ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.316.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 316

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
2 декември 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1120/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 година за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1121/2009 на Комисията от 29 октомври 2009 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане на земеделски производители, посочени в дялове IV и V от посочения регламент

27

 

*

Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент, както и за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор

65

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

2.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1120/2009 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2009 година

за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (1), и по-специално член 36, член 39, параграф 2, член 41, параграф 4, член 43, параграф 3, член 57, параграф 2, член 68, параграф 7, член 69, параграф 6, първа алинея, буква а) и параграф 7, четвърта алинея, член 71, параграф 6, втора алинея и параграф 10, член 142, букви в), г), е), ж), з) и р) и членове 147 и 148 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 795/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (2) бе значително изменян. Впоследствие бе приет Регламент (ЕО) № 639/2009 на Комисията от 22 юли 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно специфичното подпомагане (3). Поради по-нататъшни изменения на Регламент (ЕО) № 795/2004 и с оглед постигане на яснота регламенти (ЕО) № 795/2004 и (ЕО) № 639/2009 следва да бъдат включени в единен регламент, съдържащ всички подробни правила за прилагане на дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009.

(2)

В интерес на правната сигурност и за по-голяма яснота е необходимо да се предвидят някои определения. Що се отнася до нискостеблените дървесни култури с кратък цикъл на ротация, следва да се позволи на държавите-членки да определят подходящи разновидности в зависимост от климатичната и агрономичната целесъобразност за територията.

(3)

Член 28 от Регламент (ЕО) № 73/2009 предвижда спазването на минимални изисквания, но член 28, параграф 1, първа алинея, буква б) не се прилага за селскостопанските производители, които все още получават директни плащания в рамките на някои схеми за обвързано с производството подпомагане, макар че не държат никаква площ. По своя характер премиите за овце и кози, предвидени в дял IV, глава 1, раздел 10 от споменатия регламент, или плащанията за говеждо и телешко месо, предвидени в дял IV, глава 1, раздел 11 от споменатия регламент, представляват такива схеми за обвързано с производството подпомагане. Тези селскостопански производители се намират в същото положение като селскостопанските производители, които притежават специални права на плащане, и за да се гарантира пълната ефективност на схемите за целите на член 28, параграф 1 от посочения регламент те следва да се третират като селскостопански производители, които притежават специални права на плащане.

(4)

С цел да се улесни изчисляването на единичната стойност на правата на плащане следва да се установят ясни правила за закръгляването на цифрите и да се предвиди възможност за разделяне на съществуващите права на плащане, ако размерът на парцела, който е деклариран или прехвърлен заедно с правото на плащане, се равнява само на част от хектари, както и да се предвидят правила за случаите на сливане на права и части.

(5)

Член 51, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 дава възможност за отсрочено интегриране на плащанията за плодове и зеленчуци в схемата за единно плащане. Следва да се предвидят подходящи правила, за да стане възможна тази отсрочка. По-специално трета алинея от посочената разпоредба позволява на държавите-членки да преразглеждат решението, взето в съответствие с член 68б от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета (4), за да се предостави възможност за по-бързо интегриране в схемата за единно плащане. С оглед на член 38 от Регламент (ЕО) № 73/2009 обаче, за да може член 51, параграф 1, трета алинея от посочения регламент да поражда действие, е необходимо въпросните площи да бъдат приведени в съответствие с изискванията на схемата за единно плащане. Следователно държавите-членки следва да могат да преразглеждат решението, взето в съответствие в член 51, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

(6)

Следва да се определят конкретни разпоредби за управлението на националния резерв.

(7)

Член 41, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 предвижда факултативни случаи на разпределение на правата на плащане от националния резерв. Подходящо е да се определят правила за изчисляване на броя и стойността на правата на плащане, които трябва да бъдат разпределени по такъв начин. С цел да се позволи определена гъвкавост на държавите-членки, които са в най-добри позиции да оценяват ситуацията на всеки селскостопански производител, който кандидатства за такива мерки, максималният брой на разпределените права на плащане не бива да надвишава броя на декларираните хектари, а стойността на тези права на плащане не бива да надвишава сума, която следва да бъде фиксирана от държавата-членка съгласно обективни критерии.

(8)

При определени обстоятелства селскостопанските производители могат да държат повече права на плащане отколкото площ, върху която да ги активират поради изтичане на договора за аренда, включително в случай на общо ползване на земя за пасище. Следователно изглежда подходящо да се предвиди механизъм, който да гарантира, че и по-нататък помощите може да се предоставят на селскостопанския производител, като се съсредоточават върху останалите му на разположение хектари. С цел да се избегне злоупотреба с този механизъм следва обаче да бъдат определени условия за достъп до него.

(9)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009 националният резерв следва да се попълва от неизползваните права на плащане или по избор чрез удържане на част от приходите от продажбата на права на плащане, или от продажби на права на плащане, извършени преди конкретна дата, която трябва да бъде определена от държавите-членки, когато се извършва по-нататъшно отделяне на подпомагането от производството. Следователно е необходимо да се предвиди дата, след която неизползваните права на плащане да се връщат в националния резерв.

(10)

Когато се прилага удържане на част от приходите от продажбата на права на плащане, следва да бъдат установени максимални проценти и критерии за прилагането му, като се прави разлика и се вземат предвид видовете прехвърляния и видовете права на плащане, които се прехвърлят. Такива удържания обаче не следва да довеждат до съществено препятствие или забрана за прехвърляния на права на плащане. В случай на регионално прилагане в смесения модел обаче удържането не трябва да има влияние върху основната регионална стойност на правата на плащане, а само върху сумите, свързани с историческите референтни данни.

(11)

С цел да се улесни администрирането на националния резерв е подходящо да се предвиди управлението му на регионално равнище, освен в случаите, предвидени в член 41, параграф 2 или, когато е приложимо, член 41, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009, когато държавите-членки са задължени да разпределят права на плащане.

(12)

В член 33, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда, че подпомагането по схемата за единно плащане се предоставя на селскостопанските производители чрез отпускане или прехвърляне на права на плащане. С цел предотвратяване на промени в правния статут на стопанството, с които би могло да се избягва прилагането на правилата за нормални прехвърляния на едно стопанство заедно с приложените към него референтни количества, следва да се установят условия за предварително наследяване или наследяване, сливане и разделяне.

(13)

Член 62, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 предвижда, че селскостопански производител в нова държава-членка, която е въвела схемата за единно плащане, може да прехвърли своите права на плащане отделно от земята си само след като е активирал, по смисъла на член 34 от същия регламент, най-малко 80 % от своите права на плащане през поне една календарна година. С цел да се вземат предвид прехвърлянията на земя, извършени в периода преди прилагането на схемата за единно плащане, е оправдано прехвърлянето на стопанство или част от него заедно с бъдещите права на плащане да бъде считано за валидно прехвърляне на права на плащане заедно със земята по смисъла на член 43 от същия регламент, като се спазват определени условия, по-специално това, че продавачът е длъжен да подаде молба за установяване на правата на плащане, доколкото горепосоченият регламент предвижда, че само тези, които са получавали директни плащания през референтния период следва да имат достъп до схемата.

(14)

Член 41, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009 позволява на Комисията да определи особени положения, които дават право на установяване на референтни количества за определени селскостопански производители, които се намират в ситуации, които частично или цялостно са им попречили да получат директни плащания по време на референтния период. Следователно е подходящо да се изброят тези особени положения, като се предвидят правила с цел да се избегне кумулирането на ползите от отделни разпределяния на права на плащане от различни места на един и същи селскостопански производител, без да се засяга възможността Комисията да добави и други случаи, когато се налага. Освен това на държавите-членки трябва да бъде предоставена гъвкавостта да установяват референтната стойност, която ще се разпределя.

(15)

Когато държава-членка, в съответствие с националното си законодателство или в съответствие с добре установени обичайни практики, включи в дефиницията на дългосрочно отдаване под аренда отдаването под аренда за петгодишен период, е подходящо да ѝ бъде разрешено да прилага този по-кратък период.

(16)

В случаите, в които даден селскостопански производител се пенсионира или почине и прехвърли стопанството си или част от него на член от семейството или на наследник, който възнамерява да продължи селскостопанската дейност в същото това стопанство, е подходящо да се гарантира, че прехвърлянето на стопанството или на част от него може да се осъществи лесно, по-специално когато прехвърлената земя е била отдадена под аренда на трето лице по време на референтния период, без да се пречи на възможността наследникът да продължи селскостопанската дейност.

(17)

Селскостопанските производители, направили инвестиции, които са породили потенциално повишение на сумата на директните плащания, които биха им били отпуснати, ако не беше въведена схемата за единно плащане или ако в съответния сектор подпомагането нямаше да е отделено от производството, трябва също да се възползват от разпределението на права на плащане. Трябва да се предвидят специфични правила за изчисляване на правата на плащане, когато селскостопанският производител вече притежава права на плащане или пък не разполага с хектари. При същите обстоятелства за селскостопанските производители, които са закупили или са наели земя или са участвали в национални програми за преориентиране на производството, за което биха могли да бъдат отпуснати помощи по схемата за единно плащане по време на референтния период, се оказва, че не притежават права на плащане, въпреки че са придобили земя или са участвали в подобни програми точно с цел да упражняват селскостопанска дейност, за която в бъдеще все пак биха могли да се възползват от определени директни плащания. Следователно е подходящо да се предвиди предоставяне на права на плащане и в такива случаи.

(18)

За доброто управление на схемата е подходящо да си предвидят правила относно прехвърлянията и за разрешаване на изменения на правата на плащане, по-специално разрешаване на сливането на частични права.

(19)

Член 43, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 предвижда, че дадена държава-членка може да вземе решение че правата на плащане могат да се прехвърлят или използват само в рамките на един и същ регион. С цел да се избегнат практически проблеми трябва да бъдат предвидени специфични правила за стопанства, които са разположени в два или повече региони.

(20)

Член 39 от Регламент (ЕО) № 73/2009 позволява производството на коноп при определени условия. Необходимо е да се установи списък с допустими за подпомагане сортове, както и да се осигури сертифицирането на тези сортове.

(21)

Следва да бъдат предвидени специфични правила за изчисляването на животинската единица в случай на установяване на специални права на плащане, като се взема предвид съществуващата таблица за превръщане, която е предвидена в сектора на говеждото, телешкото, овчето и козето месо.

(22)

Когато държава-членка вземе решение да се възползва от възможността за прилагане на схемата за единно плащане на регионален принцип, следва да бъдат установени специфични разпоредби с цел да се улесни изчисляването на регионалната референтна сума за стопанствата, които са разположени в два или повече региони, както и с цел да се гарантира пълното разпределение на регионалната сума по време на първата година от прилагането на схемата. Някои от разпоредбите, предвидени в настоящия регламент, а именно тези за установяване на националния резерв, първичното разпределение на правата на плащане и прехвърлянето на тези права на плащане, следва да бъдат адаптирани, за да станат приложими към регионалния модел.

(23)

Следва да се създаде обща рамка за специфични решения за някои ситуации, възникващи във връзка с по-нататъшното отделяне на подпомагането от производството.

(24)

В дял III, глава 5 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда предоставяне на специфична подкрепа на селскостопанските производители. Следва да се определят подробни правила за прилагането на посочената глава.

(25)

Съгласно член 68, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се изисква съгласуваност между предоставяното по посочения член специфично подпомагане и други общностни мерки за подпомагане или мерки, финансирани от държавни помощи. За методично управление на схемите такива мерки не следва да бъдат финансирани два пъти по схемите за специфично подпомагане и по други общностни схеми за подпомагане. Поради разнообразието от варианти, предлагани за прилагане на специфичното подпомагане, отговорността за гарантиране на съгласуваност следва алтернативно да остане в държавите-членки съобразно решението, което те вземат за прилагане на мерките за специфично подпомагане съгласно рамката, определена с Регламент (ЕО) № 73/2009 и в съответствие с условията, посочени в настоящия регламент.

(26)

Тъй като селскостопанските производители следва винаги да спазват законовите изисквания, специфичното подпомагане не следва да бъде компенсация за спазването им.

(27)

Съобразно член 68, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфично подпомагане може да се предоставя за специфични видове селскостопанска дейност, които са важни за опазването или подобряването на околната среда. С оглед да се остави на държавите-членки известна свобода на действие, като в същото време се гарантира доброто управление на мерките, отговорността за определяне на специфичните видове селскостопанска дейност следва да се вмени на държавите-членки, като мерките все пак следва да предвиждат непренебрежими и измерими ползи за околната среда.

(28)

Съобразно член 68, параграф 1, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфично подпомагане може да се предоставя за подобряване на качеството на селскостопанските продукти. За да се помогне на държавите-членки, следва да се състави примерен списък с условията, които да бъдат изпълнени.

(29)

Съобразно член 68, параграф 1, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфично подпомагане може да бъде предоставено за подобряване на реализацията на селскостопанските продукти, ако се спазва член 68, параграф 2, буква в) от посочения регламент, съгласно който подпомагането следва да изпълнява критериите, определени в членове 2—5 от Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (5). Следва да се уточнят съдържанието на отговарящите на условията мерки, както и приложимите разпоредби от Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията от 5 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (6).

(30)

Съобразно член 68, параграф 1, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфично подпомагане може да се предоставя за прилагане на подобрени стандарти за хуманно отношение към животните. С цел постигане на подобрени стандарти за хуманно отношение към животните следва да се предвиди възлагане на държавите-членки на отговорността за установяване на система, която позволява оценката на плановете на кандидата, насочени към различни аспекти на хуманното отношение към животните.

(31)

Съобразно член 68, параграф 1, буква а), подточка v) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфично подпомагане може да се предоставя за специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда. Съобразно член 68, параграф 2, буква а) подпомагането може да се предоставя по-специално, ако е било одобрено от Комисията. Затова следва да се предвиди уточняване на подробната рамка, която да се спазва от държавите-членки при установяването на критериите за допустимост до подпомагане. Също следва да се предвиди установяването на процедурата за нотификация на мярката, както и за оценяване и одобряване на мярката от страна на Комисията.

(32)

Съобразно член 68, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфично подпомагане може да се предостави за преодоляване на специфични неблагоприятни фактори, които засягат селскостопанските производители в някои сектори в икономически уязвими или чувствителни от гледна точка на екологията области или за икономически уязвими видове селскостопански дейности в тези сектори. С оглед да се остави на държавите-членки известна свобода на действие, като в същото време се гарантира доброто управление на мерките, отговорността за определяне на областите и/или видовете селскостопанска дейност, които отговарят на условията за подпомагане, и за определяне на подходящото равнище следва да се възложи на държавите-членки. С цел избягване на изкривяването на пазара плащанията все пак не следва да се основават върху колебанията на пазарните цени или да се приравняват към система за компенсационни плащания, при която държавата-членка изплаща на селскостопанските производители местни селскостопански помощи въз основа на разликата между целевата цена и цената на вътрешния пазар.

(33)

Съобразно член 68, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфично подпомагане може да бъде предоставено в области, в които се прилагат програми за преструктуриране и/или развитие, за да се предотврати изоставянето на земя и/или да се преодолеят специфични неблагоприятни условия за селскостопанските производители в тези области. Следва да се предвидят специални разпоредби по отношение на установяването на референтни суми за селскостопанските производители, отговарящи на условията, разпределянето на права на плащане и изчисляването на увеличението в стойността им, както и по отношение на контрола на програмите от страна на държавите-членки, като с цел съгласуваност тези разпоредби следва да са съобразени с онези, посочени за разпределянето на суми от националния резерв.

(34)

Съобразно член 68, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 73/2009 специфично подпомагане може да се предоставя под формата на вноски към премиите за застраховане на реколтата, на животните и на растенията. Следва да се установи минимална рамка, в която държавите-членки да определят правила в съответствие с националното си законодателство как да се разпределят финансовите вноски към премиите за застраховане на реколтата, на животните и на растенията, за да се гарантира, че вноските се поддържат на подходящо равнище, като в същото време интересите на селскостопанските производители са защитени като цяло.

(35)

Член 68, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 73/2009 предвижда значителни подробности относно специфичното подпомагане, което се предоставя на селскостопанските производители под форма на финансови вноски във взаимоспомагателни фондове като компенсация за някои икономически загуби, причинени от болести по животните или по растенията и от екологични катастрофи. Следва да се установи минимална рамка, в която държавите-членки да определят правила в съответствие с националното си законодателство как да се организират финансовите вноски във взаимоспомагателните фондове, за да се гарантира, че вноските се поддържат на подходящо равнище, като в същото време интересите на селскостопанските производители са защитени като цяло.

(36)

Сумите, посочени в член 69, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009, се изчисляват от Комисията в съответствие с параграф 7 от същия член. В тази връзка за всяка държава членка следва да се определят съответните суми, както и условията, приложими за преразглеждане на същите суми от Комисията.

(37)

Член 46 от Регламент (ЕО) № 73/2009 предвижда, че държавите-членки определят регионите в съответствие с обективни критерии, а член 47 от същия регламент предвижда, че държавите-членки могат да решат да прилагат схемата за единно плащане на регионален принцип в надлежно обосновани случаи и в съответствие с обективни критерии. Следователно е подходящо да се предвиди предоставянето на всички необходими данни и информация преди приложимите крайни срокове.

(38)

Датите за нотифицирането до Комисията следва да бъдат определени за случаите, в които дадена държава-членка решава да прилага някоя от опциите, предвидени в член 28, параграфи 1 и 2, член 38, член 41, параграфи 2—5, член 45, параграфи 1 и 3, член 46, параграфи 1 и 3, член 47, параграфи 1—4, член 49, член 51, параграф 1, член 67, параграф 1, членове 68—72 и член 136 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

(39)

С цел да се направи оценка на прилагането на схемата за единно плащане е подходящо да се установят подробните правила и крайните срокове за обмен на информация между Комисията и държавите-членки и за подаване на информация до Комисията за областите, за които са били изплатени помощи, на национално, и според случая, на регионално равнище.

(40)

Следователно регламенти (ЕО) № 795/2004 и (ЕО) № 639/2009 следва да бъдат отменени.

(41)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за директните плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и приложно поле

Настоящият регламент установява подробни правила за прилагането на схемата на единно плащане, предвидена в дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 2

Определения

За целите на дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009 и на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„обработваема земя“ означава земя, обработвана с цел производство на селскостопански култури или поддържана в добро селскостопанско и екологично състояние в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009, независимо дали се намира под оранжерии или под стационарно или подвижно покритие или не;

б)

„трайни насаждения“ означава култури, за които не се прилага сеитбообращение, различни от трайните пасища, които заемат селскостопанските площи в продължение на пет години или по-дълъг период и дават реколта многократно, включително разсадници и нискостеблени дървесни култури с кратък цикъл на ротация;

в)

„постоянно пасище“ означава земя, използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражни култури по естествен начин (самозасяване) или чрез култивиране (засяване), която не е била включена в ротационното засяване на стопанството в продължение на пет или повече години, с изключение на земите, оставени под угар в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2078/92 на Съвета (7), на земите, оставени под угар в съответствие с членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета (8), и на земите, оставени под угар в съответствие с член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (9); и за тази цел „трева или други тревни фуражни култури“ означава всички тревисти растения, които по традиция се срещат в естествените пасбища или обикновено са включени в смесите за семена за пасбища или ливади в държавата-членка (независимо дали се използват за паша на животните или не). Държавите-членки могат да включат полските култури, изброени в приложение I;

г)

„пасище“ означава обработваема земя, която се използва за производството на трева (независимо дали изкуствено засята или естествено растяща); за целите на член 49 от Регламент (ЕО) № 73/2009 пасищата също включват постоянните пасища;

д)

„продажба“ означава продажба или всякакво друго окончателно прехвърляне на собственост върху земя или права на плащане; определението не включва продажбата на земя, когато земята се прехвърля на публични институции и/или се използва в обществен интерес и прехвърлянето се извършва за цели, различни от селскостопанско използване;

е)

„отдаване под аренда“ означава отдаване под аренда или други подобни видове временни прехвърляния;

ж)

„прехвърляне, продажба или отдаване под аренда на права на плащане заедно със земята“ означава, без да се засяга член 27, параграф 1 от настоящия регламент, продажба или отдаване под аренда на права на плащане заедно съответно с продажба или отдаване под аренда за същия период от време на съответстващия им брой хектари земя, отговарящи на условията за подпомагане по смисъла на член 34 от Регламент (ЕО) № 73/2009, които са притежание на прехвърлящия. Прехвърлянето на всичките специални права на плащане по смисъла на член 44 от Регламент (ЕО) № 73/2009, които са притежание на селскостопански производител, се разглежда като прехвърляне на права на плащане заедно със земята;

з)

„сливане“ означава сливане на двама или повече селскостопански производители по смисъла на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009 в нов селскостопански производител по смисъла на същия член, който с оглед на управлението, ползите и финансовите рискове се контролира от селскостопанските производители, които първоначално са управлявали стопанствата, или от един от тях;

и)

„разделяне“ означава:

i)

разделянето на един селскостопански производител по смисъла на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009 на поне двама нови отделни селскостопански производители по смисъла на същия член, от които поне един продължава да се контролира с оглед на управлението, ползите и финансовите рискове от поне едно от юридическите или физическите лица, които първоначално са управлявали стопанството; или

ii)

разделянето на един селскостопански производител по смисъла на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009 на поне един нов отделен селскостопански производител по смисъла на същия член 2, буква а), като другият продължава да се контролира с оглед на управлението, ползите и финансовите рискове от селскостопанския производител, който първоначално е управлявал стопанството;

й)

„производствена единица“ означава поне една площ, която е дала право на директни плащания по време на съответния референтен период, включително площ, която е била използвана за производството на фураж, или поне едно животно, което би дало право на директни плащания по време на референтния период, и когато това е приложимо, съпътствано от съответстващото право на премия;

к)

„земя за пасище“ означава площта на стопанството, която е била на разположение през цялата календарна година за отглеждане на животни, включително площите, използвани съвместно, и площите, предмет на смесено култивиране; тя не включва:

сгради, гори, водоеми, пътеки,

площи, използвани за други култури, отговарящи на условията за помощи от страна на Общността, или за трайни насаждения или градинарски растения,

площи, включени в системата за подпомагане на производителите на определени полски култури, площи, използвани за схемата за подпомагане на изсушен фураж или площи, които са предмет на национална схема за земи под угар;

л)

за целите на член 41, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 „земеделски стопани, които започват своята селскостопанска дейност“ означава физическо или юридическо лице, което не се е занимавало със селскостопанска дейност от свое име и за своя сметка или което не е имало контрол върху юридическо лице, което се е занимавало със селскостопанска дейност през последните пет години, предхождащи началото на новата селскостопанска дейност.

Когато става дума за юридическо лице, физическото лице или физическите лица, които контролират това юридическо лице, не трябва да са се занимавали със селскостопанска дейност от свое име и за своя сметка или не трябва да са имали контрол върху юридическо лице, което се е занимавало със селскостопанска дейност през последните пет години, предхождащи началото на селскостопанската дейност на юридическото лице.

м)

„разсадници“ означава разсадници, както са определени в приложение I, точка Ж/05 от Решение 2000/115/ЕО на Комисията (10);

н)

„площ с нискостеблени дървесни култури с кратък цикъл на ротация“ означава площите, засадени с трите вида с код по КН 0602 90 41, които се състоят от дървесни многогодишни култури, чиито корени или дънери остават в почвата след прибиране на реколтата, като през следващия сезон се появяват нови издънки, и които фигурират в списък на видовете, приети за използване като нискостеблени дървесни култури с кратък цикъл на ротация, и техния максимален цикъл на реколтиране, който списък държавите-членки трябва да съставят от 2010 г. нататък;

о)

„мерки за специфично подпомагане“ означава мерките за прилагане на специфичното подпомагане, предвидено в член 68, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

п)

„други инструменти на Общността за подпомагане“ означава:

i)

мерките, предвидени в регламенти (ЕО) № 1698/2005, (ЕО) № 509/2006 (11), (ЕО) № 510/2006 (12), (ЕО) № 834/2007 (13), (ЕО) № 1234/2007 (14) и (ЕО) № 3/2008 на Съвета; и

ii)

мерките, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета (15), включително ветеринарните и фитосанитарните мерки.

ДЯЛ II

ПРИЛАГАНЕ

ГЛАВА 1

Общи разпоредби

Раздел 1

Активиране на права на плащане и допустимост на земя

Член 3

Наследяване и предварително наследяване

1.   Когато наследяване или предварително наследяване повлияе върху разпределянето на правата на плащане, селскостопанският производител, който е получил стопанството или част от него, подава молба от свое име за изчисляване на правата на плащане за полученото стопанство или получената част от него.

Референтната сума се определя на базата на наследените производствени единици.

2.   В случай на отменимо предварително наследство достъпът до схемата за единно плащане се дава само веднъж на посочения наследник към датата на подаване на заявление за получаване на плащания по схемата за единно плащане.

Правоприемството при наличие на договор за отдаване под аренда или наследяване или предварително наследяване от селскостопански производител, който е физическо лице и през съответния референтен период е бил арендатор на стопанство или на част от него, което би дало право на получаване на права на плащане или увеличение на стойността на правата на плащане, се третира като наследяване на стопанството.

3.   В случаите, в които селскостопанският производител, посочен в параграф 1, вече има право да получи права на плащане или увеличение на стойността на правата на плащане референтната сума се определя на базата съответно на общия размер на референтните суми, които се отнасят до първоначалното му стопанство, или на наследените производствени единици.

4.   За целите на настоящия регламент се използват определенията, дадени в националното законодателство за „наследяване“ и „предварително наследяване“.

Член 4

Промени в правния статут или наименованието

В случай на промяна в правния статут или наименованието селскостопанският производител има достъп до схемата за единно плащане при същите условия, както селскостопанският производител, който първоначално е управлявал стопанството, до горния таван на правата на плащане, притежавани от първоначалното стопанство, или в случай на разпределение на правата на плащане или увеличение на стойността на правата на плащане — до горния таван, приложим за отпускането им на първоначалното стопанство.

В случай на промяна в правния статут на юридическо лице или когато физическо лице стане юридическо лице, или когато юридическо лице премине във физическо лице, селскостопанският производител, който управлява новото стопанство, трябва да бъде селскостопанският производител, който е контролирал първоначалното стопанство с оглед на управлението, ползите и финансовите рискове.

Член 5

Сливания и разделяния

Когато случай на сливане или разделяне повлияе на разпределянето на правата на плащане или увеличението на стойността на правата на плащане, селскостопанският производител или селскостопанските производители, управляващ(и) новото стопанство или новите стопанства, има(т) достъп до схемата за единно плащане при същото условие като селскостопанския производител или селскостопанските производители, управляващ(и) първоначалното стопанство или първоначалните стопанства.

Референтната сума се определя на базата на производствените единици, които се отнасят до първоначалното стопанство или първоначалните стопанства.

Член 6

Минимални изисквания

За целите на член 28, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 селскостопанските производители, които получават премиите за овце и кози, предвидени в дял IV, глава 1, раздел 10 от споменатия регламент, или плащанията за говеждо и телешко месо, предвидени в дял IV, глава 1, раздел 11 от споменатия регламент, и които държат по-малко хектари от прага, определен от дадена държава-членка, се третират по същия начин като селскостопанските производители, които притежават специални права на плащане съгласно член 44, параграф 1 от споменатия регламент.

Член 7

Изчисляване на стойността на единица права на плащане

1.   Правата на плащане се изчисляват до третия знак след десетичната запетая и се закръгляват нагоре или надолу до най-близкия втори знак след десетичната запетая. Ако изчислението дава резултат, който е точно по средата, сумата се закръглява нагоре до най-близкия втори знак след десетичната запетая.

2.   Когато размерът на парцела, който е прехвърлен с права на плащане в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 73/2009, възлиза на по-малко от един хектар, селскостопанският производител може да прехвърли съответстващата част на правото на плащания заедно със земята, като стойността се изчислява за съответния парцел. Останалата част от правото на плащане остава на разположение на селскостопанския производител със съответно изчислена стойност.

Без да се засягат разпоредбите на член 43, параграф 2 от посочения регламент, ако селскостопанският производител прехвърли част от правото на плащане без земя, стойността на двете части се изчислява пропорционално.

3.   Държавите-членки могат да изменят правата на плащане, като сливат части на права на плащане от един и същи вид, притежавани от даден селскостопански производител. Параграф 1 се прилага за резултата от такова сливане.

Член 8

Деклариране и използване на права на плащане

1.   Права на плащане може да се обявят за плащане само веднъж в годината от селскостопанския производител, който ги държи, на последната дата за подаване на заявление за единно прилагане в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията (16).

Когато обаче селскостопанският производител се възползва от възможността да измени заявлението за единно плащане в съответствие с член 14 от посочения регламент, той може да обяви и права на плащане, които държи на датата, на която уведомява компетентния орган за измененията, при условие че правата на плащане, за които става въпрос, не са заявени от друг селскостопански производител за същата година.

Когато селскостопанският производител придобива въпросните права на плащане посредством прехвърляне от друг селскостопански производител и когато другият селскостопански производител вече е обявил тези права на плащане, допълнително обявяване на правата на плащане се допуска само ако прехвърлящият вече е уведомил компетентния орган за прехвърлянето в съответствие с член 12 от настоящия регламент и изтегли тези права на плащане от собственото си заявление за единно плащане в рамките на приложимите срокове, определен в член 14 от Регламент (ЕО) № 1122/2009.

2.   Когато даден селскостопански производител, след като съгласно член 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 е декларирал парцелите, съответстващи на всичките цели права на плащане, с които разполага, все още разполага с парцел, който възлиза на по-малко от един хектар, той може да декларира още едно цяло право, което дава право на плащане, изчислено в съответствие с размера на парцела. Правото на плащане обаче се смята за напълно използвано за целите на прилагане на член 42 от посочения регламент.

Член 9

Предимно селскостопанско използване

За целите на член 34, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009, когато земеделска площ на стопанството се използва и за неселскостопански дейности, за тази площ се счита, че се използва предимно за селскостопански дейности, ако селскостопанската дейност може да се упражнява, без да бъде затруднена в значителна степен от интензивността, естеството, продължителността и сроковете на неселскостопанската дейност.

Държавите-членки установяват критерии за изпълнението на първа алинея на техните територии.

Раздел 2

Специфични критерии за допустимост

Член 10

Производство на коноп

За целите на член 39 от Регламент (ЕО) № 73/2009 плащанията за площи за производство на коноп се извършват, при условие че се използват семена от сортовете, които на 15 март в годината, за която се предоставя плащането, са изброени в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове и които се публикуват съгласно член 17 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета (17), с изключение на сортовете Finola и Tiborszallasi. Семената се сертифицират в съответствие с Директива 2002/57/ЕО на Съвета (18).

Член 11

Отсрочено интегриране на плащанията за плодове и зеленчуци в схемата за единно плащане

1.   До 31 декември 2010 г. държавите-членки, които са се възползвали от една от опциите, посочени в член 51, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, могат да разрешат да се отглеждат втори култури върху хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, за срок, не по-дълъг от три месеца, с начало 15 август всяка година или датата, посочена за съответната държава-членка и съответния регион в приложение II.

2.   Когато държава-членка се е възползвала от една от опциите, посочени в член 51, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, тя може, когато е необходимо, да преразгледа решението, взето в съответствие с член 51, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003, в срок от две седмици след влизането в сила на настоящия регламент.

Раздел 3

Прехвърляне на права на плащане

Член 12

Прехвърляне на права на плащане

1.   Правата за плащане могат да се прехвърлят по всяко време на годината.

2.   Прехвърлящият информира компетентния орган на държавата-членка, в която се извършва прехвърлянето, в рамките на срок, който се определя от същата държава-членка.

3.   Дадена държава-членка може да изиска от прехвърлящия да съобщи за прехвърлянето на компетентния орган на държавата-членка, в която се извършва прехвърлянето, в рамките на срок, определен от държавата-членка, но не по-рано от шест седмици преди извършване на прехвърлянето, като вземе предвид последната дата за подаване на заявление по схемата за единно плащане. Прехвърлянето се извършва съгласно посоченото в уведомлението, освен когато компетентният орган възразява срещу прехвърлянето и уведоми за това прехвърлящия в рамките на посочения срок.

Компетентният орган може да възрази срещу прехвърлянето само ако последното не е в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 73/2009 и на настоящия регламент.

4.   За целите на член 62, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 процентът на правата на плащане, използвани от селскостопанския производител, се изчислява въз основа на броя права на плащане, които са му отпуснати през първата година от прилагането на схемата за единно плащане, с изключение на правата за плащане, продадени заедно със земята, като е необходимо този процент да се използва в период от една календарна година.

Член 13

Регионални ограничения

1.   Без да се засягат член 50, параграф 1 и член 62, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, когато дадена държава-членка се възползва от възможността, предвидена в член 43, параграф 1, трета алинея от същия регламент, държавите-членки определят районите на подходящото териториално равнище в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на селскостопанските производители и да се избегне нарушаване на пазара и на конкуренцията.

2.   Държавата-членка определя района, посочен в параграф 1, най-късно един месец преди датата, определена от държавата-членка в съответствие с член 35 от Регламент (ЕО) № 73/2009 през първата година от прилагането на опцията, предвидена в член 43, параграф 1, трета алинея от посочения регламент.

Селскостопански производител, чието стопанство е разположено във въпросния район, не може да прехвърля или да използва извън рамките на този район своите права на плащане, които съответстват на броя на хектарите, които той е декларирал през първата година от прилагането на опцията, предвидена в член 46, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1782/2003, или които той декларира през първата година от прилагането на опцията, предвидена в член 43, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Селскостопански производител, чието стопанство е разположено частично във въпросния район, не може да прехвърля или да използва извън рамките на този район своите права на плащане, които съответстват на броя на хектарите, които се намират в рамките на този район и които той е декларирал през първата година от прилагането на опцията.

3.   Ограничаването на прехвърлянето на правата на плащане, предвидено в член 43, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, не се прилага в случай на действително или предварително наследяване на права на плащане без съответстващия брой хектари земя, отговарящи на условията за подпомагане.

Раздел 4

Специални права на плащане

Член 14

Изчисляване на животински единици за специални права на плащане

1.   За целите на член 44, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009 селскостопанската дейност, извършвана през референтния период, изразена в животински единици („ЖЕ“), е същата като тази, изчислена в съответствие с член 30 от Регламент (ЕО) № 795/2004.

