ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.325.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 325

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
11 декември 2009 г.


Съдържание

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Европейски парламент и Съвет

 

 

2009/931/ЕО

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

1

 

 

Съвет

 

 

2009/932/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 30 ноември 2009 година за назначаване на член от Италия в Комитета на регионите

3

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2009/933/ОВППС на Съвета от 30 ноември 2009 година за разширяване, от името на Европейския съюз, на териториалния обхват на споразумението за екстрадиция между Европейския съюз и Съединените американски щати

4

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2009/934/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 година за приемане на правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с партньорите му, включително обмена на лични данни и класифицирана информация

6

 

*

Решение 2009/935/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 година за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения

12

 

*

Решение 2009/936/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 година за приемане на правилата за прилагане към аналитичните работни досиета на Европол

14

 

 

V   Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

Регламент (ЕС) № 1205/2009 на Комисията от 10 декември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

23

 

 

Регламент (ЕС) № 1206/2009 на Комисията от 10 декември 2009 година по силата на който не се предоставя възстановяване за обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

25

 

 

Регламент (ЕС) № 1207/2009 на Комисията от 10 декември 2009 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

26

 

 

Регламент (ЕС) № 1208/2009 на Комисията от 10 декември 2009 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

28

 

 

Регламент (ЕС) № 1209/2009 на Комисията от 10 декември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1159/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 декември 2009 г.

30

 

 

Регламент (ЕС) № 1210/2009 на Комисията от 10 декември 2009 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

33

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

2009/937/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 1 декември 2009 rодина за приемане на Процедурен правилник на Съвета

35

 

 

2009/938/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 7 декември 2009 година за даване на разрешение на Кралство Швеция и на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да прилагат мярка за дерогация от член 167 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

62

 

 

2009/939/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 7 декември 2009 година за предоставяне на разрешение на Република Словения да прилага мярка за дерогация от член 167 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

64

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Европейски парламент и Съвет

11.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/1


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 ноември 2009 година

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

(2009/931/ЕО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като имат предвид, че:

(1)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден с цел да предоставя допълнителна подкрепа на съкратените работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия, и да ги подпомага при повторното им приобщаване към пазара на труда.

(2)

Обхватът на ЕФПГ бе разширен, за да включи заявленията, подадени след 1 май 2009 г., така че да бъде оказана подкрепа на работниците, съкратени в резултат на световната икономическа и финансова криза.

(3)

Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. позволява мобилизиране на средства от ЕФПГ в рамките на годишния таван от 500 милиона евро.

(4)

На 5 май 2009 г. Белгия подаде две заявления за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в текстилния сектор. Тези заявления са в съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, и следователно Комисията предлага да се мобилизират 9 198 874 EUR.

(5)

На 29 юни 2009 г. Ирландия подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в сектора за производство на компютри. Заявлението е в съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, и следователно Комисията предлага да се мобилизират 14 831 050 EUR.

(6)

Поради това ЕФПГ следва да бъде мобилизиран, за да бъде предоставена финансова подкрепа в отговор на заявленията, подадени от Белгия и Ирландия,

РЕШИХА:

Член 1

За общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година Европейският фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизира за отпускане на сумата от 24 029 924 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 25 ноември 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

Å. TORSTENSSON


(1)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


Съвет

11.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/3


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

за назначаване на член от Италия в Комитета на регионите

(2009/932/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 263 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Италия,

като има предвид че:

(1)

На 24 януари 2006 г. Съветът прие Решение 2006/116/ЕО за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на регионите за периода от 26 януари 2006 г. до 25 януари 2010 г. (1).

(2)

След изтичането на мандата на г-н Piero MARRAZZO се освободи едно място за член на Комитета на регионите,

РЕШИ:

Член 1

Назначава се за член на Комитета на регионите за остатъка от мандата, а именно до 25 януари 2010 г.:

г-н Massimo PINESCHI, Consigliere regionale, Regione Lazio

Член 2

Настоящото решение поражда действие от деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

B. ASK


(1)  ОВ L 56, 25.2.2006 г., стр. 75.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

11.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/4


РЕШЕНИЕ 2009/933/ОВППС НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

за разширяване, от името на Европейския съюз, на териториалния обхват на споразумението за екстрадиция между Европейския съюз и Съединените американски щати

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално членове 24 и 38 от него,

като взе предвид член 3 от Решение 2003/516/ЕО на Съвета от 6 юни 2003 година за подписване на споразуменията между Европейския съюз и Съединените американски щати за екстрадиция и правна взаимопомощ по наказателни дела,

като има предвид, че:

(1)

След като на 26 април 2002 г. Съветът упълномощи председателството, подпомагано от Комисията, да започне преговори със Съединените американски щати, бяха договорени две споразумения със Съединените американски щати за международно сътрудничество по наказателноправни въпроси — едно за екстрадиция и едно за правна взаимопомощ.

(2)

В съответствие с Решение 2003/516/ЕО на Съвета от 6 юни 2003 г. (1), споразумението за екстрадиция между Европейския съюз и Съединените американски щати (2) и споразумението за правна взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати (3) бяха подписани от името на Европейския съюз на 25 юни 2003 г.

(3)

В съответствие с Решение 2009/820/ОВППС на Съвета от 23 октомври 2009 г. (4), бяха сключени споразумението за екстрадиция между Европейския съюз и Съединените американски щати и споразумението за правна взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати. В съответствие с това решение на 28 октомври 2009 г. във Вашингтон председателството на Съвета размени инструментите за одобрение с главния прокурор на САЩ.

(4)

Двете споразумения влизат в сила на 1 февруари 2010 г.

(5)

Нидерландия уведоми председателството за желанието си да разшири териториалния обхват на споразумението за екстрадиция, в съответствие с член 20, параграф 1, буква б) от него, за да включи Нидерландските Антили и Аруба. Това разширяване бе осъществено чрез размяна на дипломатически ноти между генералния секретариат на Съвета и мисията на Съединените американски щати към Европейския съюз на 9 юни 2009 г., потвърдена в дипломатическа нота на мисията на Съединените американски щати към Европейския съюз от 16 юни 2009 г.

(6)

С оглед на предстоящото влизане в сила на споразумението за екстрадиция ЕС—САЩ, това разширяване на териториалния обхват следва да се одобри от Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В съответствие с член 20, параграф 1, буква б) от споразумението за екстрадиция между Европейския съюз и Съединените американски щати, от името на Европейския съюз се одобрява разширяването на териториалния обхват на това споразумение, за да включи Нидерландските Антили и Аруба.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

B. ASK


(1)  ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 25.

(2)  ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 27.

(3)  ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 34.

(4)  ОВ L 291, 7.11.2009 г., стр. 40.


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

11.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/6


РЕШЕНИЕ 2009/934/ПВР НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

за приемане на правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с партньорите му, включително обмена на лични данни и класифицирана информация

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (ЕВРОПОЛ) (1) („Решението за Европол“), и по-специално член 26, параграф 1, буква б) и член 59, параграф 1, буква в) от него,

като взе предвид проекта на правила, представен от управителния съвет, по който проект съвместният надзорен орган е дал становище,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че в съответствие с Решението за Европол правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с партньорите му, включително обмена на лични данни и класифицирана информация, следва да бъдат приети от Съвета с квалифицирано мнозинство, след консултация с Европейския парламент, (наричани по-нататък „правилата“),

РЕШИ:

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

За целите на настоящите правила:

а)

„трети държави“, както е посочено в член 23, параграф 1, буква а) от Решението за Европол, са държавите, които не са членки на Европейския съюз,

б)

„организации“, както е посочено в член 23, параграф 1, буква б) от Решението за Европол, са организации като международните организации и техни подчинени органи, регламентирани от публичното право, или други органи, регламентирани от публичното право, създадени от или въз основа на споразумение между две или повече държави,

в)

„трети страни“ са трети държави и организации,

г)

„органи на ЕС“ са институции, органи, служби и агенции, създадени от или въз основа на Договора за Европейския съюз и на Договорите за създаване на Европейските общности, както е посочено в член 22, параграф 1 от Решението за Европол,

д)

„лични данни“ е всяка информация, свързана с физическо лице с установена или установяема самоличност; лице с установяема самоличност е лице, чиято самоличност може да се установи пряко или косвено, по-специално по идентификационен номер или по един или повече фактори, специфични за неговата физическа, физиологична, психическа, икономическа, културна или социална самоличност,

е)

„класифицирана информация“ е всяка информация или материал в каквато и да е форма, чието неразрешено разкриване би могло да причини вреда в различна степен на основните интереси на Европол, на една или повече държави-членки или на партньорите за сътрудничество на Европол, и която изисква прилагането на подходящи мерки за сигурност,

ж)

„стратегическо споразумение“ е споразумение, което позволява обмена на информация, с изключение на лични данни,

з)

„оперативно споразумение“ е споразумение, което позволява обмена на информация, включително лични данни,

и)

„споразумение за сътрудничество“ е стратегическо или оперативно споразумение,

й)

„договореност за работа“ е договореност между Европол и орган на ЕС относно сътрудничеството помежду им, която позволява обмена на информация, включително лични данни,

к)

„обработване на лични данни“ или „обработване“ е всяка операция или съвкупност от операции, осъществявани със или без автоматични средства по отношение на личните данни, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, извличане, справка, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или предоставяне по друг начин, подреждане или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване,

л)

„компетентни органи“ са всички публични органи, съществуващи в държавите-членки или в трети държави, които съгласно националното законодателство отговарят за предотвратяването на престъпления и борбата с престъпността.

Член 2

Приложно поле

Настоящите правила регламентират отношенията на Европол с органите на ЕС и трети страни, включително обмена на лични данни и класифицирана информация и уреждат процедурите, приложими по отношение на договарянето и сключването на споразумения за сътрудничество и договорености за работа.

ДЯЛ II

СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ИЛИ ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА РАБОТА

Член 3

Установяване на отношения с органи на ЕС

В съответствие с член 22, параграф 1 от Решението за Европол, Европол може да установява и поддържа отношения на сътрудничество с органи на ЕС доколкото това е от значение за изпълнението на неговите задачи.

Европол иска становището на Управителния съвет, ако възнамерява да започне преговори за сключване на споразумение за сътрудничество или договореност за работа с орган на ЕС, който не е изрично посочен в член 22, параграф 1, букви а)—е) от Решението за Европол.

Член 4

Процедура за сключване на споразумения за сътрудничество или договорености за работа с органи на ЕС

1.   В съответствие с член 22, параграф 2 от Решението за Европол, Европол сключва споразумения за сътрудничество или договорености за работа с органите на ЕС с цел установяване на отношения на сътрудничество. Подобни споразумения или договорености за работа могат да засягат обмена на оперативна, стратегическа или техническа информация, включително лични данни и класифицирана информация.

2.   Предаването на класифицирана информация е допустимо само доколкото между Европол и органа на ЕС съществува споразумение за поверителност. Комитетът по сигурността се информира за такова споразумение, което в последствие се включва в споразумението за сътрудничество или договореността за работа.

3.   Подобни споразумения за сътрудничество или договорености за работа се сключват след одобрение от Управителния съвет.

4.   Ако споразумението за сътрудничество или договореността за работа засягат обмена на лични данни, управителният съвет получава становището на съвместния надзорен орган преди да даде одобрението, посочено в параграф 3.

Член 5

Установяване на отношения с трети страни

1.   В съответствие с член 23, параграф 1 от Решението за Европол, Европол може да установява и поддържа отношения на сътрудничество с трети страни, доколкото това е необходимо за изпълнението на неговите задачи.

2.   В съответствие с член 23, параграф 2 от Решението за Европол, Европол сключва споразумения с третите страни, които са включени в списъка на третите държави и организации, посочен в член 26, параграф 1, буква а) от Решението за Европол. Подобни споразумения могат да засягат обмена на оперативна, стратегическа или техническа информация, включително лични данни и класифицирана информация. В случай на споразумение с трета държава, такава информация се предава посредством определена точка за контакт, посочена в споразумението.

3.   Европол може да започне процедурата за сключването на споразумение с трета страна веднага след като тази трета страна бъде включена в списъка, посочен в параграф 2.

4.   Ако се предвижда сключването на оперативно споразумение с трета страна, Европол прави оценка на наличието на достатъчна степен на защита на данните, осигурена от тази трета страна. Тази оценка се изпраща на Управителния съвет, който е получил предварителното становището на съвместния надзорен орган. За целите на тази оценка се вземат предвид регулаторната рамка и административната практика на съответната трета страна в областта на защитата на данните, включително действащите независими органи, отговорни за надзора по въпроси, свързани със защитата на данните.

Член 6

Процедура за сключване на споразумения за сътрудничество с трети страни

1.   Въз основа на оценката, посочена в член 5, параграф 4, и като има предвид становището на съвместния надзорен орган, Управителният съвет решава дали директорът да започне преговори с третата страна за сключването на оперативно споразумение. При получаването на предварително положително решение на управителния съвет, директорът започва преговори с третата страна за сключването на такова споразумение. При отрицателно решение, Управителният съвет може да разгледа възможността за сключването на стратегическо споразумение със съответната трета страна.

2.   Предаването на класифицирана информация от Европол е допустимо само доколкото между Европол и третата страна съществува споразумение за поверителност. Комитетът по сигурността се информира за такова споразумение, което в последствие се включва в споразумението за сътрудничество.

3.   След приключване на преговорите по споразумението, директорът представя на управителния съвет проекта на споразумението. В случай на сключване на оперативно споразумение, управителният съвет получава становището на съвместния надзорен орган. Управителният съвет утвърждава проекта на споразумение, преди да го представи на Съвета за одобрение.

При утвърждаване на оперативно споразумение, проектът на споразумение и становището на съвместния надзорен орган се представят на Съвета.

4.   В съответствие с член 23, параграф 2 от Решението за Европол, подобни споразумения се сключват след одобрение от Съвета, който предварително се е консултирал с управителния съвет и доколкото такива споразумения касаят обмена на лични данни — след като е получил становището на съвместния надзорен орган чрез управителния съвет.

Член 7

Информиране на управителния съвет

Директорът редовно информира управителния съвет относно актуалното състояние на текущи преговори с органи на ЕС и трети страни.

ДЯЛ III

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВА I

Получаване на информация

Член 8

Получаване на информация преди влизането в сила на споразумение

Преди влизането в сила на споразумение или договореност за работа с орган на ЕС или трета страна, Европол може, в съответствие с член 22, параграф 3 и член 23, параграф 3 от Решението за Европол, пряко да получава и използва информация, включително лични данни и класифицирана информация доколкото това е необходимо за законното изпълнение на неговите задачи, изброени в член 5 от Решението за Европол.

ГЛАВА II

Предаване на информация

Член 9

Условия за предаване на информация на органи на ЕС и трети страни

Европол може да предава информация на орган на ЕС или трета страна само при следните условия:

1.

Независимо от членове 11—14, информация може да се предава само след сключването на споразумение или договореност за работа с органа на ЕС или третата страна в съответствие с разпоредбите на дял II.

2.

Когато съответните данни са предадени на Европол от държава-членка, Европол ги предава на органи на ЕС или трети страни само със съгласието на тази държава-членка. Съответната държава-членка може да даде своето предварително съгласие за такова предаване, при общи или при конкретни условия. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

3.

Ако данните не са били предадени от държава-членка, Европол се уверява, че предаването на тези данни няма да е причина за:

а)

възпрепятстване на правилното изпълнение на задачите, по отношение на които държава-членка е компетентна;

б)

застрашаване на сигурността или обществения ред в държава-членка или засягане по друг начин на нейното общо благосъстояние.

4.

Предаването на лични данни на трети страни е допустимо само когато:

а)

това е необходимо в отделни случаи за целите на предотвратяването или борбата с престъпления, за които Европол е компетентен; и

б)

Европол е сключил оперативно споразумение със съответните трети страни, което позволява предаването на такива данни въз основа на оценка, потвърждаваща осигуряването на достатъчна степен на защита на данните от тези трети страни в съответствие с член 5, параграф 4.

5.

Предаването на класифицирана информация от Европол е допустимо само когато:

а)

между Европол и органът на ЕС съществува споразумение за поверителност в съответствие с член 4, параграф 2 и член 6, параграф 2; и

б)

при предаване на данни на трети страни, това е необходимо в отделни случаи за целите на предотвратяването и борбата с престъпления, за които Европол е компетентен.

Член 10

Отговорност за предаването на данни

Европол отговаря за законосъобразността на предаването на данни. Европол води на отчет всяко предаване на данни съгласно настоящите правила и основанията за предаването. Данни се предават само ако получателят поеме задължението данните да се използват единствено за целите, за които са предадени.

Член 11

Предаване на информация на органи на ЕС преди влизането в сила на споразумение за сътрудничество или договореност за работа

1.   Преди влизането в сила на оперативно споразумение или договореност за работа с орган на ЕС, Европол може, в съответствие с член 22, параграф 3 от Решението за Европол и при условията, установени в член 9, параграфи 2 и 3 от настоящите правила, пряко да предава на тези органи информация, включително лични данни, доколкото това е необходимо за законното изпълнение на задачите на получателя.

2.   Предаването на класифицирана информация от Европол е допустимо само доколкото между Европол и органа на ЕС съществува споразумение за поверителност в съответствие с член 4, параграф 2.

Член 12

Предаване на информация на трети страни преди влизането в сила на споразумение

Преди влизането в сила на споразумение с трета страна, Европол може, в съответствие с член 23, параграф 4 от Решението за Европол и при условията, установени в член 9, параграфи 2 и 3 от настоящите правила, пряко да предава на тези трети страни информация, с изключение на лични данни и класифицирана информация, доколкото това е необходимо за законното изпълнение на задачите на получателя.

