ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.323.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 323

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
10 декември 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/157/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 година относно чистопородните разплодни животни от рода на едрия рогат добитък ( 1 )

1

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/914/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 30 ноември 2009 година за изменение на Решението на Изпълнителния комитет, създаден по силата на Шенгенската конвенция от 1990 г., за изменение на Финансовия регламент относно разходите по въвеждането и експлоатацията на техническата поддръжка на Шенгенската информационна система (Ц.ШИС)

6

 

 

2009/915/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 30 ноември 2009 година за изменение на Решение 2000/265/ЕО на Съвета от 27 март 2000 г. за съставяне на финансов регламент, уреждащ бюджетните аспекти на управлението от страна на заместник генералния секретар на Съвета на сключени от него, в качеството му на представител на определени държави-членки, договори, свързани с изграждането и функционирането на комуникационната инфраструктура на Шенгенското пространство — Sisnet

9

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

Съвет

 

*

Информация относно датата на влизане в сила на споразуменията относно екстрадицията и относно правната взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати

11

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2009/916/ОВППС на Съвета от 23 октомври 2009 година относно подписването и сключването на споразумението между Европейския съюз и Република Сейшели относно статута на силите, ръководени от Европейския съюз в Република Сейшели в рамките на военната операция на ЕС Atalanta

12

Споразумение между Европейския съюз и Република Сейшели относно статута на силите, ръководени от Европейския съюз в Република Сейшели в рамките на военната операция на ЕС Atalanta

14

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2009/917/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 година относно използването на информационни технологии за митнически цели

20

 

 

IV   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

 

Надзорен орган на ЕАСТ

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 28/08/COL от 23 януари 2008 година относно схемата за дървен материал (Verdiskapningsprogrammet for tre) (Норвегия)

31

 

 

V   Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1202/2009 на Съвета от 7 декември 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фурфурилов алкохол с произход от Китайската народна република след провеждането на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

48

 

 

Регламент (ЕС) № 1203/2009 на Комисията от 9 декември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

62

 

*

Регламент (ЕС) № 1204/2009 на Комисията от 4 декември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 968/2006 относно формулиране на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността

64

 

 

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

 

 

2009/918/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 7 декември 2009 година за удължаване на периода на предоставяне на извънредна финансова помощ от Общността за Косово

66

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

ДИРЕКТИВИ

10.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 323/1


ДИРЕКТИВА 2009/157/ЕО НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

относно чистопородните разплодни животни от рода на едрия рогат добитък

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като има предвид, че:

(1)

Директива 77/504/ЕИО на Съвета от 25 юли 1977 г. относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (3) е била неколкократно съществено изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Развъждането на животни от рода на едрия рогат добитък заема много важно място в селското стопанство на Общността и задоволителните резултати в тази област зависят до голяма степен от използването на чистопородни разплодни животни.

(3)

Различията между породите и стандартите в различните държави-членки възпрепятстват търговията в рамките на Общността. За да бъдат отстранени тези различия, като по този се допринесе за увеличаване на производителността в този сектор, следва постепенно да се либерализира търговията в Общността с всички чистопородни разплодни животни.

(4)

Държавите-членки следва да имат възможност да изискват представянето на сертификати за родословие, изготвени в съответствие с предвидената процедура на Общността.

(5)

Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(6)

Настоящата директива не засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение I, част Б,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„чистопородно разплодно животно от рода на едрия рогат добитък“ означава всяко животно от рода на едрия рогат добитък, включително биволи, чиито родители и прародители са вписани или регистрирани в родословната книга на същата порода и което е вписано или регистрирано и отговаря на изискванията за вписване в родословната книга;

б)

„родословна книга“ означава всяка книга, регистър, досие или носител на данни:

i)

който се поддържа от организация или сдружение на животновъди, официално признати от държавата-членка, в която са били учредени, или от официална служба на съответната държава-членка; и

ii)

в който се вписват или регистрират чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък от определена порода с посочване на техните предци.

Член 2

Държавите-членки гарантират, че няма да се забранява, ограничава или възпрепятства по зоотехнически причини:

а)

търговията в Общността с чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък;

б)

търговията в Общността със сперма, яйцеклетки и ембриони от чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък;

в)

изготвянето на родословни книги, при условие че отговарят на изискванията, предвидени съгласно член 6;

г)

признаването на организациите или на сдруженията, които водят родословни книги в съответствие с член 6; и

д)

при спазване на Директива 87/328/ЕИО на Съвета от 18 юни 1987 г. относно одобрението за развъждане на чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (6), търговията в рамките на Общността на бикове, предназначени за изкуствено оплождане.

Член 3

Организациите или сдруженията на животновъди, официално признати в дадена държава-членка, не могат да се противопоставят на вписването в техните родословни книги на чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък от друга държава-членка, при условие че те отговарят на изискванията, предвидени в съответствие член 6.

Член 4

1.   Държавите-членки съставят и актуализират списък на посочените в член 1, буква б), подточка i) организации, които са официално признати за целите на поддържане или изготвяне на родословни книги, и го предоставят на останалите държави-членки и на обществеността.

2.   Подробни правила за еднаквото прилагане на параграф 1 могат да се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 7, параграф 2.

Член 5

Държавите-членки могат да изискват чистопородните разплодни животни от рода на едрия рогат добитък, както и спермата, яйцеклетките и ембрионите от тези животни, да бъдат придружавани при търговията в рамките на Общността от сертификат за родословие по образец, изготвен в съответствие с процедурата, посочена в член 7, параграф 2, по-специално по отношение на зоотехническата ефективност.

Член 6

Следните се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 7, параграф 2:

а)

методите за контрол на резултатите и за оценка на генетичната стойност на животните от рода на едрия рогат добитък;

б)

критериите за признаване на организациите и на сдруженията на животновъди;

в)

критериите за изготвянето на родословните книги;

г)

критериите за вписване в родословните книги;

д)

данните, които трябва да бъдат посочени в сертификата за родословие.

Член 7

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по зоотехника, създаден с Решение 77/505/ЕИО на Съвета от 25 юли 1977 г. относно създаване на Постоянен комитет по зоотехника (7).

2.   При позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 8

Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби на националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 9

Директива 77/504/ЕИО, изменена с актовете, посочени в приложение I, част A, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение I, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 10

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 2 януари 2010 г.

Член 11

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

S. O. LITTORIN


(1)  Становище от 20 октомври 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 15 юли 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 206, 12.8.1977 г., стр. 8.

(4)  Вж. приложение I, част А.

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 167, 26.6.1987 г., стр. 54.

(7)  ОВ L 206, 12.8.1977 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Част A

Отменената директива и списък на нейните последователни изменения

(посочени в член 9)

Директива 77/504/ЕИО на Съвета

(ОВ L 206, 12.8.1977 г., стp. 8)

 

Директива 79/268/ЕИО на Съвета

(ОВ L 62, 13.3.1979 г., стp. 5)

 

Акта за присъединяване от 1979 г., приложение I точки II.А.65 и II.Д.6

(ОВ L 291, 19.11.1979 г., стр. 64 и стр. 85)

 

Директива 85/586/ЕИО на Съвета

(ОВ L 372, 31.12.1985 г., стp. 44)

Единствено член 4

Регламент (ЕИО) № 3768/85 на Съвета

(ОВ L 362, 31.12.1985 г., стp. 8)

Единствено точка 46 от приложението

Директива 91/174/ЕИО на Съвета

(ОВ L 85, 5.4.1991 г., стp. 37)

Единствено член 3

Директива 94/28/ЕО на Съвета

(ОВ L 178, 12.7.1994 г., стp. 66)

Единствено член 11

Акта за присъединяване от 1994 г., приложение I, точка V.Е.I.А.60

(ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 155)

 

Регламент (ЕО) № 807/2003 на Съвета

(ОВ L 122, 16.5.2003 г., стp. 36)

Единствено точка 23 от приложение III

Директива 2008/73/ЕО на Съвета

(ОВ L 219, 14.8.2008 г., стр. 40)

Единствено член 2

Част Б

Списък на сроковете за транспониране в националното право

(посочени в член 9)

Директива

Срок за транспониране

77/504/ЕИО

1 януари 1979 г., с изключение на член 7.

Що се отнася до член 7, по отношение на всички точки, които той обхваща, на същите дати като тези, на които държавите-членки трябва да се съобразят с разпоредбите, приложими в търговията в рамките на Общността, и по-специално с решенията, приети впоследствие съгласно член 6.

85/586/ЕИО

1 януари 1986 г.

91/174/ЕИО

31 декември 1991 г.

94/28/ЕО

1 юли 1995 г.

2008/73/ЕО

1 януари 2010 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Директива 77/504/ЕИО

Настоящата директива

Член 1, буква a)

Член 1, буква a)

Член 1, буква б), първо и второ тире

Член 1, буква б), подточки i) и ii)

Член 2, първа алинея, първо–пето тире

Член 2, букви a)–д)

Член 2, втора алинея

Член 3

Член 4

Член 3

Член 4а

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6, параграф 1, първо–пето тире

Член 6, букви a)–д)

Член 6, параграф 2

Член 8, параграфи 1 и 2

Член 7, параграфи 1 и 2

Член 8, параграф 3

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11

Приложение I

Приложение II


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

10.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 323/6


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

за изменение на Решението на Изпълнителния комитет, създаден по силата на Шенгенската конвенция от 1990 г., за изменение на Финансовия регламент относно разходите по въвеждането и експлоатацията на техническата поддръжка на Шенгенската информационна система (Ц.ШИС)

(2009/914/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид член 119 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници („Шенгенската конвенция от 1990 г.“) (1),

като има предвид, че:

(1)

Разпоредбите на член 119 от Шенгенската конвенция от 1990 г. предвиждат разходите, произтичащи от въвеждането и експлоатацията на Ц.ШИС, посочени в разпоредбите на член 92, параграф 3, да се поделят между договарящите страни.

(2)

Финансовите задължения, произтичащи от въвеждането и експлоатацията на Ц.ШИС, се уреждат от специален Финансов регламент, изменен с решението на Шенгенския изпълнителен комитет от 15 декември 1997 г. за изменение на Финансовия регламент относно Ц.ШИС (2) (наричан по-нататък „Финансов регламент относно Ц.ШИС“).

(3)

Финансовият регламент относно Ц.ШИС се прилага за Дания, Финландия и Швеция, и за Исландия и Норвегия по силата на Решение 2000/777/ЕО (3) на Съвета, както и за Чешката република, Република Естония, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република по силата на Решение 2007/471/ЕО на Съвета (4), а за Швейцария по силата на Решение 2008/421/ЕО на Съвета (5).

(4)

България и Румъния ще бъдат интегрирани в първото поколение Шенгенска информационна система (ШИС 1+) от датата, която трябва да бъде определена от Съвета в съответствие с член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г., в рамките на проекта ШИС 1+.

(5)

Считано от тази дата България и Румъния следва да участват във финансовия регламент относно Ц.ШИС.

(6)

Разумно е България и Румъния да допринесат за историческите разходи по Ц.ШИС. Все пак, тъй като те се присъединиха към Европейския съюз едва през 2007 г., се счита за целесъобразно да допринесат за историческите разходи по въвеждането на Ц.ШИС от 1 януари 2007 г. Счита се за разумно също така тези държави-членки да допринасят за историческите оперативни разходи от 1 януари 2010 г.

(7)

Лихтенщайн ще участва в разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, свързани с ШИС, от деня, който Съветът ще определи в съответствие с член 10 от Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген. От тази дата Лихтенщайн следва да участва във финансовия регламент относно Ц.ШИС.

(8)

Разумно е Лихтенщайн да допринесе за историческите разходи по Ц.ШИС. Тъй като обаче Протоколът беше подписан на 28 февруари 2008 г., се счита за целесъобразно Лихтенщайн да допринесе за историческите разходи по въвеждането на Ц.ШИС от 1 януари 2008 г. Също така се счита за целесъобразно Лихтенщайн да допринася за оперативните разходи от 1 януари 2010 г.

(9)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено между Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (6), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Ж от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на посоченото Споразумение (7).

(10)

По отношение на Швейцария настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (8), които попадат в областта, посочена в член 1, буква Ж от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от pешения 2008/146/ЕО (9) и 2008/149/ПВР на Съвета (10).

(11)

По отношение на Лихтенщайн настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола, между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, буква Ж от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от pешения 2008/261/ЕО (11) и 2008/262/ПВР на Съвета (12).

(12)

Обединеното кралство участва в настоящото решение в съответствие с член 5 от Протокола за включването на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, и с член 8, параграф 2 от Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (13).

(13)

Ирландия участва в настоящото решение съгласно член 5 от Протокола за включването на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, и с член 6, параграф 2 от Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (14).

(14)

По отношение на Република Кипър настоящото решение представлява акт, основан на достиженията на правото от Шенген или по друг начин свързан с тях по смисъла на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г.

(15)

Настоящото решение представлява акт, основан на достиженията на правото от Шенген или по друг начин свързан с тях по смисъла на член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г.,

РЕШИ:

Член 1

В дял I, точка 3 от Финансовия регламент относно Ц.ШИС се добавят следните тирета:

„—

В случая с България и Румъния участието се изчислява само въз основа на разходите по въвеждането на Ц.ШИС след 1 януари 2007 г. Те също така участват в оперативните разходи на Ц.ШИС от 1 януари 2010 г.;

В случая с Лихтенщайн сумата се изчислява само въз основа на разходите по въвеждането на Ц.ШИС след 1 януари 2008 г. Лихтенщайн също участва в оперативните разходи на Ц.ШИС от 1 януари 2010 г.“

Член 2

В дял II, точка 2, последна алинея и дял III, точка 2, осма алинея бенефициерът се заменя със следното:

„Ministère de l'Intérieur, Direction des systèmes d'information et de communications

(Министерство на вътрешните работи, Отдел за системи за информация и комуникация)“

Член 3

В текста на решението думите „франкове“ и „френски франкове“ се заменят с „евро“.

Член 4

Измененията по отношение на Лихтенщайн пораждат действие след влизането в сила на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.

Член 5

Настоящото решение поражда действие от деня на приемането му.

Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

B. ASK


(1)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19.

(2)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 444.

(3)  ОВ L 309, 9.12.2000 г., стр. 24.

(4)  ОВ L 179, 7.7.2007 г., стр. 46.

(5)  ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 74.

(6)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(7)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(8)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(9)  Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 година за сключване от името на Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1).

(10)  Решение 2008/149/ПВР на Съвета от 28 януари 2008 година за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 50).

(11)  Решение 2008/261/ЕО на Съвета от 28 февруари 2008 година за подписването от името на Европейската общност и за временното прилагане на някои разпоредби от Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 3).

(12)  Решение 2008/262/ПВР на Съвета от 28 февруари 2008 г. за подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на някои разпоредби от Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 5).

(13)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(14)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.


10.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 323/9


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

за изменение на Решение 2000/265/ЕО на Съвета от 27 март 2000 г. за съставяне на финансов регламент, уреждащ бюджетните аспекти на управлението от страна на заместник генералния секретар на Съвета на сключени от него, в качеството му на представител на определени държави-членки, договори, свързани с изграждането и функционирането на комуникационната инфраструктура на Шенгенското пространство — „Sisnet“

(2009/915/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид член 2, параграф 1, втора алинея, първо изречение от Протокола относно интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност,

като има предвид, че:

(1)

Заместник-генералният секретар на Съвета бе упълномощен с Решение 1999/870/ЕО (1) и Решение 2007/149/ЕО (2) да действа, в контекста на интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, като представител на определени държави-членки за целите на сключването на договори, свързани с изграждането и функционирането на комуникационната инфраструктура на Шенгенското пространство „Sisnet“, и да управлява тези договори до преминаването към комуникационна инфраструктура, поддържана от Европейската общност.

(2)

Финансовите задължения, произтичащи от тези договори, се поемат от специален бюджет (наричан по-нататък „бюджет на Sisnet“), който финансира комуникационната инфраструктура, посочена в тези решения на Съвета.

(3)

Държавите-членки, които се присъединиха към Европейския съюз с Акта за присъединяване от 2005 г., следва да се интегрират в първото поколение Шенгенска информационна система (ШИС 1+) на определена от Съвета дата съгласно член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г. От същата дата тези държави-членки следва да участват в бюджета.

(4)

Лихтенщайн ще участва в разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система от дата, която предстои да бъде определена от Съвета в съответствие с член 10 от Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген. Считано от тази дата Лихтенщайн следва да участва в бюджета,

РЕШИ:

Член 1

Решение 2000/265/ЕО на Съвета се изменя, както следва:

1.

В член 25 се вмъкват следните параграфи:

„1a.   От 1 януари 2010 г. в списъка на държавите, посочени в параграф 1, се включват България и Румъния.

1б.   От 1 януари 2010 г. в списъка на държавите, посочени в параграф 1, се включва Лихтенщайн.“

2.

В член 26 третата алинея се заличава.

3.

Член 28 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   От държавите, посочени в член 25, се изисква да изплатят 70 % от своята вноска не по-късно от 1 април и 30 % — не по-късно от 1 октомври.“

б)

параграф 1а се заличава.

в)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Чрез дерогация от параграф 1 и без да се засяга член 49, България и Румъния изплащат цялата си съответна вноска за 2010 г. преди 31 декември 2010 г. Лихтенщайн изплаща цялата си съответна вноска за 2010 г. преди 31 декември 2010 г.“

г)

параграф 4 се заличава.

4.

Член 37, пета алинея се заменя със следното:

„Консултативният комитет се стреми да приема становищата си с консенсус. Ако не е възможно постигането на такъв консенсус, консултативният комитет приема становищата си с обикновено мнозинство от своите представители. За да бъде валидна процедурата, е необходим кворум от 19 гласа. В случай на равен брой гласове гласът на председателя е решаващ. Считано от посочената в член 25, параграф 1а дата, е необходим кворум от 21 гласа.“

5.

Член 49, буква в) се заменя със следното:

„в)

разпределение на вноските на държавите, посочени в член 25, с цел определяне на частта от направените преди това разходи за инсталирането на „Sisnet“, която трябва да се поеме от другата държава. Този процент се изчислява въз основа на съотношението между ресурсите по ДДС, изплатени от другата държава, и всички ресурси по ДДС на Европейските общности за предходната финансова година. Ако не са налице данни за ресурсите по ДДС, разпределението на вноските се изчислява въз основа на дела на всяка съответна държава-членка от общия БВП на всички държави-членки, посочени в член 25. Процентната вноска е обект на „кредитно известие“ до държавите, посочени в член 25, за сума, пропорционална на техния дял, изчислена в съответствие с член 26.“

Член 2

По отношение на Лихтенщайн предвидените в член 1 изменения пораждат действие след влизането в сила на протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.

Член 3

Настоящото решение поражда действие от деня на приемането му.

Член 4

Решението се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

B. ASK


(1)  ОВ L 337, 30.12.1999 г., стр. 41.

(2)  ОВ L 66, 6.3.2007 г., стр. 19.


СПОРАЗУМЕНИЯ

Съвет

10.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 323/11


Информация относно датата на влизане в сила на споразуменията относно екстрадицията и относно правната взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати

Споразуменията относно екстрадицията и относно правната взаимопомощ между Европейския съюз и Съединените американски щати, подписани във Вашингтон на 25 юни 2003 г. (1), влизат в сила на 1 февруари 2010 г. в съответствие с член 22 от Споразумението относно екстрадицията и член 18 от Споразумението относно правната взаимопомощ.


(1)  ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 27.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

10.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 323/12


РЕШЕНИЕ 2009/916/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 октомври 2009 година

относно подписването и сключването на споразумението между Европейския съюз и Република Сейшели относно статута на силите, ръководени от Европейския съюз в Република Сейшели в рамките на военната операция на ЕС Atalanta

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 24 от него,

като взе предвид препоръката на председателството,

като има предвид, че:

(1)

На 15 май 2008 г. Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации (ССООН) прие Резолюция 1814 (2008), с която приканва държавите и регионалните организации да вземат мерки за защита на корабите, участващи в превоза и доставката на хуманитарна помощ за Сомалия, както и в дейности, разрешени от Организацията на обединените нации.

(2)

На 2 юни 2008 г. ССООН прие Резолюция 1816 (2008), с която за период от шест месеца от датата на приемане на тази резолюция, се разрешава на държавите, които сътрудничат с преходното федерално правителство на Сомалия, да влизат в териториалните води на Сомалия и да използват по начин, съответстващ на относимото международно право, всички необходими средства за потушаване на пиратските действия и въоръжените грабежи по море. Срокът на действие на тези разпоредби беше удължен с допълнителен период от дванадесет месеца с Резолюция 1846 (2008) на ССООН, приета на 2 декември 2008 г.

(3)

На 10 ноември 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/851/ОВППС относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (1) (операция Atalanta).

(4)

Член 11 от Съвместно действие 2008/851/ОВППС предвижда, че статутът на силите, ръководени от ЕС, и на техния личен състав, които са разположени на сухоземната територия на трети държави или действат в териториалното море или вътрешните води на трети държави, се договаря в съответствие с процедурата, предвидена в член 24 от Договора.

(5)

След упълномощаване от Съвета на 18 септември 2007 г., в съответствие с член 24 от Договора, председателството, подпомагано от Генералния секретар/Върховен представител, договори споразумение между Европейския съюз и Република Сейшели относно статута на силите, ръководени от ЕС в Република Сейшели.

(6)

Споразумението следва да бъде одобрено,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението между Европейския съюз и Република Сейшели относно статута на силите, ръководени от Европейския съюз в Република Сейшели в рамките на военната операция на ЕС Atalanta, се одобрява от името на Съюза.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпише(ат) споразумението, с което да обвърже Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение поражда действие от деня на приемането му.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 23 октомври 2009 година.

За Съвета

Председател

T. BILLSTRÖM


(1)  ОВ L 301, 12.11.2008 г., стр. 33.


ПРЕВОД

СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейския съюз и Република Сейшели относно статута на силите, ръководени от Европейския съюз в Република Сейшели в рамките на военната операция на ЕС Atalanta

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ (ЕС),

от една страна, и

РЕПУБЛИКА СЕЙШЕЛИ, наричана по-нататък „приемаща държава“,

от друга страна,

наричани по-нататък „Страните“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД:

Резолюции 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) и 1851 (2008) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (ССООН),

Писмата на Република Сейшели от 2 април 2009 г. и 21 август 2009 г., с които се отправя искане за присъствието на военноморски сили на ЕС на нейна територия,

Съвместно действие 2008/851/ОВППС на Съвета на Европейския съюз от 10 ноември 2008 г. относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия,

че настоящото споразумение не засяга правата и задълженията на страните съгласно международни споразумения и други инструменти за установяване на международни съдилища и трибунали, включително Статута на Международния наказателен съд,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Приложно поле и определения

1.   Разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат към силите, ръководени от Европейския съюз, и към техния персонал.

2.   Разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат единствено на територията на приемащата държава, включително нейните води и въздушно пространство.

3.   За целите на настоящото споразумение:

а)

„сили, ръководени от Европейския съюз (EUNAVFOR)“ означава военните щабове на ЕС и националните контингенти, участващи в операцията на ЕС „Atalanta“, техните плавателни съдове, въздухоплавателни средства, оборудване и транспортни средства;

б)

„операция“ означава подготовката, установяването, изпълнението и поддръжката на военната мисия в изпълнение на мандата, произтичащ от Резолюции 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) на Съвета за сигурност на ООН и от следващи, свързани с въпроса резолюции на Съвета за сигурност на ООН, както и от Конвенцията на ООН по морско право и писмата за отправяне на покана от Република Сейшели от 2 април 2009 г. и 21 август 2009 г.;

в)

„командващ операцията“ означава командващият операцията;

г)

„командващ силите на ЕС“ означава командващият в театъра на бойните действия;

д)

„генерален военен щаб на ЕС“ означава генералният военен щаб и неговите подразделения, независимо от местоположението им, под ръководството на военнокомандващи на ЕС, които осъществяват военното командване или контрол на операцията;

е)

„национални контингенти“ означава подразделения, плавателни съдове, въздухоплавателни средства и части, включително военни части за защита на плавателните съдове на борда на търговски кораби, принадлежащи на държавите-членки на Европейския съюз и на трети държави, участващи в операцията;

ж)

„личен състав на EUNAVFOR“ означава членовете на цивилния и военния личен състав, зачислен към EUNAVFOR, както и на личния състав за подготовка на операцията, личния състав, придружаващ задържаните от EUNAVFOR лица, и личния състав, изпълняващ мисия за участваща държава или институция на ЕС в рамките на операцията, които, освен ако в настоящото споразумение не е предвидено друго, се намират на територията на приемащата държава, с изключение на местния персонал и персонала, нает от международни търговски дружества;

з)

„местен персонал“ означава служители, които са граждани или лица, които пребивават постоянно на територията на приемащата държава;

и)

„бази“ означава всички сгради, жилища и земя, необходими на EUNAVFOR и на личния състав на EUNAVFOR;

й)

„участваща държава“ означава всяка държава, предоставила национален контингент на разположение на EUNAVFOR, включително държави-членки на Европейския съюз и трети държави, участващи в операцията;

к)

„води“ означава вътрешните води, архипелажните води и териториалното море на приемащата държава и въздушното пространство над тези води;

л)

„официална кореспонденция“ означава цялата кореспонденция, свързана с операцията и нейните функции.

Член 2

Общи разпоредби

1.   EUNAVFOR и личният състав на EUNAVFOR спазват законовите и подзаконовите разпоредби на приемащата държава и се въздържат от всякакви действия или дейности, които са несъвместими с целите на операцията.

2.   EUNAVFOR редовно съобщават на правителството на приемащата държава броя на личния състав на EUNAVFOR, разположен на територията на приемащата държава, както и данните на плавателните съдове, въздухоплавателните средства и частите, които се намират във водите на приемащата държава или акостират на нейните пристанища.

Член 3

Идентификация

1.   Членовете на личния състав на EUNAVFOR, разположен на сухоземната територия на приемащата държава, трябва винаги да носят със себе си паспорт или военна лична карта.

2.   Превозните средства, въздухоплавателни средства, плавателни съдове и други транспортни средства на EUNAVFOR носят отличителни знаци, характерни за EUNAVFOR и/или регистрационни табели, за които компетентните органи на приемащата държава биват предварително уведомени.

3.   EUNAVFOR имат право да поставят знамето на ЕС и отличителни знаци като военни емблеми, титли и официални символи в базите и върху превозните си и други транспортни средства. Върху униформите на личния състав на EUNAVFOR се поставя отличителна емблема на EUNAVFOR. Националното знаме или емблеми на съставните национални контингенти на операцията могат да се поставят в базите на EUNAVFOR, върху превозните и други транспортни средства и униформи, в зависимост от решението на командващия силите на ЕС.

Член 4

Преминаване на границите и движение на територията на приемащата държава

1.   С изключение на екипажите на плавателните съдове и въздухоплавателните средства на EUNAVFOR, личният състав на EUNAVFOR се допуска на територията на приемащата държава само след представяне на документите, предвидени в член 3, параграф 1. Членовете на личния състав на EUNAVFOR се освобождават от изискванията на паспортните и визовите разпоредби, както и от имиграционни проверки и митнически контрол при влизане, напускане или в рамките на територията на приемащата държава.

2.   Членовете на личния състав на EUNAVFOR се освобождават от изискванията на разпоредбите на приемащата държава относно регистрацията и контрола на чуждите граждани, но не придобиват право на постоянно пребиваване или местоживеене на територията на приемащата държава.

3.   При навлизане в летище или пристанище на приемащата държава, EUNAVFOR спазват законовите и подзаконовите разпоредби на приемащата държава в областта на общественото здраве и здравословната околна среда. За тази цел могат да се сключат договорености за прилагане в съответствие с текста на член 18.

4.   На приемащата държава се представя за информация общ списък с имуществото на EUNAVFOR, което влиза на нейна територия. Това имущество носи отличителните знаци на EUNAVFOR. Имуществото и транспортните средства на EUNAVFOR, които влизат, преминават или напускат територията на приемащата държава, са освободени от всякакво задължение за представяне на инвентарни списъци или други митнически документи, както и от всякакви форми на проверка.