2.   За целите на член 65 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и на изчисляването на селскостопанската дейност, осъществявана по време на прилагането на членове 67 и 68 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, изразена в ЖЕ, посочена в член 44, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 73/2009, следната таблица за превръщане се прилага за средния брой животни, определен за предоставяне на директното плащане, посочено в членове 67 и 68 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 през съответния референтен период:

Мъжки животни от рода на едрия рогат добитък и юници на възраст над 24 месеца, крави с бозаещи телета, млекодайни крави

1,0 ЖЕ

Мъжки животни от рода на едрия рогат добитък и юници на възраст между 6 и 24 месеца

0,6 ЖЕ

Мъжки и женски животни от рода на едрия рогат добитък на възраст под 6 месеца

0,2 ЖЕ

Овце

0,15 ЖЕ

Кози

0,15 ЖЕ

В случай на премия за клане, когато необходимите данни по отношение на възрастта на животните не са налице, държавата-членка може да превърне биковете, воловете, кравите и юниците в животински единици, като умножи броя им по коефициент 0,7, а телетата — като умножи броя им по коефициент 0,25.

Когато за едно и също животно е била отпусната повече от една премия, приложимият коефициент следва да бъде средноаритметичната величина на коефициентите, приложими по отношение на отделните премии.

3.   Броят на ЖЕ, посочен в параграфи 1 и 2, се изчислява в съответствие с правата на плащане, за които селскостопанският производител няма хектари земя през годината на интегрирането на схемата за обвързано с производството подпомагане в схемата за единно плащане или на въвеждането на схемата за единно плащане, и за които селскостопанският производител иска отпускането на права на плащане при специални условия. Това се прилага, като се започне от правата за плащане с най-ниска стойност.

Искането се подава само през първата година на интегрирането на схемата за обвързано с производството подпомагане в схемата за единно плащане или на въвеждането на схемата за единно плащане. Държавите-членки определят датата за подаване на такова искане. Искането може да бъде подновено през следващите години за същия брой специални права, посочени в член 44 от Регламент (ЕО) № 73/2009, както за предходната година, или в случай на прехвърляне на част от тези права за плащане или пък в случай на обявяване на част от тези права за плащане заедно със съответстващия им брой хектари — само по отношение на оставащата част от тези права за плащане.

В тези случаи броят на ЖЕ се преизчислява в съответствие с оставащите права на плащане, за които селскостопанският производител иска специалните условия.

Не може да се предявява искане за повторно установяване на условията, посочени в член 44 от Регламент (ЕО) № 73/2009, за онези права за плащане, които вече веднъж са били обявени заедно със съответстващия им брой хектари или след като те вече са били прехвърлени, без да се засягат разпоредбите на член 44, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

4.   За да проверят спазването на минималното изискване за селскостопанска дейност, изразена в ЖЕ, държавите-членки използват таблицата за превръщане, предвидена в параграф 2, и определят броя на животните по един от следните методи:

а)

държавите-членки изискват от всеки един производител да декларира броя на ЖЕ на базата на регистъра на стопанството си най късно до дата, която следва да бъде установена от държавата-членка, но не по-късно от датата на плащането; и/или

б)

държавите-членки използват компютризираната база данни, създадена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета (19), за да определят броя на ЖЕ, при условие че базата данни предлага задоволителна за държавата-членка адекватна сигурност по отношение на точността на данните, които съдържа, за целите на схемата за единно плащане.

5.   Минималното изискване за селскостопанска дейност се счита за изпълнено, когато броят на ЖЕ достигне 50 % по време на определен период или към определени дати, които следва да бъдат установени от държавите-членки. Вземат се предвид всички животни, които са били продадени или заклани през въпросната календарна година.

6.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки за прилагане на член 30 от Регламент (ЕО) № 73/2009, когато става дума за производители, които поради необичайно висок брой ЖЕ през част от годината изкуствено създават условията, изисквани за спазването на минималната селскостопанска дейност.

ГЛАВА 2

Национален резерв

Раздел 1

Връщане в националния резерв

Член 15

Неизползвани права на плащане

1.   Освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства неизползваните права на плащане се считат за върнати в националния резерв в деня, следващ последния ден за изменение на заявлението по схемата за единно плащане през календарната година, през която изтича периодът, предвиден в член 28, параграф 3 и член 42 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Правото на плащане се счита за неизползвано, когато плащането, за което дава право, не е извършено през посочения в първа алинея период. Правата на плащане, за които е било подадено заявление и които са свързани с определена площ по смисъла на член 2, точка 23 от Регламент (ЕО) № 1122/2009, се считат за използвани.

Когато определената за целите на схемата за единно плащане площ е по-малка от декларираната площ, за да се определи кои права на плащане да бъдат върнати в националния резерв в съответствие с член 42 от Регламент (ЕО) № 73/2009, се прилага следното:

а)

определената площ се взема предвид, като се започне от правата за плащане с най-голяма стойност;

б)

правата за плащане с най-голяма стойност се отнасят първо към тази площ, последвани от тези със следващата по-ниска стойност.

2.   Селскостопанските производители могат доброволно да се откажат от права на плащане в полза на националния резерв.

Член 16

Удържане при продажбата на права на плащане

1.   Когато една държава-членка се възползва от опцията, предвидена в член 43, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, въпросната държава-членка може да вземе решение, че в националния резерв ще се връщат също:

а)

в случай на продажба на права на плащане без земя, в размер до 30 % от стойността на всяко едно от тези права на плащане или еквивалентната сума, изразена в брой права на плащане. През първите три години от прилагането на схемата за единно плащане обаче процентът 30 % може да бъде заменен с 50 %; и/или

б)

в случай на продажба на права на плащане заедно със земята, в размер до 10 % от стойността на всяко едно от тези права на плащане или еквивалентната сума, изразена в брой права на плащане; и/или

в)

в случай на продажба на права на плащане заедно с цяло едно стопанство, в размер до 5 % от стойността на всяко едно от тези права на плащане и/или еквивалентната сума, изразена в брой права на плащане.

В случай на продажба на права на плащане със или без земята на селскостопански производител, който започва селскостопанската си дейност, и в случай на действително или предварително наследяване на права на плащане няма да се прилага никакво удържане.

2.   Когато се фиксират процентите, посочени в параграф 1, всяка държава-членка може да определи различни проценти в рамките на всеки един от случаите, предвидени в параграф 1, букви а), б) и в), в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на селскостопанските производители и да се избегне нарушаване на пазара и на конкуренцията.

3.   Когато дадена държава-членка, която прилага схемата за единно плащане на регионално равнище в съответствие с член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или се възползва от опцията, предвидена в член 48, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, реши да се възползва от опцията, предвидена в член 43, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, процентните намаления, предвидени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се прилагат след приспадане от стойността на правата за плащане на такса за отстъпено право, равна на регионалната единична стойност, изчислена съгласно член 59, параграф 2 или 3 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или член 46, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Раздел 2

Предоставяне на права на плащане от националния резерв

Член 17

Установяване на права на плащане

1.   Когато една държава-членка се възползва от опциите, предвидени в член 41, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, селскостопанските производители могат да получат в съответствие с условията, определени в настоящия раздел, и в съответствие с обективните критерии, определени от въпросната държава-членка, права на плащане от националния резерв.

2.   Когато даден селскостопански производител, който не притежава никакви права на плащане, подаде заявление за права на плащане от националния резерв, той може да получи брой права на плащане, не по-висок от броя на хектарите, които той държи (собствени или взети под аренда) по това време.

3.   Когато даден селскостопански производител, който притежава права на плащане, подаде заявление за права на плащане от националния резерв, той може да получи брой права на плащане, не по-висок от броя на държаните от него хектари, за които не притежава права на плащане.

Стойността на единица за всяко право на плащане, което той вече притежава, може да бъде увеличена.

4.   Стойността на всяко от правата на плащане, получени в съответствие с параграф 2 или 3, с изключение на параграф 3, втора алинея, се изчислява, като се раздели референтната сума, установена от държавата-членка, в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на селскостопанските производители и да се избегнат нарушения на пазара и в областта на конкуренцията, на броя на правата на плащане, които трябва да се разпределят.

Член 18

Прилагане на член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 в случай на по-малко хектари от броя на правата за плащане

1.   Когато една държава-членка се възползва от опцията, предвидени в член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, тя може по-специално да разпредели, при поискване и в съответствие с настоящия член, права на плащане на селскостопанските производители във въпросните територии, които са декларирали по-малко хектари от броя хектари, съответстващ на правата на плащане, които са им били разпределени в съответствие с членове 43 и 59 от Регламент (ЕО) № 1782/2003.

В този случай селскостопанският производител прехвърля на националния резерв всички права на плащане, които той притежава или които е трябвало да му бъдат разпределени, освен правата на плащане, които се подчиняват на посочените в член 44 от Регламент (ЕО) № 73/2009 условия.

За целите на настоящия член „права на плащане“ означава само правата на плащане, които са били разпределени от държавата-членка през първата година от прилагането на схемата за единно плащане, включително която и да е година на интегрирането на схемата за обвързано с производството подпомагане.

2.   Броят права на плащане, отпуснати от националния резерв, е равен на броя на хектарите, които селскостопанският производител декларира през годината на подаването на искането.

3.   Стойността на единица за разпределените от националния резерв права на плащане се изчислява, като индивидуалната референтна сума на селскостопанския производител се раздели на броя на хектарите, които той декларира.

4.   Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат за селскостопански производител, който декларира по-малко от 50 % от общия брой хектари, които той държи (собствени или взети под аренда) по време на референтния период.

5.   За целите на параграфи 1, 2 и 3 хектарите, прехвърлени посредством покупко-продажба или аренда, и незаместени от съответстващи по брой хектари, се включват в броя на декларираните от селскостопанския производител хектари.

6.   Съответният селскостопански производител трябва да декларира всички хектари, които държи към момента на подаване на искането.

Член 19

Общи разпоредби за селскостопански производители в особено положение

1.   За целите на член 41, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009 „селскостопански производители в особено положение“ означава селскостопанските производители, предвидени в членове 20—23 от настоящия регламент.

2.   В случаите, в които даден селскостопански производител в особено положение отговаря на условията за прилагане на два или повече от членове 20, 21 и 22, той получава определен брой права на плащане, установен съгласно член 17, параграфи 2 и 3, чиято стойност следва да бъде най-високата стойност, която той може да получи, като се прилага поотделно всеки един от членовете, за чието прилагане той отговаря на условията.

В случай че селскостопанският производител се възползва и от разпределението на права на плащане съгласно член 22, общият брой права на плащане, които трябва да бъдат отпуснати, не трябва да надвишава установения съгласно посочения член брой.

3.   Когато срокът на арендата, предвидена в членове 20 и 22, изтича след крайната дата за подаване на молби по схемата за единно плащане през първата година от прилагането ѝ, след изтичането на срока на договора за отдаване под аренда съответният селскостопански производител може да подаде молба за установяване на неговите права на плащане до определена дата, която следва да бъде определена от държавите-членки, но не по-късно от крайната дата за изменение на заявлението за подпомагане през следващата година.

4.   Когато в съответствие с техните национални законодателства или добре установени обичайни практики определението за дългосрочно отдаване под аренда включва също така отдаване под аренда за срок от пет години, държавите-членки могат да вземат решение да прилагат членове 20, 21 и 22 за този случай на отдаване под аренда.

Член 20

Прехвърляне на отдадена под аренда земя

1.   Селскостопански производител, който по силата на безвъзмездно прехвърляне или прехвърляне на символична цена — било то чрез продажба или договор за аренда за срок от шест или повече години — или по силата на действително или предварително наследяване е получил стопанство или част от стопанство, което е било отдадено под аренда на трето лице по време на референтния период от селскостопански производител, който се е пенсионирал от селскостопанската дейност или е починал преди датата на подаване на заявление по схемата за единно плащане през първата година от прилагането ѝ, може да получи права на плащане, чийто брой се изчислява, като се раздели референтната сума, установена от държавата-членка в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на селскостопанските производители и да се избегнат нарушения на пазара и в областта на конкуренцията, на броя на хектарите, който не надвишава броя на хектарите на стопанството или частта от стопанството, които селскостопанският производител е получил.

2.   За селскостопански производител, предвиден в параграф 1, се счита всяко лице, което може да получи стопанството или част от стопанството, посочени в параграф 1, по силата на действително или предварително наследяване.

Член 21

Инвестиции

1.   В съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на селскостопанските производители и да се избегне нарушаване на пазара и на конкуренцията, държавите-членки могат да повишат стойността на правата на плащане или да отпуснат такива на селскостопански производители, които са инвестирали в сектор, който е подложен на интегриране в схемата за единно плащане съгласно дял III, глава 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

При установяване на посочените в първа алинея критерии държавите-членки вземат предвид референтния период и/или критериите, използвани за интегрирането на съответния сектор.

2.   Параграф 1 се прилага mutatis mutandis по отношение на прекратяването на прилагане на схема за единно плащане на площ съгласно член 122 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 22

Отдаване под аренда и закупуване на отдадена под аренда земя

1.   Селскостопански производител, който или в периода между края на съответния референтен период за въвеждането на схемата за единно плащане и 15 май 2004 г. по отношение на въвеждането на схемата за единно плащане преди 2009 г., или преди 31 януари 2009 г. в случай на прилагане на дял III, глава 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, е отдавал под аренда за срок от шест или повече години своето стопанство или част от него и който не може да промени условията в договора за отдаване под аренда, може да получи права на плащане, които се изчисляват, като се раздели референтната сума, установена от държавата-членка в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на селскостопанските производители и да се избегнат нарушения на пазара и в областта конкуренцията, на определен брой хектари, който не надвишава броя на хектарите, които селскостопанският производител е отдавал под аренда.

При установяване на посочените в първа алинея критерии държавите-членки вземат предвид по-специално случаите, в които селскостопанските производители разполагат само с хектари под аренда.

2.   Параграф 1 се прилага за селскостопански производител, който по отношение на въвеждането на схемата за единно плащане преди 2009 г. или през референтния период за въвеждането ѝ, или преди 15 май 2004 г., или в случай на прилагане на дял III, глава 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 — преди 31 януари 2009 г., е закупил стопанство или част от него, чиято земя през съответния референтен период е била отдадена под аренда, и който започва или разширява селскостопанската си дейност в рамките на една година след изтичането на срока на договора за аренда.

За целите на прилагането на първа алинея „земя под аренда“ означава земя, която по времето на покупката или след нея е била под аренда, която никога не е била подновявана, освен ако подновяването не е наложено от юридическо задължение.

Член 23

Административни актове и съдебни решения

Когато селскостопански производител следва да има право да получи права на плащане или да увеличи стойността на съществуващите такива по силата на окончателно съдебно решение или по силата на административен акт на компетентния орган на държавата-членка, който не подлежи на обжалване, тогава селскостопанският производител получава броя и стойността на правата на плащане, установени със същото това решение или същия този административен акт, на определена дата, която следва да бъде фиксирана от държавата-членка, но не по-късно от последната дата за подаване на заявление по схемата за единно плащане след датата на съдебното решение или на административния акт и като се взима предвид прилагането на член 34 и/или член 35 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Раздел 3

Администриране на регионално равнище

Член 24

Регионални резерви

1.   Държавите-членки могат да администрират националния резерв на регионално равнище.

В такъв случай държавите-членки разпределят наличните на национално равнище суми изцяло или частично на регионално равнище въз основа на обективни и недискриминационни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на селскостопанските производители и да се избегне нарушаване на пазара и на конкуренцията.

2.   Сумите, разпределени на всяко регионално равнище, могат да се считат за разполагаеми за преразпределение само в рамките на въпросния регион, освен в случаите, предвидени в член 41, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009, или, в съответствие с решението на държавата-членка, в случай на прилагане на член 41, параграф 2 от посочения регламент.

ДЯЛ III

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРАВАТА НА ПЛАЩАНЕ

ГЛАВА 1

Общи разпоредби

Член 25

Заявления

1.   Стойността и броят или увеличението на правата на плащане, отпуснати въз основа на заявление на селскостопанския производител, може да са временни. Окончателната стойност и окончателният брой се установяват не по-късно от 1 април в годината, следваща първата година от прилагането на схемата за единно плащане или на интегрирането на схемата за обвързано с производството подпомагане, след като са били извършени съответните проверки в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

2.   При условие че правата са установени окончателно, селскостопанските производители могат да подават заявления по схемата за единно плащане въз основа на временните права, или, ако дадена държава-членка се възползва от предвидената в членове 26 и 27 опция, въз основа на права, придобити по силата на частните договорни клаузи, посочени в същите членове.

3.   Заявителят доказва по удовлетворителен за държавата-членка начин, че към датата на подаване на заявлението за правата на плащане той е селскостопански производител по смисъла на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009.

4.   Всяка държава-членка може да вземе решение да определи минимален размер за стопанство по отношение на селскостопанската площ, за която може да бъде подадена молба за установяване на права на плащане. Минималният размер обаче не трябва да надвишава границите, установени съгласно член 28, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Не се определя минимален размер за установяване на специалните права на плащане, посочени в член 60 или 65 от Регламент (ЕО) № 73/2009, съгласно предвиденото в член 28, параграф 1 от същия регламент.

Член 26

Частна договорна клауза в случай на продажба

1.   Когато в един договор за продажба, сключен или променен не по-късно от датата за подаване на заявление за отпускане на права на плащане или през първата година от прилагането на схемата за единно плащане, или през годината на интегрирането на схемата за обвързано с производството подпомагане, се предвижда, че цялото стопанство или част от стопанството са продадени, цялостно или частично, заедно с правата за плащане или увеличението на стойността на правата на плащане, които трябва да се отпускат в зависимост от прехвърлените хектари или прехвърлената част от стопанството, държавата-членка може да разглежда договора за продажба като прехвърляне на правата за плащане заедно със земята.

2.   Продавачът подава заявление за отпускане или увеличаване на правата на плащане, като прилага към заявлението си и копие от договора за продажба и посочва производствените единици и броя на хектарите, за които той възнамерява да прехвърли правата на плащане.

3.   Дадена държава-членка може да позволи на купувача да подаде заявлението за отпускане на правата за плащане от името на продавача и с изричното разрешение на продавача. В такъв случай държавата-членка проверява дали в деня на прехвърлянето продавачът отговаря на критериите за допустимост, и по-специално на условието, посочено в член 25, параграф 3. Купувачът подава заявление за плащане по схемата за единно плащане, като прилага към заявлението си и копие от договора за продажба.

4.   Дадена държава-членка може да изисква заявленията на купувача и на продавача да бъдат подадени заедно или второто заявление да съдържа позовавания на първото.

Член 27

Частна договорна клауза в случай на отдаване под аренда

1.   Клауза в договор за отдаване под аренда, която предвижда прехвърлянето на определен брой права на плащане, не по-голям от броя на отдадените под аренда хектари, може да се счита за отдаване под аренда на права на плащане заедно със земята по смисъла на член 43, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, в случаите, когато:

а)

даден селскостопански производител е отдал своето стопанство или част от него под аренда на друг селскостопански производител не по-късно от датата за подаване на заявление по схемата за единно плащане през първата година от прилагането ѝ или през годината на интегрирането на схемата за обвързано с производството подпомагане,

б)

срокът на действие на договора за отдаване под аренда изтича след последната дата за подаване на заявление по схемата за единно плащане, и

в)

въпросният селскостопански производител вземе решение да отдаде под аренда своите права на плащане на селскостопанския производител, на когото е отдал под аренда своето стопанство или част от него.

2.   Арендодателят подава заявление за отпускане или увеличаване на правата на плащане, като прилага към заявлението си и копие от договора за аренда и посочва броя на хектарите, за които той възнамерява да отдаде под аренда правата на плащане.

3.   Арендаторът подава заявление за плащане по схемата за единно плащане, като прилага към заявлението си и копие от договора за аренда.

4.   Държавата-членка може да изисква заявленията на арендатора и на арендодателя да се подават заедно или второто заявление да съдържа позовавания на първото.

ГЛАВА 2

Прилагане на схемата за единно плащане в новите държави-членки, които са въвели схемата за единно плащане на площ

Член 28

Общи разпоредби

1.   Освен ако в настоящата глава не е предвидено друго, настоящият регламент се прилага за новите държави-членки, които са въвели схемата за единно плащане на площ.

2.   Всяко позоваване в настоящия регламент на член 41 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се разбира като позоваване на член 57 от същия регламент.

3.   За целите на член 57, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 новите държави-членки могат да определят представителен период, който предхожда първата година от прилагането на схемата за единно плащане.

4.   Всички позовавания в настоящия регламент на „представителния период“ се разбират като позовавания на първата година от прилагането на схемата за единно плащане или на установения в член 59, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 референтен период.

Член 29

Първоначално разпределение на правата на плащане

1.   Без да се засяга член 59, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, за целите на член 59, параграф 2 от същия регламент новите държави-членки установяват броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане и предвидени в посочения параграф, като използват броя на хектарите, декларирани за установяването на правата на плащане през първата година от прилагането на схемата за единно плащане.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 новите държави-членки могат да установяват броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане и предвидени в член 59, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, като използват броя на хектарите, декларирани за годината, предхождаща първата година от прилагането на схемата за единно плащане.

В случаите, при които броят на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане и декларирани от селскостопанските производители през първата година от прилагането на схемата за единно плащане, е по-малък от броя на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, установен в съответствие с първа алинея, новите държави-членки могат да преразпределят изцяло или частично сумите, които съответстват на хектарите, които не са били декларирани, като добавка към всяко едно от правата на плащане, разпределени през първата година от прилагането на схемата за единно плащане. Добавката се изчислява, като въпросната сума се раздели на броя на разпределените права на плащане.

3.   Когато държава-членка се възползва от опцията, предвидена в член 59, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, тя може, от календарната година, предхождаща първата година от прилагането на схемата за единно плащане, да пристъпи към определяне на селскостопанските производители, отговарящи на условията за подпомагане, и към временно установяване на броя на посочените в споменатия параграф хектари, както и към предварителна проверка на условията, посочени в член 25, параграф 3 от настоящия регламент.

Без да се засяга член 61 от Регламент (ЕО) № 73/2009, стойността на правата на плащане се изчислява чрез разделяне на посочената в член 59, параграф 1 от същия регламент сума на общия брой права на плащане, разпределени съгласно настоящия параграф.

4.   Селскостопанският производител бива информиран за временните права на плащане най-малко един месец преди крайния срок за подаване на заявление, установен съгласно член 56, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

За целите на изчисляване на селскостопанската дейност, изразена в животински единици (ЖЕ), посочени в член 44, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, броят на животните, отглеждани от селскостопанския производител за установен от държавата-членка период, се превръща в ЖЕ посредством позоваване на таблицата за превръщане, посочена в член 14, параграф 2. С цел да се провери минималната селскостопанска дейност в новите държави-членки съгласно член 44, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009 се прилага член 14, параграфи 4, 5 и 6.

ГЛАВА 3

Интегриране на схемата за обвързано с производството подпомагане

Раздел 1

Включване на сектора на плодовете и зеленчуците в схемата за единно плащане

Член 30

Общи правила

1.   За целите на установяване на сумата и определяне на правата на плащане в рамките на включването на сектора на плодовете и зеленчуците в схемата за единно плащане се прилага приложение IX, раздел А от Регламент (ЕО) № 73/2009 при спазване на член 31 от настоящия регламент и ако държавата-членка се е възползвала от опцията, предвидена в член 59 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, при спазване на член 32 от настоящия регламент.

2.   В зависимост от случая член 40 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се прилага за стойността на всички права на плащане, съществуващи преди включването на подпомагането за плодовете и зеленчуците, и за референтните суми, изчислени за подпомагането за плодовете и зеленчуците.

3.   За целите на настоящия регламент по отношение на сектора на плодовете и зеленчуците първата година от прилагането на схемата за единно плащане е годината на определяне от държавата-членка на сумите и хектарите, отговарящи на условията за подпомагане съгласно приложение IX, раздел А от Регламент (ЕО) № 73/2009, като се взема предвид преходният тригодишен период по избор, предвиден в точка 2, втора алинея от посочения раздел.

Член 31

Специфични правила

1.   Ако преди крайния срок за подаване на молба за установяване на правата на плащане селскостопанският производител не притежава права на плащане или притежава само специални права на плащане, той получава права на плащане за плодове и зеленчуци, изчислени в съответствие с приложение IX, раздел А от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Първата алинея се прилага също и когато селскостопанският производител е взел под аренда права на плащане между първата година от прилагането на схемата за единно плащане и годината на включване на сектора на плодовете и зеленчуците.

2.   Ако на селскостопанския производител са отпуснати или ако той е закупил или получил права на плащане към последната дата за подаване на молба за установяване на права на плащане, стойността и броят на притежаваните от него права на плащане се преизчисляват, както следва:

а)

броят на правата на плащане е равен на броя на притежаваните от него права на плащане, увеличени с броя хектари, установени в съответствие с приложение IX, раздел А, точка 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 за плодове и зеленчуци, картофи за консумация и разсадници;

б)

стойността се получава, като се раздели сумата от стойността на притежаваните от него права на плащане и референтната сума, изчислена в съответствие с приложение IX, раздел А, точка 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 за плодове и зеленчуци, на броя, определен в съответствие с буква а) от настоящия параграф.

При посоченото в настоящия параграф изчисляване не се вземат под внимание специалните права на плащане.

3.   Правата на плащане, отдадени под аренда преди датата на подаване на заявление по схемата за единно плащане, се вземат под внимание при изчисляването, посочено в параграф 2. Правата на плащане обаче, отдадени под аренда на основата на договорна клауза, както е предвидено в член 27, се вземат под внимание при изчисляването, посочено в параграф 2 от настоящия член само ако условията на договора за аренда могат да бъдат променени.

Член 32

Регионално прилагане

1.   Когато дадена държава-членка се е възползвала от опцията, предвидена в член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, селскостопанските производители получават брой права на плащане, равен на броя на новите хектари, отговарящи на условията за подпомагане и засадени с плодове и зеленчуци, картофи за консумация и разсадници, обявени в единните им заявления през 2008 г.

Стойността на правата на плащане се изчислява въз основа на обективни и недискриминационни критерии.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, първа алинея държавите-членки могат да установяват допълнителния брой на права на плащане за всеки селскостопански производител въз основа на обективни критерии в съответствие с приложение IX, раздел А от Регламент (ЕО) № 73/2009 за плодове и зеленчуци, картофи за консумация и разсадници.

Раздел 2

Вино

Подраздел 1

Прехвърляне от програмите за подпомагане на лозаро-винарския сектор към схемата за единно плащане

Член 33

Общи правила

1.   За целите на установяването на сумата и определянето на правата на плащане в рамките на прехвърлянето от програмите за подпомагане на лозаро-винарския сектор към схемата за единно плащане се прилага приложение IX, раздел В от Регламент (ЕО) № 73/2009 при спазване на член 34 от настоящия регламент и ако държавата-членка се е възползвала от опцията, предвидена в член 59 или член 71е от Регламент (ЕО) № 1782/2003, или от член 47 или 58 от Регламент (ЕО) № 73/2009 — при спазване на член 35 от настоящия регламент.

2.   От 1 януари 2009 г. държавите-членки могат да пристъпят към определяне на селскостопанските производители, отговарящи на условията за предоставяне на права на плащане вследствие на прехвърлянето от програмите за подпомагане на лозаро-винарския сектор към схемата за единно плащане.

3.   За целите на член 18 от настоящия регламент по отношение на лозаро-винарския сектор първата година от прилагането на схемата за единно плащане е годината на определяне от държавата-членка на сумите и хектарите, отговарящи на условията за подпомагане съгласно приложение IX, раздел В от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 34

Специфични правила

1.   Ако преди крайния срок за подаване на молба за установяване на правата на плащане, определен в съответствие с настоящия регламент, селскостопанският производител не притежава права на плащане или притежава само специални права на плащане, той получава права на плащане за винопроизводител, изчислени в съответствие с приложение IX, раздел В от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Първа алинея се прилага и когато селскостопанският производител е взел под аренда права на плащане между първата година от прилагането на схемата за единно плащане и годината на прехвърлянето от програмите за подпомагане.

2.   Ако на селскостопанския производител са отпуснати или ако той е закупил или получил права на плащане, или е закупил или получил права на плащане към последната дата за подаване на молба за установяване на права на плащане, определена в съответствие с настоящия регламент, стойността и броят на притежаваните от него права на плащане се преизчисляват, както следва:

а)

броят на правата на плащане е равен на броя на притежаваните от него права на плащане, увеличени с броя хектари, установени в съответствие с приложение IX, раздел В от Регламент (ЕО) № 73/2009;

б)

стойността се получава, като се раздели сумата от стойността на притежаваните от него права на плащане и референтната сума, изчислена в съответствие с приложение IX, раздел В от Регламент (ЕО) № 73/2009, на броя, определен в съответствие с буква а) от настоящия параграф.

При посоченото в настоящия параграф изчисляване не се вземат под внимание специалните права на плащане.

3.   Правата на плащане, отдадени под аренда преди определената в съответствие с настоящия регламент дата на подаване на заявление по схемата за единно плащане, се вземат предвид при изчисляването, посочено в параграф 2.

Член 35

Регионално прилагане

1.   Когато дадена държава-членка се е възползвала от опцията, предвидена в член 59 или 71е от Регламент (ЕО) № 1782/2003, или от член 47 или 58 от Регламент (ЕО) № 73/2009, селскостопанските производители получават брой права на плащане, равен на броя на новите лозарски хектари, отговарящи на условията за подпомагане, обявени в единните им заявления през 2009 г.

Стойността на правата на плащане се изчислява въз основа на обективни и недискриминационни критерии.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да установяват броя на правата на плащане за всеки селскостопански производител въз основа на обективни критерии в съответствие с приложение IX, раздел В от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Подраздел 2

Изкореняване

Член 36

Средна регионална стойност

За целите на определянето на стойността на правата на плащане при прилагане на приложение IX, раздел Б от Регламент (ЕО) № 73/2009 средната регионална стойност се установява от държавите-членки на подходящото териториално равнище. Тя се установява към определена от държавата-членка дата. Средната стойност може да се преразглежда на годишна база. Тя се базира на стойността на правата за плащане, разпределени на селскостопанските производители във въпросния регион. Тя не трябва да се различава за различните сектори на производство.

ДЯЛ IV

СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ

ГЛАВА 1

Общи правила

Член 37

Допустимост до мерки за специфично подпомагане

1.   Държавите-членки посочват критерии за допустимост до мерки за специфично подпомагане в съответствие с рамката, посочена в Регламент (ЕО) № 73/2009, и условията, посочени в настоящия дял.

2.   Държавите-членки прилагат настоящия дял, и по-специално параграф 1, в съответствие с обективни критерии и по начин, по който да се осигури равно третиране на селскостопанските производители и да се избегнат нарушавания на пазара и на конкуренцията.

Член 38

Съответствие и натрупване на различни видове подпомагане

1.   Държавите-членки гарантират съответствието между:

а)

мерките за специфично подпомагане и мерките, прилагани съобразно други инструменти на Общността за подпомагане;

б)

различните мерки за специфично подпомагане;

в)

мерките за специфично подпомагане и мерките, финансирани от държавни помощи.

Държавите-членки по-специално гарантират, че мерките за специфично подпомагане не пречат на правилното функциониране на мерките, прилагани по други инструменти на Общността за подпомагане, или мерките, финансирани от държавни помощи.

2.   В случаите, когато подпомагане по мярка за специфично подпомагане може също да се предостави по мярка, прилагана по други инструменти на Общността за подпомагане, или по друга мярка за специфично подпомагане, държавите-членки гарантират, че селскостопанският производител може да получи подпомагане за дадена дейност само по една такава мярка.

Член 39

Условия за мерките за подпомагане

1.   Мерките за специфично подпомагане не компенсират спазването на задължителните изисквания, и по-специално на законоустановените изисквания за управление и стандартите за добро селскостопанско и екологично състояние, посочени съответно в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 73/2009, или другите изисквания, посочени в член 39, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1698/2005.

2.   С мерките за специфично подпомагане не се финансира плащането на данъци.

3.   Държавите-членки гарантират, че мерките за специфично подпомагане, които те прилагат, могат да бъдат проверени и контролирани.

ГЛАВА 2

Специфични правила

Член 40

Специфични видове селскостопанска дейност, които са важни за опазването или подобряването на околната среда

Държавите-членки определят специфичните видове селскостопанска дейност, които са важни за опазването или подобряването на околната среда, за които в член 68, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламент (ЕО) № 73/2009 е предвидено годишно допълнително плащане. Тези специфични видове селскостопанска дейност трябва да осигуряват непренебрежими и измерими ползи за околната среда.

Член 41

Подобряване на качеството на селскостопанските продукти

Годишното допълнително плащане за подобряване на качеството на селскостопанските продукти, предвидено в член 68, параграф 1, буква a), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 73/2009, може по-специално да даде на селскостопанските производители възможност:

а)

да изпълнят условията, необходими за присъединяване към схемите на Общността за качество на храните, посочени в актовете, изброени в член 68, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, и в регламенти (ЕО) № 1898/2006 (20), (ЕО) № 1216/2007 (21), (ЕО) № 889/2008 (22) и (ЕО) № 114/2009 (23) на Комисията, или

б)

да се присъединят към частни или национални схеми за удостоверяване на качеството на храните.

Ако мерките за специфично подпомагане се прилагат за целите на първа алинея, буква б), изискванията на член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията (24) се прилагат mutatis mutandis.

Член 42

Подобряване на реализацията на селскостопански продукти

1.   Годишното допълнително плащане на селскостопански производители за подобряване на реализацията на селскостопански продукти, предвидено в член 68, параграф 1, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 73/2009, насърчава селскостопанските производители да подобряват реализацията на своите селскостопански продукти, като гарантират осигуряването на по-добра информация относно продуктите и/или насърчаването на качеството или характеристиките на продуктите или на методите за тяхното производство.

2.   Членове 4, 5 и 6 и приложения I и II към Регламент (ЕО) № 501/2008 се прилагат mutatis mutandis.

Член 43

Прилагане на подобрени стандарти за хуманно отношение към животните

1.   Когато се установяват условия за допустимост на специфичното подпомагане за селскостопански производители, прилагащи подобрени стандарти за хуманно отношение към животните съобразно член 68, параграф 1, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки по целесъобразност вземат предвид:

а)

вида селскостопанска дейност,

б)

размера на стопанството по отношение на гъстотата или броя на животните и работната сила, и

в)

приложимата система за управление на стопанството.

