ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.259.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 259

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
2 октомври 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 917/2009 на Комисията от 1 октомври 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 918/2009 на Комисията от 1 октомври 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/2010 пазарна година

3

 

 

Регламент (ЕО) № 919/2009 на Комисията от 1 октомври 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 915/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 октомври 2009 година

5

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/100/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно взаимното признаване на свидетелства за плавателност за кораби, плаващи по вътрешни водни пътища ( 1 )

8

 

*

Директива 2009/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за изменение на директиви 77/91/ЕИО, 78/855/ЕИО и 82/891/ЕИО на Съвета и на Директива 2005/56/ЕО по отношение на изискванията за изготвяне на доклади и документи при сливания и разделяния

14

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/730/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 2 юли 2008 година относно държавната помощ C 11/2007, приведена в действие от Италия в полза на Ottana Energia S.r.l. (нотифицирано под номер C(2008) 3117)  ( 1 )

22

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

РЕГЛАМЕНТИ

2.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 259/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 917/2009 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2009 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), и по-специално член 138, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) № 1580/2007 посочва критерии за определяне от Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XV, част A от посочения регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 138 от Регламент (ЕО) № 1580/2007, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 2 октомври 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

MK

29,8

ZZ

29,8

0707 00 05

TR

114,4

ZZ

114,4

0709 90 70

TR

110,2

ZZ

110,2

0805 50 10

AR

96,7

CL

103,4

TR

77,4

UY

88,0

ZA

75,0

ZZ

88,1

0806 10 10

BR

195,6

EG

159,5

TR

92,9

US

152,0

ZZ

150,0

0808 10 80

CL

85,7

NZ

67,1

US

83,8

ZA

74,1

ZZ

77,7

0808 20 50

AR

82,8

CN

62,5

TR

99,5

ZA

74,6

ZZ

79,9


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


2.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 259/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 918/2009 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2009 година

относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/2010 пазарна година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 951/2006 на Комисията от 30 юни 2006 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на обмена с трети страни в сектора на захарта (2), и по-специално член 36, параграф 2, втора алинея, второ изречение,

като има предвид, че:

(1)

Размерът на представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за бяла захар, сурова захар и някои сиропи, за 2009/2010 пазарна година се определя от Регламент (ЕО) № 877/2009 на Комисията (3).

(2)

Данните, с които Комисията разполага понастоящем, предполагат изменение на посочения размер в съответствие с правилата и процедурите, предвидени в Регламент (ЕО) № 951/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Представителните цени и допълнителните вносни мита, приложими за продуктите, посочени в член 36 от Регламент (ЕО) № 951/2006, определени в Регламент (ЕО) № 877/2009, за 2009/2010 пазарна година, се изменят и се съдържат в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 2 октомври 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 253, 25.9.2009 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменен размер на представителните цени и на допълнителните вносни мита за бяла захар, сурова захар и продуктите с код по КН 1702 90 95, приложим считано от 2 октомври 2009 година

(EUR)

Код по КН

Размер на представителната цена за 100 kg нето от съответния продукт

Размер на допълнителното мито за 100 kg нето от съответния продукт

1701 11 10 (1)

39,12

0,00

1701 11 90 (1)

39,12

3,17

1701 12 10 (1)

39,12

0,00

1701 12 90 (1)

39,12

2,87

1701 91 00 (2)

42,17

4,82

1701 99 10 (2)

42,17

1,69

1701 99 90 (2)

42,17

1,69

1702 90 95 (3)

0,42

0,27


(1)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка III от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(2)  Определяне за стандартното качество, както е посочено в приложение IV, точка II от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

(3)  Определяне за 1 % съдържание на захароза.


2.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 259/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 919/2009 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 915/2009 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 1 октомври 2009 година

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от 28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1766/92 на Съвета по отношение на вносните мита в сектора на зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Вносните мита в сектора на зърнените култури, приложими от 1 октомври 2009 г., са определени в Регламент (ЕО) № 915/2009 на Комисията (3).

(2)

Тъй като изчислената средна стойност на вносните мита се различава с 5 EUR/t от определеното мито, следва да се извърши съответно индексиране на вносните мита, определени с Регламент (ЕО) № 915/2009.

(3)

Следователно е необходимо Регламент (ЕО) № 915/2009 да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Регламент (ЕО) № 915/2009 се заменят с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 2 октомври 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125.

(3)  ОВ L 258, 1.10.2009 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вносни мита за продуктите, посочени в член 136, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложими от 2 октомври 2009 година

Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)

(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

17,20

със средно качество

27,20

с ниско качество

47,20

1001 90 91

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ex 1001 90 99

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

74,12

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

32,00

1005 90 00

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев (2)

32,00

1007 00 90

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

74,12


(1)  За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може, прилагайки член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96, да се ползва от намаление на митата със:

3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,

2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция, Обединеното кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.

(2)  Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1249/96.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение I

30.9.2009

1.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

(EUR/t)

 

Мека пшеница (1)

Царевица

Твърда пшеница, висококачествена

Твърда пшеница със средно качество (2)

Твърда пшеница с ниско качество (3)

Ечемик

Борса

Minnéapolis

Chicago

Котировка

137,25

88,56

Цена CAF САЩ

115,58

105,58

85,58

58,97

Премия за Залива

18,38

Премия за Големите езера

10,11

2.

Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:

Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

17,59 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

24,24 EUR/t


(1)  Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(2)  Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

(3)  Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).


ДИРЕКТИВИ

2.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 259/8


ДИРЕКТИВА 2009/100/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 септември 2009 година

относно взаимното признаване на свидетелства за плавателност за кораби, плаващи по вътрешни водни пътища

(кодифицирана версия)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 71 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 76/135/ЕИО на Съвета от 20 януари 1976 г. относно взаимното признаване на свидетелства за плавателност за кораби, плаващи по вътрешни водни пътища (3), е била съществено изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

С цел подобряване на сигурността на плаването по вътрешните водни пътища на Общността е целесъобразно да се постигне взаимно признаване на свидетелствата за плавателност за кораби, плаващи по вътрешни водни пътища.

(3)

Необходимо e да се определи при какви обстоятелства и условия държавите-членки могат да спрат плаването на даден кораб.

(4)

Необходимо е разпоредбите на настоящата директива да бъдат приложими по отношение на корабите, които не са обхванати от Директива 2006/87/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 12 декември 2006 г. за установяване на техническите изисквания за плавателни съдове по вътрешни водни пътища (5).

(5)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение II, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В съответствие с член 21 от Директива 2006/87/ЕО настоящата директива се прилага за кораби, използвани за превоз на стоки по вътрешни водни пътища с дедуейт двадесет или повече тона:

а)

с дължина по-малко от 20 метра; или

б)

произведението на чиято дължина (L) x ширина (B) x водоизместимост (Т) е най-малко 100 m3.

Настоящата директива не засяга разпоредбите, предвидени в Правилата за инспекция на плаването по река Рейн и в Споразумението за превоз на опасни товари по река Рейн (ADNR).

Член 2

1.   Държавите-членки установяват, до необходимата степен, всички необходими процедури за издаване на свидетелства за плавателност.

Въпреки това държава-членка може да изключи от приложното поле на настоящата директива корабите, които не напускат вътрешните водни пътища на нейна територия.

2.   Свидетелството за плавателност се издава от държавата-членка, в която корабът е регистриран или има свое пристанище на домуване, или — при невъзможност — от държавата-членка, в която е местоживеенето на собственика на кораба. Всяка държава-членка може да поиска от друга държава-членка да издаде свидетелство за плавателност за корабите, които се експлоатират от граждани на последната. Държавите-членки могат да делегират правомощията си на одобрени организации.

3.   Свидетелствата за плавателност се изготвят на един от официалните езици на институциите на Европейската общност и съдържат най-малко информацията, посочена в приложение I, като използват системата за номерация, посочена в него.

Член 3

1.   При спазване на параграфи 3—6, за целите на плаване по вътрешните ѝ водни пътища всяка държава-членка признава валидността на свидетелствата за плавателност, издадени от друга държава-членка съгласно член 2, както ако биха били издадени от самата нея.

2.   Параграф 1 се прилага само ако свидетелството е било издадено или последно потвърдено преди не повече от пет години и срокът му на валидност все още не е изтекъл.

Сертификатът, издаден съгласно Правилата за инспекция на плаването по река Рейн, се приема като доказателство по смисъла на параграфи 3 и 5 за целия му срок на валидност.

3.   Държавите-членки могат да изискват спазването на техническите спецификации, определени в Правилата за инспекция на плаването по река Рейн. Като доказателство за това те могат да изискват сертификата, посочен в параграф 2, втора алинея.

