ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.262.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 262

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
6 октомври 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 925/2009 на Съвета от 24 септември 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Армения, Бразилия и Китайската народна република

1

 

*

Регламент (ЕО) № 926/2009 на Съвета от 24 септември 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход от Китайската народна република

19

 

 

Регламент (ЕО) № 927/2009 на Комисията от 5 октомври 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

36

 

 

Регламент (ЕО) № 928/2009 на Комисията от 5 октомври 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/2010 пазарна година

38

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за изменение на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди по отношение на удължаване на някои срокове ( 1 )

40

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/735/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 24 септември 2009 година за удължаване на срока на прилагане на мерките в Решение 2007/641/ЕО за приключване на консултациите с Република Фиджи съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и член 37 от Инструмента за сътрудничество за развитие

43

 

 

Комисия

 

 

2009/736/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 5 октомври 2009 година за приемане на гаранция, предложена във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на някои видове алуминиево фолио с произход, inter alia, от Бразилия

50

 

 

2009/737/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 5 октомври 2009 година за приключване на процедурата за проучване на мерките, наложени от Източна република Уругвай и засягащи вноса и продажбата на уиски в Уругвай

52

 

 

2009/738/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 5 октомври 2009 година за отмяна на Директива 2009/124/ЕО за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните равнища на арсен, теобромин, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. и Abrus precatorius L. (нотифицирано под номер C(2009) 7705)  ( 1 )

54

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

6.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 262/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 925/2009 НА СЪВЕТА

от 24 септември 2009 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Армения, Бразилия и Китайската народна република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“) и по-специално член 9 от него,

като взе предвид предложението на Комисията, представено след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Временни мерки

(1)

С Регламент (ЕО) № 287/2009 (2) (наричан по-долу „временният регламент“) Комисията наложи временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Армения, Бразилия и Китайската народна република (наричана по-долу „КНР“).

(2)

Производството беше образувано след подаване на жалба от дружеството Eurometaux (наричано по-долу „жалбоподателят“) от името на производителите, представляващи значителна част, в конкретния случай над 25 %, от общото производство на алуминиево фолио в Общността.

(3)

Както е посочено в съображение 13 от временния регламент, разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. (наричан по-долу „разследвания период“ или „РП“). Проучването на тенденциите, имащи отношение към оценката на вредата, обхвана периода от 1 януари 2005 г. до края на разследвания период (наричан по-долу „разглежданият период“).

1.2.   Последваща процедура

(4)

След направеното разгласяване на основните факти и съображения, въз основа на които бе взето решението за налагане на временни антидъмпингови мерки (наричано по-долу „предварително разгласяване“), няколко заинтересовани страни предоставиха в писмен вид своите становища относно предварителните констатации. На страните, които бяха поискали това, бе предоставена възможност да бъдат изслушани.

(5)

След налагането на временните антидъмпингови мерки Комисията продължи своето разследване по отношение на дъмпинга, вредата и аспектите, свързани с интереса на Общността, и извърши допълнителни анализи и проверки на място на данните, съдържащи се в отговорите на въпросника, предоставени от някои производители износители и производители от Общността.

(6)

Бяха извършени пет допълнителни проверки на място в помещенията на следните производители от Общността:

Novelis UK Limited, Bridgnorth, Обединено кралство

Novelis Luxembourg, Dudelange, Велико херцогство Люксембург

Novelis Foil France S.A.S., Rugles, Франция

Grupa Kęty SA, Kęty, Полша

Hydro Aluminium Inasa,S.A., Irurtzun, Испания

(7)

Беше извършено едно допълнително посещение в помещенията на следното дружество, свързано с производители износители:

Alcoa Transformación de Productos, S.L., Alicante, Испания

(8)

Бяха извършени три допълнителни посещения в помещенията на следните производители износители:

Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd., Shanghai и Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd., Hebei

Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd., Shandong

Zhenjiang Dinsheng Aluminium Industries Joint-Stock Limited Company, Jiangsu.

(9)

Бе извършено посещение и в Shanghai Futures Exchange, Шанхай.

(10)

Всички страни бяха информирани за основните факти и съображения, на които се основаваше намерението да бъде направена препоръка за налагане на окончателни антидъмпингови мерки върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Армения, Бразилия и КНР и за окончателно събиране на сумите, обезпечени посредством временното мито. На тези държави бе предоставен също срок, в рамките на който те имаха възможност да представят коментарите си вследствие на това разгласяване.

(11)

Представените от заинтересованите страни устни и писмени коментари бяха разгледани и, където бе уместно, констатациите бяха съответно изменени.

1.3.   Обхват на разследването

(12)

Бразилският производител износител заяви, че Русия също би следвало да бъде включена в обхвата на разследването, тъй като през целия разглеждан период обемът на вноса и пазарните дялове от Русия са били значителни и дори по-високи от тези на Армения. Освен това бразилският производител износител заяви, че вносните цени от Русия са били на едно и също ниво с цените на вноса на разглежданите държави и че съществува prima facie доказателство за дъмпинг по време на образуването на процедурата.

(13)

При анализа на жалбата Комисията стигна до заключението, че не съществуват достатъчно prima facie доказателства за дъмпинг по отношение на Русия. Следователно невключването на Русия в жалбата беше счетено за оправдано. При липсата на доказателства за дъмпинг е без значение дали обемът на вноса и/или пазарните дялове на вноса с произход от Русия наистина са били по-високи от тези на една или повече държави, включени в обхвата на разследването. Поради това твърдението на бразилския производител износител беше отхвърлено.

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

(14)

Секторите надолу по производствената верига в Общността, т.е. „пренавивачите“, повториха твърдението си, че разглежданият продукт следва да включва също потребителските рула, т.е. алуминиевото фолио с тегло по-малко от 10 kg, тъй като ако окончателните мерки бъдат наложени единствено върху вноса на алуминиево фолио с тегло над 10 kg („джъмбо ролки“), това може да доведе до увеличение на износа на потребителски рула на ниски цени от разглежданите държави. Също така бяха приведени доводи, че и двата продукта имат по същество едни и същи характеристики, като единствената разлика е в опаковането.

(15)

В съображения 15—19 от временния регламент беше направено заключение, че потребителските рула и джъмбо ролките са различни продукти с оглед на техните физически характеристики и основна крайна употреба. Последващото разследване потвърди тези констатации. Всъщност физическите различия между потребителските рула и джъмбо ролките надхвърлят опаковането, тъй като разглежданият продукт трябва да бъде пренавит преди повторното му опаковане и продажба на крайния потребител. Също така беше установено, че потребителите, каналите на продажба и основните приложения на продуктите са различни. Поради това не беше счетено за уместно включването на потребителските рула в продуктовия обхват на настоящото разследване.

(16)

Твърдението, че вносът на джъмбо ролки може да бъде заместен с внос на потребителски рула, е разгледано по-долу в съображения 97—99.

(17)

При липса на други коментари, отнасящи се до разглеждания продукт и до сходния продукт, констатациите, посочени в съображения 14—21 от временния регламент, се потвърждават.

3.   ТРЕТИРАНЕ КАТО ДРУЖЕСТВО, РАБОТЕЩО В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА (ТДПИ), И ДЪРЖАВА АНАЛОГ

3.1.   Армения

(18)

Единственият производител износител в Армения оспори предварителните констатации, посочени в съображения 24—31 от временния регламент.

(19)

На първо място дружеството заяви, че Комисията е допуснала грешка, като е преценила, че дружество от Армения е следвало да кандидатства за ТДПИ, тъй като счита, че Армения е държава с пазарна икономика съгласно условията на Антидъмпинговото споразумение на Световната търговска организация (СТО) и че включването на Армения в бележката под линия към член 2, параграф 7, буква а) от основния антидъмпингов регламент следва да бъде заличено.

(20)

Въпреки това, както е посочено в съображение 25 от временния регламент, Армения е изрично посочена в бележката под линия към член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент, като е включена сред държавите с непазарна икономика. Третирането на производители износители от държави с непазарна икономика, които са членки на СТО, е определено в член 2, параграф 7, буква б). В настоящото разследване тези изисквания са спазени изцяло. Поради това този аргумент отново беше отхвърлен.

(21)

По-нататък дружеството заяви, че то изпълнява втория критерий за ТДПИ, за който в съображения 27—29 от временния регламент временно бе установено, че не е изпълнен. Дружеството основава своята аргументация на представянето на счетоводните си отчети за 2007 г., които не са били на разположение по време на посещението на място в дружеството, извършено преди налагането на временните мерки. Дружеството отново заяви, че не счита за необходим втория критерий за ТДПИ, изискващ счетоводните отчети на дружеството да бъдат изготвени в съответствие с международните счетоводни стандарти, и че националните счетоводни стандарти на Армения са достатъчни, тъй като Армения е членка на СТО.

(22)

Този довод бе отхвърлен. Дружеството е задължено да разполага с един ясен набор от счетоводни отчети в съответствие с международните счетоводни стандарти. Пропуските, посочени от одиторите както за счетоводните отчети за финансовата 2006 г., така и за финансовата 2007 г., ясно показаха, че счетоводните отчети на дружеството не са изготвени в съответствие с международните счетоводни стандарти и следователно то не може да докаже, че е изпълнило втория критерий за ТДПИ. В критериите за ТДПИ действително се прави позоваване на международните стандарти и членството в СТО не променя това. Още повече че членството в СТО само по себе си не е гаранция за преобладаването на пазарни условия в икономическата дейност на дадено дружество.

(23)

По-нататък дружеството заяви, че то изпълнява третия критерий за ТДПИ, за когото в съображение 30 от временния регламент временно бе установено, че не е изпълнен, въз основа на съображения, свързани с продажбата на дялове от страна на арменската държава и с безвъзмездното предоставяне от държавата на земя на дружеството. Дружеството заяви, че въпросът с безвъзмездното предоставянето на земя на дружеството е незначителен и не следва да бъде кумулиран с другия въпрос относно дяловете, който според дружеството също е незначителен.

(24)

Този довод също бе отхвърлен. Самият факт, че земята е придобита безвъзмездно и може да бъде продадена с изплащане на нейната кадастрална стойност на държавата (която е значително по-ниска от нейната пазарна стойност), превръща земята във важен и ценен актив на дружеството, който не е вписан в неговите счетоводни отчети и следователно има значително въздействие върху разходите на дружеството. Дружеството също така не е успяло да докаже, че изкривяването, причинено от продажбата на дяловете на по-ниска цена от номиналната им стойност, е незначително.

(25)

Следователно може да се заключи, че двата въпроса относно изпълнението на третия критерий за ТДПИ сочат изкривяване, предизвикано от условия на непазарна икономика.

(26)

Констатацията, че на това дружество следва да бъде отказано ТДПИ, се потвърждава.

3.2.   КНР

(27)

Един производител износител от КНР оспори предварителните констатации, изложени в съображение 32 от временния регламент. Той повтори твърдението си, че Комисията не би следвало да разглежда цената, посочена в котировката на Shanghai Futures Exchange (наричана по-нататък „SHFE“) и на London Metal Exchange (наричана по-нататък „LME“), без включен ДДС и в двата случая, и че без тази корекция цените биха били подобни през периода на разследването.

(28)

Този аргумент беше отхвърлен поради причините, изложени в съображение 38 от временния регламент, тъй като цената трябва да бъде съпоставима на сходна основа. Китайските производители на разглеждания продукт плащат ДДС при покупките си на първичен алуминий. По-голямата част от този ДДС се възстановява обратно при продажбата на завършения продукт, независимо дали той се продава на местния пазар (в който случай се възстановява изцяло) или за износ (в който случай китайското правителство ограничава искането за възстановяване на ДДС до определен процент за определени продукти в определено време). Включването на незначителна сума невъзстановим ДДС не би имало значително въздействие върху горните заключения.

(29)

Следва да се отбележи също, че значителната разлика в цената на котировките на LME и SHFE по време на РП показва държавната намеса в механизмите на ценообразуването на първичния алуминий, констатация от временния регламент (съображение 32), която се потвърди след посещението от службите на Комисията на SHFE.

(30)

Това посещение потвърди, че държавата има водеща роля при ценообразуването на SHFE и се намесва в механизмите на ценообразуването, по-специално с оглед на нейната позиция както на продавач на първичен алуминий, така и на купувач посредством Държавния резерв и други държавни органи. Освен това държавата определя граници на дневната цена чрез правилата на SHFE, които са одобрени от държавния регулаторен орган — Регулаторната комисия по ценни книжа на Китай (China Securities Regulatory Commission (CSRC). Също така е очевидно, че SHFE е затворена борса за регистрирани в Китай дружества и китайски граждани и че не съществува ефективен арбитраж между SHFE и международните борси извън Китай. Това се доказва от съществените ценови разлики на котировките на SHFE и на международните борси като LME. Освен това, когато фючърсни договори на SHFE завършват с физическа доставка, това се извършва само в одобрен склад в рамките на КНР, за разлика от международните борси, при които доставката може да се осъществи в целия свят. Тези правила за доставка гарантират, че вътрешният китайски пазар остава изолиран от световния пазар и че от ценовото изкривяване се възползват единствено китайските дружества.

(31)

Поради това предварителните констатации от съображения 22—40 от временния регламент се потвърждават.

3.3.   КНР и Армения: Индивидуално третиране (ИТ)

(32)

При липсата на коментари, предварителните констатации по отношение на производителя износител от Армения, изложени в съображение 42 от временния регламент, се потвърждават.

(33)

Един производител износител от Китай оспори предварителната констатация, посочена в съображение 42 от временния регламент, че на дружеството следва да се откаже индивидуално третиране. Отказът се дължи на факта, че по-голямата част от дружеството е собственост на държавата. Дружеството твърдеше, че това решение следва да бъде променено, тъй като държавната собственост се контролира посредством дружество, чиито ценни книжа се търгуват на Хонконгската фондова борса, а в съвета на директорите няма държавни служители.

(34)

Тези аргументи бяха отхвърлени. По-голямата част от дружеството е собственост на държавата и поради това съветът на директорите, който управлява дружеството, се отчита пред акционера с решаващ глас — държавата. Дружеството също така не успя да докаже и да представи доказателства, които да покажат, че държавата не може да се намесва в стопанските решения на дружеството чрез решенията на неговия съвет на директорите.

(35)

Следователно предварителните констатации, посочени в съображения 41 и 42 от временния регламент, се потвърждават.

3.4.   Държава аналог

(36)

При липсата на коментари предварителните констатации, че Турция е подходящ и разумен избор на държава аналог, както е изложено в съображения 43—52 от временния регламент, се потвърждават.

4.   ДЪМПИНГ

4.1.   Бразилия

(37)

При липсата на коментари, предварителните констатации, изложени в съображения 53—68 от временния регламент, се потвърждават.

4.2.   Армения

(38)

Единственият производител износител от Армения възрази срещу предварителните констатации, посочени в съображения 69—77 от временния регламент. Дружеството твърдеше, че направените приспадания съгласно член 2, параграф 9 от основния регламент за разходите за реализация, общите и административните разходи (РОА) и разумна сума на печалба от продажби чрез свързани дружества не са оправдани.

(39)

При проверка беше установено, че определени продажби не са осъществени чрез свързани вносители в Общността. При тези обстоятелства корекциите съгласно член 2, параграф 9 от временния регламент не са оправдани и изчисленията бяха съответно коригирани.

4.3.   КНР

(40)

При липсата на коментари предварителните констатации, изложени в съображения 78—82 от временния регламент, се потвърждават.

(41)

За изчислението на остатъчния дъмпингов марж за Китай временната методология, посочена в съображение 83 от временния регламент, беше изменена, така че маржът беше изчислен на основата на среднопретеглената стойност на i) общия дъмпингов марж, изчислен за дружеството без предоставено ТДПИ и ИТ, и ii) сделката с най-голям дъмпингов ефект на това дружество, съпоставена с цените на вноса, установени в Comext (като те са представителни за цените на несъдействащите китайски износители). На тази основа нивото на дъмпинг за цялата държава бе установено на 47,0 % от цената CIF на границата на Общността, преди облагане с мито.

4.4.   Окончателни дъмпингови маржове

Държава

Дружество

Окончателен дъмпингов марж

Бразилия

Companhia Brasileira de Aluminio

27,6 %

Всички останали дружества

27,6 %

КНР

Alcoa Bohai и Alcoa Shanghai

25,6 %

Shandong Loften

33,7 %

Zhenjiang Dingsheng

37,4 %

Всички останали дружества

47,0 %

Армения

RUSAL Armenal

33,4 %

Всички други дружества

33,4 %

5.   ВРЕДА

5.1.   Продукция на Общността и определение за производство на Общността

(42)

Както е посочено в съображение 87 от временния регламент, беше подадена жалба от дружеството Eurométaux от името на четири производителя от Общността, които оказаха съдействие на разследването. Още един производител подкрепи жалбата, а друг я оспори. Поради това петте производителя, които са подали или подкрепили жалбата, се приемат за представляващи производството на Общността (ПО) по смисъла на член 4, параграф 1 и член 5, параграф 4 от основния регламент.

(43)

При липсата на коментари относно продукцията и определението за производство на Общността съображения 86—87 от временния регламент се потвърждават.

5.2.   Потребление в Общността

(44)

Арменският производител износител възрази срещу определянето на потреблението в Общността, като заяви, че продажбите на ПО на защитения от конкуренция пазар също следва да бъдат взети под внимание. Същото дружеството заяви още, че приблизителните данни, включени в жалбата, не са надеждна база за установяване на потреблението в Общността и се позова на независимо пазарно проучване.

(45)

Що се отнася до твърдяното производство за за защитения от конкуренция пазар, беше установено, че през периода на разследването предназначеният за защитения от конкуренция пазар обем е много ограничен. Това засяга само един производител от Общността за продажби, направени през първата година на разглеждания период. Поради това беше заключено, че като цяло това оказва несъществено, ако въобще има някакво въздействие върху цялостното положение.

(46)

Що се отнася до определянето на общото потребление в Общността, беше счетено, че използваната методология на предварителния етап е била разумна и е дала достатъчно пълна представа за действителното положение. Арменският производител износител не обясни по какви причини използваната от институциите на Общността методология не е разумна и би могла да доведе до ненадеждни резултати. Цитираното от арменския производител износител проучване не беше счетено за пряко свързано с въпроса, тъй като се отнася за различни видове алуминиево фолио и съдържа данни за дружества извън Европейския съюз, които бе невъзможно да бъдат проверени. Освен това предварителните констатации за общото потребление в Общността, включени в таблица 1 към съображение 90 от временния регламент, бяха потвърдени от други заинтересовани страни, включително от вносители, несвързани с ПО.

(47)

Въз основа на посоченото по-горе беше направено заключението, че установеното във временния регламент общо потребление в Общността дава надеждна представа за действителното положение.

(48)

При липсата на други коментари относно потреблението в Общността съображения 88—90 от временния регламент се потвърждават.

5.3.   Кумулативна оценка на въздействието от разглеждания внос

(49)

Вследствие на направеното предварително разгласяване бразилският производител износител повтори твърдението си, че продуктът с произход от Бразилия отговаря на по-високи стандарти за качество, като минимална якост на опън и изисквания за разтягане, които позволяват по-широка гама от негови приложения и продажби на по-широк кръг потребители в сравнение с продукта, изнасян от другите две разглеждани държави. Така например бе заявено, че съществуват различни сегменти на пазара на алуминиево фолио в зависимост от качеството на продукта и че само бразилският продукт отговаря на стандартите да бъде продаван на пазарния сегмент в диапазона на скъпо струващите маркови продукти.

(50)

Бразилският износител повтори също твърдението си, че каналите за продажби и дистрибуторските методи за неговите продукти са били различни. По-специално, беше заявено, че бразилският износ основно се е извършвал посредством търговци, докато арменските и китайските производители износители продават директно на „пренавивачите“ в Общността. Също така бе заявено, че бразилският износител има създадени дългогодишни и стабилни бизнес отношения с определени клиенти в Общността, докато износителите от Армения и КНР едва напоследък са навлезли на пазара на Общността.

(51)

И накрая, същият производител износител заяви, че тенденциите по отношение на обема на вноса и пазарните дялове са били различни от тези на другите държави износителки, което показва, че условията на конкуренция са наистина различни.