2.   Подобрени практики за хуманно отношение към животните са онези, които надхвърлят минималните изисквания, посочени в приложимото общностно и национално законодателство, по-специално актовете, посочени в приложение II, буква В от Регламент (ЕО) № 73/2009. Тези практики може да включват повишените стандарти, посочени в член 27, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1974/2006.

Член 44

Специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда

1.   Когато се установяват условия за допустимост за специфичното подпомагане на селскостопански производители, упражняващи специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда, съобразно член 68, параграф 1, буква а), подточка v) от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки по-специално вземат предвид:

а)

екологичните цели в региона, където се прилага мярката, и

б)

всяко подпомагане, вече предоставено по други инструменти на Общността за подпомагане или други мерки за специфично подпомагане или мерки, финансирани от държавни помощи.

2.   Член 27, параграфи 2—6, 8, 9 и 13 и членове 48 и 53 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 се прилагат mutatis mutandis за специфичното подпомагане на селскостопански производители, упражняващи специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда.

3.   Комисията оценява дали съобщените ѝ от държавите-членки предлагани мерки за специфично подпомагане за селскостопански производители, упражняващи специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда, са в съответствие с Регламент (ЕО) № 73/2009 и настоящия регламент.

В случаите, когато Комисията счита, че предложените мерки отговарят на условията, тя одобрява мерките съгласно член 68, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 73/2009 в рамките на четири месеца след получаване на информацията, предоставяна съгласно член 50, параграф 3 от настоящия регламент.

В случаите, когато Комисията счита, че предложените мерки не отговарят на условията, тя изисква държавата-членка да преразгледа съответно предложените мерки и да ѝ ги съобщи. Тя одобрява мерките, ако счете, че те са били подходящо преразгледани.

Член 45

Специфични неблагоприятни фактори, които влияят на селскостопанските производители в секторите на млякото и млечните продукти, на говеждото и телешкото, овчето и козето месо и в сектора на ориза

1.   Когато се установяват условията за допустимост за специфично подпомагане за справяне със специфични неблагоприятни условия, които влияят на селскостопанските производители в секторите на млякото и млечните продукти, на говеждото и телешкото, овчето и козето месо и в сектора на ориза в икономически уязвими или чувствителни от гледна точка на екологията области, или в същите сектори — за икономически уязвими видове селскостопански дейности съгласно член 68, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки определят икономически уязвимите и/или чувствителни от гледна точка на екологията области и/или икономически уязвими видове селскостопански дейности, отговарящи на условията за подпомагане, като вземат предвид по-специално съответните производствени структури и условия.

2.   Специфичното подпомагане не се основава върху колебанията на пазарните цени и не е еквивалентно на системата за дефицитни плащания.

Член 46

Области, в които се прилагат програми за преструктуриране и/или развитие

1.   Условията за допустимост за мерките за специфично подпомагане в областите, в които се прилагат програми за преструктуриране и/или развитие, за да се предотврати изоставянето на земя и/или да се преодолеят специфични неблагоприятни условия за селскостопанските производители в тези области съобразно член 68, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 73/2009, по-специално:

а)

посочват как да се определят индивидуалните референтни суми за отговарящите на условията за подпомагане селскостопански производители, и

б)

посочват програмите за преструктуриране и/или развитие и/или условията за одобряването им.

2.   Когато селскостопански производител, който не притежава никакви права на плащане, подаде молба за подпомагането, посочено в параграф 1, той може да получи брой права на плащане, който не надвишава броя на хектарите, които той държи (собствени или взети под аренда) по това време.

Когато селскостопански производител, който притежава права на плащане, подаде молба за подпомагането, посочено в параграф 1, той може да получи брой права на плащане, който не надвишава броя на хектарите, които той държи, за които не притежава никакви права на плащане.

Стойността на единица за всяко право на плащане, което селскостопанският производител вече притежава, може да бъде увеличена.

Стойността на всяко право на плащане, получено в съответствие с настоящия параграф, освен трета алинея, се изчислява, като се раздели индивидуалната референтна сума, установена от държавата-членка, на броя на правата на плащане, посочени във втора алинея.

3.   Увеличението на сумата на хектар съгласно схемата за единно плащане на площ, посочена в член 131, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, се установява, като се раздели референтната сума на селскостопанския производител на броя отговарящи на условията за подпомагане хектари, които той обявява по схемата за единно плащане на площ.

4.   Държавите-членки гарантират, че специфичните неблагоприятни условия за селскостопански производители в областите, в които се прилагат програми за преструктуриране и/или развитие, за които се предоставя специфичното подпомагане, не са компенсирани по никоя друга разпоредба на такива програми за същата цел.

Член 47

Застраховане на реколтата, животните и растенията

1.   Държавите-членки определят условия за допускане на договорите до специфично подпомагане под формата на вноски към премиите за застраховане на реколтата, на животните и на растенията, посочено в член 68, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 73/2009.

2.   Договорите посочват:

а)

специалните рискове, срещу които се сключва застраховката,

б)

покритите специални икономически загуби, и

в)

изплатените премии без начислени данъци.

3.   Договорите не обхващат по-голямо количество от едногодишна продукция. Когато срокът на договора обхваща части от две календарни години, държавите-членки гарантират, че компенсацията не се отпуска два пъти по отношение на един и същи договор.

4.   Държавите-членки приемат правила, които се използват за изчисляването на унищожената част на средногодишната продукция на даден селскостопански производител в съответствие с член 70, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

5.   Селскостопанският производител съобщава ежегодно на държавата-членка номера на застрахователната си полица и ѝ предоставя копие от договора и доказателство за заплащане на премията.

Член 48

Взаимоспомагателни фондове за болести по животните и растенията и за екологични катастрофи

1.   Правилата, определени от държавите-членки в съответствие с член 71, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 73/2009 за взаимоспомагателни фондове, отговарящи на условията за финансови вноски в случай на болести по животните и растенията и екологични катастрофи, посочени в член 68, параграф 1, буква д) от същия регламент, включват по-специално:

а)

условията за финансиране на взаимоспомагателния фонд,

б)

появите на болести по животните и растенията или на екологични катастрофи, които могат да доведат до изплащане на компенсация на селскостопанските производители, включително географския обхват, ако е уместно,

в)

критериите за оценяване дали дадено събитие довежда до изплащане на компенсация на селскостопанските производители,

г)

методите за изчисляване на допълнителните разходи, които съставляват икономически загуби съгласно член 71, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009,

д)

изчисляването на административните разходи, посочени в член 71, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009,

е)

всякакви ограничения на разходите, отговарящи на условията за финансова вноска, прилагани съгласно член 71, параграф 7, втора алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009,

ж)

процедура за акредитиране на даден взаимоспомагателен фонд съгласно националното законодателство,

з)

процедурни правила, и

и)

одитите на съответствието и приключването на сметките, на които взаимоспомагателният фонд е подложен след акредитирането си.

2.   Когато източникът на финансова компенсация, която се заплаща от взаимоспомагателния фонд, е търговски заем, минималната и максималната му продължителност са респективно от 1 до 5 години.

3.   Държавите-членки гарантират, че селскостопанските им производители са запознати със:

а)

всички акредитирани взаимоспомагателни фондове,

б)

условията за включване в даден взаимоспомагателен фонд, и

в)

договореностите за финансиране на взаимоспомагателните фондове.

Член 49

Финансови разпоредби относно мерките за специфично подпомагане

1.   Сумите, посочени в член 69, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009, са определени в приложение III към настоящия регламент.

2.   За целите на член 69, параграф 7, четвърта алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009 държавите-членки могат да поискат до 1 август на всяка календарна година от 2010 г. нататък преразглеждане на сумите, посочени в параграф 1 от настоящия член, когато сумата, получена от прилагане на изчислението, посочено в член 69, параграф 7, първа алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009 за съответната финансова година се различава с повече от 20 % от сумата, определена в приложение III към настоящия регламент.

Всяка преразгледана от Комисията сума се прилага от календарната година, следваща тази, в която е отправено искането.

ДЯЛ V

УВЕДОМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 1

Уведомления

Член 50

Подаване на информация по отношение на решенията

1.   Когато държава-членка се възползва от опциите, предвидени в член 28, параграфи 1 и 2, член 38, член 41, параграфи 2—5, член 45, параграфи 1 и 3, член 46, параграфи 1 и 3, член 47, параграфи 1—4, членове 48 и 49, член 51, параграф 1 и член 67 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и в член 11, параграф 2 от настоящия регламент, тя съобщава на Комисията подробностите на взетото решение заедно с мотивите и обективните критерии, на базата на които е взето решението да се прилага въпросната опция:

а)

за решения, които се прилагат през 2010 г. — в срок от две седмици, считано от:

i)

датата на влизане в сила на настоящия регламент, или

ii)

датата, на която е взето решението, ако тя е след датата на влизане в сила на настоящия регламент, и

б)

в други случаи — не по-късно от 1 август 2010 г.

Когато дадена държава-членка взема ново решение относно възползването от опциите, предвидени в член 41, параграфи 2—5 от Регламент (ЕО) № 73/2009, тя съобщава на Комисията подробностите на взетото решение заедно с мотивите и обективните критерии, на базата на които е взето решението да се прилага въпросната опция, в срок от две седмици, считано от датата, на която е взето решението.

2.   Когато нова държава-членка възнамерява да преустанови прилагането на схемата за единно плащане на площ съгласно член 122, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, тя съобщава на Комисията не по-късно от 1 август в годината, предхождаща първата година на прилагане на схемата за единно плащане, подробностите относно прилагането на схемата за единно плащане, включително опциите съгласно член 55, параграф 3, член 57, параграфи 3—6, член 59, параграф 3 и член 61 от посочения регламент, както и обективните критерии, въз основа на които са взети решенията.

3.   Държавите-членки информират Комисията за мерките за специфично подпомагане, които възнамеряват да приложат, не по-късно от 1 август в годината, предхождаща първата година от прилагането на съответната мярка.

Съдържанието на информацията се предоставя в съответствие с приложение IV, част А, освен при мерките за специфично подпомагане за специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда, за които информацията се предоставя в съответствие с част Б от същото приложение.

Член 51

Статистика и отчети

Държавите-членки съобщават на Комисията следната информация по електронен път, като използват формуляра, който им е предоставен от Комисията:

1.

не по-късно от 1 септември на съответната година:

а)

общия брой заявления, подадени за текущата година по схемата за единно плащане, заедно със съответния общ размер на правата на плащане и общия брой свързани с тях хектари, отговарящи на условията за подпомагане; в случаите на регионално прилагане на схемата за единно плащане тези данни следва да са разпределени по региони. За първата година от прилагането на схемата за единно плащане информацията се базира на временните права на плащане;

б)

в случаите, когато се прилагат мерки по член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки съобщават общия размер на помощта, поискана през текущата година за всяка от мерките, и където е приложимо, за съответните сектори;

2.

не по-късно от 1 май на следващата година, за първата година от прилагането на схемата за единно плащане — същата информация, като посочената в параграф 1, буква а), но въз основа на окончателните права на плащане;

3.

не по-късно от 15 септември на следващата година:

а)

общата стойност на съществуващите права на плащане, независимо дали са активирани или не през дадената година, и броя на хектарите, изискани за активирането. В случаите на регионално прилагане на схемата за единно плащане информацията следва да е разпределена по видове права на плащане и по региони;

б)

окончателните данни за общия брой заявления по схемата за единно плащане, приети за предходната година, и съответния общ размер на плащанията, предоставени след прилагане, в зависимост от случая, на мерките, посочени в членове 7 и 9, член 11, параграфи 1 и 2 и членове 21, 22 и 23 от Регламент (ЕО) № 73/2009, както и общата сума на размерите, останали в националния резерв към 31 декември на предходната година, и общия брой свързани с тях хектари, отговарящи на условията за подпомагане; в случаите на регионално прилагане на схемата за единно плащане тези данни следва да са разпределени по региони;

в)

по отношение на член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, за предходната година — общия брой бенефициери и размера на плащанията, предоставени за всяка мярка и, ако е приложимо, за всеки от въпросните сектори; и

г)

годишния доклад относно прилагането на член 71 от Регламент (ЕО) № 73/2009, който се изпраща на Комисията от държавите-членки и съдържа информацията, посочена в приложение V към настоящия регламент;

4.

не по-късно от 1 октомври 2012 г. — доклад относно мерките за специфично подпомагане, приложени през 2009, 2010 и 2011 г., въздействието им върху техните цели и всякакви срещнати проблеми.

ГЛАВА 2

Заключителни разпоредби

Член 52

Отмяна

Регламенти (ЕО) № 795/2004 и (ЕО) № 639/2009 се отменят.

Те обаче продължават да се прилагат по отношение на заявленията за подпомагане, които се отнасят до периоди на премии, започващи преди 1 януари 2010 г.

Член 53

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2010 г., с изключение на член 11, параграф 2 и член 50, параграф 1, буква а), които се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 191, 23.7.2009 г., стр. 17.

(4)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 3, 5.1.2008 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 147, 6.6.2008 г., стр. 3.

(7)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 85.

(8)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80.

(9)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 38, 12.2.2000 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(13)  ОВ L 189, 20.7.2007 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(16)  Вж. страница 65 от настоящия брой на Официален вестник.

(17)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1.

(18)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74.

(19)  ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1.

(20)  ОВ L 369, 23.12.2006 г., стр. 1.

(21)  ОВ L 275, 19.10.2007 г., стр. 3.

(22)  ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1.

(23)  ОВ L 38, 7.2.2009 г., стр. 26.

(24)  ОВ L 368, 23.12.2006 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на полските култури, посочени в член 2, буква в)

Кодове по КН

Описание

I.   

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ

1001 10 00

Твърда пшеница

1001 90

Друга пшеница и лимец, различна от твърда пшеница

1002 00 00

Ръж

1003 00

Ечемик

1004 00 00

Овес

1005

Царевица

1007 00

Сорго на зърна

1008

Елда, просо и семе за птици; други житни растения

0709 90 60

Сладка царевица

II.   

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА

1201 00

Семена от соя

ex 1205 00

Семена от репица или рапица

ex 1206 00 10

Семена от слънчоглед

III.   

ПРОТЕИНОВИ КУЛТУРИ

0713 10

Грах

0713 50

Бакла

ex 1209 29 50

Сладка лупина

IV.   

ЛЕН

ex 1204 00

Семена от лен (Linum usitatissimum L.)

ex 5301 10 00

Лен, необработен или отопен, отглеждан за влакно (Linum usitatissimum L.)

V.   

КОНОП

ex 5302 10 00

Коноп, необработен или отопен, отглеждан за влакно (Cannabis sativa L.)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Дати, посочени в член 11, параграф 1

Държава-членка и региони

Дата

Испания: Castilla-La Mancha

1 юни

Испания: Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco, la Rioja, Comunidad Valenciana

1 юли

Испания: Andalucía

1 септември

Испания: Extremadura

15 септември

Испания: Navarra

15 август

Франция: Aquitaine, Midi-Pyrénées и Languedoc-Roussillon

1 юли

Франция: Alsace, Auvergne, Burgundy, Brittany, Centre, Champagne-Ardenne, Corsica, Franche-Comté, Île-de-France, Limousin, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Lower Normandy, Upper Normandy, Loire Region (с изключение на департаменти Loire-Atlantique и Vendée), Picardy, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur и Rhône-Alpes

15 юли

Франция: департаменти Loire-Atlantique и Vendée

15 октомври

Австрия

30 юни


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Суми, посочени в член 49, параграф 1, изчислени по член 69, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009

(в млн. евро)

Белгия

8,6

Дания

15,8

Германия

42,6

Ирландия

23,9

Гърция

74,3

Испания

144,4

Франция

97,4

Италия

144,9

Люксембург

0,8

Малта

0,1

Нидерландия

31,7

Австрия

11,9

Португалия

21,7

Финландия

4,8

Словения

2,4

Швеция

13,9

Обединено кралство

42,8


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Съдържание на информацията, която се предава на Комисията съгласно член 50, параграф 3

ЧАСТ A

За всички мерки за специфично подпомагане, освен мерките за специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда, информацията включва:

а)

заглавието на всяка мярка с позоваване на съответната разпоредба на член 68, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

б)

описание на всяка мярка, включително поне:

i)

съответните сектори,

ii)

нейната продължителност,

iii)

нейните цели,

iv)

приложимите условия за допустимост,

v)

примерното ниво на подпомагане за нея,

vi)

общата сума, определена за нея,

vii)

информацията, необходима за установяване на съответните бюджетни тавани, и

viii)

източника за финансирането ѝ;

в)

всички съществуващи мерки, приложени съгласно други схеми на Общността за подпомагане или съгласно мерки, финансирани с държавни помощи, в същата област или в същия сектор като мярката за специфично подпомагане и, ако е подходящо, разграничението помежду им;

г)

ако е целесъобразно, описание на:

i)

специфичните видове селскостопанска дейност, които са важни за опазването или подобряването на околната среда, посочени в член 68, параграф 1, буква а), подточка i) от Регламент (ЕО) № 73/2009;

ii)

подобрените стандарти за хуманно отношение към животните, посочени в член 68, параграф 1, буква а), подточка iv) от Регламент (ЕО) № 73/2009;

iii)

икономически уязвимите и/или чувствителни от гледна точка на екологията области и/или на икономически уязвимите видове селскостопански дейности съгласно член 68, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, както и на настоящите равнища на производство, посочени в член 68, параграф 3 от същия регламент;

iv)

програмите за преструктуриране и/или развитие, посочени в член 68, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 73/2009.

ЧАСТ Б

За мерките за специфично подпомагане за специфични селскостопански дейности, водещи до допълнителни ползи за селското стопанство и за околната среда, информацията включва:

а)

заглавието на мярката;

б)

географския район, покриван от мярката;

в)

описание на предлаганата мярка и очакваното въздействие върху околната среда по отношение на екологичните нужди и приоритети, както и специфичните цели, които могат да бъдат проверени;

г)

основанието за интервенцията, обхвата и действията, показателите, количествено измеримите цели и когато е уместно — бенефициерите;

д)

критериите и административните правила, с които се гарантира, че операциите не са подпомагани и от други схеми на Общността за подпомагане;

е)

доказателства съгласно член 48, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1974/2006, които да позволят на Комисията да провери последователността и правдоподобността на изчисленията;

ж)

подробно описание на националното прилагане на минималните изисквания за употребата на торове и препарати за растителна защита и другите съответни задължителни изисквания, посочени в приложение II, част А, точка 5.3.2.1 от Регламент (ЕО) № 1974/2006;

з)

описание на методологията и на агрономическите прогнози и параметри (включително описание на базовите изисквания съгласно член 39, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, които се отнасят за всеки конкретен вид ангажимент), използвани като отправна точка за изчисленията, които доказват: а) допълнителните разходи; и б) пропуснатите приходи в резултат на поетия ангажимент; когато е уместно, тази методология следва да взема предвид предоставената помощ по силата на Регламент (ЕО) № 73/2009; когато е подходящо — метода на преобразуване, който се използва за други единици съгласно член 27, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1974/2006;

и)

сумите на подпомагането;

й)

когато е уместно, информацията, посочена в приложение II, част А, точка 5.3.2.1.4, пето и шесто тире от Регламент (ЕО) № 1974/2006.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Съдържание на информацията, която се включва в годишния доклад относно взаимоспомагателните фондове, посочен в член 51, параграф 3, буква г)

Информацията включва:

а)

списък на акредитираните взаимоспомагателни фондове и броя на членуващите селскостопански производители по фондове;

б)

когато е уместно, административните разходи за създаване на нови взаимоспомагателни фондове;

в)

източника на финансиране в съответствие с член 69, параграф 6, буква а) или в) от Регламент (ЕО) № 73/2009 и когато е приложимо, сумата от приложеното линейно намаляване, както и съответните плащания;

г)

видовете икономически загуби, компенсирани от всеки акредитиран фонд, и по вид на причината, посочени в член 71, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

д)

броя на селскостопанските производители, получили компенсации от всеки акредитиран фонд, по вид на икономическата загуба и по вид на причината, посочени в член 71, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

е)

разходите на всеки акредитиран фонд по вид на икономическата загуба;

ж)

процентът и сумата, изплатена от всеки фонд за финансовата вноска, посочена в член 71, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 73/2009; и

з)

опит от всякакво естество, натрупан при прилагането на мерките за специфично подпомагане по отношение на взаимоспомагателните фондове.


2.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1121/2009 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2009 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане на земеделски производители, посочени в дялове IV и V от посочения регламент

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (1), и по-специално член 29, параграф 4, буква a), член 87, параграф 4, член 89, параграф 2, член 91, параграф 2, член 101, параграф 2, втора алинея, член 103, параграф 1, член 142, букви в), д), р) и т) и член 147 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 73/2009 се отменя и заменя Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) № 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001 (2). Правилата за прилагане на схемите за подпомагане, посочени в дялове IV и IVa от Регламент (ЕО) № 1782/2003, са установени с Регламент (ЕО) № 1973/2004 на Комисията от 29 октомври 2004 г. за създаване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане, посочени в дял IV и в дял IVa от посочения регламент и по отношение на използването на земята, която е била оставена под угар за целите на производството на сурови материали (3). Необходимо е Регламент (ЕО) № 1973/2004 да бъде адаптиран към промените, въведени с Регламент (ЕО) № 73/2009, и по-специално към промените, посочени в дял IV и в глави 2 и 4 на дял V от него. За по-голяма яснота и опростяване Регламент (ЕО) № 1973/2004 следва да се отмени и замени с нов регламент.

(2)

С цел да се осигури ефективното администриране на схемите, посочени в дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, плащанията, които се предоставят по някои от посочените схеми, следва да бъдат ограничени до минималeн размер на площите („плащане на базата на площ“). Следва да се определи минималният размер на площите, като се отчитат конкретнитe размери на стопанствата в някои държави-членки и специфичните условия за някои видове производство.

(3)

Следва да не се допуска засяването на земя с единствената цел да се спазят условията за допустимост за получаване на плащания на базата на площ. Следва да бъдат уточнени някои условия по отношение на сеитбата и отглеждането на културите, по-специално по отношение на протеиновите култури, ориза, плодовете и зеленчуците. Следва да се спазват местните стандарти, с цел да се отрази разнообразието на селскостопанските практики в рамките на Общността.

(4)

Следва да се разрешава подаването на само едно заявление за плащане на базата на площ по отношение на който и да било парцел, който е бил култивиран през дадена година, с изключение на случаите, когато помощта се отнася до производството на семена. Плащания на базата на площ могат да се отпускат и за култури, които се субсидират по схеми, попадащи в обхвата на структурните или екологичните политики на Общността.

(5)

Съгласно схемите за подпомагане се предвижда, че когато площите, количеството или броят на животните, за които са заявени помощи, надвишават максималните граници, то площта, количеството или броят, за които са заявени помощи, се намаляват пропорционално за съответната година. Следователно е целесъобразно да се установят условията и крайните срокове за обмен на информация между Комисията и държавите-членки с цел да бъде информирана Комисията относно площите, количествата или бройките, за които са били изплатени помощи.

(6)

Условията за плащане, както и изчислението на специфичното плащане за култура — ориз, зависят не само от базовата площ или от площите, определени в член 75 от Регламент (ЕО) № 73/2009 за всяка държава-членка производител, но също така и от евентуалното подразделяне на тези площи на базови подплощи, както и от обективните критерии, които всяка държава-членка е избрала, за да осъществи това подразделяне, от условията, при които се обработват култивираните парцели, и от минималния размер на площите. В резултат на това следва да бъдат определени подробни правила относно установяването, управлението и условията за отглеждане, които се прилагат по отношение на базовите площи и базовите подплощи.

(7)

Констатирането на евентуално надвишаване на базовите площи, посочено в член 76 от Регламент (ЕО) № 73/2009, води до намаляване на специфичното плащане за култура — ориз. С цел да се определят условията за изчисляване на едно такова намаление, следва да бъдат дефинирани критериите, които трябва да бъдат взети под внимание, както и приложимите коефициенти.

(8)

Последващият контрол на извършените плащания във връзка със специфичното плащане за култура — ориз предполага, че на Комисията е била изпратена определена информация, свързана с култивирането на базовите площи и базовите подплощи. За тази цел следва да се определи подробната информация, която държавите-членки трябва да съобщят на Комисията, както и крайните срокове за такива съобщения.

(9)

В членове 77 и 78 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда помощ за земеделските производители, произвеждащи картофи, предназначени за производството на картофено нишесте, които са предмет на договор за отглеждане и са в рамките на квотата, установена с Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (4). Поради това следва да бъдат определени условията за отпускане на помощта и, когато това е приложимо, да се направи позоваване на съществуващите разпоредби по отношение на квотната система, предвидена в Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(10)

Следва да се установят стандарти за сладките лупини, както и тестове за определяне дали една проба от лупини е сладка или не.

(11)

В някои региони протеиновите култури традиционно се сеят смесено със зърнени култури по агрономически причини. Така получената реколта се състои предимно от протеинови култури. За целите на отпускането на премия за протеинови култури, площите, които се засяват по този начин, следва да се считат за площи, засети с протеинови култури.

(12)

В интерес на ефективността и доброто управление на схемата за подпомагане за черупковите плодове, отпусканата помощ на базата на площ не следва да се използва за финансиране на периферни насаждения или единични дръвчета. Поради това следва да се определи минимален размер на парцела и минимална плътност на дръвчетата в специализираната овощна градина.

(13)

В член 87 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда възможността за отпускане на директна помощ за производството на един или повече видове семена. Посочената помощ може да се отпуска само за производството на базови семена или сертифицирани семена и тези продукти следва да бъдат ясно дефинирани чрез позоваване на директивите относно сертифицирането и предлагането на семена на пазара: Директива 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от фуражни култури (5), Директива 66/402/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 г. относно търговията със семена от зърнени култури (6) и Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури (7).

(14)

За да могат да бъдат извършвани проверки, базовите семена и сертифицираните семена следва да се произвеждат по силата на сключени договори за отглеждане или на декларации за отглеждане, които да бъдат прикрепени към единното заявление, а предприятията за производство и селекция на семена следва да бъдат официално одобрени или регистрирани.

(15)

По силата на приложение ХIII към Регламент (ЕО) № 73/2009 помощта за производство се изплаща за базови и сертифицирани семена от сортовете на Cannabis sativa L. със съдържание на тетрахидроканабинол, ненадвишаващо 0,2 %. С цел да се осигури единно прилагане в рамките на Общността на правилата за отпускане на помощта, допустимите за подпомагане сортове на Cannabis sativa L. следва да бъдат сортовете, определени като отговарящи на условията за директни плащания в съответствие с член 39 oт Регламент (ЕО) № 73/2009.

(16)

В дял IV, глава 1, раздел 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда специфично плащане за култура — памук. Следва да бъдат определени подробни правила за прилагане на посочената схема. Правилата следва да обхващат одобряването на земя, подходяща за производство на памук, и одобряването на сортовете. Освен това следва да се създаде критерий, дефиниращ понятието „сеитба“. Определянето от държавите-членки на минимална плътност на засаждане върху тези земи, основана на почвено-климатичните условия и конкретните регионални характеристики, трябва да бъде обективен критерий за определяне дали сеитбата е извършена правилно или не.

(17)

Държавите-членки следва да одобряват междубраншовите организации за производство на памук въз основа на обективни критерии, свързани с техния мащаб и вътрешна организация. Мащабът на една междубраншова организация следва да се определя, като се отчита изискването към членуващото в нея предприятие за омаганяване да е в състояние да приеме доставката на достатъчни количества неомаганен памук.

(18)

За да се избегнат усложнения при управлението на схемата за помощи, един производител не може да членува в повече от една междубраншова организация. По същата причина, ако производител, който е член на междубраншова организация, се задължи да доставя памука, който е произвел, той следва да го доставя само на предприятие за омаганяване, което е член на същата организация.

(19)

Схемата за помощи за памук изисква от държавите-членки да изпращат на своите производители определена информация относно отглеждането на памук, като например одобрените сортове, обективните критерии за одобряване на земята и минималната плътност на засаждане. За да информира своевременно земеделските производители, държавата-членка следва да им изпрати тази информация до определена дата.

(20)

В дял IV, глава 1, раздели 8 и 9 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда, че помощите за плодове и зеленчуци се предоставят, при условие че сключен договор за преработка. За тази цел е целесъобразно да се изисква да бъде сключен договор за съответните селскостопански суровини между одобрен първи преработвател, от една страна, и производител или призната организация на производители, представляваща производителя, или — при преходните плащания за плодове и зеленчуци и преходното плащане за меки плодове — одобрен изкупвач, представляващ производителя, от друга страна.

(21)

С оглед да се гарантира, че суровината, обект на преходните плащания за плодове и зеленчуци и преходното плащане за меки плодове, е окончателно преработена, целесъобразно е да се въведе система за одобряване на първи преработватели и изкупвачи. Такива одобрени оператори следва да спазват минималните изисквания и да бъдат санкционирани в случай на неспазване на задълженията си съгласно подробните правила, които се определят на национално равнище от компетентните органи.

(22)

С цел да могат да управляват подходящо финансовия пакет за преходни плащания за плодове и зеленчуци, държавите-членки следва да определят в началото на годината индикативен размер на помощта на хектар, а преди началото на периода на плащане — окончателния размер на помощта на хектар.

(23)

Необходимо е да бъдат определени критериите за допустимост за премиите за овце и кози, предвидени в дял IV, глава 1, раздел 10 от Регламент (ЕО) № 73/2009, и по-специално изискваните условия.

(24)

В член 101, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда отпускането на премия за земеделските производители, които произвеждат козе месо, в определени райони на Общността. Следователно е необходимо да се определят въпросните райони в съответствие с критериите, заложени в посочената разпоредба.

(25)

По силата на член 102, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 земеделски производители, чиито стопанства съдържат не по-малко от 50 % площи, използвани за селско стопанство, които се намират в необлагодетелствани райони, могат да получат право на допълнителна премия. В член 101, параграф 2 са посочени специфичните географски зони, в които земеделските производители, които произвеждат козе месо, отговарят на необходимите условия, за да получават премията за кози. Следва да се предвидят разпоредби за подаване на декларация от страна на земеделските производители, които отговарят на посочените критерии, с която те да доказват, че не по-малко от половината от площите, които те използват за селскостопанско производство, се намират в необлагодетелствани райони или в райони, които дават право на получаване на премията за кози.

(26)

За целите на контрола върху допустимостта по отношение на правилното равнище на премията за овце майки, държавите-членки следва да съставят списък на земеделските производители, които предлагат на пазара овче мляко или продукти, произведени от овче мляко.

(27)

С цел прилагане на системата на индивидуалните ограничения, въведена с членове 104, 105 и 106 от Регламент (ЕО) № 73/2009, съществуващите административни правила могат да продължат да се прилагат по отношение по-специално на използването на безвъзмездно получените права, използването на нормалните права, включително и минимално използване, временното преотстъпване и прехвърляне на права, уведомяването за промени на индивидуалните тавани и прехвърлянето на права посредством националния резерв. Някои от тези правила са специфични разпоредби за извънредни и надлежно обосновани обстоятелства, като например по отношение на използването на правата, дребните земеделски производители и земеделските производители, които участват в програми за екстензификация и схеми за ранно пенсиониране, а за целите на прехвърлянията — наследяването на права за премии и случаите на земеделски производители, които използват само публична или колективно притежавана земя за паша.

(28)

Комисията следва да следи новите разпоредби, затова е необходимо тя да получава от държавите-членки необходимата ѝ основна информация по отношение на прилагането на правилата относно премиите.

(29)

Ако това е приложимо, на Комисията следва да се изпраща подробна информация относно националните правила за допълнителните плащания и прилагането им.

(30)

В дял IV, глава 1, раздел 11 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвиждат плащания за говеждо и телешко месо. Необходимо е да бъдат определени критериите за допустимост, и по-специално условията, които се изискват за тези плащания.

(31)

Следва да се предвидят разпоредби административният документ, посочен в член 110, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, да се съставя и издава на национално равнище. С цел да се вземат предвид особените административни и контролни условия в държавите-членки, следва да бъдат разрешени различни форми на административния документ.

(32)

В член 110, параграф 3, буква а) и член 116, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда период на задържане като условие за отпускане на специалната премия и на премията за клане. Следователно е необходимо посоченият период да се определи и конкретизира количествено.

(33)

Разпоредбите по отношение на отпускането на специалната премия при клането следва да бъдат в съответствие с разпоредбите за отпускане на премията за клане. Следва да се посочат видовете документи, които трябва да придружават животното до клането, експедицията или износа. С цел да се вземат предвид специфичните черти на начина на предоставяне на премията при клане, следва да се определят възрастовите условия за воловете и начинът на представяне на кланичния труп за възрастните животни от рода на едрия рогат добитък.

(34)

Следва да се дефинира понятието за крава с бозаещо теле, заложено в член 111 от Регламент (ЕО) № 73/2009. В това отношение следва да се отглеждат същите породи като посочените в Регламент (ЕО) № 2342/1999 на Комисията от 28 октомври 1999 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета относно общата организация на пазара на говеждо и телешко месо по отношение на схемите за премии (8). Освен това могат да продължат да се прилагат съществуващите основни изисквания, по-специално по отношение на средния млеконадой и допълнителната национална премия.

(35)

Могат да продължат да се прилагат съществуващите административни правила, по-специално по отношение на индивидуалните тавани, уведомленията по отношение на индивидуалните тавани и националния резерв, безвъзмездно получените права, използването на правата, прехвърлянето и временното преотстъпване на права, и по отношение на прехвърлянията посредством националния резерв.

(36)

Въз основа на информацията, с която разполага, Комисията следва да определи кои държави-членки отговарят на условията за прилагане на специалната схема, заложена в член 115 от Регламент (ЕО) № 73/2009. Следва да се посочат и специалните разпоредби за отпускане на премията.

(37)

Следва да се предвидят специфични разпоредби за прилагане на правилата относно периодите, датите и времевите ограничения по отношение на периода на задържане.

(38)

В интерес на опростяването заявлението за отпускане на помощи за животни, предвидено в интегрираната система, следва да бъде разглеждано и като заявление за получаване на премии за клане, при условие че съдържа всички елементи, които са необходими да се обоснове изплащането на премията, както и при условие че животното е заклано в същата държава-членка или в друга държава-членка, или е било изнесено.

(39)

Следва да бъде възможно да се използва компютризираната база данни, посочена в Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (9), с цел да се улесни управлението на премията за клане, при условие че съответната държава-членка счита, че базата данни предлага достатъчни гаранции по отношение на точността на данните, които се съдържат в нея, за целите на изплащането на премии.