5.   Членовете на личния състав на EUNAVFOR, при зачитане на законовите и подзаконовите разпоредби на приемащата държава, могат да управляват моторни превозни средства, плавателни съдове и въздухоплавателни средства на територията на приемащата държава, при условие че притежават валидно национално, международно или военно свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство, свидетелство за управление на кораб или съответно за пилот.

6.   За целите на операцията приемащата държава предоставя на EUNAVFOR и на личния състав на EUNAVFOR свобода на движение и придвижване на територията си, включително в своите води и въздушно пространство. Свободата на движение във водите на приемащата държава включва спиране и хвърляне на котва при всякакви обстоятелства.

7.   За целите на операцията EUNAVFOR могат да извършват на територията на приемащата държава, включително в нейното териториално море и въздушно пространство, пускане, приземяване и качване на борда на всякакви въздухоплавателни средства или военни съоръжения, с разрешение на органа на приемащата държава, който отговаря за летателната безопасност.

8.   За целите на операцията подводниците на EUNAVFOR не е необходимо да плават на повърхността и да показват знамето си в териториалното море на приемащата държава.

За целите на операцията EUNAVFOR и наетите от тях превозни средства могат да използват обществени пътища, мостове, фериботи, летища и пристанища без заплащане на мита, пътни и други такси, данъци или други подобни налози. EUNAVFOR не се освобождават от заплащане на суми в разумен размер за услугите, които са получили по тяхно искане, при условия, еднакви с предвидените за въоръжените сили на приемащата държава.

Член 5

Привилегии и имунитети на EUNAVFOR, предоставени от приемащата държава

1.   Базите, плавателните съдове и въздухоплавателните средства на EUNAVFOR са неприкосновени. Служители на приемащата държава нямат право да влизат на тяхна територия освен със съгласието на командващия силите на ЕС.

2.   Базите на EUNAVFOR, тяхното оборудване и друго имущество, както и транспортните средства, не подлежат на претърсване, реквизиция, запор или изпълнителни действия.

3.   EUNAVFOR, тяхната собственост и имущество, независимо къде се намират и кой ги управлява, се ползват с имунитет от юрисдикция.

4.   Архивите и документацията на EUNAVFOR са неприкосновени по всяко време и където и да се намират.

5.   Официалната кореспонденция на EUNAVFOR е неприкосновена.

6.   По отношение на закупени и внесени стоки, предоставени услуги и съоръжения, използвани от EUNAVFOR за целите на операцията, EUNAVFOR, както и лицата, предоставили услуги или сключили договори, се освобождават от всякакви национални, регионални и общински данъци, такси и налози от подобно естество. EUNAVFOR не се освобождават от мита, такси и налози, които представляват заплащане за поискани и извършени услуги.

7.   Приемащата държава разрешава вноса и износа на стоки за операцията и ги освобождава от всякакви митни сборове, данъци и пътни и други такси, различни от такси за съхранение, превоз и други подобни поискани и получени услуги.

Член 6

Привилегии и имунитети на личния състав на EUNAVFOR, предоставени от приемащата държава

1.   Личният състав на EUNAVFOR не подлежи на арест или задържане под никаква форма.

2.   Документите, кореспонденцията и собствеността на личния състав на EUNAVFOR са неприкосновени, освен в случай на изпълнителни действия, разрешени съгласно параграф 6.

3.   Личният състав на EUNAVFOR се ползва с имунитет от наказателната юрисдикция на приемащата държава при всякакви обстоятелства.

Заинтересованата участваща държава или институция на ЕС, според случая, може да се откаже от имунитета на личния състав на EUNAVFOR по отношение на наказателната юрисдикция. Отказът от имунитет винаги трябва да бъде в писмена форма.

4.   Личният състав на EUNAVFOR се ползва с имунитет по отношение на гражданската и административната юрисдикция на приемащата държава във връзка с устни или писмени изявления, както и с всякакви действия, предприети в изпълнение на официалните му функции. Ако пред съд на приемащата държава бъде образувано гражданско производство срещу член на личния състав на EUNAVFOR, командващият силите на ЕС и компетентният орган на участващата държава или институция на ЕС незабавно се уведомяват за това. Преди образуването на съдебното производство командващият силите на ЕС и компетентният орган на участващата държава или институция на ЕС удостоверяват пред съда дали въпросното действие е извършено от член на личния състав на EUNAVFOR в изпълнение на официалните му функции.

Ако действието е извършено в изпълнение на официални функции, производство не се открива и се прилагат разпоредбите на член 15. Ако действието не е извършено в изпълнение на официални функции, производството може да продължи. Удостоверяването от страна на командващия силите на ЕС и компетентния орган на участващата държава или на институцията на ЕС има задължителен характер за юрисдикцията на приемащата държава, която не може да го оспорва.

При започване на производство от член на личния състав на EUNAVFOR, той вече не може да се позовава на имунитет от юрисдикция по отношение на всякакви насрещни искове, пряко свързани с основния иск.

5.   Личният състав на EUNAVFOR не може да бъде задължен да дава свидетелски показания. EUNAVFOR и участващите държави обаче се стремят да представят показания на свидетели или показания под клетва на персонала на EUNAVFOR, участвал във всеки инцидент, във връзка с който лицата са прехвърлени съгласно споразумение между Европейския съюз и приемащата държава относно условията за прехвърляне на лица, заподозрени в пиратство и въоръжени грабежи и на тяхното имущество от EUNAVFOR към приемащата държава.

6.   Изпълнителни мерки спрямо членове на личния състав на EUNAVFOR не се предприемат, освен когато срещу тях е заведено гражданско дело, което не е свързано с официалните им функции. Имуществото на личния състав на EUNAVFOR, което командващият силите на ЕС е удостоверил, че е необходимо за изпълнението на официалните му функции, не подлежи на изземване в изпълнение на присъда, решение или заповед. При граждански производства членовете на личния състав на EUNAVFOR не подлежат на ограничения върху личната им свобода или други ограничителни мерки.

7.   Имунитетът на личния състав на EUNAVFOR по отношение на юрисдикцията на приемащата държава не го освобождава от юрисдикциите на съответните участващи държави.

8.   По отношение на услугите, предоставени на EUNAVFOR, персоналът на EUNAVFOR се освобождава от действащите разпоредби за социално осигуряване в приемащата държава.

9.   Членовете на личния състав на EUNAVFOR се освобождават от всякакви форми на данъчно облагане в приемащата държава върху заплатите и възнагражденията, които получават от EUNAVFOR или от съответните участващи държави, както и върху всички други доходи, получени от източници извън приемащата държава.

В съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби, които приема, приемащата държава разрешава вноса на стоки за лично ползване от личния състав на EUNAVFOR и ги освобождава от всякакви мита, данъци и други такси освен такси за съхранение, превоз и други подобни услуги.

Личният багаж на членовете на личния състав на EUNAVFOR се освобождава от проверки, освен ако няма сериозни основания да се предполага, че съдържа вещи, които не са предназначени за лично ползване от личния състав на EUNAVFOR или предмети, забранени за внос и износ по закон или за които се прилагат правилата за налагане на карантина на приемащата държава. Такава проверка се извършва само в присъствието на съответния член на личния състав на EUNAVFOR или на упълномощен представител на EUNAVFOR.

Член 7

Местен персонал

Членовете на местния персонал се ползват с привилегии и имунитети единствено доколкото приемащата държава позволява това. Приемащата държава обаче упражнява юрисдикцията си над местния персонал по такъв начин, че да не се възпрепятства излишно изпълнението на функциите, свързани с операцията.

Член 8

Наказателна юрисдикция

Компетентните органи на участващата държава имат право да упражняват на територията на приемащата държава пълна наказателна юрисдикция и дисциплинарна власт, произтичащи от законодателството на участващата държава по отношение на целия личен състав на EUNAVFOR, подчинен на това законодателство. Когато е възможно, приемащата държава се стреми да улесни упражняването на юрисдикция от компетентните органи на участващата държава.

Член 9

Униформа и оръжия

1.   Носенето на униформа се урежда с правила, приети от командващия силите на ЕС.

2.   Когато са по море, членовете на военния личен състав на EUNAVFOR, както и полицейските служители, придружаващи задържаните от EUNAVFOR лица, могат да носят оръжия и муниции, при условие че заповедите, които са получили, допускат това, при строго ограничение до оперативните потребности.

3.   На сухоземната територия на Сейшелите членовете на личния състав на EUNAVFOR могат да носят оръжия, ако със заповед са получили разрешение за това, в рамките на своите обекти и при преминаване между такива обекти или техните кораби и самолети или когато придружават задържани лица, заподозрени в пиратство. Във всички други случаи оръжия могат да се носят само с предварително разрешение по силата на сейшелския закон за огнестрелните оръжия и боеприпасите.

Член 10

Подкрепа от страна на приемащата държава и сключване на договори

1.   Приемащата държава се съгласява, ако бъде отправена такава молба, да съдейства на EUNAVFOR за намирането на подходящи бази.

2.   В рамките на своите средства и възможности приемащата държава предоставя безвъзмездно бази, които са нейна собственост, при положение че те са поискани за осъществяване на административните и оперативните дейности на EUNAVFOR, с изключение на такси за комунални услуги и гориво.

3.   В рамките на своите средства и възможности приемащата държава допринася за подготовката, установяването, изпълнението и поддръжката на операцията. Подпомагането и поддръжката на операцията от страна на приемащата държава се извършват при същите условия, които са предвидени за нейните собствени въоръжени сили.

4.   Правото, приложимо за договори, сключени от EUNAVFOR в приемащата държава, се определя в съответните договори.

5.   Договорът може да предвижда процедурата за разрешаване на спорове, посочена в член 15, параграфи 3 и 4, да се прилага за спорове, възникващи при изпълнението на договора.

6.   Приемащата държава улеснява изпълнението на договорите, сключени между EUNAVFOR и търговски оператори за целите на операцията.

Член 11

Промени на базите

1.   При зачитане на законовите и подзаконовите разпоредби на приемащата държава EUNAVFOR имат право да изграждат или променят бази в зависимост от оперативните нужди.

2.   Приемащата държава няма да изисква обезщетение от EUNAVFOR за подобни строежи, промени или преустройства.

Член 12

Смърт на член на личния състав на EUNAVFOR

1.   Командващият силите на ЕС има право да се заеме и да направи необходимите постъпки за репатриране на починал член на личния състав на EUNAVFOR, както и на личното имущество на починалия.

2.   Аутопсия на починал член на EUNAVFOR не може да се извършва без съгласието на държавата, чийто гражданин е въпросният починал член, и без присъствието на представител на EUNAVFOR и/или на държавата, чийто гражданин е въпросният починал член.

3.   Приемащата държава и EUNAVFOR си сътрудничат в максимална степен за бързото репатриране на починали членове на личния състав на EUNAVFOR.

Член 13

Сигурност на EUNAVFOR и военна полиция

1.   Приемащата държава предприема всички подходящи мерки за гарантиране на безопасността и сигурността на EUNAVFOR и техния личен състав.

2.   Командващият силите на ЕС може да създаде военно-полицейско звено за поддържане на реда в базите на EUNAVFOR.

3.   Военно-полицейското звено може също, в консултация и сътрудничество с военната полиция или полицията на приемащата държава, да действа извън базите за осигуряване на ред и дисциплина сред личния състав на EUNAVFOR.

4.   Преминаващият транзитно през територията на приемащата държава личен състав на EUNAVFOR, който придружава задържаните от EUNAVFOR лица, може да прилага необходимите мерки на физическа принуда по отношение на тези лица.

Член 14

Комуникации

1.   EUNAVFOR могат да инсталират и използват устройства за радиоразпръскване и радиоприемане, както и сателитни системи. Те си сътрудничат с компетентните органи на приемащата държава с оглед избягване на конфликти при използването на съответните честоти. Приемащата държава предоставя безплатен достъп до честотния спектър в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби на приемащата държава.

2.   EUNAVFOR имат право на неограничена комуникация по радиостанция (включително сателитна, мобилна и преносима радиостанция), телефон, телеграф, факс и други средства, както и правото да инсталират необходимата техника за поддръжка на тези комуникации във и между базите на EUNAVFOR, включително поставяне на кабели и наземни линии за целите на операцията.

3.   На територията на собствените си бази EUNAVFOR могат да създадат необходимите условия за доставянето на поща, адресирана до и изпращана от EUNAVFOR и/или техния личен състав.

Член 15

Искания за обезщетение в случай на смърт, нараняване, вреди и загуби

1.   EUNAVFOR и личният състав на EUNAVFOR не носят отговорност за каквито и да било вреди или загуби на гражданско или държавно имущество, причинени от действия, предприети от EUNAVFOR в изпълнение на официални функции или от действия във връзка с граждански безредици или защита на EUNAVFOR.

2.   С оглед постигане на задоволително уреждане на спора, исковете за щети или загуби на гражданско или държавно имущество, които не са обхванати от параграф 1, както и исковете при смърт или увреждане на лица и за вреди или загуби на имущество на EUNAVFOR, се препращат на EUNAVFOR чрез компетентните органи на приемащата държава, когато се отнася за искове, предявени от юридически или физически лица от приемащата държава, или на компетентните органи на приемащата държава, когато се отнася за искове, предявени от EUNAVFOR.

3.   Когато не може да се постигне извънсъдебно споразумение, искането за обезщетение се подава до комисия по исканията за обезщетение, състояща се от равен брой представители на EUNAVFOR и на приемащата държава. Уреждането на исканията става по общо съгласие.

4.   Когато е невъзможно да се постигне споразумение в комисията по исканията за обезщетение, исканията:

а)

за суми, по-малки или равни на 40 000 EUR, се уреждат по дипломатически път между приемащата държава и представители на ЕС;

б)

за суми, надхвърлящи посочената в буква а), се отнасят до арбитражен орган, чиито решения са задължителни.

5.   Арбитражният орган се състои от трима арбитри, като първият се определя от приемащата държава, вторият — от EUNAVFOR, а третият — по общо съгласие от приемащата държава и EUNAVFOR. Когато една от страните не посочи арбитър в рамките на два месеца, или когато приемащата държава и EUNAVFOR не могат да постигнат съгласие по определянето на третия арбитър, той се назначава служебно от председателя на Съда на Европейските общности.

Командващият операцията на ЕС и/или командващият силите на ЕС и административните органи на приемащата държава се договарят за необходимите административни мерки за определяне на мандата на комисията по исканията за обезщетение на арбитражния орган, приложимите в рамките на тези органи процедури и условията за предявяване на искания за обезщетение.

Член 16

Взаимодействие и спорове

1.   Всички въпроси, възникнали във връзка с прилагането на настоящото споразумение, се разглеждат съвместно от представители на EUNAVFOR и от компетентните органи на приемащата държава.

2.   Ако не е постигнато предварително споразумение, споровете относно тълкуването или прилагането на настоящото споразумение се разрешават между представители на ЕС и на приемащата държава единствено с дипломатически средства.

Член 17

Други разпоредби

1.   Във всички случаи, в които настоящото споразумение се позовава на привилегиите, имунитетите и правата на EUNAVFOR и на личния състав на EUNAVFOR, правителството на приемащата държава отговаря за прилагането и спазването им от съответните местни власти на приемащата държава.

2.   Никоя разпоредба на настоящото споразумение няма за цел да се отклонява и не може да се тълкува като дерогация от права на държава-членка на ЕС или на друга държава, участваща в EUNAVFOR, произтичащи от други споразумения.

Член 18

Разпоредби за прилагане

За целите на прилагането на настоящото споразумение, въпроси от оперативен, административен или технически характер могат да бъдат предмет на отделни договорености, сключени между командващия операцията на ЕС и/или командващия силите на ЕС и административните органи на приемащата държава.

Член 19

Влизане в сила и прекратяване

1.   Настоящото споразумение влиза в сила в деня на подписването му и остава валидно до датата на напускане на последните части на EUNAVFOR и последния член на личния състав на EUNAVFOR, съгласно нотификацията, изпратена от EUNAVFOR. Всяка от страните може да прекрати споразумението на който и да е по-ранен етап с 6-месечно писмено предизвестие.

2.   Независимо от параграф 1, разпоредбите, които се съдържат в член 4, параграф 8, член 5, параграфи 1—3, 6 и 7, член 6, параграфи 1, 3, 4, 6 и 8—10, член 10, параграф 2, член 11, член 13, параграфи 1 и 2 и член 15, се прилагат от датата, на която първият член на личния състав на EUNAVFOR е разположен в приемащата държава, ако тази дата е по-ранна от датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

3.   Настоящото споразумение може да се изменя с писмено споразумение между страните.

4.   Прекратяването на настоящото споразумение не засяга правата и задълженията, произтичащи от изпълнението на споразумението преди неговото прекратяване.

Съставено във Виктория, Сейшели, в двоен екземпляр на английски език, на 10 ноември 2009 година.

За Европейския съюз

За Република Сейшели


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

10.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 323/20


РЕШЕНИЕ 2009/917/ПВР НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2009 година

относно използването на информационни технологии за митнически цели

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 30, параграф 1, буква а) и член 34, параграф 2, буква в) от него,

като взе предвид инициативата на Френската република,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Митническите администрации, съвместно с други компетентни органи, отговарят на външните граници на Общността, както и в рамките на митническата ѝ територия, за предотвратяване, разследване и преследване на нарушения не само на нормите на Общността, но и на националните законодателства.

(2)

Нарастващата тенденция за незаконен трафик от всякакъв вид представлява сериозна заплаха за общественото здраве, морал и сигурност.

(3)

Съществува необходимост от засилване на сътрудничеството между митническите администрации чрез определяне на процедури, чрез които те могат да действат съвместно и да обменят лични и други данни, свързани с незаконен трафик, като използват нови технологии за управление и предаване на такава информация, като се вземат предвид Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (2), както и принципите, посочени в Препоръка № R (87) 15 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 17 септември 1987 г., уреждаща използването на лични данни в полицейския сектор (наричана по-нататък „Препоръка № R (87) 15“).

(4)

Необходимо е също така да се осигури по-голяма степен на взаимно допълване на действията в контекста на сътрудничеството с Европейската полицейска служба (Европол) и Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) чрез предоставяне на достъп на тези органи до Митническата информационна система, включително идентификационната база данни за митнически досиета, с оглед изпълнението на задачите в рамките на предоставения им мандат.

(5)

Достъпът с цел прочит на данни в Митническата информационна система следва да позволи на Европол да сверява информацията, получена чрез други средства, с наличната информация в посочените бази данни, да установява нови връзки, които до този момент на са могли да бъдат открити, и по този начин да изготвя по-обстоен анализ. Достъпът с цел прочит на данни в идентификационната база данни за митнически досиета следва да позволи на Европол да разкрива свързани случаи на наказателни разследвания, които до този момент на са му били известни и които имат значение за държавите в Европейския съюз и извън него.

(6)

Достъпът с цел прочит на данни в Митническата информационна система следва да позволи на Евроюст да получава веднага необходимата информация за изготвяне на точен първоначален преглед, който дава възможност за установяване и преодоляване на пречките от правно естество и за постигане на по-добри резултати в наказателното преследване. Достъпът с цел прочит на данни в идентификационната база данни за митнически досиета следва да позволи на Евроюст да получава информация за текущи и приключили разследвания в различните държави-членки и по този начин да засилва подкрепата за съдебните органи в държавите-членки.

(7)

Тъй като в ежедневната си работа митническите администрации трябва да прилагат както разпоредбите на Общността, така и разпоредби, различни от общностните, е необходимо да се вземат мерки разпоредбите за взаимопомощ и административно сътрудничество да се развиват паралелно. Следователно следва да се вземат предвид разпоредбите относно Митническата информационна система и идентификационната база данни за митнически досиета от Регламент (ЕО) № 766/2008 (3).

(8)

Държавите-членки отчитат ползите за координирането и засилването на борбата с трансграничната престъпност, които ще бъдат осигурени чрез пълноценното използване на идентификационната база данни за митнически досиета, и следователно се ангажират да въвеждат възможно най-много информация в тази база данни.

(9)

Придобитият опит след влизането в сила на Конвенцията от 26 юли 1995 г. за използване на информационните технологии за митнически цели (4) (наричана по-нататък „Конвенцията МИС“) показва, че използването на Митническата информационна система единствено за оглед и докладване, дискретно наблюдение или конкретни проверки не позволява пълното постигане на целта на системата, която е съдействие при предотвратяване, разследване и преследване на тежки нарушения на националното законодателство.

(10)

Извършването на стратегически анализ следва да помогне на отговорните лица на най-високо равнище при определянето на проекти, цели и политики за борба с измамите, планирането на дейности и насочването на средства, необходими за постигане на оперативните цели.

(11)

Извършването на оперативен анализ на дейностите, ресурсите и намеренията на определени лица или предприятия, които не спазват или изглежда не спазват националното законодателство, следва да подпомогне митническите органи при предприемането на подходящи мерки в конкретните случаи, за да се постигнат целите за борба с измамите.

(12)

Следователно Конвенцията МИС следва да бъде заменена.

(13)

Настоящото решение спазва основните права и зачита принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(14)

Настоящото решение не е пречка държавите-членки да прилагат конституционните си норми относно обществения достъп до официални документи,

РЕШИ:

ГЛАВА I

СЪЗДАВАНЕ НА МИТНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Член 1

1.   Създава се съвместна автоматизирана информационна система за митнически цели (наричана по-нататък „Митническата информационна система“ или „системата“).

2.   Целта на Митническата информационна система, в съответствие с настоящото решение, е съдействие за предотвратяване, разследване и преследване на тежки нарушения на националното законодателство чрез по-бързо предоставяне на информация и по този начин повишаване на ефективността на сътрудничеството и на процедурите за контрол от страна на митническите администрации на държавите-членки.

ГЛАВА II

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 2

За целите на настоящото решение:

1.

„национално законодателство“ означава всички законови и подзаконови разпоредби на държава-членка, по отношение на чието прилагане митническата администрация на тази държава-членка има пълна или частична компетентност, отнасящи се до:

а)

движението на стоки, за които се прилагат мерки за забрана, ограничение или контрол, особено мерките, посочени в членове 30 и 296 от Договора за създаване на Европейската общност (Договора за ЕО);

б)

мерките за контрол на движението на парични средства в рамките на Общността, когато такива мерки се предприемат в съответствие с член 58 от Договора за ЕО;

в)

прехвърлянето, преобразуването, укриването или прикриването на вещи или приходи, придобити или получени пряко или непряко чрез незаконен международен трафик на наркотици или чрез нарушение на:

i)

законови, подзаконови или административни разпоредби на държава-членка, по отношение на чието прилагане митническата администрация на тази държава-членка има пълна или частична компетентност, отнасящи се до трансграничното движение на стоки, за които се прилагат мерки за забрана, ограничение или контрол, по-специално мерките, посочени в членове 30 и 296 от Договора за ЕО, както и нехармонизираните акцизи;

ii)

съвкупността от общностни разпоредби и свързани разпоредби за прилагане, уреждащи вноса, износа, транзита и представянето на стоки, търгувани между държавите-членки и трети държави, както и между държавите-членки, когато става дума за стоки, които нямат статут на стоки от Общността по смисъла на член 23 от Договора за ЕО, или за стоки, подлежащи на допълнителен контрол или проучване с цел установяване на техния статут на стоки от Общността;

iii)

съвкупността от разпоредби, приети на общностно равнище в рамките на общата селскостопанска политика, както и приетите специални разпоредби по отношение на стоките, получени от преработка на селскостопански продукти; или

iv)

съвкупността от разпоредби, приети на общностно равнище за хармонизиране на акцизите и данъка върху добавената стойност, налаган при внос, както и националните разпоредби за тяхното прилагане, или тези, които се използват за тази цел;

2.

„лични данни“ означава всяка информация, свързана с физическо лице с установена или установяема самоличност („субект на данни“); лице с установяема самоличност е лице, чиято самоличност може да се установи пряко или косвено, по-специално чрез идентификационен номер или по един или повече елементи, характерни за неговата физическа, физиологическа, психическа, икономическа, културна или социална самоличност;

3.

„предоставяща държава-членка“ означава държавата-членка, която въвежда данни в Митническата информационна система;

4.

„оперативен анализ“ означава анализ на операции, които представляват или изглежда, че представляват нарушение на националното законодателство, включващ следните етапи:

а)

събиране на информация, включително лични данни;

б)

оценка на надеждността на източника на информация и на самата информация;

в)

проучване, систематично представяне и тълкуване на връзките между тези информационни единици или между тях и други важни данни;

г)

формулиране на мнения, хипотези или препоръки, които да могат да бъдат пряко използвани от компетентните органи като информация за рисковете с оглед предотвратяване и разкриване на други операции, нарушаващи националното законодателство, и/или точно идентифициране на лица или предприятия, участващи в такива операции;

5.

„стратегически анализ“ означава проучване и представяне на общите тенденции, свързани с нарушенията на националното законодателство, чрез оценка на опасността, мащаба и последиците на определени видове операции, които са в нарушение на националното законодателство, с цел впоследствие да се определят приоритетите, да се получи по-добра представа за явлението или опасността, както и да се пренасочат действията за предотвратяване и разкриване на измами и да се преразгледа вътрешната организация. За стратегически анализ могат да се използват само данни, при които са заличени елементите, позволяващи идентифициране на субекта.

ГЛАВА III

ФУНКЦИОНИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИТНИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Член 3

1.   Митническата информационна система се състои от централна база данни, която е достъпна чрез терминали, разположени във всяка държава-членка. Тя съдържа единствено данни, необходими за осъществяване на целта ѝ, определена в член 1, параграф 2, включително лични данни, групирани в следните категории:

а)

стоки;

б)

превозни средства;

в)

предприятия;

г)

физически лица;

д)

тенденции в измамите;

е)

налични експертни познания;

ж)

задържани, иззети или конфискувани вещи;

з)

задържани, иззети или конфискувани парични средства.

2.   Комисията осигурява техническото управление на инфраструктурата на Митническата информационна система в съответствие с правилата, предвидени в мерките за прилагане, приети от Съвета.

Комисията докладва във връзка с управлението пред комитета, посочен в член 27.

3.   Комисията уведомява посочения комитет за приетите практически мерки, свързани с техническото управление.

Член 4

1.   Държавите-членки определят информацията, която да се въвежда в Митническата информационна система във връзка с всяка една от посочените в член 3, параграф 1 категории, доколкото това е необходимо за постигане на целта на системата. В категорията, посочена в член 3, параграф 1, буква д), в никакъв случай не се въвеждат лични данни.

2.   По отношение на категориите, посочени в член 3, параграф 1, букви а)—г), въвежданите в системата данни относно физически лица съдържат единствено:

а)

фамилно име, моминско име, собствени имена, предишни фамилни имена и псевдоними;

б)

дата и място на раждане;

в)

гражданство;

г)

пол;

д)

номер, място и дата на издаване на документите за самоличност (паспорти, лични карти, свидетелства за управление на МПС);

е)

адрес;

ж)

особени обективни и постоянни физически характеристики;

з)

причина за въвеждане на данните;

и)

предложено действие;

й)

предупредителен код, посочващ наличие на прояви като притежание на оръжие, проява на насилие или бягство;

к)

регистрационен номер на превозното средство.

3.   По отношение на категорията, посочена в член 3, параграф 1, буква е), въвежданите в системата данни относно физически лица съдържат единствено собствените и фамилните имена на експертите.

4.   По отношение на категориите, посочени в член 3, параграф 1, букви ж) и з), въвежданите в системата данни относно физически лица съдържат единствено следните данни:

а)

фамилно име, моминско име, собствени имена, предишни фамилни имена и псевдоними;

б)

дата и място на раждане;

в)

гражданство;

г)

пол;

д)

адрес.

5.   В никакъв случай в Митническата информационна система не се въвеждат личните данни, посочени в член 6 от Рамково решение 2008/977/ПВР.

Член 5

1.   Данните от категориите, посочени в член 3, параграф 1, букви а)—ж), се въвеждат в Митническата информационна система само с цел оглед и докладване, дискретно наблюдение, конкретни проверки и стратегически или оперативен анализ.