(52)

По отношение на първото твърдение, т.е. за разлика в стандартите за качество, при разследването беше установено, че независимо от различията в качеството, пазарът на алуминиево фолио се е диктувал основно от цените и разликите в качеството са имали само незначителна роля при избора на доставчик. Тези констатации бяха потвърдени от оказващите съдействие вносители и засегнати ползватели. Следователно необоснованото твърдение на бразилския производител износител, т.е. че пазарът на алуминиево фолио е бил разделен на няколко сегмента според разликите в качеството на продукта, не беше потвърдено по време на настоящото разследване и следва да бъде отхвърлено.

(53)

Що се отнася до твърдението, засягащо различните канали за продажба и дистрибуторски методи, се отбелязва, че бразилският производител износител не оспорва, че е продавал продуктите си както чрез несвързани търговци, така и директно на пренавивачи в Общността. Въз основа на това беше счетено, че каналите за продажба са били еднакви. Фактът, че бразилският износител е изградил стабилни стопански отношения през последните години, не изключва възможността тези продукти да се продават при същите условия на конкуренция както продуктите на новонавлизащите конкуренти на пазара. Всъщност производителят износител не твърди, нито пък доказва, че неговите клиенти няма да се прехвърлят към други доставчици, ако биха счели това за целесъобразно. Следователно фактът, че бразилският износител има дългогодишно присъствие на пазара на Общността, не позволява да се направи заключението, че неговите продукти са поставени в различни условия на конкуренция в сравнение с продуктите, внасяни от Армения и КНР. Следователно твърдението във връзка с това бе отхвърлено.

(54)

И накрая, по отношение на различните тенденции за внос бразилският производител износител не предостави никаква допълнителна информация или доказателства, поради което посочените в съображение 93 предварителни констатации се потвърждават.

(55)

Вследствие на направеното предварително разгласяване арменският производител износител заяви, че арменският внос следва да бъде изваден от кумулативния за целите на анализа на вредите предвид малкия му обем, неговия малък пазарен дял и постоянните пазарни тенденции, както и поради твърдяното наличие на значителни различия в качеството между продукта, изнасян от Армения, и продуктите, изнасяни от Бразилия и КНР.

(56)

Това твърдение не би могло да бъде прието, тъй като беше установено, че всички условия за кумулиране, изложени в член 3, параграф 4 от основния регламент, са изпълнени:

както предварително бе установено и потвърдено по-горе в съображения 38 и 39, установеният за Армения дъмпингов марж е надвишавал прага de minimis, определен в член 9, параграф 3 от основния регламент.

обемът на вноса от Армения не е бил незначителен по смисъла на член 5, параграф 7 от основния регламент, т.е. неговият пазарен дял е достигнал 5,26 %, както е посочено в съображение 96 (таблица 4) от временния регламент. Беше констатирано също, че вносът от Армения е нараснал значително от 2006 г. до края на разследвания период, независимо от повторното навлизане на внос от КНР и значителния внос от Бразилия през разглеждания период.

по отношение на условията на конкуренция между продуктите, внасяни от разглежданите държави, и по-специално по отношение на посочените аргументи във връзка със значителните различия в качеството между внасяните продукти, както е посочено в съображение 52, бе констатирано, че продуктите от Армения имат сходни основни физически и технически характеристики и се използват за същите основни приложения независимо от тяхното специфично качество. Също така беше отбелязано, че този производител износител е заявил намерението си да започне да произвежда дори и по-висококачественото алуминиево конвертиращо се фолио, което показва, че аргументът относно предполагаемото лошо качество на произведените продукти може би е преувеличен.

(57)

Поради това твърденията на арменския производител износител бяха отхвърлени.

(58)

При липсата на други коментари, направени във връзка с кумулативната оценка на въздействието на разглеждания внос в съответствие с член 3, параграф 4 от основния регламент, предварителните заключения, посочени в съображения 91—94 от временния регламент, се потвърждават.

5.4.   Внос от разглежданите държави

5.4.1.   Обем и пазарен дял на разглежданите държави

(59)

При липсата на коментари по отношение на вноса от разглежданите държави, констатациите, изложени в съображения 95 и 96 от временния регламент, се потвърждават.

5.4.2.   Цени

(60)

При липсата на коментари по отношение на цените на разглеждания внос, констатациите, изложени в съображение 97 от временния регламент, се потвърждават.

5.4.3.   Подбиване на цените

(61)

Бразилският производител износител възрази срещу използваната методология за изчисляване на маржа за подбиване на цените, приложим спрямо него. В тази връзка производителят износител заяви, че изчислението на маржовете за подбиване на цените не е направено на едно и също ниво на търговия. По тази причина той заяви, че експортните продажби от Бразилия са били предназначени основно за несвързан вносител, който препродава продукта на пренавивачи, докато продажбите от ПО са осъществявани директно с пренавивачи. Поради това той заяви, че към експортната цена е следвало да бъдат добавени разходите за реализация, общите и административните разходи и печалбата на търговеца. При разследването беше установено, че противно на твърденията на бразилския производител износител, експортните продажби не са били предназначени основно за несвързан вносител, като повече от 70 % от неговите експортни продажби са осъществени директно с пренавивачи. По подобен начин при разследването се установи, че ПО е продавало разглеждания продукт предимно на пренавивачи, въпреки че някои продажби са извършени на търговци. Поради това, а и за да се гарантира, че въпреки всичко сравнението е направено на едно и също ниво на търговия, беше решено да се изключат продажбите, извършени с търговеца, а за основа на изчислението на подбиването на цените да се използват само директните продажби за пренавивачи. Тъй като тези продажби представляват повече от 70 % от общите продажби на производителя износител за Общността, те бяха счетени за представителни.

(62)

Друг аргумент, изложен от същия производител износител от Бразилия, беше, че е следвало да се извърши корекция, взимаща предвид различията в качеството между внасяния продукт и продукта на ПО. Въпреки това разследването показа недвусмислено, че въпросът за качеството не е определящ фактор, тъй като изборът на крайния потребител се определя най-вече от цената, а не от евентуални различия в качеството (например дебелина на фолиото).

(63)

Въз основа на горепосоченото, среднопретегленото подбиване на цените, изразено като процент от продажните цени на ПО за независими клиенти на ниво франко завода, бе определено на 9,6 % за Бразилия.

(64)

При липсата на други коментари по отношение на подбиването на цените, констатациите, изложени в съображения 98—100 от временния регламент, се потвърждават.

5.5.   Състояние на производството на Общността

(65)

Както е посочено в съображение 42, факторите за причиняване на вреда бяха определени въз основа на проверена информация от пет производителя от Общността. Шести производител от Общността предостави попълнен въпросник след предварителното определяне, като данните от него обаче не можаха да бъдат проверени и поради това не са взети предвид при окончателното определяне. След завършването на всички проверки на място някои от факторите за причиняване на вреда трябваше да бъдат преразгледани на основата на доказателствата, установени в посетените дружества. Поради това, в съответствие с член 3, параграф 5 от основния регламент, проучването на въздействието на дъмпинговия внос върху ПО и оценката на всички икономически фактори, които имат отношение към състоянието на ПО по време на разглеждания период, трябваше да бъдат съответно преразгледани.

5.5.1.   Продукция, капацитет и използване на капацитета

Таблица 1:   Продукция, капацитет и използване на капацитета

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

РП

Продукция в тонове

50 952

48 467

40 071

32 754

Продукция (индекс)

100

95

79

64

Производствен капацитет (в тонове)

59 400

59 400

59 400

59 400

Производствен капацитет (индекс)

100

100

100

100

Използване на капацитета

86 %

81 %

67 %

55 %

Използване на капацитета (индекс)

100

94

79

64

(66)

Както се вижда от таблицата по-горе, в обема на продукцията на ПО все още се е наблюдавала ясно изразена отрицателна тенденция между 2005 г. и РП. Що се отнася до общия производствен капацитет, окончателните констатации потвърдиха намалението на използването на капацитета през разглеждания период.

5.5.2.   Обем на продажбите, пазарни дялове, растеж и средна единична цена в ЕО

(67)

В таблицата по-долу са посочени резултатите на ПО във връзка с неговите продажби на независими клиенти в Общността.

Таблица 2:   Обем на продажбите, пазарен дял, цени и средни единични цени в Общността

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

РП

Обем на продажбите (в тонове)

43 661

45 191

37 207

30 310

Обем на продажбите (индекс)

100

104

85

70

Пазарен дял

48 %

53 %

34 %

33 %

Единични цени в EUR/тон

2 566

3 045

3 219

3 068

Единични цени (индекс)

100

119

125

120

(68)

Както беше установено предварително, докато потреблението в Общността се е увеличило с 4 % през разглеждания период, обемът на продажбите на ПО е намалял с 30 %, т.е. ПО не е могло да се възползва от увеличеното потребление. Вследствие на това пазарният дял на ПО е намалял от 48 % през 2005 г. до 33 % през ПР.

(69)

По този начин, що се отнася до резултатите на ПО във връзка с неговите продажби на независими клиенти в Общността, окончателните заключения не промениха съществено предварително констатираното положение.

5.5.3.   Складови наличности

(70)

Цифрите по-долу отразяват обема на складовите наличности в края на всеки период.

Таблица 3:   Складови наличности

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

РП

Складови наличности в тонове

1 789

1 711

2 148

2 355

Складови наличности (индекс)

100

96

120

132

(71)

Както е посочено в съображение 107 от временния регламент, при разследването беше установено, че складовите наличности не могат да бъдат считани за съществен фактор за причиняване на вредата, тъй като по-голямата част от продукцията е била произведена в отговор на направените поръчки. Поради това тенденциите при складовите наличности са представени с информативна цел. Въпреки че окончателните констатации сега показват значително увеличение на нивата на складовите наличности с 32 %, бе установено, че това се дължи на наличност на вече продадени, но все още недоставени стоки на едно дружество и следователно не може да представлява тенденция.

5.5.4.   Инвестиции и способност за привличане на капитали

Таблица 4:   Инвестиции

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

РП

Инвестиции (в EUR)

7 090 015

807 899

1 355 430

3 998 397

Инвестиции (индекс)

100

11

19

56

(72)

Инвестициите на ПО са намалели значително, т.е. установената тенденция в съображение 108 от временния регламент се потвърждава. При липсата на значителна промяна и на коментари по отношение на инвестициите, направени от ПО между 2005 г. и РП, констатациите, изложени в съображение 108 от временния регламент, се потвърждават.

5.5.5.   Рентабилност, възвръщаемост на инвестициите и паричен поток

Таблица 5:   Рентабилност, възвръщаемост на инвестициите и паричен поток

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

РП

Рентабилност на продажбите в ЕО

–2,8 %

–2,6 %

0,2 %

–0,1 %

Възвръщаемост на общите инвестиции

–43,7 %

– 439,1 %

19,3 %

–1,3 %

Паричен поток

2 %

1 %

4 %

5 %

(73)

От таблицата по-горе се вижда, че рентабилността на ПО слабо се е подобрила през разглеждания период, въпреки че остава отрицателна през РП и по-специално далеч под целевата печалба от 5 %. Както е посочено в таблици 1 и 2 по-горе, при разследването бе установено, че влошаването на състоянието на ПО основно води до значително намаляване на обема на продукцията и обема на продажбите на ПО. Това показва, че при наличието на дъмпингов внос ПО е загубило обем на продажбите и пазарен дял в стремежа си да минимизира своите загуби. В заключение, независимо че ПО реализира незначителна печалба през 2007 г., то отново е понесло малка загуба през РП и следователно може да се счита, че ПО е понесло значителна вреда. Преразгледаните констатации относно рентабилността не променят предварителните заключения в това отношение и окончателните констатации не засягат заключението, че общата рентабилност остава много ниска, даже отрицателна, независимо от същественото увеличение на потреблението през 2007 г. и през РП.

(74)

Възвръщаемостта на инвестициите бе преизчислена въз основа на проверени данни от ПО посредством използване на същата методология, като описаната в съображение 110 от временния регламент. В резултат на това беше установено, че този показател е бил положителен през 2007 г., което отразява малката печалба, реализирана от ПО през същия период.

(75)

Що се отнася до паричния поток, окончателните констатации бяха преразгледани по подобен начин въз основа на проверени данни от ПО. Този показател потвърждава, че ПО се е опитало да реагира на внезапното увеличение на дъмпинговия внос от разглежданите държави чрез поддържане на продажните цени на възможно най-високите нива в ущърб на обема на продажбите и пазарните дялове.

5.5.6.   Заетост, производителност и заплати

Таблица 6:   Заетост, производителност и заплати

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

РП

Брой на заетите лица

482

460

386

343

Брой на заетите лица (индекс)

100

95

80

71

Разходи за заетост

13 618 746

13 031 854

10 882 109

9 642 041

Разходи за заетост (индекс)

100

96

80

71

Средни разходи за труд

28 226

28 359

28 195

28 122

Средни разходи за труд (индекс)

100

100

100

100

Производителност (тон/заето лице)

106

105

104

96

Производителност (индекс)

100

100

98

90

(76)

След преразглеждане на данните може да се заключи, че тенденциите по отношение на заетостта, производителността и заплатите на ПО между 2005 г. и РП като цяло са останали същите като вече посочените във временния регламент. При липсата на значителна промяна и на коментари, констатациите, изложени в съображение 112 от временния регламент, се потвърждават.

5.5.7.   Размер на дъмпинговия марж

(77)

При липсата на коментари, получени във връзка с гореизложеното, констатациите, изложени в съображение 113 от временния регламент, се потвърждават.

5.5.8.   Възстановяване от предишен дъмпинг

(78)

При липсата на коментари във връзка с гореизложеното, констатациите, изложени в съображение 114 от временния регламент, се потвърждават.

5.5.9.   Растеж

(79)

При липсата на коментари, получени във връзка с гореизложеното, констатациите, изложени в съображение 115 от временния регламент, се потвърждават.

5.6.   Заключение относно вредата

(80)

При липсата на други коментари относно състоянието на производството на Общността, се потвърждава заключението, че производството на Общността е понесло имуществена вреда, изложено в съображения 116—118 от временния регламент.

6.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

6.1.   Въздействие на дъмпинговия внос

(81)

Арменският производител износител заяви, че средният пазарен дял на арменския внос през разглеждания период не е бил достатъчен, за да причини понесената от производството на Общността вреда. Един от производителите износители от КНР заяви, че вносът от КНР не е причинил никаква вреда, тъй като рентабилността на ПО показва тенденция на нарастване успоредно с увеличаването на вноса от КНР.

(82)

Както беше посочено в съображения 91—94 от временния регламент и потвърдено по-горе в съображения 49—58, бяха изпълнени условията за кумулирането на вноса от всички разследвани държави, с цел да се оцени влиянието на дъмпинговия внос върху състоянието на производството на Общността в съответствие с член 3, параграф 4 от основния регламент. Поради това извършването на отделен анализ на вноса от всяка от разглежданите държави беше счетено за неуместно и горните твърдения бяха отхвърлени.

(83)

Що се отнася до развитието на рентабилността на ПО, преразгледаните цифри не променят драстично представата за нанесената вреда като цяло. ПО отчита намаляване на загубите между 2005 г. и 2006 г., докато през 2007 г. производството е реализирало незначителна печалба (0,2 %). Това ниво на печалба е намаляло през РП и е преминало в малка загуба от – 0,1 %.

(84)

Също така беше припомнено, че в съответствие със заключение в съображение 121 от временния регламент и в съображение 73 влошаването на положението на ПО основно води до съществено намаление на обема на продукцията и на обема на продажбите на ПО. Това показва, че при наличието на дъмпингов внос ПО е загубило обем на продажби и пазарен дял в стремежа си да понася загуби. В заключение, независимо от реализираната малка печалба през 2007 г., се потвърди, че ПО е понесло значителна вреда, като преразгледаните констатации относно рентабилността показаха загуби през РП. Тъй като влошаването на състоянието на ПО е съвпаднало с повишаването на вноса от разглежданите държави, заключенията, изложени в съображение 123 от временния регламент, се потвърждават.

(85)

Поради това беше направено заключението, че натискът, упражняван от дъмпинговия внос, който значително е увеличил своя обем и пазарния си дял от 2006 г. насам, е имал решаваща роля за вредата, понесена от производството на Общността. Следователно горните твърдения се отхвърлят.

6.2.   Въздействие на други фактори

6.2.1.   Внос с произход от трети държави, различни от КНР, Армения и Бразилия

(86)

При липсата на коментари относно вноса от трети държави, различни от разглежданите държави, заключенията от съображения 124—126 от временния регламент се потвърждават.

6.2.2.   Износ на производството на Общността

(87)

При липсата на коментари по отношение на износа на ПО, заключенията от съображения 127 и 128 от временния регламент се потвърждават.

6.2.3.   Внос на производството на Общността

(88)

Като се позова на определена пазарна информация, един производител износител заяви, че обемът на вноса от един от производителите от Общността чрез свързано с него китайско дружество е бил значителен.

(89)

Тези твърдения обаче не можаха да се потвърдят, тъй като проверените данни на съответния китайски производител износител и свързания с него вносител от Общността потвърдиха предварителните заключения, отразени в съображение 129 от временния регламент.

6.2.4.   Самопричиняване на вреда

(90)

Някои заинтересовани страни повториха твърдението си, че производителите от Общността биха били по-заинтересовани от по-печелившия пазар на алуминиево конвертиращо се фолио (АКФ). Беше заявено, че АКФ и разглежданият продукт (наричан също алуминиево фолио за домакински цели) се произвеждат на едни и същи производствени линии и поради това преминаването от единия продукт към другия е относително лесно. Следователно намалението на обема на продукцията на ПО на разглеждания продукт се дължи на увеличение на производството на АКФ от ПО, а не на увеличение на вноса от разглежданите държави. Бе заявено, че напротив, увеличението на вноса от разглежданите държави се е дължало на недостатъчното предлагане от страна на ПО на пазара на Общността, причинено от увеличеното производство на АКФ. Констатациите в съображение 132 от временния регламент бяха подложени на критика, тъй като са били основани на данни, свързани само с един-единствен производител на АКФ от Общността.

(91)

В хода на разследването се потвърди, че обемът на продукцията от АКФ на ПО не се е увеличил съществено. В действителност допълнителното разследване показа, че нито жалбоподателят, нито оказалите съдействие производители от Общността са пренасочили съществена част от своя общ обем на продукция към АКФ и поради това направените твърдения в тази връзка трябва да бъдат отхвърлени. На тази основа не би могло да се направи заключение, че значителен производствен капацитет наистина е бил пренасочен от разглеждания продукт към АКФ. В действителност различни видове фолио могат да се произвеждат на едни и същи валцови машини и поради това може също така да се направи заключение, че в случай на възстановяване на рентабилността на разглеждания продукт при справедливи търговски условия ПО може да предостави на разположение по-голям капацитет за производството на разглеждания продукт. Следователно се потвърждават предварителните заключения, отразени в съображение 132 от временния регламент.

6.2.5.   Развитие на потреблението на пазара на Общността

(92)

При липсата на коментари относно потреблението на пазара на Общността, заключенията в съображения 133 и 134 от временния регламент се потвърждават.

6.2.6.   Развитие на разходите на ПО

(93)

Един производител износител заяви, че ПО е било в състояние да увеличи маржа на печалбата си независимо от нарастването на разходите за суровини, което е в противоречие с предварителното заключение в съображение 136 от временния регламент, т.е. че ПО не е успяло да увеличи продажните си цени в същата степен като разходите за суровини. Това твърдение беше отхвърлено. На първо място, въпреки че при разследването в крайна сметка се установи слабо подобрение на рентабилността през 2007 г., растежът на печалбата не е следвал същата тенденция като повишеното потребление на Общността. На второ място, когато увеличението на разходите е било отразено в продажните цени, това е довело до значително намаляване на обема на продажбите и загуба на пазарен дял поради наличието на дъмпингов внос на пазара, който е подбивал цените на ПО. При разследването беше установено също, че намалението на обема на продукцията е свързано с рязко увеличение на дъмпинговия внос, докато производственият капацитет е останал стабилен. В резултат на това производствените разходи са били разпределени върху по-малък обем на продукция, което е увеличило себестойността на единица продукция.

6.3.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(94)

При липсата на коментари в това отношение, заключенията в съображения 137 и 138 от временния регламент се потвърждават.

7.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

7.1.   Интерес на производството на Общността

(95)

При липсата на коментари относно интереса на производството на Общността, съображения 142—145 от временния регламент се потвърждават.

