ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.267.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 267

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
10 октомври 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 945/2009 на Комисията от 9 октомври 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 946/2009 на Комисията от 8 октомври 2009 година за забрана на риболова на сайда в зони IIIa и IV; във води на ЕО от зони IIa, IIIb, IIIc и IIId от страна на съдове под флага на Швеция

3

 

 

Регламент (ЕО) № 947/2009 на Комисията от 9 октомври 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/2010 пазарна година

5

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО ( 1 )

7

 

*

Директива 2009/129/ЕО на Комисията от 9 октомври 2009 година за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти, с цел адаптиране към техническия прогрес на приложение III към нея ( 1 )

18

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/746/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 октомври 2009 година относно финансово участие на Общността в програми за контрол, проверка и надзор на рибарството в държавите-членки за 2009 г. (нотифицирано под номер C(2009) 7592)

20

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

10.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 267/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 945/2009 НА КОМИСИЯТА

от 9 октомври 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 10 октомври 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 октомври 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

30,9

TR

71,2

ZZ

51,1

0707 00 05

TR

122,8

ZZ

122,8

0709 90 70

TR

82,7

ZZ

82,7

0805 50 10

AR

99,8

CL

83,5

TR

76,5

UY

55,5

ZA

97,8

ZZ

82,6

0806 10 10

BR

188,8

TR

103,3

US

186,7

ZZ

159,6

0808 10 80

BR

63,1

CL

86,9

NZ

77,5

US

80,3

ZA

69,1

ZZ

75,4

0808 20 50

CN

41,0

TR

88,0

ZA

79,5

ZZ

69,5


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


10.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 267/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 946/2009 НА КОМИСИЯТА

от 8 октомври 2009 година

за забрана на риболова на сайда в зони IIIa и IV; във води на ЕО от зони IIa, IIIb, IIIc и IIId от страна на съдове под флага на Швеция

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 26, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета от 12 октомври 1993 г. относно установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (2), и по-специално член 21, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 43/2009 на Съвета от 16 януари 2009 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2009 г. и свързаните с тях условия, приложими във водите на Общността и за корабите на Общността във води, които подлежат на ограничения на улова (3), определя квотите за 2009 година.

(2)

Съгласно получената от Комисията информация с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на съдове под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, е изчерпана отпуснатата за 2009 г. квота.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовът на този рибен запас, както и неговото задържане на борда, трансбордиране и разтоварване на суша,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2009 г. на определената в същото приложение държава-членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовът на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на съдове под флага на или регистрирани в посочената в същото приложение държава-членка, считано от указаната в приложението дата. След тази дата се забранява също и задържането на борда, трансбордирането или разтоварването на суша на този рибен запас, уловен от горепосочените риболовни съдове.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 октомври 2009 година.

За Комисията

Fokion FOTIADIS

Генерален директор на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стp. 59.

(2)  ОВ L 261, 20.10.1993 г., стp. 1.

(3)  ОВ L 22, 26.1.2009 г., стp. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

23/T&Q

Държава-членка

Швеция

Запас

POK/2A34.

Вид

Сайда (Pollachius virens)

Зона

Зони IIIa и IV; води на ЕО от зони IIa, IIIb, IIIc и IIId

Дата

28.9.2009 г.


10.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 267/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 947/2009 НА КОМИСИЯТА

от 9 октомври 2009 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/2010 пазарна година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2009/2010 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 877/2009 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕО) № 941/2009 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 877/2009, за 2009/2010 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 10 октомври 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 октомври 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 253, 25.9.2009 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 265, 9.10.2009 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 10 октомври 2009 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

35,41

0,66

1701 11 90 (1)

35,41

4,28

1701 12 10 (1)

35,41

0,53

1701 12 90 (1)

35,41

3,98

1701 91 00 (2)

38,95

5,78

1701 99 10 (2)

38,95

2,65

1701 99 90 (2)

38,95

2,65

1702 90 95 (3)

0,39

0,29


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


ДИРЕКТИВИ

10.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 267/7


ДИРЕКТИВА 2009/110/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 септември 2009 година

относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 47, параграф 2, първо и трето изречение и член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 2000/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно предприемането, упражняването и надзора над дейността на институциите за електронни пари (4) беше приета в отговор на възникването на нови предплатени електронни платежни продукти и беше предназначена да създаде ясна правна рамка, разчетена да укрепи вътрешния пазар, като същевременно осигури адекватно равнище на пруденциален надзор.

(2)

При преразглеждането на Директива 2000/46/ЕО Комисията подчерта необходимостта от ревизиране на тази директива, тъй като някои от нейните разпоредби бяха оценени като възпрепятстващи възникването на истински единен пазар на услуги, свързани с електронни пари, както и развитието на такива услуги, удобни за ползване от ползвателите.

(3)

Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар (5) установи съвременна и съгласувана правна рамка за платежни услуги, включително координирането на националните разпоредби относно изискванията за надзор върху нова категория доставчици на платежни услуги, а именно платежните институции.

(4)

С цел да се премахнат бариерите за навлизане на пазара и да се улесни предприемането и упражняването на дейността по издаване на електронни пари, следва да се преразгледат правилата, на които се подчиняват институциите за електронни пари, за да се осигури равнопоставеност на всички доставчици на платежни услуги.

(5)

Уместно е прилагането на настоящата директива да се ограничи до доставчици на платежни услуги, които издават електронни пари. Настоящата директива не следва да се прилага за парични стойности, съхранявани в специфични предплатени инструменти, предназначени за посрещането на конкретни нужди и които могат да бъдат използвани само по ограничен начин, защото позволяват на държателя на електронни пари да закупува стоки или услуги само в помещенията на издателя на електронни пари или в рамките на ограничена мрежа от доставчици на услуги по пряк търговски договор с професионален издател, или защото те могат да се използват само за придобиване на ограничен набор от стоки или услуги. Даден инструмент следва да се смята за използван в рамките на такава ограничена мрежа, ако може да се използва само за закупуване на стоки и услуги в конкретен магазин или верига от магазини или за ограничен набор от стоки или услуги независимо от географското разположение на мястото на продажбата. Такива инструменти могат да включват карти на магазини, карти на бензиностанции, членски карти, карти за обществен транспорт, ваучери за храна или ваучери за услуги (ваучери за услуги, свързани с грижите за деца, за социални услуги или схеми за услуги, които субсидират наемането на персонал за извършване на домакински задачи, като чистене, гладене или градинарство), които понякога са подчинени на специфична данъчна или трудовоправна рамка, предназначена да насърчава използването на такива инструменти за постигане на целите, заложени в социалното законодателство. Когато такъв инструмент със специфична цел се превърне в инструмент с общо предназначение, даденото изключение от приложното поле на настоящата директива следва да не се прилага повече. Инструменти, които могат да бъдат използвани за покупки във вериги магазини на търговци, следва да не се изключват от приложното поле на настоящата директива, тъй като такива инструменти обикновено са предназначени за непрекъснато разрастваща се мрежа от доставчици на услуги.

(6)

Уместно е също така настоящата директива да не се прилага за парична стойност, използвана за закупуването на дигитални стоки или услуги, при които поради характера на стоката или услугата операторът добавя съществена стойност към нея, например под формата на средства за достъп, средства за търсене или разпространение, при условие че въпросната стока или услуга може да бъде използвана само чрез дигитално устройство, като например мобилен телефон или компютър, и че операторът на телекомуникационни, дигитални услуги или услуги, свързани с информационните технологии, не действа само като посредник между ползвателя на платежни услуги и доставчика на стоки и услуги. Подобна е ситуацията, когато абонат на мобилен телефон или на друга дигитална мрежа заплаща пряко на мрежовия оператор и когато не съществува нито пряко платежно отношение, нито пряко отношение длъжник-кредитор между абоната на съответната мрежа и трето лице, доставчик на стоки или услуги, предоставяни като част от транзакцията.

(7)

Уместно е да се въведе ясно определение за електронни пари с цел то да бъде технически неутрално. Това определение следва да обхваща всички ситуации, при които доставчикът на платежна услуга издава предплатена съхранена стойност в замяна на парични средства, които могат да се използват за платежни цели, тъй като тя се приема от третите лица като плащане.

(8)

Определението за електронни пари следва да обхваща електронни пари, независимо дали те се държат в платежно устройство, притежавано от държателя на електронните пари, или се съхраняват от разстояние в сървър и се управляват от държателя на електронните пари посредством специална сметка за електронни пари. Това определение следва да е достатъчно широко, за да не препятства технологичните иновации и за да се обхванат не само всички продукти, налични днес на пазара, но и продуктите, които може да бъдат разработени в бъдеще.

(9)

Режимът на пруденциален надзор на институциите за електронни пари следва да се преразгледа и да бъде приведен в по-голямо съответствие с рисковете, пред които са изправени тези институции. Също така този режим следва да се съгласува с режима на пруденциален надзор, прилаган за платежните институции съгласно Директива 2007/64/ЕО. Затова съответните разпоредби на Директива 2007/64/ЕО следва да се прилагат mutatis mutandis към институциите за електронни пари, без да се засягат разпоредбите на настоящата директива. Следователно позоваването на „платежна институция“ в Директива 2007/64/ЕО следва да се разбира като позоваване на „институция за електронни пари“; позоваването на „платежни услуги“ следва да се разбира като позоваване на дейността по предоставяне на „платежни услуги и издаване на електронни пари“; позоваването на „ползвател на платежни услуги“ следва да се разбира като позоваване на „ползвател на платежни услуги“ и „държател на електронни пари“; позоваването на „настоящата директива“ следва да се разбира като позоваване на Директива 2007/64/ЕО и настоящата директива; позоваването на дял II от Директива 2007/64/ЕО следва да се разбира като позоваване на дял II от Директива 2007/64/ЕО и дял II от настоящата директива; позоваването на член 6 от Директива 2007/64/ЕО следва да се разбира като позоваване на член 4 от настоящата директива; позоваването на член 7, параграф 1 от Директива 2007/64/ЕО следва да се разбира като позоваване на член 5, параграф 1 от настоящата директива; позоваването на член 7, параграф 2 от Директива 2007/64/ЕО следва да се разбира като позоваване на член 5, параграф 6 от настоящата директива; позоваването на член 8 от Директива 2007/64/ЕО следва да се разбира като позоваване на член 5, параграфи 2—5 от настоящата директива; позоваването на член 9 от Директива 2007/64/ЕО следва да се разбира като позоваване на член 7 от настоящата директива; позоваването на член 16, параграф 1 от Директива 2007/64/ЕО следва да се разбира като позоваване на член 6, параграф 1, букви в)—д) от настоящата директива; както и позоваването на член 26 от Директива 2007/64/ЕО следва да се разбира като позоваване на член 9 от настоящата директива.

