ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.314.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 314

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
1 декември 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1158/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1159/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 декември 2009 година

3

 

 

Регламент (ЕО) № 1160/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

6

 

*

Регламент (ЕО) № 1161/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно информацията за хранителната верига, която се предоставя от предприятията за хранителни продукти, които управляват кланици ( 1 )

8

 

*

Регламент (ЕО) № 1162/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за определяне на преходни разпоредби за прилагането на регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

10

 

*

Регламент (ЕО) № 1163/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 417/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни петролни танкери ( 1 )

13

 

*

Регламент (ЕО) № 1164/2009 на Комисията от 27 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разяснение 18 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) ( 1 )

15

 

*

Регламент (ЕО) № 1165/2009 на Комисията от 27 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 4 и МСФО 7 ( 1 )

21

 

*

Регламент (ЕО) № 1166/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните практики и приложимите ограничения

27

 

*

Регламент (ЕО) № 1167/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за отхвърляне на здравни претенции за храни, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и развитието и здравето на децата ( 1 )

29

 

*

Регламент (ЕО) № 1168/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за отхвърляне на здравна претенция за храни, различни от онези, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата ( 1 )

32

 

*

Регламент (ЕО) № 1169/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 353/2008 за създаване на правила за прилагане за заявления за разрешение на здравни претенции, предвидени в член 15 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

34

 

*

Регламент (ЕО) № 1170/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците с витамини и минерали и формите, под които те могат да се влагат в храни, включително и добавките към храните ( 1 )

36

 

*

Регламент (ЕО) № 1171/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Разяснение 9 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) и на Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 ( 1 )

43

 

*

Регламент (ЕО) № 1172/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за разпределяне между Дания, Гърция, Ирландия, Италия и Люксембург на 5000 тона къси ленени влакна и конопени влакна като гарантирани национални количества за пазарната 2009—2010 година

47

 

*

Регламент (ЕО) № 1173/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за определяне на интервенционните центрове за твърда пшеница и за ориз

48

 

*

Регламент (ЕО) № 1174/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за определяне на правила за прилагането на членове 34а и 37 от Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета по отношение на възстановяването на данъка върху добавената стойност по силата на Директива 2008/9/ЕО на Съвета

50

 

*

Регламент (ЕО) № 1175/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Aglio Bianco Polesano (ЗНП))

60

 

*

Регламент (ЕО) № 1176/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Redykołka (ЗНП)

62

 

*

Регламент (ЕО) № 1177/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки ( 1 )

64

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/152/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на крайния срок за включване в приложение I на активното вещество карбендазим ( 1 )

66

 

*

Директива 2009/153/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на популярното наименование и чистота на активното вещество хидролизирани протеини ( 1 )

67

 

*

Директива 2009/154/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на цифлуфенамид като активно вещество ( 1 )

69

 

*

Директива 2009/155/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на степента на чистота на активното вещество метазахлор ( 1 )

72

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/857/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 13 декември 2007 година относно прилагането на член 9В, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и член 205, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз между 1 ноември 2014 г. и 31 март 2017 г., от една страна, и след 1 април 2017 г., от друга страна

73

 

 

Комисия

 

 

2009/858/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 ноември 2009 година за одобряване на някои изменени програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните и зоонози за 2009 г. и за изменение на Решение 2008/897/ЕО по отношение на преразпределението на финансовото участие на Общността за някои държави-членки по програми, одобрени с посоченото решение и с Решение 2009/560/ЕО (нотифицирано под номер C(2009) 9193)

75

 

 

2009/859/ЕО

 

*

Решение на Комисията 30 ноември 2009 година за невключване на дифениламин в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за отнемане на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество (нотифицирано под номер C(2009) 9262)  ( 1 )

79

 

 

2009/860/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за невключване на триазоксид в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за отнемане на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество (нотифицирано под номер C(2009) 9271)  ( 1 )

81

 

 

2009/861/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година относно преходни мерки съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на преработката на несъответстващо на критериите сурово мляко в някои млекопреработвателни предприятия в България (нотифицирано под номер C(2009) 9282)  ( 1 )

83

 

 

2009/862/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Решение 2008/866/ЕО относно удължаване на неговия период на прилагане (нотифицирано под номер C(2009) 9326)  ( 1 )

90

 

 

2009/863/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година относно финансовия принос на Общността за 2010 г. за някои референтни лаборатории на Общността в областта на контрола върху фуражите и храните (нотифицирано под номер C(2009) 9343)

91

 

 

2009/864/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Решение 2007/777/ЕО по отношение на вноса в Общността на пастърма от някои области на Южна Африка и от Уругвай (нотифицирано под номер C(2009) 9362)  ( 1 )

97

 

 

2009/865/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за даване на разрешение на държавите-членки да удължат временните разрешения, издадени за новите активни вещества метафлумизон и гама-цихалотрин (нотифицирано под номер C(2009) 9366)  ( 1 )

100

 

 

2009/866/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MIR604 (SYN-IR6Ø4-5) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 9399)  ( 1 )

102

 

 

2009/867/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 ноември 2009 година за освобождаване на определени страни от разширяването по отношение на някои велосипедни части на обхвата на действие на антидъмпинговото мито за велосипеди с произход от Китайската народна република, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета, последно оставен в сила и изменен с Регламент (ЕО) № 1095/2005, и за отмяна на спирането на плащането на антидъмпинговото мито, чийто обхват бе разширен с цел включване на някои велосипедни части с произход от Китайската народна република, разрешено на определени страни съгласно Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията (нотифицирано под номер C(2009) 9406)

106

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1158/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 декември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

LA

36,8

MA

36,7

MK

52,7

TR

63,0

ZZ

47,3

0707 00 05

MA

59,4

TR

80,0

ZZ

69,7

0709 90 70

MA

34,1

TR

128,4

ZZ

81,3

0805 20 10

MA

72,6

ZZ

72,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,3

HR

39,1

MA

63,0

TR

78,0

ZZ

57,4

0805 50 10

AR

64,7

MA

61,1

TR

70,7

ZZ

65,5

0808 10 80

AU

142,2

CA

70,1

CN

108,9

MK

22,6

US

100,5

ZA

125,2

ZZ

94,9

0808 20 50

CN

39,2

TR

91,0

US

258,9

ZZ

129,7


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1159/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 декември 2009 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2) и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за продукти, включени в кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002, ex 1005, с изключение на хибридни семена, и ex 1007, с изключение на хибриди за посев, вносното мито се равнява на интервенционната цена, валидна за тези продукти при вноса и увеличена с 55 %, минус вносната цена CIF, приложима за съответната доставка. Това мито обаче не може да надхвърля размера на митото в Общата митническа тарифа.

(2)

В член 136, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 се предвижда, че за целите на изчисляване на вносното мито, посочено в параграф 1 от същия член, се определят периодично представителни цени CIF за разглежданите продукти.

(3)

Съгласно член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96, цената, която трябва да се използва за изчисляване на вносното мито върху продукти от кодове по КН 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (висококачествена мека пшеница), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 и 1007 00 90, е средната от ежедневните представителни цени CIF, определени по метода, посочен в член 4 от същия регламент.

(4)

Необходимо е да се определят вносни мита за периода, започващ от 1 декември 2009 г., които да са приложими до влизането в сила на ново определяне,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 1 декември 2009 г. вносните мита в сектора на зърнените култури, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определят в приложение I към настоящия регламент на основата на елементи, изложени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 декември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 1 декември 2009 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

14,17

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

37,85

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

17,53

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

17,53

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

37,85


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

13.11.2009-27.11.2009

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

152,42

103,68

Цена CAF САЩ

128,00

118,00

98,00

75,75

Премия за Залива

14,49

Премия за Големите езера

13,89

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

22,76 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

44,86 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1160/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2009/10 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 877/2009 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕО) № 1146/2009 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 877/2009, за 2009/10 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 декември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 253, 25.9.2009 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 312, 27.11.2009 г., стр. 40.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 1 декември 2009 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

35,70

0,58

1701 11 90 (1)

35,70

4,19

1701 12 10 (1)

35,70

0,44

1701 12 90 (1)

35,70

3,90

1701 91 00 (2)

40,56

5,30

1701 99 10 (2)

40,56

2,17

1701 99 90 (2)

40,56

2,17

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1161/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно информацията за хранителната верига, която се предоставя от предприятията за хранителни продукти, които управляват кланици

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1), и по-специално член 10, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 853/2004 се установяват специфични правила по отношение на хигиената на храните от животински произход. По-специално в раздел III от приложение II към посочения регламент се поставя изискването предприятията за хранителни продукти, които ръководят кланици, да изискват, получават, проверяват и действат съобразно информацията за хранителната верига по отношение на всички животни, които не са дивеч, които се изпращат или са предназначени да бъдат изпратени в кланицата.

(2)

В точка 2 от посочения раздел се предвижда, че операторите на кланици трябва да получат информацията не по-малко от 24 часа преди пристигането на животните в кланицата, с изключение на възникване на обстоятелствата, упоменати в точка 7 от посочения раздел. В точка 7 се предвижда, че ако има разрешение от компетентния орган, информацията за хранителната верига може да придружава някои животни, посочени в същата точка, при пристигането им в кланицата, вместо да пристигне 24 часа предварително.

(3)

Тъй като предоставянето на информация за хранителната верига е ново изискване за предприятията за хранителни продукти, въведено с Регламент (ЕО) № 853/2004, с Регламент (ЕО) № 2076/2005 на Комисията от 5 декември 2005 г. относно определяне на преходни разпоредби за прилагането на Регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2) се определя преходен период за пълното прилагане на посоченото изискване.

(4)

Безпрепятственото преминаване на информацията за хранителната верига от стопанството до кланицата по-специално се улеснява от член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2076/2005, в който се предвижда дерогация от изискването, определено в приложение II, раздел III, точка 2 от Регламент (ЕО) № 853/2004, да се предоставя информация за хранителната верига 24 часа преди пристигане на животното в кланицата, ако е налице разрешение от страна на компетентния орган и ако това не застрашава целите на посочения регламент.

(5)

Опитът показа, че чрез даването на компетентните органи на възможността да разширяват в зависимост от всеки конкретен случай обхвата на ситуациите, при които информацията за хранителната верига може да се изпрати на кланицата заедно с животните, за които се отнася, а не да пристига там 24 часа предварително, е било постигнато безпрепятственото прилагане на изискванията относно информацията за хранителната верига. В съответствие с гореизложеното е подходящо преходното споразумение да бъде направено постоянно.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 853/2004 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(2)  ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 83.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение II, раздел III от Регламент (ЕО) № 853/2004 точка 7 се заменя със следното:

„7.

Ако компетентният орган разрешава и ако това не застрашава целите на настоящия регламент, информацията за хранителната верига може да пристигне в кланицата по-малко от 24 часа преди пристигането там на животни от всички видове, за които се отнася, или да придружава животните при пристигането им в кланицата.

Въпреки това всеки елемент от информацията относно хранителната верига, чието познаване може да доведе до сериозно нарушаване на дейността на кланицата, трябва да бъде предоставен на предприятието за хранителни продукти, управляващо кланицата, достатъчно навреме преди пристигането на животните в кланицата с цел последното да може съответно да планира дейността на кланицата.

Предприятието за хранителни продукти, управляващо кланицата, трябва да оцени необходимата информация и да предаде информацията за хранителната верига на официалния ветеринар. Клането или почистването на животните не може да се извърши без разрешението на официалния ветеринар.“


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1162/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за определяне на преходни разпоредби за прилагането на регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1), и по-специално член 9, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (2), и по-специално член 16, параграф 1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (3), и по-специално член 63, параграф 1, първа алинея и втора алинея, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламенти (ЕО) № 852/2004 (4), (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета предвиждат значителни промени в правилата и процедурите, които да бъдат съблюдавани от операторите от сектора на храните и от компетентните органи на държавите-членки. Посочените регламенти се прилагат от 1 януари 2006 г. Прилагането обаче на известен брой от тези мерки с незабавно действие от посочената дата би представлявало практически трудности в някои случаи.

(2)

Съответно Регламент (ЕО) № 2076/2005 на Комисията от 5 декември 2005 г. относно определяне на преходни разпоредби за прилагането на регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета (5) предвижда някои преходни разпоредби за преходен период, който приключва на 31 декември 2009 г., с цел да се позволи плавният преход към пълното прилагане на новите правила и процедури. Продължителността на преходния период беше фиксирана, като беше взет предвид прегледът на регулаторната рамка относно хигиената.

(3)

Регламенти (ЕО) № 852/2004, (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 предвиждат Комисията да представи преди 20 май 2009 г. доклад до Европейския парламент и до Съвета относно прегледа на опита, натрупан в резултат на прилагането на новата регулаторна рамка относно хигиената.

(4)

Докладът беше предаден през юли 2009 г. Докладът обаче не съдържа подробни решения на докладваните трудности и поради това не е придружен от предложения. На основата на установените трудности Комисията ще разгледа необходимостта от предложения за усъвършенстване на регламентите относно хигиената на храните.

(5)

Междувременно, въз основа на информацията, получена от Хранителната и ветеринарна служба, компетентните органи в държавите-членки и съответните европейски сектори на храните, някои преходни разпоредби, предвидени в Регламент (ЕО) № 2076/2005, следва да бъдат оставени в сила до приключването на процеса на прегледа.

(6)

Поради това следва да бъде създадена разпоредба за допълнителен преходен период, през който следва да продължи прилагането на някои преходни разпоредби, предвидени в Регламент (ЕО) № 2076/2005. С оглед на един хармонизиран подход посоченият преходен период по принцип следва да продължава четири години, но когато това е оправдано, би могъл да бъде по-кратък.

(7)

Регламент (ЕО) № 853/2004 изключва от своя обхват директната доставка, извършена от производителя, на малки количества месо от птици и лагоморфи, заклани във фермата, на крайния потребител или на местни обекти за търговия на дребно, които директно доставят такова месо на крайния потребител като прясно месо. Ограничаването на тази разпоредба обаче до прясно месо преди приключването на провеждания преглед би представлявало допълнителна тежест за малките производители. Съответно Регламент (ЕО) № 2076/2005 предвижда дерогация от общите изисквания на Регламент (ЕО) № 853/2004 за директната доставка на тези стоки при определени условия, без да я ограничава до прясно месо. Посочената възможност следва да бъде оставена в сила по време на допълнителния преходен период, предвиден в настоящия регламент.

(8)

Регламенти (ЕО) № 853/2004 и (ЕО) № 854/2004 определят някои правила относно вноса в Общността на продукти от животински произход и храни, които съдържат както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход. Регламент (ЕО) № 2076/2005 предвижда преходни разпоредби за дерогация от някои от посочените правила за вноса на някои продукти, по отношение на които условията, свързани с общественото здраве, все още не са хармонизирани на равнището на Общността. Посочените условия няма да бъдат напълно хармонизирани преди 31 декември 2009 г. Съответно до бъдещата хармонизация на законодателството на Общността е необходимо да се предвидят дерогации през допълнителния преходен период, определен в настоящия регламент.

(9)

Регламент (ЕО) № 853/2004 определя някои изисквания относно суровините, използвани за приготвянето на мляно месо, и етикетирането. Регламент (ЕО) № 2076/2005 обаче предвижда преходни разпоредби за дерогация от някои от посочените изисквания за преходен период, през който критериите за съдържание на мляно месо, отнасящи се по-специално до съдържанието на мазнина и съединителна тъкан: коефициент на протеини от месо, трябваше да бъдат оценени. Въз основа на оценката тези критерии бяха включени в предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето на информация за храните на потребителите (6). Това предложение беше прието от Комисията на 30 януари 2008 г. и предадено на Европейския парламент и на Съвета. До получаване на резултата от предложението е целесъобразно тези дерогации от някои изисквания относно мляното месо да бъдат оставени в сила през допълнителния преходен период, предвиден в настоящия регламент.

(10)

Регламент (ЕО) № 882/2004 изисква лабораториите, които извършват анализ на пробите, взети по време на официален контрол, да бъдат акредитирани. Регламент (ЕО) № 2076/2005 предвижда преходна разпоредба за дерогация от посоченото изискване за някои лаборатории, за които съгласно предишното законодателство на Общността не се е изисквало да бъдат акредитирани. Опитът показа, че за лабораториите, които извършват официалните тестове за Trichinella и са разположени в кланици или предприятия за производство на месо от дивеч, се изисква допълнително време за получаване на пълна акредитация, тъй като акредитирането е сложен и трудоемък процес. Съответно настоящият регламент следва при определени условия да предвиди допълнителни преходни мерки за посочените лаборатории.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩА РАЗПОРЕДБА

Член 1

Преходен период

Настоящият регламент определя преходни мерки за прилагането на регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета за преходен период от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2013 г. („преходен период“).

ГЛАВА II

ПРЕХОДНИ МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 853/2004

Член 2

Директна доставка на малки количества месо от домашни птици и лагоморфи

Чрез дерогация от член 1, параграф 3, буква г) и без да се накърнява член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004, разпоредбите, определени в посочения регламент, не се прилагат за директната доставка от производителя на малки количества месо от домашни птици и лагоморфи, заклани във фермата, до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно, които директно доставят това месо до крайния потребител.

Член 3

Здравни условия за внос

1.   Член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 853/2004 не се прилага за вноса на храни от животински произход, за които не са установени хармонизирани здравни условия за внос, включително списъци с трети страни и части от трети страни и предприятия, от които е разрешен вносът.

Вносът на посочените продукти следва да съответства на условията за внос, свързани с общественото здраве, на засегнатите държави-членки.

2.   Чрез дерогация от член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 853/2004 операторите от сектора на храните, извършващи внос на храни, които съдържат както продукти от растителен произход, така и продукти от животински произход, са освободени от задължението, предвидено в посочения член.

Вносът на тези продукти следва да съответства на хармонизираните правила на Общността, когато те са приложими, и на националните правила, прилагани от държави-членки, в другите случаи.

Член 4

Критерии за съдържание и изисквания за етикетиране на мляно месо

1.   Чрез дерогация от изискванията, определени в приложение III, раздел V, глава II, точка 1 от Регламент (ЕО) № 853/2004, операторът от сектора на храните трябва да проверява суровините, които влизат в предприятието, за да осигури съответствие с наименованието на продукта в таблицата по-долу по отношение на крайния продукт.

Таблица

Критерии за съдържание, проверявани на базата на средна дневна стойност

 

съдържание на мазнини

Съединителна тъкан: коефициент на протеини от месо

нетлъсто мляно месо

≤ 7 %

≤ 12

мляно чисто говеждо месо

≤ 20 %

≤ 15

мляно месо, съдържащо свинско месо

≤ 30 %

≤ 18

мляно месо от други видове

≤ 25 %

≤ 15

2.   Чрез дерогация от изискванията, определени в приложение III, раздел V, глава IV от Регламент (ЕО) № 853/2004, етикетирането трябва да съдържа следните думи:

„процент мазнини под …“,

„съединителна тъкан: коефициент на протеини от месо под …“.

3.   Държавите-членки могат да позволят пускането на техния пазар на мляно месо, което не отговаря на тези критерии, под национална маркировка, която не може да бъде объркана с маркировките, предвидени в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 853/2004.

ГЛАВА III

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 854/2004

Член 5

Здравни условия за внос

Глава III от Регламент (ЕО) № 854/2004 не се прилага за вноса на храни от животински произход, за които не са установени хармонизирани здравни условия за внос, включително списъци с трети страни и части от трети страни и на предприятия, от които е разрешен внос.

Вносът на тези продукти следва да съответства на здравните условия за внос на засегнатите държави-членки.