Член 13

Предаване на информация на трети страни, които не са включени в списъка на Съвета

В съответствие с член 23, параграф 5 от Решението за Европол и съгласно условията, посочени в член 9, параграфи 2 и 3 от настоящите правила, Европол може пряко да предава информация, с изключение на лични данни и класифицирана информация, на трети страни, които не са включени в списъка, посочен в член 26, параграф 1, буква а) от Решението за Европол, доколкото това е абсолютно необходимо в отделни случаи за целите на предотвратяването или борбата с престъпления, за които Европол е компетентен.

ГЛАВА III

Предаване на информация в изключителни случаи

Член 14

Предаване на лични данни и класифицирана информация в изключителни случаи

1.   В съответствие с член 23, параграфи 8 и 9 от Решението за Европол и при условията, посочени в член 9, параграфи 2 и 3 от настоящите правила, Европол може да предава лични данни и класифицирана информация на трети страни, доколкото директорът смята, че предаването им е абсолютно необходимо за защита на основните интереси на съответните държави-членки, които попадат в рамките на обхвата на целите на Европол или е в интерес на предотвратяването на непосредствена опасност, свързана с престъпление или терористичен акт.

2.   При предаване на класифицирана информация директорът информира Управителния съвет и Комитетът по сигурността възможно най-бързо за решението си.

3.   При предаване на лични данни директорът при всички обстоятелства проучва степента на защита на данните, която се прилага към съответната трета страна, с оглед балансиране на тази степен на защита на данните с посочените по-горе интереси. При това проучване директорът взема предвид всички относими елементи, като например възможността да възникне опасност, ако Европол не предаде съответните лични данни. Директорът информира възможно най-бързо управителния съвет и съвместния надзорен орган за решението си и за основата на оценката на съответствието на степента на защита на данните, осигурявана в съответната трета страна.

4.   Преди да се пристъпи към предаване на лични данни в съответствие с параграф 1, директорът преценява съответствието на нивото на защита на данните, осигурявана в съответната трета страна, като взема предвид всички обстоятелства, които са от значение при предаването на лични данни, и по-специално:

а)

естеството на данните;

б)

целта, за която са предназначени данните;

в)

продължителността на предвиденото обработване;

г)

общите или специфични разпоредби за защита на данните, приложими към третите страни;

д)

дали третите страни приемат специфичните условия, изисквани от Европол за такива данни.

ГЛАВА IV

Специфични условия за предаването на лични данни

Член 15

Цели, за които се предават лични данни

1.   Не се предават лични данни, за които не са посочени целта и основанията на искането.

2.   Предаването на лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и предаването на данни, свързани със здравето или сексуалния живот, не се разрешава, освен когато е крайно наложително.

Член 16

Поправяне и заличаване на лични данни

1.   Когато Европол предава лични данни на орган на ЕС или трета страна, той гарантира, че получаващият ги орган на ЕС или трета страна поема задължението да поправи или заличи личните данни, ако стане ясно, че те са неверни, неточни, вече не са актуални или не е следвало да бъдат предадени. Когато Европол установи, че личните данни са неверни, неточни, вече не са актуални или не е следвало да бъдат предадени, получаващият ги орган на ЕС или трета страна се информират незабавно за това и от тях се изисква да нотифицират Европол за поправянето или заличаването на данните. Директорът информира Управителния съвет и съвместния надзорен орган за дейностите на Европол в тази област.

2.   Във всяко сключено споразумение се предвижда задължение за поправяне или заличаване на данни в съответствие с посочената в параграф 1 процедура.

3.   Когато Европол предава лични данни, той гарантира, че получаващият ги орган на ЕС или трета страна поема задължението данните да бъдат заличени, ако вече не са необходими за целта, за която са предадени.

ГЛАВА V

По-нататъшно предаване на данни на органи на ЕС и трети страни

Член 17

Компетентни органи и по-нататъшно предаване

1.   Предаването на лични данни от Европол на трета държава и предаването в рамките на тази държава е ограничено до компетентните органи, което се посочва изрично във всяко сключено споразумение.

2.   При договаряне на споразуменията Европол прави необходимото да гарантира, че когато е възможно, третата държава определя един компетентен орган, който да действа като национална точка за контакт между Европол и другите компетентни органи на съответната трета държава.

3.   При предаването на лични данни, Европол гарантира, че получаващият ги орган на ЕС или трета страна поема задължението че по-нататъшното предаване на тези данни ще бъде ограничено до компетентните органи и ще се извършва при същите условията като тези, приложими при първоначалното предаване.

4.   При невъзможност третата държава да определи един компетентен орган, който да действа като национална точка за контакт, в споразуменията може по изключение да се предвиди пряко предаване на информация от Европол на един или повече компетентни органи в рамките на съответната трета държава.

Член 18

Условия за по-нататъшно предаване

1.   Европол предава лични данни само на компетентен орган на трета държава, на организация или на орган на ЕС само при условие че този орган, организация или орган на ЕС приеме да не съобщава тези лични данни на други органи на ЕС или трети страни, освен при условията, установени в параграф 2.

2.   По-нататъшното предаване на лични данни от компетентен орган на трета държава, организация или орган на ЕС, с който Европол е сключил оперативно споразумение, може да става само:

а)

с предварителното съгласие на Европол, когато органът на ЕС или третата страна, които получават данните, са сключили оперативно споразумение с Европол; или

б)

по изключение, след разрешение на директора, като се отчита нивото на защита на данните, приложимо към органа на ЕС или третата страна, ако той смята, че по-нататъшното предаване на личните данни от органа на ЕС или третата страна е абсолютно необходимо:

i)

за защита на основните интереси на съответните държави-членки които попадат в рамките на обхвата на целите на Европол, или

ii)

в интерес на предотвратяването на непосредствена опасност, свързана с престъпление или терористичен акт.

3.   По-нататъшно предаване на данни, съобщени на Европол от държава-членка, не се разрешава без предварителното съгласие на съответната държава-членка. Директорът информира съответната държава-членка за основанията за предаването на данните чрез орган на ЕС или трета страна вместо чрез пряко предаване на такива данни.

ГЛАВА VI

Специфични условия за получаването от Европол на информация от трета страна

Член 19

Оценка на източника и на информацията

1.   За да определи надеждността на информация, получена от Европол, както и на нейния източник, Европол изисква от органа на ЕС или третата страна, да оцени, доколкото е възможно, информацията и нейния източник в съответствие с критериите, установени в член 12 от Решение 2009/936/ПВР на Съвета за приемане на правила за прилагане към аналитичните работни досиета на Европол (2) („правилата за прилагане към аналитичните работни досиета на Европол“).

2.   Ако не бъде предоставена такава оценка, Европол се опитва, доколкото е възможно, да оцени надеждността на източника или на информацията, въз основа на информация, която вече притежава, в съответствие с критериите, установени в член 12 от Правилата за прилагане към аналитичните работни досиета на Европол.

3.   В споразумение Европол и орган на ЕС или трета страна могат да постигнат най-общо съгласие относно оценката на конкретен тип информация и конкретни източници в съответствие с критериите, установени в член 12 от Правилата за прилагане към аналитичните работни досиета на Европол.

Член 20

Поправяне и заличаване на информация, получена от Европол

1.   В споразуменията се предвижда, че всеки орган на ЕС или трета страна информира Европол, когато поправя или заличава предадена на Европол информация.

2.   Когато орган на ЕС или трета страна информира Европол, че е променил или заличил предадена на Европол информация, Европол съответно променя или заличава тази информация. Европол не заличава информацията, ако все още е необходимо обработване за целите на съответните аналитични работни досиета или когато информацията се съхранява в друго досие с данни на Европол или Европол има допълнителен интерес от нея, основаващ се на разузнавателни данни, които са по-обширни от притежаваните от предаващия орган на ЕС или третата страна. Европол информира съответния орган на ЕС или трета страна, че тази информация продължава да се съхранява.

3.   Ако Европол има основание да смята, че предоставената информация е неточна или вече не е актуална, той информира органа на ЕС или третата страна, предоставила информацията, и изисква органа на ЕС или третата страна да уведомят Интерпол за позиция им по този въпрос. Когато Европол поправя или заличава информация в съответствие с член 31, параграф 1 от Решението за Европол, той уведомява предоставилия информацията орган на ЕС или трета страна за поправката или заличаването.

4.   Без да се засяга член 31 от Решението за Европол, информация, явно получена от трета държава при очевидно нарушаване на човешките права, не се обработва.

5.   В споразуменията се предвижда, че органът на ЕС или третата страна, информира Европол, когато е възможно, в случаите при които има основания да смята, че предоставената информация е неточна или вече не е актуална.

ДЯЛ IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21

Влизане в сила

Настоящите правила влизат в сила на 1 януари 2010 г.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

B. ASK


(1)  ОВ L 121, 15.5.2009 г., стp. 37.

(2)  Вж. стр. 14 от настоящия брой на Официален вестник.


11.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/12


РЕШЕНИЕ 2009/935/ПВР НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол) (1) („Решението за Европол“), и по-специално член 26, параграф 1, буква а) от него,

като взе предвид Решение 2009/934/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. за приемане на правилата за прилагане, регламентиращи отношенията на Европол с партньорите му, включително обмена на лични данни и класифицирана информация (2), и по-специално членове 5 и 6 от него,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Съветът, с квалифицирано мнозинство, след консултация с Европейския парламент, определя списък на третите държави и организации, посочени в член 23, параграф 1 от Решението за Европол, с които Европол сключва споразумения.

(2)

Списъкът се изготвя от управителния съвет.

(3)

Желателно е да се предвиди процедура, определяща начина, по който допълнителни трети държави и организации могат да бъдат добавяни към списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения,

РЕШИ:

Член 1

1.   В съответствие с член 23, параграф 2 от Решението за Европол, Европол сключва споразумения с третите държави и организации, включени в списъка в приложението към настоящото решение. Европол може да започне процедура за сключване на споразумение веднага след включването в списъка на третата държава или организация. Европол се стреми към сключване на споразумение за сътрудничество с тези трети държави и организации, което да позволява обмен на лични данни, освен ако управителният съвет не реши друго.

2.   Европол степенува по важност сключването на споразумения за сътрудничество с трети държави и организации, включени в списъка, като взема предвид оперативните потребности на Европол и наличните човешки и финансови ресурси. Управителният съвет може да даде на директора всякакви допълнителни указания, които счете за необходими, по отношение на преговорите по конкретно споразумение.

3.   Директорът редовно информира управителния съвет за състоянието на текущите преговори с трети страни и на всеки шест месеца представя доклад за напредъка.

Член 2

1.   Член на управителния съвет или Европол може да предложи към списъка да се добави нова трета държава или организация. В такъв случай се посочва оперативната необходимост от сключване на споразумение за сътрудничество със съответната трета държава или организация.

2.   Управителният съвет решава дали да предложи на Съвета да добави тази трета държава или организация към списъка.

3.   Съветът взема решение за добавянето на нова трета държава или организация към списъка чрез изменение на приложението към настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2010 г.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

B. ASK


(1)  ОВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.

(2)  Вж. страница 6 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на третите държави и организациите, с които Европол сключва споразумения

1.

Трети държави (по азбучен ред):

Австралия

Албания

бивша югославска република Македония (БЮРМ)

Боливия

Босна и Херцеговина

Израел

Индия

Исландия

Канада

Китай

Колумбия

Лихтенщайн

Мароко

Молдова

Монако

Норвегия

Перу

Руска федерация

Съединени американски щати

Сърбия

Турция

Украйна

Хърватия

Черна гора

Швейцария

2.

Организации (по азбучен ред):

Международна организация на криминалната полиция — Интерпол

Служба на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC)

Световна митническа организация


11.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/14


РЕШЕНИЕ 2009/936/ПВР НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

за приемане на правилата за прилагане към аналитичните работни досиета на Европол

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (ЕВРОПОЛ) (1) („Решението за Европол“), и по-специално член 14, параграф 1 и член 59, параграф 1, буква б) от него,

като взе предвид Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, приета от Съвета на Европа на 28 януари 1981 г.,

като взе предвид Препоръка № R(87)15 на Комитета на министрите относно използването на лични данни в полицейския сектор, приета от Съвета на Европа на 17 септември 1987 г.,

като взе предвид представения от управителния съвет проект на правила за прилагане към аналитичните работни досиета на Европол,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че Съветът следва да приеме, с квалифицирано мнозинство, след консултация с Европейския парламент, правила за прилагане към аналитичните работни досиета на Европол, (наричани по-нататък „правилата“),

РЕШИ:

ГЛАВА I

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Член 1

Определения

За целите на настоящите правила:

а)

„лични данни“ е всяка информация, свързана с физическо лице с установена или установяема самоличност; лице с установяема самоличност е лице, чиято самоличност може да се установи пряко или косвено, по-специално по идентификационен номер или по един или повече фактори, специфични за неговата физическа, физиологична, психическа, икономическа, културна или социална самоличност,

б)

„аналитично работно досие“ е досие, открито с цел анализ, както е посочено в член 14, параграф 1 от Решението за Европол;

в)

„анализ“ е събирането, обработването или използването на данни с цел подпомагане на наказателни разследвания, в съответствие с член 14, параграф 2 от Решението за Европол;

г)

„участници в група за анализ“ са анализаторите и други служители на Европол, определени от директора, както и служители за връзка и/или експерти от държавите-членки, които предоставят информацията или са заинтересовани от анализа по смисъла на член 14, параграф 4 от Решението за Европол;

д)

„обработване на лични данни“ или „обработване“ е всяка операция или съвкупност от операции, които се осъществяват със или без автоматични средства по отношение на лични данни, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране, или изменение, извличане, справка, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или предоставяне по друг начин, подреждане или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

Член 2

Приложно поле

Правилата, установени в настоящото решение, се прилагат към обработването на данни за целите на анализа, както е посочено в член 14, параграф 1 от Решението за Европол.

Член 3

Данни, предоставяни за целите на анализа

1.   В съответствие с член 8, параграф 2 и член 14, параграф 3 от Решението за Европол, данни, предоставени за целите на анализа се съобщават в структурирана или в неструктурирана форма от националните звена или в зависимост от степента им на спешност, могат да бъдат насочвани директно от компетентните органи към Европол за включване в аналитичното работно досие. Държавите-членки, които предоставят данните, нотифицират Европол за какви цели те се предоставят и за всякакви ограничения за тяхното ползване, заличаване или унищожаване, включително за възможните ограничения на достъпа в общ или специфичен аспект. Държавите-членки могат също така да информират Европол за всякакви такива ограничения на по-късен етап.

Европол гарантира, че трети страни, предоставящи такива данни, нотифицират Европол за какви цели те се предоставят и за всякакви ограничения за тяхното ползване.

След получаването на такива данни се определя възможно най-скоро до каква степен те ще бъдат въведени в специално досие.

2.   В съответствие с член 29, параграф 1 от Решението за Европол, данните посочени в параграф 1, остават под отговорността на държавата-членка, която ги е предоставила и се подчиняват на националното законодателство на тази държава-членка докато бъдат включени в някое аналитично работно досие. Това не засяга отговорността на Европол за данните, както е посочено във втора и трета алинея.

Европол отговаря за осигуряването достъп до такива данни да имат само държавите-членки, които са ги предоставили, или анализаторите и другите служители на Европол, определени от директора, в съответствие с член 14, параграф 2, буква а) от Решението за Европол, с цел определяне дали данните могат да бъдат включени в някое аналитично работно досие.

Ако след извършване на оценка на предоставените данни Европол има основание да смята, че те са неточни или вече не са актуални, той информира за това държавата-членка, която ги е предоставила.

3.   Данните, които след оценяването не са избрани за включване в някое аналитично работно досие, както и за всички досиета и документи на хартиен носител, които съдържат включени в такова досие данни, остават под отговорността на държавата-членка, която ги е предоставила съгласно член 29, параграф 1 от Решението за Европол и се подчиняват на националното ѝ законодателство. Това не засяга отговорността на Европол, посочена в Решението за Европол.

Европол отговаря за осигуряването данните, досиета и документи на хартиен носител, посочени в първа алинея, да се съхраняват отделно от аналитичните работни досиета и достъп до тях да имат само държавите-членки, които са предоставили данните, или анализаторите и другите служители на Европол, определени от директора, в съответствие с член 14, параграф 2, буква а) от Решението за Европол, с цел:

а)

тяхното по-късно включване в аналитично работно досие;

б)

проверяване дали данните, вече включени в някое аналитично работно досие, са точни и релевантни; или

в)

проверяване дали са изпълнени изискванията, които се съдържат в настоящите правила или в Решението за Европол.

Достъп до такива данни може да бъде получен и в интерес на субекта на данни, който трябва да бъде защитен. В този случай данните могат да се използват само със съгласието на съответното физическо лице.

Такива данни, досиета и документи на хартиен носител се връщат на държавата-членка, която ги е предоставила, или се заличават или унищожават, когато повече не са необходими за посочените в настоящия член цели. Във всеки случай те трябва да бъдат заличени или унищожени след като аналитичното работно досие е затворено.

4.   Когато посочените в параграф 1 данни са предоставени от трета страна, Европол отговаря за осигуряването определените в настоящия член принципи да се прилагат за такива данни съгласно правилата, установени в съответствие с член 26 от Решението за Европол.

Член 4

Обработване на данни

1.   Когато е необходимо за постигането на целта, установена в член 3 от Решението за Европол, личните данни, посочени в членове 5 и 6 от настоящите правила, могат да бъдат обработвани от Европол дотолкова че да бъдат адекватни, точни, релевантни и не прекалено подробни с оглед на целта на аналитичното работно досие, в което са включени, и при условие че се съхраняват за срок не по-дълъг от необходимия за тази цел. Необходимостта от продължаване съхраняването на данните за целите на аналитичното работно досие се преглежда редовно в съответствие с член 7 от настоящите правила и член 20 от Решението за Европол.