(40)

Премията за клане при телетата се отпуска само при условие, че те са под определено максимално тегло. Поради това следва да бъде определено стандартно представяне на кланичния труп, за което да се отнася максималното тегло.

(41)

За да се гарантира, че земеделските производители получават плащанията си възможно най-бързо, следва да се предвидят разпоредби за отпускане на аванси. Въпреки това, с оглед на прилагането на националните или регионалните тавани, следва да се вземат мерки, за да се гарантира, че авансовото плащанене надвишава окончателното плащане. Поради това следва да се приемат разпоредби, които да позволят на държавите-членки да намалят процента на авансовите плащания за схемите за премиране, за които се прилагат такива тавани.

(42)

Необходимо е да се фиксира датата, на която ще се определят елементите, които ще се вземат предвид при прилагането на схемата за специалната премия и на схемата за премията за крави с бозаещи телета. С цел да се осигури стабилна и приемствена администрация, като правило тази дата следва да бъде датата на подаване на заявленията. По отношение на специалната премия, изплащана при клането, следва да се определят специални правила, за да се избегнат прехвърляния от една година в друга с цел получаване на по-високи премии. По отношение на премията за клане, датата на заколването или на износа е по-добра индикация за това дали въпросните операции действително са били извършени.

(43)

В съответствие с член 124, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009 и с цел да се избегне обработването на голям брой заявления, водещи до изплащане на много малки суми за едно стопанство, България, Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния и Словакия са поискали разрешение да определят минималния размер на допустимата за подпомагане площ за едно стопанство на равнища, по-високи от 0,3 ha.

(44)

Новите държави-членки по смисъла на член 2, буква ж) от Регламент (ЕО) № 73/2009, прилагащи схемата за единно плащане на площ, са направили оценка на частта от своята използвана земеделска площ, която се поддържа в добро селскостопанско състояние към 30 юни 2003 г., и са предложили да я коригират в съответствие с минималния размер на допустимата за подпомагане площ за едно стопанство.

(45)

В член 132 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда възможността в новите държави-членки директните помощи, които се изплащат на един земеделски производител, да бъдат допълвани, което е обект на разрешение от страна на Комисията. Следва да се определят общите условия за прилагане на тази възможност.

(46)

Като се вземат предвид специфичните разпоредби относно помощите за енергийни култури, предвидени в дял IV, глава 5 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, и схемата за оставяне на земи под угар, предвидена в дял IV, глава 10 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, по-специално за многогодишните култури, и за да бъдат освободени земеделските производители и преработвателите от ненужната административна тежест след премахването на тази помощ, е целесъобразно да се установят някои преходни правила за плавното ѝ премахване и за освобождаване на гаранциите, депозирани от изкупвачите и преработвателите.

(47)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за директните плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБХВАТ И ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се определят подробни правила за прилагане на следните схеми за подпомагане, предвидени в дял IV, глава 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009:

a)

специфично плащане за култура — ориз, предвидено в раздел 1 на посочената глава;

б)

помощи за производители на картофи за нишесте, предвидени в раздел 2 на посочената глава;

в)

премия за протеинови култури, предвидена в раздел 3 на посочената глава;

г)

плащане на площ за черупкови плодове, предвидено в раздел 4 на посочената глава;

д)

помощ за семена, предвидена в раздел 5 на посочената глава;

е)

специфично плащане за култура — памук, предвидено в раздел 6 на посочената глава;

ж)

преходни плащания за плодове и зеленчуци и преходно плащане за меки плодове, предвидени в раздели 8 и 9 на посочената глава;

з)

премии в сектора на овчето и козето месо, предвидени в раздел 10 на посочената глава;

и)

плащания за говеждо и телешко месо, предвидени в раздел 11 на посочената глава.

2.   С настоящия регламент се определят подробни правила за прилагане на следните схеми за подпомагане, предвидени в дял V от Регламент (ЕО) № 73/2009:

a)

схема за единно плащане на площ (СЕПП), предвидена в глава 2 на посочения дял;

б)

допълнителни национални директни плащания, предвидени в глава 4 на посочения дял;

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, дадени в член 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, член 2 от Регламент (ЕО) № 1120/2009 на Комисията (10) и член 2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията (11).

По-специално определението на дървесни култури с кратък цикъл на ротация, дадено в член 2, буква н) от Регламент (EО) № 1120/2009, се прилага mutatis mutandis във връзка със СЕПП.

Член 3

Кумулиране на плащанията на базата на площ

През дадена година не може да се подава повече от едно заявление за плащане на базата на площ, включено в приложение I към Регламент (ЕО) № 73/2009, по отношение на който и да било култивиран парцел.

Член 4

Уведомления относно подадените от земеделските производители заявления и извършените плащания

1.   Държавите-членки съобщават на Комисията следната информация по електронен път, като използват формуляра, който им е предоставен от Комисията:

a)

в срок най-късно до 1 септември на съответната година:

i)

общата площ, за която е поискана помощ, в случай на:

специфично плащане за култура — ориз, предвидено в член 73 от Регламент (ЕО) № 73/2009,

премия за протеинови култури, предвидена в член 79 от Регламент (ЕО) № 73/2009,

плащане на площ за черупкови плодове, предвидено в член 82 от Регламент (ЕО) № 73/2009, с разбивка по категории дървета с черупкови плодове,

специфично плащане за култура — памук, предвидено в член 88 от Регламент (ЕО) № 73/2009,

схемата за единно плащане на площ (СЕПП), предвидена в член 122 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

ii)

общия брой заявления, в случай на премии за овце и кози, предвидени в член 99 от Регламент (ЕО) № 73/2009, с разбивка по вид женско животно и вид премия;

б)

в срок най-късно до 15 октомври на съответната година, общата определена площ в случай на премията за протеинови култури, предвидена в член 79 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

в)

в срок най-късно до 31 януари на следващата година:

i)

общата определена площ, използвана за изчисляване на коефициента на намаление в случай на:

специфично плащане за култура — ориз, предвидено в член 73 от Регламент (ЕО) № 73/2009, с разбивка по базови площи и базови подплощи,

плащане на площ за черупкови плодове, предвидено в член 82 от Регламент (ЕО) № 73/2009, с разбивка по категории дървета с черупкови плодове,

специфично плащане за култура — памук, предвидено в член 88 от Регламент (ЕО) № 73/2009,

схемата за единно плащане на площ (СЕПП), предвидена в член 122 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

ii)

общия брой мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, за които е било подадено заявление за специалната премия, предвидена в член 110 от Регламент (ЕО) № 73/2009, с разбивка по възрастова група и вид животно (бик или вол);

iii)

общия брой крави, за които е било подадено заявление за премията за крави с бозаещи телета, предвидена в член 111 от Регламент (ЕО) № 73/2009, с разбивка по схемите, посочени в член 111, параграф 2, букви а) и б);

г)

в срок най-късно до 31 март на следващата година — общия брой животни, за които е било подадено заявление за премията за клане, предвидена в член 116 от Регламент (ЕО) № 73/2009, като се посочва дали животните са били заклани или изнесени, с разбивка по вид животно (телета, възрастни животни);

д)

в срок най-късно до 31 юли на следващата година — общото количество, за което е действително изплатена помощта в случай на помощ за семена, предвидена в член 87 от Регламент (ЕО) № 73/2009, по видове семена, изброени в приложение ХIII към Регламент (ЕО) № 73/2009.

2.   В предвидените в параграф 1 уведомления площите се изразяват в хектари с точност до два знака след десетичната запетая; количествата се изразяват в тонове с точност до три знака след десетичната запетая.

3.   Когато информацията, която се изисква по параграф 1, се променя, по-специално като резултат от проверки или корекции или качествени изменения на предишни цифри, актуализираната информация се съобщава на Комисията в рамките на един месец след настъпването на промяната.

ДЯЛ II

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ДЯЛ IV OТ РЕГЛАМЕНТ (EО) № 73/2009

ГЛАВА 1

Общи разпоредби

Член 5

Специфични изисквания относно минималните площи и сеитбата и отглеждането

1.   Специфичното плащане за култура — ориз, премията за протеинови култури, помощта за семена и плащанията за плодове и зеленчуци, посочени в член 1, параграф 1, букви a), в), д) и ж), се предоставят само за площите, за всеки вид култура, за които е било подадено заявление за помощ за не по-малко от 0,3 хектара. Освен това площта на всеки култивиран парцел трябва да надвишава минималния размер, определен от държавата-членка, в рамките на ограничението, предвидено в член 13, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1122/2009.

В случая на Малта директните плащания, посочени в член 1, параграф 1, букви а), в), д) и ж), се отпускат само за площите, за всеки вид култура, за които е било подадено заявление за помощ за не по-малко от 0,1 хектара, като площта на всеки култивиран парцел надвишава минималния размер, определен от държавата-членка, в рамките на ограничението, предвидено в член 13, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1122/2009.

В случая на Гърция преходните плащания за плодове и зеленчуци, посочени в член 1, параграф 1, буква ж), се отпускат само за площите, за всеки вид култура, за които е било подадено заявление за помощ за не по-малко от 0,1 хектара, като площта на всеки култивиран парцел надвишава минималния размер, определен от държавата-членка, в рамките на ограничението, предвидено в член 13, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1122/2009.

В случая на България, Латвия, Унгария и Полша плащанията за меки плодове, посочени в член 1, параграф 1, буква ж), се отпускат само за площите, за всеки вид култура, за които е било подадено заявление за помощ за не по-малко от 0,1 хектара, като всеки култивиран парцел надвишава минималния размер, определен от държавата-членка, в рамките на ограничението, предвидено в член 13, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1122/2009.

2.   Минималният размер на парцелите, които отговарят на условията за плащането на базата на площ, посочено в член 1, параграф 1, буква г), е 0,10 хектара. Въпреки това държавите-членки могат да определят по-висок минимален размер на парцелите въз основа на обективни критерии и като вземат предвид специфичните характеристики на съответните площи.

3.   Специфичното плащане за култура — ориз, премията за протеинови култури и плащанията за плодове и зеленчуци, посочени в член 1, параграф 1, букви a), в) и ж), се предоставят само за площи, които са били изцяло засети или засадени и за които са били приложени всички нормални практики за култивиране в съответствие с местните стандарти.

Член 6

Коефициенти на намаление

Коефициентът на намаление на площите в случаите, посочени в член 76, член 81, параграф 2 и член 84 от Регламент (ЕО) № 73/2009, се определя преди отпускането на плащанията на земеделските производители и най-късно до 31 януари на следващата година въз основа на данните, съобщени в съответствие с член 4, параграф 1, букви б) и в) от настоящия регламент.

ГЛАВА 2

Специфично плащане за култура — ориз

Член 7

Срокове за сеитба

За да бъдат допустими за специфичното плащане за култура — ориз, декларираните площи се засяват в срок не по-късно от:

a)

30 юни преди съответната реколта — за Франция, Италия, Португалия и Испания;

б)

31 май — за останалите държави-членки, производителки на ориз, посочени в член 74, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 8

Коефициент на намаление

Коефициентът на намаление за специфичното плащане за култура — ориз, посочено в член 76 от Регламент (ЕО) № 73/2009, се изчислява в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 9

Уведомления

Държавите-членки могат да преразглеждат всяка година разделението на базовата си площ или площи, определени в член 75 от Регламент (ЕО) № 73/2009, на отделни базови подплощи, както и обективните критерии, на които се базират тези разделения. Те съобщават тази информация на Комисията в срок не по-късно от 15 май преди съответната реколта.

ГЛАВА 3

Помощи за производителите на картофи за нишесте

Член 10

Допустимост на подпомагането

Помощта за картофи, произвеждани за картофено нишесте, предвидена в член 77 от Регламент (ЕО) № 73/2009, се отпуска за картофи, за които има договор за отглеждане, както е предвидено в член 3 от Регламент (ЕО) № 571/2009 на Комисията (12), на базата на нетното тегло на картофите, определено по един от методите, описани в приложение I към Регламент (ЕО) № 2235/2003 на Комисията (13), и на базата на съдържанието на нишесте в доставените картофи в съответствие със ставките, определени в приложение II към същия регламент.

Не се изплаща помощ за картофи, произвеждани за картофено нишесте, чието съдържание на нишесте е по-ниско от 13 %, освен когато се прилага член 5, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 571/2009.

Член 11

Минимална цена

Помощта за картофи, произвеждани за картофено нишесте, се подчинява на изискването да се представи доказателство, че е била изплатена цена, не по-ниска от посочената в член 95а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, при доставката до предприятието в съответствие със ставките, определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 2235/2003.

Прилага се член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 571/2009.

Член 12

Изплащане

1.   Без да се засяга член 29 от Регламент (ЕО) № 73/2009, помощта за картофи, произвеждани за картофено нишесте, се изплаща от държавата-членка, на чиято територия е разположено стопанството, доставящо картофи за производството на картофено нишесте, на всеки земеделски производител — веднага след като всички негови количества за пазарната година са били доставени на предприятието за производство на нишесте, в срок от четири месеца от датата, на която е представено доказателството, посочено в член 11 от настоящия регламент, и са спазени условията, посочени в член 10 от настоящия регламент.

2.   Държавите-членки могат да отпускат авансови плащания, считано от 1 декември на пазарната година, на базата на частта от количеството картофи за нишесте, доставена от всеки земеделски производител на предприятието за производство на нишесте за същата пазарна година. Всяко авансово плащане се отпуска за доставеното количество картофи за нишесте, за които е представено доказателството, посочено в член 11, и за които са спазени условията, посочени в член 10.

ГЛАВА 4

Премия за протеинови култури

Член 13

Сладки лупини

За целите на премията за протеинови култури, предвидена в дял IV, глава 1, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, „сладки лупини“ означава онези сортове лупини, които произвеждат семена, от чийто състав не повече от 5 % са горчиви семена. Съдържанието на горчиви семена се изчислява в съответствие с теста, описан в приложение II към настоящия регламент.

Член 14

Смеси от зърнени култури и протеинови култури

В регионите, в които протеиновите култури традиционно се засяват в смес със зърнени култури, премията за протеинови култури се изплаща по искане на кандидатстващото лице, при условие че то докаже, задоволително за компетентните органи в съответната държава-членка, че протеиновите култури са преобладаващи в сместа.

ГЛАВА 5

Плащане на площ за черупкови плодове

Член 15

Условия за изплащане на помощ от страна на Общността

1.   Само земеделски парцели, засадени с дървета с черупкови плодове и отговарящи на условията, предвидени в параграфи 2 и 3 от настоящия член, към дата, която се определя в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009, отговарят на условията за плащането на площ, предвидено в член 82 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Когато един парцел е засаден с различни видове дървета с черупкови плодове и помощта е диференцирана за всеки един от видовете, условията за допустимост са изпълнени, ако за поне един от видовете черупкови плодове е спазено изискването за минималния брой дървета на хектар, определен в параграф 2 от настоящия член.

2.   Броят на дърветата, които произвеждат черупкови плодове за един хектар, не може да бъде по-малко от:

i)

125 за лешниците;

ii)

50 за бадемите;

iii)

50 за орехите;

iv)

50 за шамфъстъците;

v)

30 за рожковите.

Въпреки това държавите-членки могат да фиксират по-висока гъстота на дърветата въз основа на обективни критерии и като вземат предвид специфичните характеристики на съответното производство.

3.   В случаите, посочени в параграф 1, втора алинея, размерът на помощта, която се предоставя, е размерът, който съответства на вида на дърветата, за които са спазени условията за допустимост на подпомагането и за които сумата е най-висока.

Член 16

Условия за допустимост за национално подпомагане

Член 15 от настоящия регламент се прилага по отношение на националната помощ, предвидена в членове 86 и 120 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Без да се засягат разпоредбите на член 86 от Регламент (ЕО) № 73/2009 всяка държава-членка може да заложи допълнителни критерии за допустимост за подпомагане, при условие че тези критерии са в съответствие с целите на схемата по отношение на опазването на околната среда, развитието на селските райони и социално-икономическото развитие, и не създават дискриминация между производителите. Държавите-членки въвеждат необходимите разпоредби, за да могат да контролират спазването на тези критерии за допустимост от страна на земеделските производители.

Член 17

Уведомления

1.   Държавите-членки уведомяват Комисията, във всички случаи преди крайната дата за подаване на заявления, определена от тях в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 1122/2009, и не по-късно от:

a)

31 март — по отношение на по-високите равнища на гъстота и критериите, посочени в член 15, параграф 2 от настоящия регламент, както и по отношение на допълнителните критерии, посочени в член 16 от настоящия регламент;

б)

15 май — когато една държава-членка диференцира помощта в съответствие с член 82, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 — по отношение на равнището на плащането на площ за всеки един продукт и/или модифицираната национална гарантирана площ (НГП).

2.   Всяко изменение на информацията, за която следва да се уведомява Комисията съгласно параграф 1, се прилага, считано от следващата година, и се съобщава на Комисията от страна на съответната държава-членка, придружено от обективните критерии, които оправдават такова изменение.

ГЛАВА 6

Помощ за семена

Член 18

Сертифициране на семена

Помощта за семена, предвидена в член 87 от Регламент (ЕО) № 73/2009, се отпуска за производството на базови и официално сертифицирани семена, както са дефинирани в директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО и 2002/57/ЕО, и които са в съответствие със стандартите и условията, заложени в същите директиви, съгласно членове 19—23 от настоящия регламент.

Член 19

Производство на семена

1.   Семената се произвеждат:

a)

по силата на договор за производство, сключен между производителите на семена и предприятията, които произвеждат или селектират семена,

б)

или директно от страна на предприятията, които произвеждат или селектират семена, като такова производство следва да бъде атестирано с декларация за производство.

2.   Предприятията, които произвеждат или селектират семена, посочени в параграф 1, се одобряват или регистрират от страна на държавите-членки. Одобрението или регистрацията от страна на една държава-членка е валидно на цялата територия на Общността.

3.   Предприятията, които произвеждат или селектират семена, или от чието име и за чиято сметка се отглеждат семена в държава-членка, различна от тази, в която са били извършени одобрението или регистрацията, посочени в параграф 2, предоставят, при поискване, на компетентните органи в тази друга държава-членка цялата информация, необходима за проверка на правото за получаване на помощ.

Член 20

Териториална допустимост

Всяка държава-членка отпуска помощ само по отношение на семената, които са били събрани на територията на страната, по време на календарната година, през която започва пазарната година, за която е била определена помощта.

Помощта се отпуска на всички производители на семена при условия, които гарантират равнопоставено третиране на всички бенефициери, независимо от мястото на установяването им в рамките на Общността.

Член 21

Предлагане на семена на пазара

Помощта се отпуска само при условие че семената наистина са били предложени на пазара, с цел сеитба от страна на получателя им, в срок не по-късно от 15 юни на годината след събирането им. Под „предложени на пазара“ се разбира държането им в наличност или на склад, излагането им с цел продажба, предлагането им за продажба, продажбата или доставката им на друго лице.

Член 22

Авансови плащания

Държавите-членки могат да предоставят авансови плащания на производители на семена, считано от 1 декември на годината, за която се отпуска помощта. Това плащане е пропорционално на количеството семена, които вече са продадени за сеитба по смисъла на член 21, при условие че са спазени всички условия, представени в настоящата глава.

Член 23

Сортове коноп

Сортовете коноп (Cannabis sativa L.), които са допустими за подпомагане в съответствие с член 87, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009, са сортовете, посочени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1120/2009 на Комисията.

ГЛАВА 7

Специфично плащане за култура — памук

Член 24

Одобряване на селскостопанска земя за производство на памук

Държавите-членки установяват обективни критерии, въз основа на които се одобрява земя за специфичното плащане за култура — памук, предвидено в член 88 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Критериите се основават на едно или няколко от следните:

a)

селскостопанската икономика на тези региони, ако памукът е основна култура;

б)

почвата и климата на въпросните площи;

в)

управлението на водите за напояване;

г)

ротационните системи и методите на култивация, които са съобразени с околната среда.

Член 25

Одобряване на сортове за сеитба

Държавите-членки одобряват сортове, регистрирани в „Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове“, които са адаптирани към пазарните нужди.

Член 26

Изисквания за допустимост

Площите, посочени в член 89, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, се засяват с минимална плътност на посевите, която се определя от държавата-членка въз основа на почвено-климатичните условия и конкретните регионални характеристики, ако е необходимо.

Член 27

Агрономични практики

Държавите-членки имат право да установят специфични правила за агрономичните практики, които са необходими за поддържането на културите и прибирането на реколтата при обичайните условия на отглеждане.

Член 28

Одобряване на междубраншови организации

1.   Най-късно до 31 декември всяка година държавите-членки одобряват за следващата година всяка междубраншова оганизация за производство на памук, подала молба да засажда памук, която:

a)

покрива обща площ от най-малко 4 000 ha, както е установено от държавата-членка, и отговаря на критериите за одобрение, определени в член 24, и която включва най-малко едно предприятие за омаганяване;

б)

е приела вътрешен правилник за работа, по-специално относно условията за членство и членския внос, съгласно националните и общностните правила и регламенти.

2.   Ако се установи, че одобрена междубраншова организация не спазва критериите за одобрение, предвидени в параграф 1, държавата-членка оттегля одобрението, освен ако съответното неспазване на критерии не бъде коригирано в рамките на разумен срок. Ако планира да оттегли одобрението, държавата-членка съобщава това намерение на междубраншовата организация, заедно с основанията за оттегляне. Държавата-членка позволява на междубраншовата организация да представи своите коментари в рамките на определен период от време. В случай на оттегляне държавите-членки предвиждат прилагане на подходящи санкции.

Земеделски производители, които са членове на одобрена междубраншова организация, одобрението за която е оттеглено в съответствие с първа алинея от настоящия параграф, губят правото на увеличаване на помощите, предвидено в член 92, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 29

Задължения на производителите

1.   Един производител не може да е член на повече от една междубраншова организация.

2.   Производител, който е член на дадена междубраншова организация, доставя своя памук на предприятие за омаганяване, което е член на същата организация.

3.   Участието на производителите в одобрена междубраншова организация трябва да е основано на доброволно членство.

Член 30

Съобщения до производителите

1.   Преди 31 януари на съответната година държавите-членки информират производителите на памук относно:

a)

одобрените сортове; сортовете, одобрени съгласно член 25 след посочената дата, трябва да бъдат съобщени на производителите до 15 март същата година;

б)

критериите за одобряване на земята;

в)

минималната плътност на засаждане на памука, посочена в член 26;

г)

необходимите агрономични практики.

2.   Ако одобрението за даден сорт бъде оттеглено, държавите-членки информират производителите не по-късно от 31 януари за целите на сеитбения сезон през следващата година.

ГЛАВА 8

Преходни плащания за плодове и зеленчуци и преходни плащания за меки плодове

Член 31

Определения

За целите на настоящата глава:

a)

„кандидатстващо лице“ означава всеки земеделски производител, който култивира площите, посочени в членове 96 и 98 от Регламент (ЕО) № 73/2009, с оглед на получаването на помощите, заложени в посочените членове;

б)

„помощ“ означава преходното плащане за плодове и зеленчуци, предвидено в член 96 от Регламент (ЕО) № 73/2009, или преходното плащане за меки плодове, предвидено в член 98 от същия регламент;

в)

„първи преработвател“ означава всеки потребител на земеделска суровина, посочена в членове 96 и 98 от Регламент (ЕО) № 73/2009, който предприема първата преработка на същата с цел получаването на един или повече от продуктите, изброени в член 1, параграф 1, буква й) от Регламент (ЕО) № 1234/2007;

г)

„изкупвач“ означава всяко лице, което сключва договор с кандидатстващо лице по смисъла на буква а) и което закупува за своя сметка поне един от продуктите, посочени съответно в член 54, параграф 2, четвърта алинея или в член 98, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

д)

„призната организация на производители“ означава всяко юридическо лице или ясно обособена част от юридическо лице, което отговаря на изискванията на член 122, член 125а, параграф 1 и член 125б, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и което е признато от съответната държава-членка съгласно член 125б от същия регламент, както и признатите групи производители съгласно членове 125д и 103а от същия регламент.

Член 32

Договор

1.   Без да се засяга приложението от страна на държавите-членки на възможността, предвидена в член 97, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009, договорът за преработка, посочен в член 97, параграф 3 и член 98, параграф 2 от същия регламент, се сключва между одобрен първи преработвател по смисъла на член 33, от една страна, и кандидатстващо лице или призната организация на производители, която го представлява, или одобрен изкупвач по смисъла на член 33, представляващ кандидатстващото лице, от друга страна.

Когато признатата организация на производители действа също и като одобрен първи преработвател, договорът може да бъде под формата на задължение за доставка.

2.   Договорът или задължението за доставка уточнява най-малко следното:

a)

имената и адресите на страните по договора или по задължението за доставка;

б)

съответните видове и засадената площ с всеки от тях;

в)

когато е уместно — ангажимент от страна на кандидатстващото лице да достави на първия преработвател цялата реколта или минималните количества, определени от държавите-членки.

В случаите, когато договорът е сключен между одобрен първи преработвател и призната организация на производители или одобрен изкупвач, представляващ кандидатстващото лице, договорът уточнява също имената и адресите, посочени в буква а), на съответните кандидатстващи лица, както и видовете и засадената площ, посочени в буква б), за всяко от съответните кандидатстващи лица.

Член 33

Одобряване на първите преработватели и изкупвачите

1.   За целите на настоящата глава държавите-членки въвеждат система за одобряване на първите преработватели и изкупвачите, намиращи се на територията им. Те по-специално определят условия за одобрение, които най-малкото гарантират, че:

a)

одобрените първи преработватели и изкупвачи имат административния капацитет за управление на договорите, посочени в член 32;

б)

одобрените първи преработватели имат подходящия производствен капацитет.

2.   Държавите-членки въвеждат процедура за контрол на одобряването.

3.   Одобренията, получени в съответствие с регламенти (ЕО) № 2201/96 (14), (ЕО) № 2202/96 (15) и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета, остават валидни за целите на настоящата глава.

4.   Когато се установи, че одобрен първи преработвател или изкупвач не спазва задълженията, определени в настоящата глава или в националните разпоредби, приети въз основа на нея, или когато одобрен първи преработвател или изкупвач не приема или не улеснява проверките, извършвани от компетентните органи в съответствие с Регламент (ЕО) № 1122/2009, държавите-членки налагат подходящи санкции. Размерът на санкциите се изчислява в зависимост от сериозността на нарушението.

5.   Държавите-членки предоставят обществен достъп до списък с одобрени първи преработватели и изкупвачи най-малко два месеца преди датата, определена съгласно член 11, параграф 2 или член 13, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1122/2009.

Член 34

Размер на помощта за преходни плащания за плодове и зеленчуци

1.   В приложение на член 97, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и преди 15 март на годината, за която се иска помощта, държавите-членки определят и публикуват индикативния размер на помощта на хектар.

2.   В приложение на член 97, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 държавите-членки определят окончателния размер на помощта на хектар въз основа на определената площ.

ГЛАВА 9

Премии в сектора на овчето и козето месо

Раздел 1

Заявления и плащания

Член 35

Заявления и период на задържане

1.   В допълнение към изискванията съгласно интегрираната система за администриране и контрол, предвидена в глава 4 на дял II от Регламент (ЕО) № 73/2009 („интегрираната система“), земеделските производители посочват в своите заявления за получаване на премии за овце майки и кози майки и за получаване на допълнителните премии дали те предлагат на пазара овче мляко или млечни продукти, произведени от овче мляко, по време на годината, за която са поискани премиите.

2.   Заявленията за получаване на премии за овце майки и кози майки и на допълнителните премии се подават до компетентните органи в продължение на един период, определен от съответната държава-членка, започващ не по-рано от 1 ноември преди началото на годината, за която се подават заявленията, и завършващ не по-късно от 30 април след началото на годината, за която се подават заявленията.

3.   Периодът, посочен в член 103, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, по време на който земеделският производител декларира, че ще отглежда в своето стопанство броя овце майки и/или кози майки, за който е била поискана премия (така наречения „период на задържане“), е 100 дни, считано от първия ден след последния ден на периода за подаване на заявленията, посочен в параграф 2.

Член 36

Допустими площи за премията за кози

Критериите, посочени в член 101, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, са изпълнени в районите, изброени в приложение III към настоящия регламент.

Въпреки това държавите-членки проверяват редовно дали тези критерии продължават да са изпълнени във всички райони, изброени в приложение III, в рамките на съответните им територии. След такава оценка държавите-членки уведомяват Комисията за евентуално възникналите нужди за изменения на приложение III в срок най-късно до 31 юли на годината, предхождаща тази, по отношение на която ще се прилагат измененията. В уведомлението се посочват по-специално зоните или частите от тях, изброени в приложение III, които вече не отговарят на критериите, посочени в член 101, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, както и възможните зони, които отговарят на споменатите критерии, но все още не са включени в приложение III към настоящия регламент. За тези потенциални нови зони държавите-членки предоставят на Комисията подробна аргументация за своите предложения.

Член 37

Заявление за допълнителната премия и за премията за кози

1.   За получаване на допълнителната премия или на премията за кози земеделски производител, в чието стопанство поне 50 %, но по-малко от 100 % от използваните земеделски площи се намират в районите, посочени в член 102, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, или в районите, изброени в приложение III към настоящия регламент, подава една или няколко деклараци, в които посочва местонахождението на земята си в съответствие с параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.   Земеделски производител, който е длъжен да подава всяка година декларация за общата използвана земеделска площ в стопанството си при подаване на заявлението за подпомагане, както е предвидено в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, посочва в споменатата декларация използваните за земеделски цели парцели, които се намират в районите, посочени в член 102, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, или в районите, изброени в приложение III към настоящия регламент, според случая.

Земеделски производител, който не е длъжен да подава посочената в първа алинея декларация, подава всяка година специална декларация, като използва, където е необходимо, системата за идентификация на земеделските парцели, предвидена в частта за интегрираната система.

В споменатата специална декларация се посочва местонахождението на всички земи, които земеделският производител притежава, наема или използва под каквато и да било правна форма, като се посочва тяхната площ и конкретно се посочват използваните за земеделски цели парцели, които се намират в районите, посочени в член 102, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, или в районите, изброени в приложение III към настоящия регламент, според случая. Държавите-членки могат да предвидят специалната декларация да бъде включена в заявлението за получаване на премии за овце майки и/или кози майки. Държавите-членки могат също така да изискват специалната декларация да бъде направена върху формуляра/заявлението за кандидатстване за единното плащане.

3.   Компетентният национален орган може да поиска да бъде представен нотариален акт за собственост, договор за наем или писмено споразумение между земеделските производители и, където е уместно, удостоверение от местния или регионалния орган, който е предоставил на съответния производител използваната за земеделски цели земя. В удостоверението се посочва площта на земята, предоставена на производителя, и парцелите, които се намират в районите, посочени в член 102, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, или в районите, изброени в приложение III към настоящия регламент, според случая.

Член 38

Земеделски производители, които практикуват изкарване на животните на лятна паша

1.   В заявленията за премии, подадени от страна на земеделските производители, чиито адреси на регистрация на стопанствата са в един от географските райони, посочени в член 102, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, и които желаят да бъдат считани за допустими за подпомагане с допълнителната премия, се посочват:

a)

мястото или местата, където ще се извършва изкарването на лятна паша през текущата година;

б)

периодът от поне 90 дни, посочен в член 102, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009, и заложен за текущата година.

2.   Заявленията за премии, подадени от земеделските производители, посочени в параграф 1, се придружават от документи, удостоверяващи, че изкарването на лятна паша действително е било извършено, освен в случаите на непреодолима сила или поради влиянието на надлежно обосновани природни обстоятелства, които дават отражение върху живота на стадото, през последните две години, и по-специално от удостоверение от местните или регионалните органи на мястото, където става изкарването на лятна паша, с което се удостоверява, че изкарването на лятна паша действително е било извършено през поне 90 последователни дни.

Когато провеждат административни проверки на заявленията, държавите-членки гарантират, че мястото, което е било посочено като място за изкарване на лятна паша в заявлението за премии, действително се намира в рамките на район, посочен в член 102, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 39

Изплащане на премиите

1.   Премиите се изплащат на земеделските производители на базата на броя овце майки и/или кози майки, които те са отглеждали в стопанството си през целия период на задържане, посочен в член 35, параграф 3.

2.   Премиите се изплащат за животни, които отговарят на условията, предвидени в определенията, посочени в член 100 от Регламент (ЕО) № 73/2009, към крайната дата на периода на задържане.

Член 40

Списък на земеделските производители, които предлагат на пазара овче мляко или млечни продукти, произведени от овче мляко

За всяка година държавите-членки съставят, в срок не по-късно от тридесетия ден от периода на задържане, списък на земеделските производители, които предлагат на пазара овче мляко или млечни продукти, произведени от овче мляко, на базата на декларациите на земеделските производители, посочени в член 35, параграф 1.

Когато съставят списъка, държавите-членки вземат предвид резултатите от проверките, както и от всички други източници на информация, с които разполагат компетентните органи, по-специално информация, получена от преработвателите или дистрибуторите, по отношение на предлагането на пазара от страна на земеделските производители на овче мляко или млечни продукти, произведени от овче мляко.

Член 41

Уведомления

Държавите-членки уведомяват Комисията в срок най-късно до 31 октомври всяка година, по отношение на всички промени в списъка на географските райони, в които се практикува изкарването на лятна паша, посочени в член 102, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и в член 38 от настоящия регламент.

Раздел 2

Ограничения, резерви и прехвърляния

Член 42

Права, които са били получени безвъзмездно

Освен в надлежно обосновани извънредни обстоятелства, когато един земеделски производител е получил безвъзмездно права за получаване на премии от националния резерв, той няма право да прехвърля правата си или временно да ги преотстъпва срещу заплащане в продължение на три години след датата, на която е получил споменатите права.

Член 43

Използване на правата

1.   Земеделски производител, който притежава права, може да ги използва като се възползва сам от тях и/или ги преотстъпва срещу заплащане на други земеделски производители.

2.   Когато един земеделски производител не е използвал минималния процент от правата си, предвиден в параграф 4, по време на всяка една година, частта, която е останала неизползвана, се прехвърля обратно в националния резерв, освен в следните случаи:

a)

в случай на земеделски производители, които имат не повече от 20 права за получаване на премии, когато земеделският производител не е използвал минималния процент от правата си по време на всяка една от две последователни календарни години, към националния резерв се прехвърля само частта, която той не е използвал през последната календарна година;

б)

в случай на земеделски производител, който участва в програма за екстензификация, призната от страна на Комисията;

в)

в случай на земеделски производител, който участва в схема за ранно пенсиониране, призната от страна на Комисията, в която прехвърлянето и/или временното преотстъпване на права не е задължително;

г)

при извънредни и надлежно обосновани обстоятелства.

