ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.270.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 270

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
15 октомври 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 956/2009 на Комисията от 14 октомври 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 957/2009 на Комисията от 14 октомври 2009 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на сирене в Съединените американски щати през 2010 година в рамките на някои квоти на ГАТТ

3

 

 

Регламент (ЕО) № 958/2009 на Комисията от 14 октомври 2009 година за определяне на процент за приемане във връзка с издаването на износни лицензии, отхвърляне на заявленията за износни лицензии и преустановяване на подаването на заявления за износни лицензии за извънквотна захар

5

 

 

Регламент (ЕО) № 959/2009 на Комисията от 14 октомври 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

6

 

*

Регламент (ЕО) № 960/2009 на Комисията от 14 октомври 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството

8

 

*

Регламент (ЕО) № 961/2009 на Комисията от 14 октомври 2009 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Březnický ležák (ЗГУ)]

12

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/756/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 октомври 2009 година относно спецификации за разделителната способност и използването на пръстови отпечатъци за биометрично установяване на самоличността и проверка във Визовата информационна система (нотифицирано под номер C(2009) 7435)

14

 

 

2009/757/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 14 октомври 2009 година за удължаване на мандата на Европейската група по етика в науката и новите технологии и на периода на назначение на нейните членове

18

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2009/758/ОВППС

 

*

Решение ATALANTA/7/2009 на Комитета по политика и сигурност от 2 октомври 2009 година за изменение на Решение ATALANTA/2/2009 на Комитета по политика и сигурност относно приемане приноса на трети държави към военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta) и на Решение АTALANTA/3/2009 на Комитета по политика и сигурност относно създаването на Комитет на участващите държави във военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta)

19

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

15.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 270/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 956/2009 НА КОМИСИЯТА

от 14 октомври 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 октомври 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 октомври 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MA

69,8

MK

24,5

TR

64,0

ZZ

52,8

0707 00 05

TR

133,3

ZZ

133,3

0709 90 70

TR

112,6

ZZ

112,6

0805 50 10

AR

90,1

CL

83,5

TR

79,0

US

79,7

UY

55,5

ZA

66,8

ZZ

75,8

0806 10 10

BR

216,3

TR

118,0

US

186,7

ZZ

173,7

0808 10 80

AU

175,3

CL

86,9

CN

78,6

NZ

71,3

ZA

71,4

ZZ

96,7

0808 20 50

CN

58,3

TR

92,6

ZA

89,8

ZZ

80,2


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


15.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 270/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 957/2009 НА КОМИСИЯТА

от 14 октомври 2009 година

за определяне на коефициента на разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на сирене в Съединените американски щати през 2010 година в рамките на някои квоти на ГАТТ

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1282/2006 на Комисията от 17 август 2006 г. за определяне на специалните подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на лицензиите за износ и възстановяванията при износ за мляко и млечни продукти (2), и по-специално член 25, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 671/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за откриване на процедура за разпределение на лицензии за износ на сирене в Съединените американски щати през 2010 година по някои квоти на ГАТТ (3) беше открита се открива процедура за разпределение на лицензии за износ на сирене в Съединените американски щати през 2010 г. в рамките на квотите на ГАТТ, посочени в член 23 от Регламент (ЕО) № 1282/2006.

(2)

Заявленията за лицензии за износ за някои квоти и групи продукти надхвърлят наличните количества за квотната 2010 година. Затова следва да се определят коефициенти на разпределение в съответствие с разпоредбите на член 25, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1282/2006.

(3)

За групите продукти и квотите, за които са подадени заявления за количества, по-малки от наличните, е целесъобразно съгласно член 25, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1282/2006 останалите количества да се разпределят пропорционално на заявените количества. За разпределение на допълнителните количества следва също така да се изисква уведомяване на компетентния орган относно приетите количества от съответния оператор и предоставяне на обезпечение от заинтересованите оператори.