7.2.   Интерес на вносителите

(96)

При липсата на коментари относно интереса на вносителите, констатациите, изложени в съображения 146—149 от временния регламент, се потвърждават.

7.3.   Интерес на ползвателите

(97)

Пренавивачите, които са основните ползватели на разглеждания продукт в Европейската общност, представлявани от Европейската асоциация по алуминиево фолио, заявиха че:

противно на предварителните констатации в съображение 153 от временния регламент, транспортните разходи за потребителските рула от Китай представляват само малък процент от стойността на стоките (приблизително 1 % от продажната цена) и почти няма разлика спрямо транспортните разходи за разглеждания продукт (приблизително 0,2 % от продажната цена),

предлаганият от пренавивачите от Общността широк продуктов асортимент не представлява предимство, тъй като търговците на дребно също имат възможност да се снабдяват с разглеждания продукт в големи количества посредством отделни договори с вносители/търговци на потребителски рула,

противно на предварителните констатации в съображение 154 от временния регламент, производството на АКФ ще остане приоритет на производителите от Общността, които не са заинтересовани от производството на разглеждания продукт. В случай че бъдат наложени окончателни мерки, доставките на разглеждания продукт в Общността няма да бъдат достатъчни, за да се задоволят нуждите на пренавивачите,

противно на предварителните констатации в съображение 163 от временния регламент, окончателните мерки, ако има такива, следва да се прилагат също и за продукти с тегло под 10 kg. В противен случай тези мерки ще доведат до рязко увеличение на дъмпинговия внос на потребителски рула, по-специално от Китай, което ще има тежки отрицателни последици за пренавивачите от Общността, водещо от своя страна до загубата на 4 000 работни места в Общността. Това мнение беше подкрепено от производители износители от две от разглежданите държави.

(98)

Представените доказателства по отношение на транспортните разходи бяха счетени за надеждни и следователно могат да бъдат приети. Все пак рискът вносът на разглеждания продукт да бъде заменен от внос на продукт в края на производствената верига сам по себе си не се счита за основание да не се налагат на антидъмпингови мерки. Всъщност няма представени или получени доказателства в подкрепа на твърдението, че този внос ще нарасне в значителни количества и че ще бъде на цени, подбиващи тези на пренавивачите в Общността. Нелоялните търговски практики на производителите износители на продукта в края на производствената верига трябва да бъдат проучени отделно на основата на достатъчно prima face доказателства. Освен това се счита, че пренасочването към продуктите в края на производствената верига в КНР в големи количества е твърде вероятно да отнеме известно време, тъй като ще изисква нови инвестиции в оборудване и създаването на нови канали за продажби. Поради това въздействието ще бъде почувствано само в средносрочен план. Що се отнася до броя на работните места в секторите надолу по производствената верига в Общността, това твърдение не беше обосновано. Поради това докладваните цифри не могат да бъдат считани за надеждни. Въз основа на това предварителните заключения, изложени в съображения 153—162 от временния регламент, се потвърждават.

(99)

При липсата на други коментари по отношение на интереса на Общността, констатациите, изложени в съображения 150—163 от временния регламент, се потвърждават.

8.   ОКОНЧАТЕЛНИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

8.1.   Ниво на отстраняване на вредата

(100)

Един производител износител заяви, че изчисляването на нивото на отстраняване на вредата следва да се основава на производствените разходи, вместо на продажната цена на разглеждания продукт. Същият износител заяви, че целевата печалба, използвана за изчисляване на нивото на отстраняване на вредата, е твърде висока, и следва да бъде 1 %, което би отговаряло в по-голяма степен на настоящите пазарни обстоятелства, по-специално на икономическия спад. Освен това производителят износител повтори твърдението си, че е следвало да бъдат направени корекции за различията в качеството на износния продукт и на този, произвеждан и продаван от ПО на пазара на Общността.

(101)

Що се отнася до първото твърдение, т.е. че нивото на отстраняване на вредата следва да бъде установено въз основа на производствените разходи, беше отбелязано, че използването на такава методология не би оказало никакво влияние върху резултатите и поради това беше счетено за неуместно. По отношение на нивото на целевата печалба, посочено в съображение 165 от временния регламент, е използван много консервативен марж на печалба преди данъчното облагане на производителите в размер на 5 %. Това бе предложено и в жалбата и използвано и в предходното разследване. Предложената целева печалба обаче не е била на ниво, което би позволило на ПО да поддържа производствения си капацитет и да прави нови инвестиции и поради това трябва да бъде отхвърлена. Относно твърдението по отношение на качеството на продукта и както вече беше посочено в съображение 52 по-горе, беше установено, че всички видове продукти имат сходни основни физически и технически характеристики и се използват за едни и същи основни приложения независимо от тяхното специфично качество. При липсата на доказателства в подкрепа на тези твърдения, предварителните заключения, изложени в съображения 164—166 от временния регламент, се потвърждават.

(102)

Друг производител износител заяви, че нивото на отстраняване на вредата следва да е насочено към установяване на продажни цени, които компенсират действително понесената загуба. Това твърдение трябваше да бъде отхвърлено, тъй като нивото на отстраняване на вредата е ценовото ниво, което производството на Общността би могло да постигне при липсата на дъмпингов внос.

(103)

По-нататък същият производител износител заяви, че целевата печалба следва да бъде определена на нивото на действителната печалба, реализирана в началото на разглеждания период, която в настоящия случай е с отрицателна стойност. Въз основа на това маржът на подбиване на цените трябва да бъде de minimis.

(104)

Това твърдение беше отхвърлено на основание, че ПО все още е било под влиянието на предходната ситуация на дъмпинг от Русия и КНР, както и на дъмпингов внос с произход от Бразилия. Поради това беше счетено, че марж на печалбата в размер на 5 % е този, който може да бъде реализиран от промишленост от този вид в сектора при нормални условия на конкуренция.

(105)

Както е посочено в съображение 61 по-горе, с цел да се осигури сравнение на едно и също ниво на търговия, продажбите на производителя износител от Бразилия, предназначени за неговия несвързан търговец, бяха изключени при изчисляването на подбиването на цената и следователно и на нивото на отстраняване на вредата.

(106)

При липсата на други коментари във връзка с нивото на отстраняване на вредата, съображения 164—166 от временния регламент се потвърждават.

(107)

По отношение на КНР, окончателният марж на вредата за цялата държава бе изчислен на основата на среднопретеглената стойност на i) маржа на вредата на дружество от КНР, на което е отказано ТДПИ и ИТ, и ii) най-големият марж на вредата на това дружество, приложен към износните цени, установени въз основа на данните на Евростат (които са представителни за несъдействащите китайски износители). Въз основа на това маржът на вредата за цялата държава беше определен на 30,0 % от цената CIF на границата на Общността, преди облагане с мито.

8.2.   Окончателни мерки

(108)

В контекста на гореизложеното и в съответствие с член 9, параграф 4 от основния регламент, следва да се наложи окончателно антидъмпингово мито на ниво, достатъчно за отстраняване на вредата, причинена от дъмпинговия внос, без да се надвишава установеният дъмпингов марж.

(109)

Предлагат се следните ставки на окончателни антидъмпингови мита:

Държава

Дружество

Окончателен дъмпингов марж

Окончателен марж на вредата

Окончателно антидъмпингово мито

Бразилия

Companhia Brasileira de Aluminio

27,6 %

17,6 %

17,6 %

Всички останали дружества

27,6 %

17,6 %

17,6 %

КНР

Alcoa Bohai и Alcoa Shanghai

25,6 %

6,4 %

6,4 %

Shandong Loften

33,7 %

20,3 %

20,3 %

Zhenjiang Dingsheng

37,4 %

24,2 %

24,2 %

Всички останали дружества

47,0 %

30,0 %

30,0 %

Армения

RUSAL Armenal

33,4 %

13,4 %

13,4 %

Всички останали дружества

33,4 %

13,4 %

13,4 %

(110)

Индивидуалните антидъмпингови митнически ставки за отделните дружества, посочени в настоящия регламент, са определени въз основа на констатациите от настоящото разследване. Поради това те отразяват установеното по време на разследването положение по отношение на тези дружества. Ето защо тези митнически ставки (за разлика от митото за цялата държава, което се прилага за „всички останали дружества“) се прилагат изключително по отношение на вноса на продукти с произход от разглежданата държава и произведени от посочените дружества. Внесени продукти, произведени от всяко друго дружество, чието наименование и адрес не са посочени изрично в постановителната част на настоящия регламент, включително и от структурите, свързани с конкретно посочените тук, не могат да се ползват от тези ставки и се облагат с митническата ставка, приложима за „всички останали дружества“.

(111)

Всяко искане за прилагане на тази индивидуална антидъмпингова митническа ставка (напр. при промяна на наименованието на субекта или след създаване на нови структури за производство или продажби) следва да се изпраща незабавно до Комисията (3) заедно с цялата необходима информация, по-специално относно всяка промяна в дейността на дружеството, свързана с производството, продажбите на местния пазар и за износ, например във връзка с промяната на наименованието или промяната в структурите за производство и продажби. Ако е целесъобразно, впоследствие регламентът ще бъде съответно изменен чрез актуализиране на списъка на дружествата, ползващи се от индивидуални митнически ставки.

8.3.   Окончателно събиране на временните мита

(112)

С оглед на степента на установените дъмпингови маржове и предвид нивото на причинената вреда на производството на Общността се счита за необходимо сумите, обезпечени чрез временното антидъмпингово мито, наложено с временния регламент, да се съберат окончателно до размера на сумата на наложените окончателни мита. Когато окончателните мита са по-ниски от временните мита, временно обезпечените суми, които превишават окончателните ставки на антидъмпинговите мита, ще бъдат освободени.

8.4.   Форма на мерките

(113)

В хода на разследването единственият оказал съдействие производител износител от Армения и единственият оказал съдействие производител износител от Бразилия предложиха ценови гаранции в съответствие с член 8, параграф 1 от основния регламент.

(114)

Двете предложения бяха проучени. Предложението на бразилския износител премахва причиняващите вреда последици от дъмпинга и ограничава в достатъчна степен риска от заобикаляне на мерките. Що се отнася до предложението на арменския износител, като се имат предвид комплексната структура на групата от дружества и на каналите им за продажби, съществува голям риск от кръстосано компенсиране с продажбите на един и същ продукт, но с различен произход, на едни и същи клиенти, както и с продажбите на едни и същи клиенти на различни продукти от различни дружества за продажба, които са част от същата група. Арменският износител представи съществено преработено предложение за гаранция след края на срока, предвиден в член 8, параграф 2 от основния регламент. Следва да се отбележи, че в допълнение към факта, че преработеното предложение е представено след края на срока, то не може да бъде прието по следната причина: въпреки че дружеството предложи да продава единствено пряко на първия независим клиент в ЕС, тоест без да включва своите две свързани дружества в канала за продажби, разследването показа, че дружеството е продавало други продукти на същите клиенти в ЕС. Освен това, дружеството обяви, че възнамерява да произвежда нов вид продукт, по-специално АКФ, и да го продава в ЕС. Тъй като е възможно този нов вид продукт да бъде продаван на същите клиенти в ЕС, дори преработеното предложение не може да ограничи риска от кръстосано компенсиране до приемливо равнище.

(115)

С Решение 2009/736/ЕО (4) Комисията прие предложението за гаранция от Companhia Brasileira de Aluminio („CBA“). Съветът признава, че предложението за гаранция премахва вредните последици от дъмпинга и в достатъчна степен ограничава риска от заобикаляне. Предложението от Rusal Armenal се отхвърля по причините, изложени в съображение 114, както и поради проблеми, установени със счетоводните му отчети, които са изложени в съображения 21 и 22 по-горе.

(116)

С цел да се позволи на Комисията и на митническите органи да наблюдават ефективно спазването на гаранцията от страна на CBA, в случаите, в които до съответните митнически органи е подадена молба за допускане за свободно обращение, освобождаването от антидъмпингово мито се извършва при условие че i) бъде представена фактура по гаранцията, която представлява търговска фактура, съдържаща най-малко изброените елементи и декларацията, посочена в приложение II; ii) внасяните стоки са произведени, транспортирани и фактурирани пряко от CBA до първия независим клиент в Общността; и iii) декларираните и представените на митническите органи стоки съответстват точно на описанието във фактурата по гаранцията. Когато горните условия не са изпълнени, съответното антидъмпингово мито се налага при приемането на декларацията за допускане за свободно обращение.

(117)

Когато съгласно член 8, параграф 9 от основния регламент Комисията оттегли своето съгласие за гаранция вследствие на нарушение, като се позове на определени сделки и обяви съответните фактури по гаранцията за невалидни, митническо задължение възниква от момента на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение.

(118)

Вносителите следва да имат предвид, че митническо задължение може да възникне като нормален търговски риск в момента на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение, както е посочено в съображения 116 и 117, дори ако гаранцията, предложена от производителя, от когото те закупуват пряко или косвено, е била приета от Комисията.

(119)

Съгласно член 14, параграф 7 от основния регламент, митническите органи следва да уведомят незабавно Комисията, когато се установят признаци за нарушаване на гаранцията.

(120)

Поради посочените по-горе причини, гаранцията, предложена от CBA, се счита за приемлива от Комисията, а гаранцията, предложена от Armenal, се счита за неприемлива. Засегнатите дружества са информирани за по-важните факти, съображения и задължения, на които се основават приемането и отхвърлянето.

(121)

В случай на нарушение или оттегляне на гаранциите, или в случай на оттегляне на приемането им от страна на Комисията, антидъмпинговото мито, наложено от Съвета в съответствие с член 9, параграф 4, се прилага автоматично съгласно член 8, параграф 9 от основния регламент.

9.   НАБЛЮДЕНИЕ

(122)

С цел свеждане до минимум на рисковете от заобикаляне, породени от голямата разлика в митническите ставки, се счита, че в настоящия случай са необходими специални мерки, за да се осигури правилното прилагане на антидъмпинговите мита. Тези специални мерки включват следното:

(123)

На митническите органи на държавите-членки трябва да бъде представяна валидна търговска фактура, която да отговаря на изискванията, посочени в приложението към настоящия регламент. Спрямо внос, който не е придружен от такава фактура, се прилага остатъчното антидъмпингово мито, приложимо за всички останали износители.

(124)

Ако износът на някое от дружествата, които се ползват от по-ниска индивидуална митническа ставка, се увеличи значително по обем след налагането на въпросните мерки, такова увеличение на обема може да бъде счетено като представляващо само по себе си промяна в условията на търговия, която се дължи на налагането на мерките по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент. При такива обстоятелства и при положение, че са изпълнени условията, може да бъде започнато разследване по отношение на заобикаляне на антидъмпинговите мерки. При това разследване може, inter alia, да бъде проучена необходимостта от премахване на индивидуалните митнически ставки и последващо налагане на единна ставка за цялата държава,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на алуминиево фолио с дебелина не по-малка от 0,008 mm и не по-голяма от 0,018 mm, без подложка, само валцувано, на рула с ширина не по-голяма от 650 mm и с тегло по-голямо от 10 kg, понастоящем попадащо в код по КН ex 7607 11 19 (код по ТАРИК 7607111910), с произход от Армения, Бразилия и Китайската народна република (наричана по-долу „КНР“).

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложима към нетната цена франко границата на Общността преди обмитяване на продуктите, описани в параграф 1 и произвеждани от изброените по-долу дружества, е както следва:

Държава

Дружество

Антидъмпингово мито

Допълнителен код по ТАРИК

Армения

Closed Joint Stock Company Rusal-Armenal

13,4 %

A943

Всички останали дружества

13,4 %

A999

КНР

Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd., Shanghai и Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd.

6,4 %

A944

Shandong Loften Aluminium Foil Co., Ltd.

20,3 %

A945

Zhenjiang Dingsheng Aluminium Co., Ltd.

24,2 %

A946

Всички останали дружества

30,0 %

A999

Бразилия

Companhia Brasileira de Aluminio

17,6 %

A947

Всички останали дружества

17,6 %

A999

3.   Независимо от разпоредбите на параграф 1, окончателното антидъмпингово мито не се прилага спрямо внос, допуснат за свободно обращение в съответствие с член 2.

4.   Прилагат се действащите разпоредби в областта на митническото облагане, освен ако не е предвидено друго.

5.   Прилагането на индивидуалните митнически ставки, определени за посочените в параграф 2 дружества, зависи от представянето пред митническите органи на държавите-членки на валидна търговска фактура, която отговаря на изискванията, посочени в приложение I. Ако такава фактура не бъде представена, се прилага митническата ставка, приложима за всички останали дружества.

Член 2

1.   Вносът, деклариран за допускане за свободно обращение, който е фактуриран от дружествата, от които са приети гаранции от Комисията и чиито имена са изброени в Решение 2009/736/ЕО на Комисията, в съответствие с периодичните му изменения, се освобождава от антидъмпинговото мито, наложено съгласно член 1, при условие че:

стоките са произведени, изпратени и фактурирани пряко от посочените дружества на първия независим клиент в Общността, и

такъв внос се придружава от фактура по гаранцията, която е търговска фактура, съдържаща най-малко елементите и декларацията, посочени в приложение II към настоящия регламент, и

декларираните и представени на митническите органи стоки съответстват точно на описанието във фактурата по гаранцията.

2.   Митническо задължение възниква от момента на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение:

когато се установи, по отношение на вноса, описан в параграф 1, че едно или повече от условията, изброени в посочения параграф, не са изпълнени; или

когато Комисията оттегли приемането на гаранцията съгласно член 8, параграф 9 от основния регламент чрез регламент или решение, които се отнасят до конкретни сделки, и обяви съответните фактури по гаранцията за невалидни.

Член 3

Сумите, обезпечени чрез временните антидъмпингови мита съгласно Регламент (ЕО) № 287/2009 на Комисията относно вноса на алуминиево фолио с дебелина не по-малка от 0,008 mm и не по-голяма от 0,018 mm, без подложка, само валцувано, на рула с ширина не по-голяма от 650 mm и с тегло по-голямо от 10 kg, попадащо в код по КН ex 7607 11 19 (код по ТАРИК 7607111910), с произход от Армения, Бразилия и КНР, се събират окончателно в размера на наложеното окончателно мито съгласно член 1 по-горе. Обезпечените суми, които превишават ставките на окончателните антидъмпингови мита, се освобождават.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2009 година.

За Съвета

Председател

M. OLOFSSON


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 94, 8.4.2009 г., стр. 17.

(3)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Office N-105 4/92, 1049 Brussels, Belgium.

(4)  Вж. страница 50 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Във валидната търговска фактура, посочена в член 1, параграф 5, трябва да фигурира декларация, подписана от служител на структурата, издала търговската фактура, изготвена по следния образец:

1.

Име и длъжност на служителя на структурата, издала търговската фактура.

2.

Следната декларация: „Аз, долуподписаният/та, удостоверявам, че „обемът“ от алуминиево фолио, което се продава за износ за Европейската общност, включено в настоящата фактура, е произведено от (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в (съответната държава). Декларирам, че предоставената в настоящата фактура информация е пълна и вярна.“

3.

Дата и подпис.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В търговската фактура, придружаваща продажбите на дружеството на стоки за Общността, които са предмет на гаранцията, се посочват следните елементи:

1.

Заглавие „ТЪРГОВСКА ФАКТУРА, ПРИДРУЖАВАЩА СТОКИ, ПРЕДМЕТ НА ГАРАНЦИЯ“

2.

Наименование на дружеството, което издава търговската фактура

3.

Номер на търговската фактура

4.

Дата на издаване на търговската фактура

5.

Допълнителен код по ТАРИК, под който посочените във фактурата стоки се оформят от митница на границата на Общността

6.

Точно описание на стоките, включващо:

код на продукта (PCN), който се използва за целите на гаранцията

ясно описание на стоките, съответстващи на кода на продукта

код на продукта на дружеството (CPC)

код по ТАРИК

количество (посочва се в тонове)

7.

Описание на условията на продажба, включително:

цена за тон

приложими условия на плащане

приложими условия на доставка

общ размер на отстъпките и намаленията

8.

Наименование на дружеството, действащо като вносител в Общността, на което е издадена пряко от дружеството търговската фактура, придружаваща стоките, предмет на гаранцията

9.