3.   Временното преотстъпване е само по отношение на цели години и се отнася до поне минималния брой животни, предвиден в член 44, параграф 1. В края на всеки период на временно преотстъпване, който не може да надвишава три последователни години, и освен в случай на прехвърляне на права, земеделският производител следва да си възвърне всички права за себе си и да ги задържи за не по-малко от две последователни години. Ако земеделският производител не се възползва от поне минималния процент от правата си, посочен в параграф 4, по време на всяка една от двете години, държавата-членка, освен при извънредни и надлежно обосновани обстоятелства, отнема и връща в националния резерв, за всяка една година, онази част от правата на земеделския производител, която той не е използвал.

Въпреки това, в случай на земеделски производители, които участват в схеми за ранно пенсиониране, признати от страна на Комисията, държавите-членки могат да предвидят общата продължителност на временното преотстъпване на базата на такива схеми да бъде увеличена.

Земеделските производители, които са взели решение да участват в програма за екстензификация в съответствие с мярката, дефинирана в член 2, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2078/92 на Съвета (16), или в програма за екстензификация в съответствие с членове 22 и 23 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета (17) или в съответствие с член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (18), нямат право да преотстъпват временно и/или да прехвърлят правата си по време на целия период на участието им в програмата. Настоящата разпоредба не се прилага в случаите, в които програмата разрешава прехвърляния и/или временни преотстъпвания на права в полза на земеделски производители, чието участие в мерки, различни от посочените в настоящата алинея мерки, изисква придобиването на права.

4.   Минималният процент на използване на правата за получаване на премии е 70 %.

Въпреки това държавите-членки могат да увеличат посочения процент до 100 %. Те предварително информират Комисията по отношение на процента, който възнамеряват да прилагат.

Член 44

Прехвърляне на права и временно преотстъпване

1.   Държавите-членки могат да заложат, на базата на своите производствени структури, минимален брой права за получаване на премии, които могат да са обект на частично прехвърляне, което не включва прехвърляне и на стопанството. Този минимален брой не може да надвишава 10 права за получаване на премии.

2.   Прехвърлянията на права за получаване на премии и временното преотстъпване на такива права пораждат действие само след като за тях е изпратено уведомление до компетентните органи в държавата-членка от страна на земеделския производител, който прехвърля и/или преотстъпва правата, и от страна на земеделския производител, който получава правата.

Такова уведомяване се извършва в рамките на един краен срок, определен от държавата-членка, но не по-късно от датата, на която свършва периодът за подаване на заявления за получаване на премии в същата държава-членка, освен в случаите, при които прехвърлянето става по силата на наследство. В тези случаи земеделският производител, който получава правата, трябва да бъде в състояние да представи съответните правни документи, за да докаже, че наистина е наследник на покойния земеделски производител.

3.   В случай на прехвърляне на права без да се прехвърля стопанството, броят на прехвърлените права, без компенсации за националния резерв, в никакъв случай не може да бъде по-малък от едно.

Член 45

Промяна на индивидуалния таван

В случай на прехвърляния или временни преотстъпвания на права за получаване на премии, държавите-членки определят нов индивидуален таван и уведомяват засегнатите земеделски производители относно броя на правата за получаване на премии, на които те имат право, в срок не по-късно от 60 дни от последния ден на периода, по време на който производителят е подал своето заявление.

Първата алинея не се прилага в случаите, при които прехвърлянето поражда действие по силата на наследство, както е посочено в член 44, параграф 2, втора алинея.

Член 46

Земеделски производители, които не притежават земята, която обработват

Земеделски производители, които обработват само земя, която е публична или колективна собственост, и които вземат решение да спрат да използват тази земя за пасище и да прехвърлят всичките си права на друг земеделски производител, се третират по същия начин като земеделските производители, които продават или прехвърлят своите стопанства. Във всички други случаи такива земеделски производители се третират по същия начин като земеделските производители, които прехвърлят само своите права за получаване на премии.

Член 47

Прехвърляния посредством националния резерв

Когато държавите-членки предвидят, че прехвърлянето на права ще се извършва посредством националния резерв, те прилагат националните си разпоредби, аналогични на установените в настоящия раздел. Освен това в такива случаи:

a)

държавите-членки могат да предвидят временното преотстъпване да се извършва посредством националния резерв;

б)

в случай на прехвърляне на права за получаване на премии или на временно преотстъпване съгласно буква а), прехвърлянето към резерва поражда действие само след като за него е изпратено уведомление от компетентните органи в държавата-членка до земеделския производител, който прехвърля и/или временно преотстъпва правата си, а прехвърлянията от резерва към друг земеделски производител пораждат действие само след като за тях е изпратено уведомление от компетентните органи до споменатия земеделски производител.

В допълнение, националните разпоредби, посочени в първа алинея, гарантират, че онази част от правата, която не се покрива от член 105, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, трябва да бъде покрита от плащане от страна на държавата-членка, съответстващо на плащането, което би се получило в резултат на директно прехвърляне между земеделските производители, като по-специално се взема предвид тенденцията в производството в рамките на съответната държава-членка. Споменатото плащане се равнява на сумата, която е платил земеделският производител, който е получил еквивалентните права от националния резерв.

Член 48

Изчисляване на индивидуалните ограничения

За целите на първоначалните изчисления и на последващите корекции на индивидуалните ограничения по отношение на правата за получаване на премии се използват само цели числа.

Поради това, когато крайният резултат от аритметическите изчисления не е цяло число, се използва най-близкото цяло число. Когато обаче резултатът от аритметическите изчисления попада точно между две цели числа, се използва по-голямото цяло число.

Член 49

Уведомления

1.   Държавите-членки уведомяват Комисията, в срок до 31 декември всяка година, за изменения на частта от права за получаване на премии, които са били прехвърлени и които следва да се върнат обратно в националния резерв в съответствие с член 105, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, и, когато това е приложимо, за мерките, които са били предприети по силата на член 105, параграф 3 от посочения регламент.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията в срок до 30 април всяка година относно:

a)

броя на правата за получаване на премии, които са били върнати без компенсационни плащания в националния резерв, след прехвърляния на права без съответните прехвърляния на стопанствата по време на предходната година;

б)

броя на неизползваните права за получаване на премии, както са посочени в член 106, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и които са били прехвърлени към националния резерв по време на предходната година;

в)

броя на отпуснатите права по силата на член 106, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 по време на предходната година;

г)

броя на правата за получаване на премии, предоставени на земеделските производители в необлагодетелстваните райони от националния резерв по време на предходната година.

ГЛАВА 10

Плащания за телешко и говеждо месо

Раздел 1

Специална премия

Член 50

Заявления

1.   В допълнение към изискванията на интегрираната система, всяко заявление за директни плащания, посочено в член 19 от Регламент (ЕО) № 73/2009, по отношение на специалната премия, предвидена в настоящата глава, съдържа:

a)

разбивка на броя на животните по възрастова група;

б)

посочване на данни за паспортите или административните документи, придружаващи животните, които са обект на заявлението за подпомагане.

2.   Заявления могат да се подават само по отношение на животни, които към началната дата на периода на задържане, посочен в член 53, са:

a)

в случай на бикове — на възраст не по-малко от седем месеца;

б)

в случай на волове:

i)

на възраст не по-малка от седем месеца и не по-голяма от 19 месеца — в първата възрастова група;

ii)

на възраст не по-малка от 20 месеца — във втората възрастова група.

Член 51

Отпускане на премията

Животни, за които не са изпълнени условията за получаване на специалната премия поради прилагането на пропорционалното намаление, предвидено в член 110, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009, повече не могат да бъдат обект на заявление за същата възрастова група и се счита, че са били обект на изплащането на премията.

Член 52

Паспорти и административни документи

1.   Компетентните органи в държавата-членка гарантират, че паспортите, посочени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1760/2000, или равностойните национални административни документи, посочени в член 110, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, гарантират отпускането на само една премия за едно животно и за една възрастова група.

За тази цел държавите-членки взаимно си съдействат, ако е необходимо.

2.   Държавите-членки могат да предвидят посоченият в параграф 1 национален административен документ да бъде под формата на:

a)

документ, който да придружава всяко животно поотделно;

б)

изчерпателен списък, притежаван и воден от земеделския производител и съдържащ цялата информация, която се изисква от националния административен документ, при условие че съответните животни останат при същия земеделски производител от датата, на която е подадено първото заявление, до датата на предлагането им на пазара с цел клане;

в)

изчерпателен списък, притежаван и воден от централните власти и съдържащ цялата информация, която се изисква от националния административен документ, при условие че държавата-членка или регионът в рамките на държавата-членка, които се възползват от тази възможност, провеждат проверки на място на всички животни, за които е подадено заявление, извършват проверки на движението на споменатите животни и маркират с отличителен знак всяко проверено животно, за което земеделските производители са длъжни да дадат разрешение;

г)

изчерпателен списък, притежаван и воден от централните власти и съдържащ цялата информация, която се изисква от националния административен документ, при условие че държавата-членка предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че премията не се отпуска два пъти по отношение на една и съща възрастова група и при условие че при поискване незабавно предоставя информация по отношение на статуса на премията за всяко животно.

3.   Държавите-членки, които вземат решение да се възползват от една или повече от възможностите, предвидени в параграф 2, своевременно уведомяват Комисията за това и ѝ препращат съответните прилагащи разпоредби.

Член 53

Период на задържане

Продължителността на периода на задържане, посочен в член 110, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009, е два месеца и започва от датата след тази, на която е било подадено заявлението за подпомагане.

Въпреки това държавите-членки могат да предвидят възможност земеделският производител да определи други дати за начало на този период, при условие че те започват не по-късно от два месеца след датата на подаване на заявлението.

Член 54

Регионален таван

1.   Когато прилагането на пропорционалното намаление, предвидено в член 110, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009, дава като резултат брой допустими за подпомагане животни, който е по-малък от цяло число, по отношение на частта от цялото число се отпуска съответстващата част от сумата на единица от премията. За тази цел се взема предвид само първият знак след десетичната запетая.

2.   Когато държавите-членки вземат решение да въведат различни региони, по смисъла на член 109, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009, или да изменят вече съществуващите региони в рамките на своята територия, те информират Комисията за своето решение в срок не по-късно от 1 януари на съответната година, като дават дефиниция на региона и посочват определения таван. Всички последващи изменения се съобщават на Комисията в срок не по-късно от 1 януари на съответната година.

Член 55

Ограничения по отношение на броя на животните за едно стопанство

1.   Когато държавите-членки вземат решение да изменят ограничението от 90 глави добитък за едно стопанство и за една възрастова група, посочено в член 110, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, или да приложат дерогация от него, те информират Комисията в срок не по-късно от 1 януари на съответната календарна година.

Когато освен това държавите-членки определят минимален брой животни за едно стопанство, под който няма да се прилага пропорционално намаление, те информират Комисията в срок не по-късно от 1 януари на съответната календарна година.

2.   Всички последващи изменения по отношение на прилагането на параграф 1 се съобщават на Комисията в срок не по-късно от 1 януари на съответната година.

Член 56

Отпускане на премията при клане

1.   Държавите-членки могат да отпускат специалната премия при клане, както следва:

a)

в случай на бикове — за единствената възрастова група;

б)

в случай на волове — за първата или за втората възрастова група или като се комбинира отпускането на премиите за двете възрастови групи.

2.   Държавите-членки, които вземат решение да отпускат специалната премия при клане в съответствие с параграф 1, предвиждат разпоредби премията да се отпуска също така, когато допустимите за подпомагане животни се изпращат в друга държава-членка или се изнасят за трети държави.

3.   Когато държавите-членки вземат решение да отпускат специалната премия при клане в съответствие с параграф 1 от настоящия член, то настоящият раздел, член 77 и член 78, параграфи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis по отношение на отпускането на премията.

4.   В допълнение към информацията, посочена в член 78, параграф 1, в заявленията за подпомагане се посочва дали животното е бик или вол и те се придружават от документ, съдържащ необходимите данни за целите на член 52. Споменатият документ е един от следните, по избор на държавата-членка:

a)

паспорт или копие на паспорта, когато използваният тип документ се състои от няколко копия;

б)

копие на паспорта, когато използваният тип паспорт се състои само от едно копие, което трябва да се върне на компетентния орган, посочен в член 6 от Регламент (ЕО) № 1760/2000; в този случай държавата-членка предприема мерки, за да гарантира, че съдържащата се в копието информация съответства на оригинала;

в)

национален административен документ, когато не е налице паспорт, при условията, заложени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1760/2000.

Държавите-членки могат да преустановят прилагането на националния административен документ. В този случай те вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че премията не се отпуска два пъти за една и съща възрастова група за животни, които са били обект на вътреобщностна търговия.

Когато компютризираните бази данни, предвидени в член 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1760/2000, съдържат, задоволително за държавата-членка, необходимата информация, за да се гарантира, че се отпуска само по една премия за всяко животно и всяка възрастова група, не е необходимо заявлението за подпомагане да се придружава от документа, посочен в първа алинея от настоящия параграф.

Чрез дерогация от първата алинея от настоящия параграф, когато държавите-членки прилагат възможността, посочена в член 78, параграф 2, първа алинея, те предприемат необходимите мерки, така че земеделският производител да може да определи животните, за които иска специалната премия.

5.   В случай на бикове, в доказателството за клане се посочва кланичното тегло.

6.   Когато животното е експедирано, доказателството за извършената експедиция се представя чрез декларация от изпращача, в която се посочва държавата-членка на местоназначение на животното.

В този случай заявленията за подпомагане включват:

a)

името и адреса на изпращача (или еквивалентен код);

б)

идентификационния номер на животното;

в)

декларация, че животното е на възраст не по-малко от девет месеца.

Заявленията за подпомагане се подават преди животното да напусне територията на съответната държава-членка, а доказателството за извършената експедиция се представя в рамките на три месеца от датата, на която животното е напуснало територията на съответната държава-членка.

Член 57

Детайли на системата за отпускане на премии

1.   В случаите на прилагане на член 56 и чрез дерогация от член 53, премията се изплаща на земеделски производители, които са отглеждали животните в продължение на период на задържане, не по-кратък от два месеца, и който приключва не по-рано от един месец преди датата на клането или на експедицията или не по-рано от два месеца преди датата на износа.

В случай на волове, изплащането на премията се подчинява на следните правила:

a)

премията по отношение на първата възрастова група се изплаща само ако земеделският производител е отглеждал животното в продължение на период, не по-кратък от два месеца, в периода между 7-месечната и 22-месечната възраст на животното;

б)

премията по отношение на втората възрастова група може да се изплаща само ако земеделският производител е отглеждал животно на възраст не по-малко от 20 месеца в продължение на период, не по-кратък от два месеца;

в)

премиите по отношение на първите две възрастови групи могат да се изплащат заедно само ако земеделският производител е отглеждал животното в продължение на не по-малко от четири поредни месеца, в съответствие с възрастовите изисквания, заложени в букви а) и б);

г)

може да бъде изплатена премия по отношение само на втората възрастова група, ако животното е било експедирано от друга държава-членка след като е навършило 19-месечна възраст.

2.   Кланичното тегло се определя на базата на кланичен труп по смисъла на член 2 от Регламент (ЕО) № 1183/2006 на Съвета (19).

Когато представянето на кланичния труп се различава от посочената дефиниция, се прилагат коригиращите фактори, посочени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията (20).

Когато клането се извършва в кланица, която няма задължението да прилага скалата на Общността за класификация на кланичните трупове на възрастни животни от рода на едрия рогат добитък, държавите-членки могат да разрешат теглото да се определя на базата на живото тегло на закланото животно. В такива случаи кланичното тегло се счита за равно или по-голямо от 185 килограма, ако живото тегло на закланото животно е било равно или по-голямо от 340 килограма.

Член 58

Уведомления

Държавите-членки уведомяват Комисията преди началото на съответната календарна година по отношение на своето решение и по отношение на всяко изменение на последното, във връзка с прилагането на член 56 и съответните процедури.

Раздел 2

Премия за крави с бозаещи телета

Член 59

Крави от породи за производство на месо

За целите на член 109, буква г) и член 115, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 кравите, които принадлежат към породите животни от рода на едрия рогат добитък, изброени в приложение IV към настоящия регламент, не се считат за крави от порода за производство на месо.

Член 60

Максимална индивидуална квота

1.   Когато държавите-членки вземат решение да променят максималната индивидуална квота от 120 000 килограма, посочено в член 111, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, или да приложат дерогация от него, те информират Комисията в срок най-късно до 1 януари на съответната календарна година.

2.   Всички последващи промени по отношение на прилагането на параграф 1 се съобщават на Комисията в срок най-късно до 31 декември на съответната година.

Член 61

Период на задържане

Продължителността на шестмесечния период на задържане, посочен в член 111, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, започва от датата след тази, на която е било подадено заявлението за подпомагане.

Член 62

Заявления

1.   Без да се засягат изискванията на интегрираната система, когато заявлението за директни плащания, предвидено в член 19 от Регламент (ЕО) № 73/2009, включва заявление за премията, отпускана съгласно член 111, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, заявлението за директни плащания съдържа:

a)

декларация, в която се посочва индивидуалната квота за мляко, която е разполагаема за производителя към 31 март, предхождащ началото на 12-месечния период на прилагане на схемата за такса за свръхпроизводство, който започва по време на съответната календарна година; когато това количество не е известно към датата на подаване на заявлението, количеството се съобщава на компетентния орган във възможно най-кратък срок;

б)

декларация от страна на земеделския производител, че няма да увеличава индивидуалната си квота над количественото ограничение, заложено в член 111, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, по време на 12-месечния период, започващ от датата, на която е подадено заявлението.

Буква б) не се прилага, ако държавата-членка е премахнала количественото ограничение.

2.   Заявленията за премия за крави с бозаещи телета се подават в рамките на един общ период от шест месеца по време на календарната година, който се определя от държавата-членка.

Държавите-членки могат да предвидят различни периоди или дати за подаване на заявления в рамките на този общ период, както и броя на заявленията, които земеделските производители могат да подадат за премията и за една календарна година.

Член 63

Среден млеконадой

Средният млеконадой се изчислява на базата на средните стойности, посочени в приложение V. Въпреки това за целите на споменатото изчисление държавите-членки могат да използват признат от тях документ, който удостоверява средния млеконадой на млечното стадо на земеделския производител.

Член 64

Допълнителна национална премия

1.   Допълнителната национална премия за крави с бозаещи телета, предвидена в член 111, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 73/2009, може да се отпуска само на земеделски производители, които получават за същата календарна година премия за крави с бозаещи телета.

Допълнителните национални премии за крави с бозаещи телета се отпускат само в рамките на ограничението на броя на животните, които са допустими за подпомагане с премия за крави с бозаещи телета, ако е необходимо след прилагане на пропорционалното намаление, заложено в член 115, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009.

2.   Държавите-членки могат да заложат допълнителни условия за отпускането на допълнителната национална премия за крави с бозаещи телета. За всички такива условия те информират Комисията своевременно преди последните да влязат в сила.

3.   В срок най-късно до 31 август на всяка календарна година Комисията взема решение по отношение на това кои държави-членки отговарят на условията, заложени в член 111, параграф 5, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 65

Индивидуален таван

Държавите-членки определят индивидуален таван за всеки земеделски производител в съответствие с член 112, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 66

Уведомления

1.   Държавите-членки уведомяват Комисията в срок до 31 декември всяка година относно:

a)

всички промени по отношение на намалението, посочено в член 113, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009;

б)

когато е приложимо — всички изменения на мерките, предприети съгласно член 113, параграф 3, буква а) от същия регламент.

2.   В срок най-късно до 31 юли на всяка календарна година държавите-членки съобщават на Комисията следната информация по електронен път, като използват формуляра, който им е предоставен от Комисията:

a)

броя на правата за получаване на премии, които са били върнати без компенсаторни плащания в националния резерв вследствие на прехвърляния на права без прехвърляния на стопанства по време на предходната календарна година;

б)

броя на неизползваните права за получаване на премии, както е посочено в член 69, параграф 2, които са били прехвърлени в националния резерв по време на предходната календарна година;

в)

броя на правата, които са били отпуснати по силата на член 114, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 по време на предходната календарна година.

Член 67

Права, които са били получени безвъзмездно

Освен в надлежно обосновани извънредни обстоятелства, когато земеделски производител е получил безвъзмездно права за получаване на премии от националния резерв, той няма право да прехвърля и/или преотстъпва временно правата си през следващите три календарни години.

Член 68

Използване на правата

1.   Земеделски производител, който притежава права, може да ги използва, като се възползва сам от тях и/или ги преотстъпва срещу заплащане на други земеделски производители.

2.   Когато един земеделски производител не е използвал минималния процент от правата си, определен в съответствие с параграф 4, по време на всяка една календарна година, частта, която е останала неизползвана, се прехвърля обратно в националния резерв, освен в следните случаи:

a)

в случай на земеделски производители, които имат не повече от седем права за получаване на премии, когато земеделският производител не е използвал минималния процент от правата си, определен в съответствие с параграф 4, по време на всяка една от две последователни календарни години, частта, която той не е използвал през последната календарна година, се прехвърля към националния резерв,

б)

в случай на земеделски производител, който участва в програма за екстензификация, призната от страна на Комисията,

в)

в случай на земеделски производител, който участва в схема за ранно пенсиониране, призната от страна на Комисията, в която прехвърлянето и/или временното преотстъпване на права не е задължително, или

г)

при извънредни и надлежно обосновани обстоятелства.

3.   Временното преотстъпване е само по отношение на цели календарни години и се отнася до поне минималния брой животни, предвиден в член 69, параграф 1. В края на всеки период на временно преотстъпване, който не може да надвишава три последователни години, и освен в случай на прехвърляне на права, земеделският производител следва да си възвърне всички права за себе си и да ги задържи за не по-малко от две последователни календарни години. Ако земеделският производител не се възползва от поне минималния процент от правата си, определен в съответствие с параграф 4, по време на всяка една от двете години, държавата-членка, освен при извънредни и надлежно обосновани обстоятелства, отнема и връща в националния резерв, за всяка една година, онази част от правата на земеделския производител, която той не е използвал.

Въпреки това, в случай на земеделски производители, които участват в схеми за ранно пенсиониране, признати от страна на Комисията, държавите-членки могат да предвидят общата продължителност на временното преотстъпване на базата на такива схеми да бъде увеличена.

Земеделските производители, които са взели решение да участват в програма за екстензификация в съответствие с мярката, дефинирана в член 2, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 2078/92, или в програма за екстензификация в съответствие с членове 22 и 23 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 или в програма за екстензификация в съответствие с член 39 от Регламент (ЕО) № 1698/2005, нямат право да преотстъпват временно и/или да прехвърлят правата си по време на целия период на участието им в програмата. Настоящата алинея не се прилага в случаите, в които програмата разрешава прехвърляния и/или временни преотстъпвания на права в полза на земеделски производители, чието участие в мерки, различни от посочените в настоящата алинея мерки, изисква придобиването на права.

4.   Минималният процент на използване на правата за получаване на премии е 70 %. Въпреки това държавите-членки могат да увеличат посочения процент до 100 %.

Те предварително информират Комисията относно процента, който възнамеряват да прилагат, и относно всякакви изменения в него.

Член 69

Прехвърляне на права и временно преотстъпване

1.   Държавите-членки могат да заложат, на базата на своите производствени структури, минимален брой права за получаване на премии, които могат да са обект на частично прехвърляне, което не включва прехвърляне и на стопанството. Този минимален брой не може да надвишава пет права за получаване на премии.

2.   Прехвърлянията на права за получаване на премии и временното преотстъпване на такива права пораждат действие само след като за тях е изпратено съвместно уведомление до компетентните органи в държавата-членка от страна на земеделския производител, който прехвърля и/или преотстъпва правата, и от страна на земеделския производител, който получава правата.

Такова уведомяване се извършва в рамките на един краен срок, определен от държавата-членка, но не по-късно от датата на подаване на заявлението за премия от страна на земеделския производител, който получава правата, освен в случаите, при които прехвърлянето става по силата на наследство. В тези случаи земеделският производител, който получава правата, трябва да бъде в състояние да представи съответните правни документи, за да докаже, че наистина е наследник на покойния земеделски производител.

Член 70

Промяна на индивидуалния таван

В случай на прехвърляния или временни преотстъпвания на права за получаване на премии, държавите-членки определят нов индивидуален таван и уведомяват засегнатите земеделски производители относно броя на правата за получаване на премии, на които те имат право, в срок не по-късно от 60 дни от последния ден на периода, по време на който производителят е подал своето заявление.

Първата алинея не се прилага в случаите, при които прехвърлянето поражда действие по силата на наследяване.

Член 71

Земеделски производители, които не притежават земята, която обработват

Земеделски производители, които обработват само земя, която е публична или колективна собственост, и които вземат решение да спрат да обработват тази земя и да прехвърлят всичките си права на друг земеделски производител, се третират по същия начин като земеделските производители, които продават или прехвърлят своите стопанства. Във всички други случаи такива земеделски производители се третират по същия начин като земеделските производители, които прехвърлят само своите права за получаване на премии.

Член 72

Прехвърляния посредством националния резерв

Когато държавите-членки предвидят, че прехвърлянето на права без прехвърляне на стопанството ще се извършва посредством националния резерв в съответствие с член 113, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, те прилагат националните си разпоредби, аналогични на установените в членове 69—71. Освен това в такива случаи:

държавите-членки могат да предвидят временното преотстъпване да се извършва посредством националния резерв;

в случай на прехвърляне на права за получаване на премии или на временно преотстъпване вследствие на прилагането на разпоредбите на първото тире, прехвърлянето към резерва поражда действие само след като за него е изпратено уведомление от компетентните органи в държавата-членка до земеделския производител, който прехвърля и/или временно преотстъпва правата си, а прехвърлянията от резерва към друг земеделски производител пораждат действие само след като за тях е изпратено уведомление от компетентните органи до споменатия земеделски производител.

В допълнение тези разпоредби трябва да гарантират, че от страна на държавата-членка ще бъде извършено плащане по отношение на онази част от правата, която не се покрива от член 113, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, съответстващо на плащането, които би се получило в резултат на директно прехвърляне между земеделските производители, като по-специално се взема предвид тенденцията в производството в рамките на съответната държава-членка. Това плащане се равнява на сумата, която ще бъде поискана от земеделския производител, който ще получи еквивалентните права от националния резерв.

Член 73

Частични права

1.   Когато изчисленията, които следва да се направят съгласно членове 65—72, дават като резултат числа, които не са цели числа, се взема предвид само първият знак след десетичната запетая.

2.   Когато прилагането на разпоредбите на настоящия раздел дава като резултат частични права за получаване на премии, независимо дали става дума за земеделските производители или за националния резерв, тези частични права се акумулират и събират.

3.   Когато един земеделски производител притежава частични права, тези частични права за получаване на премии му носят право да получава само съответстващата част от сумата на премията и, когато това е приложимо, само съответстващата част от сумата на допълнителната национална премия, посочена в член 64.

Член 74

Специална схема за юници

1.   Държавите-членки, които искат да се възползват от възможността, предвидена в член 115, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, информират Комисията за това и същевременно съобщават на Комисията съответните данни, които позволяват да се установи дали са изпълнени условията, посочени в член 115, параграф 1 от същия регламент.

Където е приложимо, съответните държави-членки съобщават и специфичния таван, определен от тях.

Комисията взема решение кои държави-членки отговарят на условията, посочени в член 115, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Решенията, които са в сила към датата на влизане в сила на настоящия регламент, продължават да бъдат в сила.

2.   Държавите-членки, които отговарят на условията, посочени в член 115, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, уведомяват Комисията в срок най-късно до 1 януари на съответната година относно всякакви изменения на специфичния национален таван, определен от тях.

3.   Държавите-членки, които прилагат специалната схема, определят критерии, които да осигурят, че премията се изплаща само на земеделски производители, чиито стада юници са предназначени за увеличаване на стадата с крави. Споменатите критерии могат да включват по-специално възрастови ограничения и/или изисквания по отношение на породния състав. В срок до 31 декември на годината, предхождаща съответната година, държавите-членки информират Комисията относно приетите критерии. Всички последващи изменения се съобщават на Комисията в срок до 31 декември на годината, предхождаща съответната година.

4.   Когато прилагането на пропорционалното намаление, посочено в член 115, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, дава като резултат брой допустими за подпомагане животни, който е по-малък от цяло число, по отношение на частта от цялото число се отпуска съответстващата част от сумата на единица от премията и, където това е приложимо, от сумата на единица от допълнителната национална премия, посочена в член 64. За тази цел се взема предвид само първият знак след десетичната запетая.

5.   В държавите-членки, които прилагат специалната схема, изискването, заложено в член 111, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 по отношение на минималния брой отглеждани животни, се изпълнява изцяло или само с бройките крави с бозаещи телета, в случай че земеделският производител е подал заявление за получаване на премия за крави с бозаещи телета, или с бройките юници, в случай че земеделският производител е подал заявление за получаване на премия за юници.

6.   Разпоредбите на членове 65—73 не се прилагат за настоящата специална схема.

Член 75

Закръгляване на броя на животните

Ако изчислението на максималния брой юници като процентно съотношение, заложен в член 111, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, дава като резултат число, което не е цяло число, резултатът се закръгля в посока надолу до най-близкото цяло число — в случай че първата цифра след десетичната запетая е по-малка от 5, и в посока нагоре до най-близкото цяло число — в случай че първата цифра след десетичната запетая е 5 или по-голяма от 5.

Раздел 3

Разпоредби, които са общи за специалната премия и за премията за крави с бозаещи телета

Член 76

Заявления за специалната премия и за премията за крави с бозаещи телета

По административни причини държавите-членки могат да предвидят, че заявленията за директни плащания, посочени в член 19 от Регламент (ЕО) № 73/2009, по отношение на специалната премия и на премията за крави с бозаещи телета, се подават за поне минимален брой животни, при условие че този брой не надвишава три.

Раздел 4

Премия за клане

Член 77

Декларация за участие

Държавите-членки могат да предвидят, че за да отговаря на условията за отпускане на предвидената в член 116 от Регламент (ЕО) № 73/2009 премия за клане за дадена календарна година, всеки земеделски производител, преди или едновременно с подаването на първото си заявление за същата календарна година, подава и декларация за участие в схемата.

Когато земеделският производител не е направил никакви промени в декларацията си за участие, държавата-членка може да приеме, че декларацията от предходната година продължава да е в сила.

Член 78

Заявления

1.   Заявленията за подпомагане включват цялата информация, която е необходима за изплащането на премията за клане, по-специално датата на раждане на животното, в случай че става дума за животни, родени след 1 януари 1998 г.

Заявленията за подпомагане се подават в рамките на период, който се определя от държавата-членка и който не може да надвишава шест месеца след клането на животното или, когато животното е изнесено, след датата, на която то е напуснало митническата територия на Общността. Споменатият период изтича не по-късно от края на февруари на следващата година, освен в извънредни случаи, в които животните са били експедирани или изнесени и за които въпросната държава-членка взема решение. При спазване на посоченото ограничение във времето, държавите-членки могат да определят периоди и дати за подаване на заявленията за подпомагане и да определят броя на заявленията, които всеки земеделски производител има право да подаде в рамките на една календарна година.

Държавите-членки могат да разрешат заявленията да бъдат подавани чрез посредник (лице, което не е самият земеделски производител). В такива случаи заявлението съдържа името и адреса на земеделския производител, който желае да се счита за допустим за подпомагане с премията за клане.

В допълнение към изискванията, които са въведени като част от интегрираната система, всяко заявление съдържа:

a)

в случаите, в които безвъзмездната помощ се отпуска при клането — сертификат от кланицата или всякакъв документ, издаден или заверен от кланицата, който съдържа най-малко същата информация и в който се посочва:

i)

името и адресът на кланицата (или еквивалентен на тази информация код),

ii)

датата на клането, идентификационният номер и кланичният номер на животното,

iii)

в случай на телета — кланичното тегло, освен когато се прилага член 79, параграф 4;

б)

в случаите, в които животното се изнася за трета държава:

i)

името и адреса на износителя (или еквивалентен на тази информация код),

ii)

идентификационния номер на животното,

iii)

декларацията за износ, в която се посочва възрастта на животното — за животните, родени след 1 януари 1998 г., и, в случаите на телета, освен когато се прилага член 79, параграф 4 — живото тегло, което не може да надвишава 300 килограма,

iv)

доказателство, че животното действително е напуснало митническата територия на Общността, което се доказва по същия начин, както при кандидатстването за възстановяване при износ.

Държавите-членки могат да предвидят информацията, посочена в четвърта алинея, букви а) и б), да се изпраща посредством одобрен от държавата-членка орган или органи, които могат да използват информационни технологии.

Държавите-членки провеждат редовни, необявени проверки по отношение на точността на издаваните сертификати или документи и, когато това е подходящо, по отношение на информацията, посочена в четвърта алинея.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите-членки могат да предвидят информацията по отношение на клането на животните, въвеждана в компютризираните бази данни, посочени в член 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1760/2000, и изпращана от страна на кланиците до компетентните органи, да се счита за заявления за получаване на премията за клане, подадени от земеделските производители, при условие че споменатите бази данни предоставят достатъчни гаранции, задоволително за държавата-членка, по отношение на точността на съдържащите се в тях данни за целите на схемата за премии за клане и, където е приложимо, за целите на изплащането на специалната премия при клане.

Въпреки това държавите-членки могат да предвидят да се подават заявления. В такъв случай те могат да определят вида на информацията, която следва да придружава заявлението.

Държавите-членки, които решат да прилагат настоящия параграф, информират Комисията за всички последващи промени преди тяхното прилагане.

Държавите-членки гарантират, че данните, които се предоставят на разплащателната агенция, включват цялата информация, необходима за изплащане на премията за клане, и по-специално:

a)

видовете и броя на животните, както е посочено в член 116, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, заклани през съответната година;

б)

информация относно спазването на възрастовите ограничения и кланичното тегло на животните, посочени в същия член, и спазването на периода на задържане, посочен в член 80 от настоящия регламент;

в)

където е приложимо — информацията, необходима за изплащане на специалната премия при клане.

