ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.306.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 306

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
20 ноември 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1109/2009 на Комисията от 19 ноември 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1110/2009 на Комисията от 18 ноември 2009 година за забрана на риболова на червен тон в Атлантическия океан на изток от 45° з.д. и в Средиземно море от страна на съдове под флага на Гърция

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1111/2009 на Комисията от 19 ноември 2009 година за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към 2010 бюджетна година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността и за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕИО) № 3149/92

5

 

 

Регламент (ЕО) № 1112/2009 на Комисията от 19 ноември 2009 година за преустановяване на подаването на заявления за лицензи за внос за захарни продукти в рамките на някои тарифни квоти

14

 

 

Регламент (ЕО) № 1113/2009 на Комисията от 19 ноември 2009 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

16

 

 

Регламент (ЕО) № 1114/2009 на Комисията от 19 ноември 2009 година по силата на който не се предоставя възстановяване за обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

20

 

 

Регламент (ЕО) № 1115/2009 на Комисията от 19 ноември 2009 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

21

 

 

Регламент (ЕО) № 1116/2009 на Комисията от 19 ноември 2009 година за определяне на размери на възстановяванията, приложими за мляко и млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

23

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/845/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 ноември 2008 година относно държавната помощ, предоставена от Австрия в полза на предприятие Postbus в окръг Lienz C 16/07 (ex NN 55/06) (нотифицирано под номер C(2008) 7034)  ( 1 )

26

 

 

2009/846/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 октомври 2009 година относно сключване на административно споразумение между Европейската комисия и Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) по отношение на сигурността и обмена на класифицирана информация

39

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение на Колегията 2009—8 за приемане на финансов регламент, приложим за Евроюст

45

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

20.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1109/2009 НА КОМИСИЯТА

от 19 ноември 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 ноември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

38,6

MA

31,6

MK

37,7

TR

59,0

ZZ

41,7

0707 00 05

JO

171,8

MA

46,5

TR

77,7

ZZ

98,7

0709 90 70

MA

57,7

TR

109,5

ZZ

83,6

0805 20 10

MA

68,7

ZZ

68,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,3

HR

40,9

MA

74,5

TR

76,4

ZZ

61,0

0805 50 10

AR

54,6

TR

71,6

ZA

61,6

ZZ

62,6

0806 10 10

BR

245,4

LB

294,8

TR

143,2

US

293,9

ZZ

244,3

0808 10 80

AU

171,8

CA

63,9

MK

22,6

NZ

102,0

US

94,7

ZA

103,1

ZZ

93,0

0808 20 50

CN

57,0

TR

84,0

US

72,0

ZZ

71,0


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


20.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1110/2009 НА КОМИСИЯТА

от 18 ноември 2009 година

за забрана на риболова на червен тон в Атлантическия океан на изток от 45° з.д. и в Средиземно море от страна на съдове под флага на Гърция

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 43/2009 на Съвета от 16 януари 2009 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2009 г. и свързаните с тях условия, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова (3), определя квотите за 2009 година.

(2)

Съгласно получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на съдове под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, е изчерпана отпуснатата за 2009 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовът на този рибен запас, както и неговото задържане на борда, трансбордиране и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2009 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на съдове под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, считано от указаната в приложението дата. Забраняват се също и задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените риболовни съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 ноември 2009 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стp. 59.

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стp. 1.

(3)  ОВ L 22, 26.1.2009 г., стp. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

29/T&Q

Държава-членка

Гърция

Запас

BFT/AE045W

Вид

Червен тон (Тhunnus thynnus)

Зона

Атлантически океан, на изток от 45° з.д., и Средиземно море

Дата

17 октомври 2009 г.


20.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1111/2009 НА КОМИСИЯТА

от 19 ноември 2009 година

за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към 2010 бюджетна година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността и за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕИО) № 3149/92

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43, букви е) и ж) във връзка с член 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2799/98 на Съвета от 15 декември 1998 г. относно определяне на агромонетарен режим на еврото (2), и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 2 от Регламент (ЕИО) № 3149/92 на Комисията от 29 октомври 1992 г. относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността (3) Комисията следва да приеме план за разпределение, който да се финансира от наличните средства за 2010 бюджетна година. Този план трябва да определи по-специално, за всяка от държавите-членки, които прилагат мярката, максималните финансови средства, предоставени за изпълнение на тяхната част от плана, както и количеството от всеки вид продукт, който следва да се изтегли от запасите, съхранявани от интервенционните агенции.

(2)

Държавите-членки, обхванати от плана за разпределение за 2010 бюджетна година, предоставиха на Комисията изискваната информация в съответствие с разпоредбите на член 1 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

(3)

За целите на разпределянето на ресурсите е необходимо да бъдат взети предвид опитът и степента, в която държавите-членки са оползотворили ресурсите, разпределени между тях през предходните бюджетни години.

(4)

В член 2, параграф 3, точка 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 3149/92 се предвижда да бъдат предоставени средства, предназначени за закупуването от пазара на продукти, които временно не са налични в интервенционните складове. Тъй като запасите от зърнени култури, държани понастоящем от интервенционните агенции, не са достатъчни за покриване на разпределението, съответстващо на исканията за зърнени култури и ориз, е уместно да се определи размерът на ресурсите за разпределение, необходими за закупуването от пазара на зърнени култури или ориз, както изисква изпълнението на плана за разпределение за 2010 бюджетна година.

(5)

В член 7, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 3149/92 се предвижда трансфер между държавите-членки на липсващи продукти в интервенционните складове на държавата-членка, в която тези продукти се изискват, за да се изпълни годишният план за разпределение. Съответно вътрешнообщностните трансфери, необходими за изпълнението на плана за 2010 г., следва да бъдат разрешени при условията, предвидени в член 7 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

(6)

Член 7, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3149/92 осигурява възможността за операторите при случаи, в които се предвижда прехвърляне на продукти от държавата-членка, където те са съхранявани за интервенция, в друга държава-членка, да подадат оферта, без да прехвърлят в подалата молба държава-членка продуктите, освобождавани от интервенционни складове. Член 25 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда пласирането на продукти, изкупени на базата на публична интервенция, да се осъществява по такъв начин, че да се избегнат всякакви смущения на пазара.

(7)

Поради сегашната пазарна ситуация в сектора на млякото, която се изразява с ниски ценови нива, използването на възможността, предвидена в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3149/92, следва да не бъде разрешавано в плана за разпределение на масла и обезмаслено мляко на прах за 2010 година, за да се избегнат възможните смущения на пазара вследствие на освобождаването на тези продукти на определени пазари, които вече са добре заредени. Поради същата причина използването на възможностите, предлагани на операторите в член 4, параграфи 2 и 2а от същия регламент, следва да бъде ограничено, за да съответстват млечните продукти, предназначени за разпределение сред най-нуждаещите се лица в Общността, на определени изисквания относно състава и количеството мляко, използвано за произвеждането им. С оглед на контрола върху спазването на това правило държавите-членки следва да осигуряват в своите доклади по напредъка подробен списък за разпределените продукти, поставено в категориите „високо съдържание на мазнини“ или „други“.

(8)

С цел да се гарантира, че млечните продукти от интервенционните складове не навлизат на пазара в неподходящ момент от годината, периодът от време, предвиден в член 3, параграф 2, трета алинея от Регламент (ЕИО) № 3149/92, през който маслото и обезмасленото мляко на прах могат да се изтеглят от интервенционните складове, следва да се съкрати.

(9)

Като се вземе предвид сложното прилагане на плана за разпределение за 2010 г., изискващ голям обем вътрешни за Общността трансфери, е целесъобразно да се увеличи границата от 5 %, предвидена в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

(10)

За целите на прилагането на годишния план за разпределение е уместно като правопораждащ факт по смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) № 2799/98 да бъде приета началната дата на бюджетната година за управление на публичните запаси.

(11)

В съответствие с разпоредбите на член 2, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 3149/92 при съставянето на годишния план за разпределение Комисията се консултира с основните организации, запознати с проблемите на най-нуждаещите се лица в Общността.

(12)

Член 2, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 3149/92 предвижда Комисията да приеме годишния план за разпределение преди 1 октомври всяка година. Поради сегашната пазарна ситуация в сектора на млякото и като се вземе предвид необходимостта от по-нататъшни консултации с държавите-членки по отношение на техните искания, все още не бе възможно Комисията да приеме плана за разпределение. Следователно, за да осигури навременно изпълнение на годишния план за разпределение, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно след публикуването му.

(13)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В съответствие с член 27 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 разпределението на храните, предназначени за най-нуждаещите се лица в Общността, за 2010 г. се осъществява съгласно годишния план на разпределение, установен в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

В приложение II е определен размерът на предоставените на държавите-членки средства, предназначени за закупуването на зърнени култури от пазара в рамките на плана, посочен в член 1.

Член 3

1.   Посредством дерогация от член 3, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 3149/92, за плана за разпределение за 2010 година маслото и обезмасленото мляко на прах се изтеглят от интервенционните складове от 1 май до 30 септември 2010 година. Срокът от шестдесет дни за изтегляне на продуктите, предвиден в член 3, параграф 2, пета алинея от гореспоменатия регламент, не се прилага в такъв случай.

Въпреки това текстът на първа алинея не се прилага за разпределенията на количества, по-малки или равни на 500 тона.

2.   Посредством дерогация от член 3, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3149/92, за плана за разпределение за 2010 година, когато доказаните изменения засягат 10 % или повече от количествата или стойностите, вписани за всеки продукт в плана на Общността, планът се ревизира.

Член 4

1.   Посредством дерогация от член 4, параграфи 2 и 2а от Регламент (ЕИО) № 3149/92, държавите-членки, когато изпълняват плана за разпределение за 2010 г., поставят млечните продукти, предназначени за разпределение, в категорията „високо съдържание на мазнини“ или в категорията „други“.

2.   Държавите-членки гарантират, че общото количество млечни мазнини възлиза на минимум 20 % от общото тегло на продуктите, които попадат в първата категория, и че производството на общото количество продукти в рамките на втората категория е изисквало количество мляко, възлизащо най-малко на 90 % от общото им тегло.

3.   Докладът за напредъка по плана за разпределение за 2010 г., предвиден в член 10 от Регламент (ЕИО) № 3149/92, съдържа подробен списък на разпределените продукти, поставени в категорията „високо съдържание на мазнини“ или в категорията „други“.

Член 5

1.   Вътрешнообщностният трансфер на продуктите, изброени в приложение III към настоящия регламент, се разрешава при спазване на установените в член 7 от Регламент (ЕИО) № 3149/92 условия.

2.   Посредством дерогация от член 7, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 3149/92, когато в настоящия регламент е предвидено прехвърляне на обезмаслено мляко на прах или масло от държава-членка, в която тези продукти са на разположение в интервенционни складове, към държавите-членки, в които тези продукти ще бъдат използвани за прилагане на годишния план за разпределение, операторът няма да има възможността да пласира изтеглените продукти на пазара на Общността в първата държава-членка, а ще трябва да ги прехвърли към втората държава-членка.

Член 6

За целите на прилагане на годишния план за разпределение, посочен в член 1 от настоящия регламент, датата на правопораждащия факт по смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) № 2799/98, е 1 октомври 2009 г.

Член 7

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 349, 24.12.1998 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 313, 30.10.1992 г., стр. 50.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 2010 БЮДЖЕТНА ГОДИНА

a)

Финансови средства, предоставени за изпълнението на плана за 2010 г. във всяка държава-членка:

(в евро)

Държава-членка

Разпределение

Belgique/België

7 806 433

България

8 565 832

Česká republika

133 893

Eesti

761 012

Éire/Ireland

818 816

Elláda

20 044 478

España

52 623 664

France

78 103 609

Italia

122 456 856

Latvija

5 119 849

Lietuva

8 859 115

Luxembourg

107 483

Magyarország

14 770 126

Malta

698 841

Polska

97 405 034

Portugal

22 516 761

România

29 951 704

Slovenija

2 619 927

Suomi/Finland

4 636 567

Общо

478 000 000

б)

Количество от всеки вид продукт, който следва да се изтегли от интервенционните складове на Общността, за да бъде разпределен във всяка държава-членка в границите на максималните суми, определени в буква а):

(в тонове)

Държава-членка

Зърнени култури

Масло

Обезмаслено мляко на прах

Захар

Belgique/België

29 067

1 285

1 507

България

54 104

1 724

Česká republika

302

20

22

9

Eesti

5 147

1

Eire/Ireland

350

Elláda

64 397

5 889

España

181 248

9 335

1 603

3 483

France

168 998

13 033

12 050

3 247

Italia

283 206

20 000

18 166

4 006

Latvija

22 951

969

Lietuva

40 317

145

1 212

1 182

Magyarország

95 687

1 938

Malta

4 740

Polska

387 305

1 901

17 952

10 823

Portugal

47 522

5 079

1 826

1 045

România

135 555

4 500

5 577

Slovenija

9 810

600

289

Suomi/Finland

25 371

500

Общо

1 555 726

51 148

65 290

34 832

Предоставени средства на Люксембург за закупуване на мляко на прах на пазара на ЕС: 101 880 EUR.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Предоставените на държавите-членки средства, предназначени за закупуването на зърнени култури от пазара на Общността

(в евро)

Държава-членка

Зърнени култури

Belgique/België

1 117 572

България

2 080 196

Česká republika

11 600

Eesti

197 884

Éire/Ireland

Elláda

2 475 950

España

6 968 699

France

6 497 704

Italia

10 888 824

Latvija

882 424

Lietuva

1 550 130

Luxembourg

Magyarország

3 679 017

Malta

182 233

Polska

14 891 236

Portugal

1 827 127

România

5 211 876

Slovenija

377 183

Suomi/Finland

975 485

Общо

59 815 140


ПРИЛОЖЕНИЕ III

а)

Разрешени вътрешнообщностни прехвърляния на зърнени култури според плана за бюджетната 2010 година

 

Количество

(тонове)

Титуляр

Получател

1.

102 940

SZIF, Česká republika

FEGA, España

2.

87 816

SZIF, Česká republika

FranceAgriMer, France

3.

29 067

BLE, Deutschland

BIRB, Belgique

4.

81 182

BLE, Deutschland

FranceAgriMer, France

5.

31 423

BLE, Deutschland

ARR, Polska

6.

1 022

PRIA, Eesti

Rural Support Service, Latvia

7.

36 172

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

ARR, Polska

8.

44 239

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

Държавен фонд „Земеделие“ — Разплащателна агенция, България

9.

64 397

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

OPEKEPE, Elláda

10.

204 593

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

AGEA, Italia

11.

4 740

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

Ministry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta

12.

39 351

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

ARR, Polska

13.

11 640

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

IFAP I.P., Portugal

14.

135 555

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

15.

9 810

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

16.

6 852

AMA, Austria

Държавен фонд „Земеделие“ — Разплащателна агенция, България

17.

65 045

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

FEGA, España

18.

78 613

Pôdohospodárska platobná agentúra, Slovenská Republika

AGEA, Italia

19.

199 816

Agency for Rural Affairs, Suomi/Finland

ARR, Polska

20.

13 263

SJV, Sverige

FEGA, España

21.

21 929

SJV, Sverige

Rural Support Service, Latvia

22.

35 882

SJV, Sverige

IFAP I.P., Portugal

б)

Разрешени вътрешнообщностни прехвърляния на захар според плана за 2010 бюджетна година:

 

Количество

(тонове)

Титуляр

Получател

1.

2 129

SZIF, Česká republika

ARR, Polska

2.

397

OFI, Ireland

BIRB, Belgique

3.

995

OFI, Ireland

FranceAgriMer, France

4.

1 724

AGEA, Italia

Държавен фонд „Земеделие“ — Разплащателна агенция, България

5.

3 483

AGEA, Italia

FEGA, España

6.

2 252

AGEA, Italia

FranceAgriMer, France

7.

1 182

AGEA, Italia

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

8.

1 938

AGEA, Italia

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Magyarország

9.

8 694

AGEA, Italia

ARR, Polska

10.

1 045

AGEA, Italia

IFAP I.P., Portugal

11.

5 577

AGEA, Italia

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România

12.

289

AGEA, Italia

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

в)

Разрешени прехвърляния на масло в рамките на Общността според плана за бюджетната 2010 година

 

Количество

(тонове)

Титуляр

Получател

1.

9 894

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

2.

10 106

Dienst Regelingen Roermond, Netherlands

AGEA, Italia

г)

Разрешени вътрешнообщностни прехвърляния на обезмаслено мляко на прах според плана за бюджетната 2010 година

 

Количество

(тонове)

Титуляр

Получател

1.

600

SZIF, Česká republika

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Slovenija

2.

5 889

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

3.

969

PRIA, Eesti

Rural Support Service, Latvia

4.

18 166

FranceAgriMer, France

AGEA, Italia

5.

4 500

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, România


20.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1112/2009 НА КОМИСИЯТА

от 19 ноември 2009 година

за преустановяване на подаването на заявления за лицензи за внос за захарни продукти в рамките на някои тарифни квоти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията от 25 септември 2009 г. за откриване и управление на някои тарифни квоти на Общността в сектора на захарта (2), и по-специално член 5, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Количествата в заявленията за лицензи за внос, подадени до компетентните органи от 1 до 7 ноември 2009 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 891/2009, са равни на наличното количество с пореден номер 09.4321.

(2)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 891/2009 до приключването на пазарната година следва да се преустанови подаването на допълнителни заявления за лицензи за пореден номер 09.4321,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подаването на допълнителни заявления за лицензи, съответстващи на посочените в приложението поредни номера, се преустановява до края на пазарната 2009/10 година.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 254, 26.9.2009 г., стр. 82.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„Захар от концесии по план CXL“

Пазарна година 2009/10

Заявления, подадени от 1.11.2009 г. до 7.11.2009 г.

Пореден №

Държава

Коефициент на разпределение

(в %)

Допълнителни заявления

09.4317

Австралия

 

09.4318

Бразилия

 

09.4319

Куба

 

09.4320

Други трети държави

Преустановено

09.4321

Индия

 (1)

Преустановено

„—“

:

Не се прилага: в Комисията не е получено заявление за лиценз.


„Захар от Балканите“

Пазарна година 2009/10

Заявления, подадени от 1.11.2009 г. до 7.11.2009 г.

Пореден №

Държава

Коефициент на разпределение

(в %)

Допълнителни заявления

09.4324

Албания

 

09.4325

Босна и Херцеговина

 

09.4326

Сърбия, Черна гора и Косово (2)

 (3)

 

09.4327

Бивша югославска република Македония

 

09.4328

Хърватия

 (3)

 

„—“

:

Не се прилага: в Комисията не е получено заявление за лиценз.


„Захар от извънреден и индустриален внос“

Пазарна година 2009/10

Заявления, подадени от 1.11.2009 г. до 7.11.2009 г.

Пореден №

Тип

Коефициент на разпределение

(в %)

Допълнителни заявления

09.4380

Извънреден внос

Преустановено

09.4390

Индустриален внос

 (4)

Преустановено

„—“

:

Не се прилага: в Комисията не е получено заявление за лиценз.


(1)  Не се прилага: заявленията не надхвърлят наличните количества и са изцяло удовлетворени.

(2)  Не се прилага: заявленията не надхвърлят наличните количества и са изцяло удовлетворени.

(3)  Косово по силата на Резолюция на Съвета за сигурност на ООН № 1244/1999.

(4)  Не се прилага: заявленията не надхвърлят наличните количества и са изцяло удовлетворени.


20.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/16


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1113/2009 НА КОМИСИЯТА

от 19 ноември 2009 година

за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 164, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 162, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че разликата между цените на продуктите, посочени в част XVI от приложение I към горепосочения регламент, на световния пазар и на пазара на Общността може да бъде покрита с възстановявания при износ.

(2)

Поради настоящата ситуация на пазара на мляко и млечни продукти следва да бъдат определени възстановявания при износ съгласно правилата и някои критерии, посочени в членове 162, 163, 164, 167, 169 и 170 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

Член 164, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че възстановяването може да варира според местоназначението, особено когато това е необходимо поради състоянието на световния пазар, специфичните изисквания на някои пазари или задължения, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора.

(4)

Възстановяванията при износ за Доминиканската република бяха диференцирани, за да бъдат отчетени намалените мита, прилагани за вноса в рамките на тарифната квота за внос съгласно меморандума за разбирателство между Европейската общност и Доминиканската република относно защитата на вноса на мляко на прах в Доминиканската република (2), приет с Решение 98/486/ЕО на Съвета (3). Поради променената ситуация на пазара в Доминиканската република, характеризираща се със засилена конкуренция по отношение на млякото на прах, квотата вече не се използва напълно. За да се увеличи максимално използването на квотата, следва да се премахне диференцирането на възстановяванията при износ за Доминиканската република.

(5)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Продуктите, които се ползват от възстановяванията при износ, предвидени в член 164 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и сумите на тези възстановявания са посочени в приложението към настоящия регламент при спазване на условията, предвидени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1282/2006 на Комисията (4).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 ноември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 218, 6.8.1998 г., стр. 46.

(3)  ОВ L 218, 6.8.1998 г., стр. 45.

(4)  ОВ L 234, 29.8.2006 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Възстановявания при износ в сектора на млякото и млечните продукти, приложими от 20 ноември 2009 година

Код на продукта

Местоназначение

Мерна единица

Размер на възстановяванията

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0,00

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0,00

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0,00

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

0,00

L40

EUR/100 kg

0,00

Местоназначенията се определят както следва:

L20

:

Всички местоназначения, с изключение на:

а)

трети страни: Андора, Светия престол (града-държава Ватикана), Лихтенщайн и Съединените американски щати;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не са част от митническата територия на Общността: Фарьорските острови, Гренландия, Хелголанд, Сеута, Мелиля, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия, и областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, чиито външни отношения се осигуряват от държава-членка и които не са част от митническата територия на Общността: Гибралтар.