4.   Държавите-членки могат да изискват корабите, превозващи опасни товари по смисъла на ADNR, да отговарят на изискванията, определени в това споразумение. Като доказателство за това те могат да изискват да се представи разрешението, предвидено в това споразумение.

5.   Корабите, които отговарят на изискванията, определени в Правилата за инспекция на плаването по река Рейн, се допускат за плаване по всички вътрешни водни пътища на Общността. Доказателство за съответствие с тези изисквания е сертификатът, посочен в параграф 2, втора алинея.

Специалните изисквания за превоз на опасни товари се считат за изпълнени по всички водни пътища на Общността, ако корабите отговарят на изискванията на ADNR. Доказателство за съответствие с тези изисквания е разрешението, посочено в параграф 4.

6.   Държавите-членки могат да изискват изпълнение на допълнителни условия при морските търговски пътища, равностойни на условията, изисквани за техните собствени кораби. Държавите-членки информират Комисията за техните морски търговски пътища, чийто списък сe изготвя от Комисията въз основа на информацията, предоставена от държавите-членки.

Член 4

1.   Всяка държава-членка може да отнеме свидетелство за плавателност, което тя е издала.

2.   Всяка държава-членка може да спре плаването на кораб, ако при проверка се установи, че този кораб е в състояние, което представлява опасност за обкръжаващата го среда, до отстраняване на установените дефекти. Тази държава-членка може да направи това и ако при проверка се установи, че корабът или неговото оборудване не отговарят на изискванията, съдържащи се в свидетелството за плавателност или в другите документи, посочени в член 3, според случая.

3.   Държава-членка, която е спряла плаването на кораб или е обявила намерението си да го направи, ако не бъдат отстранени установените дефекти, информира компетентните органи на държавата-членка, издала свидетелството за плавателност или другите документи, посочени в член 3, относно причините за решението, което е взела или има намерение да вземе.

4.   Всяко решение за спиране на плаването на кораб, взето в съответствие с приетите мерки за изпълнение на настоящата директива, посочва подробно причините, върху които се основава. Решението се съобщава на засегнатата страна, която в същото време се информира за средствата за защита, с които тя разполага съгласно действащото законодателство в държавите-членки и за сроковете, в които тези средства могат да бъдат използвани.

Член 5

Директива 76/135/ЕИО, изменена с директивата, посочена в приложение II, част A, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение II, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 6

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 16 септември 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

C. MALMSTRÖM


(1)  ОВ C 204, 9.8.2008 г., стр. 47.

(2)  Становище на Европейския парламент от 17 юни 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 13 юли 2009 г.

(3)  ОВ L 21, 29.1.1976 г., стр. 10.

(4)  Вж. приложение II, част А.

(5)  ОВ L 389, 30.12.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

МИНИМАЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ СЪДЪРЖА В СВИДЕТЕЛСТВАТА

(посочена в член 2, параграф 3)

Информацията е разделена в три категории:

I.

:

Задължителна

:

без специален знак

II.

:

Изисквана, ако е приложимо

:

(x)

III.

:

Полезна, но незадължителна

:

(+)

1.

Наименование на компетентния орган или на одобрената организация, които издават документа

2.

а)

Заглавие на документа

б)

(+) Номер на документа

3.

Държава, издаваща документа

4.

Име и местоживеене на собственика на кораба

5.

Име на кораба

6.

(x) Място и номер на регистрация

7.

(x) Пристанище на домуване

8.

(+) Вид кораб

9.

(+) Предназначение

10.

Основни характеристики:

а)

обща дължина в метри

б)

обща ширина в метри

в)

дълбочина под водната линия при максимална дълбочина на газене в метри

11.

(x) Дедуейт в тонове или водоизместимост в кубични метри при максимално газене

12.

(x) Информация за маркиране на газене

13.

(x) Максимален разрешен брой пътници

14.

(x) Обща мощност на корабните двигатели в конски сили или киловати

15.

Минимална височина на надводния борд в сантиметри

16.

а)

Декларация: горепосоченият кораб е признат за годен за плаване

б)

(x) При следните условия

в)

(x) Информация за ограничения за плаване

17.

а)

Дата на изтичане на срока на валидност

б)

Дата на издаване

18.

Печат и подпис на органа или на одобрената организация, които издават свидетелството.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ A

Отменената директива и нейното изменение

(посочени в член 5)

Директива 76/135/ЕИО на Съвета

(ОВ L 21, 29.1.1976 г., стр. 10)

Директива 78/1016/ЕИО на Съвета

(ОВ L 349, 13.12.1978 г., стр. 31)

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право

(посочени в член 5)

Директива

Срок за транспониране

76/135/ЕИО

19 януари 1977 г.

78/1016/ЕИО


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Директива 76/135/ЕИО

Настоящата директива

Член 1, уводни думи и буква а)

Член 1, първа алинея, уводни думи

Член 1, буква б)

Член 1, първа алинея, букви а) и б)

Член 1, последно изречение

Член 1, втора алинея

Членове 2—4

Членове 2—4

Член 5

Член 6

Член 7

Член 5

Член 6

Член 8

Член 7

Приложение

Приложение I

Приложение II

Приложение III


2.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 259/14


ДИРЕКТИВА 2009/109/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 септември 2009 година

за изменение на директиви 77/91/ЕИО, 78/855/ЕИО и 82/891/ЕИО на Съвета и на Директива 2005/56/ЕО по отношение на изискванията за изготвяне на доклади и документи при сливания и разделяния

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 44, параграф 2, буква ж) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

На заседание на 8 и 9 март 2007 г. Европейският съвет постигна съгласие, че административната тежест върху дружествата следва да бъде намалена с 25 % до 2012 г. с цел да се увеличи конкурентоспособността на дружествата в Общността.

(2)

Дружественото право е определено като област, в която на дружествата са наложени многобройни задължения за предоставяне на информация, някои от които изглеждат остарели или прекомерни. Следователно е целесъобразно тези задължения да бъдат преразгледани и, когато е необходимо, административната тежест върху дружествата в Общността да бъде намалена до минимума, необходим за гарантиране на защитата на интересите на другите заинтересовани лица.

(3)

Приложното поле на Втора директива 77/91/ЕИО на Съвета от 13 декември 1976 г. за съгласуване на гаранциите, които се изискват в държавите-членки за дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите както на съдружниците, така и на трети лица по отношение на учредяването на акционерни дружества и поддържането или изменението на техния капитал, с цел тези гаранции да станат равностойни (3) и на Трета директива 78/855/ЕИО на Съвета от 9 октомври 1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора, относно сливанията на акционерни дружества (4) следва да бъде адаптирано с оглед на промените в дружественото право на Финландия.

(4)

В определени случаи интернет страниците на дружествата или други интернет страници предлагат алтернатива на публикуването на информация чрез търговските регистри. Държавите-членки следва да могат да определят въпросните други интернет страници, които дружествата да могат да ползват безплатно за такава публикация, като например интернет страници на търговски сдружения или търговски камари или централната електронна платформа, посочена в Първа директива 68/151/ЕИО на Съвета от 9 март 1968 г. за съгласуване на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 58, втора алинея от Договора, за защита на интересите на съдружниците и на трети лица, с цел тези гаранции да станат равностойни на цялата територия на Общността (5). Когато съществува възможност да се използват интернет страниците на дружествата или други интернет страници за публикуване на плановете за сливане и/или разделяне и на други документи, до които акционерите и кредиторите трябва да имат достъп в тази връзка, следва да бъдат изпълнени изискванията за гарантиране на сигурността на страницата и истинността на документите.

(5)

Изискванията за оповестяване на плановете за сливане при презгранични сливания съгласно Директива 2005/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност (6) следва да бъдат подобни на приложимите по отношение на националните сливания и разделяния съгласно Директива 78/855/ЕИО и Шеста директива 82/891/ЕИО на Съвета от 17 декември 1982 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора, относно разделянето на акционерните дружества (7).

(6)

Държавите-членки следва да могат да предвидят, че не e необходимо спазване на изискванията за представяне на подробни доклади и информация, свързани със сливането или разделянето на дружествата, установени в член 9 и в член 11, параграф 1, буква в) от Директива 78/855/ЕИО, както и в член 7 и член 9, параграф 1, буква в) от Директива 82/891/ЕИО, когато всички акционери на участващите в сливането или разделянето дружества са съгласни с освобождаването от спазването им.

(7)

Всяко изменение на директиви 78/855/ЕИО и 82/891/ЕИО, което допуска такова съгласие от страна на акционерите, следва да не засяга системите за защита на интересите на кредиторите на участващите дружества, както и правилата, насочени към гарантиране на предоставянето на необходимата информация на работниците и служителите на тези дружества и на органите на публична власт, като данъчни органи, контролиращи сливането или разделянето в съответствие с действащото общностно право.