Име на служителя на дружеството, който е издал търговската фактура, и следната подписана декларация:

„Аз, долуподписаният(та), удостоверявам, че продажбата за директен износ в Европейската общност на стоките, обхванати от настоящата фактура, се извършва в обхвата и съгласно условията на гаранцията, предложена от [ДРУЖЕСТВО] и приета от Европейската комисия с Решение 2009/736/ЕО (1). Декларирам, че предоставената в настоящата фактура информация е пълна и вярна.


(1)  ОВ L 262, 6.10.2009 г., стр. 50.“


6.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 262/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 926/2009 НА СЪВЕТА

от 24 септември 2009 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход от Китайската народна република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално членове 9 и 10 от него,

като взе предвид предложението, внесено от Комисията след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

1.   Временни мерки

(1)

На 9 юли 2008 г. Комисията публикува известие (2) за започване на антидъмпингова процедура относно вноса в Общността на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход от Китайската народна република („КНР“). На 8 април 2009 г. с Регламент (ЕО) № 289/2009 (3) („временният регламент“) Комисията наложи временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход от КНР.

(2)

Процедурата бе започната след подаването на жалба от Комитета за защита на производството на безшевни стоманени тръби на Европейския съюз („жалбоподателят“) от името на производителите, представляващи основен дял, в случая повече от 50 %, от общото производство на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана.

(3)

Както е посочено в съображение 13 от временния регламент, разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. („периодът на разследване“ или „ПР“). Проучването на тенденциите, свързани с оценката на вредата, обхвана периода от 1 януари 2005 г. до края на ПР („разглежданият период“).

2.   Последваща процедура

(4)

След разгласяването на основните факти и съображения, въз основа на които бе решено да бъдат наложени временни антидъмпингови мерки („временното разгласяване“), няколко заинтересовани страни изпратиха писмени коментари, в които излагаха становищата си относно временните констатации. Страните, които поискаха да бъдат изслушани, получиха такава възможност.

(5)

Комисията продължи да издирва и проверява цялата информация, която счете за необходима за изготвянето на своите окончателни констатации. По-специално, Комисията изпрати допълнителен въпросник до включените в извадката производители от Общността, за да събере допълнителна информация по отношение на пазарните тенденции и развитието на основните показатели за вредата след края на ПР. След налагането на временните мерки бяха проведени допълнителни проверки на място в помещенията на следните производители на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана в ЕС:

Vallourec & Mannesmann Deutschland GmbH, Düsseldorf, Германия,

Vallourec & Mannesmann France, Boulogne-Billancourt, Франция,

Tenaris-Dalmine SpA, Dalmine, Италия,

Tubos Reunidos SA, Amurrio, Испания,

Productos Tubulares SA, Valle de Trapaga, Испания.

Освен това бе проведена и проверка на място в помещенията на жалбоподателя в Boulogne-Billancourt, Франция.

(6)

Комисията също така извърши и анализ на данните в отговорите на въпросника на всичките четири производители износители, включени в извадката, включително по-специално проверка на списъците с извършените сделки, предоставени от следните износители:

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd.,

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.,

Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.,

Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation.

(7)

Всички страни бяха уведомени за основните факти и съображения, на които се основава намерението да се препоръча налагането на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход от КНР и окончателното събиране на сумите, обезпечени с временните мита („окончателното разгласяване“). На тези страни бе предоставен и срок, в рамките на който те имаха възможност да представят коментарите си вследствие на това разгласяване.

(8)

Устните и писмените коментари, представени от заинтересованите страни, бяха разгледани и, където бе уместно, констатациите бяха съответно променени.

3.   Представителна извадка

(9)

При липсата на коментари по отношение на извадката от производители износители от КНР и производители от Общността, временните констатации в съображения 11—12 от временния регламент се потвърждават.

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

(10)

Разглежданият продукт са някои видове безшевни тръби от желязо или стомана, с кръгло напречно сечение, с максимален външен диаметър 406,4 mm и максимална стойност на въглеродния еквивалент (CEV) 0,86 съгласно приетите от Международния институт по заваряване (IIW) формула и химичен анализ (4), с произход от КНР („разглежаният продукт“) и понастоящем класирани в кодове по КН: ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 и ex 7304 59 93 (5).

(11)

След публикуването на временния регламент бе установена техническа грешка в номерирането на техническия доклад, посочен в бележката под линия към съображение 14 от временния регламент, за определянето на стойността на въглеродния еквивалент. Точната препратка е към технически доклад, 1967 г., IIW, документ IX-555-67, публикуван от Международния институт по заваряване (IIW).

(12)

След временното разгласяване Сдружението на производителите и търговците на желязо и стомана в Китай (The China Iron and Steel Association — „CISA“) заяви, че кодовете по КН, обхващащи разглеждания продукт, са обхващали и редица други продукти, които са попадали извън обхвата на разследването, като продукти с външен диаметър над 406,4 mm или със стойност на въглеродния еквивалент над 0,86, и вследствие на това цифрите за вноса, използвани при разследването, са били преувеличени. В тази връзка трябва да се отбележи, че продукти с външен диаметър над 406,4 mm или със стойност на въглеродния еквивалент над 0,86 съгласно приетите от Международния институт по заваряване (IIW) формула и химичен анализ, не са засегнати от процедурите. Освен това у никой от включените в извадката производители износители не бе намерено доказателство, че тези продукти са произвеждани в КНР в значителни количества. Вследствие на това беше направено заключение, че няма достоверни доказателства за вноса на значителни количества от подобни китайски продукти в ЕО.

(13)

След окончателното разгласяване CISA още веднъж заяви, че тръбите за нефтената промишленост (наричани по-долу „OCTG“) следва да бъдат изключени от определението на разглеждания продукт и подчерта, че другите държави, включително и САЩ, разглеждат пазара на OCTG като отделен пазар за целите на антидъмпинговите разследвания. Подобни твърдения бяха направени и от китайското правителство (Министерство на търговията — „MOFCOM“).

(14)

Посочените по-горе твърдения бяха подробно анализирани и бе установено, че различните видове безшевни тръби, в това число и OCTG, включени в определението на продукта, имат същите основни физични, химични и технически характеристики, което означава, че принадлежат към една и съща категория продукти. Няма нищо необичайно във факта, че тези отделни видове на продукта се различават до определена степен по своите характеристики, разходи и продажни цени. Освен това фактът, че други разследващи органи провеждат разследване с предмет OCTG, може само да се дължи на особеностите на такива разследвания, т.е. предмета на жалбата, въз основа на която са започнали. Бе констатирано, че органите на САЩ не е трябвало да разследват дали OCTG имат същите основни характеристики като други безшевни тръби. Наред с това производството на Общността приведе доказателства за взаимозаменяемостта на OCTG тръби без резба в краищата и други продукти, предмет на разследването.

(15)

Посочено бе също така, че при определянето на разглеждания продукт ненужно значение е било отдадено на аспекти като дебелината на стената, външния диаметър, прага на стойността на въглеродния еквивалент, а същевременно недостатъчно внимание е било отделено на техническите свойства като високата устойчивост на налягане и корозия и на наличието на специални стандарти за OCTG на Американския институт по нефта (American Petroleum Institute — „API“).

(16)

Преди всичко трябва да се отбележи, че предвид това, че дебелината на стената не е използвана при определянето на обхвата на разследването, външният диаметър и прагът на стойността на въглеродния еквивалент остават най-подходящите характеристики за идентифициране на разглеждания продукт. Външният диаметър също е характеристика, използвана при разграничаването на продукта за статистически и митнически цели. Що се отнася до прага на стойността на въглеродния еквивалент, той определя нивото, на което даден продукт може да бъде заварен, и е зададен на стойност 0,86, така че да се направи разграничение между продуктите, които лесно могат да бъдат заварени, и останалите. На второ място — от предоставената от производството на Общността информация става ясно, че OCTG, както и другите видове тръби, могат да имат както висока, така и ниска устойчивост на корозия/налягане. Следователно нито устойчивостта на корозия, нито тази на налягане би могла да се използва като критерий при определянето на разглеждания продукт. На трето място — API има стандарти за OCTG и тръбопроводи, тъй като те се използват в нефтения сектор. При все това тръбите, използвани в други сектори, също са обект на подобни стандарти, макар и да са изготвени от други организации (напр. ASTM). Вследствие на това фактът, че стандартите са изготвени от различни организации, не може да бъде аспект при определянето на продуктовия обхват на дадено антидъмпингово разследване. В заключение може да се каже, че нито CISA, нито MOFCOM представиха меродавни алтернативни характеристики, които да позволят по-добро определяне на продуктовия обхват, нито пък предложиха критерии, които биха били по-подходящи при определянето на разглеждания продукт, с изключение на високата устойчивост на корозия/налягане, посочена по-горе. Наред с това нито една страна не предложи различно ниво на стойността на въглеродния еквивалент, което да е по-подходящо като праг на тази стойност. Вследствие на това твърденията, направени във връзка с определението на разглеждания продукт, се отхвърлят.

(17)

Предвид изложеното по-горе се стигна до окончателното заключение, че разглежданият продукт включва, inter alia, OCTG, използвани като обсадни или други тръби и сондажни щанги в нефтената промишленост, и съображения 14—19 от временния регламент се потвърждават окончателно.

В.   ДЪМПИНГ

1.   Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ)

(18)

При липса на коментари констатациите на съображения 20—27 от временния регламент относно ТДПИ се потвърждават окончателно.

2.   Индивидуално третиране („ИТ“)

(19)

След временното разгласяване жалбоподателят заяви, че един производител износител, на който временно е било предоставено ИТ, не е трябвало да получи ИТ, тъй като, освен всичко друго, се твърди, че държавата е имала мажоритарен дял от собствеността му.

(20)

При допълнително разследване се установи, че китайската държава (непряко) е имала дял в посоченото дружество, но по време на ПР делът ѝ е бил миноритарен. Делът в собствеността обаче се е променил значително в края на 2008 г. (след ПР), когато китайската държава е придобила повече дялове от холдинговото дружество, като така държавата се е превърнала в мажоритарен акционер. Вследствие на това Комисията прецени, че въпросният производител износител не е изпълнил изискванията на член 9, параграф 5 от основния регламент и не следва да му бъде предоставяно ИТ.

(21)

След окончателното разгласяване посоченото дружество отново заяви, че повишеният дял на китайската държава е възникнал след ПР. Наред с това дружеството посочи, че повишението в дела е било ясно насочено единствено към осигуряване на финансова подкрепа на холдинговото дружество в условията на финансова криза. Посоченото дружество заяви по-специално, че повишеният дял не е имал отражение върху управленската структура, състава на съвета на директорите и търговските дейности. То заяви освен това, че промяната в дела не се е отразила върху решенията на дружеството относно износа, който продължава да бъде извършван независимо от държавата. Дружеството посочи също така, че не е представено доказателство за това, че в този случай въздействието на държавата е било такова, че да позволи заобикаляне на мерките, ако дружеството получи индивидуална митническа ставка.

(22)

За да получат ИТ производителите износители трябва да докажат, че изпълняват всички критерии, изброени в член 9, параграф 5 от основния регламент. Един от тях се състои в това мнозинството от акциите да принадлежи на частни лица. Що се отнася до посоченото дружество обаче, този критерий не е бил спазван от края на 2008 г.

(23)

Вследствие на това въпреки факта, че смяната на собствеността е станала след ПР (но все пак преди приключването на разследването) и предвид естеството на констатациите и тяхното отражение върху ИТ, се стигна до заключението, че на посоченото дружество не следва да се предоставя ИТ, тъй като то не е изпълнило изискванията на член 9, параграф 5 от основния регламент.

(24)

При липса на други коментари по отношение на ИТ констатациите на съображения 28—32 от временния регламент, с изключение на констатациите по отношение на дружеството, посочено в съображения 19—23 по-горе, се потвърждават окончателно.

3.   Нормална стойност

3.1.   Държава аналог

(25)

След временното разгласяване три страни заявиха, че САЩ не са подходящи за държава аналог, тъй като пазарните условия в САЩ и в КНР се различават значително. Заявено бе също така, че изчисленията на нормалната стойност са базирани на данните само на един производител, свързан с производител в Общността, което ги прави непредставителни.

(26)

Обръща се внимание на факта, че в основния регламент се изисква държавата аналог да бъде избрана по начин, който не е неразумен. Посочените по-горе страни не съумяха да предоставят обосновани доказателства, че изборът на САЩ е бил направен на неразумна основа. И по-специално, те не поставиха под съмнение конкурентоспособността на пазара на САЩ, липсата на която например може да има въздействие върху нивото на установените цени. Също така се обръща внимание на факта, че нито една от въпросните страни не предложи алтернативен избор на държава аналог.

(27)

Предвид горното се стигна до окончателното заключение, че САЩ е подходяща държава аналог и изложеното в съображения 33—38 от временния регламент се потвърждава.

3.2.   Определяне на нормалната стойност

(28)

При липса на коментари, отнасящи се до определянето на нормалната стойност, временните констатации в съображения 39—44 от временния регламент се потвърждават.

4.   Експортна цена

(29)

При липса на други коментари, отнасящи се до определянето на експортната цена, изложеното в съображение 45 от временния регламент се потвърждава.

5.   Сравнение

(30)

След временното разгласяване един производител износител изтъкна, че опростяването, прилагано за контролния номер на продукта (с цел да се повиши нивото на сравнимост между разглеждания и сходния продукт от държавата аналог), е довело до необективно сравнение, тъй като няколко вида на безшевните тръби са били разглеждани като една категория продукти. След този коментар бе решено, че може да се приложи различно прегрупиране на контролните номера на продукта, което ще позволи подобно ниво на сравнимост, а именно — по отношение на диаметъра и на дебелината на стените на тръбите.

(31)

След временното разгласяване китайските експортни цени на ниво франко завода бяха преразгледани и коригирани надолу, за да се отчетат всички транспортни разходи. Едновременно с това нормалната стойност бе преразгледана и коригирана нагоре поради някои корекции по отношение на отпускани добавки за транспорт и на ценови отстъпки.

(32)

При липса на други коментари по отношение на сравнението изложеното в съображения 46—47 от временния регламент се потвърждава.

6.   Дъмпингов марж

(33)

При липса на коментари по отношение на изчислението на дъмпинговия марж и при отчитане на промените, посочени в съображения 30 и 31, изложеното в съображения 48—51 от временния регламент се потвърждава.

(34)

Стойността на окончателно определения дъмпинг в процентно изражение на нето цената CIF франко границата на Общността с неплатено мито е, както следва:

Дружество

Окончателен дъмпингов марж

Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.

64,8 %

Други оказали съдействие дружества

48,6 %

Други дружества

73,1 %

Г.   ВРЕДА

1.   Продукция в Общността, производство на Общността и потребление на Общността

(35)

CISA заяви, че според информацията, оповестена от специализирана агенция (Steel Business Briefing), през 2007 г. е имало най-малко 40 общностни производители на сходния продукт в ЕС-27 с продукция от около 5,8 милиона тона, като това противоречи на съответните данни, съдържащи се във временния регламент. CISA също така заяви, че според информацията, оповестена от световното сдружение на производителите и разпространителите на стомана, потреблението на Общността е било около 4,6 милиона тона през 2007 г., т.е. много повече от потреблението, отчетено в съображение 57 от временния регламент. Подобни твърдения направи и китайски производител износител.

(36)

Прегледът на предоставената информация показа, че отчетените стойности се отнасят до всички безшевни тръби, а не до сходния продукт, както е определен във временния регламент и в съображения 10—17 по-горе, и включват други продукти като например големи тръби (т.е. с диаметър над 406,4 mm) и неръждаеми стоманени тръби. Това обяснява разликата между информацията, посочена в съображение 35 по-горе, и информацията във временния регламент. Следва също така да се отбележи, че наименованията и разположението на всички известни производители от Общността на разглеждания продукт бяха отбелязани в неповерителната версия на жалбата. Ако CISA е смятало, че е имало и други производители на разглеждания продукт в ЕС, то е трябвало да предостави своевременно достатъчно доказателства, за да бъдат идентифицирани те, за да даде възможност да се разгледа всяко такова дружество.

(37)

Следователно твърденията, посочени по-горе, се отхвърлят и изложеното в съображения 53—58 от временния регламент се потвърждава.

2.   Внос от разглежданата държава

а)   Обем, пазарен дял на разглеждания внос и цени на вноса

(38)

След коментарите, предоставени от CISA, се пояснява, че съображение 60 от временния регламент следва да означава, че както OCTG, така пазарните сегменти в областта на производството на енергия представляват по-малко от 5 % от общия обем на вноса от КНР. При липсата на твърдения или други коментари изложеното в съображения 59—63 от временния регламент се потвърждава.

б)   Подбиване на цените

(39)

Един производител износител, трима производители от Общността и жалбоподателят представиха коментарите си относно изчислението на подбиването и маржа на вредата. Тези коментари бяха анализирани и, където е целесъобразно, изчисленията бяха изменени.

(40)

Един производител износител заяви, че корекциите, извършени с цел сравнение на справедлива основа на цените на китайските вносители и цените на съответстващите видове продукти, продавани от производството на Общността, не са адекватни, тъй като не включват сумата за разходите за реализация, общите и административните разходи, и печалбата на независим вносител. Обратно на това жалбоподателят заяви, че нивото на тези корекции е прекомерно високо. Що се отнася до жалбата на производителя износител, бе установено, че често китайските производители износители и производителите от Общността са продавали на едни и същи клиенти. Поради това допълнителна корекция на вносните цени не беше обоснована. След разглеждане на предоставените доказателства се стигна до заключението, че твърденията следва да бъдат отхвърлени, и двете страни бяха информирани за причините за това.

(41)

Жалбоподателят заяви, че изчислението на разликите в нивото на търговия е било неправилно, тъй като китайските производители износители са продавали пряко и на ползватели, а при тези продажби корекция на нивото на търговия не е оправдана. Установено бе, че за някои китайски производители износители това твърдение е обосновано и нивото на търговия бе съответно коригирано. Освен това производителят износител, посочен в съображение 40 по-горе, заяви, че предвид значителните разлики в обема на продажбите на неговия собствен внос и продажбите на производството на Общността, разликата в нивото на търговия не следва да се установява чрез обикновено съпоставяне на съответния процент продажби на ползватели и предложи друга формула за изчисление на преразгледаната корекция на нивото на търговия. Предложената формула обаче бе сметната за неподходяща, тъй като тя би изкривила резултата. Вследствие на това твърдението бе отхвърлено.

(42)

Въз основа на изложеното по-горе методологията, описана в съображение 64 от временния регламент, се потвърждава и маржът на подбиване, изчислен, както е обяснено в съображение 65 от временния регламент, се установява на 29 %.

3.   Състояние на производството на Общността

(43)

CISA заяви, че някои от включените в извадката производители от Общността не са предоставили пълни отговори, така че представителността на извадката е била нарушена поради слабото съдействие. Следва да се изтъкне, че освен дружеството, посочено в точка ii) на съображение 66 от временния регламент, което е предоставило само частична информация, всички останали дружества от извадката до окончателния етап на разследването са предоставили цялата изисквана информация. Дори при изключването на единственото дружество, което е предоставило само частична информация, представителността на извадката при всички положения остава около 60 % от общата продукция на Общността. С оглед на горното твърдението бе отхвърлено.

(44)

CISA също така заяви, че обратно на това, което е посочено в съображение 86 от временния регламент, една основна група производители от Общността след ПР е направила съществени инвестиции, за да увеличи производствения си капацитет за тръби в сектора на ядрената енергетика. Тази информация бе проверена и бе установено, че посочените по-горе инвестиции са били направени с цел повишаване на производствения капацитет за други продукти (неръждаема стомана или заварени тръби), различни от сходния продукт. С оглед на горепосоченото твърдението бе отхвърлено.

(45)

CISA и китайски производител износител заявиха, че съображение 87 от временния регламент е неправилно в частта му, в която се твърди, че производството на Общността все още се възстановява от предишни последици от дъмпинг, тъй като има поне три румънски дружества, поддържащи жалбата, които до средата на 2006 г. са били предмет на антидъмпингови мерки. Твърденията в съображение 87 обаче ясно препращат към производството на Общността в цялост, а не до отделни дружества. Следователно е нормално състоянието на отделните дружества да се различава, без това да поставя под въпрос общото заключение за производството на Общността. С оглед на горепосоченото твърдението бе отхвърлено.