г)

износът, посочен в член 33, параграф 1, член 41, параграф 1 и член 42, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията (ОВ L 186 от 17.7.2009 г., стр. 1).

L04

:

Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия, Косовo (), Черна гора и Бивша югославска република Македония;

L40

:

Всички местоназначения, с изключение на:

а)

трети страни: L04, Андора, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Светия престол (града-държава Ватикана), Съединените американски щати, Хърватия, Турция, Австралия, Канада, Нова Зеландия и Южна Африка;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не са част от митническата територия на Общността: Фарьорските острови, Гренландия, Хелголанд, Сеута, Мелиля, общините Ливиньо и Кампионе д'Италия, и областите в Република Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, чиито външни отношения се осигуряват от държава-членка и които не са част от митническата територия на Общността: Гибралтар.

г)

износът, посочен в член 33, параграф 1, член 41, параграф 1 и член 42, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията (ОВ L 186 от 17.7.2009 г., стр. 1).


(1)  Както е определено в Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г.


20.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1114/2009 НА КОМИСИЯТА

от 19 ноември 2009 година

по силата на който не се предоставя възстановяване за обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1) и по-специално член 164, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 619/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г. относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои млечни продукти (2) предвижда постоянна тръжна процедура.

(2)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1454/2007 на Комисията от 10 декември 2007 г. за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти (3) и след разглеждане на офертите, подадени в отговор на обявлението за търга, следва да не се предоставя възстановяване за периода на подаване на офертите, приключващ на 17 ноември 2009 г.

(3)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В рамките на постоянната тръжна процедура, открита с Регламент (ЕО) № 619/2008, за периода на подаване на офертите, приключващ на 17 ноември 2009 г., не се предоставя възстановяване за продукта и за местоназначенията, изброени съответно в член 1, буква в) и в член 2 от посочения регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 ноември 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 168, 28.6.2008 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 69.


20.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/21


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1115/2009 НА КОМИСИЯТА

от 19 ноември 2009 година

относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1) и по-специално член 143 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 614/2009 на Съвета от 7 юли 2009 г. за общата система за търговия с яйчен албумин и млечен (2) албумин и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1484/95 на Комисията (3) определя правилата за прилагане на режима, свързан с прилагането на допълнително мито при внос, и представителните цени в сектора на птичето месо и яйцата, както и на яйчния албумин.

(2)

Редовната проверка на данните, на които се основава определянето на представителните цени за продуктите от секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин, показва, че е необходимо да се променят представителните цени при внос на някои продукти, като се има предвид разликата в цените в зависимост от произхода. Следователно е уместно представителните цени да се публикуват.

(3)

Предвид ситуацията на пазара е необходимо тази промяна да се извърши в най-кратки срокове.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1484/95 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 181, 14.7.2009 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към регламент на Комисията от 19 ноември 2009 година за определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Код по КН

Наименование на стоките

Представителна цена

(EUR/100 kg)

Гаранция, посочена в член 3, параграф 3

(EUR/100 kg)

Произход (1)

0207 12 10

Неразфасовани замразени „пилета 70 %“

81,9

2

AR

0207 12 90

Неразфасовани замразени „пилета 65 %“

111,7

2

BR

106,7

3

AR

0207 14 10

Обезкостени замразени разфасовки от петли или кокошки

196,7

32

BR

192,6

34

AR

295,8

1

CL

0207 14 50

Пилешки гърди, замразени

203,5

3

BR

149,3

19

AR

0207 14 60

Пилешки бутчета, замразени

98,6

13

BR

116,1

8

AR

0207 25 10

Неразфасовани замразени „пилета 80 %“

162,2

0

BR

0207 27 10

Обезкостени, замразени разфасовки от пуйки

233,4

19

BR

279,0

5

CL

0408 91 80

Яйчни жълтъци

340,9

0

AR

1602 32 11

Приготвени храни от петли или кокошки без топлинна обработка

218,1

21

BR


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.“


20.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1116/2009 НА КОМИСИЯТА

от 19 ноември 2009 година

за определяне на размери на възстановяванията, приложими за мляко и млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 164, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 162, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕИО) № 1234/2007 предвижда, че разликата между цените в международната търговия за продуктите, посочени в член 1, параграф 1, буква п) и изброени в приложение I, част XVI към същия регламент, и цените в Общността могат да се покриват от възстановявания при износ, когато тези стоки се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение ХХ, част IV към посочения регламент.

(2)

Регламент (ЕО) № 1043/2005 на Комисията от 30 юни 2005 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на някои селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване (2) уточнява продуктите, за които трябва да се определи размер на възстановяване, който да се прилага, когато тези продукти се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение ХХ, част IV към Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)

В съответствие с член 14, втора алинея, буква а) от Регламент (ЕО) № 1043/2005, размерът на възстановяване за 100 килограма от всеки от въпросните основни продукти следва да се определя за срок със същата продължителност като срока, за който са определени възстановяванията за същите продукти, изнасяни в непреработен вид.

(4)

Член 162, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда, че за продукт, съдържащ се в стока, възстановяването при износ не може да надвишава възстановяването, приложимо за този продукт, когато е изнасян без допълнителната преработка.

(5)

При определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, съществува опасност, ако предварително се определят високи размери на възстановяване, ангажиментите, поети във връзка с тези възстановявания да бъдат застрашени. Следователно, за да се избегне тази опасност, е необходимо да се вземат подходящи предпазни мерки, но без да се възпрепятства сключването на дългосрочни договори. Определянето на специфични размери на възстановяване при предварително определяне на възстановяванията по отношение на тези продукти следва да позволи тези две цели да бъдат постигнати.

(6)

Член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1043/2005 предвижда, че при определяне на размера на възстановяването, трябва да се вземат предвид, където е уместно, помощи или други мерки, които имат равностоен ефект, приложими във всички държави-членки в съответствие с Регламента за общата организация на селскостопанските пазари на основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005 или на приравнените към тях продукти.

(7)

Член 100, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 предвижда изплащането на помощи за преработено в казеин обезмаслено мляко, произведено в Общността, ако това мляко и произведеният от него казеин отговарят на определени условия.

(8)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Размерите на възстановяванията, приложими за основните продукти, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1043/2005 и в приложение I, част ХVI към Регламент (ЕО) № 1234/2007 и изнасяни под формата на стоки, изброени в приложение ХХ, част IV към Регламент (ЕО) № 1234/2007, се определят, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 ноември 2009 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки

Съставено в Брюксел на 19 ноември 2009 година.

За Комисията

Heinz ZOUREK

Генерален директор на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 172, 5.7.2005 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер на възстановяване, приложим от 20 ноември 2009 година за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора  (1)

(в EUR/100 kg)

Код по КН

Описание

Размер на възстановяване

В случай на предварително определяне на възстановяванията

Други

ex 0402 10 19

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без прибавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 % (PG 2):

 

 

а)

при износ на стоки с код по КН 3501

б)

при износ на други стоки

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Мляко на прах, гранули или други твърди форми, без добавка на захар или други подсладители, с тегловно съдържание на мазнини 26 % (PG 3):

0,00

0,00

ex 0405 10

Масло с тегловно съдържание на мазнини 82 % (PG 6):

 

 

а)

при износ на стоки с код по КН 2106 90 98, които са с равно или по-голямо от 40 % тегловно съдържание на млечни мазнини

0,00

0,00

б)

при износ на други стоки

0,00

0,00


(1)  Размерите на възстановяване, определени в настоящото приложение, не се прилагат по отношение нa износ за:

а)

трети страни: Андора, Светия престол (Ватикана), Лихтенщайн, Съединените американски щати, както и за стоките, изброени в таблици I и II от протокол 2 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., изнасяни за Конфедерация Швейцария;

б)

територии на държави-членки на ЕС, които не са част от митническата територия на Общността: Сеута, Мелила, общините Ливиньо и Кампионе д' Италия, Хелголанд, Гренландия, Фарьорските острови, както и областите в Кипър, където правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол;

в)

европейски територии, за чиито въишии Отношения е оттоворна дьржава-членка и които не са част от митническата територия на Общността: Гибралтар.

г)

местоназначенията, посочени в член 33, параграф 1, член 41, параграф 1 и член 42, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията (ОВ L 186 от 17.7.2009 г., стр. 1).


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

20.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/26


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2008 година

относно държавната помощ, предоставена от Австрия в полза на предприятие Postbus в окръг Lienz C 16/07 (ex NN 55/06)

(нотифицирано под номер C(2008) 7034)

(само текстът на немски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/845/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

след като прикани заинтересованите страни да представят становището си съгласно посочените членове (1),

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С писма от 2 август 2002 г. (2) и 23 август 2003 г. (3) до Комисията бе отправено оплакване от частно австрийско дружество за автобусен превоз по повод предполагаемите държавни помощи, предоставени през 2002 г. от държавното транспортно предприятие на Тирол (Verkehrsverbund Tirol GmbH, наричан по-долу: Verkehrsverbund Tirol) на конкурентното дружество Postbus AG (наричано по-долу Postbus), което е държавна собственост. С писмо от 14 юли 2005 г. (4) Комисията поиска от Австрия информация относно това оплакване. С писмо от 3 октомври 2005 г. (5) Австрия предостави на Комисията исканата информация.

(2)

С писмо от 30 май 2007 г. (6) Комисията уведоми, че е решила да започне процедурата, посочена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО, по отношение на въпросната мярка.

(3)

Решението на Комисията бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз. Комисията прикани заинтересованите страни да представят становището си (7).

(4)

Австрия представи коментарите си с писмо от 18 юли 2007 г. (8)

(5)

С писмо от 24 юли 2007 г. (9) жалбоподателят информира Комисията, че вече не проявява интерес по проследяването на случая.

(6)

Комисията не получи становища от други заинтересовани страни.

2.   ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПОМОЩТА

2.1.   Разследваната мярка

2.1.1.   Контекст

(7)

Дружеството Verkehrsverbund Tirol е публично предприятие, обект на частното право. Такива корпорации съществуват във всички области и са известни като Verkehrsverbundgesellschaften. Те отговарят за планирането и координирането на автобусните превози в съответната област. Съгласно Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs (Федерален закон за организацията на обществения регионален превоз на пътници, ÖPNRV-G), тези корпорации получават годишни помощи от съответната федерална провинция с цел да осигурят съответния обществен превоз на пътници в областта.

(8)

На 12 юли 2002 г.Verkehrsverbund Tirol сключи с Postbus договор за предоставяне на обществена услуга за превоз на пътници по автобусни линии с номера 5002, 5008, 5010, 5012, 5014, 5050 и 5052 в окръг Lienz.

(9)

Съгласно австрийското административно право автобусните оператори трябва да притежават разрешително, което им дава право да обслужват определена автобусна линия. Предоставянето на такова разрешително не е обвързано със сключването на договор за предоставяне на обществена услуга.

(10)

Преди сключването на договора за обществена услуга Postbus вече притежаваше разрешителни за обслужването на седем линии. Дружество Postbus е поискало тези разрешителни по своя инициатива, без да е сигурно, че ще получи компенсация. Следователно съгласно австрийското законодателство се смята, че въпросните маршрути се обслужват „eigenwirtschaftlich“ (на собствена стопанска сметка). Съгласно австрийското законодателство относно обществените поръчки разграничението между „eigenwirtschaftlich“ (на собствена стопанска сметка) и „gemeinwirtschaftlich“ (на обществена стопанска сметка) е от значение, тъй като единствено договорите за обществена услуга за маршрути, обслужвани на обществена стопанска сметка, подлежат на разпоредбите за възлагане на обществени поръчки. Следователно договорът за обществена услуга, който е предмет на настоящото решение, е сключен без предварителен публичен търг.

2.1.2.   Подробно описание на разгледания договор за предоставяне на обществена услуга

(11)

Предмет на договора е предоставянето на услуги за автобусен превоз от страна на Postbus срещу възнаграждение. Договорът влезе в сила със задна дата на 1 януари 2002 г. и е безсрочен. Всяка от страните има право да прекрати договора с шестмесечен срок за предизвестие, считано от декември 2006 г.

(12)

За целите на определянето на възнаграждението в договора се прави разлика между Bestellleistungen и Bestandsleistungen.

(13)

Съгласно договора под Bestelleistungen се разбират определени услуги за автобусен превоз, за които дружеството получава възнаграждение с фиксиран размер. В част IV (3) от договора се предвижда 204 807 km да представляват Bestelleistungen. В част XIII от договора се предвижда Postbus да получава всяка година заплащане в размер на 527 000 EUR, към който се добавя данъкът върху оборота. Заплащането се извършва на дванадесет разпределени в годината части.

(14)

Под Bestandsleistungen в договора се разбират услуги за автобусен превоз, за които се изплаща компенсация, състояща се от три елемента. В част IV (3) от договора се предвижда Bestandsleistungen да представляват 952 761 km. В част Х (2) от договора възнаграждението за Bestandsleistungen, извършени през 2002 г., се определя на стойност от 1 690 000 EUR. Съгласно част X (3) това възнаграждение се състои от следните суми:

а)

компенсацията за участие в обединеното предприятие (Verbundabgeltung), чийто размер се определя всяка година за всяка линия според пътникопотока;

б)

приходите от продажба на билети, прехвърлени обратно на Postbus, след приспадане на данъка върху оборота,

в)

приходите от компенсацията, изплатена от Федералното министерство на здравеопазването, семейството и младежта за предоставените по силата на член 29 от ÖPNRV-G намалени тарифи за ученици и стажанти и въз основа на договорите, сключени в съответствие с член 30, букви е) и й) от FLAG (Закон за компенсиране на комунално-битовите разходи на семействата) между министерството и Postbus.

(15)

За първата година на действието на договора, компенсацията за участие в обединеното предприятие (Verbundabgeltung) се определя на 1 690 000 EUR, от които се приспадат приходите от продажба на билети, както и компенсациите, изплатени за изпълнението на тарифните задължения. При сключването на договора страните все още не са знаели нито размера на приходите от продажбата на билетите, нито размера на компенсациите за изпълнението на тарифните задължения. Затова в договора не е определен общият размер на компенсацията за участие в обединеното предприятие.

(16)

Следователно общата сума, платима от Verkehrsverband Tirol на Postbus за 2002 г., е в размер на 2 217 000 EUR (в това число прехвърлените обратно приходи от продажба на билети). В замяна на това дружество Postbus е поело задължението да осигури 1 157 568 km автобусни услуги в съответствие с предвидените в договора разписания и по предвидените линии. Средната цена на километър е била 1,92 EUR.

2.1.3.   Историческо развитие на австрийската система

(17)

Различаването между Bestellleistungen и Bestandsleistungen се обяснява най-вече с историческото развитие на ÖPNRV-G, който определя организацията и финансирането на обществените регионални превози в селските райони на Австрия.

(18)

Съгласно член 10, параграф 1 от ÖPNRV-G предприятията за редовен автобусен транспорт, които принадлежат на австрийската държава, като Postbus, имат право на компенсация от страна на държавата на своите експлоатационни загуби, ако заявят исканията си до 1 юни 1999 г. (Alteinnahmegarantie).

(19)

За периода от 1 юни 1999 г. нататък федералната държава предоставя сума с размер равен на сумата, изплащана годишно по силата на Alteinnahmegarantie на регионалните органи, които отговарят за организацията на обществения превоз, а именно Verkehrsverbundgesellschaften. Последните използват тези суми, за да възложат изпълнение на превозни услуги на автобусни предприятия. Преди да възложат изпълнението на такива услуги, Verkehrsverbundgesellschaften трябва да планират превозните услуги в своя регион в съответствие с членове 11, 20 и 31 от ÖPNRV-G, (член 10, параграф 2 от ÖPNRV-G). Тези разпоредби съдържат икономическите и качествени параметри, на които трябва да отговаря общественият регионален превоз.

(20)

От 2001 г. федералната държава намалява ежегодно с една пета размера на сумите, плащани на Verkehrsverbundgesellschaften (член 10, параграф 3 от ÖPNRV-G).

(21)

С членове 14 и следващи от ÖPNRV-G се определят условията за създаване и организация на Verkehrsverbundgesellschaften. С член 19, параграф 1 от ÖPNRV-G Verkehrsverbundgesellschaften се задължават да заменят системата Alteinnahmegarantie в срок от 5 години, считано от 1999 г., с нова система на договори за предоставяне на обществени услуги.

2.1.4.   Обосновка на цената, предвидена в договора за обществена услуга

(22)

Преди подписването на договора за обществена услуга Verkehrsverband Tirol използваше три различни метода, за да проверява дали предвидената в договора компенсация за изпълнението на задълженията във връзка с обществената услуга е обоснована. При тези три метода става въпрос за проверка на цената на километър (Prüfung nach Kilometersätzen), проверка на ставките за разходите (Prüfung nach Kostensätzen) и проверка на цената според различните категории разходи (Prüfung nach Einzelkostenpositionen).

2.2.   Първоначална оценка на Комисията

(23)

В решението си за започване на процедурата Комисията споделя съмненията си по въпроса дали договорът за обществена услуга, сключен между Verkehrsverband и Postbus, отговаря на втория от критериите по делото Altmark  (10). Тъй като четирите критерия Altmark са кумулативни, Комисията не е проверявала подробно дали третият и четвъртият критерий са изпълнени, а стигна до заключението, че наличието на държавна помощ не може да се изключи.

(24)

По отношение на съвместимостта на такава държавна помощ с общия пазар в решението за започване на процедурата се изразява становището, че държавната помощ може евентуално да бъде съвместима с общия пазар въз основа на член 73 от Договора за ЕО и член 14 от Регламент (ЕИО) № 1191/69 на Съвета от 26 юни 1969 г. относно действията на държавите-членки по задължения, присъщи на концепцията за обществена услуга в железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт (11). По-специално Комисията счете, че размерът на компенсацията, изплатена на Postbus, не надвишава сумата, необходима за покриване на направените при изпълнението на задълженията по договора за обществена услуга разходи, като се отчитат съответните приходи, както и разумна печалба за изпълнението на тези задължения.

(25)

Предвид факта обаче, че не е била проведена тръжна процедура и че пряк конкурент на Postbus твърди, че Postbus е получило свръхкомпенсация, Комисията счете, че е уместно в този случай да се даде възможност на този конкурент, както и на всички заинтересовани трети страни, да се произнесат по отношение на използваните от Австрия методи за проверка на разходите и за избягване на свръхкомпенсация, преди да направи окончателни изводи по отношение на това дали Postbus е получавало свръхкомпенсация. Въз основа на горепосоченото Комисията изрази съмнения по въпроса дали Postbus е получило свръхкомпенсация за изпълнението на общественостопанските задължения в рамките на договора за обществена услуга.

3.   СТАНОВИЩЕ НА АВСТРИЯ:

(26)

Становището на Австрия се отнася до следното:

а)

връзката между критериите по делото Altmark и Регламент (ЕИО) № 1191/69,

б)

приложението на втория критерий по делото Altmark в настоящия случай,

в)

приложението на третия и на четвъртия критерии по делото Altmark в настоящия случай, по-специално на методите, използвани за проверка на разходите и за избягване на свръхкомпенсация,

г)

съвместимостта на обществената поръчка за услуга с Регламент (ЕИО) № 1191/69.

(27)

Австрия смята, че член 73 от Договора за ЕО и Регламент (ЕИО) № 1191/69, който се основава на него, представляват lex specialis по отношение на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО. Следователно, когато договор за обществена услуга отговаря на критериите, предвидени в член 14 от Регламент (ЕИО) № 1191/69, не е налице държавна помощ, така че не е необходимо да се проверява въпросният договор за обществена услуга по силата на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО и по отношение на критериите по делото Altmark. Австрия се позовава при това тълкуване на абзац 37 от решението по делото Altmark, който гласи:

„Поради това на първо място трябва да се разгледа въпросът за това, дали Регламент (ЕИО) № 1191/69 е приложим по отношение на транспортните услуги, предмет на основното производство. Само в случай че той не се прилага, трябва да бъде разгледано прилагането на общите разпоредби на Договора по отношение на държавните помощи към съответните субсидии, предмет на основното производство.“

3.1.   Приложение на втория критерий по делото Altmark в настоящия случай

(28)

Доводите на Австрия са, че дори Регламент (ЕИО) № 1191/69 да не се отнася пряко до наличието на държавна помощ, а само до съвместимостта на такава държавна помощ с общия пазар, при всички случаи договорът за обществена услуга, сключен между Verkehrsverbund Tirol и Postbus, отговаря на четирите критерия по делото Altmark.

(29)

Що се отнася до втория критерий Altmark, Австрия обяснява, че както възнаграждението за Bestellleistungen, така и възнаграждението за Bestandsleistungen са определени предварително по обективен и прозрачен начин. По отношение на Bestellleistungen Австрия обяснява, че договорът е нетен, чрез него Postbus получава фиксирана цена за всеки изминат километър от 2,57 EUR/km (12). Следователно цената е фиксирана предварително, като се използва обективният и прозрачен критерий „цена за изминат километър“.

(30)

По отношение на Bestandsleistungen Австрия обяснява, че и в този случай цената е била договорена предварително от страните като фиксирана цена, а именно 1 690 000 EUR за 952 761 изминати километра. Не е било фиксирано предварително точното разпределение на трите компонента на плащането: приходите от продажба на билети, компенсациите за изпълнението на тарифните задължения и компенсацията за участие в интегрирана транспортна система. Австрия изтъква, че обяснението се съдържа в самия характер на трите компонента, два от които зависят от броя на превозените пътници, а третият представлява разликата между общата договорена цена и сумата от първите два елемента.