2.   Всяка държава-членка, която участва в аналитичен проект, решава в съответствие с националното си законодателство до каква степен може да предоставя такива данни, както е посочено в член 14, параграф 3 от Решението за Европол.

Член 5

Заповеди за отваряне на аналитични работни досиета

1.   Във всяка заповед за отваряне на аналитично работно досие, както е посочено в член 16 от Решението за Европол, директорът определя кои категории данни от изброените в член 6 от настоящите правила се считат за необходими за целите на съответното аналитично работно досие.

2.   В заповедта, посочена в параграф 1, директорът определя също така дали данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и данни относно здравето и сексуалния живот, трябва да бъдат включени в аналитичното работно досие в изброените в член 6 категории и защо тези данни се считат за строго необходими за целите на съответното аналитично работно досие. Такива данни могат да се обработват само когато допълват други лични данни, които вече са въведени в това досие.

Когато посочените в първа алинея данни се отнасят до категориите лица, посочени в член 6, параграфи 3—6, в заповедта за отваряне на досието трябва да бъдат включени конкретните основания за искането на такива данни и те се обработват само по изричното искане на две или повече държави-членки, които участват в аналитичен проект. Съответните данни се заличават, когато вече не са необходими за целите, за които са били съхранявани.

3.   Заповедите за отваряне на аналитично работно досие, включително последващи изменения в него, се изготвят в съответствие с процедурата, уредена в член 16 от Решението за Европол.

Член 6

Лични данни в аналитичните работни досиета

1.   Когато лични данни се съхраняват в аналитичните работни досиета се прилага бележка, която посочва категориите лица, относно които се съхраняват данните.

2.   Следните категории лични данни, включително свързаните с тях административни данни, могат да бъдат обработвани за категориите лица, посочени в член 14, параграф 1, буква а) от Решението за Европол:

а)

Лични данни:

1.

Настоящо и предишно фамилно име

2.

Настоящо и предишно собствено име

3.

Моминско име

4.

Бащино име (когато е необходимо с цел установяване на самоличността)

5.

Майчино име (когато е необходимо с цел установяване на самоличността)

6.

Пол

7.

Дата на раждане

8.

Място на раждане

9.

Гражданство

10.

Семейно положение

11.

Псевдоним

12.

Прякор

13.

Прието или фалшиво име

14.

Настоящо и предишно място на пребиваване и/или местоживеене

б)

Физическо описание:

1.

Физическо описание:

2.

Отличителни характеристики (родилни белези/белези от рани/татуировки и т.н.)

в)

Средства за установяване на самоличността:

1.

Документи за самоличност/свидетелство за управление на моторно превозно средство

2.

Номера на националната лична карта/паспорт

3.

Национален идентификационен номер/социално-осигурителен номер, ако има такъв

4.

Визуално изображение и друга информация за външния вид

5.

Криминалистична информация за установяване на самоличността, като пръстови отпечатъци, ДНК профил (от некодиращата част на ДНК), гласов профил, кръвна група, дентална информация

г)

Професия и умения:

1.

Настоящо работно място и професия

2.

Предишно работно място и професия

3.

Образование (училище/университет/професионално)

4.

Квалификации

5.

Умения и други области на познание (езици/други)

д)

Икономическа и финансова информация:

1.

Финансови данни (банкови сметки и кодове, кредитни карти и т.н.)

2.

Парични активи

3.

Акции/дялове/други активи

4.

Данни за недвижимо имущество

5.

Връзки с дружества

6.

Банкови и кредитни контакти

7.

Данъчно състояние

8.

Друга информация, която разкрива как лицето управлява финансовите си дела

е)

Данни за поведението:

1.

Начин на живот (например стандарт над финансовите възможности) и установени навици

2.

Движения

3.

Често посещавани места

4.

Оръжия и други опасни инструменти

5.

Оценяване на опасността

6.

Конкретни рискове като вероятност за бягство, използване на двойни агенти, връзки с правоприлагащия персонал

7.

Черти на характера и профил, свързани с престъпността

8.

Зависимост от наркотици

ж)

Лица за контакт и съучастници, включително тип и естество на контакта или участието

з)

Използвани средства за комуникация, като телефон (стационарен/мобилен), факс, пейджър, електронна поща, пощенски адрес, интернет връзка(и)

и)

Използвани транспортни средства, като превозни средства, кораби, въздухоплавателни средства, включително информация за идентифициране на тези транспортни средства (регистрационни номера)

й)

Информация, свързана с престъпните дейности, за които Европол е компетентен съгласно член 4 от Решението за Европол:

1.

Предишни присъди

2.

Подозирано участие в престъпни дейности

3.

Modi operandi

4.

Средства, които са били или могат да бъдат използвани за подготовката и/или извършването на престъпления

5.

Членство в престъпни групи/организации и позиция в групата/организацията

6.

Роля в престъпната организация

7.

Географски обхват на престъпните дейности

8.

Материали, събрани по време на разследването, като видео и фотографски изображения

к)

Препратки към други бази данни, в които се съхранява информация за лицето:

1.

Европол

2.

Полицейски/митнически служби

3.

Други правоприлагащи органи

4.

Международни организации

5.

Публични образувания

6.

Частни образувания

л)

Информация за юридическите лица, свързани с данните, посочени в букви д) и й):

1.

Наименование на юридическото лице

2.

Местоположение

3.

Дата и място на учредяване

4.

Административен регистрационен номер

5.

Правна форма

6.

Капитал

7.

Предмет на дейност

8.

Национални и международни дъщерни дружества

9.

Директори

10.

Връзки с банки.

3.   „Лица за контакт и съучастници“, както е посочено в член 14, параграф 1, буква г) от решението за Европол, са лицата, чрез които има достатъчно основания да се смята, че може да бъде получена информация, свързана с лицата посочени в параграф 2 от настоящия член, която е релевантна за целите на анализа, при условие че те не са включени в някоя от категориите лица, посочени в параграфи 2, 4, 5 или 6. „Лица за контакт“ са тези лица, които имат непостоянни контакти с лицата, посочени в параграф 2. „Съучастници“ са тези лица, които имат редовни контакти с лицата, посочени в параграф 2.

По отношение на лицата за контакт и съучастниците, данните във връзка с параграф 2 могат да бъдат съхранявани ако е необходимо, при условие че има основание да се предполага, че такива данни са необходими за анализа на ролята на тези лица за контакт или съучастници.

В този контекст се уточнява следното:

а)

връзката на тези лица с лицата посочени в член 14, параграф 1, буква а) от Решението за Европол се изяснява възможно най-бързо;

б)

ако предположението че съществува връзка между тези лица и лицата, посочени в член 14, параграф 1, буква а) от Решението за Европол се окаже неоснователно, данните се заличават незабавно;

в)

ако тези лица са заподозрени в извършването на престъпление, което е от компетентността на Европол съгласно член 4 от Решението за Европол, или ако са били осъждани за такова престъпление, или ако са налице факти или разумни основания съгласно националното законодателство на съответната държава-членка да се счита, че ще извършат такова престъпление, всички данни по параграф 2 могат да бъдат съхранявани;

г)

данни за лицата за контакт и съучастниците, както данни за техните лица за контакт и съучастници не се съхраняват, с изключение на данните относно типа и естеството на тяхното участие или контакт с лицата, посочени в параграф 2;

д)

ако уточняване съгласно предходните букви не е възможно, това се взема предвид при вземането на решение относно необходимостта и обхвата на съхраняването за по-нататъшен анализ.

4.   По отношение на лица, които както е посочено в член 14, параграф 1, буква в) от Решението за Европол са били жертва на някое от разглежданите престъпления, или по отношение на които някои факти дават основание да се смята, че те биха могли да са жертва на такова престъпление, могат да се съхраняват данните, посочени в параграф 2, буква а), точка 1 до параграф 2, буква в), точка 3 от настоящия член, както и следните категории данни:

а)

Дата на установяване самоличността на жертвата;

б)

Причина за виктимизиране;

в)

Нанесени вреди (физически/финансови/психологически/други);

г)

дали анонимността трябва да бъде гарантирана;

д)

дали е възможно участие в съдебно заседание;

е)

Информация за престъплението, предоставена от или чрез лицата, посочени в член 14, параграф 1, буква в) от Решението за Европол включително информация относно техните отношения с други лица, когато е необходимо да се установи самоличността на лицата, посочени в член 12, параграф 1 от Решението за Европол.

При необходимост могат да се съхраняват други данни съгласно параграф 2, при условие че има основание да се приеме, че те са необходими за анализа на ролята на лице като жертва или потенциална жертва.

Данните, които не са необходими за по-нататъшен анализ, се заличават.

5.   По отношение на лица, които както е посочено в член 14, параграф 1, буква б) от Решението за Европол биха могли да бъдат призовани да свидетелстват при разследвания във връзка с разглежданите престъпления или в последващи наказателни производства, данните, посочени в параграф 2, буква а), точка 1 до параграф 2, буква в), точка 3 от настоящия член, както и категориите данни, които отговарят на следните критерии, може да бъдат съхранявани:

а)

информация за престъплението, предоставена от такива лица, включително информация относно техните отношения с други лица, включени в аналитичното работно досие;

б)

дали анонимността трябва да бъде гарантирана;

в)

дали защитата трябва да бъде гарантирана и от кого;

г)

нова самоличност;

д)

дали е възможно участието в съдебно заседание.

При необходимост може да се съхраняват и други данни съгласно параграф 2, при условие че има основание да се приеме, че те са необходими за анализа на ролята на такова лице като свидетел.

Данните, които не са необходими за по-нататъшен анализ, се заличават.

6.   По отношение на лица, които както е посочено в член 14, параграф 1, буква д) от Решението за Европол може да предоставят информация за разглежданите престъпления, може да бъдат съхранявани данните, посочени в параграф 2, буква а), точка 1 до параграф 2, буква в), точка 3, както и категориите данни, които отговарят на следните критерии:

а)

кодирани лични данни;

б)

вид на предоставената информация;

в)

дали анонимността трябва да бъде гарантирана;

г)

дали защитата трябва да бъде гарантирана и от кого;

д)

нова самоличност;

е)

дали е възможно участието в съдебно заседание;

ж)

отрицателен опит;

з)

възнаграждения (финансови/услуги).

При необходимост може да се съхраняват други данни съгласно параграф 2, при условие че има основание да се приеме, че те са необходими за анализа на ролята на такова лице като информатор.

Данните, които не са необходими за по-нататъшен анализ, се заличават.

7.   Ако в който и да е момент от анализа стане ясно, въз основа на сериозни и потвърждаващи признаци, че дадено лице, включено в аналитично работно досие, следва да бъде поставено в различна категория лица, съгласно определеното в настоящия член, от категорията в която първоначално е било поставено, Европол може да обработва само данните за лицето, за което това е разрешено съгласно тази нова категория, а всички други данни се заличават.

Ако въз основа на такива признаци стане ясно, че дадено лице следва да бъде включено в две или повече различни категории, както е определено в настоящия член, Европол може да обработва всички данни, за които това е разрешено съгласно тези категории.

Член 7

Срокове за проучване и продължителност на съхраняването

1.   Когато е взето решение дали личните данни следва да продължат да бъдат съхранявани съгласно член 6 от настоящите правила в съответствие с член 20 от Решението за Европол, интересите на Европол за изпълнение на неговите задачи се претеглят срещу легитимните интереси за защита на данните на субекта, за когото те се съхраняват.

Необходимостта от продължаване съхраняването на личните данни, включени в аналитично работно досие, се преразглежда в съответствие с член 20 от Решението за Европол не по-късно от три години след въвеждането им или след последното преразглеждане на данните. Независимо от това преразглеждане, необходимостта от продължаване на съхраняването се преразглежда ако възникнат обстоятелства, които сочат, че данните трябва да бъдат заличени или коригирани.

Преразглеждането отчита необходимостта от запазване на данни предвид приключването на проучване за определен случай, окончателно съдебно решение, по-конкретно при оправдаване, реабилитиране, изтърпяване на присъдата, амнистия, възраст на субекта на данните и определени категории данни.

2.   В съответствие с член 16, параграф 3 от Решението за Европол, Европол преразглежда необходимостта от продължаване на аналитично работно досие. Въз основа на това преразглеждане директорът взема решение за продължаването или затварянето на досието. Директорът незабавно уведомява управителния съвет и Съвместния надзорен орган относно онези елементи в досието, които обуславят крайната необходимост от продължаването му.

3.   Когато наказателни преследвания срещу лицата, посочени в член 6, параграф 2 са приключени или чрез съдебно решение или по друг начин, без възможност за обжалване, и когато Европол е нотифициран за това решение от държавата-членка или от заинтересована трета страна, Европол проверява дали данните, засегнати от такова решение, могат да продължават да бъдат съхранявани, променяни или използвани. Ако поради причините за решението или поради други разузнавателни данни може да бъде прието, че съответното лице не е извършило, или не е извършило противозаконно престъплението, или ако причините за решението оставят този въпрос отворен, засегнатите от това решение данни се заличават, освен ако не съществуват сериозни основания да се приеме, че те все още са от значение за целите на аналитичното работно досие. В такъв случай информацията относно съдебното решение се добавя към останалите данни, вече включени в досието. Освен това тези данни могат да бъдат обработвани и съхранявани само като надлежно се отчита контекста и произнасянето на посоченото по-горе решение и в контекста на правата, които то дава на съответното лице.

4.   Личните данни не може да се задържат за срок по-дълъг от посочения в член 20, параграф 1 от Решението за Европол. В случаите когато, в резултат от продължаването на дадено аналитично досие, данните касаещи лица, посочени в член 6, параграфи 3—6, се съхраняват в досие за срок по-дълъг от пет години, Съвместният надзорен орган, посочен в член 34, параграф 1 от Решението за Европол е съответно информиран.

5.   Ако по време на прегледа на дейностите на Европол от Съвместния надзорен орган се установи, че лични данни са съхранявани в нарушение на настоящите правила, Съвместният надзорен орган информира директора за това, както прецени за необходимо, в съответствие с член 34, параграф 4 от Решението за Европол.

Когато Съвместният надзорен орган, в съответствие с член 34, параграф 4 от Решението за Европол, е повдигнал въпрос относно съхраняването, обработването или използването на лични данни пред управителния съвет, предаването на съответните данни без предварително разрешение от управителния съвет се забранява. В изключителни случаи директорът може да разреши предаването на данните преди одобрение от управителния съвет, когато това се счита за абсолютно необходимо за защита на основните интереси на съответните държави-членки, които попадат в обхвата на целите на Европол, или е в интерес на предотвратяването на непосредствена опасност, свързана с престъпление или терористичен акт. В такива случаи разрешението от директора се оформя в документ, който се препраща до управителния съвет и до Съвместния надзорен орган.

Член 8

Установяване на отношения с трети страни

Европол може да установява отношения с експерти от институции, органи, служби и агенции, както е посочено в член 22, параграф 1 от Решението за Европол, и с експерти от трети държави и организации, както е посочено в член 23, параграф 1 от посоченото решение във връзка с дейностите на дадена група за анализ при условията, установени в член 14, параграф 8 от същото решение.

Директорът сключва споразумение с всяко от посочените в първа алинея образувания в съответствие с правилата относно такива споразумения, определени от управителния съвет. Подробности за тези споразумения се изпращат на управителния съвет и на Съвместния надзорен орган. Последният може да отправя до управителния съвет всякакви коментари, каквито счита за необходими.

Член 9

Събиране и записване на данните

Данните, съхранявани в аналитични работни досиета, се различават в зависимост от оценката на източника и от степента на точност или надеждност на информацията в съответствие с член 11. Данните, които се основават на факти, се разграничават от данните, които се основават на мнения или лични преценки.

Член 10

Вътрешна защита на данните

Директорът предприема необходимите мерки, за да гарантира съответствие с настоящите правила и с други разпоредби относно защитата на данни. За тази цел иректорът търси съвети от отговорника по защита на данните, както е посочено в член 28 от Решението за Европол.

ГЛАВА II

КЛАСИФИКАЦИЯ

Член 11

Класове аналитични работни досиета

Аналитичните работни досиета могат да бъдат:

а)

общи или стратегически, когато целта е да се обработи релевантна информация относно конкретен проблем или да се разработят или подобрят инициативи от компетентните органи, както е определено в член 3 от Решението за Европол;

б)

оперативни, когато целта е да се получи информация за една или повече от престъпните дейности, посочени в член 3 от Решението за Европол, която се отнася за случай, лице или организация, с цел да бъдат започнати, подпомогнати или приключени, в съответствие с член 14, параграф 2 от решението за Европол, двустранни или многостранни разследвания от международно естество, при условие че между заинтересованите страни са две или повече държави-членки.

Член 12

Оценка на източника и на информацията

1.   Източникът на информацията, произхождаща от държава-членка, се оценява доколкото е възможно от държавата-членка, която предоставя информацията, като се използват следните кодове за оценка на източника:

А)

:

когато няма съмнение относно автентичността, достоверността и компетентността на източника, или ако информацията е предоставена от източник, който е доказал, че е надежден във всички случаи;

В)

:

когато информация е предоставена от източник който се е оказвал надежден в повечето случаи;

С)

:

когато информация е предоставена от източник който се е оказвал ненадежден в повечето случаи;

Х)

:

когато надеждността на източника не може да бъде оценена.

2.   Информацията, произтичаща от държава-членка, се оценява доколкото е възможно от държавата-членка, която я предоставя, въз основа на нейната надеждност, като се използват следните кодове за оценка на информацията:

(1)

:

информация, чиято точност е несъмнена;

(2)

:

информация, която източникът знае лично, но не и служителят, който я предава;

(3)

:

информация, която източникът не знае лично, но е потвърдена от друга, вече записана, информация;

(4)

:

информация, която източникът не знае лично и която не може да бъде потвърдена.

3.   Ако въз основа на информацията, която вече притежава, Европол стигне до заключение, че оценката се нуждае от коригиране, той информира съответната държава-членка и се стреми да се споразумее с нея за изменение на оценката. Европол не променя оценката без такова споразумение.