3.   За животни, които са били обект на вътреобщностна търговия след посочения в член 80 период на задържане, дори когато държавата-членка, в която е извършено клането, е решила да прилага дерогацията, предвидена в параграф 2 от настоящия член, кланицата пак издава документа, посочен в параграф 1, четвърта алинея, буква а) от настоящия член.

Въпреки това, когато техните системи за обмен на данни са съвместими, две държави-членки могат да се съгласят да прилагат параграф 2.

Държавите-членки си оказват взаимно съдействие за осигуряване на ефективен контрол по отношение на автентичността на представените документи и/или точността на обменените данни. За тази цел държавата-членка, в която се извършва плащането, изпраща редовно в държавата-членка, където се извършва клането, обобщение на данните, групирани по кланици, по отношение на сертификатите за клане (или еквивалентна на тях информация), получени от втората държава-членка.

Член 79

Тегло и представяне на кланичните трупове

1.   За целите на член 116, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, кланичните трупове на телета се представят одрани, изкормени и обезкръвени, без главата и краката, но с черния дроб, бъбреците и околобъбречната лой.

2.   Теглото, което се взема предвид, е теглото на кланичния труп след охлаждане, или теглото на все още топлия кланичен труп, установено колкото е възможно по-скоро след клането, и намалено с 2 %.

3.   Когато кланичните трупове са представени без черния дроб, бъбреците и/или околобъбречната лой, теглото им се увеличава със:

a)

3,5 килограма за черния дроб;

б)

0,5 килограма за бъбреците;

в)

3,5 килограма за околобъбречната лой.

4.   Държавите-членки могат да предвидят, че изискването по отношение на теглото, посочено в член 116, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, се счита за спазено, когато телетата са под шестмесечна възраст по време на клането или износа.

Когато кланичното тегло не може да бъде установено в кланицата, изискването по отношение на теглото, посочено в член 116, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009, се счита за спазено, ако живото тегло на животното не надвишава 300 килограма.

Член 80

Период на задържане

1.   Премията за клане се отпуска на земеделски производител, който е отглеждал животното в продължение на минимален период на задържане, не по-кратък от два месеца, който приключва не по-рано от един месец преди датата на клането или не по-рано от два месеца преди датата на износа.

2.   В случаите на телета, заклани под тримесечна възраст, периодът на задържане е един месец.

Член 81

Национални тавани

1.   Националните тавани, посочени в член 116, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, са определени в приложение VI към настоящия регламент.

2.   Когато прилагането на пропорционалното намаление, предвидено в член 116, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 73/2009, дава като резултат брой допустими за подпомагане животни, който е по-малък от цяло число, по отношение на частта от цялото число се отпуска съответстващата част от сумата на единица от премията за клане. За тази цел се взема предвид само първият знак след десетичната запетая.

Раздел 5

Общи разпоредби

Член 82

Авансови плащания

1.   В съответствие с член 29, параграф 4, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009, въз основа на резултатите от административните проверки и проверките на място компетентният орган изплаща на земеделския производител, за броя на животните, за които се счита, че са допустими за подпомагане, авансово плащане в размер на 60 % от размера на специалната премия, премията за крави с бозаещи телета и премията за клане.

В случаите на специалната премия, специалната схема за юници, посочена в член 74, и премията за клане, процентът на авансовото плащане може да бъде намален от страна на държавата-членка, но не може да бъде по-малък от 40 %.

Авансовите плащания не могат да се изплащат преди 16 октомври на календарната година, по отношение на която е подадено заявлението за премията.

2.   Окончателното изплащане на премията е сума, равна на разликата между авансовото плащане и сумата на премията, която земеделският производител има право да получи.

Член 83

Година на разпределение

1.   Датата на подаване на заявлението се счита за оперативното събитие за целите на определянето на годината, за която ще бъдат отпускани премиите за животни, които се покриват от схемите на специалната премия и премията за крави с бозаещи телета, както и за определяне на броя на животинските единици, които следва да се използват при изчисляването на плътността на отглеждане.

Въпреки това, ако специалната премия се отпуска в съответствие с член 56, приложимият размер на премията е размерът, който е в сила към 31 декември на годината, по време на която са извършени клането или износът, в следните случаи:

a)

когато животното е заклано или изнесено не по-късно от 31 декември;

б)

когато заявлението за получаване на премията за същото животно е подадено след посочената дата.

2.   По отношение на премията за клане, за целите на прилагането на размера на помощта и на изчисляването на пропорционалното намаление в съответствие с член 81, годината на разпределение е годината, по време на която са извършени клането или износът.

Член 84

Глоби за незаконно използване или притежаване на определени вещества или продукти

В случай на повтарящи се нарушения чрез незаконното използване или притежаване на вещества или продукти, които не са разрешени от съответните разпоредби на Общността във ветеринарната област, държавите-членки определят, с оглед на сериозността на нарушенията, срока на изключване от схемите за подпомагане съгласно член 119, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 85

Определяне на индивидуалната квота за мляко

До края на седмия последователен период, заложен в член 66 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и като изключение от датите, определени в член 62, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, всяка държава-членка може да вземе решение, че в случай на млекопроизводители, които освобождават или поемат цялата или част от индивидуалната квота, считано от 31 март или съответно от 1 април, в съответствие с член 65, букви и) и к) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 или по силата на националните разпоредби, приети за прилагането на членове 73, 74 и 75 от същия регламент, максималната индивидуална квота за мляко, която е на разположение на земеделския производител и с която той е допустим за подпомагане с премията за крави с бозаещи телета, както и максималният брой на кравите с бозаещи телета, се определя към 1 април.

Член 86

Определяне на периодите на задържане

Последната дата на периодите на задържане, посочени в член 53, член 57, параграф 1, член 61 и член 80, е датата, независимо дали това е работен ден или не, предхождаща датата, която е със същото число като датата, на която е започнал периодът на задържане.

Член 87

Идентификация и регистрация на животните

Прилага се изискването за идентификация и регистрация на животните, заложено в член 117 от Регламент (ЕО) № 73/2009, за животни, родени преди 1 януари 1998 г., в съответствие с процедурата, заложена в Директива 2008/71/ЕО на Съвета (21), освен в случай на животни, които са обект на вътреобщностна търговия.

ДЯЛ III

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ДЯЛ V OТ РЕГЛАМЕНТ (EО) № 73/2009

ГЛАВА 1

Схема за единно плащане на площ

Член 88

Минимален размер на допустимата за подпомагане площ за едно стопанство

Минималният размер на допустимите за подпомагане площи за едно стопанство, за които могат да се поискат плащания на равнище по-високо от 0,3 ha, както е предвидено в член 124, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, е посочен в приложение VII към настоящия регламент.

Член 89

Земеделски площи

Земеделските площи по схемата за единно плащане на площ, предвидени в член 124, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, са посочени в приложение VIII към настоящия регламент.

Член 90

Производство на коноп

Разпоредбите, свързани със сортовете коноп, посочени в член 39, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и в член 10 от Регламент (ЕО) № 1120/2009, се прилагат mutatis mutandis по отношение на допустимостта за подпомагане по схемата за единно плащане на площ.

ГЛАВА 2

Допълнителни национални директни плащания

Член 91

Коефициент на намаление

Когато в определен сектор допълнителните национални директни плащания биха надвишили максимално разрешените равнища от страна на Комисията в съответствие с член 132, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 73/2009, процентът на допълнителните национални директни плащания в съответния сектор се намалява пропорционално, като се прилага коефициент на намаление.

Член 92

Условия за допустимост

За целите на член 132, параграф 7, буква б) от Регламент (ЕО) № 73/2009 Комисията взема предвид по-специално специфичните финансови пакети по (под)сектори, посочени в член 132, параграф 5 от същия регламент, и условията за допустимост за съответното директно плащане, прилагано към дадения момент в държавите-членки, различни от новите държави-членки, посочени в член 132, параграф 2, четвърта алинея от същия регламент.

За целите на член 132 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и на настоящата глава „съответното директно плащане, прилагано към дадения момент в държавите-членки, различни от новите държави-членки“ означава всяко директно плащане, посочено в приложение I към Регламент (ЕО) № 73/2009 и отпуснато в годината на прилагане на допълнителните национални директни плащания, чиито условия за допустимост са подобни на тези на съответното допълнително национално директно плащане.

Член 93

Контрол

Новите държави-членки прилагат подходящи контролни мерки с цел да се гарантира, че са спазени условията за отпускане на допълнителните национални директни плащания, дефинирани по силата на разрешението от страна на Комисията, в съответствие с член 132, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 94

Годишен доклад

В срок не по-късно от 30 юни на годината след прилагането на мерките новите държави-членки представят доклад с информация относно мерките за прилагане на допълнителните национални директни плащания. Докладът обхваща най-малко следното:

a)

всички промени в ситуацията, които дават отражение върху допълнителните национални директни плащания;

б)

за всяко едно от допълнителните национални директни плащания — броят на бенефициерите, общият размер на отпуснатата допълнителна национална помощ, хектарите, броят на животните или другите единици, за които са изплатени помощи;

в)

доклад относно контролните мерки, приложени в съответствие с член 93.

Член 95

Държавни помощи

Допълнителните национални директни плащания, изплатени не в съответствие с разрешението от страна на Комисията, посочено в член 132, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 73/2009, се считат за неправомерни държавни помощи по смисъла на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета (22).

ДЯЛ IV

ОТМЯНА, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 96

Отмяна

1.   Регламент (ЕО) № 1973/2004 се отменя, считано от 1 януари 2010 г.

Въпреки това, той продължава да се прилага за заявленията за подпомагане, отнасящи се за 2009 г. и предходните премийни години.

2.   Позоваванията на Регламент (ЕО) № 1973/2004 се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение IX.

Член 97

Преходни разпоредби

Чрез дерогация от член 32, параграф 2 и член 159, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1973/2004 по отношение на помощите за енергийни култури съгласно глава 8 и схемата за доброволно оставяне на земи под угар съгласно глава 16 от същия регламент, преработката на суровините от реколта 2009 г. се осъществява до определена от съответната държава-членка дата, която не може да бъде по-късно от 31 юли 2011 г.

По отношение на реколтата от култури, различни от едногодишните култури, която ще бъде прибрана след 2009 г., глави 8 и 16 от Регламент (ЕО) № 1973/2004 престават да се прилагат, считано от 2010 г., а гаранциите, депозирани в съответствие с член 31, параграф 3 и член 158, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1973/2004, се освобождават до дата, която се определя от съответната държава-членка и която не може да бъде по-късно от 31 юли 2010 г.

Член 98

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за заявления за подпомагане, отнасящи се за премийни периоди, които започват от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 345, 20.11.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(5)  ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2298/66.

(6)  ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2309/66.

(7)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74.

(8)  ОВ L 281, 4.11.1999 г., стр. 30.

(9)  ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1.

(10)  Вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.

(11)  Вж. страница 65 от настоящия брой на Официален вестник.

(12)  ОВ L 171, 1.7.2009 г., стр. 6.

(13)  ОВ L 339, 24.12.2003 г., стр. 36.

(14)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 29.

(15)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 49.

(16)  ОВ L 215, 30.7.1992 г., стр. 85.

(17)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80.

(18)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(19)  ОВ L 214, 4.8.2006 г., стр. 1.

(20)  ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 3.

(21)  ОВ L 213, 8.8.2008 г., стр. 31.

(22)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПЕЦИФИЧНО ПЛАЩАНЕ ЗА КУЛТУРА — ОРИЗ

Изчисление на коефициента на намаление, посочен в член 8

1.   За констатиране на евентуалното надвишаване на базовата площ, посочено в член 76 от Регламент (ЕО) № 73/2009, компетентният орган на държавата-членка взема предвид от една страна базовите площи или базовите подплощи, определени в член 75 от същия регламент, а от друга страна — общата сума на площите, за които са подадени заявления за подпомагане за тези базови площи и базови подплощи.

2.   При определяне на общата площ, за която са подадени заявления за подпомагане, не се вземат под внимание заявления или части от заявления, за които чрез проверка е доказано, че са явно необосновани.

3.   Ако се констатира надвишаване за някои базови площи или базови подплощи, държавата-членка установява процента на превишението за тях, изчислен до два знака след десетичната запетая, и в съответствие с крайния срок, посочен в член 6 от настоящия регламент. Когато може да се очаква надвишаване, държавата-членка незабавно информира производителите.

4.   Коефициентът на намаление за специфичното плащане за култура — ориз се изчислява в съответствие с член 76 от Регламент (ЕО) № 73/2009 съгласно следната формула:

Коефициент на намаление = референтната площ на базовата подплощ, разделена на общата площ, за която са подадени заявления за подпомагане за тази базова подплощ.

Намаленото специфично плащане за култура — ориз се изчислява съгласно следната формула:

Намалено специфично плащане за култура — ориз = специфично плащане за култура — ориз, умножено по коефициента на намаление.

Коефициентът на намаление и намаленото специфично плащане за култура — ориз се изчисляват за всяка една базова подплощ след прилагане на преразпределението, предвидено в член 76, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009. Преразпределението се извършва в полза на базовите подплощи, в които ограниченията са били превишени. То се извършва пропорционално на превишенията, отчетени в базовите подплощи, в които ограниченията са били превишени.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТЕСТ ЗА ГОРЧИВИ ЛУПИНИ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 13, ПАРАГРАФ 5

Тестът се извършва върху проба от 200 зърна, взети от количество с тегло 1 kg, от всяка партида с максимално тегло 20 t.

Тестът е предназначен само да предостави качествено доказателство за наличието на горчиви зърна в пробата. Толерантността за хомогенност е 1 зърно на всеки 100. Прилага се методът на разрязване на зърната (Grain-Cut), така както е описан в трудовете на Von Sengbusch (1942 г.), на Иванов и Смирнова (1932 г.) и на Eggebrecht (1949 г.). Сухите или набъбнали зърна се разрязват напречно. Половинките от зърната се поставят в сито и се потапят в йоден разтвор за десет секунди, след което се изплакват под течаща вода за пет секунди. Разрязаните повърхности на горчивите зърна се оцветяват в кафяво, докато тези, които са с ниско съдържание на алкалоиди, остават жълти.

За приготвяне на йодния разтвор се разтварят 14 g калиев йодат в минимално количество вода, добавят се 10 g йод и се разрежда, докато разтворът достигне обем от 1 000 cm3. Разтворът се оставя да престои една седмица преди употреба. Съхранява се в тъмни бутилки. Преди употреба основният разтвор се разрежда в съотношение от три до пет пъти спрямо първоначалния му обем.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

РАЙОНИ, ОТГОВАРЯЩИ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРЕМИЯТА ЗА КОЗИ

1.   България: цялата страна.

2.   Кипър: цялата страна.

3.   Португалия: цялата страна, с изключение на Азорските острови.

4.   Словения: цялата страна.

5.   Словакия: всички планински райони по смисъла на член 18 от Регламент (ЕО) № 1257/1999.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПИСЪК НА ПОРОДИТЕ ЖИВОТНИ ОТ РОДА НА ЕДРИЯ РОГАТ ДОБИТЪК, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 59

Английско червено говедо (Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — German Red — Lithuanian Red

Айршир (Ayrshire)

Арморикейн (Armoricaine)

Бретон (Bretonne pie noire)

Черношарено и червеношарено говедо (Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biała, Czerwono-biała, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, črno-bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

Гронингер Блааркоп (Groninger Blaarkop)

Гернси (Guernsey)

Джърси (Jersey)

Малкебортхорн (Malkeborthorn)

Реджана (Reggiana)

Черна Валдостана (Valdostana Nera)

Итасуоменкария (Itäsuomenkarja)

Ленсисуоменкария (Länsisuomenkarja)

Похиоисуоменкария (Pohjoissuomenkarja).


ПРИЛОЖЕНИЕ V

СРЕДЕН МЛЕКОНАДОЙ, ПОСОЧЕН В ЧЛЕН 63

(в килограми)

Белгия

6 920

Чешка република

5 682

Естония

5 608

Испания

6 500

Франция

5 550

Кипър

6 559

Латвия

4 796

Литва

4 970

Унгария

6 666

Австрия

4 650

Полша

3 913

Португалия

5 100

Словакия

5 006


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

НАЦИОНАЛНИ ТАВАНИ ЗА ПРЕМИЯТА ЗА КЛАНЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 81, ПАРАГРАФ 1

 

Възрастни животни от рода на едрия рогат добитък

Телета

Белгия

335 935

Испания

1 982 216

25 629

Португалия

325 093

70 911


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДОПУСТИМАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПЛОЩ ЗА ЕДНО СТОПАНСТВО ПО СХЕМАТА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ

Нови държави-членки

Минимален размер на допустимата за подпомагане площ за едно стопанство, посочен в член 124, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 (в хектари)

България

1

Същевременно стопанствата с най-малко 0,5 ha дълготрайни насаждения могат да заявят искане за плащания

Кипър

0,3

Чешка република

1

Естония

1

Унгария

1

Същевременно стопанства с повече от 0,3 ha овощни градини или лозя могат да заявят искане за плащания

Латвия

1

Литва

1

Полша

1

Румъния

1

Словакия

1


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПЛОЩИ ПО СХЕМАТА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ

Нови държави-членки

Земеделска площ по схемата за единно плащане на площ, посочена в член 124, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 (в хиляди хектари)

България

3 492

Кипър

140

Чешка република

3 469

Естония

800

Унгария

4 829

Латвия

1 475

Литва

2 574

Полша

14 337

Румъния

8 716

Словакия

1 880


ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

Таблица на съответствието

Регламент (EО) № 1973/2004

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 5

Член 2, параграф 2

Член 5, параграф 3

Член 2, параграф 3

Член 3

Член 2, параграф 5

Член 13

Член 3

Член 4

Член 4

Член 6

Член 5

Член 6

Член 7

Член 8

Член 9

Член 10

Член 11

Член 14

Член 12

Член 7

Член 13

Член 8

Член 14

Член 9

Член 15

Член 15

Член 16

Член 16

Член 17

Член 17

Член 18

Член 19

Член 10

Член 20

Член 11

Член 21

Член 12

Член 22

Член 23

Член 24

Член 25

Член 26

Член 27

Член 28

Член 29

Член 30

Член 31

Член 32

Член 33

Член 34

Член 35

Член 36

Член 36а

Член 37

Член 38

Член 39

Член 40

Член 41

Член 42

Член 43

Член 44

Член 45

Член 46

Член 18

Член 47

Член 19

Член 48

Член 20

Член 49

Член 21

Член 49а

Член 22

Член 50

Член 23

Член 51

Член 52

Член 53

Член 54

Член 55

Член 56

Член 57

Член 58

Член 59

Член 60

Член 61

Член 62

Член 63

Член 64

Член 65

Член 66

Член 67

Член 68

Член 69

Член 70

Член 35

Член 71

Член 36

Член 72

Член 37

Член 73

Член 38

Член 74

Член 39

Член 75

Член 40

Член 76

Член 41

Член 77

Член 42

Член 78

Член 43

Член 79

Член 44

Член 80

Член 45

Член 81

Член 46

Член 82

Член 47

Член 83

Член 48

Член 84

Член 49

Член 85

Член 86

Член 87

Член 50

Член 88

Член 51

Член 89

Член 52

Член 90

Член 53

Член 91

Член 54

Член 92

Член 55

Член 93

Член 56

Член 94

Член 57

Член 95

Член 58

Член 96

Член 97

Член 98

Член 99

Член 59

Член 100

Член 60

Член 101

Член 61

Член 102

Член 62

Член 103

Член 63

Член 104

Член 64

Член 105

Член 65

Член 106

Член 66

Член 107

Член 67

Член 108

Член 68

Член 109

Член 69

Член 110

Член 70

Член 111

Член 71

Член 112

Член 72

Член 113

Член 73

Член 114

Член 74

Член 115

Член 75

Член 116

Член 76

Член 117

Член 118

Член 118а

Член 118б

Член 118в

Член 118г

Член 119

Член 120

Член 77

Член 121

Член 78

Член 122

Член 79

Член 123

Член 80

Член 124

Член 81

Член 125

Член 126

Член 82

Член 127

Член 83

Член 128

Член 129

Член 84

Член 130

Член 85

Член 130а

Член 86

Член 131

Член 132

Член 87

Член 133

Член 134

Член 88

Член 135

Член 89

Член 90

Член 136

Член 137

Член 138

Член 139

Член 91

Член 139а

Член 92

Член 140

Член 93

Член 141

Член 94

Член 142

Член 95

Член 142а

Член 143

Член 144

Член 145

Член 146

Член 147

Член 148

Член 149

Член 150

Член 151

Член 152

Член 153

Член 154

Член 155

Член 156

Член 157

Член 158

Член 159

Член 160

Член 163

Член 164

Член 165

Член 166

Член 167

Член 168

Член 169

Член 170

Член 171

Член 171а

Член 24

Член 171аа

Член 25

Член 171аб

Член 26

Член 171ав

Член 27

Член 171аг

Член 28

Член 171ад

Член 29

Член 171ае

Член 30

Член 171аж

Член 171аз

Член 171аи

Член 171б

Член 171ба

Член 171бб

Член 171бв

Член 171в

Член 171ва

Член 171вб

Член 171вв

Член 171вг

Член 171вд

Член 171ве

Член 171вж

Член 171вз

Член 171ви

Член 171вй

Член 171вк

Член 171вл

Член 171вм

Член 171вн

Член 171во

Член 171вп

Член 171г

Член 31

Член 171га

Член 32

Член 171гб

Член 33

Член 171гв

Член 34

Член 172

Член 96

Член 97

Член 173

Член 98

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение I

Приложения III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Приложение X

Приложение III

Приложения XI, XII, XIII, XIV

Приложение XV

Приложение IV

Приложение XVI

Приложение V

Приложение XVII

Приложение VI

Приложения XVIII, XIX

Приложение XX

Приложение VII

Приложение XXI

Приложение VIII

Приложения XXII—XXX


2.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/65


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1122/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета относно кръстосано спазване, модулация и интегрираната система за администриране и контрол по схемите за директно подпомагане на земеделски производители, предвидени за посочения регламент, както и за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно кръстосано спазване по предвидената схема за подпомагане на лозаро-винарския сектор

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1) и по-специално членове 85ч и 103ща, във връзка с член 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003, и по-специално член 142, букви б), в), г), д), з), к), л), м), н), о), р) и т) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 73/2009 се отменя и заменя Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламенти (ЕИО) № 2019/93, (ЕО) № 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001, (ЕО) № 1454/2001, (ЕО) № 1868/94, (ЕО) № 1251/1999, (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 1673/2000, (ЕИО) № 2358/71 и (ЕО) № 2529/2001 и въвежда редица изменения в единната схема за плащане, както и някои други схеми за директни плащания. В същото време с него се отменят редица схеми за директно плащане, считано от 2010 г. Нещо повече, с него се въвеждат редица промени в системата, съгласно които директни плащания за земеделски производител, неотговарящ на някои изисквания в сферата на общественото здравеопазване, опазване здравето на животните и растенията, опазване на околната среда и хуманно отношение към животните („кръстосано спазване“), подлежат на намаления или изключвания.

(2)

Схемите за директно плащане бяха въведени за пръв път през 1992 година като резултат от реформата на Общата селскостопанска политика и бяха допълнително развити при последващите реформи. Схемите бяха подчинени на интегрирана система за администриране и контрол (наричана по-долу „интегрирана система“). Тази система, както е установена в Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията от 24 април 2004 г. за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламенти (ЕО) № 1782/2003 и (ЕО) № 73/2009 на Съвета, както и за прилагане на кръстосано спазване, предвидено в Регламент (ЕО) № 479/2008 (2) на Съвета, се доказа като ефективно и ефикасно средство за осъществяването на схеми за директни плащания. Регламент (ЕО) № 73/2009 се основава на тази интегрирана система.

(3)

Като се отчетат направените изменения по директните плащания с Регламент (ЕО) № 73/2009, е целесъобразно Регламент (ЕО) № 796/2004 да бъде отменен и заменен, като новият Регламент бъде основан на принципите, установени от Регламент (ЕО) № 796/2004. В същото време, в резултат на включването на лозаро-винарския сектор в Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета, е целесъобразно да се заменят препратките към Регламент (ЕО) № 479/2008 (3) на Съвета, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 796/2004, с препратки към Регламент (ЕО) № 1234/2007. От съображения за съгласуваност някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 796/2004 следва да бъдат включени в Регламент (ЕО) № 1120/2009 на Комисията (4), с който бе отменен и заменен Регламент (ЕО) № 795/2004 на Комисията от 21 април 2004 година за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (5).

(4)

С Регламент (ЕО) № 73/2009 се оставя избор на държавите-членки по отношение на прилагането на някои схеми за помощи, предвидени в него. Затова с настоящия Регламент следва да се уреди администрирането и контрола, които ще се осъществяват в държавите-членки с оглед на техния евентуален избор да приложат някои схеми за помощи. По тази причина съответните разпоредби на настоящия Регламент следва да се прилагат само до степента, в която държавите-членки са направили такъв избор.

(5)

Регламент (ЕО) № 73/2009 предвижда, като част от изискванията за кръстосано спазване, някои задължения за държавите-членки, от една страна, и за индивидуалните земеделски производители, от друга страна, по отношение на поддържането на постоянни пасища. Необходимо е да се определят подробни правила за изчисляване на съотношението между постоянни пасища и земеделска земя, което трябва да се поддържа, и да се определят индивидуалните задължения на ниво земеделски производители, които трябва да се спазват, когато се установи, че съотношението намалява за сметка на земята за постоянни пасища.

(6)

С оглед осъществяването на ефективен контрол и за да се предотврати представянето на многобройни заявления за помощи пред различни разплащателни агенции в рамките на една държава-членка, държавите-членки трябва да определят единна система за регистриране на самоличността на земеделските производители, представящи заявления за помощи съгласно интегрираната система.

(7)

Необходими са подробни правила по отношение на системата за идентификация на земеделски парцели, която ще действа в държавите-членки в съответствие с член 17 от Регламент (ЕО) № 73/2009. В съответствие с тази разпоредба трябва да се използват техники на компютризирана географска информационна система (ГИС). Необходимо е да се изясни на какво ниво ще действа системата и степента на детайлизираност на информацията, която трябва да бъде на разположение в ГИС.

(8)

С цел гарантиране на правилното въвеждане на схемата за единно плащане, определена в дял III от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки следва да създадат идентификационна и регистрационна система, съгласно която правата на плащане да могат да бъдат проследявани и която позволява, inter alia, кръстосани проверки на площите, обявени за целите на схемата за единно плащане, с правата на плащане на всеки земеделски производител и между различните права на плащане като такива.

(9)

Контролът на изпълнението на различните задължения за кръстосано спазване изисква създаването на контролна система и подходящи намаления. За тази цел, различни органи в рамките на държавите-членки следва да обменят информация за заявленията за помощи, контролните проби, резултатите от проверки на място и т. н. Следва да се предвидят разпоредби за основните елементи на такава система.

(10)

С цел опростяване, на държавите-членки следва да бъде позволено да вземат решение всички заявления за помощ по дялове III и IV от Регламент (ЕО) № 73/2009 да бъдат обхванати от единното заявление.

(11)

Държавите-членки следва да вземат необходимите мерки, за да гарантират правилното функциониране на интегрираната система, когато за един и същ земеделски производител е отговорна повече от една разплащателна агенция.

(12)

С оглед осъществяването на ефективен контрол всякакъв вид употреба на площи и въпросните схеми за помощи следва да бъдат декларирани едновременно. За целта следва да се изготви разпоредба за представяне на единно заявление за помощи, обхващащо всички заявления за помощи, които по някакъв начин са свързани с площи. Нещо повече формуляр на единно заявление следва да се представя дори от земеделски производители, които не кандидатстват за някоя от помощите, подлежащи на единно заявление, ако имат земеделска площ на разположение. Уместно е обаче да се даде възможност на държавите-членки да освобождават земеделските производители от това задължение, когато информацията вече е на разположение на властите.

(13)

Държавите-членки следва да определят краен срок за подаване на единното заявление, който, с оглед осигуряване на своевременна обработка и проверки на заявлението, не трябва да е по-късно от 15 май. Въпреки това поради специфичните климатични условия в Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция, на тези държави-членки следва да бъде дадена възможност да определят по-късна дата, която не трябва да е след 15 юни. Нещо повече, в отделни случаи трябва да бъдат предвидени дерогации на същата тази правна основа, ако климатичните условия през дадена година в бъдеще го наложат.

(14)

В единното заявление земеделският производител трябва да декларира не само площта, която използва за земеделски цели, но също и своите права на плащане, като цялата информация, която е необходима за да се установи дали отговаря на условията за помощ, следва да се изисква заедно с единното заявление. Уместно е обаче да се даде възможност на държавите-членки за дерогация от някои задължения, когато правата на плащане, които ще бъдат предоставени през дадена година, все още не са окончателно определени.

(15)

С оглед опростяване на процедурите за кандидатстване и в съответствие с член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009 в този контекст следва да се изготвят разпоредби държавите-членки да предоставят на земеделския производител, доколкото е възможно, предварително отпечатана информация.

(16)

Всяка конкретна информация, свързана с производството на коноп, черупкови плодове, картофи за нишесте, семена, памук, плодове и зеленчуци и специфичното подпомагане, включено в единното заявление, следва да се изисква заедно с единното заявление или, когато е уместно в следствие на естеството на информацията — на по-късна дата. Освен това следва да се предвиди в единното заявление да се декларират и площи, за които не се кандидатства за помощ. В зависимост от вида на употребата може да е важно да се разполага с подробна информация относно това защо някои видове употреба трябва да се декларират отделно, докато други видове може да се декларират под едно заглавие. В случаите обаче, в които държавите-членки вече получават тази информация, следва да бъде разрешена дерогация от това правило.

(17)

В интерес на ефективния мониторинг всяка държава-членка следва освен това да определи минималния размер на земеделските парцели, които могат да бъдат предмет на заявление за помощи.

(18)

С оглед да се позволи максимална гъвкавост по отношение на планирането на земеделските производители относно употребата на площите, те следва да могат да променят своето единно заявление преди определени дати, когато обикновено се извършва сеитбата, при условие че са спазени всички отделни изисквания съгласно различните схеми за помощи и че компетентните органи още не са информирали земеделския производител за грешки, съдържащи се в единното заявление, нито са уведомили за проверка на място, установяваща грешки във връзка с частта, свързана с изменението. Вследствие на изменението трябва да бъде предоставена възможност съответните подкрепящи документи или договори, които следва да се представят, да бъдат адаптирани.

(19)

Точното подаване на заявлението за увеличение на стойността или предоставяне на права на плащане по схемата за единно плащане е от съществена важност за ефективното администриране. Следователно държавите-членки следва да определят краен срок за кандидатстване, който не трябва да е по-късно от 15 май. С оглед на опростяване на процедурите държавите-членки следва да имат право да вземат решение заявлението да може да бъде подадено едновременно с единното заявление. По тази причина Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция следва обаче да имат право да определят по-късна дата, която не трябва да е по-късно от 15 юни.

(20)

В случай, че дадена държава-членка избере да прилага различните схеми за помощи за живи животни, следва да се изготвят общи разпоредби относно подробните данни, които да бъдат включени в заявленията за помощи за живи животни.

(21)

В съответствие с член 117 от Регламент (ЕО) № 73/2009 премии по схемите за помощи за животни от рода на едрия рогат добитък могат да се заплащат единствено за животни, които са надлежно идентифицирани и регистрирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 (6) на Съвета. Поради това на земеделските производители, които са подали заявления по въпросните схеми за помощи, следва да бъде даден достъп в подходящо време до съответната информация.

(22)

Помощта за производителите на захарно цвекло и захарна тръстика, отделното плащане за захар и отделното плащане за плодове и зеленчуци, поради тяхното естество, не са свързани със земеделска площ, поради което разпоредбите, касаещи единното заявление, не се прилагат по отношение на тези схеми за плащане. Необходимо е да се вземат мерки за създаването на съответстваща процедура за кандидатстване.

(23)

Следва да се въведат допълнителни изисквания към кандидатстването за специфично подпомагане по член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, различно от плащания за площ и живи животни. Поради възможното разнообразие от специфични мерки за подпомагане, особено важно е земеделският производител да предостави цялата информация, която се изисква, за да се установи допустимостта. От практически съображения държавите-членки следва да имат право да изискват подкрепящите документи на по-късна дата от тази, която трябва да бъде определена за заявлението.

(24)

В случай на прилагане на член 68, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 73/2009, получателите не са земеделските производители, а взаимоспомагателни фондове, които са компенсирали земеделските производители за икономическа загуба. Трябва да се създадат специални изисквания за кандидатстването за подпомагане на взаимоспомагателни фондове, отразяващи необходимата информация за установяване на тяхната допустимост за плащането.

(25)

Следва да бъде определена общата рамка за въвеждане на опростени процедури в контекста на обмена на информация между земеделския производител и органите на държавите-членки. Тази рамка следва по-специално да предвижда възможността за използване на електронни средства. Трябва обаче да се гарантира по-специално, че обработените по този начин данни са напълно надеждни и че такива процедури действат без да има дискриминация между земеделските производители. Освен това, за да се опрости администрирането за земеделските производители, както и за националните органи, националните органи трябва да могат да изискват подкрепящите документи, необходими за потвърждаване на допустимостта на някои плащания, направо от източника на информацията, а не от земеделския производител.

(26)

Когато заявленията за помощи съдържат очевидни грешки, тези грешки следва да могат да бъдат поправени по всяко време.

(27)

Следва да се въведат правила за действие в ситуации, в които последната дата, свързана с подаването на различни заявления, документи или изменения, се пада в празничен ден, събота или неделя.

(28)

Необходимо е спазване на сроковете за представяне на заявления за помощи, за изменение на заявленията за помощи на площ и всички подкрепящи документи, договори или декларации, за да могат националните администрации да планират и след това да извършват ефективни проверки за коректността на заявленията за помощи. За целта следва да се изготвят разпоредби относно сроковете, в които е допустимо приемане на просрочени заявления. Нещо повече, следва да се прилага намаление, за да се насърчават земеделските производители да спазват сроковете.

(29)

Навременното подаване на заявленията за права на плащане от земеделските производители е от съществена важност за държавите-членки с оглед на своевременното определяне на правата на плащане. Следователно просрочено подаване на такива заявления следва да бъде разрешено единствено в рамките на съшия допълнителен срок, предвиден за просроченото подаване на всички заявления за помощи. Следва да бъде приложен и възпиращ процент за намаление на помощта, освен ако закъснението се дължи на случаи на непреодолима сила или извънредни обстоятелства.

