ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.274.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 274

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
20 октомври 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 974/2009 на Комисията от 19 октомври 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 975/2009 на Комисията от 19 октомври 2009 година за изменение на Директива 2002/72/ЕО относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни ( 1 )

3

 

*

Регламент (ЕО) № 976/2009 на Комисията от 19 октомври 2009 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мрежовите услуги

9

 

*

Регламент (ЕО) № 977/2009 на Комисията от 19 октомври 2009 година относно одобряване на незначителни изменения на наименование, вписано в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Boerenkaas (ХТСХ)]

19

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за изменение на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността ( 1 )

25

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Европейски парламент и Съвет

 

 

2009/764/ЕО

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

28

 

 

Комисия

 

 

2009/765/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 октомври 2009 година относно искането на Франция за освобождаване от данъка за превозните средства по член 6, параграф 2, буква б) от Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури (нотифицирано под номер C(2009) 7761)  ( 1 )

30

 

 

2009/766/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 16 октомври 2009 година относно хармонизирането на радиочестотните обхвати 900 MHz и 1800 MHz за наземни системи за предоставяне на общоевропейски електронни съобщителни услуги в Общността (нотифицирано под номер C(2009) 7801)  ( 1 )

32

 

 

2009/767/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 16 октомври 2009 година за определяне на мерки, улесняващи прилагането на процедури с помощта на електронни средства чрез единични звена за контакт в съответствие с Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар (нотифицирано под номер C(2009) 7806)  ( 1 )

36

 

 

Европейска централна банка

 

 

2009/768/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 6 октомври 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ (ЕЦБ/2009/22)

38

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2009/769/ОВППС на Съвета от 19 октомври 2009 година за изменение на Съвместно действие 2007/405/ОВППС на Съвета относно полицейската мисия на Европейския съюз по реформата на сектора за сигурност (РСС) и неговото взаимодействие с правосъдието в Демократична република Конго (EUPOL ДР Конго)

45

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

20.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 274/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 974/2009 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 20 октомври 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

54,3

MK

27,3

TR

89,8

ZZ

57,1

0707 00 05

MK

31,4

TR

92,8

ZZ

62,1

0709 90 70

TR

81,6

ZZ

81,6

0805 50 10

AR

53,7

CL

83,5

TR

77,6

US

56,3

ZA

77,9

ZZ

69,8

0806 10 10

BR

220,9

EG

80,3

TR

112,4

US

205,1

ZZ

154,7

0808 10 80

AU

175,3

CL

86,9

CN

78,3

MK

16,1

NZ

83,2

US

103,9

ZA

73,6

ZZ

88,2

0808 20 50

CN

60,6

TR

85,0

ZA

70,1

ZZ

71,9


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


20.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 274/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 975/2009 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2009 година

за изменение на Директива 2002/72/ЕО относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (1), и по-специално член 5, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2002/72/ЕО на Комисията от 6 август 2002 г. относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни (2) се установява списък на Общността с мономери и други изходни вещества, които могат да бъдат използвани при производството на материали и предмети от пластмаси. Неотдавна Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) изготви положително научно становище за нови мономери и изходни вещества и вследствие на това е целесъобразно те да бъдат включени в съществуващия списък.

(2)

Директива 2002/72/ЕО също така съдържа списък на Общността с добавки, които могат да бъдат използвани при производството на материали и предмети от пластмаси. Неотдавна Органът изготви положително научно становище за нови добавки и вследствие на това е целесъобразно те да бъдат включени в съществуващия списък.

(3)

Поради това Директива 2002/72/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(4)

Съгласно член 4, параграф 1 от Директива 2002/72/ЕО списъкът с добавки на Общността, включен в приложение III към посочената директива, ще се превърне в позитивен списък от 1 януари 2010 г. Вследствие на това заглавията в приложение III към посочената директива следва да не препращат повече към „непълен“ списък на добавките.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II, III, IVa, V и VI към Директива 2002/72/ЕО се изменят съгласно приложения I—V към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 220, 15.8.2002 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В таблицата в приложение II, раздел А от Директива 2002/72/ЕО се вмъкват следните редове по ред на номерата:

Реф. №

CAS №

Наименование

Ограничения и/или спецификации

(1)

(2)

(3)

(4)

„14627

0000117-21-5

3-хлорофталов анхидрид

ГСМ = 0,05 mg/kg (изразена като 3-хлорофталова киселина)

14628

0000118-45-6

4-хлорофталов анхидрид

ГСМ = 0,05 mg/kg (изразена като 4-хлорофталова киселина)

14876

0001076-97-7

1,4-циклохександикарбоксилна киселина

ГСМ = 5 mg/kg

Да се използва само при производството на полиестери

18117

0000079-14-1

гликолова киселина

Да се използва само при непряк контакт с храни през слой от полиетиленов терефталат (PET)

19965

0006915-15-7

ябълчена киселина

Да се използва само като съмономер в алифатни полиестери в максимално съдържание от 1 % на моларна основа

21498

0002530-85-0

[3-(метакрилокси) пропил]триметоксисилан

ГСМ = 0,05 mg/kg

Да се използва само като агент за повърхностна обработка на неорганични пълнители“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение III към Директива 2002/72/ЕО се изменя, както следва:

1.

Думата „непълен“ се заличава от общото заглавие на приложение III, както и от заглавията на раздели А и Б.

2.

В раздел А се вмъкват следните редове по ред на номерата:

Реф. №

CAS №

Наименование

Ограничения и/или спецификации

(1)

(2)

(3)

(4)

„30607

киселини, C2-C24, алифатни, линейни, монокарбоксилни, от естествени масла и мазнини, литиева сол

ОГСМ = 0,6 mg/kg (изразена като литий) (8)

33105

0146340-15-0

алкохоли, C12-C14, вторични, β-(2-хидроксиетокси), етоксилирани

ГСМ = 5 mg/kg (44)

33535

0152261-33-1

α-алкени(C20-C24) съполимер с малеинов анхидрид, продукт на реакция с 4-амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин

Да не се използва за предмети в контакт с мазни храни, за които е установен симулатор D

Да не се използва в контакт с алкохолни храни

38550

0882073-43-0

бис(4-пропилбензилиден)пропилсорбитол

ГСМ = 5 mg/kg (в това число сборът от неговите хидролизни продукти)

40155

0124172-53-8

N,N’-бис(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил)-N,N’-диформилхексаметилендиамин

ГСМ = 0,05 mg/kg (1) (44)

49080

0852282-89-4

N-(2,6-диизопропилфенил)-6-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]-1H-бензо[де]изокинолин-1,3(2H)-дион

ГСМ = 0,05 mg/kg (39) (45) (46)

Да се използва само в полиетиленов терефталат (PET)

60027

хидрогенирани хомополимери и/или съполимери, съставени от 1-хексен и/или 1-октен и/или 1-децен и/или 1-додецен и/или 1-тетрадецен (Mw: 440-12 000)

Да не се използва за предмети в контакт с мазни храни, за които е установен симулатор D

В съответствие със спецификациите, установени в приложение V

62215

0007439-89-6

желязо

ГСМ = 48 mg/kg

68119

неопентил гликол, диестери и моноестери с бензоена киселина и 2-етилхексанова киселина

ГСМ = 5 mg/kg

Да не се използва за предмети в контакт с мазни храни, за които е установен симулатор D

72141

0018600-59-4

2,2’-(1,4-фенилен)бис[4H-3,1-бензоксазин-4-он]

ГСМ = 0,05 mg/kg (в това число сбора от неговите хидролизни продукти)

76807

00073018-26-5

полиестер на адипиновата киселина с 1,3-бутандиол, 1,2-пропандиол и 2-етил-1-хексанол

ГСМ = 30 mg/kg

77708

полиетиленгликол (ЕО = 1-50) етери на първични алкохоли (C8-C22) с права и разклонена верига

ГСМ = 1,8 mg/kg

В съответствие със спецификациите, установени в приложение V

80077

0068441-17-8

оксидирани полиетиленови восъци

ГСМ = 60 mg/kg

80350

0124578-12-7

поли(12-хидроксистеаринова киселина)-полиетиленимин съполимер

Да се използва само в полиетиленов терефталат (PET), полистирен (PS), удароустойчив полистирен (HIPS) и полиамид (PA) до 0,1 тегл. %.

В съответствие със спецификациите, установени в приложение V

80480

0090751-07-8; 0082451-48-7

поли(6-морфолино-1,3,5-триазин-2,4-диил)-[(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил)имино)]-хексаметилен-[(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил)имино)]

ГСМ = 5 mg/kg (47)

В съответствие със спецификациите, установени в приложение V

80510

1010121-89-7

поли(3-нонил-1,1-диоксо-1-тиопропан-1,3-диил)-блок-поли(x-олеил-7-хидрокси-1,5-дииминооктан-1,8-диил), смес за обработка с x = 1 и/или 5, неутрализирана с додецилбензенсулфонова киселина

Да се използва само като помощно средство при полимеризацията на полиетилен (PE), полипропилен (PP) и полистирен (PS)

91530

серноянтарна киселина, алкилни (C4-C20) или циклохексилни диестери, соли

ГСМ = 5 mg/kg

91815

серноянтарна киселина, моноалкилни (C10-C16) полиетиленгликолови естери, соли

ГСМ = 2 mg/kg

92200

0006422-86-2

терефталова киселина, бис (2-етилхексил)естер

ГСМ = 60 mg/kg

92470

0106990-43-6

N,N’,N”,N”-тетракис(4,6-бис(N-бутил-(N-метил-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)амино)триазин-2-ил)-4,7-диазадекан-1,10-диамин

ГСМ = 0,05 mg/kg

92475

0203255-81-6

3,3’,5,5’-тетракис(терт-бутил)-2,2’-дихидроксибифенил, цикличен естер с [3-(3-терт-бутил-4-хидрокси-5-метилфенил)пропил]оксифосфонова киселина

ГСМ = 5 mg/kg (изразена като сбора от фосфитната и фосфатната форма на веществото и хидролизните продукти)

93450

титанов диоксид, с покритие от съполимер на n-октилтрихлоросилан и [аминотрис(метиленфосфонова киселина), пентанатриева сол]

В съответствие със спецификациите, установени в приложение V

94000

0000102-71-6

триетаноламин

ГСМ = 0,05 mg/kg (в това число добавен хидрохлорид)

94425

0000867-13-0

триетил фосфоноацетат

Да се използва само в полиетиленов терефталат (PET)

94985

триметилолпропан, триестери и диестери, смесени с бензоена киселина и 2-етилхексанова киселина

ГСМ = 5 mg/kg

Да не се използва за предмети в контакт с мазни храни, за които е установен симулатор D“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

В приложение IVa към Директива 2002/72/ЕО се вмъкват следните редове по ред на номерата:

РЕФ. №

CAS №

Наименование

„49080

852282-89-4

N-(2,6-диизопропилфенил)-6-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]-1H-бензо[де]изохинолин-1,3(2H)-дион

72141

0018600-59-4

2,2′-(1,4-фенилен)бис[4H-3,1-бензоксазин-4-он]

76807

0007308-26-5

полиестер на адипиновата киселина с 1,3-бутандиол, 1,2-пропандиол и 2-етил-1-хексанол

92475

0203255-81-6

3,3′,5,5′-тетракис(терт-бутил)-2,2′-дихидроксибифенил, цикличен естер с [3-(3-терт-бутил-4-хидрокси-5-метилфенил)пропил]оксифосфонова киселина“


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

В приложение V, част Б от Директива 2002/72/ЕО се вмъкват следните редове по ред на номерата:

Реф. №

Други спецификации

„60027

хидрогенирани хомополимери и/или съполимери, съставени от 1-хексен и/или 1-октен и/или 1-децен и/или 1-додецен и/или 1-тетрадецен (Mw: 440-12 000)

Средно молекулно тегло, не по-ниско от 440 Da (далтона)

Вискозитет при 100 °C, не по-малък от 3,8 cSt (3,8 x 10-6 m2/s)

77708

полиетиленгликол (ЕО = 1-50) етери на първични алкохоли (C8-C22) с права и разклонена верига

Максимално остатъчно количество на етиленов оксид в материала или предмета = 1 mg/kg

80350

поли(12-хидроксистеаринова киселина)-полиетиленимин съполимер

Получен при реакцията на поли(12-хидроксистеаринова киселина) с полиетиленимин

80480

поли(6-морфолино-1,3,5-триазин-2,4-диил)-[(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил)имино)]-хексаметилен-[(2,2,6,6-тетраметил-4-пиперидил)имино)]

Средно молекулно тегло, не по-ниско от 2 400 Da

Остатъчно количество на морфолин ≤ 30 mg/kg, на N,N’-бис(2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-ил)хексан-1,6-диамин < 15 000 mg/kg, и на 2,4-дихлоро-6-морфолино-1,3,5-триазин ≤ 20 mg/kg

93450

титанов диоксид с покритие от съполимер на n-октилтрихлоросилан и [аминотрис(метиленфосфонова киселина), пентанатриева сол]

Съдържанието на съполимера за повърхностна обработка в титановия диоксид с покритие е по-малко от 1 тегл. %“


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Приложение VI към Директива 2002/72/ЕО се изменя, както следва:

1.