(10)

Известно е, че институциите за електронни пари разпространяват електронни пари, включително чрез продажба или препродажба на населението на продукти, представляващи електронни пари, предоставят средства за разпространение на електронни пари на клиентите или за обратно изкупуване на електронни пари по искане на клиентите, или за презареждането на техни продукти, представляващи електронни пари, чрез физически или юридически лица, действащи от тяхно име, в съответствие с изискванията на възприетия от тях съответен бизнес модел. Въпреки че на институциите за електронни пари не следва да се разрешава да издават електронни пари чрез представители, следва все пак да им е позволено да предоставят чрез представители услугите, изброени в приложението към Директива 2007/64/ЕО, при условие че са спазени условията на член 17 от същата директива.

(11)

Необходим е режим на начален капитал, комбиниран с оборотен капитал за осигуряване на подходящо равнище на защита на потребителите, както и на стабилно и надеждно опериране на институциите за електронни пари. Поради спецификата на електронните пари следва да се предвиди допълнителен метод за изчисляване на оборотния капитал. Следва да бъдат запазени пълни надзорни правомощия, за да се гарантира, че към еднаквите по вид рискове се подхожда по еднакъв начин спрямо всички доставчици на платежни услуги, както и че методът на изчисляване обхваща специфичното бизнес положение на дадена институция за електронни пари. Освен това следва да се предвидят разпоредби, задължаващи платежните институции да съхраняват средствата на държателите на електронни пари отделно от тези средства, които се използват от институцията за електронни пари за други бизнес дейности. Институциите за електронни пари следва също така да се подчиняват на ефективни правила срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

(12)

Оперирането на платежни системи е дейност, която не е запазена за специфична категория институции. Важно е да се отбележи също така, че както в случая с платежните институции, оперирането на платежни системи може да се извършва от институции за електронни пари.

(13)

Издаването на електронни пари не представлява дейност по приемане на депозити съгласно Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (6) предвид специфичния му характер като електронен заместител на монети и банкноти, който следва да се използва за извършване на плащания, обикновено на ограничени суми, а не като средство за спестяване. На институциите за електронни пари не следва да бъде разрешено да отпускат кредит от средствата, получени или държани с цел издаване на електронни пари. Освен това на издателите на електронни пари следва да не се разрешава да начисляват лихви или всякаква друга облага, освен ако тези облаги не са свързани с продължителността на срока, за който държателят на електронни пари разполага с тях. Условията за предоставяне и поддържане на лиценз за институция за електронни пари следва да включват пруденциални изисквания, съразмерни с оперативните и финансовите рискове, пред които се изправят такива институции в хода на своята дейност, свързана с издаването на електронни пари, независимо от всякакви други търговски дейности, извършвани от институцията за електронни пари.

(14)

Необходимо е все пак да се запази равнопоставеността на институциите за електронни пари и на кредитните институции по отношение на издаването на електронни пари с цел да се осигури лоялна конкуренция между по-широк кръг от институции в полза на държателите на електронни пари. Това следва да бъде постигнато чрез компенсиране на по-малко обременителните характеристики на пруденциалния надзорен режим, прилаган спрямо институциите за електронни пари, с разпоредби, които са по-строги от тези, които се прилагат за кредитните институции, по-специално що се отнася до мерките за защита на средствата на държателя на електронни пари. Предвид решаващото значение на мерките за защита е необходимо компетентните органи да бъдат информирани предварително за всяко съществено изменение, като например изменение в метода на защита, изменение на кредитната институция, в която са депозирани защитените средства, или изменение, засягащо застрахователното предприятие или кредитна институция, която е застраховала или гарантирала защитените средства.

(15)

Правилата, които уреждат клоновете на институции за електронни пари, чието централно управление се намира извън Общността, следва да бъдат аналогични във всички държави-членки. Важно е да се осигури посочените правила да не може да бъдат по-благоприятни от тези за клоновете на институции за електронни пари, чието централно управление е в друга държава-членка. Общността следва да може да сключва споразумения с трети държави, предвиждащи прилагането на правила, които осигуряват еднакво третиране в цялата Общност на клонове на институции за електронни пари, чието централно управление се намира извън Общността. Клоновете на институциите за електронни пари, чието централно управление е извън Общността, не следва да се ползват нито от свободата на установяване съгласно член 43 от Договора в държави-членки, различни от тези, в които са установени, нито от свободата на предоставяне на услуги съгласно член 49, втора алинея от Договора.

(16)

Уместно е да се допусне държавите-членки да освобождават от прилагането на определени разпоредби на настоящата директива институции, които издават електронни пари само в ограничен обем. Институции, ползващи се от такова освобождаване, следва да не притежават право съгласно настоящата директива да упражняват свободата на установяване или свободата на предоставяне на услуги, както и следва да не упражняват косвено тези права в качеството си на участници в дадена платежна система. Желателно е обаче да се събират данни за всички образувания, предоставящи услуги, свързани с електронни пари, включително тези, които се ползват от освобождаване. За тази цел държавите-членки следва да вписват такива образувания в регистър на институциите за електронни пари.

(17)

По съображения, свързани с пруденциалния надзор, държавите-членки следва да гарантират, че електронни пари могат да издават само институции за електронни пари, които са надлежно лицензирани или се ползват с освобождаване в съответствие с настоящата директива, кредитни институции, лицензирани в съответствие с Директива 2006/48/ЕО, институциите за пощенски парични преводи, оправомощени съгласно националното право да издават електронни пари, институциите, посочени в член 2 от Директива 2006/48/ЕО, Европейската централна банка и националните централни банки, когато не действат в качеството си на органи на паричната политика или други публични органи, както и държави-членки или техни регионални или местни органи, когато действат в качеството си на публични органи.

(18)

Необходимо е електронните пари да могат да се изкупуват обратно с цел да се запази доверието на държателя на електронните пари. Възможността за обратно изкупуване сама по себе си не означава, че средствата, получени в замяна на електронни пари, следва да се разглеждат като депозити или друг вид възстановими средства по смисъла на Директива 2006/48/ЕО. Обратното изкупуване следва да е възможно по всяко време и по номинална стойност, без възможност да се договори минимален праг за обратно изкупуване. Обратното изкупуване по принцип следва да се предоставя безплатно. Въпреки това в случаи, надлежно уточнени в настоящата директива, следва да е възможно налагането на пропорционална и основаваща се на разходите такса, без да се засягат националното законодателство в областта на данъчното облагане или социалните въпроси или задълженията на издателя на електронни пари по друго релевантно общностно или национално законодателство, като например правила срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм, действия, насочени към замразяване на средства, или всякакви специфични мерки, свързани с предотвратяването и разследването на престъпления.

(19)

Държателите на електронни пари следва да имат на разположение извънсъдебни процедури за възражения и за обезщетяване при уреждането на спорове. Поради това дял IV, глава 5 от Директива 2007/64/ЕО следва да се прилага mutatis mutandis в контекста на настоящата директива и без да се засягат разпоредбите на настоящата директива. Това означава, че позоваване на „доставчик на платежни услуги“ в Директива 2007/64/ЕО следва да се разбира като позоваване на „издател на електронни пари“, позоваването на „ползвател на платежни услуги“ — като позоваване на „държател на електронни пари“, а позоваването на дялове III и IV от Директива 2007/64/ЕО — като позоваване на дял III от настоящата директива.

(20)

Мерките, необходими за изпълнението на настоящата директива, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (7).

(21)

По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за приемане на разпоредби за изпълнение, за да се вземе предвид инфлацията или развитието на технологиите и пазара, както и за гарантиране на сближаване при прилагането на изключенията съгласно настоящата директива. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, те следва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(22)

Ефективното действие на настоящата директива следва да се преразглежда. Поради това следва да се изиска от Комисията да изготви доклад три години след крайния срок за транспониране на настоящата директива. Държавите-членки следва да предоставят на Комисията информация относно прилагането на някои от разпоредбите на настоящата директива.

(23)

В интерес на правната сигурност следва да се предвидят преходни мерки, за да се гарантира, че институции за електронни пари, които са започнали дейността си в съответствие с националните закони, които транспонират Директива 2000/46/ЕО, са в състояние да продължат тази дейност в рамките на съответната държава-членка за указан период. Този период следва да е по-дълъг за институции за електронни пари, които са се възползвали от освобождаването, предвидено в член 8 от Директива 2000/46/ЕО.

(24)

Настоящата директива въвежда ново определение за електронни пари, издаването на които може да се възползва от дерогациите в членове 34 и 53 от Директива 2007/64/ЕО. Поради това съответно следва да бъде изменен опростеният режим за комплексна проверка на клиентите за институциите за електронни пари съгласно Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (8).