ГЛАВА IV

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 882/2004

Член 6

Акредитиране на официалните лаборатории, извършващи тестове за Trichinella

Чрез дерогация от член 12, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 882/2004 компетентният орган може да определи лаборатория, извършваща официални тестове за Trichinella и разположена в кланица или предприятие за производство на месо от дивеч, при условие че, макар да не е акредитирана, лабораторията:

а)

докаже, че тя е инициирала и осъществява необходимите акредитационни процедури в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004;

б)

предостави на компетентния орган задоволителни гаранции, че са налице схеми за качествен контрол за анализите, които извършва за целите на официалните проверки.

В края на всяка година държавите-членки, прилагащи преходните мерки, докладват на Комисията за напредъка в акредитирането на така определените лаборатории.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 7

Регламент (ЕО) № 2076/2005 се отменя.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 83.

(3)  ОВ L 191, 28.5.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 226, 25.6.2004 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 83.

(6)  COM(2008) 40 окончателен.


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1163/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 417/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни петролни танкери

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 417/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 18 февруари 2002 г. относно ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни петролни танкери (1), и по-специално член 11 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 417/2002 се позовава на определенията и стандартите, посочени в приложение I към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (наричана по-долу „Marpol“).

(2)

На 15 октомври 2004 г. Комитетът по опазване на морската околна среда (КОМОС) на Международната морска организация започна цялостно преразглеждане без изменение по същество на приложение I към конвенцията Marpol. Преразгледаното приложение влезе в сила на 1 януари 2007 г.

(3)

На 24 март 2006 г. КОМОС измени също така определението за тежки нефтопродукти, фигуриращо в правило 21.2 от приложение I към конвенцията Marpol. Това изменение влезе в сила на 1 август 2007 г.

(4)

Регламент (ЕО) № 417/2002 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за безопасни морета и предотвратяване на замърсяването от кораби,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 417/2002 се изменя, както следва:

1.

Член 3 се заменя със следния текст:

„Член 3

Определения

За целта на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„Marpol 73/78“ означава Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., изменена с протокола към нея от 1978 г., в актуализираните им версии;

2.

„петролен танкер“ означава петролен танкер съгласно определението в правило 1.5 от приложение I към Marpol 73/78;

3.

„дедуейт“ означава дедуейт съгласно определението в правило 1.23 от приложение I към Marpol 73/78;

4.

„петролен танкер категория 1“ означава петролен танкер с дедуейт 20 000 тона или повече, който превозва суров нефт, мазут, тежко дизелово гориво или смазочни масла като товар, или петролен танкер с дедуейт 30 000 тона или повече, който превозва нефтопродукти, различни от горепосочените, и който не отговаря на изискванията, посочени в правила 18.1—18.9, 18.12—18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 и 35.3 от приложение I към Marpol 73/78;

5.

„петролен танкер категория 2“ означава петролен танкер с дедуейт 20 000 тона или повече, който превозва суров нефт, мазут, тежко дизелово гориво или смазочни масла като товар, или петролен танкер с дедуейт 30 000 тона или повече, който превозва нефтопродукти, различни от горепосочените, който отговаря на изискванията, посочени в правила 18.1—18.9, 18.12—18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 и 35.3 от приложение I към Marpol 73/78, и който е оборудван с контейнери с изолиран баласт и защитно положение (SBT/PL);

6.

„петролен танкер категория 3“ означава петролен танкер с дедуейт 5 000 тона или повече, но по-малко от посочените стойности в определения 4 и 5;

7.

„еднокорпусен петролен танкер“ означава петролен танкер, който не отговаря на изискванията за двукорпусна или еквивалентна конструкция в съответствие с правила 19 и 28.6 от приложение I към Marpol 73/78;

8.

„двукорпусен петролен танкер“ означава:

а)

петролен танкер с дедуейт 5 000 тона или повече, който отговаря на изискванията за двукорпусна или еквивалентна конструкция съгласно правила 19 и 28.6 от приложение I към Marpol 73/78 или на изискванията в правило 20.1.3 от приложение I към Marpol 73/78; или

б)

петролен танкер с дедуейт 600 тона или повече, но по-малко от 5 000 тона, оборудван с контейнери или пространства с двойно дъно съгласно изискванията на правило 19.6.1 от приложение I към Marpol 73/78 и със странични контейнери или пространства, разположени съгласно изискванията на правило 19.3.1 и отговарящи на изискванията за разстоянието w, посочени в правило 19.6.2 от приложение I към Marpol 73/78;

9.

„възраст“ означава възрастта на кораба, изразена в брой години, изминали от датата на доставката му;

10.

„тежко дизелово гориво“ означава дизелово гориво съгласно определението в правило 20 от приложение I към Marpol 73/78;

11.

„мазут“ означава тежките фракции или вторичните продукти от суров нефт или смесите от тези продукти съгласно определението в правило 20 от приложение I към Marpol 73/78;

12.

„тежки нефтопродукти“ означава:

а)

продукти от суров нефт с плътност над 900 kg/m3 при температура 15 °С (2);

б)

нефтопродукти, различни от продуктите от суров нефт, с плътност над 900 kg/m3 при температура 15 °С или с кинематичен вискозитет над 180 mm2/s при температура 50 °С (3);

в)

асфалт и катран и емулсиите им.

2.

В член 4, параграф 2 препратката към „параграф 1, буква в) от ревизираното правило 13Ж от приложение I към Marpol 73/78“ се заменя с препратка към „правило 20.1.3 от приложение I към Marpol 73/78“.

3.

В член 7 препратката към „параграф 5 от ревизираното правило 13Ж от приложение I към Marpol 73/78“ се заменя с препратка към „правило 20.5 от приложение I към Marpol 73/78“.

4.

Член 9 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2:

i)

препратката към „параграф 5 от ревизираното правило 13Ж от приложение I към Marpol 73/78“ се заменя с препратка към „правило 20.5 от приложение I към Marpol 73/78“;

ii)

препратката към „параграф 8, буква б) от ревизираното правило 13Ж от приложение I към Marpol 73/78“ се заменя с препратка към „правило 20.8.2 от приложение I към Marpol 73/78“;

б)

в параграф 3 препратката към „параграф 8, буква а) от ревизираното правило 13Ж от приложение I към Marpol 73/78“ се заменя с препратка към „правило 20.8.1 от приложение I към Marpol 73/78“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 1.

(2)  Съответстващо на градуси по АРI (Американски петролен институт), по-малко от 25,7.

(3)  Съответстващо на кинематичен вискозитет над 180 cSt.“;


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/15


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1164/2009 НА КОМИСИЯТА

от 27 ноември 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разяснение 18 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО)

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 15 октомври 2008 г.

(2)

На 29 януари 2009 г. Комитетът за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) публикува разяснение 18 на КРМСФО Прехвърляне на активи от клиенти, наричано по-долу „КРМСФО 18“. КРМСФО 18 е разяснение, което внася яснота и насоки по отношение на отчитането на прехвърляния на активи на имоти, машини и съоръжения от клиенти, или на парични средства за придобиване или изграждане на активи на имоти, машини и съоръжения.

(3)

Допитването до Техническата експертна група (ТЕГ) към Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) потвърди, че КРМСФО 18 удовлетворява техническите критерии за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002. В съответствие с Решение 2006/505/ЕО на Комисията от 14 юли 2006 г. за създаване на група за проучване на становищата относно счетоводните стандарти, предназначена да консултира Комисията за обективността и неутралитета на становищата на Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) (3), групата за проучване на становищата относно счетоводните стандарти разгледа становището на ЕКГФО за приемане на измененията и го представи на Комисията като неутрално и обективно.

(4)

Приемането на КРМСФО 18 предполага като логическо следствие изменения на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1, за да се улесни приложението на МСФО за първи път.

(5)

Следователно Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя, както следва:

1.

Вмъква се разяснение 18 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) Прехвърляне на активи от клиенти, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

2.

Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент;

Член 2

Всяко предприятие прилага КРМСФО 18 и измененията на МСФО 1, както е посочено в приложението към настоящия регламент, най-късно от датата, на която започва неговата първа финансова година след 31 октомври 2009 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2009 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1

(3)  ОВ L 199, 21.7.2006 г., стр. 33.


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

КРМСФО 18

Разяснение 18 на КРМСФО Прехвърляне на активи от клиенти

„Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички права са запазени извън ЕИП с изключение на правото за възпроизвеждане за лична употреба или други честни сделки. Допълнителна информация може да се получи от СМСС на адрес www.iasb.org“

РАЗЯСНЕНИЕ НА КРМСФО 18

Прехвърляне на активи от клиенти

ПРЕПРАТКИ

Рамка за изготвяне и представяне на финансовите отчети

МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане (както е преработен през 2008 г.)

МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки

МСС 16 Имоти, машини и съоръжения

МСС 18 Приходи

МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ

КРМСФО 12 Споразумения за концесионна услуга

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

1

В сектора на комуналните услуги дадено предприятие може да получи от клиентите си активи на имоти, машини и съоръжения, които трябва да бъдат използвани за свързване на тези клиенти към мрежа и да им се осигури постоянен достъп до доставки от стоки като електроенергия, газ или вода. Друга възможност е дадено предприятие да получи парични наличности от клиентите за придобиване или изграждане на такива активи на имоти, машини и съоръжения. Обикновено клиентите трябва да платят допълнителна сума за закупуването на стоки или услуги, в зависимост от употребата.

2

Прехвърляне на активи от клиенти може да съществува и в други сектори освен комуналните услуги. Например дадено предприятие, което отдава на подизпълнител определени функции на информационните си технологии, може да прехвърли своите съществуващи активи на имоти, машини и съоръжения на подизпълнителя.

3

В някои случаи субектът, прехвърлящ актива, може да не бъде предприятието, което впоследствие ще има постоянен достъп до доставката на стоки или услуги и ще ги получава. С цел улеснение обаче, предприятието, прехвърлящо активите, по смисъла на настоящото разяснение, е клиента.

ОБХВАТ

4

Настоящото разяснение се прилага за отчитането на прехвърляния на активи на имоти, машини и съоръжения от предприятия, които получават такива прехвърляния от своите клиенти.

5

Споразуменията в обхвата на настоящото разяснение са споразумения, съгласно които дадено предприятие получава от клиент активи на имоти, машини и съоръжения, която предприятието трябва след това да използва, за да свърже клиента с мрежа, да осигури на клиента постоянен достъп до стоки или услуги, или и двете.

6

Настоящото разяснение се прилага за споразуменията, съгласно които дадено предприятие получава парични наличности от клиент, когато тези парични наличности се използват единствено за изграждането или придобиването на актив на имоти, машини и съоръжения, като предприятието след това използва този актив на имоти, машини и съоръжения, за да свърже клиента с мрежа, да му осигури постоянен достъп до стоки или услуги или и двете.

7

Настоящото разяснение не се прилага за споразумения, съгласно които прехвърлянето представлява предоставени от държавата безвъзмездни средства по смисъла на МСС 20 или инфраструктура, която е предмет на споразумение за концесионна услуга, която е в обхвата на КРМСФО 12.

ВЪПРОСИ

8

Настоящото разяснение разглежда следните въпроси:

а)

Спазено ли е определението за актив?

б)

Ако е спазено определението за актив, как трябва да бъде оценен активът на имоти, машини и съоръжения при първоначалното признаване?

в)

Ако при първоначалното признаване активът на имоти, машини и съоръжения е оценен по справедлива стойност, как следва да се отчете полученият кредит?

г)

Как предприятието следва да отчете прехвърлянето на парични наличности от своя клиент?

КОНСЕНСУС

Спазено ли е определението за актив?

9

Когато дадено предприятие получи от клиент прехвърляне на актив на имот, машина и съоръжение, предприятието оценява дали прехвърленият актив отговаря на определението за актив съгласно Рамката. В параграф 49(а) от Рамката се посочва, че „актив е източник, контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от който предприятието очаква да получи бъдещи икономически ползи“. В повечето случаи предприятието получава правото на собственост върху прехвърления актив на имоти, машини и съоръжения. Въпреки това при определянето дали даден актив съществува, правото на собственост не е съществено условие. Следователно, ако клиентът продължава да контролира прехвърления актив, определението за актив няма да бъде спазено, въпреки прехвърлянето на собствеността.

10

Предприятие, което контролира даден актив, може по принцип да разполага с актива по свое усмотрение. Например, предприятието може да замени този актив за други активи, да го използва за производството на стоки или услуги, да изисква цена за използването му от други, да го използва за уреждане на задължения, да го задържи или да го разпредели на собствениците. Предприятието, което получава от клиент прехвърляне на актив на имоти, машини и съоръжения, разглежда всички важни факти и обстоятелства, когато оценява контрола върху прехвърления актив. Например, въпреки че предприятието трябва да използва прехвърления актив на имоти, машини и съоръжения, за да предоставя на клиента една или повече услуги, то може да реши относно начина, по който прехвърленият актив на имоти, машини и съоръжения се използва, поддържа и кога се подменя. В този случай, предприятието обикновено заключава, че то контролира прехвърления актив на имоти, машини и съоръжения.

Как трябва да бъде оценен прехвърленият актив на имоти, машини и съоръжения при първоначалното признаване?

11

Ако предприятието заключи, че определението за актив е спазено, то признава прехвърления актив като имот, машина и съоръжение в съответствие с параграф 7 от МСС 16 и оценява себестойността му при първоначалното признаване по неговата справедлива стойност в съответствие с параграф 24 от същия стандарт.

Как трябва да бъде отчетен кредитът?

12

В следващото обсъждане се допуска, че предприятието, получаващо актива на имот, машини и съоръжения, е заключило, че прехвърленият актив следа да бъде признат и оценен в съответствие с параграфи 9—11.

13

Съгласно параграф 12 от МСС 18 „Когато стоки или услуги се разменят или заменят за стоки или услуги със сходен характер и стойност, размяната не се разглежда като сделка, която създава приход“. В съответствие с условията на споразуменията, които са в рамките на обхвата на настоящото разяснение, прехвърляне на актив на имоти, машини и съоръжения се счита за размяна на несходни стоки или услуги. Следователно, предприятието признава приход в съответствие с МСС 18.

Идентифициране на разграничими услуги

14

Дадено предприятие може да се съгласи да достави една или повече услуги в замяна на прехвърления актив на имоти, машини и съоръжения като свързване на клиента към мрежа, осигуряване на постоянен достъп на клиента до доставка на стоки или услуги или и двете. В съответствие с параграф 13 от МСС 18 предприятието идентифицира разграничимите услуги, включени в споразумението.

15

Характеристиките, които посочват, че свързваното на клиента към мрежа е разграничима услуга, включват:

а)

услугата по свързването е доставена на клиента или представлява самостоятелна стойност за този клиент;

б)

справедливата стойност на услугата по свързването може да бъде надеждно оценена.

16

Характеристиката, по която може да се съди, че осигуряването на клиента на постоянен достъп до доставки на стоки или услуги е разграничима услуга е, че клиентът, извършващ прехвърлянето, получава в бъдеще постоянен достъп до стоките или услугите, или и двете на цена, по-ниска от цената, която би платил без наличието на прехвърляне на актив на имоти, машини и съоръжения.

17

И обратно, характеристиката, по която може да се съди, че задължението за осигуряване на клиента на постоянен достъп до стоки или услуги възниква по-скоро от условията на разрешението за извършване на дейност на предприятието или от друга разпоредба, отколкото от споразумението относно прехвърлянето на актив на имоти, машини и съоръжения, е, че извършващите прехвърлянето клиенти плащат същата цена за постоянния достъп до стоките или услугите или и за двете, като тези, които не са извършили прехвърляне.

Признаване на приходите

18

Ако е идентифицирана само една услуга, предприятието признава приходите, когато услугата е извършена, в съответствие с параграф 20 от МСС 18.

19

Ако е идентифицирана повече от една разграничима услуга, съгласно параграф 13 от МСС 18 се изисква справедливата стойност на общото заплащане, получено или дължимо във връзка със споразумението, да бъде разпределена за всяка услуга и тогава критериите за признаване от МСС 18 се прилагат за всяка услуга.

20

Ако текуща услуга е идентифицирана като част от споразумението, периодът за който приходът за тази услуга ще бъде признат, обикновено се определя от условията на споразумението с клиента. Ако в споразумението не се посочва срок, приходите се признават за период, не по-дълъг от полезния живот на прехвърления актив, използван за предоставянето на текущата услуга.

Как предприятието следва да отчете прехвърлянето на парични наличности от свой клиент?

21

Когато дадено предприятие получава прехвърляне на парични наличности от клиент, то оценява дали споразумението е в обхвата на настоящото разяснение в съответствие с параграф 6. Ако това е така, предприятието оценява дали изграденият или придобит актив на имоти, машини и съоръжения отговаря на определението за актив в съответствие с параграфи 9 и 10. Ако определението за актив е спазено, предприятието признава актива на имоти, машини и съоръжения по себестойност в съответствие с МСС 16 и признава приходите в съответствие с параграфи 13—20 по стойността на паричните наличности, получени от клиента.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

22

Предприятието прилага настоящото разяснение по отношение на прехвърляния на активи от клиенти, получени на или след 1 юли 2009 г. По-ранното прилагането се допуска, при положение че оценката и другата информация, необходима за прилагането на разяснението по отношение на минали транзакции, са получени към момента, когато са извършени тези прехвърляния. Предприятието оповестява датата, от която се прилага разяснението.

Приложение

Изменение на МСФО 1

Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане (както е преработен през 2008 г.)

A1

В приложение Г, параграф Г1 се изменя, както следва:

„Г1

Предприятието може да избере да използва едно или повече от следните освобождавания от изискванията:

а)

транзакции с плащане на базата на акции (параграфи Г2 и Г3)

м)

финансови активи или нематериални активи, отчетени счетоводно в съответствие с КРМСФО 12 Споразумения за концесионни услуги (параграф Г22);

н)

разходи по заеми (параграф Г23). както и

о)

прехвърляне на активи от клиенти (параграф Г24)“

A2

След параграф Г23 се добавят заглавие и параграф Г24:

Прехвърляне на активи от клиенти

24Г

Предприятие, прилагащо МСФО за първи път, може да прилага преходните разпоредби от параграф 22 от КРМСФО 18 Прехвърляне на активи от клиенти. В същия параграф позоваването на датата за влизане в сила се тълкува като 1 юли 2009 г. или датата на преминаване към МСФО, която от двете настъпи по-късно. В допълнение, предприятие, прилагащо МСФО за първи път, може да определи всяка дата преди датата на преминаване към МСФО и да прилага КРМСФО 18 за всички прехвърляния на активи от клиенти, получени на или след тази дата.“


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1165/2009 НА КОМИСИЯТА

от 27 ноември 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 4 и МСФО 7

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 15 октомври 2008 г.

(2)

На 5 март 2009 г. Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува изменения на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 4 Застрахователни договори и на МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, наричани по-долу „изменения на МСФО 4 и МСФО 7“. Измененията на МСФО 4 и МСФО 7 имат за цел да се засили употребата на оповестявания на оценки на справедливата стойност и на ликвидния риск, свързан с финансовите инструменти.

(3)

Консултацията с Техническата експертна група (ТЕГ) към Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) потвърждава, че измененията на МСФО 4 и МСФО 7 отговарят на техническите критерии за приемане, формулирани в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002. В съответствие с Решение 2006/505/ЕО на Комисията от 14 юли 2006 г. за създаване на група за проучване на становищата относно счетоводните стандарти, предназначена да консултира Комисията за обективността и неутралитета на становищата на Европейската консултативна група за финансова отчетност в Европа (ЕКГФО) (3), групата за проучване на становищата относно счетоводните стандарти разгледа становището на ЕКГФО по приемане на измененията и го представи на Комисията като неутрално и обективно.