Бележка 8 се заменя със следното:

„(8)

ОГСМ в този конкретен случай означава, че ограничението не трябва да бъде по-голямо от сбора на миграцията на веществата, посочени под реф. №: 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 и 95725.“

2.

Добавят се следните бележки:

„(44)

ГСМ може да бъде превишена в случай на полиолефини.

(45)

ГСМ може да бъде превишена в случай на пластмаси, съдържащи над 0,5 тегл. % от веществото.

(46)

ГСМ може да бъде превишена в контакт с храни с високо алкохолно съдържание.

(47)

ГСМ може да бъде превишена в случай на полиетилен с ниска плътност (LDPE), съдържащ над 0,3 тегл. % от веществото в контакт с мазни храни.“


20.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 274/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 976/2009 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2009 година

за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мрежовите услуги

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 година за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (1), и по-специално член 16 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2007/2/ЕО определя общи правила за изграждане на инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност. От държавите-членки се изисква да създадат и поддържат в действие мрежа от услуги за масивите от пространствени данни и услугите за тях, за които са били създадени метаданни в съответствие с посочената директива.

(2)

С цел да се осигури съвместимостта и използваемостта на тези услуги на равнището на Общността е необходимо да се определят техническите спецификации и минималните критерии за изпълнение на тези услуги по отношение на темите, изброени в приложения I, II и III към Директива 2007/2/ЕО.

(3)

Необходимо е да се определят подходящи изисквания за тези услуги, за да се гарантира, че е дадена техническа възможност на публичните власти и на трети лица да обвържат своите масиви от пространствени данни и услугите за тях с мрежовите услуги.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 22 от Директива 2007/2/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя изискванията за създаване и поддържане на мрежовите услуги, предвидени в член 11, параграф 1 от Директива 2007/2/ЕО (наричани по-долу „мрежовите услуги“) и задълженията, отнасящи се до наличието на тези услуги за публичните власти на държавите-членки и за трети лица съгласно член 12 от посочената директива.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, дадени в част А от приложението към Регламент (ЕО) № 1205/2008 на Комисията (2).

Прилагат се и следните определения:

1.

„Първоначална пригодност за ползване“ означава способността на мрежова услуга да предостави пълна функционалност, без да се гарантира качество на обслужване в съответствие с правилата, посочени в приложение I към настоящия регламент, или достъп на всички потребители до услугата чрез геопортала INSPIRE.

2.

„Изпълнение“ означава минималното равнище, на което една цел се счита за постигната, като е показателно за бързината на обработване на запитване в рамките на мрежова услуга INSPIRE.

3.

„Капацитет“ означава пределната стойност за броя на едновременните заявки за обслужване с гарантирано изпълнение.

4.

„Наличие“ означава вероятността мрежовата услуга да е на разположение.

5.

„Време за реагиране“ означава времето, измерено на мястото на предоставяне на услугата в държава-членка, за което услугата е предоставила първия байт от резултата.

6.

„Заявка за обслужване“ означава единично искане за единична операция на мрежова услуга INSPIRE.

7.

„Елемент на метаданни INSPIRE“ означава елемент на метаданни по смисъла на част Б от приложението към Регламент (ЕО) № 1205/2008.

8.

„Публикуване“ означава операцията по вмъкване, изтриване или актуализиране на елементи на метаданни INSPIRE за ресурси в услугата за намиране.

9.

„Естествен език“ означава език, който се говори, пише или жестикулира от хора за общуване.

10.

„Събиране“ означава операция за изтегляне на елементи на метаданни INSPIRE за ресурси от изходна услуга за намиране, както и за създаване, изтриване или актуализиране на метаданните за тези ресурси в резултатната услуга за намиране.

11.

„Слой“ означава основна единица географска информация, която може да бъде поискана като карта от сървър в съответствие с EN ISO 19128.

Член 3

Изисквания за мрежови услуги

Мрежовите услуги трябва да отговарят на посочените в приложение I изисквания относно качеството на услугите.

Освен това всеки вид мрежови услуги трябва да бъде в съответствие със следното:

а)   по отношение на услуги за намиране— със специфичните изисквания и характеристики, посочени в приложение II;

б)   по отношение на услуги за разглеждане— със специфичните изисквания и характеристики, посочени в приложение III.

Член 4

Достъп до мрежови услуги

1.   Не по късно от 9 май 2011 г. държавите-членки предоставят услугите за намиране и разглеждане с първоначална пригодност за ползване.

2.   Не по-късно от 9 ноември 2011 г. държавите-членки предоставят услугите за намиране и разглеждане в съответствие с настоящия регламент.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2009 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 326, 4.12.2008 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

КАЧЕСТВО НА ОБСЛУЖВАНЕ

Мрежови услуги, предоставяни от трети лица съгласно член 12 от Директива 2007/2/ЕО, не се вземат предвид при оценката на качеството на услугата, за да се избегне възможно влошаване, дължащо се на каскадни ефекти.

Трябва да се гарантира спазването на следните критерии за качество на обслужване по отношение на изпълнение, капацитет и наличие.

1.   ИЗПЪЛНЕНИЕ

Времето за изпращане на първоначалния резултат в отговор на заявка за услуга за намиране трябва да е максимум 3 секунди при нормална ситуация.

За изображение с обем 470 килобайта (например 800 × 600 пиксела с 8-битов цвят) времето за изпращане на първоначалния резултат в отговор на заявка за получаване на карта чрез услуга за разглеждане трябва да е максимум 5 секунди при нормална ситуация.

Нормална е ситуацията през периоди извън върховото натоварване. Тя се определя като такава за 90 % от времето.

2.   КАПАЦИТЕТ

За качествено обслужване минималният брой на едновременно изпълняваните заявки за услуга за намиране трябва да е 30 в секунда.

За качествено обслужване минималният брой на едновременно изпълняваните заявки за услуга за разглеждане трябва да е 20 в секунда.

3.   НАЛИЧИЕ

Една мрежова услуга трябва да е на разположение през 99 % от времето.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УСЛУГИ ЗА НАМИРАНЕ

ЧАСТ A

Критерии за търсене

С цел съответствие с минималния набор от критерии за търсене, посочен в член 11, параграф 2 от Директива 2007/2/ЕО, услугата за намиране трябва да поддържа търсене с изброените в таблица 1 от настоящото приложение елементи на метаданни INSPIRE.

Таблица 1

Минимални критерии за търсене

Елементи на метаданни INSPIRE

ключови думи

ключова дума

класификация на пространствените данни и услуги;

(за масиви от пространствени данни и поредици от масиви от пространствени данни)

тематична категория

класификация на пространствените данни и услуги

(за услуги за пространствени данни)

вид услуга за пространствени данни

качество и валидност на масивите от пространствени данни

произход

качество и валидност на масивите от пространствени данни

пространствена разделителна способност

степен на съответствие с правилата за прилагане, предвидени в член 7, параграф 1 от Директива 2007/2/ЕО

спецификация

степен на съответствие с правилата за прилагане, предвидени в член 7, параграф 1 от Директива 2007/2/ЕО

степен

географско местоположение

географски очертаващ правоъгълник

условия за достъпа до и ползването на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни

условия, приложими към достъпа и ползването

условия за достъпа до и ползването на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни

ограничения върху публичния достъп

публичните власти, отговорни за създаването, управлението, поддържането и разпространението на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни

отговорна страна

публичните власти, отговорни за създаването, управлението, поддържането и разпространението на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни

роля на отговорната страна

Следните елементи на метаданни INSPIRE или набор от елементи също така трябва да са използваеми като критерии за търсене:

а)

заглавие на ресурса (Resource Title);

б)

кратко описание на ресурса (Resource Abstract);

в)

вид на ресурса (Resource Type);

г)

уникален идентификатор на ресурса (Unique Resource Identifier);

д)

времева референция (Temporal Reference).

Трябва да се поддържат логически и сравнителни оператори, които да позволяват намиране на ресурси чрез комбинация от критерии за търсене.

Трябва да се поддържа посочения в таблица 2 пространствен оператор, който да позволи намиране на ресурси въз основа на географското им местоположение.

Таблица 2

Наименование на оператора

Свойство

Сечение (Intersects)

Изисква елементът „географски очертаващ правоъгълник“ на метаданни INSPIRE да пресича определен район, представляващ интерес

Част Б

Операции

1.   СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИТЕ

С цел съответствие с член 11, параграф 1 от Директива 2007/2/ЕО услугата за намиране предоставя операциите, изброени в таблица 3 от настоящото приложение.

Таблица 3

Операция

Роля

Получаване на метаданни за услугата за намиране (Get Discovery Service Metadata)

Предоставя цялата необходима информация относно услугата и описва възможностите на услугата.

Намиране на метаданни (Discover Metadata)

Операцията „Намиране на метаданни“ позволява да се извлекат елементи на INSPIRE метаданни за ресурси въз основа на оператор за запитване от услуга за намиране.

С цел съответствие с член 12 от Директива 2007/2/ЕО услугата за намиране трябва да поддържа операциите, изброени в таблица 4 от настоящото приложение.

Таблица 4

Операция

Роля

Публикуване на метаданни (Publish Metadata)

Операцията „Публикуване на метаданни“ позволява редактиране на елементи на метаданни INSPIRE за ресурси в услугата за намиране (механизъм на „вмъкване/добавяне“ (push) или изтегляне (pull) на метаданни). Под редактиране се разбира вмъкване, обновяване и изтриване.

Услуга за намиране на връзка (Link Discovery Service)

Функцията „Услуга за намиране на връзка“ позволява да се обяви наличието на услуга за намиране с оглед намиране на ресурси чрез национална услуга на държавите-членки за намиране (Member State Discovery Service), при което метаданните за ресурсите остават при собственика.

Параметрите на всяка операция за запитване и отговор допълват нейното описание и представляват неразделна част от техническата спецификация на услугата за намиране.

2.   ОПЕРАЦИЯ „ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕТАДАННИ ЗА УСЛУГАТА ЗА НАМИРАНЕ“ (GET DISCOVERY SERVICE METADATA)

2.1.   Заявка за получаване на метаданни за услугата за намиране

2.1.1.   Параметри на заявката за получаване на метаданни за услугата за намиране

Параметърът на заявката за получаване на метаданни за услугата за намиране указва естествения език за съдържанието на отговора на заявката.

2.2.   Отговор на заявката за получаване на метаданни за услугата за намиране

Отговорът на заявката за получаване на метаданни за услугата за намиране трябва да съдържа следния набор от параметри:

метаданни за услугата за намиране,

метаданни за операции,

езици.