(8)

Не е необходимо изискването за изготвяне на счетоводен баланс да се налага в случаите, когато емитентът, чиито ценни книжа са допуснати за търговия на регулиран пазар, публикува шестмесечни финансови отчети в съответствие с Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (8).

(9)

Често изискваният съгласно Директива 77/91/ЕИО доклад на независим експерт не е необходим, когато доклад на независим експерт, защитаващ интересите на акционерите или кредиторите, трябва да бъде изготвен и в контекста на сливането или разделянето. Следователно държавите-членки следва да имат възможност в такива случаи да освобождават дружествата от задължението за изготвяне на доклад съгласно Директива 77/91/ЕИО или да позволяват двата доклада да бъдат изготвени от един и същ експерт.

(10)

Сливанията между дружество майка и дъщерно дружество имат ограничено икономическо въздействие върху акционерите и кредиторите в случаите, когато дружеството майка притежава 90 % или повече от акциите и други ценни книжа, даващи право на глас, в дъщерното дружество. Същото важи за някои разделяния, по-специално за тези, при които дружествата се разделят на нови дружества, като собствеността на акционерите в новите дружества е пропорционална на правата им в дружеството, което се разделя. Поради това в такива случаи изискванията за изготвяне на доклади, установени в директиви 78/855/ЕИО и 82/891/ЕИО, следва да се намалят.

(11)

Тъй като целта на настоящата директива, а именно намаляване на административната тежест, свързана по-специално със задълженията на акционерните дружества в рамките на Общността за публикуване и изготвяне на документи, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки, а може, поради мащаба и последиците ѝ, да бъде постигната по-добре на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа за субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(12)

Директиви 77/91/ЕИО, 78/855/ЕИО, 82/891/ЕИО и 2005/56/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(13)

В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (9) държавите-членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Общността свои собствени таблици, които, доколкото е възможно, да илюстрират съотношението между настоящата директива и мерките за нейното транспониране, както и да ги направят обществено достояние,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 77/91/ЕИО

Директива 77/91/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В член 1, параграф 1, четиринадесетото тире се заменя със следното:

„—

във Финландия: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag“.

2.

В член 10 се добавя следният параграф:

„5.   Държавите-членки могат да решат да не прилагат настоящия член при учредяване на ново дружество чрез сливане или разделяне, когато във връзка с плана за сливане или разделяне е изготвен доклад на независим експерт.

Ако държавите-членки решат да прилагат настоящия член в посочените в първа алинея случаи, те могат да предвидят, че докладът съгласно настоящия член и докладът на независим експерт във връзка с плана за сливане или разделяне могат да бъдат изготвени от същия експерт или експерти.“

3.

Член 27, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Държавите-членки могат да решат да не прилагат параграф 2 в случай на увеличаване на записания капитал, извършено с оглед осъществяване на сливане, разделяне или публично предложение за изкупуване или замяна на акции и с цел плащане на акционерите на придобиваното дружество, разделяното дружество или на дружеството, обект на публичното предложение за изкупуване или замяна на акции.

Въпреки това, в случай на сливане или разделяне държавите-членки прилагат първа алинея, само ако е изготвен доклад на независим експерт във връзка с плана за сливане или разделяне.

Ако държавите-членки решат да прилагат параграф 2 в случай на сливане или разделяне, те могат да предвидят, че докладът съгласно настоящия член и докладът на независим експерт във връзка с плана за сливане или разделяне могат да бъдат изготвени от същия експерт или експерти.“

Член 2

Изменения на Директива 78/855/ЕИО

Директива 78/855/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В член 1, параграф 1 четиринадесетото тире се заменя със следното:

„—

във Финландия: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag“;

2.

В член 6 се добавят следните алинеи:

„Сливащите се дружества се освобождават от изискването за публикуване съгласно член 3 от Директива 68/151/ЕИО, ако те за непрекъснат период от време, започващ най-малко един месец преди датата, за която е насрочено общото събрание, на което трябва да бъде взето решение по плана за сливане, и завършващ не по-рано от момента на закриване на общото събрание, предоставят на разположение безплатно за обществеността плана за това сливане на своята интернет страница. Държавите-членки не могат да поставят това освобождаване в зависимост от изисквания или ограничения, различни от необходимите за гарантиране на сигурността на интернет страницата и истинността на документите, и могат да налагат такива изисквания или ограничения само доколкото те са пропорционални на постигането на тези цели.

Чрез дерогация от втора алинея държавите-членки могат да изискват публикуването да бъде осъществено чрез централната електронна платформа, посочена в член 3, параграф 4 от Директива 68/151/ЕИО. Алтернативно държавите-членки могат да наложат изискване това публикуване да се осъществява чрез всякаква друга интернет страница, определена от самите тях за тази цел. Когато държавите-членки използват една от тези възможности, те гарантират, че на дружествата не се налага специална такса за такова публикуване.

Когато се използва интернет страница, различна от централната електронна платформа, на централната електронна платформа се публикува препратка, даваща достъп до тази интернет страница, най-малко един месец преди датата, за която е насрочено общото събрание. Тази препратка съдържа датата на публикуване на плана за сливане на интернет страницата, а публичният достъп до нея е безплатен. На дружествата не се налага специална такса за такова публикуване.

Установената в трета и четвърта алинея забрана за налагане на дружествата на специална такса за това публикуване не засяга възможността държавите-членки да прехвърлят върху дружествата разходите във връзка с централната електронна платформа.

Държавите-членки могат да наложат на дружествата изискването да поддържат информацията за определен период от време след провеждане на общото събрание на своята интернет страница или, когато е приложимо, на централната електронна платформа или на другата интернет страница, определена от съответната държава-членка. Държавите-членки могат да уредят последиците от временното нарушаване на достъпа до интернет страницата или до централната електронна платформа, предизвикано от технически или други фактори.“

3.

В член 8 се добавя следната алинея:

„За целите на първа алинея, буква б) се прилага член 11, параграфи 2, 3 и 4.“

4.

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

1.   Ръководните или управителните органи на всяко от сливащите се дружества изготвят подробен писмен доклад, в който са обяснени планът за сливане, както и правните и икономическите основания за него, и по-специално съотношението на замяна на акциите.

В доклада се описват и всички особени затруднения, възникнали при оценяването.

2.   Ръководните или управителните органи на всяко от участващите дружества информират общото събрание на дружеството си, както и ръководните или управителните органи на другите участващи дружества, за да могат последните да информират съответно своите общи събрания, за всяка съществена промяна в активите и пасивите, настъпила между датата на изготвяне на плана за сливане и датата на общите събрания, на които трябва да се вземе решение относно плана за сливане.

3.   Държавите-членки могат да предвидят, че посоченият в параграф 1 доклад и/или посочената в параграф 2 информация не се изискват, ако всички акционери и притежатели на други ценни книжа, даващи право на глас, на всяко от дружествата, участващи в сливането, са изразили съгласие за това.“

5.

Член 11 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

букви в) и г) се заменят със следното:

„в)

когато е приложимо, счетоводен баланс, изготвен към дата, не по-ранна от първия ден на третия месец, предшестващ датата на плана за сливане, ако последният годишен счетоводен отчет се отнася за финансова година, приключила повече от шест месеца преди тази дата;

г)

когато е приложимо, предвидените в член 9 доклади на ръководните или управителните органи на сливащите се дружества;“

ii)

добавя се следната алинея:

„За целите на първа алинея, буква в) не се изисква счетоводен баланс от дружество, което публикува шестмесечен финансов отчет в съответствие с член 5 от Директива 2004/109/ЕО и го предоставя на акционерите в съответствие с настоящия параграф. Държавите-членки могат освен това да предвидят да не се изисква счетоводен баланс, ако всички акционери и притежатели на други ценни книжа, даващи право на глас, на всяко от дружествата, участващи в сливането, са изразили съгласие за това.“;

б)

в параграф 3 се добавя следната алинея:

„Когато акционер е дал съгласие дружеството да използва електронни средства за предаване на информация, такива копия могат да бъдат предоставяни чрез електронна поща.“;

в)

добавя се следният параграф:

„4.   От дружествата не се изисква да предоставят на разположение посочените в параграф 1 документи на мястото на седалището на дружеството, ако за непрекъснат период от време, започващ най-малко един месец преди датата, на която е насрочено общото събрание, на което трябва да бъде взето решение относно плана за сливане, и завършващ не по-рано от момента на закриването на общото събрание, предоставят на разположение документите на своята интернет страницата. Държавите-членки не могат да поставят това освобождаване в зависимост от изисквания или ограничения, различни от необходимите за гарантиране на сигурността на интернет страницата и истинността на документите, и могат да налагат такива изисквания и ограничения само доколкото са пропорционални на постигането на тези цели.