(4)

Следователно Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя, както следва:

(1)

Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 4 се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент;

(2)

МСФО 7 се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Всяко дружество прилага измененията на МСФО 4 и МСФО 7, както са посочени в приложението към настоящия регламент, най-късно от датата, на която започва неговата първа финансова година след 31 декември 2008 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2009 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 199, 21.7.2006 г., стр. 33.


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

МСФО 4

Изменение на Международен стандарт за финансово отчитане 4 Застрахователни договори

МСФО 7

Изменения на Международен стандарт за финансово отчитане 7 Финансови инструменти: оповестяване

Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички права са запазени извън ЕИП с изключение на правото за възпроизвеждане за лична употреба или друга честна сделка. Допълнителна информация може да се получи от СМСС на адрес www.iasb.org

Изменения на Международен стандарт за финансовo отчитане 7

Финансови инструменти: оповестяване

Параграф 27 се изменя. Добавят се параграфи 27А и 27Б.

ЗНАЧЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТА ОТ ДЕЙНОСТТА

Други оповестявания

Справедлива стойност

27

За всеки клас финансови инструменти предприятието оповестява методите, а в случаите, когато се използва техника на оценяване – и допусканията, които се използват при определянето на справедливите стойности на всеки клас финансови активи или финансови пасиви. Например, ако е подходящо, предприятието оповестява информация относно предположенията, свързани с процентите на предплащане, процентите на оценените кредитни загуби и лихвените проценти или дисконтовите проценти; Ако техниката на оценяване бъде изменена, предприятието оповестява това изменение и причините за него.

27А

За да направи оповестяванията, изисквани по параграф 27Б, предприятието класифицира оценките на справедливата стойност като използва йерархия на справедливите стойности, отразяваща значението на използваните при оценяването елементи. Йерархията на справедливите стойности има следните нива:

а)

листингови (некоригирани) цени на активните пазари за идентични активи или пасиви (ниво 1);

б)

други елементи при актив или пасив, освен включените в ниво 1 листингови цени, които биват могат да се наблюдават или пряко (например цени), или косвено (например основан и на цени) (ниво 2); както и

в)

елементите при актив или пасив, които не се основават на наблюдаема пазарна информация (ненаблюдаеми елементи) (ниво 3).

Нивото в йерархията на справедливите стойности, в рамките на която се категоризира оценяването на справедливата стойност в цялостния му обхват, се определя въз основа на най-ниския елемент от нивото, който е от значение за оценяването на справедливата стойност в цялостния му обхват. За тази цел значението на даден елемент се оценява като се съпоставя с оценяването на справедливата стойност в цялостния му обхват. Ако при оценяването на справедливата стойност бъдат използвани наблюдаеми елементи, които се нуждаят от значително коригиране, основано на ненаблюдаеми елементи, такова признаване е от ниво 3. За оценяването на значението на даден елемент за оценяването на справедливата стойност в цялостния му обхват е необходимо да бъдат взети предвид специфичните за даден актив или пасив фактори.

27Б

За признати в отчета за финансовото състояние оценки на справедливата стойност предприятието, за всеки клас финансови инструменти, оповестява:

а)

нивото в йерархията на справедливите стойности, към което оценките на справедливата стойност са категоризирани в цялостния им обхват, като оценките на справедливата стойност се разслояват в съответствие с определените в параграф 27А нива.

б)

всяко значимо прехвърляне между ниво 1 и ниво 2 от йерархията на справедливите стойности и причините за него. Прехвърлянията във всяко от нивата се оповестяват и разглеждат отделно от прехвърлянията от всяко от тях. За тази цел значимостта се преценява по отношение на печалбата или загубата и общата стойност на активите или пасивите.

в)

за оценките на справедливата стойност в ниво 3 от йерархията на справедливите стойности – равнение от началните към крайните салда, като се оповестяват отделно измененията поради:

i)

общата печалба или загуба за периода, призната в печалбата или загубата (както и описание на това къде в отчета за всеобхватния доход или, ако е представен, отделния отчет за доходите тази обща печалба или загуба е представена);

ii)

общата печалба или загуба, призната в друг всеобхватен доход;

iii)

покупки, продажби, емисии и уреждания на задължения (всеки тип движение се оповестява отделно); както и

iv)

прехвърляния към или от ниво 3 (всички прехвърляния поради изменения при наблюдаемостта на пазарната информация) – и причините за тях. За значимите прехвърляния, прехвърлянията към ниво 3 се оповестяват и разглеждат отделно от прехвърлянията от ниво 3.

г)

размерът на общата печалба или загуба за периода в буква в), i) по-горе, включен в печалбата или загубата, съотносима към печалбата или загубата при държаните в края на отчетния период активи или пасиви, както и описание на това къде в отчета за всеобхватния доход или, ако е представен, отделния отчет за доходите тази обща печалба или загуба е представена).

д)

за оценки на справедливите стойности в ниво 3 – ако замяната на едно или няколко от елементите с други разумно допустими предположения би изменила в голяма степен справедливата стойност, предприятието оповестява това обстоятелство и оповестява ефекта от тези изменения. Предприятието оповестява как е изчислило ефекта от замяната с разумно допустимо предположение. За тази цел значимостта се преценява по отношение на печалбата или загубата и общата стойност на активите или пасивите, или, когато промените в справедливата стойност са признати в друг всеобхватен доход – общата стойност на собствения капитал.

Предприятието представя изискваните в настоящия параграф количествени оповестявания в табличен вид, освен ако е по-подходящ друг формат.

Параграф 39 се изменя. Добавя се параграф 44Ж.

Ликвиден риск

39

Предприятието оповестява:

а)

анализ на падежа на недеривативните финансови задължения (включително емитираните договори за финансови гаранции), който показва оставащите падежи по договор;

б)

анализ на падежа на деривативните финансови задължения. Анализът на падежа включва оставащите падежи по договор за деривативните финансови задължения, за които падежите по договор са ключови за разбирането на времевия график на всеки един от паричните потоци (вж. параграф Б11Б).

в)

описание как то управлява този ликвидния риск, произтичащ от букви а) и б).

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

44Ж

С Подобренията във връзка с оповестяването на финансовите инструменти (изменения на МСФО 7) от март 2009 г. се изменят параграфи 27, 39 и Б11 и се добавят параграфи 27А, 27Б, Б10А и Б11А—Б11Е. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. През първата година на прилагане не е необходимо предприятието да предоставя съпоставителна информация за изискваните от измененията оповестявания. По-ранното прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този факт.

Допълнение А

Дефинирани термини

Изменя се следният термин:

ликвиден риск

Рискът, при който предприятието среща трудности да спазва задълженията по отношение на финансовите пасиви, уреждани с наличности или друг финансов актив.

Приложение Б

Насоки за прилагане

Едно заглавие и параграф Б11 се изменят. Добавят се параграфи Б10A и B11A–B11Е, а параграфи Б12–Б16 се заличават. Параграфи Б12 и B13 се заменят с параграфи Б11В, букви а) и б). Параграфи Б14 и B16 се заменят с параграф Б11Г.

Естество и степен на рисковете, възникващи от финансови инструменти (параграфи 31-42)

Количествени оповестявания на ликвидния риск (параграфи 34, буква а) и 39, букви a) и б))

Б10А

В съответствие с параграф 34, буква а) предприятието оповестява обобщени количествени данни за изложеността си на ликвиден риск въз основа на информацията, представяна вътрешно пред ключовия управленски персонал. Предприятието обяснява как е определило тези данни. Ако включените в тези данни изходящи парични потоци (или друг финансов актив) могат:

а)

да възникнат значително по-рано от посоченото в информацията или

б)

да се различават значително от посочените в информацията (например за дериватив, който е включен в информацията въз основа на нетно уреждане, но за който контрагентът има опция да изиска брутно уреждане),

предприятието обявява този факт и предоставя количествена информация, която позволява на ползвателите на финансовите му отчети да оценят степента на риска, освен ако тази информация не е включена в анализите на падежите по договор, изисквани в параграф 39, букви а) или б).

Б11

При изготвянето на анализите на падежите, изисквани от параграф 39, букви а) и б), предприятието използва своята преценка, за да определи подходящ брой времеви диапазони. Например, предприятието може да определи, че са подходящи следните времеви диапазони:

а)

до един месец;

б)

от един до три месеца;

в)

от три месеца до една година; както и

г)

от една до пет години.

Б11А

Като съблюдава параграф 39, букви а) и б), предприятието не отделя внедрен дериватив от хибриден (комбиниран) финансов инструмент. За такъв инструмент предприятието прилага параграф 39, буква а).

Б11Б

В параграф 39, буква б) от предприятието се изисква да обяви количествен анализ на падежите за деривативните финансови задължения, който посочва оставащите падежи по договор, ако последните са ключови за разбирането на времевия график на паричните потоци. Такъв е например случаят с:

а)

лихвен суап с оставащ срок на падежа 5 години в хеджиране на паричен поток на финансов актив или пасив с плаваща лихвена ставка.

б)

всички задължения по заеми.

Б11Б

В параграф 39, букви а) и б) от предприятието се изисква да обяви анализ на падежите за финансовите задължения, който посочва оставащите падежи по договор за някои финансови задължения. В това оповестяване:

а)

когато контрагентът има избор кога да плати една стойност, пасивът се отнася към най-ранния период, в който предприятието може да бъде задължено да плати. Например финансови пасиви, които предприятието може да бъде задължено да изплати при поискване (например отворени депозити), се включват в най-ранния времеви диапазон.

б)

когато предприятието е задължено да предоставя суми на вноски, всяка вноска се отнася към най-ранния период, в който предприятието може да бъде задължено да плати. Например, един ангажимент по неизтеглен кредит се включва във времевия диапазон, съдържащ най-ранната дата, на която може да бъде изтеглен.

в)

за издадените договори за финансови гаранции, максималният размер на гаранцията се отнася към най-ранния период, в който тя може да бъде поискана.

Б11Е

Стойностите по договор, оповестени в анализа на падежите (както се изисква в параграф 39, букви а) и б)), са недисконтираните парични потоци по договорите, например:

а)

брутните задължения по финансови лизинги (преди изваждане на финансовите разходи);

б)

цените, уточнени във форуърдни споразумения за закупуване на финансови активи с парични средства;

в)

нетните суми за лихвени суапове от вида „плащане на променливи лихви, получаване на фиксирани лихви“, при които се разменят нетни парични потоци;

г)

договорените суми за размяна в деривативен финансов инструмент (например валутен суап), при който се разменят брутни парични потоци; както и

д)

брутни задължения по заеми.

Подобни недисконтирани парични потоци се различават от сумата, отразена в отчета за финансовото състояние, тъй като тя се основава на дисконтирани парични потоци. Когато стойността за плащане не е фиксирана, стойността, която се оповестява, се определя чрез отнасяне към условията, съществуващи в края на отчетния период. Например, когато стойността за плащане варира съобразно промените в някакъв индекс, стойността, която се оповестява, може да се базира на нивото на индекса в края на отчетния период.

Б11Д

В параграф 39, буква в) от предприятието се изисква да опише как управлява ликвидния риск, съдържащ се в оповестените в количествените оповестявания (изисквани от параграф 39, букви а) и б)) компоненти. Предприятието оповестява анализ на падежа на финансовите активи, които то държи, за да управлява ликвидния риск (например високоликвидни финансови активи или такива, които биха генерирали парични постъпления за компенсиране на изходящите парични потоци поради финансови задължения), ако тази информация позволява на ползвателите на финансовите му отчети да оценят естеството и степента на ликвидния риск.

Б11Е

Други фактори, които предприятието може да отчете при предоставяне на изискваното в параграф 39, буква в) оповестяване, включват – без да се ограничават до – факта дали предприятието:

а)

се ползва от кредитни улеснения (например кредитни линии на търговски книжа) или други кредитни линии (кредитни улеснения от типа „stand-by“), които може да използва, за да посрещне нуждите си от ликвидност;

б)

има депозити в централни банки, за да посреща нуждите си от ликвидност;

в)

има диверсифицирани източници на финансиране;

г)

има значителна концентрация на ликвиден риск или в активите си, или в източниците си на финансиране;

д)

има, за управление на ликвидния риск, процедури за вътрешен контрол и планове за извънредни обстоятелства;

е)

има инструменти, които включват условия за ускорено изплащане (например при снижаване на кредитния рейтинг на предприятието);

ж)

има инструменти, които могат да изискват предоставянето на обезпечение (например марджин-кол за деривативи);

з)

има инструменти, които позволяват на предприятието да избира дали да уреди финансовите си задължения чрез наличности (или друг финансов актив) или собствени акции; или

и)

има инструменти, за които се отнасят условията на споразумения за общо уреждане на задълженията.

Б12-Б16

[Заличени]

Изменения към международен стандарт за финансова отчетност 4

„Застрахователни договори“

Параграф 39, буква г) се изменя.

ОПОВЕСТЯВАНЕ

Същност и степен на рисковете, възникващи от застрахователните договори

39

г)

информация за кредитния риск, ликвидния риск и пазарния риск, която би се изисквала съгласно параграфи 31 – 42 от МСФО 7, ако застрахователните договори са в обхвата на МСФО 7. Въпреки това:

i)

застрахователят не трябва да предоставя анализи на предстоящите падежи, каквито се изискват в параграф 39, букви а) и б) от IFRS 7, ако вместо това оповести информация относно очаквания времеви график на нетните парични потоци, произтичащи от признати застрахователни задължения. Това може да стане под формата на анализ на сумите по очаквания график, признати в отчета за финансовото състояние.

ii)


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1166/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на категориите лозаро-винарски продукти, енологичните практики и приложимите ограничения

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 113г, параграф 2 и член 121, трета и четвърта алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Защитените наименования за произход „Prosecco di Conegliano Valdobbiadene“ и „Montello e Colli Asolani“ са упоменати в Регламент (ЕО) № 606/2009 на Комисията (2). Тези наименования са били заместени със защитените наименования за произход „Prosecco“, „Conegliano Valdobbiadene — Prosecco“, „Colli Asolani — Prosecco“ и „Asolo — Prosecco“ с италиански указ от 17 юли 2009 г., публикуван в италианския държавен вестник „Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana“ № 173 от 28 юли 2009 г.

(2)

Със същия указ лозовият сорт „Prosecco“ е преименуван на „Glera“. С цел да се избегне объркване между наименованието за произход „Prosecco“ и името на лозовия сорт е целесъобразно в Регламент (ЕО) № 606/2009 да се замести терминът „Prosecco“ с термина „Glera“, когато с него се обозначава лозовият сорт.

(3)

Италианските органи официално посочиха, че сортът „Prosecco/Glera“ не може да се отглежда в областта „Trentino-Alto Adige“. Следователно е целесъобразно в Регламент (ЕО) № 606/2009 да не се споменава повече тази област като място, където може да се отглежда този сорт.

(4)

В приложение IА, допълнение 7 към Регламент (ЕО) № 606/2009, в предписанията за обработка с електродиализа е била открита печатна грешка. Мерната единица за допустимата граница в симулатора трябва да бъде μg/l, а не g/l.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 606/2009 следва да бъде съответно изменен и поправен.

(6)

Регламент (ЕО) № 606/2009 се прилага от 1 август 2009 г. От съображения за съгласуваност с италианското национално законодателство и с оглед на гарантирането на еднаквост при енологичните практики за реколти 2009 година е целесъобразно посочените изменения и поправки да се прилагат със задна дата, считано от 1 август 2009 г.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 195, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1234/2007,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 606/2009

Приложение II към Регламент (ЕО) № 606/2009 се изменя, както следва:

1.

В част Б, параграф 4, буква а) второто изречение се заменя със следния текст:

„При все това висококачествените ароматизирани пенливи вина могат да бъдат произведени по традиционен начин чрез използване, в качеството им на елементи на ферментационната смес, на вина, получени от грозде от сорт „Glera“, набрано от районите Veneto и Friuli-Venezia Giulia;“.

2.

Част В се изменя както следва:

а)

параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.

Въпреки това ферментационната смес, предназначена за производството на качествени пенливи вина със защитено наименование за произход „Prosecco“, „Conegliano Valdobbiadene — Prosecco“ и „Colli Asolani — Prosecco“ или „Asolo — Prosecco“ и произведени само от един лозов сорт, може да има общо алкохолно съдържание по обем, не по-ниско от 8,5 об. %.“;

б)

в параграф 9, буква а) второто изречение се заменя със следния текст:

„По изключение може да бъде произведено висококачествено ароматично пенливо вино със защитено наименование за произход, като за създаване на ферментационната смес се използват вина, получени от грозде от сорта лоза „Glera“, набрано в районите с наименования за произход „Prosecco“, „Conegliano Valdobbiadene — Prosecco“, „Colli Asolani — Prosecco“ и „Asolo — Prosecco“;“.

3.

В приложение 1 терминът „Glera“ се вмъква след термина „Girò N“, а терминът „Prosecco“ се заличава.

Член 2

Поправка в Регламент (ЕО) № 606/2009

В приложение IА, допълнение 7, точка 1.4 към Регламент (ЕО) № 606/2009 третото изречение от шеста алинея се заменя със следния текст:

„Съдържанието в симулатора на всички количествено определени съединения трябва да бъде общо под 50 μg/l.“

Член 3

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 август 2009 година

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 1.


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/29


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1167/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за отхвърляне на здравни претенции за храни, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и развитието и здравето на децата

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 17, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните претенции за храните са забранени, освен ако не са разрешени от Комисията в съответствие с посочения регламент и не са включени в списъка на разрешените претенции.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда също, че заявленията за разрешение на здравни претенции могат да бъдат подавани от ръководителите на хранителни предприятия до националния компетентен орган на дадена държава-членка. Националният компетентен орган препраща валидните заявления на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), наричан по-долу „Органът“.

(3)

След получаването на заявление Органът незабавно информира за него останалите държави-членки и Комисията и излиза със становище по въпросната здравна претенция.

(4)

Комисията се произнася относно разрешаването на здравните претенции, като взема предвид становището на Органа.

(5)

На 13 февруари 2009 г. Комисията и държавите-членки получиха от Органа четири становища по заявления за разрешение на здравни претенции. На 16 март 2009 г. Комисията и държавите-членки получиха от Органа едно становище по заявление за разрешение на здравна претенция.

(6)

Две от становищата се отнасяха до заявления за претенции за намаляване на риска от заболяване, посочени в член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, а три становища се отнасяха до заявления за здравни претенции, свързани с развитието и здравето на децата, посочени в член 14, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1924/2006. Междувременно за едно заявление за разрешение на здравна претенция предстои да бъде взето решение.

(7)

След подаването на заявление по силата на член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006 от страна на UNICER Bebidas de Portugal SGPS Органът трябваше да излезе със становище по здравна претенция относно въздействието на минералната вода Melgaço® за намаляване нивото на кръвната захар (Въпрос № EFSA-Q-2008-219) (2). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Редовната консумация на минерална вода Melgaço® намалява високото ниво на кръвната захар в организма“.

(8)

Въз основа на предоставените данни Органът стигна до заключението, че не е налице причинно-следствена връзка между употребата на минерална вода Melgaço® и заявения ефект. Съответно, тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, тя не следва да бъде разрешена.

(9)

След подаването на заявление по силата на член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006 от страна на Ocean Spray International Services (UK) Ltd. Органът трябваше да излезе със становище по здравна претенция относно въздействието на Ocean Spray Cranberry Products® върху инфекциите на пикочните пътища при жените (Въпрос № EFSA-Q-2008-117) (3). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Редовната консумация на 2 дози Ocean Spray дневно, всяка от които съдържа средно по 80 mg проантоцианидини от червена боровинка, спомага за намаляването на риска от инфекция на пикочните пътища при жените, като възпрепятства задържането на някои бактерии в пикочните пътища“.