(4)

Предвид крайния срок за започване на процедурата за определяне на тези коефициенти съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 671/2009 е целесъобразно настоящият регламент да влезе в сила възможно най-бързо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Заявленията за лицензии за износ, подадени съгласно Регламент (ЕО) № 671/2009 за групите продукти и квотите, определени чрез „16-Токио, 16-, 17-, 18-, 20- и 21-Уругвай и 25-Токио“ в колона 3 от приложението към настоящия регламент, се приемат, при условие че се прилагат коефициентите на разпределение, посочени в колона 5 от споменатото приложение.

Член 2

Заявленията за лицензии за износ, подадени съгласно Регламент (ЕО) № 671/2009 за групата продукти и квотите, определени чрез „22-Токио и 22- и 25-Уругвай“ в колона 3 от приложението към настоящия регламент, се приемат за заявените количества.

Лицензии за износ на допълнителни количества, разпределени чрез прилагане на посочените в колона 6 от приложението коефициенти на разпределение, могат да се издават след приемане от страна на оператора в срок от една седмица от публикуването на настоящия регламент и при условие че е предоставено необходимото обезпечение.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 октомври 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 234, 29.8.2006 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификация на групата в съответствие с допълнителните бележки в глава 4 от Хармонизираната митническа тарифа на Съединените щати

Идентификация на групата и квотата

Налично количество за 2010 г.

(в тонове)

Коефициент на разпределение, предвиден в член 1

Коефициент на разпределение, предвиден в член 2

Бележка №

Група

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Токио

908,877

0,2475189

 

16-Уругвай

3 446,000

0,1468871

 

17

Blue Mould

17-Уругвай

350,000

0,0806452

 

18

Cheddar

18-Уругвай

1 050,000

0,2685422

 

20

Edam/Gouda

20-Уругвай

1 100,000

0,1510989

 

21

Italian type

21-Уругвай

2 025,000

0,0887769

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Токио

393,006

 

2,6200400

22-Уругвай

380,000

 

3,8000000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Токио

4 003,172

0,9702307

 

25-Уругвай

2 420,000

 

1,5765472


15.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 270/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 958/2009 НА КОМИСИЯТА

от 14 октомври 2009 година

за определяне на процент за приемане във връзка с издаването на износни лицензии, отхвърляне на заявленията за износни лицензии и преустановяване на подаването на заявления за износни лицензии за извънквотна захар

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на търговията с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 7д във връзка с член 9, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 61, първа алинея, буква г) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 количеството захар, произведено през пазарната година в превишение на квотата, посочена в член 56 от същия регламент, може да бъде изнесено само в рамките на количествените ограничения, определени от Комисията.

(2)

Регламент (ЕО) № 274/2009 на Комисията от 2 април 2009 г. за определяне на количествените ограничения за износа на извънквотна захар и изоглюкоза до края на 2009/10 пазарна година (3) определя гореспоменатите ограничения.

(3)

Количествата захар, обхванати от заявленията за износни лицензии, надхвърлят количествените ограничения, определени с Регламент (ЕО) № 274/2009. Поради това следва да бъде определен процент за приемане за количествата, заявени на 5, 6, 7, 8 и 9 октомври 2009 г. Всички заявления за износни лицензии за захар, подадени след 9 октомври 2009 г., следва съответно да бъдат отхвърлени, а подаването на заявления за износни лицензии следва да бъде преустановено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Износните лицензии за извънквотна захар, за които са подадени заявления от 5 октомври 2009 г. до 9 октомври 2009 г., се издават за заявените количества, умножени по процент за приемане в размер на 17,275689 %.

2.   С настоящото се отхвърлят заявленията за износни лицензии за извънквотна захар, подадени на 12 октомври, 13 октомври, 14 октомври, 15 октомври и 16 октомври 2009 г.

3.   Подаването на заявления за износни лицензии за извънквотна захар се преустановява за периода от 19 октомври 2009 г. до 30 септември 2010 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 октомври 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 91, 3.4.2009 г., стр. 16.