4.   Ако Европол получава данни или информация от дадена държава-членка без оценка, Европол се опитва доколкото е възможно да оцени надеждността на източника или информацията въз основа на информацията, с която вече разполага. Оценяването на специфични данни и информация трябва да става в съгласие с държавата-членка, която ги предоставя. Дадена държава-членка и Европол могат също така да се договорят в общи линии за оценяването на конкретни видове данни и конкретни източници. Управителният съвет се информира за такива общи договорености. Ако на Европол се предоставят данни въз основа на такива общи договорености, това се отбелязва при данните.

Ако по определен случай не бъде постигнато споразумение, или ако не съществува обща договореност, Европол оценява информацията или данните и ги обозначава с кодовете за оценка (Х) или (4), посочени в параграфи 1 и 2 съответно.

5.   Ако Европол получи данни или информация от трета страна, настоящият член се прилага съответно.

6.   Когато информацията, включена в аналитично работно досие е резултат от анализ Европол оценява такава информация в съответствие с настоящия член и съгласувано с държавата-членка, участвала в анализа.

ГЛАВА III

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАБОТНИТЕ ДОСИЕТАТА И ДАННИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА АНАЛИЗА

Член 13

Отваряне на аналитични работни досиета

1.   Аналитичните работни досиета се отварят по инициатива на Европол или по искане на държавите-членки, които предоставят данните, в съответствие с процедурата, установена в член 16 от Решението за Европол.

2.   Управителният съвет може да кани представители на Съвместния надзорен орган да вземат участие в неговите дискусии по заповедите за отваряне на аналитичните работни досиета.

3.   В съответствие с член 16, параграф 2 от Решението за Европол дейностите по анализ и разпространение на резултатите от анализа могат да започнат незабавно след отварянето на аналитичното досие. В случай че управителният съвет инструктира директора на Европол да промени заповед за отваряне или за затваряне на досието в съответствие с член 16, параграф 4 от Решението за Европол, данните, които не може да се включат в досието или, ако досието трябва да се закрие, всички данни съдържащи се в него, се заличават незабавно.

4.   Ако по време на анализа се окаже, че е необходимо да се измени заповедта за отваряне на аналитичното работно досие, посочената в член 16 от Решението за Европол процедура, както и настоящият член, се прилагат съответно.

Член 14

Извличане на данни

1.   В съответствие с член 14, параграф 2, буква б) от Решението за Европол участниците в аналитичен проект се ползват от правото да извличат данни само след като са акредитирани от Европол и след проведено обучение относно техните конкретни задължения, които произтичат от правната рамка на Европол.

2.   В съответствие с член 14, параграф 2, втора алинея от Решението за Европол всички участници в групата за анализ могат да извличат данни от досието. Групата за анализ решава единодушно до каква степен може да се осъществява това извличане, както и за всички условия и ограничения, които се прилагат.

Член 15

Предаване на данни или информация, които се съдържат в аналитични работни досиета

1.   Предаването на лични данни, които се съдържат в аналитичните работни досиета, на държава-членка или на трета страна, се записва в съответното досие.

Когато е необходимо и не по-късно от момента на предаване, Европол проверява точността и съответствието на данните с Решението за Европол в сътрудничество с държавата-членка или третата страна, която ги е предоставила.

Доколкото е възможно, всички съобщения посочват съдебните решения, както и решенията да не се извършва наказателно преследване. Преди данните които се основават на мнения и лични преценки да бъдат предадени и тяхната степен на точност или надеждност да бъде посочена, такива данни се проверяват в сътрудничество с държавата-членка или третата страна, която ги е предоставила.

Получилата данните държава-членка уведомява предалата ги държава-членка по нейно искане за какво се използват предадените данни и за получените впоследствие резултати, когато националното законодателство на получилата данните държава-членка го позволява.

Ако съществуват ограничения за използването на данните съгласно член 19 от Решението за Европол, такива ограничения се отбелязват при данните и получателите на резултатите от анализа се информират за това.

2.   В съответствие с член 14, параграф 7 от Решението за Европол, в случаите в които Европол установи след включването на данни в аналитичното работно досие, че тези данни са свързани с лице или предмет, за които данни, предоставени от друга държава-членка или трета страна вече са включени в досието, всяка държава-членка или съответна трета страна се уведомяват незабавно за установената връзка.

Член 16

Процедури за контрол

За да се отговори на изискванията за сигурност на данните, определени в член 35 от Решението за Европол, и за да се гарантира сигурността при обработването на данните по смисъла на настоящите правила, управителният съвет акредитира системата за анализ в съответствие с член 8 от Правилата за поверителност на информацията на Европол, приети с Решение 2009/…/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. (2) след предварителна консултация с Комитета по сигурността, както е предвидено в член 4, параграф 2 от същите правила. Акредитирането се предоставя въз основа на специфични за системата изисквания за сигурност и друга документация относно сигурността, която е счетена за необходима от управителния съвет.

Член 17

Използване и съхраняване на данните за анализа и на резултатите от анализа

1.   Всички лични данни и резултати от анализа, предадени от аналитично работно досие, могат да бъдат използвани само в съответствие с целите на досието или с цел предотвратяване или борба с други сериозни форми на престъпност и в съответствие с всякакви ограничения за използването им, определени от държава-членка въз основа на член 19, параграф 2 от Решението за Европол. Данните, посочени в член 5, параграф 2 от настоящите правила, могат да бъдат предадени само в съгласие с държавата-членка, която е предоставила тези данни.

2.   След затварянето на аналитично работно досие, всички съдържащи се в него данни се съхраняват от Европол в отделно досие, което е достъпно само за целите на вътрешния или външния контрол. Без да се засяга член 20, параграф 4 от Решението за Европол, такива данни не се съхраняват повече от 18 месеца след затварянето на аналитичното работно досие.

3.   Резултатите от аналитично работно досие могат да се съхраняват от Европол в електронна форма за максимален срок от три години от датата на затваряне на съответното досие, при условие че те се съхраняват в отделно досие и към тях не се прибавят нови данни. След този срок резултатите могат да бъдат съхранявани само под формата на хартиен документ.

Член 18

Комбиниране на досиета и прехвърляне на информация между досиета

1.   Когато стане ясно, че съдържащата се в дадено аналитично работно досие информация може също така да е от значение за различни аналитични работни досиета, се прилагат следните процедури:

а)

Когато се предложи пълно комбиниране на информацията от две досиета, в съответствие с член 16 от Решението за Европол се създава ново досие, което съдържа пълната информация от двете досиета. Решението за комбиниране на двете досиета се постига от всички участници в двете първоначални досиета. В такъв случай първоначалните досиета се затварят;

б)

Когато част от информацията в дадено досие е от значение за друго досие, представилите тази информацията решават дали тя да бъде прехвърлена или не във второто досие.

2.   При посочените в параграф 1 обстоятелства срокът за преразглеждане на прехвърлените данни от едно аналитично работно досие в друго не се засяга от такова прехвърляне.

Член 19

Нови технически средства

Нови технически средства за обработване на данните за целите на анализа могат да бъдат въведени само ако са предприети всички възможни мерки за да се гарантира, че тяхното използване е в съответствие с правилата за защита на личните данни, приложими в Европол. Директорът се консултира предварително със Съвместния надзорен орган във всички случаи, когато въвеждането на такива технически средства поражда проблеми за прилагането на тези правила за защита на личните данни.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20

Преразглеждане на правилата

До 1 януари 2013 г. настоящите правила се оценяват под надзора на Управителния съвет.

Всякакви предложения за изменение на настоящите правила се разглеждат от управителния съвет, с оглед на приемането им от Съвета в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 1, трета алинея от Решението за Европол.

Член 21

Влизане в сила

Настоящите правила влизат в сила на 1 януари 2010 г.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

B. ASK


(1)  ОВ L 121, 15.5.2009, стp. 37.

(2)  Все още непубликувано в Официален вестник.


V Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

11.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1205/2009 НА КОМИСИЯТА

от 10 декември 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 11 декември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2009 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

50,4

MA

51,8

TN

90,9

TR

64,0

ZZ

64,3

0707 00 05

EG

155,5

MA

49,3

TR

72,7

ZZ

92,5

0709 90 70

MA

51,4

TR

121,0

ZZ

86,2

0805 10 20

AR

70,4

MA

48,8

TR

60,1

ZA

61,3

ZZ

60,2

0805 20 10

MA

74,1

ZZ

74,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

54,0

IL

75,3

TR

75,1

ZZ

68,1

0805 50 10

TR

76,0

ZZ

76,0

0808 10 80

CA

65,1

CN

131,4

MK

23,6

US

88,2

ZZ

77,1

0808 20 50

CN

47,8

US

129,6

ZZ

88,7


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


11.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/25


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1206/2009 НА КОМИСИЯТА

от 10 декември 2009 година

по силата на който не се предоставя възстановяване за обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функциониране на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1) и по-специално член 164, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 619/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1454/2007 на Комисията от 10 декември 2007 г. за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на обявлението за търга, следва да не се предоставя възстановяване за периода на подаване на офертите, приключващ на 8 декември 2009 г.

(3)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянната тръжна процедура, открита с Регламент (ЕО) № 619/2008, за периода на подаване на офертите, приключващ на 8 декември 2009 г., не се предоставя възстановяване за продукта и за местоназначенията, изброени съответно в член 1, буква в) и в член 2 от посочения регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 11 декември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2009 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 69.


11.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1207/2009 НА КОМИСИЯТА

от 10 декември 2009 година

относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1) и по-специално член 143 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 614/2009 на Съвета от 7 юли 2009 г. за общата система за търговия с яйчен албумин и млечен (2) албумин и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията (3) определя правилата за прилагане на режима, свързан с прилагането на допълнително мито при внос, и представителните цени в сектора на птичето месо и яйцата, както и на яйчния албумин.

(2)

Редовната проверка на данните, на които се основава определянето на представителните цени за продуктите от секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин, показва, че е необходимо да се променят представителните цени при внос на някои продукти, като се има предвид разликата в цените в зависимост от произхода. Следователно е уместно представителните цени да се публикуват.

(3)

Предвид ситуацията на пазара е необходимо тази промяна да се извърши в най-кратки срокове.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1484/95 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2009 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 181, 14.7.2009 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 10 декември 2009 година за определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

Наименование на стоките

Представителна цена

(EUR/100 kg)

Гаранция, посочена в член 3, параграф 3

(EUR/100 kg)

Произход (1)

0207 12 10

Неразфасовани замразени „пилета 70 %“

77,0

4

AR

0207 12 90

Неразфасовани замразени „пилета 65 %“

115,1

1

BR

104,8

4

AR

0207 14 10

Обезкостени замразени разфасовки от петли или кокошки

194,8

33

BR

185,9

37

AR

280,9

6

CL

0207 14 50

Пилешки гърди, замразени

195,0

5

BR

0207 14 60

Пилешки бутчета, замразени

107,4

11

BR

94,5

15

AR

0207 25 10

Неразфасовани замразени „пилета 80 %“

157,1

1

BR

0207 27 10

Обезкостени, замразени разфасовки от пуйки

248,4

15

BR

283,3

4

CL

0408 11 80

Ячни жълтъци

341,4

0

AR

0408 91 80

Яйчни жълтъци

349,9

0

AR

1602 32 11

Приготвени храни от петли или кокошки без топлинна обработка

225,7

18

BR


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.“


11.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/28


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1208/2009 НА КОМИСИЯТА

от 10 декември 2009 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (1) и по-специално член 164, параграф 2, последната алинея и член 170 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разликата между цените на продуктите, посочени в част XIX от приложение I към горепосочения регламент, на световния пазар и в Общността може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2)

Като се има предвид настоящата ситуация на пазара на яйца, възстановяванията при износ трябва да се определят съгласно правилата и някои критерии, предвидени в членове 162, 163, 164, 167, 169 и 170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че възстановяванията могат да варират според местоназначението, особено когато това е необходимо поради състоянието на световния пазар, поради специфичните изисквания на някои пазари или поради задължения, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора.

(4)

Възстановяванията се прилагат само към продукти, чието свободно движение в Общността е разрешено и които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (2) и на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно специфични хигиенни правила за храните от животински произход (3), както и на условията за маркировка, изброени в точка А от приложение ХIV към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Продуктите, които се ползват с възстановявания при износ, предвидени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и размерът на тези възстановявания, се определят в приложението към настоящия регламент при спазване на условията от параграф 2 от настоящия член.

2.   Продуктите, които могат да се ползват с възстановяване по силата на параграф 1, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004 и по-специално да бъдат приготвени в одобрено предприятие и да отговарят на условията за маркировка, определени в раздел I от приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004, както и на условията, определени в точка А от приложение ХIV към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 11 декември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2009 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на яйцата, приложими от 11 декември 2009 година

Код на продуктите

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 броя

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 броя

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

18,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

84,72

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

42,53

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

53,67

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Кодовете на продуктите, както и кодовете на местоназначенията от серия А, са установени в изменения Регламент (ЕИО) № 3846/87 на Комисията (ОВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1).

Останалите местоназначения се определят, както следва:

E09

Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Обединени арабски емирства, Йемен, САР Хонконг, Русия, Турция.

E10

Южна Корея, Япония, Малайзия, Тайланд, Тайван, Филипини.

E19

Всички местоназначения, с изключение на Швейцария и групите Е09, Е10.


11.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/30


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1209/2009 НА КОМИСИЯТА

от 10 декември 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1159/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 декември 2009 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 декември 2009 г., са определени в Регламент (ЕО) № 1159/2009 на Комисията (3).

(2)

Тъй като изчислената средна стойност на вносните мита се различава с 5 EUR/t от определеното мито, следва да се извърши съответно индексиране на вносните мита, определени с Регламент (ЕО) № 1159/2009.

(3)

Следователно е необходимо Регламент (ЕО) № 1159/2009 да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕО) № 1159/2009 се заменят с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 11 декември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2009 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125.

(3)  ОВ L 314, 1.12.2009 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 11 декември 2009 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

8,78

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

32,76

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

17,53

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

17,53

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

32,76


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

30.11.2009-9.12.2009

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

152,42

103,68

Цена CAF САЩ

131,77

121,77

101,77

78,87

Премия за Залива

14,49

Премия за Големите езера

13,89

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

22,95 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

46,83 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


11.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/33


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1210/2009 НА КОМИСИЯТА

от 10 декември 2009 година

за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 162, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че разликата между цените в международната търговия за продуктите, посочени в член 1, параграф 1, буква т) и изброени в част ХIХ от приложение I към посочения регламент, и цените в Общността могат да се покриват от възстановявания при износ, когато тези продукти са изнасяни под формата на стоки, изброени в част V от приложение ХХ към въпросния регламент.

(2)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване (2) уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в част V от приложение ХХ към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

В съответствие с член 14, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1043/2005 размерът на възстановяване за 100 килограма от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя за срок със същата продължителност като този, за който възстановяванията са определени за същите продукти, изнасяни в непреработен вид.

(4)

Член 11 от Споразумението за селското стопанство, сключено в рамките на Уругвайския кръг, определя, че възстановяването при износ за продукт, съдържащ се в стока, не може да надвишава възстановяването, приложимо за този продукт, когато е изнасян без допълнителната преработка.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерът на възстановяване, приложим за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005 и в член 1, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и изнасяни под формата на продукти, изброени в част V от приложение ХХ към Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 11 декември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2009 година.

За Комисията, от името на председателя,

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяване, приложим от 11 декември 2009 година за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

(EUR/100 kg)

Код по КН

Описание

Местоназначение (1)

Размер на възстановяване

0407 00

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени:

 

 

– От домашни птици:

 

 

0407 00 30

– – Други:

 

 

а)

При износ на яйчен албумин под кодове по КН 3502 11 90 и 3502 19 90

02

0,00

03

18,00

04

0,00

б)

При износ на други стоки

01

0,00

0408

Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители:

 

 

– Яйчни жълтъци:

 

 

0408 11

– – Сушени:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

неподсладени

01

84,72

0408 19

– – Други:

 

 

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Течни:

 

 

неподсладени

01

42,53

ex 0408 19 89

– – – – Замразени:

 

 

неподсладени

01

42,53

– Други:

 

 

0408 91

– – Сушени:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

неподсладени

01

53,67

0408 99

– – Други:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Годни за консумация от човека:

 

 

неподсладени

01

9,00


(1)  Местоназначенията са, както следва:

01

трети страни. За Щвейцария и Лихтенщайн тези размери не са приложими за изнасяни стоки, изброени в таблици I и II от Протокол № 2 кбм Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г.,

02

Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Обединени арабски емирства, Йемен, Турция, Хонконг САР и Русия,

03

Южна Корея, Япония, Малайзия, Тайланд и Филипините,

04

всички местоназначения, с изключение на Щвейцария и тези, изброени в 02 и 03.


АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

11.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/35


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 1 декември 2009 rодина

за приемане на Процедурен правилник на Съвета

(2009/937/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 240, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Договора от Лисабон се внасят редица промени, засягащи функционирането на Съвета и на неговото председателство, структурата на Съвета, както и видовете правни актове на Съюза и провеждането на процедурата по приемане на актовете, по-специално като се разграничават законодателните и незаконодателните актове.

(2)

Следователно процедурният правилник, приет на 15 септември 2006 г. (1), следва да бъде заменен с процедурен правилник, в който са включени измененията, необходими за прилагането на Договора от Лисабон,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Процедурният правилник на Съвета от 15 септември 2006 г. се заменя с приложените разпоредби.

Чрез дерогация от член 2, параграф 2 от приложение III към процедурния правилник на Съвета, данните за населението, включени с настоящото решение в член 1 на посоченото приложение, се прилагат за периода от 1 декември 2009 г. до 31 декември 2010 г.