Параграф 3 не се прилага, ако за посочения в първа алинея от настоящия параграф период интернет страницата позволява на акционерите да изтеглят и отпечатат посочените в параграф 1 документи. Въпреки това в този случай държавите-членки могат да предвидят изискване дружествата да предоставят на разположение тези документи на мястото на седалището си за справка на акционерите.

Държавите-членки могат да наложат на дружествата изискването да поддържат информацията на своята интернет страница за определен период от време след провеждане на общото събрание. Държавите-членки могат да уредят последиците от временното нарушаване на достъпа до интернет страницата, предизвикан от технически или други фактори.“

6.

Член 13, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За тази цел законите на държавите-членки трябва да предвиждат най-малко правото на такива кредитори да получат подходящи гаранции, когато финансовото състояние на сливащите се дружества налага такава защита и ако кредиторите вече не се ползват от такива гаранции.

Държавите-членки определят условията за защитата, предвидена в параграф 1 и в първа алинея от настоящия параграф. Във всички случаи държавите-членки гарантират правото на кредиторите да се обърнат към съответния административен или съдебен орган, за да получат подходящи гаранции, ако могат убедително да докажат, че в резултат на сливането удовлетворяването на техните вземания е застрашено и че не са получили подходящи гаранции от дружеството.“

7.

Член 23, параграф 4 се заличава.

8.

Член 24 се изменя, както следва:

а)

второто изречение се заменя със следното:

„Такива операции се уреждат от разпоредбите на глава II.“;

б)

добавя се следното изречение:

„Въпреки това държавите-членки не могат да налагат изискванията, предвидени в член 5, параграф 2, букви б), в) и г), членове 9 и 10, член 11, параграф 1, букви г) и д), член 19, параграф 1, буква б) и членове 20 и 21.“

9.

Член 25 се изменя, както следва:

а)

уводната част се заменя със следното:

„Държавите-членки не могат да прилагат член 7 по отношение на операциите, посочени в член 24, ако са изпълнени следните условия:“;

б)

заличава се второто изречение от буква б);

в)

добавя се следната алинея:

„За целите на първа алинея, буква б) се прилага член 11, параграфи 2, 3 и 4.“

10.

Член 27 се изменя, както следва:

а)

уводната част се заменя със следното:

„При сливане чрез придобиване от дружество, което притежава 90 % или повече, но не всички акции и други ценни книжа, даващи право на глас в общото събрание на придобиваното дружество или дружества, държавите-членки не могат да наложат изискване за одобрение на сливането от общото събрание на придобиващото дружество, когато са изпълнени следните условия:“;

б)

буква б) се заменя със следното:

„б)

най-малко един месец преди датата, определена в буква а), всички акционери на придобиващото дружество трябва да могат да се запознаят с документите, посочени в член 11, параграф 1, букви а) и б) и, когато е приложимо, букви в), г) и д), на мястото на седалището на дружеството;“

в)

добавя се следната алинея:

„За целите на първа алинея, буква б) се прилага член 11, параграфи 2, 3 и 4“.

11.

Член 28 се изменя, както следва:

а)

уводната част се заменя със следното:

„Държавите-членки не могат да налагат изискванията, посочени в членове 9, 10 и 11, в случай на сливане по смисъла на член 27, ако са изпълнени следните условия:“;

б)

в буква в) се добавя следният текст:

„или от административен орган, определен от държавата-членка за тази цел.“;

в)

добавя се следната алинея:

„Не е необходимо държавите-членки да прилагат първа алинея, когато техните закони дават право на придобиващото дружество, без предварително публично предложение за придобиване, да изисква от всички собственици на други ценни книжа на придобиваното дружество или дружества да му продадат тези книжа преди сливането на справедлива цена.“

Член 3

Изменения на Директива 82/891/ЕИО

Директива 82/891/ЕИО се изменя, както следва:

1.

В член 4 се добавят следните алинеи:

„Всяко от дружествата, участващи в разделянето, се освобождава от изискването за публикуване, посочено в член 3 от Директива 68/151/ЕИО, ако за непрекъснат период от време, започващ най-малко един месец преди датата, на която е насрочено общото събрание, на което трябва да бъде взето решение относно плана за разделяне, и завършващ не по-рано от момента на закриването на общото събрание, предоставя на разположение безплатно за обществеността плана за разделяне на своята интернет страница. Държавите-членки не могат да поставят това освобождаване в зависимост от изисквания или ограничения, различни от необходимите за гарантиране на сигурността на интернет страницата и истинността на документите, и могат да налагат такива изисквания или ограничения само доколкото те са пропорционални на постигането на тези цели.

Чрез дерогация от втора алинея държавите-членки могат да изискват публикуването да бъде осъществено чрез централната електронна платформа, посочена в член 3, параграф 4 от Директива 68/151/ЕИО. Алтернативно държавите-членки могат да наложат изискване това публикуване да се осъществява чрез друга интернет страница, определена от тях самите за тази цел. Когато държавите-членки използват една от тези възможности, те гарантират, че на дружествата не се налага специална такса за такова публикуване.

Когато се използва интернет страница, различна от централната електронна платформа, на централната електронна платформа се публикува препратка, даваща достъп до тази интернет страница, най-малко един месец преди датата, за която е насрочено общото събрание. Тази препратка съдържа датата на публикуване на плана за разделяне на интернет страницата, а публичният достъп до нея е безплатен. На дружествата не се налага специална такса за това публикуване.

Установената в трета и четвърта алинея забрана за налагане на дружествата на специална такса за това публикуване не засяга възможността държавите-членки да прехвърлят върху дружествата разходите във връзка с централната електронна платформа.

Държавите-членки могат да наложат на дружествата изискването да поддържат информацията за определен период от време след провеждане на общото събрание на своята интернет страница или, когато е приложимо, на централната електронна платформа или на другата интернет страница, определена от съответната държава-членка. Държавите-членки могат да уредят последиците от временното нарушаване на достъпа до интернет страницата или до централната електронна платформа, предизвикано от технически или други фактори.“

2.

В член 6 се добавя следната алинея:

„За целите на първа алинея, буква б) се прилага член 9, параграфи 2, 3 и 4.“

3.

В член 7, параграф 2, втора алинея се заменя със следното:

„Когато е приложимо, в него се оповестява подготвянето на доклада за непаричните вноски, посочен в член 27, параграф 2 от Директива 77/91/ЕИО, за придобиващите дружества и се посочва регистърът, в който трябва да се впише докладът.“

4.

Член 8, параграф 3 се заличава.

5.

Член 9 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

букви в) и г) се заменят със следното:

„в)

когато е приложимо, счетоводен баланс, изготвен към дата, не по-ранна от първия ден на третия месец, предшестващ датата на плана за разделянето, ако последният годишен счетоводен отчет се отнася за финансова година, приключила повече от шест месеца преди тази дата;

г)

когото е приложимо, предвидените в член 7, параграф 1 доклади на ръководните или управителните органи на дружествата, които участват в разделянето;“

ii)

добавя се следната алинея:

„За целите на първа алинея, буква в) не се изисква счетоводен баланс от дружество, което публикува шестмесечен финансов отчет в съответствие с член 5 от Директива 2004/109/ЕО, и го предоставя на акционерите съгласно настоящия параграф.“;

б)

в параграф 3 се добавя следната алинея:

„Когато акционер е дал съгласие дружеството да използва електронни средства за предаване на информация, такива копия могат да бъдат предоставяни чрез електронна поща.“;

в)

добавя се следният параграф:

„4.   Дружествата се освобождават от изискването да предоставят на разположение на мястото на седалището си посочените в параграф 1 документи, ако за непрекъснат период от време, започващ най-малко един месец преди датата, на която е насрочено общото събрание, на което трябва да бъде взето решение относно плана за разделяне, и завършващ не по-рано от момента на закриването на общото събрание, ги предоставят на разположение на своята интернет страница. Държавите-членки не могат да поставят това освобождаване в зависимост от изисквания или ограничения, различни от необходимите за гарантиране на сигурността на интернет страницата и истинността на документите, и могат да налагат такива изисквания и ограничения само доколкото те са пропорционални на постигането на тези цели.

Параграф 3 не се прилага, ако за посочения в първа алинея от настоящия параграф период интернет страницата позволява акционерите да изтеглят и отпечатат посочените в параграф 1 документи. Въпреки това в този случай държавите-членки могат да предвидят изискване дружествата да предоставят на разположение тези документи на мястото на седалището си за справка на акционерите.