15.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 270/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 959/2009 НА КОМИСИЯТА

от 14 октомври 2009 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/10 пазарна година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2009/10 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 877/2009 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕО) № 955/2009 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 877/2009, за 2009/10 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 15 октомври 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 октомври 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 253, 25.9.2009 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 269, 14.10.2009 г., стр. 23.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 15 октомври 2009 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

35,44

0,65

1701 11 90 (1)

35,44

4,27

1701 12 10 (1)

35,44

0,52

1701 12 90 (1)

35,44

3,98

1701 91 00 (2)

38,78

5,84

1701 99 10 (2)

38,78

2,70

1701 99 90 (2)

38,78

2,70

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


15.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 270/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 960/2009 НА КОМИСИЯТА

от 14 октомври 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на финансов инструмент за развитие на сътрудничеството

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие (1) (наричан по-долу „ИСР“), и по-специално член 1, параграф 1 и член 31, параграф 1, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 1, параграф 1 и член 31, параграф 1 от Инструмента за сътрудничество за развитие приложение II към него съдържа списък с получателите на помощ от Комитета за подпомагане на развитието към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР/КПР), който следва да бъде актуализиран в съответствие с редовните прегледи на ОИСР/КПР на списъка си с получателите на помощ.

(2)

В допълнение към актуализирането на списъка с получателите на помощи в приложение II към ИСР Комисията актуализира своето приложение I към него и информира Съвета и Европейския парламент за това.

(3)

С оглед на горепосоченото е уместно заличаването на Саудитска Арабия от списъка с получателите на помощ на ОИСР/КПР, който се съдържа в приложение II към ИСР и от списъка на страните, отговарящи на условията в член 1, параграф 1, както е посочено в приложение I към него.

(4)

С оглед на горепосоченото е уместно включването на Косово (2) в списъка на ОИСР/КПР с получателите на помощи, който се съдържа в приложение II към ИСР, в категорията на страните и териториите с по-нисък среден доход.

(5)

Уместно е също така актуализирането на бележките под линия в приложение II към ИСР в съответствие с прегледите на ОИСР/КПР.

(6)

Европейският парламент и Съветът ще бъдат съответно информирани,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1905/2006 се изменя, както следва:

1.

Приложение I се заменя с приложение I към настоящия регламент.

2.

Приложение II се заменя с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 октомври 2009 година.

За Комисията

Karel DE GUCHT

Член на Комисията


(1)  ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.

(2)  Съгласно Резолюция за сигурност 1244/1999 на Организацията на обединените нации.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Страни, отговарящи на условията в член 1, параграф 1

Латинска Америка

1.

Аржентина

2.

Боливия

3.

Бразилия

4.

Чили

5.

Колумбия

6.

Коста Рика

7.

Куба

8.

Еквадор

9.

Ел Салвадор

10.

Гватемала

11.

Хондурас

12.

Мексико

13.

Никарагуа

14.

Панама

15.

Парагвай

16.

Перу

17.

Уругвай

18.

Венецуела

Азия

19.

Афганистан

20.

Бангладеш

21.

Бутан

22.

Камбоджа

23.

Китай

24.

Индия

25.

Индонезия

26.

Корейска народнодемократична република

27.

Лаос

28.

Малайзия

29.

Малдивски острови

30.

Монголия

31.

Мианмар

32.

Непал

33.

Пакистан

34.

Филипини

35.

Шри Ланка

36.

Тайланд

37.

Виетнам

Централна Азия

38.

Казахстан

39.

Киргизка република

40.

Таджикистан

41.

Туркменистан

42.

Узбекистан

Среден Изток

43.

Иран

44.

Ирак

45.

Оман

46.

Йемен

Южна Африка

47.

Южна Африка


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на ОИСР/КПР на получатели на ОПР

В сила от 2008 г. за отчитане на потоците за 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

Най-слабо развити страни

Други страни с нисък доход

(БНП на глава от населението по-малък от 935 USD през 2007 г.)

Страни и територии с по-нисък среден доход

(БНП на глава от населението 936—3 705 USD през 2007 г.)

Страни и територии с по-висок среден доход

(БНП на глава от населението 3 706—11 455 USD през 2007 г.)