Член 2

В съответствие с Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз член 3, параграф 3 от процедурния правилник на Съвета, приет с настоящото решение, се прилага по отношение на проектите на законодателни актове, които са приети и изпратени, считано от датата на влизане в сила на Договора от Лисабон.

Член 3

Настоящото решение поражда действие от датата на приемането му.

Публикува се в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 декември 2009 година.

За Съвета

Председател

B. ASK


(1)  Решение 2006/683/ЕО, Евратом на Съвета от 15 септември 2006 г. за приемане на процедурен правилник на Съвета (ОВ L 285, 16.10.2006 г., стр. 47).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА СЪВЕТА

Член 1

Общи разпоредби, свикване и място на работа

1.   Съветът се свиква от своя председател по негова инициатива, по искане на един от неговите членове или на Комисията (1).

2.   Седем месеца преди началото на съответното полугодие и след като проведе необходимите консултации, председателството оповестява, по отношение на всеки състав, предвидените от него дати за заседанията на Съвета, необходими за осъществяване на законодателната дейност на институцията или за вземане на оперативни решения. Тези дати се съдържат в единен документ, който се прилага за всички състави на Съвета.

3.   Седалището на Съвета е в Брюксел. През месеците април, юни и октомври Съветът провежда заседанията си в Люксембург (2).

При извънредни обстоятелства и поради надлежно обосновани причини Съветът или Комитетът на постоянните представители на правителствата на държавите-членки (Корепер) може да реши с единодушие Съветът да заседава на друго място.

4 (3).   Председателството на Съвета, с изключение на състава по външни работи, се изпълнява от предварително определени групи от три държави-членки за период от 18 месеца. Тези групи се формират въз основа на равноправна ротация на държавите-членки, като се вземат предвид тяхното многообразие и географското равновесие в Съюза.

Всеки член на групата поема последователно, за период от шест месеца председателството на всички състави на Съвета, с изключение на състава по външни работи. Останалите членове на групата подпомагат председателството във всички негови задължения въз основа на обща програма. Членовете на групата могат да постигат и други договорености помежду си.

5.   Решенията, приети от Съвета или от Корепер съгласно настоящия процедурен правилник, се приемат с обикновено мнозинство освен когато в него е предвидена друга процедура на гласуване.

Освен ако специално не е предвидено друго, в настоящия процедурен правилник позоваването на председателството или на председателя се прилага към всяко лице, което председателства някой от съставите на Съвета или, когато е приложимо, някой от подготвителните му органи.

Член 2

Състави на Съвета, роля на състава по общи въпроси и на състава по външни работи и планиране

1.   Съветът заседава в различни състави в зависимост от разглежданите въпроси. Списъкът на съставите на Съвета, различни от тези по общи въпроси и по външни работи, се приема от Европейския съвет с квалифицирано мнозинство (4). Списъкът на съставите на Съвета се съдържа в приложение I.

2.   Съветът по общи въпроси осигурява съгласуваност в работата на различните състави на Съвета. Той подготвя заседанията на Европейския съвет и съвместно с председателя на Европейския съвет и с Комисията следи за изпълнението на взетите решения (5). Той отговоря за общата координация на политиките, за институционалните и административните въпроси, за хоризонталните въпроси, засягащи няколко политики на Европейския съюз, като многогодишната финансова рамка и разширяването, както и за всеки въпрос, предаден му от Европейския съвет, като взема предвид правилата за функциониране на икономическия и паричен съюз.

3.   Редът и условията за подготовка на заседанията на Европейския съвет са предвидени в член 3 от процедурния правилник на Европейския съвет, както следва:

а)

За целите на подготовката, предвидена в член 2, параграф 2 от процедурния правилник на Европейския съвет, най-малко четири седмици преди всяко редовно заседание на Европейския съвет съгласно член 1, параграф 1 от процедурния правилник на Европейския съвет, неговият председател, в тясно сътрудничество с члена на Европейския съвет, представляващ държавата-членка, която изпълнява шестмесечното председателство на Съвета, и с председателя на Комисията, представя на Съвета по общи въпроси проект за дневен ред с обяснителни бележки.

Материалите, които се изготвят от другите състави на Съвета за подпомагане на работата на Европейския съвет, се предават на Съвета по общи въпроси най-късно две седмици преди заседанието на Европейския съвет.

Председателят на Европейския съвет, като действа в тясно сътрудничество, както е посочено в първа алинея, изготвя проект на насоки за заключенията на Европейския съвет и по целесъобразност — проектите на заключения и проектите на решения на Европейския съвет, по които Съветът по общи въпроси провежда дебати.

Последното заседание на Съвета по общи въпроси се провежда в рамките на петте дни преди заседанието на Европейския съвет. Председателят на Европейския съвет изготвя предварителния дневен ред, като взема предвид дебатите на това последно заседание.

б)

Освен по наложителни и непредвидени причини, свързани например с текущи международни събития, никой друг състав на Съвета или подготвителен орган не може да провежда дебати по въпрос, поставен пред Европейския съвет, между заседанието на Съвета по общи въпроси, в резултат на което се определя предварителният дневен ред на Европейския съвет, и заседанието на Европейския съвет.

в)

Европейският съвет приема дневния ред в началото на заседанието си.

По правило включените в дневния ред теми следва да са били разгледани предварително в съответствие с разпоредбите на настоящия параграф.

4.   Съветът по общи въпроси в сътрудничество с Комисията осигурява съгласуваността и приемствеността в работата на различните състави на Съвета в рамките на многогодишна програма в съответствие с параграф 6 (6).

5.   Съветът по външни работи разработва външната дейност на Съюза в съответствие със стратегическите насоки, определени от Европейския съвет, и осигурява съгласуваност в дейността на Съюза (7). Той отговоря за ръководството на цялостната външна дейност на Европейския съюз, по-точно на общата външна политика и политика на сигурност, общата политика за сигурност и отбрана, общата търговска политика, както и сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ.

Съветът по външни работи се председателства от върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, който при необходимост може да бъде заместен от члена на този състав, представляващ държавата-членка, която изпълнява шестмесечното председателство на Съвета (8).

6.   За всеки период от 18 месеца предварително определената група от три държави-членки, които председателстват Съвета през този период съгласно член 1, параграф 4, изготвя проект на програма на дейностите на Съвета за същия период. Този проект се изготвя съвместно с председателя на Съвета по външни работи, що се отнася до дейностите на този състав през същия период. Проектът на програмата се изготвя в тясно сътрудничество с Комисията и с председателя на Европейския съвет и след провеждане на съответните консултации. Той се представя в единен документ най-късно един месец преди съответния период с цел същият да бъде одобрен от Съвета по общи въпроси (9).

7.   Действащото през съответния период председателство изготвя за всеки състав на Съвета и след провеждане на съответните консултации проекти на дневен ред на заседанията на Съвета, предвидени за следващото полугодие, като отбелязва за сведение предвидените законодателна дейност и оперативни решения. Тези проекти се изготвят най-късно една седмица преди началото на съответното полугодие въз основа на 18-месечната програма на Съвета и след консултация с Комисията. Те се съдържат в единен документ, който се прилага за всички състави на Съвета. Ако е необходимо, могат да се предвидят допълнителни заседания на Съвета освен предварително планираните.

Ако през дадено полугодие се окаже, че някое от планираните заседания не е необходимо, председателството не го свиква.

Член 3 (10)

Дневен ред

1.   Като се съобразява с 18-месечната програма на Съвета, председателят изготвя предварителен дневен ред за всяко заседание. Същият се изпраща на другите членове на Съвета и на Комисията най-малко четиринадесет дни преди началото на заседанието. Едновременно с това той се изпраща и на националните парламенти на държавите-членки.

2.   Предварителният дневен ред съдържа точките, искането за включването на които от страна на член на Съвета или от Комисията и евентуално свързаните с тях документи са получени в генералния секретариат най-малко шестнадесет дни преди началото на заседанието. Освен това точките в предварителния дневен ред, по които председателството, член на Съвета или Комисията могат да поискат гласуване, се отбелязват със звездичка. Този знак се поставя, когато са спазени всички процедурни правила, предвидени в Договорите.

3.   В случаите когато е приложим срокът от осем седмици, предвиден в Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз и в Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, точките, свързани с приемането на законодателен акт или позиция на първо четене в рамките на обикновена законодателна процедура, се включват в предварителния дневен ред с цел вземане на решение само ако е изтекъл посоченият срок от осем седмици.

Съветът може да дерогира от изискването за спазване на срока от осем седмици, посочен в първа алинея, когато включването на дадена точка се налага по спешност съгласно изключението, предвидено в точка 4 от Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз. Съветът се произнася в съответствие с процедурата на гласуване, приложима към приемането на съответния акт или позиция.

Освен при надлежно мотивирани спешни случаи, следва да се спази срок от десет дни между включването на проект на законодателен акт в предварителния дневен ред на Съвета и приемането на позиция (11).

4.   В предварителния дневен ред се включват само точки, във връзка с които са изпратени документи на членовете на Съвета и на Комисията най-късно в деня на изпращането на дневния ред.

5.   Генералният секретариат предава на членовете на Съвета и на Комисията исканията за включване на точки и документите, за които посочените по-горе срокове не са били спазени.

Освен ако поради спешност не се налага друго и без да се засяга параграф 3, председателството изважда от предварителния дневен ред точките, свързани с проекти на законодателни актове, чието разглеждане от Корепер не е приключило най-късно до края на седмицата, предхождаща тази преди заседанието на Съвета.

6.   Предварителният дневен ред се разделя на две части, посветени съответно на обсъжданията на законодателни актове и на незаконодателните дейности. Първата част е озаглавена „Обсъждания на законодателни актове“, а втората „Незаконодателни дейности“.

Точките, включени във всяка от тези две части на предварителния дневен ред, се разделят на точки А и точки Б. Като точки А се включват точките, които Съветът може да одобри без дебати, което не изключва възможността всеки член на Съвета, както и Комисията, да изрази мнението си при одобряването на тези точки и да поиска вписването на изявления в протокола.

7.   Дневният ред се приема от Съвета в началото на всяко заседание. За включване в дневния ред на точка, която не е включена в предварителния дневен ред, е необходимо единодушно решение на Съвета. Така включените точки могат да бъдат подложени на гласуване, ако са спазени всички процедурни правила, предвидени в Договорите.

8.   Въпреки това, ако изказването на позиция по дадена точка А би могло да предизвика нови дебати или ако член на Съвета или Комисията поиска това, тази точка се изважда от дневния ред, освен ако Съветът не реши друго.

9.   Всяко искане за включване на точка в „Други въпроси“ се придружава от обяснителен документ.

Член 4

Представителство на член на Съвета

При спазване на разпоредбите относно делегирането на право на глас, посочено в член 11, ако член на Съвета е възпрепятстван да присъства на заседание, той може да изпрати свой представител.

Член 5

Заседания

1.   Съветът заседава в открито заседание, когато обсъжда и гласува проекти на законодателни актове (12). В останалите случаи заседанията на Съвета не са открити, освен в случаите, посочени в член 8.

2.   Комисията се приканва да участва в заседанията на Съвета. Същото се отнася и за Европейската централна банка, когато упражнява правото си на инициатива. Все пак Съветът може да реши да проведе обсъждане без присъствието на Комисията или на Европейската централна банка.

3.   Членовете на Съвета и на Комисията могат да бъдат придружени от длъжностни лица, които им помагат. Имената и функциите на тези длъжностни лица се съобщават предварително на генералния секретариат. Съветът може да определи максималния брой лица от всяка делегация, включително членовете на Съвета, които могат да присъстват едновременно в заседателната зала на Съвета.

4.   Достъпът до заседанията на Съвета е възможен след представяне на пропуск, издаден от генералния секретариат.

Член 6

Служебна тайна и представяне на документи в рамките на съдебни производства

1.   При спазване на членове 7, 8 и 9 и на разпоредбите за публичния достъп до документи, обсъжданията на Съвета са предмет на служебна тайна, освен ако Съветът не реши друго.

2.   Съветът или Корепер може да разреши представянето в рамките на съдебни производства на копие или извлечение от документи на Съвета, до които все още не е предоставен публичен достъп съгласно разпоредбите за публичния достъп до документи.

Член 7

Законодателна процедура и публичност

1.   Съветът заседава в открито заседание, когато обсъжда и гласува проекти на законодателни актове. За тази цел дневният ред на заседанието съдържа част „Обсъждания на законодателни актове“.

2.   Предоставя се публичен достъп до представените на Съвета документи, които са изброени под точка от дневния ред, включена в частта „Обсъждания на законодателни актове“, както и до частите от протокола на Съвета, които са свързани с тази част от дневния ред.

3.   Достъпът на обществеността до заседанията на Съвета за частта „Обсъждания на законодателни актове“ от неговия дневен ред се осигурява чрез публично излъчване с аудиовизуални средства, по-специално в озвучена зала с излъчване на всички официални езици на Европейския съюз и с пряка видеовръзка (video streaming). Видеозаписът е на разположение в продължение най-малко на един месец на уебсайта на Съвета. Резултатите от гласуването се оповестяват с визуални средства.

Генералният секретариат прави необходимото за предварително информиране на обществеността за приблизителните дати и часове на тези аудиовизуални излъчвания и предприема всички необходими практически мерки, за да осигури правилното прилагане на настоящия член.

4.   Оповестяват се публично резултатите от гласуванията и обясненията на вота на членовете на Съвета или на техните представители в помирителния комитет, предвиден в рамките на обикновената законодателна процедура, както и изявленията, вписани в протокола на Съвета и точките от протокола, свързани със заседанието на помирителния комитет.

5.   Когато му бъдат представени законодателни предложения или инициативи, Съветът се въздържа да приема актове, които не са предвидени в Договорите, като резолюции, заключения или изявления, различни от тези, които са съпровождали приемането на акта и които са предназначени да бъдат вписани в протокола на Съвета.

Член 8

Други случаи на обсъждания на Съвета, открити за обществеността, и открити дебати

1.   Когато на Съвета е представено незаконодателно предложение, свързано с приемането на правни норми, задължителни в държавите-членки или за тях, под формата на регламенти, директиви или решения въз основа на приложимите разпоредби от Договорите, с изключение на мерки от вътрешен характер, административни или бюджетни актове, актове, свързани с междуинституционалните или международните отношения, или незадължителни актове (като заключения, препоръки или резолюции), първото обсъждане на нови важни предложения в Съвета е открито за обществеността. Председателството определя кои са новите важни предложения, като Съветът или Корепер може да реши друго при необходимост.

Председателството може да реши за всеки отделен случай по-нататъшните обсъждания в Съвета по някое от предложенията, посочени в първа алинея, да са открити за обществеността, освен ако Съветът или Корепер не реши друго.

2.   По решение на Съвета или на Корепер, взето с квалифицирано мнозинство, Съветът провежда открити дебати по важни въпроси, засягащи интересите на Европейския съюз и на неговите граждани.

Председателството, членовете на Съвета или Комисията предлагат въпросите или конкретните теми за тези дебати, като вземат предвид важността на въпроса и значението му за гражданите.

3.   Съветът по общи въпроси провежда открит ориентационен дебат по 18-месечната програма на Съвета. Ориентационни дебати, провеждани от другите състави на Съвета по техните приоритети също са открити за обществеността. Представянето на петгодишната програма, годишната работна програма и годишната политическа стратегия на Комисията, както и последващите дебати в Съвета, са открити.

4.   След изпращането на предварителния дневен ред съгласно член 3

а)

точките от дневния ред на Съвета, по които се провежда обсъждане, открито за обществеността съгласно параграф 1, се отбелязват със забележка „открито обсъждане“;

б)

точките от дневния ред на Съвета, по които се провеждат дебати, открити за обществеността съгласно параграфи 2 и 3, се отбелязват със забележка „открити дебати“.

Достъпът на обществеността до обсъжданията на Съвета и до откритите дебати съгласно настоящия член се осигурява чрез публично излъчване като посоченото в член 7, параграф 3.

Член 9

Оповестяване на гласуването, на обясненията на вота и на протокола в останалите случаи

1.   Когато Съветът приема незаконодателни актове, посочени в член 8, параграф 1, резултатите от гласуванията и обясненията на вота на членовете на Съвета, както и изявленията, вписани в протокола на Съвета, и точките от протокола, свързани с приемането на такива актове се оповестяват публично.

2.   Освен това резултатите от гласуването се оповестяват публично:

а)

когато Съветът действа в рамките на дял V от Договора за ЕС, по единодушно решение на Съвета или на Корепер, прието по искане на някой от техните членове;

б)

в останалите случаи, по решение на Съвета или на Корепер, прието по искане на някой от техните членове.

Когато резултатите от гласуването на Съвета се оповестяват публично съгласно първа алинея, букви а) и б), обясненията на вота, направени по време на гласуването, също се оповестяват публично по искане на заинтересованите членове на Съвета и при спазване на настоящия процедурен правилник, правната сигурност и интересите на Съвета.

С решение на Съвета или на Корепер, взето по искане на някой от техните членове, се оповестяват публично изявленията, вписани в протокола на Съвета, и точките от протокола, свързани с приемането на актовете, посочени в първа алинея, букви а) и б).

3.   Освен в случаите, когато обсъжданията в Съвета са открити за обществеността съгласно членове 7 и 8, при обсъжданията, водещи до предварително гласуване или до приемането на подготвителни актове, гласуването не се оповестява публично.

Член 10

Публичен достъп до документите на Съвета

Специалните разпоредби относно публичния достъп до документите на Съвета се съдържат в приложение II.

Член 11

Процедура на гласуване и кворум

1.   Съветът пристъпва към гласуване по инициатива на своя председател.

Освен това председателят е длъжен да започне процедура на гласуване по инициатива на член на Съвета или на Комисията, при условие че мнозинството от членовете на Съвета изрази съгласие за това.