(25)

Съгласно Директива 2006/48/ЕО институциите за електронни пари се считат за кредитни институции, макар че те не могат нито да получават депозити от населението, нито да предоставят кредити от получените средства от населението. Предвид режима, въведен с настоящата директива, е уместно да се измени определението за кредитна институция в Директива 2006/48/ЕО с цел да се гарантира, че институциите за електронни пари не се считат за кредитни институции. Следва обаче да се запази правото на кредитните институции да издават електронни пари и да извършват такава дейност в рамките на цялата Общност при условията на взаимно признаване и при всеобхватен режим за пруденциален надзор, приложим към тях в съответствие със законодателството на Общността в областта на банковото дело. Въпреки това, в интерес на поддържането на равнопоставеност, кредитните институции следва да могат, като алтернатива, да извършват тази дейност чрез дъщерно дружество, което действа съгласно режима за пруденциален надзор, предвиден в настоящата директива, вместо съгласно Директива 2006/48/ЕО.

(26)

Разпоредбите на настоящата директива заменят всички съответни разпоредби на Директива 2000/46/ЕО. Следователно Директива 2000/46/ЕО следва да бъде отменена.

(27)

Доколкото целта на настоящата директива не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки, поради това че изисква хармонизиране на множество различни правила, действащи понастоящем в правните системи на различните държави-членки, и следователно може да бъде по-добре постигната на общностно равнище, Общността може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(28)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (9) държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Общността свои собствени таблици, които, доколкото е възможно, илюстрират съответствието между настоящата директива и приетите мерки за нейното транспониране, и да ги направят обществено достояние,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ДЯЛ I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   В настоящата директива се установяват правилата за упражняването на дейността по издаване на електронни пари, за която цел държавите-членки признават следните категории издатели на електронни пари:

а)

кредитни институции съгласно определението в член 4, точка 1 от Директива 2006/48/ЕО, включително, в съответствие с националното право, техен клон по смисъла на член 4, точка 3 от същата директива, когато такъв клон се намира в Общността, а централното управление на институцията се намира извън Общността в съответствие с член 38 от същата директива;

б)

институции за електронни пари съгласно определеното в член 2, точка 1 от настоящата директива, включително, в съответствие с член 8 от настоящата директива и с националното право, и клон на същите, когато такъв клон се намира в Общността, а централното управление на институцията се намира извън Общността;

в)

институции за пощенски парични преводи, оправомощени съгласно националното право да издават електронни пари;

г)

Европейската централна банка и националните централни банки, когато не действат в качеството си на органи на паричната политика или други публични органи;

д)

държави-членки или техни регионални или местни органи, когато действат в качеството си на публични органи.

2.   В дял II от настоящата директива се установяват правилата за предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари.

3.   Държавите-членки може да освободят от прилагането на всички или на част от разпоредбите на дял II от настоящата директива институциите, посочени в член 2 от Директива 2006/48/ЕО, с изключение на тези, посочени в първо и второ тире от същия член.

4.   Настоящата директива не се прилага за парична стойност, съхранявана в инструменти, които са изключени, както се посочва в член 3, буква к) от Директива 2007/64/ЕО.

5.   Настоящата директива не се прилага за парична стойност, която се използва за извършване на платежни транзакции, които са изключени, както се посочва в член 3, буква л) от Директива 2007/64/ЕО.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1.

„институция за електронни пари“ означава юридическо лице, на което е предоставен лиценз съгласно дял II за издаване на електронни пари;

2.

„електронни пари“ означава парична стойност, съхранявана в електронна, включително магнитна форма, представляваща вземане към издателя, която се издава при получаване на средства с цел извършване на платежни транзакции по смисъла на член 4, точка 5 от Директива 2007/64/ЕО и се приема от физическо или юридическо лице, различно от издателя на електронни пари;

3.

„издател на електронни пари“ означава образуванията, посочени в член 1, параграф 1, институциите, ползващи се от освобождаване по силата на член 1, параграф 3, и юридически лица, ползващи се от освобождаване по силата на член 9;

4.

„средна стойност на електронните пари в обращение“ означава средната стойност на общия размер на финансовите пасиви, свързани с издаваните електронни пари, в края на всеки календарен ден за предходните шест календарни месеца, изчислявана на първия календарен ден от всеки календарен месец и прилагана за същия календарен месец.

ДЯЛ II

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ И ПРУДЕНЦИАЛЕН НАДЗОР НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ

Член 3

Общи правила за пруденциален надзор

1.   Без да се засяга настоящата директива, членове 5 и 10—15, член 17, параграф 7 и членове 18—25 от Директива 2007/64/ЕО се прилагат mutatis mutandis към институциите за електронни пари.

2.   Институциите за електронни пари информират компетентните органи предварително за всяко съществено изменение в мерките, предприемани за защита на средства, които са били получени в замяна на издадените електронни пари.

3.   Всяко физическо или юридическо лице, което е взело решение да придобие или продаде, пряко или непряко, квалифицирано дялово участие в институция за електронни пари по смисъла на член 4, точка 11 от Директива 2006/48/ЕО или да увеличи или намали допълнително, пряко или непряко, такова квалифицирано дялово участие, в резултат на което делът от капитала или от правото на глас би достигнал, надвишил или спаднал под 20, 30 или 50 %, или по такъв начин, че институцията за електронни пари би станала или би престанала да бъде негово дъщерно дружество, информира компетентните органи за своето намерение преди съответното придобиване, продажба, увеличаване или намаляване на дялово участие.

Предлаганият приобретател предоставя на компетентния орган информация, в която се посочват размерът на предвижданото дялово участие и съответната информация, посочена в член 19а, параграф 4 от Директива 2006/48/ЕО.

Когато влиянието, упражнявано от лицата, посочени във втора алинея, може да е във вреда на благоразумното и надеждно управление на институцията, компетентните органи изразяват своето несъгласие или предприемат други подходящи мерки, за да се сложи край на това положение. Мерките могат да включват обезпечителни мерки, санкции срещу ръководните лица или управителите или спиране на упражняването на право на глас, произтичащо от акциите, притежавани от въпросните акционери или членове.

Подобни мерки се прилагат по отношение на физически или юридически лица, които не са изпълнили задължението да предоставят предварителната информация, както е предвидено в настоящия параграф.

Ако въпреки възражението на компетентните органи бъде придобито дялово участие, компетентните органи, независимо от всякаква друга санкция, която може да се приема, предвиждат или спиране упражняването на правата на глас на приобретателя, или обявяване на подадените гласове за невалидни, или тяхното анулиране.

Държавите-членки могат да освобождават или да разрешат на своите компетентни органи да освобождават от прилагането напълно или частично на задълженията по настоящия параграф институциите за електронни пари, които извършват една или повече от дейностите, изброени в член 6, параграф 1, буква д).

4.   Държавите-членки позволяват на институциите за електронни пари да разпространяват и изкупуват обратно електронни пари чрез физически или юридически лица, действащи от тяхно име. Ако институция за електронни пари желае да разпространява електронни пари в друга държава-членка, ангажирайки такова физическо или юридическо лице, тя следва процедурите, предвидени в член 25 от Директива 2007/64/ЕО.

5.   Без да се засяга параграф 4, институциите за електронни пари не издават електронни пари чрез представители. На институциите за електронни пари се позволява да предоставят чрез представители платежните услуги, посочени в член 6, параграф 1, буква а), само ако са спазени условията съгласно член 17 от Директива 2007/64/ЕО.

Член 4

Начален капитал

Държавите-членки изискват от институциите за електронни пари да разполагат към момента на получаване на лиценз с начален капитал, включващ позициите, посочени в член 57, букви а) и б) от Директива 2006/48/ЕО, от не по-малко от 350 000 EUR.

Член 5

Собствен капитал

1.   Собственият капитал на институциите за електронни пари, определен съгласно членове 57—61, 63, 64 и 66 от Директива 2006/48/ЕО, не може да спада под по-високия от размерите, които се изискват съгласно параграфи 2—5 от настоящия член или съгласно член 4 от настоящата директива.

2.   По отношение на дейностите, посочени в член 6, параграф 1, буква а), които не са свързани с издаването на електронни пари, изискванията за размер на собствения капитал на институцията за електронни пари се изчислява в съответствие с един от трите метода (А, Б или В), посочени в член 8, параграфи 1 и 2 от Директива 2007/64/ЕО. Подходящият метод се определя от компетентните органи съгласно националното законодателство.

По отношение на дейността по издаване на електронни пари изискванията за размер на собствения капитал на институцията за електронни пари се изчисляват в съответствие с метод Г, посочен в параграф 3.

Институциите за електронни пари разполагат по всяко време със собствен капитал, който надвишава или е равен на сбора на изисквания размер, посочен в първа и втора алинея.

3.   Метод Г: Размерът на собствения капитал на институция за електронни пари за дейността издаване на електронни пари възлиза на 2 % от средната стойност на електронните пари в обращение.

4.   Когато институция за електронни пари извършва някоя от дейностите, посочени в член 6, параграф 1, буква а), които не са свързани с издаването на електронни пари, или която и да било от дейностите, посочени в член 6, параграф 1, букви б)—д), и стойността на електронните пари в обращение не е предварително известна, компетентните органи позволяват на тази институция за електронни пари да изчисли изискванията за размер на своя собствен капитал въз основа на представителен дял, за който се предполага, че ще се използва за издаване на електронни пари, при условие че такъв представителен дял може да бъде разумно оценен въз основа на исторически данни и по задоволителен за компетентните органи начин. Когато институция за електронни пари не е извършвала стопанска дейност в достатъчно дълъг срок, изискванията за размер на нейния собствен капитал се изчисляват въз основа на прогнозни данни за електронните пари в обращение, подкрепени от нейния бизнес план, които подлежат на корекции в този бизнес план, изисквани от страна на компетентните органи.