(31)

И в този случай Австрия стига до заключението, че договорът е нетен, като чрез него Postbus получава фиксирана цена от 1,77 EUR/km за всеки изминат километър и че следователно цената е била фиксирана предварително, като се използва обективният и прозрачен критерий „цена за изминат километър“.

3.2.   Приложение на третия и на четвъртия критерии по делото Altmark в настоящия случай, по-специално на методите, използвани за проверка на разходите и за избягване на свръхкомпенсация

(32)

Доводите на Австрия са, че Verkehrsverbund Tirol е изключил свръхкомпенсация за Postbus, като е направено сравнение на цената на километър, заплатена на Postbus, със средната цена за отрасъла, използвайки три различни метода: проверка на цената на километър, проверка на ставките за разходите и проверка на цената според различните категории разходи.

(33)

В отговора си на решението за започване на процедура Австрия предостави на Комисията допълнителна информация по отношение на двата метода, използвани за проверка на разходите за предоставяне на транспортни услуги и за избягване на свръхкомпенсацията: проверката на ставките за разходите и проверката на цената според различните категории разходи. По отношение на проверката на разходите на километър според Австрия не е необходимо допълнително обяснение (13).

(34)

Според Австрия тези три проверки на разходите гарантират изпълнението както на третия (липса на свръхкомпенсация), така и на четвъртия (средно, добре управлявано предприятие) критерий от делото Altmark.

3.2.1.   Проверка на ставките за разходите

(35)

С помощта на метода „проверка на ставките за разходите“Verkehrsverbund Tirol сравни ставките за разходите на Postbus със средните разходи в отрасъла.

(36)

Въз основа на средните разходи в отрасъла разходите на Postbus по договор за обществена услуга в област Lienz трябва да съответстват на следното:

Позиция на разходите

Разходи

Разходи за персонал

[…] EUR (14)

Разходи за гориво и поддръжка

[…] EUR

Разходи за превозните средства (амортизация)

[…] EUR

Административни разходи

[…] EUR

Общо

[…] EUR

(37)

По отношение на посочените ставки за разходи Австрия предоставя следното подробно обяснение.

3.2.1.1.   Разходи за персонал

(38)

Калкулацията на Австрия за разходите за персонал се основава на 54 290 часа времетраене на управление на автобус („Lenkerstunden“) за обслужване на редовни линии. Австрия поясни, че този резултат се основава на километрите, необходими за спазване на разписанието, включително времето за спиранията, но с изключение на пътуването без пътници до последните спирки и гаражите, времето за почивки и т.н. Според Австрия посочените от Verkehrsverbund Tirol 21 километра на час представляват сравнително висок резултат (15), тъй като средното за Австрия са 16—18 km на час.

(39)

Както Австрия обясни, брутната ставка за час управление на автобус (включваща всички данъци и такси, разходите за гараж, за поддръжка, за администрация и допълнителни разходи за персонал) възлиза на […] EUR. Тази сума е образувана както следва: В австрийския колективен трудов договор от 2002 г. за служители в автобусни предприятия, които са предмет на частното право, се предвижда средна нетна заплата на час 7,55 EUR. Към тази сума трябва да се добавят на първо място добавките за работа в неделни и празнични дни, за извънредни часове, както и данъците и осигурителните вноски. Като се вземат предвид тези допълнителни разходи, средната заплата на час става 16,30 EUR.

(40)

Към тази заплата на час се добавя още една сума от около […] % за разходите за персонал, зает в гаражите и в административно-управленческата област. Като се вземат предвид и тези общи разноски, разходите за един час автобусно обслужване са […] EUR.

(41)

Като се умножи броят на часовете за управление на автобус за една година по средната ставка за час, се получават разходи за персонал в общ размер на […] EUR (16).

3.2.1.2.   Разходи за гориво и поддръжка

(42)

По отношение на разходите за гориво и поддръжка Verkehrsbund Tirol приема разходи от […] EUR за всеки предвиден в графика километър (1 157 568 km), така че общата сума възлиза на […] EUR. Тя включва всички разходи, свързани с превозните средства, с изключение на разходите за финансиране, амортизация, планиране и контрол.

(43)

Австрия обяснява подробно калкулацията си. Тя се основава на предположението, че за линиите в окръг Lienz са необходими четири автобуса с дължина 15 m, при разход на гориво 45 l на 100 km, и 21 автобуса с дължина 12 m, при разход на гориво 36 l на 100 km. Общият предполагаем разход на гориво на този автобусен парк е 478 000 литра. Следователно въз основа на цената на дизеловото гориво от […] EUR/l, общите разходи за гориво възлизат на […] EUR.

(44)

Разходите за поддръжка се оценяват на […] EUR на автобус (разходи за персонал и материални разходи), тоест на общо […] EUR за 25 автобуса. Общо разходите за гориво и за поддръжка възлизат на […] EUR.

(45)

Те вече надвишават сумата от […] EUR, взета като база за сравнение. Следователно австрийските органи стигат до заключението, че разходите по позицията „гориво и поддръжка“ са преценени на минимално равнище.

3.2.1.3.   Разходи за закупуване и амортизация на превозни средства

(46)

За калкулация на разходите за закупуване и амортизация на превозни средства, в размер на […] EUR, се приема следното:

а)

За обслужване на автобусните линии са необходими 4 автобуса с дължина 15 m и 21 автобуса с дължина 12 m.

б)

Съгласно договора за обществена услуга средната възраст на автобусния парк не трябва да надвишава шест години и всяка година поне 10 % от парка трябва да се обновява.

в)

Покупната цена на автобус с дължина 12 m е […] EUR; средната годишна възвращаемост на капитала е 5 %, а амортизационният период е 8 години. Следователно анюитетът за един автобус е […] EUR.

г)

Но тъй като съгласно договора превозните средства могат да се използват за период от 12 години, 1/3 от автобусния парк се използва въпреки факта, че е напълно амортизиран. Следователно разходите за закупуване и амортизация на превозни средства се отнасят само за 2/3 от парка, т.е. 16 превозни средства.

(47)

Като се приемат тези цифри, годишните разходи за покупка и амортизация на превозни средства възлизат на […] EUR (17).

3.2.1.4.   Административни разходи

(48)

За калкулацията на административните разходи от […] EUR Verkehrsverbund Tirol прие […] % от всички други ставки за разходи (18). Тази сума покрива разходите за наемане на офис и на съответното оборудване за него.

3.2.2.   Проверка на разходите по категории

(49)

При проверката на разходите по категории се проверява доколко правдоподобни са различните категории разходи. Verkehrsverbund Tirol установи следните разходи като база за сравнение:

Категория разходи

Разходи

Разходи за водачи на автобуси

[…] EUR

Разходи за персонал (с изключение на разходите за водачи на автобуси)

[…] EUR

Разходи за превозните средства (амортизационни отчисления)

[…] EUR

Разходи за гориво

[…] EUR

Разходи за гуми

[…] EUR

Други разходи (ремонт, поддръжка и т.н.)

[…] EUR

Административни разходи

[…] EUR

Общо

[…] EUR

(50)

Тези показатели, взети като база за сравнение, също са обяснени подробно.

3.2.2.1.   Разходи за водачи на автобуси

(51)

Verkehrsverbund Tirol прие за калкулацията си на разходите за водачи на автобуси, че ще са необходими 28 водачи, което според Австрия е нисък брой за 25 автобуса, като се вземат предвид отпуските, отсъствията по болест и т.н. Въпреки че австрийските колективно трудови договори за служители в автобусни предприятия, които са предмет на частното право, предвиждат годишна брутна заплата от […] EUR (без добавки и данъци), Verkehrsverbund Tirol възприема само […] EUR за калкулацията си. Следователно разходите за персонал възлизат на […] EUR.

3.2.2.2.   Разходи за персонал

(52)

По отношение на другите разходи за персонал — за административно-управленчески персонал и персонал за обслужване на гаражите, Verkehrsverbund Tirol възприема годишна брутна заплата от […] EUR на работник или служител. Броят на работниците и служителите е фиксиран на 8. Следователно другите разходи за персонал възлизат на […] EUR.

3.2.2.3.   Разходи за превозни средства

(53)

Разходите за превозни средства се основават на същите стойности, които са използвани за проверка на ставките за разходите.

3.2.2.4.   Разходи за гориво

(54)

По отношение на разходите за гориво калкулацията на Verkehrsverbund Tirol се основава на потребление на гориво от 465 000 l. Възприета е средна цена за гориво от […] EUR/l. Следователно общите разходи за гориво са […] (18) EUR.

3.2.2.5.   Разходи за гуми

(55)

По отношение на разходите за гуми Verkehrsverbund Tirol възприе покупна цена от […] EUR за 2 чифта гуми на година за 25 автобуса. Следователно общите разходи възлизат на […] EUR.

3.2.2.6.   Други разходи

(56)

Материалните разходи за превозни средства, поддръжка, застраховки, данъци и такси и т.н. се оценяват на около […] EUR годишно. Те включват застраховка за всяко превозно средство от около […] EUR на година и материални разходи от […] EUR на изминат километър. Поддръжката на 25 автобуса струва общо […] EUR на година. Наемът за ползване на гараж с повърхност 1 500 m2 e […] EUR на година.

3.2.2.7.   Административни разходи

(57)

Административните разходи се оценяват на около […] EUR на месец, което прави […] EUR на година.

3.2.3.   Заключението на Австрия относно третия и четвъртия критерии по делото Altmark

(58)

Австрия стига до заключението, че Verkehrsverbund Tirol е определил цената, платена на Postbus, въз основа на адекватни, реалистични и умерени оценки на разходите, които едно средно предприятие за автобусен транспорт би имало при изпълнение на съпоставима поръчка. Австрия подчертава, че цената, платена на Postbus, а именно 2 217 000 EUR, е стойност, която се намира между стойностите, получени от двете проверки на разходите, а именно 2 224 965 EUR и 2 205 619 EUR.

(59)

Следователно Австрия смята, че може да се изключи свръхкомпенсиране на Postbus и че цената, която е платена на Postbus, съответства на цената, която едно средно, добре управлявано предприятие, адекватно оборудвано със съответните транспортни средства, би поискало, за да извърши въпросните превозни услуги.

3.3.   Съвместимост на договора за предоставяне на обществена услуга с Регламент (ЕИО) № 1191/69

(60)

Поради изложените в раздел 3.3 причини Австрия смята, че договорът за обществена услуга е напълно съвместим и с член 14 от Регламент (ЕИО) № 1191/69.

4.   ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

(61)

На първо място трябва да се отхвърли аргументът на Австрия, според който член 87, параграф 1 от Договора за ЕО не се прилага за договор за превозни услуги въз основа на задължения на държавната служба по смисъла на Регламент (ЕИО) № 1191/69.

(62)

Регламент (ЕИО) № 1191/69 позволява между другото да се обявят за съвместими с общия пазар някои помощи, предоставени от държавите-членки под формата на компенсации за налагане на задължения за обществени услуги, което освобождава държавите-членки от задължението, предвидено в член 88, параграф 3 от Договора за ЕО, да уведомят Комисията за помощите, преди да ги предоставят.

(63)

Правилата относно държавните помощи, определени с Регламент (ЕИО) № 1191/69, се прилагат обаче само за мерките, които представляват държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО. С други думи — Регламент (ЕИО) № 1191/69 се отнася до съвместимостта.

(64)

Следователно на първо място трябва да се провери дали плащанията, предвидени в договора между Postbus и Verkehrsverbund, представляват държавни помощи по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО. Ако те могат да бъдат окачествени като такива, впоследствие трябва да се установи дали са съвместими с общия пазар.

4.1.   Наличие на държавна помощ

(65)

Съгласно член 87, параграф 1 от Договора „освен когато е предвидено друго в настоящия договор, всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с общия пазар.“

(66)

Автобусните оператори като Postbus извършват стопанска дейност, а именно превоз на пътници срещу възнаграждение; следователно те са предприятия по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО.

(67)

Postbus получава помощите от Verkehrsverbund Tirol, който се финансира от провинция Тирол и от федералното правителство. Следователно плащането се извършва с държавни средства.

(68)

Освен това трябва да се отговори на въпроса дали Postbus получава чрез договора за обществена услуга, който е предмет на настоящото решение, селективно икономическо предимство. Съдът уточни критериите, въз основа на които се преценява дали става дума за справедлива компенсация за обществена услуга, в решението си по делото „Altmark Trans (19):

„Публични субсидии, предоставяни с цел да се осигурят услуги за редовен градски, извънградски или регионален транспорт, обаче не попадат в обхвата на тази разпоредба, доколкото могат да се считат за компенсация за предоставените от предприятията получатели услуги при изпълнението на задължения за обществена услуга. […]:“

Според Съда това е така, когато са изпълнени следните четири критерия:

„—

първо, на предприятието получател трябва действително да е възложено изпълнението на задължения за извършване на обществена услуга и тези задължения трябва да са ясно определени;

второ, параметрите, на основата на които се изчислява компенсацията, трябва да бъдат предварително установени по обективен и прозрачен начин;

трето, компенсацията не трябва да надвишава необходимото за покриване на всички или на част от разходите, причинени от изпълнението на задълженията за обществена услуга, като се държи сметка за съответните приходи и една разумна печалба от изпълнението на тези задължения;

четвърто, когато предприятието, на което предстои да се възлага изпълнението на задълженията за обществена услуга, не се избира в рамките на процедура за обществени поръчки, […] размерът на необходимата компенсация се определя въз основа на анализ на разходите, които едно средно, добре управлявано предприятие, адекватно оборудвано със съответните транспортни средства, за да може да отговори на изискванията на обществената услуга, би направило, за да изпълни тези задължения, като се вземат предвид съответните приходи, както и една разумна печалба от изпълнението на тези задължения.“

4.1.1.   Предприятие, на което е възложено изпълнението на ясно определени задължения за обществена услуга

(69)

В член 2, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1191/69 е дадено следното определение на задължения за обществена услуга: „задължения за обществени услуги означава задължения, които въпросните транспортни предприятия, ако изхождат само от своите търговски интереси, не биха поели или не биха поели в същата степен или при същите условия.“

(70)

В договора между Postbus и Verkehrsverbund Tirol са формулирани специфични изисквания, наложени на доставчика на услугите, с цел да се гарантира създаването на балансирана транспортна мрежа предвид селския характер, ниската гъстота на населението и географските характеристики на обслужваните региони. Тези фактори не представляват стимули за предприятията за предлагане на съответните услуги на чисто търговска основа. Предприятието Postbus се задължава да предостави тези услуги и разписания, а съответните маршрути са установени по договор, както е уточнено в точка 2 от договора.

(71)

Следователно според договора, сключен между Postbus и Verkehrsverbund Tirol, на Postbus действително е възложено предоставянето на обществена превозна услуга в окръг Lienz. От това следва, че първият критерий по делото Altmark е изпълнен.

4.1.2.   Параметри, установени предварително по обективен и прозрачен начин, въз основа на които се изчислява компенсацията

(72)

На второ място трябваше да се установи дали параметрите, въз основа на които е изчислена компенсацията, са предварително установени по обективен и прозрачен начин.

(73)

В договора се прави разлика между плащания за Bestellleistungen и плащания за Bestandsleistungen. Както бе изяснено от Австрия в отговора на решението за започване на официална процедура за разследване, договорът предвижда за двете категории превозни услуги възнаграждение на изминат километър. За Bestellleistungen цената на километър е 2,57 EUR/km, а за Bestandsleistungen — 1,77 EUR/km. Услугите, наричани съответно Bestandsleistungen, се различават от Bestellleistungen само по това, че един от компонентите на компенсацията се адаптира, за да се запазва систематично цената от 1,77 EUR/km.

(74)

Отбелязва се, че определянето на компенсация въз основа на цена на изминат километър и на общите километри, които се очаква да бъдат изминати, представлява обичайна практика при договорите за автобусен превоз, по-специално когато рискът, свързан с приходите от продажбите на билети, се поема от обществения орган, отговорен за обществения транспорт. Като преразгледа съдържанието на договорите в светлината на допълнителните обяснения на Австрия, Комисията констатира, че — противно на резултата от нейния предварителен анализ в номера 64—71 от решението за започване на официална процедура за разследване — договорът, сключен между Postbus и Verkehrsverbund Tirol, представлява договор от посочения вид.

(75)

С определянето на компенсацията въз основа на цена на изминат километър и на общите километри, които се очаква да бъдат изминати, се изпълнява вторият критерий по делото Altmark, тъй като цената на километър и общите километри, които се очаква да бъдат изминати, са установени предварително по обективен и прозрачен път.

(76)

Поради това вторият критерий Altmark е изпълнен.

4.1.3.   Липса на свръхкомпенсация

(77)

От номера 96—102 на решението за започване на официална процедура за разследване следва, че според Комисията избраният от Verkehrsverbund Tirol метод за недопускане на свръхкомпенсация, а именно проверка на цената, поискана от автобусното предприятие, чрез използването на три различни метода за сравнение със средните стойности, наблюдавани във въпросния сектор, може да се приеме като доказателство за липса на свръхкомпенсация.

(78)

В настоящия случай Комисията обаче счете, че предвид факта, че не е проведена тръжна процедура и че пряк конкурент на Postbus твърдеше, че Postbus получи свръхкомпенсация, е уместно да се предостави възможност на посочения конкурент и на всички други заинтересовани трети лица да изложат становището си по отношение на методите за проверка на разходите, използвани от Австрия, за да може със сигурност да се изключи, че Postbus получава свръхкомпенсация.

(79)

На първо място се констатира, че жалбоподателят е информирал Комисията, че вече се отказва от оплакването си. На второ място се констатира, че никое трето лице не е оспорило липсата на свръхкомпенсация.

(80)

Освен това Комисията смята, че Австрия е представила допълнителни обяснения, които доказват, че цената, платена от Verkehrsverbund Tirol на Postbus, е приемлива и адекватна с оглед на средните разходи, наблюдавани в сектора, и предвид опита на публичната администрация. В раздели 3.3.1—3.3.3 по-горе се обобщават методите за калкулиране, както и произлизащите от тях сравнения и изводи. По-общо казано метод като въпросният, който сравнява систематично a posteriori по три различни начина компенсацията и разходите в сектора, позволява да се гарантира, че няма свръхкомпенсация. Ако в резултат на такова сравнение се стигне до извода, че е налице свръхкомпенсация, Австрия би трябвало да изиска нейното възстановяване.

(81)

Въз основа на гореизложеното се стига до заключението, че Postbus не получава свръхкомпенсация за изпълнението на договора за обществена услуга, който е предмет на настоящото решение, и че съответно третият критерий по делото Altmark е изпълнен.

4.1.4.   Цена, съответстваща на разходите на средно, добре управлявано предприятие, адекватно оборудвано със съответните превозни средства

(82)

Остава да се провери дали цената, платена от Verkehrsverbund Tirol на Postbus, съответства на разходите на средно, добре управлявано предприятие, адекватно оборудвано със съответните превозни средства. За да се провери дали е изпълнен посоченият критерий, трябва неговите три компонента да се анализират поотделно.

4.1.4.1.   Разходи на едно средно предприятие

(83)

По този повод на първо място се констатира, че при изчисленията с цел проверка Австрия се основава на стандартни параметри, средни за въпросния отрасъл. Следователно те могат да се разглеждат като средни стойности за въпросния сектор.

(84)

Следователно разходите на Postbus съответстват на разходите на едно средно австрийско предприятие.

4.1.4.2.   Разходи на добре управлявано предприятие

(85)

Впоследствие възниква въпросът дали разходите на Postbus съответстват на разходите на добре управлявано предприятие. В сектора на автобусния транспорт, който дълго време е бил монополизиран и за който възлагането на поръчки без тръжна процедура е било характерно, не всяко предприятие, излязло на пазара, е добре управлявано предприятие.

(86)

В това отношение се констатира, че Австрия не е представила декларация за това, че тези параметри отразяват средните стойности на добре управлявано предприятие. Например Австрия можеше да се базира на средните разходи на предприятията, на които през последните години е възложен значителен брой поръчки в този сектор.

(87)

Освен това се констатира, че между цената на километър за Bestellleistungen и цената на километър за Bestandleistungen съществува разлика от 0,80 EUR/km. От това може да се направи заключение, че Postbus разполага с известен марж за подобряване на ефективността на Bestellleistungen.

(88)

Стига се до заключението, че Австрия не е доказала, че цената, платена от Verkehrsverbund Tirol на Postbus, съответства на разходите на добре управлявано предприятие. Следователно четвъртият критерий Altmark не е изпълнен.

4.1.4.3.   Заключение относно спазването на критериите по делото Altmark

(89)

Тъй като четирите критерия са кумулативни и един от тях не е изпълнен, Комисията непосредствено стига до заключението, че въпросните плащания трябва да се разглеждат като селективно икономическо предимство за предприятието Postbus.

4.1.5.   Нарушение на конкуренцията и въздействие върху търговията

(90)

Предприятието Postbus извършва дейност на пазара на автобусен транспорт в цяла Австрия и притежава значителен дял от пазара. Следователно предоставянето на икономическо предимство на предприятието може да доведе до нарушаване на конкуренцията.

(91)

В настоящия случай до нарушаване на конкуренцията може да доведе преди всичко фактът, че публичното финансиране се предоставя именно на предприятието, което притежава разрешително за автобусни превози във въпросния окръг. Следователно това публично финансиране може евентуално да попречи на други предприятия да получат разрешителни за обслужване на регионални линии, защото то укрепва позицията на предприятията получатели и им позволява да предложат по-привлекателни търговски условия в момента на подновяването на разрешителните.