Държавите-членки могат да наложат на дружествата изискването да поддържат информацията на тяхната интернет страница за определен период от време след провеждане на общото събрание. Държавите-членки могат да уредят последиците от временното нарушаване на достъпа до интернет страницата, предизвикано от технически или други фактори.“

6.

Член 12, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За тази цел законите на държавите-членки предвиждат най-малко правото на тези кредитори да получат подходящи гаранции, когато финансовото състояние на разделяното дружество и на дружеството, на което ще бъде прехвърлено задължението в съответствие с плана за разделяне, налага такава защита и ако кредиторите вече не се ползват от такива гаранции.

Държавите-членки определят условията за защитата, предвидена в параграф 1 и в първа алинея от настоящия параграф. Във всички случаи държавите-членки гарантират правото на кредиторите да се обърнат към съответния административен или съдебен орган, за да получат подходящи гаранции, ако могат убедително да докажат, че в резултат на разделянето е застрашено удовлетворяването на техните вземания и че не са получили подходящи гаранции от дружеството.“

7.

Член 20 се изменя, както следва:

а)

уводната част се заменя със следното:

„Без да се засяга член 6, държавите-членки не могат да изискват разделянето да бъде одобрено от общото събрание на разделяното дружество, когато дружествата правоприемници заедно притежават всички акции на разделяното дружество и всички други ценни книжа, даващи право на глас в общото събрание на разделяното дружество, и ако са изпълнени следните условия:“;

б)

в буква б) се заличава второто изречение;

в)

буква в) се заличава;

г)

добавя се следната алинея:

„За целите на първа алинея, буква б) се прилагат член 9, параграфи 2, 3 и 4 и член 10.“

8.

Член 22 се изменя, както следва:

а)

параграф 4 се заличава;

б)

параграф 5 се заменя със следното:

„5.   Държавите-членки не могат да налагат изискванията по членове 7 и 8 и член 9, параграф 1, букви в), г) и д), ако акциите във всяко от новите дружества се предоставят на акционерите на разделяното дружество пропорционално на правата им в капитала на това дружество“.

Член 4

Изменения на Директива 2005/56/ЕО

Директива 2005/56/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 6, параграф 1 се добавят следните алинеи:

„Сливащите се дружества се освобождават от изискването за публикуване, посочено в член 3 от Директива 68/151/ЕИО, ако те за непрекъснат период от време, започващ най-малко един месец преди датата, на която е насрочено общото събрание, на което трябва да бъде взето решение относно общия план на презграничното сливане, и завършващ не по-рано от момента на закриването на общото събрание, предоставят на разположение общия план за това сливане безплатно за обществеността на своята интернет страница. Държавите-членки не могат да поставят това освобождаване в зависимост от изисквания или ограничения, различни от необходимите за гарантиране на сигурността на интернет страницата и истинността на документите, и могат да налагат такива изисквания или ограничения само доколкото те са пропорционални на постигането на тези цели.

Чрез дерогация от втора алинея държавите-членки могат да изискват публикуването да бъде осъществено чрез централната електронна платформа, посочена в член 3, параграф 4 от Директива 68/151/ЕИО. Алтернативно държавите-членки могат да наложат изискване това публикуване да се осъществява на друга интернет страница, определена от самите тях за тази цел. Когато държавите-членки използват една от тези възможности, те гарантират, че на дружествата не се налага специална такса за такова публикуване.

Когато се използва интернет страница, различна от централната електронна платформа, на централната електронна платформа се публикува препратка, даваща достъп до тази интернет страница, най-малко един месец преди датата, на която е насрочено общото събрание. Тази препратка съдържа датата на публикуване на общия план за презгранично сливане на интернет страницата и публичният достъп до нея е безплатен. На дружествата не се налага специална такса за това публикуване.

Установената в трета и четвърта алинея забрана за налагане на дружествата на специална такса за това публикуване не засяга възможността държавите-членки да прехвърлят върху дружествата разходите във връзка с централната електронна платформа.

Държавите-членки могат да наложат на дружествата изискване да поддържат информацията за определен период от време след провеждане на общото събрание на своята интернет страница или, когато е приложимо, на централната електронна платформа или на другата интернет страница, определена от съответната държава-членка. Държавите-членки могат да уредят последиците от временното нарушаване на достъпа до интернет страницата или до централната електронна платформа, предизвикано от технически или други фактори.“

2.

Член 15, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Ако презгранично сливане чрез придобиване се извършва от дружество, което притежава 90 % или повече, но не всички акции и други ценни книжа, даващи право на глас в общото събрание, на придобиваното дружество или дружества, доклади от независим експерт или експерти, както и необходимите за проверката документи се изискват само доколкото това се изисква от националното законодателство, приложимо по отношение на дружеството правоприемник или придобиваното дружество или дружества, в съответствие с Директива 78/855/ЕИО.“

Член 5

Преглед

Пет години след датата, посочена в член 6, параграф 1, Комисията прави преглед на действието на изменените или на добавените с настоящата директива разпоредби на директиви 77/91/ЕИО, 78/855/ЕИО, 82/891/ЕИО и 2005/56/ЕО с оглед на опита, придобит при прилагането им, и по-специално на тяхното въздействие върху намаляването на административната тежест за дружествата, и представя доклад до Европейския парламент и Съвета, придружен, ако е необходимо, от предложения за допълнителни изменения на посочените директиви.

Член 6

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за изпълнение на настоящата директива до 30 юни 2011 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 7

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 8

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 16 септември 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

C. MALMSTRÖM


(1)  Становище от 25 февруари 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище на Европейския парламент от 22 април 2009 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 27 юли 2009 г.

(3)  ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 295, 20.10.1978 г., стр. 36.

(5)  ОВ L 65, 14.3.1968 г., стр. 8.

(6)  ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 47.

(8)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

(9)  ОВ C 321, 31.12.2003 г., стр. 1.


II Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

РЕШЕНИЯ

Комисия

2.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 259/22


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 2 юли 2008 година

относно държавната помощ C 11/2007, приведена в действие от Италия в полза на Ottana Energia S.r.l.

(нотифицирано под номер C(2008) 3117)

(само текстът на италиански език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/730/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство и по-специално член 62, параграф 1, буква а) от него,

като покани заинтересованите страни да представят мненията си в съответствие с посочените разпоредби (1) и като взе предвид техните мнения,

като има предвид, че:

I.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 23 февруари 2006 г. италианските власти уведомиха Комисията за помощ за оздравяване в полза на Ottana Energia S.r.l. (по-долу „Ottana Energia“), предоставена на 29 декември 2005 г., т.е. преди уведомлението.

(2)

На 14 юли 2006 г. италианските власти уведомиха за план за преструктуриране. Този план би трябвало автоматично да доведе до удължаване на помощта за оздравяване в съответствие с точка 26 от Насоките на общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение (2) (по-долу „Насоките“).

(3)

На 6 декември 2006 г. с Решение C(2006) 5829 (по-долу „решение за оздравяване“) Комисията посочва, че няма възражения срещу помощта за оздравяване. Но тъй като планът за преструктуриране не изглеждаше приемлив, Комисията бе на мнение, че този план не може да оправдае удължаването на помощта за оздравяване и заяви, че помощта следва да приключи на 8 януари 2007 г.

(4)

Понеже помощта за оздравяване не бе прекратена, Комисията, съгласно точка 27 от Насоките, бе принудена да предприеме действия по отношение на неправомерната помощ за оздравяване. С писмо от 4 април 2007 г. Комисията уведоми Италия, че е решила да открие процедурата, посочена в член 88, параграф 2 от Договора за ЕО, по отношение на мярката за помощ. В писмото Комисията също така изрази съмнение относно съвместимостта на помощта.

(5)

Решението на Комисията да започне процедурата бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (3). Комисията покани заинтересованите страни да представят мненията си. Комисията не получи мнения от заинтересовани страни.

(6)

С писмо от 22 май 2007 г. Италия представи своето мнение. С писма от 11 юли, 17 октомври и 20 декември 2007 г. Комисията поиска допълнителна информация. Тази информация беше предоставена съответно на 31 август, 12 ноември 2007 г. и 13 март 2008 г. Също така на 7 декември 2007 г. бе проведена среща на службите на Комисията и италианските власти. Бяха разменени и редица електронни съобщения, като последните отговори на Италия бяха получени на 14 и 28 май 2008 г.

II.   ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА МЯРКАТА

1.   Получателят

(7)

Ottana Energia е местно предприятие за комунални услуги, което се намира в провинция Nuoro, Сардиния (4). Негов собственик е PC Holding, холдингово дружество за Ottana Energia, което се притежава от физическо лице и няма други съществени дейности.