5.   Въз основа на оценка на процесите на управление на риска, на бази от данни за рисковете от загуби и на механизми за вътрешен контрол на институцията за електронни пари компетентните органи могат да изискват от институцията за електронни пари да разполага със собствен капитал, който надвишава с до 20 % сумата, която би се получила в резултат от прилагането на съответния метод в съответствие с параграф 2, или да разрешат на институцията за електронни пари да разполага със собствен капитал, който е с до 20 % по-малък от сумата, която би се получила в резултат от прилагането на съответния метод в съответствие с параграф 2.

6.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки за предотвратяване на многократното използване на елементи, приемани като собствен капитал:

а)

когато институцията за електронни пари принадлежи към същата група, към която принадлежи и друга институция за електронни пари, кредитна институция, платежна институция, инвестиционен посредник, дружество за управление на активи или застрахователно или презастрахователно дружество;

б)

когато една институция за електронни пари извършва и други дейности освен издаването на електронни пари.

7.   Ако са изпълнени условията, посочени в член 69 от Директива 2006/48/ЕО, държавите-членки или техните компетентни органи могат да решат да не прилагат параграфи 2 и 3 от настоящия член по отношение на институции за електронни пари, включени в консолидирания надзор върху кредитната институция майка съгласно Директива 2006/48/ЕО.

Член 6

Дейности

1.   Освен издаването на електронни пари институциите за електронни пари имат право да извършват следните дейности:

а)

предоставяне на платежни услуги, изброени в приложението към Директива 2007/64/ЕО;

б)

предоставяне на кредит, свързан с платежни услуги, посочени в точка 4, 5 или 7 от приложението към Директива 2007/64/ЕО, когато са изпълнени условията, предвидени в член 16, параграфи 3 и 5 от посочената директива;

в)

предоставяне на оперативни услуги и на тясно свързани спомагателни услуги по отношение на издаването на електронни пари или на предоставянето на платежните услуги, посочени в буква а);

г)

експлоатация на платежни системи, както е определено в член 4, точка 6 от Директива 2007/64/ЕО и без да се засягат разпоредбите на член 28 от същата директива;

д)

стопански дейности, различни от издаването на електронни пари, при спазване на приложимото общностно и национално право.

Кредитът, посочен в първа алинея, буква б), не може да се предоставя от средства, получени в замяна на електронни пари и държани в съответствие с член 7, параграф 1.

2.   Институциите за електронни пари не може да приемат от населението депозити или други възстановими средства по смисъла на член 5 от Директива 2006/48/ЕО.

3.   Средствата, които институции за електронни пари са получили от държател на електронни пари, се обменят незабавно срещу електронни пари. Тези средства не представляват нито депозит, нито други възстановими средства, получени от населението, по смисъла на член 5 от Директива 2006/48/ЕО.

4.   Член 16, параграфи 2 и 4 от Директива 2007/64/ЕО се прилага по отношение на средствата, получени за дейността, посочена в параграф 1, буква а) от настоящия член, които не са свързани с дейността по издаване на електронни пари.

Член 7

Изисквания за защитни мерки

1.   Държавите-членки изискват от институциите за електронни пари да прилагат защитни мерки по отношение на средствата, получени в замяна на издадени електронни пари, в съответствие с член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2007/64/ЕО. Средствата, получени под формата на плащане с платежен инструмент, не е необходимо да бъдат предмет на защитни мерки, докато не се заверят по платежна сметка на институция за електронни пари или не бъдат предоставени на разположение по друг начин на институция за електронни пари в съответствие с изискванията за срока за изпълнение, установени с Директива 2007/64/ЕО, когато е приложимо. При всички случаи тези средства са предмет на защитни мерки не по-късно от пет работни дни след издаването на електронните пари, както е определено в член 4, точка 27 от посочената директива.

2.   За целите на параграф 1 сигурни, нискорискови активи са позициите от активите, които попадат в една от категориите в приложение I, точка 14, таблица 1 към Директива 2006/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции (10), за които капиталовото изискване за специфичен риск е не по-високо от 1,6 %, но като се изключат други квалифицирани позиции, както е определено в точка 15 от същото приложение.

За целите на параграф 1 сигурни, нискорискови активи са и дяловете в предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), което инвестира единствено в активите, посочени в първа алинея.

При извънредни обстоятелства и с подходяща обосновка компетентните органи могат, въз основа на оценка на сигурността, падежа, стойността и други елементи на риска на активите, съгласно посоченото в първа и втора алинея, да определят кои от тези активи не представляват сигурни, нискорискови активи за целите на параграф 1.

3.   Член 9 от Директива 2007/64/ЕО се прилага по отношение на институциите за електронни пари за дейностите, посочени в член 6, параграф 1, буква а) от настоящата директива, които не са свързани с дейността по издаване на електронни пари.

4.   За целите на параграфи 1 и 3 държавите-членки или техните компетентни органи могат да определят, в съответствие с националното законодателство, кой метод за защитата на средства да използват институциите за електронни пари.

Член 8

Отношения с трети държави

1.   За предприемането и упражняването на дейност от клонове на институции за електронни пари, чиито централни управления се намират извън Общността, държавите-членки не прилагат разпоредби, които водят до по-благоприятно третиране от това спрямо институции за електронни пари, чиито централни управления се намират в Общността.

2.   Компетентните органи уведомяват Комисията за всички разрешения за клонове, издадени на институции за електронни пари, чиито централни управления се намират извън Общността.

3.   Без да се засяга параграф 1, Общността може, чрез споразумения с една или повече трети държави, да се договори да прилага разпоредби, които гарантират, че клоновете на институция за електронни пари, чието централно управление се намира извън Общността, получават еднакво третиране в цялата Общност.

Член 9

Освобождавания по избор на държава-членка

1.   Държавите-членки може да освобождават или да позволяват на своите компетентни органи да освобождават от прилагане на всички или част от процедурите и условията, предвидени в членове 3, 4, 5 и 7 от настоящата директива, с изключение на членове 20, 22, 23 и 24 от Директива 2007/64/ЕО, както и да позволяват вписването на юридически лица в регистъра на институциите за електронни пари, ако са спазени следните две условия:

а)

общите стопански дейности пораждат средна стойност на електронните пари в обращение, която не надвишава границата, определена от държавата-членка, и която при всички случаи не надвишава 5 000 000 EUR; и

б)

никое от физическите лица, отговорни за управлението или осъществяването на стопанската дейност, не е осъждано за престъпления, свързани с изпиране на пари или финансиране на тероризъм, или за други финансови престъпления.

Когато институция за електронни пари извършва някоя от дейностите, посочени в член 6, параграф 1, буква а), които не са свързани с издаването на електронни пари или която и да било от дейностите, посочени в член 6, параграф 1, букви б)—д), и стойността на електронните пари в обращение не е предварително известна, компетентните органи позволяват на тази институция за електронни пари да приложи първа алинея, буква а) въз основа на представителен дял, за който се предполага, че ще се използва за издаване на електронни пари, при условие че този представителен дял може да бъде разумно преценен въз основа на исторически данни и по задоволителен за компетентните органи начин. Когато институция за електронни пари не е извършвала стопанска дейност в достатъчно дълъг срок, това изискване се оценява въз основа на проекция за стойността на електронните пари в обращение, подкрепена от нейния бизнес план, и подлежи на изискване от страна на компетентните органи за корекции в този бизнес план.

Държавите-членки може също така да предвидят предоставянето на факултативни освобождавания по настоящия член да бъде обвързано с допълнително изискване за максимална стойност, съхранявана в платежния инструмент, или платежна сметка на потребителя, в която се съхраняват електронните пари.

Юридическо лице, регистрирано в съответствие с настоящия параграф, може да предоставя платежни услуги, които не са свързани с електронните пари, издавани в съответствие с настоящия член, само ако са изпълнени условията, определени в член 26 от Директива 2007/64/ЕО.

2.   Юридическо лице, регистрирано в съответствие с параграф 1, е длъжно да има централно управление в държавата-членка, в която то действително упражнява дейността си.

3.   Юридическо лице, регистрирано в съответствие с параграф 1, се третира като институция за електронни пари. Член 10, параграф 9 и член 25 от Директива 2007/64/ЕО обаче не се прилагат за него.

4.   Държавите-членки може да предвидят, че всяко регистрирано в съответствие с параграф 1 юридическо лице може да извършва само някои от дейностите, изброени в член 6, параграф 1.

5.   Юридическо лице, посочено в параграф 1:

а)

уведомява компетентните органи за всяка промяна в положението му, свързана с условията по параграф 1; и

б)

поне веднъж годишно, на дата, посочена от компетентните органи, докладва относно средната стойност на електронните пари в обращение.

6.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, с които да се гарантира, че когато условията по параграфи 1, 2 и 4 престанат да бъдат изпълнени, съответното юридическо лице подава заявление за лиценз в срок от 30 календарни дни в съответствие с член 3. На юридическо лице, което не е подало в този срок заявление за лиценз, се забранява да издава електронни пари в съответствие с член 10.

7.   Държавите-членки гарантират, че техните компетентни органи разполагат с достатъчно правомощия да проверяват непрекъснатото спазване на изискванията, установени в настоящия член.

8.   Настоящият член не се прилага за разпоредбите на Директива 2005/60/ЕО или за националните разпоредби срещу изпиране на пари.

9.   Ако държава-членка се възползва от освобождаването, предвидено в параграф 1, тя нотифицира Комисията до 30 април 2011 г. Държавата-членка нотифицира Комисията за всички последващи промени. В допълнение държавата-членка информира Комисията за броя на съответните юридически лица и — ежегодно — за общата стойност на електронните пари в обращение, издавани към 31 декември на всяка календарна година, както е посочено в параграф 1.

ДЯЛ III

ИЗДАВАНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ

Член 10

Забрана за издаване на електронни пари

Без да се засяга член 18, държавите-членки забраняват издаването на електронни пари от физически или юридически лица, които не са издатели на електронни пари.