Данните от категорията, посочена в член 3, параграф 1, буква з), се въвеждат в Митническата информационна система само с цел стратегически или оперативен анализ.

2.   За целите на действията, посочени в параграф 1, лични данни от категориите, посочени в член 3, параграф 1, могат да се въвеждат в Митническата информационна система само когато съществуват реални основания да се предполага, по-специално с оглед на предишни незаконни дейности, че въпросното лице е извършило, в момента извършва или предстои да извърши тежки нарушения на националното законодателство.

Член 6

1.   Ако се извършват действията, посочени в член 5, параграф 1, може да се събере и предаде изцяло или частично на предоставящата държава-членка следната информация:

i)

фактът, че посочените стоки, превозно средство, предприятие или физическо лице са открити;

ii)

мястото, часа и основанието за проверката;

iii)

маршрутът и направлението на пътуването;

iv)

лицата, придружаващи въпросното лице, или пътниците в превозното средство;

v)

използваните превозни средства;

vi)

превозваните вещи;

vii)

обстоятелствата, при които са открити стоката, превозните средства, предприятието или физическото лице.

Когато тази информация е получена при извършване на дискретно наблюдение, трябва да се предприемат мерки, за да се гарантира запазването ѝ в тайна.

2.   В контекста на конкретна проверка съгласно член 5, параграф 1 физически лица, превозни средства и предмети могат да бъдат обискирани или претърсвани в допустимата степен и в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби и процедурите на държавата-членка, където се извършва обискът или претърсването. Когато конкретната проверка не е разрешена съгласно законодателството на държавата-членка, тя автоматично се преобразува от тази държава-членка в оглед и докладване или в дискретно наблюдение.

Член 7

1.   Пряк достъп до данните в Митническата информационна система се предоставя само на определените от всяка държава-членка национални органи. Тези национални органи са митническите администрации, но се допуска включването и на други органи, които в съответствие със законовите и подзаконовите актове и процедурите на въпросната държава-членка са компетентни да предприемат действия за постигане на определената в член 1, параграф 2 цел.

2.   Всяка държава-членка изпраща на останалите държави-членки и на комитета, посочен в член 27, списък на определените съгласно параграф 1 от настоящия член компетентни органи с право на пряк достъп до Митническата информационна система, като посочва за всеки отделен орган до кои данни може да има достъп и за какви цели.

3.   Независимо от параграфи 1 и 2 Съветът може с единодушно решение да разреши достъп до Митническата информационна система на международни или регионални организации. Когато взема това решение, Съветът взема под внимание всички действащи споразумения на реципрочна основа, както и всяко становище на Съвместния надзорен орган, посочен в член 25, относно адекватността на мерките за защита на данните.

Член 8

1.   Държавите-членки, Европол и Евроюст могат да използват данните, получени от Митническата информационна система, единствено за постигане на целта, посочена в член 1, параграф 2. Въпреки това те могат да използват тези данни за административни или други цели с предварително разрешение на държавата-членка, която е въвела данните в системата и при спазване на условията, поставени от нея. Такова различно използване на данните трябва да е в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби и процедурите на държавата-членка, която иска да ги използва съгласно член 3, параграф 2 от Рамково решение 2008/977/ПВР, като следва да се отчита принцип 5.2.i от Препоръка № R (87) 15.

2.   Без да се засягат параграфи 1 и 4 от настоящия член, член 7, параграф 3 и членове 11 и 12, получените от Митническата информационна система данни се използват само от националните органи на държава-членка, определени за целта от въпросната държава-членка, които в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби и процедури са компетентни да предприемат действия за постигане на определената в член 1, параграф 2 цел.

3.   Всяка държава-членка изпраща на останалите държави-членки и на комитета, посочен в член 27, списък на компетентните органи, определени от нея съгласно параграф 2 от настоящия член.

4.   Данните, получени от Митническата информационна система с предварително разрешение на държавата-членка, която ги е въвела в системата, и при спазване на поставените от нея условия, може да се предават за използване на национални органи, различни от определените съгласно параграф 2 от настоящия член, както и на трети държави и на международни или регионални организации, които искат да ги ползват. Всяка държава-членка взема специални мерки за гарантиране сигурността на тези данни, когато те се предават на служби, разположени извън нейната територия. Данни за тези мерки трябва да се предоставят на Съвместния надзорен орган, посочен в член 25.

Член 9

1.   Въвеждането на данни в Митническата информационна система се урежда от законовите и подзаконовите разпоредби и процедурите на предоставящата държава-членка, освен когато в настоящото решение са предвидени по-строги разпоредби.

2.   Използването на данни, получени от Митническата информационна система, включително и извършването на някое от действията по член 5, параграф 1, предложено от предоставящата държава-членка, се урежда от законовите и подзаконовите разпоредби и процедурите на държавата-членка, която ги използва, освен когато в настоящото решение са предвидени по-строги разпоредби.

Член 10

1.   Всяка държава-членка определя компетентна митническа администрация, която отговаря за Митническата информационна система на национално равнище.

2.   Администрацията, посочена в параграф 1, отговаря за правилното функциониране на Митническата информационна система в държавата-членка и взема необходимите мерки, за да осигури спазване на настоящото решение.

3.   Държавите-членки се информират помежду си за администрацията, посочена в параграф 1.

Член 11

1.   Европол, в рамките на своя мандат и за изпълнение на своите задачи, има право на достъп до данните, въведени в Митническата информационна система съгласно членове 1, 3—6 и 15—19, както и да търси тези данни.

2.   В случай че при търсене в системата Европол открие сходство между обработвана от Европол информация и запис в Митническата информационна система, Европол уведомява за това въвелата данните държава-членка по каналите, определени в Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Европол) (5).

3.   Използването на информацията, получена вследствие на търсене в Митническата информационна система, става само със съгласието на държавата-членка, която е въвела данните в системата. Ако въпросната държава-членка даде разрешение за използване на тази информация, по отношение на нейната обработка се прилага Решение 2009/371/ПВР. Европол има право да предава подобна информация на трети държави и трети органи само със съгласието на съответната държава-членка, която е въвела данните в системата.

4.   Европол може да поиска допълнителна информация от съответните държави-членки, в съответствие с Решение 2009/371/ПВР.

5.   Без да се засягат параграфи 3 и 4, Европол не може да свързва частите от Митническата информационна система, до които има достъп, с компютърна система за събиране и обработка на данни, използвана чрез или в Европол, нито да прехвърля съдържащите се в тях данни към такава система, нито да изтегля или по друг начин да копира части от Митническата информационна система.

Европол ограничава достъпа до данните, въведени в Митническата информационна система, до надлежно оправомощените за това служители на Европол.

Европол предоставя възможност на Съвместния надзорен орган, създаден съгласно член 34 от Решение 2009/371/ПВР, да прави преглед на дейностите на Европол при упражняване на правото му на достъп до и на търсене във въведените в Митническата информационна система данни.

6.   Никоя от разпоредбите на настоящия член не трябва да се тълкува като засягаща разпоредбите на Решение 2009/371/ПВР относно защитата на данните и отговорността при непозволена или неправилна обработка на такива данни от служители на Европол, или като засягаща правомощията на Съвместния надзорен орган, създаден съгласно посоченото решение.

Член 12

1.   Националните членове на Евроюст, техните заместници, помощници и специално оправомощени служители, в рамките на своя мандат и за изпълнение на задачите на Евроюст, имат право на достъп до данните, въведени в Митническата информационна система в съответствие с членове 1, 3—6 и 15—19, както и на търсене в системата.

2.   В случай че при търсене в системата национален член на Евроюст, негов заместник, помощник или специално оправомощен служител открие сходство между обработвана от Евроюст информация и въведени в Митническата информационна система данни, той уведомява за това въвелата данните държава-членка. Информацията, получена в резултат на такова търсене, може да бъде предоставяна на трети държави и трети органи само със съгласието на държавата-членка, която е въвела данните в системата.

3.   Никоя от разпоредбите на настоящия член не трябва да се тълкува като засягаща разпоредбите на Решение 2009/426/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 г. за укрепване на Евроюст и за изменение на Решение 2002/187/ПВР за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност (6), свързани със защитата на данните и отговорността при непозволена или неправилна обработка на такива данни от националните членове на Евроюст, техните заместници, помощници и специално оправомощени служители, или като засягаща правомощията на Съвместния надзорен орган, създаден съгласно посоченото решение.

4.   Частите от Митническата информационна система, до които имат достъп националните членове на Евроюст, техните заместници, помощници и специално оправомощени служители, не могат да се свързват с компютърна система за събиране и обработка на данни, използвана чрез или в Евроюст, нито съхраняваните в тях данни могат да се прехвърлят в такава компютърна система, нито части от Митническата информационна система могат да се изтеглят.

5.   Достъпът до данните, въведени в Митническата информационна система, е ограничен до националните членове на Евроюст, техните заместници, помощници и специално оправомощени служители и не се отнася за други служители на Евроюст.

ГЛАВА IV

ПРОМЯНА НА ДАННИ

Член 13

1.   Единствено предоставящата държава-членка има право да променя, допълва, коригира или заличава данните, въведени от нея в Митническата информационна система.

2.   Ако предоставящата държава-членка забележи или научи, че въведените от нея данни съдържат неточни факти или са въведени или съхранявани в противоречие с настоящото решение, тя ги променя, допълва, коригира или заличава по съответния ред и уведомява за това останалите държави-членки, Европол и Евроюст.

3.   Когато държава-членка, Европол или Евроюст разполага с доказателства, които дават основания да се предполага, че определени данни съдържат неточни факти или са били въведени или съхранявани в Митническата информационна система в противоречие с настоящото решение, тя уведомява за това при първа възможност предоставящата държава-членка. Последната проверява съответните данни и при необходимост ги коригира или заличава незабавно. Предоставящата държава-членка уведомява останалите държави-членки, Европол и Евроюст за извършените поправки или заличавания.

4.   Когато при въвеждането на данни в Митническата информационна система държавата-членка забележи, че докладът ѝ противоречи на предходен доклад по отношение на съдържанието или предложените действия, тя незабавно уведомява за това представилата предходния доклад държава-членка. След това двете държави-членки предприемат мерки, за да разрешат проблема. В случай на несъгласие се запазва първият доклад, но частите от новия доклад, които не противоречат на първия доклад, се въвеждат в системата.

5.   При спазване на настоящото решение, когато съд или друг компетентен орган в която и да е от държавите-членки постанови окончателно решение за промяна, допълване, корекция или заличаване на данни в Митническата информационна система, държавите-членки поемат една към друга ангажимент за изпълнение на това решение. При наличие на противоречия между подобни решения на съдилища или на други компетентни органи в различни държави-членки, включително и посочените в член 23, параграф 1 решения за коригиране или заличаване, държавата-членка, която е въвела въпросните данни, ги заличава от системата.

ГЛАВА V

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

Член 14

1.   Въведените в Митническата информационна система данни се съхраняват само за времето, необходимо за постигане на целта, за която са били въведени. Необходимостта от съхраняването им се преразглежда най-малко веднъж годишно от предоставящата държава-членка.

2.   Предоставящата държава-членка може да реши в рамките на срока за преразглеждане на данните дали да ги съхранява до следващото преразглеждане, когато това е необходимо за целите, за които са били въведени. Без да се засягат членове 22 и 23, когато няма решение за съхраняване на данните, те се прехвърлят автоматично в частта от Митническата информационна система, достъпът до която е ограничен в съответствие с параграф 4 от настоящия член.

3.   При планирано прехвърляне на данните от Митническата информационна система съгласно параграф 2 Митническата информационна система автоматично известява предоставящата държава-членка един месец предварително.

4.   Данните, прехвърлени съгласно параграф 2 от настоящия член, се съхраняват за срок от една година в Митническата информационна система, като, без да се засягат членове 22 и 23, до тях имат достъп само представителят на комитета, посочен в член 27, или надзорните органи, посочени в член 24 и член 25, параграф 1. През този период те се използват само с цел проверка на точността и законосъобразността им, след което трябва да се заличат.

ГЛАВА VI

СЪЗДАВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННА БАЗА ДАННИ ЗА МИТНИЧЕСКИ ДОСИЕТА

Член 15

1.   В допълнение към данните, които съдържа в съответствие с член 3, Митническата информационна система съдържа данните, посочени в настоящата глава, в специална база данни (наричана по-нататък „идентификационна база данни за митнически досиета“). Без да се засягат разпоредбите на настоящата глава и на глави VII и VIII, всички разпоредби на настоящото решение се прилагат и по отношение на идентификационната база данни за митнически досиета. Въпреки това не се прилага изключението, предвидено в член 21, параграф 2.

2.   Целта на идентификационната база данни за митнически досиета е да позволи на националните органи, компетентни за провеждане на митнически разследвания, които са определени съгласно член 7, когато създават досие за или разследват едно или повече физически лица или предприятия, както и на Европол и на Евроюст да установят кои са компетентните органи на другите държави-членки, които разследват или са разследвали тези физически лица или предприятия, така че чрез информацията за съществуващите следствени досиета да постигнат целта, посочена в член 1, параграф 2.

3.   За целите на идентификационната база данни за митнически досиета всяка държава-членка изпраща на другите държави-членки, на Европол, на Евроюст и на комитета, посочен в член 27, списък с тежките нарушения на нейното национално законодателство.

Този списък включва само нарушенията, които са наказуеми със:

а)

лишаване от свобода или мярка за задържане за максимален период от не по-малко от 12 месеца, или

б)

глоба от не по-малко от 15 000 EUR.

4.   Ако държавата-членка, която е получила данни от идентификационната база данни за митнически досиета, има нужда от допълнителна информация за съхранени следствени досиета на физически лица или предприятия, тя иска помощ от предоставящата държава-членка на основание на действащите актове в областта на взаимопомощта.

ГЛАВА VII

ФУНКЦИОНИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННАТА БАЗА ДАННИ ЗА МИТНИЧЕСКИ ДОСИЕТА

Член 16

1.   Данни от следствените досиета се въвеждат в идентификационната база данни за митнически досиета само за целите, посочени в член 15, параграф 2. Данните се отнасят единствено до следните категории:

а)

физическо лице или предприятие, за което е имало следствено досие, създадено от компетентен орган на държава-членка, и което:

i)

в съответствие с националното законодателство на заинтересованата държава-членка е заподозряно, че извършва или е извършило, или участва или е участвало в извършването на тежко нарушение на националното законодателство;

ii)

е било предмет на доклад, установяващ извършването на такова нарушение; или

iii)

му е било наложено наказание за такова нарушение от страна на административен орган или съд;

б)

областта, за която се отнася следственото досие;

в)

наименованието, националната принадлежност и информацията за контакт с органа на държавата-членка, занимаващ се със случая, заедно с номера на досието.

Данните, посочени в букви а)—в), се въвеждат в отделен запис с данни за всяко физическо лице или предприятие. Не се разрешава създаването на връзки между записите с данни.

2.   Личните данни, посочени в параграф 1, буква а), включват само:

а)

за физически лица: фамилно име, моминско име, собствени имена, предишни фамилни имена и псевдоними, дата и място на раждане, гражданство и пол;

б)

за предприятия: наименование на предприятието, наименованието, под което предприятието извършва търговска дейност, адрес, идентификационен номер по ДДС, идентификационен номер по регистрацията за акцизи.

3.   Данните се въвеждат за определен период от време в съответствие с член 19.

Член 17

Държавата-членка не е задължена да въвежда данните, посочени в член 16, в конкретни случаи, ако и за периода, в който това би навредило на обществения ред или на други съществени интереси, особено когато това би представлявало непосредствена и сериозна заплаха за обществената ѝ сигурност или за обществената сигурност на друга държава-членка или на трета държава; или когато са изложени на риск други, също толкова важни основни интереси; или когато такива данни биха могли да накърнят сериозно правата на лицата или да повлияят на текущо разследване.

Член 18

1.   Правото на въвеждане на данни в идентификационната база данни за митнически досиета и справката с тях се предоставят изключително на органите, посочени в член 15, параграф 2.

2.   Всяка справка, свързана с идентификационната база данни за митнически досиета, включва следните лични данни:

а)

за лица: собствено име и/или фамилно име, и/или моминско име, и/или предишни фамилни имена, и/или псевдоним, и/или дата на раждане;

б)

за предприятия: наименование и/или наименованието, под което предприятието извършва търговска дейност, и/или адрес, и/или идентификационен номер по ДДС, и/или идентификационен номер по регистрацията за акцизи.

ГЛАВА VIII

ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ В ИДЕНТИФИКАЦИОННАТА БАЗА ДАННИ ЗА МИТНИЧЕСКИ ДОСИЕТА

Член 19

1.   Сроковете на съхранение се определят в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби и процедурите на държавата-членка, въвеждаща данните. В никакъв случай обаче не могат да бъдат превишени следните срокове, започващи от датата, на която данните са били въведени в досието:

а)

данни, свързани с текущо разследване, не могат да се съхраняват за срок, надвишаващ три години, ако в рамките на този срок не е установено, че е извършено нарушение. Данните се заличават преди изтичането на тригодишния период, ако са изминали дванадесет месеца от последното действие по разследване;

б)

данни, свързани със следствени досиета, по които е установено, че е извършено нарушение, но все още не са довели до осъждане или налагане на глоба, не могат да се съхраняват за срок над шест години;

в)

данни, свързани с разследване, което е довело до осъждане или налагане на глоба, не могат да се съхраняват за срок над десет години.

2.   На всички етапи на разследването, както е посочено в параграф 1, букви а)—в), веднага след прекратяване на разследването по отношение на физическо лице или предприятие по член 16 в съответствие със законодателството и административните разпоредби на предоставящата държава-членка всички данни, отнасящи се до физическото лице или предприятието, се заличават незабавно.

3.   Данните се заличават автоматично от идентификационната база данни за митнически досиета, считано на датата след изтичане на сроковете за съхранение, посочени в параграф 1.

ГЛАВА IX

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Член 20

Рамково решение 2008/977/ПВР се прилага по отношение на защитата на обмена на данни, осъществяван в съответствие с настоящото решение, освен ако в настоящото решение не е предвидено друго.

Член 21

1.   Данните могат да бъдат копирани единствено за технически цели, при условие че копирането е необходимо за пряко търсене от страна на органите, посочени в член 7.

2.   При спазване на член 8, параграф 1 личните данни, въведени от друга държава-членка, не могат да бъдат копирани от Митническата информационна система в други национални досиета с данни с изключение на копиране в системи за управление на риска, използвани за управление на националния митнически контрол, или на копиране в система за оперативен анализ, използвана за координиране на действията. Това копиране може да се извършва единствено в степента, необходима за конкретния случай или разследване.

3.   В двата случая, в които се допуска изключение, посочени в параграф 2, единствено анализаторите, оправомощени от националните органи на всяка държава-членка, имат право да обработват лични данни, получени от Митническата информационна система, в рамките на система за управление на риска, използвана за управление на митническия контрол от националните органи, или на система за оперативен анализ, използвана за координиране на действията.

4.   Всяка държава-членка изпраща на останалите държави-членки и на комитета, посочен в член 27, списък на службите за управление на риска, чиито анализатори са оправомощени да копират и обработват лични данни, въведени в Митническата информационна система.

5.   Личните данни, копирани от Митническата информационна система, се съхраняват единствено за времето, необходимо за постигане на целите, за които са били копирани. Необходимостта от тяхното съхраняване се преразглежда най-малко веднъж годишно от държавата-членка, която е копирала данните. Срокът на съхранение не превишава десет години. Лични данни, които не са необходими за продължаване на оперативния анализ, се заличават незабавно или се заличават съдържащите се в тях елементи, позволяващи идентифициране на субекта.

Член 22

Правата на лицата по отношение на личните данни в Митническата информационна система, особено правата им за достъп, коригиране, заличаване или блокиране, се упражняват в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби и процедурите, с които се изпълнява Рамково решение 2008/977/ПВР, на държавата-членка, в която те се позовават на тези права. Достъп се отказва дотолкова, доколкото този отказ е необходим и съразмерен, с цел да не бъде застрашено текущо национално разследване или по време на период на дискретно наблюдение, или при оглед и докладване. Когато се прави оценка на приложимостта на такова изключение, се вземат предвид законните интереси на засегнатото лице.

Член 23

1.   На територията на всяка държава-членка, в съответствие с нейните законови и подзаконовите разпоредби и процедури, всяко лице може да заведе дело или при необходимост да подаде жалба пред съда или пред органа, компетентен съгласно законовите и подзаконовите разпоредби и процедурите на тази държава-членка, относно свързаните с него лични данни в Митническата информационна система, с цел да:

а)

поиска коригиране или заличаване на неточни лични данни;

б)

поиска коригиране или заличаване на лични данни, въведени или съхранявани в Митническата информационна система в противоречие с настоящото решение;

в)

получи достъп до лични данни;

г)

поиска блокиране на личните данни;

д)

получи обезщетение съгласно член 30, параграф 2.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 31, съответните държави-членки поемат ангажимент една към друга за изпълнение на окончателните решения на съд или друг компетентен орган съгласно параграф 1, букви а)—в) от настоящия член.

Член 24

Всяка държава-членка определя един или няколко национални надзорни органа, отговорни за защитата на личните данни, които осъществяват независим надзор върху данните, въведени в Митническата информационна система в съответствие с Рамково решение 2008/977/ПВР.

Член 25

1.   Създава се Съвместен надзорен орган, съставен от двама представители на съответния(те) независим(и) национален(ни) надзорен(ни) орган(и) на всяка една държава-членка.

2.   Съвместният надзорен орган наблюдава и гарантира прилагането на разпоредбите на настоящото решение и на Рамково решение 2008/977/ПВР във връзка със защитата на физически лица по отношение на обработката на лични данни чрез Митническата информационна система.

3.   За тази цел Съвместният надзорен орган е компетентен да осъществява надзор на функционирането на Митническата информационна система, да проучва евентуалните трудности при прилагането или тълкуването, които могат да възникнат в хода на работата ѝ, да проучва евентуалните проблеми при упражняване на независим надзор от страна на националните надзорни органи в държавите-членки или при упражняване на правото на достъп на физически лица до системата, както и да изготвя предложения за намиране на общи решения на проблемите.

4.   Съвместният надзорен орган има достъп до Митническата информационна система с оглед изпълнение на задълженията си.

5.   Изготвените от Съвместния надзорен орган доклади се предават на органите, пред които докладват националните надзорни органи, на Европейския парламент и на Съвета.

Член 26

1.   Европейският надзорен орган по защита на данните осъществява надзор върху дейността на Комисията във връзка с Митническата информационна система. Съответно приложение намират задълженията и правомощията, посочени в членове 46 и 47 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (7).

2.   Съвместният надзорен орган и Европейският надзорен орган по защита на данните, като действат в рамките на съответната си компетентност, си сътрудничат в рамките на своите задължения и осигуряват съгласуван надзор върху Митническата информационна система, включително чрез приемане на подходящи препоръки.

3.   За тази цел Съвместният надзорен орган и Европейският надзорен орган по защита на данните организират среща най-малко веднъж годишно. Разноските и организацията, свързани с тези срещи, се поемат от Европейския надзорен орган по защита на данните.

ГЛАВА Х

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА

Член 27

1.   Създава се комитет, съставен от представители на митническите администрации на държавите-членки. Комитетът взема решенията си с единодушие, когато се отнасят до параграф 2, буква а), и с мнозинство от две трети, когато се отнасят до параграф 2, буква б). Той приема своя процедурен правилник с единодушие.

2.   Комитетът отговаря за:

а)

въвеждането и правилното прилагане на настоящото решение, без да се засягат правомощията на органите, посочени в член 24, член 25, параграф 1 и член 26, параграф 1;

б)

правилното функциониране на Митническата информационна система в техническо и оперативно отношение. Комитетът предприема всички необходими стъпки, за да гарантира правилното изпълнение на определените в членове 14 и 28 мерки по отношение на Митническата информационна система.

За целите на настоящия параграф комитетът може да има пряк достъп до данните в Митническата информационна система и право да ги използва.

3.   В съответствие с дял VI от Договора за Европейския съюз комитетът ежегодно представя пред Съвета доклад за оперативността и ефикасността на Митническата информационна система, като отправя и препоръки, когато е необходимо. Докладът се изпраща на Европейския парламент за сведение.

4.   Комисията участва в работата на комитета.

ГЛАВА XI

СИГУРНОСТ НА МИТНИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Член 28

1.   Всички необходими административни мерки за поддържане на сигурността се предприемат:

а)

от компетентните органи на държавите-членки по отношение на терминалите на Митническата информационна система в съответните държави-членки и от Европол и Евроюст;

б)

от комитета, посочен в член 27, по отношение на Митническата информационна система и терминалите ѝ, разположени на същите места, където се намира и системата, и използвани за технически цели и за проверките, изисквани по реда на параграф 3 от настоящия член.

2.   По-специално компетентните органи, Европол, Евроюст и комитетът, посочен в член 27, предприемат мерки:

а)

за предотвратяване на достъпа до съоръженията за обработка на данни на лица, които нямат разрешение за това;

б)

за предотвратяване на прочита, копирането, променянето или заличаването на данни или информационни носители от лица, които нямат разрешение за това;

в)

за предотвратяване на неразрешено въвеждане на данни, както и извършване на неразрешени справки, промени или заличаване на данни;

г)

за предотвратяване на достъп до данните в Митническата информационна система чрез оборудване за пренос на данни от страна на лица, които нямат разрешение за това;

д)

за да гарантират, че във връзка с използването на Митническата информационна система оправомощените лица имат достъп до данни само в рамките на тяхната компетентност;

е)

за да гарантират възможността да се провери и установи на кои органи могат да се прехвърлят данните чрез оборудване за пренос на данни;

ж)

за да гарантират възможността за последващи проверки и установяване какви данни са въвеждани в Митническата информационна система, кога и от кого, както и за наблюдение на извършеното търсене;

з)

за предотвратяване на неразрешен прочит, копиране, променяне или заличаване на данни по време на преноса им и при пренасяне на информационни носители.

3.   Комитетът, посочен в член 27, наблюдава търсенето в Митническата информационна система, за да се увери, че извършените търсения са допустими и са извършени от оправомощени ползватели. Най-малко 1 % от извършените търсения се проверяват. В системата се пазят данни за тези търсения и проверки, които се използват само за горепосочената цел от комитета и от надзорните органи, посочени в членове 24 и 25. След изтичане на шестмесечен срок данните се заличават.

Член 29

Компетентната митническа администрация, посочена в член 10, параграф 1, отговаря за мерките за сигурност, предвидени в член 28, когато те се отнасят за терминали, разположени на територията на съответната държава-членка, за изпълнението на функциите за преразглеждане, посочени в член 14, параграфи 1 и 2 и в член 19, както и за правилното прилагане на настоящото решение в рамките на необходимото според законовите и подзаконовите разпоредби и процедурите на тази държава-членка.

ГЛАВА XII

ОТГОВОРНОСТ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 30

1.   Всяка държава-членка гарантира, че въведените от нея данни в Митническата информационна система в съответствие с член 3, член 4, параграф 1 и член 8 от Рамково решение 2008/977/ПВР са точни, актуални, пълни, надеждни и правомерно въведени.

2.   Всяка държава-членка носи отговорност в съответствие с националното си законодателство за всяка вреда, причинена на лице чрез използване на Митническата информационна система. Това се отнася също за вреда, причинена от държава-членка посредством въвеждане на неточни данни или неправомерно въвеждане или съхранение на данни.

3.   Ако получаваща държава-членка е изплатила обезщетение за вреди, причинени от използването на неточни данни, въведени в Митническата информационна система от друга държава-членка, втората държава-членка възстановява на получаващата държава-членка сумата, изплатена като обезщетение за причинените вреди, като отчита степента на евентуалната отговорност на получаващата държава-членка.

4.   Европол и Евроюст носят отговорност в съответствие с актовете за създаването им.