(30)

Земеделските производители следва да имат право да оттеглят своите заявления за помощи или части от тях във всеки един момент, при условие че компетентният орган все още не е уведомил земеделския производител за някакви грешки, съдържащи се в заявлението за помощи, нито е съобщил за проверка на място.

(31)

Спазването на разпоредбите на схемите за помощи, управлявани съгласно интегрираната система, следва да се наблюдава ефективно. За тази цел, както и за да има хармонизирано ниво на мониторинг във всички държави-членки, е необходимо да се определят подробни критерии и технически процедури за извършване на административни проверки и проверки на място, по отношение както на критериите за допустимост, установени за схемите за помощи, така и на задълженията за кръстосано спазване. От съществена важност за мониторинга е да може да се извършват проверки на място. Затова трябва да могат да се отхвърлят заявления, ако даден земеделски производител попречи на провеждането на такива проверки.

(32)

Обявяване на проверки на място за допустимост или кръстосано спазване следва да е разрешено само, когато това няма да изложи проверките на опасност, като във всеки случай следва да се определят уместни срокове. Освен това, когато правилата на конкретния сектор за актове и стандарти по кръстосано спазване предвиждат проверките на място да са необявени, тези правила следва да се спазват.

(33)

Следва да се предвиди, когато е уместно, че държавите-членки трябва да предприемат комбиниране на различните видове проверки.

(34)

С оглед на ефективното откриване на нередности в административните проверки, следва да се създадат разпоредби по-специално по отношение на съдържанието на кръстосаните проверки. Последващите действия по нередностите следва да се проследяват чрез подходяща процедура.

(35)

Честа грешка при изпълнение на кръстосаните проверки е малко свръхдеклариране на общата земеделска площ в рамките на референтен парцел. С цел опростяване, когато референтен парцел е обект на заявление за помощи от двама или няколко земеделски производители, кандидатстващи за помощ по една и съща схема за помощи, и ако общата декларирана площ превишава земеделската площ с разлика, попадаща в рамките на определения толеранс за измерване на земеделски парцели, държавите-членки следва да имат право да предвидят пропорционално намаление на съответните площи. Съответните земеделски производители обаче следва да имат правото да подават жалби срещу такива решения.

(36)

Когато държава-членка се възползва от възможността, предвидена в член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, и бъдат отпуснати плащания на площ или за живи животни, целесъобразно е да се приложи същият брой проверки, както за други плащания, свързани с площ или живи животни. За останалите специфични мерки за подпомагане бенефициерите следва да се считат за отделна извадка от населението и да бъдат подложени на специфичен минимален брой проверки.

(37)

Следва да бъде определен минималният брой земеделски производители, които да бъдат проверени на място съгласно различните схеми за подпомагане. В случай че държавите-членки изберат прилагането на различни схеми за помощи за живи животни, следва да се предвиди интегриран и базиран на стопанства подход към земеделските производители, кандидатстващи за помощи по тези схеми.

(38)

Установяването на съществени нередности и несъответствия изисква повишаване на броя на проверките на място през текущата и/или следващата година до достигане на приемливо ниво на сигурност относно редовността на въпросните заявления за помощи. Разширяването на извадката, когато се отнася до кръстосано спазване, трябва да е насочено към съответните актове или стандарти.

(39)

Проверките на място на земеделски производители, представящи заявления за помощи, не следва непременно да бъдат извършвани за всяко отделно животно или земеделски парцел. Проверките могат в някои случаи да се извършват въз основа на извадки. Въпреки това, когато това е възможно, извадката трябва да бъде разширена до степен, гарантираща надеждно и представително ниво на сигурност. В някои случаи може да е наложително извадката да бъде разширена до пълен контрол. Държавите-членки следва да определят критериите за избор на извадката за проверка.

(40)

Извадката на минималния процент проверки на място трябва да се определи частично въз основа на анализ на риска и частично на случаен принцип. Компетентният орган следва да определи рисковите фактори, тъй като той най-добре може да избере съответните рискови фактори. С цел гарантиране на подходящ и ефективен анализ на риска, е необходимо ефективността на анализа на риска да бъде оценявана и осъвременявана годишно, като се отчита доколко всеки рисков фактор е подходящ чрез сравняване на резултатите от произволно избраните и съобразените с риска извадки и конкретната ситуация в държавите-членки.

(41)

За да бъде ефективна проверката на място, е важно персоналът, извършващ проверките, да бъде информиран за причината за избора на проверката на място. Държавите-членки следва да водят архив с такава информация.

(42)

В някои случаи може да е уместно да се извършват проверки на място преди получаването на всички заявления, като за тази цел държавите-членки следва да имат право да правят частичен подбор на контролни извадки преди края на периода за кандидатстване.

(43)

С цел да могат националните органи, както и компетентните органи на Общността, да проследяват последващите действия от извършването на проверки на място, данните за проверките следва да се записват в доклад за проверките. Земеделският производител или негов представител следва да има възможност да подпише доклада. Въпреки това, в случай на проверки на място чрез дистанционно проучване, на държавите-членки следва да бъде позволено да предвидят това право само в случаите, в които проверката установи нередности. Независимо от вида на извършваните проверки на място, земеделският производител следва да получи копие от доклада, ако бъдат установени нередности.

(44)

Проверките на място по схеми, свързани с площи, следва да обхващат всички декларирани земеделски парцели за гарантиране на надлежния мониторинг. С цел опростяване обаче следва да бъде позволено действителното определяне на парцелите да бъде ограничено до извадка от 50 % от парцелите. Извадката следва обаче да бъде надеждна и представителна и в случай на нередности да бъде завишена. Резултатите от извадката следва да се екстраполират за останалата част от парцелите. Целесъобразно е да се уточни, че държавите-членки могат да използват някои технически инструменти за целите на проверките на място.

(45)

Следва да се установят подробни правила за определяне на площите и методите на измерване, които трябва да се използват, за да се гарантира качество на измерването, което да е равностойно на това, изисквано от техническите стандарти, създадени на ниво Общност.

(46)

Практиката показа, че по отношение на определянето на площта на земеделските парцели, допустими за плащане на площ, е необходимо да се определи приемливата ширина на някои характеристики на полето, по-специално плетове, ровове и стени. С оглед на специфичните нужди на околната среда следва да се осигури известна гъвкавост в границите, взети предвид при определяне на регионалните добиви.

(47)

Следва да бъде определено при какви условия земеделските парцели, съдържащи дървета, трябва да се считат за допустими по схеми, свързани с площи. Целесъобразно е да се създаде също така разпоредба по отношение на административната процедура в случай на обща употреба на дадени площи.

(48)

Условията за използване на проверки на място с дистанционно проучване следва да бъдат определени и да се предвидят разпоредби да бъдат извършвани физически проверки в случаите, когато интерпретирането на снимките не води до ясни резултати. Поради атмосферни условия например може да има случаи, при които допълнителните проверки, които следва да бъдат извършени в резултат на повишение на броя на проверките на място, вече не могат да бъдат извършени чрез дистанционно проучване. В такъв случай те следва да бъдат извършени, като се използват традиционни средства.

(49)

Съгласно схемата за единно плащане земеделските производители, които имат специални права, могат да получат подпомагане, ако изпълнят дадено изискване за дейността. За целите на ефективна проверка на това изискване, държавите-членки следва да създадат процедури за проверки на място на земеделски производители със специални права.

(50)

Като се отчитат особеностите на схемата за помощи за семена, памук и захар в съответствие с раздели 5, 6 и 7 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, следва да се установят специални разпоредби за контрол.

(51)

В член 39, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда, че, за да бъдат допустими за директни плащания, сортовете коноп следва да имат съдържание на тетрахидроканабинол (ТХК), не по-голямо от 0,2 %. С оглед на прилагането на това правило следва да бъде създадена система, която ще се използва от държавите-членки за проверка на съдържанието на ТХК в конопа.

(52)

Освен това, за да се проведат успешно контролните дейности, предвидени за тези култури, следва да се предвиди период от време, през който конопът, предназначен за производство на влакна, не може да бъде събиран след цъфтежа.

(53)

В случай че дадена държава-членка избере приложението на различни схеми за помощи за живи животни, когато се кандидатства за помощ съгласно тези схеми за помощ, следва да бъдат определени графикът и минималното съдържание на проверките на място. С цел да се провери ефективно коректността на декларациите в заявленията за помощи и информациите до компютризираната база данни на едър рогат добитък, съществено важно е по-голямата част от такива проверки на място да се извършва, докато животните все още се отглеждат в стопанството съгласно задължението за задържане.

(54)

В случай че държава-членка избере приложението на различни схеми за помощи за едър рогат добитък, тъй като правилната идентификация и регистрация на едър рогат добитък е условие за допустимост съгласно член 117 от Регламент (ЕО) № 73/2009, следва да бъде гарантирано, че помощта на Общността се отпуска само за правилно идентифицирани и регистрирани животни от рода на едрия рогат добитък. Такива проверки се извършват също и по отношение на животни от рода на едрия рогат добитък, за които още не е поискана помощ, но за които може да бъде подадено заявление за помощ в бъдеще, защото такива животни, поради съществуването на различни схеми за помощи за едър рогат добитък, могат в много случаи да бъдат включени в заявления за помощ, едва след като вече са напуснали стопанството.

(55)

За животни от рода на овцете и козите проверките на място следва по-специално да включват спазването на периода на задържане и верността на вписванията в регистъра.

(56)

В случай че дадена държава-членка избере приложението на премия за клане, следва да се изработи специална разпоредба за проверки на място, които да се извършват в кланиците, за да се провери дали животните, включени в заявлението за помощи, са допустими и дали информацията, съдържаща се в компютризираната база данни, е вярна. Държавите-членки следва да имат право да прилагат две различни бази за избиране на кланиците за такива проверки.

(57)

Що се отнася до премията за клане, отпусната след износ на животни от рода на едрия рогат добитък, необходими са специални разпоредби заедно с разпоредбите на Общността за контрол относно износа по принцип, поради различията в целите на контрола.

(58)

Специални разпоредби за контрол бяха изготвени въз основа на Регламент (ЕО) № 1082/2003 на Комисията от 23 юни 2003 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета (7) относно минималното ниво на контрол, който следва да се извършва в рамките на системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък. Когато се извършват проверки съгласно посочения регламент, резултатите следва да се отразят в доклада за проверката за целите на интегрираната система.

(59)

Освен това следва да се създадат разпоредби и по отношение на доклада за проверката в случай на проверки на място в кланици или когато е отпусната премия след износ. За целите на съгласуваността следва да се предвиди също, че в случай на неспазване на разпоредбите на дял I от Регламент (ЕО) № 1760/2000 или Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (8) копия от докладите за проверките следва да се изпратят на органите, отговорни за прилагането на посочените регламенти.

(60)

В случай че държава-членка се възползва от възможността да отпусне специфичното подпомагане, предвидено в член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, разпоредбите за контрол, установени в настоящия Регламент, следва да се прилагат във възможната степен. Когато не е възможно да се приложат тези разпоредби, държавите-членки следва да осигурят равностойно ниво на контрол. Следва да се създадат специфични изисквания за контрол на заявленията за плащане на взаимоспомагателни фондове и за инвестиции.

(61)

С Регламент (ЕО) № 73/2009 се въвеждат задължения за кръстосано спазване за земеделските производители, които получават плащания по всички схеми за директно плащане, посочени в приложение I към посочения регламент, и се предвижда система на намаления и изключвания, когато тези задължения не са изпълнени. Тази система се прилага и по отношение на плащания по членове 85п, 103р и 103с от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Следва да бъдат установени подробни правила за такава система.

(62)

Следва да бъдат установени подробни правила относно въпроса кои органи в държавите-членки извършват проверките по задълженията за кръстосано спазване.

(63)

В някои случаи може да бъде полезно държавите-членки да извършват административни проверки по задълженията за кръстосано спазване. Тези инструменти за контрол обаче не следва да бъдат задължителни за държавите-членки.

(64)

Следва да бъде определен минималният брой проверки за съблюдаването на задълженията за кръстосано спазване. Този брой проверки следва да се определи на 1 % от земеделските производители, подлежащи на кръстосано спазване и попадащи в сферата на компетентност на всеки контролен орган, които се подбират въз основа на подходящ анализ на риска.

(65)

На държавите-членки следва да се даде възможност да изпълнят минималния брой проверки на нивото на всеки компетентен контролен орган, на нивото на разплащателната агенция или на нивото на акт или стандарт или група от актове или стандарти.

(66)

Когато специфичното законодателство, приложимо по отношение на акта и стандартите, определя минимален брой проверки, държавите-членки следва да спазват този брой. Държавите-членки обаче следва да имат възможност да прилагат единен брой проверки на място по кръстосаното спазване. Ако държавите-членки изберат този вариант, всички случаи на неспазване на изискванията, установени в процеса на проверките на място по секторното законодателство, следва да бъдат докладвани, а последващите действия по тях — проследявани по линия на кръстосаното спазване.

(67)

С Регламент (ЕО) № 73/2009 се въвеждат правила, които в определени случаи изискват проследяване от компетентните органи на това дали земеделският производител е предприел коригиращи действия. С цел избягване на всякакво отслабване на системата за контрол, по-специално по отношение на извадките за проверки на място по кръстосаното спазване, трябва да се изясни, че такива случаи на проследяване не следва да се вземат предвид при установяването на минималната контролна извадка.

(68)

Контролната извадка за кръстосано спазване следва да се определи или въз основа на извадки от земеделски производители, избрани за проверки на място по отношение на критериите за допустимост, или от общия брой земеделски производители, представящи заявления за помощи за директни плащания. В последния случай следва да бъдат разрешени някои подварианти.

(69)

Определянето на извадките за проверки на място по кръстосаното спазване може да бъде подобрено, като се разреши в анализа на риска да се вземе предвид участието на земеделските производители в системата за съвети в селското стопанство, предвидена в член 12 от Регламент (ЕО) № 73/2009, както и участието на земеделските производители в съответните системи за удостоверяване. Когато обаче това участие се взема предвид, следва да се демонстрира, че земеделските производители, участващи в тези схеми, представляват по-малък риск от земеделските производители, които не участват в тези схеми.

(70)

По принцип проверките на място за кръстосано спазване изискват няколко посещения в едно и също стопанство. С цел облекчаване на тежестта от проверките за земеделските производители и за администрациите, проверките може да бъдат ограничени до едно посещение за контрол. Следва да се определи времето за това посещение. Въпреки това държавите-членки следва да гарантират, че в рамките на същата календарна година ще бъде извършена представителна и ефективна проверка на изискванията и стандартите.

(71)

С оглед опростяване на проверките на място за кръстосано спазване и по-добро използване на съществуващия капацитет за контрол, следва да се предвиди проверките на ниво стопанство да се заменят с административни проверки или инспекции на ниво предприятия, като в такъв случай ефективността на проверките следва да е поне равна на тази, която се постига при провеждане на проверки място.

(72)

Освен това следва да е възможно държавите-членки да използват обективни показатели, които са специфични за някои изисквания или стандарти, когато извършват проверки на място по кръстосаното спазване. Тези показатели обаче следва да бъдат пряко свързани с изискванията или стандартите, които представляват, и да обхващат всички елементи, които ще бъдат проверявани.

(73)

Следва да бъдат определени правила за изготвянето на подробни и специализирани доклади за проверка за кръстосано спазване. Специализираните контролиращи субекти в тази област следва да посочват всички констатации и също така степента на важност на такива констатации, за да може разплащателната агенция да определи съответните намаления или в някои случаи да вземе решение за изключване от получаването на директни плащания.

(74)

Земеделските производители следва да бъдат уведомени за всяко възможно неспазване, установено в резултат на проверка на място. Целесъобразно е да се предвиди определен срок, в рамките на който земеделските производители следва да получат тази информация. Просрочването на този срок обаче не следва да дава право на въпросните земеделски производители да избегнат последствията, до които установеното неспазване в противен случай би довело.

(75)

Следва да се определят намаления и изключвания, като се има предвид принципът на пропорционалност и специалните проблеми, свързани със случаите на непреодолима сила, както и извънредни обстоятелства и природни условия. В случаите на задълженията за кръстосано спазване намаленията и изключванията могат да се прилагат, само когато земеделският производител е действал небрежно или умишлено. Намаленията и изключванията се степенуват според важността на допуснатата нередност и следва да се простират до пълно изключване от една или от няколко схеми за помощи за определен период. По отношение на критериите за допустимост те следва да вземат предвид особеностите на различните схеми за помощи.

(76)

За да могат държавите-членки да извършват проверки по един ефикасен начин и по-специално проверки за съблюдаването на задълженията за кръстосано спазване, в съответствие с член 19, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 73/2009 земеделските производители следва да декларират всички площи, с които разполагат, независимо дали кандидатстват за помощи за тези площи или не. Следва да се предвиди механизъм, който да гарантира, че земеделските производители спазват това задължение.

(77)

За целите на определяне на площите и изчисление на намаленията е необходимо да се определят площите, които попадат в рамките на една и съща група култури. Дадена площ следва да бъде взета предвид няколко пъти, ако тя е декларирана за помощ по повече от една схема за помощи.

(78)

Плащането на помощ по схемата за единно плащане изисква равен брой права на плащане и допустими хектари. За целите на тази схема следователно е целесъобразно да се предвиди, че изчислението на плащането, в случай на несъответствия между декларираните права на плащане и декларираната площ, следва да се базира на по-малкия размер. За да се избегнат изчисления, основани на несъществуващи права, следва да се предвиди, че броят на правата на плащане, използвани за изчислението, не следва да надвишава броя на правата на плащане, които са на разположение на земеделските производители.

(79)

Във връзка със заявленията за помощи на площ, нередностите обикновено се отнасят до части от площите. Свръхдекларирането по отношение на един парцел може следователно да бъде компенсирано от деклариране под действителния размер на други парцели от същата група култури. В рамките на известен толеранс следва да се предвиди, че заявленията за помощи трябва да бъдат пригодени само към действително определената площ и намаленията да започват да се прилагат само, след като тази граница бъде надвишена.

(80)

Освен това, по отношение на заявления за плащания на площ, разликите между общата площ, която е декларирана в заявлението, и общата площ, която е определена като допустима, често са незначителни. С цел да се избегне извършването на голям брой незначителни корекции в заявленията, е необходимо да се определи, че заявлението за помощ следва да бъде коригирано до размера на определената площ само в случай, че е надхвърлено определено ниво на разликата.

(81)

Необходими са специални разпоредби, за да се вземат предвид особеностите на заявленията за помощи по схемите за помощи за картофи за нишесте, семена и памук.

(82)

В случай на умишлено свръхдеклариране следва да се прилагат специални правила за намаление.

(83)

Следва да бъдат определени правила за прилагане на базата за изчисление на премиите за живи животни.

(84)

Земеделските производители следва да имат право да заменят животните от рода на едрия рогат добитък и от рода на овцете и козите при спазване на известни условия и в рамките на позволените граници съгласно съответните правила на сектора.

(85)

Доколкото става въпрос за заявления за помощи за живи животни, нередностите водят до недопускане на съответното животно. Намаления се предвиждат още от първото животно с констатирани нередности, но независимо от нивото на намаление, би следвало да има не толкова строга санкция, когато са открити нередности при три или по-малко животни. Във всички други случаи строгостта на санкцията следва да зависи от процента животни с установени нередности.

(86)

По отношение на животните от рода на овцете и козите следва да се предвидят редица специфични разпоредби поради особеностите на сектора.

(87)

Когато поради природни условия даден земеделски производител не е в състояние да изпълни задълженията за задържане съгласно правилата на сектора, намаления и изключвания не следва да се прилагат.

(88)

В случай, че държава-членка избере прилагането на премия за клане, поради важността на кланиците за правилното функциониране на някои от схемите за помощи за едър рогат добитък, следва да се предвидят разпоредби и за случаи, когато кланиците поради груба небрежност или умишлено издават сертификати или декларации с невярно съдържание.

(89)

Ако специфичното подпомагане, предвидено в член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, бъде отпуснато като плащане, свързано с площ, или плащане за живи животни, разпоредбите за намаления и изключване, които следва да се създадат в тази връзка, трябва да се прилагат mutatis mutandis във възможната степен. Що се отнася до останалите случаи, държавите-членки следва да предвидят равностойни намаления и изключвания за всяка мярка по специфичното подпомагане.

(90)

Информацията относно резултатите от проверките на кръстосаното спазване следва да бъде предоставена на разположение на всички разплащателни агенции, отговорни за управлението на различните плащания, подлежащи на изискванията за кръстосано спазване, така че да се налагат съответни намаления, когато това е обосновано от констатациите.

(91)

Освен това в случаите, когато дадена държава-членка приложи възможността да не се прилага никакво намаление за незначителни неспазвания или да не се прилагат намаления от 100 EUR или по-малко, както е предвидено в член 23, параграф 2 или член 24, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, следва да се установят правила за случаите, когато земеделските производители не съумеят да предприемат коригиращите мерки, които се изискват от тях.

(92)

По отношение на задълженията за кръстосано спазване освен степенуване на намаленията и изключванията с оглед принципа на пропорционалност, следва да се предвиди, че от даден момент нататък повторните нарушения на същото задължение за кръстосано спазване, след предварително предупреждение на земеделския производител, следва да бъдат разглеждани като умишлено неспазване.

(93)

Намаления и изключвания по отношение на критериите за допустимост по принцип не следва да се прилагат, когато земеделският производител е представил фактически точна информация или когато той може да докаже по друг начин, че не е допуснал грешка.

(94)

Земеделски производители, които в даден момент уведомят компетентните национални органи за нередовни заявления за помощи, не следва да подлежат на намаления или изключвания независимо от причината за неточността, при условие че земеделският производител не е бил информиран за намерението на компетентните органи да извършат проверка на място и органите не са информирали вече земеделския производител за каквато и да било нередност по заявлението.

(95)

Същото се прилага по отношение на неточни данни, съдържащи се в компютризираната база данни, както по отношение на животните от рода на едрия рогат добитък, за които е кандидатствано за помощи и при които тези нередности съставляват не само неспазване на задължението за кръстосано спазване, но също така нарушават някой от критериите за допустимост, така и по отношение на животни от рода на едрия рогат добитък, за които не е кандидатствано за помощ, когато такива нередности са от значение само съгласно задълженията за кръстосано спазване.

(96)

В член 31 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се определят случаите на непреодолима сила и извънредни обстоятелства, които следва да се признават от държавите-членки. Когато в резултат на такива случаи даден земеделски производител не е в състояние да изпълни своите задължения, той не следва да губи своето право на плащане на помощ. Трябва обаче да се определи краен срок, в рамките на който земеделският производител следва да съобщи за възникването на такъв случай.

(97)

Управлението на малки суми утежнява работата на компетентните органи на държавите-членки. Следователно е целесъобразно да се даде право на държавите-членки да не заплащат суми за помощи под определен минимум.

(98)

Трябва да бъдат определени специални и подробни разпоредби, за да се гарантира справедливото прилагане на различни намаления, които следва да се прилагат по отношение на едно или няколко заявления за помощи от един и същ земеделски производител. Намаленията и изключванията, предвидени в настоящия регламент, следва да се прилагат без да се засягат допълнителните санкции съгласно всички други разпоредби от законодателството на Общността или националното законодателство.

(99)

Следва да се определи последователността за изчислението на различните евентуални намаления по всяка схема за подпомагане. С цел да се гарантира спазването на различните бюджетни тавани за схемите за директно подпомагане, по-специално следва да се предвиди, че в случаите, в които иначе таваните биха били надвишени, плащанията ще бъдат намалени с определен коефициент.

(100)

В членове 7, 10 и 11 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвиждат намаления и според случая и корекции на сумата на директните плащания, които се отпускат на един земеделски производител за дадена календарна година, съответно поради модулация и финансова дисциплина. Разпоредбите за прилагане следва да предвиждат базата за изчисление на тези намаления и корекции в процеса на изчисляване на сумата на плащанията, които следва да се направят към земеделските производители.

(101)

С цел гарантиране еднообразното прилагане на принципа на добросъвестност в цялата Общност, когато недължимо платени суми бъдат възстановени, условията, при които може да има позоваване на този принцип, следва бъдат определени без да се засяга третирането на съответните разходи в контекста на клиринга на сметки съгласно Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (9).

(102)

Следва да се създадат правила, предвиждащи възможността даден земеделски производител недължимо да е получил определен брой права на плащане или стойността на всяко от правата на плащане да е била определена на неправилно ниво и въпросният случай да не се покрива от член 137 от Регламент (ЕО) № 73/2009. В някои случаи обаче, когато недължимото предоставяне на права не е засегнало общата стойност, а само броя на правата на земеделския производител, държавите-членки следва да коригират предоставянето или, когато е уместно, вида на правата, без да намаляват тяхната стойност. Тази разпоредба следва да се прилага само, ако е разумно да се смята, че земеделският производител не е могъл да забележи грешката. Освен това в някои случаи недължимо предоставените права отговарят на много малки суми, а за възстановяването на тези права са необходими значителни административни усилия. С оглед опростяване и постигане на баланс между административния товар и сумата за възстановяване, следва да се определи минимална сума, при която е необходимо възстановяване. Освен това следва да се предвидят и случаи, когато тези права на плащане са били прехвърлени, както и случаи, когато прехвърлянето на правата на плащане е било извършено без да се спазват разпоредбите на член 46, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 или член 43, член 62, параграфи 1 и 2 и член 68, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

(103)

Следва да бъдат определени правила, установяващи последствията от прехвърлянията на цели предприятия, които са предмет на определени задължения по схемите за директни плащания съгласно интегрираната система.

(104)

Като правило държавите-членки предприемат всички по-нататъшни мерки, необходими да гарантират правилното функциониране на интегрираната система за административен контрол. Държавите-членки си оказват взаимна помощ, когато е необходимо.

(105)

Комисията следва, при необходимост, да бъде информирана за всички мерки, предприети от държавите-членки, за въвеждане на промени при тяхното прилагане на интегрираната система. С оглед да се даде възможност на Комисията да наблюдава ефективно интегрираната система, държавите-членки следва да изпращат до нея годишни контролни статистики. Освен това държавите-членки следва да информират Комисията за всички мерки, които предприемат с оглед на поддържане на земята за постоянни пасища, както и за всяко намаление, приложено в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

(106)

В член 9 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се определят правила по отношение на сумите, получени в резултат на модулацията. Част от сумите следва да бъде разпределена в съответствие със способ на разпределяне, за който следва да се определят правила въз основа на критериите, предвидени в горепосочения член.

(107)

Настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2010 година. Поради това Регламент (ЕО) № 796/2004 следва да бъде отменен, считано от тази дата. Въпреки това той ще продължи да се прилага по отношение на заявления за помощи относно пазарните години или премийни периоди, с начало преди 1 януари 2010 г.

(108)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари и на Управителния комитет за директните плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ЧАСТ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ДЯЛ I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Приложно поле

Настоящият регламент определя подробни правила за прилагането на кръстосаното спазване, модулацията и интегрираната система за администриране и контрол (наричана по-долу „интегрираната система“), установени в глава 4 от дял II от Регламент (ЕО) № 73/2009, и за прилагането на кръстосаното спазване в съответствие с членове 85у и 103щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007. Той не засяга специалните разпоредби, определени в регламентите, обхващащи индивидуалните схеми за помощи.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, предвидени в член 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Прилагат се също така и следните определения:

(1)

„земеделски парцел“ означава непрекъсната част от земя, декларирана от даден земеделски производител, която не включва повече от една група култури; като обаче, когато се изисква отделна декларация за употребата на площта в рамките на група култури в контекста на настоящия регламент, тази специфична употреба, ако е нужно, допълнително ще ограничи земеделския парцел; държавите-членки могат да определят допълнителни критерии за по-нататъшно разграничаване на земеделски парцел;

(2)

„постоянно пасище“ означава постоянно пасище, както е определено в член 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 1120/2009 (10);

(3)

„система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък“ означава системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, установена в Регламент (ЕО) № 1760/2000;

(4)

„ушна марка“ означава ушната марка за индивидуално идентифициране на животните, посочена в член 3, буква а) и член 4 от Регламент (ЕО) № 1760/2000;

(5)

„компютризирана база данни за едър рогат добитък“ означава компютризираната база данни за едър рогат добитък, посочена в член 3, буква б) и член 5 от Регламент (ЕО) № 1760/2000;

(6)

„паспорт на животно“ означава паспорт на животно, посочен в член 3, буква в) и член 6 от Регламент (ЕО) № 1760/2000;

(7)

„регистър“ означава регистърът, воден от животновъдите в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 21/2004 или съответно член 3, буква г) и член 7 от Регламент (ЕО) № 1760/2000;

(8)

„елементи на системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък“ означава елементите, посочени в член 3 от Регламент (ЕО) № 1760/2000;

(9)

„идентификационен код“ означава идентификационният код, посочен в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1760/2000;

(10)

„нередности“ означава всяко неспазване на съответните правила за отпускане на въпросната помощ;

(11)

„единно заявление“ означава заявлението за директни плащания по отношение на схемата за единно плащане и други схеми за помощи, свързани с площи;

(12)

„схеми за помощи, свързани с площ“ означава схемата за единно плащане, плащанията, свързани с площи по специфични схеми за подпомагане и всички схеми за помощи, създадени по дялове IV и V от Регламент (ЕО) № 73/2009, с изключение на тези, които са създадени по раздели 7, 10, и 11 от този дял IV, освен отделното плащане за захар, предвидено в член 126 от горепосочения регламент и освен отделното плащане за плодове и зеленчуци, предвидено в член 127 от горепосочения регламент;

(13)

„заявление за помощи за живи животни“ означава заявленията за плащане на помощи по схемата за премии за овце и кози и схемите за плащания за говеждо и телешко месо, предвидени съответно в раздели 10 и 11 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009 и плащания на глави добитък или животински единици по специфично подпомагане;

(14)

„специфично подпомагане“ означава подпомагането, посочено в член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

(15)

„употреба“ означава използването на площ в смисъл на типа култура или почвено покритие или липсата на култура;

(16)

„схеми за помощи за едър рогат добитък“ означава схемите за помощ, посочени в член 108 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

(17)

„схеми за помощи за овце и кози“ означава схемите за помощ, посочени в член 99 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

(18)

„едър рогат добитък, за който е поискано плащане“ означава едър рогат добитък, който е предмет на заявление за помощ за живи животни по схемите за помощи за едър рогат добитък или специфичното подпомагане;

(19)

„едър рогат добитък, за който не е поискана помощ“ означава животни от рода на едрия рогат добитък, които все още не са били предмет на заявлние за помощи за живи животни, но са потенциално допустими за помощ съгласно схемите за помощ за едър рогат добитък;

(20)

„потенциално допустимо животно“ означава животно, което би могло априори евентуално да изпълни критериите за допустимост за получаване на помощ през въпросната година на подаване на заявления;

(21)

„период на задържане“ означава периодът, през който животното, за което се иска помощ, трябва да бъде държано в стопанството, както е предвидено в следните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1121/2009 (11):

а)

членове 53 и 57, по отношение на специалната премия за мъжки животни от рода на едрия рогат добитък;

б)

член 61, по отношение на премията за крави с бозаещи телета;

в)

член 80, по отношение на премията за клане;

г)

член 35, параграф 3, по отношение на помощта, заплащана за овце и кози;

(22)

„животновъд“ означава всяко физическо или юридическо лице, което отговаря за животните, постоянно или временно, включително при транспортирането им или на пазара;

(23)

„определена площ“ означава площта, за която са изпълнени всички изисквания, определени в правилата за отпускане на помощ; в случай на схема за единно плащане обявената площ може да се счита за определена, само ако действително е снабдена със съответен брой права на плащане;

(24)

„определено животно“ означава животно, за което са изпълнени всички условия, установени в правилата за отпускане на помощ;

(25)

„премиен период“ означава периодът, за който се отнасят заявленията за помощ, независимо от момента на представянето им;

(26)

„географска информационна система“ (наричана по-долу „ГИС“) означава техники на компютъризирана географска информационна система, посочени в член 17 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

(27)

„референтен парцел“ означава географски разграничена площ, съдържаща уникална идентификация, регистрирана в ГИС в идентификационната система на държавата-членка, посочена в член 15 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

(28)

„географски материали“ означава карти или други документи, използвани за предаване на съдържанието на ГИС между кандидатите за помощ и държавите-членки;

(29)

„национална референтна координатна система“ означава система, определена в Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (12), която позволява стандартизирано измерване и уникална идентификация на земеделските парцели във всички свързани държави-членки;

(30)

„разплащателна агенция“ означава органите и службите, посочени в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1290/2005;

(31)

„кръстосано спазване“ означава законоустановени изисквания за управлението и доброто земеделско и екологично състояние в съответствие с членове 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

(32)

„области на кръстосано спазване“ означава различни области със законоустановени изисквания за управление по смисъла на член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и добро земеделско и екологично състояние в съответствие с член 6 от този Регламент;

(33)

„акт“ означава всяка от индивидуалните директиви и регламенти, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 73/2009;

(34)

„стандарти“ означава стандарти, така както са определени от държавите-членки в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и приложение III към него, както и задълженията по отношение на постоянните пасища, така както е определено в член 4 от този Регламент;

(35)

„изискване“ когато този термин се използва в контекста на кръстосано спазване, означава всяко индивидуално законоустановено изискване за управлението, произтичащо от всеки от членовете, посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 73/2009 в рамките на даден акт, различаващо се по същество от всички други изисквания на същия акт;

(36)

„неспазване“ означава всяко неспазване на изискванията и стандартите;

(37)

„специализирани контроли органи“ означава националните компетентни контролни органи, посочени в член 48 от настоящия регламент, натоварени в съответствие с член 22, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009 да гарантират спазването на законоустановените изисквания за управление и добро земеделско и екологично състояние;

(38)

„от плащането“ означава, за целите на задълженията за кръстосано спазване, предвидени в членове 85у и 103щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007, считано от 1 януари на годината, следваща календарната година, през която е отпуснато първото плащане.

ДЯЛ II

ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННИТЕ ПАСИЩА

Член 3

Поддържане на земя за постоянно пасище на ниво държава-членка

1.   Без да се засягат изключенията, предвидени в член 6, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки, в съответствие с първа алинея от него, трябва да гарантират поддържането на съотношението на земята за постоянни пасища спрямо общата земеделска площ. Това задължение се прилага на национално или регионално ниво.

Когато обаче площта земя за постоянни пасища в абсолютни цифри, установена в съответствие с параграф 4, буква а), параграф 5, буква а), параграф 6, буква а) и параграф 7, буква а) от настоящия член, се поддържа, задължението, определено в член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, се счита за спазено.