(10)

Въз основа на предоставените данни Органът стигна до заключението, че не е налице причинно-следствена връзка между консумацията на Ocean Spray Cranberry Products® и заявения ефект. Съответно, тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, тя не следва да бъде разрешена.

(11)

След подаването на заявление по силата на член 14, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1924/2006 от страна на Soremartec Italia S.R.L. Органът трябваше да излезе със становище по здравна претенция за въздействието на Kinder Chocolate® върху растежа (Въпрос № EFSA-Q-2008-283) (4). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Kinder Chocolate — шоколадът, който помага да растем“.

(12)

Въз основа на предоставените данни Органът стигна до заключението, че не е налице причинно-следствена връзка между консумацията на Kinder Chocolate® и заявения ефект. Съответно, тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, тя не следва да бъде разрешена.

(13)

След подаването на заявление по силата на член 14, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1924/2006 от страна на Plada Industriale S.R.L. Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция за въздействието на детски преходни храни с биоактивни съставки върху чревните неразположения (Въпрос № EFSA-Q-2008-270) (5). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Помага при леки чревни неразположения (колики, констипация, стомашно-чревни оплаквания)“.

(14)

Въз основа на предоставените данни Органът стигна до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между консумацията на детски преходни храни с точно определена комбинация от галакто-олигозахариди с къса верига, подкиселено мляко, нуклеотиди и бета-палмитат и приписвания му ефект. Съответно, тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, тя не следва да бъде разрешена.

(15)

При изработването на мерките, предвидени с настоящия регламент, беше обърнато внимание на коментарите на заявителите и на отделни граждани, получени от Комисията, по силата на член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(16)

В съответствие с член 28, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните претенции, които са посочени в член 14, параграф 1, буква б) от него и които не са разрешени с решение съгласно член 17, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, могат да продължат да се използват за период от шест месеца след приемането на настоящия регламент. Тъй като обаче заявленията не са били подадени преди 19 януари 2008 г., то не е изпълнено изискването по член 28, параграф 6, буква б) и преходният период, предвиден в посочения член, не е приложим. Съответно, за да се даде възможност на стопанските субекти в хранителната промишленост да се съобразят с изискванията, установени в настоящия регламент, следва да се предвиди преходен период от шест месеца.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Здравните претенции, посочени в приложението към настоящия регламент, не подлежат на включване в списъка на Общността с разрешените претенции, предвиден в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Въпреки това здравни претенции като посочените в член 14, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1924/2006 и включени в приложението към настоящия регламент, могат да продължат да бъдат използвани за период от шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009) 944, стр. 1—9.

(3)  The EFSA Journal (2009) 943, стр. 1—16.

(4)  The EFSA Journal (2009) 940, стр. 1—8.

(5)  The EFSA Journal (2009) 939, стр. 1—10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТХВЪРЛЕНИ ЗДРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ

Заявление — имащи отношение разпоредби на Регламент (ЕО) № 1924/2006

Хранително вещество, вещество, храна или категория храна

Претенция

Номер на становището на ЕОБХ

Член 14, параграф 1, буква а) — здравна претенция за намаляване на риска от заболяване

Минерална вода Melgaço®

„Редовната консумация на минерална вода Melgaço® намалява високото ниво на кръвната захар в организма“

Q-2008-219

Член 14, параграф 1, буква а) — здравна претенция за намаляване на риска от заболяване

Ocean Spray Cranberry Products®

„Редовната консумация на 2 дози Ocean Spray дневно, всяка от които съдържа средно по 80 mg проантоцианидини от червена боровинка, спомага за намаляването на риска от инфекция на пикочните пътища при жените, като възпрепятства задържането на някои бактерии в пикочните пътища“

Q-2008-117

Член 14, параграф 1, буква б) — здравна претенция за развитието и здравето на децата

Kinder Chocolate®

„ „Kinder Chocolate“ — шоколадът, който помага да растем“

Q-2008-283

Член 14, параграф 1, буква б) — здравна претенция за развитието и здравето на децата

Детски преходни храни с точно определена комбинация от галакто-олигозахариди с къса верига, подкиселено мляко, нуклеотиди и бета-палмитат

„Помага при леки чревни неразположения (колики, констипация, стомашно-чревни оплаквания)“

Q-2008-270


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/32


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1168/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за отхвърляне на здравна претенция за храни, различни от онези, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 18, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните претенции за храните са забранени, освен ако не са разрешени от Комисията в съответствие с посочения регламент и не са включени в списъка на разрешените претенции.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда също, че заявленията за разрешение на здравни претенции могат да бъдат подавани от ръководителите на хранителни предприятия до националния компетентен орган на дадена държава-членка. Националният компетентен орган препраща валидните заявления на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), наричан по-долу „Органът“.

(3)

След получаването на заявление Органът незабавно информира за него останалите държави-членки и Комисията и излиза със становище по въпросната здравна претенция.

(4)

Комисията се произнася относно разрешаването на здравни претенции, като взема предвид становището на Органа.

(5)

След подаването на 9 октомври 2008 г. на заявление от страна на Brudy Technology S.L съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, Органът трябваше да излезе със становище по здравна претенция относно въздействието на Algatrium® върху антиоксидантния отговор (въпрос № EFSA-Q-2008-705) (2). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Algatrium® засилва антиоксидантния отговор на вашия организъм: необикновено хранително вещество, за което е научно доказано, че стимулира антиоксидантните защитни сили на клетките в човешкия организъм“.

(6)

На 16 март 2009 г. Комисията и държавите-членки получиха научното становище на Органа, който въз основа на предоставените данни стига до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между употребата на Algatrium® и приписвания му ефект. Съответно, тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, тя не следва да бъде разрешена.

(7)

При определянето на мерките, предвидени в настоящия регламент, бяха взети под внимание коментарите на заявителите и на отделни граждани, получени в Комисията по силата на член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(8)

Здравните претенции, посочени в член 13, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, са предмет на преходните мерки, изложени в член 28, параграф 5 от посочения регламент. За здравната претенция „Algatrium® засилва антиокидантния отговор на вашия организъм: необикновено хранително вещество, за което е научно доказано, че стимулира антиоксидантните защитни сили на клетките в човешкия организъм“ обаче Органът достигна до заключението, че не е налице причинно-следствена връзка между употребата на Algatrium® и заявения ефект. Поради това претенцията не отговаря на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и следователно преходният период, предвиден в член 28, параграф 5 от посочения регламент, не е приложим. За да се даде възможност на стопанските субекти в хранителната промишленост да се съобразят с изискванията, установени с настоящия регламент, следва да се предвиди преходен период от шест месеца.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Здравната претенция, посочена в приложението към настоящия регламент, не се включва в списъка на Общността на разрешените претенции, както е предвидено в член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Тя обаче може да продължи да се използва в продължение на шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009) 942, стр. 1—9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТХВЪРЛЕНА ЗДРАВНА ПРЕТЕНЦИЯ

Заявление — имащи отношение разпоредби на Регламент (ЕО) № 1924/2006

Хранително вещество, вещество, храна или категория храна

Претенция

Номер на становището на ЕОБХ

Здравна претенция по член 13, параграф 5 — въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Algatrium®

„Algatrium® засилва антиокидантния отговор на вашия организъм: необикновено хранително вещество, за което е научно доказано, че стимулира антиоксидантните защитни сили на клетките в човешкия организъм“

Q-2008-705


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/34


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1169/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 353/2008 за създаване на правила за прилагане за заявления за разрешение на здравни претенции, предвидени в член 15 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като се консултира с Европейския орган за безопасност на храните,

като има предвид, че:

(1)

За да се гарантира, че за всички категории здравни претенции за храни, само хранителните претенции, отговарящи на общите принципи и на условията, определени в Регламент (ЕО) № 1924/2006, се подават пред Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), по-долу наричан „Органът“, и следователно са предмет на процедурата за получаване на разрешение, необходимо е да се предвидят условията, при които заявленията за разрешение за здравни претенции могат да бъдат счетени за валидни и да се изяснят отговорностите на държавите-членки в това отношение в съответствие с член 15, параграф 2 и член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(2)

Съобразно член 20 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 от съображения за прозрачност списъкът с разрешените и с отхвърлените претенции трябва да бъде публикуван в регистър. Както е обяснено в съображение 31 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, целта е да се избегне повторно заявление по отношение на претенциите, които вече са оценени и са предмет на процедурата за получаване на разрешение. Следователно сред начините на представяне на заявление е необходимо да се изяснят и правилата за оттегляне на заявления, както и сроковете за подаване на искане за оттегляне.

(3)

На заявителя следва да се позволи да оттегли заявлението си до момента, когато Органът вече е приел становище съобразно член 16, параграф 1 и член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006. Такъв срок е необходим, за да се запази смисълът от оценката на претенциите от страна на Органа, както и ефективността на процедурата за разрешение и за отхвърляне на претенции, и да се избегне подаването на заявления за претенции, които вече са били оценени. В този смисъл само с оттегляне на заявления, подадени съобразно условията, предвидени в настоящия регламент, може да се сложи край на процедурата за разрешение, която иначе ще бъде продължена, след като Органът е издал становището си.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 353/2008 на Комисията (2) се изменя, както следва:

1.

Добавя се следният член 7а след член 7.

„Член 7а

Проверка на валидността на заявленията от държавата-членка

1.   В съответствие с член 15, параграф 2, буква а) и член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 държавите-членки проверяват валидността на заявленията, преди да ги предоставят на Органа.

2.   За целите на параграф 1 националният компетентен орган потвърждава, че заявленията, подадени съобразно член 15 или член 18 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, включват данните, посочени в член 15, параграф 3 от посочения регламент.

3.   Националният компетентен орган проверява и че:

i)

за заявления, подадени съобразно член 15 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, здравната претенция е здравна претенция по отношение на претенция за намаляване на риска от заболяване или отнасяща се до развитието и здравето на децата;

ii)

за заявления, подадени съобразно член 18 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, здравната претенция е която и да е здравна претенция, както е упоменато в член 13, параграф 5 от посочения регламент, с изключение на здравни претенции, отнасящи се до развитието и здравето на децата“.

2.

Добавя се следният член 7б след член 7а.

„Член 7б

Оттегляне на заявления

1.   Заявление, подадено съобразно член 15 или член 18 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, може да бъде оттеглено от заявителя до момента, когато Органът вече е взел становище въз основа на член 16, параграф 1 или член 18, параграф 3 от посочения Регламент (ЕО) № 1924/2006.

2.   Искането за оттегляне на заявление трябва да се подаде пред националния компетентен орган на държавата-членка, пред който е било подадено заявлението в съответствие с член 15, параграф 2 или член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

3.   Националният компетентен орган незабавно информира Органа, Комисията и другите държави-членки за оттеглянето. Само с оттеглянето на заявление съобразно условията, упоменати в параграф 1 и в настоящия параграф, се слага край на процедурата.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(2)  ОВ L 109, 19.4.2008 г., стр. 11.


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/36


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1170/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъците с витамини и минерали и формите, под които те могат да се влагат в храни, включително и добавките към храните

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни (1), и по-специално член 4, параграф 5 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните (2), и по-специално член 3, параграф 3 от него,

след консултации с Европейския орган за безопасност на храните,

като има предвид, че:

(1)

В приложения I и II към Директива 2002/46/ЕО се установяват списъци с витамини и минерали, както и формите за всеки от тях, които могат да се използват при производството на добавки към храните. Измененията на посочените списъци могат да се приемат в съответствие с изискванията, изложени в член 4 от посочената директива, и в съответствие с процедурата, упомената в член 13, параграф 3 от нея.

(2)

В приложения I и II към Регламент (ЕО) № 1925/2006 се установяват списъци с витамини и минерали, както и формите за всеки от тях, които могат да бъдат влагани в храни. Измененията на посочените списъци могат да се приемат в съответствие с изискванията, изложени в член 3 от посочения регламент, и в съответствие с процедурата, упомената в член 14, параграф 3 от него.

(3)

От Европейския орган за безопасност на храните са оценени нови форми на витамини и минерали. Веществата, за които е дадено положително научно становище и за които са спазени изискванията, упоменати в Директива 2002/46/ЕО и в Регламент (ЕО) № 1925/2006, следва да бъдат добавени в съответните списъци към посочените актове.

(4)

Бяха проведени консултации със заинтересованите страни и предоставените становища бяха взети предвид.

(5)

След получаването на научна оценка от Европейския орган за безопасност на храните е целесъобразно да се въведат спецификации за идентифицирането на някои витамини и минерални вещества.

(6)

Директива 2002/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 1925/2006 следва да бъдат съответно изменени.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Директива 2002/46/ЕО се заменят съответно с текста на приложения I и II към настоящия регламент.

Член 2

Регламент (ЕО) № 1925/2006 се изменя, както следва:

1.

В приложение I думата „Бор“ се добавя в списъка в точка 2.

2.

Приложение II се заменя с текста от приложение III към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 26.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Витамини и минерали, които могат да се използват при производството на добавки към храните

1.   Витамини

Витамин А (μg RE)

Витамин D (μg)

Витамин Е (mg α-ТЕ)

Витамин К (μg)

Витамин B1 (mg)

Витамин B2 (mg)

Ниацин (mg NE)

Пантотенова киселина (mg)

Витамин B6 (mg)

Фолиева киселина (μg) (1)

ВитаминВ12(μg)

Биотин(μg)

ВитаминC(mg)

2.   Минерали

Калций(mg)

Магнезий(mg)

Желязо(mg)

Мед(μg)

Йод(μg)

Цинк(mg)

Манган(mg)

Натрий(mg)

Калий(mg)

Селен(μg)

Хром(μg)

Молибден(μg)

Флуорид(mg)

Хлорид(mg)

Фосфор(mg)

Бор(mg)

Силиций(mg)


(1)  Фолиева киселина е терминът, включен в приложение I към Директива 2008/100/ЕО на Комисията от 28 октомври 2008 г. за изменение на Директива 90/496/ЕИО на Съвета относно етикетирането за питателност на храните по отношение на препоръчителния дневен прием, факторите за енергийна конверсия и някои определения, и обхваща всички форми на фолатите.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Витамини и минерални вещества, които могат да се използват при производството на добавки към храните

А.   Витамини

1.   ВИТАМИН А

а)

ретинол

б)

ретинил ацетат

в)

ретинил палмитат

г)

бета-каротин

2.   ВИТАМИН D

а)

холекалциферол

б)

ергокалциферол

3.   ВИТАМИН E

а)

D-алфа-токоферол

б)

DL-алфа-токоферол

в)

D-алфа-токоферил ацетат

г)

DL-алфа-токоферил ацетат

д)

D-алфа-токоферил киселинен сукцинат

е)

смесени токофероли (1)

ж)

токотриенол токоферол (2)

4.   ВИТАМИН К

а)

филохинон (фитоменадион)

б)

менахинон (3)

5.   ВИТАМИН В1

а)

тиамин хидрохлорид

б)

тиамин мононитрат

в)

тиамин монофосфат хлорид

г)

тиамин пирофосфат хлорид

6.   ВИТАМИН В2

а)

рибофлавин

б)

натриев рибофлавин 5′-фосфат

7.   НИАЦИН

а)

никотинова киселина

б)

никотинамид

в)

инозинол хексаникотинат (инозинол хексаниацинат)

8.   ПАНТОТЕНОВА КИСЕЛИНА

а)

калциев D-пантотенат

б)

натриев D-пантотенат

в)

декспантенол

г)

пантетин

9.   ВИТАМИН В6

а)

пиридоксин хидрохлорид

б)

пиридоксин 5′-фосфат

в)

пиридоксал 5′-фосфат

10.   ФОЛАТ

а)

птероилмоноглутаминова киселина

б)

калциев L-метилфолат

11.   ВИТАМИН В12

а)

цианокобаламин

б)

хидроксокобаламин

в)

5’-деоксиаденосилкобаламин

г)

метилкобаламин

12.   БИОТИН

а)

D-биотин

13.   ВИТАМИН С

а)

L-аскорбинова киселина

б)

натриев-L-аскорбат

в)

калциев-L-аскорбат (4)

г)

калиев-L-аскорбат

д)

L-аскорбил 6-палмитат

е)

магнезиев L-аскорбат

ж)

цинков L-аскорбат

Б.   Минерали

калциев ацетат

калциев L-аскорбат

калциев бисглицинат

калциев карбонат

калциев хлорид

калциев цитрат малат

калциеви соли на лимонената киселина

калциев глюконат

калциев глицерофосфат

калциев лактат

калциев пируват

калциеви соли на ортофосфорната киселина

калциев сукцинат

калциев хидроксид

калциев L-лизинат

калциев малат

калциев оксид

калциев L-пидолат

калциев L-треонат

калциев сулфат

магнезиев ацетат

магнезиев L-аскорбат

магнезиев бисглицинат

магнезиев карбонат

магнезиев хлорид

магнезиеви соли на лимонената киселина

магнезиев глюконат

магнезиев глицерофосфат

магнезиеви соли на ортофосфорната киселина

магнезиев лактат

магнезиев L-лизинат

магнезиев хидроксид

магнезиев малат

магнезиев оксид

магнезиев L-пидолат

магнезиево-калиев цитрат

магнезиев пируват

магнезиев сукцинат

магнезиев сулфат

магнезиев таурат

магнезиев ацетил таурат

железен карбонат

железен цитрат

железен амониев цитрат

железен глюконат

железен фумарат

натриево-железен дифосфат

железен лактат

железен сулфат

железен дифосфат (железен пирофосфат)

железен захарат

елементарно желязо (карбонилно + електролитно + редуциран водород)

железен бисглицинат

железен L-пидолат

железен фосфат

желязо (II) таурат

меден карбонат

меден цитрат

меден глюконат

меден сулфат

меден L-аспартат

меден бисглицинат

мед-лизинов комплекс

меден (II) оксид

натриев йодид

натриев йодат

калиев йодид

калиев йодат

цинков ацетат

цинков L-аскорбат

цинков L-аспартат

цинков бисглицинат

цинков хлорид

цинков цитрат

цинков глюконат

цинков лактат

цинков L-лизинат

цинков малат

цинков моно-L-метионин сулфат

цинков оксид

цинков карбонат

цинков L-пидолат

цинков пиколинат

цинков сулфат

манганов аскорбат

манганов L-аспартат

манганов бисглицинат

манганов карбонат

манганов хлорид

манганов цитрат

манганов глюконат

манганов глицерофосфат

манганов пидолат

манганов сулфат

натриев бикарбонат

натриев карбонат

натриев хлорид

натриев цитрат

натриев глюконат

натриев лактат

натриев хидроксид

натриеви соли на ортофосфорната киселина

калиев бикарбонат

калиев карбонат

калиев хлорид

калиев цитрат

калиев глюконат

калиев глицерофосфат

калиев лактат

калиев хидроксид

калиев L-пидолат

калиев малат

калиеви соли на ортофосфорната киселина

L-селенометионин

обогатени със селен дрожди (5)

селениста киселина

натриев селенат

натриев хидроген селенит

натриев селенит

хромен (III) хлорид

хромен (III) лактат хлорид

хромен нитрат

хромен пиколинат

хромен (III) сулфат

амониев молибдат (молибден (VI)

калиев молибдат (молибден (VI)

натриев молибдат (молибден (VI)

калциев флуорид

калиев флуорид

натриев флуорид

натриев монофлуорофосфат

борна киселина

натриев борат

ортосилициева киселина, стабилизирана с холин

силициев диоксид

силициева киселина (6)


(1)  Алфа-токоферол < 20 %, бета-токоферол < 10 %, гама-токоферол 50—70 % и делта-токоферол 10—30 %.