Член 31

1.   Разходите, свързани с придобиването, проучването, разработката и поддръжката на централната информационна инфраструктура (хардуер), софтуера и връзките със специализирани мрежи, както и на свързаните с тях услуги за пускане в експлоатация, поддръжка и обучение, които са неразделна част от функционирането на Митническата информационна система за целите на прилагане на общностните правила в митническата и селскостопанската област, както и разходите за използване на Митническата информационна система от държавите-членки на техните територии, включително комуникационните разходи, се поемат от общия бюджет на Европейските общности.

2.   Разходите, свързани с поддръжката на националните работни станции/терминали, произтичащи от прилагането на настоящото решение, се поемат от държавите-членки.

ГЛАВА XIII

ПРИЛАГАНЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 32

Информацията, предоставена съгласно настоящото решение, се обменя директно между органите на държавите-членки.

Член 33

Държавите-членки гарантират съответствието на националното им законодателство с настоящото решение най-късно към 27 май 2011 г.

Член 34

1.   Считано от 27 май 2011 г. настоящото решение заменя Конвенцията МИС, както и Протокола от 12 март 1999 г., съставен на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, относно обхвата на изпирането на незаконно придобити средства в Конвенцията за използване на информационните технологии за митнически цели и включването в Конвенцията на регистрационния номер на транспортните средства (8) и Протокола от 8 май 2003 г., съставен в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, който изменя, по отношение на създаването на идентификационна база данни за митнически досиета, Конвенцията за използване на информационните технологии за митнически цели (9).

2.   Следователно действието на Конвенцията МИС и на посочените в параграф 1 протоколи се прекратява от датата на прилагане на настоящото решение.

Член 35

Освен ако в настоящото решение не е предвидено друго, мерките за прилагане на Конвенцията МИС и на посочените в член 34, параграф 1 протоколи се отменят, считано от 27 май 2011 г.

Член 36

1.   Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Прилага се от 27 май 2011 г.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

B. ASK


(1)  Становище от 24 ноември 2006 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ L 350, 30.12.2008 г., стр. 60.

(3)  Регламент (ЕО) № 766/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 48).

(4)  ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 33.

(5)  ОВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 37.

(6)  ОВ L 138, 4.6.2009 г., стp. 14.

(7)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(8)  ОВ C 91, 31.3.1999 г., стр. 2.

(9)  ОВ C 139, 13.6.2003 г., стр. 2.


IV Други актове

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Надзорен орган на ЕАСТ

10.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 323/31


РЕШЕНИЕ НА НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ

№ 28/08/COL

от 23 януари 2008 година

относно схемата за дървен материал („Verdiskapningsprogrammet for tre“) (Норвегия)

НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ (1),

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство (2), и по-специално членове 61—63 от него и протокол 26 към него,

като взе предвид Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на Надзорен орган и Съд (3), и по-специално член 24 от него,

като взе предвид член 1, параграф 2 от част I и член 4, параграф 4, член 6, член 7, параграф 5 и членове 13 и 14 от част II от протокол 3 към Споразумението за надзор и съд,

като взе предвид Насоките за държавни помощи на Надзорния орган (4) за прилагане и тълкуване на членове 61 и 62 от Споразумението за ЕИП, и по-специално разделите за регионална помощ и помощ за научни изследвания и развитие,

като взе предвид регламентите за групово освобождаване на помощите за обучение и на помощите за малки и средни предприятия („МСП“), както и Регламента относно помощите от типа de minimis  (5),

като взе предвид Решение № 147/06/COL на Надзорния орган от 17 май 2006 г. за започване на официалната процедура по разследване, предвидена в член 1, параграф 2 от част I от протокол 3 към Споразумението за надзор и съд,

като призова заинтересованите страни да представят коментарите си в съответствие с член 6 от част II от протокол 3 към Споразумението за надзор и съд (6),

като има предвид, че:

I.   ФАКТИ

1.   Процедура

С писмо от 1 февруари 2005 г. (док. № 307555) Надзорният орган получи жалба („жалбата“) от една търговска асоциация за норвежката зидаро-бетонова промишленост, „byggutengrenser.no“ („ищецът“). В жалбата, която бе получена и заведена от Надзорния орган на 3 февруари 2005 г., ищецът твърди, че норвежката държава предоставя държавна помощ на промишлеността, използваща строителни конструкции от дървен материал, на базата на „Verdiskapningsprogrammet for tre“, наричана също „Treprogrammet“ (наричана по-долу „схемата за дървен материал“).

С писмо с дата 17 май 2006 г. и след различни форми на обмен на кореспонденция (7) Надзорният орган уведоми норвежките власти, че е решил да започне процедурата, посочена в член 1, параграф 2 от част I от протокол 3 към Споразумението за надзор и съд по отношение на схемата за дървен материал.

С писмо с дата 3 юли 2006 г. от Мисията на Норвегия към Европейския съюз норвежките власти представиха коментари, като препратиха писма от Министерството на държавната администрация и административната реформа и от Министерството на земеделието и храните, и двете писма с дата 26 юни 2006 г. Тези писма бяха получени и заведени от Надзорния орган на 4 октомври 2006 г. (док. № 380386, наричани по-долу „коментари на норвежките власти относно решението за започване на официална процедура по разследване“).

Решение № 147/06/COL за започване на официална процедура по разследване бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и в притурката за ЕИП към него (8). Надзорният орган прикани заинтересованите страни да представят своите коментари. Надзорният орган не получи коментари от заинтересованите страни.

През есента на 2007 г. Надзорният орган и норвежките власти осъществиха неофициален контакт по телефона и по електронна поща във връзка със схемата за дървен материал. Информацията, получена от Надзорния орган в този контекст, бе консолидирана от норвежките власти в писмо, изпратено по електронна поща на 10 декември 2007 г. от Министерството на държавната администрация и административната реформа (док. № 456845).

2.   Описание на предложените мерки

2.1.   Целта и управлението на схемата за дървен материал са описани в подготвителните законодателни документи

Целта на схемата за дървен материал е посочена в Бялата книга на правителството до парламента относно създаването на стойност и възможности в горския сектор (St. meld. № 17 (1998—1999 г. „Verdiskapning og miljø – muligheter i skogssektoren“) – наричана по-долу „Бялата книга“).

Целта на Бялата книга е създаване на обща политика за разумно и устойчиво използване на горските ресурси и увеличаване на приноса на горския сектор за националната икономика и цялостното развитие на норвежкото общество. В Бялата книга се съдържа предложение за въвеждане на разнообразни мерки за постигане на тази цел — една от които е схемата за дървен материал. В това отношение с Бялата книга се предлага да се създаде петгодишна схема, насочена към създаване на стойност в рамките на сектора на дърводелството и дървообработването. По-конкретно в Бялата книга се посочва, че целта на схемата за дървен материал трябва да бъде повишаване на усилията за създаване на стойност в горския сектор и дървообработващата промишленост, както и увеличаване на приноса на горския сектор за постигане на по-устойчиви модели на производство и потребление (9). В това отношение фокусът на схемата за дървен материал трябва да бъде върху: i) подобряване на обработката на дървени материали; ii) повишаване използването на дървени материали; и iii) подобряване на отношенията на различно равнище при търговията между горския сектор и пазара (10). В Бялата книга се посочва също, че акцентът на новата схема трябва да бъде определяне на възможностите в сферите, свързани с разработване на продукти и дизайн и архитектура, и че схемата трябва да проправи път, за да позволи дървените материали да се считат за привлекателен строителен материал с широк спектър на приложение (11). Накрая, в по-общ план, в Бялата книга се посочва, че целта за повишаване на стойността в дървообработващата промишленост за дървените материали трябва да се постигне от самата държава (12).

Рамката за създаване на схема за дървен материал бе представена по-подробно под формата на препоръка на Постоянния парламентарен комитет, адресирана до Парламента (Innst. S. № 208 (1998—1999 г.) с дата 3 юни 1999 г. (наричана по-долу „препоръката“). В препоръката се предлага да бъде сформирана работна група с цел определяне на стратегиите, както и прилагането и финансовите нужди на новата схема.

Малко по-късно през юли 1999 г. бе сформирана „работна група“, съставена от представители на Министерството на земеделието, търговски асоциации на собственици на гори и производители на дървен материал, институции за научни изследвания и развитие, както и представители на сектора за търговия на дребно. Работната група изготви доклад („доклад на работната група“) на 14 април 2000 г. относно съдържанието, организацията и финансирането на схемата за дървен материал.

В доклада на работната група се припомнят целите и задачите на схемата за дървен материал, посочени в Бялата книга. В доклада на работната група се посочва също, че схемата трябва да бъде ограничена до веригата на обработка между горския сектор и дървообработващата промишленост, използваща механична технология, но също така трябва да включва доставка на суровини за дървообработващата промишленост (напр. повишаване на качеството, прецизността и сигурността на доставките) (13). В доклада на работната група се посочва също, че целта е акцентът на схемата за дървен материал да се постави върху норвежките дървени ресурси, както и че са постигнати подобрения в рамките на норвежката дървообработваща промишленост.

В доклада на работната група се предлага отговорността за управление и прилагане на схемата за дървен материал да бъде възложена на: i) „Statens nærings- og distriktsutviklingsfond“, посочван обикновен като „SND“ (който на 1 януари 2004 г. бе реорганизиран и преименуван в „Innovasjon Norge“); и ii) група за управление („групата за управление“), в чийто състав влизат представители на различни министерства и търговски оператори, определени от Министерството на земеделието (14).

Според доклада на работната група на практическо равнище задачите на групата за управление трябва да се насочат към оценка и развитие на схемата (включително гарантиране на ангажимент от стойностната верига и проверка дали дейностите отговарят на целта и стратегиите на схемата), като Innovasjon Norge трябва да бъде органът, отговарящ за прилагането на схемата (15). За целта Innovasjon Norge бе упълномощен да одобри и разпредели цялото финансиране по схемата.

По време на официалната процедура по разследване норвежките власти показаха ясно, че принципите, които са в основата на общите работни практики на Innovasjon Norge (за целите на управление на други схеми за помощи), са приложени в контекста на прилагане на схемата за дървен материал (16). Ето защо Innovasjon Norge предоставя безвъзмездна финансова помощ по схемата за дървен материал въз основа на: i) „Висшата политика“ на Innovasjon Norge (17); ii) Вътрешните насоки за ЕИП на Innovasjon Norge; iii) първото годишно писмо за разпределение на средствата от Министерството на земеделието (18); iv) общите процедури в Наръчника с указания за работещите по случая от Innovasjon Norge; и v) Насоки за държавните помощи на Надзорния орган (19). От практическа гледна точка най-важни от документите по-горе са принципите, установени във Вътрешните насоки за ЕИП, които сформират основата на голяма част от коментарите, изпратени от норвежките власти.

Вътрешните насоки за ЕИП се разработват от Innovasjon Norge на базата на съществуващите норвежки схеми за помощи, управлявани от него. Те съдържат обяснение на понятието „държавна помощ“ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП, извадки от Насоките за държавни помощи и правилата за помощи от типа de minimis, както и таблица, определяща интензитета на помощите за съществуващите схеми (20). Вътрешните насоки за ЕИП непрекъснато се осъвременяват и затова на Надзорния орган са предоставени пет различни версии (21).

Норвежките власти заявиха, че тъй като докладът на работната група не съдържа условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъдат проектите допустими за подпомагане, такива условия са разработени във Вътрешните насоки за ЕИП. Тъй като в доклада на работната група няма изрична препратка към Вътрешните насоки за ЕИП, норвежките власти заявиха, че препратката в доклада на работната група за установяване на „принципи и практики“ (в рамките на законодателството за ЕИП) за целите на прилагане на схемата за дървен материал следва да се разбира като препратка към Вътрешните насоки за ЕИП (22). По този начин, според норвежките власти, Вътрешните насоки за ЕИП са станали неделима част от схемата за дървен материал (23). На работещите по случая от Innovasjon Norge са дадени указания да оценяват заявленията на базата на специфичен сбор от правила, съдържащи се във Вътрешните насоки за ЕИП, които те считат за подходящи. Ако тяхното мнение е, че изобщо не става въпрос за държавна помощ, проектът може да бъде финансиран на 100 % (24).

2.2.   Правно основание и годишни бюджети

От държавния бюджет за съответните години се вижда, че схемата за дървен материал се финансира от Министерството на земеделието и горите чрез годишните средства, отпускани директно от държавния бюджет. Финансирането на схемата за дървен материал е предвидено в предложение на правителството до парламента, съдържащо държавния бюджет за 2000 г. (St. prp. № 1 (1999—2000 г.), където финансирането на схемата за дървен материал е включено в глава 1142 като точка 71 (25). Във всеки от държавните бюджети за следващите години е определена сума за схемата за дървен материал (26).

С първото писмо за годишно разпределение от Министерството на земеделието до Innovasjon Norge се определя финансиране за Innovasjon Norge и му се дава право на плащания в съответствие със задачата, сектора и целевите групи съгласно посоченото в доклада на работната група (27).

С писмо с дата 29 септември 2005 г., коригирано с писмо с дата 3 юли 2006 г., норвежките власти уведомиха Надзорния орган, че бюджетите за схемата за дървен материал за финансовите години 2000—2005 са, както следва:

Годишен бюджет

Година

Бюджет (млн. NOK)

Одобрени (млн. NOK)

2000

17

8,8

2001

25

25,7

2002

20

18,2

2003

36

39,3

2004

35

28,4

2005

33

39,5

Общо

166

159,9

Безвъзмездните средства се изплащат в рамките на три години, считано от годината, през която е получено одобрение („tilsagn“) и след завършване на проекта от получателя на помощта. Ако бюджетът за определена година не е изразходван изцяло, оставащата сума се прехвърля към бюджета за следващата година. Следователно общата стойност на одобрените средства през всяка една година може да бъде по-голяма от сумата на бюджетните средства за същата година.

2.3.   Получатели на помощ по схемата за дървен материал

В доклада на работната група се предвижда схемата за дървен материал да бъде насочена към дружествата и другите оператори с конкретни проекти, които попадат в рамките на стратегиите и сферите на работа, съдържащи се в схемата, и които допринасят за създаването на по-голяма стойност (28).

Норвежките власти посочват също, че схемата за дървен материал е отворена за всички свързани индустрии (наричани „индустрии на основата на механично обработено дърво“ (mechanical wood-based industries) и за индустриите, които могат да допринесат за постигането на целите на схемата за дървен материал, като индустрии, проучващи употребата на дървен материал в комбинация с други материали (29). В рамките на тези параметри схемата е отворена за „частни лица, дружества, органи и съюзи, без значение каква е структурата на дружеството или организацията“, както и за „научноизследователски и образователни институции“, независимо от държавата на установяването им (30).

2.4.   Допустими разходи и интензитет на помощта

Норвежките власти заявиха, че безвъзмездната помощ по схемата за дървен материал е отпусната за проекти, които „ … допринасят за постигането на целите в рамките на стратегиите и сферите на дейност на програмата“ и които водят към иновация. Докладът на работната група показва, че е необходимо да се приложат следните три стратегии, за да се постигнат целите на схемата за дървен материал. Всяка от стратегиите трябва да бъде приложена чрез дейностите, посочени под всяка стратегия (31). Следователно разходите по тези дейности са допустими за финансиране по схемата за дървен материал.

i)

Стратегия за създаване на профил и комуникация (това означава създаване на ангажимент и готовност за развитие на стойностната верига, привличане на компетенции, хора и капитал, повишаване на видимостта и активно профилиране на горите и дървените материали, фокусиране върху предимствата на дървото като материал и разпространение на информация).

Мерките, които трябва да бъдат използвани за изпълнението на тази стратегия, включват кампании, които представляват горската/дърводобивната промишленост по положителен начин, разпространение на информация чрез списания за дизайн/архитектура с профил „дърво“ и предоставяне на информация на професионалистите, университетите и преподавателските институции и потребителите. Другите мерки включват създаване на Интернет портал и мрежа за целите на разпространяването на информация по цялата стойностна верига, която в същото време функционира и като основен източник на информация, както и установяване на допирни точки на национално и регионално равнище с цел осигуряване на групи за научни изследвания и развитие, архитекти, дизайнери, групи, ориентирани към информационните технологии, изследователи на тенденциите, иноватори, инвеститори и т.н.

ii)

Стратегия за разработване на продукти и нововъведения (обхващаща осъществяването на нови възможности, идеи и инициативи, спомагащи за иновация и нови творчески разработки).

Мерките, които трябва да се използват, включват програми за структурно развитие, създаване на бизнес форуми, насочени към малките дружества, иновационни проекти, свързани с различни преподавателски институции, конкурси по дизайн/архитектура, разработване на нови продукти в рамките на нови пазарни сегменти (като развлекателния пазар; съоръжения/инфраструктура за „зони за обществено ползване“; дървени изделия за здравни грижи и др.) и разработване на проекти, които се фокусират върху реализирането на печалби в стойностната верига (като суровини, странични продукти, търговия и електронна търговия с дървен материал). Другите мерки включват създаване на форум и структури за разработване на нововъведения и иновация, студентски проекти за иновация и архитектура и конкурси по дизайн с цел увеличаване на употребата на специфични дървени материали.

iii)

Стратегия за сътрудничество и ефективност (обхващаща подобряване на преминаването на стоките и процесите през стойностната верига и ефективност на разходите за тях, създаване на стойност и рентабилност, както и оптимално използване на човешките ресурси и инфраструктурата).

Мерките включват разработване на интегрирани логистични системи за повишаване на качеството и цените на изделията и за намаляване на сроковете за разпределение на изделията, информационни технологии за намаляване на разходите на равнище продажба/разпределение и разработване на ИТ системи за комуникация в рамките на цялата стойностна верига с цел повишаване на качеството. Другите мерки включват конкурси, подготвителни проучвания за разработване на интегрирана ИТ система и цифровизация на информацията за изделията в рамките на цялата стойностна верига, програми за компетенции относно ефективността на разходите при разработването на стойност и (мерки за) реализирането на печалби в областта на горската и дървообработващата промишленост и търговията.

С Вътрешните насоки за ЕИП се определят допустими разходи за МСП, за дейности за обучение и за научни изследвания и развитие, както и за „инвестиции“ (от МСП и в регионални области). Преведен вариант на описанията на допустимите разходи от Вътрешните насоки за ЕИП е приложен към настоящия документ като приложение I (32).

Докато Вътрешните насоки за ЕИП посочват интензитети на помощта за МСП (33), интензитетите на помощта за другите видове помощ са посочени само с препратка към таблица, озаглавена „Максимален размер на финансиране за схемите, управлявани от Innovasjon Norge — размер на предприятието и области, допустими за помощи“. Таблицата, която не включва препратка към схемата за дървен материал, е възпроизведена в преведен вариант в приложение II към настоящия документ.

Тъй като таблицата се отнася за интензитети за два различни вида помощи във връзка с подготвителните проучвания за научни изследвания и развитие съгласно схемите, озаглавени „OFU/IFU“ и „Omstilling og nyskapning“, властите обясниха, че към схемата за дървен материал е приложен интензитетът, определен за схемата „OFU/IFU“. Разликата между интензитетите на помощта е, че интензитетът на помощта за проучвания за техническа пригодност, направени от големи предприятия в контекста на предконкурентно изследване (за големи предприятия) може да възлезе на 55 % по схемата „Omstilling og nyskapning“, докато съответстващият интензитет на помощта по схемата „OFU/IFU“ е само 50 %.

Безвъзмездните помощи по схемата за дървен материал по принцип зависят от вноските на получателите под формата на финансиране и работна сила (34). Все пак няма минимално изискване за съвместно финансиране; по-скоро неговият дял е различен в зависимост от задачите и характера на проекта. В този контекст норвежките власти заявиха, че помощта по схемата за дървен материал се предоставя в съответствие с интензитетите на помощта, определени във Вътрешните насоки за ЕИП, така че de facto винаги е налице съвместно финансиране.

Въпреки всичко властите обясниха също, че съгласно схемата за дървен материал те прилагат практика, при която някои проекти получават финансиране за 100 % от разходите — в който случай няма съвместно финансиране. В това отношение властите се позоваха на доклада на работната група, който предвижда, че: „Делът на финансиране по схемата варира в зависимост от задачата и характера на проектите. Схемата може да финансира целия проект [разходите], в случай че е трудно да се определи кой извлича директна печалба от проекта, например в чисто проучвателни проекти или подготвителни проучвания. Съответно делът на финансиране по схемата може да бъде малък в случай на проекти, за които се очаква да бъдат от голяма важност и директно използвани от участниците в проекта. Трябва да се прилагат правилата за държавни помощи от Споразумението за ЕИП. В рамките на ограниченията, определени с такива правила, трябва да се разработят принципи и административни практики.“ (35)

Властите обясниха също, че практиката на предоставяне на 100 % финансиране се използва в случаи, когато е трудно да се определят участниците, които биха имали директна печалба от проектите (или когато се счита, че отделните предприятия ще получат само скромна печалба), като например в случай на предварителни проучвания и доклади в специални целеви области. Пример за това, което бе посочено от властите, е безвъзмездната помощ в размер на 125 000 NOK, отпусната на Norsk Treteknisk Institutt за проект за разработване на продукт, представляващ панели за вътрешна употреба (36). Норвежките власти завиха, че резултатите (от проекта) са достъпни за дружествата, участващи в него и че във всеки случай обикновено голяма част от информацията на Norsk Treteknisk Institutt е достъпна чрез неговата библиотека.

2.5.   Помощ от типа de minimis

Норвежките власти представиха информация, че безвъзмездните помощи, отпускани въз основа на специфични разпоредби по схемата за дървен материал, изпълняват условията за квалифициране на помощта като помощ от типа de minimis. Властите обясниха, че когато се отпуска помощ от типа de minimis, „писмото с одобрение“, изпращано на получателите на помощта, съдържа препратка към прага за помощи от типа de minimis и към срока, както и към задължението на получателя на помощ да уведоми властите за получената от други източници помощ в рамките на три години от момента на получаване на одобрението за отпускане на помощ (37).

В допълнение властите обясниха, че съществува административна практика, при която предоставената помощ за научни изследвания и развитие например, може да бъде „допълнена“ с помощ от типа de minimis. Тази практика е специално предвидена във Вътрешните насоки за ЕИП във вариантите с дата септември 2004 г. и юли 2005 г. (38)

2.6.   Продължителност

Норвежките власти заявиха, че схемата за дървен материал е започнала да се прилага от 1 юли 2000 г. (т.е. датата, от която е било възможно подаването на заявления за помощи) и е била в сила пет години, до края на 2005 г. (последното одобрение на помощ е с дата 30 декември 2005 г.) (39).

2.7.   Търговия с продукти от дърво

От Бялата книга на правителството до парламента относно създаването на стойност и възможности в рамките на горския сектор следва, че Норвегия изнася продуктите си от дърво в ЕС. Във връзка с това в раздел 4.3 от Бялата книга изрично се посочва, че „Норвегия изнася приблизително 85—90 % от цялото си производство на продукти от дърво и хартия и приблизително 35 % от производството на дървен материал. Доставките за държавите от ЕС възлизат съответно на 70 % и 90 % от общия износ. Всякакви стратегии или политически намеси в рамките на ЕС, които могат да повлияят на вноса на ЕС на продукти на горската промишленост, могат да имат значителни последствия за норвежкия горски сектор“ (40). Освен това от статистическите данни на Евростат се вижда, че продуктите от дърво са предмет на екстензивна търговия в ЕС (41). Накрая, от статистическите данни, изготвени от „Statistics Norway“ (Statistisk sentralbyrå) се вижда, че Норвегия внася също значителни количества дървен материал, обработено дърво и продукти от дърво („Tømmer, trelast og kork …“) от ЕС (42).

2.8.   Обхват на Споразумението за ЕИП

В член 8, параграф 3 от Споразумението за ЕИП се предвижда, че:

„Ако не е предвидено друго, разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат единствено към:

а)

продуктите, които се съдържат в глави от 25 до 97 от Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, с изключение на продуктите, изброени в протокол 2;

б)

продуктите, които се съдържат в протокол 3, като се имат предвид предвидените в този протокол специални изисквания.“

Дървеният материал и изделията от дървен материал са обхванати от глава 44.

2.9.   Основания за започване на процедурата

Надзорният орган откри официална процедура по разследване въз основа на предварителни разкрития, че схемата за дървен материал включва държавна помощ, която може да не се квалифицира за никое от изключенията, предвидени в Споразумението за ЕИП. Вследствие на това Надзорният орган имаше съмнения, че схемата за дървен материал може да се счита за съвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП. Бе направено позоваване на факта, че предоставените от норвежките власти документи относно схемата за дървен материал не съдържат специфични определения за допустимите проекти, допустимите разходи или максималния таван на помощта, която може да бъде предоставена.

Норвежките власти бяха приканени да представят информация относно съществуването на всякакви вътрешни указания, изискващи схемата да се прилага в съответствие с Насоките за държавни помощи и/или с регламентите за групово освобождаване. Надзорният орган посочи обаче, че дори и да бъде демонстрирана такава административна практика, той може да продължи да счита схемата за несъвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП с оглед на съществуването на практиката по схемата за дървен материал за предоставяне на 100 % помощ за проекти, при които административната власт счита, че безвъзмездната помощ не се квалифицира като помощ, защото дейността не може да бъде вменена на отделни предприятия и се счита, че тя води само до скромна печалба.

Що се отнася до това, дали безвъзмездните помощи, предоставени въз основа на специфичните разпоредби за помощи от типа de minimis по схемата за дървен материал, изпълняват условията за квалифициране на помощта като помощ от типа de minimis съгласно Насоките за държавни помощи или последвалия Регламент de minimis (който замени Насоките за държавни помощи в това отношение, считано от 1 февруари 2003 г.) (43). Надзорният орган изрази становището, че съответните разпоредби очевидно не съответстват на правилата за предоставяне на помощ от типа de minimis.

3.   Коментари на норвежките власти

3.1.   Процедура

Норвежките власти потвърждават, че Надзорният орган трябва да бъде уведомен официално за схемата, но твърдят, че самият факт, че не е получено уведомление за схемата за дървен материал не означава, че Надзорният орган може да направи заключението, единствено въз основа на това, че тя е несъвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП.

3.2.   Същност

Норвежките власти твърдят, че на практика се спазват материалните правила за държавни помощи от Споразумението за ЕИП. На първо място, „Висшата политика“ на Innovasjon Norge диктува, че всяко финансиране трябва да бъде предоставено в рамките на ограниченията, определени с международните споразумения, по които Норвегия е страна. На второ място, работещите по случая от Innovasjon Norge (чрез доклада на работната група) са получили указания да прилагат схемата за дървен материал в съответствие със Споразумението за ЕИП. Вътрешните насоки за ЕИП са разработени, за да се улесни постигането на съответствие със Споразумението за ЕИП. На трето място, работещите по случая имат опит относно Насоките за държавни помощи и участват в курсове по темата. Ако имат съмнение те могат да поискат съвет от правния отдел на Innovasjon Norge.

Що се отнася до практиката на финансиране на 100 % от разходите по проекта, норвежките власти заявиха, че тази практика включва проекти, които не попадат в обхвата на Споразумението за ЕИП, защото в този случай няма държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП или защото помощта е била предоставена като помощ от типа de minimis. Властите представиха таблица, показваща начина на разпределение на финансирането, предоставено по схемата за дървен материал.

Властите твърдят, че в осем случая (представени с два примера) помощта е била предоставена на проекти, включващи продукти (като „дървостой“), които не са изброени в глави 25—97 от Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките и следователно не попадат в обхвата на Споразумението за ЕИП.

Властите заявяват също така че 114 бенефициери по схемата за дървен материал не се квалифицират като предприятия по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП, защото бенефициерите не извършват икономическа дейност. 15 случая се считат за „Учебни заведения и изследователски институти“; 25 случая са „Обществени институции“, включващи подкрепа на общините; и 74 случая касаят подкрепата на „Браншови организации“.