Член 11

Издаване и обратно изкупуване

1.   Държавите-членки гарантират, че издателите на електронни пари издават електронни пари по номинална стойност при получаване на средства.

2.   Държавите-членки гарантират, че по искане на държателя на електронни пари издателите на електронни пари изкупуват обратно, по всяко време и по номинална стойност, паричната стойност на държаните електронни пари.

3.   В договора между издателя и държателя на електронни пари се посочват ясно и недвусмислено условията на обратно изкупуване, включително всякакви свързани с това такси, като на държателя на електронни пари се предоставя информация относно тези условия, преди да бъде обвързан от какъвто и да било договор или оферта.

4.   Обратното изкупуване може да подлежи на такса, само ако това е посочено в договора в съответствие с параграф 3 и само в някой от следните случаи:

а)

когато обратното изкупуване е поискано преди изтичането на договора;

б)

когато договорът предвижда дата на изтичане и държателят на електронни пари прекрати договора преди тази дата; или

в)

когато обратното изкупуване е поискано повече от една година след датата на изтичане на договора.

Всяка такава такса е пропорционална и съразмерна на действителните разходи, направени от издателя на електронни пари.

5.   Когато обратното изкупуване е поискано преди изтичането на договора, държателят на електронни пари може да поиска обратното изкупуване на част от електронните пари или на цялата сума.

6.   Когато обратното изкупуване е поискано от държателя на електронни пари на датата на изтичане на договора или до една година след това:

а)

се изкупува обратно цялата стойност на държаните електронни пари; или

б)

ако институция за електронни пари извършва една или повече от дейностите, изброени в член 6, параграф 1, буква д) и делът от средства, предназначени да се използват като електронни пари, не е предварително известен, институцията за електронни пари изкупува обратно всички средства, искани от държателя на електронни пари.

7.   Независимо от разпоредбите на параграфи 4, 5 и 6, правата на обратно изкупуване на лица, различни от потребители, които приемат електронни пари, се уреждат от договорното споразумение между издателите на електронни пари и съответните лица.

Член 12

Забрана за начисляването на лихви

Държавите-членки забраняват начисляването на лихви или предоставянето на всякакви други ползи, свързани с продължителността на срока, за който държателят на електронни пари държи електронните пари.

Член 13

Извънсъдебни процедури за възражения и определяне на обезщетение при уреждане на спорове

Без да се засяга настоящата директива, дял IV, глава 5 от Директива 2007/64/ЕО се прилага mutatis mutandis към издателите на електронни пари по отношение на техните задължения, произтичащи от настоящия дял.

ДЯЛ IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 14

Мерки за изпълнение

1.   Комисията може да приема мерки, които са необходими, за да се актуализират разпоредбите на настоящата директива с оглед на инфлацията или технологичното и пазарното развитие. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 15, параграф 2.

2.   Комисията приема мерки с цел да гарантира сближаване при прилагането на изключенията, посочени в член 1, параграфи 4 и 5. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 15, параграф 2.

Член 15

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета по плащанията, създаден в съответствие с член 85 от Директива 2007/64/ЕО.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Член 16

Пълна хармонизация

1.   Без да се засягат член 1, параграф 3, член 3, параграф 3, шеста алинея, член 5, параграф 7, член 7, параграф 4, член 9 и член 18, параграф 2 и доколкото настоящата директива предвижда хармонизация, държавите-членки не поддържат и не въвеждат разпоредби, различни от предвидените в настоящата директива.

2.   Държавите-членки гарантират, че издателите на електронни пари не се отклоняват, във вреда на държателите на електронни пари, от разпоредбите на националното законодателство за прилагане на разпоредбите на настоящата директива или съответстващите на тях, освен когато това е изрично предвидено в нея.

Член 17

Преразглеждане

До 1 ноември 2012 г. Комисията представя на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Европейската централна банка доклад относно изпълнението и въздействието на настоящата директива, и по-специално относно прилагането на пруденциалните изисквания върху институциите за електронни пари, който при необходимост се придружава от предложение за нейното преразглеждане.

Член 18

Преходни разпоредби

1.   Държавите-членки позволяват на институциите за електронни пари, които преди 30 април 2011 г. са предприели дейност в съответствие с националното право, с която се транспонира Директива 2000/46/ЕО в държавата-членка, в която се намира тяхното централно управление, да продължат дейностите си в тази или друга държава-членка в съответствие със споразуменията за взаимно признаване, предвидени в Директива 2000/46/ЕО, без да се изисква да подават заявление за лиценз в съответствие с член 3 от настоящата директива или да спазват другите разпоредби, предвидени в дял II от настоящата директива или към които този дял препраща.

Държавите-членки изискват от такива институции за електронни пари да представят на компетентните органи цялата съответна информация с цел да дадат възможност на последните да направят оценка до 30 октомври 2011 г. дали институциите за електронни пари спазват изискванията, предвидени в настоящата директива, а ако не ги спазват — какви мерки следва да бъдат предприети, за да се осигури спазването, или дали е уместно да се отнеме лицензът им.

На спазващите изискванията институции за електронни пари се издава лиценз, вписват се в регистъра и се задължават да спазват изискванията, предвидени в дял II. Ако институции за електронни пари не спазят изискванията, установени в настоящата директива, до 30 октомври 2011 г., им се забранява да издават електронни пари.

2.   Държавите-членки могат да предвидят автоматично издаване на лиценз на институция за електронни пари и нейното вписване в регистъра, предвидено в член 3, ако компетентните органи вече разполагат с доказателства, че институцията за електронни пари спазва изискванията, посочени в членове 3, 4 и 5. Преди издаване на лиценза компетентните органи информират съответните институции за електронни пари.

3.   Държавите-членки позволяват на институции за електронни пари, предприели преди 30 април 2011 г. дейности съгласно националното право, с които се транспонира член 8 от Директива 2000/46/ЕО, да продължат тези дейности в рамките на съответната държава-членка в съответствие с Директива 2000/46/ЕО до 30 април 2012 г., без да се изисква да подават заявление за лиценз съгласно член 3 от настоящата директива и без да спазват другите разпоредби, предвидени в дял II от настоящата директива или към които този дял препраща. На институциите за електронни пари, които през този период нито са лицензирани, нито са освободени по смисъла на член 9 от настоящата директива, се забранява да издават електронни пари.

Член 19

Изменения на Директива 2005/60/ЕО

Директива 2005/60/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 3, параграф 2 буква a) се заменя със следното:

„а)

предприятие, различно от кредитна институция, което извършва една или повече от операциите, включени в точки 2—12 и в точки 14 и 15 от приложение I към Директива 2006/48/ЕО, включително дейностите на бюрата за обмяна на валута (bureaux de change);“.

2.

В член 11, параграф 5 буква г) се заменя със следното:

„г)

електронни пари по смисъла на член 2, точка 2 от Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари (11), когато максималната електронно съхранявана сума в устройството е не повече от 250 EUR, ако не е възможно презареждане, или когато се налага лимит, ако е възможно презареждане, от 2 500 EUR за общата сума на извършените плащания през календарната година, освен когато през същата календарна година при поискване държателят на електронни пари е обменил обратно сумата от 1 000 EUR или повече в съответствие с член 11 от Директива 2009/110/ЕО; по отношение на националните платежни транзакции държавите-членки или техните компетентни органи могат да увеличат размера от 250 EUR, посочен в настоящата точка, до таван от 500 EUR.

Член 20

Изменения на Директива 2006/48/ЕО

Директива 2006/48/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 4 се изменя, както следва:

а)

точка 1 се заменя със следното:

„1.

„кредитна институция“ означава предприятие с предмет на дейност приемане от населението на депозити или на други възстановими средства и отпускане на кредити за негова сметка;“

б)

точка 5 се заменя със следното:

„5.

„финансова институция“ означава предприятие, различно от кредитната институция, чиято основна дейност е да придобива дялови участия или да извършва една или повече от дейностите, изброени в точки 2—12 и 15 от приложение I.“

2.

Към приложение I се добавя следната точка:

„15.

Издаване на електронни пари.“

Член 21

Отмяна

Директива 2000/46/ЕО се отменя, считано от 30 април 2011 г., без да се засягат разпоредбите на член 18, параграфи 1 и 3 от настоящата директива.

Позоваванията на отменената директива се тълкуват като позовавания на настоящата директива.

Член 22

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 30 април 2011 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки.

Те прилагат тези мерки от 30 април 2011 г.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 23

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден от публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 24

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 16 септември 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

C. MALMSTRÖM


(1)  Становище от 26 февруари 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 30, 6.2.2009 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 24 април 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 27 юли 2009 г.

(4)  ОВ L 275, 27.10.2000 г., стр. 39.

(5)  ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(8)  ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15.

(9)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 201.

(11)  ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7“.


10.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 267/18


ДИРЕКТИВА 2009/129/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 9 октомври 2009 година

за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти, с цел адаптиране към техническия прогрес на приложение III към нея

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти (1), и по-специално член 8, параграф 2 от нея,

след консултация с Научния комитет по потребителските продукти,

като има предвид, че:

(1)

Съединенията, съдържащи флуор, понастоящем попадат под поредни номера 26—43 и поредни номера 47 и 56 в част 1 от приложение III към Директива 76/768/ЕИО. Тяхната максимална позволена концентрация в пастите за зъби се отнася до съдържанието на химичния елемент флуор (0,15 % изчислен като F, т.е. 1 500 ppm).

(2)

В своето становище SCCP/0882/08 Научният комитет по потребителските продукти, който беше заменен от Научния комитет по безопасност на потребителите (по-долу „НКБП“) (2), заявява, че въз основа на наличните научни доказателства максималната разрешена концентрация от 0,15 % (1 500 F- ppm) флуорид не предизвиква опасения относно безопасността при употреба от деца на възраст под шест години. Използваните данни са предимно от изследвания с натриев флуорид.