(92)

По отношение на възможността въпросната мярка, която е предмет на процедурата, да се отрази върху търговията между държави-членки, на първо място се отбелязва, че пазарът на градски или регионални превози в Австрия и други държави-членки е отворен за конкуренцията, тъй като на него няма национален монопол за едно или повече предприятия.

(93)

В тази връзка се припомнят абзаци 77 и следващи от решението по делото Altmark Trans, в които Съдът установява следното:

„[…] Не е изключено публична субсидия, предоставена на предприятие, което изпълнява само местни или регионални превозни услуги и не изпълнява превозни услуги извън държавата на произход, да въздейства и на търговията между държави-членки.

Например когато държава-членка отпуска публична субсидия на предприятие, с нея предоставянето на превозни услуги от това предприятие може да се запази или да нарасне, така че шансовете на установени в други държави-членки предприятия да предоставят своите превозни услуги на пазара на въпросната държава-членка, намаляват (срв. в този смисъл решението от 13 юли 1988 г. по дело 102/87 Франция/Комисия, сб. от 1988, стр. 4067, абзац 19; и решението от 21 март 1991 г. по делото C-305/89, Италия/Комисия, сб. от 1991 г., стр. I-1603, абзац 26 и Испания/Комисия, абзац 40).

[…]

Следователно второто условие за прилагането на член 92, параграф 1 от Договора за ЕО, според който помощта трябва е такава, че да възпрепятства търговията между държави-членки, не зависи от местния или регионалния характер на предоставяните превозни услуги или от мащаба на въпросната сфера на дейност.“

(94)

Поради това не може да се изключи възможността въпросната мярка да намалява шансовете на предприятия, установени в други държави-членки, да предоставят превозни услуги на австрийския пазар.

(95)

Следователно публичното финансиране от страна на Verkehrsverbund Tirol в полза на Postbus крие риска от нарушаване на конкуренцията и възпрепятстване на търговията между държави-членки.

4.1.6.   Заключение

(96)

При положение че четвъртият критерий по делото Altmark не е изпълнен, а всички останали условия от член 87, параграф 1 от Договора за ЕО са изпълнени, се констатира, че разглежданите плащания представляват държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО.

(97)

Следователно трябва да се разгледа въпросът дали тези помощи могат да се смятат за съвместими с общия пазар.

4.2.   Съвместимост на помощта

(98)

В член 73 от Договора за ЕО се предвижда по отношение на превоз по суша: „Съвместими с настоящия договор са помощите, които отговарят на нуждите за координация на транспорта, или представляват заплащане за определени задължения, присъщи на концепцията за обществените услуги.“

4.2.1.   Съдебната практика по делото Altmark по въпроса за приложимостта на член 73

(99)

Според Съда „член 77 [нов член 73 от Договора за ЕО (…)] признава за съвместими с Договора за ЕО помощи, които отговарят на нуждите за координация на транспорта, или представляват заплащане за определени задължения, присъщи на концепцията за обществените услуги. […] След приемането на Регламент (ЕИО) № 1107/70 за отпускането на помощи за железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт държавите членки вече нямат право, с изключение на случаите, посочени във вторичното законодателство на Общността, да се позоват на член 77 от Договора за ЕО, който признава за съвместими с Договора за ЕО помощи, които отговарят на нуждите за координация на транспорта, или представляват заплащане за определени задължения, присъщи на концепцията за обществените услуги. Доколкото в настоящия случай не е приложим Регламент (ЕИО) № 1191/69 относно действията на държавите-членки по задължения, присъщи на концепцията за обществена услуга в железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт и доколкото въпросните субсидии, предмет на основното производство, попадат в обхвата на член 92, параграф 1 (нов член 87, параграф 1) от Договора за ЕО, в Регламент (ЕИО) № 1107/70 се определя съответно окончателно, при какви условия органите на държавите-членки могат да предоставят помощи по силата на член 77 от Договора за ЕО.“ (20)

(100)

Следователно възниква въпросът дали Регламент (ЕИО) № 1191/69 или Регламент (ЕИО) № 1107/70 съдържат правила за съвместимост на държавните помощи, които са приложими в разглеждания случай.

4.2.2.   Съвместимост въз основа на Регламент (ЕИО) № 1191/69

4.2.2.1.   Приложно поле на Регламент (ЕИО) № 1191/69

(101)

Приложното поле на Регламент (ЕИО) № 1191/69 се определя в член 1, параграфи 1 и 2 както следва:

„1.   Настоящият регламент се прилага за транспортните предприятия, които извършват услуги по железопътен, автомобилен и вътрешен воден транспорт. Държавите-членки могат да изключат от приложното поле на настоящия регламент всички предприятия, чиято дейност се свежда изключително до осъществяване на градски, крайградски или регионални услуги.

2.   По смисъла на настоящия регламент:

„градски и крайградски услуги“ означава транспортни услуги, които посрещат нуждите на градски център или на агломерация, и транспортните нужди между този център или тази агломерация и техните околности;

„регионални услуги“ са транспортни услуги, осъществявани за задоволяване на транспортните нужди на един регион.“

(102)

Австрия се възползва от възможността да изключи някои предприятия от приложното поле на регламента. В съответствие с член 2 от Privatbahnunterstützungsgesetz (Закон за подпомагане на частните железници) 1998 г. (21) изключени от приложното поле на Регламент (ЕИО) № 1191/69 са предприятията, които извършват дейност единствено в сектора на градските и на крайградските услуги.

(103)

В разглеждания случай въпросните услуги обаче са регионални. Следователно Регламент (ЕИО) № 1191/69 е приложим.

4.2.2.2.   Режим, избран от Австрия

(104)

В член 1, параграфи 3—5 от Регламент (ЕИО) № 1191/69 се описват двата различни режима, измежду които държавите-членки могат да избират при организацията и финансирането на обществения транспорт, а именно налагането на задължения за обществени услуги и сключването на договори.

„3.   Компетентните органи на държавите-членки премахват всички задължения, присъщи на концепцията за обществена услуга, дефинирани в настоящия регламент, наложени в сферата на железопътния, автомобилен и вътрешния воден транспорт.

4.   За да гарантират предоставяне на адекватни транспортни услуги, особено тези, които отчитат фактори от социален и екологичен или градоустройствен и териториално-устройствен характер или за да предложат определени цени на билети за някои категории пътници, компетентните органи на държавите-членки могат да сключват с транспортно предприятие договори за обществена поръчка. Условията и редът за действие на тези договори са уредени в раздел V.

5.   Независимо от това компетентните органи на държавите-членки могат да поддържат или налагат задълженията за обществена услуга, посочени в член 2 за някои градски, крайградски и регионални услуги за пътнически транспорт. Редът и условията за работа, включително начините за компенсация, са уредени в раздели II, III и IV. Когато транспортно предприятие осъществява не само услуги, предмет на задължения за обществени услуги, но се занимава и с други дейности, обществените услуги трябва да бъдат осъществявани като специални отделения, отговарящи поне на следните условия:

а)

отчетите за дейността, отнасящи се до всяка от тези дейности, са отделни и частта от съответстващите им активи се използва в съответствие с действащите счетоводни правила;

б)

разходите са балансирани от приходите от дейността и плащания от публични органи, без всякаква възможност за прехвърляне от един в друг сектор на дейността на предприятието.“

(105)

Австрия избра режима на сключване на договори (член 19 от ÖPNRV-G). Поради това по отношение на разглежданите мерки са приложими правилата в раздел V от Регламент (ЕИО) № 1191/69.

4.2.2.3.   Прилагане на раздел V от Регламент (ЕИО) № 1191/69

(106)

Раздел V на Регламент (ЕИО) № 1191/69 се състои от един единствен член, член 14, със следния текст:

„1.   „Договор за обществена услуга“ е договор, сключен между компетентните органи на дадена държава-членка и транспортното предприятие с цел на гражданите да бъдат осигурени адекватни транспортни услуги.

Договорът за обществена услуга може по-специално да обхваща:

транспортни услуги, които да отговарят на определените стандарти за непрекъснатост, редовност, капацитет и качество,

допълнителни транспортни услуги,

транспортни услуги по специални тарифи и условия, в частност за някои категории пътници или по определени маршрути,

адаптиране на услугите към действащите изисквания.

2.   Договорът за обществена поръчка, inter alia, включва следните точки:

а)

характеристиките на услугата, особено стандартите за непрекъснатост, редовност, капацитет и качество;

б)

цените на услугите, предмет на договора, които или се прибавят към тарифните приходи, или включват приходите, както и данни за финансовите отношения между двете страни;

в)

правилата за изменение на договора, в частност, за да се вземат предвид непредвидени промени;

г)

срокът на действие на договора;

д)

санкциите при неизпълнение на договора.

3.   Активите, включени в предоставянето на транспортните услуги — предмет на договора за обществена поръчка, могат да принадлежат на предприятието или да бъдат предоставени на негово разположение.

4.   Всяко предприятие, което възнамерява да преустанови или да направи съществени изменения на транспортна услуга, която предоставя на гражданите непрекъснато и редовно, без тя да е обхваната от системата от договори или от задължението за обществена услуга, уведомява компетентните органи на държавата-членка за това поне три месеца предварително. Компетентните органи могат да отменят изискването за това уведомление. Тази разпоредба не засяга други национални процедури, приложими по отношение правото за прекратяване или изменение на транспортни услуги.

5.   След получаване на информацията по параграф 4 компетентните органи могат да изискват от предприятието да продължи да поддържа съответната услуга за срок до една година след датата на уведомлението и информират предприятието най-късно един месец преди изтичане срока на уведомлението. Компетентните органи могат също да инициират преговори за създаване на нова или изменение на такава транспортна услуга.

6.   Разходите за транспортните предприятия, които произтичат от задълженията, посочени в параграф 5, се компенсират съгласно общите процедури, определени в раздели II, III и IV.“

(107)

Договорът, сключен между Postbus и Verkehrsverbund Tirol, е договор, сключен между компетентния орган на държава-членка и транспортно предприятие с цел предоставяне на достатъчни транспортни услуги на гражданите.

(108)

По-специално този договор съдържа: транспортни услуги, които да отговарят на определените стандарти за непрекъснатост, редовност, капацитет и качество; транспортни услуги по определени тарифи и условия, в частност за някои категории пътници; адаптиране на услугите към действащите изисквания.

(109)

Следователно този договор може да бъде определен като договор за обществена услуга по смисъла на член 14 от Регламент (ЕИО) № 1191/69.

(110)

Констатира се, че както целта („предоставяне на достатъчни транспортни услуги на гражданите“), така и съдържанието на договорите за обществена услуга („определени стандарти за непрекъснатост, редовност, капацитет и качество“, определяне на тарифи и условия „за някои категории пътници или за някои маршрути“, „адаптиране на услугите към действителните нужди“ и т.н.) не се отклоняват от тези, които могат да бъдат предмет на задължения за обществена услуга, наложени от държавата или от публичните органи. От друга страна, по-горе вече е изложено подробно, че компенсацията за такива услуги представлява помощ в полза на доставчика на услугите.

(111)

В тази връзка се отбелязва на първо място, че целта на законодателя при приемането на Регламент (ЕИО) № 1191/69 е била да се определи при какви условия „помощите […], които представляват компенсация за изпълнението на някои задължения, които са присъщи на понятието обществена услуга“, посочени в член 73 от Договора за ЕО, са съвместими с общия пазар. Прилагането на член 73 от Договора за ЕО и съответно и прилагането на Регламент (ЕИО) № 1191/69 предполагат наличието на държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО. Ако съдържанието на договорите може да се обхване от понятието от член 73 „задължения, които са присъщи на понятието обществена услуга“, формата на инструмента — договор, а не едностранно наложени задължения, не би трябвало сама по себе си да представлява пречка за възможно определяне като съвместими с общия пазар на помощите, съдържащи се евентуално в цената. Решаващият фактор, който квалифицира определена услуга, независимо от това дали е наложена от държавата или е приета от страните чрез договор, като задължение за обществена услуга, се съдържа в съдържанието на услугата, а не във формата, на която се основава (22). От гореизложеното се стига до заключението, че от правна гледна точка не съществува пречка помощ, съдържаща се в цената на услугите, предвидена в договор за обществена услуга, да бъде обявена от Комисията като съвместима с общия пазар. Отбелязва се, че такъв подход е потвърден от законодателните органи и в новия Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт (23). Все пак по силата на своя член 12 посоченият регламент влиза в сила едва на 3 декември 2009 г. Следователно той не се прилага по отношение на разглеждания тук договор, който е сключен преди влизането в сила на посочения регламент.

(112)

При липсата на конкретни условия относно съвместимостта в Регламент (ЕИО) № 1191/69 Комисията смята, че общите принципи, произтичащи от Договора, от съдебната практика и от практиката при вземане на решения в други области, са приложими при определяне на съвместимостта на такива помощи.

(113)

Тези принципи са обобщени от Комисията в част 2.4 на Рамката на Общността за държавна помощ под формата на компенсации за обществени услуги (24). Що се отнася до съвместимостта на помощи, съдържащи се в цената, платена от публична служба на доставчик на обществена услуга, в точка 14 от рамката на Общността се предвижда следното:

„Размерът на компенсацията не може да надвишава това, което е необходимо за покриване на разходите, понесени при изпълнение на задълженията за обществени услуги, като се отчитат съответните постъпления и една разумна печалба за изпълнение на тези задължения. Размерът на компенсацията включва всички предимства, предоставени от държавата или за сметка на държавни ресурси, независимо под каква форма.“

(114)

Следователно плащанията, извършени от Verkehrsverbund Tirol в полза на Postbus, трябва да бъдат определени като съвместими с общия пазар, ако отговарят на посочените условия.

(115)

Тези условия съответстват съвсем точно на третия критерий по делото Altmark, който, както е обяснено по-горе, в настоящия случай е изпълнен.

(116)

Следователно се стига до заключението, че държавната помощ, предоставена от Verkehrsverbund Tirol на Postbus в рамките на договора за обществена услуга, е съвместима с общия пазар въз основа на член 14 от Регламент (ЕИО) № 1191/69.

4.3.   Няма освобождаване от задължение за уведомяване

(117)

Според Австрия от член 17, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1191/69 става ясно, че договорът за обществена услуга, сключен между Verkehrsverbund Tirol и Postbus, е освободен от задължението за уведомяване, предвидено в член 88, параграф 3 от Договора за ЕО.

(118)

В член 17, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1191/69 се казва: „Компенсацията, изплатена в съответствие с настоящия регламент, не подлежи на процедурата по предварително уведомление, залегнала в член 93, параграф 3 на Договора за създаване на Европейската икономическа общност.“

(119)

Възниква въпросът дали плащанията, извършвани от Verkehrsverbund Tirol в полза на Postbus в рамките на договора за обществена услуга представляват компенсации по смисъла на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1191/69.

В горепосоченото решение по делото Danske Busvognmænd Първоинстанционният съд на Европейските общности счете, че „…договорните отношения, установени между транспортното предприятие и компетентния орган в резултат на тръжна процедура, по силата на член 14, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕИО) № 1191/69 неминуемо (предвиждат) специфичен режим на финансиране, който не допуска компенсация съгласно методите, определени в раздели II, III и IV от посочения регламент.“ (25)

(120)

От посоченото решение следва, че понятието „компенсация за обществена услуга“ по смисъла на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1191/69 трябва да се тълкува много тясно. То се отнася единствено за компенсации за задължения за обществена услуга, наложени едностранно на предприятие в съответствие с член 2 от регламента, които се изчисляват по метода, описан в членове 10—13 от регламента и за които не се налага Комисията да бъде уведомявана съгласно процедурата, предвидена в член 88, параграф 3 от Договора за ЕО.

(121)

За разлика от това плащанията, предвидени в договор за обществена услуга по смисъла на член 14 от Регламент (ЕИО) № 1191/69, не представляват компенсации по смисъла на член 17, параграф 2 от същия регламент.

(122)

Следователно плащанията, предвидени в договор за обществена услуга по смисъла на член 14 от Регламент (ЕИО) № 1191/69, като например в договора между Verkehrsverbund Tirol и Postbus, не са освободени от задължението за уведомяване, предвидено в член 88, параграф 3 от Договора за ЕО. Съответно Комисията трябва да оцени тяхната съвместимост.

5.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(123)

Констатира се, че Австрия е позволила незаконосъобразно изпълнението на договора, сключен между Verkehrsverbund Tirol и Postbus, който е предмет на настоящото решение, и по този начин наруши член 88, параграф 3 от Договора за ЕО. Въпреки това държавната помощ, предвидена в посочения договор, се определя като съвместима с Договора за ЕО въз основа на член 73 от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавната помощ, предоставена от Австрия на Postbus в рамките на договор, сключен на 12 юли 2002 г. с Verkehrsverbund Tirol, е съвместима с общия пазар при спазване на условията и изпълнение на задълженията, посочени в член 2.

Член 2

Австрия извършва всяка година сравнение на компенсацията със средните разходи, наблюдавани в сектора, с помощта на трите метода, обяснени в раздел 3.3 от настоящото решение, и изисква възстановяването на всяка евентуално констатирана свръхкомпенсация.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Австрия.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2008 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ C 162, 14.7.2007 г., стр. 19.

(2)  Заведено под номер TREN(2002) A/63803.

(3)  Заведено под номер TREN(2002) A/68846.

(4)  Заведено под номер TREN(2005) D/113701.

(5)  Заведено под номер TREN(2006) A/15295.

(6)  Заведено под номер C(2007) 2209 окончателен.

(7)  Вж. бележка под линия 1.

(8)  Заведено под номер TREN(2007) A/38864.

(9)  Заведено под номер TREN(2007) A/39395.

(10)  Въпросните критерии са установени от Съда на европейските общности в решението му от 24 юли 2003 г., Altmark, дело C-280/00, сб. стр. I-7747, за да може да се прецени дали компенсация за изпълнение на задълженията във връзка с обществена поръчка представлява държавна помощ.

(11)  ОВ L 156 от 28.6.1969 г., стр. 1.

(12)  527 000 EUR: 204 807 km = 2,57 EUR/km.

(13)  Относно обясненията, дадени от Австрия по отношение на този етап на предварителната оценка, вж. точки 98 и 99 от решението за започване на процедурата.

(14)  Поверителна информация.

(15)  Тези 21 km се получават като общият брой на километрите се раздели на броя на часовете на управление: 1 157 568 km: 54 290 часа = 21,32 km/час.

(16)  54 290 часа × […] EUR/час = […] EUR.

(17)  […] EUR.

(18)  […] EUR (разходи на позиция) × […] % = […] EUR.

(19)  Решения на Съда, Altmark Trans.

(20)  Решение на Съда, Altmark Trans, абзаци 101, 106 и 107. Регламент (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ L 130, 15.6.1970 г., стр. 1).

(21)  Федерален държавен вестник I 1994/519.

(22)  Срв. в тази връзка решение на Съда по дело Altmark Trans, отнасящо се до немски договор за обществена услуга. То не попречи на Съда да направи преценка дали става дума за помощ или не, основавайки се при това на съдържанието, а не на формата на инструмента. Срв. член 4 от Решение 2005/842/ЕО на Комисията от 28 ноември 2005 г. относно прилагането на член 86, параграф 2 от Договора за ЕО за държавната помощ във вид на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес, ОВ L 312, 29.11.2005 г., стр. 67, в който също не се отчита формата на инструмента.

(23)  ОВ L 315, 3.12.2007, стр. 1.

(24)  ОВ C 297, 29.11.2005 г., стр. 4.

(25)  Дело T-157/01 Danske Busvognmænd, Сборник, стр. II-917, абзаци 77 до 79.


20.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/39


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 20 октомври 2009 година

относно сключване на административно споразумение между Европейската комисия и Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) по отношение на сигурността и обмена на класифицирана информация

(2009/846/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“) (1), и по-специално член 13 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 683/2008 публичното управление на двете програми почива на принципа за строго разделение на отговорностите между Европейската общност, представлявана от Комисията, Европейския надзорен орган на ГНСС, създаден с Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета (2), и Европейската космическа агенция, като Комисията отговаря за ръководството на програмите.

(2)

В член 13 от Регламент (ЕО) № 683/2008, свързан с ръководството по въпросите на сигурността на европейските програми за спътникова навигация, се предвижда по-специално, че Комисията се занимава с всички въпроси, свързани със сигурността на двете системи, които ще произтекат от тези програми.

(3)

В член 16 от горепосочения регламент се предвижда по-специално, че Европейският надзорен орган на ГНСС осигурява акредитацията в областта на сигурността и експлоатацията на центъра за сигурност на Галилео по отношение на сигурността на програмите и в съответствие с насоките, формулирани от Комисията.

(4)

Задачите, възложени на Комисията и на Европейския надзорен орган на ГНСС с горепосочените разпоредби в рамките на програмите Галилео и EGNOS, изискват обмен на класифицирана информация между тези две структури. Те изискват и обмен на класифицирана информация при посредничеството на Комисията между Европейския надзорен орган на ГНСС, от една страна, и Европейската космическа агенция, Съвета и държавите-членки, от друга.

(5)

С Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом (3) Комисията измени своя вътрешен правилник, за да добави правилата, определящи основните принципи и минималните норми за сигурност, които да се спазват, по-специално по отношение на класифицираната информация на Европейския съюз.

(6)

В член 20 от Регламент (ЕО) № 1321/2004 се предвижда Европейският надзорен орган на ГНСС да прилага принципите за сигурност, които се съдържат в Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом. Това включва, inter alia, разпоредбите относно обмена, обработката и съхранението на класифицирана информация.