2.2.1.   Параметри на метаданните за услугата за намиране

Параметрите на метаданните за услугата за намиране трябва да съдържат поне елементите на метаданни INSPIRE за услугата за намиране.

2.2.2.   Параметри на метаданните за операции

Параметърът на метаданните за операции предоставя метаданни относно операциите, извършени от услугата за намиране. Тези параметри на метаданните трябва да описват всяка една операция. Те трябва да предоставят поне следното:

1.

да посочват за метаданните за публикуване дали е на разположение механизмът на изтегляне (pull), механизмът на вмъкване/добавяне (push) или и двата;

2.

да описват всяка една операция, включително като минимум описание на обменените данни и адреса в мрежата.

2.2.3.   Езикови параметри

Трябва да се предоставят два езикови параметъра:

параметърът „Език на отговора“ (Response Language), указващ естествения език, използван в параметрите на отговора на заявката за получаване на метаданни за услугата за намиране,

параметърът „Поддържани езици“ (Supported languages), съдържащ списъка на естествените езици, поддържани от услугата за намиране.

3.   ОПЕРАЦИЯ „НАМИРАНЕ НА МЕТАДАННИ“ (DISCOVER METADATA)

3.1.   Заявка за намиране на метаданни

Заявката за намиране на метаданни съдържа следните параметри:

език (Language),

запитване (Query).

3.1.1.   Езиков параметър

Езиковият параметър указва естествения език, на който да се показва съдържанието на отговора на заявката за намиране на метаданни.

3.1.2.   Параметър за запитването

Параметърът за запитването съдържа комбинацията от критерии за търсене, както е посочено в част А.

3.2.   Отговор на заявката за намиране на метаданни (Discover Metadata Response)

3.2.1.   Параметър на отговора на заявката за намиране на метаданни

Параметърът на отговора на заявката за намиране на метаданни трябва да съдържа поне елементите на метаданни INSPIRE за всеки един ресурс, отговарящ на запитването.

4.   ОПЕРАЦИЯ „ПУБЛИКУВАНЕ НА МЕТАДАННИ“ (PUBLISH METADATA)

Функцията „Публикуване на метаданни“ позволява да се предоставят елементи на метаданни INSPIRE за ресурси при услугата за намиране. Съществуват две алтернативи:

механизъм на вмъкване/добавяне (push): позволява редактиране на елементи на метаданни INSPIRE за ресурси, които са достъпни чрез услугата за намиране,

механизъм на изтегляне (pull): позволява на националната услуга на държавите-членки за намиране (Member State Discovery Service) да изтегли от отдалечено място елементи на метаданни INSPIRE за ресурси.

Трябва да се поддържа поне една от горепосочените алтернативи.

4.1.   Механизъм на вмъкване/добавяне (push)

4.1.1.   Заявка за редактиране на метаданни (Edit Metadata)

4.1.1.1.   Параметър на заявката за редактиране на метаданни

Параметърът на заявката за редактиране на метаданни предоставя цялата информация, изисквана за вмъкване, актуализиране или изтриване на елементи на метаданни INSPIRE за ресурси при услугата за намиране.

4.2.   Механизъм на изтегляне (pull)

4.2.1.   Заявка за събиране на метаданни (Collect Metadata)

4.2.1.1.   Параметър на заявката за събиране на метаданни

Параметърът на заявката за събиране на метаданни предоставя цялата информация относно отдалеченото място, изисквана за извличане на наличните метаданни за ресурси. Той трябва да включва като минимум елементи на метаданни INSPIRE за съответната специализирана услуга за пространствени данни.

5.   ОПЕРАЦИЯ „УСЛУГА ЗА НАМИРАНЕ НА ВРЪЗКА“ (LINK DISCOVERY SERVICE)

Операцията „Услуга за намиране на връзка“ позволява да се обяви наличието на съответстваща на настоящия регламент услуга за намиране с оглед намиране на ресурси чрез националната услуга на държавите-членки за намиране (Member State Discovery Service), при което метаданните за ресурсите остават при собственика.

5.1.   Заявка за услуга за намиране на връзка

5.1.1.   Параметър на заявката за услуга за намиране на връзка

Параметърът на заявката за услуга за намиране на връзка предоставя цялата информация относно съответстващата на настоящия регламент услуга от държавен орган или трето лице за намиране, която информация да позволи на националната услуга на държавите-членки за намиране да получи метаданни за ресурси въз основа на комбинация от критерии за търсене чрез тази услуга от държавен орган или трето лице за намиране и да ги съпостави с други метаданни за ресурси.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

УСЛУГИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

ЧАСТ A

Операции

1.   СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИТЕ

С цел съответствие с член 11, параграф 1 от Директива 2007/2/ЕО услугата за разглеждане предоставя операциите, изброени в таблица 1 от настоящото приложение.

Таблица 1

Операция

Роля

Получаване на метаданни за услугата за разглеждане (Get View Service Metadata)

Предоставя цялата необходима информация относно услугата и описва възможностите на услугата.

Получаване на карта (Get Map)

Предоставя карта, съдържаща географската и тематичната информация, постъпила от наличните масиви от пространствени данни. Картата представлява изображение в съответна координатна система.

С цел съответствие с член 12 от Директива 2007/2/ЕО услугата за разглеждане трябва да поддържа операциите, изброени в таблица 2 от настоящото приложение.

Таблица 2

Операция

Роля

Услуга за връзка към разглеждането (Link View Service)

Позволява държавен орган или трето лице да обяви услуга за разглеждане на своите ресурси чрез националната услуга на държавите-членки за намиране (Member State View Service), като функцията за разглеждане остава при държавния орган или третото лице.

Параметрите на всяка операция за запитване и отговор допълват нейното описание и представляват неразделна част от техническата спецификация на услугата за разглеждане.

2.   ОПЕРАЦИЯ „ПОЛУЧАВАНЕ НА МЕТАДАННИ ЗА УСЛУГАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ“ (GET VIEW SERVICE METADATA)

2.1.   Заявка за получаване на метаданни за услугата за разглеждане

2.1.1.   Параметри на заявката за получаване на метаданни за услугата за разглеждане

Параметърът на заявката за получаване на метаданни за услугата за разглеждане указва естествения език за съдържанието на отговора на заявката.

2.2.   Параметри на отговора на заявката за получаване на метаданни за услугата за разглеждане

Отговорът на заявката за получаване на метаданни за услугата за разглеждане трябва да съдържа следния набор от параметри:

метаданни за услугата за разглеждане (View Service Metadata),

метаданни за операции (Operations Metadata),

Езици (Languages),

метаданни за слоеве (Layers Metadata).

2.2.1.   Параметри на метаданни за услугата за разглеждане

Параметрите на метаданните за услугата за разглеждане трябва да съдържат поне елементите на метаданни INSPIRE за услугата за разглеждане.

2.2.2.   Параметри на метаданните за операции

Параметърът „Метаданни за операции“ описва операциите на услугата за разглеждане и трябва да съдържа като минимум описание на обменените данни и адреса в мрежата за всяка една операция.

2.2.3.   Езикови параметри

Трябва да се предоставят два езикови параметъра:

параметърът „Език на отговора“ (Response Language), посочващ естествения език, използван в параметрите на отговора на заявката за получаване на метаданни за услугата за разглеждане,

параметърът „Поддържани езици“ (Supported languages), съдържащ списъка на естествените езици, поддържани от тази услугата за разглеждане.

2.2.4.   Параметри на метаданни за слоеве

За всеки слой трябва да се предоставят изброените в таблица 3 елементи на метаданни.

Таблица 3

Елементи на метаданни

Описание

Заглавие на ресурса (Resource Title)

Заглавието на ресурса, използвано за съобщаване на хора и представяне на слоя — например в меню

Кратко описание на ресурса (Resource Abstract)

Кратко описание на слоя

Ключова дума (Keyword)

Допълнителни ключови думи

Географски очертаващ правоъгълник (Geographic bounding box)

Минималният очертаващ правоъгълник за обхващаната от слоя площ във всички поддържани координатни справочни системи.

Уникален идентификатор на ресурса (Unique Resource Identifier)

Уникалният идентификатор на ресурса, използван за създаване на слоя.

За всеки слой трябва да се предоставят изброените в таблица 4 специфични параметри на слоя.

Таблица 4

Параметър

Описание

Наименование (Name)

Хармонизирано наименование на слоя

Координатни справочни системи (Coordinate Reference Systems)

Списък на координатните справочни системи, в които е на разположение слоят

Стилове (Styles)

Списък на стиловете за визуализация, които са на разположение за слоя.

Един стил се състои от заглавие и уникален идентификатор.

Адрес на легендата (Legend URL)

Местоположение на легендата за всеки стил, език и двойка измерения.

Двойки измерения (Dimension Pairs)

Указва поддържаните двойки оси в двумерна координатна система за показване на многомерни масиви от пространствени данни и поредици от масиви от пространствени данни

3.   ОПЕРАЦИЯ „ПОЛУЧАВАНЕ НА КАРТА“ (GET MAP)

3.1.   Заявка за получаване на карта

3.1.1.   Параметри на заявката за получаване на карта

Трябва да се предоставят изброените в таблица 5 параметри на заявката за получаване на карта.

Таблица 5

Параметър

Описание

Слоеве (Layers)

Списък с наименованията на слоевете, които да бъдат включени в картата.

Стилове (Styles)

Списък на стиловете, които да се използват за всеки един слой.

Координатна справочна система (Coordinate Reference Systems)

Координатна справочна система за картата.

Очертаващ правоъгълник (Bounding box)

Координатите на 4-те ъгъла на двумерната карта за избраната двойка координати и в избраната координатна справочна система

Широчина на изображението

Широчина на картата в пиксели

Височина на изображението

Височина на картата в пиксели

Формат на изображението

Изходен формат на изображението.

Език

Език, който да се ползва за отговора

Двойка измерения (Dimension Pair)

Двете координатни оси, които да се използват за картата. Например географско измерение и време

4.   ОПЕРАЦИЯ „УСЛУГА ЗА ВРЪЗКА КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕТО“ (LINK VIEW SERVICE)

4.1.   Заявка за услуга за връзка към разглеждането

4.1.1.   Параметър на заявката за услуга за връзка към разглеждането

Параметърът на заявката за услуга за връзка към разглеждането предоставя цялата информация относно съответстващата на настоящия регламент услуга от държавен орган или трето лице за разглеждане, която информация да позволи на националната услуга на държавите-членки за разглеждане да получи карта чрез тази услуга от държавен орган или трето лице за разглеждане и да я съпостави с други карти.

ЧАСТ Б

Други характеристики

Услугата за разглеждане трябва да притежава следните характеристики:

1.   Координатни справочни системи

Трябва да е възможно едновременното разглеждане на слоевете, като се използва една единствена координатна справочна система, а услугата за разглеждане трябва да поддържа поне координатните справочни системи, посочени в приложение I, точка 1 от Директива 2007/2/ЕО.

2.   Формат на изображението

Услугата за разглеждане трябва да поддържа поне един от следните формати за изображения:

формата Portable Network Graphics (PNG);

формата Graphics Interchange Format (GIF), без компресия.


20.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 274/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 977/2009 НА КОМИСИЯТА

от 19 октомври 2009 година

относно одобряване на незначителни изменения на наименование, вписано в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Boerenkaas (ХТСХ)]

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (1), и по-специално член 9, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 11, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 509/2006 Комисията разгледа искането на Нидерландия за одобрение на промяна на елементи от спецификацията на храна с традиционно специфичен характер „Boerenkaas“, регистрирана с Регламент (ЕО) № 149/2007 на Комисията (2).