(2)  Обичайни нива на отделни количества токофероли и токотриеноли:

115 mg/g алфа-токоферол (101 mg/g минимум)

5 mg/g бета-токоферол (< 1 mg/g минимум)

45 mg/g гама-токоферол (25 mg/g минимум)

12 mg/g делта-токоферол (3 mg/g минимум)

67 mg/g алфа-токотриенол (30 mg/g минимум)

< 1 mg/g бета-токотриенол (< 1 mg/g минимум)

82 mg/g гама-токотриенол (45 mg/g минимум)

5 mg/g делта-токотриенол (< 1 mg/g минимум).

(3)  Обикновено менахинонът се среща под формата на менахинон-7 и по-рядко — на менахинон-6.

(4)  Може да съдържа максимум 2 % съдържание на треонат.

(5)  Обогатените със селен дрожди са получени чрез отглеждане в присъствието на натриев селенит като източник на селен и в предлаганата на пазара изсушена форма съдържат не повече от 2,5 mg Se/g. Преобладаващият в дрождите органичен селениев вид е селенометионинът (между 60 и 85 % от общото количество екстрахиран селен в продукта). Съдържанието на други селенови съединения, включително селеноцистеин, не трябва да надвишава 10 % от общото количество екстрахиран селен. По принцип равнището на неорганичен селен не трябва да надвишава 1 % от общото количество екстрахиран селен.

(6)  Под формата на гел.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Витаминни форми и минерални вещества, които могат да бъдат влагани в храни

1.   Витаминни форми

ВИТАМИН А

ретинол

ретинил ацетат

ретинил палмитат

бета-каротин

ВИТАМИН D

холекалциферол

ергокалциферол

ВИТАМИН E

D-алфа-токоферол

DL-алфа-токоферол

D-алфа-токоферил ацетат

DL-алфа-токоферил ацетат

D-алфа-токоферил киселинен сукцинат

ВИТАМИН К

филохинон (фитоменадион)

менахинон (1)

ВИТАМИН В1

тиамин хидрохлорид

тиамин мононитрат

ВИТАМИН В2

рибофлавин

натриев рибофлавин 5′-фосфат

НИАЦИН

никотинова киселина

никотинамид

ПАНТОТЕНОВА КИСЕЛИНА

калциев D-пантотенат

натриев D-пантотенат

декспантенол

ВИТАМИН В6

пиридоксин хидрохлорид

пиридоксин 5′-фосфат

пиридоксин дипалмитат

ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА

птероилмоноглутаминова киселина

калциев L-метилфолат

ВИТАМИН В12

цианокобаламин

хидроксокобаламин

БИОТИН

D-биотин

ВИТАМИН С

L-аскорбинова киселина

натриев-L-аскорбат

калциев-L-аскорбат

калиев-L-аскорбат

L-аскорбил 6-палмитат

2.   Минерални вещества

калциев карбонат

калциев хлорид

калциев цитрат малат

калциеви соли на лимонената киселина

калциев глюконат

калциев глицерофосфат

калциев лактат

калциеви соли на ортофосфорната киселина

калциев хидроксид

калциев малат

калциев оксид

калциев сулфат

магнезиев ацетат

магнезиев карбонат

магнезиев хлорид

магнезиеви соли на лимонената киселина

магнезиев глюконат

магнезиев глицерофосфат

магнезиеви соли на ортофосфорната киселина

магнезиев лактат

магнезиев хидроксид

магнезиев оксид

магнезиево-калиев цитрат

магнезиев сулфат

железен бисглицинат

железен карбонат

железен цитрат

железен амониев цитрат

железен глюконат

железен фумарат

натриево-железен дифосфат

железен лактат

железен сулфат

железен дифосфат (железен пирофосфат)

железен захарат

елементарно желязо (карбонилно + електролитно + редуциран водород)

меден карбонат

меден цитрат

меден глюконат

меден сулфат

мед-лизинов комплекс

натриев йодид

натриев йодат

калиев йодид

калиев йодат

цинков ацетат

цинков бисглицинат

цинков хлорид

цинков цитрат

цинков глюконат

цинков лактат

цинков оксид

цинков карбонат

цинков сулфат

манганов карбонат

манганов хлорид

манганов цитрат

манганов глюконат

манганов глицерофосфат

манганов сулфат

натриев бикарбонат

натриев карбонат

натриев цитрат

натриев глюконат

натриев лактат

натриев хидроксид

натриеви соли на ортофосфорната киселина

обогатени със селен дрожди (2)

натриев селенат

натриев хидроген селенит

натриев селенит

натриев флуорид

калиев флуорид

калиев бикарбонат

калиев карбонат

калиев хлорид

калиев цитрат

калиев глюконат

калиев глицерофосфат

калиев лактат

калиев хидроксид

калиеви соли на ортофосфорната киселина

хромен (III) хлорид и неговите хексахидрати

хромен (III) сулфат и неговите хексахидрати

амониев молибдат (молибден (VI)

натриев молибдат (молибден (VI)

борна киселина

натриев борат


(1)  Обикновено менахинонът се среща под формата на менахинон-7 и по-рядко — на менахинон-6.

(2)  Обогатените със селен дрожди са получени чрез отглеждане в присъствието на натриев селенит като източник на селен и в предлаганата на пазара изсушена форма съдържат не повече от 2,5 mg Se/g. Преобладаващият в дрождите органичен селениев вид е селенометионинът (между 60 и 85 % от общото количество екстрахиран селен в продукта). Съдържанието на други селенови съединения, включително селеноцистеин, не трябва да надвишава 10 % от общото количество екстрахиран селен. По принцип равнището на неорганичен селен не трябва да надвишава 1 % от общото количество екстрахиран селен.“


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/43


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1171/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Разяснение 9 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) и на Международен счетоводен стандарт (МСС) 39

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 15 октомври 2008 г.

(2)

На 12 март 2009 г. Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува изменения на Разяснение 9 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) „Преоценка на внедрени деривативи“ и на Международен счетоводен стандарт 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване“, наричани оттук нататък „изменения на КРМСФО 9 и МСС 39“. С измененията на КРМСФО 9 и МСС 39 се изяснява третирането на деривативните финансови инструменти, внедрени в други договори, когато хибриден финансов актив се прекласифицира извън справедливата стойност в печалбата или загубата.

(3)

Допитването до Техническата експертна група (ТЕГ) към Европейската консултативна група по финансово отчитане (ЕКГФО) потвърди, че измененията на КРМСФО 9 и МСС 39 отговарят на техническите критерии за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002. В съответствие с Решение 2006/505/ЕО на Комисията от 14 юли 2006 година за създаване на Група за проучване на становищата относно счетоводните стандарти, предназначена да консултира Комисията относно обективността и неутралитета на становищата на Европейската консултативна група по финансово отчитане (ЕКГФО) (3), Групата за проучване на становищата относно счетоводните стандарти разгледа становището на ЕКГФО по приемане на измененията и потвърди пред Комисията, че то е неутрално и обективно.

(4)

Следователно Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 Разяснение 9 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) „Преоценка на внедрени деривативи“ и Международен счетоводен стандарт 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване“ се изменят, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Всяко дружество прилага измененията на КРМСФО 9 и МСС 39, както са посочени в приложението към настоящия регламент, най-късно от датата, на която започва неговата първа финансова година след 31 декември 2008 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 199, 21.7.2006 г., стр. 33.


ПРИЛОЖЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

КРМСФО 9

Изменения на Разяснение 9 на КРМСФО „Преоценка на внедрени деривативи

МСС 39

Изменения на Международен счетоводен стандарт 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване

„Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички права са запазени извън ЕИП с изключение на правото за възпроизвеждане за лична употреба или друга честна употреба. Допълнителна информация може да се получи от СМСС на адрес www.iasb.org“

Изменения на КРМСФО Разяснение 9

Преоценка на внедрени деривативи

Параграф 7 се изменя. Добавят се параграфи 7А и 10.

КОНСЕНСУС

7

Предприятието оценява дали се изисква внедрен дериватив да бъде отделен от основния договор и отчитан като дериватив, когато даденото предприятие става за първи път страна по договора. Последващата преоценка се забранява, освен ако няма а) промяна в условията на договора, която значително изменя паричните потоци, които биха били изисквани по договор, или б) прекласифициране на финансов актив извън справедливата му стойност чрез категорията печалба или загуба, в който случай се налага оценка. Даденото предприятие определя дали изменението в паричните потоци е значително като разглежда степента, в която очакваните бъдещи парични потоци, свързани с внедрения дериватив, с основния договор или и с двата, са се променили, както и дали промяната е значителна в сравнение с очакваните преди това парични потоци по договора.

7A

Преценката дали внедрен дериватив трябва да бъде отделен от основния си договор и отчитан като дериватив при прекласифициране на финансов актив извън справедливата му стойност в категорията печалба или загуба в съответствие с параграф 7 се извършва въз основа на обстоятелствата на по-късната от двете дати:

а)

когато предприятието за първи път е станало страна по договора; както и

б)

при настъпване на промяна в условията на договора, която значително изменя паричните потоци, които биха били изисквани по договор.

За целите на тази оценка параграф 11, буква в) от МСС 39 не се прилага (т.е. хибридният (комбиниран) договор се третира като че ли не е бил оценен по справедлива стойност, а измененията в справедливата стойност са били признати в печалбата или загубата). Ако предприятието е неспособно да направи тази оценка, хибридният (комбиниран) договор продължава да бъде класифициран изцяло по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОД

10

С Внедрени деривативи (изменения на КРМСФО Разяснение 9 и МСС 39) от март 2009 г. се изменя параграф 7 и се добавя параграф 7А. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, приключващи на или след 30 юни 2009 г.

Изменения на Международен счетоводен стандарт 39

Финансови инструменти: признаване и оценяване

Параграф 12 се изменя. Добавя се параграф 103Й.

ВНЕДРЕНИ ДЕРИВАТИВИ

12

В случай че настоящият стандарт изисква от предприятието да отдели внедрените деривативи от своя основен договор, но няма възможност да оцени поотделно внедрените деривативи при тяхното придобиване или в края на следващ период на финансово отчитане, то определя целия хибриден (комбиниран) договор като финансов актив или финансов пасив по неговата справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата. По подобен начин, ако предприятието не може да оцени поотделно внедрения дериватив, който ще трябва да бъде отделен при прекласифициране на хибриден (комбиниран) договор извън справедливата стойност чрез категорията печалба или загуба, такава прекласификация се забранява. При тези обстоятелства хибридният (комбиниран) договор продължава да бъде класифициран изцяло по справедлива стойност в печалбата или загубата.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОД

103Й

Предприятието прилага параграф 12, изменен от Внедрени деривативи (изменения на КРМСФО Разяснение 9 и МСС 39) от март 2009 г., за годишните периоди, приключващи на или след 30 юни 2009 г.


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/47


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1172/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за разпределяне между Дания, Гърция, Ирландия, Италия и Люксембург на 5 000 тона къси ленени влакна и конопени влакна като гарантирани национални количества за пазарната 2009—2010 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (1), и по-специално член 95 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 507/2008 на Комисията от 6 юни 2008 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно (2) се определя, че разпределянето на 5 000 тона къси ленени влакна и конопени влакна като гарантирани национални количества, предвидено в член 94, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1234/2007 за пазарната 2009—2010 г., трябва да се извърши преди 16 ноември на текущата пазарна година.

(2)

За тази цел Дания е изпратила до Комисията информация, отнасяща се до райони, за които съществуват договори за покупко-продажба и задължения и договори за преработка, както и за очаквания добив на слама и влакна от лен и коноп.

(3)

За сметка на това в Италия, Гърция, Ирландия и Люксембург през пазарната 2009—2010 г. няма да се произвеждат никакви ленени и конопени влакна.

(4)

Въз основа на представената информация за очакваното производство се преценява, че общото производство в петте държави-членки няма да достигне предвиденото за тях общо количество от 5 000 тона, така че следва да се определят гарантираните национални количества, както са посочени по-долу.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За пазарната 2009—2010 г. гарантираните национални количества, предвидени в член 94, параграф 1а във връзка с приложение XI А.II б) към Регламент (ЕО) № 1234/2007, се разпределят, както следва:

Дания

95,2 тона;

Гърция

0 тона;

Ирландия

0 тона;

Италия

0 тона;

Люксембург

0 тона.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 16 ноември 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 149, 7.6.2008 г., стр. 38.


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/48


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1173/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за определяне на интервенционните центрове за твърда пшеница и за ориз

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 41 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Комисията трябва да посочи интервенционните центрове в държавите-членки, които удовлетворяват минималните изисквания, определени в член 2 от Регламент (ЕО) № 670/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на публичната интервенция за изкупуване чрез тръжна процедура на твърда пшеница и неолющен ориз (2).

(2)

В съответствие с член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 670/2009 държавите-членки предоставиха на службите на Комисията списък на интервенционните центрове с оглед на окончателното им посочване, както и списък на складовите помещения към тези центрове, одобрени от държавите-членки като удовлетворяващи минималните условия, изисквани от общностното законодателство.

(3)

С цел да се гарантира доброто функциониране на схемата за публична интервенция Комисията следва да определи интервенционните центрове въз основа на географското им местоположение и да публикува списъка на складовите помещения към тях, заедно с цялата информация, необходима на съответните оператори, участващи в публичната интервенция.

(4)

Като се имат предвид честите изменения, които могат да настъпят в тази връзка, и с цел осигуряване на добро управление на интервенцията Комисията следва да осигури на потребителите непрекъснато актуализиране на тази информация и в тази връзка да предвиди първоначално публикуване на подробните данни от списъка на складовите помещения в Официален вестник на Европейския съюз (серия C), а след това — актуализиране на тази информация в съответствие с член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 670/2009 с всички подходящи технически средства посредством въведените от нея информационни системи, включително публикуване в Интернет.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Интервенционните центрове, посочени в член 2 от Регламент (ЕО) № 670/2009, са определени в приложението към настоящия регламент.

Адресите на складовите помещения към всеки интервенционен център, както и подробната информация, свързана със споменатите помещения и интервенционни центрове, се съобщават на потребителите чрез съобщение на Комисията в Официален вестник на Европейския съюз (серия C).

Измененията и актуализирането на споменатата информация се извършват в съответствие с член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 670/2009.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Mariann Fischer BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

A:   Интервенционни центрове за твърда пшеница

ГЪРЦИЯ

Θράκη

Ανατολική Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία

Κεντρική Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

ИСПАНИЯ

Cadiz

Cordoba

Sevilla

Huesca

Teruel

Zaragoza

Burgos

Palencia

Salamanca

Soria

Valladolid

Zamora

Albacete

Ciudad real

Cuenca

Guadalajara

Badajoz

Caceres

Navarra

ФРАНЦИЯ

Le Pouzin

Castelnaudary

Angouleme

Moulins-sur-Yevre

Orgeres en Beauce

Saint Sauveur

Toury

Voves

Fourques

Aigues-Mortes

Baziege

Lespinasse

Sainte Christie

L’Isle Jourdain

Sete

Issoudun

La Ville aux Dames

Mer

Artenay

La Creche

Lavaur

Beaumont de Lomagne

Fontenay le Comte

ПОРТУГАЛИЯ

Beja

Б:   Интервенционни центрове за ориз

БЪЛГАРИЯ

Plovdiv

ГЪРЦИЯ

Κεντρική Ελλάδα

Μακεδονία

ИСПАНИЯ

Cadiz

Cordoba

Sevilla

Zaragoza

Albacete

Ciudad Real

Cuenca

Lerida

Badajoz

Caceres

Navarra

ФРАНЦИЯ

Arles

Fourques

Aigues-Mortes

ИТАЛИЯ

Piemonte

ПОРТУГАЛИЯ

Beja


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/50


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1174/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за определяне на правила за прилагането на членове 34а и 37 от Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета по отношение на възстановяването на данъка върху добавената стойност по силата на Директива 2008/9/ЕО на Съвета

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета от 7 октомври 2003 г. относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 218/92 (1), и по-специално членове 34а и 37 от него,

като взе предвид Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка (2), и по-специално член 11 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 9, параграф 2 от Директива 2008/9/ЕО се предвижда, че държавата-членка по възстановяване може да поиска от заявителя да представи в електронен вид допълнителна кодирана информация към кодовете, посочени в член 9, параграф 1 от Директива 2008/9/ЕО, доколкото тази информация е необходима поради наличието на ограничения върху правото на приспадане по Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (3) или за прилагането на дерогацията, получена от държавата-членка по възстановяване съгласно член 395 или 396 от посочената директива.

(2)

Съгласно член 34а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1798/2003 компетентните органи на държавата-членка по възстановяване изпращат по електронен път до компетентните органи на другите държави-членки всяка информация, изисквана от тях по член 9, параграф 2 от Директива 2008/9/ЕО.

(3)

За тази цел следва да бъдат определени техническите условия за преноса на допълнителната информация, изисквана от страна на държавите-членки по член 9, параграф 2 от Директива 2008/9/ЕО. По-специално следва да бъдат уточнени кодовете, които да се използват при преноса на тази информация. Посочените в приложението към настоящия регламент кодове са разработени от Постоянния комитет по административно сътрудничество въз основа на информацията, изисквана от страна на държавите-членки за целите на прилагането на член 9, параграф 2 от Директива 2008/9/ЕО.

(4)

Съгласно член 11 от Директива 2008/9/ЕО от заявителите може да се изисква да предоставят описание на стопанската си дейност чрез хармонизирани кодове. За тази цел следва да се използват широко използваните кодове, предвидени в член 2, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (4).

(5)

Член 14 от Регламент (ЕО) № 1798/2003 постановява, че по молба на запитващия орган запитаният орган нотифицира адресата за всички актове и решения, издадени от административните органи и свързани с прилагането на законодателството в областта на данъка върху добавената стойност на територията на държавата-членка, в която е установен запитващият орган.

(6)

Ако държавата-членка по възстановяване поиска от държавата-членка по установяване за целите на прилагането на Директива 2008/9/ЕО да нотифицира заявителя за своите актове и решения, от съображения за защита на данните следва да е възможно тази нотификация да се извърши посредством общата комуникационна мрежа/общия системен интерфейс (CCN/CSI) по смисъла на член 2, параграф 1, точка 19 от Регламент (ЕО) № 1798/2003.

(7)

Настоящият регламент определя правила за прилагането, inter alia, на член 34а, вмъкнат в Регламент (ЕО) № 1798/2003 по силата на член 1 от Регламент (ЕО) № 143/2008 на Съвета от 12 февруари 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1798/2003 по отношение на въвеждането на административно сътрудничество и на обмен на информация за правилата, свързани с мястото на доставка на услуги, специалните режими и процедурата по възстановяване на данъка върху добавената стойност (5). Поради това настоящият регламент следва да влезе в сила на датата, на която започва да се прилага член 1 от Регламент (ЕО) № 143/2008.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по административно сътрудничество,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Когато държавата-членка по възстановяване уведомява други държави-членки, че тя се нуждае от допълнителна кодирана информация в електронен вид, както е предвидено в член 9, параграф 2 от Директива 2008/9/ЕО, за целите на предаването на тази информация се използват кодовете, установени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Когато държавата-членка по възстановяване се нуждае от описание на стопанската дейност на заявителя, както е предвидено в член 11 от Директива 2008/9/ЕО, тази информация се предоставя на четвърто ниво на кодовете по NACE Rev. 2, както е предвидено в член 2, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 1893/2006.