(46)

При липсата на други твърдения или коментари изложеното в съображения 66—87 от временния регламент се потвърждава.

4.   Заключение относно вредата

(47)

MOFCOM, CISA и двама китайски производители износители заявиха, че производството на Общността не е било в уязвима позиция в края на периода на разследване, предвид по-специално скорошните му високи нива на печалба. Причините, поради които бе счетено, че производството на Общността е в уязвима позиция в края на ПР, са изброени в съображение 89 от временния регламент. Там се признава, че понесената по време на ПР вреда не е била значителна, но също така е обяснено, че предвид важния дял на дъмпингов внос на пазара на Общността, производството на Общността би било изложено на причиняващото вреда въздействие на такъв дъмпингов внос в случай на значителни промени в цялостната пазарна ситуация. В този смисъл следва да се има предвид, че производството на Общността може да се възползва само частично от значителното повишение на потреблението и че пазарният му дял е паднал с пет процентни пункта по време на разглеждания период, както е посочено в съображение 88 от временния регламент. Освен това фактът, че дадено производство отбелязва добри нива на печалба през изключително благоприятен период на много високо пазарно търсене, не означава непременно, че в структурно отношение то е в стабилно икономическо и финансово състояние, особено ако през предходни периоди същото производство е реализирало изключително ниски печалби и дори загуби. Както вече бе посочено в съображение 86 от временния регламент, ниските икономически резултати от миналото, причинени от наличието на дъмпингови практики, са направили невъзможно поддържането на необходимото ниво на инвестиции, което да осигури жизнеспособността на производството на Общността в дългосрочен план в производствен сектор, изискващ големи капиталовложения. И на последно място — пазарът на ЕО бе отново характеризиран в края на ПР с наличието на значително количество дъмпингов внос на много ниски цени. Тази пазарна ситуация можеше да предизвика опасения, тъй като още през предходните години, в момент, в който търсенето е било на нормални равнища, сходна пазарна ситуация (която бе анализирана в Регламент (ЕО) № 954/2006 на Съвета (6) причини значителна вреда на производството на Общността. Поради това твърдението се отхвърля.

(48)

Един китайски производител износител също заяви, че в съображение 89 от временния регламент не е доказано, че промяната в пазарната ситуация, посочена там, е била „ясно предвидима и непосредствено предстояща“, както се изисква от антидъмпинговото споразумение на СТО. Промяна в пазарната ситуация бе предвидима, тъй като потреблението обикновено не може да остане на изключително високо равнище за дълъг период от време. Анализът, направен в съображения 90—126 от временния регламент, показва ясно влошаване, което в действителност е настъпило през определен период от време. Фактът, че е необходимо определено време за това дадени елементи и показатели да се променят от положителни в отрицателни не е несъвместим с факта, че в светлината на съществуващите тенденции тези отрицателни последици вече ясно могат да се предвидят. В края на ПР опасността от причиняване на вреда е можела ясно да бъде предвидена, а началото на отрицателните тенденции, които са щели да доведат до причиняването на вреда, е било неизбежно, тъй като определено занижаване на търсенето вече се е наблюдавало през последните месеци на ПР. Поради това твърдението се отхвърля.

(49)

При липса на други твърдения или коментари заключението относно вредата, изложено в съображения 88 и 89 от временния регламент, се потвърждава.

Д.   ОПАСНОСТ ОТ ПРИЧИНЯВАНЕ НА ВРЕДА

1.   Вероятно развитие на потреблението в Общността, вноса от разглежданата държава и състоянието на производството на Общността след периода на разследване

1.1.   Анализ, проведен след временните мерки

(50)

Както е посочено в съображение 5 по-горе, до включените в извадката производители от Общността и до жалбоподателя бе изпратен допълнителен въпросник, за да се получи допълнителна информация за тенденциите на пазара и развитието на основните показатели за вреда до месец март 2009 г. Последните данни за вноса от Евростат също бяха анализирани внимателно. За постигане на изчерпателност цифрите за периода между края на ПР и месец март 2009 г. („периодът след ПР“) са представени по-долу. Тъй като тези цифри се отнасят само за деветмесечен период, за обема не е даден индекс.

(51)

След ПР потреблението в Общността е започнало да намалява съществено и с по-бързо темпо от посоченото в съображение 91 от временния регламент. В действителност пазарът на Общността вече се е бил свил с почти 30 % (7) в периода между края на ПР и месец март 2009 г.

 

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПР

Период след ПР

Потребление в Общността

2 565 285

2 706 560

3 150 729

3 172 866

1 720 968

(52)

В същото време вносът от КНР също е намалял значително, но предвид рязкото спадане на потреблението на Общността, пазарният дял на този внос е нараснал до около 18 %. Цените на вноса от Китай са се увеличили в съответствие с посоченото в съображение 98 от временния регламент.

КНР

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПР

Период след ПР

Обем на вноса

26 396

136 850

470 413

542 840

306 866

Пазарен дял

1,0 %

5,1 %

14,9 %

17,1 %

17,8 %

Индекс (2005 г. = 100)

100

491

1 451

1 663

1 733

Експортна цена

766,48

699,90

699,10

715,09

966,63

Индекс (2005 г. = 100)

100

91

91

93

138

(53)

В същия период продукцията на производството на Общността е намаляла значително, така че оползотворяването на капацитета на включените в извадката дружества е спаднало до 60 % през м. март 2009 г. Продажбите на производството на Общността на пазара на Общността са намалели значително и в съответствие с намалението на потреблението на Общността, така че пазарният дял на производството на Общността е останал стабилен. Колкото до цените — след увеличаването им през втората половина на 2008 г. те са намалели през първото тримесечие на 2009 г., макар и да са останали на стойности, по-високи отколкото през ПР.

Производители от Общността, включени в извадката

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПР

Период след ПР

Продукция

2 022 596

2 197 964

2 213 956

2 158 096

1 477 198

Капацитет

2 451 187

2 469 365

2 446 462

2 398 283

1 889 180

Оползотворяване на капацитета

83 %

89 %

90 %

90 %

78 %

Индекс (2005 г. = 100)

100

108

110

109

88

Производство на Общността

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПР

Период след ПР

Обем на продажбите на ЕО

1 766 197

1 907 126

2 061 033

2 017 525

1 093 175

Пазарен дял

68,8 %

70,5 %

65,4 %

63,6 %

63,5 %

Индекс (2005 г. = 100)

100

102

95

92

90

Производители от Общността, включени в извадката

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПР

Период след ПР

Обем на продажбите на ЕО

983

1 047

1 188

1 192

1 415

Индекс (2005 г. = 100)

100

106

121

121

135

(54)

И на последно място, рентабилността на производството на Общността е намаляла значително и с по-бърз темп, отколкото е отбелязано в съображение 110 от временния регламент, така че тя е била отрицателна (– 0,8 %) през първото тримесечие на 2009 г.

Производители от Общността, включени в извадката

2005 г.

2006 г.

2007 г.

ПР

Период след ПР

Рентабилност

12,1 %

17,3 %

17,9 %

15,4 %

3,5 %

Индекс (2005 г. = 100)

100

143

147

127

20

(55)

Налага се изводът, че допълнително събраната и проверена информация на последния етап на разследването потвърждава анализа, изложен в съображение 90—112 от временния регламент.

1.2.   Коментари на страните

(56)

Един производител износител заяви, че разследването на вредата, обратно на това за дъмпинг, е било удължено до след ПР, като анализът при него е бил също така базиран и на информация и данни за периода след месец юни 2008 г.

(57)

На първо място се припомня, че ПР и разглежданият период са основата, на която е направена оценката на опасността от причиняване на вреда във временния регламент. При опасност от причиняване на вреда обаче вредата, установена в периода на разследване, не може по правило да бъде съществена, в противен случай разследването ще се квалифицира като разследване, основано на действителната съществена вреда. Следователно разследващият орган трябва да потвърди дали, макар вредата да не е съществена по време на ПР, факторите, посочени в член 3, параграф 9 от основния регламент, водят до заключението, че има опасност от причиняване на съществена вреда. Следователно разследващият орган може да потвърди, че събитията, настъпили след края на ПР, потвърждават констатациите за опасност от причиняване на вреда, установени на предварителния етап.

(58)

MOFCOM, CISA и един китайски производител износител считат, че използваният източник на информация не е бил изяснен в съображение 91 от временния регламент и че прогнозите и останалата информация, подадени от производителите на Общността или жалбоподателя и посочени в съображения 99, 101 и 108 от временния регламент, не са били от обективен източник на информация. MOFCOM също така заяви, че като използва такава информация, разследващият орган не е показал изискваното по антидъмпинговото споразумение на СТО „особено внимание“ при разследванията на опасност от причиняване на вреда.

(59)

Потвърждава се, че подробните доказателства, свързани с различните източници на обществена информация, посочена в съображение 91 от временния регламент, бяха представени в документите, предоставени за информация на заинтересованите страни преди публикуването на временния регламент. По отношение на прогнозите и друга информация, предоставена от производството на Общността, то те бяха проверени и взети предвид когато и до степента, до която тази информация е считана за надеждна и точна. Фактът, че подадената информация беше проверена, вече бе изрично посочен в съображение 100 от временния регламент, като са направени допълнителни проверки на място след налагането на временните мерки, както е посочено в съображение 5 по-горе.

(60)

Поради това твърденията, изложени в съображения 56 и 58 по-горе, се отхвърлят.

(61)

CISA заяви, че при оценката на тенденциите на китайския внос след ПР е трябвало да се отчете не реалният внос, а нивото на постъпилите поръчки, тъй като реалният внос обикновено се извършва от три до четири месеца след поръчката. Предвид това забавяне във времето всяка промяна в нивото на търсенето на пазара на ЕС се е отразявала на действителния внос чак след няколко месеца, което обяснявало защо китайският внос все още е бил с високи стойности през месеците ноември и декември 2008 г., независимо от факта, че нивото на търсенето на пазара на ЕС вече е било започнало да намалява. Подобни коментари бяха направени и от китайски производител износител.

(62)

Реалният внос обикновено се взема като основа при оценката на обема и средните цени на вноса от дадена държава. Информацията, свързана с приемането на поръчките, може да бъде взета предвид, за да потвърди друга информация, но рядко може да бъде подкрепена от достатъчно доказателства, които могат да бъдат проверени. Освен това анализът на твърденията показа, че потреблението на Общността вече е започнало да намалява по време на третото тримесечие на 2008 г. Поради това този факт трябва вече да е бил отразен, при наличие на забавяне от три до четири месеца, в нивото на китайския внос за четвъртото тримесечие на 2008 г., което обаче е било сравнително високо. Още повече, че ако посоченото по-горе забавяне от три до четири месеца бъде отчетено, голямото намаление на вноса от Китай, което се е наблюдавало през първото тримесечие на 2009 г., може да е било реакция на очакване на антидъмпинговите мерки, а не толкова резултат на намалението на търсенето. В действителност вносителите може да са били все по-малко склонни да правят поръчки за стоки, които може да са пристигнали в момент, когато е възможно вече да са били наложени антидъмпингови мерки. В заключение може да се приеме, че анализ, базиран на приетите поръчки, а не на действителния внос, само би прибавил елемент на несигурност към разследването, без това да доведе до значително различаващи се заключения. Следователно твърдението на CISA във връзка с това се отхвърля.

(63)

MOFCOM, CISA и един китайски производител износител заявиха, че според различни съобщения за медиите и/или финансови отчети, публикувани от редица групи от производители от Общността, 2008 г. е била силна година по отношение на резултатите им, като този факт следователно противоречи на констатациите за опасност от причиняване на вреда, съдържащи се във временния регламент, и по-специално в съображение 110 от него.

(64)

При разглеждането на това твърдение бе констатирано, че информацията, на която се позовава CISA, не е свързана конкретно с европейските структури, ангажирани с производството на разглеждания продукт. Както вече бе посочено в съображение 44 по-горе, основна група от дружества е съставена от различни структури, които често произвеждат много различни продукти. Общата финансова информация, свързана с групата от дружества като такава, може следователно да не е представителна за икономическото състояние, свързано с конкретните структури, които произвеждат сходния продукт и го продават на пазара на Общността. И на последно място се припомня, че информацията, свързана с дружествата, които произвеждат сходния продукт, използван по време на разследването, бе надлежно проверена. Поради това твърдението се отхвърля.

(65)

При липсата на други твърдения, конкретно засягащи съображения 90—112 от временния регламент, констатациите в тях се потвърждават.

2.   Опасност от причиняване на вреда

2.1.   Динамика на обема на дъмпинговия внос

(66)

CISA заяви, че повишаването на китайския внос, посочено в съображение 114 от временния регламент, е било последица от повишаването на търсенето на пазара на ЕС. Подобни коментари бяха също така представени от MOFCOM и от един китайски производители износител. CISA също така отхвърли оценката, че динамиката на китайския внос може да е била в резултат от стратегия за проникване на пазара и подчерта, че тъй като китайският износ е бил извършен от голям брой китайски производители, невъзможно е да се мисли за него като сложна и координирана стратегия.

(67)

Ако е вярно, че динамиката на китайския внос е била свързана с повишаването на търсенето на пазара на ЕО, както се твърди от CISA, пазарният дял на този внос щеше да е останал в голяма степен стабилен и нямаше да се е повишил от 1 % до 17 % по време на разглеждания период. Значителното повишение на пазарния дял на китайския внос и съвършено различната му еволюция от еволюцията на пазарните дялове на производството на Общността, както и който и да е друг източник на внос, ясно сочат към факта, че други елементи са били в основата на повишаването на китайския внос. Това заключение е също така подкрепено от факта, че китайският внос последователно е бил извършван на много ниски дъмпингови цени, както е обяснено в съображение 63—65 от временния регламент. Още повече, че няма нужда износителите да координират стратегия, за да се обединят около подобно за всички поведение. След като стане ясно, че за да се проникне на пазара, е достатъчно дадено много ниско ниво на цените, обединяването около подобна успешна пазарна стратегия би се получило и без да е необходимо износителите да се координират. Следователно твърденията в съображение 66 по-горе се отхвърлят, а констатациите в съображение 114 от временния регламент се потвърждават.

(68)

CISA също така заяви, че обратно на оценката, направена в съображения 115 и 116 от временния регламент, вносът от КНР е намалял значително в периода след ПР. Вярно е, че, както е посочено в съображение 52 по-горе, вносът от КНР е намалял значително през периода след ПР. Редакцията на съображение 116 от временния регламент показва, че това, което има значение, не е абсолютният обем на вноса, а относителното му значение във връзка с потреблението, с други думи пазарният му дял на общия пазар на Общността. Както е посочено и в съображение 52 по-горе, независимо от намалението му в абсолютен обем, китайският внос на разглеждания продукт е увеличил слабо пазарния си дял през периода след ПР. Следователно предвид факта, че: i) оценката на базата на обосновките в съображения 115 и 116 от временния регламент бе направена предвид най-скорошната надеждна информация по отношение на вноса, наличен към момента на предварителните констатации, т.е. данните за вноса за месеците ноември и декември 2008 г., ii) тези данни бяха свързани с динамиката на китайския внос до този момент, и iii) обосновката бе базирана на относителни, а не абсолютни стойности на обема, се прави заключението, че оценката в съображения 115 и 116 от временния регламент не е в противоречие с констатациите, посочени в съображение 52 по-горе. Освен това следва да се отбележи, че по причините, посочени в съображение 134 от временния регламент, нивото на китайския внос би могло да се разглежда като елемент на опасността от причиняване на вреда, дори в случай че обемът би започнал да намалява пропорционално повече, отколкото търсенето, тъй като само по себе си наличието на значителен внос на китайски стоки на ниски цени в контекста на свиващо се потребление би упражнило значителен натиск в посока на понижение на общото равнище на цените на пазара. Във всеки случай нито един отделен фактор, посочен в член 3, параграф 9 от основния регламент, не може да послужи непременно като точен показател за съществуването на опасност от причиняване на вреда. По-скоро всички фактори трябва да се разглеждат в своята съвкупност. Следователно твърдението се отхвърля, а констатациите в съображение 115 от временния регламент се потвърждават.

2.2.   Наличност на свободен капацитет на износителите

(69)

CISA заяви, че анализът в съображение 118 от временния регламент е основан на данните от включените в извадката износители, които са били най-силно ориентираните към износ дружества, така че данните за тях не са отразявали правилно цялостната ситуация по отношение на износа от КНР. Вместо това се твърди, че делът на китайския износ за ЕО от общия обем на износа на Китай, посочен в съображение 119 от временния регламент, е променил посоката си през 2008 г., намалявайки стойността си от 15 % на 11 %. И на последно място се твърди, че при анализа, направен в съображения 117—119 от временния регламент, е била пренебрегната еволюцията в търсенето за китайския вътрешен пазар, прогнозите за което бяха, че ще поеме значителна част от продукцията, генерирана от съществуващия свръхкапацитет. В това отношение бяха посочени редица проекти и планове на китайското правителство за поддържане на търсенето на вътрешния пазар. MOFCOM също така изтъкна, че еволюцията в търсенето на китайския вътрешен пазар не е била разгледана във временния регламент.

(70)

Констатациите, свързани с включените в извадката дружества, отразени в съображение 118 от временния регламент, ясно се потвърждават от тенденциите в данните за общия износ, посочени в съображение 119 от временния регламент, които показват още по-значително увеличение в тенденциите на износ към ЕО в разглеждания период. Що се отнася до предполагаемото обръщане на посоката на тенденцията за нарастване на износа за ЕО по отношение на общия обем на китайския износ на разглеждания продукт през 2008 г. CISA не представи убедителни доказателства в подкрепа на това твърдение. В тази връзка следва да се отбележи, че данните от статистиката на Китай без съмнение се отнасят за продуктов обхват, който значително се различава от разглеждания продукт; това става ясно от факта, че износът за Европа, както е показано в посочената статистика, не само е много повече от вноса, регистриран в Евростат за разглеждания продукт, но неговото развитие показва напълно различна тенденция. Следователно приведеното доказателство не може да бъде прието. Що се отнася до предвидените дейности на китайското правителство за насърчаване на търсенето на вътрешния пазар представените доказателства не могат да променят анализа, тъй като въздействието върху търсенето не може да се установи в надеждна степен. Още повече че за повечето от посочените проекти не е ясно дали ще бъдат доведени до край. И на последно място някои от големите проекти за полагане на тръби, посочени от CISA, изглежда са проекти, изградени с големи заварени тръби, а не с безшевните тръби, които са предмет на настоящата процедура. Следователно твърденията в съображение 69 по-горе се отхвърлят.

(71)

CISA също така смята, че тезата за пренасочване, посочена в съображение 119 от временния регламент, е неоснователна, тъй като китайският внос за САЩ се състои основно от продукти (OCTG), които не са били масово внасяни в ЕО. CISA също така заяви, че цените за ЕО не са били задължително по-ниски отколкото в други държави, а, обратното, ЕО досега е била привлекателен пазар за китайския износ. По отношение на това твърдение трябва да се отбележи, че анализът, направен в съображение 119 от временния регламент, се базира на статистическите данни, които не съдържат подробна разбивка за конкретен вид продукт. Във всеки случай следва да се отбележи, че оборудването за производството на разглеждания продукт до много голяма степен може да се използва и за производството на различни видове безшевни тръби. Следователно дори конкретен вид тръби като OCTG да не се внася в ЕО в големи количества, този факт няма отношение към отчитането на потенциално наличния свободен капацитет, тъй като използваното за производството на този вид тръби оборудване лесно може да бъде прехвърлено за производство на други видове от разглеждания продукт, които се внасят в много по-значими количества на пазара на ЕС. Следователно твърденията в съображение 66 по-горе се отхвърлят, а констатациите в съображения 117—119 от временния регламент се потвърждават.

2.3.   Цени на вноса от КНР

(72)

CISA заяви, че след ПР цените на вноса от Китай са се увеличили значително, докато цените на производството на Общността не са последвали същата тенденция, така че подбиването, съществуващо по време на ПР, е било значително намалено или дори премахнато в периода след ПР.