2.   За целите на член 6, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009 държавите-членки трябва да гарантират, че съотношението, посочено в параграф 1 от настоящия член, няма да намалее за сметка на земите за постоянни пасища с повече от 10 % спрямо съотношението за съответната референтна година, посочена в член 6, параграф 2, първа алинея от горепосочения регламент (наричано по-долу референтно съотношение).

3.   Съотношението, посочено в параграф 1, се определя всяка година въз основа на площите, декларирани от земеделските производители за въпросната година.

4.   За държавите-членки, без новите държави-членки, е установено референтно съотношение, както следва:

а)

земята за постоянни пасища е земята за постоянни пасища, декларирана от земеделските производители през 2003 г., плюс земята за постоянни пасища, декларирана през 2005 г. в съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 796/2004 и която не е била декларирана за някаква друга употреба освен за пасище през 2003 г., освен ако земеделският производител може да докаже, че тази земя не е била за постоянно пасище през 2003 г.

Площите, декларирани за земи за постоянни пасища през 2005 г. и които през 2003 г. са били допустими за плащане на площ за полски култури в съответствие с член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1251/1999 на Съвета (13), се приспадат.

Земя, която е била постоянно пасище през 2003 г. и която е била залесена в съответствие с член 6, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, се приспада;

б)

общата земеделска площ е общата земеделска площ, декларирана от земеделските производители през 2005 г.

5.   За новите държави-членки, които за 2004 г. не са приложили схемата на единното плащане на площ, посочена в член 143б от Регламент (ЕО) № 1782/2003, референтното съотношение се определя, както следва:

а)

земите, предназначени за постоянни пасища, са земите за постоянни пасища, които земеделските производители са декларирали като такива през 2004 г., плюс земите, декларирани като постоянни пасища през 2005 г. в съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 796/2004 и които през 2004 г. не са били декларирани за друго ползване освен за пасища, освен ако земеделският производител може да докаже, че тези земи, не са били предназначени за постоянни пасища през 2004 г.

Земите, декларирани за постоянни пасища през 2005 г. и които през 2004 г. са били допустими за плащане на площ за полски култури в съответствие с член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1251/1999, се приспадат.

Земя, която е била постоянно пасище през 2004 г. и която е била залесена в съответствие с член 6, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, се приспада.

б)

общата земеделска площ е общата земеделска площ, декларирана от земеделските производители през 2005 г.

6.   За новите държави-членки, които са приложили за 2004 г. схемата на единно плащане на площ, посочена в член 143б от Регламент (ЕО) № 1782/2003, референтното съотношение се определя, както следва:

а)

земите за постоянни пасища, са земите за постоянни пасища, които земеделските производители са декларирали като такива през 2005 г. в съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

Земя, която е била постоянно пасище през 2005 г. и която е била залесена в съответствие с член 6, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, се приспада.

б)

общата земеделска площ е общата земеделска площ, декларирана от земеделските производители през 2005 г.

7.   За България и Румъния референтното съотношение се определя, както следва:

а)

земите, предназначени за постоянни пасища, са земите за постоянни пасища, които земеделските производители са декларирали като такива през 2007 г. в съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 796/2004.

Земя, която е била постоянно пасище през 2005 г. и която е била залесена в съответствие с член 6, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕО) № 73/2009, се приспада.

б)

общата земеделска площ е общата земеделска площ, декларирана от земеделските производители през 2007 г.

8.   В случаите, когато обективни елементи покажат, че процесът на изменение на съотношението не отразява действителното изменение на земята за постоянни пасища, държавите-членки адаптират референтното съотношение. В такъв случай Комисията незабавно бива уведомена за извършеното адаптиране и за основанията за това адаптиране.

Член 4

Поддържане на земя за постоянно пасище на индивидуално ниво

1.   Когато бъде установено, че съотношението, посочено в член 3, параграф 1 от настоящия регламент намалява, въпросната държава-членка предвижда на национално или регионално ниво задължение за земеделските производители, кандидатстващи за помощ по някоя от схемите за директно плащане, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 73/2009, да не преобразуват земя за постоянно пасище без предварително разрешение.

Ако разрешението, посочено в първа алинея, зависи от условието площ от земя да бъде определена за постоянно пасище, то тази земя се счита, от първия ден на преобразуването, за постоянно пасище чрез дерогация от определението, посочено в член 2, параграф 2. Тези площи са предназначени за отглеждане на трева и на други тревисти фуражни растения в продължение на пет последователни години, считано от датата на преобразуване.

2.   Когато е установено, че спазването на задължението, посочено в член 3, параграф 2 от настоящия регламент, не може да бъде гарантирано, въпросната държава-членка предвижда в допълнение към мерките, които се вземат в съответствие с параграф 1 на настоящия член, на национално или регионално равнище, задължение за земеделските производители, кандидатстващи за помощ по някоя от схемите за директно плащане, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 73/2009, да възстановят земята в земя за постоянно пасище за тези земеделски производители, които имат земя на тяхно разположение, която е била преобразувана от земя за постоянно пасище в земя за други цели.

Това задължение се прилага по отношение на така преобразувана земя от началната дата на 24-месечния период, предхождащ последната крайна дата за подаване на единни заявления в съответната държава-членка в съответствие с член 11, параграф 2 от настоящия регламент.

В такъв случай земеделските производители възстановяват процент от тази площ в земя за постоянно пасище или определят такава площ като земя за постоянно пасище. Този процент се изчислява въз основа на така преобразуваната от земеделския производител площ и площта, необходима за възстановяване на баланса.

Когато такава земя обаче е била предмет на прехвърляне, след като е била преобразувана в земя за друго ползване, това задължение се прилага, само ако прехвърлянето е осъществено след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 796/2004.

Чрез дерогация от член 2, параграф 2, площите, които са възстановени или определени като земя за постоянно пасище, от първия ден на възстановяването или определянето се считат за „постоянно пасище“. Тези земи са предназначени за отглеждане на трева и други тревисти фуражни растения в продължение на пет последователни години, считано от датата на тяхното преобразуване.

3.   Задължението за земеделските производители, посочено в параграфи 1 и 2, не се прилага, когато земеделските производители са създали земя за постоянно пасище в рамките на програми в съответствие с Регламенти (ЕИО) № 2078/92 (14), (ЕО) № 1257/1999 (15) и (ЕО) № 1698/2005 (16) на Съвета.

ЧАСТ II

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ

ДЯЛ I

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМИТЕ И КРЪСТОСАНО СПАЗВАНЕ

ГЛАВА I

Система за идентификация и регистрация

Член 5

Идентификация на земеделски производители

Без да се засяга член 19, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, единната система за регистриране самоличността на всеки земеделски производител, предвидена в член 15, параграф 1, буква е) на посочения регламент, гарантира уникалната идентификация по отношение на всички заявления за помощи, представени от един и същ земеделски производител.

Член 6

Идентификация на земеделски парцели

1.   Системата за идентификация на земеделските парцели, посочена в член 17 от Регламент (ЕО) № 73/2009, действа на равнище референтен парцел като кадастрален парцел или производствен блок, което гарантира уникалната идентификация на всеки референтен парцел.

За всеки референтен парцел се определя максимално допустимата площ за целите на схемата на единно плащане или схемата за единно плащане на площ. ГИС действа на основата на национална референтна координатна система. Когато се използват различни координатни системи, те трябва да са съвместими в рамките на всяка държава-членка.

Държавите-членки освен това гарантират, че земеделските парцели са надеждно идентифицирани и по-специално изискват единното заявление да бъде подробно попълнено или придружено от документи, определени от компетентните органи, позволяващи за всеки земеделски парцел да бъде установено местонахождението му и да бъде измерен.

2.   Държавите-членки гарантират, че по отношение на на най-малко 75 % от референтните парцели, предмет на заявление за помощи, поне 90 % от съответните площи са допустими съгласно схемата за единно плащане, съответно, схемата за единно плащане на площ. Оценката се извършва на годишна база посредством подходящи статистически методи.

Член 7

Идентификация и регистрация на правата на плащане

1.   Системата за идентификация и регистрация на правата на плащане, предвидена в член 18 от Регламент (ЕО) № 73/2009, представлява електронен регистър на ниво държава-членка и по-специално по отношение на кръстосаните проверки, предвидени в член 28 от настоящия регламент, гарантира ефективна проследимост на правата на плащане, по-специално по отношение на следните елементи:

а)

титуляр;

б)

стойност;

в)

дата на учредяване;

г)

дата на последно упражняване;

д)

произход, по-специално по отношение на неговата принадлежност, първоначален или национален резерв, покупка, наем, наследство;

е)

вид право, по-специално специални права на плащане, предвидени в член 44 от Регламент (ЕО) № 73/2009, и права, предоставени в съответствие с член 68, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 73/2009;

ж)

регионални ограничения, когато е приложимо.

2.   Държавите-членки, в които има повече от една разплащателна агенция, могат да вземат решение за функциониране на електронен регистър на ниво разплащателна агенция. В този случай въпросната държава-членка гарантира, че различните регистри са съвместими помежду си.

ГЛАВА II

Кръстосано спазване

Член 8

Контролна система по отношение на кръстосаното спазване

1.   Държавите-членки установяват система, гарантираща ефективен контрол на съблюдаването на кръстосаното спазване. Тази система, в съответствие с глава III от дял III на настоящата част, предвижда по-специално:

а)

когато компетентният контролен орган не е разплащателната агенция, предаването на необходимата информация относно земеделските производители, кандидатстващи за директни плащания, от разплащателната агенция на специализираните контролни органи и/или, когато е приложимо, чрез координиращия орган, посочен в член 20, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009;

б)

методите, които трябва да бъдат прилагани за избора на контролни проби;

в)

насоки относно характера и степента на проверките, които трябва да бъдат извършени;

г)

доклади за проверка, съдържащи по-специално всяко установено неспазване и оценка на неговата сериозност, степен, постоянство и повторяемост;

д)

когато компетентният контролен орган не е разплащателната агенция, предаването на доклади за проверка от специализираните контролни органи или до разплащателната агенция, или до координиращия орган, посочен в член 20, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, или до двата;

е)

прилагането на системата за намаления и изключвания от разплащателната агенция.

2.   Държавите-членки могат да предвидят процедура, съгласно която земеделският производител посочва на разплащателната агенция елементите, необходими за идентификация на изискванията и стандартите, приложими за него.

Член 9

Плащане на помощ във връзка с проверките за кръстосано спазване

По отношение на проверките за кръстосано спазване, посочени в глава III от дял III на настоящата част, когато тези проверки не могат да бъдат завършени преди плащането, всички недължими плащания ще бъдат възстановени в съответствие с член 80.

ДЯЛ II

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОМОЩ

ГЛАВА I

Единно заявление

Член 10

Общи разпоредби относно единното заявление

1.   Държавите-членки могат да вземат решение всички заявления за помощи съгласно дял III и IV от Регламент (ЕО) № 73/2009 да бъдат обхванати от единното заявление. В този случай глави II—V от настоящия дял се прилагат mutatis mutandis по отношение на отделните изисквания, установени с оглед заявленията за помощ съгласно тези схеми.

2.   Когато повече от една разплащателна агенция отговаря по отношение на един и същ земеделски производител за управлението на схемите за помощ, подлежащи на представяне на единно заявление, въпросната държава-членка взема необходимите мерки, за да гарантира, че изискваната в единното заявление информация е предадена на всички участващи разплащателни агенции.

Член 11

Дата на представяне на единното заявление

1.   Земеделски производител, кандидатстващ за помощ съгласно някоя от схемите за помощи, свързани с площи, може да представя само едно единно заявление годишно.

Земеделски производител, който не кандидатства за помощ по някоя от схемите за помощ, свързани с площи, но кандидатства за помощ по някоя друга схема за помощи, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 73/2009, или за подпомагане съобразно с членове 85п, 103р и 103с от Регламент (ЕО) № 1234/2007, ако има земеделска площ на свое разположение, представя формуляр на единно заявление, в който изброява тези площи в съответствие с член 13 от настоящия регламент.

Земеделски производител, който подлежи само на задължения за кръстосано спазване в съответствие с членове 85у и 103щ от Регламент (ЕО) № 1234/2007, представя формуляр на единно заявление през всяка календарна година, за която се прилагат тези задължения.

Въпреки това държавите-членки могат да освобождават земеделските производители от задълженията, предвидени във втората и третата алинея, когато въпросната информация е предадена на компетентните органи в рамките на други административни и контролни системи, гарантиращи съвместимостта с интегрираната система в съответствие с член 26 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

2.   Единното заявление се подава преди дата, определена от държавите-членки, но не по-късно от 15 май. Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция обаче могат да определят по-нататъшна дата, но не по-късна от 15 юни.

При определяне на тази дата държавите-членки отчитат периода, през който е необходимо всички съответни данни да са на разположение за надлежното административно и финансово управление на помощите и гарантират възможността за насрочване на ефективни проверки.

В съответствие с процедурата, посочена в член 141, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, може да се разреши отлагане на датите, посочени в първа алинея от настоящия параграф, в някои зони, където изключителните климатични условия правят нормалните дати неприложими.

Член 12

Съдържание на единното заявление

1.   Единното заявление съдържа цялата информация, необходима за установяване на допустимостта за помощ, по-специално:

а)

самоличността на земеделския производител;

б)

съответната схема или схеми за помощ;

в)

определяне на правата на плащане в съответствие със системата за идентификация и регистрация, предвидена в член 7, за целите на схемата за единно плащане;

г)

данни, позволяващи идентификация на всички земеделски парцели в стопанството, площта им, изразена в хектари до втория десетичен знак, местонахождението им и, когато е приложимо, вида на тяхната употреба и дали земеделският парцел се напоява;

д)

декларация на земеделския производител, че е запознат с условията на въпросните схеми за помощ.

2.   За целите на идентификацията на правата на плащане, посочени в параграф 1, буква в), предварително изготвените формуляри, предоставени на земеделските производители в съответствие с член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, съдържат определянето на правата на плащане в съответствие със системата за идентификация и регистрация, предвидена в член 7 от настоящия регламент.

3.   За целите на идентифицирането на всички земеделски парцели от стопанството, предвидено в параграф 1, буква г), предварително изготвените формуляри, предоставени на земеделските производители в съответствие с член 19, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, съдържат максимално допустимата площ на референтен парцел за целите на схемата за единно плащане или на схемата за единно плащане на площ. Освен това географските материали, предоставени на земеделския производител в съответствие с тази разпоредба, посочват границите на референтните парцели и уникалната им идентификация, а земеделският производител указва местоположението на всеки земеделски парцел.

4.   При представянето на формуляра на заявлението земеделският проиводител коригира предварително изготвения формуляр, посочен в параграфи 2 и 3, ако са настъпили някакви изменения, по-специално прехвърляне на права на плащане в съответствие с член 43 от Регламент (ЕО) № 73/2009, или ако някаква информация, съдържаща се в предварително изготвените формуляри, е неправилна.

Ако корекцията се отнася до площта на референтния парцел, земеделският производител декларира актуалната площ на всеки съответен земеделски парцел и, когато е необходимо, посочва новите граници на референтния парцел.

5.   За първата година на прилагане на схемата за единно плащане държавите-членки могат да дерогират разпоредбите на настоящия член и на член 13 по отношение на правата на плащане, ако те не са още окончателно установени на крайната дата, определена за представяне на единното заявление.

Дерогациите, предвидени в първа алинея, се прилагат и по отношение на първата година, когато в схемата за единно плащане се въвеждат нови сектори и правата на плащане все още не са окончателно установени за съответните земеделски производители, засегнати от това въвеждане.

Член 13

Специфични изисквания за единното заявление и декларации във връзка с отделните видове употреба на площта

1.   В случай че земеделският производител има намерение да произвежда коноп в съответствие с член 39 от Регламент (ЕО) № 73/2009, единното заявление съдържа:

а)

цялата информация, необходима за идентификацията на парцелите, засети с коноп, с отбелязване на използваните сортове семена;

б)

информация за използваните количества семена (кг на хектар);

в)

официалните етикети, използвани на опаковката на семената в съответствие с Директива 2002/57/ЕО (17) на Съвета и по-специално член 12 от нея или някой друг документ, признат като равностоен от държавата-членка.

Чрез дерогация от първа алинея, буква в), когато сеитбата се извършва след крайния срок за представяне на единното заявление, етикетите се представят най-късно до 30 юни. Когато етикетите трябва да бъдат представени и пред други национални органи, държавите-членки могат да предвидят тези етикети да бъдат върнати на земеделския производител, след като са били представени в съответствие с тази точка. Върнатите етикети се отбелязват като използвани за заявление.

2.   В случай на заявление за плащане на площ за черупкови плодове, както е предвидено в раздел 4 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, единното заявление следва да съдържа броя дървета за черупкови плодове и вида им.

3.   В случай на заявление за помощ за картофи за нишесте, предвидено в раздел 2 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, единното заявление трябва да съдържа копие от договора за култивиране; въпреки това държавите-членки могат да предвидят това копие да бъде представено на по-късна дата, но не по-късно от 30 юни.

4.   В случай на заявление за помощ за семена, предвидена в раздел 5 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, единното заявление съдържа:

а)

копие от договора за отглеждане или декларация за отглеждане; въпреки това държавите-членки могат да предвидят това копие да бъде представено на по-късна дата, но не след 15 септември;

б)

посочване на видовете семена, засети на всеки парцел;

в)

посочване на количеството произведени сертифицирани семена, изразено в квинтали до първия десетичен знак; въпреки това държавите-членки могат да предвидят тази информация да може да бъде представена на по-късна дата, но не по-късно от 15 юни на годината след реколтата;

г)

копие от подкрепящите документи доказващи, че посочените количества семена са били официално сертифицирани; въпреки това държавите-членки могат да предвидят, че тази информация може да бъде представена на по-късна дата, но не по-късно от 15 юни на годината след реколтата.

5.   В случай на заявление за специфично плащане за култура за памук, предвидено в раздел 6 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, единното заявление съдържа:

а)

името на използвания сорт семена на памук;

б)

ако е целесъобразно, името и адреса на одобрената междубраншова организация, на която земеделският производител е член.

6.   В случай на заявление за преходно плащане за плодове и зеленчуци, предвидено в раздел 8 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, или заявление за преходно плащане за меки плодове, предвидено в раздел 9 на посочената глава, единното заявление трябва да съдържа копие на договора за преработка или ангажимента за доставка в съответствие с член 33 от Регламент (ЕО) № 1121/2009.

Държавите-членки могат да предвидят информацията, посочена в първата алинея, да може да бъде представена отделно на по-късна дата, но не по-късно от 1 декември в годината на заявлението.

7.   В случай на заявление по някоя мярка, свързана с площ, по специфично подпомагане, единното заявление съдържа всеки документ, изискван от държавата-членка.

8.   Видовете употреба на площта, посочени в член 6, параграф 2 и член 38 от Регламент (ЕО) № 73/2009, както и тези, изброени в приложение VI към посочения регламент, или площи, декларирани за специфично подпомагане, предвидено в член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, когато не е необходимо тези площи да се декларират в съответствие с настоящия член, се декларират в отделна графа на формуляра на единното заявление.

Употребата на площ, която не е според целите на схемите за помощ, предвидени в дялове III, IV и V от Регламент (ЕО) № 73/2009, нито е описана в приложение VI към посочения регламент, се декларира в една или повече графи „друга употреба“.

Държавите-членки могат да предвидят първа и втора алинеи да не се прилагат, когато въпросната информация е на разположение на компетентните органи в рамките на други административни и контролни системи, гарантиращи съвместимостта с интегрираната система в съответствие с член 26 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

9.   Всяка държава-членка определя минималния размер на земеделските парцели, за които може да бъде подадено заявление. Минималният размер обаче не може да надвишава 0,3 ха.

Член 14

Изменения на единното заявление

1.   След изтичане на срока за представяне на единното заявление, отделни земеделски парцели или отделни права на плащане могат да се добавят в единното заявление, при условие че са спазени изискванията по съответните схеми за помощи.

Промените относно употребата или схемите за помощ за отделни земеделски парцели или относно правата на плащане, които са били декларирани в единното заявление, могат да се направят при същите условия.

Когато измененията, посочени в първа и втора алинеи, са свързани с представянето на някакви подкрепящи документи или договори, съответните изменения на тези документи или договори също трябва да бъдат разрешени.

2.   Без да се засягат датите, определени от Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция за представянето на единното заявление в съответствие с член 11, параграф 2, първа алинея, промените, нанесени в съответствие с параграф 1 от настоящия член, се предоставят писмено на компетентния орган най-късно на 31 май от съответната календарна година, освен в случаите на Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция, за които те се предоставят най-късно на 15 юни от съответната календарна година.

3.   Когато компетентните органи вече са информирали земеделския производител за нередности в единното заявление или когато земеделският производител е уведомен за намерението им да извършат проверка на място и когато тази проверка на място установи нередности, не се разрешават изменения в съответствие с параграф 1 по отношение на земеделските парцели, засегнати от нередностите.

ГЛАВА II

Заявления за права на плащане

Член 15

Предоставяне или увеличение на права на плащане

1.   Заявленията за предоставяне или, където е уместно, увеличаване на права на плащане по схемата за единно плащане се представят до дата, която трябва да бъде определена от държавите-членки, но не по-късно от 15 май през първата година на прилагането на схемата за единно плащане, на интегрирането на обвързаното с производството подпомагане, на прилагането на членове 46—48 от Регламент (ЕО) № 73/2009 или в годините на прилагане на член 41, член 57 или член 68, параграф 1, буква в) от същия регламент. Въпреки това Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция могат да определят по-нататъшна дата, но не по-късна от 15 юни.

2.   Държавите-членки могат да вземат решение заявлението за предоставяне на права на плащане да се представя едновременно със заявлението за плащане по схемата за единно плащане.

ГЛАВА III

Заявления за помощи за живи животни

Член 16

Изисквания относно заявленията за помощи за живи животни

1.   Заявлението за помощи за живи животни трябва да съдържа цялата информация, необходима за установяване допустимостта на помощта и по-специално:

а)

самоличност на земеделския производител;

б)

препратка към единното заявление, ако то вече е било представено;

в)

броя животни от всеки вид, по отношение на които се кандидатства за помощ, и, за едрия рогат добитък, идентификационния код на животните;

г)

когато е приложимо, ангажимент от страна на земеделския производител да задържи животните, посочени в буква в), в стопанството си през периода на задържане и информация за мястото или местата, където ще бъдат държани животните, включително въпросния период или периоди;

д)

когато е приложимо, индивидуалната граница или таван за засегнатите животни;

е)

когато е приложимо, индивидуалното референтно количество за мляко, което е на разположение на земеделския производител на 31 март, или, ако въпросната държава-членка реши да се възползва от дерогацията, предвидена в член 85 от Регламент (ЕО) № 1121/2009, на 1 април на съответната календарна година; когато това количество не е известно към датата, на която е било подадено заявлението, то тогава за него следва да бъде подадена информация към компетентните органи колкото е възможно по-скоро;

ж)

декларация от земеделския производител, удостоверяваща, че той е запознат с условията, отнасящи се до въпросната помощ.

Ако животното бъде преместено на друго място по време на периода на задържане, земеделският производител трябва предварително да информира компетентния орган писмено, освен ако въпросната държава-членка реши да не изисква тази информация, при условие че компютризираната база данни за едър рогат добитък предлага необходимото ниво на сигурност и осъществяване за правилното управление на схемите за помощи и информацията, която се съдържа там, е достатъчна, за да се идентифицира местоположението на животните.

2.   Държавите-членки гарантират на всеки животновъд правото да получи от компетентните органи без ограничение, на разумни интервали и без излишно забавяне, информация за данните, отнасящи се до него и животните му, съдържаща се в компютризираната база данни за едър рогат добитък. При представяне на своето заявление за помощ, земеделският производител декларира, че тези данни са верни и пълни или поправя неверните данни или добавя липсващите данни.

3.   Държавите-членки могат да вземат решение, че не е необходимо някои от данните, посочени в параграф 1, да бъдат включени в заявлението за помощ, когато те вече са били съобщени на компетентните органи.

Държавите-членки могат по-специално да въведат процедури, с които данните, съдържащи се в компютризираната база данни за едър рогат добитък, да могат да бъдат използвани за целите на заявлението за помощ, при условие че компютризираната база данни за едър рогат добитък предлага необходимото ниво на сигурност и осъществяване за правилното управление на въпросните схеми за помощи. Такива процедури могат да се състоят от система, според която даден земеделски производител кандидатства за помощ по отношение на всички животни, които на определена от държавата-членка дата изпълняват изискванията за помощ въз основа на данните, съдържащи се в компютризираната база данни за едър рогат добитък. В този случай държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че:

а)

в съответствие с разпоредбите, приложими за въпросната схема за помощи, началната и крайната дата на съответния период на задържане са ясно идентифицирани и известни на земеделския производител;

б)

земеделският производител е наясно, че всички потенциално допустими животни, за които се констатира, че не са правилно идентифицирани или регистрирани в системата за идентификация и регистрация за животни от рода на едрия рогат добитък, се считат за животни с установени нередности, посочени в член 65 от настоящия регламент.

4.   Държавите-членки могат да предвидят някои от данните, посочени в параграф 1, да могат или да трябва да бъдат изпратени посредством орган или органи, одобрени от тях. Въпреки това, земеделският производител остава отговорен за предадените данни.

ГЛАВА IV

Помощ за производителите на захарно цвекло и захарна тръстика, отделно плащане за захар и отделно плащане за плодове и зеленчуци

Член 17

Изисквания към заявленията за помощ за производителите на захарно цвекло и захарна тръстика, отделното плащане за захар и отделното плащане за плодове и зеленчуци

1.   Земеделските производители, кандидатстващи за помощ за производители на захарно цвекло и захарна тръстика, предвидена в раздел 7 на глава 1 от дял IV от Регламент (ЕО) № 73/2009, за отделно плащане за захар, предвидено в член 126 от посочения регламент, или за отделно плащане за плодове и зеленчуци, предвидено в член 127 от посочения регламент, представят заявление за помощ, съдържащо цялата информация, необходима, за да се установи допустимостта за помощта и по-специално:

а)

самоличност на земеделския производител;

б)

декларация от земеделския производител, удостоверяваща, че той е запознат с условията, отнасящи се до въпросната помощ.

Заявлението за помощ за производителите на захарно цвекло и захарна тръстика трябва да съдържа и копие от договора за доставка, посочен в член 94 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

2.   Заявленията за помощ, посочени в параграф 1, се представят до дата, определена от държавите-членки, но не по-късно от 15 май, а в случая на Естония, Латвия и Литва — не по-късно от 15 юни.

Държавите-членки могат да предвидят копието от договора за доставка, посочен в параграф 1, втора алинея, да се представя отделно на по-късна дата, която не може да бъде по-късно от 1 декември на годината на подаване на заявлението.

ГЛАВА V

Заявления за специфично подпомагане, различно от плащания на площ или за живи животни

Член 18

Изисквания към заявленията за помощ за специфично подпомагане, различно от плащания на площ или за живи животни

1.   Земеделските производители, кандидатстващи за специфично подпомагане, което не е обхванато от заявленията в глава I, II или III на този дял, представят заявление за помощ, съдържащо цялата информация, която е необходима, за да се установи допустимостта за помощта, и по-специално:

а)

самоличност на земеделския производител;

б)

декларация на земеделския производител, че е запознат с изискванията за въпросната помощ;

в)

когато е необходимо, всякакви подкрепящи документи, изисквани, за да се установи допустимостта за въпросната мярка.

Заявлението за помощ се представя до определена от държавите-членки дата. Определената дата трябва да предвижда достатъчно време за извършване на проверка на условията за допустимост преди плащането, както е предвидено в член 29, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

2.   За целите на параграф 1, буква в), когато даден земеделски производител кандидатства за специфично подпомагане във връзка с дейности по инвестиране, заявлението трябва да съдържа и копие на всички съответни подкрепящи документи, като фактури и документи, доказващи плащането от страна на земеделския производител. Когато такива копия или документи не могат да бъдат представени, плащанията, извършени от земеделския производител, трябва да бъдат придружени от документи с равностойна доказателствена стойност.

3.   За целите на параграф 1, буква в), когато даден земеделски производител кандидатства за специфично подпомагане, както е предвидено в член 68, параграф 1, буква а), подточка v) от Регламент (ЕО) № 73/2009, и когато индивидуалното плащане се основава на действителните разходи или действителните пропуснати ползи, заявлението трябва да съдържа и копие от всички съответни подкрепящи документи, доказващи допълнителните разходи, които действително са направени, и пропуснатите ползи в съответствие с член 68, параграф 2, буква а), подточкаточка i) от посочения регламент.

4.   За целите на параграф 1, буква в), когато даден земеделски производител кандидатства за специфично подпомагане, както е предвидено в член 68, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 73/2009, заявлението трябва да съдържа и копие от застрахователния договор, посочен в член 13 от Регламент (ЕО) № 1120/2009, както и доказателство за плащане на премията.

5.   Държавите-членки може да предвидят копията или документите, посочени в параграфи 2, 3 и 4, да могат да се представят отделно на по-късна дата. Определената дата трябва да осигури достатъчно време за изпълнение на проверката на условията за допустимост преди плащането, както е предвидено в член 29, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

Член 19

Заявления от взаимоспомагателни фондове

1.   Взаимоспомагателните фондове, кандидатстващи за специфично подпомагане, представят заявление за помощ, съдържащо цялата информация, която е необходима, за да се установи допустимостта за помощ, и по-специално:

а)

самоличността на взаимоспомагателния фонд;

б)

документация за събитието, предизвикало плащанията на компенсация на членуващите земеделски производители;

в)

датите на плащане на компенсации на членуващите земеделски производители;

г)

самоличността на членуващите земеделски производители, получили плащане на компенсации от фонда;

д)

общата сума на изплатените компенсации;

е)

декларация от взаимоспомагателния фонд, че е запознат условията за предоставяне на съответната помощ.

2.   Държавите-членки определят крайна дата, до която се представят заявления за специфично подпомагане от взаимоспомагателни фондове. Определената дата трябва да осигурява достатъчно време, за да се извърши проверката на условията за допустимост преди плащането, както е предвидено в член 29, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

ГЛАВА VI

Общи разпоредби

Член 20

Опростяване на процедурите

1.   Без да се засягат специалните разпоредби на настоящия регламент и на Регламент (ЕО) № 73/2009, държавите-членки могат да разрешат или да изискват всички съобщения съгласно настоящия регламент, както от земеделския производител към властите, така и обратно, да бъдат предавани по електронен път. В този случай се вземат подходящи мерки за гарантиране по-специално, че:

а)

земеделският производител е недвусмислено идентифициран;

б)

земеделският производител отговаря на всички изисквания на въпросната схема за помощи;

в)

предадените данни са надеждни с оглед правилното управление на въпросната схема за помощи; когато се използват данни, съдържащи се в компютризираната база данни за едър рогат добитък, тази база данни трябва да предлага ниво на сигурност и осъществяване, необходимо за правилното управление на въпросните схеми за помощи;

г)

когато придружаващите документи не могат да бъдат предадени по електронен път, тези документи се получават от компетентните органи в същите срокове, както и при предаване по неелектронен път;

д)

няма дискриминация между земеделски производители, използващи неелектронни средства на представяне и тези, избиращи електронно предаване.

2.   С оглед представянето на заявления за помощи, държавите-членки могат, при условията, посочени в параграф 1, да предвидят опростени процедури, когато данните са вече на разположение на властите, по-специално, когато положението не се е променило след последното представяне на заявление за помощ съгласно въпросната схема за помощи.

3.   Информацията, която следва да бъде включена в подкрепящите документи, които се представят със заявлението за помощи, когато е възможно, може да бъде изискана от компетентния орган директно от източника на информация.

Член 21

Коригиране на явни грешки

Без да се засягат членове 11—20, заявлението за помощи може да бъде коригирано по всяко време след представянето в случаи на явни грешки, признати от компетентните органи.

Член 22

Дерогация от крайната дата за представяне

Чрез дерогация от член 5, параграф 1 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета, когато крайната дата за представяне на дадено заявление за помощи или подкрепящи документи, договори или декларации в съответствие с настоящия дял или крайната дата за изменения на единното заявление е официален празник, събота или неделя, се смята, че тя се пада на първия следващ работен ден (18).

Първият параграф се прилага и по отношение на заявления от земеделски производители по схемата за единно плащане в съответствие с член 56 от Регламент (ЕО) № 73/2009 и на заявления от земеделски производители за права на плащане в съответствие с член 15 от настоящия регламент.

Член 23

Късно представяне

1.   Освен при непреодолима сила и извънредни обстоятелства, посочени в член 75, представянето на заявление за помощи в съответствие с настоящия регламент след съответния срок води до 1 % намаление за всеки работен ден на размера, на който земеделският производител би имал право, ако заявлението е било представено в срок.

Без да се засягат специалните мерки, които държавите-членки вземат по отношение на необходимостта от представяне на каквито и да било подкрепящи документи своевременно, за да се позволи да се планират и извършат ефективни проверки, първа алинея се прилага също така относно документи, договори или декларации, които се представят на компетентните органи в съответствие с членове 12 и 13, когато тези документи, договори или декларации са съществени за допустимостта за въпросната помощ. В този случай намалението се прилага върху сумата, платима за въпросната помощ.

Ако закъснението възлиза на повече от 25 календарни дни, заявлението се счита за недопустимо.

2.   Освен в случаите на непреодолима сила и извънредни обстоятелства, посочени в член 75, представянето на изменение на единно заявление след крайната дата, предвидена в член 14, параграф 2, ще води до 1 % намаление на работен ден на сумите, свързани с действителната употреба на въпросните земеделски парцели.

Изменения на единното заявление са приемливи само преди крайната дата за късно представяне на единното заявление, посочена в параграф 1, трета алинея. Когато тази дата обаче е по-ранна или съвпада с крайната дата, посочена в член 14, параграф 2, изменения на единното заявление се считат за недопустими след датата, предвидена в член 14, параграф 2.

Член 24

Късно представяне на заявление за предоставяне на права на плащане

Освен в случаите на непреодолима сила и извънредни обстоятелства, посочени в член 75, представянето на заявление за предоставяне или, когато е приложимо, увеличение на права след крайната дата, установена в съответствие с член 15 от настоящия регламент, или с член 56, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009, ще води до 3 % намаление на работен ден на сумите за плащане през тази година по отношение на правата на плащане, които ще бъдат предоставени на з