(7)

Понастоящем не съществува рамка, която да позволява обмен на класифицирана информация между Комисията и Европейския надзорен орган на ГНСС, или пък обмен при посредничеството на Комисията между Европейския надзорен орган на ГНСС, от една страна, и Европейската космическа агенция, Съвета и държавите-членки, от друга.

(8)

Поради това е необходимо да се сключи споразумение между Комисията и Европейския надзорен орган на ГНСС по отношение на сигурността и обмена на класифицирана информация. Такова споразумение бе договорено между Комисията и Европейския надзорен орган на ГНСС и то следва да бъде одобрено и подписано,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението между Европейската комисия и Европейския надзорен орган на ГНСС по отношение на сигурността и обмена на класифицирана информация се одобрява.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Генералният директор на Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“ на Европейската комисия се упълномощава да подпише споразумението от името на Комисията.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 20 октомври 2009 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 196, 24.7.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 246, 20.7.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 317, 3.12.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Споразумение между Европейската комисия и Европейския надзорен орган на ГНСС по отношение на сигурността и обмена на класифицирана информация

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

наричана по-долу „Комисията“, представлявана от генералния директор на Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“,

от една страна, и

ЕВРОПЕЙСКИЯТ НАДЗОРЕН ОРГАН НА ГНСС,

наричан по-долу „GSA“, представляван от своя изпълнителен директор,

от друга страна,

наричани по-долу „страните“ или „страна“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Договора за създаване на Европейската общност,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Регламент (ЕО) № 683/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за продължаване на изпълнението на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“),

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета от 12 юли 2004 г. за създаване на структури за управление на европейските сателитни радионавигационни програми,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 29 ноември 2001 г. за изменение на нейния процедурен правилник,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че в контекста на европейските програми за спътникова навигация EGNOS и „Галилео“ съществува постоянна необходимост за обмен на класифицирана информация между страните,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че за едни оптимални и ефективни консултации и сътрудничество може да се изисква достъп до класифицирана информация на страните, както и обмен на такава информация между тях,

КАТО ОСЪЗНАВАТ, че подобен достъп и обмен на класифицирана информация изискват подходящи мерки за сигурност,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

За целите на настоящото споразумение:

а)

„класифицирана информация“ означава всякаква информация (а именно знание, което може да бъде съобщено под всякаква форма) или всеки материал, включително документи, за които една от страните счита, че трябва да бъдат защитени срещу непозволено разгласяване и които са били обозначени като такива съгласно класификацията за сигурност;

б)

„страна — източник на информацията“ означава страната, от която произхожда класифицираната информация, която се съобщава или разкрива на другата страна, страната адресат;

в)

„страна адресат“ означава страната, която получава класифицираната информация на другата страна, страната — източник на класифицираната информация;

г)

„нормативна уредба относно сигурността“ означава Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом във вида му, приложим за всяка от страните, както и вътрешните процедури и разпоредби на всяка от страните.

Член 2

Настоящото споразумение се прилага за класифицираната информация, съобщена от една от страните на другата или обменена между тях съгласно тяхната съответна нормативна уредба относно сигурността за нуждите на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“).

Член 3

Всяка от страните:

а)

осигурява защитата и съхранението на класифицираната информация по настоящото споразумение, съобщена от една от страните на другата или обменена между тях;

б)

гарантира, че класифицираната информация, съобщена или разменена по силата на настоящото споразумение, запазва класификацията за сигурност, дадена ѝ от страната — източник на информацията. Страната адресат осигурява защитата и съхранението на тази класифицирана информация съгласно разпоредбите на собствената ѝ нормативна уредба относно сигурността на класифицираната информация с равностойна класификация за сигурност в съответствие с мерките за сигурност, които трябва да бъдат установени по силата на член 9;

в)

не използва класифицираната информация по настоящото споразумение за цели, различни от установените от страната — източник на информацията;

г)

не разкрива класифицираната информация по настоящото споразумение на трети страни, различни от посочените в член 4, параграфи 4 и 5, без предварителното съгласие на страната — източник на информацията;

д)

позволява достъп до подобна класифицирана информация само на лицата, които имат нужда от нея, и ако е приложимо, имат разрешение за достъп до необходимото ниво на класификация.

Член 4

1.   Класифицираната информация може да се съобщава или разкрива в съответствие с принципа на контрол от органа източник, от страната — източник на информацията, на страната адресат.

2.   Разгласяването или съобщаването на класифицирана информация на трети страни, различни от посочените в параграфи 4 и 5, се извършва след решение на страната адресат при предварително писмено съгласие от страната — източник на информацията, в съответствие с принципа на контрол от органа източник, както е определено в разпоредбите му за сигурност.

3.   В рамките на прилагане на параграфи 1 и 2 автоматичното разгласяване на трети страни, различни от посочените в параграфи 4 и 5, е възможно само ако между страните са били разработени и установени процедури за някои категории информация, свързани с техните оперативни нужди.

4.   Класифицираната информация, произхождаща от GSA, може да бъде разкривана автоматично от Комисията на Европейската космическа агенция (ЕКА), на Съвета и на държавите-членки.

5.   Комисията полага усилия да сключи споразумения и спогодби съответно с ЕКА, Съвета и държавите-членки, за да позволи автоматичното разкриване на GSA на класифицирана информация, произхождаща от ЕКА, Съвета или държавите-членки.

Член 5

1.   Страните осигуряват система за сигурност и въвеждат мерки за сигурност, основани на основните принципи и минималните норми за сигурност, предвидени в тяхната съответна нормативна уредба и отразени в разпоредбите, които предстои да бъдат установени съгласно член 9, така че да се гарантира, че към класифицираната информация по настоящото споразумение се прилага равностойно ниво на защита.

2.   Страните се подпомагат взаимно по отношение на сигурността на класифицираната информация по настоящото споразумение и по въпроси от общ интерес в областта на сигурността. Органите по член 9 провеждат взаимни консултации и инспекции в областта на сигурността, за да оценят ефективността на мерките за сигурност, за които са отговорни и които трябва да бъдат установени съгласно посочения член.

3.   Преди съобщаване или обмен на класифицирана информация по настоящото споразумение между страните, отговарящите за сигурността органи по член 9 потвърждават, че по тяхна оценка страната адресат е в състояние да осигури защитата и съхранението на посочената информация при спазване на мерките, които трябва да бъдат установени съгласно посочения член.

Член 6

Страните гарантират, че всяко лице, което при изпълнение на служебните си задължения има нужда от достъп или поради своите задължения или функции може да има достъп до класифицирана информация, съобщена или обменена съгласно настоящото споразумение, притежава разрешение за достъп до подходящото ниво на класификация, преди да му предоставят достъп до информацията.

Целта на процедурите за проучване на надеждността е да се определи дали дадено лице, като се вземат предвид неговата лоялност и благонадеждност, може да има достъп до класифицирана информация.

Член 7

1.   За целите на настоящото споразумение:

а)

за Комисията цялата кореспонденция се изпраща до централната регистратура на генералния секретариат на Комисията на следния адрес:

Commission européenne

Secrétariat général

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

б)

за GSA цялата кореспонденция се изпраща на следния адрес:

GSA

Local Security Officer

Rue de la Loi/Wetstraat 56

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   Чрез дерогация от параграф 1 кореспонденцията от едната страна, която е достъпна само за определени компетентни служители, органи или служби на тази страна, може по оперативни причини да се адресира и да е достъпна само за определени компетентни служители, органи или служби на другата страна, специално посочени като адресати, като се взема предвид тяхната компетентност и съгласно принципа „необходимост да се знае“. В този случай:

а)

за Комисията тази кореспонденция се изпраща директно от GSA до местната регистратура, която обслужва компетентните служители, органи или служби на Комисията или чрез [централната регистратура на генералния секретариат] на Комисията, ако служителите, органите или службите адресати не разполагат с местна регистратура,

б)

за GSA тази кореспонденция се предава чрез отдела за сигурност на GSA.

Член 8

Изпълнителният директор на GSA и директорът на Дирекцията за сигурност на Комисията упражняват надзор върху прилагането на настоящото споразумение.

Член 9

1.   За целите на прилагането на настоящото споразумение органите, посочени в параграфи 2 и 3, установяват мерки за сигурност с оглед определяне на нормите за защита на сигурността и взаимно съхранение на класифицираната информация, съобщена или обменена по силата на настоящото споразумение.

2.   Отделът за сигурност на GSA, под ръководството и от името на изпълнителния директор на GSA, изготвя мерките за сигурност, които да се вземат за осигуряване на защита и съхраняване на класифицираната информация, съобщена на GSA или разменена с него по силата на настоящото споразумение.

3.   Дирекцията за сигурност на Комисията, действаща под ръководството на члена на Комисията, отговарящ за въпросите на сигурността, изготвя мерките за сигурност, които да се вземат за осигуряване на защита и опазване на класифицираната информация, съобщена или разменена по силата на настоящото споразумение в рамките на Комисията и нейните помещения.

4.   За GSA мерките за сигурност по параграф 1 подлежат на одобрение от страна на управителния съвет на GSA.

Член 10

Органите, посочени в член 9, установяват процедурите, които да бъдат следвани в случай на доказано или предполагаемо нарушение по отношение на класифицираната информация по настоящото споразумение, включително уведомяване на другата страна за обстоятелствата и предприетите действия.

Член 11

Всяка страна поема своите разходи по прилагане на настоящото споразумение.

Член 12

Разногласията между Комисията и GSA в резултат на тълкуването или прилагането на настоящото споразумение са предмет на преговори между страните.

Член 13

1.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от първия месец след датата, на която страните са се уведомили взаимно за изпълнението на необходимите вътрешни процедури.

2.   Всяка от страните уведомява другата относно всяка промяна в своята нормативна уредба, която би могла да навреди на защитата на класифицираната информация по настоящото споразумение.

3.   Настоящото споразумение може да се преразгледа при поискване на една от страните за въвеждане на евентуални изменения.

4.   Всяко изменение на настоящото споразумение се извършва само писмено и при взаимно съгласие на страните. То влиза в сила след взаимно уведомяване съгласно разпоредбите на параграф 1.

5.   Настоящото споразумение се сключва за неограничен срок. То може да бъде прекратено по всяко време от едната страна чрез писмено известие за прекратяване, изпратено до другата страна. Прекратяването влиза в сила шест месеца след получаване на известието от другата страна. Все пак то не засяга ангажиментите, поети преди това по силата на разпоредбите на настоящото споразумение. По-специално всяка класифицирана информация, съобщена или обменена по силата на настоящото споразумение, продължава да бъде защитена съгласно разпоредбите на споразумението, докато страната адресат не я върне на страната — източник на информацията, при поискване от последната.

6.   Настоящото споразумение е съставено в два екземпляра на английски език.

В доказателство за това долуподписаните надлежно упълномощени лица подписаха настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2009 година.

За Комисията

Генерален директор

Matthias RUETE

За Европейския надзорен орган на ГНСС

Изпълнителен директор

Pedro PEDREIRA


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

20.11.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 306/45


РЕШЕНИЕ НА КОЛЕГИЯТА 2009—8

за приемане на финансов регламент, приложим за Евроюст

КОЛЕГИЯТА НА ЕВРОЮСТ,

като взе предвид решението на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност (2002/187/ПВР) (1), изменено с решение на Съвета (2003/659/ПВР) (2), и по-специално член 37 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно Рамковия финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (3), изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 652/2008 на Комисията (4),

като има предвид, че:

(1)

Вследствие на изменението на Рамковия финансов регламент с Регламент (ЕО, Евратом) № 652/2008 е необходимо финансовите правила на Евроюст да се преработят, така че техните разпоредби да отговарят на изменения и допълнен Рамков финансов регламент.

(2)

Евроюст е юридическо лице и носи пълна отговорност за изготвянето и изпълнението на своя бюджет.

(3)

Необходимо е да бъдат определени правилата за изготвянето и изпълнението на бюджета на Евроюст, както и правилата за представянето и одитирането на сметките.

(4)

Необходимо е също така да бъдат определени правата и отговорностите на Колегията на Евроюст, на разпоредителя с бюджетни кредити, на счетоводителя, на администратора на авансови средства и на вътрешния одитор.

(5)

Трябва да бъдат установени ефективни системи за контрол за защита на финансовите интереси на Европейската общност.

(6)

Тъй като Евроюст се финансира чрез годишна субсидия, включена в бюджета на Общността, графикът за установяване на бюджета, представяне на сметките и освобождаване от отговорност трябва да бъде съгласуван със съответните разпоредби на Общия финансов регламент.

(7)

По същата причина Евроюст трябва да съблюдава същото изискване като институциите на Общността при възлагането на обществени поръчки и при отпускането на безвъзмездни средства; в това отношение ще бъде достатъчно позоваване на съответните разпоредби от Общия финансов регламент.

(8)

Финансовият регламент трябва да отразява специфичните изисквания на Евроюст като звено за правно сътрудничество. Трябва да се вземат изцяло предвид чувствителните операции, извършвани от Евроюст, по-специално такива във връзка с разследвания и повдигане на обвинения.

(9)

Измененият и допълнен финансов регламент, приложим за Евроюст, трябва да бъде приет единодушно от Колегията, след като Комисията е дала съгласието си за промените.

(10)

Комисията е дала съгласието си по настоящия регламент, включително за различията му спрямо Рамковия финансов регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ПРЕДМЕТ

Член 1

Настоящият регламент изяснява основния принцип и правилата, които уреждат изготвянето и изпълнението на бюджета на Евроюст.

Член 2

За целите на настоящия регламент:

1.

„Решение за Евроюст“ означава Решение на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност (2002/187/ПВР), изменено и допълнено с Решение на Съвета от 18 юни 2003 г. (2003/659/ПВР);

2.

„Евроюст“ означава звеното за правно сътрудничество, създадено с Решението за Евроюст като орган на Европейския съюз;

3.

„Колегия“ означава звеното, посочено в член 10, параграф 1 от Решението за Евроюст;

4.

„административен директор“ означава лицето, посочено в член 29 и член 36, параграф 1 от Решението за Евроюст;

5.

„персонал“ означава административния директор и персонала, посочен в член 30 от Решението за Евроюст;

6.

„бюджет“ означава бюджета на Евроюст, посочен в член 34 от Решението за Евроюст;

7.

„бюджетен орган“ означава Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз;

8.

„Общ финансов регламент“ означава Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности;

9.

„Рамков финансов регламент“ означава Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 г.;

10.

„Правила за прилагане на Общия финансов регламент“ означава Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (5);

11.

„правила на Евроюст за финансово прилагане“ означава правилата за прилагане на настоящия финансов регламент;

12.

„финансови правила на Евроюст“ означава Решението за Евроюст, настоящия финансов регламент и правилата на Евроюст за финансово прилагане;

13.

„Правилник за персонала“ означава разпоредбите и правилата, приложими за длъжностните лица и другите служители на Европейските общности.

ДЯЛ II

БЮДЖЕТНИ ПРИНЦИПИ

Член 3

Съставянето и изпълнението на бюджета се извършва в съответствие с принципите на единство и на точност на бюджета, на ежегодност, балансираност, разчетна единица, универсалност, специфичност на разходите и добро финансово управление, което изисква ефективен и ефикасен вътрешен контрол и прозрачност, съгласно предвиденото в настоящия регламент.

ГЛАВА 1

Принципи на единство и точност на бюджета

Член 4

Бюджетът е инструментът, който предвижда и разрешава, за всяка финансова година, приходите и разходите, считани за необходими за прилагане на Решението за Евроюст.

Член 5

Бюджетът включва:

а)

собствени приходи, състоящи се от всички такси, начисления и, без да се нарушава член 51, лихви, които Евроюст може да получава за услуги, които са допълнителни към поверените му задачи, и всякакви други приходи;

б)

приходи, формирани от финансови вноски на държавата-членка домакин;

в)

субсидия, предоставена от Европейските общности;

г)

приходи, насочени към конкретни разходни позиции в съответствие с член 19, параграф 1;

д)

разходите на Евроюст, включително административните разходи.

Член 6

1.   Никакви приходи не могат да бъдат събирани и никакви разходи не могат да бъдат извършвани, без да са регистрирани в даден ред от бюджета.

2.   В бюджета не може да бъде вписан бюджетен кредит, ако не е за разходна позиция, считана за необходима.

3.   Не се допуска финансиране или разрешаване на разходи, надвишаващи разрешените в бюджета бюджетни кредити.

ГЛАВА 2

Принцип на ежегодност

Член 7

Бюджетните кредити, вписани в бюджета, се разрешават за една финансова година, която продължава от 1 януари до 31 декември.

Член 8

1.   Бюджетът съдържа едногодишни бюджетни кредити и когато това е оправдано от оперативните нужди, многогодишни бюджетни кредити. Последните се състоят от бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

2.   Бюджетните кредити за поети задължения покриват общите разходи за правните ангажименти, поети през текущата финансова година.

3.   Бюджетните кредити за плащания покриват плащанията, извършени за изпълнение на правните ангажименти, поети през текущата година и/или предходните финансови години.

4.   Административните бюджетни кредити са едногодишни. Административните разходи, произтичащи от договори, които обхващат периоди, надхвърлящи финансовата година, било то в съответствие с местната практика или във връзка с доставката на оборудване, се отчисляват от бюджета за финансовата година, през която са направени.

Член 9

1.   Приходите на Евроюст, посочени в член 5, се вписват в отчетите за финансовата година въз основа на сумите, събрани през финансовата година.

2.   Приходите на Евроюст пораждат равностойна сума бюджетни кредити за плащания.

3.   Разрешените бюджетни кредити в бюджета за дадена година могат да се използват единствено за покриване на разходи, за които е поето задължение и са платени през тази финансова година, и за покриване на суми, дължими по ангажименти от предишни финансови години.

4.   Задълженията се вписват в отчетите въз основа на правните ангажименти, вписани до 31 декември.

5.   Плащанията се вписват в отчетите за дадена финансова година въз основа на плащанията, извършени от счетоводителя най-късно до 31 декември на дадената година.

Член 10

1.   Бюджетните кредити, които не са използвани в края на финансовата година, за която са въведени, се отменят.

Обаче с решение на Колегията, взето не по-късно от 15 февруари, те могат да бъдат пренесени само към следващата финансова година в съответствие с параграфи от 2 до 7.

2.   Бюджетните кредити, отнасящи се до разходи за персонала, не могат да бъдат пренасяни.

3.   Бюджетните кредити за поети задължения и едногодишните бюджетни кредити, по които все още не са поети задължения при приключването на финансовата година, могат да се пренасят по отношение на сумите, съответстващи на бюджетните кредити за поети задължения, за които по-голямата част от подготвителния етап на процедурата по поемане на задължение, която ще бъде определена в правилата на Евроюст за финансово прилагане, е вече извършена до 31 декември; по тези суми впоследствие могат да се поемат задължения до 31 март следващата година.

4.   Бюджетните кредити за плащания могат да се пренасят по отношение на сумите, необходими за покриване на съществуващи задължения или такива, свързани с пренесени бюджетни кредити за поети задължения, когато предвидените по съответните бюджетни редове за следващата финансова година бюджетни кредити не покриват нуждите. Евроюст ще използва първо разрешените бюджетни кредити за текущата финансова година, а не пренесените бюджетни кредити, до изчерпването на първите.

5.   Едногодишните бюджетни кредити, съответстващи на задължения, надлежно договорени при приключването на финансовата година, се пренасят автоматично само за следващата финансова година.

6.   Пренесените бюджетни кредити, по които не са поети задължения до 31 март на година N + 1, се анулират автоматично.

Бюджетните кредити, пренесени по този начин, трябва да се идентифицират в отчетите.

7.   Бюджетните кредити, които са на разположение към 31 декември и са получени от целевите приходи, посочени в член 19, се пренасят автоматично. Най-късно до 1 юни на година N + 1 Евроюст ще информира комисията за изпълнението на пренесените целеви приходи.

Наличните бюджетни кредити, съответстващи на пренесени целеви приходи, трябва да се използват първи.

Член 11

Когато суми са освободени от задължение в резултат на пълно или частично неизпълнение на дейностите, за които са били заделени, в която и да е финансова година след тази, през която са били поети задължения по бюджетните кредити, съответните бюджетни кредити се анулират.

Член 12

По бюджетните кредити, вписани в бюджета, могат да бъдат поети задължения, считано от 1 януари, след като бюджетът бъде окончателно приет.

Член 13

1.   Считано от 15 ноември всяка година могат авансово да се поемат задължения за обичайните административни разходи за сметка на предвидените за следващата финансова година бюджетни кредити. Тези задължения обаче не могат да надхвърлят една четвърт от бюджетните кредити, определени с решение на Колегията по съответния бюджетен ред за текущата финансова година. Те не могат да се прилагат за новите разходи от вид, който още не е одобрен по принцип в последния надлежно приет бюджет.

2.   Разходите, които трябва да се платят авансово, например наемите, могат да доведат до плащания от 1 декември нататък, които ще бъдат приспадани от предвидените за следващата финансова година бюджетни кредити. В този случай ограничението, посочено в параграф 1, не се прилага.

Член 14

1.   Ако бюджетът не е окончателно приет в началото на финансовата година, за поемането на задължения и плащането на разходи, които е било възможно да бъдат регистрирани по конкретен ред в бюджета като част от изпълнението на последния надлежно приет бюджет, се прилагат следните правила.

2.   Могат да се поемат задължения по глави до максимум една четвърт от общо разрешените бюджетни кредити по въпросната глава за предишната финансова година, плюс една дванадесета за всеки изминал месец.