(73)

Както вече е посочено в съображения 98 и 122 от временния регламент, потвърждава се, че след ПР цените на вноса от различните източници, включително и от КНР, са се увеличили съществено, както и цените на производството на Общността. Направеният анализ на ценовата листа на производството на Общността след ПР и на цените на сходните продукти, внесени от КНР, е показал, че се е наблюдавало паралелно движение на цените. В заключение може да се каже, че не са констатирани доказателства в подкрепа на твърдението, че подбиването, установено през ПР, е било значително намалено или дори премахнато. Следователно се потвърждават констатациите, изложени в съображения 120—123 от временния регламент.

2.4.   Ниво на складовите наличности

(74)

При липсата на други коментари по този въпрос констатациите в съображение 124 от временния регламент се потвърждават.

2.5.   Други аспекти

(75)

CISA заяви, че евентуалната намеса на китайското правителство, посочена в съображение 125 от временния регламент, е била чисто хипотетична. Разследването показа обаче, че индивидуалното третиране, предоставено на един от китайските производители износители на предварителния етап, впоследствие трябваше да бъде оттеглено, както е посочено в съображения 19—23 по-горе, поради повишеното ниво на намеса на държавата, което е било предизвикано от влошаващата се икономическа ситуация след ПР. Този факт ясно подкрепя заключението в съображение 125 от временния регламент и следователно твърдението се отхвърля.

2.6.   Заключения

(76)

На първо място се отбелязва, че констатацията за опасност от причиняване на вреда бе направена, след като бяха взети под внимание, inter alia, всички фактори, посочени в член 3, параграфи 5 и 9 от основния регламент.

(77)

CISA заяви, че констатациите във временния регламент не отговарят на стандартите, изисквани от СТО за този вид разследвания, а именно че констатациите следва да бъдат подкрепени от доказателства, а не да бъдат резултат от твърдение, догадка или далечна възможност, че предвижданията и предположенията следва да показват висока степен на вероятност и че следва да бъдат разгледани други възможни обяснения преди достигането до дадено заключение.

(78)

Във временния регламент ясно се посочва на какво се основават констатациите, свързани с различните аспекти на разследването. Това бе подкрепено от посочените доказателства като: статистическите данни, чиито източник е Евростат, отговорите на въпросника от оказалите съдействие дружества, информацията за дружества, които не са включени в извадката, предоставена от жалбоподателя, информацията, съдържаща се в подадените от заинтересованите страни коментари, друга информация, открита в Интернет в процеса на разследването. Цялата тази информация, когато не става въпрос за поверителна такава, беше предложена на заинтересованите страни за справка.

(79)

Аспектите, свързани с разследването на опасността от причиняване на вреда, бяха разгледани отделно и подробно във временния регламент и степента на осъществяване на предположенията и предвижданията, направени на предварителния етап, бе проучена и проверена — доколкото е възможно, на окончателния етап на разследването, както е изложено в констатациите в настоящия регламент. Не бе констатирано наличие на противоречие между фактите, доказателствата или посоченото тук и констатациите, съдържащи се във временния регламент. Следователно предвижданията и предположенията, съдържащи се във временния регламент, не са догадки или твърдения, а резултат от задълбочен анализ на ситуацията.

(80)

Що се отнася до другите обяснения и тълкувания, посочени в съображение 78 по-горе, то те, включително и представените от заинтересованите страни в техните коментари, бяха надлежно разгледани по време на разследването и е взето отношение по тях както в настоящия, така и във временния регламент.

(81)

Налага се изводът, че прегледът на фактите, настъпили след края на ПР, както и анализът на коментарите и забележките, направени от заинтересованите страни във връзка с временния регламент и с разгласяването на окончателните констатации, не разкриха доказателства, които да подложат на съмнение заключението, че опасността от причиняване на значителна вреда е била налице още в края на ПР. Следователно твърдението, направено от CISA в съображение 77 по-горе, се отхвърля, а констатациите в съображение 126 от временния регламент се потвърждават.

Е.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

1.   Въздействие на дъмпинговия внос

(82)

При липсата на конкретни коментари изложеното в съображения 128—135 от временния регламент се потвърждава.

2.   Въздействие на други фактори

а)   Импортна и експортна дейност на производството на Общността

(83)

CISA заяви, че фактът, че производството на Общността е внасяло разглеждания продукт от КНР и други държави показва, че то не е имало капацитета да отговори на търсенето на пазара на Общността. Това се дължи на факта, че производството на Общността не е инвестирало в нов производствен капацитет и се е съсредоточило върху сегментите от пазара с по-висока стойност. В този смисъл следва да се припомни, че в съображение 136 от временния регламент бе обяснено, че такъв внос се оценява на по-малко от 2 % от общия обем на вноса от КНР, като не бе предоставено никакво доказателство, че тази стойност е по-висока.

(84)

CISA също така постави под въпрос точните причини защо групата от дружества, посочена в съображение 138 от временния регламент, е трябвало да продължи да извършва посочения внос. Въпросът бе допълнително разгледан и се потвърждава, че поради съображения за рентабилност производството на определени видове продукти е било извършвано от други неевропейски структури на групата. Както вече бе посочено в съображение 138 от временния регламент обаче, бе потвърдено, че този внос не е бил на цени, които подбиват цената на Общността за същите видове продукти.

(85)

На последно място CISA изтъкна привидното несъответствие между относително положителната оценка на производството на Общността по отношение на бъдещите му продажби за износ и общите тенденции в икономиката на пазарите на трети държави, за които обаче прогнозите бяха, че ще се влошават. В това отношение следва да се отбележи, че анализът на експортната дейност на производството на Общността няма отражение върху констатациите във връзка с вредата или опасността от причиняване на вреда, които касаят изключително дейността на производството на Общността за сходния продукт на пазара на ЕО. Ако някои от производителите на Общността са били оптимистично настроени за експортните си дейности, това може да е довело до надценяване при прогнозните им общи икономически резултати, но не се е отразило на резултатите им на вътрешния пазар, които са отделени при анализа.

(86)

Следователно твърденията, посочени в съображения 83—85 по-горе, се отхвърлят, а изложеното в съображения 136—141 от временния регламент се потвърждава.

б)   Внос от трети държави

(87)

Освен това CISA заяви, че не е достатъчно да се разглежда средната цена на вноса от трети държави, които не са членки на ЕС, а че точното естество на тези продукти също следва да се отчита. Потвърждава се, че бе извършен подробен анализ при всички случаи, когато от вносителите е предоставяна достатъчно подробна информация за цените. За съжаление търговската статистическа информация не е много подробна и предвид сравнително ниската степен на съдействие от вносителите за настоящото разследване имаше малко подробна информация за цените на отделните продукти в рамките на внос от други държави. Нито една от страните обаче не предостави достатъчно обоснована информация, която да насочи към заключение, различно от посоченото в съображения 142—145 от временния регламент, затова констатациите, съдържащи се в тези съображения от временния регламент, се потвърждават.

в)   Конкуренция от другите производители от Общността

(88)

При липсата на конкретни коментари по този въпрос изложеното в съображение 146 от временния регламент се потвърждава.

г)   Производствени разходи/разходи за суровини

(89)

CISA заяви, че производството на Общността е изменило продуктовия си асортимент, за да се съсредоточи върху видове продукти, които имат по-висока продажна цена, за да ограничи въздействието на повишаването на производствените разходи. Това показвало, че производството на Общността е имало достатъчно средства, за да отрази повишаването на разходите посредством повишаване на продажните цени, обратно на това, което е отбелязано в съображение 149 от временния регламент.

(90)

Няма съмнение, че производството на Общността с времето се е опитало да повиши възможно най-много рентабилността посредством отразяване на повишението в разходите чрез повишаване на продажните цени. Това обаче не е безкраен процес и има момент, в който тези корекции вече не са възможни, предвид съществуващата на пазара конкуренция. На пазар, на който подобни стоки се продават на значително по-ниски цени, маржът за осъществяване на такова увеличение на цените намалява толкова повече, колкото повече се увеличава пазарният дял на такива стоки с ниски цени. Следователно коментарите, направени от CISA, не противоречат на констатациите в съображения 147—149 от временния регламент, които се потвърждават.

д)   Свиване на пазара на Общността за безшевни тръби поради икономическия спад

(91)

MOFCOM, CISA и един китайски производител износител заявиха, че икономическият спад в световен мащаб е в основата на икономическите проблеми, понесени от производството на Общността, и стигнаха до заключението, че той е нарушил причинно-следствената връзка между китайския внос и твърдението за или опасността от причиняване на вреда. В тази връзка следва да се отбележи, че самото сдружение CISA призна, че основната част от пазарното потребление между 2005 г. и ПР е било на изключителни равнища и че спадът в търсенето, наблюдаван след ПР, може — до много голяма степен — да се дължи просто на нормализирането на пазарните условия за този продукт. Следователно не е ясно дали икономическият спад в световен мащаб може да се разглежда като причина за вредата, тъй като от наличната информация е видно само, че пазарното потребление в ЕО за периода след ПР е достигнало отново до равнища, считани вече в миналото за нормални. Също така това може да е показател за това, че наличието на изключителни равнища на потреблението в Общността през разглеждания период е било факторът, позволил на производството на Общността да не понесе значителна вреда въпреки съществените нива на пазарен дял и подбиване на цените от страна на дъмпинговия внос от Китай. Освен това съображение 150 от временния регламент не изключва възможността общият икономически спад да е изиграл роля за увреждащата ситуация, в която се намира производството на Общността след ПР. И все пак не може да се твърди, че производството на Общността е било повлияно отрицателно единствено от въздействието на общата икономическа криза и че дъмпинговият внос не е имал отражение, когато в действителност е ясно, че последният е имал съществен пазарен дял и значително е подбивал цените на производството на Общността. Твърдението, че икономическият спад е нарушил причинно-следствената връзка, посочена в съображения 128—135 от временния регламент следователно се отхвърля, докато въпросът дали променената икономическа обстановка в сравнение с ПР е имала влияние върху определянето на нивото на мерките се разглежда в съображение 104 по-долу.

(92)

Следователно твърденията се отхвърлят и изложеното в съображение 150 от временния регламент се потвърждава.

е)   Други фактори

(93)

CISA коментира, че някои производители от Общността са сключили рамкови договори с клиентите на предварително договорени цени, така че за тях цените ще останат стабилни. В същото време те са били сключили подобни договори с фиксирани цени с доставчиците на желязна руда и други основни суровини, така че те не са могли да се възползват от рязкото намаление в разходите, които тези суровини са имали от началото на периода, непосредствено следващ ПР.

(94)

На първо място се отбелязва, че договорите с фиксирани цени с клиентите са били използвани в ограничен брой случаи и, предвид обхванатите периоди, не може да се смята, че са имали значимо въздействие. Това заключение се потвърждава и от обстоятелството, че цените на производството на Общността също са нараснали съществено. Що се отнася до договорите с фиксирани цени по отношение на основните суровини това явно е световно разпространена практика, която не следва да поставя производителите от Общността нито в привилегировано, нито в непривилегировано положение по отношение на друг производител на сходния продукт на световния пазар. Следователно това също така не може да се разглежда като причина за нарушаване на причинно-следствената връзка. Следователно твърденията в съображение 93 по-горе се отхвърлят.

3.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(95)

При липсата на други коментари по този въпрос изложеното в съображения 151—153 от временния регламент се потвърждава.

Ж.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

1.   Интерес на производството на Общността

(96)

Жалбоподателят, както и няколко от производителите от Общността отново заявиха, че предвид осъществяването на причиняващ вреда дъмпинг наличието на антидъмпингови мерки е съществен елемент да продължат дейността си. При липсата на други коментари изложеното в съображение 155 от временния регламент се потвърждава.

2.   Интерес на другите производители от Общността

(97)

При липсата на конкретен коментар по този въпрос изложеното в съображение 156 от временния регламент се потвърждава.

3.   Интерес на несвързаните вносители в Общността

(98)

Един ползвател на разглеждания продукт, който също е вносител, изтъкна, че кодовете по КН на продукта, който той внася, не са били посочени в известието за започване на процедурата и той е разбрал, че разследването е обхващало и тези видове продукти след налагането на временните мерки. Той заяви, че поради това е трябвало да плати непредвидени антидъмпингови мита. Този вносител бе уведомен, че в известието за започване на процедурата е имало ясно описание на продукта, предмет на разследването, и че кодовете по КН са посочени там само за сведение. Правилната митническа класификация на разглеждания продукт в действителност е един от елементите, предмет на разследването, и следователно е напълно възможно кодовете по КН, посочени във временния регламент, да се различават до определена степен от посочените в известието за започване на процедурата.

(99)

При липсата на други коментари по този въпрос изложеното в съображение 157 от временния регламент се потвърждава.

4.   Интерес на ползвателите

(100)

Ползвателят, посочен в съображение 98 по-горе също заяви, че ако се наложат окончателни мерки върху разглеждания продукт, то това ще доведе до сериозни проблеми по отношение на доставките за дружеството му, предвид факта, че производителите от ЕО нямат желание да ги извършват. Това твърдение бе разгледано и бе констатирано, че проблемите, на които се е натъкнала тази страна при получаването на продукта от производителите на Общността, са свързани с отминали периоди, когато в контекста на много голямото търсене на пазара доставката на много ограничени количества на тези продукти не е била считана за икономически оправдана от някои производители от Общността. В периоди на нормално пазарно търсене обаче това ограничение следва да отпадне, най-вече предвид факта, че други ползватели или вносители на същите видове продукти могат да повишат нивото на търсене на такива продукти в Общността предвид налагането на мерките. Въз основа на тези съображения и също така предвид факта, че въпросните видове употреба представляват само малка част от общото потребление на разглеждания продукт, се прави заключението, че наличието на източници на доставка не следва да представлява проблем по отношение на разглеждания продукт.

(101)

Друг ползвател, който купува сходния продукт изключително от производството на Общността, потвърди подкрепата си за налагането на мерките. Нямаше други ползватели, които да изразят коментарите си по временните констатации. При липсата на други коментари изложеното в съображение 158 от временния регламент се потвърждава.

5.   Заключение относно интереса на Общността

(102)

При липсата на други коментари изложеното в съображение 159 от временния регламент се потвърждава окончателно.

З.   ОКОНЧАТЕЛНИ МЕРКИ

1.   Ниво на отстраняване на вредата

(103)

Жалбоподателят и някои производители от Общността, част от производството на Общността, заявиха, че маржът печалба от 3 %, използван временно за изчислението на нивото на отстраняване на вредата, както е посочено в съображения 161—163 от временния регламент, е изключително нисък предвид факта, че става въпрос за отрасъл, който изисква влагане на капитали с големи фиксирани разходи и че средният марж на печалбата, постигнат от производството на Общността по време на разглеждания период, е бил доста над 3 %.

(104)

Признава се, че сходният продукт изисква производство с голямо влагане на капитали. Счита се обаче, че настоящата пазарна ситуация не може да позволи да се направи ясна оценка на степента на оползотворяване на капацитета в близко бъдеще и най-вече през годините, през които ще бъдат в сила мерките, като това може да има въздействие върху определянето на маржа печалба, който обикновено би следвало да бъде постигнат на даден пазар при отсъствието на дъмпингови практики. При тези обстоятелства и предвид факта, че винаги има възможност производството на Общността да изиска преразглеждане на мерките при промяна на обстоятелствата, бе направено заключението, че средната стойност от 3 % марж печалба, установен на предварителния етап и при предишното разследване по отношение на същия продукт, следва да се запази. Отбелязва се обаче, че при значителна промяна на пазарните условия може да се наложи този марж печалба от 3 % да бъде преразгледан.

(105)

Приложена бе методологията за изчислението на нивото за отстраняване на вредата, изложена в съображения 164 и 165 от временния регламент, като се направи малката корекция, посочена в съображение 41 по-горе. Нивото на отстраняване на вредата, приложимо за цялата държава, бе изчислено като среднопретеглената стойност на маржа на вредата, установена за най-представителните видове продукти, продавани от производителите износители, на които не е предоставено ИТ.

(106)

Така установените стойности на маржа на вредата са по-ниски от констатираните стойности на дъмпинговия марж.

2.   Окончателни мерки

(107)

Предвид направените заключения по отношение на дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Общността и в съответствие с член 9, параграф 4 от основния регламент се счита, че следва да бъде наложено окончателно антидъмпингово мито върху вноса на разглеждания продукт с произход от КНР на равнището на най-ниския констатиран марж (дъмпингов марж и марж на вредата) съгласно правилото за по-ниското мито, който във всички случаи е маржът на вредата.

(108)

На базата на изложеното окончателните мита следва да бъдат следните:

Производител износител

Антидъмпингово мито

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd

17,7 %

Други оказали съдействие дружества

27,2 %

Всички други дружества

39,2 %

(109)

Индивидуалните ставки на антидъмпинговото мито за дружеството, посочени в настоящия регламент, бяха определени на базата на констатациите на настоящото разследване. Поради тази причина те отразяват състоянието, констатирано по време на това разследване по отношение на тези дружества. Ето защо тези митнически ставки (за разлика от митото за държавата като цяло, приложимо спрямо „всички други дружества“) са приложими изключително по отношение на вноса на продукти с произход от разглежданата държава и произвеждани от дружествата, а така и от конкретните юридически лица, които са посочени. Внасяните продукти, произвеждани от друго дружество, което не е изрично посочено в постановителната част на настоящия регламент с неговото наименование и адрес, включително лицата, свързани с изрично посочените, не могат да се ползват от тези ставки и подлежат на обмитяване по ставката, приложима спрямо „всички други дружества“.

(110)

Исканията за прилагане на индивидуална ставка на антидъмпингово мито за дружеството (например след промяна на наименованието на лицето или след учредяване на нова структура за производство или продажби) следва незабавно да се отправят до Комисията (8) заедно с цялата необходима информация, и по-специално относно промени в дейността на дружеството, свързани с производството, продажбите на вътрешния национален пазар и за износ, отнасящи се, например, до промяната в наименованието или промяната в структурите за производство и продажби. Ако е необходимо, регламентът ще бъде съответно изменен и допълнен чрез актуализация на списъка на дружествата, ползващи се с правото на индивидуални митнически ставки.

(111)

Всички страни бяха информирани за основните факти и съображения, на чиято основа почива намерението за препоръчване на налагането на окончателните антидъмпингови мита. На тези страни бе предоставен и срок, в рамките на който те имаха възможност да представят коментарите си след това разгласяване. Коментарите, представени от страните, бяха надлежно разгледани и, където бе уместно, констатациите бяха съответно променени.

(112)

За да се гарантира еднакво третиране на новите износители и дружествата, оказали съдействие, които не са включени в извадката, посочени в приложението към настоящия регламент, следва да се предвиди разпоредба, съгласно която среднопретеглената стойност на митото, наложено на посочените дружества, да се налага за нови износители, които в противен случай биха имали право на преразглеждане съгласно член 11, параграф 4 от основния регламент, тъй като член 11, параграф 4 не се прилага, когато е използвана представителна извадка.

3.   Гаранции

(113)

След разгласяването на основните факти и съображения, на чиято основа почива намерението за препоръчване на налагането на окончателно антидъмпингово мито, няколко от производителите износители в КНР, които не са включени в представителната извадка, изразиха желанието си да предложат ценова гаранция в съответствие с член 8, параграф 1 от основния регламент. Въпреки това, независимо че всички необходими условия им бяха пояснени, официално не бе отправено предложение за гаранция в рамките на срока, определен за тази цел в член 8, параграф 2 от основния регламент, като удължаване на този срок не бе поискано. При тези обстоятелства по-нататъшно разглеждане на въпроса с гаранциите в рамките на настоящото разследване не е нужно.

И.   ОКОНЧАТЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ВРЕМЕННОТО МИТО

(114)

Тъй като разследването показа, че опасността от причиняване на вреда е била неизбежна в края на ПР, както е посочено в съображение 126 от временния регламент, като се отчитат констатациите от съображения 50—55 по-горе, които потвърждават отрицателните тенденция в развитието на няколко от показателите за вреда след ПР и предвид обема на констатирания дъмпингов марж, се наложи заключението, че при липсата на временните мерки би настъпила вреда. Следователно се счита за необходимо сумите, обезпечени посредством временното антидъмпингово мито, наложено с временния регламент, да бъдат окончателно събрани,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на безшевни тръби от желязо или стомана, с кръгло напречно сечение, с максимален външен диаметър 406,4 mm и максимална стойност на въглеродния еквивалент (CEV) 0,86 съгласно приетите от Международния институт по заваряване (IIW) формула и химичен анализ (9), с произход от Китайската народна република и понастоящем класирани в кодове по КН: ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 23 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 20, ex 7304 31 80, ex 7304 39 10, ex 7304 39 52, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 81, ex 7304 51 89, ex 7304 59 10, ex 7304 59 92 и ex 7304 59 93 (10) (кодове по ТАРИК 7304191020, 7304193020, 7304230020, 7304291020, 7304293020, 7304312020, 7304318030, 7304391010, 7304395220, 7304395830, 7304399230, 7304399320, 7304518120, 7304518930, 7304591010, 7304599230 и 7304599320).