Член 3

Когато държавата-членка по възстановяване поиска от държавата-членка по установяване на адресата да уведоми адресата за актовете и решенията, свързани с възстановяване по силата на Директива 2008/9/ЕО, тази молба за уведомяване може да бъде предадена посредством общата комуникационна мрежа/общия системен интерфейс (CCN/CSI), както е предвидено в член 2, параграф 1, точка 19 от Регламент (ЕО) № 1798/2003.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

László KOVÁCS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 264, 15.10.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 44, 20.2.2008 г., стр. 23.

(3)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 44, 20.2.2008 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Кодове, използвани при предаването на информация по член 34а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1798/2003

Код 1.   Гориво

1.1

Гориво за превозни средства, чиято маса надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

1.1.1

Бензин

1.1.2

Дизел

1.1.3

Втечнен нефтен газ (пропан-бутанова фракция)

1.1.4

Природен газ

1.1.5

Биогориво

1.2

Гориво за превозни средства, чиято маса не надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

1.2.1

Бензин

1.2.2

Дизел

1.2.3

Втечнен нефтен газ (пропан-бутанова фракция)

1.2.4

Природен газ

1.2.5

Биогориво

1.2.6

PKW

1.2.7

LKW

1.3

Гориво за превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз

1.3.1

Бензин

1.3.2

Дизел

1.3.3

Втечнен нефтен газ (пропан-бутанова фракция)

1.3.4

Природен газ

1.3.5

Биогориво

1.4

Гориво, което се използва единствено за изпитвани превозни средства

 

1.5

Петролни продукти, използвани за смазване на превозни средства или двигатели

 

1.6

Гориво, закупено за препродажба

 

1.7

Гориво за товарни превозни средства

 

1.8

Гориво за леки пътнически и многофункционални автомобили

1.8.1

Използвани единствено със стопанска цел

1.8.2

Използвани отчасти за превоз на пътници с търговска, учебна или наемна цел

1.8.3

Използвани отчасти с цел, различна от 1.8.2

1.9

Гориво за мотоциклети, каравани и плавателни съдове с туристическо или спортно предназначение, както и за въздухоплавателни средства с маса по-малка от 1 550 кг

1.9.1

Използвани за превоз на пътници с търговска, учебна или наемна цел

1.9.2

Използвани със стопанска цел

1.10

Гориво за машини и селскостопански трактори

1.10.1

Бензин

1.10.2

Дизел

1.10.3

Втечнен нефтен газ (пропан-бутанова фракция)

1.10.4

Природен газ

1.10.5

Биогориво

1.11

Гориво за пътнически превозни средства с по-малко от 9 места за сядане или за автомобили, отдавани под наем

1.11.1

Бензин

1.11.2

Дизел

1.11.3

Втечнен нефтен газ (пропан-бутанова фракция)

1.11.4

Природен газ

1.11.5

Биогориво

1.12

Гориво за пътнически превозни средства, различно от 1.8 и 1.9

 

1.13

Гориво за превозни средства, за които не съществуват ограничения върху правото на приспадане

 

1.14

Гориво за превозни средства, за които съществува ограничение върху правото на приспадане

 

Код 2.   Наем на превозни средства

2.1

Наем на превозни средства, чиято маса надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

 

2.2

Наем на превозни средства, чиято маса не надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

2.2.1

За непрекъснат период, надхвърлящ 6 месеца

2.2.1

За непрекъснат период, ненадхвърлящ 6 месеца

2.2.3

PKW

2.2.4

LKW

2.3

Наем на превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз

2.3.1

За непрекъснат период, надхвърлящ 6 месеца

2.3.2

За непрекъснат период, ненадхвърлящ 6 месеца

2.4

Наем на товарни превозни средства

 

2.5

Наем на леки пътнически и многофункционални автомобили

2.5.1

Използвани единствено със стопанска цел

2.5.2

Използвани отчасти за превоз на пътници с търговска или учебна цел

2.5.3

Използвани отчасти с цел, различна от 2.5.2

2.6

Наем на мотоциклети, каравани и плавателни съдове с туристическо или спортно предназначение, както и на въздухоплавателни средства с маса по-малка от 1 550 кг

2.6.1

Използвани за превоз на пътници с търговска или учебна цел

2.6.2

Използвани с друга стопанска цел

2.7

Наем на леки пътнически автомобили категория М1

 

2.8

Наем на пътнически превозни средства с повече от 9 места за сядане

 

2.9

Наем на пътнически превозни средства с по-малко от 9 места за сядане

2.9.1

Използвани за търговски дейности

2.9.2

Използвани за дейности, различни от търговските

2.10

Наем на превозни средства, за които не съществуват ограничения върху правото на приспадане

 

2.11

Наем на превозни средства, за които съществува ограничение върху правото на приспадане

 

2.12

Наем на превозни средства, различен от 2.5 и 2.6

 

Код 3.   Разходи, свързани с превозните средства (различни от стоките и услугите, посочени под кодове 1 и 2)

3.1

Разходи, свързани с превозни средства, чиято маса надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.1.1

Покупка на превозни средства, чиято маса надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.1.2

Техническо обслужване на превозни средства, чиято маса надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.1.3

Покупка и монтаж на принадлежности за превозни средства, чиято маса надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.1.4

Разходи за гараж или паркинг на превозни средства, чиято маса надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.1.5

Други разходи, свързани с превозни средства, чиято маса надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.2

Разходи, свързани с превозни средства, чиято маса не надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.2.1

Покупка на превозни средства, чиято маса не надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.2.2

Техническо обслужване на превозни средства, чиято маса не надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.2.3

Покупка и монтаж на принадлежности за превозни средства, чиято маса не надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.2.4

Разходи за гараж или паркинг на превозни средства, чиято маса не надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.2.5

Други разходи, свързани с превозни средства, чиято маса не надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.2.6

PKW

3.2.7

LKW

3.3

Разходи, свързани с превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.3.1

Покупка на превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.3.2

Техническо обслужване на превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.3.3

Покупка и монтаж на принадлежности за превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.3.4

Разходи за гараж или паркинг на превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.3.5

Други разходи, свързани с превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.4

Разходи, свързани с товарни превозни средства

3.4.1

Покупка на товарни превозни средства

3.4.2

Техническо обслужване на товарни превозни средства

3.4.3

Разходи за гараж или паркинг на товарни превозни средства

3.4.4

Разходи, свързани с товарни превозни средства, различни от 3.4.1, 3.4.2 и 3.4.3

3.5

Техническо обслужване на леки пътнически и многофункционални автомобили

3.5.1

Използвани единствено със стопанска цел

3.5.2

Използвани отчасти за превоз на пътници с търговска, учебна или наемна цел

3.5.3

Използвани отчасти със стопанска цел, различна от 3.5.2

3.6

Техническо обслужване на мотоциклети, каравани и плавателни съдове с туристическо и спортно предназначение, както и на въздухоплавателни средства с маса по-голяма от 1 550 кг

3.6.1

Използвани за превоз на пътници с търговска, учебна или наемна цел

3.6.2

Използвани с друга стопанска цел

3.7

Разходи, свързани с леки пътнически и многофункционални автомобили, различни от разходите за техническо обслужване, гараж и паркинг

3.7.1

Използвани единствено със стопанска цел

3.7.2

Използвани отчасти за превоз на пътници с търговска, учебна или наемна цел

3.7.3

Използвани отчасти с цел, различна от 3.7.2

3.8

Разходи, свързани с мотоциклети, каравани и плавателни съдове с туристическо и спортно предназначение, както и на въздухоплавателни средства с маса по-голяма от 1 550 кг, различни от разходите за техническо обслужване, гараж и паркинг

3.8.1

Използвани за превоз на пътници с търговска, учебна или наемна цел или с цел препродажба

3.8.2

Използвани с друга стопанска цел

3.9

Покупка на леки пътнически автомобили категория М1

 

3.10

Покупка на принадлежности за леки пътнически автомобили категория М1, включително сглобяване и монтаж

 

3.11

Разходи, свързани с пътнически превозни средства с повече от 9 места за сядане или с товарни превозни средства

 

3.12

Разходи, свързани с пътнически превозни средства с по-малко от 9 места за сядане, използвани за търговски дейности

 

3.13

Разходи, свързани с превозни средства, за които не съществуват ограничения върху правото на приспадане

 

3.14

Разходи, свързани с превозни средства, за които съществува ограничение върху правото на приспадане

 

3.15

Техническо обслужване на пътнически превозни средства, различни от леки пътнически и многофункционални автомобили, мотоциклети, каравани и плавателни съдове с туристическо и спортно предназначение, както и от въздухоплавателни средства с маса по-голяма от 1 550 кг

 

3.16

Разходи за гараж или паркинг на пътнически превозни средства

 

3.17

Разходи, свързани с превозни средства, различни от леки пътнически и многофункционални автомобили, мотоциклети, каравани и плавателни съдове с туристическо и спортно предназначение, както и от въздухоплавателни средства с маса по-голяма от 1 550 кг, различни от разходите за техническо обслужване, гараж и паркинг

 

Код 4.   Пътни такси и пътен данък

4.1

Пътни такси за превозни средства, чиято маса надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

 

4.2

Пътни такси за превозни средства, чиято маса не надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

4.2.1

PKW

4.2.2

LKW

4.3

Пътни такси за превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз

 

4.4

Пътни такси за всички превозни средства, преминаващи по моста „Great Belt“

 

4.5

Пътни такси за всички превозни средства, преминаващи по моста „Öresund“

 

4.6

Пътни такси за превозни средства с повече от 9 места за сядане, чиито пътници заплащат своя превоз

 

4.7

Пътни такси за превозни средства с по-малко от 9 места за сядане, чиито пътници заплащат своя превоз

 

4.8

Пътни такси за превозни средства, използвани във връзка с конференции, панаири, изложения или конгреси

4.8.1

За организатора на събитието

4.8.2

За участник в събитието, когато разходите се начисляват пряко от организатора

Код 5.   Пътни разходи, като например разноски за таксиметров или обществен транспорт

5.1

За данъчнозадълженото лице или за служител на данъчнозадължено лице

 

5.2

За лица, различни от данъчнозадълженото лице или от служител на данъчнозадължено лице

 

5.3

За данъчнозадълженото лице или за служител на данъчнозадължено лице във връзка с конференции, панаири, изложения или конгреси

5.3.1

За организатора на събитието

5.3.2

За участник в събитието, когато разходите се начисляват пряко от организатора

Код 6.   Настаняване

6.1

Разходи за отсядане и настаняване за данъчнозадълженото лице или за служител на данъчнозадължено лице

 

6.2

Разходи за отсядане и настаняване за лица, различни от данъчнозадълженото лице или от служител на данъчнозадължено лице

 

6.3

Разходи за отсядане и настаняване за данъчнозадълженото лице или за служител на данъчнозадължено лице, участващи на конференции за повишаване на квалификацията

 

6.4

Разходи за отсядане и настаняване за данъчнозадълженото лице или за служител на данъчнозадължено лице във връзка с конференции, панаири, изложения или конгреси

6.4.1

За организатора на събитието

6.4.2

За участник в събитието, когато разходите се начисляват пряко от организатора

6.5

Разходи за отсядане и настаняване за служител на данъчнозадължено лице, което осъществява доставка на стоки и услуги

 

6.6

Разходи за отсядане и настаняване за последващи доставки

 

6.7

Разходи за отсядане и настаняване, различни от 6.5 или 6.6

 

Код 7.   Храна, напитки и ресторантьорски услуги

7.1

Храна и напитки, осигурявани от хотели, барове, ресторанти и пансиони, включително закуска

7.1.1

За данъчнозадълженото лице или за служител на данъчнозадължено лице

7.1.2

За лица, различни от данъчнозадълженото лице или от служител на данъчнозадължено лице

7.2

Храна и напитки, осигурявани при конференции, панаири, изложения или конгреси

7.2.1

За организатора на събитието

7.2.2

За участник в събитието, когато разходите се начисляват пряко от организатора

7.3

Храна и напитки за служител на данъчнозадължено лице, което осъществява доставка на стоки и услуги

 

7.4

Ресторантски услуги, закупени за последващи доставки

 

7.5

Покупка на храна, напитки или ресторантски услуги, различни от 7.2, 7.3 и 7.4

 

Код 8.   Достъп до панаири и изложби

8.1

За данъчнозадълженото лице или за служител на данъчнозадължено лице

 

8.2

За лица, различни от данъчнозадълженото лице или от служител на данъчнозадължено лице

 

Код 9.   Разходи за луксозни стоки, забавления и развлечения

9.1

Покупка на алкохол

 

9.2

Покупка на промишлено обработен тютюн

 

9.3

Разходи за посрещане и развлечения

9.3.1

С цел популяризиране

9.3.2

С друга цел

9.4

Разходи за техническо обслужване на плавателните съдове с развлекателно предназначение

 

9.5

Разходи за произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети

 

9.6

Разходи за луксозни стоки, забавления и развлечения с рекламна цел

 

9.7

Разходи за луксозни стоки, забавления и развлечения, различни от 9.1, 9.2 и 9.3

 

Код 10.   Други

10.1

Инструменти

 

10.2

Поправки в рамките на гаранционния срок

 

10.3

Образователни услуги

 

10.4

Работа по имущество

10.4.

Работа по недвижимо имущество

10.4.2

Работа по недвижимо имущество, използвано за жилищни цели

10.4.3

Работа по движимо имущество, различно от код 3

10.5

Покупка или наем на имущество

10.5.1

Покупка или наем на недвижимо имущество

10.5.2

Покупка или наем на недвижимо имущество, използвано за жилищни цели или с туристическо или развлекателно предназначение

10.5.3

Покупка или наем на движимо имущество, свързано или употребявано във връзка с недвижимо имущество, използвано за жилищни цели или с туристическо или развлекателно предназначение

10.5.4

Покупка или наем на движимо имущество, различно от код 2

10.6

Снабдяване с вода, газ или електричество от разпределителната мрежа

 

10.7

Подаръци с ниска стойност

 

10.8

Канцеларски разходи

 

10.9

Участие в панаири и семинари, образователни инициативи или обучения

10.9.1

Панаири

10.9.2

Семинари

10.9.3

Образователни инициативи

10.9.4

Обучения

10.10

Преференциални общо фиксирани ставки върху селскостопански животни и земеделска продукция

 

10.11

Пощенски разходи за изпращането на писма извън ЕС

 

10.12

Разходи за телефон и факс във връзка с настаняването

 

10.13

Стоки и услуги, придобити от туроператора с цел пряка употреба от страна на пътуващия

 

10.14

Закупени за препродажба стоки, различни от 1.6

 

10.15

Закупени за препродажба услуги, различни от 6.6 и 7.4

 

10.16

Работа по имущество

10.16.1

Работа по недвижимо имущество, използвано като седалище/жилище, туристическо или развлекателно съоръжение

10.16.2

Работа по недвижимо имущество, различно от 10.16.1

10.16.3

Работа по движимо имущество, свързано или употребявано във връзка с недвижимото имущество в 10.16.1

10.16.4

Работа по движимо имущество, различно от 10.16.3

10.17

Разходи за имущество

10.17.1

Разходи за недвижимо имущество, използвано за жилищни цели или с туристическо или развлекателно предназначение

10.17.2

Разходи за недвижимо имущество, различно от 10.17.1


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/60


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1175/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Aglio Bianco Polesano (ЗНП))

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 подадената от Италия заявка за регистрация на названието „Aglio Bianco Polesano“ беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 104, 6.5.2009 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

1.6.   Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

ИТАЛИЯ

Aglio Bianco Polesano (ЗНП)


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/62


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1176/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания — Redykołka (ЗНП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Redykołka“, подадена от Полша, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 103, 5.5.2009 г., стр. 21.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.3.   Сирена

ПОЛША

Redykołka (ЗНП)


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/64


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1177/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за изменение на директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (1), и по-специално член 69 от нея,

като взе предвид Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (2), и по-специално член 78 от нея,

като взе предвид Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (3), и по-специално член 68 от нея,

след консултация с Консултативния комитет за обществени поръчки,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 94/800/ЕО от 22 декември 1994 г. относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) (4) Съветът сключи Споразумението относно обществените поръчки (наричано по-долу „споразумението“). Споразумението следва да се прилага за всички договори за възлагане н обществени поръчки на стойност, достигаща или превишаваща стойностите (наричани по-долу „прагове“), определени в споразумението и изразени като специални права на тираж.

(2)

Една от целите на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО е да се даде възможност на прилагащите ги възложители и възлагащи органи същевременно да изпълняват установените в споразумението задължения. За тази цел праговете, определени със същите директиви за обществени поръчки, които са обхванати и от споразумението, следва да се съгласуват, за да се гарантира, че равностойността им в евро, закръглена надолу до хиляди, отговаря на установените в споразумението прагове.

(3)

С оглед постигането на последователност е целесъобразно съгласуването и на тези прагове от директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО, които не са обхванати от споразумението. Същевременно праговете, определени от Директива 2009/81/ЕО, следва да бъдат съгласувани с ревизираните прагове, предвидени в член 16 от Директива 2004/17/ЕО.

(4)

Поради това директиви 2004/17/ЕО, 2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Директива 2004/17/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 16 се изменя, както следва:

а)

в буква a) стойността „412 000 EUR“ се заменя с „387 000 EUR“;

б)

в буква б) стойността „5 150 000 EUR“ се заменя с „4 845 000 EUR“.

2.

Член 61 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 стойността „412 000 EUR“ се заменя с „387 000 EUR“;

б)

в параграф 2 стойността „412 000 EUR“ се заменя с „387 000 EUR“.

Член 2

Директива 2004/18/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 7 се изменя, както следва:

а)

в буква a) стойността „133 000 EUR“ се заменя със „125 000 EUR“;

б)

в буква б) стойността „206 000 EUR“ се заменя със „193 000 EUR“;

в)

в буква в) стойността „5 150 000 EUR“ се заменя с „4 845 000 EUR“.

2.

Първият параграф от член 8 се изменя, както следва:

а)

в буква a) стойността „5 150 000 EUR“ се заменя с „4 845 000 EUR“;

б)

в буква б) стойността „206 000 EUR“ се заменя със „193 000 EUR“.

3.

В член 56 стойността „5 150 000 EUR“ се заменя с „4 845 000 EUR“.

4.

В член 63, параграф 1, първа алинея стойността „5 150 000 EUR“ се заменя с 4 845 000 EUR.

5.

Член 67, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

в буква a) стойността „133 000 EUR“ се заменя със „125 000 EUR“;

б)

в буква б) стойността „206 000 EUR“ се заменя със „193 000 EUR“;

в)

в буква в) стойността „206 000 EUR“ се заменя със „193 000 EUR“.

Член 3

Член 8 от Директива 2009/81/ЕО се изменя, както следва:

1.

В буква a) стойността „412 000 EUR“ се заменя с „387 000 EUR“.

2.

В буква б) стойността „5 150 000 EUR“ се заменя с „4 845 000 EUR“.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2010 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114.

(3)  ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76.

(4)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 1.


ДИРЕКТИВИ

1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/66


ДИРЕКТИВА 2009/152/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на крайния срок за включване в приложение I на активното вещество карбендазим

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1, втора алинея, второ тире от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2006/135/ЕО на Комисията (2) карбендазимът беше включен като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета. Срокът на това включване изтича на 31 декември 2009 г.

(2)

При поискване включването на активно вещество може да бъде подновено за срок, не по-дълъг от десет години. На 6 август 2007 г. Комисията получи заявление от заявителя за подновяване включването на това вещество.

(3)

На 10 януари 2008 г. заявителят представи на държавата-членка докладчик — Германия техническа документация в подкрепа на своето заявление. Германия изготви проектодоклад за повторната си оценка на 27 юли 2009 г. Необходимо е Европейският орган за безопасност на храните да извърши партньорска оценка.