Могат да се извършват плащания месечно по глави до максимум една дванадесета от разрешените бюджетни кредити по въпросната глава за предишната финансова година.

Лимитът на бюджетните кредити, предвидени в прогнозата за приходите и разходите, не може да бъде превишаван.

3.   По искане на административния директор, ако непрекъснатостта на работата на Евроюст и нуждите на управлението изискват това, Колегията може да разреши едновременно две или повече предварителни дванадесети части за задължения и плащания над автоматично предоставените съгласно разпоредбите на параграфи 1 и 2.

Допълнителните дванадесети части се разрешават изцяло и не са делими.

ГЛАВА 3

Принцип на балансираност

Член 15

1.   Бюджетните приходи и бюджетните кредити за плащания трябва да са балансирани.

2.   Бюджетните кредити за поети задължения не могат да надвишават сумата на субсидията от Общността, плюс собствените приходи и всякакви други приходи, посочени в член 5.

3.   Евроюст не може да взема заеми.

4.   Изплатените на Евроюст средства представляват по отношение на неговия бюджет изравнителна субсидия, която се смята за предварително финансиране по смисъла на член 81, параграф 1, буква б), подточка i) от Общия финансов регламент.

5.   Евроюст извършва строго управление на паричните средства в брой, като отчита надлежно целевите приходи, за да гарантира, че наличните средства са ограничени до надлежно обоснованите нужди. Със своите заявки за плащания той предоставя подробни и актуализирани прогнози за реалните си нужди от парични средства през цялата година, включително информация за целевите приходи.

Член 16

1.   Ако салдото по сметката за стопанския резултат по смисъла на член 81 е положително, то се връща на Комисията до сумата на субсидията от Общността, платена през годината. Частта от салдото, надвишаваща сумата на субсидията от Общността, платена през годината, се вписва в бюджета за следващата финансова година като приход. Евроюст предоставя най-късно до 31 март на година N прогноза за оперативния излишък от година N – 1, който трябва да се върне на бюджета на Общността по-късно през година N, за да се допълни вече наличната информация за излишъка от година N – 2. Тази информация се взима надлежно под внимание от Комисията при оценяването на финансовите нужди на Евроюст за година N + 1.

Разликата между субсидията от Общността, вписана в общия бюджет, и действително изплатената на органа се анулира.

2.   Ако салдото по сметката за стопанския резултат, предвидено в член 81, е отрицателно, то се вписва в бюджета за следващата финансова година.

3.   Приходите или бюджетните кредити за плащания се вписват в бюджета по време на бюджетната процедура, като се използва процедурата с писмо за изменение и допълнение или, ако бюджетът вече се изпълнява, чрез коригиращ бюджет.

ГЛАВА 4

Принцип на разчетна единица

Член 17

Бюджетът се изготвя и изпълнява в евро и отчетите се представят в евро.

Все пак, за целите на отчитане на паричните потоци, счетоводителят и администраторите на авансови средства, в случай на сметки за авансови средства, са оправомощени да извършват операции в национални валути, както е предвидено в правилата на Евроюст за финансово прилагане.

ГЛАВА 5

Принцип на универсалност

Член 18

Общата сума на приходите трябва да покрива общата сума на бюджетните кредити за плащания съгласно член 19. Всички приходи и разходи се вписват изцяло, без корекции едни спрямо други, при спазване на член 21.

Член 19

1.   За финансиране на специфични разходи се използват следните приходи:

а)

приходи, предназначени за конкретна цел, като например приходи от фондации, субсидии, дарения и завещания;

б)

вноски за дейността на Евроюст от държави-членки, от други държави или от различни организации, доколкото това е предвидено в споразумението между Евроюст и съответните държави-членки, други държави или организации;

в)

приходи от трети лица във връзка със стоки, услуги и работа, извършена по тяхно искане, с изключение на таксите, посочени в член 5, буква а);

г)

постъпления от доставка на стоки, услуги и работи за институциите или други органи на Общността;

д)

приходи, които възникват от възстановяването на недължимо платени суми;

е)

постъпления от продажбата на моторни превозни средства, оборудване, съоръжения, материали и научна и техническа апаратура, които се подменят или бракуват, когато балансовата стойност е напълно амортизирана;

ж)

получени застрахователни обезщетения;

з)

приходи от плащания, свързани с наеми;

и)

приходи от продажбата на публикации и филми, включително такива на електронен носител.

1а.   Възможно е също така предвидените в основния приложим акт приходи да бъдат предназначени за специфични разходи.

2.   Всеки приход по смисъла на параграф 1, букви а)—г) покрива всички преки или косвени разходи за съответната дейност или цел.

3.   В бюджета се обособяват редове за категориите целеви приходи, посочени в параграфи 1 и 1а, и когато е възможно, се посочва размерът им.

Член 20

1.   Административният директор може да приема всякакви дарения, направени на Евроюст, като фондове, субсидии, дарения и завещания.

2.   Приемането на дарения, което предполага някаква финансова такса, подлежи на предварително разрешение от Колегията, която трябва да вземе решение в срок два месеца от датата, на която е представено запитването. Ако Колегията не вземе решение в този срок, дарението се счита за прието.

Член 21

1.   От заявките за плащания, фактурите или отчетите, които впоследствие се предават за плащане на нетната сума, могат да се правят следните удръжки:

а)

санкции, наложени на страни по договори за обществени поръчки или бенефициери на безвъзмездни средства;

б)

отстъпки, възстановени суми и намаления, приспадани от фактури и заявки за плащания;

в)

лихви от плащания по предварително финансиране.

2.   Стойността на стоки, други продукти или услуги, предоставени на Евроюст, се начислява по бюджета с пълната сума без данъци, когато включва върнати данъци:

а)

или от държавите-членки съгласно Протокола относно привилегиите и имунитетите на Европейските общности, от държавата-домакин въз основа на Споразумението за седалище или въз основа на други приложими споразумения;

б)

или от държава-членка или друга държава въз основа на други приложими споразумения.

Всички национални данъци, временно поети от Евроюст съгласно първа алинея, се вписват по временна сметка до връщането им от въпросната държава.

3.   Всякакви отрицателни салда се вписват в бюджета като разходи.

4.   Могат да се правят корекции за курсови разлики, възникнали по време на изпълнение на бюджета. Окончателната печалба или загуба се включва в баланса за годината.

ГЛАВА 6

Принцип на специфичност

Член 22

Бюджетните кредити като цяло се насочват за конкретни цели по дялове и глави; главите се подразделят на статии и позиции.

Член 23

1.   Административният директор може да извършва трансфери от една глава в друга и от една статия в друга без ограничения, и от един дял в друг до максимум 10 % от бюджетните кредити за финансовата година, посочени в реда, от който се прави трансферът.

2.   Над границата, посочена в параграф 1, административният директор може да предложи на Колегията трансфери на бюджетни кредити от един дял в друг. Колегията разполага с три седмици, през които да се противопостави на тези трансфери. След този срок те се считат за приети.

3.   Предложенията за трансфери и трансферите, извършени в съответствие с параграфи 1 и 2, се придружават от подходящи и подробни оправдателни документи, посочващи изпълнението на бюджетните кредити и прогнозите за нуждите до края на финансовата година както за бюджетните редове, които ще бъдат кредитирани, така и за тези, от които бюджетните кредити се теглят.

4.   Административният директор информира Колегията за всички извършени трансфери във възможно най-кратък срок. Той информира бюджетния орган за всички трансфери, извършени съгласно параграф 2.

Член 24

1.   Бюджетни кредити могат да бъдат прехвърляни само по бюджетни редове, за които бюджетът е разрешил кредити или има вписване „p.m.“.

2.   Бюджетните кредити, съответстващи на целеви приходи, могат да бъдат прехвърляни, само ако се използват за целта, за която е предназначен приходът.

ГЛАВА 7

Принцип на добро финансово управление

Член 25

1.   Бюджетните кредити се използват в съответствие с принципа на добро финансово управление, тоест в съответствие с принципите на икономичност, ефективност и ефикасност.

2.   Принципът на икономичност изисква ресурсите, използвани от Евроюст за изпълнение на дейността му, да се предоставят навреме, в подходящо количество и качество и при най-добра цена.

Принципът на ефективност се отнася до най-доброто съотношение между използваните ресурси и постигнатите резултати.

Принципът на ефикасност се отнася до постигане на конкретните зададени цели и на желаните резултати.

3.   Трябва да се задават конкретни, измерими, постижими, съответстващи и разчетени във времето цели за всички сектори на дейността, обхванати от бюджета. Постигането на тези цели се следи по показатели за резултатите за всяка дейност и информацията се предоставя на Колегията от административния директор. Тази информация се предоставя ежегодно и най-късно в документите, придружаващи предварителния проектобюджет.

4.   С цел да се подобри процесът на вземане на решения Евроюст извършва редовно предварителни и последващи оценки на програмите и дейностите. Тези оценки се прилагат за всички програми и дейности, които включват значителни разходи, а резултатите от оценките се изпращат на Колегията.

5.   Целите и мерките, установени в параграфи 3 и 4, не се отнасят за работа по казуси.

Член 25а

1.   Бюджетът се изпълнява в съответствие с принципа за ефективен и ефикасен вътрешен контрол.

2.   За целите на изпълнението на бюджета вътрешният контрол се определя като процес, приложим на всички равнища на управлението и предназначен да осигури разумна гаранция за постигането на следните цели:

а)

ефективност, ефикасност и икономичност на операциите;

б)

надеждност на отчетността;

в)

опазване на имуществото и информацията;

г)

предотвратяване и разкриване на измами и нередности;

д)

подходящо управление на рисковете, свързани със законосъобразността и редовността на извършените операции, вземайки предвид многогодишния характер на програмите, както и естеството на съответните плащания.

ГЛАВА 8

Принцип на прозрачност

Член 26

1.   Бюджетът се изготвя и изпълнява и отчетите се представят в съответствие с принципа на прозрачност.

2.   Обобщение за бюджета и коригиращите бюджети, след като бъдат окончателно приети, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз в срок три месеца след приемането им.

Обобщението показва петте основни приходни бюджетни реда, петте основни разходни бюджетни реда за административния и оперативния бюджет, щатното разписание и прогноза за броя на договорно наетите лица, изразен в еквиваленти на пълно работно време, за които са включени бюджетни кредити в бюджета, и за броя на командированите национални експерти. То показва и цифрите за предходната година.

3.   Бюджетът, включващ щатното разписание и коригиращите бюджети съгласно окончателното им приемане, както и приблизителна оценка за броя на договорно наетите лица, изразен в еквиваленти на пълно работно време, за които са включени бюджетни кредити в бюджета, и за броя на командированите национални експерти, се предава за информация на бюджетния орган, Сметната палата и Комисията и се публикува на интернет сайта на Евроюст в срок от четири седмици след тяхното приемане.

4.   Евроюст предоставя на своя интернет сайт информация за бенефициерите на средства от неговия бюджет, включително за експертите, с които е сключен договор съгласно член 74б. Публикуваната информация е лесно достъпна, прозрачна и изчерпателна. Тази информация се предоставя при надлежно спазване на изискванията за поверителност и сигурност, по-специално за защита на личните данни съгласно Решението за Евроюст и Процедурните правила за обработка и защита на личните данни.

Когато информацията се публикува без посочване на имена, Евроюст, при поискване, предоставя информация за съответните бенефициери на Европейския парламент по подходящ начин.

ДЯЛ III

СЪСТАВЯНЕ И СТРУКТУРА НА БЮДЖЕТА

ГЛАВА 1

Съставяне на бюджета

Член 27

1.   Бюджетът се изготвя в съответствие с разпоредбите на Решението за Евроюст.

2.   Всяка година административният директор изготвя и представя на Колегията за одобрение предварителен проект на прогноза за приходите и разходите на Евроюст за следващата финансова година.

3.   Колегията изпраща на Комисията предварителен проект на прогноза за приходите и разходите на Евроюст и общите насоки, послужили за тази прогноза, въз основа на предварителния проект, изготвен от административния директор, до 10 февруари всяка година. Колегията изпраща окончателния проект на прогноза на Комисията не по-късно от 31 март.

4.   Прогнозата за приходите и разходите на Евроюст включва:

а)

щатното разписание с броя на постоянните и срочните длъжности, одобрено в рамките на бюджетните кредити, по степени и по категории;

б)

при промяна на броя на лицата, заемащи дадена длъжност, обосновка на искането за нови щатни бройки;

в)

тримесечен разчет за касовите плащания и постъпления;

г)

информация за постигнатото по всички предварително определени цели за различните дейности, както и новите цели, измервани чрез показатели.

Резултатите от оценката се разглеждат и използват като доказателство за вероятните предимства на увеличение или намаление на предложения бюджет на Евроюст в сравнение с бюджета му за година N.

5.   Евроюст изпраща на Комисията и на бюджетния орган най-късно до 31 март всяка година следното:

а)

своя проект на работна програма;

б)

своя актуализиран многогодишен план за политиката на персонала, изготвен в съответствие с насоките, определени от Комисията;

в)

информация за броя на длъжностните лица, на срочно наетите и договорно наетите лица, съгласно определеното в Правилника за персонала, за години N – 1 и N, както и прогноза за година N + 1;

г)

информация за вноските в натура, предоставени от държавата-членка домакин на Евроюст;

д)

прогноза за салдото по сметката за стопанския резултат по смисъла на член 81 за година N – 1.

Като част от процедурата за приемане на общия бюджет Комисията изпраща на бюджетния орган прогнозата на Евроюст и предлага размера на субсидията за Евроюст, както и щатните бройки, които смята, че отговарят на потребностите на Евроюст. Комисията изготвя проекта на щатно разписание на Евроюст и прогноза за броя на договорно наетите лица, изразен в еквиваленти на пълно работно време, за които се предлагат бюджетни кредити.

6.   Бюджетният орган приема щатното разписание на Евроюст и всяко следващо негово изменение в съответствие с член 32, параграф 1. Щатното разписание се публикува в приложение към раздел III — „Комисия“ — на общия бюджет.

7.   Бюджетът и щатното разписание се приемат от Колегията. Те стават окончателни след окончателното приемане на общия бюджет, който определя размера на субсидията и щатното разписание, като при необходимост бюджетът и щатното разписание съответно се коригират.

Член 28

Всяко изменение на бюджета, включително на щатното разписание, е предмет на коригиращ бюджет, приет по същата процедура като първоначалния бюджет, в съответствие с разпоредбите на Решението за Евроюст и член 27.

ГЛАВА 2

Структура и представяне на бюджета

Член 29

Бюджетът включва отчет за приходите и отчет за разходите.

Член 30

Доколкото това е оправдано от естеството на дейността на Евроюст, отчетът за разходите трябва да бъде изложен на базата на номенклатура с класификация по цели. Тази номенклатура се определя от Евроюст и трябва да прави ясно разграничение между административни и оперативни бюджетни кредити.

Член 31

Бюджетът показва:

1.

в отчета за приходите:

а)

разчетните приходи на Евроюст за въпросната финансова година;

б)

разчетните приходи за предходната финансова година и приходите за година N – 2;

в)

съответните бележки за всеки ред от приходите;

2.

в отчета за разходите:

а)

бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания за въпросната финансова година;

б)

бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания за предходната финансова година, поетите задължения за разходи и платените разходи през година N – 2;

в)

обобщен отчет за графика на плащанията, дължими през следващи финансови години за покриване на бюджетните задължения, поети през предишни финансови години;

г)

подходящи бележки към всяко подразделение.

Член 32

1.   Щатното разписание, посочено в член 27, трябва да показва до броя на длъжностите, разрешен за съответната финансова година, броя, разрешен за предходната година, и броя на действително заетите длъжности.

То представлява абсолютен лимит за Евроюст; не може да се извършват назначения над определения лимит.

Все пак, с изключение на степени A 16, A 15, A 14 и A 13, Колегията може да променя щатното разписание с до 10 % от разрешените длъжности при спазване на следните две условия:

а)

размерът на бюджетните кредити, разпределени за персонала за пълна финансова година, да не се променя;

б)

лимитът на общия брой разрешени длъжности по щатното разписание да не се надвишава.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, втора алинея ефектът от работата на непълно работно време, разрешена от назначаващия орган в съответствие с Правилника за персонала, може да бъде компенсиран с други назначения. Когато член на персонала поиска оттегляне на разрешението преди изтичане на дадения срок, Евроюст взема във възможно най-кратък срок подходящи мерки за спазване на лимита по параграф 1, буква б).

ДЯЛ IV

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ГЛАВА 1

Общи разпоредби

Член 33

Административният директор изпълнява задълженията на разпоредител с бюджетни кредити. Той изпълнява приходите и разходите на бюджета в съответствие с финансовите правила на Евроюст, на своя отговорност и в рамките на лимита на разрешените бюджетни кредити. Без да се накърняват отговорностите на разпоредителя с бюджетни кредити по отношение на предотвратяването и разкриването на измами и нередности, Евроюст участва в дейностите на Европейската служба за борба с измамите по предотвратяване на измамите. Тези дейности не засягат оперативната работа на Евроюст съобразно предвиденото в Решението за Евроюст, и в частност не предполагат достъп до или предаване на документи, свързани с казуси, на ОЛАФ.

Член 34

1.   Административният директор може да делегира своите правомощия за изпълнение на бюджета на персонал на Евроюст, обхванат от правилниците за длъжностните лица, в съответствие с условията, предвидени във финансовите правила на Евроюст. Така оправомощените лица могат да действат само в рамките на изрично предоставените им правомощия.

2.   Лицето, на което са делегирани правомощия, може да пределегира получените правомощия, както е предвидено в правилата на Евроюст за финансово прилагане. Всеки акт на пределегиране изисква изричното съгласие на административния директор.

Член 35

1.   На всички финансови участници по смисъла на глава 2 от настоящия дял и на всяко друго лице, участващо в изпълнението на бюджета, управлението, одита или контрола на бюджета, се забранява да предприемат всякакви мерки, които могат да поставят собствените им интереси в конфликт с интересите на Евроюст. При възникване на подобен случай съответното лице трябва да се въздържи от тези мерки и да отнесе случая до компетентния орган.

2.   Конфликт на интереси възниква, когато безпристрастното и обективното изпълнение на функциите на лице по параграф 1 се компрометира поради семейни причини, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономическите интереси или други общи интереси с бенефициера.

3.   Компетентният орган, посочен в параграф 1, е непосредственият висшестоящ на съответното лице от персонала. Ако лицето от персонала е административният директор, компетентният орган е Колегията.

Член 36

1.   Бюджетът се изпълнява от административния директор в отделите, поставени под негово управление.

2.   Задачите, свързани с техническа експертиза, и административните, подготвителните или спомагателните задачи, които не включват нито упражняването на публична власт, нито използването на правомощия за собствена преценка, могат да бъдат възлагани с договор на външни образувания или структури от частния сектор, когато това се окаже наложително.

ГЛАВА 2

Финансови действащи лица

Раздел 1 —   Принцип на разделение на задълженията

Член 37

Задълженията на разпоредителя с бюджетни кредити и на счетоводителя следва да бъдат разделени и взаимно несъвместими.

Раздел 2 —   Разпоредител с бюджетни кредити

Член 38

1.   Разпоредителят с бюджетни кредити отговаря за изпълнението на приходната и разходната част в съответствие с принципите на доброто финансово управление и за осигуряване спазването на изискванията за законност и редовност.

2.   За изпълнение на разходната част разпоредител с бюджетни кредити поема бюджетни задължения и правни ангажименти, потвърждава разходи и разрешава плащания и поема предварителните действия по изпълнение на бюджетните кредити.

3.   Изпълнението на приходната част включва изготвяне на разчети за вземания, установяване на права за събиране на вземания и издаване на заповеди за събиране на вземания. То включва отказване от установени права за вземания, когато е уместно.

4.   Разпоредителят с бюджетни кредити установява минимални стандарти, както е предвидено в правилата на Евроюст за финансово прилагане. Тези минимални стандарти се изготвят въз основа на стандартите, предвидени от Комисията за нейния отдел, и като се вземат предвид рисковете, свързани със средата на управление и естеството на финансираната дейност, организационната структура и системите и процедурите за вътрешно управление и контрол, подходящи за неговите задължения, включително последващите проверки, където е необходимо.

Разпоредителят с бюджетни кредити установява в своите отдели функция за експертиза и консултации, предназначена да му помага да контролира рисковете, свързани с неговата дейност.

5.   Преди да бъде разрешена дадена операция, оперативните и финансовите аспекти се проверяват от членове на персонала, различни от тези, които са инициирали операцията. Инициирането и предварителните и последващите проверки на дадена операция са отделни функции.

6.   Разпоредителят с бюджетни кредити съхранява придружаващите документи във връзка с изпълнената операция в продължение на пет години от датата на решението за освобождаване от отговорност по отношение на изпълнението на бюджета. Личните данни, съдържащи се в оправдателните документи, по възможност се изтриват, когато не са необходими за целите на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, на контрола и на одита. При всички случаи ще се прилагат подробните правила за защита на данните, изложени в Решението за Евроюст и Процедурните правила за обработка и защита на личните данни.

Член 39

1.   Инициирането на операция, посочено в член 38, параграф 5, означава всички операции, които са подготвителни за приемането на актове за изпълнение на бюджета от отговорните разпоредители с бюджетни кредити, посочени в членове 33 и 34.

2.   Предварителната проверка на операция, посочена в член 38, параграф 5, означава всички предварителни проверки, установени от отговорния разпоредител с бюджетни кредити за потвърждаване на оперативните и финансовите аспекти.