2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо върху нетната цена франко граница на Общността преди обмитяване, върху продуктите, описани в параграф 1 и произведени от посочените по-долу дружества, е следната:

Дружество

Антидъмпингово мито (%)

Допълнителен код по ТАРИК

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd., Qingzhou City, КНР

17,7

A949

Други оказали съдействие дружества, изброени в приложението

27,2

A950

Всички други дружества

39,2

A999

3.   Освен ако не е посочено друго, се прилагат действащите разпоредби относно митата.

Член 2

Сумите, обезпечени посредством временното антидъмпингово мито въз основа на Регламент (ЕО) № 289/2009 на Комисията върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо или стомана с произход от Китайската народна република, се събират окончателно по ставката на временното мито.

Член 3

Когато нов производител износител в Китайската народна република представи достатъчно доказателства на Комисията, че:

не е изнасял за Общността продукта, описан в член 1, параграф 1 по време на периода на разследване (от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г.),

не е свързан с износителите или производителите в Китайската народна република, на които са наложени мерките по настоящия регламент,

в действителност е изнасял за Общността разглеждания продукт след периода на разследването, на което са базирани мерките, или е поел неотменими договорни задължения за износ в Общността на значително количество,

Съветът, с обикновено мнозинство, по предложение от Комисията, след консултация с Консултативния комитет, може да измени член 1, параграф 2, като добави новия производител износител към списъка на оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката и следователно за тях се прилага среднопретеглената ставка от 27,2 %.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2009 година.

За Съвета

Председател

M. OLOFSSON


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 174, 9.7.2008 г., стp. 7.

(3)  ОВ L 94, 8.4.2009 г., стр. 48.

(4)  Стойността на въглеродния еквивалент (CEV) се определя в съответствие с технически доклад, 1967 г., IIW, документ IX-555-67, публикуван от Международния институт по заваряване (IIW).

(5)  Както е определено в Регламент (ЕО) № 1031/2008 на Комисията от 19 септември 2008 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифата и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 291, 31.10.2008 г., стр. 1). Обхватът на продукта се определя чрез съчетаването на описанието на продукта по член 1, параграф 1, от една страна, и описанието на продукта от съответстващите кодове по КН, от друга страна.

(6)  ОВ L 175, 29.6.2006 г., стр. 4.

(7)  На базата на сравнение на средните месечни обеми.

(8)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Office N105 04/092, 1049 Brussels, Belgium.

(9)  Стойността на въглеродния еквивалент (CEV) се определя в съответствие с технически доклад, 1967 г., IIW, документ IX-555-67, публикуван от Международния институт по заваряване (IIW).

(10)  Както е определено в Регламент (ЕО) № 1031/2008 на Комисията от 19 септември 2008 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифата и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 291, 31.10.2008 г., стр. 1). Обхватът на продукта се определя чрез съчетаването на описанието на продукта по член 1, параграф 1, от една страна, и описанието на продукта от съответстващите кодове по КН, от друга страна.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на оказалите съдействие производители, посочени в член 1, параграф 2 под допълнителен код по ТАРИК A950

Наименование на дружеството

Град

Handan Precise Seamless Steel Pipes Co., Ltd.

Handan

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

Hengyang

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.

Hengyang

Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd.

Huangshi

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd.

Zhangjiagang

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd.

Chengdu

Shenyang Xinda Co., Ltd.

Shenyang

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd.

Wuxi

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd.

Wuxi

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd.

Wuxi

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd.

Zhangjiagang

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd.

Zhangjiagang


6.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 262/36


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 927/2009 НА КОМИСИЯТА

от 5 октомври 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 6 октомври 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 октомври 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

32,3

ZZ

32,3

0707 00 05

TR

114,4

ZZ

114,4

0709 90 70

TR

109,3

ZZ

109,3

0805 50 10

AR

71,1

CL

103,4

TR

84,6

UY

88,0

ZA

70,3

ZZ

83,5

0806 10 10

BR

235,1

EG

159,5

TR

94,4

US

152,0

ZZ

160,3

0808 10 80

BR

63,5

CL

85,7

NZ

44,5

US

80,9

ZA

66,2

ZZ

68,2

0808 20 50

AR

82,8

CN

51,8

TR

97,2

ZA

79,8

ZZ

77,9


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


6.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 262/38


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 928/2009 НА КОМИСИЯТА

от 5 октомври 2009 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/2010 пазарна година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2009/2010 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 877/2009 на Комисията (3). Тези цени и мита са последно изменени с Регламент (ЕО) № 918/2009 на Комисията (4).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 877/2009, за 2009/2010 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 6 октомври 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 октомври 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 253, 25.9.2009 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 259, 2.10.2009 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 6 октомври 2009 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

39,12

0,00

1701 11 90 (1)

39,12

3,17

1701 12 10 (1)

39,12

0,00

1701 12 90 (1)

39,12

2,87

1701 91 00 (2)

40,52

5,31

1701 99 10 (2)

40,52

2,18

1701 99 90 (2)

40,52

2,18

1702 90 95 (3)

0,41

0,27


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


ДИРЕКТИВИ

6.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 262/40


ДИРЕКТИВА 2009/107/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 септември 2009 година

за изменение на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди по отношение на удължаване на някои срокове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Член 16, параграф 1 от Директива 98/8/ЕО (3) предвижда преходен период от 10 години, започващ на 14 май 2000 г., датата на влизане в сила на посочената директива, по време на който държавите-членки могат да прилагат своите национални правила или практики по отношение на пускането на пазара на биоциди, и по-специално за издаване на разрешения за предлагането на пазара на биоциди, съдържащи активни вещества, които все още не са включени в положителния списък, съдържащ се в приложение I, IA или IБ към същата директива.

(2)

Член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО въвежда десетгодишна работна програма, започваща също на 14 май 2000 г., в хода на която трябва системно да се оценят всички съдържащи се в биоцидите активни вещества, които са пуснати на пазара преди тази дата и които трябва да бъдат включени в положителния списък на посочената директива, ако бъде преценено, че тези вещества са допустими от гледна точка на здравето на човека и животните, както и на околната среда.

(3)

Член 12, параграф 1, буква в), подточка i) и параграф 2, буква в), подточка i) от Директива 98/8/ЕО предвиждат защита на цялата информация, предоставена за целите на посочената директива, за срок от 10 години, започващ също на 14 май 2000 г., освен ако в дадена държава-членка не бъде определен по-кратък срок на защита, в който случай на нейна територия се прилага този по-кратък срок. Защитата се отнася само за информация, предоставена в подкрепа на включването в положителния списък на Директива 98/8/ЕО на използвани в биоцидите активни вещества, които са пуснати на пазара преди датата на влизане в сила на Директива 98/8/ЕО („съществуващи“ активни вещества).

(4)

След като съществуващо активно вещество е оценено и включено в положителния списък в Директива 98/8/ЕО, пазарът се счита за хармонизиран по отношение на това вещество и преходните правила за пускането на пазара на продуктите, съдържащи активното вещество, се заменят от разпоредбите на посочената директива.

(5)

В съответствие с член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО две години преди приключване на 10-годишната работна програма Комисията представи доклад относно постигнатия напредък. Въз основа на констатациите на този доклад се очаква прегледът на значителен брой активни вещества да не бъде завършен до 14 май 2010 г. Освен това дори за активните вещества, за които е взето решение преди 14 май 2010 г. относно тяхното включване в положителния списък в Директива 98/8/ЕО, е необходимо достатъчно време, за да могат държавите-членки да транспонират съответните актове и да предоставят, отнемат или изменят разрешенията за съответните продукти, за да спазят хармонизираните разпоредби на Директива 98/8/ЕО. Съществува сериозен риск в края на преходния период на 14 май 2010 г. националните правила вече да не бъдат приложими, а съответните хармонизирани правила все още да не са приети. Следователно се смята за необходимо да бъде удължена 10-годишната работна програма, за да се позволи завършване на прегледа на всички нотифицирани за оценка активни вещества.

(6)

Необходимо е също така краят на програмата за преглед да съвпадне с този на преходния период, така че националните системи или практики да регулират пускането на пазара на биоциди до момента, в който те могат да бъдат заменени от хармонизираните разпоредби.

(7)

Също така с оглед на последователността и с цел да се избегне преустановяването на защитата на данни, докато някои активни вещества все още са в процес на оценяване, срокът на защита на всички данни, предоставени за целите на Директива 98/8/ЕО, следва да бъде удължен, така че да съвпада с края на програмата за преглед.

(8)

Предложеното удължаване на програмата за преглед може да не бъде достатъчно за приключване на оценката на редица активни вещества. От друга страна, значително по-дългото удължаване на срока може да има отрицателен ефект върху активизирането на усилията за своевременно приключване на програмата за преглед. Всякакво удължаване на програмата за преглед и на съответния преходен период за активните вещества, които остават да бъдат оценени след 14 май 2014 г., следва да бъде ограничено до максимум две години и да се предприеме единствено ако е очевидно, че правният акт, предвиден да замени Директива 98/8/ЕО, няма да влезе в сила преди 14 май 2014 г.

(9)

Мерките, необходими за изпълнението на Директива 98/8/ЕО, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (4).

(10)

По-специално на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия за удължаване на периода за преглед и съответния преходен период за всички останали активни вещества за срок до две години. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Директива 98/8/ЕО, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(11)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (5) държавите-членки се насърчават да изготвят, за себе си и в интерес на Общността, свои собствени таблици, които, доколкото е възможно, да илюстрират съответствието между настоящата директива и мерките за нейното транспониране, и да ги направят обществено достояние,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения

Директива 98/8/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 12 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1, буква в) подточка i) се заменя със следното:

„i)

до 14 май 2014 г. за всякаква информация, предадена за целите на настоящата директива, освен когато такава информация вече е защитена от съществуващите национални правила, отнасящи се за биоциди. В такива случаи информацията ще продължи да бъде защитена в съответната държава-членка до изтичането на остатъчния период на защита на данните, предвиден по националните правила, но не по-късно от 14 май 2014 г. или ако е приложимо, не по-късно от датата, до която съгласно член 16, параграф 2 се удължава преходният период, посочен в член 16, параграф 1;“;

б)

в параграф 2, буква в) подточка i) се заменя със следното:

„i)

до 14 май 2014 г. за всякаква информация, предадена за целите на настоящата директива, освен когато такава информация вече е защитена от съществуващите национални правила, отнасящи се за биоциди, в които случаи информацията продължава да бъде защитена в съответната държава-членка до изтичането на остатъчния период на защита на данните, предвиден по националните правила, но не по-късно от 14 май 2014 г. или ако е приложимо, не по-късно от датата, до която съгласно член 16, параграф 2 се удължава преходният период, посочен в член 16, параграф 1;“;

2.

Член 16 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Също така чрез дерогация от член 3, параграф 1, член 5, параграф 1, член 8, параграфи 2 и 4 и без да се засягат параграфи 2 и 3 от настоящия член, държава-членка може до 14 май 2014 г. да продължи да прилага своята настояща система или практика за пускане на биоциди на пазара. Ако с решение за включване на дадено активно вещество в приложение I или IА бъде определена по-късна дата за изпълнение на член 16, параграф 3 от датата 14 май 2014 г., настоящата дерогация продължава да се прилага за продуктите, включващи активното вещество, до датата, определена в това решение. Държава-членка може, по-специално, в съответствие със своите национални правила, да разреши пускането на пазара на своята територия на биоцид, съдържащ активни вещества, непосочени в приложение I или IА за този продуктов тип. Такива активни вещества трябва да са на пазара към датата, посочена в член 34, параграф 1, като активни вещества за биоциди за цели, различни от тези, определени в член 2, параграф 2, букви в) и г).“;

б)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

първата алинея се заменя със следното:

„2.   След приемането на настоящата директива Комисията започва 14-годишна работна програма за системно проучване на всички активни вещества, които са на пазара към датата, посочена в член 34, параграф 1, като активни вещества за биоциди за цели, различни от тези, определени в член 2, параграф 2, букви в) и г). Създаването и изпълнението на програмата, включително определянето на приоритетите за оценка на различните активни вещества и графикът, се уреждат с общи правила. Тези общи правила, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ѝ, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4. Не по-късно от две години преди завършване на работната програма Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за напредъка, постигнат по програмата. В зависимост от заключенията на доклада може да бъде взето решение посоченият в параграф 1 преходен период и 14-годишният срок на работната програма да бъдат удължени за срок от най-много две години. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи на настоящата директива, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 28, параграф 4.“;

ii)

във втора алинея думите „По време на този 10-годишен срок“ се заменят с думите „По време на този 14-годишен срок“.

Член 2

Транспониране

1.   До 14 май 2010 г. държавите-членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазване на настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 16 септември 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

C. MALMSTRÖM


(1)  ОВ C 182, 4.8.2009 г., стр. 75.

(2)  Становище на Европейския парламент от 24 март 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 27 юли 2009 г.

(3)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стp. 1.

(4)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(5)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Съвет

6.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 262/43


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 24 септември 2009 година

за удължаване на срока на прилагане на мерките в Решение 2007/641/ЕО за приключване на консултациите с Република Фиджи съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и член 37 от Инструмента за сътрудничество за развитие

(2009/735/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (1), и преразгледано в Люксембург на 25 юни 2005 г. (2), наричано по-долу „Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО“, и по-специално член 96 от него,

като взе предвид Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно мерките, които трябва да се вземат и процедурите, които трябва да следват за изпълнение на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО (3), и по-специално член 3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие (4), наричан по-долу „Инструмент за сътрудничество за развитие“, и по-специално член 37 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Бяха нарушени основните елементи, посочени в член 9 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО.

(2)

Бяха нарушени ценностите, посочени в член 3 от Инструмента за сътрудничество за развитие.

(3)

На 18 април 2007 г. съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и член 37 от Инструмента за сътрудничество за развитие започнаха официални консултации с държавите от АКТБ и Република Фиджи, по време на които властите на Фиджи поеха конкретни ангажименти за преодоляване на проблемите, посочени от Европейския съюз, и задължение за изпълнение на поетите ангажименти.

(4)

Бяха предприети някои съществени инициативи по отношение на част от посочените в съображение 3 ангажименти. Въпреки това не само че важни ангажименти по отношение на основни елементи от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и Инструмента за сътрудничество за развитие все още не са изпълнени, но напоследък има и значително неблагоприятно развитие по отношение на известен брой ключови ангажименти като отмяната на Конституцията и допълнително съществено забавяне в провеждането на избори.

(5)

Срокът на действие на Решение 2006/641/ЕО на Съвета (5) изтича на 1 октомври 2009 г.

(6)

Следователно е целесъобразно неговият срок на действие да бъде удължен,

РЕШИ:

Член 1

Решение на Съвета 2007/641/ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 3, параграф 2 се заменя със следното:

„Срокът му на действие изтича на 31 март 2010 г. То ще се преразглежда редовно, най-малко веднъж на всеки шест месеца, и незабавно — в случай че нови събития в Република Фиджи или нови официални консултации с държавите от АКТБ и Република Фиджи доведат до конкретни ангажименти, като се посочат причините за това.“

2.

Приложението се заменя с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 24 септември 2009 година.

За Съвета

Председател

M. OLOFSSON


(1)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 287, 28.10.2005 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 376.

(4)  ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.

(5)  ОВ L 260, 5.10.2007 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Негово Превъзходителство Ratu Epeli Nailatikau

Изпълняващ длъжността президент на Република Фиджи

Сува

Република Фиджи

Ваше Превъзходителство,

Европейският съюз придава особена важност на разпоредбите на член 9 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО, по-долу наричано „Споразумението от Котону“, и на член 3 от Инструмента за сътрудничество за развитие. Партньорството АКТБ—ЕО се основава на зачитането на правата на човека, принципите на демокрацията и върховенството на закона, които са основни елементи на Споразумението от Котону и съставляват основата на нашите отношения.

На 11 декември 2006 г. Съветът на Европейския съюз осъди военния преврат във Фиджи.

Като счита, че военният преврат от 5 декември 2006 г. представлява нарушение на основните елементи, изброени в член 9 на Споразумението от Котону, Европейският съюз, наричан по-долу „ЕС“, покани Фиджи за участие в консултации съгласно член 96 на същото споразумение, с цел внимателно да се проучи на ситуацията и, ако е необходимо, да се предприемат мерки за нормализирането ѝ.

Официалната част от тези консултации започна на 18 април 2007 г. в Брюксел. ЕС приветства факта, че по онова време временното правителство потвърди редица ключови ангажименти по отношение на правата на човека и основните свободи, зачитането на демократичните принципи и върховенството на закона и предложи положителни мерки за тяхното изпълнение.

За съжаление оттогава наблюдаваме редица неблагоприятни събития, особено през април 2009 г., което означава, че сега Република Фиджи нарушава редица свои ангажименти. Това се отнася най-вече до отмяната на Конституцията, доста значителното забавяне в провеждането на парламентарни избори и нарушаването на човешките права. Въпреки че изпълнението на ангажиментите бе значително забавено, повечето от тези ангажименти продължават да бъдат от съществено значение за сегашното положение на Република Фиджи и затова са изброени в приложението към настоящото писмо. Решението на Република Фиджи да наруши редица ключови ангажименти доведе до загуби за Фиджи по отношение на фондове за развитие.

Въпреки това, в духа на партньорство, залегнал в основата на Споразумението от Котону, ЕС изразява готовността си да участва в нови официални консултации веднага щом бъде налице разумна перспектива за положително приключване на такива консултации. Временният министър-председател наскоро представи план за реформи и избори. ЕС е готов да се започне диалог относно този план и е готов да обмисли възможността той да послужи като основа за нови консултации. С цел да създаде възможност за нови консултации, ЕС реши в съответствие с това да удължи срока на действащите мерки по отношение на Република Фиджи. Някои от мерките сега са изгубили своята актуалност, но бе решено, че вместо да ги актуализира едностранно, ЕС предпочита да продължи да търси възможности за нови консултации с Република Фиджи. Затова е от особена важност временното правителство да поеме ангажимент за вътрешен политически диалог, който не изключва никого, и за гъвкавост по отношение на графика за предстоящия план. Позицията на ЕС е и винаги ще бъде водена от основните елементи на преразгледаното Споразумение от Котону, както и от фундаменталните принципи на ЕС, особено по отношение на ключовата роля на диалога и изпълнението на насрещните задължения, но се подчертава, че от страна на ЕС няма предварителни заключения относно изхода на бъдещите консултации.

Ако новите консултации доведат до съществени ангажименти от страна на Република Фиджи, ЕС е готов на по-ранно, положително преразглеждане на тези мерки. Обратно, ако положението в Република Фиджи не се промени, загубите за Република Фиджи на средства от фондовете за развитие ще продължат.

До провеждането на нови консултации ЕС приканва Република Фиджи да продължи и ускори засиления политически диалог.