(2)

Искането има за цел да се внесе промяна в спецификацията, така че при сезонен характер на продукта проверките да бъдат провеждани веднъж на всеки шест до осем седмици през производствения период. Когато годишното производство на „Boerenkaas“ в дадено предприятие е под 25 000 килограма, проверките следва да се провеждат два пъти годишно. Тези промени се предлагат, за да се избегнат високите разходи за контрол за малките предприятия.

(3)

Комисията разгледа съответното изменение и стигна до заключението, че то е обосновано. Тъй като промяната е незначителна по смисъла на член 11, параграф 1, четвърта алинея от Регламент (ЕО) № 509/2006, Комисията може да я одобри, без да прилага процедурата, описана в член 8, параграф 2 и член 9 от същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Спецификацията на храната с традиционно специфичен характер „Boerenkaas“ се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

Член 2

В приложение II към настоящия регламент се съдържа актуализирана спецификация.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 октомври 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 46, 16.2.2007 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Спецификацията на храната с традиционно специфичен характер „Boerenkaas“ се изменя, както следва:

Към точка 3.9 от спецификацията във връзка с минималните изисквания и процедури за проверка на специфичния характер се добавят следните изречения:

„Когато производството на сирене „Boerenkaas“ има сезонен характер, проверките се провеждат веднъж на всеки шест до осем седмици през производствения период. Когато годишното производство на „Boerenkaas“ в дадено предприятие е под 25 000 килограма проверките се провеждат два пъти годишно.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„3.   Актуализирана спецификация на продукта

3.1.   Наименование(я) за регистрация (член 2 от Регламент (ЕО) № 1216/2007)

„Boerenkaas“ (единствено на нидерландски)

3.2.   Наименованието

е специфично само по себе си

Image

изразява специфичния характер на селскостопанския или хранителния продукт

Наименованието „Boerenkaas“ е конкретно свързано с продукт, традиционно приготвян в границите на стопанството от сурово мляко, главно от животните в него. „Boeren“ означава селскостопански производители, така че „Boerenkaas“ е произведеното от тях в пределите на стопанството сирене.

3.3.   Дали регистрацията на наименованието съгласно член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006 е

Image

Регистрация със запазване на наименованието

Регистрация без запазване на наименованието

3.4.   Тип на продукта [както е в приложение II]

Клас 1.3.

Сирене

3.5.   Описание на селскостопанския или хранителния продукт, за който се отнася наименованието по точка 3.1 (член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1216/2007)

„Boerenkaas“ е (полу)твърдо сирене от сурово краве, козе, овче или биволско мляко. Съдържанието на мазнини в „Boerenkaas“ е в зависимост от това в суровината.

В сиренето могат да се съдържат кимион или други семена, ароматни треви и/или подправки. С узряването си сиренето се втвърдява и изсъхва, като става съвсем твърдо.

Примери за наименования на продукти са „Goudse Boerenkaas“, „Goudse Boerenkaas met kruiden“, „Edammer Boerenkaas“, „Leidse Boerenkaas“, „Boerenkaas van geitenmelk“ и „Boerenkaas van schapenmelk“.

3.6.   Описание на производствения метод на селскостопанския или хранителния продукт, за който се отнася наименованието по точка 3.1 (член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1216/2007)

Суровината може да бъде:

а)

сурово мляко;

б)

сметана или напълно или частично обезмаслено мляко, получена пряко от описаното в буква а) мляко;

в)

вода.

Използваното мляко не трябва да е преминало през топлинна обработка над 40 °C; фосфатазната активност трябва да бъде съвместима с тази на използваното сурово мляко.

Млякото трябва да бъде превърнато в сирене в рамките на 40 часа от издояването му.

Допълнителни съставки и добавки

а)

Култури от микроорганизми, образуващи млечна киселина, пропионова киселина и мирис (не генетично модифициран)

б)

Сирище (по смисъла на член 5, буква а) от декрета за млечните продукти (Закон за стоките)

в)

Калциев хлорид

г)

Натриев нитрат

д)

Семена, ароматни треви и/или подправки

е)

Натриев хлорид (чрез киснене в саламура)

Производствен процес

Суровото мляко се пресича на температура около 30 °C в рамките на 40 часа от издояването му.

Смесената изцедена култура от млечно-кисели бактерии води до подкиселяване.

След нарязване, разбъркване и отцеждане на част от суроватката, сместа от суроватка и извара се измива веднъж или два пъти с топла вода, като температурата на сместа се повишава не повече от 37 °C.

След обработката изварата се поставя във форми за сирене.

Преди или по време на пресоването на сиренето се слага казеинов печат с наименованието „Boerenkaas“ и (факултативно) вида мляко.

След пресоването и подкиселяването в продължение на няколко часа сиренето се кисне в солен саламурен разтвор със съдържание на обикновена сол (натриев хлорид) между 18 и 22 %.

Минималният период на зреене в стопанството е 13 дни след деня, в който е започнал процесът, на минимална температура 12 °C.

За да се получи напълно характерният мирис, „Boerenkaas“ се оставя да доузрее в помещение за зреене в стопанството или в помещенията на търговеца на сирена. Продължителността на процеса на зреене варира от няколко седмици до повече от година.

3.7.   Специфичен характер на селскостопанския или хранителния продукт (член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1216/2007)

„Boerenkaas“ е сирене, получено в самото стопанство от сурово краве, козе, овче или биволско мляко. Поне половината мляко трябва да идва от животните на стопанството. Млякото може да бъде закупено от не повече от две други млекопроизводителни стопанства, като общото закупено количество не надвишава произведеното от стопанството.

Обобщение на характерните свойства и състав на „Boerenkaas“

Свойства

„Goudse Boerenkaas“

„Leidse Boerenkaas“

„Edammer Boerenkaas“

„Boerenkaas (van geitenmelk)“, „Boerenkaas (van schapenmelk)“„Boerenkaas (van buffelmelk)“

Суровина

краве мляко

краве мляко

краве мляко

козе, овче, биволско мляко

Форма

във формата на сирене „Gouda“ (плоска цилиндрична форма със заоблени краища)

във формата на сирене „Leiden“ (плоска цилиндрична форма с островърхи краища)

във форма на топка или самун

 

Кора

белезникава до жълта, при случай обвита в сирене

червена, при случай обвита в сирене

белезникава до жълта, при случай обвита в сирене

белезникава до жълта, при случай обвита в сирене

Консистенция

твърда до мека и гъвкава

твърда до мека, с възможност да се правят резени

твърда до мека, с възможност да се правят резени

твърда до мека и гъвкава

Образуване на дупчиците

равномерни по цялото сирене с диаметър между 2 и около 15 mm; няма цепнатини, по-дълги от 1 cm

ограничен брой дупчици, образували се при производството, равномерни по цялото сирене, с диаметър между 1 и 3 mm; няма цепнатини

ограничен брой дупчици, равномерни по цялото сирене, с диаметър между 2 и около 8 mm; няма цепнатини

равномерни по цялото сирене или струпани

pH

след 12 дни между 5,20 и 5,40

след 12 дни между 5,20 и 5,30

след 12 дни между 5,20 и 5,30

след 12 дни между 5,10 и 5,30

Масленост на сухото вещество (в %)

пълномаслено, минимална масленост 48 %

30 % +, масленост на сухото вещество над 30 %, но по-малко от 35 % или 35 % +, масленост на сухото вещество над 35 %, но по-малко от 40 %

40 % +, масленост на сухото вещество над 40 %, но по-малко от 45 %

най-малко 45 %

Максимално съдържание на влага

42,5 % (12 дни след получаването на готовия продукт)

45 % (12 дни след получаването на готовия продукт)

47 % (12 дни след получаването на готовия продукт)

46 % (12 дни след получаването на готовия продукт)

Съдържание на сол (в %)

0,4 % до максимум 4 % сол в сиренето (сухо вещество)

0,4 % до максимум 4 % сол в сиренето (сухо вещество)

0,4 % до максимум 5 % сол в сиренето (сухо вещество)

0,4 % до максимум 4 % сол в сиренето (сухо вещество)

Други съставки

възможно е да има кимион, семена, ароматни треви и/или подправки

кимион

възможно е да има кимион

възможно е да има семена, ароматни треви и/или подправки

Минимален период на зреене

13 дни след първия ден на получаване на готовия продукт

13 дни след първия ден на получаване на готовия продукт

13 дни след първия ден на получаване на готовия продукт

13 дни след първия ден на получаване на готовия продукт

Минимална температура на зреене

12 °C

12 °C

12 °C

12 °C

Фосфатазна активност

обичайно равнище за суровото мляко

обичайно равнище за суровото мляко

обичайно равнище за суровото мляко

обичайно равнище за суровото мляко

3.8.   Традиционен характер на селскостопанския или хранителния продукт (член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1216/2007)

Наименованието „Boerenkaas“ е конкретно свързано с продукт, традиционно приготвян в границите на стопанството от сурово мляко, главно от животните в него.

До 1874 г. всичкото мляко е било преработвано в границите на стопанството. След това постепенно се е наложила преработката в промишлени условия. Млякото, използвано за получаването на сирене, е започнало да се пастьоризира в първите години на двадесети век. Поради пастьоризацията се е загубило традиционното производство на сирене в самите стопанства. От друга страна традиционният метод на преработка на сурово мляко в тях се е запазил.

В резултат на естествените ензими в млякото (липаза) и наличието на бактериална флора, която се развива в млякото по време на доенето и след това, сиренето от сурово мляко е с по-наситен и осезаем вкус. За много потребители именно тази е отличителната черта на „Boerenkaas“ в сравнение с произведеното в промишлени условия сирене. С узряването вкусът се засилва.

През 1982 г. с решението за млечните продукти, основано на закона за качеството на селскостопанските продукти, бяха въведени нови правила. Те обхващат качеството на сиренето, произхода на млякото и метода на производство. Националният печат представлява в този контекст гаранция, че „Boerenkaas“ е продукт от стопанство и е получен от сурово мляко, съхранявано само за кратко време и получено от животните на стопанството.

В законодателството се предвижда и възможността в добавка към кравето мляко да се използва и козе, овче и биволско мляко, както и получаването на сирене от сурово мляко с намалена масленост.

Всичко това ясно излага специфичния характер на суровините и метода на производство.

3.9.   Минимални изисквания и процедури за проверка на специфичния характер (член 4 от Регламент (ЕО) № 1216/2007)

Изискванията на настоящата спецификация, както е описано в раздел 3.6. (Описание на производствения метод на селскостопанския или хранителния продукт, за който се отнася наименованието по точка 3.1.), както и таблицата в раздел 3.7. (Специфичен характер на селскостопанския или хранителния продукт (член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1216/2007), се отнасят за „Boerenkaas“ като храна с традиционен специфичен характер по силата на Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета.

Веднъж на всеки шест или осем седмици в стопанството се извършва проверка за гарантиране, че за производството на сиренето се използва прясно мляко (не по-престояло от 40 часа), както и във връзка с използването на казеиновия печат. Веднъж годишно се провежда административна проверка за установяване на стопанствата, от които се доставя млякото. Проверките на съответствието с изискванията по отношение на съставките обхващат маслеността на сухото вещество, както и съдържанието на влага и сол в него. Тези параметри се проверяват едновременно веднъж на всеки шест или осем седмици (1).

Освен това е изготвена инспекционна процедура за проверяване на съответствието с останалите характерни свойства на различните видове „Boerenkaas“, посочени в таблицата в раздел 3.7. Тези проверки на характерните свойства се извършват визуално и също така на всички свойства едновременно веднъж на всеки шест или осем седмици.