(3)

Въз основа на научните заключения на НКБП с Директива 2007/53/ЕО на Комисията от 29 август 2007 г. за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложение III към нея (3), за регулираните съединения, съдържащи флуор, беше въведено изискване за предупреждение, което трябва да бъде отпечатано на етикетите на пастите за зъби, съдържащи флуорид. Изискването се отнася за съдържанието на флуорид вместо за химичния елемент флуор. В резултат на това не всички съдържащи флуор съединения, изброени в част 1 от приложение III към Директива 76/768/ЕИО, попаднаха в обхвата на въведеното изискване за етикетиране.

(4)

По искане на Комисията НКБП поясни, че в становища SCCNFP/0653/03 и SCCP/0882/05 се посочва, че екстраполация за другите съдържащи флуор съединения, изброени в част 1 от приложение III към Директива 76/768/ЕИО, може да се направи само по отношение на флуорозата. За целите на позоваването на съдържащите флуор съединения в част 1 от приложение III към Директива 76/768/ЕИО, въведено с Директива 2007/53/ЕО, НКБП счете обаче, че термините „флуор“ и „флуорид“ са равнозначни и взаимнозаменяеми.

(5)

С цел да се гарантира правна сигурност, е необходимо да се изясни, че изискването за етикетиране се отнася за всички двадесет съединения, съдържащи флуор, които са изброени в част 1 от приложение III към Директива 76/768/ЕИО, а не само за тези съединения, които съдържат флуорид.

(6)

Поради това условието за текста, който трябва да бъде отпечатан на етикетите на пастите за зъби, съдържащи флуорните съединения, изброени в част 1 от приложение III към Директива 76/768/ЕИО, следва да се отнася за съдържанието на флуор вместо на флуорид. Поради това Директива 76/768/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(7)

От съображения за плавен преход държавите-членки следва да не забраняват търговията с продукти, които са в съответствие с настоящата директива, преди датата на нейното прилагане.

(8)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по козметичните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение III към Директива 76/768/ЕИО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от 15 април 2010 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат посочените разпоредби, считано от 15 октомври 2010 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Държавите-членки не забраняват търговията с паста за зъби, етикетирана в съответствие с разпоредбите, транспониращи настоящата директива, преди датата, посочена в член 2, параграф 1, втора алинея.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден от публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 октомври 2009 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169.

(2)  Наименованието на комитета беше променено с Решение 2008/721/ЕО на Комисията (ОВ L 241, 10.9.2008 г., стр. 21).

(3)  ОВ L 226, 30.8.2007 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В графа „е“ на част 1 от приложение III към Директива 76/768/ЕИО за поредните номера 26—43 и 47 и 56 текстът след първото изречение се заменя със следните изречения:

„На етикета на всяка паста за зъби, в чийто състав влизат съединения, съдържащи флуор в концентрация 0,1—0,15 %, изчислена като F, освен ако вече не е означена като неподходяща за деца (напр. „Само за възрастни“), задължително се поставя следният текст:

„Деца до 6-годишна възраст, включително: Да се използва количество колкото грахово зърно и миенето на зъбите да се извършва под надзора на възрастен за възможно най-малко поглъщане на продукта. Ако се приема флуорид от други източници, консултирайте се с вашия зъболекар или лекар.“ “


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

10.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 267/20


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 октомври 2009 година

относно финансово участие на Общността в програми за контрол, проверка и надзор на рибарството в държавите-членки за 2009 г.

(нотифицирано под номер C(2009) 7592)

(само текстовете на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, фински, френски и шведски език са автентични)

(2009/746/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право (1), и по-специално член 21 от него,

като има предвид, че:

(1)

Държавите-членки са изпратили до Комисията своите програми за контрол на рибарството за 2009 г. заедно със заявленията за финансово участие на Общността в разходите, които ще се направят по изпълнението на проектите, включени в тези програми.

(2)

Заявления, отнасящи се до дейности, изброени в член 8, буква а) от Регламент (ЕО) № 861/2006, биха могли да отговарят на условията за финансиране от страна на Общността.

(3)

Заявленията за финансово участие на Общността следва да отговарят на правилата, определени в Регламент (ЕО) № 391/2007 на Комисията (2).

(4)

Целесъобразно е да се определят максималните размери и процентът на финансовото участие на Общността в рамките на сумите, установени в член 15 от Регламент (ЕО) № 861/2006, както и да се определят условията, при които подобна помощ може да се предостави.

(5)

За да се насърчат инвестициите в приоритетните дейности, определени от Комисията, и предвид отрицателното въздействие на финансовата криза върху бюджета на държавите-членки, разходите във връзка с електронните системи за записване и отчитане (ERS) и системите за наблюдение на кораби (VMS), както и разходите за предотвратяване на незаконен, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов следва да се ползват от висок дял на съфинансиране в рамките на сумите, установени в член 15 от Регламент (ЕО) № 861/2006.

(6)

Приемливи за съфинансиране са устройствата за автоматично определяне на местоположението, които отговарят на изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 2244/2003 на Комисията от 18 декември 2003 г. за определяне на подробни разпоредби относно системите за наблюдение със сателит на риболовните кораби (3).

(7)

Приемливи за съфинансиране са електронните системи за записване и отчитане на борда на риболовни кораби, които отговарят на изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 1077/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1566/2007 (4).

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

Настоящото решение предвижда финансово участие на Общността за 2009 г. в разходите, направени от държавите-членки през 2009 г. при въвеждането на системите за наблюдение и контрол, приложими към Общата политика в областта на рибарството (ОПОР), както е посочено в член 8, буква а) от Регламент (ЕО) № 861/2006. Решението определя размера на финансовото участие на Общността за всяка държава-членка, процента на това финансово участие и условията за неговото предоставяне.

Член 2

Приключване на неизплатени задължения

Всички плащания, за които е искано възстановяване, се извършват от съответната държава-членка до 30 юни 2013 г. Плащанията, извършени от държава-членка след този краен срок, не се приемат за възстановяване. Неизползваните бюджетни кредити, свързани с настоящото решение, се отменят най-късно до 31 декември 2014 г.

Член 3

Нови технологии и IT мрежи

1.   Разходите, извършени за покупка, монтаж и техническа помощ за компютърни технологии и изграждане на IT мрежи, позволяващи ефикасен и сигурен обмен на данни във връзка с наблюдение, контрол и надзор на дейностите в областта на рибарството, предоставят право на финансово участие на Общността в размер на 50 % от приемливите разходи, в рамките на сумите, посочени в приложение I.

2.   В случай на разходи по приложение I, свързани със системи за наблюдение на кораби (VMS), електронни системи за записване и отчитане (ERS) или незаконен, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, посоченият в параграф 1 дял на съфинансирането се определя на 95 %.

Член 4

Устройства за автоматично определяне на местоположението

1.   Разходите, извършени за покупка и монтаж на борда на риболовни кораби на устройства за автоматично определяне на местоположението, позволяващи наблюдението на риболовни кораби от разстояние от център за наблюдение на риболова чрез VMS, отговарят на изискванията за финансово участие в размер на 95 % от приемливите разходи, в рамките на сумите, посочени в приложение II.

2.   Финансовото участие, посочено в параграф 1, е ограничено до 1 500 EUR на кораб.

3.   Приемливи за съфинансиране по параграф 1 са устройства за автоматично определяне на местоположението, които удовлетворяват изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 2244/2003.

Член 5

Електронни системи за записване и отчитане

Разходите, извършени за разработване, покупка, монтаж и техническа помощ за компонентите, необходими за изграждане на ERS, за да се постигне ефикасен и сигурен обмен на данни във връзка с наблюдението, контрола и надзора на дейностите в областта на рибарството, предоставят право на финансово участие на Общността в размер на 95 % от приемливите разходи, в рамките на сумите, посочени в приложение III.

Член 6

Електронни устройства за записване и отчитане

1.   Разходите, извършени за покупка и монтаж на борда на риболовни кораби на устройства за ERS, позволяващи електронно записване и отчитане на данни за риболовната дейност в център за наблюдение на риболова, отговарят на изискванията за финансово участие в размер на 95 % от приемливите разходи, в рамките на сумите, посочени в приложение IV.

2.   Финансовото участие, посочено в параграф 1, е ограничено до 4 500 EUR на кораб, без да се засяга параграф 4.

3.   Приемливи за съфинансиране са ERS устройства, които удовлетворяват изискванията, определени в Регламент (ЕО) № 1077/2008.

4.   За устройства, съчетаващи ERS и VMS функции и отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 2244/2003 и Регламент (ЕО) № 1077/2008, финансовото участие, посочено в параграф 1 на настоящия член, е ограничено до 6 000 EUR.

Член 7

Пилотни проекти

Разходите, извършени по пилотни проекти за нови технологии за контрол, отговарят на изискванията за финансово участие от Общността в размер на 95 % от приемливите разходи, в рамките на сумите, посочени в приложение V.

Член 8

Програми за обучение и обмен

Разходите, извършени по програми за обучение и обмен на държавни служители, отговорни за наблюдението, контрола и надзора в областта на рибарството, предоставят право на финансово участие от Общността в размер на 50 % от приемливите разходи, в рамките на сумите, посочени в приложение VI.

Член 9

Пилотни схеми за инспекции и наблюдатели

Разходите, извършени по пилотни схеми за инспекции и наблюдатели, предоставят право на финансово участие от Общността, в размер на 50 % от приемливите разходи в рамките на сумите, посочени в приложение VII.

Член 10

Оценка на разходите

Разходите за изграждане на система за оценка на извършените разходи за контрол на Общата политика в областта на рибарството, предоставят право на финансово участие от Общността в размер на 50 % от приемливите разходи, в рамките на сумите, посочени в приложение VIII.