Подходящите мерки са следните:

хуманитарната помощ, както и прякото подпомагане на гражданското общество могат да продължат,

текущите дейности или дейностите в процес на подготовка в областта на сътрудничеството, особено по 8-ия и 9-ия Европейски фонд за развитие, по долу наричан „ЕФР“, могат да продължат,

прегледът в края на периода по 9-ия ЕФР може да се проведе,

дейностите в областта на сътрудничеството, които биха подпомогнали връщането към демокрация и подобрили управлението, могат да продължат, освен при много изключителни обстоятелства,

изпълнението на съпътстващите мерки за 2006 г. към реформата на захарната промишленост може да продължи. Споразумението за финансиране бе подписано на техническо равнище от Фиджи на 19 юни 2007 г. Отбелязва се, че споразумението за финансиране включва клауза за спиране на действието му,

приемането на 19 юни 2007 г. от страна на временното правителство на доклада от 7 юни на независимите експерти по изборите от Форума на тихоокеанските острови е в съответствие с ангажимент № 1, договорен на 18 април 2007 г. между временното правителство и ЕС. Следователно може да продължат подготовката и евентуалното подписване на многогодишната индикативна програма за съпътстващите мерки към реформата на захарната промишленост за 2008—2010 г.,

завършването, подписването на техническо равнище и прилагането на свързаните с 10-ия ЕФР стратегия за подпомагане на страната и национална индикативна програма, заедно с индикативен финансов пакет, както и възможното отпускане на насърчителен транш от не повече от 25 % от предвидената в пакета сума, зависят от изпълнението на поетите ангажименти по отношение на правата на човека и върховенството на закона, по-специално, зачитането на Конституцията от временното правителство, пълното зачитане на независимостта на съдебната власт и отмяната във възможно най-кратък срок на указите за извънредно положение, въведени отново на 6 септември 2007 г., разследването или разглеждането, съгласно различните, предвидени по законите на Фиджи, процедури и органи, на всички твърдения за нарушения на човешките права и полагането на всички възможни усилия от страна на временното правителство за предотвратяване на изявленията на органи по сигурността, целящи създаването на ситуация на страх,

полагаемата сума за 2007 г. за захарната промишленост ще бъде нула,

отпускането на полагаемата сума за 2008 г. за захарната промишленост ще зависи от наличието на доказателства за надеждна и навременна подготовка на изборите в съответствие с договорените ангажименти, особено по отношение на преброяването на населението, преначертаването на границите на избирателните райони и изборната реформа в съответствие с Конституцията, както и от вземането на мерки, които да осигурят функционирането на избирателната служба, включително и от назначаването в съответствие с Конституцията на надзорно лице на изборите до 30 септември 2007 г.,

полагаемата сума за 2009 г. за захарната промишленост ще бъде отпусната, ако на власт е законно правителство,

полагаемата сума за 2010 г. за захарната промишленост ще зависи от напредъка, постигнат в усвояването на сумата за 2009 г. и от продължаването на демократичния процес,

допълнително подпомагане за подготовката и изпълнението на ключови ангажименти, особено за подготовката и/или провеждането на избори, може да бъде обсъдено в допълнение на предвиденото в настоящото писмо,

регионалното сътрудничество и участието на Фиджи в него остават незасегнати,

сътрудничеството с Европейската инвестиционна банка и Центъра за развитие на предприятията може да продължи в зависимост от навременното изпълнение на поетите ангажименти.

Последващите мерки по поетите ангажименти ще бъдат в съответствие с договореностите за мониторинг под формата на редовен диалог, сътрудничество с мисиите и представяне на доклади, както е посочено в приложението.

Освен това ЕС очаква от Фиджи да окаже пълно съдействие на Форума на тихоокеанските острови що се отнася до изпълнението на препоръките на Групата от изтъкнати личности, които бяха приети от външните министри на Форума по време на срещата им във Вануату на 16 март 2007 г.

Европейският съюз ще продължи да следи отблизо ситуацията във Фиджи. Съгласно член 8 от Споразумението от Котону с Фиджи ще бъде провеждан засилен политически диалог, за да се гарантира спазването на правата на човека, възстановяването на демокрацията и зачитането на върховенството на закона, докато и двете страни не стигнат до заключението, че засиленият характер на диалога е изпълнил целта си.

Ако е налице забавяне, прекратяване или промяна в посоката на изпълнение на поетите ангажименти от страна на временното правителство, ЕС си запазва правото да адаптира подходящите мерки.

ЕС подчертава, че привилегиите на Фиджи в сътрудничеството му с ЕС зависят от спазването на основните елементи на Споразумението от Котону и ценностите, посочени в Инструмента за сътрудничество за развитие. За да се убеди ЕС, че временното правителство е напълно готово да следва поетите ангажименти, от особена важност ще бъде постигането на своевременен и значителен напредък по тяхното изпълнение.

С уважение,

Съставено в Брюксел на

За Комисията

За Съвета

Приложение към приложението

ДОГОВОРЕНИ АНГАЖИМЕНТИ С РЕПУБЛИКА ФИДЖИ

A.   Спазване на демократичните принципи

Ангажимент № 1

Провеждане на свободни и честни парламентарни избори в срок до 24 месеца, считано от 1 март 2007 г., в зависимост от заключенията на оценката, която трябва да бъде извършена от независими експерти, назначени от секретариата на Форума на тихоокеанските острови. Процесите на подготовка и провеждане на изборите се наблюдават съвместно, адаптират се и се преразглеждат, когато е необходимо, на базата на взаимно договорени индикативни показатели. По-конкретно това означава, че:

до 30 юни 2007 г. временното правителство ще приеме график на датите за приключване на различните стъпки, които трябва да бъдат предприети при подготовката на нови парламентарни избори,

графикът посочва точно сроковете на преброяване на населението, преначертаването на границите на избирателните райони и провеждането на избирателна реформа,

определянето на границите и избирателната реформа се провеждат в съответствие с Конституцията,

вземат се мерки, които да гарантират функционирането на избирателната служба, включително и назначаване до 30 септември 2007 г. на надзорно лице за изборите, в съответствие с Конституцията,

назначаването на вицепрезидент се извършва в съответствие с Конституцията.

Ангажимент № 2

При приемането на основни законодателни, фискални и други инициативи и промени по различни политики, временното правителство ще вземе предвид консултациите с гражданското общество и други заинтересовани страни.

Б.   Върховенство на закона

Ангажимент № 1

Временното правителство полага всички усилия за предотвратяване на изявления от органи по сигурността, имащи за цел създаването на ситуация на страх.

Ангажимент № 2

Временното правителство се придържа към Конституцията от 1997 г. и гарантира нормалната и независима работа на институциите, предвидени в Конституцията, като Комисията на Фиджи за правата на човека, Комисията за държавната администрация и Конституционната комисия. Значителната независимост и функционирането на Висшия съвет на старейшините ще бъдат запазени.

Ангажимент № 3

Напълно се зачита независимостта на съдебната власт и ѝ се позволява да работи свободно, като нейните решения се спазват от всички заинтересовани страни, и по специално:

временното правителство предприема необходимите мерки за назначаването на съда, предвиден в раздел 138 (3) от Конституцията, в срок до 15 юли 2007 г.,

всяко назначаване и/или отстраняване на съдии се извършва оттук нататък в пълно съответствие с разпоредбите и процедурните правила, предвидени в Конституцията,

липсват случаи на намеса, под каквато и да била форма, на военните и полицията или на временното правителство в съдопроизводството, при пълното зачитане на юридическата професия.

Ангажимент № 4

Всички наказателни производства, свързани със случаи на корупция, се разглеждат по съответните съдебни канали и се гарантира, че всеки друг орган, който може да бъде създаден за разследване на предполагаеми случаи на корупция, действа в рамките, определени от Конституцията.

В.   Защита правата на човека и основните свободи

Ангажимент № 1

Временното правителство ще вземе всички необходими мерки за улесняване на разследването или разглеждането на всички твърдения за нарушения на правата на човека съгласно различните, предвидени по законите на Фиджи, процедури и органи.

Ангажимент № 2

Временното правителство възнамерява да отмени указите за извънредно положение през май 2007 г., при условие че липсват заплахи за националната сигурност и обществения ред и безопасност.

Ангажимент № 3

Временното правителство се ангажира да осигури пълната независимост на Комисията на Фиджи за правата на човека при изпълнение на нейните функции в съответствие с разпоредбите на Конституцията.

Ангажимент № 4

Гарантира се пълната свобода на изразяване и свободата на медиите във всичките ѝ форми, както е предвидено в Конституцията.

Г.   Последващи мерки по отношение на поетите ангажименти

Ангажимент № 1

Временното правителство се задължава да поддържа редовен диалог, който да позволи проверка на постигнатия напредък и да предостави на органите/представителите на ЕС и ЕО пълен достъп до информацията по всички въпроси, свързани с правата на човека, мирното възстановяване на демокрацията и върховенството на закона във Фиджи.

Ангажимент № 2

Временното правителство съдейства изцяло при евентуални мисии на ЕС и ЕО за оценка и мониторинг на напредъка.

Ангажимент № 3

Временното правителство изпраща на всеки три месеца, считано от 30 юни 2007 г., доклади за напредъка по основните елементи от Споразумението от Котону и ангажиментите.

Отбелязва се, че по някои въпроси може да бъде постигнат ефективен напредък само ако се възприеме прагматичен подход, който отчита реалността на настоящето и се съсредоточава върху бъдещето.


Комисия

6.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 262/50


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 5 октомври 2009 година

за приемане на гаранция, предложена във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на някои видове алуминиево фолио с произход, inter alia, от Бразилия

(2009/736/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основният регламент“), и по-специално членове 8 и 9 от него,

след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ПРОЦЕДУРА

(1)

С Регламент (ЕО) № 287/2009 (2) Комисията наложи временни антидъмпингови мита върху вноса в Общността на някои видове алуминиево фолио с произход от Армения, Бразилия и Китайската народна република („КНР“).

(2)

След приемането на временните антидъмпингови мерки Комисията продължи разследването на дъмпинга, вредата и интереса на Общността. При разследването се потвърдиха временните констатации за вредата от дъмпинга в резултат на този внос.

(3)

Окончателните констатации и заключения от разследването са изложени в Регламент (ЕО) № 925/2009 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Армения, Бразилия и Китайската народна република (3).

Б.   ГАРАНЦИЯ

(4)

След приемането на временните антидъмпингови мерки единственият оказал съдействие производител износител в Бразилия, а именно Companhia Brasileira de Aluminio (наричан по-долу „CBA“), предложи ценова гаранция в съответствие с член 8, параграф 1 от основния регламент. В тази гаранция CBA предложи да продава разглеждания продукт на равнища, които са равни или надвишават определени ценови нива, даващи възможност да се избегнат причиняващите вреда последици от дъмпинга, установен по време на разследването. CBA предложи една минимална цена на вноса (наричана по-долу „МЦВ“) за всички отделни видове продукт, за да се ограничи рискът от заобикаляне.

(5)

В предложението се предвижда също така индексация на МЦВ предвид факта, че цената на разглеждания продукт е пряко свързана с цената на основната суровина (първичен алуминий), която се търгува в световен мащаб, като индексацията ще се извършва спрямо публикувана референтна цена на Лондонската метална борса (наричана по-долу „ЛМБ“).

(6)

Предложението за МЦВ на дружеството се основава на цената, която не причинява вреда и е изчислена за периода на разследване на база продажните цени на производството на Общността.

(7)

В предложението за гаранция на CBA се съдържа също така клаузата дружеството да извършва всички продажби директно на първия независим клиент в Общността и да поеме задължението да не продава продукти, различни от обхванатите в гаранцията, на клиенти, които закупуват продукти в обхвата на гаранцията.

(8)

СВА се съгласи също така да представя редовно на Комисията подробна информация за износа си за Общността, като по този начин даде възможност на Комисията ефективно да наблюдава гаранцията.

В.   КОМЕНТАР НА СТРАНИТЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

(9)

Производството на Общността посочи, че гаранцията от дружеството в Бразилия би могла да бъде приемлива при определени условия, включително използването за изкуствен обменен курс от USD в EUR и количествен праг. И двете условия по отношение на гаранцията на бразилското дружество трябва да бъдат отхвърлени поради следните основания. Що се отнася до искането за използване на изкуствен обменен курс трябва да се отбележи, че цената на ЛМБ ще се конвертира от USD в EUR на база обменния курс, който се публикува всеки месец, и поради тази причина колебанията на обменния курс оказват въздействие върху размера в EUR, като рисковете се поемат от дружеството. По отношение на второто условие Комисията не счита, че в случая количественият праг е уместен предвид силно конкурентния пазар на разглеждания продукт в Европейската общност и факта, че при разследването нито са представени доказателства за необходимостта от такова условие, нито е установена такава необходимост. Не бяха представени други коментари във връзка с предложението за гаранция.

(10)

С оглед на горепосоченото предложената от CBA гаранция е приемлива.

(11)

За да може Комисията ефективно да наблюдава спазването на гаранцията от страна на дружеството, когато искането за допускане за свободно обращение е представено на съответния митнически орган, освобождаване от антидъмпинговото мито ще се извърши, при условие че: i) бъде представена съответната фактура, съдържаща най-малко информацията, посочена в приложение II към Регламент (ЕО) № 925/2009; ii) внасяните стоки са произведени от посоченото дружество и са превозени и фактурирани пряко от него на първия независим клиент в Общността; и iii) стоките, декларирани и представени пред митническите органи, съответстват точно на описанието във фактурата. Когато не бъде представена такава фактура или когато тя не съответства на представения пред митническите органи продукт, следва да се заплати антидъмпинговото мито, като ще се използва приложимата му ставка.

(12)

За да се гарантира спазването на гаранцията, вносителите бяха уведомени с горепосочения регламент на Съвета, че неизпълнението на условията по него или оттеглянето от страна на Комисията на приемането на гаранцията може да доведе до възникване на митническо задължение по отношение на съответните сделки.

(13)

В случай на неспазване или оттегляне на гаранцията или при оттегляне от страна на Комисията на приемането на гаранцията антидъмпинговото мито, наложено в съответствие с член 9, параграф 4 от основния регламент, се прилага автоматично съгласно член 8, параграф 9 от основния регламент,

РЕШИ:

Член 1

Приема се гаранцията, предложена от долупосочения производител износител във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на някои видове алуминиево фолио с произход от Армения, Бразилия и Китайската народна република.

Държава

Дружество

Допълнителен код по ТАРИК

Бразилия

Companhia Brasileira de Aluminio

A947

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 октомври 2009 година.

За Комисията

Catherine ASHTON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стp. 1.

(2)  ОВ L 94, 8.4.2009 г., стp. 17.

(3)  Вж. стр. 1 от настоящия брой на Официален вестник.


6.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 262/52


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 5 октомври 2009 година

за приключване на процедурата за проучване на мерките, наложени от Източна република Уругвай и засягащи вноса и продажбата на уиски в Уругвай

(2009/737/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 3286/94 на Съвета от 22 декември 1994 г. за установяване на процедури на Общността в областта на общата търговска политика с оглед гарантиране упражняването от Общността на правата, които са ѝ предоставени съгласно правилата за международна търговия, по-специално тези, които са установени под егидата на Световната търговска организация (СТО) (1), и по-специално член 11, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

А.   КОНТЕКСТ НА ПРОЦЕДУРАТА

(1)

На 2 септември 2004 г. SWA (Асоциация на шотландски уиски) депозира жалба съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 3286/94 (наричан по-долу „регламентът“) от името на членовете си, представляващи индустрията за производство на шотландско уиски.

(2)

Жалбоподателят твърдеше, че продажбите на шотландско уиски на Общността в Източна република Уругвай са възпрепятствани от различни пречки пред търговията по смисъла на член 2, параграф 1 от регламента. Всички твърдени пречки пред търговията бяха пряко свързани с акцизните данъци IMESI в Уругвай (IMESI – Impuesto Especifico Interno) и се състояха от:

а)

изключване на уиски, отлежало три или повече години, от най-ниската категория на данъчно облагане;

б)

липса на прозрачност и предвидимост на системата IMESI;

в)

изискване за поставяне на бандероли на вносно уиски;

г)

изискване за авансово плащане на данъци върху вноса.

(3)

Жалбоподателят твърдеше също така, че въпросните практики предизвикват неблагоприятни търговски последици по смисъла на член 2, параграф 4 от регламента.

(4)

Поради това, след консултации с консултативния комитет, създаден с регламента, Комисията реши, че са налице достатъчно доказателства, които оправдават започването на процедура за проучване с цел разглеждане на свързаните със случая правни и фактически обстоятелства. Вследствие на това на 23 октомври 2004 г. започна процедура за проучване (2).

Б.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРОУЧВАНЕ

(5)

В хода на процедурата уругвайските органи изразиха своето желание да проучат перспективите за намиране на взаимно приемливо решение. Службите на Комисията се съгласиха да обсъдят възможните начини за разрешаване на въпросите, повдигнати в жалбата. Като се опираха на обсъждането, уругвайските органи предложиха случаят да бъде решен на основата на следните елементи:

а)

в отговор на първата практика на уругвайските органи, състояща се в изключване от най-ниската данъчна категория на всички видове уиски, отлежало повече от три години (като разпоредбите на ЕС изискват уискито да отлежава най-малко три години), Уругвай предложи да отмени това изискване, считано от 1 юли 2005 г.;

б)

по отношение на дискриминационното изискване за поставяне на бандероли на вносните бутилки уиски Уругвай пое ангажимент до 30 юни 2005 г. да измени разпоредбите си, като изменението влезе в сила в срок от 90 дни след приемането му;

в)

трето, SWA твърдеше също, че вътрешните данъчни разпоредби на Уругвай относно спиртните напитки са в нарушение на Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ), тъй като те не се прилагат по еднакъв, безпристрастен и разумен начин; уругвайските органи предложиха да направят промяна в структурата на акцизния данък IMESI, така че до 2006 г. той „да започне да съответства на най-често практикуваните в международен план данъчни режими“;

г)

по отношение на четвъртия въпрос, т.е. изискването за авансово плащане на данък върху вноса в размер на 80 % от митническата стойност на стоките, бе постигнато съгласие, че Уругвай би могъл да запази системата си на авансово плащане на данъка IMESI, с цел да се предотвратят случаи на избягване на данъчно облагане.

В.   РАЗВИТИЕ СЛЕД КРАЯ НА ПРОУЧВАНЕТО

(6)

Първите две мерки, предвидени от уругвайските органи, бяха осъществени в рамките на договорените срокове, но промяната на структурата на IMESI се забави до 2007 г., когато с Постановление № 520/2007 от 27 декември 2007 г. Уругвай прие ново законодателство за акцизните си данъци.

(7)

В началото на 2008 г. Комисията поиска от Уругвай някои пояснения относно промените в структурата на специфичния вътрешен данък, които бяха предоставени през май 2009 г. Поясненията, предоставени от правителството на Уругвай, потвърдиха, че уругвайската система функционира по начин, който отговаря на съответните задължения по линия на СТО и ангажиментите, поети от Уругвай за решаването на въпроса.

Г.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

(8)

Предвид горния анализ се смята, че процедурата за проучване доведе до задоволително състояние по отношение на пречките, които съществуваха пред търговията, както се твърдеше в депозираната от SWA жалба. Следователно процедурата за проучване следва да бъде приключена в съответствие с член 11, параграф 1 от регламента.

(9)

Беше проведена консултация с консултативния комитет относно мерките, предвидени в настоящото решение,

РЕШИ:

Член единствен

Процедурата за проучване на мерките, наложени от Източна република Уругвай и засягащи вноса и продажбата на уиски в Уругвай, е приключена.

Съставено в Брюксел на 5 октомври 2009 година.

За Комисията

Catherine ASHTON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 349, 31.12.1994 г., стр. 71.

(2)  ОВ C 261, 23.10.2004 г., стp. 3.


6.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 262/54


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 5 октомври 2009 година

за отмяна на Директива 2009/124/ЕО за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните равнища на арсен, теобромин, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. и Abrus precatorius L.

(нотифицирано под номер C(2009) 7705)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/738/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (1), и по-специално член 5а от него,

като взе предвид Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. относно нежеланите вещества в храните за животни (2), и по-специално член 11, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 8 от Директива 2002/32/ЕО се предвижда, че мерките за адаптиране на приложение I към посочената директива са предназначени за изменение на несъществени елементи от посочената директива и поради това се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 11, параграф 3 от нея.

(2)

В член 5а от Решение 1999/468/ЕО се предвижда, че проектът на мерките се представя за контрол от страна на Европейския парламент и на Съвета, които разполагат със срок от три месеца, считано от датата на сезиране, за да осъществят контрол.

(3)

Проектът на директива на Комисията за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните равнища на арсен, теобромин, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. и Abrus precatorius L. бе представен на Европейския парламент и на Съвета на 28 юли 2009 г.

(4)

Директива 2009/124/ЕО на Комисията от 25 септември 2009 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните равнища на арсен, теобромин, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. и Abrus precatorius L. (3) бе погрешно приета преди изтичане на срока за контрол.

(5)

Поради това е целесъобразно Директива 2009/124/ЕО да бъде незабавно отменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Директива 2009/124/ЕО се отменя.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 5 октомври 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(2)  ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 254, 26.9.2009 г., стр. 100.