3.   Всяка операция подлежи на поне една предварителна проверка. Целта на тази проверка е да установи, че:

а)

разходът е правилен и отговаря на съответните разпоредби;

б)

е приложен принципът на добро финансово управление, посочен в член 25.

За целта на предварителната проверка група от подобни отделни операции, свързани с обичайните разходи за заплати, пенсии, възстановяване на направени по време на мисии разходи и на разходи за лечение, могат да се разглеждат от отговорния разпоредител с бюджетни кредити като една операция.

В случая, посочен във втора алинея, отговорният разпоредител с бюджетни кредити в зависимост от оценката на риска извършва подходяща последваща проверка в съответствие с параграф 4.

4.   Целта на последващите проверки на документи и, когато е уместно, на проверките на място е да проверят дали операциите, финансирани от бюджета, са били правилно изпълнени, и по-конкретно дали са спазени критериите, посочени в параграф 3. Тези проверки могат да бъдат организирани на базата на извадка, с използване на анализ на риска.

5.   Длъжностните лица или друг персонал, отговарящ за проверките, посочени в параграфи 2 и 4, трябва да са различни от тези, които изпълняват задачите, посочени в параграф 1, и не могат да бъдат техни подчинени.

6.   Всички членове на персонала, отговарящи за подробния анализ на управлението на финансовите операции, трябва да имат необходимите професионални умения. Те трябва да спазват конкретен кодекс от професионални стандарти, приет от Евроюст и базиран на стандартите, предвидени от Комисията за нейните отдели.

Член 40

1.   Разпоредителят с бюджетни кредити докладва пред Колегията за изпълнението на своите задължения под формата на годишен отчет за дейността и предоставя финансова и управленска информация в потвърждение на това, че съдържащата се в отчета информация представя вярна и честна картина, освен ако не е посочено друго в евентуално изразени резерви, свързани с определени области на приходите и разходите.

Годишният отчет за дейността посочва резултатите от неговите операции, като се позовава на целите, зададени за операции, които не са свързани с казуси, рисковете, свързани с тези операции, използването на предоставените ресурси и ефикасността и ефективността на системата за вътрешен контрол. Вътрешният одитор по смисъла на член 71 взема предвид годишния отчет за дейността и всякаква друга налична информация.

2.   Не по-късно от 15 юни всяка година Колегията изпраща на бюджетния орган и на Сметната палата анализ и оценка на годишния отчет за дейността за предишната финансова година. Анализът и оценката се включват в годишния отчет на Евроюст в съответствие с разпоредбите на Решението за Евроюст.

Член 41

Всеки член на персонала, участващ във финансовото управление и контрола на транзакциите, който счита, че решение, което неговият висшестоящ изисква да приложи или да се съгласи с него, е нередовно или противоречащо на принципите за добро финансово управление или на професионалните правила, които той трябва да спазва, трябва да информира писмено административния директор и ако последният не предприеме действия в разумен срок — групата, посочена в член 47 параграф 4, и Колегията. В случай на незаконна дейност, измама или корупция, която може да навреди на интересите на Общността, той информира органите и структурите, определени в действащото законодателство.

Член 42

Когато правомощията за изпълнението на бюджета са делегирани или пределегирани в съответствие с член 34, член 38, параграфи 1, 2 и 3, се прилага mutatis mutandis за разпоредителите с бюджетни кредити по делегиране или пределегиране.

Раздел 3 —   Счетоводител

Член 43

1.   Колегията назначава счетоводител, попадащ в обхвата на Правилника за персонала, който е функционално независим при изпълнение на задълженията си. В Евроюст той отговаря за:

а)

правилното извършване на плащанията, събиране на приходи и възстановяване на установените вземания;

б)

подготовката и представянето на отчетите в съответствие с дял VII;

в)

воденето на счетоводството в съответствие с дял VII;

г)

изпълнението в съответствие с дял VII на счетоводните правила и методи, както и на сметкоплана в съответствие с разпоредбите, приети от счетоводителя на Комисията;

д)

дефинирането и утвърждаването на системите за счетоводна отчетност и когато е необходимо — за утвърждаването на системите, определени от разпоредителя с бюджетни кредити за осигуряване или обосновка на счетоводната информация; счетоводителят е упълномощен да проверява спазването на критериите за утвърждаване;

е)

управлението на касата.

2.   Счетоводителят получава от разпоредителя с бюджетни кредити, който гарантира достоверността, цялата необходима информация за съставянето на отчети, които дават вярна картина на активите на Евроюст и на изпълнението на бюджета.

2а.   Преди приемането на отчетите от административния директор счетоводителят ги подписва, с което удостоверява, че той е достатъчно уверен, че отчетите дават вярна и честна картина на финансовото положение на Евроюст.

За целта счетоводителят се уверява, че отчетите са изготвени в съответствие с установените счетоводни правила, методи и счетоводни системи и че всички приходи и разходи са осчетоводени.

Разпоредителят с бюджетни кредити изпраща цялата информация, необходима на счетоводителя за изпълнение на неговите задължения.

Разпоредителят с бюджетни кредити остава изцяло отговорен за правомерното използване на средствата, които управлява, както и за законосъобразността и редовността на разходите под негов контрол.

2б.   Счетоводителят е упълномощен да проверява получената информация, както и да извършва всякакви допълнителни проверки, които счита за необходими, за да подпише отчетите.

Счетоводителят прави резерви, ако е необходимо, обяснявайки точно характера и обхвата на тези резерви.

2в.   Счетоводителят на Евроюст подписва годишните му отчети и ги изпраща на счетоводителя на Комисията.

3.   При условията на параграф 4 от настоящия член и на член 44 само счетоводителят е упълномощен да управлява парите в брой и техните еквиваленти. Той отговаря за тяхното съхранение.

4.   При изпълнението на своите задължения счетоводителят може да делегира определени задачи на своите подчинени, обхванати от Правилника за персонала, когато това е наложително за изпълнението на неговите задължения. Когато възнамерява да направи това, счетоводителят уведомява разпоредителя с бюджетни кредити предварително.

5.   Актът за делегиране установява възложените на оправомощените служители задачи, както и техните права и задължения.

Раздел 4 —   Администратор на авансови средства

Член 44

Когато се окаже наложително, за изплащане на малки суми и за събиране на други приходи, посочени в член 5, могат да бъдат откривани сметки за авансови средства, които се предоставят от счетоводителя и се поставят под отговорността на администратори на авансови средства, определени от него.

Максималната сума за всяка разходна или приходна позиция, която може да се изплати от администратор на авансови средства на трети лица, не може да надвишава определена сума, която се посочва в правилата на Евроюст за финансово прилагане за всяка разходна или приходна позиция.

Плащанията от сметки за авансови средства могат да се извършват чрез банков превод, включително чрез системата за плащания незабавно инкасо, посочена в член 66, параграф 1а, чекове или други платежни средства, в съответствие с указанията, определени от счетоводителя.

ГЛАВА 3

Отговорност на финансовите действащи лица

Раздел 1 —   Общи правила

Член 45

1.   Без това да влияе на дисциплинарните мерки, разпоредителите с бюджетни кредити по делегиране или пределегиране могат по всяко време да оттеглят делегирането или пределегирането, временно или окончателно, по силата на правомощията, с които са ги назначили.

Разпоредителят с бюджетни кредити може по всяко време да оттегли съгласието си за конкретно пределегиране.

2.   Без това да влияе на дисциплинарните мерки, Колегията може по всяко време да прекрати временно или окончателно изпълнението на задълженията на счетоводителя.

Колегията назначава временно друг счетоводител.

3.   Без това да влияе на дисциплинарните мерки, счетоводителят може по всяко време да спре временно или окончателно изпълнението на задълженията на администратори на авансови средства.

Член 46

1.   Разпоредбите на настоящата глава не засягат отговорността по наказателното право, която разпоредителят с бюджетни кредити и лицата, посочени в член 45, могат да понесат съгласно предвиденото в приложимото национално право и действащите разпоредби за защита на финансовите интереси на Общностите и за борба срещу корупцията, засягаща длъжностни лица на Общностите или длъжностни лица на държавите-членки.

2.   Всеки разпоредител с бюджетни кредити, счетоводител или администратор на авансови средства е отговорен и подлежи на дисциплинарни мерки и заплащане на компенсация, както е изложено в Правилника за персонала, без да се засягат членове 47, 48 и 49. В случай на незаконна дейност, измама или корупция, които могат да навредят на интересите на Общността, въпросът се отнася до органите и структурите, определени в действащото законодателство.

Раздел 2 —   Приложими правила за разпоредителя с бюджетни кредити и за оправомощените и вторично оправомощените разпоредители с бюджетни кредити

Член 47

1.   Разпоредителят с бюджетни кредити носи имуществена отговорност съгласно Правилника за персонала.

1а.   Имуществената отговорност възниква, по-специално ако:

а)

разпоредителят с бюджетни кредити умишлено или поради груба небрежност от своя страна установи вземания или издаде нареждания за събиране на вземания, поеме задължение за разход или подпише платежно нареждане, без да съблюдава настоящия регламент и Правилата на Евроюст за финансово прилагане;

б)

разпоредителят с бюджетни кредити умишлено или поради груба небрежност от своя страна пропусне да изготви документ, установяващ вземане, пропусне или закъснее с издаването на нареждане за събиране на вземания или закъснее с издаването на платежно нареждане, което води до възникването на гражданска отговорност на Евроюст спрямо трети лица.

2.   Ако смята, че дадено решение в кръга на неговите отговорности е нередно или противоречи на принципите на добро финансово управление, оправомощеният или вторично оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити писмено информира оправомощилия го орган. Ако в резултат на това оправомощилият го орган даде мотивирани писмени указания на оправомощения или вторично оправомощения разпоредител с бюджетни кредити да изпълни съответното решение, той е длъжен да го изпълни и не може да му бъде търсена отговорност за това.

3.   При оправомощаване разпоредителят с бюджетни кредити продължава да отговаря за ефикасността и ефективността на създадените вътрешни системи за управление и контрол и за избора на оправомощен разпоредител с бюджетни кредити.

4.   Специализираният орган за разглеждане на финансови нередности, създаден от Комисията в съответствие с член 66, параграф 4 от Общия финансов регламент, упражнява същите правомощия по отношение на Евроюст, каквито има по отношение на отделите на Комисията, освен ако Колегията не реши да създаде функционално независим орган или да участва в съвместен орган, създаден от няколко органа на Общността. За случаите, подадени от Евроюст, създаденият от Комисията специализиран орган за разглеждане на финансови нередности включва един служител на орган на Общността.

Въз основа на становището на този орган административният директор взема решение дали да започне дисциплинарно или имуществено производство. Ако съветът установи наличието на проблеми в системата, той изпраща доклад с препоръки на разпоредителя с бюджетни кредити и на вътрешния одитор на Комисията. Ако становището е насочено срещу административния директор, органът го изпраща на Колегията и на вътрешния одитор на Комисията. Административният директор се позовава, без да споменава имена, на становищата на органа в своя годишен доклад за дейността и посочва предприетите мерки за последващи действия.

5.   От всеки член на персонала може да се поиска да възстанови изцяло или частично претърпените от Евроюст вреди в резултат на сериозно нарушение от негова/нейна страна в хода или във връзка с изпълнението на служебните му/й задължения в съответствие с Правилника за персонала.

Назначаващият орган взема мотивирано решение след изпълнение на формалностите, установени в Правилника за персонала, във връзка с дисциплинарните въпроси.

Раздел 3 —   Правила, приложими за счетоводители и администратори на авансови средства

Член 48

Счетоводителят може да подлежи на дисциплинарни мерки и имуществена отговорност, както е предвидено в Правилника за персонала, по-конкретно когато:

а)

загуби или повреди парични средства, активи или документи, които са му поверени, или причини тяхното загубване или повреда поради своя небрежност;

б)

промени банкови сметки или пощенски джиро сметки, без да уведоми предварително разпоредителя с бюджетни кредити;

в)

възстанови или изплати суми, които не са в съответствие със съответните заповеди за възстановяване или плащане;

г)

не събере дължими вземания.

Член 49

Администратор на авансови средства може да подлежи на дисциплинарни действия и имуществена отговорност, както е предвидено в Правилника за персонала, по-конкретно когато:

а)

загуби или повреди парични средства, активи или документи, които са му поверени, или причини тяхното загубване или повреда поради своя небрежност;

б)

не може да предостави подходящи придружителни документи за извършени от него плащания;

в)

извърши плащания на лица, различни от тези, които имат право на това;

г)

не събере дължими вземания.

ГЛАВА 4

Операции по приходната част

Раздел 1 —   Общи разпоредби

Член 50

Евроюст представя на Комисията заявки за цялостно или частично плащане на субсидията от Общността съгласно член 15, параграф 5 при условия и периодичност, договорени с Комисията.

Член 51

Върху средствата, изплатени на Евроюст от Комисията под формата на субсидия, се начислява лихва в полза на общия бюджет.

Раздел 2 —   Разчет на вземанията

Член 52

Разчет за вземанията се прави първо от отговорния разпоредител с бюджетни кредити за всяка мярка или ситуация, която може да породи или промени сума, дължима на Евроюст.

Раздел 3 —   Установяване на вземанията

Член 53

1.   Установяването на вземане е акт, чрез който разпоредителят с бюджетни кредити или оправомощеният разпоредител с бюджетни кредити:

а)

потвърждава, че задължението съществува;

б)

установява или проверява реалността и сумата на задължението;

в)

проверява условията, при които е дължимо задължението.

2.   Всяко вземане, което се идентифицира като сигурно, с установена сума и дължимо, трябва да бъде установено с нареждане за събиране на вземания до счетоводителя, придружено от дебитно известие, изпратено до длъжника. И двата документа се изготвят и се изпращат от отговорния разпоредител с бюджетни кредити.

3.   В договорите и споразуменията за безвъзмездни средства, сключени от Евроюст, се предвижда, че по всеки дълг, който не е изплатен на датата за тази цел, посочена в дебитното известие, се начислява лихва в съответствие с Правилата за прилагане на Общия финансов регламент. Условието, при което на Евроюст се дължи лихва за просрочено плащане, включително лихвената ставка, се посочва изрично в договорите и споразуменията за безвъзмездни средства.

4.   При надлежно обосновани случаи някои рутинни приходни позиции могат да бъдат установявани предварително.

Предварителното възстановяване обхваща възстановяването на няколко отделни суми, които следователно не е необходимо да бъдат установявани поотделно.

Преди края на финансовата година разпоредителят с бюджетни кредити променя сумите, установени предварително, за да осигури тяхното съответствие на действително установените суми на вземания.

Раздел 4 —   Упълномощаване за събиране на вземания

Член 54

Упълномощаването за събиране на вземания е акт, чрез който отговорният разпоредител с бюджетни кредити нарежда на счетоводителя, като издава нареждане за събиране на вземания, да възстанови вземане, което той е установил.

Раздел 5 —   Събиране на вземания

Член 55

1.   Неправилно изплатените суми подлежат на възстановяване.

2.   Счетоводителят действа по нареждания за събиране на вземания, надлежно установени от разпоредителя с бюджетни кредити или отговорния разпоредител с бюджетни кредити. Той полага необходимото старание, за да осигури Евроюст да получи прихода си и да защити правата на Евроюст.

3.   Когато възнамерява да се откаже или частично да се откаже от събирането на установено вземане, отговорният разпоредител с бюджетни кредити се уверява, че отказът е правомерен и съответства на принципа на добро финансово управление и пропорционалност.

Този отказ се прави с надлежно обосновано решение на разпоредителя с бюджетни кредити. Разпоредителят с бюджетни кредити може да делегира вземането на такова решение само за вземанията в размер на по-малко от 5 000 EUR.

В решението за отказ от права по вземания трябва да се посочи какви действия са били предприети за осигуряване събирането на вземанията и точките от закона и фактите, на които се основава то.

4.   Отговорният разпоредител с бюджетни кредити анулира установено вземане, когато установяването на грешка по точка от закона или факт разкрива, че сумата не е правилно установена. Това анулиране се извършва по решение на отговорния разпоредител с бюджетни кредити и се обосновава по подходящ начин.

5.   Отговорният разпоредител с бюджетни кредити коригира сумата на установеното задължение с увеличаване или намаляване, когато установяването на фактическа грешка води до промяна на сумата на задължението, при условие че тази корекция не включва загуба на установеното право на Евроюст. Тази корекция се извършва по решение на отговорния разпоредител с бюджетни кредити и се обосновава по подходящ начин.

Член 56

1.   При действителното възстановяване на дължимата сума счетоводителят прави запис в отчетите и информира отговорния разпоредител с бюджетни кредити.

2.   За плащания в брой, извършени на счетоводителя, се издава разписка.

Член 57

1.   Ако действителното събиране на вземания не е извършено до датата на падежа, посочена в дебитното известие, счетоводителят информира отговорния разпоредител с бюджетни кредити и незабавно започва процедура за осъществяване на събирането на вземания чрез всички средства, предвидени от закона, включително, когато е уместно, чрез компенсиране и, ако това не е възможно, чрез принудително събиране на вземания.

2.   Счетоводителят възстановява суми чрез компенсирането им срещу равностойни искове, които Евроюст има срещу длъжник, който сам има иск срещу Евроюст, определен за сигурен, за определена сума и дължим, при условие че компенсирането е възможно по закон.

Член 58

Счетоводителят, в сътрудничество с отговорния разпоредител с бюджетни кредити, може да разреши допълнителен срок за плащане само по писмена молба на длъжника, с надлежно посочване на причините, при положение че са изпълнени следните две условия:

а)

длъжникът се задължава да плаща лихва в размера, посочен в член 86 от Правилата за прилагане на Общия финансов регламент, за целия разрешен период на удължаването, считано от датата, посочена в дебитното известие;

б)

за да бъдат защитени интересите на Евроюст, длъжникът предоставя финансова гаранция, която покрива и сумата на главницата, и лихвата.

Член 58а

Счетоводителят води списък на несъбраните дължими суми, в който вземанията на Евроюст се групират по датата на издаване на нареждането за събиране на вземания. Той посочва и решенията за отказ или частичен отказ от събиране на установени суми. Списъкът се добавя към доклада на Евроюст за бюджетното и финансовото управление.

Евроюст съставя списък на своите вземания, като посочва имената на длъжниците и размера на дълга, когато на длъжника е било наредено да плати чрез влязло в сила съдебно решение и когато една година след неговото произнасяне не е било направено никакво или съществено плащане. Списъкът се публикува, като се вземе предвид съответното законодателство за защита на данните.

Член 58б

Вземанията на Евроюст от трети лица и вземанията на трети лица от Евроюст подлежат на давностен срок от пет години, който се посочва в договорите и споразуменията за безвъзмездни средства, сключени от Евроюст.

Раздел 6 —   Специална разпоредба, валидна за такси и начисления

Член 59

Когато Евроюст събира таксите, посочени в член 5, буква а), в началото на всяка финансова година се прави обща предварителна прогноза за постъпленията от такива такси.

Когато таксите са изцяло определени със законов акт или решения на Колегията, разпоредителят с бюджетни кредити може да не издава нареждания за събиране на вземания, а направо да състави дебитни известия след установяване на размера на вземането. В този случай се регистрират всички подробности за вземането на Евроюст. Счетоводителят води списък на всички дебитни известия и посочва броя на дебитните известия и общата сума в доклада на Евроюст за бюджетното и финансовото управление.

Когато Евроюст използва отделна система за фактуриране, счетоводителят редовно и поне веднъж в месеца вписва в сметките натрупаната сума от получени такси.

Като общо правило Евроюст предоставя услуги по силата на възложените му задачи само след заплащане на дължимите такси в пълен размер. Когато по изключение е предоставена услуга без предварително заплащане на дължимата такса, се прилагат разпоредбите на раздели 3, 4 и 5 от настоящата глава.

ГЛАВА 5

Операции по разходната част

Член 60

1.   По всяка позиция от разходната част се поемат задължения и тя се проверява, разрешава и заплаща.

2.   Всяко задължение за разход се предхожда от решение за финансиране. Това не важи за работа по казуси.

3.   Работната програма на Евроюст е равностойна на решение за финансиране за дейностите, които обхваща, при условие че те са ясно идентифицирани и определящите критерии са посочени точно. Работната програма включва подробни цели и показатели за резултатите.

4.   Административните бюджетни кредити могат да бъдат реализирани без предварително решение за финансиране.

Раздел 1 —   Задължение за разход

Член 61

1.   Бюджетното задължение е операция, при която се резервират бюджетните кредити, необходими за покриване на последващи плащания, с което да се изпълни правен ангажимент.

2.   Правният ангажимент е акт, с който отговорният разпоредител с бюджетни кредити поема или установява задължение, в резултат на което се прави начисление по бюджета.

3.   Бюджетното задължение е отделно, когато бенефициерът и сумата на разхода са известни.

4.   Бюджетното задължение е глобално, когато поне един от елементите, необходими за идентифициране на отделното задължение, не е известен.

5.   Бюджетното задължение е предварително, когато е предназначено да покрие обичайните административни разходи и когато или сумата, или финансовите бенефициери не са окончателно известни.

Предварителното бюджетно задължение се реализира или чрез поемането на един или няколко отделни правни ангажимента, които пораждат право на последващи плащания, или в изключителни случаи, свързани с разходи за управлението на персонала директно чрез плащания.

Член 62

1.   По отношение на всяка мярка, която може да породи разход за сметка на бюджета, отговорният разпоредител с бюджетни кредити трябва първо да поеме бюджетно задължение, преди да поеме правен ангажимент спрямо трети лица.

2.   Глобалните бюджетни задължения покриват всички разходи по съответните индивидуални правни ангажименти, поети до 31 декември на година N + 1.