(1)  Когато производството на сирене „Boerenkaas“ има сезонен характер, проверките се провеждат веднъж на всеки шест до осем седмици през производствения период. Когато годишното производство на „Boerenkaas“ в дадено предприятие е под 25 000 килограма, проверките се провеждат два пъти годишно.“


ДИРЕКТИВИ

20.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 274/25


ДИРЕКТИВА 2009/114/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 септември 2009 година

за изменение на Директива 87/372/ЕИО на Съвета за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 87/372/ЕИО на Съвета (3), допълнена с Препоръка на Съвета от 25 юни 1987 г. относно координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни съобщения в Общността (4) и с Резолюция на Съвета от 14 декември 1990 г. относно заключителния етап на координираното въвеждане на общоевропейски обществени наземни клетъчни цифрови мобилни съобщения в Общността (GSM) (5), отчете необходимостта от пълноценното използване на ресурсите, предлагани от съвременните далекосъобщителни мрежи, по-специално от мобилните радиосистеми, за икономическото развитие на Общността. Беше призната също уникалната възможност, която предлага преминаването към клетъчна цифрова мобилна съобщителна система от второ поколение, за установяване на истински общоевропейски мобилни съобщения.

(2)

Радиочестотните ленти 890—915 MHz и 935—960 MHz бяха запазени за обществени общоевропейски клетъчни цифрови мобилни съобщителни услуги, които да се предоставят във всички държави-членки съгласно обща спецификация, известна като GSM. Впоследствие така наречената „разширена радиочестотна лента“ (880—890 MHz и 925—935 MHz) беше предоставена за използване чрез GSM и общо тези радиочестотни ленти са познати под наименованието „радиочестотна лента 900 MHz“.

(3)

От 1987 г. насам са разработени нови цифрови радиотехнологии, способни да осигуряват иновативни общоевропейски електронни съобщения, които могат да съществуват заедно с GSM в радиочестотната лента 900 MHz в технологично по-неутрален регулаторен контекст отпреди. Честотната лента 900 MHz има добри характеристики на разпространение на сигналите, с които се покриват по-големи разстояния, отколкото в по-високочестотните ленти, и позволява на съвременните гласови услуги, услугите за пренос на данни и мултимедийните услуги да обхванат и по-слабо населените и селските райони.

(4)

За да съдейства за постигане на целите на вътрешния пазар и на Съобщението на Комисията от 1 юни 2005 г., озаглавено „Инициативата i2010 — европейско информационно общество за растеж и трудова заетост“, при запазване на достъпността на GSM за ползвателите в цяла Европа и за да се оптимизира конкуренцията, като се предлага на ползвателите широк набор от услуги и технологии, използването на радиочестотната лента 900 MHz следва да е възможно и за други технологии за предоставяне на допълнителни съвместими и усъвършенствани общоевропейски услуги, които да съществуват заедно с GSM.

(5)

Бъдещото използване на радиочестотната лента 900 MHz, и по-специално въпросът колко дълго GSM ще продължи да бъде технологията, спрямо която се определя възможността за съвместно техническо съществуване в посочената радиочестотна лента, е въпрос от стратегическо значение за вътрешния пазар. Този въпрос следва да се разгледа наред с други въпроси в областта на политиката на Общността за безжичен достъп в рамките на бъдещите програми в областта на радиочестотния спектър, които ще се приемат в съответствие с Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (6). Тези програми ще определят насоките и целите на политиката за стратегическото планиране на използването на радиочестотния спектър в тясно сътрудничество с Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър, създадена с Решение 2002/622/ЕО на Комисията (7).

(6)

Либерализирането на използването на радиочестотната лента 900 MHz би могло евентуално да доведе до нарушения на конкуренцията. По-специално, когато на определени оператори на мобилни мрежи не е предоставен спектър в радиочестотната лента 900 MHz, те биха могли да бъдат поставени в неизгодно положение по отношение на разходите и ефективността в сравнение с операторите, които ще могат да предоставят услуги от трето поколение (3G) в същата лента. В регулаторната рамка за електронните съобщения, и по-специално съгласно Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за разрешение) (8), държавите-членки могат да изменят и/или преразгледат правата на ползване на радиочестоти и по този начин разполагат със средствата, с които при необходимост да се справят с подобни възможни нарушения на конкуренцията.

(7)

В срок от шест месеца от влизане в сила на настоящата директива държавите-членки следва да транспонират Директива 87/372/ЕИО, както е изменена. Въпреки че това само по себе си не изисква от държавите-членки да променят съществуващите права на ползване или да открият процедура за разрешение, те трябва да спазват изискванията на Директива 2002/20/ЕО, след като радиочестотната лента 900 MHz бъде предоставена в съответствие с настоящата директива. При това държавите-членки по-специално следва да проучат дали прилагането на настоящата директива би могло да наруши конкуренцията на съответните пазари на мобилни съобщения. Ако стигнат до извода, че съществува такава възможност, те следва да преценят дали е обективно оправдано и пропорционално да изменят правата на ползване за онези оператори, на които са предоставени права на ползване на радиочестотите 900 MHz, и ако е пропорционално, да преразгледат тези права на ползване и да ги преразпределят, за да се избегнат подобни нарушения. Всички решения за предприемане на такива действия следва да бъдат предшествани от обществено обсъждане.

(8)

Радиочестотният спектър, предоставен съобразно настоящата директива, следва да се разпределя в условията на прозрачност и по начин, който гарантира, че конкуренцията на съответните пазари няма да бъде нарушена.

(9)

За да могат други системи да функционират заедно със системата GSM в една и съща радиочестотна лента, следва да се избягват вредните радиосмущения, като за технологиите, които са различни от GSM и ползват радиочестотната лента 900 MHz, се прилагат определени технически условия за ползване.

(10)

Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (9) позволява на Комисията да приеме технически мерки по прилагането, за да се осигурят хармонизирани условия за наличност и ефективно използване на радиочестотния спектър.

(11)

По искане на Комисията Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT) изготви технически доклади, които демонстрират, че системите UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) биха могли да съществуват заедно със системите GSM в радиочестотната лента 900 MHz. Следователно радиочестотната лента 900 MHz следва да се отвори за UMTS — система, която може да функционира заедно с GSM системи, както и за други системи, за които е възможно да бъде демонстрирано, че могат да съществуват заедно със системите GSM в съответствие с процедурата за приемане на хармонизирани условия за наличност и ефективно използване на радиочестотния спектър, предвидена в Решението за радиочестотния спектър. Когато държава-членка реши да предостави права на ползване на системи, които използват спецификацията UMTS 900, прилагането на Решението за радиочестотния спектър и на разпоредбите на Директива 2002/21/ЕО ще гарантира, че такива системи са защитени от вредни радиосмущения, причинени от други системи в експлоатация.

(12)

Следва да се осигури подходяща защита между ползвателите на радиочестотни ленти, обхванати от настоящата директива, и за съществуващите ползватели в близки радиочестотни ленти. Освен това следва да се вземат предвид бъдещите съобщителни системи за целите на въздухоплаването, работещи на честоти над 960 MHz, които съдействат за постигането на политическите цели на Общността в този сектор. CEPT представи техническо становище в тази връзка.

(13)

Следва да се увеличи гъвкавостта при управлението на радиочестотния спектър и да се улесни достъпът до радиочестотния спектър, с цел да се допринесе за постигането на целите на вътрешния пазар на електронни съобщения. Радиочестотната лента 900 MHz следователно следва да бъде достъпна за други системи с оглед на предоставянето на други общоевропейски услуги, веднага след като бъде демонстрирано, че тези системи могат да съществуват заедно със системите GSM.

(14)

За да могат да се разгърнат нови цифрови технологии в радиочестотната лента 900 MHz, които да съществуват заедно със системата GSM, Директива 87/372/ЕИО следва да бъде изменена и запазването на тази лента изключително за GSM да бъде отменено,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменение на Директива 87/372/ЕИО

Директива 87/372/ЕИО се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

1.   Държавите-членки предоставят радиочестотните ленти 880—915 MHz и 925—960 MHz (радиочестотна лента 900 MHz) на разположение на системите GSM и UMTS, както и на други наземни системи, способни да предоставят електронни съобщителни услуги, които могат да съществуват заедно със системите GSM, в съответствие с техническите мерки по прилагане, приети по силата на Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (10).

2.   При прилагането на настоящата директива държавите-членки проучват дали съществуващото предоставяне на радиочестотната лента 900 MHz на конкуриращите се оператори на мобилни мрежи на тяхна територия би могло да наруши конкуренцията на съответните пазари на мобилни съобщения и когато това е оправдано и пропорционално, те третират подобни нарушения в съответствие с член 14 от Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за разрешение) (11).

2.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„система GSM“ означава електронна съобщителна мрежа, която съответства на стандартите GSM, публикувани от Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията, и по специално на EN 301 502 и EN 301 511;

б)

„система UMTS“ означава електронна съобщителна мрежа, която съответства на стандартите UMTS, публикувани от Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията, и по специално на EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 и EN 301 908-11.“;

3.

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

1.   До 9 май 2010 г. държавите-членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.“;

4.

Член 4 се заличава.

Член 2

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 16 септември 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

C. MALMSTRÖM


(1)  Становище от 25 февруари 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище на Европейския парламент от 6 май 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 27 юли 2009 г.

(3)  ОВ L 196, 17.7.1987 г., стр. 85.

(4)  ОВ L 196, 17.7.1987 г., стр. 81.

(5)  ОВ C 329, 31.12.1990 г., стр. 25.

(6)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.

(7)  ОВ L 198, 27.7.2002 г., стр. 49.

(8)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21.

(9)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21.“;


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Европейски парламент и Съвет

20.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 274/28


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 септември 2009 година

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

(2009/764/ЕО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (1), и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като имат предвид, че:

(1)

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден с цел да предостави допълнителна подкрепа на съкратените работници, които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им приобщаване към пазара на труда.

(2)

Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. позволява мобилизиране на ЕФПГ в рамките на годишния таван от 500 милиона евро.

(3)

На 29 декември 2008 г. Испания представи заявление за мобилизиране на ЕФПГ във връзка със съкращения в текстилния отрасъл, което е в съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Следователно Комисията предлага да се мобилизират 3 306 750 EUR.

(4)

На 23 януари 2009 г. Португалия представи заявление за мобилизиране на ЕФПГ във връзка със съкращения в текстилния отрасъл, което е в съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Следователно Комисията предлага да се мобилизират 832 800 EUR.

(5)

Следователно ЕФПГ следва да бъде мобилизиран, за да се осигури финансово участие за заявленията, представени от Испания и Португалия,

РЕШИХА:

Член 1

За общия бюджет на Европейския съюз за 2009 финансова година Европейският фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизира за отпускане на сумата от 4 139 550 EUR в бюджетни кредити за поети задължения и в бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 16 септември 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

C. MALMSTRÖM


(1)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.


Комисия

20.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 274/30


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 15 октомври 2009 година

относно искането на Франция за освобождаване от данъка за превозните средства по член 6, параграф 2, буква б) от Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури

(нотифицирано под номер C(2009) 7761)

(само текстът на френски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/765/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за ползване на определени инфраструктури (1), и по-специално член 6 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 2, буква б) от Директива 1999/62/ЕО държавите-членки могат да прилагат по-ниски ставки или освобождавания за превозни средства, които извършват само случайни превози по публичните пътни мрежи на държавите-членки по регистрация и които се използват от физически или юридически лица, чиято основна дейност не е превоз на стоки, при условие че превозите, извършвани от тези превозни средства, не водят до нарушаване на конкуренцията. Тези намалени ставки и освобождавания подлежат на съгласие от страна на Комисията.

(2)

Франция е поискала от Комисията да поднови до 31 декември 2014 г. своето одобрение, дадено с Решение 2005/449/ЕО на Комисията (2) за освобождаване от данъка за превозните средства по Директива 1999/62/ЕО за превозни средства с тегло 12 тона или повече, които се използват изключително във връзка със строителни и промишлени работи във Франция.

(3)

Условията, предвидени в член 6, параграф 2, буква б) от Директива 1999/62/ЕО, са удовлетворени, тъй като тези превозни средства не ползват постоянно публичната пътна мрежа, не се използват за превозване на стоки и освен това освобождаването на тези превозни средства от данък върху превозните средства не води до нарушаване на конкуренцията, защото те не могат да бъдат използвани за превозване на стоки, различни от постоянно монтираните на превозното средство и използвани за неговата собствена дейност.