Афганистан

Кот д’Ивоар

Албания

 (1) Ангила

Ангола

Гана

Алжир

Антигуа и Барбуда (2)

Бангладеш

Кения

Армения

Аржентина

Бенин

Корейска народнодемократична република

Азербайджан

Барбадос (3)

Бутан

Киргизка република

Боливия

Беларус

Буркина Фасо

Нигерия

Босна и Херцеговина

Белиз

Бурунди

Пакистан

Камерун

Ботсуана

Камбоджа

Папуа-Нова Гвинея

Кабо Верде

Бразилия

Централноафриканска република

Таджикистан

Китай

Чили

Чад

Узбекистан

Колумбия

Острови Кук

Коморски острови

Виетнам

Република Конго

Коста Рика

Демократична република Конго

Зимбабве

Доминиканска република

Хърватия

Джибути

 

Еквадор

Куба

Екваториална Гвинея

 

Египет

Доминика

Еритрея

 

Ел Салвадор

Фиджи

Етиопия

 

Грузия

Габон

Гамбия

 

Гватемала

Гренада

Гвинея

 

Гвиана

Ямайка

Гвинея-Бисау

 

Хондурас

Казахстан

Хаити

 

Индия

Ливан

Кирибати

 

Индонезия

Либия

Лаос

 

Иран

Малайзия

Лесото

 

Ирак

Мавриций

Либерия

 

Йордания

 (1) Майот

Мадагаскар

 

Косово (4)

Мексико

Малави

 

Маршалови острови

Черна гора

Малдивски острови

 

Федеративни щати Микронезия

 (1) Монтсерат

Мали

 

Република Молдова

Науру

Мавритания

 

Монголия

Оман (2)

Мозамбик

 

Мароко

Палау

Мианмар

 

Намибия

Панама

Непал

 

Никарагуа

Сърбия

Нигер

 

Ниуе

Сейшелски острови

Руанда

 

окупираната Палестинска територия

Южна Африка

Самоа

 

Парагвай

 (1) Св. Елена

Сао Томе и Принсипи

 

Перу

Сейнт Китс и Невис

Сенегал

 

Филипини

Сейнт Лусия

Сиера Леоне

 

Шри Ланка

Сейнт Винсънт и Гренадини

Соломонови острови

 

Свазиленд

Суринам

Сомалия

 

Сирия

Тринидад и Тобаго (3)

Судан

 

Тайланд

Турция

Танзания

 

Бивша югославска република Македония

Уругвай

Източен Тимор

 

 (1) Токелау

Венецуела

Того

 

Тонга

 

Тувалу

 

Тунис

 

Уганда

 

Туркменистан

 

Вануату

 

Украйна

 

Йемен

 

 (1) Уолис и Футуна

 

Замбия

 

 

 


(1)  Територия.

(2)  Антигуа и Барбуда, както и Оман, преминаха прага за страна с висок доход през 2007 г. В съответствие с правилата на КПР за изменение на този списък двете страни ще бъдат изключени от списъка през 2011 г., ако до 2010 г. се запазят като страни с висок доход.

(3)  Барбадос, както и Тринидад и Тобаго, преминаха прага за страни с висок доход през 2006 г. и 2007 г. В съответствие с правилата на КПР за изменение на този списък двете страни ще бъдат изключени от списъка през 2011 г., ако до 2010 г. се запазят като страни с висок доход.

(4)  Съгласно Резолюция за сигурност 1244/1999 на Организацията на обединените нации.


15.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 270/12


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 961/2009 НА КОМИСИЯТА

от 14 октомври 2009 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Březnický ležák (ЗГУ)]

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първата алинея и в приложение на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Březnický ležák“, подадена от Чешката република, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 октомври 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 38, 17.2.2009 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Хранителни продукти, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 510/2006:

Клас 2.1:   Бира

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Březnický ležák (ЗГУ)


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

15.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 270/14


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 октомври 2009 година

относно спецификации за разделителната способност и използването на пръстови отпечатъци за биометрично установяване на самоличността и проверка във Визовата информационна система

(нотифицирано под номер C(2009) 7435)

(само текстовете на български, гръцки, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език са автентични)

(2009/756/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави-членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (1), и по-специално член 45, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на визова информационна система (ВИС) (2) ВИС бе създадена като система за обмен на визови данни между държавите-членки и на Комисията бе предоставен мандат да разработи тази система.

