ 26

202.

BG 2705008

ЕТ „Георги Кръстев“

гр. Шумен

ул. „Индустриална база“

208.

BG 0104004

„Мес-Ко“ ЕООД

гр. Петрич

ул. „Места“ 15

214.

BG 0204015

„ПАРТ“ ООД

гр. Бургас

ул. „Ангел Кънчев“ 29

217.

BG 0204021

„Екватор“ ЕООД

гр. Бургас

ул. „Чаталджа“ 25

225.

BG 0304037

„Жар“ ООД

с. Слънчево

обл. Варна

235.

BG 0504001

„АДАНИС“ ЕООД

гр. Видин

ул. „Търговска“ 2

251.

BG 1004001

„К + М“ ООД

гр. Кюстендил

ул. „Петър Берон“ 26

252.

BG 1104001

„Слави мес“ ООД

гр. Ловеч

кв. „Гозница“

255.

BG 1104006

ЕТ „Минко Чолаков-Х. Чолаков“

с. Добродан

общ. Троян

259.

BG 1204006

ЗПТК „Рик-98“

с. Винище

обл. Монтана

265.

BG 1304002

ЕТ „Явор Лукс“

гр. Пазарджик

ул. „Синтиевско шосе“ 2

266.

BG 1304013

„Родопа Пазарджик“ АД

гр. Пазарджик

ул. „Д. Дебелянов“ 46

271.

BG 1404006

„Бенет“ ООД

гр. Брезник

281.

BG 1604012

„Три стар трейдинг“ ООД

с. Войводиново

обл. Пловдив

301.

BG 1804006

„ТИС-98“ ООД

гр. Русе

ул. „Мальовица“ 33

304.

BG 1804019

СД „Георги Христов Вичев-Вичева и сие“

с. Щръклево

обл. Русе

312.

BG 2004016

„Момчеви и сие“ ООД

гр. Сливен

кв. Индустриален

313.

BG 2004017

„Екопром“ ООД

гр. Сливен

кв. Индустриален 10Б

314.

BG 2004019

„Кооперация Мегакол“

гр. Нова Загора

кв. Индустриален

330.

BG 2204080

„Битоля“ ООД

гр. София

ул. „Казбег“ 14А

337.

BG 2204108

ЕТ „Алто-Емил Петров“

гр. София

кв. Бенковски

338.

BG 2204109

„СС-АДЛЕР“ ЕООД

гр. София

общ. Красна поляна

341.

BG 2304002

„Никас“ АД

гр. Ботевград

ул. „Цар Иван Шишман“ 39

346.

ВG 2404016

„Ивеко“ ООД

с. Коларово

общ. Раднево

350.

ВG 2404029

„КЕН“ АД

гр. Стара Загора

кв. Индустриален

361.

BG 2604012

СД „Баирче — Стойчеви и сие“

с. Брод

общ. Димитровград

366.

BG 2604020

„Тоска“ ООД

гр. Хасково

местност Балакли

373.

BG 2804003

„Дони-М“ ООД

с. Безмер

обл. Ямбол“

2.

Заличават се следните вписвания за млекопреработвателни предприятия:

Ветеринарен номер

Име на предприятието

Град/улица или село/област

„40.

BG 2412033

„Господинови“ ООД

с. Юлиево

общ. Мъглиж

41.

BG 2412037

„Стелимекс“ ЕООД

с. Асен

72.

0312025

„Дженема“ ЕООД

с. Ген. Киселово

81.

0712003

„Елви“ ООД

с. Велковци

общ. Габрово

88.

0912015

„Анмар“ ООД

с. Падина

общ. Ардино

89.

0912016

ООД „Персенски“

с. Жълтуша

общ. Ардино

91.

1012014

ЕТ „Георги Гущеров ДР“

с. Яхиново

92.

1012018

„Евро мийт енд милк“ ЕООД

гр. Кочериново

общ. Кочериново

93.

1112004

„Матев-Млекопродукт“ ООД

с. Горан

94.

1112012

„Стилос“ ООД

с. Лесидрен

95.

1112017

ЕТ „Рима-Румен Борисов“

с. Врабево

102.

1312023

„Интер-Д“ ООД

с. Козарско

103.

1312024

ЕТ „Мезмедин Халил-46“

с. Сърница

113.

1612049

„Алпина-Милк“ ЕООД

с. Желязно

114.

1612064

ООД „Икай“

с. Житница

общ. Калояново

148.

2112008

МК „Родопа милк“

с. Смилян

общ. Смолян

170.

2412007

„Иником“ ООД

с. Сърнево

общ. Раднево

174.

2412039

„Пенчев“ ЕООД

гр. Чирпан

ул. „Септемврийци“ 58

179.

2512016

„Милктрейд-БГ“ ООД

с. Съединение

обл. Търговище

181.

2512021

„Кея-Комерс-03“ ЕООД

с. Светлен

197.

BG 1318007

ET „Палмите-Весела Попова“

гр. Стрелча

ул. „Освобождение“ 17

201.

BG 1518005

ET „Крис-88-Емил Тодоров“

гр. Плевен

ул. „Гренадерска“ 97

203.

BG 1618040

„Галко“ ЕООД

с. Войводиново

общ. Марица

обл. Пловдив“


Поправки

15.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/83


Поправка на Регламент (ЕО) № 1205/2008 на Комисията от 3 декември 2008 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на метаданните

( Официален вестник на Европейския съюз L 326 от 4 декември 2008 г. )

На страница 12 се заличава подзаглавието „(текст от значение за ЕИП)“;

На страница 20, точка 1.3 от част Г от приложението

вместо:

„Услуги за пространствени данни (services)“.

да се чете:

„Услуга за пространствени данни (service)“.