(8)

Ottana Energia има около 115 служители и в решението за оздравяване е посочено, че предприятието може да се счита за МСП (5). Но тъй като има повече от 50 служители, предприятието не може да се класифицира като малко.

(9)

Ottana Energia ръководи дейността на топлоелектрическа централа, построена за посрещане на нуждите от електро- и топлинна енергия на промишления завод Ottana. Дейността включва генериране на електроенергия и доставка на сгъстена пара, вода, нитроген и компресиран въздух. Централата включва главно два еднакви котела за производство на водна пара с висока температура и две турбини за производство на електроенергия и пара с две различни нива на налягане.

(10)

На пазара на електроенергия Ottana Energia развиваше дейност на борсата за електроенергия, като продаваше в сегмента „пазар от предния ден“ най-вече в пикови часове. Неговият капацитет е 140 Mw, от които за продажба се заделяха средно около 30 Mw. Комисията изчислява, че пазарният дял на Ottana Energia на пазара на електроенергия в Сардиния е 5 % в капацитет и 4 % в производство.

(11)

През 2005 г. Ottana Energia изпита финансови затруднения, възникнали главно поради липса на ресурси за плащане на гориво. Цената на горивото наистина се покачи от 140 EUR/тон през 2004 г. на 279 EUR/тон през първата половина на 2006 г. Повишаващите се цени на петрола съставляваха около 85 % от разходите на дружеството. Така беше изчислено, че за първата половина на 2006 г. биха били необходими около 5 млн. EUR за поддържане на дейността на дружеството.

2.   Мярката

(12)

На 29 декември 2005 г. Ottana Energia получи гаранция за заем от Министерството на икономическото развитие, възлизащ на 5 млн. EUR. През август 2006 г. Министерството удължи тази гаранция за заем като помощ за преструктуриране въз основа на план за преструктуриране.

(13)

Междувременно италианските власти посочиха, че заемът ще бъде изплатен за период от пет години от 2009 г. до 2014 г., като се изплаща по 1 млн. EUR годишно.

3.   Планът за преструктуриране

(14)

Първата версия на настоящия план за преструктуриране датира от юни 2006 г. През август 2006 г. този план е бил одобрен от комисия към Министерството на икономическото развитие, при условие че бъде окончателно одобрен от страна на Европейската комисия. След това е бил представен за одобрение на регионалните власти на Сардиния и на профсъюзите. На 9 януари 2007 г. планът е бил одобрен. Одобряването включва и ангажимент от страна на регионалните власти на Сардиния да издадат колкото е възможно по-скоро необходимите разрешения за „етап 2“.

(15)

Планът се основава на проучвание на възможностите за реализация, проведено от Electrowatt-Eccono-Poyry, известна консултантска компания, която е разгледала различните варианти за възвръщане на силата на предприятието (repowering). Междувременно това проучване е допълнено с проучване на пазара.

(16)

Планът посочва като основна причина за кризата на Ottana Energia неговата зависимост от течното гориво и неговата неспособност да прехвърли нарастването на цената на това гориво върху цената на електроенергията. Наистина резервите на Сардиния от електроенергия са съставени от централи, работещи с твърдо гориво, което има по-ниска цена от течното гориво. Поради това дружеството се стреми да намали директните разходи, по-специално тези от тях, които са свързани с горивото и с транспорта. То е подготвило план за преустройство на електроцентралата.

(17)

За тази цел италианските власти представиха на Комисията план за бъдещо развитие на предприятието, който предвижда два основни етапа на преструктуриране, а също така и трети етап, който не е задължителен и не е предмет на държавни помощи, нито на друг вид финансиране, посочено в плана за преструктуриране. Затова Комисията смята, че преструктурирането ще бъде извършено през първия и втория етап и ще завърши през 2014 г., когато помощта ще бъде възстановена.

(18)

Етап 1, който понастоящем се извършва, се състои в преустройването на един от котлите на централата за работа с течно въглено гориво, като в същото време другият котел ще продължи да работи с мазут. В допълнение е разработена система за автоматичен контрол на електрическото натоварване, която позволява работа на пазара на услуги по вторична регулация. Предвидено е и инсталирането на модерна система за обратна осмоза.

(19)

По отношение на доставката на електро- и топлоенергийни услуги Ottana Energia се опитва да насочи производството си към услуги с по-висока добавена стойност. Във връзка с генерирането на електроенергия Ottana Energia променя своето производство на електроенергия, като го пренасочва от пазара от предния ден (6) към балансиращия пазар (7), където търгувани активи са услугите, доставени от електроцентралата на Ottana Energia на управлението на националната електромрежа за контрол на честотата и напрежението на тази мрежа. Балансиращият пазар обикновено носи по-големи доходи на производителите на електроенергия, предвид повишената концентрация на него и дългите срокове на договорите за доставка.

(20)

„Етап 2“ предвижда преустройството на втория котел от работа с мазут към работа с растително гориво. По този начин се предвижда намаляване на емисиите, което може да се използва за купуване и продаване на „зелени сертификати“. Това изглежда необходимо условие за успеха на плана, тъй като по този начин се компенсират по-високите цени на биогоривата в сравнение с твърдите горива, които поне за момента не могат да бъдат намалени чрез връщане от акцизи, тъй като не е получено разрешение за това. Преструктурирането включва инсталация на ново съоръжение в централата, което да позволи генерирането на електроенергия чрез растително гориво.

(21)

За осъществяване на инвестициите, планирани за етап 2, в началото на 2007 г. Ottana Energia създава заедно с предприятието Azienda Energetica Etschwerke AG (AE-EW), Bolzano — фирма лидер на енергийния пазар на провинция Южен Тирол — ново дружество, наречено Biopower Sardegna S.r.l., чийто капитал възлиза на 14,5 млн. EUR, от които 8,5 млн. EUR в брой и 6 млн. EUR в инфраструктура и завод на Ottana Energia. Парите в брой са съставени от 1,4 млн. EUR от PC Holding и от трансфер в брой на 7,1 млн. EUR от страна на AE-EW. Така PC Holding ще контролира Biopower чрез своето директно участие с 10 % и чрез участието с 41 % на Ottana Energia. Собственият капитал възлиза на 25 % от общата сума на проекта съгласно данните на финансиращия институт.

(22)

Споразумението с властите на Сардиния и с профсъюзите предвижда също и съкращаване на 45 работни места. Ще се прибегне също и до схема за ранно пенсиониране.

(23)

Общо разходите за преструктуриране за етапи 1 и 2 са следните:

Таблица 1

Преглед на разходите за преструктуриране

(EUR)

Мярка за преструктуриране

Предвидени разходи

Финансиране

Модернизиране на централата

900 000

Собствено финансиране

Съкращаване на персонала

1 000 000

Собствено финансиране

Етап 1 — работа с течно въглено гориво

1 090 000

Собствено финансиране

Етап 2 — двигатели с растително гориво

42 300 000

25 % собствен капитал, от които:

51 % Ottana Energia/PC Holding

49 % AE-EW

75 % банково финансиране

(24)

Италия поясни, че собственото финансиране на етап 1 се отнася до финансиране от парични потоци на дружеството за периода от 2006 г. до 2008 г. Етап 2 се финансира чрез капиталово участие на новия акционер и от банков заем, подкрепен с гаранции на AE-EW и ипотеки върху оборудването.

(25)

Италия твърди, че етап 2 ще има много висок вътрешен коефициент на възвращаемост (25 %) и значителна нетна настояща стойност. Освен това по отношение на перспективите за рентабилност италианските власти актуализираха финансовите си предвиждания. Беше обяснено, че макар и да се предвижда етап 2 да бъде осъществен до 2020 г., дружеството би трябвало да има положителен оперативен марж и да създава печалба към 2010 г. Също така от 2010 г. се очаква Ottana Energia да има възвръщаемост на капитала (ROE) от 2 % и средно 3 % от 2011 г., което според Италия е равен или по-висок процент от този на конкурентите, които според данните имат 2 % възвръщаемост на капитала.

(26)

Етап 3 ще се състои в използване на природен газ, доставен в бъдеще чрез така наречения GASLI тръбопровод, свързващ Алжир с Италия през Сардиния, чието завършване не се очаква преди 2009 г.). Тъй като графикът за построяване все още не е определен, този етап е хипотетичен. Същото важи и за финансирането на проекта, което според оценките ще възлезе на около 250 млн. EUR. При завършване на този етап Ottana Energia очаква да замени сегашните турбини и котли на мазут с нова централа, работеща с газ. Така или иначе растителното гориво ще продължи да се използва поне през периода от 12 години на зеления сертификат, т.е. до края на 2021 г., ако започне в края на 2008 г.