(4)

С цел Комисията да може да преразглежда освобождаването от данъка за превозните средства съгласието следва да бъде дадено за ограничен период от време.

(5)

Следователно освобождаването, поискано от Франция, следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото Комисията дава своето съгласие за освобождаване до 31 декември 2014 г. от данъка за превозните средства по член 6, параграф 2, буква б) от Директива 1999/62/ЕО на следните превозни средства с тегло 12 тона или повече, които се използват изключително за превозване на постоянно монтирано оборудване за строителни и промишлени работи във Франция:

1.

самоходно оборудване за товаро-разтоварни и подемно-кранови работи (кранове, монтирани на колесни шасита);

2.

подвижни помпи или помпени станции, постоянно монтирани към колесно шаси;

3.

подвижни компресорни агрегати, постоянно монтирани към колесно шаси;

4.

бетонобъркачки и помпи, постоянно монтирани към колесно шаси (с изключение на превозни средства с бункер за превозване на бетон);

5.

подвижни генераторни агрегати, постоянно монтирани към колесно шаси;

6.

подвижни пробивни машини, постоянно монтирани към колесно шаси.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Френската република.

Съставено в Брюксел на 15 октомври 2009 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 187, 20.7.1999 г., стр. 42.

(2)  ОВ L 158, 21.6.2005 г., стр. 23.


20.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 274/32


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 октомври 2009 година

относно хармонизирането на радиочестотните обхвати 900 MHz и 1 800 MHz за наземни системи за предоставяне на общоевропейски електронни съобщителни услуги в Общността

(нотифицирано под номер C(2009) 7801)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/766/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Радиочестотните ленти 890—915 и 935—960 MHz бяха запазени и трябваше да се използват за обществени общоевропейски клетъчни цифрови мобилни съобщителни услуги, предоставяни в отделните държави-членки по обща спецификация, установена с Директива 87/372/ЕИО на Съвета от 25 юни 1987 г. за честотните ленти, които ще бъдат запазени за координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността (2), допълнена с Препоръка на Съвета от 25 юни 1987 г. относно координираното въвеждане на обществени общоевропейски наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността (3) и с Резолюция на Съвета от 14 декември 1990 г. относно заключителния етап на координираното въвеждане на общоевропейски обществени наземни клетъчни цифрови мобилни комуникации в Общността (GSM) (4).

(2)

Директива 2009/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) изменя Директива 87/372/ЕИО и отваря радиочестотните ленти 880—915 MHz и 925—960 MHz (радиочестотен обхват 900 MHz) за Универсалната мобилна далекосъобщителна система (UMTS) и за другите наземни системи, които са в състояние да осигурят електронни съобщителни услуги, съвместими с Глобалната система за мобилни съобщения (GSM), в съответствие с техническите мерки за прилагане, приети съгласно Решение № 676/2002/ЕО (наричано по-долу „Решението за радиочестотния спектър“). Поради това следва да бъдат приети технически мерки, за да се позволи съвместното съществуване на GSM и други системи в радиочестотния обхват 900 MHz.

(3)

Радиочестотните ленти 1 710—1 785 MHz и 1 805—1 880 MHz (радиочестотен обхват 1 800 MHz) бяха предоставени за работа на GSM и понастоящем се използват от системите GSM в Европа. Радиочестотният обхват 1 800 MHz следва да бъде отворен при същите условия като радиочестотния обхват 900 MHz за други наземни системи, които са в състояние да предоставят електронни съобщителни услуги, съвместими със системите GSM.

(4)

Настоящото използване на GSM в радиочестотния обхват 1 800 MHz следва да бъде защитено в Общността, докато съществува основателно търсене на услугата в съответствие с подхода, приет, за да се защити използването на GSM в радиочестотния обхват 900 MHz с Директива 87/372/ЕИО.

(5)

Съгласно член 4, параграф 2 от Решението за радиочестотния спектър на 5 юли 2006 г. Комисията възложи мандат на Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (наричана по-долу „CEPT“) да разработи минимално ограничаващи технически условия за радиочестотните ленти, определени в контекста на WAPECS (Политика за безжичен достъп до електронни далекосъобщителни услуги), които включват радиочестотните обхвати 900 MHz и 1 800 MHz.

(6)

Технологичната неутралност и неутралността по отношение на услугите са политически цели, които бяха подкрепени от държавите-членки в становището относно WAPECS от 23 ноември 2005 г. на Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (наричана по-долу „RSPG“), за да се постигне по-гъвкаво използване на радиочестотния спектър. В становището на RSPG относно WAPECS се счита, че тези цели на политиката следва да се въвеждат постепенно, а не изведнъж, за да се избегне нарушаването на нормалното функциониране на пазара. Комисията изложи своето виждане относно по-гъвкавото използване на радиочестотния спектър в своето съобщение „Бърз достъп до радиочестотен спектър за безжични електронни съобщителни услуги чрез по-голяма гъвкавост“ (6), в което се подчертава inter alia необходимостта от последователно и пропорционално решаване на въпросите относно радиочестотните обхвати за мобилни услуги от второ и трето поколение чрез въвеждане на гъвкав подход при използването на радиочестотния спектър за предлагане на електронни съобщителни услуги.

(7)

В съответствие с подхода, възприет за отварянето на радиочестотния обхват 900 MHz от Директива 87/372/ЕИО, радиочестотният обхват 1 800 MHz, използван понастоящем за GSM, трябва следователно също да бъде определен за GSM и за други наземни системи за предоставяне на общоевропейски електронни съобщителни услуги, съвместими със системите GSM, и държавите-членки следва да предприемат всички необходими мерки за непрекъснатото функциониране на системите GSM и за тяхната защита от вредни радиосмущения.

(8)

Всички други системи, работещи в радиочестотните обхвати 900 MHz и 1 800 MHz, трябва да са технически съвместими със съседните мрежи на други оператори, имащи права да ползват радиочестотен спектър в тези радиочестотни обхвати, и с използването на радиочестотни ленти, съседни на радиочестотните обхвати 900 MHz и 1 800 MHz.

(9)

Техническата съвместимост, свързана с мерките за хармонизация, предприемани съгласно Решението за радиочестотния спектър, се доказва чрез изследвания за съвместимост, извършвани от CEPT с мандат от Комисията. Тези изследвания следва да помогнат за определяне на техническите условия за осигуряване на съвместимостта на нарастващия брой наземни системи за предоставяне на общоевропейски електронни съобщителни услуги. Следва да бъде изготвен списък на системите, за които е доказана такава техническа съвместимост, който Комисията следва да изменя, когато е нужно, със съдействието на Комитета по радиочестотния спектър в съответствие с принципите на WAPECS, и по този начин с времето да увеличи броя на системите с хармонизиран достъп до радиочестотните обхвати 900 и 1 800 MHz.

(10)

Работейки въз основа на технически проучвания, по-специално доклади 82 и 96 на Комитета по електронни съобщения (ECC) на CEPT, и в отговор на мандата от 5 юли 2006 г. в доклад 19 на CEPT, CEPT заключи, че мрежите UMTS/900/1 800 могат да бъдат внедрени в градски, крайградски и селски райони при съвместимост със съществуващи мрежи GSM/900/1 800, като се използват подходящи стойности за отстоянието между носещите честоти.

(11)

Резултатите от изпълнението на мандата от CEPT следва да се направят приложими в Общността и да се реализират от държавите-членки без забавяне предвид пазарната нужда от въвеждане на UMTS в тези радиочестотни обхвати. Освен това държавите-членки следва да гарантират, че UMTS осигурява подходяща защита на съществуващите системи в съседните радиочестотни ленти.

(12)

За увеличаване на гъвкавостта, като в същото време се запази необходимото общоевропейско покритие на електронните съобщителни услуги в хармонизираните радиочестотни ленти, държавите-членки следва също така да имат правото да въвеждат в радиочестотните обхвати 900 MHz и 1 800 MHz други системи успоредно с GSM и други известни наземни системи за предоставяне на общоевропейски електронни съобщителни услуги, при условие че гарантират съвместимостта на такива наземни системи.

(13)

Техническото управление на радиочестотния спектър включва хармонизирането и разпределянето на радиочестотния спектър. Това хармонизиране следва да отговаря на изискванията на общите принципи на политиката, определени на равнището на Общността. Все пак техническото управление на радиочестотния спектър не включва процедурите по предоставяне на радиочестоти и лицензиране (включително техните срокове), нито решението дали да се прилагат състезателни процедури за подбор при предоставяне на радиочестотите.

(14)

Различното заварено положение в отделните държави-членки може да предизвика изкривяване на конкуренцията. Съществуващата регулаторна рамка дава на държавите-членки инструментите, от които се нуждаят, за да се справят с тези проблеми по пропорционален, недискриминационен и обективен начин съгласно правото на Общността, включително Директива 87/372/ЕИО, Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за разрешение) (7) и Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (8).

(15)

Използването на радиочестотния спектър се подчинява на изискванията на законодателството на Общността в областта на общественото здравеопазване, и по-специално на Директива 2004/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (осемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (9) и на Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г. относно ограничаване на излагането на населението на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 GHz) (10). При радиосъоръженията защитата на здравето се осигурява чрез спазване за тези съоръжения на основните изисквания на Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 г. относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие (11).

(16)

С цел да се осигури ефективно използване на радиочестотните обхвати 900 MHz и 1 800 MHz и в дългосрочен план, администрациите следва да продължат с изследвания за повишаване на ефективността и употребата на иновационни технологии. С оглед на преразглеждане на настоящото решение, за да се обхванат допълнителни технологии, тези и други изследвания на CEPT в рамките на следващи мандати, биха могли да покажат, че системи, различни от GSM и UMTS, са в състояние да предоставят наземни общоевропейски електронни съобщителни услуги и могат да осигурят техническа съвместимост с GSM и UMTS чрез подходящи средства.

(17)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по радиочестотния спектър,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение цели да се хармонизират техническите условия за предоставяне и ефективно използване на радиочестотния обхват 900 MHz в съответствие с Директива 87/372/ЕИО и на радиочестотния обхват 1 800 MHz за наземни системи, способни да предоставят електронни съобщителни услуги.

Член 2

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

а)

„Система GSM“ означава електронна съобщителна мрежа, която съответства на стандартите GSM, публикувани от ETSI, и по специално на EN 301 502 и EN 301 511;

б)

„радиочестотен обхват 900 MHz“ означава радиочестотните ленти 880—915 MHz и 925—960 MHz;

в)

„радиочестотен обхват 1 800 MHz“ означава радиочестотните ленти 1 710—1 785 MHz и 1 805-1 880 MHz.

Член 3

Наземните системи, които са в състояние да предоставят електронни съобщителни услуги, съвместими със системи GSM в радиочестотния обхват 900 MHz по смисъла на член 1, параграф 1 от Директива 87/372/ЕИО, са изброени в приложението. Те са предмет на условията и крайните срокове за прилагане, определени в него.

Член 4

1.   Радиочестотният обхват 1 800 MHz се определя и предоставя за системи GSM до 9 ноември 2009 г.

2.   Радиочестотният обхват 1 800 MHz се определя и предоставя за изброените в приложението други наземни системи, способни да предоставят електронни съобщителни услуги, при условията и крайните срокове за прилагане, определени в него.

Член 5

1.   Държавите-членки могат да определят и предоставят радиочестотните обхвати 900 MHz и 1 800 MHz за други наземни системи, които не са изброени в приложението, ако гарантират, че:

а)

тези системи са съвместими със системите GSM;

б)

тези системи са съвместими с другите системи, изброени в приложението, на тяхната територия и в съседните държави-членки.