Що се отнася до случаите на „Учебни заведения и изследователски институти“ (представени с два примера, единият от които включва организация с нестопанска цел) властите считат, че те попадат извън обхвата на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП въз основа на раздел 2.2 от предишната глава 14 от Насоките за държавни помощи за научни изследвания и развитие, според който „висш изследователски институт с нестопанска цел обикновено не е обхванат от член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП“ и в който се посочва, че „когато резултатите от публично финансирани проекти за научни изследвания и развитие, осъществявани от такива институти, се предоставят на европейската промишленост на недискриминационна основа, Надзорният орган на ЕАСТ ще приема, че обикновено не се предоставя държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП“.

Норвежките власти твърдят, че помощта за „Браншови организации“ (които са организации с нестопанска цел, участващи в разпространението на информация) не включва държавна помощ, защото финансирането не е насочено (директно) към предприятията, а преминава през браншовите организации, които не се считат за предприятия. Има препратка към решението на Комисията относно Asetra, което според норвежките власти е ясно, тъй като Asetra не е предприятие по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО (44). Също така се твърди, че Съдът на Европейските общности е дал тълкувание на „понятието „икономическо предимство“ “ в няколко случая и че в дело C-143/99 Adria Wien в заключението на Съда се посочва, че е необходимо да се направи разграничение между абстрактните предимства (т.е. разходите, които обикновено не се „включват в бюджета“ на предприятието) и онези, които се включват (45).

Властите твърдят също, че в други 31 случая (за които са дадени няколко примера) бенефициерите не са получили икономическо предимство, тъй като в замяна на помощта са предоставили услуга и следователно случаите не попадат в обхвата на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

Норвежките власти се позовават на писмото за одобрение, което посочва, че получателят трябва да предостави информация „относно получената помощ на базата на потенциални нови заявления за публична помощ… Това задължение е с продължителност три години, считано от датата на писмото за одобрение. Получателят на помощта не може да получи помощ от типа de minimis на стойност по-голяма от 100 000 EUR (приблизително 815 000 NOK) в рамките на всеки период от три години“.

Властите твърдят, че препратката към „всеки период от три години“ посочва ясно, че получателят на помощта не е в позиция да получава помощ от типа de minimis по време на всеки период от три години независимо преди или след писмото за одобрение. Задължението за предоставяне на информация относно помощта, получена преди три години, считано от датата на писмото за одобрение, трябва да се интерпретира в контекста на задължението да не се получава помощ през „всеки“ период от три години. Според властите това гарантира съответствие с Регламента de minimis. Освен това властите твърдят, че във всеки случай повечето предоставени помощи са под прага на помощта от типа de minimis.

Все пак властите обясниха също, че „въпреки това в [някои] случаи не е имало съответствие с [процедурната] рамка на помощта от типа de minimis, тъй като [се е считало], че помощта съответства на материалните разпоредби и груповото освобождаване на помощи за МСП, научни изследвания и развитие и на помощ за обучение“. Впоследствие властите обясниха, че позоваването на липсата на съответствие с „процедурните правила“ означава, че в 10 случая е била отпусната помощ до равнището на позволения интензитет на помощта, но е била допълнена с помощ от типа de minimis, без получателят да е уведомен за елемента de minimis на помощта.

Норвежките власти твърдят, че Надзорният орган не е обърнал достатъчно внимание на практиките и процедурите, следвани от Innovasjon Norge при оценката на съвместимостта на помощта.

В общи линии властите заявяват, че не е отпускана помощ под формата на регионална помощ по схемата за дървен материал и че общият преглед (приложен към Вътрешните насоки за ЕИП), определящ максималните интензитети за помощи (включително за регионална помощ), може да е довел до това заблуждение. Непосредствено след това властите заявяват, че все пак има примери, когато е била предоставена помощ с максимални интензитети на помощта, разрешени за помощ за научни изследвания и развитие, но е допълнена с бонус от 5 % регионална помощ. Помощта, предоставена на Trysil Skog AS, се посочва като пример в това отношение.

Що се отнася до 78 случая на научни изследвания и развитие (от които са споменати три примера) властите твърдят, че помощта е била предоставена в съответствие с материалните принципи от Насоките за държавни помощи. Взема се предвид степента, в която един проект предвижда разработване на нова технология, знания или методи и се дава приоритет на най-иновационните проекти. Също така се взема предвид дали проектът е допустим за финансиране от други източници, като например по схемата „Skattefunn“.

Властите твърдят, че въпреки че заглавието и препратката към публикацията на регламентите за групово освобождаване на МСП и за помощ за обучение не са цитирани във Вътрешните насоки за ЕИП, регламентите са „включени в голяма степен“.

II.   ОЦЕНКА

1.   Наличие на държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП

Член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП предвижда:

„Освен изключенията, предвидени в настоящото споразумение, за несъвместими с функционирането му се считат помощите, отпускани от държавите-членки на ЕО, от страните от ЕАСТ или отпускани чрез държавни ресурси под каквато и да е форма, доколкото те засягат търговията между договарящите се страни, които нарушават или заплашват да нарушат конкуренцията като подпомагат някои предприятия или производства…“

За да представлява помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП, една мярка трябва да изпълнява следните четири кумулативни критерия: мярката трябва: i) да осигурява на получателите икономическо предимство, което не се получава в обичайния ход на бизнес дейност; ii) предимството трябва да е осигурено от държавата или чрез държавни ресурси; iii) мярката трябва да бъде селективна, като показва предпочитания към някои предприятия или към производството на някои изделия; и iv) тя трябва да нарушава конкуренцията и да влияе на търговията между договарящите се страни.

1.1.   Икономическо предимство

Мярката трябва да осигурява на получателите икономическо предимство, което не се получава в обичайния ход на бизнес дейност.

Съгласно схемата за дървен материал норвежките власти предоставят финансова помощ на дружества, органи, бизнес асоциации, съюзи и др., които могат да допринесат за постигането на целите на схемата. Предприятията, на които се предоставя такава безвъзмездна помощ, получават икономическо предимство, т.е. безвъзмездните финансови средства, които не биха получили в обичайния ход на тяхната бизнес дейност.

1.2.   Наличие на държавни ресурси

Предимството трябва да бъде осигурено от държавата или чрез държавни ресурси.

Безвъзмездните помощи, предоставяни по схемата за дървен материал, се финансират от Министерството на земеделието и храните и постъпват директно от държавния бюджет.

1.3.   Предпочитания към някои предприятия или към производството на някои изделия

Мярката трябва да показва предпочитания към някои предприятия или към производството на някои изделия.

Разнообразната законодателна подготвителна работа (като Бялата книга, препоръките и доклада на работната група), водеща до създаването на схемата за дървен материал, показва, че схемата има за цел: i) повишаване на стойността на дървообработващия бизнес, и ii) подобряване на отношенията на различните равнища на търговия между лесовъдството и пазара (което включва доставка на суровини за дървообработващата промишленост) заедно с общата цел за повишаване на действителното използване на дървения материал.

Следователно безвъзмездните помощи по схемата за дървен материал се предоставят само когато се счита, че те могат да подпомогнат дървообработващия сектор и свързаните с него дървообработващи промишлености, както и доставката на суровини за тези промишлености. Ето защо схемата за дървен материал дава предпочитание на предприятията в рамките на дървообработващия сектор като изключва други сектори и следователно има селективен характер. В това отношение Съдът на ЕАСТ постанови, че една мярка може да бъде селективна, дори когато обхваща (предприятията в) целия сектор (46).

Трябва да се отбележи, че въпреки че може де се предоставят безвъзмездни помощи по схемата за дървен материал на предприятия от други промишлености (например промишлености, в които дървото се използва в комбинация с други материали), този вариант е възможен само за промишлености, които допринасят за постигането на основната цел на схемата за дървен материал за общо повишаване на стойността в дървообработващия сектор. Ето защо Надзорният орган счита, че в основата си този вариант е насочен към подпомагане на предприятията от дървообработващата промишленост и свързаните с нея промишлености.

1.4.   Нарушаване на конкуренцията и влияние върху търговията между договарящите се страни

Мерките трябва да нарушават конкуренцията и да оказват влияние върху търговията между договарящите се страни.

По схемата за дървен материал норвежките власти предоставят безвъзмездни помощи на предприятия от дървообработващата промишленост (и свързаните с нея промишлености). Норвежката промишленост изнася голям дял от дървения материал и прецизно обработените продукти от дърво, предназначени за продажби на едро (до 90 %), в други държави от ЕИП, където дървените продукти са обект на екстензивна търговия. В допълнение Норвегия изнася също дървен материал, обработено дърво и продукти от дърво в ЕС. При тези обстоятелства предоставянето на помощ на предприятията по схемата за дървен материал ще затвърди позицията на получателите в сравнение с други предприятия, чието местоположение е в Норвегия или в други държави от ЕИП и които се конкурират в дървообработващия бизнес (и свързаните с него промишлености). Нещо повече, тъй като дървото е просто една от суровините, използвани в строителния бизнес, безвъзмездните помощи, получени от строителни компании по схемата за дървен материал, ще затвърдят тяхната позиция в сравнение с другите предприятия, които се конкурират в строителния бизнес (47).

Въз основа на това Надзорният орган счита, че предоставянето на финансова помощ на предприятията по схемата за дървен материал ще наруши конкуренцията и ще повлияе на търговията.

1.5.   Заключение и съществуване на схема за помощи

С оглед на горепосоченото заключението на Надзорния орган е, че схемата за дървен материал отговаря на посоченото в текста на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП и следователно представлява държавна помощ. Норвежките власти твърдят обаче, че някои от индивидуалните помощи, предоставени по схемата за дървен материал, не попадат в обхвата на Споразумението за ЕИП или не се квалифицират като държавна помощ.

Надзорният орган изрази становището (което не се оспорва от норвежките власти), че схемата за дървен материал е акт, въз основа на който, без да са необходими по-нататъшни мерки за изпълнение, може да се предоставят индивидуални помощи на предприятията, определени в рамките на акта, по общ и абстрактен начин. Ето защо схемата се квалифицира като схема за помощи по смисъла на член 1, буква г) от част II от протокол 3 към Споразумението за надзор и съд. В това отношение Надзорният орган припомня, че в дело C-310/99 Съдът на Европейските общности посочва, че: „Не е необходимо оспорваното решение да включва анализ на помощта, предоставена в отделните случаи въз основа на схемата. Едва на етапа на откриване на помощта е необходимо да се разгледа отделната ситуация на всяко засегнато предприятие.“ (48) В съответствие с тази съдебна практика Надзорният орган извърши оценка на схемата за дървен материал въз основа на характеристиките на схемата (спрямо спецификата на отделните помощи, предоставени по схемата). Аргументите на норвежките власти не могат да повлияят на тази оценка, но ще бъдат взети предвид единствено ако и когато се обсъжда възстановяване. Заключението относно съвместимостта или липсата на съвместимост на схемата с функционирането на Споразумението за ЕИП не предрешава въпроса с възстановяването в отделните случаи, когато е предоставена помощ. Както бе отбелязано в решението, цитирано по-горе, това е втори етап и ще се издава разпореждане за възстановяване само в онези случаи, в които действително са били нарушени материалните разпоредби за държавни помощи.

Надзорният орган отбелязва, че норвежките власти не са оспорили, че схемата за дървен материал позволява предоставяне на финансиране на получателите по отношение на продукти, обхванати от Споразумението за ЕИП, като дървен материал. Нито пък норвежките власти са оспорили, че схемата за дървен материал включва възможност за финансиране на дружества, които се квалифицират като предприятия по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП. Накрая, не се оспорва, че схемата за дървен материал не финансира единствено бенефициери, които предоставят услуга в замяна на това.

С други думи самата схема предвижда предоставянето на държавна помощ. Вероятността някои получатели по схемата за дървен материал да не попаднат в обхвата на Споразумението за ЕИП (чрез позоваване на факта, че техните продукти не са обхванати от Споразумението или че те самите не са предприятия по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП) не променя квалификацията на схемата за дървен материал като схема за помощи по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

2.   Процедурни изисквания

Съгласно член 1, параграф 3 от част I от протокол 3 към Споразумението за надзор и съд „Надзорният орган на ЕАСТ следва да бъде информиран в разумен срок, който да му даде възможност да представи своето становище по отношение на всякакви планове за предоставяне или изменение на помощ (…). Заинтересованата държава-членка не може да започне прилагането на предложените мерки, докато тази процедура не доведе до постановяването на окончателно решение“.

Надзорният орган отбелязва, че с оглед на факта, че глава 44 от Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (за дървен материал и изделия от дървен материал) е обхваната от Споразумението за ЕИП, схемата за дървен материал трябва да се оценява въз основа на Споразумението. Норвежките власти не уведомиха за схемата за дървен материал преди нейното въвеждане и по този начин не изпълниха ангажимента си съгласно член 1, параграф 3 от част I от протокол 3 към Споразумението за надзор и съд. Следователно държавната помощ, предоставена по схемата за дървен материал, представлява незаконна помощ по смисъла на член 1, буква е) от част II от протокол 3 към Споразумението за надзор и съд.

3.   Съвместимост на помощта

Като предварителен проблем Надзорният орган отбелязва, че макар схемата за дървен материал да съдържа подробности например относно целите и допустимите разходи, тя не съдържа никакви условия, в съответствие с които трябва да се предоставя помощ. Схема без никакви специфични ограничения относно предоставянето на помощ (напр. относно интензитета на помощта) не е нещо, което би могло да бъде разрешено от Надзорния орган като съвместимо с функционирането на Споразумението за ЕИП. Фактът, че на практика Насоките за държавни помощи на Надзорния орган може да не са били спазени в отделни случаи не променя това положение, но както бе отбелязано по-горе в точка I-1.5 просто оказва влияние върху необходимостта от възстановяване.

Все пак Надзорният орган отбелязва в този контекст, че норвежките власти са посочили, че препратката в доклада на работната група към прилагането на схемата на базата на „принципи и практики“ по смисъла на ограниченията от законодателството за ЕИП е непряко позоваване на Вътрешните насоки за ЕИП. Надзорният орган остава с разбирането, че аргументът е, че тези насоки, които определят например максимално разрешените интензитети на помощта в различни ситуации в съответствие със законодателството за ЕИП, трябва да се считат за правила на схемата и за условия, при които следва да се предоставя помощ по схемата за дървен материал. С други думи схемата съдържа различим пакет от правила, ограничаващи предоставянето на помощ по нея.

До степента, в която норвежките власти отбелязват, че „насоките непрекъснато се преработват“, се припомня, че съвместимостта на незаконната държавна помощ с функционирането на Споразумението за ЕИП се оценява в съответствие с материалните критерии, определени в инструмента, действащ в момента, в който е предоставена помощта, или в случай на схема, когато е била създадена такава. В допълнение всяка преработка на правилата на схемата трябва да се оценява, за да се определи дали тя представлява промяна на схемата по смисъла на Решение № 195/04/COL (49). Следователно оценката по-долу анализира дали Вътрешните насоки за ЕИП на Innovasjon Norge, включително последващите им промени, може, подобно на правилата на схемата за дървен материал, да бъдат счетени за съвместими с функционирането на Споразумението за ЕИП, и по-специално с насоките за държавни помощи на Надзорния орган и с регламентите за групово освобождаване, тъй като те са били действащи във всеки един от тези моменти.

3.1.   Съвместимост с член 61, параграф 2 от Споразумението за ЕИП

В този случай не се прилага никое от изключенията по член 61, параграф 2 от Споразумението за ЕИП, тъй като схемата за дървен материал не е насочена към целите, изброени в тези разпоредби.

3.2.   Съвместимост с член 61, параграф 3 от Споразумението за ЕИП

Мярка за държавна помощ се счита за съвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП по смисъла на член 61, параграф 3, буква a) от Споразумението за ЕИП, когато помощта е предназначена за подпомагане на икономическото развитие на областите, в които жизненото равнище е ненормално ниско или в които е налице висок процент на незаетост на работната ръка. Тъй като обаче не са определени такива области от норвежката карта за регионална помощ, тази разпоредба не е релевантна (50).

Освен това не се прилагат изключенията по член 61, параграф 3, буква б) от Споразумението за ЕИП, тъй като държавната помощ, предоставена по схемата за дървен материал, не е предназначена за подпомагане на осъществяването на значим проект от общ европейски интерес или за преодоляване на сериозно сътресение на икономиката на Норвегия.

Все пак изключението, съдържащо се в член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП, което предвижда, че може да се прилагат помощи, които са предназначени да улеснят развитието на някои икономически дейности или на някои икономически области, при положение че те не влошават условията на търговския обмен до степен, която противоречи на общия интерес. Това е така, ако мярката е в съответствие с Насоките за държавни помощи или с които и да е приложими регламенти за групово освобождаване.

Предприятията стават допустими за регионална помощ, когато са установени в някои региони, определени чрез позоваване на норвежката карта за регионална помощ, посочена по-горе, и когато са изпълнени условията за регионална помощ, определени в Насоките за държавни помощи (51).

Норвежките власти заявиха, че помощта по схемата за дървен материал не е предоставена под формата на регионална помощ. Все пак Надзорният орган отбелязва, че схемата за дървен материал е въведена въз основа на Вътрешните насоки за ЕИП, които предвиждат възможност за предоставяне на регионална (инвестиционна) помощ (52). Освен това властите се позоваха на случаи, в които помощта за научни изследвания и развитие е допълнена с бонус от 5 % регионална помощ (Trysil Skog AS е пример за това).

Надзорният орган отбелязва, че условията, определени в Насоките за държавни помощи относно предоставянето на регионална помощ, трябва да се изпълняват и в случаите, когато е предоставен бонус от регионална помощ. Нито докладът на работната група обаче, нито Вътрешните насоки за ЕИП съдържат препратка към условията, които трябва да бъдат изпълнени за предоставяне на регионална помощ, като определяне на регионалните ползи (под формата на производствена инвестиция или създаване на работни места), нито пък включват препратка към норвежката карта за регионална помощ. При тези обстоятелства Надзорният орган не може да бъде сигурен, че разпоредбите за регионална помощ по схемата за дървен материал са в съответствие с Насоките за държавни помощи относно регионалната помощ.

Държавната помощ за научни изследвания и развитие може да се счита за съвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП, когато са изпълнени съответните условия от Насоките за държавни помощи (53). Насоките за държавни помощи съдържат определения за различните видове научни изследвания и развитие, а именно „фундаментални изследвания“, „индустриални изследвания“ и „дейност за предконкурентно развитие“, както и съответните интензитети на помощта, които се прилагат към всяка от тези категории.

Надзорният орган отбелязва, че допустимите научни изследвания, допустимите разходи и интензитети на помощта, съдържащи се във Вътрешните насоки за ЕИП, съответстват на онези, които се съдържат в Насоките за държавни помощи за научни изследвания и развитие, с изключение на тези за технически подготвителни проучвания. Въпреки че таблицата с интензитети на помощта от Вътрешните насоки за ЕИП се отнася за два различни интензитета на помощи за технически подготвителни проучвания, извършвани от големи предприятия в контекста на предконкурентното изследване, а именно 50 % и 55 % (54), в Насоките за държавни помощи изрично се предвижда, че комбинацията на бонуси може да не доведе до интензитет на помощта, превишаващ 50 % за предконкурентно изследване (55).

Като се има предвид, че един от интензитетите на помощта, установен във Вътрешните насоки за ЕИП, не е в съответствие с Насоките за държавни помощи, както и че няма доказателство за съществуването на указание за работещите по случая да прилагат интензитета на помощта за схемата OFU/IFU, който е в съответствие с Насоките за държавни помощи, може да се счита, че правилата на схемата за дървен материал предвиждат възможен интензитет на помощта, превишаващ максималния интензитет, определен в Насоките за държавни помощи. Нещо повече, Надзорният орган не е получил никакви аргументи за одобряването на по-голям интензитет на помощта от този, който е определен в Насоките за държавни помощи.

Помощта, предоставена в съответствие с регламентите за групово освобождаване за МСП и/или за помощ за обучение, се счита за съвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП, при условие че схемата изпълнява всички условия на съответния регламент за групово освобождаване и съдържа изрична препратка към него (чрез цитиране на неговото заглавие и позоваване в Официален вестник на Европейския съюз) (56). Нито държавните бюджети, нито докладът на работната група или която и да е от другите подготвителни законодателни работи във връзка със схемата за дървен материал не включва препратка към прилагането на Регламента за групово освобождаване за МСП или към Регламента за групово освобождаване за помощи за обучение. Освен това Надзорният орган не е получил никаква информация от норвежките власти относно прилагането на който и да е от регламентите за групово освобождаване с цел публикация в Официален вестник на Европейския съюз. Следователно норвежките власти не са спазили изискването на регламентите за групово освобождаване, от което следва, че схемата за дървен материал не може да се счита за съответстваща на условията за групово освобождаване.

Въпреки това схемата за дървен материал може да се счита за съвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП въз основа на член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП с оглед на материалните принципи, установени в регламентите за групово освобождаване за МСП и за помощи за обучение. В това отношение Надзорният орган отбелязва, че всички определения, допустими разходи и интензитети на помощи за обучение във Вътрешните насоки за ЕИП (57) са в съответствие с Регламента за групово освобождаване за помощи за обучение. Освен това определенията, допустимите разходи и приложимият интензитет на помощи за консултантски услуги и за изложения за МСП във Вътрешните насоки за ЕИП (58) са в съответствие с Регламента за групово освобождаване за МСП.

Съгласно раздел 4.3.2 от Вътрешните насоки за ЕИП обаче помощта за МСП може да бъде предоставена за „мрежа и сътрудничество“, което е цел, категорично попадаща извън обхвата на материалните разпоредби в Регламента за групово освобождаване за МСП. Затова въпросът е дали финансирането за такива цели може да се счита за съвместимо въз основа на Насоките за държавни помощи за МСП или въз основа на материалните принципи, установени в тях директно по смисъла на член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП (59).

В Насоките за държавни помощи се посочва, че може да бъде предоставено финансиране за сътрудничество за МСП, при условие че не се засяга конкуренцията в степен, противоречаща на общия интерес. Въз основа на това Надзорният орган счита, че възможността, предвидена във Вътрешните насоки за ЕИП, да се финансират МСП за „определяне на работни партньори, стратегии и формализиране на сътрудничеството по време на етапа на установяване“ може да бъде приемлива.

В противовес на това Надзорният орган счита, че отговорността за финансиране на посочените „извънредни съвместни действия“ (60) по време на „оперативния етап“ открива възможност за финансиране на широка гама от мерки по всяко време, които не е задължително да попадат в рамките на обхвата на сътрудничество между МСП и следователно може да засегнат конкуренцията в степен, противоречаща на общия интерес. При запитване на норвежките власти относно този въпрос те заявиха, че финансирането съгласно тази разпоредба е насочено единствено към консултантски услуги. Все пак в същия контекст властите заявяват, че разпоредбата открива възможност за финансиране на „свързани услуги“ в контекста на мрежовото подпомагане.

Надзорният орган счита, че въз основа на такива неясни разпоредби с отворен край той не може да бъде сигурен, че правилата на схемата по отношение на финансирането на МСП са в съответствие с Насоките за държавни помощи за МСП или с материалните принципи, съдържащи се в тях, затова схемата не може да бъде одобрена по член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП като съвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП.

В доклада на работната група се предвижда, че по схемата може да се финансират всички разходи по проекта, в случай че е трудно да се определи кой печели директно от проекта. Властите обясниха, че 100 % финансиране на разходите по проект се извършва например в случаите, когато е трудно да се определят преките бенефициери или пък се счита, че получателите получават само скромни печалби (т.е. предварителни изследвания и доклади в зони със специално предназначение), при условие че не е отпусната помощ в тези случаи (61).

Във връзка с тази практика трябва да се направят следните два коментара: 1. въпреки че норвежките власти се позовават на предварителни изследвания и доклади като примери за случаи, в които не е отпусната помощ, Насоките за държавни помощи за изследване и развитие определят максимални интензитети на помощта за изследвания за техническа приложимост, с което показват, че финансирането на изследванията (дори от подготвителен характер) може да включва държавна помощ (62); и 2. ако размерът на помощта е под прага на помощите от типа de minimis получаването на скромна печалба не изключва само по себе си наличието на държавна помощ.

Въз основа на това Надзорният орган счита, че практиката на финансиране на 100 % от разходите за проект не се основава на критерии, които могат да гарантират отсъствието на държавна помощ и тъй като 100 % финансиране не е приемливо по никой раздел на Насоките за държавни помощи, нито пък в този случай се твърди, че такъв интензитет на помощта е обоснован директно по член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП, Надзорният орган счита, че схема, която позволява такава практика, е несъвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП.

От горепосоченото следва, че по няколко пункта схемата за дървен материал не съответства на Насоките за държавни помощи и не попада директно в изключението по член 61, параграф 3, буква в) от Споразумението за ЕИП. Ето защо Надзорният орган счита, че схемата за дървен материал не може да се счита за съвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП.

3.3.   Помощ от типа de minimis

Според норвежките власти схемата за дървен материал съдържа разпоредби, определящи условия, които, когато бъдат изпълнени, гарантират, че отпуснатите безвъзмездни средства попадат в определението за помощи от типа de minimis. Надзорният орган счита, че съответните разпоредби на схемата за дървен материал не съответстват на правилата за помощи от типа de minimis.

Предоставянето на помощ от типа de minimis в съответствие с Насоките за държавни помощи или последвалия Регламент de minimis има за последствие факта, че мярката не представлява държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП и че не съществува задължение за уведомяване за помощта. Тъй като схемата за дървен материал се е прилагала между 1 юли 2000 г. и края на 2005 г. и двата набора от правила за помощи от типа de minimis са приложими за оценка на схемата (63).

Както Регламентът за помощи de minimis, така и Насоките за държавни помощи предвиждат, че националните органи могат да предоставят помощи от типа de minimis само след като първо са проверили, че общата сума на помощта от типа de minimis, получена от дружеството, не е нараснала въз основа на друга помощ от типа de minimis, получена през предходните три години. И според Регламента de minimis, и според Насоките за държавни помощи приемлив начин за проверка на прага на помощи от типа de minimis е получаване на информация по този въпрос от получателя на помощта (64).

Когато се отпуска помощ от типа de minimis по схемата за дървен материал, се прави препратка към правилата de minimis, а получателите се информират за задължението им да уведомят властите за друга помощ от типа de minimis, получена три години след като е било одобрено получаването на помощ от типа de minimis.

В решението за откриване на официална процедура по разследване Надзорният орган изразява мнението, че тъй като задължението за уведомяване засяга единствено помощта от типа de minimis, получена след като е била получена помощ по схемата за дървен материал, от получателите не се изисква да предоставят информация за това, дали е била получена някаква помощ от типа de minimis преди получаването на помощта от типа de minimis по схемата за дървен материал.

Все пак норвежките власти твърдят, че писмото за одобрение се позовава на правилото, че помощ, получена през „всеки период от три години“, не може да превишава прага за помощи от типа de minimis.

Надзорният орган отбелязва, че изискването получателят да уведоми за отпуснатата му помощ „от момента на писмото за одобрение“ противоречи на препратката към правилото, че помощ, получена по време на „всеки период от три години“, не може да превишава прага на помощи от типа de minimis. При такива обстоятелства Надзорният орган не може да бъде сигурен, че за получателя ще бъде ясно посланието относно задължението му да уведоми за получената помощ по време на „всеки период от три години“. Ето защо Надзорният орган поддържа първоначалното си становище, че дотолкова, доколкото въпросните разпоредби трябва да се разглеждат като част от правилата на схемата, не може да се направи заключението, че те гарантират ex ante съответствието с разпоредбите за помощи от типа de minimis  (65).

Освен това Надзорният орган забелязва, че поне във вариантите на Вътрешните насоки за ЕИП с дата септември 2004 г. и юли 2005 г. в схемата за дървен материал е предвидена практика, при която държавна помощ, одобрена например за научни изследвания и развитие, може да бъде допълнена от друга помощ, предоставена като помощ от типа de minimis  (66). В съответствие с решението на Комисията относно Kahla Porzellan GmbH, Надзорният орган счита, че ако помощта превишава прага de minimis — в резултат на общо финансиране, предоставено на същото предприятие в рамките на три години — цялата сума трябва да се счита като държавна помощ (67). Въз основа на това Надзорният орган счита, че практика, при която прагът de minimis се спазва само за част от помощта, предоставена на предприятие, предполага, по определение, че общата предоставена сума може да превишава прага de minimis  (68).