(2)

С Регламент (ЕО) № 767/2008 се определят целта, функциите и отговорностите на ВИС и се установяват условията и редът на извършване на обмена на визови данни между държавите-членки с цел да се улесни разглеждането на заявленията за издаване на виза и свързаните с това решения.

(3)

В Решение 2006/648/ЕО на Комисията от 22 септември 2006 г. за определяне на техническите спецификации относно стандартите за биометрични характеристики, свързани с разработването на Визова информационна система (3) се посочва, че допълнителни спецификации ще бъдат разработени на по-късен етап.

(4)

На настоящия етап е необходимо да бъдат установени спецификации за резолюцията и използването на пръстови отпечатъци за биометрично установяване на самоличността и проверка във ВИС, така че държавите-членки да могат да започнат подготовката за използването на биометрия.

(5)

Високото качество и надеждността на биометричните данни са от изключително важно значение. Ето защо е необходимо да бъдат определени техническите стандарти, които да позволят задоволяването на тези изисквания за качество и надеждност. Проверките, при които се използват четири пръста, имат много по-ниски проценти на погрешно отхвърляне (false rejection rate) и на неуспех при вземането на данните (failure to acquire rate) в сравнение с проверки, при които се използва един пръст. Затова централната визова информационна система (ЦС-ВИС) следва да може да извършва биометрични проверки за достъпа до данни с четири пръста на гладка повърхност.

(6)

Настоящото решение не създава нови стандарти; то е съгласувано със стандартите ICAO.

(7)

В съответствие с член 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Дания не взе участие в приемането на Регламент (ЕО) № 767/2008 и следователно не е обвързана с него и не е обект на прилагането му. При все това, имайки предвид, че Регламент (ЕО) № 767/2008 се основава на достиженията на правото от Шенген съгласно разпоредбите от дял IV на част трета от Договора за създаване на Европейската общност, Дания, в съответствие с член 5 от протокола, уведоми с писмо от 13 октомври 2008 г. за транспонирането на тези достижения на правото в националното си законодателство. Следователно по силата на международното право, Дания е обвързана да прилага настоящото решение.

(8)

В съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (4) Обединеното кралство не взе участие в приемането на Регламент (ЕО) № 767/2008, не е обвързано с него и не е обект на прилагането му, тъй като той представлява развитие на разпоредби на достижението на правото от Шенген. Следователно Обединеното кралство не е адресат на настоящото решение.

(9)

В съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (5) Ирландия не взе участие в приемането на Регламент (ЕО) № 767/2008 и не е обвързана с него и не е обект на прилагането му, тъй като той представлява развитие на разпоредби на достижението на правото от Шенген. Следователно Ирландия не е адресат на настоящото решение.

(10)

Настоящото решение представлява акт, основаващ се на достиженията на правото от Шенген или свързан по друг начин с тях по смисъла на член 3, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2003 г. и член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 2005 г.

(11)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на последните с въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (6), което попада в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (7).

(12)

По отношение на Швейцария настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на споразумението, подписано между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, точка Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета, четено заедно с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (8) за сключване на това споразумение от името на Европейската общност.

(13)

По отношение на Лихтенщайн настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола, подписан между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението, сключено между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в областта, посочена в член 1, точка Б от Решение 1999/437/ЕО, четено заедно с член 3 от Решение 2008/261/ЕО на Съвета (9) от 28 февруари 2008 г. за подписването от името на Европейската общност и за временното прилагане на някои разпоредби от посочения протокол.

(14)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден по силата на член 51, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (10),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Спецификациите, свързани с разделителната способност и използването на пръстови отпечатъци за биометрично установяване на самоличността и проверка във визовата информационна система, са изложени в приложението.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция.

Съставено в Брюксел на 9 октомври 2009 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60.

(2)  ОВ L 213, 15.6.2004 г., стр. 5.