2.   Държавите-членки гарантират, че другите системи, посочени в член 3, член 4, параграф 2 и параграф 1 от настоящия член, осигуряват подходяща защита за системите, работещи в съседни радиочестотни ленти.

Член 6

Държавите-членки наблюдават използването на радиочестотните обхвати 900 MHz и 1 800 MHz, за да осигурят ефективното им използване и, в частност, докладват на Комисията при възникване на необходимост от преразглеждане на приложението.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 октомври 2009 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията


(1)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 196, 17.7.1987 г., стр. 85.

(3)  ОВ L 196, 17.7.1987 г., стр. 81.

(4)  ОВ C 329, 31.12.1990 г., стр. 25.

(5)  Вж. стр. 25 от настоящия брой на Официален вестник.

(6)  COM(2007) 50.

(7)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 21.

(8)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33.

(9)  ОВ L 159, 30.4.2004 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 199, 30.7.1999 г., стр. 59.

(11)  ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА НАЗЕМНИТЕ СИСТЕМИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 3 И ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 2

Следните технически параметри се прилагат като основен компонент на необходимите условия за осигуряване на съвместимост, когато няма сключени двустранни или многостранни споразумения между съседните мрежи, без да се изключва възможността за облекчени изисквания за технически параметри, ако това е договорено между операторите на тези мрежи.

Системи

Технически параметри

Крайни срокове за прилагане

UMTS в съответствие със стандартите UMTS, публикувани от ETSI, и по-специално EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 и EN 301 908-11

1.

Отстояние от 5 MHz или повече между носещите честоти на две съседни мрежи UMTS

2.

Отстояние 2,8 MHz или повече между носещите честоти на съседни мрежи UMTS и GSM

9 май 2010 г.


20.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 274/36


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 октомври 2009 година

за определяне на мерки, улесняващи прилагането на процедури с помощта на електронни средства чрез „единични звена за контакт“ в съответствие с Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар

(нотифицирано под номер C(2009) 7806)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/767/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (1), и по-специално член 8, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Задълженията за административно опростяване, наложени на държавите-членки в глава II от Директива 2006/123/ЕО, и по-конкретно в членове 5 и 8 от нея, включват задължението да се опростят процедурите и формалностите, приложими към достъпа до и упражняването на дейности по предоставянето на услуги, и задължението да се гарантира, че тези процедури и формалности могат да бъдат изпълнени лесно от разстояние от доставчиците на такива услуги и с помощта на електронни средства чрез „единични звена за контакт“.

(2)

Изпълнението на процедурите и формалностите чрез „единични звена за контакт“ трябва да бъде възможно през границите на държавите-членки, както е предвидено в член 8 от Директива 2006/123/ЕО.

(3)

За да се спази задължението за опростяване на процедурите и формалностите и да се улесни трансграничното използване на „единичните звена за контакт“, процедурите на базата на електронни средства следва да се основават на прости решения, в това число и по отношение използването на електронния подпис. Ако след подходяща оценка на риска за конкретни процедури и формалности се прецени, че за някои процедури и формалности е необходимо високо ниво на сигурност или еквивалентност на собственоръчния подпис, от доставчиците на услуги могат да бъдат изискани усъвършенствани електронни подписи на базата на квалифицирано удостоверение със или без използването на механизъм (устройство) за създаване на защитени електронни подписи.

(4)

Рамката на Общността за електронни подписи бе създадена с Директива 1999/93/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно правната рамка на Общността за електронните подписи (2). За да се улесни трансграничното използване на усъвършенствани електронни подписи на базата на квалифицирано удостоверение, доверието в тези електронни подписи следва да бъде разширено, така че да не зависи от държавата-членка, в която е установен подписващият или доставчикът на удостоверителни услуги, който издава квалифицираното удостоверение. Това може да бъде постигнато, като се улесни достъпът до информацията (в надеждна форма), необходима за валидиране на електронните подписи, по-специално до информацията във връзка с доставчици на удостоверителни услуги, намиращи се под надзора и притежаващи акредитацията на дадена държава-членка, и до услугите, които те предлагат.

(5)

Необходимо е да се осигури публикуването на тази информация от държавите-членки чрез общ образец, за да се улесни нейното използване и да се гарантира подходящо ниво на детайлност, позволяващо на приемащата страна да валидира електронния подпис,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Използване и приемане на електронни подписи

1.   Когато е оправдано въз основа на подходящ анализ на съответните рискове и в съответствие с член 5, параграфи 1 и 3 от Директива 2006/123/ЕО, държавите-членки могат да изискат от доставчика на услуги да използва при осъществяването на определени процедури и формалности чрез единичните звена за контакт съгласно член 8 от Директива 2006/123/ЕО усъвършенствани електронни подписи на базата на квалифицирани удостоверения със или без използването на механизъм (устройство) за създаване на защитени електронни подписи, както е определено и регулирано с Директива 1999/93/ЕО.

2.   Държавите-членки следва да приемат всеки усъвършенстван електронен подпис на базата на квалифицирано удостоверение със или без използването на механизъм (устройство) за създаване на защитени електронни подписи, за осъществяването на процедурите и формалностите, посочени в параграф 1, като това не засяга правото на държавите-членки да ограничат приеманите усъвършенствани електронни подписи до такива на базата на квалифицирано удостоверение с използването на механизъм (устройство) за създаване на защитени електронни подписи, когато това е в съответствие с оценката на риска, посочена в параграф 1.

3.   Държавите-членки не поставят при приемането на усъвършенствани електронни подписи на базата на квалифицирани удостоверения със или без използването на механизъм (устройство) за създаване на защитени електронни подписи, условия, създаващи пречки за ползването от доставчиците на услуги на процедури с електронни средства чрез единичните звена за контакт.

4.   Параграф 2 не възпира държавите-членки да приемат електронни подписи, различни от усъвършенстваните електронни подписи на базата на квалифицирани удостоверения със или без използването на механизъм (устройство) за създаване на защитени електронни подписи.

Член 2

Създаване, поддържане и публикуване на доверителни списъци

1.   Всяка държава-членка създава, поддържа и публикува в съответствие с определените в приложението технически спецификации „доверителен списък“, съдържащ минималната изисквана информация по отношение на намиращите се под неин надзор и притежаващи нейна акредитация доставчици на удостоверителни услуги, издаващи квалифицирани удостоверения за потребители.

2.   Държавите-членки създават и публикуват най-малкото доверителен списък във вид, който може да бъде четен от човек, в съответствие с определените в приложението технически спецификации.

3.   Държавите-членки съобщават на Комисията органа, натоварен със създаването, поддържането и публикуването на доверителния списък, мястото на публикуване на доверителния списък, както и всякакви промени в него.

Член 3

Прилагане

Настоящото решение се прилага от 28 декември 2009 г.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 октомври 2009 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.

(2)  ОВ L 13, 19.1.2000 г., стр. 12.


Европейска централна банка

20.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 274/38


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 6 октомври 2009 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ

(ЕЦБ/2009/22)

(2009/768/ЕО)

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 105, параграф 2, първо и четвърто тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 11.6 и членове 17, 22 и 23 от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейската централна банка (ЕЦБ) участва в TARGET2, за да обработва собствените си плащания и плащанията на клиентите си в TARGET2 и за да предоставя чрез TARGET2 сетълмент услуги на организации за клиринг и сетълмент, включително и на лица, установени извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), ако те са обект на надзор от компетентен орган и достъпът им до TARGET2—ЕЦБ, е бил одобрен от Управителния съвет.

(2)

Изпълнителният съвет на ЕЦБ прие Решение ЕЦБ/2007/7 от 24 юли 2007 г. относно условията на TARGET2—ЕЦБ (1).

(3)

Следва да се извършат изменения на Решение ЕЦБ/2007/7: а) с оглед на новата версия на единната съвместна платформа; б) за да се изяснят специфичните принципи на надзор относно местонахождението, които лицата, предлагащи услуги в евро, са задължени да спазват; в) за да отразят редица други технически и редакционни подобрения и пояснения; и г) за да заличат разпоредбите, отнасящи се до миграцията към TARGET2, които не се прилагат повече,

РЕШИ:

Член 1

Член 1, параграф 1, буква в) от Решение ЕЦБ/2007/7 се заменя със следното:

„в)

да предоставя сетълмент услуги на лица, управляващи спомагателни системи, включително лица, установени извън ЕИП, ако те са предмет на надзор от компетентен орган, изпълняват надзорните изисквания по отношение на местонахождението на инфраструктури, предлагащи услуги в евро, както са съответно изменени и публикувани на уебсайта на ЕЦБ (2), и достъпът им до TARGET2 — ЕЦБ, е бил одобрен от Управителния съвет.

Член 2

Приложението към Решение ЕЦБ/2007/7 се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 3

Влизане в сила

1.   Член 1 от настоящото решение и параграф 1, буква а) и параграф 2 от приложението към настоящото решение влизат в сила на 23 октомври 2009 г.

2.   Останалите разпоредби от настоящото решение влизат в сила на 23 ноември 2009 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 6 октомври 2009 година.

Председател на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 237, 8.9.2007 г., стр. 71.

(2)  Настоящата политика на Евросистемата по отношение на местонахождението на инфраструктурите е изложена в следните декларации, които са достъпни на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu: а) „Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area“ от 3 ноември 1998 г.; б) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“ от 27 септември 2001 г.; в) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“ от 19 юли 2007 г.; и г) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area“ “ от 20 ноември 2008 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Решение ЕЦБ/2007/7 се изменя, както следва:

(1)

Член 1 се изменя, както следва:

а)

Определението за „ancillary system“ се заменя със следното:

„—

„ancillary system (AS)“ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the ECB website (1), in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared while the resulting monetary obligations are settled in TARGET2 in accordance with Guideline ECB/2007/2 and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant CB,

б)

Определението за „Banking Directive“ се заличава.

в)

Определението за „technical malfunction of TARGET2“ се заменя със следното:

„—

„technical malfunction of TARGET2“ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute and complete the same-day processing of payments in TARGET2-ECB.“

(2)

Член 4 се заменя със следния текст:

„Article 4

Access criteria

Entities managing ancillary systems (including entities established outside the EEA) and acting in that capacity, whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible for participation in TARGET2-ECB.“

(3)

Член 7 се изменя, както следва:

Параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Unless otherwise requested by the participant, its BIC(s) shall be published in the TARGET2 directory.“

Добавя се следният параграф 5:

„5.   Participants acknowledge that the ECB and other CBs may publish participants’ names and BICs.“

(4)

Параграф 1 в член 10 се заменя със следния текст:

„1.   The ECB shall open and operate at least one PM account for each participant. Upon request by a participant acting as a settlement bank, the ECB shall open one or more sub-accounts in TARGET2-ECB to be used for dedicating liquidity.“

(5)

Добавя се следният параграф 3 в член 12:

„3.   The SSP determines the timestamp for the processing of payment orders on the basis of the time when it receives and accepts the payment order.“

(6)

Член 13 се заменя със следния текст:

„Article 13

Priority rules

1.   Instructing participants shall designate every payment order as one of the following:

(a)

normal payment order (priority class 2);

(b)

urgent payment order (priority class 1); or

(c)

highly urgent payment order (priority class 0).

If a payment order does not indicate the priority, it shall be treated as a normal payment order.

2.   Highly urgent payment orders may only be designated by:

(a)

CBs; and

(b)

participants, in cases of payments to and from CLS International Bank and liquidity transfers in relation to ancillary system settlement using the Ancillary System Interface.

All payment instructions submitted by an ancillary system through the Ancillary System Interface to debit or credit the participants’ PM accounts shall be deemed to be highly urgent payment orders.