С оглед на горепосоченото Надзорният орган счита, че съответните разпоредби на схемата за дървен материал не съответстват на правилата за помощи от типа de minimis и следователно схемата за дървен материал не може да бъде одобрена като съвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП.

4.   Заключение

Въз основа на информацията, предоставена от норвежките власти, Надзорният орган изразява становището, че схемата за дървен материал включва безвъзмездна държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП, която не е съвместима със Споразумението. Все пак в съответствие с практиката на Комисията в това отношение Надзорният орган счита, че въпреки че схемата за дървен материал, разглеждана като схема, е несъвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП, индивидуалните помощи, предоставяни по схемата за дървен материал, които изпълняват критериите, посочени в Насоките за държавни помощи за МСП и/или за научни изследвания и развитие, или на материалните разпоредби от регламентите за групово освобождаване на помощи за МСП и обучение, могат да бъдат обявени за съвместими с функционирането на Споразумението за ЕИП (69).

Поради това, че Надзорният орган не е бил уведомен за схемата за дървен материал, всяка помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП, предоставена по схемата за дървен материал, представлява незаконна помощ по смисъла на член 1, буква е) от част II от протокол 3 към Споразумението за надзор и съд. От член 14 от част II от протокол 3 към Споразумението за надзор и съд следва, че Надзорният орган решава, че незаконната помощ, която е несъвместима с правилата за държавна помощ съгласно Споразумението за ЕИП, трябва да бъде възстановена от бенефициерите. Това все пак не засяга: i) предоставените индивидуални помощи, които изпълняват условията за помощи от типа de minimis в съответствие с Насоките за държавни помощи или Регламента de minimis; и ii) предоставените индивидуални помощи, за които е установено, че са съвместими на базата на съответствие с Насоките за държавни помощи за МСП и/или за научни изследвания и развитие или с материалните разпоредби от регламентите за групово освобождаване на помощи за МСП и за обучение, и които отговарят на съответните интензитети за помощи, определени в тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Схемата за дървен материал е несъвместима с функционирането на Споразумението за ЕИП по смисъл на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

Член 2

Индивидуалните помощи, предоставени по схемата за дървен материал, не представляват държавна помощ, ако изпълняват условията за помощи от типа de minimis, съдържащи се в Насоките за държавни помощи или Регламента de minimis, който се е прилагал в момента, когато е предоставена помощта.

Член 3

Индивидуалните помощи, предоставени по схемата за дървен материал, които отговарят на критериите, съдържащи се в Насоките за държавни помощи за МСП и/или научни изследвания и развитие, или на материалните разпоредби от регламентите за групово освобождаване на помощи за МСП и за обучение, са съвместими с функционирането на Споразумението за ЕИП до степента на допустимите интензитети на помощта.

Член 4

Норвежките власти следва да предприемат всички необходими мерки за възстановяване на помощта, посочена в член 1, различна от онази, посочена в членове 2 и 3.

Член 5

Възстановяването следва да се извърши незабавно и в съответствие с процедурите на националното законодателство, при условие че те позволяват незабавното и ефективно изпълнение на решението. Помощта, която трябва да бъде възстановена, включва лихва и сложна лихва, начислени от датата, на която помощта е била на разположение на бенефициерите, до датата на нейното възстановяване. Лихвата се изчислява на базата на член 9 от Решение № 195/04/COL (70).

Член 6

Норвежките власти следва да уведомят Надзорния орган на ЕАСТ в срок от два месеца от уведомлението за настоящото решение относно мерките, които са предприети за постигане на съответствие с решението.

Член 7

Адресат на настоящото решение е Кралство Норвегия.

Член 8

Само текстът на английски език е автентичен.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2008 година.

За Надзорния орган на ЕАСТ

Per SANDERUD

Председател

Kurt JAEGER

Член на колегията


(1)  Наричан по-долу „Надзорният орган“.

(2)  Наричано по-долу „Споразумението за ЕИП“.

(3)  Наричано по-долу „Споразумението за надзор и съд“.

(4)  Процесуални и материалноправни норми в областта на държавните помощи — Насоки за прилагане и тълкуване на членове 61 и 62 от Споразумението за ЕИП и член 1 от част I от протокол 3 към Споразумението за надзор и съд, приети и издадени от Надзорния орган на 19 януари 1994 г., публикувани в ОВ L 231, 3.9.1994 г., стр. 1 и притурка за ЕИП № 32, 3.9.1994 г., стр. 1. Насоките са последно изменени с Решение № 154/07/COL на Надзорния орган от 3 май 2007 г. Наричани по-долу „Насоките за държавните помощи“.

(5)  Регламент (ЕО) № 68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на помощта за обучение (ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 20); Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия (ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 33) и Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379, 28.12.2006 г., стр. 5). Последният регламент заменя Регламент (ЕО) № 69/2001 на Комисията за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на помощите от типа de minimis (ОВ L 10, 13.1.2001 г., стр. 30) и глава 12 от Насоките за държавни помощи (приета с Решение № 54/96/COL на Надзорния орган от 15 май 1996 г., ОВ L 245, 26.9.1996 г., стр. 28). Всички гореспоменати регламенти са включени в приложение 15 към Споразумението за ЕИП (в точка 1, букви г)—е).

(6)  ОВ C 272, 9.11.2006 г., стр. 19 и притурка за ЕИП № 55, 9.11.2006 г.

(7)  За по-подробна информация относно тази кореспонденция има препратка към Решение № 147/06/COL за откриване на официална процедура по разследване, обобщение на което е публикувано в ОВ C 272, 9.11.2006 г., стр. 19 и в притурка за ЕИП № 55, 9.11.2006 г. Цялото решение е публикувано на уебсайта на Надзорния орган: www.eftasurv.int

(8)  Подробностите във връзка с публикацията са представени по-горе в бележка под линия 7.

(9)  Раздел 7.3.3 от Бялата книга.

(10)  Раздел 7.3.3 от Бялата книга.

(11)  Раздел 2.4.1 от Бялата книга.

(12)  Раздел 6.1.1 от Бялата книга. Относно акцента на норвежката промишленост раздел 6.1.1 от Бялата книга посочва също, че (преведено от Надзорния орган): „За целите на повишаване на усилията за създаване на стойност е важно да се има предвид както възможността за намаляване на разходите на равнището на обработка и продажби, така и тази за повишаване и подобряване на употребата/експлоатацията на дървени материали, произведени в Норвегия.“

(13)  В раздел 1.4 от доклада на работната група се посочва, че схемата за дървен материал не обхваща горската култура, инфраструктурата, транспорта, полетата, горските продукти за целите на зелена декорация и биоенергията, които трябва да бъдат обхванати от други мерки на правителството. В раздел 2.1 от доклада на работната група се съдържа определение на стойностната верига на базата на горите (или на горския сектор), което включва всички оператори от секача до крайния потребител. Понятието „горски“ обхваща въпроса с доставките (собствениците на гори и техните сдружения) и въпроса с търговията (горски предприемачи, включително теренния транспорт, измерването на дървения материал и оборота, работата по горските култури, оперативното планиране и т.н.). Понятието „производство“ обхваща цялата обработка на дървения материал до трансформирането му в продукти, подходящи за крайните потребители, но е насочено към механичните технологии за обработка на дърво (обхващащи традиционната работа в дъскорезници и дърводелски работилници и по-нататъшната обработка до врати, прозорци, стълбища и други сградни елементи, както и производството на дървени мебели, дървени къщи и ръчно направени изделия). Понятието „пазар“ обхваща крайните потребители, но включва също различни търговски равнища и други оператори от системата на производството на база горски ресурси, като подизпълнители на изделия и услуги за лесовъдството и промишлеността на базата на горски ресурси.

(14)  Раздели 1.5, 6.2 и 6.3 от доклада на работната група. От май 2003 г. в състава на групата влизат също представители на алтернативни източници на финансиране, както и Службата на губернатора на графството.

(15)  Годишните доклади за дейността и разработването на схемата трябва да бъдат предоставени на Министерството на земеделието и представляват основа за подготовка на бюджета и насоките за Innovasjon Norge (по-рано „SND“); раздели 1.5, 6.2 и 6.3 от доклада на работната група.

(16)  Вж. коментарите на норвежките власти относно решението за започване на официална процедура по разследване.

(17)  „Висшата политика“ е документ с насоки, който определя някои външни ограничения относно предоставянето на финансиране от Innovasjon Norge (като изключва предоставянето на оперативна помощ и помощ за износ) и предписва, че финансирането трябва да се отпуска в рамките на ограниченията, определени от международните споразумения, по които Норвегия е страна.

(18)  Писмото за разпределение на средствата с дата 6 октомври 2000 г. съдържа информация за бюджета за целите на прилагане на схемата за дървен материал, като в същото време има препратка към задачата, сектора и целевите групи на схемата.

(19)  Норвежките власти се позовават и на закона, с който се урежда Innovasjon Norge и неговите „Стандартни условия“ за предоставяне на финансиране за развитие, които съдържат административни правила относно, inter alia, срокове, документация, мерки за контрол и възстановяване на финансиране.

(20)  Включени са и разпоредби за натрупването, за референтните лихвени проценти и за изчисляване на помощта.

(21)  Версиите са с дата януари 2000 г.; август 2001 г.; юни 2003 г.; септември 2004 г. и юли 2005 г. и не се различават съществено една от друга. За по-голяма яснота използването на термина „Вътрешни насоки за ЕИП“ препраща към текста на последната версия и само където е уместно (поради отклонения или допълнителен текст) са направени коментари за текста в по-ранните версии.

(22)  Раздел 1.3 от доклада на работната група установява, че финансирането трябва да се предоставя в съответствие с правилата за ЕИП, а раздел 7.1 установява, че „Трябва да се следва законодателството за държавни помощи от Споразумението за ЕИП. Програмата трябва да установи свои собствени принципи и практики в рамките на тези разпоредби.“ Вж. също коментарите на норвежките власти относно решението за откриване на официална процедура по разследване.

(23)  Вж. коментарите на норвежките власти относно решението за откриване на официална процедура по разследване и писмото с дата 18 януари 2008 г., изпратено от норвежките власти по електронна поща (док. № 461470).

(24)  Вж. също подраздела относно съвместното финансиране и финансирането на 100 % от разходите по проекта в раздел I-2.4 по-долу.

(25)  Вж. също преработения бюджет (St. prp. №. 61 (1999—2000 г.). Схемата за дървен материал е посочена по различни начини, включително „Treprogrammet“ и „Verdiskapningsprogrammet for tre“ или с оригиналната препоръка на постоянния комитет към Парламента (Innst. S. № 208 (1998—1999 г.).

(26)  2001: St. prp. № 1 (2000—2001 г.) и преработения бюджет (St. prp. № 84 (2000—2001 г.); 2002: St. prp. № 1 (2001—2002 г.) и преработения бюджет (St. prp. № 1 Tillegg № 4 (2001—2002 г.); 2003: St. prp. № 1 (2002—2003 г.) и преработения бюджет (St. prp. № 65 (2002—2003 г.); 2004: St. prp. № 1 (2003—2004 г.) и преработения бюджет (St. prp. № 63); 2005: St. prp. № 1 (2004—2005 г.) и преработения бюджет (St. prp. № 65 (2004—2005 г.). През първите четири години (2000—2003 г., включително посочените две) финансирането за схемата за дървен материал е определено съгласно точка 71 от глава 1142 на държавния бюджет, като през последните две години (2004 и 2005 г.) финансирането за схемата за дървен материал е определено съгласно точка 71 от глава 1149 на държавния бюджет.

(27)  Писмо с дата 6 октомври 2000 г., предоставено на Надзорния орган от норвежките власти като приложение 3 към коментарите на норвежките власти относно решението за откриване на официална процедура по разследване.

(28)  Раздел 4.6 от доклада на работната група.

(29)  Вж. писмото с дата 29 септември 2005 г. от норвежките власти до Надзорния орган, приложено в писмо с дата 3 октомври 2005 г. от Мисията на Норвегия към ЕС (док. № 345465).

(30)  Вж. писмото с дата 29 септември 2005 г., цитирано по-горе в бележка под линия 29, и коментарите на норвежките власти относно решението за откриване на официална процедура по разследване.

(31)  Раздели 4.1—4.4 и раздел 5 от доклада на работната група.

(32)  Преводът е на Надзорния орган.

(33)  В случай на инвестиции максималният интензитет е 7,5 % за средни предприятия и 15 % за малки предприятия, докато за консултантски услуги и търговски панаири равнището е определено на 50 %.

(34)  Раздели 1.4 и 7.1 от доклада на работната група.

(35)  Раздел 7.1 от доклада на работната група.

(36)  Въпреки че тази сума се квалифицира като помощ от типа de minimis, Norsk Treteknisk Institutt е получил и друга помощ.

(37)  Тази информация е предадена по следния начин: „EØS-regelverket – opplysningsplikt Tildelingen av tilskuddet skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte. Ved eventuelle nye søknader om offentlig støtte (uansett støttekilde) har støttemottaker plikt til å opplyse om dette tilskuddet. Opplysningsplikten gjelder i 3 år fra tilsagnstidspunktet. Støttemottakeren må ikke motta mer enn til sammen 100 000 Euro (ca. kr 815 000,-) i støtte etter reglene for bagatellmessig støtte over et tidsrom på 3 år.“

(38)  Раздел 4.2 от тях.

(39)  Това се потвърждава от коментарите относно предложението за държавен бюджет в St. prp. № 1 (2000—2001 г.) и от доклада на работната група.

(40)  Преводът на следния цитат е на Надзорния орган: „Norge eksporterer ca 85—90 % av produksjonen av tremasse og papirprodukter og ca 35 % av trelast-produksjonen. Leveransene til EU-land utgjør henholdsvis 70 % og 90 % av eksporten. Eventuelle strategier eller politiske vedtak innen EU som kan påvirke EUs import av skogindustriprodukter vil kunne få store konsekvenser for den norske skogsektoren.“

(41)  Статистическите данни, предоставени от Евростат за годините между 1999—2004 г. (включват както внос и износ на различни видове „подобрено“ дърво и дървен материал в рамките на ЕС, в който случай стойността се изразява или в хиляди кубични метра или в тонове), показват, че е налице екстензивна търговия в рамките на ЕС с продукти от дърво. Съответните статистически данни са: i) в ЕС-25 внос и износ на кръгло дърво; „table fores51“; ii) в ЕС-25 внос на дървесен пулп, хартия и картон; „table fores62“; iii) в ЕС-25 износ на дървесен пулп; „table fores62“; iv) в ЕС-25 внос на нарязана дървесина и панели на основата на дървесина; „table fores61“; и v) в ЕС-25 износ на нарязана дървесина; „table fores61“. Всичко това можете да намерите на http://europa.eu.int/comm/eurostat или чрез контакт с Евростат на техния уебсайт.

(42)  Вж. уебстраницата: http://www.ssb.no/muh/tab15-01.shtml на която е показана таблица 15, озаглавена „Trade with selected countries by two-digit SITC. Jan - mar 2006. Million kroner“.

(43)  Предишната глава 12 от Насоките за държавни помощи бе премахната с Решение № 198/03/COL на Надзорния орган от 5 ноември 2003 г. Считано от 1 февруари 2003 г. обаче глава 12 вече бе заменена с Регламент (ЕО) № 69/2001 (наричан по-долу „Регламентът de minimis“).

(44)  Решение на Комисията от 31 март 2000 г. относно държавна помощ N 673/99 (ОВ C 184, 1.7.2000 г., стр. 25).

(45)  Дело C-143/99 Adria Wien, (2001 г.), Recueil, стр. I-8365.

(46)  Обединени дела E-5/04, E-6/04 и E-7/04 Фесил и Финфорд, [2005 г.], Доклад на Съда на ЕАСТ стр. 117, параграф 77. Това решение потвърждава съдебната практика на Съда на Европейските общности в съответствие с посоченото в дело C-75/97 Белгия/Комисия, (1999 г.), Recueil, стр. I-3671, точка 33. Вж. също дело C-66/02, Италия/Комисия, (2005 г.), Recueil, стр. I-10901, точка 95.

(47)  Вж. в това отношение дело 730/79 Филип Морис/Комисия, (1989 г.), Recueil, стр. 2671, точка 11, където се посочва, че „Когато държавната финансова помощ укрепва позицията на едно предприятие в сравнение с други предприятия, конкуриращи се в търговията в рамките на Общността, последните трябва да се считат за засегнати от тази помощ.“

(48)  Дело C-310/99, Италия/Комисия, (2002 г.), Recueil, стр. I-2289, точка 91. В дело C-66/02 Италия/Комисия, (2005 г.), Recueil, стр. I-10901, точка 91 Съдът постанови „В случай на схема за помощи Комисията може да се ограничи до преглед на общите характеристики на съответната схема, без да е необходимо да извършва преглед на всеки случай, когато тя се прилага […], за да се установи дали схемата включва елементи на помощ.“ Вж. също дело E-2/05 ESA срещу Исландия [2005 г.], Доклад на Съда на ЕАСТ, стр. 202, параграф 24.

(49)  Решение № 195/04/COL на Надзорния орган от 14 юли 2004 г. (ОВ L 139, 25.5.2006 г., стр. 37), изменено с Решение № 319/05/COL на Надзорния орган от 14 декември 2005 г. (ОВ C 286, 23.11.2006 г., стр. 9). Вж. също дело T-195/01, Гибралтар/Комисия, (2001 г.), Recueil, стр. II-3915. Трябва да се отбележи, че тъй като първоначалното създаване на схемата е „незаконно“ по отношение на процедурата, всички последващи изменения на тази схема трябва също да се разглеждат като незаконна помощ.

(50)  Вж. Решение № 327/99/COL на Надзорния орган от 16 декември 1999 г. относно картата на подпомаганите области и равнищата на помощта (Норвегия).

(51)  Предишната глава 25 от Насоките за държавни помощи относно регионалната помощ бе заменена с нови насоки от 6 април 2006 г. и Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Комисията (включен с Решение № 157/2006 на Съвместния комитет на ЕИП, публикувано в ОВ L 89, 29.3.2007 г., стр. 33 и притурка за ЕИП № 15, 29.3.2007 г., стp. 24). Регламентът влезе в сила на 9 декември 2006 г.

(52)  Вж. таваните (за регионална помощ), посочени в таблицата, приложена към Вътрешните насоки за ЕИП и обяснителната част за инвестиционната помощ (раздел 4.6).

(53)  Предишните насоки за научни изследвания и развитие са заменени с нови насоки на 7 февруари 2007 г.

(54)  Вариантите от 2000 г. и 2001 г. не определят никакъв специфичен интензитет на помощта за технически подготвителни проучвания.

(55)  Раздел 5.3, параграф 7 от тогавашната глава 14 за помощ за научни изследвания и развитие от Насоките за държавни помощи.

(56)  Вж. съответно член 3, параграф 3 от регламентите за групово освобождаване за МСП и за помощ за обучение. Съответствието с формалните условия на груповото освобождаване изключва мярката за помощи от изискването за уведомяване.

(57)  Раздел 4.4 от тях.

(58)  Раздел 4.3 и 4.3.1 от тях.

(59)  Предишната глава за помощи за МСП в Насоките за държавни помощи бе заменена с Регламента за групово освобождаване за МСП, считано от 26 юни 2002 г.

(60)  Такива мерки включват мерки, подобни на подобряване на изпълнението („kompetansehevning“).

(61)  Практиката на финансиране на 100 % от разходите по проекта поставя както въпроса за наличието на държавни помощи, така и този за съвместимостта. Предвид препратката в доклада на работната група към тази възможност се допуска, че схемата предвижда такава практика и че съответствието на разпоредбите, ръководещи тази практика, трябва да се оценява за съвместимост (този раздел). Проблемът с наличието (или отсъствието) на държавни помощи ще се отнася единствено до въпроса, свързан с възстановяване.

(62)  Раздел 5.3, параграф 7 от тогавашната глава 14 за помощ за научни изследвания и развитие.

(63)  Съгласно посоченото от норвежките власти датата, на която норвежките власти са дали одобрението си („tilsagn“), определя дали предишната глава 12 от Насоките за държавни помощи или последвалият Регламент de minimis са приложими за въпросните безвъзмездни помощи.

(64)  Вж. в това отношение препратката към „начини за контрол“ в Насоките за държавни помощи.

(65)  Фактът, че много одобрения може да са за помощ под прага на помощите от типа de minimis не е релевантен, тъй като за Надзорния орган, за целите на анализ дали държавната помощ е съвместима, има ограничение да разгледа условията на схемата за дървен материал. Фактическото положение ще е релевантно за въпроса на възстановяване.

(66)  Вж. раздел I-2.5 по-горе за описание на практиката.

(67)  Решение 2003/643/ЕО на Комисията от 13 май 2003 г. относно държавните помощи, прилагани от Германия за Kahla Porzellan GmbH и Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (ОВ L 227, 11.9.2003 г., стр. 12). По подобен начин, когато се оценява дали има съответствие с интензитетите на помощи, определени в Насоките за държавни помощи, е необходимо да се има предвид общата сума на помощта, предоставена на същото предприятие.

(68)  Трябва да се отбележи, че съответните интензитети на помощта също трябва да се спазват. Когато помощта от типа de minimis се предоставя в комбинация с друга помощ, общата стойност на помощта не може да превишава максималните интензитети на помощта за различните категории помощ. Това, разбира се, се отнася единствено за случаите, при които цялата помощ не попада в категорията помощ от типа de minimis.

(69)  Вж. например Решение 2004/343/ЕО на Комисията от 16 декември 2003 г. за схемите за помощи, прилагани от Франция за поемането на фирми в затруднение (ОВ L 108, 16.4.2004 г., стр. 38) и Решение 2003/86/ЕО на Комисията от 20 декември 2001 г. за схемите за държавни помощи, прилагани от Испания през 1993 г. за някои новосъздадени фирми във Vizcaya (Испания) (ОВ L 40, 14.2.2003 г., стр. 11).

(70)  Вж. бележка под линия 49.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ НАСОКИ ЗА ЕИП

По отношение на помощите за малки и средни предприятия (МСП) (1) допустимите разходи са: i) консултантски услуги, осигурявани от външни консултанти (с изключение на онези с постоянен или периодичен характер и онези, свързани с обичайни оперативни разходи); ii) участие за първи път в панаири и изложения; и iii) създаване на мрежа и сътрудничество на етапа на установяване и на етапа на започване на дейност. Етапът на установяване обхваща финансиране за определяне на работни партньори, разработване на стратегии, структуриране и формализиране на сътрудничеството и т.н. Етапът на започване на дейности обхваща административните разходи за управление на сътрудничеството по време на първите три години (те намаляват постепенно) и „извънредни съвместни действия“. Пример за последното е „повишаване на компетенциите“, но финансиране по позиция „извънредни съвместни действия“ може да бъде предоставено и за други подобни мерки както по време на етапа на установяване, така и по време на оперативния етап.

За целите на предоставяне на помощ за обучение се прави разлика между специфично обучение и общо обучение. Специфичното обучение включва подготовка, която пряко и принципно е свързана с настоящата или бъдещата длъжност на служителя и осигурява квалификация, която не може (или само до известна степен може) да се ползва в други фирми или области на работа. Общото обучение е обучение, включващо подготовка, която е свързана не само с настоящата или бъдещата длъжност на служителя, но осигурява квалификация, която може в голяма степен да се ползва в други фирми и която значително подобрява възможностите за заетост на служителя.

Допустими разходи за обучение са разходите за обучаващ персонал; пътните разходи на обучаващите и обучаемите; други текущи разходи (като материали и доставки); амортизация на средствата и оборудването (в степента, в която те се използват единствено за проекта на обучение); разходи за управление и консултантски услуги във връзка с проекта на обучение; разходите за обучаващия персонал възлизат на сумата, сформирана от всички посочени допустими разходи. Вземат се предвид единствено часовете, през които обучаемият действително участва в обучението след приспадане на всички производствени часове или на техния еквивалент. Допустимите разходи се подкрепят с документни доказателства, които се характеризират с прозрачност и детайлност.

Що се отнася до научните изследвания и развитие Вътрешните насоки за ЕИП предвиждат, че допустимите разходи са разходите за персонал (научни изследователи, техници и помощен персонал, използван единствено за научни изследвания и развитие), инструменти, оборудване, работно пространство и сгради (постоянно и единствено използвани за научни изследвания и развитие); консултантска помощ и съответните услуги (използвани единствено в контекста на научните изследвания и развитие) и администрация, която е директно свързана с научните изследвания и развитие. Други допустими разходи могат да бъдат оперативните разходи, като разходи за материали, доставки и подобни продукти, които са директно свързани с научните изследвания и развитие.

Що се отнася до „инвестициите“ (от МСП и в контекста на регионалната помощ) допустимите разходи са тези за предприятия, електроцентрали, машини, основни инвестиции, а също и разходите във връзка с патенти и придобиване на патенти, лицензии и технически знания. Специалните правила се прилагат за проекти, при които инвестиционните разходи надвишават 50 млн. EUR.

Оперативна помощ (определена като рутинни задачи или разходи за разпределение, маркетинг и счетоводство) не може да се отпуска.


(1)  Само основните термини от определението за МСП са посочени във Вътрешните насоки за ЕИП. Иначе съществува препратка към първото определение в Насоките за държавни помощи.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

МАКСИМАЛЕН ПРОЦЕНТ НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ INNOVASJON NORGE — РАЗМЕР НА ПРЕДПРИЯТИЯТА И ОБЛАСТИ, ДОПУСТИМИ ЗА ПОМОЩИ

( ) посочва, че схемата се отнася единствено за посочените цели и/или вид предприятия.

До 100 000 EUR могат да бъдат предоставяни по всички схеми на базата на правилата за помощи от типа de minimis.


Мярка — схема

Цел

МСП (< 250 служители и два други критерия)

Големи предприятия

малки предприятия

(< 50 служители и два други критерия)

средни предприятия

(< 250 служители и два други критерия)

„Landsdekkende innovasjonsordning“

Инвестиции

15 %

7,5 %

0

 

Помощи при облекчени условия

50 %

0

 

Помощ за обучение (за момента не се предоставя от LI)

(Специфични/общи — 35 %/70 %)

(Специфични/общи — 25 %/50 %)

 

Научни изследвания и развитие:

 

 

Развойни дейности за пускане на продуктите на пазара

35 %

25 %

Технически подготвителни проучвания

75 %

50 %

(Индивидуални научни изследвания, технически подготвителни проучвания)

(60 % 75 %)

(50 % 75 %)

„OFU/IFU“

Научни изследвания и развитие:

 

 

Развойни дейности за пускане на продуктите на пазара

35 % (регионалната сфера + 5 %)

25 % (регионалната сфера + 5 %)

Технически подготвителни проучвания

75 %

50 %

(Индивидуални научни изследвания, технически подготвителни проучвания)

(60 % 75 %)

(50 % 75 %)

„Tilskudd til fylkeskommunene for regional udvikling“

Инвестиции:

 

 

— Зона А

30 %

25 %

B

25 %

20 %

C

20 % (25 %) (1)

10 % (15 %)

Помощи при облекчени условия

50 %

0

Помощ за обучение

(Специфични/общи — 40 %/75 %)

(Специфични/общи — 30 %/55 %)

Научни изследвания и развитие:

 

 

Развойни дейности за пускане на продуктите на пазара

40 %

30 %

Технически подготвителни проучвания

75 %

55 %

(Индивидуални научни изследвания, технически подготвителни проучвания)

(65 % 75 %)

(55 % 75 %)

„Omstilling og nyskapning“

Инвестиции:

 

 

Извън регионалната сфера

15 %

7,5 %

0

В рамките на регионалната сфера

Зона А: 30 %, зона Б: 25 % и зона В: 20 % (25 %) (2)

Зона А: 25 %, зона Б: 20 % и зона В: 10 % (15 %)

Помощи при облекчени условия:

 

 

Извън регионалната сфера

50 %

 

В рамките на регионалната сфера

50 %

 

Помощ за обучение:

 

 

Извън регионалната сфера

(Специфични/общи — 35 %/70 %)

(Специфични/общи — 25 %/50 %)

В рамките на регионалната сфера

(Специфични/общи — 40 %/75 %)

(Специфични/общи — 30 %/55 %)

Научни изследвания и развитие:

 

 

Извън регионалната сфера:

 

 

Развойни дейности за пускане на продуктите на пазара

35 %

25 %

Технически подготвителни проучвания

75 %

50 %

(Индивидуални научни изследвания, технически подготвителни проучвания)

(60 % 75 %)

(50 % 75 %)

В рамките на регионалната сфера:

 

 

Развойни дейности за пускане на продуктите на пазара

40 %

30 %

Технически подготвителни проучвания

75 %

55 %

(Индивидуални научни изследвания, технически подготвителни проучвания)

(65 % 75 %)

(55 % 75 %)

„Etablererstipend“

Помощ от типа de minimis

Максимум 400 000 NOK (в специфични случаи повече, но не над 100 000 EUR)


(1)  До 25 %/15 % могат да се използват за мерки, за които може да се очаква да имат голям ефект от гледна точка на политиката на административните области. В графства Vest-Agder, Rogaland и Hordaland прагът на помощта не може да превишава 20 %/10 %.