2.   Членовете на Съвета гласуват по реда на държавите-членки, определен съгласно списъка на реда на председателствата, като се започне от члена, който според този ред следва този, който изпълнява председателството.

3.   При гласуване всеки член на Съвета може да гласува от името на не повече от един от другите членове (13).

4.   За да пристъпи Съветът към гласуване, се изисква присъствието на мнозинството от членовете на Съвета, които могат да участват в гласуването съгласно Договорите. В момента на гласуването председателят, подпомаган от генералния секретариат, проверява дали има кворум.

5.   До 31 октомври 2014 г., когато Съветът взема решение, за което се изисква квалифицирано мнозинство, и ако член на Съвета поиска това, се проверява дали държавите-членки, които съставляват това мнозинство, представляват най-малко 62 % от общото население на Европейския съюз, изчислено съгласно данните за населението, които се съдържат в член 1 от приложение III. Настоящият параграф се прилага и между 1 ноември 2014 г. и 31 март 2017 г., когато член на Съвета поиска това в съответствие с член 3, параграф 2 от Протокола относно преходните разпоредби.

Член 12

Обичайна писмена процедура и процедура на мълчаливо съгласие

1.   Актовете на Съвета по спешни въпроси могат да бъдат приети чрез писмено гласуване, когато Съветът или Корепер реши с единодушие да използва тази процедура. При особени обстоятелства председателят също може да предложи да се използва тази процедура; в този случай може да се пристъпи към писмено гласуване, когато всички членове на Съвета приемат тази процедура.

Съгласието на Комисията да се използва писмената процедура е необходимо, когато писменото гласуване е по въпрос, представен на Съвета от Комисията.

Генералният секретариат изготвя месечна справка за актовете, приети чрез писмената процедура. Тази справка съдържа евентуалните изявления, които трябва да бъдат вписани в протокола на Съвета. Частите на тази справка, които се отнасят до приемането на законодателни актове, се оповестяват публично.

2.   По предложение на председателството Съветът може да действа по опростена писмена процедура, наречена „процедура на мълчаливо съгласие“:

а)

с цел приемане на текста на отговор на писмен въпрос или, когато е приложимо, на устен въпрос, поставен на Съвета от член на Европейския парламент, след като проектът на отговор е разгледан от Корепер (14);

б)

с цел назначаване на членовете и заместник-членовете на Икономическия и социален комитет и на членовете и заместник-членовете на Комитета на регионите, след като проектът на решението е разгледан от Корепер;

в)

с цел вземане на решение за консултация с други институции, органи, служби или агенции, когато тази консултация се изисква от Договорите;

г)

с цел провеждане на общата външна политика и политика на сигурност чрез мрежата COREU („процедура на мълчаливо съгласие COREU“) (15).

В този случай съответния текст се счита за приет след изтичането на срока, определен от председателството в зависимост от спешността на въпроса, освен ако някой от членовете на Съвета не се противопостави на това.

3.   Приключването на писмената процедура се установява от генералния секретариат.

Член 13

Протокол

1.   За всяко заседание се съставя протокол, който след одобрение се подписва от генералния секретар. Той може да делегира правото си на подпис на генералните директори на генералния секретариат.

По правило за всяка точка от дневния ред протоколът посочва:

документите, представени на Съвета,

взетите решения или заключенията на Съвета,

изявленията на Съвета и тези, чието вписване е поискано от член на Съвета или от Комисията.

2.   Проектът на протокола се изготвя от генералния секретариат в срок от петнадесет дни и се представя за одобрение на Съвета или на Корепер.

3.   Преди одобряването на протокола всеки член на Съвета или Комисията може да поиска да бъде изготвено по-подробно изложение по дадена точка от дневния ред. Тези искания могат да се отправят до Корепер.

4.   След одобряването им протоколите от частта „Обсъждания на законодателни актове“ на заседанията на Съвета се предават пряко на националните парламенти, като едновременно с това се предават на правителствата на държавите-членки.

Член 14

Обсъждания и решения въз основа на документи и проекти, съставени на езиците, предвидени в действащия езиков режим

1.   Освен ако поради спешност Съветът не реши с единодушие друго, Съветът обсъжда и приема решения само въз основа на документи и проекти, съставени на езиците, предвидени в действащия езиков режим.

2.   Всеки член на Съвета може да се противопостави на обсъждането, ако текстът на евентуалните изменения не е съставен на посочените от него езици по параграф 1.

Член 15

Подписване на актовете

Текстът на актовете, приети от Европейския парламент и от Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура, както и на актовете, приети от Съвета, се подписва от действащия при приемането им председател и от генералния секретар. Генералният секретар може да делегира правото си на подпис на генерални директори от генералния секретариат.

Член 16 (16)

Невъзможност за участие в гласуването

За целите на прилагането на настоящия процедурен правилник и в съответствие с приложение IV, надлежно ще се вземат предвид случаите, когато съгласно Договорите един или повече членове на Съвета не могат да участват в гласуването.

Член 17

Публикуване на актовете в Официален вестник

1.   Следните актове се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз (наричан по-нататък „Официален вестник“) по искане на генералния секретар:

а)

актовете, посочени в член 297, параграф 1 и параграф 2, втора алинея от Договора за функционирането на ЕС;

б)

позициите на първо четене, приети от Съвета съгласно обикновената законодателна процедура, както и изложението на мотивите за тях;

в)

инициативите, представени на Съвета съгласно член 76 от Договора за функционирането на ЕС с цел приемане на законодателен акт;

г)

международните споразумения, сключени от Съюза.

В Официален вестник се отбелязва влизането в сила на тези споразумения;

д)

международните споразумения, сключени от Съюза в областта на общата външна политика и политика на сигурност, освен ако Съветът не реши друго на основание членове 4 и 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (17).

В Официален вестник се отбелязва влизането в сила на споразуменията, публикувани в Официален вестник.

2.   Освен ако Съветът или Корепер не реши друго, следните актове се публикуват в Официален вестник по искане на генералния секретар:

а)

инициативите, представени на Съвета съгласно член 76 от Договора за функционирането на ЕС в случаите, различни от посочените в параграф 1, буква в);

б)

директивите и решенията, посочени в член 297, параграф 2, трета алинея от Договора за функционирането на ЕС, препоръките и становищата, с изключение на решенията, посочени в параграф 3 от настоящия член.

3.   Съветът или Корепер решава с единодушие и за всеки отделен случай дали е уместно публикуването в Официален вестник по искане на генералния секретар на решенията, посочени в член 25 от Договора за ЕС.

4.   Съветът или Корепер решава, за всеки отделен случай и като взема предвид това дали основният акт се публикува, дали е уместно да се публикуват в Официален вестник по искане на генералния секретар:

а)

решенията за прилагане на решенията, посочени в член 25 от Договора за ЕС;

б)

решенията, приети съгласно член 31, параграф 2, първо и второ тире от Договора за ЕС;

в)

другите актове на Съвета като резолюциите или заключенията.

5.   Когато със споразумение, сключено между Съюза или Европейската общност за атомна енергия и една или повече държави или международни организации, се създава орган, компетентен да взема решения, в момента на сключване на съответното споразумение Съветът решава дали решенията на този орган следва да бъдат публикувани в Официален вестник.

Член 18

Нотификация на актовете

1.   Директивите и решенията, посочени в член 297, параграф 2, трета алинея от Договора за функционирането на ЕС, се нотифицират на техните адресати от генералния секретар или от генерален директор, действащ от негово име.

2.   Когато не се публикуват в Официален вестник, следните актове се нотифицират на техните адресати от генералния секретар или от генерален директор, действащ от негово име:

а)

препоръките;

б)

решенията, посочени в член 25 от Договора за ЕС;

3.   Генералният секретар или генерален директор, действащ от негово име, изпраща на правителствата на държавите-членки и на Комисията заверени копия от директивите и решенията на Съвета, посочени в член 297, параграф 2, трета алинея от Договора за функционирането на ЕС, както и на препоръките на Съвета.

Член 19 (18)

Корепер, комитети и работни групи

1.   Корепер е отговорен за подготовката на всички заседания на Съвета и за изпълнение на възложените му от Съвета задачи. Във всеки случай той следи (19) за съгласуваността на политиките и действията на Европейския съюз и за спазването на следните принципи и правила:

а)

принципите на законност, субсидиарност, пропорционалност и мотивираност на актовете;

б)

правилата, определящи правомощията на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза;

в)

бюджетните разпоредби;

г)

процедурните правила, правилата за прозрачност и за качествено съставяне на актовете.

2.   Всички точки, включени в дневния ред на заседание на Съвета, се разглеждат предварително от Корепер, освен ако Корепер не реши друго. Корепер се стреми да постигне съгласие на своето ниво, като впоследствие то се предлага за приемане от Съвета. Той осигурява адекватното представяне на въпросите пред Съвета и при необходимост му представя насоки, варианти или предложения за решения. В спешни случаи Съветът може да реши с единодушие да проведе обсъждане, без да е имало такова предварително разглеждане.

3.   За изпълнението на някои предварително определени подготвителни задачи или проучвания могат да бъдат създавани комитети или работни групи от Корепер или с негово одобрение.

Генералният секретариат актуализира и оповестява публично списъка на подготвителните органи. Само комитетите и работните групи, включени в този списък, могат да заседават като подготвителни органи на Съвета.

4.   В зависимост от въпросите, включени в дневния ред, Корепер се председателства от постоянния представител или заместник постоянния представител на държавата-членка, която председателства Съвета по общи въпроси.

Комитетът по политика и сигурност се председателства от представител на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Останалите подготвителни органи към различните състави на Съвета, с изключение на състава по външни работи, се председателстват от делегат на държавата-членка, която председателства съответния състав, освен ако Съветът с квалифицирано мнозинство не реши друго. В списъка, посочен в параграф 3, втора алинея, се изброяват и тези подготвителни органи, за които Съветът е определил с решение съгласно член 4 от Решението на Европейския съвет относно председателството на Съвета, друг вид председателство.

5.   За подготовка на заседанията на съставите на Съвета, които заседават веднъж на полугодие, и когато тези заседания се провеждат през първата половина на полугодието, заседанията на комитетите, различни от Корепер, и заседанията на работните групи, провеждащи се по време на предходното полугодие, се председателстват от делегат на държавата-членка, която председателства посочените заседания на Съвета.

6.   Освен в случаите, при които се прилага друг вид председателство, когато даден въпрос трябва да бъде разгледан по същество през определено полугодие, делегат на държавата-членка, която ще поеме председателството през това полугодие, може да председателства по време на предходното полугодие заседанията на комитетите, различни от Корепер, и на работните групи, когато обсъждат този въпрос. Практическото прилагане на настоящата алинея е предмет на споразумение между съответните две председателства.

В особения случай, когато се обсъжда бюджетът на Съюза за дадена финансова година, заседанията на подготвителните органи на Съвета, различни от Корепер, които подготвят точките от дневния ред на Съвета, свързани с обсъждането на бюджета, се председателстват от делегат на държавата-членка, която ще председателства Съвета по време на второто полугодие на годината, предхождаща съответната финансова година. Това правило се прилага, със съгласието на другото председателство, за председателството на заседанията на Съвета в момента, когато се разглеждат посочените точки за бюджета. Заинтересованите председателства се консултират за правилата за прилагане на практика.

7.   Съгласно приложимите разпоредби, посочени по-долу, Корепер може да приеме следните процедурни решения, при условие че свързаните с тях точки са включени в предварителния му дневен ред най-малко три работни дни преди заседанието. За дерогация от този срок е необходимо единодушно решение на Корепер (20):

а)

решение дадено заседание на Съвета да се проведе на място, различно от Брюксел или Люксембург (член 1, параграф 3);

б)

разрешение за представяне на копие или извлечение от документ на Съвета в рамките на съдебни производства (член 6, параграф 2);

в)

решение да се проведе открит дебат на Съвета или дадено обсъждане на Съвета да не бъде открито за обществеността (член 8, параграфи 1, 2 и 3);

г)

решение да се оповестят публично резултатите от гласуването и изявленията, вписани в протокола на Съвета в случаите, предвидени в член 9, параграф 2;

д)

решение да се използва писмената процедура (член 12, параграф 1);

е)

одобрение или изменение на протокол на Съвета (член 13, параграфи 2 и 3);

ж)

решение дали да се публикува или не даден текст или акт в Официален вестник (член 17, параграфи 2, 3 и 4);

з)

решение да се проведе консултация с друга институция или друг орган, когато тази консултация не се изисква от Договорите;

и)

решение да се определи или да се удължи срокът за консултация с определена институция или орган;

й)

решение да се удължат сроковете, посочени в член 294, параграф 14 от Договора за функционирането на ЕС;

к)

одобрение на текста на писмо, адресирано до институция или орган.

Член 20

Председателство и добро протичане на работата

1.   Председателството отговаря за прилагането на настоящия процедурен правилник и следи за доброто протичане на дебатите. По-специално, председателството спазва и следи за спазването на разпоредбите на приложение V относно методите на работа на Съвета.

За да осигури доброто протичане на дебатите, председателството може също така, освен ако Съветът не реши друго, да вземе всяка друга мярка, която способства за оптимално използване на наличното време в хода на заседанията, и по-специално:

а)

при разглеждане на определена точка — да ограничи броя на присъстващите в заседателната зала лица от всяка делегация по време на заседанието и да реши дали да разреши използването на отделна зала за проследяване на работата;

б)

да определи реда на разглеждане на точките и продължителността на дебатите по тях;

в)

да организира времето, отделено на определена точка, по-специално като ограничи времето за изказване на участниците и определи реда на изказванията;

г)

да поиска от делегациите да представят в писмен вид предложенията си за изменение на обсъждания текст в рамките на определен срок, при необходимост придружени от кратко обяснение;

д)

да поиска от делегациите, които имат еднакви или сходни позиции по определена точка или текст, или част от текст, да изберат една от тях, която да изрази общата им позиция по време на заседанието или преди заседанието — в писмен вид.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 19, параграфи 4—6, правомощията му или общата му политическа отговорност, шестмесечното председателство се подпомага във всичките си задължения, въз основа на 18-месечната програма или на други договорености между тях, от другите членове на предварително определената група от три държави-членки, посочени в член 1, параграф 4. То се подпомага при необходимост и от представител на държавата-членка, която ще поеме председателството през следващия период. По искане на председателството и в съответствие с неговите негови указания този представител или един от членовете на посочената група го замества, когато е необходимо, поема, ако е целесъобразно, определени задачи и осигурява приемствеността в работата на Съвета.

Член 21 (21)  (22)

Доклади на комитетите и работните групи

Независимо от останалите разпоредби на настоящия процедурен правилник, председателството организира заседанията на различните комитети и работни групи по такъв начин, че техните доклади да бъдат на разположение преди заседанието на Корепер, на което ще бъдат разгледани.

Освен ако поради спешност се налага да се действа по друг начин, председателството отлага за следващо заседание на Корепер точките, свързани със законодателните актове, по които комитетът или работната група не са приключили работата си най-малко пет работни дни преди заседанието на Корепер.

Член 22

Качествено съставяне на актовете (23)

С цел да съдейства на Съвета в задачата му да следи за качественото съставяне на приеманите от него законодателни актове, правната служба има за задача да проверява в подходящ срок качественото съставяне на предложенията и проектите на законодателни актове и да предлага на вниманието на Съвета и на неговите органи предложения, свързани със съставянето на актовете, в съответствие с Междуинституционалното споразумение от 22 декември 1998 г. относно общите насоки за качеството на съставяне на общностното законодателство (24).

В хода на целия законодателен процес вносителите на текстове в рамките на работата на Съвета обръщат особено внимание на качественото им съставяне.

Член 23

Генерален секретар и генерален секретариат

1.   Съветът се подпомага от генерален секретариат, за който отговаря генерален секретар. Генералният секретар се назначава от Съвета с квалифицирано мнозинство.

2.   Съветът решава каква да бъде организацията на генералния секретариат (25).

Под негово ръководство генералният секретар взема всички необходими мерки, за да осигури добрата работа на генералния секретариат.

3.   Генералният секретариат участва постоянно и непосредствено в организацията, координацията и контрола на съгласуваността на работата на Съвета и изпълнението на 18-месечната му програма. Под ръководството и като се запазва отговорността на председателството той го подпомага в търсенето на решения.

4.   Генералният секретар представя на Съвета проект на прогнозата за разходите на Съвета в подходящ срок, който позволява спазването на сроковете, наложени от финансовите разпоредби.

5.   Генералният секретар носи пълна отговорност за управлението на бюджетните кредити, записани в раздел II — Европейски съвет и Съвет — на бюджета, и взема всички необходими мерки, за да осигури доброто им управление. Той изпълнява тези кредити съгласно разпоредбите на Финансовия регламент, приложим по отношение на бюджета на Съюза.

Член 24

Сигурност

Правилата за сигурност се приемат от Съвета с квалифицирано мнозинство.

Член 25

Функции на депозитар на споразумения

В случай че генералният секретар е определен за депозитар на споразумение, сключено между Съюза или Европейската общност за атомна енергия и една или повече държави или международни организации, актовете за ратифициране, приемане или одобрение на тези споразумения се депозират на мястото на седалището на Съвета.

В тези случаи генералният секретар изпълнява функциите на депозитар и следи датата на влизане в сила на съответните споразумения да бъде публикувана в Официален вестник.

Член 26

Представителство пред Европейския парламент

Съветът се представлява пред Европейския парламент и неговите комисии от председателството или, със съгласието на председателството, от един от членовете на предварително определената група от три държави-членки, посочени в член 1, параграф 4, от следващото председателство или от генералния секретар. По указание на председателството Съветът може също да бъде представляван пред комисиите на Европейския парламент от висши длъжностни лица в генералния секретариат.