3.   Liquidity transfer orders initiated via the ICM are urgent payment orders.

4.   In the case of urgent and normal payment orders, the payer may change the priority via the ICM with immediate effect. It shall not be possible to change the priority of a highly urgent payment order.“

(7)

Параграф 4 в член 15 се заменя със следния текст:

„4.   After receipt of the reservation request the ECB shall check whether the amount of liquidity on the participant’s PM account is sufficient for the reservation. If this is not the case, only the liquidity available on the PM account shall be reserved. The rest of the requested liquidity shall be reserved if additional liquidity becomes available.“

(8)

Добавя се следният член 15а:

„Article 15a

Standing instructions for liquidity reservation and dedication of liquidity

1.   Participants may predefine the default amount of liquidity reserved for highly urgent or urgent payment orders via the ICM. Such standing instruction or a change to such instruction shall take effect from the next business day.

2.   Participants may predefine via the ICM the default amount of liquidity set aside for ancillary system settlement via the ICM. Such standing instruction or a change to such instruction shall take effect from the next business day. Participants shall be deemed to have instructed the ECB to dedicate liquidity on their behalf if the relevant ancillary system so requests.“

(9)

Член 19 се заменя със следния текст:

„Article 19

Settlement and return of queued payment orders

1.   Payment orders that are not settled immediately in the entry disposition shall be placed in the queues in accordance with the priority to which they were designated by the relevant participant, as referred to in Article 13.

2.   To optimise the settlement of queued payment orders, the ECB may use the optimisation procedures described in Appendix I.

3.   Except for highly urgent payment orders, the payer may change the queue position of payment orders in a queue (i.e. reorder them) via the ICM. Payment orders may be moved either to the front or to the end of the respective queue with immediate effect at any time during daytime processing, as referred to in Appendix V.

4.   At the request of a payer, the ECB may decide to change the queue position of a highly urgent payment order (except for highly urgent payment orders in the context of settlement procedures 5 and 6) provided that this change would not affect the smooth settlement by ancillary systems in TARGET2 or would not otherwise give rise to systemic risk.

5.   Liquidity transfer orders initiated in the ICM shall be immediately returned as non-settled if there is insufficient liquidity. Other payment orders shall be returned as non-settled if they cannot be settled by the cut-off times for the relevant message type, as specified in Appendix V.“

(10)

Параграфи 2 и 3 в член 31 се заменят със следния текст:

„2.   The ECB shall freeze the balance on the sub-account of the participant upon communication by the ancillary system (via a ‘start-of-cycle’ message). Where applicable, the ECB shall thereafter increase or reduce the frozen balance by crediting or debiting cross-system settlement payments to or from the sub-account or crediting liquidity transfers to the sub-account or crediting liquidity transfers to the sub-account. Such freezing shall expire upon communication by the ancillary system (via an ‘end-of-cycle’ message).

3.   By confirming the freezing of the balance on the participant’s sub-account, the ECB guarantees to the ancillary system payment up to the amount of this particular balance. By confirming, where applicable, the increase or reduction of the frozen balance upon crediting or debiting cross-system settlement payments to or from the sub-account or crediting liquidity transfers to the sub-account, the guarantee is automatically increased or reduced in the amount of the payment. Without prejudice to the abovementioned increase or reduction of the guarantee, the guarantee shall be irrevocable, unconditional and payable on first demand. If the ECB is not the ancillary system’s CB, the ECB shall be deemed instructed to issue the abovementioned guarantee to the ancillary system’s CB.“

Допълнение I се изменя, както следва:

(1)

Параграф 2 се изменя, както следва:

а)

Таблицата в алинея 1 се заменя със следната таблица:

„Message Type

Type of use

Description

MT 103

Mandatory

Customer payment

MT 103+

Mandatory

Customer payment (Straight Through Processing)

MT 202

Mandatory

Bank-to-bank payment

MT 202COV

Mandatory

Cover payments

MT 204

Optional

Direct debit payment

MT 011

Optional

Delivery notification

MT 012

Optional

Sender notification

MT 019

Mandatory

Abort notification

MT 900

Optional

Confirmation of debit

MT 910

Optional

Confirmation of credit

MT 940/950

Optional

(Customer) statement message“

б)

Добавя се следната алинея 5:

„(5)

MT 202COV messages shall be used for making cover payments, i.e. payments made by correspondent banks to settle (cover) credit transfer messages which are submitted to a customer’s bank by other, more direct means. Customer details contained in MT 202COV shall not be displayed in the ICM.“

(2)

Параграф 8 се изменя, както следва:

Буква (b) в алинея 4 се заменя със следния текст:

„(b)   User-to-application mode (U2A)

U2A permits direct communication between a participant and the ICM. The information is displayed in a browser running on a PC system (SWIFT Alliance WebStation or another interface, as may be required by SWIFT). For U2A access the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the ICM User Handbook.“

Алинея 5 се заменя със следния текст:

„(5)

Each participant shall have at least one SWIFT Alliance WebStation, or another interface, as may be required by SWIFT, to have access to the ICM via U2A.“

Допълнение II се изменя, както следва:

Буква (а) в параграф 2 се заменя със следното:

„(a)

A payer may submit a claim for an administration fee and interest compensation if, due to a technical malfunction of TARGET2, a payment order was not settled on the business day on which it was accepted.“

Допълнение III се изменя, както следва:

В образеца на становище относно държавите за участници в TARGET2 извън ЕИП параграф 3.6.а. се заменя със следния текст:

„3.6.a   Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge and/or repo

Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the Rules will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].“

Допълнение IV се изменя, както следва:

Буква (b) в параграф 1 се заменя със следния текст:

„(b)

All references to specific times in this Appendix are to the local time at the seat of the ECB, i.e. Central European Time (CET) (2).

Допълнение V се заменя със следния текст:

„Appendix V

OPERATING SCHEDULE

1.

TARGET2 is open on all days, except Saturdays, Sundays, New Year’s Day, Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), 1 May, Christmas Day and 26 December.

2.

The reference time for the system is the local time at the seat of the ECB, i.e. CET or CEST.

3.

The current business day is opened during the evening of the previous business day and operates to the following schedule:

Time

Description

6.45 - 7.00

Business window to prepare daytime operations (3)

7.00 - 18.00

Daytime processing

17.00

Cut-off time for customer payments (i.e. payments where the originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by the use of an MT 103 or MT 103+ message)

18.00

Cut-off time for interbank payments (i.e. payments other than customer payments)

18.00 – 18.45 (4)

End-of-day processing

18.15 (4)

General cut-off time for the use of standing facilities

(Shortly after) 18.30 (5)

Data for the update of accounting systems are available to CBs

18.45 - 19.30 (5)

Start-of-day processing (new business day)

19.00 (5) - 19.30 (4)

Provision of liquidity on the PM account

19.30 (5)

“Start-of-procedure” message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the sub-account(s)/mirror account (ancillary system-related settlement)

19.30 (5) - 22.00

Execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the “start-of-cycle” message; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

22.00 - 1.00

Technical maintenance period

1.00 - 6.45

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

4.

The ICM is available for liquidity transfers from 19.30 (6) until 18.00 the next day, except during the technical maintenance period from 22.00 until 1.00.

5.

The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted in accordance with paragraph 5 of Appendix IV.


(1)  The Eurosystem’s current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which are all available on the ECB website at www.ecb.europa.eu: (a) the „Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area“ of 3 November 1998; (b) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“ of 27 September 2001; (c) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“ of 19 July 2007; and (d) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of „legally and operationally located in the euro area“ “ of 20 November 2008.“.

(2)  CET takes into account the change to Central European Summer Time.“

(3)  Daytime operations means daytime processing and end-of-day processing.

(4)  Ends 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

(5)  Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.

(6)  Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.“


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

20.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 274/45


СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ 2009/769/ОВППС НА СЪВЕТА

от 19 октомври 2009 година

за изменение на Съвместно действие 2007/405/ОВППС на Съвета относно полицейската мисия на Европейския съюз по реформата на сектора за сигурност (РСС) и неговото взаимодействие с правосъдието в Демократична република Конго (EUPOL ДР Конго)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 12 юни 2007 г. Съветът прие Съвместно действие 2007/405/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз по реформата на сектора за сигурност (РСС) и неговото взаимодействие с правосъдието в Демократична република Конго (EUPOL ДР Конго) (1).

(2)

На 23 юни 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/485/ОВППС (2) за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2007/405/ОВППС до 30 юни 2009 г.

(3)

На 15 юни 2009 г. Съветът прие Съвместно действие 2009/466/ОВППС (3) за изменение и удължаване срока на действие на Съвместно действие 2007/405/ОВППС до 30 юни 2010 г. Съвместно действие 2009/466/ОВППС предвижда, че Съветът ще определи нова референтна финансова сума за покриване на разходите, свързани с мисията, за периода от 1 ноември 2009 г. до 30 юни 2010 г.

(4)

Необходими са нови и по-решителни усилия за борба с постоянните прояви на сексуално насилие и безнаказаност в Демократична република Конго, особено в източната му част. За тази цел следва мисията да може да разположи специализиран персонал за по-успешна борба с проявите на сексуално насилие и безнаказаност.

(5)

Мандатът на настоящата мисия се осъществява при условия на сигурност, които може да се влошат и да навредят на целите на Общата външна политика и политиката за сигурност (ОВППС), определени в член 11 от Договора.

(6)

Съвместно действие 2007/405/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2007/405/ОВППС се изменя, както следва:

1.

Член 2, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Мисията ще подкрепя РСС в областта на полицията и нейното взаимодействие с правосъдната система. Посредством надзор, ръководство и консултации, с акцент върху стратегическото измерение, EUPOL ДР Конго:

допринася за реформата и преструктурирането на конгоанската национална полиция (КНП), чрез подкрепа за изграждането на дееспособна, професионална и многоетническа/интегрирана полицейска сила, която да отчита значението на наличието в близост на полицейска сила в цялата страна, при прякото участие на конгоанските власти в този процес;

способства за подобряване на взаимодействието между полицията и наказателноправната система в широк смисъл;

допринася за осигуряване на съгласуваност на полаганите усилия в областта на РСС, в цялостна степен, включително като съдейства за борбата със сексуалното насилие и безнаказаността;

тясно взаимодейства с EUSEC ДР Конго и с проектите на Комисията и съгласува действията си с усилията на другите международни партньори в областта на реформата на полицията и на наказателноправната система;

допринася за аспектите, свързани с полицията, както и с пола, правата на човека, децата и въоръжените конфликти, на мирния процес в източната част на ДРК и особено връзката му с процеса на реформа на КНП.“

2.

Член 2, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Мисията разполага с проектна група за установяване и изпълнение на проекти. Мисията предоставя съвети на държавите-членки и третите държави и координира и улеснява, под тяхна отговорност, изпълнението на техните проекти в областите, които са от интерес за мисията и в продължение на целите ѝ.“

3.

Член 3, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Мисията има постоянно присъствие в Goma и Bukavu, в източната част на ДРК, за да предоставя съдействие и експертна помощ в процеса на стабилизиране на източната част на ДРК. Допълнителен персонал специализиран в областта на наказателното разследване, включително борбата със сексуалното насилие, се разполага в Goma и Bukavu като неговият район на компетентност обхваща цялата територия на ДРК и местонахождението му може да се променя в зависимост от промените в обстановката на място и условията на сигурност. Този персонал е под прякото ръководство на заместник-ръководителя на мисията, който отговаря за операциите.“

4.

В член 3, параграф 3 се добавя следната буква:

„ж)

Експерти, определени да провеждат наказателно разследване, включително борба със сексуалното насилие.“

5.

В член 9, параграф 1, третата алинея се заменя със следното:

„Референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мисията, за периода от 1 ноември 2009 г. до 30 юни 2010 г., е в размер на 5 150 000 EUR.“

Член 2

Настоящото съвместно действие влиза в сила в деня на приемането му.

Член 3

Настоящото съвместно действие се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 19 октомври 2009 година.

За Съвета

Председател

E. ERLANDSSON


(1)  ОВ L 151, 13.6.2007 г., стр. 46.

(2)  ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 44.

(3)  ОВ L 151, 16.6.2009 г., стр. 40.