Индивидуалните правни ангажименти във връзка с индивидуални или временни бюджетни задължения се поемат до 31 декември на година N.

В края на периодите, посочени в първа и втора алинея, неусвоеният остатък по тези бюджетни задължения се отменя от отговорния разпоредител с бюджетни кредити.

3.   Правните ангажименти, поети за дейности, които надхвърлят една финансова година, и съответните бюджетни задължения, освен в случай на разходи за персонала, имат крайна дата за изпълнение, определена съобразно принципа за добро финансово управление.

Всички части на тези задължения, които не са били изпълнени шест месеца след този краен срок, се отменят в съответствие с член 11.

Размерът на бюджетно задължение, съответстващо на правен ангажимент, за което не е извършвано плащане по смисъла на член 67 в продължение на период от три години след датата на подписването на правния ангажимент, се отменя.

Член 63

Когато приема бюджетно задължение, отговорният разпоредител с бюджетни кредити трябва да е сигурен, че:

а)

разходът е начислен по правилната позиция от бюджета;

б)

бюджетните кредити са налични;

в)

разходът съответства на Финансовите правила на Евроюст;

г)

е спазен принципът на добро финансово управление.

Раздел 2 —   Потвърждаване на разход

Член 64

Потвърждаването на разход е акт, с който отговорният разпоредител с бюджетни кредити:

а)

проверява съществуването на правото на кредитора;

б)

проверява условията, при които се дължи плащане;

в)

установява или проверява реалността и сумата на иска.

Член 65

1.   Потвърждаването на който и да е разход се основава на оправдателни документи, потвърждаващи правото на кредитора, въз основа на декларация за действително предоставени услуги, действително извършени доставки или действително извършена работа, или въз основа на други документи, оправдаващи плащането.

2.   Решението за потвърждаване се изразява чрез подписване на ваучер „предадено за плащане“ от отговорния разпоредител с бюджетни кредити.

3.   В система без използване на компютри „предадено за плащане“ приема формата на печат, включващ подписа на отговорния разпоредител с бюджетни кредити. В система с използване на компютри „предадено за плащане“ приема формата на потвърждение с използване на личната парола на отговорния разпоредител с бюджетни кредити.

Раздел 3 —   Разрешаване на разход

Член 66

1.   Разрешаването на разход е акт, с който отговорният разпоредител с бюджетни кредити чрез издаване на платежно нареждане нарежда на счетоводителя да плати разходна позиция, която той е потвърдил.

1а.   Когато се извършват периодични плащания във връзка с извършени услуги, включително наем, или доставка на стоки и в зависимост от извършения от него анализ на риска, разпоредителят с бюджетни кредити може да нареди използването на система за плащания незабавно инкасо.

2.   Платежното нареждане трябва да има дата и да бъде подписано от отговорния разпоредител с бюджетни кредити, а след това да бъде изпратено на счетоводителя. Оправдателните документи се задържат от отговорния разпоредител с бюджетни кредити в съответствие с член 38, параграф 6.

3.   Когато е необходимо, платежното нареждане, изпратено на счетоводителя, се придружава от документ, който удостоверява, че стоките са включени в инвентарните списъци, посочени в член 90, параграф 1.

Раздел 4 —   Плащане на разход

Член 67

1.   Плащането се извършва при представяне на доказателство, че съответното действие е извършено в съответствие с разпоредбите на основния акт по смисъла на член 49 от Общия финансов регламент или договор, или споразумение за безвъзмездни средства и обхваща една от следните операции:

а)

плащане на цялата дължима сума;

б)

плащане на дължимата сума по един от следните начини:

i)

предварително финансиране, което може да бъде разделено на няколко плащания;

ii)

едно или няколко междинни плащания;

iii)

плащане на салдо по дължими суми.

Предварителното финансиране се отчита изцяло или частично спрямо междинните плащания.

Цялото предварително финансиране и междинните плащания се отчитат спрямо плащането на салдото.

2.   В отчетите се прави разграничение между различните видове плащания, посочени в параграф 1, в момента, в който те се извършват.

Член 68

Плащането на разход се извършва от счетоводителя в рамките на лимитите на разполагаемите средства.

Раздел 5 —   Времеви ограничения за разходни операции

Член 69

Потвърждаването, разрешаването и плащането на разход трябва да се извършат в рамките на времевите ограничения, определени във и в съответствие с разпоредбите на правилата за прилагане на Общия финансов регламент.

ГЛАВА 6

ИТ системи

Член 70

Когато приходните и разходните операции се управляват чрез компютърни системи, документите могат да бъдат подписвани чрез компютризирана или електронна процедура.

ГЛАВА 7

Вътрешен одитор

Член 71

Евроюст има функция за вътрешен одит. Вътрешният одитор се назначава и упражнява правомощията си в съответствие с член 38, параграфи 2 и 3 от Решението за Евроюст.

Член 72

1.   Вътрешният одитор консултира Евроюст по въпроси, свързани с рискове, чрез издаване на независими становища за качеството на системите за управление и контрол и чрез издаване на препоръки за подобряване на условията за изпълнение на операциите и насърчаване на добро финансово управление.

Той отговаря:

а)

за оценяване на пригодността и ефективността на системите за вътрешно управление и резултатите от работата на отделите при изпълнение на програми и действия, чрез позоваване на рисковете, свързани с тях; и

б)

за оценяване на ефикасността и ефективността на системите за вътрешен контрол и одит, приложими за всяка операция по изпълнението на бюджета.

2.   Вътрешният одитор изпълнява задълженията си по отношение на всички дейности и отдели на Евроюст. Той има право на пълен и неограничен достъп до цялата информация, необходима за изпълнението на служебните му задължения.

3.   Вътрешният одитор докладва пред Колегията и административния директор своите изводи и препоръки. Те осигуряват предприемането на действия по препоръките, дадени в резултат на одитите.

4.   Вътрешният одитор представя на Евроюст годишен доклад за вътрешен одит, в който са изложени, между другото, броят и видът на проведените вътрешни одити, направените препоръки и предприетите действия по тези препоръки. В годишния доклад се упоменават и всякакви проблеми на системата, установени от специализирания орган, създаден съгласно член 66, параграф 4 от Общия финансов регламент.

5.   Всяка година Евроюст изпраща на органа, отговорен за освобождаването от отговорност, и на Комисията доклад, изготвен от административния директор и обобщаващ броя и вида на проведените от вътрешния одитор вътрешни одити, направените препоръки и действията, предприети по тези препоръки.

6.   Настоящият член не се прилага за работата и документите по казуси.

Член 73

Отговорността на вътрешния одитор за действията, предприети при изпълнение на неговите служебни задължения, се определя в правилата на Евроюст за финансово прилагане и в съответствие с член 87 от Общия финансов регламент.

ДЯЛ V

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Член 74

1.   По отношение на обществените поръчки се прилагат съответните разпоредби на Общия финансов регламент и правилата за прилагане на Общия финансов регламент при съблюдаване на параграфи 4—7 от настоящия член.

2.   Евроюст може по свое искане да бъде включен като възложител при възлагането на договори от Комисията или междуинституционални договори и при възлагането на договори от други органи на Общностите.

3.   Евроюст участва в общата централна база данни, създадена и управлявана от Комисията съгласно член 95 от Общия финансов регламент.

4.   Евроюст може, без да използва процедура за възлагане на обществени поръчки, да сключи договор с Комисията, с междуинституционалните служби и с Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, създаден с Регламент (ЕО) № 2965/94 на Съвета (6), за доставка на стоки, предоставяне на услуги или извършване на дейности, каквито те предлагат.

5.   Евроюст има право да се присъедини или да се възползва от процедурите за възлагане на обществени поръчки, предприети от държавата домакин или от международна организация, при условие че в своите процедури за обществени поръчки те прилагат стандарти, които осигуряват гаранции, равностойни на международно приетите стандарти, конкретно свързани с прозрачността, липсата на дискриминация и предотвратяването на конфликт на интереси.

Административният директор единствен е овластен да признае равностойността на гаранциите с международно приетите стандарти.

6.   За прилагането на член 101 от Общия финансов регламент поканата за участие в тръжна процедура предвижда, че Евроюст може, преди да се подпише договорът, да се откаже от поръчката или да отмени процедурата по възлагането, без кандидатите или оферентите да имат право на обезщетение.

7.   За прилагането на член 103 от Общия финансов регламент поканите за участие в тръжна процедура, стартирани от Евроюст, предвиждат, че той може да преустанови процедурата и да предприеме всички необходими мерки, включително отмяна на процедурата, съгласно условията, посочени в същия член.

За прилагането на член 103 от Общия финансов регламент договорите, сключени от Евроюст с икономическите оператори, постановяват, че той може да вземе мерките, посочени в споменатия член, съгласно условията в същия този член.

ДЯЛ VA

ПРОЕКТИ СЪС СЪЩЕСТВЕНО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Член 74а

В най-кратък срок Колегията уведомява бюджетния орган за намерението си да изпълни какъвто и да е проект, който може да окаже съществено финансово отражение върху финансирането на административния му бюджет, по-специално всички проекти, свързани със собственост, като вземането под наем или закупуването на сгради. Тя информира Комисията за това.

Ако един от клоновете на бюджетния орган възнамерява да излезе със становище, в срок две седмици след получаване на информацията за проекта той уведомява Евроюст за намерението си да излезе със становище. В случай че не получи отговор, Евроюст може да пристъпи към извършване на заплануваната операция.

Това становище се изпраща на Евроюст в срок четири седмици от уведомлението съгласно втора алинея.

ДЯЛ VБ

ЕКСПЕРТИ

Член 74б

Член 265а от Правилата за прилагане на Общия финансов регламент се прилага mutatis mutandis за подбора на експерти. На тези експерти се плаща фиксирана сума за оказване на помощ на Евроюст, по-специално при оценяване на предложенията и заявленията за безвъзмездни средства или офертите за обществени поръчки, и за оказване на техническа помощ при наблюдението и окончателната оценка на проектите. Евроюст може да използва списъците, съставени от Комисията или други органи на Общностите.

ДЯЛ VI

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ЕВРОЮСТ

Член 75

1.   Когато Евроюст отпуска безвъзмездни средства на обществени органи за изпълнение на задачите на Евроюст в съответствие с член 3 от Решението за Еврюст, за изпълнение на задачите на Европейската съдебна мрежа в съответствие с член 26, параграф 2, буква б) от Решението за Евроюст или чрез делегиране от Комисията съгласно член 54, параграф 2, буква б) от Общия финансов регламент, се прилагат правилата за прилагане на Общия финансов регламент при съблюдаване на параграфи 2 и 3 от настоящия член.

2.   Безвъзмездните средства се обхващат от писмени споразумения между Евроюст и бенефициера.

3.   За прилагането на член 119, параграф 2 от Общия финансов регламент споразуменията за безвъзмездни средства, сключени от Евроюст, постановяват, че той може да спре, намали или преустанови отпускането на безвъзмездни средства в случаите, предвидени с член 183 от правилата за прилагане на Общия финансов регламент, след като на бенефициера е била предоставена възможността да представи своите съображения.

ДЯЛ VII

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОТЧЕТИТЕ И СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

ГЛАВА 1

Представяне на отчетите

Член 76

Годишните отчети на Евроюст включват:

а)

финансовите отчети на Евроюст;

б)

отчетите за изпълнение на бюджета.

Отчетите на Евроюст се придружават от доклад за бюджетното и финансовото управление през годината. Докладът отчита, между другото, степента на усвояване на бюджетните кредити, като съдържа и обобщена информация за трансферите на бюджетни кредити между различните бюджетни позиции.

Член 77

Отчетите трябва да съответстват на правилата и да бъдат точни и изчерпателни, както и да предоставят вярна и честна картина:

а)

по отношение на финансовите отчети, на активите и пасивите, начисленията и доходите, правата на вземания и задължения, които не са показани като активи или пасиви, и движението на паричните потоци;

б)

по отношение на докладите за изпълнение на бюджета, за операциите по приходната и разходната част.

Член 78

Финансовите отчети се изготвят в съответствие с общоприетите счетоводни принципи, посочени в правилата за прилагане на Общия финансов регламент, а именно:

а)

на база действащо предприятие;

б)

предпазливост;

в)

последователност на счетоводните методи;

г)

сравнимост на информацията;

д)

същественост;

е)

без компенсиране;

ж)

действителност пред привидност;

з)

отчитане с натрупване.

Член 79

1.   В съответствие с принципа на отчитането с натрупване финансовите отчети трябва да показват начисленията и приходите за финансовата година, независимо от датата на плащане или събиране на вземане.

2.   Стойността на активите и пасивите се определя в съответствие с правилата за остойностяване, предвидени в счетоводните методи, посочени в член 132 от Общия финансов регламент.

Член 80

1.   Финансовите отчети се представят в евро и включват:

а)

баланс и сметка за стопанския резултат, които представят активите и пасивите, финансовото състояние и стопанския резултат към 31 декември на предишната година; те се представят в съответствие със структурата, изложена в Директивата на Съвета относно годишните отчети на определени типове търговски дружества, но като се взема предвид специфичното естество на дейността на Евроюст;

б)

таблица за паричните потоци, показваща събраните и изплатените суми през годината и крайната касова позиция;

в)

отчет за промените в капитала, представящ подробно увеличенията и намаленията през годината за всяка позиция от капиталовите сметки.

2.   Приложението към финансовите отчети трябва да допълва и коментира информацията, представена в отчетите, посочени в параграф 1, и трябва да предоставя цялата допълнителна информация, предписана в международно приетата счетоводна практика, когато тази информация е свързана с дейността на Евроюст.

Член 81

Отчетите за изпълнението на бюджета се представят в евро. Те включват:

а)

сметка за бюджетния резултат, която показва всички бюджетни операции за годината по отношение на приходите и разходите; структурата на представянето ѝ трябва да бъде същата като на самия бюджет;

б)

приложение към сметката за бюджетния резултат, което допълва и коментира информацията, дадена в сметката.

Член 82

Счетоводителят изпраща на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата до 1 март на следващата година предварителните отчети заедно с доклада за бюджетното и финансовото управление през годината, посочен в член 76 от настоящото решение, така че счетоводителят на Комисията да може да консолидира отчетите съгласно предвиденото в член 128 от Общия финансов регламент.

Не по-късно от 31 март на следващата година счетоводителят изпраща доклада за бюджетното и финансовото управление също на Европейския парламент и на Съвета.

Член 83

1.   Съгласно член 129, параграф 1 от Общия финансов регламент Сметната палата, не по-късно от 15 юни на следващата година, представя своите съображения по предварителните отчети на Евроюст.

2.   След като получи съображенията на Сметната палата по предварителните отчети на Евроюст, административният директор изготвя окончателните отчети на Евроюст в съответствие с член 43, за което той носи отговорност, и ги изпраща на Колегията, която дава становище по тях.

3.   Административният директор изпраща окончателните отчети заедно със становището на Колегията на счетоводителя на Комисията, на Сметната палата, на Европейския парламент и на Съвета най-късно до 1 юли на следващата година; гореспоменатите документи се изпращат в срок от две седмици, ако наблюденията на Сметната палата са получени по-късно от 15 юни.

4.   Окончателните отчети на Евроюст, консолидирани с тези на Комисията, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз до 15 ноември на следващата финансова година.

5.   Административният директор изпраща на Сметната палата отговор на съображенията, включени в годишния ѝ доклад, най-късно до 30 септември на следващата година. Отговорите на Евроюст се изпращат едновременно и на Комисията.

ГЛАВА 2

Счетоводна отчетност

Раздел 1 —   Общи разпоредби

Член 84

1.   Счетоводната система на Евроюст е системата, която служи за организиране на бюджетната и финансовата информация по такъв начин, че да могат да се въвеждат, архивират и регистрират цифри.

2.   Отчетите се състоят от общи отчети и бюджетни отчети. Тези отчети се водят в евро на база календарна година.

3.   Цифрите в общите отчети и бюджетните отчети се приемат при приключването на бюджетната година, така че да могат да се изготвят отчетите, посочени в глава 1.

4.   Независимо от параграфи 2 и 3 разпоредителят с бюджетни кредити може да води аналитични отчети.

Член 85

Счетоводните правила и методи и хармонизираният сметкоплан, които се прилагат от Евроюст, се приемат от счетоводителя на Комисията в съответствие с член 133 от Общия финансов регламент.

Раздел 2 —   Общи отчети

Член 86

Общите отчети документират, в хронологичен ред по метода на двустранното счетоводство, всички събития и операции, които засягат стопанското и финансовото състояние и активите и пасивите на Евроюст.

Член 87

1.   Движението по сметките и салдата се вписват в счетоводни книги.

2.   Всички счетоводни записи, включително корекции по сметките, се базират на оправдателните документи, на които се позовават.

3.   Счетоводната система трябва да бъде такава, че да оставя маркер за проследяване на всички счетоводни записи.

Член 88

Счетоводителят на Евроюст, след приключването на бюджетната година и преди датата на представяне на окончателните отчети, прави евентуални корекции, които, без да включват плащане или събиране по отношение на годината, са необходими за вярно и честно представяне на отчетите в съответствие с правилата.

Раздел 3 —   Бюджетни отчети

Член 89

1.   Бюджетните отчети осигуряват подробно документиране на изпълнението на бюджета.

2.   За целите на параграф 1 бюджетните отчети документират всички бюджетни операции по приходната и разходната част, предвидени в дял IV от настоящия регламент.

ГЛАВА 3

Инвентарни списъци на имуществото

Член 90

1.   Евроюст води инвентарни списъци на имуществото, показващи количеството и стойността на всички материални, нематериални и финансови активи, съставляващи имуществото на Евроюст, в съответствие с модела, изготвен от счетоводителя на Комисията.

Евроюст проверява дали записите в инвентарните списъци отговарят на действителното положение.

2.   Продажбата на движимо имущество се обявява по подходящ начин.

ДЯЛ VIII

ВЪНШЕН ОДИТ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ГЛАВА 1

Външен одит

Член 91

Сметната палата проверява подробно отчетите на Евроюст в съответствие с член 248 от Договора за ЕО.

Член 92

1.   Евроюст изпраща на Сметната палата бюджета, след като бъде окончателно приет. Той информира Сметната палата в най-кратък срок за всички решения и действия съгласно членове 10, 14, 19 и 23.

2.   Евроюст изпраща на Сметната палата приетите от него вътрешни финансови правила.

3.   Сметната палата бива информирана за назначаването на разпоредители с бюджетни кредити, счетоводители и администратори на авансови средства и за решенията за делегиране на правомощия по член 34, член 43, параграфи 1 и 4 и член 44.

Член 93

Подробната проверка, извършвана от Сметната палата, се урежда в членове от 139 до 144 от Общия финансов регламент. Тази подробна проверка се прави по начин, който предпазва чувствителните данни, свързани с казуси.

ГЛАВА 2

Освобождаване от отговорност

Член 94

1.   По препоръка на Съвета Европейският парламент освобождава административния директор от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N преди 30 април на година N + 2. Административният директор информира Колегията за съображенията на Европейския парламент, съдържащи се в резолюцията, която придружава решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

2.   Ако датата, предвидена в параграф 1, не може да бъде спазена, Европейският парламент или Съветът информира административния директор за причините за отлагането.

3.   Ако Европейският парламент отложи решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, в сътрудничество с Колегията административният директор полага всички усилия да предприеме мерки в най-кратък срок за премахване или улесняване на премахването на пречките пред вземането на това решение.

Член 95

1.   Решението за освобождаване от отговорност обхваща отчетите за всички приходи и разходи на Евроюст, полученото салдо и активите и пасивите на Евроюст, показани във финансовия отчет.

2.   С оглед на освобождаването от отговорност Европейският парламент, след като Съветът направи това, разглежда сметките и финансовите отчети на Евроюст. Той разглежда също така годишния доклад на Сметната палата заедно с отговорите на административния директор на Евроюст, всички съответни специални доклади на Сметната палата по отношение на въпросната финансова година и декларацията на Сметната палата, уверяваща в надеждността на отчетите и законността и редовността на транзакциите по тях.

3.   Административният директор представя на Европейския парламент, по искане на последния, по същия начин, както е предвидено в член 146, параграф 3 от Общия финансов регламент, всякаква информация, необходима за безпроблемното прилагане на процедурата за освобождаване от отговорност за въпросната година.

Член 96

1.   Административният директор предприема необходимите стъпки за действие по съображенията, придружаващи решението на Европейския парламент за освобождаване от отговорност, и по коментарите, придружаващи препоръката за освобождаване от отговорност, приета от Съвета, като взема предвид задачите на Евроюст.

2.   По искане на Европейския парламент или на Съвета административният директор докладва за мерките, взети в светлината на тези съображения и коментари. Той изпраща копие от същия доклад до Комисията и Сметната палата.

ДЯЛ IX

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 97

Европейският парламент, Съветът и Комисията са оправомощени да получават всякаква необходима информация или обяснения по бюджетни въпроси в сферата на тяхната компетентност.

Член 98

Колегията, доколкото е необходимо и с предварителното съгласие на Комисията, приема подробни правила за прилагането на Финансовия регламент на Евроюст по предложение на неговия административен директор.

Член 99

Настоящото решение влиза в сила в деня, следващ деня на приемането му от Колегията, и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. То заменя решението за финансовия регламент на Евроюст, прието на 20 април 2006 г.

Съставено в Хага на 27 март 2009 година.

Председател на Евроюст

José Luís LOPES DA MOTA


(1)  ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 44.

(3)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(4)  ОВ L 181, 10.7.2008 г., стр. 23.

(5)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 314, 7.12.1994 г., стр. 1.