Що се отнася до Съвета по външни работи, Съветът се представлява пред Европейския парламент и комисиите му от своя председател. При необходимост той може да бъде заместен от члена на този състав, представляващ държавата-членка, която изпълнява шестмесечното председателство на Съвета. По указание на неговия председател Съветът по външни работи може да бъде представляван пред комисиите на Европейския парламент и от висши служители на Европейската служба за външна дейност или, ако е целесъобразно, на генералния секретариат.

Освен това Съветът може да изложи вижданията си пред Европейския парламент чрез писмено съобщение.

Член 27

Разпоредби за формата на актовете

Разпоредбите за формата на актовете се съдържат в приложение VI.

Член 28

Кореспонденция, предназначена за Съвета

Кореспонденцията, предназначена за Съвета, се адресира до председателя, на адреса на седалището на Съвета:

Conseil de l'Union européenne

rue de la Loi, 175

B-1048 Bruxelles

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на съставите на Съвета

1.

Общи въпроси (26);

2.

Външни работи (27);

3.

Икономически и финансови въпроси (28);

4.

Правосъдие и вътрешни работи (29);

5.

Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси;

6.

Конкурентоспособност (вътрешен пазар, промишленост и научни изследвания); (30)

7.

Транспорт, телекомуникации и енергетика;

8.

Селско стопанство и рибарство;

9.

Околна среда;

10.

Образование, младеж и култура (31).

Всяка държава-членка трябва да определи как ще бъде представлявана в Съвета съгласно член 16, параграф 2 от Договора за ЕС.

Няколко министри могат да участват като титуляри в един и същ състав на Съвета, като дневният ред и организацията на работата се привеждат в съответствие (32).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Специални разпоредби тносно публичния достъп до документите на Съвета

Член 1

Приложно поле

Всяко физическо или юридическо лице има право на достъп до документите на Съвета при спазване на принципите, условията и ограниченията, определени с Регламент (ЕО) № 1049/2001 и специалните разпоредби, предвидени в настоящото приложение.

Член 2

Консултация във връзка с документи на трети страни

1.   За целите на прилагането на член 4, параграф 5 и на член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 и в случай че от прегледа на документа по отношение на член 4, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 не следва недвусмислено, че той не трябва да се оповестява, съответната трета страна се консултира, ако:

а)

документът е чувствителен документ по смисъла на член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1049/2001;

б)

документът е получен от държава-членка и:

е представен на Съвета преди 3 декември 2001 г. или

съответната държава-членка е поискала той да не бъде оповестяван без нейното предварително съгласие.

2.   Във всички останали случаи, когато към Съвета е отправено искане относно документ на трета страна, с който той разполага, генералният секретариат се консултира със съответната трета страна за целите на прилагането на член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, освен ако от прегледа на документа по отношение на член 4, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 следва недвусмислено, че той трябва или не трябва да се оповестява.

3.   Третата страна се консултира писмено (включително по електронна поща), като ѝ се предоставя разумен срок за отговор предвид срока по член 7 от Регламент (ЕО) № 1049/2001. В случаите, посочени в параграф 1, третата страна се приканва да съобщи мнението си писмено.

4.   Когато документът не попада в приложното поле на параграф 1, буква а) или буква б) и ако, предвид отрицателното становище на третата страна, генералният секретариат не е убеден, че се прилага член 4, параграф 1 или параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, въпросът се внася в Съвета.

Ако Съветът възнамерява да предостави публичен достъп до документа, третата страна се информира незабавно писмено, че Съветът има намерение да предостави публичен достъп до документа след не по-малко от десет работни дни. Едновременно с това на третата страна се обръща внимание върху член 279 от Договора за функционирането на ЕС.

Член 3

Заявления за консултация, получени от други институции или държави-членки

Заявленията за консултация със Съвета, подадени от друга институция или от държава-членка във връзка със заявление относно документ на Съвета, се изпращат по електронна поща на адрес: access@consilium.europa.eu или по факс на следния номер: +32(0)2 281 63 61.

Генералният секретариат дава бързо становището си от името на Съвета, като взема предвид необходимия срок за вземане на решение от съответната институция или държава-членка, и след не повече от 5 работни дни.

Член 4

Документи, получени от държави-членки

Всяко заявление, подадено от държава-членка съгласно член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, се внася в писмен вид в генералния секретариат.

Член 5

Заявления от държавите-членки

Когато дадена държава-членка подаде заявление до Съвета, то се разглежда в съответствие с членове 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 и приложимите разпоредби на настоящото приложение. Когато достъпът е напълно или частично отказан, заявителят се информира, че всяко потвърдително заявление трябва да бъде подадено пряко до Съвета.

Член 6

Адрес за подаване на заявленията

Заявленията за достъп до даден документ се изпращат в писмен вид до генералния секретар на Съвета, rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles, по електронна поща на адрес: access@consilium.europa.eu или по факс на следния номер: +32(0)2 281 63 61.

Член 7

Разглеждане на първоначалните заявления

При спазване на член 9, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, всяко заявление за достъп до документ на Съвета се разглежда от генералния секретариат.

Член 8

Разглеждане на потвърдителните заявления

При спазване на член 9, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, Съветът взема решение по всяко потвърдително заявление.

Член 9

Такси

Генералният секретар определя размера на дължимите такси за изготвянето и изпращането на копия от документи на Съвета.

Член 10

Публичен регистър на документите на Съвета

1.   Генералният секретариат е отговорен за осигуряване на публичен достъп до регистъра на документите на Съвета.

2.   Освен референтен номер на документите регистърът посочва документите, създадени след 1 юли 2000 г., до които вече е предоставен публичен достъп. Тяхното съдържание се публикува в интернет при спазване на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защита на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (33) и на член 16 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Член 11

Документи с пряк публичен достъп

1.   Настоящият член се прилага към всички документи на Съвета, които не са класифицирани, без да се засяга възможността да се подаде писмено заявление съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.

2.   За целите на настоящия член:

„разпространение“ означава предоставяне на окончателния текст на даден документ на членовете на Съвета, техните представители или делегати;

„законодателни документи“ означава документите, съставени или получени по време на процедурите за приемане на законодателни актове.

3.   Генералният секретариат предоставя публичен достъп до следните документи веднага след разпространението им:

а)

документите, чийто автор не е нито Съветът, нито държава-членка, които са били оповестени публично от техния автор или с негово съгласие;

б)

предварителния дневен ред на заседанията на различните състави на Съвета;

в)

всеки текст, приет от Съвета и предназначен за публикуване в Официален вестник.

4.   При условие че очевидно не са обхванати от нито едно от изключенията, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, генералният секретариат може да предостави публичен достъп и до следните документи веднага след разпространението им:

а)

предварителния дневен ред на комитетите и групите;

б)

други документи като информационни бележки, доклади, доклади за напредъка и доклади за хода на работата на Съвета или на подготвителен орган, които не изразяват индивидуалните позиции на делегациите, с изключение на становищата и другите материали, изготвени от правната служба.

5.   Освен документите, посочени в параграфи 3 и 4, генералният секретариат предоставя веднага след разпространението им публичен достъп до законодателните документи и до следните други документи:

а)

придружителните писма и копия от писма, свързани със законодателни актове и актове, посочени в член 8, параграф 1 от процедурния правилник, които са изпратени до Съвета от други институции или органи на Европейския съюз или, при спазване на член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, от държава-членка;

б)

представените на Съвета документи, които са изброени под точка от дневния ред, включена в частта „Обсъждания на законодателни актове“, или са придружени със забележка „открито обсъждане“ или „открит дебат“ съгласно член 8 от процедурния правилник;

в)

бележките, внесени в Корепер и/или Съвета за одобрение (бележки по точки „I/А“ и по точки „А“), свързани с проекти на законодателни актове и на актове, посочени в член 8, параграф 1 от процедурния правилник, както и проектите на законодателни актове и на актове, посочени в член 8, параграф 1 от същия правилник, на които се позовават;

г)

актовете, приети от Съвета в рамките на обикновена или специална законодателна процедура, и общите проекти, одобрени от помирителния комитет в рамките на обикновената законодателна процедура.

6.   След приемането на някой от актовете, посочени в параграф 5, буква г) или окончателното приемане на съответния акт, генералният секретариат предоставя публичен достъп до всички свързани с този акт документи, които са били съставени преди някой от тези актове и които не са обхванати от нито едно от изключенията, посочени в член 4, параграфи 1 и 2, и параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1049/2001, като информационни бележки, доклади, доклади за напредъка и доклади за хода на работата на Съвета или на негов подготвителен орган („резултати от работата“), с изключение на становищата и на другите материали, изготвени от правната служба.

По искане на държава-членка не се предоставя публичен достъп до документите, които попадат в приложното поле на първа алинея и изразяват позицията на делегацията на тази държава-членка в рамките на Съвета.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Ред и условия за прилагане на разпоредбите относно пропорционалната тежест на гласовете в Съвета

Член 1

За целите на прилагането на член 16, параграф 5 от Договора за ЕС и на член 3, параграфи 3 и 4 от Протокола относно преходните разпоредби, общото население на всяка държава-членка, за периода от 1 декември 2009 г. до 31 декември 2010 г., е следното:

Държава-членка

Население

(x 1 000)

Германия

82 002,4

Франция

64 350,8

Обединено кралство

61 576,1

Италия

60 045,1

Испания

45 828,2

Полша

38 135,9

Румъния

21 498,6

Нидерландия

16 485,8

Гърция

11 260,4

Белгия

10 750,0

Португалия

10 627,3

Чешка република

10 467,5

Унгария

10 031,0

Швеция

9 256,3

Австрия

8 355,3

България

7 606,6

Дания

5 511,5

Словакия

5 412,3

Финландия

5 326,3

Ирландия

4 450,0

Литва

3 349,9

Латвия

2 261,3

Словения

2 032,4

Естония

1 340,4

Кипър

796,9

Люксембург

493,5

Малта

413,6

Общо

499 665,1

Праг (62 %)

309 792,4

Член 2

1.   Преди 1 септември на всяка година държавите-членки съобщават на Статистическата служба на Европейския съюз данните за общото си население към 1 януари на текущата година.

2.   Считано от 1 януари на всяка година Съветът актуализира посочените в член 1 данни въз основа на данните, с които разполага Статистическата служба на Европейския съюз към 30 септември на предходната година. Това решение се публикува в Официален вестник.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

посочено в член 16

1.

При прилагане на следните разпоредби от настоящия процедурен правилник и за вземане на решенията, по отношение на които съгласно Договорите един или повече членове на Съвета или на Корепер не могат да участват в гласуването, гласът на този или тези членове не се вземат предвид:

а)

член 1, параграф 3, втора алинея (провеждане на заседание на място, различно от Брюксел или Люксембург);

б)

член 3, параграф 7 (включване в дневния ред на точка, различна от включените в предварителния дневен ред);

в)

член 3, параграф 8 (запазване като точка Б от дневния ред на точка А, която иначе би била извадена от дневния ред);

г)

член 5, параграф 2 по отношение единствено на присъствието на Европейската централна банка (обсъждане без присъствието на Европейската централна банка);

д)

член 9, параграф 2, първа алинея, буква б) и втора и трета алинея (публично оповестяване на резултатите от гласуването, обясненията на вота, изявленията, вписани в протокола на Съвета и точките от този протокол, свързани със случаи, различни от посочените в параграф 1);

е)

член 11, параграф 1, втора алинея (откриване на процедура на гласуване);

ж)

член 12, параграф 1 (използване на писмената процедура);

з)

член 14, параграф 1 (решение да се проведе обсъждане и да се вземе решение по изключение въз основа на документи и проекти, които не са съставени на всички езици) (34)

и)

член 17, параграф 2, буква а) (непубликуване в Официален вестник на инициатива, представена от държава-членка съгласно член 76 от Договора за функционирането на ЕС);

й)

член 17, параграф 2, буква б) (непубликуване в Официален вестник на някои директиви, решения, препоръки и становища);

к)

член 17, параграф 5 (публикуване или не в Официален вестник на решения, взети от орган, създаден с международно споразумение).

2.

Член на Съвета или на Корепер не може да се позовава на следните разпоредби на настоящия процедурен правилник във връзка с решения, при гласуването на които съгласно Договорите не може да участва:

а)

член 3, параграф 8 (възможност член на Съвета да поиска изваждане на дадена точка А от дневния ред);

б)

член 11, параграф 1, втора алинея (възможност член на Съвета да поиска откриване на процедура на гласуване);

в)

член 11, параграф 3 (възможност член на Съвета да гласува от името на друг);

г)

член 14, параграф 2 (възможност всеки член на Съвета да се противопостави на обсъждането, ако текстът на евентуалните изменения не е съставен на езика, който той е посочил).

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Методи на работа на Съвета

Подготовка на заседанията

1.

Председателството следи за това дадена работна група или комитет да внася въпрос в Корепер само когато съществува разумна възможност за напредък или изясняване на позициите на това ниво. Обратно, въпросите се връщат на дадена работна група или комитет само когато това е необходимо и, във всеки случай, задължително с указание за разглеждане на конкретни и точно определени проблеми.

2.

Председателството взема необходимите мерки за напредъка на работата между заседанията. То може например, със съгласието на работната група или на комитета, да започне по възможно най-ефективен начин необходимите консултации по конкретни проблеми, за да предложи евентуални решения на съответната работна група или комитет. Председателството може също така да провежда писмени консултации, като поиска от делегациите да отговорят писмено на дадено предложение преди следващото заседание на работната група или на комитета.

3.

Когато е уместно, делегациите излагат предварително писмено позициите, които възнамеряват да заемат на предстоящо заседание. Когато това предполага предложения за изменения на текстове, те предлагат конкретен текст на изменението. Доколкото е възможно, писмените предложения се представят съвместно от делегациите, които подкрепят една и съща позиция.

4.

Корепер се стреми да не повтаря вече извършена подготвителна работа. Това правило се прилага по-специално за точките „I“, за информацията относно организацията и поредността на разглежданите точки, както и за информацията относно дневния ред и организацията на следващите заседания на Съвета. Доколкото е възможно, делегациите повдигат точки „Други въпроси“ при подготовката на работата на Корепер, а не по време на самото заседание на Корепер.

5.

Възможно най-рано в рамките на подготовката на работата на Корепер председателството предава на делегациите цялата информация, необходима за задълбочената й подготовка, включително за целта, която председателството се надява да постигне в резултат на разглеждането на всяка точка от дневния ред. Обратно, когато е уместно, председателството насърчава делегациите да информират другите делегации по време на подготовката на работата на Корепер за позициите, които ще заемат в рамките на Корепер. При тези условия председателството съставя дневния ред на Корепер. В зависимост от обстоятелствата председателството може да свиква по-често групите за подготовка на работата на Корепер.

Провеждане на заседанията

6.

В дневния ред на Съвета не се включват точки, по които се предвижда само изложение от Комисията или от член на Съвета, освен ако не са предвидени дебати по важни нови инициативи.

7.

Председателството избягва да включва в дневния ред на Корепер въпроси само за информация. Такава информация, например за резултатите от срещи в други форуми, с трета държава или с друга институция, за процедурни и организационни въпроси и други, е препоръчително да се предава на делегациите при подготовката на работата на Корепер, по възможност винаги писмено, и да не се повтаря на заседанията на Корепер.

8.

В началото на заседанието председателството дава всякакви полезни допълнителни сведения за протичането му и посочва колко време е предвидено за всеки въпрос. Председателството избягва дълги въведения, както и повторения на информация, с която делегациите вече са запознати.

9.

В началото на обсъжданията на даден въпрос по същество председателството посочва на делегациите максималната продължителност на изказванията им в зависимост от вида на дискусията. В повечето случаи изказванията не следва да надхвърлят две минути.

10.

Даване на думата поред на всички присъстващи по принцип е изключено и следва да е възможно само при извънредни обстоятелства и по специфични въпроси, като председателството определя продължителността на изказванията.

11.

Председателството направлява обсъжданията в рамките на възможното, като приканва делегациите да изразят мнението си по компромисни формулировки или конкретни предложения.

12.

По време и в края на заседанията председателството избягва да прави дълги обобщения на обсъжданията и се ограничава с кратко заключение по постигнатите резултати по същество и/или по процедурни въпроси.

13.

Делегациите избягват да повтарят становищата на изказалите се преди тях. Техните изказвания са кратки, точни и по същество.

14.

Делегациите, които са на едно и също становище, се приканват да се консултират, така че една от тях да изрази общата им позиция по конкретен въпрос.

15.

При разглеждането на текстове делегациите представят писмено предложения за конкретен текст, вместо да изразяват несъгласието си с дадено предложение.

16.

Освен ако председателството не даде друго указание, делегациите се въздържат да вземат думата, за да подкрепят дадено предложение, като липсата на изказване е равнозначна на принципно съгласие.

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Разпоредби за формата на актовете

A.   Форма на регламентите

1.

Регламентите, приети съвместно от Европейския парламент и от Съвета, както и регламентите на Съвета, включват:

а)

в началото — заглавието „регламент“, пореден номер, датата на приемане и посочване на предмета им; Когато актът е регламент за изпълнение, приет от Съвета съгласно член 291, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, заглавието в началото на регламента е „регламент за изпълнение“;

б)

думите „Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз“ или съответно „Съветът на Европейския съюз“;

в)

посочване на разпоредбите, въз основа на които се приема регламентът, предхождани от думите „като взе/ха предвид“;

г)

позоваване в преамбюла на внесените предложения и получените становища;

д)

изложение на мотивите за регламента, предхождано от израза „като има/т предвид, че:“, като съображенията се номерират;

е)

израза „приеха настоящия регламент“ или съответно „прие настоящия регламент“, следван от постановителната част на регламента.

2.

Регламентите се подразделят на членове, ако е необходимо групирани в глави и раздели.

3.

С последния член от регламента се определя датата на влизане в сила, в случай че тя е преди или след двадесетия ден след публикуването му.

4.