(2)  До 25 %/15 % могат да се използват за мерки, за които се очаква, че може да имат голям регионален ефект. В графства Vest-Agder, Rogaland и Hordaland прагът не може да превишава 20 %/10 %.


V Актове, приети по силата на Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, считано от 1 декември 2009 г.

АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

10.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 323/48


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1202/2009 НА СЪВЕТА

от 7 декември 2009 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фурфурилов алкохол с произход от Китайската народна република след провеждането на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“) и по-специално член 9 и член 11, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията, представено след консултации с консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

1.   Действащи мерки

(1)

През октомври 2003 г. с Регламент (ЕО) № 1905/2003 (2) Съветът наложи окончателни антидъмпингови мерки под формата на специфично мито върху вноса на фурфурилов алкохол (наричан по-долу „ФА“) с произход от Китайската народна република (наричана по-долу „Китай“). Стойностите на специфичното мито варират от 84 EUR до 160 ЕUR за тон за четирима съдействащи производители от КНР, докато митото за цялата държава е определено на 250 EUR за тон (наричано по-натам „първоначално разследване“).

2.   Искане за преразглеждане с оглед изтичане на срока на мерките

(2)

След публикуването през май 2008 г. на известие за предстоящо изтичане на срока на някои антидъмпингови мерки, приложими към вноса на фурфурилов алкохол с произход от Китай (3), на 30 юли 2008 г. Комисията получи искане за преразглеждане съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент.

(3)

Искането бе подадено от International Furan Chemicals BV (наричан по-долу „заявителят“) от името на единствения производител в Съюза, представляващ 100 % от производството на ФА в Съюза. Искането се базираше на основанието, че има вероятност изтичането на срока на мерките да доведе до продължаване на дъмпинга и повторение на вредата от него за производството на Съюза.

(4)

Като установи, след консултация с консултативния комитет, че съществуват достатъчно доказателства за започването на процедура по преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 на основния регламент, Комисията публикува известие за започване на преразглеждане в Официален вестник на Европейския съюз  (4).

3.   Разследване

3.1.   Процедура

(5)

Комисията официално уведоми заявителя производител от Съюза, производителите износители от Китай, китайските власти, производителя от предложената страна аналог — Съединените американски щати, вносителите/търговците и потребителите от Съюза, за които е известно, че са засегнати, относно започването на процедурата по преразглеждане. На заинтересованите страни беше предоставена възможността да изложат в писмена форма становищата си и да поискат изслушване в рамките на срока, посочен в известието за започване.

(6)

Беше изпратен въпросник до всички страни, официално информирани за започването на процедура по преразглеждане, и до тези, които поискаха да получат въпросника в определения в известието за започване срок.

(7)

Заявителят производител от Съюза, двама търговци, десет потребители, две сдружения на потребители, един производител износител от Китай и производителят от страната аналог отговориха на въпросника.

3.2.   Заинтересовани страни и проверки на място

(8)

Комисията проучи и провери цялата информация, която счете за необходима с цел определяне на вероятността от продължаване или повторение на дъмпинга и на вредата от него, както и с цел определяне на интереса на Съюза. Проверки на място бяха проведени в следните дружества:

Производител от Съюза и свързани дружества:

TransFurans Chemicals BVBA, Geel, Белгия

International Furan Chemicals BV, Rotterdam, Нидерландия

Central Romana Corporation, LTD, La Romana, Доминиканска република

Производители износители в Китай:

Zhucheng Taisheng Chemical Co. Ltd.

Производител от страната аналог

Penn Speciality Chemicals Inc., Съединени американски щати („САЩ“)

Несвързани вносители/търговци:

S. Chemicals, Нидерландия

Потребители:

Kiilto OY, Финландия

Mazzon Flli., Италия

SATEF Hüttenes-Albertus, Италия

Ashland Sudchemie Kernfest, Германия

Hüttenes-Albertus, Германия

3.3.   Период на разследването за преразглеждане и разглеждан период

(9)

Разследването относно вероятността от продължаване или повторение на дъмпинга и вредата от него обхвана периода от 1 октомври 2007 г. до 30 септември 2008 г. („ПРП“ или „период на разследване за преразглеждане“).

(10)

Проучването на тенденциите, свързани с оценката на вероятността от продължаване или повторение на вредата обхвана периода от 1 януари 2005 г. до края на ПРП („проучван период“ или „разглеждан период“).

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

4.   Разглежданият продукт

(11)

Разглежданият продукт е същият като в първоначалното разследване, а именно ФА с произход от Китай, понастоящем класифициран с код по КН ex 2932 13 00.

(12)

ФА е химичен продукт. Той представлява безцветна до светложълта течност, разтворима в много широкоразпространени органични разтворители. Суровината за производството на ФА е фурфурал (FF), който е химична течност, получена чрез обработка на различни видове селскостопански отпадъци като захарна тръстика, царевични кочани и оризови люспи, наред с други.

(13)

ФА е първичен продукт. Основната употреба на ФА е производството на синтетични смоли, използвани в производството на леярски форми, които служат за производството на отливки от метал за промишлени цели.

5.   Сходен продукт

(14)

Както и при предходните разследвания, настоящото разследване показа, че основните физически и технически свойства на ФА, който се произвежда и продава от промишлеността в Съюза, ФА, който се произвежда и продава на вътрешния пазар в Китай, ФА, внасян в Съюза от Китай, както и ФА, който се произвежда и продава в САЩ, са идентични и че употребата му е една и съща.

(15)

Следователно беше направено заключението, че всички тези продукти представляват един сходен продукт по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДЪМПИНГА

(16)

В съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент бе проучено дали има вероятност изтичането на срока на мерките да доведе до продължаване или повторение на дъмпинга.

(17)

В съответствие с член 11, параграф 9 от основния регламент беше използвана същата методология като при първоначалното разследване. Тъй като преразглеждането с оглед изтичането на срока на действие не включва преглед на промени в обстоятелствата, въпросът дали на производителите следва или не следва да бъде предоставен статут за третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ), не беше проучен допълнително.

1.   Предварителни бележки

(18)

Припомня се фактът, че при първоначалното разследване общо четири китайски производители износители оказаха съдействие при разследването и поискаха статут за ТДПИ на основание член 2, параграф 7, буква б) от основния регламент. Нито един от тези китайски производители износители обаче не изпълни всички определени условия за предоставяне на ТДПИ и поради това всички искове за ТДПИ трябваше да бъдат отхвърлени. На всички е даден статут за индивидуално третиране (ИТ), тъй като при разследването беше установено, че изпълняват определените условия. Следва да се отбележи, че на единствения китайски износител, който оказа съдействие при настоящото разследване на преразглеждането с оглед изтичането на срока на действие на мерките, беше даден статут за ИТ в първоначалното разследване.

(19)

Вносът на единствения китайски производител износител, който оказа съдействие, е бил 23,1 % от общия внос в Съюза по време на ПРП. Не беше възможно да се събере надеждна информация относно вноса на разглеждания продукт в Съюза по време на ПРП директно от другите производители износители. При тези обстоятелства и в съответствие с член 18 от основния регламент, за цялостния обем на вноса и цените Комисията трябваше да използва наличните факти, т.е. Евростат и документацията, представена от заявителя в искането за започването на преразглеждането.

(20)

Съществуващите антидъмпингови мита, които варират от 84 EUR до 160 EUR/тон, с важащо за цялата държава остатъчно мито от 250 EUR/тон, отговарят на нивото на понесената вреда, установена при предишното разследване.

2.   Дъмпинг по време на периода на разследване

2.1.   Страна аналог

(21)

В първоначалното разследване Съединените американски щати (наричана по-долу „САЩ“) беше използвана като подходяща държава с пазарна икономика с цел установяване на нормална стойност по отношение на Китай. В известието за започване на настоящото разследване Комисията посочи намерението си да използва САЩ като страна аналог. Заинтересованите страни бяха приканени да изкажат мнението си относно това намерение. САЩ беше счетена за подходяща предвид размера и отвореността на вътрешния ѝ пазар, както и предвид факта, че един производител от САЩ се съгласи да съдейства изцяло на разследването.

(22)

Едно сдружение на вносители се противопостави на избора на САЩ за страна аналог, твърдейки, че в САЩ има само един основен производител и че цените на вътрешния пазар са изключително високи. Един китайски производител износител заяви, че степента на конкуренция в САЩ е по-ниска, отколкото на китайския вътрешен пазар и поради това тези пазари не могат да бъдат сравнявани. При все това беше установено, че макар на пазара в САЩ да има само един производител, вносът също играе роля, която гарантира достатъчна степен на конкуренция на този доста голям пазар. Освен това нито един от известните производители от други възможни страни аналог, включително Тайланд, Турция и Южна Африка, с които бе установена връзка, не се съгласи да съдейства.

(23)

Въз основа на горепосоченото беше заключено, че САЩ е най-подходящият и разумен избор за страна аналог в съответствие с член 2, параграф 7 от основния регламент.

2.2.   Нормална стойност

(24)

Съгласно член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент нормалната стойност беше установена въз основа на проверената информация, получена от производителя в САЩ.

(25)

Комисията първо установи, че общите продажби на вътрешния пазар на производителя от САЩ са правени в достатъчни количества и следователно могат да се смятат за представителни по смисъла на член 2, параграф 2 от основния регламент.

(26)

След това беше проверено дали разглежданият продукт, продаван в представителни количества на вътрешния пазар на страната аналог, би могъл да се счита за продаден в рамките на обичайните търговски условия по смисъла на член 2, параграф 4 от основния регламент. Беше установено, че обемът на продажбите в зависимост от продуктовия вид при нетна продажна цена, равна или по-висока от разходите за производство, представлява 80 % или повече от общия обем на продажбите, а среднопретеглената цена на този вид е равна или по-висока от разходите за производство. Поради това имаше възможност да се използват действителните вътрешни цени, изчислени като среднопретеглената стойност на цените на всички вътрешни продажби, извършени през ПРП, независимо дали тези продажби са генерирали печалба или не.

(27)

По този начин нормалната стойност бе определена съгласно член 2, параграф 1 от основния регламент въз основа на реално платената или подлежаща на плащане цена при обичайни търговски условия от независими клиенти на вътрешния пазар на страната аналог.

2.3.   Експортна цена

(28)

На единствения китайски производител износител, който оказа съдействие, бе даден статут за ИТ в първоначалното разследване. В съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент експортната цена на разглеждания продукт на това дружество бе установена въз основа на експортните цени, които са действително платени или платими на първия независим клиент с място на дейност в Съюза.

(29)

Предвид факта, че оказаното от Китай съдействие беше много слабо, дъмпинговият марж, приложим в цялата държава по отношение на всички други износители от Китай, беше изчислен чрез използване на статистическите данни за износа на Китай.

2.4.   Сравнение

(30)

С цел да се гарантира справедливо сравнение на нормалната стойност и експортната цена, бяха направени отстъпки под формата на корекции за разликите, които оказват влияние върху цените и тяхното сравнение в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент. За всички случаи бяха направени подходящи корекции по отношение на разходите за транспорт, застраховки и кредити, когато те бяха счетени за разумни, точни и подкрепени от проверени доказателства.

2.5.   Дъмпингов марж

(31)

В съответствие с член 2, параграф 11 от основния регламент среднопретеглената нормална стойност, установена за САЩ, беше сравнена със среднопретеглената експортна цена на съдействащия китайски производител износител на базата на цена франко завода. Сравнението показа наличието на значителен дъмпинг, като дъмпинговият марж възлизаше на повече от 40 %.

(32)

На базата на Евростат и статистическите данни на Китай, за целия останал китайски износ в Съюза маржът на дъмпинга също беше значителен, в същите граници, както по-горе.

3.   Развитие на вноса, ако бъде позволено мерките да отпаднат

3.1.   Предварителни бележки

(33)

Припомня се, че мерките са в сила от октомври 2003 г.

3.2.   Развитие на продукцията и използване на капацитета в Китай

(34)

При липсата на реално съдействие от китайските производители износители по време на настоящото разследване, нямаше проверими данни относно техния капацитет и използването на капацитета.

(35)

Според изчисленията на заявителя общият производствен капацитет в Китай за 2006 г. възлиза на приблизително 364 900 тона FA годишно.

(36)

Според Китайския национален център за химическа информация (5)„Производственият капацитет на Китай за фурфурал и фурфурилов алкохол е претърпял прекомерно бърз растеж през последните години. Общият застой на потребителските сектори надолу по веригата, например сектора за фуранови смоли, е довел до сериозно свръхпредлагане на пазара на фурфурал и фурфурилов алкохол“ (…) „Производството на фурфурал и най-вече на фурфурилов алкохол в Китай все още трябва да зависи от износа“. Освен това, според този източник, през 2005 г. в Китай е имало повече от 300 производители на FA. Общият годишен производствен капацитет на FA е бил 240 000 тона, а производството е било около 140 000 тона.

(37)

Според приблизителната оценка на единствения оказващ съдействие китайски производител износител, общата произведена продукция на ФА в Китай през 2008 г. е възлизала на 200 000 тона.

(38)

При всички положения, китайският производствен капацитет продължава да бъде значителен. Освен това, въпреки действащите мерки, китайският износ в Съюза продължи да се увеличава. Независимо от използвания източник на информация очевидно е, че китайският производствен капацитет до голяма степен надхвърля потреблението в Съюза.

(39)

Пазарът на Съюза е голям и стабилен пазар на ФА и предвид съществуването на строги антидъмпингови мерки в САЩ (които варират от 43 % до 50 % и които бяха подновени през юли 2006 г.) върху вноса от Китай, се очаква, че, ако бъде позволено съществуващите мерки да отпаднат, китайските производители биха имали голям интерес да транспортират продукцията на своя резервен капацитет до Съюза.

(40)

Въз основа на горепосоченото може да се заключи, че предвид огромния наличен капацитет на Китай и съществуването на антидъмпингови мита на друг важен пазар като този на САЩ има голяма вероятност за увеличен дъмпингов внос в Съюза, ако бъде позволено мерките да отпаднат.

3.3.   Обем и цена на вноса от Китай в Съюза

(41)

По време на ПРП вносът на разглеждания продукт от Китай е възлизал на приблизително 21 000 тона. Единичната цена е била средно 1 210 EUR за тон (вж. съображение 57). По време на същия период средната единична пазарна цена в Съюза е била значително над тази цена, правейки пазара на Съюза много привлекателен за износителите от Китай, ако се допусне отпадането на мерките.

3.4.   Обем и цени на износа от Китай в трети държави

(42)

Въз основа на данните, предоставени от оказващия съдействие китайски производител износител, беше установено, че това дружество е изнасяло по-големи количества в трети държави отколкото в Съюза и то на цени, значително по-ниски от тези на производителите от Съюза на пазара на Съюза и също така по-ниски от цените на износ от Китай в Съюза.

(43)

Това е потвърдено от обществено достъпни статистически данни за Китай, които показаха, че през по-голямата част от периода на разследване китайските дружества са изнасяли основно в азиатски държави на цени, много по-ниски от тези, на които са изнасяли на пазара на Съюза. При тези обстоятелства, ако се допусне мерките да отпаднат, китайските производители износители може да пренасочат тези продажби към предлагащия по-високи цени пазар на Съюза, но на дъмпингови цени, които ще подбият тези на производството на Съюза.

(44)

Налична е ограничена информация за цените на вътрешния пазар в Китай.

(45)

При все това, въз основа на попълнения въпросник от единственото китайско дружество, оказало съдействие, това дружество е продавало разглеждания продукт на китайския вътрешен пазар на цена, значително по-ниска от експортната си цена в трети държави и в Съюза.

3.5.   Заключение

(46)

Разследването показа, че докато обемът на вноса на разглеждания продукт през ПРП е бил относително висок, нивото на дъмпинг за този внос е било значително.

(47)

Предвид резервния капацитет, с който Китай разполага, който в голяма степен надхвърля общото потребление в Съюза, значителната разлика в цените, заплащани в Съюза и трети държави, и последващата привлекателност на пазара на Съюза за китайските производители износители, както е показано в съображение 41 по-горе, се достига до заключението, че има голяма вероятност за повишен дъмпингов внос в Съюза ако бъде позволено мерките да отпаднат.

Г.   ДЕФИНИЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО НА СЪЮЗА

(48)

Както в първоначалното разследване, има само един производител на ФА в Съюза: TransFurans Chemicals, Белгия (наричано по-натам „TFC“). В съответствие с това, производството на TFC представлява общото производство на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент.

(49)

Производството на Съюза е напълно интегрирано в един икономически субект, който се състои от три дружества и функционира по следния начин:

(50)

TFC преобразува суровината, фурфурал, доставен от дружеството майка Central Romana Corporation (наричано по-натам „CRC“), Доминиканска република, в разглеждания продукт. International Furan Chemicals (наричано по-натам „IFC“), разположен в Нидерландия, действа като световния търговски агент на разглеждания продукт, произвеждан от TFC. TFC, IFC и CRC са свързани чрез колективна собственост.

(51)

Въз основа на горепосоченото, TFC и свързаното с него дружество IFC съставляват производството на Съюза по смисъла на член 5, параграф 4 и член 4, параграф 1 от основния регламент. Трябва да се отбележи, че за да се направи реална оценка на определени показатели за вредата, бе необходимо също да се вземат предвид определени данни и от CRC.

Д.   СИТУАЦИЯ НА ПАЗАРА НА СЪЮЗА

1.   Предварителна бележка

(52)

Предвид факта, че производството на Съюза се състои само от едно дружество, специфичните данни, свързани с производството на Съюза, както е посочено в проверените отговори на въпросника, потреблението и пазарния дял на китайските производители износители, както и вноса на други трети държави са индексирани, за да бъде запазена поверителността на предоставената информация в съответствие с член 19 от основния регламент.

2.   Потребление на Съюза

(53)

Потреблението на Съюза бе изчислено въз основа на сбора от обема на продажбите от производството на Съюза в Съюза на произведения от него ФА, вноса от Китай, както и вноса от други трети държави.

(54)

Що се отнася до обема на вноса от разглежданата държава, както и при първоначалното разследване, бяха използвани официалните статистически данни за износа на Китай вместо статистическите данни на Евростат за вноса, тъй като предходните изглеждат по-точни предвид факта, че определени данни в Евростат по отношение на този продукт бяха с ниво на класификация „секретни“ и следователно не бяха обществено достъпни. По отношение на обема на вноса на други трети държави бяха използвани статистическите данни на Евростат, тъй като не беше достъпна друга по-надеждна информация.

Таблица 1   Потребление на Съюза (според обема на продажби)

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПРП

Индекс

100

108

158

166

Промяна за годината

 

8 %

47 %

5 %

Източник: проверени отговори на въпросника на производството на Съюза, Евростат, официални статистически данни за износа на Китай.

(55)

На тази основа и, както е показано в таблица 1 по-горе, потреблението на Съюза се е увеличило значително по време на проучвания период, т.е. с 66 %.

(56)

Следва да се отбележи, че горепосоченото развитие може да бъде засегнато от евентуалното наличие на секретни данни относно вноса на Тайланд, както е посочено в съображение 61 по-долу.

3.   Обем, пазарен дял и цени на вноса от Китай

Таблица 2   Внос от Китай по обем, пазарен дял и вносна цена

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПРП

Внос в тонове

16 010

10 635

19 245

21 002

Индекс

100

66

120

131

Пазарен дял (индекс)

100

62

76

79

Вносна цена CIF EUR/тонове

887

738

893

1 210

Индекс

100

83

101

136

Източник: Официални статистически данни за износа на Китай.

(57)

Обемът на вноса от Китай се е увеличил с 31 % по време на разглеждания период, от 16 010 тона за 2005 г. до 21 002 тона по време на ПРП, докато пазарният дял е намалял с 21 % по време на разглеждания период. Това развитие трябва да се разглежда в контекста на значителното увеличение на потреблението на Съюза с 66 % по време на същия период.

(58)

Следва да се отбележи, че производството на Съюза само по себе си е внасяло между 5 000 и 9 000 тона от разглеждания продукт от Китай по време на ПРП, които е препродавало на пазара на Съюза. Следователно производството на Съюза също е най-големият вносител на разглеждания продукт от Китай. Вносът е бил извършван от производството на Съюза, защото, макар да е работело на пълен капацитет (вж. съображения 64 и 65 по-долу), то не е било в състояние да удовлетвори търсенето на пазара на Съюза.

(59)

Средните вносни цени от Китай са се увеличили през разглеждания период с 36 %, т. е. от 887 EUR/тон за 2005 г. до 1 210 EUR/тон по време на ПРП.

(60)

Сравнението на вносните цени CIF на границите на Съюза за независими клиенти, включително разходите след осъществяването на вноса, с цените франко завода на производството на Съюза за същите видове продукти показа, че китайските вносни цени не са подбивали продажната цена на производството на Съюза по време на ПРП.

4.   Обем, пазарен дял и цени на вноса от други трети държави

Таблица 3   Внос от пазарите на други трети държави.

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПРП

Тайланд

Тонове

673

208

10 660

11 450

Индекс

100

31

1 584

1 701

Индексиран пазарен дял

100

28

1 017

1 044

Вносна цена в EUR/тон

1 059

822

1 086

1 302

Индекс

100

78

103

123

Южна Африка

Тонове

890

0

123

2 695

Индекс

100

0

14

303

Индексиран пазарен дял

100

0

8

183

Вносна цена в EUR/тон

682

0

930

1 301

Индекс

100

0

136

191

Други трети държави

Тонове

160

11

193

239

Индекс

100

7

120

149

Индексиран пазарен дял

100

0

75

100

Вносна цена в EUR/тон

1 790

7 500

3 051

3 368

Индекс

100

419

170

188

Източник: Евростат

(61)

Следва да се отбележи, че данните на Евростат за Тайланд показват увеличение на обема на вноса от незначителни количества за 2005 г. и 2006 г. до 10 660 тона за 2007 г. и 11 450 тона по време на ПРП със значително увеличение на неговия пазарен дял от индекс 100 до 1 044 по време на проучвания период. При все това следва да се отбележи, че в данните на Евростат се съдържат някои секретни данни относно вноса от Тайланд по време на 2005 г. и 2006 г. и увеличението във вноса и пазарния дял в действителност е било по-ниско, отколкото е показано по-горе. Вносните цени от Тайланд са се увеличили с 23 % през разглеждания период и са били над китайските цени, както и над цените на производството на Съюза по време на ПРП.

(62)

Въпреки че вноса от Южна Африка се е увеличил по време на разглеждания период, той е останал на сравнително ниско равнище, с нива на цените, подобни на тези на вноса от Тайланд.

(63)

Вносът от други трети държави не е със значителен обем.

5.   Икономическо състояние на производството на Съюза

5.1.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(64)

Производството на Съюза се е увеличило с 8 % по време на проучвания период. Производственият капацитет на производството на Съюза е останал стабилен по време на този период.

(65)

Използването на капацитета се е увеличило с 8 % по време на разглеждания период и така е достигнало пълния капацитет. След 2006 г. производството на Съюза е произвеждало над своя теоретичен наличен капацитет.

Таблица 4   Производство на Съюза

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПРП

Индекс

100

104

106

108

Промяна за годината

 

4 %

1 %

2 %

Източник: проверени отговори на въпросника на производството на Съюза.


Таблица 5   Производствен капацитет на Съюза

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПРП

Индекс

100

100

100

100

Промяна за годината

 

0 %

0 %

0 %

Източник: проверени отговори на въпросника на производството на Съюза.


Таблица 6   Оползотворяване на капацитета

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПРП

Индекс

100

104

106

108

Промяна за годината

 

4 %

1 %

2 %

Източник: проверени отговори на въпросника на производството на Съюза.

5.2.   Материални запаси

(66)

Складовите наличности са намалели с 50 % по време на проучвания период, което се е дължало на голямото търсене по време на този период, по-специално по време на ПРП, и на капацитета на производството на Съюза, който е бил недостатъчен да снабдява пазара на Съюза. Вследствие на това, запасите постоянно са намалявали.

Таблица 7   Материални запаси

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПРП

Индекс

100

81

89

50

Промяна за годината

 

–19 %

10 %

–44 %

Източник: проверени отговори на въпросника на производството на Съюза.

5.3.   Продажби, пазарен дял и цени

Таблица 8   Обем и стойности на продажбите

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПРП

Продажби в обем — индекс

100

151

147

134

Промяна за годината

 

51 %

–2 %

9 %

Продажби в стойност — индекс

100

127

156

175

Промяна за годината

 

27 %

23 %

12 %

Източник: проверени отговори на въпросника на производството на Съюза.

(67)

Обемът на продажбите на производството на Съюза се е увеличил с 51 % от 2005 г. до 2006 г., като е достигнал своята най-висока стойност през 2006 г., но след това непрекъснато е намалявал. Същевременно пазарният дял на производството на Съюза е намалял с 19 %. Това се дължи на факта, че търсенето на продуктите на производството на Съюза се е увеличило повече от общото увеличение на обема на продажбите. Както беше посочено по-горе, тъй като производството на Съюза вече е произвеждало на пълен капацитет, то не е било в състояние да увеличи своя обем на продажбите до същата степен като увеличението на потреблението.

Таблица 9   Пазарен дял на производството на Съюза

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПРП

Индекс

100

140

93

81

Промяна за годината

 

40 %

–34 %

–13 %

Източник: проверени отговори на въпросника на производството на Съюза, Евростат, статистически данни за износа на Китай.

(68)

Единичните продажни цени на производството на Съюза първо са намалели с 16 % от 2005 г. до 2006 г. и непрекъснато са се увеличавали след това. Така през общия разглеждан период средните цени на производството на Съюза са се увеличили с 31 %.

Таблица 10   Продажни цени на производството на Съюза

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПРП

Индекс

100

84

106

131

Промяна за годината

 

–16 %

26 %

23 %

Източник: проверени отговори на въпросника на производството на Съюза.

5.4.   Фактори, които засягат цените на Съюза

(69)

Натискът от търсенето през разглеждания е период като следствие е довел до значително повишаване на цените. Голямото търсене по време на ПРП дори е предизвикало временен недостиг на пазара на Съюза.

(70)

Нивата на цените на пазара на Съюзакато цяло са били високи през разглеждания период. Дъмпинговият внос от Китай не е упражнил значителен натиск върху цените по време на този период. Така същата тенденция към увеличение може да се наблюдава и за вноса от Китай и вноса от други трети държави с изключение на този за 2006 г., когато и двата обема и цени са спаднали.

(71)

Маржовете на продажбите са били по-слабо повлияни от пълните производствени разходи и повишаването на цените се е дължало главно на развития на пазара. Това се демонстрира и от извънредното увеличение на разходите през 2006 г. (дължащо се на извънредното увеличение на разходите за течни горива за производството на FF), което не е дало пряко отражение върху продажните цени на производството на Съюза, намалели по време на същата година.