(3)  ОВ L 267, 27.9.2006 г., стр. 41.

(4)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(5)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

(6)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(7)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(8)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 3.

(10)  ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   Разделителна способност на пръстовите отпечатъци

Централната визова информационна система (ЦС-ВИС) получава изображения на пръстови отпечатъци от десет пръста на равна повърхност с номинална разделителна способност само от 500 dpi (с допустимо отклонение +/– 5 dpi) и с 256 полутона на сивото.

2.   Използване на десет пръстови отпечатъка за биометрично установяване на самоличността и търсене

ЦС-ВИС извършва биометрично търсене (биометрично установяване на самоличността) с изображение на десет пръста на равна повърхност. В случаите обаче, при които някои пръсти липсват, те се идентифицират съответно съгласно стандарт ANSI/NIST-ITL 1-2000 (1) и се използват останалите пръсти, ако има такива.

3.   Използване на четири пръстови отпечатъка за биометрични проверки

ЦС-ВИС извършва биометрични проверки за достъп до данни с изображение на четири пръста на равна повърхност.

Когато са налични, се използват пръстови отпечатъци от следните пръсти на дясната или на лявата ръка: показалец (идентификация NIST 2 или 7), среден пръст (идентификация NIST 3 или 8), безименен пръст (идентификация NIST 4 или 9), малък пръст (идентификация NIST 5 или 10).

За ергономични, стандартизационни и нагледни цели се използват пръстите на една и съща ръка, като се започне с дясната ръка.

Разположението на пръстите се определя за всеки отделен пръстов отпечатък съгласно стандарта ANSI/NIST-ITL 1-2000.

Когато определянето на разположението на пръстите не е възможно, или се окаже, че то е грешно, националните системи могат да поискат проверки в ЦС-ВИС с използването на „пермутации“ (2).

Липсващи или превързани пръсти винаги се идентифицират съгласно стандарта ANSI/NIST-ITL 1-2000 и документа на ВИС за контрол на интерфейса (ICD).

4.   Използване на един или два пръстови отпечатъка за биометрично разпознаване

Вместо четири пръстови отпечатъка на равна повърхност за биометричните проверки държавите-членки могат да решат да използват изображение на един или два пръстови отпечатъка.

По подразбиране се използват следните пръсти:

а)

един пръст: показалец (идентификация NIST 2 или 7),

б)

два пръста: показалец (идентификация NIST 2 или 7) и среден пръст (идентификация NIST 3 или 8).

Освен това могат да бъдат използвани следните пръсти:

а)

един пръст: палец (идентификация NIST 1 или 6) или среден пръст (идентификация NIST 3 или 8),

б)

два пръста:

i)

показалец (идентификация NIST 2 или 7) и безименен пръст (идентификация NIST 4 или 9) или

ii)

среден пръст (идентификация NIST 3 или 8) и безименен пръст (идентификация NIST 4 или 9).

За ергономични, стандартизационни и нагледни цели се използват пръстите на една и съща ръка, като се започне с дясната ръка.

Разположението на пръстите се определя за всяко отделно изображение на пръстов отпечатък съгласно стандарта ANSI/NIST-ITL 1-2000.

Когато определянето на разположението на пръстите не е възможно, или се окаже, че то е грешно, националните системи могат да поискат разпознаване в ЦС-ВИС, което включва използването на „пермутации“.

Липсващи или превързани пръсти винаги се идентифицират съгласно стандарта ANSI/NIST-ITL 1-2000 и документа на ВИС за контрол на интерфейса (ICD).


(1)  Стандарт ANSI/NIST-ITL 1-2000 „Формат на данните за обмен на информация относно пръстови отпечатъци, лицеви характеристики, отличителни белези и татуировки“, който може да се намери в интернет на адрес: http://www.itl.nist.gov/ANSIASD/sp500-245-a16.pdf

(2)  Пермутациите инструктират ЦС-ВИС да извършва повторни проверки между изходния(ите) отпечатък(ици) (един, два, три или четири) и всички налични пръстови отпечатъци за проверка (в повечето случаи десет) до постигането на разпознаване или до момента, в който всички пръстовите отпечатъци за проверка са прегледани без да има разпознаване.