Член 11

Инициативи за повишаване на информираността относно правилата на ОПОР

Разходите по инициативи, включващи семинари и медийни средства с цел повишаване информираността както сред рибарите и други участници, като инспектори, прокурори и съдии, така и сред широката публика относно необходимостта от борба с безотговорния и незаконен риболов и във връзка с прилагането на разпоредбите на Общата политика в областта на рибарството, предоставят право на финансово участие в размер на 75 % от приемливите разходи, в рамките на сумите, посочени в приложение IX.

Член 12

Патрулни кораби и самолети

1.   Разходите, извършени за покупка и модернизиране на кораби и самолети, използвани за инспекции и надзор на рибарството от компетентните органи на държавите-членки, предоставят право на финансово участие в размер на 50 % от приемливите разходи, извършени от държавите-членки, в рамките на сумите, посочени в приложение X.

2.   Финансовото участие, определено за всяка държава-членка в приложение Х, е изчислено въз основа на използването на съответните кораби и самолети за инспекции и надзор, изразено като процент от тяхната работа за една година, както е заявено от държавите-членки.

Член 13

Общо максимално участие на Общността по държави-членки

Общите планирани разходи, приемливата част от тях и общото максимално участие на Общността по държави-членки за дейностите, посочени в членове 3—12, са както следва:

(в евро)

Държава-членка

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

Белгия

805 000

805 000

764 750

България

352 000

362 000

282 250

Дания

1 945 552

1 945 552

1 667 139

Германия

222 000

278 000

220 000

Естония

706 000

706 000

645 500

Ирландия

120 000

90 000

45 000

Гърция

16 867 000

8 928 000

4 735 400

Испания

17 218 103

14 772 123

8 190 517

Франция

2 631 500

2 333 000

1 049 750

Италия

19 589 925

6 361 340

3 273 170

Литва

407 900

407 900

378 300

Малта

1 003 475

1 003 475

922 127

Нидерландия

3 145 000

2 750 000

2 560 750

Полша

497 713

468 713

416 479

Португалия

783 500

759 250

629 038

Румъния

80 000

80 000

62 500

Финландия

920 000

820 000

659 750

Швеция

1 715 000

1 715 000

1 541 750

Обединено кралство

4 309 798

3 601 555

2 055 830

Общо

73 319 466

48 186 908

30 100 000

Член 14

Адресати

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Република България, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Литва, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 9 октомври 2009 година.

За Комисията

Joe BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 14.6.2006 г., стp. 1.

(2)  ОВ L 97, 12.4.2007 г., стp. 30.

(3)  ОВ L 333, 20.12.2003 г., стp. 17.

(4)  ОВ L 295, 4.11.2008 г., стp. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И IT МРЕЖИ

(в евро)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

България:

BG/09/01

20 000

30 000

15 000

BG/09/02

13 000

13 000

6 500

BG/09/03

12 000

12 000

6 000

BG/09/04

25 000

25 000

23 750

BG/09/05

70 000

70 000

66 500

Междинна сума

140 000

150 000

117 750

Дания:

DK/09/01

134 176

134 176

127 468

DK/09/02

402 528

402 528

201 264

DK/09/03

670 880

670 880

637 336

DK/09/04

167 720

167 720

159 334

DK/09/05

167 720

167 720

159 334

Междинна сума

1 543 024

1 543 024

1 284 736

Германия:

DE/09/01

90 000

90 000

85 000

DE/09/02

16 000

72 000

36 000

Междинна сума

106 000

162 000

121 500

Естония:

EE/09/01

600 000

600 000

570 000

EE/09/02

50 000

50 000

25 000

Междинна сума

650 000

650 000

595 000

Ирландия:

IE/09/01

90 000

60 000

30 000

Междинна сума

90 000

60 000

30 000

Гърция:

EL/09/01

1 500 000

368 000

64 400

EL/09/02

210 000

0

0

Междинна сума

1 710 000

368 000

64 400

Испания:

ES/09/01

530 000

530 000

265 000

ES/09/02

146 000

146 000

73 000

ES/09/03

99 000

99 000

49 500

ES/09/04

16 000

0

0

ES/09/05

28 000

28 000

14 000

ES/09/06

353 000

353 000

176 500

ES/09/07

800 000

800 000

760 000

ES/09/24

81 459

0

0

ES/09/28

141 120

141 120

70 560

ES/09/32

282 000

282 000

141 000

ES/09/35

360 000

360 000

342 000

Междинна сума

2 836 579

2 739 120

1 891 560

Франция:

FR/09/01

553 500

410 000

205 000

FR/09/02

130 000

130 000

65 000

FR/09/03

120 000

120 000

60 000

Междинна сума

803 500

660 000

330 000

Италия:

IT/09/01

220 000

55 000

27 500

Междинна сума

220 000

55 000

27 500

Литва:

LT/09/01-01

27 000

27 000

25 650

Междинна сума

27 000

27 000

25 650

Нидерландия:

NL/09/01

300 000

300 000

285 000

NL/09/02

150 000

150 000

142 500

NL/09/03

40 000

40 000

38 000

NL/09/04

75 000

75 000

71 250

NL/09/11

30 000

0

0

NL/09/12

30 000

30 000

28 500

Междинна сума

625 000

595 000

565 250

Полша:

PL/09/01

93 000

64 000

32 000

PL/09/02

10 000

10 000

9 500

PL/09/03

30 000

30 000

28 500

Междинна сума

133 000

104 000

70 000

Португалия:

PT/09/01-01

2 500

2 500

1 250

PT/09/01-02

218 250

194 000

97 000

PT/09/03

1 500

1 500

750

PT/09/04

7 000

7 000

3 500

PT/09/05-01

40 000

40 000

38 000

PT/09/05-02

30 000

30 000

28 500

PT/09/05-03

35 000

35 000

33 250

PT/09/05-04

125 000

125 000

118 750

PT/09/05-05

9 750

9 750

9 263

PT/09/05-06

9 000

9 000

8 550

Междинна сума

478 000

453 750

338 813

Румъния:

RO/09/01

15 000

15 000

7 500

Междинна сума

15 000

15 000

7 500

Финландия:

FI/09/01

200 000

200 000

100 000

FI/09/02

20 000

20 000

10 000

FI/09/03

15 000

15 000

7 500

Междинна сума

235 000

235 000

117 500

Швеция:

SE/09/01

40 000

40 000

20 000

SE/09/02

80 000

80 000

76 000

SE/09/03

135 000

135 000

128 250

SE/09/04

80 000

80 000

76 000

SE/09/05

80 000

80 000

76 000

SE/09/06

50 000

50 000

47 500

SE/09/07

60 000

60 000

30 000

Междинна сума

525 000

525 000

453 750

Обединено кралство:

UK/09/01

55 880

55 880

53 086

UK/09/03

56 916

56 916

54 071

UK/09/04

113 831

100 000

50 000

UK/09/25

10 245

10 245

9 733

UK/09/26

15 362

15 362

7 681

UK/09/27

3 415

4 000

2 000

UK/09/30

5 123

6 000

3 000

UK/09/34

1 890

1 890

1 796

UK/09/37

1 708

2 000

1 000

UK/09/43

17 758

0

0

UK/09/44

17 075

17 075

8 538

UK/09/45

13 660

13 660

6 830

UK/09/46

10 245

12 000

6 000

UK/09/47

1 196

1 196

598

UK/09/48

797

797

758

UK/09/60

570

570

285

UK/09/64

2 277

2 000

1 000

UK/09/65

4 241

4 241

2 121

UK/09/67

3 159

3 159

3 002

Междинна сума

335 348

306 991

211 499

Общо

10 472 451

8 648 885

6 252 408


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УСТРОЙСТВА ЗА АВТОМАТИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

(в евро)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

Испания:

ES/09/15

90 000

90 000

45 000

ES/09/26

89 656

89 656

85 174

Междинна сума

179 656

179 656

130 174

Франция:

FR/09/04

1 098 000

1 098 000

366 000

FR/09/05

225 000

225 000

75 000

Междинна сума

1 323 000

1 323 000

441 000

Малта:

MT/09/01

22 000

22 000

7 500

Междинна сума

22 000

22 000

7 500

Общо

1 524 656

1 524 656

578 674


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТЧИТАНЕ

(в евро)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

Белгия:

BE/09/01

280 000

280 000

266 000

BE/09/02

300 000

300 000

285 000

Междинна сума

580 000

580 000

551 000

България:

BG/09/06

25 000

25 000

23 750

BG/09/07

80 000

80 000

76 000

Междинна сума

105 000

105 000

99 750

Дания:

DK/09/06

268 352

268 352

254 935

Междинна сума

268 352

268 352

254 935

Испания:

ES/09/08

89 553

89 553

85 076

ES/09/09

31 732

31 732

30 146

ES/09/10

34 694

34 694

32 960

ES/09/11

72 764

72 764

69 126

ES/09/12

49 885

49 885

47 391

ES/09/13

7 431

0

0

ES/09/16

70 000

70 000

66 500

Междинна сума

356 059

348 628

331 199

Литва:

LT/09/01-02

353 000

353 000

335 350

Междинна сума

353 000

353 000

335 350

Малта:

MT/09/02-01

8 400

8 400

7 980

MT/09/02-02

60 000

60 000

57 000

MT/09/02-03

2 000

2 000

1 900

MT/09/03

32 375

32 375

30 757

MT/09/04

97 200

97 200

92 340

Междинна сума

199 975

199 975

189 977

Нидерландия:

NL/09/05

40 000

40 000

38 000

NL/09/13

200 000

200 000

190 000

Междинна сума

240 000

240 000

228 000

Полша:

PL/09/04

64 883

64 883

61 639

PL/09/05-01

16 665

16 665

15 832

PL/09/05-04

18 443

18 443

17 521

PL/09/05-05

3 556

3 556

3 379

PL/09/05-07

25 000

25 000

23 750

PL/09/06

41 166

41 166

39 108

Междинна сума

169 713

169 713

161 229

Португалия:

PT/09/02-01

53 500

53 500

50 825

PT/09/02-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-01

133 000

133 000

126 350

PT/09/06-02

53 500

53 500

50 825

PT/09/06-03

12 000

12 000

11 400

Междинна сума

305 500

305 500

290 225

Финландия:

FI/09/04

550 000

550 000

522 500

Междинна сума

550 000

550 000

522 500

Швеция:

SE/09/08

300 000

300 000

285 000

Междинна сума

300 000

300 000

285 000

Общо

3 427 599

3 420 168

3 249 165


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТЧИТАНЕ

(в евро)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

Белгия:

BE/09/03

225 000

225 000

213 750

Междинна сума

225 000

225 000

213 750

Дания:

DK/09/07

134 176

134 176

127 468

Междинна сума

134 176

134 176

127 468

Германия:

DE/09/05

90 000

90 000

85 500

Междинна сума

90 000

90 000

85 500

Естония:

EE/09/03

50 000

50 000

47 500

Междинна сума

50 000

50 000

47 500

Гърция:

EL/09/03

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Междинна сума

7 510 000

7 510 000

4 146 000

Испания:

ES/09/14

2 000 000

0

0

Междинна сума

2 000 000

0

0

Франция:

FR/09/06

225 000

225 000

213 750

Междинна сума

225 000

225 000

213 750

Малта:

MT/09/05

763 200

763 200

715 500

+ MT/09/02-04

 

 

 

Междинна сума

763 200

763 200

715 500

Нидерландия:

NL/09/06

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Междинна сума

1 800 000

1 800 000

1 710 000

Полша:

PL/09/05-02

109 200

109 200

103 740

PL/09/05-03

46 800

46 800

44 460

PL/09/05-06

39 000

39 000

37 050

Междинна сума

195 000

195 000

185 250

Румъния:

RO/09/02

50 000

50 000

47 500

Междинна сума

50 000

50 000

47 500

Швеция:

SE/09/09

300 000

300 000

285 000

SE/09/10

200 000

200 000

190 000

Междинна сума

500 000

500 000

475 000

Обединено кралство:

UK/09/02

418 896

418 896

397 952

Междинна сума

418 896

418 896

397 952

Общо

13 961 272

11 961 272

8 365 170


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

(в евро)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

България:

BG/09/08

25 000

25 000

23 750

Междинна сума

25 000

25 000

23 750

Испания:

ES/09/34

96 887

96 887

92 043

Междинна сума

96 887

96 887

92 043

Швеция:

SE/09/11

40 000

40 000

38 000

SE/09/12

200 000

200 000

190 000

Междинна сума

240 000

240 000

228 000

Общо

361 887

361 887

343 793


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОБМЕН

(в евро)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

България:

BG/09/09

70 000

70 000

35 000

Междинна сума

70 000

70 000

35 000

Германия:

DE/09/03

21 000

21 000

10 500

DE/09/04

5 000

5 000

2 500

Междинна сума

26 000

26 000

13 000

Естония:

EE/09/04

6 000

6 000

3 000

Междинна сума

6 000

6 000

3 000

Ирландия:

IE/09/02

30 000

30 000

15 000

Междинна сума

30 000

30 000

15 000

Испания:

ES/09/17

25 920

25 920

12 960

ES/09/25

70 690

70 690

35 345

ES/09/33

22 000

22 000

11 000

Междинна сума

118 610

118 610

59 305

Франция:

FR/09/07

115 000

115 000

57 500

Междинна сума

115 000

115 000

57 500

Италия:

IT/09/02

6 871 585

0

0

IT/09/03

342 000

0

0

IT/09/04

26 340

26 340

13 170

IT/09/05

30 000

30 000

15 000

IT/09/06

880 000

880 000

440 000

Междинна сума

8 149 925

936 340

468 170

Литва:

LT/09/02

14 500

14 500

7 250

Междинна сума

14 500

14 500

7 250

Малта:

MT/09/06

18 300

18 300

9 150

Междинна сума

18 300

18 300

9 150

Нидерландия:

NL/09/14

45 000

45 000

22 500

NL/09/15

25 000

25 000

12 500

NL/09/16

45 000

45 000

22 500

Междинна сума

115 000

115 000

57 500

Финландия:

FI/09/05

30 000

30 000

15 000

Междинна сума

30 000

30 000

15 000

Швеция:

SE/09/13

50 000

50 000

25 000

Междинна сума

50 000

50 000

25 000

Обединено кралство:

UK/09/05

3 415

3 415

1 708

UK/09/06

27 456

27 456

13 728

UK/09/07

11 201

11 201

5 601

UK/09/08

29 141

29 141

14 571

UK/09/09

75 812

75 812

37 906

UK/09/10

18 031

0

0

UK/09/11

23 313

0

0

UK/09/12

46 443

0

0

UK/09/13

12 021

0

0

UK/09/14

3 643

0

0

UK/09/15

8 538

8 538

4 269

UK/09/17

6 830

6 830

3 415

UK/09/28

2 163

2 163

1 082

UK/09/29

797

0

0

UK/09/36

2 145

0

0

UK/09/38

975

975

488

UK/09/39

171

171

86

UK/09/49

3 415

3 415

1 708

UK/09/50

530

0

0

UK/09/51

3 415

3 415

1 708

UK/09/52

5 692

5 692

2 846

UK/09/61

2 277

2 277

1 139

UK/09/62

2 049

2 049

1 025

UK/09/63

1 025

1 025

513

Междинна сума

290 498

183 575

91 793

Общо

9 033 833

1 713 325

856 668


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ПИЛОТНИ СХЕМИ ЗА ИНСПЕКЦИИ И НАБЛЮДАТЕЛИ

(в евро)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

Обединено кралство:

UK/09/40

11 384

11 384

5 692

UK/09/53

18 213

0

0

UK/09/54

36 426

0

0

Междинна сума

66 023

11 384

5 692

Общо

66 023

11 384

5 692


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ

(в евро)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

България:

BG/09/10

12 000

12 000

6 000

Междинна сума

12 000

12 000

6 000

Общо

12 000

12 000

6 000


ПРИЛОЖЕНИЕ IХ

ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА ОТНОСНО ПРАВИЛАТА НА ОПОР

(в евро)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

Испания:

ES/09/27

165 518

165 518

124 139

Междинна сума

165 518

165 518

124 139

Франция:

FR/09/08

15 000

10 000

7 500

Междинна сума

15 000

10 000

7 500

Италия:

IT/09/07

200 000

0

0

IT/09/08

140 000

140 000

105 000

IT/09/09

120 000

120 000

90 000

IT/09/10

110 000

110 000

82 500

Междинна сума

570 000

370 000

277 500

Литва:

LT/09/03

13 400

13 400

10 050

Междинна сума

13 400

13 400

10 050

Финландия:

FI/09/06

5 000

5 000

4 750

Междинна сума

5 000

5 000

4 750

Швеция:

SE/09/14

100 000

100 000

75 000

Междинна сума

100 000

100 000

75 000

Обединено кралство:

UK/09/18

11 384

0

0

UK/09/19

11 384

0

0

UK/09/20

8 538

0

0

UK/09/21

22 767

0

0

UK/09/22

17 075

17 075

12 807

UK/09/23

17 075

17 075

12 807

UK/09/55

911

0

0

Междинна сума

89 134

34 150

25 614

Общо

958 052

698 068

524 553


ПРИЛОЖЕНИЕ X

ПАТРУЛНИ КОРАБИ И САМОЛЕТИ

(в евро)

Държава-членка и код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Приемливи разходи съгласно настоящото решение

Участие на Общността

Гърция:

EL/09/04

3 000 000

1 050 000

525 000

EL/09/05

4 647 000

0

0

Междинна сума

7 647 000

1 050 000

525 000

Испания:

ES/09/18

3 000 000

3 000 000

1 500 000

ES/09/19

2 000 000

2 000 000

1 000 000

ES/09/20

1 344 450

1 344 450

672 470

ES/09/21

1 397 414

1 397 414

698 707

ES/09/22

34 483

0

0

ES/09/23

84 207

0

0

ES/09/29

92 400

0

0

ES/09/30

3 381 840

3 381 840

1 690 920

ES/09/31

130 000

0

0

Междинна сума

11 464 794

11 123 704

5 562 097

Франция:

FR/09/09

150 000

0

0

Междинна сума

150 000

0

0

Италия:

IT/09/11

5 000 000

5 000 000

2 500 000

IT/09/12

3 700 000

0

0

IT/09/13

1 950 000

0

0

Междинна сума

10 650 000

5 000 000

2 500 000

Нидерландия :

NL/09/07

25 000

0

0

NL/09/08

70 000

0

0

NL/09/09

100 000

0

0

NL/09/10

100 000

0

0

NL/09/17

70 000

0

0

Междинна сума

365 000

0

0

Румъния:

RO/09/03

15 000

15 000

7 500

Междинна сума

15 000

15 000

7 500

Финландия:

FI/09/07

100 000

0

0

Междинна сума

100 000

0

0

Обединено кралство:

UK/09/24

2 845 760

2 561 184

1 280 592

UK/09/31

48 378

0

0

UK/09/32

19 921

0

0

UK/09/33

2 846

0

0

UK/09/41

45 886

0

0

UK/09/42

24 851

0

0

UK/09/56

25 043

0

0

UK/09/57

11 839

0

0

UK/09/58

22 767

22 767

11 384

UK/09/59

56 916

56 916

28 458

UK/09/66

5 692

5 692

2 846

Междинна сума

3 109 899

2 646 559

1 323 280

Общо

33 501 693

19 835 263

9 917 877