(4)

Тъй като приключването на процедурата по подновяване преди датата, на която изтича срокът за включване на карбендазима, е невъзможно, и предвид факта, че заявлението за подновяване е направено своевременно, в съответствие с член 5, параграф 5 от Директива 91/414/ЕИО следва да се даде подновяване за срока, необходим за приключване на посочената процедура.

(5)

Следователно е целесъобразно Директива 91/414/ЕИО да бъде съответно изменена.

(6)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В приложение I към Директива 91/414/ЕО на ред № 149 (карбендазим (неустановена стереохимия) CAS № 10605-21-7 CIPAC № 263) в шестата колона (изтичане срока на включването) думите „31 декември 2009 г.“ се заменят с думите„31 декември 2010 г.“.

Член 2

Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 31 декември 2009 г. Те незабавно съобщават на Комисията за текста на тези разпоредби и предоставят таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат посочените разпоредби от 1 януари 2010 г.

Когато държавите-членки приемат посочените разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 349, 12.12.2006 г., стр. 37.


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/67


ДИРЕКТИВА 2009/153/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за изменение на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на популярното наименование и чистота на активното вещество хидролизирани протеини

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1, втора алинея, второ тире от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 91/414/ЕО бе изменена с Директива 2008/127/ЕО на Комисията (2) с цел включване на някои хидролизирани протеини.

(2)

Държавата-членка докладчик получи допълнителна информация относно хидролизираните протеини. Става ясно, че хидролизираните протеини могат да бъдат получавани от много различни органични съставки. Поради това е целесъобразно да се посочват популярното наименование и спецификациите по отношение на чистотата, посочени в доклада за преглед относно хидролизирани протеини.

(3)

Следователно Директива 91/414/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(4)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са съобразени със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 28 февруари 2010 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно уведомяват Комисията за текста на тези разпоредби и предоставят таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 1 март 2010 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 89.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 91/414/ЕИО позиция № 240 се заменя със следното:

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане срока на включване

Специални разпоредби

„240

Хидролизирани протеини

CAS №: няма присвоен

CIPAC №: няма присвоен

Няма данни

Доклад за преглед (SANCO/2615/2008)

1 септември 2009 г.

31 август 2019 г.

ЧАСТ A

Може да се разрешава за употреба единствено като примамка. хидролизираните протеини от животински произход трябва да съответстват на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1774/2002.

ЧАСТ Б

За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията на доклада за преглед относно хидролизирани протеини (SANCO/2615/2008) и по-специално допълнения I и II към него, финализиран от постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

Условията на употреба включват мерки за намаляване на риска, когато е необходимо.“


(1)  Допълнителни подробности за идентичността и спецификациите на активните вещества са предвидени в доклада за преглед.


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/69


ДИРЕКТИВА 2009/154/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на цифлуфенамид като активно вещество

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО на 17 март 2003 г. Обединеното кралство получи заявление от Nesso Chemical Europe GmbH за включване на активното вещество цифлуфенамид в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. С Решение 2003/636/ЕО на Комисията (2) се потвърди, че досието е пълно в смисъл, че би могло да се счита за отговарящо по принцип на изискванията за данни и информация в приложения II и III към Директива 91/414/ЕИО.

(2)

Въздействието на това активно вещество върху здравето на човека и върху околната среда е било оценено в съответствие с разпоредбите на член 6, параграфи 2 и 4 от Директива 91/414/ЕИО по отношение на видовете употреба, предложени от заявителя. На 30 януари 2006 г. определената за докладваща държава-членка представи на Комисията проект на доклада за оценка.

(3)

Докладът за оценка беше предмет на партньорска проверка от страна на държавите-членки и ЕОБХ и беше представен на Комисията на 8 април 2009 г. под формата на научен доклад на ЕОБХ за цифлуфенамид (3). Докладът беше преразгледан от държавите-членки и Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и беше финализиран на 2 октомври 2009 г. под формата на доклад на Комисията за преглед за цифлуфенамид.

(4)

Проведените множество анализи показаха, че продуктите за растителна защита, съдържащи активното вещество цифлуфенамид, като цяло може да се очаква, че отговарят на изискванията, предвидени в член 5, параграф 1, букви а) и б) и член 5, параграф 3 от Директива 91/414/ЕИО, по-специално по отношение на видовете употреба, проучени и подробно изложени в доклада на Комисията за преглед. Следователно е целесъобразно цифлуфенамид да бъде включен в приложение I към посочената директива, като по този начин се гарантира, че във всички държави-членки разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи въпросното активно вещество, могат да бъдат издавани съгласно разпоредбите на посочената директива.

(5)

Без да се засягат задълженията, определени с Директива 91/414/ЕИО, като последица от включването на активно вещество в приложение I, следва да се разреши на държавите-членки в срок от шест месеца след включването да преразгледат действащите временни разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи цифлуфенамид, за да се гарантира, че изискванията, определени с Директива 91/414/ЕИО, по-специално в член 13 от нея, и съответните условия, посочени в приложение I, са изпълнени. Държавите-членки следва да преобразуват съществуващите временни разрешения в окончателни, да ги изменят или да ги отнемат в съответствие с разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО. Чрез дерогация от горепосочения срок следва да бъде предоставен по-дълъг срок за представянето и оценката на пълното досие в приложение III на всеки продукт за растителна защита за всяка предвидена употреба в съответствие с единните принципи, определени в Директива 91/414/ЕИО.

(6)

Следователно е целесъобразно Директива 91/414/ЕИО да бъде съответно изменена.

(7)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са съобразени със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 91/414/ЕИО се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 септември 2010 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията за текста на тези разпоредби и предоставят таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 октомври 2010 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при тяхното официално публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

1.   Съгласно разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО, когато е необходимо, държавите-членки изменят или отменят действащите разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи цифлуфенамид като активно вещество, най-късно до 30 септември 2010 г. До тази дата те потвърждават по-конкретно дали изискванията, посочени в приложение I към същата директива, относно цифлуфенамид са спазени, с изключение на определените в част Б от реда, отнасящ се до това активно вещество, както и дали притежателят на разрешението разполага с досие или има достъп до досие, което отговаря на изискванията на приложение II към споменатата директива, в съответствие с условията на член 13, параграф 2 от нея.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1, за всеки разрешен продукт за растителна защита, съдържащ цифлуфенамид като единствено активно вещество, или като едно от няколко активни вещества, всички от които са изброени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, най-късно до 31 март 2010 г. държавите-членки правят повторна оценка на продукта в съответствие с единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на досие, което отговаря на изискванията на приложение III към спомената директива, и като се взема под внимание част Б от реда в приложение I към посочената директива относно цифлуфенамид. Въз основа на тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, изложени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

След като това бъде определено, държавите-членки:

а)

в случай на продукт, който съдържа цифлуфенамид като единствено активно вещество, когато е необходимо, изменят или отнемат разрешението най-късно до 30 септември 2011 г.; или

б)

в случай на продукт, съдържащ цифлуфенамид като едно от няколко активни вещества, когато е необходимо, изменят или отнемат разрешението не по-късно от 30 септември 2011 г. или до датата, определена за това изменение или отнемане в съответната(ите) директива(и), с която(ито) съответното(ите) вещество(а) е(са) добавено(и) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от двете дати е по-късна.

Член 4

Настоящата директива влиза сила на 1 април 2010 г.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 221, 4.9.2003 г., стр. 42.

(3)  Заключение от партньорската проверка на оценката на риска от пестициди за активното вещество цифлуфенамид. Научен доклад на ЕОБХ (2009 г.) 258, 1—99.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 91/414/ЕИО се добавя следният ред в края на таблицата:

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Влизане в сила

Изтичане срока на включването

Специални разпоредби

„302

Цифлуфенамид

CAS №: 180409-60-3

CIPAC №: 759

(Z)-N-[α-(циклопропилметоксиимино) – 2,3-дифлуоро-6-(трифлуорометил)бензил]-2-фенилацетамид

≥ 980 g/kg

1 април 2010 г.

31 март 2020 г.

ЧАСТ А

Може да се разрешава за употреба единствено като фунгицид.

ЧАСТ Б

За прилагане на единните принципи в приложение VI следва да бъдат взети под внимание заключенията в доклада за преглед на цифлуфенамид, и по-специално допълнения I и II към него, така както е финализиран от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните на 2 октомври 2009 г.

При тази цялостна оценка държавите-членки трябва да обърнат специално внимание на опазването на подпочвените води, когато активното вещество се прилага в региони с уязвими почвени и/или климатични условия.

Условията за издаване на разрешение включват, когато е целесъобразно, мерки за намаляване на риска.“


(1)  Допълнителни подробности за идентичност и спецификация на активните вещества са дадени в доклада за преглед.


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/72


ДИРЕКТИВА 2009/155/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета по отношение на степента на чистота на активното вещество метазахлор

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1, втора алинея, второ тире от нея,

като има предвид, че:

(1)

След проведеното разглеждане на документация, по време на което Обединеното кралство беше определено за докладваща държава-членка, с Директива 2008/116/ЕО на Комисията (2) активното вещество метазахлор беше включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. По отношение на посоченото вещество в Директива 2008/116/ЕО се определя максимално допустимо съдържание от 0,01 % за толуен като производствен примес. Това съдържание се основаваше на спецификацията, представена от нотификатора.

(2)

Нотификаторът поиска изменение на Директива 91/414/ЕИО за повишаване на това максимално допустимо съдържание до 0,05 %. Той предостави необходимата информация в подкрепа на искането си. На 2 февруари 2009 г. докладващата държава-членка представи добавка (3) към проектодоклада за оценка, в която се стига до заключението, че максимално допустимо съдържание от 0,05 % не води до никакъв риск в допълнение към рисковете, които вече са взети предвид в доклада за преглед на Комисията за посоченото вещество.

(3)

Поради това максималното допустимо съдържание като производствен примес за метазахлор следва да бъде увеличено до 0,05 %.

(4)

Следователно е целесъобразно Директива 91/414/ЕИО да бъде съответно изменена.

(5)

Тъй като настоящата директива следва да започне да се прилага от същата дата като Директива 2008/116/ЕО, настоящата директива следва да влезе в сила във възможно най-кратки срокове.

(6)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В ред 223 (метазахлор) от приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в колона 4 (чистота) думите „0,01 %“ се заменят с думите „0,05 %“.

Член 2

Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 31 януари 2010 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и предоставят таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 1 февруари 2010 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 86.

(3)  Добавка 2 – януари 2009 г. – към том 4, приложение В от доклада и предложение за решение от Обединеното кралство, отправено към Европейската комисия съгласно член 8, параграф 1 от Директива 91/414/ЕИО.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/73


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 13 декември 2007 година

относно прилагането на член 9В, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и член 205, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз между 1 ноември 2014 г. и 31 март 2017 г., от една страна, и след 1 април 2017 г., от друга страна

(2009/857/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като има предвид, че:

(1)

Следва да се приемат разпоредби, позволяващи плавен преход от системата за вземане на решения от Съвета с квалифицирано мнозинство — във вида, в който е определена в член 3, параграф 3 от Протокола относно преходните разпоредби и в който ще продължи да се прилага до 31 октомври 2014 г. — към системата за гласуване, предвидена в член 9В, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и член 205, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, която ще се прилага считано от 1 ноември 2014 г. включително, за преходен период до 31 март 2017 г., и специфичните разпоредби, предвидени в член 3, параграф 2 от посочения протокол.

(2)

Припомня се, че практиката на Съвета е да полага всички усилия за засилване на демократичната легитимност на актовете, приети с квалифицирано мнозинство,

РЕШИ:

РАЗДЕЛ 1

РАЗПОРЕДБИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРИЛАГАТ МЕЖДУ 1 НОЕМВРИ 2014 Г. И 31 МАРТ 2017 Г.

Член 1

Между 1 ноември 2014 г. и 31 март 2017 г., ако членове на Съвета, които представляват:

а)

най-малко три четвърти от населението; или

б)

най-малко три четвърти от броя на държавите-членки,

необходими за формиране на блокиращо малцинство в резултат от прилагането на член 9В, параграф 4, първа алинея от Договора за Европейския съюз или на член 205, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, изразят несъгласието си с приемането на акт от Съвета с квалифицирано мнозинство, Съветът провежда обсъждания по въпроса.

Член 2

В процеса на тези обсъждания Съветът прави всичко възможно, за да стигне, в разумен срок и без да нарушава предвидените от правото на Съюза задължителни срокове, до задоволително решение с цел да отговори на загрижеността, проявена от посочените в член 1 членове на Съвета.

Член 3

За тази цел председателят на Съвета, със съдействието на Комисията и в съответствие с процедурния правилник на Съвета, предприема всяка необходима инициатива, която допринася за постигане на съгласие на по-широка основа в рамките на Съвета. Членовете на Съвета му оказват съдействие.

РАЗДЕЛ 2

РАЗПОРЕДБИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРИЛАГАТ ОТ 1 АПРИЛ 2017 Г.

Член 4

Считано от 1 април 2017 г., ако членове на Съвета, които представляват:

а)

най-малко 55 % от населението; или

б)

най-малко 55 % от броя на държавите-членки,

необходими за формиране на блокиращо малцинство в резултат от прилагането на член 9В, параграф 4, първа алинея от Договора за Европейския съюз или на член 205, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, изразят несъгласието си с приемането на акт от Съвета с квалифицирано мнозинство, Съветът провежда обсъждания по въпроса.

Член 5

В процеса на тези обсъждания Съветът прави всичко възможно, за да постигне, в разумен срок и без да се нарушават предвидените от правото на Съюза задължителни срокове, задоволително решение с цел да отговори на загрижеността, проявена от посочените в член 4 членове на Съвета.

Член 6

За тази цел председателят на Съвета, със съдействието на Комисията и в съответствие с процедурния правилник на Съвета, предприема всяка необходима инициатива, която допринася за постигане на съгласие на по-широка основа в рамките на Съвета. Членовете на Съвета му оказват съдействие.

РАЗДЕЛ 3

ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Член 7

Настоящото решение влиза в сила в деня на влизане в сила на Договора от Лисабон.

Съставено в Брюксел на 13 декември 2007 година.

За Съвета

Председател

L. AMADO


Комисия

1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/75


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 27 ноември 2009 година

за одобряване на някои изменени програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните и зоонози за 2009 г. и за изменение на Решение 2008/897/ЕО по отношение на преразпределението на финансовото участие на Общността за някои държави-членки по програми, одобрени с посоченото решение и с Решение 2009/560/ЕО

(нотифицирано под номер C(2009) 9193)

(2009/858/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 27, параграфи 5 и 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовия принос на Общността за програми за ликвидиране, контрол и наблюдение на болести по животните и зоонози.

(2)

С Решение 2008/897/ЕО на Комисията от 28 ноември 2008 г. за одобряване на годишните и многогодишните програми и финансовото участие на Общността за ликвидиране, контрол и мониторинг на някои болести по животните и зоонози, представени от държавите-членки за 2009 г. и следващите години (2), се одобряват някои национални програми и се определят размерът и максималната стойност на финансовото участие на Общността за всяка програма, представена от държавите-членки.

(3)

С Решение 2009/560/ЕО на Комисията от 22 юли 2009 г. за одобряване на някои изменени програми за ликвидиране и мониторинг на болести по животните и зоонози за 2009 г. и за изменение на Решение 2008/897/ЕО по отношение на финансовото участие, предоставено от Общността на някои държави-членки по програми, одобрени с посоченото решение (3), се одобряват изменените варианти на някои национални програми, одобрени с Решение 2008/897/ЕО.

(4)

Комисията направи оценка на докладите, представени от държавите-членки относно разходите по посочените програми. Резултатите от оценката показват, че някои държави-членки няма да използват изцяло предоставените им финансови средства за 2009 г., докато други ще надхвърлят предоставената им сума.

(5)

Поради това е необходимо финансовото участие на Общността по някои от посочените национални програми да бъде съответно адаптирано. Целесъобразно е да се преразпредели финансирането от националните програми, които няма да използват изцяло предоставените им средства, към тези, които ще ги надхвърлят. Преразпределението следва да се основава на най-актуалната информация относно действително направените разходи от въпросните държави-членки.

(6)

В допълнение Румъния и Словакия представиха изменени програми за ликвидирането на бяс, а Полша и Словения представиха изменена програма за болестта син език.

(7)

Комисията направи оценка на посочените изменени програми от ветеринарна и финансова гледна точка. Беше установено, че тези програми отговарят на съответното ветеринарно законодателство на Общността, и в частност на критериите, посочени в Решение 2008/341/ЕО. Поради това изменените програми за посочените четири държави-членки следва да бъдат одобрени.

(8)

Поради това Решение 2008/897/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменената програма за мониторинг и ликвидиране на болестта син език, представена от Полша на 30 април 2009 г., се одобрява за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г.

Член 2

Изменената програма за мониторинг и ликвидиране на болестта син език, представена от Словения на 23 юли 2009 г., се одобрява за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г.

Член 3

Изменената програма за ликвидиране на бяса, представена от Румъния на 20 август 2009 г., се одобрява за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г.

Член 4

Изменената програма за ликвидиране на бяса, представена от Словакия на 3 август 2009 г., се одобрява за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2009 г.

Член 5

Решение 2008/897/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 1 параграф 2 се изменя, както следва:

а)

букви a) и б) се заменят със следното:

„а)

1 400 000 ЕUR за Ирландия;

б)

2 500 000 ЕUR за Испания;“

б)

в буква ж) „2 000 000 EUR“ се заменя с „1 370 000 EUR“.

2.

В член 2 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Финансовото участие на Общността е в размер на 50 % от разходите, направени от всяка от изброените в параграф 1 държави-членки за извършване на туберкулинови тестове и тестове за гама-интерферон и за компенсации на собственици за стойността на техните заклани животни, предмет на посочените програми, и не надвишава:

а)

14 000 000 ЕUR за Ирландия;

б)

9 100 000 ЕUR за Испания;

в)

2 900 000 ЕUR за Италия;

г)

120 000 ЕUR за Полша;

д)

200 000 ЕUR за Португалия.“

3.

В член 3, параграф 2 буква б) се заменя със следното:

„б)

3 600 000 EUR за Испания;“.

4.

В член 4 параграф 2 се изменя, както следва:

а)

букви д)—ж) се заменят със следното:

„д)

16 650 000 ЕUR за Германия;

е)

90 000 ЕUR за Естония;

ж)

60 000 ЕUR за Ирландия;“

б)

букви й)—л) се заменят със следното:

„й)

55 000 000 ЕUR за Франция;

к)

2 000 000 EUR за Италия;

л)

20 000 EUR за Латвия;“

в)

в буква о) „1 400 000 EUR“ се заменя с „300 000 EUR“;

г)

букви с)—ф) се заменят със следното:

„с)

3 550 000 EUR за Австрия;

т)

100 000 ЕUR за Полша;

у)

2 700 000 ЕUR за Португалия;

ф)

100 000 ЕUR за Румъния;“

д)

букви ц) и ч) се заменят със следното:

„ц)

490 000 EUR за Финландия;

ч)

1 600 000 EUR за Швеция.“

5.