След последния член от регламента следва:

а)

i)

изразът: „Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки“

или

ii)

изразът: „Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договорите“, в случай че даден акт не се прилага към или във всички държави-членки (35);

б)

изразът: „Съставено в .… на .… година“, като се посочва датата, на която регламентът е приет,

както и

в)

ако става въпрос за:

i)

регламент, приет съвместно от Европейския парламент и от Съвета, думите:

За Европейския парламент

Председател

„За Съвета

Председател“,

следвани от имената на председателя на Европейския парламент и на председателя на Съвета към момента на приемането на регламента;

ii)

регламент на Съвета, думите:

За Съвета

Председател“,

следвани от името на председателя на Съвета към момента на приемането на регламента.

Б.   Форма на директивите, решенията, препоръките и становищата

1.

Директивите и решенията, приети съвместно от Европейския парламент и от Съвета, както и директивите и решенията на Съвета, включват в началото заглавието „директива“ или „решение“;

Когато става въпрос за директива или решение за изпълнение, приети от Съвета съгласно член 291, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, заглавието в началото е „директива за изпълнение“ или „решение за изпълнение“;

2.

Препоръките и становищата на Съвета включват в началото заглавието „препоръка“ или „становище“.

3.

Разпоредбите на част А относно регламентите се прилагат mutatis mutandis и при спазване на разпоредбите на Договорите, приложими към директивите и решенията.

В.   Форма на решенията, посочени в член 25 от Договора за ЕС

Тези решения включват в началото заглавието „решения на Съвета“, пореден номер (година/номер/ОВППС), датата на приемане и посочване на предмета им.


(1)  Този параграф възпроизвежда член 237 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-нататък „Договор за функционирането на ЕС“).

(2)  Този параграф възпроизвежда буква б) от единствения член на Протокола за местоположението на седалищата на институциите и някои органи, служби и агенции на Европейския съюз.

(3)  Този параграф възпроизвежда член 1 от Решение на Европейския съвет от 1 декември 2009 г. относно председателството на Съвета (ОВ L 315, 2.12.2009 г., стр. 50).

(4)  Тези две изречения възпроизвеждат, като я адаптират, първа алинея от член 16, параграф 6 от Договора за Европейския съюз (наричан по-нататък „Договор за ЕС“), както и член 236, буква а) от Договора за функционирането на ЕС.

(5)  Тези две изречения възпроизвеждат член 16, параграф 6, втора алинея от Договора за ЕС.

(6)  Този параграф възпроизвежда член 3, първо изречение от Решението на Европейския съвет от 1 декември 2009 г. относно председателството на Съвета.

(7)  Това изречение възпроизвежда член 16, параграф 6, трета алинея от Договора за ЕС.

(8)  Вж. изявление а) по-долу:

а)

Относно член 2, параграф 5, втора алинея:

„Когато Съветът по външни работи се свиква, за да разглежда въпроси на общата търговска политика, неговият председател ще бъде заместван от шестмесечното председателство, както е предвидено в член 2, параграф 5, втора алинея.“

(9)  Вж. изявление б) по-долу:

б)

Относно член 2, параграф 6:

„18-месечната програма съдържа общ въвеждащ раздел, който поставя програмата в контекста на дългосрочните стратегически насоки на Съюза. Трите председателства, натоварени да съставят проекта на 18-месечната програма, се консултират по този раздел с трите следващи председателства в рамките на „съответните консултации“, посочени в третото изречение на параграф 6. Проектът на 18-месечната програма следва да отчита, inter alia, съответните елементи от диалога за годишните политически приоритети, провеждан по инициатива на Комисията.“

(10)  Вж. изявления в) и г) по-долу:

в)

Относно член 3, параграфи 1 и 2:

„Председателят полага необходимите усилия с цел, по принцип, предварителният дневен ред на всяко заседание на Съвета, което има за предмет прилагането на разпоредбите на Договора за функционирането на ЕС относно пространството на свобода, сигурност и правосъдие, както и документите, свързани с включените в този дневен ред точки, да бъдат получени членовете на Съвета най-малко двадесет и един дни преди началото на това заседание.“

г)

Относно членове 1 и 3:

„Без да се засяга член 30, параграф 2 от Договора за ЕС, съгласно който в случаите, изискващи бързо решение, може да бъде свикано извънредно заседание на Съвета в много кратък срок, Съветът осъзнава необходимостта въпросите от областта на външната политика и политика на сигурност да бъдат разглеждани по бърз и ефикасен начин. Посочените в член 3 разпоредби не са пречка пред спазването на това изискване.“

(11)  Тази алинея възпроизвежда последното изречение на член 4 от Протокола относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз.

(12)  Това изречение възпроизвежда първото изречение на член 16, параграф 8 от Договора за ЕС.

(13)  Този параграф възпроизвежда член 239 от Договора за функционирането на ЕС.

(14)  Вж. изявление д) по-долу:

д)

Относно член 12, параграф 2, букви а), б) и в)

„Съгласно обичайната практика на Съвета срокът обикновено се определя на три работни дни.“

(15)  Вж. изявление е) по-долу:

е)

Относно член 12, параграф 2, буква г)

„Съветът напомня, че мрежата COREU трябва да бъде използвана в съответствие със заключенията на Съвета от 12 юни 1995 г. (документ 7896/95) относно методите на работа на Съвета.“.

(16)  Вж. изявление ж) по-долу:

ж)

Относно член 16 и приложение IV

„Съветът приема, че разпоредбите на член 16 и на приложение IV се прилагат по отношение на актовете, при чието приемане съгласно Договорите някои членове на Съвета не могат да участват в гласуването. Случаи, при които се прилага член 7 от Договора за ЕС, обаче не са обхванати от тези разпоредби. При първия случай на прилагане на разпоредбите относно засиленото сътрудничество Съветът ще обсъди необходимите промени на член 16 и приложение IV към процедурния правилник с оглед на придобития опит в други области.“

(17)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(18)  Тези разпоредби не засягат ролята на Икономическия и финансов комитет, определена в член 134 от Договора за функционирането на ЕС, нито действащите решения на Съвета, които са свързани с него (ОВ L 358, 31.12.1998 г., стр. 109 и ОВ L 5, 9.1.1999 г., стр. 71).

(19)  Вж. изявление з) по-долу:

з)

Относно член 19, параграф 1

„Корепер следи за съгласуваността и спазването на принципите, изложени в параграф 1, по-специално по въпросите, чийто предмет се разглежда от други органи.“

(20)  Вж. изявление и) по-долу:

и)

Относно член 19, параграф 7

„Ако член на Съвета счита, че в даден проект на процедурно решение, внесен в Корепер за одобрение съгласно член 19, параграф 7, се поставя въпрос по същество, проектът за решение ще бъде внесен в Съвета.“

(21)  Настоящите разпоредби не засягат ролята на Икономическия и финансов комитет, определена в член 134 от Договора за функционирането на ЕС, нито съществуващите решения на Съвета, свързани с него (ОВ L 358, 31.12.1998 г., стр. 109 и ОВ L 5, 9.1.1999 г., стр. 71).

(22)  Вж. изявление й) по-долу:

й)

Относно член 21

„Докладите на работните групи и другите документи, които служат за основа на обсъжданията в Корепер, следва да бъдат изпратени на делегациите в срок, позволяващ тяхното разглеждане.“.

(23)  Вж. изявление к) по-долу:

к)

Относно член 22

„Правната служба на Съвета има също така за задача да подпомага държавите-членки, автори на дадена инициатива по смисъла на член 76, буква б) от Договора за функционирането на ЕС, по-специално с цел да се провери качественото съставяне на тези инициативи, ако съответната държава-членка е поискала такава помощ.“

Вж. изявление л) по-долу:

л)

Относно член 22

„Членовете на Съвета формулират бележките си по предложенията за официална кодификация на законодателни текстове в срок от тридесет работни дни след разпространението на тези предложения от страна на генералния секретариат. Членовете на Съвета вземат мерки разглеждането на разпоредбите на предложение за преработване на законодателни текстове, които възпроизвеждат разпоредби от предходен акт без съществено изменение, да става в съответствие с принципите, приложими при разглеждане на предложения за кодификация.“

(24)  ОВ C 73, 17.3.1999 г., стр. 1.

(25)  Параграф 1 и параграф 2, първа алинея възпроизвеждат член 240, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС.

(26)  Този състав е предвиден в член 16, параграф 6, втора алинея от Договора за ЕС.

(27)  Този състав е предвиден в член 16, параграф 6, втора алинея от Договора за ЕС.

(28)  Включително бюджет.

(29)  Включително гражданска защита.

(30)  Включително туризъм.

(31)  Включително аудиовизуални въпроси.

(32)  Вж. изявление м) по-долу:

м)

Относно приложение I, втора алинея

„Председателството ще организира дневния ред на Съвета, като подрежда свързаните помежду си точки от дневния ред, така че да улесни участието на националните представители, особено когато един състав на Съвета трябва да обсъжда обособени групи въпроси.“

(33)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(34)  Вж. изявление н) по-долу:

н)

Относно приложение IV, параграф 1, буква з):

„Съветът потвърждава, че ще продължи да се прилага действащото в момента правило, съгласно което всички текстове, които служат за основа на неговите обсъждания, се съставят на всички езици.“.

(35)  Вж. изявление о) по-долу:

о)

Относно приложение VI, раздел А, параграф 4, буква а), подточка ii)

„Съветът припомня, че в случаите, предвидени в Договорите, когато един акт не се прилага към или във всички държави-членки, е необходимо да се посочи ясно териториалното му приложение в мотивите и в съдържанието на съответния акт.“


11.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/62


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 7 декември 2009 година

за даване на разрешение на Кралство Швеция и на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да прилагат мярка за дерогация от член 167 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

(2009/938/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО (1), и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/133/ЕО на Съвета (2), чрез дерогация от член 167 от Директива 2006/112/ЕО, Кралство Швеция (наричано по-долу „Швеция“) и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (наричано по-долу „Обединеното кралство“) получиха разрешение да отсрочат момента на възникване на правото на приспадане на данъка върху добавената стойност (ДДС) до момента на плащането му на доставчика на стоки или услуги за данъчнозадължени лица, за които се прилага незадължителна схема, съгласно която по силата на член 66, буква б) от посочената директива ДДС, начислен върху техните доставки на стоки и услуги, става изискуем в момента на получаване на плащането за тях (схема, наричана „схема на касова отчетност“). За да могат данъчнозадължените лица да се възползват от схемата, техният годишен оборот не трябва да надвишава съответно 3 000 000 SEK за Швеция и 1 350 000 GBP за Обединеното кралство.

(2)

С писма, заведени в генералния секретариат на Комисията съответно на 3 март 2009 г. и на 15 януари 2009 г., Швеция и Обединеното кралство поискаха разрешение за удължаване на срока на действие на тази специална мярка за дерогация. Обединеното кралство поиска също така разрешение горната граница на годишния оборот по схемата да бъде увеличена на 1 500 000 GBP.

(3)

В съответствие с член 395, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО, с писма от 9 юли 2009 г. Комисията уведоми останалите държави-членки за исканията на Швеция и на Обединеното кралство. С писма от 13 юли 2009 г. Комисията информира Швеция и Обединеното кралство, че разполага с всички данни, които счита за необходими за разглеждането на исканията.

(4)

Схемата за касова отчетност е опростена схема за облагане с незадължителен характер, предназначена за малките предприятия, които не могат да ползват освобождаване от данък. Тя позволява по отношение на посочените данъчнозадължени лица да се прилага просто правило въз основа на датата на плащане на получените от тях доставки и на извършените от тях доставки, за да се определи съответно в кой момент те трябва да упражнят правото си на приспадане на ДДС и в кой момент да внесат данък в държавната хазна. Следователно за посочените данъчнозадължени лица схемата представлява мярка за опростяване, която може също така да им предостави предимства по отношение на касовите наличности.

(5)

На 28 януари 2009 г. Комисията представи предложение за директива за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на правилата за издаване на фактури, която позволява също така на държавите-членки да отсрочат момента на възникване на правото на приспадане на ДДС до момента на плащането му на доставчика на стоки или услуги за данъчнозадължени лица, чийто годишен оборот не надвишава определена горна граница, която може да бъде определена от държавите-членки в размер до 2 000 000 EUR, и които следователно имат право да се възползват от незадължителна схема, съгласно която ДДС, начислен върху техните доставки, става изискуем едва в момента на получаване на плащането за тях.

(6)

Исканата специална мярка за дерогация не засяга приходите от ДДС на Швеция и на Обединеното кралство на етапа на крайното потребление и по никакъв начин не влияе на собствените ресурси на Съюза, които се формират от ДДС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от член 167 от Директива 2006/112/ЕО Швеция и Обединеното кралство получават разрешение да отсрочат момента на възникване на правото на приспадане на данъка върху добавената стойност (ДДС) за данъчнозадължените лица, посочени във втората алинея, до момента на плащането му на доставчика на стоки или услуги.

Засегнатите данъчнозадължени лица трябва да са избрали схема за облагане, в съответствие с която ДДС върху техните доставки на стоки и услуги става изискуем в момента, в който им бъде заплатена съответната доставка. Съгласно схемата техният годишен оборот не трябва да надвишава съответно 3 000 000 SEK за Швеция и 1 500 000 GBP за Обединеното кралство.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2010 г. до деня на влизане в сила на директива, с която на държавите-членки се позволява да отсрочат момента на възникването на правото на приспадане на ДДС до момента на плащането му на доставчика на стоки или услуги за данъчнозадължени лица, чийто годишен оборот не надвишава определена горна граница и които по този начин имат право да се възползват от незадължителна схема, съгласно която ДДС, начислен върху техните доставки на стоки и услуги, става изискуем в момента на получаване на плащането за тях. При всички случаи настоящото решение се прилага най-късно до 31 декември 2012 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2009 година.

За Съвета

Председател

C. MALMSTRÖM


(1)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 57, 24.2.2007 г., стр. 12.


11.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 325/64


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 7 декември 2009 година

за предоставяне на разрешение на Република Словения да прилага мярка за дерогация от член 167 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

(2009/939/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО (1), и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2007/133/ЕО на Съвета (2), чрез дерогация от член 167 от Директива 2006/112/ЕО, Република Словения (наричана по-долу „Словения“) получи разрешение да отсрочи момента на възникване на правото на приспадане на данъка върху добавената стойност (ДДС) до момента на плащането му на доставчика на стоки или услуги за данъчнозадължени лица, за които се прилага незадължителна схема, съгласно която по силата на член 66, буква б) от посочената директива ДДС, начислен върху техните доставки на стоки и услуги, става изискуем в момента на получаване на плащането за тях (схема, наричана „схема на касова отчетност“). От схемата могат да се възползват данъчнозадължени лица, чийто годишен оборот не надвишава 208 646 EUR.

(2)

С писма, заведени в генералния секретариат на Комисията на 23 и 31 юли 2009 г., Словения поиска разрешение за удължаване на срока на действие на тази специална мярка за дерогация. Словения поиска също така горната граница на годишния оборот по схемата да бъде повишена на 400 000 EUR.

(3)

В съответствие с член 395, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО с писмо от 25 септември 2009 г. Комисията уведоми останалите държави-членки за искането на Словения. С писмо от 29 септември 2009 г. Комисията информира Словения, че разполага с всички данни, които счита за необходими за разглеждането на искането.

(4)

Схемата на касова отчетност е опростена схема за облагане с незадължителен характер, предназначена за малките предприятия, които не могат да се ползват от освобождаване от данък. Тя позволява по отношение на посочените данъчнозадължени лица да се прилага просто правило въз основа на датата на плащане на получените от тях доставки и на извършените от тях доставки, за да се определи съответно в кой момент те трябва да упражнят правото си на приспадане на ДДС и в кой момент да внесат данъка в държавната хазна. Следователно за посочените данъчнозадължени лица схемата представлява мярка за опростяване, която може също така да им предостави предимства по отношение на наличните средства.

(5)

На 28 януари 2009 г. Комисията представи предложение за директива за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на правилата за издаване на фактури, която позволява също така на държавите-членки да отсрочат момента на възникване на правото на приспадане на ДДС до момента на плащането му на доставчика на стоки или услуги за данъчнозадължени лица, чийто годишен оборот не надвишава определена горна граница, която може да бъде определена от държавите-членки в размер до 2 000 000 EUR, и които следователно имат право да се възползват от незадължителна схема, съгласно която ДДС, начислен върху техните доставки, става изискуем едва в момента на получаване на плащането за тях.

(6)

Исканата специална мярка за дерогация не засяга приходите от ДДС на Словения на етапа на крайното потребление и по никакъв начин не оказва влияние върху собствените ресурси на Съюза, които се формират от ДДС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от член 167 от Директива 2006/112/ЕО Словения получава разрешение да отсрочи момента на възникване на правото на приспадане на данъка върху добавената стойност (ДДС) за данъчнозадължените лица, посочени във втората алинея, до момента на плащането му на доставчика на стоки или услуги.

Засегнатите данъчнозадължени лица трябва да са избрали схема за облагане, в съответствие с която ДДС върху техните доставки на стоки и услуги става изискуем в момента, в който им бъде заплатена съответната доставка. Съгласно схемата техният годишен оборот не трябва да надвишава 400 000 EUR.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2010 г. до деня на влизане в сила на директива, с която на държавите-членки се позволява да отсрочат момента на възникването на правото на приспадане на ДДС до момента на плащането му на доставчика на стоки или услуги за данъчнозадължени лица, чийто годишен оборот не надвишава определена горна граница и които по този начин имат право да се възползват от незадължителна схема, съгласно която ДДС, начислен върху техните доставки на стоки и услуги, става изискуем в момента на получаване на плащането за тях. При всички случаи настоящото решение се прилага най-късно до 31 декември 2012 г.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Словения.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2009 година.

За Съвета

Председател

C. MALMSTRÖM


(1)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 57, 24.2.2007 г., стр. 12.