15.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 270/18


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 октомври 2009 година

за удължаване на мандата на Европейската група по етика в науката и новите технологии и на периода на назначение на нейните членове

(2009/757/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като има предвид, че:

(1)

Мандатът на Европейската група по етика в науката и новите технологии (ЕГЕ) бе подновен с Решение 2005/383/ЕО на Комисията (1).

(2)

Назначението на членовете на ЕГЕ бе подновено за период от четири години с Решение 2005/754/ЕО на Комисията (2).

(3)

Следователно сегашният мандат на ЕГЕ и настоящият период на назначение на нейните членове изтичат на 20 октомври 2009 г.

(4)

Необходимо е новата Комисия да подложи на преглед както предмета на мандата на ЕГЕ, така и назначението на нейните членове.

(5)

За да може ЕГЕ да продължи дейността си, докато бъдат взети нови решения относно нейния мандат и назначението на нейните членове, настоящият мандат на ЕГЕ и периодът на назначение на нейните членове следва да бъдат удължени,

РЕШИ:

Член 1

С настоящото се удължава сегашният мандат на ЕГЕ, определен в Решение 2005/383/ЕО, докато настоящото решение бъде заменено.

С настоящото се удължава периодът на назначение на членовете на ЕГЕ, определен в Решение 2005/754/ЕО, докато настоящото решение бъде заменено.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на 21 октомври 2009 г.

Съставено в Брюксел на 14 октомври 2009 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 127, 20.5.2005 г., стр. 17.

(2)  ОВ L 284, 27.10.2005 г., стр. 6.


III Актове, приети по силата на Договора за ЕС

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

15.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 270/19


РЕШЕНИЕ ATALANTA/7/2009 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 2 октомври 2009 година

за изменение на Решение ATALANTA/2/2009 на Комитета по политика и сигурност относно приемане приноса на трети държави към военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta) и на Решение АTALANTA/3/2009 на Комитета по политика и сигурност относно създаването на Комитет на участващите държави във военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta)

(2009/758/ОВППС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 25, трета алинея от него,

като взе предвид Съвместно действие 2008/851/ОВППС на Съвета от 10 ноември 2008 г. относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (1), и по-специално член 10 от него,

като взе предвид Решение ATALANTA/2/2009 на Комитета по политика и сигурност (2) и Решение АTALANTA/3/2009 на Комитета по политика и сигурност (3) и допълнението към него (4),

като има предвид, че:

(1)

Командващият операцията на ЕС проведе конференции за сформиране на силите и личния състав на 17 ноември 2008 г., 16 декември 2008 г., 19 март 2009 г. и 3 юли 2009 г.

(2)

В резултат на препоръката на командващия операцията на ЕС и съвета на Военния комитет на Европейския съюз относно приноса на Черна гора, приносът на Черна гора следва да бъде приет.

(3)

В съответствие с член 6 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в разработването и изпълнението на решения и действия на Европейския съюз, свързани с въпросите на отбраната,

РЕШИ:

Член 1

Решение ATALANTA/2/2009 на Комитета по политика и сигурност се изменя, както следва:

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Принос на трети държави

В резултат на конференциите за сформиране на силите и личния състав се приема приносът на Норвегия, Хърватия и Черна гора към военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta).“

Член 2

Приложението към Решение ATALANTA/3/2009 на Комитета по политика и сигурност се заменя с текста, даден в приложението към настоящото решение.

Съставено в Брюксел на 2 октомври 2009 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

O. SKOOG


(1)  ОВ L 301, 12.11.2008 г., стр. 33.

(2)  ОВ L 109, 30.4.2009 г., стр. 52.

(3)  ОВ L 112, 6.5.2009 г., стр. 9.

(4)  ОВ L 119, 14.5.2009 г., стр. 40.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ТРЕТИТЕ ДЪРЖАВИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 2, ПАРАГРАФ 1

Норвегия

Хърватия

Черна гора“.