5.5.   Заетост, производителност и заплати

(72)

Като цяло заетостта е останала стабилна по време на разглеждания период, докато производителността се е увеличила с 6 % по време на същия период, което се дължи на увеличението на производствения обем. Преработването на FF във ФА е доста прост процес и поради това не е много трудоемка дейност. Средните заплати са намалели с 4 % по време на разглеждания период.

Таблица 11   Заетост

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПРП

Индекс

100

106

105

102

Промяна за годината

 

6 %

–1 %

–3 %

Източник: проверени отговори на въпросника на производството на Съюза.


Таблица 12   Производителност

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПРП

Индекс

100

98

100

106

Промяна за годината

 

–2 %

2 %

6 %

Източник: проверени отговори на въпросника на производството на Съюза.


Таблица 13   Заплати

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПРП

Индекс

100

102

95

96

Промяна за годината

2 %

–6 %

1 %

Източник: проверени отговори на въпросника на производството на Съюза.

5.6.   Рентабилност

(73)

Рентабилността на производството на Съюза като цяло е нараснала значително от 2005 г. до ПРП, т.е. с 43 % и е достигнала много високо ниво по време на ПРП, далеч надвишавайки целевата печалба, определена в първоначалното разследване (15,17 %). Следва да се отбележи, че рентабилността на производството на Съюза е достигнала високи нива през разглеждания период с изключение на тази за 2006 г. През 2006 г. извънредно високите разходи за течни горива, което е един от основните фактори при ценообразуването по отношение на производството на FF, съчетани с ниските продажни цени, са довели до загуби за производството на Съюза.

Таблица 14   Рентабилност

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПРП

Индекс

100

–27

125

143

Промяна за годината

– 127 %

562 %

14 %

Източник: проверени отговори на въпросника на производството на Съюза.

5.7.   Инвестиции, възвръщаемост на инвестициите и способност за привличане на капитали

(74)

Инвестициите са се увеличили по време на проучвания период, въпреки че общият размер не е бил значителен, тъй като е бил равностоен на малък процент от получените печалби. Производството на Съюза не е инвестирало в изграждане на нов капацитет, а тези инвестиции са били по-скоро за ремонт и поддръжка. Разследването също така показа, че възвръщаемостта на инвестициите, т.е. нетната печалба на сходния продукт преди данъчно облагане, изразена като процент от нетната балансова стойност на нематериалните активи, определени за сходния продукт, се е увеличила изключително по време на разглеждания период.

Таблица 15   Инвестиции

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПРП

Индекс

100

116

150

187

Промяна за годината

 

16 %

29 %

25 %

Източник: проверени отговори на въпросника на производството на Съюза.


Таблица 16   Възвръщаемост на инвестициите

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПРП

ВНИ

4,3 %

–6,1 %

8,3 %

18,4 %

Източник: проверени отговори на въпросника на производството на Съюза.

(75)

При разследването не бяха разкрити никакви доказателства, че производството на Съюза е имало значителни проблеми при привличането на капитали.

5.8.   Паричен поток

(76)

Паричният поток се е подчинявал на подобна тенденция като рентабилността, като се е увеличил значително по време на проучвания период.

Таблица 17   Паричен поток

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПРП

Индекс

100

– 167

294

661

Промяна за годината

 

– 267 %

276 %

125 %

Източник: проверени отговори на въпросника на производството на Съюза.

5.9.   Растеж

(77)

Производството на Съюза а не е извлякло пряка полза от растежа на пазара по време на разглеждания период, тъй като макар да е увеличило обема на продажбите, то е изгубило цялостния пазарен дял. При все това, тази ситуация се дължи на решението на производството на Съюза да запази своя производствен капацитет на същите нива през целия разглеждан период. Действително, въпреки че рентабилността е била висока и търсенето е нараствало, не са били направени никакви инвестиции за увеличаване на капацитета.

5.10.   Размер на дъмпинговия марж

(78)

По време на ПРП, въпреки мерките в сила, значителният дъмпинг е продължил, макар и на по-ниски нива от тези, установени при първоначалното разследване, въз основа както на данните, получени от единствения оказал съдействие производител износител, така и на изчисленията, направени въз основа на наличните факти (статистически данни за Китай).

5.11.   Възстановяване от последиците на предишен дъмпинг

(79)

Въпреки че производството на Съюза е имало възможността да се възстанови от предишен дъмпинг, особено по отношение на обема на продажбите, цените на продажбите и рентабилността, дъмпинговият марж все още е значителен.

5.12.   Експортна дейност на производството на Съюза

Таблица 18   Обем на износа на производството на Съюза

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПРП

Индекс

100

82

78

96

Промяна за годината

–18 %

–5 %

23 %

Източник: проверени отговори на въпросника на производството на Съюза.

(80)

Главният експортен пазар на производството на Съюза е САЩ. Въпреки спада през 2006 г. и 2007 г., нивата на износ от 2005 г. почти са били достигнати през ПРП. Следва да се отбележи, че обемът на износа за САЩ е бил значителен, т.е., той е отговарял на 25 % от общия производствен обем по време на ПРП, докато от друга страна големи количества от разглеждания продукт са били внасяни от производството на Съюза от Китай, за да удовлетвори търсенето на своите клиенти в Съюза. Собственото производство на фурфурилов алкохол на Съюза е било изнесено на по-печелившия пазар на САЩ, където цените са били дори на по-високи нива отколкото на пазара на Съюза.

6.   Заключение относно състоянието на производството на Съюза

(81)

Антидъмпинговите мерки имаха ясно положително въздействие върху състоянието на производството на Съюза. Всички основни показатели по отношение на вредите като обем на производството (+ 8 %) и продажбите (+ 34 %), стойност на продажбите (+ 75 %), средни продажни цени (+ 31 %), инвестиции (+ 87 %), рентабилност (+ 43 %), паричен поток (+ 561 %), складови наличности (– 50 %) и производителност (+ 6 %), са показали положително развитие. По-специално, нивата на печалба на производството на Съюза са били високи през целия разглеждан период с изключение на тези за 2006 г.

(82)

Що се отнася до пазарния дял на производството на Съюза, тенденцията към намаляване не би могла да се разглежда като водеща към вреда. Всъщност, производството на Съюза, което вече е произвеждало на максимален капацитет, не би могло да снабдява нарастващото търсене, което, въпреки нарастването на обема на продажбите, се е отразило отрицателно върху пазарния му дял.

(83)

В заключение, с оглед на положителното развитие на показателите за производството на Съюза, състоянието му се смята за добро и не беше установено продължаване на материалните вреди. Следователно беше проучено дали има вероятност от повторение на вредите, ако се допусне премахване на мерките.

Е.   ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВТОРЕНИЕ НА ВРЕДАТА

1.   Обобщение на анализа на вероятността от продължаване на дъмпинга и повторение на вредоносния дъмпинг

(84)

Припомня се, че дори предвид мерките в сила, производителите износители в Китай са продължили дъмпинга на значителни нива, както е обяснено в съображение 31 по-горе. Премахването на мерките може, при съразмерно намаляване на износните цени, да доведе дори до по-високи дъмпингови маржове.

(85)

Както е посочено по-горе, подбудите да се увеличи обема на износа към Съюза са значителни, тъй като другият главен експортен пазар за Китай, т.е. САЩ, има строги антидъмпингови мерки със забранителен характер, въведени срещу Китай и следователно техният пазар практически не е достъпен за износ от Китай.

(86)

Освен това беше установено, че китайските производители са имали значителни резервни капацитети поради структурен свръхкапацитет в Китай, предизвикан от спад на търсенето на вътрешния пазар в Китай поради стесняващ се пазар след Олимпийските игри през 2008 г. и на последиците от световната икономическа криза.

(87)

Също така беше установено, че експортните цени от Китай към трети държави са били на по-ниски нива отколкото към Съюза.

(88)

Следователно беше заключено, че има вероятност от продължаване на дъмпинга и риск от увеличаване на обема на износа, което оказва натиск за понижаване на цените в Съюза, поне в краткосрочен план, ако мерките бъдат отменени.

(89)

Обикновено увеличеният дъмпингов внос оказва натиск надолу върху равнищата на продажните цени и би се отразил неблагоприятно върху рентабилността на производството на Съюза, както и на финансовото възстановяване, наблюдавано през ПРП.

2.   Въздействие на дъмпинговия внос върху производството на Съюза — показания и вероятно развитие по време на периода след ПРП

(90)

Пазарният дял на производството на Съюза вече е намалял от 2006 г., и то по време на период на растящо потребление, докато от същата година нататък пазарният дял на вноса от Китай е нараснал. С оглед на тези смесени показатели (т.е. цялостно възстановяване на производството на Съюза, но загуба на пазарен дял), развитията след ПРП са били изследвани, за да се преценят по-добре вероятните бъдещи тенденции. Следва също така да се припомни, че вероятността за повторение на вредите, предизвикана от натиск за понижаване на цените, може да бъде повлияна или засилена и от развитието на световната икономика и неговите последици върху търсенето и потреблението.

(91)

Беше събрана допълнителна информация, за да се определи дали заключенията, направени въз основа на анализа на разглеждания период и по-специално ПРП, остават валидни след ПРП. В тази връзка производството на Съюза представи информация за развитието на неговите продажни цени в Съюза за периода от октомври 2008 г. до април 2009 г., както и за обема на вноса от Китай и средните цени на вноса по време на същия период.

(92)

На тази основа може да се наблюдава ясна и непрекъсната тенденция за намаляване на продажните цени на производството на Съюза на пазара на Съюза, т.е. продажните цени през април 2009 г. са намалели с 35 % в сравнение със средните продажни цени по време на ПРП. Що се отнася до обема на продажбите на производството на Съюза, макар да няма непрекъсната тенденция към намаляване, продажбите през април 2009 г. са били с 33 % по-ниски отколкото през март 2009 г. Има показания, че поръчките на производството на Съюза намаляват.

(93)

Що се отнася до рентабилността на производството на Съюза, неблагоприятното развитие е значително. Така, нивата на печалба се свиват непрекъснато и са спаднали с почти 80 % през април 2009 г. в сравнение с нивата на печалба, достигнати по време на ПРП. Следователно, нивата на печалба на производството на Съюза не са достигнали целевата печалба, определена по време на първоначалното разследване от март 2009 г. и през април 2009 г. са паднали много под нея.

(94)

Що се отнася до вноса от Китай, цените на вноса от Китай са следвали непрекъсната тенденция към намаляване, но все пак не толкова ясно изразена, колкото намаляването на обема на вноса и намаляването на продажните цени на производството на Съюза на пазара на Съюза. Цените на вноса от Китай, макар и като цяло да са малко над продажните цени на производството на Съюза, през някои месеци са ги подбивали, което показва, че натискът на цената на пазара от този внос се е увеличил. Успоредно с това беше констатирано, че в края на периода китайските цени са занижавали цените на производството на Съюза.

(95)

Въз основа на посоченото по-горе и предвид ясната тенденция към влошаване на финансовото състояние на производството на Съюза беше заключено, че има вероятност от повторение на вредата, ако бъде позволено мерките да отпаднат.

(96)

Следва да се отбележи, че поради световната икономическа криза търсенето в Съюза е намаляло значително, което е оказало неблагоприятно въздействие върху обема на продажбите, продажните цени и рентабилността на пазара на Съюза. Финансовото състояние на производството на Съюза се е влошило, което прави производството на Съюза особено уязвимо и следователно е по-лесно то да бъде засегнато от дъмпингов внос от Китай. Това положение вероятно допълнително ще задълбочи влошаването в случай на рязко повишаване на такъв внос, ако бъде позволено мерките да отпаднат.

3.   Заключения относно вероятността от повторение на вредата

(97)

Накратко казано, счита се, че в случай на отменяне на мерките има вероятност от значително увеличаване на дъмпинговия внос от Китай в Съюза в краткосрочен план с натиск за намаляване на цените като резултат от това, както и повторение на вредата за производството на Съюза.

(98)

Следва да се отбележи обаче, че в общ план състоянието на производството на Съюза по време на разглеждания период е положително — така като цяло то е имало възможност да се възстанови от предходен дъмпинг и е постигнало значителни печалби към края на периода. Следователно се счита, че може да е нужно и по-малко време от стандартните пет години, за да успее производството на Съюза да се възстанови от настоящото тежко положение, което все пак може да се окаже временно явление, и да предотврати повторение на вредата, ако се позволи мерките да отпаднат. В средносрочен план, търсенето на продуктите на производството на Съюза може да се повиши отново. В този случай и въз основа на специфичните характеристики на пазара на Съюза и особено на нуждите на потребителите на Съюза от бърз и сигурен източник на предлагане, се счита че производството на Съюза може да се възстанови в средносрочен план от всички вреди, които е претърпяло, или че повторението на вредата вече не е вероятно. След това състоянието може да бъде преразгледано.

Ж.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

1.   Предварителна бележка

(99)

В съответствие с член 21 от основния регламент беше проучено дали продължаването на съществуващите антидъмпингови мерки би било в противоречие с интересите на Съюза като цяло. Определянето на интересите на Съюза беше базирано на оценяването на всички други различни включени интереси, т.е. тези на производството на Съюза, тези на вносителите/търговците, както и потребителите на разглеждания продукт.

(100)

Следва да се припомни, че при първоначалното разследване налагането на мерките не беше счетено за противоречащо на интересите на Съюза. Освен това настоящото разследване е преразглеждане с оглед изтичане на срока, така че то прави анализ на ситуация, в която са налице действащи антидъмпингови мерки.

(101)

Въз основа на това беше проучено дали има непреодолими причини, които биха довели до заключението, че запазването на мерките не е в интерес на Съюза в този конкретен случай, въпреки горепосочените заключения за вероятността от продължаване на дъмпинга и повторението на вредата.

2.   Интерес на производството на Съюза

(102)

Припомня се, че дъмпингът по време на ПРП все още е бил налице и че съществува вероятност от продължаване на дъмпинга на разглеждания продукт с произход от Китай, както и вероятност от повторение на вредата за производството на Съюза.

(103)

Производството на Съюза доказа, че е жизненоспособна и конкурентноспособна промишленост, което се потвърждава от положителното развитие на всички основни показатели за вреда по време на разглеждания период. Наложените на предишен етап антидъмпингови мерки допринесоха за нивото на цената, установено по време на ПРП, което позволи на производството на Съюза да възстанови своята рентабилност.

(104)

Следователно запазването на мерките срещу дъмпинговия внос от Китай съответства на интересите на производството на Съюза.

3.   Интерес на несвързани вносители/търговци

(105)

Комисията изпрати въпросник до всички известни несвързани вносители/търговци. Само един вносител/търговец оказа съдействие на разследването.

(106)

Разследването показа, че количеството, продадено от оказалия съдействие несвързан вносител по време на проучвания период, не е било значително и продажбите на разглеждания продукт са представлявали само малка част от общите му продажби.

(107)

Счита се, че продължаването на мерките няма да промени настоящото положение на вносителите/търговците. Ясно е, че вносителите могат да разчитат и на други източници на доставка, както може да се види от пазарния дял, държан от други трети държави, особено Тайланд, което показва, че е осигурена конкуренция на пазара на Съюза.

(108)

Въз основа на горепосоченото се счита, че продължаването на мерките няма да засегне значително вносителите/търговците.

4.   Интерес на потребителите

(109)

Комисията изпрати въпросник до всички известни несвързани потребители. Осем потребители оказаха съдействие на разследването, представляващи 44 % от общия внос от Китай. Разследването показа, че тези потребители са внасяли разглеждания продукт директно от Китай. Освен това, две потребителски сдружения дадоха отговори, предоставяйки своите коментари.

(110)

Основните промишлени потребители на ФА в Съюза са производителите на фуранова смола. Разследването показа, че въпреки мерките, които са в сила, поне някои от потребителите са достигнали доста висок марж на печалбата по време на ПРП.

(111)

Тези потребители също така отбелязаха, че производството на Съюза следва да остане важен източник на доставки, за да осигури наличност на разглеждания продукт в краткосрочен план и да се гарантира известна надеждност и последователност на предлагането.

(112)

Предвид горепосоченото бе счетено, че продължаването на мерките не би имало значително отрицателно въздействие върху промишлените потребители.

5.   Заключение относно интересите на Съюза

(113)

С оглед на горепосоченото бе заключено, че няма никакви непреодолими причини на основание интерес на Съюза срещу удължаването на антидъмпинговите мерки.

З.   АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

(114)

Всички страни бяха информирани за съществените факти и съображения, на които се основава намерението да се препоръча запазването на съществуващите мерки. На страните също така бе даден срок да представят коментари и жалби след оповестяване на информацията.

(115)

Ясно е, че производството на Съюза е успяло да извлече полза от мерките, които са в сила, и неговото състояние значително се е подобрило през разглеждания период по отношение на повечето показатели за вреда. Производството на Съюза е реализирало висок марж на печалба по време на ПРП и продажбите и обемът на производство са достигнали своите максимални нива. Въз основа на положителното икономическо развитие на производството на Съюза по време на разглеждания период не беше възможно да се установи дали съществената вреда е продължила.

(116)

И все пак от една страна разследването показа, че въпреки нарастването на потреблението, производството на Съюза е изгубило пазарен дял, докато пазарният дял на вноса от Китай се е повишил. От друга страна, при разследването беше установено и че съществува резервен капацитет в Китай и че високото ниво на дъмпинг е продължило по време на ПРП.

(117)

Освен това разследването за вероятността от повторение на вредата показа, че състоянието на производството на Съюза се е влошило след ПРП и е причинена вреда към началото на второто тримесечие на 2009 г. Беше установено и че е имало значителен наличен резервен капацитет в Китай и мотивацията този резервен капацитет да бъде насочен към Съюза, ако бъде позволено мерките да отпаднат, е била голяма. Има вероятност това очаквано повишаване на дъмпингов внос да увеличи натиска върху цената в Съюза с отрицателно въздействие върху нивата на цените и печалбите на производството на Съюза. Следователно беше установено, че има вероятност от повторение на вредата, ако бъде позволено мерките да отпаднат, поне в краткосрочен план.

(118)

Това би имало дори още по-неблагоприятно въздействие в рамките на настоящата икономическа криза, която е довела до свиване на потреблението след ПРП. Според този сценарий въздействието на повишения дъмпингов внос би увеличило неблагоприятното си въздействие върху производството на Съюза.

(119)

И на последно място, счита се, че ако икономиката се възстанови в средносрочен план, търсенето на ФА в Съюза ще се увеличи. При тези обстоятелства производството на Съюза ще успее да увеличи обема на своите продажби.

(120)

Поради това от горепосоченото следва, че съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент антидъмпинговите мерки, приложими по отношение на вноса на ФА от Китай, наложени с Регламент (ЕО) № 1905/2003, следва да се запазят за допълнителен период от две години, без да се засягат другите разпоредби на член 11 от основния регламент.

(121)

След оповестяването на информацията производството на Съюза заяви, че срокът на окончателните мерки следва да бъде удължен за период от пет години, като изказа твърдението, че внезапната промяна в пазарните условия след ПРП показва, че бъдещите тенденции на пазара са несигурни и е изключително трудно да се предвидят те. Следователно оценката от страна на институциите на Съюза, а именно, че икономиката може да се възстанови в средносрочен план и че в резултат от това търсенето на ФА в Съюза може да се повиши, не би била напълно правилна. Както е упоменато в съображения 117—119 по-горе обаче, бе счетено, че развитието след ПРП, включително и въздействието на икономическата криза, най-вероятно ще са с краткосрочна продължителност, което оправдава налагането на мерките за не повече от две години. Следователно твърденията на производството на Съюза в това отношение трябваше да бъдат отхвърлени.

(122)

С оглед свеждане до минимум на рисковете от заобикаляне, породени от голямата разлика в митническите ставки, се счита, че в този случай са необходими специални мерки, за да се гарантира правилното прилагане на антидъмпинговите мита. Тези специални мерки включват следното:

На митническите органи на държавите-членки трябва да бъде представена валидна търговска фактура, която отговаря на изискванията, посочени в приложението към настоящия регламент. Към внос, който не е придружен от такава фактура, се прилага остатъчното антидъмпингово мито, приложимо за всички други износители.

(123)

Ако обемът на износа на едно от четирите дружества, които се ползват с по-ниски индивидуални митнически ставки, се увеличи значително след налагането на въпросните мерки, такова увеличение на обема би могло да се счете като представляващо само по себе си промяна в модела на търговия поради налагането на мерките по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент. При такива обстоятелства и при положение, че са изпълнени условията, може да бъде започнато разследване по отношение на заобикаляне на антидъмпинговите мерки. При това разследване може, inter alia, да бъде проучена необходимостта от отстраняване на индивидуалните митнически ставки и последващо въвеждане на единна ставка за цялата държава,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   С настоящото се налага окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фурфурилов алкохол, понастоящем попадащ под код по КН ex 2932 13 00 (код по ТАРИК 2932130090) с произход от Китайската народна република.

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, прилагана за продукта, описан в параграф 1, е както следва:

Дружества

Ставка на антидъмпингово мито (EUR за тон)

Допълнителен код по ТАРИК

Gaoping Chemical Industry Co. Ltd

160

A442

Linzi Organic Chemical Inc.

84

A440

Zhucheng Taisheng Chemical Co. Ltd.

97

A441

Henan Huilong Chemical Industry Co. Ltd.

156

A484

Всички други дружества

250

A999

3.   В случаи, при които стоките са повредени преди пускането им в свободно обращение и поради това действително платената или подлежаща на плащане цена се разпределя с цел определяне на митническата стойност съгласно член 145 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (6), размерът на антидъмпинговото мито, изчислен въз основа на параграф 2 по-горе, се намалява с процент, който съответства на разпределението на действително платената или подлежаща на плащане цена.

4.   Прилагането на индивидуалните митнически ставки, определени за четирите дружества, посочени в параграф 2, зависи от представянето на валидна търговска фактура пред митническите органи на държавите-членки, която съответства на изискванията, определени в приложението към настоящия регламент. Ако такава фактура не се представи, прилага се митническата ставка, приложима за всички други дружества.

5.   Освен когато не е определено друго, прилагат се действащите разпоредби относно митническите задължения.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Срокът на неговото действие изтича на 10 декември 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2009 година.

За Съвета

Председател

C. MALMSTRÖM


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 111, 6.5.2008 г., стр. 50.

(4)  ОВ C 275, 30.10.2008 г., стр. 21.

(5)  Китайският национален център за химическа информация (Chem China) беше основан през октомври 1992 г. след сливането на Изследователския институт за научна и техническа информация на Министерство на химическата промишленост, основан през 1959 г. и Центъра за икономическа информация на Министерство на химическата промишленост, основан през 1984 г. http://www.chemchina.com.cn/chempwas/en/7under_8.htm

(6)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Валидната търговска фактура, посочена в член 1, параграф 4 от настоящия регламент, трябва да съдържа декларация, подписана от служител на дружеството, със следното съдържание:

1.

Име и длъжност на служителя на дружеството, което е издало търговската фактура.

2.

Следната декларация: „Аз, долуподписаният, удостоверявам, че [обемът на] фурфурилов алкохол, понастоящем попадащ под код по КН ex 2932 13 00 (допълнителен код по ТАРИК), продаден за износ в Европейския съюз, включен в тази фактура, е произведен от [име и адрес на дружеството] в Китайската народна република; декларирам, че информацията, предоставена в тази фактура, е пълна и точна.“

3.

Дата и подпис.


10.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 323/62


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1203/2009 НА КОМИСИЯТА

от 9 декември 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 10 декември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 декември 2009 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

37,7

MA

48,4

TN

81,6

TR

64,4

ZZ

58,0

0707 00 05

MA

52,9

TR

78,0

ZZ

65,5

0709 90 70

MA

48,2

TR

131,1

ZZ

89,7

0805 10 20

AR

70,4

MA

49,0

TR

49,3

ZA

57,8

ZZ

56,6

0805 20 10

MA

71,9

ZZ

71,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

132,8

HR

55,6

IL

75,3

TR

73,7

ZZ

84,4

0805 50 10

TR

73,4

ZZ

73,4

0808 10 80

AU

161,8

CA

65,1

CN

81,4

MK

24,5

US

92,9

ZZ

85,1

0808 20 50

CN

45,0

US

242,2

ZZ

143,6


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


10.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 323/64


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1204/2009 НА КОМИСИЯТА

от 4 декември 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 968/2006 относно формулиране на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета от 20 февруари 2006 г. за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия в Общността и за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално член 12 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 968/2006 на Комисията (2) са определени някои срокове за прилагане на мерките в рамките на плановете за преструктуриране и националните програми за диверсификация. Стана ясно, че е необходимо да се определи нов график за временната схема за преструктуриране на захарната индустрия, така че да се отчетат последиците от световната финансова криза върху някои държави-членки и внезапните значителни промени в националните програми за преструктуриране, които са започнали през 2008 г. и още не са приключили.

(2)

В член 1, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 320/2006 се посочва, че останалата сума във временния фонд за преструктуриране след финансиране на мерките се прехвърля в Европейския фонд за гарантиране на земеделието. За да се осигури добро финансово и бюджетно управление на останалите фондове, е уместно да се отложат съществуващите крайни дати за допустимост на плащанията, извършени в рамките на фонда за преструктуриране в случай, че съответните предприятия актуализират своите планове за преструктуриране.

(3)

Регламент (ЕО) № 968/2006 следва съответно да бъде изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по земеделските фондове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 968/2006 се изменя, както следва:

1.

В член 1, параграф 6 се добавя следната втора алинея:

„С дерогация от буква б) от първата алинея, след мотивирано искане от страна на съответното предприятие, държавите-членки могат да разрешат удължаване на определения в тази буква срок най-късно до 30 септември 2011 г. В такъв случай предприятието представя изменен план за преструктуриране в съответствие с член 11.“

2.

В член 14 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Предвидените в националните програми за преструктуриране действия и мерки трябва да бъдат изпълнени не по-късно от 30 септември 2011 г.“

3.

В член 17 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Първото плащане може да бъде извършено през септември 2007 г. Помощта за диверсификация, допълнителната помощ за диверсификация и преходната помощ за някои държави-членки не се изплаща след 30 септември 2012 г.“

4.

В член 22 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Освен в случаите на форсмажорни обстоятелства гаранцията се задържа, когато условията по параграф 1 не са били изпълнени най-късно на 30 септември 2012 г.“

5.

В член 24, параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

„До 30 юни 2012 г. държавите-членки представят на Комисията окончателен доклад за напредъка, в който се сравняват извършените дейности, мерки и разходи с предвидените такива в плановете за преструктуриране, националните програми за преструктуриране и бизнес плановете, и се обясняват причините за отклоненията.“

6.

В глава V се добавя нов член 22б:

„Член 22б

Допустимост на разходите

Един разход е допустим за финансиране от Общността, ако държавата-членка е извършила плащането до бенефициера най-късно до 30 септември 2012 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 42.

(2)  ОВ L 176, 30.6.2006 г., стр. 32.


АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

10.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 323/66


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 декември 2009 година

за удължаване на периода на предоставяне на извънредна финансова помощ от Общността за Косово

(2009/918/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2006/880/ЕО на Съвета от 30 ноември 2006 г. за предоставяне на извънредна финансова помощ от Общността за Косово (1), и по-специално член 1, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно горепосоченото Решение 2006/880/ЕО периодът на предоставяне на извънредната финансова помощ от Общността за Косово (2) изтича на 11 декември 2009 г.

(2)

В член 1, параграф 3 от Решение 2006/880/ЕО се предвижда възможността Комисията да удължи периода на предоставяне с най-много една година.

(3)

За приключването на програмата за финансова помощ периодът на предоставянето ѝ следва да се удължи с една година.

(4)

С Икономическия и финансов комитет бяха надлежно проведени консултации във връзка с удължаването,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Периодът за предоставяне на извънредна финансова помощ от Общността за Косово се удължава с още една година до 11 декември 2010 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2009 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 339, 6.12.2006 г., стр. 36.

(2)  Съгласно Резолюция № 1244/1999 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации (UNSCR 1244/99) от 10 юни 1999 г.