III.   ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

(27)

В решението за откриване на процедура Комисията отбеляза, че помощта за оздравяване не е прекратена. Тя реши също така че помощта за оздравяване е продължена неправомерно и се счита за длъжна да открие процедура по смисъла на точка 27 от Насоките на общността относно държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на дружества в затруднение (8).

(28)

Комисията посочи, че не е ясно как неправомерното продължаване на помощта за оздравяване би могло да представлява съвместима помощ за преструктуриране, тъй като в плана за преструктуриране липсват основни елементи, показващи как дружеството смята да си възвърне дългосрочна рентабилност. В частност не беше открита точна информация, поясняваща стратегията за преструктуриране, която да съдържа правдоподобни прогнози за бъдещето представяне на дружеството и която да потвърждава съществуването на значително собствено участие и компенсаторни мерки. За тази цел Комисията призова Италия да отговори на няколко въпроса, възникнали преди това.

(29)

В допълнение Комисията запита дали продължаването на помощта за оздравяване с 12 години, както бе предвидено първоначално, е необходимо. Това би породило съмнения относно факта, дали помощта е ограничена до необходимия минимум. Освен това информацията относно собственото участие изглеждаше недостатъчна, тъй като планът и обясненията на Италия посочват само, че дружеството ще участва в преструктурирането със собствени средства и с външната подкрепа на нов акционер, без да обясни подробно как ще се генерират тези средства.

(30)

Накрая, Комисията не беше в състояние да открие достатъчни компенсаторни мерки, тъй като нищо не е посочено по отношение на плана за преструктуриране.

IV.   МНЕНИЕ НА ИТАЛИЯ

(31)

В своето мнение Италия предоставя по-подробна информация за плана за преструктуриране. По-специално тя представя:

проучване на възможностите за реализация в подкрепа на избора на настоящата стратегия,

проучване на пазара, което посочва, че не съществува излишък от капацитет на енергийния пазар в Сардиния,

информация за осъществяването на етап 1 и етап 2, както е посочено в точка 17,

информация за участието на нов акционер, както и за финансирането на етап 2, както е посочено в точка 21 и следващи,

актуализиран вариант на финансовите предвиждания на дружеството, както е посочено в точка 25.

(32)

Италия предложи следните компенсаторни мерки:

[…] (9),

продажба на отдели […] до края на 2010 г.

(33)

По отношение на първия въпрос Италия обясни, че Ottana Energia фактически е сменила своя пазар и следователно и своите конкуренти. […]. Тези отдели не са стратегически и затова биха могли да бъдат продадени като компенсаторна мярка. […].

(34)

Освен това Италия твърди, че Ottana Energia се ангажира да не произвежда повече от 90 Mw от целия предвиден капацитет на производство от 140 Mw преди началото на етап 3 и при всички случаи не преди началото на 2012 г.

(35)

Италия гарантира също, че между 2009 г. и 2014 г. Ottana Energia ще връща по 1 млн. EUR годишно и че няма да получи други помощи преди пълното връщане на получените 5 млн. EUR.

V.   ОЦЕНКА

1.   Наличие на помощ

(36)

Както е отбелязано в решението от 6 декември, помощта представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО, тъй като нарушава или заплашва да наруши конкуренцията (10), като предоставя по-благоприятни условия за Ottana Energia и по този начин нарушава търговията между държавите-членки (точки 12—15), поради факта, че без помощта на държавната гаранция Ottana Energia едва ли би получила на пазара същите условия по кредита.

2.   Съвместимост на помощта

(37)

Поради факта, че на 8 януари 2007 г. помощта не е била възстановена, от 9 януари 2007 г. тя следва да се счита за неправомерна, ако се разглежда като помощ за оздравяване (вж. точка 3).

(38)

Само този факт не е достатъчен, за да се обяви помощта за несъвместима, необходимо е също така помощта да не е съвместима по смисъла на член 87, параграф 3 от Договора за ЕО. С други думи Комисията трябва да оцени съвместимостта на помощта на базата на всички други причини, имащи отношение към нея (11). Съгласно точка 20 от Насоките, тези причини се ограничават до изброените в Насоките. Затова неправомерната помощ за оздравяване може да се оценява като помощ за преструктуриране.

(39)

В решението си за откриване на процедурата Комисията посочи, че помощта трябва да отговаря на условията от точки 32—51 от Насоките, включително представянето на план за преструктуриране, който възстановява дългосрочната рентабилност, както и че помощта трябва да бъде ограничена до необходимия минимум и да не причинява нарушения на конкуренцията. В решението за откриване на процедурата бяха изказани съмнения по тази точка, но разследването потвърди, че тези условия са спазени.

(40)

Първо разследването потвърди, че Ottana Energia е предприятие в затруднение. В решението за оздравяване Комисията призна, че Ottana Energia има право да получи помощ за преструктуриране. Въпреки това в същото решение се пита дали ситуацията се променя от факта, че предприетието е успяло да получи заеми за финансиране на преструктурирането. Тези съмнения могат да бъдат отхвърлени, тъй като Италия е показала, че заемът не само е бил предоставен за етапа на оздравяване, но и че Ottana Energia не би имала достатъчни средства да възстанови помощта през периода на преструктуриране. Тъй като тя би създала значителни печалби чак през 2008 г., без гаранцията банките не биха позволили на Ottana Energia дори да започне първия етап и тогава дружеството би било изправено пред риск от несъстоятелност по смисъла на точка 10, буква в) от Насоките.

(41)

Разследването потвърди, че PC Holding, към който Ottana Energia принадлежи, не е бил в състояние да предостави необходимите средства, за да преструктурира самостоятелно дружеството, така че допустимостта на помощтта не е в противоречие с точка 13 от Насоките.

(42)

При откриване на процедурата Комисията изрази съмнения в съществуването на план за преструктуриране, способен да позволи на дружеството да възстанови дългосрочно своята рентабилност.

(43)

Междувременно Италия успя да представи подробен план за преструктуриране и да добави липсващите елементи, които показват, че той е подходящ. Комисията признава на първо място, че планът за преструктуриране се основава на проучване на възможностите за реализация, който оправдава избора на настоящата стратегия (която е съществувала и през 2006 г., но не е била предоставена на Комисията). На второ място Италия обясни, че осъществяването на етап 1 и осъществяването на етап 2 взаимно се допълват, а не са алтернативни възможности, както първоначално бе прието от Комисията (случаят би бил такъв само при етап 3 след 2020 г.). На трето място Италия обясни, че получателят е намерил нов акционер за съфинансиране на втория етап, както е посочено в съображение 21. Накрая беше установено, че етап 2 ще позволи на получателя да възстанови рентабилността си и че предстои издаването на необходимото разрешение за този проект.

(44)

На тази база Комисията може да установи точни вътрешни мерки, предназначени да преориентират дейността на дружеството. Сред тях на първо място е преходът от особено скъпият мазут към течни въглища. На второ място е преходът от доставка на електроенергия на пазара от предния ден към балансиращия пазар, който допринася за рентабилността на предприятието, тъй като вторият пазар носи по-големи печалби на Ottana Energia, поради неговите по-стабилни цени и по-ниска променливост на доставяните количества.

(45)

На второ място Комисията заключава, че новите инвестиции в биогорива също допринасят за повишаване на печалбите. Наистина те би трябвало да доведат до много висок вътрешен коефициент на възвращаемост и значителна нетна настояща стойност (25).

(46)

Като цяло Италия показа, че на базата на правдоподобни прогнози за доставката на електроенергия, които винаги подлежат на промяна, и на сделки със зелени сертификати, от 2008 г. нататък дружеството ще осъществи значителни приходи. Освен това беше посочено, че от 2010 г. нататък Ottana Energia ще реализира положителен оперативен марж и ще регистрира печалба. Също и възвращаемостта на капитала от 2010 г. би трябвало да бъде поне равна на тази на конкурентите (вж. съображение 25). На базата на това Комисията смята, че Ottana Energia е в състояние да гарантира възстановяване на рентабилността си в дългосрочен план.

(47)

Като се вземе предвид, че всички елементи, необходими за плана за преструктуриране, са били налични на 9 януари 2007 г. и са били разрешени от регионалните власти и че към този момент — обратно на предположението в решението за откриване на процедура — са били подходящи, за да възстановят рентабилността на Ottana Energia, Комисията сега счита плана за преструктуриране за продължение на етапа на оздравяване.