В член 5 параграф 2 се изменя, както следва:

а)

в буква в) „1 400 000 EUR“ се заменя с „1 600 000 EUR“;

б)

в буква г) „75 000 EUR“ се заменя със „140 000 EUR“;

в)

в буква е) „600 000 EUR“ се заменя с „350 000 EUR“;

г)

букви з)—м) се заменят със следното:

„з)

700 000 ЕUR за Гърция;

и)

1 250 000 ЕUR за Испания;

й)

1 450 000 ЕUR за Франция;

к)

1 700 000 EUR за Италия;

л)

100 000 ЕUR за Кипър;

м)

90 000 EUR за Латвия;“

д)

в буква р) „1 700 000 EUR“ се заменя с „2 350 000 EUR“;

е)

букви т)—ф) се заменят със следното:

„т)

4 500 000 ЕUR за Полша;

у)

650 000 ЕUR за Португалия;

ф)

50 000 EUR за Румъния;“.

6.

В член 6, параграф 2 буква в) се заменя със следното:

„в)

670 000 ЕUR за Франция;“.

7.

В член 8 параграф 2 се изменя, както следва:

а)

в буква д) „500 000 EUR“ се заменя с „250 000 EUR“;

б)

в буква к) „550 000 EUR“ се заменя с „1 400 000 EUR“;

в)

в буква т) „50 000 EUR“ се заменя с „80 000 EUR“;

г)

в буква х) „400 000 EUR“ се заменя с „220 000 EUR“.

8.

В член 9 параграф 2 се изменя, както следва:

а)

букви а)—в) се заменят със следното:

„а)

1 400 000 ЕUR за Белгия;

б)

350 000 ЕUR за България;

в)

1 050 000 EUR за Чешката република;“

б)

букви ж)—к) се заменят със следното:

„ж)

3 300 000 ЕUR за Ирландия;

з)

1 200 000 ЕUR за Гърция;

и)

5 400 000 ЕUR за Испания;

й)

14 100 000 ЕUR за Франция;

к)

5 350 000 ЕUR за Италия;“

в)

в буква м) „230 000 EUR“ се заменя с „250 000 EUR“;

г)

в буква с) „2 900 000 EUR“ се заменя с „2 600 000 EUR“;

д)

букви у)—х) се заменят със следното:

„у)

790 000 ЕUR за Полша;

ф)

1 530 000 ЕUR за Португалия;

х)

580 000 ЕUR за Румъния;“

е)

букви ч) и ш) се заменят със следното:

„ч)

500 000 ЕUR за Словакия;

ш)

500 000 EUR за Финландия;“

ж)

в буква ща) „5 900 000 EUR“ се заменя с „4 600 000 EUR“.

9.

В член 10 параграф 2 се изменя, както следва:

а)

букви а)—в) се заменят със следното:

„а)

1 100 000 ЕUR за България;

б)

500 000 ЕUR за Литва;

в)

880 000 ЕUR за Унгария;“

б)

в буква е) „500 000 EUR“ се заменя със „760 000 EUR“.

10.

В член 11, параграф 2 буква г) се заменя със следното:

„г)

1 100 000 ЕUR за Полша.“

11.

В член 12, параграф 2 буква в) се заменя със следното:

„в)

1 650 000 ЕUR за Полша.“

12.

В член 13, параграф 2 букви в)—д) се заменят със следното:

„в)

870 000 ЕUR за Естония;

г)

850 000 EUR за Латвия;

д)

550 000 ЕUR за Словения;“.

13.

В член 14, параграф 2 „175 000 EUR“ се заменя с „310 000 EUR“.

14.

В член 15, параграф 2 буква в) се заменя със следното:

„в)

460 000 ЕUR за Португалия.“

15.

В член 15а, параграф 4 „5 400 000 EUR“ се заменя с „3 000 000 EUR“.

Член 6

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 322, 2.12.2008 г., стр. 39.

(3)  ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 56.


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/79


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

30 ноември 2009 година

за невключване на дифениламин в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за отнемане на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество

(нотифицирано под номер C(2009) 9262)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/859/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 8, параграф 2, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда, че дадена държава-членка може в рамките на период от 12 години от датата на нотифициране на посочената директива да разреши пускането на пазара на продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, които не са изброени в приложение I към посочената директива, които вече се намират на пазара две години след датата на нотифициране, докато тези вещества постепенно се проучват в рамките на работна програма.

(2)

С регламенти (ЕО) № 451/2000 (2) и (ЕО) № 1490/2002 (3) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на евентуалното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. В този списък е включен дифениламин.

(3)

Въздействието на дифениламина върху човешкото здраве и околната среда бе оценено в съответствие с разпоредбите, установени с регламенти (ЕО) № 451/2000 и (ЕО) № 1490/2002 за редица видове употреба, предложени от нотификатора. Освен това в тези регламенти се определят докладващите държави-членки, които трябва да представят съответните доклади за оценка и препоръки пред Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1490/2002. За дифениламина докладващата държава-членка бе Ирландия и цялата значима информация бе представена на 20 юни 2007 г.

(4)

Докладът за оценка бе обект на партньорска проверка от държавите-членки и ЕОБХ в рамките на работната му група „Оценки“ и бе представен на Комисията на 30 септември 2008 г. под формата на заключение на ЕОБХ по отношение на партньорската проверка за оценка на риска за активното вещество дифениламин (4). Докладът беше разгледан от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и финализиран на 26 февруари 2009 г. под формата на доклад на Комисията за преглед за дифениламин.

(5)

По време на оценяването на активното вещество бяха установени редица основания за опасения. По-конкретно не бе възможно да се направи надеждна оценка на експозицията на потребителите, тъй като липсваха данни за наличието и токсичността на неидентифицирани метаболити на веществото, както и за възможното образуване на нитрозамини по време на съхранението на веществото и на преработката на третираните с него ябълки. Освен това не бяха налични данни за веществата, евентуално образували се в резултат на химическо разлагане или реакция на остатъчните вещества от дифениламин в преработените продукти. Поради това не бе възможно въз основа на наличната информация да се направи заключението, че дифениламинът отговаря на критериите за включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(6)

Комисията прикани нотификатора да представи своето становище относно резултатите от партньорската проверка и относно намерението си евентуално да продължи да предлага веществото за одобрение. Нотификаторът представи своите коментари, които бяха разгледани внимателно. Въпреки изложените от нотификатора доводи обаче не бе възможно установените основания за безпокойство да бъдат пренебрегнати и оценките, изготвени въз основа на предоставената информация, не показаха, че може да се очаква при предложените условия за употреба продуктите за растителна защита, които съдържат дифениламин, да отговарят като цяло на изискванията, определени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО.

(7)

Поради това дифениламинът не следва да бъде включен в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(8)

Следва да се вземат мерки, за да се гарантира, че издадените разрешения за продуктите за растителна защита, съдържащи дифениламин, ще бъдат отнети в рамките на определен срок и няма да бъдат подновявани и че няма да бъдат издавани нови разрешения за такива продукти.

(9)

Всеки гратисен период, предоставен от държава-членка за унищожаване, съхранение, пускане на пазара и използване на съществуващите запаси от продуктите за растителна защита, съдържащи дифениламин, следва да бъде ограничен до дванадесет месеца, за да се позволи употребата на съществуващите запаси за още един вегетационен период, което е гаранция, че продуктите за растителна защита, съдържащи дифениламин, ще останат достъпни за земеделските производители в продължение на 18 месеца, считано от датата на приемане на настоящото решение.

(10)

Настоящото решение не накърнява правото на подаване на заявление за дифениламин в съответствие с разпоредбите на член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, подробните правила за чието прилагане са изложени в Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (5), с оглед на възможното му включване в приложение I към посочената директива.

(11)

Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не представи становище по предвидените в настоящото решение мерки в рамките на срока, определен от неговия председател, и поради тази причина Комисията представи на Съвета предложение във връзка с тези мерки. Тъй като до края на срока по член 19, параграф 2, втора алинея от Директива 91/414/ЕИО Съветът не прие предложените мерки, нито изрази несъгласие с тях, те следва да бъдат приети от Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Дифениламинът не се включва като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

Член 2

Държавите-членки гарантират, че:

а)

разрешенията за продукти за растителна защита, които съдържат дифениламин, ще бъдат отнети до 30 май 2010 г.;

б)

няма да бъдат издавани или подновявани никакви разрешения за продукти за растителна защита, които съдържат дифениламин, считано от датата на публикуване на настоящото решение.

Член 3

Всеки гратисен период, предоставен от държавите-членки в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 6 от Директива 91/414/ЕИО, е възможно най-кратък и изтича най-късно на 30 май 2011 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23.

(4)  Научен доклад на ЕОБХ (2008) 188. Conclusion on the peer review of diphenylamine (финализиран на 30 септември 2008 г.).

(5)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/81


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за невключване на триазоксид в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за отнемане на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество

(нотифицирано под номер C(2009) 9271)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/860/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 8, параграф 2, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО се предвижда, че дадена държава-членка може, в рамките на период от 12 години от датата на нотифициране на посочената директива, да разреши пускането на пазара на продукти за растителна защита, съдържащи активни вещества, които не са изброени в приложение I към посочената директива, които вече се намират на пазара две години след датата на нотифициране, докато тези вещества постепенно се изследват в рамките на работна програма.

(2)

С регламенти (ЕО) № 451/2000 (2) и (ЕО) № 1490/2002 (3) на Комисията се определят подробните правила за изпълнението на третия етап от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, и се установява списък с активни вещества, които да бъдат оценени с оглед на възможното им включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО. В този списък е включен триазоксид.

(3)

Въздействието на триазоксид върху човешкото здраве и околната среда бе оценено в съответствие с разпоредбите, установени с регламенти (ЕО) № 451/2000 и (ЕО) № 1490/2002 за редица видове употреба, предложени от нотификатора. Освен това в тези регламенти се определят докладващите държави-членки, които трябва да представят съответните доклади за оценка и препоръки пред Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1490/2002. По отношение на триазоксид докладващата държава-членка бе Обединеното кралство и цялата значима информация беше представена на 25 юни 2007 г.

(4)

Докладът за оценка бе обект на партньорска проверка от държавите-членки и ЕОБХ в рамките на работната му група „Оценки“ и бе представен на Комисията на 30 септември 2008 г. под формата на заключение на ЕОБХ по отношение на партньорската проверка за оценка на риска за активното вещество триазоксид (4), използвано като пестицид. Докладът бе разгледан от държавите-членки и от Комисията в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и финализиран на 26 февруари 2009 г. под формата на доклад на Комисията за преглед на триазоксид.

(5)

По време на оценяването на активното вещество бяха установени редица основания за опасения. По-конкретно не бе възможно да бъде направена надеждна оценка на риска за потребителите, тъй като липсват данни, необходими за определяне на естеството на остатъчните вещества в продуктите от растителен произход и възможното преминаване на тези остатъчни вещества в продуктите от животински произход. Освен това наличните данни не показаха, че рискът в дългосрочен план за бозайници, птици, риба и земни червеи е приемлив. Поради това въз основа на наличната информация не бе възможно да се направи заключението, че триазоксидът отговаря на критериите за включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(6)

Комисията прикани нотификатора да представи своето становище относно резултатите от партньорската проверка и относно намерението си евентуално да продължи да предлага веществото за одобрение. Нотификаторът представи своите коментари, които бяха разгледани внимателно. Въпреки изложените от нотификатора доводи обаче установените основания за безпокойство не можеха да бъдат пренебрегнати и оценките, изготвени въз основа на предоставената и разгледана на заседанията на експертите на ЕОБХ информация, не показаха, че може да се очаква при предложените условия за употреба продуктите за растителна защита, които съдържат триазоксид, да отговарят като цяло на изискванията, определени в член 5, параграф 1, букви а) и б) от Директива 91/414/ЕИО.

(7)

Поради това веществото триазоксид не следва да бъде включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

(8)

Следва да бъдат взети мерки, за да се гарантира, че издадените разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи триазоксид, ще бъдат отнети в рамките на определен срок и няма да бъдат подновявани и че няма да бъдат издавани нови разрешения за такива продукти.

(9)

Всеки гратисен период, предоставен от държава-членка за унищожаване, съхранение, пускане на пазара и използване на съществуващите запаси от продукти за растителна защита, съдържащи триазоксид, следва да бъде ограничен до дванадесет месеца, за да се позволи употребата на съществуващите запаси за един допълнителен вегетационен период, което е гаранция, че продуктите за растителна защита, съдържащи триазоксид, ще останат достъпни за земеделските производители в продължение на 18 месеца, считано от датата на приемане на настоящото решение.

(10)

Настоящото решение не накърнява правото на подаване на заявление за триазоксид в съответствие с разпоредбите на член 6, параграф 2 от Директива 91/414/ЕИО, подробните правила за прилагането на която са установени с Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (5), с оглед на евентуалното включване на веществото в приложение I към нея.

(11)

Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните не представи становище по предвидените в настоящото решение мерки в рамките на срока, определен от неговия председател, и поради тази причина Комисията представи на Съвета предложение във връзка с тези мерки. Тъй като до края на срока по член 19, параграф 2, втора алинея от Директива 91/414/ЕИО Съветът не прие предложените мерки, нито изрази несъгласие с тях, те следва да бъдат приети от Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Триазоксид не се включва като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО.

Член 2

Държавите-членки гарантират, че:

а)

разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи триазоксид, ще бъдат отнети до 30 май 2010 г.;

б)

няма да бъдат издавани или подновявани никакви разрешения за продуктите за растителна защита, съдържащи триазоксид, считано от датата на публикуване на настоящото решение.

Член 3

Всеки гратисен период, предоставен от държавите-членки в съответствие с разпоредбите на член 4, параграф 6 от Директива 91/414/ЕИО, е възможно най-кратък и изтича най-късно на 30 май 2011 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 55, 29.2.2000 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 224, 21.8.2002 г., стр. 23.

(4)  Научен доклад на ЕОБХ (2008 г.) 193. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triazoxide (финализиран на 26 септември 2008 г.).

(5)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.


1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/83


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

относно преходни мерки съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на преработката на несъответстващо на критериите сурово мляко в някои млекопреработвателни предприятия в България

(нотифицирано под номер C(2009) 9282)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/861/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (1), и по-специално член 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (2) определя общи правила за операторите на предприятия за храни относно хигиената на храните на основата на принципите за анализ на опасностите и контрол в критични точки, наред с други принципи. Той предвижда операторите на предприятия за храни да спазват някои процедури, основани на тези принципи.

(2)

Регламент (ЕО) № 853/2004 определя специфични хигиенни правила за храните от животински произход за операторите на предприятия за храни и допълва правилата, определени в Регламент (ЕО) № 852/2004. Правилата, определени в Регламент (ЕО) № 853/2004, включват хигиенни изисквания по отношение на суровото мляко и млечни продукти.

(3)

Съгласно глава 4, раздел Б, буква в) от приложение VI към Акта за присъединяване на България и Румъния (Акта за присъединяване), на България е даден преходен период, който изтича на 31 декември 2009 г., за привеждане на някои млекопреработвателни предприятия в съответствие с посочените хигиенни изисквания.

(4)

Някои предприятия, на които е разрешено да преработват сурово мляко, което не отговаря на изискванията от Регламент (ЕО) № 853/2004 („несъответстващо на критериите мляко“), са изброени в глава I от допълнението към приложение VI към Акта за присъединяване. Някои предприятия, на които е разрешено да преработват съответстващо и несъответстващо на критериите мляко, при условие че тази преработка се извършва на отделни производствени линии, са изброени в глава II от посоченото допълнение.

(5)

Стопанствата за производство на мляко, които не отговарят на хигиенните изисквания, установени с Регламент (ЕО) № 853/2004, са разположени повсеместно на територията на България. През последните години делът на суровото мляко, съответстващо на посочените критерии, доставяно в млекопреработвателните предприятия в България, се е повишил съвсем слабо.

(6)

Предвид настоящата ситуация е целесъобразно да се предвиди временна дерогация от хигиенните изисквания, определени в Регламент (ЕО) № 853/2004, за да се позволи на България да приведе своя млекопреработвателен отрасъл в съответствие с посочените изисквания.

(7)

Отчитайки тази ситуация, чрез дерогация от Регламент (ЕО) № 853/2004 следва да бъде разрешено на някои млекопреработвателни предприятия, изброени в приложение I към настоящото решение, да продължат да преработват и след 31 декември 2009 г. съответстващо и несъответстващо на критериите мляко, при условие че преработката се извършва на отделни производствени линии. Освен това следва да бъде разрешено на някои млекопреработвателни предприятия, изброени в приложение II към настоящото решение, да продължат да преработват несъответстващо на критериите сурово мляко без отделни производствени линии.

(8)

Продажбата на млечни продукти обаче, произведени от несъответстващо на критериите мляко, следва да бъде ограничена до България, или те да бъдат използвани за допълнителна преработка в млекопреработвателните предприятия, предмет на дерогацията, предвидена с настоящото решение.

(9)

Преходният период, даден с настоящото решение, следва да бъде ограничен до двадесет и четири месеца от 1 януари 2010 г. Ситуацията в млекопреработвателния отрасъл в България следва да бъде проверена преди края на този период. За целта България следва да представи на Комисията годишни доклади за напредъка при модернизирането на стопанствата за производство на мляко, доставящи сурово мляко на млекопреработвателните предприятия в посочената държава-членка, и системата за събиране и транспортиране на несъответстващо на критериите мляко.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на настоящото решение „несъответстващо на критериите мляко“ означава сурово мляко, което не съответства на критериите, установени в приложение III, раздел IX, глава I, подглави II и III от Регламент (ЕО) № 853/2004.

Член 2

Чрез дерогация от критериите, посочени в приложение III, раздел IX, глава I, подглави II и III от Регламент (ЕО) № 853/2004, млекопреработвателните предприятия, изброени в приложение I към настоящото решение, могат да продължат да преработват до 31 декември 2011 г. съответстващо и несъответстващо на критериите мляко, при условие че преработката на съответстващото и несъответстващото на критериите мляко се извършва на отделни производствени линии.

Член 3

Чрез дерогация от критериите, посочени в приложение III, раздел IX, глава I, подглави II и III от Регламент (ЕО) № 853/2004, млекопреработвателните предприятия, изброени в приложение II към настоящото решение, могат да продължат да преработват до 31 декември 2011 г. несъответстващо на критериите мляко без отделни производствени линии.

Член 4

Млечните продукти, получени от несъответстващо на критериите мляко:

а)

се пускат единствено на вътрешния пазар в България; или

б)

се използват единствено за допълнителна преработка в млекопреработвателните предприятия в България, посочени в членове 2 и 3.

Тези млечни продукти носят здравна или идентификационна маркировка, различна от здравната или идентификационната маркировка, посочена в член 5 от Регламент (ЕО) № 853/2004.

Член 5

България представя на Комисията годишни доклади за напредъка при привеждане на изброените по-долу в съответствие с Регламент (ЕО) № 835/2004:

а)

производствени стопанства, които произвеждат несъответстващо на критериите мляко;

б)

системата за събиране и транспортиране на несъответстващо на критериите мляко.

Първият годишен доклад се представя на Комисията не по-късно от 31 декември 2010 г., а вторият годишен доклад — не по-късно от 31 октомври 2011 г.

За целите на тези доклади се използва формулярът от приложение III.

Член 6

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2011 г.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на млекопреработвателни предприятия, на които е разрешено да преработват съответстващо и несъответстващо на критериите мляко, посочени в член 2

Ветеринарен номер

Име на предприятието

Град/улица или село/област

1

BG 0412010

„Би Си Си Хандел“ ООД

гр. Елена

ул. „Трети март“ 19

2

BG 0512025

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД

гр. Видин

Южна промишлена зона

3

BG 0612027

„Млечен рай - 99“ EООД

гр. Враца

4

BG 0612043

ET „Зоров - 91 - Димитър Зоров“

гр. Враца

5

BG 1912013

„Жоси“ ООД

с. Чернолик

6

BG 2012020

„Йотови“ ООД

гр. Сливен

кв. „Речица“

7

BG 2512020