(48)

В допълнение комисия към Министерството на икономическото развитие е одобрила представения ѝ план за преструктуриране и е предложила да удължи мярката за оздравяване, при условие че бъде одобрена от Комисията. Това условие за одобрение не отговаря на точка 59 от Насоките, според които план за преструктуриране на МСП не следва да се одобрява от Комисията. Такова процедурно несъответствие обаче не може да бъде причина помощта за преструктуриране да бъде обявена за несъвместима.

(49)

При откриване на процедурата Комисията постави въпроса дали дружеството осигурява достатъчно собствено участие в преструктурирането, както се изисква от точка 44 на Насоките, и дали помощта е ограничена до необходимия минимум, понеже връщането на помощта е предвидено за след 12 години.

(50)

Междувременно Италия показа, че значително собствено участие е налице. Това обаче не се отнася до финансирането на етап 1, който се финансира от редовен паричен поток, не представляващ собствено участие, тъй като следва да се разглежда като най-малкото обусловен от държавната помощ (12). Втората фаза обаче се финансира изцяло чрез собствено участие, било то под формата на капитал на акционерите или под формата на външно финансиране, гарантирано от акционери или от производствени активи (не с държавна гаранция). Затова като се вземе предвид, че разходите за преструктуриране възлизат на около 50 млн. EUR, от които 5 млн. EUR се предоставят чрез помощта и 42,3 млн. EUR чрез собствено участие (вж. параграф 23), участието на Ottana Energia със собствени средства е повече от 80 %. Това без съмнение надвишава прага, посочен в точка 44 от Насоките.

(51)

Накрая Ottana Energia съкрати срока на връщане на заема, представляващ помощ за оздравяване. Така помощта ще бъде върната между 2009 г. и 2014 г. на траншове от по 1 млн. EUR. Това изглежда възможно, тъй като дружеството би трябвало да реализира значителни печалби от 2008 г. нататък.

(52)

По време на разследването Комисията посочи няколко различни мерки, предназначени да намалят негативното въздействие от помощта за конкуренцията.

(53)

На първо място Комисията признава, че продажбата на отдели […] може да бъде компенсаторна мярка, понеже техните дейности по мнението на италианските власти носят печалби. Комисията обаче не смята, че по-голямото натоварване […] представлява компенсаторна мярка, тъй като при всички случаи става дума за мярка, от която дружеството би спечелило ползи, и следователно не представлява жертва за него.

(54)

Освен това Комисията отбелязва, че Ottana Energia не може да намали своя капацитет, тъй като притежава само два броя котли и те са необходими за възвръщането на рентабилността на дружеството. Затова в този случай приемливи са само мерки, свързани с намаляването на производството. Дружеството и Италия наистина се ангажираха с такива мерки, които могат да се приемат като компенсаторни мерки.

(55)

Комисията заключи, че компенсаторните мерки са достатъчни да смекчат доколкото е възможно евентуалното отрицателно въздействие на помощта за конкурентите, понеже получателят е предприятие от малък калибър и неговата позиция на въпросния пазар на електроенергия в Сардиния е незначителна в сравнение с позицията на конкурентите. Още повече оцеляването на Ottana Energia ще допринесе за стабилизиране на конкуренцията на пазара на енергия в Сардиния, защото Ottana Energia всъщност е единственият алтернативен доставчик, различен от доминиращите доставчици Enel и Endessa, които заедно държат повече от 95 % от пазара. Така стъпването на Ottana Energia […] ще засили още повече конкуренцията на този изключително концентриран пазар.

(56)

Освен това Комисията не може да потвърди своето наблюдение, изразено в решението за откриване на процедура, относно съществуването на свръхкапацитет на пазара на енергия в Сардиния. Въпреки че този свръхкапацитет наистина съществува, той служи единствено за поддържане на определен резерв за доставяне на енергия за острова.

(57)

Накрая Комисията счита, че е особено важен ангажиментът да не се предоставят други инвестиционни помощи на Ottana Energia до 2014 г. В този контекст Комисията отбелязва, че пазарът на електроенергия в Сардиния ще се промени в частност от построяването на тръбопровода GASLI и вследствие на проект за прокарване на особено мощна кабелна връзка с основната територия на Италия. Тогава пазарът на електроенергия в Сардиния ще бъде по-отворен за конкуренция и следователно ще бъде изложен в по-голяма степен на изкривяванията, причинени от държавни помощи. Затова ангажиментът гарантира, че в третия етап няма да има нарушения на конкуренцията, тъй като помощта за преструктуриране ще бъде върната преди третия етап и няма да може да бъде заместена от други помощи за преструктуриране или инвестиции.

(58)

Накрая условието за еднократна помощ, посочено в точка 72 и следващи от Насоките, е изпълнено, понеже Ottana Energia не е получавала в миналото помощ за оздравяване или преструктуриране. По специално, като има предвид че всички необходими елементи на плана за преструктуриране са били налице на 9 януари 2007 г., Комисията сега счита, че проектът за преструктуриране представлява продължение на фазата на оздравяване. Така той представлява еднократно преструктуриране, което не попада в противоречие с точка 73, буква а) от Насоките.

(59)

Ottana трябва изцяло да осъществи плана за преструктуриране по смисъла на точка 47 от Насоките. Комисията трябва да бъде периодично информирана за напредъка, отбелязан в осъществяването на горепосочените компенсаторни мерки по смисъла на точки 50 и 51 от Насоките.

VI.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(60)

С оглед на гореизброеното Комисията счита, че въпросната помощ може да се разглежда като помощ за преструктуриране. Тази помощ представлява продължение на помощта за оздравяване. Затова Комисията заключава, че въпреки неправомерното привеждане в действие от страна на Италия на помощта за преструктуриране в полза на Ottana Energia в противоречие с член 88, параграф 3 от Договора за ЕО, държавната помощ е съвместима с общия пазар,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавната помощ, която Италия е привела в действие в полза на Ottana Energia S.r.l., е съвместима с общия пазар по смисъла на член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО и от Насоките на общността за държавните помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение от 1999 г., при спазване на условията, изброени в член 2.

Член 2

1.   Планът за преструктуриране са изпълнява изцяло и се взимат всички необходими мерки за гарантиране на неговото осъществяване.

2.   Италия осигурява продажбата […] на отдели […] до края на 2010 г.

3.   Италия осигурява изпълнението на следните ангажименти:

а)

Ottana Energia не произвежда повече от 90 Mw от целия предвиден капацитет на производство от 140 Mw преди началото на етап 3 и при всички случаи не преди началото на 2012 г.

б)

Ottana Energia S.r.l. връща от 2009 г. до 2014 г. по 1 млн. EUR годишно и не получава други заеми преди пълното връщане на получените 5 млн. EUR.

4.   С цел контрол на спазването на условията от параграфи 1—3 Италия представя кратка информация в края на всяка година до 2014 г. за напредъка по изпълнението на плана за преструктуриране и на поетите ангажименти.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Италианската република.

Съставено в Брюксел на 2 юли 2008 година.

За Комисията

Neelie KROES

Член на Комисията


(1)  ОВ C 122, 2.6.2007 г., стр. 22.

(2)  ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2.

(3)  ОВ C 122, 2.6.2007 г., стр. 22.

(4)  Централата е построена през 1970 г. и нейният собственик се сменя няколко пъти оттогава, както е посочено в решението за откриване на процедурата, вж. бележка под линия 1.

(5)  Съгласно член 2, параграф 1, във връзка с член 4, параграф 3 от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението на дефиницията на микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

(6)  На този пазар търгуван актив е електроенергията.

(7)  Балансиращият пазар изисква доставка на определено количество електроенергия за балансиране на националната мрежа. Доставката се извършва по искане на националния оператор на мрежата на базата на дългосрочен договор за доставка на електроенергия. За разлика от него доставката на електроенергия на пазара от предния ден е предмет на ежедневни договаряния.

(8)  ОВ C 244, 1.10.2004 г., стр. 2.

(9)  Поверителна информация.

(10)  Пазарът на електроенергия е частично либерализиран в Общността след влизането в сила на Директива 96/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 27, 30.1.1997 г., стр. 20) и следователно конкуренцията между доставчиците на електроенергия е възможна. Вследствие на това мярката може да подобри позицията на Ottana в сравнение с конкурентите му в ЕС, което може да наруши търговията между държавите-членки.

(11)  Това е стандартна практика на Комисията. Сравни Решение 2008/344/ЕО на Комисията по случай C 23/2006, Technologie Buczek (ОВ L 116, 30.4.2008 г., стр. 26).

(12)  Точка 43 от Насоките. Вж. Решение 2002/185/ЕО на Комисията по случая C 19/2000, Technische Glaswerke Ilmenau (ОВ L 62, 5.3.2002 г., стр. 30), точка 106.